Procedure : 2017/0801(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0171/2017

Indgivne tekster :

A8-0171/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/05/2017 - 10.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0212

BETÆNKNING     *
PDF 344kWORD 52k
27.4.2017
PE 599.826v02-00 A8-0171/2017

om udkast til Rådets afgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører for udtalelse: Claude Moraes

(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (05318/2017),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0033/2017),

–  under henvisning til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0171/2017),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

 

Referencer

05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)

Dato for høring af EP

13.2.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

LIBE

16.2.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Claude Moraes

24.4.2017

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

13.3.2017

Behandling i udvalg

25.4.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.4.2017

 

 

 

Dato for indgivelse

27.4.2017

Juridisk meddelelse