Postopek : 2017/2033(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0157/2017

Predložena besedila :

A8-0157/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.14

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0116

POROČILO     
PDF 696kWORD 61k
3.4.2017
PE 601.085v02-00 A8-0157/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Victor Negrescu

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. aprila 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)(4),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0157/2017),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji, Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter financiranjem spodbud za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je najvišji letni proračun, ki je na voljo za ESPG, 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011) in ker je v členu 11(1) uredbe o ESPG navedeno, da se lahko 0,5 % tega zneska (tj. 844.620 EUR leta 2017) uporabi za tehnično pomoč na pobudo Komisije za financiranje dejavnosti priprave, spremljanja, zbiranja podatkov in razvoja zbirke znanja, upravno in tehnično podporo, dejavnosti informiranja in komuniciranja ter revizijo, nadzor in ocenjevanje, ki so potrebni za izvajanje uredbe o ESPG;

E.  ker je Evropski parlament večkrat poudaril, da so potrebne večja dodana vrednost, učinkovitost in zaposljivost prejemnikov sredstev ESPG kot instrumenta Unije za podporo delavcem, ki so postali presežni;

F.  ker predlagani znesek 310.000 EUR ustreza približno 0,18 % največjega letnega proračuna, ki je na voljo za ESPG v letu 2017, kar je 70.000 EUR manj kot leta 2016;

1.  se strinja z ukrepi, ki jih predlaga Komisija in ki naj bi se financirali kot tehnična pomoč v skladu s členom 11(1) in (4) ter členom 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.  je zadovoljen, da je bilo v letu 2017 iz naslova tehnične pomoči ESPG zahtevanih manj sredstev kot v letu 2016; meni, da je pomembno takšne zahteve oceniti kot delež letnih zneskov, porabljenih za ESPG v prejšnjih letih, in ne le v primerjavi z največjim zneskom, ki ga je mogoče porabiti v trenutnem letu;

3.  priznava pomen spremljanja in zbiranja podatkov; opozarja, da morajo biti serije statističnih podatkov, zbranih v ustrezni obliki, lahko dostopne in razumljive; pozdravlja prihodnjo objavo dveletnih poročil za leti 2017 in 2019 ter poziva k njunemu javnemu in obsežnemu razširjanju po vsej Uniji;

4.  opozarja, da mora biti posebno spletno mesto o ESPG dostopno vsem državljanom Unije; poudarja pomen večjezičnosti pri širokem obveščanju javnosti; poziva k oblikovanju uporabnikom prijaznejšega spletnega okolja in spodbuja Komisijo, naj izboljša vsebinsko vrednost svojih publikacij in avdiovizualnega gradiva, kot je določeno v členu 11(4) uredbe o ESPG;

5.  pozdravlja nadaljnje delo v zvezi s standardiziranimi postopki za vloge za ESPG in njegovo upravljanje z uporabo funkcij elektronskega sistema za izmenjavo podatkov (SFC 2014), ki omogoča poenostavitev in hitrejšo obdelavo vlog ter boljše poročanje; je seznanjen s tem, da je Komisija olajšala finančne posle ESPG z vzpostavitvijo vmesnika med SFC in informacijskim sistemom Komisije za finančno upravljanje in računovodstvo; ugotavlja, da so potrebne le dodatne izpopolnitve in prilagoditve morebitnim spremembam, da bi dejansko omejili prispevek ESPG k tovrstnim odhodkom;

6.  ugotavlja, da postopek vključitve ESPG v elektronski sistem za izmenjavo podatkov SFC2014 poteka že več let in da so bili s tem povezani stroški za proračun ESPG razmeroma visoki; pozdravlja zmanjšanje stroškov v primerjavi s prejšnjimi leti, kar kaže, da je projekt dosegel stopnjo, ko so potrebni zgolj nadaljnji manjši popravki in prilagoditve;

7.  opozarja, kako pomembna sta mreženje in izmenjava informacij o ESPG za širjenje primerov najboljše prakse; zato podpira financiranje dveh srečanj strokovne skupine kontaktnih oseb za sklad in dveh seminarjev za mreženje v zvezi z izvajanjem ESPG; pričakuje, da se bo s to izmenjavo informacij prispevalo tudi k boljšemu in podrobnejšemu poročanju o uspešnosti uporabe sredstev v državah članicah, zlasti v zvezi s stopnjo ponovnega zaposlovanja upravičencev;

8.  je seznanjen, da namerava Komisija iz razpoložljivega proračuna v okviru tehnične pomoči nameniti znesek 70.000 EUR za organizacijo dveh srečanj strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG; je seznanjen tudi z načrtovano naložbo Komisije v višini 120.000 EUR, da bi spodbudila mrežno povezovanje s seminarji med državami članicami, izvajalskimi organi ESPG in socialnimi partnerji; je zadovoljen, da je bila Komisija pripravljena povabiti člane delovne skupine ESPG k sodelovanju na seminarju za mreženje v zvezi z ESPG, ki je nedavno potekal v Monsu; poziva Komisijo, naj Parlament še naprej vabi na ta srečanja in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo(5);

9.  poudarja, da bi morali vsi, ki sodelujejo pri obdelavi vlog za sredstva ESPG, zlasti socialni partnerji ter deležniki na regionalni in lokalni ravni, tesneje sodelovati, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij; poudarja, da bi bilo treba okrepiti sodelovanje med nacionalno kontaktno osebo ter regionalnimi ali lokalnimi partnerji za izvajanje primera, komunikacijske in podporne ureditve ter informacijske tokove (notranje razdelitve, naloge in pristojnosti) bi bilo treba izrecno navesti, o njih pa bi se morali strinjati vsi udeleženi partnerji;

10.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

11.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

   UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

   UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

   UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0112.

(5)

UL L 304, 20.11.2010, str. 47.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1), zlasti člena 11(2),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize, ki jo obravnava Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(3), ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(4).

(3)  Uredba (EU) št. 1309/2013 določa, da se lahko vsako leto na pobudo Komisije za tehnično pomoč uporabi največ 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG.

(4)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi tehnična pomoč v višini 310.000 EUR na pobudo Komisije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 310.000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, [...]

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

  Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).

(4)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne pomoči delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Predlog Komisije

Komisija je 28. februarja 2017 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG.

Nanaša se na znesek 310.000 EUR iz sklada za kritje tehnične pomoči Komisije. Cilj tehnične pomoči je financirati spremljanje, obveščanje, vzpostavitev vmesnika za zbirko znanja ter svetovanje državam članicam o uporabi, nadaljnjem spremljanju in ocenjevanju ESPG. V skladu s členom 11(1) uredbe o ESPG se lahko za tehnično pomoč na pobudo Komisije vsako leto da na voljo 0,5 % najvišjega letnega zneska sklada (tj. 844.620 EUR v letu 2017).

V skladu s predlogom Komisije je zahtevani znesek v letu 2017 namenjen kritju naslednjih dejavnosti:

1.  Spremljanje in zbiranje podatkov: Komisija bo zbrala podatke o prejetih, financiranih in zaključenih vlogah ter predlaganih in izvedenih ukrepih. Ti podatki bodo na voljo na spletnem mestu in zbrani v ustrezni obliki za dveletni poročili za leti 2017 in 2019. Na podlagi dela v zadnjih letih bodo stroški za to dejavnost znašali 20.000 EUR.

2.  Informacije: Spletno mesto o ESPG(4), ki ga je Komisija vzpostavila v okviru svojih spletnih strani, namenjenih zaposlovanju, socialnim zadevam in vključevanju, ter ga upravlja v skladu s členom 12(2) uredbe o ESPG, se bo redno posodabljalo in razvijalo, pri čemer bo vsak novi element tudi preveden v vse uradne jezike EU. Povečala se bo splošna ozaveščenost o ESPG in spodbujala njegova prepoznavnost. Na voljo bo majhna naklada vmesne ocene ESPG skupaj s spletno objavo. Informacije o ESPG bodo objavljene v različnih publikacijah in avdiovizualnem gradivu Komisije, kakor je določeno v členu 11(4) uredbe o ESPG. Stroški vseh teh ukrepov so za leto 2017 ocenjeni na 20.000 EUR.

3.  Vzpostavitev zbirke znanja/uporabniškega vmesnika: Komisija nadaljuje svoje delo za vzpostavitev standardiziranih postopkov za vloge ESPG in njihovo upravljanje, pri čemer se uporabljajo funkcije sistema SFC2014, v katerega se ti postopki vgrajujejo. To omogoča poenostavitev vlog na podlagi uredbe o ESPG, njihovo hitrejšo obravnavo in lažje pridobivanje poročil za različne potrebe. Vključeni so tudi postopki poročanja. Zaledni modul deluje kot vmesnik med SFC in informacijskim sistemom Komisije za finančno upravljanje in računovodstvo ter tako olajšuje finančne posle ESPG. Večina programiranja je bila izvedena v preteklih letih, zato so potrebne le nadaljnje izpopolnitve in prilagoditve morebitnim spremembam. Zaradi nižjih stroškov programiranja in enakih stroškov vzdrževanja so potrebna sredstva nižja kot v preteklih letih. Stroški teh postavk so ocenjeni na 80.000 EUR kot prispevek iz ESPG k nadaljnjemu razvoju in posodobitvi SFC ter njegovemu rednemu vzdrževanju.

4.  Upravna in tehnična pomoč: Strokovna skupina kontaktnih oseb za ESPG, ki jo sestavlja po en član iz vsake države članice, se bo srečala dvakrat (v drugi polovici leta 2017 in v prvi polovici leta 2018), skupni strošek teh dveh srečanj pa je ocenjen na 70.000 EUR.

5.  Poleg tega bo Komisija, da bi spodbudila povezovanje med državami članicami, organizirala dva seminarja, na katerih bodo sodelovali izvajalski organi ESPG in socialni partnerji. Seminarja bosta, kolikor je mogoče, potekala v približno istem času kot seje strokovne skupine in se osredotočala na vprašanja v zvezi s praktičnim izvajanjem uredbe o ESPG na lokalni ravni. Stroški teh postavk so ocenjeni na 120.000 EUR.

III.  Postopek

Da bi Komisija uporabila sredstva sklada, je proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 310.000 EUR iz rezerve za ESPG (04 04 01 (OP) in 40 02 43 (OPO)) v proračunsko vrstico ESPG (04 01 04 04 (Nedif.)).

To je drugi predlog za uporabo sredstev sklada, ki je bil v letu 2017 predložen proračunskemu organu.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

   UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

   UL L 347, 30.12.2013, str. 855.

(3)

   UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

  http://ec.europa.eu/egf


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

D(2017)11685  

Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer EGF/2017/000 TA 2017– tehnična pomoč na pobudo Komisije (COM(2017)101)

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2017/000 TA 2017 in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

A)  ker je znesek 310.000 EUR, ki ga Komisija predlaga za tehnično pomoč v letu 2017, pod zgornjo mejo 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG (150 milijonov EUR v cenah iz leta 2011), kot določa člen 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020;

B)  ker gre pri predlaganem znesku za precej višji delež letnega zneska, porabljenega za ESPG v prejšnjih letih;

C)  ker se v letu 2017 nadaljuje vključevanje ESPG v elektronski sistem za izmenjavo podatkov (SFC2014);

D)  ker tehnična pomoč, ki jo Komisija zagotavlja državam članicam, podpira in izboljšuje uporabo ESPG, saj se z njo pridobivajo informacije o vlogah in širijo primeri najboljše prakse med državami članicami;

zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z uporabo sredstev sklada za tehnično pomoč Komisije vključi naslednje pobude:

1.  priznava, da ukrepi, ki jih predlaga Komisija kot tehnično pomoč, ustrezajo ukrepom iz členov 11(1) in (4) ter 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.  je zadovoljen, da je bilo v letu 2017 iz naslova tehnične pomoči ESPG zahtevanih manj sredstev kot v letu 2016; meni, da je pomembno takšne zahteve oceniti kot delež letnih zneskov, porabljenih za ESPG v prejšnjih letih, in ne le v primerjavi z največjim zneskom, ki ga je mogoče porabiti v aktualnem letu;

3.  pozdravlja, da se poročanje še naprej vključuje v elektronski sistem za izmenjavo podatkov (SFC2014); meni, da se s standardizirani postopki prijave in poročanja zmanjšuje upravna obremenitev držav članic in poenostavlja uporaba poročil, ki jih je mogoče uporabiti za ocenjevanje;

4.  ugotavlja, da postopek vključitve ESPG v elektronski sistem za izmenjavo podatkov SFC2014 poteka že več let in da so bili s tem povezani stroški za proračun ESPG razmeroma visoki; pozdravlja zmanjšanje stroškov v primerjavi s prejšnjimi leti, kar kaže, da je projekt dosegel stopnjo, ko so potrebni zgolj nadaljnji manjši popravki in prilagoditve;

5.  opozarja, kako pomembna sta mreženje in izmenjava informacij o ESPG za širjenje primerov najboljše prakse; zato podpira financiranje dveh srečanj strokovne skupine kontaktnih oseb za sklad in dveh seminarjev za mreženje v zvezi z izvajanjem ESPG; pričakuje, da se bo s to izmenjavo informacij prispevalo tudi k boljšemu in podrobnejšemu poročanju o uspešnosti uporabe sredstev v državah članicah, zlasti v zvezi s stopnjo ponovnega zaposlovanja upravičencev;

6.  je zadovoljen, da je bila Komisija pripravljena povabiti člane delovne skupine ESPG k sodelovanju na seminarju za mreženje v zvezi z ESPG, ki je potekal pred kratkim v Monsu; poziva Komisijo, naj Parlament še naprej vabi na ta srečanja in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo(1); pozdravlja, da se k sodelovanju vabi tudi socialne partnerje;

7.  poudarja, da je pomembno povečati splošno ozaveščenost o ESPG in njegovo prepoznavnost; opominja države članice prosilke na njihovo vlogo pri obveščanju upravičencev, lokalnih in regionalnih organov, socialnih partnerjev, medijev in splošne javnosti o dejavnostih, ki se financirajo iz ESPG, kot je določeno v členu 12 uredbe o ESPG.

S spoštovanjem,

Thomas Händel

predsednik odbora EMPL

(1)

Uradni list Evropske unije L 304/47 20.11.2010


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsednik Odbora za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis,

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 3. aprila 2017:

-  COM(2017)101 predlaga uporabo sredstev ESPG, da se zagotovi tehnična pomoč v višini 310.000 EUR na pobudo Komisije.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter dodelitvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

3.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Othmar Karas, Bernd Lucke


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENL

Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

1

0

ENL

Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo