Postup : 2017/0803(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0164/2017

Předložené texty :

A8-0164/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0136

ZPRÁVA     *
PDF 533kWORD 57k
19.4.2017
PE 602.774v02-00 A8-0164/2017

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Evropským policejním úřadem (Europol) ze strany Europolu

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Evropským policejním úřadem (Europol) ze strany Europolu

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (07281/2017),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0120/2017),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(2), ve znění rozhodnutí Rady (EU) 2017/290(3),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací(4), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady, předsedy Komise a předsedy vlády Dánska ze dne 15. prosince 2016, v němž jsou zdůrazněny operativní potřeby, ale také mimořádný a přechodný charakter plánovaného ujednání mezi Europolem a Dánskem,

–  s ohledem na výše uvedené prohlášení, v němž je zdůrazněno, že toto ujednání je podmíněno tím, že Dánsko zůstane členem Unie a schengenského prostoru, do 1. května 2017 splní povinnost plně provést směrnici (EU) č. 2016/680/EU(5) o ochraně údajů v policejních věcech v dánském právu a bude souhlasit s tím, že se na ně bude vztahovat jurisdikce Soudního dvora Evropské unie a pravomoc evropského inspektora ochrany údajů,

–  s ohledem na protokol č. 22 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na výsledek dánského referenda ze dne 3. prosince 2015 ohledně protokolu č. 22 ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 14. února 2017 o návrhu prováděcího nařízení Rady 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(6), a konkrétně na žádost uvedenou v odstavci 4 tohoto návrhu, jež vyzývá k tomu, aby budoucí ujednání mezi Europolem a Dánskem platilo po dobu pěti let, čímž bude zajištěno, že bude mít přechodnou povahu s výhledem na dosažení trvalejšího ujednání,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0164/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily, že v rámci posouzení, které má být prováděno podle článku 25 dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Europolem, byl Evropský parlament pravidelně informován a konzultován, a to zejména prostřednictvím skupiny Europolu pro společnou parlamentní kontrolu, která má být zřízena podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/794(7);

5.  vyzývá všechny zúčastněné strany, aby využily veškeré možnosti podle primárního a sekundárního práva k tomu, aby Dánsku znovu nabídly plné členství v Europolu;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a Europolu.

(1)

Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12.

(3)

Úř. věst. L 42, 18.2.2017, s. 17.

(4)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0023.

(7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dánsko je v současné době plně zapojeno do činnosti Europolu, který funguje na základě stávajícího rozhodnutí Rady (2009/371/SVV). V souladu s podmínkami protokolu č. 22 ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie se Dánsko nemohlo účastnit přijímání tohoto nového nařízení o Europolu a toto nařízení se na něj nevztahuje. Nové nařízení o Europolu se začne používat ode dne 1. května 2017, kdy bude stávající rozhodnutí Rady o Europolu automaticky zrušeno. To znamená, že od 1. května 2017 již Dánsko nebude součástí Europolu a nebude se moci účastnit jeho činnosti, konzultovat jeho databáze ani si s ním vyměňovat údaje.

Dne 3. prosince 2015 uspořádalo Dánsko referendum o nahrazení své aktuální neflexibilní neúčasti (opt-out) v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v protokolu č. 22 pružnější selektivní účastí (opt-in), podobné té, která platí v současné době pro Irsko a Velkou Británii. Nicméně výsledek referenda byl negativní (53,1 % hlasovalo proti, 46,9 % pro).

Po negativním výsledku tohoto referenda se mezi dánskými orgány a evropskými orgány uskutečnila neformální jednání s cílem nalézt způsoby, jak by mohlo být Dánsko co nejtěsněji přidruženo k Europolu.

Tato neformální jednání vedla dne 15. prosince 2016 ke společnému prohlášení předsedy Evropské rady, předsedy Evropské komise a předsedy vlády Dánska. S cílem minimalizovat negativní dopad odchodu Dánska z Europolu se v tomto společném prohlášení navrhuje, aby se Dánsko přidružilo k Europolu formou dohody o operativní spolupráci. Aby se předešlo případným operativním výpadkům, bylo by třeba dohodu o spolupráci mezi Europolem a Dánskem uzavřít před 1. květnem 2017.

Právní cesta k tomuto cíli by zahrnovala dva po sobě následující legislativní postupy, podle kterých by bylo Dánsko nejprve zařazeno na seznam zemí třetích zemí, s nimiž Europol uzavře dohody o mezinárodní spolupráci, a poté by byla mezi Europolem a Dánskem uzavřena dohoda o operativní spolupráci. Oba návrhy musí být konzultovány s Evropským parlamentem.

Dne 14. února 2017 Evropský parlament převážnou většinou hlasů přijal doporučení změnit rozhodnutí 2009/935/SVV za účelem zařazení Dánska na seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody o mezinárodní spolupráci.

Tato zpráva se týká konzultace Parlamentu o návrhu dohody o operativní spolupráci mezi Europolem a Dánskem.

Zpravodaj doporučuje navrhovanou dohodu schválit. Boj proti závažné a organizované přeshraniční trestné činnosti a mezinárodnímu terorismu v rámci Unie vyžaduje úzkou spolupráci a sdílení údajů mezi jejími členskými státy. Náhlý odchod Dánska z Europolu bez režimu plynulého přechodu do nějaké formy přidružení mezi Dánskem a Europolem by mohl vést k operativním mezerám a snížit schopnost EU účinně bojovat proti organizovanému zločinu a terorismu. Proto je důležité zajistit dostatečnou úroveň operativní spolupráce mezi Dánskem a Europolem včetně výměny příslušných osobních údajů a utajovaných informací, s výhradou náležitých záruk a ochrany údajů.

Zároveň by mělo být jasné, že taková dohoda o spolupráci s Dánskem by měla mít mimořádný charakter a nemůže se v žádném případě rovnat plnému členství v Europolu. To bylo také jasně uvedeno v postoji Evropského parlamentu, který byl přijat dne 14. února 2017.

Zpravodaj s uspokojením konstatuje, že výše uvedené bylo řádně zohledněno v návrhu dohody o spolupráci i v podmínkách stanovených ve společném prohlášení ze dne 15. prosince 2016, konkrétně že navrhované uspořádání bude podmíněno pokračujícím členstvím Dánska v schengenském prostoru, povinností Dánska do 1. května 2017 plně provést směrnici o ochraně údajů (směrnice (EU) 2016/680) v dánském právu a souhlasem Dánska, že se na ně bude vztahovat jurisdikce Evropského soudního dvora a pravomoc evropského inspektora ochrany údajů. Dále vítá, že Dánsko bude i nadále náležitě přispívat do rozpočtu Europolu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Evropským policejním úřadem (Europol)

Referenční údaje

07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS)

Datum konzultace s EP

21.3.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

LIBE

3.4.2017

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

23.3.2017

30.3.2017

11.4.2017

 

Datum přijetí

11.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Cătălin Sorin Ivan, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Datum předložení

19.4.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek

1

-

ENF

Auke Zijlstra

1

0

EFDD

Raymond Finch

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí