Postupak : 2016/0152(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0172/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0172/2017

Rasprave :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Glasovanja :

PV 06/02/2018 - 5.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0023

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1470kWORD 193k
27.4.2017
PE 595.745v02-00 A8-0172/2017

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Izvjestiteljica za mišljenje (*):

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Odbor za pravna pitanja

(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0289),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0192/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja austrijskoga Saveznog vijeća i Nacionalnog vijeća i luksemburškoga Zastupničkog doma podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenja Odbora za pravna pitanja, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0172/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ

o rješavanju problema neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta privremenog boravka potrošača te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ

 

 

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Za ostvarenje cilja osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, kao područja bez unutarnjih granica u kojem je zajamčeno slobodno kretanje, među ostalim i robe i usluga, nije dostatno samo ukinuti državne granice među državama članicama. To ukidanje granica mogu narušiti poduzeća koja uvode prepreke koje nisu u skladu sa slobodama unutarnjeg tržišta. To se događa kada trgovci koji posluju u jednoj državi članici blokiraju ili ograničavaju pristup svojim internetskim sučeljima, kao što su web-mjesta i aplikacije, klijentima iz drugih država članica koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama (praksa poznata pod nazivom geografsko blokiranje). Do toga može doći i zbog drugih mjera pojedinih trgovaca koje uključuju primjenu različitih općih uvjeta pristupa njihovoj robi i uslugama za klijente iz drugih država članica, i mrežno i izvanmrežno. Iako ponekad mogu postojati objektivna opravdanja za takvo različito postupanje, postoje slučajevi kada trgovci potrošačima koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama uskraćuju pristup robi ili uslugama ili primjenjuju različite uvjete u tom pogledu iz čisto poslovnih razloga.

(1)  Za ostvarenje punog potencijala unutarnjeg tržišta, kao područja bez unutarnjih granica u kojem je zajamčeno slobodno kretanje, među ostalim i robe i usluga, nije dostatno samo ukinuti državne granice među državama članicama. To ukidanje granica mogu narušiti poduzeća koja uvode prepreke koje nisu u skladu sa slobodama unutarnjeg tržišta. To se događa kada trgovci koji posluju u jednoj državi članici blokiraju ili ograničavaju pristup svojim internetskim sučeljima, kao što su web-mjesta i aplikacije, potrošačima iz drugih država članica koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama (praksa poznata pod nazivom geografsko blokiranje). Do toga može doći i zbog drugih mjera pojedinih trgovaca koje uključuju primjenu različitih općih uvjeta pristupa njihovoj robi i uslugama za potrošače iz drugih država članica, i mrežno i izvanmrežno. Iako mogu iznimno postojati objektivna opravdanja za takvo različito postupanje, postoje slučajevi kada neki trgovci svojim praksama uskraćuju ili ograničavaju pristup robi ili uslugama potrošača koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama ili u tom pogledu primjenjuju različite uvjete koji nisu objektivno opravdani. Analize1a su pokazale da uklanjanje neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili privremenog boravka mogu potaknuti rast i smanjiti prosječne cijene diljem unutarnjeg tržišta.

 

___________________

 

1a Vidi procjenu učinka Europske komisije. Vidi i analize resornog odjela Europskog parlamenta (1) „Širenje opsega zabrane geografskog blokiranja: gospodarska analiza”http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595364/IPOL_IDA(2017)595364_EN.pdf i (2) „Prijedlog o geografskom blokiranju: unutarnje tržište, pravo o tržišnom natjecanju i drugi regulatorni aspekti”http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595362/IPOL_STU(2017)595362_EN.pdf.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Ovo nije zasebna uredba, već je treba razmatrati zajedno s Prijedlogom direktive o određenim aspektima ugovora o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu1a i Prijedlogom direktive o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja1b te će taj zakonodavni paket doprinijeti stvaranju jedinstvenog digitalnog tržišta.

 

___________________

 

1a COM (2015)0635.

 

1b COM (2015)0634.

Obrazloženje

Zakonodavni prijedlog treba razmatrati samo zajedno s drugim zakonodavnim prijedlozima za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta, a njegov uspjeh ujedno ovisi i o tim prijedlozima. Stoga bi trebalo unijeti upućivanje na Direktivu o ugovorima o prodaji robe i o stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ i Direktivu o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Na taj način pojedini trgovci umjetno segmentiraju unutarnje tržište prema unutarnjim granicama i koče slobodno kretanje robe i usluga, čime ograničavaju prava klijenata te im onemogućuju da ostvare koristi od većeg izbora i optimalnih uvjeta. Takva diskriminirajuća praksa važan je čimbenik koji pridonosi relativno niskoj razini prekograničnih poslovnih transakcija unutar Unije, uključujući sektor elektroničke trgovine, što sprječava ostvarivanje punog potencijala rasta unutarnjeg tržišta. Pojašnjavanje situacija u kojima nema opravdanja za različito postupanje te vrste trebalo bi dovesti do jasnoće i pravne sigurnosti za sve sudionike u prekograničnim transakcijama te bi se trebalo osigurati da se pravila o nediskriminaciji učinkovito primjenjuju i izvršavaju diljem unutarnjeg tržišta.

(2)  Na taj način pojedini trgovci svojim praksama umjetno segmentiraju unutarnje tržište prema unutarnjim granicama i koče slobodno kretanje robe i usluga, čime ograničavaju prava potrošača te im onemogućuju da ostvare koristi od većeg izbora i optimalnih uvjeta. Takva diskriminirajuća praksa važan je čimbenik koji pridonosi relativno niskoj razini prekograničnih poslovnih transakcija unutar Unije, uključujući sektor elektroničke trgovine, što sprječava ostvarivanje punog potencijala rasta unutarnjeg tržišta. Međutim, postoje razni razlozi zbog kojih poduzeća, osobito MSP-ovi i mikropoduzeća provode te prakse. U mnogim slučajevima različita pravna okruženja, pravna nesigurnost i povezani rizici u pogledu primjenjivih zakona o zaštiti potrošača, o okolišu i o označivanju, oporezivanje i fiskalna pitanja, troškovi dostave ili jezični zahtjevi doprinose nesklonosti trgovaca da pokreću trgovinske odnose s potrošačima iz drugih država članica. U drugim slučajevima neki trgovci fragmentiraju tržište kako bi povećali potrošačke cijene. Pojašnjavanje situacija u kojima nema opravdanja za različito postupanje te vrste i određivanje odgovornosti trgovaca kod prodaje potrošačima iz različitih država članica u skladu s ovom uredbom trebalo bi dovesti do jasnoće i pravne sigurnosti za sve sudionike u prekograničnim transakcijama te bi se trebalo osigurati da se pravila o nediskriminaciji učinkovito primjenjuju i izvršavaju diljem unutarnjeg tržišta.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Ovom se Uredbom želi riješiti problem geografskog blokiranja uklanjanjem prepreke za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Međutim, treba voditi računa o tome da mnoge razlike u zakonodavstvima država članica, poput onih koje rezultiraju različitim nacionalnim standardima ili izostankom uzajamnog priznavanja ili usklađivanja na razini Unije, i dalje predstavljaju znatne prepreke za prekograničnu trgovinu. Te prepreke i dalje vode do fragmentacije jedinstvenog tržišta, što često prisiljava trgovce da primjenjuju prakse geografskog blokiranja. Stoga bi Europski parlament, Vijeće i Komisija trebali nastaviti s rješavanjem problema tih prepreka kako bi se smanjila fragmentacija tržišta i dovršilo jedinstveno tržište.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U skladu s člankom 20. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 države članice dužne su osigurati da pružatelji usluga s poslovnim nastanom u Uniji s primateljima usluga ne postupaju različito ovisno o njihovoj nacionalnosti ili mjestu boravišta. No ta odredba nije bila popuno učinkovita u suzbijanju diskriminacije te njome nije dostatno smanjenja pravna nesigurnost, prije svega jer je njome dopuštena mogućnost opravdavanja razlika u postupanju, te zbog odgovarajućih poteškoća u njezinu izvršenju u praksi. Nadalje, geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana mogu biti i posljedica mjera trgovaca s poslovnim nastanom u trećim zemljama, koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te direktive.

(3)  U skladu s člankom 20. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 države članice dužne su osigurati da pružatelji usluga s poslovnim nastanom u Uniji s primateljima usluga ne postupaju različito ovisno o njihovoj nacionalnosti ili mjestu boravišta. No ta odredba nije bila popuno učinkovita u suzbijanju diskriminacije te njome nije dostatno smanjenja pravna nesigurnost. Cilj je ove Uredbe pojasniti članak 20. Direktive 2006/123/EZ. Ne bi se smjelo smatrati da se njome zamjenjuje ta direktiva. Cilj je dopuniti Direktivu definiranjem određenih situacija u kojima različito postupanje na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili privremenog boravka ne može biti opravdano u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive 2006/123/EZ. Nadalje, neopravdano geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta privremenog boravka mogu biti i posljedica mjera trgovaca s poslovnim nastanom u trećim zemljama, koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te direktive.

__________________

__________________

17Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).

17Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Stoga su za potrebe osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta potrebne ciljane mjere utvrđene ovom uredbom, kojima se predviđa jasan, jedinstven i učinkovit skup pravila o ograničenom broju pitanja.

(4)  Stoga su za potrebe osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i jamčenja slobodnog kretanja osoba, robe i usluga bez diskriminacije na temelju države podrijetla ili mjesta boravišta potrebne ciljane mjere utvrđene ovom Uredbom, kojima se predviđa jasan, jedinstven i učinkovit skup pravila o ograničenom broju pitanja. Tim bi se mjerama trebala očuvati ravnoteža između zaštite potrošača te gospodarske i ugovorne slobode za trgovce.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Cilj je ove uredbe spriječiti diskriminaciju na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata, uključujući geografsko blokiranje, u prekograničnim poslovnim transakcijama između trgovaca i klijenata u vezi s prodajom robe i usluga te pružanjem usluga unutar Unije. Njome se želi riješiti problem izravne i neizravne diskriminacije te tako obuhvatiti i neopravdane razlike u postupanju na temelju drugih razlikovnih kriterija koji dovode do istog rezultata kao primjena kriterija koji se izravno temelje na nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu poslovnog nastana klijenata. Ti se drugi kriteriji mogu primjenjivati osobito na temelju informacija koje upućuju na fizičku lokaciju potrošača, kao što je IP adresa kojom se koristi pri pristupu internetskom sučelju, adresa koja se podnosi za potrebe dostave robe, odabir jezika ili država članica u kojoj je izdan klijentov instrument plaćanja.

(5)  Cilj je ove uredbe spriječiti diskriminaciju na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta privremenog boravka potrošača, uključujući geografsko blokiranje, u prekograničnim poslovnim transakcijama između trgovca i potrošača u vezi s prodajom robe i usluga te pružanjem usluga unutar Unije. Njome se želi riješiti problem izravne i neizravne diskriminacije te tako obuhvatiti i neopravdane razlike u postupanju na temelju drugih razlikovnih kriterija koji dovode do istog rezultata kao primjena kriterija koji se izravno temelje na nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu privremenog boravka potrošača. Ti se drugi kriteriji mogu primjenjivati osobito na temelju informacija koje upućuju na fizičku lokaciju potrošača, kao što je IP adresa kojom se koristi pri pristupu internetskom sučelju, adresa koja se podnosi za potrebe dostave robe, odabir jezika ili države članice u kojoj je izdan potrošačev instrument plaćanja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Ova se Uredba ne treba primjenjivati na isključivo unutarnje situacije u kojima se ne može pretpostaviti da postoje prekogranični elementi i sve su relevantne aktivnosti povezane s, među ostalim, nacionalnošću, mjestom boravišta ili privremenog boravka, pristupom internetskom sučelju, pristupom robi ili uslugama ili transakcijama plaćanja ograničene na jednu državu članicu.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uzimajući u obzir činjenicu da su diljem Unije u određenim uslužnim sektorima trgovcima uklonjene određene regulatorne i administrativne prepreke kao posljedica provedbe Direktive 2006/123/EZ, trebalo bi u smislu glavnog područja primjene osigurati usklađenost ove uredbe i Direktive 2006/123/EZ. Stoga bi se odredbe ove uredbe trebale primjenjivati među ostalim i na elektronički isporučene usluge koje nisu audiovizualne prirode, čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, no podložno posebnom izuzeću iz članka 4. te naknadnoj evaluaciji tog izuzeća u skladu s člankom 9. Stoga se iz područja primjene ove uredbe izuzimaju audiovizualne usluge, uključujući usluge čija je glavna značajka pružanje pristupa emitiranju sportskih događanja i koje se pružaju na temelju isključivih teritorijalnih licencija. Trebalo bi dakle isključiti i pristup maloprodajnim financijskim uslugama, uključujući usluge plaćanja, neovisno o odredbama ove uredbe o nediskriminaciji u plaćanjima.

(6)  S obzirom na činjenicu da su diljem Unije u određenim uslužnim sektorima trgovcima uklonjene određene regulatorne i administrativne prepreke kao posljedica provedbe Direktive 2006/123/EZ, trebalo bi u smislu njezina glavnog područja primjene osigurati usklađenost ove uredbe i Direktive 2006/123/EZ. Stoga bi se odredbe ove uredbe trebale primjenjivati među ostalim i na elektronički isporučene usluge koje nisu audiovizualne prirode, čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, no podložno posebnom izuzeću iz članka 4. Međutim, treba napomenuti da su se od donošenja Direktive 2006/123/EZ regulatorne i administrativne prepreke trgovcima djelomično uklonile i u drugim sektorima.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  S obzirom na posebna obilježja kulturnih djela, čija se distribucija odvija prema posebnim poslovnim modelima, ova uredba ne bi trebala utjecati na načelo teritorijalnosti autorskog prava u različitim kulturnim sektorima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Diskriminacija može nastati i u vezi s uslugama u području prijevoza, posebno u pogledu prodaje karata u prijevozu putnika. No u tom pogledu Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća18, Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća19 i Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća20 već sadržavaju opsežne zabrane diskriminacije kojima je obuhvaćena sva diskriminirajuća praksa koja se nastoji suzbiti ovom uredbom. Nadalje, Uredbu (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća21 u tu se svrhu namjerava izmijeniti u bliskoj budućnosti. Stoga, kako bi se osigurala dosljednost s područjem primjene Direktive 2006/123/EZ, usluge u području prijevoza trebale bi ostati izvan područja primjene ove uredbe.

(7)  Diskriminacija nastaje i u vezi s uslugama izvan područja primjene ove Uredbe, među ostalim u područjima audiovizualnih i financijskih usluga te u područjima usluga elektroničke komunikacije, prijevoza i usluga zdravstvene skrbi. Stoga bi se iz područja primjene ove uredbe trebale izuzeti audiovizualne usluge, uključujući usluge čija je glavna značajka pružanje pristupa emitiranju sportskih događanja i koje se pružaju na temelju isključivih teritorijalnih licencija. Trebalo bi također isključiti pristup maloprodajnim financijskim uslugama, uključujući usluge plaćanja, neovisno o odredbama ove uredbe o nediskriminaciji u plaćanjima. U pogledu elektroničkih komunikacija Komisija je predstavila prijedlog o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija kojim se potvrđuje načelo nediskriminacije17a. Kad je riječ o prijevozu, Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća18, Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća19 i Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća20 već sadržavaju opsežne zabrane u pogledu diskriminacije kojima je obuhvaćena sva diskriminirajuća praksa koja se nastoji suzbiti ovom uredbom. Nadalje, Uredbu (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća21 u tu se svrhu namjerava izmijeniti u bliskoj budućnosti. U pogledu usluga zdravstvene skrbi u Direktivi 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća21a već se navodi da se pacijente iz drugih država članica ne smije diskriminirati na temelju njihove nacionalnosti. Stoga, kako bi se osigurala dosljednost s pravnom stečevinom, usluge u području, među ostalim, audiovizualnih usluga, financijskih usluga, usluga elektroničkih komunikacija, usluga prijevoza ili zdravstvenih usluga trebale bi ostati izvan područja primjene ove Uredbe.

__________________

__________________

 

17a Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, (preinaka) COM(2016)0590.

18 Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).

18 Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).

19 Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 334, 17.12.2010., str. 1.).

19 Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 334, 17.12.2010., str. 1.).

20 Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 55, 28.2.2011., str. 1.).

20 Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 55, 28.2.2011., str. 1.).

21 Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.).

21 Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.).

 

21a Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.).

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ovom se uredbom ne bi trebala dovesti u pitanje pravila koja se primjenjuju u području oporezivanja s obzirom na to da je Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđena posebna osnova za djelovanje na razini Unije u pogledu poreznih pitanja.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća22 odabir prava koje se primjenjuje na ugovore između potrošača i poduzetnika koji vlastite komercijalne ili profesionalne djelatnosti obavlja u državi u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište ili koji na bilo koji način usmjerava takve djelatnosti na tu državu članicu ili nekoliko država članica uključujući tu državu, ne smije za rezultat imati lišavanje potrošača zašite koja mu je osigurana odredbama od kojih se ne može odstupiti ugovorom na temelju zakonodavstva države u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište. U skladu s Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća23 u stvarima povezanima s ugovorima između potrošača i poduzetnika koji komercijalne ili profesionalne djelatnosti obavlja u državi članici domicila potrošača ili koji na bilo koji način usmjerava te djelatnosti na državu članicu ili na nekoliko država članica uključujući tu državu članicu, potrošač može pokrenuti postupak protiv druge strane pred sudovima države članice u kojoj ima stalno boravište te se samo pred tim sudovima može pokrenuti postupak protiv potrošača.

Briše se.

__________________

 

22 Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I), (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).

 

23 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

 

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ova uredba ne bi trebala utjecati na pravne akte Unije u području pravosudne suradnje u građanskim predmetima, posebno na odredbe o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o nadležnosti iz Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća24 i Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća25, uključujući primjenu tih akata i odredbi u pojedinačnim slučajevima. Konkretno, samu činjenicu da trgovac posluje u skladu s odredbama ove Uredbe ne bi trebalo tumačiti na način da se podrazumijeva da on usmjerava svoje aktivnosti prema državi članici potrošača u svrhu takvog zahtjeva.

(10)  Ovom Uredbom ne bi se trebali dovoditi u pitanje pravni akti Unije u području pravosudne suradnje u građanskim predmetima, posebno odredbe o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o nadležnosti iz Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća24 i Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća25, uključujući primjenu tih akata i odredbi u pojedinačnim slučajevima. Konkretno, samu sukladnost s ovom Uredbom ne bi trebalo tumačiti na način da se podrazumijeva da trgovac usmjerava svoje aktivnosti prema državi članici potrošača. Konkretno, ako trgovac koji djeluje u skladu s člancima 3., 4. i 5. ne blokira i ne ograničava pristup potrošača svojem internetskom sučelju, ne preusmjerava ga na inačicu svojeg internetskog sučelja različitu od onog internetskog sučelja kojemu je potrošač prvotno želio pristupiti, bez obzira na njegovu nacionalnost ili mjesto prebivališta, ne primjenjuje različite opće uvjete pristupa u situacijama predviđenima ovom Uredbom ili ako trgovac bez diskriminacije prihvaća instrumente plaćanja izdane u drugoj državi članici, tada se ne može isključivo na temelju tih razloga smatrati da taj trgovac usmjerava svoje djelatnosti prema državi članici u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište ili prebivalište. Nadalje, također se ne treba smatrati da trgovac usmjerava te aktivnosti u državu članicu u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište ili prebivalište ako trgovac u skladu s ovom Uredbom poduzme mjere koje potrošač razumno može očekivati ili zatražiti ili koje zahtijeva zakon kako bi pružio potrebne informacije i pomoć potrošaču, bilo izravno bilo neizravno, povezivanjem potrošača s trećim stranama koje mogu pružiti potrebnu pomoć.

__________________

__________________

24 Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).

24 Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).

25 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

25 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Diskriminacijska praksa koja se nastoji ukloniti ovom uredbom obično se provodi na temelju općih uvjeta te ostalih uvjeta i informacija koje je trgovac odredio i koje primjenjuje ili se primjenjuju u njegovo ime kao preduvjet za dobivanje pristupa predmetnoj robi ili uslugama, a koje su dostupne široj javnosti. Takvi opći uvjeti pristupa među ostalim uključuju cijene, uvjete plaćanja i uvjete dostave. Trgovac ih može učiniti dostupnima široj javnosti ili ih se takvima može učiniti u njegovo ime različitim sredstvima, kao što su objava informacija u oglasima, na web-mjestima ili u predugovornoj ili ugovornoj dokumentaciji. Takvi se uvjeti primjenjuju ako trgovac i klijent nisu individualno u pregovorima sklopili sporazum na temelju kojeg su dogovorili suprotno. Uvjeti koji su individualno u pregovorima dogovoreni između trgovca i klijenata za potrebe ove uredbe ne bi se trebali smatrati općim uvjetima pristupa.

(11)  Diskriminacijska praksa koja se nastoji ukloniti ovom uredbom obično se provodi na temelju općih uvjeta te ostalih uvjeta i informacija koje je trgovac odredio i koje primjenjuje ili se primjenjuju u njegovo ime kao preduvjet za dobivanje pristupa predmetnoj robi ili uslugama, a koje su dostupne široj javnosti. Takvi opći uvjeti pristupa među ostalim uključuju cijene, uvjete plaćanja i uvjete dostave. Trgovac ih može učiniti dostupnima široj javnosti ili ih se takvima može učiniti u njegovo ime različitim sredstvima, kao što su objava informacija u oglasima ili na web-mjestima ili mogu biti dijelom predugovornih ili ugovornih informacija. Takvi se uvjeti primjenjuju ako trgovac i potrošači nisu individualno u pregovorima dogovorili uvjete. Uvjeti koji su individualno u pregovorima dogovoreni između trgovca i potrošača za potrebe ove Uredbe ne bi se trebali smatrati općim uvjetima pristupa. Međutim, mogućnost individualnog pregovaranja o uvjetima ili individualno dogovaranje dodatnih prava ili obveza ne bi trebalo rezultirati geografskim blokiranjem ili drugim neopravdanim oblicima diskriminacije koji su predmet ove Uredbe.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za potrebe ove uredbe potrošače i poduzeća u svojstvu kupaca trebalo bi zaštititi od diskriminacije iz razloga povezanih s njihovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana. Međutim ta se zaštita ne bi trebala proširiti na klijente koji kupuju robu ili usluge za preprodaju jer bi se time utjecalo na programe distribucije među poduzetnicima koji se uvelike upotrebljavaju, kao što su selektivna i ekskluzivna distribucija, kojima se proizvođačima u načelu omogućuje da odaberu trgovce na malo u skladu s propisima o tržišnom natjecanju.

(12)  Potrošače bi trebalo zaštititi od diskriminacije temeljene na njihovoj nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu privremenog boravka. Međutim, u slučaju ugovora s dvojnom svrhom, kad je ugovor sklopljen u svrhe koje su djelomično unutar i djelomično izvan okvira trgovačke djelatnosti koju osoba obavlja, a svrha trgovačke djelatnosti toliko je ograničena da u cjelokupnom kontekstu ugovora nije prevladavajuća, tu bi osobu također trebalo smatrati potrošačem.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se klijentima povećala mogućnost pristupa informacijama o prodaji robe i pružanju usluga na unutarnjem tržištu te povećala transparentnost, među ostalim u pogledu cijena, trgovci ne bi trebali, ni tehnološkim mjerama ni drukčije, klijentima onemogućavati potpuni i jednaki pristup internetskim sučeljima na temelju njihove nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana. Konkretno, te tehnološke mjere mogu obuhvaćati sve tehnologije s pomoću kojih se određuje fizička lokacija klijenta, među ostalim njegovo praćenje putem IP adrese, koordinate dobivene globalnim navigacijskim satelitskim sustavom ili podatke povezane s platnom transakcijom. Međutim tu zabranu diskriminacije u pogledu pristupa internetskim sučeljima ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje obveze za trgovca da uspostavi poslovne transakcije s klijentima.

(14)  Kako bi se potrošačima povećala mogućnost pristupa informacijama o prodaji robe i pružanju usluga na unutarnjem tržištu te povećala transparentnost, među ostalim u pogledu cijena, trgovci i internetska tržišta ne bi trebali, ni tehnološkim mjerama ni drukčije, potrošačima onemogućavati potpuni i jednaki pristup internetskim sučeljima na temelju njihove nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta privremenog boravka. Potpuni i jednaki pristup internetskim sučeljima u obliku mobilne aplikacije trebao bi uključivati mogućnost da potrošač preuzme ili pristupi bilo kojoj inačici mobilne aplikacije kojom trgovac upravlja u jednoj državi članici ili više njih. Tehnološke mjere za ograničavanje takvog pristupa mogu obuhvaćati sve tehnologije s pomoću kojih se određuje fizička lokacija potrošača, među ostalim praćenje te lokacije putem IP adrese, koordinate dobivene globalnim navigacijskim satelitskim sustavom ili podaci povezani s platnom transakcijom. Međutim tu zabranu diskriminacije u pogledu pristupa internetskim sučeljima ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje obveze za trgovca da uspostavi poslovne transakcije s potrošačem.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Kako bi se osiguralo jednako postupanje prema potrošačima i izbjegla diskriminacija u praksi, internetske stranice trgovaca, mobilne aplikacije i sva druga sučelja trebaju biti tako koncipirana da na obrascima omogućuju unos podataka iz države članice koja je različita od trgovčeve. Konkretno, internetske stranice trebaju dopuštati unos adresa, telefonskih brojeva, uključujući međunarodne pozivne brojeve, brojeva bankovnih računa, uključujući IBAN i BIC, te svih drugih podataka iz države članice koja nije trgovčeva ako su te informacije potrebne da bi se dovršila narudžba putem internetskog sučelja tog trgovca. Od potrošača se ne bi smjelo zahtijevati da koristi isključivo druge načine naručivanja, kao što su adresa e-pošte ili telefon, osim ako to nisu primarna sredstva za naručivanje za sve potrošače, uključujući one iz države članice u kojoj se nalazi trgovac.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Pojedini trgovci upotrebljavaju različite inačice svojih internetskih sučelja kojima ciljaju na kupce iz različitih država članica. Iako bi ta mogućnost trebala postojati, trebalo bi zabraniti preusmjeravanje klijenta s jedne inačice internetskog sučelja na drugu bez njegova pristanka. Klijent bi u svakom trenutku trebao moći pristupiti svim inačicama internetskih sučelja.

(15)  Pojedini trgovci upotrebljavaju različite inačice svojih internetskih sučelja kojima ciljaju na potrošače iz različitih država članica. Iako bi ta mogućnost trebala postojati, trebalo bi zabraniti preusmjeravanje potrošača s jedne inačice internetskog sučelja na drugu bez njegova pristanka. Trgovci ne bi smjeli podlijegati obvezi da svaki put kada isti potrošač posjeti isto internetsko sučelje od njega zahtijevaju izričiti pristanak. Nakon što potrošač da izričit pristanak, on se treba smatrati valjanim za svaki sljedeći put kada isti potrošač posjeti isto internetsko sučelje. Potrošač bi u svakom trenutku trebao moći pristupiti svim inačicama internetskih sučelja.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  U određenim slučajevima blokiranje, ograničavanje pristupa ili preusmjeravanje na drugu inačicu internetskog sučelja bez suglasnosti klijenta, a iz razloga povezanih s njegovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana, može biti potrebno kako bi se osigurala usklađenost s pravnim zahtjevima Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije. Tim se propisima klijentu može ograničiti pristup određenoj robi ili uslugama, primjerice zabranom prikaza određenog sadržaja u određenim državama članicama. Trgovcima ne bi trebalo biti onemogućeno usklađivanje s tim zahtjevima te bi stoga trebali moći blokirati i ograničiti pristup ili preusmjeravanje određenih klijenata ili klijenata na određenim područjima na internetsko sučelje, ako je iz tog razloga to potrebno.

(16)  U određenim slučajevima blokiranje ili ograničavanje pristupa ili preusmjeravanje na drugu inačicu internetskog sučelja bez suglasnosti potrošača, a iz razloga povezanih s njegovom nacionalnosti ili mjestom boravišta ili privremenog boravka, može biti potrebno kako bi se osigurala usklađenost s pravnim zahtjevima Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije. Tim se propisima potrošačima može ograničiti pristup određenoj robi ili uslugama, primjerice zabranom prikaza određenog sadržaja u određenim državama članicama. Trgovcima ne bi trebalo biti onemogućeno usklađivanje s tim zahtjevima te bi stoga trebali moći blokirati i ograničiti pristup ili preusmjeriti određene skupine potrošača ili potrošače na određenim područjima u mjeri u kojoj je to potrebno iz tog razloga.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U više posebnih slučajeva ne mogu se objektivno opravdati razlike u postupanju s klijentima primjenom općih uvjeta pristupa, uključujući izravno odbijanje prodaje robe ili pružanja usluga iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenata. U tim slučajevima sve bi takve diskriminacije trebalo zabraniti te bi klijenti trebali imati pravo, u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima ovom uredbom, sudjelovati u poslovnim transakcijama pod istim uvjetima kao i lokalni klijenti te imati potpuni i jednaki pristup svim različitim ponuđenim robama ili uslugama, neovisno o svojoj nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu poslovnog nastana. Ako je to potrebno, trgovci bi trebali poduzeti mjere u cilju usklađivanja s tom zabranom diskriminacije jer klijenti inače ne bi imali potpuni i jednaki pristup. Međutim zabranu koja se primjenjuje u tim slučajevima ne bi trebalo tumačiti na način da sprječava trgovce da usmjeravaju svoje aktivnosti prema različitim državama članicama ili određenim skupinama klijenata ciljanim ponudama i različitim uvjetima, među ostalim i uspostavom različitog internetskog sučelja za svaku državu članicu.

(17)  U više posebnih slučajeva ne mogu se objektivno opravdati razlike u postupanju s potrošačima primjenom općih uvjeta pristupa, uključujući izravno odbijanje prodaje robe ili pružanja usluga iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjesta privremenog boravka potrošača. U tim slučajevima sve bi takve diskriminacije trebalo zabraniti te bi potrošači trebali imati pravo, u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima ovom uredbom, sudjelovati u poslovnim transakcijama pod istim uvjetima kao i lokalni potrošač te bi trebali imati potpuni i jednaki pristup svim različitim ponuđenim robama ili uslugama, neovisno o svojoj nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu privremenog boravka. Ako je to potrebno, trgovac bi trebao stoga poduzeti mjere u cilju usklađivanja s tom zabranom diskriminacije. Međutim, zabranu koja se primjenjuje u tim slučajevima ne bi trebalo tumačiti na način da sprječava trgovce da usmjeravaju svoje aktivnosti prema različitim državama članicama ili određenim skupinama potrošača ciljanim ponudama i različitim općim uvjetima pristupa, među ostalim i uspostavom različitog internetskog sučelja za svaku državu članicu, uključujući one s drugačijim cijenama.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Prvi od tih slučajeva odnosi se na situaciju u kojoj trgovac prodaje robu bez prekogranične dostave te robe od strane ili u ime trgovca u državu članicu u kojoj klijent boravi. U tom bi slučaju klijent trebao moći kupiti robu u potpuno istim uvjetima, uključujući cijenu i uvjete isporuke robe, kao i slični klijenti koji su rezidenti iste države članice kao i trgovac. To može značiti da će strani klijent morati preuzeti robu u toj državi članici ili u drugoj državi članici u koju trgovac dostavlja. U tom slučaju nije se potrebno prijaviti u svrhu poreza na dodanu vrijednost („PDV”) u državi članici klijenta niti organizirati prekograničnu dostavu robe.

(18)  Prvi od tih slučajeva odnosi se na situaciju u kojoj trgovac prodaje robu bez prekogranične dostave te robe od strane ili u ime trgovca u državu članicu u kojoj potrošač boravi. Umjesto toga trgovac nudi dostavu na lokaciju u državi članici koja nije država članica u kojoj potrošač ima boravište, uključujući mogućnost dogovora između trgovca i potrošača o preuzimanju robe na određenoj lokaciji. U tom bi slučaju potrošač trebao moći kupiti robu pod potpuno istim uvjetima, uključujući cijenu i uvjete isporuke robe, kao i slični potrošači koji su rezidenti države članice u koju se roba dostavlja ili u kojoj se roba preuzima. To može značiti da će strani potrošač morati preuzeti robu u toj državi članici ili u drugoj državi članici u koju trgovac dostavlja ili se sam pobrinuti za prekograničnu dostavu robe. U tom slučaju, u skladu s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ1a, nije se potrebno prijaviti u svrhu poreza na dodanu vrijednost („PDV”) u državi članici potrošača.

 

___________________

 

1a Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.)

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Treći slučaj je ako potrošači žele primiti elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, poput e-knjiga ili glazbe, igara i softvera na internetu, pod uvjetom da trgovac ima pravo ili je dobio licenciju za korištenje takvih sadržaja na svim relevantnim područjima. Ni u tom slučaju nije potrebna fizička isporuka jer se usluge pružaju elektronički. Trgovac može prijaviti i platiti PDV na pojednostavnjen način u skladu s propisima o PDV-u iz minisustava „Sve na jednom mjestu” utvrđenom u Provedbenoj uredbi (EU) br. 282/2011.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Konačno, u situaciji u kojoj trgovac pruža usluge koje klijent prima u prostorima trgovca ili na mjestu koje trgovac odabere, a koji nisu u državi članici čiji je klijent državljanin ili u kojoj klijent ima mjesto boravišta ili poslovnog nastana, primjena različitih opći uvjeta pristupa iz razloga povezanih s tim kriterijima također ne bi trebala biti opravdana. Ovisno o slučaju, to se odnosi na pružanje usluga kao što su hotelski smještaj, sportski događaji, najam automobila i ulaznice za glazbene festivale ili zabavne parkove. U tim se slučajevima trgovac ne mora prijaviti u svrhe PDV-a u drugoj državi članici niti organizirati prekograničnu dostavu robe.

(20)  Konačno, u situaciji u kojoj trgovac pruža usluge koje potrošač prima u prostorima trgovca ili na mjestu koje se ne nalazi u državi članici u kojoj potrošač ima mjesto boravišta, primjena različitih općih uvjeta pristupa iz razloga povezanih s nacionalnosti ili mjestom boravišta ili privremenog boravka potrošača također ne bi trebala biti opravdana. Ovisno o slučaju, to se odnosi na pružanje usluga, osim elektronički isporučenih usluga, u koje se ubrajaju hotelski smještaj, sportski događaji, najam automobila i ulaznice za glazbene festivale ili zabavne parkove. U tim se slučajevima trgovac ne mora prijaviti u svrhe PDV-a u drugoj državi članici.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  U svim tim slučajevima, a na temelju odredaba o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o nadležnosti iz Uredaba (EZ) br. 593/2008 i (EU) br. 1215/2012, ako trgovac ne obavlja svoje djelatnosti u državi članici potrošača ili ondje ne usmjerava svoje aktivnosti ili ako klijent nije potrošač, usklađenost s ovom uredbom za trgovca ne podrazumijeva dodatne troškove povezane s nadležnosti ili razlikama u primjenjivom pravu. Međutim ako trgovac obavlja svoje djelatnosti u državi članici potrošača ili ondje usmjerava svoje djelatnosti, pokazao je namjeru da uspostavi trgovinske odnose s potrošačima iz te države članice i stoga je mogao uzeti u obzir sve te troškove.

(21)  U svim tim slučajevima, a na temelju odredaba o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o nadležnosti iz Uredaba (EZ) br. 593/2008 i (EU) br. 1215/2012, ako trgovac ne obavlja svoje djelatnosti u državi članici potrošača ili ondje ne usmjerava svoje aktivnosti, usklađenost s ovom uredbom za trgovca ne podrazumijeva dodatne troškove povezane s nadležnosti ili razlikama u primjenjivom pravu.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  U svim tim situacijama, opći uvjeti pristupa trebali bi biti u skladu sa zakonima i propisima države članice u kojoj trgovac obavlja svoje djelatnosti ili prema kojoj usmjerava svoje djelatnosti. Trgovac se ne treba pobrinuti za to da opći uvjeti pristupa budu u skladu sa zakonima i propisima države članice u kojoj potrošač na kojeg trgovac nije usmjerio prodaju ima boravište, niti da se u općim uvjetima pristupa koristi jezik te države.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b)  Korištenje jezika na internetskom sučelju trgovca nije samo po sebi kriterij za utvrđivanje namjere trgovca da prodaje robu potrošačima iz druge države članice.

Obrazloženje

Namjera trgovca mora biti iznesena u općim uvjetima poslovanja, međutim, u slučaju nejasnoća ne može se samo na temelju upotrijebljenog jezika pretpostaviti da trgovac želi privući kupce iz druge države članice u kojoj se koristi taj jezik.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21c)  U skladu s Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a potrošač ima pravo, u slučaju nesukladnosti potrošne robe s ugovorom, tražiti da prodavač popravi tu robu ili je zamijeni, u svakom slučaju besplatno, osim ako to nije nemoguće ili neproporcionalno. Direktivom se ograničavaju troškovi koje prodavač treba snositi na nužne troškove koji nastaju kako bi roba postala sukladna. Nadalje, Direktivom se ne onemogućuje da pravo potrošača na nadoknadu troška popravka ili zamjene bude ograničeno u određenim okolnostima, po potrebi na iznos proporcionalan vrijednosti koju bi roba imala da nije nesukladna i razini nesukladnosti. Ako su primjenjiva, pravila o informiranju prije sklapanja ugovora, jezični zahtjevi, pravo odustajanja, njegovo korištenje i njegovi učinci, dostava i prijenos rizika uređeni su Direktivom 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća1b. Tom se Direktivom među ostalim utvrđuje koje troškove trebaju snositi potrošači i trgovci u slučaju odustajanja od ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija. Primjenom ove Uredbe ne dovode se u pitanje direktive 1999/44/EZ i 2011/83/EU.

 

__________________

 

1a Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu (SL L 171, 7.7.1999., str. 12.).

 

1b Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011, str. 64.).

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Trgovci obuhvaćeni posebnim programom navedenim u glavi XII. poglavlju 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ27 ne plaćaju PDV. Za te bi trgovce, kada pružaju elektronički isporučene usluge, zabrana primjene različitih općih uvjeta pristupa iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta podrazumijevala zahtjev da moraju obračunati PDV drugih država članica te mogla prouzročiti dodatne troškove koji bi bili nesrazmjerno opterećenje s obzirom na veličinu i značajke dotičnih trgovaca. Stoga bi se ti trgovci trebali izuzeti od te zabrane za vrijeme primjene tog programa.

(22)  Trgovci obuhvaćeni posebnim programom predviđenim u glavi XII. poglavlju 1. Direktive 2006/112/EZ nisu dužni plaćati PDV u državi članici u kojoj imaju poslovni nastan. Za te bi trgovce, kada pružaju elektronički isporučene usluge, zabrana primjene različitih općih uvjeta pristupa iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom privremenog boravka potrošača podrazumijevala zahtjev da se moraju registrirati radi obračuna PDV-a drugih država članica te bi mogla prouzročiti dodatne troškove koji bi bili nesrazmjerno opterećenje s obzirom na veličinu i značajke dotičnih trgovaca. Stoga bi se ti trgovci trebali izuzeti od te zabrane za vrijeme primjene tog programa.

__________________

 

27Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1. – 118.).

 

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U svim tim slučajevima postoje situacije u kojima bi zbog određenih zabrana ili zahtjeva utvrđenih u pravu Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije trgovcima bi mogla biti onemogućena prodaja robe ili pružanje usluga određenim klijentima ili klijentima na određenim područjima iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta. Propisima država članica, u skladu s pravom Unije, od trgovaca se može zahtijevati i usklađivanje s određenim propisima o cijenama knjiga. Trgovce ne bi trebalo spriječiti da se, u mjeri u kojoj je to potrebno, usklade se s takvim propisima.

(23)  U svim tim slučajevima postoje situacije u kojima bi zbog određenih zabrana ili zahtjeva utvrđenih u pravu Unije ili propisima države članice u skladu s pravom Unije trgovcima mogla biti onemogućena prodaja robe ili pružanje usluga određenim potrošačima ili potrošačima na određenim teritorijima iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom privremenog boravka potrošača. Propisima država članica, u skladu s pravom Unije, od trgovaca se može zahtijevati i usklađivanje s određenim propisima o cijenama knjiga. Nadalje, zakonima država članica može se tražiti da se na elektronički dostavljene publikacije primjenjuje isti povlašteni porezni tretman kao i na publikacije u bilo kojem fizičkom obliku, u skladu s Prijedlogom direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise1a. Trgovce ne bi trebalo spriječiti da se, u mjeri u kojoj je to potrebno, usklade se s takvim propisima.

 

__________________

 

1a COM(2016)0758.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  U skladu s pravom Unije trgovci u načelu imaju pravo odlučiti koja sredstva plaćanja žele prihvatiti, uključujući i platne marke. Međutim jednom kada ih odaberu, u kontekstu postojećeg pravnog okvira za platne usluge, trgovci nemaju razloga za diskriminaciju klijenata unutar Unije odbijanjem određenih poslovnih transakcija ili drukčijom primjenom određenih različitih uvjeta plaćanja za te transakcije iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom poslovnog nastana klijenta. U tom kontekstu, trebalo bi izričito zabraniti takvo neopravdano nejednako postupanje iz razloga povezanih s lokacijom računa za plaćanje, mjestom poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili mjestom izdavanja platnog instrumenta u Uniji. Nadalje, potrebno je napomenuti da je svim primateljima plaćanja, uključujući trgovce, Uredbom (EU) br. 260/2012 već zabranjeno zahtijevati od klijenata da imaju bankovni račun u određenoj državi članici kako bi njihovo plaćanje u eurima bilo prihvaćeno.

(24)  U skladu s pravom Unije trgovci u načelu imaju pravo odlučiti koja sredstva plaćanja žele prihvatiti. U skladu s Uredbom (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća1a i Direktivom (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća1b trgovci koji prihvaćaju kartične platne instrumente određene platne marke i kategorije nisu obvezni prihvatiti kartični platni instrument iste kategorije, ali različite platne marke, ili iste platne marke, a različite kategorije. Međutim jednom kada je odluka donesena, u kontekstu postojećeg pravnog okvira za platne usluge, trgovci ne bi trebali diskriminirati potrošače unutar Unije odbijanjem određenih poslovnih transakcija ili drukčijom primjenom određenih različitih uvjeta plaćanja za te platne transakcije iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom privremenog boravka potrošača. U tom kontekstu, također bi trebalo izričito zabraniti takvo neopravdano nejednako postupanje iz razloga povezanih s lokacijom računa za plaćanje, mjestom poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili mjestom izdavanja platnog instrumenta u Uniji. Nadalje, potrebno je napomenuti da je svim trgovcima Uredbom (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1c već zabranjeno zahtijevati od potrošača da imaju bankovni račun u određenoj državi članici kako bi njihovo plaćanje u eurima bilo prihvaćeno.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (SL L 123, 19.5.2015., str. 1.).

 

1b Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.).

 

1c Uredba (EZ) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.).

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Direktivom 2015/2366/EU Europskog parlamenta i Vijeća28 uvedeni su strogi sigurnosni zahtjevi u pogledu iniciranja i obrade elektroničkih plaćanja, čime je smanjen rizik od prevare za sve nove i tradicionalnije načine plaćanja, a posebno za plaćanja na internetu. Pružatelji platnih usluga obvezni su primijeniti takozvanu pouzdanu autentifikaciju klijenta, postupak autentifikacije s pomoću kojeg se potvrđuje identitet korisnika platne usluge ili platne transakcije. Za transakcije na daljinu, primjerice plaćanja na internetu, zahtjevi u pogledu sigurnosti još su detaljniji: zahtjeva se dinamična poveznica s iznosom transakcije i računom primatelja plaćanja radi bolje zaštite korisnika jer se tako u slučaju pogreške ili pokušaja prevare rizik svodi na najmanju moguću mjeru. Kao rezultat tih odredbi, rizik od prevare pri plaćanju tijekom nacionalne ili prekogranične kupnje sveden je na jednaku razinu i ne bi se trebao koristiti kao argument za odbijanje ili diskriminaciju bilo koje poslovne transakcije unutar Unije.

(25)  Direktivom 2015/2366/EU uvedeni su strogi sigurnosni zahtjevi u pogledu iniciranja i obrade elektroničkih plaćanja, čime je smanjen rizik od prevare za sve nove i tradicionalnije načine plaćanja, a posebno za plaćanja na internetu. Pružatelji platnih usluga obvezni su primijeniti takozvanu pouzdanu autentifikaciju potrošača, postupak autentifikacije s pomoću kojeg se potvrđuje identitet korisnika platne usluge ili platne transakcije. Za transakcije na daljinu, primjerice plaćanja na internetu, zahtjevi u pogledu sigurnosti još su detaljniji: zahtjeva se dinamična poveznica s iznosom transakcije i računom primatelja plaćanja radi bolje zaštite korisnika jer se tako u slučaju pogreške ili pokušaja prevare rizik svodi na najmanju moguću mjeru. Kao rezultat tih odredbi, rizik od prevare pri plaćanju za prekograničnu kupnju znatno je smanjen. Međutim, u slučaju izravnog terećenja pri kojem trgovac možda nije u mogućnosti pravilno ocijeniti kreditnu sposobnost potrošača, ili ako bi zbog toga morao sklopiti novi ili izmijenjeni ugovor s pružateljem rješenja za plaćanje, trgovcu bi trebalo biti dozvoljeno da zatraži plaćanje unaprijed preko kreditnog transfera u okviru SEPA-e prije nego što isporuči robu ili pruži uslugu. Drugačije je postupanje stoga opravdano u situacijama u kojima ne postoje drugi načini na koje bi trgovac mogao potvrditi kreditnu sposobnost potrošača.

__________________

 

28 Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35. – 127.).

 

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ova uredba ne bi trebala utjecati na primjenu propisa o tržišnom natjecanju, a posebno na članke 101. i 102. UFEU-a. Sporazumi na temelju kojih se u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 330/201029 trgovcima nameće obveza nesudjelovanja u pasivnim prodajama određenim klijentima ili klijentima na određenim područjima, općenito se smatraju ograničenjima tržišnog natjecanja i obično se ne mogu izuzeti od zabrane iz članka 101. stavka 1. UFEU-a. Čak i kada se na njih ne primjenjuje članak 101. UFEU-a, u kontekstu primjene ove uredbe njima se remeti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta te se njima može koristiti za zaobilaženje odredaba ove uredbe. Stoga bi relevantne odredbe tih sporazuma i drugih sporazuma u pogledu pasivne prodaje kojima se od trgovca zahtjeva da djeluje u suprotnosti s ovom uredbom automatski trebale biti ništavne. Međutim ova uredba, a posebno njezine odredbe o pristupu robi ili uslugama, ne bi trebala utjecati na sporazume kojima se ograničavaju aktivne prodaje u smislu Uredbe (EU) br. 330/2010.

(26)  Ova uredba ne bi trebala utjecati na primjenu propisa o tržišnom natjecanju, a posebno na članke 101. i 102. UFEU-a. Sporazumi na temelju kojih se u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 330/201029 trgovcima nameće obveza nesudjelovanja u pasivnim prodajama određenim skupinama potrošača ili potrošačima na određenim područjima, općenito se smatraju ograničenjima tržišnog natjecanja i obično se ne mogu izuzeti od zabrane iz članka 101. stavka 1. UFEU-a. Stoga bi relevantne odredbe tih sporazuma u pogledu pasivne prodaje kojima se od trgovca zahtjeva da djeluje u suprotnosti s ovom uredbom automatski trebale biti ništavne. Međutim ova uredba, a posebno njezine odredbe o pristupu robi ili uslugama, ne bi trebala utjecati na sporazume kojima se ograničavaju aktivne prodaje u smislu Uredbe (EU) br. 330/2010.

__________________

__________________

29 Uredba Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja (SL L 102, 23.4.2010., str. 1.).

29 Uredba Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja (SL L 102, 23.4.2010., str. 1.).

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Države članice trebale bi odrediti najmanje jedno tijelo nadležno za poduzimanje učinkovitih mjera za praćenje i osiguravanje usklađenosti s odredbama ove uredbe. Države članice bi trebale osigurati i učinkovite, proporcionalne te odvraćajuće kazne koje se mogu izreći trgovcima u slučaju povrede ove uredbe.

(27)  Države članice trebale bi odrediti najmanje jedno nadležno tijelo s potrebnim ovlastima za poduzimanje učinkovitih mjera za praćenje i osiguravanje usklađenosti s odredbama ove Uredbe. Države članice trebale bi osigurati i učinkovite, proporcionalne te odvraćajuće mjere koje se mogu poduzeti protiv trgovaca u slučaju povrede ove uredbe.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Potrošačima bi se trebala omogućiti pomoć od nadležnih tijela, čime bi se olakšalo rješavanje sporova s trgovcima koji proizlaze iz primjene ove uredbe, među ostalim i s pomoću jedinstvenog obrasca za pritužbe.

(28)  Potrošači bi trebali moći dobiti pomoć nadležnih tijela, čime bi se olakšalo rješavanje sporova s trgovcima koji proizlaze iz primjene ove uredbe. Države članice bi u tom cilju kao tijela nadležna za pružanje pomoći imenovati, između ostalog i kontaktne točke za rješavanje online sporova navedene u Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

________________

 

1a Uredba (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova) (SL L 165, 18.6.2013., str. 1.)

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Ovu uredbu trebalo bi redovito ocjenjivati te prema potrebi predlagati izmjene. Prvo bi ocjenjivanje trebalo biti posebno usredotočeno na moguće proširenje zabrane iz članka 4. stavka 1. točke (b) na elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima pod uvjetom da trgovac ima potrebna prava za relevantna tržišta.

(29)  Ovu uredbu trebalo bi redovito ocjenjivati te prema potrebi predlagati izmjene. U prvom bi ocjenjivanju trebalo dubinski analizirati ukupni učinak Uredbe na unutarnje tržište i prekograničnu e-trgovinu. U njemu bi se trebalo posebno usredotočiti na moguće proširenje područja primjene ove Uredbe na druge sektore. Pritom bi trebalo obratiti potrebnu pozornost na posebnosti svakoga sektora. Prije svega, ocjenjivanje proširenja na audiovizualne usluge trebalo bi se temeljiti na detaljnim podatcima o cijenama i troškovima koje posjeduju samo pružatelji usluga. Stoga bi pružatelji tih usluga trebali biti uključeni u ocjenjivanje kako bi se lakše moglo procijeniti bi li obuhvaćanje tih usluga područjem primjene ove Uredbe dovelo do razvoja poslovnih modela koji bi bili učinkovitiji od onih koji se trenutačno koriste.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  S ciljem olakšavanja učinkovitog izvršenja propisa utvrđenih ovom Uredbom, u pogledu tih propisa trebali bi biti dostupni i mehanizmi kojima se osigurava prekogranična suradnja među nadležnim tijelima iz Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća30. Međutim budući da se Uredba (EZ) br. 2006/2004 primjenjuje samo u pogledu propisa kojima se štite interesi potrošača, te bi mjere trebale biti dostupne samo ako je klijent potrošač. Uredbu (EZ) br. 2006/2004 stoga bi trebalo izmijeniti u skladu s time.

(30)  S ciljem olakšavanja učinkovitog izvršenja propisa utvrđenih ovom Uredbom, u pogledu tih propisa trebali bi biti dostupni i mehanizmi kojima se osigurava prekogranična suradnja među nadležnim tijelima iz Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća30.

__________________

__________________

30 Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1).

30 Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se omogućilo pokretanje postupaka sudskih zabrana usmjerenih na zaštitu kolektivnih interesa klijenata u pogledu akata koji su u suprotnosti s ovom uredbom u skladu s Direktivom 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća31, i tu bi direktivu trebalo izmijeniti na način da joj se pridoda upućivanje na ovu uredbu u njezinu Prilogu I.

(31)  Kako bi se omogućilo pokretanje postupaka sudskih zabrana usmjerenih na zaštitu kolektivnih interesa klijenata u pogledu akata koji su u suprotnosti s ovom uredbom u skladu s Direktivom 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća31, i tu bi direktivu trebalo izmijeniti na način da joj se pridoda upućivanje na ovu uredbu u njezinu Prilogu I. Potrošače treba poticati na korištenje mehanizama za izvansudsko rješavanje sporova o ugovornim obvezama koje nastaju na temelju ugovora o online prodaji ili o uslugama utvrđenih u Uredbi (EU) br. 524/2013.

__________________

__________________

31 Direktiva 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača (SL L 110, 1.5.2009., str. 30.).

31 Direktiva 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača (SL L 110, 1.5.2009., str. 30.).

Obrazloženje

Online rješavanje sporova (ORS) može biti prikladno sredstvo za rješavanje sporova u ovom području.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Trgovci, tijela javne vlasti i druge zainteresirane strane trebali bi imati dovoljno vremena za prilagodbu i osiguranje usklađenosti s odredbama ove uredbe. U svjetlu određenih značajki elektronički isporučenih usluga koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, u pogledu pružanja tih usluga prikladno je primijeniti zabranu iz članka 4. stavka 1. točke (b) tek od kasnijeg datuma.

Briše se.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Kako bi se postigao cilj učinkovitog rješavanja problema izravne i neizravne diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana klijenata, primjereno je donijeti uredbu koja se izravno primjenjuje u svim državama članicama. To je potrebno radi osiguranja jedinstvene primjene pravila nediskriminacije diljem Unije te njihova stupanja na snagu u isto vrijeme. Samo se uredbom osigurava potreban stupanj jasnoće, ujednačenosti i pravne sigurnost potreban da bi se klijentima omogućila korist od tih propisa.

(33)  Kako bi se postigao cilj učinkovitog rješavanja problema izravne i neizravne diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta privremenog boravka potrošača, primjereno je donijeti uredbu koja se izravno primjenjuje u svim državama članicama. To je potrebno radi osiguravanja jedinstvene primjene pravila nediskriminacije diljem Unije te njihova stupanja na snagu u isto vrijeme. Samo se uredbom osigurava potreban stupanj jasnoće, ujednačenosti i pravne sigurnosti potreban da bi se potrošačima omogućila korist od tih propisa.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Budući da države članice zbog prekogranične prirode problema i nedovoljne jasnoće postojećeg pravnog okvira ne mogu dostatno ostvariti cilj ove uredbe, a to je sprečavanje izravne i neizravne diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana klijenata, među ostalim geografsko blokiranje, u poslovnim transakcijama s trgovcima u Uniji, te da se taj cilj zbog svojeg opsega i potencijalnog učinka na trgovinu na unutarnjem tržištu može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova uredba ne premašuje ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(34)  Budući da države članice zbog prekogranične prirode problema i nedovoljne jasnoće postojećeg pravnog okvira ne mogu dostatno ostvariti cilj ove uredbe, a to je sprečavanje izravne i neizravne diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta privremenog boravka potrošača, među ostalim geografsko blokiranje, u poslovnim transakcijama s trgovcima u Uniji, te da se taj cilj zbog svojeg opsega i potencijalnog učinka na trgovinu na unutarnjem tržištu može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova uredba ne premašuje ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Ovom uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelom priznatim Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ovom uredbom osobito se nastoji osigurati puno poštovanje njezinih članaka 16. i 17.,

(35)  Ovom uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelom priznatim Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ovom uredbom osobito se nastoji osigurati puno poštovanje njezinih članaka 11. (sloboda izražavanja i informiranja), 16. (sloboda poduzetništva), 17. (pravo na vlasništvo) i 38. (zaštita potrošača),

 

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 1.

Članak 1.

Cilj i područje primjene

Predmet

1.  Cilj je ove uredbe doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta sprečavanjem diskriminacije koja se izravno ili neizravno temelji na nacionalnosti, mjestu boravišta ili poslovnog nastana klijenata.

Cilj je ove uredbe doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta sprečavanjem diskriminacije koja se izravno ili neizravno temelji na nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu privremenog boravka potrošača i dopuniti članak 20. Direktive 2006/123/EZ.

2.  Ova se uredba primjenjuje na sljedeće slučajeve:

 

(a)  ako trgovac prodaje robu, pruža usluge ili želi to raditi u državi članici koja nije država članica u kojoj klijent ima boravište ili poslovni nastan;

 

(b)  ako trgovac prodaje robu, pruža usluge ili želi to raditi u državi članici u kojoj klijent ima boravište ili poslovni nastan, ali je klijent državljanin druge države članice;

 

(c)  ako trgovac prodaje robu, pruža usluge ili želi to raditi u državi članici u kojoj je klijent privremeno smješten, a ne boravi u toj državi članici niti ima poslovni nastan u toj državi članici.

 

3.  Ova se uredba ne primjenjuje na djelatnosti iz članka 2. stavka 2. Direktive 2006/123/EZ.

 

4.  Ovom uredbom ne dovode se u pitanje propisi primjenjivi u području oporezivanja.

 

5.  Ova uredba ne utječe na pravne akte Unije u pogledu pravosudne suradnje u građanskim predmetima. Usklađenost s ovom uredbom ne tumači se na način da se podrazumijeva da trgovac usmjerava svoje aktivnosti na državu članicu u kojoj potrošač ima stalno boravište ili prebivalište u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 593/2008 i članka 17. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1215/2012.

 

6.  Ako su odredbe ove uredbe u suprotnosti s odredbama članka 20. stavka 2. Direktive 2006/123/EZ, prednost imaju odredbe ove uredbe.

 

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Područje primjene

 

1.  Ova uredba ne primjenjuje se samo na interne situacije kada se svi relevantni elementi transakcije nalaze unutar jedne države članice.

 

2.  Ova se uredba ne primjenjuje na djelatnosti iz članka 2. stavka 2. Direktive 2006/123/EZ.

 

3.  Ovom uredbom ne dovode se u pitanje propisi primjenjivi u području oporezivanja.

 

4.  Ako su odredbe ove uredbe u suprotnosti s odredbama članka 20. stavka 2. Direktive 2006/123/EZ, prednost imaju odredbe ove uredbe.

 

5.  Ovom uredbom ne dovodi se u pitanje mjerodavno pravo Unije u pogledu pravosudne suradnje u građanskim stvarima. Sama usklađenost s ovom uredbom ne tumači se na način da se podrazumijeva da trgovac usmjerava svoje aktivnosti na državu članicu u kojoj potrošač ima stalno boravište ili prebivalište u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 593/2008 i članka 17. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1215/2012. Konkretno, ako trgovac koji djeluje u skladu s člancima 3., 4. i 5. ne blokira i ne ograničava pristup potrošača svojem internetskom sučelju, ne preusmjerava ga na inačicu svojeg internetskog sučelja različitu od onog internetskog sučelja kojemu je potrošač prvotno želio pristupiti, bez obzira na njegovu nacionalnost ili mjesto prebivališta, ne primjenjuje različite opće uvjete pristupa u situacijama predviđenima ovom Uredbom ili ako trgovac prihvaća instrumente plaćanja izdane u drugoj državi članici, tada se ne može isključivo na temelju tih razloga smatrati da taj trgovac usmjerava svoje djelatnosti prema državi članici u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište ili prebivalište.

 

Nadalje, također se ne treba smatrati da trgovac usmjerava te aktivnosti u državu članicu u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište ili prebivalište ako trgovac u skladu s ovom uredbom poduzme mjere koje potrošač razumno može očekivati ili zatražiti ili koje zahtijeva zakon kako bi pružio potrebne informacije i pomoć potrošaču, bilo izravno bilo neizravno, povezivanjem potrošača s trećim stranama koje mogu pružiti potrebnu pomoć.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove uredbe primjenjuju se definicije iz članka 7. Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011, članka 2. stavaka 10., 20. i 30. Uredbe (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća32 i članka 4. stavaka 8., 9., 11., 12., 14., 23., 24. i 30. Direktive (EU) 2015/2366.

Za potrebe ove Uredbe:

 

(a)   „elektronički isporučene usluge” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 7. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011;

 

(b)   „međubankovna naknada” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 2. stavkom 10. Uredbe (EU) 2015/751;

 

(c)   „platni instrument na temelju kartica” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 2. stavkom 20. Uredbe (EU) br. 2015/751;

 

(d)   „platni brend” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 2. stavkom 30. Uredbe (EU) br. 2015/751;

 

(e)   „platna transakcija” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 4. stavkom 5. Direktive (EU) 2015/2366;

 

(f)   „platitelj” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 4. stavkom 8. Direktive (EU) 2015/2366;

 

(g)   „pružatelj platnih usluga” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 4. stavkom 11. Direktive 2015/2366;

 

(h)   „račun za plaćanje” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 4. stavkom 12. Direktive 2015/2366;

 

(i)   „platni instrument” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 4. stavkom 14. Direktive 2015/2366;

 

(j)   „izravno terećenje” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 4. stavkom 23. Direktive 2015/2366;

 

(k)   „kreditni transfer” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 4. stavkom 24. Direktive 2015/2366;

 

(i)   „pouzdana autentifikacija klijenta” ima značenje dodijeljeno tom pojmu člankom 4. stavkom 30. Direktive 2015/2366;

__________________

 

32 Uredba (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (SL L 123, 19.5.2015., str. 1.).

 

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuju se i sljedeće definicije:

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se i sljedeće definicije:

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „klijent” znači potrošač ili poduzetnik koji je državljanin države članice ili ima boravište ili poslovni nastan u državi članici, a unutar Unije namjerava kupiti ili kupuje robu ili uslugu koja nije namijenjena za preprodaju;

Briše se.

Obrazloženje

Kako bi se jamčila ugovorna sloboda, ugovori između poduzeća trebaju se izuzeti iz ove uredbe, što znači da se uredba primjenjuje samo na ugovore između poduzeća i potrošača.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „opći uvjeti pristupa” znači svi uvjeti i drugi podaci, uključujući prodajne cijene, kojima se regulira pristup klijenata robi ili uslugama koje trgovac prodaje, a koje je trgovac učinio dostupnima široj javnosti ili ih se takvima učinilo u njegovo ime i koji se primjenjuju ako trgovac i klijent nisu pojedinačno u pregovorima sklopili sporazum;

(d)  „opći uvjeti pristupa” znači svi uvjeti i drugi podaci, uključujući neto prodajne cijene, kojima se regulira pristup potrošača robi ili uslugama koje trgovac prodaje, a koje je trgovac učinio dostupnima široj javnosti ili ih se takvima učinilo u njegovo ime i koji se primjenjuju ako trgovac i potrošač nisu pojedinačno u pregovorima sklopili sporazum;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „roba” znači sve opipljive pokretnine, s izuzetkom predmeta koji se prodaju putem izvršenja ili drukčije na temelju zakonske ovlasti; u smislu ove uredbe, voda, plin i električna energija smatraju se robom ako su u prodaji u ograničenom obujmu ili određenoj kvaliteti;

(e)  „roba” znači sve opipljive pokretnine, s izuzetkom (i) predmeta koji se prodaju putem izvršenja ili drukčije na temelju zakonske ovlasti i (ii) vode, plina i električne energije osim ako su u prodaji u ograničenom obujmu ili određenoj količini;

Obrazloženje

Usklađivanje s prijedlogom o online prodaji.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  „internetsko sučelje” znači bilo koji softver, uključujući web-mjesto i aplikacije kojima upravlja trgovac ili kojima se upravlja u njegovo ime, a kojim se klijentima omogućuje pristup robi ili uslugama koje nudi trgovac radi uspostave komercijalnih transakcija povezanih s robom ili uslugama;

(f)  „internetsko sučelje” znači bilo koji softver, uključujući web-mjesto ili neki njegov dio i mobilne aplikacije kojima upravlja trgovac ili kojima se upravlja u njegovo ime, a kojim se potrošačima omogućuje pristup robi ili uslugama koje nudi trgovac radi uspostave komercijalnih transakcija povezanih s robom ili uslugama;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  „internetsko tržište” znači digitalna usluga koja potrošačima omogućuje da zaključuju ugovore o online prodaji ili o uslugama s trgovcima ili na web-mjestu internetskog tržišta ili na trgovčevom web-mjestu na kojem se koriste usluge koje pruža to internetsko tržište;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Pristup internetskim sučeljima

Pristup internetskim sučeljima

1.  Trgovci ni uporabom tehnoloških mjera ni drukčije ne smiju klijentu onemogućiti ili ograničiti pristup svojem internetskom sučelju iz razloga povezanih s njegovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana.

1.  Trgovac i internetsko tržište ne smiju, ni uporabom tehnoloških mjera ni drukčije, potrošačima onemogućiti ili ograničiti pristup svojem internetskom sučelju iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom privremenog boravka potrošača.

2.  Trgovci iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta ne smiju klijente preusmjeravati na inačicu svojeg internetskog sučelja kojem klijent prvotno nije tražio pristup, a na temelju sučelja, uporabe jezika ili drugih značajki koje ga čine specifičnim za klijente određene nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana, osim ako klijent na to izričito pristane prije preusmjeravanja.

2.  Trgovac iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom privremenog boravka potrošača ne smije potrošača preusmjeravati na inačicu svojeg internetskog sučelja koje nije ono za koje je potrošač prvotno tražio pristup, a na temelju sučelja, uporabe jezika ili drugih značajki koje ga čine specifičnim za potrošače određene nacionalnosti, mjesta boravišta ili privremenog mjesta boravka, osim ako potrošač na to izričito ne pristane prije preusmjeravanja.

 

U slučaju da trgovac potrošaču omogući da izrazi jasnu preferenciju o osobnom računu koju potrošač može izmijeniti u bilo kojem trenutku, trgovac smije rutinski preusmjeravati tog potrošača na određenu odredišnu stranicu, pod uvjetom da je na toj odredišnoj stranici i dalje moguće jasno i jednostavno pristupiti internetskom sučelju kojem je klijent prvotno htio pristupiti.

U slučaju takvog preusmjeravanja uz izričit pristanak klijenta, originalna inačica internetskog sučelja ostaje lako dostupna tom klijentu.

U slučaju takvog preusmjeravanja uz izričit pristanak potrošača, inačica internetskog sučelja za koju je potrošač prvotno tražio pristup mora ostati lako dostupna tom potrošaču.

3.  Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se ako je blokiranje, ograničenje pristupa ili preusmjeravanje u pogledu određenih klijenata ili klijenata na određenim područjima neophodno za usklađivanje s pravnim zahtjevima u okviru prava Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije.

3.  Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se ako je blokiranje ili ograničenje pristupa ili preusmjeravanje u pogledu određenih skupina potrošača ili potrošača na određenim područjima neophodno kako bi trgovac ili internetsko tržište bili u skladu s pravnim zahtjevima u okviru prava Unije ili u okviru propisa države članice u skladu s pravom Unije. Trgovac ili internetsko tržište moraju jasno i izričito objasniti razloge za usklađivanje na jeziku internetskog sučelja za koje je potrošač prvotno zatražio pristup.

4.  Ako trgovac klijentima blokira ili ograničava pristup internetskom sučelju ili ih preusmjerava na drugu inačicu internetskog sučelja u skladu sa stavkom 4., trgovac mora dati jasno obrazloženje. To obrazloženje mora se navesti na jeziku internetskog sučelja kojemu je klijent prvotno tražio pristup.

 

 

(Jezična se izmjena u ovom slučaju ne odnosi na hrvatski jezik.)

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Pristup robi i uslugama

Pristup robi i uslugama

1.  Trgovci u sljedećim slučajevima ne smiju primjenjivati različite opće uvjete pristupa svojoj robi ili uslugama iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta:

1.  Trgovac ne smije primjenjivati različite opće uvjete pristupa svojoj robi ili uslugama iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom privremenog boravka potrošača u slučajevima kada potrošač želi:

(a)  ako trgovac prodaje robu, a tu robu ne dostavlja niti se ona dostavlja u njegovo ime prekogranično u državu članicu klijenta;

(a)  kupiti robu, a trgovac nudi dostavu te robe na lokaciju u državi članici koja nije država članica u kojoj potrošač ima boravište, uključujući mogućnost dogovora između potrošača i trgovca o preuzimanju robe na određenoj lokaciji;

(b)  ako trgovac pruža elektronički isporučene usluge, koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima;

(b)  od trgovca primiti elektronički isporučene usluge, koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima;

 

(ba)  primiti elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima za koje trgovac ima potrebna prava ili je dobio dozvolu korištenja takvog sadržaja za relevantna područja ili omogućavanje njihovog korištenja;

(c)  ako trgovac pruža usluge koje nisu navedene u točki (b), a te su usluge isporučene klijentu u prostorima trgovca ili na fizičkoj lokaciji na kojoj trgovac posluje, u državi članici koja nije država članica čiji je klijent državljanin ili u kojoj ima boravište ili poslovni nastan.

(c)  od trgovca primiti usluge koje nisu elektronički isporučene usluge, a koje se potrošaču isporučuju na fizičkoj lokaciji na kojoj trgovac posluje, u državi članici koja nije država članica u kojoj potrošač ima boravište.

 

1a.  Zabrana iz stavka 1. ne sprečava trgovca u primjeni različitih općih uvjeta pristupa u različitim državama članicama ili unutar jedne države članice koji se nude potrošačima na određenom području ili određenoj skupini potrošača, pod uvjetom da se oni ne primjenjuju iz razloga povezanih s nacionalnosti, boravištem ili mjestom privremenog boravka.

 

1b.  Zabrana iz stavka 1. ne podrazumijeva obvezu za trgovca da bude usklađen s nacionalnim pravnim zahtjevima ili da informira potrošače o tim zahtjevima ako trgovac ne obavlja svoje djelatnosti u određenoj državi članici ili ih ne usmjerava na tu državu članicu.

2.   Zabrana iz stavka 1. točke (b) ne primjenjuje na trgovce koji su oslobođeni PDV-a na temelju odredaba iz glave XII. poglavlja 1. Direktive 26/112/EZ.

2.   Zabrana iz stavka 1. točke (b) ne primjenjuje se na trgovce koji su oslobođeni PDV-a na temelju odredaba iz glave XII. poglavlja 1. Direktive 26/112/EZ.

3.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se ako trgovac ne može prodati robu ili usluge određenim klijentima ili klijentima na određenim područjima na temelju posebne odredbe utvrđene pravom Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije.

3.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se ako trgovac ne može prodati robu ili usluge određenim skupinama potrošača ili potrošačima na određenim područjima zbog posebne odredbe utvrđene pravom Unije ili propisima države članice u skladu s pravom Unije.

U pogledu prodaje knjiga, zabranom iz stavka 1. trgovcima se ne ukida mogućnost primjene različitih cijena na klijente na određenim područjima ako to moraju učiniti u skladu s propisima država članica u skladu s pravom Unije.

U pogledu prodaje knjiga, uključujući njihovu elektroničku inačicu, zabranom iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje specifično zakonodavstvo o cijenama u njihovim državama članicama u skladu s pravom Unije.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Nediskriminacija u pogledu plaćanja

Nediskriminacija u pogledu plaćanja

1.  Trgovci ne smiju primjenjivati različite uvjete plaćanja za prodaju robe ili usluga iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta, lokacije računa za plaćanje, mjesta poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili izdavanja platnog instrumenta u Uniji u sljedećim slučajevima:

1.  Trgovac ne smije primjenjivati različite uvjete za platne transakcije iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom privremenog boravka potrošača, lokacije računa za plaćanje, mjesta poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili izdavanja platnog instrumenta u Uniji u sljedećim slučajevima:

(a)  ako su ta plaćanja izvršena elektroničkim transakcijama kreditnim transferom, izravnim terećenjem ili kartičnim platnim instrumentom iste platne marke;

(a)  ako je ta platna transakcija izvršena elektroničkom transakcijom kreditnim transferom, izravnim terećenjem ili kartičnim platnim instrumentom iste platne marke i kategorije;

(b)  na temelju Direktive (EU) 2015/2366 primatelj plaćanja od platitelja može zatražiti pouzdanu autentifikaciju klijenta; i

(b)  ako su zahtjevi u pogledu autentifikacije ispunjeni u skladu s Direktivom (EU) 2015/2366 i

(c)  ako su plaćanja u valuti koju primatelj prihvaća.

(c)  ako je platna transakcija u valuti koju trgovac prihvaća.

 

1a.  Ako je to opravdano objektivnim razlozima, zabranom iz stavka 1. trgovcu se ne oduzima pravo da uskrati robu ili pružanje predmetne usluge sve dok ne zaprimi potvrdu da je platna transakcija pravilno inicirana.

2.  Zabranom iz stavka 1. trgovcu se ne ukida mogućnost da zatraži naknade za uporabu kartičnih platnih instrumenata za koje u poglavlju II. Uredbe (EU) 2015/751 nisu predviđene međubankovne naknade te za platne usluge na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 260/2012. Te naknade ne premašuju troškove koje trgovac snosi za uporabu platnog instrumenta.

2.  Zabranom iz stavka 1. trgovcu se ne ukida mogućnost da naplati naknadu za uporabu kartičnih platnih instrumenata za koje u poglavlju II. Uredbe (EU) 2015/751 nisu predviđene međubankovne naknade ili za platne usluge na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 260/2012, osim ako je država članica u kojoj trgovac ima poslovni nastan zabranila ili ograničila takve naknade u skladu s člankom 62. stavkom 5. Direktive 2015/2366. Te naknade ne premašuju izravne troškove koje trgovac snosi za uporabu platnog instrumenta.

 

2a.  Zabranom iz stavka 1. ne isključuje se mogućnost da trgovac u slučaju izravnog terećenja traži uplatu predujma putem kreditnog transfera u okviru SEPA-e prije isporuke robe ili pružanja usluge ako ne može na drugi način ustanoviti hoće li kupac ispuniti svoju obvezu plaćanja.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sporazumi o pasivnim prodajama kojima se trgovcima nameću obveze djelovanja u suprotnosti s ovom uredbom automatski su ništavni.

Odredbe sporazuma o pasivnim prodajama u smislu Uredbe (EU) 330/2010 kojima se trgovcima nameću obveze djelovanja u suprotnosti s ovom uredbom automatski su ništavne.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 7. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvršenje od strane tijela država članica

Izvršenje

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica imenuje najmanje jedno tijelo nadležno za izvršenje ove uredbe. Države članice osiguravaju da u okviru imenovanih tijela postoje primjerena i učinkovita sredstva za osiguravanje usklađenosti s ovom uredbom.

1.  Svaka država članica imenuje najmanje jedno tijelo nadležno za primjereno i učinkovito izvršenje ove Uredbe. Ne dovodeći u pitanje ostale mehanizme informiranja i suradnje, ta su tijela odgovorna za osiguravanje prekogranične suradnje s tijelima u drugim državama članicama preko odgovarajućih kanala.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice utvrđuju propise o kaznama koje se primjenjuju zbog kršenja odredaba ove uredbe te poduzimaju sve mjere potrebne za osiguravanje njihove provedbe. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

2.  Države članice utvrđuju propise o mjerama koje se primjenjuju zbog kršenja odredaba ove uredbe te osiguravaju njihovu provedbu. Predviđene mjere moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Amandman     60

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  O mjerama iz stavka 2. obavještava se Komisija i one se objavljuju na web-mjestu Komisije.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica tijelu ili tijelima dodjeljuje nadležnost za pružanje praktične pomoći potrošačima u slučaju spora između potrošača i trgovca koji proizlazi iz primjene ove uredbe. Svaka država članica imenuje za to nadležno tijelo ili tijela.

Svaka država članica imenuje najmanje jedno tijelo nadležno za pružanje praktične pomoći potrošačima u slučaju spora između potrošača i trgovca koji proizlazi iz primjene ove uredbe.

Obrazloženje

Usklađivanje strukture s člankom 7. stavkom 1.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijela iz stavka 1. potrošačima nude jedinstveni obrazac za podnošenje pritužbi tijelima iz stavka 1. i članka 7. stavka 1. Komisija pomaže tim tijelima u izradi tog obrasca.

Briše se.

Obrazloženje

Nepotrebno reguliranje jer bi obrascem bili obuhvaćeni različiti slučajevi kršenja utvrđeni u ovoj Uredbi te bi mogla biti obuhvaćena dva različita tijela.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Odredba o preispitivanju

Odredba o preispitivanju

1.  Do [datum: dvije godine od stupanja na snagu ove uredbe] i svakih pet godina nakon toga Komisija izvješćuje Europski parlament, Vijeće te Europski gospodarski i socijalni odbor o ocjeni ove uredbe. Izvješću se, po potrebi, prilaže prijedlog izmjene ove uredbe u svjetlu pravnih, tehničkih i gospodarskih promjena.

1.  Do [datum: tri godine od stupanja na snagu ove uredbe] i svakih pet godina nakon toga Komisija izvješćuje Europski parlament, Vijeće te Europski gospodarski i socijalni odbor o ocjeni ove uredbe. Izvješću se, po potrebi, prilaže prijedlog izmjene ove uredbe u svjetlu pravnih, tehničkih i gospodarskih promjena.

2.  Prvo ocjenjivanje iz stavka 1. provodi se posebno kako bi se procijenilo bi li se zabrana iz članka 4. stavka 1. točke (b) trebala primjenjivati i na elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima pod uvjetom da trgovac ima potrebna prava za relevantna tržišta.

2.  Prvo ocjenjivanje iz stavka 1. provodi se posebno kako bi se procijenio ukupan učinak ove Uredbe na unutarnje tržište i prekograničnu e-trgovinu. U prvom dubinskom ocjenjivanju procijenit će se treba li se područje primjene ove uredbe proširiti kako bi obuhvatilo dodatne sektore poput audiovizualnog i financijskog sektora te sektora prometa, elektroničkih komunikacija ili zdravstva, obraćajući potrebnu pozornost na posebnosti svakog sektora.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U Prilog Uredbi (EZ) br. 2006/2004 dodaje se sljedeća točka [broj]: „[broj] [puni naziv ove uredbe] (SL L XX, XX.XX.godina, str. X), samo ako je klijent potrošač u smislu članka 2 stavka 3. Uredbe br. XXXX/godina.”

1.  U Prilog Uredbi (EZ) br. 2006/2004 dodaje se sljedeća točka [broj]: „[broj] [puni naziv ove uredbe] (SL L XX, XX.XX.godina, str. X).

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se od 1. srpnja 2018.

Briše se.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

I. Uvod

Komisija je u sklopu svog paketa za e-trgovinu 25. svibnja 2016. predstavila prijedlog uredbe o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacija na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana. Svrha te uredbe jest osigurati svim klijentima jednak pristup robi i uslugama kao lokalnim klijentima. Uredba se temelji na odredbama Direktive o uslugama (članak 20.) kojom se već uspostavlja načelo nediskriminacije, no pokazalo se da je njegova praktična primjena otežana zbog pravne nesigurnosti u pogledu praksi koje bi se smatrale odnosno ne bi smatrale opravdanima.

Uredbom se nastoji osigurati više pravne sigurnosti i poboljšati mogućnost provedbe određivanjem konkretnih slučajeva u kojima ne postoje opravdani razlozi za diskriminaciju na temelju nacionalnosti ili boravišta. Osim toga, predloženom se uredbom zabranjuje blokiranje pristupa web-mjestima i uporaba automatskog preusmjeravanja bez prethodnog pristanka klijenta. Predložena uredba također sadrži odredbe o nediskriminaciji u okviru prihvaćenih platnih sredstava.

Uredba čini dio opće strategije za poticanje prekogranične e-trgovine kao ključnog pokretača rasta, osiguravanjem boljeg pristupa robi i uslugama, izgradnjom povjerenja te pružanjem većeg stupnja sigurnosti i smanjenjem administrativnog opterećenja.

II. Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica se slaže s općim ciljem prijedloga Komisije, a to je ostvarenje punog potencijala unutarnjeg tržišta kao područja bez unutarnjih granica na kojem je zajamčeno slobodno kretanje roba i usluga. Unutarnje tržište još je daleko od ostvarenja. Elektronička trgovina ključni je pokretač rasta s prosječnim godišnjim stopama rasta u EU-u višima od 13 %. Međutim samo 15 % potrošača kupilo je na internetu proizvod iz druge države EU-a, a 8 % trgovaca ostvarilo je prekograničnu prodaju (u odnosu na 24 % domaće prodaje). Trgovci i potrošači stalno se suočavaju s preprekama. Na internetu se takve prepreke odmah uoče. Potrošačima, primjerice, nije jasno zašto ne mogu pristupiti određenim web-mjestima, zašto ne smiju kupiti određenu robu u drugim državama članicama ili zašto bi trebali plaćati drukčiju cijenu isključivo na temelju svoje nacionalnosti ili boravišta.

Istodobno postoje jasno opravdani razlozi za takvo drukčije postupanje trgovaca. Jedan od mogućih razloga može biti činjenica da trgovac ne posjeduje potrebna prava intelektualnog vlasništva u određenom području. Trgovci bi mogli primjenjivati različite uvjete pristupa zbog, primjerice, dodatnih troškova koji nastaju zbog udaljenosti ili tehničkih značajki pružanja usluge ili pak drukčijih uvjeta na tržištu.

Prijedlog Komisije dobrodošao je korak u pravom smjeru. Osigurava veću jasnoću određivanjem konkretnih slučajeva u kojima diskriminacija na temelju nacionalnosti ili boravišta nikada nije opravdana. Također osigurava dobrodošlu jasnoću o vrstama radnji koje se smatraju neprihvatljivima, primjerice odredbe o zabrani blokiranja pristupa i nediskriminaciji u okviru prihvaćenih platnih sredstava. No prijedlogom Komisije nije odgovoreno na neka važna pitanja.

1.  Pravna sigurnost za potrošače i trgovce

Izvjestiteljica smatra da trgovci oklijevaju upustiti se u trgovinske odnose s potrošačima iz drugih država članica zbog, između ostalog, pravne nesigurnosti i s njom povezanih rizika u pogledu primjenjivih zakona o zaštiti potrošača, okoliša ili zakona o označavanju. To se pitanje ne rješava prijedlogom Komisije jer i dalje postoji značajna nesigurnost za trgovce i potrošače.

Da bi se to riješilo, izvjestiteljica predlaže novi članak 8.a o mjerodavnom pravu i nadležnosti. Člankom se želi razjasniti da će se trgovac, u slučajevima gdje jasno izrazi namjeru da prodaje potrošačima iz jedne ili više država članica, a potrošač iz druge države članice želi sklopiti ugovor s tim trgovcem na temelju prava koje proizlazi iz članka 4. ove Uredbe, prema potrošaču odnositi na isti način na koji se odnosi prema lokalnim potrošačima. Drugim riječima, trgovac bi mogao primjenjivati zahtjeve povezane sa zaštitom potrošača, okolišem, označivanjem i sigurnosti proizvoda svoje države članice. Stoga bi i nadležni sud trebao biti sud države članice u kojoj se nalazi trgovac.

2.  Područje primjene

U interesu proporcionalnosti, izvjestiteljica predlaže da se područje primjene uredbe ograniči samo na potrošače, uz važnu iznimku ugovora s dvojnom svrhom s ograničenim trgovinskim fokusom u kojem bi se ta osoba isto tako trebala smatrati potrošačem.

Izvjestiteljica prihvaća da je u ovom trenutku područje primjene uredbe usklađeno s područjem primjene Direktive o uslugama u najvećoj mogućoj mjeri kako bi se osigurala dosljednost, tj. iz područja primjene ove uredbe isključene su neekonomske usluge od općeg interesa, usluge prijevoza, audiovizualne usluge, igre na sreću, zdravstvene usluge i određene druge usluge. Međutim, izvjestiteljica vjeruje da je o tome potrebno ponovno razmisliti u kontekstu prve revizije uredbe.

No izvjestiteljica se ne slaže s Komisijom u pogledu postupanja s elektronički isporučenim uslugama za omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravima ili drugim zaštićenim sadržajima. Izvjestiteljica smatra da postoje brojni slučajevi diskriminacije povezani s elektronički isporučenim uslugama kao što su e-knjige, e-glazba, igre ili softver. Stoga predlaže da se i njih uključi u područje primjene članka 4. pod uvjetom da trgovac ima potrebna prava za predmetna područja.

3.  Dodatna pojašnjenja

Izvjestiteljica predlaže niz dodatnih pojašnjenja nacrta teksta Komisije. To uključuje posebno:

  Pojašnjenje da zabranom diskriminacije nisu obuhvaćeni samo nacionalnost i mjesto boravišta, već i mjesto privremenog boravka.

  Pojašnjenje da su isključene isključivo interne situacije bez prekogranične komponente (članak 1.a).

  Pojednostavljenje u pogledu pristupa internetskim sučeljima iz članka 3.: izvjestiteljica smatra da je odredba o izričitom pristanku koju je predložila Komisija preveliko opterećenje za poduzeća i potrošače te smatra da je dovoljno da se propiše obveza pružanja informacija o preusmjeravanju te potpuni pristup izvornom sučelju. Izvjestiteljica pojašnjava da se objašnjenja moraju dati na jeziku internetskog sučelja. Izvjestiteljica također smatra da pristup internetskim sučeljima ne bi trebali ograničavati ni trgovci ni internetska tržišta.

  Pojašnjenje u članku 4. da trgovci još uvijek mogu primjenjivati različite opće uvjete pristupa, u različitim državama članicama ili unutar iste države članice, koji se nude potrošačima na određenom području ili određenoj skupini potrošača pod uvjetom da nisu grupirani na temelju nacionalnosti, boravišta ili mjesta privremenog boravka. Drugim riječima, trgovac bi još uvijek mogao određivati različite cijene na različitim internetskim portalima, dok god potrošač koji koristi neku internetsku trgovinu iz druge države članice može kupiti proizvod pod istim uvjetima kao lokalni potrošač.

  Pojašnjenje u članku 5. o načinima plaćanja za izbjegavanje povećanog rizika od prevare povezanog s određenim načinima plaćanja da trgovac ima pravo uskratiti robu ili uslugu dok nije dobio potvrdu da je platna transakcija pravilno inicirana.


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (4.4.2017)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Vaša izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije, ali smatra da je on nije dovoljno smion u nastojanju da se ukine geografsko blokiranje. U područje primjene ove Uredbe trebalo bi od dana njezina stupanja na snagu uključiti elektroničko pružanje djela ili usluga koji su zaštićeni autorskim pravom, a nisu audiovizualne prirode, kao što su e-knjige, softver, računalne igre i glazba, a prilikom prvog preispitivanja Uredbe nakon dvije godine njezine primjene trebalo bi procijeniti bi li u njezino područje primjene trebalo uvrstiti i audiovizualna djela. Preduvjet za to uključivanje bio bi da trgovac ima dozvolu za korištenje autorskih prava na tim djelima ili da na neki drugi način bude nositelj prava na svim relevantnim područjima. Osim toga, potrebno je osigurati pravnu jasnoću u pogledu značenja izraza „usmjeravanje aktivnosti”, osobito u slučajevima u kojima trgovac cilja na određenu državu članicu, a izbor kolizijskih pravila rezultira primjenom prava države članice potrošača. Ne bi trebalo biti dvojbe o tome koja se pravila primjenjuju u takvim situacijama. Međutim, bitno je spriječiti trgovce da vrše diskriminaciju u drugim slučajevima i obvezati ih na prodaju potrošačima i drugim trgovcima neovisno o zemlji podrijetla ili boravištu potrošača. Pritom bi se na takve neusmjerene transakcije trebalo primjenjivati pravo države članice prodavača, između ostalog i s ciljem da se olakša poslovanje malim i srednjim poduzećima, koja bi morala uložiti neproporcionalno velik napor u osiguranje resursa koji su potrebni za uspješnu trgovinu s potrošačima iz nekoliko različitih pravnih sustava. Na kraju, važno je da se Uredba počne primjenjivati što prije.

AMANDMANS

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju zemlje podrijetla, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana potrošača te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ

Obrazloženje

Riječ „nacionalnost” treba se u cijelom tekstu zamijeniti izrazom „zemlja podrijetla ili boravišta”.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Za ostvarenje cilja osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, kao područja bez unutarnjih granica u kojem je zajamčeno slobodno kretanje, među ostalim i robe i usluga, nije dostatno samo ukinuti državne granice među državama članicama. To ukidanje granica mogu narušiti poduzeća koja uvode prepreke koje nisu u skladu sa slobodama unutarnjeg tržišta. To se događa kada trgovci koji posluju u jednoj državi članici blokiraju ili ograničavaju pristup svojim internetskim sučeljima, kao što su web-mjesta i aplikacije, klijentima iz drugih država članica koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama (praksa poznata pod nazivom geografsko blokiranje). Do toga može doći i zbog drugih mjera pojedinih trgovaca koje uključuju primjenu različitih općih uvjeta pristupa njihovoj robi i uslugama za klijente iz drugih država članica, i mrežno i izvanmrežno. Iako ponekad mogu postojati objektivna opravdanja za takvo različito postupanje, postoje slučajevi kada trgovci potrošačima koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama uskraćuju pristup robi ili uslugama ili primjenjuju različite uvjete u tom pogledu iz čisto poslovnih razloga.

(1)  Za ostvarenje cilja osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, kao područja u kojem je ukinuta većina prepreka za trgovinu i u kojem je zajamčeno slobodno kretanje, među ostalim osoba, robe i usluga, te za postizanje ciljeva utvrđenih u strategiji digitalnog tržišta nije dostatno samo ukinuti birokraciju među državama članicama. To ukidanje mogu narušiti neka poduzeća koja uvode prepreke koje nisu u skladu s načelima i slobodama unutarnjeg tržišta. To se događa kada trgovci koji posluju u jednoj državi članici u iznimnim situacijama nepravedno blokiraju ili ograničavaju pristup svojim internetskim sučeljima, kao što su web-mjesta i aplikacije, potrošačima iz drugih država članica koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama (praksa poznata pod nazivom geografsko blokiranje). Do toga može doći i zbog drugih mjera pojedinih trgovaca koje uključuju primjenu različitih restriktivnih općih uvjeta pristupa njihovoj robi i uslugama za potrošače iz drugih država članica, i mrežno i izvanmrežno. Takvom se praksom potkopava temeljna svrha unutarnjeg tržišta, potrošačima se sužavaju mogućnosti izbora i smanjuje se razina tržišnog natjecanja.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Na taj način pojedini trgovci umjetno segmentiraju unutarnje tržište prema unutarnjim granicama i koče slobodno kretanje robe i usluga, čime ograničavaju prava klijenata te im onemogućuju da ostvare koristi od većeg izbora i optimalnih uvjeta. Takva diskriminirajuća praksa važan je čimbenik koji pridonosi relativno niskoj razini prekograničnih poslovnih transakcija unutar Unije, uključujući sektor elektroničke trgovine, što sprječava ostvarivanje punog potencijala rasta unutarnjeg tržišta. Pojašnjavanje situacija u kojima nema opravdanja za različito postupanje te vrste trebalo bi dovesti do jasnoće i pravne sigurnosti za sve sudionike u prekograničnim transakcijama te bi se trebalo osigurati da se pravila o nediskriminaciji učinkovito primjenjuju i izvršavaju diljem unutarnjeg tržišta.

(2)  Na taj način pojedini trgovci umjetno segmentiraju unutarnje tržište prema unutarnjim granicama i koče slobodno kretanje robe i usluga, čime ograničavaju prava potrošača te im onemogućuju da ostvare koristi od većeg izbora i optimalnih uvjeta. Takva diskriminirajuća praksa važan je čimbenik koji pridonosi relativno niskoj razini prekograničnih poslovnih transakcija unutar Unije, uključujući sektor elektroničke trgovine, što sprječava puni potencijal rasta istinski integriranog unutarnjeg tržišta i njegovo jačanje. Pojašnjavanje situacija u kojima nema opravdanja za različito postupanje te vrste trebalo bi dovesti do jasnoće i pravne sigurnosti za sve sudionike u prekograničnim transakcijama te bi se trebalo osigurati da se pravila o nediskriminaciji učinkovito primjenjuju i izvršavaju diljem unutarnjeg tržišta.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U skladu s člankom 20. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 države članice dužne su osigurati da pružatelji usluga s poslovnim nastanom u Uniji s primateljima usluga ne postupaju različito ovisno o njihovoj nacionalnosti ili mjestu boravišta. No ta odredba nije bila popuno učinkovita u suzbijanju diskriminacije te njome nije dostatno smanjenja pravna nesigurnost, prije svega jer je njome dopuštena mogućnost opravdavanja razlika u postupanju, te zbog odgovarajućih poteškoća u njezinu izvršenju u praksi. Nadalje, geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana mogu biti i posljedica mjera trgovaca s poslovnim nastanom u trećim zemljama, koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te direktive.

(3)  U skladu s člankom 20. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 države članice dužne su osigurati da pružatelji usluga s poslovnim nastanom u Uniji s primateljima usluga ne postupaju različito ovisno o njihovoj zemlji podrijetla ili mjestu boravišta. No ta odredba nije bila potpuno učinkovita u suzbijanju diskriminacije te njome nije dostatno smanjenja pravna nesigurnost, prije svega jer je njome dopuštena mogućnost opravdavanja razlika u postupanju, te zbog odgovarajućih poteškoća u njezinu izvršenju u praksi. Nadalje, geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju zemlje podrijetla ili mjesta boravišta mogu biti i posljedica mjera trgovaca s poslovnim nastanom u trećim zemljama, koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te direktive, no potrebno se baviti se tim pitanjem.

_________________

_________________

17Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).

17Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  Iako se ova Uredba bavi posebno geografskim blokiranjem, osobitu pozornost trebalo bi obratiti na sve veće povjerenje potrošača u e-trgovinu te pružanje većeg izbora i pristupa robi i uslugama s nižim cijenama.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Stoga su za potrebe osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta potrebne ciljane mjere utvrđene ovom uredbom, kojima se predviđa jasan, jedinstven i učinkovit skup pravila o ograničenom broju pitanja.

(4)  Stoga su za potrebe osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i jamčenje slobodnog kretanja osoba, robe i usluga bez diskriminacije na temelju zemlje podrijetla ili mjesta boravišta potrebne ciljane mjere utvrđene ovom Uredbom, kojima se predviđa jasan, jedinstven i učinkovit skup pravila o ograničenom broju pitanja. Tim bi se mjerama trebala očuvati ravnoteža između zaštite potrošača te gospodarske i ugovorne slobode za trgovce.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Cilj je ove uredbe spriječiti diskriminaciju na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata, uključujući geografsko blokiranje, u prekograničnim poslovnim transakcijama između trgovaca i klijenata u vezi s prodajom robe i usluga te pružanjem usluga unutar Unije. Njome se želi riješiti problem izravne i neizravne diskriminacije te tako obuhvatiti i neopravdane razlike u postupanju na temelju drugih razlikovnih kriterija koji dovode do istog rezultata kao primjena kriterija koji se izravno temelje na nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu poslovnog nastana klijenata. Ti se drugi kriteriji mogu primjenjivati osobito na temelju informacija koje upućuju na fizičku lokaciju potrošača, kao što je IP adresa kojom se koristi pri pristupu internetskom sučelju, adresa koja se podnosi za potrebe dostave robe, odabir jezika ili država članica u kojoj je izdan klijentov instrument plaćanja.

(5)  Cilj je ove uredbe spriječiti diskriminaciju na temelju mjesta podrijetla ili mjesta boravišta klijenta u prekograničnim poslovnim transakcijama između trgovaca i potrošača u vezi s prodajom robe te pružanjem nematerijalnih dobara i usluga unutar Unije. Njome se želi spriječiti izravna i neizravna diskriminacija. Neizravnom diskriminacijom smatra se primjena razlikovnih kriterija, koji nisu zemlja podrijetla ili mjesto boravišta potrošača, a koji deterministički ili statistički proizvode isti rezultat kao i izravna primjena tih istih kriterija. Njome se nastoje obuhvatiti i neopravdane razlike u postupanju na temelju drugih razlikovnih kriterija koji dovode do istog rezultata kao primjena kriterija koji se izravno temelje na zemlji podrijetla, mjestu boravišta ili mjestu poslovnog nastana potrošača. Ti se drugi kriteriji mogu primjenjivati osobito na temelju informacija koje upućuju na fizičku lokaciju potrošača, kao što je IP adresa kojom se koristi pri pristupu internetskom sučelju, adresa koja se podnosi za potrebe dostave robe, odabir jezika ili država članica u kojoj je izdan potrošačev instrument plaćanja. Stoga bi se ovom Uredbom trebalo zabraniti neopravdano blokiranje pristupa web-mjestima i drugim internetskim poduzećima te potrošače preusmjeriti s njihove inačice u jednoj državi na inačicu dostupnu u drugoj državi, kao i zabraniti diskriminacija potrošača u konkretnim slučajevima prodaje robe i usluga te ne dopustiti zaobilaženje te zabrane diskriminacije u pasivnim ugovorima o prodaji.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uzimajući u obzir činjenicu da su diljem Unije u određenim uslužnim sektorima trgovcima uklonjene određene regulatorne i administrativne prepreke kao posljedica provedbe Direktive 2006/123/EZ, trebalo bi u smislu glavnog područja primjene osigurati usklađenost ove uredbe i Direktive 2006/123/EZ. Stoga bi se odredbe ove uredbe trebale primjenjivati među ostalim i na elektronički isporučene usluge koje nisu audiovizualne prirode, čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, no podložno posebnom izuzeću iz članka 4. te naknadnoj evaluaciji tog izuzeća u skladu s člankom 9. Stoga se iz područja primjene ove uredbe izuzimaju audiovizualne usluge, uključujući usluge čija je glavna značajka pružanje pristupa emitiranju sportskih događanja i koje se pružaju na temelju isključivih teritorijalnih licencija. Trebalo bi dakle isključiti i pristup maloprodajnim financijskim uslugama, uključujući usluge plaćanja, neovisno o odredbama ove uredbe o nediskriminaciji u plaćanjima.

(6)  Uzimajući u obzir činjenicu da su diljem Unije u određenim uslužnim sektorima trgovcima uklonjene određene regulatorne i administrativne prepreke kao posljedica provedbe Direktive 2006/123/EZ, trebalo bi u smislu glavnog područja primjene osigurati usklađenost ove Uredbe i Direktive 2006/123/EZ. Stoga bi se odredbe ove Uredbe trebale primjenjivati među ostalim i na djela zaštićena autorskim pravom koja nisu audiovizualne prirode i elektronički isporučene usluge i nematerijalnu robu čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima za koje trgovac ima pravo ili je dobio licenciju za korištenje takvog sadržaja na svim relevantnim područjima. Iz područja primjene ove Uredbe izuzimaju se audiovizualna djela, među ostalim kinematografska djela i audiovizualne usluge, uključujući usluge čija je glavna značajka pružanje pristupa emitiranju sportskih događanja i koje se pružaju na temelju isključivih teritorijalnih licencija nakon sveobuhvatne revizije zakonodavstva. Trebalo bi dakle isključiti i pristup maloprodajnim financijskim uslugama, uključujući usluge plaćanja. No Komisija bi trebala preispitati mogućnosti kako bi ih obuhvatila područjem primjene ove Uredbe neovisno o odredbama ove Uredbe o nediskriminaciji u plaćanjima.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Diskriminacija može nastati i u vezi s uslugama u području prijevoza, posebno u pogledu prodaje karata u prijevozu putnika. No u tom pogledu Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća18, Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća19 i Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća20 već sadržavaju opsežne zabrane diskriminacije kojima je obuhvaćena sva diskriminirajuća praksa koja se nastoji suzbiti ovom uredbom. Nadalje, Uredbu (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća21 u tu se svrhu namjerava izmijeniti u bliskoj budućnosti. Stoga, kako bi se osigurala dosljednost s područjem primjene Direktive 2006/123/EZ, usluge u području prijevoza trebale bi ostati izvan područja primjene ove uredbe.

(7)  Diskriminacija nastaje u vezi s uslugama u području prijevoza, posebno u pogledu prodaje karata u prijevozu putnika, unatoč tome što Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća18, Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća19 i Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća20 već sadržavaju opsežne zabrane diskriminacije. Nadalje, Uredbu (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća21 u tu se svrhu namjerava izmijeniti u bliskoj budućnosti. Stoga bi usluge u području prijevoza trebale nakon revizije ove Uredbe biti uključene u područje primjene ove Uredbe ili bi zabranu diskriminacije kojom je obuhvaćena sva diskriminirajuća praksa trebalo učinkovito provoditi posebnim zakonodavstvom Unije za to područje.

_________________

_________________

18Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).

18Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).

19Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 334, 17.12.2010., str. 1.).

19Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 334, 17.12.2010., str. 1.).

20Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 55, 28.2.2011., str. 1.).

20Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 55, 28.2.2011., str. 1.).

21Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.).

21Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.).

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7 a)  Ova Uredba trebala bi obuhvatiti i prodaju paketa usluga. Međutim, trgovac ne bi smio imati obvezu prodavati paket usluga ako nema zakonsko pravo pružati jednu uslugu ili više njih, a koje su uključene u paket.

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća22 odabir prava koje se primjenjuje na ugovore između potrošača i poduzetnika koji vlastite komercijalne ili profesionalne djelatnosti obavlja u državi u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište ili koji na bilo koji način usmjerava takve djelatnosti na tu državu članicu ili nekoliko država članica uključujući tu državu, ne smije za rezultat imati lišavanje potrošača zašite koja mu je osigurana odredbama od kojih se ne može odstupiti ugovorom na temelju zakonodavstva države u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište. U skladu s Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća23 u stvarima povezanima s ugovorima između potrošača i poduzetnika koji komercijalne ili profesionalne djelatnosti obavlja u državi članici domicila potrošača ili koji na bilo koji način usmjerava te djelatnosti na državu članicu ili na nekoliko država članica uključujući tu državu članicu, potrošač može pokrenuti postupak protiv druge strane pred sudovima države članice u kojoj ima stalno boravište te se samo pred tim sudovima može pokrenuti postupak protiv potrošača.

(9)  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća22 u skladu s kojom se u slučajevima kad poduzetnik koji vlastite komercijalne ili profesionalne djelatnosti obavlja u državi ili na bilo koji način aktivno usmjerava na državu ili nekoliko država ili ih prijavljuje u državi ili nekoliko država u kojima potrošač ima uobičajeno boravište, odabir prava koje se primjenjuje na ugovore između potrošača i poduzetnika ne smije za rezultat imati lišavanje potrošača zašite koja mu je osigurana odredbama od kojih se ne može odstupiti ugovorom na temelju zakonodavstva države u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište. U skladu s Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća23 u stvarima povezanima s ugovorima između potrošača i poduzetnika koji komercijalne ili profesionalne djelatnosti obavlja u državi članici domicila potrošača ili koji na bilo koji način usmjerava te djelatnosti na državu članicu ili na nekoliko država članica uključujući tu državu članicu, potrošač može pokrenuti postupak protiv druge strane pred sudovima države članice u kojoj ima stalno boravište te se samo pred tim sudovima može pokrenuti postupak protiv potrošača.

_________________

_________________

22Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I), (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).

22Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I), (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).

23Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

23Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ova uredba ne bi trebala utjecati na pravne akte Unije u području pravosudne suradnje u građanskim predmetima, posebno na odredbe o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o nadležnosti iz Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća24 i Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća25, uključujući primjenu tih akata i odredbi u pojedinačnim slučajevima. Konkretno, samu činjenicu da trgovac posluje u skladu s odredbama ove Uredbe ne bi trebalo tumačiti na način da se podrazumijeva da on usmjerava svoje aktivnosti prema državi članici potrošača u svrhu takvog zahtjeva.

(10)  Ovom se Uredbom ne bi trebali dovoditi u pitanje pravni akti Unije u području pravosudne suradnje u građanskim predmetima, posebno odredbe o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o sudskoj nadležnosti iz Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća24 i Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća25, uključujući primjenu tih akata i odredbi u pojedinačnim slučajevima. Konkretno, pravna jasnoća potrebna je u pogledu značenja izraza „usmjeravanje aktivnosti, a samu činjenicu da trgovac posluje sukladno odredbama ove Uredbe ne bi trebalo tumačiti na način da se podrazumijeva da on usmjerava svoje aktivnosti prema državi članici potrošača u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 593/2008 i članka 17. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1215/20012 te u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije. Samu činjenicu da trgovac ne blokira / ne ograničava pristup svom internetskom sučelju potrošačima iz druge države članice ili da ne primjenjuje različite opće uvjete pristupa u slučajevima utvrđenima u ovoj Uredbi ili ne primjenjuje različite uvjete za platne transakcije u pogledu rasporeda plaćanja, ne bi trebalo smatrati usmjeravanjem djelatnosti prema državi članici potrošača. Ne može se smatrati da je izražena namjera da se djelatnost usmjeri prema državi članici potrošača samo ako trgovac poštuje pravne obveze utvrđene u ovoj Uredbi. Ako trgovac usmjerava svoje aktivnosti prema državi članici potrošača, čak i kad takvo komercijalno usmjeravanje nije izričito spomenuto na internetskom sučelju trgovca, potrošačima se ipak ne bi smjele uskratiti koristi iz Uredbe (EZ) br. 593/2008 i Uredbe (EU) br. 1215/2012, koje bi se trebale i dalje primjenjivati radi pravne sigurnosti.

_________________

_________________

24Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I), (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).

24Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I), (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).

25Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

25Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  U slučajevima kad trgovac svejedno potrošačima pruža pristup svojem internetskom sučelju, a da se ne primjenjuju različiti opći uvjeti pristupa prilikom prodaje robe ili pružanja usluga, i kad se prihvaćanjem platnih instrumenata izdanih u drugoj državi članici ne cilja na državu članicu u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište, trebalo bi se primjenjivati pravo prodavača.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Diskriminacijska praksa koja se nastoji ukloniti ovom uredbom obično se provodi na temelju općih uvjeta te ostalih uvjeta i informacija koje je trgovac odredio i koje primjenjuje ili se primjenjuju u njegovo ime kao preduvjet za dobivanje pristupa predmetnoj robi ili uslugama, a koje su dostupne široj javnosti. Takvi opći uvjeti pristupa među ostalim uključuju cijene, uvjete plaćanja i uvjete dostave. Trgovac ih može učiniti dostupnima široj javnosti ili ih se takvima može učiniti u njegovo ime različitim sredstvima, kao što su objava informacija u oglasima, na web-mjestima ili u predugovornoj ili ugovornoj dokumentaciji. Takvi se uvjeti primjenjuju ako trgovac i klijent nisu individualno u pregovorima sklopili sporazum na temelju kojeg su dogovorili suprotno. Uvjeti koji su individualno u pregovorima dogovoreni između trgovca i klijenata za potrebe ove uredbe ne bi se trebali smatrati općim uvjetima pristupa.

(11)  Diskriminacijska praksa koja se nastoji ukloniti ovom Uredbom obično se provodi na temelju općih uvjeta te ostalih uvjeta i informacija koje je trgovac odredio i koje primjenjuje ili se primjenjuju u njegovo ime kao preduvjet za dobivanje pristupa predmetnoj robi ili uslugama, a koje su dostupne široj javnosti. Takvi opći uvjeti pristupa među ostalim uključuju cijene, uvjete plaćanja i uvjete dostave. Trgovac ih može učiniti dostupnima široj javnosti ili ih se takvima može učiniti u njegovo ime različitim sredstvima, kao što su objava informacija u oglasima, na web-mjestima ili u predugovornoj ili ugovornoj dokumentaciji. Takvi se uvjeti primjenjuju ako trgovac i potrošač nisu individualno u pregovorima sklopili sporazum na temelju kojeg su dogovorili suprotno. Uvjeti koji su individualno u pregovorima dogovoreni između trgovca i potrošača za potrebe ove Uredbe ne bi se trebali smatrati općim uvjetima pristupa.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za potrebe ove uredbe potrošače i poduzeća u svojstvu kupaca trebalo bi zaštititi od diskriminacije iz razloga povezanih s njihovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana. Međutim ta se zaštita ne bi trebala proširiti na klijente koji kupuju robu ili usluge za preprodaju jer bi se time utjecalo na programe distribucije među poduzetnicima koji se uvelike upotrebljavaju, kao što su selektivna i ekskluzivna distribucija, kojima se proizvođačima u načelu omogućuje da odaberu trgovce na malo u skladu s propisima o tržišnom natjecanju.

Briše se.

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Učinci koje na klijente i na unutarnje tržište ima diskriminacijsko postupanje u pogledu poslovnih transakcija za prodaju robe ili za pružanje usluga unutar Unije jednaki su bez obzira na to ima li trgovac poslovni nastan u državi članici ili u trećoj zemlji. Kako bi se osiguralo da konkurentni trgovci podliježu istim zahtjevima u tom pogledu, mjere iz ove Uredbe trebalo bi stoga primjenjivati jednako na sve trgovce koji posluju unutar Unije.

(13)  Učinci koje na potrošače i na unutarnje tržište ima diskriminacijsko postupanje u pogledu poslovnih transakcija za prodaju robe ili za pružanje usluga unutar Unije jednaki su bez obzira na to ima li trgovac poslovni nastan u državi članici ili u trećoj zemlji. Kako bi se osiguralo da konkurentni trgovci podliježu istim zahtjevima u tom pogledu, mjere iz ove Uredbe trebalo bi stoga primjenjivati jednako na sve trgovce koji posluju unutar Unije.

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se klijentima povećala mogućnost pristupa informacijama o prodaji robe i pružanju usluga na unutarnjem tržištu te povećala transparentnost, među ostalim u pogledu cijena, trgovci ne bi trebali, ni tehnološkim mjerama ni drukčije, klijentima onemogućavati potpuni i jednaki pristup internetskim sučeljima na temelju njihove nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana. Konkretno, te tehnološke mjere mogu obuhvaćati sve tehnologije s pomoću kojih se određuje fizička lokacija klijenta, među ostalim njegovo praćenje putem IP adrese, koordinate dobivene globalnim navigacijskim satelitskim sustavom ili podatke povezane s platnom transakcijom. Međutim tu zabranu diskriminacije u pogledu pristupa internetskim sučeljima ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje obveze za trgovca da uspostavi poslovne transakcije s klijentima.

(14)  Kako bi se potrošačima povećala mogućnost pristupa informacijama o prodaji robe i pružanju usluga na unutarnjem tržištu te povećala transparentnost, među ostalim u pogledu cijena, trgovci ne bi trebali, ni tehnološkim mjerama ni drukčije, potrošačima onemogućavati potpuni i jednaki pristup internetskim sučeljima na temelju njihove zemlje podrijetla ili mjesta boravišta. Potrošačima se ni na koji način ne bi smio blokirati pristup internetskim sučeljima u obliku mobilne aplikacije ako više vole pristupati odabranom internetskom sučelju na takav način i ako trgovac nudi takvu mogućnost u državi članici. Konkretno, tehnološke mjere koje sprečavaju takav pristup mogu obuhvaćati sve tehnologije s pomoću kojih se određuje fizička lokacija potrošača, među ostalim IP adresu koja se koristi za pristup internetskom sučelju, koordinate dobivene globalnim navigacijskim satelitskim sustavom ili podatke povezane s platnom transakcijom. Međutim tu zabranu diskriminacije u pogledu pristupa internetskim sučeljima ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje obveze za trgovca da uspostavi poslovne transakcije s potrošačima.

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Pojedini trgovci upotrebljavaju različite inačice svojih internetskih sučelja kojima ciljaju na kupce iz različitih država članica. Iako bi ta mogućnost trebala postojati, trebalo bi zabraniti preusmjeravanje klijenta s jedne inačice internetskog sučelja na drugu bez njegova pristanka. Klijent bi u svakom trenutku trebao moći pristupiti svim inačicama internetskih sučelja.

(15)  Pojedini trgovci upotrebljavaju različite inačice svojih internetskih sučelja kojima ciljaju na potrošače iz različitih država članica. Iako bi ta mogućnost trebala postojati, trebalo bi zabraniti preusmjeravanje potrošača s jedne inačice internetskog sučelja na drugu bez njegova pristanka. Potrošač bi u svakom trenutku trebao moći pristupiti svim inačicama internetskih sučelja.

Amandman     19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  U određenim slučajevima blokiranje, ograničavanje pristupa ili preusmjeravanje na drugu inačicu internetskog sučelja bez suglasnosti klijenta, a iz razloga povezanih s njegovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana, može biti potrebno kako bi se osigurala usklađenost s pravnim zahtjevima Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije. Tim se propisima klijentu može ograničiti pristup određenoj robi ili uslugama, primjerice zabranom prikaza određenog sadržaja u određenim državama članicama. Trgovcima ne bi trebalo biti onemogućeno usklađivanje s tim zahtjevima te bi stoga trebali moći blokirati i ograničiti pristup ili preusmjeravanje određenih klijenata ili klijenata na određenim područjima na internetsko sučelje, ako je iz tog razloga to potrebno.

(16)  U određenim slučajevima blokiranje, ograničavanje pristupa ili preusmjeravanje na drugu inačicu internetskog sučelja bez suglasnosti potrošača, a iz razloga povezanih s njegovom zemljom podrijetla ili mjestom boravišta, može biti opravdano samo ako je potrebno kako bi se osigurala usklađenost s pravnim zahtjevima Unije ili propisima države članice u skladu s pravom Unije koje potrošač mora poštovati pri obavljanju komercijalnih aktivnosti u dotičnoj državi članici. Tim se propisima potrošačima može ograničiti pristup određenoj robi ili uslugama, primjerice zabranom prikaza određenog sadržaja u određenoj državi članici. Trgovcima ne bi trebalo biti onemogućeno usklađivanje s tim zahtjevima te bi stoga trebali moći blokirati ili ograničiti pristup ili preusmjeriti određene potrošače ili potrošače na određenim područjima na internetsko sučelje, ako je to moždaiz tog razloga potrebno. U tom pogledu potrošači bi na internetskom sučelju trebali biti obaviješteni o svrsi blokiranja, ograničavanja ili preusmjeravanja na alternativnu inačicu internetskog sučelja.

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U više posebnih slučajeva ne mogu se objektivno opravdati razlike u postupanju s klijentima primjenom općih uvjeta pristupa, uključujući izravno odbijanje prodaje robe ili pružanja usluga iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenata. U tim slučajevima sve bi takve diskriminacije trebalo zabraniti te bi klijenti trebali imati pravo, u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima ovom uredbom, sudjelovati u poslovnim transakcijama pod istim uvjetima kao i lokalni klijenti te imati potpuni i jednaki pristup svim različitim ponuđenim robama ili uslugama, neovisno o svojoj nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu poslovnog nastana. Ako je to potrebno, trgovci bi trebali poduzeti mjere u cilju usklađivanja s tom zabranom diskriminacije jer klijenti inače ne bi imali potpuni i jednaki pristup. Međutim zabranu koja se primjenjuje u tim slučajevima ne bi trebalo tumačiti na način da sprječava trgovce da usmjeravaju svoje aktivnosti prema različitim državama članicama ili određenim skupinama klijenata ciljanim ponudama i različitim uvjetima, među ostalim i uspostavom različitog internetskog sučelja za svaku državu članicu.

(17)  U više posebnih slučajeva ne mogu se objektivno opravdati razlike u postupanju s potrošačima primjenom općih uvjeta pristupa, uključujući izravno odbijanje prodaje robe, prihvaćanja određenih financijskih transakcija koje je trgovac službeno naveo, ili pružanja usluga iz razloga povezanih sa zemljom podrijetla ili mjestom boravišta potrošača. U tim slučajevima sve bi takve diskriminacije trebalo zabraniti te bi potrošači trebali imati pravo, u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima ovom Uredbom, sudjelovati u poslovnim transakcijama pod istim uvjetima kao i lokalni potrošači te imati potpuni i jednaki pristup svim različitim ponuđenim robama ili uslugama, neovisno o svojoj zemlji podrijetla ili mjestu boravišta. Ako je to potrebno, trgovci bi trebali poduzeti mjere u cilju usklađivanja s tom zabranom diskriminacije jer potrošači inače ne bi imali potpuni i jednaki pristup.

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Prvi od tih slučajeva odnosi se na situaciju u kojoj trgovac prodaje robu bez prekogranične dostave te robe od strane ili u ime trgovca u državu članicu u kojoj klijent boravi. U tom bi slučaju klijent trebao moći kupiti robu u potpuno istim uvjetima, uključujući cijenu i uvjete isporuke robe, kao i slični klijenti koji su rezidenti iste države članice kao i trgovac. To može značiti da će strani klijent morati preuzeti robu u toj državi članici ili u drugoj državi članici u koju trgovac dostavlja. U tom slučaju nije se potrebno prijaviti u svrhu poreza na dodanu vrijednost („PDV”) u državi članici klijenta niti organizirati prekograničnu dostavu robe.

(18)  Prvi od tih slučajeva odnosi se na situaciju u kojoj trgovac prodaje robu bez prekogranične dostave te robe od strane ili u ime trgovca u državu članicu u kojoj potrošač boravi. U tom bi slučaju potrošač trebao moći kupiti robu u potpuno istim uvjetima, uključujući cijenu i uvjete isporuke robe, kao i slični potrošači koji su rezidenti iste države članice kao i trgovac. To može značiti da će strani potrošač morati preuzeti robu u toj državi članici ili u drugoj državi članici u koju trgovac dostavlja. U tom slučaju trgovac nije obvezan pokriti dodatne troškove prekogranične dostave. Nadalje, u tom slučaju nije se potrebno prijaviti u svrhu poreza na dodanu vrijednost („PDV”) u državi članici potrošača niti organizirati prekograničnu dostavu robe.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Drugi se slučaj odnosi na situaciju u kojoj trgovac pruža elektronički isporučene usluge koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, kao što su usluge u oblaku, usluge skladištenja podataka, smještaj web-mjesta i pružanje usluga vatrozida. U tom slučaju nije potrebna fizička isporuka jer se usluge pružaju elektronički. Trgovac može prijaviti i platiti PDV na pojednostavnjen način u skladu s propisima o PDV-u iz minisustava „Sve na jednom mjestu” utvrđenom u Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) br. 282/2011.

(19)  Drugi se slučaj odnosi na situaciju u kojoj trgovac pruža elektronički isporučene usluge koje nisu audiovizualne usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, kao što su usluge društvenog umrežavanja, usluge u oblaku, usluge skladištenja podataka, smještaj web-mjesta i pružanje usluga vatrozida. U tom slučaju nije potrebna fizička isporuka jer se usluge pružaju elektronički. Trgovac može prijaviti i platiti PDV na pojednostavnjen način u skladu s propisima o PDV-u iz minisustava „Sve na jednom mjestu” utvrđenom u Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) br. 282/2011.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Ako trgovac elektronički isporučuje djela ili pruža usluge koji su zaštićeni autorskim pravom, a nisu audiovizualne prirode i nisu obuhvaćeni Direktivom 2010/13/EU, uključujući e-knjige, softver, računalne igre i glazbu, za koje ima pravo ili je dobio licenciju za korištenje takvog sadržaja na svim relevantnim područjima, trebalo bi ga spriječiti da vrši diskriminaciju na temelju zemlje podrijetla ili mjesta boravišta potrošača.

Amandman     24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Konačno, u situaciji u kojoj trgovac pruža usluge koje klijent prima u prostorima trgovca ili na mjestu koje trgovac odabere, a koji nisu u državi članici čiji je klijent državljanin ili u kojoj klijent ima mjesto boravišta ili poslovnog nastana, primjena različitih opći uvjeta pristupa iz razloga povezanih s tim kriterijima također ne bi trebala biti opravdana. Ovisno o slučaju, to se odnosi na pružanje usluga kao što su hotelski smještaj, sportski događaji, najam automobila i ulaznice za glazbene festivale ili zabavne parkove. U tim se slučajevima trgovac ne mora prijaviti u svrhe PDV-a u drugoj državi članici niti organizirati prekograničnu dostavu robe.

(20)  Konačno, u situaciji u kojoj trgovac pruža usluge koje potrošač prima u prostorima trgovca ili na mjestu koje trgovac odabere, a koji nisu u državi članici čiji je potrošač državljanin ili u kojoj potrošač ima mjesto boravišta, primjena različitih opći uvjeta pristupa iz razloga povezanih s tim kriterijima također ne bi trebala biti opravdana. Ovisno o slučaju, to se odnosi na pružanje usluga kao što su hotelski smještaj, sportski događaji, najam automobila i ulaznice za glazbene festivale ili zabavne parkove. U tim se slučajevima trgovac ne mora prijaviti u svrhe PDV-a u drugoj državi članici niti organizirati prekograničnu dostavu robe.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  U svim tim slučajevima, a na temelju odredaba o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o nadležnosti iz Uredaba (EZ) br. 593/2008 i (EU) br. 1215/2012, ako trgovac ne obavlja svoje djelatnosti u državi članici potrošača ili ondje ne usmjerava svoje aktivnosti ili ako klijent nije potrošač, usklađenost s ovom uredbom za trgovca ne podrazumijeva dodatne troškove povezane s nadležnosti ili razlikama u primjenjivom pravu. Međutim ako trgovac obavlja svoje djelatnosti u državi članici potrošača ili ondje usmjerava svoje djelatnosti, pokazao je namjeru da uspostavi trgovinske odnose s potrošačima iz te države članice i stoga je mogao uzeti u obzir sve te troškove.

(21)  U svim tim slučajevima, a na temelju odredaba o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o nadležnosti iz Uredaba (EZ) br. 593/2008 i (EU) br. 1215/2012, ako trgovac ne obavlja svoje djelatnosti u državi članici potrošača ili ondje aktivno ne usmjerava svoje aktivnosti ili ako klijent nije potrošač, usklađenost s ovom Uredbom za trgovca ne podrazumijeva dodatne troškove povezane s nadležnosti ili razlikama u primjenjivom pravu. Međutim ako trgovac obavlja svoje djelatnosti u državi članici potrošača ili ondje usmjerava svoje djelatnosti, među ostalim korištenjem jezika – moguće, ovisno o jeziku, u kombinaciji s drugim kriterijima – ili upućivanjem na valutu ili isticanjem među rezultatima u lokalnim tražilicama, pokazujući namjeru da uspostavi trgovinske odnose s potrošačima iz te države članice, trebao bi biti u mogućnosti uzeti u obzir sve te troškove. No zabrana diskriminacije na temelju ove Uredbe ne bi se trebala tumačiti kao obveza prekogranične dostave robe u drugu državu članicu ako trgovac inače ne bi ponudio mogućnost takve dostave svojim potrošačima niti kao obveza prihvata vraćene robe u drugoj državi članici ili snošenja dodatnih troškova u tom pogledu ako trgovac inače ne bi imao takvu obvezu.

Amandman     26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Trgovci obuhvaćeni posebnim programom navedenim u glavi XII. poglavlju 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ27 ne plaćaju PDV. Za te bi trgovce, kada pružaju elektronički isporučene usluge, zabrana primjene različitih općih uvjeta pristupa iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta podrazumijevala zahtjev da moraju obračunati PDV drugih država članica te mogla prouzročiti dodatne troškove koji bi bili nesrazmjerno opterećenje s obzirom na veličinu i značajke dotičnih trgovaca. Stoga bi se ti trgovci trebali izuzeti od te zabrane za vrijeme primjene tog programa.

(22)  Trgovci obuhvaćeni posebnim programom navedenim u glavi XII. poglavlju 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ27 ne plaćaju PDV. Za te bi trgovce, kada pružaju elektronički isporučene usluge, zabrana primjene različitih općih uvjeta pristupa iz razloga povezanih sa zemljom podrijetla ili mjestom boravišta potrošača podrazumijevala zahtjev da moraju obračunati PDV drugih država članica te mogla prouzročiti dodatne troškove koji bi bili nesrazmjerno opterećenje s obzirom na veličinu i značajke dotičnih trgovaca. Stoga bi se ti trgovci trebali izuzeti od te zabrane za vrijeme primjene tog programa.

_________________

_________________

27Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1– 118.).

27Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1. – 118.).

Amandman     27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U svim tim slučajevima postoje situacije u kojima bi zbog određenih zabrana ili zahtjeva utvrđenih u pravu Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije trgovcima bi mogla biti onemogućena prodaja robe ili pružanje usluga određenim klijentima ili klijentima na određenim područjima iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta. Propisima država članica, u skladu s pravom Unije, od trgovaca se može zahtijevati i usklađivanje s određenim propisima o cijenama knjiga. Trgovce ne bi trebalo spriječiti da se, u mjeri u kojoj je to potrebno, usklade se s takvim propisima.

(23)  U tim slučajevima postoje situacije u kojima bi zbog određenih zabrana ili zahtjeva utvrđenih u pravu Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije trgovcima bi mogla biti onemogućena prodaja robe ili pružanje usluga određenim potrošačima ili potrošačima na određenim područjima. Propisima država članica, u skladu s pravom Unije, od trgovaca se može zahtijevati i usklađivanje s određenim propisima o cijenama knjiga. Povrh toga, prema zakonima država članica može se tražiti da se na elektronički isporučene usluge i publikacije u elektroničkom obliku primjenjuje isti povlašteni porezni tretman kao i na publikacije u bilo kojem fizičkom obliku, u skladu s Direktivom Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise. Trgovce ne bi trebalo spriječiti da se, u mjeri u kojoj je to potrebno, usklade se s takvim propisima te u mjeri u kojoj je to potrebno i sukladno s načelima i zakonodavstvom Unije kao i temeljnim pravima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman     28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ova uredba ne bi trebala utjecati na primjenu propisa o tržišnom natjecanju, a posebno na članke 101. i 102. UFEU-a. Sporazumi na temelju kojih se u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 330/201029 trgovcima nameće obveza nesudjelovanja u pasivnim prodajama određenim klijentima ili klijentima na određenim područjima, općenito se smatraju ograničenjima tržišnog natjecanja i obično se ne mogu izuzeti od zabrane iz članka 101. stavka 1. UFEU-a. Čak i kada se na njih ne primjenjuje članak 101. UFEU-a, u kontekstu primjene ove uredbe njima se remeti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta te se njima može koristiti za zaobilaženje odredaba ove uredbe. Stoga bi relevantne odredbe tih sporazuma i drugih sporazuma u pogledu pasivne prodaje kojima se od trgovca zahtjeva da djeluje u suprotnosti s ovom uredbom automatski trebale biti ništavne. Međutim ova uredba, a posebno njezine odredbe o pristupu robi ili uslugama, ne bi trebala utjecati na sporazume kojima se ograničavaju aktivne prodaje u smislu Uredbe (EU) br. 330/2010.

(26)  Ova Uredba ne bi trebala utjecati na primjenu propisa o tržišnom natjecanju, a posebno na članke 101. i 102. UFEU-a. Sporazumi na temelju kojih se u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 330/201029 trgovcima nameće obveza nesudjelovanja u pasivnim prodajama određenim potrošačima ili potrošačima na određenim područjima, općenito se smatraju ograničenjima tržišnog natjecanja i obično se ne mogu izuzeti od zabrane iz članka 101. stavka 1. UFEU-a. Čak i kada se na njih ne primjenjuje članak 101. UFEU-a, u kontekstu primjene ove Uredbe njima se remeti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta te se njima može koristiti za zaobilaženje odredaba ove Uredbe. Stoga bi relevantne odredbe tih sporazuma i drugih sporazuma u pogledu pasivne prodaje kojima se od trgovca zahtjeva da djeluje u suprotnosti s ovom Uredbom automatski trebale biti ništavne. Međutim ova Uredba, a posebno njezine odredbe o pristupu robi ili uslugama, ne bi trebala utjecati na sporazume kojima se ograničavaju aktivne prodaje u smislu Uredbe (EU) br. 330/2010.

_________________

_________________

29Uredba Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja (SL L 102, 23.4.2010., str. 1.).

29Uredba Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja (SL L 102, 23.4.2010., str. 1.).

Amandman     29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Države članice trebale bi odrediti najmanje jedno tijelo nadležno za poduzimanje učinkovitih mjera za praćenje i osiguravanje usklađenosti s odredbama ove uredbe. Države članice bi trebale osigurati i učinkovite, proporcionalne te odvraćajuće kazne koje se mogu izreći trgovcima u slučaju povrede ove uredbe.

(27)  Države članice trebale bi odrediti najmanje jedno nadležno tijelo s potrebnim ovlastima za poduzimanje učinkovitih mjera za praćenje i osiguravanje usklađenosti s odredbama ove Uredbe. Države članice bi trebale osigurati i učinkovite, proporcionalne te odvraćajuće kazne koje se mogu izreći trgovcima u slučaju povrede ove Uredbe.

Amandman     30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Potrošačima bi se trebala omogućiti pomoć od nadležnih tijela, čime bi se olakšalo rješavanje sporova s trgovcima koji proizlaze iz primjene ove uredbe, među ostalim i s pomoću jedinstvenog obrasca za pritužbe.

(28)  Potrošačima bi se trebala omogućiti pomoć od nadležnih tijela, čime bi se olakšalo rješavanje sporova s trgovcima koji proizlaze iz primjene ove Uredbe, među ostalim i s pomoću jedinstvenog obrasca za pritužbe.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Ovu uredbu trebalo bi redovito ocjenjivati te prema potrebi predlagati izmjene. Prvo bi ocjenjivanje trebalo biti posebno usredotočeno na moguće proširenje zabrane iz članka 4. stavka 1. točke (b) na elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima pod uvjetom da trgovac ima potrebna prava za relevantna tržišta.

(29)  Ovu Uredbu trebalo bi redovito ocjenjivati te prema potrebi predlagati izmjene. Prvo bi ocjenjivanje trebalo biti usredotočeno na analizu situacija u kojima se razlike u tretmanu ne mogu opravdati na temelju Direktive 2006/123/EZ, a posebno na moguće proširenje primjene članka 4. stavka 1. točke (b) na elektronički isporučene usluge i nematerijalnu robu čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje audiovizualnim djelima i uslugama zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima za koje trgovac ima pravo ili je dobio licenciju za korištenje takvih sadržaja na svim relevantnim područjima, nakon sveobuhvatne revizije zakonodavstva koje utječe na te usluge, radi mogućeg širenja te primjene na druge slučajeve, kao i radi razvoja potrošačkih cijena i kupovne moći na jedinstvenom tržištu zahvaljujući ovoj Uredbi. Povrh toga, pritom bi se u obzir trebao uzeti pravni i tehnološki razvoj u državama članicama u pogledu reforme autorskih prava, sektora audiovizualnih usluga i omogućavanja prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja za pretplatnike koji se privremeno ne nalaze u svojoj državi članici boravišta. Pri prvom ocjenjivanju u obzir bi se trebalo uzeti moguće proširenje područja primjene ove Uredbe na financijske usluge, usluge prijevoza ili zdravstvene usluge. Pružatelji audiovizualnih usluga trebali ubuduće biti uključeni u ocjenjivanje kako bi se moglo ocijeniti bi li uvrštavanje tih usluga u područje primjene ove Uredbe dovelo do razvoja poslovnih modela koji bi bili učinkovitiji od onih koji se trenutačno koriste.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  S ciljem olakšavanja učinkovitog izvršenja propisa utvrđenih ovom uredbom, u pogledu tih propisa trebali bi biti dostupni i mehanizmi kojima se osigurava prekogranična suradnja među nadležnim tijelima iz Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća30. Međutim budući da se Uredba (EZ) br. 2006/2004 primjenjuje samo u pogledu propisa kojima se štite interesi potrošača, te bi mjere trebale biti dostupne samo ako je klijent potrošač. Uredbu (EZ) br. 2006/2004 stoga bi trebalo izmijeniti u skladu s time.

(30)  S ciljem olakšavanja učinkovitog izvršenja propisa utvrđenih ovom Uredbom, u pogledu tih propisa trebali bi biti dostupni i mehanizmi kojima se osigurava prekogranična suradnja među nadležnim tijelima iz Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća30. Međutim budući da se Uredba (EZ) br. 2006/2004 primjenjuje samo u pogledu propisa kojima se štite interesi potrošača, Uredbu (EZ) br. 2006/2004 stoga bi trebalo izmijeniti u skladu s time.

_________________

_________________

30Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.).

30Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.).

Amandman     33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Kako bi se postigao cilj učinkovitog rješavanja problema izravne i neizravne diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana klijenata, primjereno je donijeti uredbu koja se izravno primjenjuje u svim državama članicama. To je potrebno radi osiguranja jedinstvene primjene pravila nediskriminacije diljem Unije te njihova stupanja na snagu u isto vrijeme. Samo se uredbom osigurava potreban stupanj jasnoće, ujednačenosti i pravne sigurnost potreban da bi se klijentima omogućila korist od tih propisa.

(33)  Kako bi se postigao cilj učinkovitog rješavanja problema izravne i neizravne diskriminacije na temelju zemlje podrijetla ili mjesta boravišta potrošača, primjereno je donijeti uredbu koja se izravno primjenjuje u svim državama članicama. To je potrebno radi osiguranja jedinstvene primjene pravila nediskriminacije diljem Unije te njihova stupanja na snagu u isto vrijeme. Samo se uredbom osigurava potreban stupanj jasnoće, ujednačenosti i pravne sigurnost potreban da bi se potrošačima omogućila korist od tih propisa.

Amandman     34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Budući da države članice zbog prekogranične prirode problema i nedovoljne jasnoće postojećeg pravnog okvira ne mogu dostatno ostvariti cilj ove uredbe, a to je sprečavanje izravne i neizravne diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana klijenata, među ostalim geografsko blokiranje, u poslovnim transakcijama s trgovcima u Uniji, te da se taj cilj zbog svojeg opsega i potencijalnog učinka na trgovinu na unutarnjem tržištu može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova uredba ne premašuje ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(34)  Budući da države članice zbog prekogranične prirode problema i nedovoljne jasnoće postojećeg pravnog okvira ne mogu dostatno ostvariti cilj ove Uredbe, a to je sprečavanje izravne i neizravne diskriminacije na temelju zemlje podrijetla ili mjesta boravišta potrošača, među ostalim geografsko blokiranje, u poslovnim transakcijama s trgovcima u Uniji, te da se taj cilj zbog svojeg opsega i potencijalnog učinka na trgovinu na unutarnjem tržištu može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne premašuje ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman     35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Ovom uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelom priznatim Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ovom uredbom osobito se nastoji osigurati puno poštovanje njezinih članaka 16. i 17.,

(35)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelom priznatim Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ovom Uredbom osobito se nastoji osigurati puno poštovanje njezinih članaka 11., 16. i 17.,

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj i područje primjene

Predmet i područje primjene

Amandman     37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj je ove uredbe doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta sprečavanjem diskriminacije koja se izravno ili neizravno temelji na nacionalnosti, mjestu boravišta ili poslovnog nastana klijenata.

1.  Svrha je ove Uredbe doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i postizanju visoke razine zaštite potrošača sprečavanjem geografskog blokiranja koje se izravno ili neizravno temelji na zemlji podrijetla ili mjestu boravišta potrošača. Ovom Uredbom definiraju se situacije u kojima se razlike u uvjetima pristupa ne mogu opravdati objektivnim kriterijima na temelju odredbi članka 20. stavka 2. Direktive 2006/123/EZ.Ako su odredbe ove Uredbe u suprotnosti s odredbama članka 20. stavka 2. Direktive 2006/123/EZ, prednost imaju odredbe ove Uredbe. Članak 20. stavak 2. Direktive 2006/123/EZ i dalje se u potpunosti primjenjuje na situacije koje nisu obuhvaćene ovom Uredbom i koje su unutar područja primjene Direktive 2006/123/EZ.

 

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako trgovac prodaje robu, pruža usluge ili želi to raditi u državi članici koja nije država članica u kojoj klijent ima boravište ili poslovni nastan;

(a)  ako trgovac prodaje robu ili pruža usluge, uključujući djela i usluge koji su zaštićeni autorskim pravom, a nisu audiovizualne prirode, ili želi to raditi u državi članici koja nije država članica u kojoj potrošač ima boravište;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako trgovac prodaje robu, pruža usluge ili želi to raditi u državi članici u kojoj klijent ima boravište ili poslovni nastan, ali je klijent državljanin druge države članice;

(b)  ako trgovac prodaje robu ili pruža usluge, uključujući djela i usluge koji su zaštićeni autorskim pravom, a nisu audiovizualne prirode, ili želi to raditi u državi članici u kojoj potrošač ima boravište, ali je potrošač državljanin druge države članice;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako trgovac prodaje robu, pruža usluge ili želi to raditi u državi članici u kojoj je klijent privremeno smješten, a ne boravi u toj državi članici niti ima poslovni nastan u toj državi članici.

(c)  ako trgovac prodaje robu ili pruža usluge, uključujući djela i usluge koji su zaštićeni autorskim pravom, a nisu audiovizualne prirode, ili želi to raditi u državi članici u kojoj je potrošač privremeno smješten, a ne boravi u toj državi članici.

Amandman     41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ova uredba ne utječe na pravne akte Unije u pogledu pravosudne suradnje u građanskim predmetima. Usklađenost s ovom uredbom ne tumači se na način da se podrazumijeva da trgovac usmjerava svoje aktivnosti na državu članicu u kojoj potrošač ima stalno boravište ili prebivalište u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 593/2008 i članka 17. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1215/2012.

5.  Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje pravni akti Unije u pogledu pravosudne suradnje u građanskim predmetima. Jednostavna usklađenost s ovom Uredbom ne tumači se na način da se podrazumijeva da trgovac usmjerava svoje aktivnosti na državu članicu u kojoj potrošač ima stalno boravište ili prebivalište u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 593/2008 i članka 17. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1215/2012. Konkretno, kad trgovac koji djeluje u skladu s člancima 3., 4. i 5. ne blokira i ne ograničava pristup potrošača svojem internetskom sučelju, ne preusmjerava ga na inačicu svojeg internetskog sučelja različitu od onog kojemu je potrošač prvotno želio pristupiti, bez obzira na njegovu zemlju podrijetla ili mjesto boravišta, ne primjenjuje različite opće uvjete pristupa u situacijama predviđenima ovom Uredbom, tada se ne može samo na temelju tih razloga smatrati da taj trgovac usmjerava svoje aktivnosti prema državi članici u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište ili prebivalište. To se ne primjenjuje kad postojanje drugih dodatnih elemenata, koji prelaze preko jednostavne usklađenosti s obveznim odredbama, upućuju na to da trgovac usmjerava svoje komercijalne ili profesionalne aktivnosti prema toj državi članici.

Amandman     42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „klijent” znači potrošač ili poduzetnik koji je državljanin države članice ili ima boravište ili poslovni nastan u državi članici, a unutar Unije namjerava kupiti ili kupuje robu ili uslugu koja nije namijenjena za preprodaju;

Briše se.

Amandman     43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „opći uvjeti pristupa” znači svi uvjeti i drugi podaci, uključujući prodajne cijene, kojima se regulira pristup klijenata robi ili uslugama koje trgovac prodaje, a koje je trgovac učinio dostupnima široj javnosti ili ih se takvima učinilo u njegovo ime i koji se primjenjuju ako trgovac i klijent nisu pojedinačno u pregovorima sklopili sporazum;

(d)  „opći uvjeti pristupa” znači svi uvjeti i drugi podaci, uključujući prodajne cijene, kojima se regulira pristup potrošača robi ili uslugama koje trgovac prodaje, a koje je trgovac učinio dostupnima široj javnosti ili ih se takvima učinilo u njegovo ime i koji se primjenjuju ako trgovac i potrošač nisu pojedinačno u pregovorima sklopili sporazum;

Amandman     44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „roba” znači sve opipljive pokretnine, s izuzetkom predmeta koji se prodaju putem izvršenja ili drukčije na temelju zakonske ovlasti; u smislu ove uredbe, voda, plin i električna energija smatraju se robom ako su u prodaji u ograničenom obujmu ili određenoj kvaliteti;

(e)  „roba” znači sve opipljive pokretnine, s izuzetkom predmeta koji se prodaju putem izvršenja ili drukčije na temelju zakonske ovlasti.

Amandman     45

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-f)  „internetsko sučelje” znači bilo koji softver, uključujući web-mjesto i aplikacije kojima upravlja trgovac ili kojima se upravlja u njegovo ime, a kojim se klijentima omogućuje pristup robi ili uslugama koje nudi trgovac radi uspostave komercijalnih transakcija povezanih s robom ili uslugama;

(-f)  „internetsko sučelje” znači bilo koji softver, uključujući web-mjesto i aplikacije kojima upravlja trgovac ili kojima se upravlja u njegovo ime, a kojim se potrošačima omogućuje pristup robi ili uslugama koje nudi trgovac radi uspostave komercijalnih transakcija povezanih s robom ili uslugama;

Amandman     46

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  „geografsko blokiranje” znači neopravdano ograničenje pristupa određenim internetskim sučeljima uporabom tehnoloških mjera ili na drugi način zbog geografskih razloga.

Amandman     47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Trgovci ni uporabom tehnoloških mjera ni drukčije ne smiju klijentu onemogućiti ili ograničiti pristup svojem internetskom sučelju iz razloga povezanih s njegovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana.

1.  Trgovci ni uporabom tehnoloških mjera ni drukčije ne smiju potrošačima onemogućiti ili ograničiti pristup svojem internetskom sučelju iz razloga povezanih sa zemljom podrijetla ili mjestom boravišta potrošača.

Amandman     48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Trgovci iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta ne smiju klijente preusmjeravati na inačicu svojeg internetskog sučelja kojem klijent prvotno nije tražio pristup, a na temelju sučelja, uporabe jezika ili drugih značajki koje ga čine specifičnim za klijente određene nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana, osim ako klijent na to izričito pristane prije preusmjeravanja.

Trgovci iz razloga povezanih sa zemljom podrijetla ili mjestom boravišta potrošača ne smiju potrošače preusmjeravati na inačicu svojeg internetskog sučelja kojoj potrošač prvotno nije tražio pristup, i to na temelju sučelja, uporabe jezika ili drugih značajki koje ga čine specifičnim za potrošače iz određene zemlje podrijetla ili potrošače određenog mjesta boravišta, osim ako potrošač na to izričito pristane prije preusmjeravanja sinačice kojoj je prvotno tražio pristup.

Amandman     49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju takvog preusmjeravanja uz izričit pristanak klijenta, originalna inačica internetskog sučelja ostaje lako dostupna tom klijentu.

U slučaju takvog preusmjeravanja uz izričit pristanak potrošača, inačica internetskog sučelja kojoj je potrošač prvotno tražio pristup ostaje lako dostupna tom potrošaču.

Amandman     50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se ako je blokiranje, ograničenje pristupa ili preusmjeravanje u pogledu određenih klijenata ili klijenata na određenim područjima neophodno za usklađivanje s pravnim zahtjevima u okviru prava Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije.

3.  Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se ako je blokiranje ili ograničenje pristupa potrošača internetskom sučelju trgovca ili preusmjeravanje u pogledu određenih potrošača ili potrošača na određenim područjima neophodno za usklađivanje s pravnim zahtjevima u okviru prava Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije kojima podliježu djelatnosti trgovca.

Amandman     51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako trgovac klijentima blokira ili ograničava pristup internetskom sučelju ili ih preusmjerava na drugu inačicu internetskog sučelja u skladu sa stavkom 4., trgovac mora dati jasno obrazloženje. To obrazloženje mora se navesti na jeziku internetskog sučelja kojemu je klijent prvotno tražio pristup.

4.  Ako trgovac potrošačima blokira ili ograničava pristup internetskom sučelju ili ih preusmjerava na drugu inačicu internetskog sučelja u skladu sa stavkom 3., trgovac mora potrošaču dati jasno obrazloženje i objašnjenje. To obrazloženje mora se navesti na jeziku internetskog sučelja kojemu je potrošač prvotno tražio pristup.

Amandman     52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Trgovci u sljedećim slučajevima ne smiju primjenjivati različite opće uvjete pristupa svojoj robi ili uslugama iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta:

1.  Trgovci ne smiju primjenjivati različite opće uvjete pristupa svojoj robi ili uslugama iz razloga povezanih sa zemljom podrijetla ili mjestom boravišta potrošača ako:

Amandman     53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako trgovac prodaje robu, a tu robu ne dostavlja niti se ona dostavlja u njegovo ime prekogranično u državu članicu klijenta;

(a)  trgovac prodaje robu, a tu robu ne dostavlja niti se ona dostavlja u njegovo ime prekogranično u državu članicu potrošača, već se ona preuzima na nekoj lokaciji u kojoj trgovac posluje i oko koje su se trgovac i potrošač dogovorili;

Amandman     54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako trgovac pruža elektronički isporučene usluge, koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima;

(b)  ako trgovac pruža elektronički isporučene usluge, koje nisu usluge čija je glavna značajka prodaja u nematerijalnom obliku ili omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  ako trgovac pruža elektronički isporučena djela ili usluge koji nisu audovizualne prirode, a čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima za koje trgovac ima pravo ili je dobio licenciju za korištenje takvog sadržaja na svim relevantnim područjima;

Amandman     56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako trgovac pruža usluge koje nisu navedene u točki (b), a te su usluge isporučene klijentu u prostorima trgovca ili na fizičkoj lokaciji na kojoj trgovac posluje, u državi članici koja nije država članica čiji je klijent državljanin ili u kojoj ima boravište ili poslovni nastan.

(c)  trgovac pruža usluge koje nisu navedene u točki (b), a te su usluge isporučene potrošaču u prostorima trgovca ili na fizičkoj lokaciji na kojoj trgovac posluje, u državi članici koja nije država članica čiji je potrošač državljanin ili u kojoj potrošač ima boravište.

Amandman     57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Zabrana iz stavka 1. ne sprečava trgovce da ponude opće uvjete pristupa, uključujući prodajne cijene, koji se razlikuju među državama članicama ili koji se nude potrošačima na posebnom području ili posebnim skupinama potrošača.

Amandman     58

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Trgovci imaju mogućnost da ne isporuče robu ili ne pruže uslugu preko granica u slučajevima u kojima tom dostavom robe ili pružanjem usluga nastaju dodatni troškovi i/ili ako su za to potrebni dodani sporazumi u ime trgovca.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se ako trgovac ne može prodati robu ili usluge određenim klijentima ili klijentima na određenim područjima na temelju posebne odredbe utvrđene pravom Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije.

Zabrana iz stavka 1. primjenjuje se sprečavanjem trgovca da proda robu ili pruži usluge određenim potrošačima ili potrošačima na određenim područjima uzimajući u obzir posebne odredbe utvrđene pravom Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije.

Amandman     60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu prodaje knjiga, zabranom iz stavka 1. trgovcima se ne ukida mogućnost primjene različitih cijena na klijente na određenim područjima ako to moraju učiniti u skladu s propisima država članica u skladu s pravom Unije.

U pogledu prodaje knjiga, zabranom iz stavka 1. ne dovode se u pitanje konkretni propisi o utvrđivanju cijena u državama članicama u skladu s pravom Unije.

Amandman     61

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Ova Uredba ne utječe na pravila koja se primjenjuju u području autorskih i srodnih prava.

Obrazloženje

Pristup djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima i korištenje takvih djela ili sadržaja i dalje bi trebalo biti izvan područja primjene ove Uredbe. Tako će se izbjeći preklapanje s drugim aktima iz zakonodavstva EU-a.

Amandman     62

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Trgovci ne smiju primjenjivati različite uvjete plaćanja za prodaju robe ili usluga iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta, lokacije računa za plaćanje, mjesta poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili izdavanja platnog instrumenta u Uniji u sljedećim slučajevima:

1.  Trgovci ne smiju primjenjivati različite uvjete plaćanja za prodaju robe ili usluga iz razloga povezanih s mjestom podrijetla ili mjestom boravišta potrošača, lokacijom računa za plaćanje, mjestom poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili mjestom izdavanja platnog instrumenta u Uniji u sljedećim slučajevima:

Amandman     63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sporazumi o pasivnim prodajama kojima se trgovcima nameću obveze djelovanja u suprotnosti s ovom uredbom automatski su ništavni.

Odredbe o pasivnim prodajama u smislu Uredbe (EU) 330/2010 kojima se trgovcima nameću obveze djelovanja u suprotnosti s ovom Uredbom automatski su ništavne.

Amandman     64

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice utvrđuju propise o kaznama koje se primjenjuju zbog kršenja odredaba ove uredbe te poduzimaju sve mjere potrebne za osiguravanje njihove provedbe. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

2.  Države članice utvrđuju propise o sankcijama koje se primjenjuju zbog kršenja odredaba ove Uredbe te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Amandman     65

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Sankcije iz stavka 2. trebale bi se priopćiti Komisiji i javno objaviti na internetskim stranicama Komisije.

Amandman     66

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do [datum: dvije godine od stupanja na snagu ove uredbe] i svakih pet godina nakon toga Komisija izvješćuje Europski parlament, Vijeće te Europski gospodarski i socijalni odbor o ocjeni ove uredbe. Izvješću se, po potrebi, prilaže prijedlog izmjene ove uredbe u svjetlu pravnih, tehničkih i gospodarskih promjena.

1.  Do [datum: dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe], a potom prema potrebi te najkasnije svake četiri godine nakon toga Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe u svjetlu pravnih, tehničkih i gospodarskih promjena te o tome dostavlja izvješće Europskom parlamentu, Vijeću te Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Izvješće je po potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom za reviziju aktualne Uredbe.

 

U izvješće iz prvog stavka uvrštena je procjena u pogledu mogućeg proširenja područja primjene ove Uredbe, odnosno u pogledu proširenja zabrane iz članka 4. stavka 1. točke (b) na elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima kao što su glazba, e-knjige, igre i/ili softver.

 

Nadalje, u izvješću se posebna pozornost posvećuje potencijalnim ekonomskim učincima na mala i srednja poduzeća te start-upove, učinkovitosti nacionalnih provedbenih mjera iz članka 7. ove Uredbe te naglasku na korištenju i zaštiti osobnih podataka.

Amandman     67

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prvo ocjenjivanje iz stavka 1. provodi se posebno kako bi se procijenilo bi li se zabrana iz članka 4. stavka 1. točke (b) trebala primjenjivati i na elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima pod uvjetom da trgovac ima potrebna prava za relevantna tržišta.

2.  Prvo ocjenjivanje iz stavka 1. provodi se posebno kako bi se procijenilo bi li se područje primjene ove Uredbe trebalo proširiti tako da obuhvaća dodatne sektore kao što su financijski sektor, sektor prometa, elektroničke komunikacije, zdravstva i audiovizualnih usluga, pod uvjetom da trgovac ima prava ili je dobio licenciju za korištenje elektronički isporučenih audiovizualnih djela, nematerijalne robe ili usluga čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima za sva relevantna područja.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se od 1. srpnja 2018.

Briše se.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mjere protiv uskraćivanja pristupa na temelju geografske lokacije i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, prebivališta ili mjesta poslovnog nastana

Referentni dokumenti

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

9.6.2016

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

19.1.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

12.9.2016

Razmatranje u odboru

29.11.2016

31.1.2017

 

 

Datum usvajanja

23.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

3

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Maria Noichl

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

14

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL Group

PPE

S&D

Verts/ALE Group

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Pavel Svoboda

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl

Max Andersson, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

PPE

Isabella Adinolfi

Marie-Christine Boutonnet

Angelika Niebler

4

0

ECR

PPE

Sajjad Karim

Daniel Buda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (10.2.2017)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Eva Kaili

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata nužna je kako bi se klijentima i trgovcima zajamčila mogućnost obavljanja poslovnih transakcija bez neopravdane diskriminacije.

S obzirom na to da je riječ o uredbi, njome će se trgovcima nametnuti pravno obvezujuće obveze od datuma njezinog stupanja na snagu kako bi se klijentima omogućio pristup proizvodima i kupnja proizvoda, pri čemu se sprječava diskriminacija na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta, mjesta poslovnog nastana ili platne usluge. Njezin je cilj uklanjanje svih neopravdanih prepreka u e-trgovini i zamišljena je kao odlučan korak u smjeru ostvarivanja jedinstvenog digitalnog tržišta.

Osim toga što se njome uklanjaju prepreke koje rezultiraju neopravdanom diskriminacijom, ovom je uredbom također pojašnjeno da poduzeća nisu obvezna provoditi svoje aktivnosti u cijeloj Europi. U uredbi je prepoznato da je potrebno razjasniti obvezu poduzeća da pružaju usluge dostave klijentima izvan područja u kojem obavljaju svoju djelatnost. Ključno je izbjeći nametanje dodatnih opterećenja trgovcima.

Nadalje, ovom se uredbom prepoznaje važnost uspostave istinskog jedinstvenog digitalnog tržišta za sve građane te se pokazuje kojim putem treba krenuti kada je riječ o ostalim važnim pravnim reformama, što između ostalog uključuje reforme u području autorskih prava, audiovizualnog sektora i oporezivanja. Potrebno je voditi se istim načelima kako bi se uspostavilo jedinstveno digitalno tržište prilagođeno korisnicima i poduzećima.

U nastavku se skreće pozornost na točke uredbe koje se ovim mišljenjem želi poboljšati i razjasniti.

Sadržaj i područje primjene uredbe:

Područje primjene uredbe usklađeno je s područjem primjene Direktive 2006/123/EZ kako bi se zajamčio pravni kontinuitet i sigurnost za trgovce i klijente. To znači da su iz područja primjene ove uredbe isključene, među ostalim, neekonomske usluge od općeg interesa, usluge prijevoza, audiovizualne usluge, igre na sreću i klađenje, zdravstvene usluge i određene socijalne usluge. Kada je riječ o djelima zaštićenim autorskim pravom i o audiovizualnom sadržaju važno je dati vremena da se reforme u tim područjima dovrše prije no što se krene analizirati bi li uključivanje tih elemenata imalo pozitivne učinke za potrošače i za same sektore.

Pristup internetskim sučeljima

Onemogućivanje pristupa internetskim sučeljima i preusmjeravanje smatraju se praksama koje su izvor frustracija za klijente te se ovim prijedlogom odgovara na to pitanje na način da se osigurava da će klijentima biti omogućeno da pristupe sučelju po svom izboru bilo kada i neovisno o njihovoj geografskoj lokaciji.

Diskriminacija klijenata na temelju boravišta

Zabranjuje se primjena različitih općih uvjeta na klijente koja je rezultat diskriminacije na temelju boravišta. Međutim, ne bi se trebalo smatrati da poštovanje odredaba uredbe predstavlja onemogućivanje trgovcima da svoje aktivnosti provode u drugim državama članicama s ciljanim ponudama i različitim općim uvjetima, pod uvjetom da inozemni klijent ima pristup tim proizvodima i uslugama uz ista ugovorna prava i obveze koji se primjenjuju na nacionalne transakcije. Nadalje, sukladnost s uredbom ne podrazumijeva ni obvezu pružanja usluge prekogranične dostave robe niti obvezu prihvaćanja preuzimanja robe iz države u kojoj klijent ima poslovni nastan ili boravište.

Diskriminacija u kontekstu plaćanja

Odredbama ove uredbe propisano je da trgovci ne mogu odbiti platne instrumente ili na drugi način diskriminirati u tom pogledu. Preciznije, u pogledu kartičnih platnih instrumenata, ako je prihvaćena određena platna marka i kategorija, trgovac će biti obvezan prihvatiti istu platnu marku i kategoriju bez obzira iz koje je zemlje taj platni instrument. Takva odredba ne obvezuje trgovce da moraju prihvatiti sve kartične platne instrumente.

Provedba i pomoć klijentima

Predlaže se da države članice imenuju tijela nadležna za učinkovitu provedbu ove uredbe te da ta tijela također klijentima pružaju pomoć ako im je ona potrebna.

Preispitivanje uredbe

Prvo će ocjenjivanje biti iznimno važno zato što bi Europska komisija trebala ocijeniti područje primjene i provedbu ovog prijedloga, uzimajući u obzir pravni razvoj situacije u području autorskih prava, oporezivanja, audiovizualnih usluga i prenosivosti internetskog sadržaja.

Datum primjene

Ova se uredba počinje primjenjivati šest mjeseci od dana objave, što će klijentima omogućiti da ostvare korist zahvaljujući uklanjanju prepreka koje rezultiraju neopravdanom diskriminacijom.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o rješavanju problema neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Protokol br. 1 priložen Ugovoru o funkcioniranju Europske unije o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji,

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.b (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Protokol br. 2 priložen Ugovoru o funkcioniranju Europske unije o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Za ostvarenje cilja osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, kao područja bez unutarnjih granica u kojem je zajamčeno slobodno kretanje, među ostalim i robe i usluga, nije dostatno samo ukinuti državne granice među državama članicama. To ukidanje granica mogu narušiti poduzeća koja uvode prepreke koje nisu u skladu sa slobodama unutarnjeg tržišta. To se događa kada trgovci koji posluju u jednoj državi članici blokiraju ili ograničavaju pristup svojim internetskim sučeljima, kao što su web-mjesta i aplikacije, klijentima iz drugih država članica koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama (praksa poznata pod nazivom geografsko blokiranje). Do toga može doći i zbog drugih mjera pojedinih trgovaca koje uključuju primjenu različitih općih uvjeta pristupa njihovoj robi i uslugama za klijente iz drugih država članica, i mrežno i izvanmrežno. Iako ponekad mogu postojati objektivna opravdanja za takvo različito postupanje, postoje slučajevi kada trgovci potrošačima koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama uskraćuju pristup robi ili uslugama ili primjenjuju različite uvjete u tom pogledu iz čisto poslovnih razloga.

(1)  Za ostvarenje cilja osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, kao područja bez unutarnjih granica u kojem je zajamčeno slobodno kretanje, među ostalim i robe i usluga, nije dostatno samo ukinuti prepreke na državnoj razini među državama članicama. To ukidanje mogu narušiti poduzeća koja uvode prepreke različitih vrsta i oblika koje nisu u skladu sa slobodama unutarnjeg tržišta. To se događa kada trgovci koji posluju u jednoj državi članici blokiraju ili ograničavaju pristup svojim internetskim sučeljima, kao što su web-mjesta i aplikacije, klijentima iz drugih država članica koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama (praksa poznata pod nazivom geografsko blokiranje). Do toga može doći i zbog drugih mjera pojedinih trgovaca koje uključuju primjenu različitih općih uvjeta pristupa njihovoj robi i uslugama za klijente iz drugih država članica, i mrežno i izvanmrežno. Iako u iznimnim slučajevima mogu postojati objektivna opravdanja za takvo različito postupanje, postoje slučajevi kada trgovci potrošačima koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama uskraćuju pristup robi ili uslugama ili primjenjuju različite uvjete u tom pogledu iz neobjektivnih razloga. Prema analizama provedenim u sklopu procjene utjecaja Europske komisije, uklanjanje neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata moglo bi rezultirati širenjem tržišta od 1,1 % te prosječnim smanjenjem cijena od –0,5 % do –0,6 %. Kao što je pokazalo savjetovanje koje je Komisija provela s dionicima, ono bi također moglo pridonijeti smanjenju frustracija klijenata s obzirom na to da je neopravdano geografsko blokiranje jedan od njihovih glavnih izvora.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Na taj način pojedini trgovci umjetno segmentiraju unutarnje tržište prema unutarnjim granicama i koče slobodno kretanje robe i usluga, čime ograničavaju prava klijenata te im onemogućuju da ostvare koristi od većeg izbora i optimalnih uvjeta. Takva diskriminirajuća praksa važan je čimbenik koji pridonosi relativno niskoj razini prekograničnih poslovnih transakcija unutar Unije, uključujući sektor elektroničke trgovine, što sprječava ostvarivanje punog potencijala rasta unutarnjeg tržišta. Pojašnjavanje situacija u kojima nema opravdanja za različito postupanje te vrste trebalo bi dovesti do jasnoće i pravne sigurnosti za sve sudionike u prekograničnim transakcijama te bi se trebalo osigurati da se pravila o nediskriminaciji učinkovito primjenjuju i izvršavaju diljem unutarnjeg tržišta.

(2)  Na taj način pojedini trgovci umjetno segmentiraju unutarnje tržište prema unutarnjim granicama i koče slobodno kretanje robe i usluga, čime ograničavaju prava klijenata te im onemogućuju da ostvare koristi od većeg izbora robe i usluga i optimalnih uvjeta. Takva diskriminirajuća praksa važan je čimbenik koji pridonosi relativno niskoj razini prekograničnih poslovnih transakcija unutar Unije, uključujući sektor elektroničke trgovine, što sprječava ostvarivanje punog potencijala rasta unutarnjeg tržišta. Pojašnjavanje situacija u kojima nema opravdanja za različito postupanje te vrste trebalo bi dovesti do jasnoće i pravne sigurnosti za sve sudionike u prekograničnim transakcijama te bi se trebalo osigurati da se pravila o nediskriminaciji učinkovito primjenjuju i izvršavaju diljem unutarnjeg tržišta.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Iako se ovom Uredbom želi riješiti problem geografskog blokiranja i tako ukloniti tu prepreku funkcioniranju unutarnjeg tržišta, potrebno je imati na umu da brojne razlike u zakonodavstvu država članica, kao što su različiti nacionalni standardi ili nedovoljno međusobno priznavanje i nedovoljna usklađenost na razini Unije, još uvijek predstavljaju znatne prepreke koje i dalje dovode do fragmentacije jedinstvenog tržišta, te na taj način trgovce često prisiljavaju na primjenu praksi geografskog blokiranja. Stoga bi Europski parlament, Vijeće i Komisija trebali nastaviti s rješavanjem problema tih prepreka kako bi se smanjila fragmentacija tržišta i dovršilo jedinstveno tržište.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U skladu s člankom 20. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 države članice dužne su osigurati da pružatelji usluga s poslovnim nastanom u Uniji s primateljima usluga ne postupaju različito ovisno o njihovoj nacionalnosti ili mjestu boravišta. No ta odredba nije bila popuno učinkovita u suzbijanju diskriminacije te njome nije dostatno smanjenja pravna nesigurnost, prije svega jer je njome dopuštena mogućnost opravdavanja razlika u postupanju, te zbog odgovarajućih poteškoća u njezinu izvršenju u praksi. Nadalje, geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana mogu biti i posljedica mjera trgovaca s poslovnim nastanom u trećim zemljama, koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te direktive.

(3)  U skladu s člankom 20. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 države članice dužne su osigurati da pružatelji usluga s poslovnim nastanom u Uniji s primateljima usluga ne postupaju različito ovisno o njihovoj nacionalnosti ili mjestu boravišta. No ta odredba nije bila popuno učinkovita u suzbijanju diskriminacije te njome nije dostatno smanjenja pravna nesigurnost, prije svega jer je njome dopuštena mogućnost opravdavanja razlika u postupanju, te zbog odgovarajućih poteškoća u njezinu izvršenju u praksi. Nadalje, geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana mogu biti i posljedica mjera trgovaca s poslovnim nastanom u trećim zemljama, koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te direktive. S obzirom na navedeno, ova bi se Uredba trebala primjenjivati i na trgovce i na pružatelje usluga, kao i na robu i na usluge.

__________________

__________________

17 Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).

17 Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Cilj je ove Uredbe pojasniti članak 20. Direktive 2006/123/EZ. Ne bi se smjelo smatrati da se njome zamjenjuje Direktiva 2006/123/EZ, ni u smislu područja primjene te Direktive, s obzirom na to da se ova Uredba vodi istim načelima, isključujući iz njezinog područja primjene aktivnosti iz članka 2. stavka 2. Direktive 2006/123/EZ, niti u smislu njezinog učinka, s obzirom na to da je primjena Direktive 2006/123/EZ u odnosu na primjenu ove Uredbe neovisna i njoj komplementarna. Ovom Uredbom ne smije se ograničiti sloboda poduzetništva ni ugovorna sloboda, kako je definirano člankom 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Stoga su za potrebe osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta potrebne ciljane mjere utvrđene ovom uredbom, kojima se predviđa jasan, jedinstven i učinkovit skup pravila o ograničenom broju pitanja.

(4)  Stoga su za potrebe osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta potrebne ciljane mjere utvrđene ovom uredbom, kojima se predviđa jasan, jedinstven i učinkovit skup pravila o ograničenom broju pitanja. Tim bi se mjerama trebala održati ravnoteža između zaštite potrošača za klijente i gospodarske i ugovorne slobode za trgovce. U tom smislu, trgovcima se ne bi smjeli nametati nikakvi nerazmjerni troškovi ili administrativno opterećenje ili obveza dostave u sve države članice. Nadalje, nove obveze koje se nameću državama članicama ne bi trebale obuhvaćati više od onog što je potrebno za provedbu novih pravila.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Cilj je ove uredbe spriječiti diskriminaciju na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata, uključujući geografsko blokiranje, u prekograničnim poslovnim transakcijama između trgovaca i klijenata u vezi s prodajom robe i usluga te pružanjem usluga unutar Unije. Njome se želi riješiti problem izravne i neizravne diskriminacije te tako obuhvatiti i neopravdane razlike u postupanju na temelju drugih razlikovnih kriterija koji dovode do istog rezultata kao primjena kriterija koji se izravno temelje na nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu poslovnog nastana klijenata. Ti se drugi kriteriji mogu primjenjivati osobito na temelju informacija koje upućuju na fizičku lokaciju potrošača, kao što je IP adresa kojom se koristi pri pristupu internetskom sučelju, adresa koja se podnosi za potrebe dostave robe, odabir jezika ili država članica u kojoj je izdan klijentov instrument plaćanja.

(5)  Cilj je ove uredbe spriječiti diskriminaciju na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata, uključujući geografsko blokiranje, u prekograničnim poslovnim transakcijama između trgovaca i klijenata u vezi s prodajom robe i usluga te pružanjem usluga unutar Unije. Njome se želi spriječiti izravnu i neizravnu diskriminaciju. Pod neizravnom diskriminacijom misli se na primjenu razlikovnih kriterija različitih od nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata koji deterministički ili statistički proizvode isti rezultat kao i izravna primjena tih istih kriterija. Njome su obuhvaćene i neopravdane razlike u postupanju na temelju drugih razlikovnih kriterija koji dovode do istog rezultata kao primjena kriterija koji se izravno temelje na nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu poslovnog nastana klijenata. Ti se drugi kriteriji mogu primjenjivati osobito na temelju informacija koje upućuju na fizičku lokaciju potrošača, kao što je IP adresa kojom se koristi pri pristupu internetskom sučelju, adresa koja se podnosi za potrebe dostave robe, odabir jezika ili država članica u kojoj je izdan klijentov instrument plaćanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Uvodnom izjavom 29. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlament i Vijeća1a utvrđuje se da se pitanje iscrpljenja prava ne postavlja u slučaju usluga, a posebno on-line usluga.

 

_______________________

 

1a Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ova uredba ne bi trebala utjecati na pravne akte Unije u području pravosudne suradnje u građanskim predmetima, posebno na odredbe o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o nadležnosti iz Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća24 i Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća25, uključujući primjenu tih akata i odredbi u pojedinačnim slučajevima. Konkretno, samu činjenicu da trgovac posluje u skladu s odredbama ove Uredbe ne bi trebalo tumačiti na način da se podrazumijeva da on usmjerava svoje aktivnosti prema državi članici potrošača u svrhu takvog zahtjeva.

(10)  Ovom Uredbom ne bi se trebali dovoditi u pitanje pravni akti Unije u području pravosudne suradnje u građanskim predmetima, posebno odredbe o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o nadležnosti iz Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća24 i Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća25, uključujući primjenu tih akata i odredbi u pojedinačnim slučajevima. Konkretno, samu činjenicu da trgovac posluje u skladu s odredbama ove Uredbe ne bi trebalo tumačiti na način da se podrazumijeva da on usmjerava svoje aktivnosti prema državi članici potrošača u svrhu takvog zahtjeva. Iz tog bi se razloga, a i zato da bi se zajamčila pravna sigurnost za trgovce koji posluju u skladu s ovom Uredbom, trebalo jasno navesti da se, u svrhu utvrđivanja primjenjivog prava i nadležnosti, ne bi trebalo smatrati da trgovac svoje aktivnosti usmjerava prema državi članici klijenta samo zbog činjenice da je trgovac prilagodio svoje internetsko sučelje kako bi bilo dostupno klijentima iz druge države članice ili da ne primjenjuje različite opće uvjete pristupa u slučajevima navedenim u ovoj Uredbi, uključujući tijekom sklapanja ugovora ako je to relevantno, ili da prihvaća platne instrumente iz druge države članice, osim u slučaju da dokazano postoje drugi elementi iz kojih se može zaključiti da postoji namjera trgovca za usmjeravanjem aktivnosti prema takvim državama članicama u skladu s pravom Unije.

_________________

_________________

24 Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).

24 Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).

25 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

25 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11.)  Diskriminacijska praksa koja se nastoji ukloniti ovom uredbom obično se provodi na temelju općih uvjeta te ostalih uvjeta i informacija koje je trgovac odredio i koje primjenjuje ili se primjenjuju u njegovo ime kao preduvjet za dobivanje pristupa predmetnoj robi ili uslugama, a koje su dostupne široj javnosti. Takvi opći uvjeti pristupa među ostalim uključuju cijene, uvjete plaćanja i uvjete dostave. Trgovac ih može učiniti dostupnima široj javnosti ili ih se takvima može učiniti u njegovo ime različitim sredstvima, kao što su objava informacija u oglasima, na web-mjestima ili u predugovornoj ili ugovornoj dokumentaciji. Takvi se uvjeti primjenjuju ako trgovac i klijent nisu individualno u pregovorima sklopili sporazum na temelju kojeg su dogovorili suprotno. Uvjeti koji su individualno u pregovorima dogovoreni između trgovca i klijenata za potrebe ove uredbe ne bi se trebali smatrati općim uvjetima pristupa.

(11.)  Diskriminacijska praksa koja se nastoji ukloniti ovom uredbom obično se provodi na temelju općih uvjeta te ostalih uvjeta i informacija koje je trgovac odredio i koje primjenjuje ili se primjenjuju u njegovo ime kao preduvjet za dobivanje pristupa predmetnoj robi ili uslugama, a koje su dostupne široj javnosti. Takvi opći uvjeti pristupa među ostalim uključuju cijene, zahtjeve na osnovi pozivnog broja, uvjete plaćanja i uvjete dostave. Trgovac ih može učiniti dostupnima široj javnosti ili ih se takvima može učiniti u njegovo ime različitim sredstvima, kao što su objava informacija u oglasima, na web-mjestima ili u predugovornoj ili ugovornoj dokumentaciji. Takvi se uvjeti primjenjuju ako trgovac i klijent nisu individualno u pregovorima sklopili sporazum na temelju kojeg su dogovorili suprotno. Uvjeti koji su individualno u pregovorima dogovoreni između trgovca i klijenata za potrebe ove uredbe ne bi se trebali smatrati općim uvjetima pristupa.

Obrazloženje

Do diskriminacije može doći ako trgovci za dovršenje transakcije od klijenta traže broj telefona s pozivnim brojem određene države.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Različiti mehanizmi određivanja cijena u pojedinačnim državama članicama ne bi se trebali smatrati diskriminatornim praksama.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za potrebe ove uredbe potrošače i poduzeća u svojstvu kupaca trebalo bi zaštititi od diskriminacije iz razloga povezanih s njihovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana. Međutim ta se zaštita ne bi trebala proširiti na klijente koji kupuju robu ili usluge za preprodaju jer bi se time utjecalo na programe distribucije među poduzetnicima koji se uvelike upotrebljavaju, kao što su selektivna i ekskluzivna distribucija, kojima se proizvođačima u načelu omogućuje da odaberu trgovce na malo u skladu s propisima o tržišnom natjecanju.

(12)  Za potrebe ove uredbe potrošače i poduzeća u svojstvu kupaca trebalo bi zaštititi od diskriminacije iz razloga povezanih s njihovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana. Međutim, ta se zaštita ne bi trebala proširiti na klijente koji kupuju robu ili usluge za preprodaju, iznajmljivanje u poslovne svrhe, ili za preoblikovanje ili obradu kupljene robe jer bi se time utjecalo na programe distribucije među poduzetnicima koji se uvelike upotrebljavaju, kao što su selektivna i ekskluzivna distribucija, kojima se proizvođačima u načelu omogućuje da odaberu trgovce na malo u skladu s propisima o tržišnom natjecanju. Klijente bi trebalo zaštititi od diskriminacije iz razloga povezanih s njihovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana samo ako kupuju robu ili usluge kao krajnji korisnici.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se klijentima povećala mogućnost pristupa informacijama o prodaji robe i pružanju usluga na unutarnjem tržištu te povećala transparentnost, među ostalim u pogledu cijena, trgovci ne bi trebali, ni tehnološkim mjerama ni drukčije, klijentima onemogućavati potpuni i jednaki pristup internetskim sučeljima na temelju njihove nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana. Konkretno, te tehnološke mjere mogu obuhvaćati sve tehnologije s pomoću kojih se određuje fizička lokacija klijenta, među ostalim njegovo praćenje putem IP adrese, koordinate dobivene globalnim navigacijskim satelitskim sustavom ili podatke povezane s platnom transakcijom. Međutim tu zabranu diskriminacije u pogledu pristupa internetskim sučeljima ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje obveze za trgovca da uspostavi poslovne transakcije s klijentima.

(14)  Kako bi se klijentima povećala mogućnost pristupa informacijama o prodaji robe i pružanju usluga na unutarnjem tržištu te povećala transparentnost, među ostalim u pogledu cijena, ali ne samo toga, trgovci ili bilo koje druge strane koje djeluju u njihovo ime, uključujući posrednike i operatore internetskih sučelja čija je svrha osiguravanje pristupa, ne bi trebali, ni tehnološkim mjerama ni drukčije, klijentima onemogućavati potpuni i jednaki pristup internetskim sučeljima na temelju njihove nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana. Konkretno, te tehnološke mjere mogu obuhvaćati, između ostalog, sve tehnologije s pomoću kojih se određuje fizička lokacija klijenta, među ostalim njegovo praćenje putem IP adrese, povijesti i/ili uzoraka pretraživanja, praćenja ili lokalizacije uz pomoć sustava GSM, koordinata dobivenih globalnim navigacijskim satelitskim sustavom ili podataka povezanih s platnom transakcijom. Međutim tu zabranu diskriminacije u pogledu pristupa internetskim sučeljima ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje obveze za trgovca da uspostavi poslovne transakcije s klijentima.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  Blokiranje, ograničavanje pristupa ili preusmjeravanje na drugu inačicu internetskog sučelja bez suglasnosti klijenta, a iz razloga povezanih s njegovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnim nastanom, u određenim slučajevima može biti potrebno kako bi se osigurala usklađenost s pravnim zahtjevima Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije. Tim se propisima klijentu može ograničiti pristup određenoj robi ili uslugama, primjerice zabranom prikaza određenog sadržaja u određenim državama članicama. Trgovcima ne bi smjelo biti onemogućeno usklađivanje s tim zahtjevima te bi stoga trebali moći blokirati ili ograničiti pristup ili preusmjeriti određene klijente ili klijente na određenim područjima na internetsko sučelje, ako je iz tog razloga to potrebno. Ako trgovac blokira ili ograniči pristup internetskom sučelju kako bi osigurao usklađenost s pravnim zahtjevima Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije, on bi to trebao jasno obrazložiti.

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Blokiranje, ograničavanje pristupa ili preusmjeravanje na drugu inačicu internetskog sučelja bez suglasnosti klijenta, a iz razloga povezanih s njegovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnim nastanom, u određenim slučajevima može biti potrebno kako bi se osigurala usklađenost s pravnim zahtjevima Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije. Tim se propisima klijentu može ograničiti pristup određenoj robi ili uslugama, primjerice zabranom prikaza određenog sadržaja u određenim državama članicama. Trgovcima ne bi trebalo biti onemogućeno usklađivanje s tim zahtjevima te bi stoga trebali moći blokirati ili ograničiti pristup ili preusmjeriti određene klijente ili klijente na određenim područjima na internetsko sučelje, ako je iz tog razloga to potrebno.

(16)  Blokiranje, ograničavanje pristupa ili preusmjeravanje na drugu inačicu internetskog sučelja bez suglasnosti klijenta, a iz razloga povezanih s njegovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnim nastanom, u određenim slučajevima može biti potrebno kako bi se osigurala usklađenost s pravnim zahtjevima Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije. Tim se propisima klijentu može ograničiti pristup određenoj robi ili uslugama, primjerice zabranom prikaza određenog sadržaja u određenim državama članicama. Trgovcima ne bi trebalo biti onemogućeno usklađivanje s tim zahtjevima te bi stoga trebali moći blokirati ili ograničiti pristup ili preusmjeriti određene klijente ili klijente na određenim područjima na internetsko sučelje, ako je iz tog razloga to potrebno. Nadalje, primjenom ove Uredbe ne bi se smjelo spriječiti države članice da primjenjuju svoja temeljna pravila i načela koja se odnose na slobodu tiska i slobodu izražavanja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U više posebnih slučajeva ne mogu se objektivno opravdati razlike u postupanju s klijentima primjenom općih uvjeta pristupa, uključujući izravno odbijanje prodaje robe ili pružanja usluga iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenata. U tim slučajevima sve bi takve diskriminacije trebalo zabraniti te bi klijenti trebali imati pravo, u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima ovom uredbom, sudjelovati u poslovnim transakcijama pod istim uvjetima kao i lokalni klijenti te imati potpuni i jednaki pristup svim različitim ponuđenim robama ili uslugama, neovisno o svojoj nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu poslovnog nastana. Ako je to potrebno, trgovci bi trebali poduzeti mjere u cilju usklađivanja s tom zabranom diskriminacije jer klijenti inače ne bi imali potpuni i jednaki pristup. Međutim zabranu koja se primjenjuje u tim slučajevima ne bi trebalo tumačiti na način da sprječava trgovce da usmjeravaju svoje aktivnosti prema različitim državama članicama ili određenim skupinama klijenata ciljanim ponudama i različitim uvjetima, među ostalim i uspostavom različitog internetskog sučelja za svaku državu članicu.

(17)  U više posebnih slučajeva ne mogu se objektivno opravdati razlike u postupanju s klijentima primjenom općih uvjeta pristupa, uključujući izravno odbijanje prodaje robe ili pružanja usluga iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenata. U tim slučajevima sve bi takve diskriminacije trebalo zabraniti te bi klijenti trebali imati pravo, u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima ovom uredbom, sudjelovati u poslovnim transakcijama pod istim uvjetima kao i lokalni klijenti te imati potpuni i jednaki pristup svim različitim ponuđenim robama ili uslugama, neovisno o svojoj nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu poslovnog nastana, te se bilo kakva neizravna sredstva povezana s tim kriterijima ne mogu smatrati objektivno opravdanima u smislu članka 20. Direktive 2006/123/EZ. Ako je to potrebno, trgovci bi trebali poduzeti mjere u cilju usklađivanja s tom zabranom diskriminacije jer klijenti inače ne bi imali potpuni i jednaki pristup. Međutim zabranu koja se primjenjuje u tim slučajevima ne bi trebalo tumačiti na način da sprječava trgovce da usmjeravaju svoje aktivnosti prema različitim državama članicama ili određenim skupinama klijenata ciljanim ponudama i različitim uvjetima, među ostalim i uspostavom različitog internetskog sučelja za svaku državu članicu. Međutim, ako se različiti uvjeti primjenjuju na usluge ili robu iz objektivnih razloga, to se ne smatra nezakonitom diskriminacijom kako je definirano u članku 20. i uvodnoj izjavi 95. Direktive 2006/123/EZ.

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Člankom 6. Uredbe (EZ) br. 593/2008 (Rim I) uređeni su potrošački ugovori. U skladu s tim člankom, ugovor koji je potrošač zaključio s trgovcem podliježe pravu države u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište, pod uvjetom da trgovac bilo kojim sredstvima usmjerava stručne ili komercijalne djelatnosti na tu državu. U slučajevima navedenim u članku 4. stavku 1. točkama od (a) do (c) pružatelj ne usmjerava svoju djelatnost na potrošačevu državu članicu. U Uredbi Rim I navodi se da u takvim slučajevima ugovor ne podliježe pravu države u kojoj potrošač ima boravište. U tom je slučaju primjenjivo načelo slobodnog izbora (članak 3. Uredbe Rim I). Isto vrijedi i za nadležnost, koja je uređena Uredbom (EU) br. 1215/2012.

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Prvi od tih slučajeva odnosi se na situaciju u kojoj trgovac prodaje robu bez prekogranične dostave te robe od strane ili u ime trgovca u državu članicu u kojoj klijent boravi. U tom bi slučaju klijent trebao moći kupiti robu u potpuno istim uvjetima, uključujući cijenu i uvjete isporuke robe, kao i slični klijenti koji su rezidenti iste države članice kao i trgovac. To može značiti da će strani klijent morati preuzeti robu u toj državi članici ili u drugoj državi članici u koju trgovac dostavlja. U tom slučaju nije se potrebno prijaviti u svrhu poreza na dodanu vrijednost („PDV”) u državi članici klijenta niti organizirati prekograničnu dostavu robe.

(18)  Prvi od tih slučajeva odnosi se na situaciju u kojoj trgovac prodaje robu bez prekogranične dostave te robe od strane ili u ime trgovca u državu članicu u kojoj klijent boravi. U tom slučaju, pod uvjetom da su trgovac i klijent sklopili ugovor, klijent bi trebao moći kupiti robu u potpuno istim uvjetima, uključujući uvjete isporuke robe, kao i slični klijenti koji su rezidenti iste države članice kao i trgovac. To može značiti da će strani klijent morati preuzeti robu u toj državi članici ili u drugoj državi članici u koju trgovac dostavlja. U tom slučaju nije se potrebno prijaviti u svrhu poreza na dodanu vrijednost („PDV”) u državi članici klijenta niti organizirati prekograničnu dostavu robe. Trgovcu ne smije biti nametnuta obveza dostave robe.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Drugi se slučaj odnosi na situaciju u kojoj trgovac pruža elektronički isporučene usluge koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, kao što su usluge u oblaku, usluge skladištenja podataka, smještaj web-mjesta i pružanje usluga vatrozida. U tom slučaju nije potrebna fizička isporuka jer se usluge pružaju elektronički. Trgovac može prijaviti i platiti PDV na pojednostavnjen način u skladu s propisima o PDV-u iz minisustava „Sve na jednom mjestu” utvrđenom u Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) br. 282/201126.

(19)  Drugi se slučaj odnosi na situaciju u kojoj trgovac pruža elektronički isporučene usluge koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, kao što su usluge u oblaku, usluge skladištenja podataka, smještaj web-mjesta i pružanje usluga vatrozida. U tom slučaju nije potrebna fizička isporuka jer se usluge pružaju elektronički. Trgovac može prijaviti i platiti PDV na pojednostavnjen način u skladu s propisima o PDV-u iz minisustava „Sve na jednom mjestu” utvrđenom u Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) br. 282/201126. Bilo kakva razlika u krajnjoj cijeni do koje bi moglo doći zbog primjene različitih stopa PDV-a u skladu s primjenjivim zakonodavstvom u mjestu korištenja ne bi smjela podrazumijevati primjenu različitih uvjeta pristupa.

__________________

__________________

26 Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 77, 23.3.2011., str. 1.).

26 Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 77, 23.3.2011., str. 1.).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Zabranu diskriminacije u tim slučajevima ne bi trebalo smatrati ograničavanjem prava trgovaca da razvijaju svoje poslovne strategije usmjeravanjem svojih aktivnosti prema različitim državama članicama ili određenim skupinama klijenata uz pomoć ciljanih ponuda i različitih općih uvjeta, među ostalim i uspostavom internetskih sučelja prilagođenih pojedinačnim državama ili regijama. Međutim, ako inozemni klijent želi pristupiti takvim internetskim sučeljima i posebnim ponudama, u skladu s jednim utvrđenim skupom općih uvjeta, trebao bi imati ista ugovorna prava, kao i iste obveze, koji se primjenjuju i u nacionalnim transakcijama. Teritorijalna ograničenja za pružanje usluga nakon prodaje koja proizlaze iz općih uvjeta na koje je klijent pristao, u skladu s pravom Unije i primjenjivim nacionalnim pravom donesenim u skladu s tim, trebala bi biti dopuštena ovom Uredbom. Sukladnost s ovom Uredbom ne bi trebala podrazumijevati nikakvu obvezu trgovca da prekogranično dostavlja robu niti obvezu preuzimanja robe iz države u kojoj klijent ima poslovni nastan ili boravište.

Amandman     24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Trgovci obuhvaćeni posebnim programom navedenim u glavi XII. poglavlju 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ27 ne plaćaju PDV. Za te bi trgovce, kada pružaju elektronički isporučene usluge, zabrana primjene različitih općih uvjeta pristupa iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta podrazumijevala zahtjev da moraju obračunati PDV drugih država članica te mogla prouzročiti dodatne troškove koji bi bili nesrazmjerno opterećenje s obzirom na veličinu i značajke dotičnih trgovaca. Stoga bi se ti trgovci trebali izuzeti od te zabrane za vrijeme primjene tog programa.

(22)  Trgovci obuhvaćeni posebnim programom navedenim u glavi XII. poglavlju 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ27 nisu dužni plaćati PDV u državi članici u kojoj imaju poslovni nastan. Za te bi trgovce, kada pružaju elektronički isporučene usluge, zabrana primjene različitih općih uvjeta pristupa iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta podrazumijevala zahtjev da moraju obračunati PDV drugih država članica te mogla prouzročiti dodatne troškove koji bi bili nesrazmjerno opterećenje s obzirom na veličinu i značajke dotičnih trgovaca. Stoga bi se ti trgovci trebali izuzeti od te zabrane za vrijeme primjene tog programa.

_________________

_________________

27 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1– 118.).

27 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1– 118.).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  U skladu s pravom Unije trgovci u načelu imaju pravo odlučiti koja sredstva plaćanja žele prihvatiti, uključujući i platne marke. Međutim jednom kada ih odaberu, u kontekstu postojećeg pravnog okvira za platne usluge, trgovci nemaju razloga za diskriminaciju klijenata unutar Unije odbijanjem određenih poslovnih transakcija ili drukčijom primjenom određenih različitih uvjeta plaćanja za te transakcije iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom poslovnog nastana klijenta. U tom kontekstu, trebalo bi izričito zabraniti takvo neopravdano nejednako postupanje iz razloga povezanih s lokacijom računa za plaćanje, mjestom poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili mjestom izdavanja platnog instrumenta u Uniji. Nadalje, potrebno je napomenuti da je svim primateljima plaćanja, uključujući trgovce, Uredbom (EU) br. 260/2012 već zabranjeno zahtijevati od klijenata da imaju bankovni račun u određenoj državi članici kako bi njihovo plaćanje u eurima bilo prihvaćeno.

(24)  U skladu s pravom Unije trgovci u načelu imaju pravo odlučiti koja sredstva plaćanja žele prihvatiti. U skladu s Uredbom (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća1a i Direktivom 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1b trgovci koji prihvaćaju kartične platne instrumente određene platne marke i kategorije nisu obvezni prihvatiti kartični platni instrument iste kategorije, ali različite platne marke, ili iste platne marke, a različite kategorije. Međutim jednom kada ih odaberu, u kontekstu postojećeg pravnog okvira za platne usluge, trgovci nemaju razloga za diskriminaciju klijenata unutar Unije odbijanjem određenih poslovnih transakcija ili drukčijom primjenom određenih različitih uvjeta plaćanja za te transakcije iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom poslovnog nastana klijenta. U tom kontekstu, trebalo bi izričito zabraniti takvo neopravdano nejednako postupanje iz razloga povezanih s lokacijom računa za plaćanje, mjestom poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili mjestom izdavanja platnog instrumenta u Uniji. Europska komisija trebala bi analizirati upotrebu poticaja za promicanje korištenja europske usluge platnog prometa. Nadalje, Komisija bi trebala ocijeniti treba li uspostaviti pravni okvir kojim bi se, podložno načelu ugovorne slobode, omogućilo pružanje zaštite poduzećima i potrošačima u slučaju upotrebe alternativnih načina plaćanja za transakcije, što uključuje virtualne valute, ostale transakcije u kojima se primjenjuje tehnologija blokova lanaca (eng. blockchain) i e-novčanike. Osobni podaci dobiveni u okviru transakcija e-trgovine trebali bi se pohranjivati u podatkovnim centrima u Uniji, bez obzira na mjesto u kojem platno poduzeće ima poslovni nastan, osim u slučaju da se prijenos takvih podataka u treću zemlju odvija u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i da je osigurana odgovarajuća razina zaštite potrošača i poduzeća. Nadalje, potrebno je napomenuti da je svim primateljima plaćanja, uključujući trgovce, Uredbom (EU) br. 260/2012 već zabranjeno zahtijevati od klijenata da imaju bankovni račun u određenoj državi članici kako bi njihovo plaćanje u eurima bilo prihvaćeno. Trgovci bi i dalje trebali imati mogućnost traženja naknade za korištenje platnog instrumenta. Međutim, na to bi se pravo trebala primjenjivati ograničenja utvrđena člankom 62. Direktive (EU) 2015/23661c, što između ostalog znači da te dodatne naknade ne smiju biti veće od troška koji trgovac stvarno snosi.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (SL L 123, 19.5.2015., str. 1.).

 

1b Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i o izmjeni direktiva 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 97/5/EZ (SL L 319, 5.12.2007., str. 1.)

 

1c Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  U slučaju da vlada, središnja banka ili drugo regulatorno tijelo odluči bilo kakvim mjerama ograničiti protok kapitala u gospodarstvo države članice ili iz njega, kao što su kapitalna ograničenja, ova bi se Uredba i dalje trebala primjenjivati u skladu s pravom Unije i primjenjivim nacionalnim pravom i relativnim ograničenjima nametnutima u skladu s pravom Unije. Posljedično, trebalo bi zabraniti svaku izravnu ili neizravnu diskriminaciju na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana klijenta, ili lokacije računa za plaćanje, pružatelja platne usluge ili mjesta izdavanja platnog instrumenta u Uniji.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.a)  Podaci dobiveni u okviru e-trgovine i internetskih transakcija trebali bi biti u skladu sa zakonodavnim okvirom o podatkovnom prometu i lokaciji, zadržavanju, zaštiti i analizi podataka, pri čemu se jamči potpuna sukladnost s pravom Unije. Mrežni i informacijski sustavi trebali bi funkcionirati u skladu s relevantnim odredbama Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlament i Vijeća1a, pri čemu se jamči maksimalna sigurnost mrežnih i informacijskih sustava.

 

_____________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016, str. 1.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Potrošačima bi se trebala omogućiti pomoć od nadležnih tijela, čime bi se olakšalo rješavanje sporova s trgovcima koji proizlaze iz primjene ove uredbe, među ostalim i s pomoću jedinstvenog obrasca za pritužbe.

(28)  Klijentima bi se trebala omogućiti pomoć od nadležnih tijela, čime bi se olakšalo rješavanje sporova s trgovcima koji proizlaze iz primjene ove uredbe, među ostalim i s pomoću jedinstvenog obrasca za pritužbe.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj je ove uredbe doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta sprečavanjem diskriminacije koja se izravno ili neizravno temelji na nacionalnosti, mjestu boravišta ili poslovnog nastana klijenata.

1.  Cilj je ove uredbe doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta sprečavanjem diskriminacije koja se izravno ili neizravno temelji na nacionalnosti, mjestu boravišta ili poslovnog nastana klijenata te definiranjem, između ostalog, situacija u kojima različito postupanje iz članka 20. stavka 2. Direktive 2006/123/EZ nije opravdano ni pod kojim uvjetima, osim u slučajevima kada bi se različiti uvjeti mogli primijeniti na usluge ili robu iz objektivnih razloga u skladu s istim člankom Direktive 2006/123/EZ.

Amandman     30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ovom Uredbom ne smije se ograničiti sloboda poduzetništva ni ugovorna sloboda kako je definirano člankom 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ova uredba ne utječe na pravne akte Unije u pogledu pravosudne suradnje u građanskim predmetima. Usklađenost s ovom uredbom ne tumači se na način da se podrazumijeva da trgovac usmjerava svoje aktivnosti na državu članicu u kojoj potrošač ima stalno boravište ili prebivalište u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 593/2008 i članka 17. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1215/2012.

5.  Ova uredba ne utječe na pravne akte Unije u pogledu pravosudne suradnje u građanskim predmetima. Usklađenost s ovom uredbom ne tumači se na način da se podrazumijeva da trgovac usmjerava svoje aktivnosti na državu članicu u kojoj potrošač ima stalno boravište ili prebivalište u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 593/2008 i članka 17. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1215/2012. Posebice, ako trgovac u skladu s ovom Uredbom osigura pristup svom internetskom sučelju klijentima bez obzira na njihovu nacionalnost ili mjesto boravišta, ako ne primjenjuje različite opće uvjete pristupa pri prodaji robe ili pružanju usluga u slučajevima navedenim u ovoj Uredbi ili ako nediskriminirajući prihvaća platne instrumente izdane u drugoj državi članici, ne smatra se da taj trgovac usmjerava svoje djelatnosti na državu članicu u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište ili prebivalište, osim u slučaju da se ustanovi postojanje drugih dodatnih elemenata koji upućuju na to da je trgovac imao namjeru usmjeriti svoju djelatnost na tu državu članicu.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove uredbe primjenjuju se definicije iz članka 7. Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011, članka 2. stavaka 10., 20. i 30. Uredbe (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća32 i članka 4. stavaka 8., 9., 11., 12., 14., 23., 24. i 30. Direktive (EU) 2015/2366.

Za potrebe ove uredbe primjenjuje se definicija pojma „elektronički isporučene usluge” iz članka 7. Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011, definicije pojmova „međubankovna naknada”, „platni instrument na temelju kartica”, „platni brend”, „debitna kartica”, „kreditna kartica” i „kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima” iz članka 2. stavaka 10., 20., 30., 33., 34. i 35. Uredbe (EU) 2015/751 i definicije pojmova „platna transakcija”, „platitelj”, „pružatelj platnih usluga”, „račun za plaćanje”, „platni instrument”, „izravno terećenje”, „kreditni transfer” i „pouzdana autentifikacija klijenta” iz članka 4. stavaka 5., 8., 11., 12., 14., 23., 24. i 30. Direktive (EU) 2015/2366.

__________________

 

32 Uredba (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (SL L 123, 19.5.2015., str. 1.).

 

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuju se i sljedeće definicije:

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se i sljedeće definicije:

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „klijent” znači potrošač ili poduzetnik koji je državljanin države članice ili ima boravište ili poslovni nastan u državi članici, a unutar Unije namjerava kupiti ili kupuje robu ili uslugu koja nije namijenjena za preprodaju;

(c)  „klijent” znači potrošač, ili poduzeće, koji je državljanin države članice ili ima boravište ili poslovni nastan u državi članici, a unutar Unije namjerava kupiti ili kupuje robu ili uslugu koja nije namijenjena za preprodaju, iznajmljivanje, preoblikovanje ili obradu u komercijalne svrhe. Ovom Uredbom obuhvaćeno je samo korištenje u smislu potrošača i poduzeća koji su krajnji korisnici;

Amandman     35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „opći uvjeti pristupa” znači svi uvjeti i drugi podaci, uključujući prodajne cijene, kojima se regulira pristup klijenata robi ili uslugama koje trgovac prodaje, a koje je trgovac učinio dostupnima široj javnosti ili ih se takvima učinilo u njegovo ime i koji se primjenjuju ako trgovac i klijent nisu pojedinačno u pregovorima sklopili sporazum;

(d)  „opći uvjeti pristupa” znači svi uvjeti i drugi podaci, uključujući prodajne cijene, zahtjeve na osnovi pozivnog broja, kojima se regulira pristup klijenata robi ili uslugama koje trgovac prodaje, a koje je trgovac učinio dostupnima široj javnosti ili ih se takvima učinilo u njegovo ime i koji se primjenjuju ako trgovac i klijent nisu pojedinačno u pregovorima sklopili sporazum;

Obrazloženje

Do diskriminacije može doći ako trgovci za dovršenje transakcije od klijenta traže broj telefona s pozivnim brojem određene države.

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  „internetsko sučelje” znači bilo koji softver, uključujući web-mjesto i aplikacije kojima upravlja trgovac ili kojima se upravlja u njegovo ime, a kojim se klijentima omogućuje pristup robi ili uslugama koje nudi trgovac radi uspostave komercijalnih transakcija povezanih s robom ili uslugama;

(f)  „internetsko sučelje” znači bilo koji softver, uključujući web-mjesto, ili neki njegov dio, i aplikacije kojima upravlja trgovac ili kojima se upravlja u njegovo ime, a kojim se klijentima omogućuje pristup robi ili uslugama koje nudi trgovac radi uspostave komercijalnih transakcija povezanih s robom ili uslugama;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Trgovci iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta ne smiju klijente preusmjeravati na inačicu svojeg internetskog sučelja kojem klijent prvotno nije tražio pristup, a na temelju sučelja, uporabe jezika ili drugih značajki koje ga čine specifičnim za klijente određene nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana, osim ako klijent na to izričito pristane prije preusmjeravanja.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju takvog preusmjeravanja uz izričit pristanak klijenta, originalna inačica internetskog sučelja ostaje lako dostupna tom klijentu.

U slučaju takvog preusmjeravanja uz izričit pristanak klijenta, inačica internetskog sučelja kojoj je klijent prvotno htio pristupiti ostaje lako dostupna tom klijentu.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se ako je blokiranje, ograničenje pristupa ili preusmjeravanje u pogledu određenih klijenata ili klijenata na određenim područjima neophodno za usklađivanje s pravnim zahtjevima u okviru prava Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije.

3.  Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se ako je blokiranje internetskog sučelja, ograničenje pristupa ili preusmjeravanje u pogledu određenih klijenata ili klijenata na određenim područjima neophodno za usklađivanje s pravnim zahtjevima u okviru prava Unije ili propisima država članica u skladu s pravom Unije.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako trgovac klijentima blokira ili ograničava pristup internetskom sučelju ili ih preusmjerava na drugu inačicu internetskog sučelja u skladu sa stavkom 4., trgovac mora dati jasno obrazloženje. To obrazloženje mora se navesti na jeziku internetskog sučelja kojemu je klijent prvotno tražio pristup.

4.  Ako trgovac klijentima blokira ili ograničava pristup internetskom sučelju ili ih preusmjerava na drugu inačicu internetskog sučelja u skladu sa stavkom 3., trgovac mora dotičnim klijentima dati jasno obrazloženje. To obrazloženje mora se navesti na jeziku internetskog sučelja kojemu je klijent prvotno htio pristupiti.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Trgovci u sljedećim slučajevima ne smiju primjenjivati različite opće uvjete pristupa svojoj robi ili uslugama iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta:

1.  Trgovci ne smiju primjenjivati različite opće uvjete pristupa svojoj robi ili uslugama iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta u situacijama u kojima klijent želi:

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako trgovac prodaje robu, a tu robu ne dostavlja niti se ona dostavlja u njegovo ime prekogranično u državu članicu klijenta;

(a)  kupiti robu od trgovca, a trgovac tu robu ne dostavlja niti se ona dostavlja u njegovo ime prekogranično u državu članicu klijenta;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako trgovac pruža elektronički isporučene usluge, koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima;

(b)  od trgovca primiti elektronički isporučene usluge, koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako trgovac pruža usluge koje nisu navedene u točki (b), a te su usluge isporučene klijentu u prostorima trgovca ili na fizičkoj lokaciji na kojoj trgovac posluje, u državi članici koja nije država članica čiji je klijent državljanin ili u kojoj ima boravište ili poslovni nastan.

(c)  od trgovca primiti usluge koje nisu navedene u točki (b) u državi članici u kojoj taj trgovac posluje, te ako je klijent državljanin druge države članice ili ima boravište ili poslovni nastan u drugoj državi članici.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Trgovci ne smiju primjenjivati različite uvjete plaćanja za prodaju robe ili usluga iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta, lokacije računa za plaćanje, mjesta poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili izdavanja platnog instrumenta u Uniji u sljedećim slučajevima:

1.  Trgovci ne smiju, u okviru instrumenata elektroničkog plaćanja, tj. kreditnih transfera, izravnih terećenja ili kartičnih platnih instrumenata određene platne marke ili kategorije, primjenjivati različite uvjete plaćanja za prodaju robe ili usluga iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana klijenta, lokacije računa za plaćanje, mjesta poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili izdavanja platnog instrumenta u Uniji u sljedećim slučajevima:

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako su ta plaćanja izvršena elektroničkim transakcijama kreditnim transferom, izravnim terećenjem ili kartičnim platnim instrumentom iste platne marke;

Briše se.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  na temelju Direktive (EU) 2015/2366 primatelj plaćanja od platitelja može zatražiti pouzdanu autentifikaciju klijenta; i

(b)  na temelju Direktive (EU) 2015/2366 identitet platitelja ili valjanost upotrebe platnog instrumenta može se provjeriti uz pomoć pouzdane autentifikacije klijenta; i

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako su plaćanja u valuti koju primatelj prihvaća.

(c)  ako su platne transakcije u valuti koju trgovac prihvaća.

Amandman     49

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Zabranom iz stavka 1. trgovcu se ne oduzima pravo da uskrati robu ili pružanje usluge na temelju objektivnih razloga sve dok platna transakcija ne bude pravilno inicirana.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zabranom iz stavka 1. trgovcu se ne ukida mogućnost da zatraži naknade za uporabu kartičnih platnih instrumenata za koje u poglavlju II. Uredbe (EU) 2015/751 nisu predviđene međubankovne naknade te za platne usluge na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 260/2012. Te naknade ne premašuju troškove koje trgovac snosi za uporabu platnog instrumenta.

2.  Zabranom iz stavka 1. trgovcu se ne ukida mogućnost da zatraži naknade za uporabu kartičnih platnih instrumenata za koje u poglavlju II. Uredbe (EU) 2015/751 nisu predviđene međubankovne naknade te za platne usluge na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 260/2012, osim u slučaju da su nacionalne zabrane ili ograničenja prava na traženje naknade za korištenje platnih instrumenata navedeni u zakonima država članica u skladu s člankom 62. stavkom 5. Direktive (EU) 2015/2366. Te naknade ne premašuju troškove koje trgovac snosi za uporabu platnog instrumenta.

Amandman     51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sporazumi o pasivnim prodajama kojima se trgovcima nameću obveze djelovanja u suprotnosti s ovom uredbom automatski su ništavni.

Ugovorne odredbe o pasivnim prodajama u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 330/2010 kojima se trgovcima nameću obveze djelovanja u suprotnosti s ovom uredbom automatski su ništavne.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica imenuje najmanje jedno tijelo nadležno za izvršenje ove uredbe. Države članice osiguravaju da u okviru imenovanih tijela postoje primjerena i učinkovita sredstva za osiguravanje usklađenosti s ovom uredbom.

1.  Svaka država članica imenuje najmanje jedno postojeće tijelo nadležno za izvršenje ove uredbe kada je riječ o trgovcima i klijentima. Ne dovodeći u pitanje ostale mehanizme informiranja i suradnje, ta su tijela odgovorna za osiguravanje prekogranične suradnje s tijelima u drugim državama članicama preko odgovarajućih kanala. Države članice osiguravaju da u okviru imenovanih tijela postoje primjerena i učinkovita sredstva za osiguravanje usklađenosti s ovom uredbom.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ako ne postoje drugi mehanizmi informiranja i suradnje, koriste se postojeće strukture. Za potrebe ovog članka koristi se Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljen Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlament i Vijeća1a.

 

______________________

 

1a Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pomoć potrošačima

Pomoć klijentima

Amandman     55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Trgovci navode opće uvjete pristupa i moguća ograničenja u skladu s ovom Uredbom najkasnije na početku postupka naručivanja u skladu s člankom 8. Direktive 2011/83/EU.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica tijelu ili tijelima dodjeljuje nadležnost za pružanje praktične pomoći potrošačima u slučaju spora između potrošača i trgovca koji proizlazi iz primjene ove uredbe. Svaka država članica imenuje za to nadležno tijelo ili tijela.

1.  Svaka država članica tijelu ili tijelima koja su odgovorna za provedu dodjeljuje nadležnost za pružanje praktične pomoći i informacija klijentima u slučaju spora između klijenta i trgovca koji proizlazi iz primjene ove uredbe.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijela iz stavka 1. potrošačima nude jedinstveni obrazac za podnošenje pritužbi tijelima iz stavka 1. i članka 7. stavka 1. Komisija pomaže tim tijelima u izradi tog obrasca.

2.  Tijela iz stavka 1. klijentima nude jedinstveni obrazac za podnošenje pritužbi tijelima iz stavka 1. ovog članka i članka 7. stavka 1. Komisija pomaže tim tijelima u izradi tog obrasca. Ona su, među ostalim, odgovorna za zaprimanje pritužbi od klijenata, prosljeđivanje pritužbi tijelima u drugim državama članicama i olakšavanje komunikacije između klijenta i trgovca kako bi se olakšalo rješavanje spora.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do [datum: dvije godine od stupanja na snagu ove uredbe] i svakih pet godina nakon toga Komisija izvješćuje Europski parlament, Vijeće te Europski gospodarski i socijalni odbor o ocjeni ove uredbe. Izvješću se, po potrebi, prilaže prijedlog izmjene ove uredbe u svjetlu pravnih, tehničkih i gospodarskih promjena.

1.  Do [datum: dvije godine od stupanja na snagu ove uredbe] i svake tri godine nakon toga Komisija izvješćuje Europski parlament, Vijeće te Europski gospodarski i socijalni odbor o ocjeni ove uredbe. Izvješću se, po potrebi, prilaže prijedlog izmjene ove uredbe u svjetlu pravnih, tehničkih i gospodarskih promjena.

Amandman     59

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prvo ocjenjivanje iz stavka 1. provodi se posebno kako bi se procijenilo bi li se zabrana iz članka 4. stavka 1. točke (b) trebala primjenjivati i na elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima pod uvjetom da trgovac ima potrebna prava za relevantna tržišta.

Briše se.

Obrazloženje

Pristup djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima i korištenje takvim djelima ili sadržajima i dalje bi trebalo biti izvan područja primjene ove uredbe. Tako će se izbjeći preklapanje s drugim aktima iz zakonodavstva EU-a.

Amandman     60

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od [datum: šest mjeseci od dana objave].

Primjenjuje se od [datum: dvanaest mjeseci od dana objave].

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mjere protiv uskraćivanja pristupa na temelju geografske lokacije i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, prebivališta ili mjesta poslovnog nastana

Referentni dokumenti

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

9.6.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Eva Kaili

6.7.2016

Razmatranje u odboru

9.11.2016

 

 

 

Datum usvajanja

26.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

13

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amjad Bashir, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Anne Sander, Davor Škrlec, Pavel Telička


MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje (24.1.2017)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Therese Comodini Cachia

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Svrha i područje primjene

Prijedlogom Komisije želi se poboljšati pristup prekograničnoj robi i uslugama tako da se trgovce spriječi u izravnoj i neizravnoj diskriminaciji na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana klijenta. Pritom se u Prijedlogu pobliže određuje načelo nediskriminacije koje je nedovoljno precizno definirano u članku 20. stavku 2. Direktive o uslugama (2006/123/EZ).

Konkretnije, njime se žele zabraniti neopravdani oblici geografskog blokiranja kojima trgovci blokiraju pristup određenom internetskom sučelju, ili preusmjeravaju klijente na drugo internetsko sučelje bez njihova prethodnog odobrenja (članak 3.). Također se od trgovaca zahtijeva dosljedna primjena općih uvjeta o pristupu na klijente bez obzira na njihovu nacionalnost te mjesto boravišta ili poslovnog nastana, uz niže navedena ograničenja područja primjene (članak 4.). Naposljetku, njime se zabranjuje diskriminacija na temelju razloga povezanih s plaćanjem (članak 5.). Važno je naglasiti da se u Prijedlogu Komisije ne uvodi „obveza dostave”, odnosno da se od trgovaca koji ne ciljaju na prekogranična tržišta ne zahtijeva dostavljanje robe ili usluga, već se zahtijeva isključivo da omoguće klijentima kupovinu robe i usluga pod istim uvjetima koje imaju „ciljani klijenti” (npr. tako da ih podignu iz prostorija trgovca).

U pogledu područja primjene, treba naglasiti dva važna aspekta. Prvo, Prijedlog uredbe odnosi se na „klijente” u smislu „potrošača” (odnosno fizičke osobe) i poduzeća, kad sudjeluju u transakciji kao krajnji korisnici, a ne u svrhu preprodaje. Drugo, Prijedlog uredbe ne odnosi se na „elektronički isporučene usluge koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima” (članak 4. stavak 1. točka (b)), što znači da npr. e-knjige ili usluge internetskog prijenosa glazbe ne spadaju u njegovo područje primjene. Ipak, Komisija je umetnula odredbu o preispitivanju (članak 9.) u kojoj je navedeno da će se pri prvom preispitivanju, dvije godine nakon stupanja uredbe na snagu, posebna pažnja posvetiti pitanju bi li to odstupanje trebalo ukinuti.

Općenito stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica podržava opći smjer i uravnoteženost prijedloga Komisije i smatra da on predstavlja važan korak u daljnjem razvitku unutarnjeg tržišta. Potpuno funkcionalno jedinstveno tržište od ključne je važnosti za kulturne industrije i dugoročno bi trebalo pomoći promoviranju kulturne raznolikosti i zajedničke kulturne baštine diljem Europske unije.

Osim niza amandmana kojima se žele pojasniti neke odredbe ili poboljšati njihova čitljivost, amandmani koje je podnijela izvjestiteljica odnose se na dva glavna aspekta:

Odredba o preispitivanju

Izvjestiteljica podržava i odluku Komisije da ostavi „elektronički isporučene usluge koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima” izvan područja primjene uredbe koja je na snazi i da u okviru prve revizije nakon dvije godine ocijeni to izuzeće. Kulturna dobra i usluge, kao što su e-knjige i internetski prijenos glazbe, uključuju različite poslovne modele i posebna obilježja zbog kojih je potrebno pažljivo provesti daljnje ispitivanje. Izvjestiteljica smatra da je ispravno ponovno ispitati njihovo uključivanje u područje primjene uredbe nakon dvije godine, ali inzistira na tome da se u procesu preispitivanja posebna pozornost mora obratiti na specifičnosti kulturnih dobara i usluga.

Pojmovi klijenta i pomoći u slučaju spora

Kao što je gore istaknuto, predložena uredba odnosila bi se na potrošače i poduzeća koji sudjeluju u komercijalnim transakcijama kao krajnji korisnici, a ne u svrhu preprodaje, koji su zajedno pokriveni terminom „klijenti” definiranim u članku 2. točki (c). Izvjestiteljica pozdravlja taj pristup. Ipak, u predloženim odredbama o pomoći i o rješavanju sporova (članak 8.), prijedlogom Komisije predviđena je podrška imenovanih tijela samo za potrošače. Izvjestiteljica smatra da bi tu podršku trebalo pružati svim „klijentima” u smislu uredbe. To je važno i da bi se zajamčila dosljednost i zato što bi mnoga mikropoduzeća i mala poduzeća, uključujući i udruge s pravnom osobnošću, bila u puno nepovoljnijem položaju kad bi se za pravnu zaštitu morala oslanjati isključivo na sudove. To je osobito važno za mnoge kulturne subjekte, koji su često ili dobrovoljne udruge ili vrlo mala poduzeća. Nadalje, sporovi u kojima nadležna tijela trebaju pružati pomoć klijentima izravno su povezani s provedbom ove uredbe, a ne s drugim problemima koji bi mogli proizaći iz komercijalnih transakcija.

Amandmane koje je podnijela izvjestiteljica ne obilježava preskriptivan pristup koji preferira Komisija, već se državama članicama ostavlja sloboda odlučivanja o tome koja tijela treba imenovati i na koji bi način ona u slučaju spora trebala pružati pomoć.

AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Za ostvarenje cilja osiguravanja dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, kao područja bez unutarnjih granica u kojem je zajamčeno slobodno kretanje, među ostalim i robe i usluga, nije dostatno samo ukinuti državne granice među državama članicama. To ukidanje granica mogu narušiti poduzeća koja uvode prepreke koje nisu u skladu sa slobodama unutarnjeg tržišta. To se događa kada trgovci koji posluju u jednoj državi članici blokiraju ili ograničavaju pristup svojim internetskim sučeljima, kao što su web-mjesta i aplikacije, klijentima iz drugih država članica koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama (praksa poznata pod nazivom geografsko blokiranje). Do toga može doći i zbog drugih mjera pojedinih trgovaca koje uključuju primjenu različitih općih uvjeta pristupa njihovoj robi i uslugama za klijente iz drugih država članica, i mrežno i izvanmrežno. Iako ponekad mogu postojati objektivna opravdanja za takvo različito postupanje, postoje slučajevi kada trgovci potrošačima koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama uskraćuju pristup robi ili uslugama ili primjenjuju različite uvjete u tom pogledu iz čisto poslovnih razloga.

(1)  Nužno je uspostaviti područje bez unutarnjih granica u kojem je zajamčeno slobodno kretanje, među ostalim i robe i usluga, kao i postići ciljeve utvrđene u novoj strategiji digitalnog tržišta. Preostale neopravdane prepreke trebale bi se ukloniti da bi se zajamčilo potpuno funkcionalno jedinstveno tržište za robu i usluge, prije svega u kulturnom sektoru, koji ima ključnu važnost u promicanju kulturne raznolikosti, širenju kulture i stvaranju zajedničke kulturne baštine diljem Unije. Ukidanje prepreka samo na državnoj razini nije dovoljno jer ga mogu narušiti privatna poduzeća uvođenjem prepreka koje nisu u skladu sa slobodama unutarnjeg tržišta. Takve prepreke nastaju kada trgovci koji posluju u jednoj državi članici blokiraju ili ograničavaju pristup svojim internetskim sučeljima, kao što su web-mjesta i aplikacije, klijentima iz drugih država članica koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama (praksa poznata pod nazivom geografsko blokiranje). Do njih može doći i zbog drugih mjera pojedinih trgovaca koje uključuju primjenu različitih općih uvjeta pristupa njihovoj robi i uslugama za klijente iz drugih država članica, i mrežno i izvanmrežno. Iako ponekad mogu postojati objektivna opravdanja za takvo različito postupanje predviđena Direktivom 2006/123/EZ, postoje slučajevi kada trgovci potrošačima koji žele sudjelovati u prekograničnim poslovnim transakcijama uskraćuju pristup robi ili uslugama ili primjenjuju različite uvjete u tom pogledu iz čisto poslovnih razloga.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Na taj način pojedini trgovci umjetno segmentiraju unutarnje tržište prema unutarnjim granicama i koče slobodno kretanje robe i usluga, čime ograničavaju prava klijenata te im onemogućuju da ostvare koristi od većeg izbora i optimalnih uvjeta. Takva diskriminirajuća praksa važan je čimbenik koji pridonosi relativno niskoj razini prekograničnih poslovnih transakcija unutar Unije, uključujući sektor elektroničke trgovine, što sprječava ostvarivanje punog potencijala rasta unutarnjeg tržišta. Pojašnjavanje situacija u kojima nema opravdanja za različito postupanje te vrste trebalo bi dovesti do jasnoće i pravne sigurnosti za sve sudionike u prekograničnim transakcijama te bi se trebalo osigurati da se pravila o nediskriminaciji učinkovito primjenjuju i izvršavaju diljem unutarnjeg tržišta.

(2)  Na taj način pojedini trgovci umjetno segmentiraju unutarnje tržište prema unutarnjim granicama i koče slobodno kretanje robe i usluga, čime ograničavaju prava klijenata te im onemogućuju da ostvare koristi od većeg izbora i optimalnih uvjeta. Takva diskriminirajuća praksa važan je čimbenik koji pridonosi relativno niskoj razini prekograničnih poslovnih transakcija unutar Unije, uključujući sektor elektroničke trgovine, što sprječava ostvarivanje punog potencijala rasta unutarnjeg tržišta. Ovom Uredbom utvrđuju se situacije u kojima nema opravdanja za različito postupanje te vrste, što bi trebalo dovesti do jasnoće i pravne sigurnosti za sve sudionike u prekograničnim transakcijama te bi se trebalo osigurati da se pravila o nediskriminaciji učinkovito primjenjuju i izvršavaju diljem unutarnjeg tržišta.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U skladu s člankom 20. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 države članice dužne su osigurati da pružatelji usluga s poslovnim nastanom u Uniji s primateljima usluga ne postupaju različito ovisno o njihovoj nacionalnosti ili mjestu boravišta. No ta odredba nije bila popuno učinkovita u suzbijanju diskriminacije te njome nije dostatno smanjenja pravna nesigurnost, prije svega jer je njome dopuštena mogućnost opravdavanja razlika u postupanju, te zbog odgovarajućih poteškoća u njezinu izvršenju u praksi. Nadalje, geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana mogu biti i posljedica mjera trgovaca s poslovnim nastanom u trećim zemljama, koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te direktive.

(3)  U skladu s člankom 20. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 države članice dužne su osigurati da pružatelji usluga s poslovnim nastanom u Uniji s primateljima usluga ne postupaju različito ovisno o njihovoj nacionalnosti ili mjestu boravišta. No ta odredba nije bila popuno učinkovita u suzbijanju diskriminacije te njome nije dostatno smanjenja pravna nesigurnost, prije svega jer je njome dopuštena mogućnost opravdavanja razlika u postupanju, te zbog odgovarajućih poteškoća u njezinu izvršenju u praksi. Nadalje, neopravdano geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana mogu biti i posljedica mjera trgovaca s poslovnim nastanom u trećim zemljama, koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te direktive.

_________________

_________________

17 Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).

17 Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Cilj je ove uredbe spriječiti diskriminaciju na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata, uključujući geografsko blokiranje, u prekograničnim poslovnim transakcijama između trgovaca i klijenata u vezi s prodajom robe i usluga te pružanjem usluga unutar Unije. Njome se želi riješiti problem izravne i neizravne diskriminacije te tako obuhvatiti i neopravdane razlike u postupanju na temelju drugih razlikovnih kriterija koji dovode do istog rezultata kao primjena kriterija koji se izravno temelje na nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu poslovnog nastana klijenata. Ti se drugi kriteriji mogu primjenjivati osobito na temelju informacija koje upućuju na fizičku lokaciju potrošača, kao što je IP adresa kojom se koristi pri pristupu internetskom sučelju, adresa koja se podnosi za potrebe dostave robe, odabir jezika ili država članica u kojoj je izdan klijentov instrument plaćanja.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uzimajući u obzir činjenicu da su diljem Unije u određenim uslužnim sektorima trgovcima uklonjene određene regulatorne i administrativne prepreke kao posljedica provedbe Direktive 2006/123/EZ, trebalo bi u smislu glavnog područja primjene osigurati usklađenost ove uredbe i Direktive 2006/123/EZ. Stoga bi se odredbe ove uredbe trebale primjenjivati među ostalim i na elektronički isporučene usluge koje nisu audiovizualne prirode, čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, no podložno posebnom izuzeću iz članka 4. te naknadnoj evaluaciji tog izuzeća u skladu s člankom 9. Stoga se iz područja primjene ove uredbe izuzimaju audiovizualne usluge, uključujući usluge čija je glavna značajka pružanje pristupa emitiranju sportskih događanja i koje se pružaju na temelju isključivih teritorijalnih licencija. Trebalo bi dakle isključiti i pristup maloprodajnim financijskim uslugama, uključujući usluge plaćanja, neovisno o odredbama ove uredbe o nediskriminaciji u plaćanjima.

(6)  Uzimajući u obzir činjenicu da su diljem Unije u određenim uslužnim sektorima trgovcima uklonjene određene regulatorne i administrativne prepreke kao posljedica provedbe Direktive 2006/123/EZ, trebalo bi u smislu glavnog područja primjene osigurati usklađenost ove uredbe i Direktive 2006/123/EZ. Stoga bi se odredbe ove uredbe trebale primjenjivati među ostalim i na elektronički isporučene usluge koje nisu audiovizualne prirode, čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima. Zbog posebne naravi takvih usluga one su trenutačno pokrivene posebnim izuzećem iz članka 4. koje će biti naknadno evaluirano u skladu s člankom 9. s obzirom na specifičnu prirodu kulturnih dobara i usluga. Stoga se iz područja primjene ove uredbe izuzimaju audiovizualne usluge, uključujući usluge čija je glavna značajka pružanje pristupa emitiranju sportskih događanja i koje se pružaju na temelju isključivih teritorijalnih licencija. Trebalo bi dakle isključiti i pristup maloprodajnim financijskim uslugama, uključujući usluge plaćanja, neovisno o odredbama ove uredbe o nediskriminaciji u plaćanjima.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  U svojem izvješću o ocjeni ove Uredbe Komisija bi trebala voditi računa o tome da načelo teritorijalnosti ostane ključan element sustava autorskih prava u Uniji, te o tome da bi pristup rješavanju problema geografskog blokiranja i poticanja internetskih prekograničnih usluga stoga trebalo uravnotežiti s potrebom za zaštitom kulturne raznolikosti i gospodarskog modela kulturnih industrija.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Diskriminacija može nastati i u vezi s uslugama u području prijevoza, posebno u pogledu prodaje karata u prijevozu putnika. No u tom pogledu Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća18, Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća19 i Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća20 već sadržavaju opsežne zabrane diskriminacije kojima je obuhvaćena sva diskriminirajuća praksa koja se nastoji suzbiti ovom uredbom. Nadalje, Uredbu (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća21 u tu se svrhu namjerava izmijeniti u bliskoj budućnosti. Stoga, kako bi se osigurala dosljednost s područjem primjene Direktive 2006/123/EZ, usluge u području prijevoza trebale bi ostati izvan područja primjene ove uredbe.

(7)  Diskriminacija može nastati i u vezi s uslugama u području prijevoza, posebno u pogledu prodaje karata u prijevozu putnika. Stoga bi se odredbe ove Uredbe trebale primjenjivati i na te usluge.

_________________

 

18 Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).

 

19 Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 334, 17.12.2010., str. 1.).

 

20 Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 55, 28.2.2011., str. 1.).

 

21 Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.).

 

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ovom se uredbom ne bi trebala dovesti u pitanje pravila koja se primjenjuju u području oporezivanja s obzirom na to da je Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđena posebna osnova za djelovanje na razini Unije u pogledu poreznih pitanja.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11.)  Diskriminacijska praksa koja se nastoji ukloniti ovom uredbom obično se provodi na temelju općih uvjeta te ostalih uvjeta i informacija koje je trgovac odredio i koje primjenjuje ili se primjenjuju u njegovo ime kao preduvjet za dobivanje pristupa predmetnoj robi ili uslugama, a koje su dostupne široj javnosti. Takvi opći uvjeti pristupa među ostalim uključuju cijene, uvjete plaćanja i uvjete dostave. Trgovac ih može učiniti dostupnima široj javnosti ili ih se takvima može učiniti u njegovo ime različitim sredstvima, kao što su objava informacija u oglasima, na web-mjestima ili u predugovornoj ili ugovornoj dokumentaciji. Takvi se uvjeti primjenjuju ako trgovac i klijent nisu individualno u pregovorima sklopili sporazum na temelju kojeg su dogovorili suprotno. Uvjeti koji su individualno u pregovorima dogovoreni između trgovca i klijenata za potrebe ove uredbe ne bi se trebali smatrati općim uvjetima pristupa.

(11.)  Diskriminacijska praksa koja se nastoji ukloniti ovom uredbom obično se provodi na temelju općih uvjeta te ostalih uvjeta i informacija koje je trgovac odredio i koje primjenjuje ili se primjenjuju u njegovo ime kao preduvjet za dobivanje pristupa predmetnoj robi ili uslugama, a koje su dostupne široj javnosti. Takvi opći uvjeti pristupa među ostalim uključuju cijene, uvjete plaćanja i uvjete dostave. Trgovac ih može učiniti dostupnima široj javnosti ili ih se takvima može učiniti u njegovo ime različitim sredstvima, kao što su objava informacija u oglasima, na web-mjestima ili u predugovornoj ili ugovornoj dokumentaciji. Takvi se uvjeti primjenjuju ako trgovac i klijent nisu individualno u pregovorima sklopili sporazum na temelju kojeg su dogovorili suprotno. Uvjeti koji su individualno u pregovorima dogovoreni između trgovca i klijenta za potrebe ove uredbe ne bi se trebali smatrati općim uvjetima pristupa. Ne bi se trebalo smatrati da su uvjeti individualno dogovoreni u pregovorima ako ih odredi jedna strana, a druga strana nije bila u mogućnosti utjecati na njihov sadržaj. U slučaju sporazuma između trgovca i klijenta, trgovac bi trebao snositi teret dokazivanja da je sporazum sklopljen na temelju individualnih pregovora.

Obrazloženje

Pojasniti značenje „sporazuma sklopljenog na temelju individualnih pregovora” da bi se zajamčilo da se njime ne obuhvaćaju uvjeti za korištenje internetske stranice utemeljeni na načelu „uzmi ili ostavi” što bi moglo neprimjetno omogućiti geografsko blokiranje. Pojasniti da trgovac mora dokazati da je sporazum „sklopljen na temelju individualnih pregovora”.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za potrebe ove uredbe potrošače i poduzeća u svojstvu kupaca trebalo bi zaštititi od diskriminacije iz razloga povezanih s njihovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana. Međutim ta se zaštita ne bi trebala proširiti na klijente koji kupuju robu ili usluge za preprodaju jer bi se time utjecalo na programe distribucije među poduzetnicima koji se uvelike upotrebljavaju, kao što su selektivna i ekskluzivna distribucija, kojima se proizvođačima u načelu omogućuje da odaberu trgovce na malo u skladu s propisima o tržišnom natjecanju.

(12)  Za potrebe ove uredbe potrošače i poduzeća u svojstvu kupaca trebalo bi zaštititi od izravne ili neizravne diskriminacije iz razloga povezanih s njihovom nacionalnosti, mjestom boravišta ili poslovnog nastana. Međutim ta se zaštita ne bi trebala proširiti na klijente koji kupuju robu ili usluge za preprodaju jer bi se time utjecalo na programe distribucije među poduzetnicima koji se uvelike upotrebljavaju, kao što su selektivna i ekskluzivna distribucija, kojima se proizvođačima u načelu omogućuje da odaberu trgovce na malo u skladu s propisima o tržišnom natjecanju.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se klijentima povećala mogućnost pristupa informacijama o prodaji robe i pružanju usluga na unutarnjem tržištu te povećala transparentnost, među ostalim u pogledu cijena, trgovci ne bi trebali, ni tehnološkim mjerama ni drukčije, klijentima onemogućavati potpuni i jednaki pristup internetskim sučeljima na temelju njihove nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana. Konkretno, te tehnološke mjere mogu obuhvaćati sve tehnologije s pomoću kojih se određuje fizička lokacija klijenta, među ostalim njegovo praćenje putem IP adrese, koordinate dobivene globalnim navigacijskim satelitskim sustavom ili podatke povezane s platnom transakcijom. Međutim tu zabranu diskriminacije u pogledu pristupa internetskim sučeljima ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje obveze za trgovca da uspostavi poslovne transakcije s klijentima.

(14)  Kako bi se klijentima povećala mogućnost pristupa informacijama o prodaji robe i pružanju usluga na unutarnjem tržištu te povećala transparentnost, među ostalim u pogledu cijena, trgovci ne bi trebali, ni tehnološkim mjerama ni drukčije, klijentima onemogućavati potpuni i jednaki pristup internetskim sučeljima na temelju njihove nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana. Konkretno, te tehnološke mjere mogu obuhvaćati sve tehnologije s pomoću kojih se određuje fizička lokacija klijenta, među ostalim njegovo praćenje putem IP adrese, koordinate dobivene globalnim navigacijskim satelitskim sustavom ili podatke povezane s platnom transakcijom. Međutim, zabranu diskriminacije u pogledu pristupa internetskim sučeljima ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje obveze za trgovca da uspostavi poslovne transakcije s klijentima.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Pojedini trgovci upotrebljavaju različite inačice svojih internetskih sučelja kojima ciljaju na kupce iz različitih država članica. Iako bi ta mogućnost trebala postojati, trebalo bi zabraniti preusmjeravanje klijenta s jedne inačice internetskog sučelja na drugu bez njegova pristanka. Klijent bi u svakom trenutku trebao moći pristupiti svim inačicama internetskih sučelja.

(15)  Pojedini trgovci upotrebljavaju različite inačice svojih internetskih sučelja kojima ciljaju na kupce iz različitih država članica. Iako bi ta mogućnost trebala postojati, trebalo bi zabraniti preusmjeravanje klijenta s jedne inačice internetskog sučelja na drugu bez njegova pristanka. Sve inačice internetskih sučelja trebale bi u svakom trenutku biti lako dostupne klijentu za korištenje.

Obrazloženje

Precizirati da sučelje ne bi trebalo samo biti dostupno klijentu, već se mora moći i koristiti kako bi se omogućilo obavljanje transakcija.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Prvi od tih slučajeva odnosi se na situaciju u kojoj trgovac prodaje robu bez prekogranične dostave te robe od strane ili u ime trgovca u državu članicu u kojoj klijent boravi. U tom bi slučaju klijent trebao moći kupiti robu u potpuno istim uvjetima, uključujući cijenu i uvjete isporuke robe, kao i slični klijenti koji su rezidenti iste države članice kao i trgovac. To može značiti da će strani klijent morati preuzeti robu u toj državi članici ili u drugoj državi članici u koju trgovac dostavlja. U tom slučaju nije se potrebno prijaviti u svrhu poreza na dodanu vrijednost („PDV”) u državi članici klijenta niti organizirati prekograničnu dostavu robe.

(18)  Prvi od tih slučajeva odnosi se na situaciju u kojoj trgovac prodaje robu bez prekogranične dostave te robe od strane ili u ime trgovca u državu članicu u kojoj klijent boravi. U tom bi slučaju klijent trebao moći kupiti robu u potpuno istim uvjetima, uključujući cijenu i uvjete isporuke robe, kao i klijenti koji su rezidenti iste države članice kao i trgovac. To može značiti da će strani klijent morati preuzeti robu u toj državi članici ili u drugoj državi članici u koju trgovac dostavlja. U tom slučaju nije se potrebno prijaviti u svrhu poreza na dodanu vrijednost („PDV”) u državi članici klijenta niti organizirati prekograničnu dostavu robe.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Drugi se slučaj odnosi na situaciju u kojoj trgovac pruža elektronički isporučene usluge koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, kao što su usluge u oblaku, usluge skladištenja podataka, smještaj web-mjesta i pružanje usluga vatrozida. U tom slučaju nije potrebna fizička isporuka jer se usluge pružaju elektronički. Trgovac može prijaviti i platiti PDV na pojednostavnjen način u skladu s propisima o PDV-u iz minisustava „Sve na jednom mjestu” utvrđenom u Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) br. 282/201126.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

__________________

26 Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 77, 23.3.2011., str. 1.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Konačno, u situaciji u kojoj trgovac pruža usluge koje klijent prima u prostorima trgovca ili na mjestu koje trgovac odabere, a koji nisu u državi članici čiji je klijent državljanin ili u kojoj klijent ima mjesto boravišta ili poslovnog nastana, primjena različitih opći uvjeta pristupa iz razloga povezanih s tim kriterijima također ne bi trebala biti opravdana. Ovisno o slučaju, to se odnosi na pružanje usluga kao što su hotelski smještaj, sportski događaji, najam automobila i ulaznice za glazbene festivale ili zabavne parkove. U tim se slučajevima trgovac ne mora prijaviti u svrhe PDV-a u drugoj državi članici niti organizirati prekograničnu dostavu robe.

(20)  Konačno, ako trgovac pruža usluge koje klijent prima u prostorima trgovca ili na mjestu koje trgovac odabere, a koji nisu u državi članici čiji je klijent državljanin ili u kojoj klijent ima mjesto boravišta ili poslovnog nastana, primjena različitih opći uvjeta pristupa iz razloga povezanih s tim kriterijima također ne bi trebala biti opravdana. To se može odnositi na pružanje usluga kao što su hotelski smještaj, sportski događaji, najam automobila i ulaznice za glazbene festivale ili zabavne parkove. U tim se slučajevima trgovac ne mora prijaviti u svrhe PDV-a u drugoj državi članici niti organizirati prekograničnu dostavu robe.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  U svim tim slučajevima, a na temelju odredaba o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o nadležnosti iz Uredaba (EZ) br. 593/2008 i (EU) br. 1215/2012, ako trgovac ne obavlja svoje djelatnosti u državi članici potrošača ili ondje ne usmjerava svoje aktivnosti ili ako klijent nije potrošač, usklađenost s ovom uredbom za trgovca ne podrazumijeva dodatne troškove povezane s nadležnosti ili razlikama u primjenjivom pravu. Međutim ako trgovac obavlja svoje djelatnosti u državi članici potrošača ili ondje usmjerava svoje djelatnosti, pokazao je namjeru da uspostavi trgovinske odnose s potrošačima iz te države članice i stoga je mogao uzeti u obzir sve te troškove.

(21)  U svim tim slučajevima, a na temelju odredaba o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze te o nadležnosti iz uredaba (EZ) br. 593/2008 i (EU) br. 1215/2012, ako trgovac ne obavlja svoje djelatnosti u državi članici potrošača ili ondje ne usmjerava svoje aktivnosti, usklađenost s ovom uredbom za trgovca ne podrazumijeva dodatne troškove povezane s nadležnosti ili razlikama u primjenjivom pravu. To se odnosi i na slučajeve kad klijent nije potrošač već poduzeće koje obavlja kupovinu u svojstvu krajnjeg korisnika i stoga sudjeluje u transakciji na isti način kao i potrošač. Međutim ako trgovac obavlja svoje djelatnosti u državi članici klijenta ili ondje usmjerava svoje djelatnosti, pokazao je namjeru da uspostavi trgovinske odnose s klijentima iz te države članice i stoga je mogao uzeti u obzir sve te troškove.

Obrazloženje

Pojasniti da se poduzeća koja obavljaju kupovinu kao krajnji korisnici ponašaju kao potrošači i da su obuhvaćena pojmom „klijenta” u uredbi te da, bez obzira na to je li „klijent” potrošač ili poduzeće, on nema dodatne troškove.

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  U Uredbi bi se trebalo voditi računa o načelu proporcionalnosti, osobito za mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća, te o pravu tržišnih subjekata da odabiru tržišta usmjeravanjem svojih aktivnosti na različite države članice ili određene skupine klijenata. Uredbom bi se stoga trebala osigurati ravnoteža između načela slobodne trgovine i slobodnog izbora poslovne strategije i potrebe da se uklone prakse neopravdanog geografskog blokiranja usmjerene na klijente i poduzeća u različitim državama članicama.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  U skladu s pravom Unije trgovci u načelu imaju pravo odlučiti koja sredstva plaćanja žele prihvatiti, uključujući i platne marke. Međutim jednom kada ih odaberu, u kontekstu postojećeg pravnog okvira za platne usluge, trgovci nemaju razloga za diskriminaciju klijenata unutar Unije odbijanjem određenih poslovnih transakcija ili drukčijom primjenom određenih različitih uvjeta plaćanja za te transakcije iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom poslovnog nastana klijenta. U tom kontekstu, trebalo bi izričito zabraniti takvo neopravdano nejednako postupanje iz razloga povezanih s lokacijom računa za plaćanje, mjestom poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili mjestom izdavanja platnog instrumenta u Uniji. Nadalje, potrebno je napomenuti da je svim primateljima plaćanja, uključujući trgovce, Uredbom (EU) br. 260/2012 već zabranjeno zahtijevati od klijenata da imaju bankovni račun u određenoj državi članici kako bi njihovo plaćanje u eurima bilo prihvaćeno.

(24)  U skladu s pravom Unije trgovci u načelu imaju pravo odlučiti koja sredstva plaćanja žele prihvatiti, uključujući i platne marke. Međutim jednom kada ih odaberu, u kontekstu postojećeg pravnog okvira za platne usluge, trgovci nemaju razloga za diskriminaciju nekih klijenata unutar Unije odbijanjem određenih poslovnih transakcija ili drukčijom primjenom različitih uvjeta plaćanja za te transakcije iz razloga povezanih s nacionalnosti, mjestom boravišta ili mjestom poslovnog nastana klijenta. U tom kontekstu, također bi trebalo izričito zabraniti takvo neopravdano nejednako postupanje iz razloga povezanih s lokacijom računa za plaćanje, mjestom poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili mjestom izdavanja platnog instrumenta u Uniji. Nadalje, potrebno je napomenuti da je svim primateljima plaćanja, uključujući trgovce, Uredbom (EU) br. 260/2012 već zabranjeno zahtijevati od klijenata da imaju bankovni račun u određenoj državi članici kako bi njihovo plaćanje u eurima bilo prihvaćeno.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Direktivom 2015/2366/EU Europskog parlamenta i Vijeća28 uvedeni su strogi sigurnosni zahtjevi u pogledu iniciranja i obrade elektroničkih plaćanja, čime je smanjen rizik od prevare za sve nove i tradicionalnije načine plaćanja, a posebno za plaćanja na internetu. Pružatelji platnih usluga obvezni su primijeniti takozvanu pouzdanu autentifikaciju klijenta, postupak autentifikacije s pomoću kojeg se potvrđuje identitet korisnika platne usluge ili platne transakcije. Za transakcije na daljinu, primjerice plaćanja na internetu, zahtjevi u pogledu sigurnosti još su detaljniji: zahtjeva se dinamična poveznica s iznosom transakcije i računom primatelja plaćanja radi bolje zaštite korisnika jer se tako u slučaju pogreške ili pokušaja prevare rizik svodi na najmanju moguću mjeru. Kao rezultat tih odredbi, rizik od prevare pri plaćanju tijekom nacionalne ili prekogranične kupnje sveden je na jednaku razinu i ne bi se trebao koristiti kao argument za odbijanje ili diskriminaciju bilo koje poslovne transakcije unutar Unije.

(25)  Direktivom 2015/2366/EU Europskog parlamenta i Vijeća28 uvedeni su strogi sigurnosni zahtjevi u pogledu iniciranja i obrade elektroničkih plaćanja, čime je smanjen rizik od prevare za sve nove i tradicionalnije načine plaćanja, a posebno za plaćanja na internetu. Pružatelji platnih usluga obvezni su primijeniti takozvanu pouzdanu autentifikaciju klijenta, postupak autentifikacije s pomoću kojeg se potvrđuje identitet korisnika platne usluge ili platne transakcije. Za transakcije na daljinu, primjerice plaćanja na internetu, zahtjevi u pogledu sigurnosti još su detaljniji: zahtjeva se dinamična poveznica s iznosom transakcije i računom primatelja plaćanja radi bolje zaštite korisnika jer se tako u slučaju pogreške ili pokušaja prevare rizik svodi na najmanju moguću mjeru. Kao rezultat tih odredbi, kod prekogranične kupnje ne postoji veći rizik od prevare pri plaćanju nego kod nacionalne kupnje, što znači da se rizik od prevare pri plaćanju ne bi trebao koristiti kao argument za odbijanje ili diskriminaciju bilo koje poslovne transakcije unutar Unije.

__________________

__________________

28 Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35. – 127.).

28 Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35. – 127.).

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Podaci i metapodaci dobiveni u okviru e-trgovine i internetskih transakcija trebali bi biti u skladu sa zakonodavnim okvirom o podatkovnom prometu i lokaciji podataka, zadržavanju podataka, zaštiti podataka i analizi podataka, pri čemu se jamči potpuna sukladnost s pravom Unije. Poduzeća koja sudjeluju u e-trgovini trebalo bi poticati da povrh tog minimalnog zahtjeva razviju inovativne poslovne modele u sklopu kojih se koristi što je manje moguće podataka, sakuplja minimalna količina podataka koja je potrebna u legitimne svrhe te se podatke pohranjuje što je kraće moguće.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ova uredba ne bi trebala utjecati na primjenu propisa o tržišnom natjecanju, a posebno na članke 101. i 102. UFEU-a. Sporazumi na temelju kojih se u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 330/201029 trgovcima nameće obveza nesudjelovanja u pasivnim prodajama određenim klijentima ili klijentima na određenim područjima, općenito se smatraju ograničenjima tržišnog natjecanja i obično se ne mogu izuzeti od zabrane iz članka 101. stavka 1. UFEU-a. Čak i kada se na njih ne primjenjuje članak 101. UFEU-a, u kontekstu primjene ove uredbe njima se remeti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta te se njima može koristiti za zaobilaženje odredaba ove uredbe. Stoga bi relevantne odredbe tih sporazuma i drugih sporazuma u pogledu pasivne prodaje kojima se od trgovca zahtjeva da djeluje u suprotnosti s ovom uredbom automatski trebale biti ništavne. Međutim ova uredba, a posebno njezine odredbe o pristupu robi ili uslugama, ne bi trebala utjecati na sporazume kojima se ograničavaju aktivne prodaje u smislu Uredbe (EU) br. 330/2010.

(26)  Ova uredba ne bi trebala utjecati na primjenu propisa o tržišnom natjecanju, a posebno na članke 101. i 102. UFEU-a. Općenito se smatra da sporazumi na temelju kojih se u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 330/201029 trgovcima nameće obveza nesudjelovanja u pasivnim prodajama određenim klijentima ili klijentima na određenim područjima ograničavaju tržišno natjecanje i oni se obično ne mogu izuzeti od zabrane iz članka 101. stavka 1. UFEU-a. Čak i kada se na takve sporazume ne primjenjuje članak 101. UFEU-a, u kontekstu primjene ove uredbe njima se remeti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta te se njima može koristiti za zaobilaženje odredaba ove uredbe. Stoga bi relevantne odredbe tih sporazuma i drugih sporazuma u pogledu pasivne prodaje kojima se od trgovca zahtjeva da djeluje u suprotnosti s ovom uredbom automatski trebale biti ništavne. Međutim ova uredba, a posebno njezine odredbe o pristupu robi ili uslugama, ne bi trebala utjecati na sporazume kojima se ograničavaju aktivne prodaje u smislu Uredbe (EU) br. 330/2010.

__________________

__________________

29 Uredba Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja (SL L 102, 23.4.2010., str. 1.).

29 Uredba Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja (SL L 102, 23.4.2010., str. 1.).

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

 

(29)  Ovu uredbu trebalo bi redovito ocjenjivati te prema potrebi predlagati izmjene. Prvo bi ocjenjivanje trebalo biti posebno usredotočeno na moguće proširenje zabrane iz članka 4. stavka 1. točke (b) na elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima pod uvjetom da trgovac ima potrebna prava za relevantna tržišta.

(29)  Ovu uredbu trebalo bi redovito ocjenjivati te prema potrebi predlagati izmjene. Prvo bi ocjenjivanje trebalo biti posebno usredotočeno na moguće proširenje zabrane iz članka 4. stavka 1. točke (b) na elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima ili njihova prodaja, pod uvjetom da trgovac ima potrebna prava za relevantna tržišta. Pri prvom bi se ocjenjivanju trebao uzeti u obzir pravni razvoj situacije u državama članicama u području autorskih prava, audiovizualnih medijskih usluga i prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Kako bi se postigao cilj učinkovitog rješavanja problema izravne i neizravne diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana klijenata, primjereno je donijeti uredbu koja se izravno primjenjuje u svim državama članicama. To je potrebno radi osiguranja jedinstvene primjene pravila nediskriminacije diljem Unije te njihova stupanja na snagu u isto vrijeme. Samo se uredbom osigurava potreban stupanj jasnoće, ujednačenosti i pravne sigurnost potreban da bi se klijentima omogućila korist od tih propisa.

(33)  Kako bi se postigao cilj učinkovitog sprječavanja izravne i neizravne diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili poslovnog nastana klijenata, te kako bi se klijentima koji smatraju da su diskriminirani stavila na raspolaganje učinkovita sredstva pravne zaštite , primjereno je donijeti uredbu koja se izravno primjenjuje u svim državama članicama. To je potrebno radi osiguravanja jedinstvene primjene pravila nediskriminacije diljem Unije te njihova stupanja na snagu u isto vrijeme. Samo se uredbom osigurava potreban stupanj jasnoće, ujednačenosti i pravne sigurnost potreban da bi se klijentima omogućila korist od tih propisa.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako trgovac prodaje robu, pruža usluge ili želi to raditi u državi članici koja nije država članica u kojoj klijent ima boravište ili poslovni nastan;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako trgovac prodaje robu, pruža usluge ili želi to raditi u državi članici u kojoj klijent ima boravište ili poslovni nastan, ali je klijent državljanin druge države članice;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako trgovac prodaje robu, pruža usluge ili želi to raditi u državi članici u kojoj je klijent privremeno smješten, a ne boravi u toj državi članici niti ima poslovni nastan u toj državi članici.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman     27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje pravila primjenjiva u području autorskih i srodnih prava.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ova uredba ne utječe na pravne akte Unije u pogledu pravosudne suradnje u građanskim predmetima. Usklađenost s ovom uredbom ne tumači se na način da se podrazumijeva da trgovac usmjerava svoje aktivnosti na državu članicu u kojoj potrošač ima stalno boravište ili prebivalište u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 593/2008 i članka 17. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1215/2012.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „roba” znači sve opipljive pokretnine, s izuzetkom predmeta koji se prodaju putem izvršenja ili drukčije na temelju zakonske ovlasti; u smislu ove uredbe, voda, plin i električna energija smatraju se robom ako su u prodaji u ograničenom obujmu ili određenoj kvaliteti;

(e)  „roba” znači sve opipljive pokretnine, s izuzetkom predmeta koji se prodaju putem izvršenja ili drukčije na temelju zakonske ovlasti;

Obrazloženje

Poseban slučaj koji je ovdje uključen, preuzet iz definicije „robe” iz Direktive o pravima potrošača (2011/83/EZ), ne čini se relevantnim u slučaju uredbe o neopravdanom geografskom blokiranju.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju takvog preusmjeravanja uz izričit pristanak klijenta, originalna inačica internetskog sučelja ostaje lako dostupna tom klijentu.

U slučaju takvog preusmjeravanja uz izričit pristanak klijenta, originalna inačica internetskog sučelja ostaje lako dostupna tom klijentu za korištenje.

Obrazloženje

Precizirati da sučelje ne bi trebalo samo biti dostupno klijentu, već se mora moći i koristiti kako bi se omogućilo obavljanje transakcija.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako trgovac klijentima blokira ili ograničava pristup internetskom sučelju ili ih preusmjerava na drugu inačicu internetskog sučelja u skladu sa stavkom 4., trgovac mora dati jasno obrazloženje. To obrazloženje mora se navesti na jeziku internetskog sučelja kojemu je klijent prvotno tražio pristup.

4.  Ako trgovac klijentima blokira ili ograničava pristup internetskom sučelju ili ih preusmjerava na drugu inačicu internetskog sučelja u skladu sa stavkom 3., trgovac mora dati jasno obrazloženje. To obrazloženje mora se navesti na jeziku internetskog sučelja kojemu je klijent prvotno tražio pristup.

Amandman   32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  ako trgovac pruža elektronički isporučene usluge, koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima;

(-b)  ako trgovac pruža elektronički isporučene usluge, koje nisu usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima ili njihova prodaja;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-c)  ako trgovac pruža usluge koje nisu navedene u točki (b), a te su usluge isporučene klijentu u prostorima trgovca ili na fizičkoj lokaciji na kojoj trgovac posluje, u državi članici koja nije država članica čiji je klijent državljanin ili u kojoj ima boravište ili poslovni nastan.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zabranom iz stavka 1. trgovcu se ne ukida mogućnost da zatraži naknade za uporabu kartičnih platnih instrumenata za koje u poglavlju II. Uredbe (EU) 2015/751 nisu predviđene međubankovne naknade te za platne usluge na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 260/2012. Te naknade ne premašuju troškove koje trgovac snosi za uporabu platnog instrumenta.

2.  Zabranom iz stavka 1. trgovcu se ne ukida mogućnost da naplati naknadu za uporabu kartičnih platnih instrumenata za koje u poglavlju II. Uredbe (EU) 2015/751 nisu predviđene međubankovne naknade te za platne usluge na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 260/2012. Te naknade ne premašuju troškove koje trgovac snosi za uporabu platnog instrumenta.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica imenuje najmanje jedno tijelo nadležno za izvršenje ove uredbe. Države članice osiguravaju da u okviru imenovanih tijela postoje primjerena i učinkovita sredstva za osiguravanje usklađenosti s ovom uredbom.

1.  Svaka država članica imenuje najmanje jedno tijelo nadležno za izvršenje ove uredbe. Države članice osiguravaju da u okviru imenovanih tijela postoje primjerena i učinkovita sredstva za osiguravanje usklađenosti s ovom Uredbom, uključujući i primjenu prekograničnih mehanizama za suradnju.

Obrazloženje

Zadržava se opći smisao prijedloga Komisije te se državama članicama omogućava da samostalno odrede koje tijelo/koja tijela će imenovati i kako će zajamčiti usklađenost s uredbom, no ovom se izmjenom naglašava da svaki sustav mora obuhvaćati prekogranične mehanizme za suradnju kako bi se zajamčila djelotvornost.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pomoć potrošačima

Pomoć klijentima

Obrazloženje

Budući da se uredba ne odnosi samo na „potrošače” već i na poduzeća koja sudjeluju u transakcijama kao krajnji korisnici („klijenti”), pomoć i mehanizmi za rješavanje sporova trebali bi obuhvaćati sve „klijente” u smislu ove uredbe.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijela iz stavka 1. potrošačima nude jedinstveni obrazac za podnošenje pritužbi tijelima iz stavka 1. i članka 7. stavka 1. Komisija pomaže tim tijelima u izradi tog obrasca.

2.  Tijela iz stavka 1. klijentima nude jedinstveni obrazac za podnošenje pritužbi tijelima iz stavka 1. i članka 7. stavka 1. Komisija pomaže tim tijelima u izradi tog obrasca.

Obrazloženje

Budući da se uredba ne odnosi samo na „potrošače” već i na poduzeća koja sudjeluju u transakcijama kao krajnji korisnici („klijenti”), pomoć i mehanizmi za rješavanje sporova trebali bi obuhvaćati sve „klijente” u smislu ove uredbe.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prvo ocjenjivanje iz stavka 1. provodi se posebno kako bi se procijenilo bi li se zabrana iz članka 4. stavka 1. točke (b) trebala primjenjivati i na elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima pod uvjetom da trgovac ima potrebna prava za relevantna tržišta.

2.  Prvo ocjenjivanje iz stavka 1. provodi se posebno kako bi se procijenilo bi li se zabrana iz članka 4. stavka 1. točke (b) trebala primjenjivati i na elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima pod uvjetom da trgovac ima potrebna prava za relevantna tržišta. Pri tom se ocjenjivanju vodi računa o posebnostima kulturnih dobara i usluga zaštićenih autorskim pravom.

Obrazloženje

Odredba o preispitivanju posebno je osmišljena da bi se razmotrilo proširivanje područja primjene uredbe na „elektronički isporučene usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa i korištenje djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima”. Ovom se izmjenom ističe da se pri ocjenjivanju moraju u potpunosti uzeti u obzir posebnosti kulturnih dobara i usluga.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mjere protiv uskraćivanja pristupa na temelju geografske lokacije i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, prebivališta ili mjesta poslovnog nastana

Referentni dokumenti

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

9.6.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Therese Comodini Cachia

7.7.2016

Datum usvajanja

24.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

1

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Therese Comodini Cachia, Sylvie Guillaume


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Mjere protiv uskraćivanja pristupa na temelju geografske lokacije i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, prebivališta ili mjesta poslovnog nastana

Referentni dokumenti

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Datum podnošenja EP-u

25.5.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

19.1.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

17.6.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.9.2016

6.3.2017

21.3.2017

 

Datum usvajanja

25.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

3

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch

Datum podnošenja

27.4.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

David Coburn

Franz Obermayr, Marcus Pretzell

4

0

ECR

GUE/NGL

Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena