Förfarande : 2016/0170(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0167/2017

Ingivna texter :

A8-0167/2017

Debatter :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0373

BETÄNKANDE     ***I
PDF 567kWORD 90k
21.4.2017
PE 594.091v02-00 A8-0167/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Daniela Aiuto

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0369),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0208/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 oktober 2016(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0167/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag     1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att en hög säkerhetsnivå ska kunna upprätthållas, som garanteras genom gemensamma säkerhetsnormer som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG16, och för att bevara lika villkor, bör tillämpningen av det direktivet förbättras. Direktiv 2009/45/EG bör endast tillämpas på passagerarfartyg och fartyg för vilka säkerhetsnormer finns. Ett antal specifika fartygstyper bör därför undantas från tillämpningsområdet, t.ex. tendrar, segelfartyg och fartyg som transporterar utbildad personal som är sysselsatt ombord för fartygets behov eller på havsbaserade anläggningar.

(1)  För att en hög säkerhetsnivå och passagerarnas förtroende ska kunna upprätthållas, som garanteras genom gemensamma säkerhetsnormer som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG16, och för att bevara lika villkor, bör tillämpningen av det direktivet förbättras. Direktiv 2009/45/EG bör endast tillämpas på passagerarfartyg och fartyg för vilka säkerhetsnormer finns. Ett antal specifika fartygstyper bör därför undantas från tillämpningsområdet, t.ex. tendrar, segelfartyg och fartyg som transporterar utbildad personal som är sysselsatt ombord för fartygets behov eller på havsbaserade anläggningar.

_________________

_________________

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (EUT L 163, 25.6.2009, s. 1).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (EUT L 163, 25.6.2009, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Tendrar som medförs ombord på fartyg används för att transportera passagerare från passagerarfartyg direkt till land och tillbaka, längs den kortaste sjöfartsrutten. De är olämpliga, och bör inte användas, för andra typer av tjänster såsom sightseeingutflykter längs kuster. Sådana utflykter bör tillhandahållas av fartyg som uppfyller kuststatens krav för passagerarfartyg, enligt vad som föreskrivs bland annat i IMO:s riktlinjer (MSC.1/Circ. 1417 om riktlinjer för tendrar för passagerarfartyg). Kommissionen bör bedöma behovet av gemensamma europeiska krav, inbegripet tvingande föreskrifter, för tendrar som medförs ombord på fartyg, och den bör utfärda specifika riktlinjer före 2020, i syfte att bland annat underlätta harmoniseringen av bestämmelser och normer mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG omfattar inte passagerarfartyg som inte drivs mekaniskt. Segelfartyg bör inte certifieras i enlighet med det direktivet då den mekaniska framdrivningen på dessa fartyg endast är avsedd att användas som hjälp och i nödsituationer. Kommissionen bör därför bedöma behovet av gemensamma europeiska krav för denna kategori av passagerarfartyg, och bör under alla omständigheter publicera särskilda riktlinjer senast 2020. Syftet med dessa riktlinjer bör även vara att underlätta harmoniseringen av de bestämmelser och normer som används i medlemsstaterna, utan att man för den skull lägger till ytterligare krav utöver de som redan fastställs i IMO:s bestämmelser.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Havsbaserade anläggningar betjänas av fartyg som transporterar arbetstagare. Dessa arbetstagare är skyldiga att med godkänt resultat genomgå obligatorisk säkerhetsutbildning och uppfylla vissa obligatoriska krav avseende medicinsk lämplighet. Arbetstagarna bör därför betraktas som ”speciella” passagerare som måste omfattas av andra och specifika säkerhetsbestämmelser, utanför tillämpningsområdet för detta direktiv. Medlemsstaterna bör aktivt stödja IMO:s arbete beträffande säkerhetsnormer för fartyg inom offshoresektorn med hänvisning till IMO:s resolution MSC.418(97).

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet (Refit-programmet)17 har visat att inte alla medlemsstater certifierar fartyg i aluminium enligt direktiv 2009/45/EG. Detta skapar en obalanserad situation som undergräver målet att uppnå en gemensam hög säkerhetsnivå för passagerare som färdas ombord på fartyg i unionen. För att undvika olikheter i tillämpningen till följd av tolkningen av direktivets tillämpningsområde vad gäller definitionen av aluminium som ett likvärdigt material och tillämpligheten av motsvarande brandskyddsnormer bör definitionen av likvärdigt material förtydligas.

(2)  Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet (Refit-programmet)17 har visat att inte alla medlemsstater certifierar fartyg i aluminium enligt direktiv 2009/45/EG. Detta skapar en obalanserad situation som undergräver målet att uppnå en gemensam hög säkerhetsnivå för passagerare som färdas ombord på fartyg i unionen. För att undvika olikheter i tillämpningen till följd av tolkningen av direktivets tillämpningsområde vad gäller definitionen av aluminium som ett likvärdigt material och tillämpligheten av motsvarande brandskyddsnormer bör definitionen av likvärdigt material förtydligas. Följaktligen bör aluminium anses vara ett material likvärdigt med stål i alla medlemsstater. Det har dock konstaterats att de befintliga nationella bestämmelserna för fartyg i aluminium säkerställer en hög säkerhetsnivå för passagerare som färdas ombord inrikes. Medlemsstaterna bör därför kunna behålla sina nuvarande strängare metoder för förebyggande av brand.

_________________

_________________

17 KOM(2015) 508.

17 KOM(2015) 508.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För att öka den rättsliga klarheten och följdriktigheten bör ett antal definitioner och hänvisningar uppdateras och ytterligare anpassas till motsvarande internationell lagstiftning eller unionslagstiftning. I samband med detta bör särskild försiktighet iakttas för att inte ändra nuvarande tillämpningsområde och säkerhetsnivå i direktiv 2009/45/EG. Särskilt definitionen av traditionsfartyg bör anpassas bättre till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG18, samtidigt som de nuvarande kriterierna för byggnadsår och typ av material behålls. Definitionen av fritidsfartyg och fritidsbåt bör anpassas ytterligare till den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (Solas-konventionen).

(3)  För att öka den rättsliga klarheten och följdriktigheten bör ett antal definitioner och hänvisningar uppdateras och ytterligare anpassas till motsvarande internationell lagstiftning eller unionslagstiftning. I samband med detta bör särskild försiktighet iakttas för att inte ändra nuvarande tillämpningsområde och att höja den säkerhetsnivå som fastställs i direktiv 2009/45/EG. Särskilt definitionen av traditionsfartyg bör anpassas bättre till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG18, samtidigt som de nuvarande kriterierna för byggnadsår och typ av material behålls. Definitionen av fritidsfartyg och fritidsbåt bör anpassas ytterligare till den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (Solas-konventionen).

_________________

_________________

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10).

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Med tanke på proportionalitetsprincipen har nuvarande föreskrivande krav som härrör från Solas-konventionen visat sig vara svåra att anpassa till små passagerarfartyg med en längd under 24 meter. Dessutom är små fartyg huvudsakligen byggda av annat material än stål och endast ett mycket begränsat antal sådana fartyg har därför certifierats enligt direktiv 2009/45/EG. Då inga specifika säkerhetsproblem föreligger och inga lämpliga normer finns i direktivet bör fartyg med en längd under 24 meter undantas från tillämpningsområdet och omfattas av särskilda säkerhetsnormer som fastställs av medlemsstaterna som har bättre förutsättningar att bedöma de lokala begränsningarna i fråga om navigering för dessa fartyg när det gäller avstånd till land eller hamn och väderförhållanden.

(4)  Med tanke på proportionalitetsprincipen har nuvarande föreskrivande krav som härrör från Solas-konventionen visat sig vara svåra att anpassa till små passagerarfartyg med en längd under 24 meter. Dessutom är små fartyg huvudsakligen byggda av annat material än stål och endast ett mycket begränsat antal sådana fartyg har därför certifierats enligt direktiv 2009/45/EG. Då inga specifika säkerhetsproblem föreligger och inga lämpliga normer finns i direktivet bör fartyg med en längd under 24 meter undantas från tillämpningsområdet och omfattas av särskilda säkerhetsnormer som fastställs av medlemsstaterna som har bättre förutsättningar att bedöma de lokala begränsningarna i fråga om navigering för dessa fartyg när det gäller avstånd till land eller hamn och väderförhållanden. Vid fastställande av dessa normer bör medlemsstaterna följa de riktlinjer som ska offentliggöras av kommissionen. I detta sammanhang bör de även beakta andra internationella överenskommelser och konventioner från IMO samt undvika att införa ytterligare krav utöver de existerande internationella normerna. Kommissionen bör påskynda utarbetandet av riktlinjer för dessa fartyg, i enlighet med kommissionens arbetsprogram för 2017.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Till följd av de särskilda geografiska och vädermässiga förhållandena och det stora antalet öar i Grekland som måste betjänas ofta och regelbundet, både från fastlandet och från andra grekiska öar, och det därav följande stora antalet möjliga sjöfartslinjer, bör Grekland ges möjlighet att avvika från kravet på att fastställa fartområden. Grekland bör i synnerhet tillåtas klassificera passagerarfartyg enligt den specifika sjöfartsrutt som de trafikerar, med bibehållande av samma kriterier för klasser av passagerarfartyg och samma säkerhetsnormer.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att öka insynen och underlätta medlemsstaternas anmälan av undantag, motsvarigheter och ytterligare säkerhetsåtgärder bör en databas inrättas och underhållas för detta ändamål av kommissionen. Den bör innehålla både utkasten till de anmälda åtgärderna och den antagna versionen.

(7)  För att öka insynen och underlätta medlemsstaternas anmälan av undantag, motsvarigheter och ytterligare säkerhetsåtgärder bör kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, inrätta en databas för detta ändamål, som den bör underhålla och offentliggöra på en webbplats tillgänglig för allmänheten. Databasen bör innehålla både utkasten till de anmälda åtgärderna och den antagna versionen.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I syfte att ta hänsyn till utvecklingen på internationell nivå och erfarenheterna och för att öka öppenheten bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att utesluta ändringar av internationella instrument från tillämpningsområdet för detta direktiv om nödvändigt, uppdatera tekniska krav och fastställa villkor för användningen av den databas som förvaltas av kommissionen för medlemsstaternas anmälningar om undantag och ansökningar om undantag i enlighet med detta direktiv. Det är av särskild vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med de principer som fastställs i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa likvärdigt deltagande i utarbetandet av delegerade akter bör i synnerhet Europaparlamentet och rådet få alla dokument samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ha tillträde till mötena med kommissionens expertgrupper där utarbetandet av delegerade akter behandlas.

(9)  I syfte att ta hänsyn till utvecklingen på internationell nivå och erfarenheterna och för att öka öppenheten bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att utesluta ändringar av internationella instrument från tillämpningsområdet för detta direktiv om nödvändigt, uppdatera tekniska krav och fastställa närmare bestämmelser för tillgång till och användningen av den databas som förvaltas av kommissionen för medlemsstaternas anmälningar om undantag och ansökningar om undantag i enlighet med detta direktiv. Det är av särskild vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med de principer som fastställs i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa likvärdigt deltagande i utarbetandet av delegerade akter bör i synnerhet Europaparlamentet och rådet få alla dokument samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ha tillträde till mötena med kommissionens expertgrupper där utarbetandet av delegerade akter behandlas.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att skapa lika villkor för passagerarfartyg som används för resor från och till hamnar i unionen, oavsett vilken typ av resa de används för, bör unionens insatser för att påskynda det arbete som pågår inom IMO med att revidera reglerna i Solas-konventionen anpassas till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(10)  För att skapa lika villkor för passagerarfartyg som används för resor från och till hamnar i unionen, oavsett vilken typ av resa de används för, bör unionens insatser för att påskynda det arbete som pågår inom IMO med att revidera och förbättra reglerna i Solas-konventionen anpassas till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Den mänskliga faktorn utgör en grundläggande del i sjösäkerheten och därmed sammanhängande förfaranden. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå är det nödvändigt att beakta kopplingen mellan säkerhet, boendeförhållanden ombord, arbetsvillkor och utbildning, liksom behovet av adekvat utbildning för räddnings- och nödinsatser över gränserna. EU bör därför spela en proaktiv roll, även internationellt, för att övervaka och förbättra den sociala dimensionen för arbetstagare ombord.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  I syfte att underlätta genomförande- och införlivandeprocesserna bör Emsas roll och användningen av den befintliga expertgruppen för säkerheten på passagerarfartyg, som hör till sjösäkerhetsgruppen, stödjas.

Ändringsförslag     14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led da (nytt)

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 2 – inledningen – led q – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(da)  I led q ska första stycket ersättas med följande:

”fartområde: ett område som fastställs enligt artikel 4.2.”

”fartområde eller sjöfartsrutt: ett område eller – när det av geografiska skäl inte är möjligt att fastställa ett fartområde – en rutt som fastställs enligt artikel 4.2.”

Ändringsförslag     15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led j

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 2 – inledningen – led za

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

za)  likvärdigt material: aluminiumlegering eller något annat obrännbart material som uppvisar hållfasthets- och integritetsegenskaper som motsvarar stålets efter att ha utsatts för tillämplig exponering enligt standardbrandprovet på grund av isoleringen.

za)  likvärdigt material: aluminiumlegering eller något annat obrännbart material som, av sig själv eller på grund av isoleringen, uppvisar hållfasthets- och integritetsegenskaper som motsvarar stålets efter att ha utsatts för tillämplig exponering enligt standardbrandprovet.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led j

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 2 – inledningen – led zc

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

zc)  traditionsfartyg: alla slags historiska passagerarfartyg konstruerade före 1965 och kopior av sådana, företrädesvis byggda i de ursprungliga materialen, inklusive sådana som har byggts för att uppmuntra och främja traditionella färdigheter och sjömanskap, vilka tillsammans utgör levande kulturella minnesmärken, och som handhas enligt traditionella principer för sjömanskap och teknik.

zc)  traditionsfartyg: alla slags historiska fartyg och kopior av dem, inklusive sådana som har byggts för att uppmuntra och främja traditionella färdigheter och sjömanskap, vilka tillsammans utgör levande kulturella minnesmärken, och som handhas enligt traditionella principer för sjömanskap och teknik.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led j

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 2 – inledningen – led ze

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ze)  tender: en skeppsbåt som används för transport av fler än 12 passagerare mellan ett stillaliggande passagerarfartyg och land.

ze)  tender: en skeppsbåt som används för transport av fler än 12 passagerare direkt från ett stillaliggande passagerarfartyg till land och tillbaka, längs den kortaste sjöfartsrutten, enligt IMO:s riktlinjer MSC.1/Circ.1417.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)   Följande stycke ska läggas till:

 

Genom undantag från led a i första stycket får Grekland, av geografiska skäl, fastställa och vid behov uppdatera en förteckning över sjöfartsrutter som täcker alla rutter inom Grekland, i stället för att fastställa eller uppdatera en förteckning över fartområden. Grekland ska i sådana fall använda kriterierna för klasser av passagerarfartyg enligt punkt 1.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led b

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  En hamnstat får inspektera ett passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som används på inrikes resor och granska dess handlingar enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG*.

”3.  En hamnstat får inspektera ett passagerarfartyg, ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som används på inrikes resor och granska dess handlingar enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG*.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led e

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 6 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Fartyg som byggts i ett likvärdigt material före ikraftträdandet av detta direktiv ska uppfylla kraven i direktivet senast [5 år efter det datum som avses i artikel 2.1 andra stycket].”.

6.  Fartyg som byggts i ett likvärdigt material före [det datum för införlivande som avses i artikel 2.1 andra stycket] ska uppfylla kraven i direktivet senast [ange datum: fem år efter det datum som avses i artikel 2.1 andra stycket].”.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led ea (nytt)

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 6 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Följande punkt ska läggas till som punkt 6a:

 

”6a.  Genom undantag från punkt 6 kan en medlemsstat som har fler än 60 passagerarfartyg som är byggda av aluminiumlegering och som för medlemsstatens flagg den [ange datum för ikraftträdande], fram till och med [ange datum: 8 år efter det datum för införlivande som avses i artikel 2.1 andra stycket] undanta passagerarfartyg i klasserna B, C och D som är byggda av aluminiumlegering från bestämmelserna i detta direktiv, förutsatt att säkerhetsnivån inte sänks och att alla undantagna passagerarfartyg byggdes före den [ange det datum för införlivande som avses i artikel 2.1 andra stycket] och enbart trafikerar rutter mellan hamnar i den medlemsstaten.”

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8 – led b

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”Alla sådana bestämmelser ska tillämpas på alla passagerarfartyg i samma klass eller på höghastighetsfartyg när de går i trafik under samma förhållanden, utan åtskillnad vad gäller deras flagg eller operatörens nationalitet eller etableringsort.”

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8 – led b

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”De bestämmelser som avses i punkt 3 ska gälla endast så länge som fartyget eller höghastighetsfartyget går i trafik på de angivna villkoren.”

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8 – led b

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De bestämmelser som avses i andra och fjärde styckena ska anmälas genom en databas som inrättats och underhålls av kommissionen för detta ändamål. Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på villkoren för tillgång till denna databas.”.

De bestämmelser som avses i andra och fjärde styckena ska anmälas genom en databas som inrättats, underhålls och tillgängliggörs på en offentlig webbplats av kommissionen för detta ändamål. Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på närmare bestämmelser för tillgång till denna databas.”.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Med avseende på passagerarfartyg som används på internationella resor ska unionen lägga fram förslag till IMO om att påskynda det pågående arbetet inom IMO med att revidera de regler i 1974 års Solas-konvention, i gällande version, som innehåller frågor vars tolkning överlåts till administrationens eget gottfinnande, att fastställa harmoniserade tolkningar av reglerna och i enlighet därmed anta ändringar av dessa.

”1.  Med avseende på passagerarfartyg som används på internationella resor ska unionen lägga fram förslag till IMO om att påskynda arbetet inom IMO med att revidera och förbättra de regler i 1974 års Solas-konvention, i gällande version, som innehåller frågor vars tolkning överlåts till administrationens eget gottfinnande, att fastställa harmoniserade tolkningar av reglerna och i enlighet därmed anta ändringar av dessa.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Direktiv 2009/45/EG

Artikel 15 – stycke 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  I artikel 15 ska följande stycke läggas till:

 

”Sanktionerna ska i synnerhet fastställas med hänsyn till överträdelsens allvar, varaktighet och uppsåtlighet och utökas om det förekommer försvårande omständigheter.”

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Kommissionens förslag

I direktiv 2009/45/EG fastställs säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för nya och existerande fartyg av stål eller likvärdigt material och för höghastighetsfartyg som tillhandahåller inrikes tjänster i EU:s medlemsstater. Direktivet genomför på EU-nivå reglerna i IMO:s Solas-konvention, som fastställer tekniska krav för fartygskonstruktion, stabilitet, maskineri, elektriska anordningar, brandskydd och livräddningsutrustning för passagerarfartyg, det vill säga fartyg som medför fler än tolv passagerare. Flottan av inrikes passagerarfartyg i EU omfattar cirka 3 175 fartyg som färdas på olika fartområden som klassificerats enligt direktivet, och cirka 900 fartyg som endast trafikerar utsedda hamnområden.

Översynen av de befintliga bestämmelserna följer på kommissionens kontroll av ändamålsenligheten hos lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg, inbegripet samråd med medlemsstaterna och intressenter. Kontrollen visade att vissa tvetydigheter i lagbestämmelserna lett till att nationella myndigheter tolkat dem på olika sätt, särskilt i fråga om huruvida mindre fartyg och vissa andra typer av fartyg omfattas av direktivet. Kommissionens förslag syftar till att förenkla och förtydliga de motsvarande kraven. Det reviderade direktivet kommer i synnerhet att

  utesluta alla passagerarfartyg under 24 meter, såväl existerande som nya, från tillämpningsområdet, och överlåta åt medlemsstaterna att reglera relevanta säkerhetsnormer (artikel 3),

  utesluta försörjningsfartyg inom offshoresektorn som transporterar arbetstagare till havsbaserade anläggningar, såsom vindkraftparker, liksom tendrar som är skeppsbåtar som används för transport av passagerare mellan ett stillaliggande passagerarfartyg, såsom ett kryssningsfartyg, och land,

  utesluta segelfartyg om de i hjälpsyfte är försedda med mekanisk framdrivning, liksom fritidsfartyg och traditionsfartyg, genom att mer exakt definiera dem (artikel 2),

  uttryckligen inkludera fartyg byggda av aluminium i tillämpningsområdet, genom att erkänna aluminium som ett material som är likvärdigt med stål (artikel 2).

Klassificeringen av fartområden, beroende på risken för fartyg som verkar i en särskild del av havet, förenklas och kriterierna avseende skyddade platser där nödställda kan ta sig i land ersätts med en tydligare hänvisning till avståndet från kusten. Dessutom ska en databas inrättas av kommissionen för att förvalta och tillgängliggöra anmälningar som krävs från medlemsstaterna om undantag, motsvarigheter eller ytterligare säkerhetsåtgärder som de kan anta med hänsyn till direktivets krav (artikel 14). Slutligen uppdateras en rad tekniska definitioner.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden understryker att huvudsyftet med lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg bör vara att säkerställa att passagerare och besättning kan resa tryggt ombord på passagerarfartyg och andra båtar i EU. Den föreslagna förenklingen bör bidra till att fullt ut genomföra, övervaka och tillämpa bestämmelserna i medlemsstaterna och därmed bidra till att upprätthålla en hög övergripande säkerhetsnivå.

Föredraganden stöder i stort kommissionens förslag och ställer sig bakom resultaten av den föregående Refit-utvärderingen, men anser att det finns ett antal områden där förslaget behöver skärpas och ändras. I enlighet med förslaget bör ytterligare tekniskt arbete för att tydliggöra definitionen av likvärdigt material också underlätta genomförandet av de uppdaterade reglerna i medlemsstater där passagerarfartyg byggda i aluminium tillhandahåller inrikes tjänster.

Vägledning om säkerhetsnormer för mindre fartyg och undantagna fartyg

Mindre fartyg under 24 meter används i stor utsträckning för persontransport. Sådana fartyg kan också vara betydande fartyg och medföra upp till 250 passagerare, vilket också konstaterats av EESK. Medan det kan vara oproportionerligt att ställa samma krav på dessa som på större passagerarfartyg, är det viktigt att upprätthålla stränga säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer när det åligger medlemsstaterna att fastställa reglerna för sådana fartyg som trafikerar deras vatten. Föredraganden föreslår därför att kommissionen ger vägledning till medlemsstater, industri och aktörer. En sådan ”kod för små fartyg” kommer att främja samstämmighet i fråga om säkerhetsbestämmelser och kontroller som tillämpas i medlemsstaterna.

Tendrar som medförs ombord på fartyg används endast för att transportera passagerare mellan fartyg (främst kryssningsfartyg) och land. Föredraganden är angelägen om att sådana fartyg inte bör användas för andra typer av tjänster, såsom sightseeing-utflykter längs kusten. Dessa tjänster bör endast utföras av fartyg som uppfyller kuststatens krav för passagerarfartyg. Kommissionen bör därför bedöma behovet av gemensamma europeiska krav, inklusive tvingande föreskrifter, och utfärda specifika riktlinjer för denna kategori, i syfte att underlätta harmoniseringen av regler och normer mellan medlemsstaterna.

Försörjningsfartyg inom offshoresektorn utesluts från tillämpningsområdet på grund av det faktum att de transporterar industripersonal, snarare än passagerare, till havsbaserade anläggningar. För närvarande finns det ingen internationell norm i fråga om definitionen och transporten av industripersonal, vilket ska tas upp inom IMO. Föredraganden uppmanar därför medlemsstaterna att aktivt stödja arbetet inom IMO för att fastställa tillfredsställande säkerhetsnormer för fartyg inom offshoresektorn.

Segelfartyg hade redan uteslutits från direktivets tillämpningsområde som passagerarfartyg som inte drivs mekaniskt. Enligt de nya reglerna anges nu att också fartyg som i hjälpsyfte och för nödsituationer är försedda med mekanisk framdrivning ska uteslutas. För att upprätthålla harmoniserade säkerhetsnivåer för segelfartyg i Europa föreslår föredraganden att kommissionen bedömer och utfärdar gemensamma krav för denna kategori och publicerar särskilda riktlinjer senast 2020.

Öppenhet

Direktivet låter medlemsstaterna vidta åtgärder för att förbättra säkerhetsnormer för att hantera särskilda lokala omständigheter, införa nationella regler som motsvarar ett av direktivets krav, eller undanta fartyg från vissa krav under vissa driftsförhållanden (årstid, tid på dygnet, sjöförhållanden etc.). Sådana åtgärder måste anmälas till kommissionen och, efter att de antagits, också meddelas till andra medlemsstater. För att garantera fullständig öppenhet, också för allmänheten, bör alla undantag, motsvarigheter och ytterligare säkerhetsåtgärder offentliggöras på en webbplats som är tillgänglig för allmänheten. De allmänna villkoren för tillgång till och användning av respektive databas bör vid lämplig tidpunkt anges av kommissionen, via en lämplig delegerad akt.

Säkerhetsnormer och fartygsbesättning

För att bibehålla en hög säkerhetsnivå under ett passagerarfartygs hela resa är det viktigt att inte ta endast fartygets fysiska struktur och utrustning i beaktande, utan även sambandet mellan säkerhet, boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyget och utbildning av besättningen. Det är tydligt att den mänskliga faktorn är en grundläggande del av hela processen. Föredraganden anser att det i direktivet bör anges att EU bör spela en proaktiv roll, också i det internationella sammanhanget, för att övervaka och förbättra den sociala dimensionen för de som arbetar ombord på fartygen.


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (18.1.2017)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Föredragande av yttrande: Joëlle Bergeron

KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Kommissionens förslag avser en ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg. Detta direktiv är inte särskilt gammalt, men trots det krävs vissa uppdateringar. Direktivet behandlar upprätthållandet av höga säkerhetsstandarder för passagerarfartyg inom EU. Eftersom säkerhetsnivån garanteras på ett harmoniserat sätt är det logiskt att direktivet föreskriver ett ömsesidigt erkännande av fartygens säkerhetscertifikat. De olika föreslagna ändringarna redovisas här för varje område.

Förenkling av lagstiftningen

Kommissionens förslag ingår i programmet Refit, som syftar till att i så hög grad som möjligt förenkla unionsrätten. Programmet syftar i viss mån också till att avreglera viss verksamhet. Även om det är logiskt att passagerarfartyg ska omfattas av strikta säkerhetsregler har det visat sig att små fartyg, det vill säga fartyg som är mindre än 24 meter, inte behöver omfattas av harmoniserade säkerhetsregler eftersom dessa är alltför krävande och inte praktiskt tillämpbara. Det föreslås således att EU-regleringen av dessa små fartyg, med undantag av höghastighetsfartyg, ska avskaffas, och att regleringsbehörigheten ska ges till medlemsstaterna. Fritidsbåtar undantas också från direktivets tillämpningsområde.

Föredraganden noterar att ett stort antal definitioner i direktivet har anpassats till rådande förhållanden inom ramen för förenklingsförfarandet. Ursprungligen tillämpades direktivet på fartyg av stål eller likvärdigt material samt av lättare material, men det tillämpades inte enhetligt i alla medlemsstater. Förslaget förtydligar därför direktivets tillämpningsområde genom att definiera aluminium som ett material som är likvärdigt stål och med motsvarande hållfasthet, i syfte att uppnå enighet i fråga om de gemensamma säkerhetsnormerna för dessa fartyg.

Det aktuella direktivet delar upp fartområdena i flera sektorer efter hur farliga farvattnen är, och möjliggör framför allt för de lättaste fartygen att navigera i kustområden nära skyddade platser. Eftersom dessa skyddade platser inte alltid är lätta att hitta, vilket försvårade beräkningen av gränserna för områden farbara för dessa lättare fartyg, stryks begreppet ”skyddade platser” och ersätts med en enklare hänvisning till avstånd från kusten.

I samma anda av förenkling föreslås att övervakningsreglerna för nya fartyg ska vara samma som för existerande fartyg. Slutligen har flera övergångsbestämmelser, som blivit överflödiga, strukits från direktivet i syfte att göra det mer lättläst.

Databas

I syfte att göra nationella regler för fartygssäkerheten – som fortfarande i många fall skiljer sig åt – mer tillgängliga för tillsynsmyndigheter och fartygsoperatörer, föreslås det att kommissionen ska upprätta en databas över de olika nationella reglerna. Denna databas ska enligt förslaget handhas av kommissionen och vara tillgänglig för berörda personer. Detta är ett mycket bra förslag, eftersom det gör lagstiftningen mer tillgänglig, samtidigt som medlemsstaterna ges möjlighet att behålla sina respektive nationella regler.

Kommittéförfarandet

Andra ändringar föreslås för att anpassa direktivets bestämmelser till den nya ram för kommittéförfarandet som infördes genom Lissabonfördraget. Därför uppdateras hänvisningarna till genomförandeakter, och det föreskrivande förfarandet med kontroll stryks och ersätts med delegerade akter.

Det kommer i framtiden att vara möjligt att anta delegerade akter för att ändra vissa tekniska krav och reglera den ovannämnda databasen, men också för att göra det möjligt för kommissionen att ändra tillämpningen i EU av vissa internationella avtal om navigationssäkerhet vid framtida ändringar. Föredraganden har undersökt dessa aspekter av förslaget med extra noggrannhet och har inget att invända mot denna nya delegerade befogenhet.

Slutsats

Sammanfattningsvis har föredraganden granskat förslaget till direktiv, som är mycket tekniskt, och har inget att invända mot det. Anpassningarna till den nuvarande rättsliga ramen, framför allt i fråga om kommittéförfarandet, är korrekta, och de administrativa förenklingarna kommer att uppskattas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att öka insynen och underlätta medlemsstaternas anmälan av undantag, motsvarigheter och ytterligare säkerhetsåtgärder bör en databas inrättas och underhållas för detta ändamål av kommissionen. Den bör innehålla både utkasten till de anmälda åtgärderna och den antagna versionen.

(7)  För att öka insynen och underlätta medlemsstaternas anmälan av undantag, motsvarigheter och ytterligare säkerhetsåtgärder bör en databas inrättas och underhållas för detta ändamål av kommissionen. Den bör innehålla både utkasten till de anmälda åtgärderna och den antagna versionen. Dessa uppgifter bör vara tillgängliga för allmänheten.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

Referensnummer

COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Ansvarigt/Ansvariga utskott

Tillkännagivande i kammaren

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

9.6.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Joëlle Bergeron

11.7.2016

Behandling i utskott

29.11.2016

 

 

 

Antagande

12.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Andrey Novakov


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

Referensnummer

COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Framläggande för parlamentet

6.6.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

15.6.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Daniela Aiuto

15.6.2016

 

 

 

Behandling i utskott

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Antagande

11.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Ingivande

21.4.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande