Процедура : 2016/0265(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0158/2017

Внесени текстове :

A8-0158/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 17
CRE 13/09/2017 - 17

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.9

Приети текстове :

P8_TA(2017)0355

ДОКЛАД     ***I
PDF 961kWORD 107k
4.4.2017
PE 597.441v02-00 A8-0158/2017

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 – 2020 г.

(COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 – 2020 г.

(COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Комисията (COM(2016)0557),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8-0367/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокол № 1 към Договорите относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

–   като взе предвид Протокол № 2 от Договорите относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8-0158/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(1)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 – 2020 г.

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Навременни, надеждни, относими и публично достъпни факти, базирани на европейската статистика, без ненужни забавяния при предоставянето на тази статистика, са абсолютно необходими за измерването на напредъка и оценяването на ефективността на политиките и програмите на Съюза, по-специално в контекста на стратегията „Европа 2020“ и на Програмата за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна.

(1a)  Европейската статистика следва да има цялостен подход спрямо целия Съюз и да излиза извън рамките на политиките и политическите приоритети на Комисията, за да се предоставят точни данни, които са от помощ за задълбочаване на интеграционните процеси в Съюза.

(1б)  Наличието на надеждна и всеобхватна европейска статистика е важно обществено благо, от което се ползват ръководни лица, изследователи и обществото като цяло.

(1в)  Постигането на добър баланс между икономическите и социалните цели в европейския семестър е особено важно за устойчивостта и легитимността на икономическия и паричен съюз. Съответно социалните и свързаните със заетостта цели придобиват по-голямо значение в европейския семестър, като и в докладите за държавите, и в специфичните за всяка държава препоръки се оценяват социалните и свързаните със заетостта предизвикателства и се насърчават политически реформи, основани на най-добрите практики. За тази цел социалната статистика е от огромно значение.

(2)  По силата на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета(4) с Европейската статистическа програма трябва да се осигури рамката за разработването, изготвянето и разпространението на сравнима и висококачествена европейска статистика и да се определят основните области и целите на предвидените дейности за период, който съответства на периода, обхванат от многогодишната финансова рамка.

(3)  Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета(5) обхваща само периода от 2013 г. до 2017 г., докато настоящата многогодишна финансова рамка се разпростира до 2020 г. Той съответно трябва да бъде изменен незабавно с оглед удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. и запълване на статистическите пропуски в случаите, когато това е спешно необходимо.

(4)  В контекста на по-доброто законотворчество политиките на Съюза следва във все по-голяма степен да се разработват и да се следи за тяхното изпълнение въз основа на надеждни данни, които имат солидна статистическа основа. На европейската статистика е отредено да играе особено важна роля в това отношение и тя може да доведе до реална промяна, особено в области на политиката, в които аналитичната стойност, основаваща се на широк набор от надеждни данни, и навременната ответна реакция са от ключово значение за успеха на политиките.

(5)  Ето защо по-добрата статистика е от изключително важно значение за постигането на по-добри резултати и за приноса към повече и по-добра Европа; съответно следва да се полагат по-големи усилия за увеличаване на инвестициите в официалната статистика както на европейско, така и на национално равнище. В тази връзка следва да се предоставят насоки в приоритетните области на политиката и за укрепване на капацитета, в допълнение към съществуващите насоки и текущата промяна на приоритетите. По-специално трябва да се предприемат действия за попълване на онези статистически пропуски, чието отстраняване не търпи отлагане, подобряване на актуалността и подкрепа на политическите приоритети и координацията на икономическата политика чрез европейския семестър. Комисията (Евростат) също така следва да предоставя нови демографски прогнози, особено що се отнася до миграционните потоци, в тясно сътрудничество с националните статистически институти за актуализирането на анализа на социалните, икономическите и бюджетните последици от застаряването на населението и икономическите неравенства.

(5a)  Показателите следва да бъдат публикувани своевременно и по възможност в рамките на 12 месеца от края на съответния период. Комисията (Евростат) следва да заявява публично причината за всяко едно възникнало неоправдано дълго забавяне и когато е уместно – да посочва кои държави членки са допринесли за забавянето, а така също и мерките, които ще предприеме Комисията за предотвратяване на подобни забавяния, както и графика за това.

(6)  Висококачествените статистически данни, които са разработени, изготвени и разпространени съгласно многогодишната програма, следва да допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации и на Парижкото споразумение от 2015 г. чрез мониторинг на целите и задачите. Необходимо е да бъдат допълнително разработени експериментални икономически сметки за екосистемите и статистика за изменението на климата, включително за приспособяването към изменението на климата и „отпечатъците“. За европейския енергиен съюз и за рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., с която се цели икономиката и енергийната система на Съюза да станат по-конкурентноспособни, ефикасни, сигурни и устойчиви, ще са нужни нови статистически данни за потреблението на енергия, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, енергийната зависимост и сигурността на доставките, движението на цените на енергията спрямо промените в средното заплащане и устойчивия енергиен преход и кръговата икономика.

(6a)  Следва да се постигне напредък в разработването на концептуална рамка за изготвянето на навременни статистически серии от данни за измерване на спазването на данъчното законодателство, на избягването на данъци и данъчните измами.

(7)  Удължаването на програмата представлява възможност, която следва да се използва, за извършване на известни адаптации и отразяване на новите насоки, за допълване на съществуващите цели и текущото определяне на приоритетите и за осигуряване на непрекъснатостта на серии от данни за минали периоди в обстановка, в която Съюзът е изправен пред важни предизвикателства по отношение на икономическото развитие и социалното сближаване. То следва също така да спомогне за засилване на сътрудничеството между Комисията (Евростат) и националните статистически служби, за укрепване на редовния диалог с Европейския статистически консултативен комитет и на координацията между Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки. Комисията (Евростат) следва да упражнява мониторинг на спазването от страна на държавите членки на Кодекса на европейската статистическа практика.

(7a)  Особено важно е да се направи оценка на секторите на крайно висока безработица, в т.ч. на крайно високата безработица сред младите хора в трансграничните региони.

(8)  Тези промени в програмата следва да бъдат подкрепени с подходящо увеличение на бюджета за статистиката на равнището на ЕС; очаква се то да осигури значителна добавена стойност и резултати за подобряване на качеството на данните чрез широкомащабни проекти, ефект на ливъридж на структурно ниво и икономии от мащаба, които могат да подобрят статистическите системи на всички държави членки.

(9)  С настоящия регламент се създава финансов пакет за удължаване на Европейската статистическа програма, така че да обхване периода 2018 – 2020 г. Той следва да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията(6) в хода на годишната бюджетна процедура.

(9a)  При разширяването на многогодишната Европейска статистическа програма следва да се обърне особено внимание на последиците от оттеглянето на държава членка от Съюза. Важно е да се насърчава съпоставимостта на данните със съседните страни, като същевременно се гарантира, че средствата на Съюза се използват справедливо и по целесъобразност.

(10)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно за удължаване на Европейската статистическа програма, така че да обхване периода 2018 – 2020 г., не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и поради това може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(11)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 проектът на предложението за удължаване на Европейската статистическа програма за периода 2018 – 2020 г. беше представен за предварително разглеждане на Комитета на Европейската статистическа система, на Европейския статистически консултативен комитет, създаден с Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7) , и на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с Решение 2006/856/ЕО на Съвета(8).

(12)  Поради това Регламент (ЕС) № 99/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 99/2013 се изменя, както следва:

(1)  В член 1 се добавя следният параграф:

„Програмата се удължава, за да обхване периода 2018 – 2020 г.“

(1a)  В член 6 се добавя следният параграф:

„2a.  При изготвянето на работните програми, посочени в член 9, Комисията гарантира, че се поставя необходимият акцент върху действията, насочени към насърчаване на съответствието с Кодекса на статистическата практика.“

(2)  В член 7, параграф 1 се добавя следният параграф:

„Финансовият пакет на Съюза за изпълнение на програмата за периода 2018 – 2020 г. се определя на 218,1 милиона евро, за които се осигурява покритие в рамките на програмния период 2014 – 2020 г.“

(3)  Член 13 се заменя, както следва:

„Защита на финансовите интереси на Съюза

1. Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са гарантирани чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез последователни и ефективни проверки и при установяването на нередности, чрез връщането на погрешно изплатените суми и когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2. Комисията и Сметната палата или техни представители имат правомощия за извършване на одит по документи и проверки на място на всички бенефициенти на безвъзмездни средства, изпълнители, подизпълнители и трети страни, които са получили пряко или непряко средства от Съюза по програмата.

3. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва проверки и инспекции на място по отношение на икономически оператори, засегнати пряко или непряко от такова финансиране, в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(9) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(10), с оглед установяване дали е налице измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства или решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор, финансирани пряко или непряко в рамките на настоящия регламент.

4. В споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации и споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и решенията за отпускане на безвъзмездни средства и договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, се предвижда изрично упълномощаване на Комисията, Сметната палата и OLAF за провеждане на такива одити, проверки и инспекции на място.

5. Когато изпълнението на дадено действие е възложено на външен подизпълнител или направено чрез вторично оправомощаване, изцяло или частично, или когато налага възлагането на поръчка или отпускането на финансова подкрепа на трета страна, договорът, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства или решението за отпускане на безвъзмездни средства включва задължението на изпълнителя или бенефициента да наложи на участващата трета страна изрично да приеме тези правомощия на Комисията, Сметната палата и OLAF.

6. Параграфи 4 и 5 се прилагат без да се засягат параграфи 1, 2 и 3.“

(3a)  В член 15, параграф 2 се добавя следната алинея:

„До 30 юни 2019 г. и след консултации с Комитета на Европейската статистическа система и с Европейския статистически консултативен комитет Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета междинен доклад за напредъка на програмата. В посочения доклад се излага подробно виждането на Комисията относно перспективите за Европейската статистическа програма в рамките на многогодишната финансова рамка, която започва да действа от 2021 г.“

(4)  Член 15, параграф 3 се заменя със следното:

„До 31 декември 2021 г. и след консултации с Комитета на Европейската статистическа система и Европейския статистически консултативен комитет Комисията представя на Европейския парламент и Съвета окончателен доклад за оценка относно изпълнението на програмата.“ В доклада се прави оценка по-специално на резултата от преразглеждането на приоритетите и от оценяването на разходите за статистическите продукти, напредъка в предоставянето на по-лесен и по-удобен достъп до официалните статистически данни, включително предоставяне на данни на уебсайта, както и на напредъка по отношение на подобряването на наличността на данни, особено по отношение на икономическата активност в третичния сектор, на дейностите в областта на социалната икономика и на показателите на стратегията „Европа 2020“.

(5)  Приложението се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на    година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕС) № 99/2013 се изменя, както следва:

-1)  Заглавието на приложението са заменя със следното:

„Статистическа инфраструктура и цели на Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2020 г.“

-1a)  В уводната част първата алинея се заменя със следното:

„За изпълнението на политиките на Съюза е необходима висококачествена, съпоставима и надеждна статистическа информация относно икономическото, социалното, териториалното и екологичното положение в Съюза, както и относно неговите компоненти на национално и регионално равнище. Европейската статистика е също така абсолютно необходима за Европа, като позволява на широката общественост и европейските граждани да разбират и да участват в демократичния процес, както и в обсъждането на настоящето и бъдещето на Съюза.“

-1б)  В уводната част втората алинея се заменя със следното:

Европейската статистическа програма предоставя законодателната рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика в периода 2013 – 2020 г.

-1в)  В уводната част четвъртата алинея се заменя със следното:

Статистиката, която е разработена, изготвена и разпространена по Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2020 г. („програмата“), допринася за изпълнението на политиките на Съюза, както това е залегнало в ДФЕС и стратегията „Европа 2020“, и в съответните водещи инициативи и други политики, предвидени в стратегическите приоритети на Комисията.

-1г)  Цел № 1 се заменя със следното:

„– цел № 1: да се предоставя своевременно статистическа информация в подкрепа на разработването, мониторинга и оценката на политиките на Съюза въз основа на приоритетите, като същевременно се поддържа баланс между икономическата, социалната, териториалната и екологичната област и се обслужват потребностите на широк кръг от ползватели на европейска статистика, включително на други ръководни лица, изследователите, представителите на бизнес средите и европейските граждани като цяло, по разходноефективен начин без излишно дублиране на усилията;“

1)  Точка І. Статистически продукти се изменя, както следва:

  -a)  В точка 1.1. първата алинея се заменя със следното:

„Приемането на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж по време на Европейския съвет от юни 2010 г. до голяма степен даде рамката на стратегическата програма за политиките на Съюза и националните политики за следващите години. В тази програма се определят редица водещи цели и инициативи, за които ЕСС трябва да осигури статистически показатели в редица области (т.е. създаване на по-добри условия за иновации, научноизследователска и развойна дейност, насърчаване на достойни работни места, насърчаване на равното третиране на жените и мъжете, постигане на целите на Съюза за действия във връзка с изменението на климата и в областта на енергетиката, ресурсна ефективност, повишаване на образователните равнища, намаляване на преждевременното напускане на училище, увеличаване на професионалното обучение през целия живот и на мобилността с учебна цел, активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, насърчаване на социалното включване и намаляване на бедността, като се обръща особено внимание на уязвимите групи. При целесъобразност са необходими статистически данни, дезагрегирани по пол, за да се разбере по-добре явлението дискриминация, свързана с пола, като се отделя специално внимание на насилието срещу жени.

а)  В цел 1.1.1 първата алинея се заменя със следното:

„Да се предоставя висококачествена надеждна статистическа информация, която трябва да е своевременно достъпна за европейския семестър с цел мониторинг на изпълнението на стратегията „Европа 2020“. Новите показатели се основават, доколкото е възможно, на наличните статистически данни.“

  аа)  В цел 1.1.1 четвъртото тире се заменя със следното:

„– показатели за заетостта, при които се разграничава непълното от пълното работно време и срочните договори от постоянните договори, както и показатели за безработицата, които вземат под внимание хората, обхванати от мерки за активизиране, като например обучение. Тези данни следва да включват също данни относно разделението между половете.“

б)  В цел 1.2.1 второто тире се заменя със следното:

осигуряване на статистически данни за целите на засилен Пакт за стабилност и растеж, насочени по-конкретно към изготвянето и предоставянето на висококачествена статистика относно бюджетния дефицит и държавния дълг;“

  ба)  В цел 1.2.1 се добавя следното тире след второто тире:

„– предоставяне на статистически данни за целите на ефективния мониторинг на икономическите неравенства, които възпрепятстват икономическия растеж;“

  бб)  В цел 1.3.1 първата алинея се заменя със следното:

„Да се подобрят наличните показатели и статистическа информация, предоставяни на отговорните фактори в Съюза и на широката общественост във връзка с глобализацията на икономиката и глобалните вериги стойности. Тази информация следва да допринесе за по-добро разбиране на икономическите, социалните и екологичните въздействия на глобализацията.“

  бв)  В цел 1.3.1 се добавя следното тире след второто тире:

„– анализ на положителните и отрицателните последици за европейския пазар, и по-специално пазара на труда на Съюза,

в)  В цел 1.3.1 третото тире се заменя със следното:

„– анализиране на глобалните вериги на стойността, при възможност чрез съответни таблици „Ресурс — използване“, както и чрез статистиката за външната търговия и бизнес статистиката, в това число свързване на микроданни; и интегрирането на тези продукти в международни инициативи, представляващи интерес за Съюза; и“

г)  Точка 2 се заменя със следния текст:

„2. Счетоводни рамки

Съобщението на Комисията от 20 август 2009 г., озаглавено „Отвъд БВП – измерване на напредъка в свят на промени“ и публикуването на доклада Щиглиц – Сен – Фитуси относно измерването на постиженията в икономиката и социалния напредък дадоха нов тласък към основното предизвикателство пред статистическата система, а именно как да се осигури по-добра статистика по въпроси, отнасящи се до различни области, както и по-интегрирана статистика за описание на комплексни социално-икономически явления, явления в областта на околната среда и икономически явления извън традиционните измерители на икономическата продукция. Работата по и отвъд БВП в рамките на ЕСС е съсредоточена върху три приоритетни области: статистика за сектора на домакинствата и статистика, измерваща разпределението на доходите, потреблението и материалните блага; измерване на качеството на живота в множество аспекти; както и измерване на устойчивостта на околната среда. Допълнителен тласък дават новите световни цели за устойчиво развитие, приети през 2015 г. Европейската система от национални и регионални сметки (ESA) предлага интегрирана и последователна рамка за цялата икономическа статистика, която следва да бъде допълнена с други показатели, за да се осигури по-изчерпателна информация за изготвянето на политики и вземането на решения. Пълното изпълнение на ESA 2010 ще се подпомага от редовни оценки на качеството и съответствието, като се взема предвид постепенното изтичане на дерогациите до 2020 г., което ще доведе до допълнителни подобрения в актуалността на данните и наличието на показателите.“ “

гa)  В точка 2.1 първа алинея се заменя със следното:

„Икономическата криза постави още по-остро необходимостта от набор от висококачествени макроикономически показатели, за да се постигне по-добро разбиране и анализиране на икономическите колебания, както и на развитието на икономическите неравенства и въздействието им върху обществото, като по този начин се улесни процесът на вземане на решения. Все по-глобализираното производство налага разработването на последователна рамка, която да улеснява тълкуването и интегрирането на статистическите данни от различни области.“

д)  Цел 2.1.1 се изменя, както следва:

  - Второто тире се заменя със следното:

„– изготвяне на показатели за разпределението на доходите, богатството и потреблението сред домакинствата чрез съгласуване на агрегатите на националните сметки с данните от изследванията на домакинствата или с административните данни;

i) Четвъртото тире се заменя със следното:

„– укрепване на връзките с националните сметки в области като миграция, социална закрила, здравеопазване и образование;

„– разработване на рамка за измерване на качеството на живот, с която да се укрепи перспективата на домакинствата в националните сметки;

„– разработване на показатели, свързани с „Отвъд БВП“, които да измерват екологичната устойчивост и вторичните ефекти в перспективата на националната сметки;“

ii) След петото тире се добавят следните нови тирета:

по-нататъшно разработване на своевременни социални показатели, включително усъвършенствани техники за свръхкраткосрочни прогнози и експресни оценки;

– подкрепа на международния обмен на макроикономически данни за намаляване на тежестта за изготвящите данни субекти и подобряване на достъпа на ползвателите до съпоставими и съгласувани данни;

„– разработване и прецизиране на обобщените показатели за доход и аспекти на неравенството в разпределението на богатствата;

„– разработване на концептуална рамка за измерването и анализа на неравнопоставеността между половете, особено по отношение на диференцираното заплащане;“

– разработване на подходящи показатели за използването от гражданите на преносимостта на техните социални права от една държава членка в друга;“

е)  В цел 2.1.2 последното тире се заменя със следното:

„– наличието и разширяването на хармонизирана статистика за цените на жилищата за всички държави членки.“

ж)  В цел 2.2.1 тиретата се заменят със следното:

по-нататъшно разработване на съгласувана система от сметки за околната среда под формата на „сателитни сметки“ към основните национални сметки, чрез която да се предоставя информация за емисиите в атмосферата, енергопотреблението, потоците на природни ресурси, търговията със суровини, данъчното облагане, свързано с околната среда, и разходите за опазване на околната среда, при възможност включително зеления растеж и свързаните със зелената икономика обществени поръчки;

по-нататъшно разработване на експериментални сметки за екосистемите;

по-нататъшно разработване на статистически данни, свързани с изменението на климата, включително статистика, отнасяща се за приспособяването към изменението на климата, и

по-нататъшно разработване на показатели за измерване на „отпечатъците“ върху околната среда.“

з)  Цел 3.1.1 се изменя, както следва:

i) Първата алинея се заменя със следното:

„Да се повиши ефикасността и ефективността на процеса на изготвяне на статистиката. Необходимо е рационализиране на законодателството, свързано със стълба на бизнес статистиката, предвид факта, че Договорът от Лисабон призовава за по-добро законотворчество. В тази връзка трябва надлежно да се отчетат ограниченията на ресурсите, с които изготвящите статистиката субекти разполагат, както и цялостната тежест за респондентите в съответствие с Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). Да се предоставя висококачествена статистика за основните области, в центъра на които са предприятията, като например бизнес статистиката, краткосрочните показатели, инвестициите на предприятията в човешки капитал и придобиване на умения, международните трансакции, глобализацията, мониторинга на вътрешния пазар, научноизследователската и развойната дейност и иновациите, както и туризма. Специално внимание следва да се отдели на наличието на данни за промишлени сектори или сектори на услугите, в които има голяма добавена стойност, особено за секторите в зелената и цифровата икономика, икономиката на споделянето, на здравеопазването, образованието и социалната икономика.“

ii) Първото тире се заменя със следното:

„– повторно използване на вече наличните в статистическата система или в обществото данни, обща правна основа за всички статистически данни в областта на бизнеса и изготвяне на обща инфраструктура и общи инструменти; “

и)  Цел 3.2.1 се изменя, както следва:

  - i) Първата алинея се заменя със следното:

„Да се предостави статистика за основните области на социалната политика, в центъра на които са гражданите, като напр. благосъстоянието, устойчивостта, социалното сближаване, бедността, неравенствата, предизвикателствата в демографски план (по-специално застаряването на населението, обезлюдяването, разпръснатостта на населението и миграцията), пазара на труда, образованието и обучението, включително образованието на децата, обучението на възрастните, професионалното обучение и мобилността с учебна цел на младите хора, културата, физическата активност, качеството на живот, безопасността, здравеопазването, хората с увреждания, потреблението, свободното движение и единния пазар, мобилността на младите хора, иновациите в технологиите и новите начини на живот. Тези статистически данни се дезагрегират по пол, когато това е приложимо, за групи, които представляват специален интерес за лицата, които изготвят социалните политики. Определят се приоритети в съответствие с член 6. “

  -ia) Четвъртото тире се заменя със следното:

„– предоставяне на статистика за неравенствата по отношение на доходите, с показатели като индекса на Джини и развитието на горните децили на разпределението на приходите, осигуряваща съпоставим национален водещ показател, както и данни за неравенствата при достъпа до основни стоки и услуги;“

i) Седмото тире се заменя със следното:

„– изпълнение на действията по работната програма за рационализиране на статистиката, свързана с миграцията, като се вземат предвид новите предизвикателства, по-специално развитието на международната обстановка;“

ii) След седмото тире се добавят следните нови тирета:

„– предоставяне на демографски прогнози и годишното им актуализиране;

разработване на всеобхватни показатели относно положението на мигрантите в рамките на Съюза;

„– по-нататъшно сътрудничество със специализирани агенции относно положението на бежанците;

„– разработване на методика за изследване на насилието, основано на пола, в сътрудничество с институциите на Съюза, развиващи дейност в тази област;

„– създаване на обща правна основа за социалната статистика и изготвяне на обща инфраструктура и общи инструменти;“

„– предоставяне на показатели, които дават възможност за съпоставяне на разходите за предоставяне на обществени услуги, по-специално образование и здравеопазване, между регионите;“

„– предоставяне на статистически данни, дезагрегирани по пол, относно предложенията, отправени на бенефициентите на инициативата за младежка заетост.“

й)  В точка 3.3 третата алинея се заменя със следното:

„Селското стопанство ще продължи да бъде важна област на политика на Съюза. В Общата селскостопанска политика са очертани нуждите, свързани с основните ѝ цели, т.е. жизнеспособно производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси и действие, свързано с климата; както и балансирано териториално развитие. Вниманието ще се съсредоточи върху измеренията, свързани с околната среда, биологичното разнообразие/екосистемите, икономиката, човешкото здраве и безопасност, както и със социалните аспекти.“

к)  Цел 3.3.1 се изменя, както следва:

i) Първата алинея се заменя със следното:

„Да се осигури подкрепа за изготвянето на политики, базирани на факти, чрез по-гъвкаво и по-широко използване на пространствената информация, съчетана със статистическа информация в социалната, териториалната и икономическата област и областта на околната среда за регионите, регионалните типологии, градовете и степента на урбанизация.“

ii) Добавят се две нови тирета, както следва:

„– въвеждането на статистика за земеползването и земното покритие (LUCAS);

– координиране на статистическите данни за регионите, регионалните типологии, градовете и степента на урбанизация.“

л)  Цел 3.3.3 се изменя, както следва:

i) Добавя се втора алинея, както следва:

„В съответствие с приоритета на Комисията за „европейски енергиен съюз“ специално внимание ще бъде обърнато на статистиката, свързана с потреблението на енергия, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, енергийната зависимост, енергийната бедност и сигурността на доставките, кръговата икономика и биоикономиката. Освен това статистиката в областта на енергетиката ще трябва да подпомага рамката на политиката до 2030 г. в областта на климата и енергетиката, с която се цели икономиката и енергийната система на Съюза да станат по-конкурентоспособни, сигурни и устойчиви.“

ii) Добавя се ново тире, както следва:

„– енергийната зависимост и сигурността на доставките.“

  ла)  След цел 3.3.4 се добавя следната нова цел:

„Цел 3.3.4а

Европейските граждани следва да имат възможност да използват лесно и без пречки европейски статистики, които да им позволяват да използват такива данни за образование и вземане на решения. Тази цел ще бъде постигната чрез засилване на лесното използване на европейските статистики и чрез улесняване на достъпа до данни. Следва да се обърне специално внимание на лесната възможност за извличане и конвертируемостта на статистическите данни за практическо използване, включително чрез графики и карти. По-широк кръг от граждани следва да се възползват от европейските статистики с цел ефективно допринасяне за засилването на разпространението на статистическа информация в рамките на европейските общества.“

2)  Точка ІІ. Методи за изготвяне на европейска статистика се изменя, както следва:

а)  Първата алинея се заменя със следното:

„Понастоящем ЕСС е изправена пред редица предизвикателства: повишени очаквания по отношение на обхвата, качеството и съпоставимостта на европейската статистика; с глобализацията възниква сложна действителност, която трябва да бъде отразена от официалната статистика и поражда методологични предизвикателства; постоянно нарастващият обем от данни от частни и обществени източници предлага огромен потенциал за подобряване на актуалността и относимостта на официалната статистика, както и за намаляване на тежестта за респондентите. За да отговори на тези предизвикателства, Европейската статистическа система постепенно ще изпълни стратегическите цели, които са заложени за 2020 г., като се основава на цялостен подход за постигане на по-високо качество и ефективност:

–  да се включва проактивно в редовен диалог с ползвателите за по-задълбочено познаване на техните потребности, като отчита, че различните групи ползватели имат различни потребности, към които следва да се избере правилният подход;

–  да предоставя висококачествени продукти и услуги и да прилага основан на качеството подход към ръководството, организацията и управлението на ЕСС;

–  да основава статистическите продукти и услуги както на традиционни проучвания, така и на по-нови източници, включително административни данни, геопространствени данни и когато е възможно, големи информационни масиви. Да получи достъп до нови източници на данни, да разработи методи и да намери подходяща технология, за да използва нови източници на данни за целите на надеждното изготвяне на европейската статистика;

–  да повишава ефективността при изготвянето на статистиката чрез по-нататъшно активизиране на обмяната на знания, опит и методологии, но също чрез споделяне на инструменти, данни, услуги и ресурси, когато това е целесъобразно. Структурата на предприятията ще се използва като обща референтна рамка, а сътрудничеството ще се основава на съгласувани стандарти и общи елементи от технологичната и статистическата инфраструктура;

–  да приложи стратегия за разпространение на европейската статистика, която да е достатъчно гъвкава, за да се адаптира към нововъзникващите технологии, да предоставя насоки в един свят на бурно развитие в областта на данните и да служи като надежден стълб на демокрацията.“

б)  В цел 1.1 първото тире се заменя със следното:

„– въвеждане на нов интегриран, ефективен и пригоден за целта механизъм за гарантиране на качество, основан на Кодекса на статистическата практика и Рамката на ЕСС за осигуряване на качеството;

– оценяване на съответствието с Кодекса на статистическата практика;“

в)  В цел 3.1 петото тире се заменя със следното:

„– използване на европейския подход към статистиката, за да могат да се предприемат бързо действия в областта на политиките при специфични и надлежно обосновани случаи. Това включва разработването на методология за проучване по отношение на основаното на пола насилие, най-напред организирано като еднократна дейност, за да се даде възможност за получаване на непрекъснат динамичен ред от събиране на различни относими данни, предоставени в рамките на социално проучване на ЕС, основано на европейския подход към статистиката; “

г)  В цел 4.1 се добавя ново тире, както следва:

„– определяне на настоящи и бъдещи изисквания по отношение на данните с цел да се предоставят многоцелеви и персонализирани продукти, услуги и хранилища на данни за крайните ползватели; “

д)  В цел 5.1 се добавя ново тире след третото тире, както следва:

„– анализ на потребностите от нови умения, свързани с анализа и обработката на данните и тяхното включване в програми за обучение; “

3)  Точка III. Партньорство се изменя, както следва:

а)  В цел 1.4 се добавят три тирета след четвъртото тире, както следва:

„– повишаване на осведомеността на гражданите на Съюза за важността на официалната статистика и предаването ѝ към всички заинтересовани страни чрез ежегодното честване на 20 октомври на Европейския ден на статистиката;

– разпространение на съответните статистически данни в подкрепа на европейската политика за съседство и съответните споразумения за асоцииране;

– популяризиране на европейските ценности и инициативи, като например Кодекса на европейската статистическа практика, рамките на ЕСС за осигуряване на качеството, подходите за стандартизация и хармонизиране, в трети държави и региони;“

(1)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(2)

  ОВ C […], […], стр. […].

(3)

  ОВ C […], […], стр. […].

(4)

  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(5)

  Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

(6)

  Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).

(7)

  Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски статистически консултативен комитет и за отмяна на Решение 91/116/ЕИО на Съвета (ОВ L 73, 15.3.2008 г., стр. 13).

(8)

  Решение 2006/856/ЕО на Съвета от 13 ноември 2006 г. за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21).

(9)

  OВ L 248, 18.9.2013 г, стр. 1.

(10)

  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (24.3.2017)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 – 2020 г. (първо четене)

(COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

Докладчик по становище: Мария Арена

КРАТКА ОБОСНОВКА

Необходимостта от политически отговор на дълбоката икономическа криза и нейното социално въздействие увеличи търсенето на по-добри икономически и социални политики, основани на сериозни и съпоставими факти. Базираните на факти решения са особено важни за управлението на резултатите от изпълнението на политиките на ЕС. Съветът неведнъж е подчертавал, например в заключенията от 8 декември 2015 г. на Съвета по икономически и финансови въпроси, изключителното значение на официалните статистически данни за изработването на политиките.

Следователно основната цел на предложението на Комисията е удължаване на срока на действие на Регламент 99/2013 за периода 2018 – 2020 г. и осигуряване на финансовата подкрепа, от която се нуждае Европейската статистическа система, за да може:

  да предоставя висококачествена статистическа информация и да се попълнят пропуските в статистическите данни, които трябва да бъдат отстранени възможно най-бързо, като вниманието се насочи към няколко приоритетни области, отразяващи десетте политически приоритета в Програмата на Комисията за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна и в други политики на Съюза, като например европейския семестър, стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и Европейския енергиен съюз;

  да изгради постоянния капацитет, който е необходим, за да може да се реагира по-бързо на възникващите нови потребности, а статистическата инфраструктура да се адаптира по такъв начин, че да може да се използва потенциалът на новите източници на данни; както и

  да се засили партньорството в рамките на Европейската статистическа система (ЕСС) и извън нея, с цел допълнително увеличаване на нейната продуктивност и осигуряване на водещата ѝ роля в официалната статистика в световен мащаб.

Докладчикът приветства предложението на Комисията и предлага уточняване и подобряване на социалните показатели, предоставяни от ЕСС, както и укрепване на взаимодействието. Тя подчертава по-специално, че е важно да се изготвят и разпространяват социални показатели за проследяване на напредъка, постигнат във връзка със стратегията „Европа 2020“. Също така припомня, че е важно да се изготвят показатели, които излизат извън рамките на БВП, както и статистика за бедността, риска от социално изключване и качеството на работните места, но също така и разбити по пол статистически данни, със специален акцент върху насилието, основано на пола. В по-дългосрочен план докладчикът предлага също така модернизиране на социалната статистика чрез прилагане на обща правна основа, както и чрез използване на обща инфраструктура и общи инструменти

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Статистическите данни и показатели са гръбнакът на отговорните политики, основани на факти. За създаването, анализирането и адаптирането на политиките на Съюза и на националните и регионалните политики, които отговарят на потребностите на гражданите, е от съществено значение да има на разположение своевременна, съпоставима и точна информация за положението, с цел да се реагира на него, и това е ключова отговорност на отговарящите за разработването на политиките.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Постигането на добър баланс между икономическите и социалните цели в европейския семестър е особено важно за устойчивостта и легитимността на Икономическия и паричен съюз. Поради това социалните и свързаните със заетостта цели са придобили по-голямо значение в европейския семестър, като и в докладите за държавите, и в специфичните за всяка държава препоръки се оценяват социалните и свързаните със заетостта предизвикателства и се насърчават политически реформи, основани на най-добрите практики. За тази цел социалната статистика е от първостепенно значение.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Ето защо по-добрата статистика е от изключително важно значение за постигането на по-добри резултати и за приноса към една по-добра Европа; съответно следва да се полагат по-големи усилия за увеличаване на инвестициите в официалната статистика както на европейско, така и на национално равнище. В тази връзка следва да се предоставят насоки в приоритетните области на политиката и за укрепване на капацитета, в допълнение към съществуващите насоки и текущата промяна на приоритетите. По-специално трябва да се предприемат действия за попълване на онези статистически пропуски, чието отстраняване не търпи отлагане, подобряване на актуалността и подкрепа на политическите приоритети и координацията на икономическата политика чрез европейския семестър. Комисията (Евростат) също така следва да предоставя нови демографски прогнози в тясно сътрудничество с националните статистически институти с оглед актуализиране на анализа на икономическите и бюджетните последици от застаряването на населението.

(5)  Ето защо по-добрата статистика е от изключително важно значение за постигането на по-добри резултати и за приноса към една по-добра Европа; съответно следва да се полагат по-големи усилия за увеличаване на инвестициите в официалната статистика както на европейско, така и на национално равнище. В тази връзка следва да се предоставят насоки в приоритетните области на политиката и за укрепване на капацитета, в допълнение към съществуващите насоки и текущата промяна на приоритетите. По-специално трябва да се предприемат действия за попълване на онези статистически пропуски, чието отстраняване не търпи отлагане, подобряване на актуалността и подкрепа на политическите приоритети и координацията на икономическата политика чрез европейския семестър. Следва да бъде установено докладване относно мащаба и степента на необхващане на лица, които са „пропуснати“ или не са обхванати от статистиката, като например бездомните лица. Комисията (Евростат) също така следва да предоставя нови демографски прогнози в тясно сътрудничество с националните статистически институти с оглед актуализиране на анализа на икономическите и бюджетните последици от застаряването на населението и да предоставя точна картина на положението, свързано с обезлюдяването и разпръснатостта на населението, които засягат голям брой европейски региони, както и допълнителните разходи, които те поемат, за да предоставят обществени услуги на своите граждани.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Особено важно е да се направи оценка на секторите на крайно висока безработица, като например крайно високата безработица сред младите хора в трансграничните региони;

Изменение     5

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – увод – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a)  Първата алинея от въведението се изменя, както следва:

„За изпълнението на политиките на Съюза е необходима висококачествена, съпоставима и надеждна статистическа информация относно икономическото, социалното и екологичното положение в Съюза, както и относно неговите компоненти на национално и регионално равнище. Европейската статистика е също така абсолютно необходима за Европа, като позволява на широката общественост и европейските граждани да разбират и да участват в демократичния процес, както и в обсъждането на настоящето и бъдещето на Съюза.“

„За изпълнението на политиките на Съюза е необходима висококачествена, съпоставима и надеждна статистическа информация относно икономическото, социалното, териториалното и екологичното положение в Съюза, както и относно неговите компоненти на национално и регионално равнище. Европейската статистика е също така абсолютно необходима за Европа, като позволява на широката общественост и европейските граждани да разбират и да участват в демократичния процес, както и в обсъждането на настоящето и бъдещето на Съюза.“

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:BG:PDF)

Изменение     6

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка -1 а (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение – цели – параграф 2 – тире 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1a)  Цел 1 се изменя, както следва:

„— цел № 1: да се предоставя своевременно статистическа информация в подкрепа на разработването, мониторинга и оценката на политиките на Съюза, която да отразява правилно приоритетите, като същевременно се поддържа баланс между икономическата, социалната и екологичната област и се обслужват потребностите на широк кръг от ползватели на европейска статистика, включително на други ръководни лица, изследователите, представителите на бизнес средите и европейските граждани като цяло, по разходноефективен начин без излишно дублиране на усилията;“

„— цел № 1: да се предоставя своевременно статистическа информация в подкрепа на разработването, мониторинга и оценката на политиките на Съюза въз основа на приоритетите, като същевременно се поддържа баланс между икономическата, социалната, териториалната и екологичната област и се обслужват потребностите на широк кръг от ползватели на европейска статистика, включително на други ръководни лица, изследователите, представителите на бизнес средите и европейските граждани като цяло, по разходноефективен начин без излишно дублиране на усилията;“

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:BG:PDF)

Изменение    7

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква -а (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.1 - параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)   В точка 1.1 първата алинея се заменя със следното:

„Приемането на стратегията „Европа 2020“ по време на Европейския съвет от юни 2010 г. до голяма степен даде рамката на стратегическата програма за политиките на Съюза и националните политики за следващите години. В тази програма се определят редица водещи цели и инициативи, за които ЕСС трябва да осигури статистически показатели в редица области (т.е. създаване на по-добри условия за иновации, научноизследователска и развойна дейност, насърчаване на заетостта, постигане на целите на Съюза за действия във връзка с изменението на климата и в областта на енергетиката, ресурсна ефективност, повишаване на образователните равнища, включително мобилността с учебна цел, активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, както и насърчаване на социалното включване чрез намаляване на бедността).“

„Приемането на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж по време на Европейския съвет от юни 2010 г. до голяма степен даде рамката на стратегическата програма за политиките на Европейския съюз и националните политики за следващите години. В тази програма се определят редица водещи цели и инициативи, за които ЕСС трябва да осигури статистически показатели в редица области (т.е. създаване на по-добри условия за иновации, научноизследователска и развойна дейност, насърчаване на достойни работни места, насърчаване на равно третиране на жените и мъжете, постигане на целите на ЕС за действия във връзка с изменението на климата и в областта на енергетиката, ресурсна ефективност, повишаване на образователните равнища, намаляване на преждевременното напускане на училище, професионално обучение през целия живот и мобилност с учебна цел, активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, както и насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността, като вниманието се съсредоточава върху уязвимите групи. По целесъобразност са необходими разбити по пол статистически данни, за да се разбере какво включва дискриминацията, основана на пола, като се обръща специално внимание на насилието срещу жени.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&qid=1484042701710&from=BG)

Изменение    8

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.1 – цел 1.1.1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Да се предоставя висококачествена статистическа информация, която да е своевременно достъпна за европейския семестър с цел мониторинг на изпълнението на стратегията „Европа 2020“. Новите показатели се основават, доколкото е възможно, на наличните статистически данни.

Да се предоставя висококачествена надеждна статистическа информация, която трябва да е своевременно достъпна за европейския семестър с цел мониторинг на изпълнението на стратегията „Европа 2020“. Новите показатели се основават, доколкото е възможно, на наличните статистически данни.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=BG)

Изменение    9

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.1 – цел 1.1.1 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)  В цел 1.1.1 втората алинея се заменя със следното:

Целта ще бъде постигната чрез:

„Целта ще бъде постигната чрез:

– публикуване на уебсайта на Комисията (Евростат) на актуализирани водещи целеви показатели във връзка със стратегията „Европа 2020“ (в сферата на заетостта, научноизследователската и развойна дейност, иновациите, енергетиката/изменението на климата, образованието, околната среда, социалната защита, социалното включване и бедността);

предоставяне на уебсайта на Евростат на актуализирани водещи целеви показатели във връзка със стратегията „Европа 2020“ (в сферата на заетостта, научноизследователската и развойна дейност, иновациите, енергетиката/изменението на климата, образованието, околната среда, социалната защита, социалното приобщаване и намаляването на бедността), както и еднаквото третиране на жените и мъжете;

– предоставяне на статистически данни в подкрепа на мониторинга на изпълнението на водещите инициативи по стратегията „Европа 2020“;

– предоставяне на статистически данни в подкрепа на мониторинга на изпълнението на водещите инициативи по стратегията „Европа 2020,“

 

– включването, във връзка с нови статистически продукти, в рамките на стратегията на ООН за устойчиво развитие;

– предоставяне на допълнителни показатели, които да се използват при предварителната и последващата оценка на икономическата и социалната политика на Съюза, както и на политиката на Съюза в сферата на околната среда; и

– предоставяне на допълнителни показатели, които да се използват при предварителната и последващата оценка на икономическата, социалната и териториалната политика на Съюза, както и на политиката на Съюза в сферата на околната среда, като част от стратегията „Европа 2020“ по отношение на целите, свързани с растежа, заетостта, намаляването на бедността и социалното изключване;

– показатели за заетостта, при които се разграничава непълното от пълното работно време, както и показатели за безработицата, които вземат под внимание хората, обхванати от мерки за активизиране, като например обучение.

предоставяне на показатели за заетостта, при които се разграничава непълното от пълното работно време или друг режим на работа, както и показатели за безработицата, които вземат под внимание хората, обхванати от мерки за активизиране, като например обучение;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=BG)

Изменение     10

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а б (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

aб)  В точка 1.2 първата алинея се заменя със следното:

„Кризата и напреженията на финансовите пазари изведоха на преден план необходимостта от засилено икономическо управление на Съюза. Съюзът вече предприе решителни стъпки по отношение на икономическото управление и координацията, като някои от тях ще имат съществено отражение върху статистическите дейности в допълнение към дейностите, които се осъществяват понастоящем.“

„Кризата и напреженията на финансовите пазари, както и липсата на по-интегрирана европейска институционална структура изведоха на преден план необходимостта от засилено икономическо управление на Съюза. Съюзът ще предприеме допълнителни стъпки по отношение на икономическото управление и координацията, като някои от тях ще имат съществено отражение върху статистическите дейности в допълнение към дейностите, които се осъществяват понастоящем.“

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:BG:PDF)

Изменение     11

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а в (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.1 – параграф 3 – тире -1 (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  В цел 1.2.1 след втората алинея се добавя следното тире:

 

„предоставяне на статистически данни за целите на ефективния мониторинг на икономическите неравенства, които възпрепятстват икономическия растеж“;

Изменение    12

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.1 – параграф 3 – тире 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)   В цел 1.2.1, втора алинея, третото тире се заменя със следното:

– разработване и изготвяне на набор от показатели за измерване на конкурентоспособността;

– разработване и изготвяне на набор от показатели за измерване на конкурентоспособността, производителността, както и за измерване на въздействието върху процента на заетост, неравенствата, условията на труд и заплатите;

 

– предоставяне на статистически данни за засилен Пакт за стабилност и растеж, като целта по-специално е изготвяне и предоставяне на висококачествени статистически данни относно държавния дефицит и държавния дълг, и разработване на показатели за оценка на видовете извършени инвестиции и тяхното качество от гледна точка на устойчивостта и въздействието върху растежа.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=FR)

Изменение    13

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б б (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.3.1 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

бб)  В цел 1.3.1 втората алинея се заменя със следното:

„Да се подобрят наличните показатели и статистическа информация, предоставяни на отговорните фактори в Съюза и на широката общественост във връзка с глобализацията на икономиката и глобалните вериги стойности.“

„Да се подобрят наличните показатели и статистическа информация, предоставяни на лицата, отговорни за вземането на решения, и на широката общественост в EС във връзка с глобализацията на икономиката и глобалните вериги за създаване на стойност. Тази информация следва да допринесе за по-добро разбиране на икономическите, социалните и екологичните въздействия на глобализацията.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=EN)

Изменение    14

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б в (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.1 – параграф 2 – тире 2 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв)  В цел 1.3.1 се добавя ново тире след второто тире, както следва:

 

“–  Анализ на положителните и отрицателните последици за европейския пазар, и по-специално пазара на труда на Съюза;“

Изменение     15

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква г а (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

гa)  В точка 2.1 първата алинея се заменя със следното:

„Икономическата криза постави още по-остро необходимостта от набор от висококачествени макроикономически показатели, които да позволят по-добро разбиране и анализиране на икономическите колебания и въздействието им върху обществото и по този начин да улеснят процеса на вземане на решения. Все по-глобализираното производство налага разработването на последователна рамка, която да улеснява тълкуването и интегрирането на статистическите данни от различни области.“

„Икономическата криза постави още по-остро необходимостта от набор от висококачествени макроикономически показатели, които да позволят по-добро разбиране и анализиране на икономическите колебания, развитието на икономическите неравенства и въздействието им върху обществото и по този начин да улеснят процеса на вземане на решения. Все по-глобализираното производство налага разработването на последователна рамка, която да улеснява тълкуването и интегрирането на статистическите данни от различни области.“

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:BG:PDF)

Обосновка

Икономическата криза засили необходимостта от набор от висококачествени макроикономически показатели, които да позволят по-добро разбиране и анализиране на икономическите колебания и въздействието им върху обществото и по този начин да улеснят процеса на вземане на решения. Все по-глобализираното производство налага разработването на последователна рамка, която да улеснява интерпретирането и интегрирането на статистическите данни от различни области.

Изменение    16

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка i

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 3 – тире 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„– укрепване на връзките с националните сметки в области като социална закрила, здравеопазване и образование;“

„– укрепване на връзките с националните сметки в области като здравеопазване, образование, социални услуги и социална закрила

 

– определяне на модел за измерване на икономическите резултати, надхвърлящ БВП като единствен критерий.*

 

____________________

 

*http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5726917/KS-BU-10-002-EN.PDF/07e0c52e-39c2-4e09-a9ac-cc8ac99071c6?version=1.0”

Изменение     17

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка ii

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 3 – тире 5 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– разработване на навременни показатели за използването от страна на гражданите на преносимостта на техните социални права от една държава членка в друга;

Обосновка

Европейският парламент е изтъквал многократно важното значение на наличието на надеждни, навременни и сигурни данни относно използването от страна на гражданите на преносимостта на техните права при преместване в рамките на Европейския съюз.

Изменение     18

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква e

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – тире 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„— наличието и разширяването на хармонизирана статистика за цените на жилищата за всички държави членки.“

„– наличието и разширяването на хармонизирана статистика за цените на жилищата за всички държави членки, като се отчитат жилищните затруднения и жилищата с изключително лоши условия.“

Изменение    19

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква p – подточка i

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Да се повиши ефикасността и ефективността на процеса на изготвяне на статистиката. Необходимо е рационализиране на законодателството, свързано със стълба на бизнес статистиката, предвид факта, че Договорът от Лисабон призовава за по-добро законотворчество. В тази връзка трябва надлежно да се отчетат ограниченията на ресурсите, с които изготвящите статистиката субекти разполагат, както и цялостната тежест за респондентите в съответствие с Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). Да се предоставя висококачествена статистика за основните области, в центъра на които са предприятията, като например бизнес статистиката, краткосрочните показатели, инвестициите на предприятията в човешки капитал и придобиване на умения, международните трансакции, глобализацията, мониторинга на вътрешния пазар, научноизследователската и развойната дейност и иновациите, както и туризма. Специално внимание следва да се отдели на наличието на данни за промишлени сектори или сектори на услугите, в които има голяма добавена стойност, особено за секторите в зелената, цифровата или социалната икономика (като здравеопазването и образованието). “

„Да се повиши ефикасността и ефективността на процеса на изготвяне на статистиката. Да се предоставя висококачествена статистика за основните области, в центъра на които са предприятията, като например бизнес статистиката, краткосрочните показатели, инвестициите на предприятията в човешки капитал, обучение в рамките на службата и придобиване на умения, международните трансакции, глобализацията, мониторинга на вътрешния пазар, научноизследователската и развойната дейност и иновациите, туризма. Специално внимание следва да се отдели на наличието на данни за промишлени сектори или сектори на услугите, в които има голяма добавена стойност, особено за секторите в зелената, и цифровата икономика, икономиката на споделянето или социалната икономика (като здравеопазването и образованието). “

Изменение    20

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и – подточка -i (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

-i)   В цел 3.2.1 първата алинея се изменя, както следва:

Да се предостави статистика за основните области на социалната политика, в центъра на които са гражданите, като напр. благосъстоянието, устойчивостта, социалното сближаване, бедността, неравенствата, предизвикателствата в демографски план (по-специално застаряването на населението и миграцията), пазара на труда, образованието и обучението, включително образованието на децата, обучението на възрастните, професионалното обучение и мобилността с учебна цел на младите хора, културата, физическата активност, качеството на живот, безопасността, здравеопазването, хората с увреждания, потреблението, свободното движение и единния пазар, мобилността на младите хора, иновациите в технологиите и новите начини на живот. Тази статистика се дезагрегира по пол, когато е целесъобразно, и по групи, които представляват специален интерес за лицата, които изготвят социалните политики. Определят се приоритети в съответствие с член 6.“

„Да се предостави статистика за основните области на социалната политика, в центъра на които са гражданите, като напр. благосъстоянието, устойчивостта, социалното сближаване, бедността, неравенствата, предизвикателствата в демографски план (по-специално застаряването на населението, обезлюдяването, разпръснатостта на населението и миграцията), пазара на труда, образованието и обучението, включително образованието на децата, обучението на възрастните, професионалното обучение и мобилността с учебна цел на младите хора, културата, физическата активност, качеството на живот, безопасността, здравеопазването, хората с увреждания, потреблението, свободното движение и единния пазар, мобилността на младите хора, иновациите в технологиите и новите начини на живот. Тази статистика се дезагрегира по пол, когато е целесъобразно, и по групи, които представляват специален интерес за лицата, които изготвят социалните политики. Определят се приоритети в съответствие с член 6.“

Изменение     21

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и – подточка -iа (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.2.1 – параграф 3 – тире 4

 

Текст в сила

Изменение

 

-ia)  Четвъртото тире се заменя със следното:

  предоставяне на статистика за неравенствата по отношение на доходите, осигуряваща съпоставим национален водещ показател, както и данни за неравенствата при достъпа до основни стоки и услуги;“

   предоставяне на статистика за неравенствата по отношение на доходите с показатели като коефициента на Джини и развитието на горните децили на разпределението на доходите, осигуряваща съпоставим национален водещ показател, както и данни за неравенствата при достъпа до основни стоки и услуги и за икономическите неравенства;“

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:BG:PDF)

Изменение    22

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и – подточка ii

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 3 – тире 7 б и 7 в (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„–  разработване на методология за проучване относно насилието, основано на пола, в сътрудничество с институциите на ЕС, извършващи дейности в тази област;

 

създаване на обща правна основа за социалната статистика и изготвяне на обща инфраструктура и общи инструменти.“

Изменение     23

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и – подточка ii a (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 3 – тире 7 г (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iia)  След седмото тире се добавя ново тире, както следва:

 

„–  предоставяне на показатели за съпоставяне на разходите за предоставяне на обществени услуги, по-специално образование и здравеопазване, между различните европейски региони;“

Изменение     24

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и – подточка ii б (нова)

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 2 – тире 7 д (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiб)  След седмото тире се добавя ново тире, както следва:

 

„–  предоставяне на дезагрегирана по пол статистика относно предложенията, отправени към бенефициентите на инициативата за младежка заетост.“

Изменение     25

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква л – подточка i

Регламент (ЕС) № 99/2013

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.3 – подточка 3.3.3 – параграф 1 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„В съответствие с приоритета на Комисията за „европейски енергиен съюз“ специално внимание ще бъде обърнато на статистиката, свързана с потреблението на енергия, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, енергийната зависимост и сигурността на доставките. Освен това статистиката в областта на енергетиката ще трябва да подпомага рамката на политиката до 2030 г. в областта на климата и енергетиката, с която се цели икономиката и енергийната система на Съюза да станат по-конкурентоспособни, сигурни и устойчиви.“

„В съответствие с приоритета на Комисията за „европейски енергиен съюз“ специално внимание ще бъде обърнато на статистиката, свързана с потреблението на енергия, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, енергийната зависимост, енергийната бедност и сигурността на доставките. Освен това статистиката в областта на енергетиката ще трябва да подпомага рамката на политиката до 2030 г. в областта на климата и енергетиката, с която се цели икономиката и енергийната система на Съюза да станат по-конкурентоспособни, сигурни и устойчиви.“

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 — 2020 г.

Позовавания

COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.9.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Maria Arena

25.10.2016

Разглеждане в комисия

25.1.2017

27.2.2017

 

 

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

1

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Marju Lauristin, Edouard Martin, Alex Mayer, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Ole Christensen, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi López, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

NI

Lampros Fountoulis

8

0

ECR

ENF

GUE/NGL

Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Мара Бицото

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 — 2020 г.

Позовавания

COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.9.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

15.9.2016

BUDG

15.9.2016

EMPL

15.9.2016

ITRE

15.9.2016

 

IMCO

15.9.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

27.10.2016

BUDG

15.9.2016

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Roberto Gualtieri

12.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

25.1.2017

27.2.2017

 

 

Дата на приемане

27.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Carlos Iturgaiz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Дата на внасяне

4.4.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Nils Torvalds

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Marisa Matias

EPP

Burkhard Balz, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

Marco Valli

NI

Steven Woolfe

4

0

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

Легенда за използваните знаци:

+  :   „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация