Menettely : 2017/0801(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0171/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0171/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/05/2017 - 10.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0212

MIETINTÖ     *
PDF 334kWORD 52k
27.4.2017
PE 599.826v02-00 A8-0171/2017

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Claude Moraes

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (05318/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0033/2017),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS(1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0171/2017),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kroatian kanssa

Lähteitä

05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

13.2.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

16.2.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Claude Moraes

24.4.2017

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

13.3.2017

Valiokuntakäsittely

25.4.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2017

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.4.2017

(1)

EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

Oikeudellinen huomautus