Menettely : 2016/0171(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0168/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0168/2017

Keskustelut :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Äänestykset :

PV 04/10/2017 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0374

MIETINTÖ     ***I
PDF 673kWORD 105k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0370),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0209/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0168/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Alusten liikkeitä koskevien tietojen välittämisessä ja varastoinnissa on viimeisten 17 vuoden aikana tapahtunut merkittävää teknologista kehitystä, minkä ansiosta aluksissa voidaan käyttää automaattista tunnistusjärjestelmää (AIS) alusliikenteen seurannan tehostamiseen. Tämän seurauksena mainittujen toimintojen toteuttamiseen tarvittavien laitteiden kustannukset ovat pienentyneet merkittävästi. Euroopan rannikkoalueilla on otettu käyttöön useita pakollisia alusten ilmoitusjärjestelmiä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymien asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Unionin lainsäädännöllä ja kansallisella lainsäädännöllä varmistetaan, että alukset noudattavat kyseisten järjestelmien mukaisia ilmoitusvaatimuksia.

(3)  Alusten liikkeitä koskevien tietojen välittämisessä ja varastoinnissa on viimeisten 17 vuoden aikana tapahtunut merkittävää teknologista kehitystä, minkä ansiosta aluksissa voidaan käyttää automaattista tunnistusjärjestelmää (AIS) alusliikenteen seurannan tehostamiseen. Tämän seurauksena mainittujen toimintojen toteuttamiseen tarvittavien laitteiden kustannukset ovat pienentyneet merkittävästi. Euroopan rannikkoalueilla on otettu käyttöön useita pakollisia alusten ilmoitusjärjestelmiä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymien asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Unionin lainsäädännöllä ja kansallisella lainsäädännöllä varmistetaan, että alukset noudattavat kyseisten järjestelmien mukaisia ilmoitusvaatimuksia. Nyt olisi edistettävä teknistä innovointia ja parannettava tähän mennessä saatuja tuloksia varmistamalla aina neutraaliuden säilyttäminen.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Aluksia koskevien tietojen kerääminen, välittäminen ja jakaminen perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/65/EU17 tarkoitettuun kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/59/EY18 tarkoitettuun SafeSeaNet-järjestelmään (yhteisön merenkulun tiedonvaihtojärjestelmä), joilla tietojen keräämistä, välittämistä ja jakamista on myös yksinkertaistettu ja yhdenmukaistettu. Direktiivin 98/41/EY nojalla vaaditut tiedot aluksessa olevista henkilöistä olisi näin ollen tallennettava kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen, jotta ne olisivat hätätilanteessa tai onnettomuuden sattuessa välittömästi toimivaltaisen viranomaisen saatavilla.

(4)  Aluksia koskevien tietojen kerääminen, välittäminen ja jakaminen perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/65/EU tarkoitettuun kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/59/EY tarkoitettuun SafeSeaNet-järjestelmään (yhteisön merenkulun tiedonvaihtojärjestelmä), joilla tietojen keräämistä, välittämistä ja jakamista on myös yksinkertaistettu ja yhdenmukaistettu. Direktiivin 98/41/EY nojalla vaaditut tiedot aluksessa olevista henkilöistä olisi näin ollen tallennettava kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen, jotta ne olisivat hätätilanteessa tai onnettomuuden sattuessa välittömästi toimivaltaisen viranomaisen saatavilla. Kyseisiä tietoja olisi käytettävä ainoastaan matkustajien turvallisuuden varmistamiseksi ja käsiteltävä tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti.

_________________

_________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/65/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta (EUVL L 283, 29.10.2010, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/65/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta (EUVL L 283, 29.10.2010, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10).

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi pienempien liikenteenharjoittajien, jotka eivät ole vielä alkaneet käyttää kansallista keskitettyä palvelupistettä ja jotka liikennöivät pääasiassa erittäin lyhyillä kotimaisilla reiteillä (alle 20 meripeninkulmaa) eli joiden ilmoitusvelvollisuus koskee vain aluksessa olevien henkilöiden lukumäärää, pitäisi voida valita, ilmoittavatko ne lukumäärän kansallisen keskitetyn palvelupisteen vai AIS-järjestelmän kautta.

(5)  Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi pienempien liikenteenharjoittajien, jotka eivät ole vielä alkaneet käyttää kansallista keskitettyä palvelupistettä ja jotka liikennöivät pääasiassa erittäin lyhyillä kotimaisilla reiteillä (alle 20 meripeninkulmaa) eli joiden ilmoitusvelvollisuus koskee vain aluksessa olevien henkilöiden lukumäärää, pitäisi voida valita, ilmoittavatko ne lukumäärän kansallisen keskitetyn palvelupisteen, AIS-järjestelmän vai jäsenvaltion hyväksymän muun sähköisen järjestelmän kautta.

Perustelu

On tehtävä selväksi, keiden on toimitettava tiedot kansallisen keskitetyn palvelupisteen tai AIS-järjestelmän kautta. Ehdotukseen sisällytetään jäsenvaltioiden hyväksymään sähköiseen järjestelmään perustuva uusi vaihtoehto niitä lyhyiden reittien toimijoita varten, jotka eivät voi käyttää kumpaakaan kahdesta edellä mainitusta vaihtoehdosta, koska ne aiheuttaisivat häiriöitä niiden organisaatiossa ennen kaikkea turvallisuuteen ja henkilöiden pelastamiseen liittyen.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Valtiollisen tason palvelupisteen kehittämisessä saavutettu edistys on nähtävä ihanteellisena lähtökohtana sille, että tulevaisuudessa voidaan edetä kohti keskitettyä eurooppalaista palvelupistettä.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Jäsenvaltioiden olisi sallittava säilyttää nykyiset mahdollisuudet laskea aluksella olevien henkilöiden rekisteröintiin ja tämän luettelon ilmoittamiseen sovellettavaa 20 meripeninkulman alarajaa, mukaan luettuina matkat, joissa suuria matkustajamääriä kuljettavat matkustaja-alukset poikkeavat yhden pidemmän matkan aikana useaan eri satamaan, jotka ovat alle 20 meripeninkulman etäisyydellä toisistaan. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden olisi sallittava laskea 20 meripeninkulman rajaa niin, että olisi mahdollista rekisteröidä tässä direktiivissä vaaditut tiedot niistä aluksella olevista matkustajista, jotka ovat tulleet alukseen ensimmäisessä satamassa tai satamassa, johon on poikettu matkan varrella.

Tarkistus     6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Omaisten pelkojen lieventämiseksi onnettomuustilanteessa ja viiveiden välttämiseksi konsuliavussa ja muissa palveluissa, ilmoitettuihin tietoihin pitäisi sisältyä aluksessa olevien henkilöiden kansallisuus. Yli 20 meripeninkulman mittaisista matkoista vaadittavien tietojen luetteloa olisi yksinkertaistettava ja selkeytettävä, ja se olisi yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen ilmoitettavia tietoja koskevien vaatimusten kanssa.

(6)  Jotta omaiset saavat nopeasti luotettavaa tietoa onnettomuustilanteessa ja jotta vältetään tarpeettomat viipeet konsuliavussa ja muissa palveluissa, sekä tunnistamismenettelyjen helpottamiseksi ilmoitettuihin tietoihin pitäisi sisältyä aluksessa olevien henkilöiden kansallisuus. Yli 20 meripeninkulman mittaisista matkoista vaadittavien tietojen luetteloa olisi yksinkertaistettava ja selkeytettävä, ja se olisi yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen ilmoitettavia tietoja koskevien vaatimusten kanssa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Olettaen, että sähköinen tietojen tallennus on käytettävissä, ja ottaen huomioon, että henkilötiedot olisi joka tapauksessa kerättävä ennen aluksen lähtöä, direktiivissä 98/41/EY säädettyä 30 minuutin toimitusaikaa olisi pidettävä enimmäisaikana ja sitä olisi sovellettava vain poikkeustapauksissa.

(7)  Olettaen, että sähköinen tietojen tallennus on käytettävissä, ja ottaen huomioon, että henkilötiedot olisi joka tapauksessa kerättävä ennen aluksen lähtöä, direktiivissä 98/41/EY säädetty 30 minuutin toimitusaika olisi lyhennettävä 10 minuuttiin ja sitä olisi pidettävä enimmäisaikana ja sovellettava vain poikkeustapauksissa.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Rekisteröinnin päätyttyä olisi aina varmistettava, että matkustajat saavat tietoa aluksen turvallisuustoimenpiteistä ja siitä, miten on toimittava hätätilanteessa.

Tarkistus     9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Tätä direktiiviä ei tulisi soveltaa huvialuksiin tai -veneisiin, mukaan luettuina tapaukset, joissa ne on rahdattu ilman miehistöä eivätkä ole sen jälkeen olleet ammattimaisessa käytössä matkustajakuljetuksissa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jos toimenpiteisiin sisältyy henkilötietojen käsittelyä, ne on toteutettava henkilötietojen suojelua koskevan unionin lainsäädännön20 mukaisesti. Direktiivin 98/41/EY tarkoitusten toteuttamiseksi kerättyjä henkilötietoja ei pidä käsitellä tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, eikä niitä pidä säilyttää pidempään kuin on tarpeen direktiivissä 98/41/EY esitettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

(10)  Direktiivissä 98/41/EY ja direktiivissä 2010/65/EY säädettyihin toimenpiteisiin sisältyy henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyä säännellään unionin lainsäädännöllä henkilötietojen suojelusta, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2016/67920 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 45/200120 b. Etenkään henkilötietoja, jotka on kerätty direktiivin 98/41/EY tarkoitusten toteuttamiseksi etsintä- ja pelastustoimintaa sekä onnettomuuden tehokasta jälkiselvittelyä varten, ei pitäisi käsitellä enempää tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, eikä niitä pitäisi säilyttää pidempään kuin on tarpeen direktiivissä 98/41/EY esitettyjen erityisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän vuoksi henkilötiedot olisi tuhottava automaattisesti ja ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun aluksen matka on päättynyt turvallisesti tai, tilanteen mukaan, kun tutkinta tai oikeuskäsittely onnettomuuden tai hätätilanteen jälkeen on saatettu päätökseen.

__________________

__________________

20 Erityisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta XXX annettu asetus (EU) N:o XXX/2016 (yleinen tietosuoja-asetus; asetuksen numero, sen antamispäivämäärä ja viittaus viralliseen lehteen lisätään hyväksymisen jälkeen) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

 

20 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

20 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Jäsenvaltioiden ilmoituksia vapautuksista ja poikkeuksia koskevista pyynnöistä sekä tietoja, joita kerätään erilaisissa tiedonkeruupalveluissa, olisi tarpeen mukaan yhdenmukaistettava ja koordinoitava näiden tietojen käytön mahdollisimman suuren tehokkuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen säädösvalta, jotta kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan tarvittaessa jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja laatia ehdot, joilla säädellään pääsyä komission ylläpitämään tietokantaan, johon tallennetaan jäsenvaltioiden vapautuksia ja poikkeuspyyntöjä koskevat ilmoitukset. On erittäin tärkeää, että komissio järjestää valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, joiden yhteydessä se kuulee myös asiantuntijoita, ja että ne toteutetaan 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(14)  Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen ja teknisten innovaatioiden huomioon ottamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen säädösvalta, jotta kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan tarvittaessa jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja laatia ehdot, joilla säädellään pääsyä komission ylläpitämään tietokantaan, johon tallennetaan jäsenvaltioiden vapautuksia ja poikkeuspyyntöjä koskevat ilmoitukset. On erittäin tärkeää, että komissio järjestää valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, joiden yhteydessä se kuulee myös asiantuntijoita, ja että ne toteutetaan 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Ottaen huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston tarkastuskäynneistä muodostuvan seurantajakson kesto komission olisi arvioitava direktiivin 98/41/EY täytäntöönpanoa viimeistään [seitsemän vuoden kuluttua 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä] ja laadittava siitä kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä komission kanssa kaikkien tämän arvioinnin suorittamiseksi tarvittavien tietojen keräämiseksi.

(15)  Ottaen huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston tarkastuskäynneistä muodostuvan seurantajakson kesto komission olisi arvioitava direktiivin 98/41/EY täytäntöönpanoa viimeistään [kahden vuoden kuluttua 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä] ja laadittava siitä kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä komission kanssa kaikkien tämän arvioinnin suorittamiseksi tarvittavien tietojen keräämiseksi.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Direktiivi 98/41/EY

2 artikla – 9 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”–  ’suojaisella merialueella’ merialuetta, jolla direktiivin 2009/45/EY 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut D-luokan alukset voivat liikennöidä,”;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus     15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Henkilöiden lukumäärä on ilmoitettava ennen aluksen lähtöä matkustaja-aluksen päällikölle ja kirjattava Euroopan parlamentin ja neuvoston* direktiivin 2010/65/EU 5 artiklan nojalla perustetun keskitetyn palvelupisteen kautta tai asetettava vastaavan viranomaisen saataville automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS) välityksellä.

Henkilöiden lukumäärä on ilmoitettava ennen aluksen lähtöä matkustaja-aluksen päällikölle ja kirjattava Euroopan parlamentin ja neuvoston* direktiivin 2010/65/EU 5 artiklan nojalla perustetun keskitetyn palvelupisteen kautta tai asetettava muutoin vastaavan viranomaisen saataville automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS) välityksellä.

 

Tapauksissa, joissa matkan pituus on enintään 20 meripeninkulmaa, aluksella olevien henkilöiden määrä voidaan ensimmäisestä alakohdasta poiketen [lisätään päivämäärä, joka on kahden vuoden kuluttua tämän muutosdirektiivin voimaantulosta] saakka ilmoittaa asianomaiselle viranomaiselle toisen sähköisen järjestelmän avulla, edellyttäen että jäsenvaltio on hyväksynyt järjestelmän ja että se on ollut käytössä jo ennen [lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä].

Perustelu

On tehtävä selväksi, keiden on toimitettava tiedot kansallisen keskitetyn palvelupisteen tai AIS-järjestelmän kautta. Ehdotukseen sisällytetään jäsenvaltioiden hyväksymään (jo käytössä olevaan) sähköiseen järjestelmään perustuva uusi vaihtoehto niitä lyhyiden reittien toimijoita varten, jotka eivät voi käyttää kumpaakaan kahdesta edellä mainitusta vaihtoehdosta, koska tästä aiheutuisi ongelmia niiden organisaatiossa ennen kaikkea turvallisuuteen ja henkilöiden pelastamiseen liittyen. Tällä tarkistuksella pyritään selventämään mietintöluonnoksen tarkistuksen 10 alkuperäistä ajatusta.

Tarkistus     16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

5 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

  syntymävuosi,

  syntymäaika,

Perustelu

Syntymävuosi ei riitä henkilöiden tunnistamiseen suurella matkustajalaivalla. Tarkka syntymäaika on tärkeää myös lääketieteellisestä näkökulmasta pienten lasten ollessa kyseessä. Lisäksi on suositeltavaa standardoida nämä tiedot muissa lomakkeissa jo annettavien tietojen kanssa (FAL-lomakkeissa kysytään tarkkaa syntymäaikaa).

Tarkistus     17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

5 artikla – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

  matkustajan pyynnöstä puhelinnumero hätätilanteita varten,

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

5 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

  matkustajan itse halutessa, tiedot matkustajan hätätilanteessa mahdollisesti tarvitsemasta erityisestä huolenpidosta tai avusta.

  tiedot erityisestä huolenpidosta tai avusta, joita saatetaan hätätilanteessa tarvita.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Nämä tiedot on kerättävä ennen lähtöä ja kirjattava direktiivin 2010/65/EU 5 artiklan nojalla perustetun keskitetyn palvelupisteen kautta matkustaja-aluksen lähdön yhteydessä mutta kuitenkin viimeistään 30 minuutin kuluttua aluksen lähdöstä.

2.  Nämä tiedot on kerättävä ennen lähtöä ja kirjattava direktiivin 2010/65/EU 5 artiklan nojalla perustetun keskitetyn palvelupisteen kautta matkustaja-aluksen lähdön yhteydessä mutta kuitenkin viimeistään 10 minuutin kuluttua aluksen lähdöstä.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

5 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tässä direktiivissä mainittuihin tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja ei pidä käsitellä eikä käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.”;

3.  Tässä direktiivissä mainittuihin tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja ei saa käsitellä tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin matkustajien turvallisuuden varmistamiseksi, niitä on käsiteltävä tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti ja ne on tuhottava automaattisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, kun niitä ei enää tarvita”.;

Tarkistus     21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

8 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin yhtiön, joka on ottanut vastuun matkustaja-aluksen käytöstä on, jos tämän direktiivin 4 ja 5 artiklan säännökset niin edellyttävät, nimitettävä matkustajarekisterin pitäjä, joka vastaa kyseisissä säännöksissä tarkoitettujen tietojen kirjaamisesta direktiivin 2010/65/EU 5 artiklan nojalla perustetun keskitetyn palvelupisteen kautta tai niiden asettamisesta saataville automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS) välityksellä.

Kunkin yhtiön, joka on ottanut vastuun matkustaja-aluksen käytöstä on, jos sen on direktiivin 4 ja 5 artiklan nojalla kirjattava tietoja, nimitettävä matkustajarekisterin pitäjä, joka vastaa näiden tietojen kirjaamisesta kyseisten artiklojen mukaisesti.

Perustelu

On tehtävä selväksi, keiden on toimitettava tiedot kansallisen keskitetyn palvelupisteen tai AIS-järjestelmän kautta. Ehdotukseen sisällytetään jäsenvaltioiden hyväksymään (jo käytössä olevaan) sähköiseen järjestelmään perustuva uusi vaihtoehto niitä lyhyiden reittien toimijoita varten, jotka eivät voi käyttää kumpaakaan kahdesta edellä mainitusta vaihtoehdosta, koska tästä aiheutuisi ongelmia niiden organisaatiossa ennen kaikkea turvallisuuteen ja henkilöiden pelastamiseen liittyen. Tällä tarkistuksella pyritään selventämään mietintöluonnoksen tarkistuksen 15 alkuperäistä ajatusta.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Yhtiö ei saa säilyttää edellä 5 artiklan mukaisesti kerättyjä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen tämän direktiivin tarkoitusten toteuttamiseksi eli kunnes tiedot on kirjattu direktiivin 2010/65/EU 5 artiklan nojalla perustetun keskitetyn palvelupisteen kautta. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tarkoituksia koskevia ilmoittamisvelvollisuuksia, tiedot on tuhottava, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Yhtiö ei saa säilyttää edellä 5 artiklan mukaisesti kerättyjä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen tämän direktiivin tarkoitusten toteuttamiseksi eli kunnes tiedot on kirjattu direktiivin 2010/65/EU 5 artiklan nojalla perustetun keskitetyn palvelupisteen kautta.Sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tarkoituksia koskevia

unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisia erityisiä ilmoittamisvelvollisuuksia, tilastolliset tarkoitukset mukaan luettuina, tiedot on tuhottava automaattisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tarkistus     23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Ottaen huomioon uusimman tekniikan ja toteuttamiskustannukset kunkin yhtiön on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 5 artiklan nojalla käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi henkilötietojen vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta tai vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai pääsyltä tietoihin.

Perustelu

Työjärjestyksen 5 artiklan 53 kohdan mukaisesti hyväksytyn LIBE-valiokunnan lausunnon tarkistus 8. Tietoturva on olennainen osa unionin tietosuojalainsäädäntöä. Komission ehdotuksessa tämä myönnetään toteamalla, ettei se sisällä minkäänlaisia henkilötietojen saatavuutta koskevia takuita. Ehdotettu sanamuoto on peräisin nykyisestä direktiivistä 95/46/EY ja sen korvaavasta säädöksestä, asetuksesta 2016/679. Direktiivin 98/41 11 artiklaan, joka tässä on korvattu uudella 11 artiklalla, sisältyi tämä velvoite, joka on poistettu ehdotuksesta. Se olisi esitettävä uudelleen.

Tarkistus     24

Ehdotus direktiiviksi

Article 1 – paragraph 1 – point 7 – point a – indent 1 a (new)

Direktiivi 98/41/EY

9 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

  Lisätään b a alakohta seuraavasti:

 

”b a)  Jäsenvaltiot, joiden satamista laivat lähtevät, voivat olla soveltamatta 4 artiklan 2 kohdassa säädettyä velvollisuutta matkustaja-aluksiin, jotka liikennöivät yksinomaan suojaisilla merialueilla sellaisessa säännöllisessä liikenteessä, jossa satamien välinen matka kestää alle yhden tunnin.”

Perustelu

Tämä poikkeus olisi säilytettävä, jotta varmistetaan, että direktiivin tarkistaminen ei johda tarpeettomiin rasitteisiin direktiivissä 98/41/EY tarkoitettua säännöllistä liikennettä, jossa matka kestää alle tunnin, suojaisilla merialueilla harjoittaville toimijoille.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa säilyttää edellä 5 artiklan mukaisesti kerättyjä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen tämän direktiivin tarkoitusten toteuttamiseksi eli

Jäsenvaltioiden on säilytettävä 5 artiklan mukaisesti kerätyt henkilötiedot

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

10 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tarkoituksia koskevia ilmoittamisvelvollisuuksia, tiedot on tuhottava, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.”;

Sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tarkoituksia koskevia unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisia erityisiä ilmoittamisvelvollisuuksia, tilastolliset tarkoitukset mukaan luettuina, tiedot on tuhottava automaattisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.”;

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Direktiivi 98/41/EY

11 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”11 a artikla

 

1.   Tämän direktiivin mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asetusta (EU) N:o 2016/679.

 

2.   Unionin toimielinten ja elinten tämän direktiivin mukaisesti suorittama henkilötietojen käsittely, kuten keskitettyyn palvelupisteeseen ja SafeSeaNet-järjestelmään tallennettujen henkilötietojen käsittely, on toteutettava asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

Perustelu

Työjärjestyksen 5 artiklan 53 kohdan mukaisesti hyväksytyn LIBE-valiokunnan lausunnon tarkistus 10. Oikeudellinen johdonmukaisuus direktiivin 2010/65 kanssa, johon sisältyy samankaltainen säännös. Tämä sopii yhteen myös johdanto-osan 10 kappaleen kanssa. Itse asiassa keskitettyjä palvelupisteitä ja SafeSeaNet-järjestelmää hallinnoi Euroopan meriturvallisuusvirasto.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

12 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [voimaantulopäivä] alkaen määräämättömäksi ajaksi 9 ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi, jota voidaan jatkaa, 9 ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

14 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja toimittaa sitä koskevat tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [seitsemän vuotta 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä].”.

Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja toimittaa sitä koskevat tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [kaksi vuotta 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä].”.

(1)

EUVL C 34, 2.2.2017, s. 172.


PERUSTELUT

Tausta

Matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetusta neuvoston direktiivistä 98/41/EY tehty muutosehdotus on osa matkustaja-alusten turvallisuutta koskevan EU:n lainsäädännön laajempaa tarkistamista, jonka komissio on suorittanut sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) mukaisesti.

Tämän toimivuustarkastuksen perusteella laaditussa kertomuksessa komissio päätyi siihen johtopäätökseen, että EU:n sääntelykehys on yleisesti ottaen asianmukainen tätä tarkoitusta varten ja parantaa turvallisuutta, mutta tämän lainsäädännön yksinkertaistamisessa ja selventämisessä on parantamisen varaa.

Toimenpiteen tarkoituksena on sen vuoksi saattaa ajan tasalle, selventää ja yksinkertaistaa nykyisiä vaatimuksia, jotka koskevat matkustaja-aluksilla olevien matkustajien ja laivaväen laskemista ja rekisteröintiä, ja samalla parantaa turvallisuuden tasoa. Pyrkimyksenä on poistaa kaikki tiedottamista koskevien velvoitteiden päällekkäisyydet ja/tai kohtuuttomat vaatimukset.

Euroopan parlamentti on ollut monien EU:n meriturvallisuusjärjestelmiä koskevien parannusten liikkeelle panevana voimana EU:n kolmen meriturvallisuuspaketin parissa työskennellessään. Se pyysi myös erityisesti lainsäädäntöehdotusta, jolla uudistetaan matkustaja-alusten turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä.

Komission ehdotus

Direktiiviä 98/41/EY koskevassa muutosehdotuksessa otetaan käyttöön vaatimus, jonka mukaan matkustajatiedot on rekisteröitävä ja ilmoitettava digitaalisesti yhdenmukaistettujen hallinnollisten menettelyjen avulla (niin sanottu kansallinen keskitetty palvelupiste, joka on perustettu direktiivin 2010/65/EU nojalla), jotta voidaan helpottaa etsintä- ja pelastusoperaatioita hätätilanteessa. Nykyinen järjestelmä, jonka mukaisesti aluksella olevia henkilöitä koskevat tiedot tallennetaan yritysten rekisteriin, korvataan siten, että tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään ja siirretään välittömästi kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen. Tällä ehdotuksella lisätään myös toimijoita koskevaa joustavuutta lyhyillä matkoilla. Ilman tietokonejärjestelmiä tai internetyhteyttä liikennöiville aluksille on vaihtoehtoisesti ehdotettu mahdollisuutta ilmoittaa aluksilla olevien henkilöiden lukumäärä automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS) välityksellä.

Ehdotuksessa otetaan käyttöön seuraava uusi tietoelementti: aluksella olevien henkilöiden kansallisuus vapaaehtoisen ilmoituksen perusteella. Kaikki kerätyt tiedot on säilytettävä matkan päättymiseen saakka turvallisesti tai onnettomuustapauksessa oikeudenkäynnin päättymiseen saakka.

Ehdotuksessa selvennetään myös direktiivin soveltamisalaa sekä selitetään, miten 20 meripeninkulman raja on tulkittava, ja määritellään ”merialue D” jokisuistoissa ja satamissa.

Vaikka ehdotukseen ei ole liitetty vaikutustenarviointia, siihen on liitetty komission yksiköiden valmisteluasiakirja sekä toteuttamissuunnitelma. Näissä asiakirjoissa selitetään yksityiskohtaisesti ehdotettujen muutosten perusteet, arvioidaan joidenkin muutosten vaikutusta, tehdään yhteenveto jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa kuulemisvaiheessa käydyistä keskustelusta ja esitetään aikataulu kaikille toteutusta koskeville haasteille ja tukitoimille.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää myönteisenä, että komissio pyrkii saattamaan ajan tasalle, selventämään ja yksinkertaistamaan tähän direktiiviin sisältyviä vaatimuksia, ja kehottaa samalla koordinointiin ja yhdenmukaistamiseen mahdollisimman suuren tehokkuuden saavuttamiseksi.

Tämän tarkistamisen tavoitteena on tukea ja vahvistaa unionin merialan sisämarkkinoita.

Teknistä innovointia tapahtuu todellisuudessa nopeammin kuin osattiin kuvitella, ja esittelijä kannattaa teknologianeutraaliuden saavuttamista koskevia toimia.

Esittelijä tukee komission ehdottamien digitaalisten ilmoitusten tekemistä kansallisen keskitetyn palvelupisteen kautta, kun matkan pituus ylittää 20 meripeninkulmaa, ja kannattaa näkemystä, että niiden kehittämisessä saavutettu edistys kansallisella tasolla muodostaa ihanteellisen lähtökohdan sille, että tulevaisuudessa voidaan edetä kohti keskitettyä eurooppalaista palvelupistettä. Mutta samalla kun tämä prosessi edistyy, on jätettävä joustovaraa niille toimijoille, jotka liikennöivät lyhyillä matkoilla, ja siksi esittelijä ehdottaa jäsenvaltion hyväksymän sähköisen järjestelmän avulla toteuttavaa kolmatta vaihtoehtoa. Tämä mahdollistaisi sen, että toiminta ei häiriinny ja että mahdollisten usein paikallisten pelastustarpeiden osalta turvallisuus säilyy.

Toinen seikka, jota esittelijä haluaa korostaa, on matkustajatietojen suojan parantaminen siten, että tiedot tuhotaan automaattisesti, kun niitä ei enää tarvita direktiivin mukaisiin tarkoituksiin, jotka ovat erityisesti matkustajien turvallisuus sekä etsintä- ja pelastusoperaatioiden helpottaminen.

Esittelijä ehdottaa lisäksi, että matkustajien hätätilanteessa mahdollisesti tarvitsemaa erityistä huolenpitoa tai apua koskevien tietojen ilmoittamisen on oltava pakollista, jotta saatavilla ovat kaikki tiedot, mikäli pelastusoperaatio on tarpeen toteuttaa. Nämä tiedot sekä täydellinen syntymäaika ja komission ehdottamat tiedot kansallisuudesta ja muut vaaditut tiedot on kerättävä ennen lähtöä ja kirjattava direktiivin 2010/65/EU 5 artiklan nojalla perustetun keskitetyn palvelupisteen kautta matkustaja-aluksen lähdön yhteydessä, kuitenkin viimeistään kymmenen minuutin kuluttua aluksen lähdöstä. Esittelijä suosittelee, että tässä tapauksessa lyhennetään komission ehdottamaa kolmenkymmenen minuutin määräaikaa.

Delegoituja säädöksiä koskevien komission valtuuksien osalta esittelijä on samaa mieltä tämän välineen käytöstä. Komission ehdotuksen määräämättömän pituisen valtuutuksen kesto kuitenkin lyhennetään viiteen vuoteen siten, että sitä on mahdollista jatkaa.

Samalla tavoin esittelijä lyhentää kolmeen kuukauteen aikaa, jonka kuluessa komissio voi harkita, onko jäsenvaltion tekemä päätös velvoitteista vapauttamisesta ole perusteltu tai voisiko se vaikuttaa haitallisesti kilpailuun, ja vaatia täytäntöönpanosäädöksellä, että jäsenvaltio muuttaa päätöstään tai peruuttaa sen.

Lopuksi esittelijä ehdottaa, että komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja toimittaa sitä koskevat tulokset lainsäädäntövallan käyttäjille viimeistään kahden vuoden kuluttua 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä, ja lyhentää näin komission ehdottamaa seitsemän vuoden määräaikaa.


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.2.2017)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Valmistelija: Helga Stevens

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Omaisten pelkojen lieventämiseksi onnettomuustilanteessa ja viiveiden välttämiseksi konsuliavussa ja muissa palveluissa, ilmoitettuihin tietoihin pitäisi sisältyä aluksessa olevien henkilöiden kansallisuus. Yli 20 meripeninkulman mittaisista matkoista vaadittavien tietojen luetteloa olisi yksinkertaistettava ja selkeytettävä, ja se olisi yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen ilmoitettavia tietoja koskevien vaatimusten kanssa.

(6)  Jotta omaiset saavat nopeasti luotettavaa tietoa onnettomuustilanteessa ja tarpeettomien viiveiden vähentämiseksi konsuliavussa ja muissa palveluissa, ilmoitettuihin tietoihin pitäisi sisältyä aluksessa olevien henkilöiden kansallisuus. Yli 20 meripeninkulman mittaisista matkoista vaadittavien tietojen luetteloa olisi yksinkertaistettava ja selkeytettävä, ja se olisi yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen ilmoitettavia tietoja koskevien vaatimusten kanssa.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jos toimenpiteisiin sisältyy henkilötietojen käsittelyä, ne on toteutettava henkilötietojen suojelua koskevan unionin lainsäädännön20 mukaisesti. Direktiivin 98/41/EY tarkoitusten toteuttamiseksi kerättyjä henkilötietoja ei pidä käsitellä tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, eikä niitä pidä säilyttää pidempään kuin on tarpeen direktiivissä 98/41/EY esitettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

(10)  Direktiivissä 98/41/EY ja direktiivissä 2010/65/EY säädettyihin toimenpiteisiin sisältyy henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyä säännellään unionin lainsäädännöllä henkilötietojen suojelusta, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/67920 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 45/200120 b, joita sovelletaan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen ja SafeSeaNet-järjestelmään tallennettujen henkilötietojen käsittelyyn. Direktiivin 98/41/EY tarkoitusten toteuttamiseksi kerättyjä henkilötietoja etsintä- ja pelastustoiminnan sekä onnettomuuden tehokkaan jälkiselvittelyn helpottamiseksi ei pitäisi käsitellä enempää tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, eikä niitä pitäisi säilyttää pidempään kuin on tarpeen direktiivissä 98/41/EY esitettyjen erityisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän vuoksi henkilötiedot olisi tuhottava välittömästi sen jälkeen, kun aluksen matka on päättynyt turvallisesti tai kun tutkinta tai oikeuskäsittely onnettomuuden tai hätätilanteen jälkeen on saatettu päätökseen.

_______________

__________________

20 Erityisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta XXX annettu asetus (EU) N:o XXX/2016 (yleinen tietosuoja-asetus; asetuksen numero, sen antamispäivämäärä ja viittaus viralliseen lehteen lisätään hyväksymisen jälkeen) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

 

20 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

20 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

5 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  syntymävuosi,

–  syntymäaika,

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

5 artikla – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

–  vakituinen asuinpaikka,

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

5 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tässä direktiivissä mainittuihin tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja ei pidä käsitellä eikä käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.”;

3.  Tässä direktiivissä mainittuihin tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja ei saa käsitellä eikä käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.”;

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

5 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun tietoja kerätään tämän artiklan nojalla, yhtiö, joka on ottanut vastuun matkustaja-aluksen käytöstä, toimittaa kaikille matkustaja-aluksella oleville henkilöille asetuksessa (EU) 2016/679 esitetyt tiedot tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Yhtiö ei saa säilyttää edellä 5 artiklan mukaisesti kerättyjä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen tämän direktiivin tarkoitusten toteuttamiseksi eli kunnes tiedot on kirjattu direktiivin 2010/65/EU 5 artiklan nojalla perustetun keskitetyn palvelupisteen kautta. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tarkoituksia koskevia ilmoittamisvelvollisuuksia, tiedot on tuhottava, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Yhtiö ei saa säilyttää edellä 5 artiklan mukaisesti kerättyjä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen tämän direktiivin tarkoitusten toteuttamiseksi eli kunnes tiedot on kirjattu direktiivin 2010/65/EU 5 artiklan nojalla perustetun keskitetyn palvelupisteen kautta. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tarkoituksia koskevia unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vaadittuja erityisiä ilmoittamisvelvollisuuksia, tilastolliset tarkoitukset mukaan luettuina, tiedot on tuhottava välittömästi, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Perustelu

Ehdotuksessa lisätty ilmaisu ”sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tarkoituksia koskevia ilmoittamisvelvollisuuksia” ei tarjoa oikeusvarmuutta, koska siinä ei täsmennetä, mitä kyseiset muut ilmoittamisvelvollisuudet ovat, mikä on oikeusperusta ja mitä tarkoituksia varten. Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdotti tätä muutosta lausunnossaan oikeusvarmuuden takaamiseksi.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Ottaen huomioon uusimman tekniikan ja toteuttamiskustannukset kunkin yhtiön on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 5 artiklan nojalla käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta tai vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai pääsyltä tallennettuihin, siirrettyihin tai muuten käsiteltyihin henkilötietoihin.

Perustelu

Tietoturvallisuus on olennainen osa unionin tietosuojalainsäädäntöä. Komission ehdotuksessa tämä myönnetään toteamalla, ettei se sisällä minkäänlaisia henkilötietojen saatavuutta koskevia takuita. Ehdotettu sanamuoto on peräisin nykyisestä direktiivistä 95/46/EY ja sen korvaavasta säädöksestä, asetuksesta 2016/679. Direktiivin 98/41 11 artiklaan, joka tässä on korvattu uudella 11 artiklalla, sisältyi tämä velvoite, joka on poistettu ehdotuksesta. Se olisi esitettävä uudelleen.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

10 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tarkoituksia koskevia ilmoittamisvelvollisuuksia, tiedot on tuhottava, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.”;

Sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tarkoituksia koskevia unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vaadittuja erityisiä ilmoittamisvelvollisuuksia, tilastolliset tarkoitukset mukaan luettuina, tiedot on tuhottava välittömästi, kun niitä ei enää tarvita kyseisten tarkoitusten toteuttamiseksi.”;

Perustelu

Yhdenmukaistetaan tarkistuksen 3 kanssa oikeudellisen johdonmukaisuuden takaamiseksi.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Direktiivi 98/41/EY

11 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  lisätään artikla seuraavasti:

 

”11 a artikla

 

1.   Tämän direktiivin mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asetusta (EU) N:o 2016/679.

 

2.   Unionin toimielinten ja elinten tämän direktiivin mukaisesti suorittama henkilötietojen käsittely, kuten keskitettyyn palvelupisteeseen ja SafeSeaNet-järjestelmään tallennettujen henkilötietojen käsittely, on toteutettava asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

Perustelu

Oikeudellinen johdonmukaisuus direktiivin 2010/65 kanssa. Siihen sisältyy samankaltainen säännös. Tämä sopisi yhteen myös johdanto-osan 10 kappaleen kanssa. Itse asiassa keskitettyjä palvelupisteitä ja SafeSeaNet-järjestelmää hallinnoi Euroopan meriturvallisuusvirasto.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi 98/41/EY

14 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja toimittaa sitä koskevat tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [kaksi vuotta 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä].”.

Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja toimittaa sitä koskevat tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [kolme vuotta 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä].”.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

9.6.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Helga Stevens

14.11.2016

Valiokuntakäsittely

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.2.2017

 

 

 


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.4.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus