Menettely : 2016/0152(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0172/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0172/2017

Keskustelut :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Äänestykset :

PV 06/02/2018 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0023

MIETINTÖ     ***I
PDF 1325kWORD 227k
27.4.2017
PE 595.745v02-00 A8-0172/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Valmistelija (*):

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, oikeudellisten asioiden valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0289),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0192/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Itävallan liittoneuvoston ja kansallisneuvoston sekä Luxemburgin edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A8-0172/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko 1

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

perusteettomien maarajoitusten ja muiden kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

 

 

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta voitaisiin varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta alueena, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla muun muassa tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on taattu, valtioiden asettamien esteiden poistaminen pelkästään jäsenvaltioiden välisin toimin ei riitä. Tällaisen esteiden poistamisen voivat mitätöidä yksityiset osapuolet, jotka asettavat sisämarkkinavapauksien kanssa ristiriidassa olevia esteitä. Näin tapahtuu, kun yhdessä jäsenvaltiossa toimivat elinkeinonharjoittajat estävät pääsyn verkkorajapintoihinsa, kuten verkkosivuille ja sovelluksiin, tai rajoittavat sitä sellaisten toisesta jäsenvaltiosta tulevien asiakkaiden osalta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia (tästä käytännöstä käytetään nimitystä maarajoitukset). Tästä on kyse myös sellaisissa eräiden elinkeinonharjoittajien harjoittamissa toimissa, joissa ne soveltavat erilaisia tavaroidensa ja palveluidensa saatavuutta koskevia yleisiä ehtoja toisesta jäsenvaltiosta tuleviin asiakkaisiin sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Vaikka tällaiselle erilaiselle kohtelulle voi joissain tapauksissa olla objektiiviset perusteet, muissa tapauksissa elinkeinonharjoittajat epäävät sellaisilta kuluttajilta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia, mahdollisuuden saada tavaroita tai palveluita tai soveltavat tässä suhteessa erilaisia ehtoja puhtaasti kaupallisista syistä.

(1)  Jotta voitaisiin hyödyntää sisämarkkinoiden koko potentiaali alueena, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla muun muassa tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on taattu, valtioiden asettamien esteiden poistaminen pelkästään jäsenvaltioiden välisin toimin ei riitä. Tällaisen esteiden poistamisen voivat mitätöidä yksityiset osapuolet, jotka asettavat sisämarkkinavapauksien kanssa ristiriidassa olevia esteitä. Näin tapahtuu, kun yhdessä jäsenvaltiossa toimivat elinkeinonharjoittajat estävät pääsyn verkkorajapintoihinsa, kuten verkkosivuille ja sovelluksiin, tai rajoittavat sitä sellaisten toisesta jäsenvaltiosta tulevien kuluttajien osalta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia (tästä käytännöstä käytetään nimitystä maarajoitukset). Tästä on kyse myös sellaisissa eräiden elinkeinonharjoittajien harjoittamissa toimissa, joissa ne soveltavat erilaisia tavaroidensa ja palveluidensa saatavuutta koskevia yleisiä ehtoja toisesta jäsenvaltiosta tuleviin kuluttajiin sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Vaikka tällaiselle erilaiselle kohtelulle voi poikkeustapauksissa olla objektiiviset perusteet, muissa tapauksissa jotkin elinkeinonharjoittajien käytännöt epäävät sellaisilta kuluttajilta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia, mahdollisuuden saada tavaroita tai palveluita tai rajoittavat sitä tai niissä sovelletaan tässä suhteessa erilaisia ehtoja, jotka eivät ole objektiivisesti perusteltuja. Toteutettujen tutkimusten1 a mukaan perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen poistaminen voisi edistää kasvua ja alentaa keskimääräisiä hintoja kaikkialla sisämarkkinoilla.

 

___________________

 

1 a Katso komission vaikutustenarviointi. Katso myös Euroopan parlamentin politiikkayksikön tutkimukset 1) ”Extending the scope of the geoblocking prohibitiion: an economic assessment” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595364/IPOL_IDA(2017)595364_EN.pdf ja 2) ”The Geoblocking proposal: internal market, competition law and other regulatory aspects” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595362/IPOL_STU(2017)595362_EN.pdf.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Tämä ei ole erillinen asetus, vaan sitä on tarkoitus tulkita yhdessä tietyistä tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista annetun direktiiviehdotuksen1 a ja tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista annetun direktiiviehdotuksen1 b kanssa siten, että se edistää digitaalisten sisämarkkinoiden luomista.

 

___________________

 

1 a COM (2015)0635.

 

1 b COM (2015)0634.

Perustelu

Asetusehdotusta on tarkasteltava nimenomaisesti muiden digitaalisten sisämarkkinoiden luomista käsittelevien lainsäädäntöehdotusten yhteydessä, ja myös sen menestys riippuu niistä. Sen vuoksi on viitattava direktiiviin tietyistä tavaroiden myyntiä koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista ja direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta sekä direktiiviin tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Näin tehdessään elinkeinonharjoittajat jakavat sisämarkkinat keinotekoisesti sisäisten rajojen mukaan ja haittaavat tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, mikä rajoittaa kuluttajien oikeuksia ja estää heitä hyötymästä laajemmasta valinnanvapaudesta ja parhaista mahdollisista ehdoista. Tällaiset syrjivät käytännöt ovat tärkeä tekijä, joka vaikuttaa rajat ylittävien liiketoimien suhteellisen alhaiseen määrään unionissa, myös sähköisen kaupankäynnin alalla, ja se estää sisämarkkinoiden kasvumahdollisuuksien täysimääräisen toteuttamisen. Määrittelemällä selkeästi tilanteet, joissa tällainen erilainen kohtelu ei ole perusteltua, voidaan luoda selvyyttä ja oikeusvarmuutta rajat ylittävän kaupan kaikille osapuolille ja varmistaa, että syrjimättömyyssääntöjä voidaan soveltaa ja niiden täytäntöönpanoa voidaan valvoa tehokkaasti kaikkialla sisämarkkinoilla.

(2)  Näin tietyt elinkeinonharjoittajien käytännöt jakavat sisämarkkinat keinotekoisesti sisäisten rajojen mukaan ja haittaavat tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, mikä rajoittaa kuluttajien oikeuksia ja estää heitä hyötymästä laajemmasta valinnanvapaudesta ja parhaista mahdollisista ehdoista. Tällaiset syrjivät käytännöt ovat tärkeä tekijä, joka vaikuttaa rajat ylittävien liiketoimien suhteellisen alhaiseen määrään unionissa, myös sähköisen kaupankäynnin alalla, ja se estää sisämarkkinoiden kasvumahdollisuuksien täysimääräisen toteuttamisen. Tällaisten yritysten ja erityisesti pk-yritysten ja mikroyritysten harjoittamien käytäntöjen taustalla on kuitenkin erilaisia syitä. Monissa tapauksissa poikkeavat oikeudelliset ympäristöt, asiaan liittyvä oikeudellinen epävarmuus ja sovellettavaan kuluttajansuoja- sekä ympäristö- tai merkintälainsäädäntöön liittyvät riskit, vero- ja finanssiasiat, toimituskustannukset tai kielivaatimukset lisäävät elinkeinonharjoittajien haluttomuutta solmia kauppasuhteita toisen jäsenvaltion kuluttajiin. Toisinaan osa elinkeinonharjoittajista jakaa markkinat osiin voidakseen nostaa kuluttajahintoja. Määrittelemällä selkeästi tilanteet, joissa tällainen erilainen kohtelu ei ole perusteltua, ja elinkeinonharjoittajien vastuu myytäessä eri jäsenvaltioiden kuluttajille tämän asetuksen mukaisesti voidaan luoda selvyyttä ja oikeusvarmuutta rajat ylittävän kaupan kaikille osapuolille ja varmistaa, että syrjimättömyyssääntöjä voidaan soveltaa ja niiden täytäntöönpanoa voidaan valvoa tehokkaasti kaikkialla sisämarkkinoilla.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tällä asetuksella pyritään puuttumaan maarajoituksiin poistamalla eräs sisämarkkinoiden toimintaa haittaava este. On kuitenkin otettava huomioon, että monet erot jäsenvaltioiden lainsäädännössä, kuten erot, joiden syynä ovat erilaiset kansalliset vaatimukset tai vastavuoroisen tunnustamisen tai yhdenmukaistamisen puuttuminen unionin tasolla, ovat yhä merkittäviä rajat ylittävän kaupan esteitä. Nämä esteet aiheuttavat edelleen sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja pakottavat usein elinkeinonharjoittajia käyttämään maarajoituksia. Siksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi edelleen purettava näitä esteitä markkinoiden hajanaisuuden vähentämiseksi ja sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY17 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät unioniin sijoittautuneet palveluntarjoajat kohtele vastaanottajia eri tavalla näiden kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella. Tällä säännöksellä ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu torjumaan syrjintää eikä se ole vähentänyt riittävästi oikeudellista epävarmuutta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että säännöksessä annetaan mahdollisuus perustella erilainen kohtelu, mikä puolestaan vaikeuttaa säännöksen täytäntöönpanon valvontaa käytännössä. Lisäksi maarajoituksia ja muita kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvia syrjinnän muotoja voi syntyä sellaisten toimien johdosta, joita toteuttavat kolmansiin maihin sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat; nämä eivät kuulu mainitun direktiivin soveltamisalaan.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY17 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät unioniin sijoittautuneet palveluntarjoajat kohtele vastaanottajia eri tavalla näiden kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella. Tällä säännöksellä ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu torjumaan syrjintää eikä se ole vähentänyt riittävästi oikeudellista epävarmuutta. Tällä asetuksella pyritään täydentämään direktiivin 2006/123/EY 20 artiklaa. Sen ei pitäisi katsoa korvaavan kyseistä direktiiviä. Sillä pyritään pikemminkin täydentämään sitä määrittelemällä tietyt tilanteet, joissa kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuva erilainen kohtelu ei voi olla perusteltua direktiivin 2006/123/EY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lisäksi perusteettomia maarajoituksia ja muita kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuvia syrjinnän muotoja voi syntyä sellaisten toimien johdosta, joita toteuttavat kolmansiin maihin sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat; nämä eivät kuulu mainitun direktiivin soveltamisalaan.

__________________

__________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tarvitaan siis tässä asetuksessa vahvistettuja kohdennettuja toimenpiteitä, jotka muodostavat valikoituja kysymyksiä koskevan selkeän, yhdenmukaisen ja toimivan sääntökokonaisuuden.

(4)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden takaamiseksi ilman alkuperämaahan tai asuinpaikkaan perustuvaa syrjintää tarvitaan siis tässä asetuksessa vahvistettuja kohdennettuja toimenpiteitä, jotka muodostavat valikoituja kysymyksiä koskevan selkeän, yhdenmukaisen ja toimivan sääntökokonaisuuden. Näillä toimenpiteillä olisi säilytettävä tasapaino kuluttajansuojan ja elinkeinonharjoittajia koskevan elinkeino- ja sopimusvapauden välillä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tällä asetuksella pyritään ehkäisemään asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuva syrjintä, mukaan lukien maarajoitukset, elinkeinonharjoittajien ja asiakkaiden välisissä rajat ylittävissä liiketoimissa, jotka liittyvät tavaroiden myyntiin ja palveluiden tarjontaan unionin alueella. Siinä pyritään puuttumaan sekä suoraan että välilliseen syrjintään, eli se kattaa myös muihin erotteluperusteisiin perustuvan perusteettoman erilaisen kohtelun, joka johtaa samaan lopputulokseen kuin suoraan asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien perusteiden soveltaminen. Tällaisia muita perusteita voidaan soveltaa erityisesti sellaisten tietojen perusteella, jotka ilmaisevat asiakkaan fyysisen sijainnin, kuten verkkorajapintaan tultaessa käytetty IP-osoite, ilmoitettu tavaroiden toimitusosoite, valittu kieli tai jäsenvaltio, jossa asiakkaan maksuväline on annettu.

(5)  Tällä asetuksella pyritään ehkäisemään kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuva syrjintä, mukaan lukien maarajoitukset, elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä rajat ylittävissä liiketoimissa, jotka liittyvät tavaroiden myyntiin ja palveluiden tarjontaan unionin alueella. Siinä pyritään puuttumaan sekä suoraan että välilliseen syrjintään, eli se kattaa myös muihin erotteluperusteisiin perustuvan perusteettoman erilaisen kohtelun, joka johtaa samaan lopputulokseen kuin suoraan kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuvien perusteiden soveltaminen. Tällaisia muita perusteita voidaan soveltaa erityisesti sellaisten tietojen perusteella, jotka ilmaisevat kuluttajan fyysisen sijainnin, kuten verkkorajapintaan tultaessa käytetty IP-osoite, ilmoitettu tavaroiden toimitusosoite, valittu kieli tai jäsenvaltio, jossa kuluttajan maksuväline on annettu.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa täysin jäsenvaltion sisäisiin tilanteisiin, joissa ei voida olettaa olevan rajat ylittäviä elementtejä ja joissa muun muassa kaikki kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan, verkkorajapintaan pääsyyn, tavaroiden tai palveluiden saantiin tai maksutapahtumiin liittyvät asianmukaiset toimet rajoittuvat yhteen ainoaan jäsenvaltioon.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kun otetaan huomioon, että eräät elinkeinonharjoittajia haitanneet sääntelystä johtuvat ja hallinnolliset esteet on poistettu unionissa tietyillä palvelusektoreilla direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanon myötä, aineellisen soveltamisalan suhteen olisi varmistettava yhdenmukaisuus tämän asetuksen ja direktiivin 2006/123/EY välillä. Tästä syystä tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava muun muassa muihin kuin audiovisuaalisiin sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklassa säädetyn erityispoikkeuksen soveltamista ja tämän poikkeuksen myöhempää arviointia 9 artiklassa säädetyllä tavalla. Audiovisuaaliset palvelut, mukaan lukien palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen urheilutapahtumiin liittyviin lähetyksiin ja joita tarjotaan alueellisten yksinoikeuslisenssien pohjalta, jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Pääsy vähittäisrahoituspalveluihin, mukaan lukien maksupalvelut, olisi samoin jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle, ellei tässä asetuksessa vahvistetuista maksujen syrjimättömyyttä koskevista säännöksistä muuta johdu.

(6)  Koska eräät elinkeinonharjoittajia haitanneet sääntelystä johtuvat ja hallinnolliset esteet on poistettu unionissa tietyillä palvelusektoreilla direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanon myötä, sen aineellisen soveltamisalan suhteen olisi varmistettava yhdenmukaisuus tämän asetuksen ja direktiivin 2006/123/EY välillä. Tästä syystä tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava muun muassa muihin kuin audiovisuaalisiin sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklassa säädetyn erityispoikkeuksen soveltamista. Olisi kuitenkin otettava huomioon, että direktiivin 2006/123/EY antamisen jälkeen elinkeinonharjoittajia haitanneet sääntelystä johtuvat ja hallinnolliset esteet on osittain poistettu myös muilla aloilla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Kun otetaan huomioon kulttuuriteosten erityispiirteet ja se, että niitä levitetään erilaisten liiketoimintamallien pohjalta, tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa tekijänoikeutta koskevaan alueperiaatteeseen kulttuurialoilla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Syrjintää voi esiintyä myös kuljetusalan palveluissa, etenkin matkalippujen myynnin osalta. Tältä osin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1008/200818, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1177/201019 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 181/201120 sisältyy jo laajoja syrjintäkieltoja, jotka kattavat kaikki syrjivät käytännöt, joihin tällä asetuksella pyritään puuttumaan. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1371/200721 on tarkoitus tarkistaa tämän suuntaisesti lähitulevaisuudessa. Tästä syystä, ja jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus direktiivin 2006/123/EY soveltamisalan kanssa, kuljetusalan palvelut olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(7)  Syrjintää esiintyy myös palveluissa, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, esimerkiksi audiovisuaalialan, rahoitusalan, sähköisen viestinnän, kuljetusalan tai terveydenhuollon palveluissa. Audiovisuaaliset palvelut, mukaan lukien palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen urheilutapahtumiin liittyviin lähetyksiin ja joita tarjotaan alueellisten yksinoikeuslisenssien pohjalta, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Pääsy vähittäisrahoituspalveluihin, mukaan lukien maksupalvelut, olisi myös jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle, ellei tässä asetuksessa vahvistetuista maksujen syrjimättömyyttä koskevista säännöksistä muuta johdu. Sähköisen viestinnän osalta komissio on laatinut ehdotuksen eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä, jossa noudatetaan syrjimättömyysperiaatetta17 a. Liikenteen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1008/200818, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1177/201019 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 181/201120 sisältyy jo laajoja syrjintäkieltoja, jotka kattavat kaikki syrjivät käytännöt, joihin tällä asetuksella pyritään puuttumaan. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1371/200721 on tarkoitus tarkistaa tämän suuntaisesti lähitulevaisuudessa. Terveydenhuoltopalvelujen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/24/EU21 a todetaan jo, että muista jäsenvaltioista tulevia potilaita ei voida syrjiä kansalaisuuden perusteella. Tästä syystä, ja jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus unionin säännöstön kanssa, muun muassa audiovisuaalialan, rahoitusalan, sähköisen viestinnän, kuljetusalan tai terveydenhuollon palvelut olisi tässä vaiheessa jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

__________________

__________________

 

17 a Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleen laadittu toisinto) (COM(2016)0590).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 1).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14).

 

21 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tämä asetus ei saisi rajoittaa verotuksen alalla sovellettavien sääntöjen soveltamista, kun otetaan huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, määrätään erityisestä oikeusperustasta veroasioihin liittyville unionin tason toimille.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/200822 mukaan sellaiseen sopimukseen sovellettavan lain valinta, jonka ovat tehneet kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa kaupallista tai ammattitoimintaansa maassa, jossa kuluttajan asuinpaikka on, tai joka suuntaa millä tahansa tavalla tällaista toimintaa kyseiseen maahan tai useisiin maihin kyseinen maa mukaan lukien, ei saa johtaa siihen, että kuluttaja menettää hänelle sellaisin säännöksin annetun suojan, joista ei voida sopimuksin poiketa sen maan lain mukaan, jossa kuluttajan asuinpaikka on. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/201223 mukaan kun asia koskee kuluttajan ja sellaisen elinkeinonharjoittajan välistä sopimusta, joka harjoittaa kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttajalla on kotipaikka, tai joka millä keinoin tahansa suuntaa tällaista toimintaa kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin valtioihin kyseinen jäsenvaltio mukaan lukien, kuluttaja voi nostaa kanteen toista sopimuspuolta vastaan sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa kuluttajalla on kotipaikka, ja kuluttajaa vastaan voidaan nostaa kanne ainoastaan näissä tuomioistuimissa.

Poistetaan.

__________________

 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).

 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

 

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin säädöksiin, etenkään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 593/200824 ja (EU) N:o 1215/201225 vahvistettuihin sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskeviin säännöksiin, ei myöskään näiden säädösten ja säännösten soveltamiseen yksittäisissä tapauksissa. Etenkään pelkästään sen tosiasian, että elinkeinonharjoittaja toimii tämän asetuksen säännösten mukaisesti, ei pitäisi katsoa tarkoittavan, että se suuntaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltioon tällaista soveltamista varten.

(10)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin sovellettaviin unionin säädöksiin, etenkään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 593/200824 ja (EU) N:o 1215/201225 vahvistettuihin sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskeviin säännöksiin, ei myöskään näiden säädösten ja säännösten soveltamiseen yksittäisissä tapauksissa. Pelkän tämän asetuksen noudattamisen ei pitäisi katsoa tarkoittavan, että elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltioon. Erityisesti jos elinkeinonharjoittaja 3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti ei estä tai rajoita kuluttajan pääsyä verkkorajapintaansa, ei ohjaa kuluttajaa verkkorajapintansa eri versioon kuin johon kuluttaja yritti alun perin päästä, riippumatta kuluttajan kansallisuudesta tai asuinpaikasta, eikä sovella erilaisia yleisiä käyttöehtoja tässä asetuksessa vahvistetuissa tilanteissa tai jos elinkeinonharjoittaja hyväksyy toisessa jäsenvaltiossa myönnettyjä maksuvälineitä syrjimättömin perustein, kyseisen elinkeinonharjoittajan ei yksinomaan näillä perusteilla voida katsoa suuntaavan toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on. Lisäksi elinkeinonharjoittajan ei myöskään katsota suuntaavan tällaista toimintaa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, jos tätä asetusta noudattava elinkeinonharjoittaja toteuttaa kuluttajan kohtuudella odottamat tai pyytämät tai laissa edellytetyt toimet voidakseen antaa kuluttajalle tarvittavat tiedot ja avun joko suoraan tai välillisesti yhdistämällä kuluttajan kolmanteen osapuoleen, joka voi antaa tarvittavaa apua.

__________________

__________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Syrjivät käytännöt, joihin tällä asetukselle pyritään puuttumaan, toteutetaan tyypillisesti sellaisten yleisten ehtojen, edellytysten ja muiden tietojen kautta, jotka kyseinen elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan sen puolesta ennakkoedellytyksenä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen saannille ja jotka on saatettu yleiseen tietoon. Tällaisiin yleisiin käyttöehtoihin lukeutuvat muun muassa hinnat, maksuehdot ja toimitusehdot. Ne voidaan saattaa yleiseen tietoon elinkeinonharjoittajan toimesta tai sen puolesta eri keinoin, kuten mainoksissa julkaistuissa tiedoissa, verkkosivuilla tai sopimusta edeltävissä asiakirjoissa tai sopimusasiakirjoissa. Tällaisia ehtoja sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole tehneet suoraan erikseen neuvoteltua sopimusta, jossa määrätään toisin. Elinkeinonharjoittajan ja asiakkaiden välillä erikseen neuvoteltuja ehtoja ei pitäisi pitää yleisinä käyttöehtoina tätä asetusta sovellettaessa.

(11)  Syrjivät käytännöt, joihin tällä asetukselle pyritään puuttumaan, toteutetaan tyypillisesti sellaisten yleisten ehtojen, edellytysten ja muiden tietojen kautta, jotka kyseinen elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan sen puolesta ennakkoedellytyksenä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen saannille ja jotka on saatettu yleiseen tietoon. Tällaisiin yleisiin käyttöehtoihin lukeutuvat muun muassa hinnat, maksuehdot ja toimitusehdot. Ne voidaan saattaa yleiseen tietoon elinkeinonharjoittajan toimesta tai sen puolesta eri keinoin, kuten mainoksissa julkaistuissa tiedoissa tai verkkosivuilla, tai ne voivat olla osa sopimusta edeltävissä asiakirjoissa tai sopimusasiakirjoissa ilmoitettavia tietoja. Tällaisia ehtoja sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ole neuvotelleet ehdoista erikseen. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajien välillä erikseen neuvoteltuja ehtoja ei pitäisi pitää yleisinä käyttöehtoina tätä asetusta sovellettaessa. Mahdollisuus neuvotella ehdoista erikseen tai sopia erikseen lisäoikeuksista tai -velvoitteista ei saisi kuitenkaan johtaa maarajoituksiin tai muihin tässä asetuksessa tarkoitettuihin perusteettomiin syrjinnän muotoihin.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Sekä kuluttajat että yritykset tulisi suojata niiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvalta syrjinnältä niiden toimiessa asiakkaina tätä asetusta sovellettaessa. Tätä suojaa ei pitäisi kuitenkaan ulottaa asiakkaisiin, jotka ostavat tavaroita tai palveluja jälleenmyyntiä varten, koska se vaikuttaisi laajasti käytettyihin yritysten välisiin jakelujärjestelmiin, kuten valikoivaan jakeluun ja yksinmyyntiin, joissa yleensä annetaan valmistajalle mahdollisuus valita jälleenmyyjänsä kilpailusääntöjä noudattaen.

(12)  Kuluttajat tulisi suojata kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuvalta syrjinnältä. Jos kuitenkin kyseessä on kahta päämäärää palveleva sopimus eli kun sopimus tehdään tarkoituksessa, joka kuuluu osittain henkilön ammattitoimintaan ja osittain muuhun kuin ammattitoimintaan, ja kun ammattitoimintaan liittyvä tarkoitus on niin vähäinen, ettei se ole vallitseva sopimuskokonaisuudessa, kyseistä henkilöä olisi myös pidettävä kuluttajana.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta voitaisiin parantaa asiakkaiden mahdollisuutta saada tavaroiden myyntiin ja palvelujen tarjontaan sisämarkkinoilla liittyviä tietoja ja lisätä läpinäkyvyyttä, myös hintojen suhteen, elinkeinonharjoittajat eivät saisi, teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin, estää asiakkailta täydellistä ja tasapuolista pääsyä verkkorajapintoihin näiden kansallisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan perusteella. Näihin teknisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä erityisesti kaikki asiakkaan fyysisen sijainnin määrittelemiseen käytetyt tekniikat, mukaan lukien sijainnin jäljittäminen IP-osoitteen, maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä saatujen koordinaattien tai maksutapahtumiin liittyvien tietojen avulla. Tätä verkkorajapintoihin pääsyä koskevaa syrjintäkieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se luo elinkeinonharjoittajalle velvollisuuden harjoittaa liiketoimia asiakkaiden kanssa.

(14)  Jotta voitaisiin parantaa kuluttajien mahdollisuutta saada tavaroiden myyntiin ja palvelujen tarjontaan sisämarkkinoilla liittyviä tietoja ja lisätä läpinäkyvyyttä, myös hintojen suhteen, elinkeinonharjoittajat ja verkossa toimivat markkinapaikat eivät saisi, teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin, estää kuluttajilta täydellistä ja tasapuolista pääsyä verkkorajapintoihin näiden kansallisuuden, asuinpaikan tai väliaikaisen oleskelupaikan perusteella. Täydelliseen ja tasapuoliseen verkkorajapintoihin pääsyyn mobiilisovelluksessa olisi sisällyttävä kuluttajan mahdollisuus ladata kaikki mobiilisovelluksen versiot, joita elinkeinonharjoittaja käyttää yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ja käyttää niitä. Teknisiin toimenpiteisiin, joilla estetään tällainen pääsy, voivat sisältyä erityisesti kaikki kuluttajan fyysisen sijainnin määrittelemiseen käytetyt tekniikat, mukaan lukien sijainnin jäljittäminen IP-osoitteen, maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä saatujen koordinaattien tai maksutapahtumiin liittyvien tietojen avulla. Tätä verkkorajapintoihin pääsyä koskevaa syrjintäkieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se luo elinkeinonharjoittajalle velvollisuuden harjoittaa liiketoimia kuluttajan kanssa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Jotta varmistetaan kuluttajien tasapuolinen kohtelu ja vältetään syrjintä käytännössä, elinkeinonharjoittajien verkkosivustot, mobiilisovellukset ja kaikki muut rajapinnat olisi suunniteltava siten, että ne mahdollistavat tietojen syötön muusta kuin elinkeinonharjoittajan jäsenvaltiosta. Verkkosivustoilla olisi oltava mahdollista syöttää etenkin osoitteet, puhelinnumerot, mukaan lukien kansainväliset suuntanumerot, tilinumerot, mukaan lukien IBAN-tilinumerot ja BIC-tunnisteet, ja kaikki muut muusta kuin elinkeinonharjoittajan jäsenvaltiosta saatavat tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan tilauksen tekemiseen elinkeinonharjoittajan verkkorajapinnan kautta. Kuluttajalle esitettyä vaatimusta käyttää tilaamiseen ainoastaan muita välineitä, kuten sähköpostia tai puhelinta, ei pitäisi sallia, elleivät ne ole kaikkien kuluttajien ensisijaisia välineitä tällaisten tilausten tekemiseksi, mukaan lukien elinkeinonharjoittajan jäsenvaltiossa käytetyt välineet.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Eräät elinkeinonharjoittajat ylläpitävät verkkorajapinnoistaan eri versioita, jotka on suunnattu eri jäsenvaltioiden asiakkaille. Tämän pitäisi olla mahdollista jatkossakin, mutta asiakkaan ohjaaminen verkkorajapinnan yhdestä versiosta toiseen ilman hänen nimenomaista suostumustaan olisi kiellettävä. Verkkorajapinnan kaikkien versioiden olisi pysyttävä helposti asiakkaiden saatavilla kaikkina aikoina.

(15)  Eräät elinkeinonharjoittajat ylläpitävät verkkorajapinnoistaan eri versioita, jotka on suunnattu eri jäsenvaltioiden kuluttajille. Tämän pitäisi olla mahdollista jatkossakin, mutta kuluttajan ohjaaminen verkkorajapinnan yhdestä versiosta toiseen ilman hänen nimenomaista suostumustaan olisi kiellettävä. Elinkeinonharjoittajia ei pitäisi velvoittaa vaatimaan kuluttajan nimenomaista suostumusta joka kerta, kun sama kuluttaja vierailee samalla verkkorajapinnalla. Kuluttajan annettua nimenomaisen suostumuksensa sitä olisi pidettävä pätevänä kaikkia saman kuluttajan samalla verkkorajapinnalla tapahtuvia myöhempiä vierailuja varten. Verkkorajapinnan kaikkien versioiden olisi pysyttävä helposti kuluttajien saatavilla kaikkina aikoina.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Joissain tapauksissa pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai ohjaaminen verkkorajapinnan vaihtoehtoiseen versioon ilman asiakkaan suostumusta asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä voi olla tarpeellista, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädettyjen vaatimusten noudattaminen. Tällainen lainsäädäntö voi rajoittaa asiakkaiden mahdollisuutta saada tiettyjä tavaroita tai palveluja, esimerkiksi kieltämällä tietyn sisällön näyttämisen tietyissä jäsenvaltioissa. Kauppiaita ei pitäisi estää noudattamasta tällaisia vaatimuksia, ja siksi niiden pitäisi voida estää pääsy tai rajoittaa sitä tai ohjata tietyt asiakkaat tai tiettyjen alueiden asiakkaat toiseen verkkorajapintaan, siinä määrin kuin se on tästä syystä tarpeellista.

(16)  Joissain tapauksissa pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai ohjaaminen verkkorajapinnan vaihtoehtoiseen versioon ilman kuluttajan suostumusta kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä syistä voi olla tarpeellista, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädettyjen vaatimusten noudattaminen. Tällainen lainsäädäntö voi rajoittaa kuluttajien mahdollisuutta saada tiettyjä tavaroita tai palveluja, esimerkiksi kieltämällä tietyn sisällön näyttämisen tietyissä jäsenvaltioissa. Kauppiaita ei pitäisi estää noudattamasta tällaisia vaatimuksia, ja siksi niiden pitäisi voida estää pääsy tai rajoittaa sitä tai ohjata tietyt kuluttajaryhmät tai tiettyjen alueiden kuluttajat toiseen versioon, siinä määrin kuin se voi olla tästä syystä tarpeellista.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tietyissä erityistilanteissa ei voida esittää objektiivisia perusteita minkäänlaiselle yleisten käyttöehtojen soveltamisen kautta tapahtuvalle asiakkaiden erilaiselle kohtelulle asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä, mukaan lukien kieltäytyminen tavaroiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta. Näissä tilanteissa kaikki tällainen syrjintä olisi kiellettävä, ja asiakkailla olisi sen vuoksi oltava oikeus, tässä asetuksessa vahvistetuin erityisin edellytyksin, toteuttaa liiketoimia samoin ehdoin kuin paikalliset asiakkaat, ja heillä olisi oltava täydellinen ja tasapuolinen mahdollisuus saada kaikkia erilaisia tarjottuja tuotteita tai palveluja kansallisuudestaan tai asuin- tai sijoittautumispaikastaan riippumatta. Siksi elinkeinonharjoittajien olisi tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä tämän syrjintäkiellon noudattamisen varmistamiseksi, jos kyseessä oleva asiakas ei muussa tapauksessa voisi nauttia tällaisesta täydellisestä ja tasapuolisesta satavuudesta. Tällaisissa tilanteissa sovellettavaa kieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se estää elinkeinonharjoittajia suuntaamasta toimintaansa eri jäsenvaltioihin tai tietyille asiakasryhmille kohdennetuin tarjouksin ja erilaisin ehdoin, mukaan lukien maakohtaisten verkkorajapintojen perustaminen.

(17)  Tietyissä erityistilanteissa ei voida esittää objektiivisia perusteita minkäänlaiselle yleisten käyttöehtojen soveltamisen kautta tapahtuvalle kuluttajien erilaiselle kohtelulle kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä syistä, mukaan lukien kieltäytyminen tavaroiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta. Näissä tilanteissa kaikki tällainen syrjintä olisi kiellettävä, ja kuluttajilla olisi sen vuoksi oltava oikeus, tässä asetuksessa vahvistetuin erityisin edellytyksin, toteuttaa liiketoimia samoin ehdoin kuin paikalliset kuluttajat, ja heillä olisi oltava täydellinen ja tasapuolinen mahdollisuus saada kaikkia erilaisia tarjottuja tuotteita tai palveluja kansallisuudestaan, asuinpaikastaan tai väliaikaisesta oleskelupaikastaan riippumatta. Siksi elinkeinonharjoittajan olisi tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä tämän syrjintäkiellon noudattamisen varmistamiseksi. Tällaisissa tilanteissa sovellettavaa kieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se estää elinkeinonharjoittajia suuntaamasta toimintaansa eri jäsenvaltioihin tai tietyille kuluttajaryhmille kohdennetuin tarjouksin ja erilaisin yleisin käyttöehdoin, mukaan lukien maakohtaisten verkkorajapintojen perustaminen, myös erihintaiset verkkorajapinnat.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Ensimmäinen näistä tilanteista on se, jossa elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta jäsenvaltioon, jossa asiakas asuu. Tässä tilanteessa asiakkaan pitäisi voida ostaa tavaroita täsmälleen samoin ehdoin, mukaan lukien hinta ja tavaroiden toimitusehdot, kuin samanlaiset asiakkaat, jotka asuvat elinkeinonharjoittajan jäsenvaltiossa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että ulkomaisen asiakkaan on noudettava tavara kyseisestä jäsenvaltiosta tai toisesta jäsenvaltiosta, johon elinkeinonharjoittaja toimittaa tavaroita. Tässä tilanteessa ei ole tarpeellista rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi asiakkaan jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta.

(18)  Ensimmäinen näistä tilanteista on se, jossa elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta jäsenvaltioon, jossa kuluttaja asuu. Sen sijaan elinkeinonharjoittaja tarjoaa toimitusta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka on, mukaan lukien mahdollisuus noutaa tavarat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan sopimasta paikasta. Tässä tilanteessa kuluttajan pitäisi voida ostaa tavaroita täsmälleen samoin ehdoin, mukaan lukien hintaehdot ja tavaroiden toimitusehdot, kuin samanlaiset kuluttajat, jotka asuvat jäsenvaltiossa, johon tavarat toimitetaan tai josta ne noudetaan. Tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että ulkomaisen kuluttajan on noudettava tavara kyseisestä jäsenvaltiosta tai toisesta jäsenvaltiosta, johon elinkeinonharjoittaja toimittaa tavaroita, tai järjestettävä yksityisin keinoin tavaroiden rajat ylittävä toimitus. Tässä tilanteessa ei ole neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 a nojalla tarpeellista rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi kuluttajan jäsenvaltiossa.

 

___________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Kolmas tilanne on se, jossa kuluttajat pyrkivät ottamaan vastaan sähköisesti suoritettavia palveluja, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon, kuten sähkökirjat tai verkkomusiikki, -pelit tai -ohjelmistot, ja niiden käytön mahdollistaminen, edellyttäen, että elinkeinonharjoittajalla on oikeudet tai tämä on hankkinut lisenssin tällaisen sisällön käyttämiseen kyseessä olevilla alueilla. Tässäkään tapauksessa fyysinen toimitus ei ole tarpeen, koska palvelut suoritetaan sähköisesti. Elinkeinonharjoittaja voi ilmoittaa arvonlisäveron ja maksaa sen yksinkertaistetusti täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 282/2011 vahvistettujen arvonlisäveron erityisjärjestelmää (MOSS) koskevien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Lisäksi tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa palveluja ja asiakas ottaa kyseiset palvelut vastaan elinkeinonharjoittajan tiloissa tai tämän valitsemassa paikassa, joka on eri kuin jäsenvaltio, jonka kansalainen asiakas on tai jossa asiakkaan asuin- tai sijoittautumispaikka sijaitsee, erilaisten yleisten käyttöehtojen soveltamisen tällaisiin perusteisiin liittyvistä syistä ei myöskään pitäisi olla perusteltua. Tällaiset tilanteet koskevat sellaisten palvelujen tarjoamista kuten hotellimajoitus, urheilutapahtumat, autonvuokraus tai musiikkifestivaalien tai huvipuistojen pääsyliput. Tällaisissa tilanteissa elinkeinonharjoittajan ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisessa jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta.

(20)  Lisäksi tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa palveluja ja kuluttaja ottaa kyseiset palvelut vastaan tiloissa tai paikassa, joka ei sijaitse jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka on, erilaisten yleisten käyttöehtojen soveltamisen kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä syistä ei myöskään pitäisi olla perusteltua. Tällaiset tilanteet koskevat sähköisesti suoritettavia palveluja lukuun ottamatta sellaisten palvelujen tarjoamista kuten hotellimajoitus, urheilutapahtumat, autonvuokraus tai musiikkifestivaalien tai huvipuistojen pääsyliput. Tällaisissa tilanteissa elinkeinonharjoittajan ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tämän asetuksen noudattaminen ei aiheuta elinkeinonharjoittajalle mitään tuomioistuimen toimivaltaan tai sovellettavan lainsäädännön eroihin liittyviä lisäkustannuksia missään näissä tilanteissa asetuksissa (EY) N:o 593/2008 ja (EU) N:o 1215/2012 vahvistettujen sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien säännösten nojalla, kun elinkeinonharjoittaja ei harjoita toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai se ei suuntaa toimintaansa sinne tai kun asiakas ei ole kuluttaja. Jos elinkeinonharjoittaja sitä vastoin harjoittaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai suuntaa toimintaansa sinne, elinkeinonharjoittaja on ilmaissut aikomuksensa solmia kauppasuhteita kyseisen jäsenvaltion kuluttajiin ja on siten pystynyt ottamaan huomioon tällaiset kustannukset.

(21)  Tämän asetuksen noudattaminen ei aiheuta elinkeinonharjoittajalle mitään tuomioistuimen toimivaltaan tai sovellettavan lainsäädännön eroihin liittyviä lisäkustannuksia missään näissä tilanteissa asetuksissa (EY) N:o 593/2008 ja (EU) N:o 1215/2012 vahvistettujen sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien säännösten nojalla, kun elinkeinonharjoittaja ei harjoita toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai se ei suuntaa toimintaansa sinne.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Kaikissa näissä tilanteissa yleisten käyttöehtojen olisi oltava sen jäsenvaltion lakien ja asetusten mukaisia, jossa elinkeinonharjoittaja harjoittaa toimintaansa tai johon se suuntaa toimintaansa. Elinkeinonharjoittajan ei tarvitse varmistaa, että yleiset käyttöehdot ovat sellaisen kuluttajan asuinjäsenvaltion lakien ja asetusten mukaisia, jolle elinkeinonharjoittaja ei aio myydä, tai että niissä käytetään kyseisen jäsenvaltion kieltä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 b)  Sen, että elinkeinonharjoittajan verkkorajapinnassa käytetään tiettyä kieltä, ei voida yksinään katsoa tarkoittavan, että elinkeinonharjoittaja aikoo harjoittaa myyntiä toisen jäsenvaltion kuluttajille.

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan kohdemarkkinat olisi mainittava yleisissä käyttöehdoissa. Epäselvissä tapauksissa ei voida kuitenkaan pelkästään tietyn kielen käyttämisen perusteella olettaa, että elinkeinonharjoittaja aikoo houkutella kuluttajia sellaisesta toisesta jäsenvaltiosta, jossa puhutaan kyseistä kieltä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 c)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY1 a mukaisesti tapauksissa, joissa kulutustavara ei ole sopimuksen mukainen, kuluttajalla on oikeus vaatia myyjää korjaamaan kyseinen tavara tai korvaamaan se kummassakin tapauksessa vastikkeetta, jollei tämä ole mahdotonta tai epäsuhtaista. Kyseisessä direktiivissä rajoitetaan myyjälle koituvat kustannukset tavaran sopimuksen mukaiseksi saattamisesta aiheutuviin välttämättömiin kuluihin. Lisäksi mainittu direktiivi ei tietyissä olosuhteissa estä tarpeen vaatiessa rajoittamasta kuluttajan oikeutta saada korjaamisesta tai korvaamisesta aiheutuvat kustannukset korvatuiksi määrään, joka on oikeassa suhteessa tavaran arvoon, jos se olisi sopimuksen mukainen, ja sopimuksenvastaisuuden merkitykseen. Ennen sopimuksen tekoa saatavia tietoja, kielivaatimuksia, peruuttamisoikeutta, sen täytäntöönpanoa ja sen vaikutuksia, toimitusta ja riskin siirtoa säännellään soveltuvin osin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2011/83/EU1 b. Kyseisessä direktiivissä määritellään muun muassa, mitkä kustannukset aiheutuvat etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen peruuttamisesta kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille. Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta direktiivien 1999/44/EY ja 2011/83/EU soveltamiseen.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista (EYVL L 171, 7.7.1999, s. 12).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Neuvoston direktiivin 2006/112/EY27 XII osaston 1 luvussa säädetyn erityisjärjestelmän piiriin kuuluvien elinkeinonharjoittajien ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Kun tällaiset elinkeinonharjoittajat tarjoavat sähköisesti suoritettavia palveluja, kielto soveltaa erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä merkitsisi vaatimusta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisten jäsenvaltioiden alv:n huomioon ottamiseksi ja voisi aiheuttaa lisäkustannuksia, mikä olisi kohtuuton rasite, kun otetaan huomioon kyseisten elinkeinonharjoittajien koko ja ominaispiirteet. Nämä elinkeinonharjoittajat olisi siksi vapautettava kyseisen kiellon noudattamisesta niin pitkäksi aikaa kun tällaista järjestelmää sovelletaan.

(22)  Direktiivin 2006/112/EY XII osaston 1 luvussa säädetyn erityisjärjestelmän piiriin kuuluvien elinkeinonharjoittajien ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa jäsenvaltiossa, johon ne ovat sijoittautuneet. Kun tällaiset elinkeinonharjoittajat tarjoavat sähköisesti suoritettavia palveluja, kielto soveltaa erilaisia yleisiä käyttöehtoja kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä syistä sisältäisi vaatimuksen rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisten jäsenvaltioiden alv:n huomioon ottamiseksi ja voisi aiheuttaa lisäkustannuksia, mikä olisi kohtuuton rasite, kun otetaan huomioon kyseisten elinkeinonharjoittajien koko ja ominaispiirteet. Nämä elinkeinonharjoittajat olisi siksi vapautettava kyseisen kiellon noudattamisesta niin pitkäksi aikaa kun tällaista järjestelmää sovelletaan.

__________________

 

27 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s.1).

 

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Kaikissa näissä tilanteissa elinkeinonharjoittajia voidaan joissain tapauksissa estää myymästä tavaroita tai tarjoamasta palveluja tietyille asiakkaille tai tiettyjen alueiden asiakkaille asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyn erityisen kiellon tai vaatimuksen seurauksena. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan myös vaatia unionin oikeuden mukaisesti, että elinkeinonharjoittajat noudattavat joitain kirjojen hinnoittelua koskevia sääntöjä. Elinkeinonharjoittajia ei pitäisi estää noudattamasta tällaista lainsäädäntöä niin pitkälle kuin se on tarpeellista.

(23)  Kaikissa näissä tilanteissa elinkeinonharjoittajia voidaan joissain tapauksissa estää myymästä tavaroita tai tarjoamasta palveluja tietyille kuluttajaryhmille tai tiettyjen alueiden kuluttajille kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä syistä unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyn erityisen kiellon tai vaatimuksen seurauksena. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan myös vaatia unionin oikeuden mukaisesti, että elinkeinonharjoittajat noudattavat joitain kirjojen hinnoittelua koskevia sääntöjä. Lisäksi jäsenvaltioiden lainsäädäntö saattaa edellyttää, että myös sähköisesti luovutettaville julkaisuille olisi myönnettävä sama edullinen arvonlisäverokohtelu kuin kaikenlaisilla fyysisillä alustoilla oleville julkaisuille, kuten ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY1 a muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta todetaan. Elinkeinonharjoittajia ei pitäisi estää noudattamasta tällaista lainsäädäntöä niin pitkälle kuin se on tarpeellista.

 

__________________

 

1 a COM(2016)0758.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Unionin oikeuden mukaan elinkeinonharjoittajat voivat periaatteessa vapaasti päättää, mitä maksuvälineitä ne haluavat hyväksyä, maksutuotemerkit mukaan lukien. Kuitenkin kun tämä valinta on tehty, elinkeinonharjoittajalla ei ole voimassa olevan maksupalveluja koskevan oikeudellisen kehyksen nojalla mitään syytä syrjiä asiakkaita unionissa kieltäytymällä tietyistä liiketoimista tai muutoin soveltamalla erilaisia maksuehtoja näihin liiketoimiin asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. Tässä yhteydessä olisi nimenomaisesti kiellettävä myös tällainen perusteeton eriarvoinen kohtelu syistä, jotka liittyvät maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa. Lisäksi on syytä muistaa, että asetuksessa (EU) N:o 260/2012 kielletään jo kaikkia maksunsaajia, myös elinkeinoharjoittajia, vaatimasta, että pankkitilien on sijaittava tietyssä jäsenvaltiossa, jotta euromääräinen maksu voidaan hyväksyä.

(24)  Unionin oikeuden mukaan elinkeinonharjoittajat voivat periaatteessa vapaasti päättää, mitä maksuvälineitä ne haluavat hyväksyä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/7511 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/23661 b mukaisesti jälleenmyyjillä, jotka hyväksyvät tietyn tuotemerkin ja luokan korttipohjaisen maksuvälineen, ei ole velvollisuutta hyväksyä saman luokan mutta eri tuotemerkin korttipohjaisia maksuvälineitä. Kuitenkin kun tämä valinta on tehty, elinkeinonharjoittajat eivät saisi voimassa olevan maksupalveluja koskevan oikeudellisen kehyksen nojalla syrjiä kuluttajia unionissa kieltäytymällä tietyistä liiketoimista tai muutoin soveltamalla erilaisia maksuehtoja näihin maksutapahtumiin kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä syistä. Tässä yhteydessä olisi nimenomaisesti kiellettävä myös tällainen perusteeton eriarvoinen kohtelu syistä, jotka liittyvät maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa. Lisäksi on syytä muistaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 260/20121 c kielletään jo kaikkia elinkeinonharjoittajia vaatimasta, että pankkitilien on sijaittava tietyssä jäsenvaltiossa, jotta euromääräinen maksu voidaan hyväksyä.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/751, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22).

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2015/2366/EU28 otetaan käyttöön sähköisten maksujen toimeksiantoa ja käsittelyä koskevat tiukat turvallisuusvaatimukset, jotka pienentävät petosten riskiä kaikissa uusissa ja perinteisemmissä maksuvälineissä, erityisesti verkkomaksuissa. Maksupalvelujen tarjoajien on sovellettava niin sanottua vahvaa asiakkaan tunnistamista eli tunnistamisprosessia, joka vahvistaa maksupalvelun tai maksutapahtuman käyttäjän henkilöllisyyden. Etämaksutapahtumien kuten verkkomaksujen tapauksessa turvallisuusvaatimukset ovat vieläkin tiukemmat, sillä niissä vaaditaan dynaamista linkkiä tapahtuman summaan ja maksunsaajan tiliin, jotta käyttäjälle voidaan tarjota lisäsuojaa minimoimalla riskiä erehdysten tai petosyritysten tapauksessa. Näiden säännösten tuloksena maksuvälinepetosten riski kansallisissa ja rajat ylittävissä ostoissa on saatettu samalle tasolle, eikä sitä pitäisi käyttää perusteluna liiketoimista kieltäytymiselle tai niihin liittyvälle syrjinnälle unionissa.

(25)  Direktiivissä (EU) 2015/2366 otetaan käyttöön sähköisten maksujen toimeksiantoa ja käsittelyä koskevat tiukat turvallisuusvaatimukset, jotka pienentävät petosten riskiä kaikissa uusissa ja perinteisemmissä maksuvälineissä, erityisesti verkkomaksuissa. Maksupalvelujen tarjoajien on sovellettava niin sanottua vahvaa kuluttajan tunnistamista eli tunnistamisprosessia, joka vahvistaa maksupalvelun tai maksutapahtuman käyttäjän henkilöllisyyden. Etämaksutapahtumien kuten verkkomaksujen tapauksessa turvallisuusvaatimukset ovat vieläkin tiukemmat, sillä niissä vaaditaan dynaamista linkkiä tapahtuman summaan ja maksunsaajan tiliin, jotta käyttäjälle voidaan tarjota lisäsuojaa minimoimalla riskiä erehdysten tai petosyritysten tapauksessa. Kyseisten säännösten tuloksena maksuvälinepetosten riski rajat ylittävissä ostoissa on pienentynyt merkittävästi. Jos elinkeinonharjoittajalla ei kuitenkaan ole suoraveloitusten tapauksessa mahdollisuutta arvioida kunnolla asiakkaan luottokelpoisuutta tai se edellyttäisi uuden tai muutetun sopimuksen tekemistä maksupalvelun tarjoajan kanssa, elinkeinonharjoittajan pitäisi voida periä ennakkomaksu SEPA-tilisiirron kautta ennen tavaran lähettämistä tai palvelun suorittamista. Erilainen kohtelu voidaan näin ollen perustella tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittajan käytettävissä ei ole muita keinoja varmistaa kuluttajan luottokelpoisuus.

__________________

 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

 

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kilpailusääntöjen, erityisesti SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan, soveltamiseen. Komission asetuksessa (EU) N:o 330/201029 tarkoitettuja sopimuksia, joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan velvollisuus olla harjoittamatta passiivista myyntiä tietyille asiakkaille tai tiettyjen alueiden asiakkaille, pidetään yleensä kilpailua rajoittavina eikä niitä voida tavallisesti vapauttaa SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 artiklassa määrätystä kiellosta. Vaikka ne eivät kuuluisikaan SEUT-sopimuksen 101 artiklan soveltamisalaan, ne haittaavat tämän asetuksen soveltamisen yhteydessä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja niitä voidaan käyttää tämän asetuksen säännösten kiertämiseen. Tällaisten sopimusten tai muiden passiiviseen myyntiin liittyvien sopimusten, joissa elinkeinonharjoittajan edellytetään toimivan tämän asetuksen vastaisesti, asiaa koskevien säännösten olisi siksi oltava mitättömiä. Tämä asetus ja erityisesti sen tavaroiden tai palvelujen saatavuutta koskevat säännökset eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa asetuksessa (EU) N:o 330/2010 tarkoitettuihin sopimuksiin, joilla rajoitetaan aktiivista myyntiä.

(26)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kilpailusääntöjen, erityisesti SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan, soveltamiseen. Komission asetuksessa (EU) N:o 330/201029 tarkoitettuja sopimuksia, joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan velvollisuus olla harjoittamatta passiivista myyntiä tietyille kuluttajaryhmille tai tiettyjen alueiden kuluttajille, pidetään yleensä kilpailua rajoittavina eikä niitä voida tavallisesti vapauttaa SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 artiklassa määrätystä kiellosta. Tällaisten passiiviseen myyntiin liittyvien sopimusten, joissa elinkeinonharjoittajan edellytetään toimivan tämän asetuksen vastaisesti, asiaa koskevien säännösten olisi siksi oltava mitättömiä. Tämä asetus ja erityisesti sen tavaroiden tai palvelujen saatavuutta koskevat säännökset eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa asetuksessa (EU) N:o 330/2010 tarkoitettuihin sopimuksiin, joilla rajoitetaan aktiivista myyntiä.

__________________

__________________

29 Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EUVL L 102, 23.4.2010, s. 1).

29 Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EUVL L 102, 23.4.2010, s. 1).

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tehokkaiden toimien toteuttamisesta tämän asetuksen säännösten soveltamisen seuraamiseksi ja niiden noudattamisen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että elinkeinonharjoittajille voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, jos tätä asetusta rikotaan.

(27)  Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä yksi tai useampi vastaava elin, jolla on tarvittavat valtuudet tehokkaiden toimien toteuttamiseen tämän asetuksen säännösten soveltamisen seuraamiseksi ja niiden noudattamisen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että voidaan toteuttaa elinkeinonharjoittajia koskevia tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia toimenpiteitä, jos tätä asetusta rikotaan.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Kuluttajien olisi voitava saada asiasta vastaavilta viranomaisilta apua, joka helpottaa tämän asetuksen soveltamisesta johtuvien riita-asioiden ratkaisua elinkeinonharjoittajien kanssa, muun muassa yhtenäisen valituslomakkeen avulla.

(28)  Kuluttajien olisi voitava saada asiasta vastaavilta elimiltä apua, joka helpottaa tämän asetuksen soveltamisesta johtuvien riita-asioiden ratkaisua elinkeinonharjoittajien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi tätä varten nimettävä avun antamisesta vastaavaksi elimiksi muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 524/20131 a tarkoitetut verkkovälitteisen riidanratkaisun yhteyspisteet.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskeva asetus) (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 1).

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Tätä asetusta olisi arvioitava säännöllisesti, jotta siihen voidaan tarvittaessa ehdottaa muutoksia. Ensimmäisessä arvioinnissa olisi keskityttävä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn kiellon mahdolliseen laajentamiseen sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä oleville alueille.

(29)  Tätä asetusta olisi arvioitava säännöllisesti, jotta siihen voidaan tarvittaessa ehdottaa muutoksia. Ensimmäisessä arvioinnissa olisi tarkasteltava perinpohjaisesti asetuksen yleistä vaikutusta sisämarkkinoihin ja rajat ylittävään sähköiseen kaupankäyntiin. Siinä olisi keskityttävä erityisesti tämän asetuksen mahdolliseen laajentamiseen koskemaan muita aloja. Siinä olisi otettava asianmukaisesti huomioon kunkin alan erityispiirteet. Erityisesti audiovisuaalisiin palveluihin laajentamista koskevan arvioinnin olisi perustuttava yksityiskohtaisiin hinta- ja kustannustietoihin, jotka ovat ainoastaan palveluntarjoajien hallussa. Näiden palveluntarjoajien olisi siksi tehtävä yhteistyötä arvioinnissa, jotta voidaan helpommin arvioida, johtaako näiden palvelujen sisällyttäminen tämän asetuksen soveltamisalaan sellaisten liiketoimintamallien kehittymiseen, jotka ovat tällä hetkellä käytössä olevia tehokkaampia.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon helpottamiseksi myös näiden sääntöjen osalta olisi oltava käytettävissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2006/200430 säädetty mekanismi, jolla varmistetaan toimivaltaisten viranomaisten rajat ylittävä yhteistyö. Koska asetusta (EY) N:o 2006/2004 sovelletaan kuitenkin vain kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön osalta, näiden toimenpiteiden pitäisi olla käytettävissä ainoastaan silloin, kun asiakas on kuluttaja. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2006/2004 olisi muutettava.

(30)  Tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon helpottamiseksi myös näiden sääntöjen osalta olisi oltava käytettävissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2006/200430 säädetty mekanismi, jolla varmistetaan toimivaltaisten viranomaisten rajat ylittävä yhteistyö.

__________________

__________________

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) ( EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) ( EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1).

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Jotta mahdollistettaisiin kuluttajien kollektiivisten etujen suojaamista tarkoittavien kieltokanteiden nostaminen tämän asetuksen vastaisista teoista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY31 mukaisesti, myös mainittua direktiiviä olisi muutettava siten, että sen liitteeseen I lisätään viittaus tähän asetukseen.

(31)  Jotta mahdollistettaisiin kuluttajien kollektiivisten etujen suojaamista tarkoittavien kieltokanteiden nostaminen tämän asetuksen vastaisista teoista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY31 mukaisesti, myös mainittua direktiiviä olisi muutettava siten, että sen liitteeseen I lisätään viittaus tähän asetukseen. Kuluttajia olisi myös kannustettava hyödyntämään tuomioistuinten ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä riidoissa, jotka koskevat verkkomyynnistä tai asetuksen (EU) N:o 524/2013 mukaisesti tehdyistä palvelusopimuksista aiheutuvia sopimusvelvoitteita.

__________________

__________________

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/22/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (EUVL L 110, 1.5.2009, s. 30).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/22/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (EUVL L 110, 1.5.2009, s. 30).

Perustelu

Selvennys, jonka mukaan tuomioistuinten ulkopuoliset riidanratkaisumenettelyt voivat olla asianmukainen riidanratkaisukeino tällä erityisalalla.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Elinkeinonharjoittajilla, viranomaisilla ja muilla asianomaisilla osapuolilla olisi oltava riittävästi aikaa mukautua tämän asetuksen säännöksiin ja varmistaa niiden noudattaminen. Kun otetaan huomioon erityispiirteet, jotka liittyvät muihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin kuin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, on asianmukaista, että 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan vasta myöhäisemmästä ajankohdasta kyseisten palvelujen tarjoamisen osalta.

Poistetaan.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Koska tavoitteena on puuttua tehokkaasti asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaan suoraan ja välilliseen syrjintään, tämän tavoitteen saavuttamiseksi on asianmukaista antaa asetus, jota sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeellista, jotta voidaan varmistaa syrjimättömyyssääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa sekä niiden yhtäaikainen voimaantulo. Vain asetuksella voidaan varmistaa tarvittava selkeys, yhdenmukaisuus ja oikeusvarmuus, jotta asiakkaat voivat saada täyden hyödyn näistä säännöistä.

(33)  Koska tavoitteena on puuttua tehokkaasti kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuvaan suoraan ja välilliseen syrjintään, tämän tavoitteen saavuttamiseksi on asianmukaista antaa asetus, jota sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeellista, jotta voidaan varmistaa syrjimättömyyssääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa sekä niiden yhtäaikainen voimaantulo. Vain asetuksella voidaan varmistaa tarvittava selkeys, yhdenmukaisuus ja oikeusvarmuus, jotta kuluttajat voivat saada täyden hyödyn näistä säännöistä.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli ehkäistä asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa ja välillistä syrjintää, mukaan lukien maarajoitukset, liiketoimissa elinkeinonharjoittajien kanssa unionin alueella, koska ongelma on luonteeltaan rajat ylittävä eikä voimassa oleva oikeudellinen kehys ole riittävän selkeä, vaan tavoite voidaan sen laajuuden ja sisämarkkinoilla käytävään kauppaan mahdollisesti kohdistuvan vaikutuksen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(34)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli ehkäistä kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuvaa suoraa ja välillistä syrjintää, mukaan lukien maarajoitukset, liiketoimissa elinkeinonharjoittajien kanssa unionin alueella, koska ongelma on luonteeltaan rajat ylittävä eikä voimassa oleva oikeudellinen kehys ole riittävän selkeä, vaan tavoite voidaan sen laajuuden ja sisämarkkinoilla käytävään kauppaan mahdollisesti kohdistuvan vaikutuksen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tässä asetuksessa pyritään erityisesti varmistamaan perusoikeuskirjan 16 ja 17 artiklan täysimääräinen noudattaminen,

(35)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tässä asetuksessa pyritään erityisesti varmistamaan perusoikeuskirjan 11 artiklan (sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus), 16 artiklan (elinkeinovapaus), 17 artiklan (omistusoikeus) ja 38 artiklan (kuluttajansuoja) täysimääräinen noudattaminen,

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1 artikla

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

Kohde

1.  Tällä asetuksella pyritään edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa tai välillistä syrjintää.

Tällä asetuksella pyritään edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ehkäisemällä kuluttajien kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuvaa suoraa tai välillistä syrjintää sekä täydentämään direktiivin 2006/123/EY 20 artiklaa.

2.  Tätä asetusta sovelletaan seuraavissa tilanteissa:

 

a)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama kuin se jäsenvaltio, jossa asiakkaan asuinpaikka tai sijoittautumispaikka sijaitsee;

 

b)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo tehdä niin samassa jäsenvaltiossa kuin se, jossa asiakkaan asuinpaikka tai sijoittautumispaikka sijaitsee, mutta asiakas on toisen jäsenvaltion kansalainen;

 

c)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa asiakas oleskelee väliaikaisesti ilman, että asiakkaan asuinpaikka tai sijoittautumispaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

 

3.  Tätä asetusta ei sovelleta direktiivin 2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan.

 

4.  Tämä asetus ei rajoita verotuksen alalla sovellettavien sääntöjen soveltamista.

 

5.  Tämä asetus ei vaikuta yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin säädöksiin. Tämän asetuksen noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, että elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

 

6.  Jos tämän asetuksen säännökset ovat ristiriidassa direktiivin 2006/123/EY 20 artiklan 2 kohdan säännösten kanssa, sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

 

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Soveltamisala

 

1.  Tätä asetusta ei sovelleta valtion täysin sisäisiin tilanteisiin, joissa kaikki liiketoimen merkitykselliset osatekijät rajoittuvat yhteen ainoaan jäsenvaltioon.

 

2.  Tätä asetusta ei sovelleta direktiivin 2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan.

 

3.  Tämä asetus ei rajoita verotuksen alalla sovellettavien sääntöjen soveltamista.

 

4.  Jos tämän asetuksen säännökset ovat ristiriidassa direktiivin 2006/123/EY 20 artiklan 2 kohdan säännösten kanssa, sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

 

5.  Tämä asetus ei rajoita yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevan unionin oikeuden soveltamista. Pelkän tämän asetuksen noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, että elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Erityisesti jos elinkeinonharjoittaja 3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti ei estä tai rajoita kuluttajan pääsyä verkkorajapintaansa, ei ohjaa kuluttajaa verkkorajapintansa eri versioon kuin johon kuluttaja yritti alun perin päästä, riippumatta kuluttajan kansallisuudesta tai asuinpaikasta, eikä sovella erilaisia yleisiä käyttöehtoja tässä asetuksessa vahvistetuissa tilanteissa tai jos elinkeinonharjoittaja hyväksyy toisessa jäsenvaltiossa myönnettyjä maksuvälineitä syrjimättömin perustein, kyseisen elinkeinonharjoittajan ei yksinomaan näillä perusteilla voida katsoa suuntaavan toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on.

 

Lisäksi elinkeinonharjoittajan ei myöskään katsota suuntaavan toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, jos tämän asetuksen mukaisesti toimiva elinkeinonharjoittaja toteuttaa kuluttajan kohtuudella odottamat tai pyytämät tai laissa edellytetyt toimet voidakseen antaa kuluttajalle tarvittavat tiedot ja avun joko suoraan tai välillisesti yhdistämällä kuluttajan kolmanteen osapuoleen, joka voi antaa tarvittavaa apua.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 7 artiklassa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/75132 2 artiklan 10, 20 ja 30 alakohdassa ja direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 ja 30 alakohdassa annettuja määritelmiä.

Tässä asetuksessa

 

a)   ’sähköisesti suoritettavilla palveluilla’ on merkitys, joka tälle termille on annettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 7 artiklassa;

 

b)   ’siirtohinnalla’ on merkitys, joka tälle termille on annettu asetuksen (EU) 2015/751 2 artiklan 10 alakohdassa;

 

c)   ’korttipohjaisella maksuvälineellä’ on merkitys, joka tälle termille on annettu asetuksen (EU) 2015/751 2 artiklan 20 alakohdassa;

 

d)   ’maksutuotemerkillä’ on merkitys, joka tälle termille on annettu asetuksen (EU) 2015/751 2 artiklan 30 alakohdassa;

 

e)   ’maksutapahtumalla’ on merkitys, joka tälle termille on annettu direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 5 alakohdassa;

 

f)   ’maksajalla’ on merkitys, joka tälle termille on annettu direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 8 alakohdassa;

 

g)   ’maksupalveluntarjoajalla’ on merkitys, joka tälle termille on annettu direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 11 alakohdassa;

 

h)   ’maksutilillä’ on merkitys, joka tälle termille on annettu direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 12 alakohdassa;

 

i)   ’maksuvälineellä’ on merkitys, joka tälle termille on annettu direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 14 alakohdassa;

 

j)   ’suoraveloituksella’ on merkitys, joka tälle termille on annettu direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 23 alakohdassa;

 

k)   ’tilisiirrolla’ on merkitys, joka tälle termille on annettu direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 24 alakohdassa;

 

i)   ’asiakkaan vahvalla tunnistamisella’ on merkitys, joka tälle termille on annettu direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 30 alakohdassa;

__________________

 

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/751, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 1).

 

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’asiakkaalla’ kuluttajaa tai yritystä, joka on jäsenvaltion kansalainen ja jonka asuinpaikka tai sijoittautumispaikka on jäsenvaltiossa ja joka aikoo ostaa tai ostaa tavaran tai palvelun unionissa muussa tarkoituksessa kuin jälleenmyyntiä varten;

Poistetaan.

Perustelu

Sopimusvapauden takaamiseksi B2B-sopimukset olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle sillä seurauksella, että asetusta sovelletaan ainoastaan B2C-sopimuksiin.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, mukaan lukien myyntihinnat, joilla säännellään asiakkaiden mahdollisuuksia saada elinkeinonharjoittajan myyntiin tarjoamia tavaroita tai palveluja ja jotka elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen tietoon tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta;

d)  ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, mukaan lukien nettomyyntihinnat, joilla säännellään kuluttajien mahdollisuuksia saada elinkeinonharjoittajan myyntiin tarjoamia tavaroita tai palveluja ja jotka elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen tietoon tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ole tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’tavaralla’ aineellista irtainta esinettä, lukuun ottamatta esineitä, jotka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla; tässä asetuksessa tarkoitettuina tavaroina pidetään myös vettä, kaasua ja sähköä, jos niitä pidetään kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä;

e)  ’tavaralla’ aineellista irtainta esinettä, lukuun ottamatta esineitä, jotka i) myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla ja ii) vettä, kaasua ja sähköä, ellei niitä pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä;

Perustelu

Mukautus verkkomyyntiä koskevan ehdotuksen kanssa.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan lukien verkkosivut ja sovellukset, jonka kautta asiakkailla on pääsy elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja koskevien liiketoimien suorittamiseksi;

f)  ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan lukien verkkosivustot tai niiden osat ja mobiilisovellukset, joiden kautta kuluttajilla on pääsy elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja koskevien liiketoimien suorittamiseksi;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  ’verkossa toimivalla markkinapaikalla’ digitaalista palvelua, jonka avulla kuluttajilla on mahdollisuus tehdä verkossa myynti- tai palvelusopimuksia elinkeinonharjoittajan kanssa joko verkossa toimivan markkinapaikan verkkosivustolla tai elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, jolla käytetään verkossa toimivan markkinapaikan tarjoamia tietojenkäsittelypalveluja;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

3 artikla

Pääsy verkkorajapintoihin

Pääsy verkkorajapintoihin

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin estää tai rajoittaa asiakkaiden pääsyä verkkorajapintaansa asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä.

1.  Elinkeinonharjoittaja ja verkossa toimiva markkinapaikka eivät saa teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin estää tai rajoittaa kuluttajien pääsyä verkkorajapintaansa kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä syistä.

2.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä ohjata asiakkaita verkkorajapintansa versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, käytetyn kielen tai muiden ominaispiirteiden suhteen siitä verkkorajapinnasta, johon asiakas alun perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei asiakas anna nimenomaista suostumustaan ennen tällaista ohjaamista verkkorajapinnan toiseen versioon.

2.  Elinkeinonharjoittaja ei saa kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä syistä ohjata kuluttajia verkkorajapintansa versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, käytetyn kielen tai muiden ominaispiirteiden suhteen siitä verkkorajapinnasta, johon kuluttaja aluksi yritti päästä, mikä tekee kyseisestä versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan omaaville kuluttajille tarkoitetun, ellei kuluttaja anna nimenomaista suostumustaan ohjaamiseen verkkorajapinnan toiseen versioon.

 

Jos elinkeinonharjoittaja antaa kuluttajalle mahdollisuuden ilmaista henkilökohtaisella tilillään nimenomaisen mieltymyksen, jota asiakas voi muuttaa milloin tahansa, elinkeinonharjoittaja saa rutiininomaisesti ohjata kyseisen kuluttajan tietylle aloitussivulle sillä edellytyksellä, että aloitussivu mahdollistaa selvän ja helpon pääsyn siihen verkkorajapintaan, johon kuluttaja aluksi yritti päästä.

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan toiseen versioon hänen nimenomaisesta suostumuksestaan, verkkorajapinnan alkuperäisen version on pysyttävä helposti kyseisen asiakkaan saatavilla.

Jos kuluttaja ohjataan verkkorajapinnan toiseen versioon hänen nimenomaisesta suostumuksestaan, verkkorajapinnan sen version, johon kuluttaja aluksi yritti päästä, on pysyttävä helposti kuluttajan saatavilla.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen asiakkaiden tai tiettyjen alueiden asiakkaiden pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa verkkorajapinnan toiseen versioon on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädetyn vaatimuksen noudattaminen.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen kuluttajaryhmien tai tiettyjen alueiden kuluttajien pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa verkkorajapinnan toiseen versioon on välttämätöntä, jotta elinkeinonharjoittaja tai verkossa toimiva markkinapaikka voi noudattaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädettyä vaatimusta. Elinkeinonharjoittajan tai verkossa toimivan markkinapaikan on perusteltava selkeästi ja yksiselitteisesti noudattamisen syyt siinä verkkorajapinnassa käytetyllä kielellä, johon asiakas aluksi yritti päästä.

4.  Kun elinkeinonharjoittaja estää asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita verkkorajapinnan toiseen versioon 4 kohdan mukaisesti, elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä siinä verkkorajapinnassa käytetyllä kielellä, johon asiakas alun perin yritti päästä.

 

 

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Tavaroiden tai palvelujen saatavuus

Tavaroiden tai palvelujen saatavuus

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä seuraavissa tilanteissa:

1.  Elinkeinonharjoittaja ei saa soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa erilaisia yleisiä käyttöehtoja kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä syistä tilanteissa, joissa kuluttaja pyrkii

a)  elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta asiakkaan jäsenvaltioon;

a)  ostamaan tavaroita ja elinkeinonharjoittaja tarjoaa kyseisten tavaroiden toimittamista johonkin paikkaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka on, mukaan lukien vaihtoehto, jossa tavarat voidaan noutaa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan sopimasta paikasta;

b)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita sähköisesti suoritettavia palveluita kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen;

b)  ottamaan vastaan elinkeinonharjoittajalta muita sähköisesti suoritettavia palveluita kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen;

 

b a)  ottamaan vastaan sähköisesti suoritettavia palveluja, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon, jonka osalta elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet tai tämä on hankkinut lisenssin tällaisen sisällön käyttämiseen kyseessä olevilla alueilla;

c)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluja, ja kyseiset palvelut tarjotaan asiakkaalle elinkeinonharjoittajan tiloissa tai fyysisessä paikassa, jossa elinkeinonharjoittaja toimii, eri jäsenvaltiossa kuin se, jonka kansalainen asiakas on tai jossa asiakkaan asuin- tai sijoittautumispaikka on.

c)  ottamaan vastaan elinkeinonharjoittajalta muita kuin sähköisesti suoritettavia palveluja, ja kyseiset palvelut tarjotaan kuluttajalle fyysisessä paikassa, jossa elinkeinonharjoittaja toimii, eri jäsenvaltiossa kuin se, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

 

1 a.  Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei estä elinkeinonharjoittajaa soveltamasta eri jäsenvaltioissa tai yhden jäsenvaltion sisällä erilaisia yleisiä käyttöehtoja, joita tarjotaan tietyn alueen kuluttajille tai tietylle kuluttajaryhmälle, edellyttäen, että niitä ei sovelleta kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä syistä.

 

1 b.  Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei velvoita elinkeinonharjoittajaa noudattamaan kansallisia oikeudellisia vaatimuksia tai tiedottamaan asiakkaille näistä vaatimuksista, kun elinkeinonharjoittaja ei harjoita toimintaansa kyseisessä jäsenvaltiossa tai suuntaa toimintaansa siihen.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta elinkeinonharjoittajiin, jotka on vapautettu arvonlisäverosta direktiivin 26/112/EY XII osaston 1 luvun säännösten nojalla.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta elinkeinonharjoittajiin, jotka on vapautettu arvonlisäverosta direktiivin 26/112/EY XII osaston 1 luvun säännösten nojalla.

3.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta siltä osin kuin unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetty erityinen säännös estää elinkeinonharjoittajaa myymästä tavaroita tai tarjoamasta palveluja tietyille asiakkaille tai tiettyjen alueiden asiakkaille.

3.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta siltä osin kuin unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa jäsenvaltion lainsäädännössä säädetty erityinen säännös estää elinkeinonharjoittajaa myymästä tavaroita tai tarjoamasta kyseisiä palveluja tietyille kuluttajaryhmille tai tiettyjen alueiden kuluttajille.

Kirjojen myynnin osalta 1 kohdassa vahvistettu kielto ei estä elinkeinonharjoittajia soveltamasta eri hintoja tiettyjen alueiden asiakkaisiin siltä osin kuin niiden edellytetään tekevän näin unionin oikeuden mukaisen jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla.

Kirjojen, myös niiden sähköisten versioiden, myynnin osalta 1 kohdassa vahvistettu kielto ei rajoita hinnoittelua koskevan erityislainsäädännön antamista jäsenvaltioissa unionin lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Syrjimättömyys maksamiseen liittyvistä syistä

Syrjimättömyys maksamiseen liittyvistä syistä

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan, maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä syistä minkäänlaisessa tavaroiden myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, kun

1.  Elinkeinonharjoittaja ei saa soveltaa erilaisia ehtoja maksutapahtumiin kuluttajan kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan, maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä syistä, kun

a)  maksut suoritetaan sähköisinä maksutapahtumina tilisiirtona, suoraveloituksena tai korttipohjaisella maksuvälineellä saman maksutuotemerkin sisällä;

a)  maksutapahtuma suoritetaan sähköisenä maksutapahtumana tilisiirtona, suoraveloituksena tai korttipohjaisella maksuvälineellä saman maksutuotemerkin ja -luokan sisällä;

b)  maksunsaaja voi pyytää maksajalta direktiivin (EU) 2015/2366 mukaista vahvaa asiakkaan tunnistamista; sekä

b)  tunnistamisvaatimukset täyttyvät direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisesti; sekä

c)  maksut suoritetaan maksunsaajan hyväksymässä valuutassa.

c)  maksutapahtuma suoritetaan elinkeinonharjoittajan hyväksymässä valuutassa.

 

1 a.  Jos tämä on objektiivisista syistä perusteltua, 1 kohdassa vahvistettu kielto ei poista elinkeinonharjoittajan oikeutta olla toimittamatta tavaroita tai suorittamatta kyseistä palvelua ennen vahvistuksen saamista maksutapahtuman asianmukaisesta käynnistämisestä.

2.  Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei poista elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta periä maksuja sellaisten korttipohjaisten maksuvälineiden käytöstä, joiden siirtohintoja ei säännellä asetuksen (EU) 2015/751 II luvun nojalla, ja niistä maksupalveluista, joihin asetusta (EU) N:o 260/2012 ei sovelleta. Tällaiset maksut eivät saa ylittää maksuvälineen käytöstä elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita kustannuksia.

2.  Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei estä elinkeinonharjoittajaa perimästä maksuja sellaisten korttipohjaisten maksuvälineiden käytöstä, joiden siirtohintoja ei säännellä asetuksen (EU) 2015/751 II luvun nojalla, tai niistä maksupalveluista, joihin asetusta (EU) N:o 260/2012 ei sovelleta, paitsi jos jäsenvaltio, johon elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut, on kieltänyt tällaiset maksut tai rajoittanut niitä direktiivin (EU) 2015/2366 62 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tällaiset maksut eivät saa ylittää elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita suoria kustannuksia.

 

2 a.  Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei poista elinkeinonharjoittajan mahdollisuutta suoraveloitusten tapauksessa periä ennakkomaksu SEPA-tilisiirron kautta ennen tavaran lähettämistä tai palvelun suorittamista, jos tällä ei ole muita keinoja varmistaa, että ostaja suorittaa maksun.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sopimukset, joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan passiivista myyntiä koskevia velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat mitättömiä.

Sopimusmääräykset, joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan asetuksessa (EU) N:o 330/2010 tarkoitettuja passiivista myyntiä koskevia velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat mitättömiä.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden viranomaisten harjoittama täytäntöönpanon valvonta

Täytäntöönpanon valvonta

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimetyllä elimellä tai elimillä on riittävät ja toimivat keinot valvoa tämän asetuksen täytäntöönpanoa.

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanon riittävästä ja tehokkaasta valvonnasta. Nämä elimet ovat vastuussa rajat ylittävän yhteistyön varmistamisesta muiden jäsenvaltioiden elinten kanssa soveltuvin välinein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden tiedotus- ja yhteistyömekanismien soveltamista.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista toimenpiteistä ja varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. Toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus     60

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle, ja ne on julkistettava komission verkkosivustolla.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on annettava yhdelle tai useammalle elimelle vastuu käytännön avun antamisesta kuluttajille tämän asetuksen soveltamisesta johtuvissa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riita-asioissa. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tästä tehtävästä.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa käytännön avun antamisesta kuluttajille tämän asetuksen soveltamisesta johtuvissa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riita-asioissa.

Perustelu

Rakenteen mukautus 7 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten on tarjottava kuluttajien käyttöön yhtenäinen mallilomake valitusten tekemiseksi 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille elimille. Komissio avustaa näitä elimiä mallilomakkeen laatimisessa.

Poistetaan.

Perustelu

Tarpeetonta sääntelyä, koska mallilomake kattaisi tässä asetuksessa säädetyt eri rikkomukset ja koskisi kahta eri elintä.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

9 artikla

Uudelleentarkastelulauseke

Uudelleentarkastelulauseke

1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän asetuksen arvioinnista viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden vuoden välein. Kertomukseen on tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, teknisen ja taloudellisen kehityksen valossa.

1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän asetuksen arvioinnista viimeistään [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden vuoden välein. Kertomukseen on tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, teknisen ja taloudellisen kehityksen valossa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ensimmäisessä arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä kieltoa sovellettava myös sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä oleville alueille.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ensimmäisessä arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tämän asetuksen yleistä vaikutusta sisämarkkinoihin ja rajat ylittävään sähköiseen kaupankäyntiin. Erityisesti ensimmäisessä perusteellisessa arvioinnissa on arvioitava, olisiko tämän asetuksen soveltamisalaa laajennettava kattamaan muita aloja, kuten audiovisuaaliala, rahoitusala, kuljetusala, sähköinen viestintä tai terveydenhuoltopalvelut, ottaen kunkin alan erityispiirteet asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lisätään asetuksen (EY) N:o 2006/2004 liitteeseen [numero] kohta seuraavasti: ”[numero] [tämän asetuksen koko nimi] (EUVL L XX, XX.XX.XXXX, s. X), ainoastaan kun asiakas on asetuksen (EU) XXXX/XXXX 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kuluttaja.”

1.  Lisätään asetuksen (EY) N:o 2006/2004 liitteeseen [numero] kohta seuraavasti: ”[numero] [tämän asetuksen koko nimi] (EUVL L XX, XX.XX.XXXX, s. X)”.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2018.

Poistetaan.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

I. Johdanto

Komissio laati 25. toukokuuta 2016 osana sähköistä kaupankäyntiä koskevaa pakettiaan ehdotuksen asetukseksi, jossa käsitellään maarajoituksia ja muita kuluttajien kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvan syrjinnän muotoja. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla asiakkailla on samat mahdollisuudet hankkia tavaroita ja palveluja kuin paikallisilla asiakkailla. Asetus perustuu säännöksiin, jotka on otettu palveludirektiivistä (20 artikla), jossa jo vahvistetaan syrjintäkiellon periaate mutta joka on osoittautunut vaikeaksi panna käytännössä täytäntöön, mikä johtuu oikeudellisesta epävarmuudesta, joka koskee sitä, minkälaisia käytäntöjä pidettäisiin – tai ei pidettäisi – perusteltuina.

Asetuksella pyritään luomaan oikeusvarmuutta ja täytäntöönpanokelpoisuutta määrittelemällä tilanteet, joissa ei voi olla perusteita kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvalle syrjinnälle. Lisäksi asetusehdotuksessa kielletään verkkosivustoille pääsyn estäminen sekä automaattisen uudelleenohjauksen käyttö ilman asiakkaan ennakkosuostumusta. Asetusehdotukseen sisältyy myös hyväksyttyjen maksuvälineiden käyttöön liittyviä syrjimättömyyttä koskevia säännöksiä.

Asetus on osa kokonaisstrategiaa, jolla edistetään rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä, joka on keskeinen kasvutekijä, varmistamalla entistä paremman tavaroiden ja palvelujen saannin, lisäämällä luottamusta ja tarjoamalla lisää varmuutta ja vähentämällä hallinnollista rasitetta.

II. Esittelijän kanta

Esittelijä on komission kanssa yhtä mieltä ehdotuksen yleisestä tavoitteesta, nimittäin siitä, että käytetään hyväksi sisämarkkinoiden koko potentiaali alueena, jossa ei ole sisärajoja ja jossa tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus varmistetaan. Sisämarkkinat ovat vielä kaukana todellisuudesta. Sähköinen kaupankäynti on keskeinen kasvua tuottava tekijä, ja sen vuotuinen kasvuvauhti EU:ssa on keskimäärin yli 13 prosenttia. Kuitenkin ainoastaan 15 prosenttia kuluttajista ostaa toisesta EU-maasta verkon välityksellä, ja 8 prosenttia elinkeinonharjoittajista myy rajojen yli (maan sisäiseen 24 prosenttiin verrattuna). Elinkeinonharjoittajat ja kuluttajat kohtaavat jatkuvasti esteitä. Verkkoympäristössä tällaiset esteet tulevat välittömästi näkyviin – esimerkiksi kuluttajien kannalta on käsittämätöntä, miksi heiltä estetään pääsy tietyille verkkosivustoille, miksi he eivät pysty ostamaan tiettyjä tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai miksi heidän on maksettava eri hinta pelkästään kansallisuutensa tai asuinpaikkansa perusteella.

Samalla on olemassa selkeästi perusteltuja syitä sille, että elinkeinonharjoittajat noudattavat tällaista erilaista kohtelua. Yksi syistä voi olla esimerkiksi se, että elinkeinonharjoittajilla ei ole vaadittuja teollis- ja tekijänoikeuksia tietyllä alueella. Tai elinkeinonharjoittajat voivat harkita erilaisten käyttöehtojen soveltamista, mikä johtuu esimerkiksi etäisyyden aiheuttamista lisäkustannuksista tai palvelun tarjoamisen teknisistä erityispiirteistä tai erilaisista markkinaolosuhteista.

Komission ehdotus on tervetullut askel oikeaan suuntaan. Selkeys lisääntyy, koska siinä määritellään erityiset tilanteet, joissa ei voida koskaan pitää perusteltuna kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvaa syrjintää. Se tuo myös tervetullutta selvyyttä niiden toimien osalta, joita pidettäisiin mahdottomina hyväksyä – esimerkiksi verkkosivustoille pääsyn estämisen kieltäminen ja hyväksyttyihin maksuvälineisiin liittyvän syrjinnän kieltämistä koskevat säännökset. Komission ehdotuksessa jätetään kuitenkin tärkeitä seikkoja vaille vastausta.

1.  Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien oikeusvarmuus

Esittelijä katsoo, että yksi syistä, miksi elinkeinonharjoittajat voivat suhtautua epäilevästi kauppasuhteiden solmimiseen toisen jäsenvaltion kuluttajien kanssa, on oikeudellinen epävarmuus sekä siihen liittyvät riskit sovellettavan kuluttajansuojan sekä ympäristö- ja merkintälainsäädännön osalta. Tätä ei käsitellä komission ehdotuksessa, jossa elinkeinonharjoittajien ja myös kuluttajien keskuuteen jää huomattava epävarmuus.

Tähän puuttumiseksi esittelijä ehdottaa sovellettavaa lainsäädäntöä ja lainkäyttövaltaa koskevaa uutta 8 a artiklaa. Artiklassa pyritään selventämään sitä, että niissä tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittaja vahvistaa selvästi aikomuksensa myydä yhden tai useamman jäsenvaltion kuluttajille ja toisen jäsenvaltion kuluttaja haluaa tehdä sopimuksen kyseisen elinkeinonharjoittajan kanssa tämän asetuksen 4 artiklan mukaisten oikeuksien nojalla, silloin elinkeinonharjoittaja kohtelee kuluttajaa samalla tavalla kuin hän kohtelee paikallaisia kuluttajia. Toisin sanoen elinkeinonharjoittaja pystyisi noudattamaan oman jäsenvaltionsa kuluttajansuojaa, ympäristöä, merkintää tai tuoteturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Vastaavasti elinkeinonharjoittajan jäsenvaltion tuomioistuimen olisi oltava asiasta vastaava tuomioistuin.

2.  Soveltamisala

Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi esittelijä ehdottaa asetuksen soveltamisalan rajoittamista ainoastaan kuluttajiin lukuun ottamatta yhtä tärkeää poikkeusta, nimittäin kahta päämäärää palvelevien sopimusten tapauksissa, joissa kiinnitetään rajoitetusti huomiota kauppaan, kyseistä henkilöä olisi pidettävä myös kuluttajana.

Esittelijä voi hyväksyä sen, että tässä vaiheessa asetuksen soveltamisala mukautetaan palveludirektiivin soveltamisalaan mahdollisimman laajasti, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus, toisin muut kuin taloudelliset yleishyödylliset palvelut, kuljetuspalvelut, audiovisuaalipalvelut, rahapelitoiminta, terveydenhuolto ja muut palvelut, jotka jäävät asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Esittelijä kuitenkin katsoo, että tätä on arvioitava asetuksen seuraavan tarkistuksen yhteydessä.

Esittelijä on kuitenkin eri mieltä komission kanssa kysymyksestä, miten kohdellaan sähköisesti suoritettavien palvelujen tarjoamista, kun tarjotaan pääsy tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja mahdollistetaan niiden käyttö. Esittelijä katsoo, että lukuisia syrjintätapauksia liittyy sähköisesti suoritettaviin palveluihin, kuten sähköisiin kirjoihin, verkkomusiikkiin, peleihin tai ohjelmistoihin. Sen vuoksi esittelijä ehdottaa niiden sisällyttämistä 4 artiklan soveltamisalaan edellyttäen, että elinkeinonharjoittajalla on vaadittavat oikeudet kyseessä olevilla alueilla.

3.  Lisäselvennykset

Esittelijä ehdottaa lisäksi useita selvennyksiä komission tekstiluonnokseen. Näihin sisältyvät erityisesti

•  selvennys, että syrjintäkielto ei kata ainoastaan kansallisuutta ja asuinpaikan vaan myös väliaikaisen oleskelupaikan

•  selvennys, että puhtaasti jäsenvaltion sisäiset tilanteet, joihin ei liity rajat ylittävää komponenttia, jätetään pois (1 a artikla).

•  Seuraava 3 artiklan mukaista verkkorajapintoihin pääsyä koskeva yksinkertaistus: esittelijä pitää komission ehdottamaa nimenomaista hyväksyntää koskevaa säännöstä liian raskaana sekä yritysten että kuluttajien kannalta ja riittävänä sitä, että säädetään tiedotusvelvollisuudesta, joka koskee uudelleenohjaamista toisiin versioihin, sekä täydestä pääsystä alkuperäiseen rajapintaan. Esittelijä selventää, että selitykset annetaan verkkorajapinnan kielellä. Esittelijä katsoo myös, että verkkorajapintoihin pääsyä ei saisi rajoittaa ainoastaan elinkeinonharjoittajille vaan myös verkossa toimiviin markkinapaikkoihin.

•  Selvennys 4 artiklassa sen suhteen, että elinkeinonharjoittajat voivat edelleen soveltaa jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden sisällä erilaisia yleisiä käyttöehtoja, joita tarjotaan kuluttajille erityisellä alueella tai erityiselle kuluttajaryhmälle, niin kauan kuin näitä ei määritellä kansallisuuden, asuinpaikan tai väliaikaisen oleskelupaikan perusteella. Toisin sanoen elinkeinonharjoittaja pystyisi edelleen tarjoamaan eri hintoja eri verkkoportaaleissa niin kauan kuin tiettyä verkkokauppaa lähestyvä kuluttaja toisesta jäsenvaltiosta pystyy ostamaan tuotteen samoilla ehdoilla kuin paikallinen kuluttaja.

•  Maksumenetelmiä koskeva selvennys 5 artiklassa, jotta vältetään tiettyihin maksumenetelmiin liittyvien petosriskien lisääntyminen selventämällä, että elinkeinonharjoittajalla on oikeus olla toimittamatta tuotetta tai palvelua, kunnes hän on saanut vahvistuksen, että maksutapahtuma on aloitettu asianmukaisesti.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.4.2017)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Valmistelija: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen mutta katsoo, että se ei mene riittävän pitkälle maarajoitusten poistamisessa. Muiden kuin audiovisuaalisten tekijänoikeudella suojattujen teosten tai palvelujen, mukaan lukien sähkökirjat, ohjelmistot, tietokonepelit ja musiikki, sähköinen tarjoaminen olisi sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan sen voimaantulosta alkaen, ja ensimmäisessä uudelleentarkastelussa kahden soveltamisvuoden jälkeen olisi arvioitava, olisiko myös audiovisuaaliset teokset sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan. Audiovisuaalisten teosten asetuksen soveltamisalaan sisällyttämisen ehtona olisi kuitenkin se, että elinkeinonharjoittajalla on näiden teosten tekijänoikeuksien lisenssi tai elinkeinonharjoittaja on muuten oikeudenhaltija kaikilla kyseessä olevilla alueilla. Lisäksi on tarpeen varmistaa oikeudellisen selkeyden kannalta ”toiminnan suuntaamisen” merkitys erityisesti niissä tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittaja kohdistaa toimintansa tiettyyn jäsenvaltioon ja sovellettavien lainvalintasääntöjen perusteella sovelletaankin kuluttajan jäsenvaltion lainsäädäntöä. Ei pitäisi olla minkäänlaista epäilystä siitä, mitä sääntöjä sovelletaan tällaisissa tilanteissa. On kuitenkin myös tärkeää estää elinkeinonharjoittajia syrjimästä muissa tapauksissa ja velvoittaa nämä myymään tuotteitaan kuluttajille ja muille elinkeinonharjoittajille kuluttajan alkuperä- tai asuinmaasta riippumatta. Tällaisiin suuntaamattomiin liiketoimiin olisi näin ollen sovellettava myyjän jäsenvaltion lainsäädäntöä etenkin siksi, että näin helpotetaan niiden pienten ja keskisuurten yritysten elämää, joille resurssien varmistaminen kaupan käymiseksi useiden eri oikeusjärjestelmien piiriin kuuluvien kuluttajien kanssa aiheuttaa kohtuutonta rasitetta. On myös olennaisen tärkeää, että asetuksen soveltaminen aloitetaan mahdollisimman pian.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maarajoitusten ja muiden kuluttajan alkuperämaahan tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

Perustelu

Ilmaisu ”kansallisuus” olisi korvattava ilmaisulla ”alkuperä- tai asuinmaa” koko tekstissä.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta voitaisiin varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta alueena, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla muun muassa tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on taattu, valtioiden asettamien esteiden poistaminen pelkästään jäsenvaltioiden välisin toimin ei riitä. Tällaisen esteiden poistamisen voivat mitätöidä yksityiset osapuolet, jotka asettavat sisämarkkinavapauksien kanssa ristiriidassa olevia esteitä. Näin tapahtuu, kun yhdessä jäsenvaltiossa toimivat elinkeinonharjoittajat estävät pääsyn verkkorajapintoihinsa, kuten verkkosivuille ja sovelluksiin, tai rajoittavat sitä sellaisten toisesta jäsenvaltiosta tulevien asiakkaiden osalta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia (tästä käytännöstä käytetään nimitystä maarajoitukset). Tästä on kyse myös sellaisissa eräiden elinkeinonharjoittajien harjoittamissa toimissa, joissa ne soveltavat erilaisia tavaroidensa ja palveluidensa saatavuutta koskevia yleisiä ehtoja toisesta jäsenvaltiosta tuleviin asiakkaisiin sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Vaikka tällaiselle erilaiselle kohtelulle voi joissain tapauksissa olla objektiiviset perusteet, muissa tapauksissa elinkeinonharjoittajat epäävät sellaisilta kuluttajilta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia, mahdollisuuden saada tavaroita tai palveluita tai soveltavat tässä suhteessa erilaisia ehtoja puhtaasti kaupallisista syistä.

(1)  Jotta voitaisiin varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta alueena, jolla valtaosa kaupan esteistä on poistettu ja jolla muun muassa henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on taattu, ja jotta saavutettaisiin uudessa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa asetetut tavoitteet, hallinnollisen byrokratian poistaminen pelkästään jäsenvaltioiden välisin toimin ei riitä. Tällaisen byrokratian poistamisen voivat mitätöidä eräät yksityiset osapuolet, jotka asettavat sisämarkkinaperiaatteiden ja -vapauksien kanssa ristiriidassa olevia esteitä. Näin tapahtuu, kun yhdessä jäsenvaltiossa toimivat elinkeinonharjoittajat estävät poikkeustapauksissa perusteettomasti pääsyn verkkorajapintoihinsa, kuten verkkosivuille ja sovelluksiin, tai rajoittavat sitä sellaisten toisesta jäsenvaltiosta tulevien kuluttajien osalta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia (tästä käytännöstä käytetään nimitystä maarajoitukset). Tästä on kyse myös sellaisissa eräiden elinkeinonharjoittajien harjoittamissa toimissa, joissa ne soveltavat erilaisia tavaroidensa ja palvelujensa saatavuutta koskevia rajoittavia yleisiä ehtoja toisesta jäsenvaltiosta tuleviin kuluttajiin sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Tämä käytäntö horjuttaa sisämarkkinoiden keskeistä tarkoitusta ja vähentää kuluttajien vaihtoehtoja ja kilpailua.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Näin tehdessään elinkeinonharjoittajat jakavat sisämarkkinat keinotekoisesti sisäisten rajojen mukaan ja haittaavat tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, mikä rajoittaa kuluttajien oikeuksia ja estää heitä hyötymästä laajemmasta valinnanvapaudesta ja parhaista mahdollisista ehdoista. Tällaiset syrjivät käytännöt ovat tärkeä tekijä, joka vaikuttaa rajat ylittävien liiketoimien suhteellisen alhaiseen määrään unionissa, myös sähköisen kaupankäynnin alalla, ja se estää sisämarkkinoiden kasvumahdollisuuksien täysimääräisen toteuttamisen. Määrittelemällä selkeästi tilanteet, joissa tällainen erilainen kohtelu ei ole perusteltua, voidaan luoda selvyyttä ja oikeusvarmuutta rajat ylittävän kaupan kaikille osapuolille ja varmistaa, että syrjimättömyyssääntöjä voidaan soveltaa ja niiden täytäntöönpanoa voidaan valvoa tehokkaasti kaikkialla sisämarkkinoilla.

(2)  Näin tehdessään elinkeinonharjoittajat jakavat sisämarkkinat keinotekoisesti sisäisten rajojen mukaan ja haittaavat tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, mikä rajoittaa kuluttajien oikeuksia ja estää heitä hyötymästä laajemmasta valinnanvapaudesta ja parhaista mahdollisista ehdoista. Tällaiset syrjivät käytännöt ovat tärkeä tekijä, joka vaikuttaa rajat ylittävien liiketoimien suhteellisen alhaiseen määrään unionissa, myös sähköisen kaupankäynnin alalla, ja se estää aidosti yhdentyneiden sisämarkkinoiden kasvumahdollisuudet ja niiden edistämisen. Määrittelemällä selkeästi tilanteet, joissa tällainen erilainen kohtelu ei ole perusteltua, voidaan luoda selvyyttä ja oikeusvarmuutta rajat ylittävän kaupan kaikille osapuolille ja varmistaa, että syrjimättömyyssääntöjä voidaan soveltaa ja niiden täytäntöönpanoa voidaan valvoa tehokkaasti kaikkialla sisämarkkinoilla.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY17 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät unioniin sijoittautuneet palveluntarjoajat kohtele vastaanottajia eri tavalla näiden kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella. Tällä säännöksellä ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu torjumaan syrjintää eikä se ole vähentänyt riittävästi oikeudellista epävarmuutta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että säännöksessä annetaan mahdollisuus perustella erilainen kohtelu, mikä puolestaan vaikeuttaa säännöksen täytäntöönpanon valvontaa käytännössä. Lisäksi maarajoituksia ja muita kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvia syrjinnän muotoja voi syntyä sellaisten toimien johdosta, joita toteuttavat kolmansiin maihin sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat; nämä eivät kuulu mainitun direktiivin soveltamisalaan.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY17 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät unioniin sijoittautuneet palveluntarjoajat kohtele vastaanottajia eri tavalla näiden alkuperämaan tai asuinpaikan perusteella. Tällä säännöksellä ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu torjumaan syrjintää eikä se ole vähentänyt riittävästi oikeudellista epävarmuutta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että säännöksessä annetaan mahdollisuus perustella erilainen kohtelu, mikä puolestaan vaikeuttaa säännöksen täytäntöönpanon valvontaa käytännössä. Lisäksi maarajoituksia ja muita alkuperämaahan tai asuinpaikkaan perustuvia syrjinnän muotoja saattaa syntyä sellaisten toimien johdosta, joita toteuttavat kolmansiin maihin sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat; nämä eivät kuulu mainitun direktiivin soveltamisalaan, mutta niihin on puututtava.

_________________

_________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Vaikka tässä asetuksessa käsitellään nimenomaisesti maarajoituksia, olisi keskityttävä erityisesti lisäämään kuluttajien luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin, laajentamaan valinnanvaraa ja parantamaan edullisten tavaroiden ja palvelujen saatavuutta.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tarvitaan siis tässä asetuksessa vahvistettuja kohdennettuja toimenpiteitä, jotka muodostavat valikoituja kysymyksiä koskevan selkeän, yhdenmukaisen ja toimivan sääntökokonaisuuden.

(4)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden takaamiseksi ilman alkuperämaahan tai asuinpaikkaan perustuvaa syrjintää tarvitaan siis tässä asetuksessa vahvistettuja kohdennettuja toimenpiteitä, jotka muodostavat valikoituja kysymyksiä koskevan selkeän, yhdenmukaisen ja toimivan sääntökokonaisuuden. Näillä toimenpiteillä olisi säilytettävä tasapaino kuluttajansuojan ja elinkeinonharjoittajien elinkeino- ja sopimusvapauden välillä.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tällä asetuksella pyritään ehkäisemään asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuva syrjintä, mukaan lukien maarajoitukset, elinkeinonharjoittajien ja asiakkaiden välisissä rajat ylittävissä liiketoimissa, jotka liittyvät tavaroiden myyntiin ja palveluiden tarjontaan unionin alueella. Siinä pyritään puuttumaan sekä suoraan että välilliseen syrjintään, eli se kattaa myös muihin erotteluperusteisiin perustuvan perusteettoman erilaisen kohtelun, joka johtaa samaan lopputulokseen kuin suoraan asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien perusteiden soveltaminen. Tällaisia muita perusteita voidaan soveltaa erityisesti sellaisten tietojen perusteella, jotka ilmaisevat kuluttajan fyysisen sijainnin, kuten verkkorajapintaan tultaessa käytetty IP-osoite, ilmoitettu tavaroiden toimitusosoite, valittu kieli tai jäsenvaltio, jossa kuluttajan maksuväline on annettu.

(5)  Tällä asetuksella pyritään ehkäisemään kuluttajan alkuperämaahan tai asuinpaikkaan perustuva syrjintä elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä rajat ylittävissä liiketoimissa, jotka liittyvät tavaroiden myyntiin ja aineettomien hyödykkeiden ja palvelujen tarjontaan unionin alueella. Siinä pyritään estämään sekä suoraa että välillistä syrjintää. Välillisellä syrjinnällä olisi tarkoitettava muiden erotteluperusteiden kuin kuluttajan alkuperämaan tai asuinpaikan soveltamista, joka johtaa joko väistämättömästi tai tilastollisesti samaan lopputulokseen kuin näiden perusteiden suora soveltaminen. Siinä pyritään kattamaan myös muihin erotteluperusteisiin perustuva perusteeton erilainen kohtelu, joka johtaa samaan lopputulokseen kuin suoraan kuluttajan alkuperämaahan tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien perusteiden soveltaminen. Tällaisia muita perusteita voidaan soveltaa erityisesti sellaisten tietojen perusteella, jotka ilmaisevat kuluttajan fyysisen sijainnin, kuten verkkorajapintaan tultaessa käytetty IP-osoite, ilmoitettu tavaroiden toimitusosoite, valittu kieli tai jäsenvaltio, jossa kuluttajan maksuväline on annettu. Tällä asetuksella olisi sen vuoksi kiellettävä verkkosivustoille ja muihin verkkorajapintoihin pääsyn perusteeton estäminen sekä kuluttajien ohjaaminen maaversiosta toiseen, kuluttajien syrjintä tavaroiden ja palvelujen myyntiin liittyvissä yksittäistapauksissa ja tällaisen syrjintäkiellon kiertäminen passiivisissa myyntisopimuksissa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kun otetaan huomioon, että eräät elinkeinonharjoittajia haitanneet sääntelystä johtuvat ja hallinnolliset esteet on poistettu unionissa tietyillä palvelusektoreilla direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanon myötä, aineellisen soveltamisalan suhteen olisi varmistettava yhdenmukaisuus tämän asetuksen ja direktiivin 2006/123/EY välillä. Tästä syystä tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava muun muassa muihin kuin audiovisuaalisiin sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklassa säädetyn erityispoikkeuksen soveltamista ja tämän poikkeuksen myöhempää arviointia 9 artiklassa säädetyllä tavalla. Audiovisuaaliset palvelut, mukaan lukien palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen urheilutapahtumiin liittyviin lähetyksiin ja joita tarjotaan alueellisten yksinoikeuslisenssien pohjalta, jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Pääsy vähittäisrahoituspalveluihin, mukaan lukien maksupalvelut, olisi samoin jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle, ellei tässä asetuksessa vahvistetuista maksujen syrjimättömyyttä koskevista säännöksistä muuta johdu.

(6)  Kun otetaan huomioon, että eräät elinkeinonharjoittajia haitanneet sääntelystä johtuvat ja hallinnolliset esteet on poistettu unionissa tietyillä palvelusektoreilla direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanon myötä, aineellisen soveltamisalan suhteen olisi varmistettava yhdenmukaisuus tämän asetuksen ja direktiivin 2006/123/EY välillä. Tästä syystä tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava muun muassa muihin kuin audiovisuaalisiin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin sekä sähköisesti suoritettaviin palveluihin ja aineettomiin hyödykkeisiin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen sellaisiin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja sellaiseen muuhun suojattuun aineistoon, joiden osalta elinkeinonharjoittajalla on oikeudet tai tämä on hankkinut lisenssin tällaisen sisällön käyttämiseen kaikilla kyseessä olevilla alueilla, ja niiden käytön mahdollistaminen. Audiovisuaaliset teokset, mukaan lukien elokuvateokset, ja audiovisuaaliset palvelut, mukaan lukien palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen urheilutapahtumiin liittyviin lähetyksiin ja joita tarjotaan alueellisten yksinoikeuslisenssien pohjalta, jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, kunnes on toteutettu lainsäädännön kattava uudelleentarkastelu. Pääsy vähittäisrahoituspalveluihin, mukaan lukien maksupalvelut, olisi samoin jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. Komission olisi kuitenkin tarkasteltava mahdollisuuksia sisällyttää ne asetuksen soveltamisalaan, ellei tässä asetuksessa vahvistetuista maksujen syrjimättömyyttä koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Syrjintää voi esiintyä myös kuljetusalan palveluissa, etenkin matkalippujen myynnin osalta. Tältä osin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1008/200818, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1177/201019 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 181/201120 sisältyy jo laajoja syrjintäkieltoja, jotka kattavat kaikki syrjivät käytännöt, joihin tällä asetuksella pyritään puuttumaan. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1371/200721 on tarkoitus tarkistaa tämän suuntaisesti lähitulevaisuudessa. Tästä syystä, ja jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus direktiivin 2006/123/EY soveltamisalan kanssa, kuljetusalan palvelut olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(7)  Syrjintää esiintyy myös kuljetusalan palveluissa, etenkin matkalippujen myynnin osalta, vaikka Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1008/200818, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1177/201019 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 181/201120 sisältyy jo laajoja syrjintäkieltoja. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1371/200721 on tarkoitus tarkistaa tämän suuntaisesti lähitulevaisuudessa. Kuljetusalan palvelut olisi sen vuoksi joko tämän asetuksen uudelleentarkastelun jälkeen sisällytettävä tämän asetuksen soveltamisalaan tai kyseisellä alalla olisi tosiasiallisesti otettava käyttöön kaikki syrjivät käytännöt kattava syrjintäkielto unionin erityislainsäädännön kautta.

_________________

_________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 1).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14).

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tämän asetuksen olisi katettava myös niputettujen palvelujen myynti. Elinkeinonharjoittajaa ei kuitenkaan saisi velvoittaa myymään niputettuja palveluja, jos tällä ei ole lakisääteistä oikeutta tarjota osaa yhdestä tai useasta kyseiseen nippuun kuuluvasta palvelusta.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/200822 mukaan sellaiseen sopimukseen sovellettavan lain valinta, jonka ovat tehneet kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa kaupallista tai ammattitoimintaansa maassa, jossa kuluttajan asuinpaikka on, tai joka suuntaa millä tahansa tavalla tällaista toimintaa kyseiseen maahan tai useisiin maihin kyseinen maa mukaan lukien, ei saa johtaa siihen, että kuluttaja menettää hänelle sellaisin säännöksin annetun suojan, joista ei voida sopimuksin poiketa sen maan lain mukaan, jossa kuluttajan asuinpaikka on. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/201223 mukaan kun asia koskee kuluttajan ja sellaisen elinkeinonharjoittajan välistä sopimusta, joka harjoittaa kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttajalla on kotipaikka, tai joka millä keinoin tahansa suuntaa tällaista toimintaa kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin valtioihin kyseinen jäsenvaltio mukaan lukien, kuluttaja voi nostaa kanteen toista sopimuspuolta vastaan sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa kuluttajalla on kotipaikka, ja kuluttajaa vastaan voidaan nostaa kanne ainoastaan näissä tuomioistuimissa.

(9)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 593/200822, jonka nojalla tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittaja harjoittaa kaupallista tai ammattitoimintaansa tai aktiivisesti suuntaa millä tahansa tavalla toimintaansa tai ilmoittaa siitä maahan tai useisiin maihin, jossa tai joissa kuluttajan asuinpaikka on, kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen sopimukseen sovellettavan lain valinta ei saa johtaa siihen, että kuluttaja menettää hänelle sellaisin säännöksin annetun suojan, joista ei voida sopimuksin poiketa sen maan lain mukaan, jossa kuluttajan asuinpaikka on. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/201223 mukaan kun asia koskee kuluttajan ja sellaisen elinkeinonharjoittajan välistä sopimusta, joka harjoittaa kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttajalla on kotipaikka, tai joka millä keinoin tahansa suuntaa tällaista toimintaa kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin valtioihin kyseinen jäsenvaltio mukaan lukien, kuluttaja voi nostaa kanteen toista sopimuspuolta vastaan sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa kuluttajalla on kotipaikka, ja kuluttajaa vastaan voidaan nostaa kanne ainoastaan näissä tuomioistuimissa.

_________________

_________________

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  On varmistettava, että tämä asetus ei vaikuta yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin säädöksiin, etenkään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 593/200824 ja (EU) N:o 1215/201225 vahvistettuihin sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskeviin säännöksiin, ei myöskään näiden säädösten ja säännösten soveltamiseen yksittäisissä tapauksissa. Etenkään pelkästään sen tosiasian, että elinkeinonharjoittaja toimii tämän asetuksen säännösten mukaisesti, ei pitäisi katsoa tarkoittavan, että se suuntaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltioon tällaista soveltamista varten.

(10)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin säädöksiin, etenkään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 593/200824 ja (EU) N:o 1215/201225 vahvistettuihin sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskeviin säännöksiin, ei myöskään näiden säädösten ja säännösten soveltamiseen yksittäisissä tapauksissa. On etenkin tarpeen varmistaa oikeudellisen selkeyden kannalta ”toiminnan suuntaamisen” merkitys, ja pelkästään sen tosiasian, että elinkeinonharjoittaja toimii tämän asetuksen säännösten mukaisesti, ei pitäisi katsoa tarkoittavan, että se suuntaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltioon asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Pelkästään sen tosiasian, että elinkeinonharjoittaja ei estä eikä rajoita pääsyä verkkorajapintaansa toisen jäsenvaltion kuluttajilta tai ei sovella erilaisia yleisiä käyttöehtoja tässä asetuksessa säädetyissä tapauksissa tai ei sovella erilaisia ehtoja maksutapahtumien maksuajoille, ei pitäisi katsoa tarkoittavan toiminnan suuntaamista kuluttajan jäsenvaltioon. Aikomuksen suunnata toiminta kuluttajan jäsenvaltioon ei voida katsoa tulleen ilmaistuksi yksinomaan silloin, kun elinkeinonharjoittaja noudattaa tässä asetuksessa vahvistettuja oikeudellisia velvoitteita. Kun elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltioon, vaikka tällaista kaupallista kohdentamista ei nimenomaisesti mainita elinkeinonharjoittajan verkkorajapinnassa, kuluttajien ei kuitenkaan pitäisi jäädä hyötymättä asetuksesta (EY) N:o 593/2008 ja asetuksesta (EU) N:o 1215/2012, joita pitäisi edelleen soveltaa oikeusvarmuuden vuoksi.

_________________

_________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittaja kuitenkin tarjoaa kuluttajille pääsyn verkkorajapintaansa soveltamatta erilaisia yleisiä käyttöehtoja myydessään tavaroita tai tarjotessaan palveluja ja joissa toisessa jäsenvaltiossa liikkeeseen laskettujen maksuvälineiden hyväksyminen ei kohdennu jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka on, sovellettavan lain olisi oltava myyjän jäsenvaltion laki.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Syrjivät käytännöt, joihin tällä asetukselle pyritään puuttumaan, toteutetaan tyypillisesti sellaisten yleisten ehtojen, edellytysten ja muiden tietojen kautta, jotka kyseinen elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan sen puolesta ennakkoedellytyksenä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen saannille ja jotka on saatettu yleiseen tietoon. Tällaisiin yleisiin käyttöehtoihin lukeutuvat muun muassa hinnat, maksuehdot ja toimitusehdot. Ne voidaan saattaa yleiseen tietoon elinkeinonharjoittajan toimesta tai sen puolesta eri keinoin, kuten mainoksissa julkaistuissa tiedoissa, verkkosivuilla tai sopimusta edeltävissä asiakirjoissa tai sopimusasiakirjoissa. Tällaisia ehtoja sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole tehneet suoraan erikseen neuvoteltua sopimusta, jossa määrätään toisin. Elinkeinonharjoittajan ja asiakkaiden välillä erikseen neuvoteltuja ehtoja ei pitäisi pitää yleisinä käyttöehtoina tätä asetusta sovellettaessa.

(11)  Syrjivät käytännöt, joihin tällä asetuksella pyritään puuttumaan, toteutetaan tyypillisesti sellaisten yleisten ehtojen, edellytysten ja muiden tietojen kautta, jotka kyseinen elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan sen puolesta ennakkoedellytyksenä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen saannille ja jotka on saatettu yleiseen tietoon. Tällaisiin yleisiin käyttöehtoihin lukeutuvat muun muassa hinnat, maksuehdot ja toimitusehdot. Ne voidaan saattaa yleiseen tietoon elinkeinonharjoittajan toimesta tai sen puolesta eri keinoin, kuten mainoksissa julkaistuissa tiedoissa, verkkosivuilla tai sopimusta edeltävissä asiakirjoissa tai sopimusasiakirjoissa. Tällaisia ehtoja sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ole tehneet suoraan erikseen neuvoteltua sopimusta, jossa määrätään toisin. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajien välillä erikseen neuvoteltuja ehtoja ei pitäisi pitää yleisinä käyttöehtoina tätä asetusta sovellettaessa.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Sekä kuluttajat että yritykset tulisi suojata niiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvalta syrjinnältä niiden toimiessa asiakkaina tätä asetusta sovellettaessa. Tätä suojaa ei pitäisi kuitenkaan ulottaa asiakkaisiin, jotka ostavat tavaroita tai palveluja jälleenmyyntiä varten, koska se vaikuttaisi laajasti käytettyihin yritysten välisiin jakelujärjestelmiin, kuten valikoivaan jakeluun ja yksinmyyntiin, joissa yleensä annetaan valmistajalle mahdollisuus valita jälleenmyyjänsä kilpailusääntöjä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tavaroiden myyntiin tai palvelujen tarjoamiseen liittyvissä liiketoiminnassa unionissa harjoitetun syrjivän kohtelun vaikutukset asiakkaisiin ja sisämarkkinoihin ovat samat riippumatta siitä, onko elinkeinonharjoittaja sijoittautunut jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan. Siksi, ja jotta voidaan varmistaa, että kilpaileviin elinkeinonharjoittajiin sovelletaan tässä suhteessa samoja vaatimuksia, tässä asetuksessa vahvistettuja toimenpiteitä olisi sovellettava samalla tavoin kaikkiin unionissa toimiviin elinkeinonharjoittajin.

(13)  Tavaroiden myyntiin tai palvelujen tarjoamiseen liittyvissä liiketoiminnassa unionissa harjoitetun syrjivän kohtelun vaikutukset kuluttajiin ja sisämarkkinoihin ovat samat riippumatta siitä, onko elinkeinonharjoittaja sijoittautunut jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan. Siksi, ja jotta voidaan varmistaa, että kilpaileviin elinkeinonharjoittajiin sovelletaan tässä suhteessa samoja vaatimuksia, tässä asetuksessa vahvistettuja toimenpiteitä olisi sovellettava samalla tavoin kaikkiin unionissa toimiviin elinkeinonharjoittajin.

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta voitaisiin parantaa asiakkaiden mahdollisuutta saada tavaroiden myyntiin ja palvelujen tarjontaan sisämarkkinoilla liittyviä tietoja ja lisätä läpinäkyvyyttä, myös hintojen suhteen, elinkeinonharjoittajat eivät saisi, teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin, estää asiakkailta täydellistä ja tasapuolista pääsyä verkkorajapintoihin näiden kansallisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan perusteella. Näihin teknisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä erityisesti kaikki asiakkaan fyysisen sijainnin määrittelemiseen käytetyt tekniikat, mukaan lukien sijainnin jäljittäminen IP-osoitteen, maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä saatujen koordinaattien tai maksutapahtumiin liittyvien tietojen avulla. Tätä verkkorajapintoihin pääsyä koskevaa syrjintäkieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se luo elinkeinonharjoittajalle velvollisuuden harjoittaa liiketoimia asiakkaiden kanssa.

(14)  Jotta voitaisiin parantaa kuluttajien mahdollisuutta saada tavaroiden myyntiin ja palvelujen tarjontaan sisämarkkinoilla liittyviä tietoja ja lisätä läpinäkyvyyttä, myös hintojen suhteen, elinkeinonharjoittajat eivät saisi, teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin, estää kuluttajilta täydellistä ja tasapuolista pääsyä verkkorajapintoihin näiden alkuperämaan tai asuinpaikan perusteella. Pääsyä verkkorajapintoihin mobiilisovelluksen muodossa ei pitäisi estää kuluttajilta millään mahdollisella tavalla, jos nämä haluavat mieluummin päästä valitsemaansa verkkorajapintaan tällaisilla keinoilla ja elinkeinonharjoittaja tarjoaa kyseisen vaihtoehdon jäsenvaltiossa. Teknisiin toimenpiteisiin, joilla estetään tällainen pääsy, voivat sisältyä erityisesti kaikki kuluttajan fyysisen sijainnin määrittelemiseen käytetyt tekniikat, mukaan lukien verkkorajapintaan pääsyssä käytetty IP-osoite, maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä saadut koordinaatit tai maksutapahtumiin liittyvät tiedot. Tätä verkkorajapintoihin pääsyä koskevaa syrjintäkieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se luo elinkeinonharjoittajalle velvollisuuden harjoittaa liiketoimia kuluttajien kanssa.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Eräät elinkeinonharjoittajat ylläpitävät verkkorajapinnoistaan eri versioita, jotka on suunnattu eri jäsenvaltioiden asiakkaille. Tämän pitäisi olla mahdollista jatkossakin, mutta asiakkaan ohjaaminen verkkorajapinnan yhdestä versiosta toiseen ilman hänen nimenomaista suostumustaan olisi kiellettävä. Verkkorajapinnan kaikkien versioiden olisi pysyttävä helposti asiakkaiden saatavilla kaikkina aikoina.

(15)  Eräät elinkeinonharjoittajat ylläpitävät verkkorajapinnoistaan eri versioita, jotka on suunnattu eri jäsenvaltioiden kuluttajille. Tämän pitäisi olla mahdollista jatkossakin, mutta kuluttajan ohjaaminen verkkorajapinnan yhdestä versiosta toiseen ilman hänen nimenomaista suostumustaan olisi kiellettävä. Verkkorajapinnan kaikkien versioiden olisi pysyttävä helposti kuluttajien saatavilla kaikkina aikoina.

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Joissain tapauksissa pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai ohjaaminen verkkorajapinnan vaihtoehtoiseen versioon ilman asiakkaan suostumusta asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä voi olla tarpeellista, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädettyjen vaatimusten noudattaminen. Tällainen lainsäädäntö voi rajoittaa asiakkaiden mahdollisuutta saada tiettyjä tavaroita tai palveluja, esimerkiksi kieltämällä tietyn sisällön näyttämisen tietyissä jäsenvaltioissa. Kauppiaita ei pitäisi estää noudattamasta tällaisia vaatimuksia, ja siksi niiden pitäisi voida estää pääsy tai rajoittaa sitä tai ohjata tietyt asiakkaat tai tiettyjen alueiden asiakkaat toiseen verkkorajapintaan, siinä määrin kuin se on tästä syystä tarpeellista.

(16)  Joissain tapauksissa pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai ohjaaminen verkkorajapinnan vaihtoehtoiseen versioon ilman kuluttajan suostumusta kuluttajan alkuperämaahan tai asuinpaikkaan liittyvistä syistä voisi olla perusteltua ainoastaan, jos se on tarpeen, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädettyjen sellaisten vaatimusten noudattaminen, joita elinkeinonharjoittajan on noudatettava harjoittaessaan kaupallista toimintaa kyseisessä jäsenvaltiossa. Tällainen lainsäädäntö saattaisi rajoittaa kuluttajien mahdollisuutta saada tiettyjä tavaroita tai palveluja, esimerkiksi kieltämällä tietyn sisällön näyttämisen tietyssä jäsenvaltiossa. Elinkeinonharjoittajia ei pitäisi estää noudattamasta tällaisia vaatimuksia, ja siksi niiden pitäisi voida estää pääsy tai rajoittaa sitä tai ohjata tietyt kuluttajat tai tiettyjen alueiden kuluttajat toiseen verkkorajapintaan, siinä määrin kuin se saattaa olla tästä syystä tarpeellista. Kuluttajalle olisi tältä osin ilmoitettava verkkorajapinnassa estämisen, rajoittamisen tai verkkorajapinnan vaihtoehtoiseen versioon ohjaamisen tarkoituksesta.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tietyissä erityistilanteissa ei voida esittää objektiivisia perusteita minkäänlaiselle yleisten käyttöehtojen soveltamisen kautta tapahtuvalle asiakkaiden erilaiselle kohtelulle asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä, mukaan lukien kieltäytyminen tavaroiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta. Näissä tilanteissa kaikki tällainen syrjintä olisi kiellettävä, ja asiakkailla olisi sen vuoksi oltava oikeus, tässä asetuksessa vahvistetuin erityisin edellytyksin, toteuttaa liiketoimia samoin ehdoin kuin paikalliset asiakkaat, ja heillä olisi oltava täydellinen ja tasapuolinen mahdollisuus saada kaikkia erilaisia tarjottuja tuotteita tai palveluja kansallisuudestaan tai asuin- tai sijoittautumispaikastaan riippumatta. Siksi elinkeinonharjoittajien olisi tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä tämän syrjintäkiellon noudattamisen varmistamiseksi, jos kyseessä oleva asiakas ei muussa tapauksessa voisi nauttia tällaisesta täydellisestä ja tasapuolisesta satavuudesta. Tällaisissa tilanteissa sovellettavaa kieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se estää elinkeinonharjoittajia suuntaamasta toimintaansa eri jäsenvaltioihin tai tietyille asiakasryhmille kohdennetuin tarjouksin ja erilaisin ehdoin, mukaan lukien maakohtaisten verkkorajapintojen perustaminen.

(17)  Tietyissä erityistilanteissa ei voida esittää objektiivisia perusteita minkäänlaiselle yleisten käyttöehtojen soveltamisen kautta tapahtuvalle kuluttajien erilaiselle kohtelulle kuluttajan alkuperämaahan tai asuinpaikkaan liittyvistä syistä, mukaan lukien kieltäytyminen tavaroiden myynnistä, tiettyjen elinkeinonharjoittajan virallisesti ilmoittamien maksutapahtumien hyväksymisestä tai palvelujen tarjoamisesta. Näissä tilanteissa kaikki tällainen syrjintä olisi kiellettävä, ja kuluttajilla olisi sen vuoksi oltava oikeus, tässä asetuksessa vahvistetuin erityisin edellytyksin, toteuttaa liiketoimia samoin ehdoin kuin paikalliset kuluttajat, ja heillä olisi oltava täydellinen ja tasapuolinen mahdollisuus saada kaikkia erilaisia tarjottuja tuotteita tai palveluja alkuperämaastaan tai asuinpaikastaan riippumatta. Siksi elinkeinonharjoittajien olisi tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä tämän syrjintäkiellon noudattamisen varmistamiseksi, jos kyseessä oleva kuluttaja ei muussa tapauksessa voisi nauttia tällaisesta täydellisestä ja tasapuolisesta saatavuudesta.

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Ensimmäinen näistä tilanteista on se, jossa elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta jäsenvaltioon, jossa asiakas asuu. Tässä tilanteessa asiakkaan pitäisi voida ostaa tavaroita täsmälleen samoin ehdoin, mukaan lukien hinta ja tavaroiden toimitusehdot, kuin samanlaiset asiakkaat, jotka asuvat elinkeinonharjoittajan jäsenvaltiossa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että ulkomaisen asiakkaan on noudettava tavara kyseisestä jäsenvaltiosta tai toisesta jäsenvaltiosta, johon elinkeinonharjoittaja toimittaa tavaroita. Tässä tilanteessa ei ole tarpeellista rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi asiakkaan jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta.

(18)  Ensimmäinen näistä tilanteista on se, jossa elinkeinonharjoittaja myy tavaroita mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta jäsenvaltioon, jossa kuluttaja asuu. Tässä tilanteessa kuluttajan pitäisi voida ostaa tavaroita täsmälleen samoin ehdoin, mukaan lukien hinta ja tavaroiden toimitusehdot, kuin samanlaiset kuluttajat, jotka asuvat elinkeinonharjoittajan jäsenvaltiossa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että ulkomaisen kuluttajan on noudettava tavara kyseisestä jäsenvaltiosta tai toisesta jäsenvaltiosta, johon elinkeinonharjoittaja toimittaa tavaroita. Tässä tilanteessa elinkeinonharjoittajalla ei ole velvoitetta kattaa rajat ylittävästä toimituksesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Ei ole myöskään tarpeellista rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi kuluttajan jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Toinen tilanne on se, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita sähköisesti suoritettavia palveluja kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, kuten pilvipalveluja, tiedonvarastointipalveluja, verkkosivujen ylläpitoa tai palomuurien ylläpitoa. Tässä tapauksessa fyysinen toimitus ei ole tarpeen, koska palvelut suoritetaan sähköisesti. Elinkeinonharjoittaja voi ilmoittaa arvonlisäveron ja maksaa sen yksinkertaistetusti neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 282/2011 vahvistettujen arvonlisäveron erityisjärjestelmää (MOSS) koskevien sääntöjen mukaisesti.

(19)  Toinen tilanne on se, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita kuin audiovisuaalisia sähköisesti suoritettavia palveluja, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, kuten verkkoyhteisöpalveluja, pilvipalveluja, tiedonvarastointipalveluja, verkkosivujen ylläpitoa tai palomuurien ylläpitoa. Tässä tapauksessa fyysinen toimitus ei ole tarpeen, koska palvelut suoritetaan sähköisesti. Elinkeinonharjoittaja voi ilmoittaa arvonlisäveron ja maksaa sen yksinkertaistetusti neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 282/2011 vahvistettujen arvonlisäveron erityisjärjestelmää (MOSS) koskevien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa sähköisesti muita kuin audiovisuaalisia tekijänoikeudella suojattuja teoksia tai palveluja, jotka eivät kuulu direktiivin 2010/13/EU soveltamisalaan, mukaan lukien sähkökirjat, ohjelmistot, tietokonepelit ja musiikki, joiden osalta elinkeinonharjoittajalla on oikeudet tai tämä on hankkinut lisenssin tällaisen sisällön käyttämiseen kaikilla kyseessä olevilla alueilla, tätä olisi niin ikään estettävä syrjimästä kuluttajan alkuperämaan tai asuinpaikan perusteella.

Tarkistus     24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Lisäksi tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa palveluja ja asiakas ottaa kyseiset palvelut vastaan elinkeinonharjoittajan tiloissa tai tämän valitsemassa paikassa, joka on eri kuin jäsenvaltio, jonka kansalainen asiakas on tai jossa asiakkaan asuin- tai sijoittautumispaikka sijaitsee, erilaisten yleisten käyttöehtojen soveltamisen tällaisiin perusteisiin liittyvistä syistä ei myöskään pitäisi olla perusteltua. Tällaiset tilanteet koskevat sellaisten palvelujen tarjoamista kuten hotellimajoitus, urheilutapahtumat, autonvuokraus tai musiikkifestivaalien tai huvipuistojen pääsyliput. Tällaisissa tilanteissa elinkeinonharjoittajan ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisessa jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta.

(20)  Lisäksi tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa palveluja ja kuluttaja ottaa kyseiset palvelut vastaan elinkeinonharjoittajan tiloissa tai tämän valitsemassa paikassa, joka on eri kuin jäsenvaltio, jonka kansalainen kuluttaja on tai jossa kuluttajan asuinpaikka on, erilaisten yleisten käyttöehtojen soveltamisen tällaisiin perusteisiin liittyvistä syistä ei myöskään pitäisi olla perusteltua. Tällaiset tilanteet koskevat sellaisten palvelujen tarjoamista kuten hotellimajoitus, urheilutapahtumat, autonvuokraus tai musiikkifestivaalien tai huvipuistojen pääsyliput. Tällaisissa tilanteissa elinkeinonharjoittajan ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisessa jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tämän asetuksen noudattaminen ei aiheuta elinkeinonharjoittajalle mitään tuomioistuimen toimivaltaan tai sovellettavan lainsäädännön eroihin liittyviä lisäkustannuksia missään näissä tilanteissa asetuksissa (EY) N:o 593/2008 ja (EU) N:o 1215/2012 vahvistettujen sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien säännösten nojalla, kun elinkeinonharjoittaja ei harjoita toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai se ei suuntaa toimintaansa sinne tai kun asiakas ei ole kuluttaja. Jos elinkeinonharjoittaja sitä vastoin harjoittaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai suuntaa toimintaansa sinne, elinkeinonharjoittaja on ilmaissut aikomuksensa solmia kauppasuhteita kyseisen jäsenvaltion kuluttajiin ja on siten pystynyt ottamaan huomioon tällaiset kustannukset.

(21)  Tämän asetuksen noudattaminen ei aiheuta elinkeinonharjoittajalle mitään tuomioistuimen toimivaltaan tai sovellettavan lainsäädännön eroihin liittyviä lisäkustannuksia missään näissä tilanteissa asetuksissa (EY) N:o 593/2008 ja (EU) N:o 1215/2012 vahvistettujen sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien säännösten nojalla, kun elinkeinonharjoittaja ei harjoita toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai ei aktiivisesti suuntaa toimintaansa sinne tai kun asiakas ei ole kuluttaja. Jos elinkeinonharjoittaja sitä vastoin harjoittaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai suuntaa toimintaansa sinne, muun muassa käyttämällä tiettyä kieltä – kielestä riippuen mahdollisesti yhdessä muiden kriteerien kanssa – tai viittaamalla tiettyyn valuuttaan tai näkyvyydellä paikallisten hakukoneiden tuloksissa, ilmaisten aikomuksensa solmia kauppasuhteita kyseisen jäsenvaltion kuluttajiin, tämän olisi voitava ottaa huomioon tällaiset kustannukset. Tämän asetuksen mukaista syrjintäkieltoa ei kuitenkaan pitäisi tulkita velvoitteeksi toimittaa tavaroita yli rajojen toiseen jäsenvaltioon, jos elinkeinonharjoittaja ei muuten tarjoaisi kuluttajilleen mahdollisuutta tällaiseen toimitukseen, eikä velvoitteeksi hyväksyä tavaroiden palautuksia toisessa jäsenvaltiossa tai vastata tähän liittyvistä lisäkustannuksista, jos elinkeinonharjoittajalla ei muuten olisi tällaista velvoitetta.

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Neuvoston direktiivin 2006/112/EY27 XII osaston 1 luvussa säädetyn erityisjärjestelmän piiriin kuuluvien elinkeinonharjoittajien ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Kun tällaiset elinkeinonharjoittajat tarjoavat sähköisesti suoritettavia palveluja, kielto soveltaa erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä merkitsisi vaatimusta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisten jäsenvaltioiden alv:n huomioon ottamiseksi ja voisi aiheuttaa lisäkustannuksia, mikä olisi kohtuuton rasite, kun otetaan huomioon kyseisten elinkeinonharjoittajien koko ja ominaispiirteet. Nämä elinkeinonharjoittajat olisi siksi vapautettava kyseisen kiellon noudattamisesta niin pitkäksi aikaa kun tällaista järjestelmää sovelletaan.

(22)  Neuvoston direktiivin 2006/112/EY27 XII osaston 1 luvussa säädetyn erityisjärjestelmän piiriin kuuluvien elinkeinonharjoittajien ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Kun tällaiset elinkeinonharjoittajat tarjoavat sähköisesti suoritettavia palveluja, kielto soveltaa erilaisia yleisiä käyttöehtoja kuluttajan asuinmaahan tai asuinpaikkaan liittyvistä syistä merkitsisi vaatimusta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisten jäsenvaltioiden alv:n huomioon ottamiseksi ja voisi aiheuttaa lisäkustannuksia, mikä olisi kohtuuton rasite, kun otetaan huomioon kyseisten elinkeinonharjoittajien koko ja ominaispiirteet. Nämä elinkeinonharjoittajat olisi siksi vapautettava kyseisen kiellon noudattamisesta niin pitkäksi aikaa kuin tällaista järjestelmää sovelletaan.

_________________

_________________

27 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

27 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Kaikissa näissä tilanteissa elinkeinonharjoittajia voidaan joissain tapauksissa estää myymästä tavaroita tai tarjoamasta palveluja tietyille asiakkaille tai tiettyjen alueiden asiakkaille asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyn erityisen kiellon tai vaatimuksen seurauksena. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan myös vaatia unionin oikeuden mukaisesti, että elinkeinonharjoittajat noudattavat joitain kirjojen hinnoittelua koskevia sääntöjä. Elinkeinonharjoittajia ei pitäisi estää noudattamasta tällaista lainsäädäntöä niin pitkälle kuin se on tarpeellista.

(23)  Näissä tilanteissa elinkeinonharjoittajia voidaan joissain tapauksissa estää myymästä tavaroita tai tarjoamasta palveluja tietyille kuluttajille tai tiettyjen alueiden kuluttajille unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyn erityisen kiellon tai vaatimuksen seurauksena. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan myös vaatia unionin oikeuden mukaisesti, että elinkeinonharjoittajat noudattavat joitain kirjojen hinnoittelua koskevia sääntöjä. Lisäksi jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan vaatia, että myös sähköisesti suoritettaville palveluille ja sähköisesti luovutettaville julkaisuille olisi myönnettävä sama edullinen arvonlisäverokohtelu kuin kaikenlaisilla fyysisillä alustoilla oleville julkaisuille, kuten neuvoston direktiivissä direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta on säädetty kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta. Elinkeinonharjoittajia ei pitäisi estää noudattamasta tällaista lainsäädäntöä niin pitkälle kuin se on tarpeellista ja niin kauan kuin noudatetaan unionin periaatteita ja lainsäädäntöä ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet.

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kilpailusääntöjen, erityisesti SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan, soveltamiseen. Komission asetuksessa (EU) N:o 330/201029 tarkoitettuja sopimuksia, joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan velvollisuus olla harjoittamatta passiivista myyntiä tietyille asiakkaille tai tiettyjen alueiden asiakkaille, pidetään yleensä kilpailua rajoittavina eikä niitä voida tavallisesti vapauttaa SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 artiklassa määrätystä kiellosta. Vaikka ne eivät kuuluisikaan SEUT-sopimuksen 101 artiklan soveltamisalaan, ne haittaavat tämän asetuksen soveltamisen yhteydessä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja niitä voidaan käyttää tämän asetuksen säännösten kiertämiseen. Tällaisten sopimusten tai muiden passiiviseen myyntiin liittyvien sopimusten, joissa elinkeinonharjoittajan edellytetään toimivan tämän asetuksen vastaisesti, asiaa koskevien säännösten olisi siksi oltava mitättömiä. Tämä asetus ja erityisesti sen tavaroiden tai palvelujen saatavuutta koskevat säännökset eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa asetuksessa (EU) N:o 330/2010 tarkoitettuihin sopimuksiin, joilla rajoitetaan aktiivista myyntiä.

(26)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kilpailusääntöjen, erityisesti SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan, soveltamiseen. Komission asetuksessa (EU) N:o 330/201029 tarkoitettuja sopimuksia, joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan velvollisuus olla harjoittamatta passiivista myyntiä tietyille kuluttajille tai tiettyjen alueiden kuluttajille, pidetään yleensä kilpailua rajoittavina eikä niitä voida tavallisesti vapauttaa SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 artiklassa määrätystä kiellosta. Vaikka ne eivät kuuluisikaan SEUT-sopimuksen 101 artiklan soveltamisalaan, ne haittaavat tämän asetuksen soveltamisen yhteydessä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja niitä voidaan käyttää tämän asetuksen säännösten kiertämiseen. Tällaisten sopimusten tai muiden passiiviseen myyntiin liittyvien sopimusten, joissa elinkeinonharjoittajan edellytetään toimivan tämän asetuksen vastaisesti, asiaa koskevien säännösten olisi siksi oltava mitättömiä. Tämä asetus ja erityisesti sen tavaroiden tai palvelujen saatavuutta koskevat säännökset eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa asetuksessa (EU) N:o 330/2010 tarkoitettuihin sopimuksiin, joilla rajoitetaan aktiivista myyntiä.

_________________

_________________

29 Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EUVL L 102, 23.4.2010, s. 1).

29 Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EUVL L 102, 23.4.2010, s. 1).

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tehokkaiden toimien toteuttamisesta tämän asetuksen säännösten soveltamisen seuraamiseksi ja niiden noudattamisen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että elinkeinonharjoittajille voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, jos tätä asetusta rikotaan.

(27)  Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä yksi tai useampi vastuussa oleva elin, jolla on tarvittavat valtuudet toteuttaa tehokkaita toimia tämän asetuksen säännösten soveltamisen seuraamiseksi ja niiden noudattamisen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että elinkeinonharjoittajille voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, jos tätä asetusta rikotaan.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Kuluttajien olisi voitava saada asiasta vastaavilta viranomaisilta apua, joka helpottaa tämän asetuksen soveltamisesta johtuvien riita-asioiden ratkaisua elinkeinonharjoittajien kanssa, muun muassa yhtenäisen valituslomakkeen avulla.

(28)  Kuluttajien olisi voitava saada asiasta vastaavilta elimiltä apua, joka helpottaa tämän asetuksen soveltamisesta johtuvien riita-asioiden ratkaisua elinkeinonharjoittajien kanssa, muun muassa yhtenäisen valituslomakkeen avulla.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Tätä asetusta olisi arvioitava säännöllisesti, jotta siihen voidaan tarvittaessa ehdottaa muutoksia. Ensimmäisessä arvioinnissa olisi keskityttävä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn kiellon mahdolliseen laajentamiseen sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä oleville alueille.

(29)  Tätä asetusta olisi arvioitava säännöllisesti, jotta siihen voidaan tarvittaessa ehdottaa muutoksia. Ensimmäisessä arvioinnissa olisi keskityttävä tarkastelemaan tilanteita, joissa erilaista kohtelua ei voida perustella direktiivin 2006/123/EY nojalla, ja erityisesti 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen mahdolliseen laajentamiseen sähköisesti suoritettaviin palveluihin ja aineettomiin hyödykkeisiin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen sellaisiin tekijänoikeudella suojattuihin audiovisuaalisiin teoksiin ja palveluihin ja sellaiseen muuhun suojattuun aineistoon, joiden osalta elinkeinonharjoittajalla on oikeudet tai tämä on hankkinut lisenssin tällaisen sisällön käyttämiseen kaikilla kyseessä olevilla alueilla, ja niiden käytön mahdollistaminen, kunnes on toteutettu kyseisiin palveluihin vaikuttavan lainsäädännön kattava uudelleentarkastelu sen laajentamiseksi mahdollisesti koskemaan muita tapauksia ja otettu huomioon kuluttajahintojen ja ostovoiman kehitys sisämarkkinoilla tämän asetuksen jälkeen. Siinä olisi lisäksi otettava huomioon jäsenvaltioissa tapahtunut oikeudellinen ja teknologinen kehitys tekijänoikeuden uudistuksessa, audiovisuaalisten palvelujen alalla ja verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden tarjoamisessa tilaajille, jotka eivät tilapäisesti oleskele asuinjäsenvaltiossaan. Ensimmäisessä arvioinnissa olisi myös harkittava tämän asetuksen soveltamisalan mahdollista laajentamista koskemaan rahoituspalveluja, kuljetuspalveluja tai terveydenhuoltopalveluja. Audiovisuaalisten palvelujen tarjoajien olisi tulevaisuudessa tehtävä yhteistyötä arvioinnissa, jotta voitaisiin selvittää, johtaisiko kyseisten palvelujen sisällyttäminen tämän asetuksen soveltamisalaan nykyisin käytössä olevia tehokkaampien liiketoimintamallien kehittymiseen.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon helpottamiseksi myös näiden sääntöjen osalta olisi oltava käytettävissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2006/200430 säädetty mekanismi, jolla varmistetaan toimivaltaisten viranomaisten rajat ylittävä yhteistyö. Koska asetusta (EY) N:o 2006/2004 sovelletaan kuitenkin vain kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön osalta, näiden toimenpiteiden pitäisi olla käytettävissä ainoastaan silloin, kun asiakas on kuluttaja. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2006/2004 olisi muutettava.

(30)  Tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon helpottamiseksi myös näiden sääntöjen osalta olisi oltava käytettävissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2006/200430 säädetty mekanismi, jolla varmistetaan toimivaltaisten viranomaisten rajat ylittävä yhteistyö. Koska asetusta (EY) N:o 2006/2004 sovelletaan kuitenkin vain kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön osalta, asetusta (EY) N:o 2006/2004 olisi muutettava.

_________________

_________________

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) (EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) (EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1).

Tarkistus     33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Koska tavoitteena on puuttua tehokkaasti asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaan suoraan ja välilliseen syrjintään, tämän tavoitteen saavuttamiseksi on asianmukaista antaa asetus, jota sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeellista, jotta voidaan varmistaa syrjimättömyyssääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa sekä niiden yhtäaikainen voimaantulo. Vain asetuksella voidaan varmistaa tarvittava selkeys, yhdenmukaisuus ja oikeusvarmuus, jotta asiakkaat voivat saada täyden hyödyn näistä säännöistä.

(33)  Koska tavoitteena on puuttua tehokkaasti kuluttajan alkuperämaahan tai asuinpaikkaan perustuvaan suoraan ja välilliseen syrjintään, tämän tavoitteen saavuttamiseksi on asianmukaista antaa asetus, jota sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeellista, jotta voidaan varmistaa syrjimättömyyssääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa sekä niiden yhtäaikainen voimaantulo. Vain asetuksella voidaan varmistaa tarvittava selkeys, yhdenmukaisuus ja oikeusvarmuus, jotta kuluttajat voivat saada täyden hyödyn näistä säännöistä.

Tarkistus     34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli ehkäistä asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa ja välillistä syrjintää, mukaan lukien maarajoitukset, liiketoimissa elinkeinonharjoittajien kanssa unionin alueella, koska ongelma on luonteeltaan rajat ylittävä eikä voimassa oleva oikeudellinen kehys ole riittävän selkeä, vaan tavoite voidaan sen laajuuden ja sisämarkkinoilla käytävään kauppaan mahdollisesti kohdistuvan vaikutuksen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(34)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli ehkäistä kuluttajan alkuperämaahan tai asuinpaikkaan perustuvaa suoraa ja välillistä syrjintää, mukaan lukien maarajoitukset, liiketoimissa elinkeinonharjoittajien kanssa unionin alueella, koska ongelma on luonteeltaan rajat ylittävä eikä voimassa oleva oikeudellinen kehys ole riittävän selkeä, vaan tavoite voidaan sen laajuuden ja sisämarkkinoilla käytävään kauppaan mahdollisesti kohdistuvan vaikutuksen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tässä asetuksessa pyritään erityisesti varmistamaan perusoikeuskirjan 16 ja 17 artiklan täysimääräinen noudattaminen,

(35)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tässä asetuksessa pyritään erityisesti varmistamaan perusoikeuskirjan 11, 16 ja 17 artiklan täysimääräinen noudattaminen,

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tarkoitus ja soveltamisala

Kohde ja soveltamisala

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä asetuksella pyritään edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa tai välillistä syrjintää.

1.  Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saavuttaa kuluttajansuojan korkea taso estämällä kuluttajien alkuperämaahan tai asuinpaikkaan perustuvat suorat tai välilliset maarajoitukset. Tässä asetuksessa määritellään tilanteet, joissa erilaisia käytön edellytyksiä ei voida perustella objektiivisin perustein direktiivin 2006/123/EY 20 artiklan 2 kohdan säännösten nojalla.

Jos tämän asetuksen säännökset ovat ristiriidassa direktiivin 2006/123/EY 20 artiklan 2 kohdan säännösten kanssa, sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä. Direktiivin 2006/123/EY 20 artiklan 2 kohtaa sovelletaan edelleen täysimääräisesti tilanteisiin, joita tämä asetus ei kata ja jotka kuuluvat direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama kuin se jäsenvaltio, jossa asiakkaan asuinpaikka tai sijoittautumispaikka sijaitsee;

a)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja, myös muita kuin audiovisuaalisia tekijänoikeudella suojattuja teoksia ja palveluja, tai aikoo tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama kuin se jäsenvaltio, jossa kuluttajan asuinpaikka sijaitsee;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo tehdä niin samassa jäsenvaltiossa kuin se, jossa asiakkaan asuinpaikka tai sijoittautumispaikka sijaitsee, mutta asiakas on toisen jäsenvaltion kansalainen;

b)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja, myös muita kuin audiovisuaalisia tekijänoikeudella suojattuja teoksia ja palveluja, tai aikoo tehdä niin samassa jäsenvaltiossa kuin se, jossa kuluttajan asuinpaikka sijaitsee, mutta kuluttaja on toisen jäsenvaltion kansalainen;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa asiakas oleskelee väliaikaisesti ilman, että asiakkaan asuinpaikka tai sijoittautumispaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

c)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja, myös muita kuin audiovisuaalisia tekijänoikeudella suojattuja teoksia ja palveluja, tai aikoo tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja oleskelee väliaikaisesti ilman, että kuluttajan asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus     41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämä asetus ei vaikuta yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin säädöksiin. Tämän asetuksen noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, että elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

5.  Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien unionin säädösten soveltamista. Tämän asetuksen pelkän noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, että elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Erityisesti silloin, kun elinkeinonharjoittaja 3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti toimiessaan ei estä tai rajoita kuluttajien pääsyä verkkorajapintaansa, ei ohjaa heitä verkkorajapintansa muuhun versioon kuin siihen, johon kyseinen kuluttaja alun perin yritti päästä, tämän alkuperämaasta tai asuinpaikasta riippumatta, eikä sovella erilaisia yleisiä käyttöehtoja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa, kyseisen toimijan ei voida yksinomaan näistä syistä katsoa aktiivisesti suuntaavan toimintaansa siihen jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on. Tätä ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun sellaisten muiden lisäseikkojen olemassaolo, jotka menevät pelkkää pakollisten säännösten noudattamista pidemmälle, viittaa siihen, että elinkeinonharjoittaja suuntaa kaupallista tai elinkeinotoimintaansa tällaiseen jäsenvaltioon.

Tarkistus     42

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’asiakkaalla’ kuluttajaa tai yritystä, joka on jäsenvaltion kansalainen ja jonka asuinpaikka tai sijoittautumispaikka on jäsenvaltiossa ja joka aikoo ostaa tai ostaa tavaran tai palvelun unionissa muussa tarkoituksessa kuin jälleenmyyntiä varten;

Poistetaan.

Tarkistus     43

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, mukaan lukien myyntihinnat, joilla säännellään asiakkaiden mahdollisuuksia saada elinkeinonharjoittajan myyntiin tarjoamia tavaroita tai palveluja ja jotka elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen tietoon tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta;

d)  ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, mukaan lukien myyntihinnat, joilla säännellään kuluttajien mahdollisuuksia saada elinkeinonharjoittajan myyntiin tarjoamia tavaroita tai palveluja ja jotka elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen tietoon tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ole tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta;

Tarkistus     44

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’tavaralla’ aineellista irtainta esinettä, lukuun ottamatta esineitä, jotka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla; tässä asetuksessa tarkoitettuina tavaroina pidetään myös vettä, kaasua ja sähköä, jos niitä pidetään kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä;

e)  ’tavaralla’ aineellista irtainta esinettä, lukuun ottamatta esineitä, jotka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla;

Tarkistus     45

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan lukien verkkosivut ja sovellukset, jonka kautta asiakkailla on pääsy elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja koskevien liiketoimien suorittamiseksi;

f)  ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan lukien verkkosivut ja sovellukset, jonka kautta kuluttajilla on pääsy elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja koskevien liiketoimien suorittamiseksi;

Tarkistus     46

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  ’maarajoituksella’ perusteetonta pääsyn rajoittamista tiettyihin verkkorajapintoihin käyttämällä teknisiä toimenpiteitä tai muulla tavoin maantieteellisistä syistä.

Tarkistus     47

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin estää tai rajoittaa asiakkaiden pääsyä verkkorajapintaansa asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä.

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin estää tai rajoittaa kuluttajien pääsyä verkkorajapintaansa kuluttajan alkuperämaahan tai asuinpaikkaan liittyvistä syistä.

Tarkistus     48

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä ohjata asiakkaita verkkorajapintansa versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, käytetyn kielen tai muiden ominaispiirteiden suhteen siitä verkkorajapinnasta, johon asiakas alun perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei asiakas anna nimenomaista suostumustaan ennen tällaista ohjaamista verkkorajapinnan toiseen versioon.

Elinkeinonharjoittajat eivät saa kuluttajan alkuperämaahan tai asuinpaikkaan liittyvistä syistä ohjata kuluttajia verkkorajapintansa versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, käytetyn kielen tai muiden ominaispiirteiden suhteen siitä verkkorajapinnasta, johon kuluttaja alun perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä versiosta pelkästään tietyn alkuperämaan tai asuinpaikan omaaville kuluttajille tarkoitetun, ellei kuluttaja ole antanut nimenomaista suostumustaan ennen tällaista ohjaamista verkkorajapinnan toiseen versioon verkkorajapinnasta, johon kuluttaja alun perin yritti päästä.

Tarkistus     49

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan toiseen versioon hänen nimenomaisesta suostumuksestaan, verkkorajapinnan alkuperäisen version on pysyttävä helposti kyseisen asiakkaan saatavilla.

Jos kuluttaja ohjataan verkkorajapinnan toiseen versioon hänen nimenomaisesta suostumuksestaan, verkkorajapinnan sen version, johon kuluttaja aluksi yritti päästä, on pysyttävä helposti kyseisen kuluttajan saatavilla.

Tarkistus     50

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen asiakkaiden tai tiettyjen alueiden asiakkaiden pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa verkkorajapinnan toiseen versioon on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädetyn vaatimuksen noudattaminen.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen kuluttajien tai tiettyjen alueiden kuluttajien elinkeinonharjoittajan verkkorajapintaan pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa verkkorajapinnan toiseen versioon on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädetyn elinkeinonharjoittajan toimintaan sovellettavan vaatimuksen noudattaminen.

Tarkistus     51

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun elinkeinonharjoittaja estää asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita verkkorajapinnan toiseen versioon 4 kohdan mukaisesti, elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä siinä verkkorajapinnassa käytetyllä kielellä, johon asiakas alun perin yritti päästä.

4.  Kun elinkeinonharjoittaja estää kuluttajien pääsyn verkkorajapintaan tai rajoittaa sitä tai ohjaa kuluttajia verkkorajapinnan toiseen versioon 3 kohdan mukaisesti, elinkeinonharjoittajan on esitettävä kuluttajalle selkeät perustelut ja selitys. Perustelut on esitettävä siinä verkkorajapinnassa käytetyllä kielellä, johon kuluttaja alun perin yritti päästä.

Tarkistus     52

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä seuraavissa tilanteissa:

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa erilaisia yleisiä käyttöehtoja kuluttajan alkuperämaahan tai asuinpaikkaan liittyvistä syistä, jos

Tarkistus     53

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta asiakkaan jäsenvaltioon;

a)  elinkeinonharjoittaja myy tavaroita mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta kuluttajan jäsenvaltioon, vaan ne noudetaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä sovitusta paikasta, jossa elinkeinonharjoittaja toimii;

Tarkistus     54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita sähköisesti suoritettavia palveluita kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen;

b)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita sähköisesti suoritettavia palveluja kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on myynti muussa kuin aineellisessa muodossa tai pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa sähköisesti suoritettavia muita kuin audiovisuaalisia palveluja tai palveluja, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen sellaisiin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja sellaiseen muuhun suojattuun aineistoon, joiden osalta elinkeinonharjoittajalla on oikeudet tai tämä on hankkinut lisenssin tällaisen sisällön käyttämiseen kaikilla kyseessä olevilla alueilla, ja niiden käytön mahdollistaminen;

Tarkistus     56

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluja, ja kyseiset palvelut tarjotaan asiakkaalle elinkeinonharjoittajan tiloissa tai fyysisessä paikassa, jossa elinkeinonharjoittaja toimii, eri jäsenvaltiossa kuin se, jonka kansalainen asiakas on tai jossa asiakkaan asuin- tai sijoittautumispaikka on.

c)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluja, ja kyseiset palvelut tarjotaan kuluttajalle elinkeinonharjoittajan tiloissa tai fyysisessä paikassa, jossa elinkeinonharjoittaja toimii, eri jäsenvaltiossa kuin se, jonka kansalainen kuluttaja on tai jossa kuluttajan asuinpaikka on.

Tarkistus     57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei estä elinkeinonharjoittajia tarjoamasta yleisiä käyttöehtoja, myyntihinnat mukaan lukien, jotka vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen tai jotka tarjotaan tietyn alueen kuluttajille tai tietyille kuluttajaryhmille.

Tarkistus     58

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Elinkeinonharjoittajilla on mahdollisuus olla toimittamatta tavaroita tai tarjoamatta palveluja yli rajojen tapauksissa, joissa toimittaminen tai tarjoaminen aiheuttaa lisäkustannuksia ja/tai edellyttää elinkeinonharjoittajalta lisäjärjestelyjä.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta siltä osin kuin unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetty erityinen säännös estää elinkeinonharjoittajaa myymästä tavaroita tai tarjoamasta palveluja tietyille asiakkaille tai tiettyjen alueiden asiakkaille.

Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa sovelletaan ottaen huomioon unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyt erityiset säännökset, joilla estetään elinkeinonharjoittajaa myymästä tavaroita tai tarjoamasta palveluja tietyille kuluttajille tai tiettyjen alueiden kuluttajille.

Tarkistus     60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kirjojen myynnin osalta 1 kohdassa vahvistettu kielto ei estä elinkeinonharjoittajia soveltamasta eri hintoja tiettyjen alueiden asiakkaisiin siltä osin kuin niiden edellytetään tekevän näin unionin oikeuden mukaisen jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla.

Kirjojen myynnin osalta 1 kohdassa vahvistettua kieltoa sovelletaan rajoittamatta hinnoittelua koskevan unionin oikeuden mukaisen erityislainsäädännön soveltamista jäsenvaltioissa.

Tarkistus     61

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Tämä asetus ei vaikuta tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alalla sovellettaviin sääntöihin.

Perustelu

Pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistamisen olisi edelleen jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Näin estetään päällekkäisyys muun EU:n lainsäädännön kanssa.

Tarkistus     62

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan, maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä syistä minkäänlaisessa tavaroiden myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, kun

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa soveltaa erilaisia maksuehtoja kuluttajan alkuperämaahan tai asuinpaikkaan, maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä syistä minkäänlaisessa tavaroiden myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, kun

Tarkistus     63

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sopimukset, joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan passiivista myyntiä koskevia velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat mitättömiä.

Määräykset, joilla elinkeinonharjoittajille asetetaan asetuksessa (EU) N:o 330/2010 tarkoitettuja passiivista myyntiä koskevia velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat mitättömiä.

Tarkistus     64

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus     65

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista seuraamuksista on ilmoitettava komissiolle, ja ne on julkistettava komission verkkosivustolla.

Tarkistus     66

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän asetuksen arvioinnista viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden vuoden välein. Kertomukseen on tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, teknisen ja taloudellisen kehityksen valossa.

1.  Komissio arvioi viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja tämän jälkeen tarvittaessa ja vähintään neljän vuoden välein tämän asetuksen soveltamista oikeudellisen, teknisen ja taloudellisen kehityksen valossa ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomukseen on tapauksen mukaan liityttävä lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen uudelleentarkastelusta.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun kertomukseen on sisällyttävä arviointi tämän asetuksen soveltamisalan mahdollisesta laajentamisesta ja erityisesti 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun kiellon laajentamisesta sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sekä muihin aloihin, kuten musiikkiin, sähkökirjoihin, peleihin ja/tai ohjelmistoihin.

 

Kertomuksessa on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yrityksiin ja uusyrityksiin mahdollisesti kohdistuviin taloudellisiin vaikutuksiin ja tämän artiklan 7 artiklassa tarkoitettujen kansallisten täytäntöönpanon valvontaa koskevien toimenpiteiden tehokkuuteen sekä keskityttävä henkilötietojen käyttöön ja suojaan.

Tarkistus     67

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ensimmäisessä arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä kieltoa sovellettava myös sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä oleville alueille.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ensimmäisessä arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko tämän asetuksen soveltamisalaa laajennettava kattamaan muita aloja, kuten rahoitus- ja kuljetuspalvelut, sähköisen viestinnän palvelut sekä terveydenhuolto- ja audiovisuaaliset palvelut, edellyttäen, että elinkeinonharjoittajalla on oikeudet tai tämä on hankkinut lisenssin sellaisten sähköisesti suoritettavien audiovisuaalisten teosten, aineettomien hyödykkeiden tai palvelujen, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, käyttämiseen kaikilla kyseessä olevilla alueilla.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sen 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2018.

Poistetaan.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

9.6.2016

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

19.1.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

12.9.2016

Valiokuntakäsittely

29.11.2016

31.1.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

3

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eugen Freund, Maria Noichl

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

14

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL Group

PPE

S&D

Verts/ALE Group

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Pavel Svoboda

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl

Max Andersson, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

PPE

Isabella Adinolfi

Marie-Christine Boutonnet

Angelika Niebler

4

0

ECR

PPE

Sajjad Karim

Daniel Buda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.1.2017)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Valmistelija: Eva Kaili

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla on olennainen osa sen varmistamista, että kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat toteuttaa kaupallisia liiketoimia ilman perusteetonta syrjintää.

Asetuksessa elinkeinonharjoittajille asetetaan sitovia velvoitteita asetuksen voimaantulopäivästä alkaen, jotta asiakkaat voivat käyttää ja ostaa tuotteita ja jotta ehkäistään asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan taikka maksupalveluun perustuvan syrjinnän vaikutukset. Sen tarkoituksena on poistaa sähköisen kaupankäynnin perusteettomia esteitä ja toimia ratkaisevana askeleena digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisessa.

Sen lisäksi, että asetuksella poistetaan esteitä, jotka johtavat perusteettomaan syrjintään, sillä selkeytetään, että yritysten ei ole pakko toimia kaikkialla Euroopassa. Asetuksessa tunnustetaan, että yritysten velvoitetta toimittaa palvelua asiakkaille oman toiminta-alueensa ulkopuolelle on täsmennettävä. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta vältetään lisätaakan tuottaminen elinkeinonharjoittajille.

Asetuksessa todetaan lisäksi, että todellisten digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen kaikille kansalaisille on tärkeää, ja siinä osoitetaan suuntaa muille merkittäville lakiuudistuksille, jotka on tehtävä, muun muassa tekijänoikeusuudistus, audiovisuaalialan uudistus ja verouudistus. Samoja periaatteita olisi noudatettava, jotta voidaan toteuttaa käyttäjä- ja yritysystävälliset digitaaliset sisämarkkinat.

Lausunnolla pyritään parantamaan ja selkeyttämään useita kohtia jäljempänä kuvatulla tavalla.

Asetuksen sisältö ja soveltamisala

Asetuksen soveltamisala on sovitettu yhteen direktiivin 2006/123/EY soveltamisalan kanssa, jotta voidaan varmistaa oikeudellinen jatkuvuus ja varmuus elinkeinonharjoittajille ja asiakkaille. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät muut kuin taloudelliset yleishyödylliset palvelut, liikennepalvelut, audiovisuaaliset palvelut, rahapelitoiminta, terveydenhuoltopalvelut sekä tietyt sosiaalipalvelut. Tekijänoikeudella suojatun aineiston ja audiovisuaalisen sisällön osalta on tärkeää, että uudistukset voidaan toteuttaa ennen kuin arvioidaan, hyödyttäisikö niiden mahdollinen sisällyttäminen sekä kuluttajia että alan toimijoita.

Pääsy verkkorajapintoihin

Verkkorajapintoihin pääsyn estämistä ja ohjaamista toiseen versioon pidetään käytäntönä, joka turhauttaa asiakkaita, ja ehdotuksessa ongelma ratkaistaan siten, että asiakkaat pääsisivät haluamiinsa verkkorajapintoihin kaikkina aikoina ja riippumatta maantieteellisestä sijainnistaan.

Asiakkaiden syrjintä asuinpaikan perusteella

Erilaisten ehtojen soveltaminen asiakkaisiin asuinpaikkaan perustuvan syrjinnän tuloksena on kielletty. Asetuksen säännösten noudattamista ei olisi kuitenkaan pidettävä rajoituksena elinkeinonharjoittajien oikeudelle kehittää liiketoimintaansa eri jäsenvaltioissa kohdennetuin tarjouksin ja erilaisin ehdoin sillä edellytyksellä, että ulkomainen asiakas voisi käyttää näitä tuotteita ja palveluita samoin sopimuksiin perustuvin oikeuksin ja velvollisuuksin, joita sovelletaan kansallisiin liiketoimiin. Lisäksi tämän asetuksen noudattaminen ei merkitse velvollisuutta toimittaa tavaroita rajojen yli eikä velvollisuutta suostua niiden palauttamiseen asiakkaan asuin- tai sijoittautumispaikasta.

Syrjintä maksujen yhteydessä

Asetuksen säännösten mukaan elinkeinonharjoittajat eivät voi kieltäytyä maksuvälineestä tai muulla tavoin harjoittaa maksuvälinettä koskevaa syrjintää. Yksityiskohtaisemmin ja korttipohjaisten maksuvälineiden osalta, kun tietty maksutuotemerkki ja -laji on hyväksytty, elinkeinonharjoittaja on velvoitettu hyväksymään sama tuotemerkki ja laji maksumenetelmän alkuperämaasta riippumatta. Tällainen säännös ei velvoita elinkeinonharjoittajia hyväksymään kaikkia korttipohjaisia maksuvälineitä.

Täytäntöönpano ja asiakastuki

On ehdotettu, että jäsenvaltiot nimittävät elimiä varmistamaan asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon ja että nämä elimet myös auttavat asiakkaita tarvittaessa.

Asetuksen uudelleentarkastelu

Ensimmäinen uudelleentarkastelu on hyvin tärkeä, sillä komission olisi arvioitava ehdotuksen soveltamisalaa ja soveltamista ottaen huomioon tekijänoikeuksien, verotuksen, audiovisuaalisten palvelujen ja verkkosisällön siirrettävyyden alalla tapahtunut oikeudellinen kehitys.

Soveltamispäivä

Tätä asetusta sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua sen julkaisupäivästä, jotta kuluttajat voivat hyötyä perusteetonta syrjintää aiheuttavien esteiden poistamisesta.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan (N:o 1) kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa,

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan (N:o 2) toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta,

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta voitaisiin varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta alueena, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla muun muassa tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on taattu, valtioiden asettamien esteiden poistaminen pelkästään jäsenvaltioiden välisin toimin ei riitä. Tällaisen esteiden poistamisen voivat mitätöidä yksityiset osapuolet, jotka asettavat sisämarkkinavapauksien kanssa ristiriidassa olevia esteitä. Näin tapahtuu, kun yhdessä jäsenvaltiossa toimivat elinkeinonharjoittajat estävät pääsyn verkkorajapintoihinsa, kuten verkkosivuille ja sovelluksiin, tai rajoittavat sitä sellaisten toisesta jäsenvaltiosta tulevien asiakkaiden osalta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia (tästä käytännöstä käytetään nimitystä maarajoitukset). Tästä on kyse myös sellaisissa eräiden elinkeinonharjoittajien harjoittamissa toimissa, joissa ne soveltavat erilaisia tavaroidensa ja palveluidensa saatavuutta koskevia yleisiä ehtoja toisesta jäsenvaltiosta tuleviin asiakkaisiin sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Vaikka tällaiselle erilaiselle kohtelulle voi joissain tapauksissa olla objektiiviset perusteet, muissa tapauksissa elinkeinonharjoittajat epäävät sellaisilta kuluttajilta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia, mahdollisuuden saada tavaroita tai palveluita tai soveltavat tässä suhteessa erilaisia ehtoja puhtaasti kaupallisista syistä.

(1)  Jotta voitaisiin varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta alueena, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla muun muassa tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on taattu, valtioiden asettamien esteiden poistaminen pelkästään jäsenvaltioiden välisin toimin ei riitä. Tällaisen esteiden poistamisen voivat mitätöidä yksityiset osapuolet, jotka asettavat sisämarkkinavapauksien kanssa ristiriidassa olevia eri tyyppisiä ja eri muodossa olevia esteitä. Näin tapahtuu, kun yhdessä jäsenvaltiossa toimivat elinkeinonharjoittajat estävät pääsyn verkkorajapintoihinsa, kuten verkkosivuille ja sovelluksiin, tai rajoittavat sitä sellaisten toisesta jäsenvaltiosta tulevien asiakkaiden osalta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia (tästä käytännöstä käytetään nimitystä maarajoitukset). Tästä on kyse myös sellaisissa eräiden elinkeinonharjoittajien harjoittamissa toimissa, joissa ne soveltavat erilaisia tavaroidensa ja palveluidensa saatavuutta koskevia yleisiä ehtoja toisesta jäsenvaltiosta tuleviin asiakkaisiin sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Vaikka tällaiselle erilaiselle kohtelulle voi poikkeustapauksissa olla objektiiviset perusteet, muissa tapauksissa elinkeinonharjoittajat epäävät sellaisilta kuluttajilta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia, mahdollisuuden saada tavaroita tai palveluita tai soveltavat tässä suhteessa erilaisia ehtoja muista kuin objektiivisista syistä. Komission vaikutustenarviointia varten tehtyjen arvioiden mukaan perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan sisämarkkinoilla perustuvien syrjinnän muotojen poistaminen voisi lisätä markkinoiden kokoa 1,1 prosentilla ja laskea hintoja keskimäärin 0,5–0,6 prosenttia. Komission suorittaman sidosryhmien kuulemisen tulokset osoittavat, että siten voitaisiin myös vähentää asiakkaiden turhautumista, joka johtuu usein perusteettomista maarajoituksista.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Näin tehdessään elinkeinonharjoittajat jakavat sisämarkkinat keinotekoisesti sisäisten rajojen mukaan ja haittaavat tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, mikä rajoittaa kuluttajien oikeuksia ja estää heitä hyötymästä laajemmasta valinnanvapaudesta ja parhaista mahdollisista ehdoista. Tällaiset syrjivät käytännöt ovat tärkeä tekijä, joka vaikuttaa rajat ylittävien liiketoimien suhteellisen alhaiseen määrään unionissa, myös sähköisen kaupankäynnin alalla, ja se estää sisämarkkinoiden kasvumahdollisuuksien täysimääräisen toteuttamisen. Määrittelemällä selkeästi tilanteet, joissa tällainen erilainen kohtelu ei ole perusteltua, voidaan luoda selvyyttä ja oikeusvarmuutta rajat ylittävän kaupan kaikille osapuolille ja varmistaa, että syrjimättömyyssääntöjä voidaan soveltaa ja niiden täytäntöönpanoa voidaan valvoa tehokkaasti kaikkialla sisämarkkinoilla.

(2)  Näin tehdessään elinkeinonharjoittajat jakavat sisämarkkinat keinotekoisesti sisäisten rajojen mukaan ja haittaavat tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, mikä rajoittaa kuluttajien oikeuksia ja estää heitä hyötymästä laajemmasta tavaroiden ja palvelujen valinnanvapaudesta ja parhaista mahdollisista ehdoista. Tällaiset syrjivät käytännöt ovat tärkeä tekijä, joka vaikuttaa rajat ylittävien liiketoimien suhteellisen alhaiseen määrään unionissa, myös sähköisen kaupankäynnin alalla, ja se estää sisämarkkinoiden kasvumahdollisuuksien täysimääräisen toteuttamisen. Määrittelemällä selkeästi tilanteet, joissa tällainen erilainen kohtelu ei ole perusteltua, voidaan luoda selvyyttä ja oikeusvarmuutta rajat ylittävän kaupan kaikille osapuolille ja varmistaa, että syrjimättömyyssääntöjä voidaan soveltaa ja niiden täytäntöönpanoa voidaan valvoa tehokkaasti kaikkialla sisämarkkinoilla.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Vaikka tällä asetuksella pyritään torjumaan maarajoituksia ja poistamaan siten sisämarkkinoiden toimintaa haittaava este, on muistettava, että monet erot jäsenvaltioiden lainsäädännöissä, kuten erilaiset kansalliset standardit tai vastavuoroisen tunnustamisen tai yhdenmukaistamisen puuttuminen unionin tasolla, ovat yhä merkittäviä esteitä, jotka aiheuttavat edelleen sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja näin pakottavat usein elinkeinonharjoittajat käyttämään maarajoituksia. Siksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi edelleen purettava näitä esteitä markkinoiden hajanaisuuden vähentämiseksi ja yhtenäismarkkinoiden loppuun saattamiseksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY17 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät unioniin sijoittautuneet palveluntarjoajat kohtele vastaanottajia eri tavalla näiden kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella. Tällä säännöksellä ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu torjumaan syrjintää eikä se ole vähentänyt riittävästi oikeudellista epävarmuutta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että säännöksessä annetaan mahdollisuus perustella erilainen kohtelu, mikä puolestaan vaikeuttaa säännöksen täytäntöönpanon valvontaa käytännössä. Lisäksi maarajoituksia ja muita kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvia syrjinnän muotoja voi syntyä sellaisten toimien johdosta, joita toteuttavat kolmansiin maihin sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat; nämä eivät kuulu mainitun direktiivin soveltamisalaan.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY17 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät unioniin sijoittautuneet palveluntarjoajat kohtele vastaanottajia eri tavalla näiden kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella. Tällä säännöksellä ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu torjumaan syrjintää eikä se ole vähentänyt riittävästi oikeudellista epävarmuutta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että säännöksessä annetaan mahdollisuus perustella erilainen kohtelu, mikä puolestaan vaikeuttaa säännöksen täytäntöönpanon valvontaa käytännössä. Lisäksi maarajoituksia ja muita kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvia syrjinnän muotoja voi syntyä sellaisten toimien johdosta, joita toteuttavat kolmansiin maihin sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat; nämä eivät kuulu mainitun direktiivin soveltamisalaan. Näin ollen tätä asetusta olisi sovellettava sekä elinkeinonharjoittajiin että palveluntarjoajiin ja sekä tavaroihin että palveluihin.

__________________

__________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Asetuksella pyritään selkeyttämään direktiivin 2006/123/EY 20 artiklaa. Sen ei pitäisi katsoa korvaavan direktiiviä 2006/123/EY sen soveltamisalan osalta, sillä tässä asetuksessa noudatetaan samoja periaatteita, joten direktiivin 2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toiminta jätetään sen soveltamisalan ulkopuolelle, eikä vaikutuksen osalta, sillä direktiivin 2006/123/EY soveltaminen on riippumatonta tämän asetuksen soveltamisesta ja täydentää sitä. Tällä asetuksella ei saa rajoittaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artiklassa määriteltyjä yrittämisen vapautta ja sopimusvapautta.

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tarvitaan siis tässä asetuksessa vahvistettuja kohdennettuja toimenpiteitä, jotka muodostavat valikoituja kysymyksiä koskevan selkeän, yhdenmukaisen ja toimivan sääntökokonaisuuden.

(4)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tarvitaan siis tässä asetuksessa vahvistettuja kohdennettuja toimenpiteitä, jotka muodostavat valikoituja kysymyksiä koskevan selkeän, yhdenmukaisen ja toimivan sääntökokonaisuuden. Näillä toimenpiteillä olisi säilytettävä tasapaino asiakkaita koskevan kuluttajansuojan ja elinkeinonharjoittajia koskevan elinkeino- ja sopimusvapauden välillä. Tässä mielessä elinkeinonharjoittajille ei pitäisi määrätä kohtuuttomia kustannuksia tai hallinnollista rasitetta tai toimitusvelvollisuutta kaikkiin jäsenvaltioihin. Jäsenvaltiolle määrättyjä uusia velvoitteita ei pitäisi ulottaa pidemmälle kuin mikä on tarpeen uusien sääntöjen täytäntöön panemiseksi.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tällä asetuksella pyritään ehkäisemään asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuva syrjintä, mukaan lukien maarajoitukset, elinkeinonharjoittajien ja asiakkaiden välisissä rajat ylittävissä liiketoimissa, jotka liittyvät tavaroiden myyntiin ja palveluiden tarjontaan unionin alueella. Siinä pyritään puuttumaan sekä suoraan että välilliseen syrjintään, eli se kattaa myös muihin erotteluperusteisiin perustuvan perusteettoman erilaisen kohtelun, joka johtaa samaan lopputulokseen kuin suoraan asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien perusteiden soveltaminen. Tällaisia muita perusteita voidaan soveltaa erityisesti sellaisten tietojen perusteella, jotka ilmaisevat asiakkaan fyysisen sijainnin, kuten verkkorajapintaan tultaessa käytetty IP-osoite, ilmoitettu tavaroiden toimitusosoite, valittu kieli tai jäsenvaltio, jossa asiakkaan maksuväline on annettu.

(5)  Tällä asetuksella pyritään ehkäisemään asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuva syrjintä, mukaan lukien maarajoitukset, elinkeinonharjoittajien ja asiakkaiden välisissä rajat ylittävissä liiketoimissa, jotka liittyvät tavaroiden myyntiin ja palveluiden tarjontaan unionin alueella. Siinä pyritään estämään sekä suoraa että välillistä syrjintää. Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan muiden sellaisten erotteluperusteiden kuin asiakkaan kansallisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan soveltamista, jotka johtavat joko deterministisesti tai tilastollisesti samaan lopputulokseen kuin näiden perusteiden suora soveltaminen. Se kattaa myös muihin erotteluperusteisiin perustuvan perusteettoman erilaisen kohtelun, joka johtaa samaan lopputulokseen kuin suoraan asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien perusteiden soveltaminen. Tällaisia muita perusteita voidaan soveltaa erityisesti sellaisten tietojen perusteella, jotka ilmaisevat asiakkaan fyysisen sijainnin, kuten verkkorajapintaan tultaessa käytetty IP-osoite, ilmoitettu tavaroiden toimitusosoite, valittu kieli tai jäsenvaltio, jossa asiakkaan maksuväline on annettu.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY1 a johdanto-osan 29 kappaleen mukaan kysymys oikeuksien sammumisesta ei tule esiin palvelujen ja erityisesti verkkopalvelujen kohdalla.

 

_______________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin säädöksiin, etenkään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 593/200824 ja (EU) N:o 1215/201225 vahvistettuihin sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskeviin säännöksiin, ei myöskään näiden säädösten ja säännösten soveltamiseen yksittäisissä tapauksissa. Etenkään pelkästään sen tosiasian, että elinkeinonharjoittaja toimii tämän asetuksen säännösten mukaisesti, ei pitäisi katsoa tarkoittavan, että se suuntaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltioon tällaista soveltamista varten.

(10)  Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin säädöksiin, etenkään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 593/200824 ja (EU) N:o 1215/201225 vahvistettuihin sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskeviin säännöksiin, ei myöskään näiden säädösten ja säännösten soveltamiseen yksittäisissä tapauksissa. Etenkään pelkästään sen tosiasian, että elinkeinonharjoittaja toimii tämän asetuksen säännösten mukaisesti, ei pitäisi katsoa tarkoittavan, että se suuntaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltioon tällaista soveltamista varten. Tästä syystä ja tätä asetusta noudattavien elinkeinonharjoittajien oikeusvarmuuden takaamiseksi olisi tehtävä selväksi, että pelkästään sen, että elinkeinonharjoittaja tuo verkkorajapintansa toisesta jäsenvaltiosta tulevan asiakkaan saataville tai ei sovella erilaisia yleisiä käyttöehtoja tämän asetuksen mukaisissa tapauksissa, tarvittaessa myös tekemällä sopimuksia, tai hyväksyy muiden jäsenvaltioiden maksuvälineitä, ei pitäisi katsoa itsessään tarkoittavan toimivaltaisen tuomioistuimen ja sovellettavan lain määrittämisen osalta, että elinkeinonharjoittajan toiminta on suunnattu asiakkaan jäsenvaltioon, paitsi jos voidaan osoittaa muita tekijöitä, joiden perusteella voidaan päätellä, että elinkeinonharjoittajalla on aikomus suunnata toimintaansa kyseiseen jäsenvaltioon unionin lainsäädännön mukaisesti.

_________________

_________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Syrjivät käytännöt, joihin tällä asetukselle pyritään puuttumaan, toteutetaan tyypillisesti sellaisten yleisten ehtojen, edellytysten ja muiden tietojen kautta, jotka kyseinen elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan sen puolesta ennakkoedellytyksenä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen saannille ja jotka on saatettu yleiseen tietoon. Tällaisiin yleisiin käyttöehtoihin lukeutuvat muun muassa hinnat, maksuehdot ja toimitusehdot. Ne voidaan saattaa yleiseen tietoon elinkeinonharjoittajan toimesta tai sen puolesta eri keinoin, kuten mainoksissa julkaistuissa tiedoissa, verkkosivuilla tai sopimusta edeltävissä asiakirjoissa tai sopimusasiakirjoissa. Tällaisia ehtoja sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole tehneet suoraan erikseen neuvoteltua sopimusta, jossa määrätään toisin. Elinkeinonharjoittajan ja asiakkaiden välillä erikseen neuvoteltuja ehtoja ei pitäisi pitää yleisinä käyttöehtoina tätä asetusta sovellettaessa.

(11)  Syrjivät käytännöt, joihin tällä asetukselle pyritään puuttumaan, toteutetaan tyypillisesti sellaisten yleisten ehtojen, edellytysten ja muiden tietojen kautta, jotka kyseinen elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan sen puolesta ennakkoedellytyksenä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen saannille ja jotka on saatettu yleiseen tietoon. Tällaisiin yleisiin käyttöehtoihin lukeutuvat muun muassa hinnat, puhelimen suuntanumeroihin perustuvat vaatimukset, maksuehdot ja toimitusehdot. Ne voidaan saattaa yleiseen tietoon elinkeinonharjoittajan toimesta tai sen puolesta eri keinoin, kuten mainoksissa julkaistuissa tiedoissa, verkkosivuilla tai sopimusta edeltävissä asiakirjoissa tai sopimusasiakirjoissa. Tällaisia ehtoja sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole tehneet suoraan erikseen neuvoteltua sopimusta, jossa määrätään toisin. Elinkeinonharjoittajan ja asiakkaiden välillä erikseen neuvoteltuja ehtoja ei pitäisi pitää yleisinä käyttöehtoina tätä asetusta sovellettaessa.

Perustelu

Syrjintää voi tapahtua, kun elinkeinonharjoittajat vaativat asiakkailta, että heillä on puhelinnumero, jossa on tietty maakoodi, liiketoimen saattamiseksi päätökseen.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Yksittäisissä jäsenvaltioissa käytettäviä erilaisia hinnoittelujärjestelyjä ei pitäisi laskea syrjiväksi toiminnaksi.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Sekä kuluttajat että yritykset tulisi suojata niiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvalta syrjinnältä niiden toimiessa asiakkaina tätä asetusta sovellettaessa. Tätä suojaa ei pitäisi kuitenkaan ulottaa asiakkaisiin, jotka ostavat tavaroita tai palveluja jälleenmyyntiä varten, koska se vaikuttaisi laajasti käytettyihin yritysten välisiin jakelujärjestelmiin, kuten valikoivaan jakeluun ja yksinmyyntiin, joissa yleensä annetaan valmistajalle mahdollisuus valita jälleenmyyjänsä kilpailusääntöjä noudattaen.

(12)  Sekä kuluttajat että yritykset tulisi suojata niiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvalta syrjinnältä niiden toimiessa asiakkaina tätä asetusta sovellettaessa. Tätä suojaa ei pitäisi kuitenkaan ulottaa asiakkaisiin, jotka ostavat tavaroita tai palveluja jälleenmyyntiä, kaupallista vuokraamista tai ostettujen tavaroiden muuntamista ja jalostamista varten, koska se vaikuttaisi laajasti käytettyihin yritysten välisiin jakelujärjestelmiin, kuten valikoivaan jakeluun ja yksinmyyntiin, joissa yleensä annetaan valmistajalle mahdollisuus valita jälleenmyyjänsä kilpailusääntöjä noudattaen. Asiakkaita tulisi suojata kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvalta syrjinnältä ainoastaan silloin, kun he ostavat tavaran tai palvelun loppukäyttöä varten.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta voitaisiin parantaa asiakkaiden mahdollisuutta saada tavaroiden myyntiin ja palvelujen tarjontaan sisämarkkinoilla liittyviä tietoja ja lisätä läpinäkyvyyttä, myös hintojen suhteen, elinkeinonharjoittajat eivät saisi, teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin, estää asiakkailta täydellistä ja tasapuolista pääsyä verkkorajapintoihin näiden kansallisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan perusteella. Näihin teknisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä erityisesti kaikki asiakkaan fyysisen sijainnin määrittelemiseen käytetyt tekniikat, mukaan lukien sijainnin jäljittäminen IP-osoitteen, maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä saatujen koordinaattien tai maksutapahtumiin liittyvien tietojen avulla. Tätä verkkorajapintoihin pääsyä koskevaa syrjintäkieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se luo elinkeinonharjoittajalle velvollisuuden harjoittaa liiketoimia asiakkaiden kanssa.

(14)  Jotta voitaisiin parantaa asiakkaiden mahdollisuutta saada tavaroiden myyntiin ja palvelujen tarjontaan sisämarkkinoilla liittyviä tietoja ja lisätä läpinäkyvyyttä, myös hintojen suhteen, mutta ei pelkästään niiden suhteen, elinkeinonharjoittajat tai näiden nimissä toimivat kolmannet osapuolet, mukaan lukien verkkorajapintoihin pääsyä tarjoavat välittäjät ja operaattorit, eivät saisi, teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin, estää asiakkailta täydellistä ja tasapuolista pääsyä verkkorajapintoihin näiden kansallisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan perusteella. Näihin teknisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä muun muassa erityisesti kaikki asiakkaan fyysisen sijainnin määrittelemiseen käytetyt tekniikat, mukaan lukien sijainnin jäljittäminen IP-osoitteen, selaushistorian ja/tai -tottumusten, matkapuhelinseurannan tai paikannuksen, maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä saatujen koordinaattien tai maksutapahtumiin liittyvien tietojen avulla. Tätä verkkorajapintoihin pääsyä koskevaa syrjintäkieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se luo elinkeinonharjoittajalle velvollisuuden harjoittaa liiketoimia asiakkaiden kanssa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Joissain tapauksissa pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai ohjaaminen verkkorajapinnan vaihtoehtoiseen versioon ilman asiakkaan suostumusta asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä voi olla tarpeellista, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädettyjen vaatimusten noudattaminen. Tällainen lainsäädäntö voi rajoittaa asiakkaiden mahdollisuutta saada tiettyjä tavaroita tai palveluja, esimerkiksi kieltämällä tietyn sisällön näyttämisen tietyissä jäsenvaltioissa. Elinkeinonharjoittajia ei pitäisi estää noudattamasta tällaisia vaatimuksia, ja siksi niiden pitäisi voida estää pääsy tai rajoittaa sitä tai ohjata tietyt asiakkaat tai tiettyjen alueiden asiakkaat toiseen verkkorajapintaan, siinä määrin kuin se on tästä syystä tarpeellista. Kun elinkeinonharjoittaja estää asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai rajoittaa sitä, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädettyjen vaatimusten noudattaminen, elinkeinonharjoittajan olisi esitettävä tarkka selvitys.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Joissain tapauksissa pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai ohjaaminen verkkorajapinnan vaihtoehtoiseen versioon ilman asiakkaan suostumusta asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä voi olla tarpeellista, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädettyjen vaatimusten noudattaminen. Tällainen lainsäädäntö voi rajoittaa asiakkaiden mahdollisuutta saada tiettyjä tavaroita tai palveluja, esimerkiksi kieltämällä tietyn sisällön näyttämisen tietyissä jäsenvaltioissa. Kauppiaita ei pitäisi estää noudattamasta tällaisia vaatimuksia, ja siksi niiden pitäisi voida estää pääsy tai rajoittaa sitä tai ohjata tietyt asiakkaat tai tiettyjen alueiden asiakkaat toiseen verkkorajapintaan, siinä määrin kuin se on tästä syystä tarpeellista.

(16)  Joissain tapauksissa pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai ohjaaminen verkkorajapinnan vaihtoehtoiseen versioon ilman asiakkaan suostumusta asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä voi olla tarpeellista, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädettyjen vaatimusten noudattaminen. Tällainen lainsäädäntö voi rajoittaa asiakkaiden mahdollisuutta saada tiettyjä tavaroita tai palveluja, esimerkiksi kieltämällä tietyn sisällön näyttämisen tietyissä jäsenvaltioissa. Kauppiaita ei pitäisi estää noudattamasta tällaisia vaatimuksia, ja siksi niiden pitäisi voida estää pääsy tai rajoittaa sitä tai ohjata tietyt asiakkaat tai tiettyjen alueiden asiakkaat toiseen verkkorajapintaan, siinä määrin kuin se on tästä syystä tarpeellista. Tämän asetuksen soveltaminen ei saisi myöskään estää jäsenvaltioita soveltamasta lehdistönvapauteen ja sananvapauteen liittyviä perussääntöjään ja ‑periaatteitaan.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tietyissä erityistilanteissa ei voida esittää objektiivisia perusteita minkäänlaiselle yleisten käyttöehtojen soveltamisen kautta tapahtuvalle asiakkaiden erilaiselle kohtelulle asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä, mukaan lukien kieltäytyminen tavaroiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta. Näissä tilanteissa kaikki tällainen syrjintä olisi kiellettävä, ja asiakkailla olisi sen vuoksi oltava oikeus, tässä asetuksessa vahvistetuin erityisin edellytyksin, toteuttaa liiketoimia samoin ehdoin kuin paikalliset asiakkaat, ja heillä olisi oltava täydellinen ja tasapuolinen mahdollisuus saada kaikkia erilaisia tarjottuja tuotteita tai palveluja kansallisuudestaan tai asuin- tai sijoittautumispaikastaan riippumatta. Siksi elinkeinonharjoittajien olisi tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä tämän syrjintäkiellon noudattamisen varmistamiseksi, jos kyseessä oleva asiakas ei muussa tapauksessa voisi nauttia tällaisesta täydellisestä ja tasapuolisesta satavuudesta. Tällaisissa tilanteissa sovellettavaa kieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se estää elinkeinonharjoittajia suuntaamasta toimintaansa eri jäsenvaltioihin tai tietyille asiakasryhmille kohdennetuin tarjouksin ja erilaisin ehdoin, mukaan lukien maakohtaisten verkkorajapintojen perustaminen.

(17)  Tietyissä erityistilanteissa ei voida esittää objektiivisia perusteita minkäänlaiselle yleisten käyttöehtojen soveltamisen kautta tapahtuvalle asiakkaiden erilaiselle kohtelulle asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä, mukaan lukien kieltäytyminen tavaroiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta. Näissä tilanteissa kaikki tällainen syrjintä olisi kiellettävä, ja asiakkailla olisi sen vuoksi oltava oikeus, tässä asetuksessa vahvistetuin erityisin edellytyksin, toteuttaa liiketoimia samoin ehdoin kuin paikalliset asiakkaat, ja heillä olisi oltava täydellinen ja tasapuolinen mahdollisuus saada kaikkia erilaisia tarjottuja tuotteita tai palveluja kansallisuudestaan tai asuin- tai sijoittautumispaikastaan riippumatta tai jollain muulla näihin kriteereihin liittyvällä epäsuoralla tavalla, eikä sitä voida pitää objektiivisesti perusteltuna syrjintänä palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY 20 artiklan mukaisesti. Siksi elinkeinonharjoittajien olisi tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä tämän syrjintäkiellon noudattamisen varmistamiseksi, jos kyseessä oleva asiakas ei muussa tapauksessa voisi nauttia tällaisesta täydellisestä ja tasapuolisesta saatavuudesta. Tällaisissa tilanteissa sovellettavaa kieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se estää elinkeinonharjoittajia suuntaamasta toimintaansa eri jäsenvaltioihin tai tietyille asiakasryhmille kohdennetuin tarjouksin ja erilaisin ehdoin, mukaan lukien maakohtaisten verkkorajapintojen perustaminen. Jos palveluihin tai tavaroihin sovellettaisiin erilaisia ehtoja, kyse ei olisi kuitenkaan direktiivin 2006/123/EY 20 artiklassa ja johdanto-osan 95 kappaleessa määritellystä laittomasta syrjinnästä.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Asetuksen (EY) N:o 593/2008 (Rooma I) 6 artikla koskee kuluttajasopimuksia. Tämän artiklan mukaan sopimukseen, jonka kuluttaja on tehnyt elinkeinonharjoittajan kanssa, sovelletaan sen valtion lakia, jossa on kuluttajan vakituinen asuinpaikka, sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittaja suuntaa kaupallista tai ammattitoimintaansa siihen maahan millä tahansa tavalla. Edellä 4 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa määritellyissä tapauksissa palveluntarjoaja ei suuntaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltioon. Tällaisissa tapauksissa Rooma I -asetuksessa säädetään, että sopimukseen ei sovelleta kuluttajan asuinvaltion lakia. Tässä sovelletaan valinnanvapauden periaatetta (Rooma I -asetuksen 3 artikla). Sama koskee tuomioistuimen toimivaltaa, josta säädetään asetuksessa (EU) N:o 1215/2012.

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Ensimmäinen näistä tilanteista on se, jossa elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta jäsenvaltioon, jossa asiakas asuu. Tässä tilanteessa asiakkaan pitäisi voida ostaa tavaroita täsmälleen samoin ehdoin, mukaan lukien hinta ja tavaroiden toimitusehdot, kuin samanlaiset asiakkaat, jotka asuvat elinkeinonharjoittajan jäsenvaltiossa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että ulkomaisen asiakkaan on noudettava tavara kyseisestä jäsenvaltiosta tai toisesta jäsenvaltiosta, johon elinkeinonharjoittaja toimittaa tavaroita. Tässä tilanteessa ei ole tarpeellista rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi asiakkaan jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta.

(18)  Ensimmäinen näistä tilanteista on se, jossa elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta jäsenvaltioon, jossa asiakas asuu. Tässä tilanteessa, edellyttäen, että elinkeinonharjoittajan ja asiakkaan välillä on tehty sopimus, asiakkaan pitäisi voida ostaa tavaroita täsmälleen samoin ehdoin, mukaan lukien hinta ja tavaroiden toimitusehdot, kuin samanlaiset asiakkaat, jotka asuvat elinkeinonharjoittajan jäsenvaltiossa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että ulkomaisen asiakkaan on noudettava tavara kyseisestä jäsenvaltiosta tai toisesta jäsenvaltiosta, johon elinkeinonharjoittaja toimittaa tavaroita. Tässä tilanteessa ei ole tarpeellista rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi asiakkaan jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta. Elinkeinonharjoittajaa ei saa pakottaa toimittamaan tavaroita.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Toinen tilanne on se, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita sähköisesti suoritettavia palveluja kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, kuten pilvipalveluja, tiedonvarastointipalveluja, verkkosivujen ylläpitoa tai palomuurien ylläpitoa. Tässä tapauksessa fyysinen toimitus ei ole tarpeen, koska palvelut suoritetaan sähköisesti. Elinkeinonharjoittaja voi ilmoittaa arvonlisäveron ja maksaa sen yksinkertaistetusti neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 282/201126 vahvistettujen arvonlisäveron erityisjärjestelmää (MOSS) koskevien sääntöjen mukaisesti.

(19)  Toinen tilanne on se, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita sähköisesti suoritettavia palveluja kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, kuten pilvipalveluja, tiedonvarastointipalveluja, verkkosivujen ylläpitoa tai palomuurien ylläpitoa. Tässä tapauksessa fyysinen toimitus ei ole tarpeen, koska palvelut suoritetaan sähköisesti. Elinkeinonharjoittaja voi ilmoittaa arvonlisäveron ja maksaa sen yksinkertaistetusti neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 282/201126 vahvistettujen arvonlisäveron erityisjärjestelmää (MOSS) koskevien sääntöjen mukaisesti. Kulutuspaikassa sovellettavan lainsäädännön mukaisten erilaisten arvonlisäverokantojen soveltamisesta johtuvien lopullisten hintojen mahdollisten erojen ei pitäisi johtaa erilaisten käyttöehtojen soveltamiseen.

__________________

__________________

26 Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 77, 23.3.2011, s. 1).

26 Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 77, 23.3.2011, s. 1).

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Tällaisissa tilanteissa sovellettavaa syrjintäkieltoa ei olisi pidettävä rajoituksena elinkeinonharjoittajien oikeudelle kehittää liiketoimintaansa suuntaamalla toimintaansa eri jäsenvaltioihin tai tietyille asiakasryhmille kohdennetuin tarjouksin ja erilaisin ehdoin, mukaan lukien maa- tai aluekohtaisten verkkorajapintojen perustaminen. Jos kuitenkin ulkomainen asiakas haluaa päästä tällaisiin verkkorajapintoihin ja erikoistarjouksiin tiettyjen ehtojen mukaisesti, hänellä olisi oltava samat sopimuksiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet, joita sovelletaan kansallisiin liiketoimiin. Toimituksen jälkeisen palvelun tarjoamisen alueelliset rajoitukset, jotka johtuvat ehdoista, joihin asiakas on suostunut unionin lainsäädännön ja siitä johdetun sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, olisi sallittava tämän asetuksen nojalla. Tämän asetuksen noudattamisen ei pitäisi merkitä elinkeinonharjoittajille velvollisuutta toimittaa tavaroita rajojen yli eikä velvollisuutta ottaa tavaroita takaisin asiakkaan asuin- tai sijoittautumispaikasta.

Tarkistus     24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Neuvoston direktiivin 2006/112/EY27 XII osaston 1 luvussa säädetyn erityisjärjestelmän piiriin kuuluvien elinkeinonharjoittajien ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Kun tällaiset elinkeinonharjoittajat tarjoavat sähköisesti suoritettavia palveluja, kielto soveltaa erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä merkitsisi vaatimusta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisten jäsenvaltioiden alv:n huomioon ottamiseksi ja voisi aiheuttaa lisäkustannuksia, mikä olisi kohtuuton rasite, kun otetaan huomioon kyseisten elinkeinonharjoittajien koko ja ominaispiirteet. Nämä elinkeinonharjoittajat olisi siksi vapautettava kyseisen kiellon noudattamisesta niin pitkäksi aikaa kun tällaista järjestelmää sovelletaan.

(22)  Neuvoston direktiivin 2006/112/EY27 XII osaston 1 luvussa säädetyn erityisjärjestelmän piiriin kuuluvien elinkeinonharjoittajien ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa jäsenvaltiossa, johon ne ovat sijoittautuneet. Kun tällaiset elinkeinonharjoittajat tarjoavat sähköisesti suoritettavia palveluja, kielto soveltaa erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä merkitsisi vaatimusta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisten jäsenvaltioiden alv:n huomioon ottamiseksi ja voisi aiheuttaa lisäkustannuksia, mikä olisi kohtuuton rasite, kun otetaan huomioon kyseisten elinkeinonharjoittajien koko ja ominaispiirteet. Nämä elinkeinonharjoittajat olisi siksi vapautettava kyseisen kiellon noudattamisesta niin pitkäksi aikaa kun tällaista järjestelmää sovelletaan.

_________________

_________________

27 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EYVL L 347, 11.12.2006, p.1).

27 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Unionin oikeuden mukaan elinkeinonharjoittajat voivat periaatteessa vapaasti päättää, mitä maksuvälineitä ne haluavat hyväksyä, maksutuotemerkit mukaan lukien. Kuitenkin kun tämä valinta on tehty, elinkeinonharjoittajalla ei ole voimassa olevan maksupalveluja koskevan oikeudellisen kehyksen nojalla mitään syytä syrjiä asiakkaita unionissa kieltäytymällä tietyistä liiketoimista tai muutoin soveltamalla erilaisia maksuehtoja näihin liiketoimiin asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. Tässä yhteydessä olisi nimenomaisesti kiellettävä myös tällainen perusteeton eriarvoinen kohtelu syistä, jotka liittyvät maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa. Lisäksi on syytä muistaa, että asetuksessa (EU) N:o 260/2012 kielletään jo kaikkia maksunsaajia, myös elinkeinoharjoittajia, vaatimasta, että pankkitilien on sijaittava tietyssä jäsenvaltiossa, jotta euromääräinen maksu voidaan hyväksyä.

(24)  Unionin oikeuden mukaan elinkeinonharjoittajat voivat periaatteessa vapaasti päättää, mitä maksuvälineitä ne haluavat hyväksyä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/7511 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY1 b mukaisesti elinkeinonharjoittajat, jotka hyväksyvät tietyn merkkisen ja tietyn lajisen korttipohjaisen maksuvälineen, eivät ole velvoitettuja hyväksymään saman lajisia mutta eri merkkisiä korttimaksuvälineitä tai saman merkkisiä mutta eri lajisia korttimaksuvälineitä. Kuitenkin kun tämä valinta on tehty, elinkeinonharjoittajalla ei ole voimassa olevan maksupalveluja koskevan oikeudellisen kehyksen nojalla mitään syytä syrjiä asiakkaita unionissa kieltäytymällä tietyistä liiketoimista tai muutoin soveltamalla erilaisia maksuehtoja näihin liiketoimiin asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. Tässä yhteydessä olisi nimenomaisesti kiellettävä myös tällainen perusteeton eriarvoinen kohtelu syistä, jotka liittyvät maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa. Komission olisi arvioitava kannusteiden käyttämistä eurooppalaisten maksupalveluiden käytön edistämiseksi. Komission olisi arvioitava myös, onko aihetta laatia oikeudellinen kehys, jolla voidaan sopimusvapauden periaatetta noudattaen suojella yrityksiä ja kuluttajia, kun maksutapahtuma suoritetaan vaihtoehtoisella maksutavalla, mukaan lukien virtuaalivaluutat, muut lohkoketjujen (blockchains) tyyppiset maksutapahtumat sekä verkkokukkarot. Sähköisen kaupankäynnin tuottamat henkilötiedot olisi tallennettava tietokeskuksiin unionissa, riippumatta maksuyhtiön toimipaikan sijainnista, paitsi jos tietojen siirtäminen kolmanteen maahan toteutetaan asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti ja varmistetaan riittävä suojan taso kuluttajille ja yrityksille. Lisäksi on syytä muistaa, että asetuksessa (EU) N:o 260/2012 kielletään jo kaikkia maksunsaajia, myös elinkeinoharjoittajia, vaatimasta, että pankkitilien on sijaittava tietyssä jäsenvaltiossa, jotta euromääräinen maksu voidaan hyväksyä. Elinkeinonharjoittajilla olisi edelleen oltava oikeus periä maksuja maksuvälineiden käytöstä. Tähän oikeuteen olisi kuitenkin sovellettava direktiivin (EU) 2015/23661c 62 artiklan mukaisia rajoituksia, mikä tarkoittaa muun muassa, että nämä lisäkulut eivät voi olla suurempia kuin elinkeinonharjoittajalle aiheutuneet todelliset kustannukset.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/751, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1).

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Jos hallitus, keskuspankki tai muu sääntelyelin toteuttaa toimia, joilla rajoitetaan pääoman liikkeitä jäsenvaltion talouteen tai sieltä pois, kuten pääomarajoituksia, tätä asetusta olisi edelleen sovellettava unionin lainsäädännön ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön sekä unionin lainsäädännön mukaisesti säädettyjen asiaa koskevien rajoitusten mukaisesti. Vastaavasti olisi kiellettävä kaikki suora tai välillinen syrjintä, joka perustuu asiakkaan kansallisuuteen, asuin- tai sijoittautumispaikkaan, maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Sähköisen kaupankäynnin ja verkko-ostosten tuottamaan tietoon olisi sovellettava tietoliikenteeseen, tiedon sijaintiin, tiedon säilyttämiseen ja tiedon analysointiin tarkoitettua oikeudellista kehystä, jotta varmistetaan unionin oikeuden täysimääräinen noudattaminen. Verkko- ja tietojärjestelmien on toimittava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/11481 a asiaa koskevien säännösten mukaisesti verkko- ja tietojärjestelmien mahdollisimman korkeatasoisen turvallisuuden varmistamiseksi.

 

_____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa. (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Kuluttajien olisi voitava saada asiasta vastaavilta viranomaisilta apua, joka helpottaa tämän asetuksen soveltamisesta johtuvien riita-asioiden ratkaisua elinkeinonharjoittajien kanssa, muun muassa yhtenäisen valituslomakkeen avulla.

(28)  Asiakkaiden olisi voitava saada asiasta vastaavilta viranomaisilta apua, joka helpottaa tämän asetuksen soveltamisesta johtuvien riita-asioiden ratkaisua elinkeinonharjoittajien kanssa, muun muassa yhtenäisen valituslomakkeen avulla.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä asetuksella pyritään edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa tai välillistä syrjintää.

1.  Tällä asetuksella pyritään edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa tai välillistä syrjintää ja määrittämällä muun muassa tilanteet, joissa direktiivin 2006/123/EY 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu erilainen kohtelu ei missään tapauksessa ole perusteltua, pois luettuina tapaukset, joissa palveluihin tai tavaroihin voitaisiin soveltaa objektiivisista syistä erilaisia ehtoja direktiivin 2006/123/EY saman artiklan mukaisesti.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tällä asetuksella ei saa rajoittaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artiklassa vahvistettuja yrittämisen vapautta ja sopimusvapautta.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämä asetus ei vaikuta yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin säädöksiin. Tämän asetuksen noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, että elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

5.  Tämä asetus ei vaikuta yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin säädöksiin. Tämän asetuksen noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, että elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Erityisesti kun elinkeinonharjoittaja takaa tämän asetuksen mukaisesti pääsyn verkkorajapintaansa asiakkaille riippumatta heidän kansalaisuudestaan tai asuinpaikastaan tai ei sovella erilaisia yleisiä käyttöehtoja myydessään tavaroita tai tarjotessaan palveluja tämän asetuksen mukaisissa tapauksissa tai kun elinkeinonharjoittaja hyväksyy syrjimättömästi muissa jäsenvaltioissa annettuja maksuvälineitä, elinkeinonharjoittajan ei pidä katsoa suuntaavan toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, paitsi jos voidaan osoittaa muita tekijöitä, jotka viittaavat siihen, että elinkeinonharjoittajalla on aikomus suunnata toimintaansa kyseiseen jäsenvaltioon.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 7 artiklassa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/75132 2 artiklan 10, 20 ja 30 alakohdassa ja direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 ja 30 alakohdassa annettuja määritelmiä.

Tässä asetuksessa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 7 artiklassa annettua sähköisten palvelujen määritelmää, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/75132 2 artiklan 10, 20, 30, 33, 34 ja 35 alakohdassa annettuja siirtohinnan, korttipohjaisen maksuvälineen, maksutuotemerkin, pankkikortin, luottokortin ja rahakortin määritelmiä ja direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 ja 30 alakohdassa annettuja maksutapahtuman, maksajan, maksupalveluntarjoajan, maksutilin, maksuvälineen, suoraveloituksen, tilisiirron ja asiakkaan vahvan tunnistamisen määritelmiä.

__________________

 

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/751, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 1).

 

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’asiakkaalla’ kuluttajaa tai yritystä, joka on jäsenvaltion kansalainen ja jonka asuinpaikka tai sijoittautumispaikka on jäsenvaltiossa ja joka aikoo ostaa tai ostaa tavaran tai palvelun unionissa muussa tarkoituksessa kuin jälleenmyyntiä varten;

c)  ’asiakkaalla’ kuluttajaa tai yritystä, joka on jäsenvaltion kansalainen ja jonka asuinpaikka tai sijoittautumispaikka on jäsenvaltiossa ja joka aikoo ostaa tai ostaa tavaran tai palvelun unionissa muussa tarkoituksessa kuin kaupallisessa laajuudessa tapahtuvaa jälleenmyyntiä, vuokraamista, muuntamista tai käsittelyä varten; tätä asetusta sovelletaan ainoastaan kyseisen kuluttajan tai yrityksen loppukäyttöä koskevaan aikomukseen.

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, mukaan lukien myyntihinnat, joilla säännellään asiakkaiden mahdollisuuksia saada elinkeinonharjoittajan myyntiin tarjoamia tavaroita tai palveluja ja jotka elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen tietoon tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta;

d)  ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, mukaan lukien myyntihinnat tai puhelimen suuntanumeroihin perustuvat vaatimukset, joilla säännellään asiakkaiden mahdollisuuksia saada elinkeinonharjoittajan myyntiin tarjoamia tavaroita tai palveluja ja jotka elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen tietoon tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta;

Perustelu

Syrjintää voi tapahtua, kun elinkeinonharjoittajat vaativat asiakkailta, että heillä on puhelinnumero, jossa on tietty maakoodi, liiketoimen saattamiseksi päätökseen.

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan lukien verkkosivut ja sovellukset, jonka kautta asiakkailla on pääsy elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja koskevien liiketoimien suorittamiseksi;

f)  ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan lukien verkkosivustot tai niiden osa, ja sovellukset, jonka kautta asiakkailla on pääsy elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja koskevien liiketoimien suorittamiseksi;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä ohjata asiakkaita verkkorajapintansa versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, käytetyn kielen tai muiden ominaispiirteiden suhteen siitä verkkorajapinnasta, johon asiakas alun perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei asiakas anna nimenomaista suostumustaan ennen tällaista ohjaamista verkkorajapinnan toiseen versioon.

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä ohjata asiakkaita verkkorajapintansa versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, käytetyn kielen tai muiden ominaispiirteiden suhteen siitä verkkorajapinnasta, johon asiakas ensiksi yritti päästä, mikä tekee kyseisestä versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei asiakas anna nimenomaista suostumustaan ennen tällaista ohjaamista verkkorajapinnan toiseen versioon.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan toiseen versioon hänen nimenomaisesta suostumuksestaan, verkkorajapinnan alkuperäisen version on pysyttävä helposti kyseisen asiakkaan saatavilla.

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan toiseen versioon hänen nimenomaisesta suostumuksestaan, sen verkkorajapinnan version, johon asiakas aluksi yritti päästä, on pysyttävä helposti kyseisen asiakkaan saatavilla.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen asiakkaiden tai tiettyjen alueiden asiakkaiden pääsyn estäminen tai rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa verkkorajapinnan toiseen versioon on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädetyn vaatimuksen noudattaminen.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen asiakkaiden tai tiettyjen alueiden asiakkaiden verkkorajapintaan pääsyn estäminen tai pääsyn rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa verkkorajapinnan toiseen versioon on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti säädetyn vaatimuksen noudattaminen.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun elinkeinonharjoittaja estää asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita verkkorajapinnan toiseen versioon 4 kohdan mukaisesti, elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä siinä verkkorajapinnassa käytetyllä kielellä, johon asiakas alun perin yritti päästä.

4.  Kun elinkeinonharjoittaja estää asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita verkkorajapinnan toiseen versioon 3 kohdan mukaisesti, elinkeinonharjoittajan on esitettävä kyseisille asiakkaille tarkka selvitys. Selvitys on esitettävä siinä verkkorajapinnassa käytetyllä kielellä, johon asiakas ensiksi yritti päästä.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä seuraavissa tilanteissa:

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä tilanteissa, joissa kuluttaja pyrkii

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta asiakkaan jäsenvaltioon;

a)  ostamaan tavaroita elinkeinonharjoittajalta, mutta elinkeinonharjoittaja ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta asiakkaan jäsenvaltioon;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita sähköisesti suoritettavia palveluita kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen;

b)  ottamaan vastaan elinkeinonharjoittajalta muita sähköisesti suoritettavia palveluita kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluja, ja kyseiset palvelut tarjotaan asiakkaalle elinkeinonharjoittajan tiloissa tai fyysisessä paikassa, jossa elinkeinonharjoittaja toimii, eri jäsenvaltiossa kuin se, jonka kansalainen asiakas on tai jossa asiakkaan asuin- tai sijoittautumispaikka on.

c)  ottamaan vastaan elinkeinonharjoittajalta muita kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluita jäsenvaltiossa, jossa elinkeinonharjoittaja toimii ja jonka kansalainen asiakas on, tai jos asiakkaalla on asuin- tai sijoittautumispaikka toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan, maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä syistä minkäänlaisessa tavaroiden myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, kun

1.  Elinkeinonharjoittajat eivät saa, erilaisten sähköisten maksutapojen, kuten tilisiirron, suoraveloituksen tai saman merkkisen ja lajisen korttipohjaisen maksuvälineen, sisällä soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan, maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä syistä minkäänlaisessa tavaroiden myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, kun

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  maksut suoritetaan sähköisinä maksutapahtumina tilisiirtona, suoraveloituksena tai korttipohjaisella maksuvälineellä saman maksutuotemerkin sisällä;

Poistetaan.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  maksunsaaja voi pyytää maksajalta direktiivin (EU) 2015/2366 mukaista vahvaa asiakkaan tunnistamista; sekä

b)  maksajan henkilöllisyys tai maksutavan käytön hyväksyntä voidaan varmistaa direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisella asiakkaan vahvalla tunnistamisella; sekä

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  maksut suoritetaan maksunsaajan hyväksymässä valuutassa.

c)  maksutapahtumat suoritetaan elinkeinonharjoittajan hyväksymässä valuutassa.

Tarkistus     49

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei poista elinkeinonharjoittajien oikeutta olla toimittamatta tavaroita tai tarjoamatta palvelua objektiivisten syiden perusteella, kunnes maksutapahtuma on käynnistetty asianmukaisesti.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei poista elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta periä maksuja sellaisten korttipohjaisten maksuvälineiden käytöstä, joiden siirtohintoja ei säännellä asetuksen (EU) 2015/751 II luvun nojalla, ja niistä maksupalveluista, joihin asetusta (EU) N:o 260/2012 ei sovelleta. Tällaiset maksut eivät saa ylittää maksuvälineen käytöstä elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita kustannuksia.

2.  Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei poista elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta periä maksuja sellaisten korttipohjaisten maksuvälineiden käytöstä, joiden siirtohintoja ei säännellä asetuksen (EU) 2015/751 II luvun nojalla, ja niistä maksupalveluista, joihin asetusta (EU) N:o 260/2012 ei sovelleta, paitsi jos jäsenvaltioiden lainsäädännössä on säädetty direktiivin (EU) 2015/2366 62 artiklan 5 kohdan mukaisesti kansallisia kieltoja tai rajoituksia oikeuteen periä maksuja maksuvälineiden käytöstä. Tällaiset maksut eivät saa ylittää maksuvälineen käytöstä elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita kustannuksia.

Tarkistus     51

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sopimukset, joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan passiivista myyntiä koskevia velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat mitättömiä.

Sopimusehdot, joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan komission asetuksessa (EU) N:o 330/2010 tarkoitettuja passiivista myyntiä koskevia velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat mitättömiä.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimetyllä elimellä tai elimillä on riittävät ja toimivat keinot valvoa tämän asetuksen täytäntöönpanoa.

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi olemassaoleva elin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta elinkeinonharjoittajien ja asiakkaiden osalta. Nämä elimet ovat vastuussa rajat ylittävän yhteistyön varmistamisesta toisten jäsenvaltioiden elinten kanssa soveltuvin välinein sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden tiedotus- ja yhteistyömekanismien soveltamista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimetyllä elimellä tai elimillä on riittävät ja toimivat keinot valvoa tämän asetuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos mitään muuta tiedotus- ja yhteistyömekanismia ei ole, käytetään olemassa olevia rakenteita. Tätä artiklaa sovellettaessa käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/20121 a perustettua sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää.

 

______________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kuluttajille annettava apu

Asiakkaille annettava apu

Tarkistus     55

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava yleiset käyttöehdot ja mahdolliset rajoitukset tämän asetuksen mukaisesti viimeistään tilausprosessin käynnistyessä direktiivin 2011/83/EU 8 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on annettava yhdelle tai useammalle elimelle vastuu käytännön avun antamisesta kuluttajille tämän asetuksen soveltamisesta johtuvissa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riita-asioissa. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tästä tehtävästä.

1.  Kunkin jäsenvaltion on annettava yhdelle tai useammalle täytäntöönpanon valvonnasta vastaavalle elimelle vastuu käytännön avun ja tietojen antamisesta asiakkaille tämän asetuksen soveltamisesta johtuvissa asiakkaan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riita-asioissa.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten on tarjottava kuluttajien käyttöön yhtenäinen mallilomake valitusten tekemiseksi 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille elimille. Komissio avustaa näitä elimiä mallilomakkeen laatimisessa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten on tarjottava asiakkaiden käyttöön yhtenäinen mallilomake valitusten tekemiseksi tämän artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille elimille. Komissio avustaa näitä elimiä mallilomakkeen laatimisessa. Ne vastaavat muun muassa asiakkaiden valitusten hyväksymisestä, valitusten toimittamisesta muiden jäsenvaltioiden elimille ja tiedotuksen sujumisesta asiakkaan ja elinkeinonharjoittajan välillä, jotta voidaan helpottaa riidan ratkaisemista.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän asetuksen arvioinnista viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden vuoden välein. Kertomukseen on tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, teknisen ja taloudellisen kehityksen valossa.

1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän asetuksen arvioinnista viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein. Kertomukseen on tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, teknisen ja taloudellisen kehityksen valossa.

Tarkistus     59

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ensimmäisessä arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä kieltoa sovellettava myös sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä oleville alueille.

Poistetaan.

Perustelu

Pääsyn tarjoamisen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistamisen olisi edelleen jäätävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Näin estetään päällekkäisyys muun EU:n lainsäädännön kanssa.

Tarkistus     60

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [..] päivästä [..]kuuta […] [kuuden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta].

Sitä sovelletaan [..] päivästä [..]kuuta […] [kahdentoista kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta].

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

9.6.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eva Kaili

6.7.2016

Valiokuntakäsittely

9.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

13

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amjad Bashir, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Anne Sander, Davor Škrlec, Pavel Telička


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.1.2017)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Valmistelija: Therese Comodini Cachia

LYHYET PERUSTELUT

Tarkoitus ja soveltamisala

Komission ehdotuksen tavoitteena on parantaa rajatylittävää tavaroiden ja palvelujen saatavuutta estämällä asiakkaan kansalaisuuteen, asuinpaikkaan tai sijoittautumispaikkaan perustuva elinkeinonharjoittajien suora ja epäsuora syrjintä. Tällä tavoin ehdotuksessa tarkennetaan palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohdassa (2006/123/EY) melko löyhästi määritelty syrjimättömyyden periaate.

Käytännössä ehdotuksella pyritään kieltämään perusteettomat maarajoitukset, joilla kaupan alan toimijoilta estetään pääsy tiettyyn verkkorajapintaan tai ohjataan asiakkaita eri verkkorajapintaan ilman edeltävää suostumusta (3 artikla). Se edellyttää myös sitä, että elinkeinonharjoittajat soveltavat asiakkaiden käyttöä koskevia yhdenmukaisia yleisiä ehtoja kansalaisuudesta, asuinpaikasta ja sijoittautumispaikasta riippumatta – jäljempänä mainittujen soveltamisalan rajoitusten mukaisesti (4 artikla). Lopuksi siinä kielletään syrjintä maksamiseen liittyvistä syistä (5 artikla). On tärkeää korostaa, että komission ehdotuksessa ei esitetä ”toimitusvelvollisuutta”, mikä tarkoittaa, että elinkeinonharjoittajien, jotka eivät pyri rajatylittäville markkinoille, ei tarvitse toimittaa tavaroita tai palveluita, vaan ainoastaan antaa asiakkaille mahdollisuus ostaa niitä samoin edellytyksin kuin ”kohdeasiakkaat” (esim. hakemalla ne elinkeinonharjoittajan tiloista).

Soveltamisalasta mainittakoon seuraavat kaksi tärkeää näkökohtaa. Ensinnäkin ehdotetussa asetuksessa sovelletaan ”asiakkaiden” – joina pidetään niin ”kuluttajia” (eli luonnolliset henkilöt) kuin yrityksiä, kun ne toteuttavat liiketoimia loppukäyttäjinä eivätkä tee ostoja jälleenmyyntitarkoituksessa. Toiseksi, ehdotettua sovellusta ei sovelleta ”sähköisesti suoritettavien palvelujen tarjoamiseen, lukuun ottamatta palveluja, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen” (4 artiklan 1 b kohta), mikä tarkoittaa, että esimerkiksi sähköiset kirjat ja musiikin suoratoistopalvelut jäävät soveltamisalan ulkopuolelle. Komissio sisällyttää kuitenkin uudelleentarkastelulausekkeen (9 artikla), jossa todetaan, että ensimmäisessä uudelleentarkastelussa kahden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulon jälkeen keskitytään erityisesti siihen, olisiko tämä poikkeus kumottava.

Valmistelijan yleinen kanta

Valmistelija tukee komission ehdotuksen yleistä suuntaa ja sen tasapainoa ja katsoo, että se on tärkeä askel sisämarkkinoiden edelleen kehittämisessä. Täysin toimivat sisämarkkinat ovat ensiarvoisen tärkeitä kulttuurialoille, ja niiden olisi pitkällä aikavälillä autettava edistämään kulttuurista monimuotoisuutta ja yhteisen kulttuuriperinnön vaalimista kaikkialla Euroopan unionissa.

Valmistelija esittää kuitenkin muutamia tarkistuksia, joilla pyritään selkeyttämään joitakin säännöksiä ja parantamaan niiden ymmärrettävyyttä ja joissa keskitytään kahteen keskeiseen näkökohtaan.

Uudelleentarkastelulauseke

Valmistelija tukee komission päätöstä jättää ”sähköisesti suoritettavien palvelujen tarjoamisen, lukuun ottamatta palveluja, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen”, tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle ja arvioida tämän poikkeuksen soveltamista ensimmäisen uudelleentarkastelun yhteydessä kahden vuoden kuluttua. Kulttuurituotteilla ja -palveluilla, kuten sähköisten kirjojen ja musiikin suoratoistopalvelut, on erilaiset liiketoimintamallit ja erityispiirteet, jotka edellyttävät huolellista lisätarkastelua. Valmistelija katsoo, että on asianmukaista tarkastella uudelleen niiden mukaan ottamista kahden vuoden jälkeen, mutta vaatii, että uudelleentarkastelussa kiinnitetään erityistä huomiota kulttuurituotteiden ja -palvelujen erityisluonteeseen.

Asiakkaan käsite ja apu riita-asioissa

Kuten edellä todetaan, ehdotettu asetus koskisi sekä kuluttajia että yrityksiä, kun ne toteuttavat liiketoimia loppukäyttäjinä eivätkä jälleenmyyntitarkoituksessa, ja näihin sovellettaisiin yhteistä määritelmää ’asiakas’ sellaisena kuin se on määritelty 2 artiklan c alakohdassa. Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän lähestymistapaan. Kuitenkin komission ehdotuksen mukaisissa apua ja riitojen ratkaisemista koskevissa säännöksissä (8 artikla) nimettyjen elinten tarjoama apu on tarkoitettu ainoastaan kuluttajille. Valmistelija katsoo, että tätä tukea olisi annettava kaikille asetuksessa tarkoitetuille ”asiakkaille”. Tämä on tärkeää johdonmukaisuuden varmistamisen kannalta ja siksi, että tästä aiheutuisi monille mikro- ja pienyrityksille, mukaan lukien yhdistykset, joilla on oikeushenkilöllisyys, vakavaa haittaa, jos niiden on pakko kääntyä yksinomaan tuomioistuinten puoleen riidan ratkaisua varten. Tämä on erityisen tärkeää monille kulttuurialan toimijoille, jotka ovat usein joko vapaaehtoisyhdistyksiä tai hyvin pieniä yrityksiä. Lisäksi nimetyt elimet avustavat asiakkaita ainoastaan riita-asioissa, jotka liittyvät suoraan tämän asetuksen täytäntöönpanoon eivätkä mihinkään muihin liiketoimen yhteydessä mahdollisesti esiintuleviin kysymyksiin.

Valmistelijan esittämissä tarkistuksissa säilytetään komission suosima ohjeellinen lähestymistapa siten, että jäsenvaltioilla on vapaus päättää, mitä elimiä on nimettävä ja miten niiden olisi annettava apua riitatilanteessa.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta voitaisiin varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta alueena, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla muun muassa tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on taattu, valtioiden asettamien esteiden poistaminen pelkästään jäsenvaltioiden välisin toimin ei riitä. Tällaisen esteiden poistamisen voivat mitätöidä yksityiset osapuolet, jotka asettavat sisämarkkinavapauksien kanssa ristiriidassa olevia esteitä. Näin tapahtuu, kun yhdessä jäsenvaltiossa toimivat elinkeinonharjoittajat estävät pääsyn verkkorajapintoihinsa, kuten verkkosivuille ja sovelluksiin, tai rajoittavat sitä sellaisten toisesta jäsenvaltiosta tulevien asiakkaiden osalta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia (tästä käytännöstä käytetään nimitystä maarajoitukset). Tästä on kyse myös sellaisissa eräiden elinkeinonharjoittajien harjoittamissa toimissa, joissa ne soveltavat erilaisia tavaroidensa ja palveluidensa saatavuutta koskevia yleisiä ehtoja toisesta jäsenvaltiosta tuleviin asiakkaisiin sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Vaikka tällaiselle erilaiselle kohtelulle voi joissain tapauksissa olla objektiiviset perusteet, muissa tapauksissa elinkeinonharjoittajat epäävät sellaisilta kuluttajilta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia, mahdollisuuden saada tavaroita tai palveluita tai soveltavat tässä suhteessa erilaisia ehtoja puhtaasti kaupallisista syistä.

(1)  On erittäin tärkeää luoda alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla muun muassa tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on taattu, sekä saavuttaa uudessa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa asetetut tavoitteet. Jäljellä olevat perusteettomat esteet olisi poistettava, jotta varmistetaan täysin toimivat tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat erityisesti kulttuurin alalla, mikä on ratkaisevan tärkeää kulttuurisen monimuotoisuuden edistämiseksi, kulttuurin levittämiseksi ja yhteisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi kaikkialla unionissa. Valtioiden asettamien esteiden poistaminen ei yksin riitä, sillä niiden poistamisen voivat mitätöidä yksityiset osapuolet, jotka asettavat sisämarkkinavapauksien kanssa ristiriidassa olevia esteitä. Tällaisista esteistä on kyse, kun yhdessä jäsenvaltiossa toimivat elinkeinonharjoittajat estävät pääsyn verkkorajapintoihinsa, kuten verkkosivuille ja sovelluksiin, tai rajoittavat sitä sellaisten toisesta jäsenvaltiosta tulevien asiakkaiden osalta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia (tästä käytännöstä käytetään nimitystä maarajoitukset). Niistä on kyse myös sellaisissa eräiden elinkeinonharjoittajien harjoittamissa toimissa, joissa ne soveltavat erilaisia tavaroidensa ja palveluidensa saatavuutta koskevia yleisiä ehtoja toisesta jäsenvaltiosta tuleviin asiakkaisiin sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Vaikka tällaiselle erilaiselle kohtelulle voi joissain tapauksissa olla objektiiviset direktiivin 2006/123/EY mukaiset perusteet, muissa tapauksissa elinkeinonharjoittajat epäävät sellaisilta kuluttajilta, jotka haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia, mahdollisuuden saada tavaroita tai palveluita tai soveltavat tässä suhteessa erilaisia ehtoja puhtaasti kaupallisista syistä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Näin tehdessään elinkeinonharjoittajat jakavat sisämarkkinat keinotekoisesti sisäisten rajojen mukaan ja haittaavat tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, mikä rajoittaa kuluttajien oikeuksia ja estää heitä hyötymästä laajemmasta valinnanvapaudesta ja parhaista mahdollisista ehdoista. Tällaiset syrjivät käytännöt ovat tärkeä tekijä, joka vaikuttaa rajat ylittävien liiketoimien suhteellisen alhaiseen määrään unionissa, myös sähköisen kaupankäynnin alalla, ja se estää sisämarkkinoiden kasvumahdollisuuksien täysimääräisen toteuttamisen. Määrittelemällä selkeästi tilanteet, joissa tällainen erilainen kohtelu ei ole perusteltua, voidaan luoda selvyyttä ja oikeusvarmuutta rajat ylittävän kaupan kaikille osapuolille ja varmistaa, että syrjimättömyyssääntöjä voidaan soveltaa ja niiden täytäntöönpanoa voidaan valvoa tehokkaasti kaikkialla sisämarkkinoilla.

(2)  Näin tehdessään elinkeinonharjoittajat jakavat sisämarkkinat keinotekoisesti sisäisten rajojen mukaan ja haittaavat tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, mikä rajoittaa kuluttajien oikeuksia ja estää heitä hyötymästä laajemmasta valinnanvapaudesta ja parhaista mahdollisista ehdoista. Tällaiset syrjivät käytännöt ovat tärkeä tekijä, joka vaikuttaa rajat ylittävien liiketoimien suhteellisen alhaiseen määrään unionissa, myös sähköisen kaupankäynnin alalla, ja se estää sisämarkkinoiden kasvumahdollisuuksien täysimääräisen toteuttamisen. Tässä asetuksessa määritellään tilanteet, joissa tällainen erilainen kohtelu ei ole perusteltua, ja tällä voidaan luoda selvyyttä ja oikeusvarmuutta rajat ylittävän kaupan kaikille osapuolille ja varmistaa, että syrjimättömyyssääntöjä voidaan soveltaa ja niiden täytäntöönpanoa voidaan valvoa tehokkaasti kaikkialla sisämarkkinoilla.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY17 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät unioniin sijoittautuneet palveluntarjoajat kohtele vastaanottajia eri tavalla näiden kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella. Tällä säännöksellä ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu torjumaan syrjintää eikä se ole vähentänyt riittävästi oikeudellista epävarmuutta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että säännöksessä annetaan mahdollisuus perustella erilainen kohtelu, mikä puolestaan vaikeuttaa säännöksen täytäntöönpanon valvontaa käytännössä. Lisäksi maarajoituksia ja muita kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvia syrjinnän muotoja voi syntyä sellaisten toimien johdosta, joita toteuttavat kolmansiin maihin sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat; nämä eivät kuulu mainitun direktiivin soveltamisalaan.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY17 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät unioniin sijoittautuneet palveluntarjoajat kohtele vastaanottajia eri tavalla näiden kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella. Tällä säännöksellä ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu torjumaan syrjintää eikä se ole vähentänyt riittävästi oikeudellista epävarmuutta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että säännöksessä annetaan mahdollisuus perustella erilainen kohtelu, mikä puolestaan vaikeuttaa säännöksen täytäntöönpanon valvontaa käytännössä. Lisäksi perusteettomia maarajoituksia ja muita kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvia syrjinnän muotoja voi syntyä sellaisten toimien johdosta, joita toteuttavat kolmansiin maihin sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat; nämä eivät kuulu mainitun direktiivin soveltamisalaan.

_________________

_________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tällä asetuksella pyritään ehkäisemään asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuva syrjintä, mukaan lukien maarajoitukset, elinkeinonharjoittajien ja asiakkaiden välisissä rajat ylittävissä liiketoimissa, jotka liittyvät tavaroiden myyntiin ja palveluiden tarjontaan unionin alueella. Siinä pyritään puuttumaan sekä suoraan että välilliseen syrjintään, eli se kattaa myös muihin erotteluperusteisiin perustuvan perusteettoman erilaisen kohtelun, joka johtaa samaan lopputulokseen kuin suoraan asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien perusteiden soveltaminen. Tällaisia muita perusteita voidaan soveltaa erityisesti sellaisten tietojen perusteella, jotka ilmaisevat asiakkaan fyysisen sijainnin, kuten verkkorajapintaan tultaessa käytetty IP-osoite, ilmoitettu tavaroiden toimitusosoite, valittu kieli tai jäsenvaltio, jossa asiakkaan maksuväline on annettu.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kun otetaan huomioon, että eräät elinkeinonharjoittajia haitanneet sääntelystä johtuvat ja hallinnolliset esteet on poistettu unionissa tietyillä palvelusektoreilla direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanon myötä, aineellisen soveltamisalan suhteen olisi varmistettava yhdenmukaisuus tämän asetuksen ja direktiivin 2006/123/EY välillä. Tästä syystä tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava muun muassa muihin kuin audiovisuaalisiin sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklassa säädetyn erityispoikkeuksen soveltamista ja tämän poikkeuksen myöhempää arviointia 9 artiklassa säädetyllä tavalla. Audiovisuaaliset palvelut, mukaan lukien palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen urheilutapahtumiin liittyviin lähetyksiin ja joita tarjotaan alueellisten yksinoikeuslisenssien pohjalta, jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Pääsy vähittäisrahoituspalveluihin, mukaan lukien maksupalvelut, olisi samoin jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle, ellei tässä asetuksessa vahvistetuista maksujen syrjimättömyyttä koskevista säännöksistä muuta johdu.

(6)  Kun otetaan huomioon, että eräät elinkeinonharjoittajia haitanneet sääntelystä johtuvat ja hallinnolliset esteet on poistettu unionissa tietyillä palvelusektoreilla direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanon myötä, aineellisen soveltamisalan suhteen olisi varmistettava yhdenmukaisuus tämän asetuksen ja direktiivin 2006/123/EY välillä. Tästä syystä tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava muun muassa muihin kuin audiovisuaalisiin sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen. Näiden palvelujen erityisluonteen vuoksi niihin sovelletaan nykyään 4 artiklassa säädettyä erityispoikkeusta, jota arvioidaan myöhemmin 9 artiklassa säädetyllä tavalla ottaen huomioon kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen erityisluonne. Audiovisuaaliset palvelut, mukaan lukien palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen urheilutapahtumiin liittyviin lähetyksiin ja joita tarjotaan alueellisten yksinoikeuslisenssien pohjalta, jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Pääsy vähittäisrahoituspalveluihin, mukaan lukien maksupalvelut, olisi samoin jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle, ellei tässä asetuksessa vahvistetuista maksujen syrjimättömyyttä koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Komission olisi otettava tämän asetuksen arviointia koskevassa kertomuksessaan huomioon, että alueperiaate on edelleen unionissa sovellettavan tekijänoikeusjärjestelmän olennainen osa ja että maarajoituksiin puuttumista ja rajatylittävien verkkopalvelujen edistämistä koskeva toimintamalli olisi siksi sovitettava yhteen sen kanssa, että on tarpeen suojella kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriteollisuuden liiketoimintamallia.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Syrjintää voi esiintyä myös kuljetusalan palveluissa, etenkin matkalippujen myynnin osalta. Tältä osin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1008/200818, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1177/201019 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 181/201120 sisältyy jo laajoja syrjintäkieltoja, jotka kattavat kaikki syrjivät käytännöt, joihin tällä asetuksella pyritään puuttumaan. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1371/200721 on tarkoitus tarkistaa tämän suuntaisesti lähitulevaisuudessa. Tästä syystä, ja jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus direktiivin 2006/123/EY soveltamisalan kanssa, kuljetusalan palvelut olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(7)  Syrjintää voi esiintyä myös kuljetusalan palveluissa, etenkin matkalippujen myynnin osalta. Siksi tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava myös näihin palveluihin.

_________________

 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3).

 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 1).

 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1).

 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14).

 

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tämä asetus ei saisi rajoittaa verotuksen alalla sovellettavien sääntöjen soveltamista, kun otetaan huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, määrätään erityisestä oikeusperustasta veroasioihin liittyville unionin tason toimille.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Syrjivät käytännöt, joihin tällä asetukselle pyritään puuttumaan, toteutetaan tyypillisesti sellaisten yleisten ehtojen, edellytysten ja muiden tietojen kautta, jotka kyseinen elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan sen puolesta ennakkoedellytyksenä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen saannille ja jotka on saatettu yleiseen tietoon. Tällaisiin yleisiin käyttöehtoihin lukeutuvat muun muassa hinnat, maksuehdot ja toimitusehdot. Ne voidaan saattaa yleiseen tietoon elinkeinonharjoittajan toimesta tai sen puolesta eri keinoin, kuten mainoksissa julkaistuissa tiedoissa, verkkosivuilla tai sopimusta edeltävissä asiakirjoissa tai sopimusasiakirjoissa. Tällaisia ehtoja sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole tehneet suoraan erikseen neuvoteltua sopimusta, jossa määrätään toisin. Elinkeinonharjoittajan ja asiakkaiden välillä erikseen neuvoteltuja ehtoja ei pitäisi pitää yleisinä käyttöehtoina tätä asetusta sovellettaessa.

(11)  Syrjivät käytännöt, joihin tällä asetukselle pyritään puuttumaan, toteutetaan tyypillisesti sellaisten yleisten ehtojen, edellytysten ja muiden tietojen kautta, jotka kyseinen elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se soveltaa tai jotka on asetettu ja joita sovelletaan sen puolesta ennakkoedellytyksenä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen saannille ja jotka on saatettu yleiseen tietoon. Tällaisiin yleisiin käyttöehtoihin lukeutuvat muun muassa hinnat, maksuehdot ja toimitusehdot. Ne voidaan saattaa yleiseen tietoon elinkeinonharjoittajan toimesta tai sen puolesta eri keinoin, kuten mainoksissa julkaistuissa tiedoissa, verkkosivuilla tai sopimusta edeltävissä asiakirjoissa tai sopimusasiakirjoissa. Tällaisia ehtoja sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole tehneet suoraan erikseen neuvoteltua sopimusta, jossa määrätään toisin. Elinkeinonharjoittajan ja asiakkaiden välillä erikseen neuvoteltuja ehtoja ei pitäisi pitää yleisinä käyttöehtoina tätä asetusta sovellettaessa. Ehtoja ei saisi pitää erikseen neuvoteltuina, jos yksi osapuoli on määrännyt ne ja toinen osapuoli ei ole saanut vaikuttaa niiden sisältöön. Kun on kyse elinkeinonharjoittajan ja asiakkaan välisestä sopimuksesta, elinkeinonharjoittajan olisi oltava velvollinen todistamaan, että sopimus on erikseen neuvoteltu.

Perustelu

Selvennetään, mitä tarkoitetaan ”erikseen neuvotellulla sopimuksella”, jotta varmistetaan, että se ei voi sisältää mitään sellaisia verkkosivuston ”ota tai jätä” -käyttöehtoja, joka voisi mahdollistaa kiertoteitse maarajoitukset. Tehdään myös selväksi, että elinkeinonharjoittaja on velvollinen osoittamaan, että sopimus on ”erikseen neuvoteltu”.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Sekä kuluttajat että yritykset tulisi suojata niiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvalta syrjinnältä niiden toimiessa asiakkaina tätä asetusta sovellettaessa. Tätä suojaa ei pitäisi kuitenkaan ulottaa asiakkaisiin, jotka ostavat tavaroita tai palveluja jälleenmyyntiä varten, koska se vaikuttaisi laajasti käytettyihin yritysten välisiin jakelujärjestelmiin, kuten valikoivaan jakeluun ja yksinmyyntiin, joissa yleensä annetaan valmistajalle mahdollisuus valita jälleenmyyjänsä kilpailusääntöjä noudattaen.

(12)  Sekä kuluttajat että yritykset tulisi suojata niiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvalta suoralta tai välilliseltä syrjinnältä niiden toimiessa asiakkaina tätä asetusta sovellettaessa. Tätä suojaa ei pitäisi kuitenkaan ulottaa asiakkaisiin, jotka ostavat tavaroita tai palveluja jälleenmyyntiä varten, koska se vaikuttaisi laajasti käytettyihin yritysten välisiin jakelujärjestelmiin, kuten valikoivaan jakeluun ja yksinmyyntiin, joissa yleensä annetaan valmistajalle mahdollisuus valita jälleenmyyjänsä kilpailusääntöjä noudattaen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta voitaisiin parantaa asiakkaiden mahdollisuutta saada tavaroiden myyntiin ja palvelujen tarjontaan sisämarkkinoilla liittyviä tietoja ja lisätä läpinäkyvyyttä, myös hintojen suhteen, elinkeinonharjoittajat eivät saisi, teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin, estää asiakkailta täydellistä ja tasapuolista pääsyä verkkorajapintoihin näiden kansallisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan perusteella. Näihin teknisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä erityisesti kaikki asiakkaan fyysisen sijainnin määrittelemiseen käytetyt tekniikat, mukaan lukien sijainnin jäljittäminen IP-osoitteen, maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä saatujen koordinaattien tai maksutapahtumiin liittyvien tietojen avulla. Tätä verkkorajapintoihin pääsyä koskevaa syrjintäkieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se luo elinkeinonharjoittajalle velvollisuuden harjoittaa liiketoimia asiakkaiden kanssa.

(14)  Jotta voitaisiin parantaa asiakkaiden mahdollisuutta saada tavaroiden myyntiin ja palvelujen tarjontaan sisämarkkinoilla liittyviä tietoja ja lisätä läpinäkyvyyttä, myös hintojen suhteen, elinkeinonharjoittajat eivät saisi, teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin, estää asiakkailta täydellistä ja tasapuolista pääsyä verkkorajapintoihin näiden kansallisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan perusteella. Näihin teknisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä erityisesti kaikki asiakkaan fyysisen sijainnin määrittelemiseen käytetyt tekniikat, mukaan lukien sijainnin jäljittäminen IP-osoitteen, maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä saatujen koordinaattien tai maksutapahtumiin liittyvien tietojen avulla. Verkkorajapintoihin pääsyä koskevaa syrjintäkieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että se luo elinkeinonharjoittajalle velvollisuuden harjoittaa liiketoimia asiakkaiden kanssa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Eräät elinkeinonharjoittajat ylläpitävät verkkorajapinnoistaan eri versioita, jotka on suunnattu eri jäsenvaltioiden asiakkaille. Tämän pitäisi olla mahdollista jatkossakin, mutta asiakkaan ohjaaminen verkkorajapinnan yhdestä versiosta toiseen ilman hänen nimenomaista suostumustaan olisi kiellettävä. Verkkorajapinnan kaikkien versioiden olisi pysyttävä helposti asiakkaiden saatavilla kaikkina aikoina.

(15)  Eräät elinkeinonharjoittajat ylläpitävät verkkorajapinnoistaan eri versioita, jotka on suunnattu eri jäsenvaltioiden asiakkaille. Tämän pitäisi olla mahdollista jatkossakin, mutta asiakkaan ohjaaminen verkkorajapinnan yhdestä versiosta toiseen ilman hänen nimenomaista suostumustaan olisi kiellettävä. Verkkorajapinnan kaikkien versioiden olisi pysyttävä helposti asiakkaiden saatavilla ja käytettävissä kaikkina aikoina.

Perustelu

Täsmennetään, että verkkorajapinnan ei pitäisi pelkästään olla asiakkaan saatavilla, vaan myös hänen käytettävissään liiketoimien toteuttamista varten.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Ensimmäinen näistä tilanteista on se, jossa elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta jäsenvaltioon, jossa asiakas asuu. Tässä tilanteessa asiakkaan pitäisi voida ostaa tavaroita täsmälleen samoin ehdoin, mukaan lukien hinta ja tavaroiden toimitusehdot, kuin samanlaiset asiakkaat, jotka asuvat elinkeinonharjoittajan jäsenvaltiossa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että ulkomaisen asiakkaan on noudettava tavara kyseisestä jäsenvaltiosta tai toisesta jäsenvaltiosta, johon elinkeinonharjoittaja toimittaa tavaroita. Tässä tilanteessa ei ole tarpeellista rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi asiakkaan jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta.

(18)  Ensimmäinen näistä tilanteista on se, jossa elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan puolesta jäsenvaltioon, jossa asiakas asuu. Tässä tilanteessa asiakkaan pitäisi voida ostaa tavaroita täsmälleen samoin ehdoin, mukaan lukien hinta ja tavaroiden toimitusehdot, kuin asiakkaat, jotka asuvat elinkeinonharjoittajan jäsenvaltiossa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että ulkomaisen asiakkaan on noudettava tavara kyseisestä jäsenvaltiosta tai toisesta jäsenvaltiosta, johon elinkeinonharjoittaja toimittaa tavaroita. Tässä tilanteessa ei ole tarpeellista rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi asiakkaan jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Toinen tilanne on se, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita sähköisesti suoritettavia palveluja kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, kuten pilvipalveluja, tiedonvarastointipalveluja, verkkosivujen ylläpitoa tai palomuurien ylläpitoa. Tässä tapauksessa fyysinen toimitus ei ole tarpeen, koska palvelut suoritetaan sähköisesti. Elinkeinonharjoittaja voi ilmoittaa arvonlisäveron ja maksaa sen yksinkertaistetusti neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 282/201126 vahvistettujen arvonlisäveron erityisjärjestelmää (MOSS) koskevien sääntöjen mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

__________________

 

26 Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 77, 23.3.2011, s. 1).

 

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Lisäksi tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa palveluja ja asiakas ottaa kyseiset palvelut vastaan elinkeinonharjoittajan tiloissa tai tämän valitsemassa paikassa, joka on eri kuin jäsenvaltio, jonka kansalainen asiakas on tai jossa asiakkaan asuin- tai sijoittautumispaikka sijaitsee, erilaisten yleisten käyttöehtojen soveltamisen tällaisiin perusteisiin liittyvistä syistä ei myöskään pitäisi olla perusteltua. Tällaiset tilanteet koskevat sellaisten palvelujen tarjoamista kuten hotellimajoitus, urheilutapahtumat, autonvuokraus tai musiikkifestivaalien tai huvipuistojen pääsyliput. Tällaisissa tilanteissa elinkeinonharjoittajan ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisessa jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta.

(20)  Lisäksi tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa palveluja ja asiakas ottaa kyseiset palvelut vastaan elinkeinonharjoittajan tiloissa tai tämän valitsemassa paikassa, joka ei ole siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalainen asiakas on tai jossa asiakkaan asuin- tai sijoittautumispaikka sijaitsee, erilaisten yleisten käyttöehtojen soveltamisen tällaisiin perusteisiin liittyvistä syistä ei myöskään pitäisi olla perusteltua. Tällaiset tilanteet voivat koskea sellaisten palvelujen tarjoamista kuin hotellimajoitus, urheilutapahtumat, autonvuokraus tai musiikkifestivaalien tai huvipuistojen pääsyliput. Tällaisissa tilanteissa elinkeinonharjoittajan ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisessa jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden rajat ylittävää toimitusta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tämän asetuksen noudattaminen ei aiheuta elinkeinonharjoittajalle mitään tuomioistuimen toimivaltaan tai sovellettavan lainsäädännön eroihin liittyviä lisäkustannuksia missään näissä tilanteissa asetuksissa (EY) N:o 593/2008 ja (EU) N:o 1215/2012 vahvistettujen sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien säännösten nojalla, kun elinkeinonharjoittaja ei harjoita toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai se ei suuntaa toimintaansa sinne tai kun asiakas ei ole kuluttaja. Jos elinkeinonharjoittaja sitä vastoin harjoittaa toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai suuntaa toimintaansa sinne, elinkeinonharjoittaja on ilmaissut aikomuksensa solmia kauppasuhteita kyseisen jäsenvaltion kuluttajiin ja on siten pystynyt ottamaan huomioon tällaiset kustannukset.

(21)  Tämän asetuksen noudattaminen ei aiheuta elinkeinonharjoittajalle mitään tuomioistuimen toimivaltaan tai sovellettavan lainsäädännön eroihin liittyviä lisäkustannuksia missään näissä tilanteissa asetuksissa (EY) N:o 593/2008 ja (EU) N:o 1215/2012 vahvistettujen sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien säännösten nojalla, kun elinkeinonharjoittaja ei harjoita toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai se ei suuntaa toimintaansa sinne. Tämä pätee myös silloin, kun asiakas ei ole kuluttaja vaan yritys, joka tekee oston loppukäyttäjänä ja jonka liiketointa ei siten voida erottaa kuluttajan tekemästä ostosta. Jos elinkeinonharjoittaja sitä vastoin harjoittaa toimintaansa asiakkaan jäsenvaltiossa tai suuntaa toimintaansa sinne, elinkeinonharjoittaja on ilmaissut aikomuksensa solmia kauppasuhteita kyseisen jäsenvaltion asiakkaisiin ja on siten pystynyt ottamaan huomioon tällaiset kustannukset.

Perustelu

Selvennetään, että yritykset, jotka tekevät ostoja loppukäyttäjinä ja käyttäytyvät kuin kuluttajat, sisältyvät asetuksen käsitteeseen ”asiakas” ja siihen, että mitään lisäkustannuksia ei aiheudu sen perusteella, onko ”asiakas” kuluttaja vai yritys.

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Asetuksessa olisi otettava huomioon suhteellisuusperiaate, etenkin kun on kyse mikroyrityksistä tai pienistä ja keskisuurista yrityksistä, sekä markkinatoimijoiden oikeus valikoida markkinoita suuntaamalla toimintaansa eri jäsenvaltioihin tai tietyille asiakasryhmille. Asetuksessa olisi siksi varmistettava tasapaino elinkeinovapauden ja liiketoimintastrategian vapaan valinnan sekä sen välillä, että on tarpeen päästä eroon eri jäsenvaltioissa asiakkaisiin ja yrityksiin kohdennetuista perusteettomista maarajoituksista.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Unionin oikeuden mukaan elinkeinonharjoittajat voivat periaatteessa vapaasti päättää, mitä maksuvälineitä ne haluavat hyväksyä, maksutuotemerkit mukaan lukien. Kuitenkin kun tämä valinta on tehty, elinkeinonharjoittajalla ei ole voimassa olevan maksupalveluja koskevan oikeudellisen kehyksen nojalla mitään syytä syrjiä asiakkaita unionissa kieltäytymällä tietyistä liiketoimista tai muutoin soveltamalla erilaisia maksuehtoja näihin liiketoimiin asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. Tässä yhteydessä olisi nimenomaisesti kiellettävä myös tällainen perusteeton eriarvoinen kohtelu syistä, jotka liittyvät maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa. Lisäksi on syytä muistaa, että asetuksessa (EU) N:o 260/2012 kielletään jo kaikkia maksunsaajia, myös elinkeinoharjoittajia, vaatimasta, että pankkitilien on sijaittava tietyssä jäsenvaltiossa, jotta euromääräinen maksu voidaan hyväksyä.

(24)  Unionin oikeuden mukaan elinkeinonharjoittajat voivat periaatteessa vapaasti päättää, mitä maksuvälineitä ne haluavat hyväksyä, maksutuotemerkit mukaan lukien. Kuitenkin kun tämä valinta on tehty, elinkeinonharjoittajalla ei ole voimassa olevan maksupalveluja koskevan oikeudellisen kehyksen nojalla mitään syytä syrjiä asiakkaita unionissa kieltäytymällä tietyistä liiketoimista tai muutoin soveltamalla erilaisia maksuehtoja näihin liiketoimiin asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. Tässä yhteydessä olisi myös nimenomaisesti kiellettävä tällainen perusteeton eriarvoinen kohtelu syistä, jotka liittyvät maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa. Lisäksi on syytä muistaa, että asetuksessa (EU) N:o 260/2012 kielletään jo kaikkia maksunsaajia, myös elinkeinoharjoittajia, vaatimasta, että pankkitilien on sijaittava tietyssä jäsenvaltiossa, jotta euromääräinen maksu voidaan hyväksyä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2015/2366/EU28 otetaan käyttöön sähköisten maksujen toimeksiantoa ja käsittelyä koskevat tiukat turvallisuusvaatimukset, jotka pienentävät petosten riskiä kaikissa uusissa ja perinteisemmissä maksuvälineissä, erityisesti verkkomaksuissa. Maksupalvelujen tarjoajien on sovellettava niin sanottua vahvaa asiakkaan tunnistamista eli tunnistamisprosessia, joka vahvistaa maksupalvelun tai maksutapahtuman käyttäjän henkilöllisyyden. Etämaksutapahtumien kuten verkkomaksujen tapauksessa turvallisuusvaatimukset ovat vieläkin tiukemmat, sillä niissä vaaditaan dynaamista linkkiä tapahtuman summaan ja maksunsaajan tiliin, jotta käyttäjälle voidaan tarjota lisäsuojaa minimoimalla riskiä erehdysten tai petosyritysten tapauksessa. Näiden säännösten tuloksena maksuvälinepetosten riski kansallisissa ja rajat ylittävissä ostoissa on saatettu samalle tasolle, eikä sitä pitäisi käyttää perusteluna liiketoimista kieltäytymiselle tai niihin liittyvälle syrjinnälle unionissa.

(25)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2015/2366/EU28 otetaan käyttöön sähköisten maksujen toimeksiantoa ja käsittelyä koskevat tiukat turvallisuusvaatimukset, jotka pienentävät petosten riskiä kaikissa uusissa ja perinteisemmissä maksuvälineissä, erityisesti verkkomaksuissa. Maksupalvelujen tarjoajien on sovellettava niin sanottua vahvaa asiakkaan tunnistamista eli tunnistamisprosessia, joka vahvistaa maksupalvelun tai maksutapahtuman käyttäjän henkilöllisyyden. Etämaksutapahtumien, kuten verkkomaksujen tapauksessa, turvallisuusvaatimukset ovat vieläkin tiukemmat, sillä niissä vaaditaan dynaamista linkkiä tapahtuman summaan ja maksunsaajan tiliin, jotta käyttäjälle voidaan tarjota lisäsuojaa minimoimalla riskiä erehdysten tai petosyritysten tapauksessa. Näiden säännösten tuloksena maksuvälinepetosten riski rajat ylittävissä ostoissa ei ole suurempi kuin kansallisissa ostoissa, joten maksuvälinepetosten riskiä ei pitäisi käyttää perusteluna liiketoimista kieltäytymiselle tai niihin liittyvälle syrjinnälle unionissa.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35–127).

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Sähköisen kaupankäynnin ja verkko-ostosten tuottaman tiedon ja metatiedon käsittelyssä olisi noudatettava tietoliikenteeseen, tiedon sijaintiin, tiedon säilyttämiseen, tietosuojaan ja tiedon analysointiin liittyvää oikeudellista kehystä, jotta varmistetaan unionin oikeuden täysimääräinen noudattaminen. Tämän vähimmäisvaatimuksen asettamisen ohella sähköistä kaupankäyntiä harjoittavia yrityksiä olisi kannustettava kehittämään innovatiivisia liiketoimintamalleja, joissa hyödynnetään niin vähän tietoja kuin mahdollista, kerätään vain ne vähimmäistiedot, joita tarvitaan perusteltua tarkoitusta varten, ja säilytetään ne mahdollisimman lyhyen ajan.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kilpailusääntöjen, erityisesti SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan, soveltamiseen. Komission asetuksessa (EU) N:o 330/201029 tarkoitettuja sopimuksia, joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan velvollisuus olla harjoittamatta passiivista myyntiä tietyille asiakkaille tai tiettyjen alueiden asiakkaille, pidetään yleensä kilpailua rajoittavina eikä niitä voida tavallisesti vapauttaa SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 artiklassa määrätystä kiellosta. Vaikka ne eivät kuuluisikaan SEUT-sopimuksen 101 artiklan soveltamisalaan, ne haittaavat tämän asetuksen soveltamisen yhteydessä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja niitä voidaan käyttää tämän asetuksen säännösten kiertämiseen. Tällaisten sopimusten tai muiden passiiviseen myyntiin liittyvien sopimusten, joissa elinkeinonharjoittajan edellytetään toimivan tämän asetuksen vastaisesti, asiaa koskevien säännösten olisi siksi oltava mitättömiä. Tämä asetus ja erityisesti sen tavaroiden tai palvelujen saatavuutta koskevat säännökset eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa asetuksessa (EU) N:o 330/2010 tarkoitettuihin sopimuksiin, joilla rajoitetaan aktiivista myyntiä.

(26)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kilpailusääntöjen, erityisesti SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan, soveltamiseen. Komission asetuksessa (EU) N:o 330/201029 tarkoitettuja sopimuksia, joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan velvollisuus olla harjoittamatta passiivista myyntiä tietyille asiakkaille tai tiettyjen alueiden asiakkaille, pidetään yleensä kilpailua rajoittavina eikä niitä voida tavallisesti vapauttaa SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 artiklassa määrätystä kiellosta. Vaikka tällaiset sopimukset eivät kuuluisikaan SEUT-sopimuksen 101 artiklan soveltamisalaan, ne haittaavat tämän asetuksen soveltamisen yhteydessä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja niitä voidaan käyttää tämän asetuksen säännösten kiertämiseen. Tällaisten sopimusten tai muiden passiiviseen myyntiin liittyvien sopimusten, joissa elinkeinonharjoittajan edellytetään toimivan tämän asetuksen vastaisesti, asiaa koskevien säännösten olisi siksi oltava mitättömiä. Tämä asetus ja erityisesti sen tavaroiden tai palvelujen saatavuutta koskevat säännökset eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa asetuksessa (EU) N:o 330/2010 tarkoitettuihin sopimuksiin, joilla rajoitetaan aktiivista myyntiä.

__________________

__________________

29 Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EUVL L 102, 23.4.2010, s. 1).

29 Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EUVL L 102, 23.4.2010, s. 1).

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Tätä asetusta olisi arvioitava säännöllisesti, jotta siihen voidaan tarvittaessa ehdottaa muutoksia. Ensimmäisessä arvioinnissa olisi keskityttävä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn kiellon mahdolliseen laajentamiseen sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä oleville alueille.

(29)  Tätä asetusta olisi arvioitava säännöllisesti, jotta siihen voidaan tarvittaessa ehdottaa muutoksia. Ensimmäisessä arvioinnissa olisi keskityttävä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn kiellon mahdolliseen laajentamiseen sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön tai myynnin mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä oleville alueille. Ensimmäisessä arvioinnissa olisi otettava huomioon tekijänoikeusuudistukseen, audiovisuaalisiin mediapalveluihin ja verkkosisältöpalvelujen rajatylittävään siirrettävyyteen liittyvä oikeudellinen kehitys jäsenvaltioissa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Koska tavoitteena on puuttua tehokkaasti asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaan suoraan ja välilliseen syrjintään, tämän tavoitteen saavuttamiseksi on asianmukaista antaa asetus, jota sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeellista, jotta voidaan varmistaa syrjimättömyyssääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa sekä niiden yhtäaikainen voimaantulo. Vain asetuksella voidaan varmistaa tarvittava selkeys, yhdenmukaisuus ja oikeusvarmuus, jotta asiakkaat voivat saada täyden hyödyn näistä säännöistä.

(33)  Koska tavoitteena on estää tehokkaasti asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuva suora ja välillinen syrjintä ja tarjota tehokkaat oikeussuojakeinot asiakkaille, jotka katsovat joutuneensa sellaisen kohteeksi, tämän tavoitteen saavuttamiseksi on asianmukaista antaa asetus, jota sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeellista, jotta voidaan varmistaa syrjimättömyyssääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa sekä niiden yhtäaikainen voimaantulo. Vain asetuksella voidaan varmistaa tarvittava selkeys, yhdenmukaisuus ja oikeusvarmuus, jotta asiakkaat voivat saada täyden hyödyn näistä säännöistä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama kuin se jäsenvaltio, jossa asiakkaan asuinpaikka tai sijoittautumispaikka sijaitsee;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo tehdä niin samassa jäsenvaltiossa kuin se, jossa asiakkaan asuinpaikka tai sijoittautumispaikka sijaitsee, mutta asiakas on toisen jäsenvaltion kansalainen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kun elinkeinonharjoittaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa asiakas oleskelee väliaikaisesti ilman, että asiakkaan asuinpaikka tai sijoittautumispaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tämä asetus ei vaikuta tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alalla sovellettaviin sääntöihin.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämä asetus ei vaikuta yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin säädöksiin. Tämän asetuksen noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, että elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’tavaralla’ aineellista irtainta esinettä, lukuun ottamatta esineitä, jotka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla; tässä asetuksessa tarkoitettuina tavaroina pidetään myös vettä, kaasua ja sähköä, jos niitä pidetään kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä;

e)  ’tavaralla’ aineellista irtainta esinettä, lukuun ottamatta esineitä, jotka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla;

Perustelu

Tällä erityistapauksella, jossa ”tavaran” määritelmä on otettu kuluttajien oikeuksia koskevasta direktiivistä (2011/83/EY), ei näytä olevan merkitystä, kun on kyse perusteettomista maarajoituksista annetusta asetuksesta.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan toiseen versioon hänen nimenomaisesta suostumuksestaan, verkkorajapinnan alkuperäisen version on pysyttävä helposti kyseisen asiakkaan saatavilla.

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan toiseen versioon hänen nimenomaisesta suostumuksestaan, verkkorajapinnan alkuperäisen version on pysyttävä helposti kyseisen asiakkaan saatavilla ja käytettävissä.

Perustelu

Täsmennetään, että verkkorajapinnan ei pitäisi pelkästään olla asiakkaan saatavilla, vaan myös hänen käytettävissään liiketoimien toteuttamista varten.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun elinkeinonharjoittaja estää asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita verkkorajapinnan toiseen versioon 4 kohdan mukaisesti, elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä siinä verkkorajapinnassa käytetyllä kielellä, johon asiakas alun perin yritti päästä.

4.  Kun elinkeinonharjoittaja estää asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita verkkorajapinnan toiseen versioon 3 kohdan mukaisesti, elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä siinä verkkorajapinnassa käytetyllä kielellä, johon asiakas alun perin yritti päästä.

Tarkistus   32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita sähköisesti suoritettavia palveluita kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen;

b)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita sähköisesti suoritettavia palveluita kuin palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön tai myynnin mahdollistaminen;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluja, ja kyseiset palvelut tarjotaan asiakkaalle elinkeinonharjoittajan tiloissa tai fyysisessä paikassa, jossa elinkeinonharjoittaja toimii, eri jäsenvaltiossa kuin se, jonka kansalainen asiakas on tai jossa asiakkaan asuin- tai sijoittautumispaikka on.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei poista elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta periä maksuja sellaisten korttipohjaisten maksuvälineiden käytöstä, joiden siirtohintoja ei säännellä asetuksen (EU) 2015/751 II luvun nojalla, ja niistä maksupalveluista, joihin asetusta (EU) N:o 260/2012 ei sovelleta. Tällaiset maksut eivät saa ylittää maksuvälineen käytöstä elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita kustannuksia.

2.  Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei estä elinkeinonharjoittajia perimästä maksuja sellaisten korttipohjaisten maksuvälineiden käytöstä, joiden siirtohintoja ei säännellä asetuksen (EU) 2015/751 II luvun nojalla, ja niistä maksupalveluista, joihin asetusta (EU) N:o 260/2012 ei sovelleta. Tällaiset maksut eivät saa ylittää maksuvälineen käytöstä elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita kustannuksia.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimetyllä elimellä tai elimillä on riittävät ja toimivat keinot valvoa tämän asetuksen täytäntöönpanoa.

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimetyllä elimellä tai nimetyillä elimillä on riittävät ja toimivat keinot, mukaan lukien rajat ylittävän yhteistyön mekanismit, valvoa tämän asetuksen täytäntöönpanoa.

Perustelu

Samalla kun säilytetään komission ehdotuksen henki ja sallitaan jäsenvaltioiden määritellä, mikä elin / mitkä elimet nimetään ja miten säännösten noudattaminen varmistetaan, tässä tarkistuksessa korostetaan, että järjestelyn on katettava rajat ylittävän yhteistyön mekanismit tehokkuuden takaamiseksi.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kuluttajille annettava apu

Asiakkaille annettava apu

Perustelu

Koska asetus ei koske ainoastaan ”kuluttajia” vaan myös yrityksiä, jotka toteuttavat liiketoimia loppukäyttäjinä (”asiakkaat”), apuun ja riitojenratkaisumenettelyihin olisi sisällytettävä kaikki ’asiakkaat’ tässä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten on tarjottava kuluttajien käyttöön yhtenäinen mallilomake valitusten tekemiseksi 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille elimille. Komissio avustaa näitä elimiä mallilomakkeen laatimisessa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten on tarjottava asiakkaiden käyttöön yhtenäinen mallilomake valitusten tekemiseksi 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille elimille. Komissio avustaa näitä elimiä mallilomakkeen laatimisessa.

Perustelu

Koska asetus ei koske ainoastaan ”kuluttajia” vaan myös yrityksiä, jotka toteuttavat liiketoimia loppukäyttäjinä (”asiakkaat”), apuun ja riitojenratkaisumenettelyihin olisi sisällytettävä kaikki ’asiakkaat’ tässä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ensimmäisessä arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä kieltoa sovellettava myös sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä oleville alueille.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ensimmäisessä arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä kieltoa sovellettava myös sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja niiden käytön mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä oleville alueille. Arvioinnissa on otettava asianmukaisesti huomioon tekijänoikeudella suojattujen kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen erityispiirteet.

Perustelu

Poikkeuslauseke on laadittu erityisesti siinä tarkoituksessa, että voidaan harkita asetuksen soveltamisalan laajentamista myös ”sähköisesti suoritettaviin palveluihin, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon”. Tarkistuksella painotetaan, että arvioinnissa on otettava täysimääräisesti huomioon kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen erityisluonne.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

9.6.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Therese Comodini Cachia

7.7.2016

Hyväksytty (pvä)

24.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

1

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Therese Comodini Cachia, Sylvie Guillaume


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

25.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

19.1.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

17.6.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.9.2016

6.3.2017

21.3.2017

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

3

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.4.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

David Coburn

Franz Obermayr, Marcus Pretzell

4

0

ECR

GUE/NGL

Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus