Postup : 2016/0172(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0165/2017

Předložené texty :

A8-0165/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Hlasování :

PV 04/10/2017 - 9.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0375

ZPRÁVA     ***I
PDF 694kWORD 82k
19.4.2017
PE 589.485v02-00 A8-0165/2017

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Dominique Riquet

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0371),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-C8-0210/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016(1),

–  s ohledem na články 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0165/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Většina členských států již slučuje povinné prohlídky, které mají zajistit bezpečný provoz liniové dopravy loděmi typu ro-ro, s jinými typy prohlídek a inspekcí, je-li to možné, zejména s prohlídkami státu vlajky a státními přístavními inspekcemi. Aby se dále snížilo úsilí při inspekcích a co nejvíce prodloužila doba, po kterou lze loď komerčně využívat, měla by být tudíž plavidla, na něž se vztahují státní přístavní inspekce, převedena do působnosti směrnice 2009/16/ES a oblast působnosti této směrnice by se měla omezit na lodě typu ro-ro a vysokorychlostní osobní plavidla provozující liniovou dopravu mezi přístavy v členském státě nebo mezi přístavem v členském státě a přístavem v třetí zemi, je-li vlajka plavidla stejná jako vlajka dotčeného členského státu.

(3)  Většina členských států již slučuje povinné prohlídky, které mají zajistit bezpečný provoz liniové dopravy loděmi typu ro-ro, s jinými typy prohlídek a inspekcí, je-li to možné, zejména s prohlídkami státu vlajky a státními přístavními inspekcemi. Aby se dále snížilo úsilí při inspekcích a co nejvíce prodloužila doba, po kterou lze loď komerčně využívat, a aby se současně nadále zajistily přísné bezpečnostní normy, které by neměly být oslabeny, měla by být plavidla, na něž se vztahují státní přístavní inspekce, převedena do působnosti směrnice 2009/16/ES a oblast působnosti této směrnice by se měla omezit na lodě typu ro-ro a vysokorychlostní osobní plavidla provozující liniovou dopravu mezi přístavy v členském státě nebo mezi přístavem v členském státě a přístavem v třetí zemi, je-li vlajka plavidla stejná jako vlajka dotčeného členského státu. U lodí plujících pod vlajkou členského státu, a to lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel provozujících liniovou dopravu mezi členským státem a třetí zemí, je třeba uplatňovat režim směrnice 2009/16/ES (státní přístavní inspekce), pokud vlajka plavidla není stejná jako vlajka dotčeného členského státu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Směrnice 1999/35/ES stanoví, že hostitelské státy musí každých 12 měsíců provádět zvláštní prohlídku a prohlídku během liniové dopravy. Ačkoli cílem tohoto požadavku bylo zaručit, že jsou tyto dvě inspekce prováděny tak, aby mezi nimi uplynula určitá doba, kontrola účelnosti v rámci programu REFIT ukázala, že tomu tak vždy není. Aby se odstranila dvojznačnost tohoto požadavku a zaručila společná úroveň bezpečnosti, mělo by být objasněno, že obě roční inspekce by měly být prováděny v pravidelných, přibližně šestiměsíčních intervalech.

(5)  Směrnice 1999/35/ES stanoví, že hostitelské státy musí každých 12 měsíců provádět zvláštní prohlídku a prohlídku během liniové dopravy. Ačkoli cílem tohoto požadavku bylo zaručit, že jsou tyto dvě inspekce prováděny tak, aby mezi nimi uplynula dostatečná doba, kontrola účelnosti v rámci programu REFIT ukázala, že tomu tak vždy není. S cílem vyjasnit systém inspekcí a zaručit jejich harmonizovaný rámec, který by zajistil vysokou úroveň bezpečnosti, a současně zohlednit společné potřeby v oblasti služeb, by mělo být objasněno, že obě inspekce by měly být prováděny v pravidelných intervalech v délce přibližně šesti měsíců. Tyto po sobě následující inspekce by od sebe neměly být vzdáleny méně než čtyři a více než osm měsíců. Obdobně by Evropská agentura pro námořní bezpečnost měla vypracovat a předložit studii o skutečných dopadech uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Vzhledem k vysokému a zvláštnímu rizikovému profilu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel by tyto lodě a plavidla měly být systematicky považovány za vysoce riziková plavidla a proto by jejich inspekce měla být prioritou. Samotné inspekce plavidel typu ro-ro by měly být zahrnuty do celkového počtu ročních inspekcí, které mají členské státy provádět, jak stanoví článek 5 směrnice 2009/16/ES, a tudíž by měla být odpovídajícím způsobem změněna příloha II této směrnice.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Inspekce by měly rovněž zohledňovat pracovní prostředí a osobní život posádky, neboť bezpečnost a sociální otázky spolu úzce souvisí.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  „liniovou dopravou“ řada plaveb lodí typu ro-ro nebo vysokorychlostních osobních plavidel provozovaných tak, aby sloužily dopravě mezi dvěma nebo více stejnými přístavy, nebo řada plaveb z přístavu a do stejného přístavu zpět bez mezipřistání buď

(5)  „liniovou dopravou“ řada plaveb lodí typu ro-ro nebo vysokorychlostních osobních plavidel provozovaných tak, aby sloužily dopravě mezi dvěma nebo více stejnými přístavy, nebo řada plaveb z přístavu a do stejného přístavu zpět bez mezipřistání a podle veřejně dostupných nebo naplánovaných časů odplutí a připlutí buď

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  „inspektorem“ zaměstnanec veřejného sektoru nebo jiná osoba, kteří jsou řádně oprávnění příslušným orgánem členského státu vykonávat inspekce stanovené touto směrnicí, zodpovídají se tomuto příslušnému orgánu a splňují minimální kritéria stanovená v příloze XI směrnice 2009/16/ES.

(12)  „inspektorem“ zaměstnanec veřejného sektoru nebo jiná osoba, kteří jsou řádně oprávnění příslušným orgánem členského státu vykonávat inspekce stanovené touto směrnicí a zodpovídají se tomuto příslušnému orgánu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a)   „příslušným orgánem členského státu“ orgán určený členským státem v souladu s touto směrnicí, který je odpovědný za plnění úkolů, jež mu jsou touto směrnicí svěřeny.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Před zahájením provozu lodě typu ro-ro nebo vysokorychlostního osobního plavidla v liniové dopravě, na kterou se vztahuje tato směrnice, členské státy provedou inspekci před zahájením provozu, která sestává z:

1.  Před zahájením provozu lodě typu ro-ro nebo vysokorychlostního osobního plavidla v liniové dopravě, na kterou se vztahuje tato směrnice, příslušné orgány členských států provedou inspekci před zahájením provozu, která sestává z:

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  V případě inspekce před zahájením provozu může členský stát přestat uplatňovat některé požadavky nebo postupy podle příloh I a II, které souvisejí s roční prohlídkou státu vlajky nebo inspekcí provedenou v předchozích šesti měsících, což je v souladu buď s příslušnými postupy a pokyny pro prohlídky stanovenými v pokynech pro prohlídky podle harmonizovaného systému prohlídek a vydávání osvědčení (HSSC), nebo s postupy, které jsou určeny k dosažení téhož cíle. Členské státy zanesou příslušné informace do inspekční databáze v souladu s článkem 10.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jestliže jsou loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo převedeny na jinou linku, zohlední členský stát inspekce a prohlídky dříve provedené pro předchozí linku této lodě typu ro-ro nebo vysokorychlostního plavidla, na kterou se vztahovala tato směrnice. Považuje-li členský stát tyto předchozí inspekce a prohlídky za uspokojivé a odpovídající novým provozním podmínkám, nemusí inspekce a prohlídky stanovené v čl. 3 odst. 1 provést před zahájením provozu lodi typu ro-ro nebo vysokorychlostního osobního plavidla na nové lince.

1.  Jestliže jsou loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo převedeny na jinou linku, může členský stát zohlednit inspekce a prohlídky dříve provedené pro předchozí linku této lodě typu ro-ro nebo vysokorychlostního plavidla, na kterou se vztahovala tato směrnice. Považuje-li členský stát tyto předchozí inspekce a prohlídky za uspokojivé a odpovídající novým provozním podmínkám, nemusí inspekce a prohlídky stanovené v čl. 3 odst. 1 provést před zahájením provozu lodi typu ro-ro nebo vysokorychlostního osobního plavidla na nové lince.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vizuální inspekce a kontrola dokladů nevyvolávají obavu, že dotyčná loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo nesplňují nezbytné požadavky bezpečného provozu, a

(Netýká se všech jazykových verzí.)

Oprava francouzského pravopisu

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  inspekci během provozu liniové dopravy, a to ne dříve než pět měsíců, ale ne později než sedm měsíců po inspekci. Tato inspekce pokrývá položky uvedené v příloze III a dostatečný počet položek uvedených v přílohách I a II, aby se zaručilo, že lodě typu ro-ro a vysokorychlostní osobní plavidla nadále splňují všechny požadavky nezbytné pro bezpečný provoz.

b)  druhou inspekci během provozu liniové dopravy, která se neprovede dříve než čtyři měsíce ani později než osm měsíců po první inspekci uvedené v písm. a); tato druhá inspekce pokrývá položky uvedené v příloze III a to, co je podle odborného uvážení inspektora dostatečný počet položek uvedených v přílohách I a II, aby se zaručilo, že lodě typu ro-ro a vysokorychlostní osobní plavidla nadále splňují všechny požadavky nezbytné pro bezpečný provoz.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V souladu s přílohou II provede členský stát inspekci pokaždé, když jsou loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo podrobeny opravám, změnám nebo přeměnám významné povahy nebo když nastane změna ve správě nebo při převodu třídy. Nicméně v případě změny ve správě nebo při převodu třídy může členský stát s ohledem na inspekce, které byly dříve provedeny u lodě typu ro-ro nebo vysokorychlostního osobního plavidla, upustit od inspekce požadované tímto odstavcem, pokud touto změnou nebo převodem není dotčen bezpečný provoz lodě nebo plavidla.

3.  V souladu s přílohou II provede členský stát inspekci pokaždé, když jsou loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo podrobeny opravám, změnám nebo přeměnám významné povahy nebo když nastane změna ve správě nebo při převodu třídy.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě, že nedostatky jednoznačně představují nebezpečí pro bezpečnost či zdraví nebo bezprostředně ohrožují život, loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo, jeho posádku a cestující, členský stát zaručí, že je pro loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo vydán příkaz k zákazu vyplutí. Kopie příkazu k zákazu vyplutí se poskytne veliteli plavidla.

2.  V případě, že nedostatky lodi typu ro-ro nebo vysokorychlostního osobního plavidla jednoznačně představují nebezpečí pro bezpečnost nebo bezprostředně ohrožují zdraví nebo život jeho posádkycestujících, členský stát zaručí, že je pro loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo vydán příkaz k zákazu vyplutí. Kopie příkazu k zákazu vyplutí se poskytne veliteli plavidla.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zákaz vyplutí se nezruší, dokud není nebezpečí odstraněno nebo dokud členský stát nestanovil, že loď může za určitých nezbytných podmínek vyplout na moře nebo pokračovat v provozu, aniž by byla ohrožena bezpečnost a zdraví cestujících či posádky nebo loď typu ro-ro či vysokorychlostní osobní plavidlo či jiné lodě.

3.  Zákaz vyplutí se nezruší, dokud není nebezpečí spolehlivě odstraněno nebo dokud členský stát nestanovil, že loď může za určitých nezbytných podmínek vyplout na moře nebo pokračovat v provozu, aniž by byla ohrožena bezpečnost a zdraví cestujících či posádky nebo loď typu ro-ro či vysokorychlostní osobní plavidlo či jiné lodě.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Aby se zmírnilo zablokování přístavu, může členský stát povolit, je-li to bezpečné, přesun zadržené lodi typu ro-ro nebo vysokorychlostního osobního plavidla, na něž se vztahuje příkaz k zákazu vyplutí, do jiné části přístavu. Riziko zablokování přístavu se nicméně nezohledňuje při rozhodování o tom, zda má být příkaz k zákazu vyplutí vydán, či naopak zrušen. Přístavní orgány nebo subjekty usnadní umístění takových lodí.

7.  Aby se zmírnilo zablokování přístavu, může příslušný orgán členského státu povolit, je-li to bezpečné, přesun zadržené lodi typu ro-ro nebo vysokorychlostního osobního plavidla, na něž se vztahuje příkaz k zákazu vyplutí, do jiné části přístavu. Riziko zablokování přístavu se nicméně nezohledňuje při rozhodování o tom, zda má být příkaz k zákazu vyplutí vydán, či naopak zrušen. Přístavní orgány nebo subjekty usnadní umístění takových lodí.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud inspekce uvedené v článcích 3 a 5 potvrdí nebo odhalí nedostatky, které jsou důvodem k zákazu vyplutí, všechny náklady na inspekce uhradí společnosti.

1.  Pokud inspekce uvedené v článcích 3 a 5 potvrdí nebo odhalí nedostatky, které jsou důvodem k zákazu vyplutí, všechny náklady na inspekce uhradí společnosti. Režim potenciálních dodatečných nákladů v přístavu se řídí smluvními vztahy mezi provozovatelem a přístavem.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise zřídí, udržuje a aktualizuje inspekční databázi, která obsahuje všechny informace nezbytné pro zavedení systému inspekcí, který je stanoven touto směrnicí, nebo k dalšímu posílení inspekční databáze uvedené v článku 24 směrnice 2009/16/ES.

1.  Komise zřídí, udržuje a aktualizuje inspekční databázi, která obsahuje všechny informace nezbytné pro zavedení systému inspekcí, který je stanoven touto směrnicí, a bude propojena s inspekční databází uvedenou v článku 24 směrnice 2009/16/ES.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zaručí, že jsou informace o inspekcích provedených v souladu s touto směrnicí včetně informací o nedostatcích a příkazech k zákazu vyplutí zaneseny do inspekční databáze, jakmile je dokončena zpráva o inspekci nebo zrušen zákaz vyplutí. Pokud jde o konkrétní prvky informací, uplatní se obdobně ustanovení přílohy XIII směrnice 2009/16/ES.

2.  Členské státy zaručí, že jsou informace o inspekcích provedených v souladu s touto směrnicí včetně informací o nedostatcích a příkazech k zákazu vyplutí zaneseny do inspekční databáze do 24 hodin od dokončení zprávy o inspekci nebo od zrušení zákazu vyplutí. Pokud jde o konkrétní prvky informací, uplatní se obdobně ustanovení přílohy XIII směrnice 2009/16/ES.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 se na Komisi přenese na dobu neurčitou, která začne plynout od [datum vstupu v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 12 se na Komisi přenese na dobu pěti let, která začne plynout od [datum vstupu této směrnice v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/16/ES

Čl. 14a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Byly-li loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo podrobeny inspekci, zaznamená se taková inspekce v inspekční databázi jako rozšířená inspekce a zohlední se pro účely článků 10, 11 a 12 a pro výpočet splnění inspekčního závazku každého členského státu, a to v rozsahu, v němž jsou pokryty všechny položky uvedené v příloze VII této směrnice;

4.  Byly-li loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo podrobeny inspekci, zaznamená se taková inspekce v inspekční databázi jako rozšířená inspekce a zohlední se pro účely článků 10, 11 a 12 a pro výpočet splnění inspekčního závazku každého členského státu, a to v rozsahu, v němž jsou pokryty všechny položky uvedené v příloze VII této směrnice. Tato inspekce bude zahrnuta do celkového počtu povinných inspekcí, které má každý členský stát provádět, jak stanoví článek 5.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/16/ES

Čl. 14a – odst. 4a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Inspektora příslušného orgánu státu přístavu může s jeho souhlasem během inspekce lodě typu ro-ro pro přepravu cestujících nebo vysokorychlostního osobního plavidla doprovázet kontrolní inspektor jiného členského státu, který plní úlohu pozorovatele. Je-li vlajka plavidla vlajkou některého členského státu, stát přístavu na žádost pozve zástupce státu vlajky, aby se k inspekci připojil jako pozorovatel.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2009/16/ES

Čl. 19 – odst. 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  V článku 19 se vkládá nový odstavec 10a, který zní:

 

10a.   Při výkonu inspekce podle této směrnice se vyvine veškeré možné úsilí, aby nedocházelo k nepřiměřenému zadržování nebo zpoždění lodi;

(1)

Úř. věst. C, 2.2.2017, s. 176.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Návrh Komise týkající se inspekce lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních pravidel je součástí programu „REFIT“, jehož cílem je zjednodušení a racionalizace současného právního rámce. Projednávání tohoto návrhu začíná v Evropském parlamentu ve chvíli, která je pro odvětví námořní dopravy klíčová, neboť rok 2017 je Evropským rokem námořní dopravy. Tento rok by tudíž měl být zásadní pro posílení postavení odvětví námořní dopravy na vnitřním trhu.

Cílem návrhu je odstranit vakuum, nejistotu nebo právní redundanci vyplývající z existence dvou směrnic týkajících se inspekcí plavidel, a to směrnice 1999/35/ES, která stanoví konkrétní inspekce lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel, a směrnice 2009/16/ES, která zavádí režim státních přístavních inspekcí lodí na základě posouzení rizika.

Návrh Komise by měl také umožnit snížení administrativních a ekonomických nákladů pro subjekty/ majitele lodí tím, že zabrání překrývání zvláštních prohlídek stanovených směrnicí 1999/35/ES a rozšířených inspekcí podle směrnice 2009/16/ES nebo také ročních prohlídek státu vlajky a zároveň zachová vysokou úroveň bezpečnosti.

To, že cílem návrhu směrnice je nahradit směrnici 1999/35/ES, omezuje totiž její oblast působnosti. Návrh omezuje inspekce pouze na lodě typu ro-ro a vysokorychlostní osobní plavidla provozující liniovou dopravu mezi přístavem v členském státě a přístavem v třetí zemi, je-li vlajka plavidla stejná jako vlajka dotčeného členského státu, nebo provozující vnitrostátní plavby v rámci liniové dopravy v námořních oblastech, v nichž mohou být provozovány lodě třídy A v souladu se směrnicí 2009/45/ES.

Oblast působnosti směrnice 2009/15/ES týkající se státní přístavní inspekce je rozšířena tím, že specifikuje povahu inspekcí nezbytných pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj podporuje a velmi kladně hodnotí návrh Komise, jehož cílem je zajistit jasná, zjednodušená a posílená společná pravidla pro lodě typu ro-ro a vysokorychlostní osobní plavidla odplouvající z EU a připlouvající do EU. Domnívá se, že tento pevný a konzistentní právní rámec je nezbytný nejen pro zajištění společné úrovně bezpečnosti, ale také korektního konkurenčního prostředí pro všechny subjekty, bez ohledu na jejich státní příslušnosti nebo na vlajku plavidla.

Zpravodaj se zejména domnívá, že návrh napomůže zjednodušení tím, že zabrání právním redundancím a vyjasní oblast působnosti mezi touto směrnicí a směrnicí 2009/16/ES o státní přístavní inspekci.

Návrh mimo jiné zajišťuje posílení směrnice tím, že stanoví pololetní frekvenci inspekce, tj. dvě inspekce v intervalu šesti měsíců, a pokrývá právní vakuum, aniž by směrnici zatěžoval nebo narušoval její zjednodušení.

Je třeba uvést některá upřesnění. V bodu odůvodnění 3 si zpravodaj přeje více vyjasnit oblast působnosti mezi touto směrnicí a směrnicí 2009/16/ES tím, že uvádí různé způsoby liniové dopravy mezi členskými státy Evropské unie a třetími zeměmi, aby nedocházelo k právnímu vakuu.

Zpravodaj se dále domnívá, že v článku 2 je nutné definovat příslušný orgán členského státu, neboť směrnice na něj několikrát odkazuje a tento orgán může mít v jednotlivých členských státech různou povahu.

V článku 5 se zpravodaj domnívá, že výjimka z inspekcí liniové dopravy, jak ji navrhuje Evropská komise, by mohla oslabit bezpečnost a ochranu cestujících, a proto navrhuje, aby byla z návrhu vypuštěna.

Pokud jde o náklady, které vznikají při zadržení lodi, zpravodaj navrhuje vyjasnit text pomocí jasné formulace, že následné náklady v přístavu jsou pokryty ve smluvních vztazích, aby se předešlo jakékoli právní nejistotě.

Na závěr se jedná o některá upřesnění s cílem text vyjasnit.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES

Referenční údaje

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Datum předložení EP

6.6.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Datum přijetí

11.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Datum předložení

19.4.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění