Eljárás : 2016/0152(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0172/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0172/2017

Viták :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Szavazatok :

PV 06/02/2018 - 5.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0023

JELENTÉS     ***I
PDF 1531kWORD 238k
27.4.2017
PE 595.745v02-00 A8-0172/2017

a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: / A vélemény előadója: Róża Gräfin von Thun és Hohenstein

A vélemény előadója (*):

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jogi Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0289),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0192/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az osztrák szövetségi tanács és nemzeti tanács, valamint a luxemburgi képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8-0172/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról

az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a fogyasztó állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

 

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Annak érdekében, hogy a belső piac – mint olyan, belső határok nélküli terület, amelyen belül biztosított többek között az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása – megfelelően működjön, nem elegendő kizárólag a tagállamok közötti államhatárokat felszámolni. E határok felszámolását meghiúsíthatják azok a magánfelek, amelyek a belső piaci szabadságokkal összeegyeztetetlen akadályokat állítanak fel. Ez abban az esetben fordul elő, amikor egy adott tagállamban működő kereskedők letiltják vagy korlátozzák a hozzáférést online interfészeikhez (például weboldalaikhoz és alkalmazásaikhoz) azoknak a vevőknek esetében, akik valamely másik tagállamból kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi műveletet bonyolítani (e gyakorlatot nevezik „területi alapú tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége során is megvalósul, például abban az esetben, ha a kereskedők a más tagállamban élő vevők tekintetében az áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – online és offline – hozzáférés eltérő általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet néha objektíven indokolható ez az eltérő bánásmód, más esetekben a kereskedők kizárólag kereskedelmi okokból tagadják meg azoktól fogyasztóktól az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy érvényesítenek velük szemben eltérő feltételeket, akik határokon átnyúló kereskedelmi műveletet kívánnak bonyolítani.

(1)  Annak érdekében, hogy a belső piac – mint olyan, belső határok nélküli terület, amelyen belül biztosított többek között az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása – kiteljesedhessen, nem elegendő kizárólag a tagállamok közötti államhatárokat felszámolni. E határok felszámolását meghiúsíthatják azok a magánfelek, amelyek a belső piaci szabadságokkal összeegyeztetetlen akadályokat állítanak fel. Ez abban az esetben fordul elő, amikor egy adott tagállamban működő kereskedők letiltják vagy korlátozzák a hozzáférést online interfészeikhez (például weboldalaikhoz és alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók esetében, akik valamely másik tagállamból kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi műveletet bonyolítani (e gyakorlatot nevezik „területi alapú tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége során is megvalósul, például abban az esetben, ha a kereskedők a más tagállamban élő fogyasztók tekintetében az áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – online és offline – hozzáférés eltérő általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet kivételes esetekben objektíven indokolható ez az eltérő bánásmód, más esetekben viszont egyes kereskedői gyakorlatok a határokon átnyúló kereskedelmi műveletet bonyolítani kívánó fogyasztóktól az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést megtagadják vagy ezt korlátozzák, vagy e tekintetben objektíven nem indokolható, eltérő feltételeket érvényesítenek velük szemben. Több tanulmány1a szerint az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás és a fogyasztó állampolgárságán, lakóhelyén vagy ideiglenes tartózkodási helyén alapuló megkülönböztetés más formáinak felszámolása elősegíthetné a növekedést és csökkenthetné a belső piacon az átlagárakat.

 

___________________

 

1a Lásd az Európai Bizottság hatástanulmányát. Lásd továbbá az Európai Parlament Tematikus Főosztálya által készített következő tanulmányokat: (1) „A területi alapú tartalomkorlátozás tilalma hatályának kiterjesztése: gazdasági értékelés” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595364/IPOL_IDA(2017)595364_EN.pdf és (2) „A területi alapú tartalomkorlátozásra irányuló javaslat: belső piaci, versenyjogi és más szabályozási szempontok” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595362/IPOL_STU(2017)595362_EN.pdf.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  E rendelet egy csomag része, és célja, hogy az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló irányelvre irányuló javaslattal1 , valamint a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló irányelvre irányuló javaslattal1b együtt értelmezve hozzájáruljon a digitális belső piac megteremtéséhez.

 

___________________

 

1a COM(2015)0635.

 

1b COM(2015)0634.

Indokolás

A javasolt rendeletet kifejezetten a digitális belső piac megteremtésére irányuló más jogalkotási javaslatokkal együtt kell szemlélni, és sikere is e más javaslatoktól függ. Ezért hivatkozni kell az áruk értékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól és az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvre, valamint a digitálistartalom-szolgáltatásra és a digitális szolgáltatásokra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló irányelvre.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Így egyes kereskedők a belső határok mentén mesterségesen szegmentálják a belső piacot, és gátolják az áruk és termékek szabad mozgását, ennek következtében korlátozzák a vevők jogait és megakadályozzák azt, hogy a vevők kihasználhassák a bővebb választék és a legkedvezőbb feltételek előnyeit. E megkülönböztető gyakorlatok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy – többek között az elektronikus kereskedelmi ágazatban – a határokon átnyúló kereskedelmi műveletek aránya az Unión belül viszonylag alacsony, ami megakadályozza, hogy a belső piac elérje teljes növekedési potenciálját. Annak világossá tétele, hogy mely helyzetekben nem indokolható az eltérő bánásmód, várhatólag egyértelműséget és jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló műveletek valamennyi résztvevője számára, valamint biztosítja a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályok hatékony alkalmazását és végrehajtását az egész belső piacon.

(2)  Így egyes kereskedői gyakorlatok a belső határok mentén mesterségesen szegmentálják a belső piacot, és gátolják az áruk és termékek szabad mozgását, ennek következtében korlátozzák a fogyasztók jogait és megakadályozzák azt, hogy a fogyasztók kihasználhassák a bővebb választék és a legkedvezőbb feltételek előnyeit. E megkülönböztető gyakorlatok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy – többek között az elektronikus kereskedelmi ágazatban – a határokon átnyúló kereskedelmi műveletek aránya az Unión belül viszonylag alacsony, ami megakadályozza, hogy a belső piac elérje teljes növekedési potenciálját. Különböző okai vannak azonban annak, hogy a vállalkozások, különösen a kkv-k és a mikrovállalkozások ilyen gyakorlatokat folytatnak. Sok esetben az eltérő jogi környezet, az alkalmazandó fogyasztóvédelmi, illetve környezetvédelmi vagy címkézési szabályokkal kapcsolatos jogbizonytalanság és az ezekkel összefüggő kockázatok, adózási és költségvetési kérdések, a kézbesítési költségek vagy nyelvi követelmények is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kereskedők kevéssé hajlandók kereskedelmi kapcsolatot létesíteni más tagállambeli fogyasztókkal. Más esetekben egyes kereskedők a fogyasztói árak emelése érdekében darabolják fel a piacot. Annak világossá tétele, hogy mely helyzetekben nem indokolható az efféle eltérő bánásmód és hogy milyen felelősség terhelné a kereskedőket, ha e rendeletnek megfelelően értékesítenék termékeiket a más tagállamokbeli fogyasztók számára, várhatóan egyértelműséget és jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló ügyletek valamennyi résztvevője számára, valamint biztosítja a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályok tényleges alkalmazását és végrehajtását a belső piac egészében.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  E rendelet célja a területi alapú tartalomkorlátozás kezelése a belső piac működése előtti akadályok eltávolítása révén. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a tagállamok jogszabályai sok tekintetben eltérőek, ami például különböző nemzeti standardokhoz vagy az uniós szintű kölcsönös elismerés vagy harmonizáció hiányához vezet, amelyek még mindig a határokon átnyúló kereskedelem útjában álló jelentős akadályok. Ezek az akadályok továbbra is az egységes piac széttöredezettségéhez vezetnek, gyakran arra kényszerítve a kereskedőket, hogy a területi alapú tartalomkorlátozás gyakorlatát folytassák. Ezért a piac töredezettségének csökkentése és az egységes piac kiteljesítése érdekében az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak folytatniuk kell a fellépést ezen akadályokkal szemben.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikke17 értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Unióban székhellyel rendelkező szolgáltatók a szolgáltatás igénybe vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő bánásmódot annak állampolgársága vagy lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés azonban nem bizonyult teljes mértékben hatékonynak a megkülönböztetés elleni fellépés tekintetében, és nem csökkentette megfelelő mértékben a jogbizonytalanságot, elsősorban az elbánásban mutatkozó különbségek megindokolásának lehetősége miatt, valamint a gyakorlati végrehajtás terén ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a lakóhely vagy a székhely alapján történő megkülönböztetés egyéb formái olyan kereskedők tevékenységének következtében is megvalósulhatnak, amelyek székhelye valamely harmadik országban található, amely nem tartozik e rendelkezés hatálya alá.

(3)  A 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikke17 értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Unióban székhellyel rendelkező szolgáltatók a szolgáltatás igénybe vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő bánásmódot annak állampolgársága vagy lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés azonban nem bizonyult teljes mértékben hatékonynak a megkülönböztetés elleni fellépés tekintetében, és nem csökkentette megfelelő mértékben a jogbizonytalanságot. E rendelet célja a 2006/123/EK irányelv 20. cikkének kiegészítése. Nem szabad úgy értelmezni, mintha az említett irányelv helyébe lépne. A rendelet célja inkább az irányelv kiegészítése bizonyos olyan helyzetek meghatározása révén, amelyekben az állampolgárságon, a lakóhelyen vagy ideiglenes tartózkodási helyen alapuló eltérő bánásmód a 2006/123/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdése alapján nem indokolható. Ezenfelül az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a lakóhely vagy az ideiglenes tartózkodási hely alapján történő megkülönböztetés egyéb formái olyan kereskedők tevékenységének következtében is megvalósulhatnak, amelyek székhelye valamely harmadik országban található, amely nem tartozik e rendelkezés hatálya alá.

__________________

__________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 2006.12.27., 36. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 2006.12.27., 36. o.).

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében tehát szükség van az e rendeletben előírt olyan célzott intézkedésekre, amelyek egyértelmű, egységes és hatékony szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre vonatkozóan.

(4)  A belső piac megfelelő működésének, valamint a személyek, áruk és szolgáltatások származási ország, lakóhely vagy székhely alapján történő megkülönböztetés nélküli szabad mozgásának biztosítása érdekében tehát szükség van az e rendeletben előírt olyan célzott intézkedésekre, amelyek egyértelmű, egységes és hatékony szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre vonatkozóan. Ezeknek az intézkedéseknek fenn kell tartaniuk az egyensúlyt fogyasztóvédelem és a kereskedők gazdasági és szerződési szabadsága között.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E rendelet célja a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés (ideértve a területi alapú tartalomkorlátozást) megakadályozása a kereskedők és vevők közötti, az áruk és szolgáltatások Unión belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló kereskedelmi műveletek során. Célja a közvetlen és a közvetett megkülönböztetés elleni fellépés, így kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely más megkülönböztető kritériumok alapján valósul meg, és ugyanazon következménnyel jár, mint a közvetlenül a vevő állampolgárságára, lakóhelyére vagy székhelyére alapuló kritériumok alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok alkalmazhatók különösen a vevő fizikai helyzetét mutató információk – például az online interfészhez történő hozzáférés során használt IP-cím, az áruk kiszállításának céljából megadott cím, a nyelvválasztás vagy azon tagállam, amelyben a vevő fizetési eszközét kibocsátották – alapján.

(5)  E rendelet célja a fogyasztó állampolgársága, lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye alapján történő megkülönböztetés (ideértve a területi alapú tartalomkorlátozást) megakadályozása a kereskedők és fogyasztók közötti, az áruk és szolgáltatások Unión belüli értékesítésére vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló kereskedelmi műveletek során. Célja a közvetlen és a közvetett megkülönböztetés elleni fellépés, így kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely más megkülönböztető kritériumok alapján valósul meg, és ugyanazon következménnyel jár, mint a közvetlenül a fogyasztó állampolgárságára, lakóhelyére vagy ideiglenes tartózkodási helyére alapuló kritériumok alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok alkalmazhatók különösen a fogyasztó fizikai helyzetét mutató információk – például az online interfészhez történő hozzáférés során használt IP-cím, az áruk kiszállításának céljából megadott cím, a nyelvválasztás vagy azon tagállam, amelyben a fogyasztó készpénz-helyettesítő fizetési eszközét kibocsátották – alapján.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  E rendelet nem vonatkozik azokra a tisztán belső helyzetekre, amelyekben nem feltételezhető határokon átnyúló elemek jelenléte, és a többek között az állampolgársághoz, lakóhelyhez vagy ideiglenes tartózkodási helyhez, az online interfészhez történő hozzáféréshez, az árukhoz, szolgáltatásokhoz vagy fizetési műveletekhez való hozzáféréshez kapcsolódó minden tevékenység egy és ugyanazon tagállamon belülre korlátozódik.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Tekintettel arra, hogy a 2006/123/EK irányelv végrehajtása következtében bizonyos szolgáltatási ágazatokban az egész Unióban megtörtént a kereskedőket érintő egyes szabályozási és adminisztratív akadályok eltávolítása, a tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az összhangot e rendelet és a 2006/123/EK irányelv között. Következésképpen e rendelet rendelkezéseit többek között alkalmazni kell az olyan, elektronikus úton nyújtott, nem audiovizuális szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. cikkben meghatározott külön kizárást és annak a 9. cikk szerinti későbbi felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek fő jellemzője a sportesemények közvetítéséhez való a hozzáférés biztosítása, és amelyek nyújtása kizárólagos területi engedélyek alapján történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a fizetés terén érvényesülő megkülönböztetésmentességre vonatkozó rendelkezések ellenére ki kell zárni továbbá a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat is, ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat.

(6)  Tekintettel arra, hogy a 2006/123/EK irányelv végrehajtása következtében bizonyos szolgáltatási ágazatokban az egész Unióban megtörtént a kereskedőket érintő egyes szabályozási és adminisztratív akadályok eltávolítása, a tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az összhangot e rendelet és a 2006/123/EK irányelv között. Következésképpen e rendelet rendelkezéseit többek között alkalmazni kell az olyan, elektronikus úton nyújtott, nem audiovizuális szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. cikkben meghatározott külön kizárást. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 2006/123/EK irányelv elfogadása óta a kereskedőket érintő szabályozási és adminisztratív akadályok egy része más ágazatokban is megszűnt.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Tekintettel a kulturális alkotások sajátos jellegére és terjesztésük különleges kereskedelmi modelljeire, ez a rendelet nem érinti a szerzői jog territorialitásának elvét a kulturális ágazatokban.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A megkülönböztetés a közlekedési szolgáltatások kapcsán is megvalósulhat, különös tekintettel a személyszállítás terén történő jegyeladásokra. E tekintetben azonban az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet18, az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet19 és a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet20 már jelenleg is tartalmazza a megkülönböztetés általánosabb tiltásait, amelyek vonatkoznak valamennyi olyan megkülönböztető gyakorlatra, amelyet a jelen rendelet orvosolni próbál. Emellett a tervek szerint a közeljövőben megtörténik az 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21 ennek megfelelő módosítása. Ennek következtében, valamint a 2006/123/EK irányelv hatályával való összhang biztosítása érdekében a közlekedés terén nyújtott szolgáltatások továbbra sem tartoznak a rendelet hatálya alá.

(7)  A megkülönböztetés az e rendelet hatályán kívül eső területeken, többek között az audiovizuális, pénzügyi, elektronikus hírközlési, közlekedési és egészségügyi szolgáltatások terén is megvalósul. A rendelet hatálya alól ki kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, beleértve azokat a szolgáltatásokat is, amelyek fő jellemzője a sportesemények közvetítéséhez való a hozzáférés biztosítása, és amelyek nyújtása kizárólagos területi engedélyek alapján történik. Az e rendeletben foglalt, a fizetés terén érvényesülő megkülönböztetésmentességre vonatkozó rendelkezések ellenére ki kell zárni továbbá a lakossági pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, a pénzforgalmi szolgáltatásokat is beleértve. Az elektronikus hírközlés tekintetében a Bizottság benyújtotta az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozására irányuló javaslatát, amely fenntartja a megkülönböztetésmentesség elvét17a. Ami a közlekedést illeti, e tekintetben az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet18, az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet19 és a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet20 már jelenleg is tartalmazza a megkülönböztetés általánosabb tiltásait, amelyek vonatkoznak valamennyi olyan megkülönböztető gyakorlatra, amelyet a jelen rendelet orvosolni próbál. Emellett a tervek szerint a közeljövőben megtörténik az 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21 ennek megfelelő módosítása. Az egészségügyi szolgáltatások tekintetében a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv21a már most is kimondja, hogy a más tagállambeli betegeket állampolgárságuk alapján nem érheti hátrányos megkülönböztetés. Ennek következtében, valamint az uniós vívmányokkal való összhang biztosítása érdekében a többek között az audiovizuális, pénzügyi, elektronikus hírközlési, közlekedési és egészségügyi téren nyújtott szolgáltatások egyelőre nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

__________________

__________________

 

17a Javaslat az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) - COM(2016)0590.

18 Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).

19 tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 334., 2010.12.17., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 1177/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 334., 2010.12.17., 1. o.).

20 Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16. az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.).

21 vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.).

 

21a Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről (HL L 88., 2011.4.4., 45. o.).

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  E rendelkezés nem érinti az adózási szabályokat, mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) az adózási kérdések vonatkozásában uniós szinten különleges fellépési alapot ír elő.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet22 szerint olyan szerződés esetében, amely egy fogyasztó és egy olyan szakmai tevékenységet folytató személy között jött létre, aki üzleti vagy szakmai tevékenységét a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti országban folytatja, vagy ilyen jellegű tevékenységei bármilyen módon ebbe az országba vagy az ezen országot is magában foglaló országokba irányulnak, a szerződésre alkalmazandó jog megválasztása nem eredményezheti azt, hogy a fogyasztót megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti országban alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni. Az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet23 értelmében az olyan szerződés ügyében, amely a fogyasztó és egy olyan szakmai tevékenységet folytató személy között jött létre, aki a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat, vagy akinek ilyen tevékenysége bármilyen módon az említett tagállamra, illetve több állam között az említett tagállamra is irányul, a fogyasztó a másik szerződő fél ellen akár annak a tagállamnak a bíróságai előtt is indíthat eljárást, ahol a lakóhelye van, míg a fogyasztó ellen a másik szerződő fél kizárólag a fogyasztó lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást.

törölve

__________________

 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).

 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

 

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  E rendelet nem érintheti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós jogi aktusokat, különösen az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet25 szerződéses kötelezettségekre és joghatóságra alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen jogi aktusok és rendelkezések egyedi esetekben történő alkalmazását. Pusztán az a tény, hogy egy kereskedő e rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a vevő tagállamára.

(10)  E rendelet nem érintheti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozóan alkalmazandó uniós jogi aktusokat, különösen az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet25 szerződéses kötelezettségekre és joghatóságra alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen jogi aktusok és rendelkezések egyedi esetekben történő alkalmazását. Az e rendelet rendelkezéseinek való puszta megfelelés nem tekintendő arra mutató jelnek, hogy a kereskedő tevékenységeit a fogyasztó tagállamára irányítja. Mindenekelőtt, ha egy kereskedő a 3., 4. és 5. cikk szerint eljárva nem tiltja le vagy korlátozza a fogyasztók hozzáférését az online interfészéhez, nem irányítja át a fogyasztókat online interfésze olyan változatára, amely eltér attól az online interfésztől, amelyhez a fogyasztó eredetileg szándékozott hozzáférni, függetlenül a fogyasztó állampolgárságától vagy lakóhelyétől, illetve nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket az e rendeletben meghatározott esetekben, vagy a kereskedő megkülönböztetésmentesen elfogad más tagállamban kibocsátott fizetési eszközöket, akkor csupán a fentiek alapján nem tekinthető úgy, hogy a kereskedő a tevékenységét arra a tagállamra irányítja, amelyben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye vagy lakóhelye található. Továbbá akkor sem tekinthető úgy, hogy a kereskedő a tevékenységét arra a tagállamra irányítja, amelyben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye vagy lakóhelye található, ha az e rendeletnek megfelelően eljáró kereskedő megteszi az ahhoz szükséges észszerűen elvárt, a fogyasztó által kért vagy jogszabályok által előírt lépéseket, hogy a fogyasztót ellássa a szükséges információkkal és tanácsokkal, közvetlenül vagy közvetetten összekapcsolva őt olyan harmadik felekkel, akik meg tudják adni számára a kívánt segítséget.

__________________

__________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Azok a megkülönböztető gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván orvosolni, jellemzően azon, a nagyközönség számára elérhető általános feltételek és információk révén valósulnak meg, amelyek az érintett kereskedő által vagy nevében kerülnek meghatározásra és alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfeltételei. Ezek az általános feltételek tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő által vagy nevében többféle módon elérhetővé tehetők a nagyközönség számára, például a hirdetésekben, weboldalakon és a szerződéskötést megelőző vagy szerződéses dokumentumokban található információ formájában. A kereskedő és a vevő között közvetlenül megkötött, egyedileg megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés hiányában e feltételek érvényesek. E rendelet alkalmazásában a kereskedő és a vevők között egyedileg megtárgyalt feltételek nem tekintendők általános hozzáférési feltételeknek.

(11)  Azok a megkülönböztető gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván orvosolni, jellemzően azon, a nagyközönség számára elérhető általános feltételek és információk révén valósulnak meg, amelyek az érintett kereskedő által vagy nevében kerülnek meghatározásra és alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfeltételei. Ezek az általános feltételek tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő által vagy nevében többféle módon kerülnek közzétételre a nagyközönség számára, például hirdetésekben vagy weboldalakon, vagy részét képezhetik a szerződéskötést megelőző vagy szerződéses dokumentumokban található információnak. A kereskedő és a fogyasztó között egyedileg megtárgyalt szerződéses feltételek hiányában e feltételek érvényesek. E rendelet alkalmazásában a kereskedő és a fogyasztók között egyedileg megtárgyalt feltételek nem tekintendők általános hozzáférési feltételeknek. Mindazonáltal az egyedileg megtárgyalt szerződéses feltételek, vagy egyedi megállapodás keretében elfogadott jogok és kötelezettségek nem eredményezhetnek olyan területi alapú tartalomkorlátozást vagy más, indokolatlan megkülönböztetési módot, amelynek felszámolása e rendelet célja.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  E rendelet alkalmazásában a vevőként eljáró fogyasztókat és vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni az állampolgárságon, lakóhelyen vagy székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E védelem azonban nem terjesztendő ki azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy szolgáltatást viszonteladás céljából vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a vállalkozások által vállalatközi viszonylatban széles körben használt forgalmazási rendszerekre (például a kizárólagos és szelektív forgalmazásra), amely általában lehetővé teszi a gyártók számára, hogy – a versenyszabályoknak való megfelelés mellett – kiválasszák kiskereskedőiket.

(12)  A fogyasztókat meg kell védeni az állampolgárságon, lakóhelyen vagy az ideiglenes tartózkodási helyen alapuló megkülönböztetéstől. Kettős célú szerződések esetében azonban, amelyeknél a szerződést részben a személy szakmájához kapcsolódó, részben pedig azon kívül eső célból kötik, és a kereskedelmi cél annyira korlátozott, hogy a szerződés egésze szempontjából nem elsődleges, az adott személy szintén fogyasztónak tekintendő.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy a vevők jobban hozzáférhessenek a belső piacon az áruk értékesítésére és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó információkhoz, valamint az átláthatóság (többek között az árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése érdekében a kereskedők sem technológiai eszközökkel, sem más módon nem akadályozhatják meg, hogy a vevők állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy székhelyüktől függetlenül, teljeskörűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek az online interfészekhez. E technológiai eszközök különösen azokat a technológiákat foglalják magukban, amelyek alkalmazásával megállapítható a vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az IP-cím, a valamely globális navigációs műholdrendszerből nyert koordináták vagy a fizetési művelethez kapcsolódó adatok alapján történő meghatározását. Azonban az online interfészekhez való hozzáférés kapcsán megvalósuló megkülönböztetés tilalma nem értelmezendő úgy, hogy kötelezi a kereskedőt arra, hogy a vevőkkel folytatott kereskedelmi műveletekben vegyen részt.

(14)  Annak érdekében, hogy a fogyasztók jobban hozzáférhessenek a belső piacon az áruk értékesítésére és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó információkhoz, valamint az átláthatóság (többek között az árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése érdekében a kereskedők és az online piacterek sem technológiai eszközökkel, sem más módon nem akadályozhatják meg, hogy a fogyasztók állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy ideiglenes tartózkodási helyüktől függetlenül, teljes körűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek az online interfészekhez. Az online interfészekhez való teljes körű és egyenlő, mobilalkalmazás formájában történő hozzáférésnek magában kell foglalnia annak lehetőségét, hogy a fogyasztó letöltse a kereskedő által egy vagy több tagállamban működtetett mobilalkalmazás bármely verzióját és hozzáférjen ahhoz. Az ilyen hozzáférést megakadályozó technológiai eszközök különösen azokat a technológiákat foglalják magukban, amelyek alkalmazásával megállapítható a fogyasztó fizikai tartózkodási helye, beleértve ennek a helynek az IP-cím, a valamely globális navigációs műholdrendszerből nyert koordináták vagy a fizetési művelethez kapcsolódó adatok alapján történő meghatározását. Azonban az online interfészekhez való hozzáférés kapcsán megvalósuló megkülönböztetés tilalma nem értelmezendő úgy, hogy kötelezi a kereskedőt arra, hogy a fogyasztókkal folytatott kereskedelmi műveletekben vegyen részt.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A fogyasztókkal szembeni egyenlő bánásmód biztosítása és a gyakorlatban a megkülönböztetés elkerülése érdekében a kereskedők weboldalait, mobilalkalmazásait és minden egyéb interfészét úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegyék az űrlapokon a kereskedő tagállamától eltérő tagállamból történő adatbevitelt. Elsősorban a weboldalakon lehetővé kell tenni címek, telefonszámok, nemzetközi előhívó számok, bankszámlaszámok – IBAN és SWIFT kódokat is beleértve –, valamint minden egyéb olyan adat bevitelét a kereskedő tagállamától eltérő tagállamból, amely a kereskedő online interfészén egy megrendelés leadásához szükséges. Nem engedhető meg, hogy a fogyasztótól a rendeléshez más eszközök használatát követeljék meg, úgymint e-mailt vagy telefont, amennyiben nem ez az elsődleges rendelési mód e rendelések leadásánál minden fogyasztó számára, ideértve a kereskedő tagállama szerinti fogyasztókat is.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Bizonyos kereskedők online interfészeik különböző verzióit használják arra, hogy a vevőket a különböző tagállamokban megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül átirányítsák az online interfész egyik verziójáról valamely másik verziójára. A vevő számára mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az online interfész valamennyi verziójának.

(15)  Egyes kereskedők online interfészeik különböző verzióival rendelkeznek annak érdekében, hogy a fogyasztókat a különböző tagállamokban megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a fogyasztót kifejezett hozzájárulása nélkül átirányítsák az online interfész egyik verziójáról valamely másik verziójára. A kereskedőket nem lehet arra kötelezni, hogy a fogyasztó kifejezett beleegyezését kérjék minden olyan alkalommal, amikor ugyanazon fogyasztó felkeresi ugyanazt az online interfészt. Ha a fogyasztó már kifejezett belegyezését adta, azt érvényesnek kell tekinteni minden további olyan alkalommal, amikor ugyanazon fogyasztó ugyanarra az online interfészre látogat. A fogyasztó számára mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az online interfész valamennyi verziójának.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Bizonyos esetekben, az uniós jogszabályoknak való megfelelés vagy a tagállami jogszabályoknak az uniós jog szerinti megfelelésének biztosítása érdekében szükséges lehet a hozzáférés letiltása, korlátozása vagy a vevő beleegyezése nélkül az online interfész másik verziójára történő átirányítás, a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt,. E jogszabályok korlátozhatják a vevők bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférését, például azzal, hogy bizonyos tagállamokban tiltják egy adott tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen okok miatt szükséges, a kereskedők nem akadályozhatók abban, hogy ezeknek az előírásoknak megfeleljenek, és így engedélyezni kell számukra bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők valamely online interfészhez való hozzáférésének letiltását vagy korlátozását, vagy az átirányítást.

(16)  Bizonyos esetekben, az uniós jogszabályoknak való megfelelés vagy az uniós jog szerinti tagállami jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében szükséges lehet a hozzáférés letiltása, korlátozása vagy a fogyasztó beleegyezése nélkül az online interfész másik verziójára történő átirányítás, a fogyasztó állampolgárságával, lakóhelyével vagy ideiglenes tartózkodási helyével kapcsolatos okok miatt. E jogszabályok korlátozhatják a fogyasztók bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférését, például azzal, hogy bizonyos tagállamokban tiltják egy adott tartalom megjelenítését. A kereskedőket nem szabad megakadályozni abban, hogy ezeknek az előírásoknak megfeleljenek, és így engedélyezni kell számukra fogyasztók bizonyos csoportjai vagy bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók valamely online interfészhez való hozzáférésének letiltását vagy korlátozását, vagy az átirányítást, amennyiben ilyen okok miatt szükséges lehet.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Számos konkrét helyzetben az általános hozzáférési feltételeinek alkalmazása terén a vevőkkel szemben alkalmazott bánásmódban objektív módon nem indokolható semmilyen különbség, ideértve az áruk értékesítésének vagy a szolgáltatások nyújtásának egyértelmű elutasítását a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján. Ezekben a helyzetekben minden ilyen jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és így a vevőknek jogosultnak kell lenniük arra, hogy – az ebben a rendeletben megállapított különleges feltételek mellett – a helyi vevőkkel megegyező feltételek mellett bonyolíthassanak kereskedelmi műveleteket, továbbá hogy állampolgárságtól, lakóhelytől vagy székhelytől függetlenül teljeskörűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek a különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. Tehát a kereskedőknek szükség esetén intézkedniük kell a megkülönböztetés e tilalmának való megfelelés érdekében, amennyiben az ilyen intézkedés hiányában az érintett vevőt kizárnák az ilyen teljeskörű és azonos feltételekkel történő hozzáférésből. Azonban az ezekben a helyzetekben alkalmazandó tilalom nem úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem irányíthatják tevékenységeiket célzott ajánlatokkal és eltérő feltételekkel különböző tagállamokra vagy bizonyos vevői csoportokra (ideértve országspecifikus online interfészek létrehozását is).

(17)  Számos konkrét helyzetben az általános hozzáférési feltételek révén a fogyasztókkal szemben a fogyasztó állampolgársága, lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye alapján alkalmazott eltérő bánásmód – ideértve az áruk értékesítésének vagy a szolgáltatások nyújtásának nyílt megtagadását – nem támasztható alá objektív indokokkal. Ezekben a helyzetekben minden ilyen jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és így a fogyasztóknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy – az ebben a rendeletben megállapított különös feltételek mellett – a helyi fogyasztókkal megegyező feltételek mellett bonyolíthassanak kereskedelmi ügyleteket, továbbá hogy állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy ideiglenes tartózkodási helyüktől függetlenül teljes körűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek a különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. Tehát a kereskedőknek szükség esetén intézkedéseket kell tenniük a megkülönböztetés e tilalmának való megfelelés biztosítása érdekében. Azonban az ezekben a helyzetekben alkalmazandó tilalom nem úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem irányíthatják tevékenységeiket célzott ajánlatokkal és eltérő általános hozzáférési feltételekkel különböző tagállamokra vagy fogyasztók bizonyos csoportjaira (beleértve az eltérő árakat tartalmazó, országspecifikus online interfészek létrehozását is).

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az ilyen helyzetek sorában az első az, amikor a kereskedő áruk értékesítését végzi, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a vevő lakóhelye szerinti tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az árukat pontosan ugyanazon feltételek mellett – ideértve az árakat és az áruk kiszállításának feltételeit – vásárolhassa meg, mint a kereskedő tagállamában lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az adott tagállamban kell átvennie az árut, vagy valamely másik tagállamban, amelybe a kereskedő szállít. Ebben az esetben nincs szükség a vevő tagállamában a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos nyilvántartásba történő felvételre, valamint az áru határokon átnyúló kiszállításának megszervezésére.

(18)  Az ilyen helyzetek sorában az első az, amikor a kereskedő árukat értékesít, és a kereskedő által vagy nevében nem kerül sor ezen áruk határokon átnyúló szállítására a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamba. Ehelyett a kereskedő olyan tagállamban lévő helyre kínálja az adott áruk kiszállítását, amely eltér a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamtól, beleértve azt a lehetőséget is, hogy az áruk átvételére a fogyasztó és a kereskedő megállapodása szerinti helyen kerül sor. Ebben a helyzetben a fogyasztó számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az árukat pontosan ugyanazon feltételek mellett – beleértve az árfeltételeket és az áruk kiszállításának feltételeit – vásárolhassa meg, mint az abban a tagállamban lakóhellyel rendelkező hasonló fogyasztók, amelybe az árukat kiszállítják vagy amelyben az árukat átveszik. Ez jelentheti azt, hogy a külföldi fogyasztónak az adott tagállamban kell átvennie az árut, vagy valamely másik tagállamban, amelybe a kereskedő szállít, vagy saját eszközeivel kell megoldania a határon átnyúló áruszállítást. Ebben az esetben a 2006/112/EK tanácsi irányelvvel összhangban nincs szükség a fogyasztó tagállamában a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos nyilvántartásba történő felvételre.

 

___________________

 

1a A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  A harmadik helyzet az, amelyben a fogyasztó olyan elektronikusan nyújtott szolgáltatást vesz igénybe, amely fő jellemzője az, hogy hozzáférést biztosít szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy más, védett tartalmakhoz – pl. e-könyvek, zene, játékok, szoftverek –, feltéve, hogy a kereskedő jogosult vagy engedélyt szerzett az ilyen tartalom érintett területeken történő felhasználására. Ebben az esetben sincs szükség fizikai szállításra, mivel a szolgáltatásnyújtás elektronikus úton történik. A 282/2011/EU végrehajtási rendeletben előírt, a szűkített egyablakos héaügyintézésre (MOSS) vonatkozó szabályok értelmében a kereskedő egyszerűsített módon vallhatja be és fizetheti meg a héát.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Végezetül, abban az esetben, ha a kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatásokat a vevő a kereskedő üzlethelyiségében vagy a kereskedő által kiválasztott helyszínen veszi igénybe a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, az e kritériumok alapján eltérő általános hozzáférési feltételek alkalmazása szintén nem indokolható. Ilyen helyzet lehet például adott esetben az olyan szolgáltatások nyújtása, mint például szállodai elhelyezés, sportesemények, autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy szabadidőparkokba szóló érvényes belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán nyilvántartásba vetetnie magát, valamint nem kell megszerveznie a termékek határokon átnyúló kiszállítását.

(20)  Végezetül, abban az esetben, ha a kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatásokat a fogyasztó a kereskedő olyan üzlethelyiségében vagy olyan helyszínen veszi igénybe, amely nem a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban található, az állampolgárság, a fogyasztó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye alapján eltérő általános hozzáférési feltételek alkalmazása szintén nem indokolható. Ilyen helyzet lehet például adott esetben az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások kivételével olyan szolgáltatások nyújtása, mint például szállodai elhelyezés, sportesemények, autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy szabadidőparkokba szóló érvényes belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán nyilvántartásba vetetnie magát.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  E helyzetek mindegyikében – az 593/2008/EK rendelet és a 1215/2012/EU rendelet szerződéses kötelezettségekre és joghatóságra alkalmazandó rendelkezései értelmében – amennyiben a kereskedő nem a vevő tagállamában folytatja tevékenységeit, valamint nem is e tagállamra irányítja azokat, vagy amennyiben a vevő nem fogyasztó, az e rendeletnek való megfelelés nem jelent további költségeket a kereskedő számára a joghatósághoz vagy az alkalmazandó jogban fennálló különbségekhez kapcsolódóan. Ezzel szemben, ha a kereskedő a vevő tagállamában folytatja tevékenységeit vagy e tagállamra irányítja azokat, akkor kinyilvánította azon szándékát, hogy az adott tagállamban lévő vevőkkel kereskedelmi kapcsolatokat kíván kialakítani, így számolnia kell ezekkel a költségekkel.

(21)  E helyzetek mindegyikében – az 593/2008/EK rendelet és az 1215/2012/EU rendelet szerződéses kötelezettségekre és joghatóságra alkalmazandó rendelkezései értelmében – amennyiben a kereskedő nem a fogyasztó tagállamában folytatja tevékenységeit, valamint nem is e tagállamra irányítja azokat, az e rendeletnek való megfelelés nem jelent további költségeket a kereskedő számára a joghatósághoz vagy az alkalmazandó jogban fennálló különbségekhez kapcsolódóan.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Mindezen helyzetekben a hozzáférésre vonatkozó általános feltételeknek meg kell felelniük azon tagállam jogszabályainak és szabályozásának, amelyben a kereskedő tevékenységét folytatja, vagy amelyre azt irányítja. A kereskedőnek nem kell biztosítania, hogy a hozzáférés általános feltételei megfeleljenek az olyan fogyasztók lakóhelye szerinti tagállam jogszabályainak és szabályozásának, vagy nyelvhasználatának, akik számára a kereskedő nem szándékozik értékesíteni.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b)  Önmagában valamely nyelvnek a kereskedő online felületén való használata alapján nem állapítható meg, hogy a kereskedő egy másik tagállam fogyasztóinak kíván értékesíteni.

Indokolás

Az általános üzleti feltételeknek tartalmazniuk kell ugyan a kereskedő által megcélzott piacot, kétség esetén azonban nem szabad egyedül abból kiindulni, hogy a kereskedő valamely másik tagállambeli vevőket szólított meg, amelyben az adott nyelvet használják.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21c)  Az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a szerint amennyiben a fogyasztási cikk nem felel meg a szerződésnek, a fogyasztónak joga van az eladótól az áru kijavítását vagy cseréjét kérni, mindkét esetben térítésmentesen, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan. Az említett irányelv a kereskedő által viselendő költségek mértékét a fogyasztási cikk szerződésszerű állapotának helyreállításához szükséges költségekre korlátozza. Ezenfelül az említett irányelv bizonyos körülmények esetén nem zárja ki azt sem, hogy szükség esetén a fogyasztónak a javítás vagy a csere költségeinek megtérítésére vonatkozó joga a fogyasztási cikk hibátlan állapotbeli értékével és a hiba jelentőségével arányos összegre korlátozódjon. Adott esetben a szerződéskötés előtti tájékoztatás szabályaira, a nyelvi követelményekre, az elállási jogra, annak gyakorlására és joghatásaira, a szállításra, valamint a kockázat átszállására a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1b alkalmazandó. Az irányelv meghatározza többek között, hogy távollévők között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől való elállás esetén mely költségeket kell a fogyasztónak, illetve a kereskedőnek viselnie. E rendelet alkalmazása nem érintheti az 1999/44/EK és a 2011/83/EU irányelveket.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól (HL L 171., 1999.7.7., 12. o.).

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304, 2011.11.22., 64. o.).

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 XII. címének I. fejezetében előírt különös szabályozás hatálya alá tartozó kereskedőknek nem kell héát fizetniük. Az ilyen kereskedők elektronikus úton nyújtott szolgáltatások biztosításakor csak abban az esetben lehetne megtiltani, hogy a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok alapján eltérő általános hozzáférési feltételeket alkalmazzanak, ha felvetetik cégüket a másik tagállam héanyilvántartásába, ami többletköltségekkel járna, illetve az érintett vállalkozások méretét és jellegét figyelembe véve aránytalan terheket róhat a kereskedőkre. Ezért az említett rendszer alkalmazási idejére ezeket a kereskedőket mentesíteni kell a e tilalom alól.

(22)  A 2006/112/EK irányelv XII. címének I. fejezetében meghatározott különös szabályozás hatálya alá tartozó kereskedőknek nem kell héát fizetniük a letelepedésük helye szerinti tagállamban. Az ilyen kereskedőknek elektronikus úton nyújtott szolgáltatások biztosításakor csak abban az esetben lehetne megtiltani, hogy a fogyasztó állampolgárságával, lakóhelyével vagy ideiglenes tartózkodási helyével kapcsolatos okok alapján eltérő általános hozzáférési feltételeket alkalmazzanak, ha felvetetik cégüket a másik tagállam héanyilvántartásába, ami többletköltségekkel járna, illetve az érintett vállalkozások méretét és jellegét figyelembe véve aránytalan terheket róhat a kereskedőkre. Ezért az említett rendszer alkalmazási idejére ezeket a kereskedőket mentesíteni kell a e tilalom alól.

__________________

 

27A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11. 1–118. o.)

 

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az eddig ismertetett helyzetek közül előfordulhat olyan eset, amikor – az uniós jogban vagy a tagállami jogban az uniós jognak megfelelő specifikus tilalom vagy követelmény teljesülése érdekében – a kereskedő a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt nem értékesítheti árut vagy nem nyújthat szolgáltatásat bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők részére. Előfordulhat olyan eset is, amikor egy tagállami jogszabály – az uniós joggal összhangban – a könyvek árképzésére vonatkozóan a kereskedőknek előírja bizonyos szabályok tiszteletben tartását. A kereskedők nem akadályozhatók abban, hogy e jogszabályoknak a szükséges mértékben megfeleljenek.

(23)  Az eddig ismertetett helyzetek közül előfordulhat olyan eset, amikor – az uniós jogban vagy az uniós jognak megfelelő tagállami jogban szereplő specifikus tilalom vagy követelmény teljesülése érdekében – a kereskedő a fogyasztó állampolgárságával, lakóhelyével vagy ideiglenes tartózkodási helyével kapcsolatos okok miatt nem értékesíthet árut vagy nem nyújthat szolgáltatást fogyasztók bizonyos csoportjai vagy bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók részére. Előfordulhat olyan eset is, amikor egy tagállami jogszabály – az uniós joggal összhangban – a könyvek árképzésére vonatkozóan a kereskedőknek előírja bizonyos szabályok tiszteletben tartását. Emellett a tagállamok jogszabályai megkövetelhetik, hogy az elektronikus úton szolgáltatott kiadványokra ugyanolyan kedvezményes héa vonatkozzon, mint a fizikai adathordozón közzétett kiadványokra, a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatban1a foglaltaknak megfelelően. A kereskedők nem akadályozhatók abban, hogy e jogszabályoknak a szükséges mértékben megfeleljenek.

 

__________________

 

1a COM(2016)0758.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az uniós jog értelmében a kereskedők elvben szabadon dönthetnek arról, hogy milyen fizetési módokat kívánnak elfogadni, beleértve a fizetésieszköz-márkákat is. Azonban miután e választás – a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, a kereskedő részéről nem indokolt az Unión belül a vevők megkülönböztetése bizonyos kereskedelmi műveletek elutasításával vagy azáltal, hogy a kereskedő a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt más formában alkalmaz bizonyos eltérő fizetési feltételeket. Ebben a sajátos összefüggésben kifejezetten tiltani kell az Unión belül a fizetési számla helye, a pénzforgalmi szolgáltató székhelye vagy a fizetési eszköz kibocsátásának helye szerinti indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot. Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 260/2012/EU rendelet jelenleg is tiltja a kedvezményezettek számára – ideértve a kereskedőket is – annak megkövetelését, hogy az euróban történő fizetés elfogadásához a bankszámlának egy bizonyos tagállamban kell léteznie.

(24)  Az uniós jog értelmében a kereskedők elvben szabadon dönthetnek arról, hogy milyen fizetési módokat kívánnak elfogadni. Az (EU) 2015/751 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a és az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1b megfelelően a bizonyos fizetési márkájú és kategóriájú kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket elfogadó kiskereskedők nem kötelesek az azonos kategóriájú, de eltérő márkájú, vagy az azonos márkájú, de eltérő kategóriájú kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket elfogadni. Azonban miután e választás – a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, a kereskedők nem különböztethetik meg az Unión belül a fogyasztókat bizonyos kereskedelmi ügyletek megtagadása révén vagy azáltal, hogy a kereskedő a fogyasztó állampolgárságával, lakóhelyével vagy ideiglenes tartózkodási helyével kapcsolatos okok miatt más formában alkalmaz bizonyos eltérő fizetési feltételeket. Ebben a sajátos összefüggésben hasonlóképpen kifejezetten tiltani kell az Unión belül a fizetési számla helye, a pénzforgalmi szolgáltató székhelye vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátásának helye szerinti indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot is. Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1c már most is tiltja a kereskedők számára annak megkövetelését, hogy az euróban történő fizetés elfogadásához a bankszámla egy bizonyos tagállamban legyen található.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/751 rendelete (2015. április 29.) a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól (HL L 123., 2015.5.19., 1. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22. o.).

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A 2015/2366/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv28 szigorú biztonsági követelményeket vezetett be az elektronikus fizetések kezdeményezése és feldolgozása terén, amely csökkentette a csalások kockázatát mind az új, mind a hagyományos fizetések – különös tekintettel az online fizetésekre – tekintetében. A pénzforgalmi szolgáltatóknak úgynevezett „szigorú ügyfél-azonosítási eljárást” kell alkalmazniuk, amely során hitelesítik a pénzforgalmi szolgáltatás vagy fizetési művelet igénybe vevőjének személyazonosságát. A távoli műveletek, mint például az online fizetések esetében még szigorúbb biztonsági követelmények vannak érvényben, előírás a fizetési művelet összegére és a kedvezményezett pénzforgalmi számlájára mutató dinamikus link feltüntetése, amely még nagyobb védelmet biztosít a felhasználó számára, és a hibák vagy csalási kísérletek esetén minimálisra csökkenti a kockázatokat. A fenti intézkedések jóvoltából a nemzeti és a határokon átnyúló vásárlások esetében a fizetési csalás kockázatának mértéke megegyezik, ezáltal a vásárlás határokon átnyúló jellegével nem indokolható semmilyen Unión belüli kereskedelmi ügylet visszautasítása vagy megkülönböztetése.

(25)  A 2015/2366/EU irányelv szigorú biztonsági követelményeket vezetett be az elektronikus fizetések kezdeményezése és feldolgozása terén, amely csökkentette a csalások kockázatát mind az új, mind a hagyományos fizetések – különös tekintettel az online fizetésekre – tekintetében. A pénzforgalmi szolgáltatóknak úgynevezett „erős ügyfél-hitelesítést” kell alkalmazniuk, amely során hitelesítik a pénzforgalmi szolgáltatás vagy fizetési művelet igénybe vevőjének személyazonosságát. A távoli műveletek, mint például az online fizetések esetében még szigorúbb biztonsági követelmények vannak érvényben, előírás a fizetési művelet összegére és a kedvezményezett pénzforgalmi számlájára mutató dinamikus link feltüntetése, amely még nagyobb védelmet biztosít a felhasználó számára, és a hibák vagy csalási kísérletek esetén minimálisra csökkenti a kockázatokat. A fenti intézkedések jóvoltából a határokon átnyúló vásárlások esetében a fizetési csalás kockázatának mértéke jelentősen csökkent. Mindazonáltal a beszedések esetében, amikor a kereskedő nem tudja kellőképpen felmérni a fogyasztó hitelképességét vagy ehhez egy új, vagy módosított szerződésre lenne szükség a fizetési megoldások szolgáltatóival, a kereskedő számára lehetővé kell tenni, hogy előlegfizetést kérjen SEPA-átutalás útján az áru feladása vagy a szolgáltatás nyújtása előtt. Az eltérő bánásmód azokban az esetekben indokolt, amikor a kereskedőnek nem áll rendelkezésére más eszköz a fogyasztó hitelképességének az ellenőrzésére.

__________________

 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35–127. o.).

 

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  E rendelet nem érintheti a versenyre vonatkozó szabályok, különösen az EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazását. Azok a szerződések, amelyek a kereskedőket arra kötelezik, hogy bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők vonatkozásában ne vegyenek részt a Bizottság 330/2010/EU rendeletének29 értelmében vett passzív értékesítésben, általában versenykorlátozásnak tekinthetők, és általánosságban véve nem mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalom alól. E szerződések, ha nem is tartoznak – e rendelet alkalmazásával összefüggésben – az EUMSZ 101. cikkében foglalt tilalom hatálya alá, megzavarják a belső piac működését, és felhasználhatók az e rendeletben foglalt rendelkezések megkerülésére. Emiatt automatikusan semmissé válnak az ilyen szerződések vonatkozó rendelkezései, valamint a kereskedőket e rendeletet megszegő eljárásra kötelező, a passzív értékesítésről szóló szerződések vonatkozó rendelkezései. Azonban e rendelet – és különösen az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezései – nem befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet értelmében vett aktív értékesítést korlátozó szerződéseket.

(26)  E rendelet nem érintheti a versenyre vonatkozó szabályok, különösen az EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazását. Azok a szerződések, amelyek a kereskedőket arra kötelezik, hogy fogyasztók bizonyos csoportjai vagy bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók vonatkozásában ne vegyenek részt a Bizottság 330/2010/EU rendeletének értelmében vett passzív értékesítésben, általában versenykorlátozásnak tekinthetők, és általánosságban véve nem mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalom alól. Emiatt automatikusan semmissé válnak az ilyen szerződések passzív értékesítésről szóló, a kereskedőket e rendeletet sértő eljárásra kötelező, vonatkozó rendelkezései. Azonban e rendelet – és különösen az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezései – nem befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet értelmében vett aktív értékesítést korlátozó szerződéseket.

__________________

__________________

29 Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 102., 2010.4.23., 1. o.).

29 Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 102., 2010.4.23., 1. o.).

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A tagállamoknak kijelölnek egy vagy több olyan szervet, amelynek vagy amelyeknek feladata az e rendeletben foglalt rendelkezések betartásának nyomon követése és biztosítása érdekében tett hatékony fellépés. A tagállamoknak e rendelet megsértése esetén biztosítaniuk kell, hogy a kereskedők hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal sújthatók.

(27)  A tagállamok kijelölnek egy vagy több olyan felelős szervet, amely rendelkezik a szükséges hatáskörrel az e rendeletben foglalt rendelkezések betartásának nyomon követése és biztosítása érdekében tett hatékony fellépéshez. A tagállamoknak e rendelet megsértése esetén biztosítaniuk kell, hogy a kereskedőkkel szemben hatékony, arányos és visszatartó erejű intézkedéseket lehessen hozni.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A vevőknek segítséget kell kapniuk az illetékes hatóságoktól, amelyek a vevők és kereskedők között az e rendelet alkalmazásából eredő konfliktusok rendezését segítik, többek között az egységes panasztételi formanyomtatvány révén.

(28)  A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy segítséget kaphassanak olyan illetékes szervektől, amelyek a fogyasztók és kereskedők között az e rendelet alkalmazásából eredő konfliktusok rendezését segítik. E célból a tagállamok ilyen segítségnyújtásért felelős szervként kijelölik többek között, az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a említett online vitarendezési kapcsolattartó pontokat.

 

________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési rendelet) (HL L 165., 2013.6.18., 1. o.)

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Ezt a rendeletet rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség esetén módosításokat kell javasolni. Az első felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tilalomnak az olyan elektronikus úton való szolgáltatások nyújtására való lehetséges kiterjesztésére kell összpontosítania, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az érintett területek vonatkozásában rendelkezik a szükséges jogokkal.

(29)  Ezt a rendeletet rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség esetén módosításokat kell javasolni. Az első felülvizsgálatnak alaposan elemeznie kell a rendelet általános hatását a belső piacra és a határon átnyúló elektronikus kereskedelemre. E felülvizsgálatnak különösen a rendelet hatályának más ágazatokra való lehetséges kiterjesztésére kell összpontosítania. Megfelelően figyelembe kell venni minden ágazat sajátos jellemzőit. Az audiovizuális szolgáltatásokra való kiterjesztés értékelésének olyan árakkal és költségekkel kapcsolatos részletes adatokra kell támaszkodniuk, amelyekkel csak a szolgáltatók rendelkeznek. A szolgáltatóknak ezért az értékelés során együtt kell működniük, hogy megkönnyítsék annak értékelését, hogy az említett szolgáltatásoknak e rendelet hatálya alá vonása a jelenleg használtaknál hatékonyabb üzleti modellek kialakulásához vezetne-e.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az e rendeletben előírt szabályok hatékony végrehajtásának előmozdítása érdekében 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 előírt, az illetékes hatóságok határokon átnyúló együttműködését biztosító mechanizmusoknak e szabályok vonatkozásában is rendelkezésre kell állniuk. Mivel azonban a 2006/2004/EK rendelet kizárólag a fogyasztók érdekeit védő jogszabályokra vonatkozik, ezen intézkedések csak azokban az esetekben állhatnak rendelkezésre, ha a vevő fogyasztónak minősül. A 2006/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(30)  Az e rendeletben előírt szabályok hatékony végrehajtásának előmozdítása érdekében 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 előírt, az illetékes hatóságok határokon átnyúló együttműködését biztosító mechanizmusoknak e szabályok vonatkozásában is rendelkezésre kell állniuk.

__________________

__________________

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. október 27-i 2006/2004/EK rendelete a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL L 364., 2004.12.9., 1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL L 364., 2004.12.9., 1. o.).

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Annak érdekében, hogy lehetővé váljanak olyan, jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások, amelyek a fogyasztók kollektív érdekeit szolgálják a jelen rendelettel ellentétes cselekmények tekintetében és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek31 megfelelően, az említett irányelv módosítására is szükség van, és I. mellékletébe be kell illeszteni az e rendeletre való hivatkozást.

(31)  Annak érdekében, hogy lehetővé váljanak olyan, jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások, amelyek a fogyasztók kollektív érdekeit szolgálják a jelen rendelettel ellentétes cselekmények tekintetében és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek31 megfelelően, az említett irányelv módosítására is szükség van, és I. mellékletébe be kell illeszteni az e rendeletre való hivatkozást. Arra is ösztönözni kell a fogyasztókat, hogy használják ki az online értékesítési vagy szolgáltatási szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségekre vonatkozó, az 524/2013/EU rendeletben meghatározott, bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusokat.

__________________

__________________

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 19-i 2009/22/EK irányelve a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (HL L 110., 2009.5.1., 30. o.)

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 19-i 2009/22/EK irányelve a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (HL L 110., 2009.5.1., 30. o.)

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy ezen a konkrét területen megfelelő vitarendezési eszköz lehet az online vitarendezés.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A kereskedők, a hatóságok és az egyéb érdekelt felek számára elegendő időnek kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy alkalmazkodhassanak e rendelet rendelkezéseihez, valamint hogy garantálhassák azok betartását. Tekintettel az olyan, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások sajátos jellemzőire, amelyek eltérnek azoktól a szolgáltatásoktól, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása –, indokolt, hogy e szolgáltatások nyújtásának tekintetében a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt tilalom alkalmazása későbbi időponttól kezdődjék meg.

törölve

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Annak érdekében, hogy megvalósuljon a vevők állampolgárságán, lakóhelyén vagy székhelyé alapuló közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés elleni hatékony fellépés, indokolt rendeletet elfogadni, amely közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Erre annak biztosításához van szükség, hogy a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályokat egységesen alkalmazzák az egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek hatályba. Csak a rendelet garantál olyan mértékű egyértelműséget, egységességet és jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, hogy a vevők teljes körűen kihasználhassák az e szabályok biztosította előnyöket.

(33)  Annak érdekében, hogy megvalósuljon a fogyasztók állampolgárságán, lakóhelyén vagy ideiglenes tartózkodási helyén alapuló közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés elleni hatékony fellépés célja, helyénvaló rendeletet elfogadni, amely közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Erre annak biztosításához van szükség, hogy a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályokat egységesen alkalmazzák az egész Unióban, és azok egy időben lépjenek hatályba. Csak a rendelet garantál olyan mértékű egyértelműséget, egységességet és jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, hogy a fogyasztók teljes körűen kihasználhassák az e szabályok biztosította előnyöket.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen az Unión belül a kereskedőkkel folytatott kereskedelmi műveletek terén a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés (ideértve a területi alapú tartalomkorlátozás) megakadályozását – a tagállamok a probléma határokon átnyúló jellege és a jelenleg érvényben lévő jogi keret bizonytalanságai miatt nem tudják kielégítően megvalósítani, viszont e cél a probléma mértéke és a belső piacon belül a kereskedelemre gyakorolt potenciális hatása miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az EU intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(34)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen az Unión belül a kereskedőkkel folytatott kereskedelmi műveletek terén a fogyasztó állampolgársága, lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye alapján történő megkülönböztetés (ideértve a területi alapú tartalomkorlátozás) megakadályozását – a tagállamok a probléma határokon átnyúló jellege és a jelenleg érvényben lévő jogi keret bizonytalanságai miatt nem tudják kielégítően megvalósítani, viszont e cél a probléma mértéke és a belső piacon belül a kereskedelemre gyakorolt potenciális hatása miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az EU intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez a rendelet különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája 16. és 17. cikkének teljes körű tiszteletben tartását szorgalmazza,

(35)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez a rendelet különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája 11. cikkének (a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadsága), 16. cikkének (a vállalkozás szabadsága), 17. cikkének (a tulajdonhoz való jog) és 38. cikkének (fogyasztóvédelem) teljes körű tiszteletben tartását kívánja biztosítani,

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1 cikk

1 cikk

Célkitűzés és hatály

Tárgy

(1)  E rendelet célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása a közvetlenül vagy közvetve a vevők állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés megakadályozása révén.

E rendelet célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása a közvetlenül vagy közvetve a fogyasztók állampolgársága, lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye alapján történő megkülönböztetés megakadályozása révén, valamint a 2006/123/EK irányelv 20. cikkének további kiegészítése.

(2)  E rendelet a következő helyzetekre vonatkozik:

 

a)  amennyiben a kereskedő árut értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban;

 

b)  amennyiben a kereskedő árut értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamban, azonban a vevő valamely másik tagállam állampolgára;

 

c)  amennyiben a kereskedő árut értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz kísérletet valamely tagállamban, amelynek területén a vevő ideiglenesen található, de amelyben a vevő nem rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.

 

(3)  E rendelet nem vonatkozik a 2006/123/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésében hivatkozott tevékenységekre.

 

(4)  E rendelkezés nem érinti az adózásra alkalmazandó szabályokat.

 

(5)  E rendelkezés nem érinti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós jogszabályokat. Az e rendeletnek való megfelelés nem jelenti azt, hogy a kereskedő olyan tagállamra irányítja tevékenységét, amely tagállamban a vevő az 593/2008/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében és az 1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében vett szokásos tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkezik.

 

(6)  E rendelet rendelkezései és a 2006/123/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezések közötti ellentmondás esetén e rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Hatály

 

(1)  E rendelet nem alkalmazandó azokra a tisztán belföldi helyzetekre, amikor az ügylet összes releváns eleme egyetlen tagállamra korlátozódik.

 

(2)  E rendelet nem vonatkozik a 2006/123/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésében hivatkozott tevékenységekre.

 

(3)  E rendelet nem érinti az adózásra alkalmazandó szabályokat.

 

(4)  E rendelet rendelkezései és a 2006/123/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezések közötti ellentmondás esetén e rendelet rendelkezései az irányadók.

 

(5)  E rendelet nem érinti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozóan alkalmazandó uniós jogot. Az e rendeletnek való megfelelés nem jelenti azt, hogy a kereskedő olyan tagállamra irányítja tevékenységét, amely tagállamban a vevő az 593/2008/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében és az 1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében vett szokásos tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkezik. Mindenekelőtt, ha egy kereskedő a 3., 4. és 5. cikk szerint eljárva nem tiltja le vagy korlátozza a fogyasztók hozzáférését az online interfészéhez, nem irányítja át a fogyasztókat online interfésze olyan változatára, amely eltér attól az online interfésztől, amelyhez a fogyasztó eredetileg szándékozott hozzáférni, függetlenül a fogyasztó állampolgárságától vagy lakóhelyétől, illetve nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket az e rendeletben meghatározott esetekben, vagy a kereskedő megkülönböztetésmentesen elfogad más tagállamban kibocsátott fizetési eszközöket, akkor nem tekinthető úgy csupán a fentiek alapján, hogy a kereskedő a tevékenységét arra a tagállamra irányítja, amelyben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye vagy lakóhelye található.

 

Továbbá akkor sem tekinthető úgy, hogy a kereskedő a tevékenységét arra a tagállamra irányítja, amelyben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye vagy lakóhelye található, ha az e rendeletnek megfelelően eljáró kereskedő megteszi az ahhoz szükséges észszerűen elvárt, a fogyasztó által kért vagy jogszabályok által előírt lépéseket, hogy a fogyasztót ellássa a szükséges információkkal és tanácsokkal, közvetlenül vagy közvetetten összekapcsolva őt olyan harmadik felekkel, akik meg tudják adni számára a kívánt segítséget.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazásában a 282/2011/EU végrehajtási rendelet 7. cikkében, az (EU) 2015/751 európai parlamenti és tanácsi rendelet32 2. cikkének (10), (20) és (30) bekezdésében, valamint az (EU) 2015/2366/EU irányelv 4. cikkének (8), (9), (11), (12), (14), (23), (24) és (30) bekezdésében foglalt meghatározásokat kell alkalmazni.

E rendelet alkalmazásában:

 

a)   „elektronikus úton nyújtott szolgáltatások”: a 282/2011/EU végrehajtási rendelet 7. cikke szerinti szolgáltatások;

 

b)   „bankközi jutalék”: az (EU) 2015/751 rendelet 2. cikkének 10. pontjában meghatározott bankközi jutalék;

 

c)   „kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz”: az (EU) 2015/751 rendelet 2. cikkének 20. pontjában meghatározott fizetési eszköz;

 

d)   „fizetési márka”: az (EU) 2015/751 rendelet 2. cikkének 30. pontjában meghatározott fizetési márka;

 

e)   „fizetési művelet”: az (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 5. pontjában meghatározott művelet;

 

f)   „fizető fél”: az (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 8. pontjában meghatározott fizető fél;

 

g)   „pénzforgalmi szolgáltató”: az (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 11. pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltató;

 

h)   „fizetési számla”: az (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 12. pontjában meghatározott fizetési számla;

 

i)   „készpénz-helyettesítő fizetési eszköz”: az (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 14. pontjában meghatározott fizetési eszköz;

 

j)   „beszedés”: az (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 23. pontjában meghatározott beszedés;

 

k)   „átutalás”: az (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 24. pontjában meghatározott átutalás;

 

i)   „erős ügyfél-hitelesítés”: az (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 30. pontjában meghatározott ügyfél-hitelesítés;

__________________

 

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/751 rendelete (2015. április 29.) a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól (HL L 123., 2015.5.19., 1. o.).

 

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezenkívül a következő fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell:

E rendelet alkalmazásában továbbá:

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „vevő”: az a fogyasztó vagy vállalkozás, aki vagy amely valamely tagállam állampolgára vagy valamely tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, és az Unión belül a viszonteladástól eltérő célból szándékozik árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe venni, illetve vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást;

törölve

Indokolás

A szerződési szabadság biztosítása érdekében e rendelet hatálya alól ki kell zárni a vállalkozások között létrejött szerződéseket, aminek eredményeképpen e rendelet csak a vállalkozások és fogyasztók között létrejött szerződések esetében alkalmazandó.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „általános hozzáférési feltételek”: valamennyi feltétel és egyéb információ – ideértve az értékesítési árakat –, amelyek szabályozzák a vevők hozzáférését a kereskedő által értékesítésre kínált árukhoz és szolgáltatásokhoz, és amelyek meghatározása, alkalmazása és a nagyközönség számára elérhetővé tétele az érintett kereskedő által vagy nevében történik, és amelyek a kereskedő és a vevő között egyedileg megtárgyalt szerződés hiányában érvényesek;

d)  „általános hozzáférési feltételek”: valamennyi feltétel és egyéb információ – ideértve a nettó értékesítési árakat –, amelyek szabályozzák a fogyasztók hozzáférését a kereskedő által értékesítésre kínált árukhoz vagy szolgáltatásokhoz, és amelyek meghatározása, alkalmazása és a nagyközönség számára elérhetővé tétele az érintett kereskedő által vagy nevében történik, és amelyek a kereskedő és a fogyasztó között egyedileg megtárgyalt megállapodás hiányában érvényesek;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „áru”: bármely ingóság, kivéve a végrehajtás vagy más bírósági intézkedés alapján értékesített ingóságokat; e rendelet értelmében árunak minősül a víz, gáz és a villamos energia is, amennyiben korlátozott térfogatban vagy meghatározott mennyiségben kínálják értékesítésre;

e)  „áru”: bármely ingóság, kivéve i) a végrehajtás vagy más bírósági intézkedés alapján értékesített ingóságokat, és ii) a vizet, a gázt és a villamos energiát, kivéve, ha korlátozott térfogatban vagy meghatározott mennyiségben kínálják értékesítésre;

Indokolás

A módosítás célja az online értékesítésről szóló javaslattal való összehangolás.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „online interfész”: bármely, a kereskedő által vagy nevében üzemeltetett szoftver (ideértve a weboldalakat és az alkalmazásokat is), amely arra szolgál, hogy a vevőknek hozzáférést biztosítson a kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, annak érdekében, hogy ezen áruk és szolgáltatások vonatkozásában kereskedelmi műveletet bonyolítsanak le;

f)  „online interfész”: bármely, a kereskedő által vagy nevében üzemeltetett szoftver (ideértve a weboldalakat, azok részeit és a mobilalkalmazásokat is), vagy ezek bármely része, amely arra szolgál, hogy a fogyasztóknak hozzáférést biztosítson a kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, annak érdekében, hogy ezen áruk és szolgáltatások vonatkozásában kereskedelmi műveletet bonyolítsanak le;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  „online piactér”: digitális szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéseket kössenek kereskedőkkel az online piactér weboldalán, vagy a kereskedő által üzemeltetett, az online piactér számítástechnikai szolgáltatásait használó weboldalon keresztül;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. cikk

3. cikk

Az online interfészekhez való hozzáférés

Az online interfészekhez való hozzáférés

(1)  A kereskedők technológiai eszközök felhasználásával vagy más módon nem tilthatják le vagy korlátozhatják a vevők hozzáférését online interfészeikhez a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okokból.

(1)  A kereskedők és az online piacterek technológiai eszközök felhasználásával vagy más módon nem tilthatják le vagy korlátozhatják a fogyasztók hozzáférését online interfészeikhez a fogyasztó állampolgárságával, lakóhelyével vagy ideiglenes tartózkodási helyével kapcsolatos okokból.

(2)  A kereskedők a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a vevőt online interfészük olyan verziójára, amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy egyéb jellemzői miatt – az adott állampolgársággal, lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező vevő szempontjából specifikusan eltér attól az online interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását adja.

(2)  A kereskedők a fogyasztó állampolgárságával, lakóhelyével vagy ideiglenes tartózkodási helyével kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a fogyasztót online interfészük olyan verziójára, amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy egyéb jellemzői miatt – az adott állampolgársággal, lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó szempontjából specifikusan eltér attól az online interfésztől, amelyhez a fogyasztó kezdetben hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a fogyasztó az átirányításhoz kifejezett hozzájárulását adja.

 

Amennyiben a kereskedő engedélyezi, hogy a fogyasztó egy személyes fiókkal kapcsolatban kifejezze egyértelmű preferenciáját, melyet a fogyasztó bármikor módosíthat, a kereskedő számára lehetővé kell tenni, hogy az adott fogyasztót rutinszerűen egy meghatározott kezdőoldalra irányítsa át, amennyiben az említett kezdőoldal egyértelmű és egyszerű hozzáférést tesz lehetővé ahhoz az online interfészhez, amelyhez a fogyasztó eredetileg hozzáférni szándékozott.

Amennyiben az átirányítás a vevő kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az online interfész eredeti verziójának továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a vevő számára.

Amennyiben az átirányítás a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az online interfész azon verziójának, amelyhez a fogyasztó eredetileg hozzá kívánt férni, továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a fogyasztó számára.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben előírt tilalmak nem alkalmazandó abban az esetben, ha a hozzáférés letiltása, korlátozása vagy az átirányítás bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők esetében valamely, az uniós jogszabályokban foglalt követelménynek vagy valamely, a tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós joggal összhangban lévő követelménynek való megfelelés biztosítása miatt szükséges.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben előírt tilalmak nem alkalmazandók abban az esetben, ha a hozzáférés letiltása, korlátozása vagy az átirányítás fogyasztók bizonyos csoportjai vagy bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók esetében azért szükséges, hogy a kereskedő vagy az online piactér eleget tegyen az uniós jogszabályokban foglalt követelménynek vagy valamely, a tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós joggal összhangban lévő követelménynek. A kereskedő vagy az online piactér annak az online interfésznek a nyelvével megegyező nyelven köteles egyértelműen és kifejezetten megindokolni az előírásoknak való megfelelést, amelyhez a fogyasztó eredetileg hozzáférni szándékozott.

(4)  Amennyiben a kereskedő a 4. cikkben foglaltaknak való megfelelés érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők hozzáférését valamely online interfészhez vagy irányítja át a vevőket az online interfész másik verziójára, a kereskedőnek egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az indoklásnak a nyelve megegyezik annak az online interfésznek a nyelvével, amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott.

 

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

4. cikk

Az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés

(1)  A kereskedők az áruikhoz vagy szolgáltatásaikhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő általános feltételeket a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okokból a következő helyzetekben:

(1)  A kereskedők az áruikhoz vagy szolgáltatásaikhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő általános feltételeket a fogyasztó állampolgárságával, lakóhelyével vagy ideiglenes tartózkodási helyével kapcsolatos okokból azokban a helyzetekben, ha a fogyasztó:

a)  amennyiben a kereskedő áruk értékesítését végzi, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a vevő lakóhelye szerinti tagállamba;

a)  árukat vásárol és a kereskedő olyan tagállamban lévő helyre kínálja az adott áruk kiszállítását, amely eltér a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamtól, ideértve azt a lehetőséget is, hogy az áruk átvételére a fogyasztó és a kereskedő megállapodása szerinti helyen kerül sor;

b)  amennyiben a kereskedő elektronikus úton nyújtott szolgáltatást biztosít, amely nem minősül olyan szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője hozzáférés, biztosítása szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz, illetve ezek használata;

b)  elektronikus úton nyújtott szolgáltatást kap egy kereskedőtől, amely nem minősül olyan szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője hozzáférés biztosítása szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz, illetve ezek használata;

 

ba)  olyan elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat kap, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, amelyek vonatkozásában a kereskedő jogosult vagy engedéllyel rendelkezik az ilyen tartalom érintett területeken történő használatára;

c)  amennyiben a kereskedő a b) hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, a kereskedő üzlethelyiségében vagy olyan fizikai helyen történik, ahol a kereskedő szakmai tevékenységét folytatja.

c)  nem elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat kap egy kereskedőtől, és e szolgáltatások nyújtása a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, olyan fizikai helyen történik, ahol a kereskedő szakmai tevékenységét folytatja.

 

(1a)  Az (1) bekezdés szerinti tiltás nem akadályozza azt, hogy a kereskedők eltérő általános hozzáférési feltételeket alkalmazzanak a különböző tagállamokban vagy egy tagállamon belül egy bizonyos területen tartózkodó fogyasztók vagy fogyasztók egy bizonyos – nem állampolgárság, lakóhely vagy ideiglenes tartózkodási hely szerint meghatározott – csoportja számára.

 

(1b)  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem von maga után kötelezettséget a kereskedő számára abban a tekintetben, hogy megfeleljen a nemzeti jogi követelményeknek, illetve hogy tájékoztassa a fogyasztókat e követelményekről, ha a kereskedő nem az adott tagállamban folytatja vagy nem oda irányítja tevékenységeit.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában előírt tilalom nem alkalmazandó a 26/112/EK tanácsi irányelv XII. címének I. fejezete értelmében a héa-nyilvántartásba vétel alóli mentességet élvező kereskedőkre.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában előírt tilalom nem alkalmazandó a 26/112/EK tanácsi irányelv XII. címének I. fejezete értelmében a héa-nyilvántartásba vétel alóli mentességet élvező kereskedőkre.

(3)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó abban az esetben, ha az uniós jogban vagy a tagállami jogban meghatározott, az uniós jognak megfelelő követelmény megtiltja a kereskedőnek, hogy bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők részére árut adjon el vagy szolgáltatást nyújtson.

(3)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó abban az esetben, ha az uniós jogban vagy a tagállami jogban meghatározott, az uniós jognak megfelelő követelmény megtiltja a kereskedőnek, hogy fogyasztók bizonyos csoportjai vagy bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók részére árut adjon el vagy szolgáltatást nyújtson.

Könyvek értékesítése esetében az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kereskedő bizonyos területeken eltérő árakat alkalmazzon akkor, ha erre az uniós joggal összhangban álló tagállami jogszabály kötelezi.

Könyvek ‒ többek között e-könyvek ‒ értékesítése esetében az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem érinti az árak meghatározására vonatkozó, az uniós joggal összhangban álló tagállami különös jogszabályokat.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

A fizetéssel kapcsolatos okokból történő megkülönböztetés tiltása

A fizetéssel kapcsolatos okokból történő megkülönböztetés tiltása

(1)  Az áruk értékesítése vagy a szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők nem alkalmazhatnak eltérő fizetési feltételeket a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató székhelyével vagy a fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt a következő esetekben:

(1)  A fizetési műveletek vonatkozásában a kereskedő nem alkalmazhat eltérő feltételeket a fogyasztó állampolgárságával, lakóhelyével vagy ideiglenes tartózkodási helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató székhelyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt a következő esetekben:

a)  e fizetések elektronikus művelet során, átutalással, közvetlen terheléssel vagy ugyanahhoz a fizetésieszköz-márkához tartozó kártyaalapú fizetési eszközzel történnek;

a)  a fizetés elektronikus művelettel, átutalással, közvetlen terheléssel vagy ugyanahhoz a fizetési márkához és kategóriához tartozó kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történik;

b)  az (EU) 2015/2366 irányelv értelmében a kedvezményezett szigorú ügyfél-azonosításra kötelezheti a fizető felet; és

b)  a hitelesítési követelmények az (EU) 2015/2366 irányelv szerint teljesülnek; és

c)  a kifizetés a kedvezményezett által elfogadott pénznemben történik.

c)  a fizetési művelet a kereskedő által elfogadott pénznemben történik.

 

(1a)  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem gátolhatja a kereskedőt abban, hogy ha azt objektív okok indokolják, mindaddig visszatartsa az érintett árut vagy a szolgáltatást, amíg megerősítést nem kap arról, hogy a fizetési művelet kezdeményezése szabályszerűen megtörtént.

(2)  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kereskedők díjat számítsanak fel olyan kártyaalapú fizetési eszközök használatáért, amelyek esetében a bankközi díjakat nem szabályozza az (EU) 2015/751 rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési szolgáltatásokért, amelyekre a 260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó. E díjak nem haladhatják meg a kereskedő által a fizetési eszköz használatáért viselt költségeket.

(2)  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem zárja ki, hogy a kereskedő díjat számítson fel olyan kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatáért, amelyek esetében a bankközi jutalékokat nem szabályozza az (EU) 2015/751 rendelet II. fejezete, vagy olyan fizetési szolgáltatásokért, amelyekre a 260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó, kivéve, ha a kereskedő székhelye szerinti tagállam az (EU) 2015/2366 irányelv 62. cikke (5) bekezdésének megfelelően e tekintetben tilalmakat vagy korlátozásokat vezetett be. E díjak nem haladhatják meg a kereskedő által a fizetési eszköz használatáért viselt közvetlen költségeket.

 

(2a)  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem zárja ki, hogy a kereskedő a beszedések esetében az áru elküldése vagy a szolgáltatás teljesítése előtt előlegfizetést kérjen SEPA-átutalással, ha nincs más lehetősége annak biztosítására, hogy a vásárló fizetési kötelezettségét teljesítse.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Automatikusan semmissé válnak azok a megállapodások, amelyek értelmében a kereskedőknek a passzív értékesítések terén e rendelet megsértésével járó kötelezettségei keletkeznek.

Automatikusan semmissé válnak azok a szerződéses rendelkezések, amelyek értelmében a kereskedőknek a 330/2010/EU rendelet értelmében vett passzív értékesítések terén e rendelet megsértésével járó kötelezettségei keletkeznek.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatóságai általi végrehajtás

Végrehajtás

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Valamennyi tagállam kijelöli az e rendelet végrehajtásáért felelős szervet vagy szerveket. A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő és hatékony eszközök állnak az e rendelet végrehajtásáért felelős szerv vagy szervek rendelkezésére.

(1)  Valamennyi tagállam kijelöli az e rendelet megfelelő és hatékony végrehajtásáért felelős szervet vagy szerveket. Más tájékoztatási és együttműködési mechanizmusok sérelme nélkül ezek a szervek tartoznak felelősséggel a határokon átnyúló, más tagállamokban lévő szervezetekkel megfelelő eszközök útján folytatott együttműködés biztosításáért.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok megállapítják az e rendeletben foglalt rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és minden intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)  A tagállamok megállapítják az e rendeletben foglalt rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó intézkedéseket, és biztosítják azok végrehajtását. Az előírt intézkedéseknek hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Módosítás     60

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdésben említett intézkedésekről tájékoztatni kell a Bizottságot, és azokat a Bizottság weboldalán hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Valamennyi tagállam valamely szervre vagy szervekre ruházza annak felelősségét, hogy a fogyasztók az e rendelet alkalmazásából eredő, a kereskedővel fennálló vitás kérdések kapcsán gyakorlati segítséget kapjanak. Valamennyi tagállam kijelöli az e feladat végrehajtásáért felelős szervet vagy szerveket.

Valamennyi tagállam kijelöl egy vagy több olyan szervet, amely felelős azért, hogy a fogyasztók az e rendelet alkalmazásából eredő, a kereskedővel fennálló vitás kérdések kapcsán gyakorlati segítséget kapjanak.

Indokolás

A módosítás célja 7. cikk (1) bekezdéséhez való hozzáigazítás.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben hivatkozott szervek egységes formanyomtatvány-mintát biztosítanak a fogyasztóknak az (1) bekezdésben és a 7. cikk (1) bekezdésében hivatkozott szervekhez történő panasztételhez. A Bizottság segítséget nyújt e szerveknek a formanyomtatvány kidolgozásához.

törölve

Indokolás

Szükségtelen szabályozás, mivel a formanyomtatvány különböző, e rendelet szerinti jogsértésekre és két különböző szervre vonatkozna.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

9. cikk

Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés

Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés

(1)  [Dátum: az e rendelet hatálybalépését követően két évvel]-ig és ezt követően ötévente a Bizottság e rendelet értékeléséről jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Ehhez az értékeléshez szükség esetén kapcsolódik a rendelet módosítására a jogi, technikai és gazdasági fejlemények fényében tett javaslat.

(1)  [Dátum: az e rendelet hatálybalépését követően három évvel]-ig és ezt követően ötévente a Bizottság e rendelet értékeléséről jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Ehhez az értékeléshez szükség esetén kapcsolódik a rendelet módosítására a jogi, technikai és gazdasági fejlemények fényében tett javaslat.

(2)  Az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tilalomnak az olyan, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra való kiterjesztésének lehetőségét, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az érintett területek vonatkozásában rendelkezik a szükséges jogokkal

(2)  Az (1) bekezdésben említett első felülvizsgálat során értékelni kell e rendelet általános hatását a belső piacra és a határon átnyúló elektronikus kereskedelemre. Az első részletes felülvizsgálat során értékelni kell, hogy ki kell-e terjeszteni e rendelet hatályát további olyan ágazatokra, mint az audiovizuális, a pénzügyi, a közlekedési, az elektronikus hírközlési vagy az egészségügyi szolgáltatások ágazata, megfelelően figyelembe véve az egyes ágazatok sajátosságait.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2006/2004/EK rendelet melléklete a következő [szám] ponttal egészül ki: „[szám] [e rendelet teljes címe] (HL L XX, év.XX.XX., X. o.), csak abban az esetben, ha a vevő a XXXX/év rendelet 2. cikke (3) bekezdésének értelmében fogyasztónak minősül.

(1)  A 2006/2004/EK rendelet melléklete a következő [szám] ponttal egészül ki: „[szám] [e rendelet teljes címe] (HL L XX., év.XX.XX., X. o.)”.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontját azonban 2018. július 1-jétől kell alkalmazni.

törölve

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

I. Bevezetés

Az e-kereskedelemről szóló intézkedéscsomagja részeként 2016. május 25-én az Európai Bizottság rendeletre irányuló javaslatot nyújtott be a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről. A rendelet célja annak biztosítása, hogy minden vevő ugyanolyan hozzáféréssel rendelkezzen az árukhoz és szolgáltatásokhoz, mint a helyi vevők. A rendelet a szolgáltatásokról szóló irányelv (20. cikkének) rendelkezéseire alapul, amelyek megállapítják a megkülönböztetésmentesség elvét, amely azonban a gyakorlatban nehezen végrehajthatónak bizonyult, mivel jogbizonytalanság övezi, hogy mely gyakorlatok tekintendők indokoltnak, illetve indokolatlannak.

A rendelet igyekszik nagyobb mértékű jogbiztonságot és végrehajthatóságot teremteni azáltal, hogy meghatároz olyan konkrét helyzeteket, amelyekben nem lehet megindokolni az állampolgárság vagy a lakóhely alapján történő megkülönböztetést. A rendeletjavaslat ezenkívül tiltja a weboldalakhoz való hozzáférés letiltását és a vevő előzetes hozzájárulása nélküli automatikus átirányítást. A rendeletjavaslat az elfogadott fizetési módokkal kapcsolatos megkülönböztetésmentességet biztosító rendelkezéseket is tartalmaz.

A rendelet a növekedés egyik legfontosabb hajtóerejét adó határokon átnyúló e-kereskedelmet ösztönözni szándékozó átfogó stratégia részét képezi azáltal, hogy igyekszik jobb hozzáférést biztosítani az árukhoz és szolgáltatásokhoz, növelni a bizalmat és a jogbiztonságot, valamint csökkenteni az adminisztratív terheket.

II. Az előadó álláspontja

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatának általános célkitűzésével, nevezetesen a belső határok nélküli, az áruk és szolgáltatások szabad mozgását biztosító belső piac teljes potenciáljának kiaknázásával. A belső piac még messze van a megvalósítástól. Az e-kereskedelem a növekedés egyik legfontosabb hajtóereje, amely EU-szerte átlagosan több mint 13%-os éves növekedési rátát produkál. A fogyasztóknak azonban csupán 15%-a vásárolt online valamely másik EU-országból, és a kereskedőknek csupán 8%-a értékesített határokon átnyúlóan (a belföldi 24%-hoz képest). A kereskedők és a fogyasztók továbbra is akadályokba ütköznek. Az online környezetben ezek az akadályok azonnal nyilvánvalóvá válnak – a fogyasztók számára például érthetetlen, miért gátolják őket abban, hogy hozzáférjenek bizonyos weboldalakhoz, miért nem vásárolhatnak meg bizonyos árukat más tagállamban, vagy miért kell más árat fizetniük kizárólag az állampolgárságuk vagy a lakóhelyük miatt.

Ugyanakkor a kereskedők által tanúsított efféle megkülönböztető eljárásnak egyértelműen alapos indokai vannak. Az egyik ilyen ok lehet, például, hogy a kereskedő egy adott területen nem rendelkezik a szükséges szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal. Más esetben a kereskedők azért döntenek úgy, hogy eltérő hozzáférési feltételeket alkalmaznak, mert például a szóban forgó távolság, a szolgáltatásnyújtás műszaki jellemzői, vagy a különböző piaci feltételek miatt további költségek jelentkeznek.

A Bizottság javaslata üdvözlendő, a helyes irányba mutat. Konkrét szituációk meghatározása révén egyértelműbb helyzetet teremt, amelyben sosem lesz indokoltnak tekinthető az állampolgárság vagy a lakóhely alapján történő megkülönböztetés. Ugyancsak üdvözlendő, hogy világossá teszi, mely típusú fellépések tekintendők elfogadhatatlannak – például a hozzáférés letiltásának tiltása és az elfogadott fizetési módokkal kapcsolatos megkülönböztetésmentesség. A Bizottság javaslata azonban fontos kérdéseket hagy megválaszolatlanul.

(1)  Jogbiztonság a fogyasztók és a kereskedők számára

Az előadó véleménye szerint az egyik ok, amiért a kereskedők nem szívesen lépnek kereskedelmi kapcsolatba más tagállamok fogyasztóival, az a jogbizonytalanság, valamint az alkalmazandó fogyasztó- és környezetvédelmi, valamint címkézési jogszabályok kapcsán felmerülő, kapcsolódó kockázatok. A Bizottság javaslata ezeket a kérdéseket nem érinti, ami továbbra is jelentős bizonytalanságot hagy mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára.

Az ezzel kapcsolatos fellépés érdekében az előadó javaslatot tesz egy új, az alkalmazandó jogról és joghatóságról szóló 8a. cikk beillesztésére. E cikk célja annak tisztázása, hogy azokban az esetekben, amelyekben egy kereskedő egyértelműen kinyilvánítja azon szándékát, hogy egy vagy több tagállambeli fogyasztó számára kíván értékesíteni, és egy meg nem jelölt tagállambeli fogyasztó kíván – az e rendelet 4. cikkében garantált jogával élve – e kereskedővel szerződést kötni, a kereskedő ugyanolyan módon kezeli ezt a fogyasztót, mint a helyi fogyasztókat. Más szóval, a kereskedő a saját tagállama szerinti fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi, címkézési és termékbiztonsági követelményeket alkalmazhatja. Hasonlóképpen, a kereskedő tagállama szerinti bíróság lesz az illetékes bíróság.

(2)  Hatály

Az arányosság érdekében az előadó javasolja a rendelet hatályának csupán a fogyasztókra történő korlátozását, azzal az egyetlen, fontos kivétellel, hogy kettős célú szerződések esetén, ha kereskedelmi cél korlátozott, az adott személy szintén fogyasztónak minősül.

Az előadó elfogadhatónak tartja, hogy a jelen szakaszban a rendelet hatálya a konzisztencia biztosításához szükséges mértékben a szolgáltatásokról szóló irányelv hatályához igazodik, azaz nem tartoznak e rendelet hatálya alá a nem gazdasági jellegű általános érdekű szolgáltatások, a szállítási szolgáltatások, az audiovizuális szolgáltatások, a szerencsejátékok, az egészségügyi szolgáltatások és bizonyos egyéb szolgáltatások. Az előadó azonban úgy véli, hogy ezt a rendelet első felülvizsgálata keretében újra kell értékelni.

Az előadó nem ért egyet a Bizottsággal abban a kérdésben, hogyan kell kezelni az elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy más, védett tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása és ezek felhasználása tekintetében. Az előadó úgy véli, hogy az elektronikusan nyújtott szolgáltatásokkal (pl. e-könyvek, e-zene, játékok vagy szoftverek) kapcsolatban számtalan esetben történik megkülönböztetés. Ezért javasolja, hogy ezeket is vonják a 4. cikk hatálya alá, feltéve, hogy a kereskedő a vonatkozó területeken rendelkezik a szükséges jogokkal.

(3)  További pontosítások

Az előadó ezenkívül több helyen javaslatot tesz a bizottsági szöveg tervezetének pontosítására. Különösen az alábbiakról van szó:

•  Annak tisztázása, hogy a megkülönböztetésmentesség nemcsak az állampolgárságra és a lakóhelyre, hanem az ideiglenes tartózkodási helyre is vonatkozik.

•  Annak tisztázása, hogy a határokon átnyúló elemet nem tartalmazó, tisztán belső helyzetek nem tartoznak a rendelet hatálya alá (1a. cikk).

•  Egyszerűsítés a 3. cikk (Az online interfészekhez való hozzáférés) kapcsán: az előadó véleménye szerint a Bizottság által javasolt, kifejezett hozzájárulást előíró rendelkezés túl nagy terhet róna mind a vállalkozásokra, mind a fogyasztókra, és úgy véli, elegendő lenne kötelezővé tenni az átirányítással kapcsolatos tájékoztatást és az eredeti interfészhez való hozzáférés biztosítását. Az előadó pontosítja, hogy a magyarázatot az online interfész nyelvével megegyező nyelven kell feltüntetni. Az előadó továbbá úgy véli, hogy az online interfészekhez való hozzáférést nemcsak a kereskedőknek, hanem az online piactereknek sem lenne szabad korlátozniuk.

•  Pontosítás a 4. cikkben, miszerint a kereskedők továbbra is alkalmazhatnak eltérő általános hozzáférési feltételeket az egyes tagállamok között vagy egy tagállamon belül egy bizonyos területen tartózkodó fogyasztók vagy egy bizonyos csoportjuk számára, amennyiben e csoportokat nem állampolgárság, lakóhely vagy ideiglenes tartózkodási hely szerint határozzák meg. Más szóval, a kereskedők továbbra is kínálhatnak különböző árakat különböző webportálokon, amennyiben az adott webáruházat felkereső, más tagállambeli fogyasztók a helyi fogyasztókkal azonos feltételekkel vásárolhatják meg a terméket.

•  A fizetési módokkal kapcsolatos pontosítás az 5. cikkben az egyes fizetési módokhoz kapcsolódó csalások kockázatának megelőzése érdekében annak tisztázása révén, hogy a kereskedőnek jogában áll visszatartani az árut vagy a szolgáltatást, amíg megerősítést nem kap arról, hogy a fizetési művelet kezdeményezése szabályszerűen megtörtént.


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (4.4.2017)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Előadó: / A vélemény előadója: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, azonban úgy véli, hogy az nem elegendő a területi alapú tartalomkorlátozás megszüntetéséhez. A szerzői jogi védelem alá tartozó nem audiovizuális művek és szolgáltatások – többek között e-könyvek, szoftver, számítógépes játékok és zene – elektronikus formában történő rendelkezésre bocsátására is ki kell terjednie a rendelet hatályának a hatálybalépéstől kezdődően, és az alkalmazás második évét követő első felülvizsgálat során mérlegelni kell a hatály kiterjesztését az audiovizuális művekre. Az alkalmazás kiterjesztésének előfeltétele lenne azonban, hogy a kereskedő rendelkezzen az ilyen művekre vonatkozó szerzői jogi engedéllyel vagy jogtulajdonos legyen valamennyi érintett területen. Ezenfelül gondoskodni kell a „tevékenység irányítása” kifejezés jogi egyértelműségéről, különösen azokban az esetekben, ahol a kereskedő egy adott tagállamot céloz meg, és az alkalmazandó kollíziós szabályok a fogyasztó tagállama jogszabályainak alkalmazásához vezetnek. Nem merülhet fel kétség, hogy ilyen esetekben mely szabályok alkalmazandók. Ugyanakkor rendkívül fontos annak megakadályozása is, hogy a kereskedők más esetekben hátrányos megkülönböztetést alkalmazzanak, és arra kell kötelezni őket, hogy a fogyasztó származási vagy lakóhely szerinti országától függetlenül értékesítsenek a fogyasztók vagy más kereskedők számára. Az ilyen nem irányított műveletekre az értékesítő tagállamának jogszabályait kell alkalmazni, nem utolsósorban a kis- és középvállalkozások életének megkönnyítése érdekében, mivel aránytalanul nagy terhet róna rájuk, ha biztosítaniuk kellene a számos különböző jogrendszerben élő fogyasztókkal folytatott kereskedelemhez szükséges erőforrásokat. Végezetül pedig rendkívül fontos a rendelet alkalmazásának lehető leghamarabbi megkezdése.

MÓDOSÍTÁS:

A Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli

lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről,

valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a belső piacon belül a fogyasztó származási országa, lakóhelye vagy székhelye alapján történő területi alapú tartalomkorlátozással és a diszkrimináció egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról

Indokolás

Az „állampolgárság” szót a „származási ország vagy lakóhely” kifejezéssel kell helyettesíteni a teljes szövegben.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Annak érdekében, hogy a belső piac – mint olyan, belső határok nélküli terület, amelyen belül biztosított többek között az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása – megfelelően működjön, nem elegendő kizárólag a tagállamok közötti államhatárokat felszámolni. E határok felszámolását meghiúsíthatják azok a magánfelek, amelyek a belső piaci szabadságokkal összeegyeztetetlen akadályokat állítanak fel. Ez abban az esetben fordul elő, amikor egy adott tagállamban működő kereskedők letiltják vagy korlátozzák a hozzáférést online interfészeikhez (például weboldalaikhoz és alkalmazásaikhoz) azoknak a vevőknek esetében, akik valamely másik tagállamból kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi műveletet bonyolítani (e gyakorlatot nevezik „területi alapú tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége során is megvalósul, például abban az esetben, ha a kereskedők a más tagállamban élő vevők tekintetében az áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – online és offline – hozzáférés eltérő általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet néha objektíven indokolható ez az eltérő bánásmód, más esetekben a kereskedők kizárólag kereskedelmi okokból tagadják meg azoktól fogyasztóktól az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy érvényesítenek velük szemben eltérő feltételeket, akik határokon átnyúló kereskedelmi műveletet kívánnak bonyolítani.

(1)  Annak érdekében, hogy megvalósuljon a belső piac – mint olyan térség, ahol a kereskedelem legtöbb akadálya megszűnt, és amelyen belül biztosított többek között az emberek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása – megfelelően működjön, továbbá a digitális egységes piaci stratégia céljainak megvalósítása érdekében nem elegendő kizárólag a tagállamok közötti adminisztratív terheket felszámolni. E határok felszámolását meghiúsíthatják bizonyos magánfelek, amelyek a belső piac elveivel és szabadságaival összeegyeztethetetlen akadályokat állítanak fel. Ez abban az esetben fordul elő, amikor egy adott tagállamban működő kereskedők kivételes esetekben igazságtalanul letiltják vagy korlátozzák a hozzáférést online interfészeikhez (például weboldalaikhoz és alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók esetében, akik valamely másik tagállamból kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi műveletet bonyolítani (e gyakorlatot nevezik területi alapú tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége során is megvalósul, például abban az esetben, ha a kereskedők a más tagállamban élő fogyasztók tekintetében az áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – online és offline – hozzáférés eltérő korlátozó általános feltételeit érvényesítik. Ez a gyakorlat aláássa a belső piac fő célját, csökkenti a fogyasztók lehetőségeit és a verseny színvonalát.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Így egyes kereskedők a belső határok mentén mesterségesen szegmentálják a belső piacot, és gátolják az áruk és termékek szabad mozgását, ennek következtében korlátozzák a vevők jogait és megakadályozzák azt, hogy a vevők kihasználhassák a bővebb választék és a legkedvezőbb feltételek előnyeit. E megkülönböztető gyakorlatok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy – többek között az elektronikus kereskedelmi ágazatban – a határokon átnyúló kereskedelmi műveletek aránya az Unión belül viszonylag alacsony, ami megakadályozza, hogy a belső piac elérje teljes növekedési potenciálját. Annak világossá tétele, hogy mely helyzetekben nem indokolható az eltérő bánásmód, várhatólag egyértelműséget és jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló műveletek valamennyi résztvevője számára, valamint biztosítja a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályok hatékony alkalmazását és végrehajtását az egész belső piacon.

(2)  Így egyes kereskedők a belső határok mentén mesterségesen szegmentálják a belső piacot, és gátolják az áruk és termékek szabad mozgását, ennek következtében korlátozzák a fogyasztók jogait és megakadályozzák azt, hogy a vevők kihasználhassák a bővebb választék és a legkedvezőbb feltételek előnyeit. E megkülönböztető gyakorlatok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy – többek között az elektronikus kereskedelmi ágazatban – a határokon átnyúló kereskedelmi ügyletek aránya az Unión belül viszonylag alacsony, ami megakadályozza, hogy a valóban integrált belső piac elérje teljes növekedési potenciálját és annak előmozdítását. Annak világossá tétele, hogy mely helyzetekben nem indokolható az eltérő bánásmód, várhatólag egyértelműséget és jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló műveletek valamennyi résztvevője számára, valamint biztosítja a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályok hatékony alkalmazását és végrehajtását az egész belső piacon.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Unióban székhellyel rendelkező szolgáltatók a szolgáltatás igénybe vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő bánásmódot annak állampolgársága vagy lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés azonban nem bizonyult teljes mértékben hatékonynak a megkülönböztetés elleni fellépés tekintetében, és nem csökkentette megfelelő mértékben a jogbizonytalanságot, elsősorban az elbánásban mutatkozó különbségek megindokolásának lehetősége miatt, valamint a gyakorlati végrehajtás terén ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a lakóhely vagy a székhely alapján történő megkülönböztetés egyéb formái olyan kereskedők tevékenységének következtében is megvalósulhatnak, amelyek székhelye valamely harmadik országban található, amely nem tartozik e rendelkezés hatálya alá.

(3)  A 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Unióban székhellyel rendelkező szolgáltatók a szolgáltatás igénybe vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő bánásmódot annak származási országa vagy lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés azonban nem bizonyult teljes mértékben hatékonynak a megkülönböztetés elleni fellépés tekintetében, és nem csökkentette megfelelő mértékben a jogbizonytalanságot, elsősorban az elbánásban mutatkozó különbségek megindokolásának lehetősége miatt, valamint a gyakorlati végrehajtás terén ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás és a származási ország vagy a lakóhely alapján történő megkülönböztetés egyéb formái harmadik országban letelepedett kereskedők tevékenységei következtében is megvalósulhatnak, amelyek nem tartoznak az említett irányelv hatálya alá, de amelyekkel foglalkozni kell.

_________________

_________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 2006.12.27., 36. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 2006.12.27., 36. o.).

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Noha a jelen rendelet nem foglalkozik kifejezetten a területi alapú tartalomkorlátozással, különös figyelmet kell fordítani az elektronikus kereskedelembe fektetett fogyasztói bizalom erősítésére, nagyobb választék és az olcsóbb árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása révén.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében tehát szükség van az e rendeletben előírt olyan célzott intézkedésekre, amelyek egyértelmű, egységes és hatékony szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre vonatkozóan.

(4)  A belső piac megfelelő működésének, valamint a személyek, áruk és szolgáltatások származási ország, lakóhely vagy székhely alapján történő megkülönböztetés nélküli szabad mozgásának biztosítása érdekében tehát szükség van az e rendeletben előírt olyan célzott intézkedésekre, amelyek egyértelmű, egységes és hatékony szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre vonatkozóan. Ezeknek az intézkedéseknek fenn kell tartaniuk az egyensúlyt a fogyasztóvédelem és a kereskedők gazdasági és szerződési szabadsága között.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E rendelet célja a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés (ideértve a területi alapú tartalomkorlátozást) megakadályozása a kereskedők és vevők közötti, az áruk és szolgáltatások Unión belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló kereskedelmi műveletek során. Célja a közvetlen és a közvetett megkülönböztetés elleni fellépés, így kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely más megkülönböztető kritériumok alapján valósul meg, és ugyanazon következménnyel jár, mint a közvetlenül a vevő állampolgárságára, lakóhelyére vagy székhelyére alapuló kritériumok alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok alkalmazhatók különösen a vevő fizikai helyzetét mutató információk – például az online interfészhez történő hozzáférés során használt IP-cím, az áruk kiszállításának céljából megadott cím, a nyelvválasztás vagy azon tagállam, amelyben a vevő fizetési eszközét kibocsátották – alapján.

(5)  E rendelet célja a fogyasztó származási helye vagy lakóhelye alapján történő megkülönböztetés megakadályozása a kereskedők és fogyasztók közötti, az áruk és szolgáltatások és immateriális javak Unión belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló kereskedelmi műveletek során; Célja a közvetlen és a közvetett megkülönböztetés megelőzése. Közvetlen megkülönböztetés alatt olyan megkülönböztető kritériumok értendők, amelyek nem a fogyasztó származási országára vagy lakóhelyére vonatkoznak, de determinisztikus vagy statisztikai alapon e kritériumok alkalmazásával megegyező eredményre vezetnek. Emellett kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely más megkülönböztető kritériumok alapján valósul meg, és ugyanazon következménnyel jár, mint a közvetlenül a fogyasztó származási országán, lakóhelyén vagy székhelyén alapuló kritériumok alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok alkalmazhatók különösen a fogyasztó fizikai helyzetét mutató információk – például az online interfészhez történő hozzáférés során használt IP-cím, az áruk kiszállításának céljából megadott cím, a nyelvválasztás vagy azon tagállam, amelyben a fogyasztó fizetési eszközét kibocsátották – alapján. E rendeletnek ezért meg kell tiltania a holnapokhoz és egyéb online interfészekhez való hozzáférés indokolatlan letiltását, valamint a fogyasztók átirányítását a weboldal egyik országhoz tartozó verziójáról valamely másik országhoz tartozó verziójára, a fogyasztókkal szembeni megkülönböztetést az áruk és szolgáltatások értékesítésének konkrét eseteiben és a megkülönböztetés e tilalmának passzív értékesítési megállapodásokkal történő megkerülését.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Tekintettel arra, hogy a 2006/123/EK irányelv végrehajtása következtében bizonyos szolgáltatási ágazatokban az egész Unióban megtörtént a kereskedőket érintő egyes szabályozási és adminisztratív akadályok eltávolítása, a tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az összhangot e rendelet és a 2006/123/EK irányelv között. Következésképpen e rendelet rendelkezéseit többek között alkalmazni kell az olyan, elektronikus úton nyújtott, nem audiovizuális szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. cikkben meghatározott külön kizárást és annak a 9. cikk szerinti későbbi felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek fő jellemzője a sportesemények közvetítéséhez való a hozzáférés biztosítása, és amelyek nyújtása kizárólagos területi engedélyek alapján történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a fizetés terén érvényesülő megkülönböztetésmentességre vonatkozó rendelkezések ellenére ki kell zárni továbbá a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat is, ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat.

(6)  Tekintettel arra, hogy a 2006/123/EK irányelv végrehajtása következtében bizonyos szolgáltatási ágazatokban az egész Unióban megtörtént a kereskedőket érintő egyes szabályozási és adminisztratív akadályok eltávolítása, a tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az összhangot e rendelet és a 2006/123/EK irányelv között. Következésképpen e rendelet rendelkezéseit többek között alkalmazni kell az olyan, a szerzői jogi védelem alá tartozó nem audiovizuális művekre és elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra és immateriális javakra, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, amelyek vonatkozásában a kereskedő jogosult vagy megszerezte az engedélyt az ilyen tartalom érintett területeken történő használatára. A jogszabály átfogó felülvizsgálatának idejére a rendelet hatálya alól ki kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek fő jellemzője a sportesemények közvetítéséhez való a hozzáférés biztosítása, és amelyek nyújtása kizárólagos területi engedélyek alapján történik. Ki kell zárni továbbá a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat is, ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat is. Mindazonáltal a Bizottságnak meg kell vizsgálnia a rendelet hatályába történő beillesztésük lehetőségeit, az e rendeletben foglalt, a fizetés terén érvényesülő megkülönböztetésmentességre vonatkozó rendelkezések ellenére.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A megkülönböztetés a közlekedési szolgáltatások kapcsán is megvalósulhat, különös tekintettel a személyszállítás terén történő jegyeladásokra. E tekintetben azonban az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet18, az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet19 és a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet20 már jelenleg is tartalmazza a megkülönböztetés általánosabb tiltásait, amelyek vonatkoznak valamennyi olyan megkülönböztető gyakorlatra, amelyet a jelen rendelet orvosolni próbál. Emellett a tervek szerint a közeljövőben megtörténik az 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21 ennek megfelelő módosítása. Ennek következtében, valamint a 2006/123/EK irányelv hatályával való összhang biztosítása érdekében a közlekedés terén nyújtott szolgáltatások továbbra sem tartoznak a rendelet hatálya alá.

(7)  A megkülönböztetés a szállítási szolgáltatások kapcsán is megvalósul, különös tekintettel a személyszállítással kapcsolatos jegyeladásokra, bár az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet18, az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet19 és a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet20 már jelenleg is tartalmazza a megkülönböztetés általánosabb tiltásait. Emellett a tervek szerint a közeljövőben megtörténik az 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21 ennek megfelelő módosítása. Ennek következtében a szállítási szolgáltatásokat – e rendelet felülvizsgálata után – vagy be kell illeszteni e rendelet hatályába, vagy az összes megkülönbözető gyakorlatra kiterjedő megkülönböztetés tiltását hatékonyan érvényesíteni kell az adott területen hatályban lévő konkrét uniós jogszabályok révén.

_________________

_________________

18 Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 1177/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 334., 2010.12.17., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 1177/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 334., 2010.12.17., 1. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.).

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  E rendeletnek a kombinált szolgáltatások értékesítésére is ki kell terjednie. A kereskedő azonban nem köteles a kombinált szolgáltatásokat értékesíteni, ha nincs törvényes joga a kombinált szolgáltatásba foglalt egy vagy több szolgáltatás valamely részének nyújtására.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet22 szerint olyan szerződés esetében, amely egy fogyasztó és egy olyan szakmai tevékenységet folytató személy között jött létre, aki üzleti vagy szakmai tevékenységét a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti országban folytatja, vagy ilyen jellegű tevékenységei bármilyen módon ebbe az országba vagy az ezen országot is magában foglaló országokba irányulnak, a szerződésre alkalmazandó jog megválasztása nem eredményezheti azt, hogy a fogyasztót megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti országban alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni. Az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet23 értelmében az olyan szerződés ügyében, amely a fogyasztó és egy olyan szakmai tevékenységet folytató személy között jött létre, aki a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat, vagy akinek ilyen tevékenysége bármilyen módon az említett tagállamra, illetve több állam között az említett tagállamra is irányul, a fogyasztó a másik szerződő fél ellen akár annak a tagállamnak a bíróságai előtt is indíthat eljárást, ahol a lakóhelye van, míg a fogyasztó ellen a másik szerződő fél kizárólag a fogyasztó lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást.

(9)  E rendelet nem érinti az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet22, melynek révén azokban az esetekben, a mikor egy szakmai tevékenységet folytató személy a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységeit a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti egy vagy több országban végzi vagy bármely más módon tevékenységeit a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti egy vagy több országra irányítja vagy vallja be, a fogyasztó és a kereskedő közötti szerződésre alkalmazandó jog megválasztása nem eredményezheti azt, hogy a fogyasztót megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti országban alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni. Az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet23 értelmében az olyan szerződés ügyében, amely a fogyasztó és egy olyan szakmai tevékenységet folytató személy között jött létre, aki a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat, vagy akinek ilyen tevékenysége bármilyen módon az említett tagállamra, illetve több állam között az említett tagállamra is irányul, a fogyasztó a másik szerződő fél ellen akár annak a tagállamnak a bíróságai előtt is indíthat eljárást, ahol a lakóhelye van, míg a fogyasztó ellen a másik szerződő fél kizárólag a fogyasztó lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást.

_________________

_________________

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  E rendelet nem érintheti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós jogi aktusokat, különösen az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet25 szerződéses kötelezettségekre és joghatóságra alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen jogi aktusok és rendelkezések egyedi esetekben történő alkalmazását. Pusztán az a tény, hogy egy kereskedő e rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a vevő tagállamára.

(10)  E rendelet nem érinti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós jogi aktusokat, különösen az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet25 szerződéses kötelezettségekre és a bírósági joghatóságra alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen jogi aktusok és rendelkezések egyedi esetekben történő alkalmazását. Jogilag egyértelművé kell tenni a „tevékenység irányítása” kifejezést, és pusztán az a tény, hogy egy kereskedő e rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el, az 593/2008/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja és az 1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében, az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban, nem tekintendő arra mutató jelnek, hogy tevékenységeit a fogyasztó tagállamára irányítja. Önmagában a tény, hogy a kereskedő nem tiltja le/korlátozza más tagállambeli fogyasztók hozzáférését az online interfészéhez, vagy nem alkalmaz más általános hozzáférési feltételeket az e rendeletben meghatározott esetekben, illetve nem alkalmaz a fizetési módokon belül eltérő feltételeket a fizetési ügyletek tekintetében, még nem minősül annak, hogy a kereskedő a tevékenységeit a fogyasztó szerinti tagállamba irányítja. A fogyasztó tagállamára irányuló tevékenység szándéka nem csak akkor tekinthető kinyilvánítottnak, ha a kereskedő megfelel a jelen rendeletben meghatározott jogi kötelezettségeknek. Ha a kereskedő egy fogyasztó tagállamára irányítja tevékenységét, még akkor is, ha ilyen kereskedelmi célbavételt nem említ meg kifejezetten a kereskedő online felülete, a fogyasztók nem veszíthetik el az 593/2008/EK rendeletből és az 1215/2012/EU rendeletből származó előnyöket, amelyeknek alkalmazhatónak kell maradniuk a jogbiztonság érdekében.

_________________

_________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az olyan esetekben, amikor a kereskedő a fogyasztók számára engedélyezi a hozzáférést online felületéhez anélkül, hogy az áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása során eltérő általános hozzáférési feltételeket alkalmazna, vagy amennyiben a más tagállamban kibocsátott fizetési eszközök elfogadása nem a fogyasztó szokásos lakóhelye szerinti országot célozza, az értékesítő tagállamának jogszabályait kell alkalmazni.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Azok a megkülönböztető gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván orvosolni, jellemzően azon, a nagyközönség számára elérhető általános feltételek és információk révén valósulnak meg, amelyek az érintett kereskedő által vagy nevében kerülnek meghatározásra és alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfeltételei. Ezek az általános feltételek tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő által vagy nevében többféle módon elérhetővé tehetők a nagyközönség számára, például a hirdetésekben, weboldalakon és a szerződéskötést megelőző vagy szerződéses dokumentumokban található információ formájában. A kereskedő és a vevő között közvetlenül megkötött, egyedileg megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés hiányában e feltételek érvényesek. E rendelet alkalmazásában a kereskedő és a vevők között egyedileg megtárgyalt feltételek nem tekintendők általános hozzáférési feltételeknek.

(11)  Azok a megkülönböztető gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván orvosolni, jellemzően azon, a nagyközönség számára elérhető általános feltételek és információk révén valósulnak meg, amelyek az érintett kereskedő által vagy nevében kerülnek meghatározásra és alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfeltételei. Ezek az általános feltételek tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő által vagy nevében többféle módon elérhetővé tehetők a nagyközönség számára, például a hirdetésekben, weboldalakon és a szerződéskötést megelőző vagy szerződéses dokumentumokban található információ formájában. A kereskedő és a fogyasztó között közvetlenül megkötött, egyedileg megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés hiányában e feltételek alkalmazandók. E rendelet alkalmazásában a kereskedő és a fogyasztók között egyedileg megtárgyalt feltételek nem tekintendők általános hozzáférési feltételeknek.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  E rendelet alkalmazásában a vevőként eljáró fogyasztókat és vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni az állampolgárságon, lakóhelyen vagy székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E védelem azonban nem terjesztendő ki azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy szolgáltatást viszonteladás céljából vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a vállalkozások által vállalatközi viszonylatban széles körben használt forgalmazási rendszerekre (például a kizárólagos és szelektív forgalmazásra), amely általában lehetővé teszi a gyártók számára, hogy – a versenyszabályoknak való megfelelés mellett – kiválasszák kiskereskedőiket.

törölve

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az Unión belül az áruk értékesítésével vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kereskedelmi műveletek vonatkozásában alkalmazott megkülönböztetett bánásmód vevőkre és a belső piacra gyakorolt hatásai nem függnek attól, hogy a kereskedő székhelye egy tagállamban vagy egy harmadik országban található-e. Emiatt és annak biztosítása érdekében, hogy az egymással versenyben álló kereskedőkre e tekintetben ugyanazon követelmények vonatkoznak, az ebben a rendeletben megállapított intézkedések az Unióban működő valamennyi kereskedőre egyaránt alkalmazandók.

(13)  Az Unión belül az áruk értékesítésével vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kereskedelmi ügyletek vonatkozásában alkalmazott megkülönböztetett bánásmód fogyasztókra és a belső piacra gyakorolt hatásai azonosak, függetlenül attól, hogy a kereskedő székhelye valamely tagállamban vagy egy harmadik országban található-e. Emiatt és annak biztosítása érdekében, hogy az egymással versenyben álló kereskedőkre e tekintetben ugyanazon követelmények vonatkoznak, az ebben a rendeletben megállapított intézkedések az Unióban működő valamennyi kereskedőre egyaránt alkalmazandók.

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy a vevők jobban hozzáférhessenek a belső piacon az áruk értékesítésére és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó információkhoz, valamint az átláthatóság (többek között az árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése érdekében a kereskedők sem technológiai eszközökkel, sem más módon nem akadályozhatják meg, hogy a vevők állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy székhelyüktől függetlenül, teljeskörűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek az online interfészekhez. E technológiai eszközök különösen azokat a technológiákat foglalják magukban, amelyek alkalmazásával megállapítható a vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az IP-cím, a valamely globális navigációs műholdrendszerből nyert koordináták vagy a fizetési művelethez kapcsolódó adatok alapján történő meghatározását. Azonban az online interfészekhez való hozzáférés kapcsán megvalósuló megkülönböztetés tilalma nem értelmezendő úgy, hogy kötelezi a kereskedőt arra, hogy a vevőkkel folytatott kereskedelmi műveletekben vegyen részt.

(14)  Annak érdekében, hogy a fogyasztók jobban hozzáférhessenek a belső piacon az áruk értékesítésére és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó információkhoz, valamint az átláthatóság (többek között az árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése érdekében a kereskedők sem technológiai eszközökkel, sem más módon nem akadályozhatják meg, hogy a fogyasztók származási országuktól vagy lakóhelyüktől függetlenül, teljes körűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek az online interfészekhez. Az online interfészekre mobil alkalmazással történő belépést nem szabad a fogyasztók számára minden lehetséges úton tiltani, ha ezekkel az eszközökkel kívánnak hozzáférni a kiválasztott online interfészükhöz és a kereskedő ilyen lehetőséget kínál egy tagállamban. Az ilyen hozzáférést tiltó technológiai eszközök különösen azokat a technológiákat foglalják magukban, amelyek alkalmazásával megállapítható a fogyasztó fizikai helyzete, beleértve az online interfész eléréséhez használt IP-címet, a valamely globális navigációs műholdrendszerből nyert koordinátákat vagy a fizetési művelethez kapcsolódó adatokat. Azonban az online interfészekhez való hozzáférés kapcsán megvalósuló megkülönböztetés tilalma nem értelmezendő úgy, hogy az a fogyasztókkal való kereskedelmi ügyletekre kötelezi a kereskedőt.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Bizonyos kereskedők online interfészeik különböző verzióit használják arra, hogy a vevőket a különböző tagállamokban megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül átirányítsák az online interfész egyik verziójáról valamely másik verziójára. A vevő számára mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az online interfész valamennyi verziójának.

(15)  Egyes kereskedők online interfészeik különböző verzióival rendelkeznek annak érdekében, hogy a fogyasztókat a különböző tagállamokban megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a fogyasztót kifejezett hozzájárulása nélkül átirányítsák az online interfész egyik verziójáról valamely másik verziójára. A fogyasztó számára mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az online interfész valamennyi verziójának.

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Bizonyos esetekben, az uniós jogszabályoknak való megfelelés vagy a tagállami jogszabályoknak az uniós jog szerinti megfelelésének biztosítása érdekében szükséges lehet a hozzáférés letiltása, korlátozása vagy a vevő beleegyezése nélkül az online interfész másik verziójára történő átirányítás, a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt,. E jogszabályok korlátozhatják a vevők bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférését, például azzal, hogy bizonyos tagállamokban tiltják egy adott tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen okok miatt szükséges, a kereskedők nem akadályozhatók abban, hogy ezeknek az előírásoknak megfeleljenek, és így engedélyezni kell számukra bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők valamely online interfészhez való hozzáférésének letiltását vagy korlátozását, vagy az átirányítást.

(16)  Bizonyos esetekben a hozzáférés letiltása, korlátozása vagy a fogyasztó beleegyezése nélkül az online interfész másik verziójára történő átirányítás a fogyasztó származási országával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt kizárólag akkor indokolt, ha az szükséges az uniós jogszabályoknak való megfelelés vagy a tagállami jogszabályoknak az uniós jog szerinti megfelelésének – amely az érintett tagállamban kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők számára kötelező – biztosítása érdekében. E jogszabályok korlátozhatják a fogyasztók bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférését, például azzal, hogy egy bizonyos tagállamban tiltják egy adott tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen okok miatt szükséges lehet, a kereskedők nem akadályozhatók abban, hogy ezeknek az előírásoknak megfeleljenek, és így engedélyezni kell számukra bizonyos fogyasztók vagy bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók valamely online interfészhez való hozzáférésének letiltását vagy korlátozását, vagy az átirányítást. E tekintetben a fogyasztót értesíteni kell egy online felületen a letiltás, a korlátozás vagy az online interfész másik verziójára történő átirányítás céljáról.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Számos konkrét helyzetben az általános hozzáférési feltételeinek alkalmazása terén a vevőkkel szemben alkalmazott bánásmódban objektív módon nem indokolható semmilyen különbség, ideértve az áruk értékesítésének vagy a szolgáltatások nyújtásának egyértelmű elutasítását a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján. Ezekben a helyzetekben minden ilyen jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és így a vevőknek jogosultnak kell lenniük arra, hogy – az ebben a rendeletben megállapított különleges feltételek mellett – a helyi vevőkkel megegyező feltételek mellett bonyolíthassanak kereskedelmi műveleteket, továbbá hogy állampolgárságtól, lakóhelytől vagy székhelytől függetlenül teljeskörűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek a különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. Tehát a kereskedőknek szükség esetén intézkedniük kell a megkülönböztetés e tilalmának való megfelelés érdekében, amennyiben az ilyen intézkedés hiányában az érintett vevőt kizárnák az ilyen teljeskörű és azonos feltételekkel történő hozzáférésből. Azonban az ezekben a helyzetekben alkalmazandó tilalom nem úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem irányíthatják tevékenységeiket célzott ajánlatokkal és eltérő feltételekkel különböző tagállamokra vagy bizonyos vevői csoportokra (ideértve országspecifikus online interfészek létrehozását is).

(17)  Számos konkrét helyzetben az általános hozzáférési feltételeken keresztül a fogyasztókkal szemben a fogyasztó származási országa vagy lakóhelye alapján alkalmazott eltérő bánásmód – ideértve az áruk értékesítésének, egy kereskedő által hivatalosan megállapított bizonyos pénzügyi tranzakciók elfogadásának vagy a szolgáltatások nyújtásának a nyílt megtagadását – nem támasztható alá objektív indokokkal. Ezekben a helyzetekben minden ilyen jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és így a fogyasztóknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy – az ebben a rendeletben megállapított különös feltételek mellett – a helyi fogyasztókkal megegyező feltételek mellett bonyolíthassanak kereskedelmi ügyleteket, továbbá hogy származási országuktól vagy lakóhelyüktől függetlenül teljes körűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek a különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. Tehát a kereskedőknek szükség esetén intézkedéseket kell tenniük a megkülönböztetés e tilalmának való megfelelés biztosítása érdekében, amennyiben intézkedés hiányában az érintett fogyasztót kizárnák az ilyen teljes körű és azonos feltételekkel történő hozzáférésből.

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az ilyen helyzetek sorában az első az, amikor a kereskedő áruk értékesítését végzi, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a vevő lakóhelye szerinti tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az árukat pontosan ugyanazon feltételek mellett – ideértve az árakat és az áruk kiszállításának feltételeit – vásárolhassa meg, mint a kereskedő tagállamában lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az adott tagállamban kell átvennie az árut, vagy valamely másik tagállamban, amelybe a kereskedő szállít. Ebben az esetben nincs szükség a vevő tagállamában a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos nyilvántartásba történő felvételre, valamint az áru határokon átnyúló kiszállításának megszervezésére.

(18)  Az ilyen helyzetek sorában az első az, amikor a kereskedő áruk értékesítését végzi, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamba. Ebben a helyzetben a fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az árukat pontosan ugyanazon feltételek mellett – ideértve az árakat és az áruk kiszállításának feltételeit – vásárolhassa meg, mint a kereskedő tagállamában lakóhellyel rendelkező hasonló fogyasztók. Ez jelentheti azt, hogy a külföldi fogyasztónak az adott tagállamban kell átvennie az árut, vagy valamely másik tagállamban, amelybe a kereskedő szállít. Ebben a helyzetben a kereskedő nem köteles a határokon átnyúló szállítás semmilyen pluszköltségét fedezni. Ezen kívül nincs szükség a fogyasztó tagállamában a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos nyilvántartásba történő felvételre, sem az áru határokon átnyúló kiszállításának megszervezésére.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A második helyzetben a kereskedő az olyan szolgáltatásoktól eltérő, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása (ilyen például felhőalapú szolgáltatás, adattárolási szolgáltatás, weboldaltárhely-szolgáltatás vagy tűzfalszolgáltatás). Ebben az esetben nincs szükség fizikai szállításra, mivel a szolgáltatásnyújtás elektronikus úton történik. A 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletben előírt, a szűkített egyablakos héaügyintézésre (MOSS) vonatkozó szabályok értelmében a kereskedő egyszerűsített módon vallhatja be és fizetheti meg a héát.

(19)  A második helyzetben a kereskedő az olyan audiovizuális szolgáltatásoktól eltérő, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása (ilyen például a közösségi hálózati szolgáltatás, felhőalapú szolgáltatás, adattárolási szolgáltatás, weboldaltárhely-szolgáltatás vagy tűzfalszolgáltatás). Ebben az esetben nincs szükség fizikai szállításra, mivel a szolgáltatásnyújtás elektronikus úton történik. A 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletben előírt, a szűkített egyablakos héaügyintézésre (MOSS) vonatkozó szabályok értelmében a kereskedő egyszerűsített módon vallhatja be és fizetheti meg a héát.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  Amennyiben egy kereskedő elektronikus úton rendelkezésre bocsát szerzői jogi védelem alá tartozó nem audiovizuális műveket, vagy a 2010/13/EU irányelv hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat nyújt, ideértve az olyan e-könyveket, szoftvereket, számítógépes játékokat és zenét, amelyek vonatkozásában a kereskedő jogosult vagy megszerezte az engedélyt az ilyen tartalom érintett területeken történő használatára, hasonlóképpen meg kell akadályozni abban, hogy a fogyasztó származási országa vagy lakóhelye alapján megkülönböztetést tegyen.

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Végezetül, abban az esetben, ha a kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatásokat a vevő a kereskedő üzlethelyiségében vagy a kereskedő által kiválasztott helyszínen veszi igénybe a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, az e kritériumok alapján eltérő általános hozzáférési feltételek alkalmazása szintén nem indokolható. Ilyen helyzet lehet például adott esetben az olyan szolgáltatások nyújtása, mint például szállodai elhelyezés, sportesemények, autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy szabadidőparkokba szóló érvényes belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán nyilvántartásba vetetnie magát, valamint nem kell megszerveznie a termékek határokon átnyúló kiszállítását.

(20)  Végezetül, abban az esetben, ha a kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatásokat a fogyasztó a kereskedő üzlethelyiségében vagy a kereskedő által kiválasztott helyszínen veszi igénybe a fogyasztó állampolgársága, lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, az e kritériumok alapján eltérő általános hozzáférési feltételek alkalmazása szintén nem indokolható. Ilyen helyzet lehet például adott esetben az olyan szolgáltatások nyújtása, mint például szállodai elhelyezés, sportesemények, autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy szabadidőparkokba szóló érvényes belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán nyilvántartásba vetetnie magát, valamint nem kell megszerveznie a termékek határokon átnyúló kiszállítását.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  E helyzetek mindegyikében – az 593/2008/EK rendelet és a 1215/2012/EU rendelet szerződéses kötelezettségekre és joghatóságra alkalmazandó rendelkezései értelmében – amennyiben a kereskedő nem a vevő tagállamában folytatja tevékenységeit, valamint nem is e tagállamra irányítja azokat, vagy amennyiben a vevő nem fogyasztó, az e rendeletnek való megfelelés nem jelent további költségeket a kereskedő számára a joghatósághoz vagy az alkalmazandó jogban fennálló különbségekhez kapcsolódóan. Ezzel szemben, ha a kereskedő a vevő tagállamában folytatja tevékenységeit vagy e tagállamra irányítja azokat, akkor kinyilvánította azon szándékát, hogy az adott tagállamban lévő vevőkkel kereskedelmi kapcsolatokat kíván kialakítani, így számolnia kell ezekkel a költségekkel.

(21)  E helyzetek mindegyikében – az 593/2008/EK rendelet és a 1215/2012/EU rendelet szerződéses kötelezettségekre és joghatóságra alkalmazandó rendelkezései értelmében – amennyiben a kereskedő nem a fogyasztó tagállamában folytatja tevékenységeit, valamint nem is aktívan e tagállamra irányítja azokat, vagy amennyiben a vevő nem fogyasztó, az e rendeletnek való megfelelés nem jelent további költségeket a kereskedő számára a joghatósághoz vagy az alkalmazandó jogban fennálló különbségekhez kapcsolódóan. Ezzel szemben, ha a kereskedő a fogyasztó tagállamában folytatja tevékenységeit vagy e tagállamra irányítja azokat – többek között a nyelv használata révén, esetleg nyelvtől függően egyéb feltételek együttállása esetén –, vagy a pénznemre történő utalás vagy a helyi keresőmotorok találatai révén, kinyilvánítva azon szándékát, hogy az adott tagállamban lévő vevőkkel kereskedelmi kapcsolatokat kíván kialakítani, számolnia kell ezekkel a költségekkel. E rendelet értelmében azonban a megkülönböztetés tilalma nem értelmezhető arra vonatkozó kötelezettségként, hogy a kereskedő valamely olyan más tagállamba szállítson határokon átnyúlóan árukat, ahol egyébként nem kínálna a fogyasztók számára ilyen szállítási lehetőséget, sem arra vonatkozó kötelezettségként, hogy olyan más tagállamban vegye vissza az árukat vagy viselje az ezzel kapcsolatos többletköltségeket, ahol a kereskedőt egyébként nem terhelné ilyen kötelezettség.

Módosítás     26

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 XII. címének I. fejezetében előírt különös szabályozás hatálya alá tartozó kereskedőknek nem kell héát fizetniük. Az ilyen kereskedők elektronikus úton nyújtott szolgáltatások biztosításakor csak abban az esetben lehetne megtiltani, hogy a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok alapján eltérő általános hozzáférési feltételeket alkalmazzanak, ha felvetetik cégüket a másik tagállam héanyilvántartásába, ami többletköltségekkel járna, illetve az érintett vállalkozások méretét és jellegét figyelembe véve aránytalan terheket róhat a kereskedőkre. Ezért az említett rendszer alkalmazási idejére ezeket a kereskedőket mentesíteni kell a e tilalom alól.

(22)  A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 XII. címének I. fejezetében előírt különös szabályozás hatálya alá tartozó kereskedőknek nem kell héát fizetniük. A fogyasztó lakóhely szerinti országával vagy lakóhelyével kapcsolatos okokon alapuló eltérő általános hozzáférési feltételek alkalmazásának tilalma az ilyen kereskedők esetében az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások biztosításakor azt a kötelezettséget vonná magával, hogy más tagállamokban kivetett héa felszámítása céljából nyilvántartásba vetessék magukat, ami többletköltségekkel járhatna, illetve az érintett vállalkozások méretét és jellegét figyelembe véve aránytalan terheket róna a kereskedőkre. Ezért az említett rendszer alkalmazási idejére ezeket a kereskedőket mentesíteni kell a e tilalom alól.

_________________

_________________

27 Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EC irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11. 1–118. o.)

27 Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EC irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11. 1–118. o.)

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az eddig ismertetett helyzetek közül előfordulhat olyan eset, amikor – az uniós jogban vagy a tagállami jogban az uniós jognak megfelelő specifikus tilalom vagy követelmény teljesülése érdekében – a kereskedő a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt nem értékesítheti árut vagy nem nyújthat szolgáltatásat bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők részére. Előfordulhat olyan eset is, amikor egy tagállami jogszabály – az uniós joggal összhangban – a könyvek árképzésére vonatkozóan a kereskedőknek előírja bizonyos szabályok tiszteletben tartását. A kereskedők nem akadályozhatók abban, hogy e jogszabályoknak a szükséges mértékben megfeleljenek.

(23)  Az eddig ismertetett helyzetek közül előfordulhat olyan eset, amikor – az uniós jogban vagy a tagállami jogban az uniós jognak megfelelő specifikus tilalom vagy követelmény teljesülése érdekében – a kereskedő nem értékesíthet árut vagy nem nyújthat szolgáltatást bizonyos fogyasztók vagy bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók részére. Előfordulhat olyan eset is, amikor egy tagállami jogszabály – az uniós joggal összhangban – a könyvek árképzésére vonatkozóan a kereskedőknek előírja bizonyos szabályok tiszteletben tartását. Továbbá, a tagállamok jogszabályai megkövetelhetik, hogy az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra és az elektronikusan támogatott kiadványokra ugyanolyan kedvezményes héa vonatkozzon, mint a bármilyen fizikai adathordozón megjelenő kiadványokra, a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvvel összhangban. A kereskedők nem akadályozhatók abban, hogy e jogszabályoknak a szükséges mértékben megfeleljenek, amennyiben az Unió alapelvei és jogszabályai, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogok teljesülnek.

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  E rendelet nem érintheti a versenyre vonatkozó szabályok, különösen az EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazását. Azok a szerződések, amelyek a kereskedőket arra kötelezik, hogy bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők vonatkozásában ne vegyenek részt a Bizottság 330/2010/EU rendeletének29 értelmében vett passzív értékesítésben, általában versenykorlátozásnak tekinthetők, és általánosságban véve nem mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalom alól. E szerződések, ha nem is tartoznak – e rendelet alkalmazásával összefüggésben – az EUMSZ 101. cikkében foglalt tilalom hatálya alá, megzavarják a belső piac működését, és felhasználhatók az e rendeletben foglalt rendelkezések megkerülésére. Emiatt automatikusan semmissé válnak az ilyen szerződések vonatkozó rendelkezései, valamint a kereskedőket e rendeletet megszegő eljárásra kötelező, a passzív értékesítésről szóló szerződések vonatkozó rendelkezései. Azonban e rendelet – és különösen az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezései – nem befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet értelmében vett aktív értékesítést korlátozó szerződéseket.

(26)  E rendelet nem érintheti a versenyre vonatkozó szabályok, különösen az EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazását. Azok a megállapodások, amelyek a kereskedőket arra kötelezik, hogy bizonyos fogyasztók vagy bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók vonatkozásában ne végezzenek a 330/2010/EU bizottsági rendelet29 értelmében vett passzív értékesítést, általában versenykorlátozásnak tekinthetők, és általánosságban véve nem mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalom alól. E szerződések, ha nem is tartoznak – e rendelet alkalmazásával összefüggésben – az EUMSZ 101. cikkében foglalt tilalom hatálya alá, megzavarják a belső piac működését, és felhasználhatók az e rendeletben foglalt rendelkezések megkerülésére. Emiatt automatikusan semmissé válnak az ilyen szerződések vonatkozó rendelkezései, valamint a kereskedőket e rendeletet megszegő eljárásra kötelező, a passzív értékesítésről szóló szerződések vonatkozó rendelkezései. Azonban e rendelet – és különösen az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezései – nem befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet értelmében vett aktív értékesítést korlátozó szerződéseket.

_________________

_________________

29 A Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 102., 2010.4.23., 1. o.).

29 A Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 102., 2010.4.23., 1. o.).

Módosítás     29

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A tagállamoknak kijelölnek egy vagy több olyan szervet, amelynek vagy amelyeknek feladata az e rendeletben foglalt rendelkezések betartásának nyomon követése és biztosítása érdekében tett hatékony fellépés. A tagállamoknak e rendelet megsértése esetén biztosítaniuk kell, hogy a kereskedők hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal sújthatók.

(27)  A tagállamok kijelölnek egy vagy több olyan felelős szervet, amely rendelkezik a szükséges hatáskörrel az e rendeletben foglalt rendelkezések betartásának nyomon követése és biztosítása érdekében tett hatékony fellépéshez. A tagállamoknak e rendelet megsértése esetén biztosítaniuk kell, hogy a kereskedők hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal sújthatók.

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A vevőknek segítséget kell kapniuk az illetékes hatóságoktól, amelyek a vevők és kereskedők között az e rendelet alkalmazásából eredő konfliktusok rendezését segítik, többek között az egységes panasztételi formanyomtatvány révén.

(28)  A fogyasztóknak segítséget kell kapniuk az illetékes szervektől, amelyek a vevők és kereskedők között az e rendelet alkalmazásából eredő konfliktusok rendezését segítik, többek között az egységes panasztételi formanyomtatvány révén.

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Ezt a rendeletet rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség esetén módosításokat kell javasolni. Az első felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tilalomnak az olyan elektronikus úton való szolgálatások nyújtására való lehetséges kiterjesztésére kell összpontosítania, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az érintett területek vonatkozásában rendelkezik a szükséges jogokkal.

(29)  Ezt a rendeletet rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség esetén módosításokat kell javasolni. Az első felülvizsgálatnak azon esetek vizsgálatára kell összpontosítania, amelyek során az eltérő bánásmód a 2006/123/EK irányelv értelmében nem indokolható, nevezetesen a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tilalomnak az olyan elektronikus úton való szolgáltatások nyújtására és immateriális javakra való alkalmazására, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó audiovizuális művekhez és szolgáltatásokhoz vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának vagy értékesítésének biztosítása, amelyek tekintetében a kereskedő az érintett területek vonatkozásában rendelkezik az ilyen tartalom használatához szükséges jogokkal vagy megszerezte az ehhez szükséges engedélyt, az e szolgáltatásokat érintő jogszabályok átfogó felülvizsgálata függvényében, e rendeletet követően más esetekre történő lehetséges kiterjesztése, valamint a fogyasztói árak és a vásárlóerő fejlesztése céljából az egységes piacon. Ezenkívül figyelembe kell venni a tagállamokban bekövetkezett jogi és technikai fejleményeket a szerzői jogok reformja, az audiovizuális szolgáltató ágazat és az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága terén, olyan előfizetők vonatkozásában, akik ideiglenesen nem tartózkodnak a lakóhelyük szerinti tagállamban. Az első felülvizsgálatnak e rendelet hatályának más ágazatokra, úgy mint a pénzügyi vagy elektronikus hírközlési vagy egészségügyi szolgáltatások nyújtására való kiterjesztésének lehetőségét is meg kell vizsgálnia. Az audiovizuális szolgáltatások nyújtóinak a jövőben részt kell venniük a felülvizsgálatban annak értékelése céljából, hogy az említett szolgáltatásoknak e rendelet hatálya alá vonása a jelenleg használtaknál hatékonyabb üzleti modellek kialakulásához vezetne-e.

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az e rendeletben előírt szabályok hatékony végrehajtásának előmozdítása érdekében 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 előírt, az illetékes hatóságok határokon átnyúló együttműködését biztosító mechanizmusoknak e szabályok vonatkozásában is rendelkezésre kell állniuk. Mivel azonban a 2006/2004/EK rendelet kizárólag a fogyasztók érdekeit védő jogszabályokra vonatkozik, ezen intézkedések csak azokban az esetekben állhatnak rendelkezésre, ha a vevő fogyasztónak minősül. A 2006/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(30)  Az e rendeletben előírt szabályok hatékony végrehajtásának előmozdítása érdekében 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 előírt, az illetékes hatóságok határokon átnyúló együttműködését biztosító mechanizmusoknak e szabályok vonatkozásában is rendelkezésre kell állniuk. Azonban a 2006/2004/EK rendelet kizárólag a fogyasztók érdekeit védő jogszabályokra vonatkozik, a 2006/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

_________________

_________________

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet”) (HL L 364., 2004.12.9., 1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet”) (HL L 364., 2004.12.9., 1. o.).

Módosítás     33

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Annak érdekében, hogy megvalósuljon a vevők állampolgárságán, lakóhelyén vagy székhelyé alapuló közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés elleni hatékony fellépés, indokolt rendeletet elfogadni, amely közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Erre annak biztosításához van szükség, hogy a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályokat egységesen alkalmazzák az egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek hatályba. Csak a rendelet garantál olyan mértékű egyértelműséget, egységességet és jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, hogy a vevők teljes körűen kihasználhassák az e szabályok biztosította előnyöket.

(33)  Annak érdekében, hogy megvalósuljon a fogyasztók származási országán vagy lakóhelyén alapuló közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés elleni hatékony fellépés célja, helyénvaló rendeletet elfogadni, amely közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Erre annak biztosításához van szükség, hogy a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályokat egységesen alkalmazzák az egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek hatályba. Csak a rendelet garantál olyan mértékű egyértelműséget, egységességet és jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, hogy a fogyasztók teljes körűen kihasználhassák az e szabályok biztosította előnyöket.

Módosítás     34

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen az Unión belül a kereskedőkkel folytatott kereskedelmi műveletek terén a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés (ideértve a területi alapú tartalomkorlátozás) megakadályozását – a tagállamok a probléma határokon átnyúló jellege és a jelenleg érvényben lévő jogi keret bizonytalanságai miatt nem tudják kielégítően megvalósítani, viszont e cél a probléma mértéke és a belső piacon belül a kereskedelemre gyakorolt potenciális hatása miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az EU intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(34)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen az Unión belül a kereskedőkkel folytatott kereskedelmi ügyletek során a fogyasztók származási országa vagy lakóhelye alapján történő megkülönböztetés (ideértve a területi alapú tartalomkorlátozás) megakadályozását – a tagállamok a probléma határokon átnyúló jellege és a jelenleg hatályos jogi keret bizonytalanságai miatt nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés mértéke, valamint a belső piacon belüli kereskedelemre gyakorolt potenciális hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás     35

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez a rendelet különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája 16. és 17. cikkének teljes körű tiszteletben tartását szorgalmazza,

(35)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez a rendelet különösen biztosítani kívánja az Európai Unió Alapjogi Chartája 11., 16. és 17. cikkének teljes körű tiszteletben tartását,

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Célkitűzés és hatály

Tárgy és hatály

Módosítás     37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása a közvetlenül vagy közvetve a vevők állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés megakadályozása révén.

(1)  E rendelet célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása és a magas szintű fogyasztóvédelem elérése a közvetlenül vagy közvetve a fogyasztók származási országa vagy lakóhelye alapján történő megkülönböztetésen alapuló területi alapú tartalomkorlátozás megakadályozása révén. E rendelet olyan helyzeteket határoz meg, amelyekben a hozzáférési feltételekben mutatkozó különbségek nem indokolhatók a 2006/123/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerinti objektív kritériumok alapján.

E rendelet rendelkezései és a 2006/123/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezések közötti ellentmondás esetén e rendelet rendelkezései az irányadók. A 2006/123/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdése továbbra is teljes mértékben alkalmazandó azokra a helyzetekre, amelyekre nem terjed ki ez a rendelet, és amelyek a 2006/123/EK irányelv hatálya alá tartoznak.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amennyiben a kereskedő árut értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban;

a)  amennyiben a kereskedő árut értékesít vagy szolgáltatást nyújt, ideértve a szerzői jogi védelem alá tartozó nem audiovizuális műveket és szolgáltatásokat, vagy erre tesz kísérletet a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben a kereskedő árut értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamban, azonban a vevő valamely másik tagállam állampolgára;

b)  amennyiben a kereskedő árut értékesít vagy szolgáltatást nyújt, ideértve a szerzői jogi védelem alá tartozó nem audiovizuális műveket és szolgáltatásokat, vagy erre tesz kísérletet a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban, azonban a fogyasztó valamely másik tagállam állampolgára;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  amennyiben a kereskedő árut értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz kísérletet valamely tagállamban, amelynek területén a vevő ideiglenesen található, de amelyben a vevő nem rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.

c)  amennyiben a kereskedő árut értékesít vagy szolgáltatást nyújt, ideértve a szerzői jogi védelem alá tartozó nem audiovizuális műveket és szolgáltatásokat, vagy erre tesz kísérletet valamely tagállamban, amelynek területén a fogyasztó ideiglenesen található, de amelyben nem rendelkezik lakóhellyel.

Módosítás     41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E rendelkezés nem érinti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós jogszabályokat. Az e rendeletnek való megfelelés nem jelenti azt, hogy a kereskedő olyan tagállamra irányítja tevékenységét, amely tagállamban a vevő az 593/2008/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében és az 1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében vett szokásos tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkezik.

(5)  Ez a rendelet nem sérti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós jogszabályokat. Az e rendeletnek való puszta megfelelés nem jelenti azt, hogy a kereskedő olyan tagállamra irányítja tevékenységét, amely tagállamban a vevő az 593/2008/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében és az 1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében vett szokásos tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkezik. Különösen abban az esetben, amikor egy kereskedő a 3., 4. és 5. cikknek megfelelően eljárva nem tiltja vagy korlátozza a fogyasztók számára az online interfészéhez való hozzáférést, és nem irányítja át őket online interfésze egy attól eltérő verziójára, amelyhez a fogyasztók hozzá szerettek volna férni, függetlenül a fogyasztók származási országától, illetve lakóhelyétől, valamint nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket az e rendeletben meghatározott esetekben, az üzemeltető pusztán ezen okok alapján nem tekinthető úgy, mint aki aktívan arra a tagállamra irányítja a tevékenységét, amely tagállamban a fogyasztók szokásos tartózkodási helye vagy lakóhelye található. Ez azonban nem alkalmazható abban az esetben, amikor a kötelező rendelkezéseknek való puszta megfelelésen túlmutató egyéb tényezők megléte arra utal, hogy a kereskedő kereskedelmi vagy szakmai tevékenységét egy ilyen tagállamra irányítja.

Módosítás     42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „vevő”: az a fogyasztó vagy vállalkozás, aki vagy amely valamely tagállam állampolgára vagy valamely tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, és az Unión belül a viszonteladástól eltérő célból szándékozik árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe venni, illetve vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást;

törölve

Módosítás     43

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „általános hozzáférési feltételek”: valamennyi feltétel és egyéb információ – ideértve az értékesítési árakat –, amelyek szabályozzák a vevők hozzáférését a kereskedő által értékesítésre kínált árukhoz és szolgáltatásokhoz, és amelyek meghatározása, alkalmazása és a nagyközönség számára elérhetővé tétele az érintett kereskedő által vagy nevében történik, és amelyek a kereskedő és a vevő között egyedileg megtárgyalt szerződés hiányában érvényesek;

d)  „általános hozzáférési feltételek”: valamennyi feltétel és egyéb információ – ideértve az értékesítési árakat –, amelyek szabályozzák a fogyasztók hozzáférését a kereskedő által értékesítésre kínált árukhoz és szolgáltatásokhoz, és amelyek meghatározása, alkalmazása és a nagyközönség számára elérhetővé tétele az érintett kereskedő által vagy nevében történik, és amelyek a kereskedő és a fogyasztó között egyedileg megtárgyalt szerződés hiányában érvényesek;

Módosítás     44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „áru”: bármely ingóság, kivéve a végrehajtás vagy más bírósági intézkedés alapján értékesített ingóságokat; e rendelet értelmében árunak minősül a víz, gáz és a villamos energia is, amennyiben korlátozott térfogatban vagy meghatározott mennyiségben kínálják értékesítésre;

e)  „áru”: bármely ingóság, kivéve a végrehajtás vagy más bírósági intézkedés alapján értékesített ingóságokat;

Módosítás     45

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „online interfész”: bármely, a kereskedő által vagy nevében üzemeltetett szoftver (ideértve a weboldalakat és az alkalmazásokat is), amely arra szolgál, hogy a vevőknek hozzáférést biztosítson a kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, annak érdekében, hogy ezen áruk és szolgáltatások vonatkozásában kereskedelmi műveletet bonyolítsanak le;

f)  „online interfész”: bármely, a kereskedő által vagy nevében üzemeltetett szoftver (ideértve a weboldalakat és az alkalmazásokat is), amely arra szolgál, hogy a fogyasztóknak hozzáférést biztosítson a kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, annak érdekében, hogy ezen áruk és szolgáltatások vonatkozásában kereskedelmi műveletet bonyolítsanak le;

Módosítás     46

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  „területi alapú tartalomkorlátozás”: bizonyos online interfészekhez való hozzáférés földrajzi okok miatti indokolatlan korlátozása technológiai eszközök használatával vagy más módon.

Módosítás     47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kereskedők technológiai eszközök felhasználásával vagy más módon nem tilthatják le vagy korlátozhatják a vevők hozzáférését online interfészeikhez a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okokból.

(1)  A kereskedők technológiai eszközök felhasználásával vagy más módon nem tilthatják le vagy korlátozhatják a fogyasztók hozzáférését online interfészeikhez a fogyasztó származási helyével vagy lakóhelyével kapcsolatos okokból.

Módosítás     48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kereskedők a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a vevőt online interfészük olyan verziójára, amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy egyéb jellemzői miatt – az adott állampolgársággal, lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező vevő szempontjából specifikusan eltér attól az online interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását adja.

A kereskedők a fogyasztó származási országával vagy lakóhelyével kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a fogyasztót online interfészük olyan verziójára, amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy egyéb jellemzői miatt – az adott származási országgal vagy lakóhellyel rendelkező fogyasztó szempontjából specifikusan eltér attól az online interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a fogyasztó az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását adta az átirányításhoz azon az interfészen, amelyhez a fogyasztó hozzáférni szándékozott.

Módosítás     49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az átirányítás a vevő kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az online interfész eredeti verziójának továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a vevő számára.

Amennyiben az átirányítás a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az online interfész azon verziójának, amelyhez a fogyasztó kezdetben hozzá kívánt férni, továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a fogyasztó számára.

Módosítás     50

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben előírt tilalmak nem alkalmazandó abban az esetben, ha a hozzáférés letiltása, korlátozása vagy az átirányítás bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők esetében valamely, az uniós jogszabályokban foglalt követelménynek vagy valamely, a tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós joggal összhangban lévő követelménynek való megfelelés biztosítása miatt szükséges.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben előírt tilalmak nem alkalmazandóak abban az esetben, ha az ügyfelek a kereskedő online interfészéhez való hozzáférésének letiltása vagy korlátozása vagy az átirányítás bizonyos fogyasztók vagy bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók esetében olyan, az uniós jogszabályokban foglalt követelménynek vagy olyan, a tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós joggal összhangban lévő követelménynek való megfelelés biztosítása miatt szükséges, amelynek hatálya alá tartoznak a kereskedő tevékenységei.

Módosítás     51

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a kereskedő a 4. cikkben foglaltaknak való megfelelés érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők hozzáférését valamely online interfészhez vagy irányítja át a vevőket az online interfész másik verziójára, a kereskedőnek egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az indoklásnak a nyelve megegyezik annak az online interfésznek a nyelvével, amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott.

(4)  Amennyiben a kereskedő a 3. bekezdésben foglaltaknak való megfelelés érdekében tiltja le vagy korlátozza a fogyasztók hozzáférését valamely online interfészhez vagy irányítja át a fogyasztókat az online interfész másik verziójára, a kereskedőnek egyértelmű indoklást és magyarázatot kell adnia a fogyasztó részére. Ennek az indoklásnak a nyelve megegyezik annak az online interfésznek a nyelvével, amelyhez a fogyasztó eredetileg hozzáférni szándékozott.

Módosítás     52

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kereskedők az áruikhoz vagy szolgáltatásaikhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő általános feltételeket a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okokból a következő helyzetekben:

(1)  A kereskedők az áruikhoz vagy szolgáltatásaikhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő általános feltételeket a fogyasztó származási helyével vagy lakóhelyével kapcsolatos okokból, ahol:

Módosítás     53

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amennyiben a kereskedő áruk értékesítését végzi, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a vevő lakóhelye szerinti tagállamba;

a)  a kereskedő áruk értékesítését végzi, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamba, hanem a kereskedő és a fogyasztó között egyeztetett olyan helyszínen történik az átvétel, ahol a kereskedő szakmai tevékenységet folytat;

Módosítás     54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben a kereskedő elektronikus úton nyújtott szolgáltatást biztosít, amely nem minősül olyan szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője hozzáférés, biztosítása szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz, illetve ezek használata;

b)  amennyiben a kereskedő elektronikus úton nyújtott szolgáltatást biztosít, amely nem minősül olyan szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője nem fizikai formában történő eladás vagy hozzáférés biztosítása szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz, illetve ezek használatának lehetővé tétele;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  amennyiben a kereskedő olyan elektronikus úton nyújtott nem audiovizuális műveket vagy szolgáltatásokat nyújt, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, amelyek vonatkozásában a kereskedő jogosult vagy engedéllyel rendelkezik az ilyen tartalom érintett területeken történő használatára.

Módosítás     56

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  amennyiben a kereskedő a b) hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, a kereskedő üzlethelyiségében vagy olyan fizikai helyen történik, ahol a kereskedő szakmai tevékenységét folytatja.

c)  a kereskedő a b) hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a fogyasztó állampolgársága vagy lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, a kereskedő üzlethelyiségében vagy olyan fizikai helyen történik, ahol a kereskedő szakmai tevékenységét folytatja.

Módosítás     57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a kereskedők eltérő általános hozzáférési feltételeket alkalmazzanak – ideértve az értékesítési árat is – a különböző tagállamok vonatkozásában, vagy meghatározott területről származó fogyasztók, illetve bizonyos fogyasztói csoportok számára.

Módosítás     58

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A kereskedőknek lehetőségük van arra, hogy ne szállítsanak árut vagy ne nyújtsanak szolgáltatást a határokon át azokban az esetekben, amikor a szállítás vagy a szolgáltatásnyújtás járulékos költségeket teremt és/vagy kiegészítő intézkedéseket tesz szükségessé a kereskedő részéről.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó abban az esetben, ha az uniós jogban vagy a tagállami jogban meghatározott, az uniós jognak megfelelő követelmény megtiltja a kereskedőnek, hogy bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők részére árut adjon el vagy szolgáltatást nyújtson.

Az (1) bekezdésben előírt tilalom alkalmazandó, figyelembe véve az uniós jogban vagy a tagállami jogban meghatározott, az uniós jognak megfelelő olyan követelményeket, amelyek megtiltják a kereskedőnek, hogy bizonyos fogyasztók vagy bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók részére árut adjon el vagy szolgáltatást nyújtson.

Módosítás     60

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Könyvek értékesítése esetében az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kereskedő bizonyos területeken eltérő árkat alkalmazzon akkor, ha erre az uniós joggal összhangban álló tagállami jogszabály kötelezik.

Könyvek értékesítése esetében az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem érinti az árak meghatározására vonatkozó, az uniós joggal összhangban álló tagállami jogszabályokat.

Módosítás     61

Rendeletre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

E rendelet nem érinti a szerzői jog és a szomszédos jogok terén alkalmazandó szabályokat.

Indokolás

A szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférésnek, valamint ezek használatának továbbra is e rendelet hatályán kívül kell esni. Ez ki fogja zárni a más uniós jogszabályokkal való átfedéseket.

Módosítás     62

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az áruk értékesítése vagy a szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők nem alkalmazhatnak eltérő fizetési feltételeket a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató székhelyével vagy a fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt a következő esetekben:

(1)  Az áruk értékesítése vagy a szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők nem alkalmazhatnak eltérő fizetési feltételeket a fogyasztó származási helyével vagy lakóhelyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató székhelyével vagy a fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt a következő esetekben:

Módosítás     63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Automatikusan semmissé válnak azok a megállapodások, amelyek értelmében a kereskedőknek a passzív értékesítések terén e rendelet megsértésével járó kötelezettségei keletkeznek.

Automatikusan semmissé és érvénytelenné válnak azok a rendelkezések, amelyek értelmében a kereskedőknek a 330/2010/EU rendelet értelmében vett passzív értékesítések terén e rendelet megsértésével járó kötelezettségei keletkeznek.

Módosítás     64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok megállapítják az e rendeletben foglalt rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és minden intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)  A tagállamok megállapítják az e rendeletben foglalt rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és minden intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Módosítás     65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdésben említett szankciókat közölni kell a Bizottsággal, és a Bizottság weboldalán hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

Módosítás     66

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  [Dátum: az e rendelet hatálybalépését követően két évvel]-ig és ezt követően ötévente a Bizottság e rendelet értékeléséről jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Ehhez az értékeléshez szükség esetén kapcsolódik a rendelet módosítására a jogi, technikai és gazdasági fejlemények fényében tett javaslat.

(1)  [Dátum: az e rendelet hatálybalépését követően két évvel]-ig és ezt követően szükség szerint és legkésőbb négyévente a Bizottság értékeli e rendelet alkalmazását a jogi, a technikai és a gazdasági fejlemények fényében, és megfelelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Ezt az értékelést, ha alkalmazható, jogalkotási javaslatnak kell kísérnie a jelenlegi rendelet felülvizsgálata céljából.

 

Az (1) bekezdésben említett jelentésnek értékelést kell tartalmaznia e rendelet hatályának lehetséges kiterjesztéséről, nevezetesen a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjában foglalt tilalom kiterjesztéséről az elektronikus úton való szolgáltatások nyújtására, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz, valamint más területekhez (például zenéhez, e-könyvekhez, játékokhoz és/vagy szoftverekhez) való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása.

 

Ezen kívül a jelentésnek különös figyelmet kell fordítania a kkv-kra és a kezdő vállalkozásokra gyakorolt lehetséges gazdasági hatásokra, az e rendelet 7. cikkében említett nemzeti végrehajtási intézkedések hatékonyságára, valamint a személyes adatok használatára és védelmére történő összpontosításra.

Módosítás     67

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tilalomnak az olyan, elektronikus úton való szolgálatások nyújtására való kiterjesztésének lehetőségét, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az érintett területek vonatkozásában rendelkezik a szükséges jogokkal

(2)  Az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat során értékelni kell annak lehetőségét, hogy e rendelet hatálya kiterjeszthető-e további olyan ágazatokra, mint a pénzügyi, a közlekedési, az elektronikus hírközlési, az egészségügyi vagy az audiovizuális szolgáltatások, feltéve, hogy a kereskedő rendelkezik az olyan, elektronikus úron nyújtott audiovizuális művek, immateriális javak vagy szolgáltatások használatához szükséges jogokkal vagy megszerezte az ehhez szükséges engedélyt, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontját azonban 2018. július 1-jétől kell alkalmazni.

törölve

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A fogyasztók állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedésének helye alapján történő területi alapú tartalomkorlátozás és megkülönböztetés megszüntetése a belső piacon

Hivatkozások

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

9.6.2016

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

19.1.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

12.9.2016

Vizsgálat a bizottságban

29.11.2016

31.1.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

23.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

3

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eugen Freund, Maria Noichl

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

14

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL Group

PPE

S&D

Verts/ALE Group

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Pavel Svoboda

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl

Max Andersson, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

PPE

Isabella Adinolfi

Marie-Christine Boutonnet

Angelika Niebler

4

0

ECR

PPE

Sajjad Karim

Daniel Buda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (10.2.2017)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Előadó: Eva Kaili

RÖVID INDOKOLÁS

A területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet alapvető alkotóelemnek számít annak biztosításához, hogy a vevők és a kereskedők indokolatlan megkülönböztetés nélkül végezhessenek kereskedelmi műveleteket.

A rendelet – hatálybelépésének napjától – kötelező érvényű kötelezettségeket ró a kereskedőkre, hogy az állampolgárságon, a lakóhelyen, a székhelyen vagy a pénzforgalmon alapuló megkülönböztetés hatásait elkerülve a vevők hozzáférhessenek a termékekhez és megvásárolhassák azokat. Célja az elektronikus kereskedelem indokolatlan akadályainak megszüntetése és döntő lépés megtétele a digitális egységes piac megvalósítása felé.

Az indokolatlan megkülönböztetéshez vezető akadályok megszüntetésén kívül a rendelet világossá teszi, hogy a vállalkozók nem kötelesek egész Európában végezni tevékenységüket. A rendelet elismeri, hogy pontosításra van szükség a vállalkozók azon kötelezettségével kapcsolatban, hogy tevékenységi területükön kívüli vevők részére is teljesítsenek. Nagyon fontos a kereskedők további terheinek az elkerülése.

Ezenkívül a rendelet elismeri egy valódi digitális egységes piac megteremtésének fontosságát minden polgár részére, és megmutatja más végrehajtandó fontos jogi reformok irányát, korlátozás nélkül ideértve a szerzői jog reformját, az audiovizuális ágazat reformját és az adózás reformját. Ugyanezeket az elveket kell követni a felhasználó- és vállalkozóbarát digitális egységes piac megteremtéshez.

Ez a vélemény a rendelet alábbi pontjait kívánja tökéletesíteni és pontosítani:

A rendelet tartalma és hatálya

A rendelet hatálya összhangban áll a 2006/123/EK irányelv hatályával a jogfolytonosság és a jogbiztonság kereskedők és vevők részére történő biztosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy nem tartoznak e rendelet hatálya alá többek között a következők: nem gazdasági jellegű általános érdekű szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; audiovizuális szolgáltatások; szerencsejátékok; egészségügyi szolgáltatások; és bizonyos szociális szolgáltatások. A szerzői jogi védelem alá tartozó anyagok és az audiovizuális tartalom vonatkozásában fontos a megfelelő reformok végrehajtásának lehetővé tétele annak értékelése előtt, hogy az esetleges beillesztés egyformán jótékony hatással lenne-e a vevőkre és az ágazatokra.

Az online interfészekhez való hozzáférés

Az online interfészekhez való hozzáférés megakadályozása és az átirányítás olyan gyakorlatnak tekintendő, amely csalódást okoz a vevőknek; ez a javaslat foglalkozik ezzel a kérdéssel, biztosítva azt, hogy a vevők kedvük szerint, földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül, mindenkor hozzáférhessenek az interfészhez.

A vevők lakóhelyen alapuló megkülönböztetése

Tilos a lakóhelyen alapuló megkülönböztetés alapján különböző általános feltételek alkalmazása a vevőkre. A rendelet rendelkezéseinek a betartása azonban nem tekinthető a kereskedők korlátozásának abban, hogy célzott ajánlatokkal és eltérő feltételekkel különböző tagállamokra irányítsák tevékenységüket, feltéve, hogy a külföldi vevő a nemzeti ügyletekre alkalmazandó azonos szerződéses jogokkal és kötelezettségekkel férhet hozzá ezekhez a termékekhez vagy szolgáltatásokhoz. Ezen túlmenően a jelen rendelet betartása nem jelent kötelezettséget az áruk határokon átnyúló szállítására, sem pedig a vevő lakóhelye vagy székhelye szerinti országból történő visszavonásának elfogadására.

Fizetésen alapuló megkülönböztetés

A rendelet rendelkezései azt írják elő, hogy a kereskedők nem utasíthatnak el fizetési eszközöket, és más módon sem élhetnek megkülönböztetéssel e fizetési eszközök vonatkozásában. Részletesebben és a kártyaalapú fizetési eszközök tekintetében, amikor bizonyos fizetésieszköz-márkát és kategóriát fogadnak el, a kereskedő az adott fizetési módszer származási országától függetlenül köteles ugyanazt a márkát és kategóriát elfogadni. Az ilyen rendelkezés nem kötelezi a kereskedőket az összes kártyaalapú fizetési eszköz elfogadására.

Végrehajtás és a vevők részére nyújtott segítség

A javaslat szerint a tagállamok hatóságokat jelölnek ki e rendelet hatékony végrehajtásának biztosítására, és ezek a hatóságok segítséget nyújtanak a vevőknek, amikor arra szükségük van.

A rendelet felülvizsgálata

Az első értékelés nagyon fontos lesz, mivel az Európai Bizottságnak értékelnie kell a javaslat hatályát és alkalmazását a szerzői jog, az adózás, az audiovizuális szolgáltatások és az online tartalom hordozhatósága területén bekövetkező jogi fejlemények figyelembevételével.

Az alkalmazás kezdete

Ezt a rendeletet a kihirdetését követő hatodik hónaptól kell alkalmazni, ami lehetővé teszi, hogy a vevőknek előnyük származzon az indokolatlan megkülönböztetést okozó akadályok megszüntetéséből.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb indokolatlan megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a nemzeti parlamentek Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyvére,

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvére,

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Annak érdekében, hogy a belső piac – mint olyan, belső határok nélküli terület, amelyen belül biztosított többek között az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása – megfelelően működjön, nem elegendő kizárólag a tagállamok közötti államhatárokat felszámolni. E határok felszámolását meghiúsíthatják azok a magánfelek, amelyek a belső piaci szabadságokkal összeegyeztetetlen akadályokat állítanak fel. Ez abban az esetben fordul elő, amikor egy adott tagállamban működő kereskedők letiltják vagy korlátozzák a hozzáférést online interfészeikhez (például weboldalaikhoz és alkalmazásaikhoz) azoknak a vevőknek esetében, akik valamely másik tagállamból kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi műveletet bonyolítani (e gyakorlatot nevezik „területi alapú tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége során is megvalósul, például abban az esetben, ha a kereskedők a más tagállamban élő vevők tekintetében az áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – online és offline – hozzáférés eltérő általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet néha objektíven indokolható ez az eltérő bánásmód, más esetekben a kereskedők kizárólag kereskedelmi okokból tagadják meg azoktól fogyasztóktól az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy érvényesítenek velük szemben eltérő feltételeket, akik határokon átnyúló kereskedelmi műveletet kívánnak bonyolítani.

(1)  Annak érdekében, hogy a belső piac – mint olyan, belső határok nélküli terület, amelyen belül biztosított többek között az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása – megfelelően működjön, nem elegendő kizárólag a tagállamok közötti államhatárokat felszámolni. E határok felszámolását meghiúsíthatják azok a magánfelek, amelyek a belső piaci szabadságokkal összeegyeztetetlen, különböző típusú és formájú akadályokat állítanak fel. Ez abban az esetben fordul elő, amikor egy adott tagállamban működő kereskedők letiltják vagy korlátozzák a hozzáférést online interfészeikhez (például weboldalaikhoz és alkalmazásaikhoz) azoknak a vevőknek esetében, akik valamely másik tagállamból kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi műveletet bonyolítani (e gyakorlatot nevezik „területi alapú tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége során is megvalósul, például abban az esetben, ha a kereskedők a más tagállamban élő vevők tekintetében az áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – online és offline – hozzáférés eltérő általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet kivételes esetekben objektíven indokolható ez az eltérő bánásmód, más esetekben a kereskedők nem objektív okokból tagadják meg azoktól a fogyasztóktól az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy érvényesítenek velük szemben eltérő feltételeket, akik határokon átnyúló kereskedelmi műveletet kívánnak bonyolítani. Az Európai Bizottság hatásvizsgálata számára elvégzett elemzések alapján az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozásnak és a fogyasztók állampolgárságán, lakóhelyén vagy székhelyén alapuló megkülönböztetés más formáinak megszüntetése hozzájárulhatna a piac 1,1%-os bővüléséhez és az árak átlagosan -0,5 – -0,6%-os csökkenéséhez. Ezenkívül és az érdekelt felekkel folytatott bizottsági egyeztetések eredményeképpen hozzájárulhat a fogyasztói elégedetlenség szintjének csökkenéséhez, mivel ennek egyik elsődleges forrása az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Így egyes kereskedők a belső határok mentén mesterségesen szegmentálják a belső piacot, és gátolják az áruk és termékek szabad mozgását, ennek következtében korlátozzák a vevők jogait és megakadályozzák azt, hogy a vevők kihasználhassák a bővebb választék és a legkedvezőbb feltételek előnyeit. E megkülönböztető gyakorlatok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy – többek között az elektronikus kereskedelmi ágazatban – a határokon átnyúló kereskedelmi műveletek aránya az Unión belül viszonylag alacsony, ami megakadályozza, hogy a belső piac elérje teljes növekedési potenciálját. Annak világossá tétele, hogy mely helyzetekben nem indokolható az eltérő bánásmód, várhatólag egyértelműséget és jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló műveletek valamennyi résztvevője számára, valamint biztosítja a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályok hatékony alkalmazását és végrehajtását az egész belső piacon.

(2)  Így egyes kereskedők a belső határok mentén mesterségesen szegmentálják a belső piacot, és gátolják az áruk és termékek szabad mozgását, ennek következtében korlátozzák a vevők jogait és megakadályozzák azt, hogy a vevők kihasználhassák az áruk és a szolgáltatások bővebb választéka és a legkedvezőbb feltételek előnyeit. E megkülönböztető gyakorlatok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy – többek között az elektronikus kereskedelmi ágazatban – a határokon átnyúló kereskedelmi műveletek aránya az Unión belül viszonylag alacsony, ami megakadályozza, hogy a belső piac elérje teljes növekedési potenciálját. Annak világossá tétele, hogy mely helyzetekben nem indokolható az eltérő bánásmód, várhatólag egyértelműséget és jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló műveletek valamennyi résztvevője számára, valamint biztosítja a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályok hatékony alkalmazását és végrehajtását az egész belső piacon.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Noha e rendelet célja a területi alapú tartalomkorlátozás kezelése és ezáltal a belső piac működése útjában álló akadályok egyikének lebontása, szem előtt kell tartani, hogy a tagállamok jogszabályaiban meglévő számos eltérés – például eltérő szabványok vagy az uniós szintű kölcsönös elismerés vagy harmonizáció hiánya – még mindig jelentős akadályt jelent, és ezek továbbra is az egységes piac széttöredezéséhez vezetnek, ami így a kereskedőket sok esetben arra kényszeríti, hogy területi alapú tartalomkorlátozási gyakorlatokat alkalmazzanak. Ezért a piac töredezettségének csökkentése és az egységes piac kiteljesítése érdekében az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak folytatniuk kell a fellépést ezen akadályokkal szemben.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Unióban székhellyel rendelkező szolgáltatók a szolgáltatás igénybe vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő bánásmódot annak állampolgársága vagy lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés azonban nem bizonyult teljes mértékben hatékonynak a megkülönböztetés elleni fellépés tekintetében, és nem csökkentette megfelelő mértékben a jogbizonytalanságot, elsősorban az elbánásban mutatkozó különbségek megindokolásának lehetősége miatt, valamint a gyakorlati végrehajtás terén ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a lakóhely vagy a székhely alapján történő megkülönböztetés egyéb formái olyan kereskedők tevékenységének következtében is megvalósulhatnak, amelyek székhelye valamely harmadik országban található, amely nem tartozik e rendelkezés hatálya alá.

(3)  A 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Unióban székhellyel rendelkező szolgáltatók a szolgáltatás igénybe vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő bánásmódot annak állampolgársága vagy lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés azonban nem bizonyult teljes mértékben hatékonynak a megkülönböztetés elleni fellépés tekintetében, és nem csökkentette megfelelő mértékben a jogbizonytalanságot, elsősorban az elbánásban mutatkozó különbségek megindokolásának lehetősége miatt, valamint a gyakorlati végrehajtás terén ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a lakóhely vagy a székhely alapján történő megkülönböztetés egyéb formái olyan kereskedők tevékenységének következtében is megvalósulhatnak, amelyek székhelye valamely harmadik országban található, amely nem tartozik e rendelkezés hatálya alá. Következésképpen ez a rendelet a kereskedőkre valamint a szolgáltatókra, és az árukra valamint a szolgáltatásokra alkalmazandó.

__________________

__________________

17Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 2006.12.27., 36. o.).

17Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 2006.12.27., 36. o.).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  E rendelet célja a 2006/123/EK irányelv 20. cikkének pontosítása. Nem értelmezhető a 2006/123/EK irányelv helyettesítéseként sem az említett irányelv hatálya tekintetében, mivel ez a rendelet ugyanazokat az elveket követi, kizárva a 2006/123/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységeket alkalmazása hatálya alól, sem pedig annak hatása tekintetében, mivel a 2006/123/EK irányelv alkalmazása független a rendelet hatásától, és kiegészíti azt. E rendelet nem korlátozhatja a vállalkozási szabadságot, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikkében meghatározott szerződési szabadságot.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében tehát szükség van az e rendeletben előírt olyan célzott intézkedésekre, amelyek egyértelmű, egységes és hatékony szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre vonatkozóan.

(4)  A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében tehát szükség van az e rendeletben előírt olyan célzott intézkedésekre, amelyek egyértelmű, egységes és hatékony szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre vonatkozóan. Ezeknek az intézkedéseknek fenn kell tartaniuk az egyensúlyt a vevők számára biztosított fogyasztóvédelem és a kereskedők szerződési szabadsága között. E tekintetben bármely aránytalan költségnek vagy adminisztratív tehernek, valamint a valamennyi tagállamba való szállítás kötelezettségének a kereskedőt kell terhelnie. Emellett a tagállamokra rótt új kötelezettségek nem terjedhetnek túl az új szabályok végrehajtásához szükséges mértéken.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E rendelet célja a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés (ideértve a területi alapú tartalomkorlátozást) megakadályozása a kereskedők és vevők közötti, az áruk és szolgáltatások Unión belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló kereskedelmi műveletek során. Célja a közvetlen és a közvetett megkülönböztetés elleni fellépés, így kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely más megkülönböztető kritériumok alapján valósul meg, és ugyanazon következménnyel jár, mint a közvetlenül a vevő állampolgárságára, lakóhelyére vagy székhelyére alapuló kritériumok alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok alkalmazhatók különösen a vevő fizikai helyzetét mutató információk – például az online interfészhez történő hozzáférés során használt IP-cím, az áruk kiszállításának céljából megadott cím, a nyelvválasztás vagy azon tagállam, amelyben a vevő fizetési eszközét kibocsátották – alapján.

(5)  E rendelet célja a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés (ideértve a területi alapú tartalomkorlátozást) megakadályozása a kereskedők és vevők közötti, az áruk és szolgáltatások Unión belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló kereskedelmi műveletek során. Célja a közvetlen és a közvetett megkülönböztetés megelőzése. Közvetlen megkülönböztetés alatt olyan megkülönböztető kritériumok értendők, amelyek nem a vevő állampolgárságára, lakóhelyére vagy székhelyére vonatkoznak, de determinisztikus vagy statisztikai alapon e kritériumok alkalmazásával megegyező eredményre vezetnek. Emellett kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely más megkülönböztető kritériumok alapján valósul meg, és ugyanazon következménnyel jár, mint a közvetlenül a vevő állampolgárságára, lakóhelyére vagy székhelyére alapuló kritériumok alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok alkalmazhatók különösen a vevő fizikai helyzetét mutató információk – például az online interfészhez történő hozzáférés során használt IP-cím, az áruk kiszállításának céljából megadott cím, a nyelvválasztás vagy azon tagállam, amelyben a vevő fizetési eszközét kibocsátották – alapján.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 29. preambulumbekezdése azt állapítja meg, hogy a jogkimerülés kérdése nem merül fel a szolgáltatások, és különösen az online szolgáltatások esetében.

 

_______________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 2001/29/EK irányelve az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  E rendelet nem érintheti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós jogi aktusokat, különösen az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet25 szerződéses kötelezettségekre és joghatóságra alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen jogi aktusok és rendelkezések egyedi esetekben történő alkalmazását. Pusztán az a tény, hogy egy kereskedő e rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a vevő tagállamára.

(10)  E rendelet nem érintheti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós jogi aktusokat, különösen az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet25 szerződéses kötelezettségekre és joghatóságra alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen jogi aktusok és rendelkezések egyedi esetekben történő alkalmazását. Pusztán az a tény, hogy egy kereskedő e rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a vevő tagállamára. Ezen okból és az e rendeletnek eleget tevő kereskedők számára biztosítandó jogbiztonság garantálása érdekében világossá kell tenni, hogy pusztán az a tény, hogy valamely kereskedő hozzáférhetővé teszi online interfészét egy másik tagállamból érkező vevők számára, illetve nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket az e rendeletben meghatározott esetekben – többek között adott esetben szerződéskötés révén –, illetve fizetési eszközöket fogad el egy másik tagállamból, az alkalmazandó jog és a joghatóság megállapítása szempontjából önmagában nem tekinthető úgy, hogy a kereskedő tevékenysége a vevő tagállamára irányul, kivéve ha további olyan körülmények nyernek bizonyítást, amelyekből az uniós jog szerint megállapítható, hogy a kereskedő részéről fennállt annak a szándéka, hogy tevékenységeit az említett tagállamra irányítsa.

_________________

_________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Azok a megkülönböztető gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván orvosolni, jellemzően azon, a nagyközönség számára elérhető általános feltételek és információk révén valósulnak meg, amelyek az érintett kereskedő által vagy nevében kerülnek meghatározásra és alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfeltételei. Ezek az általános feltételek tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő által vagy nevében többféle módon elérhetővé tehetők a nagyközönség számára, például a hirdetésekben, weboldalakon és a szerződéskötést megelőző vagy szerződéses dokumentumokban található információ formájában. A kereskedő és a vevő között közvetlenül megkötött, egyedileg megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés hiányában e feltételek érvényesek. E rendelet alkalmazásában a kereskedő és a vevők között egyedileg megtárgyalt feltételek nem tekintendők általános hozzáférési feltételeknek.

(11)  Azok a megkülönböztető gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván orvosolni, jellemzően azon, a nagyközönség számára elérhető általános feltételek és információk révén valósulnak meg, amelyek az érintett kereskedő által vagy nevében kerülnek meghatározásra és alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfeltételei. Ezek az általános feltételek tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a telefonos előhívószámokon alapuló követelményeket, a fizetési feltételeket és a szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő által vagy nevében többféle módon elérhetővé tehetők a nagyközönség számára, például a hirdetésekben, weboldalakon és a szerződéskötést megelőző vagy szerződéses dokumentumokban található információ formájában. A kereskedő és a vevő között közvetlenül megkötött, egyedileg megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés hiányában e feltételek érvényesek. E rendelet alkalmazásában a kereskedő és a vevők között egyedileg megtárgyalt feltételek nem tekintendők általános hozzáférési feltételeknek.

Indokolás

Megkülönböztetésre kerülhet sor, amennyiben a tranzakció teljesítéséhez a kereskedők megkövetelik, hogy a vevőnek egy adott országkóddal rendelkező telefonszáma legyen.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Az egyes tagállamokban alkalmazott eltérő árképzés nem tekinthető megkülönböztető gyakorlatnak.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  E rendelet alkalmazásában a vevőként eljáró fogyasztókat és vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni az állampolgárságon, lakóhelyen vagy székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E védelem azonban nem terjesztendő ki azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy szolgáltatást viszonteladás céljából vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a vállalkozások által vállalatközi viszonylatban széles körben használt forgalmazási rendszerekre (például a kizárólagos és szelektív forgalmazásra), amely általában lehetővé teszi a gyártók számára, hogy – a versenyszabályoknak való megfelelés mellett – kiválasszák kiskereskedőiket.

(12)  E rendelet alkalmazásában a vevőként eljáró fogyasztókat és vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni az állampolgárságon, lakóhelyen vagy székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E védelem azonban nem terjesztendő ki azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy szolgáltatást viszonteladás, kereskedelmi bérbeadás vagy a megvásárolt áru átalakítása vagy feldolgozása céljából vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a vállalkozások által vállalatközi viszonylatban széles körben használt forgalmazási rendszerekre (például a kizárólagos és szelektív forgalmazásra), amely általában lehetővé teszi a gyártók számára, hogy – a versenyszabályoknak való megfelelés mellett – kiválasszák kiskereskedőiket. A valamely terméket vagy szolgáltatást végfelhasználás céljából megvásároló fogyasztókat csak az állampolgárságon, lakóhelyen vagy székhelyen alapuló megkülönböztetéstől kell védeni.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy a vevők jobban hozzáférhessenek a belső piacon az áruk értékesítésére és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó információkhoz, valamint az átláthatóság (többek között az árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése érdekében a kereskedők sem technológiai eszközökkel, sem más módon nem akadályozhatják meg, hogy a vevők állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy székhelyüktől függetlenül, teljeskörűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek az online interfészekhez. E technológiai eszközök különösen azokat a technológiákat foglalják magukban, amelyek alkalmazásával megállapítható a vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az IP-cím, a valamely globális navigációs műholdrendszerből nyert koordináták vagy a fizetési művelethez kapcsolódó adatok alapján történő meghatározását. Azonban az online interfészekhez való hozzáférés kapcsán megvalósuló megkülönböztetés tilalma nem értelmezendő úgy, hogy kötelezi a kereskedőt arra, hogy a vevőkkel folytatott kereskedelmi műveletekben vegyen részt.

(14)  Annak érdekében, hogy a vevők jobban hozzáférhessenek a belső piacon az áruk értékesítésére és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó információkhoz, valamint az átláthatóság (többek között – de nem kizárólagosan – az árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése érdekében a kereskedők vagy a nevükben eljáró bármely más felek, beleértve a hozzáférést lehetővé tévő közvetítőket és online felületeket szolgáltatókat sem technológiai eszközökkel, sem más módon nem akadályozhatják meg, hogy a vevők állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy székhelyüktől függetlenül, teljeskörűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek az online interfészekhez. E technológiai eszközök különösen azokat a technológiákat foglalják magukban – de nem kizárólagosan –, amelyek alkalmazásával megállapítható a vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az IP-cím, a böngészési előzmények és/vagy minták, a GSM-nyomkövetés vagy -helymeghatározás, valamely globális navigációs műholdrendszerből nyert koordináták vagy a fizetési művelethez kapcsolódó adatok alapján történő meghatározását. Azonban az online interfészekhez való hozzáférés kapcsán megvalósuló megkülönböztetés tilalma nem értelmezendő úgy, hogy kötelezi a kereskedőt arra, hogy a vevőkkel folytatott kereskedelmi műveletekben vegyen részt.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  Bizonyos esetekben, az uniós jogszabályoknak való megfelelés vagy a tagállami jogszabályoknak az uniós jog szerinti megfelelésének biztosítása érdekében szükséges lehet a hozzáférés letiltása, korlátozása vagy a vevő beleegyezése nélkül az online interfész másik verziójára történő átirányítás, a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt,. E jogszabályok korlátozhatják a vevők bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférését, például azzal, hogy bizonyos tagállamokban tiltják egy adott tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen okok miatt szükséges, a kereskedők nem akadályozhatók abban, hogy ezeknek az előírásoknak megfeleljenek, és így engedélyezni kell számukra bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők valamely online interfészhez való hozzáférésének letiltását vagy korlátozását, vagy az átirányítást. Amennyiben a kereskedő uniós jogszabály vagy az uniós jognak megfelelő tagállami jogszabályok jogi követelményei betartásának biztosítása érdekében blokkolja vagy korlátozza a hozzáférést valamely online interfészhez, a kereskedőnek egyértelmű indokolást kell nyújtania.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Bizonyos esetekben, az uniós jogszabályoknak való megfelelés vagy a tagállami jogszabályoknak az uniós jog szerinti megfelelésének biztosítása érdekében szükséges lehet a hozzáférés letiltása, korlátozása vagy a vevő beleegyezése nélkül az online interfész másik verziójára történő átirányítás, a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt. E jogszabályok korlátozhatják a vevők bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférését, például azzal, hogy bizonyos tagállamokban tiltják egy adott tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen okok miatt szükséges, a kereskedők nem akadályozhatók abban, hogy ezeknek az előírásoknak megfeleljenek, és így engedélyezni kell számukra bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők valamely online interfészhez való hozzáférésének letiltását vagy korlátozását, vagy az átirányítást.

(16)  Bizonyos esetekben, az uniós jogszabályoknak való megfelelés vagy a tagállami jogszabályoknak az uniós jog szerinti megfelelésének biztosítása érdekében szükséges lehet a hozzáférés letiltása, korlátozása vagy a vevő beleegyezése nélkül az online interfész másik verziójára történő átirányítás, a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt. E jogszabályok korlátozhatják a vevők bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférését, például azzal, hogy bizonyos tagállamokban tiltják egy adott tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen okok miatt szükséges, a kereskedők nem akadályozhatók abban, hogy ezeknek az előírásoknak megfeleljenek, és így engedélyezni kell számukra bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők valamely online interfészhez való hozzáférésének letiltását vagy korlátozását, vagy az átirányítást. Ezen túlmenően e rendelet alkalmazása nem akadályozhatja meg azt, hogy a tagállamok alkalmazzák a sajtószabadsággal és a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos alapszabályaikat és alapelveiket.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Számos konkrét helyzetben az általános hozzáférési feltételeinek alkalmazása terén a vevőkkel szemben alkalmazott bánásmódban objektív módon nem indokolható semmilyen különbség, ideértve az áruk értékesítésének vagy a szolgáltatások nyújtásának egyértelmű elutasítását a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján. Ezekben a helyzetekben minden ilyen jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és így a vevőknek jogosultnak kell lenniük arra, hogy – az ebben a rendeletben megállapított különleges feltételek mellett – a helyi vevőkkel megegyező feltételek mellett bonyolíthassanak kereskedelmi műveleteket, továbbá hogy állampolgárságtól, lakóhelytől vagy székhelytől függetlenül teljeskörűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek a különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. Tehát a kereskedőknek szükség esetén intézkedniük kell a megkülönböztetés e tilalmának való megfelelés érdekében, amennyiben az ilyen intézkedés hiányában az érintett vevőt kizárnák az ilyen teljeskörű és azonos feltételekkel történő hozzáférésből. Azonban az ezekben a helyzetekben alkalmazandó tilalom nem úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem irányíthatják tevékenységeiket célzott ajánlatokkal és eltérő feltételekkel különböző tagállamokra vagy bizonyos vevői csoportokra (ideértve országspecifikus online interfészek létrehozását is).

(17)  Számos konkrét helyzetben az általános hozzáférési feltételeinek alkalmazása terén a vevőkkel szemben alkalmazott bánásmódban objektív módon nem indokolható semmilyen különbség, ideértve az áruk értékesítésének vagy a szolgáltatások nyújtásának egyértelmű elutasítását a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján. Ezekben a helyzetekben minden ilyen jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és így a vevőknek jogosultnak kell lenniük arra, hogy – az ebben a rendeletben megállapított különleges feltételek mellett – a helyi vevőkkel megegyező feltételek mellett bonyolíthassanak kereskedelmi műveleteket, továbbá hogy teljeskörűen és azonos feltételekkel férjenek hozzá a különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz állampolgárságtól, lakóhelytől vagy székhelytől vagy e szempontokkal összefüggő, a 2006/123/EK irányelv 20. cikke értelmében objektíven indokoltnak nem minősíthető bármely más közvetett körülménytől függetlenül. Tehát a kereskedőknek szükség esetén intézkedniük kell a megkülönböztetés e tilalmának való megfelelés érdekében, amennyiben az ilyen intézkedés hiányában az érintett vevőt kizárnák az ilyen teljes körű és azonos feltételekkel történő hozzáférésből. Azonban az ezekben a helyzetekben alkalmazandó tilalom nem úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem irányíthatják tevékenységeiket célzott ajánlatokkal és eltérő feltételekkel különböző tagállamokra vagy bizonyos vevői csoportokra (ideértve országspecifikus online interfészek létrehozását is). Amennyiben azonban a szolgáltatásokra vagy árukra objektív indokok alapján különböző feltételek alkalmazandók, ez nem jelenthet a 2006/123/EK irányelv 20. cikkében és (95) preambulumbekezdésében meghatározott jogellenes megkülönböztetést.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Az 593/2008/EK rendelet (Róma I. rendelet) 6. cikke a fogyasztókkal kötött szerződéseket szabályozza. E cikk szerint a szerződés, amelyet a fogyasztó a kereskedővel kötött, a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti államban alkalmazandó jog hatálya alá esik, feltéve, hogy a kereskedő szakmai vagy kereskedelmi tevékenységei bármilyen módon ebbe az országba irányulnak. A 4. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározott esetekben a szolgáltató nem irányítja tevékenységét a fogyasztó tagállamába. Ezekben az esetekben a Róma I. rendelet úgy rendelkezik, hogy a szerződés nem tartozik a fogyasztó állandó tartózkodási helye szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá. Itt a választás szabadságának elve (a Róma I. rendelet 3. cikke) alkalmazandó. Ugyanez alkalmazandó a joghatóságra, amelyet az 1215/2012/EU rendelet szabályoz.

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az ilyen helyzetek sorában az első az, amikor a kereskedő áruk értékesítését végzi, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a vevő lakóhelye szerinti tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az árukat pontosan ugyanazon feltételek mellett – ideértve az árakat és az áruk kiszállításának feltételeit – vásárolhassa meg, mint a kereskedő tagállamában lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az adott tagállamban kell átvennie az árut, vagy valamely másik tagállamban, amelybe a kereskedő szállít. Ebben az esetben nincs szükség a vevő tagállamában a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos nyilvántartásba történő felvételre, valamint az áru határokon átnyúló kiszállításának megszervezésére.

(18)  Az ilyen helyzetek sorában az első az, amikor a kereskedő áruk értékesítését végzi, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a vevő lakóhelye szerinti tagállamba. Ebben a helyzetben – feltéve, hogy a kereskedő és a vevő között szerződés jött létre – a vevőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az árukat pontosan ugyanazon feltételek mellett – ideértve az árakat és az áruk kiszállításának feltételeit – vásárolhassa meg, mint a kereskedő tagállamában lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az adott tagállamban kell átvennie az árut, vagy valamely másik tagállamban, amelybe a kereskedő szállít. Ebben az esetben nincs szükség a vevő tagállamában a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos nyilvántartásba történő felvételre, valamint az áru határokon átnyúló kiszállításának megszervezésére. A kereskedő nem kötelezhető arra, hogy kiszállítsa az árut.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A második helyzetben a kereskedő az olyan szolgáltatásoktól eltérő, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása (ilyen például felhőalapú szolgáltatás, adattárolási szolgáltatás, weboldaltárhely-szolgáltatás vagy tűzfalszolgáltatás). Ebben az esetben nincs szükség fizikai szállításra, mivel a szolgáltatásnyújtás elektronikus úton történik. A 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletben26 előírt, a szűkített egyablakos héaügyintézésre (MOSS) vonatkozó szabályok értelmében a kereskedő egyszerűsített módon vallhatja be és fizetheti meg a héát.

(19)  A második helyzetben a kereskedő az olyan szolgáltatásoktól eltérő, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása (ilyen például felhőalapú szolgáltatás, adattárolási szolgáltatás, weboldaltárhely-szolgáltatás vagy tűzfalszolgáltatás). Ebben az esetben nincs szükség fizikai szállításra, mivel a szolgáltatásnyújtás elektronikus úton történik. A 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletben26 előírt, a szűkített egyablakos héaügyintézésre (MOSS) vonatkozó szabályok értelmében a kereskedő egyszerűsített módon vallhatja be és fizetheti meg a héát. A fogyasztás helyén alkalmazandó jogszabályok alapján a különböző héa-kulcsok alkalmazásának eredményeképpen a végső árban esetlegesen előforduló eltérések nem idézhetik elő különböző hozzáférési feltételek alkalmazását.

__________________

__________________

26Tanács 2011. március 15-i 282/2011/EU végrehajtási rendelete a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról (HL L 77., 2011.3.23., 1.o.).

26Tanács 2011. március 15-i 282/2011/EU végrehajtási rendelete a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról (HL L 77., 2011.3.23., 1.o.).

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Az ezekben a helyzetekben alkalmazandó megkülönböztetési tilalom nem értelmezendő a kereskedők azon jogának korlátozásaként, hogy üzleti stratégiájukat úgy fejlesszék ki, hogy tevékenységeiket célzott ajánlatokkal és eltérő feltételekkel különböző tagállamokra vagy bizonyos vevői csoportokra (ideértve országspecifikus online interfészek létrehozását is) irányítják. Ha azonban egy külföldi vevő egy adott feltételrendszerrel összhangban ilyen online interfészekhez és különleges ajánlatokhoz kíván hozzáférni, akkor a nemzeti ügyletekével azonos szerződéses jogokat kell élveznie, és azokkal azonos kötelezettségekkel kell rendelkeznie. Az uniós jognak és az uniós jog alapján elfogadott, alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően a vevő által elfogadott feltételekből eredő értékesítés utáni szolgáltatások nyújtására vonatkozó területi korlátozások e rendelet értelmében megengedhetőek. E rendelet betartása nem róhat semmilyen kötelezettséget a kereskedőkre az áruk határokon átnyúló szállítására, sem pedig a vevő lakóhelye vagy székhelye szerinti országból történő visszavételére.

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 XII. címének I. fejezetében előírt különös szabályozás hatálya alá tartozó kereskedőknek nem kell héát fizetniük. Az ilyen kereskedők elektronikus úton nyújtott szolgáltatások biztosításakor csak abban az esetben lehetne megtiltani, hogy a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok alapján eltérő általános hozzáférési feltételeket alkalmazzanak, ha felvetetik cégüket a másik tagállam héanyilvántartásába, ami többletköltségekkel járna, illetve az érintett vállalkozások méretét és jellegét figyelembe véve aránytalan terheket róhat a kereskedőkre. Ezért az említett rendszer alkalmazási idejére ezeket a kereskedőket mentesíteni kell a e tilalom alól.

(22)  A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 XII. címének I. fejezetében előírt különös szabályozás hatálya alá tartozó kereskedőknek nem kell héát fizetniük a letelepedésük szerinti tagállamban. Az ilyen kereskedők elektronikus úton nyújtott szolgáltatások biztosításakor csak abban az esetben lehetne megtiltani, hogy a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok alapján eltérő általános hozzáférési feltételeket alkalmazzanak, ha felvetetik cégüket a másik tagállam héanyilvántartásába, ami többletköltségekkel járna, illetve az érintett vállalkozások méretét és jellegét figyelembe véve aránytalan terheket róhat a kereskedőkre. Ezért az említett rendszer alkalmazási idejére ezeket a kereskedőket mentesíteni kell a e tilalom alól.

_________________

_________________

27Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EC irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11. 1–118. o.)

27Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EC irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11. 1–118. o.).

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az uniós jog értelmében a kereskedők elvben szabadon dönthetnek arról, hogy milyen fizetési módokat kívánnak elfogadni, beleértve a fizetésieszköz-márkákat is. Azonban miután e választás – a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, a kereskedő részéről nem indokolt az Unión belül a vevők megkülönböztetése bizonyos kereskedelmi műveletek elutasításával vagy azáltal, hogy a kereskedő a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt más formában alkalmaz bizonyos eltérő fizetési feltételeket. Ebben a sajátos összefüggésben kifejezetten tiltani kell az Unión belül a fizetési számla helye, a pénzforgalmi szolgáltató székhelye vagy a fizetési eszköz kibocsátásának helye szerinti indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot. Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 260/2012/EU rendelet jelenleg is tiltja a kedvezményezettek számára – ideértve a kereskedőket is – annak megkövetelését, hogy az euróban történő fizetés elfogadásához a bankszámlának egy bizonyos tagállamban kell léteznie.

(24)  Az uniós jog értelmében a kereskedők elvben szabadon dönthetnek arról, hogy milyen fizetési módokat kívánnak elfogadni. A 2015/751/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a és a 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1b megfelelően a bizonyos fizetésieszköz-márkájú és kategóriájú kártyaalapú fizetési eszközöket elfogadó kereskedők nem kötelesek az azonos kategóriájú, de eltérő márkájú, vagy az azonos márkájú, de eltérő kategóriájú kártyaalapú fizetési eszközöket elfogadni. Azonban miután e választás – a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, a kereskedő részéről nem indokolt az Unión belül a vevők megkülönböztetése bizonyos kereskedelmi műveletek elutasításával vagy azáltal, hogy a kereskedő a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt más formában alkalmaz bizonyos eltérő fizetési feltételeket. Ebben a sajátos összefüggésben kifejezetten tiltani kell az Unión belül a fizetési számla helye, a pénzforgalmi szolgáltató székhelye vagy a fizetési eszköz kibocsátásának helye szerinti indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot. Az Európai Bizottságnak fel kell mérnie az európai fizetési szolgáltatások használatát elősegítő kezdeményezések alkalmazását. A Bizottságnak értékelnie kell továbbá, hogy kidolgozza-e a vállalkozások és a fogyasztók védelmét lehetővé tévő – a szerződési szabadság elvét betartó – jogi keretet azon esetekre, amikor az ügyletek során alternatív fizetési módokat – többek között virtuális fizetőeszközök –, egyéb blockchain típusú ügyleteket és e-pénztárcákat használnak. Az e-kereskedelmi ügyletek révén létrehozott személyes adatokat uniós adatközpontokban kell tárolni, a pénzforgalmi vállalat bejegyzett székhelyétől függetlenül, kivéve, ha az ilyen adatok harmadik országnak való továbbítása az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban történik és megfelelő védelmi szinteket biztosít mind a fogyasztók, mind a vállalkozások részére. Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 260/2012/EU rendelet jelenleg is tiltja a kedvezményezettek számára – ideértve a kereskedőket is – annak megkövetelését, hogy az euróban történő fizetés elfogadásához a bankszámlának egy bizonyos tagállamban kell léteznie. A kereskedőknek továbbra is lehetővé kell tenni, hogy díjat számítsanak fel egy adott fizetési eszköz használatáért. E jog azonban az (EU) 2015/2366 irányelv1c 62. cikkével bevezetett korlátozások hatálya alá esik, amely szerint többek között ezek a kiegészítő díjak nem lehetnek magasabbak a kereskedő számára felmerült tényleges költségeknél.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/751 rendelete (2015. április 29.) a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól (HL L 123., 2015.5.19., 1. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.).

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  Valamely kormány, központi bank vagy más szabályozó szerv által valamely tagállam gazdaságába beáramló vagy onnan kiáramló tőke korlátozására, például tőkekorlátozásra tett bármely intézkedése esetén ez a rendelet továbbra is alkalmazandó az uniós jognak és az uniós jog alapján alkalmazandó nemzeti jognak és a vonatkozó korlátozásoknak megfelelően. Következésképpen tiltani kell az Unión belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye, vagy a fizetési számla helye, a pénzforgalmi szolgáltató székhelye, vagy a fizetési eszköz kibocsátási helye szerinti közvetlen vagy közvetett megkülönböztetést.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Az e-kereskedelem és az online ügyletek során generált adatoknak meg kell felelniük az adatforgalomra és az adatok helyére, az adatok megőrzésére, az adatvédelemre és az adatok elemzésére vonatkozó jogszabályi keretnek, biztosítva az uniós jog teljes mértékű betartását. A hálózati és információs rendszereknek az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv1a vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell működniük, biztosítva a hálózatok és az információs rendszerek maximális biztonságát.

 

_____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A vevőknek segítséget kell kapniuk az illetékes hatóságoktól, amelyek a vevők és kereskedők között az e rendelet alkalmazásából eredő konfliktusok rendezését segítik, többek között az egységes panasztételi formanyomtatvány révén.

(28)  A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása a közvetlenül vagy közvetve a vevők állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés megakadályozása révén.

(1)  E rendelet célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása a közvetlenül vagy közvetve a vevők állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés megakadályozása révén, és többek között azon helyzetek meghatározásával, amelyekben a 2006/123/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint az eltérő bánásmód semmilyen körülmények között sem indokolható, kivéve azokat az esetket, amikor a 2006/123/EK irányelv ugyanezen cikkével összhangban, objektív okokból különböző feltételek alkalmazhatók szolgáltatásokra vagy árukra.

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  E rendelet nem korlátozhatja a vállalkozási szabadságot, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikkében foglalt szerződési szabadságot.

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E rendelkezés nem érinti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós jogszabályokat. Az e rendeletnek való megfelelés nem jelenti azt, hogy a kereskedő olyan tagállamra irányítja tevékenységét, amely tagállamban a vevő az 593/2008/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében és az 1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében vett szokásos tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkezik.

(5)  E rendelkezés nem érinti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós jogszabályokat. Az e rendeletnek való megfelelés nem jelenti azt, hogy a kereskedő olyan tagállamra irányítja tevékenységét, amely tagállamban a vevő az 593/2008/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében és az 1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében vett szokásos tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkezik. Különösen abban az esetben, amikor egy kereskedő e rendeletnek megfelelően biztosítja a vevők hozzáférését online interfészeikhez a vevő állampolgárságától, lakóhelyétől vagy székhelyétől függetlenül, nem alkalmaz eltérő általános feltételeket a hozzáféréshez áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása során a rendeletben meghatározott esetekben, vagy amennyiben a kereskedő megkülönböztetés nélkül elfogad más tagállamban kibocsátott fizetési eszközöket, nem tekinthető úgy, hogy a kereskedő tevékenysége a fogyasztó szokásos tartózkodási helye vagy lakóhelye szerinti tagállamra irányul, kivéve ha további körülmények fennállása állapítható meg, amelyek arra utalnak, hogy az a kereskedő általános szándéka, hogy tevékenységét egy ilyen tagállamra irányítsa.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazásában a 282/2011/EU végrehajtási rendelet 7. cikkében, az (EU) 2015/751 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (10), (20) és (30) bekezdésében, valamint az (EU) 2015/2366/EU irányelv 4. cikkének (8), (9), (11), (12), (14), (23), (24) és (30) bekezdésében foglalt meghatározásokat kell alkalmazni.

E rendelet alkalmazásában a 282/2011/EU végrehajtási rendelet 7. cikkében foglalt „elektronikus úton nyújtott szolgáltatások” meghatározást, az (EU) 2015/751 rendelet 2. cikkének (10), (20) és (30), (33), (34) és (35) bekezdésében foglalt „bankközi jutalék”, „kártyaalapú fizetési eszköz”, „fizetésieszköz-márka”, „terhelési kártya”, „hitelkártya” és „előre fizetett kártya” meghatározást, valamint az (EU) 2015/2366/EU irányelv 4. cikkének (5), (8), (11), (12), (14), (23), (24) és (30) bekezdésében foglalt „fizetési művelet”, „fizető”, „pénzforgalmi szolgáltató”, „fizetési számla”, „fizetési eszköz”, „közvetlen terhelés”, „átutalás” és „szigorú ügyfél-azonosítás” meghatározást kell alkalmazni.

__________________

 

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/751 rendelete (2015. április 29.) a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól (HL L 123., 2015.5.19., 1. o.).

 

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezenkívül a következő fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell:

E rendelet alkalmazásában ezenkívül a következő fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell:

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „vevő”: az a fogyasztó vagy vállalkozás, aki vagy amely valamely tagállam állampolgára vagy valamely tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, és az Unión belül a viszonteladástól eltérő célból szándékozik árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe venni, illetve vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást;

c)  „vevő”: az a fogyasztó vagy vállalkozás, aki vagy amely valamely tagállam állampolgára vagy valamely tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, és az Unión belül a viszonteladástól, bérléstől, átalakítástól vagy kereskedelmi mértékű feldolgozástól eltérő célból szándékozik árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe venni, illetve vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást; Ez a rendelet kizárólag az adott fogyasztó vagy vállalkozás által történő végfelhasználás szándékát fedi le.

Módosítás     35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „általános hozzáférési feltételek”: valamennyi feltétel és egyéb információ – ideértve az értékesítési árakat –, amelyek szabályozzák a vevők hozzáférését a kereskedő által értékesítésre kínált árukhoz és szolgáltatásokhoz, és amelyek meghatározása, alkalmazása és a nagyközönség számára elérhetővé tétele az érintett kereskedő által vagy nevében történik, és amelyek a kereskedő és a vevő között egyedileg megtárgyalt szerződés hiányában érvényesek;

d)  „általános hozzáférési feltételek”: valamennyi feltétel és egyéb információ – ideértve az értékesítési árakat – és a telefonos előhívószámon alapuló követelmények, amelyek szabályozzák a vevők hozzáférését a kereskedő által értékesítésre kínált árukhoz és szolgáltatásokhoz, és amelyek meghatározása, alkalmazása és a nagyközönség számára elérhetővé tétele az érintett kereskedő által vagy nevében történik, és amelyek a kereskedő és a vevő között egyedileg megtárgyalt szerződés hiányában érvényesek;

Indokolás

Megkülönböztetésre kerülhet sor, amennyiben az ügylet teljesítéséhez a kereskedők megkövetelik, hogy a vevőnek egy adott országkóddal rendelkező telefonszáma legyen.

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „online interfész”: bármely, a kereskedő által vagy nevében üzemeltetett szoftver (ideértve a weboldalakat és az alkalmazásokat is), amely arra szolgál, hogy a vevőknek hozzáférést biztosítson a kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, annak érdekében, hogy ezen áruk és szolgáltatások vonatkozásában kereskedelmi műveletet bonyolítsanak le;

f)  „online interfész”: bármely, a kereskedő által vagy nevében üzemeltetett szoftver (ideértve a honlapokat, vagy azok bármely részét és az alkalmazásokat is), amely arra szolgál, hogy a vevőknek hozzáférést biztosítson a kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, annak érdekében, hogy ezen áruk és szolgáltatások vonatkozásában kereskedelmi műveletet bonyolítsanak le;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kereskedők a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a vevőt online interfészük olyan verziójára, amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy egyéb jellemzői miatt – az adott állampolgársággal, lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező vevő szempontjából specifikusan eltér attól az online interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását adja.

A kereskedők a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a vevőt online interfészük olyan verziójára, amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy egyéb jellemzői miatt – az adott állampolgársággal, lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező vevő szempontjából specifikusan eltér attól az online interfésztől, amelyhez a vevő először hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását adja.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az átirányítás a vevő kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az online interfész eredeti verziójának továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a vevő számára.

Amennyiben az átirányítás a vevő kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az online interfész azon verziójának, amelyhez a vevő kezdetben hozzá kívánt férni, továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a vevő számára.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben előírt tilalmak nem alkalmazandó abban az esetben, ha a hozzáférés letiltása, korlátozása vagy az átirányítás bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők esetében valamely, az uniós jogszabályokban foglalt követelménynek vagy valamely, a tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós joggal összhangban lévő követelménynek való megfelelés biztosítása miatt szükséges.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben előírt tilalmak nem alkalmazandók abban az esetben, ha az online interfész letiltása, a hozzáférés korlátozása vagy az átirányítás bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők esetében valamely, az uniós jogszabályokban foglalt követelménynek vagy valamely, a tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós joggal összhangban lévő követelménynek való megfelelés biztosítása miatt szükséges.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a kereskedő a 4. cikkben foglaltaknak való megfelelés érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők hozzáférését valamely online interfészhez vagy irányítja át a vevőket az online interfész másik verziójára, a kereskedőnek egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az indoklásnak a nyelve megegyezik annak az online interfésznek a nyelvével, amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott.

(4)  Amennyiben a kereskedő a (3) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők hozzáférését valamely online interfészhez vagy irányítja át a vevőket az online interfész másik verziójára, a kereskedőnek egyértelmű magyarázatot kell adnia az érintett vevők részére. Ennek a magyarázatnak a nyelve megegyezik annak az online interfésznek a nyelvével, amelyhez a vevő először hozzáférni szándékozott.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kereskedők az áruikhoz vagy szolgáltatásaikhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő általános feltételeket a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okokból a következő helyzetekben:

(1)  A kereskedők az áruikhoz vagy szolgáltatásaikhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő általános feltételeket a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okokból azokban a helyzetekben, amelyekben a vevő:

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amennyiben a kereskedő áruk értékesítését végzi, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a vevő lakóhelye szerinti tagállamba;

a)  árukat kíván vásárolni egy kereskedőtől, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a vevő lakóhelye szerinti tagállamba;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben a kereskedő elektronikus úton nyújtott szolgáltatást biztosít, amely nem minősül olyan szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője hozzáférés, biztosítása szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz, illetve ezek használata;

b)  elektronikus úton nyújtott szolgáltatást kap egy kereskedőtől, amely nem minősül olyan szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője hozzáférés, biztosítása szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz, illetve ezek használata;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  amennyiben a kereskedő a b) hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, a kereskedő üzlethelyiségében vagy olyan fizikai helyen történik, ahol a kereskedő szakmai tevékenységét folytatja.

c)  a b) pont hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat kap egy kereskedőtől olyan tagállamban, amelyben az adott kereskedő működik, és amelyben az adott vevő egy másik tagállam állampolgára, vagy egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az áruk értékesítése vagy a szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők nem alkalmazhatnak eltérő fizetési feltételeket a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató székhelyével vagy a fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt a következő esetekben:

(1)  Az áruk értékesítése vagy a szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők az elektronikus fizetési eszközök, nevezetesen az átutalások, a közvetlen terhelések vagy a bizonyos fizetésieszköz-márkájú és kategóriájú kártyalapú fizetési eszközök területén nem alkalmazhatnak eltérő fizetési feltételeket a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató székhelyével vagy a fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt a következő esetekben:

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  e fizetések elektronikus művelet során, átutalással, közvetlen terheléssel vagy ugyanahoz a fizetésieszköz-márkához tartozó kártyaalapú fizetési eszközzel történnek;

törölve

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az (EU) 2015/2366 irányelv értelmében a kedvezményezett szigorú ügyfél-azonosításra kötelezheti a fizető felet; valamint

b)  az (EU) 2015/2366 irányelv értelmében a fizető személyazonossága vagy a fizetési eszközök használatának érvényessége szigorú ügyfél-azonosítással ellenőrizhető; valamint

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a kifizetés a kedvezményezett által elfogadott pénznemben történik.

c)  a fizetési műveletek a kereskedő által elfogadott pénznemben történnek.

Módosítás     49

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem zárja ki a kereskedő azon jogát, hogy objektív indokok alapján visszatartsa az árut vagy a szolgáltatást, amíg a fizetési művelet kezdeményezése megfelelően meg nem történik.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kereskedők díjat számítsanak fel olyan kártyaalapú fizetési eszközök használatáért, amelyek esetében a bankközi díjakat nem szabályozza az (EU) 2015/751 rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési szolgáltatásokért, amelyekre a 260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó. E díjak nem haladhatják meg a kereskedő által a fizetési eszköz használatáért viselt költségeket.

(2)  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kereskedők díjat számítsanak fel olyan kártyaalapú fizetési eszközök használatáért, amelyek esetében a bankközi díjakat nem szabályozza az (EU) 2015/751 rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési szolgáltatásokért, amelyekre a 260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó, kivéve ha az (EU) 2015/2366 irányelv 62. cikke (5) bekezdésének megfelelően nemzeti szintű tilalmakat vagy korlátozásokat vezettek be a tagállamok jogszabályaiba arra vonatkozóan, hogy díjak számíthatók fel a fizetési eszközök használatáért. E díjak nem haladhatják meg a kereskedő által a fizetési eszköz használatáért viselt költségeket.

Módosítás     51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Automatikusan semmissé válnak azok a megállapodások, amelyek értelmében a kereskedőknek a passzív értékesítések terén e rendelet megsértésével járó kötelezettségei keletkeznek.

Automatikusan semmissé válnak azok a szerződéses rendelkezések, amelyek értelmében a kereskedőknek a 330/2010(EU) bizottsági rendelet értelmében vett passzív értékesítések terén e rendelet megsértésével járó kötelezettségei keletkeznek.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Valamennyi tagállam kijelöli az e rendelet végrehajtásáért felelős szervet vagy szerveket. A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő és hatékony eszközök állnak az e rendelet végrehajtásáért felelős szerv vagy szervek rendelkezésére.

(1)  Valamennyi tagállam kijelöli az e rendelet végrehajtásáért felelős, meglévő szervet vagy szerveket a kereskedők és a vevők vonatkozásában. Más tájékoztatási és együttműködési mechanizmusok sérelme nélkül ezek a szervek tartoznak felelősséggel a határokon átnyúló, más tagállamokban lévő szervezetekkel megfelelő eszközök útján folytatott együttműködés biztosításáért. A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő és hatékony eszközök állnak az e rendelet végrehajtásáért felelős szerv vagy szervek rendelkezésére.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Más tájékoztatási és együttműködési mechanizmusok hiányában a meglévő struktúrákat kell használni. E cikk alkalmazásában az 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a létrehozott belső piaci információs rendszert („IMI”) kell használni.

 

______________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (HL L 316., 2012.11.14., 1. o.).

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Segítségnyújtás a fogyasztók részére

Segítségnyújtás a vevők részére

Módosítás     55

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – - 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A kereskedők jelzik a hozzáférés általános feltételeit és esetleges korlátozásait e rendelettel összhangban legkésőbb a rendelési folyamat megkezdésekor, a 2011/83/EU irányelv 8. cikkének megfelelően.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Valamennyi tagállam valamely szervre vagy szervekre ruházza annak felelősségét, hogy a fogyasztók az e rendelet alkalmazásából eredő, a kereskedővel fennálló vitás kérdések kapcsán gyakorlati segítséget kapjanak. Valamennyi tagállam kijelöli az e feladat végrehajtásáért felelős szervet vagy szerveket.

(1)  Valamennyi tagállam valamely végrehajtási feladatokat ellátó szervre vagy szervekre ruházza annak felelősségét, hogy a vevők az e rendelet alkalmazásából eredő, a kereskedővel fennálló vitás kérdések kapcsán gyakorlati segítséget és tájékoztatást kapjanak.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben hivatkozott szervek egységes formanyomtatvány-mintát biztosítanak a fogyasztóknak az (1) bekezdésben és a 7. cikk (1) bekezdésében hivatkozott szervekhez történő panasztételhez. A Bizottság segítséget nyújt e szerveknek a formanyomtatvány kidolgozásához.

(2)  Az (1) bekezdésben hivatkozott szervek egységes formanyomtatvány-mintát biztosítanak a vevőknek e cikk (1) bekezdésében és a 7. cikk (1) bekezdésében hivatkozott szervekhez történő panasztételhez. A Bizottság segítséget nyújt e szerveknek a formanyomtatvány kidolgozásához. E szervek felelősek többek között a vevőktől érkező panaszok fogadásáért, a panaszok más tagállamokban lévő szervekhez történő továbbításáért, valamint a vitarendezés elősegítése érdekében a vevő és a kereskedő közötti kommunikáció elősegítéséért.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  [Dátum: az e rendelet hatálybalépését követően két évvel]-ig és ezt követően ötévente a Bizottság e rendelet értékeléséről jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Ehhez az értékeléshez szükség esetén kapcsolódik a rendelet módosítására a jogi, technikai és gazdasági fejlemények fényében tett javaslat.

(1)  [Dátum: az e rendelet hatálybalépését követően két évvel]-ig és ezt követően háromévente a Bizottság e rendelet értékeléséről jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Ehhez az értékeléshez szükség esetén kapcsolódik a rendelet módosítására a jogi, technikai és gazdasági fejlemények fényében tett javaslat.

Módosítás     59

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tilalomnak az olyan, elektronikus úton való szolgálatások nyújtására való kiterjesztésének lehetőségét, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az érintett területek vonatkozásában rendelkezik a szükséges jogokkal

törölve

Indokolás

A szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférésnek, valamint ezek használatának továbbra is e rendelet hatályán kívül kell esni. Ez ki fogja zárni a más uniós jogszabályokkal való átfedéseket.

Módosítás     60

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet [a kihirdetését követő hatvanadik nap] naptól kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [dátum: a kihirdetését követő tizenkettedik hónap] -tól/-től kell alkalmazni.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A fogyasztók állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedésének helye alapján történő területi alapú tartalomkorlátozás és megkülönböztetés megszüntetése a belső piacon

Hivatkozások

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

9.6.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eva Kaili

6.7.2016

Vizsgálat a bizottságban

9.11.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

13

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Amjad Bashir, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Anne Sander, Davor Škrlec, Pavel Telička


VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (24.1.2017)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

A vélemény előadója: Therese Comodini Cachia

RÖVID INDOKOLÁS

Cél és hatály

A Bizottság javaslatának célja a határokon átnyúlóan forgalmazott árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése annak megakadályozása révén, hogy a kereskedők a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján közvetlen és közvetett megkülönböztetést alkalmazhassanak. A javaslat így tovább pontosítja a szolgáltatásokról szóló irányelv (2006/123/EK) 20. cikkének (2) bekezdésében meglehetősen homályosan meghatározott megkülönböztetés tilalmának alapelvét.

Konkrétabban, a javaslat célja a területi alapú tartalomkorlátozás olyan, indokolatlan formáinak tiltása, melyek révén a kereskedő tiltja a vevő adott online interfészhez való hozzáférését, vagy – a vevő előzetes hozzájárulása nélkül (3. cikk) – átirányítja egy másik online interfészre. Arra kötelezi továbbá a kereskedőt, hogy állampolgárságtól, lakóhelytől vagy székhelytől függetlenül egységes általános hozzáférési feltételeket biztosítson a vevőknek – az alábbiakban részletezett hatókör-korlátozások szerint (4. cikk). Végezetül pedig tiltja a fizetéssel kapcsolatos okok miatti megkülönböztetést (5. cikk). Fontos hangsúlyozni, hogy a Bizottság javaslatában nem szerepel „szállítási kötelezettség”, vagyis azok a kereskedők, akik nem céloznak határokon átnyúló piacokat, nem kötelesek áruk vagy szolgáltatások területükön kívüli szállítására, csupán lehetővé kell tenniük, hogy a vevők ugyanolyan feltételek mellett vásárolhassák meg azokat, mint a „célzott vevőkör” (pl. felvehessék a kereskedő telephelyén).

A hatállyal kapcsolatban két fontos szempontot kell kiemelni. Először, a javasolt rendelet a „vevőkre” vonatkozik – mind a „fogyasztókra” (vagyis természetes személyekre), mind pedig a vállalkozásokra, amennyiben végfelhasználókként kötnek ügyleteket, és nem viszonteladás céljából vásárolnak. Másodszor, a rendeletjavaslat nem vonatkozik „az olyan szolgáltatásoktól eltérő, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása” (4. cikk (1) bekezdésének b) pontja), vagyis például az elektronikus könyvek vagy a zenei streaming szolgáltatások a hatályon kívül esnek. A Bizottság mindazonáltal egy felülvizsgálati záradékot illeszt be (9. cikk), amely kimondja, hogy az első felülvizsgálat – két évvel a rendelet hatályba lépését követően – kifejezetten arra fog összpontosítani, hogy megszűnjön-e ez az eltérés.

Az előadó általános álláspontja

Az előadó támogatja a bizottsági javaslat általános irányát és kiegyensúlyozottságát, és úgy véli, hogy fontos előrelépést jelent a belső piac továbbfejlődése irányába. Egy teljes körűen működő egységes piac kulcsfontosságú a kulturális iparágak számára, és hosszú távon elő kell mozdítania a kulturális sokszínűséget és a közös kulturális örökséget az Európai Unió egész területén.

Eltekintve a néhány rendelkezés pontosítását vagy érthetőbbé tételét szolgáló módosításoktól, az előadó által benyújtott módosítások két fő területet érintenek:

A felülvizsgálati záradék

Az előadó támogatja mind a Bizottság arra irányuló döntését, hogy ne terjedjen ki a jelenlegi rendelet hatálya „az olyan szolgáltatásoktól eltérő, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása”, mind pedig azt, hogy ezt az eltérést a két év utáni első felülvizsgálat részeként értékeljék. A kulturális termékek és szolgáltatások – mint például az elektronikus könyvek vagy a zenei streaming szolgáltatások – külön üzleti modellel és sajátos jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek további és gondos vizsgálatot igényelnek. Az előadó úgy véli, hogy helyes ezen eltérések két év utáni felülvizsgálata, hangsúlyozza azonban, hogy a felülvizsgálati folyamat során különös figyelmet kell fordítani az áruk és szolgáltatások sajátos jellegére.

A vevő fogalma és segítségnyújtás vitás kérdések esetében

A fentiekben vázoltak szerint a javasolt rendelet kizárólag az olyan fogyasztókra és vállalkozásokra – a 2. cikk c) pontja szerinti közös elnevezéssel „vevőkre” – vonatkozna, akik végfelhasználókként és nem viszonteladókként kötnek kereskedelmi ügyleteket. Az előadó üdvözli ezt a megközelítést. A segítségnyújtásra és vitarendezésre vonatkozó rendelkezésekben (8. cikk) azonban a Bizottság javaslata kizárólag a fogyasztók számára gondoskodik kijelölt testületek által nyújtott támogatásról. Az előadó véleménye szerint ezt a támogatást a rendelet szerinti valamennyi „vevő” számára biztosítani kellene. Ez fontos egyrészt a következetesség biztosítása, másrészt pedig azon oknál fogva, hogy számos mikro- és kisvállalkozás, köztük jogi személyiséggel rendelkező társulások, komoly hátrányba kerülne azáltal, ha kizárólag a bírósághoz fordulhatna jogorvoslatért. Ez különösen fontos számos kulturális szereplő számára, akik gyakran vagy önkéntes szervezetként, vagy nagyon kis vállalkozásként működnek. Ezenfelül a viták, melyekben a kijelölt szervezetek segítséget nyújtanak a vevőknek, közvetlenül e rendelet végrehajtását és nem pedig bármely más, a kereskedelmi ügyletekből fakadó egyéb kérdést érintenek.

Az előadó által benyújtott módosítások megőrzik a Bizottság által előnyben részesített nem előíró jelleget, teret adva a tagállamoknak annak eldöntésére, hogy mely testületeket jelöljék ki és hogyan nyújtsanak segítséget vitás kérdések esetén.

MÓDOSÍTÁS:

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Annak érdekében, hogy a belső piac – mint olyan, belső határok nélküli terület, amelyen belül biztosított többek között az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása – megfelelően működjön, nem elegendő kizárólag a tagállamok közötti államhatárokat felszámolni. E határok felszámolását meghiúsíthatják azok a magánfelek, amelyek a belső piaci szabadságokkal összeegyeztetetlen akadályokat állítanak fel. Ez abban az esetben fordul elő, amikor egy adott tagállamban működő kereskedők letiltják vagy korlátozzák a hozzáférést online interfészeikhez (például weboldalaikhoz és alkalmazásaikhoz) azoknak a vevőknek esetében, akik valamely másik tagállamból kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi műveletet bonyolítani (e gyakorlatot nevezik „területi alapú tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége során is megvalósul, például abban az esetben, ha a kereskedők a más tagállamban élő vevők tekintetében az áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – online és offline – hozzáférés eltérő általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet néha objektíven indokolható ez az eltérő bánásmód, más esetekben a kereskedők kizárólag kereskedelmi okokból tagadják meg azoktól fogyasztóktól az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy érvényesítenek velük szemben eltérő feltételeket, akik határokon átnyúló kereskedelmi műveletet kívánnak bonyolítani.

(1)  Elengedhetetlenül fontos egy olyan, belső határok nélküli terület létrehozása, amelyen belül biztosított többek között az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása, továbbá az új digitális egységes piaci stratégia céljainak megvalósítása. Fel kell számolni a fennálló akadályokat a teljes körűen működő egységes piac biztosítása érdekében az áruk és szolgáltatások, különösen a kulturális ágazat tekintetében, amely kulcsfontosságú a kulturális sokszínűség előmozdítása, a kultúra terjesztése és Unió-szerte egy közös kulturális örökség kialakulása érdekében. Nem elegendő kizárólag a tagállamok közötti államhatárokat felszámolni, hiszen ezek felszámolását meghiúsíthatják azok a magánfelek, amelyek a belső piaci szabadságokkal összeegyeztetetlen akadályokat állítanak fel. Az ilyen akadályok abban az esetben fordulnak elő, amikor egy adott tagállamban működő kereskedők letiltják vagy korlátozzák a hozzáférést online interfészeikhez például weboldalaikhoz és alkalmazásaikhoz azoknak a vevőknek esetében, akik valamely másik tagállamból kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi műveletet bonyolítani (e gyakorlatot nevezik területi alapú tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége során is megvalósul, például abban az esetben, ha a kereskedők a más tagállamban élő vevők tekintetében az áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – online és offline – hozzáférés eltérő általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet néha – a 2006/123/EK irányelv szerinti – objektíven indokolható ez az eltérő bánásmód, más esetekben a kereskedők kizárólag kereskedelmi okokból tagadják meg azoktól fogyasztóktól az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy érvényesítenek velük szemben eltérő feltételeket, akik határokon átnyúló kereskedelmi műveletet kívánnak bonyolítani.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Így egyes kereskedők a belső határok mentén mesterségesen szegmentálják a belső piacot, és gátolják az áruk és termékek szabad mozgását, ennek következtében korlátozzák a vevők jogait és megakadályozzák azt, hogy a vevők kihasználhassák a bővebb választék és a legkedvezőbb feltételek előnyeit. E megkülönböztető gyakorlatok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy – többek között az elektronikus kereskedelmi ágazatban – a határokon átnyúló kereskedelmi műveletek aránya az Unión belül viszonylag alacsony, ami megakadályozza, hogy a belső piac elérje teljes növekedési potenciálját. Annak világossá tétele, hogy mely helyzetekben nem indokolható az eltérő bánásmód, várhatólag egyértelműséget és jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló műveletek valamennyi résztvevője számára, valamint biztosítja a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályok hatékony alkalmazását és végrehajtását az egész belső piacon.

(2)  Így egyes kereskedők a belső határok mentén mesterségesen szegmentálják a belső piacot, és gátolják az áruk és termékek szabad mozgását, ennek következtében korlátozzák a vevők jogait és megakadályozzák azt, hogy a vevők kihasználhassák a bővebb választék és a legkedvezőbb feltételek előnyeit. E megkülönböztető gyakorlatok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy – többek között az elektronikus kereskedelmi ágazatban – a határokon átnyúló kereskedelmi műveletek aránya az Unión belül viszonylag alacsony, ami megakadályozza, hogy a belső piac elérje teljes növekedési potenciálját. A rendelet pontosítja, hogy mely helyzetekben nem indokolható az eltérő bánásmód, ami várhatólag egyértelműséget és jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló műveletek valamennyi résztvevője számára, valamint biztosítja a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályok hatékony alkalmazását és végrehajtását az egész belső piacon.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Unióban székhellyel rendelkező szolgáltatók a szolgáltatás igénybe vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő bánásmódot annak állampolgársága vagy lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés azonban nem bizonyult teljes mértékben hatékonynak a megkülönböztetés elleni fellépés tekintetében, és nem csökkentette megfelelő mértékben a jogbizonytalanságot, elsősorban az elbánásban mutatkozó különbségek megindokolásának lehetősége miatt, valamint a gyakorlati végrehajtás terén ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a lakóhely vagy a székhely alapján történő megkülönböztetés egyéb formái olyan kereskedők tevékenységének következtében is megvalósulhatnak, amelyek székhelye valamely harmadik országban található, amely nem tartozik e rendelkezés hatálya alá.

(3)  A 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Unióban székhellyel rendelkező szolgáltatók a szolgáltatás igénybe vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő bánásmódot annak állampolgársága vagy lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés azonban nem bizonyult teljes mértékben hatékonynak a megkülönböztetés elleni fellépés tekintetében, és nem csökkentette megfelelő mértékben a jogbizonytalanságot, elsősorban az elbánásban mutatkozó különbségek megindokolásának lehetősége miatt, valamint a gyakorlati végrehajtás terén ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. Továbbá az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a lakóhely vagy a székhely alapján történő megkülönböztetés egyéb formái olyan kereskedők tevékenységének következtében is megvalósulhatnak, amelyek székhelye valamely harmadik országban található, amely nem tartozik e rendelkezés hatálya alá.

_________________

_________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 2006.12.27., 36. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 2006.12.27., 36. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E rendelet célja a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés (ideértve a területi alapú tartalomkorlátozást) megakadályozása a kereskedők és vevők közötti, az áruk és szolgáltatások Unión belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló kereskedelmi műveletek során. Célja a közvetlen és a közvetett megkülönböztetés elleni fellépés, így kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely más megkülönböztető kritériumok alapján valósul meg, és ugyanazon következménnyel jár, mint a közvetlenül a vevő állampolgárságára, lakóhelyére vagy székhelyére alapuló kritériumok alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok alkalmazhatók különösen a vevő fizikai helyzetét mutató információk – például az online interfészhez történő hozzáférés során használt IP-cím, az áruk kiszállításának céljából megadott cím, a nyelvválasztás vagy azon tagállam, amelyben a vevő fizetési eszközét kibocsátották – alapján.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Tekintettel arra, hogy a 2006/123/EK irányelv végrehajtása következtében bizonyos szolgáltatási ágazatokban az egész Unióban megtörtént a kereskedőket érintő egyes szabályozási és adminisztratív akadályok eltávolítása, a tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az összhangot e rendelet és a 2006/123/EK irányelv között. Következésképpen e rendelet rendelkezéseit többek között alkalmazni kell az olyan, elektronikus úton nyújtott, nem audiovizuális szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. cikkben meghatározott külön kizárást és annak a 9. cikk szerinti későbbi felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek fő jellemzője a sportesemények közvetítéséhez való a hozzáférés biztosítása, és amelyek nyújtása kizárólagos területi engedélyek alapján történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a fizetés terén érvényesülő megkülönböztetésmentességre vonatkozó rendelkezések ellenére ki kell zárni továbbá a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat is, ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat.

(6)  Tekintettel arra, hogy a 2006/123/EK irányelv végrehajtása következtében bizonyos szolgáltatási ágazatokban az egész Unióban megtörtént a kereskedőket érintő egyes szabályozási és adminisztratív akadályok eltávolítása, a tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az összhangot e rendelet és a 2006/123/EK irányelv között. Következésképpen e rendelet rendelkezéseit többek között alkalmazni kell az olyan, elektronikus úton nyújtott, nem audiovizuális szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása. Az ilyen jellegű szolgáltatások sajátosságaiból fakadóan azokra jelenleg a 4. cikkben meghatározott külön kizárás vonatkozik, melyet a kulturális javak és szolgáltatások egyedi jellege tekintetében a 9. cikk szerint később felül kell majd vizsgálni. A rendelet hatálya alól ki kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek fő jellemzője a sportesemények közvetítéséhez való a hozzáférés biztosítása, és amelyek nyújtása kizárólagos területi engedélyek alapján történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a fizetés terén érvényesülő megkülönböztetésmentességre vonatkozó rendelkezések ellenére ki kell zárni továbbá a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat is, ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A rendelet felülvizsgálatáról szóló jelentésében a Bizottságnak azt is figyelembe kell vennie, hogy a területiség elve a jövőben is az uniós szerzői jogi rendszer alapvető pillére marad, és hogy a területi alapú tartalomkorlátozás és a határokon átnyúló online szolgáltatások szabályozásának egyensúlyban kell lennie a kulturális sokszínűség és a kulturális iparágak gazdasági modelljének védelmével.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A megkülönböztetés a közlekedési szolgáltatások kapcsán is megvalósulhat, különös tekintettel a személyszállítás terén történő jegyeladásokra. E tekintetben azonban az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet18, az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet19 és a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet20 már jelenleg is tartalmazza a megkülönböztetés általánosabb tiltásait, amelyek vonatkoznak valamennyi olyan megkülönböztető gyakorlatra, amelyet a jelen rendelet orvosolni próbál. Emellett a tervek szerint a közeljövőben megtörténik az 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi21 rendelet ennek megfelelő módosítása. Ennek következtében, valamint a 2006/123/EK irányelv hatályával való összhang biztosítása érdekében a közlekedés terén nyújtott szolgáltatások továbbra sem tartoznak a rendelet hatálya alá.

(7)  A megkülönböztetés a közlekedési szolgáltatások kapcsán is megvalósulhat, különös tekintettel a személyszállítás terén történő jegyeladásokra. Ezért e rendelet rendelkezéseit ezekre a szolgáltatásokra is alkalmazni kell.

_________________

 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).

 

19 A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 334., 2010.12.17., 1. o.).

 

20 Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.).

 

21 A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.).

 

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  E rendelkezés nem érinti az adózási szabályokat, mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) az adózási kérdések vonatkozásában uniós szinten különleges fellépési alapot ír elő.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Azok a megkülönböztető gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván orvosolni, jellemzően azon, a nagyközönség számára elérhető általános feltételek és információk révén valósulnak meg, amelyek az érintett kereskedő által vagy nevében kerülnek meghatározásra és alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfeltételei. Ezek az általános feltételek tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő által vagy nevében többféle módon elérhetővé tehetők a nagyközönség számára, például a hirdetésekben, weboldalakon és a szerződéskötést megelőző vagy szerződéses dokumentumokban található információ formájában. A kereskedő és a vevő között közvetlenül megkötött, egyedileg megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés hiányában e feltételek érvényesek. E rendelet alkalmazásában a kereskedő és a vevők között egyedileg megtárgyalt feltételek nem tekintendők általános hozzáférési feltételeknek.

(11)  Azok a megkülönböztető gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván orvosolni, jellemzően azon, a nagyközönség számára elérhető általános feltételek és információk révén valósulnak meg, amelyek az érintett kereskedő által vagy nevében kerülnek meghatározásra és alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfeltételei. Ezek az általános feltételek tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő által vagy nevében többféle módon elérhetővé tehetők a nagyközönség számára, például a hirdetésekben, weboldalakon és a szerződéskötést megelőző vagy szerződéses dokumentumokban található információ formájában. A kereskedő és a vevő között közvetlenül megkötött, egyedileg megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés hiányában e feltételek érvényesek. E rendelet alkalmazásában a kereskedő és a vevő között egyedileg megtárgyalt feltételek nem tekintendők általános hozzáférési feltételeknek. A feltételek nem tekinthetők egyedileg megtárgyalandó feltételeknek abban az esetben, amikor azokat az egyik fél írja elő és a másik félnek nincs lehetősége ezek tartalmának befolyásolására. A kereskedő és vevő közötti megállapodás esetében a kereskedő viseli annak a bizonyítási terhét, hogy egyedileg tárgyalt megállapodásról van szó.

Indokolás

A módosítás célja az „egyedileg megtárgyalt megállapodás” fogalmának tisztázása, hogy a fogalom ne vonatkozhasson olyan helyzetekre, amikor egy weboldal rejtetten terület alapú korlátozást írhat elő, és a felhasználó abban a kényszerhelyzetben van, hogy vagy elfogadja a feltételeket vagy nem köt szerződést. Egyértelművé kívánja tenni továbbá, hogy a kereskedőnek kell bebizonyítania, hogy az adott megállapodás „egyedileg megtárgyalt”.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  E rendelet alkalmazásában a vevőként eljáró fogyasztókat és vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni az állampolgárságon, lakóhelyen vagy székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E védelem azonban nem terjesztendő ki azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy szolgáltatást viszonteladás céljából vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a vállalkozások által vállalatközi viszonylatban széles körben használt forgalmazási rendszerekre (például a kizárólagos és szelektív forgalmazásra), amely általában lehetővé teszi a gyártók számára, hogy – a versenyszabályoknak való megfelelés mellett – kiválasszák kiskereskedőiket.

(12)  E rendelet alkalmazásában a vevőként eljáró fogyasztókat és vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni az állampolgárságon, lakóhelyen vagy székhelyen alapuló közvetlen vagy közvetett megkülönböztetéstől. E védelem azonban nem terjesztendő ki azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy szolgáltatást viszonteladás céljából vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a vállalkozások által vállalatközi viszonylatban széles körben használt forgalmazási rendszerekre (például a kizárólagos és szelektív forgalmazásra), amely általában lehetővé teszi a gyártók számára, hogy – a versenyszabályoknak való megfelelés mellett – kiválasszák kiskereskedőiket.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy a vevők jobban hozzáférhessenek a belső piacon az áruk értékesítésére és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó információkhoz, valamint az átláthatóság (többek között az árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése érdekében a kereskedők sem technológiai eszközökkel, sem más módon nem akadályozhatják meg, hogy a vevők állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy székhelyüktől függetlenül, teljeskörűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek az online interfészekhez. E technológiai eszközök különösen azokat a technológiákat foglalják magukban, amelyek alkalmazásával megállapítható a vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az IP-cím, a valamely globális navigációs műholdrendszerből nyert koordináták vagy a fizetési művelethez kapcsolódó adatok alapján történő meghatározását. Azonban az online interfészekhez való hozzáférés kapcsán megvalósuló megkülönböztetés tilalma nem értelmezendő úgy, hogy kötelezi a kereskedőt arra, hogy a vevőkkel folytatott kereskedelmi műveletekben vegyen részt.

(14)  Annak érdekében, hogy a vevők jobban hozzáférhessenek a belső piacon az áruk értékesítésére és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó információkhoz, valamint az átláthatóság (többek között az árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése érdekében a kereskedők sem technológiai eszközökkel, sem más módon nem akadályozhatják meg, hogy a vevők állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy székhelyüktől függetlenül, teljes körűen és azonos feltételekkel hozzáférjenek az online interfészekhez. E technológiai eszközök különösen azokat a technológiákat foglalják magukban, amelyek alkalmazásával megállapítható a vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az IP-cím, a valamely globális navigációs műholdrendszerből nyert koordináták vagy a fizetési művelethez kapcsolódó adatok alapján történő meghatározását. Azonban az online interfészekhez való hozzáférés kapcsán megvalósuló megkülönböztetés tilalma nem értelmezendő úgy, hogy kötelezi a kereskedőt arra, hogy a vevőkkel folytatott kereskedelmi műveletekben vegyen részt.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Bizonyos kereskedők online interfészeik különböző verzióit használják arra, hogy a vevőket a különböző tagállamokban megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül átirányítsák az online interfész egyik verziójáról valamely másik verziójára. A vevő számára mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az online interfész valamennyi verziójának.

(15)  Bizonyos kereskedők online interfészeik különböző verzióit használják arra, hogy a vevőket a különböző tagállamokban megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül átirányítsák az online interfész egyik verziójáról valamely másik verziójára. A vevő számára használat céljából mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az online interfész valamennyi verziójának.

Indokolás

A módosítás célja annak pontosítása, hogy az interfésznek nem csupán hozzáférhetőnek kell lennie a vevő számára, hanem azt használni is lehessen kereskedelmi műveletek lebonyolítására.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az ilyen helyzetek sorában az első az, amikor a kereskedő áruk értékesítését végzi, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a vevő lakóhelye szerinti tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az árukat pontosan ugyanazon feltételek mellett – ideértve az árakat és az áruk kiszállításának feltételeit – vásárolhassa meg, mint a kereskedő tagállamában lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az adott tagállamban kell átvennie az árut, vagy valamely másik tagállamban, amelybe a kereskedő szállít. Ebben az esetben nincs szükség a vevő tagállamában a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos nyilvántartásba történő felvételre, valamint az áru határokon átnyúló kiszállításának megszervezésére.

(18)  Az ilyen helyzetek sorában az első az, amikor a kereskedő áruk értékesítését végzi, és a kereskedő által vagy nevében nem történik ezen áruk határokon átnyúló szállítása a vevő lakóhelye szerinti tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az árukat pontosan ugyanazon feltételek mellett – ideértve az árakat és az áruk kiszállításának feltételeit – vásárolhassa meg, mint a kereskedő tagállamában lakóhellyel rendelkező vevők. Ez jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az adott tagállamban kell átvennie az árut, vagy valamely másik tagállamban, amelybe a kereskedő szállít. Ebben az esetben nincs szükség a vevő tagállamában a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos nyilvántartásba történő felvételre, valamint az áru határokon átnyúló kiszállításának megszervezésére.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A második helyzetben a kereskedő az olyan szolgáltatásoktól eltérő, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása (ilyen például felhőalapú szolgáltatás, adattárolási szolgáltatás, weboldaltárhely-szolgáltatás vagy tűzfalszolgáltatás). Ebben az esetben nincs szükség fizikai szállításra, mivel a szolgáltatásnyújtás elektronikus úton történik. A 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletben26 előírt, a szűkített egyablakos héaügyintézésre (MOSS) vonatkozó szabályok értelmében a kereskedő egyszerűsített módon vallhatja be és fizetheti meg a héát.

(19)  A második helyzetben a kereskedő az olyan szolgáltatásoktól eltérő, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása (ilyen például felhőalapú szolgáltatás, adattárolási szolgáltatás, weboldaltárhely-szolgáltatás vagy tűzfalszolgáltatás). Ebben az esetben nincs szükség fizikai szállításra, mivel a szolgáltatásnyújtás elektronikus úton történik. A 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletben26 előírt, a szűkített egyablakos héaügyintézésre (MOSS) vonatkozó szabályok értelmében a kereskedő egyszerűsített módon vallhatja be és fizetheti meg a héát.

__________________

26 A Tanács 2011. március 15-i 282/2011/EU végrehajtási rendelete a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról (HL L 77., 2011.3.23., 1.o.).

26 A Tanács 2011. március 15-i 282/2011/EU végrehajtási rendelete a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról (HL L 77., 2011.3.23., 1.o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Végezetül, abban az esetben, ha a kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatásokat a vevő a kereskedő üzlethelyiségében vagy a kereskedő által kiválasztott helyszínen veszi igénybe a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, az e kritériumok alapján eltérő általános hozzáférési feltételek alkalmazása szintén nem indokolható. Ilyen helyzet lehet például adott esetben az olyan szolgáltatások nyújtása, mint például szállodai elhelyezés, sportesemények, autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy szabadidőparkokba szóló érvényes belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán nyilvántartásba vetetnie magát, valamint nem kell megszerveznie a termékek határokon átnyúló kiszállítását.

(20)  Végezetül, abban az esetben, ha a kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatásokat a vevő a kereskedő üzlethelyiségében vagy a kereskedő által kiválasztott helyszínen veszi igénybe, és nem a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamban, az e kritériumok alapján eltérő általános hozzáférési feltételek alkalmazása szintén nem indokolható. Ilyen helyzet lehet az olyan szolgáltatások nyújtása, mint például szállodai elhelyezés, sportesemények, autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy szabadidőparkokba szóló érvényes belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán nyilvántartásba vetetnie magát, valamint nem kell megszerveznie a termékek határokon átnyúló kiszállítását.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  E helyzetek mindegyikében – az 593/2008/EK rendelet és a 1215/2012/EU rendelet szerződéses kötelezettségekre és joghatóságra alkalmazandó rendelkezései értelmében – amennyiben a kereskedő nem a vevő tagállamában folytatja tevékenységeit, valamint nem is e tagállamra irányítja azokat, vagy amennyiben a vevő nem fogyasztó, az e rendeletnek való megfelelés nem jelent további költségeket a kereskedő számára a joghatósághoz vagy az alkalmazandó jogban fennálló különbségekhez kapcsolódóan. Ezzel szemben, ha a kereskedő a vevő tagállamában folytatja tevékenységeit vagy e tagállamra irányítja azokat, akkor kinyilvánította azon szándékát, hogy az adott tagállamban lévő vevőkkel kereskedelmi kapcsolatokat kíván kialakítani, így számolnia kell ezekkel a költségekkel.

(21)  E helyzetek mindegyikében – az 593/2008/EK rendelet és a 1215/2012/EU rendelet szerződéses kötelezettségekre és joghatóságra alkalmazandó rendelkezései értelmében – amennyiben a kereskedő nem a vevő tagállamában folytatja tevékenységeit, valamint nem is e tagállamra irányítja azokat, az e rendeletnek való megfelelés nem jelent további költségeket a kereskedő számára a joghatósághoz vagy az alkalmazandó jogban fennálló különbségekhez kapcsolódóan. Ez ugyanígy érvényes azokra az esetekre, amikor a vevő nem fogyasztó, hanem olyan vállalkozás, amely végfelhasználóként vásárol, így a fogyasztóval megegyező módon köt ügyletet. Ezzel szemben, ha a kereskedő a vevő tagállamában folytatja tevékenységeit vagy e tagállamra irányítja azokat, akkor kinyilvánította azon szándékát, hogy az adott tagállamban lévő vevőkkel kereskedelmi kapcsolatokat kíván kialakítani, így számolnia kell ezekkel a költségekkel.

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy a végfelhasználóként vásároló vállalkozások fogyasztókként viselkednek és a rendelet értelmezésében „vevőknek” minősülnek, továbbá nem merülnek fel további költségek attól függetlenül, hogy a „vevő” fogyasztó vagy vállalkozó-e.

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A rendeletnek különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások vonatkozásában figyelembe kell vennie az arányosság elvét, illetve a piaci szereplők abbéli jogát, hogy tevékenységeik különböző tagállamokra vagy bizonyos vevői csoportokra irányítása révén piacválasztást alkalmazzanak. A rendeletnek ezért biztosítania kell a kereskedelem szabadságának elve és az üzleti stratégia megválasztásának szabadsága, illetve annak szükségessége közötti egyensúlyt, hogy felszámolják a vevőkkel és vállalkozásokkal szemben különböző tagállamokban alkalmazott indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás gyakorlatát.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az uniós jog értelmében a kereskedők elvben szabadon dönthetnek arról, hogy milyen fizetési módokat kívánnak elfogadni, beleértve a fizetésieszköz-márkákat is. Azonban miután e választás – a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, a kereskedő részéről nem indokolt az Unión belül a vevők megkülönböztetése bizonyos kereskedelmi műveletek elutasításával vagy azáltal, hogy a kereskedő a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt más formában alkalmaz bizonyos eltérő fizetési feltételeket. Ebben a sajátos összefüggésben kifejezetten tiltani kell az Unión belül a fizetési számla helye, a pénzforgalmi szolgáltató székhelye vagy a fizetési eszköz kibocsátásának helye szerinti indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot. Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 260/2012/EU rendelet jelenleg is tiltja a kedvezményezettek számára – ideértve a kereskedőket is – annak megkövetelését, hogy az euróban történő fizetés elfogadásához a bankszámlának egy bizonyos tagállamban kell léteznie.

(24)  Az uniós jog értelmében a kereskedők elvben szabadon dönthetnek arról, hogy milyen fizetési módokat kívánnak elfogadni, beleértve a fizetésieszköz-márkákat is. Azonban miután e választás – a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, a kereskedő részéről nem indokolt az Unión belül a vevők közötti megkülönböztetés bizonyos kereskedelmi műveletek elutasításával vagy azáltal, hogy a kereskedő a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt más formában alkalmaz bizonyos eltérő fizetési feltételeket. Ebben a sajátos összefüggésben kifejezetten tiltani kell az Unión belül a fizetési számla helye, a pénzforgalmi szolgáltató székhelye vagy a fizetési eszköz kibocsátásának helye szerinti indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot is. Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 260/2012/EU rendelet jelenleg is tiltja a kedvezményezettek számára – ideértve a kereskedőket is – annak megkövetelését, hogy az euróban történő fizetés elfogadásához a bankszámlának egy bizonyos tagállamban kell léteznie.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A 2015/2366/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv28 szigorú biztonsági követelményeket vezetett be az elektronikus fizetések kezdeményezése és feldolgozása terén, amely csökkentette a csalások kockázatát mind az új, mind a hagyományos fizetések – különös tekintettel az online fizetésekre – tekintetében. A pénzforgalmi szolgáltatóknak úgynevezett „szigorú ügyfél-azonosítási eljárást” kell alkalmazniuk, amely során hitelesítik a pénzforgalmi szolgáltatás vagy fizetési művelet igénybe vevőjének személyazonosságát. A távoli műveletek, mint például az online fizetések esetében még szigorúbb biztonsági követelmények vannak érvényben, előírás a fizetési művelet összegére és a kedvezményezett pénzforgalmi számlájára mutató dinamikus link feltüntetése, amely még nagyobb védelmet biztosít a felhasználó számára, és a hibák vagy csalási kísérletek esetén minimálisra csökkenti a kockázatokat. A fenti intézkedések jóvoltából a nemzeti és a határokon átnyúló vásárlások esetében a fizetési csalás kockázatának mértéke megegyezik, ezáltal a vásárlás határokon átnyóló jellegével nem indokolható bármely, Unión belüli kereskedelmi ügylet visszautasítása vagy megkülönböztetése.

(25)  A 2015/2366/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv28 szigorú biztonsági követelményeket vezetett be az elektronikus fizetések kezdeményezése és feldolgozása terén, amely csökkentette a csalások kockázatát mind az új, mind a hagyományos fizetések – különös tekintettel az online fizetésekre – tekintetében. A pénzforgalmi szolgáltatóknak úgynevezett „szigorú ügyfél-azonosítási eljárást” kell alkalmazniuk, amely során hitelesítik a pénzforgalmi szolgáltatás vagy fizetési művelet igénybe vevőjének személyazonosságát. A távoli műveletek, mint például az online fizetések esetében még szigorúbb biztonsági követelmények vannak érvényben, előírás a fizetési művelet összegére és a kedvezményezett pénzforgalmi számlájára mutató dinamikus link feltüntetése, amely még nagyobb védelmet biztosít a felhasználó számára, és a hibák vagy csalási kísérletek esetén minimálisra csökkenti a kockázatokat. A fenti intézkedések jóvoltából a határokon átnyúló vásárlások esetében nem nagyobb a fizetési csalás kockázatának mértéke, mint a nemzeti vásárlások esetében, így a fizetési csalás kockázatával nem indokolható bármely, Unión belüli kereskedelmi ügylet visszautasítása vagy megkülönböztetése.

__________________

__________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015, 12. 23., 35–127. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015, 12. 23., 35–127. o.).

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Az elektronikus kereskedelem és az online műveletek során generált adatoknak és metaadatoknak meg kell felelniük az adatforgalomra és az adatok helyére, az adatok megőrzésére, az adatvédelemre és az adatok elemzésére vonatkozó jogszabályi keretnek, az uniós jog teljes mértékű betartásának biztosításával. Ezen a minimumkövetelményen túlmenően az elektronikus kereskedelmet folytató vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy fejlesszenek ki olyan innovatív üzleti modelleket, amelyek a lehető legkevesebb adatot használják, a jogos céljukhoz minimálisan szükséges adatokat gyűjtik össze, és ezeket a lehető legrövidebb ideig tárolják.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  E rendelet nem érintheti a versenyre vonatkozó szabályok, különösen az EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazását. Azok a szerződések, amelyek a kereskedőket arra kötelezik, hogy bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők vonatkozásában ne vegyenek részt a Bizottság 330/2010/EU rendeletének29 értelmében vett passzív értékesítésben, általában versenykorlátozásnak tekinthetők, és általánosságban véve nem mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalom alól. E szerződések, ha nem is tartoznak – e rendelet alkalmazásával összefüggésben – az EUMSZ 101. cikkében foglalt tilalom hatálya alá, megzavarják a belső piac működését, és felhasználhatók az e rendeletben foglalt rendelkezések megkerülésére. Emiatt automatikusan semmissé válnak az ilyen szerződések vonatkozó rendelkezései, valamint a kereskedőket e rendeletet megszegő eljárásra kötelező, a passzív értékesítésről szóló szerződések vonatkozó rendelkezései. Azonban e rendelet – és különösen az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezései – nem befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet értelmében vett aktív értékesítést korlátozó szerződéseket.

(26)  E rendelet nem érintheti a versenyre vonatkozó szabályok, különösen az EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazását. Azok a szerződések, amelyek a kereskedőket arra kötelezik, hogy bizonyos vevők vagy bizonyos területeken tartózkodó vevők vonatkozásában ne vegyenek részt a Bizottság 330/2010/EU rendeletének29 értelmében vett passzív értékesítésben, általában a verseny korlátozásának tekinthetők, és általánosságban véve nem mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalom alól. E szerződések, ha nem is tartoznak – e rendelet alkalmazásával összefüggésben – az EUMSZ 101. cikkében foglalt tilalom hatálya alá, megzavarják a belső piac működését, és felhasználhatók az e rendeletben foglalt rendelkezések megkerülésére. Emiatt automatikusan semmissé válnak az ilyen szerződések vonatkozó rendelkezései, valamint a kereskedőket e rendeletet megszegő eljárásra kötelező, a passzív értékesítésről szóló szerződések vonatkozó rendelkezései. Azonban e rendelet – és különösen az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezései – nem befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet értelmében vett aktív értékesítést korlátozó szerződéseket.

__________________

__________________

29 A Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 102., 2010.4.23., 1. o.).

29 A Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 102., 2010.4.23., 1. o.).

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Ezt a rendeletet rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség esetén módosításokat kell javasolni. Az első felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tilalomnak az olyan elektronikus úton való szolgálatások nyújtására való lehetséges kiterjesztésére kell összpontosítania, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az érintett területek vonatkozásában rendelkezik a szükséges jogokkal.

(29)  Ezt a rendeletet rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség esetén módosításokat kell javasolni. Az első felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tilalomnak az olyan elektronikus úton való szolgáltatások nyújtására való lehetséges kiterjesztésére kell összpontosítania, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának vagy értékesítésének biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az érintett területek vonatkozásában rendelkezik a szükséges jogokkal. Az első felülvizsgálatnak figyelembe kell vennie a szerzői jogok reformja, az audiovizuális médiaszolgáltatások és az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága terén történt tagállami jogi fejleményeket.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Annak érdekében, hogy megvalósuljon a vevők állampolgárságán, lakóhelyén vagy székhelyé alapuló közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés elleni hatékony fellépés, indokolt rendeletet elfogadni, amely közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Erre annak biztosításához van szükség, hogy a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályokat egységesen alkalmazzák az egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek hatályba. Csak a rendelet garantál olyan mértékű egyértelműséget, egységességet és jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, hogy a vevők teljes körűen kihasználhassák az e szabályok biztosította előnyöket.

(33)  A vevők állampolgárságán, lakóhelyén vagy székhelyén alapuló közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés hatékony megelőzése és a magukat e megkülönböztetés által érintettnek tekintő vevők számára hatékony jogorvoslati eszközök nyújtása érdekében indokolt rendeletet elfogadni, amely közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Erre annak biztosításához van szükség, hogy a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szabályokat egységesen alkalmazzák az egész Unióban, és azok egy időben lépjenek hatályba. Csak a rendelet garantál olyan mértékű egyértelműséget, egységességet és jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, hogy a vevők teljes körűen kihasználhassák az e szabályok biztosította előnyöket.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amennyiben a kereskedő árut értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban;

a)  amennyiben a kereskedő árut értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben a kereskedő árut értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamban, azonban a vevő valamely másik tagállam állampolgára;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  amennyiben a kereskedő árut értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz kísérletet valamely tagállamban, amelynek területén a vevő ideiglenesen található, de amelyben a vevő nem rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  E rendelet nem sérti a szerzői jog és a szomszédos jogok terén alkalmazandó szabályokat.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E rendelkezés nem érinti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós jogszabályokat. Az e rendeletnek való megfelelés nem jelenti azt, hogy a kereskedő olyan tagállamra irányítja tevékenységét, amely tagállamban a vevő az 593/2008/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében és az 1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében vett szokásos tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkezik.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „áru”: bármely ingóság, kivéve a végrehajtás vagy más bírósági intézkedés alapján értékesített ingóságokat; e rendelet értelmében árunak minősül a víz, gáz és a villamos energia is, amennyiben korlátozott térfogatban vagy meghatározott mennyiségben kínálják értékesítésre;

e)  „áru”: bármely ingóság, kivéve a végrehajtás vagy más bírósági intézkedés alapján értékesített ingóságokat;

Indokolás

Az itt említett sajátos eset, noha a fogyasztók jogairól szóló uniós irányelv (2011/83/EK) „áru” fogalmának meghatározásából lett átemelve, nem tűnik relevánsnak egy indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet esetében.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az átirányítás a vevő kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az online interfész eredeti verziójának továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a vevő számára.

Amennyiben az átirányítás a vevő kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az online interfész eredeti verziójának továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a vevő számára használat céljából.

Indokolás

A módosítás célja annak pontosítása, hogy az interfésznek nem csupán hozzáférhetőnek kell maradnia a vevő számára, hanem használhatónak is kereskedelmi műveletek lebonyolítására.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a kereskedő a 4. cikkben foglaltaknak való megfelelés érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők hozzáférését valamely online interfészhez vagy irányítja át a vevőket az online interfész másik verziójára, a kereskedőnek egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az indoklásnak a nyelve megegyezik annak az online interfésznek a nyelvével, amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott.

(4)  Amennyiben a kereskedő a 3. cikkben foglaltaknak való megfelelés érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők hozzáférését valamely online interfészhez vagy irányítja át a vevőket az online interfész másik verziójára, a kereskedőnek egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az indoklásnak a nyelve megegyezik annak az online interfésznek a nyelvével, amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott.

Módosítás   32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben a kereskedő elektronikus úton nyújtott szolgáltatást biztosít, amely nem minősül olyan szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője hozzáférés, biztosítása szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz, illetve ezek használata;

b)  amennyiben a kereskedő elektronikus úton nyújtott szolgáltatást biztosít, amely nem minősül olyan szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője hozzáférés biztosítása szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz, illetve ezek használata vagy eladása;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  amennyiben a kereskedő a b) hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, a kereskedő üzlethelyiségében vagy olyan fizikai helyen történik, ahol a kereskedő szakmai tevékenységét folytatja.

c)  amennyiben a kereskedő a b) pont hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, a kereskedő üzlethelyiségében vagy olyan fizikai helyen történik, ahol a kereskedő szakmai tevékenységét folytatja.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kereskedők díjat számítsanak fel olyan kártyaalapú fizetési eszközök használatáért, amelyek esetében a bankközi díjakat nem szabályozza az (EU) 2015/751 rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési szolgáltatásokért, amelyekre a 260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó. E díjak nem haladhatják meg a kereskedő által a fizetési eszköz használatáért viselt költségeket.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Valamennyi tagállam kijelöli az e rendelet végrehajtásáért felelős szervet vagy szerveket. A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő és hatékony eszközök állnak az e rendelet végrehajtásáért felelős szerv vagy szervek rendelkezésére.

(1)  Valamennyi tagállam kijelöli az e rendelet végrehajtásáért felelős szervet vagy szerveket. A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő és hatékony eszközök – többek között a határokon átnyúló együttműködést biztosító mechanizmusok révén – állnak az e rendelet végrehajtásáért felelős szerv vagy szervek rendelkezésére.

Indokolás

A bizottsági javaslat lényegének és a tagállamok arra vonatkozó lehetőségének megtartása mellett, hogy meghatározhassák, mely szervet vagy szerveket jelölnek ki és hogyan biztosítják a végrehajtást, a módosítás kiemeli, hogy az eredményesség garantálása érdekében az alkalmazott intézkedéseknek ki kell terjednie a határokon átnyúló együttműködési mechanizmusokra.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Segítségnyújtás a fogyasztók részére

Segítségnyújtás a vevők részére

Indokolás

Mivel a rendelet nemcsak a „fogyasztókra” vonatkozik, hanem a végfelhasználóként ügyleteket kötő vállalkozásokra is („vevők”), a segítségnyújtási és vitarendezési mechanizmusoknak az e rendelet szerinti valamennyi „vevőre” ki kell terjedniük.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben hivatkozott szervek egységes formanyomtatvány-mintát biztosítanak a fogyasztóknak az (1) bekezdésben és a 7. cikk (1) bekezdésében hivatkozott szervekhez történő panasztételhez. A Bizottság segítséget nyújt e szerveknek a formanyomtatvány kidolgozásához.

(2)  Az (1) bekezdésben hivatkozott szervek egységes formanyomtatvány-mintát biztosítanak a vevőknek az (1) bekezdésben és a 7. cikk (1) bekezdésében hivatkozott szervekhez történő panasztételhez. A Bizottság segítséget nyújt e szerveknek a formanyomtatvány kidolgozásához.

Indokolás

Mivel a rendelet nemcsak a „fogyasztókra” vonatkozik, hanem a végfelhasználóként ügyleteket kötő vállalkozásokra is („vevők”), a segítségnyújtási és vitarendezési mechanizmusoknak az e rendelet szerinti valamennyi „vevőre” ki kell terjedniük.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tilalomnak az olyan, elektronikus úton való szolgálatások nyújtására való kiterjesztésének lehetőségét, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védelett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az érintett területek vonatkozásában rendelkezik a szükséges jogokkal

(2)  Az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tilalomnak az olyan, elektronikus úton való szolgáltatások nyújtására való kiterjesztésének lehetőségét, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az érintett területek vonatkozásában rendelkezik a szükséges jogokkal A felülvizsgálatnak kellőképpen figyelembe kell vennie a szerzői jogi védelem alá tartozó kulturális javak és szolgáltatások sajátosságait.

Indokolás

A felülvizsgálati záradék kifejezett célja annak megvizsgálása, hogy a rendelet hatóköre kiterjedjen-e az olyan, „elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, valamint ezek használatának biztosítása”. A módosítás hangsúlyozza, hogy a felülvizsgálat során teljes mértékben figyelembe kell venni a kulturális termékek és szolgáltatások sajátos jellegét.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A fogyasztók állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedésének helye alapján történő területi alapú tartalomkorlátozás és megkülönböztetés megszüntetése a belső piacon

Hivatkozások

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

9.6.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Therese Comodini Cachia

7.7.2016

Az elfogadás dátuma

24.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Therese Comodini Cachia, Sylvie Guillaume


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A fogyasztók állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedésének helye alapján történő területi alapú tartalomkorlátozás és megkülönböztetés megszüntetése a belső piacon

Hivatkozások

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

25.5.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

19.1.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

17.6.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.9.2016

6.3.2017

21.3.2017

 

Az elfogadás dátuma

25.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

3

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch

Benyújtás dátuma

27.4.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

David Coburn

Franz Obermayr, Marcus Pretzell

4

0

ECR

GUE/NGL

Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat