Procedură : 2017/2022(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0156/2017

Texte depuse :

A8-0156/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0114

RAPORT     
PDF 1425kWORD 162k
4.4.2017
PE 599.828v02-00 A8-0156/2017

referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2018

(2017/2022(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Richard Ashworth

PR_BUD_EstimEP

ERATE/ADDENDA
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2018

(2017/2022(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene(4),

-  având în vedere Rezoluția sa din 14 aprilie 2016 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2016 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 noiembrie 2016 referitoare la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 aprobat de Comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare(7),

–  având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la ... aprilie 2017 în temeiul articolului 25 alineatul (7) și al articolului 96 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere articolele 96 și 97 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0156/2017),

A.  întrucât această procedură reprezintă a treia procedură bugetară completă desfășurată în noua legislatură și cel de al cincilea an al cadrului financiar multianual 2014-2020;

B.  întrucât bugetul pe 2018, sub forma propusă în raportul Secretarului General, este în curs de pregătire, în contextul unei creșteri a plafonului de la rubrica V comparativ cu 2017, permițând o marjă mai mare pentru creșterea economică și investiții, precum și aplicarea în continuare a unor politici vizând realizarea de economii și îmbunătățirea eficienței;

C.  întrucât Secretarul General a propus șapte obiective prioritare pentru bugetul pe 2018, și anume: lansarea unei campanii de comunicare în cadrul pregătirilor pentru alegerile din 2019, consolidarea măsurilor de securitate luate, continuarea proiectelor imobiliare multianuale, realizarea de investiții în digitalizarea și informatizarea procedurilor, aplicarea în continuare a măsurilor necesare pentru introducerea limbii irlandeze ca limbă oficială cu un regim lingvistic complet, analizarea posibilului impact al Brexitului și încurajarea unei abordări ecologice în ceea ce privește transportul;

D.  întrucât Secretarul General a propus un buget de 1 971 883 373 EUR pentru proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018, ceea ce reprezintă o majorare globală cu 3,26 % față de bugetul pentru 2017 și 19,06 % din rubrica V din CFM 2014-2020;

E.  întrucât Secretarul General a propus investiții extraordinare suplimentare de 47,6 milioane EUR pentru a consolida proiectele de securitate, a asigura plata chiriei în cazul proiectului imobiliar ADENAUER și a lansa campania de comunicare în cadrul pregătirilor pentru alegerile din 2019;

F.  întrucât aproape 68 % din buget este alcătuit din cheltuieli indexate ce se referă, în cea mai mare parte, la remunerațiile și indemnizațiile deputaților și personalului, precum și la clădiri, care sunt ajustate în conformitate cu Statutul funcționarilor, cu indexarea sectorială sau cu rata inflației;

G.  întrucât raportul Parlamentului European intitulat „Femeile în Parlamentul European”, publicat la 8 martie 2017, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, arată un dezechilibru între femei și bărbați în ceea ce privește posturile de conducere în Parlamentul European, 83,3 % din posturile de Secretar General Adjunct și de director general în Parlament fiind deținute de bărbați și 16,7 % de femei, 70,2 % din posturile de director în Parlament fiind deținute de bărbați și 34,1 % de femei și, totodată, 65,9 % din posturile de șefi de unitate în Parlament fiind deținute de bărbați și 29,8 % de femei;

H.  întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene impune Uniunii obligația de a respecta diversitatea lingvistică și interzice discriminarea pe motiv de limbă, oferind astfel fiecărui cetățean al Uniunii dreptul de a utiliza oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii atunci când corespondează cu instituțiile Uniunii, care trebuie să răspundă în aceeași limbă;

I.  întrucât Parlamentul European a subliniat deja în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016(8) că bugetul pe 2016 ar trebui să aibă o bază realistă și să fie în conformitate cu principiile disciplinei bugetare și bunei gestiuni financiare;

J.  întrucât credibilitatea Parlamentului în calitatea sa de componentă a autorității bugetare depinde în mare măsură de capacitatea sa de a-și ține sub control cheltuielile proprii;

K.  întrucât credibilitatea Parlamentului depinde în mare măsură de capacitatea sa de a dezvolta democrația la nivelul Uniunii,

Cadrul general

1.  subliniază că proporția bugetului Parlamentului în 2018 ar trebui menținută sub 20 % din rubrica V; constată că nivelul bugetului estimat pentru 2018 corespunde unui procent de 18,88 %, mai mic decât cel din 2017 (19,26 %) și cel mai mic procent din cadrul rubricii V înregistrat în ultimii nouă ani;

2.  în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția sa din 14 aprilie 2016 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017 și cu punctul 98 din raportul său din 26 octombrie 2016 referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, care solicită utilizarea pentru prima dată în cursul procedurii bugetare pentru exercițiul financiar 2018 a metodei de stabilire a bugetului Parlamentului pe baza nevoilor actuale, și nu pe baza unui sistem de coeficienți, solicită îndeplinirea acestor cereri;

3.  observă că suma alocată pentru investițiile și cheltuielile extraordinare în 2018 este de 47,6 milioane EUR, situându-se la același nivel ca în 2017; consideră că fondurile pentru campania de comunicare din 2019 ar trebui să fie considerate cheltuieli extraordinare;

4.  constată că 75 % din creditele solicitate pentru campania de comunicare în cadrul pregătirii pentru alegerile din 2019 au fost incluse în proiectul preliminar de estimare a bugetului pentru 2018, deoarece majoritatea contractelor vor fi semnate în 2018;

5.  evidențiază faptul că cea mai mare parte a bugetului Parlamentului este stabilită pe baza obligațiilor statutare sau contractuale și face obiectul indexării anuale;

6.  aprobă acordul încheiat la 28 martie 2017 cu Biroul privind nivelul bugetului estimat pentru 2018; scade nivelul cheltuielilor cu 18,4 milioane EUR comparativ cu poziția inițială a Biroului; stabilește nivelul global al bugetului estimat pentru 2018 la 1 953 483 373 EUR, ceea ce reprezintă o creștere totală cu 2,3 % comparativ cu bugetul pe 2017;

7.  subliniază că funcțiile esențiale ale Parlamentului sunt de a legifera, a-i reprezenta pe cetățeni și a controla activitatea altor instituții;

8.  subliniază rolul Parlamentului în consolidarea conștiinței politice europene și în promovarea valorilor Uniunii;

9.  subliniază că sunt necesare economii față de propunerea Secretarului General și că sunt puternic încurajate toate eforturile care vizează o utilizare mai eficientă și mai transparentă a fondurilor publice;

Transparența și accesibilitatea

10.  salută răspunsul la solicitarea Comisiei pentru bugete, furnizat în Rezoluția sa din 14 aprilie 2016 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017(9) și reiterat în Rezoluția sa referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017(10), cu privire la planificarea bugetară pe termen mediu și lung, făcând o distincție clară între investiții și cheltuielile operaționale legate de funcționarea Parlamentului, precum și de obligațiile statutare ale acestuia (inclusiv chirii și achiziții);

11.  salută crearea unui grup de lucru privind procedurile de stabilire a estimării bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European; remarcă faptul că Parlamentul a cerut să se aibă în vedere o nouă revizuire a normelor aplicabile procedurilor bugetare interne(11); subliniază necesitatea ca membrii Biroului și ai Comisiei pentru bugete să primească informațiile relevante pentru procedura de stabilire a estimării în timp util și în mod inteligibil, precum și cu nivelul necesar de detaliere, pentru a permite Biroului și Comisiei pentru bugete să ia decizii având o imagine cuprinzătoare a situației și necesităților bugetului Parlamentului;

12.  îl invită din nou pe Secretarul General să facă o propunere privind prezentarea bugetului pe site-ul Parlamentului către publicul larg într-un mod suficient de detaliat, precum și inteligibil și ușor de utilizat, pentru a permite tuturor cetățenilor să înțeleagă mai bine activitățile și prioritățile Parlamentului, precum și dinamica cheltuielilor aferente;

13.  consideră că grupurile de vizitatori reprezintă unul dintre instrumentele-cheie pentru creșterea nivelului de informare al cetățenilor cu privire la activitățile Parlamentului; salută normele revizuite privind grupurile de vizitatori și consideră că riscul deturnării de fonduri a scăzut ca urmare a punerii în aplicare a noilor norme mai stricte; invită, în acest sens, Biroul și Grupul său de lucru pentru informare și comunicare să revizuiască creditele pentru grupurile de vizitatori ale deputaților, luând în considerare ratele inflației din ultimii ani, care au majorat, prin urmare, costul acestor vizite; consideră că, deși aceste sume nu sunt menite să acopere toate cheltuielile efectuate cu grupurile de vizitatori, ci mai degrabă să fie considerate o subvenție, nu poate fi ignorat faptul că proporția costurilor acoperite va scădea dacă indemnizația nu este ajustată în funcție de inflație; solicită Biroului să ia în considerare faptul că această discrepanță afectează în mod disproporționat grupurile de vizitatori care provin din medii socioeconomice mai modeste și care dețin mijloace financiare proprii foarte restrânse;

Securitatea și securitatea cibernetică

14.  ia act de actualele măsuri de consolidare a securității Parlamentului, referitoare la clădiri, echipamente și personal, securitatea cibernetică și securitatea comunicațiilor; solicită Secretarului General și Biroului să aplice pe mai departe conceptul de securitate globală pentru a aduce în continuare îmbunătățiri structurale, operaționale și culturale securității Parlamentului; reiterează necesitatea de a îmbunătăți performanța serviciilor IT furnizate Parlamentului, prin investiții în formarea personalului, dar și printr-o mai bună selecție a contractanților pe baza unei evaluări mai solide a serviciilor și a capacității IT a acestora;

15.  consideră că evenimentele recente demonstrează că probabilitatea unor atacuri cibernetice a crescut în mod dramatic, tehnologia care stă la baza unor astfel de atacuri depășind adesea măsurile de securitate cibernetică destinate combaterii lor; consideră că aplicațiile informatice au devenit instrumente importante pentru ca deputații și personalul să își desfășoare activitatea, dar, cu toate acestea, sunt vulnerabile la astfel de atacuri; salută, prin urmare, integrarea securității cibernetice în cadrul general de gestionare strategică al Parlamentului și consideră că acest lucru va permite instituției să își protejeze mai bine activele și informațiile;

16.  regretă că, în pofida instalării sistemului SECure EMail (SECEM), Parlamentul nu poate să primească informări restricționate și neclasificate de la alte instituții; deplânge faptul că Parlamentul nu este în măsură să își dezvolte singur propriul sistem de informații clasificate (CIS) și sunt în curs de desfășurare negocieri cu alte instituții în acest sens; se așteaptă ca aceste negocieri să contribuie la identificarea celor mai bune mijloace care să-i permită Parlamentului să primească informări restricționate și neclasificate; îl invită pe Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete informații suplimentare privind ultimele evoluții ale negocierilor în curs, înaintea examinării bugetului în Parlament în toamna anului 2017;

17.  salută eforturile de digitalizare și computerizare suplimentară a procedurilor; în acest sens, încurajează introducerea mai multor posibilități de utilizare a semnăturii digitale securizate în cadrul procedurilor administrative, cu scopul de a reduce utilizarea hârtiei și de a economisi timp;

18.  salută semnarea unui memorandum de înțelegere între Guvernul belgian și Parlamentul European, Consiliu, Comisie, Serviciul European de Acțiune Externă și alte instituții cu sediul la Bruxelles cu privire la investigațiile în vederea acordării autorizării de securitate pentru toți membrii personalului contractanților externi care solicită acces în instituțiile Uniunii; îl invită pe Secretarul General să ia în considerare oportunitatea extinderii aplicării acestui memorandum de înțelegere funcționarilor, asistenților parlamentari și stagiarilor, pentru a permite efectuarea verificărilor de securitate necesare înainte de recrutarea acestora;

Politica imobiliară

19.  reamintește că ultima strategie imobiliară pe termen mediu a fost adoptată de Birou în 2010; își pune întrebarea de ce nu a reușit Biroul să prezinte o strategie pe termen lung pentru clădirile Parlamentului în cursul acestei legislaturi, în pofida rezoluțiilor precedente ale Parlamentului; îi invită pe Secretarul General și pe vicepreședinți să prezinte Comisiei pentru bugete noua strategie imobiliară pe termen mediu cât mai curând posibil, înaintea examinării bugetului în Parlament în toamna anului 2017;

20.  își reiterează solicitarea de a se asigura un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare, bazat pe o informare timpurie, ținând seama în mod corespunzător de articolul 203 din Regulamentul financiar; solicită în această privință mai multe informații cu privire la extinderea creșei WAYENBERG;

21.  solicită mai multe informații cu privire la proiectul de renovare a clădirii Paul Henri Spaak (PHS), în special orice aviz al contractanților externi referitor la opțiunile posibile pentru PHS, care a avut o durată de viață scurtă de 25 ani; solicită Secretarului General să prezinte Comisiei pentru bugete rezultatele acestui studiu cât mai curând posibil; subliniază faptul că clădirea existentă nu îndeplinește cerințele privind stabilitatea unei clădiri publice pentru funcții parlamentare, care are un nivel de securitate mai ridicat și trebuie să reziste la șocurile externe fără a se prăbuși; critică faptul că clădirea PHS nu îndeplinește nici măcar standardele minime ale cerințelor moderne privind stabilitatea și constată că a fost nevoie deja să se ia mai multe măsuri pentru a garanta stabilitatea acesteia; îndeamnă, prin urmare, Biroul și administrația Parlamentului să caute soluții viitoare pentru clădirea PHS care să protejeze viața și să garanteze condiții de muncă sănătoase pentru persoanele prezente în interiorul ei; ia act de nivelul creditelor propus de Secretarul General în 2018 în ceea ce privește studiile, proiectele pregătitoare și lucrările, precum și furnizarea de asistență pentru echipa de gestionare a proiectului; își exprimă îngrijorarea în legătură cu posibila confuzie privind sumele care urmează să fie cheltuite pentru studii și mutări; invită Biroul și Secretarul General să informeze Comisia pentru bugete cu privire la toate etapele ulterioare și să furnizeze o defalcare clară a costurilor cât mai curând posibil și până cel târziu în luna iulie 2017; reamintește că, în orice caz, este necesară implementarea unei arhitecturi moderne și eficiente din punct de vedere energetic; solicită o evaluare cu privire la modul în care renovarea va afecta Unitatea Vizite și Seminarii, disponibilitatea hemiciclului, precum și a celorlalte săli și birouri;

22.  consideră că 2018 va fi un an critic pentru clădirea Konrad Adenauer (KAD), deoarece va marca încheierea lucrărilor pe șantierul estic și începerea lucrărilor pe șantierul vestic; observă cu îngrijorare că bugetul alocat gestionării acestui proiect de anvergură a trebuit să fie revizuit, pentru a consolida echipele care monitorizează progresul lucrărilor; remarcă actuala practică de a utiliza transferurile colectoare de sfârșit de an pentru a contribui la proiectele imobiliare în curs; consideră că, deși acest lucru poate reprezenta o soluție pragmatică pentru a reduce plățile de dobânzi, se află totuși în contradicție cu transparența proiectelor imobiliare în cadrul bugetului Parlamentului și ar putea chiar stimula alocările bugetare excesive în anumite domenii;

23.  îi invită pe vicepreședinții responsabili și pe Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete un raport privind progresele înregistrate și estimările pentru finalizarea lucrărilor în legătură cu clădirea KAD;

EMAS

24.  reamintește că Parlamentul s-a angajat să reducă cu 30 % emisiile sale de CO2 per echivalent normă întreagă până în 2020, comparativ cu nivelurile din 2006;

25.  consideră, prin urmare, că este extrem de important ca Parlamentul să își stabilească obiective noi, mai ambițioase și cantitative, care ar trebui să fie evaluate în mod regulat de către serviciile responsabile;

26.  reamintește angajamentul Parlamentului din Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică, și anume că, „dată fiind vizibilitatea crescută a clădirilor lor și rolul de lider pe care acesta ar trebui să îl joace în legătură cu performanța energetică a respectivelor clădiri și fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie bugetară și în materie de achiziții publice, se va angaja să aplice clădirilor pe care le deține și pe care le ocupă aceleași cerințe ca cele aplicabile clădirilor administrațiilor centrale din statele membre, conform articolelor 5 și 6 din respectiva directivă;” subliniază importanța respectării acestei declarații, nu în ultimul rând pentru propria credibilitate în revizuirea în curs a Directivei privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei privind eficiența energetică;

27.  salută înființarea unui grup de lucru pentru mobilitate, care ar trebui să desfășoare o activitate cuprinzătoare și să aibă un mandat clar; subliniază faptul că Parlamentul trebuie să respecte toate legile în vigoare la nivel regional la locurile de muncă, inclusiv în domeniul respectiv; susține promovarea utilizării legăturii feroviare directe dintre sediul Parlamentului de la Bruxelles și aeroport; invită serviciile responsabile să-și revadă componența și dimensiunea parcului de autovehicule în acest context; solicită Biroului să stabilească fără întârziere un sistem de stimulente pentru promovarea utilizării bicicletelor pentru naveta între domiciliu și locul de muncă; ia act de faptul că un astfel de regim există deja în cadrul altor instituții, în special al Comitetului Economic și Social European;

28.  salută campania de comunicare, care reprezintă un efort util de a le explica cetățenilor scopul Uniunii și al Parlamentului European; subliniază că această campanie ar trebui să vizeze, printre altele, explicarea rolului Uniunii Europene, competențele Parlamentului, funcțiile sale, inclusiv alegerea președintelui Comisiei, precum și impactul său asupra vieților cetățenilor;

29.  observă că lucrările pregătitoare pentru campania de comunicare urmează să înceapă deja în acest an, anticipând viitoarele alegeri europene din 2019; salută scurtarea perioadei preelectorale la doi ani pentru campania de comunicare, față de perioada preelectorală de trei ani pentru alegerile europene din 2014;

30.  ia act de faptul că suma totală pentru campania de comunicare pentru alegerile din 2019este estimată la cheltuieli în valoare de 25 de milioane EUR în 2018 și de 8,33 milioane EUR în 2019, cu un volum mai mare de angajamente financiare necesare în 2018; subliniază importanța campaniilor de comunicare, având în vedere în special situația actuală din Uniune;

31.  consideră că Direcția Generală Comunicare (DG COMM) ar trebui să dea curs recomandărilor cuprinse în evaluarea campaniei electorale europene din 2014(12) și să acorde prioritate colectării de date pentru proiectele campaniei, per unitate, pe baza unor indicatori-cheie prestabiliți, pentru a măsura impactul lor, analizând cu atenție cauzele profunde ale prezenței la vot extrem de scăzute la alegerile din 2014;

Aspecte legate de deputați

32.  salută activitatea desfășurată de Secretariatul General al Parlamentului, secretariatele grupurilor politice și birourile deputaților de sprijinire a deputaților în exercitarea mandatului lor; încurajează dezvoltarea continuă a acestor servicii care îmbunătățesc capacitatea deputaților de a controla activitatea Comisiei și a Consiliului și de a-i reprezenta pe cetățeni;

33.  salută consilierea și cercetarea oferite deputaților și comisiilor de către Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) și departamentele tematice; reamintește că o evaluare la jumătatea perioadei a eficacității cooperării dintre Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) și departamentele tematice a fost prevăzută în momentul înființării EPRS în 2013; solicită încă o dată Secretarului General să efectueze o astfel de evaluare și să prezinte Comisiei pentru bugete rezultatele sale înaintea examinării bugetului în Parlament în toamna anului 2017; aprobă cele patru proiecte specifice care sunt elaborate pe termen mediu în cadrul bibliotecii Parlamentului European, și anume biblioteca digitală, îmbunătățirea resurselor pentru cercetare, sursele de drept comparat și biblioteca deschisă; consideră că aceste proiecte constituie un mijloc de a îmbunătăți sprijinul acordat atât deputaților, cât și personalului, precum și de a facilita accesul la comunitatea externă de cercetare și la cetățeni; remarcă importanța acestor proiecte și necesitatea de a le integra în lucrările legislative ale deputaților și ale membrilor personalului;

34.  observă că Regulamentul de procedură revizuit recent(13) a impus deputaților o limită maximă de trei explicații orale privind votul per perioadă de sesiune, dar rămâne îngrijorat de faptul că interpretarea, precum și traducerea transcrierilor explicațiilor generează costuri suplimentare; îl îndeamnă pe Secretarul General să prezinte o defalcare detaliată a costurilor legate de explicațiile orale privind votul; indică disponibilitatea unor alternative cum ar fi explicațiile în scris privind votul, precum și o mulțime de mijloace publice de comunicare situate în interiorul clădirilor Parlamentului pentru ca deputații să își explice pozițiile de vot; ca măsură temporară, solicită ca explicațiile orale privind voturile să fie plasate pe ordinea de zi a ședinței plenare la sfârșitul activității din ziua respectivă, după discursurile de un minut și celelalte puncte pe ordinea de zi;

35.  reamintește obligația deputaților de a informa administrația cu privire la orice modificare a declarațiilor lor de interese;

36.  nu este de acord că este necesar ca mobilierul din birourile deputaților și ale asistenților acestora de la Bruxelles să fie schimbat; consideră că majoritatea obiectelor de mobilier se află în stare bună și că, prin urmare, nu există niciun motiv pentru a le schimba; consideră că mobilierul ar trebui schimbat numai dacă există un motiv justificat;

37.  îl invită pe Secretarul General ca, pentru pregătirea celei de-a noua legislaturi, să prezinte Biroului o listă mai exactă a cheltuielilor rambursabile în cadrul indemnizației pentru cheltuieli generale (ICG); reamintește principiul independenței mandatului; subliniază că deputații au posibilitatea de a-și publica situația cheltuielilor cu privire la ICG pe paginile web personale dacă doresc să facă acest lucru; reiterează apelul privind asigurarea unei transparențe mai mari în ceea ce privește indemnizația pentru cheltuieli generale, după modelul bunelor practici prezentate de delegațiile naționale din Parlament și statele membre; consideră că deputații ar trebui să poată, de asemenea, să furnizeze linkuri pe site-ul Parlamentului spre locurile unde își publică în prezent situația cheltuielilor; reiterează faptul că o mai mare transparență cu privire la ICG nu ar trebui să atragă după sine creșterea efectivului de personal în administrația Parlamentului;

38.  subliniază că actuala linie bugetară pentru asistența parlamentară este corespunzătoare și nu ar trebui să crească mai mult decât indexarea salariilor;

39.  reamintește solicitarea adoptată de către adunarea plenară în rezoluția sa menționată anterior din 14 aprilie 2016 referitoare la estimarea Parlamentului pentru 2017, de a revizui normele care reglementează rambursarea cheltuielilor de misiune aferente deplasărilor între cele trei locuri de desfășurarea a activității Parlamentului și efectuate de asistenții parlamentari acreditați (APA), în vederea alinierii acestora la normele aplicabile celorlalți membri ai personalului, și regretă faptul că, până în prezent, nu a fost luată nicio măsură în acest sens; solicită Biroului să abordeze această chestiune fără nicio altă întârziere; între timp, subliniază că plafoanele actuale privind rambursarea cheltuielilor de misiune pentru APA (120/140/160 EUR) nu au fost ajustate din 2011 și că diferența dintre alte categorii de personal și APA a continuat să crească până la cel puțin 40 %, în urma introducerii unor plafoane noi aprobate de Consiliu la 9 septembrie 2016 care, până în prezent, au fost aplicate numai funcționarilor începând din 10 septembrie 2016; solicită, prin urmare, Biroului să ia măsurile necesare pentru a remedia această inegalitate;

40.  subliniază că remedierea acestei inegalități în ceea ce privește cheltuielile de misiune nu atrage după sine o creștere a liniei bugetare pentru asistența parlamentară;

41.  solicită utilizarea transparentă și corespunzătoare a rambursării cheltuielilor de deplasare ale deputaților și recomandă stimularea utilizării clasei economice, atât în ceea ce privește transportul aerian, cât și transportul feroviar;

42.  solicită Conferinței președinților și Biroului să analizeze din nou posibilitatea ca, sub rezerva anumitor condiții, APA să însoțească deputații în delegațiile și misiunile oficiale ale Parlamentului, după cum au solicitat deja mai mulți deputați; este de părere că deputații ar trebui să decidă dacă asistenții lor ar trebui să-i însoțească în delegațiile oficiale, utilizând pachetul indemnizației de asistență parlamentară al acestora;

Aspecte legate de personal

43.  în conformitate cu punctul 27 din AII din 2 decembrie 2013, care prevede o reducere treptată cu 5 % a personalului în toate instituțiile, organismele și agențiile în perioada 2013-2017, subliniază că, din cauza nevoilor specifice apărute în Parlament în 2014 și 2016, s-a ajuns la un acord cu Consiliul referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016(14), prin care măsurile de reducere anuală a personalului Parlamentului sunt prevăzute să continue până în 2019;

44.  observă că, în timp ce grupurile politice au fost exceptate de la aplicarea acestor măsuri de reducere anuală a personalului începând cu 2014(15), acordul de conciliere cu privire la bugetul 2017 a dus la o scădere a posturilor din organigrama Secretariatului Parlamentului din cauza nerespectării de către Consiliu a acordului tacit (gentleman’s agreement);

45.  reamintește că nivelul total al personalului grupurilor politice este exceptat de la obiectivul de reducere cu 5 % a personalului în conformitate cu deciziile luate în ceea ce privește exercițiile financiare 2014, 2015, 2016 și 2017;

46.  salută, în lumina măsurilor de reducere a personalului, propunerea de a transforma 50 de posturi AST permanente în 50 de posturi AD permanente, cu un impact bugetar nesemnificativ; ia act și de propunerea de a transforma trei posturi AST temporare în trei posturi AD temporare în cabinetul Președintelui;

47.  invită Biroul să asigure respectarea drepturilor sociale și de pensie ale APA și disponibilitatea mijloacelor financiare, în special în ceea ce privește APA care au fost angajați fără întrerupere de către deputații în Parlamentul European în ultimele două legislaturi parlamentare; în acest sens, invită administrația să prezinte o propunere care să ia în considerare decizia de organizare a alegerilor anticipate din 2014, precum și timpul petrecut în cadrul procedurii de recrutare pentru calcularea vechimii de 10 ani în serviciu stabilite în Statutul funcționarilor;

48.  consideră că, într-o perioadă în care este probabil ca resursele financiare și de personal aflate la dispoziția instituțiilor Uniunii să fie supuse unor constrângeri tot mai mari, este important ca instituțiile ca atare să poată recruta și păstra personalul cel mai capabil să facă față provocărilor complexe ale viitorului, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului în funcție de performanțe;

49.  consideră că interpretarea și traducerea sunt esențiale pentru funcționarea instituției și recunoaște calitatea și valoarea adăugată a serviciilor prestate de interpreți; reiterează poziția Parlamentului exprimată în rezoluția sa din 14 aprilie 2016 menționată mai sus potrivit căreia Secretarul General ar trebui să facă propuneri suplimentare de raționalizare, de exemplu recurgerea sporită la traducerea și interpretarea la cerere, în special pentru intergrupurile din Parlamentul European, analizarea posibilelor câștiguri de eficiență realizate prin utilizarea celor mai recente tehnologii lingvistice ca instrument ajutător pentru interpreți, precum și evaluarea impactului cadrului revizuit pentru interpreții care fac parte din personal asupra gestionării mai eficiente a resurselor și a creșterii productivității;

50.  salută continuarea măsurilor luate de Parlament pentru a introduce irlandeza ca limbă oficială cu un regim lingvistic complet până la 1 ianuarie 2021; observă, în acest sens, că nu vor fi necesare posturi suplimentare în 2018; cu toate acestea, îi solicită Secretarului General să se consulte în continuare cu deputații irlandezi în legătură cu posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor, fără a compromite drepturile garantate ale deputaților;

51.  îl îndeamnă pe Secretarul General să se bazeze pe acordurile de cooperare existente între Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European, în vederea identificării altor domenii în care funcțiile administrative ar putea fi partajate; îl invită, în plus, pe Secretarul General să efectueze un studiu cu privire la posibilitatea realizării unor sinergii și între Parlament, Comisie și Consiliu în ceea ce privește funcțiile și serviciile administrative;

Partidele politice și fundațiile politice europene

52.  reamintește că partidele și fundațiile politice europene contribuie la formarea conștiinței politice europene și la sporirea gradului de înțelegere de către cetățeni a legăturii dintre procesele politice la nivel național și european;

53.  consideră că recentele controverse în legătură cu finanțarea unor partide politice și a unor fundații politice europene au scos la iveală deficiențe ale sistemelor de gestionare și control existente;

54.  consideră că intrarea în vigoare a Regulamentelor (UE) nr. 1141/2014(16) și (UE) nr. 1142/2014(17) va oferi mecanisme de control suplimentare, cum ar fi cerința de înregistrare la Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene; consideră totuși că aceste măsuri mai pot fi îmbunătățite; remarcă faptul că partidele și fundațiile vor începe să solicite finanțare în temeiul noilor norme în exercițiul bugetar 2018;

55.  subliniază că au fost identificate o serie de probleme ale sistemului actual de cofinanțare, în care contribuțiile și granturile de la bugetul Parlamentului atât pentru partide, cât și pentru fundații nu pot depăși 85 % din cheltuielile eligibile, restul de 15 % urmând a fi acoperit din resurse proprii; constată, de exemplu, că insuficiența cotizațiilor membrilor și a donațiilor este adesea compensată de aporturile în natură;

Diverse

56.  ia act de dialogul permanent dintre Parlamentul European și parlamentele naționale; solicită consolidarea acestui dialog pentru a promova o mai bună înțelegere a contribuției Parlamentului European și a Uniunii în statele membre;

57.  ia act de faptul că s-au solicitat studii și avize externe pentru a sprijini activitatea comisiilor și a altor organe politice de analiză a posibilului impact al Brexitului, inclusiv a consecințelor bugetare pentru Parlament; pune sub semnul întrebării necesitatea de a apela la studii și avize externe, în loc să se recurgă la numărul mare de servicii de cercetare din cadrul Parlamentului; subliniază că, până la încheierea negocierilor privind ieșirea Regatului Unit din Uniune, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al Uniunii și toate drepturile și obligațiile aferente statutului de membru rămân în vigoare; subliniază, prin urmare, că decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniune nu va avea, probabil, un impact asupra bugetului Parlamentului pe 2018;

58.  reamintește Rezoluția Parlamentului din 20 noiembrie 2013 referitoare la stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii Europene(18), în care se estimează costurile dispersiei geografice a Parlamentului între 156 de milioane EUR și 204 milioane EUR, reprezentând echivalentul a 10 % din bugetul Parlamentului; subliniază că impactul asupra mediului al dispersiei geografice este estimat între 11 000 și 19 000 de tone de emisii de CO2; evidențiază percepția publică negativă cauzată de această dispersie și, prin urmare, își reiterează poziția solicitând o foaie de parcurs către un sediu unic;

59.  reamintește Rezoluția Parlamentului din 14 aprilie 2016(19) referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017; solicită implementarea unei cooperări cu posturile de televiziune, mijloacele de comunicare socială și alți parteneri pentru a stabili un centru media la nivel european în scopul formării tinerilor jurnaliști;

60.  îl invită pe Secretarul General și Biroul să promoveze o cultură a întocmirii bugetului în funcție de performanțe în cadrul administrației Parlamentului, în conformitate cu abordarea privind managementul schimbării, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și calitatea activității interne a instituției;

o

o  o

61.  adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2018;

62.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție și estimarea bugetului.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

JO L 287, 29.10.2013, p. 15.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0132.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0411.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0475.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0172.

(9)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0132.

(10)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0411.

(11)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0484.

(12)

Deloitte, studiu din decembrie 2015.

(13)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0484 - articolul 183 alineatul (1).

(14)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0407.

(15)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0437; Texte adoptate, P8_TA(2014)0036; Texte adoptate, P8_TA (2015)0376; Texte adoptate, P8_TA(2016)0411.

(16)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

(17)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1142/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 28).

(18)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0498.

(19)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2016)0132.


ANEXĂ: PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

 

PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN PENTRU EXERCIȚIUL 2018

 

ASTFEL CUM A FOST STABILIT DE COMISIA PENTRU BUGETE ÎN CADRUL REUNIUNII SALE DIN

 

3 APRILIE 2017

 

PROIECTUL DE ESTIMARE A BUGETULUI

2018

Contribuția Uniunii Europene la finanțarea cheltuielilor

Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2018

Denumire

Sumă

 

 

Cheltuieli

1 953 483 373

Resurse proprii

164 416 000

Contribuția datorată

1 789 067 373

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul Capitolul Articolul Postul

Denumire

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

 

 

 

 

 

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIILOR ȘI AL ALTOR ORGANISME ALE UNIUNII

 

 

 

4 0

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

 

 

 

4 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

77 085 000

74 105 828

71 635 418

4 0 3

Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

p.m

p.m

13 616

4 0 4

Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

11 585 000

11 006 056

10 602 055

 

 

88 670 000

85 111 884

82 251 089

Capitolul 4 0 — Total

4 1

CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

 

 

68 455 454

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

66 485 000

64 712 299

61 138 636

4 1 1

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

9 200 000

9 200 000

7 294 722

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

10 000

10 000

22 096

 

 

75 695 000

73 922 299

68 455 454

Capitolul 4 1 — Total

4 2

ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

 

 

 

4 2 1

Contribuții ale deputaților în Parlamentul European la un sistem de pensii

p.m

p.m

p.m

 

Capitolul 4 2 — Total

0

0

0

 

Titlul 4 — Total

164 365 000

159 034 183

150 706 543

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

 

 

 

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

 

 

 

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

 

 

 

5 0 0 0

Încasări din vânzarea de mijloace de transport — Venituri alocate

p.m

p.m

p.m

5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate

p.m

p.m

589

5 0 0 2

Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme — Venituri alocate

p.m

p.m

188 858

5 0 1

Încasări din vânzarea de bunuri imobile

p.m

p.m

p.m

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate

p.m

p.m

p.m

 

Capitolul 5 0 — Total

p.m

p.m

189 447

5 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

 

 

 

5 1 1

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

p.m

p.m

 

5 1 1 0

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

p.m

p.m

2 859 618

5 1 1 1

Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

p.m

p.m

129 706

 

Capitolul 5 1 — Total

p.m

p.m

2 989 324

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

 

 

 

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

50 000

200 000

23 473

 

Capitolul 5 2 — Total

50 000

200 000

23 473

5 5

VENITURI PROVENITE DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȘI LUCRĂRILE PRESTATE

 

 

 

5 5 0

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

p.m

p.m

4 958 708

5 5 1

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

p.m

p.m

583 648

 

Capitolul 5 5 — Total

p.m

p.m

5 542 356

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

 

 

 

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

p.m

p.m

3 874 703

5 7 1

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

p.m

p.m

p.m

5 7 2

Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

p.m

p.m

p.m

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate

p.m

p.m

3 298 878

 

Capitolul 5 7 — Total

p.m

p.m

7 173 581

5 8

INDEMNIZAȚII DIVERSE

 

 

 

5 8 1

Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — Venituri alocate

p.m

p.m

217 498

 

Capitolul 5 8 — Total

p.m

 

 

 

Titlul 5 — Total

50 000

200 000

16 135 679

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI PROGRAMELOR UNIUNII

 

 

 

6 6

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

 

 

 

6 6 0

Alte contribuții și restituiri

 

 

 

6 6 0 0

Alte contribuții și restituiri alocate — Venituri alocate

p.m

p.m

14 477 581

6 6 0 1

Alte contribuții și restituiri nealocate

p.m

p.m

p.m

 

Capitolul 6 6 — Total

p.m

p.m

14 477 581

 

Titlul 6 — Total

p.m

p.m

14 477 581

9

VENITURI DIVERSE

 

 

 

9 0

VENITURI DIVERSE

 

 

 

9 0 0

Venituri diverse

1 000

1 000

2 061 711

 

Capitolul 9 0 — Total

1 000

1 000

2 061 711

 

Titlul 9 — Total

1 000

1 000

2 061 711

 

TOTAL GENERAL

164 416 000

159 235 183

183 381 514

SITUAȚIA CHELTUIELILOR

Recapitularea generală a creditelor (2018 și 2017) și a execuției (2016)

Titlul Capitolul

Denumire

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

 

 

 

 

 

1

PERSONALUL INSTITUȚIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

212 101 000

210 660 500

203 367 219

1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

671 064 000

650 213 700

625 820 200

1 4

ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

144 760 333

137 040 500

125 551 151

1 6

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONALUL INSTITUȚIEI

18 648 150

17 539 500

14 441 490

 

Titlul 1 — Total

1 046 573 483

1 015 454 200

969 180 059

 

 

 

 

 

2

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

227 352 000

255 137 000

251 599 697

2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

179 543 500

170 034 500

154 150 447

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

7 103 000

5 719 000

4 421 417

 

Titlul 2 — Total

413 998 500

430 890 500

410 171 561

 

 

 

 

 

3

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

36 693 000

32 827 000

33 038 898

3 2

EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

131 498 390

108 238 000

106 676 345

 

Titlul 3 — Total

168 191 390

141 065 000

139 715 243

 

 

 

 

 

4

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

114 770 000

112 905 000

109 952 171

4 2

CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE

208 510 000

207 991 000

194 405 139

4 4

REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPUTAȚILOR ȘI ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI

440 000

420 000

420 000

 

Titlul 4 — Total

323 720 000

321 316 000

304 777 310

 

 

 

 

 

5

AUTORITATEA PENTRU PARTIDELE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE ȘI COMITETUL DE PERSONALITĂȚI INDEPENDENTE

 

 

 

 

5 0

CHELTUIELILE AUTORITĂȚII PENTRU PARTIDELE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE ȘI ALE COMITETULUI DE PERSONALITĂȚI INDEPENDENTE

 

p.m

p.m

0

 

Titlul 5 — Total

0

0

0

 

 

 

 

 

10

ALTE CHELTUIELI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

CREDITE PROVIZORII

p.m

p.m

0

10 1

REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

1 000 000

864 300

0

10 3

REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

p.m

p.m

0

10 4

REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI DE COMUNICARE

p.m

p.m

0

10 5

CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

p.m

p.m

0

10 6

REZERVE PENTRU PROIECTE PRIORITARE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

p.m

p.m

0

10 8

REZERVĂ EMAS

p.m

p.m

0

 

Titlul 10 — Total

1 000 000

864 300

0

 

TOTAL GENERAL

1 953 483 373

1 909 590 000

1 823 844 172

Venituri — Resurse proprii

Titlul 4 — Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii

Capitolul 4 0 — Impozite și rețineri diverse

Articolul 4 0 0 — Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

77 085 000

74 105 828

71 635 418,00

Temei juridic

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12.

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

Articolul 4 0 3 — Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

13 616,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Comunității Europene, în special articolul 66a din respectivul statut, în versiunea în vigoare până la 15 decembrie 2003.

Articolul 4 0 4 — Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

11 585 000

11 006 056

10 602 055,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 66a.

Capitolul 4 1 — Contribuții la sistemul de pensii

Articolul 4 1 0 — Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

66 485 000

64 712 299

61 138 636,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (2).

Articolul 4 1 1 — Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

9 200 000

9 200 000

7 294 722,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 4, articolul 11 alineatele (2) și (3) și articolul 48 din anexa VIII.

Articolul 4 1 2 — Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

10 000

10 000

22 096,00

Capitolul 4 2 — Alte contribuții la sistemul de pensii

Articolul 4 2 1 — Contribuții ale deputaților în Parlamentul European la un sistem de pensii

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Temei juridic

Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European, în special anexa III.

Titlul 5 — Venituri din funcționarea administrativă a instituției

Capitolul 5 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri) și imobile

Articolul 5 0 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

Postul 5 0 0 0 — Încasări din vânzarea de mijloace de transport — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială a mijloacelor de transport aparținând instituției.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Postul 5 0 0 1 — Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

589,00

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială de bunuri mobile aparținând instituției, altele decât mijloace de transport.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Postul 5 0 0 2 — Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

188 858,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Articolul 5 0 1 — Încasări din vânzarea de bunuri imobile

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Prezentul articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea de bunuri imobile aparținând instituției.

Articolul 5 0 2 — Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, veniturile din vânzarea acestor produse pe suport electronic.

Capitolul 5 1 — Încasări din închirieri

Articolul 5 1 1 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

Postul 5 1 1 0 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

2 859 618,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Postul 5 1 1 1 — Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

129 706,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 2 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

Articolul 5 2 0 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

50 000

200 000

23 473,00

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției.

Capitolul 5 5 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate

Articolul 5 5 0 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

4 958 708,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 5 1 — Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

583 648,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 7 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

Articolul 5 7 0 — Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

3 874 703,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 1 — Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 2 — Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor aferente rambursării de cheltuieli de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții.

Articolul 5 7 3 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

3 298 878,00

Capitolul 5 8 — Indemnizații diverse

Articolul 5 8 1 — Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

217 498,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, rambursarea de către societățile de asigurare a remunerațiilor funcționarilor implicați în accidente.

Titlul 6 — Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și programelor Uniunii

Capitolul 6 6 — Alte contribuții și restituiri

Articolul 6 6 0 — Alte contribuții și restituiri

Postul 6 6 0 0 — Alte contribuții și restituiri alocate — Venituri alocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

14 477 581,00

Comentarii

Acest post este destinat să înregistreze, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar, eventualele venituri care nu sunt prevăzute în celelalte părți ale titlului 6 și care conduc la deschiderea de credite suplimentare destinate finanțării cheltuielilor pentru care aceste venituri sunt alocate.

Postul 6 6 0 1 — Alte contribuții și restituiri nealocate

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Venituri diverse

Capitolul 9 0 — Venituri diverse

Articolul 9 0 0 — Venituri diverse

Cifre

Buget 2018

Buget 2017

Execuție 2016

1 000

1 000

2 061 711,00

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor diverse.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii din cadrul acestui articol sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Cheltuieli — Cheltuieli

Titlul 1 — Personalul instituției

Capitolul 1 0 — Membrii instituției

Articolul 1 0 0 — Indemnizații și alocații

Postul 1 0 0 0 — Indemnizații

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

77 350 000

75 846 000

73 871 418,64

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizațiilor prevăzute de Statutul deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 9 și 10.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 1 și 2.

Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare ordinare

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

68 500 000

69 200 000

66 290 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor de deplasare și de ședere legate de deplasările spre și dinspre locurile de desfășurare a activității și alte misiuni.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 10-21 și 24.

Postul 1 0 0 5 — Alte cheltuieli pentru deplasări

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

6 200 000

6 000 000

6 150 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor pentru deplasările complementare și a cheltuielilor pentru deplasările efectuate în statul membru în care a fost ales deputatul.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 22 și 23.

Postul 1 0 0 6 — Indemnizație pentru cheltuieli generale

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

40 213 000

39 886 000

38 937 488,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activității parlamentare a deputaților, în conformitate cu Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 170 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 25-28.

Postul 1 0 0 7 — Indemnizație pentru exercitarea funcțiilor

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

185 000

181 500

176 892,22

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile forfetare de ședere și de reprezentare aferente funcțiilor Președintelui Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Decizia Biroului din17 iunie 2009.

Articolul 1 0 1 — Asigurări de accident, de boală și alte măsuri de protecție socială

Postul 1 0 1 0 — Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

2 923 000

3 097 000

1 978 805,22

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurările de accident, rambursarea cheltuielilor medicale ale deputaților și asigurările de pierdere și furt pentru efectele și obiectele personale ale deputaților.

De asemenea, acesta este destinat să acopere asigurările și asistența oferită deputaților care se află în deplasare oficială și au nevoie de repatriere, dacă se îmbolnăvesc grav, sunt victime ale unui accident sau ale unor incidente neprevăzute care împiedică buna desfășurare a deplasării. Asistența cuprinde organizarea repatrierii și achitarea cheltuielilor aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 18 și 19.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 3-9 și articolul 29.

Normele comune privind asigurările de accident și de boli profesionale ale funcționarilor Uniunii Europene.

Normele comune privind asigurările de boală ale funcționarilor Comunităților Europene..

Decizia Comisiei de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale.

Postul 1 0 1 2 — Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

805 000

775 000

593 638,06

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere anumite cheltuieli necesare furnizării de asistență unui deputat cu handicap grav.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 30.

Articolul 1 0 2 — Indemnizații tranzitorii

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

960 000

939 000

1 725 886,26

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizației tranzitorii la încetarea mandantului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 13.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 45-48 și 77.

Articolul 1 0 3 — Pensii

Postul 1 0 3 0 — Pensii pentru limită de vârstă (CID)

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

11 540 000

11 450 000

10 521 344,41

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii pentru limită de vârstă după încheierea mandatului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 150 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa III la Normele privind la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 1 — Pensii de invaliditate (CID)

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

310 000

303 000

300 813,90

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii în caz de invaliditate a unui deputat, ce survine în cursul mandatului acestuia.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa II la Normele privind la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 2 — Pensii de urmaș (CID)

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

2 315 000

2 313 000

2 170 644,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii de urmaș în caz de deces al unui deputat sau al unui fost deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 15 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa I la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 3 — Regimul facultativ de pensii al membrilor

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

287,82

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a instituției din contribuția la regimul facultativ de pensii complementare al deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 500 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 27.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 76 și anexa VII la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Articolul 1 0 5 — Cursuri de limbi străine și informatică

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

800 000

670 000

650 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente cursurilor de limbi străine și cheltuielile aferente cursurilor de informatică pentru deputați.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 44.

Decizia Biroului din 4 mai 2009 privind cursurile de limbi străine și de informatică pentru deputați.

Capitolul 1 2 — Funcționari și agenți temporari

Articolul 1 2 0 — Remunerații și alte drepturi

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

666 300 000

645 973 700

621 577 766,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special următoarele elemente, pentru funcționarii și agenții temporari care ocupă un post prevăzut în organigramă:

salariile, indemnizațiile și alocațiile aferente salariilor;

asigurarea de boală, asigurarea de accident și de boli profesionale, precum și alte cheltuieli de asigurări sociale;

indemnizațiile forfetare pentru ore suplimentare;

celelalte alocații și indemnizații diverse;

plata cheltuielilor de călătorie pentru funcționarul sau agentul temporar, pentru soțul sau soția sa și pentru persoanele aflate în întreținerea sa de la locul de muncă la locul de origine;

efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor și cotei din plăți transferate într-o altă țară decât cea a locului de muncă;

asigurarea de șomaj pentru agenții temporari, precum și plățile pe care instituția trebuie să le efectueze în beneficiul agenților temporari pentru a constitui sau a menține drepturile acestora la pensie în țara lor de origine.

Acesta este destinat să acopere, de asemenea, primele de asigurare „accidente – activități sportive” pentru utilizatorii centrului sportiv al Parlamentului European de la Bruxelles și Strasbourg.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 350 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare plătite

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

134 000

135 000

60 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata orelor suplimentare în condițiile prevăzute de dispozițiile menționate mai sus.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 4 — Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

3 430 000

2 950 000

3 425 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile de călătorie datorate funcționarilor și agenților temporari (inclusiv membrilor familiilor lor) la începerea sau la încetarea activității sau în cazul unui transfer care implică schimbarea locului de muncă;

indemnizațiile de instalare și de reinstalare și cheltuielile de mutare datorate funcționarilor și agenților temporari care trebuie să își schimbe reședința după începerea activității sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum și în momentul încetării definitive a activității, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

diurnele datorate funcționarilor și agenților temporari care dovedesc că sunt obligați să își schimbe reședința la începerea activității sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă;

indemnizația de plecare pentru un funcționar după perioada de probă, în caz de inaptitudine manifestă;

indemnizația de reziliere de către instituție a contractului unui agent temporar;

diferența dintre cotizațiile plătite de către agenții contractuali unui sistem de pensii într-un stat membru și cele datorate sistemului de la nivelul Uniunii în cazul reclasificării unui contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 1 2 2 — Indemnizații după încetarea anticipată a activității

Postul 1 2 2 0 — Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1 200 000

1 155 000

757 433,06

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile care trebuie plătite:

funcționarilor disponibilizați ca urmare a unei măsuri de reducere a numărului de locuri de muncă din instituție;

funcționarilor puși în concediu acordat în scopuri organizatorice legate de dobândirea de noi competențe în cadrul instituției;

funcționarilor și agenților temporari angajați de grupurile politice, care ocupă un post din gradele AD 16 sau AD 15 și sunt pensionați în interes de serviciu.

Acest credit acoperă, de asemenea, cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală și efectele coeficienților de corecție aplicabili acestor indemnizații (cu excepția persoanelor care beneficiază de dispozițiile articolului 42c, cărora nu li se aplică coeficienți de corecție).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 41, 42c și 50 și anexa IV, precum și articolul 48a din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Postul 1 2 2 2 — Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți temporari

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

indemnizațiile care trebuie plătite în conformitate cu Statutul funcționarilor sau cu Regulamentele (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 și (CE, Euratom) nr. 1748/2002 ale Consiliului;

cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală a beneficiarilor indemnizațiilor;

efectul coeficienților de corecție aplicabili diverselor indemnizații.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 72.

Regulamentul (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 al Consiliului din 17 noiembrie 1995 de instituire, cu ocazia aderării Austriei, Finlandei și Suediei, a unor măsuri specifice de încetare definitivă a activității funcționarilor Comunităților Europene (JO L 280, 23.11.1995, p. 4).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1748/2002 al Consiliului din 30 septembrie 2002 de instituire, în cadrul modernizării instituției, a unor măsuri speciale privind încetarea definitivă a activității unor funcționari ai Comunităților Europene numiți într-un post permanent al Parlamentului European și a agenților temporari ai grupurilor politice din Parlamentul European (JO L 264, 2.10.2002, p. 9).

Capitolul 1 4 — Alte categorii de personal și servicii externe

Articolul 1 4 0 — Alți agenți și personal extern

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți — Secretariatul general și grupurile politice

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

47 579 000

44 392 000

41 021 126,59

Comentarii

Acest credit este în principal destinat să acopere următoarele cheltuieli, cu excepția celor pentru ceilalți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate și care îndeplinesc sarcini legate de securitatea persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor și evaluarea riscurilor și a celor pentru ceilalți agenți care îndeplinesc sarcina de șofer sau care coordonează activitățile legate de aceasta:

remunerațiile – inclusiv alocațiile și indemnizațiile – celorlalți agenți, inclusiv ale agenților contractuali și ale consilierilor speciali (în sensul Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene), cotizațiile angajatorului la diversele sisteme de securitate socială, în principal la sistemul comunitar, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

angajarea de personal interimar;

facturile emise de PMO pentru angajarea agenților însărcinați cu tratarea dosarelor administrative ale agenților Parlamentului European (în special alocațiile de șomaj, drepturile la pensie etc.).

O parte din acest credit trebuie să fie utilizată pentru recrutarea de agenți contractuali cu dizabilități în conformitate cu deciziile Biroului din 7 și 9 iulie 2008.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 4 400 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlurile IV, V și VI).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 1 — Alți agenți — Securitate

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

24 208 600

25 233 000

21 980 312,57

Comentarii

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate care îndeplinesc sarcini legate de securitatea persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor, precum și evaluarea riscurilor:

remunerațiile agenților contractuali și ai agenților contractuali auxiliari, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

angajarea de personal interimar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 2 — Alți agenți — Șoferi în cadrul Secretariatului General

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

6 220 300

6 169 000

 

Comentarii

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate care îndeplinesc sarcina de șofer sau care coordonează activitățile legate de aceasta:

remunerațiile agenților contractuali și ai agenților contractuali auxiliari, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

angajarea de personal interimar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 4 — Stagii, subvenții și schimburi de funcționari

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

7 197 900

6 806 500

7 033 669,67

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile aferente selectării, recrutării și primirii stagiarilor;

remunerarea stagiarilor diplomați (burse) și eventualele alocații familiale, respectiv cheltuielile suplimentare (până la 50 % din cuantumul bursei) pentru persoanele cu handicap;

indemnizații pentru stagiari aflați în formare;

cheltuielile de deplasare pentru stagiari,

cheltuielile cu asigurarea medicală și asigurarea în caz de accident pentru stagiari;

grantul de funcționare sau achitarea directă a cheltuielilor legate de evenimentele organizate de Comitetul pentru stagii, în limita a 2 000 EUR pe an;

cheltuielile aferente schimbului de personal dintre Parlamentul European și sectorul public din statele membre sau alte țări menționate în normele aplicabile;

cheltuielile aferente detașării unor experți naționali la Parlamentul European, în special indemnizațiile și cheltuielile de călătorie pentru aceștia;

cheltuielile de asigurare împotriva accidentelor pentru experții naționali detașați;

indemnizațiile pentru vizitele de studiu;

organizarea de acțiuni de formare de interpreți de conferință și traducători, în special în colaborare cu școlile de interpreți și universitățile care oferă programe de formare a traducătorilor, precum și acordarea de burse pentru formarea și perfecționarea profesională a interpreților și traducătorilor, achiziționarea de material didactic și cheltuielile conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Norme privind punerea unor funcționari ai Parlamentului European și a unor agenți temporari ai grupurilor politice la dispoziția autorităților naționale, a organismelor asimilate acestora și a unor organizații internaționale (Decizia Biroului din 7 martie 2005).

Norme privind detașarea unor experți naționali la Parlamentul European (Decizia Biroului din 4 mai 2009).

Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 1 februarie 2013).

Postul 1 4 0 5 — Cheltuieli privind interpretariatul

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

50 858 533

46 244 000

48 598 750,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere următoarele cheltuieli:

retribuțiile și indemnizațiile asimilate, cotizațiile sociale, cheltuielile de deplasare și alte cheltuieli ale agenților interpreți de conferință recrutați de Parlamentul European pentru reuniunile organizate de acesta în scop propriu sau în folosul altor instituții sau organisme, în cazul în care serviciile necesare nu pot fi asigurate de interpreții Parlamentului European (funcționari sau agenți temporari);

cheltuielile pentru operatori, tehnicieni și administratori de conferință pentru reuniunile menționate anterior, în cazul în care serviciile respective nu pot fi asigurate de funcționari, agenți temporari sau alți agenți ai Parlamentului European;

cheltuielile legate de serviciile prestate în folosul Parlamentului de către interpreții altor instituții regionale, naționale sau internaționale;

cheltuielile aferente activităților legate de interpretariat, în special cele legate de pregătirea reuniunilor și formarea și selecționarea interpreților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 500 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Convenția care stabilește condițiile de lucru și condițiile financiare pentru interpreții de conferință (precum și normele de aplicare aferente), adoptate la 28 iulie 1999, așa cum au fost consemnate la 13 octombrie 2004 și revizuite la 31 iulie 2008.

Postul 1 4 0 6 — Observatori

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plăților aferente cheltuielilor pentru observatori, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 1 4 2 — Servicii de traducere externe

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

8 696 000

8 196 000

6 917 291,98

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile de traducere, editare, dactilografiere, codificare și asistență tehnică prestate de terți.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Capitolul 1 6 — Alte cheltuieli legate de personalul instituției

Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli de recrutare

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

253 650

214 000

273 500,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile de organizare a concursurilor prevăzute la articolul 3 din Decizia 2002/621/CE, precum și cheltuielile de deplasare și de ședere ale candidaților la interviurile de angajare și la vizitele medicale de angajare;

cheltuielile de organizare a procedurilor de selecție a personalului.

În cazuri justificate în mod corespunzător de nevoile funcționale și după consultarea Oficiului pentru Selecția Personalului Uniunii Europene, acest credit poate fi utilizat pentru concursuri organizate chiar de instituție.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31, articolul 33 și anexa III.

Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 53) și Decizia 2002/621/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 56).

Postul 1 6 1 2 — Perfecționare profesională

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

6 210 000

5 515 000

5 535 265,36

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru formarea personalului în vederea îmbunătățirii competențelor acestuia și a performanței și eficienței instituției, de exemplu prin intermediul unor cursuri de limbi străine vizând limbile de lucru oficiale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 1 6 3 — Intervenții în favoarea personalului instituției

Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

743 000

768 000

418 323,17

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

în cadrul unei politici interinstituționale în favoarea persoanelor cu dizabilități aparținând următoarelor categorii:

funcționari și agenți temporari în activitate;

soții și soțiile funcționarilor și agenților temporari în activitate;

copii aflați în întreținere în sensul Statutului funcționarilor Uniunii Europene,

rambursarea, în limitele posibilităților bugetare, după epuizarea drepturilor eventual acordate la nivel național în țara de reședință sau de origine, a cheltuielilor de altă natură decât medicale care sunt recunoscute ca fiind necesare și sunt generate de handicap, justificate în mod corespunzător și nerambursate de către regimul comun de asigurări medicale;

intervențiile în favoarea funcționarilor și a agenților care sunt într-o situație deosebit de dificilă;

acordarea unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru personal și pentru cheltuielile accesorii ale Serviciului social. Contribuțiile sau rambursarea cheltuielilor de către Comitetul pentru personal pentru participanții la o activitate de asistență socială vor fi destinate să finanțeze activități care au o dimensiune socială, culturală sau lingvistică, dar nu vor constitui subvenții destinate individual unor membri ai personalului sau unor familii;

alte măsuri cu caracter social, la nivel instituțional și interinstituțional, în vederea integrării funcționarilor și agenților;

finanțarea unor măsuri de amenajare rezonabilă sau a cheltuielilor de analize medicale sau sociale specifice pentru funcționarii și ceilalți agenți cu dizabilități, precum și pentru stagiarii cu dizabilități în curs de recrutare, respectiv, de selectare în conformitate cu articolul 1d din Statutul funcționarilor, în special măsuri de asistență personală la locul de muncă și pe durata misiunilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 1d, articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf și articolul 76.

Postul 1 6 3 1 — Mobilitate

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

730 000

700 000

448 687,52

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu planul de mobilitate din diferitele locuri de desfășurare a activității.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 1 6 3 2 — Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

227 000

230 000

238 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să încurajeze și să susțină financiar orice inițiativă de promovare a relațiilor sociale între agenții de diverse naționalități, de exemplu prin subvenții pentru cluburi, cercuri sportive și culturale ale personalului, precum și să contribuie la costul unei structuri permanente de întrunire (activități culturale și recreative, restaurant) pentru timpul liber.

Acest credit acoperă, de asemenea, participarea financiară la activitățile sociale interinstituționale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 600 000 EUR.

Articolul 1 6 5 — Activități privind întregul personal al instituției

Postul 1 6 5 0 — Serviciul medical

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1 250 000

1 275 000

1 095 269,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcționare a cabinetului medical în cele trei locuri de desfășurare a activității, inclusiv achiziționarea de materiale, produse farmaceutice etc., cheltuielile aferente examenelor medicale preventive, cheltuielile ocazionate de funcționarea Comitetului pentru invaliditate, precum și cheltuielile aferente serviciilor externe prestate de specialiști medicali, considerate necesare de consilierii medicali.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de achiziționare a anumitor instrumente de lucru considerate necesare din punct de vedere medical și cheltuielile cu personalul medical sau paramedical plătit în conformitate cu regimul de prestări de servicii sau de suplinire pe termen scurt.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.

Postul 1 6 5 2 — Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1 310 000

1 380 000

615 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de gestionare și exploatare a restaurantelor și a cantinelor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 800 000 EUR.

Postul 1 6 5 4 — Structuri de îngrijire a copiilor

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

7 478 900

7 162 500

5 517 443,89

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a Parlamentului European din totalul cheltuielilor organizaționale și aferente prestării de servicii pentru structurile interne de îngrijire a copiilor, precum și pentru cele externe cu care a fost încheiat un contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 4 250 000 EUR.

Postul 1 6 5 5 — Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

445 600

295 000

300 000,00

Comentarii

Punerea în aplicare a Deciziei C(2013) 4886 a Comisiei din 1 august 2013 (JO C 222, 2.8.2013, p. 8).

Acest credit este destinat să acopere contribuția Parlamentului European la cheltuielile Școlilor Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene sau rambursarea contribuției plătite de Comisie în numele Parlamentului European pentru Școlile Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene. Creditul acoperă cheltuielile aferente școlarizării copiilor personalului statutar al Parlamentului European în respectivele școli.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Titlul 2 — Clădiri , mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

Comentarii

Întrucât societățile de asigurare au anulat acoperirea riscului de conflicte de muncă și de atentate teroriste la care sunt expuse clădirile Parlamentului European, acest risc trebuie să fie acoperit de la bugetul general al Uniunii Europene.

Prin urmare, creditele înscrise la acest titlu acoperă toate cheltuielile ocazionate de daunele cauzate de conflicte de muncă și atentate teroriste.

Capitolul 2 0 — Clădiri și cheltuieli conexe

Articolul 2 0 0 — Clădiri

Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

35 948 000

37 169 000

32 913 005,98

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiriile pentru clădirile ocupate, parțial sau integral, de către Parlamentul European.

Acest credit acoperă, de asemenea, impozitele pe clădiri. Chiriile sunt calculate pentru 12 luni, pe baza contractelor existente sau în curs de pregătire, care prevăd, în mod normal, indexarea în funcție de costul vieții sau de costul de construcție.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 000 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 1 — Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

13 000 000

p.m.

53 500 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung a clădirilor sau a părților de clădiri, în temeiul contractelor în vigoare sau al contractelor în curs de pregătire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 3 — Achiziționarea de bunuri imobile

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de bunuri imobile. Subvențiile pentru terenuri și viabilizarea acestora sunt tratate conform dispozițiilor din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 13 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 5 — Construcția de clădiri

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

17 888 000

32 970 000

17 788 806,93

Comentarii

Acest post este destinat eventualei înscrieri a unui credit destinat construcției de clădiri (lucrări, onorariile consultanților, amenajările și mobilierul indispensabile recepției clădirii și toate costurile aferente).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 7 — Amenajarea spațiilor

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

60 820 000

84 550 000

60 652 105,72

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere executarea de lucrări de amenajare, precum și celelalte cheltuieli aferente acestor amenajări, în special cheltuielile aferente onorariilor arhitecților sau ale inginerilor etc.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 600 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 8 — Gestiune imobiliară specifică

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

5 196 000

5 114 000

2 768 631,32

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente gestiunii imobiliare care nu sunt prevăzute în mod expres la alte articole din prezentul capitol, în special:

gestionarea și tratarea deșeurilor;

controalele obligatorii, controalele de calitate, expertize, audituri, monitorizare regulamentară etc.;

biblioteca tehnică;

asistența de gestiune (Building Helpdesk);

gestionarea planurilor clădirilor și a suporturilor de informare;

celelalte cheltuieli.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Articolul 2 0 2 — Cheltuieli aferente clădirilor

Postul 2 0 2 2 — Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

57 450 000

59 440 000

51 216 628,33

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreținere, mentenanță, gestionare și curățenie aferente clădirilor (spații și echipamente tehnice) ocupate, în proprietate sau în chirie, de Parlamentul European, conform contractelor în curs.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 104 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

15 800 000

16 690 000

15 852 979,24

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile ocazionate de consumul de apă, gaz, electricitate și de încălzire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 150 000 EUR.

Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

18 670 000

18 420 000

16 231 922,34

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile cu paza și supravegherea clădirilor ocupate de Parlamentul European în cele trei locuri de desfășurare a activității, a birourilor de informare ale Parlamentului European din Uniune, precum și a antenelor din țări terțe.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 104 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 120 000 EUR.

Postul 2 0 2 8 — Asigurări

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

2 580 000

784 000

675 616,73

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata primelor de asigurare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Capitolul 2 1 — Informatică, echipamente și mobilier

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 1 0 — Informatică și telecomunicații

Postul 2 1 0 0 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de funcționare — Activități

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

26 112 000

24 920 000

25 283 869,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și a software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente necesare bunei funcționări a sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, sistemul informatic al diverselor departamente și gestionarea rețelei.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 300 000 EUR.

Postul 2 1 0 1 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de funcționare — Infrastructură

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

19 355 000

18 382 000

17 647 112,94

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de gestionare și de întreținere a infrastructurilor aferente sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special infrastructurile aferente rețelelor, cablajului, telecomunicațiilor, echipamentelor individuale și sistemelor de vot.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 67 000 EUR.

Postul 2 1 0 2 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de funcționare — Asistența generală oferită utilizatorilor

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

13 866 500

13 588 000

12 181 472,58

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de sprijin și de asistență generală oferite utilizatorilor în legătură cu sistemele informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează serviciile de asistență pentru deputați și pentru alți utilizatori, în special pentru aplicațiile administrative, legislative și cele legate de comunicare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 2 1 0 3 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de funcționare — Gestionare a aplicațiilor TIC

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

23 865 500

23 139 400

19 340 522,94

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și reparării hardware-ului și software-ului și lucrărilor conexe, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de gestionare a aplicațiilor TIC ale instituției. Aceste cheltuieli vizează în special aplicațiile aferente deputaților, cele aferente comunicațiilor, precum și aplicațiile administrative și legislative.

Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile legate de instrumentele TIC finanțate în comun în cadrul cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic, ca urmare a deciziilor adoptate de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 32 000 EUR.

Postul 2 1 0 4 — Informatică și telecomunicații — Investiții în infrastructură

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

20 615 000

22 023 500

20 450 327,81

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru investițiile aferente infrastructurilor sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Investițiile vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, rețelele, cablajul și sistemele de videoconferință.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 75°000°EUR.

Postul 2 1 0 5 — Informatică și telecomunicații — Investiții în proiecte

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

33 868 000

28 086 500

23 512 236,53

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță în legătură cu investițiile aferente proiectelor TIC existente sau noi. Investițiile vizează în special aplicațiile aferente deputaților, aplicațiile din domeniul legislativ, administrativ, financiar și al comunicațiilor, precum și cele aferente gestionării TIC.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25°000°EUR.

Articolul 2 1 2 — Mobilier

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

5 680 000

6 005 000

2 113 970,90

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația mobilierului, în special achiziția de mobilier ergonomic de birou, înlocuirea mobilierului învechit și scos din uz, precum și a echipamentelor de birou. Este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile diverse de gestiune a bunurilor mobile ale Parlamentului European.

În ceea ce privește operele de artă, acest credit este destinat să acopere atât cheltuielile de achiziție a operelor și a materialelor specifice, cât și cheltuielile curente conexe, cum ar fi onorariile de experți, cheltuielile de conservare, de înrămare, de restaurare, de curățare, de asigurare, precum și cheltuielile de transport ocazionale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5°000°EUR.

Articolul 2 1 4 — Echipament și instalații tehnice

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

32 453 500

29 356 100

27 969 260,66

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice, precum și gestionarea acestora, în special:

diverse echipamente și instalații tehnice, fixe și mobile, pentru editare, securizare (inclusiv programele informatice), restaurare, imobile, formarea personalului, centrele sportive ale instituției etc.;

echipamente, în special pentru atelierul de tipografie, serviciul telefonic, cantine, magazinele pentru personal, securitate, serviciul tehnic de conferințe, sectorul audiovizual etc.;

echipamente speciale (electronice, informatice, electrice) cu prestațiile externe aferente.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de publicitate pentru revânzarea și eliminarea bunurilor casate, precum și cheltuielile legate de asistența tehnică (consultanță) pentru dosarele pentru care este necesar să se apeleze la competențe de specialitate externe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 235°000°EUR.

Articolul 2 1 6 — Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

3 728 000

4 534 000

5 651 673,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport (parc auto și biciclete) și închirierea de mașini, taxiuri, autocare și camioane, cu sau fără șofer, inclusiv asigurările aferente și alte cheltuieli de gestionare. La înlocuirea parcului auto sau la achiziționarea sau închirierea de mijloace de transport se vor prefera mijloacele de transport cel mai puțin poluante, cum ar fi mașinile hibrid.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Capitolul 2 3 — Cheltuieli administrative curente

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 3 0 — Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1 449 500

1 440 500

1 370 433,69

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achizițiile de hârtie, plicuri, materiale de birou, produse pentru imprimerie și atelierele de reproducere a documentelor etc., precum și cheltuielile de gestionare aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 10°000°EUR.

Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

60°000

40°000

25 001,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, costuri diverse) și celelalte cheltuieli financiare, inclusiv cheltuielile conexe pentru finanțarea clădirilor.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare și daune

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1 010 000

1 110 000

520 518,18

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

sumele la plata cărora Parlamentul European este eventual condamnat prin hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție, de Tribunal, precum și de instanțele naționale;

angajarea de avocați externi pentru reprezentarea Parlamentului European în fața instanțelor naționale și ale Uniunii, angajarea de consilieri juridici sau experți pentru a acorda asistență Serviciului Juridic;

rambursarea cheltuielilor pentru avocați în cadrul procedurilor disciplinare și asimilate;

cheltuieli privind daunele și dobânzile;

cuantumul despăgubirilor acordate, convenite în înțelegerile amiabile, conform capitolului 11a din Regulamentul de procedură al Tribunalului.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

271 000

271 000

193 486,81

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de francare, de procesare și de expediere de către serviciile poștale naționale și serviciile de mesagerie.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, costul serviciilor de curierat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25°000°EUR.

Articolul 2 3 7 — Mutări

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

2 490 000

1 434 000

1 167 643,97

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente lucrărilor de mutare și de manipulare efectuate prin intermediul unor societăți specializate în acest domeniu sau de către manipulanți temporari puși la dispoziție de agenții externe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1 560 000

1 161 000

1 039 958,96

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

asigurările care nu sunt prevăzute în mod expres la alt post;

achiziția și întreținerea de uniforme de serviciu pentru aprozi, șoferi, recepționeri, magazineri și manipulanți, precum și pentru personalul Unității pentru vizite și seminare, al Unității Parlamentarium, al serviciului medical, al serviciului de securitate, al serviciilor de întreținere a clădirilor și al diverselor servicii tehnice;

diverse cheltuieli de funcționare și gestiune, inclusiv comisioanele de gestiune plătite PMO în legătură cu pensiile statutare ale foștilor deputați, cheltuielile aferente verificării de securitate a personalului extern care lucrează în incintele sau în sistemele Parlamentului European, achiziționarea de bunuri și servicii care nu sunt specificate în mod expres la alte posturi;

diverse achiziții legate de activitățile Sistemului de management de mediu și de audit (EMAS) (campanii de promovare etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5°000°EUR.

Articolul 2 3 9 — Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

262 500

262 500

104 374,20

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților EMAS menite să îmbunătățească performanța ecologică a Parlamentului European, inclusiv promovarea acestor activități, precum și Sistemului de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Titlul 3 — Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale

Capitolul 3 0 — Reuniuni și conferințe

Articolul 3 0 0 — Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

29 673 000

25 370 000

26 050 083,46

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente deplasărilor personalului instituției, ale experților naționali detașați, ale stagiarilor și ale personalului celorlalte instituții europene sau internaționale invitat de instituție, între locul de muncă și unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului European (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg) și cheltuielile aferente misiunilor în orice alt loc decât cele trei locuri de desfășurare a activității. Cheltuielile acoperite sunt constituite din cheltuieli de transport, diurne, cheltuieli de cazare și indemnizații compensatorii pentru orarele solicitante. Sunt acoperite și cheltuielile conexe (inclusiv cheltuielile legate de anularea titlurilor de transport și a rezervărilor de cazare, cheltuielile legate de sistemul de facturare electronică, cheltuielile aferente asigurărilor pentru misiuni).

Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile aferente unor eventuale compensări ale emisiilor de dioxid de carbon legate de misiuni și de deplasările personalului.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 240°000°EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 71 și articolele 11, 12 și 13 din anexa VII.

Articolul 3 0 2 — Cheltuieli de protocol și de reprezentare

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1 045 000

1 015 000

908 552,04

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile aferente obligațiilor de protocol ce revin instituției, inclusiv în ceea ce privește activitatea legată de evaluarea opțiunilor științifice (STOA) și alte activități de perspectivă, precum și cheltuielile de reprezentare ale membrilor instituției;

cheltuielile de reprezentare ale Președintelui efectuate în cursul deplasărilor în afara locurilor de desfășurare a activității;

cheltuielile de reprezentare și participarea la cheltuielile de secretariat ale Cabinetului Președintelui;

cheltuielile de protocol și de reprezentare ale Secretariatului General, inclusiv achiziționarea de articole și medalii pentru funcționarii care au 15 și/sau 25 de ani de muncă;

cheltuieli diverse ale Serviciului protocol, precum drapele, standuri de expunere, invitații, imprimarea de meniuri etc.;

cheltuieli de deplasare și de ședere ale vizitatorilor VIP ai instituției;

cheltuielile de obținere a vizelor pentru deplasările oficiale ale deputaților și ale membrilor personalului;

cheltuielile de primire și de reprezentare și celelalte cheltuieli specifice deputaților care exercită o funcție oficială în cadrul Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Articolul 3 0 4 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor

Postul 3 0 4 0 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1 230 000

1 712 000

2 295 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente servirii, în cursul reuniunilor instituției, de băuturi răcoritoare și de altă natură și, ocazional, de gustări, precum și cheltuielile aferente gestionării acestor servicii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 2 — Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

2 515 000

2 570 000

1 745 262,16

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile, altele decât cele acoperite de capitolul 1 0 și de articolul 3 0 0, legate de:

organizarea de reuniuni în afara locurilor de desfășurare a activității (comisii sau delegații ale acestora, grupuri politice), inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile de reprezentare;

organizarea delegațiilor interparlamentare, a delegațiilor ad hoc, a comisiilor parlamentare mixte, a comisiilor parlamentare de cooperare și a delegațiilor parlamentare la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), precum și la Conferința parlamentară privind OMC și comitetul său director;

organizarea delegațiilor la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, la Adunarea Parlamentară EuroLat, la Adunarea Parlamentară Euronest, precum și la organele acestora;

organizarea Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana (EMPA), a comisiilor și biroului acesteia; aceste cheltuieli includ contribuția Parlamentului European la bugetul secretariatului autonom al EMPA sau achitarea directă a cheltuielilor care reprezintă cota-parte a Parlamentului European în bugetul EMPA;

cotizațiile la organizațiile internaționale la care este membru Parlamentul European sau unul dintre organele sale (Uniunea Interparlamentară, Asociația Secretarilor Generali de Parlamente, Grupul 12 Plus al Uniunii Interparlamentare);

rambursarea către Comisie, pe baza unui acord de prestare servicii semnat între Parlament și Comisie, a cotei-părți datorate de Parlament cu titlu de cheltuieli pentru fabricarea permiselor de liberă trecere comunitare (echipamente, personal și furnituri), conform Protocolului privind privilegiile și imunitățile ( articolul 6), articolului 23 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, articolelor 11 și 81 din regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, precum și Regulamentului (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană (JO L 353, 28.12.2013, p. 26).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 9 — Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

2 230 000

2 160 000

2 040 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente funcționării agenției de voiaj cu care Parlamentul European are contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Capitolul 3 2 — Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

Articolul 3 2 0 — Achiziționarea de servicii de expertiză

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

8 200 350

9 211 500

6 461 534,48

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați și institute de cercetare pentru studii și celelalte activități de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri și audieri de experți, conferințe) realizate pentru organele Parlamentului, pentru comisiile parlamentare, pentru delegațiile parlamentare și pentru administrație;

achiziționarea sau închirierea de surse de informare specializate, cum ar fi bazele de date specializate, literatura de specialitate sau asistența tehnică, atunci când sunt necesare pentru completarea contractelor de expertiză menționate mai sus;

cheltuielile de deplasare, de ședere și accesorii ale experților și ale altor personalități, inclusiv ale persoanelor care au adresat o petiție Parlamentului European, convocate pentru a participa la lucrările comisiilor, ale delegațiilor și ale grupurilor de studiu și de lucru, precum și la ateliere de lucru;

costurile de diseminare a produselor de cercetare parlamentară internă sau externă și a altor produse relevante, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și publicațiilor);

cheltuielile aferente persoanelor externe care sunt invitate să participe la lucrările unor organe, precum Consiliul de disciplină sau Grupul specializat în nereguli financiare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 64°°000 EUR.

Articolul 3 2 1 — Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca și arhivele

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

7 603 800

8 314 000

7 273 588,77

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților DG SCPE, în special:

achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate și a serviciilor de sprijinire a activităților de cercetare din cadrul Parlamentului European (inclusiv articole, studii, ateliere, seminare, mese rotunde, grupuri de experți și conferințe), care pot fi realizate, dacă este necesar, în parteneriat cu alte instituții, organizații internaționale, departamente de cercetare și biblioteci din cadrul parlamentelor naționale, grupuri de reflecție, organisme de cercetare și alți experți calificați;

achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate privind studiile de impact/evaluările ex ante și ex post, valoarea adăugată europeană și evaluarea alegerilor științifice și tehnologice (STOA);

achiziția sau închirierea de cărți, reviste, ziare, baze de date, produse ale agențiilor de presă și de orice alte suporturi informaționale destinate bibliotecii, în diferite formate, inclusiv cheltuielile aferente drepturilor de autor, sistemul de gestionare a calității, echipamentele și lucrările de legare și conservare și alte servicii pertinente;

costul serviciilor externe de arhivare (organizarea, selecția, descrierea, transpunerea pe diferite suporturi și dematerializarea, achiziția de surse arhivistice primare);

achiziția, elaborarea, instalarea, exploatarea și întreținerea documentației specifice pentru bibliotecă și arhivare și a echipamentelor specifice pentru mediatecă, inclusiv a echipamentelor și/sau a sistemelor electrice, electronice și informatice, precum și a echipamentelor pentru legare și conservare;

cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a altor produse pertinente, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al publicațiilor);

cheltuielile de deplasare, de ședere și cheltuielile conexe suportate de experții și autorii invitați să participe la prezentări, seminare, ateliere sau alte activități de acest tip organizate de DG SCPE;

participarea grupului de evaluare a alegerilor științifice și tehnologice (grupul STOA) la activitățile organismelor științifice europene și internaționale;

obligațiile ce îi revin Parlamentului European în temeiul acordurilor de cooperare internațională și/sau interinstituțională, inclusiv contribuția Parlamentului European la cheltuielile legate de gestionarea arhivelor istorice ale Uniunii în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului din 1 februarie 1983 privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice și modificările ulterioare (JO L 45, 15.12.1983, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

Decizia Biroului din 28 noiembrie 2001 privind normele de reglementare a accesului public la documentele Parlamentului European, astfel cum a fost modificată ultima dată la 22 iunie 2011 (JO C 216, 22.7.2011, p. 19).

Decizia Biroului din 16 decembrie 2002 privind normele de reglementare a arhivelor Parlamentului European, consolidată la 3 mai 2004.

Decizia Biroului din 10 martie 2014 privind normele privind procesarea patrimoniului arhivistic al deputaților și al foștilor deputați europeni.

Articolul 3 2 2 — Cheltuieli de documentare

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

2 231 500

2 044 000

1 953 971,90

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

abonamentele la ziare, periodice, agenții de presă, la publicațiile și serviciile online ale acestora, inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea și difuzarea în scris și/sau prin mijloace electronice a acestor abonamente și contractele de servicii pentru revista presei și extrase din presă;

abonamentele sau contractele de prestări servicii pentru furnizarea de rezumate și analize ale conținutului periodicelor și pentru înregistrarea pe suport optic a articolelor extrase din aceste periodice;

cheltuielile aferente utilizării bazelor de date documentare și statistice externe, cu excepția echipamentelor informatice și a costurilor serviciilor de telecomunicații;

achiziționarea și înlocuirea dicționarelor și a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secțiuni lingvistice, și a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice și unităților pentru calitate legislativă.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Articolul 3 2 3 — Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1 230 000

1 175 000

667 638,48

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile pentru programele de schimb de informații și de cooperare dintre Parlamentul European și parlamentele naționale din țările aflate în etapa de preaderare, în special țările din Balcanii de Vest și Turcia;

cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale alese în mod democratic din țări terțe (în afara celor menționate la liniuța precedentă), precum și relațiile cu organizațiile parlamentare regionale corespondente. Activitățile în cauză vizează în special să consolideze capacitatea parlamentară a democrațiilor noi și emergente, în special din țările aflate în vecinătatea sudică și estică a Uniunii;

cheltuielile angajate pentru a promova activitățile de susținere a medierii și programele destinate tinerilor lideri politici din Uniunea Europeană, precum și din țările aflate în vecinătatea extinsă a Uniunii: Maghreb, Europa de Est & Rusia, dialogul israeliano-palestiniene și alte țări prioritare stabilite de către Grupul de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor;

cheltuielile angajate pentru organizarea Premiului Saharov (în special cuantumul premiului, cheltuielile legate de deplasarea și primirea laureatului sau laureaților și a celorlalți candidați finaliști, cheltuielile de funcționare a rețelei Saharov și misiunile membrilor rețelei) și pentru activități de promovare a drepturilor omului.

Aceste operațiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, la Luxemburg și la Strasbourg, precum și vizite în statele membre și în statele terțe, iar creditele acoperă integral sau parțial cheltuielile suportate de participanți, în special cele de călătorie, deplasare, cazare și de diurnă.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 12 decembrie 2011 de înființare a Direcției de sprijinire a democrației în cadrul Direcției Generale Politici Externe ale Uniunii.

Articolul 3 2 4 — Producție și difuzare

Postul 3 2 4 0 — Jurnalul Oficial

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

830 000

4 500 000

4 771 838,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere partea instituției la cheltuielile de publicare, de difuzare și la alte cheltuieli conexe ale Oficiului pentru Publicații pentru textele pe care Parlamentul trebuie să le publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 2 4 1 — Publicații electronice și tradiționale

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

4 307 640

3 650 000

3 948 122,74

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

toate cheltuielile de editare digitală (site-uri intranet) și tradițională (documente și imprimate diverse, subcontractate), inclusiv difuzarea;

actualizarea și întreținerea evolutivă și corectivă a sistemelor editoriale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Postul 3 2 4 2 — Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

25 410 000

10 580 000

16 286 376,98

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru publicațiile informative, inclusiv pentru cele electronice, activitățile de informare, relațiile publice, participarea la manifestări publice, la târguri și expoziții în statele membre, în țările în curs de aderare și în țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, precum și actualizarea Observatorului legislativ (OEIL) și dezvoltarea de instrumente sau mijloace care să îmbunătățească și să faciliteze accesibilitatea acestuia pentru public prin intermediul echipamentelor mobile.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 35 000 EUR.

Postul 3 2 4 3 — Parlamentariumul — Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

8 400 000

5 742 500

5 748 049,54

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze Parlamentariumul — Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European la Bruxelles, precum și instalațiile, expozițiile și materialele adaptate sau reproduse pentru a fi utilizate separat în afara incintei de la Bruxelles.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Postul 3 2 4 4 — Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

32 491 000

30 845 000

29 213 247,67

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere subvențiile acordate grupurilor de vizitatori, precum și cheltuielile de supraveghere și de infrastructură conexe, finanțarea stagiilor pentru multiplicatorii de opinie din țări terțe (EUVP) și cheltuielile de funcționare a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola. Programele Euromed-Scola și Euronest-Scola se desfășoară în fiecare an, cu excepția anilor electorali, alternând între incintele Parlamentului European de la Bruxelles și de la Strasbourg.

Acest credit va fi majorat anual cu un coeficient de corecție în funcție de variațiile VNB și ale prețurilor.

Fiecare deputat din Parlamentul European are dreptul de a invita cel mult cinci grupuri cu un total de 110 vizitatori într-un an calendaristic.

Este inclusă o sumă adecvată pentru vizitatorii cu handicap.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 16 decembrie 2002 privind normele de reglementare a primirii grupurilor de vizitatori și a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola, astfel cum a fost modificată la 26 februarie 2013.

Postul 3 2 4 5 — Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

3 649 100

4 466 000

4 958 082,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile sau subvențiile aferente organizării de colocvii și seminare naționale sau internaționale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre, din țările în curs de aderare și din țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, cheltuielile de organizare a colocviilor și simpozioanelor parlamentare și finanțarea proiectelor culturale de interes european, cum ar fi premiul LUX pentru cinematografia europeană al Parlamentului European;

cheltuielile aferente realizării „operațiunilor hemiciclu” la Strasbourg și Bruxelles, conform programului anual adoptat de Birou;

măsurile și instrumentele de sprijinire a multilingvismului, cum ar fi seminare și conferințe, reuniunile cu responsabilii pentru formarea interpreților și a traducătorilor, măsuri și acțiuni de sensibilizare cu privire la multilingvism și la profesia de interpret și de traducător, inclusiv un program de subvenții pentru universitățile, școlile și alte organisme care se ocupă de studii de interpretare sau de traducere, soluții privind comunicarea virtuală, precum și participarea la acțiuni și măsuri similare organizate împreună cu alte servicii în contextul cooperării interinstituționale și internaționale;

cheltuielile aferente organizării de simpozioane și seminare legate de TIC.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile legate de organizarea acestor activități, inclusiv achiziționarea de servicii și costurile de protocol și cheltuielile legate de invitarea jurnaliștilor la aceste activități.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25°000°EUR.

Postul 3 2 4 6 — Comunicarea prin materiale video și multimedia a Parlamentului European

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

4 420 000

4 600 000

4 508 377,59

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze cheltuielile legate de producerea, distribuirea și găzduirea, de către Parlamentul European, a videoclipurilor pentru internet și a altui material multimedia gata de difuzare, în concordanță cu strategia de comunicare a Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Postul 3 2 4 7 — Casa istoriei europene

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

6 000 000

7 470 000

4 923 830,38

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze activitățile Casei istoriei europene, cum ar fi amenajarea specifică a interiorului, achiziționarea de colecții, organizarea de expoziții și cheltuielile de funcționare, inclusiv cheltuielile aferente achiziției de cărți, reviste și de alte publicații legate de activitatea Casei istoriei europene.

Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați și cu institute de cercetare pentru studii și alte activități de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri de experți, conferințe) realizate pentru Casa istoriei europene.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 000 000 EUR.

Postul 3 2 4 8 — Cheltuieli pentru informare audiovizuală

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

17 920 000

14 490 000

15 019 157,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

bugetul de funcționare a sectorului audiovizual (servicii în regie proprie și asistență externă, precum servicii tehnice pentru stațiile radio și de televiziune, realizarea, producția, coproducția și difuzarea de programe audiovizuale, închirierea de frecvențe și transmiterea de programe de televiziune și radio, alte acțiuni de dezvoltare a relațiilor instituției cu organismele de difuziune audiovizuală);

cheltuielile aferente transmiterii în direct, pe internet, a ședințelor plenare și a reuniunilor comisiilor parlamentare;

crearea de arhive adecvate care să garanteze presei și cetățenilor accesul permanent la aceste informații.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5°000°EUR.

Temei juridic

Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2002 privind orientările pentru procedura bugetară 2003 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 72).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2002 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2003 (JO C 180 E, 31.7.2003, p. 150).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2003 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2004 (JO C 67 E, 17.3.2004, p. 179).

Postul 3 2 4 9 — Schimburi de informații cu parlamentele naționale

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

205 000

250 000

111 423,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale. Cheltuielile în cauză vizează relațiile parlamentare, altele decât cele care intră sub incidența capitolelor°1°0 și 3°0, schimburile de informații și documente, asistența pentru analiza și gestionarea informațiilor, inclusiv schimburile cu Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP);

finanțarea programelor de cooperare și a operațiunilor de formare a funcționarilor parlamentelor menționate mai sus și, în general, a activităților de consolidare a capacităților lor parlamentare.

Aceste operațiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parțial, cheltuielile participanților, în special cheltuielile de deplasare și cazare și diurna;

acțiunile de cooperare, în special cele privind activitatea legislativă, precum și acțiunile vizând activitatea de documentare, de analiză și de informare și securizarea domeniului www.ipex.eu, inclusiv acțiunile desfășurate în cadrul CECDP.

Acest credit vizează finanțarea cooperării dintre Parlamentul European și parlamentele naționale în domeniul controlului parlamentar al PESC/PSAC, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 9 și 10 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Conferința Președinților Adunărilor Parlamentare Europene (iunie 1977) și Conferințele Parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).

Articolul 3 2 5 — Cheltuieli aferente birourilor de informare

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

7 800 000

900 000

831 104,62

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile birourilor de informare ale Parlamentului European în statele membre:

cheltuielile aferente comunicări și informării (informare și manifestări publice; internet - producție, promovare, consultanță; seminare; producții audiovizuale);

cheltuielile generale și diversele cheltuieli mărunte (pentru materiale de birou, telecomunicații, taxe poștale, întreținere, transport, stocare, obiecte promoționale generice, baze de date și abonamente de presă etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Articolul 3 2 6 — Centrul european pentru mass-media științifică

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

800 000

p.m.

 

Comentarii

Pentru a acoperi nevoile deputaților și pentru a comunica în mod corespunzător despre activitatea Parlamentului European, este nevoie de un centru mass-media bine echipat, care ar putea fi utilizat, de asemenea, pentru alte scopuri în afara sesiunilor plenare. Prin urmare, creditele din cadrul acestui post sunt destinate să sprijine modernizarea echipamentelor tehnice și a serviciilor media, dat fiind interesul sporit al mass-media, importanța tot mai mare a platformelor sociale și nevoile suplimentare ale deputaților, și să continue să dezvolte o cooperare mai strânsă între Parlamentul European, ARTE și universitățile și școlile de la nivel local pentru a crea un centru media european, de exemplu pentru a forma tinerii jurnaliști, în afara sesiunilor plenare ordinare.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Punctul 30 din Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016 (JO C 346, 21.9.2016, p. 188).

Punctul 54 din Rezoluția Parlamentului European din 14 aprilie 2016 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017 [Texte adoptate, P8 TA(2016) 0132].

Titlul 4 — Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

Capitolul 4 0 — Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe

Articolul 4 0 0 — Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

63 000 000

62 000 000

61 000 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, pentru grupurile politice și deputații neafiliați:

cheltuielile de secretariat, administrative și de funcționare;

cheltuielile aferente activităților lor politice și de informare în cadrul activităților politice ale Uniunii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1°000°000°EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 30 iunie 2003 privind utilizarea creditelor din postul bugetar 4°0°0, modificată ultima dată la 27 aprilie 2015.

Articolul 4 0 2 — Finanțarea partidelor politice europene

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

32 447 000

31 905 000

30 575 015,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze partidele politice la nivel european. Buna guvernanță și controlul solid al utilizării fondurilor trebuie să fie asigurate.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 224.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

Articolul 4 0 3 — Finanțarea fundațiilor politice europene

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

19 323 000

19 000 000

18 377 156,00

Comentarii

Creditul este destinat să finanțeze fundațiile politice la nivel european. Buna guvernanță și controlul solid al utilizării fondurilor trebuie să fie asigurate.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 224.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p.1).

Capitolul 4 2 — Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

Articolul 4 2 2 — Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

208 510 000

207 991 000

194 405 138,69

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente personalului și prestatorilor de servicii responsabili pentru serviciile de asistență parlamentară furnizate deputaților, precum și costurile asociate activității agenților de plată.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile aferente misiunilor și formării (cursuri externe) asistenților parlamentari acreditați.

De asemenea, acest credit este destinat să acopere diferențele de curs valutar acoperite de la bugetul Parlamentului European, în conformitate cu dispozițiile aplicabile rambursării cheltuielilor de asistență parlamentară, precum și cheltuielile legate de prestarea de servicii de sprijin pentru gestionarea asistenței parlamentare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 775°000°EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 21.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 33-44.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 5a și articolele 125-139.

Decizia Biroului din 14 aprilie 2014 privind normele de aplicare a titlului VII din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Capitolul 4 4 — Reuniuni și alte activități ale deputaților și ale foștilor deputați

Articolul 4 4 0 — Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

220 000

210 000

210 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze reuniunile Asociației Foștilor Deputați în Parlamentul European, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Articolul 4 4 2 — Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

220 000

210 000

210 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze reuniunea Asociației Parlamentare Europene, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Titlul 5 — Autoritatea pentru partidele și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente

Capitolul 5 0 — Cheltuielile Autorității pentru partidele și fundațiile politice europene și ale Comitetului de personalități independente

Articolul 5 0 0 — Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele și fundațiile politice europene și ale Comitetului de personalități independente

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile Autorității pentru partidele și fundațiile politice europene, pentru a asigura funcționarea sa deplină și independentă.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 6 alineatele (1) și (7).

Articolul 5 0 1 — Cheltuieli legate de Comitetul de personalități independente

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile legate de secretariatul și finanțarea Comitetului de personalități independente.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 11 alineatul (2).

Titlul 10 — Alte cheltuieli

Capitolul 10 0 — Credite provizorii

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Capitolul 10 1 — Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1 000 000

864 300

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute care sunt generate de deciziile bugetare adoptate în cursul exercițiului (cheltuieli care nu pot fi estimate).

Capitolul 10 3 — Rezervă pentru extindere

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pregătirii instituției pentru extindere.

Capitolul 10 4 — Rezervă pentru politica de informare și de comunicare

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind politica de informare și de comunicare.

Capitolul 10 5 — Credite provizorii pentru clădiri

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu investițiile imobiliare și lucrările de amenajare ale instituției. Biroul Parlamentului European este invitat să adopte o strategie coerentă și responsabilă pe termen lung în domeniul proprietății și al clădirilor, care să ia în considerare problema specială a creșterii costurilor de întreținere, nevoile de renovare și costurile de securitate și să asigure durabilitatea bugetului Parlamentului European.

Capitolul 10 6 — Rezerve pentru proiecte prioritare în curs de dezvoltare

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu proiectele prioritare în curs de dezvoltare ale instituției.

Capitolul 10 8 — Rezervă EMAS

Cifre

Buget 2018

Credite 2017

Execuție 2016

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

În urma deciziilor care urmează să fie adoptate de către Birou pentru aplicarea Planului de acțiune EMAS, în special în urma auditului emisiilor de dioxid de carbon generate de Parlamentul European, acest credit este destinat să alimenteze capitolele operaționale corespunzătoare.

PERSONAL

Secțiunea I – Parlamentul European

Grupa de funcții și gradul

 

2018

2017

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Altele

Grupuri politice

Altele

Grupuri politice

În afara categoriilor

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

214

2

7

36

214

2

7

36

AD 13

409

8

2

38

439

8

2

38

AD 12

329

 

13

60

294

 

13

60

AD 11

159

 

8

29

154

 

7

29

AD 10

253

 

8

25

213

 

7

25

AD 9

339

 

5

32

149

 

6

32

AD 8

341

 

8

40

446

 

7

40

AD 7

251

 

3

65

311

 

2

65

AD 6

161

 

9

46

181

 

8

46

AD 5

108

 

4

88

143

 

5

88

Subtotal AD

2 631

10

69

471

2 611

10

66

471

AST 11

95

10

 

37

120

10

 

37

AST 10

82

 

19

35

82

 

20

35

AST 9

520

 

4

42

570

 

4

42

AST 8

318

 

6

39

288

 

6

39

AST 7

311

 

2

47

321

 

2

47

AST 6

314

 

5

73

304

 

6

73

AST 5

431

 

18

70

376

 

19

70

AST 4

314

 

4

90

354

 

3

90

AST 3

181

 

14

84

216

 

15

84

AST 2

23

 

 

53

38

 

 

53

AST 1

2

 

 

94

2

 

 

94

Subtotal AST

2 591

10

72

664

2 671

10

75

664

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

50

 

 

 

50

 

 

 

AST/SC 1

134

 

 

 

134

 

 

 

Subtotal AST/SC

184

 

 

 

184

 

 

 

Total

5 407(1)

20(2)

141(3)

1 135

5 467(4)

20(5)

141(6)

1 135

Total general

6 683

6 743

Anexă

VENITURI ALOCATE

Linie bugetară

Denumire

Venituri realizate

Previziuni

2016

2018

5 0 0 0

Încasări din vânzarea de mijloace de transport

-

p.m

5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile

589

5 000

5 0 0 2

Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme

188 858

10 000

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme

-

1 000

5 1 1 0

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile

2 859 618

3 245 000

5 1 1 1

Rambursarea de cheltuieli locative

129 706

718 000

5 5 0

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea

4 958 708

2 054 000

5 5 1

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora

583 648

p.m

5 7 0

Venituri provenite din restituirea sumelor plătite nejustificat

3 874 703

226 000

5 7 1

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții

-

p.m

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

3 298 878

3 000

5 8 1

Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate

217 498

p.m

6 6 0 0

Alte contribuții și restituiri alocate

14 477 581

100 000

 

 TOTAL

30 589 787

6 367 000

(1)

Dintre care trei promoții „ad personam” (trei AD 14 la AD 15) acordate în cazuri excepționale pentru funcționari merituoși.

(2)

Rezervă virtuală pentru funcționari detașați în interes de serviciu, care nu sunt incluși în totalul general.

(3)

Inclusiv un post temporar AD 12 pentru directorul Autorității pentru partidele europene și fundațiile politice europene.

(4)

Din care trei promovări ad personam (trei AD 14 în AD 15) acordate în cazuri excepționale unor funcționari merituoși.

(5)

Rezervă virtuală pentru funcționari detașați în interes de serviciu, care nu sunt incluși în total.

(6)

Includerea unui post temporar AD12 pentru directorul Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

3.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Othmar Karas, Bernd Lucke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică