Postopek : 2016/0172(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0165/2017

Predložena besedila :

A8-0165/2017

Razprave :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Glasovanja :

PV 04/10/2017 - 9.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0375

POROČILO     ***I
PDF 733kWORD 76k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Dominique Riquet

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0371),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0210/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2016(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0165/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Večina držav članic že združuje obvezne preglede za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti z drugimi vrstami pregledov in inšpekcijskih pregledov, kjer je to mogoče, in sicer s pregledi države zastave in pomorskimi inšpekcijami države pristanišča. Zato bi bilo treba za nadaljnje zmanjšanje inšpekcijskih pregledov in podaljšanje časa, v katerem se lahko ladja izkorišča v komercialne namene, plovila, ki so predmet pomorskih inšpekcij države pristanišča prenesti v Direktivo 2009/16/ES, področje uporabe te direktive pa bi moralo biti omejeno na ladje, ki izvajajo linijske prevoze z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili med pristanišči v državi članici ali med pristaniščem v državi članici in pristaniščem v tretji državi, kjer je zastava plovila enaka kot v zadevni državi članici.

(3)  Večina držav članic že združuje obvezne preglede za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti z drugimi vrstami pregledov in inšpekcijskih pregledov, kjer je to mogoče, in sicer s pregledi države zastave in pomorskimi inšpekcijami države pristanišča. Zato bi bilo treba za nadaljnje zmanjšanje inšpekcijskih pregledov in podaljšanje časa, v katerem se lahko ladja izkorišča v komercialne namene, ob stalnem zagotavljanju enako visokih varnostnih standardov, plovila, ki so predmet pomorskih inšpekcij države pristanišča prenesti v Direktivo 2009/16/ES, področje uporabe te direktive pa bi moralo biti omejeno na ladje, ki izvajajo linijske prevoze z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili med pristanišči v državi članici ali med pristaniščem v državi članici in pristaniščem v tretji državi, kjer je zastava plovila enaka kot v zadevni državi članici. Za plovila, ki plujejo pod zastavo države članice in izvajajo linijske prevoze z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili med državo članico in tretjo državo, se uporablja Direktiva 2009/16/ES (inšpekcija države pristanišča), če se zastava plovila razlikuje od zastave zadevne države članice.

Predlog spremembe   2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Direktiva 1999/35/ES je določala, da mora država gostiteljica vsakih 12 mesecev izvesti poseben pregled in pregled med linijskim prevozom. Čeprav je bil cilj te zahteve zagotoviti, da se ta dva pregleda izvajata v določenem razmiku, je preverjanje ustreznosti v okviru REFIT pokazalo, da ni vedno tako. Za odpravo dvoumnosti navedene zahteve in za zagotovitev skupne ravni varnosti bi bilo treba pojasniti, da bi se morala letna inšpekcijska pregleda izvajati redno, približno na vsakih šest mesecev.

(5)  Direktiva 1999/35/ES je določala, da mora država gostiteljica vsakih 12 mesecev izvesti poseben pregled in pregled med linijskim prevozom. Čeprav je bil cilj te zahteve zagotoviti, da se ta dva pregleda izvajata v ustreznem razmiku, je preverjanje ustreznosti v okviru REFIT pokazalo, da ni vedno tako. Da bi se pojasnil namen inšpekcijskih pregledov in zagotovil usklajen inšpekcijski okvir, ki bo zagotavljal visoko raven varnosti, obenem pa upošteval skupne potrebe storitev, bi bilo treba pojasniti, da bi se morala letna inšpekcijska pregleda izvajati v rednih, približno šestmesečnih razmikih. Razmik med tema zaporednima inšpekcijskima pregledoma ne sme biti manj kot štiri in ne več kot osem mesecev. Podobno bi morala Evropska agencija za pomorsko varnost izvesti in predstaviti študijo o dejanskih posledicah uporabe te direktive.

Predlog spremembe   3

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Ro-ro trajekte in visokohitrostna potniška plovila bi morali zaradi njihove visoke tveganosti in posebnosti sistematsko obravnavati kot visoko tvegana plovila ter bi jih zato bili treba pregledovati prednostno. Kot take bi bilo treba inšpekcijske preglede ro-ro trajektov vključiti v skupno število letnih inšpekcijskih pregledov, ki jih izvaja vsaka država članica v skladu s členom 5 Direktive 2009/16/ES, zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo II k navedeni direktivi.

Predlog spremembe   4

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Pri inšpekcijskih pregledih bi treba upoštevati delovno okolje in življenje posadke na ladji, saj so varnost in socialni vidiki tesno povezani med seboj.

Predlog spremembe   5

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „linijski prevoz“ pomeni zaporedje plovb ro-ro trajektov ali visokohitrostnih potniških plovil med dvema ali več istimi pristanišči ali zaporedje potovanj iz istega pristanišča ali vanj brez vmesnih postankov bodisi:

(5)  „linijski prevoz“ pomeni zaporedje plovb ro-ro trajektov ali visokohitrostnih potniških plovil med dvema ali več istimi pristanišči ali zaporedje potovanj iz istega pristanišča ali vanj, brez vmesnih postankov in v skladu z javno dostopnim ali predvidenim urnikom prihodov in odhodov bodisi:

Predlog spremembe   6

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  „inšpektor“ pomeni zaposlenega v javnem sektorju ali drugo osebo, ki jo je pristojni organ države članice pooblastil za opravljanje inšpekcijskih pregledov, določenih v tej direktivi, in ki je odgovorna temu pristojnemu organu ter izpolnjuje merila iz Priloge XI Direktive 2009/16/ES.

(12)  „inšpektor“ pomeni zaposlenega v javnem sektorju ali drugo osebo, ki jo pristojni organ države članice pooblasti za opravljanje inšpekcijskih pregledov iz te direktive in je odgovorna temu pristojnemu organu.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)   „pristojni organ države članice“ pomeni organ, ki ga imenuje država članica na podlagi te direktive, ki je odgovoren za naloge, dodeljene s to direktivo.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pred začetkom opravljanja linijskih prevozov z ro-ro trajektom ali visokohitrostnim potniškim plovilom, zajetih v tej direktivi, države članice opravijo pregled pred začetkom opravljanja linijskih prevozov, ki vključuje:

1.  Pred začetkom opravljanja linijskih prevozov z ro-ro trajektom ali visokohitrostnim potniškim plovilom, zajetih v tej direktivi, pristojni organi države članice opravijo pregled pred začetkom opravljanja linijskih prevozov, ki vključuje:

Predlog spremembe   9

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  V primeru inšpekcijskih pregledov pred začetkom opravljanja linijskih prevozov lahko država članica izvzame nekatere zahteve ali postopke iz Prilog I in II v zvezi z letnimi pregledi države zastave ali inšpekcijskimi pregledi, opravljenimi v preteklih šestih mesecih, ki so bili skladni z ustreznimi postopki in smernicami za preglede, določene s sistemom HSSC, ali s postopki za uresničitev istega cilja. Države članice prenesejo ustrezne informacije v inšpekcijsko zbirko podatkov v skladu s členom 10.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če bosta ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo opravljala druge linijske prevoze, država članica upošteva inšpekcijske preglede in preglede, ki so bili pred tem opravljeni na zadevnem ro-ro trajektu ali visokohitrostnem potniškem plovilu za opravljanje prejšnjih linijskih prevozov, urejenih s to direktivo. Če je država članica zadovoljna s takimi preteklimi inšpekcijskimi pregledi in pregledi ter so ti pregledi relevantni za nove delovne pogoje, inšpekcijskih pregledov in pregledov iz člena 3(1) ni treba uporabiti pred začetkom opravljanja novih linijskih prevozov z ro-ro trajektom ali visokohitrostnim potniškim plovilom.

1.  Če bosta ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo opravljala druge linijske prevoze, lahko država članica upošteva inšpekcijske preglede in preglede, ki so bili pred tem opravljeni na zadevnem ro-ro trajektu ali visokohitrostnem potniškem plovilu za opravljanje prejšnjih linijskih prevozov, urejenih s to direktivo. Če je država članica zadovoljna s takimi preteklimi inšpekcijskimi pregledi in pregledi ter so ti pregledi relevantni za nove delovne pogoje, inšpekcijskih pregledov in pregledov iz člena 3(1) ni treba uporabiti pred začetkom opravljanja novih linijskih prevozov z ro-ro trajektom ali visokohitrostnim potniškim plovilom.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vizualni pregled in pregled listin ne kažeta, da ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo ne izpolnjuje potrebnih zahtev za varno delovanje, in

(Ne zadeva slovenske različice.)

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe   12

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  inšpekcijski pregled med linijskim prevozom, ne prej kot pet mesecev, vendar najpozneje sedem mesecev po inšpekcijskem pregledu. Ta inšpekcijski pregled zajema postavke iz Priloge III in dovolj postavk iz Prilog I in II za zagotovitev, da ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo še vedno izpolnjuje vse potrebne zahteve za varno delovanje.

(b)  drugi inšpekcijski pregled med linijskim prevozom, ki se ne opravi prej kot štiri mesece ali pozneje kot osem mesecev po prvem inšpekcijskem pregledu iz točke (a); ta drugi inšpekcijski pregled zajema postavke iz Priloge III in toliko postavk iz Prilog I in II, kolikor je po strokovni presoji inšpektorja dovolj za zagotovitev, da ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo še vedno izpolnjuje vse potrebne zahteve za varno delovanje.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice opravijo inšpekcijski pregled v skladu s Prilogo II po vsakem večjem popravilu, predelavi ali spremembi ro-ro trajekta ali visokohitrostnega potniškega plovila oziroma kadar se zamenja vodstvo ali razred. Pri zamenjavi vodstva ali razreda pa lahko država članica po upoštevanju prej opravljenih inšpekcijskih pregledov za ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo in če takšna zamenjava ne vpliva na varno delovanje trajekta ali plovila, oprosti trajekt ali plovilo inšpekcijskega pregleda, ki ga zahteva ta odstavek.

3.  Države članice opravijo inšpekcijski pregled v skladu s Prilogo II po vsakem večjem popravilu, predelavi ali spremembi ro-ro trajekta ali visokohitrostnega potniškega plovila oziroma kadar se zamenja vodstvo ali razred.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primeru pomanjkljivosti, ki očitno ogrožajo varnost ali zdravje ali ki pomenijo neposredno nevarnost za življenje, ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo, njegovo posadko in potnike, država članica za ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo odredi prepoved izplutja. Kopija odločitve o prepovedi izplutja se predloži poveljniku.

2.  V primeru pomanjkljivosti ro-ro trajekta ali visokohitrostnega potniškega plovila, ki očitno ogrožajo varnost ali pomenijo neposredno nevarnost za zdravje ali življenje njegove posadke in potnikov, država članica za ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo odredi prepoved izplutja. Kopija odločitve o prepovedi izplutja se predloži poveljniku.

Predlog spremembe   15

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prepoved izplutja se prekliče, ko je grožnja odpravljena ali ko država članica ugotovi, odvisno od vseh potrebnih pogojev, da ladja lahko nadaljuje plovbo ali spet začne pluti, ne da bi bila ogrožena varnost in zdravje potnikov, posadke, ro-ro trajekta, visokohitrostnega potniškega plovila ali drugih ladij.

3.  Prepoved izplutja se prekliče, ko je grožnja zanesljivo odpravljena ali ko država članica ugotovi, odvisno od vseh potrebnih pogojev, da ladja lahko nadaljuje plovbo ali spet začne pluti, ne da bi bila ogrožena varnost in zdravje potnikov, posadke, ro-ro trajekta, visokohitrostnega potniškega plovila ali drugih ladij.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Zaradi zmanjšanja prezasedenosti pristanišča lahko država članica ro-ro trajektu ali visokohitrostnemu potniškemu plovilu, za katerega velja odločitev o prepovedi izplutja, dovoli premik v drug del pristanišča, če je tak premik varen. Vendar se prezasedenost pristanišča ne upošteva kot razlog za odločitev o prepovedi izplutja ali preklic prepovedi izplutja. Pristaniški organi ali telesa olajšajo namestitev takih ladij.

7.  Zaradi zmanjšanja prezasedenosti pristanišča lahko pristojni organ države članice ro-ro trajektu ali visokohitrostnemu potniškemu plovilu, za katerega velja odločitev o prepovedi izplutja, dovoli premik v drug del pristanišča, če je tak premik varen. Vendar se prezasedenost pristanišča ne upošteva kot razlog za odločitev o prepovedi izplutja ali preklic prepovedi izplutja. Pristaniški organi ali telesa olajšajo namestitev takih ladij.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če se z inšpekcijskimi pregledi iz členov 3 in 5 potrdijo ali razkrijejo pomanjkljivosti, zaradi katerih bi bila prepoved izplutja upravičena, vse stroške v zvezi z inšpekcijskimi pregledi krije družba.

1.  Če se z inšpekcijskimi pregledi iz členov 3 in 5 potrdijo ali razkrijejo pomanjkljivosti, zaradi katerih bi bila prepoved izplutja upravičena, vse stroške v zvezi z inšpekcijskimi pregledi krije družba. Sistem morebitnih dodatnih stroškov pristanišča je urejeno s pogodbenim razmerjem med upravljavcem in pristaniščem.

Predlog spremembe   18

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija razvije, vzdržuje in posodablja inšpekcijsko zbirko podatkov, ki bo vsebovala vse informacije, potrebne za izvajanje sistema inšpekcijskih pregledov iz te direktive, ali dodatno izboljša inšpekcijsko zbirko podatkov iz člena 24 Direktive 2009/16/ES.

1.  Komisija razvije, vzdržuje in posodablja inšpekcijsko zbirko podatkov, ki vsebuje vse informacije, potrebne za izvajanje sistema inšpekcijskih pregledov iz te direktive, ter je povezana z inšpekcijsko zbirko podatkov iz člena 24 Direktive 2009/16/ES.

Predlog spremembe   19

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da se informacije, povezane z inšpekcijskimi pregledi, opravljenimi v skladu s to direktivo, tudi o pomanjkljivostih in odločitvah o prepovedi izplutja, prenesejo v inšpekcijsko zbirko podatkov takoj, ko je izdelano poročilo o inšpekcijskem pregledu ali razveljavljena odločitev o prepovedi izplutja. V zvezi s podrobnimi podatki se smiselno uporabljajo določbe Priloge XIII k Direktivi 2009/16/ES.

2.  Države članice zagotovijo, da se informacije, povezane z inšpekcijskimi pregledi, opravljenimi v skladu s to direktivo, tudi o pomanjkljivostih in odločitvah o prepovedi izplutja, v inšpekcijsko zbirko podatkov prenesejo v 24 urah po izdelavi poročila o inšpekcijskem pregledu ali razveljavitvi odločitve o prepovedi izplutja. V zvezi s podrobnimi podatki se smiselno uporabljajo določbe Priloge XIII k Direktivi 2009/16/ES.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se na Komisijo prenese za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za pet let od [datum začetka veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe   21

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/16/ES

Člen 14a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če je ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo predmet inšpekcijskega pregleda, se tak inšpekcijski pregled zabeleži v inšpekcijsko zbirko podatkov kot razširjeni inšpekcijski pregled ter se upošteva za namene členov 10, 11 in 12 in za izračun izpolnjevanja obveznosti posamezne države članice, kolikor obsega vse točke iz Priloge VII k tej direktivi.;

4.  Če je ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo predmet inšpekcijskega pregleda, se tak inšpekcijski pregled zabeleži v inšpekcijsko zbirko podatkov kot razširjeni inšpekcijski pregled ter se upošteva za namene členov 10, 11 in 12 in za izračun izpolnjevanja obveznosti posamezne države članice, kolikor obsega vse točke iz Priloge VII k tej direktivi. Vključi se v skupno število obveznih inšpekcijskih pregledov, ki jih izvajajo države članice v skladu s členom 5.

Predlog spremembe   22

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/16/ES

Člen 14 a – odstavek 4a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Inšpektor pristojnega organa države pristanišča lahko privoli, da ga med inšpekcijskim pregledom ro-ro potniške ladje ali visokohitrostnega potniškega plovila spremlja nadzorni inšpektor države pristanišča druge države članice, in sicer v vlogi opazovalca. Če je zastava plovila enaka kot zastava države članice, država pristanišča na prošnjo povabi predstavnika države zastave, da kot opazovalec spremlja inšpektorja.

Predlog spremembe   23

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Direktiva 2009/16/ES

Člen 19 – odstavek 10 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  V členu 19 se doda naslednji odstavek 10a:

 

10a.   Pri inšpekcijskem pregledu na podlagi te direktive si je treba prizadevati, da se prepreči neupravičeno zadržanje ali zamuda ladje;

(1)

UL C 34, 2.2.2017, str. 176.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Predlog Komisije o inšpekcijskih pregledih ro-ro trajektov in visokohitrostnih potniških plovil je del programa ustreznosti in uspešnosti predpisov, katerega namen je poenostavitev in racionalizacija veljavnega zakonodajnega okvira. Razprave o predlogu se v Parlamentu začenjajo v ključnem trenutku za pomorski sektor, saj je leto 2017 evropsko leto pomorstva, zato bi moralo biti odločilno za krepitev položaja, ki ga ima pomorski sektor na notranjem trgu.

Predlog si prizadeva zmanjšati pravno negotovost in odvečnost, ki sta posledici soobstoja dveh direktiv o inšpekcijskem pregledu plovil: Direktive 1999/35/ES, ki določa posebne inšpekcijske preglede za ro-ro trajekte in visokohitrostna potniška plovila, in Direktive 2009/16/ES, ki določa sistem inšpekcijskih pregledov plovil, ki jih izvaja država pristanišča na podlagi ocene tveganja.

S predlogom Komisije naj bi se tudi zmanjšalo upravno in finančno breme za operaterje/lastnike. Ne bo namreč prekrivanja s posebnimi pregledi, določenimi v skladu z direktivo 1999/35/ES, in razširjenimi inšpekcijskimi pregledi v skladu z direktivo 2009/16/ES ali letnimi pregledi države zastave, kljub temu pa bo raven varnosti visoka.

Dejansko predlog direktive, katerega namen je nadomestiti Direktivo 1999/35/ES, zožuje področje uporabe nadomeščene direktive. Inšpekcijske preglede omejuje na ro-ro trajekte in visokohitrostna potniška plovila, ki opravljajo linijske prevoze med pristaniščem države članice in pristaniščem tretje države, pri čemer je zastava plovila enaka zastavi zadevne države članice, ali notranja potovanja na linijskih prevozih v morskih območjih, v katerih lahko plujejo ladje razreda A v skladu z Direktivo 2009/45/ES.

Področje uporabe Direktive 2009/16/ES v zvezi s pomorskimi inšpekcijami države pristanišča pa se je razširilo in opredeljuje naravo inšpekcijskih pregledov, potrebnih za popolnoma varno izvajanje prevozov z ro-ro trajekti ali visokohitrostnimi potniškimi plovili.

Stališče poročevalca

Poročevalec podpira in pozitivno ocenjuje predlog Komisije, ki naj bi zagotovil jasna, poenostavljena in strožja skupna pravila za potovanja ro-ro trajektov in visokohitrostnih potniških plovil iz pristanišč EU ali vanje. Meni, da je trden in usklajen pravni okvir potreben, da bi zagotovili ne le skupno raven varnosti, temveč tudi konkurenčno okolje, pošteno za vse operaterjev ne glede na njihovo narodnost in na zastavo plovila.

Zato ocenjuje zlasti, da gre predlog v smeri poenostavitve, saj se izogiba pravni odvečnosti ter razjasnjuje področje uporabe te direktive in Direktive 2009/16/ES v zvezi s sistemom inšpekcijskih pregledov, ki jih izvaja država pristanišča.

Poleg tega predlog zagotavlja krepitev direktive. Določa namreč pogostnost inšpekcijskih pregledov na polletje, kar pomeni dva pregleda letno v razmiku šest mesecev, ter zapolnjuje pravno praznino, hkrati pa ne otežuje poenostavitve direktive ali ji škodi.

Potrebnih je nekaj podrobnih pojasnil. Poročevalec želi v uvodni izjavi 3 pojasniti področje uporabe te direktive in Direktive 2009/16/ES s predstavitvijo različnih primerov linijskih prevozov med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami, da se tako prepreči pravna praznina.

Meni tudi, da je treba v členu 2 opredeliti pristojni organ države članice, ker je v direktivi več sklicevanj nanj, njegove naloge pa se lahko razlikujejo glede na državo članico.

V členu 5 poročevalec meni, da bi lahko oprostitev inšpekcijskega pregleda linijskih prevozov zmanjšala varnost potnikov, zato predlaga, naj se jo izključi iz predloga.

V zvezi s stroški zaradi zadržanja plovila poročevalec predlaga pojasnitev besedila, tako da se jasno navede, da se stroški, povezani s pristaniščem, obravnavajo v pogodbenih odnosih, da se s tem izognemo pravni negotovosti.

Slednjič želi s še nekaj podrobnostmi bolj razjasniti besedilo.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter sprememba Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča ter razveljavitev Direktive Sveta 1999/35/ES

Referenčni dokumenti

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Datum predložitve EP

6.6.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Datum sprejetja

11.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Datum predložitve

19.4.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo