Διαδικασία : 2016/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0170/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0170/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0311

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1230kWORD 166k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Ανάπτυξης

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητές: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – άρθρο 55 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0586),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 209 παράγραφος 1 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0377/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α8-0170/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το φιλόδοξο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΣ) της Ένωσης είναι απαραίτητο για τη στήριξη των επενδύσεων που ξεκινούν στην Αφρική και τη Γειτονία της Ένωσης ως μέσο για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του Θεματολογίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 των Ηνωμένων Εθνών (το «θεματολόγιο 2030»), καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την πρόσφατα αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, ώστε με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Αναμένεται να συμβάλει, επίσης, στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα (COP 21).

(1)  Το φιλόδοξο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΣ) της Ένωσης αποσκοπεί στη στήριξη των επενδύσεων που ξεκινούν στην Αφρική και τη Γειτονία της Ένωσης ως μέσο συμβολής για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του Θεματολογίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 των Ηνωμένων Εθνών (το «θεματολόγιο 2030»), ιδίως την εκρίζωση της φτώχειας, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την πρόσφατα αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Η επένδυση στην Αφρική και στη γειτονιά της Ένωσης θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων που προκύπτουν από τη φτώχεια, τις συγκρούσεις, την αστάθεια, την υπανάπτυξη, την ανισότητα, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημογραφική ανάπτυξη, την έλλειψη απασχόλησης και οικονομικών ευκαιριών καθώς και από την κλιματική αλλαγή, συμπληρωματικά με τα πλαίσια εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες. Το ΕΕΣ αναμένεται να συμβάλει, επίσης, στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα (COP 21).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το ΕΕΣ θα πρέπει να ενσωματώσει τη δέσμευση της Ένωσης στο πλαίσιο του θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να επιτρέψει στους Ευρωπαίους επενδυτές και τις ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να συμμετάσχουν πιο αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες εταίρους.

(2)  Το ΕΕΣ θα πρέπει να ενσωματώσει τη δέσμευση της Ένωσης στο πλαίσιο του θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τις αρχές της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, καθώς και τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται από το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Θα πρέπει επίσης να επιτρέψει στους επενδυτές και τις ιδιωτικές εταιρείες, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες εταίρους, σύμφωνα την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική γειτονίας της Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Το ΕΤΒΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στην εφαρμογή του Θεματολογίου 2030, το οποίο αναγνωρίζει ότι η διεθνής μετανάστευση αποτελεί μια πολυδιάστατη πραγματικότητα μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη των χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, χρειάζεται συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, ενώ υπογραμμίζει το δυναμικό των μεταναστών για συμβολή στη χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τούτο ευθυγραμμίζεται επίσης με την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας η οποία ενσωματώνει προκλήσεις όπως η μετανάστευση και η ανθεκτικότητα στη συνολική εξωτερική πολιτική της ΕΕ, εξασφαλίζοντας συνοχή και συνέργειες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης και γειτονίας.

(3)  Τούτο ευθυγραμμίζεται επίσης με την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας η οποία ενσωματώνει προκλήσεις όπως η μετανάστευση και η ανθεκτικότητα στη συνολική εξωτερική πολιτική της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική της Ένωσης θα έχει απόλυτη συνοχή με τους στόχους της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής και συνέργειες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης και γειτονίας. Ευθυγραμμίζεται επίσης με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας ότι θα εφαρμόζεται βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση κατά την αντιμετώπιση της βίαιης εκτόπισης πληθυσμών και της παράνομης μετανάστευσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το ΕΕΣ θα πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη χρηματοδοτική δέσμη για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που ξεκινούν σε περιοχές της Αφρικής για χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, και των χωρών της Γειτονίας, ώστε με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης, να μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα.

(4)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EΤΒΑ), ως μέρος του ΕΕΣ, θα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένη χρηματοδοτική δέσμη για τη χρηματοδότηση και την προσέλκυση επενδύσεων για την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας των χωρών εταίρων, μεγιστοποιώντας την προσθετικότητα, με αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς και των καταστάσεων υποαξιοποίησης των επενδύσεων και κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα. Οι δράσεις του EΤΒΑ θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτές από άλλες μορφές στήριξης και συμπληρωματικές προς αυτές, ιδίως στο πλαίσιο της εξωτερικής εντολής δανειοδότησης της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της Πρωτοβουλίας για την Οικονομική Ανθεκτικότητα και της Διευκόλυνσης Επενδύσεων στις χώρες ΑΚΕ. Οι δράσεις του ΕΤΒΑ θα πρέπει επίσης να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες δραστηριότητες άλλων επιλέξιμων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να καλύπτει στο πλαίσιο των επενδύσεων τα κενά εκείνα, που επί του παρόντος δεν είναι δυνατό να καλυφθούν.

__________________

 

22ΕΕ L 317 της 15.12.2000, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την ΕΕ L 287 της 4.11.2010

 

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συνεργασία της Ένωσης με τις χώρες εταίρους μέσω του ΕΤΒΑ θα πρέπει να είναι μετρήσιμη και να έχει συμπληρωματικά αποτελέσματα στον τομέα της ανάπτυξης, χωρίς να στρεβλώνει την αγορά και θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτική, με βάση την αμοιβαία λογοδοσία και τον επιμερισμό του κινδύνου και του κόστους. Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε μια δέσμευση με τις διεθνώς συμφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές και αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών για υπεύθυνες επενδύσεις και τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Το ΕΤΒΑ θα πρέπει να προωθήσει τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, οικονομικών ευκαιριών και επιχειρηματικότητας, της πράσινης και της περιεκτικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών και των νέων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Φύλα 2016-2020, με παράλληλη ενίσχυση του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότιμης πρόσβασης και χρήσης των φυσικών πόρων·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Προκειμένου να εκπληρωθούν οι πολιτικές δεσμεύσεις της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, το 35% κατ’ ελάχιστο της χρηματοδότησης βάσει του ΕΤΒΑ θα πρέπει να διατεθεί σε χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες εξ ολοκλήρου σχετικές με τους εν λόγω τομείς, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4δ)  Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να πληρούν τα κριτήρια για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) που καθόρισε η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, και η ΕΑΒ να επικεντρωθεί στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, με σκοπό το 50% της ΕΑΒ της Ένωσης να κατευθυνθεί προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες στο εγγύς μέλλον.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4ε)  Η τεχνική βοήθεια προς τις χώρες εταίρους θα πρέπει να αποτελέσει τον δεύτερο πυλώνα του ΕΕΣ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει την παροχή βοήθειας προκειμένου να στηρίξει τις χώρες εταίρους στην προσέλκυση επενδύσεων μέσω της καλύτερης προετοιμασίας και της προώθησης των έργων, της ανάπτυξης μεγαλύτερου αριθμού κατάλληλων για τραπεζική χρηματοδότηση προγραμμάτων και της κοινοποίησής τους στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Πρέπει να δημιουργηθεί μια δικτυακή πύλη έργων, η οποία θα αποτελεί μια προσβάσιμη στο κοινό και φιλική προς τον χρήστη βάση δεδομένων και θα παρέχει σχετική ενημέρωση για κάθε έργο.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4στ)  Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και του συνολικού πλαισίου πολιτικής στις χώρες εταίρους θα πρέπει να αποτελέσει τον τρίτο πυλώνα του ΕΕΣ. Στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολιτικών σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες εταίρους, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (Ύπατος Εκπρόσωπος) θα πρέπει να διατηρήσουν πολιτικό διάλογο με στόχο την ανάπτυξη νομικών πλαισίων, πολιτικών και θεσμών που προάγουν την οικονομική σταθερότητα, τις βιώσιμες επενδύσεις και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι εν λόγω διάλογοι πολιτικής πρέπει να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη συμπερίληψη των τοπικών αγορών, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και πολιτικές για την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) θα πρέπει να αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες οι οποίες θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσων και την εγγύηση του ΕΤΒΑ. Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί συνδυασμού μέσων για την Αφρική δημιουργήθηκαν με την απόφαση C(2015)5210 της Επιτροπής και την εκτελεστική απόφαση (2016)3436 της Επιτροπής για τη Γειτονία. Κάθε περιφερειακή επενδυτική πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει επιχειρησιακό συμβούλιο που θα στηρίζει την Επιτροπή στον καθορισμό των περιφερειακών και τομεακών επενδυτικών στόχων, των περιφερειακών, τομεακών και θεματικών επενδυτικών σκελών, θα διατυπώνει απόψεις για τις δραστηριότητες συνδυασμού μέσων και θα εξετάζει τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ σύμφωνα με τα καθορισμένα επενδυτικά σκέλη.

(5)  Το ΕΤΒΑ αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες οι οποίες θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσων και την εγγύηση του ΕΤΒΑ. Θα πρέπει να δημιουργηθούν περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες με μετασχηματισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ανάμειξης που δημιουργήθηκαν με αποφάσεις της Επιτροπής. Θα πρέπει να καθοριστούν πρώτα οι περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες για την Αφρική και τις χώρες Γειτονίας. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του ΕΤΒΑ με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Κάθε περιφερειακή επενδυτική πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει επιχειρησιακό συμβούλιο που θα στηρίζει την Επιτροπή στον καθορισμό και εποπτεία των περιφερειακών και τομεακών επενδυτικών στόχων, των περιφερειακών, τομεακών και θεματικών επενδυτικών σκελών, θα διατυπώνει απόψεις για τις δραστηριότητες συνδυασμού μέσων και θα εξετάζει τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ σύμφωνα με τα καθορισμένα επενδυτικά σκέλη.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Υπό το φως των πορισμάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση του συνδυασμού μέσων χρηματοδότησης στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, στα οποία επισημάνθηκε το γεγονός ότι για σχεδόν 50% των έργων που εξετάστηκαν δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις ώστε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι επιχορηγήσεις ήταν δικαιολογημένες, ενώ για ορισμένες από τις εν λόγω περιπτώσεις υπήρχαν ενδείξεις ότι οι επενδύσεις θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τη συνεισφορά της Ένωσης, έχει τεράστια σημασία ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης να χρησιμοποιείται μόνο όταν η Επιτροπή μπορεί να αποδείξει καθαρά την προστιθέμενη αξία του.

 

____________

 

Ειδική έκθεση αριθ. 16/2014 «Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ».

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Το ΕΤΒΑ στο σύνολό του πρέπει να δεσμεύεται πλήρως ότι στις χώρες δικαιούχους θα τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ίση μεταχείριση όλων των παραγόντων που συνδέονται με χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Επιπλέον, το ΕΤΒΑ θα πρέπει να λειτουργήσει ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές προτάσεις από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτές, και θα παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης προς τις επιλέξιμες επενδύσεις. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να υποστηρίζεται από το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Το ΕΤΒΑ θα πρέπει να αναπτύξει καινοτόμα μέσα για τη στήριξη των επενδύσεων και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

διαγράφεται

.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο συντονισμός και η συνοχή του ΕΤΒΑ με την εντολή εξωτερικής δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως ορίζεται στην απόφαση [προς θέσπιση], συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ, καθώς και με την επενδυτική διευκόλυνση ΑΚΕ23 θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω του στρατηγικού συμβουλίου του ΕΤΒΑ.

(7)  Πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό συμβούλιο του ΕΤΒΑ για να υποστηρίξει την Επιτροπή στην παροχή στρατηγικής καθοδήγησης και τους συνολικούς επενδυτικούς στόχους, καθώς και στην εξασφάλιση κατάλληλης και διαφοροποιημένης γεωγραφικής και θεματικής κάλυψης για επενδυτικά πλαίσια. Το στρατηγικό συμβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει τον γενικό συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών, μεταξύ των τριών πυλώνων της ΕΣΚ, μεταξύ ΕΣΚ και άλλων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μετανάστευση, καθώς και με τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης και τα καταπιστευματικά ταμεία, με την εντολή εξωτερικής δανειοδότησης της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ, καθώς και με την επενδυτική διευκόλυνση ΑΚΕ23

__________________

__________________

23 Παράρτημα II της Συμφωνίας του Κοτονού.

23 Παράρτημα II της Συμφωνίας του Κοτονού.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Επιπλέον, το στρατηγικό συμβούλιο θα πρέπει να στηρίζει την Επιτροπή στον καθορισμό στρατηγικής καθοδήγησης και γενικών επενδυτικών στόχων. Το στρατηγικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να ενισχύει τον συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών πλατφορμών. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των διαφόρων μέσων εξωτερικής δράσης. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου θα πρέπει να ασκείται από κοινού από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η συνεκτικότητα με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και τα πλαίσια συνεργασίας με τρίτες χώρες.

(8)  Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου θα πρέπει να ασκείται από κοινού από την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο για να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η συνεκτικότητα με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, ιδίως με τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης, τις υφιστάμενες στρατηγικές και τα μέσα, και τα πλαίσια συνεργασίας με τρίτες χώρες και με άλλες προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, καθώς και τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει στο στρατηγικό συμβούλιο ως μόνιμος παρατηρητής ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα και η υποχρέωσή του να ασκεί έλεγχο επί της εφαρμογής του ΕΤΒΑ.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνάψουν συμφωνία που να διευκρινίζει τους όρους συνεργασίας τους κατά τη διαχείριση της εγγύησης του ΕΤΒΑ και θα πρέπει να υποβάλουν τη συμφωνία στο στρατηγικό συμβούλιο.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Το ΕΤΒΑ θα πρέπει να λειτουργήσει ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές προτάσεις από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτές, και θα παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης προς τις επιλέξιμες επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να υποστηρίζεται από το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ)  Το ΕΤΒΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα αδιέξοδα για τις ιδιωτικές επενδύσεις και την ανάπτυξη καινοτόμων μέσων για τη στήριξη των επενδύσεων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση από εγχώριους και ξένους επενδυτές, ιδίως για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, στοχεύοντας σε τομείς που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8δ)  Η εγγύηση του ΕΤΒΑ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση μείζονων έργων υποδομής που έχουν μικρό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και σχέση κόστους-ωφέλειας που δεν καθιστά τις εν λόγω επενδύσεις βιώσιμες. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για να χρηματοδοτεί έργα η υλοποίηση των οποίων δεν είναι αμφιλεγόμενη, από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική προοπτική, με βάση διεξοδική και ανεξάρτητη εκ των προτέρων αξιολόγηση και κατάλληλη ανάλυση κόστους-ωφέλειας.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8ε)   Οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες εταίρους θα πρέπει να προάγουν την πρόσβαση στο ΕΤΒΑ και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αυτό, καθώς και να ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ της χρήσης της εγγύησης του ΕΤΒΑ, τη χρήση της συνδυασμένης χρηματοδότησης στο πλαίσιο των περιφερειακών πλατφορμών, την παροχή ενισχυμένης στοχευμένης τεχνικής βοήθειας και του πολιτικού διαλόγου στην οικεία χώρα.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να χορηγείται σε επιλέξιμους ομόλογους φορείς για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες ή μέσα εγγύησης για μια αρχική επενδυτική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(9)  Η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να χορηγείται σε επιλέξιμους ομολόγους φορείς για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες ή μέσα εγγύησης για μια αρχική επενδυτική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)   Η διαχείριση της εγγύησης του ΕΤΒΑ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους επιλέξιμους ομολόγους, να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του στόχου της κινητοποίησης κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και τη μεγιστοποίηση της προσθετικότητας.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της εγγύησης του ΕΤΒΑ ενόψει των αναγκών στις εν λόγω περιοχές, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παροχής συνεισφορών με τη μορφή εγγύησης ή μετρητών. Οι εν λόγω συνεισφορές θα μπορούσαν να εγγράφονται στο προϋπολογισμό ανά περιοχή, τομέα ή επενδυτικό σκέλος.

(14)  Προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της εγγύησης του ΕΤΒΑ ενόψει των αναγκών στις εν λόγω περιοχές, τα κράτη μέλη και οι χώρες ΕΖΕΣ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παροχής συνεισφορών με τη μορφή εγγύησης ή μετρητών. Οι εν λόγω συνεισφορές θα μπορούσαν να εγγράφονται στο προϋπολογισμό ανά περιοχή ή υφιστάμενο επενδυτικό σκέλος.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Δεδομένου ότι τα κονδύλια του ΕΤΑ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις χώρες που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)25, απαιτείται χορήγηση ελάχιστου ποσού ύψους 400 000 000 EUR της κάλυψης της εγγύησης του ΕΤΒΑ για επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της εγγύησης του ΕΤΒΑ. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ καθίσταται διαθέσιμη μόνο εφόσον 400 000 000 EUR από τα κονδύλια του 11ου ΕΤΑ διατεθούν στο Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.

(15)  Δεδομένου ότι τα κονδύλια του ΕΤΑ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις χώρες που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)25, απαιτείται χορήγηση ελάχιστου ποσού ύψους 400 000 000 EUR της κάλυψης της εγγύησης του ΕΤΒΑ για επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της εγγύησης του ΕΤΒΑ. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ καθίσταται διαθέσιμη μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί η συνεισφορά ύψους 400 000 000 EUR από τα κονδύλια του 11ου ΕΤΑ στο Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Επειδή τα κεφάλαια του ΕΤΑ πρέπει να αξιοποιούνται, η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει επενδύσεις στους τομείς από τους οποίους είχε προκύψει η ανακατανομή των αρχικών κονδυλίων. Πρέπει να τηρούνται τόσο οι δεσμεύσεις που διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση του ΕΤΑ είναι επιλέξιμη για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ), όσο και οι προσεχείς αποφάσεις της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ σχετικά με τα μέσα του ιδιωτικού τομέα.

__________________

__________________

25Εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1.

25Εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Δεδομένου ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας, που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, απαιτείται χορήγηση ελάχιστου ποσού ύψους 100 000 000 EUR από την κάλυψη της εγγύησης του ΕΤΒΑ για επενδύσεις στις χώρες εταίρους τους Μέσου Γειτονίας καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της εγγύησης του ΕΤΒΑ.

 

___________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ για τη διασφάλιση της λογοδοσίας έναντι των Ευρωπαίων πολιτών. Η έκθεση θα πρέπει να δημοσιοποιείται προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι οικείοι φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, ώστε να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η διαφάνεια.

(16)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και να ενημερώνει την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ για τη διασφάλιση της πλήρους λογοδοσίας έναντι των Ευρωπαίων πολιτών και των χωρών εταίρων και του ελέγχου εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση θα πρέπει να δημοσιοποιείται προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι οικείοι φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, ώστε να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η διαφάνεια.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση και η λογοδοσία στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ και του ΕΕΣ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διοργανώνει ακροάσεις στο πλαίσιο διαλόγου σχετικά με τις επενδύσεις με την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο, την ΕΤΕπ και άλλα επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αποκομίζονται και να καταστεί δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, η λειτουργία του ΕΤΒΑ και η χρήση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υποβληθεί σε ανεξάρτητη αξιολόγηση, προκειμένου να αποτιμηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης της εφαρμογής με τη νομική βάση, αλλά και να αποδειχθεί η ικανότητα εφαρμογής και η πρακτικότητα του κανονισμού στην επίτευξη των στόχων του.

(17)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αποκομίζονται και να καταστεί δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, η λειτουργία του ΕΤΒΑ και η χρήση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή και εξωτερικούς αξιολογητές και να υπόκεινται σε ετήσια διαδικασία διαβούλευσης με τους οικείους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υποβληθεί σε ανεξάρτητη αξιολόγηση, προκειμένου να αποτιμηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης της εφαρμογής με τη νομική βάση, αλλά και να αποδειχθεί η ικανότητα εφαρμογής και η πρακτικότητα του κανονισμού στην επίτευξη των στόχων του.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Στο πλαίσιο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει δικαίωμα να διενεργεί έρευνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/9627 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/9528 του Συμβουλίου.

(18)  Με στόχο την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, ειδικότερα με την αποκάλυψη περιστατικών απάτης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και την καταπολέμηση κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει δικαίωμα να διενεργεί έρευνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/9627 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/9528 του Συμβουλίου.

__________________

__________________

26Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

26Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

27Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

27Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

28Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

28Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Προκειμένου να συμβάλουν στη διεθνή καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν θα πρέπει να στηρίζουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες διεξάγονται για παράνομους σκοπούς και δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας.

(19)  Προκειμένου να συμβάλει στη διεθνή καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότησή του ΕΤΒΑ στο σύνολό της πρέπει να παρέχεται με απόλυτη διαφάνεια. Επιπλέον, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν θα πρέπει να στηρίζουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες διεξάγονται για παράνομους σκοπούς ούτε να συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας ή σε φορολογικό παράδεισο. Οι ομόλογοι φορείς επίσης δεν θα συμμετέχουν σε συστήματα φοροαποφυγής ή επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να εκπληρωθούν οι πολιτικές δεσμεύσεις της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κλιματική αλλαγή, το 20% κατ' ελάχιστο της χρηματοδότησης που διατίθεται βάσει του ΕΤΒΑ θα πρέπει να διατεθεί σε χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες σχετικές με τους εν λόγω τομείς,

διαγράφεται

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β)  Οι ροές εμβασμάτων προς αναπτυσσόμενες χώρες είναι κατά πολύ σημαντικότερες από τα επίσημα αναπτυξιακά κονδύλια. Ως εκ τούτου, έργα ή μέσα που διευκολύνουν τη μεταφορά εμβασμάτων και τη μείωση του κόστους μεταφοράς θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20γ)  Για να αποτυπωθούν οι πολιτικές εξελίξεις και η ανάγκη για δράση της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι σκόπιμο η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, στο οποίο αναφέρονται οι περιοχές που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης του ΕΤΒΑ. Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον ορισμό ενός καταλόγου επενδυτικών σκελών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

__________________

 

ΕΕ L 123, της 12.5.2016, σ. 1

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «προσθετικότητα»: η αρχή που διασφαλίζει ότι η στήριξη της εγγύησης του ΕΤΒΑ δεν μπορεί να αποσκοπεί στην υποκατάσταση της στήριξης ενός κράτους μέλους, της ιδιωτικής χρηματοδότησης ή άλλης χρηματοδοτικής παρέμβασης της Ένωσης, καθώς και ότι έχει ως στόχο να αντιμετωπίζονται οι ανεπάρκειες της αγοράς και να αποτρέπεται ο παραγκωνισμός άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων.

(5)  προσθετικότητα»: η αρχή που διασφαλίζει ότι η στήριξη του ΕΤΒΑ συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη με δράσεις που αντιμετωπίζουν αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης των επενδύσεων και που δεν θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί ή δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν θετικά αποτελέσματα στον ίδιο βαθμό χωρίς την υποστήριξη του ΕΤΒΑ. Η αρχή επιβάλλει επίσης οι δράσεις του ΕΤΒΑ να κινητοποιούν νέες χρηματοδοτήσεις του ιδιωτικού τομέα που δεν αποσκοπούν στην υποκατάσταση της στήριξης ενός κράτους μέλους, της ιδιωτικής χρηματοδότησης ή άλλης χρηματοδοτικής παρέμβασης της Ένωσης ή διεθνούς χρηματοδότησης, και πρέπει να αποφεύγουν τον παραγκωνισμό άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων. Η αρχή επιβάλλει επίσης τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΒΑ έχουν συνήθως υψηλότερο προφίλ κινδύνου σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων που υποστηρίζονται από τους επιλέξιμους ομολόγους στο πλαίσιο των κανονικών επενδυτικών πολιτικών τους, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σκοπός του ΕΤΒΑ ως ολοκληρωμένης χρηματοδοτικής δέσμης είναι η στήριξη των επενδύσεων επιλέξιμων ομόλογων φορέων, μέσω της παροχής χρηματοδοτικής ικανότητας με τη μορφή επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αρχικά για τις χώρες εταίρους της Αφρικής και της Γειτονίας.

1.  Σκοπός του ΕΤΒΑ ως ολοκληρωμένης χρηματοδοτικής δέσμης είναι η ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της προώθησης της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας των χωρών εταίρων με την υποστήριξη των επενδύσεων και την αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, μέσω της παροχής χρηματοδοτικής ικανότητας με τη μορφή επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, αρχικά για τις χώρες εταίρους της Αφρικής και της Γειτονίας, μεγιστοποιώντας παράλληλα την προσθετικότητα, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και συγκέντρωση πόρων στα ταμεία του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ΕΤΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου του 2030 με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο αυτό τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και να υποβοηθηθεί η βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, και παράλληλα να μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα.

2.  Το ΕΤΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου του 2030 και καθοδηγείται από τους στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, που καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης που ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ και στις διεθνώς συμφωνημένες αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, συμβάλλοντας έτσι στις πολιτικές ανάπτυξης και γειτονίας της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας, τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΤΒΑ, μεταξύ άλλων, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ειδικών βαθύτερων κοινωνικοοικονομικών αιτίων της μετανάστευσης και ενισχύει τη βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων υποδοχής ή διέλευσης.

 

Το ΕΤΒΑ συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, στοχεύοντας σε επενδύσεις σε τομείς που προωθούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Στις περιφέρειες και στις χώρες στις οποίες λειτουργεί, το ΕΤΒΑ είναι συνεκτικό με την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις πράξεις σύστασης των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και συνάδουν με τις προτεραιότητες των εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων, εφόσον υπάρχουν.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΒΑ αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες οι οποίες θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσων και την εγγύηση του ΕΤΒΑ.

1.  Το ΕΤΒΑ αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες που δημιουργούνται με βάση τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσων εξωτερικής δράσης της Ένωσης και συνδυάζουν τις λειτουργίες ανάμειξης και την εγγύηση του ΕΤΒΑ.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η διαχείριση του ΕΤΒΑ εξασφαλίζεται από την Επιτροπή.

2.  Η διαχείριση του ΕΤΒΑ εξασφαλίζεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την ΕΤΕπ που υποστηρίζεται από άλλους επιλέξιμους ομολόγους φορείς όσον αφορά τη λειτουργική διαχείριση της εγγύησης του ΕΤΒΑ. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτείται τεχνική ομάδα εργασίας.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Article 5 – paragraph 1 – subparagraph 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στη διαχείριση του ΕΤΒΑ η Επιτροπή επικουρείται από ένα στρατηγικό συμβούλιο.

Στη διαχείριση του ΕΤΒΑ η Επιτροπή συμβουλεύεται ένα στρατηγικό συμβούλιο.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Article 5 – paragraph 1 – subparagraph 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το στρατηγικό συμβούλιο παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και στήριξη στην Επιτροπή για τον καθορισμό των συνολικών επενδυτικών στόχων όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ. Το στρατηγικό συμβούλιο στηρίζει επίσης τον γενικό συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών και των πράξεων στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης τις οποίες διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ.

Το στρατηγικό συμβούλιο παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και στήριξη στην Επιτροπή για τον καθορισμό των συνολικών επενδυτικών στόχων όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ, καθώς και την παρακολούθηση της κατάλληλης και διαφοροποιημένης γεωγραφικής και θεματικής κάλυψης για επενδυτικά πλαίσια, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και στα ευάλωτα κράτη. Το στρατηγικό συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι οι πράξεις του ΕΤΒΑ υποστηρίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης και της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και, ειδικότερα, τις κατευθυντήριες αρχές και τους στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ και το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ αντιστοίχως.

 

Το στρατηγικό συμβούλιο στηρίζει επίσης τον γενικό συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών, μεταξύ των τριών πυλώνων του ΕΕΣ, μεταξύ του ΕΕΣ και των λοιπών μακροπρόθεσμων και των προσπαθειών της Ένωσης για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την υλοποίηση του Θεματολόγιου 2030, καθώς και των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης και των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης, των πράξεων στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την ανθεκτικότητα της ΕΤΕπ και της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το στρατηγικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (Ύπατη Εκπρόσωπος), των κρατών μελών και της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί και άλλους συνεισφέροντες να γίνουν μέλη του στρατηγικού συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη, ενδεχομένως, την άποψη του συμβουλίου. Οι χώρες εταίροι και οι σχετικές περιφερειακές οργανώσεις, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν, ενδεχομένως, να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου ασκείται από κοινού με την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο.

2.  Το στρατηγικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου, των συνεισφερόντων κρατών μελών και της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί και άλλους συνεισφέροντες να γίνουν μέλη του στρατηγικού συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη, ενδεχομένως, την άποψη του συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθεστώς παρατηρητή. Οι παρατηρητές που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν δικαίωμα πλήρους συμμετοχής στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι χώρες εταίροι και οι σχετικές περιφερειακές οργανώσεις, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν, ενδεχομένως, να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου ασκείται από κοινού με την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το στρατηγικό συμβούλιο εγκρίνει κατά την πρώτη συνεδρίασή του τον εσωτερικό κανονισμό του, που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των συνεδριάσεων ανά έτος, τα δικαιώματα ψήφου των μελών του και τις εκθέσεις προόδου που θα εκπονεί η Επιτροπή. Οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων του στρατηγικού συμβουλίου δημοσιεύονται.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Το στρατηγικό συμβούλιο διοργανώνει τακτικά διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τον προσανατολισμό και την εφαρμογή του ΕΤΒΑ.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Κατά τη φάση υλοποίησης του ΕΤΒΑ, το στρατηγικό συμβούλιο, το συντομότερο δυνατόν, εγκρίνει και δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές, στις οποίες περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η συμμόρφωση των πράξεων του ΕΤΒΑ με τους στόχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 8.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δ.  Στη στρατηγική καθοδήγησή του, το στρατηγικό συμβούλιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου .

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Περιφερειακά επιχειρησιακά όργανα

 

1.  Κάθε περιφερειακή επενδυτική πλατφόρμα διαθέτει επιχειρησιακό συμβούλιο.

 

2.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά συμβούλια στηρίζουν την Επιτροπή στον καθορισμό των περιφερειακών και τομεακών επενδυτικών στόχων, των περιφερειακών, τομεακών και θεματικών επενδυτικών σκελών, διατυπώνουν απόψεις για τις δραστηριότητες συνδυασμού μέσων και εξετάζουν τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ. Ιδίως, παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τις μελλοντικές προτάσεις χρηματοδότησης, παρακολουθούν και επανεξετάζουν τη σειρά των έργων, εξετάζουν τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το έργο και παρακολουθούν το χαρτοφυλάκιο των εγκεκριμένων έργων.

 

3.  Τα επιχειρησιακά συμβούλια προεδρεύονται από την Επιτροπή και αποτελούνται από εκπροσώπους της Επιτροπής, του Ύπατου Εκπροσώπου και των κρατών μελών, ως μελών με δικαίωμα ψήφου και, κατά περίπτωση, των επιλέξιμων ομολόγων ως παρατηρητών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθεστώς παρατηρητή.

 

4.  Η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος μεριμνούν για την εκ του σύνεγγυς συμμετοχή των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιλέξιμων ομολόγων στην προετοιμασία των εργασιών των επιχειρησιακών συμβουλίων.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Ένωση παρέχει αμετάκλητη και άνευ όρων εγγύηση σε πρώτη ζήτηση στον επιλέξιμο ομόλογο φορέα για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτει ο παρών κανονισμός και ξεκινούν σε χώρες εταίρους της Αφρικής και της Γειτονίας.

1.  Η Ένωση παρέχει, κατόπιν προσεκτικής εξέτασης της βιωσιμότητας του έργου, αμετάκλητη και άνευ όρων εγγύηση σε πρώτη ζήτηση στον επιλέξιμο ομόλογο φορέα για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Εγγύηση ΕΤΒΑ στηρίζει τις πράξεις χρηματοδότησης και επενδύσεων στις χώρες εταίρους στις περιοχές που καταγράφονται στο παράρτημα. Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 20α που τροποποιεί το Παράρτημα στο οποίο καταγράφονται οι περιοχές που είναι επιλέξιμες για στήριξη από την Εγγύηση του ΕΤΒΑ.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η μέγιστη προθεσμία για σύναψη συμφωνίας των επιλέξιμων ομολόγων φορέων με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή τους τελικούς δικαιούχους είναι τέσσερα έτη μετά τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας εγγύησης.

3.  Η μέγιστη προθεσμία για σύναψη συμφωνίας των επιλέξιμων ομολόγων φορέων με τους συγχρηματοδοτούντες εταίρους του ιδιωτικού τομέα, τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή τους τελικούς δικαιούχους είναι τέσσερα έτη μετά τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας εγγύησης.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης του ΕΤΒΑ είναι συνεπείς και ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης, ιδίως τις πολιτικές ανάπτυξης και γειτονίας της Ένωσης, τις στρατηγικές και τις πολιτικές των χωρών εταίρων και στηρίζουν τους παρακάτω γενικούς στόχους:

1.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης του ΕΤΒΑ είναι σύμφωνες με τον σκοπό του ΕΤΒΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3. Οι δραστηριότητες αυτές είναι συνεπείς και ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης, ιδίως τις πολιτικές ανάπτυξης και γειτονίας της Ένωσης, καθώς και με τις στρατηγικές και τις πολιτικές των χωρών εταίρων. Οι δραστηριότητες αυτές λαμβάνουν υπόψη άλλες ενωσιακές και διεθνείς δράσεις στήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται συμπληρωματικότητα με άλλες πρωτοβουλίες, και στηρίζουν τους παρακάτω στόχους:

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας (ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες), αντιμετωπίζοντας έτσι τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και συμβάλλοντας στη βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους·

α)  συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την υλοποίηση του Θεματολογίου 2030, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκρίζωση της φτώχειας, στη βιωσιμότητα, την προώθηση αξιοπρεπούς απασχόλησης, οικονομικών ευκαιριών και επιχειρηματικότητας, την προώθηση, ιδίως, της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των νέων, αντιμετωπίζοντας έτσι τα συγκεκριμένα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και συμβάλλοντας στη βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ενίσχυση του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  έχουν ως στόχο τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, και ιδίως υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ενέργειας, των υδάτων, των μεταφορών, των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, του περιβάλλοντος, της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και της γαλάζιας ανάπτυξης, των κοινωνικών υποδομών και του ανθρώπινου κεφαλαίου, με γνώμονα τη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος·

β)  Ενισχύουν τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, και ιδίως υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της ανανεώσιμης και βιώσιμης ενέργειας, των υδάτων και της διαχείρισης των απορριμμάτων, των μεταφορών, των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς και του περιβάλλοντος, της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, της βιώσιμης γεωργίας και της γαλάζιας ανάπτυξης, των κοινωνικών υποδομών και του ανθρώπινου κεφαλαίου, με γνώμονα τη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παρέχουν χρηματοδότηση υπέρ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα·

γ)  παρέχουν χρηματοδότηση και στήριξη για την ανάπτυξη του ιδιωτικού και του συνεταιριστικού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα ευάλωτα κράτη, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις αδυναμίες της αγοράς και περιορίζοντας τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  παρέχουν χρηματοπιστωτικά μέσα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στις ιδιωτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων πρώτης ζημίας για τα χαρτοφυλάκια εγγυήσεων έργων του ιδιωτικού τομέα, όπως εγγυήσεις δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και εγγυήσεις που καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους σε έργα υποδομής και άλλα επιχειρηματικά κεφάλαια·

δ)  αντιμετωπίζουν τα σημεία συμφόρησης στις ιδιωτικές επενδύσεις παρέχοντας χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων πρώτης ζημίας για τα χαρτοφυλάκια εγγυήσεων έργων του ιδιωτικού τομέα, όπως εγγυήσεις δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και εγγυήσεις που καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους σε έργα υποδομής και άλλα επιχειρηματικά κεφάλαια· τα παρεχόμενα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να εκφράζονται στο τοπικό νόμισμα των εμπλεκομένων χωρών εταίρων·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της μόχλευσης του ιδιωτικού τομέα με την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης για τις επενδύσεις.

ε)  συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της μόχλευσης του ιδιωτικού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης για τις επενδύσεις.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο εα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα)  συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα και την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, δημιουργώντας έτσι κοινά κλιματικά οφέλη, με τη διάθεση τουλάχιστον του 35 % της χρηματοδότησης για επενδύσεις με συνιστώσες που συμβάλλουν στην κλιματική δράση, την ανανεώσιμη ενέργεια και την αποδοτικότητα των πόρων.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εγγύηση του ΕΤΒΑ στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες:

2.  Η εγγύηση του ΕΤΒΑ στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες αντιμετωπίζουν αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και:

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παρέχουν προσθετικότητα·

α)  αναπτυξιακή προσθετικότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα)  εξασφαλίζουν συμπληρωματικότητα με άλλες πρωτοβουλίες, διασφαλίζοντας ότι οι δράσεις του ΕΤΒΑ είναι σαφώς διακριτές, ιδίως από τις εξωτερικές δράσεις της εντολής δανειοδότησης που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  είναι οικονομικώς και δημοσιονομικώς βιώσιμες, λαμβανομένης επίσης υπόψη της πιθανής στήριξης και συγχρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους·

γ)  είναι οικονομικώς και δημοσιονομικώς βιώσιμες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πιθανή στήριξη και συγχρηματοδότηση του έργου από δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους, συνεκτιμώντας το ειδικό επιχειρησιακό περιβάλλον και τις ικανότητες των χωρών που πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, των ΛΑΧ και των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών, όπου μπορούν να προσφερθούν ευνοϊκότεροι όροι·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  μεγιστοποιούν την κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα.

ε)  μεγιστοποιούν, όπου είναι αυτό δυνατόν, την κινητοποίηση πόρων του ιδιωτικού τομέα·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο εα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα)  Τηρούν τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας όπως διατυπώθηκαν στην εταιρική σχέση Busan για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία και επιβεβαιώθηκαν στο Ναϊρόμπι τον Δεκέμβριο του 2016, συμπεριλαμβανομένης του ενστερνισμού, της ευθυγράμμισης, της επικέντρωσης στα αποτελέσματα, της διαφάνειας και της αμοιβαίας λογοδοσίας, καθώς και τον στόχο της αποσύνδεσης της βοήθειας· και

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο εβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εβ)  πληρούν τα κριτήρια αναπτυξιακής χρηματοδότησης που καθορίζει η επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο εγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εγ)  εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό των διεθνώς συμφωνημένων κατευθυντήριων γραμμών, αρχών και συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών των Ηνωμένων Εθνών για υπεύθυνες επενδύσεις, των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και των αρχών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών για υπεύθυνες επενδύσεις στη γεωργία και τα συστήματα τροφίμων και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Εγγύηση ΕΤΒΑ δεν χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει την κρατική ευθύνη για δημόσιες υπηρεσίες.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει συνδυασμένη χρηματοδότηση από διάφορα μέσα της Ένωσης για κάθε περίπτωση χωριστά.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει συνδυασμένη χρηματοδότηση από διάφορα μέσα της Ένωσης για κάθε περίπτωση χωριστά, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από το ΕΤΒΑ και εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε μείωση της χρηματοδότησης για άλλους αναπτυξιακούς στόχους.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει τα επενδυτικά σκέλη για συγκεκριμένες περιοχές ή χώρες εταίρους ή και για τα δύο, για συγκεκριμένους τομείς, για συγκεκριμένα έργα ή για συγκεκριμένες κατηγορίες τελικών δικαιούχων ή και για τα δύο, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 9 τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ μέχρι ένα προκαθορισμένο ποσό. Όλα τα αιτήματα για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των επενδυτικών σκελών υποβάλλονται στην Επιτροπή.

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, μετά από διαβούλευση με το στρατηγικό συμβούλιο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20α που συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την κατάρτιση καταλόγου επενδυτικών σκελών. Τα επενδυτικά σκέλη για συγκεκριμένες περιοχές ή χώρες εταίρους ή και για τα δύο, για συγκεκριμένους τομείς, για συγκεκριμένα έργα ή για συγκεκριμένες κατηγορίες τελικών δικαιούχων ή και για τα δύο, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 9 τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ μέχρι ένα προκαθορισμένο ποσό.

 

Η επιλογή των επενδυτικών σκελών αιτιολογείται δεόντως από τοπική ανάλυση των ανεπαρκειών της αγοράς ή των καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων. Η ανάλυση αυτή πρέπει να διενεργείται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με δυνητικά επιλέξιμους ομολόγους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Εντός των σχετικών περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών, σημαντικό μερίδιο της εγγύησης του ΕΤΒΑ χορηγείται σε ασταθείς και πληττόμενες από συγκρούσεις χώρες, περίκλειστες χώρες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα δεικτών που απηχεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που παρατίθενται στο παρόν άρθρο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται ανεξάρτητη και διαφανής αξιολόγηση των δυνητικών και πραγματικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτά τα αποτελέσματα.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  loans;

α)  δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των δανείων σε τοπικό νόμισμα·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012·

ε)  οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012, και δημοσιοποιούν τους μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες («περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση») που θεωρούν ότι καλύπτονται από την υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των πόρων, η μη εναρμονισμένη αμοιβή των διοικητικών στελεχών και η διαφθορά·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ τους. Διασφαλίζει την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΒΑ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις εκτός ΕΤΒΑ δραστηριότητές τους.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι επιλέξιμοι ομόλογοι μπορούν να προσκαλούνται σε ανταλλαγή απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρηματοδοτικές και επενδυτικές δράσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάλυψη και όροι των συμφωνιών εγγύησης του ΕΤΒΑ

Κάλυψη και όροι της εγγύησης του ΕΤΒΑ

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεισφέρουν στο Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ με τη μορφή εγγυήσεων ή μετρητών. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, άλλοι συνεισφέροντες μπορούν να συνεισφέρουν, με τη μορφή μετρητών.

Τα κράτη μέλη και οι χώρες της ΕΖΕΣ μπορούν να συνεισφέρουν στο Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ με τη μορφή εγγυήσεων ή μετρητών. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, άλλοι συνεισφέροντες μπορούν να συνεισφέρουν, με τη μορφή μετρητών.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις συνεισφορές που επιβεβαιώνονται.

Η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις συνεισφορές που επιβεβαιώνονται.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, οι συνεισφορές τις οποίες καταβάλλουν μπορεί να εγγράφονται στον προϋπολογισμό για τη δρομολόγηση έργων σε συγκεκριμένες περιοχές, χώρες, τομείς ή επενδυτικά σκέλη.

Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών και με την επιφύλαξη της έγκρισης του στρατηγικού συμβουλίου, οι συνεισφορές τις οποίες καταβάλλουν μπορεί να εγγράφονται στον προϋπολογισμό για τη δρομολόγηση έργων σε συγκεκριμένες περιοχές, ή υφιστάμενα επενδυτικά σκέλη.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τουλάχιστον 400 000 000 EUR από την εγγύηση του ΕΤΒΑ διατίθενται για επενδύσεις στις χώρες εταίρους που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της εγγύησης του ΕΤΒΑ.

5.  Τουλάχιστον 400 000 000 EUR από την εγγύηση του ΕΤΒΑ διατίθενται για επενδύσεις στις χώρες εταίρους που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της εγγύησης του ΕΤΒΑ, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τουλάχιστον 100 000 000 EUR από την εγγύηση του ΕΤΒΑ διατίθενται για επενδύσεις στις χώρες εταίρους από την Ανατολική και Νότια Γειτονία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι συμφωνίες εγγυήσεων δημοσιοποιούνται, με μικρό περιθώριο για εξαιρέσεις.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα)  τους στόχους και τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, μιας εκτίμησης των αναγκών και μιας αναφοράς των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, με συνεκτίμηση της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδίως μέσω της τήρησης όλων των διεθνώς συμπεφωνημένων κατευθυντηρίων γραμμών, αρχών και νομικών μέσων, ιδίως όσων απαριθμούνται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, εδάφιο (εγ).

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την αμοιβή για την εγγύηση·

β)  την αμοιβή για την εγγύηση η οποία αντανακλά το επίπεδο του κινδύνου. Πρέπει να είναι δυνατόν η αμοιβή να επιδοτείται εν μέρει, προκειμένου να αποδώσει περισσότερο ευνοϊκούς όρους, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ιδίως στις χώρες που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) του άρθρου 8 παράγραφος 2·

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο εα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα)  ισχυρή, ασφαλή και προσβάσιμη για παράπονα διαδικασία για τα άτομα, τους εργαζομένους, τις κοινότητες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από δράσεις ομολόγου ή από επένδυση που υποστηρίζεται από το ΕΤΒΑ.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το ποσό των ιδίων πόρων το οποίο προτίθεται να κινητοποιήσει ο ομόλογος φορέας για το επενδυτικό σκέλος.

γ)  το ποσό των ιδίων πόρων, καθώς και τη συγχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, που προτίθεται να κινητοποιήσει ο ομόλογος φορέας για το επενδυτικό σκέλος.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πιθανές συνεισφορές από τα κράτη μέλη και τους λοιπούς συνεισφέροντες·

β)  πιθανές συνεισφορές από τα κράτη μέλη, τις χώρες της ΕΖΕΣ και τους λοιπούς συνεισφέροντες·

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τυχόν πλεόνασμα καταβάλλεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

α)  με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, τυχόν πλεόνασμα συνιστά εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ 966/2012 προς όφελος των μέσων αναπτυξιακής συνεργασίας και γειτονίας της Ένωσης.

Τροπολογία     89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Από την 1η Ιανουαρίου 2021, εάν ως αποτέλεσμα καταπτώσεων της εγγύησης του ΕΤΒΑ, το επίπεδο των κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων μειωθεί κάτω του 50% του ποσοστού καταβολής που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν για την αναπλήρωση των κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.

7.  Από την 1η Ιανουαρίου 2021, εάν ως αποτέλεσμα καταπτώσεων της εγγύησης του ΕΤΒΑ, το επίπεδο των κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων μειωθεί κάτω του 50% του ποσοστού καταβολής που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για:

 

α)   την αιτία της ανεπάρκειας, με λεπτομερή αιτιολόγηση· και

 

β)   εάν κριθεί απαραίτητο, για τυχόν έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν για την αναπλήρωση των κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Έπειτα από κατάπτωση της εγγύησης του ΕΤΒΑ, οι χορηγήσεις προς το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ), δ) και ε) οι οποίες υπερβαίνουν τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη του ποσοστού καταβολής στο επίπεδο που ορίζεται στην παράγραφο 5, χρησιμοποιούνται μέσα στα όρια της αρχικής επενδυτικής περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 για την αποκατάσταση του επιπέδου της εγγύησης του ΕΤΒΑ στο αρχικό ποσό.

8.  Έπειτα από κατάπτωση της εγγύησης του ΕΤΒΑ, οι χορηγήσεις προς το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ), δ) και ε) οι οποίες υπερβαίνουν τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη του ποσοστού καταβολής στο επίπεδο που ορίζεται στην παράγραφο 5, ή τυχόν πλεονάσματα που προβλέπονται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούνται κατ΄ αρχάς, μέσα στα όρια της μέγιστης περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 για την αποκατάσταση του επιπέδου της εγγύησης του ΕΤΒΑ στο αρχικό ποσό.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται. Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται. Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α)   αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ, ανά τομέα, χώρα και περιφέρεια και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό·

α)   αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ, ανά τομέα, χώρα και περιφέρεια και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό·

β)   αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών και των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ σε συγκεντρωτική βάση, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία απασχόλησης·

β)   Αξιολόγηση,, βάσει του πίνακα αποτελεσμάτων των δεικτών που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4α, της προσθετικότητας και της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών και των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ σε συγκεντρωτική βάση, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης, την κλιματική αλλαγή, την εξάλειψη της φτώχειας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, περιλαμβανομένων των αναλυμένων κατά φύλο δεδομένων, όπου είναι δυνατόν·

 

βα)   εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του άρθρου 8 παράγραφος 1, ιδίως τη συνολική συμβολή στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης του Θεματολογίου του 2030 και το μερίδιο των δαπανών που σχετίζονται με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού·

γ)   αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που καθιερώνονται για κάθε πρόταση που υποβάλλεται·

γ)   αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που καθιερώνονται για κάθε πρόταση που υποβάλλεται·

δ)   αξιολόγηση της μόχλευσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ·

δ)   αξιολόγηση της μόχλευσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ·

ε)   το ποσό της χρηματοδότησης που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων κάθε ομολόγου φορέα σε συγκεντρωτική βάση·

ε)   το ποσό της χρηματοδότησης που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων κάθε ομολόγου φορέα σε συγκεντρωτική βάση·

στ)   αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιλέξιμων ομολόγων φορέων και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες·

στ)   αξιολόγηση της προσθετικότητας και της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιλέξιμων ομολόγων φορέων και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες·

ζ)   λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης του ΕΤΒΑ, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές·

ζ)   λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης του ΕΤΒΑ, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές·

η)   οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες των επιλέξιμων ομολόγων φορέων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

η)   οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες των επιλέξιμων ομολόγων φορέων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

 

ηα)   αξιολόγηση των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα του ΕΕΣ και των συνεργειών μεταξύ αυτών και των πράξεων που καλύπτονται από την εγγύηση ΕΤΒΑ, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη συμπερίληψη των τοπικών αγορών, την ώθηση της επιχειρηματικότητας και των τοπικών επιχειρήσεων, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων·

 

ηβ)   αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δράσεων του ΕΤΒΑ με τις διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης·

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης που περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση από την Επιτροπή εφόσον οι εγκεκριμένες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες απορροφήσουν πλήρως το ποσό της διαθέσιμης εγγύησης του ΕΤΒΑ πριν από τις 30 Ιουνίου 2020.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του ΕΤΒΑ, τη διαχείρισή του και την αποτελεσματική συμβολή του στον σκοπό και τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης που περιλαμβάνει ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη πρόταση με σκοπό την αναθεώρηση ή τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με την περίπτωση, ιδίως με σκοπό την επέκταση της αρχικής επενδυτικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή αξιολογεί τη χρήση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή αξιολογεί τη χρήση και τη λειτουργία του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διαχείριση των πόρων της εγγύησης ΕΤΒΑ και την αποτελεσματικότητα και προσθετικότητα των πράξεων του ΕΤΒΑ. Σε περίπτωση που κριθούν αναγκαίες προσαρμογές στο Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ή σε περίπτωση που το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ παραταθεί πέραν του 2020, η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για ανάλογη τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Διαφάνεια και δημοσιοποίηση των πληροφοριών

Διαφάνεια, επικοινωνία και δημοσιοποίηση των πληροφοριών

Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές διαφάνειας και τις γενικές αρχές της Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δημοσιοποιούν στους δικτυακούς τόπους τους πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

1.   Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές διαφάνειας και τους κανόνες της Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες και την προστασία των δεδομένων, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δημοσιοποιούν ενεργά και συστηματικά στους δικτυακούς τόπους τους πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων και των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. Όπου είναι δυνατόν, οι πληροφορίες αυτές κατανέμονται σε επίπεδο έργων. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνουν πάντα υπόψη την προστασία απορρήτων και εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών.

 

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ηλεκτρονική πύλη της πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες και τα βασικά στοιχεία όλων των συμφωνιών εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη νομική ταυτότητα των ομολόγων, τα αναμενόμενα οφέλη και τις διαδικασίες καταγγελιών, σύμφωνα με το σημείο (εα) του άρθρου 12 παράγραφος 3.

 

3.   Οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι δημοσιοποιούν την υποστήριξη της Ένωσης σε όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύουν σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

4.   Οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ στις ανακοινώσεις τους που απευθύνονται στην κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

 

Μηχανισμός καταγγελιών και προσφυγών

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί κεντρικό ενωσιακό μηχανισμό καταγγελιών για όλα τα έργα που στηρίζονται από το ΕΤΒΑ. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επηρεάζονται από τις πράξεις του ΕΤΒΑ όπως και ενδιαφερόμενοι φορείς που δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες οι μηχανισμοί καταγγελιών των ομολόγων φορέων του ΕΤΒΑ, μπορούν να έρχονται σε απ’ ευθείας επαφή με τον μηχανισμό καταγγελιών.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εξωτερικός έλεγχος των δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος κανονισμού διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

1.  Ο εξωτερικός έλεγχος των δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος κανονισμού διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και, συνεπώς, οι δραστηριότητες υπόκειται στη διαδικασία απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 319 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημά του σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημά του σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των ελεγκτικών καθηκόντων του.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Έως τις 30 Ιουνίου 2020 και εν συνεχεία ανά τριετία, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για τη χρησιμοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του ΕΤΒΑ.

Τροπολογία     99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή ή οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς ειδοποιούν άμεσα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, έχουν βάσιμες υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

1.  Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή ή οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς έχουν βάσιμες υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, διαφθοράς, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ειδοποιούν άμεσα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες , ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή πλήρους και ενδελεχούς έρευνας·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η OLAF δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες που συλλέγει κατά τη διάρκεια των ερευνών της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά, υπεξαίρεση,νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η OLAF δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες που συλλέγει κατά τη διάρκεια των ερευνών της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Τροπολογία     101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς καταβάλλουν προσπάθειες ανάκτησης όσον αφορά τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και επηρεάζονται από τις εν λόγω δραστηριότητες.

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς καταβάλλουν προσπάθειες ανάκτησης όσον αφορά τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και επηρεάζονται από τις εν λόγω δραστηριότητες, και παρέχουν επίσης στις αρμόδιες αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για διεξαγωγή έρευνας και πιθανή δίωξη·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν παρέχουν στήριξη σε δραστηριότητες που διενεργούνται για παράνομους σκοπούς, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το οργανωμένο έγκλημα, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την πολιτική έναντι περιοχών δικαιοδοσίας με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, με βάση τις πολιτικές της Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης.

1.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν παρέχουν στήριξη σε δραστηριότητες που διενεργούνται για παράνομους σκοπούς, όπως, μεταξύ άλλων, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το οργανωμένο έγκλημα, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η απάτη ή άλλες δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται σε περιοχή δικαιοδοσίας η οποία δεν συνεργάζεται με την Ένωση όσον αφορά την εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων φορολογικών προτύπων για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών ούτε διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις με πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε μια τέτοια δικαιοδοσία. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν χρησιμοποιούν ούτε συμμετέχουν σε δομές φοροαποφυγής, ιδίως μηχανισμούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ή σε πρακτικές που δεν συμμορφώνονται με τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, όπως ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και ανακοινώσεων της Επιτροπής. Όταν συνάπτουν συμφωνίες με ιδρύματα χρηματοπιστωτικής μεσολάβησης, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς μεταφέρουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο στις σχετικές συμβάσεις και ζητούν την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα όσον αφορά με την εκπλήρωσή τους.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές του ο επιλέξιμος ομόλογος φορέας εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς εξαρτούν τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

2.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές του ο επιλέξιμος ομόλογος φορέας εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς εξαρτούν τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 (η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), και δημοσιεύουν δεδομένα αναφοράς ανά χώρα σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

__________________

__________________

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1).

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 20α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 6 και 8 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

3.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 6 και 8 εξουσιοδότηση είναι δυνατό να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης ΕΤΒΑ:

 

  Αφρική, που περιλαμβάνει τις αφρικανικές χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού·

 

  χώρες εταίροι γειτονίας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (EΤΒΑ) με στόχο την κινητοποίηση έως και 44 δισεκατομμύρια ευρώ από τις επενδύσεις, αρχής γενομένης από την Αφρική και την Ανατολική και Νότια Γειτονία της ΕΕ, με αρχικά κονδύλια από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Αυτή η πρωτοβουλία, που εμπνέεται από το Σχέδιο Επενδύσεων για την Ευρώπη, ξεκίνησε το 2015, έχει ως στόχο να φέρει κάτω από την ενιαία ομπρέλα του ΕΤΒΑ δύο στοιχεία:

•  Ένα νέο Ταμείο Εγγυήσεων ΕΤΒΑ ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, που τροφοδοτείται σε αναλογία 50% από τον προϋπολογισμό της Ένωσης (350 εκατομμύρια ευρώ) και το ΕΤΑ (400 εκατομμύρια ευρώ)·

•  Οι υπάρχουσες διευκολύνσεις ανάμειξης για την Αφρική και για τις χώρες της Γειτονίας (δηλαδή όπου οι επιχορηγήσεις της Ένωσης αναμειγνύονται με δάνεια ή άλλα προϊόντα που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), που εκτιμώνται στο επίπεδο των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το ΕΤΒΑ θα αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες που θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από την εγγύηση ΕΤΒΑ και από τις διευκολύνσεις ανάμειξης. Θα πρέπει να τελεί υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και θα υλοποιείται σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η ΕΤΕπ, η ΕΤΑΑ, διεθνείς, περιφερειακές και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.

Το ΕΤΒΑ είναι ο πρώτος πυλώνας του σχεδίου Εξωτερικών Επενδύσεων (ΣΕΚ), σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να ενισχυθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας στις χώρες εταίρους (πυλώνας 2) και να συμβάλει στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και της συνολικής πολιτικής για το περιβάλλον στις χώρες αυτές (πυλώνας 3 ). Το ΣΕΚ βρίσκεται στο σταυροδρόμι πολλών πολιτικών πρωτοβουλιών:

•  Οι Στόχοι για Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, το θεματολόγιο δράσης της Αντίς Αμπέμπα και η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή που εγκρίθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015·

•  Η Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας παρουσίασε τον Ιούνιο του 2016 και αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη το 2017·

•  Οι υπάρχουσες ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης και γειτονίας·

•  Το πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη Μετανάστευση, που ξεκίνησε επίσης τον Ιούνιο του 2016.

Η κύρια υπόθεση είναι ότι η υποστήριξη των επενδύσεων και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών μπορεί να ενισχύσει την απασχόληση, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες, αντιμετωπίζοντας έτσι τις βασικές αιτίες της μετανάστευσης. Ως μέρος του σχεδίου εξωτερικών επενδύσεων, η Επιτροπή πρότεινε επίσης να παραταθεί η εντολή εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ.

Οι εισηγητές χαιρετίζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόταση της Επιτροπής και καλούν τις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Προϋπολογισμών να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία αυτής της νομοθετικής διαδικασίας για τη βελτίωση του σχεδιασμού και των στόχων του ΕΤΒΑ , προκειμένου να το καταστήσουν επιτυχές.

Προτείνουν, ιδίως, επικέντρωση στα ακόλουθα θέματα:

•  Οι στόχοι του ΕΤΒΑ σε σχέση με τις καθιερωμένες αρχές της ανάπτυξης και της εξωτερικής πολιτικής και η τρέχουσα πρόκληση της μετανάστευσης της ΕΕ·

•  Η δομή διακυβέρνησης και διαχείρισης του ΕΤΒΑ, ιδίως οι αντίστοιχες εντολές του στρατηγικού συμβουλίου και των επιχειρησιακών συμβουλίων και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

•  Ο ορισμός των επενδυτικών πλαισίων και δεικτών·

•  Η συνοχή με τους άλλους πυλώνες του ΕΣΚ, με άλλα μέσα και πρωτοβουλίες της Ένωσης, καθώς και με τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ·

•  Η προσθετικότητα των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων του ΕΤΒΑ που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο·

•  Πρόσθετες επιπτώσεις της ανάπτυξης, ιδίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

•  Διατάξεις σχετικά με τη λογοδοσία, την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια, καθώς και φορολογικά θέματα·

•  Η διαδικασία για τον καθορισμό του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του EΤΒΑ·

•  Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (12.4.2017)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Indrek Tarand

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Προϋπολογισμών που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το φιλόδοξο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΣ) της Ένωσης είναι απαραίτητο για τη στήριξη των επενδύσεων που ξεκινούν στην Αφρική και τη Γειτονία της Ένωσης ως μέσο για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του Θεματολογίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 των Ηνωμένων Εθνών (το «θεματολόγιο 2030»), καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την πρόσφατα αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, ώστε με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Αναμένεται να συμβάλει, επίσης, στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα (COP 21).

(1)  Το φιλόδοξο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΣ) της Ένωσης είναι απαραίτητο για τη στήριξη των επενδύσεων που ξεκινούν στην Αφρική και τη Γειτονία της Ένωσης ως μέσο για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του Θεματολογίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 των Ηνωμένων Εθνών (το «θεματολόγιο 2030»), καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την πρόσφατα αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, ώστε με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί ένα από τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Αναμένεται να συμβάλει, επίσης, στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα (COP 21).

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το ΕΕΣ θα πρέπει να ενσωματώσει τη δέσμευση της Ένωσης στο πλαίσιο του θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να επιτρέψει στους Ευρωπαίους επενδυτές και τις ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να συμμετάσχουν πιο αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες εταίρους.

(2)  Το ΕΕΣ θα πρέπει να ενσωματώσει τη δέσμευση της Ένωσης στο πλαίσιο του θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να επιτρέψει στους Ευρωπαίους επενδυτές και τις ιδιωτικές εταιρείες, και ειδικότερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες εταίρους, με ιδιαίτερη έμφαση στη λέξη «βιώσιμη».

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το ΕΕΣ θα πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη χρηματοδοτική δέσμη για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που ξεκινούν σε περιοχές της Αφρικής για χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, και των χωρών της Γειτονίας, ώστε με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης, να μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα.

(4)  Το ΕΕΣ θα πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη χρηματοδοτική δέσμη για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που ξεκινούν σε περιοχές της Αφρικής για χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ), και των χωρών της Γειτονίας. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να εξασφαλιστούν πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης, να μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα και να ευνοηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, μέσω της ενθάρρυνσης της χρήσης πρόσθετων κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα και της προαγωγής της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη γεωγραφική προσέγγιση, έτσι ώστε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και όλες οι χώρες της γειτονίας να έχουν ίσες ευκαιρίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΕΣ.

Τροπολογία4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a)  Υπό το φως των πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού σχετικά με τη χρήση του συνδυασμού μέσων χρηματοδότησης στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, στα οποία επισημάνθηκε το γεγονός ότι για σχεδόν 50% των έργων που εξετάστηκαν δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις ώστε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι επιχορηγήσεις ήταν δικαιολογημένες, ενώ για ορισμένες από τις εν λόγω περιπτώσεις υπήρχαν ενδείξεις ότι οι επενδύσεις θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τη συνεισφορά της Ένωσης, έχει τεράστια σημασία ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης να χρησιμοποιείται μόνο όταν η Επιτροπή μπορεί να αποδείξει καθαρά την προστιθέμενη αξία του.

 

____________

 

1aΕιδική έκθεση αριθ. 16/2014 «Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ».

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Επιπλέον, το ΕΤΒΑ θα πρέπει να λειτουργήσει ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές προτάσεις από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτές, και θα παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης προς τις επιλέξιμες επενδύσεις. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να υποστηρίζεται από το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Το ΕΤΒΑ θα πρέπει να αναπτύξει καινοτόμα μέσα για τη στήριξη των επενδύσεων και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

(6)  Επιπλέον, το ΕΤΒΑ θα πρέπει να λειτουργήσει ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές προτάσεις από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτές, θα παρέχει καθοδήγηση και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε αναπτυξιακές δραστηριότητες και θα παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης προς τις επιλέξιμες επενδύσεις. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να υποστηρίζεται από το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Το ΕΤΒΑ θα πρέπει να αναπτύξει καινοτόμα μέσα για τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες εταίρους και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Επιπλέον, το στρατηγικό συμβούλιο θα πρέπει να στηρίζει την Επιτροπή στον καθορισμό στρατηγικής καθοδήγησης και γενικών επενδυτικών στόχων. Το στρατηγικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να ενισχύει τον συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών πλατφορμών. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των διαφόρων μέσων εξωτερικής δράσης. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου θα πρέπει να ασκείται από κοινού από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η συνεκτικότητα με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και τα πλαίσια συνεργασίας με τρίτες χώρες.

(8)  Επιπλέον, το στρατηγικό συμβούλιο θα πρέπει να στηρίζει την Επιτροπή στον καθορισμό στρατηγικής καθοδήγησης και γενικών επενδυτικών στόχων. Το στρατηγικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να ενισχύει τον συντονισμό, τη συνεργασία και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών πλατφορμών. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και θα ενισχύονται οι συνέργειες των διαφόρων μέσων εξωτερικής δράσης. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου θα πρέπει να ασκείται από κοινού από τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η συνεκτικότητα με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και τα πλαίσια συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8 α)  Η εγγύηση του ΕΤΒΑ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση μειζόνων έργων υποδομής που έχουν μικρό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και των οποίων η σχέση κόστους-οφέλους δεν καθιστά τις επενδύσεις βιώσιμες. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να χρηματοδοτεί μόνο έργα η υλοποίηση των οποίων δεν είναι αμφιλεγόμενη, από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη, με βάση διεξοδική και ανεξάρτητη εκ των προτέρων αξιολόγηση και κατάλληλη ανάλυση κόστους-οφέλους.

Τροπολογία8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της εγγύησης του ΕΤΒΑ ενόψει των αναγκών στις εν λόγω περιοχές, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παροχής συνεισφορών με τη μορφή εγγύησης ή μετρητών. Οι εν λόγω συνεισφορές θα μπορούσαν να εγγράφονται στο προϋπολογισμό ανά περιοχή, τομέα ή επενδυτικό σκέλος.

(14)  Προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της εγγύησης του ΕΤΒΑ ενόψει των αναγκών αύξησης των επενδύσεων και της χρηματοδότησης για έργα που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργούν ευκαιρίες αξιοπρεπούς απασχόλησης στις εν λόγω περιοχές, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παροχής συνεισφορών με τη μορφή εγγύησης ή μετρητών. Οι εν λόγω συνεισφορές θα μπορούσαν να εγγράφονται στο προϋπολογισμό ανά περιοχή, τομέα ή επενδυτικό σκέλος.

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ για τη διασφάλιση της λογοδοσίας έναντι των Ευρωπαίων πολιτών. Η έκθεση θα πρέπει να δημοσιοποιείται προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι οικείοι φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, ώστε να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η διαφάνεια.

(16)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ για τη διασφάλιση της λογοδοσίας έναντι των Ευρωπαίων πολιτών. Η έκθεση θα πρέπει να δημοσιοποιείται προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι οικείοι φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, ώστε να διασφαλίζονται η λογοδοσία, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης.

Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

17 α)  Υπό το φως των πορισμάτων της ειδικής έκθεσης αριθ. 14/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου1a, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί ετησίως τη βελτίωση των διοικητικών της ικανοτήτων, ώστε η λειτουργία του ΕΤΒΑ να είναι πιο αποτελεσματική και διαφανής. 

 

____________

 

Ειδική έκθεση του ΕΕΣ αριθ. 14/2014 με τίτλο : «Με ποιον τρόπο υπολογίζουν, περιορίζουν και αντισταθμίζουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ τα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπουν;»

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ΕΤΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου του 2030 με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο αυτό τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και να υποβοηθηθεί η βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, και παράλληλα να μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα.

2.  Το ΕΤΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου του 2030 με μείζονα έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στον σεβασμό των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, στη δημιουργία περισσότερων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, στη δημιουργία κυκλικής οικονομίας, στους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, με τη βελτίωση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, στην εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων και στη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο αυτό τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και να υποβοηθηθεί η βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, και παράλληλα να μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το στρατηγικό συμβούλιο παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και στήριξη στην Επιτροπή για τον καθορισμό των συνολικών επενδυτικών στόχων όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ. Το στρατηγικό συμβούλιο στηρίζει επίσης τον γενικό συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών και των πράξεων στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης τις οποίες διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ.

Το στρατηγικό συμβούλιο παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και στήριξη στην Επιτροπή για τον καθορισμό των συνολικών επενδυτικών στόχων όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επενδύσεων στις περιφερειακές πλατφόρμες και τις πολιτικές και διαδικασίες λειτουργίας. Το στρατηγικό συμβούλιο στηρίζει επίσης τον γενικό συντονισμό, τη συνεργασία και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών και των πράξεων στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης τις οποίες διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ. Η δραστηριότητα του στρατηγικού συμβουλίου επιβλέπεται σε μόνιμη βάση από μία διευθύνουσα επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το στρατηγικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (Ύπατη Εκπρόσωπος), των κρατών μελών και της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί και άλλους συνεισφέροντες να γίνουν μέλη του στρατηγικού συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη, ενδεχομένως, την άποψη του συμβουλίου. Οι χώρες εταίροι και οι σχετικές περιφερειακές οργανώσεις, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν, ενδεχομένως, να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου ασκείται από κοινού με την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο.

2.  Το στρατηγικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (Ύπατη Εκπρόσωπος), των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ΕΤΕπ και των χωρών εταίρων της Αφρικής και της Γειτονίας. Η Επιτροπή προσκαλεί και άλλους συνεισφέροντες να γίνουν μέλη του στρατηγικού συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του συμβουλίου. Οι σχετικές περιφερειακές οργανώσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, μπορούν, ενδεχομένως, να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου ασκείται από κοινού με την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο. Το στρατηγικό συμβούλιο εξασφαλίζει την διενέργεια κατάλληλων διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών στις χώρες εταίρους.

Τροπολογία14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Ένωση παρέχει αμετάκλητη και άνευ όρων εγγύηση σε πρώτη ζήτηση στον επιλέξιμο ομόλογο φορέα για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτει ο παρών κανονισμός και ξεκινούν σε χώρες εταίρους της Αφρικής και της Γειτονίας.

1.  Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης της βιωσιμότητας του έργου, η Ένωση παρέχει, αμετάκλητη και άνευ όρων εγγύηση σε πρώτη ζήτηση στον επιλέξιμο ομόλογο φορέα για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτει ο παρών κανονισμός και ξεκινούν σε χώρες εταίρους της Αφρικής και της Γειτονίας.

Τροπολογία15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η μέγιστη προθεσμία για σύναψη συμφωνίας των επιλέξιμων ομολόγων φορέων με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή τους τελικούς δικαιούχους είναι τέσσερα έτη μετά τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας εγγύησης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ

Κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού για τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης του ΕΤΒΑ είναι συνεπείς και ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης, ιδίως τις πολιτικές ανάπτυξης και γειτονίας της Ένωσης, τις στρατηγικές και τις πολιτικές των χωρών εταίρων και στηρίζουν τους παρακάτω γενικούς στόχους:

1.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης του ΕΤΒΑ είναι συνεπείς και ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης (ιδίως τις πολιτικές ανάπτυξης και γειτονίας της Ένωσης) και με τις στρατηγικές και τις πολιτικές των χωρών εταίρων, και αποσκοπούν στην στήριξη των παρακάτω γενικών στόχων:

Τροπολογία18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-α)  συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου του 2030·

Τροπολογία19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας (ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες), αντιμετωπίζοντας έτσι τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και συμβάλλοντας στη βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους·

α)  συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και στη βιώσιμη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους, τις γυναίκες και τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού·

Τροπολογία20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  έχουν ως στόχο τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, και ιδίως υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ενέργειας, των υδάτων, των μεταφορών, των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, του περιβάλλοντος, της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και της γαλάζιας ανάπτυξης, των κοινωνικών υποδομών και του ανθρώπινου κεφαλαίου, με γνώμονα τη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος·

β)  έχουν ως στόχο τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, και ιδίως υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ενέργειας, των υδάτων, των μεταφορών, των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, του περιβάλλοντος, της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και της γαλάζιας ανάπτυξης, των κοινωνικών υποδομών, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της κυκλικής οικονομίας, με γνώμονα τη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προτεραιότητες των δικαιούχων της εγγύησης του ΕΤΒΑ·

Τροπολογία21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  προβλέπουν τη συμμετοχή των κατοίκων των οικείων περιοχών στον σχεδιασμό των χρηματοδοτούμενων έργων·

Τροπολογία22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παρέχουν χρηματοδότηση υπέρ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα·

γ)  παρέχουν χρηματοδότηση υπέρ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ενός σταθερού και διαχρονικά βιώσιμου τοπικού ιδιωτικού τομέα·

Τροπολογία23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  δεν συνδέονται ουδόλως με μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 20·

Τροπολογία24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εγγύηση του ΕΤΒΑ στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες:

2.  Παράλληλα με την πρόληψη της κερδοσκοπίας και/ή της μονοπώλησης υπηρεσιών που εξασφαλίζει, η εγγύηση του ΕΤΒΑ στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες:

Τροπολογία25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  είναι οικονομικώς και δημοσιονομικώς βιώσιμες, λαμβανομένης επίσης υπόψη της πιθανής στήριξης και συγχρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους·

γ)  είναι αποδεδειγμένα οικονομικώς και δημοσιονομικώς βιώσιμες, λαμβανομένης επίσης υπόψη της πιθανής στήριξης και συγχρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους·

Τροπολογία26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  εξασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο.

Τροπολογία27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η εγγύηση του ΕΤΒΑ δεν στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες:

 

α)   συνδέονται με τον στρατιωτικό τομέα ή τον τομέα της ασφάλειας·

 

β)   υποστηρίζουν την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας·

 

γ)   προωθούν τον περαιτέρω εγκλωβισμό στη χρήση άνθρακα και ορυκτών καυσίμων·

 

δ)   έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό εξωτερικό κόστος, ιδίως στην περίπτωση έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας·

 

ε)   αφορούν τομείς ή έργα που ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους, και ιδίως των δικαιωμάτων των τοπικών και αυτόχθονων κοινοτήτων, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις του αναγκαστικού εκτοπισμού πληθυσμών, της αρπαγής γαιών, των παραστρατιωτικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων σε αποψιλωμένες περιοχές. Διενεργείται και δημοσιοποιείται εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, με σκοπό τον εντοπισμό αυτών των κινδύνων.

 

στ)  είναι ύποπτες για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και για πρόκληση βλάβης στο κοινωνικό σύνολο ή στις τοπικές κοινότητες, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης.

Τροπολογία28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Από την 1η Ιανουαρίου 2021, εάν ως αποτέλεσμα καταπτώσεων της εγγύησης του ΕΤΒΑ, το επίπεδο των κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων μειωθεί κάτω του 50% του ποσοστού καταβολής που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν για την αναπλήρωση των κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.

7.  Από την 1η Ιανουαρίου 2021, εάν ως αποτέλεσμα καταπτώσεων της εγγύησης του ΕΤΒΑ, το επίπεδο των κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων μειωθεί κάτω του 50% του ποσοστού καταβολής που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για:

 

α)   την αιτία της ανεπάρκειας, με λεπτομερή αιτιολόγηση· και

 

β)   εάν κριθεί απαραίτητο, για τυχόν έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν για την αναπλήρωση των κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.

Τροπολογία29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται. Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ. Η εν λόγω έκθεση δημοσιοποιείται. Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται σε ειδικό για κάθε χώρα μορφότυπο:

Τροπολογία30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ, ανά τομέα, χώρα και περιφέρεια και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό·

α)  ανεξάρτητη αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ, ανά τομέα, χώρα και περιφέρεια και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα με την αρχή της προσθετικότητας·

Τροπολογία31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  αξιολόγηση της επίτευξης των συνολικών επενδυτικών στόχων που καθορίζονται από το στρατηγικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5·

Τροπολογία32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α β)  αξιολόγηση της συνολικής συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου του 2030·

Τροπολογία33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α γ)  εκτίμηση του μεριδίου της χρηματοδότησης που προορίζεται για χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις οι οποίες σχετίζονται με τις πολιτικές δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, την ενεργειακή απόδοση και την κλιματική αλλαγή·

Τροπολογία34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α δ)  αξιολόγηση της ποιότητας των πράξεων τις οποίες καλύπτει η εγγύηση του ΕΤΒΑ και της σχετικής έκθεσής τους σε κίνδυνο, είτε πολιτικής, είτε επιχειρησιακής είτε οικονομικής φύσης·

Τροπολογία35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών και των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ σε συγκεντρωτική βάση, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία απασχόλησης·

β)  αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων εκροών και των εκροών που επιτεύχθηκαν και των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ σε συγκεντρωτική και μακροπρόθεσμη βάση, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία απασχόλησης·

Τροπολογία36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιλέξιμων ομολόγων φορέων και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες·

στ)  ανεξάρτητη αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιλέξιμων ομολόγων φορέων και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες·

Τροπολογία37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης του ΕΤΒΑ, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές·

ζ)  λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης του ΕΤΒΑ, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές, καθώς και γνωστοποίηση των κινδύνων μελλοντικών καταπτώσεων της εγγύησης του ΕΤΒΑ·

Τροπολογία38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης που περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση από την Επιτροπή εφόσον οι εγκεκριμένες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες απορροφήσουν πλήρως το ποσό της διαθέσιμης εγγύησης του ΕΤΒΑ πριν από τις 30 Ιουνίου 2020.

1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης που περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης του αντίκτυπου και των αποτελεσμάτων του ΕΤΒΑ. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση από την Επιτροπή εφόσον οι εγκεκριμένες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες απορροφήσουν πλήρως το ποσό της διαθέσιμης εγγύησης του ΕΤΒΑ πριν από τις 30 Ιουνίου 2020.

Τροπολογία39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή αξιολογεί τη χρήση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή αξιολογεί τη χρήση και τη λειτουργία του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ και την αποτελεσματικότητα και προσθετικότητα των πράξεων του ΕΤΒΑ. Σε περίπτωση που κριθούν αναγκαίες προσαρμογές στο Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ή σε περίπτωση που το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ παραταθεί πέραν του 2020, η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για ανάλογη τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές διαφάνειας και τις γενικές αρχές της Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δημοσιοποιούν στους δικτυακούς τόπους τους πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

Τα εκτεταμένα πρακτικά των συνεδριάσεων του στρατηγικού διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται χωρίς καθυστέρηση. Ο πίνακας δεικτών επιδόσεων δημοσιοποιείται αμέσως μετά την έγκριση πράξης στο πλαίσιο της εγγύησης του ΕΤΒΑ. Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές διαφάνειας και τις γενικές αρχές της Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δημοσιοποιούν στους δικτυακούς τόπους τους πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17 α

 

Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς διευκολύνουν επίσης την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες νομικές βάσεις και προβάλλουν στρατηγικά τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες, προκειμένου να έρθουν οι δραστηριότητες του Ταμείου πιο κοντά στους πολίτες, στην κοινή γνώμη και σε πιθανούς ιδιώτες επενδυτές·

Τροπολογία42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εξωτερικός έλεγχος των δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος κανονισμού διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

1.  Ο εξωτερικός έλεγχος των δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος κανονισμού διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και υπόκειται κατά συνέπεια στη διαδικασία απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 319 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημά του σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημά του σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των ελεγκτικών καθηκόντων του.

Τροπολογία44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Έως τις 30 Ιουνίου 2020 και εν συνεχεία ανά τριετία, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για τη χρησιμοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του ΕΤΒΑ.

Τροπολογία45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή ή οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς ειδοποιούν άμεσα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, έχουν βάσιμες υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

1.  Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή έχει βάσιμες υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η Επιτροπή ή οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς ειδοποιούν άμεσα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή πλήρους και ενδελεχούς έρευνας·

Τροπολογία46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η OLAF δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες που συλλέγει κατά τη διάρκεια των ερευνών της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Η OLAF διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, φορολογική απάτη, οργανωμένο έγκλημα ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η OLAF δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες που συλλέγει κατά τη διάρκεια των ερευνών της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Τροπολογία47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς καταβάλλουν προσπάθειες ανάκτησης όσον αφορά τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και επηρεάζονται από τις εν λόγω δραστηριότητες.

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς καταβάλλουν προσπάθειες ανάκτησης όσον αφορά τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και επηρεάζονται από τις εν λόγω δραστηριότητες, και παρέχουν επίσης στις αρμόδιες αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για διεξαγωγή έρευνας και πιθανή δίωξη·

Τροπολογία48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν παρέχουν στήριξη σε δραστηριότητες που διενεργούνται για παράνομους σκοπούς, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το οργανωμένο έγκλημα, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την πολιτική έναντι περιοχών δικαιοδοσίας με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, με βάση τις πολιτικές της Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης.

1.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν παρέχουν στήριξη σε δραστηριότητες που διενεργούνται για παράνομους σκοπούς, όπως (μεταξύ άλλων) η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το οργανωμένο έγκλημα, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, η διαφθορά, η απάτη ή άλλες δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την πολιτική έναντι περιοχών δικαιοδοσίας με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, με βάση τις πολιτικές της Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης.

Τροπολογία49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές του ο επιλέξιμος ομόλογος φορέας εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς εξαρτούν τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

2.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές του ο επιλέξιμος ομόλογος φορέας εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς εξαρτούν τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 (η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) και δημιουργία των Εγγυήσεων ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων ΕΤΒΑ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

1.12.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Indrek Tarand

15.11.2016

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

16.2.2017

Εξέταση στην επιτροπή

22.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) και δημιουργία των Εγγυήσεων ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων ΕΤΒΑ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.9.2016

 

 

 

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

16.2.2017

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

75

9

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

25.4.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Λευτέρης Χριστοφόρου, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Δημήτριος Παπαδάκης, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Ελευθέριος Συναδινός

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου