Διαδικασία : 2016/0172(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0165/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0165/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0375

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 758kWORD 86k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα και την κατάργηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Dominique Riquet

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα και την κατάργηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0371),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0210/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0165/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3)  Τα περισσότερα κράτη μέλη ήδη συνδυάζουν τους υποχρεωτικούς ελέγχους για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro με άλλους τύπους ελέγχων και επιθεωρήσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν, και συγκεκριμένα με τους ελέγχους από το κράτος σημαίας και τις επιθεωρήσεις ελέγχου από το κράτος λιμένα. Για την περαιτέρω μείωση του έργου των επιθεωρήσεων και τη μεγιστοποίηση του χρόνου εμπορικής εκμετάλλευσης του πλοίου, τα σκάφη που υπόκεινται σε επιθεωρήσεις ελέγχου από το κράτος λιμένα θα πρέπει, συνεπώς, να υπαχθούν στην οδηγία 2009/16/ΕΚ, και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιοριστεί σε οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν τακτικά δρομολόγια μεταξύ λιμένων του ιδίου κράτους μέλους ή μεταξύ λιμένα κράτους μέλους και λιμένα τρίτου κράτους, εφόσον η σημαία του σκάφους είναι ίδια με αυτήν του εν λόγω κράτους μέλους.

3)  Τα περισσότερα κράτη μέλη ήδη συνδυάζουν τους υποχρεωτικούς ελέγχους για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro με άλλους τύπους ελέγχων και επιθεωρήσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν, και συγκεκριμένα με τους ελέγχους από το κράτος σημαίας και τις επιθεωρήσεις ελέγχου από το κράτος λιμένα. Για την περαιτέρω μείωση του έργου των επιθεωρήσεων και τη μεγιστοποίηση του χρόνου εμπορικής εκμετάλλευσης του πλοίου, με παράλληλη διασφάλιση αυστηρών προτύπων ασφαλείας που δεν πρέπει να υποστούν καμία χαλάρωση, τα σκάφη που υπόκεινται σε επιθεωρήσεις ελέγχου από το κράτος λιμένα θα πρέπει, συνεπώς, να υπαχθούν στην οδηγία 2009/16/ΕΚ, και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιοριστεί σε οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν τακτικά δρομολόγια μεταξύ λιμένων του ιδίου κράτους μέλους ή μεταξύ λιμένα κράτους μέλους και λιμένα τρίτου κράτους, εφόσον η σημαία του σκάφους είναι ίδια με αυτήν του εν λόγω κράτους μέλους. Για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους και τα οποία εκτελούν τακτικά δρομολόγια με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας, το καθεστώς της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (έλεγχος από το κράτος του λιμένα) εφαρμόζεται όταν η σημαία του πλοίου δεν είναι η ίδια με εκείνη του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία     2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5)  Σύμφωνα με την οδηγία 1999/35/ΕΚ, τα κράτη υποδοχής διενεργούν ανά 12 μήνες ειδικό έλεγχο και επιθεώρηση κατά την εκτέλεση τακτικού δρομολογίου. Στόχος της εν λόγω απαίτησης ήταν να διασφαλίζεται ότι μεσολαβεί ορισμένο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο αυτών επιθεωρήσεων, ο έλεγχος καταλληλότητας του προγράμματος REFIT όμως απέδειξε ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Προκειμένου να εξαλειφθεί η ασάφεια της εν λόγω απαίτησης και να διασφαλισθεί κοινό επίπεδο ασφάλειας, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δύο ετήσιες επιθεωρήσεις θα πρέπει να διενεργούνται ανά τακτά διαστήματα περίπου έξι μηνών.

5)  Σύμφωνα με την οδηγία 1999/35/ΕΚ, τα κράτη υποδοχής διενεργούν ανά 12 μήνες ειδικό έλεγχο και επιθεώρηση κατά την εκτέλεση τακτικού δρομολογίου. Στόχος της εν λόγω απαίτησης ήταν να διασφαλίζεται ότι μεσολαβεί επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο αυτών επιθεωρήσεων, ο έλεγχος καταλληλότητας του προγράμματος REFIT όμως απέδειξε ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το καθεστώς επιθεωρήσεων και να διασφαλισθεί ένα εναρμονισμένο πλαίσιο επιθεώρησης που θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, με παράλληλη συνεκτίμηση των κοινών αναγκών των υπηρεσιών, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δύο ετήσιες επιθεωρήσεις θα πρέπει να διενεργούνται ανά τακτά διαστήματα περίπου έξι μηνών. Το διάστημα αυτών των διαδοχικών επιθεωρήσεων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από τέσσερις και μεγαλύτερο από οκτώ μήνες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα θα πρέπει επίσης να παρουσιάσει μελέτη για τις πραγματικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία     3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α)  Λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένου και ειδικού κινδύνου προφίλ τους, τα οχηματαγωγά ro-ro και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη θα πρέπει να θεωρούνται συστηματικά ως σκάφη υψηλού κινδύνου και, ως εκ τούτου, να επιθεωρούνται κατά προτεραιότητα. Για τους λόγους αυτούς, οι επιθεωρήσεις των οχηματαγωγών ro-ro θα πρέπει να συνυπολογίζονται στον συνολικό αριθμό ετήσιων επιθεωρήσεων που πρέπει να διεξάγει κάθε κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, και, επομένως, το παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Τροπολογία     4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α)  Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον εργασίας και ζωής του προσωπικού του σκάφους, δεδομένης της στενής σχέσης μεταξύ της ασφάλειας και των κοινωνικών πτυχών.

Τροπολογία     5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5)  «τακτικό δρομολόγιο»: σειρά διαπλεύσεων οχηματαγωγού ro-ro ή ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους οι οποίες εκτελούνται κατά τρόπο που να εξυπηρετείται η συγκοινωνία μεταξύ των αυτών δύο ή περισσοτέρων λιμένων, ή σειρά δρομολογίων από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις, είτε:

5)  «τακτικό δρομολόγιο»: σειρά διαπλεύσεων οχηματαγωγού ro-ro ή ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους οι οποίες εκτελούνται κατά τρόπο που να εξυπηρετείται η συγκοινωνία μεταξύ των αυτών δύο ή περισσοτέρων λιμένων, ή σειρά δρομολογίων από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις, σύμφωνα με δημοσίως διαθέσιμο ή προγραμματισμένο πίνακα ωραρίων άφιξης και αναχώρησης, είτε:

Τροπολογία     6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12)  «επιθεωρητής»: υπάλληλος του δημόσιου τομέα ή άλλο πρόσωπο, δεόντως εξουσιοδοτημένο(ς) από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους να διενεργεί τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και υπεύθυνο(ς) για τις επιθεωρήσεις αυτές έναντι της αρμόδιας αρχής και που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

12)  «επιθεωρητής»: υπάλληλος του δημόσιου τομέα ή άλλο πρόσωπο, δεόντως εξουσιοδοτημένο(ς) από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους να διενεργεί τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και υπεύθυνο(ς) για τις επιθεωρήσεις αυτές έναντι της αρμόδιας αρχής·

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α)   «αρμόδια αρχή του κράτους μέλους»: η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και είναι υπεύθυνη για τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πριν από την έναρξη τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος τα οποία εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη διενεργούν επιθεώρηση προ της έναρξης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

1.  Πριν από την έναρξη τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος τα οποία εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν επιθεώρηση προ της έναρξης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

Τροπολογία     9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Στην περίπτωση επιθεωρήσεων προ της έναρξης δρομολογίων, ένα κράτος μέλος μπορεί να καταργήσει ορισμένες απαιτήσεις, ή διαδικασίες, που ορίζονται ή περιγράφονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και σχετίζονται με ετήσιους ελέγχους ή επιθεωρήσεις που το κράτος σημαίας διενήργησε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων έξι μηνών και που ήταν συμβατές είτε με τις σχετικές διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους, όπως καθορίζονται στις HSSC, είτε με διαδικασίες που αποσκοπούν στην επίτευξη του ίδιου στόχου. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις σχετικές πληροφορίες στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε άλλο τακτικό δρομολόγιο, το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που έχουν ήδη διενεργηθεί στο εν λόγω οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος για την εκτέλεση προηγούμενου τακτικού δρομολογίου που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Εφόσον το κράτος μέλος είναι ικανοποιημένο με τις εν λόγω προηγούμενες επιθεωρήσεις και τους προηγούμενους ελέγχους και εφόσον είναι συναφείς με τις νέες συνθήκες λειτουργίας, δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια των επιθεωρήσεων και των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 προ της έναρξης του νέου τακτικού δρομολογίου του οχηματαγωγού ro-ro ή του ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους.

1.  Όταν οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε άλλο τακτικό δρομολόγιο, το κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που έχουν ήδη διενεργηθεί στο εν λόγω οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος για την εκτέλεση προηγούμενου τακτικού δρομολογίου που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Εφόσον το κράτος μέλος είναι ικανοποιημένο με τις εν λόγω προηγούμενες επιθεωρήσεις και τους προηγούμενους ελέγχους και εφόσον είναι συναφείς με τις νέες συνθήκες λειτουργίας, δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια των επιθεωρήσεων και των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 προ της έναρξης του νέου τακτικού δρομολογίου του οχηματαγωγού ro-ro ή του ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η οπτική επιθεώρηση και ο έλεγχος των εγγράφων δεν προξενεί ανησυχίες ότι το οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος δεν πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας και

(Δεν αφορά όλες τις γλώσσες.)

Διόρθωση ορθογραφικού λάθους στα Γαλλικά

Τροπολογία     12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επιθεώρηση στη διάρκεια τακτικού δρομολογίου, το νωρίτερο πέντε μήνες και το αργότερο επτά μήνες μετά την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και επαρκή αριθμό των στοιχείων που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος εξακολουθεί να πληροί όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας.

β)  μια δεύτερη επιθεώρηση στη διάρκεια τακτικού δρομολογίου, ή οποία διενεργείται το νωρίτερο τέσσερις και το αργότερο οκτώ μήνες μετά την πρώτη επιθεώρηση, όπως προβλέπεται στο στοιχείο α)· η εν λόγω δεύτερη επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και ό,τι κατά την επαγγελματική κρίση του επιθεωρητή αποτελεί επαρκή αριθμό των στοιχείων που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος εξακολουθεί να πληροί όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη διενεργούν επιθεώρηση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κάθε φορά που το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος υπόκειται σε επισκευές, μετατροπές και μεταβολές μείζονος σημασίας, ή σε περίπτωση αλλαγής διαχείρισης ή μετάταξης κλάσης. Ωστόσο, στην περίπτωση αλλαγής διαχείρισης ή μετάταξης κλάσης, το κράτος μέλος μπορεί, αφού λάβει υπόψη του τις προηγούμενες επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν στο οχηματαγωγό ro-ro ή στο ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος, και με την προϋπόθεση ότι η ασφαλής λειτουργία του οχηματαγωγού ή του σκάφους δεν επηρεάζεται από την αλλαγή ή τη μετάταξη αυτή, να απαλλάξει το οχηματαγωγό ή το σκάφος από την επιθεώρηση που απαιτείται στην παρούσα παράγραφο.

3.  Τα κράτη μέλη διενεργούν επιθεώρηση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κάθε φορά που το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος υπόκειται σε επισκευές, μετατροπές και μεταβολές μείζονος σημασίας, ή σε περίπτωση αλλαγής διαχείρισης ή μετάταξης κλάσης.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση ελλείψεων που συνιστούν σαφή κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία ή άμεσο κίνδυνο για τη ζωή, το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος, το πλήρωμα και τους επιβάτες του, το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να επιβληθεί διαταγή απαγόρευσης απόπλου στο οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος. Αντίγραφο της διαταγής απαγόρευσης απόπλου παραδίδεται στον πλοίαρχο.

2.  Σε περίπτωση που οι ελλείψεις του οχηματαγωγού ro-ro ή του ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους συνιστούν σαφή κίνδυνο για την ασφάλεια ή άμεσο κίνδυνο για την υγεία ή τη ζωή του πληρώματος και των επιβατών του, το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να επιβληθεί διαταγή απαγόρευσης απόπλου στο οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος. Αντίγραφο της διαταγής απαγόρευσης απόπλου παραδίδεται στον πλοίαρχο.

Τροπολογία     15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η απαγόρευση απόπλου αίρεται μόνον όταν εξαλειφθεί ο κίνδυνος ή όταν το κράτος μέλος βεβαιωθεί ότι το πλοίο μπορεί, υπό τις τυχόν αναγκαίες προϋποθέσεις, να αποπλεύσει ή ότι μπορεί να αναληφθεί εκ νέου η λειτουργία, χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των επιβατών ή του πληρώματος, ή κίνδυνο για το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος ή άλλα πλοία.

3.  Η απαγόρευση απόπλου αίρεται μόνον όταν είναι βέβαιο ότι έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος ή όταν το κράτος μέλος βεβαιωθεί ότι το πλοίο μπορεί, υπό τις τυχόν αναγκαίες προϋποθέσεις, να αποπλεύσει ή ότι μπορεί να αναληφθεί εκ νέου η λειτουργία, χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των επιβατών ή του πληρώματος, ή κίνδυνο για το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος ή άλλα πλοία.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Για να μειώσει την συμφόρηση του λιμένα, το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει σε οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος στο οποίο έχει επιβληθεί διαταγή απαγόρευσης απόπλου να μετακινηθεί σε άλλο τμήμα του λιμένα, εφόσον η μετακίνηση αυτή είναι ασφαλής. Ωστόσο, ο κίνδυνος συμφόρησης του λιμένα δεν αποτελεί στοιχείο το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης επιβολής ή άρσης διαταγής απαγόρευσης του απόπλου. Οι λιμενικές αρχές ή οργανισμοί διευκολύνουν τον ελλιμενισμό των πλοίων αυτών.

7.  Για να μειώσει την συμφόρηση του λιμένα, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μπορεί να επιτρέψει σε οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος στο οποίο έχει επιβληθεί διαταγή απαγόρευσης απόπλου να μετακινηθεί σε άλλο τμήμα του λιμένα, εφόσον η μετακίνηση αυτή είναι ασφαλής. Ωστόσο, ο κίνδυνος συμφόρησης του λιμένα δεν αποτελεί στοιχείο το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης επιβολής ή άρσης διαταγής απαγόρευσης του απόπλου. Οι λιμενικές αρχές ή οργανισμοί διευκολύνουν τον ελλιμενισμό των πλοίων αυτών.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν, κατά τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5, επιβεβαιώσουν ή διαπιστώνονται ελλείψεις που δικαιολογούν την απαγόρευση απόπλου, όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις καλύπτονται από την εταιρεία.

1.  Εάν, κατά τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5, επιβεβαιώσουν ή διαπιστώνονται ελλείψεις που δικαιολογούν την απαγόρευση απόπλου, όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις καλύπτονται από την εταιρεία. Το καθεστώς των δυνάμει πρόσθετων δαπανών για τον λιμένα ρυθμίζεται από τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης και του λιμένα.

Τροπολογία     18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αναπτύσσει, τηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος επιθεωρήσεων το οποίο προβλέπεται από την παρούσα οδηγία ή βελτιώνει περαιτέρω τη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

1.  Η Επιτροπή αναπτύσσει, τηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος επιθεωρήσεων το οποίο προβλέπεται από την παρούσα οδηγία και η οποία θα συνδέεται με τη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

Τροπολογία     19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων και των διαταγών απαγόρευσης απόπλου, εισάγονται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων μόλις ολοκληρωθεί η επιθεώρηση ή αρθεί η διαταγή απαγόρευσης απόπλου. Όσον αφορά τα επιμέρους στοιχεία των πληροφοριών αυτών, ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παραρτήματος XIII της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων και των διαταγών απαγόρευσης απόπλου, εισάγονται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων το αργότερο 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης επιθεώρησης ή της άρσης της διαταγής απαγόρευσης απόπλου. Όσον αφορά τα επιμέρους στοιχεία των πληροφοριών αυτών, ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παραρτήματος XIII της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία     21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/16/ΕΚ

Άρθρο 4 α – παράγραφος 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος υποβάλλεται σε επιθεώρηση, η εν λόγω επιθεώρηση καταχωρίζεται ως εκτεταμένη επιθεώρηση στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων και λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς των άρθρων 10, 11 και 12, καθώς και για την εκτίμηση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης επιθεωρήσεων κάθε κράτους μέλους, σε βαθμό ώστε να καλύπτεται το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα VII της παρούσας οδηγίας.»·

4.  Όταν οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος υποβάλλεται σε επιθεώρηση, η εν λόγω επιθεώρηση καταχωρίζεται ως εκτεταμένη επιθεώρηση στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων και λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς των άρθρων 10, 11 και 12, καθώς και για την εκτίμηση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης επιθεωρήσεων κάθε κράτους μέλους, σε βαθμό ώστε να καλύπτεται το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα VII της παρούσας οδηγίας.»· Η εν λόγω επιθεώρηση συνυπολογίζεται στον αριθμό των υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.

Τροπολογία     22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/16/ΕΚ

Άρθρο 14 α – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο επιθεωρητής της αρμόδιας αρχής του κράτους λιμένα δύναται να συμφωνήσει, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ενός επιβατηγού πλοίου ro-ro ή ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους, να συνοδεύεται από επιθεωρητή ελέγχου του κράτους λιμένα άλλου κράτους μέλους, ο οποίος ενεργεί υπό την ιδιότητα του παρατηρητή. Στην περίπτωση που η σημαία του σκάφους είναι σημαία ενός κράτους μέλους, το κράτος λιμένα, κατόπιν αιτήματος, καλεί εκπρόσωπο του κράτους της σημαίας να συνοδεύσει την επιθεώρηση ως παρατηρητής.

Τροπολογία     23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Οδηγία 2009/16/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 10 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α)  Στο άρθρο 19 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 10α:

 

10α.   Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης από το κράτος λιμένα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη κράτηση ή η καθυστέρηση ενός πλοίου·

(1)

ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 176.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την επιθεώρηση των οχηματαγωγών ro-ro και των ταχύπλοων επιβατηγών σκαφών εντάσσεται στο πρόγραμμα «REFIT», το οποίο αποσκοπεί στην απλούστευση και τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Οι συζητήσεις σχετικά με την πρόταση αρχίζουν στο Κοινοβούλιο σε μια καίρια χρονική στιγμή για το ναυτιλιακό τομέα, δεδομένου ότι το 2017 είναι το ευρωπαϊκό έτος για τη ναυτιλία. Το έτος αυτό θα πρέπει, κατά συνέπεια, να έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της θέσης της ναυτιλίας στην εσωτερική αγορά.

Η πρόταση επιδιώκει να εξαλείψει την αβεβαιότητα και/ή η επανάληψη της νομοθεσίας που απορρέει από τη συνύπαρξη των δύο οδηγιών σχετικά με τις επιθεωρήσεις των πλοίων: της οδηγίας 1999/35/ΕΚ που προβλέπει ειδικές επιθεωρήσεις για τα οχηματαγωγά ro-ro και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ που θεσπίζει ένα καθεστώς ελέγχου από το κράτος του λιμένα, για τα σκάφη, που βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου.

Η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη μείωση των διοικητικών και οικονομικών επιβαρύνσεων για τους επιχειρηματίες/πλοιοκτήτες, με την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των ειδικών ελέγχων βάσει της οδηγίας 1999/35/ΕΚ και των εκτεταμένων επιθεωρήσεων σύμφωνα με την οδηγία 2009/16/ΕΚ ή ακόμη των ετήσιων ελέγχων από το κράτος σημαίας, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Πράγματι, η πρόταση οδηγίας, που προορίζεται να αντικαταστήσει την οδηγία 1999/35/ΕΚ, περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Η πρόταση περιορίζει τις επιθεωρήσεις μόνο στα οχηματαγωγά ro-ro και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν τακτικά δρομολόγια μεταξύ λιμένα κράτους μέλους και λιμένα τρίτου κράτους, εφόσον η σημαία του σκάφους είναι ίδια με αυτήν του εν λόγω κράτους μέλους, ή τακτικά εσωτερικά δρομολόγια σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η εκτέλεση δρομολογίων από πλοία της κατηγορίας Α σύμφωνα με την οδηγία 2009/45/ΕΚ.

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα έχει διευρυνθεί, διευκρινίζοντας τη φύση των επιθεωρήσεων που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία των οχηματαγωγών ro-ro και των ταχύπλοων επιβατηγών σκαφών.

Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής υποστηρίζει και επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση σαφών κοινών κανόνων, απλουστευμένων και ενισχυμένων για τα οχηματαγωγά ro-ro και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη προς και από την ΕΕ. Είναι της γνώμης ότι αυτό το ισχυρό και συνεκτικό νομικό πλαίσιο είναι απαραίτητο ώστε να εξασφαλιστεί ένα κοινό επίπεδο ασφάλειας αλλά και δίκαιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους ή τη σημαία του πλοίου.

Ειδικότερα, θεωρεί ότι η πρόταση θα συμβάλει στην απλούστευση με την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων της νομοθεσίας και με την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ όσον αφορά το καθεστώς επιθεώρησης πλοίων από το κράτος του λιμένα.

Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει την ενίσχυση της οδηγίας με εξαμηνιαία συχνότητα επιθεώρησης, ήτοι δύο επιθεωρήσεις χρονικά απέχουσες μεταξύ τους κατά έξι μήνες, και την κάλυψη των νομικών κενών, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται δυσμενώς η απλούστευση της οδηγίας.

Καθίστανται σκόπιμες ορισμένες διευκρινίσεις. Στην αιτιολογική σκέψη 3, ο εισηγητής επιθυμεί να επιφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια μεταξύ του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, υποβάλλοντας τις διάφορες πιθανές περιπτώσεις τακτικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε νομικό κενό.

Ο εισηγητής θεωρεί εν συνεχεία ότι, στο άρθρο 2, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η οδηγία αναφέρεται σε αυτή, και μπορεί να είναι διαφορετικής φύσεως, ανάλογα με το κράτος μέλος.

Στο άρθρο 5, ο εισηγητής εκτιμά ότι μια εξαίρεση από την επιθεώρηση των τακτικών γραμμών, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αποδυναμώσει την προστασία και την ασφάλεια των επιβατών. Ο εισηγητής προτείνει, κατά συνέπεια, να διαγραφεί από την πρόταση.

Όσον αφορά τις δαπάνες που απορρέουν από την απαγόρευση απόπλου πλοίου, ο εισηγητής προτείνει να αποσαφηνιστεί το κείμενο, εξηγώντας ότι το σημαντικό κόστος που συνδέεται με τον λιμένα, καλύπτεται στις συμβατικές σχέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε νομική αβεβαιότητα.

Τέλος, χρειάζονται ορισμένες περαιτέρω λεπτομερείς διευκρινίσεις ώστε το κείμενο να αποκτήσει μεγαλύτερη σαφήνεια.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα και την κατάργηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

6.6.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Εισηγητές

  Ημερομηνία ορισμού

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.2.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Ημερομηνία κατάθεσης

19.4.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου