Процедура : 2016/0172(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0165/2017

Внесени текстове :

A8-0165/2017

Разисквания :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0375

ДОКЛАД     ***I
PDF 769kWORD 93k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Доминик Рике

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0371),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията внесе своето предложение пред Парламента (C8-0210/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0165/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Повечето държави членки вече съчетават задължителните прегледи с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите по редовни линии с други видове прегледи и проверки, когато е възможно, а именно прегледите от страна на държавите на знамето и проверките по реда на държавния пристанищен контрол. За да се намалят още повече усилията при проверките и да се увеличи максимално времето, в което корабът може да се експлоатира за търговски цели, корабите, подлежащи на проверки по реда на държавния пристанищен контрол, следва да се включат в обхвата на Директива 2009/16/ЕО, а приложното поле на настоящата директива следва да се ограничи до ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии между пристанища в рамките на една държава членка или между пристанище в държава членка и пристанище в трета държава, когато знамето на кораба е същото като това на въпросната държава членка.

(3)  Повечето държави членки вече съчетават задължителните прегледи с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите по редовни линии с други видове прегледи и проверки, когато е възможно, а именно прегледите от страна на държавите на знамето и проверките по реда на държавния пристанищен контрол. За да се намалят още повече усилията при проверките и да се увеличи максимално времето, в което корабът може да се експлоатира за търговски цели, като същевременно се запази гарантирането на високи стандарти за безопасност, които не бива да бъдат отслабвани, корабите, подлежащи на проверки по реда на държавния пристанищен контрол, следва да се включат в обхвата на Директива 2009/16/ЕО, а приложното поле на настоящата директива следва да се ограничи до ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии между пристанища в рамките на една държава членка или между пристанище в държава членка и пристанище в трета държава, когато знамето на кораба е същото като това на въпросната държава членка. За кораби плаващи под знамето на дадена държава членка, които предоставят услуги в качеството си на ро-ро фериботи или високоскоростни пътнически кораби по редовни линии между дадена държава членка и трета държава, Директива 2009/16/ЕО (държавен пристанищен контрол) се прилага при условие, че знамето, под което се плава, не е същото като знамето на въпросната държава членка.

Изменение     2

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Съгласно Директива 1999/35/ЕО на всеки 12-месечен период трябва да се извършват специфичен преглед и преглед по редовна линия от страна на приемащите държави. Въпреки че целта на това изискване беше да се гарантира, че тези две проверки се извършват при определен интервал между тях, при проверката за пригодност по REFIT се установи, че това невинаги е така. За да се премахне неяснотата от това изискване и за да се осигури общо ниво на безопасност, трябва да се внесе яснота, че тези две годишни проверки следва да се извършват на редовни интервали от приблизително шест месеца.

(5)  Съгласно Директива 1999/35/ЕО на всеки 12-месечен период трябва да се извършват специфичен преглед и преглед по редовна линия от страна на приемащите държави. Въпреки че целта на това изискване беше да се гарантира, че тези две проверки се извършват при достатъчен интервал между тях, при проверката за пригодност по REFIT се установи, че това невинаги е така. С оглед поясняване на схемата от проверки и осигуряване на хармонизирана рамка на проверки, гарантираща високо ниво на безопасност, като същевременно се отчитат общите нужди на предоставяните услуги, трябва да се внесе яснота, че тези две годишни проверки следва да се извършват на редовни интервали от приблизително шест месеца. Тези последователни проверки следва да бъдат осъществявани в интервали от не по-малко от четири и не повече от осем месеца една от друга. По същия начин Европейската агенция по морска безопасност следва да проведе и представи проучване относно действителните последствия от прилагането на настоящата директива.

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Като се има предвид техният профил на висок и специфичен риск, ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби следва системно да се считат за високорискови плавателни съдове и поради това техните проверки следва да бъдат разглеждани като приоритет. Като такива, проверките на ро-ро фериботите трябва да бъдат включени в общия годишен брой на проверките, които трябва да се извършат от всяка държава членка, както е предвидено в член 5 от Директива 2009/16/ЕО и следователно приложение II към тази директива следва да бъде съответно изменено.

Изменение     4

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Проверките също така следва да вземат под внимание работната среда и личния живот на екипажа, като се има предвид, че безопасността и социалните съображения са тясно свързани.

Изменение     5

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „редовна линия“ е серия от превози, извършвани от ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб, обслужващи трафика между две или повече определени пристанища, или серия от пътувания от и към същото пристанище без междинни спирания или:

(5)  „редовна линия“ е серия от превози, извършвани от ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб, обслужващи трафика между две или повече определени пристанища, или серия от пътувания от и към същото пристанище без междинни спирания, в съответствие с публично достъпно или планирано разписание на заминаванията и пристиганията, или:

Изменение     6

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „инспектор“ е държавен служител или друго лице, което е надлежно оправомощено от компетентния орган на държавата членка да извършва проверките по настоящата директива и е отговорно пред същия компетентен орган и което отговаря на минималните критерии, посочени в приложение ХІ към Директива 2009/16/ЕО.

(12)  "инспектор" означава служител в публичния сектор или друго лице, което е надлежно оправомощено от компетентния орган на държавата членка да извършва предвидените в настоящата директива проверки и е отговорно пред този компетентен орган.

Изменение    7

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  компетентен орган на държавата членка означава посоченият от държавата членка орган съгласно настоящата директива и отговарящ за изпълнение на възложените му от настоящата директива задачи.

Изменение    8

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Преди да се започне експлоатацията на ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб по редовна линия в обхвата на настоящата директива, държавите членки извършват предварителна проверка, състояща се от:

1.  Преди да се започне експлоатацията на ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб по редовна линия в обхвата на настоящата директива, компетентните органи на държавите членки извършват предварителна проверка, състояща се от:

Изменение     9

Предложение за директива

Член 4 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  В случай на предварителни проверки, дадена държава членка може да предостави освобождаване от някои изисквания или процедури, посочени или постановени в приложения І и ІІ, свързани с годишен преглед от страна на държавата на знамето или проверка, извършени през предходните шест месеца, при които са следвани съответните процедури и насоки за прегледите, посочени в HSSC, или процедури, предназначени за постигане на същите цели. Държавите членки прехвърлят съответната информация в базата данни за проверките в съответствие с член 10.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб ще се експлоатира по друга редовна линия, държавата членка взема предвид предишни проверки и прегледи, извършени върху този ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб при експлоатацията по предишната редовна линия в обхвата на настоящата директива. При условие че държавата членка е удовлетворена от тези предишни проверки и прегледи и че те са приложими към новите условия на експлоатация, не е необходимо да се извършват проверките и прегледите по член 3, параграф 1 преди началото на експлоатация на ро-ро ферибота или високоскоростния пътнически кораб по новата редовна линия.

1.  Когато ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб ще се експлоатира по друга редовна линия, държавата членка може да вземе предвид предишни проверки и прегледи, извършени върху този ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб при експлоатацията по предишната редовна линия в обхвата на настоящата директива. При условие че държавата членка е удовлетворена от тези предишни проверки и прегледи и че те са приложими към новите условия на експлоатация, не е необходимо да се извършват проверките и прегледите по член 3, параграф 1 преди началото на експлоатация на ро-ро ферибота или високоскоростния пътнически кораб по новата редовна линия.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  визуалната проверка и проверката на документите не пораждат опасение, че ро-ро фериботът или високоскоростният пътнически кораб не отговаря на необходимите изисквания за безопасна експлоатация и

(Не засяга всички езикови версии.)

Правописна поправка на френски език

Изменение     12

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  проверка при експлоатация по редовна линия не по-рано от пет месеца и не по-късно от седем месеца след проверката. Проверката обхваща аспектите по приложение ІІІ и достатъчен брой елементи от приложения І и ІІ, за да се гарантира, че ро-ро фериботът или високоскоростният пътнически кораб продължава да отговаря на всички необходими изисквания за безопасна експлоатация.

б)  втора проверка при експлоатация по редовна линия, която бива осъществена не по-рано от четири месеца и не по-късно от осем месеца след първата проверка, посочена в буква а); тази втора проверка обхваща аспектите по приложение ІІІ и достатъчен - по професионалната преценка на инспектора - брой елементи от приложения І и ІІ, за да се гарантира, че ро-ро фериботът или високоскоростният пътнически кораб продължава да отговаря на всички необходими изисквания за безопасна експлоатация.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки извършват проверка съгласно приложение ІІ всеки път когато на ро-ро ферибота или високоскоростния пътнически кораб се извършват значителни ремонти, промени и модификации или промяна в управлението или класа. Въпреки това, при промяна в управлението или класа, след като вземе предвид проверките, извършени по-рано за ро-ро ферибота или високоскоростния пътнически кораб, и ако безопасната му експлоатация не е засегната от тази промяна, държавата членка може да не извършва проверката по настоящия параграф на върху ро-ро ферибота или високоскоростния пътнически кораб.

3.  Държавите членки извършват проверка съгласно приложение ІІ всеки път когато на ро-ро ферибота или високоскоростния пътнически кораб се извършват значителни ремонти, промени и модификации или промяна в управлението или класа.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При неизправности, които безспорно са опасни за безопасността или здравето или които представляват непосредствена опасност за живота, ро-ро ферибота или високоскоростния пътнически кораб, неговия екипаж и пътници, държавите членки предприемат необходимото за издаването на забрана за заминаване на ро-ро ферибота или високоскоростния пътнически кораб. Копие от забраната за заминаване се предоставя на капитана.

2.  При неизправности на ро-ро ферибота или високоскоростния пътнически кораб, които безспорно са опасни за безопасността, или които представляват непосредствена опасност за здравето или живота на екипажа и пътниците, държавите членки предприемат необходимото за издаването на забрана за заминаване на ро-ро ферибота или високоскоростния пътнически кораб. Копие от забраната за заминаване се предоставя на капитана.

Изменение     15

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Забраната за заминаване не се отменя, докато опасността не е отстранена или докато държавата членка не е установила, че корабът може, ако е необходимо при определени условия, да пътува или експлоатацията може да се поднови без опасност за безопасността и здравето на пътниците или екипажа или без опасност за ро-ро ферибота, високоскоростния пътнически кораб или други кораби.

3.  Забраната за заминаване не се отменя, докато опасността не е надеждно отстранена или докато държавата членка не е установила, че корабът може, ако е необходимо при определени условия, да пътува или експлоатацията може да се поднови без опасност за безопасността и здравето на пътниците или екипажа или без опасност за ро-ро ферибота, високоскоростния пътнически кораб или други кораби.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  За да се намали натовареността на пристанището, държавата членка може да разреши на ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб, за който е издадена забрана за заминаване, да се премести в друга част на пристанището, ако това е безопасно. Въпреки това опасността от натоварване на пристанището не се взема под внимание, когато се взема решение за забрана за заминаване или за отмяна на забрана за заминаване. Пристанищните органи или служби улесняват приемането на такива кораби.

7.  За да се намали натовареността на пристанището, компетентният орган на държавата членка може да разреши на ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб, за който е издадена забрана за заминаване, да се премести в друга част на пристанището, ако това е безопасно. Въпреки това опасността от натоварване на пристанището не се взема под внимание, когато се взема решение за забрана за заминаване или за отмяна на забрана за заминаване. Пристанищните органи или служби улесняват приемането на такива кораби.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако при проверките по членове 3 и 5 се потвърдят или установят неизправности, обосноваващи издаването на забрана за заминаване, всички разходи във връзка с проверките се поемат от компанията.

1.  Ако при проверките по членове 3 и 5 се потвърдят или установят неизправности, обосноваващи издаването на забрана за заминаване, всички разходи във връзка с проверките се поемат от компанията. Системата на евентуални допълнителни разходи за пристанището бива уредена от договорните отношения между оператора и пристанището.

Изменение     18

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията разработва, поддържа и актуализира база данни за проверките, която ще съдържа цялата информация, необходима за изпълнение на системата от проверки по настоящата директива, или доразработва базата данни за проверките, посочена в член 24 от Директива 2009/16/ЕО.

1.  Комисията разработва, поддържа и актуализира база данни за проверките, която ще съдържа цялата информация, необходима за изпълнение на системата от проверки по настоящата директива и ще бъде свързана с базата данни за проверките, посочена в член 24 от Директива 2009/16/ЕО.

Изменение     19

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предприемат необходимото, за да може информацията във връзка с проверките, извършени съгласно настоящата директива, включително за неизправностите и забраните за заминаване, да се предава на базата данни за проверките веднага щом докладът от проверката е готов или е отменена забраната за заминаване. Що се отнася до съдържанието на информацията, разпоредбите от приложение ХІІІ към Директива 2009/16/ЕО се прилагат mutatis mutandis.

2.  Държавите членки предприемат необходимото, за да може информацията във връзка с проверките, извършени съгласно настоящата директива, включително за неизправностите и забраните за заминаване, да се предава на базата данни за проверките в рамките на 24 часа след завършването на доклада от проверката или от отмяната на забраната за заминаване. Що се отнася до съдържанието на информацията, разпоредбите от приложение ХІІІ към Директива 2009/16/ЕО се прилагат mutatis mutandis.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад във връзка с делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение     21

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/16/ЕО

Член 14a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато е извършена проверка на ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб, тя се записва като разширена проверка в базата данни за проверките и се взема предвид за целите на членове 10, 11 и 12 и за преценка на изпълнението на задължението за проверка от страна на всяка държава членка, ако всички аспекти по приложение VІІ към настоящата директива са обхванати.“;

4.  Когато е извършена проверка на ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб, тя се записва като разширена проверка в базата данни за проверките и се взема предвид за целите на членове 10, 11 и 12 и за преценка на изпълнението на задължението за проверка от страна на всяка държава членка, ако всички аспекти по приложение VІІ към настоящата директива са обхванати.“; Тя се отчита в общия брой задължителни проверки, които се извършват от всяка държава членка, както е предвидено в член 5.

Изменение     22

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/16/ЕО

Член 14а – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Инспекторът от компетентния орган на държавата на пристанището може да се съгласи по време на проверка на ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически кораб да бъде придружаван от инспектор по държавния пристанищен контрол на друга държава членка, който действа в качеството си на наблюдател. Когато знамето на плавателния съд е на държава членка, държавата на пристанището отправя покана, при поискване, към представител на държавата на знамето, който да придружи инспектора като наблюдател.“;

Изменение     23

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Директива 2009/16/ЕО

Член 19 – параграф 10 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  В член 19 се добавя следният параграф 10:

 

10а.  При осъществяването на проверка съгласно настоящата директива се полагат всички възможни усилия, за да се избегне неправомерното задържане или забавяне на даден кораб.

(1)

ОВ C 34, 2.2.2017, стр. 176.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Предложението на Комисията относно проверките на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби е част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT ), насочена към опростяване и рационализиране на настоящата законодателна рамка. Разискванията в Парламента по предложението ще бъдат открити в ключов момент за морския сектор, тъй като 2017 г. е Европейска година на морето. Ето защо 2017 г. следва да бъде от решаващо значение за засилване на позицията на морския сектор в рамките на вътрешния пазар.

Целта на предложението е да се отстрани правната несигурност и дублирания в резултат на едновременното съществуване на две директиви относно проверките на плавателни съдове: Директива 1999/35/ЕО, която определя правила за проверките на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби, и Директива 2009/16/ЕО, която определя система от проверки от страна на държавата на пристанището за корабите, въз основа на оценка на риска.

Предложението на Комисията би следвало да спомогне и за намаляване на административната и финансовата тежест за операторите/собствениците, като елиминира припокриването между специфичните прегледи, предвидени съгласно Директива 1999/35/ЕО и разширените проверки по Директива 2009/16/ЕО, както и годишните прегледи от държавата на знамето, като в същото време се поддържа високо равнище на сигурност.

Предназначено да замени Директива 1999/35/ЕО предложението на практика намалява нейния обхват. То ограничава проверките на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии между пристанище на държава членка и пристанище в трета държава, когато знамето на кораба е същото като това на въпросната държава членка, или при вътрешни превози по редовни линии в морски зони, където кораби от клас А могат да оперират съгласно Директива 2009/45/EО.

Обхватът на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол е разширен с подробности относно вида проверки, необходими за гарантиране на безопасната експлоатация на ро-ро фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове.

Позиция на докладчика

Докладчикът подкрепя и приветства горещо предложението на Комисията, което има за цел да се въведат ясни, опростени и по-строги общи правила за ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби, които започват и завършват пътувания в ЕС. Той вярва, че тази силна, съгласувана правна рамка е необходима, за да се осигури общо ниво на безопасност, но също и конкурентна среда, която да бъде справедлива за всички оператори, независимо от тяхната националност или знамето на кораба.

Той по-специално счита, че предложението ще помогне за опростяването на ситуацията чрез премахване на правните дублирания и изясняването на обхвата на настоящата Директива и този на Директива 2009/16/ЕО във връзка с държавния пристанищен контрол.

Предложението също така ще засили действието на директивата като въвежда проверки два пъти годишно (две инспекции, разделени от шестмесечен период) и като преодолява правната несигурност, без това да е в ущърб на опростяването на директивата.

Следва да се направят някои специфични забележки. В съображение 3, докладчикът желае да внесе повече яснота между приложното поле на настоящата директива и това на Директива 2009/16/ЕО чрез определяне на различни сценарии за редовните превози между държави членки и държави извън ЕС, за да се предотврати възникването на правна несигурност.

Докладчикът счита, че е необходимо да се определи компетентният орган на държавата членка в член 2, тъй като той се споменава на няколко места в директивата и може да се различава по характер между държавите членки.

Становището на докладчика е, че освобождаването по член 5 от проверки на редовни линии, както се предлага от Комисията, би могло да застраши сигурността и безопасността на пътниците. Поради това докладчикът препоръчва заличаването му от предложението.

По отношение на разходите, възникващи, когато даден кораб не е в движение, докладчикът предлага текстът да се направи по-ясен, като се уточни, че такива разходи във връзка с пристанището трябва да бъдат включени в договорните отношения, като по този начин се избягва правната несигурност.

И накрая, необходими са някои допълнителни дребни уточнявания, с цел внасяне на яснота в текста.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета

Позовавания

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.6.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

27.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

11.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Дата на внасяне

19.4.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация