Процедура : 2017/0801(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0171/2017

Внесени текстове :

A8-0171/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/05/2017 - 10.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0212

ДОКЛАД     *
PDF 640kWORD 53k
27.4.2017
PE 599.826v02-00 A8-0171/2017

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Клод Морайс

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (05318/2017),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C-0033/2017),

–  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0171/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1)

  OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Хърватия

Библиография

05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)

Дата на консултация с ЕП

13.2.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

16.2.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Claude Moraes

24.4.2017

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

13.3.2017

Разглеждане в комисия

25.4.2017

 

 

 

Дата на приемане

25.4.2017

 

 

 

Дата на внасяне

27.4.2017

Правна информация