Procedūra : 2017/0801(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0171/2017

Pateikti tekstai :

A8-0171/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/05/2017 - 10.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0212

PRANEŠIMAS     *
PDF 558kWORD 50k
27.4.2017
PE 599.826v02-00 A8-0171/2017

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Kroatijoje pradžios projekto

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Claude Moraes

(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Kroatijoje pradžios projekto

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (05318/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0033/2017),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje(1), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0171/2017),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

  OL L 210, 2008 8 6, p. 1.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Kroatijoje

Nuorodos

05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)

Konsultacijos su EP data

13.2.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

16.2.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Claude Moraes

24.4.2017

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

13.3.2017

Svarstymas komitete

25.4.2017

 

 

 

Priėmimo data

25.4.2017

 

 

 

Pateikimo data

27.4.2017

Teisinis pranešimas