Förfarande : 2016/0281(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0170/2017

Ingivna texter :

A8-0170/2017

Debatter :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Omröstningar :

PV 06/07/2017 - 11.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0311

BETÄNKANDE     ***I
PDF 935kWORD 131k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet för utveckling

Budgetutskottet

Föredragande: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Gemensamt utskottsförfarande – artikel 55 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0586),

–  med beaktande av artiklarna 294.2,209.1 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0377/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A8-0170/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Unionens långtgående yttre investeringsplan (nedan kallad EIP eller investeringsplanen) behövs för att stödja investeringar som inleds i Afrika och de länder som omfattas av EU:s grannskapspolitik (nedan kallade grannskapsländerna) i syfte att främja målen för hållbar utveckling i FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling (nedan kallad 2030-agendan) samt åtagandena inom ramen för den nyligen reviderade europeiska grannskapspolitiken för att därigenom åtgärda de bakomliggande orsakerna till migration. Investeringsplanen bör även bidra till genomförandet av klimatavtalet från Paris (COP 21).

(1)  Unionens långtgående yttre investeringsplan (nedan kallad EIP eller investeringsplanen) syftar till att stödja investeringar som inleds i Afrika och i de länder som omfattas av EU:s grannskapspolitik (nedan kallade grannskapsländerna) för att bidra till uppnåendet av målen för hållbar utveckling i FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling (nedan kallad 2030-agendan), särskilt fattigdomsutrotningen samt åtagandena inom ramen för den nyligen reviderade europeiska grannskapspolitiken. Att investera i Afrika och unionens grannskap kommer att bidra till att åtgärda det migrationstryck som uppstår på grund av fattigdom, konflikter, instabilitet, underutveckling, ojämlikhet och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, demografisk tillväxt, brist på arbetstillfällen och ekonomiska möjligheter samt klimatförändringar, och komplettera ramen för partnerskap med tredjeländer. EIP bör även bidra till genomförandet av klimatavtalet från Paris (COP 21).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Investeringsplanen bör omfatta unionens åtagande inom ramen för Addis Abeba-agendan om utvecklingsfinansiering. Den bör även göra det möjligt för europeiska investerare och privata företag, inklusive små och medelstora företag, att delta på ett mer effektivt sätt till en hållbar utveckling i partnerländerna.

(2)  Investeringsplanen bör omfatta unionens åtagande inom ramen för Addis Abeba-agendan om utvecklingsfinansiering och principerna om effektivt utvecklingssamarbete samt en konsekvent politik för utveckling i enlighet med artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den bör också göra det möjligt för investerare och privata företag, särskilt mikroföretag och små och medelstora företag, att bidra på ett mer effektivt sätt till en hållbar utveckling i partnerländerna, i linje med unionens utvecklings- och grannskapspolitik.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  EFHU bör bidra till genomförandet av FN:s 2030-agenda, som erkänner att internationell migration är en flerdimensionell verklighet som har stor relevans för utvecklingen av ursprungsländer, transitländer och destinationsländer och som kräver samstämda och övergripande lösningar samtidigt som migranternas potential att bidra till tillväxt för alla och hållbar utveckling understryks.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Detta ligger i linje med den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik som för in utmaningar som migration och resiliens i EU:s övergripande utrikespolitik i syfte att skapa samstämmighet och synergieffekter med EU:s utvecklingspolitik och grannskapspolitik.

(3)  Detta ligger i linje med den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik som för in utmaningar som migration och resiliens i EU:s övergripande utrikespolitik att unionen externa politik helt stämmer överens med utvecklingspolitikens mål och skapar synergieffekter med EU:s utvecklingspolitik och grannskapspolitik. Det ligger också i linje med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och internationell människorättslagstiftning, och säkerställer en strategi som bygger på mänskliga rättigheter samtidigt som man åtgärdar tvångsförflyttningar och irreguljär migration.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Investeringsplanen bör tillhandahålla ett integrerat finansiellt paket för finansiering av investeringar som inleds i regioner i Afrika för de länder som undertecknat partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 200022, och i grannskapsländerna för att därigenom skapa tillväxt och arbetstillfällen, maximera additionaliteten samt främja innovativa produkter och attrahera medel från den privata sektorn.

(4)  Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) bör, såsom ingående i investeringsplanen, tillhandahålla ett integrerat finansiellt paket för att finansiera och dra till sig investeringar för att främja en hållbar ekonomisk och social utveckling för alla, understödja partnerländernas socioekonomiska förmåga att motstå påfrestningar, och samtidigt maximera additionaliteten, ta itu med marknadsmisslyckanden och suboptimala investeringssituationer och dra till sig medel från den privata sektorn. EFHU:s insatser bör vara tydligt åtskilda från annat stöd och komplettera detta, särskilt transaktioner inom ramen för det av Europeiska investeringsbanken (EIB) förvaltade mandatet för utlåning till tredjeländer, initiativet för ekonomisk resiliens och AVS-investeringsanslaget. EFHU:s transaktioner bör också komplettera andra stödberättigade finansinstituts nuvarande verksamhet och täcka ”blinda fläckar” i investeringar som de för närvarande inte kan infria.

__________________

 

22 EGT L 317, 15.12.2000, senast ändrat genom EUT L 287, 4.11.2010.

 

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Den privata sektorns engagemang i unionens samarbete med EFHU bör leda till mätbara ytterligare effekter för utvecklingen utan att snedvrida marknaden, och bör vara kostnadseffektivt och baseras på ömsesidig redovisningsskyldighet och delade risker och kostnader. Sådant engagemang bör bygga på ett åtagande att följa internationellt överenskomna riktlinjer och principer, bl.a. principerna för ansvarsfulla investeringar, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  EFHU bör främja skapandet av anständiga arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter och företagande samt grön tillväxt för alla, med särskilt fokus på jämställdhet och kvinnors och ungdomars egenmakt, i linje med unionens handlingsplan för jämställdhet (2016–2020), samtidigt som den förstärker rättssamhället, gott styre, mänskliga rättigheter och rättvis tillgång till naturresurser.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  För att uppfylla EU:s politiska åtaganden vad gäller förnybar energi, energieffektivitet samt begränsning av och anpassning till klimatförändringarna bör minst 35 % av de medel som anslås inom ramen för EFHU avsättas till finansierings- och investeringstransaktioner som är helt relevanta för dessa sektorer för att på så sätt bidra till genomförandet av klimatavtalet från Paris.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d)  Insatser inom ramen för denna förordning bör utformas så att de uppfyller kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd (ODA) som har fastställts av OECD:s biståndskommitté (DAC), med hänsyn tagen till de specifika aspekterna i samband med utvecklingen av den privata sektorn, och fokuserar ODA på de minst utvecklade länderna, med målet att 50 % av unionens ODA ska gå till de minst utvecklade länderna inom en snar framtid.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4e)  Tekniskt stöd till partnerländer bör vara den andra pelaren i investeringsplanen. I detta sammanhang bör kommissionen öka sitt stöd för att hjälpa partnerländerna att dra till sig investeringar genom att bättre förbereda och marknadsföra projekt, utveckla fler tillförlitliga projekt och genom att göra dem kända för den internationella investeringsvärlden. En webbportal för projekten i form av en offentligt tillgänglig och användarvänlig databas bör inrättas för att erbjuda relevant information om varje projekt.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4f)  En förbättring av investeringsklimatet och det generella politiska klimatet i partnerländerna bör vara den tredje pelaren i investeringsplanen. I samband med unionens nuvarande politiska förbindelser med partnerländerna bör kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) föra politiska dialoger som syftar till att utveckla rättsliga ramar, politiska åtgärder och institutioner som främjar politisk stabilitet, hållbara investeringar och tillväxt för alla. Dessa politiska dialoger bör bl.a. omfatta kampen mot korruption och organiserad brottslighet samt olagliga penningflöden, god förvaltning, inkludering av lokala marknader, främjande av entreprenörskap och lokala affärsmiljöer, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen samt jämställdhetspolitik.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) bör bestå av regionala investeringsplattformar som ska kombinera finansiering från befintliga kombinerade faciliteter och EFHU-garantin. De befintliga kombinerade faciliteterna för Afrika har inrättats genom kommissionens beslut C(2015)5210 och dem för grannskapsländerna genom kommissionens genomförandebeslut C(2016)3436. Varje regional investeringsplattform bör ha en operativ styrelse som bistår kommissionen när det gäller att fastställa regionala och sektoriella investeringsmål, regionala och sektoriella och tematiska investeringsfönster, avger yttranden om de kombinerade transaktionerna och diskuterar användningen av EFHU-garantin i överensstämmelse med de investeringsfönster som kommer att fastställas.

(5)  EFHU bör bestå av regionala investeringsplattformar som ska kombinera finansiering från befintliga kombinerade faciliteter och EFHU-garantin. De regionala investeringsplattformarna bör skapas genom att man omvandlar de nuvarande kombinerade faciliteterna som har inrättats genom kommissionens beslut. De regionala investeringsplattformarna för Afrika och grannskapsländerna bör inrättas först. Det bör vara möjligt att utvidga EFHU:s regionala räckvidd genom en delegerad akt. Varje regional investeringsplattform bör ha en operativ styrelse som bistår kommissionen när det gäller att fastställa och övervaka regionala och sektoriella investeringsmål, regionala och sektoriella och tematiska investeringsfönster, som avger yttranden om de kombinerade transaktionerna och diskuterar användningen av EFHU-garantin i överensstämmelse med de investeringsfönster som kommer att fastställas.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Mot bakgrund av de slutsatser som revisionsrätten1a har dragit om praxisen att kombinera bidrag och lån inom EU:s externa politik, vilka lyfte fram att det i nästan hälften av de granskade projekten inte fanns tillräckliga belägg för slutsatsen att bidragen var motiverade och att det för ett antal av dessa fall fanns indikationer på att investeringarna skulle ha gjorts även utan EU-bidraget, är det av yttersta vikt att denna kombination endast bör användas när kommissionen klart och tydligt kan belägga dess mervärde.

 

____________

 

1a Revisionsrättens särskilda rapport nr 16/2014: ”Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik”

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  EFHU bör med alla sina befogenheter fullt ut engagera sig för och respektera mänskliga rättigheter samt lika behandling i mottagarländerna och kräva detta av alla aktörer med anknytning till finans- och investeringsverksamhet.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  EFHU bör även fungera som en gemensam kontaktpunkt för inlämnandet av finansieringsförslag från finansinstitut och offentliga och privata investerare samt tillhandahålla en rad olika former av finansiellt stöd till stödberättigande investeringar. EFHU-garantin bör stödjas av EFHU-garantifonden. EFHU bör använda innovativa instrument för att stödja investeringar och främja den privata sektorns deltagande.

utgår

.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Den strategiska styrelsen för EFHU bör ansvara för samordningen och samstämmigheten mellan EFHU och Europeiska investeringsbankens (EIB) mandat för utlåning till tredjeländer i enlighet med beslut [ännu ej antaget], inbegripet EIB:s resiliensinitiativ, och AVS-investeringsanslaget23.

(7)  En strategisk styrelse bör inrättas inom EFHU för att stödja kommissionen vid fastställandet av den strategiska vägledningen och de övergripande investeringsmålen samt för att se till att investeringsfönstren får en lämplig och mångsidig geografisk och tematisk täckning. Den strategiska styrelsen bör stödja övergripande samordning, kompletterande verkan och samstämdhet mellan de regionala investeringsplattformarna, mellan investeringsplanens tre pelare, mellan investeringsplanen och unionens övriga insatser i fråga om migration samt med unionens externa finansieringsinstrument och förvaltningsfonder, med EIB:s mandat för utlåning till tredjeländer, inbegripet EIB:s resiliensinitiativ, och med AVS-investeringsanslaget23.

__________________

__________________

Bilaga II till Cotonouavtalet.

23Bilaga II till Cotonouavtalet.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Den strategiska styrelsen bör även bistå kommissionen i arbetet med att fastställa strategiska riktlinjer och övergripande investeringsmål. Vidare bör den även bistå i arbetet med att samordna och skapa samstämmighet mellan de regionala plattformarna. Detta bör säkerställa komplementariteten mellan de olika instrumenten för yttre åtgärder. Kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik bör gemensamt svara för ordförandeskapet i den strategiska styrelsen i syfte att säkerställa samordning och samstämmighet med målen för unionens yttre politik och unionens ramavtal för partnerskap med tredjeländer.

(8)  Kommissionen och den höga representanten bör gemensamt svara för ordförandeskapet i den strategiska styrelsen i syfte att säkerställa samordning och samstämdhet med målen för unionens yttre politik, särskilt unionens centrala utvecklingsmål, nuvarande strategier och instrument, ramavtalen för partnerskap med tredjeländer och unionens övriga insatser för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migrationen samt respektera åtaganden att bedriva en konsekvent utvecklingspolitik. Europaparlamentet bör delta i den strategiska styrelsen som permanent observatör för att säkerställa sin rätt och skyldighet att kontrollera genomförandet av EFHU.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Kommissionen och EIB bör ingå ett avtal som närmare anger villkoren för deras samarbete i förvaltningen av EFHU-garantifonden, och bör lägga fram detta avtal för den strategiska styrelsen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  EFHU bör fungera som en gemensam kontaktpunkt för inlämnandet av finansieringsförslag från finansinstitut och offentliga eller privata investerare samt tillhandahålla en rad olika former av finansiellt stöd till stödberättigade investeringar som leder till en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling för alla. EFHU-garantin bör stödjas av EFHU-garantifonden.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)  EFHU bör ta itu med flaskhalsar i samband med privata investeringar och använda innovativa instrument för att stödja investeringar och underlätta tillgången till finansiering från inhemska och utländska investerare, särskilt för lokala företag, mikroföretag och små och medelstora företag, och därvid rikta in sig på områden som kan bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling och främja europeiska företags deltagande.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 8d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8d)  EFHU-garantin bör inte användas för att finansiera stora infrastrukturprojekt som har en begränsad inverkan på skapandet av arbetstillfällen och där kostnads-nyttoförhållandet är sådant att investeringarna blir ohållbara. EFHU-garantin bör endast användas för att finansiera projekt vars genomförande inte är kontroversiellt sett till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter på grundval av en omfattande oberoende förhandsbedömning och en adekvat kostnads-nyttoanalys.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 8e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8e)   Europeiska unionens delegationer i partnerländerna bör främja tillgången till EFHU och aktivt tillhandahålla information om fonden, och förbättra samstämdheten mellan användningen av EFHU-garantin, användningen av kombinerade lån och bidrag inom ramen för de regionala plattformarna, tillhandahållandet av utökat riktat tekniskt stöd samt den politiska dialogen i deras respektive land.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  EFHU-garantin bör beviljas till stödberättigade motparter för finansierings- och investeringstransaktioner eller garantiinstrument för en inledande investeringsperiod fram till och med den 31 december 2020.

(9)  EFHU-garantin bör beviljas till stödberättigade motparter för finansierings- och investeringstransaktioner eller garantiinstrument för en inledande investeringsperiod fram till och med den 31 december 2020, med möjlighet till förlängning om så bedöms vara nödvändigt.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)   EFHU-garantin bör hanteras så att den erbjuder lika villkor för de stödberättigade motparterna, undviker intressekonflikter och är effektiv, med tillbörlig hänsyn till målet att få fram medel från den privata sektorn för finansiering av investeringar och maximering av additionaliteten.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  I syfte att göra EFHU-garantin mer verkningsfull med hänsyn till behoven i de berörda regionerna bör medlemsstaterna ha möjlighet att ge bidrag i form av garantier eller kontantbidrag. Dessa bidrag skulle kunna öronmärkas för vissa regioner, sektorer eller investeringsfönster.

(14)  I syfte att göra EFHU-garantin mer verkningsfull med hänsyn till behoven i de berörda regionerna bör medlemsstaterna och EFTA-länderna ha möjlighet att ge bidrag i form av garantier eller kontantbidrag. Dessa bidrag skulle kunna öronmärkas för vissa regioner eller nuvarande investeringsfönster.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Eftersom EUF kommer att används för de länder som är berättigade till stöd enligt elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF)25 krävs det för detta ändamål ett anslag på minst 400 000 000 euro för täckning från EFHU-garantin för investeringar under EFHU-garantins genomförandeperiod. EFHU-garantin bör bli tillgänglig först när medel på 400 000 000 euro från elfte EUF anslagits till EFHU-garantifonden.

(15)  Eftersom EUF kommer att används för de länder som är berättigade till stöd enligt elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF)25 krävs det för detta ändamål ett anslag på minst 400 000 000 euro för täckning från EFHU-garantin för investeringar under EFHU-garantins genomförandeperiod. EFHU-garantin bör bli tillgänglig först när ett bidrag till EFHU-garantifonden på 400 000 000 euro från den elfte EUF har bekräftats. Om EUF-medel ska användas bör EFHU-garantin omfatta investeringar i de områden från vilka de ursprungliga medlen har avletts. Åtaganden att se till att EUF-medel uppfyller kraven för officiellt utvecklingsbistånd samt framtida beslut om den privata sektorns instrument, som ska fattas av OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd (DAC), bör respekteras.

__________________

__________________

25 Internt avtal mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig (EUT L 210, 6.8.2013, s. 1).

25 Internt avtal mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig (EUT L 210, 6.8.2013, s. 1).

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Eftersom medlen för det europeiska grannskapsinstrumentet, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) No 232/20141a, kommer att används bör minst 100 000 000 EUR av EFHU-garantin fördelas till investeringar i grannskapspartnerländer under hela EFHU-garantins genomförandeperiod.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilka finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin i syfte att säkerställa ansvarighet inför EU-medborgarna. Rapporten bör offentliggöras för att ge relevanta berörda parter t.ex. det civila samhället möjlighet att lämna synpunkter. Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om förvaltningen av EFHU-garantifonden så att ansvarighet och öppenhet säkerställs.

(16)  Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet och informera den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen om vilka finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin i syfte att säkerställa fullt redovisningsansvar inför EU-medborgarna och granskning och kontroll från Europaparlamentets sida. Rapporten bör offentliggöras för att ge relevanta berörda parter t.ex. det civila samhället möjlighet att lämna synpunkter. Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om förvaltningen av EFHU-garantifonden så att redovisningsansvar och transparens säkerställs.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  För att säkerställa övervakningen av och redovisningsskyldigheten för EFHU och EIP får Europaparlamentet anordna utfrågningar som en del av en investeringsdialog med kommissionen, den höga representanten, EIB och andra stödberättigade finansinstitut samt den privata sektorn och civilsamhällets organisationer.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Kommissionen bör utvärdera EFHU:s funktionssätt och användningen av EFHU-garantifonden i syfte att ta tillvara de erfarenheter som gjorts och utveckla EFHU. Det bör göras en oberoende utvärdering av tillämpningen av denna förordning för att bedöma om den genomförs i överensstämmelse med den rättsliga grunden och om förordningen är tillämplig och praktiskt genomförbar när det gäller uppfyllandet av dess mål.

(17)  I syfte att ta tillvara de erfarenheter som gjorts och utveckla EFHU bör kommissionen och externa utvärderare utvärdera EFHU:s funktionssätt och användningen av EFHU-garantifonden. EFHU bör även vara föremål för en årlig samrådsprocess med de berörda intressenterna, inklusive civilsamhällets organisationer. Det bör göras en oberoende utvärdering av tillämpningen av denna förordning för att bedöma om den genomförs i överensstämmelse med den rättsliga grunden och om förordningen är tillämplig och praktiskt genomförbar när det gäller uppfyllandet av dess mål.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  I syfte att skydda unionens finansiella intressen har Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) rätt att genomföra undersökningar för att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som påverkar unionens finansiella intressen i samband med sådana finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning (se Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201326, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9627 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9528.

(18)  För att bekämpa ekonomisk brottslighet har Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) rätt att genomföra undersökningar, i synnerhet genom att utreda fall som avser bedrägeri, korruption och penningtvätt, och bekämpa annan illegal verksamhet som påverkar unionens finansiella intressen i samband med sådana finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning (se Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201326, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9627 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9528.

__________________

__________________

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

27 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

27 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

28 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

28 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att bidra till den internationella bekämpningen av skattebedrägerier, skatteundandragande och penningtvätt bör de stödberättigade motparterna inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften och inte heller delta i finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs genom ett instrument beläget i en icke samarbetsvillig jurisdiktion.

(19)  För att bidra till den internationella bekämpningen av skattebedrägerier, skatteundandragande, korruption och penningtvätt bör all finansiering via EFHU tillhandahållas på ett sätt som är fullständigt transparent. Dessutom bör de stödberättigade motparterna inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften och inte heller delta i finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs genom ett instrument beläget i en icke samarbetsvillig jurisdiktion eller ett skatteparadis. Motparterna måste även avstå från att använda sig av system för skatteflykt eller aggressiv skatteplanering.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att uppfylla EU:s politiska åtaganden vad gäller förnybar energi och klimatförändringar bör minst 20 % av de medel som anslås inom ramen för EFHU avsättas till finansierings- och investeringstransaktioner som är relevanta för dessa sektorer.

utgår

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b)  Flöden som utgörs av penningförsändelser till utvecklingsländer är mycket viktigare än officiella bidragsflöden. Därför bör projekt eller instrument som underlättar överföringen av penningförsändelser och som sänker kostnaderna för dessa vara berättigade till stöd inom ramen för EFHU.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20c)  För att spegla både den politiska utvecklingen och behovet av unionens åtgärder i världen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen vad gäller ändringar av bilagan till denna förordning där de regioner förtecknas som har rätt till stöd genom EFHU-garantin. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen vad gäller upprättandet av en förteckning över investeringsfönster. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. Det bör i synnerhet påpekas att Europaparlamentet och rådet, för att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter, ska erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och att deras experter systematiskt ska ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

__________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  additionalitet: den princip som säkerställer att stöd inom ramen för EFHU-garantin inte får ersätta stöd från en medlemsstat, privat finansiering eller annan finansiering från unionen samt att det ska vara inriktat på att avhjälpa marknadsmisslyckanden och inte tränga ut andra offentliga eller privata investeringar.

(5)  additionalitet: den princip som säkerställer att EFHU bidrar till hållbar utveckling genom åtgärder som angriper marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer och som inte hade kunnat genomföras eller inte hade kunnat ge positiva resultat i samma omfattning utan stöd från EFHU. Enligt principen måste också EFHU-insatser få fram ny finansiering från den privata sektorn, de får inte syfta till att ersätta stöd från en medlemsstat, privat finansiering eller annan finansiering från unionen eller internationell finansiering, och undvika att tränga ut andra offentliga eller privata investeringar. Enligt principen måste också projekt som stöds av EFHU i normalfallet ha en högre riskprofil än den investeringsportfölj som stöddes av de stödberättigade motparterna enligt deras normala investeringspolicyer innan denna förordning trädde i kraft.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Målet för EFHU som ett integrerat finansiellt paket är att tillhandahålla finansieringskapacitet i form av bidrag, garantier och andra finansieringsinstrument till stödberättigade motparter för att stödja investeringar och förbättra tillgången till finansiering vad gäller investeringar som inleds i partnerländer i Afrika och partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.

1.  Målet för EFHU som ett integrerat finansiellt paket är att främja hållbar, ekonomisk och social utveckling för alla och understödja partnerländernas socio-ekonomiska förmåga att motstå påfrestningar genom att stödja investeringar och förbättra tillgången till finansiering genom att tillhandahålla stödberättigade motparter finansieringskapacitet i form av bidrag, garantier och andra finansieringsinstrument, med start i Afrika och partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, och samtidigt maximera additionaliteten, utveckla innovativa produkter och attrahera medel från den privata sektorn.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  EFHU ska bidra till uppnåendet av målen i 2030-agendan för hållbar utveckling, varvid särskild vikt ska läggas vid en hållbar tillväxt, jobbskapande, sociala och ekonomiska sektorer samt stöd till mikroföretag och små och medelstora företag, för att därigenom åtgärda migrationens bakomliggande orsaker och bidra till en hållbar återanpassning av återvändande migranter i deras ursprungsländer och samtidigt även maximera additionaliteten, främja innovativa produkter och attrahera medel från den privata sektorn.

2.  EFHU ska bidra till uppnåendet av målen i 2030-agendan för hållbar utveckling, och vägledas av de mål för unionens yttre åtgärder, som fastställs i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), och av unionens politik för utvecklingssamarbete, som fastställs i artikel 208 i EUF-fördraget, samt av internationellt överenskomna principer för utvecklingseffektivitet, och sålunda bidra till unionens utvecklings- och grannskapspolitik, varvid särskild vikt ska läggas vid fattigdomsutrotning, långsiktigt hållbar tillväxt för alla, skapandet av anständiga jobb, sociala och ekonomiska sektorer samt stöd till mikroföretag och små och medelstora företag. EFHU ska därvid bl.a. bidra till att åtgärda migrationens specifika socioekonomiska bakomliggande orsaker och främja en hållbar återanpassning av migranter som återvänder till sina ursprungsländer samt förstärka transit- och värdsamhällenas återhämtningsförmåga.

 

EFHU ska även bidra till genomförandet av Parisavtalet genom riktade investeringar i sektorer som främjar lindring av och anpassning till klimatförändringar.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

I de regioner och länder där EFHU är verksam ska den vara förenlig med de mål som fastställs i de grundläggande akterna för unionens berörda externa finansieringsinstrument, och med de prioriteringar som ingår i de nationella eller regionala programmen, där sådana förekommer.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EFHU ska bestå av regionala investeringsplattformar som ska kombinera finansiering från befintliga kombinerade faciliteter och EFHU-garantin.

1.  EFHU ska bestå av regionala investeringsplattformar som upprättats på basis av befintliga kombinerade faciliteter för unionens yttre åtgärder, och som ska kombinera sina kombinerade faciliteter och EFHU-garantin.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  EFHU ska förvaltas av kommissionen.

2.  EFHU ska förvaltas av kommissionen. Kommissionen ska ha ett nära samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB) och få stöd av de övriga stödberättigade motparterna vad gäller den operativa tillämpningen av EFHU-garantin. I detta syfte ska en teknisk arbetsgrupp inrättas.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska biträdas av en strategisk styrelse vid förvaltningen av EFHU.

Kommissionen ska få råd av en strategisk styrelse vid förvaltningen av EFHU.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna styrelse ska ge strategisk vägledning och stöd till kommissionen vid fastställandet av de övergripande målen för användningen av EFHU-garantin. Den ska även stödja den övergripande samordningen och samstämmigheten mellan de regionala investeringsplattformarna och med det av EIB förvaltade mandatet för utlåning till tredjeländer, inbegripet EIB:s resiliensinitiativ.

Den strategiska styrelsen ska ge strategisk vägledning och stöd till kommissionen vid fastställandet av de övergripande målen för användningen av EFHU-garantin samt övervaka att investeringsfönstren får en lämplig och mångsidig geografisk och tematisk täckning, samtidigt som de minst utvecklade länderna och sårbara stater får särskild uppmärksamhet. Den strategiska styrelsen ska se till att EFHU:s insatser stöder de strategiska prioriteringarna i unionens politik för yttre åtgärder och utveckling, och särskilt dess vägledande principer och mål enligt artikel 21 i EU-fördraget respektive artikel 208 i EUF-fördraget.

 

Den strategiska styrelsen ska även stödja den övergripande samordningen, kompletteringsförmågan och samstämdheten mellan de regionala investeringsplattformarna, mellan de tre pelarna i investeringsplanen, mellan investeringsplanen och unionens övriga insatser i fråga om migration, och med genomförandet av 2030-agendan samt med unionens externa finansieringsinstrument och förvaltningsfonder och med det av EIB förvaltade mandatet för utlåning till tredjeländer, inbegripet EIB:s resiliensinitiativ och AVS-investeringsanslaget.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den strategiska styrelsen ska bestå av företrädare för kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), medlemsstaterna och EIB. Kommissionen får inbjuda andra bidragsgivare att bli medlemmar i den strategiska styrelsen, med beaktande av styrelsens ståndpunkt när så är lämpligt. Partnerländer och relevanta regionala organisationer, stödberättigade motparter samt Europaparlamentet får när så är lämpligt delta som observatörer. Kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska gemensamt svara för ordförandeskapet i den strategiska styrelsen.

2.  Den strategiska styrelsen ska bestå av företrädare för kommissionen och den höga representanten, de bidragande medlemsstaterna och EIB. Kommissionen får inbjuda andra bidragsgivare att bli medlemmar i den strategiska styrelsen, med beaktande av styrelsens ståndpunkt när så är lämpligt. Europaparlamentet ska ha observatörsstatus. De observatörer som utses av Europaparlamentet ska ha rätt att fullt ut delta i överläggningarna utan rösträtt. Partnerländer och relevanta regionala organisationer, stödberättigade motparter samt andra intressenter får delta som observatörer, när så är lämpligt. Kommissionen och unionens höga representant ska gemensamt svara för ordförandeskapet i den strategiska styrelsen.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Den strategiska styrelsen ska anta sin arbetsordning under första sammanträdet, inklusive detaljer rörande antalet sammanträden per år, styrelsemedlemmarnas rösträtt och de lägesrapporter som ska utfärdas av kommissionen. Protokollen och föredragningslistorna för sammanträdena i den strategiska styrelsen ska offentliggöras.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Den strategiska styrelsen ska regelbundet anordna samråd med relevanta intressenter om EFHU:s inriktning och genomförande.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Den strategiska styrelsen ska, så snart som möjligt under genomförandefasen av EFHU, anta och offentliggöra riktlinjer som fastställer hur man ska kunna se till att EFHU:s insatser stämmer överens med de mål och kriterierna för stödberättigande som fastställs i artikel 8.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d.  I sin strategiska vägledning ska den strategiska styrelsen ta hänsyn till relevanta resolutioner från Europaparlamentet och rådets beslut och slutsatser.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Regionala operativa styrelser

 

1.  Varje regional investeringsplattform ska ha en operativ styrelse.

 

2.  Operativa styrelser ska bistå kommissionen när det gäller att fastställa regionala och sektoriella investeringsmål samt regionala, sektoriella och tematiska investeringsfönster, och ska avge yttranden om de kombinerade transaktionerna och om användningen av EFHU-garantin. De ska särskilt ge vägledning när det gäller framtida finansieringsförslag, övervaka och se över projektströmmen, utvärdera projektens resultat och övervaka portföljen med godkända projekt.

 

3.  De operativa styrelserna ska ha en ordförande från kommissionen och vara sammansatta av företrädare för kommissionen, den höga representanten och medlemsstaterna som röstberättigade medlemmar och, när så är lämpligt, av stödberättigade motparter som observatörer. Europaparlamentet ska ha observatörsstatus.

 

4.  Kommissionen och den höga representanten ska se till att Europeiska unionens delegationer och deras berättigade motparter involveras ordentligt för att förbereda arbetet i de operativa styrelserna.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Unionen ska till de stödberättigade motparterna utfärda en ovillkorlig och oåterkallelig garanti som ska infrias på anfordran för de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning och som inleds i partnerländer i Afrika och partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.

1.  Efter noggrann utvärdering av ett projekts genomförbarhet ska unionen till de stödberättigade motparterna utfärda en ovillkorlig och oåterkallelig garanti som ska infrias på anfordran för de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  EFHU-garantin ska stödja finansierings- och investeringsaktioner i partnerländerna i de regioner som räknas upp i bilagan. Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a för att ändra bilagan där de regioner som är godkända för stöd genom EFHU-garantin räknas upp.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den längsta tillåtna perioden för stödberättigade motparter att ingå avtal med finansiella intermediärer eller slutliga stödmottagare ska vara fyra år efter ingåendet av det relevanta garantiavtalet.

3.  Den längsta tillåtna perioden för stödberättigade motparter att ingå avtal med partner från den privata sektorn som bidrar med samfinansiering, finansiella mellanhänder eller slutliga stödmottagare ska vara fyra år efter ingåendet av det relevanta garantiavtalet.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De finansierings- och investeringstransaktioner som är stödberättigande inom ramen för EFHU-garantin ska vara förenliga med och anpassade till unionens politik, särskilt unionens utvecklingspolitik och grannskapspolitik, partnerländernas strategier och politik samt syfta till att stödja följande allmänna mål:

1.  De finansierings- och investeringstransaktioner som är stödberättigande inom ramen för EFHU-garantin ska ligga i linje med EFHU:s syfte enligt artikel 3. Sådana transaktioner ska vara förenliga med och anpassade till unionens politik, särskilt unionens utvecklingspolitik och grannskapspolitik, såväl som partnerländernas strategier och politik. Sådana transaktioner ska göras med hänsyn till andra former av EU-stöd och internationellt stöd för att säkerställa att de kompletterar andra initiativ samt stödjer följande mål:

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen, med särskild tonvikt på hållbarhet och jobbskapande (särskilt för ungdomar och kvinnor) för att därigenom åtgärda migrationens bakomliggande orsaker och bidra till en hållbar återanpassning av återvändande migranter i deras ursprungsländer.

(a)  Bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen och genomförandet av 2030-agendan, med särskild tonvikt på fattigdomsutrotning, hållbarhet, främjandet av anständiga arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, färdigheter och företagande, och särskilt understödja jämställdhet och kvinnors och ungdomars egenmakt, för att därigenom ta itu med migrationens specifika bakomliggande orsaker, förstärka återhämtningsförmågan och bidra till en hållbar återanpassning av migranter som har återvänt till sina ursprungsländer, med vederbörlig hänsyn till förstärkningen av rättsstaten, gott styre och mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Vara inriktade på sociala och ekonomiska sektorer, särskilt infrastruktur inbegripet hållbar energi, vatten, transporter, informations- och kommunikationsteknik, miljö, hållbar användning av naturresurser och blå tillväxt, social infrastruktur och mänskligt kapital, i syfte att förbättra de sociala och ekonomiska förhållandena.

(b)  Förstärka sociala och ekonomiska sektorer, särskilt infrastruktur, inbegripet förnybar och hållbar energi, vattenförvaltning och avfallshantering, transporter, informations- och kommunikationsteknik samt miljö, hållbar användning av naturresurser, hållbart jordbruk och blå tillväxt, social infrastruktur och mänskligt kapital, i syfte att förbättra de socioekonomiska förhållandena.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tillhandahålla finansiering till förmån för mikroföretag samt små och medelstora företag, med särskild tonvikt på utveckling av den privata sektorn.

(c)  Tillhandahålla finansiering och stödja utveckling i den privata och den kooperativa sektorn, med särskild tonvikt på lokala företag och mikroföretag och små och medelstora företag, särskilt sådana företag i de minst utvecklade länderna och sårbara stater, samtidigt som man tar itu med marknadsmisslyckanden och begränsar marknadssnedvridningen samt främjar Europeiska företags deltagande.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Tillhandahålla finansiella instrument som syftar till att avlägsna hinder för privata investeringar, inbegripet första-förlustgarantier för portföljgarantier avseende projekt i den privata sektorn, till exempel lånegarantier till små och medelstora företag och garantier för specifika risker vid infrastrukturprojekt och annat riskkapital.

(d)  Ta itu med hinder för privata investeringar genom att tillhandahålla finansiella instrument, inbegripet första-förlustgarantier för portföljgarantier avseende projekt i den privata sektorn, till exempel lånegarantier till små och medelstora företag och garantier för specifika risker vid infrastrukturprojekt och annat riskkapital. De finansiella instrument som tillhandahålls får utställas i de berörda partnerländernas lokala valutor.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Maximera hävstångseffekten när det gäller den privata sektorn genom att avlägsna hinder för investeringar.

(e)  Maximera hävstångseffekten när det gäller den privata sektorn, med särskild tonvikt på mikroföretag samt små och medelstora företag, genom att avlägsna hinder för investeringar.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Bidra till klimatåtgärder, miljöskydd och miljöstyrning, och därigenom skapa positiva miljöeffekter genom att anslå minst 35 % av finansieringen till investeringar som bidrar till klimatåtgärder, förnybar energi och resurseffektivitet.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  EFHU-garantin ska stödja finansierings- och investeringstransaktioner som bland annat

2.  EFHU-garantin ska stödja finansierings- och investeringstransaktioner som åtgärdar marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer och som

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ger additionalitet,

(a)  ger additionalitet, enligt definitionen i artikel 2,

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  garanterar att transaktionerna kompletterar andra initiativ och att EFHU-insatserna hålls klart åtskilda från andra insatser, särskilt från det av EIB förvaltade mandatet för utlåning till tredjeländer.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  är ekonomiskt och finansiellt bärkraftiga, med hänsyn tagen till eventuellt stöd eller samfinansiering från privata eller offentliga partner i projektet,

(c)  är ekonomiskt och finansiellt bärkraftiga, med vederbörligt beaktande av eventuellt stöd från och samfinansiering av privata och offentliga partner till projektet, samtidigt som man beaktar den operativa miljön och kapaciteten i sådana länder som identifierats som instabila eller konfliktdrabbade länder, de minst utvecklade länderna och kraftigt skuldtyngda fattiga länder, som kan få mer förmånliga villkor,

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  maximerar mobiliseringen av kapital från den privata sektorn.

(e)  där så är möjligt maximerar mobiliseringen av kapital från den privata sektorn,

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  respekterar principerna om effektivt utvecklingssamarbete som formulerades i partnerskapet från Busan för effektivt utvecklingssamarbete och bekräftades i Nairobi i december 2016, inklusive mottagarens ansvarstagande, anpassning, fokus på resultat, transparens och ömsesidigt redovisningsansvar samt målet att avbinda bistånd, och

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  uppfyller kriterierna för utvecklingsfinansiering som har fastställts av OECD:s biståndskommitté (DAC), med hänsyn tagen till vad som särskilt kännetecknar utveckling av den privata sektorn.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ec)  genomförs med full respekt för internationellt överenskomna riktlinjer, principer och konventioner, inklusive FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket och livsmedelssystem, ILO:s konventioner och internationell människorättslagstiftning.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  EFHU-garantin får inte användas för att ersätta statens ansvar för att tillhandahålla grundläggande tjänster.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får i enskilda fall tillåta kombinerad finansiering från olika unionsinstrument.

3.  Kommissionen får i enskilda fall tillåta kombinerad finansiering från olika unionsinstrument i den utsträckning som krävs för att de investeringsprojekt som stöds av EFHU ska bli framgångsrika, och så vitt detta inte leder till minskad finansiering av andra utvecklingsmål.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen får fastställa investeringsfönster för specifika regioner eller partnerländer eller för båda, för specifika sektorer samt för specifika projekt eller för specifika kategorier av slutgiltiga stödmottagare eller för båda, som ska finansieras med sådana instrument som avses i artikel 9 och omfattas av EFHU-garantin upp till ett fastställt belopp. Alla ansökningar om finansiellt stöd inom investeringsfönster ska lämnas till kommissionen.

4.  Kommissionen ges befogenhet att efter samråd med den strategiska styrelsen anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a för att komplettera denna förordning genom att upprätta en förteckning över investeringsfönster. Investeringsfönster ska fastställas för specifika regioner eller partnerländer eller för båda, för specifika sektorer samt för specifika projekt eller för specifika kategorier av slutliga stödmottagare eller för båda, som ska finansieras med sådana instrument som avses i artikel 9 och omfattas av EFHU-garantin upp till ett fastställt belopp.

 

Valet av investeringsfönster ska vederbörligen motiveras genom en analys av marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer. Denna analys ska genomföras av kommissionen i samarbete med potentiella stödberättigade motparter och intressenter.

 

Inom de relevanta regionala investeringsplattformarna ska en väsentlig del av EFHU-garantin gå till instabila och konfliktdrabbade länder, kustlösa länder och de minst utvecklade länderna.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska etablera och offentliggöra en resultattavla med indikatorer som ska återspegla stödkriterierna i denna artikel, och som ska användas för att säkerställa en oberoende och transparent bedömning av de potentiella och faktiska satsningar som stöds av EFHU-garantin. Kommissionen ska offentliggöra resultatet av sin bedömning.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Lån.

(a)  Lån, inklusive lån i lokal valuta.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier, genom undantag från artikel 58.1 c vii) i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(e)  Organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier, genom undantag från artikel 58.1 c vii i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och som redogör för vilka utomfinansiella faktorer (”miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning”), såsom klimatförändringar, resursbrist, opassande ersättningsnivåer för ledningen eller korruption, de anser ingår i deras förvaltaruppdrag.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska säkerställa lika villkor för stödberättigade motparter och främja samarbete mellan dem. Den ska under alla stadier i genomförandet av EFHU se till att det inte finns några intressekonflikter. För att säkerställa att insatserna kompletterar varandra ska de stödberättigade motparterna tillhandahålla alla relevanta upplysningar om sina transaktioner utanför EFHU.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Stödberättigade motparter kan bjudas in till Europaparlamentet för att diskutera finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Täckning och villkor för EFHU-garantiavtal

EFHU-garantins täckning och villkor

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får lämna bidrag till EFHU-garantifonden i form av garantier och kontantbidrag. Andra bidragsgivare får lämna bidrag i form av kontantbidrag, under förutsättning att kommissionen lämnar sitt godkännande.

Medlemsstaterna och Eftaländerna får lämna bidrag till EFHU-garantifonden i form av garantier och kontantbidrag. Andra bidragsgivare får lämna bidrag i form av kontantbidrag, under förutsättning att kommissionen lämnar sitt godkännande.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om de bidrag som bekräftats.

Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om de bidrag som bekräftats.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På begäran av medlemsstaterna får deras bidrag öronmärkas för inledandet av projekt i specifika regioner, länder, sektorer och investeringsfönster.

På begäran av medlemsstaterna, och förutsatt att den strategiska styrelsen godkänner detta, får deras bidrag öronmärkas för inledandet av projekt i specifika regioner eller befintliga investeringsfönster.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Under EFHU-garantins genomförandeperiod ska minst 400 000 000 euro av EFHU-garantin anslås till investeringar i de partnerländer som är berättigade till stöd enligt elfte EUF.

5.  Under EFHU-garantins genomförandeperiod ska minst 400 000 000 EUR av EFHU-garantin anslås till investeringar i de partnerländer som är berättigade till stöd enligt den elfte EUF, i linje med målen i Cotonouavtalet.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Under EFHU-garantins genomförandeperiod ska minst 100 000 000 EUR av EFHU-garantin anslås till investeringar i partnerländerna i det östra och södra grannskapet, i linje med förordning (EU) nr 232/2014.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Garantiavtalen ska göras tillgängliga för allmänheten med ett begränsat antal undantag.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Målen och syftet med denna förordning, en behovsbedömning och ett angivande av de förväntade resultaten, med beaktande av främjandet av företagens sociala ansvar, som i synnerhet ska omfatta iakttagande av alla internationellt överenskomna riktlinjer, principer och rättsliga instrument, särskilt de som avses i artikel 8.2 ec.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Garantins ersättning.

(b)  Garantins ersättning, som ska avspegla risknivån. Det ska vara möjligt att delvis subventionera garantin för att ge förmånligare villkor i vederbörligen motiverade fall, särskilt i de länder som avses i artikel 8.2 c.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Ett robust, säkert och tillgängligt klagomålsförfarande för enskilda, arbetstagare, samhällsgrupper och frivilligorganisationer som kan påverkas negativt av de stödberättigade motparternas verksamhet eller av sådana investeringar som stöds av EFHU.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Hur mycket egna medel motparten är beredd att mobilisera till investeringsfönstret.

(c)  Hur mycket egna medel och samfinansiering från den privata sektorn motparten är beredd att mobilisera till investeringsfönstret.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  eventuella bidrag från medlemsstaterna och andra bidragsgivare,

(b)  eventuella bidrag från medlemsstaterna, Eftaländerna och andra bidragsgivare,

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Alla eventuella överskott ska betalas till unionens allmänna budget.

(a)  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 8 i denna artikel ska eventuella överskott anses vara interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, till förmån för unionens utvecklingssamarbete och grannskapsinstrument.

Ändringsförslag     89

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Från och med den 1 januari 2021 gäller att kommissionen ska lämna en rapport om vilka exceptionella åtgärder som kan krävas för att fylla på EFHU-garantifonden om medlen i garantifonden till följd av anspråk på EFHU-garantin sjunker till en nivå under 50 % av den avsättningsnivå som avses i punkt 5.

7.  Från och med den 1 januari 2021 gäller att kommissionen, om medlen i garantifonden till följd av anspråk på EFHU-garantin sjunker till en nivå under 50 % av den avsättningsnivå som avses i punkt 5, ska lämna en rapport om

 

(a)   orsaken till bristen, med utförliga förklaringar, och

 

(b)   om det bedöms vara nödvändigt, vilka exceptionella åtgärder som kan krävas för att fylla på EFHU-garantifonden.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Efter det att ett anspråk gjorts på garantin ska anslag till EFHU-garantifonden i enlighet med punkt 2 c, d och e som överskrider de medel som krävs för att nå upp till den avsättningsnivå som anges i punkt 5 användas inom gränserna för den inledande investeringsperiod som anges i artikel 7.2 för att återställa EFHU-garantin så att den når upp till sitt ursprungliga belopp.

8.  Efter det att ett anspråk gjorts på garantin ska anslag till EFHU-garantifonden i enlighet med punkt 2 c, d och e som överskrider de medel som krävs för att nå upp till den avsättningsnivå som anges i punkt 5 eller eventuella överskott enligt punkt 6 a i denna artikel, först användas inom gränserna för den maximala period som anges i artikel 7.3 för att återställa EFHU-garantin så att den når upp till sitt ursprungliga belopp.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet översända en årsrapport om de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av EFHU-garantin. Denna rapport ska offentliggöras. Följande ska ingå i rapporten:

1.   Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet översända en årsrapport om de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av EFHU-garantin. Denna rapport ska offentliggöras. Följande ska ingå i rapporten:

(a)   En bedömning av de finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin på transaktions-, sektors-, lands- och regionnivå samt deras överensstämmelse med denna förordning.

(a)   En bedömning av de finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin på transaktions-, sektors-, lands- och regionnivå samt deras överensstämmelse med denna förordning.

(b)   En bedömning av mervärdet, mobiliseringen av resurser från den privata sektorn, de beräknade och faktiska utfallen samt resultaten och effekterna av de finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin på en aggregerad basis, inbegripet effekterna på jobbskapande.

(b)   En bedömning, utgående från den resultattavla över indikatorer som avses i artikel 8.4a, av additionaliteten och mervärdet, mobiliseringen av resurser från den privata sektorn, de beräknade och faktiska utfallen samt resultaten och effekterna av de finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin på en aggregerad basis, inbegripet effekterna för skapandet av anständiga arbetstillfällen, fattigdomsutrotning samt det sätt vilket de bakomliggande orsakerna till migrationen hanteras, inklusive uppgifter särredovisade enligt kön, när så är möjligt.

 

(ba)   En bedömning av i vilken omfattning de transaktioner som omfattas av denna förordning bidrar till att uppnå de allmänna mål som fastställs i artikel 8.1, särskilt det totala bidraget till målen för hållbar utveckling i 2030-agendan samt andelen utgifter som går till kampen mot klimatförändringen och genomförandet av Parisöverenskommelsen.

(c)   En bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EFHU-garantin och de centrala resultatindikatorer som fastställts för varje inlämnat förslag.

(c)   En bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EFHU-garantin och de centrala resultatindikatorer som fastställts för varje inlämnat förslag.

(d)   En bedömning av de hävstångseffekter som skapats genom de transaktioner som täcks av EFHU-garantin.

(d)   En bedömning av de hävstångseffekter som skapats genom de transaktioner som täcks av EFHU-garantin.

(e)   Det finansiella belopp som överförs till stödmottagarna och en bedömning av varje motparts finansierings- och investeringstransaktioner på en aggregerad basis.

(e)   Det finansiella belopp som överförs till stödmottagarna och en bedömning av varje motparts finansierings- och investeringstransaktioner på en aggregerad basis.

(f)   En bedömning av mervärdet av de stödberättigade motparternas finansierings- och investeringstransaktioner och av den aggregerade risken i samband med dessa.

(f)   En bedömning av additionaliteten och mervärdet av de stödberättigade motparternas finansierings- och investeringstransaktioner och av den aggregerade risken i samband med dessa.

(g)   Närmare uppgifter om anspråk på EFHU-garantin, förluster, avkastning, indrivna belopp och alla andra mottagna betalningar.

(g)   Närmare uppgifter om anspråk på EFHU-garantin, förluster, avkastning, indrivna belopp och alla andra mottagna betalningar.

(h)   De finansiella rapporterna, granskade av en oberoende extern revisor, för de av de stödberättigade motparternas finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning.

(h)   De finansiella rapporterna, granskade av en oberoende extern revisor, för de av de stödberättigade motparternas finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning.

 

(ha)   En utvärdering av de insatser som utvecklats inom ramen för investeringsplanens andra och tredje pelare och synergieffekterna mellan dem och de insatser som täcks av EFHU-garantin, med särskilt beaktande av de framsteg som gjorts när det gäller kampen mot korruption, organiserad brottslighet och olagliga finansiella flöden, god förvaltning, inkludering av lokala finansiella marknader, främjande av entreprenörskap och lokala affärsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstaten samt könsmedveten policy.

 

(hb)   En bedömning av EFHU-insatsernas efterlevnad av de internationellt överenskomna principerna om effektivt utvecklingssamarbete.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska utvärdera hur EFHU har fungerat senast den 31 december 2020. Kommissionen ska överlämna sin utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet, vilken ska innehålla en oberoende utvärdering av tillämpningen av denna förordning. Kommissionen ska överlämna denna rapport utan dröjsmål om de godkända finansierings- och investeringstransaktionerna absorberar hela det tillgängliga beloppet inom EFHU-garantin före den 30 juni 2020.

1. Kommissionen ska senast den 31 december 2019 utvärdera hur EFHU har fungerat, dess förvaltning och dess faktiska bidrag till denna förordnings mål och syfte. Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet överlämna sin utvärderingsrapport, vilken ska innehålla en oberoende extern utvärdering av tillämpningen av denna förordning, åtföljd av ett motiverat förslag med syfte att ändra denna förordning, allt efter vad som krävs, särskilt för att förlänga den inledande investeringsperiod som anges i artikel 7.2. Utvärderingsrapporten ska åtföljas av ett yttrande från revisionsrätten.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast den 31 december 2020 och därefter vart tredje år ska kommissionen utvärdera användningen av EFHU-garantifonden. Kommissionen ska överlämna sin utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet. Utvärderingsrapporten ska åtföljas av ett yttrande av revisionsrätten.

2.  Senast den 31 december 2019 och därefter vart tredje år ska kommissionen utvärdera användningen av EFHU-garantifonden och hur den har fungerat. Kommissionen ska överlämna sin utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet. Utvärderingsrapporten ska åtföljas av ett yttrande av revisionsrätten om förvaltning av EFHU-garantifonden och om EFHU-transaktionernas effektivitet och additionalitet. Om justeringar av EFHU-garantifonden bedöms vara nödvändiga eller om EFHU-garantifonden förlängs efter 2020 ska utvärderingsrapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning i enlighet därmed.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17

Artikel 17

Transparens och offentliggörande av information

Transparens, kommunikation och offentliggörande av information

I enlighet med unionens politik om transparens och allmänna principer om tillgång till handlingar och information ska de stödberättigade motparterna på sina webbplatser offentliggöra information rörande alla finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin enligt denna förordning, särskilt om på vilket sätt dessa transaktioner bidrar till denna förordnings mål.

1.   I enlighet med unionens politik om transparens och bestämmelser om tillgång till handlingar och information och dataskydd ska de stödberättigade motparterna proaktivt och systematiskt på sina webbplatser offentliggöra information rörande alla finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin enligt denna förordning, särskilt om på vilket sätt dessa transaktioner bidrar till denna förordnings syften och mål. När det är möjligt ska sådan information delas upp på projektnivå. Denna information ska alltid ta hänsyn till skyddet av sekretessbelagd och kommersiellt känslig information.

 

2.   Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra information om finansierings- och investeringstransaktioner och de viktigaste delarna av samtliga garantiavtal, inklusive information om motparternas juridisk identitet, förväntade utvecklingsfördelar samt klagomålsförfaranden i enlighet med artikel 12.3 ea.

 

3.   De stödberättigade motparterna ska offentliggöra unionens stöd i all information som de offentliggör om finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin enligt denna förordning.

 

4.   Europeiska unionens delegationer ska i sin kommunikation till civilsamhället och allmänheten inkludera information om de finansieringsmöjligheter som erbjuds genom EFHU .

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

Klagomåls- och tvistlösningsmekanism

 

Kommissionen ska inrätta en central klagomålsmekanism på unionsnivå för samtliga EFHU-stödda projekt. Denna klagomålsmekanism ska kunna kontaktas direkt av intressenter som berörs av EFHU-transaktioner och av intressenter som är missnöjda med hur deras klagomål hanteras av EFHU-motparternas klagomålsmekanismer.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den externa revisionen av verksamhet som bedrivs i enlighet med denna förordning ska utföras av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

1.  Den externa revisionen av verksamhet som bedrivs i enlighet med denna förordning ska utföras av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och verksamheten blir därmed föremål för ansvarsfrihetsförfarandet enligt artikel 319 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpning av punkt 1 i den här artikeln ska revisionsrätten, på begäran och i enlighet med artikel 287.3 i EUF-fördraget, beviljas tillgång till alla handlingar och all information den behöver för att kunna fullgöra sin uppgift.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 i den här artikeln ska revisionsrätten, på begäran och i enlighet med artikel 287.3 i EUF-fördraget, beviljas tillgång till alla handlingar och all information den behöver för att kunna fullgöra sitt granskningsuppdrag.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Senast den 30 juni 2020 och vart tredje år därefter ska revisionsrätten offentliggöra en särskild rapport om användningen av EFHU-garantifonden och om EFHU:s ändamålsenlighet och effektivitet.

Ändringsförslag     99

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen eller den stödberättigade motparten ska omedelbart underrätta Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och lämna nödvändig information när den under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutandet av sådana finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning har skäl att misstänka bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som kan påverka unionens finansiella intressen.

1.  Om kommissionen eller de stödberättigade motparterna under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutandet av sådana finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning har skäl att misstänka bedrägeri, korruption, förskingring, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som kan påverka unionens finansiella intressen, ska de omedelbart underrätta Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och lämna all den information som krävs för att en fullständig och grundlig undersökning ska kunna göras.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Olaf får för att skydda unionens finansiella intressen göra utredningar, bland annat kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning. Olaf får översända all information som erhållits under sina utredningar till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

För att skydda unionens finansiella intressen får Olaf göra utredningar, bland annat kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption, förskingring, penningtvätt, finansiering av terrorism, skattebedrägeri, skatteundandragande eller annan illegal verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning. Olaf får översända all information som man har erhållits under sina utredningar till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Ändringsförslag     101

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det finns bevis för illegal verksamhet ska de stödberättigade motparterna vidta indrivningsåtgärder med avseende på de av deras finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning och som berörs av den illegala verksamheten.

Om det finns bevis för illegal verksamhet ska de stödberättigade motparterna vidta indrivningsåtgärder med avseende på de av deras finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning och som berörs av den illegala verksamheten, och de ska också tillhandahålla relevanta myndigheter all den information som krävs för utredning och eventuellt åtal.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska de stödberättigade motparterna inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften, inbegripet penningtvätt, finansiering av terrorism, organiserad brottslighet, skattebedrägeri, skatteundandragande, korruption och bedrägeri som påverkar unionens ekonomiska intressen. De stödberättigade motparterna ska inte delta i finansierings- eller investeringstransaktioner som genomförs genom ett instrument beläget i en icke samarbetsvillig jurisdiktion, i enlighet med deras egen politik vad gäller svagt reglerade eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på grundval av den politik som fastställts av unionen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) eller arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

1.  Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska de stödberättigade motparterna inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften, inbegripet, men inte begränsat till, penningtvätt, finansiering av terrorism, organiserad brottslighet, skattebedrägeri, skatteundandragande, korruption, bedrägeri eller annan verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I synnerhet får de stödberättigade motparterna varken delta i någon finansierings- eller investeringstransaktion som genomförs genom ett instrument beläget i en jurisdiktion som inte samarbetar med unionen i fråga om tillämpningen av internationellt överenskomna skattenormer för transparens och utbyte av information eller upprätthålla affärsförbindelser med enheter som är registrerade i sådana jurisdiktioner. De stödberättigade motparterna får inte i sina finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning använda eller ägna sig åt strukturer för skatteundandragande, särskilt aggressiva skatteplaneringsmetoder eller handlingar som inte överensstämmer med EU:s principer för god förvaltning på skatteområdet vilka anges i unionslagstiftningen, inbegripet kommissionens rekommendationer och meddelanden. När de stödberättigade motparterna ingår avtal med finansiella mellanhänder ska de införliva de krav som det hänvisas till i detta stycke i de relevanta kontrakten och begära landsvis rapportering om efterlevnaden av dem.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska de stödberättigade motparterna tillämpa de principer och normer som fastställts i unionsrätten vad gäller förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/84735 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/84936. De stödberättigade motparterna ska göra både direkt finansiering och finansiering via intermediärer enligt den här förordningen avhängig av att de verkliga ägarna redovisas i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.

2.  Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska de stödberättigade motparterna tillämpa de principer och normer som fastställts i unionsrätten vad gäller förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/84735 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/84936. De stödberättigade motparterna ska göra både direkt finansiering och finansiering via mellanhänder enligt den här förordningen avhängig av att de verkliga ägarna redovisas i enlighet med direktiv (EU) 2015/849 (EU:s direktiv mot penningtvätt), och offentliggöra rapportering per land i enlighet med kraven i artikel 89.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

__________________

__________________

35 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 (EUT L 141, 5.6.2015, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 (EUT L 141, 5.6.2015, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 20a

 

Utövande av delegering

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6 och 8 ska ges till kommissionen från och med den dag då denna förordning träder i kraft till och med den 31 december 2020.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6 och 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6 och 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Bilaga (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

BILAGA

 

Regioner som är stödberättigande inom ramen för EFHU-garantin

 

  Afrika, omfattande de länder som undertecknat Cotonou-partnerskapsavtalet

 

  Grannskapspartnerländer upptagna i förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014


MOTIVERING

Den 14 september 2016 lade kommissionen fram ett förslag till inrättande av en ny europeisk fond för hållbar utveckling (EFHU) syftande till att utnyttja upp till 44 miljarder EUR för investeringar med början i Afrika och EU:s östra och södra grannskap, med startkapital från unionsbudgeten och från Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Detta initiativ som inspirerats av den investeringsplan för Europa som lanserades 2015 syftar till att under ett enda EFUH-tak sammanföra två element:

·En ny EFUH-garantifond med 50 % av medlen från unionsbudgeten (350 miljoner EUR) respektive från EUF (400 000 miljoner EUR).

·Befintliga kombinerade faciliteter för Afrika och grannskapsländerna (d.v.s. där bidrag från unionen blandas med lån eller andra produkter från finansinstitut), uppskattat till 2,6 miljarder EUR.

EFHU ska bestå av regionala investeringsplattformar som kombinerar finansiering från EFHU-garantin och kombinerade faciliteter. Den ska förvaltas av kommissionen och genomföras i partnerskap med finansinstitutioner såsom EIB, EBRD och internationella, regionala och nationella utvecklingsbanker.

EFHU är den första pelaren i den yttre investeringsplan för EU (EIP) enligt vilken kommissionen även planerar att förstärka det tekniska stödet till partnerländerna (pelare 2) och arbeta för att förbättra investeringsklimatet och det övergripande regelverket i de berörda länderna (pelare 3). EIP befinner sig i skärningspunkten för flera initiativ/politikområden:

·2030-målen för hållbar utveckling, Addis Abeba-agendan om utvecklingsfinansiering och klimatavtalet från Paris som godkändes under senare delen av 2015.

·EU:s globala strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik som presenterades i juni 2016 och revideringen 2017 av det europeiska samförståndet om utveckling.

·EU:s nuvarande utvecklingspolitik och grannskapspolitik.

·Partnerskapsramen med tredjeländer inom den europeiska migrationsagendan, som också lanserades i juni 2016.

Det huvudsakliga antagandet är att stöd till investeringar och den privata sektorns engagemang genom innovativ finansiering ka få fart på jobbskapandet, tillväxten och stabiliteten i utvecklingsländerna, och därigenom angripa faktorerna bakom migrationen. Som en del av den yttre investeringsplanen föreslog kommissionen också att EIB:s mandat för utlåning till tredjeländer ska förlängas.

Föredragandena välkomnar i stort kommissionens förslag och uppmanar utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet att ta vara på det tillfälle som detta lagstiftningsärende erbjuder att förbättra utformningen av och målen för EFHU, så att den blir framgångsrik.

De föreslår att man ska koncentrera arbetet på följande frågor:

·EFHU:s mål i förhållande till de etablerade principerna för EU:s politik för utveckling och yttre åtgärder och den nuvarande migrationsutmaningen.

·EFHU:s styr- och förvaltningsstruktur, särskilt mandaten för den strategiska styrelsen respektive de operativa styrelserna samt kommissionens roll.

·Definitionen av investeringsfönster och indikatorer.

·Samstämdheten med EIP:s övriga pelare, med andra unionsinstrument och unionsinitiativ samt med EIB:s externa verksamhet.

·EFHU:s additionalitet när det gäller finansierings- och investeringstransaktioner med högre risk.

·Ytterligare utvecklingseffekter, särskilt för mindre utvecklade länder.

·Bestämmelser avseende redovisningsskyldighet, rapportering och transparens samt skattefrågor.

·Förfarandet för att bestämma EFHU:s geografiska räckvidd.

·Europaparlamentets roll


YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (12.4.2017)

för utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Föredragande av yttrande: Indrek Tarand

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Unionens långtgående yttre investeringsplan (nedan kallad EIP eller investeringsplanen) behövs för att stödja investeringar som inleds i Afrika och de länder som omfattas av EU:s grannskapspolitik (nedan kallade grannskapsländerna) i syfte att främja målen för hållbar utveckling i FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling (nedan kallad 2030-agendan) samt åtagandena inom ramen för den nyligen reviderade europeiska grannskapspolitiken för att därigenom åtgärda de bakomliggande orsakerna till migration. Investeringsplanen bör även bidra till genomförandet av klimatavtalet från Paris (COP 21).

(1)  Unionens långtgående yttre investeringsplan (nedan kallad EIP eller investeringsplanen) behövs för att stödja investeringar som inleds i Afrika och de länder som omfattas av EU:s grannskapspolitik (nedan kallade grannskapsländerna) i syfte att främja målen för hållbar utveckling i FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling (nedan kallad 2030-agendan) samt åtagandena inom ramen för den nyligen reviderade europeiska grannskapspolitiken för att därigenom åtgärda en av viktigaste bakomliggande orsakerna till migration. Investeringsplanen bör även bidra till genomförandet av klimatavtalet från Paris (COP 21).

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Investeringsplanen bör omfatta unionens åtagande inom ramen för Addis Abeba-agendan om utvecklingsfinansiering. Den bör även göra det möjligt för europeiska investerare och privata företag, inklusive små och medelstora företag, att delta på ett mer effektivt sätt till en hållbar utveckling i partnerländerna.

(2)  Investeringsplanen bör omfatta unionens åtagande inom ramen för Addis Abeba-agendan om utvecklingsfinansiering. Den bör även göra det möjligt för europeiska investerare och privata företag, i synnerhet små och medelstora företag, att bidra på ett mer effektivt sätt till en hållbar utveckling i partnerländerna, med stark tonvikt på ”hållbar”.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Investeringsplanen bör tillhandahålla ett integrerat finansiellt paket för finansiering av investeringar som inleds i regioner i Afrika för de länder som undertecknat partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, och i grannskapsländerna för att därigenom skapa tillväxt och arbetstillfällen, maximera additionaliteten samt främja innovativa produkter och attrahera medel från den privata sektorn.

(4)  Investeringsplanen bör tillhandahålla ett integrerat finansiellt paket för finansiering av investeringar som inleds i regioner i Afrika för de länder som undertecknat partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (AVS-EU-partnerskapsavtalet), och grannskapsländerna. Detta bör skapa ytterligare tillväxt och arbetstillfällen, maximera additionaliteten och bidra till att få fram innovativa produkter, genom att uppmuntra utnyttjande av ytterligare finansiering från den privata sektorn och främja hållbar utveckling och en cirkulär ekonomi. En välbalanserad geografisk strategi bör säkerställas så att alla parter till AVS-EU-partnerskapsavtalet och alla grannskapsländer har en rimlig chans att få tillgång till finansiering inom ramen för EIP.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Mot bakgrund av de slutsatser som Europeiska revisionsrätten1a dragit om bruket av att kombinera bidrag och lån inom EU:s externa politik, vilka lyfte fram att det i nästan hälften av de granskade projekten inte fanns tillräckliga belägg för slutsatsen att bidragen var motiverade och att det för ett antal av dessa fall fanns indikationer på att investeringarna skulle ha gjorts även utan EU-bidraget, är det av yttersta vikt att denna kombination endast bör användas när kommissionen klart och tydligt kan belägga dess mervärde.

 

____________

 

1a Revisionsrättens särskilda rapport nr 16/2014: ”Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik”

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  EFHU bör även fungera som en gemensam kontaktpunkt för inlämnandet av finansieringsförslag från finansinstitut och offentliga och privata investerare samt tillhandahålla en rad olika former av finansiellt stöd till stödberättigande investeringar. EFHU-garantin bör stödjas av EFHU-garantifonden. EFHU bör använda innovativa instrument för att stödja investeringar och främja den privata sektorns deltagande.

(6)  EFHU bör även fungera som en gemensam kontaktpunkt som mottar finansieringsförslag från finansinstitut och offentliga och privata investerare, ger vägledning och all nödvändig information för investerare som vill investera i utvecklingsverksamhet och tillhandahåller en rad olika former av finansiellt stöd till stödberättigande investeringar. EFHU-garantin bör stödjas av EFHU-garantifonden. EFHU bör använda innovativa instrument för att stödja investeringar i hållbar utveckling i partnerländerna och främja den privata sektorns deltagande.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Den strategiska styrelsen bör även bistå kommissionen i arbetet med att fastställa strategiska riktlinjer och övergripande investeringsmål. Vidare bör den även bistå i arbetet med att samordna och skapa samstämmighet mellan de regionala plattformarna. Detta bör säkerställa komplementariteten mellan de olika instrumenten för yttre åtgärder. Kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik bör gemensamt svara för ordförandeskapet i den strategiska styrelsen i syfte att säkerställa samordning och samstämmighet med målen för unionens yttre politik och unionens ramavtal för partnerskap med tredjeländer.

(8)  Den strategiska styrelsen bör även bistå kommissionen i arbetet med att fastställa strategiska riktlinjer och övergripande investeringsmål. Vidare bör den även bistå i arbetet med att främja samordning, samarbete och samstämmighet mellan de regionala plattformarna. Detta bör säkerställa komplementariteten och främja synergierna mellan de olika instrumenten för yttre åtgärder. Kommissionens förste vice ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik bör gemensamt svara för ordförandeskapet i den strategiska styrelsen i syfte att säkerställa samordning och samstämmighet med målen för unionens yttre politik och unionens ramavtal för partnerskap med tredjeländer.

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  EFHU-garantin bör inte användas för att finansiera stora infrastrukturprojekt som har en begränsad inverkan på skapandet av arbetstillfällen och där kostnads-nyttoförhållandet är sådant att investeringarna blir ohållbara. EFHU-garantin bör endast användas för att finansiera projekt vars genomförande inte är kontroversiellt sett till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter på grundval av en omfattande oberoende förhandsbedömning och en lämplig kostnads-nyttoanalys.

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  I syfte att göra EFHU-garantin mer verkningsfull med hänsyn till behoven i de berörda regionerna bör medlemsstaterna ha möjlighet att ge bidrag i form av garantier eller kontantbidrag. Dessa bidrag skulle kunna öronmärkas för vissa regioner, sektorer eller investeringsfönster.

(14)  I syfte att göra EFHU-garantin mer verkningsfull med hänsyn till behoven av att öka investeringarna och finansieringen för projekt som bidrar till hållbar utveckling och skapar anständiga sysselsättningsmöjligheter i de berörda regionerna bör medlemsstaterna ha möjlighet att ge bidrag i form av garantier eller kontantbidrag. Dessa bidrag skulle kunna öronmärkas för vissa regioner, sektorer eller investeringsfönster.

Ändringsförslag     9

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilka finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin i syfte att säkerställa ansvarighet inför EU-medborgarna. Rapporten bör offentliggöras för att ge relevanta berörda parter t.ex. det civila samhället möjlighet att lämna synpunkter. Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om förvaltningen av EFHU-garantifonden så att ansvarighet och öppenhet säkerställs.

(16)  Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilka finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin i syfte att säkerställa ansvarighet inför EU-medborgarna. Rapporten bör offentliggöras för att ge relevanta berörda parter t.ex. det civila samhället möjlighet att lämna synpunkter. Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om förvaltningen av EFHU-garantifonden så att ansvarighet, transparens och effektiv förvaltning säkerställs.

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Med tanke på resultaten i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 14/20141a bör kommissionen göra en årlig utvärdering av hur förvaltningskapaciteten förbättrats i syfte att göra EFHU-verksamheten effektivare och transparentare. 

 

____________

 

1a Särskild rapport nr 14/2014: Hur beräknar, minskar och kompenserar EU:s institutioner och organ sina växthusgasutsläpp?

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  EFHU ska bidra till uppnåendet av målen i 2030-agendan för hållbar utveckling, varvid särskild vikt ska läggas vid en hållbar tillväxt, jobbskapande, sociala och ekonomiska sektorer samt stöd till mikroföretag och små och medelstora företag, för att därigenom åtgärda migrationens bakomliggande orsaker och bidra till en hållbar återanpassning av återvändande migranter i deras ursprungsländer och samtidigt även maximera additionaliteten, främja innovativa produkter och attrahera medel från den privata sektorn.

2.  EFHU ska bidra till uppnåendet av målen i 2030-agendan för hållbar utveckling, varvid huvudsaklig vikt ska läggas vid fattigdomsutrotning, en hållbar tillväxt som respekterar ekonomiska, miljömässiga och sociala rättigheter, skapandet av fler och anständiga jobb, skapandet av en cirkulär ekonomi, samhällsekonomiska sektorer som förbättrar tillgången till offentliga tjänster, lindring av och anpassning till klimatförändringar och lokalsamhällens deltagande samt stöd till mikroföretag och små och medelstora företag, för att därigenom åtgärda migrationens bakomliggande orsaker och bidra till en hållbar återanpassning av återvändande migranter i deras ursprungsländer och samtidigt även maximera additionaliteten, främja innovativa produkter och attrahera medel från den privata sektorn.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna styrelse ska ge strategisk vägledning och stöd till kommissionen vid fastställandet av de övergripande målen för användningen av EFHU-garantin. Den ska även stödja den övergripande samordningen och samstämmigheten mellan de regionala investeringsplattformarna och med det av EIB förvaltade mandatet för utlåning till tredjeländer, inbegripet EIB:s resiliensinitiativ.

Denna styrelse ska ge strategisk vägledning och stöd till kommissionen vid fastställandet av de övergripande målen för användningen av EFHU-garantin, kriterierna för stödberättigande investeringar för regionala plattformar och operativa strategier och förfaranden. Den ska även i stort stödja samordningen, samarbetet och samstämmigheten mellan de regionala investeringsplattformarna och med det av EIB förvaltade mandatet för utlåning till tredjeländer, inbegripet EIB:s resiliensinitiativ. Den strategiska styrelsens verksamhet ska övervakas av en styrkommitté på permanent basis inom Europaparlamentet.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den strategiska styrelsen ska bestå av företrädare för kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), medlemsstaterna och EIB. Kommissionen får inbjuda andra bidragsgivare att bli medlemmar i den strategiska styrelsen, med beaktande av styrelsens ståndpunkt när så är lämpligt. Partnerländer och relevanta regionala organisationer, stödberättigade motparter samt Europaparlamentet får när så är lämpligt delta som observatörer. Kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska gemensamt svara för ordförandeskapet i den strategiska styrelsen.

2.  Den strategiska styrelsen ska bestå av företrädare för kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), medlemsstaterna, Europaparlamentet, EIB och partnerländer i Afrika och partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken. Kommissionen ska inbjuda andra bidragsgivare att bli medlemmar i den strategiska styrelsen, med beaktande av styrelsens ståndpunkt när så är lämpligt. Relevanta regionala organisationer och andra intressenter såsom grupper inom det civila samhället får när så är lämpligt delta som observatörer. Kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska gemensamt svara för ordförandeskapet i den strategiska styrelsen. Den strategiska styrelsen ska se till att ett brett urval av aktörer i partnerländerna rådfrågas.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Unionen ska till de stödberättigade motparterna utfärda en ovillkorlig och oåterkallelig garanti som ska infrias på anfordran för de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning och som inleds i partnerländer i Afrika och partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.

1.  Unionen ska, efter en noggrann bedömning av projektens bärkraft, till de stödberättigade motparterna utfärda en ovillkorlig och oåterkallelig garanti som ska infrias på anfordran för de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning och som inleds i partnerländer i Afrika och partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den längsta tillåtna perioden för stödberättigade motparter att ingå avtal med finansiella intermediärer eller slutliga stödmottagare ska vara fyra år efter ingåendet av det relevanta garantiavtalet.

(Berör inte den svenska versionen)

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 8 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stödberättigandekrav för användning av EFHU-garantin

Kriterier för berättigande för och uteslutning från användning av EFHU-garantin

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De finansierings- och investeringstransaktioner som är stödberättigande inom ramen för EFHU-garantin ska vara förenliga med och anpassade till unionens politik, särskilt unionens utvecklingspolitik och grannskapspolitik, partnerländernas strategier och politik samt syfta till att stödja följande allmänna mål:

1.  De finansierings- och investeringstransaktioner som är stödberättigande inom ramen för EFHU-garantin ska vara förenliga med och anpassade till unionens politik (särskilt unionens utvecklingspolitik och grannskapspolitik) och med partnerländernas strategier och politik samt syfta till att stödja följande allmänna mål:

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led -a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Uppnå målen för hållbar utveckling i 2030-agendan.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen, med särskild tonvikt på hållbarhet och jobbskapande (särskilt för ungdomar och kvinnor) för att därigenom åtgärda migrationens bakomliggande orsaker och bidra till en hållbar återanpassning av återvändande migranter i deras ursprungsländer.

(a)  Bidra till fattigdomsutrotning, ekonomisk och social utveckling, med särskild tonvikt på hållbarhet och hållbart skapande av anständiga jobb, särskilt för ungdomar, kvinnor och personer som riskerar utestängning).

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Vara inriktade på sociala och ekonomiska sektorer, särskilt infrastruktur inbegripet hållbar energi, vatten, transporter, informations- och kommunikationsteknik, miljö, hållbar användning av naturresurser och blå tillväxt, social infrastruktur och mänskligt kapital, i syfte att förbättra de sociala och ekonomiska förhållandena.

(b)  Vara inriktade på sociala och ekonomiska sektorer, särskilt infrastruktur inbegripet hållbar energi, vatten, transporter, informations- och kommunikationsteknik, miljö, hållbar användning av naturresurser och blå tillväxt, social infrastruktur och mänskligt kapital samt den cirkulära ekonomin, i syfte att förbättra de sociala och ekonomiska förhållandena, samtidigt som prioriteringarna hos mottagarna av EFHU-garantin också beaktas.

Ändringsförslag     21

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Involvera befolkningen i de berörda områdena i planeringen av vilka projekt som ska finansieras.

Ändringsförslag     22

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tillhandahålla finansiering till förmån för mikroföretag samt små och medelstora företag, med särskild tonvikt på utveckling av den privata sektorn.

(c)  Tillhandahålla finansiering till förmån för mikroföretag samt små och medelstora företag, med särskild tonvikt på utveckling av en stabil lokal privat sektor som är bärkraftig över tiden.

Ändringsförslag     23

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Inte ha någon som helst koppling icke samarbetsvilliga jurisdiktioner enligt artikel 20.

Ändringsförslag     24

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  EFHU-garantin ska stödja finansierings- och investeringstransaktioner som bland annat

2.  EFHU-garantin ska, samtidigt som profiterande och/eller monopolisering av tjänster undviks, stödja finansierings- och investeringstransaktioner som bland annat

Ändringsförslag     25

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  är ekonomiskt och finansiellt bärkraftiga, med hänsyn tagen till eventuellt stöd eller samfinansiering från privata eller offentliga partner i projektet,

(c)  har visat sig vara ekonomiskt och finansiellt bärkraftiga, med hänsyn tagen till eventuellt stöd eller samfinansiering från privata eller offentliga partner i projektet,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Respektera mänskliga rättigheter som är stadfästa i internationell rätt.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  EFHU-garantin ska inte stödja finansierings- och investeringstransaktioner som

 

(a)   är kopplade till den militära sektorn eller säkerhetssektorn,

 

(b)   stöder utveckling av kärnnergi,

 

(c)   främjar inlåsningseffekter avseende fossila bränslen och koldioxid,

 

(d)   har betydande externa miljökostnader, särskilt i samband med storskalig infrastruktur,

 

(e)   finns inom sektorer eller projekt som riskerar att undergräva de mänskliga rättigheterna i partnerländerna, särskilt för lokala befolkningsgrupper och ursprungsbefolkningar, såsom tvångsförflyttning av befolkningen, markrofferi, paramilitära transaktioner och verksamhet i avverkade områden. En offentligt tillgänglig konsekvensbedömning avseende mänskliga rättigheter och miljö ska genomföras i förväg för att identifiera sådana risker,

 

(f)  kan misstänkas för miljöbrott och negativa sociala effekter eller en negativ påverkan på lokalsamhällena, med hänsyn till försiktighetsprincipen.

Ändringsförslag     28

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Från och med den 1 januari 2021 gäller att kommissionen ska lämna en rapport om vilka exceptionella åtgärder som kan krävas för att fylla på EFHU-garantifonden om medlen i garantifonden till följd av anspråk på EFHU-garantin sjunker till en nivå under 50 % av den avsättningsnivå som avses i punkt 5.

7.  Från och med den 1 januari 2021 gäller att kommissionen, om medlen i garantifonden till följd av anspråk på EFHU-garantin sjunker till en nivå under 50 % av den avsättningsnivå som avses i punkt 5, ska lämna en rapport om

 

(a)   orsaken till bristen, med utförliga förklaringar, och

 

(b)   om det skulle visa sig vara nödvändigt, vilka exceptionella åtgärder som kan krävas för att fylla på EFHU-garantin.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet översända en årsrapport om de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av EFHU-garantin. Denna rapport ska offentliggöras. Följande ska ingå i rapporten:

1.  Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet översända en årsrapport om de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av EFHU-garantin. Denna rapport ska offentliggöras. Den ska innehålla följande och presenteras i ett landsspecifikt format:

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En bedömning av de finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin på transaktions-, sektors-, lands- och regionnivå samt deras överensstämmelse med denna förordning.

(a)  En oberoende bedömning av de finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin på transaktions-, sektors-, lands- och regionnivå samt deras överensstämmelse med denna förordning, särskilt med principen om additionalitet.

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  En bedömning av hur de övergripande investeringsmål som den strategiska styrelsen satt upp enligt artikel 5 har uppnåtts.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led ab (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ab)  En bedömning av det totala bidraget till uppnåendet av målen för hållbar utveckling i 2030-agendan.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led ac (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ac)  En bedömning av andelen finansiering avsedd för finansierings- och investeringstransaktioner som är relevanta för unionens politiska åtaganden i fråga om förnybar energi, energieffektivitet och klimatförändringar.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led ad (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ad)  En bedömning av kvaliteten på de transaktioner som omfattas av EFHU-garantin och den därmed förknippade exponeringen mot politiska, operativa eller finansiella risker.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En bedömning av mervärdet, mobiliseringen av resurser från den privata sektorn, de beräknade och faktiska utfallen samt resultaten och effekterna av de finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin på en aggregerad basis, inbegripet effekterna på jobbskapande.

(b)  En bedömning av mervärdet, mobiliseringen av resurser från den privata sektorn, de beräknade och uppnådda utfallen och resultaten och effekterna av de finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin sammantaget på en aggregerad och långsiktig basis, inbegripet effekterna på jobbskapande.

Ändringsförslag     36

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  En bedömning av mervärdet av de stödberättigade motparternas finansierings- och investeringstransaktioner och av den aggregerade risken i samband med dessa.

(f)  En oberoende bedömning av mervärdet av de stödberättigade motparternas finansierings- och investeringstransaktioner och av den aggregerade risken i samband med dessa.

Ändringsförslag     37

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Närmare uppgifter om anspråk på EFHU-garantin, förluster, avkastning, indrivna belopp och alla andra mottagna betalningar.

(g)  Närmare uppgifter om anspråk på EFHU-garantin, förluster, avkastning, indrivna belopp och alla andra mottagna betalningar, samt en indikation på riskerna för framtida anspråk på EFHU-garantin.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska utvärdera hur EFHU har fungerat senast den 31 december 2020. Kommissionen ska överlämna sin utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet, vilken ska innehålla en oberoende utvärdering av tillämpningen av denna förordning. Kommissionen ska överlämna denna rapport utan dröjsmål om de godkända finansierings- och investeringstransaktionerna absorberar hela det tillgängliga beloppet inom EFHU-garantin före den 30 juni 2020.

1.  Kommissionen ska utvärdera hur EFHU har fungerat senast den 31 december 2020. Kommissionen ska överlämna sin utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet, vilken ska innehålla en oberoende utvärdering av tillämpningen av denna förordning, inbegripet en bedömning av EFHU:s effekter och resultat. Kommissionen ska överlämna denna rapport utan dröjsmål om de godkända finansierings- och investeringstransaktionerna absorberar hela det tillgängliga beloppet inom EFHU-garantin före den 30 juni 2020.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast den 31 december 2020 och därefter vart tredje år ska kommissionen utvärdera användningen av EFHU-garantifonden. Kommissionen ska överlämna sin utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet. Utvärderingsrapporten ska åtföljas av ett yttrande av revisionsrätten.

2.  Senast den 31 december 2020 och därefter vart tredje år ska kommissionen utvärdera användningen av och funktionssättet för EFHU-garantifonden. Kommissionen ska överlämna sin utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet. Utvärderingsrapporten ska åtföljas av ett yttrande av revisionsrätten om förvaltning av EFHU-garantifonden och om EFHU-transaktionernas effektivitet och additionalitet. Om justeringar av EFHU-garantifonden bedöms vara nödvändiga eller om EFHU-garantifonden förlängs efter 2020 ska utvärderingsrapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning i enlighet därmed.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med unionens politik om transparens och allmänna principer om tillgång till handlingar och information ska de stödberättigade motparterna på sina webbplatser offentliggöra information rörande alla finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin enligt denna förordning, särskilt om på vilket sätt dessa transaktioner bidrar till denna förordnings mål.

Utförliga protokoll från den strategiska styrelsens möten ska offentliggöras utan dröjsmål. Resultattavlan med indikatorer ska offentliggöras så snart en transaktion som täcks av garantin har godkänts. I enlighet med unionens politik om transparens och allmänna principer om tillgång till handlingar och information ska de stödberättigade motparterna på sina webbplatser offentliggöra information rörande alla finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin enligt denna förordning, särskilt om på vilket sätt dessa transaktioner bidrar till denna förordnings mål.

Ändringsförslag     41

Förslag till förordning

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

De stödberättigade motparterna ska också underlätta tillgång till information om de rättsliga grunder som finns och ska strategiskt publicera sina finansierings- och investeringstransaktioner så att fondens verksamhet når fram bättre till medborgarna, den allmänna opinionen och presumtiva privata investerare.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den externa revisionen av verksamhet som bedrivs i enlighet med denna förordning ska utföras av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

1.  Den externa revisionen av verksamhet som bedrivs i enlighet med denna förordning ska utföras av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och blir därmed föremål för ansvarsfrihetsförfarandet enligt artikel 319 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpning av punkt 1 i den här artikeln ska revisionsrätten, på begäran och i enlighet med artikel 287.3 i EUF-fördraget, beviljas tillgång till alla handlingar och all information den behöver för att kunna fullgöra sin uppgift.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 i den här artikeln ska revisionsrätten, på begäran och i enlighet med artikel 287.3 i EUF-fördraget, beviljas tillgång till alla handlingar och all information den behöver för att kunna fullgöra sina revisionsuppgifter.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Senast den 30 juni 2020 och vart tredje år därefter ska revisionsrätten offentliggöra en särskild rapport om användningen av EFHU-garantifonden och om EFHU:s ändamålsenlighet och effektivitet.

Ändringsförslag     45

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen eller den stödberättigade motparten ska omedelbart underrätta Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och lämna nödvändig information när den under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutandet av sådana finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning har skäl att misstänka bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som kan påverka unionens finansiella intressen.

1.  Om kommissionen under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutandet av sådana finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning har skäl att misstänka bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som kan påverka unionens finansiella intressen, ska den eller dess stödberättigade motpart omedelbart underrätta Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och lämna all den information som krävs för att en fullständig och grundlig undersökning ska kunna göras.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Olaf får för att skydda unionens finansiella intressen göra utredningar, bland annat kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning. Olaf får översända all information som erhållits under sina utredningar till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Olaf ska för att skydda unionens finansiella intressen göra utredningar, bland annat kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption, penningtvätt, finansiering av terrorism, skattebedrägeri, organiserad brottslighet eller annan illegal verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning. Olaf får översända all information som erhållits under sina utredningar till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Ändringsförslag     47

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det finns bevis för illegal verksamhet ska de stödberättigade motparterna vidta indrivningsåtgärder med avseende på de av deras finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning och som berörs av den illegala verksamheten.

Om det finns bevis för illegal verksamhet ska de stödberättigade motparterna vidta indrivningsåtgärder med avseende på de av deras finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning och som berörs av den illegala verksamheten, och de ska också tillhandahålla relevanta myndigheter med all den information som krävs för utredning och möjligt åtal.

Ändringsförslag     48

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska de stödberättigade motparterna inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften, inbegripet penningtvätt, finansiering av terrorism, organiserad brottslighet, skattebedrägeri, skatteundandragande, korruption och bedrägeri som påverkar unionens ekonomiska intressen. De stödberättigade motparterna ska inte delta i finansierings- eller investeringstransaktioner som genomförs genom ett instrument beläget i en icke samarbetsvillig jurisdiktion, i enlighet med deras egen politik vad gäller svagt reglerade eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på grundval av den politik som fastställts av unionen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) eller arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

1.  Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska de stödberättigade motparterna inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften, inbegripet (men inte begränsat till) penningtvätt, finansiering av terrorism, organiserad brottslighet, skattebedrägeri, skatteundandragande, korruption och bedrägeri och annan verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. De stödberättigade motparterna ska inte delta i finansierings- eller investeringstransaktioner som genomförs genom ett instrument beläget i en icke samarbetsvillig jurisdiktion, i enlighet med deras egen politik vad gäller svagt reglerade eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på grundval av den politik som fastställts av unionen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) eller arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska de stödberättigade motparterna tillämpa de principer och normer som fastställts i unionsrätten vad gäller förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849. De stödberättigade motparterna ska göra både direkt finansiering och finansiering via intermediärer enligt den här förordningen avhängig av att de verkliga ägarna redovisas i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.

2.  Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska de stödberättigade motparterna tillämpa de principer och normer som fastställts i unionsrätten vad gäller förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849. De stödberättigade motparterna ska göra både direkt finansiering och finansiering via intermediärer enligt den här förordningen avhängig av att de verkliga ägarna redovisas i enlighet med direktiv (EU) 2015/849 (EU:s direktiv mot penningtvätt).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden

Referensnummer

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

1.12.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Indrek Tarand

15.11.2016

Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

       Tillkännagivande i kammaren

       

16.2.2017

Behandling i utskott

22.3.2017

 

 

 

Antagande

12.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden

Referensnummer

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Framläggande för parlamentet

14.9.2016

 

 

 

Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

Artikel 55 – Gemensamma utskottssammanträden

       Tillkännagivande i kammaren

       

16.2.2017

Behandling i utskott

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Antagande

24.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

75

9

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Ingivande

25.4.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande