Postopek : 2017/2022(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0156/2017

Predložena besedila :

A8-0156/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0114

POROČILO     
PDF 1394kWORD 152k
4.4.2017
PE 599.828v02-00 A8-0156/2017

o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2018

(2017/2022(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Richard Ashworth

NAPAKE/DODATKI
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2018

(2017/2022(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije(4),

-  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. aprila 2016 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2016 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2016 o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku(7),

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2018,

–  ob upoštevanju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je predsedstvo pripravilo ... aprila 2017 v skladu s členoma 25(7) in 96(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravil Odbor za proračun v skladu s členom 96(2) Poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju člena 96 in 97 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0156/2017),

A.  ker je to tretji celotni proračunski postopek v novem zakonodajnem obdobju in peto leto večletnega finančnega okvira 2014–2020;

B.  ker se proračun za leto 2018, kot je predlagan v poročilu generalnega sekretarja, pripravlja v okviru višje zgornje meje razdelka V v primerjavi z letom 2017, kar omogoča več prostora za rast in naložbe, poleg tega pa bo tako mogoče še naprej izvajati politike za ustvarjanje prihrankov in izboljšanje učinkovitosti;

C.  ker je generalni sekretar za proračun za leto 2018 predlagal sedem prednostnih ciljev, in sicer: začeti komunikacijsko kampanjo za volitve leta 2019, konsolidirati varnostne ukrepe, nadaljevati večletne nepremičninske projekte, vlagati v digitalizacijo in informatizacijo postopkov, nadaljevati ukrepe za uvedbo polne uporabe irščine, analizirati možne posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU in spodbujati zeleni pristop na področju prometa;

D.  ker je generalni sekretar v predhodnem predlogu načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 2018 predvidel proračun v višini 1.971.883.373 EUR, kar je 3,26 % več kot v letu 2017 in predstavlja 19,06 % razdelka V večletnega finančnega okvira 2014–2020;

E.  ker je generalni sekretar za okrepitev varnostnih projektov, zagotavljanje zakupnine za nepremičninski projekt v zvezi s stavbo Adenauer in začetek komunikacijske kampanje za volitve leta 2019 predlagal dodatne izredne naložbe v višini 47,6 milijona EUR;

F.  ker skoraj 68 % proračuna predstavljajo odhodki, odvisni od indeksacije, večinoma plače in nadomestila poslancev in uslužbencev, pa tudi odhodki za stavbe, ki se prilagajajo v skladu s kadrovskimi predpisi, posebno sektorsko indeksacijo ali stopnjo inflacije;

G.  ker poročilo Evropskega parlamenta z naslovom „Ženske v Evropskem parlamentu“, objavljeno na mednarodni dan žena 8. marca 2017, priča o neuravnoteženi zastopanosti spolov na vodstvenih položajih v Evropskem parlamentu, saj je 83,3 % namestnikov generalnega sekretarja in generalnih direktorjev moških in samo 16,7 % žensk, 70,2 % direktorskih položajev zasedajo moški in 34,1 % ženske, med vodji oddelkov pa je 65,9 % moških in 29,8 % žensk;

H.  ker Listina Evropske unije o temeljnih pravicah Uniji nalaga obveznost spoštovati jezikovno raznolikost in prepoveduje diskriminacijo na podlagi jezika, s čimer vsakemu državljanu Unije daje pravico do uporabe katerega koli od 24 uradnih jezikov Unije, kadar stopi v stik z institucijami Unije, te pa morajo odgovoriti v istem jeziku;

I.  ker je Parlament že v svoji resoluciji z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016(8) poudaril, da bi bilo treba proračun za leto 2016 zastaviti na realistični podlagi in da bi moral biti skladen z načeloma proračunske discipline in dobrega finančnega poslovodenja;

J.  ker je verodostojnost Parlamenta kot veje proračunskega organa v veliki meri odvisna od njegove sposobnosti nadzorovanja lastnih odhodkov;

K.  ker je verodostojnost Parlamenta v veliki meri odvisna od njegove sposobnosti razvijanja demokracije na ravni Unije;

Splošni okvir

1.  poudarja, da bi moral delež proračuna Parlamenta tudi v letu 2018 znašati manj kot 20 % razdelka V; ugotavlja, da načrt prihodkov in odhodkov za leto 2018 znaša 18,88 % razdelka V, ta delež pa je nižji kot v letu 2017 (19,26 %) in najnižji v zadnjih devetih letih;

2.  poziva k uresničitvi zahteve, da se pri oblikovanju proračuna Parlamenta za leto 2018 v proračunskem postopku namesto sistema količnikov prvič upoštevajo dejanske potrebe, ki jo je izrazil v odstavku 15 resolucije z dne 14. aprila 2016 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2017 in v odstavku 98 poročila z dne 26. oktobra 2016 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017;

3.  ugotavlja, da znesek za izredne naložbe in odhodke v letu 2018 znaša 47,6 milijona EUR in torej ostaja na isti ravni kot v letu 2017; meni, da bi se komunikacijska kampanja za leto 2019 morala šteti za izredni odhodek;

4.  je seznanjen z zahtevo, da naj se 75 % proračunskih sredstev za komunikacijsko kampanjo za volitve leta 2019 vključi v predhodni predlog načrta prihodkov in odhodkov za leto 2018, ker bo večina pogodb podpisanih leta 2018;

5.  poudarja, da je največji del proračuna Parlamenta določen z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi in da se zanj uporablja letna indeksacija;

6.  podpira dogovor s predsedstvom z dne 28. marca 2017 o ravni ocenjenih prihodkov in odhodkov za leto 2018; zmanjša raven odhodkov za 18,4 milijona EUR glede na začetno stališče predsedstva; določa, da bo skupna raven ocenjenih odhodkov za leto 2018 znašala 1 953 483 373 EUR, kar je skupaj 2,3 % več kot v proračunu za leto 2017;

7.  poudarja, da so glavne naloge Parlamenta sprejemati zakonodajo, zastopati državljane in nadzorovati delo drugih institucij;

8.  poudarja vlogo Parlamenta pri gradnji evropske politične zavesti in spodbujanju vrednot Unije;

9.  poudarja, da je treba v primerjavi s predlogom generalnega sekretarja varčevati, in močno spodbuja vsa prizadevanja za bolj učinkovito in pregledno porabo javnega denarja;

Preglednost in dostopnost

10.  pozdravlja odziv na pozive Odbora za proračun iz resolucije Parlamenta z dne 14. aprila 2016 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017(9) in ponovljene v njegovi resoluciji o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017(10), in sicer v zvezi s srednje- in dolgoročnim proračunskim načrtovanjem, vključno z jasnim razlikovanjem med naložbami in operativnimi odhodki, povezanimi z delovanjem Parlamenta in njegovimi zakonskimi obveznostmi (vključno z najemninami in nakupi);

11.  pozdravlja ustanovitev delovne skupine o postopkih o določitvi načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta; ugotavlja, da je Parlament pozval k razmisleku o nadaljnji reviziji Poslovnika glede notranjih proračunskih postopkov(11); poudarja, da morajo člani predsedstva in Odbora za proračun pomembne informacije, ki se nanašajo na postopek v zvezi z načrtom prihodkov in odhodkov, prejeti pravočasno, na razumljiv način in z vsemi podrobnostmi, da bosta predsedstvo in Odbor za proračun lahko sprejemala odločitve na podlagi celovite podobe stanja in potreb proračuna Parlamenta;

12.  ponovno poziva generalnega sekretarja, naj predlaga, da se proračun z vsemi podrobnostmi na jasen in uporabniku prijazen način objavi na spletnem mestu Parlamenta, da bodo lahko vsi državljani bolje razumeli dejavnosti, prednostne naloge in ustrezne vzorce porabe Parlamenta;

13.  meni, da so skupine obiskovalcev eno od osrednjih orodij za seznanjanje državljanov z dejavnostmi Parlamenta; pozdravlja nova, strožja pravila za skupine obiskovalcev in meni, da se je tveganje zlorabe sredstev s tem zmanjšalo; glede na to poziva predsedstvo in njegovo delovno skupino za obveščanje in komuniciranje, naj pregledata proračunska sredstva za skupine obiskovalcev poslancev, pri tem pa upoštevata stopnjo inflacije v zadnjih letih, zaradi katere so se stroških teh obiskov povečali; ugotavlja, da so ta sredstva samo subvencija in naj ne bi krila vseh stroškov skupin obiskovalcev, vendar ni mogoče spregledati dejstva, da se bo delež kritih stroškov zmanjševal, če nadomestilo ne bo usklajeno z inflacijo; poziva predsedstvo, naj upošteva, da ima to odstopanje nesorazmerne posledice za skupine obiskovalcev iz revnejših družbeno-gospodarskih okolij, ki imajo zelo omejene finančne vire;

Varnost in kibernetska varnost

14.  je seznanjen s sedanjimi ukrepi za krepitev varnosti Parlamenta, kar zadeva nepremičnine, opremo in zaposlene, kibernetsko varnost in varnost komunikacije; prosi, da generalni sekretar in predsedstvo izvajata koncept splošne varnosti in tako še bolj izboljšata varnost Parlamenta s strukturnega, operativnega in kulturnega vidika; znova poudarja, da je treba izboljšati storitve IT, ki se opravljajo za Parlament, in sicer z naložbami v usposabljanje zaposlenih, pa tudi z izbiro boljših pogodbenih izvajalcev na osnovi zanesljivejšega ocenjevanja njihovih storitev in zmogljivosti IT;

15.  meni, da nedavni dogodki kažejo na to, da se je verjetnost kibernetskih napadov občutno povečala, pri čemer je tehnologija, povezana s temi napadi, pogosto bolj napredna kot ukrepi na področju kibernetske varnosti za boj proti tem napadom; meni tudi, da so orodja IT postala pomemben instrument, s pomočjo katerega poslanci in zaposleni opravljajo svoje delo, ki pa je hkrati ranljiv za tovrstne napade; zato pozdravlja vključitev kibernetske varnosti v skupni strateški okvir Parlamenta za upravljanje in meni, da bo zaradi tega lahko bolje ščitil svoja sredstva in informacije;

16.  obžaluje, da Parlament kljub namestitvi sistema varne elektronske pošte SECure EMail system (SECEM) ne more prejemati zaupnih in netajnih informacij drugih institucij; obžaluje, da Parlament ne more sam razviti lastnega sistema za tajne podatke in da v zvezi s tem potekajo pogajanja z drugimi institucijami; pričakuje, da bodo ta pogajanja pomagala opredeliti najboljši način, na katerega bo lahko Parlament prejemal zaupne in netajne informacije; poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2017 predstavi aktualno stanje v teh pogajanjih;

17.  pozdravlja prizadevanja za nadaljnjo digitalizacijo in računalniško vodenje postopkov; v zvezi s tem spodbuja uvedbo novih možnosti za uporabo varnega digitalnega podpisa v upravnih postopkih, da se zmanjša poraba papirja in prihrani čas;

18.  pozdravlja, da so belgijska vlada ter Evropski parlament, Svet, Komisija, Evropska služba za zunanje delovanje in druge institucije s sedežem v Bruslju podpisali memorandum o soglasju o varnostnem preverjanju zaposlenih vseh zunanjih izvajalcev, ki želijo dostop do institucij Unije; poziva generalnega sekretarja, naj pretehta, ali bi bilo smiselno ta memorandum uporabljati tudi za uradnike, parlamentarne pomočnike in pripravnike, da bodo lahko pred zaposlitvijo varnostno preverjeni;

Nepremičninska politika

19.  želi spomniti, da je predsedstvo zadnjo srednjeročno strategijo za nepremičninsko politiko sprejelo leta 2010; se sprašuje, zakaj predsedstvo – kljub predhodnim resolucijam Parlamenta – ni predstavilo dolgoročne strategije za nepremičnine Parlamenta v tem zakonodajnem obdobju; poziva generalnega sekretarja in podpredsednike, naj Odboru za proračun čim prej, vendar še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2017, predstavijo novo srednjeročno strategijo za nepremičnine;

20.  ponovno poziva k preglednemu procesu odločanja na področju nepremičninske politike na osnovi zgodnjih informacij in ob ustreznem upoštevanju člena 203 finančne uredbe; v zvezi s tem zahteva več informacij o razširitvi jasli Wayenberg;

21.  zahteva več informacij o načrtovani obnovi stavbe Paul Henri Spaak (PHS), zlasti o morebitnih mnenjih neodvisnih zunanjih izvajalcev glede razpoložljivih možnosti za to stavbo, ki obstaja šele 25 let; poziva generalnega sekretarja, naj rezultate te študije čim prej predstavi Odboru za proračun; poudarja, da ta stavba ne izpolnjuje statičnih zahtev za javno parlamentarno poslopje, ki mora biti zelo varno in mora zdržati zunanje šoke, ne da bi se zrušilo; izraža kritiko glede tega, da stavba PHS ne ustreza niti minimalnim standardom moderne statike, in ugotavlja, da je bilo treba že večkrat ukrepati, da bi zagotovili njeno stabilnost; zato poziva predsedstvo in upravo Parlamenta, naj iščeta rešitve za stavbo PHS, kjer življenja zaposlenih ne bodo v nevarnosti, delovne razmere pa bodo zdrave; je seznanjen z ravnjo proračunskih sredstev, ki jih je generalni sekretar za leto 2018 predlagal v zvezi s študijami, pripravljalnimi projekti in deli ter nudenju pomoči skupini za vodenje projekta; izraža zaskrbljenost, ker bi lahko prišlo do zmede v zvezi z zneski za študije in selitve; poziva predsedstvo in generalnega sekretarja, naj o vseh nadaljnjih ukrepih obvestita Odbor za proračun in mu čim prej, najpozneje pa do julija 2017 predstavita jasno razčlenjene stroške; opominja, da se je treba v vsakem primeru odločiti za najsodobnejšo energetsko učinkovito arhitekturo; poziva k oceni, kakšne posledice bo obnova imela za oddelek za obiskovalce in seminarje ter razpoložljivost plenarne dvorane in drugih sob in pisarn;

22.  meni, da je 2018 pomembno leto za stavbo Konrad Adenauer (KAD), saj bo zaznamovalo konec del na vzhodnem krilu in začetek del na zahodnem krilu; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo treba proračun, dodeljen za upravljanje tega obsežnega projekta, pregledati za okrepitev ekip, ki spremljajo potek del; je seznanjen z običajno prakso glede uporabe prerazporeditve neizkoriščenih sredstev ob koncu leta za sedanje nepremičninske projekte; meni, da je to morda pragmatična rešitev, s katero je mogoče zmanjšati plačila obrestnih mer, da pa je hkrati v nasprotju s preglednostjo nepremičninskih projektov v okviru proračuna Parlamenta in bi lahko celo spodbudila dodeljevanje previsokih proračunskih sredstev na nekaterih področjih;

23.  poziva pristojne podpredsednike in generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun posredujejo poročilo o napredku in oceno odhodkov za dokončanje del v zvezi s stavbo KAD;

ODHODKI

24.  spominja, da se je Parlament zavezal 30-odstotnemu zmanjšanju emisij CO2 na ekvivalent polnega delovnega časa do leta 2020 glede na leto 2006;

25.  zato šteje za izjemno pomembno, da si Parlament postavi nove, zahtevnejše in količinsko opredeljene cilje, ki jih bodo redno merile odgovorne službe;

26.  opozarja na zavezo Parlamenta iz Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, in sicer da bo „brez poseganja v veljavna proračunska pravila in pravila javnega naročanja za stavbe, ki jih [ima] v lasti in uporabi, [uporabljal] enake zahteve, kot veljajo za stavbe osrednjih vlad držav članic na podlagi členov 5 in 6“ te direktive, zaradi velike prepoznavnosti stavb in vodilne vloge, ki bi jo moral imeti pri energetski učinkovitosti stavbe; poudarja, da mora nujno spoštovati to izjavo, med drugim zaradi svoje verodostojnosti pri potekajočih revizijah direktiv o energetski učinkovitosti stavb in energetski učinkovitosti;

27.  pozdravlja ustanovitev delovne skupine za mobilnost, ki mora delovati vključujoče in imeti jasne naloge; poudarja, da mora Parlament spoštovati vso veljavno regionalno zakonodajo v krajih dela, tudi na tem področju; se zavzema za to, da se spodbuja uporaba direktnega vlaka med poslopji Parlamenta v Bruslju in letališčem; poziva odgovorne službe, naj ob upoštevanju tega dejstva znova ocenijo sestavo in velikost voznega parka Parlamenta; poziva predsedstvo, naj takoj sprejme program spodbud za uporabo koles za pot med domom in službo; je seznanjen, da druge institucije tak program že imajo, zlasti Evropski ekonomsko-socialni odbor;

28.  pozdravlja komunikacijsko kampanjo, ki bo državljanom na koristen način pojasnila namen Unije in Parlamenta; poudarja, da bi morala biti ta kampanja med drugim namenjena pojasnjevanju vloge Evropske unije in pristojnosti Parlamenta, njegovih funkcij, vključno z izvolitvijo predsednika Komisije, ter njegovega vpliva na življenja državljanov;

29.  ugotavlja, da se bodo pred prihodnjimi evropskimi volitvami leta 2019 priprave za komunikacijsko kampanjo začele že letos; pozdravlja, da bo predvolilno obdobje za komunikacijsko kampanjo z dvema letoma krajše kot predvolilno obdobje za evropske volitve leta 2014, ki je trajalo tri leta;

30.  je seznanjen, da naj bi skupni odhodki za komunikacijsko kampanjo za volitve leta 2019 znašali 25 milijonov EUR v letu 2018 in 8,33 milijona EUR v letu 2019, ter ugotavlja, da je potreben višji znesek finančnih obveznosti v letu 2018; poudarja, kako pomembne so te informacijske kampanje, zlasti če upoštevamo sedanje razmere v Uniji;

31.  meni, da bi moral generalni direktorat za informiranje (GD COMM) v skladu s priporočili iz ocene kampanje evropskih volitev 20141(12) dati prednost zbiranju podatkov o projektih kampanje na enoto na podlagi predhodno določenih ključnih kazalnikov, da bi izmeril njihov učinek, pri čemer je treba natančno preučiti temeljne vzroke za izjemno nizko volilno udeležbo na volitvah leta 2014;

Zadeve, povezane s poslanci

32.  pozdravlja prizadevanja sekretariata Parlamenta, sekretariatov političnih skupin in pisarn poslancev za krepitev položaja poslancev v okviru njihovega mandata; spodbuja nadaljnji razvoj teh storitev, s pomočjo katerih lahko poslanci še bolje nadzirajo delo Komisije in Sveta ter zastopajo državljane;

33.  pozdravlja svetovanje in raziskave za poslance in odbore v okviru Službe Evropskega parlamenta za raziskave (EPRS) in tematskih sektorjev; spominja, da je bila pri ustanovitvi te raziskovalne službe v letu 2013 predvidena vmesna ocena uspešnosti sodelovanja med to službo in tematskimi sektorji; zato ponovno zahteva, da generalni sekretar opravi to oceno in njene rezultate predstavi Odboru za proračun, preden bo Parlament jeseni 2017 obravnaval proračun; odobrava štiri posebne projekte, ki jih srednjeročno razvijajo v knjižnici Evropskega parlamenta, in sicer digitalno knjižnico, boljše vire za raziskave, vire za primerjalno pravo in odprto knjižnico; meni, da so ti projekti sredstvo za izboljšanje podpore za poslance in zaposlene, pa tudi za olajšanje dostopa do zunanjih raziskovalnih skupnosti in državljanov; ugotavlja, da so ti projekti izjemno pomembni in da jih je treba vključiti v zakonodajno delo poslancev in zaposlenih;

34.  ugotavlja, da so poslanci v skladu z nedavno revidiranim poslovnikom(13) omejeni na največ tri ustne obrazložitve glasovanja na delno zasedanje, a ostaja zaskrbljen zaradi dodatnih stroškov tolmačenja in prevajanja zapisov obrazložitev, ki nastanejo zaradi njih; poziva generalnega sekretarja, naj predloži podrobno razčlenitev stroškov, povezanih z ustnimi obrazložitvami glasovanja; opozarja, da so na voljo druge možnosti, kot so pisne obrazložitve glasovanja ter množica instrumentov za javno komunikacijo v prostorih Parlamenta, s katerimi lahko poslanci pojasnijo svoje glasovanje; poziva, naj ustne obrazložitve glasovanja – kot začasni ukrep – vsak dan plenarnega zasedanja potekajo ob koncu delovnega dne, in sicer po enominutnih govorih in drugih točkah dnevnega reda;

35.  spominja, da so poslanci zavezani obvestiti upravo o vseh spremembah v izjavah o interesih;

36.  se ne strinja, da bi bilo treba zamenjati pohištvo v bruseljskih pisarnah poslancev in njihovih pomočnikov; meni, da je večina pohištva v ustreznem stanju, zato ga ni treba zamenjati; meni, da bi bilo treba pohištvo zamenjati le, kadar obstajajo upravičeni razlogi za to;

37.  v okviru priprav na deveto zakonodajno obdobje poziva generalnega sekretarja, naj predsedstvu predloži podrobnejši seznam stroškov, ki se krijejo iz splošnega nadomestila stroškov, in spominja na načelo neodvisnosti mandata; poudarja, da lahko poslanci, ki to želijo, podatke o stroških, ki se krijejo iz splošnega nadomestila stroškov, objavijo na svojih osebnih spletnih straneh; znova poziva k večji preglednosti pri uporabi splošnega nadomestila stroškov na osnovi praktičnih zgledov iz nacionalnih delegacij v Parlamentu in državah članicah; meni, da bi morali poslanci imeti tudi možnost, da na spletnem mestu Parlamenta objavijo povezave s stranmi, kjer objavljajo informacije o svoji porabi; ponavlja, da zaradi večje preglednosti v zvezi s splošnim nadomestilom stroškov ne bi smelo biti dodatnega zaposlovanja v upravi Parlamenta;

38.  poudarja, da je trenutni proračun za parlamentarno pomoč zadosten in ga ne bi smeli povečevati, z izjemo indeksacije plač;

39.  spominja na zahtevo iz zgoraj omenjene resolucije z dne 14. aprila 2016 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 2017, ki je bila sprejeta na plenarnem zasedanju in v kateri se poziva k pregledu pravil o povračilu stroškov za službena potovanja, ki se nanašajo na potovanja akreditiranih parlamentarnih pomočnikov med kraji dela Parlamenta, da bi se jih uskladilo s pravili, ki veljajo za preostalo osebje, in obžaluje, da doslej niso bili sprejeti ukrepi v zvezi s tem; poziva predsedstvo, naj brez nadaljnjega odlašanja obravnava to vprašanje; medtem poudarja, da trenutna zgornja meja povračila stroškov za službena potovanja akreditiranih parlamentarnih pomočnikov (120/140/160 EUR) ni bila prilagojena že od leta 2011 in da se je razlika med temi pomočniki in preostalim osebjem po uvedbi nove zgornje meje, ki jo je Svet odobril 9. septembra 2016 in se od 10. septembra 2016 uporablja za uradnike, še povečala na vsaj 40 %; zato poziva predsedstvo, naj sprejme potrebne ukrepe, da bi odpravili to neravnovesje;

40.  poudarja, da odprava tega neravnovesja pri stroških službenih potovanj ne sme povzročiti povečanja proračunske vrstice za parlamentarno pomoč;

41.  poziva k pregledni in ustrezni uporabi povračil za potne stroške poslancev in priporoča, naj se spodbuja uporaba ekonomskega razreda pri letalskih in železniških prevozih;

42.  poziva konferenco predsednikov in predsedstvo, naj ponovno preučita možnost, da bi lahko akreditirani parlamentarni pomočniki pod določenimi pogoji spremljali poslance v uradnih parlamentarnih delegacijah in na službenih potovanjih, kakor je že zahtevalo več poslancev; meni, da bi morali poslanci odločiti, ali želijo, da jih pomočniki spremljajo v uradnih delegacijah, stroške za to pa kriti z nadomestilom za parlamentarno pomoč;

Zadeve, povezane z zaposlenimi

43.  poudarja, da je bil v skladu s točko 27 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 o postopnem petodstotnem zmanjšanju števila delovnih mest v vseh institucijah, organih in agencijah zaradi posebnih potreb, ki so se v Parlamentu pojavile v letih 2014 in 2016, s Svetom dosežen dogovor o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(14), v katerem je določeno, da naj bi se ukrepi za vsakoletno zmanjšanje števila zaposlenih Parlamenta nadaljevali do leta 2019;

44.  ugotavlja, da so bile politične skupine sicer izvzete iz ukrepov za vsakoletno zmanjšanje števila zaposlenih, ki se izvajajo od leta 2014(15), vendar je bilo v spravnem postopku za proračun za leto 2017 zmanjšano število delovnih mest v kadrovskem načrtu sekretariata Parlamenta, ker Svet ni spoštoval prijateljskega dogovora;

45.  opozarja, da bodo zaposleni v političnih skupinah izvzeti iz cilja 5-odstotnega zmanjšanja števila delovnih mest v skladu s sklepi, sprejetimi glede proračunskih let 2014, 2015 in 2017;

46.  ob upoštevanju ukrepov za zmanjšanje števila zaposlenih pozdravlja predlog, da naj se 50 stalnih delovnih mest AST spremeni v 50 stalnih delovnih mest AD, kar bo imelo zanemarljive proračunske posledice; je poleg tega seznanjen s predlogom za spremembo treh začasnih delovnih mest AST v tri začasna delovna mesta AD v kabinetu predsednika;

47.  poziva predsedstvo, naj zagotovi, da se socialne in pokojninske pravice akreditiranih parlamentarnih pomočnikov spoštujejo in da so na voljo finančna sredstva, zlasti v zvezi s tistimi akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki, ki jih poslanci v zadnjih dveh zakonodajnih parlamentarnih obdobjih zaposlujejo brez prekinitve; v zvezi s tem poziva upravo, naj pripravi predlog, ki bo pri izračunu 10-letne delovne dobe, določene v kadrovskih predpisih, upošteval sklep, da se leta 2014 izvedejo predčasne volitve, ter tudi čas, porabljen za postopke zaposlovanja;

48.  meni, da je pomembno, da imajo institucije Unije v obdobju, ko bodo finančni in kadrovski viri, ki so jim na voljo, najverjetneje čedalje bolj omejeni, same možnost zaposlovati in obdržati najbolj sposobno osebje, da bodo kos kompleksnim izzivom v prihodnosti na način, ki bo upošteval načela oblikovanja proračuna na podlagi uspešnosti;

49.  meni, da sta tolmačenje in prevajanje bistvena za delovanje Parlamenta, ter priznava kakovost in dodano vrednost storitev, ki jih zagotavljajo tolmači; ponavlja stališče, ki ga je Parlament izrazil v resoluciji z dne 14. aprila 2016, namreč da bi moral generalni sekretar pripraviti dodatne predloge za racionalizacijo, na primer da se pogosteje uporablja prevajanje in tolmačenje na zahtevo, zlasti za medskupine Evropskega parlamenta, pa tudi preuči možnosti za večjo učinkovitost tolmačenja z uporabo najnovejših jezikovnih tehnologij in oceni, kako revidirani okvir za redno zaposlene tolmače vpliva na izboljšanje učinkovite rabe virov in produktivnosti;

50.  pozdravlja nadaljnje izvajanje ukrepov, ki jih je Parlament sprejel za uvedbo irščine kot polnega uradnega jezika do 1. januarja 2021; v zvezi s tem ugotavlja, da leta 2018 ne bodo potrebna dodatna delovna mesta; kljub temu poziva generalnega sekretarja, naj se z irskimi poslanci tudi v prihodnje posvetuje o tem, kako bi bilo mogoče učinkovito uporabljati vire, ne da bi pri tem trpele zajamčene pravice poslancev;

51.  poziva generalnega sekretarja, naj gradi na obstoječih sporazumih o sodelovanju med Parlamentom, Evropskim odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, da se opredelijo še druga področja, kjer bi bilo mogoče souporabljati upravne storitve; ga nadalje poziva, naj pripravi študijo o tem, ali bi bilo mogoče sinergijo pri souporabi upravnih storitev doseči tudi med Parlamentom, Komisijo in Svetom;

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije

52.  spominja, da evropske politične stranke in evropske politične fundacije prispevajo k razvijanju evropske politične zavesti in k temu, da državljani bolje razumejo povezanost političnih procesov na nacionalni in evropski ravni;

53.  meni, da so nedavne polemike v zvezi s financiranjem nekaterih evropskih političnih strank in nekaterih evropskih političnih fundacij razkrile pomanjkljivosti v obstoječih sistemih upravljanja in nadzora;

54.  meni, da bodo z začetkom veljavnosti uredb (EU) št. 1141/2014(16) in (EU) št. 1142/2014(17) zagotovljeni dodatni nadzorni mehanizmi, kot je zahteva po registraciji pri organu za evropske politične stranke in evropske politične fundacije; hkrati pa meni, da bi lahko te ukrepe še izboljšali; ugotavlja, da bodo stranke in fundacije pri svojih vlogah za financiranje nova pravila začele uporabljati v proračunskem letu 2018;

55.  poudarja, da je bila ugotovljena vrsta težav v zvezi s sedanjim sistemom sofinanciranja, v katerem prispevki in nepovratna sredstva iz proračuna Parlamenta za stranke in fundacije ne smejo preseči 85 % upravičenih odhodkov, preostalih 15 % pa je treba kriti iz lastnih sredstev; ugotavlja, da se na primer primanjkljaj pri članarinah donacijah pogosto izravna s prispevki v naravi;

Druge zadeve

56.  je seznanjen z dialogom, ki trenutno poteka med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti; poziva, naj se ta dialog okrepi za boljše razumevanje prispevka Evropskega parlamenta in Unije v državah članicah;

57.  je seznanjen z zahtevo za zunanje študije in mnenja, s pomočjo katerih bi odbori in drugi politični organi lahko analizirali možne posledice brexita, vključno s proračunskimi posledicami za Parlament; sprašuje se o tem, ali je treba naročati zunanje študije in mnenja, namesto da bi uporabili bogate raziskovalne storitve znotraj Parlamenta; poudarja, da Združeno kraljestvo – dokler pogajanja o njegovem izstopu iz Unije ne bodo končana – ostaja polnopravna članica Unije in da zanj še naprej veljajo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva; zato poudarja, da je zelo malo verjetno, da bo odločitev Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, vplivala na proračun Parlamenta za leto 2018;

58.  želi spomniti na svojo resolucijo z dne 20. novembra 2013 o določitvi sedežev institucij Evropske unije(18), v kateri ocenjeni stroški geografske razpršenosti Parlamenta znašajo med 156 in 204 milijonov EUR ter ustrezajo 10 % njegovega proračuna; poudarja, da ocenjeni okoljski učinek geografske razpršenosti znaša med 11.000 in 19.000 tonami emisij CO2; poudarja, da ta razpršenost negativno vpliva na javno mnenje, zato ponavlja stališče, da naj se pripravi časovni načrt za en sam sedež;

59.  opozarja na resolucijo Parlamenta z dne 14. aprila 2016(19) o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017; poziva k sodelovanju s televizijskimi postajami, družbenimi mediji in drugimi partnerji, da bi vzpostavili evropsko medijsko središče za usposabljanje mladih novinarjev;

60.  poziva generalnega sekretarja in predsedstvo, naj v celotni upravi Parlamenta širita kulturo oblikovanja proračuna glede na uspešnost v skladu s pristopom preudarnega upravljanja, da se spodbudita učinkovitost in kakovost internega dela institucije;

o

o  o

61.  sprejme načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018;

62.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in načrt prihodkov in odhodkov posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

UL L 287, 29.10.2013, str. 15.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0132.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0411.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0475.

(8)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172.

(9)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0132.

(10)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0411.

(11)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0484.

(12)

Študija družbe Deloitte, december 2015.

(13)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0484 – člen 183(1).

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0407.

(15)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0437, sprejeta besedila, P8_TA(2014)0036, sprejeta besedila, P8_TA(2015)0376, sprejeta besedila, P8_TA(2016)0411.

(16)

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1).

(17)

Uredba (EU, Euratom) št. 1142/2014 Evropskega parlament in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 glede financiranja evropskih političnih strank (UL L 317, 4.11.2014, str. 28).

(18)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0498.

(19)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2016)0132.


PRILOGA: PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA PRORAČUNSKO LETO 2018,

 

KOT GA JE POTRDIL ODBOR ZA PRORAČUN NA SEJI

 

3. APRILA 2017

 

PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZA LETO 2018

Prispevek Evropske unije k financiranju odhodkov

Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2018

Postavka

Znesek

 

 

Odhodki

1.953.483.373

Lastna sredstva

164.416.000

Prispevek

1.789.067.373

PRIHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

 

 

 

 

 

4

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

 

 

 

4 0

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

 

 

 

4 0 0

Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

77.085.000

74.105.828

71.635.418

4 0 3

Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

p.m.

p.m.

13.616

4 0 4

Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostnih dajatev na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

11.585.000

11.006.056

10.602.055

 

 

88.670.000

85.111.884

82.251.089

Poglavje 4 0 – skupaj

4 1

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

 

68.455.454

4 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

66.485.000

64.712.299

61.138.636

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

9.200.000

9.200.000

7.294.722

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

10.000

10.000

22.096

 

 

75.695.000

73.922.299

68.455.454

Poglavje 4 1 – skupaj

4 2

DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

 

 

4 2 1

Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

p.m.

p.m.

p.m.

 

Poglavje 4 2 – skupaj

0

0

0

 

Naslov 4 – skupaj

164.365.000

159.034.183

150.706.543

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

 

 

 

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

 

 

 

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)

 

 

 

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 0 1

Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

589

5 0 0 2

Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

188.858

5 0 1

Prihodki od prodaje nepremičnin

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

p.m.

 

Poglavje 5 0 – skupaj

p.m.

p.m.

189.447

5 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM

 

 

 

5 1 1

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov

p.m.

p.m.

 

5 1 1 0

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

2.859.618

5 1 1 1

Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

129.706

 

Poglavje 5 1 – skupaj

p.m.

p.m.

2.989.324

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

 

 

 

5 2 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

50.000

200.000

23.473

 

Poglavje 5 2 – skupaj

50.000

200.000

23.473

5 5

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL

 

 

 

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

4.958.708

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

583.648

 

Poglavje 5 5 – skupaj

p.m.

p.m.

5.542.356

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN POVRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

 

 

 

5 7 0

Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

3.874.703

5 7 1

Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

p.m.

5 7 2

Povračila socialnih odhodkov, nastalih v imenu druge institucije

p.m.

p.m.

p.m.

5 7 3

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

3.298.878

 

Poglavje 5 7 – skupaj

p.m.

p.m.

7.173.581

5 8

RAZNA NADOMESTILA

 

 

 

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

217.498

 

Poglavje 5 8 – skupaj

p.m.

 

 

 

Naslov 5 – skupaj

50.000

200.000

16.135.679

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE

 

 

 

6 6

DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA

 

 

 

6 6 0

Drugi prispevki in vračila

 

 

 

6 6 0 0

Drugi namenski prispevki in vračila – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

14.477.581

6 6 0 1

Drugi nenamenski prispevki in vračila

p.m.

p.m.

p.m.

 

Poglavje 6 6 – skupaj

p.m.

p.m.

14.477.581

 

Naslov 6 – skupaj

p.m.

p.m.

14.477.581

9

RAZNI PRIHODKI

 

 

 

9 0

RAZNI PRIHODKI

 

 

 

9 0 0

Razni prihodki

1.000

1.000

2.061.711

 

Poglavje 9 0 – skupaj

1.000

1.000

2.061.711

 

Naslov 9 – skupaj

1.000

1.000

2.061.711

 

SKUPAJ

164.416.000

159.235.183

183.381.514

ODHODKI

Splošni pregled proračunskih sredstev (2018 in 2017) in realizacije (2016)

Naslov Poglavje

Postavka

Sredstva 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

 

 

 

 

 

1

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ČLANI INSTITUCIJE

212.101.000

210.660.500

203.367.219

1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

671.064.000

650.213.700

625.820.200

1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

144.760.333

137.040.500

125.551.151

1 6

DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

18.648.150

17.539.500

14.441.490

 

Naslov 1 – skupaj

1.046.573.483

1.015.454.200

969.180.059

 

 

 

 

 

2

NEPREMIČNINE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI OPERATIVNI ODHODKI

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

227.352.000

255.137.000

251.599.697

2 1

INFORMATIKA, OPREMA IN PREMIČNINE

179.543.500

170.034.500

154.150.447

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

7.103.000

5.719.000

4.421.417

 

Naslov 2 – skupaj

413.998.500

430.890.500

410.171.561

 

 

 

 

 

3

ODHODKI ZA SPLOŠNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SEJE IN KONFERENCE

36.693.000

32.827.000

33.038.898

3 2

IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN ŠIRJENJE

131.498.390

108.238.000

106.676.345

 

Naslov 3 – skupaj

168.191.390

141.065.000

139.715.243

 

 

 

 

 

4

ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

POSEBNI ODHODKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV

114.770.000

112.905.000

109.952.171

4 2

ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ

208.510.000

207.991.000

194.405.139

4 4

SEJE IN DRUGE DEJAVNOSTI SEDANJIH IN NEKDANJIH POSLANCEV

440.000

420.000

420.000

 

Naslov 4 – skupaj

323.720.000

321.316.000

304.777.310

 

 

 

 

 

5

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN FUNDACIJE TER ODBOR NEODVISNIH UGLEDNIH OSEB

 

 

 

 

5 0

ODHODKI ORGANA ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN FUNDACIJE TER ODBORA NEODVISNIH UGLEDNIH OSEB

 

p.m.

p.m.

0

 

Naslov 5 – skupaj

0

0

0

 

 

 

 

 

10

DRUGI ODHODKI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ZAČASNE ODOBRITVE

p.m.

p.m.

0

10 1

RESERVE POUR IMPREVUS

1.000.000

864.300

0

10 3

REZERVA ZA ŠIRITEV

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERVA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO POLITIKO

p.m.

p.m.

0

10 5

ZAČASNE ODOBRITVE ZA STAVBE

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERVA ZA PREDNOSTNE PROJEKTE V PRIPRAVI

p.m.

p.m.

0

10 8

REZERVA EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Naslov 10 – skupaj

5.000.000

864.300

0

 

SKUPAJ

1.953.483.373

1.909.590.000

1.823.844.172

Prihodki — Lastna sredstva

Naslov 4 — Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih unije

Poglavje 4 0 — Razni davki in odbitki

Člen 4 0 0 — Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

77 085 000

74 105 828

71 635 418,00

Pravna podlaga

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12.

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

Člen 4 0 3 — Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

13 616,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66(a) v različici, ki je veljala do 15. decembra 2003.

Člen 4 0 4 — Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

11 585 000

11 006 056

10 602 055,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a.

Poglavje 4 1 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje

Člen 4 1 0 — Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

66 485 000

64 712 299

61 138 636,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 83(2).

Člen 4 1 1 — Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

9 200 000

9 200 000

7 294 722,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 4, člen 11(2) in (3) ter člen 48 Priloge VIII.

Člen 4 1 2 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

10 000

10 000

22 096,00

Poglavje 4 2 — Drugi prispevki za pokojninsko zavarovanje

Člen 4 2 1 — Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Pravna podlaga

Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta, zlasti priloga III.

Naslov 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

Poglavje 5 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

Člen 5 0 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)

Postavka 5 0 0 0 — Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V to postavko se vpišejo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil v lasti institucije.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 0 0 1 — Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

589,00

Opombe

V to postavko se vpišejo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin (razen vozil), ki so v lasti institucije.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 0 0 2 — Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

188 858,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v Prilogi k temu proračunu.

Člen 5 0 1 — Prihodki od prodaje nepremičnin

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki od prodaje nepremičnin v lasti institucij.

Člen 5 0 2 — Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

V ta člen se vpišejo tudi prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov na elektronskih nosilcih podatkov.

Poglavje 5 1 — Prihodki od dajanja v najem

Člen 5 1 1 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov

Postavka 5 1 1 0 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

2 859 618,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v Prilogi k temu proračunu.

Postavka 5 1 1 1 — Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

129 706,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 2 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

Člen 5 2 0 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

50 000

200 000

23 473,00

Opombe

Ta člen je namenjen evidentiranju prihodkov od investicij ali odobrenih posojil, bančnih ali drugih obresti na računih institucij.

Poglavje 5 5 — Prihodki od opravljenih storitev in del

Člen 5 5 0 — Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

4 958 708,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 5 1 — Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

583 648,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 7 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

Člen 5 7 0 — Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

3 874 703,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 1 — Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V skladu s členom 21(2)(d) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske, tako nastala dodatna sredstva pa se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 2 — Povračila socialnih odhodkov, nastalih v imenu druge institucije

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki iz vračila stroškov za socialno skrbstvo, nastalih v imenu druge institucije.

Člen 5 7 3 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

3 298 878,00

Poglavje 5 8 — Razna nadomestila

Člen 5 8 1 — Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

217 498,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Ta člen prav tako zajema vračilo plač uradnikov in drugih zaposlenih, udeleženih v nesrečah, ki ga izplačajo zavarovalnice.

Naslov 6 — Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi unije

Poglavje 6 6 — Drugi prispevki in vračila

Člen 6 6 0 — Drugi prispevki in vračila

Postavka 6 6 0 0 — Drugi namenski prispevki in vračila –– Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

14 477 581,00

Opombe

V to postavko se v skladu s členom 21 finančne uredbe knjižijo drugi prihodki, ki niso vključeni v drugih delih naslova 6 in ki se uporabijo za dodatne odobritve za financiranje odhodkov, katerim je ta prihodek namenjen.

Postavka 6 6 0 1 — Drugi nenamenski prispevki in vračila

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 — Razni prihodki

Poglavje 9 0 — Razni prihodki

Člen 9 0 0 — Razni prihodki

Zneski

Proračun 2018

Proračun 2017

Realizacija 2016

1 000

1 000

2 061 711,00

Opombe

V ta člen se vpišejo razni prihodki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, dajanja v najem ali izvajanja storitev iz tega člena, je treba navesti v Prilogi k temu proračunu.

Odhodki — Odhodki

Naslov 1 — Zaposleni v instituciji

Poglavje 1 0 — Člani institucije

Člen 1 0 0 — Plače in nadomestila

Postavka 1 0 0 0 — Plače

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

77 350 000

75 846 000

73 871 418,64

Opombe

Te odobritve so namenjene plačam, ki jih predvideva statut poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 9 in 10.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 1 in 2.

Postavka 1 0 0 4 — Redni potni stroški

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

68 500 000

69 200 000

66 290 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene nadomestilu potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so povezani s potovanjem v in iz treh krajev dela in drugimi nalogami.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25 000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 10 do 21 in člen 24.

Postavka 1 0 0 5 — Drugi potni stroški

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

6 200 000

6 000 000

6 150 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene nadomestilu dodatnih potnih stroškov in potnih stroškov v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 1 000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 22 in 23.

Postavka 1 0 0 6 — Splošno nadomestilo stroškov

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

40 213 000

39 886 000

38 937 488,00

Opombe

Te odobritve so namenjene, v skladu z izvedbenimi ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, odhodkom za parlamentarne dejavnosti poslancev.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 170 000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 25 do 28.

Postavka 1 0 0 7 — Nadomestila za opravljanje nalog

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

185 000

181 500

176 892,22

Opombe

Te odobritve so namenjene pavšalnim dnevnicam za bivanje in reprezentančnim stroškom v zvezi z opravljanjem dolžnosti predsednika Evropskega parlamenta.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Sklep predsedstva z dne 17. junija 2009.

Člen 1 0 1 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi odhodki za socialno varnost

Postavka 1 0 1 0 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

2 923 000

3 097 000

1 978 805,22

Opombe

Te odobritve so namenjene nezgodnemu zavarovanju in povračilu zdravstvenih stroškov poslancev ter zavarovanju za primer izgube in kraje osebnih predmetov poslancev.

Namenjene so tudi kritju zavarovanja in pomoči poslancem, če se morajo med službeno potjo nujno vrniti v domovino, ker hudo zbolijo, so udeleženi v nesreči ali se jim zgodi nekaj nepredvidenega, zaradi česar se njihovo potovanje ne more normalno nadaljevati. Pomoč obsega organizacijo vrnitve v domovino in prevzem s tem povezanih stroškov.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 200 000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 18 in 19.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 3 do 9 in člen 29.

Skupna pravila o zavarovanju uradnikov Evropske unije za primer nezgode ali poklicne bolezni.

Skupna pravila o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

Odločba Komisije o splošnih izvedbenih določbah za povračilo zdravstvenih stroškov.

Postavka 1 0 1 2 — Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

805 000

775 000

593 638,06

Opombe

Te odobritve so namenjene za nekatere odhodke za pomoč poslancem s hudo stopnjo invalidnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 30.

Člen 1 0 2 — Začasna nadomestila

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

960 000

939 000

1 725 886,26

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju začasnega nadomestila po izteku mandata poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 13.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 45 do 48 in člen 77.

Člen 1 0 3 — Pokojnine

Postavka 1 0 3 0 – Starostne pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

11 540 000

11 450 000

10 521 344,41

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu starostne pokojnine po prenehanju mandata poslancev.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 150 000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in Priloga III Pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Postavka 1 0 3 1 — Invalidske pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

310 000

303 000

300 813,90

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu pokojnine poslancem, ki so med mandatom postali invalidi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in Priloga II Pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Postavka 1 0 3 2 — Družinske pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

2 315 000

2 313 000

2 170 644,40

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu družinskih pokojnin za preživele zakonce in/ali sirote v primeru smrti poslanca oziroma nekdanjega poslanca.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 15 000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in Priloga I Pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Postavka 1 0 3 3 — Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

287,82

Opombe

Te odobritve so namenjene prispevkom institucije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 500 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 27.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 76, in Priloga VII Pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Člen 1 0 5 — Jezikovni in računalniški tečaji

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

800 000

670 000

650 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene stroškom jezikovnih in računalniških tečajev za poslance.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 44.

Sklep predsedstva z dne 4. maja 2009 o jezikovnem in računalniškem izobraževanju za poslance.

Poglavje 1 2 — Uradniki in začasni uslužbenci

Člen 1 2 0 — Osebni prejemki in druge pravice

Postavka 1 2 0 0 — Osebni prejemki in nadomestila

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

666 300 000

645 973 700

621 577 766,68

Opombe

S temi sredstvi se za uradnike in začasne uslužbence na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu, krijejo zlasti:

plače, dodatki in druga plačila, ki se nanašajo na plače,

zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zavarovanje za primer poklicne bolezni in drugi stroški za socialno varnost,

pavšalna nadomestila za nadurno delo,

pavšalna nadomestila za nadurno delo,

razni dodatki in finančna pomoč, potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja za uradnike ali začasno zaposlene, njihove zakonce in vzdrževane družinske člane,

učinek količnikov plač na osebne prejemke in del prejemkov, prenesen v državo, različno od države zaposlitve,

zavarovanje začasno zaposlenih za primer brezposelnosti in plačilo institucije začasno zaposlenim za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic v matičnih državah.

Namenjena so tudi kritju zavarovalnih premij za nezgode med športnim udejstvovanjem uporabnikov športnega središča Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 350 000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Postavka 1 2 0 2 — Plačano nadurno delo

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

134 000

135 000

60 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju plačila nadurnega dela v skladu z zgoraj navedenimi določbami.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 ter Priloga VI.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Postavka 1 2 0 4 — Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

3 430 000

2 950 000

3 425 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

potni stroški za uradnike in začasne uslužbence (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve oziroma premestitvi v drug kraj zaposlitve,

nadomestilo za nastanitev in preselitev in stroški selitve uradnikov ter začasno zaposlenih, ki morajo spremeniti stalno prebivališče ob nastopu službe, premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije ter preselitvi v drug kraj,

dnevno nadomestilo za uradnike in začasno zaposlene uslužbence, ki predložijo dokazilo, da se morajo preseliti iz svojega kraja prebivanja ob nastopu službe ali premestitvi v drug kraj zaposlitve,

odpravnina v primeru odpustitve uradnika na poskusnem delu zaradi očitne neustreznosti,

odpravnina v primeru, da ustanova prekliče pogodbo o začasni zaposlitvi,

razlika med prispevki, ki so jih pogodbeni uslužbenci plačali za pokojninsko zavarovanje v državi članici, in prispevki, ki jih je treba plačati za pokojninsko zavarovanje Unije, v primeru spremembe pogodbe.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Člen 1 2 2 — Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

Postavka 1 2 2 0 — Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

1 200 000

1 155 000

757 433,06

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju nadomestil, ki se izplačujejo:

uradnikom, ki jim je dodeljen neaktiven status zaradi zmanjšanja števila delovnih mest v instituciji,

uradnikom, ki jim je določen dopust zaradi organizacijskih razlogov, povezanih s pridobivanjem novih veščin in znanja znotraj institucije,

uradnikom in začasnim uslužbencem v vodstvu političnih skupin, ki so se upokojili v službenem interesu z delovnega mesta stopnje AD 16 ali AD 15.

Krije se tudi prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje in učinek količnikov na ta nadomestila (razen upravičencev iz člena 42c, ki niso upravičeni do korekcijskega količnika).

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 41, 42c, 50, in Priloga IV ter člen 48a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Postavka 1 2 2 2 — Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

nadomestil, ki se izplačajo v skladu s kadrovskimi predpisi ali uredbama Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 in (ES, Euratom) št. 1748/2002,

prispevkov delodajalca za zdravstveno zavarovanje prejemnikov nadomestil,

učinka korekcijskih količnikov plač na razna nadomestila.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 72.

Uredba Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 z dne 17. novembra 1995 o uvedbi posebnih ukrepov za dokončno prenehanje službe uradnikov Evropskih skupnosti zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske (UL L 280, 23.11.1995, str. 4).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1748/2002 z dne 30. septembra 2002 o uvedbi, v okviru posodabljanja institucije, posebnih ukrepov za prenehanje zaposlitve uradnikov Evropskih skupnosti, imenovanih na stalno delovno mesto v Evropskem parlamentu, in začasnih uslužbencev, ki delajo v političnih skupinah Evropskega parlamenta (UL L 264, 2.10.2002, str. 9).

Poglavje 1 4 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve

Člen 1 4 0 — Drugi uslužbenci in zunanje osebje

Postavka 1 4 0 0 — Drugi uslužbenci — Generalni sekretariat in politične skupine

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

47 579 000

44 392 000

41 021 126,59

Opombe

Te odobritve so namenjene zlasti kritju naslednjih odhodkov, z izjemo odhodkov, povezanih z drugimi uslužbenci generalnega direktorata za varnost, ki opravljajo funkcije, povezane z varnostjo oseb in premoženja, varnostjo informacij in ocenjevanjem tveganj, ter odhodkov za druge uslužbence, ki v okviru generalnega sekretariata opravljajo naloge voznikov ali zagotavljajo njihovo usklajevanje:

osebnih prejemkov, izplačil in nadomestil drugih uslužbencev, vključno s pogodbenimi uslužbenci in posebnimi svetovalci (v skladu s Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije), prispevkov delodajalca v razne sisteme socialnega zavarovanja, večji del v sistem Unije, ter učinka korekcijskih količnikov plač na osebne prejemke teh uslužbencev,

zaposlitve začasnih uslužbencev v agencijah,

računov, ki jih Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) izda v zvezi z zaposlitvijo uslužbencev, ki obdelujejo upravne spise uslužbencev Evropskega parlamenta (zlasti nadomestila za brezposelnost, pokojninske pravice itd.).

Del teh odobritev se lahko uporabi za zaposlitev invalidnih pogodbenih uslužbencev v skladu s sklepoma predsedstva z dne 7. in 9. julija 2008.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 4 400 000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslovi IV, V in VI).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 1 — Drugi uslužbenci — Varnost

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

24 208 600

25 233 000

21 980 312,57

Opombe

Te odobritve so predvsem namenjene kritju naslednjih odhodkov za druge uslužbence generalnega direktorata, pristojnega za varnost, ki opravljajo funkcije, povezane z varnostjo oseb in premoženja, varnostjo informacij in ocenjevanjem tveganj:

prejemki pogodbenih uslužbencev in pomožnih pogodbenih uslužbencev, vključno z izplačili in nadomestili ter učinki korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za prejemke teh uslužbencev,

zaposlitev začasnih uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslov IV).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 2 — Drugi uslužbenci — Vozniki generalnega sekretariata

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

6 220 300

6 169 000

 

Opombe

Te odobritve so predvsem namenjene kritju naslednjih odhodkov za druge uslužbence, ki v generalnem sekretariatu opravljajo naloge voznikov ali zagotavljajo njihovo usklajevanje:

prejemki pogodbenih uslužbencev in pomožnih pogodbenih uslužbencev, vključno z izplačili in nadomestili ter učinki korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za prejemke teh uslužbencev,

zaposlitev začasnih uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslov IV).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 4 — Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

7 197 900

6 806 500

7 033 669,67

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

stroškov, povezanih z izborom, zaposlovanjem in sprejemom pripravnikov,

prejemkov pripravnikov diplomantov (štipendije), vključno z morebitnimi gospodinjskimi dodatki in dodatnimi plačili zaradi invalidnosti (do 50 % štipendije),

dodatkov za osebe, ki so na praksi za usposabljanje,

potnih stroškov pripravnikov,

stroškov za zdravstveno in nezgodno zavarovanje pripravnikov,

nepovratnih sredstev za delovanje ali neposrednih plačil izdatkov za prireditve, ki jih organizira odbor pripravnikov, do zgornje meje 2.000 EUR letno,

odhodkov, nastalih zaradi izmenjave uslužbencev med Evropskim parlamentom in javnim sektorjem v državah članicah ali drugih državah, določenih v predpisih,

izdatkov, nastalih zaradi začasne napotitve nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament, zlasti njihovih nadomestil in potnih stroškov,

stroškov nezgodnega zavarovanja za napotene nacionalne strokovnjake,

povračil za študijske obiske,

organizacije programov usposabljanja za konferenčne tolmače in prevajalce, med drugim v sodelovanju s šolami za tolmače in univerzami, ki ponujajo usposabljanje iz prevajanja, pa tudi štipendij za usposabljanje in nadaljnje usposabljanje tolmačev in prevajalcev, nakupu učnega gradiva in s tem povezanimi stroški,

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Pravna podlaga

Pravilnik o premeščanju uradnikov Evropskega parlamenta in uslužbencev za določen čas pri političnih skupinah na mesta v nacionalnih organih, podobnih telesih ali mednarodnih organizacijah (sklep predsedstva z dne 7. marca 2005).

Pravilnik o začasni napotitvi nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament (sklep predsedstva z dne 4. maja 2009).

Interni pravilnik za opravljanje prakse in študijske obiske v sekretariatu Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 1. februarja 2013).

Postavka 1 4 0 5 — Odhodki za tolmačenje

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

50 858 533

46 244 000

48 598 750,00

Opombe

Iz teh odobritev se krijejo:

honorarji in z njimi povezana nadomestila, prispevki za socialno varnost, potni stroški in drugi stroški konferenčnih tolmačev, ki jih Evropski parlament najema za sestanke, ki jih organizira sam za svoje potrebe ali za potrebe drugih institucij ali organov, kadar tolmači uradniki oziroma začasni uslužbenci Evropskega parlamenta tolmačenja ne morejo zagotoviti,

odhodki za storitve konferenčnih agencij, tehnikov in administratorjev pri pripravi omenjenih sej, kadar uradniki, začasni uslužbenci ali drugi uslužbenci Evropskega parlamenta potrebnih storitev ne morejo opraviti,

stroški, povezani s storitvami, ki jih Evropskemu parlamentu zagotavljajo tolmači drugih regionalnih, nacionalnih ali mednarodnih institucij,

stroški za dejavnosti, ki so povezane s tolmačenjem, zlasti za tiste, ki se nanašajo na pripravo sej ter na usposabljanje in izbor tolmačev.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 3 500 000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Sporazum o delovnih pogojih in plačilu konferenčnih tolmačev (in pravila za njegovo izvajanje), kot je bil sklenjen 28. julija 1999, spremenjen 13. oktobra 2004 in revidiran 31. julija 2008.

Postavka 1 4 0 6 — Opazovalci

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov opazovalcev v skladu s členom 13 Poslovnika Evropskega parlamenta.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Člen 1 4 2 — Zunanje prevajalske storitve

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

8 696 000

8 196 000

6 917 291,98

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu prevajanja, redakcije, tipkanja, kodiranja in tehnične pomoči zunanjih izvajalcev.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 50 000 EUR.

Poglavje 1 6 — Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

Člen 1 6 1 — Odhodki za upravljanje kadrov

Postavka 1 6 1 0 — Stroški zaposlovanja

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

253 650

214 000

273 500,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

odhodkov za organizacijo natečajev iz člena 3 Sklepa 2002/621/ES, potnih stroškov in dnevnic kandidatov, poklicanih na razgovor, ter zdravniških pregledov,

stroškov organizacije izbirnih postopkov za uslužbence.

V primerih, upravičenih zaradi operativnih potreb, in po posvetovanju z Evropskim uradom za izbor osebja lahko institucija ta sredstva uporabi tudi za organizacijo lastnih natečajev.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 27 do 31, člen 33 in Priloga III.

Sklep 2002/620/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL 197, 26.7.2002, str. 53) in Sklep 2002/621/ES generalnega sekretariata Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, sodnega tajnika Sodišča, generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in predstavnika evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o organizaciji in delovanju evropskega urada za izbor osebja (UL 197, 26.7.2002, str. 56).

Postavka 1 6 1 2 — Strokovno izpopolnjevanje

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

6 210 000

5 515 000

5 535 265,36

Opombe

Te odobritve so namenjene stroškom usposabljanja za izboljšanje znanja zaposlenih ter storilnosti in učinkovitosti institucije, na primer za jezikovne tečaje uradnih delovnih jezikov.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24a.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Člen 1 6 3 — Ukrepi v korist uslužbencev institucije

Postavka 1 6 3 0 — Socialna služba

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

743 000

768 000

418 323,17

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

v okviru medinstitucionalne politike pomoči invalidom za naslednje kategorije invalidnih oseb:

aktivno zaposleni uradniki in začasni uslužbenci,

zakonci aktivno zaposlenih uradnikov ali začasnih uslužbencev,

vzdrževani otroci v smislu Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije,

povračila, kolikor to dopušča proračun in po uveljavitvi vseh zajamčenih pravic v državi bivanja ali matični državi, nemedicinskih izdatkov, ki so ocenjeni kot nujni, so posledica invalidnosti, za katere obstajajo ustrezna dokazila in se ne povrnejo v okviru skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja,

ukrepi, sprejeti za uradnike in druge uslužbence v posebno težavnih razmerah,

donacije za odbor uslužbencev in manjši odhodki službe socialnega varstva. Prispevki ali stroški, ki jih udeležencem v socialni dejavnosti krije odbor uslužbencev, bodo namenjeni financiranju družbenih, kulturnih ali jezikovnih dejavnosti, vendar ne subvencioniranju posameznih uslužbencev odbora ali gospodinjstev,

drugi institucionalni in medinstitucionalni ukrepi socialnega značaja za vključevanje uradnikov in drugih uslužbencev,

financiranje posebnih in razumnih ukrepov ali stroški medicinskih ali socialnih analiz za prilagoditev delovnega okolja invalidnim uradnikom, drugim uslužbencem in pripravnikom oziroma invalidnim uradnikom in drugim uslužbencem, ki so v postopku zaposlitve, in invalidnim pripravnikom, ki so v postopku izbire, v skladu s členom 1(d) kadrovskih predpisov, zlasti osebne pomoči na delovnem mestu ali službenih potovanjih.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 50 000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 1d, tretji pododstavek člena 9(3) in člen 76.

Postavka 1 6 3 1 — Mobilnost

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

730 000

700 000

448 687,52

Opombe

Te odobritve so namenjene stroškom v zvezi z mobilnostjo med posameznimi kraji dela.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Postavka 1 6 3 2 — Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

227 000

230 000

238 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene spodbujanju in subvencioniranju vseh dejavnosti za druženje uslužbencev različnih narodnosti, na primer subvencije klubom, športnim združenjem, kulturnim društvom itd., ter prispevku za stalni center za dejavnosti med prostim časom (kulturne, športne, rekreativne in gostinske).

Te odobritve so namenjene tudi finančni podpori za medinstitucionalne družabne dejavnosti.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 600 000 EUR.

Člen 1 6 5 — Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

Postavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

1 250 000

1 275 000

1 095 269,68

Opombe

Te odobritve so namenjene delovanju zdravstvene službe na treh krajih dela, vključno z nakupom opreme, farmacevtskih izdelkov itd., preventivnim zdravniškim pregledom, delovanju invalidske komisije in zdravstveni oskrbi pri zunanjih zdravnikih specialistih, ki so jo zdravniki ocenili za potrebno.

Namenjena so tudi odhodkom za delovna orodja, ki so z medicinskega vidika nepogrešljiva, vključno z odhodki za medicinsko in reševalno osebje, ki dela po pogodbah o opravljanju storitev ali opravlja kratkoročno nadomeščanje.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Postavka 1 6 5 2 — Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

1 310 000

1 380 000

615 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene delovanju in upravljanju restavracij in menz.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 1 800 000 EUR.

Postavka 1 6 5 4 — Otroško varstvo

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

7 478 900

7 162 500

5 517 443,89

Opombe

Te odobritve so namenjene prispevku Evropskega parlamenta k celotnim stroškom organizacije in delovanja internih služb za varstvo otrok in zunanjih vrtcev, s katerimi je bila sklenjena pogodba.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 4 250 000 EUR.

Postavka 1 6 5 5 — Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

445 600

295 000

300 000,00

Opombe

Izvajanje Sklepa Komisije C(2013) 4886 z dne 1. avgusta 2013 (UL C 222, 2.8.2013, str. 8).

Ta sredstva so namenjena za kritje prispevka Evropskega parlamenta za evropske šole vrste 2, ki so prejele akreditacijo sveta guvernerjev evropskih šol, ali za povračilo prispevka za evropske šole vrste 2, ki so prejele akreditacijo sveta guvernerjev evropskih šol, ki ga je Komisija plačala v imenu Evropskega parlamenta. Krijejo se stroški za otroke uslužbencev Evropskega parlamenta, za katere se uporabljajo kadrovski predpisi, ki so vpisani v tovrstne šole.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Naslov 2 — Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

Opombe

Škoda zaradi morebitnega terorističnega napada na stavbe Evropskega parlamenta ali poslovnih sporov se krije iz splošnega proračuna Evropske unije, ker so zavarovalnice kritje preklicale.

Odobritve iz tega naslova so namenjene za vse odhodke, povezane s škodo zaradi terorističnih napadov in poslovnih sporov.

Poglavje 2 0 — Nepremičnine in z njimi povezani stroški

Člen 2 0 0 — Nepremičnine

Postavka 2 0 0 0 — Najemnine

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

35 948 000

37 169 000

32 913 005,98

Opombe

Te odobritve so namenjene najemninam za stavbe ali dele stavb, kjer ima Evropski parlament prostore.

Iz njih se poravna tudi davek na nepremičnine. Najemnine se izračunajo na letni ravni, na podlagi obstoječih najemnih pogodb ali najemnih pogodb v pripravi, ki so navadno vezane na indeks življenjskih stroškov oziroma indeks cen v gradbeništvu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3 000 000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 1 — Letne zakupnine

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

13 000 000

p.m.

53 500 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene letnim zakupninam za stavbe ali dele stavb na podlagi obstoječih zakupnih pogodb ali pogodb v pripravi.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 50 000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 3 — Nakup nepremičnin

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene nakupu nepremičnin. Subvencije za zemljišča in njihovo urejanje se obravnavajo v skladu z določbami finančne uredbe.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 13 000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 5 — Gradnja nepremičnin

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

17 888 000

32 970 000

17 788 806,93

Opombe

V to postavko se vpišejo morebitne odobritve za gradnjo stavb (gradbena dela, honorarji za svetovalce, osnovna oprema in materiali, potrebni za začetek uporabe, in vsi povezani stroški).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1 000 000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 7 — Oprema prostorov

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

60 820 000

84 550 000

60 652 105,72

Opombe

Te odobritve so namenjene opremljanju, vključno z drugimi odhodki v zvezi s tem delom, predvsem honorarji za arhitekte ali inženirje itd.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 600 000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 8 — Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

5 196 000

5 114 000

2 768 631,32

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za upravljanje nepremičnin, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, npr.:

ravnanje z odpadki in njihova obdelava,

obvezni pregledi, preverjanje kakovosti, mnenja strokovnjakov, revizije, spremljanje skladnosti ipd.,

tehnična knjižnica,

podpora pri upravljanju (služba pomoči na področju nepremičnin),

skrb za načrte stavb in informacijske medije,

drugi odhodki.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 50 000 EUR.

Člen 2 0 2 — Stroški v zvezi z nepremičninami

Postavka 2 0 2 2 — Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

57 450 000

59 440 000

51 216 628,33

Opombe

Te odobritve so na podlagi veljavnih pogodb namenjene kritju stroškov za vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb (pisarn, drugih prostorov in naprav), ki jih ima Evropski parlament v najemu ali lasti.

Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 200 000 EUR.

Postavka 2 0 2 4 — Poraba energije

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

15 800 000

16 690 000

15 852 979,24

Opombe

Te odobritve so namenjene zlasti kritju stroškov vode, plina, električne energije in ogrevanja.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 150 000 EUR.

Postavka 2 0 2 6 — Varnost in nadzor nepremičnin

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

18 670 000

18 420 000

16 231 922,34

Opombe

Te odobritve so namenjene predvsem za kritje stroškov hišniških storitev in nadzora v nepremičninah, v katerih ima Evropski parlament prostore v treh običajnih krajih dela, in v informacijskih pisarnah Evropskega parlamenta v Uniji ter uradih v tretjih državah.

Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 120 000 EUR.

Postavka 2 0 2 8 — Zavarovanje

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

2 580 000

784 000

675 616,73

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu zavarovalnih premij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Poglavje 2 1 — Informatika, oprema in premičnine

Opombe

Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 1 0 — Računalništvo in telekomunikacije

Postavka 2 1 0 0 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Dejavnosti

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

26 112 000

24 920 000

25 283 869,50

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za tekoče operativne dejavnosti, potrebne za dobro delovanje informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in upravljanje mreže.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 300 000 EUR.

Postavka 2 1 0 1 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Infrastruktura

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

19 355 000

18 382 000

17 647 112,94

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za tekoče operativne dejavnosti, potrebne za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na infrastrukturo, povezano z omrežji, kabli, telekomunikacijami, osebno opremo in sistemi glasovanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 67 000 EUR.

Postavka 2 1 0 2 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Splošna podpora uporabnikom

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

13 866 500

13 588 000

12 181 472,58

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkom za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti pomoči in splošne podpore uporabnikom v zvezi z informacijskimi in telekomunikacijskimi sistemi Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo na storitve podpore za poslance in druge uporabnike, zlasti za administrativne in zakonodajne aplikacije ter za aplikacije, namenjene komunikacijam.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Postavka 2 1 0 3 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Upravljanje aplikacij IKT

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

23 865 500

23 139 400

19 340 522,94

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme in računalniških programov ter s tem povezanih del ter odhodkov za plačilo storitvenih in svetovalnih podjetij, ki se najamejo za pomoč pri rednih delih, povezanih z upravljanjem aplikacij IKT institucij. Ti odhodki se nanašajo zlasti na aplikacije, povezane s poslanci in komunikacijo, ter na administrativne in zakonodajne aplikacije.

Te odobritve so namenjene tudi kritju odhodkov za orodja IKT, ki se sofinancirajo v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju po sklepih, ki jih je sprejel medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 32 000 EUR.

Postavka 2 1 0 4 — Računalništvo in telekomunikacije — Naložbe v infrastrukturo

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

20 615 000

22 023 500

20 450 327,81

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z infrastrukturo informacijskega in telekomunikacijskega sistema Evropskega parlamenta. Naložbe zadevajo predvsem sisteme za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, omrežja, kable in sisteme za videokonference.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 75 000 EUR.

Postavka 2 1 0 5 — Računalništvo in telekomunikacije — Naložbe v projekte

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

33 868 000

28 086 500

23 512 236,53

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za nakup opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z obstoječimi in novimi projekti IKT. Naložbe zadevajo predvsem aplikacije, povezane s poslanci, zakonodajne, administrativne, finančne in komunikacijske aplikacije ter aplikacije za upravljanje IKT.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25 000 EUR.

Člen 2 1 2 — Pohištvo

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

5 680 000

6 005 000

2 113 970,90

Opombe

Iz teh odobritev se poravna nakup, najem, vzdrževanje in popravilo pohištva, vključno z nakupom ergonomskega pohištva, zamenjava zastarelega in zlomljenega pohištva ter pisarniških strojev. Iz teh sredstev se prav tako krijejo razni odhodki, povezani z upravljanjem pohištvenega inventarja Evropskega parlamenta.

Kar zadeva umetniška dela, se iz teh odobritev poravnajo stroški nakupa in nabave posebnega materiala ter s tem povezani tekoči stroški, kot so izvedenska mnenja, konservatorski stroški, stroški uokvirjanja, restavriranja, čiščenja, zavarovanja in izrednega prevoza.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Člen 2 1 4 — Tehnične naprave in material

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

32 453 500

29 356 100

27 969 260,66

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, vzdrževanja, popravila ter upravljanja tehnične opreme in naprav, zlasti:

različnih neprenosnih in prenosnih tehničnih naprav in opreme za tiskanje, varovanje (vključno z računalniškimi programi), menze, stavbe, usposabljanje uslužbencev, športne centre institucije itd.,

opreme za tiskarno, telefonske storitve, menze, prodajalne za uslužbence, varovanje, konference, avdiovizualni sektor itd.,

posebne opreme (elektronske, računalniške in električne) ter z njo povezanih zunanjih storitev.

Prav tako so te odobritve namenjene oglaševanju za nadaljnjo prodajo in uničenju predmetov ter stroškom, povezanim s tehnično pomočjo (svetovanje) za primere, ki potrebujejo zunanje strokovno znanje.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 235 000 EUR.

Člen 2 1 6 — Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

3 728 000

4 534 000

5 651 673,50

Opombe

Te odobritve so namenjene nakupu, vzdrževanju, uporabi in popravilom vozil (avtomobilov in koles) ter najemu avtomobilov, taksijev, avtobusov in tovornjakov z voznikom ali brez, vključno s potrebnim zavarovanjem in drugimi stroški upravljanja. Pri zamenjavi voznega parka ter nakupu in najemu vozil imajo prednost avtomobili, ki manj onesnažujejo okolje, na primer avtomobili na hibridni pogon.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 000 EUR.

Poglavje 2 3 — Tekoči odhodki za upravno delovanje

Opombe

Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 3 0 — Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

1 449 500

1 440 500

1 370 433,69

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju nakupa papirja, ovojnic, pisarniškega materiala, materiala za tiskarne in fotokopirnice itd. ter s tem povezanih stroškov upravljanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 10 000 EUR.

Člen 2 3 1 — Stroški finančnih storitev

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

60 000

40 000

25 001,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju bančnih stroškov (provizije, premije in razni stroški) ter drugih finančnih stroškov, vključno z drugimi dodatnimi stroški financiranja stavb.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Člen 2 3 2 — Pravni stroški in odškodnine

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

1 010 000

1 110 000

520 518,18

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

stroškov, ki jih Evropskemu parlamentu utegnejo naložiti Sodišče Evropske unije, Splošno sodišče ali nacionalna sodišča,

stroškov za najem odvetnikov za zastopanje Evropskega parlamenta na sodiščih Unije in nacionalnih sodiščih ter stroškov najema pravnih svetovalcev ali strokovnjakov za pomoč pravni službi,

odvetniških honorarjev za disciplinske in podobne postopke,

odškodnin in obresti,

nadomestil, dogovorjenih s sporazumno poravnavo v skladu s poglavjem 11a poslovnika Splošnega sodišča Evropske unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Člen 2 3 6 — Poštnine in stroški dostave

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

271 000

271 000

193 486,81

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov poštnine, obdelave in dostave, ki jih opravljajo nacionalne pošte ali zasebna dostavna podjetja.

Te odobritve so namenjene tudi stroškom za poštne storitve.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25 000 EUR.

Člen 2 3 7 — Selitve

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

2 490 000

1 434 000

1 167 643,97

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom za selitvena in vzdrževalna dela, ki jih izvajajo selitvena podjetja ali začasno osebje, najeto pri zunanjih agencijah.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Člen 2 3 8 — Drugi odhodki za upravno delovanje

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

1 560 000

1 161 000

1 039 958,96

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

zavarovanja, ki ni posebej predvideno v drugih postavkah,

nakupa in vzdrževanja uniform za vratarje, voznike, receptorje, skladiščnike, selitvene delavce ter za uslužbence oddelka za obiske in seminarje, Parlamentariuma, zdravstvene službe, varnostne službe, služb za vzdrževanje stavb in tehničnih služb,

različnih stroškov delovanja in upravljanja, vključno s stroški upravljanja, ki se plačajo uradu za vodenje in plačevanje posameznih pravic v povezavi s pokojninami, do katerih so po statutu upravičeni nekdanji poslanci, stroškov varnostnega preverjanja zunanjih sodelavcev, ki delajo v prostorih Evropskega parlamenta ali z njegovimi sistemi, pa tudi za nakup dobrin ali za storitve, ki niso posebej predvidene v drugih postavkah,

različnih nakupov za dejavnosti sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (promocijske kampanje itd.).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Člen 2 3 9 — Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

262 500

262 500

104 374,20

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za dejavnosti EMAS, ki naj bi izboljšale okoljsko učinkovitost Evropskega parlamenta, vključno s promocijo teh dejavnosti, pa tudi za program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Naslov 3 — Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 3 0 — Seje in konference

Člen 3 0 0 — Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

29 673 000

25 370 000

26 050 083,46

Opombe

S temi odobritvami se poravnajo stroški službenih poti uslužbencev institucij, napotenih nacionalnih strokovnjakov, pripravnikov in osebja iz druge evropske ali mednarodne institucije, ki jih je institucija povabila, med krajem zaposlitve ter katerim koli od treh krajev dela Evropskega parlamenta (Bruselj, Luxembourg in Strasbourg) ter stroški službenih potovanj v druge kraje. V stroške so vključeni stroški prevoza, dnevnice, stroški nastavitve ter nadomestila za obvezno delo zunaj delovnega časa. Kriti so tudi dodatni stroški (vključno s tistimi, povezanimi z odpovedjo vozovnic in rezervacij za prenočitve, stroški za elektronske račune ter stroški zavarovanja službenih potovanj).

Te odobritve so namenjene tudi kritju odhodkov, povezanih z morebitnim zmanjšanjem ogljikovih emisij zaradi misij in potovanja uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 240 000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 71 ter členi 11, 12 in 13 Priloge VII.

Člen 3 0 2 — Stroški za sprejeme in reprezentanco

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

1 045 000

1 015 000

908 552,04

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

stroškov, povezanih z obveznostmi institucije glede sprejemov, tudi sprejemov v zvezi z delom pri presoji znanstvenih možnosti (STOA), drugih usmerjenih dejavnosti ter reprezentančnih stroškov poslancev Evropskega parlamenta,

reprezentančnih stroškov predsednika, kadar potuje zunaj krajev dela,

reprezentančnih stroškov in prispevkov za stroške tajništva urada predsednika,

reprezentančnih stroškov in stroškov sprejemov generalnega sekretariata, vključno z nakupom blaga in medalj za uradnike, ki dopolnijo 15 ali 25 let delovne dobe,

raznih protokolarnih stroškov, na primer za nakup zastav, stojnic, vabil, tiskanje jedilnikov itd.,

potnih stroškov in dnevnic pomembnih obiskovalcev institucije,

stroškov za vizum poslancev in osebja Evropskega parlamenta zaradi uradnih potovanj,

odhodkov za sprejeme in reprezentanco ter drugih posebnih odhodkov poslancev, povezanih z opravljanjem uradnih dolžnosti v Evropskem parlamentu.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Člen 3 0 4 — Razni odhodki za seje

Postavka 3 0 4 0 — Razni odhodki za interne seje

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

1 230 000

1 712 000

2 295 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom za pijače, okrepčila in priložnostne prigrizke, postrežene na sejah, ki jih skliče institucija, ali medinstitucionalnih sejah v prostorih Evropskega parlamenta, vključno s stroški upravljanja teh storitev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Postavka 3 0 4 2 — Seje, kongresi, konference in delegacije

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

2 515 000

2 570 000

1 745 262,16

Opombe

S temi odobritvami se krijejo predvsem stroški, ki se ne poravnajo s sredstvi iz poglavja 1 0 in člena 3 0 0 in so povezani z:

organizacijo sej zunaj krajev dela (odbori ali njihove delegacije, politične skupine), vključno z reprezentančnimi stroški, če so potrebni,

organizacijo medparlamentarnih in ad hoc delegacij, skupnih parlamentarnih odborov, odborov za parlamentarno sodelovanje in parlamentarnih delegacij pri STO ter parlamentarne konference o STO in njenega usmerjevalnega odbora,

organizacijo delegacij skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, parlamentarne skupščine EuroLat, parlamentarne skupščine Euronest in njihovih organov,

organizacijo parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje, njenih odborov in predsedstva; ta odhodek vključuje prispevek Evropskega parlamenta k proračunu samostojnega sekretariata skupščine ali kritju neposrednih stroškov, ki so delež Evropskega parlamenta v proračunu skupščine,

članstvom v mednarodnih organizacijah, v katere je vključen Evropski parlament ali eno izmed njegovih teles (medparlamentarna unija, združenje generalnih sekretarjev parlamentov, skupina „Dvanajst plus“ medparlamentarne unije),

povračilo Komisiji na podlagi dogovora o zagotavljanju storitev, sklenjenega med Evropskim parlamentom in Komisijo, o deležu stroškov Parlamenta pri izdelavi prepustnic EU (oprema, osebje in pripomočki) v skladu s protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije (člen 6), členom 23 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, členoma 11 in 81 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije ter Uredbo Sveta (EU) št. 1417/2013 z dne 17. decembra 201 o določitvi obrazca za prepustnice, ki jih izdaja Evropska unija (UL L 353, 28.12.2013, str. 26).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Postavka 3 0 4 9 — Odhodki za storitve potovalnih agencij

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

2 230 000

2 160 000

2 040 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene tekočim stroškom potovalne agencije, ki ima z Evropskim parlamentom sklenjeno pogodbo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 000 EUR.

Poglavje 3 2 — Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

Člen 3 2 0 — Pridobivanje izvedenskih mnenj

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

8 200 350

9 211 500

6 461 534,48

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

stroški pogodb s strokovnimi izvedenci in raziskovalnimi inštituti za študije in druge raziskovalne dejavnosti (delavnice, okrogle mize, strokovni odbori in predstavitve strokovnjakov, konference), opravljene za organe Evropskega parlamenta, parlamentarne odbore in delegacije ter njegovo upravo,

nakup ali izposoja specializiranih informacijskih virov, kot so specializirane podatkovne zbirke, ustrezna literatura in tehnična podpora, če je to potrebno za dopolnitev omenjenih pogodb z izvedenci,

potni stroški, dnevnice in dodatni stroški izvedencev in drugih, tudi oseb, ki Evropskemu parlamentu predlagajo peticije, povabljenih v odbore, delegacije ter študijske in delovne skupine, pa tudi delavnice,

stroški širjenja proizvodov notranjega ali zunanjega parlamentarnega raziskovanja ter drugih ustreznih proizvodov v korist institucije ali javnosti (zlasti z internetnimi objavami, internimi podatkovnimi zbirkami, brošurami in publikacijami),

stroški za zunanje osebe, ki so bile pozvane k sodelovanju pri delu v organih, kot je disciplinska komisija ali posebna komisija za ugotavljanje finančnih nepravilnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 64 000 EUR.

Člen 3 2 1 — Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

7 603 800

8 314 000

7 273 588,77

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za dejavnosti parlamentarne raziskovalne službe (GD EPRS), zlasti za:

pridobivanje strokovnega svetovanja in podpore za raziskovalne dejavnosti Evropskega parlamenta (vključno s članki, študijami, delavnicami, seminarji, okroglimi mizami, skupinami izvedencev, konferencami), ki se lahko po potrebi izvajajo tudi v sodelovanju z drugimi institucijami, mednarodnimi organizacijami, raziskovalnimi centri in knjižnicami nacionalnih parlamentov, skupinami za razmislek, raziskovalnimi organizacijami ter drugimi kvalificiranimi strokovnjaki,

pridobivanje strokovnega znanja na področju ocene učinka/predhodne in naknadne presoje, evropske dodane vrednosti in presoje znanstvenih in tehnoloških možnosti (STOA),

nakup ali izposojo knjig, revij, časnikov, podatkovnih zbirk, izdelkov tiskovnih agencij in drugih nosilcev podatkov za knjižnico v različnih oblikah, vključno s stroški za avtorske pravice, sistem upravljanja kakovosti, material in delo, potrebna za vezavo, vzdrževanje in druge povezane storitve,

stroške zunanjih storitev arhiviranja (organizacija, izbor, opis, prenos na različne nosilce in dematerializacija, pridobivanje primarnih arhivskih virov),

nakup, razvoj, namestitev, izkoriščanje in vzdrževanje posebne knjižnične in arhivske dokumentacije ter posebne opreme mediateke, vključno z električno, elektronsko ter računalniško opremo in/ali sistemi, kot tudi opreme za vezavo in vzdrževanje,

stroški širjenja proizvodov notranjega ali zunanjega parlamentarnega raziskovanja ter drugih ustreznih proizvodov v korist institucije ali javnosti (zlasti z internetnimi objavami, internimi podatkovnimi zbirkami, brošurami in publikacijami),

potne stroške, dnevnice in dodatne stroške strokovnjakov in drugih gostov, ki so povabljeni na predstavitve, seminarje, delavnice ali druge podobne dejavnosti, ki jih organizira GD EPRS,

sodelovanje skupine za presojo znanstvenih in tehnoloških možnosti (skupina STOA) pri dejavnostih evropskih in mednarodnih znanstvenih organov,

obveznosti Evropskega parlamenta v skladu z mednarodnimi in/ali medinstitucionalnimi sporazumi o sodelovanju ter prispevek Evropskega parlamenta za finančne stroške, povezane z upravljanjem zgodovinskih arhivov Unije v skladu z Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83 z dne 1. februarja 1983 o odpiranju za javnost arhivskega gradiva Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 45, 15.12.83, str. 1).

Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

Sklep predsedstva z dne 28. novembra 2001 o pravilniku o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega Parlamenta, kot je bil dopolnjen 22. junija 2011 (UL C 216, 22.7.2011, str. 19).

Sklep predsedstva z dne 16. decembra 2002 o arhivih Evropskega parlamenta, prečiščeno besedilo z dne 3. maja 2004.

Sklep predsedstva z dne 10. marca 2014 o pravilniku o urejanju gradiva sedanjih in nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta.

Člen 3 2 2 — Stroški za dokumentacijo

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

2 231 500

2 044 000

1 953 971,90

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

naročnin na časopise, periodični tisk, agencijske novice in njihove publikacije, spletne storitve, vključno z avtorskimi pravicami za razmnoževanje in širjenje navedenega v pisni in/ali elektronski obliki, ter naročil tiskovnih recenzij in povzetkov,

naročnin ali naročil povzetkov in analiz vsebine periodičnega tiska ali shranjevanju člankov iz takšnega tiska na optične nosilce podatkov,

uporabe zunanjih dokumentarnih in statističnih podatkovnih zbirk (razen stroškov računalniške strojne opreme in telekomunikacije),

nakupa novih slovarjev in glosarjev ali njihove nadomestitve, ne glede na medij, tudi za nove jezikovne oddelke, ter drugih del za jezikovne službe in za oddelke za kakovost zakonodajnih besedil.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Postavka 3 2 3 — Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

1 230 000

1 175 000

667 638,48

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

odhodkov za programe za izmenjavo informacij in sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti predpristopnih držav, zlasti iz regije zahodnega Balkana in Turčije,

odhodkov za krepitev odnosov med Evropskim parlamentom in demokratično izvoljenimi nacionalnimi parlamenti tretjih držav (ki niso države iz prejšnje alineje), pa tudi ustreznimi regionalnimi parlamentarnimi organizacijami. Cilj s tem povezanih dejavnosti je predvsem krepitev parlamentarne zmogljivosti v novih in pojavljajočih se demokracijah, zlasti v sosedstvu Evrope (južnem in vzhodnem),

odhodkov za spodbujanje dejavnosti v podporo mediaciji ter programov za mlade politične voditelje iz Evropske unije in držav iz širšega sosedstva Evrope, Magreba, vzhodne Evrope in Rusije, izraelsko-palestinskega dialoga in drugih prednostnih držav, ki jih izbere skupina za podporo demokraciji in usklajevanje volitev,

odhodkov za organizacijo nagrade Saharova (zlasti za znesek nagrade, stroške, povezane s potovanjem in sprejemom nagrajencev ter drugih kandidatov v ožjem izboru, stroške delovanja mreže Saharova in misij članov mreže) in za dejavnosti spodbujanja človekovih pravic;

v te dejavnosti so vključeni informacijski obiski Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu, državah članicah in tretjih državah ter sredstva za kritje vseh izdatkov ali dela izdatkov udeležencev, zlasti potnih stroškov, potovanj, bivanja in dnevnic.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 12. decembra 2011 o ustanovitvi direktorata za podporo demokraciji v okviru Generalnega direktorata za zunanjo politiko Unije.

Člen 3 2 4 — Izdelava in širjenje

Postavka 3 2 4 0 — Uradni list

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

830 000

4 500 000

4 771 838,68

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju deleža izdatkov Urada za publikacije za objavo in razširjanje, ki ga je dolžan plačati Evropski parlament, in drugih dodatnih stroškov v zvezi z besedili, ki bodo objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Postavka 3 2 4 1 — Digitalne in običajne publikacije

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

4 307 640

3 650 000

3 948 122,74

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

vsi stroški digitalnih (intranetne strani) in običajnih objav (različni dokumenti in tiskovine, ki jih izdelujejo podizvajalci), vključno z distribucijo,

nadgradnja in popravki ter nadaljnji razvoj uredniških sistemov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Postavka 3 2 4 2 — Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

25 410 000

10 580 000

16 286 376,98

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom za informativne publikacije, vključno z elektronskimi, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah, državah pristopnicah ter v državah, kjer ima Evropski parlament svoje urade za zvezo, posodabljanju zakonodajnega observatorija (OEIL) ter razvoju orodij in načinov za izboljšanje in omogočanje dostopa javnosti prek mobilne opreme.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 35 000 EUR.

Postavka 3 2 4 3 — Parlamentarium – središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

8 400 000

5 742 500

5 748 049,54

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju Parlamentariuma, središča za obiskovalce Evropskega parlamenta v Bruslju, in za inštalacije, razstave in material, prirejen ali reproduciran za ločeno uporabo zunaj Bruslja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50 000 EUR.

Postavka 3 2 4 4 — Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

32 491 000

30 845 000

29 213 247,67

Opombe

Te odobritve so namenjene subvencijam za skupine obiskovalcev, s tem povezanim stroškom infrastrukture in nadzora, financiranju pripravništva za oblikovalce javnega mnenja iz tretjih držav in stroškom izvajanja programa Euroscola, EuroMed-Scola in Euronest-Scola. Programa EuroMed-Scola in Euronest-Scola potekata vsako leto, izmenično v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu in Bruslju, razen v volilnem letu.

Te odobritve se vsako leto povečajo na podlagi deflatorja, ki upošteva gibanje BND in cen.

Vsak poslanec Evropskega parlamenta ima pravico, da vsako koledarsko leto povabi največ pet skupin (skupaj 110 obiskovalcev).

Vključen je ustrezen znesek za invalidne obiskovalce.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 200 000 EUR.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 16. decembra o pravilniku o sprejemu skupin obiskovalcev in o programih Euroscola, Euromed-scola in Euronest-scola, kot je bil nazadnje spremenjen 26. februarja 2013.

Postavka 3 2 4 5 — Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

3 649 100

4 466 000

4 958 082,37

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

stroški ali subvencije za organizacijo nacionalnih in mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic in držav pristopnic ter držav, v katerih ima Evropski parlament urad za zvezo, kot tudi stroški parlamentarnih simpozijev in seminarjev ter financiranje kulturnih projektov evropskega interesa, kot je nagrada LUX Evropskega parlamenta, namenjena evropski kinematografiji,

stroški za posebne prireditve v sejnih dvoranah v Strasbourgu in Bruslju v skladu z letnim programom, ki ga sprejme predsedstvo,

financiranje ukrepov za podporo večjezičnosti, kot so seminarji in konference, sestanki z osebami, ki skrbijo za usposabljanje tolmačev ali prevajalcev, ukrepi za ozaveščanje o večjezičnosti in promoviranje poklica tolmača ali prevajalca, vključno s programom subvencij za univerze, šole in druge organizacije, ki se ukvarjajo s študijem tolmačenja ali prevajanja, ter udeležba pri podobnih dejavnostih in ukrepih, organiziranih skupaj z drugimi službami v okviru medinstitucionalnega in mednarodnega sodelovanja.

stroški organizacije razprav in seminarjev o informacijski in komunikacijski tehnologiji.

Te odobritve so namenjene tudi stroškom organizacije teh dejavnosti, tudi za gostinske storitve, ter stroškom, povezanih s povabili novinarjem na te dejavnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25 000 EUR.

Postavka 3 2 4 6 — Komunikacija Evropskega parlamenta prek videoposnetkov in večpredstavnostnega gradiva

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

4 420 000

4 600 000

4 508 377,59

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju stroškov, ki jih ima Evropski parlament s produkcijo, distribucijo in spletnim gostovanjem, spletnimi videi in drugim multimedijskim gradivom za oddajanje v skladu s svojo komunikacijsko strategijo.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Postavka 3 2 4 7 — Hiša evropske zgodovine

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

6 000 000

7 470 000

4 923 830,38

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju dejavnosti Hiše evropske zgodovine, kot so specifična dela za opremljanje prostorov, nakup zbirk, organizacija razstav in tekoči stroški, vključno s stroški nakupa knjig, revij in drugih publikacij, povezanih z dejavnostmi Hiše evropske zgodovine.

Namenjene so tudi kritju stroškov pogodb s strokovnimi izvedenci in raziskovalnimi inštituti za študije in druge raziskovalne dejavnosti (delavnice, okrogle mize, strokovni odbori in konference), opravljene za Hišo evropske zgodovine.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3 000 000 EUR.

Postavka 3 2 4 8 — Odhodki za avdiovizualno informiranje

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

17 920 000

14 490 000

15 019 157,40

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

operativni proračun avdiovizualnega oddelka (ki vključuje lastne storitve in zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za razvoj odnosov med institucijo in ponudniki avdiovizualnih storitev),

odhodki neposrednega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov v spletu,

vzpostavitev primernih arhivov, ki bi zagotovili nemoten dostop medijev in javnosti do teh informacij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Pravna podlaga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2002 o smernicah za proračunski postopek 2003 (UL C 47 E, 27.2.2003, str. 72).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2002 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2003 (UL C 180 E, 31.7.2003, str. 150).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2003 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2004 (UL C 67 E, 17.3.2004, str. 179).

Postavka 3 2 4 9 — Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

205 000

250 000

111 423,44

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

odhodkov za spodbujanje odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Odhodki se nanašajo na parlamentarne odnose, ki niso navedeni v poglavjih 1 0 in 3 0, izmenjavo informacij in dokumentacije, pomoč pri analizi in upravljanju teh informacij, vključno z izmenjavami z Evropskim centrom za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (CEDRP),

financiranja programov sodelovanja in usposabljanja za uradnike omenjenih parlamentov ter dejavnostim za povečanje zmogljivosti teh parlamentov nasploh.

Programi usposabljanja obsegajo študijske obiske Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu; iz teh odobritev se krijejo vsi izdatki ali del izdatkov udeležencev, zlasti potni stroški, dodatki za bivanje in dnevnice,

ukrepov sodelovanja, tudi na področju zakonodajnega dela, ukrepov v zvezi z dokumentacijo, analizami ter informacijami in ukrepov za zavarovanje domene www.ipex.eu, vključno s tistimi ukrepi, ki jih izvaja Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (ECPRD).

Te odobritve so namenjene financiranju sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na področju parlamentarnega nadzora skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike, v skladu z določbami Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členoma 9 in 10 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Konferenca predsednikov evropskih parlamentarnih skupščin (junij 1977) in parlamentov Evropske unije (september 2000, marec 2001).

Člen 3 2 5 — Odhodki za informacijske pisarne

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

7 800 000

900 000

831 104,62

Opombe

Ta sredstva so namenjena izdatkom informacijskih pisarn Evropskega parlamenta v državah članicah:

stroškom komuniciranja in informiranja (obveščanje javnosti in javne prireditve; internetna produkcija, promocija in posvetovanje; seminarji; avdiovizualna produkcija),

splošnim stroškom in drugim manjšim izdatkom (pisarniške potrebščine, telekomunikacija, stroški dobave, oskrbe, prevoza in hrambe, običajni promocijski izdelki, podatkovne zbirke, naročnine na medije itd.).

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Člen 3 2 6 — Evropsko vozlišče za znanstvene medije

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

800 000.

p.m.

 

Opombe

Za kritje potreb poslancev in za ustrezno obveščanje o delu Evropskega parlamenta je potreben dobro opremljen medijski center, ki bi se lahko v času, ko ni plenarnega zasedanja, uporabil v različne namene. Odobritve v okviru te proračunske vrstice so zato namenjene podpori posodobitve tehnične opreme in medijske infrastrukture zaradi naraščajočega zanimanja medijev, vse večjega vpliva družbenih medijev in dodatnih potreb poslancev, pa tudi nadaljnjemu razvoju tesnejšega sodelovanja med Evropskim parlamentom, televizijskim kanalom ARTE, lokalnimi univerzami in šolami, da bi vzpostavili evropsko medijsko vozlišče na primer za usposabljanje mladih novinarjev, in sicer izven rednih plenarnih zasedanj.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Odstavek 30 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016 (UL C 346, 21.9.2016, str. 188).

Odstavek 54 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. aprila 2016 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0132).

Naslov 4 — Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 4 0 — Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

Člen 4 0 0 — Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

63 000 000

62 000 000

61 000 000,00

Opombe

Za politične skupine in samostojne poslance se iz teh sredstev krijejo:

odhodki za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje,

odhodki za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1 000 000 EUR.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 30. junija 2003 o predpisih, ki urejajo uporabo sredstev iz proračunske vrstice 4 0 0, kakor je bil nazadnje spremenjen 27. aprila 2015.

Člen 4 0 2 – Financiranje evropskih političnih strank

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

32 447 000

31 905 000

30 575 015,00

Opombe

S temi odobritvami se financirajo politične stranke na evropski ravni. Poskrbeti je treba za dobro upravljanje in strog nadzor nad uporabo sredstev.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, UL L 317, 04.11.2014, str. 1).

Člen 4 0 3 – Financiranje evropskih političnih ustanov

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

19 323 000

19 000 000

18 377 156,00

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju političnih ustanov na evropski ravni. Poskrbeti je treba za dobro upravljanje in strog nadzor nad uporabo sredstev.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 04.11.2014, str. 1).

Poglavje 4 2 — Odhodki za parlamentarno pomoč

Člen 4 2 2 — Odhodki za parlamentarno pomoč

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

208 510 000

207 991 000

194 405 138,69

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov osebja in ponudnikov storitev, ki zagotavljajo parlamentarno pomoč poslancem, pa tudi stroškov plačilnih posrednikov.

Prav tako krijejo stroške službenih potovanj in usposabljanja (zunanji tečaji) akreditiranih parlamentarnih pomočnikov.

Namenjena so tudi kritju tečajnih razlik iz proračuna Evropskega parlamenta v skladu z določbami, ki se uporabljajo za povračilo stroškov za parlamentarno pomoč, in pa stroškov, povezanih z izvajanjem storitev podpore za upravljanje parlamentarne pomoči.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 775 000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 21.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 33 do 44.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 5a in členi 125 do 139.

Sklep predsedstva z dne 14. aprila 2014 o izvedbenih ukrepih v zvezi z naslovom VII pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Poglavje 4 4 — Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

Člen 4 4 0 — Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

220 000

210 000

210 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene stroškom sej združenja nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta in morebitnim drugim, s tem povezanim stroškom.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Člen 4 4 2 — Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

220 000

210 000

210 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene stroškom sej Evropskega parlamentarnega združenja in, če je primerno, povezanih stroškov.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Naslov 5 — organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

Poglavje 5 0 — Odhodki organa za evropske politične stranke in fundacije ter odbora neodvisnih uglednih oseb

Člen 5 0 0 — Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom organa za evropske politične stranke in fundacije, da se mu omogoči polno in neodvisno delovanje.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317. 4.11.2014, str. 1), zlasti člen 6(1) in (7).

Člen 5 0 1 — Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom sekretariata in financiranju odbora neodvisnih uglednih oseb.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317. 4.11.2014, str. 1), zlasti člen 11(2).

Naslov 10 — Drugi odhodki

Poglavje 10 0 — Začasna sredstva

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Poglavje 10 1 — Varnostna rezerva

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

1 000 000

864 300

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene nepredvidenim odhodkom, nastalim zaradi odločitev, sprejetih med proračunskim letom.

Poglavje 10 3 — Rezerva za širitev

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov institucije za priprave na širitev.

Poglavje 10 4 — Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh odobritev se krijejo odhodki za informacijsko in komunikacijsko politiko.

Poglavje 10 5 — Začasna sredstva za stavbe

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve se namenijo za naložbe institucije v nepremičnine in njihovo opremljanje. Predsedstvo Evropskega parlamenta mora na področju premoženja in stavb sprejeti skladno in odgovorno dolgoročno strategijo, ki bo upoštevala problematiko rastočih stroškov vzdrževanja, potreb po prenovi in stroškov varovanja ter zagotovila trajnost proračuna Evropskega parlamenta.

Poglavje 10 6 — Rezerva za prednostne projekte v pripravi

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom za prednostne projekte institucije v pripravi.

Poglavje 10 8 — Rezerva za Emas

Zneski

Proračun 2018

Sredstva 2017

Realizacija 2016

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V zvezi s sklepi, ki jih mora predsedstvo sprejeti o izvajanju akcijskega načrta EMAS, zlasti ob upoštevanju revizije ogljikovih emisij Evropskega parlamenta, se te odobritve namenijo za financiranje ustreznih operativnih postavk.

USLUŽBENCI

Oddelek I – Evropski parlament

Funkcionalna skupina in razred

 

2018

2017

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Drugo

Politične skupine

Drugo

Politične skupine

Zunaj kategorije

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

214

2

7

36

214

2

7

36

AD 13

409

8

2

38

439

8

2

38

AD 12

329

 

13

60

294

 

13

60

AD 11

159

 

8

29

154

 

7

29

AD 10

253

 

8

25

213

 

7

25

AD 9

339

 

5

32

149

 

6

32

AD 8

341

 

8

40

446

 

7

40

AD 7

251

 

3

65

311

 

2

65

AD 6

161

 

9

46

181

 

8

46

AD 5

108

 

4

88

143

 

5

88

AD skupaj

2 631

10

69

471

2 611

10

66

471

AST 11

95

10

 

37

120

10

 

37

AST 10

82

 

19

35

82

 

20

35

AST 9

520

 

4

42

570

 

4

42

AST 8

318

 

6

39

288

 

6

39

AST 7

311

 

2

47

321

 

2

47

AST 6

314

 

5

73

304

 

6

73

AST 5

431

 

18

70

376

 

19

70

AST 4

314

 

4

90

354

 

3

90

AST 3

181

 

14

84

216

 

15

84

AST 2

23

 

 

53

38

 

 

53

AST 1

2

 

 

94

2

 

 

94

AST skupaj

2 591

10

72

664

2 671

10

75

664

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

50

 

 

 

50

 

 

 

AST/SC 1

134

 

 

 

134

 

 

 

AST/SC skupaj

184

 

 

 

184

 

 

 

Skupaj

5 407(1)

20(2)

141(3)

1 135

5 467(4)

20(5)

141(6)

1 135

Skupaj

6 683

6 743

Priloga

NAMENSKI PREJEMKI

Proračunska vrstica

Postavka

Prejemki

Napoved

2016

2018

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil

-

p.m.

5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugih premičnin

589

5.000

5 0 0 2

Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom

188.858

10.000

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov

-

1.000

5 1 1 0

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem

2.859.618

3.245.000

5 1 1 1

Povračila najemniških stroškov

129.706

718.000

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in izvedenih del za druge institucije ali organe, vključno s povračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov

4.958.708

2.054.000

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo

583.648

p.m.

5 7 0

Prihodki iz vračil nepravilno plačanih zneskov

3.874.703

226.000

5 7 1

Prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo

-

p.m.

5 7 3

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

3.298.878

3.000

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin

217.498

p.m.

6 6 0 0

Drugi namenski prejemki in povračila

14.477.581

100.000

 

 SKUPAJ

30.589.787

6.367.000

(1)

Od tega napredovanje ad personam (iz AD 14 v AD 15) treh zaposlenih, ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.

(2)

Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.

(3)

Vključno z enim začasnim delovnim mestom AD12 za direktorja Organa za evropske politične stranke in fundacije.

(4)

Od tega napredovanje ad personam (iz AD 14 v AD 15) treh zaposlenih, ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.

(5)

Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.

(6)

Vključno z enim začasnim delovnim mestom AD12 za direktorja Organa za evropske politične stranke in fundacije.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

3.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Othmar Karas, Bernd Lucke


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

2

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo