Menettely : 2016/0170(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0167/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0167/2017

Keskustelut :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Äänestykset :

PV 04/10/2017 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0373

MIETINTÖ     ***I
PDF 563kWORD 99k
21.4.2017
PE 594.091v02-00 A8-0167/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Daniela Aiuto

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta

(COM(2016)0369 – C8 0208/2016 – 2016/0170(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0369),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0208/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0167/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus     1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/45/EY16 määriteltyihin yhteisiin turvallisuusvaatimuksiin perustuva korkea turvallisuustaso säilyisi ja jotta voitaisiin taata, että liikennöijillä on jatkossakin samat liiketoimintamahdollisuudet, kyseisen direktiivin soveltamista olisi parannettava. Direktiiviä 2009/45/EY pitäisi soveltaa ainoastaan niihin matkustaja-aluksiin, joita varten sen turvallisuusvaatimukset on suunniteltu. Tietyt erityiset alustyypit, kuten apuveneet, purjelaivat ja alukset, jotka kuljettavat aluksen lukuun tai avomerilaitoksissa työskenteleviä koulutettuja henkilöitä, olisi sen vuoksi jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

(1)  Jotta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/45/EY16 määriteltyihin yhteisiin turvallisuusvaatimuksiin perustuva korkea turvallisuustaso ja matkustajien luottamus säilyisi ja jotta voitaisiin taata, että liikennöijillä on jatkossakin samat liiketoimintamahdollisuudet, kyseisen direktiivin soveltamista olisi parannettava. Direktiiviä 2009/45/EY pitäisi soveltaa ainoastaan niihin matkustaja-aluksiin, joita varten sen turvallisuusvaatimukset on suunniteltu. Tietyt erityiset alustyypit, kuten apuveneet, purjelaivat ja alukset, jotka kuljettavat aluksen lukuun tai avomerilaitoksissa työskenteleviä koulutettuja henkilöitä, olisi sen vuoksi jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

_________________

_________________

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä (EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä (EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Aluksessa kuljetettavia apuveneitä käytetään ainoastaan matkustajien siirtämiseen matkustaja-aluksesta rantaan ja takaisin lyhintä merireittiä. Ne eivät sovellu eikä niitä pitäisi käyttää muihin palveluihin, kuten rannikoiden nähtävyysretkiin. Kyseisiin retkiin olisi käytettävä aluksia, jotka täyttävät rannikkovaltion matkustaja-aluksille asettamat vaatimukset muun muassa IMO:n ohjeiden mukaisesti (MSC.1/Circ.1417, matkustaja-alusten apuveneitä koskevat ohjeet). Komission olisi arvioitava tarvetta antaa aluksessa kuljetettavia apuveneitä koskevat yhteiset eurooppalaiset vaatimukset, mukaan lukien pakolliset määräykset, ja sen olisi annettava erityiset ohjeet ennen vuotta 2020, jotta muun muassa voidaan helpottaa sääntöjen ja vaatimusten yhdenmukaistamista jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus   3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/45/EY jätetään soveltamisalan ulkopuolelle matkustaja-alukset, jotka eivät kulje konevoimalla. Purjealuksille ei pidä myöntää todistuskirjaa kyseisen direktiivin perusteella, jos niiden konevoima on tarkoitettu vain apu- ja varavoimaksi. Komission olisi siksi arvioitava tarve tätä matkustaja-alusten luokkaa koskevia yhteisiä eurooppalaisia vaatimuksia ja joka tapauksessa julkaistava erityiset ohjeet vuoteen 2020 mennessä. Näiden ohjeiden tarkoituksena olisi myös helpottaa jäsenvaltioiden soveltamien sääntöjen ja vaatimusten yhdenmukaistamista ilman, että asetetaan uusia vaatimuksia IMO:n sääntöjen lisäksi.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Avomerilaitoksilla käyvät alukset kuljettavat niiden työntekijöitä. Kyseisiltä työntekijöiltä edellytetään pakollisen turvallisuuskoulutuksen suorittamista ja tiettyjen terveysvaatimusten täyttämistä. Heitä olisi siksi pidettävä ”erityisinä” matkustajina, joihin on sovellettava erilaisia ja erityisiä, tämän direktiivin ulkopuolisia turvallisuusmääräyksiä. Jäsenvaltioiden olisi aktiivisesti tuettava IMO:n työtä avomerialusten turvallisuusmääräysten alalla päätöslauselman MSC.418(97) mukaisesti.

Tarkistus   5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT)17 on osoittanut, että kaikki jäsenvaltiot eivät myönnä alumiinirakenteisille aluksille todistuskirjoja direktiivin 2009/45/EY mukaisesti. Tämä johtaa epätasapainoiseen tilanteeseen, joka on haitallinen sen tavoitteen saavuttamisen kannalta, jolla pyritään luomaan yhtäläinen turvallisuustaso unionissa kotimaanreiteillä matkustaville matkustajille. Jotta voitaisiin välttää direktiivin epäyhtenäinen soveltaminen, joka on seurausta siitä, miten direktiivin soveltamisalaa tulkitaan suhteessa alumiinin samanarvoiseksi aineeksi määrittelevään määritelmään ja miten vastaavia paloturvallisuusvaatimuksia sovelletaan, samanarvoisen aineen määritelmää olisi selvennettävä.

(2)  Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT)17 on osoittanut, että kaikki jäsenvaltiot eivät myönnä alumiinirakenteisille aluksille todistuskirjoja direktiivin 2009/45/EY mukaisesti. Tämä johtaa epätasapainoiseen tilanteeseen, joka on haitallinen sen tavoitteen saavuttamisen kannalta, jolla pyritään luomaan yhtäläinen turvallisuustaso unionissa kotimaanreiteillä matkustaville matkustajille. Jotta voitaisiin välttää direktiivin epäyhtenäinen soveltaminen, joka on seurausta siitä, miten direktiivin soveltamisalaa tulkitaan suhteessa alumiinin samanarvoiseksi aineeksi määrittelevään määritelmään ja miten vastaavia paloturvallisuusvaatimuksia sovelletaan, samanarvoisen aineen määritelmää olisi selvennettävä. Siksi alumiinia olisi pidettävä teräksen kanssa samanarvoisena aineena kaikissa jäsenvaltioissa. Nykyisten alumiinialuksia koskevien kansallisten sääntöjen on kuitenkin todettu varmistavan korkean turvallisuustason kotimaanreiteillä matkustaville matkustajille. Jäsenvaltioiden olisi siksi voitava pitää voimassa nykyiset tiukemmat palonehkäisymenetelmänsä.

_________________

_________________

17 COM(2015)0508.

17 COM(2015)0508.

Tarkistus   6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Jotta voitaisiin parantaa oikeudellista selkeyttä ja yhdenmukaisuutta, tietyt määritelmät ja viittaukset olisi päivitettävä ja niiden yhdenmukaisuutta asiaa koskevien kansainvälisten tai unionin sääntöjen kanssa parannettava. Tässä yhteydessä erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että direktiivin 2009/45/EY soveltamisala pysyy samana eikä siinä vahvistettu turvallisuustaso muutu. Erityisesti perinteisten aluksen määritelmä olisi mukautettava nykyistä paremmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/59/EY18 kuitenkin niin, että rakennusvuotta ja -ainetta koskevat vaatimukset pysyvät muuttumattomina. Huvialuksen määritelmä olisi puolestaan mukautettava nykyistä paremmin ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (SOLAS-yleissopimus).

(3)  Jotta voitaisiin parantaa oikeudellista selkeyttä ja yhdenmukaisuutta, tietyt määritelmät ja viittaukset olisi päivitettävä ja niiden yhdenmukaisuutta asiaa koskevien kansainvälisten tai unionin sääntöjen kanssa parannettava. Tässä yhteydessä erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että direktiivin 2009/45/EY soveltamisala pysyy samana ja siinä vahvistettua turvallisuustasoa nostetaan. Erityisesti perinteisten aluksen määritelmä olisi mukautettava nykyistä paremmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/59/EY18 kuitenkin niin, että rakennusvuotta ja -ainetta koskevat vaatimukset pysyvät muuttumattomina. Huvialuksen määritelmä olisi puolestaan mukautettava nykyistä paremmin ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (SOLAS-yleissopimus).

_________________

_________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Suhteellisuusperiaate huomioon otettuna SOLAS-yleissopimukseen perustuvien voimassa olevien normatiivisten vaatimusten soveltaminen alle 24 metrin pituisiin pieniin matkustaja-aluksiin on osoittautunut vaikeaksi. Pienet alukset on lisäksi rakennettu pääasiassa muista rakennusaineista kuin teräksestä, minkä vuoksi vain hyvin pienelle määrälle niistä on myönnetty todistuskirjat direktiivin 2009/45/EY mukaisesti. Ottaen huomioon, että alle 24 metrin pituisille aluksille ei ole direktiivissä määritelty erityisiä turvallisuusnäkökohtia eikä vahvistettu asianmukaisia vaatimuksia, ne olisi sen vuoksi jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja niihin olisi sovellettava erityisiä jäsenvaltioiden määrittämiä turvallisuusvaatimuksia, koska jäsenvaltiot pystyvät arvioimaan paremmin näiden alusten navigointiin liittyviä paikallisista olosuhteista johtuvia rajoitteita, kuten etäisyys rannikkoon tai satamaan ja sääolosuhteet.

(4)  Suhteellisuusperiaate huomioon otettuna SOLAS-yleissopimukseen perustuvien voimassa olevien normatiivisten vaatimusten soveltaminen alle 24 metrin pituisiin pieniin matkustaja-aluksiin on osoittautunut vaikeaksi. Pienet alukset on lisäksi rakennettu pääasiassa muista rakennusaineista kuin teräksestä, minkä vuoksi vain hyvin pienelle määrälle niistä on myönnetty todistuskirjat direktiivin 2009/45/EY mukaisesti. Ottaen huomioon, että alle 24 metrin pituisille aluksille ei ole direktiivissä määritelty erityisiä turvallisuusnäkökohtia eikä vahvistettu asianmukaisia vaatimuksia, ne olisi sen vuoksi jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja niihin olisi sovellettava erityisiä jäsenvaltioiden määrittämiä turvallisuusvaatimuksia, koska jäsenvaltiot pystyvät arvioimaan paremmin näiden alusten navigointiin liittyviä paikallisista olosuhteista johtuvia rajoitteita, kuten etäisyys rannikkoon tai satamaan ja sääolosuhteet. Näiden vaatimusten määrittelyssä jäsenvaltioiden olisi toimittava komission julkaisemien ohjeiden mukaisesti. Näin tehdessään jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon muut IMO:n kansainväliset sopimukset ja vältettävä asettamasta uusia vaatimuksia kansainvälisten sääntöjen lisäksi. Komission olisi kiirehdittävä näitä aluksia koskevien ohjeiden kehittämistä vuoden 2017 työohjelmansa mukaisesti.

Tarkistus   8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Koska Kreikassa on runsaasti maantieteellisiltä ja ilmastollisilta ominaisuuksiltaan erityisiä saaria, joille on varmistettava tiivis ja säännöllinen liikennöinti sekä mantereelta että muilta Kreikan saarilta, ja niin ollen runsaasti mahdollisia meriliikenneyhteyksiä, Kreikan olisi voitava poiketa merialueiden määrittämisvaatimuksesta. Kreikan olisi erityisesti voitava luokitella matkustaja-alukset liikennöitävien yksittäisten merireittien mukaisesti mutta säilyttäen samat perusteet matkustaja-alusten luokille ja samat turvallisuusvaatimukset.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta voidaan lisätä avoimuutta ja helpottaa jäsenvaltioiden vapautuksia, samanarvoisuuksia ja lisäturvallisuustoimenpiteitä koskevien ilmoitusten tekemistä, komission olisi perustettava tätä varten tietokanta ja ylläpidettävä sitä. Sen olisi katettava toimenpiteitä koskevat ilmoitukset (niin luonnokset kuin hyväksytyt versiot).

(7)  Jotta voidaan lisätä avoimuutta ja helpottaa jäsenvaltioiden vapautuksia, samanarvoisuuksia ja lisäturvallisuustoimenpiteitä koskevien ilmoitusten tekemistä, komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa perustettava tätä varten tietokanta, jota sen olisi ylläpidettävä yleisesti saatavilla olevalla verkkosivustolla. Kyseisen tietokannan olisi katettava toimenpiteitä koskevat ilmoitukset (niin luonnokset kuin hyväksytyt versiot).

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen ja saadun kokemuksen huomioon ottamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen säädösvalta, jotta kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan tarvittaessa jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja jotta tekniset vaatimukset voidaan tarkistaa ja jotta voidaan laatia ehdot, joilla säädellään komission ylläpitämän tietokannan käyttöä, johon tallennetaan jäsenvaltioiden vapautuksia ja poikkeuspyyntöjä koskevat ilmoitukset tämän direktiivin mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa. Erityisesti delegoitujen säädösten valmisteluun osallistumisen tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat, ja niiden asiantuntijoilla on pääsy järjestelmällisesti komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(9)  Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen ja saadun kokemuksen huomioon ottamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen säädösvalta, jotta kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan tarvittaessa jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja jotta tekniset vaatimukset voidaan tarkistaa ja jotta voidaan laatia yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat sitä, millainen saatavuus ja käyttö on komission ylläpitämällä tietokannalla, johon tallennetaan jäsenvaltioiden vapautuksia ja poikkeuspyyntöjä koskevat ilmoitukset tämän direktiivin mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa. Erityisesti delegoitujen säädösten valmisteluun osallistumisen tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat, ja niiden asiantuntijoilla on pääsy järjestelmällisesti komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jotta unionin satamista ja unionin satamiin liikennöiville matkustaja-alusten liikennöijille voidaan tarjota yhtäläiset toimintaedellytykset riippumatta siitä, minkätyyppisillä reiteillä ne liikennöivät, unionin toimet IMOssa meneillään olevan, SOLAS-yleissopimuksen sääntöjen tarkistamista koskevan käsittelyn jouduttamiseksi olisi yhdenmukaistettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kanssa.

(10)  Jotta unionin satamista ja unionin satamiin liikennöiville matkustaja-alusten liikennöijille voidaan tarjota yhtäläiset toimintaedellytykset riippumatta siitä, minkä tyyppisillä reiteillä ne liikennöivät, unionin toimet IMOssa meneillään olevan, SOLAS-yleissopimuksen sääntöjen tarkistamista ja parantamista koskevan käsittelyn jouduttamiseksi olisi yhdenmukaistettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kanssa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Inhimillinen ulottuvuus on oleellinen osa aluksen turvallisuutta ja siihen liittyviä menettelyjä. Turvallisuuden korkean tason säilyttämiseksi on välttämätöntä ottaa huomioon turvallisuuden, laivalla asumisen, työolojen ja koulutuksen välinen yhteys sekä tarve riittävään koulutukseen rajatylittäviä pelastus- ja hälytystehtäviä varten. Unionin olisi siis oltava aloitteellinen myös kansainvälisesti, jotta alusten työntekijöiden sosiaalista ulottuvuutta voidaan valvoa ja parantaa.

Tarkistus   13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)  Täytäntöönpanon ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen helpottamiseksi Euroopan meriturvallisuusviraston roolia ja nykyisen matkustaja-alusten turvallisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän (PSS EG) käyttämistä olisi tuettava.

Tarkistus     14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/45/EY

2 artikla – 1 kohta – q alakohta – i alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

d a)  korvataan q alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”’merialueella’ 4 artiklan 2 kohdan nojalla vahvistettua aluetta;”

”’merialueella’ tai ’merireitillä’ 4 artiklan 2 kohdan nojalla vahvistettua aluetta tai, jos maantieteellisistä syistä ei ole mahdollista määrittää merialuetta, reittiä;”

Tarkistus     15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta

Direktiivi 2009/45/EY

2 artikla – 1 kohta – z a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

z a)  ’samanarvoisella aineella’ alumiiniseosta tai muuta palamatonta ainetta, jolla on käytettävän eristyksen ansiosta samanarvoiset rakenne- ja tiiviysominaisuudet kuin teräksellä normaalissa polttokokeessa altistuksen lopussa;

z a)  ’samanarvoisella aineella’ alumiiniseosta tai muuta palamatonta ainetta, jolla on itsessään tai käytettävän eristyksen ansiosta samanarvoiset rakenne- ja tiiviysominaisuudet kuin teräksellä normaalissa polttokokeessa altistuksen lopussa;

Tarkistus   16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta

Direktiivi 2009/45/EY

2 artikla – 1 kohta – z c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

z c)  ’perinteisellä aluksella’ mitä tahansa ennen vuotta 1965 suunniteltua historiallista matkustaja-alusta tai sen jäljennöstä, joka on rakennettu pääasiassa alkuperäisistä materiaaleista, mukaan lukien perinteisten purjehdus- ja merimiestaitojen kannustamiseen ja edistämiseen tarkoitetut alukset, jotka yhdessä ovat eläviä kulttuurimonumentteja ja joilla purjehditaan perinteisten merimiestaitojen ja tekniikoiden mukaisesti;

z c)  ’perinteisillä aluksilla’ kaikenlaisia historiallisia aluksia ja niiden jäljennöksiä, mukaan lukien perinteisten purjehdus- ja merimiestaitojen kannustamiseen ja edistämiseen tarkoitetut alukset, jotka yhdessä ovat eläviä kulttuurimonumentteja ja joilla purjehditaan perinteisten merimiestaitojen ja tekniikoiden mukaisesti;

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta

Direktiivi 2009/45/EY

2 artikla – 1 kohta – z e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

‘z e)  ’apuveneellä’ aluksessa kuljetettavaa venettä, jota käytetään yli 12 matkustajan siirtämiseen pysähdyksissä olevasta matkustaja-aluksesta rantaan ja takaisin;

‘z e)  ’apuveneellä’ aluksessa kuljetettavaa venettä, jota käytetään yli 12 matkustajan siirtämiseen pysähdyksissä olevasta matkustaja-aluksesta suoraan rantaan ja takaisin lyhintä merireittiä IMO:n ohjeen MSC.1/Circ.1417 mukaisesti;

Tarkistus   18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/45/EY

4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

Edellä 1 a alakohdasta poiketen Kreikka voi maantieteellisistä syistä laatia ja tarvittaessa saattaa ajan tasalle luettelon kaikista Kreikan merireiteistä merialueiden luettelon laatimisen ja ajantasaistamisen sijaan. Näin tehdessään Kreikan on noudatettava matkustaja-alusten luokille 1 kohdassa säädettyjä perusteita.

Tarkistus   19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/45/EY

5 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Satamavaltio saa tarkastaa kotimaanmatkoilla liikennöivän matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen ja sen asiakirjat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY* säännösten mukaisesti.

3.  Satamavaltio saa tarkastaa kotimaanmatkoilla liikennöivän matkustaja-aluksen, ro-ro-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen ja sen asiakirjat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY* säännösten mukaisesti.

Tarkistus   20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – e alakohta

Direktiivi 2009/45/EY

6 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Samanarvoisesta aineesta ennen tämän direktiivin voimaantuloa rakennettujen alusten on oltava tämän direktiivin vaatimusten mukaisia viimeistään [viiden vuoden kuluttua 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä].";

6.  Samanarvoisesta aineesta ennen ... päivää ...kuuta ... [2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu päivämäärä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] rakennettujen alusten on oltava tämän direktiivin vaatimusten mukaisia viimeistään [viiden vuoden kuluttua 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä].;

Tarkistus   21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – e a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/45/EY

6 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Lisätään 6 a kohta seuraavasti:

 

6 a.  Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, jäsenvaltio, jonka lipun alla purjehtii ... päivänä ...kuuta ... [voimaantulopäivä] yli 60 alumiiniseoksesta rakennettua matkustaja-alusta, voi ... päivään ...kuuta ... [lisätään päivä, joka 8 vuotta 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] saakka vapauttaa alumiiniseoksesta rakennetut B-, C- ja D-luokan matkustaja-alukset tämän direktiivin säännöksistä edellyttäen, että turvallisuustaso ei heikkene ja että vapautuksen saaneet matkustaja-alukset on rakennettu ennen ... päivää ...kuuta ... [2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu päivämäärä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] ja ne liikennöivät yksinomaan kyseisen jäsenvaltion satamien välillä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/45/EY

9 artikla – 4 kohta – 4 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

’Kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan kaikkiin saman luokan matkustaja-aluksiin, kun ne toimivat samoissa määritetyissä oloissa, ilman niiden lippuun tai toiminnan harjoittajien kansallisuuteen tai sijoittautumispaikkaan kohdistuvaa syrjintää.’

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/45/EY

9 artikla – 4 kohta – 4 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

’Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä on sovellettava ainoastaan niin kauan kuin alus liikennöi määritellyissä olosuhteissa.’

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/45/EY

9 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Toisessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava komission kyseistä tarkoitusta varten perustaman ja ylläpitämän tietokannan välityksellä. Komissiolla on 10 a artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä tietokantaan pääsyä koskevista ehdoista.”;

Toisessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava komission kyseistä tarkoitusta varten perustaman ja julkisesti saatavilla olevalla verkkosivustolla ylläpitämän tietokannan välityksellä. Komissiolla on 10 a artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä tietokantaan pääsyä koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä.”;

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Direktiivi 2009/45/EY

14 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

‘1.  Unioni esittää IMOlle kansainvälisillä matkoilla liikennöiviä matkustaja-aluksia koskevat ehdotukset, joiden tarkoituksena on jouduttaa IMOssa meneillään olevaa käsittelyä niiden vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, sääntöjen tarkistamiseksi, jotka sisältävät hallinnon harkinnan varaan jätettyjä asioita, jotta näille säännöille saadaan vahvistettua yhdenmukaistetut tulkinnat ja jotta niihin voidaan tehdä tarvittavat muutokset.

’1.  Unioni esittää IMOlle kansainvälisillä matkoilla liikennöiviä matkustaja-aluksia koskevat ehdotukset, joiden tarkoituksena on jouduttaa IMOssa meneillään olevaa käsittelyä niiden vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, sääntöjen tarkistamiseksi ja parantamiseksi, jotka sisältävät hallinnon harkinnan varaan jätettyjä asioita, jotta näille säännöille saadaan vahvistettua yhdenmukaistetut tulkinnat ja jotta niihin voidaan tehdä tarvittavat muutokset.

Tarkistus   26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/45/EY

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a)  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

 

Seuraamuksissa on erityisesti otettava huomioon rikkomisen vakavuus, kesto ja tahallisuus, ja jos tapaukseen liittyy raskauttavia asianhaaroja, on määrättävä ankarampia seuraamuksia.

(1)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Komission ehdotus

Direktiivissä 2009/45/EY määritellään EU:n jäsenvaltioiden kotimaanliikenteessä toimivien, teräksestä ja vastaavasta materiaalista valmistettujen uusien ja olemassa olevien matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset. Sillä pannaan EU:n tasolla täytäntöön IMO:n SOLAS-yleissopimuksen määräykset, joilla vahvistetaan matkustaja-aluksia eli enemmän kuin 12 matkustajaa kuljettavia aluksia koskevat tekniset vaatimukset alusten rakentamiselle, vakavuudelle, koneille, sähkölaitteille, paloturvallisuudelle ja hengenpelastusvarusteille. EU:n kotimaanliikenteessä on noin 3175 matkustaja-alusta, jotka liikennöivät direktiivissä luokitelluilla merialueilla, ja noin 900 alusta, jotka liikennöivät ainoastaan tietyillä satama-alueilla.

Nykyisten sääntöjen tarkistamista edelsi komission suorittama kuntokartoitus olemassa olevien matkustaja-alusten turvallisuusmääräyksistä, joka piti sisällään myös jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kuulemiset. Kartoituksesta kävi ilmi, että tietyt epämääräisyydet säännöksissä ovat johtaneet erilaisiin tulkintoihin kansallisten viranomaisten keskuudessa erityisesti siitä, kuuluvatko pienemmät laivat ja tietyt muut laivatyypit direktiivin piiriin vai eivät. Komission ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään vastaavia vaatimuksia. Tarkistetun direktiivin tavoitteena on erityisesti

  jättää soveltamisalan ulkopuolelle kaikki alle 24 metriä lyhyemmät uudet sekä vanhat matkustaja-alukset sekä jättää niitä koskevat turvallisuusmääräykset säänneltäväksi jäsenvaltiotasolla (3 art.),

  jättää soveltamisalan ulkopuolelle avomerialukset, jotka kuljettavat työntekijöitä tuulivoimaloiden kaltaisille avomerilaitteistoille, sekä (alusten kuljettamat) apuveneet, joita käytetään kuljettamaan matkustajia paikallaan olevasta matkustaja-aluksesta (esimerkiksi risteilyaluksesta) rantaan ja takaisin (2 art.),

  jättää soveltamisalan ulkopuolelle purjelaivat, jos konevoima on niiden apuvoimanlähde, sekä huvialukset ja perinteiset laivat, ja määritellä ne täsmällisemmin (2 art.),

  sisällyttää soveltamisalaan erityisesti alumiinista rakennetut matkustaja-alukset tunnustamalla, että alumiini on materiaalina samanarvoinen kuin teräs (2 artikla).

Lisäksi merialueiden luokittelua sen mukaan, millaiset riskit aluksilla on liikennöidä tietyillä merialueilla, on yksinkertaistettu, ja vaatimukset suojapaikoista, joihin haaksirikkoutuneet voivat rantautua, on korvattu selkeämmillä viittauksilla etäisyyteen rannikolta. Lisäksi komission on määrä perustaa tietokanta, jonne tallennetaan ja asetetaan saataville jäsenvaltioilta edellytetyt ilmoitukset vapautuksista sekä direktiivissä vaadituista vastaavista turvatoimista tai niiden lisäämisestä (14 art.). Päätteeksi päivitetään lukuisia teknisiä määritelmiä.

Esittelijän kanta

Esittelijä korostaa, että matkustaja-alusten turvallisuussääntöjen päätarkoitus on varmistaa, että matkustajat ja aluksen miehistö voivat matkustaa turvallisesti matkustaja-aluksilla EU:n alueella. Tämä ehdotettu yksinkertaistaminen lienee hyödyksi sääntöjen täysimittaisessa täytäntöönpanossa, seurannassa ja täytäntöönpanon valvonnassa jäsenvaltioissa, jolloin se osaltaan auttaa ylläpitämään kokonaisuudessaan korkeaa turvallisuuden tasoa.

Esittelijä tukee komission ehdotusta ja arvostaa aiemman REFIT-arvioinnin tuloksia, mutta esittelijän mielestä ehdotusta on vahvistettava ja muutettava monilla alueilla. Kuten ehdotuksesta käy ilmi, samanarvoisen materiaalin määrittelyn selkeyttämiseksi tehdyillä teknisillä lisätoimenpiteillä helpotetaan todennäköisesti myös päivitettyjen sääntöjen täytäntöönpanoa niissä jäsenvaltioissa, joissa alumiinista rakennetut matkustaja-alukset liikennöivät kotimaan reiteillä.

Ohjeet pienempien ja vapautettujen alusten turvallisuusmääräyksistä

Alle 24 metriä pitkiä aluksia käytetään laajalti matkustajaliikenteessä. Tällaiset laivat saattavat olla sangen suuria aluksia, jotka kuljettavat jopa 250 matkustajaa, kuten Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pani myös merkille. Vaikka saattaisikin olla suhteetonta vaatia samoja asioita kuin suuremmilta matkustaja-aluksilta, on tärkeää pitää yllä tiukkoja turvallisuussääntöjä ja -määräyksiä, kun jäsenvaltiolla on velvollisuus asettaa säännöt omilla vesillään liikennöiville aluksille. Esittelijä suosittelee siksi, että komissio tarjoaisi opastusta jäsenvaltioille, alan toimijoille ja operaattoreille. Kyseinen pienalussäännöstö helpottaa jäsenvaltioissa sovellettavien turvallisuussääntöjen lähentämistä.

Aluksessa kuljetettavia apuveneitä käytetään ainoastaan matkustajien siirtämiseen matkustaja-aluksesta (yleensä risteilyaluksesta) rantaan ja takaisin. Esittelijä painottaa, että niitä ei pitäisi käyttää muihin palveluihin, kuten rannikoiden nähtävyysretkiin. Niihin olisi käytettävä aluksia, jotka täyttävät rannikkovaltion matkustaja-aluksia koskevat vaatimukset. Komission olisi siksi arvioitava Euroopan yhteisten vaatimusten tarvetta, pakolliset säännökset mukaan luettuina, ja annettava erityiset tätä luokkaa koskevat ohjeet helpottamaan sääntöjen ja vaatimusten harmonisointia jäsenvaltioiden välillä.

Avomerilaitosten huoltoalukset eivät kuulu soveltamisalaan, koska ne kuljettavat avomerilaitoksille pikemminkin työntekijöitä kuin matkustajia. Tällä hetkellä ei ole olemassa kansainvälisesti sovittua normia työntekijöiden määritelmästä ja kuljetuksesta. Asiaa käsitellään IMO:n tasolla. Esittelijä kehottaa siksi jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti IMO:n työtä avomerialusten riittävien turvallisuusmääräysten määrittelemiseksi.

Purjelaivat olivat jo direktiivin ulkopuolella, koska ne ovat aluksia, jotka eivät kulje konevoimalla. Uusien sääntöjen mukaisesti nyt täsmennetään, että direktiivi ei koske myöskään aluksia, joiden konevoima on tarkoitettu vain apu- ja varavoimaksi. Jotta Euroopan purjelaivoilla olisi vastaisuudessakin yhdenmukaistetut turvallisuusmääräykset, esittelijä ehdottaa, että komissio arvioi ja asettaa yhteiset vaatimukset tähän luokkaan ja julkaisee täsmälliset ohjeet vuoteen 2020 mennessä.

Avoimuus

Direktiivillä mahdollistetaan, että jäsenvaltiot voivat parantaa turvallisuusmääräyksiä paikallisten olosuhteiden niin edellyttäessä, ottaa käyttöön kansallisia sääntöjä, jotka ovat samanarvoisia kuin direktiivin vaatimukset tai vapauttaa laivoja tietyistä vaatimuksista tietyin toiminnallisin edellytyksin (vuodenaika, päiväsaika, meriolosuhteet jne.). Kyseisistä toimista on ilmoitettava komissiolle ja hyväksymisen jälkeen myös muille jäsenvaltioille. Täyden avoimuuden varmistamiseksi myös suuren yleisön suuntaan kaikki vapautukset, samanarvoisuudet tai lisäturvallisuustoimenpiteet olisi julkaistava avoimesti saatavilla olevalla verkkosivustolla. Komission olisi määriteltävä kyseisen tietokannan saatavuutta ja käyttämistä koskevat yleiset ehdot hyvissä ajoin asiaankuuluvalla delegoidulla säädöksellä.

Turvallisuussäännöt ja aluksen miehistö

Matkustaja-aluksen turvallisuuden korkean tason säilyttämiseksi koko matkan ajan aluksen fyysisen rakenteen ja laitteiden lisäksi on syytä ottaa huomioon turvallisuuden, laivalla asumisen, työolojen ja henkilöstön koulutuksen välinen yhteys. Inhimillinen ulottuvuus on selkeästi oleellinen osa koko menettelyä. Esittelijän mielestä direktiivissä olisi todettava, että unionin on otettava aloitteellinen lähestymistapa tähän rooliin myös kansainvälisissä yhteyksissä, jotta alusten työntekijöiden sosiaalista ulottuvuutta voidaan tarkkailla ja parantaa.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.1.2017)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Valmistelija: Joëlle Bergeron

LYHYET PERUSTELUT

Tausta

Komission ehdotus koskee matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamista. Kyseinen direktiivi ei ole kovin vanha, mutta sitä on kuitenkin päivitettävä. Direktiivi koskee matkustaja-alusten korkeiden turvallisuusstandardien ylläpitoa Euroopan unionissa. Koska turvallisuustaso on taattu yhdenmukaisesti, direktiivissä säädetään varsin loogisesti alusten turvallisuuskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Ehdotetut muutokset esitetään jäljempänä aloittain.

Sääntelyn yksinkertaistaminen

Komission ehdotus sisältyy sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaan REFIT‑ohjelmaan, jonka tavoitteena on unionin lainsäädännön yksinkertaistaminen mahdollisuuksien mukaan. Tähän sisältyy jossain määrin myös tiettyjen toimintojen sääntelyn purkaminen. Vaikka onkin loogista, että matkustaja-aluksiin sovelletaan tiukkoja turvallisuussääntöjä, on ilmeistä, että pieniin eli alle 24 metriä pitkiin aluksiin ei tarvitse soveltaa yhdenmukaisia turvallisuussääntöjä, koska säännöt ovat liian rajoittavia tai ne eivät ole sovellettavissa. Tällä ehdotuksella poistetaan siis pieniä aluksia koskevat unionin säännökset suurnopeusaluksia lukuun ottamatta ja jätetään sääntelyvapaus jäsenvaltioille. Direktiiviä ei sovelleta myöskään huvialuksiin.

Valmistelija panee merkille, että yksinkertaistamisen yhteydessä monet direktiivin sisältämät määritelmät on mukautettu nykytilannetta vastaaviksi. Alun perin direktiiviä sovellettiin teräksestä ja vastaavista materiaaleista sekä kevyistä materiaaleista valmistettuihin aluksiin, mutta sitä ei ole sovellettu samalla tavoin kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdotuksella selvennetään siis direktiivin soveltamisalaa määrittämällä, että alumiini vastaa materiaalina terästä ja on yhtä kestävää, jotta saadaan aikaan aluksia koskevat yhteiset turvallisuusnormit.

Nykyisessä direktiivissä merialueet jaetaan useisiin alueisiin meren vaarallisuuden mukaan ja sallitaan pienten alusten navigointi alueilla, jotka ovat lähellä rannan suojapaikkoja. Suojapaikkoja ei ole välttämättä helppo löytää, mikä on vaikeuttanut navigoitavien alueiden rajojen laskemista kevyemmille aluksille. Lisäksi suojapaikkakäsite poistetaan, jotta voidaan helpommin viitata etäisyyteen rantaviivasta.

Samassa yksinkertaistamisen hengessä direktiiviehdotuksella pyritään mukauttamaan uusien alusten valvontasäännöt olemassa olevia aluksia koskeviin sääntöihin. Lopuksi useita tarpeettomia siirtymäsäännöksiä poistetaan direktiivistä sen luettavuuden parantamiseksi.

Tietokanta

Ehdotuksessa esitetään, että komissio parantaa mahdollisuuksia tutustua alusten kansallisiin turvallisuusvaatimuksiin – jotka voivat vaihdella eri tapauksissa –, mikä auttaa sekä valvontaviranomaisia että alusten liikennöijiä. Ehdotuksen mukaan komissio perustaisi erilaiset kansalliset turvallisuusvaatimukset käsittävän tietokannan. Tietokantaa hallinnoisi komissio, ja se olisi asianosaisten käytettävissä. Kyseinen ehdotus on erittäin hyödyllinen, sillä sen avulla parannetaan oikeussuojaa samalla kun jäsenvaltioille jätetään täysi vapaus säilyttää omat kansalliset vaatimuksensa.

Komiteamenettely

Muita muutoksia ehdotetaan direktiivin säännösten mukauttamiseksi Lissabonin sopimuksessa asetettuun komiteamenettelyn uuteen kehykseen. Viittaukset täytäntöönpanosäädöksiin päivitetään, ja valvonnan käsittävä sääntelymenettely korvataan delegoiduilla säädöksillä.

Delegoitujen säädösten avulla voidaan tulevaisuudessa muuttaa joitakin teknisiä vaatimuksia ja säädellä edellä mainittua tietokantaa, ja lisäksi komissio voi rajoittaa joidenkin kansainvälisten vesiliikenteen turvallisuutta koskevien sopimusten soveltamista unionissa niihin myöhemmin tehtävien muutosten yhteydessä. Valmistelija kiinnitti erityistä huomiota ehdotuksen näihin seikkoihin, eikä hän esitä uuteen siirrettyyn päätösvaltaan liittyviä varaumia.

Johtopäätös

Valmistelija toteaa tarkastelleensa luonteeltaan erittäin teknistä direktiiviehdotusta eikä esitä vastalauseita. Voimassa olevan sääntelykehyksen mukautukset etenkin komiteamenettelyn osalta ovat asianmukaisia, ja hallinnollinen yksinkertaistaminen ansaitsee tunnustusta.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta voidaan lisätä avoimuutta ja helpottaa jäsenvaltioiden vapautuksia, samanarvoisuuksia ja lisäturvallisuustoimenpiteitä koskevien ilmoitusten tekemistä, komission olisi perustettava tätä varten tietokanta ja ylläpidettävä sitä. Sen olisi katettava toimenpiteitä koskevat ilmoitukset (niin luonnokset kuin hyväksytyt versiot).

(7)  Jotta voidaan lisätä avoimuutta ja helpottaa jäsenvaltioiden vapautuksia, samanarvoisuuksia ja lisäturvallisuustoimenpiteitä koskevien ilmoitusten tekemistä, komission olisi perustettava tätä varten tietokanta ja ylläpidettävä sitä. Sen olisi katettava toimenpiteitä koskevat ilmoitukset (niin luonnokset kuin hyväksytyt versiot). Nämä tiedot on asetettava julkisesti saataville.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset

Viiteasiakirjat

COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

9.6.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Joëlle Bergeron

11.7.2016

Valiokuntakäsittely

29.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Andrey Novakov


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset

Viiteasiakirjat

COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

15.6.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Daniela Aiuto

15.6.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.4.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus