Procedură : 2016/0172(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0165/2017

Texte depuse :

A8-0165/2017

Dezbateri :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Voturi :

PV 04/10/2017 - 9.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0375

RAPORT     ***I
PDF 751kWORD 94k
19.4.2017
PE 589.485v01-00 A8-0165/2017

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Dominique Riquet

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0371),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0210/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0165/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Majoritatea statelor membre combină deja, atunci când este posibil, expertizele obligatorii pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry care efectuează curse regulate cu alte tipuri de expertize și inspecții, și anume cu expertizele statului de pavilion și cu inspecțiile din cadrul controlului statului portului. Prin urmare, pentru a reduce și mai mult efortul de inspecție și pentru a prelungi la maximum perioada de exploatare comercială a navei, navele care fac obiectul inspecțiilor din cadrul controlului statului portului ar trebui transferate în domeniul de aplicare al Directivei 2009/16/CE, iar domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui limitat la navele care furnizează servicii regulate de nave de tip ro-ro ferry și nave de pasageri de mare viteză între porturi din același stat membru sau între un port dintr-un stat membru și un port dintr-o țară terță, în cazul în care nava arborează pavilionul statului membru în cauză.

(3)  Majoritatea statelor membre combină deja, atunci când este posibil, expertizele obligatorii pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry care efectuează curse regulate cu alte tipuri de expertize și inspecții, și anume cu expertizele statului de pavilion și cu inspecțiile din cadrul controlului statului portului. Prin urmare, pentru a reduce și mai mult efortul de inspecție și pentru a prelungi la maximum perioada de exploatare comercială a navei, asigurând în continuare standarde de siguranță ridicate care nu ar trebui reduse, navele care fac obiectul inspecțiilor din cadrul controlului statului portului ar trebui transferate în domeniul de aplicare al Directivei 2009/16/CE, iar domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui limitat la navele care furnizează servicii regulate de nave de tip ro-ro ferry și nave de pasageri de mare viteză între porturi din același stat membru sau între un port dintr-un stat membru și un port dintr-o țară terță, în cazul în care nava arborează pavilionul statului membru în cauză. Pentru navele care arborează pavilionul unui stat membru și care furnizează servicii regulate de nave de tip ro-ro ferry și nave de pasageri de mare viteză între un stat membru și o țară terță, regimul prevăzut de Directiva 2009/16/CE (controlul statului portului) se aplică în cazul în care pavilionul arborat de navă nu este cel al statului membru în cauză.

Amendamentul     2

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Directiva 1999/35/CE prevedea obligația statului gazdă de a efectua, o dată la 12 luni, o expertiză specifică și o expertiză în timpul serviciului regulat. Deși obiectivul acestei cerințe era de a garanta că cele două inspecții se efectuează la un anumit interval de timp una de cealaltă, verificarea adecvării din cadrul REFIT a demonstrat că lucrurile nu se întâmplă mereu astfel. Pentru a se elimina ambiguitatea cerinței respective și pentru a se asigura un nivel comun de siguranță, ar trebui clarificat faptul că cele două inspecții anuale ar trebui efectuate la intervale regulate de aproximativ șase luni.

(5)  Directiva 1999/35/CE prevedea obligația statului gazdă de a efectua, o dată la 12 luni, o expertiză specifică și o expertiză în timpul serviciului regulat. Deși obiectivul acestei cerințe era de a garanta că cele două inspecții se efectuează la un interval de timp suficient una de cealaltă, verificarea adecvării din cadrul REFIT a demonstrat că lucrurile nu se întâmplă mereu astfel. Pentru a clarifica regimul de inspecție și pentru a asigura un cadru armonizat de inspecție care să asigure un nivel înalt de siguranță, ținând seama în același timp de necesitățile comune ale serviciilor, ar trebui clarificat faptul că cele două inspecții anuale ar trebui efectuate la intervale regulate de aproximativ șase luni. Intervalul între aceste inspecții consecutive ar trebui să fie de cel puțin patru luni și cel mult opt luni. De asemenea, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ar trebui sa efectueze și sa prezinte un studiu al consecințelor reale ale aplicării prezentei Directive.

Amendamentul     3

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Având în vedere profilul lor de risc specific și ridicat, navele de tip ro-ro ferry și navele de pasageri de mare viteză ar trebui considerate în mod sistematic nave cu grad ridicat de risc și ar trebui, prin urmare, să fie inspectate cu prioritate. Ca atare, inspecțiile navelor de tip ro-ro ferry ar trebui să fie incluse în numărul total de inspecții anuale care trebuie să fie efectuate de către fiecare stat membru, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Directiva 2009/16/CE și, prin urmare, anexa II la directiva menționată ar trebui modificată în consecință.

Amendamentul     4

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Inspecțiile ar trebui, de asemenea, să țină seama de mediile de lucru și de viața personală a echipajului, având în vedere că aspectele sociale și de siguranță sunt strâns legate între ele.

Amendamentul     5

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „serviciu regulat” înseamnă o serie de traversări efectuate de navele de tip ro-ro ferry și de navele de pasageri de mare viteză în scopul deservirii traficului între aceleași două sau mai multe porturi sau o serie de curse dinspre și înspre același port fără escale, fie:

(5)  „serviciu regulat” înseamnă o serie de traversări efectuate de navele de tip ro-ro ferry și de navele de pasageri de mare viteză în scopul deservirii traficului între aceleași două sau mai multe porturi sau o serie de curse dinspre și înspre același port fără escale și potrivit listei disponibile în mod public sau planificate cu orare de plecare și sosire, fie:

Amendamentul     6

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  „inspector” înseamnă un funcționar public sau o altă persoană care este autorizată în mod corespunzător de către autoritatea competentă a statului membru să efectueze inspecțiile prevăzute în prezenta directivă, este răspunzătoare în fața respectivei autorități competente și îndeplinește criteriile minime specificate în anexa XI la Directiva 2009/16/CE.

(12)  „inspector” înseamnă un angajat din sectorul public sau o altă persoană care este autorizată în mod corespunzător de către autoritatea competentă a statului membru să efectueze inspecțiile prevăzute în prezenta directivă și care este răspunzătoare în fața respectivei autorități competente.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)   „autoritate competentă a statului membru” înseamnă autoritatea desemnată de statul membru în temeiul prezentei directive, responsabilă de sarcinile care îi sunt atribuite prin prezenta directivă.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Înainte ca o navă de tip ro-ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză să înceapă operațiunile în cadrul unui serviciu regulat reglementat prin prezenta directivă, statele membre efectuează o inspecție preliminară care constă în:

1.  Înainte ca o navă de tip ro-ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză să înceapă operațiunile în cadrul unui serviciu regulat reglementat prin prezenta directivă, autoritățile competente ale statelor membre efectuează o inspecție preliminară care constă în:

Amendamentul     9

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  În cazul inspecțiilor preliminare, un stat membru poate renunța la anumite cerințe sau proceduri prevăzute sau stabilite în anexele I și II și care sunt relevante pentru orice expertize sau inspecții anuale realizate de statul de pavilion, efectuate în cursul ultimelor șase luni, care fie a respectat procedurile și orientările relevante referitoare la expertize, astfel cum sunt specificate în HSSC, fie procedurile concepute în vederea atingerii aceluiași obiectiv. Statele membre transferă informațiile relevante către baza de date privind inspecțiile în conformitate cu articolul 10.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă o navă de tip ro-ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză urmează să se angajeze într-un alt serviciu regulat, statul membru ține seama de inspecțiile și de expertizele efectuate anterior în ceea ce privește nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză în cauză pentru operarea unui serviciu regulat anterior, reglementat prin prezenta directivă. În cazul în care statul membru este satisfăcut de respectivele inspecții și expertize anterioare și dacă acestea sunt relevante pentru noile condiții operaționale, inspecțiile și expertizele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) nu mai trebuie efectuate în ceea ce privește nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză care începe să opereze în cadrul noului serviciu regulat.

1.  Dacă o navă de tip ro-ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză urmează să se angajeze într-un alt serviciu regulat, statul membru poate ține seama de inspecțiile și de expertizele efectuate anterior în ceea ce privește nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză în cauză pentru operarea unui serviciu regulat anterior, reglementat prin prezenta directivă. În cazul în care statul membru este satisfăcut de respectivele inspecții și expertize anterioare și dacă acestea sunt relevante pentru noile condiții operaționale, inspecțiile și expertizele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) nu mai trebuie efectuate în ceea ce privește nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză care începe să opereze în cadrul noului serviciu regulat.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în urma unei inspecții vizuale și a verificării documentelor, nu apar suspiciuni cu privire la faptul că nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză în cauză nu îndeplinește cerințele necesare pentru operarea în condiții de siguranță și

(Nu afectează toate versiunile lingvistice.)

Corectare ortografică în versiunea franceză.

Amendamentul     12

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o inspecție în cursul unui serviciu regulat, după minimum cinci și maximum șapte luni de la data inspecției. Această inspecție vizează elementele enumerate în anexa III și un număr suficient de elemente enumerate în anexele I și II pentru a asigura faptul că nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză continuă să îndeplinească toate cerințele necesare pentru operarea în condiții de siguranță.

(b)  o a doua inspecție, în cursul unui serviciu regulat care se realizează, după minimum patru sau maximum opt luni de la data primei inspecții, prevăzute la litera (a); această a doua inspecție vizează elementele enumerate în anexa III și ceea ce, în opinia profesională a inspectorului, reprezintă un număr suficient de elemente enumerate în anexele I și II pentru a asigura faptul că nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză continuă să îndeplinească toate cerințele necesare pentru operarea în condiții de siguranță.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre efectuează o inspecție în conformitate cu anexa II ori de câte ori nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză este supusă unor reparații, transformări sau modificări majore sau atunci când are loc o schimbare a conducerii sau un transfer de clasă. Cu toate acestea, în cazul schimbării conducerii sau al unui transfer de clasă, statul membru poate scuti nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză de inspecțiile prevăzute la prezentul alineat, după examinarea inspecțiilor efectuate anterior pe nava în cauză și cu condiția ca operarea acesteia în condiții de siguranță să nu fie afectată de schimbarea sau de transferul respectiv.

3.  Statele membre efectuează o inspecție în conformitate cu anexa II ori de câte ori nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză este supusă unor reparații, transformări sau modificări majore sau atunci când are loc o schimbare a conducerii sau un transfer de clasă.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul unor deficiențe care sunt în mod clar periculoase pentru siguranță și sănătate sau care reprezintă un pericol imediat pentru viața oamenilor, pentru nava de tip ro-ro ferry sau pentru nava de pasageri de mare viteză, pentru echipaj și pentru pasageri, statul membru se asigură că nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză face obiectul unui ordin de interzicere a plecării. O copie a ordinului de interzicere a plecării se pune, de asemenea, la dispoziția comandantului navei.

2.  În cazul în care deficiențele unei nave de tip ro-ro ferry sau ale unei nave de pasageri de mare viteză sunt în mod clar periculoase pentru siguranță sau reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea sau viața echipajului sau a pasagerilor, statul membru se asigură că nava de tip ro-ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză face obiectul unui ordin de interzicere a plecării. O copie a ordinului de interzicere a plecării se pune, de asemenea, la dispoziția comandantului navei.

Amendamentul     15

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Interdicția de a pleca nu se anulează decât după îndepărtarea pericolului sau după ce autoritatea competentă stabilește că nava poate naviga, sub rezerva oricăror condiții necesare, sau că operațiunea se poate relua fără vreun risc pentru siguranța și sănătatea pasagerilor sau a echipajului ori pentru nava de tip ro-ro ferry sau pentru nava de pasageri de mare viteză și fără vreun risc pentru alte nave.

3.  Interdicția de a pleca nu se anulează decât după îndepărtarea certă a pericolului sau după ce autoritatea competentă stabilește că nava poate naviga, sub rezerva oricăror condiții necesare, sau că operațiunea se poate relua fără vreun risc pentru siguranța și sănătatea pasagerilor sau a echipajului ori pentru nava de tip ro-ro ferry sau pentru nava de pasageri de mare viteză și fără vreun risc pentru alte nave.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Pentru a evita congestionarea portului, statul membru poate autoriza transferarea către o altă parte a portului a unei nave de tip ro-ro ferry sau a unei nave de pasageri de mare viteză care fac obiectul unui ordin de interzicere a plecării, în cazul în care acest lucru poate fi realizat în condiții de siguranță. Cu toate acestea, riscul de congestionare a portului nu trebuie luat în considerare atunci când se ia hotărârea de a emite sau de a anula un ordin de interzicere a plecării. Autoritățile sau organismele portuare facilitează adăpostirea acestor nave.

7.  Pentru a evita congestionarea portului, autoritatea competentă a statului membru poate autoriza transferarea către o altă parte a portului a unei nave de tip ro-ro ferry sau a unei nave de pasageri de mare viteză care fac obiectul unui ordin de interzicere a plecării, în cazul în care acest lucru poate fi realizat în condiții de siguranță. Cu toate acestea, riscul de congestionare a portului nu trebuie luat în considerare atunci când se ia hotărârea de a emite sau de a anula un ordin de interzicere a plecării. Autoritățile sau organismele portuare facilitează adăpostirea acestor nave.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă, în cursul inspecțiilor menționate la articolele 3 și 5, se confirmă sau se descoperă deficiențe care atrag după sine interzicerea plecării, toate costurile aferente inspecțiilor sunt suportate de companie.

1.  Dacă, în cursul inspecțiilor menționate la articolele 3 și 5, se confirmă sau se descoperă deficiențe care atrag după sine interzicerea plecării, toate costurile aferente inspecțiilor sunt suportate de companie. Regimul potențialelor costuri suplimentare legate de port este reglementat în cadrul relațiilor contractuale încheiate între operator și port.

Amendamentul     18

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia dezvoltă, menține și actualizează o bază de date privind inspecțiile care conține toate informațiile necesare pentru punerea în aplicare a sistemului de inspecții prevăzut în prezenta directivă sau consolidează în continuare baza de date privind inspecțiile menționată la articolul 24 din Directiva 2009/16/CE.

1.  Comisia dezvoltă, menține și actualizează o bază de date privind inspecțiile care conține toate informațiile necesare pentru punerea în aplicare a sistemului de inspecții prevăzut în prezenta directivă și care se va conecta la baza de date privind inspecțiile menționată la articolul 24 din Directiva 2009/16/CE.

Amendamentul     19

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că informațiile referitoare la inspecțiile efectuate în conformitate cu prezenta directivă, inclusiv cele privind deficiențele și ordinele de interzicere a plecării, sunt transferate în baza de date privind inspecțiile de îndată ce este finalizat raportul de inspecție sau este anulat ordinul de interzicere a plecării. În ceea ce privește detaliile informațiilor, dispozițiile anexei XIII la Directiva 2009/16/CE se aplică mutatis mutandis.

2.  Statele membre se asigură că informațiile referitoare la inspecțiile efectuate în conformitate cu prezenta directivă, inclusiv cele privind deficiențele și ordinele de interzicere a plecării, sunt transferate în baza de date privind inspecțiile în maximum 24 de ore de la finalizarea raportului de inspecție sau de la anularea ordinului de interzicere a plecării. În ceea ce privește detaliile informațiilor, dispozițiile anexei XIII la Directiva 2009/16/CE se aplică mutatis mutandis.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 12 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la [data intrării în vigoare].

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 12 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul     21

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva 2009/16/CE

Articolul 14 a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă o navă de tip ro-ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză a făcut obiectul unei inspecții, această inspecție se înregistrează ca inspecție extinsă în baza de date privind inspecțiile și se ia în considerare în scopul aplicării articolelor 10, 11 și 12 și al calculării gradului de îndeplinire a angajamentului de inspecție de către fiecare stat membru, în măsura în care sunt abordate toate elementele menționate în anexa VII la prezenta directivă.

4.  Dacă o navă de tip ro-ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză a făcut obiectul unei inspecții, această inspecție se înregistrează ca inspecție extinsă în baza de date privind inspecțiile și se ia în considerare în scopul aplicării articolelor 10, 11 și 12 și al calculării gradului de îndeplinire a angajamentului de inspecție de către fiecare stat membru, în măsura în care sunt abordate toate elementele menționate în anexa VII la prezenta directivă. Ea este inclusă în numărul total de inspecții obligatorii care trebuie să fie efectuate de către fiecare stat membru, astfel cum este prevăzut la articolul 5.

Amendamentul     22

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva 2009/16/CE

Articolul 14 a – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Inspectorul din cadrul autorității competente a statului portului poate fi de acord ca, în cursul inspecției unei nave de pasageri de tip ro-ro sau a unei nave de pasageri de mare viteză, să fie însoțit de un inspector pentru controlul statului portului din alt stat membru, care acționează în calitate de observator. În cazul în care nava arborează pavilionul unui stat membru, statul portului invită, la cerere, un reprezentant al statului de pavilion să fie prezent la inspecție, în calitate de observator.

Amendamentul     23

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Directiva 2009/16/CE

Articolul 19 – alineatul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  La articolul 19, se adaugă următorul alineat (10a):

 

10a.   Când se efectuează inspecția în temeiul prezentei directive, se depun toate eforturile pentru evitarea reținerii sau a întârzierii nejustificate a unei nave;

(1)

JO C 34, 2.2.2017, p. 176.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Propunerea Comisiei privind inspecția navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză face parte din programul REFIT care are drept obiectiv simplificarea și raționalizarea cadrului legislativ actual. Momentul inițierii în Parlament a dezbaterilor cu privire la această propunere este unul cheie pentru sectorul maritim, dat fiind că 2017 Anul european pentru domeniul maritim. Prin urmare, acest an ar trebui să fie esențial pentru consolidarea poziției pe care o ocupă sectorul maritim în cadrul pieței interne.

Propunerea are drept scop să elimine lacunele, incertitudinile și/sau suprapunerile juridice care rezultă din coexistența a două directive privind inspecțiile navelor, și anume Directiva 1999/35/CE, care prevede inspecții specifice ale navelor de tip ro-ro ferry și ale navelor de pasageri de mare viteză, și Directiva 2009/16/CE care stabilește un regim de inspecție a navelor de către statul portului pe baza evaluării riscurilor.

Propunerea Comisiei ar trebui, de asemenea, să permită reducerea sarcinilor administrative și economice pentru operatori/armatori, evitând suprapunerile dintre expertizele specifice prevăzute de Directiva 1999/35/CE și inspecțiile extinse în temeiul Directivei 2009/16/CE sau inspecțiile anuale de către statul de pavilion, menținând în același timp un nivel ridicat de securitate.

De fapt, propunerea de directivă, care vizează înlocuirea Directivei 1999/35/CE, reduce domeniul de aplicare al acesteia din urmă. Propunerea limitează inspecțiile la navele de tip ro-ro ferry și la navele de pasageri de mare viteză care furnizează servicii regulate între un port dintr-un stat membru și un port situat într-o țară terță în cazul în care navele arborează pavilionul statului membru în cauză sau care efectuează curse interne în cadrul unui serviciu regulat, în zone maritime în care navele din clasa A pot opera în conformitate cu Directiva 2009/45/CE.

Domeniul de aplicare al Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului este extins cu detalii privind natura inspecțiilor necesare pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry sau a navelor de pasageri de mare viteză.

Poziția raportorului

Raportorul sprijină și salută călduros propunerea Comisiei, care are drept scop să asigure norme comune clare, simplificate și consolidate pentru navele de tip ro-ro ferry și navele de pasageri de mare viteză care circulă dinspre și către UE. Raportorul consideră că acest cadru juridic solid și coerent este necesar pentru a se asigura nu numai un nivel comun de siguranță, ci, de asemenea, un mediu concurențial nepărtinitor pentru toți operatorii, indiferent de naționalitatea lor sau de pavilionul navei.

În special, acesta este de părere că propunerea merge în sensul unei simplificări, prin evitarea suprapunerilor juridice și clarificarea domeniului de aplicare al prezentei directive în raport cu cel al Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului.

În plus, propunerea asigură consolidarea directivei prin introducerea unei frecvențe semestriale a inspecțiilor, și anume realizarea a două inspecții la intervale de șase luni, precum și prin eliminarea lacunelor juridice, fără a crește sarcinile și fără a prejudicia simplificarea directivei.

Trebuie făcute anumite precizări. La considerentul 3, raportorul dorește să clarifice într-o mai mare măsură domeniul de aplicare al prezentei directive în raport cu cel al Directivei 2009/16/CE, prezentând diferitele cazuri de servicii regulate între statele membre ale Uniunii Europene și țări terțe, astfel încât să se evite orice lacună juridică.

Raportorul consideră că la articolul 2 este necesar să se definească autoritatea competentă a statului membru deoarece directiva face trimitere la aceasta în repetate rânduri și este posibil ca natura acestor autorități să difere în funcție de statele membre.

Raportorul consideră că scutirea de inspecție a navelor care furnizează servicii regulate propusă de Comisie la articolul 5 ar putea reduce siguranța și securitatea pasagerilor și propune, în consecință, eliminarea acestei prevederi din cadrul propunerii.

În ceea ce privește costurile aferente reținerii unei nave, raportorul propune clarificarea textului prin adăugarea precizării potrivit căreia costurile legate de port sunt incluse în relațiile contractuale, astfel încât să se evite orice incertitudine juridică.

În cele din urmă, unele precizări suplimentare sunt necesare în interesul clarificării textului.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului

Referințe

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Data prezentării la PE

6.6.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Examinare în comisie

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Data adoptării

11.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Data depunerii

19.4.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică