Процедура : 2016/0281(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0170/2017

Внесени текстове :

A8-0170/2017

Разисквания :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Гласувания :

PV 06/07/2017 - 11.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0311

ДОКЛАД     ***I
PDF 1241kWORD 140k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Комисия по външни работи

Комисия по развитие

Комисия по бюджети

Докладчици: Едуард Кукан, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Ейдер Гардиасабал Рубиал

(Процедура със съвместни заседания на комисии – член 55 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0586),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0377/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи, комисията по развитие и комисията по бюджети в съответствие с член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи, комисията по развитие и комисията по бюджети и становището на комисията по бюджетен контрол (A8-0170/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Амбициозният план на Съюза за външни инвестиции (ПВИ) е необходим, за да се подкрепят инвестиции първоначално в Африка и в държавите, обхванати от европейската политика за съседство, като средство за насърчаване на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата на ООН до 2030 г. („Програмата до 2030“), както и на ангажиментите в рамките на наскоро преработената европейска политика за съседство, като по този начин се работи за преодоляването на първопричините за миграцията. Той следва да допринесе за изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата (COP 21).

(1)  Амбициозният план на Съюза за външни инвестиции (ПВИ) има за цел да се подкрепят инвестиции първоначално в Африка и в държавите, обхванати от европейската политика за съседство, като средство за принос към постигането на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата на ООН до 2030 г. („Програмата до 2030 г.“), и по-специално изкореняването на бедността, както и ангажиментите в рамките на наскоро преработената европейска политика за съседство. Инвестирането в Африка и държавите, обхванати от политиката на Съюза за съседство, ще спомогне да се работи за преодоляването на миграционния натиск, който е резултат от бедност, конфликти, нестабилност, недостатъчно развитие, неравенство, нарушения на правата на човека, демографски растеж, липса на заетост и икономически възможности, както и от изменението на климата, в допълнение към рамките за партньорство с трети държави. ПВИ следва също така да допринесе за изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата (COP 21).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  ПВИ следва да включва ангажимента на Съюза съгласно програмата за действие от Адис Абеба за финансиране на развитието. Той трябва също така да позволи на европейските инвеститори и частни дружества, включително малките и средните предприятия, да участват по-ефективно за постигането на устойчиво развитие в партньорските държави.

(2)  ПВИ следва да включва ангажимента на Съюза съгласно програмата за действие от Адис Абеба за финансиране на развитието и принципите на ефективност на развитието, както и съгласуваност на политиките за развитие, както е предвидено в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Той следва също така да позволи на инвеститори и частни дружества, и по-специално микропредприятията, малките и средните предприятия, да допринесат по-ефективно за постигането на устойчиво развитие в партньорските държави, в съответствие с политиките на Съюза за развитие и съседство.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  ЕФУР следва да допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г., в която международната миграция е призната като многоизмерна реалност, която има основно значение за развитието на държавите на произход, на транзитно преминаване и на местоназначение и която изисква съгласувани и всеобхватни ответни мерки, като същевременно се подчертава потенциалът за принос на мигрантите към приобщаващ растеж и устойчиво развитие.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Това е в съответствие с глобалната стратегия на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, която включва предизвикателства като миграцията и устойчивостта в цялостната външна политика на ЕС, гарантирайки съгласуваност и полезни взаимодействия с европейската политика за развитие и политика за съседство.

(3)  Това е в съответствие с глобалната стратегия на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, която включва предизвикателства като миграцията и устойчивостта в цялостната външна политика на ЕС, гарантирайки, че външната политика на Съюза е изцяло съгласувана с целите на политиката за развитие, и гарантирайки полезни взаимодействия с европейската политика за развитие и политика за съседство. Това е също така в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и с международното законодателство в областта на правата на човека и гарантира основан на правата на човека подход при справянето с принудителното разселване и незаконната миграция.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  ПВИ следва да предоставя интегриран финансов пакет за финансиране на инвестициите първоначално в региони на Африка за държавите, които са страни по Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.22, и държавите, обхванати от европейската политика за съседство, като по този начин се създадат икономически растеж и възможности за заетост, допълняемостта се увеличи в максимална степен, осигурят се новаторски продукти и се привлекат инвестиции от частния сектор.

(4)  Европейският фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), като част от ПВИ, следва да предоставя интегриран финансов пакет за финансиране и привличане на инвестициите с цел насърчаване на устойчиво и приобщаващо икономическо и социално развитие, както и насърчаване на социално-икономическата устойчивост на партньорските държави, като в същото време допълняемостта се увеличи в максимална степен, като се преодолеят неефективността на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации и се привлекат инвестиции от частния сектор. Операциите на ЕФУР следва да бъдат ясно отделени от и допълващи друго подпомагане, в частност операциите, свързани с мандата за външно кредитиране на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), нейната инициатива за икономическа устойчивост и Инвестиционния инструмент за АКТБ. Операциите на ЕФУР следва също да допълват съществуващите дейности, изпълнявани от други допустими финансови институции, и да покриват нуждите от инвестиции, които тези институции понастоящем не са в състояние да посрещнат.

__________________

 

22 ОВ L 317, 15.12.2000 г., последно изменено с ОВ L 287, 4.11.2010 г.

 

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Участието на частния сектор в сътрудничеството на Съюза с партньорските държави посредством ЕФУР следва да доведе до измеримо, допълнително въздействие върху развитието, без да се нарушава пазарът, и следва да бъде икономически целесъобразно, основано на взаимна отчетност и споделяне на риска и разходите. Такъв вид участие следва да се основава на ангажимент към международно приетите насоки и принципи, включително принципите за отговорно инвестиране и ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, както и Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за многонационалните предприятия.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  ЕФУР следва да насърчава създаването на достойни работни места, икономическите възможности и предприемачеството, както и екологичен и приобщаващ растеж, с особен акцент върху равенството между половете и овластяването на жените и младите хора, в съответствие с Плана за действие на Съюза относно равенството между половете за периода 2016 – 2020 г., като в същото време укрепва принципите на правовата държава, доброто управление, правата на човека и равния достъп до природни ресурси и справедливото им използване.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  С цел изпълнение на политическите ангажименти, поети от ЕС по отношение на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и смекчаването и адаптирането към изменението на климата, най-малко 35% от средствата, отпуснати по линия на ЕФУР, следва да бъдат предназначени за операции по финансиране и инвестиране изцяло релевантни за тези сектори, като по този начин се допринася за изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г)  Действията съгласно настоящия регламент следва да бъдат планирани по такъв начин, че да изпълняват критериите на официалната помощ за развитие (ОПР), установени от Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР, като вземат предвид особеностите на развитието в частния сектор, и да поставят акцента на ОПР върху най-слабо развитите страни с оглед на насочване на 50% от ОПР на Съюза към най-слабо развитите страни в близкото бъдеще.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4д)  Техническата помощ за партньорските държави следва да представлява вторият стълб на ПВИ. В този контекст Комисията следва да увеличи помощта с цел да помогне на партньорските държави да привлекат инвестиции чрез по-добро изготвяне и популяризиране на проекти, разработване на по-голям брой проекти, подходящи за банково финансиране, и представянето им на международната инвеститорска общност. Следва да бъде създаден интернет портал за проекти, който представлява обществено достъпна и лесна за използване база данни, предоставяща съответната информация за всеки проект.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 4 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4е)  Подобрението на инвестиционния климат и цялостната политическа обстановка в партньорските държави следва да представлява третият стълб на ПВИ. В контекста на съществуващите политически отношения на Съюза с партньорските държави Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (върховният представител) следва да поддържат диалози относно политиките, насочени към разработването на правни рамки, политики и институции, които да насърчават икономическа стабилност, устойчиви инвестиции и приобщаващ растеж. Тези диалози относно политиките следва да обхващат, inter alia, борбата с корупцията, организираната престъпност и незаконните финансови потоци, доброто управление, включването на местните пазари, стимулирането на предприемачеството и на местните предприятия, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава, както и политиките, насочени към постигане на равенство между половете.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Европейският фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) се състои от платформи за регионални инвестиции, които ще съчетават финансиране от съществуващи инструменти за смесено финансиране и гаранцията от ЕФУР. Съществуващите инструменти за смесено финансиране за Африка са създадени с Решение С(2015)5210 на Комисията, а за държавите, обхванати от европейската политика за съседство, с Решение за изпълнение C (2016)3436 на Комисията. Всяка платформа за регионални инвестиции следва да разполага с оперативен съвет, който ще подкрепя Комисията при определянето на целите на регионалните и секторните инвестиции и регионалните, секторните и тематичните инвестиционни прозорци, ще изготвя становища относно операциите за смесено финансиране и ще обсъжда използването на гаранцията от ЕФУР в съответствие с инвестиционните прозорци, които следва да бъдат определени.

(5)  ЕФУР следва да се състои от платформи за регионални инвестиции, които ще съчетават финансиране от съществуващи инструменти за смесено финансиране и гаранцията от ЕФУР. Платформите за регионални инвестиции следва да бъдат създадени чрез трансформиране на съществуващите инструменти за смесено финансиране, създадени с решения на Комисията. Платформите за регионални инвестиции за Африка и за държавите, обхванати от европейската политика за съседство, следва първи да бъдат създадени. Следва да е възможно географският обхват на ЕФУР да бъде разширен с делегиран акт. Всяка платформа за регионални инвестиции следва да разполага с оперативен съвет, който ще подкрепя Комисията при определянето и наблюдението на целите на регионалните и секторните инвестиции и регионалните, секторните и тематичните инвестиционни прозорци, ще изготвя становища относно операциите за смесено финансиране и ще обсъжда използването на гаранцията от ЕФУР в съответствие с инвестиционните прозорци, които следва да бъдат определени.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  С оглед на констатациите на Сметната палата по отношение на използването на смесено финансиране във външните отношения на Съюза, които подчертават факта, че при почти половината от проверените проекти не са налице достатъчно доказателства, за да се стигне до заключение, че безвъзмездните средства са обосновани, както и че при някои от тези случаи са налице признаци, че инвестициите биха били осъществени без приноса на Съюза, изключително важно е смесеното финансиране да се използва единствено когато Комисията може ясно да докаже неговата добавена стойност.

 

____________

 

Специален доклад № 16/2014 на Европейската сметна палата, озаглавен „Ефективност на смесването на безвъзмездна финансова помощ по регионалните механизми за инвестиции със заеми от финансови институции с цел подпомагане на външните политики на ЕС“.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  ЕФУР следва изцяло да се ангажира с и да спазва правата на човека и равното третиране в държавите получателки, както и по отношение на всички участници, свързани с финансовите и инвестиционните дейности.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Освен това ЕФУР следва да функционира като инструмент за „обслужване на едно гише“ за получаване на предложения за финансиране от финансови институции и от публични или частни инвеститори, както и за постигане на широка финансова подкрепа за допустимите инвестиции. Гаранцията от ЕФУР следва да бъде подкрепена от гаранционния фонд на ЕФУР. ЕФУР следва да разработва иновативни инструменти за подпомагане на инвестициите и за включване на частния сектор.

заличава се

.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Чрез Стратегическия съвет на ЕФУР следва да се осигурят координацията и съгласуваността на ЕФУР с мандата за външно кредитиране на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както е посочен в Решение [предстои да бъде прието], включително инициативата за устойчивост на ЕИБ23, както и с Инвестиционния инструмент за АКТБ.

(7)  Следва да бъде създаден Стратегически съвет на ЕФУР, който да окаже подкрепа на Комисията при определянето на стратегически насоки и цялостни инвестиционни цели, както и при осигуряването на адекватен и разнообразен географски и тематичен обхват за инвестиционни прозорци. Той следва да подкрепя цялостната координация, допълняемост и съгласуваност между платформите за регионални инвестиции, между трите стълба на ПВИ, между ПВИ и другите инициативи на Съюза в областта на миграцията, както и с инструментите на Съюза за външно финансиране и доверителните фондове, с мандата за външно кредитиране на ЕИБ, включително инициативата за устойчивост на ЕИБ, и с Инвестиционния инструмент за АКТБ23.

__________________

__________________

23 Приложение II към Споразумението от Котону

23 Приложение II към Споразумението от Котону.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Освен това Стратегическият съвет следва да подпомага Комисията при определянето на стратегическите насоки и на общите инвестиционни цели. Стратегическият съвет следва също така да подпомага координацията и съгласуваността между платформите за регионални инвестиции. Това следва да осигури допълняемост на различните инструменти в областта на външната дейност. Стратегическият съвет следва да бъде председателстван съвместно от Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, за да се осигурят последователност и съгласуваност с целите на външната политика на Съюза и с рамките за партньорство с трети държави.

(8)  Стратегическият съвет следва да бъде председателстван съвместно от Комисията и върховния представител с цел осигуряване на последователност и съгласуваност с целите на външната политика на Съюза, в частност с ключовите цели на Съюза в областта на развитието, действащите стратегии и инструменти, рамките за партньорство с трети държави и с другите усилия на Съюза за справяне с първопричините за миграцията, както и зачитане на ангажиментите относно съгласуваността на политиките в интерес на развитието. Европейският парламент следва да участва в Стратегическия съвет като постоянен наблюдател, за да гарантира своето право и задължение да упражнява надзор над прилагането на ЕФУР.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Комисията и ЕИБ следва да сключат споразумение, в което да бъдат определени условията на сътрудничеството помежду им в управлението на гаранцията от ЕФУР, и следва да представят споразумението пред Стратегическия съвет.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  ЕФУР следва да функционира като инструмент за „обслужване на едно гише“ за получаване на предложения за финансиране от финансови институции и от публични или частни инвеститори, както и за постигане на широка финансова подкрепа за допустими инвестиции, които водят до устойчиво и приобщаващо икономическо, социално и екологично развитие. Гаранцията от ЕФУР следва да бъде подкрепена от Гаранционния фонд на ЕФУР.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8в)  ЕФУР следва да отстрани пречките пред частните инвестиции и да използва иновативни инструменти с цел подкрепа за инвестициите и улесняване на достъпа до финансиране от национални и чуждестранни инвеститори, в частност за местни дружества и микро-, малки и средни предприятия, като насочва вниманието към области, които могат да помогнат за постигането на устойчиви резултати в областта на развитието, и насърчава участието на европейски дружества.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 8 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8г)  Гаранцията от ЕФУР не следва да се използва за финансиране на големи инфраструктурни проекти, които имат слабо въздействие върху създаването на работни места и чието съотношение разходи/ползи прави инвестициите неустойчиви. Гаранцията от ЕФУР следва да се използва единствено за финансиране на проекти, чието изпълнение не е противоречиво от екологична, финансова и социална гледна точка, въз основа на независима задълбочена предварителна оценка и подходящ анализ на разходите и ползите.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 8 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8д)   Делегациите на Европейския съюз в партньорските държави следва да насърчават достъпа до ЕФУР и активно да предоставят информация относно ЕФУР, както и да засилват съгласуваността между използването на гаранцията от ЕФУР, използването на смесено финансиране в рамките на платформите за регионални инвестиции, предоставянето на засилена целенасочена техническа помощ и диалозите относно политиките в съответните им държави.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Гаранцията от ЕФУР следва да бъде предоставяна на допустимите партньори за операции по финансиране и инвестиране или за гаранционни инструменти за първоначален период до 31 декември 2020 г.

(9)  Гаранцията от ЕФУР следва да бъде предоставяна на допустимите партньори за операции по финансиране и инвестиране или за гаранционни инструменти за първоначален период до 31 декември 2020 г., с възможност за удължаване, при необходимост.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)   Гаранцията от ЕФУР следва да бъде управлявана така, че да бъдат осигурени еднакви условия на конкуренция за допустимите партньори, да се избягват конфликтите на интереси и да се постига ефективност при надлежно отчитане на целта за привличане на средства в частния сектор за финансиране на инвестициите и постигане на максимална допълняемост.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се увеличи въздействието на гаранцията от ЕФУР предвид нуждите на въпросните региони, държавите членки следва да имат възможност да участват с гаранции или парични средства. Това участие може да бъде разпределено по региони, сектори или инвестиционни прозорци.

(14)  За да се увеличи въздействието на гаранцията от ЕФУР предвид нуждите на въпросните региони, държавите членки и държавите от ЕАСТ следва да имат възможност да участват с гаранции или парични средства. Това участие може да бъде разпределено по региони или съществуващи инвестиционни прозорци.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Тъй като средствата от ЕФР следва да се използват за допустимите съгласно 11-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР)25 държави, това изисква гаранцията от ЕФУР да възлиза на минимум 400 000 000 евро за покриване на инвестициите през целия период на нейното изпълнение Гаранцията от ЕФУР следва да стане налична само когато 400 000 000 евро от средствата по 11-ия ЕФР бъдат разпределени за Гаранционния фонд на ЕФУР.

(15)  Тъй като средствата от ЕФР следва да се използват за допустимите съгласно 11-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР)25 държави, това изисква гаранцията от ЕФУР да възлиза на минимум 400 000 000 EUR за покриване на инвестициите през целия период на нейното изпълнение Гаранцията от ЕФУР следва да стане налична само когато е потвърдена вноската от 400 000 000 EUR от средствата по 11-ия ЕФР за Гаранционния фонд на ЕФУР. Тъй като ще се използват средства от ЕФР, гаранцията от ЕФУР следва да обхваща инвестициите в областите, от които първоначалните средства са били отклонени. Следва да бъдат спазвани ангажиментите за осигуряване на допустимостта на финансирането по линия на ЕФР за ОПР, както и предстоящите решения на КПР на ОИСР относно инструментите в частния сектор.

__________________

__________________

25 Вътрешно споразумение между представителите на правителствата на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 20142020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз, (ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1).

25 Вътрешно споразумение между представителите на правителствата на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 20142020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз, (ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1).

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а)  Тъй като ще се използват средствата от Европейския инструмент за съседство, създаден с Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета1a, минимум 100 000 000 EUR от гаранцията от ЕФУР следва да бъдат разпределени за инвестиции в партньорските държави, обхванати от европейската политика за съседство, по време на целия период на изпълнение на гаранцията от ЕФУР.

 

___________________

 

Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Европейски инструмент за съседство (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27).

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, с цел осигуряване на отчетност пред европейските граждани. Докладът следва да бъде публично оповестен, за да се даде възможност на съответните заинтересовани страни, включително гражданското общество, да изразят становищата си. Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Гаранционния фонд на ЕФУР, за да се осигурят отчетност и прозрачност.

(16)  Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета и да уведомява Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС относно операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, с цел осигуряване на пълна отчетност пред европейските граждани и надзор и контрол от страна на Европейския парламент. Докладът следва да бъде публично оповестен, за да се даде възможност на съответните заинтересовани лица, включително гражданското общество, да изразят становищата си. Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Гаранционния фонд на ЕФУР, за да се осигурят отчетност и прозрачност.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  С цел осигуряване на наблюдението и отчетността на ЕФУР и на ПВИ Европейският парламент може да организира изслушвания в рамките на инвестиционен диалог с Комисията, върховния представител, ЕИБ и други допустими финансови институции, както и с частния сектор и организации на гражданското общество.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел да се вземат предвид извлечените поуки и да се даде възможност за по-нататъшното развитие на ЕФУР, функционирането му и използването на Гаранционния фонд на ЕФУР следва да бъдат оценявани от Комисията. Прилагането на настоящия регламент следва да се оценява независимо, за да се прецени нивото на съответствие на изпълнението с правното основание, но също така за да се установят приложимостта и практичността на Регламента за постигането на целите му.

(17)  С цел да се вземат предвид извлечените поуки и да се даде възможност за по-нататъшното развитие на ЕФУР, функционирането му и използването на Гаранционния фонд на ЕФУР следва да бъдат оценявани от Комисията и външни оценители и ежегодно да бъдат обект на процес на консултации със съответните заинтересовани лица, включително с организациите на гражданското общество. Прилагането на настоящия регламент следва да се оценява независимо, за да се прецени нивото на съответствие на изпълнението с правното основание, но също така за да се установят приложимостта и практичността на регламента за постигането на целите му.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел защита на финансовите интереси на Съюза Европейската служба има право да извършва разследвания в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета26, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета27 и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/9528, за да установи дали е налице измама, корупция изпиране на пари или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза във връзка с операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент.

(18)  С цел борба с финансовите престъпления, и по-специално чрез разкриване на случаи на измама, корупция и изпиране на пари, както и борба с друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза във връзка с операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има право да извършва разследвания в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета26, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета27 и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/9528.

__________________

__________________

26 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

27 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

27 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

28 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

28 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С цел да се допринесе за международната борба с данъчните измами, неплащането на данъци и изпирането на пари, допустимите партньори следва да не подкрепят дейности, извършвани с незаконна цел, и да не участват в операции по финансиране или инвестиране, извършвани чрез механизъм на посредничество, намиращ се в неоказваща съдействие юрисдикция.

(19)  С цел да се допринесе за международната борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, измамите, корупцията и изпирането на пари, цялото финансиране по линия на ЕФУР следва да бъде предоставяно по напълно прозрачен начин. Освен това допустимите партньори следва да не подкрепят дейности, извършвани с незаконна цел, нито да участват в операции по финансиране или инвестиране, извършвани чрез механизъм на посредничество, намиращ се в неоказваща съдействие юрисдикция или в данъчно убежище. Партньорите също така се въздържат от всякакво избягване на данъци или използване на схеми за агресивно данъчно планиране.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С цел изпълнение на политическите ангажименти, поети от ЕС по отношение на възобновяемата енергия и изменението на климата, най-малко 20 % от средствата, отпуснати по линия на ЕФУР, следва да бъдат предназначени за операции по финансиране и инвестиране от значение за тези сектори,

заличава се

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б)  Потоците на парични преводи за развиващите се държави имат много по-голямо значение от официалните потоци на средства за развитие. По тази причина проектите или инструментите, които улесняват прехвърлянето на парични средства и по-ниските разходи за тези парични преводи, следва да бъдат допустими за финансиране по линия на ЕФУР.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20в)  За да се вземе предвид политическото развитие и необходимостта от действия на Съюза на световно равнище, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на приложението към настоящия регламент, в което са изброени регионите, допустими за подпомагане с гаранцията от ЕФУР. Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на определянето на списък на инвестиционни прозорци. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, за да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

__________________

 

ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „допълняемост“ означава принцип, гарантиращ, че целта на подкрепата чрез гаранцията от ЕФУР не е да замени подкрепата от държава членка, частно финансиране или друга финансова намеса на Съюза, както и че тази подкрепа е насочена към преодоляване на неефективността на пазара и към предотвратяване на отблъскването на други публични или частни инвестиции.

(5)  „допълняемост“ означава принцип, гарантиращ, че ЕФУР допринася за устойчивото развитие чрез операции, с които се преодолява неефективността на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации и които не биха могли да се осъществят или не биха могли да постигнат положителни резултати в същата степен без подкрепата на ЕФУР. Принципът също така изисква операциите на ЕФУР да мобилизират ново финансиране от частния сектор, да нямат за цел да заменят подкрепата от държава членка, частно финансиране или друга финансова намеса на Съюза или международна финансова намеса, както и да предотвратяват отблъскването на други публични или частни инвестиции. Принципът също така изисква подкрепените от ЕФУР проекти обикновено да имат по-висок рисков профил от портфейла на инвестициите, подкрепени от допустимите партньори съгласно техните нормални инвестиционни политики преди влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целта на ЕФУР като интегриран финансов пакет е да бъдат подпомогнати инвестициите и да бъде подобрен достъпът до финансиране първоначално в партньорските държави от Африка и в тези, обхванати от европейската политика за съседство, чрез предоставянето на капацитет за финансиране под формата на безвъзмездни средства, гаранции и други финансови инструменти на допустимите партньори.

1.  Целта на ЕФУР като интегриран финансов пакет е да бъдат насърчавани устойчивото и приобщаващо икономическо и социално развитие и социално-икономическата устойчивост на партньорските държави чрез подкрепа за инвестициите и увеличен достъп до финансиране първоначално в партньорските държави от Африка и в тези, обхванати от европейската политика за съседство, чрез предоставянето на капацитет за финансиране под формата на безвъзмездни средства, гаранции и други финансови инструменти на допустимите партньори, като в същото време се максимизира допълняемостта, осигуряват се новаторски продукти и се привлече финансиране от частния сектор.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  ЕФУР допринася за постигането на целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г. с особен акцент върху устойчивия растеж, създаването на работни места, социално-икономическите сектори и подкрепата за микро-, малки и средни предприятия, като по този начин се работи за отстраняване на първопричините за миграцията и се подпомогне трайната реинтеграция на завърналите се мигранти в техните държави на произход и същевременно се постигне максимална допълняемост, осигурят се новаторски продукти и се привлече финансиране от частния сектор.

2.  ЕФУР допринася за постигането на целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г. и се ръководи от целите на външната дейност на Съюза, посочени в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и на политиката на Съюза на сътрудничество за развитие, посочена в член 208 от ДФЕС, и от международно приетите принципи на ефективност на развитието, като по този начин допринася за политиките на Съюза за развитие и съседство, с особен акцент върху изкореняването на бедността, дългосрочния устойчив и приобщаващ растеж, създаването на достойни работни места, социално-икономическите сектори и подкрепата за микро-, малки и средни предприятия. По този начин ЕФУР, inter alia, допринася за отстраняването на специфичните социално-икономически първопричини за миграцията и насърчава трайната реинтеграция на мигрантите, връщащи се в своите държави на произход, както и укрепва устойчивостта на транзитните и приемащите общности.

 

ЕФУР допринася също така за изпълнението на Парижкото споразумение, като насочва инвестиции към секторите, които подпомагат смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

В регионите и държавите, в които действа, ЕФУР е съобразен с целите, указани в актовете на Съюза, с които се създават съответните инструменти за външно финансиране, както и с приоритетите, посочени в националните или регионалните програми, при наличието на такива.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  ЕФУР се състои от платформи за регионални инвестиции, които ще съчетават финансиране от съществуващи инструменти за смесено финансиране и гаранцията от ЕФУР.

1.  ЕФУР се състои от платформи за регионални инвестиции, които са създадени въз основа на съществуващите инструменти за смесено финансиране на външните дейности на Съюза и които съчетават техните операции по смесено финансиране и гаранцията от ЕФУР.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  ЕФУР се управлява от Комисията.

2.  ЕФУР се управлява от Комисията. Комисията работи в тясно сътрудничество с ЕИБ и с подкрепата на другите допустими партньори по отношение на оперативното управление на гаранцията от ЕФУР. За тази цел се създава техническа работна група.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В управлението на ЕФУР Комисията се подпомага от стратегически съвет.

В управлението на ЕФУР Комисията е консултирана от Стратегически съвет.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той осигурява стратегически насоки и подпомага Комисията при определянето на общи инвестиционни цели по отношение на използването на гаранцията от ЕФУР. Той подпомага също така цялостната координация и съгласуваност между платформите за регионални инвестиции, както и с операциите, свързани с мандата за външно кредитиране на ЕИБ, включително инициативата за устойчивост на ЕИБ.

Стратегическият съвет осигурява стратегически насоки и подпомага Комисията при определянето на общи инвестиционни цели по отношение на използването на гаранцията от ЕФУР, както и при извършването на наблюдение на подходящ и разнообразен географски и тематичен обхват за инвестиционните прозорци, като същевременно се отдаде специално внимание на най-слабо развитите страни и нестабилните държави. Стратегическият съвет гарантира, че операциите на ЕФУР подкрепят стратегическите приоритети на външната дейност и политиката за развитие на Съюза и, в частност, неговите ръководни принципи и цели, както е предвидено съответно в член 21 от ДЕС и в член 208 от ДФЕС.

 

Той подпомага също така цялостната координация, допълняемост и съгласуваност между платформите за регионални инвестиции, между трите стълба на ПВИ, между ПВИ и другите усилия на Съюза в областта на миграцията и относно изпълнението на Програмата до 2030 г., както и с инструментите на Съюза за външно финансиране и доверителните фондове и с операциите, свързани с мандата за външно кредитиране на ЕИБ, включително инициативата за устойчивост на ЕИБ и Инвестиционния инструмент за АКТБ.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Стратегическият съвет се състои от представители на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (върховния представител), на държавите членки и на ЕИБ. Комисията може да покани други финансиращи субекти да станат членове на Стратегическия съвет при спазване, когато е уместно, на неговото становище. Партньорските държави и съответните регионални организации, допустимите партньори и Европейският парламент могат да получат статут на наблюдатели, когато е целесъобразно. Стратегическият съвет се председателства съвместно от Комисията и от върховния представител.

2.  Стратегическият съвет се състои от представители на Комисията и на върховния представител, на допринасящите държави членки и на ЕИБ. Комисията може да покани други финансиращи субекти да станат членове на Стратегическия съвет при спазване, когато е уместно, на неговото становище. Европейският парламент има статут на наблюдател. Определените от Европейския парламент наблюдатели имат правото да участват пълноправно в обсъжданията без право на глас. Партньорските държави и съответните регионални организации, допустимите партньори и други заинтересовани лица могат да получат статут на наблюдатели, когато е целесъобразно. Стратегическият съвет се председателства съвместно от Комисията и от върховния представител.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  На първото си заседание Стратегическият съвет приема своя процедурен правилник, който съдържа подробности относно броя на заседанията през годината, правото на глас на членовете на съвета и докладите за напредъка, които трябва да бъдат изготвени от Комисията. Протоколите и дневният ред на заседанията на Стратегическия съвет се оповестяват публично.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Стратегическият съвет редовно организира консултация със съответните заинтересовани лица относно ориентацията и прилагането на ЕФУР.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  По време на етапа на прилагане на ЕФУР Стратегическият съвет възможно най-бързо приема и публикува насоки, в които указва подробно как трябва да се гарантира съответствието на операциите на ЕФУР с целите и критериите за допустимост, указани в член 8.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2г.  В своите стратегически насоки Стратегическият съвет взема предвид съответните резолюции на Европейския парламент и решенията и заключенията на Съвета.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5a

 

Регионални оперативни съвети

 

1.  Всяка платформа за регионални инвестиции разполага с оперативен съвет.

 

2.  Оперативните съвети оказват подкрепа на Комисията при определянето на регионалните и секторните инвестиционни цели и регионалните, секторните и тематичните инвестиционни прозорци и формулират становища относно операциите за смесено финансиране и използването на гаранцията от ЕФУР. Те по-специално предоставят насоки относно бъдещите предложения за финансиране, извършват наблюдение и преглед на различните проекти, разглеждат свързаните с проектите резултати и извършват наблюдение на портфейла от одобрени проекти.

 

3.  Оперативните съвети се председателстват от Комисията и са съставени от представители на Комисията, на върховния представител и на държавите членки като членове с право на глас, и когато е уместно, на допустимите партньори като наблюдатели. На Европейския парламент се предоставя статут на наблюдател.

 

4.  Комисията и върховният представител гарантират интензивното участие на делегациите на Европейския съюз и на допустимите партньори при подготовката на работата на оперативните съвети.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съюзът предоставя неотменима и безусловна гаранция при първо поискване за допустим партньор за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, първоначално в държавите от Африка и в тези, обхванати от европейската политика за съседство.

1.  Съюзът предоставя, след внимателно разглеждане на осъществимостта на даден проект, неотменима и безусловна гаранция при първо поискване за допустим партньор за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Гаранцията от ЕФУР подкрепя операциите по финансиране и инвестиране в партньорските държави в регионите, изброени в приложението. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20а за изменение на приложението, в което са изброени допустимите региони за подкрепа чрез гаранцията от ЕФУР.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Максималният разрешен период, в който допустимите партньори могат да сключват споразумения с финансови посредници или с крайни бенефициери, е четири години след датата на сключването на съответното споразумение за гаранция.

3.  Максималният разрешен период, в който допустимите партньори могат да сключват споразумения със съфинансиращи партньори от частния сектор, финансови посредници или с крайни бенефициенти, е четири години след датата на сключването на съответното споразумение за гаранция.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Допустимите операции по финансиране и инвестиране за подкрепа чрез гаранцията от ЕФУР, трябва да бъдат последователни и съгласувани с политиките на Съюза, по-специално с политиките на Съюза за развитие и за съседство, и със стратегиите и политиките на партньорските държави и да целят постигането на следните общи цели:

1.  Допустимите операции по финансиране и инвестиране за подкрепа чрез гаранцията от ЕФУР трябва да бъдат в съответствие с целта на ЕФУР, както е предвидено в член 3. Такива операции са последователни и съгласувани с политиките на Съюза, по-специално с политиките на Съюза за развитие и за съседство, както и със стратегиите и политиките на партньорските държави. Те вземат под внимание друга подкрепа от Съюза и международна подкрепа, за да се гарантира допълняемост с други инициативи, и подкрепят следните цели:

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подкрепа за икономическото и социалното развитие със специален акцент върху устойчивия растеж и създаването на работни места (по-специално за младите хора и жените), като по този начин се работи за отстраняване на първопричините за миграцията и се допринесе за трайна реинтеграция на завърналите се мигранти в държавите им на произход,

a)  подкрепа за икономическото и социалното развитие и прилагането на Програмата до 2030 г. със специален акцент върху изкореняването на бедността, устойчивостта, насърчаването на достойни работни места, икономически възможности, умения и предприемачество, както и насърчаване по-специално на равенството между половете и овластяването на жените и младите хора, като по този начин се работи за отстраняване на специфичните първопричини за миграцията, се повишава устойчивостта и се допринася за устойчивата реинтеграция на мигрантите, връщащи се в държавите си на произход, при надлежно отчитане на укрепването на принципите на правовата държава, доброто управление и правата на човека,

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  насочване към социално-икономически сектори, по-специално инфраструктура, включително устойчива енергия, водоснабдяване, транспорт, информационни и комуникационни технологии, околна среда, устойчиво използване на природните ресурси и син растеж, социална инфраструктура, човешки капитал, с цел подобряване на социално-икономическата среда;

б)  укрепване на социално-икономическите сектори, по-специално инфраструктура, включително възобновяема и устойчива енергия, управление на водите и отпадъците, транспорт, информационни и комуникационни технологии, както и околна среда, устойчиво използване на природните ресурси, устойчиво селско стопанство и син растеж, социална инфраструктура, човешки капитал, с цел подобряване на социално-икономическата среда,

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предоставяне на финансиране в полза на микро-, малки и средни предприятия с особен акцент върху развитието на частния сектор,

в)  предоставяне на финансиране и подкрепа за развитието на частния и кооперативния сектор със специален акцент върху местните дружества и микро-, малките и средните предприятия, в частност тези в най-слабо развитите страни и в нестабилни държави, като същевременно се преодолява неефективността на пазара, ограничават се нарушенията на пазара и се насърчава ангажираността на европейски дружества,

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  предоставяне на финансови инструменти, насочени към преодоляване на пречките пред частните инвестиции, включително гаранции за първа загуба на равнище портфейлни гаранции за проекти на частния сектор като гаранции по заеми за малки и средни предприятия и гаранции за специфични рискове за инфраструктурни проекти и други рискови капитали,

г)  преодоляване на пречките пред частните инвестиции чрез предоставяне на финансови инструменти, включително гаранции за първа загуба на равнище портфейлни гаранции за проекти на частния сектор като гаранции по заеми за малки и средни предприятия и гаранции за специфични рискове за инфраструктурни проекти и други рискови капитали; предоставените финансови инструменти може да бъдат деноминирани в местната валута на съответната партньорска държава,

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  максимално увеличаване на ливъриджа в частния сектор чрез преодоляване на пречките пред инвестициите.

д)  максимално увеличаване на ливъриджа в частния сектор със специален акцент върху микро-, малките и средните предприятия чрез преодоляване на пречките пред инвестициите.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  принос към действията в областта на климата и опазването и управлението на околната среда, като по този начин се осигуряват съпътстващи ползи за климата чрез разпределянето на най-малко 35% от финансирането за инвестиции с компоненти, които допринасят за действията в областта на климата, възобновяемата енергия и ефективното използване на ресурсите.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Гаранцията от ЕФУР подпомага операции по финансиране и инвестиране, които по-специално:

2.  Гаранцията от ЕФУР подпомага операции по финансиране и инвестиране, които преодоляват неефективността на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации и които:

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  осигуряват допълняемост,

a)  осигуряват допълняемост съгласно определението в член 2,

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  гарантират допълняемост с други инициативи, като осигуряват ясното отделяне на операциите на ЕФУР, по-специално от операциите, свързани с мандата за външно кредитиране на ЕИБ,

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  са финансово и икономически жизнеспособни, като се вземат предвид евентуалната подкрепа и съфинансиране от частни и публични партньори по проекта,

в)  са икономически и финансово жизнеспособни, при надлежно отчитане на евентуалната подкрепа и съфинансиране от частни и публични партньори по проекта, като същевременно се вземат предвид конкретната оперативна среда и капацитетът на държавите, определени като засегнати от нестабилност или конфликт, най-слабо развитите страни и силно задлъжнелите бедни държави, за които може да се предоставят по-благоприятни условия,

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  оптимизират мобилизирането на капитали от частния сектор.

д)  оптимизират, когато е възможно, мобилизирането на капитали от частния сектор,

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  зачитат принципите на ефективност на развитието, изложени в Партньорството от Пусан за ефективно сътрудничество за развитие и потвърдени отново в Найроби през декември 2016 г., включително ангажираност, привеждане в съответствие, акцент върху резултатите, прозрачност и взаимна отчетност, и целта за премахване на обвързаността на помощта, както и

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  отговарят на критериите за официална помощ за развитие, установени от Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР, при отчитане на спецификите на развитието в частния сектор,

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв)  се изпълняват при пълно зачитане на международно приетите насоки, принципи и конвенции, включително Принципите на ООН за отговорно инвестиране, ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, принципите за отговорно инвестиране в селскостопанските и продоволствените системи на Организацията на ООН за прехрана и земеделие и конвенциите на Международната организация на труда, както и на международното право в областта на правата на човека,

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Гаранцията от ЕФУР не се използва като заместител на отговорността на правителствата за предоставяне на основни услуги.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За всеки отделен случай Комисията може да позволи комбинирано финансиране от различни инструменти на Съюза.

3.  За всеки отделен случай Комисията може да позволи комбинирано финансиране от различни инструменти на Съюза до степен, необходима за успеха на инвестиционния проект, подкрепен от ЕФУР, и доколкото това не води до намалено финансиране за другите цели за развитие.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията може да определя инвестиционни прозорци за конкретни региони или партньорски държави или за двете, за конкретни сектори, за конкретни проекти или за конкретни категории крайни бенефициери или за двете, които да бъдат финансирани чрез инструментите, посочени в член 9, покрити от гаранцията от ЕФУР до определен фиксиран размер. Всички искания за финансова подкрепа в рамките на инвестиционните прозорци се отправят към Комисията.

4.  На Комисията се предоставя правомощието, след консултация със Стратегическия съвет, да приема делегирани актове в съответствие с член 20а за допълване на настоящия регламент чрез съставяне на списък на инвестиционните прозорци. Инвестиционните прозорци се установяват за конкретни региони или партньорски държави или за двете, за конкретни сектори, за конкретни проекти или за конкретни категории крайни бенефициенти или за двете, които да бъдат финансирани чрез инструментите, посочени в член 9, покрити от гаранцията от ЕФУР до определен фиксиран размер.

 

Изборът на инвестиционни прозорци се обосновава надлежно с анализ на неефективността на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации. Подобен анализ се извършва от Комисията в сътрудничество с потенциално допустимите партньори и заинтересовани лица.

 

В рамките на съответните платформи за регионални инвестиции значителна част от гаранцията от ЕФУР се разпределя за нестабилни и засегнати от конфликти държави, държави без излаз на море и най-слабо развитите страни.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Комисията определя и публикува набор от показатели, отразяващи критериите за допустимост, определени в настоящия член, които да се използват за гарантиране на независима и прозрачна оценка на потенциалните и действителните операции, подкрепени от гаранцията от ЕФУР. Комисията публикува резултатите от своите оценки.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  заеми,

a)  заеми, включително заеми в местна валута,

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  органи, уредени в частното право на дадена държава членка, които предоставят подходящи финансови гаранции, чрез дерогация от член 58, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламент (ЕС) № 966/2012,

д)  органи, уредени в частното право на дадена държава членка, които предоставят подходящи финансови гаранции, чрез дерогация от член 58, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламент (ЕС) № 966/2012, и които разкриват кои извънфинансови фактори („от екологичен, социален или управленски характер“), като например изменението на климата, недостигът на ресурси, неподходящи възнаграждения на ръководния състав или корупция, са считани от тях за част от фидуциарното им задължение.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Комисията гарантира еднакви условия на конкуренция за допустимите партньори и насърчава сътрудничеството между тях. Тя гарантира липса на конфликти на интереси на всички етапи от прилагането на ЕФУР. С цел да се осигури допълняемост допустимите партньори предоставят съответната информация за операциите си, които не са свързани с ЕФУР.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Допустимите партньори може да бъдат поканени на размяна на мнения в Европейския парламент относно операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обхват и условия на споразуменията за гаранция от ЕФУР

Обхват и условия на гаранцията от ЕФУР

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да допринесат за Гаранционния фонд на ЕФУР под формата на гаранции или на парични средства. След одобрение от Комисията други финансиращи субекти могат да допринесат под формата на парични средства.

Държавите членки и държавите от ЕАСТ могат да допринесат за Гаранционния фонд на ЕФУР под формата на гаранции или на парични средства. След одобрение от Комисията други финансиращи субекти могат да допринесат под формата на парични средства.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията информира Европейския парламент и Съвета за потвърдените вноски.

Комисията незабавно информира Европейския парламент и Съвета за потвърдените вноски.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По искане на държавите членки вноските, направени от тях, могат да бъдат заделени за започването на проекти в конкретни региони, държави, сектори или инвестиционни прозорци.

По искане на държавите членки и след одобрение от Стратегическия съвет вноските, направени от тях, могат да бъдат заделени за започването на проекти в конкретни региони или съществуващи инвестиционни прозорци.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Най-малко 400 000 000 евро от гаранцията от ЕФУР се разпределят за инвестиции в допустимите съгласно 11-ия ЕФР партньорски държави, през целия период на изпълнение на гаранцията от ЕФУР.

5.  Най-малко 400 000 000 EUR от гаранцията от ЕФУР се разпределят за инвестиции в допустимите съгласно 11-ия ЕФР партньорски държави, през целия период на изпълнение на гаранцията от ЕФУР, в съответствие с целите на Споразумението за партньорство от Котону.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Най-малко 100 000 000 EUR от гаранцията от ЕФУР се разпределят за инвестиции в партньорските държави от източното и южното съседство в съответствие с Регламент (ЕС) № 232/2014.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Споразуменията за гаранция се оповестяват публично, с ограничен режим на изключения.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  целите и предмета на настоящия регламент, оценка на потребностите и показател за очакваните резултати, като се взема под внимание насърчаването на корпоративната социална отговорност, включително в частност чрез спазването на всички международно приети насоки, принципи и правни инструменти, по-специално посочените в член 8, параграф 2, буква дв).

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  възнаграждението за гаранцията,

б)  възнаграждението за гаранцията, което отразява нивото на риска; предоставя се възможност възнаграждението да бъде частично субсидирано с цел предоставяне на по-благоприятни условия, в надлежно обосновани случаи, по-специално в държавите, посочени в член 8, параграф 2, буква в),

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  надеждна, безопасна и достъпна процедура за подаване на жалби за физически лица, работници и служители, общности и организации на гражданското общество, които биха могли да бъдат засегнати по отрицателен начин от операциите на допустимите партньори или от инвестициите, подкрепени от ЕФУР.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  размерът на собствените средства, които партньорът е готов да мобилизира за инвестиционния прозорец.

в)  размерът на собствените средства и съфинансирането от частния сектор, които партньорът е готов да мобилизира за инвестиционния прозорец.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  евентуални вноски от държавите членки и други финансиращи субекти,

б)  евентуални вноски от държавите членки, държавите от ЕАСТ и други финансиращи субекти,

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  всеки излишък се изплаща към общия бюджет на Съюза,

a)  без да се засягат разпоредбите на параграф 8 от настоящия член, всеки излишък представлява вътрешни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 в полза на инструментите на Съюза за сътрудничеството за развитие и за съседството,

Изменение     89

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  От 1 януари 2021 г., ако равнището на Гаранционния фонд от ЕФУР е намаляло под 50 % от равнището на финансиране, посочено в параграф 5, в резултат на искания за изпълнение по гаранцията, Комисията представя доклад за изключителните мерки, които могат да бъдат необходими за попълване на Гаранционния фонда на ЕФУР.

7.  От 1 януари 2021 г., ако равнището на Гаранционния фонд на ЕФУР е намаляло под 50% от равнището на финансиране, посочено в параграф 5, в резултат на искания за изпълнение по гаранцията, Комисията представя доклад относно:

 

a)   причината за недостига, с подробни обяснения, както и

 

б)   когато се счита за необходимо, евентуални изключителни мерки, които могат да бъдат необходими за попълване на Гаранционния фонд на ЕФУР.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  След постъпило искане за изпълнение по гаранцията от ЕФУР постъпленията в Гаранционния фонд на ЕФУР, предвидени в параграф 2, букви в), г) и д), надвишаващи необходимите ресурси за постигане на равнището на финансиране, посочено в параграф 5, се използват в рамките на първоначалния инвестиционен период, предвиден в член 7, параграф 2, за възстановяване на гаранцията от ЕФУР до първоначалния ѝ размер.

8.  След постъпило искане за изпълнение по гаранцията от ЕФУР постъпленията в Гаранционния фонд на ЕФУР, предвидени в параграф 2, букви в), г) и д), надвишаващи необходимите ресурси за постигане на равнището на финансиране, посочено в параграф 5, или всеки излишък, предвиден в параграф 6, буква а) от настоящия член, първо се използва в рамките на максималния период, предвиден в член 7, параграф 3, за възстановяване на гаранцията от ЕФУР до първоначалния ѝ размер.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР. Докладът се оповестява публично. Той съдържа следните елементи:

1.   Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР. Докладът се оповестява публично. Той съдържа следните елементи:

a)   оценка на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, на оперативно, секторно, държавно и регионално равнище и тяхното съответствие с настоящия регламент,

a)   оценка на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, на оперативно, секторно, държавно и регионално равнище и тяхното съответствие с настоящия регламент,

б)   оценка на добавената стойност, мобилизирането на ресурси от частния сектор, прогнозните и действителните крайни продукти, резултатите и въздействието на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, на обобщено равнище, включително въздействието върху създаването на работни места,

б)   оценка, въз основа на набора от показатели, предвиден в член 8, параграф 4а, на допълняемостта и добавената стойност, мобилизирането на ресурси от частния сектор, прогнозните и действителните крайни продукти, резултатите и въздействието на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, на обобщено равнище, включително въздействието върху създаването на достойни работни места, изкореняването на бедността, както и върху начина, по който се работи за отстраняването на първопричините за миграцията, в т.ч. разбити по пол данни, когато е възможно,

 

бa)   оценка на степента, до която обхванатите от настоящия регламент операции допринасят за постигането на общите цели, установени в член 8, параграф 1, по-специално цялостния принос за постигането на целите за устойчиво развитие от Програмата до 2030 г. и дела от разходите, който е от значение за борбата с изменението на климата и изпълнението на Парижкото споразумение,

в)   оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията от ЕФУР, както и с основните показатели за резултатите от изпълнението, определени за всяко представено предложение,

в)   оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията от ЕФУР, както и с основните показатели за резултатите от изпълнението, определени за всяко представено предложение,

г)   оценка на ефекта на ливъридж, постигнат чрез операциите, покрити от гаранцията от ЕФУР,

г)   оценка на ефекта на ливъридж, постигнат чрез операциите, покрити от гаранцията от ЕФУР,

д)   размер на финансовите средства, прехвърлени на бенефициерите, и оценка на операциите по финансиране и инвестиране, извършвани от всеки партньор, на обобщено равнище,

д)   размер на финансовите средства, прехвърлени на бенефициентите, и оценка на операциите по финансиране и инвестиране, извършвани от всеки партньор, на обобщено равнище,

е)   оценка на добавената стойност от операциите по финансиране и инвестиране, извършвани от допустимите партньори, и на обобщения риск, свързан с тези операции,

е)   оценка на допълняемостта и добавената стойност от операциите по финансиране и инвестиране, извършвани от допустимите партньори, и на обобщения риск, свързан с тези операции,

ж)   подробна информация за исканията за изпълнение по гаранцията от ЕФУР, загуби, възвращаемост, събрани суми и други получени плащания,

ж)   подробна информация за исканията за изпълнение по гаранцията от ЕФУР, загуби, възвращаемост, събрани суми и други получени плащания,

з)   финансови доклади за одитираните от независим външен одитор операции по финансиране и инвестиране, извършвани от допустимите партньори и обхванати от настоящия регламент.

з)   финансови доклади за одитираните от независим външен одитор операции по финансиране и инвестиране, извършвани от допустимите партньори и обхванати от настоящия регламент,

 

зa)   оценка на действията, разработени в рамките на втория и третия стълб на ПВИ, и полезните взаимодействия между тях и операциите, покрити от гаранцията от ЕФУР, особено по отношение на постигнатия напредък във връзка с борбата с корупцията и организираната престъпност и незаконните финансови потоци, доброто управление, включването на местните финансови пазари, стимулирането на предприемачеството и на местните предприятия, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава, както и политиките, насочени към постигане на равенство между половете,

 

зб)   оценка на съответствието на операциите на ЕФУР с международно приетите принципи на ефективност на развитието.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 31 декември 2020 г. Комисията изготвя оценка на функционирането на ЕФУР. Комисията представя на Европейския парламент и Съвета своя доклад, съдържащ независима оценка на прилагането на настоящия регламент. Комисията представя такъв доклад незабавно, в случай че наличната сума по гаранцията от ЕФУР бъде изцяло усвоена по операциите по финансиране и инвестиране преди 30 юни 2020 г.

1. До 31 декември 2019 г. Комисията изготвя оценка на функционирането на ЕФУР, неговото управление и ефективния му принос за предмета и целите на настоящия регламент. Комисията представя на Европейския парламент и Съвета своя доклад за оценка, съдържащ независима външна оценка на прилагането на настоящия регламент, придружен от мотивирано предложение за изменение на настоящия регламент, по целесъобразност, по-специално с оглед на удължаването на първоначалния инвестиционен период, посочен в член 7, параграф 2. Този доклад за оценка се придружава от становище на Сметната палата.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  До 31 декември 2020 г. и на всеки три години след това Комисията изготвя оценка на използването на Гаранционния фонд на ЕФУР. Комисията представя своя доклад за оценка на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад за оценка се придружава от становище на Сметната палата.

2.  До 31 декември 2019 г. и на всеки три години след това Комисията изготвя оценка на използването и функционирането на Гаранционния фонд на ЕФУР. Комисията представя своя доклад за оценка на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад за оценка се придружава от становище на Сметната палата относно управлението на Гаранционния фонд на ЕФУР и ефективността и допълняемостта на операциите на ЕФУР. Ако бъдат счетени за необходими корекции на Гаранционния фонд на ЕФУР или в случай че Гаранционният фонд на ЕФУР бъде удължен за периода след 2020 г., докладът за оценка се придружава от законодателно предложение за съответно изменение на настоящия регламент.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17

Член 17

Прозрачност и публично оповестяване на информация

Прозрачност, комуникация и публично оповестяване на информация

В съответствие с политиката за прозрачност и общите принципи на Съюза относно достъпа до документи и информация допустимите партньори оповестяват публично на своята интернет страница информация за всички покрити от гаранцията от ЕФУР операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, и по-специално информация за начина, по който тези операции допринасят за изпълнението на изискванията на настоящия регламент.

1.   В съответствие с политиката за прозрачност и правилата на Съюза относно достъпа до документи и информация и защитата на данните допустимите партньори проактивно и систематично оповестяват публично на своите уебсайтове информация за всички покрити от гаранцията от ЕФУР операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, и по-специално информация за начина, по който тези операции допринасят за изпълнението на целите и изискванията на настоящия регламент. Когато това е възможно, такава информация се разбива на равнище проект. Тази информация винаги взема под внимание защитата на поверителната информация и на търговската информация с чувствителен характер.

 

2.   Комисията публикува на своя уебпортал информация за операциите по финансиране и инвестиране и основните елементи на всички споразумения за гаранция, включително информация за юридическата самоличност на партньорите, очакваните ползи за развитието и процедурите за подаване на жалби в съответствие с член 12, параграф 3, буква да).

 

3.   Допустимите партньори популяризират подкрепата от Съюза в цялата публикувана от тях информация относно операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, в съответствие с настоящия регламент.

 

4.   Делегациите на Европейския съюз включват информация относно възможностите за финансиране, предоставени от ЕФУР, в своята комуникация, насочена към гражданското общество и широката общественост.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17a

 

Механизъм за подаване на жалби и търсене на обезщетение

 

Комисията създава централизиран механизъм за подаване на жалби на Съюза за всички подпомагани от ЕФУР проекти. Заинтересованите лица, засегнати от операциите на ЕФУР, и заинтересованите лица, които не са удовлетворени от начина, по който жалбите им се разглеждат от механизмите за подаване на жалби на партньорите на ЕФУР, трябва да имат възможност пряко да осъществяват контакт с механизма за подаване на жалби на Съюза.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Външният одит на дейностите, предприети съгласно настоящия регламент, се извършва от Сметната палата в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

1.  Външният одит на дейностите, предприети съгласно настоящия регламент, се извършва от Сметната палата в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и поради това дейностите са предмет на процедурата по освобождаване от отговорност в съответствие с член 319 от ДФЕС.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на параграф 1 от настоящия член на Сметната палата, по нейно искане и в съответствие с член 287, параграф 3 от ДФЕС, се предоставя достъп до всички документи или информация, необходими за изпълнението на нейната задача.

2.  За целите на параграф 1 от настоящия член на Сметната палата, по нейно искане и в съответствие с член 287, параграф 3 от ДФЕС, се предоставя достъп до всички документи или информация, необходими за изпълнението на нейните одитни задачи.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  До 30 юни 2020 г. и на всеки три години след това Сметната палата публикува специален доклад относно използването на Гаранционния фонд на ЕФУР и относно ефикасността и ефективността на ЕФУР.

Изменение     99

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията или допустимите партньори незабавно уведомяват Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и ѝ предоставят необходимата информация, когато на някой етап от подготовката, изпълнението или приключването на операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, имат основания да предполагат, че е налице измама, корупция, изпиране на пари или някаква друга незаконна дейност, която може да засегне финансовите интереси на Съюза.

1.  Ако на някой етап от подготовката, изпълнението или приключването на операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, Комисията или допустимите партньори имат основания да предполагат, че е налице измама, корупция, длъжностно присвояване, изпиране на пари или някаква друга незаконна дейност, която може да засегне финансовите интереси на Съюза, те незабавно уведомяват Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и ѝ предоставят цялата необходима информация, за да може да се проведе цялостно и задълбочено разследване.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета и предназначени да защитят финансовите интереси на Съюза, като целта е да се установи дали е налице измама, корупция, изпиране на пари или някаква друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с операция по финансиране и инвестиране, обхваната от настоящия регламент. OLAF може да предава всякаква информация, получена в хода на своите разследвания, на компетентните органи на съответните държави членки.

OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета и предназначени да защитят финансовите интереси на Съюза, като целта е да се установи дали е налице измама, корупция, длъжностно присвояване, изпиране на пари, финансиране на тероризма, данъчни измами и отклонение от данъчно облагане или някаква друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с операция по финансиране и инвестиране, обхваната от настоящия регламент. OLAF може да предава всякаква информация, получена в хода на своите разследвания, на компетентните органи на съответните държави членки.

Изменение     101

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При доказване на подобни незаконни дейности допустимите партньори предприемат действия за събиране на задълженията, свързани с техните операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, които са засегнати от такива дейности.

При доказване на подобни незаконни дейности допустимите партньори предприемат действия за събиране на задълженията, свързани с техните операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, които са засегнати от такива дейности, и също така предоставят на компетентните органи цялата информация, необходима за разследване и евентуално наказателно преследване.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При своите операции по финансиране и инвестиране допустимите партньори не подкрепят дейности, извършвани с незаконна цел, включително изпиране на пари, финансиране на тероризъм, организирана престъпност, данъчни измами и отклонение от данъчно облагане, корупция и измами, засягащи финансовите интереси на Съюза. В съответствие със своята политика по отношение на слабо регулираните или неоказващите съдействие юрисдикции, основана на политиките на Съюза, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или на Специалната група за финансови действия (Financial Action Task Force — FATF), допустимите партньори не вземат участие в операции по финансиране или инвестиране, извършвани чрез механизъм на посредничество, намиращ се в неоказваща съдействие юрисдикция.

1.  При своите операции по финансиране и инвестиране допустимите партньори не подкрепят дейности, извършвани с незаконна цел, включително, но не само, изпиране на пари, финансиране на тероризма, организирана престъпност, данъчни измами и отклонение от данъчно облагане, корупция, измами или други дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза. По-конкретно допустимите партньори не вземат участие в операции по финансиране или инвестиране, извършвани чрез механизъм на посредничество, намиращ се в юрисдикция, която не си сътрудничи със Съюза по отношение на прилагането на международно приетите данъчни стандарти за прозрачност и обмена на информация, нито поддържат бизнес отношения със субекти, установени в подобна юрисдикция. При своите операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, допустимите партньори не използват, нито се ангажират със структури за избягване на данъци, по-специално схеми за агресивно данъчно планиране, или практики, които не съответстват на принципите на добро управление в областта на данъчното облагане в Съюза, определени в правото на Съюза, включително в препоръките и съобщенията на Комисията. При сключване на споразумения с финансови посредници допустимите партньори транспонират изискванията, посочени в настоящия параграф, в съответните договори и изискват докладване по държави във връзка с тяхното спазване.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на своите операции по финансиране и инвестиране допустимият партньор прилага принципите и стандартите, предвидени в правото на Съюза относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, и по-специално в Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета35 и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета36. Допустимите партньори поставят като условие за прякото финансиране и финансирането чрез посредници съгласно настоящия регламент оповестяването на информация относно действителните собственици в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849.

2.  По отношение на своите операции по финансиране и инвестиране допустимият партньор прилага принципите и стандартите, предвидени в правото на Съюза относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и по-специално в Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета35 и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета36. Допустимите партньори поставят като условие за прякото финансиране и финансирането чрез посредници съгласно настоящия регламент оповестяването на информация относно действителните собственици в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 (Директива на ЕС за борбата с изпирането на пари) и публикуват докладването на информация по държави в съответствие с член 89, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

__________________

__________________

35 Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

35 Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

36 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

36 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 6 и 8, се предоставя на Комисията от датата на влизане в сила на настоящия регламент до 31 декември 2020 г.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 6 и 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 6 и 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    105

Предложение за регламент

Приложение (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Региони, допустими за подкрепа чрез гаранцията от ЕФУР:

 

  Африка, включително африканските държави, които са страни по Споразумението за партньорство от Котону;

 

  партньорските държави по линия на политиката за съседство, както са изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 14 септември 2016 г. Комисията представи предложение за създаването на нов Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), насочен към мобилизиране на инвестиции на стойност до 44 милиарда евро първоначално в Африка и източното и южното съседство на ЕС, с начален капитал от бюджета на Съюза и от Европейския фонд за развитие (ЕФР). Тази инициатива, вдъхновена от стартирания през 2015 г. План за инвестиции за Европа, има за цел да включи в единна рамка на ЕФУР два елемента:

•  нов гаранционен фонд на ЕФУР на стойност 1,5 милиарда евро, гарантиран с дял от 50% от бюджета на Съюза (350 милиона евро) и от ЕФР (400 милиона евро);

•  съществуващите инструменти за смесено финансиране за Африка и за съседството (т.е. при които безвъзмездните средства от Съюза се съчетават със заеми или други продукти от финансови институции), оценявани на равнище от 2,6 милиарда евро.

ЕФУР ще се състои от платформи за регионални инвестиции, които съчетават финансиране от гаранцията от ЕФУР и от инструменти за смесено финансиране. Той ще се управлява от Комисията и ще се прилага в партньорство с финансови институции, като например ЕИБ, ЕБВР, международни, регионални и национални банки за развитие.

ЕФУР е първият стълб на плана за външни инвестиции (ПВИ), по силата на който Комисията планира също така да засили техническата помощ в партньорските държави (стълб 2) и да работи за подобряване на инвестиционния климат и цялостната политическа обстановка в тези държави (стълб 3). ПВИ е пресечна точка на няколко инициативи/политики:

•  Целите за устойчиво развитие до 2030 г., Програмата за действие от Адис Абеба и Парижкото споразумение относно изменението на климата, одобрено през втората половина на 2015 г.;

•  Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз, представена през юни 2016 г., и преразглеждането на Европейския консенсус за развитие през 2017 г.;

•  съществуващите европейски политики за развитие и съседство;

•  Рамката за партньорство с трети държави в рамките на европейската програма за миграцията, също стартирана през юни 2016 г.

Основната хипотеза е, че подпомагането на инвестициите и участието на частния сектор чрез иновативно финансиране могат да стимулират работните места, растежа и стабилността в развиващите се държави, като по този начин се отстранят първопричините за миграцията. Като част от плана за външни инвестиции Комисията също така предложи да поднови мандата на ЕИБ за външно кредитиране.

Докладчиците приветстват предложението на Комисията до голяма степен и приканват комисията по външни работи, комисията по развитие и комисията по бюджети да използват възможността, предоставена им от настоящата законодателна процедура, за подобряване на концепцията и целите на ЕФУР с цел успешното му реализиране.

Те предлагат, по-специално, дейността да се насочи към следните въпроси:

•  целите на ЕФУР във връзка с установените принципи на политиката на ЕС за развитие и неговите външни политики и с настоящото предизвикателство, свързано с миграцията;

•  управленската и ръководната структура на ЕФУР, по-специално съответните мандати на Стратегическия съвет и оперативните съвети и ролята на Европейската комисия;

•  определянето на инвестиционни прозорци и показатели;

•  съгласуваността с другите стълбове на ПВИ, с други инструменти и инициативи на Съюза, както и с външните дейности на ЕИБ;

•  допълняемостта на операциите на ЕФУР по финансиране и инвестиране, включващи по-голям риск;

•  допълнителното въздействие върху развитието, особено за по-слабо развитите страни;

•  разпоредбите относно отчетността, докладването и прозрачността, както и относно данъчните въпроси;

•  процедурата за определяне на географския обхват на ЕФУР;

•  ролята на Европейския парламент.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (12.4.2017)

на вниманието на комисията по външни работи, комисията по развитие и комисията по бюджети

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Докладчик по становище: Индрек Таранд

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещите комисии – комисията по външни работи, комисията по развитие и комисията по бюджети, да вземат предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Амбициозният план на Съюза за външни инвестиции (ПВИ) е необходим, за да се подкрепят инвестиции първоначално в Африка и в държавите, обхванати от европейската политика за съседство, като средство за насърчаване на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата на ООН до 2030 г. („Програмата до 2030“), както и на ангажиментите в рамките на наскоро преработената европейска политика за съседство, като по този начин се работи за преодоляването на първопричините за миграцията. Той следва да допринесе за изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата (COP 21).

(1)  Амбициозният план на Съюза за външни инвестиции (ПВИ) е необходим, за да се подкрепят инвестиции първоначално в Африка и в държавите, обхванати от европейската политика за съседство, като средство за насърчаване на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата на ООН до 2030 г. („Програмата до 2030“), както и на ангажиментите в рамките на наскоро преработената европейска политика за съседство, като по този начин се работи за преодоляването на една от основните първопричини за миграцията. Той следва да допринесе за изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата (COP 21).

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  ПВИ следва да включва ангажимента на Съюза съгласно програмата за действие от Адис Абеба за финансиране на развитието. Той трябва също така да позволи на европейските инвеститори и частни дружества, включително малките и средните предприятия, да участват по-ефективно за постигането на устойчиво развитие в партньорските държави.

(2)  ПВИ следва да включва ангажимента на Съюза съгласно програмата за действие от Адис Абеба за финансиране на развитието. Той трябва също така да позволи на европейските инвеститори и частни дружества, особено малките и средните предприятия, да допринесат по-ефективно за постигането на устойчиво развитие в партньорските държави, като акцентът се поставя особено върху устойчивостта.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  ПВИ следва да предоставя интегриран финансов пакет за финансиране на инвестициите първоначално в региони на Африка за държавите, които са страни по Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г., и държавите, обхванати от европейската политика за съседство, като по този начин се създадат икономически растеж и възможности за заетост, допълняемостта се увеличи в максимална степен, осигурят се новаторски продукти и се привлекат инвестиции от частния сектор.

(4)  ПВИ следва да предоставя интегриран финансов пакет за финансиране на инвестициите първоначално в региони на Африка за държавите, които са страни по Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението за партньорство АКТБ – ЕО), и държавите, обхванати от европейската политика за съседство. Това следва да осигури допълнителен икономически растеж и възможности за заетост, да увеличи в максимална степен допълняемостта и да помогне за осигуряването на новаторски продукти, като насърчава използването на допълнителни средства от частния сектор, популяризира устойчивото развитие и кръговата икономика. Следва да се гарантира балансиран географски подход, така че всички страни по Споразумението за партньорство АКТБ – ЕО и всички държави, обхванати от европейската политика за съседство, да разполагат с равен шанс за достъп до финансиране в рамките на ПВИ.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  С оглед на констатациите на Европейската сметна палата1a по отношение на използването на смесено финансиране във външните отношения на Съюза, които подчертават факта, че при почти половината от проверените проекти не са налице достатъчно доказателства, за да се стигне до заключение, че безвъзмездните средства са обосновани, както и че при някои от тези случаи са налице признаци, че инвестициите биха били осъществени без приноса на Съюза, изключително важно е смесеното финансиране да се използва единствено когато Комисията може ясно да докаже неговата добавена стойност.

 

____________

 

Специален доклад № 16/2014 на Европейската сметна палата, озаглавен „Ефективност на смесването на безвъзмездна финансова помощ по регионалните механизми за инвестиции със заеми от финансови институции с цел подпомагане на външните политики на ЕС“.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Освен това ЕФУР следва да функционира като инструмент за „обслужване на едно гише“ за получаване на предложения за финансиране от финансови институции и от публични или частни инвеститори, както и за постигане на широка финансова подкрепа за допустимите инвестиции. Гаранцията от ЕФУР следва да бъде подкрепена от гаранционния фонд на ЕФУР. ЕФУР следва да разработва иновативни инструменти за подпомагане на инвестициите и за включване на частния сектор.

(6)  Освен това ЕФУР следва да функционира като инструмент за „обслужване на едно гише“, като получава предложения за финансиране от финансови институции и от публични или частни инвеститори, предоставя насоки и на цялата необходима информация за инвеститори, които желаят да инвестират в свързани с развитието дейности, и постига широка финансова подкрепа за допустимите инвестиции. Гаранцията от ЕФУР следва да бъде подкрепена от гаранционния фонд на ЕФУР. ЕФУР следва да разработва иновативни инструменти за подпомагане на инвестициите в устойчиво развитие в партньорските държави и за включване на частния сектор.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Освен това Стратегическият съвет следва да подпомага Комисията при определянето на стратегическите насоки и на общите инвестиционни цели. Стратегическият съвет следва също така да подпомага координацията и съгласуваността между платформите за регионални инвестиции. Това следва да осигури допълняемост на различните инструменти в областта на външната дейност. Стратегическият съвет следва да бъде председателстван съвместно от Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, за да се осигурят последователност и съгласуваност с целите на външната политика на Съюза и с рамките за партньорство с трети държави.

(8)  Освен това Стратегическият съвет следва да подпомага Комисията при определянето на стратегическите насоки и на общите инвестиционни цели. Стратегическият съвет следва също така да подпомага координацията, сътрудничеството и съгласуваността между платформите за регионални инвестиции. Това следва да осигури допълняемост и да засили полезните взаимодействия на различните инструменти в областта на външната дейност. Стратегическият съвет следва да бъде председателстван съвместно от първия заместник-председателя на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, за да се осигурят последователност и съгласуваност с целите на външната политика на Съюза и с рамките за партньорство с трети държави.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Гаранцията от ЕФУР не следва да се използва за финансиране на големи инфраструктурни проекти, които имат слабо въздействие върху създаването на работни места и чието съотношение разходи/ползи прави инвестициите неустойчиви. Гаранцията от ЕФУР следва да финансира единствено проекти, чието изпълнение не е противоречиво от екологична, финансова и социална гледна точка, въз основа на независима задълбочена предварителна оценка и подходящ анализ на разходите и ползите.

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се увеличи въздействието на гаранцията от ЕФУР предвид нуждите на въпросните региони, държавите членки следва да имат възможност да участват с гаранции или парични средства. Това участие може да бъде разпределено по региони, сектори или инвестиционни прозорци.

(14)  За да се увеличи въздействието на гаранцията от ЕФУР предвид нуждите на въпросните региони за увеличаване на инвестициите и финансирането за проекти, които допринасят за устойчиво развитие и създават възможности за достойна заетост, държавите членки следва да имат възможност да участват с гаранции или парични средства. Това участие може да бъде разпределено по региони, сектори или инвестиционни прозорци.

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, с цел осигуряване на отчетност пред европейските граждани. Докладът следва да бъде публично оповестен, за да се даде възможност на съответните заинтересовани страни, включително гражданското общество, да изразят становищата си. Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Гаранционния фонд на ЕФУР, за да се осигурят отчетност и прозрачност.

(16)  Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, с цел осигуряване на отчетност пред европейските граждани. Докладът следва да бъде публично оповестен, за да се даде възможност на съответните заинтересовани страни, включително гражданското общество, да изразят становищата си. Комисията следва също така ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на гаранционния фонд на ЕФУР, за да се осигурят отчетност, прозрачност и ефективност на управлението.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  В контекста на констатациите на Специален доклад № 14/2014 на Европейската сметна палата1a Комисията следва ежегодно да извършва оценка на подобрението в своя капацитет на управление с цел операциите на ЕФУР да станат по-ефективни и прозрачни. 

 

____________

 

1a Специален доклад № 14/2014 „Как институциите и органите на ЕС изчисляват, намаляват и компенсират своите емисии на парникови газове?“

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  ЕФУР допринася за постигането на целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г. с особен акцент върху устойчивия растеж, създаването на работни места, социално-икономическите сектори и подкрепата за микро-, малки и средни предприятия, като по този начин се работи за отстраняване на първопричините за миграцията и се подпомогне трайната реинтеграция на завърналите се мигранти в техните държави на произход и същевременно се постигне максимална допълняемост, осигурят се новаторски продукти и се привлече финансиране от частния сектор.

2.  ЕФУР допринася за постигането на целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г. със сериозен акцент върху изкореняването на бедността, устойчивия растеж при зачитане на икономическите, екологичните и социалните права, създаването на повече и достойни работни места, създаването на кръгова икономика, социално-икономическите сектори, подобряването на достъпа до обществени услуги, смекчаването на изменението на климата и приспособяването към него, ангажирането на местните общности и подкрепата за микро-, малки и средни предприятия, като по този начин се работи за отстраняване на първопричините за миграцията и се подпомогне трайната реинтеграция на завърналите се мигранти в техните държави на произход и същевременно се постига максимална допълняемост, осигуряват се новаторски продукти и се привлича финансиране от частния сектор.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той осигурява стратегически насоки и подпомага Комисията при определянето на общи инвестиционни цели по отношение на използването на гаранцията от ЕФУР. Той подпомага също така цялостната координация и съгласуваност между платформите за регионални инвестиции, както и с операциите, свързани с мандата за външно кредитиране на ЕИБ, включително инициативата за устойчивост на ЕИБ.

Той осигурява стратегически насоки и подпомага Комисията при определянето на общи инвестиционни цели по отношение на използването на гаранцията от ЕФУР, критериите за допустимост на инвестиции в регионалните платформи и оперативните политики и процедури. Той подпомага също така цялостната координация, сътрудничество и съгласуваност между платформите за регионални инвестиции, както и с операциите, свързани с мандата за външно кредитиране на ЕИБ, включително инициативата за устойчивост на ЕИБ. Дейността на Стратегическия съвет е наблюдавана от управителен комитет на постоянна основа в рамките на Европейския парламент.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Стратегическият съвет се състои от представители на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (върховния представител), на държавите членки и на ЕИБ. Комисията може да покани други финансиращи субекти да станат членове на Стратегическия съвет при спазване, когато е уместно, на неговото становище. Партньорските държави и съответните регионални организации, допустимите партньори и Европейският парламент могат да получат статут на наблюдатели, когато е целесъобразно. Стратегическият съвет се председателства съвместно от Комисията и от върховния представител.

2.  Стратегическият съвет се състои от представители на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (върховния представител), на държавите членки, на Европейския парламент, на ЕИБ и на партньорските държави от Африка и тези, обхванати от европейската политика за съседство. Комисията поканва други финансиращи субекти да станат членове на Стратегическия съвет при спазване на неговото становище. Съответните регионални организации и други заинтересовани участници, като например групи на гражданското общество, могат да получат статут на наблюдатели, когато е целесъобразно. Стратегическият съвет се председателства съвместно от Комисията и от върховния представител. Стратегическият съвет гарантира, че се извършват надлежни консултации с широк кръг от заинтересовани участници в партньорските държави.

Изменение     14

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съюзът предоставя неотменима и безусловна гаранция при първо поискване за допустим партньор за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, първоначално в държавите от Африка и в тези, обхванати от европейската политика за съседство.

1.  След внимателно разглеждане на осъществимостта на проекта Съюзът предоставя неотменима и безусловна гаранция при първо поискване за допустим партньор за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, първоначално в държавите от Африка и в тези, обхванати от европейската политика за съседство.

Изменение     15

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Максималният разрешен период, в който допустимите партньори могат да сключват споразумения с финансови посредници или с крайни бенефициери, е четири години след датата на сключването на съответното споразумение за гаранция.

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Критерии за допустимост за използването на гаранцията от ЕФУР

Критерии за допустимост и отстраняване от участие за използването на гаранцията от ЕФУР

Изменение     17

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Допустимите операции по финансиране и инвестиране за подкрепа чрез гаранцията от ЕФУР, трябва да бъдат последователни и съгласувани с политиките на Съюза, по-специално с политиките на Съюза за развитие и за съседство, и със стратегиите и политиките на партньорските държави и да целят постигането на следните общи цели:

1.  Допустимите операции по финансиране и инвестиране за подкрепа чрез гаранцията от ЕФУР са последователни и съгласувани с политиките на Съюза (по-специално с политиките на Съюза за развитие и за съседство) и със стратегиите и политиките на партньорските държави и целят постигането на следните общи цели:

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква -а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-a)  постигане на целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г.,

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подкрепа за икономическото и социалното развитие със специален акцент върху устойчивия растеж и създаването на работни места (по-специално за младите хора и жените), като по този начин се работи за отстраняване на първопричините за миграцията и се допринесе за трайна реинтеграция на завърналите се мигранти в държавите им на произход,

a)  подкрепа за изкореняването на бедността, икономическото и социалното развитие със специален акцент върху устойчивия растеж и устойчивото създаване на достойни работни места, по-специално за младите хора, жените и хората, изложени на риск от изключване;

Изменение     20

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  насочване към социално-икономически сектори, по-специално инфраструктура, включително устойчива енергия, водоснабдяване, транспорт, информационни и комуникационни технологии, околна среда, устойчиво използване на природните ресурси и син растеж, социална инфраструктура, човешки капитал, с цел подобряване на социално-икономическата среда;

б)  насочване към социално-икономически сектори, по-специално инфраструктура, включително устойчива енергия, водоснабдяване, транспорт, информационни и комуникационни технологии, околна среда, устойчиво използване на природните ресурси и син растеж, социална инфраструктура, човешки капитал и кръгова икономика, с цел подобряване на социално-икономическата среда, като същевременно се вземат предвид приоритетите на бенефициерите на гаранцията от ЕФУР;

Изменение     21

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  включване на хората, живеещи във въпросните райони, в планирането на финансираните проекти;

Изменение     22

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предоставяне на финансиране в полза на микро-, малки и средни предприятия с особен акцент върху развитието на частния сектор,

в)  предоставяне на финансиране в полза на микро-, малки и средни предприятия с особен акцент върху развитието на стабилен местен частен сектор, който е жизнеспособен в дългосрочен план,

Изменение     23

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  това не трябва да бъде свързано по никакъв начин с неоказващите съдействие юрисдикции, посочени в член 20;

Изменение     24

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Гаранцията от ЕФУР подпомага операции по финансиране и инвестиране, които по-специално:

2.  Предпазвайки от спекула и/или монополизиране на услугите, гаранцията от ЕФУР подпомага операции по финансиране и инвестиране, които по-специално:

Изменение     25

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  са финансово и икономически жизнеспособни, като се вземат предвид евентуалната подкрепа и съфинансиране от частни и публични партньори по проекта,

в)  са доказано финансово и икономически жизнеспособни, като се вземат предвид евентуалната подкрепа и съфинансиране от частни и публични партньори по проекта,

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква да (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  зачитат правата на човека, залегнали в международното право.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Гаранцията от ЕФУР не подпомага операции по финансиране и инвестиране, които:

 

a)   са свързани с военния сектор или сектора на сигурността;

 

б)   подкрепят развитието на ядрената енергия;

 

в)   насърчават още повече зависимостта от изкопаеми горива и въглерод;

 

г)   имат значителни външни екологични разходи, особено когато става въпрос за широкомащабни инфраструктурни проекти;

 

д)   са в сектори или проекти, които рискуват да подкопаят правата на човека в партньорските държави, особено правата на местните и коренните общности, като например принудително разселване на населението, заграбване на земя, паравоенни дейности или дейности в обезлесени зони; извършва се обществено достъпна предварителна оценка на въздействието върху правата на човека и околната среда с цел установяване на подобни рискове;

 

е)  във връзка с тях съществуват съмнения за нарушение на екологичните изисквания и за нанасяне на вреди на обществото или на местните общности, предвид принципа на предпазните мерки.

Изменение     28

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  От 1 януари 2021 г., ако равнището на Гаранционния фонд от ЕФУР е намаляло под 50 % от равнището на финансиране, посочено в параграф 5, в резултат на искания за изпълнение по гаранцията, Комисията представя доклад за изключителните мерки, които могат да бъдат необходими за попълване на Гаранционния фонда на ЕФУР.

7.  От 1 януари 2021 г., ако равнището на гаранционния фонд от ЕФУР е намаляло под 50% от равнището на финансиране, посочено в параграф 5, в резултат на искания за изпълнение по гаранцията, Комисията представя доклад относно:

 

a)   причината за недостига, с подробни обяснения, както и

 

б)   ако бъде счетено за нужно, евентуални изключителни мерки, които могат да бъдат необходими за попълване на гаранционния фонда на ЕФУР.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР. Докладът се оповестява публично. Той съдържа следните елементи:

1.  Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР. Този доклад се оповестява публично. Той съдържа следните елементи, които се представят в специфичен за всяка държава формат:

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  оценка на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, на оперативно, секторно, държавно и регионално равнище и тяхното съответствие с настоящия регламент,

a)  независима оценка на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, на оперативно, секторно, държавно и регионално равнище и тяхното съответствие с настоящия регламент, в частност с принципа на допълняемост;

Изменение     31

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  оценка на постиженията на общите инвестиционни цели, определени от Стратегическия съвет съгласно член 5;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква a б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

aб)  оценка на цялостния принос за постигането на целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г.,

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква a в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

aв)  оценка на дела от финансирането, предназначен за операции по финансиране и инвестиране от значение за политическите ангажименти, поети от Съюза по отношение на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и изменението на климата;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква a г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

aг)  оценка на качеството на операциите, обхванати от гаранцията от ЕФУР, и свързаната с тях политическа, оперативна или финансова рискова експозиция,

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  оценка на добавената стойност, мобилизирането на ресурси от частния сектор, прогнозните и действителните крайни продукти, резултатите и въздействието на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, на обобщено равнище, включително въздействието върху създаването на работни места,

б)  оценка на добавената стойност, мобилизирането на ресурси от частния сектор, прогнозните и постигнатите крайни продукти, резултатите и въздействието на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, на обобщено и дългосрочно равнище, включително въздействието върху създаването на работни места,

Изменение     36

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  оценка на добавената стойност от операциите по финансиране и инвестиране, извършвани от допустимите партньори, и на обобщения риск, свързан с тези операции,

е)  независима оценка на добавената стойност от операциите по финансиране и инвестиране, извършвани от допустимите партньори, и на обобщения риск, свързан с тези операции,

Изменение     37

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  подробна информация за исканията за изпълнение по гаранцията от ЕФУР, загуби, възвращаемост, събрани суми и други получени плащания,

ж)  подробна информация за исканията за изпълнение по гаранцията от ЕФУР, загуби, възвращаемост, събрани суми и други получени плащания, както и посочване на рисковете от бъдещи искания относно гаранцията от ЕФУР,

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 31 декември 2020 г. Комисията изготвя оценка на функционирането на ЕФУР. Комисията представя на Европейския парламент и Съвета своя доклад, съдържащ независима оценка на прилагането на настоящия регламент. Комисията представя такъв доклад незабавно, в случай че наличната сума по гаранцията от ЕФУР бъде изцяло усвоена по операциите по финансиране и инвестиране преди 30 юни 2020 г.

1.  До 31 декември 2020 г. Комисията изготвя оценка на функционирането на ЕФУР. Комисията представя на Европейския парламент и Съвета своя доклад, съдържащ независима оценка на прилагането на настоящия регламент, включително оценка на въздействието и резултатите от ЕФУР. Комисията представя такъв доклад незабавно, в случай че наличната сума по гаранцията от ЕФУР бъде изцяло усвоена по операциите по финансиране и инвестиране преди 30 юни 2020 г.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  До 31 декември 2020 г. и на всеки три години след това Комисията изготвя оценка на ползването на Гаранционния фонд на ЕФУР. Комисията представя своя доклад за оценка на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад за оценка се придружава от становище на Сметната палата.

2.  До 31 декември 2020 г. и на всеки три години след това Комисията изготвя оценка на ползването и функционирането на гаранционния фонд на ЕФУР. Комисията представя своя доклад за оценка на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад за оценка се придружава от становище на Сметната палата относно управлението на гаранционния фонд на ЕФУР и ефективността и допълняемостта на операциите в рамките на ЕФУР. Ако бъдат счетени за необходими корекции на гаранционния фонд на ЕФУР, или в случай че гаранционният фонд на ЕФУР бъде удължен за периода след 2020 г., докладът за оценка се придружава от законодателно предложение за съответно изменение на настоящия регламент.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с политиката за прозрачност и общите принципи на Съюза относно достъпа до документи и информация допустимите партньори оповестяват публично на своята интернет страница информация за всички покрити от гаранцията от ЕФУР операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, и по-специално информация за начина, по който тези операции допринасят за изпълнението на изискванията на настоящия регламент.

Подробни протоколи от заседанията на Стратегическия съвет се публикуват незабавно. Наборът от показатели се оповестява публично веднага след като операцията в рамките на гаранцията от ЕФУР бъде одобрена. В съответствие с политиката за прозрачност и общите принципи на Съюза относно достъпа до документи и информация допустимите партньори оповестяват публично на своята интернет страница информация за всички покрити от гаранцията от ЕФУР операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, и по-специално информация за начина, по който тези операции допринасят за изпълнението на изискванията на настоящия регламент.

Изменение     41

Предложение за регламент

Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

 

Допустимите партньори също така улесняват достъпа до информация относно съществуващите правни основания и стратегически популяризират операциите по финансиране и инвестиране с цел приближаване на дейностите на фонда до гражданите, общественото мнение и евентуални частни инвеститори.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Външният одит на дейностите, предприети съгласно настоящия регламент, се извършва от Сметната палата в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

1.  Външният одит на дейностите, предприети съгласно настоящия регламент, се извършва от Сметната палата в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и поради това е предмет на процедурата по освобождаване от отговорност в съответствие с член 319 от ДФЕС.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на параграф 1 от настоящия член на Сметната палата, по нейно искане и в съответствие с член 287, параграф 3 от ДФЕС, се предоставя достъп до всички документи или информация, необходими за изпълнението на нейната задача.

2.  За целите на параграф 1 от настоящия член на Сметната палата, по нейно искане и в съответствие с член 287, параграф 3 от ДФЕС, се предоставя достъп до всички документи или информация, необходими за изпълнението на нейните одитни задачи.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  До 30 юни 2020 г. и на всеки три години след това Сметната палата публикува специален доклад относно използването на гаранционния фонд на ЕФУР и относно ефикасността и ефективността на ЕФУР.

Изменение     45

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията или допустимите партньори незабавно уведомяват Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и ѝ предоставят необходимата информация, когато на някой етап от подготовката, изпълнението или приключването на операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, имат основания да предполагат, че е налице измама, корупция, изпиране на пари или някаква друга незаконна дейност, която може да засегне финансовите интереси на Съюза.

1.  Ако на някой етап от подготовката, изпълнението или приключването на операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, Комисията има основания да предполага, че е налице измама, корупция, изпиране на пари или някаква друга незаконна дейност, която може да засегне финансовите интереси на Съюза, тя или допустимите партньори незабавно уведомяват Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и ѝ предоставят цялата необходима информация, за да може да се проведе цялостно и задълбочено разследване.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета и предназначени да защитят финансовите интереси на Съюза, като целта е да се установи дали е налице измама, корупция, изпиране на пари или някаква друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с операция по финансиране и инвестиране, обхваната от настоящия регламент. OLAF може да предава всякаква информация, получена в хода на своите разследвания, на компетентните органи на съответните държави членки.

OLAF извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета и предназначени да защитят финансовите интереси на Съюза, като целта е да се установи дали е налице измама, корупция, изпиране на пари, финансиране на тероризма, данъчни измами, организирана престъпност или някаква друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с операция по финансиране и инвестиране, обхваната от настоящия регламент. OLAF може да предава всякаква информация, получена в хода на своите разследвания, на компетентните органи на съответните държави членки.

Изменение     47

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При доказване на подобни незаконни дейности допустимите партньори предприемат действия за събиране на задълженията, свързани с техните операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, които са засегнати от такива дейности.

При доказване на подобни незаконни дейности допустимите партньори предприемат действия за събиране на задълженията, свързани с техните операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, които са засегнати от такива дейности, и също така предоставят на съответните органи цялата информация, необходима за разследване и евентуално наказателно преследване.

Изменение     48

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При своите операции по финансиране и инвестиране допустимите партньори не подкрепят дейности, извършвани с незаконна цел, включително изпиране на пари, финансиране на тероризъм, организирана престъпност, данъчни измами и отклонение от данъчно облагане, корупция и измами, засягащи финансовите интереси на Съюза. В съответствие със своята политика по отношение на слабо регулираните или неоказващите съдействие юрисдикции, основана на политиките на Съюза, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или на Специалната група за финансови действия (Financial Action Task Force — FATF), допустимите партньори не вземат участие в операции по финансиране или инвестиране, извършвани чрез механизъм на посредничество, намиращ се в неоказваща съдействие юрисдикция.

1.  При своите операции по финансиране и инвестиране допустимите партньори не подкрепят дейности, извършвани с незаконна цел, включително (но без да се ограничават до) изпиране на пари, финансиране на тероризъм, организирана престъпност, данъчни измами и отклонение от данъчно облагане, корупция, измами или други дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза. В съответствие със своята политика по отношение на слабо регулираните или неоказващите съдействие юрисдикции, основана на политиките на Съюза, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или на Специалната група за финансови действия (Financial Action Task Force — FATF), допустимите партньори не вземат участие в операции по финансиране или инвестиране, извършвани чрез механизъм на посредничество, намиращ се в неоказваща съдействие юрисдикция.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на своите операции по финансиране и инвестиране допустимият партньор прилага принципите и стандартите, предвидени в правото на Съюза относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и по-специално в Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета. Допустимите партньори поставят като условие за прякото финансиране и финансирането чрез посредници съгласно настоящия регламент оповестяването на информация относно действителните собственици в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849.

2.  По отношение на своите операции по финансиране и инвестиране допустимият партньор прилага принципите и стандартите, предвидени в правото на Съюза относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и по-специално в Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета. Допустимите партньори поставят като условие за прякото финансиране и финансирането чрез посредници съгласно настоящия регламент оповестяването на информация относно действителните собственици в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 (Директивата на ЕС относно борбата с изпирането на пари).

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранцията от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР

Позовавания

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CONT

1.12.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Indrek Tarand

15.11.2016

Член 55 – Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

16.2.2017

Разглеждане в комисия

22.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

12.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранцията от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР

Позовавания

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.9.2016

 

 

 

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

Член 55 – Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

16.2.2017

Разглеждане в комисия

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Дата на приемане

24.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

75

9

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

25.4.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация