Procedūra : 2016/0152(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0172/2017

Pateikti tekstai :

A8-0172/2017

Debatai :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Balsavimas :

PV 06/02/2018 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0023

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1653kWORD 227k
27.4.2017
PE 595.745v02-00 A8-0172/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

(COM(2016) 0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Nuomonės referentė (*):

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Teisės reikalų komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
  Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ(*)
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

(COM(2016) 0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0289),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0192/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Austrijos Respublikos Bundesrato ir Austrijos Respublikos Nacionalrato bei Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A8-0172/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl vartotojų pilietybės, gyvenamosios arba laikinos buvimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

 

 

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant tikslo užtikrinti sklandų vidaus rinkos kaip erdvės be vidinių sienų, kurioje garantuojamas laisvas judėjimas, inter alia, prekių ir paslaugų, veikimą, neužtenka pašalinti tik valstybines kliūtis, kaip, pavyzdžiui, tas, kurios skiria valstybes nares. Tokių kliūčių šalinimo veiksmingumą gali sumenkinti privačiųjų šalių sukurti su vidaus rinkos laisvėmis nesuderinami trukdžiai. Trukdžių atsiranda, kai komercinės veiklos subjektai vienoje valstybėje narėje blokuoja arba riboja prieigą prie savo elektroninių sąsajų, pavyzdžiui, interneto svetainių ir mobiliųjų prietaisų programėlių, klientams iš kitų valstybių narių, kurie pageidauja sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius (tokie veiklos metodai vadinami geografiniu blokavimu). Trukdžių atsiranda ir tuomet, kai tam tikri komercinės veiklos subjektai klientams iš kitų valstybių narių ima taikyti kitokias prieigos prie prekių ir paslaugų bendrąsias elektroninės ir neelektroninės prekybos sąlygas. Nevienodą klientų aptarnavimą kartais galima objektyviai pateisinti, tačiau kitais atvejais komercinės veiklos subjektai grynai dėl komercinių priežasčių nesuteikia prieigos prie prekių arba paslaugų klientams, norintiems sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius, arba taiko nevienodas tokios prieigos sąlygas;

(1)  siekiant išnaudoti visą vidaus rinkos kaip erdvės be vidinių sienų, kurioje garantuojamas laisvas judėjimas, be kita ko, prekių ir paslaugų, potencialą, neužtenka pašalinti tik valstybines kliūtis, kaip, pavyzdžiui, tas, kurios skiria valstybes nares. Tokių kliūčių šalinimo veiksmingumą gali sumenkinti privačiųjų šalių sukurti su vidaus rinkos laisvėmis nesuderinami trukdžiai. Trukdžių atsiranda, kai komercinės veiklos subjektai vienoje valstybėje narėje blokuoja arba riboja prieigą prie savo elektroninių sąsajų, pavyzdžiui, interneto svetainių ir prietaikų, vartotojams iš kitų valstybių narių, kurie pageidauja sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius (tokie veiklos metodai vadinami geografiniu blokavimu). Trukdžių atsiranda ir tuomet, kai tam tikri komercinės veiklos subjektai vartotojams iš kitų valstybių narių ima taikyti kitokias prieigos prie prekių ir paslaugų bendrąsias elektroninės ir neelektroninės prekybos sąlygas. Tokį nevienodą traktavimą išimtiniais atvejais galima objektyviai pateisinti, tačiau kitais atvejais tam tikrų komercinės veiklos subjektų taikoma praktika uždraudžiama arba ribojama prieiga prie prekių arba paslaugų vartotojams, norintiems sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius, arba šiuo atžvilgiu taikomos nevienodos tokios prieigos sąlygos, kurių negalima objektyviai pateisinti. Tyrimai1a parodė, kad pašalinus nepagrįstą geografinį blokavimą ir kitokių formų diskriminavimą dėl vartotojų pilietybės, gyvenamosios arba laikinos buvimo vietos būtų galima paskatinti augimą ir sumažinti vidutines kainas visoje vidaus rinkoje;

 

___________________

 

1a Žr. Europos Komisijos poveikio vertinimą. Žr. taip pat Europos Parlamento teminio skyriaus tyrimus: 1) „Extending the scope of the geoblocking prohibition: an economic assessment” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595364/IPOL_IDA(2017)595364_EN.pdf; 2) “The Geoblocking proposal: internal market, competition law and other regulatory aspects” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595362/IPOL_STU(2017)595362_EN.pdf.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  šis reglamentas yra susijęs su kitais teisės aktais – kad reglamentas prisidėtų prie bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo, jis turi būti aiškinamas kartu su pasiūlymu dėl direktyvos dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų ir pasiūlymu dėl direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų;

 

___________________

 

1a COM (2015) 0635.

 

1b COM (2015) 0634.

Pagrindimas

Šis pasiūlymas dėl reglamento turi būti vertinamas kartu su kitais pasiūlymais dėl teisės aktų, skirtais kurti bendrąją skaitmeninę rinką, nuo jų priklauso šio pasiūlymo sėkmė. Todėl reikalinga nuoroda į direktyvą dėl prekių pardavimo sutarčių aspektų, kuria panaikinama Direktyva 1999/44/EB, ir į direktyvą dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir paslaugų teikimo sutarčių aspektų.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  kai kurie komercinės veiklos subjektai, tokiu būdu dirbtinai suskaidę vidaus rinką pagal vidaus sienas, trukdo laisvam prekių ir paslaugų judėjimui, todėl varžo klientų teises ir neleidžia jiems naudotis didesniu pasirinkimu ir optimaliomis sąlygomis. Tokie diskriminavimo būdai yra reikšmingi veiksniai, dėl kurių Sąjungoje tarpvalstybinių komercinių sandorių, įskaitant elektroninės prekybos sandorius, sudaroma palyginti mažai ir kurie trukdo naudotis visomis vidaus rinkoje sukurtomis augimo galimybėmis. Jei būtų išaiškinta, kokiose situacijose toks nevienodas aptarnavimas yra nepateisinamas, visiems tarpvalstybinių sandorių dalyviams sąlygos turėtų būti aiškesnės ir jie turėtų teisinį tikrumą, taip pat būtų užtikrinta, kad nediskriminavimo taisyklės būtų veiksmingai taikomos ir užtikrinamas jų laikymasis visoje vidaus rinkoje;

(2)  kai kurių komercinės veiklos subjektų praktika, tokiu būdu dirbtinai suskaidžiusi vidaus rinką pagal vidaus sienas, trukdo laisvam prekių ir paslaugų judėjimui, todėl varžo vartotojų teises ir neleidžia jiems naudotis didesniu pasirinkimu ir optimaliomis sąlygomis. Tokie diskriminavimo būdai yra reikšmingi veiksniai, dėl kurių Sąjungoje tarpvalstybinių komercinių sandorių, įskaitant elektroninės prekybos sandorius, sudaroma palyginti mažai ir kurie trukdo naudotis visomis vidaus rinkoje sukurtomis augimo galimybėmis. Tačiau esama įvairių priežasčių, kurios paaiškina tokią įmonių, visų pirma MVĮ ir mikroįmonių, praktiką. Daugeliu atvejų skirtingos teisinės sąlygos, susijęs teisinis netikrumas ir rizika dėl taikytinų vartotojų apsaugos ir aplinkosaugos arba ženklinimo teisės aktų, apmokestinimo ir fiskalinių aspektų, pristatymo sąnaudų arba kalbos reikalavimų padidina komercinės veiklos subjektų nenorą palaikyti komercinius santykius su vartotojais iš kitų valstybių narių. Kitais atvejais kai kurie komercinės veiklos subjektai suskaido rinką, kad padidintų vartotojų kainas. Jei būtų išaiškinta, kokiose situacijose toks nevienodų sąlygų taikymas yra nepateisinamas ir kokia būtų komercinės veiklos subjektų atsakomybė parduodant vartotojams iš skirtingų valstybių narių, laikantis šio reglamento, visiems tarpvalstybinių sandorių dalyviams sąlygos turėtų būti aiškesnės ir jie turėtų teisinį tikrumą, taip pat būtų užtikrinta, kad nediskriminavimo taisyklės būtų veiksmingai taikomos ir užtikrinamas jų laikymasis visoje vidaus rinkoje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  šio reglamento tikslas – spręsti geografinio blokavimo problemą šalinant kliūtis vidaus rinkos veikimui. Tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad įvairūs valstybių narių teisės aktų skirtumai, pavyzdžiui, dėl skirtingų nacionalinių standartų arba abipusio pripažinimo ar suderinimo Sąjungos lygmeniu stokos, vis dar sukuria dideles kliūtis tarpvalstybinei prekybai. Šios kliūtys tebeskatina bendrosios rinka susiskaidymą, dažnai priversdamos komercinės veiklos subjektus taikyti geografinio blokavimo praktiką. Todėl Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų toliau ieškoti šių kliūčių pašalinimo būdų siekdami sumažinti rinkos susiskaidymą ir užbaigti kurti bendrąją rinką;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB17 20 straipsnį valstybės narės turi užtikrinti, kad Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai paslaugų gavėjus aptarnautų vienodai, nepriklausomai nuo jų pilietybės arba gyvenamosios vietos. Tačiau ši nuostata nepakankamai veiksminga, kad diskriminavimas būtų pašalintas, o ją taikant teisinio netikrumo nesumažėjo, visų pirma todėl, kad pagal šią nuostatą galima pateisinti aptarnavimo skirtumus, ir dėl keblumų praktiškai užtikrinti jos laikymąsi. Be to, geografinis blokavimas ir kitokių rūšių diskriminavimas dėl pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos gali rastis ir dėl trečiosiose šalyse įsisteigusių komercinės veiklos subjektų, kuriems ta direktyva netaikoma, veiksmų;

(3)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB17 20 straipsnį valstybės narės turi užtikrinti, kad Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai paslaugų gavėjams taikytų vienodas sąlygas, nepriklausomai nuo jų pilietybės arba gyvenamosios vietos. Tačiau ši nuostata nepakankamai veiksminga, kad diskriminavimas būtų pašalintas, o ją taikant teisinio netikrumo nesumažėjo. Šiuo reglamentu siekiama papildyti Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnį. Jis neturėtų būti aiškinamas kaip pakeičiantis tą direktyvą. Priešingai – reglamentu siekiama ją papildyti, nustatant tam tikras aplinkybes, kuriomis pagal Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnio 2 dalį neįmanoma pateisinti skirtingų sąlygų, susijusių su pilietybe, gyvenamąja vieta arba laikina buvimo vieta. Be to, nepagrįstas geografinis blokavimas ir kitokių rūšių diskriminavimas dėl pilietybės, gyvenamosios arba laikinos buvimo vietos gali rastis ir dėl trečiosiose šalyse įsisteigusių komercinės veiklos subjektų, kuriems ta direktyva netaikoma, veiksmų.

__________________

__________________

17 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

17 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  todėl, kad būtų užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas, šiame reglamente nustatytos tikslinės priemonės (aiškių, vienodų ir veiksmingų taisyklių, taikomų nustatytais atvejais, rinkinys) yra būtinos;

(4)  todėl, kad būtų užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas ir užtikrintas laisvas žmonių, prekių ir paslaugų judėjimas be diskriminacijos dėl kilmės šalies arba gyvenamosios vietos, šiame reglamente nustatytos tikslinės priemonės (aiškių, vienodų ir veiksmingų taisyklių, taikomų nustatytais atvejais, rinkinys) yra būtinos. Šios priemonės turėtų palaikyti vartotojų apsaugos ir ekonominės ir sutarčių laisvės komercinės veiklos subjektams pusiausvyrą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiuo reglamentu siekiama, kad komercinės veiklos subjektų ir klientų sudaromuose tarpvalstybiniuose komerciniuose prekių pardavimo ir paslaugų teikimo Sąjungoje sandoriuose nebūtų diskriminavimo, įskaitant geografinį blokavimą, dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Juo siekiama spręsti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo problemą, todėl jis apima nepateisinamus aptarnavimo skirtumus, pagrįstus ir kitokiais skiriamaisiais kriterijais, kuriuos darant rezultatas gaunamas toks pats, kaip pritaikius kriterijus, tiesiogiai siejamus su klientų pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tokie kriterijai gali būti pritaikyti remiantis, visų pirma, informacija apie fizinę kliento buvimo vietą, pavyzdžiui, IP adresą, kuriuo naudojamasi jungiantis prie elektroninės sąsajos, pateiktą prekių pristatymo adresą, išsirinktą kalbą arba valstybę narę, kurioje išduota kliento mokėjimo priemonė;

(5)  šiuo reglamentu siekiama, kad komercinės veiklos subjekto ir vartotojo sudaromuose tarpvalstybiniuose komerciniuose prekių pardavimo ir paslaugų teikimo Sąjungoje sandoriuose nebūtų diskriminavimo, įskaitant geografinį blokavimą, dėl vartotojų pilietybės, gyvenamosios vietos arba laikinos buvimo vietos. Juo siekiama spręsti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo problemą, todėl jis apima nepagrįstai nevienodas sąlygas, pagrįstas ir kitokiais skiriamaisiais kriterijais, kurių rezultatas toks pats, kaip pritaikius kriterijus, tiesiogiai siejamus su vartotojų pilietybe, gyvenamąja arba laikina buvimo vieta. Tokie kriterijai gali būti pritaikyti remiantis, visų pirma, informacija apie fizinę vartotojų buvimo vietą, pavyzdžiui, IP adresą, kuriuo naudojamasi jungiantis prie elektroninės sąsajos, pateiktą prekių pristatymo adresą, išsirinktą kalbą arba valstybę narę, kurioje išduota kliento mokėjimo priemonė;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  šis reglamentas neturėtų būti taikomas išskirtinai nacionaliniams atvejams, kuriuose negalima numanyti esant kokių nors tarpvalstybinių aspektų ir kuriuose visa atitinkama veikla, be kita ko, susijusi su pilietybe, gyvenamąja arba laikina buvimo vieta, prieiga prie elektroninės sąsajos, prieiga prie prekių ar paslaugų arba mokėjimo operacijomis, yra susijusi su viena ir ta pačia valstybe nare;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į tai, kad, įgyvendinus Direktyvą 2006/123/EB, kai kurios reguliavimo ir administravimo kliūtys tam tikrų paslaugų sektoriuose komercinės veiklos subjektams pašalintos visoje Sąjungoje, turėtų būti užtikrintas šio reglamento ir Direktyvos 2006/123/EB taikymo srities nuoseklumas. Todėl šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos, inter alia, elektroninėmis priemonėmis teikiamoms ne garso ir vaizdo paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas, tačiau nuostatos turėtų būti taikomos laikantis 4 straipsnyje padarytos konkrečios išimties ir vėliau atlikus tos išimties vertinimą, kaip numatyta 9 straipsnyje. Todėl į šio reglamento taikymo sritį neįeina garso ir vaizdo paslaugos, įskaitant paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika – prieigos prie sporto renginių transliacijų suteikimas ir kurios teikiamos pagal išimtines teritorines licencijas. Nepaisant šio reglamento nuostatų dėl nediskriminavimo dėl mokėjimo priemonių, prie jo taikymo srities neturėtų būti priskiriama ir prieiga prie mažmeninių finansinių paslaugų;

(6)  atsižvelgiant į tai, kad, įgyvendinus Direktyvą 2006/123/EB, kai kurios reguliavimo ir administravimo kliūtys tam tikrų paslaugų sektoriuose komercinės veiklos subjektams pašalintos visoje Sąjungoje, turėtų būti užtikrintas šio reglamento ir Direktyvos 2006/123/EB taikymo srities nuoseklumas. Todėl šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos, inter alia, elektroninėmis priemonėmis teikiamoms ne garso ir vaizdo paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas, tačiau nuostatos turėtų būti taikomos laikantis 4 straipsnyje padarytos konkrečios išimties. Vis dėlto derėtų pažymėti, kad priėmus Direktyvą 2006/123/EB, kituose sektoriuose taip pat iš dalies panaikintos reguliavimo ir administravimo kliūtys komercinės veiklos subjektams;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  atsižvelgiant į savitą kultūros kūrinių pobūdį ir jų platinimo komercinių modelių ypatumus, šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis autorių teisių teritoriškumo principui kultūros sektoriuose;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  diskriminavimas gali pasireikšti ir transporto paslaugų sektoriuje, ypač parduodant keleivių vežimo bilietus. Tačiau su tuo susiję tam tikri bendrieji diskriminavimo draudimai, taikomi visiems veiklos būdams, kurių klausimus siekiama išspręsti šiuo reglamentu, yra jau nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1008/200818, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1177/201019 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 181/201120. Be to, ketinama artimiausiu metu tais tikslais iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/200721. Dėl šių priežasčių ir siekiant užtikrinti derėjimą su Direktyvos 2006/123/EB taikymo sritimi, transporto sektoriaus paslaugos neturėtų būti priskiriamos prie šio reglamento taikymo srities;

(7)  diskriminavimas taip pat pasireiškia ir transporto paslaugų, kurios neįtrauktos į šį reglamentą sektoriuje, įskaitant garso ir vaizdo, finansinių, elektroninių ryšių, transporto ar sveikatos priežiūros paslaugų sritį. Į šio reglamento taikymo sritį neturėtų patekti garso ir vaizdo paslaugos, įskaitant paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie sporto renginių transliacijų suteikimas ir kurios teikiamos pagal išimtines teritorines licencijas. Nepaisant šio reglamento nuostatų dėl nediskriminavimo mokėjimo priemonių atžvilgiu, prie jo taikymo srities neturėtų būti priskiriama ir prieiga prie mažmeninių finansinių paslaugų. Elektroninius ryšių atžvilgiu Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos elektroninių ryšių kodekso17a, kuriame laikomasi nediskriminavimo principo. Tačiau transporto sektoriaus atžvilgiu bendrieji diskriminavimo draudimai, taikomi visoms diskriminavimo praktikoms, kurių klausimus siekiama išspręsti šiuo reglamentu, yra jau nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1008/200818, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1177/201019 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 181/201120. Be to, ketinama artimiausiu metu tais tikslais iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/200721. Sveikatos priežiūros paslaugų atžvilgiu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/24/ES21a jau nustatyta, kad pacientai iš kitų valstybių narių negali būti diskriminuojami dėl pilietybės. Dėl šių priežasčių ir siekiant užtikrinti derėjimą su acquis, be kita ko, garso ir vaizdo, finansinių, elektroninių ryšių, transporto ar sveikatos priežiūros sektoriaus paslaugos šiuo metu neturėtų būti priskiriamos prie šio reglamento taikymo srities;

__________________

__________________

 

17a Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija) (COM(2016) 0590).

18 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3)

18 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3)

19 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 334, 2010 12 17, p. 1)

19 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 334, 2010 12 17, p. 1)

20 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 55, 2011 2 28, p. 1)

20 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 55, 2011 2 28, p. 1)

21 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų klaidų ištaisymas (OL L 315, 2007 12 3, p. 14).

21 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų klaidų ištaisymas (OL L 315, 2007 12 3, p. 14).

 

21a 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/EB dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šis reglamentas neturėtų turėti įtakos apmokestinimo srityje taikomoms taisyklėms, nes Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo yra numatytas specialus pagrindas, kuriuo remiantis Sąjungos lygiu imamasi priemonių apmokestinimo klausimais;

(8)  šis reglamentas neturėtų turėti įtakos apmokestinimo srityje taikomoms taisyklėms, nes Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) yra numatytas specialus pagrindas, kuriuo remiantis Sąjungos lygiu imamasi priemonių apmokestinimo klausimais;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 593/200822, pasirinkimas, kurią teisę taikyti vartotojo ir verslininko, vykdančio komercinę ar profesinę veiklą įprastinės vartotojo gyvenamosios vietos valstybėje arba bet kokiomis priemonėmis nukreipiančio šią veiklą į tą valstybę ar kelias valstybes, tarp kurių yra ta valstybė, sudarytoms sutartims, negali iš vartotojo atimti apsaugos, kurią jam teikia nuostatos, kurių išimčių pagal tos valstybės, kurioje yra įprastinė vartotojo gyvenamoji vieta, teisę negalima daryti sutartyje. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1215/201223, bylose, susijusiose su vartotojo ir verslininko, vykdančio profesinę arba komercinę veiklą valstybėje narėje, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba kitu būdu tokią veiklą kreipiančiu į minėtą valstybę narę ar kelias valstybes, įskaitant tą valstybę narę, sudarytomis sutartimis, vartotojas gali ieškinį kitai šaliai pareikšti valstybės narės, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, teismuose, o ieškiniai vartotojui gali būti pareikšti tik tuose teismuose;

Išbraukta.

__________________

 

22 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6)

 

23 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1)

 

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šis reglamentas neturėtų paveikti Sąjungos teisės aktų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, ypač Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/200824 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/201225 nuostatų dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės ir jurisdikcijos, įskaitant tų teisės aktų ir nuostatų taikymą konkrečiais atvejais. Ypač svarbu, kad iš paprasčiausio fakto, kad komercinės veiklos subjektas veikia pagal šio reglamento nuostatas, nebūtų daroma išvada, kad jis nukreipia savo veiklą į vartotojo valstybę narę tokio taikymo tikslais;

(10)  šis reglamentas neturėtų daryti poveikio taikytinų Sąjungos teisės aktų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, ypač Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/200824 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/201225 nuostatų dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės ir jurisdikcijos, taikymui, įskaitant tų teisės aktų ir nuostatų taikymą konkrečiais atvejais. Vien šio reglamento laikymosi negalima laikyti įrodymu, kad komercinės veiklos subjektas susieja savo veiklą su vartotojo valstybe nare. Visų pirma, kai komercinės veiklos subjektas, veikdamas pagal 3, 4 ir 5 straipsnius, neblokuoja ar neriboja vartotojų prieigos prie savo elektroninės sąsajos, nenukreipia vartotojo į savo elektroninės sąsajos variantą, kuris skiriasi nuo elektroninės sąsajos, prie kurios prieigą vartotojas norėjo gauti iš pradžių, neatsižvelgiant į vartotojo pilietybę arba gyvenamąją vietą, šiame reglamente nurodytais atvejais netaiko kitų bendrųjų prieigos sąlygų arba priima kitoje valstybėje narėje išduotas mokėjimo priemones nediskriminuodamas, tas komercinės veiklos subjektas negali būti vien dėl šių priežasčių laikomas siejančiu savo veiklą su valstybe nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta. Be to, komercinės veiklos subjektas taip pat neturi būti laikomas siejančiu tokią veiklą su valstybe nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, kai šio reglamento besilaikantis komercinės veiklos subjektas imasi veiksmų, kurių pagrįstai tikimasi arba reikalaujama pagal teisės aktus arba iš vartotojo pusės, siekiant tiesiogiai arba netiesiogiai (susiejant vartotoją su bet kokiais trečiaisiais subjektais, kurie gali suteikti reikiamą pagalbą) suteikti reikiamą informaciją ir pagalbą;

__________________

__________________

24 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6)

24 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6)

25 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1)

25 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1)

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  diskriminavimas, kurį siekiama pašalinti šiuo reglamentu, paprastai vykdomas per viešai paskelbtas bendrąsias nuostatas, sąlygas ir kitokią informaciją, kurias nustato arba taiko susijęs komercinės veiklos subjektas arba kurios nustatytos arba taikomos jo vardu kaip prielaida gauti prieigą prie čia aptariamų prekių arba paslaugų. Prie tokių bendrųjų sąlygų priskiriamos, inter alia, kainos, mokėjimo ir pristatymo sąlygos. Viešai jas gali paskelbti komercinės veiklos subjektas arba tai gali būti daroma jo vardu įvairiomis priemonėmis, pvz., reklamoje rašomoje informacijoje, interneto svetainėse, iki sutarties sudarymo parengtuose dokumentuose arba sutarčių dokumentuose. Tokios sąlygos taikomos, jei nėra kitokio individualiai suderėto susitarimo, kurį komercinės veiklos subjektas ir klientas būtų sudarę tiesiogiai. Šio reglamento taikymo tikslais neturėtų būti laikoma, kad komercinės veiklos subjekto ir klientų individualiai sutartos nuostatos ir sąlygos yra prieigos bendrosios sąlygos;

(11)  diskriminavimas, kurį siekiama pašalinti šiuo reglamentu, paprastai vykdomas per viešai paskelbtas bendrąsias nuostatas, sąlygas ir kitokią informaciją, kurias nustato arba taiko susijęs komercinės veiklos subjektas arba kurios nustatytos arba taikomos jo vardu kaip prielaida gauti prieigą prie čia aptariamų prekių arba paslaugų. Prie tokių bendrųjų sąlygų priskiriamos, be kita ko, kainos, mokėjimo ir pristatymo sąlygos. Viešai jas gali paskelbti komercinės veiklos subjektas arba tai gali būti daroma jo vardu įvairiomis priemonėmis, pvz., reklamoje arba interneto svetainėse pateikiamoje informacijoje, arba jos gali sudaryti dalį informacijos, pateikiamos iki sutarties sudarymo arba sutartyje. Tokios sąlygos taikomos, jei nėra kitokių komercinės veiklos subjekto ir vartotojų individualiai suderėtų nuostatų ir sąlygų. Šio reglamento taikymo tikslais neturėtų būti laikoma, kad komercinės veiklos subjekto ir vartotojų individualiai sutartos nuostatos ir sąlygos yra prieigos bendrosios sąlygos; Vis dėlto galimybė individualiai suderėti nuostatas ir sąlygas arba individualiai sutarti dėl papildomų teisių ar pareigų neturėtų sukelti geografinio blokavimo ar kitokių nepagrįstų diskriminavimo rūšių, kurios sprendžiamos šiame reglamente;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  ir vartotojai, ir įmonės, veikdami pagal šį reglamentą kaip klientai, turėtų būti saugomi nuo diskriminavimo dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Tačiau tokia apsauga neturėtų būti teikiama klientams, kurie prekes arba paslaugas perka siekdami jas perparduoti, nes būtų paveiktos visur naudojamos įmonių tarpusavio platinimo sistemos (pvz., išrankiojo ir išskirtinio platinimo), kuriomis naudodamiesi gamintojai gali pasirinkti mažmeninės prekybos atstovus, laikydamiesi konkurencijos taisyklių;

(12)  vartotojai turėtų būti saugomi nuo diskriminavimo dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba laikinos buvimo vietos. Vis dėlto, tuo atveju, jeigu sudaroma dvigubos paskirties sutartis iš dalies asmens verslo ir iš dalies ne verslo tikslais ir jeigu atsižvelgiant į bendras sutarties sąlygas verslo tikslai yra riboti ir nevyrauja, atitinkamas asmuo taip pat turėtų būti laikomas vartotoju;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kad klientai turėtų daugiau galimybių gauti informacijos, susijusios su prekių pardavimu ir paslaugų teikimu vidaus rinkoje, ir kad būtų daugiau skaidrumo, ypač kainų skaidrumo, komercinės veiklos subjektai neturėtų techninėmis arba kitokiomis priemonėmis varžyti visiškos ir vienodos klientų prieigos prie elektroninių sąsajų dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Tokios techninės priemonės apima, visų pirma, technologijas, kuriomis nustatoma fizinė kliento buvimo vieta, įskaitant IP adreso sekimo priemones, iš pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos gaunamas koordinates arba mokėjimo operacijos duomenis. Tačiau diskriminavimo draudimas, susijęs su prieiga prie elektroninių sąsajų, neturėtų būti aiškinamas kaip komercinės veiklos subjekto įpareigojimas sudaryti komercinius sandorius su klientais;

(14)  kad vartotojai turėtų daugiau galimybių gauti informacijos, susijusios su prekių pardavimu ir paslaugų teikimu vidaus rinkoje, ir kad būtų daugiau skaidrumo, be kita ko, kainų skaidrumo, komercinės veiklos subjektai ir elektroninės prekyvietės neturėtų dėl vartotojų pilietybės, gyvenamosios arba laikinos buvimo vietos techninėmis arba kitokiomis priemonėmis varžyti visapusiškos ir vienodos vartotojų prieigos prie elektroninių sąsajų. Visapusiška ir vienoda prieiga prie elektroninių sąsajų mobiliosiomis prietaikomis turėtų apimti galimybę vartotojams atsisiųsti bet kokį mobiliosios prietaikos, kurią komercinės veiklos subjektas taiko vienoje ar daugiau valstybių narių, variantą ir prie jos prieiti. Techninės priemonės, kuriomis užkertamas kelias tokiai prieigai, apima, be kita ko, technologijas, kuriomis nustatoma fizinė vartotojo buvimo vieta, įskaitant IP adreso buvimo vietos sekimo priemones, iš pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos gaunamas koordinates arba mokėjimo operacijos duomenis. Tačiau diskriminavimo draudimas, susijęs su prieiga prie elektroninių sąsajų, neturėtų būti aiškinamas kaip komercinės veiklos subjekto įpareigojimas sudaryti komercinius sandorius su vartotoju;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į vartotojus ir išvengti diskriminacijos praktikoje, komercinės veiklos subjektų svetainės, mobiliosios prietaikos ir visos kitos sąsajos turėtų būti sukurtos taip, kad būtų galimas duomenų įvedimas į formas iš valstybės narės, kuri nėra komercinės veiklos subjekto valstybė narė. Visų pirma, interneto svetainėse turėtų būti leidžiama įvesti adresus, telefono numerius, įskaitant tarptautinius telefono ryšio kodus, banko sąskaitų numerius, įskaitant IBAN ir BIC, ir kitus duomenis iš valstybės narės, kuri nėra komercinės veiklos subjekto valstybė narė, kurie yra būtini siekiant užpildyti užsakymą per tą komercinės veiklos subjekto elektroninę sąsają. Neturėtų būti leidžiama nustatyti reikalavimą vartotojui naudotis tik kitomis priemonėmis užsakymui pateikti, pavyzdžiui, elektroniniu paštu arba telefonu, nebent tai yra pagrindinė užsakymui pateikti nustatyta priemonė, taikoma visiems vartotojams, įskaitant vartotojus iš komercinės veiklos subjekto valstybės narės;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kai kurie komercinės veiklos subjektai turi skirtingus savo elektroninių sąsajų variantus, skirtus klientams iš įvairių valstybių narių. Galimybė turėti skirtingus sąsajų variantus turėtų likti, tačiau turėtų būti draudžiama klientą be aiškaus jo sutikimo nukreipti iš vieno elektroninės sąsajos varianto į kitą tokios sąsajos variantą. Visi elektroninės sąsajos variantai turėtų būti visada lengvai prieinami klientui;

(15)  kai kurie komercinės veiklos subjektai turi skirtingus savo elektroninių sąsajų variantus, skirtus vartotojams iš įvairių valstybių narių. Galimybė turėti skirtingus sąsajų variantus turėtų likti, tačiau turėtų būti draudžiama vartotoją be aiškaus jo sutikimo nukreipti iš vieno elektroninės sąsajos varianto į kitą tokios sąsajos variantą. Komercinės veiklos subjektams neturėtų būti privaloma reikalauti aiškaus vartotojo sutikimo tam pačiam vartotojui kiekvieną kartą aplankius tą pačią elektroninę sąsają. Gavus aiškų vartotojo sutikimą, šis sutikimas turėtų būti laikomas galiojančiu visų vėlesnių to paties vartotojo apsilankymų toje pačioje elektroninėje sąsajoje atveju. Visi elektroninės sąsajos variantai turėtų būti visada lengvai prieinami vartotojui;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  prieigos prie elektroninės sąsajos blokavimas, ribojimas arba kliento nukreipimas be aiškaus jo sutikimo į alternatyvų tokios sąsajos variantą dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, gali būti reikalingas siekiant užtikrinti Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio reikalavimo laikymąsi. Tokiais teisės aktais gali būti ribojama klientų prieiga prie tam tikrų prekių arba paslaugų, pvz., uždraudus tam tikrą turinį rodyti kai kuriose valstybėse narėse. Komercinės veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma laikytis tokių reikalavimų, todėl jie turi turėti galimybę blokuoti, riboti prieigą arba tam tikrus klientus ar klientus, esančius tam tikrose teritorijose, nukreipti į kitą elektroninės sąsajos variantą, jei tik tai būtina dėl minėtos priežasties;

(16)  tam tikrais atvejais prieigos prie elektroninės sąsajos blokavimas, ribojimas arba vartotojo nukreipimas be aiškaus jo sutikimo į alternatyvų tokios sąsajos variantą dėl priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, gyvenamąja ar laikina buvimo vieta, gali būti reikalingas siekiant užtikrinti Sąjungos teisės aktuose arba valstybės narės teisės aktuose pagal Sąjungos teisės aktus nustatyto teisinio reikalavimo laikymąsi. Tokiais teisės aktais gali būti ribojama vartotojų prieiga prie tam tikrų prekių arba paslaugų, pvz., uždraudus tam tikrą turinį rodyti kai kuriose valstybėse narėse. Komercinės veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma laikytis tokių reikalavimų, todėl jie turi turėti galimybę blokuoti, riboti prieigą arba tam tikras vartotojų grupes ar vartotojus, esančius tam tikrose teritorijose, nukreipti į kitą elektroninės sąsajos variantą, jei tik tai būtina dėl minėtos priežasties;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  yra konkrečių situacijų, kuriose neįmanoma objektyviai pateisinti nevienodo klientų aptarnavimo, taikant bendrąsias prieigos sąlygas, įskaitant griežtą atsisakymą parduoti prekes arba suteikti paslaugas dėl priežasčių, susijusių su klientų pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tokiose situacijose turi būti uždraustas bet koks diskriminavimas, todėl klientai turėtų turėti teisę, laikydamiesi konkrečių šiame reglamente nustatytų sąlygų, komercinius sandorius sudaryti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip bet kuris vietinis klientas ir turėti visą ir vienodą prieigą prie visų įvairių siūlomų prekių arba paslaugų, nepriklausomai nuo pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Todėl, jei reikia, komercinės veiklos subjektai turėtų imtis priemonių diskriminavimo draudimo laikymuisi užtikrinti, jei susijusiems klientams priešingu atveju būtų trukdoma gauti tokią visišką ir vienodą prieigą. Vis dėlto tokiose situacijose taikomas draudimas neturėtų būti aiškinamas kaip užkertantis kelią komercinės veiklos subjektams specialiais pasiūlymais ir skirtingomis sąlygomis nukreipti savo veiklą į įvairias valstybes nares arba į tam tikrų grupių klientus, be kita ko, sukuriant tam tikrai šaliai pritaikytas elektronines sąsajas;

(17)  yra konkrečių situacijų, kuriose neįmanoma objektyviai pateisinti nevienodų sąlygų vartotojams, taikant bendrąsias prieigos sąlygas, įskaitant griežtą atsisakymą parduoti prekes arba suteikti paslaugas dėl priežasčių, susijusių su vartotojų pilietybe, gyvenamąja vieta arba laikina buvimo vieta. Tokiose situacijose turi būti uždraustas bet koks diskriminavimas, todėl vartotojai turėtų turėti teisę, laikydamiesi konkrečių šiame reglamente nustatytų sąlygų, komercinius sandorius sudaryti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip bet kuris vietinis vartotojas ir turėti visą ir vienodą prieigą prie visų įvairių siūlomų prekių arba paslaugų, nepriklausomai nuo vartotojo pilietybės, gyvenamosios arba laikinos buvimo vietos. Todėl, jei reikia, komercinės veiklos subjektas turėtų imtis priemonių diskriminavimo draudimo laikymuisi užtikrinti. Vis dėlto tokiose situacijose taikomas draudimas neturėtų būti aiškinamas kaip užkertantis kelią komercinės veiklos subjektams specialiais pasiūlymais ir skirtingomis bendrosiomis prieigos sąlygomis nukreipti savo veiklą į įvairias valstybes nares arba į tam tikrų grupių vartotojus, be kita ko, sukuriant tam tikrai šaliai pritaikytas elektronines sąsajas, be kita ko, taikant skirtingas kainas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  pirma situacija – komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau nei pats toks subjektas, nei kas nors kitas jo vardu nepristato prekių į valstybę narę, kurioje gyvena klientas. Tokioje situacijoje klientui turėtų būti suteikta galimybė prekes pirkti lygiai tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant kainą ir prekių pristatymo sąlygas, kokiomis jas perka panašūs klientai, gyvenantys toje valstybėje narėje, kurioje veiklą vykdo komercinės veiklos subjektas. Tai galėtų reikšti, kad užsienio klientas prekes turės atsiimti toje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje narėje, į kurią komercinės veiklos subjektas jas pristato. Tokioje situacijoje nereikia registruotis PVM mokėtoju kliento valstybėje narėje ir organizuoti prekių pristatymo į užsienį;

(18)  pirma situacija – komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau nei pats toks subjektas, nei kas nors kitas jo vardu nepristato prekių į valstybę narę, kurioje gyvena vartotojas. Vietoje to, komercinės veiklos subjektas pasiūlo prekių pristatymą į valstybę narę, kuri nėra vartotojo gyvenamosios vietos valstybė narė, įskaitant galimybę atsiimti prekes vartotojo ir komercinės veiklos subjekto sutartoje vietoje. Tokioje situacijoje vartotojui turėtų būti suteikta galimybė prekes pirkti lygiai tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant kainų sąlygas ir prekių pristatymo sąlygas, kokiomis jas perka panašūs vartotojai, gyvenantys toje valstybėje narėje, kurioje prekės yra pristatomos arba kurioje prekės yra atsiimamos. Tai galėtų reikšti, kad užsienio vartotojas prekes turės atsiimti toje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje narėje, į kurią komercinės veiklos subjektas jas pristato, arba savo paties asmeninėmis priemonėmis organizuoti tarpvalstybinį prekių pristatymą. Šioje situacijoje, remiantis Tarybos direktyva 2006/112/EB1a, nereikia registruotis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju vartotojo valstybėje narėje;

 

___________________

 

1a 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  trečia situacija – vartotojai siekia gauti elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, kurių pagrindinis ypatumas yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio (pvz., elektroninių knygų, internetu teikiamos muzikos, žaidimų ar programinės įrangos) teikimas ir jų naudojimas, kai komercinės veiklos subjektas turi teises ar įsigijo licenciją naudoti tokį turinį atitinkamoje teritorijoje. Šiuo atveju fizinis pristatymas taip pat nebūtinas, nes paslaugos teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Pridėtinės vertės mokestį komercinės veiklos subjektas gali deklaruoti ir sumokėti supaprastinta tvarka pagal vieno langelio principu veikiančios minimaliosios PVM sistemos taisykles, nustatytas Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  galiausiai, jei komercinės veiklos subjektas teikia paslaugas, o jas klientas gauna tokio subjekto patalpose arba tokio subjekto pasirinktoje vietoje, kurios yra kitur nei valstybėje narėje, kurios pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo gyvenamoji ar įsisteigimo vietą, nevienodų bendrųjų prieigos sąlygų taikymas, siejamas su tokiais kriterijais, taip pat neturėtų būti pateisinamas. Tokios situacijos gali būti atitinkamai susijusios su tokių paslaugų teikimu, kaip apgyvendinimas viešbutyje, sporto renginiai, automobilių nuoma, įėjimas į muzikos šventes arba laisvalaikio parkus. Tokiose situacijose komercinės veiklos subjektas neturi nei registruotis PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje, nei organizuoti prekių pristatymo į užsienį;

(20)  galiausiai, jei komercinės veiklos subjektas teikia paslaugas, o jas vartotojas gauna patalpose arba vietoje, kurios nėra vartotojo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, skirtingų bendrųjų prieigos sąlygų taikymas dėl priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, gyvenamąja arba laikino buvimo vieta, taip pat neturėtų būti pateisinamas. Tokios situacijos gali būti, pavyzdžiui, kai ne elektroniniu būdu teikiamos tokios paslaugos kaip apgyvendinimas viešbutyje, sporto renginiai, automobilių nuoma, bilietai į muzikos šventes arba laisvalaikio parkus. Tokiose situacijose komercinės veiklos subjektas neturi registruotis PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  visose tokiose situacijose, remiantis reglamentų (EB) Nr. 593/2008 ir (ES) Nr. 1215/2012 nuostatomis dėl sutartiniams įsipareigojimams taikytinos teisės ir dėl jurisdikcijos, komercinės veiklos subjektui šio reglamento laikymasis nesudaro jokių papildomų išlaidų, susijusių su jurisdikcija arba taikytinos teisės skirtumais, jei komercinės veiklos subjektas nevykdo veiklos kliento valstybėje narėje, savo veiklos nekreipia į tokią valstybę narę arba jei klientas nėra vartotojas. Antraip, jei komercinės veiklos subjektas vykdo veiklą vartotojo valstybėje narėje arba kreipia savo veiklą į tokią valstybę narę, yra aišku, kad toks subjektas nori užmegzti komercinius ryšius su vartotojais toje valstybėje narėje, todėl į visas tokias išlaidas gali atsižvelgti;

(21)  visose tokiose situacijose, remiantis reglamentų (EB) Nr. 593/2008 ir (ES) Nr. 1215/2012 nuostatomis dėl sutartiniams įsipareigojimams taikytinos teisės ir dėl jurisdikcijos, komercinės veiklos subjektui šio reglamento laikymasis neapima jokių papildomų išlaidų, susijusių su jurisdikcija arba taikytinos teisės skirtumais, jei komercinės veiklos subjektas nevykdo veiklos kliento valstybėje narėje, savo veiklos nekreipia į tokią valstybę narę.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  visose tose situacijose bendrosios prieigos sąlygos turėtų atitikti valstybės narės, kurioje komercinės veiklos subjektas vykdo savo veiklą arba su kuria sieja savo veiklą, įstatymus ir teisės aktus. Komercinės veiklos subjektas neturi užtikrinti, kad bendrosios prieigos sąlygos atitiktų vartotojo, kuriam komercinės veiklos subjektas neketina parduoti, gyvenamosios valstybės narės įstatymus ir kitus teisės aktus ar naudojamą kalbą;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  kurios nors kalbos vartojimas komercinės veiklos subjekto elektroninėje sąsajoje savaime negali būti pagrindas nustatyti, kad komercinės veiklos subjektas ketina prekiauti su kitos valstybės narės vartotojais;

Pagrindimas

Komercinės veiklos subjekto veiklos kryptis turi būti išaiškinta bendrosiose prieigos sąlygose, tačiau, kilus abejonių, vien remiantis kalba negalima daryti prielaidos, kad komercinės veiklos subjektas kreipia savo veiklą į pirkėjus iš kitos valstybės narės, kurioje taip pat vartojama ta kalba.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21c)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/44/EB1a, vartotojas turi teisę tuo atveju, kai vartojimo prekės neatitinka sutarties, reikalauti, kad pardavėjas pataisytų arba pakeistų tas prekes ir abiem atvejais atliktų tai nemokamai, nebent tai būtų neįmanoma ar neproporcinga. Ta direktyva pardavėjui tenkančios sąnaudos apribojamos sąnaudomis, reikalingomis prekių atitikčiai sutarčiai užtikrinti. Be to, ta direktyva nedraudžiama, kad tam tikromis aplinkybėmis vartotojo teisės į taisymo arba keitimo sąnaudų padengimą prireikus apsiribotų suma, proporcinga vertei, kurią prekės turėtų, jeigu atitiktų sutartį, ir neatitikties svarbai. Kai taikytina, ikisutartinės informacijos teikimo taisyklės, reikalavimai dėl kalbos, teisė nutraukti sutartį, jos įgyvendinimas ir pasekmės, prekių pristatymas ir rizikos perdavimas reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES1a. Toje direktyvoje, be kita ko, nustatyta, kokios sąnaudos priskiriamos vartotojams ir komercinės veiklos subjektams tuo atveju, kai atsisakoma nuotolinės prekybos arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties. Taikant šį reglamentą neturėtų būti daroma poveikio direktyvų 1999/44/EB ir 2011/83/ES taikymui;

 

__________________

 

1a 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (OL L 171, 1999 7 7, p. 12).

 

1b 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  jei komercinės veiklos subjektui taikoma specialioji schema, numatyta Tarybos direktyvos 2006/112/EB27 XII antraštinės dalies 1 skyriuje, tokio subjekto nereikalaujama mokėti PVM. Komercinės veiklos subjektams, paslaugas teikiantiems elektroninėmis priemonėmis, draudimas taikyti skirtingas prieigos sąlygas dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, reikštų reikalavimą registruotis, kad būtų vykdoma PVM apskaita kitose valstybėse narėse, ir galėtų būti susijęs su papildomomis išlaidomis, tačiau toks reikalavimas būtų neproporcingas, palyginti su atitinkamų komercinės veiklos subjektų dydžiu ir charakteristikomis. Todėl, kol taikoma tokia schema, tokiems komercinės veiklos subjektams turėtų būti daroma draudimo išimtis;

(22)  jei komercinės veiklos subjektui taikoma specialioji schema, numatyta Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 1 skyriuje, jis neprivalo mokėti PVM valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs. Komercinės veiklos subjektams, paslaugas teikiantiems elektroninėmis priemonėmis, draudimas taikyti skirtingas prieigos sąlygas dėl priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, gyvenamąja vieta arba laikinoje buvimo vietoje, apimtų reikalavimą registruotis, kad būtų vykdoma PVM apskaita kitose valstybėse narėse, ir galėtų būti susijęs su papildomomis išlaidomis, tačiau toks reikalavimas būtų neproporcingas, palyginti su atitinkamų komercinės veiklos subjektų dydžiu ir charakteristikomis. Todėl, kol taikoma tokia schema, tokiems komercinės veiklos subjektams turėtų būti daroma draudimo išimtis;

__________________

 

27 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1–118)

 

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  visose tokiose situacijose komercinės veiklos subjektai tam tikrais atvejais dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų tam tikriems klientams arba klientams tam tikrose teritorijose, nes Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose yra nustatytas konkretus draudimas arba tam tikras reikalavimas. Pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių teisės aktuose gali būti reikalaujama, kad komercinės veiklos subjektai laikytųsi knygų kainodaros tam tikrų taisyklių. Kiek tik įmanoma, komercinės veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma laikytis tokių teisės aktų;

(23)  visose tokiose situacijose komercinės veiklos subjektai tam tikrais atvejais dėl priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, gyvenamąja arba laikina buvimo vieta, negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų tam tikroms vartotojų grupėms arba vartotojams tam tikrose teritorijose, nes Sąjungos teisės aktuose arba valstybės narės teisės aktuose pagal Sąjungos teisės aktus yra nustatytas konkretus draudimas arba reikalavimas; Pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių teisės aktuose gali būti reikalaujama, kad komercinės veiklos subjektai laikytųsi knygų kainodaros tam tikrų taisyklių. Be to, valstybių narių teisės aktuose gali būti reikalaujama, kad elektroniniu būdu teikiamiems leidiniams būtų taikomas toks pats lengvatinis PVM tarifas kaip leidiniams, leidžiamiems bet kokiu fiziniu pavidalu, kaip numatyta pasiūlyme dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomų pridėtinės vertės mokesčio tarifų1a. Kiek tik įmanoma, komercinės veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma laikytis tokių teisės aktų;

 

__________________

 

1a COM(2016) 0758.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  pagal Sąjungos teisės aktus komercinės veiklos subjektai iš esmės laisvai sprendžia, kokias mokėjimo priemones, įskaitant mokėjimo priemonės prekės ženklus, priimti. Vis dėlto, jei mokėjimo priemonė išsirinkta, komercinės veiklos subjektai, atsižvelgdami į galiojančius teisinius mokėjimo paslaugų pagrindus, neturi priežasčių diskriminuoti klientų Sąjungoje, nesudarydami tam tikrų komercinių sandorių arba tiems sandoriams taikydami nevienodas mokėjimo sąlygas dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis turėtų būti taip pat aiškiai uždrausta klientus aptarnauti nevienodai dėl nepateisinamų priežasčių, susijusių su mokėjimo sąskaitos buvimo, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo arba mokėjimo priemonės išdavimo vietomis Sąjungoje. Reikia priminti ir tai, kad Reglamentu (ES) Nr. 260/2012 visiems lėšų gavėjams, įskaitant komercinės veiklos subjektus, uždrausta reikalauti, kad banko sąskaitos būtų tam tikroje valstybėje narėje, kad mokėjimas eurais būtų priimtas;

(24)  pagal Sąjungos teisės aktus komercinės veiklos subjektai iš esmės laisvai sprendžia, kokias mokėjimo priemones priimti. Laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/7511a ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2015/EB1b, mažmeniniai prekiautojai, kurie priima kortele grindžiamas tam tikro mokėjimo ženklo ir kategorijos mokėjimo priemones, nėra įpareigoti priimti tos pačios kategorijos, tačiau skirtingo ženklo arba to paties ženklo, tačiau skirtingos kategorijos kortele grindžiamas mokėjimo priemones. Vis dėlto, jei mokėjimo priemonė išsirinkta, atsižvelgiant į galiojančias mokėjimo paslaugų teisės normas, komercinės veiklos subjektai neturėtų dėl priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, gyvenamąja arba laikina buvimo vieta, taikyti skirtingų sąlygų vartotojams Sąjungoje, nesudarydami tam tikrų komercinių mokėjimo sandorių arba atitinkamoms mokėjimo operacijoms taikydami tam tikras nevienodas mokėjimo sąlygas. Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis turėtų būti taip pat aiškiai uždraustos tokios skirtingos sąlygos dėl nepateisinamų priežasčių, susijusių su mokėjimo sąskaitos buvimo, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo arba mokėjimo priemonės išdavimo vietomis Sąjungoje. Reikia priminti ir tai, kad Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 260/20121c visiems komercinės veiklos subjektams jau uždrausta reikalauti, kad banko sąskaitos būtų tam tikroje valstybėje narėje, kad mokėjimas eurais būtų priimtas;

 

__________________

 

1a 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (OL L 123, 2015 5 19, p. 1).

 

1b 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

 

1c 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22)

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/2366/ES28 nustatytais griežtais elektroninio mokėjimo inicijavimo ir apdorojimo reikalavimais sumažinta sukčiavimo rizika, siejama su visomis naujomis ir tradicinėmis mokėjimo priemonėmis, ypač elektroniniu mokėjimu. Mokėjimo paslaugų teikėjai įpareigoti taikyti griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą – tokį autentiškumo patvirtinimo procesą, kurį vykdant patvirtinamas mokėjimo paslaugos naudotojo tapatybės arba mokėjimo operacijos tikrumas. Pagal dar griežtesnius nuotolinių sandorių, pvz., elektroninio mokėjimo, saugumo reikalavimus būtina sandorio sumą ir lėšų gavėjo sąskaitą susieti dinamiškai, siekiant papildomai apsaugoti naudotojus kuo labiau mažinant klaidų ir sukčiavimo antpuolių riziką. Pritaikius šias nuostatas, sukčiavimo atliekant mokėjimąnacionalinius ir tarpvalstybinius pirkinius rizika tampa vienodo lygio, todėl ji negali būti naudojama kaip argumentas nesudaryti komercinių sandorių arba Sąjungoje juos sudaryti diskriminacinėmis sąlygomis;

(25)  Direktyva 2015/2366/ES nustatytais griežtais elektroninio mokėjimo inicijavimo ir apdorojimo reikalavimais sumažinta sukčiavimo rizika, siejama su visomis naujomis ir tradicinėmis mokėjimo priemonėmis, ypač elektroniniu mokėjimu. Mokėjimo paslaugų teikėjai įpareigoti taikyti vadinamąjį griežtą vartotojo autentiškumo patvirtinimą – tokį autentiškumo patvirtinimo procesą, kurį vykdant patvirtinamas mokėjimo paslaugos naudotojo tapatybės arba mokėjimo operacijos tikrumas. Pagal dar griežtesnius nuotolinių sandorių, pvz., elektroninio mokėjimo, saugumo reikalavimus būtina sandorio sumą ir lėšų gavėjo sąskaitą susieti dinamiškai, siekiant papildomai apsaugoti naudotojus kuo labiau mažinant klaidų ir sukčiavimo antpuolių riziką. Taikant tas nuostatas, sukčiavimo atliekant mokėjimus už tarpvalstybinius pirkinius rizika gerokai sumažinta. Tačiau tiesioginio debeto atveju, kai komercinės veiklos subjektas gali tinkamai neįvertinti vartotojo kreditingumo arba tam reikėtų sudaryti naują ar pakeistą sutartį su mokėjimo sprendimų teikėju, komercinės veiklos subjektui turėtų būti leista prieš išsiunčiant prekes arba suteikiant paslaugas prašyti avanso per SEPA kredito pervedimą. Todėl skirtingų sąlygų taikymas pateisinamas tais atvejais, kai nėra kitų priemonių komercinės veikos subjektui patikrinti vartotojo kreditingumą;

__________________

 

28 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35–127).

 

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  šiuo reglamentu nedaroma poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniams. Laikoma, kad susitarimais, kuriais komercinės veiklos subjektams draudžiama su tam tikrais klientais arba su klientais tam tikrose teritorijose sudaryti pasyviojo pardavimo sandorius, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 330/201029, iš esmės varžoma konkurencija, todėl jiems negali būti daroma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo išimtis. Net jei tokių susitarimų neapima Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis, pritaikius šį reglamentą, jie trukdytų vidaus rinkai sklandžiai veikti ir jais galėtų būti naudojamasi siekiant apeiti šio reglamento nuostatas. Todėl atitinkamos tokių susitarimų ir kitų susitarimų pasyviojo pardavimo nuostatos, kurių laikydamiesi komercinės veiklos subjektai turėtų pažeisti šį reglamentą, turėtų būti savaime laikomos niekinėmis. Tačiau šis reglamentas, ypač jo nuostatos dėl prekių ir paslaugų prieigos, neturėtų daryti įtakos susitarimams, kuriais ribojamas aktyvusis pardavimas, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 330/2010;

(26)  šiuo reglamentu nedaroma poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniams. Laikoma, kad susitarimais, kuriais komercinės veiklos subjektams draudžiama su tam tikromis vartotojų grupėmis arba su vartotojais tam tikrose teritorijose sudaryti pasyviojo pardavimo sandorius, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 330/201029, iš esmės varžoma konkurencija, todėl jiems negali būti daroma SESV 101 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo išimtis. Todėl atitinkamos tokių susitarimų pasyviojo pardavimo nuostatos, kurių laikydamiesi komercinės veiklos subjektai turėtų pažeisti šį reglamentą, turėtų būti savaime laikomos niekinėmis. Tačiau šis reglamentas, ypač jo nuostatos dėl prekių ir paslaugų prieigos, neturėtų daryti įtakos susitarimams, kuriais ribojamas aktyvusis pardavimas, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 330/2010;

__________________

__________________

29 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 102, 2010 4 23, p. 1).

29 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 102, 2010 4 23, p. 1).

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  valstybės narės turėtų paskirti vieną arba daugiau įstaigų, kurių atsakomybė būtų imtis veiksmingų priemonių, kad būtų stebimas ir užtikrinamas šio reglamento nuostatų laikymasis. Valstybės narės turėtų taip pat užtikrinti, kad komercinės veiklos subjektams būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios sankcijos, jeigu jie pažeistų šį reglamentą;

(27)  valstybės narės turėtų paskirti vieną arba daugiau atsakingų įstaigų, turinčių būtinus įgaliojimus imtis veiksmingų priemonių, kad būtų stebimas ir užtikrinamas šio reglamento nuostatų laikymasis. Valstybės narės turėtų taip pat užtikrinti, kad komercinės veiklos subjektams galėtų būti taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios priemonės, jeigu jie pažeistų šį reglamentą;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  vartotojai turėtų turėti galimybę gauti atsakingų institucijų pagalbą, įskaitant standartinę skundo formą, kad taikant šį reglamentą kylantys ginčai su komercinės veiklos subjektais būtų lengviau išsprendžiami;

(28)  vartotojai turėtų turėti galimybę gauti atsakingų įstaigų pagalbą, kad taikant šį reglamentą kylantys ginčai su komercinės veiklos subjektais būtų lengviau išsprendžiami. Tuo tikslu valstybės narės turėtų paskirti įstaigas, kurios būtų atsakingos už pagalbos teikimą, be kita ko, elektroninio ginčų sprendimo informacinius punktus, kurie nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 524/20131a;

 

________________

 

1a 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 1)

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  šis reglamentas turėtų būti reguliariai vertinamas, kad prireikus būtų pasiūlyta jo pakeitimų. Per pirmąjį vertinimą turėtų būti visų pirma nagrinėjama galimybė 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą diskriminavimo draudimą taikyti ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas, jei komercinės veiklos subjektas turi atitinkamose teritorijose būtinas teises;

(29)  šis reglamentas turėtų būti reguliariai vertinamas, kad prireikus būtų pasiūlyta jo pakeitimų. Per pirmąjį vertinimą turėtų būti išsamiai išanalizuotas bendras šio reglamento poveikis vidaus rinkai ir tarpvalstybinei elektroninei prekybai. Jame turėtų būti visų pirma nagrinėjama galimybė išplėsti šio reglamento taikymo sritį kitiems sektoriams. Tačiau turėtų būti deramai atsižvelgta į kiekvieno sektoriaus ypatumus. Ypač garso ir vaizdo paslaugų įtraukimo vertinimas turėtų būti pagrįstas išsamiais kainos ir išlaidų duomenimis, kuriuos turi tik paslaugų teikėjas. Todėl tie teikėjai turėtų bendradarbiauti atlikdami vertinimą, kad būtų lengviau įvertinti, ar tų paslaugų įtraukimas į šio reglamento taikymo sritį paskatintų verslo modelių, kurie yra efektyvesni už šiuo metu naudojamus modelius, raidą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  kad būtų lengviau užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų taisyklių laikymąsi, su tomis taisyklėmis susijusius klausimus turėtų būti įmanoma spręsti naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2006/200430 numatytais tarpvalstybinio kompetentingų institucijų bendradarbiavimo mechanizmais. Tačiau Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 taikomas tik vartotojų interesų apsaugos teisės aktams, todėl tokiomis priemonėmis turėtų būti naudojamasi tik jei klientas yra vartotojas. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(30)  kad būtų lengviau užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų taisyklių laikymąsi, su tomis taisyklėmis susijusius klausimus turėtų būti įmanoma spręsti naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2006/200430 numatytais tarpvalstybinio kompetentingų institucijų bendradarbiavimo mechanizmais.

__________________

__________________

30 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

30 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekiant suteikti galimybes dėl šiam reglamentui prieštaraujančių teisės aktų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/22/EB31 kreiptis į teismą dėl preliminaraus sprendimo, kad būtų apsaugoti kolektyviniai vartotojų interesai, ta direktyva turėtų būti taip pat iš dalies pakeista, kad į jos I priedą būtų įrašyta nuoroda į šį reglamentą;

(31)  siekiant suteikti galimybes dėl šiam reglamentui prieštaraujančių teisės aktų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/22/EB31 kreiptis į teismą dėl preliminaraus sprendimo, kad būtų apsaugoti kolektyviniai vartotojų interesai, ta direktyva turėtų būti taip pat iš dalies pakeista, kad į jos I priedą būtų įrašyta nuoroda į šį reglamentą; Vartotojai taip pat turėtų būti skatinami deramai naudotis neteisminio ginčų, susijusių su sutartiniais įsipareigojimais, įtvirtintais internetinės prekybos ar paslaugų sutartyse, sudarytose pagal Reglamentą (ES) Nr. 524/2013, sprendimo mechanizmais;

__________________

__________________

31 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus (OL L 110, 2009 5 1, p. 30).

31 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus (OL L 110, 2009 5 1, p. 30).

Pagrindimas

Išaiškinama, kad neteisminis ginčų sprendimas gali būti tinkama ginčų sprendimo priemonė šioje konkrečioje srityje.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  komercinės veiklos subjektai, valdžios įstaigos ir kitos suinteresuotosios šalys turėtų turėti pakankamai laiko prisitaikyti prie šio reglamento nuostatų ir užtikrinti atitiktį joms. Atsižvelgiant į specifines elektroninėmis priemonėmis teikiamų paslaugų (išskyrus paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika – prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kitokio saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas) charakteristikas, 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą draudimą, siejamą su tokių paslaugų teikimu, dera taikyti nuo vėlesnės datos;

Išbraukta.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  kad būtų pasiektas tikslas – veiksmingai spręsti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemą, dera priimti tiesiogiai visose valstybėse narėse taikomą reglamentą. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vienodą nediskriminavimo taisyklių taikymą visoje Sąjungoje ir jų įsigaliojimą tuo pačiu metu. Tik reglamentu galima užtikrinti tokį aiškumą, vienodumą ir teisinį tikrumą, kuris yra būtinas siekiant, kad klientai galėtų visapusiškai naudotis tomis taisyklėmis;

(33)  kad būtų pasiektas tikslas – veiksmingai spręsti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo dėl vartotojų pilietybės, gyvenamosios arba laikinos buvimo vietos problemą, dera priimti tiesiogiai visose valstybėse narėse taikomą reglamentą. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vienodą nediskriminavimo taisyklių taikymą visoje Sąjungoje ir jų įsigaliojimą tuo pačiu metu. Tik reglamentu galima užtikrinti tokį aiškumą, vienodumą ir teisinį tikrumą, kuris yra būtinas siekiant, kad vartotojai galėtų visapusiškai naudotis tomis taisyklėmis;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. neleisti, kad sudarydami komercinius sandorius su komercinės veiklos subjektais klientai būtų tiesiogiai ir netiesiogiai diskriminuojami dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos, įskaitant geografinį blokavimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, nes problema yra tarpvalstybinio pobūdžio, galiojantiems teisės aktams stinga aiškumo, o dėl masto ir galimo poveikio prekybai vidaus rinkoje tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(34)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. neleisti, kad sudarydami komercinius sandorius su komercinės veiklos subjektais vartotojai būtų tiesiogiai ir netiesiogiai diskriminuojami dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba laikinos gyvenimo vietos, įskaitant geografinį blokavimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, nes problema yra tarpvalstybinio pobūdžio, galiojantiems teisės aktams stinga aiškumo, o dėl masto ir galimo poveikio prekybai vidaus rinkoje tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Šiuo reglamentu siekiama ypač užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi tos chartijos 16 ir 17 straipsnių,

(35)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Šiuo reglamentu siekiama ypač užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi jos 11 (saviraiškos ir informacijos laisvė), 16 (laisvė užsiimti verslu), 17 (teisė į nuosavybę) ir 38 (vartotojų apsauga) straipsnių,

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnis

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

Dalykas

1.  Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo draudžiant tiesioginį arba netiesioginį diskriminavimą dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos.

Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo draudžiant tiesioginį arba netiesioginį diskriminavimą dėl vartotojo pilietybės, gyvenamosios arba laikino buvimo vietos ir toliau papildyti Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnį.

2.  Šis reglamentas taikomas šiose situacijose:

 

a)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, teikia paslaugas arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė narė, kurioje yra kliento gyvenamoji arba įsisteigimo vieta;

 

b)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, teikia paslaugas arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra kliento gyvenamoji arba įsisteigimo vieta, tačiau klientas turi kitos valstybės narės pilietybę;

 

c)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, teikia paslaugas arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas valstybėje narėje, kurioje klientas negyvena ir būna tik laikinai arba kurioje nėra jo įsisteigimo vietos.

 

3.  Šis reglamentas netaikomas Direktyvos 2006/123/EB 2 straipsnio 2 dalyje nurodytai veiklai.

 

4.  Šis reglamentas neturi įtakos mokesčių srityje taikomoms taisyklėms.

 

5.  Šis reglamentas neturi įtakos Sąjungos teisės aktams dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad komercinės veiklos subjektas savo veiklą kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalies c punkte.

 

6.  Jei šio reglamento nuostatos prieštarauja Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnio 2 dalies nuostatoms, turi būti vadovaujamasi šio reglamento nuostatomis.

 

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Taikymo sritis

 

1.  Šis reglamentas netaikomas išskirtinai vidaus situacijoms, kuriose visi aktualūs sandorio elementai yra susiję su viena valstybe nare.

 

2.  Šis reglamentas netaikomas Direktyvos 2006/123/EB 2 straipsnio 2 dalyje nurodytai veiklai.

 

3.  Šis reglamentas nedaro poveikio apmokestinimo srityje taikomoms taisyklėms.

 

4.  Kai šio reglamento nuostatos prieštarauja Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnio 2 dalies nuostatoms, turi būti vadovaujamasi šio reglamento nuostatomis.

 

5.  Šis reglamentas nedaro poveikio teisminiam bendradarbiavimui civilinėse bylos taikomiems Sąjungos teisės aktams. Vien tik šio reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad komercinės veiklos subjektas savo veiklą sieja su valstybe nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalies c punkte. Visų pirma, kai komercinės veiklos subjektas, veikdamas pagal 3, 4 ir 5 straipsnius, neblokuoja ar neriboja vartotojų prieigos prie savo elektroninės sąsajos, nenukreipia vartotojo į savo elektroninės sąsajos variantą, kuris skiriasi nuo elektroninės sąsajos, prie kurios prieigą vartotojas norėjo gauti iš pradžių, neatsižvelgiant į vartotojo pilietybę arba gyvenamąją vietą, šiame reglamente nurodytais atvejais netaiko kitų bendrųjų prieigos sąlygų arba priima kitoje valstybėje narėje išduotas mokėjimo priemones nediskriminuodamas, tas komercinės veiklos subjektas negali būti vien dėl šių priežasčių laikomas siejančiu savo veiklą su valstybe nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta.

 

Be to, komercinės veiklos subjektas taip pat neturi būti laikomas siejančiu tokią veiklą su valstybe nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, kai šio reglamento besilaikantis komercinės veiklos subjektas imasi veiksmų, kurių pagrįstai tikimasi arba reikalaujama pagal teisės aktus arba iš vartotojo pusės, siekiant tiesiogiai arba netiesiogiai (susiejant vartotoją su bet kokiais trečiaisiais subjektais, kurie gali suteikti reikiamą pagalbą) suteikti reikiamą informaciją ir pagalbą.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 7 straipsnyje, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/75132 2 straipsnio 10, 20 ir 30 dalyse ir Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 ir 30 dalyse.

Šiame reglamente:

 

a)   terminui „elektroniniu būdu teikiamos paslaugos“ reikšmė priskirta pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 7 straipsnį;

 

b)   terminui „tarpbankinis mokestis“ reikšmė priskirta pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/751 2 straipsnio 10 punktą;

 

c)   terminui „kortele grindžiamo mokėjimo priemonė“ reikšmė priskirta pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/751 2 straipsnio 20 punktą;

 

d)   terminui „mokėjimo priemonės prekės ženklas“ reikšmė priskirta pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/751 2 straipsnio 30 punktą;

 

e)   terminui „mokėjimo operacija“ reikšmė priskirta pagal Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 4 straipsnio 5 punktą;

 

f)   terminui „mokėtojas“ reikšmė priskirta pagal Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 4 straipsnio 8 punktą;

 

g)   terminui „mokėjimo paslaugų teikėjas“ reikšmė priskirta pagal Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 4 straipsnio 11 punktą;

 

h)   terminui „mokėjimo sąskaita“ reikšmė priskirta pagal Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 4 straipsnio 12 punktą;

 

i)   terminui „mokėjimo priemonė“ reikšmė priskirta pagal Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 4 straipsnio 14 punktą;

 

j)   terminui „tiesioginis debetas“ reikšmė priskirta pagal Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 4 straipsnio 23 punktą;

 

k)   terminui „kredito pervedimas“ reikšmė priskirta pagal Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 4 straipsnio 24 punktą;

 

i)   terminui „griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas“ reikšmė priskirta pagal Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 4 straipsnio 30 punktą.

__________________

 

32 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (OL L 123, 2015 5 19, p. 1).

 

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

Kitų šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  klientas – vartotojas, kuris yra tam tikros valstybės narės pilietis, arba įmonė, kuri yra tam tikros valstybės narės juridinis asmuo, arba kurio (kurios) gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra valstybėje narėje ir kuris ketina pirkti arba perka prekę arba paslaugą Sąjungoje, bet ne tam, kad ją perparduotų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Kad būtų užtikrinta laisvė sudaryti sutartį, į šį reglamentą nereikėtų įtraukti verslo tarpusavio sutarčių, dėl to reglamentas būtų taikomas tik verslo ir vartotojų sutartims.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  beñdrosios prieigos sąlygos – visos nuostatos, sąlygos ir kita informacija, įskaitant pardavimo kainą, kuriomis reguliuojama klientų prieiga prie komercinės veiklos subjekto siūlomų prekių arba paslaugų; tokias sąlygas nustato, taiko ir viešai skelbia komercinės veiklos subjektas arba tai daroma jo vardu, jei toks subjektas ir klientas nėra sudarę individualaus susitarimo;

d)  beñdrosios prieigos sąlygos – visos nuostatos, sąlygos ir kita informacija, įskaitant grynąją pardavimo kainą, kuriomis reguliuojama vartotojų prieiga prie komercinės veiklos subjekto siūlomų prekių arba paslaugų; tokias sąlygas nustato, taiko ir visiems viešai skelbia komercinės veiklos subjektas arba tai daroma jo vardu, jei toks subjektas ir vartotojas nėra sudarę individualaus susitarimo;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prekė – materialus kilnojamasis daiktas, išskyrus daiktus, parduodamus vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose numatytais atvejais; vanduo, dujos ir elektros energija pagal šį reglamentą pripažįstami prekėmis, jeigu paruošta parduoti jų ribotas tūris arba nustatytas kiekis;

e)  prekė – materialus kilnojamasis daiktas, išskyrus i) daiktus, parduodamus vykdant teismo sprendimą arba kitais teisės numatytais atvejais, taip pat ii) vandenį, dujas ir elektros energiją, jeigu jie nėra parduodami ribotu arba nustatytu kiekiu;

Pagrindimas

Suderinimas su pasiūlymu dėl prekybos internetu.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  elektroninė sąsaja – visa komercinės veiklos subjekto arba tokio subjekto vardu naudojama programinė įranga, įskaitant interneto svetainę ir taikomąsias programas, kuria klientams suteikiama prieiga prie komercinės veiklos subjekto prekių ir paslaugų, kad būtų sudaromi komerciniai tų prekių ir paslaugų sandoriai;

f)  elektroninė sąsaja – visa komercinės veiklos subjekto arba tokio subjekto vardu naudojama programinė įranga, įskaitant interneto svetainę ar jos dalis ir mobiliąsias prietaikas, kuriomis vartotojams suteikiama prieiga prie komercinės veiklos subjekto prekių ir paslaugų, kad būtų sudaromi komerciniai tų prekių ir paslaugų sandoriai;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  „elektroninė prekyvietė“ – skaitmeninė paslauga, kuria vartotojams suteikiama galimybė sudaryti internetinės prekybos ar paslaugų sutartis su komercinės veiklos subjektais elektroninės prekyvietės svetainėje arba komercinės veiklos subjekto svetainėje, kurioje naudojamos elektroninėje prekyvietėje teikiamos kompiuterinės paslaugos;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Prieiga prie elektroninių sąsajų

Prieiga prie elektroninių sąsajų

1.  Komercinės veiklos subjektai techninėmis arba kitokiomis priemonėmis neblokuoja arba neriboja klientų prieigos prie savo elektroninių sąsajų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta.

1.  Komercinės veiklos subjektas ir elektroninė prekyvietė techninėmis arba kitokiomis priemonėmis neblokuoja arba neriboja vartotojų prieigos prie savo elektroninių sąsajų dėl priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, gyvenamąja vieta ir laikina buvimo vieta.

2.  Komercinės veiklos subjektai nenukreipia klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, kurią pasiekti klientas norėjo nuo pat pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, vartojama kalba arba kitomis charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja tampa pritaikyta klientams, turintiems tam tikrą pilietybę, gyvenamąją arba įsisteigimo vietą, nebent klientas, prieš būdamas nukreiptas, duotų tam aiškų savo sutikimą.

2.  Komercinės veiklos subjektas nenukreipia vartotojų dėl priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, gyvenamąja arba laikina buvimo vieta, į savo elektroninės sąsajos variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, kurią pasiekti vartotojas norėjo pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, vartojama kalba arba kitomis charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja tampa pritaikyta vartotojams, turintiems tam tikrą pilietybę, gyvenamąją arba laikiną buvimo vietą, nebent vartotojas pateikė aiškų pritarimą tokiam nukreipimui.

 

Jei komercinės veiklos subjektas leidžia vartotojui pareikšti aiškų pageidavimą dėl asmeninės paskyros, kurį klientas bet kuriuo metu gali keisti, komercinės veiklos subjektui leidžiama įprasta tvarka vartotoją nukreipti į konkretų tikslinį puslapį, jei jame sudaroma aiškios ir paprastos prieigos prie elektroninės sąsajos, kurią pasiekti vartotojas norėjo iš pradžių, galimybė.

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų kliento sutikimą, pirminis elektroninės sąsajos variantas turi likti lengvai prieinamas tam klientui.

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų vartotojo sutikimą, elektroninės sąsajos variantas, kurį pasiekti vartotojas norėjo iš pradžios, turi likti lengvai prieinamas tam vartotojui.

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi, jei tam tikrų klientų arba klientų tam tikrose teritorijose prieigą būtina blokuoti arba riboti ar jei tokius klientus būtina nukreipti į kitus elektroninės sąsajos variantus tam, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio reikalavimo.

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi, jei tam tikrų vartotojų grupių arba vartotojų tam tikrose teritorijose prieigą būtina blokuoti arba riboti ar jei tokius klientus būtina nukreipti į kitus elektroninės sąsajos variantus tam, kad komercinės veiklos subjektas arba elektroninė prekyvietė laikytųsi Sąjungos teisės aktuose arba valstybių narių teisės aktuose pagal Sąjungos teisės aktus nustatyto teisinio reikalavimo. Komercinės veiklos subjektas arba elektroninė prekyvietė nesudėtingai ir atvirai pagrindžia atitikties priežastis elektroninės sąsajos, kurią pasiekti vartotojas norėjo iš pradžios, kalba.

4.  Jei komercinės veiklos subjektas pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų prieigą prie elektroninės sąsajos arba klientus nukreipia į kitus elektroninės sąsajos variantus, komercinės veiklos subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias priežastis. Tokios priežastys pateikiamos tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie kurios klientas norėjo gauti pirmiausia.

 

 

[Vartotojo arba komercinės veiklos subjekto atžvilgiu „jis“ pakeitimas „jis arba ji“ taikomas visam tekstui. Priėmus šį pakeitimą reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.]

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Prieiga prie prekių arba paslaugų

Prieiga prie prekių arba paslaugų

1.  Šiose situacijose komercinės veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta:

1.  Komercinės veiklos subjektas netaiko skirtingų prieigos prie savo prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų dėl priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, gyvenamąja ir laikina buvimo vieta, kai vartotojas siekia:

a)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau toks subjektas nepristato prekių į kliento valstybę narę arba toks pristatymas nevykdomas to subjekto vardu;

a)  pirkti prekes, o komercinės veiklos subjektas siūlo tų prekių pristatymą į valstybę narę, kuri nėra vartotojo gyvenamosios vietos valstybė narė, įskaitant galimybę atsiimti prekes vartotojo ir komercinės veiklos subjekto sutartoje vietoje;

b)  kai komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas;

b)  gauti elektroninėmis priemonėmis teikiamas paslaugas iš komercinės veiklos subjekto, kurių pagrindinė charakteristika nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir naudojimas;

 

ba)  gauti elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių ir kito saugomo turinio teikimas ir jų naudojimas, kai komercinės veiklos subjektas turi reikiamas teises ar įsigijo licenciją naudoti tokį turinį atitinkamose teritorijose;

c)  kai komercinės veiklos subjektas teikia kitokias nei b punkte nurodytosios paslaugas ir jos yra teikiamos klientui tokio subjekto patalpose arba fizinėje vietoje, kurioje toks subjektas vykdo veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurios pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo gyvenamoji arba įsisteigimo vieta.

c)  gauti paslaugas iš komercinės veiklos subjekto, išskyrus elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, ir tos paslaugos yra teikiamos vartotojui fizinėje vietoje, kurioje komercinės veiklos subjektas vykdo veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurioje yra vartotojo gyvenamoji vieta.

 

1a.  1 dalyje išdėstytu draudimu neužkertamas kelias komercinės veiklos subjektui skirtingose valstybėse narėse arba valstybės narės viduje taikyti skirtingas bendrąsias prieigos sąlygas, nustatant jas konkrečioje teritorijoje esantiems vartotojams arba konkrečiai vartotojų grupei, tačiau neatsižvelgiant į jų pilietybę, gyvenamąją ar laikiną buvimo vietą.

 

1b.  1 dalyje nustatytu draudimu komercinės veiklos subjektas neįpareigojamas laikytis nacionalinių teisinių reikalavimų arba apie juos informuoti klientus, jei tas subjektas nevykdo savo veiklos konkrečioje valstybėje narėje arba nesieja tos veiklos su ja.

2.   1 dalies b punkte nustatytas draudimas netaikomas komercinės veiklos subjektams, kurie pagal Direktyvos 26/112/EB XII antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatas yra atleisti nuo PVM.

2.   1 dalies b punkte nustatytas draudimas netaikomas komercinės veiklos subjektams, kurie pagal Direktyvos 26/112/EB XII antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatas yra atleisti nuo PVM.

3.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas, jei pagal konkrečią Sąjungos teisės aktų arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtų teisės aktų nuostatą komercinės veiklos subjektas negali parduoti prekių arba teikti paslaugų tam tikriems klientams arba klientams tam tikrose teritorijose.

3.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas, jei pagal konkrečią Sąjungos teisės aktų arba valstybių narių teisės aktų nuostatą, priimtą pagal Sąjungos teisės aktus, komercinės veiklos subjektas negali parduoti prekių arba teikti paslaugų tam tikroms vartotojų grupėms arba vartotojams tam tikrose teritorijose.

1 dalyje nustatytas draudimas netrukdo komercinės veiklos subjektams nustatyti skirtingas knygų pardavimo kainas klientams tam tikrose teritorijose, jei toks reikalavimas tiems subjektams nustatytas pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių teisės aktuose.

Prekiaujant knygomis, įskaitant jų elektroninę versiją, 1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio konkretiems teisės aktams dėl kainodaros valstybėse narėse pagal Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Nediskriminavimas dėl priežasčių, susijusių su mokėjimu

Nediskriminavimas dėl priežasčių, susijusių su mokėjimu

1.  Komercinės veiklos subjektai netaiko skirtingų mokėjimo už parduodamas prekes arba teikiamas paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, mokėjimo sąskaitos buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės išdavimo vieta Sąjungoje, jei:

1.  Komercinės veiklos subjektas netaiko skirtingų mokėjimo operacijų sąlygų dėl priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, gyvenamąja ar laikina buvimo vieta, mokėjimo sąskaitos buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės išdavimo vieta Sąjungoje, jei:

a)  mokėjimas atliekamas vykdant elektronines operacijas kredito pervedimo priemone, tiesioginiu debetu arba pasinaudojus kortele grindžiama mokėjimo priemone, kurios mokėjimo ženklas tas pats;

a)  ta mokėjimo operacija atliekama vykdant elektroninę operaciją kredito pervedimu, tiesioginiu debetu arba kortele grindžiama mokėjimo priemone, kurios mokėjimo ženklas ir kategorija tas pats;

b)  lėšų gavėjas pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 mokėtojo reikalauja griežto kliento autentiškumo patvirtinimo ir

b)  įvykdyti autentiškumo patvirtinimo reikalavimai pagal Direktyvą (ES) 2015/2366, taip pat

c)  mokama valiuta, kurią priima lėšų gavėjas.

c)  mokėjimo operacija vykdoma valiuta, kurią priima komercinės veiklos subjektas.

 

1a.  1 dalyje nustatytu draudimu neribojama komercinės veiklos subjekto teisė dėl objektyviai pagrįstų priežasčių netiekti prekių ar neteikti atitinkamų paslaugų, kol komercinės veiklos subjektas gauna patvirtinimą, kad mokėjimo operacija buvo tinkamai inicijuota.

2.  1 dalyje nustatytu draudimu neribojamos komercinės veiklos subjektų galimybės reikalauti mokesčio už kortele grindžiamos mokėjimo priemonės naudojimą, jei tokios priemonės tarpbankiniai mokesčiai nereglamentuojami pagal Reglamento (ES) 2015/751 II skyrių, irtokias mokėjimo paslaugas, kokioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012. Tokie mokesčiai neviršija komercinės veiklos subjekto patiriamų sąnaudų, susijusių su mokėjimo priemonės naudojimu.

2.  1 dalyje nustatytu draudimu neribojamos komercinės veiklos subjekto galimybės taikyti mokesčio už kortele grindžiamos mokėjimo priemonės naudojimą, jei tokios priemonės tarpbankiniai mokesčiai nereglamentuojami pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/751 II skyrių, arba už mokėjimo paslaugas, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012, jeigu valstybės narės, kurioje įsisteigęs komercinės veiklos subjektas, neuždraudė arba neapribojo tokių mokesčių pagal Direktyvos 2015/2366 62 straipsnio 5 dalį. Tokie mokesčiai neturi viršyti komercinės veiklos subjekto patiriamų tiesioginių sąnaudų.

 

2a.  1 dalyje numatytu draudimu komercinės veiklos subjektui nedraudžiama tiesioginio debeto atveju prieš išsiunčiant prekę arba suteikiant paslaugą reikalauti avanso SEPA kredito pervedimu, jei jis neturi kitos galimybės užtikrinti, kad pirkėjas įvykdys mokėjimo prievoles.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei susitarimais komercinės veiklos subjektams nustatyti įpareigojimai dėl pasyviojo pardavimo juos verčia elgtis pažeidžiant šį reglamentą, tokie susitarimai savaime tampa niekiniais.

Jei susitarimų nuostatomis komercinės veiklos subjektams nustatyti įpareigojimai dėl pasyviojo pardavimo, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 330/2010, juos verčia elgtis pažeidžiant šį reglamentą, tokie susitarimai savaime tampa niekiniais.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių įstaigų užtikrinamas reikalavimų vykdymas

Vykdymo užtikrinimas

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą arba įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Valstybės narės pasirūpina, kad šio reglamento vykdymą užtikrinti paskirta įstaiga arba įstaigos turėtų tinkamų ir veiksmingų priemonių.

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą arba įstaigas, atsakingas už tinkamą ir veiksmingą šio reglamento vykdymo užtikrinimą. Nepažeisdamos kitų informacinių ir bendradarbiavimo priemonių tos įstaigos atsako už tai, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas su kitų valstybių narių įstaigomis būtų užtikrintas tinkamomis priemonėmis.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, kurios yra būtinos joms įgyvendinti. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

2.  Valstybės narės nustato priemonių už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir užtikrina, kad jos būtų įgyvendintos. Numatytos priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Pakeitimas     60

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Apie 2 dalyje nurodytas priemones turėtų būti pranešta Komisijai ir viešai paskelbta Komisijos interneto svetainėje.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė įstaigą arba įstaigas įpareigoja teikti praktinę pagalbą vartotojams, jei taikant šį reglamentą tarp vartotojų ir komercinės veiklos subjektų kyla ginčų. Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą arba įstaigas, atsakingas už šią užduotį.

Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą arba įstaigas, atsakingas už praktinės pagalbos teikimą vartotojams tais atvejais, jei taikant šį reglamentą tarp vartotojų ir komercinės veiklos subjektų kyla ginčų.

Pagrindimas

Suderinta su 7 straipsnio 1 dalies struktūra.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytos įstaigos siūlo vartotojams standartines formas, kuriomis skundai gali būti teikiami 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms. Komisija padeda toms įstaigoms parengti šią standartinę formą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nebūtinas reglamentavimas, nes į standartinę formą būtų įtrauktas kitas pažeidimas, kaip nurodyta šiame reglamente, ir galėtų būti įtrauktos dvi įstaigos.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Peržiūros sąlyga

Peržiūros sąlyga

1.  Iki [įrašyti datą – dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas penkerius metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir ekonomikos pokyčius.

1.  Iki [įrašyti datą – treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas penkerius metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir ekonomikos pokyčius.

2.  Atliekant 1 dalyje nurodytą vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas draudimas turėtų būti taikomas ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas, jei komercinės veiklos subjektas turi atitinkamose teritorijose būtinas teises.

2.  Atliekant 1 dalyje nurodytą vertinimą siekiama visų pirma įvertinti bendrą šio reglamento poveikį vidaus rinkai ir tarpvalstybinei elektroninei prekybai. Visų pirma, pirmojo nuodugnaus vertinimo metu įvertinama, ar šio reglamento taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų kitus sektorius, pavyzdžiui, garso ir vaizdo, finansų, transporto, elektroninių ryšių,, sveikatos priežiūros paslaugų sektorius, deramai atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Į Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 priedą įrašomas [įrašyti eilės numerį] punktas: „[eilės numeris] [visas šio reglamento pavadinimas] (OL L XX, metai XX XX, p. X) tik jei klientas yra vartotojas, kaip apibrėžta Reglamento XXXX/metai 2 straipsnio 3 dalyje.“

1.  Į Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 priedą įrašomas [įrašyti eilės numerį] punktas: „[eilės numeris] [visas šio reglamento pavadinimas] (OL L ..., ... ... ..., p. ...).“

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas nuo 2018 m. liepos 1 d.

Išbraukta.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanga

2016 m. gegužės 25 d. Komisija pristatė pasiūlymą dėl reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuris yra E. prekybos dokumentų rinkinio dalis. Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad klientai gautų tokią pat prieigą prie prekių ir paslaugų, kaip ir vietos gyventojai. Šis reglamentas pagrįstas Paslaugų direktyvos nuostatomis (20 straipsnis), kuriomis jau nustatytas nediskriminavimo principas, kurį sudėtinga praktiškai įgyvendinti, nes tvyro teisinis netikrumas dėl to, kokia praktika būtų ar nebūtų laikoma pagrįsta.

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir įgyvendinamumą apibrėžiant konkrečias situacijas, kai negali būti pagrįstos diskriminavimo dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos priežasties. Be to, siūlomu reglamentu draudžiama blokuoti prieigą prie interneto svetainių ir naudoti automatinį nukreipimą, negavus išankstinio kliento suteikimo. Į siūlomą reglamentą taip pat įtrauktos nuostatos dėl nediskriminavimo priimtinų mokėjimo priemonių atžvilgiu.

Šis reglamentas yra bendros strategijos, kuria skatinama tarpvalstybinė elektroninė prekyba, dalis. Tokia prekyba yra svarbi augimo paskata, kuria užtikrinama geresnė prieiga prie prekių ir paslaugų, kuriamas pasitikėjimas ir užtikrinamas didesnis tikrumas bei mažinama administracinė našta.

II. Pranešėjos pozicija

Pranešėja pritaria bendram Komisijos pasiūlymo tikslui, būtent išnaudoti visą vidaus rinkos kaip erdvės be vidinių sienų, kurioje garantuojamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas, potencialą. Vidaus rinkos dar toli gražu nėra. Elektroninė prekyba – svarbi augimo skatinimo priemonė; ES metinio augimo vidurkis didesnis kaip 13 proc. Vis dėlto tik 15 proc. vartotojų pirko internetu iš kitos ES šalies ir 8 proc. komercinės veiklos subjektų pardavė į kitą šalį (palyginti su 24 proc. vidaus mastu). Komercinės veiklos subjektams ir vartotojams vis dar kyla kliūčių. Internetinėje aplinkoje tokios kliūtys tampa iš karto akivaizdžios, pvz., vartotojai nesupranta, kodėl jiems turėtų būti neleidžiama lankytis tam tikrose interneto svetainėse, kodėl jie neturėtų turėti galimybės įsigyti tam tikrų prekių kitose valstybėse narėse arba kodėl jie turėtų mokėti kitokią kainą vien dėl savo pilietybės ar gyvenamosios vietos.

Tuo pačiu metu esama aiškiai pagrįstų priežasčių tokiam skirtingam komercinės veiklos subjektų elgesiui. Viena iš tokių priežasčių, pvz., galėtų būti ta, kad komercinės veiklos subjektas tam tikroje teritorijoje neturi reikiamų intelektinės nuosavybės teisių. Arba komercinės veiklos subjektai gali svarstyti galimybę taikyti skirtingas prieigos taisykles dėl, pvz., su atstumu, techniniais paslaugos teikimo ypatumais arba skirtingomis rinkos sąlygomis susijusiomis papildomomis išlaidomis.

Komisijos pasiūlymas – sveikintinas žingsnis teisinga kryptimi. Juo suteikiama daugiau aiškumo apibrėžiant konkrečias situacijas, kai niekada negali būti pagrįstos diskriminavimo dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos priežasties. Juo taip pat suteikiamas pageidaujamas aiškumas dėl veiksmų, kurie būtų laikomi nepriimtinais, pvz., prieigos blokavimo draudimas ir nuostatos dėl nediskriminavimo priimtinų mokėjimo priemonių atžvilgiu. Vis dėlto Komisijos pasiūlyme yra svarbių neatsakytų klausimų.

1.  Teisinis tikrumas vartotojams ir komercinės veiklos subjektams

Pranešėja mano, kad viena iš priežasčių, dėl kurių komercinės veiklos subjektai galėtų dvejoti dėl komercinių ryšių su vartotojais iš kitos valstybės narės, yra teisinis netikrumas ir susiję pavojai taikomos vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos ar ženklinimo teisės aktų srityse. Šie klausimai nesprendžiami Komisijos pasiūlyme, todėl komercinės veiklos subjektams ir vartotojams kyla didelis netikrumas.

Kad šis klausimas būtų išspręstas, pranešėja siūlo naują 8a straipsnį dėl taikomos teisės ir jurisdikcijos. Šiuo straipsniu siekiama išaiškinti, kad kai komercinės veiklos subjektas aiškiai išdėsto ketinimą parduoti vartotojams iš vienos ar daugiau valstybių narių ir vartotojas iš kitos valstybės narės nori su šiuo komercinės veiklos subjektu sudaryti sutartį, atsižvelgiant į šio reglamento 4 straipsniu suteikiamas teises, komercinės veiklos subjektas su tuo vartotoju elgsis taip pat, kaip elgiasi su vietos vartotojais. Kitaip tariant, komercinės veiklos subjektas galėtų taikyti savo valstybės narės vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos, ženklinimo ar produktų saugos reikalavimų. Taip pat komercinės veiklos subjekto valstybės narės teismas turėtų būti atsakingas.

2.  Taikymo sritis

Kad būtų pasiektas proporcingumas, pranešėja siūlo apriboti reglamento taikymo sritį ir jį taikyti tik vartotojams, numatant vieną svarbią išimtį, kad dvigubos paskirties sutarčių, kurių verslo tikslai yra riboti, atveju tas asmuo turėtų būti laikomas vartotoju.

Pranešėja šiame etape gali pritarti tam, kad reglamento taikymo sritis kiek tik įmanoma suderinta su Paslaugų direktyvos taikymo sritimi, kad būtų užtikrintas nuoseklumas. Kitaip tariant, neekonominės bendrojo intereso paslaugos, transporto paslaugos, garso ir vaizdo paslaugos, lošimo, sveikatos priežiūros ir tam tikros kitos paslaugos neįtrauktos į šio reglamento taikymo sritį. Vis dėlto pranešėja mano, kad tai reikia įvertinti atsižvelgiant į pirmą reglamento peržiūrą.

Vis dėlto pranešėja nesutinka su Komisija dėl to, kaip elgtis su elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, kuriomis suteikiama prieiga prie autorių teisėmis saugomų kūrinių ar kito saugomo turinio ir leidžiama jais naudotis. Pranešėja mano, kad elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, pvz., elektroninių knygų, elektroninės muzikos, žaidimų ar programinės įrangos, srityje esama ne vieno diskriminavimo atvejo. Todėl ji siūlo jas įtraukti į 4 straipsnio taikymo sritį, jeigu komercinės veiklos subjektas turi atitinkamoms teritorijoms reikalingas teises.

3.  Papildomi išaiškinimai

Be to, pranešėja siūlo keletą Komisijos projekto teksto išaiškinimų. Tai, be kita ko, apima:

  išaiškinimą, kad nediskriminavimo draudimas apima ne tik pilietybę ir gyvenamąją vietą, bet ir laikiną buvimo vietą;

  išaiškinimą, kad į taikymo sritį neįtraukiami išimtinai vidaus atvejai, kuriuose nėra tarpvalstybinio aspekto (1a straipsnis);

  3 straipsnyje numatytos prieigos prie elektroninių sąsajų supaprastinimą: pranešėja mano, kad Komisijos siūloma aiškaus sutikimo nuostata užkraunama pernelyg didelė našta tiek verslui, tiek vartotojams, ir mano, kad pakanka nustatyti pareigą teikti informaciją dėl nukreipimo ir visapusišką prieigą prie pirminės sąsajos. Pranešėja išaiškina, kad paaiškinimai turi būti teikiami elektroninės sąsajos kalba. Pranešėja taip pat mano, kad prieigos prie elektroninių sąsajų neturėtų riboti ne tik komercinės veiklos subjektai, bet ir elektroninės prekyvietės;

  4 straipsnyje pateiktą išaiškinimą, kad komercinės veiklos subjektai bet kokiu atveju gali taikyti skirtingas bendrąsias prieigos sąlygas pagal valstybę narę arba valstybės narės viduje, numatydami jas konkrečioje teritorijoje esantiems vartotojams arba konkrečiai vartotojų grupei, tačiau neatsižvelgiant į jų pilietybę, gyvenamąją ar laikiną buvimo vietą. Kitaip tariant, komercinės veiklos subjektas vis dar galėtų skirtingose interneto svetainėse teikti skirtingas kainas, jeigu vartotojas iš kitos valstybės narės, kuris lankosi toje internetinėje parduotuvėje, galėtų įsigyti produktą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir vietos vartotojas;

  5 straipsnio dėl mokėjimo būdų išaiškinimą, siekiant išvengti didesnio sukčiavimo pavojaus, susijusio su tam tikrais mokėjimo būdais, išaiškinant, kad komercinės veiklos subjektas turi teisę netiekti prekių ar neteikti paslaugų, kol jis gauna patvirtinimą, kad mokėjimo operacija buvo tinkamai inicijuota.


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ(*) (4.4.2017)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

(COM(2016) 0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Nuomonės referentė: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą, tačiau mano, kad jis nėra pakankamai plataus užmojo norint panaikinti geografinį blokavimą. Elektroninėmis priemonėmis teikiami autorių teisėmis saugomi ne garso ir vaizdo kūriniai arba paslaugos, įskaitant elektronines knygas, programinę įrangą, kompiuterinius žaidimus ir muziką, turėtų būti įtraukti į reglamento taikymo sritį nuo pat jo įsigaliojimo dienos ir atliekant pirmąjį jo vertinimą, praėjus dvejiems metams nuo jo taikymo pradžios dienos, reikėtų įvertinti, ar garso ir vaizdo kūriniai taip pat turėtų būti įtraukti į jo taikymo sritį. Tačiau galimybės juos įtraukti prielaida turėtų būti, kad komercinės veiklos subjektas turi šių kūrinių autorių teisių licenciją arba dėl kitų priežasčių yra teisių turėtojas visose susijusiose teritorijose. Taip pat reikia užtikrinti teisinį aiškumą, susijusį su sąvokos „nukreipti veiklą“ reikšme, visų pirma, tais atvejais, kai komercinės veiklos subjektas vykdo veiklą, skirtą konkrečiai valstybei narei ir taikytinų taisyklių rinkinys yra vartotojo valstybės narės teisės aktai. Neturėtų kilti abejonių, kokios taisyklės turėtų būti taikomos tokiais atvejais. Tačiau labai svarbu užkirsti kelią komercinės veiklos subjektų vykdomai diskriminacijai kitais atvejais ir įpareigoti juos parduoti vartotojams ir kitiems komercinės veiklos subjektams nepriklausomai nuo vartotojo kilmės ar gyvenamosios šalies. Todėl tokiems nenukreiptiems sandoriams taikytina teisė turėtų būti pardavėjo valstybės narės teisė, visų pirma siekiant palengvinti mažų ir vidutinių įmonių naštą, nes ji joms tektų neproporcingai didelė, jeigu jos siektų užtikrinti išteklius, kad galėtų veiksmingai prekiauti su vartotojais iš keleto skirtingų teisinių sistemų. Galiausiai, būtina, kad reglamentas būtų pradėtas taikyti kuo greičiau.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl vartotojų kilmės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

Pagrindimas

Žodis „pilietybė“ visame tekste turėtų būti pakeistas žodžių junginiu „kilmės šalies arba gyvenamosios vietos“.

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant tikslo užtikrinti sklandų vidaus rinkos kaip erdvės be vidinių sienų, kurioje garantuojamas laisvas judėjimas, inter alia, prekių ir paslaugų, veikimą, neužtenka pašalinti tik valstybines kliūtis, kaip, pavyzdžiui, tas, kurios skiria valstybes nares. Tokių kliūčių šalinimo veiksmingumą gali sumenkinti privačiųjų šalių sukurti su vidaus rinkos laisvėmis nesuderinami trukdžiai. Trukdžių atsiranda, kai komercinės veiklos subjektai vienoje valstybėje narėje blokuoja arba riboja prieigą prie savo elektroninių sąsajų, pavyzdžiui, interneto svetainių ir mobiliųjų prietaisų programėlių, klientams iš kitų valstybių narių, kurie pageidauja sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius (tokie veiklos metodai vadinami geografiniu blokavimu). Trukdžių atsiranda ir tuomet, kai tam tikri komercinės veiklos subjektai klientams iš kitų valstybių narių ima taikyti kitokias prieigos prie prekių ir paslaugų bendrąsias elektroninės ir neelektroninės prekybos sąlygas. Nevienodą klientų aptarnavimą kartais galima objektyviai pateisinti, tačiau kitais atvejais komercinės veiklos subjektai grynai dėl komercinių priežasčių nesuteikia prieigos prie prekių arba paslaugų klientams, norintiems sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius, arba taiko nevienodas tokios prieigos sąlygas.

(1)  siekiant tikslo užtikrinti sklandų vidaus rinkos kaip erdvės be vidinių sienų, kurioje dauguma prekybos kliūčių yra pašalintos ir kurioje garantuojamas laisvas, inter alia, asmenų, prekių ir paslaugų, judėjimas, veikimą, taip pat siekiant skaitmeninės rinkos strategijoje nustatytų tikslų, neužtenka pašalinti tik administracinius biurokratinius formalumus, kaip, pavyzdžiui, tuos, kurie skiria valstybes nares. Tokių kliūčių šalinimo veiksmingumą gali sumenkinti tam tikrų privačiųjų šalių sukurti su vidaus rinkos principais ir laisvėmis nesuderinami trukdžiai. Trukdžių atsiranda, kai komercinės veiklos subjektai vienoje valstybėje narėje išskirtiniais atvejais nepagrįstai blokuoja arba riboja prieigą prie savo elektroninių sąsajų, pavyzdžiui, interneto svetainių ir mobiliųjų prietaisų programėlių, vartotojams iš kitų valstybių narių, kurie pageidauja sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius (tokie veiklos metodai vadinami geografiniu blokavimu). Trukdžių atsiranda ir tuomet, kai tam tikri komercinės veiklos subjektai vartotojams iš kitų valstybių narių ima taikyti kitokias prieigos prie prekių ir paslaugų ribojamąsias bendrąsias elektroninės ir neelektroninės prekybos sąlygas. Tokia praktika pažeidžiamas pagrindinis vidaus rinkos tikslas, mažinamos vartotojų galimybės ir konkurencijos lygis;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  kai kurie komercinės veiklos subjektai, tokiu būdu dirbtinai suskaidę vidaus rinką pagal vidaus sienas, trukdo laisvam prekių ir paslaugų judėjimui, todėl varžo klientų teises ir neleidžia jiems naudotis didesniu pasirinkimu ir optimaliomis sąlygomis. Tokie diskriminavimo būdai yra reikšmingi veiksniai, dėl kurių Sąjungoje tarpvalstybinių komercinių sandorių, įskaitant elektroninės prekybos sandorius, sudaroma palyginti mažai ir kurie trukdo naudotis visomis vidaus rinkoje sukurtomis augimo galimybėmis. Jei būtų išaiškinta, kokiose situacijose toks nevienodas aptarnavimas yra nepateisinamas, visiems tarpvalstybinių sandorių dalyviams sąlygos turėtų būti aiškesnės ir jie turėtų teisinį tikrumą, taip pat būtų užtikrinta, kad nediskriminavimo taisyklės būtų veiksmingai taikomos ir užtikrinamas jų laikymasis visoje vidaus rinkoje;

(2)  kai kurie komercinės veiklos subjektai, tokiu būdu dirbtinai suskaidę vidaus rinką pagal vidaus sienas, trukdo laisvam prekių ir paslaugų judėjimui, todėl varžo vartotojų teises ir neleidžia jiems naudotis didesniu pasirinkimu ir optimaliomis sąlygomis. Tokie diskriminavimo būdai yra reikšmingi veiksniai, dėl kurių Sąjungoje tarpvalstybinių komercinių sandorių, įskaitant elektroninės prekybos sandorius, sudaroma palyginti mažai ir kurie trukdo naudotis visomis tikrai integruotoje vidaus rinkoje sukurtomis ir plėtojamomis augimo galimybėmis. Jei būtų išaiškinta, kokiose situacijose toks nevienodas aptarnavimas yra nepateisinamas, visiems tarpvalstybinių sandorių dalyviams sąlygos turėtų būti aiškesnės ir jie turėtų teisinį tikrumą, taip pat būtų užtikrinta, kad nediskriminavimo taisyklės būtų veiksmingai taikomos ir užtikrinamas jų laikymasis visoje vidaus rinkoje;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB17 20 straipsnį valstybės narės turi užtikrinti, kad Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai paslaugų gavėjus aptarnautų vienodai, nepriklausomai nuo jų pilietybės arba gyvenamosios vietos. Tačiau ši nuostata nepakankamai veiksminga, kad diskriminavimas būtų pašalintas, o ją taikant teisinio netikrumo nesumažėjo, visų pirma todėl, kad pagal šią nuostatą galima pateisinti aptarnavimo skirtumus, ir dėl keblumų praktiškai užtikrinti jos laikymąsi. Be to, geografinis blokavimas ir kitokių rūšių diskriminavimas dėl pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos gali rastis ir dėl trečiosiose šalyse įsisteigusių komercinės veiklos subjektų, kuriems ta direktyva netaikoma, veiksmų;

(3)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB17 20 straipsnį valstybės narės turi užtikrinti, kad Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai paslaugų gavėjus aptarnautų vienodai, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies arba gyvenamosios vietos. Tačiau ši nuostata nepakankamai veiksminga, kad diskriminavimas būtų pašalintas, o ją taikant teisinio netikrumo nesumažėjo, visų pirma todėl, kad pagal šią nuostatą galima pateisinti aptarnavimo skirtumus, ir dėl keblumų praktiškai užtikrinti jos laikymąsi. Be to, geografinis blokavimas ir kitokių rūšių diskriminavimas dėl kilmės šalies arba gyvenamosios vietos gali rastis ir dėl trečiosiose šalyse įsisteigusių komercinės veiklos subjektų, kuriems ta direktyva netaikoma, veiksmų, ir šias problemas reikia spręsti;

_________________

_________________

172006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

172006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  nors dabartiniu reglamentu konkrečiai sprendžiamas geografinio blokavimo klausimas, ypatingą dėmesį reikėtų skirti vartotojų pasitikėjimo elektronine prekyba didinimui, suteikiant daugiau pasirinkimo galimybių ir prieigą prie pigesnių prekių ir paslaugų;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  todėl, kad būtų užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas, šiame reglamente nustatytos tikslinės priemonės (aiškių, vienodų ir veiksmingų taisyklių, taikomų nustatytais atvejais, rinkinys) yra būtinos;

(4)  todėl, kad būtų užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas ir užtikrintas laisvas žmonių, prekių ir paslaugų judėjimas be diskriminacijos dėl kilmės šalies arba gyvenamosios vietos, šiame reglamente nustatytos tikslinės priemonės (aiškių, vienodų ir veiksmingų taisyklių, taikomų nustatytais atvejais, rinkinys) yra būtinos. Šios priemonės turėtų palaikyti vartotojų apsaugos ir ekonominės bei sutarčių laisvės komercinės veiklos subjektams pusiausvyrą;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiuo reglamentu siekiama, kad komercinės veiklos subjektų ir klientų sudaromuose tarpvalstybiniuose komerciniuose prekių pardavimo ir paslaugų teikimo Sąjungoje sandoriuose nebūtų diskriminavimo, įskaitant geografinį blokavimą, dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Juo siekiama spręsti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo problemą, todėl jis apima nepateisinamus aptarnavimo skirtumus, pagrįstus ir kitokiais skiriamaisiais kriterijais, kuriuos darant rezultatas gaunamas toks pats, kaip pritaikius kriterijus, tiesiogiai siejamus su klientų pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tokie kriterijai gali būti pritaikyti remiantis, visų pirma, informacija apie fizinę kliento buvimo vietą, pavyzdžiui, IP adresą, kuriuo naudojamasi jungiantis prie elektroninės sąsajos, pateiktą prekių pristatymo adresą, išsirinktą kalbą arba valstybę narę, kurioje išduota kliento mokėjimo priemonė;

(5)  šiuo reglamentu siekiama, kad komercinės veiklos subjektų ir vartotojų sudaromuose tarpvalstybiniuose komerciniuose prekių pardavimo ir nematerialiųjų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo Sąjungoje sandoriuose nebūtų diskriminavimo, dėl vartotojų kilmės vietos ar gyvenamosios vietos. Juo siekiama užkirsti kelią tiesioginiam ir netiesioginiam diskriminavimui. Netiesioginis diskriminavimas turėtų būti suprantamas kaip kitų skiriamųjų kriterijų nei vartotojo kilmės šalis ar gyvenamoji vieta taikymas, dėl kurio neišvengiamai arba statistiškai būtų gaunamas toks pat rezultatas kaip tiesiogiai taikant tuos pačius kriterijus. Juo taip pat siekiama apimti nepateisinamus aptarnavimo skirtumus, pagrįstus ir kitokiais skiriamaisiais kriterijais, kuriuos darant rezultatas gaunamas toks pats, kaip pritaikius kriterijus, tiesiogiai siejamus su vartotojų kilmės šalimi, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tokie kriterijai gali būti pritaikyti remiantis, visų pirma, informacija apie fizinę vartotojo buvimo vietą, pavyzdžiui, IP adresą, kuriuo naudojamasi jungiantis prie elektroninės sąsajos, pateiktą prekių pristatymo adresą, išsirinktą kalbą arba valstybę narę, kurioje išduota vartotojo mokėjimo priemonė; Todėl šiame reglamente turėtų būti draudžiama nepagrįstai blokuoti prieigą prie interneto svetainių bei kitų elektroninių sąsajų ir nukreipti vartotojus iš vieno tam tikrai šaliai skirtos svetainės arba sąsajos varianto į kitai šaliai skirtą tokios svetainės arba sąsajos variantą, diskriminuoti vartotojus konkrečiose prekių ir paslaugų pardavimo situacijose, apeinant diskriminacijos draudimą pasyviojo pardavimo susitarimuose;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į tai, kad, įgyvendinus Direktyvą 2006/123/EB, kai kurios reguliavimo ir administravimo kliūtys tam tikrų paslaugų sektoriuose komercinės veiklos subjektams pašalintos visoje Sąjungoje, turėtų būti užtikrintas šio reglamento ir Direktyvos 2006/123/EB taikymo srities nuoseklumas. Todėl šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos, inter alia, elektroninėmis priemonėmis teikiamoms ne garso ir vaizdo paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas, tačiau nuostatos turėtų būti taikomos laikantis 4 straipsnyje padarytos konkrečios išimties ir vėliau atlikus tos išimties vertinimą, kaip numatyta 9 straipsnyje. Todėl į šio reglamento taikymo sritį neįeina garso ir vaizdo paslaugos, įskaitant paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika – prieigos prie sporto renginių transliacijų suteikimas ir kurios teikiamos pagal išimtines teritorines licencijas. Nepaisant šio reglamento nuostatų dėl nediskriminavimo dėl mokėjimo priemonių, prie jo taikymo srities neturėtų būti priskiriama ir prieiga prie mažmeninių finansinių paslaugų;

(6)  atsižvelgiant į tai, kad, įgyvendinus Direktyvą 2006/123/EB, kai kurios reguliavimo ir administravimo kliūtys tam tikrų paslaugų sektoriuose komercinės veiklos subjektams pašalintos visoje Sąjungoje, turėtų būti užtikrintas šio reglamento ir Direktyvos 2006/123/EB taikymo srities nuoseklumas. Todėl šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos, inter alia, ne garso ir vaizdo autorių teisėmis saugomiems kūriniams, elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms ir nematerialiosioms prekėms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas, kai komercinės veiklos subjektas turi teises ar jam buvo suteikta licencija naudoti tokį turinį atitinkamose teritorijose. Todėl į šio reglamento taikymo sritį neįeina garso ir vaizdo kūriniai, įskaitant kinematografijos kūrinius, nei garso ir vaizdo paslaugos, įskaitant paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika – prieigos prie sporto renginių transliacijų suteikimas ir kurios teikiamos pagal išimtines teritorines licencijas, laukiant išsamaus šio teisės akto persvarstymo. Taigi prie jo taikymo srities neturėtų būti priskiriama ir prieiga prie mažmeninių finansinių paslaugų, įskaitant mokėjimo paslaugas. Tačiau Komisija turėtų vis tiek persvarstyti galimybes įtraukti jas į reglamento taikymo sritį, nepaisant šio reglamento nuostatų dėl nediskriminavimo dėl mokėjimo priemonių;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  diskriminavimas gali pasireikšti ir transporto paslaugų sektoriuje, ypač parduodant keleivių vežimo bilietus. Tačiau su tuo susiję tam tikri bendrieji diskriminavimo draudimai, taikomi visiems veiklos būdams, kurių klausimus siekiama išspręsti šiuo reglamentu, yra jau nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1008/200818, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1177/201019 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 181/201120. Be to, ketinama artimiausiu metu tais tikslais iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/200721. Dėl šių priežasčių ir siekiant užtikrinti derėjimą su Direktyvos 2006/123/EB taikymo sritimi, transporto sektoriaus paslaugos neturėtų būti priskiriamos prie šio reglamento taikymo srities;

(7)  diskriminavimas pasireiškia transporto paslaugų sektoriuje, ypač parduodant keleivių vežimo bilietus, nors tam tikri bendrieji diskriminavimo draudimai yra jau nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1008/200818, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1177/201019 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 181/201120. Be to, ketinama artimiausiu metu tais tikslais iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/200721. Dėl šių priežasčių transporto paslaugos, persvarsčius šį reglamentą, taip pat turėtų būti įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį, arba turėtų būti veiksmingai taikomas diskriminavimo draudimas, apimantis visus veiklos būdus, priimant konkrečius Sąjungos teisės aktus šioje srityje;

_________________

_________________

18 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3).

18 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3).

19 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 334, 2010 12 17, p. 1).

19 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 334, 2010 12 17, p. 1).

20 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 55, 2011 2 28, p. 1).

20 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 55, 2011 2 28, p. 1).

21 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų klaidų ištaisymas (OL L 315, 2007 12 3, p. 14).

21 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų klaidų ištaisymas (OL L 315, 2007 12 3, p. 14).

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  šis reglamentas taip pat turėtų apimti prekybą jungtinėmis paslaugomis. Tačiau komercinės veiklos subjektas neturėtų būti įpareigotas parduoti jungtines paslaugas, jeigu jis neturi teisės teikti vienos ar kelių paslaugų, kurios įtrauktos į tą jungtinių paslaugų paketą;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 593/200822, pasirinkimas, kurią teisę taikyti vartotojo ir verslininko, vykdančio komercinę ar profesinę veiklą įprastinės vartotojo gyvenamosios vietos valstybėje arba bet kokiomis priemonėmis nukreipiančio šią veiklą į valstybę ar kelias valstybes, tarp kurių yra ta valstybė, sudarytoms sutartims, negali iš vartotojo atimti apsaugos, kurią jam teikia nuostatos, kurių išimčių pagal tos valstybės, kurioje yra įprastinė vartotojo gyvenamoji vieta, teisę negalima daryti sutartyje. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1215/201223, bylose, susijusiose su vartotojo ir verslininko, vykdančio profesinę arba komercinę veiklą valstybėje narėje, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba kitu būdu tokią veiklą kreipiančiu į minėtą valstybę narę ar kelias valstybes, įskaitant tą valstybę narę, sudarytomis sutartimis, vartotojas gali ieškinį kitai šaliai pareikšti valstybės narės, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, teismuose, o ieškiniai vartotojui gali būti pareikšti tik tuose teismuose;

(9)  šis reglamentas neturėtų daryti poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 593/200822, pagal kurį tais atvejais, kai verslininkas, vykdantis komercinę ar profesinę veiklą arba bet kokiomis priemonėmis aktyviai nukreipiantis savo veiklą į valstybę ar kelias valstybes, kur yra įprastinė vartotojo gyvenamoji vieta, pasirinkimas, kurią teisę taikyti vartotojo ir verslininko sudarytoms sutartims, negali iš vartotojo atimti apsaugos, kurią jam teikia nuostatos, kurių išimčių pagal tos valstybės, kurioje yra įprastinė vartotojo gyvenamoji vieta, teisę negalima daryti sutartyje. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1215/201223, bylose, susijusiose su vartotojo ir verslininko, vykdančio profesinę arba komercinę veiklą valstybėje narėje, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba kitu būdu tokią veiklą kreipiančiu į minėtą valstybę narę ar kelias valstybes, įskaitant tą valstybę narę, sudarytomis sutartimis, vartotojas gali ieškinį kitai šaliai pareikšti valstybės narės, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, teismuose, o ieškiniai vartotojui gali būti pareikšti tik tuose teismuose;

_________________

_________________

22 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

22 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

23 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

23 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šis reglamentas neturėtų paveikti Sąjungos teisės aktų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, ypač Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/200824 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/201225 nuostatų dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės ir jurisdikcijos, įskaitant tų teisės aktų ir nuostatų taikymą konkrečiais atvejais. Ypač svarbu, kad iš paprasčiausio fakto, kad komercinės veiklos subjektas veikia pagal šio reglamento nuostatas, nebūtų daroma išvada, kad jis nukreipia savo veiklą į vartotojo valstybę narę tokio taikymo tikslais;

(10)  šis reglamentas neturėtų paveikti Sąjungos teisės aktų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, ypač Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/200824 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/201225 nuostatų dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės ir teismų jurisdikcijos, įskaitant tų teisės aktų ir nuostatų taikymą konkrečiais atvejais. Ypač svarbu užtikrinti teisinį aiškumą, susijusį su sąvokos „nukreipti veiklą“ reikšme ir, kad iš paprasčiausio fakto, kad komercinės veiklos subjektas veikia pagal šio reglamento nuostatas, nebūtų daroma išvada, kad jis nukreipia savo veiklą į vartotojo valstybę narę pagal Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalies c punktą, laikantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos. Pats faktas, kad komercinės veiklos subjektas neblokuoja / neriboja galimybės naudotis savo elektronine sąsaja vartotojams iš kitos valstybės narės arba netaiko skirtingų bendrųjų prieigos sąlygų šiame reglamente nurodytais atvejais arba skirtingų sąlygų, taikomų mokėjimo sandoriams mokėjimų grafike, neturėtų būti laikomas veiklos nukreipimu į vartotojo valstybę narę. Ketinimas nukreipti veiklą į vartotojo valstybę narę negali būti laikomas išreikštu vien todėl, kad komercinės veiklos subjektas laikosi šiame reglamente nurodytų teisinių pareigų. Kai komercinės veiklos subjektas nukreipia savo veiklą į vartotojo valstybę narę, nors toks komercinis nukreipimas nėra aiškiai nurodytas komercinės veiklos subjekto elektroninėje sąsajoje, vartotojai vis dėlto neturėtų netekti Reglamentu (EB) Nr. 593/2008 ir Reglamentu (ES) Nr. 1215/2012 teikiamų privalumų, todėl siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, jie turėtų būti toliau taikomi;

_________________

_________________

24 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

24 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

25 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

25 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  atvejais, kai komercinės veiklos subjektas vis dėlto vartotojams suteikia prieigą prie savo internetinės sąsajos netaikydamas įvairių bendrųjų prieigos sąlygų, kai parduodamos prekės arba teikiamos paslaugos, ir kai priimamos kitoje valstybėje narėje išleistos mokėjimo priemonės nenukreipiamos į tą valstybę narę, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, turėtų būti taikoma pardavėjo šalies teisė;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  diskriminavimas, kurį siekiama pašalinti šiuo reglamentu, paprastai vykdomas per viešai paskelbtas bendrąsias nuostatas, sąlygas ir kitokią informaciją, kurias nustato arba taiko susijęs komercinės veiklos subjektas arba kurios nustatytos arba taikomos jo vardu kaip prielaida gauti prieigą prie čia aptariamų prekių arba paslaugų. Prie tokių bendrųjų sąlygų priskiriamos, inter alia, kainos, mokėjimo ir pristatymo sąlygos. Viešai jas gali paskelbti komercinės veiklos subjektas arba tai gali būti daroma jo vardu įvairiomis priemonėmis, pvz., reklamoje rašomoje informacijoje, interneto svetainėse, iki sutarties sudarymo parengtuose dokumentuose arba sutarčių dokumentuose. Tokios sąlygos taikomos, jei nėra kitokio individualiai suderėto susitarimo, kurį komercinės veiklos subjektas ir klientas būtų sudarę tiesiogiai. Šio reglamento taikymo tikslais neturėtų būti laikoma, kad komercinės veiklos subjekto ir klientų individualiai sutartos nuostatos ir sąlygos yra prieigos bendrosios sąlygos;

(11)  diskriminavimas, kurį siekiama pašalinti šiuo reglamentu, paprastai vykdomas per viešai paskelbtas bendrąsias nuostatas, sąlygas ir kitokią informaciją, kurias nustato arba taiko susijęs komercinės veiklos subjektas arba kurios nustatytos arba taikomos jo vardu kaip prielaida gauti prieigą prie čia aptariamų prekių arba paslaugų. Prie tokių bendrųjų sąlygų priskiriamos, inter alia, kainos, mokėjimo ir pristatymo sąlygos. Viešai jas gali paskelbti komercinės veiklos subjektas arba tai gali būti daroma jo vardu įvairiomis priemonėmis, pvz., reklamoje rašomoje informacijoje, interneto svetainėse, iki sutarties sudarymo parengtuose dokumentuose arba sutarčių dokumentuose. Tokios sąlygos taikomos, jei nėra kitokio individualiai suderėto susitarimo, kurį komercinės veiklos subjektas ir vartotojas būtų sudarę tiesiogiai. Šio reglamento taikymo tikslais neturėtų būti laikoma, kad komercinės veiklos subjekto ir vartotojų individualiai sutartos nuostatos ir sąlygos yra prieigos bendrosios sąlygos;

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  ir vartotojai, ir įmonės, veikdami pagal šį reglamentą kaip klientai, turėtų būti saugomi nuo diskriminavimo dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Tačiau tokia apsauga neturėtų būti teikiama klientams, kurie prekes arba paslaugas perka siekdami jas perparduoti, nes būtų paveiktos visur naudojamos įmonių tarpusavio platinimo sistemos (pvz., išrankiojo ir išskirtinio platinimo), kuriomis naudodamiesi gamintojai gali pasirinkti mažmeninės prekybos atstovus, laikydamiesi konkurencijos taisyklių;

Išbraukta.

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nesvarbu, ar komercinės veiklos subjektas įsisteigęs valstybėje narėje, ar trečiojoje šalyje, poveikis, kurį vartotojams ir vidaus rinkai daro nevienodas aptarnavimas sudarant komercinius sandorius, susijusius su prekių pardavimu arba paslaugų teikimu Sąjungoje, yra toks pats. Todėl, siekiant užtikrinti, kad konkuruojantiems komercinės veiklos subjektams būtų taikomi tokie patys reikalavimai, šiame reglamente nustatytos priemonės visiems Sąjungoje veiklą vykdantiems komercinės veiklos subjektams turėtų būti taikomos vienodai;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kad klientai turėtų daugiau galimybių gauti informacijos, susijusios su prekių pardavimu ir paslaugų teikimu vidaus rinkoje, ir kad būtų daugiau skaidrumo, ypač kainų skaidrumo, komercinės veiklos subjektai neturėtų techninėmis arba kitokiomis priemonėmis varžyti visiškos ir vienodos klientų prieigos prie elektroninių sąsajų dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Tokios techninės priemonės apima, visų pirma, technologijas, kuriomis nustatoma fizinė kliento buvimo vieta, įskaitant IP adreso sekimo priemones, iš pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos gaunamas koordinates arba mokėjimo operacijos duomenis. Tačiau diskriminavimo draudimas, susijęs su prieiga prie elektroninių sąsajų, neturėtų būti aiškinamas kaip komercinės veiklos subjekto įpareigojimas sudaryti komercinius sandorius su klientais;

(14)  kad vartotojai turėtų daugiau galimybių gauti informacijos, susijusios su prekių pardavimu ir paslaugų teikimu vidaus rinkoje, ir kad būtų daugiau skaidrumo, ypač kainų skaidrumo, komercinės veiklos subjektai neturėtų techninėmis arba kitokiomis priemonėmis varžyti visiškos ir vienodos vartotojų prieigos prie elektroninių sąsajų dėl vartotojų kilmės šalies arba gyvenamosios vietos. Prieiga prie elektroninių sąsajų naudojant mobiliojo telefono programėlę neturėtų būti vartotojams blokuojama jokiu įmanomu būdu, jeigu jie nori pasiekti savo pasirinktą elektroninę sąsają tokiomis priemonėmis, o komercinės veiklos subjektas siūlo tokią galimybę toje valstybėje narėje. Techninės priemonės, kuriomis užkertamas kelias tokiai prieigai, apima, visų pirma, technologijas, kuriomis nustatoma fizinė vartotojo buvimo vieta, įskaitant IP adresą, kuriuo naudojamasi jungiantis prie elektroninės sąsajos, iš pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos gaunamas koordinates arba mokėjimo operacijos duomenis. Tačiau diskriminavimo draudimas, susijęs su prieiga prie elektroninių sąsajų, neturėtų būti aiškinamas kaip komercinės veiklos subjekto įpareigojimas sudaryti komercinius sandorius su vartotojais;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kai kurie komercinės veiklos subjektai turi skirtingus savo elektroninių sąsajų variantus, skirtus klientams iš įvairių valstybių narių. Galimybė turėti skirtingus sąsajų variantus turėtų likti, tačiau turėtų būti draudžiama klientą be aiškaus jo sutikimo nukreipti iš vieno elektroninės sąsajos varianto į kitą tokios sąsajos variantą. Visi elektroninės sąsajos variantai turėtų būti visada lengvai prieinami klientui;

(15)  kai kurie komercinės veiklos subjektai turi skirtingus savo elektroninių sąsajų variantus, skirtus vartotojams iš įvairių valstybių narių. Galimybė turėti skirtingus sąsajų variantus turėtų likti, tačiau turėtų būti draudžiama vartotoją be aiškaus jo sutikimo nukreipti iš vieno elektroninės sąsajos varianto į kitą tokios sąsajos variantą. Visi elektroninės sąsajos variantai turėtų būti visada lengvai prieinami vartotojui;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  prieigos prie elektroninės sąsajos blokavimas, ribojimas arba kliento nukreipimas be aiškaus jo sutikimo į alternatyvų tokios sąsajos variantą dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, gali būti reikalingas siekiant užtikrinti Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio reikalavimo laikymąsi. Tokiais teisės aktais gali būti ribojama klientų prieiga prie tam tikrų prekių arba paslaugų, pvz., uždraudus tam tikrą turinį rodyti kai kuriose valstybėse narėse. Komercinės veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma laikytis tokių reikalavimų, todėl jie turi turėti galimybę blokuoti, riboti prieigą arba tam tikrus klientus ar klientus, esančius tam tikrose teritorijose, nukreipti į kitą elektroninės sąsajos variantą, jei tik tai būtina dėl minėtos priežasties;

(16)  prieigos prie elektroninės sąsajos blokavimas, ribojimas arba vartotojo nukreipimas be aiškaus jo sutikimo į alternatyvų tokios sąsajos variantą dėl priežasčių, susijusių su vartotojo kilmės šalimi arba gyvenamąja vieta, galėtų būti pateisinamas tik tuomet, jei tai yra būtina siekiant užtikrinti Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybės narės priimtuose teisės aktuose, kurių komercinės veiklos subjektas privalo laikytis vykdydamas savo komercinę veiklą atitinkamoje valstybėje narėje, nustatyto teisinio reikalavimo laikymąsi. Tokiais teisės aktais galėtų būti ribojama vartotojų prieiga prie tam tikrų prekių arba paslaugų, pvz., uždraudus tam tikrą turinį rodyti konkrečioje valstybėje narėje. Komercinės veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma laikytis tokių reikalavimų, todėl jie turėtų turėti galimybę blokuoti arba riboti prieigą arba tam tikrus vartotojus ar vartotojus, esančius tam tikrose teritorijose, nukreipti į kitą elektroninės sąsajos variantą, jei tik tai gali būti reikalinga dėl minėtos priežasties. Šiuo atžvilgiu elektroninėje sąsajoje vartotojui turėtų būti pranešta apie blokavimo, apribojimo ar nukreipimo į alternatyvias elektronines sąsajas tikslą;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  yra konkrečių situacijų, kuriose neįmanoma objektyviai pateisinti nevienodo klientų aptarnavimo, taikant bendrąsias prieigos sąlygas, įskaitant griežtą atsisakymą parduoti prekes arba suteikti paslaugas dėl priežasčių, susijusių su klientų pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tokiose situacijose turi būti uždraustas bet koks diskriminavimas, todėl klientai turėtų turėti teisę, laikydamiesi konkrečių šiame reglamente nustatytų sąlygų, komercinius sandorius sudaryti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip bet kuris vietinis klientas ir turėti visą ir vienodą prieigą prie visų įvairių siūlomų prekių arba paslaugų, nepriklausomai nuo jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Todėl, jei reikia, komercinės veiklos subjektai turėtų imtis priemonių diskriminavimo draudimo laikymuisi užtikrinti, jei susijusiems klientams priešingu atveju būtų trukdoma gauti tokią visišką ir vienodą prieigą. Vis dėlto tokiose situacijose taikomas draudimas neturėtų būti aiškinamas kaip užkertantis kelią komercinės veiklos subjektams specialiais pasiūlymais ir skirtingomis sąlygomis nukreipti savo veiklą į įvairias valstybes nares arba į tam tikrų grupių klientus, be kita ko, sukuriant tam tikrai šaliai pritaikytas elektronines sąsajas;

(17)  yra konkrečių situacijų, kuriose neįmanoma objektyviai pateisinti nevienodo vartotojų aptarnavimo, taikant bendrąsias prieigos sąlygas, įskaitant griežtą atsisakymą parduoti prekes, priimti tam tikrus finansinius sandorius, kuriuos komercinės veiklos subjektas yra oficialiai nurodęs, arba suteikti paslaugas dėl priežasčių, susijusių su vartotojų kilmės šalimi arba gyvenamąja vieta. Tokiose situacijose turi būti uždraustas bet koks diskriminavimas, todėl vartotojai turėtų turėti teisę, laikydamiesi konkrečių šiame reglamente nustatytų sąlygų, komercinius sandorius sudaryti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip bet kuris vietinis vartotojas ir turėti visą ir vienodą prieigą prie visų įvairių siūlomų prekių arba paslaugų, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies arba gyvenamosios vietos. Todėl, jei reikia, komercinės veiklos subjektai turėtų imtis priemonių diskriminavimo draudimo laikymuisi užtikrinti, jei susijusiems vartotojams priešingu atveju būtų trukdoma gauti tokią visišką ir vienodą prieigą;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  pirma situacija – komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau nei pats toks subjektas, nei kas nors kitas jo vardu nepristato prekių į valstybę narę, kurioje gyvena klientas. Tokioje situacijoje klientui turėtų būti suteikta galimybė prekes pirkti lygiai tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant kainą ir prekių pristatymo sąlygas, kokiomis jas perka panašūs klientai, gyvenantys toje valstybėje narėje, kurioje veiklą vykdo komercinės veiklos subjektas. Tai galėtų reikšti, kad užsienio klientas prekes turės atsiimti toje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje narėje, į kurią komercinės veiklos subjektas jas pristato. Tokioje situacijoje nereikia registruotis PVM mokėtoju kliento valstybėje narėje ir organizuoti prekių pristatymo į užsienį;

(18)  pirma situacija – komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau nei pats toks subjektas, nei kas nors kitas jo vardu nepristato prekių į valstybę narę, kurioje gyvena vartotojas. Tokioje situacijoje vartotojui turėtų būti suteikta galimybė prekes pirkti lygiai tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant kainą ir prekių pristatymo sąlygas, kokiomis jas perka panašūs vartotojai, gyvenantys toje valstybėje narėje, kurioje veiklą vykdo komercinės veiklos subjektas. Tai galėtų reikšti, kad užsienio vartotojas prekes turės atsiimti toje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje narėje, į kurią komercinės veiklos subjektas jas pristato. Tokioje situacijoje komercinės veiklos subjektas neprivalo padengti papildomų tarptautinio pristatymo išlaidų. Be to, nereikia registruotis PVM mokėtoju vartotojo valstybėje narėje ir organizuoti prekių pristatymo į užsienį;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  antra situacija – komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia kitokias paslaugas nei paslaugos, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas, pvz., teikia debesijos, duomenų saugyklų, interneto svetainių prieglobos ir ugniasienės paslaugas. Šiuo atveju fizinis pristatymas nebūtinas, nes paslaugos teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Pridėtinės vertės mokestį komercinės veiklos subjektas gali deklaruoti ir sumokėti supaprastinta tvarka pagal vieno langelio principu veikiančios minimaliosios PVM sistemos taisykles, nustatytas Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011;

(19)  antra situacija – komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia kitokias paslaugas nei garso ir vaizdo paslaugos, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas, pvz., teikia socialinių tinklų, debesijos, duomenų saugyklų, interneto svetainių prieglobos ir ugniasienės paslaugas. Šiuo atveju fizinis pristatymas nebūtinas, nes paslaugos teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Pridėtinės vertės mokestį komercinės veiklos subjektas gali deklaruoti ir sumokėti supaprastinta tvarka pagal vieno langelio principu veikiančios minimaliosios PVM sistemos taisykles, nustatytas Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  kai komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia autorių teisėmis saugomus ne garso ir vaizdo kūrinius bei paslaugas, nepatenkančius į Direktyvos 2010/13/ES taikymo sritį, įskaitant elektronines knygas, programinę įrangą, kompiuterinius žaidimus ir muziką, kuriems jis turi teises ar jam buvo suteikta licencija naudoti tokį turinį atitinkamose teritorijose, arba kitais būdais jam turėtų būti užkertamas kelias diskriminuoti dėl vartotojo kilmės šalies ar gyvenamosios vietos;

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  galiausiai, jei komercinės veiklos subjektas teikia paslaugas, o jas klientas gauna tokio subjekto patalpose arba tokio subjekto pasirinktoje vietoje, kurios yra kitur nei valstybėje narėje, kurios pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo gyvenamoji ar įsisteigimo vietą, nevienodų bendrųjų prieigos sąlygų taikymas, siejamas su tokiais kriterijais, taip pat neturėtų būti pateisinamas. Tokios situacijos gali būti atitinkamai susijusios su tokių paslaugų teikimu, kaip apgyvendinimas viešbutyje, sporto renginiai, automobilių nuoma, įėjimas į muzikos šventes arba laisvalaikio parkus. Tokiose situacijose komercinės veiklos subjektas neturi nei registruotis PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje, nei organizuoti prekių pristatymo į užsienį;

(20)  galiausiai, jei komercinės veiklos subjektas teikia paslaugas, o jas vartotojas gauna tokio subjekto patalpose arba tokio subjekto pasirinktoje vietoje, kurios yra kitur nei valstybėje narėje, kurios pilietybę turi vartotojas arba kurioje yra jo gyvenamoji vieta, nevienodų bendrųjų prieigos sąlygų taikymas, siejamas su tokiais kriterijais, taip pat neturėtų būti pateisinamas. Tokios situacijos gali būti atitinkamai susijusios su tokių paslaugų teikimu, kaip apgyvendinimas viešbutyje, sporto renginiai, automobilių nuoma, įėjimas į muzikos šventes arba laisvalaikio parkus. Tokiose situacijose komercinės veiklos subjektas neturi nei registruotis PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje, nei organizuoti prekių pristatymo į užsienį;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  visose tokiose situacijose, remiantis reglamentų (EB) Nr. 593/2008 ir (ES) Nr. 1215/2012 nuostatomis dėl sutartiniams įsipareigojimams taikytinos teisės ir dėl jurisdikcijos, komercinės veiklos subjektui šio reglamento laikymasis nesudaro jokių papildomų išlaidų, susijusių su jurisdikcija arba taikytinos teisės skirtumais, jei komercinės veiklos subjektas nevykdo veiklos kliento valstybėje narėje, savo veiklos nekreipia į tokią valstybę narę arba jei klientas nėra vartotojas. Antraip, jei komercinės veiklos subjektas vykdo veiklą vartotojo valstybėje narėje arba kreipia savo veiklą į tokią valstybę narę, yra aišku, kad toks subjektas nori užmegzti komercinius ryšius su vartotojais toje valstybėje narėje, todėl į visas tokias išlaidas gali atsižvelgti;

(21)  visose tokiose situacijose, remiantis reglamentų (EB) Nr. 593/2008 ir (ES) Nr. 1215/2012 nuostatomis dėl sutartiniams įsipareigojimams taikytinos teisės ir dėl jurisdikcijos, komercinės veiklos subjektui šio reglamento laikymasis nesudaro jokių papildomų išlaidų, susijusių su jurisdikcija arba taikytinos teisės skirtumais, jei komercinės veiklos subjektas aktyviai nevykdo veiklos vartotojo valstybėje narėje, savo veiklos nekreipia į tokią valstybę narę arba jei vartotojas nėra vartotojas. Antraip, jei komercinės veiklos subjektas vykdo veiklą vartotojo valstybėje narėje arba kreipia savo veiklą į tokią valstybę narę, be kita ko naudodamas kalbą (priklausomai nuo kalbos, gali būti kalba kartu su kitais kriterijais), nurodydamas valiutą arba jam teikiant pirmenybę vietinės paieškos sistemos rezultatuose, iš to matyti, kad toks subjektas nori užmegzti komercinius ryšius su vartotojais toje valstybėje narėje, todėl į visas tokias išlaidas jis turėtų galėti atsižvelgti. Tačiau diskriminacijos draudimas pagal šį reglamentą neturėtų būti suprantamas kaip pareiga pristatyti prekes į kitą valstybę narę, kurioje komercinės veiklos vykdytojas nebūtų suteikęs tokios prekių pristatymo galimybės savo vartotojams, nei kaip pareiga atsiimti prekes kitoje valstybėje narėje arba padengti dėl to atsiradusias papildomas išlaidas, kai komercinės veiklos subjektui kitu atveju tokia pareiga nebūtų taikoma;

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  jei komercinės veiklos subjektui taikoma specialioji schema, numatyta Tarybos direktyvos 2006/112/EB27 XII antraštinės dalies 1 skyriuje, tokio subjekto nereikalaujama mokėti PVM. Komercinės veiklos subjektams, paslaugas teikiantiems elektroninėmis priemonėmis, draudimas taikyti skirtingas prieigos sąlygas dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, reikštų reikalavimą registruotis, kad būtų vykdoma PVM apskaita kitose valstybėse narėse, ir galėtų būti susijęs su papildomomis išlaidomis, tačiau toks reikalavimas būtų neproporcingas, palyginti su atitinkamų komercinės veiklos subjektų dydžiu ir charakteristikomis. Todėl, kol taikoma tokia schema, tokiems komercinės veiklos subjektams turėtų būti daroma draudimo išimtis;

(22)  jei komercinės veiklos subjektui taikoma specialioji schema, numatyta Tarybos direktyvos 2006/112/EB27 XII antraštinės dalies 1 skyriuje, tokio subjekto nereikalaujama mokėti PVM. Komercinės veiklos subjektams, paslaugas teikiantiems elektroninėmis priemonėmis, draudimas taikyti skirtingas prieigos sąlygas dėl priežasčių, susijusių su vartotojo gyvenamąja šalimi ar vieta, reikštų reikalavimą registruotis, kad būtų vykdoma PVM apskaita kitose valstybėse narėse, ir galėtų būti susijęs su papildomomis išlaidomis, tačiau toks reikalavimas būtų neproporcingas, palyginti su atitinkamų komercinės veiklos subjektų dydžiu ir charakteristikomis. Todėl, kol taikoma tokia schema, tokiems komercinės veiklos subjektams turėtų būti daroma draudimo išimtis;

_________________

_________________

27 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1–118)

27 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1–118)

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  visose tokiose situacijose komercinės veiklos subjektai tam tikrais atvejais dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų tam tikriems klientams arba klientams tam tikrose teritorijose, nes Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose yra nustatytas konkretus draudimas arba tam tikras reikalavimas. Pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių teisės aktuose gali būti reikalaujama, kad komercinės veiklos subjektai laikytųsi knygų kainodaros tam tikrų taisyklių. Kiek tik įmanoma, komercinės veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma laikytis tokių teisės aktų;

(23)  tokiose situacijose komercinės veiklos subjektai tam tikrais atvejais negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų tam tikriems vartotojams arba vartotojams tam tikrose teritorijose, nes Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose yra nustatytas konkretus draudimas arba reikalavimas. Pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių teisės aktuose gali būti reikalaujama, kad komercinės veiklos subjektai laikytųsi knygų kainodaros tam tikrų taisyklių. Be to, valstybių narių įstatymais gali būti reikalaujama, kad elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms ir leidiniams būtų taikomas toks pats lengvatinis PVM tarifas kaip leidiniams, leidžiamiems fiziniu pavidalu, remiantis Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomų pridėtinės vertės mokesčio tarifų. Kiek tik įmanoma, komercinės veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma laikytis tokių teisės aktų, jei tai neprieštarauja Sąjungos principams ir teisės aktams, taip pat pagrindinėms teisėms, įtvirtintoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  šiuo reglamentu nedaroma poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniams. Laikoma, kad susitarimais, kuriais komercinės veiklos subjektams draudžiama su tam tikrais klientais arba su klientais tam tikrose teritorijose sudaryti pasyviojo pardavimo sandorius, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 330/201029, iš esmės varžoma konkurencija, todėl jiems negali būti daroma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo išimtis. Net jei tokių susitarimų neapima Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis, pritaikius šį reglamentą, jie trukdytų vidaus rinkai sklandžiai veikti ir jais galėtų būti naudojamasi siekiant apeiti šio reglamento nuostatas. Todėl atitinkamos tokių susitarimų ir kitų susitarimų pasyviojo pardavimo nuostatos, kurių laikydamiesi komercinės veiklos subjektai turėtų pažeisti šį reglamentą, turėtų būti savaime laikomos niekinėmis. Tačiau šis reglamentas, ypač jo nuostatos dėl prekių ir paslaugų prieigos, neturėtų daryti įtakos susitarimams, kuriais ribojamas aktyvusis pardavimas, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 330/2010;

(26)  šiuo reglamentu nedaroma poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniams. Laikoma, kad susitarimais, kuriais komercinės veiklos subjektams draudžiama su tam tikrais vartotojais arba su vartotojais tam tikrose teritorijose sudaryti pasyviojo pardavimo sandorius, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 330/201029, iš esmės varžoma konkurencija, todėl jiems negali būti daroma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo išimtis. Net jei tokių susitarimų neapima Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis, pritaikius šį reglamentą, jie trukdytų vidaus rinkai sklandžiai veikti ir jais galėtų būti naudojamasi siekiant apeiti šio reglamento nuostatas. Todėl atitinkamos tokių susitarimų ir kitų susitarimų pasyviojo pardavimo nuostatos, kurių laikydamiesi komercinės veiklos subjektai turėtų pažeisti šį reglamentą, turėtų būti savaime laikomos niekinėmis. Tačiau šis reglamentas, ypač jo nuostatos dėl prekių ir paslaugų prieigos, neturėtų daryti įtakos susitarimams, kuriais ribojamas aktyvusis pardavimas, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 330/2010;

_________________

_________________

29 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 102, 2010 4 23, p. 1).

29 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 102, 2010 4 23, p. 1).

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  valstybės narės turėtų paskirti vieną arba daugiau įstaigų, kurių atsakomybė būtų imtis veiksmingų priemonių, kad būtų stebimas ir užtikrinamas šio reglamento nuostatų laikymasis. Valstybės narės turėtų taip pat užtikrinti, kad komercinės veiklos subjektams būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios sankcijos, jeigu jie pažeistų šį reglamentą;

(27)  valstybės narės turėtų paskirti vieną arba daugiau atsakingų įstaigų, turinčių būtinus įgaliojimus imtis veiksmingų priemonių, kad būtų stebimas ir užtikrinamas šio reglamento nuostatų laikymasis. Valstybės narės turėtų taip pat užtikrinti, kad komercinės veiklos subjektams būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios sankcijos, jeigu jie pažeistų šį reglamentą;

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  vartotojai turėtų turėti galimybę gauti atsakingų institucijų pagalbą, įskaitant standartinę skundo formą, kad taikant šį reglamentą kylantys ginčai su komercinės veiklos subjektais būtų lengviau išsprendžiami;

(28)  vartotojai turėtų turėti galimybę gauti atsakingų įstaigų pagalbą, įskaitant standartinę skundo formą, kad taikant šį reglamentą kylantys ginčai su komercinės veiklos subjektais būtų lengviau išsprendžiami;

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  šis reglamentas turėtų būti reguliariai vertinamas, kad prireikus būtų pasiūlyta jo pakeitimų. Per pirmąjį vertinimą turėtų būti visų pirma nagrinėjama galimybė 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą diskriminavimo draudimą taikyti ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas, jei komercinės veiklos subjektas turi atitinkamose teritorijose būtinas teises;

(29)  šis reglamentas turėtų būti reguliariai vertinamas, kad prireikus būtų pasiūlyta jo pakeitimų. Per pirmąjį vertinimą galėtų būti nagrinėjamos situacijos, kai skirtingas traktavimas negali būti pateisinamas pagal Direktyvą 2006/123/EB, visų pirma nagrinėjamas galimas 4 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo pratęsimas elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms bei nematerialiosioms prekėms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų garso ir vaizdo kūrinių ir paslaugų arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių, paslaugų bei turinio naudojimas, kai komercinės veiklos subjektas turi teises ar jam suteiktos licencijos naudoti tokį turinį visose atitinkamose teritorijose, kol laukiama išsamaus teisės aktų, turinčių įtakos toms paslaugoms, persvarstymo, siekiant atsižvelgti į galimą taikymo pratęsimą kitais atvejais, taip pat į vartotojų kainų ir perkamosios galios pokyčius bendrojoje rinkoje po šio reglamento priėmimo. Be to, turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių teisinius ir technologinius pokyčius, susijusius su autorių teisių reforma, garso ir vaizdo paslaugų sektoriumi ir internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniu perkeliamumu abonentams, kurie laikinai išvykę iš savo gyvenamosios valstybės narės. Per šį pirmąjį vertinimą taip pat turėtų būti nagrinėjama galimybė išplėsti šio reglamento taikymo sritį finansinėms ar elektroninėms paslaugoms, transporto paslaugoms ar sveikatos priežiūros paslaugoms. Garso ir vaizdo paslaugų teikėjai ateityje turėtų bendradarbiauti atlikdami vertinimą, kad būtų įvertinta, ar tų paslaugų įtraukimas į šio reglamento taikymo sritį paskatintų verslo modelių, kurie yra veiksmingesni už šiuo metu naudojamus modelius, raidą;

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  kad būtų lengviau užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų taisyklių laikymąsi, su tomis taisyklėmis susijusius klausimus turėtų būti įmanoma spręsti naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2006/200430 numatytais tarpvalstybinio kompetentingų institucijų bendradarbiavimo mechanizmais. Tačiau Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 taikomas tik vartotojų interesų apsaugos teisės aktams, todėl tokiomis priemonėmis turėtų būti naudojamasi tik jei klientas yra vartotojas. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(30)  kad būtų lengviau užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų taisyklių laikymąsi, su tomis taisyklėmis susijusius klausimus turėtų būti įmanoma spręsti naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2006/200430 numatytais tarpvalstybinio kompetentingų institucijų bendradarbiavimo mechanizmais. Tačiau Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 taikomas tik vartotojų interesų apsaugos teisės aktams, todėl Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

_________________

_________________

30 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

30 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  kad būtų pasiektas tikslas – veiksmingai spręsti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemą, dera priimti tiesiogiai visose valstybėse narėse taikomą reglamentą. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vienodą nediskriminavimo taisyklių taikymą visoje Sąjungoje ir jų įsigaliojimą tuo pačiu metu. Tik reglamentu galima užtikrinti tokį aiškumą, vienodumą ir teisinį tikrumą, kuris yra būtinas siekiant, kad klientai galėtų visapusiškai naudotis tomis taisyklėmis;

(33)  kad būtų pasiektas tikslas – veiksmingai spręsti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo dėl vartotojų kilmės šalies arba gyvenamosios vietos problemą, dera priimti tiesiogiai visose valstybėse narėse taikomą reglamentą. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vienodą nediskriminavimo taisyklių taikymą visoje Sąjungoje ir jų įsigaliojimą tuo pačiu metu. Tik reglamentu galima užtikrinti tokį aiškumą, vienodumą ir teisinį tikrumą, kuris yra būtinas siekiant, kad vartotojai galėtų visapusiškai naudotis tomis taisyklėmis;

Pakeitimas     34

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. neleisti, kad sudarydami komercinius sandorius su komercinės veiklos subjektais klientai būtų tiesiogiai ir netiesiogiai diskriminuojami dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos, įskaitant geografinį blokavimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, nes problema yra tarpvalstybinio pobūdžio, galiojantiems teisės aktams stinga aiškumo, o dėl masto ir galimo poveikio prekybai vidaus rinkoje tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(34)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. neleisti, kad sudarydami komercinius sandorius su komercinės veiklos subjektais vartotojai būtų tiesiogiai ir netiesiogiai diskriminuojami dėl jų kilmės šalies arba gyvenamosios vietos, įskaitant geografinį blokavimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, nes problema yra tarpvalstybinio pobūdžio, galiojantiems teisės aktams stinga aiškumo, o dėl masto ir galimo poveikio prekybai vidaus rinkoje tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Šiuo reglamentu siekiama ypač užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi tos chartijos 16 ir 17 straipsnių,

(35)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Šiuo reglamentu siekiama ypač užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi tos chartijos 11, 16 ir 17 straipsnių;

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tikslas ir taikymo sritis

Dalykas ir taikymo sritis

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo draudžiant tiesioginį arba netiesioginį diskriminavimą dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos.

1.  Šio reglamento tikslas – prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo ir pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį draudžiant tiesioginį arba netiesioginį geografinį blokavimą dėl vartotojų kilmės šalies arba gyvenamosios vietos. Šiame reglamente apibrėžiamos situacijos, kuriomis prieigos sąlygos skirtumų negalima pagrįsti objektyviais kriterijais pagal Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnio 2 dalį.

Jei šio reglamento nuostatos prieštarauja Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnio 2 dalies nuostatoms, turi būti vadovaujamasi šio reglamento nuostatomis. Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnio 2 dalis ir toliau visa apimtimi taikoma situacijoms, kurios nėra įtrauktos į šį reglamentą ir kurios patenka į Direktyvos 2006/123/EB taikymo sritį.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, teikia paslaugas arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė narė, kurioje yra kliento gyvenamoji arba įsisteigimo vieta;

a)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes arba teikia paslaugas, įskaitant ne garso ir vaizdo autorių teisėmis saugomus kūrinius ir paslaugas, arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė narė, kurioje yra vartotojo gyvenamoji vieta;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, teikia paslaugas arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra kliento gyvenamoji arba įsisteigimo vieta, tačiau klientas turi kitos valstybės narės pilietybę;

b)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes arba teikia paslaugas, įskaitant ne garso ir vaizdo autorių teisėmis saugomus kūrinius ir paslaugas, arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra vartotojo gyvenamoji vieta, tačiau vartotojas turi kitos valstybės narės pilietybę;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, teikia paslaugas arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas valstybėje narėje, kurioje klientas negyvena ir būna tik laikinai arba kurioje nėra jo įsisteigimo vietos.

c)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes arba teikia paslaugas, įskaitant ne garso ir vaizdo autorių teisėmis saugomus kūrinius ir paslaugas, arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas valstybėje narėje, kurioje vartotojas negyvena ir būna tik laikinai.

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Šis reglamentas neturi įtakos Sąjungos teisės aktams dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad komercinės veiklos subjektas savo veiklą kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalies c punkte.

5.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos teisės aktams dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose. Vien tik šio reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad komercinės veiklos subjektas savo veiklą kreipia į valstybę narę, kurioje yra vartotojo nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalies c punkte. Ypač kai komercinės veiklos subjektas, laikydamasis 3, 4 ir 5 straipsnių, neblokuoja ar neriboja vartotojų prieigos prie jo elektroninės sąsajos, nenukreipia jų į kitos versijos elektroninę sąsają, nei vartotojas bandė prisijungti pirmiausia, neatsižvelgdamas į jų kilmės šalį ar gyvenamąją vietą, netaiko skirtingų bendrųjų prieigos sąlygų šiame reglamente nurodytais atvejais, nelaikoma, kad veiklos vykdytojas vien tik dėl šių priežasčių aktyviai kreipia savo veiklą į valstybę narę, kurioje yra vartotojo nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta. Tačiau tai netaikoma, kai yra kitų papildomų elementų, kurie neatitinka vien tik privalomų nuostatų, ir tai rodo, kad komercinės veiklos subjektas kreipia savo komercinę ar profesinę veiklą į tokią valstybę narę.

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  klientas – vartotojas, kuris yra tam tikros valstybės narės pilietis, arba įmonė, kuri yra tam tikros valstybės narės juridinis asmuo, arba kurio (kurios) gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra valstybėje narėje ir kuris ketina pirkti arba perka prekę arba paslaugą Sąjungoje, bet ne tam, kad ją perparduotų;

Išbraukta.

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  beñdrosios prieigos sąlygos – visos nuostatos, sąlygos ir kita informacija, įskaitant pardavimo kainą, kuriomis reguliuojama klientų prieiga prie komercinės veiklos subjekto siūlomų prekių arba paslaugų; tokias sąlygas nustato, taiko ir viešai skelbia komercinės veiklos subjektas arba tai daroma jo vardu, jei toks subjektas ir klientas nėra sudarę individualaus susitarimo;

d)  beñdrosios prieigos sąlygos – visos nuostatos, sąlygos ir kita informacija, įskaitant pardavimo kainą, kuriomis reguliuojama vartotojų prieiga prie komercinės veiklos subjekto siūlomų prekių arba paslaugų; tokias sąlygas nustato, taiko ir viešai skelbia komercinės veiklos subjektas arba tai daroma jo vardu, jei toks subjektas ir vartotojas nėra sudarę individualaus susitarimo;

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prekė – materialus kilnojamasis daiktas, išskyrus daiktus, parduodamus vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose numatytais atvejais; vanduo, dujos ir elektros energija pagal šį reglamentą pripažįstami prekėmis, jeigu paruošta parduoti jų ribotas tūris arba nustatytas kiekis;

e)  prekė – materialus kilnojamasis daiktas, išskyrus daiktus, parduodamus vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose numatytais atvejais;

Pakeitimas     45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  elektroninė sąsaja – visa komercinės veiklos subjekto arba tokio subjekto vardu naudojama programinė įranga, įskaitant interneto svetainę ir taikomąsias programas, kuria klientams suteikiama prieiga prie komercinės veiklos subjekto prekių ir paslaugų, kad būtų sudaromi komerciniai tų prekių ir paslaugų sandoriai;

f)  elektroninė sąsaja – visa komercinės veiklos subjekto arba tokio subjekto vardu naudojama programinė įranga, įskaitant interneto svetainę ir taikomąsias programas, kuria vartotojams suteikiama prieiga prie komercinės veiklos subjekto prekių ir paslaugų, kad būtų sudaromi komerciniai tų prekių ir paslaugų sandoriai;

Pakeitimas     46

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  geografinis blokavimas – neteisėtas prieigos prie tam tikrų elektroninių sąsajų ribojimas techninėmis arba kitomis priemonėmis dėl geografinių priežasčių;

Pakeitimas     47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komercinės veiklos subjektai techninėmis arba kitokiomis priemonėmis neblokuoja arba neriboja klientų prieigos prie savo elektroninių sąsajų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta.

1.  Komercinės veiklos subjektai techninėmis arba kitokiomis priemonėmis neblokuoja arba neriboja vartotojų prieigos prie savo elektroninių sąsajų dėl priežasčių, susijusių su vartotojo kilmės vieta arba gyvenamąja vieta.

Pakeitimas     48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, kurią pasiekti klientas norėjo nuo pat pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, vartojama kalba arba kitomis charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja tampa pritaikyta klientams, turintiems tam tikrą pilietybę, gyvenamąją arba įsisteigimo vietą, nebent klientas, prieš būdamas nukreiptas, duotų tam aiškų savo sutikimą.

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia vartotojų dėl priežasčių, susijusių su vartotojo kilmės šalimi ar gyvenamąja vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, kurią pasiekti vartotojas norėjo nuo pat pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, vartojama kalba arba kitomis charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja tampa pritaikyta tam tikros kilmės šalies ar gyvenamosios vietos vartotojams, nebent vartotojas, prieš būdamas nukreiptas į sąsają, kurią pasiekti norėjo nuo pat pradžių, davė tam aiškų savo sutikimą.

Pakeitimas     49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų kliento sutikimą, pirminis elektroninės sąsajos variantas lieka lengvai prieinamas tam klientui.

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų vartotojo sutikimą, elektroninės sąsajos variantas, kurį pasiekti vartotojas norėjo nuo pat pradžios, lieka lengvai prieinamas tam vartotojui.

Pakeitimas     50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi, jei tam tikrų klientų arba klientų tam tikrose teritorijose prieigą būtina blokuoti arba riboti ar jei tokius klientus būtina nukreipti į kitus elektroninės sąsajos variantus tam, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio reikalavimo.

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi, jei tam tikrų vartotojų arba vartotojų tam tikrose teritorijose prieigą prie komercinės veiklos subjekto elektroninės sąsajos būtina blokuoti arba riboti ar jei tokius vartotojus būtina nukreipti į kitus elektroninės sąsajos variantus tam, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose, kurių komercinės veiklos subjektas privalo laikytis savo veikloje, nustatyto teisinio reikalavimo.

Pakeitimas     51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei komercinės veiklos subjektas pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų prieigą prie elektroninės sąsajos arba klientus nukreipia į kitus elektroninės sąsajos variantus, komercinės veiklos subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias priežastis. Tokios priežastys pateikiamos tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie kurios klientas norėjo gauti pirmiausia.

4.  Jei komercinės veiklos subjektas pagal 3 dalį blokuoja arba riboja vartotojų prieigą prie elektroninės sąsajos arba vartotojus nukreipia į kitus elektroninės sąsajos variantus, komercinės veiklos subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias priežastis ir paaiškinimus vartotojui. Tokios priežastys pateikiamos tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie kurios vartotojas norėjo gauti pirmiausia.

Pakeitimas     52

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiose situacijose komercinės veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta:

1.  Komercinės veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų dėl priežasčių, susijusių su vartotojo kilmės šalimi arba gyvenamąja vieta, jeigu:

Pakeitimas     53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau toks subjektas nepristato prekių į kliento valstybę narę arba toks pristatymas nevykdomas to subjekto vardu;

a)  komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau toks subjektas nepristato prekių į vartotojo valstybę narę arba toks pristatymas nevykdomas to subjekto vardu, bet jos yra atsiimamos komercinės veiklos subjekto ir vartotojo sutartoje vietoje, kurioje veikia komercinės veiklos subjektas;

Pakeitimas     54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas;

b)  kai komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika nėra pardavimas ne fiziniu pavidalu ar prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  kai komercinės veiklos subjektas teikia elektroninėmis priemonėmis teikiamus ne garso ir vaizdo kūrinius arba paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas, ir kai komercinės veiklos subjektas turi teises ar jam buvo suteikta licencija naudoti tokį turinį atitinkamose teritorijose;

Pakeitimas     56

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kai komercinės veiklos subjektas teikia kitokias nei b punkte nurodytosios paslaugas ir jos yra teikiamos klientui tokio subjekto patalpose arba fizinėje vietoje, kurioje toks subjektas vykdo veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurios pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo gyvenamoji arba įsisteigimo vieta.

c)  komercinės veiklos subjektas teikia kitokias nei b punkte nurodytosios paslaugas ir jos yra teikiamos vartotojui tokio subjekto patalpose arba fizinėje vietoje, kurioje toks subjektas vykdo veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurios pilietybę turi vartotojas arba kurioje yra jo gyvenamoji vieta.

Pakeitimas     57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  1 dalyje nustatytas draudimas netrukdo komercinės veiklos subjektams nustatyti bendras prieigos sąlygas, įskaitant pardavimo kainas, kurios skiriasi įvairiose valstybėse narėse, ar skirtingas kainas vartotojams skirtingose teritorijose ar skirtingoms vartotojų grupėms.

Pakeitimas     58

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komercinės veiklos subjektas turi turėti galimybę nepristatyti prekių ar neteikti paslaugų kitose šalyse tais atvejais, kai dėl prekių pristatymo ar paslaugų teikimo patiriamos papildomos išlaidos ir (arba) komercinės veiklos subjektas turi įvykdyti papildomas sąlygas.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas, jei pagal konkrečią Sąjungos teisės aktų arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtų teisės aktų nuostatą komercinės veiklos subjektas negali parduoti prekių arba teikti paslaugų tam tikriems klientams arba klientams tam tikrose teritorijose.

1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas, atsižvelgiant į konkrečias Sąjungos teisės aktų arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtų teisės aktų nuostatas, išvengiant situacijos, kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes arba teikia paslaugas tam tikriems vartotojams arba vartotojams tam tikrose teritorijose.

Pakeitimas     60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalyje nustatytas draudimas netrukdo komercinės veiklos subjektams nustatyti skirtingas knygų pardavimo kainas klientams tam tikrose teritorijose, jei toks reikalavimas tiems subjektams nustatytas pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose.

Kalbant apie knygų pardavimą, 1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio konkretiems teisės aktams dėl kainodaros valstybėse narėse pagal Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas     61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Šis reglamentas neturi įtakos taisyklėms autorių teisių ir gretutinių teisių srityje.

Pagrindimas

Prieiga prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas ir toliau neturėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį. Priešingu atveju būtų dubliuojamos kitų ES teisės aktų nuostatos.

Pakeitimas     62

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komercinės veiklos subjektai netaiko skirtingų mokėjimo už parduodamas prekes arba teikiamas paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, mokėjimo sąskaitos buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės išdavimo vieta Sąjungoje, jei:

1.  Komercinės veiklos subjektai netaiko skirtingų mokėjimo už parduodamas prekes arba teikiamas paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių su vartotojo kilmės vieta arba gyvenamąja vieta, mokėjimo sąskaitos buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės išdavimo vieta Sąjungoje, jei:

Pakeitimas     63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei susitarimais komercinės veiklos subjektams nustatyti įpareigojimai dėl pasyviojo pardavimo juos verčia elgtis pažeidžiant šį reglamentą, tokie susitarimai savaime tampa niekiniais.

Jei nuostatomis komercinės veiklos subjektams nustatyti įpareigojimai dėl pasyviojo pardavimo, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 330/2010, juos verčia elgtis pažeidžiant šį reglamentą, tokie susitarimai savaime tampa niekiniais.

Pakeitimas     64

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, kurios yra būtinos joms įgyvendinti. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

2.  Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų būtinų priemonių joms įgyvendinti. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

Pakeitimas     65

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  2 dalyje nurodytos sankcijos turėtų būti pateiktos Komisijai ir viešai paskelbtos Komisijos svetainėje.

Pakeitimas     66

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki [įrašyti datą – dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas penkerius metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir ekonomikos pokyčius.

1.  Iki [įrašyti datą – dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo], kaip reikalaujama, ir paskui ne vėliau kaip kas ketverius metus Komisija įvertina šio reglamento taikymą, atsižvelgdama į teisės aktų, technikos ir ekonomikos pokyčius, ir Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia atitinkamą ataskaitą. Prireikus prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto persvarstyti dabartinį reglamentą.

 

Pirmoje dalyje nurodytoje ataskaitoje pateikiamas vertinimas dėl galimo šio reglamento taikymo srities išplėtimo, visų pirma išplečiant 4 straipsnio 1 dalies b pastraipoje nurodyto draudimo taikymą elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinis ypatumas – prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių ir kito saugomo turinio, taip pat kitų sektorių, pvz., muzikos, elektroninių knygų, žaidimų ir (arba) programinės įrangos, teikimas ir jų naudojimas.

 

Be to, ataskaitoje ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama galimam ekonominiam poveikiui MVĮ ir pradedančiosioms įmonėms, šio reglamento 7 straipsnyje nurodytų nacionalinių vykdymo užtikrinimo priemonių veiksmingumui, taip pat asmens duomenų naudojimui ir apsaugai.

Pakeitimas     67

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atliekant 1 dalyje nurodytą vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas draudimas turėtų būti taikomas ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas, jei komercinės veiklos subjektas turi atitinkamose teritorijose būtinas teises.

2.  Atliekant 1 dalyje nurodytą vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, ar reikėtų išplėsti šio reglamento taikymo sritį į ją įtraukiant papildomus sektorius, pvz., finansines, transporto, elektroninių ryšių, sveikatos priežiūros, garso ir vaizdo paslaugas, jei komercinės veiklos subjektas turi teises ar jam suteiktos licencijos naudoti elektroninėmis priemonėmis teikiamus garso ir vaizdo kūrinius, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas visose atitinkamose teritorijose.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas nuo 2018 m. liepos 1 d.

Išbraukta.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimas

Nuorodos

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

9.6.2016

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

19.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

12.9.2016

Svarstymas komitete

29.11.2016

31.1.2017

 

 

Priėmimo data

23.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

3

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eugen Freund, Maria Noichl

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

14

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL Group

PPE

S&D

Verts/ALE Group

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Pavel Svoboda

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl

Max Andersson, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

PPE

Isabella Adinolfi

Marie-Christine Boutonnet

Angelika Niebler

4

0

ECR

PPE

Sajjad Karim

Daniel Buda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (10.2.2017)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

(COM(2016) 0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Nuomonės referentė: Eva Kaili

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų yra labai svarbi priemonė, kuria užtikrinama, kad klientams ir komercinės veiklos subjektams būtų leidžiama sudaryti komercinius sandorius nesusiduriant su nepagrįsta diskriminacija.

Šiuo reglamentu nuo jo įsigaliojimo dienos komercinės veiklos subjektams bus nustatyti privalomi įsipareigojimai, kad klientai turėtų galimybę naudotis produktais ir juos įsigyti, užkertant kelią diskriminavimui dėl pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos arba mokėjimo paslaugos. Šiuo reglamentu siekiama panaikinti visas nepagrįstas kliūtis elektroninės prekybos srityje ir tai būtų ryžtingas žingsnis siekiant baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką.

Šiuo reglamentu ne tik panaikinamos kliūtys, kurios sudaro sąlygas nepagrįstai diskriminacijai, bet ir išaiškinama, kad įmonės neprivalo vykdyti savo veiklos visoje Europoje. Juo pripažįstamas poreikis patikslinti, kokios yra įmonių pareigos teikti pristatymo paslaugas už savo veiklos teritorijos ribų esantiems klientams. Būtina vengti užkrauti papildomą naštą komercinės veiklos subjektams.

Be to, šiame reglamente pripažįstama, kad svarbu sukurti iš tiesų skaitmeninę bendrąją rinką visiems piliečiams, ir nurodyta kitų svarbių teisinių reformų, kurias reikia įgyvendinti, įskaitant autorių teisų reformą, audiovizualinio sektoriaus reformą ir mokesčių reformą, tačiau jomis neapsiribojant, kryptis. Tais pačiais principais reikėtų vadovautis siekiant sukurti vartotojams ir įmonėms palankią bendrąją skaitmeninę rinką.

Šioje nuomonėje siekiama patobulinti ir paaiškinti kai kuriuos toliau išdėstytus punktus.

Šio reglamento turinys ir taikymo sritis

Šio reglamento taikymo sritis suderinta su Direktyvos 2006/123/EB taikymo sritimi, kad būtų užtikrintas teisinis tęstinumas ir tikrumas komercinės veiklos subjektams ir klientams. Tai reiškia, be kita ko, kad į jo taikymo sritį neįeina visuotinės neekonominės svarbos paslaugos, transporto paslaugos, garso ir vaizdo paslaugos, azartiniai lošimai, sveikatos priežiūros paslaugos ir kai kurios socialinės paslaugos. Kalbant apie autorių teisėmis saugomą turinį ir garso ir vaizdo turinį, prieš vertinant, ar galimas įtraukimas būtų naudingas klientams ir panašiems sektoriams, svarbu leisti įvykdyti atitinkamas reformas.

Prieiga prie elektroninių sąsajų

Prieigos prie elektroninių sąsajų nesuteikimas ir nukreipimas laikomi klientų nusivylimą sukeliančia praktika, tad šis klausimas sprendžiamas šiame pasiūlyme, užtikrinant, kad klientai visą laiką turėtų prieigą prie pageidaujamos sąsajos, neatsižvelgiant į jų geografinę buvimo vietą.

Klientų diskriminavimas dėl gyvenamosios vietos

Skirtingų bendrųjų sutarčių nuostatų ir sąlygų taikymas yra diskriminavimas dėl gyvenamosios vietos, todėl yra draudžiamas. Vis dėlto reglamento nuostatų laikymasis neturėtų būti laikomas apribojimu komercinės veiklos subjektams plėtoti savo veiklą skirtingose valstybėse narėse teikiant tikslinius pasiūlymus ir taikant skirtingas bendrąsias sutarčių nuostatas ir sąlygas, jeigu užsienio klientas šiuos produktus ar paslaugas galės gauti taikant tokias pačias sutartines teises ir įsipareigojimus, kokie taikomi nacionaliniams sandoriams. Be to, laikantis šio reglamento nėra įsipareigojama nei pristatyti prekių į užsienį, nei sutikti jų paimti iš kliento gyvenamosios ar įsisteigimo šalies.

Diskriminavimas, susijęs su mokėjimu

Šio reglamento nuostatose numatyta, kad komercinės veiklos subjektai negali nepriimti mokėjimo priemonės arba diskriminuoti dėl jos. Be to, kortele grindžiamos mokėjimo priemonės atveju, jei komercinės veiklos subjektas priima tam tikro prekės ženklo ar kategorijos mokėjimo priemonę, jis privalo priimti to prekės ženklo ir kategorijos mokėjimo priemonę neatsižvelgdamas į to mokėjimo būdo kilmės šalį. Tokia nuostata komercinės veiklos subjektai nėra įpareigojami priimti visų kortele grindžiamų mokėjimo priemonių.

Įgyvendinimas ir pagalba klientams

Siūloma, kad valstybės narės paskirtų įstaigas, kurios užtikrintų veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, ir kad tos įstaigos taip pat padėtų klientams, kuriems reikia pagalbos.

Reglamento peržiūra

Pirmasis vertinimas bus labai svarbus, nes Europos Komisija turėtų įvertinti šio pasiūlymo aprėptį ir taikymą, atsižvelgdama į teisinius pokyčius autorių teisių, mokesčių, audiovizualinių paslaugų ir internetinio turinio perkeliamumo srityje.

Taikymo pradžios data

Šis reglamentas pradedamas taikyti praėjus 6 mėnesiams nuo jo paskelbimo dienos; jis suteiks galimybę klientams gauti naudos iš to, kad panaikinamos nepagrįstą diskriminavimą sukeliančios kliūtys.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų nepagrįsto diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje,

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant tikslo užtikrinti sklandų vidaus rinkos kaip erdvės be vidinių sienų, kurioje garantuojamas laisvas judėjimas, inter alia, prekių ir paslaugų, veikimą, neužtenka pašalinti tik valstybines kliūtis, kaip, pavyzdžiui, tas, kurios skiria valstybes nares. Tokių kliūčių šalinimo veiksmingumą gali sumenkinti privačiųjų šalių sukurti su vidaus rinkos laisvėmis nesuderinami trukdžiai. Trukdžių atsiranda, kai komercinės veiklos subjektai vienoje valstybėje narėje blokuoja arba riboja prieigą prie savo elektroninių sąsajų, pavyzdžiui, interneto svetainių ir mobiliųjų prietaisų programėlių, klientams iš kitų valstybių narių, kurie pageidauja sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius (tokie veiklos metodai vadinami geografiniu blokavimu). Trukdžių atsiranda ir tuomet, kai tam tikri komercinės veiklos subjektai klientams iš kitų valstybių narių ima taikyti kitokias prieigos prie prekių ir paslaugų bendrąsias elektroninės ir neelektroninės prekybos sąlygas. Nevienodą klientų aptarnavimą kartais galima objektyviai pateisinti, tačiau kitais atvejais komercinės veiklos subjektai grynai dėl komercinių priežasčių nesuteikia prieigos prie prekių arba paslaugų klientams, norintiems sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius, arba taiko nevienodas tokios prieigos sąlygas;

(1)  siekiant tikslo užtikrinti sklandų vidaus rinkos kaip erdvės be vidinių sienų, kurioje garantuojamas laisvas judėjimas, inter alia, prekių ir paslaugų, veikimą, neužtenka pašalinti tik valstybines kliūtis, kaip, pavyzdžiui, tas, kurios skiria valstybes nares. Tokių kliūčių šalinimo veiksmingumą gali sumenkinti privačiųjų šalių sukurti su vidaus rinkos laisvėmis nesuderinami įvairių rūšių ir formų trukdžiai. Trukdžių atsiranda, kai komercinės veiklos subjektai vienoje valstybėje narėje blokuoja arba riboja prieigą prie savo elektroninių sąsajų, pavyzdžiui, interneto svetainių ir mobiliųjų prietaisų programėlių, klientams iš kitų valstybių narių, kurie pageidauja sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius (tokie veiklos metodai vadinami geografiniu blokavimu). Trukdžių atsiranda ir tuomet, kai tam tikri komercinės veiklos subjektai klientams iš kitų valstybių narių ima taikyti kitokias prieigos prie prekių ir paslaugų bendrąsias elektroninės ir neelektroninės prekybos sąlygas. Nevienodą klientų aptarnavimą ypatingais atvejais galima objektyviai pateisinti, tačiau kitais atvejais komercinės veiklos subjektai dėl neobjektyvių priežasčių nesuteikia prieigos prie prekių arba paslaugų klientams, norintiems sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius, arba taiko nevienodas tokios prieigos sąlygas. Atliekant Europos Komisijos vertinimą vykdytų tyrimų duomenimis, vidaus rinkoje panaikinus nepagrįstą geografinį blokavimą ir kitokių formų diskriminavimą dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos rinkos apimtis galėtų padidėti 1,1 proc., o kainos vidutiniškai sumažėti 0,5 proc.–0,6 proc.. Be to, kaip matyti iš Komisijos konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais rezultatų, tai padėtų sumažinti vartotojų nepasitenkinimą, nes nepagrįstas geografinis blokavimas yra vienas iš svarbiausių nepasitenkinimo šaltinių;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  kai kurie komercinės veiklos subjektai, tokiu būdu dirbtinai suskaidę vidaus rinką pagal vidaus sienas, trukdo laisvam prekių ir paslaugų judėjimui, todėl varžo klientų teises ir neleidžia jiems naudotis didesniu pasirinkimu ir optimaliomis sąlygomis. Tokie diskriminavimo būdai yra reikšmingi veiksniai, dėl kurių Sąjungoje tarpvalstybinių komercinių sandorių, įskaitant elektroninės prekybos sandorius, sudaroma palyginti mažai ir kurie trukdo naudotis visomis vidaus rinkoje sukurtomis augimo galimybėmis. Jei būtų išaiškinta, kokiose situacijose toks nevienodas aptarnavimas yra nepateisinamas, visiems tarpvalstybinių sandorių dalyviams sąlygos turėtų būti aiškesnės ir jie turėtų teisinį tikrumą, taip pat būtų užtikrinta, kad nediskriminavimo taisyklės būtų veiksmingai taikomos ir užtikrinamas jų laikymasis visoje vidaus rinkoje;

(2)  kai kurie komercinės veiklos subjektai, tokiu būdu dirbtinai suskaidę vidaus rinką pagal vidaus sienas, trukdo laisvam prekių ir paslaugų judėjimui, todėl varžo klientų teises ir neleidžia jiems naudotis didesniu prekių ir paslaugų pasirinkimu ir optimaliomis sąlygomis. Tokie diskriminavimo būdai yra reikšmingi veiksniai, dėl kurių Sąjungoje tarpvalstybinių komercinių sandorių, įskaitant elektroninės prekybos sandorius, sudaroma palyginti mažai ir kurie trukdo naudotis visomis vidaus rinkoje sukurtomis augimo galimybėmis. Jei būtų išaiškinta, kokiose situacijose toks nevienodas aptarnavimas yra nepateisinamas, visiems tarpvalstybinių sandorių dalyviams sąlygos turėtų būti aiškesnės ir jie turėtų teisinį tikrumą, taip pat būtų užtikrinta, kad nediskriminavimo taisyklės būtų veiksmingai taikomos ir užtikrinamas jų laikymasis visoje vidaus rinkoje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  nors dabartiniu reglamentu siekiama spręsti geografinio blokavimo problemą ir taip pašalinti vieną iš vidaus rinkos veikimo kliūčių, reikia turėti omenyje tai, kad daug valstybių narių teisės aktų skirtumų, pvz., skirtingi nacionaliniai standartai arba abipusio pripažinimo ar derinimo Sąjungos mastu nebuvimas, vis dar sukelia didelių kliūčių, dėl kurių bendroji rinka išlieka susiskaidžiusi, ir todėl dažnai verčia komercinės veiklos subjektus taikyti geografinio blokavimo praktiką. Todėl Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų toliau ieškoti šių problemų sprendimo būdų siekdami sumažinti rinkos susiskaidymą ir užbaigti kurti bendrąją rinką;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB17 20 straipsnį valstybės narės turi užtikrinti, kad Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai paslaugų gavėjus aptarnautų vienodai, nepriklausomai nuo jų pilietybės arba gyvenamosios vietos. Tačiau ši nuostata nepakankamai veiksminga, kad diskriminavimas būtų pašalintas, o ją taikant teisinio netikrumo nesumažėjo, visų pirma todėl, kad pagal šią nuostatą galima pateisinti aptarnavimo skirtumus, ir dėl keblumų praktiškai užtikrinti jos laikymąsi. Be to, geografinis blokavimas ir kitokių rūšių diskriminavimas dėl pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos gali rastis ir dėl trečiosiose šalyse įsisteigusių komercinės veiklos subjektų, kuriems ta direktyva netaikoma, veiksmų;

(3)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB17 20 straipsnį valstybės narės turi užtikrinti, kad Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai paslaugų gavėjus aptarnautų vienodai, nepriklausomai nuo jų pilietybės arba gyvenamosios vietos. Tačiau ši nuostata nepakankamai veiksminga, kad diskriminavimas būtų pašalintas, o ją taikant teisinio netikrumo nesumažėjo, visų pirma todėl, kad pagal šią nuostatą galima pateisinti aptarnavimo skirtumus, ir todėl atitinkamai kyla sunkumų praktiškai užtikrinti jos laikymąsi. Be to, geografinis blokavimas ir kitokių rūšių diskriminavimas dėl pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos gali rastis ir dėl trečiosiose šalyse įsisteigusių komercinės veiklos subjektų, kuriems ta direktyva netaikoma, veiksmų. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas komercinės veiklos subjektams ir paslaugų teikėjams bei prekėms ir paslaugoms;

__________________

__________________

17 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

17 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  šiuo reglamentu siekiama išaiškinti Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnį. Neturėtų būti laikoma, kad juo pakeičiama Direktyva 2006/123/EB, nei tos direktyvos taikymo srities atžvilgiu, kai šiame reglamente laikomasi tų pačių principų, neįtraukiant Direktyvos 2006/123/EB 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos veiklos į jos taikymo sritį, nei jos poveikio atžvilgiu, nes Direktyvos 2006/123/EB taikymas nepriklauso nuo šio reglamento taikymo, bet jį papildo. Šiuo reglamentu neturi būti varžoma laisvė užsiimti verslu ir sudaryti sutartis, apibrėžta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje.

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  todėl, kad būtų užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas, šiame reglamente nustatytos tikslinės priemonės (aiškių, vienodų ir veiksmingų taisyklių, taikomų nustatytais atvejais, rinkinys) yra būtinos;

(4)  todėl, kad būtų užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas, šiame reglamente nustatytos tikslinės priemonės (aiškių, vienodų ir veiksmingų taisyklių, taikomų nustatytais atvejais, rinkinys) yra būtinos. Šios priemonės turėtų palaikyti vartotojų apsaugos vartotojams ir ekonominės ir sutarčių laisvės komercinės veiklos subjektams pusiausvyrą. Atsižvelgiant į tai, bet kokios neproporcingos sąnaudos, administracinė našta arba prievolė tiekti į visas valstybes nares turėtų būti nustatytos komercinės veiklos subjektams. Be to, naujos valstybėms narėms nustatytos prievolės neturėtų būti didesnės nei būtina toms naujoms taisyklėms įgyvendinti;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiuo reglamentu siekiama, kad komercinės veiklos subjektų ir klientų sudaromuose tarpvalstybiniuose komerciniuose prekių pardavimo ir paslaugų teikimo Sąjungoje sandoriuose nebūtų diskriminavimo, įskaitant geografinį blokavimą, dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Juo siekiama spręsti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo problemą, todėl jis apima nepateisinamus aptarnavimo skirtumus, pagrįstus ir kitokiais skiriamaisiais kriterijais, kuriuos darant rezultatas gaunamas toks pats, kaip pritaikius kriterijus, tiesiogiai siejamus su klientų pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tokie kriterijai gali būti pritaikyti remiantis, visų pirma, informacija apie fizinę kliento buvimo vietą, pavyzdžiui, IP adresą, kuriuo naudojamasi jungiantis prie elektroninės sąsajos, pateiktą prekių pristatymo adresą, išsirinktą kalbą arba valstybę narę, kurioje išduota kliento mokėjimo priemonė;

(5)  šiuo reglamentu siekiama, kad komercinės veiklos subjektų ir klientų sudaromuose tarpvalstybiniuose komerciniuose prekių pardavimo ir paslaugų teikimo Sąjungoje sandoriuose nebūtų diskriminavimo, įskaitant geografinį blokavimą, dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Juo siekiama užkirsti kelią tiesioginiam ir netiesioginiam diskriminavimui. Netiesioginiu diskriminavimu laikomas kitų skiriamųjų kriterijų nei kliento pilietybė, gyvenamoji arba įsisteigimo vieta taikymas, dėl kurio neišvengiamai arba statistiškai būtų gaunamas toks pat rezultatas kaip tiesiogiai taikant tuos pačius kriterijus. Jis taip pat apima nepateisinamus traktavimo skirtumus, pagrįstus ir kitokiais skiriamaisiais kriterijais, dėl kurių rezultatas gaunamas toks pats, kaip pritaikius kriterijus, tiesiogiai siejamus su klientų pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tokie kriterijai gali būti pritaikyti remiantis, visų pirma, informacija apie fizinę kliento buvimo vietą, pavyzdžiui, IP adresą, kuriuo naudojamasi jungiantis prie elektroninės sąsajos, pateiktą prekių pristatymo adresą, išsirinktą kalbą arba valstybę narę, kurioje išduota kliento mokėjimo priemonė;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB1a 29 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad paslaugų ir ypač internetinių paslaugų atveju nekyla teisių išnaudojimo klausimas;

 

_______________________

 

1a 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šis reglamentas neturėtų paveikti Sąjungos teisės aktų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, ypač Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/200824 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/201225 nuostatų dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės ir jurisdikcijos, įskaitant tų teisės aktų ir nuostatų taikymą konkrečiais atvejais. Ypač svarbu, kad iš paprasčiausio fakto, kad komercinės veiklos subjektas veikia pagal šio reglamento nuostatas, nebūtų daroma išvada, kad jis nukreipia savo veiklą į vartotojo valstybę narę tokio taikymo tikslais;

(10)  šis reglamentas neturėtų paveikti Sąjungos teisės aktų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, ypač Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/200824 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/201225 nuostatų dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės ir jurisdikcijos, įskaitant tų teisės aktų ir nuostatų taikymą konkrečiais atvejais. Ypač svarbu, kad iš paprasčiausio fakto, jog komercinės veiklos subjektas veikia pagal šio reglamento nuostatas, nebūtų daroma išvada, kad jis nukreipia savo veiklą į vartotojo valstybę narę tokio taikymo tikslais. Dėl tos priežasties ir siekiant užtikrinti teisinį tikrumą šio reglamento besilaikantiems komercinės veiklos subjektams turėtų būti paaiškinta, kad pats faktas, jog subjektas leidžia naudotis savo internetine sąsaja vartotojams iš kitos valstybės narės arba netaiko skirtingų bendrųjų prieigos sąlygų šiame reglamente nurodytais atvejais, įskaitant, jei tinkama, sutarčių sudarymo atvejus, arba priima mokėjimo priemones iš kitos valstybės narės, nustatant taikytiną teisę ir jurisdikciją neturėtų savaime būti vertinamas kaip įrodantis, kad komercinės veiklos subjekto veikla nukreipta į vartotojo valstybę narę, nebent būtų pateikta papildomų elementų, iš kurių būtų galima nustatyti subjektą turėjus ketinimą vykdyti tiesioginę veiklą tokiose valstybėse narėse laikantis Sąjungos teisės;

_________________

_________________

24 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6)

24 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6)

25 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1)

25 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1)

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  diskriminavimas, kurį siekiama pašalinti šiuo reglamentu, paprastai vykdomas per viešai paskelbtas bendrąsias nuostatas, sąlygas ir kitokią informaciją, kurias nustato arba taiko susijęs komercinės veiklos subjektas arba kurios nustatytos arba taikomos jo vardu kaip prielaida gauti prieigą prie čia aptariamų prekių arba paslaugų. Prie tokių bendrųjų sąlygų priskiriamos, inter alia, kainos, mokėjimo ir pristatymo sąlygos. Viešai jas gali paskelbti komercinės veiklos subjektas arba tai gali būti daroma jo vardu įvairiomis priemonėmis, pvz., reklamoje rašomoje informacijoje, interneto svetainėse, iki sutarties sudarymo parengtuose dokumentuose arba sutarčių dokumentuose. Tokios sąlygos taikomos, jei nėra kitokio individualiai suderėto susitarimo, kurį komercinės veiklos subjektas ir klientas būtų sudarę tiesiogiai. Šio reglamento taikymo tikslais neturėtų būti laikoma, kad komercinės veiklos subjekto ir klientų individualiai sutartos nuostatos ir sąlygos yra prieigos bendrosios sąlygos;

(11)  diskriminavimas, kurį siekiama pašalinti šiuo reglamentu, paprastai vykdomas per viešai paskelbtas bendrąsias nuostatas, sąlygas ir kitokią informaciją, kurias nustato arba taiko susijęs komercinės veiklos subjektas arba kurios nustatytos arba taikomos jo vardu kaip būtina sąlyga gauti prieigą prie čia aptariamų prekių arba paslaugų. Prie tokių bendrųjų sąlygų priskiriamos, inter alia, kainos, telefonų prefiksais paremti reikalavimai, mokėjimo ir pristatymo sąlygos. Viešai jas gali paskelbti komercinės veiklos subjektas arba tai gali būti daroma jo vardu įvairiomis priemonėmis, pvz., reklamoje rašomoje informacijoje, interneto svetainėse, iki sutarties sudarymo parengtuose dokumentuose arba sutarčių dokumentuose. Tokios sąlygos taikomos, jei nėra kitokio individualiai suderėto susitarimo, kurį komercinės veiklos subjektas ir klientas būtų sudarę tiesiogiai. Šio reglamento taikymo tikslais neturėtų būti laikoma, kad komercinės veiklos subjekto ir klientų individualiai sutartos nuostatos ir sąlygos yra prieigos bendrosios sąlygos;

Pagrindimas

Diskriminacija gali atsirasti, kai prekiautojai reikalauja, kad klientas nurodytų konkrečios šalies kodą turintį telefono numerį, kad galėtų užbaigti sandorį.

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  kainodaros skirtumai skirtingose valstybėse narėse neturėtų būti laikomi diskriminacine praktika;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  ir vartotojai, ir įmonės, veikdami pagal šį reglamentą kaip klientai, turėtų būti saugomi nuo diskriminavimo dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Tačiau tokia apsauga neturėtų būti teikiama klientams, kurie prekes arba paslaugas perka siekdami jas perparduoti, nes būtų paveiktos visur naudojamos įmonių tarpusavio platinimo sistemos (pvz., išrankiojo ir išskirtinio platinimo), kuriomis naudodamiesi gamintojai gali pasirinkti mažmeninės prekybos atstovus, laikydamiesi konkurencijos taisyklių;

(12)  ir vartotojai, ir įmonės, veikdami pagal šį reglamentą kaip klientai, turėtų būti saugomi nuo diskriminavimo dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Tačiau tokia apsauga neturėtų būti teikiama klientams, kurie prekes arba paslaugas perka siekdami jas perparduoti, komercinės nuomos ar įsigytų prekių transformavimo ir apdirbimo reikmėms, nes būtų paveiktos visur naudojamos įmonių tarpusavio platinimo sistemos (pvz., išrankiojo ir išskirtinio platinimo), kuriomis naudodamiesi gamintojai gali pasirinkti mažmeninės prekybos atstovus, laikydamiesi konkurencijos taisyklių. Klientai turėtų būti saugomi nuo diskriminavimo dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos tik tuo atveju, kai perka prekę arba paslaugą galutiniam naudojimui;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kad klientai turėtų daugiau galimybių gauti informacijos, susijusios su prekių pardavimu ir paslaugų teikimu vidaus rinkoje, ir kad būtų daugiau skaidrumo, ypač kainų skaidrumo, komercinės veiklos subjektai neturėtų techninėmis arba kitokiomis priemonėmis varžyti visiškos ir vienodos klientų prieigos prie elektroninių sąsajų dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Tokios techninės priemonės apima, visų pirma, technologijas, kuriomis nustatoma fizinė kliento buvimo vieta, įskaitant IP adreso sekimo priemones, iš pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos gaunamas koordinates arba mokėjimo operacijos duomenis. Tačiau diskriminavimo draudimas, susijęs su prieiga prie elektroninių sąsajų, neturėtų būti aiškinamas kaip komercinės veiklos subjekto įpareigojimas sudaryti komercinius sandorius su klientais;

(14)  kad klientai turėtų daugiau galimybių gauti informacijos, susijusios su prekių pardavimu ir paslaugų teikimu vidaus rinkoje, ir kad būtų daugiau skaidrumo, ypač kainų skaidrumo, bet jomis neapsiribojant, komercinės veiklos subjektai ar bet kurios kitos jų vardu veikiančios šalys, įskaitant elektroninių sąsajų prieigos tarpininkus ir operatorius, neturėtų techninėmis arba kitokiomis priemonėmis varžyti visiškos ir vienodos klientų prieigos prie elektroninių sąsajų dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Tokios techninės priemonės apima, visų pirma, technologijas (bet jomis neapsiriboja), kuriomis nustatoma fizinė kliento buvimo vieta, įskaitant IP adreso sekimo priemones, naršymo istoriją ir (arba) įpročius, GSM sekimą arba vietos nustatymą, iš pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos gaunamas koordinates arba mokėjimo operacijos duomenis. Tačiau diskriminavimo draudimas, susijęs su prieiga prie elektroninių sąsajų, neturėtų būti aiškinamas kaip komercinės veiklos subjekto įpareigojimas sudaryti komercinius sandorius su klientais;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  prieigos prie elektroninės sąsajos blokavimas, ribojimas arba kliento nukreipimas be aiškaus jo sutikimo į alternatyvų tokios sąsajos variantą dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, gali būti reikalingas siekiant užtikrinti Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio reikalavimo laikymąsi. Tokiais teisės aktais gali būti ribojama klientų prieiga prie tam tikrų prekių arba paslaugų, pvz., uždraudus tam tikrą turinį rodyti kai kuriose valstybėse narėse. Komercinės veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma laikytis tokių reikalavimų, todėl jie turi turėti galimybę blokuoti, riboti prieigą arba tam tikrus klientus ar klientus, esančius tam tikrose teritorijose, nukreipti į kitą elektroninės sąsajos variantą, jei tai būtina dėl minėtos priežasties. Kai komercinės veiklos subjektas blokuoja arba apriboja prieigą prie internetinės sąsajos, kad užtikrintų Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio reikalavimo laikymąsi, jis turi pateikti tinkamą paaiškinimą;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  prieigos prie elektroninės sąsajos blokavimas, ribojimas arba kliento nukreipimas be aiškaus jo sutikimo į alternatyvų tokios sąsajos variantą dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, gali būti reikalingas siekiant užtikrinti Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio reikalavimo laikymąsi. Tokiais teisės aktais gali būti ribojama klientų prieiga prie tam tikrų prekių arba paslaugų, pvz., uždraudus tam tikrą turinį rodyti kai kuriose valstybėse narėse. Komercinės veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma laikytis tokių reikalavimų, todėl jie turi turėti galimybę blokuoti, riboti prieigą arba tam tikrus klientus ar klientus, esančius tam tikrose teritorijose, nukreipti į kitą elektroninės sąsajos variantą, jei tik tai būtina dėl minėtos priežasties;

(16)  prieigos prie elektroninės sąsajos blokavimas, ribojimas arba kliento nukreipimas be aiškaus jo sutikimo į alternatyvų tokios sąsajos variantą dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, gali būti reikalingas siekiant užtikrinti Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio reikalavimo laikymąsi. Tokiais teisės aktais gali būti ribojama klientų prieiga prie tam tikrų prekių arba paslaugų, pvz., uždraudus tam tikrą turinį rodyti kai kuriose valstybėse narėse. Komercinės veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma laikytis tokių reikalavimų, todėl jie turi turėti galimybę blokuoti, riboti prieigą arba tam tikrus klientus ar klientus, esančius tam tikrose teritorijose, nukreipti į kitą elektroninės sąsajos variantą, jei tik tai būtina dėl minėtos priežasties. Be to, šio reglamento taikymas neturėtų užkirsti kelio valstybėms narėms taikyti jų pagrindinių taisyklių ir principų, susijusių su spaudos laisve ir saviraiškos laisve;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  yra konkrečių situacijų, kuriose neįmanoma objektyviai pateisinti nevienodo klientų aptarnavimo, taikant bendrąsias prieigos sąlygas, įskaitant griežtą atsisakymą parduoti prekes arba suteikti paslaugas dėl priežasčių, susijusių su klientų pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tokiose situacijose turi būti uždraustas bet koks diskriminavimas, todėl klientai turėtų turėti teisę, laikydamiesi konkrečių šiame reglamente nustatytų sąlygų, komercinius sandorius sudaryti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip bet kuris vietinis klientas ir turėti visą ir vienodą prieigą prie visų įvairių siūlomų prekių arba paslaugų, nepriklausomai nuo jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Todėl, jei reikia, komercinės veiklos subjektai turėtų imtis priemonių diskriminavimo draudimo laikymuisi užtikrinti, jei susijusiems klientams priešingu atveju būtų trukdoma gauti tokią visišką ir vienodą prieigą. Vis dėlto tokiose situacijose taikomas draudimas neturėtų būti aiškinamas kaip užkertantis kelią komercinės veiklos subjektams specialiais pasiūlymais ir skirtingomis sąlygomis nukreipti savo veiklą į įvairias valstybes nares arba į tam tikrų grupių klientus, be kita ko, sukuriant tam tikrai šaliai pritaikytas elektronines sąsajas;

(17)  yra konkrečių situacijų, kuriose neįmanoma objektyviai pateisinti nevienodo klientų aptarnavimo, taikant bendrąsias prieigos sąlygas, įskaitant griežtą atsisakymą parduoti prekes arba suteikti paslaugas dėl priežasčių, susijusių su klientų pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tokiose situacijose turi būti uždraustas bet koks diskriminavimas, todėl klientai turėtų turėti teisę, laikydamiesi konkrečių šiame reglamente nustatytų sąlygų, komercinius sandorius sudaryti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip bet kuris vietinis klientas ir turėti visą ir vienodą prieigą prie visų įvairių siūlomų prekių arba paslaugų, nepriklausomai nuo jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos arba bet kokios kitos netiesioginės su šiais kriterijais susijusios priežasties, ir pagal Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnį negali būti laikomas objektyviai pagrįstu. Todėl, jei reikia, komercinės veiklos subjektai turėtų imtis priemonių diskriminavimo draudimo laikymuisi užtikrinti, jei susijusiems klientams priešingu atveju būtų trukdoma gauti tokią visišką ir vienodą prieigą. Vis dėlto tokiose situacijose taikomas draudimas neturėtų būti aiškinamas kaip užkertantis kelią komercinės veiklos subjektams specialiais pasiūlymais ir skirtingomis sąlygomis nukreipti savo veiklą į įvairias valstybes nares arba į tam tikrų grupių klientus, be kita ko, sukuriant tam tikrai šaliai pritaikytas elektronines sąsajas. Vis dėlto, jei paslaugų teikimui arba prekių tiekimui nustatomos skirtingos sąlygos, paremtos objektyviomis priežastimis, tai nėra neteisėta diskriminacija, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnyje ir 95 konstatuojamoje dalyje;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  vartojimo sutartys reglamentuojamos Reglamento (EB) Nr. 593/2008 („Roma I“) 6 straipsniu. Sutarčiai, kurią vartotojas sudarė su komercinės veiklos subjektu, pagal to reglamento 6 straipsnį taikoma valstybės, kurioje yra to vartotojo įprastinė gyvenamoji vieta, teisė, jei komercinės veiklos subjektas vienu ar kitu būdu nukreipia profesinę arba komercinę veiklą į tą valstybę. 4 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nustatytais atvejais tiekėjas nenukreipia savo veiklos į vartotojo valstybę narę. Tokiais atvejais reglamente „Roma I“ nustatyta, kad atitinkamai sutarčiai taikoma ne vartotojo valstybės teisė. Šiuo atveju galioja laisvės pasirinkti taikytiną teisę principas (Reglamento „Roma I“ 3 straipsnis). Tas pats taikoma ir jurisdikcijos sąlygoms, kurios reglamentuojamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1215/2012;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  pirma situacija – komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau nei pats toks subjektas, nei kas nors kitas jo vardu nepristato prekių į valstybę narę, kurioje gyvena klientas. Tokioje situacijoje klientui turėtų būti suteikta galimybė prekes pirkti lygiai tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant kainą ir prekių pristatymo sąlygas, kokiomis jas perka panašūs klientai, gyvenantys toje valstybėje narėje, kurioje veiklą vykdo komercinės veiklos subjektas. Tai galėtų reikšti, kad užsienio klientas prekes turės atsiimti toje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje narėje, į kurią komercinės veiklos subjektas jas pristato. Tokioje situacijoje nereikia registruotis PVM mokėtoju kliento valstybėje narėje ir organizuoti prekių pristatymo į užsienį;

(18)  pirma situacija – komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau nei pats toks subjektas, nei kas nors kitas jo vardu nepristato prekių į valstybę narę, kurioje gyvena klientas. Tokiais atvejais, jei sudaroma komercinės veiklos subjekto ir vartotojo sutartis, vartotojui turėtų būti suteikta galimybė prekes pirkti lygiai tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant pristatymo sąlygas, kokiomis jas perka panašūs klientai, gyvenantys toje valstybėje narėje, kurioje veiklą vykdo komercinės veiklos subjektas. Tai galėtų reikšti, kad užsienio klientas prekes turės atsiimti toje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje narėje, į kurią komercinės veiklos subjektas jas pristato. Tokiu atveju nereikia registruotis PVM mokėtoju kliento valstybėje narėje ir organizuoti prekių pristatymo į užsienį. Komercinės veiklos subjektas nėra įpareigotas pristatyti prekių;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  antra situacija – komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia kitokias paslaugas nei paslaugos, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas, pvz., teikia debesijos, duomenų saugyklų, interneto svetainių prieglobos ir ugniasienės paslaugas. Šiuo atveju fizinis pristatymas nebūtinas, nes paslaugos teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Pridėtinės vertės mokestį komercinės veiklos subjektas gali deklaruoti ir sumokėti supaprastinta tvarka pagal vieno langelio principu veikiančios minimaliosios PVM sistemos taisykles, nustatytas Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/201126;

(19)  antra situacija – komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia kitokias paslaugas nei paslaugos, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas, pvz., teikia debesijos, duomenų saugyklų, interneto svetainių prieglobos ir ugniasienės paslaugas. Šiuo atveju fizinis pristatymas nebūtinas, nes paslaugos teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Pridėtinės vertės mokestį komercinės veiklos subjektas gali deklaruoti ir sumokėti supaprastinta tvarka pagal vieno langelio principu veikiančios minimaliosios PVM sistemos taisykles, nustatytas Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/201126. Bet koks galutinės kainos skirtumas, kuris gali atsirasti dėl skirtingo PVM dydžio taikymo, laikantis vartojimo vietoje taikomų teisės aktų, neturėtų apimti skirtingų prieigos sąlygų taikymo;

__________________

__________________

26 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 77, 2011 3 23, p. 1).

26 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 77, 2011 3 23, p. 1).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  tokiose situacijose diskriminavimo draudimas neturėtų būti laikomas varžančiu komercinės veiklos vykdytojų teisės parengti verslo strategiją specialiais pasiūlymais ir skirtingomis sąlygomis nukreipiant savo veiklą į įvairias valstybes nares arba į tam tikras klientų grupes, įskaitant tam tikrai šaliai ar regionui pritaikytas elektronines sąsajas. Vis dėlto, kai užsienio klientai nori gauti prieigą prie tokių elektroninių sąsajų ir konkrečių pasiūlymų pagal nurodytas sąlygas, jiems turėtų būti taikomos tokios pačios sutartinės teisės ir įsipareigojimai, kurie taikomi nacionaliniams sandoriams. Šiuo reglamentu, laikantis Sąjungos teisės ir pagal ją priimtų taikomų nacionalinės teisės aktų, turėtų būti leidžiama taikyti teritorinius garantinio aptarnavimo teikimo apribojimus, įtrauktus į nuostatas ir sąlygas, su kuriomis klientas sutiko. Šio reglamento laikymasis neturėtų įpareigoti komercinės veiklos subjektų pristatyti prekių į užsienį arba atsiimti prekių iš kliento gyvenamosios ar įsisteigimo šalies;

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  jei komercinės veiklos subjektui taikoma specialioji schema, numatyta Tarybos direktyvos 2006/112/EB27 XII antraštinės dalies 1 skyriuje, tokio subjekto nereikalaujama mokėti PVM. Komercinės veiklos subjektams, paslaugas teikiantiems elektroninėmis priemonėmis, draudimas taikyti skirtingas prieigos sąlygas dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, reikštų reikalavimą registruotis, kad būtų vykdoma PVM apskaita kitose valstybėse narėse, ir galėtų būti susijęs su papildomomis išlaidomis, tačiau toks reikalavimas būtų neproporcingas, palyginti su atitinkamų komercinės veiklos subjektų dydžiu ir charakteristikomis. Todėl, kol taikoma tokia schema, tokiems komercinės veiklos subjektams turėtų būti daroma draudimo išimtis;

(22)  jei komercinės veiklos subjektui taikoma specialioji schema, numatyta Tarybos direktyvos 2006/112/EB27 XII antraštinės dalies 1 skyriuje, tokio subjekto nereikalaujama mokėti PVM valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs. Komercinės veiklos subjektams, paslaugas teikiantiems elektroninėmis priemonėmis, draudimas taikyti skirtingas prieigos sąlygas dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, reikštų reikalavimą registruotis, kad būtų vykdoma PVM apskaita kitose valstybėse narėse, ir galėtų būti susijęs su papildomomis išlaidomis, tačiau toks reikalavimas būtų neproporcingas, palyginti su atitinkamų komercinės veiklos subjektų dydžiu ir charakteristikomis. Todėl, kol taikoma tokia schema, tokiems komercinės veiklos subjektams turėtų būti daroma draudimo išimtis;

_________________

_________________

27 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1–118)

27 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1–118)

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  pagal Sąjungos teisės aktus komercinės veiklos subjektai iš esmės laisvai sprendžia, kokias mokėjimo priemones, įskaitant mokėjimo priemonės prekės ženklus, priimti. Vis dėlto, jei mokėjimo priemonė išsirinkta, komercinės veiklos subjektai, atsižvelgdami į galiojančius teisinius mokėjimo paslaugų pagrindus, neturi priežasčių diskriminuoti klientų Sąjungoje, nesudarydami tam tikrų komercinių sandorių arba tiems sandoriams taikydami nevienodas mokėjimo sąlygas dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis turėtų būti taip pat aiškiai uždrausta klientus aptarnauti nevienodai dėl nepateisinamų priežasčių, susijusių su mokėjimo sąskaitos buvimo, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo arba mokėjimo priemonės išdavimo vietomis Sąjungoje. Reikia priminti ir tai, kad Reglamentu (ES) Nr. 260/2012 visiems lėšų gavėjams, įskaitant komercinės veiklos subjektus, uždrausta reikalauti, kad banko sąskaitos būtų tam tikroje valstybėje narėje, kad mokėjimas eurais būtų priimtas;

(24)  pagal Sąjungos teisės aktus komercinės veiklos subjektai iš esmės laisvai sprendžia, kokias mokėjimo priemones priimti. Laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2015/7511a ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/64/EB1b, komercinės veiklos subjektai, kurie priima kortele grindžiamas tam tikro prekės ženklo ar kategorijos mokėjimo priemones, nėra įpareigoti priimti tos pačios kategorijos, tačiau skirtingo prekės ženklo arba to paties prekės ženklo, bet skirtingos kategorijos kortele grindžiamų mokėjimo priemonių. Vis dėlto, jei mokėjimo priemonė išsirinkta, komercinės veiklos subjektai, atsižvelgdami į galiojančius teisinius mokėjimo paslaugų pagrindus, neturi priežasčių diskriminuoti klientų Sąjungoje, nesudarydami tam tikrų komercinių sandorių arba tiems sandoriams taikydami nevienodas mokėjimo sąlygas dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis turėtų būti taip pat aiškiai uždrausta klientus aptarnauti nevienodai dėl nepateisinamų priežasčių, susijusių su mokėjimo sąskaitos buvimo, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo arba mokėjimo priemonės išdavimo vietomis Sąjungoje. Europos Komisija turėtų įvertinti, ar verta taikyti paskatas siekiant paskatinti naudoti Europos mokėjimo paslaugas. Be to, Komisija turėtų įvertinti, ar reikia numatyti teisinį pagrindą, pagal kurį būtų suteikiama galimybė, atsižvelgiant į sutarčių sudarymo laisvės principą, apsaugoti įmones ir vartotojus, kai sandoris vykdomas alternatyviais mokėjimo būdais, įskaitant virtualiąsias valiutas, kitus blokų grandinės sandorius ir e. pinigines. Vykdant e. prekybos sandorius sukurti asmens duomenys turėtų būti saugomi duomenų centruose Sąjungoje, neatsižvelgiant į tai, kur yra mokėjimo bendrovės buveinė, nebent tokių duomenų perdavimas į trečiąją šalį būtų vykdomas pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir būtų užtikrinamas atitinkamas apsaugos lygis vartotojams ir įmonėms. Reikia priminti ir tai, kad Reglamentu (ES) Nr. 260/2012 visiems lėšų gavėjams, įskaitant komercinės veiklos subjektus, uždrausta reikalauti, kad banko sąskaitos būtų tam tikroje valstybėje narėje, kad mokėjimas eurais būtų priimtas. Komercinės veiklos subjektai vis dar gali laisvai reikalauti mokesčio už mokėjimo priemonės naudojimą. Tačiau šiai teisei turėtų būti taikomi Direktyvos (ES) 2015/23661c 62 straipsnyje nustatyti apribojimai, be kita ko, reiškiantys, kad šie papildomi mokesčiai negali būti didesni už faktines komercinės veiklos subjekto patirtas išlaidas;

 

__________________

 

1a 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (OL L 123, 2015 5 19, p. 1).

 

1b2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB (OL L 319, 2007 12 5, p. 1).

 

1c 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  jeigu vyriausybė, centrinis bankas ar kita reguliavimo įstaiga priims priemonę, kuria bus ribojamas kapitalo judėjimas į valstybės narės ekonomiką ir iš jos, pvz., nustatys kapitalo apribojimus, šis reglamentas turėtų būti toliau taikomas laikantis Sąjungos teisės ir taikomų nacionalinės teisės aktų bei atitinkamų pagal Sąjungos teisę nustatytų apribojimų. Dėl to turėtų būti draudžiamas bet koks tiesioginis ar netiesioginis diskriminavimas dėl kliento pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos arba mokėjimo sąskaitos, mokėjimo paslaugos teikėjo buvimo vietos arba mokėjimo priemonės išdavimo vietos Sąjungoje;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  elektroninės prekybos ir internetinių sandorių duomenys turėtų atitikti duomenų srauto ir buvimo vietos, duomenų saugojimo, duomenų apsaugos ir duomenų analizės teisės aktų sistemą, kuria užtikrinama visapusiška atitiktis Sąjungos teisei. Tinklo ir informacinės sistemos turėtų veikti pagal atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/11481a nuostatas, kuriomis užtikrinamas didžiausias tinklų ir informacinių sistemų saugumas;

 

_____________________

 

1a 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  vartotojai turėtų turėti galimybę gauti atsakingų institucijų pagalbą, įskaitant standartinę skundo formą, kad taikant šį reglamentą kylantys ginčai su komercinės veiklos subjektais būtų lengviau išsprendžiami;

(28)  klientai turėtų turėti galimybę gauti atsakingų institucijų pagalbą, įskaitant standartinę skundo formą, kad taikant šį reglamentą kylantys ginčai su komercinės veiklos subjektais būtų lengviau išsprendžiami;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo draudžiant tiesioginį arba netiesioginį diskriminavimą dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos.

1.  Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo draudžiant tiesioginį arba netiesioginį diskriminavimą dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos ir, be kita ko, nustatant sąlygas, pagal kurias Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnio 2 dalyje nurodyti aptarnavimo skirtumai jokiomis aplinkybėmis nėra pateisinami, išskyrus atvejus, kai paslaugoms ar prekėms pagal tą patį Direktyvos 2006/123/EB straipsnį dėl objektyvių priežasčių gali būti taikomos skirtingos sąlygos.

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Šiuo reglamentu neturi būti varžoma laisvė užsiimti verslu ir sudaryti sutartis, įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje.

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Šis reglamentas neturi įtakos Sąjungos teisės aktams dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad komercinės veiklos subjektas savo veiklą kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalies c punkte.

5.  Šis reglamentas neturi įtakos Sąjungos teisės aktams dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad komercinės veiklos subjektas savo veiklą kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalies c punkte. Ypač kai komercinės veiklos subjektas, laikydamasis šio reglamento, užtikrina klientams prieigą prie savo internetinės sąsajos neatsižvelgdamas į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą, netaiko skirtingų bendrųjų prieigos sąlygų parduodamas prekes ar teikdamas paslaugas šiame reglamente nurodytais atvejais arba kai komercinės veiklos subjektas nediskriminuodamas priima kitoje valstybėje narėje išduotas mokėjimo priemones, nelaikoma, kad jis kreipia savo veiklą į valstybę narę, kurioje yra kliento nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, nebent nustatoma kitų papildomų elementų, kuriais remiantis nustatomas komercinės veiklos subjekto ketinimas kreipti savo veiklą į tą valstybę narę.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 7 straipsnyje, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/75132 2 straipsnio 10, 20 ir 30 dalyse ir Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 ir 30 dalyse.

Šiame reglamente vartojamo termino „elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos“ apibrėžtis, pateikta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 7 straipsnyje, terminų „tarpbankinis mokestis“, „kortele grindžiamo mokėjimo priemonė“, „mokėjimo priemonės prekės ženklas“, „debeto kortelė“, „kredito kortelė“ ir „iš anksto apmokėta mokėjimo kortelė“ apibrėžtys pateiktos atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 2015/751 2 straipsnio 10, 20, 30, 33, 34 ir 35 dalyse, o terminų „mokėjimo operacija“, „mokėtojas“, „mokėjimo paslaugų teikėjas“, „mokėjimo sąskaita“, „mokėjimo priemonė“, „tiesioginis debetas“, „kredito pervedimas“ ir „griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas“ apibrėžtys pateiktos atitinkamai Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 ir 30 dalyse.

__________________

 

32 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (OL L 123, 2015 5 19, p. 1).

 

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

Kitų šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  klientas – vartotojas, kuris yra tam tikros valstybės narės pilietis, arba įmonė, kuri yra tam tikros valstybės narės juridinis asmuo, arba kurio (kurios) gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra valstybėje narėje ir kuris ketina pirkti arba perka prekę arba paslaugą Sąjungoje, bet ne tam, kad ją perparduotų;

c)  klientas – vartotojas, kuris yra tam tikros valstybės narės pilietis, arba įmonė, kuri yra tam tikros valstybės narės juridinis asmuo, arba kurio (kurios) gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra valstybėje narėje ir kuris (kuri) ketina pirkti arba perka prekę arba paslaugą Sąjungoje, bet ne tam, kad ją komerciniu mastu perparduotų, išnuomotų, pertvarkytų arba apdorotų. Šis reglamentas taikomas tik tuo atveju, kai prekė ar paslauga įsigyjama to vartotojo ar įmonės galutinio naudojimo reikmėms;

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  bendrosios prieigos sąlygos – visos nuostatos, sąlygos ir kita informacija, įskaitant pardavimo kainą, kuriomis reguliuojama klientų prieiga prie komercinės veiklos subjekto siūlomų prekių arba paslaugų; tokias sąlygas nustato, taiko ir viešai skelbia komercinės veiklos subjektas arba tai daroma jo vardu, jei toks subjektas ir klientas nėra sudarę individualaus susitarimo;

d)  bendrosios prieigos sąlygos – visos nuostatos, sąlygos ir kita informacija (įskaitant pardavimo kainą, telefonų prefiksais paremtus reikalavimus), kuriomis reguliuojama klientų prieiga prie komercinės veiklos subjekto siūlomų prekių arba paslaugų; tokias sąlygas nustato, taiko ir viešai skelbia komercinės veiklos subjektas arba tai daroma jo vardu, jei toks subjektas ir klientas nėra sudarę individualaus susitarimo;

Pagrindimas

Diskriminacija gali atsirasti, kai prekiautojai reikalauja, kad klientas nurodytų konkrečios šalies kodą turintį telefono numerį, kad galėtų užbaigti sandorį.

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  elektroninė sąsaja – visa komercinės veiklos subjekto arba tokio subjekto vardu naudojama programinė įranga, įskaitant interneto svetainę ir taikomąsias programas, kuria klientams suteikiama prieiga prie komercinės veiklos subjekto prekių ir paslaugų, kad būtų sudaromi komerciniai tų prekių ir paslaugų sandoriai;

f)  elektroninė sąsaja – visa komercinės veiklos subjekto arba tokio subjekto vardu naudojama programinė įranga, įskaitant interneto svetainę ar jos dalis ir taikomąsias programas, kuria klientams suteikiama prieiga prie komercinės veiklos subjekto prekių ir paslaugų, kad būtų sudaromi komerciniai tų prekių ir paslaugų sandoriai;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, kurią pasiekti klientas norėjo nuo pat pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, vartojama kalba arba kitomis charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja tampa pritaikyta klientams, turintiems tam tikrą pilietybę, gyvenamąją arba įsisteigimo vietą, nebent klientas, prieš būdamas nukreiptas, duotų tam aiškų savo sutikimą.

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, kurią pasiekti klientas norėjo pirmiausia, skiriasi informacijos išdėstymu, vartojama kalba arba kitomis charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja tampa pritaikyta klientams, turintiems tam tikrą pilietybę, gyvenamąją arba įsisteigimo vietą, nebent klientas, prieš būdamas nukreiptas, duotų tam aiškų savo sutikimą.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų kliento sutikimą, pirminis elektroninės sąsajos variantas lieka lengvai prieinamas tam klientui.

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų kliento sutikimą, elektroninės sąsajos, prie kurios prieigą klientas iš pradžių norėjo gauti, variantas lieka lengvai prieinamas tam klientui.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi, jei tam tikrų klientų arba klientų tam tikrose teritorijose prieigą būtina blokuoti arba riboti ar jei tokius klientus būtina nukreipti į kitus elektroninės sąsajos variantus tam, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio reikalavimo.

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi, jei elektroninę sąsają būtina blokuoti, tam tikrų klientų arba klientų tam tikrose teritorijose prieigą būtina riboti ar jei tokius klientus būtina nukreipti į kitus elektroninės sąsajos variantus tam, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio reikalavimo.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei komercinės veiklos subjektas pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų prieigą prie elektroninės sąsajos arba klientus nukreipia į kitus elektroninės sąsajos variantus, komercinės veiklos subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias priežastis. Tokios priežastys pateikiamos tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie kurios klientas norėjo gauti pirmiausia.

4.  Jei komercinės veiklos subjektas pagal 3 dalį blokuoja arba riboja klientų prieigą prie elektroninės sąsajos arba klientus nukreipia į kitus elektroninės sąsajos variantus, komercinės veiklos subjektas susijusiems klientams pateikia tinkamą paaiškinimą. Toks paaiškinimas pateikiamas tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie kurios klientas norėjo gauti pirmiausia.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiose situacijose komercinės veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta:

1.  Šiose situacijose komercinės veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, kai klientas nori:

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau toks subjektas nepristato prekių į kliento valstybę narę arba toks pristatymas nevykdomas to subjekto vardu;

a)  pirkti prekes iš komercinės veiklos subjekto, tačiau toks subjektas nepristato prekių į kliento valstybę narę arba toks pristatymas nevykdomas to subjekto vardu;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas;

b)   komercinės veiklos subjekto gauti elektroninėmis priemonėmis teikiamas paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kai komercinės veiklos subjektas teikia kitokias nei b punkte nurodytosios paslaugas ir jos yra teikiamos klientui tokio subjekto patalpose arba fizinėje vietoje, kurioje toks subjektas vykdo veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurios pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo gyvenamoji arba įsisteigimo vieta.

c)  gauti kitokias nei b punkte nurodytosios paslaugas iš komercinės veiklos subjekto valstybėje narėje, kurioje tas subjektas vykdo veiklą, kai klientas turi kitos valstybės narės pilietybę arba kai jo gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komercinės veiklos subjektai netaiko skirtingų mokėjimo už parduodamas prekes arba teikiamas paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, mokėjimo sąskaitos buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės išdavimo vieta Sąjungoje, jei:

1.  Komercinės veiklos subjektai įvairiomis elektroninio mokėjimo priemonėmis, būtent kredito pervedimo priemonėmis, tiesioginio debeto ar kortele grindžiamomis tam tikro ženklo ir kategorijos mokėjimo priemonėmis netaiko skirtingų mokėjimo už parduodamas prekes arba teikiamas paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, mokėjimo sąskaitos buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės išdavimo vieta Sąjungoje, jei:

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mokėjimas atliekamas vykdant elektronines operacijas kredito pervedimo priemone, tiesioginiu debetu arba pasinaudojus kortele grindžiama mokėjimo priemone, kurios mokėjimo ženklas tas pats;

Išbraukta.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  lėšų gavėjas pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 mokėtojo reikalauja griežto kliento autentiškumo patvirtinimo ir

b)  remiantis Direktyva (ES) 2015/2366, mokėtojo tapatybę arba mokėjimo priemonių naudojimo teisėtumą galima patikrinti taikant griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą, ir

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  mokama valiuta, kurią priima lėšų gavėjas.

c)  mokėjimo operacijos vykdomos valiuta, kurią priima komercinės veiklos subjektas.

Pakeitimas     49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  1 dalyje nustatytu draudimu neribojamos komercinės veiklos subjektų teisės dėl objektyvių priežasčių nepateikti prekių ar nesuteikti paslaugos, kol tinkamai neinicijuojama mokėjimo operacija.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nustatytu draudimu neribojamos komercinės veiklos subjektų galimybės reikalauti mokesčio už kortele grindžiamos mokėjimo priemonės naudojimą, jei tokios priemonės tarpbankiniai mokesčiai nereglamentuojami pagal Reglamento (ES) 2015/751 II skyrių, ir už tokias mokėjimo paslaugas, kokioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012. Tokie mokesčiai neviršija komercinės veiklos subjekto patiriamų sąnaudų, susijusių su mokėjimo priemonės naudojimu.

2.  1 dalyje nustatytu draudimu neribojamos komercinės veiklos subjektų galimybės reikalauti mokesčio už kortele grindžiamos mokėjimo priemonės naudojimą, jei tokios priemonės tarpbankiniai mokesčiai nereglamentuojami pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/751 II skyrių, ir už tokias mokėjimo paslaugas, kokioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012, jeigu pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 62 straipsnio 5 dalį valstybių narių teisės aktuose nenustatyti nacionaliniai teisės reikalauto mokesčio už mokėjimo priemonių naudojimą draudimai arba apribojimai. Tokie mokesčiai neviršija komercinės veiklos subjekto patiriamų sąnaudų, susijusių su mokėjimo priemonės naudojimu.

Pakeitimas     51

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei susitarimais komercinės veiklos subjektams nustatyti įpareigojimai dėl pasyviojo pardavimo juos verčia elgtis pažeidžiant šį reglamentą, tokie susitarimai savaime tampa niekiniais.

Jei sutarties nuostatomis komercinės veiklos subjektams nustatyti įpareigojimai dėl pasyviojo pardavimo, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 330/2010, juos verčia elgtis pažeidžiant šį reglamentą, tokie susitarimai savaime tampa niekiniais.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą arba įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Valstybės narės pasirūpina, kad šio reglamento vykdymą užtikrinti paskirta įstaiga arba įstaigos turėtų tinkamų ir veiksmingų priemonių.

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria esamą įstaigą arba įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą komercinės veiklos subjektų ir klientų atžvilgiu. Nepažeisdamos kitų informacinių ir bendradarbiavimo priemonių tos įstaigos atsako už tai, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas su kitų valstybių narių įstaigomis būtų užtikrintas tinkamomis priemonėmis. Valstybės narės pasirūpina, kad šio reglamento vykdymą užtikrinti paskirta įstaiga arba įstaigos turėtų tinkamų ir veiksmingų priemonių.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kai nėra kitų informacinių ir bendradarbiavimo priemonių, naudojamos esamos struktūros. Šio straipsnio tikslais naudojama Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/20121a įsteigta Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI).

 

______________________

 

1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (IMI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagalba vartotojams

Pagalba klientams

Pakeitimas     55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Laikydamiesi šio reglamento komercinės veiklos subjektai nurodo bendrąsias prieigos sąlygas ir galimus apribojimus vėliausiai užsakymo proceso pradžioje, kaip nustatyta Direktyvos 2011/83/ES 8 straipsnyje.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė įstaigą arba įstaigas įpareigoja teikti praktinę pagalbą vartotojams, jei taikant šį reglamentą tarp vartotojų ir komercinės veiklos subjektų kyla ginčų. Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą arba įstaigas, atsakingas už šią užduotį.

1.  Kiekviena valstybė narė įstaigą arba įstaigas, kurioms pavesta vykdyti įgyvendinimą, įpareigoja teikti praktinę pagalbą ir informaciją klientams, jei taikant šį reglamentą tarp klientų ir komercinės veiklos subjektų kyla ginčų.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytos įstaigos siūlo vartotojams standartines formas, kuriomis skundai gali būti teikiami 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms. Komisija padeda toms įstaigoms parengti šią standartinę formą.

2.  1 dalyje nurodytos įstaigos siūlo klientams standartines formas, kuriomis skundai gali būti teikiami šio straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms. Komisija padeda toms įstaigoms parengti šią standartinę formą. Be kita ko, jos atsakingos už klientų skundų priėmimą, skundų perdavimą kitų valstybių narių įstaigoms ir kliento bendravimo su komercinės veiklos subjektu palengvinimą, kad padėtų išspręsti ginčą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki [įrašyti datą – dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas penkerius metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir ekonomikos pokyčius.

1.  Iki [įrašyti datą – dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas trejus metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir ekonomikos pokyčius.

Pakeitimas     59

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atliekant 1 dalyje nurodytą vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas draudimas turėtų būti taikomas ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas, jei komercinės veiklos subjektas turi atitinkamose teritorijose būtinas teises.

Išbraukta.

Pagrindimas

Prieiga prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas ir toliau neturėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį. Taip bus išvengta kitų ES teisės aktų nuostatų dubliavimo.

Pakeitimas     60

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo [įrašyti datą – šeši mėnesiai nuo šio reglamento paskelbimo].

Jis taikomas nuo [įrašyti datą – dvylika mėnesių nuo šio reglamento paskelbimo].

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimas

Nuorodos

COM(2016) 0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

9.6.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eva Kaili

6.7.2016

Svarstymas komitete

9.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

26.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

13

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Amjad Bashir, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Anne Sander, Davor Škrlec, Pavel Telička


Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (24.1.2017)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

(COM(2016) 0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Nuomonės referentė: Therese Comodini Cachia

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tikslas ir taikymo sritis

Komisijos pasiūlymu siekiama padidinti galimybes gauti prekių ir paslaugų kitose valstybėse narėse, užkertant kelią komercinės veiklos subjektų vykdomai tiesioginei ir netiesioginei diskriminacijai, paremtai kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tuo tikslu pasiūlyme tiksliau išdėstomas Paslaugų direktyvos (2006/123/EB) 20 straipsnio 2 dalyje gana neaiškiai apibrėžtas nediskriminavimo principas.

Konkrečiai kalbant, pasiūlymu siekiama uždrausti nepagrįstas geografinio blokavimo formas, kai komercinės veiklos subjektai blokuoja prieigą prie konkrečios interneto sąsajos arba be išankstinio sutikimo nukreipia klientus į kitą interneto sąsają (3 straipsnis). Juo taip pat reikalaujama, kad komercinės veiklos subjektai klientams taikytų nuoseklias bendrąsias prieigos sąlygas nepriklausomai nuo klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos, išskyrus toliau nurodytus taikymo srities apribojimus (4 straipsnis). Be to, draudžiama diskriminacija dėl priežasčių, susijusių su mokėjimu (5 straipsnis). Svarbu pabrėžti, kad Komisijos pasiūlyme nenumatoma pristatymo prievolė. Tai reiškia, kad į tarpvalstybines rinkas neorientuoti komercinės veiklos subjektai neprivalo pristatyti prekių ar paslaugų, bet turi leisti klientams pirkti jas tokiomis pat sąlygomis, kokios numatytos tiksliniams klientams (pavyzdžiui, atsiimant prekes komercinės veiklos subjekto patalpose).

Kalbant apie taikymo sritį, reikia pabrėžti du svarbius aspektus. Pirma, siūlomas reglamentas taikomas klientams, suprantamiems ir kaip vartotojai (t. y. fiziniai asmenys), ir kaip įmonės, jei jos sudaro sandorį kaip galutiniai naudotojai, o ne perka perpardavimui. Antra, siūlomas reglamentas netaikomas elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių „pagrindinė charakteristika nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas“ (4 straipsnio 1 dalies b punktas), o tai reiškia, kad į taikymo sritį nepatenka, pavyzdžiui, e. knygos arba srautinio muzikos siuntimo paslaugos. Vis dėlto Komisija įtraukia peržiūros sąlygą (9 straipsnis), kurioje nurodoma, kad pirmojoje peržiūroje (praėjus dvejiems metams nuo reglamento įsigaliojimo) daugiausia dėmesio bus skiriama būtent tam, ar reikėtų panaikinti šią nukrypti leidžiančią nuostatą.

Bendra nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė pritaria Komisijos pasiūlymo bendrai krypčiai bei balansui ir mano, kad tai svarbus žingsnis toliau plėtojant ES vidaus rinką. Visapusiškai veikianti bendroji rinka itin svarbi kultūros sektoriui ir ilgainiui turėtų padėti visoje Europos Sąjungoje skatinti kultūrinę įvairovę ir bendrą kultūros paveldą.

Neskaitant įvairių pakeitimų, kuriais siekiama patikslinti tam tikras nuostatas arba padidinti jų aiškumą, nuomonės referentės pateiktuose pakeitimuose daugiausia dėmesio skirta dviem pagrindiniams aspektams:

Peržiūros sąlyga

Nuomonės referentė palaiko Komisijos sprendimą neįtraukti elektroninėmis priemonėmis teikiamų paslaugų, kurių „pagrindinė charakteristika nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas“, į šio reglamento taikymo sritį ir įvertinti šią nukrypti leidžiančią nuostatą atliekant pirmąją peržiūrą po dvejų metų. Kultūros prekės ir paslaugos, pavyzdžiui, elektroninės knygos ir srautinio muzikos siuntimo paslaugos, turi savo specifinius verslo modelius ir specifines savybes, kurias reikia plačiau nuodugniai išnagrinėti. Nuomonės referentė mano, kad mintis po dvejų metų iš naujo apsvarstyti jų įtraukimą teisinga, tačiau pabrėžia, kad atliekant peržiūrą reikia ypač atkreipti dėmesį į specifinį kultūros prekių ir paslaugų pobūdį.

Kliento sąvoka ir pagalba kilus ginčui

Kaip nurodyta pirmiau, siūlomas reglamentas būtų taikomas vartotojams ir įmonėms, jeigu jos vykdo komercinius sandorius kaip galutiniai naudotojai, o ne perpardavimo tikslais (abiem kategorijoms taikant terminą „klientai“, kaip apibrėžta 2 straipsnio c punkte). Nuomonės referentė palankiai vertina šį požiūrį. Tačiau siūlomomis nuostatomis dėl pagalbos ir ginčų sprendimo (8 straipsnis) Komisijos pasiūlyme numatyta, kad paskirtosios įstaigos teiks pagalbą tik vartotojams. Nuomonės referentės nuomone, ši parama turėtų būti teikiama visiems klientams, apibrėžtiems reglamente. Tai svarbu tiek siekiant užtikrinti nuoseklumą, tiek todėl, kad daugelis labai mažų ir mažųjų įmonių, įskaitant juridinio asmens statusą turinčias asociacijas, būtų labai nepalankioje padėtyje, jei joms tektų ginti savo teises tik teismuose. Tai ypač svarbu daugeliui kultūros sektoriaus subjektų, kurie dažnai yra savanoriškos asociacijos arba labai mažos įmonės. Be to, ginčai, kuriuos paskirtosios įstaigos turi padėti spręsti klientams, yra tiesiogiai susiję su šio reglamento įgyvendinimu, bet ne kitais klausimais, kurių gali kilti vykdant komercinius sandorius.

Nuomonės referentės pateiktuose pakeitimuose išlaikomas neprivalomas požiūris, kuriam pirmenybę teikia Komisija ir kuriuo valstybėms narėms paliekama laisvė spręsti, kurias įstaigas paskirti ir kaip jos turėtų teikti pagalbą kilus ginčui.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant tikslo užtikrinti sklandų vidaus rinkos kaip erdvės be vidinių sienų, kurioje garantuojamas laisvas judėjimas, inter alia, prekių ir paslaugų, veikimą, neužtenka pašalinti tik valstybines kliūtis, kaip, pavyzdžiui, tas, kurios skiria valstybes nares. Tokių kliūčių šalinimo veiksmingumą gali sumenkinti privačiųjų šalių sukurti su vidaus rinkos laisvėmis nesuderinami trukdžiai. Trukdžių atsiranda, kai komercinės veiklos subjektai vienoje valstybėje narėje blokuoja arba riboja prieigą prie savo elektroninių sąsajų, pavyzdžiui, interneto svetainių ir mobiliųjų prietaisų programėlių, klientams iš kitų valstybių narių, kurie pageidauja sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius (tokie veiklos metodai vadinami geografiniu blokavimu). Trukdžių atsiranda ir tuomet, kai tam tikri komercinės veiklos subjektai klientams iš kitų valstybių narių ima taikyti kitokias prieigos prie prekių ir paslaugų bendrąsias elektroninės ir neelektroninės prekybos sąlygas. Nevienodą klientų aptarnavimą kartais galima objektyviai pateisinti, tačiau kitais atvejais komercinės veiklos subjektai grynai dėl komercinių priežasčių nesuteikia prieigos prie prekių arba paslaugų klientams, norintiems sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius, arba taiko nevienodas tokios prieigos sąlygas;

(1)  būtina sukurti erdvę be vidinių sienų, kurioje užtikrinamas laisvas, be kita ko, prekių ir paslaugų judėjimas, taip pat reikia pasiekti naujoje skaitmeninės rinkos strategijoje nustatytus tikslus. Turėtų būti pašalintos likusios nepagrįstos kliūtys siekiant užtikrinti visapusiškai veikiančią bendrąją prekių ir paslaugų rinką, ypač kultūros sektoriuje, kuris yra itin svarbus siekiant skatinti kultūrinę įvairovę, skleisti kultūrą ir puoselėti bendrą kultūros paveldą visoje Sąjungoje. Nepakanka vien pašalinti valstybių sukurtų kliūčių, nes šią veiklą gali sumenkinti privačių subjektų sukurti su vidaus rinkos laisvėmis nesuderinami trukdžiai. Tokių trukdžių atsiranda, kai komercinės veiklos subjektai vienoje valstybėje narėje blokuoja arba riboja prieigą prie savo elektroninių sąsajų, pavyzdžiui, interneto svetainių ir prietaikų, klientams iš kitų valstybių narių, kurie pageidauja sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius (tokia praktika vadinama geografiniu blokavimu). Trukdžių atsiranda ir tuomet, kai tam tikri komercinės veiklos subjektai klientams iš kitų valstybių narių ima taikyti kitokias prieigos prie prekių ir paslaugų bendrąsias elektroninės ir neelektroninės prekybos sąlygas. Kaip numatyta Direktyvoje 2006/123/EB, tokį skirtingą traktavimą kartais galima objektyviai pateisinti, tačiau kitais atvejais komercinės veiklos subjektai vien dėl komercinių priežasčių nesuteikia prieigos prie prekių arba paslaugų klientams, norintiems sudaryti tarpvalstybinius komercinius sandorius, arba taiko nevienodas tokios prieigos sąlygas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  kai kurie komercinės veiklos subjektai, tokiu būdu dirbtinai suskaidę vidaus rinką pagal vidaus sienas, trukdo laisvam prekių ir paslaugų judėjimui, todėl varžo klientų teises ir neleidžia jiems naudotis didesniu pasirinkimu ir optimaliomis sąlygomis. Tokie diskriminavimo būdai yra reikšmingi veiksniai, dėl kurių Sąjungoje tarpvalstybinių komercinių sandorių, įskaitant elektroninės prekybos sandorius, sudaroma palyginti mažai ir kurie trukdo naudotis visomis vidaus rinkoje sukurtomis augimo galimybėmis. Jei būtų išaiškinta, kokiose situacijose toks nevienodas aptarnavimas yra nepateisinamas, visiems tarpvalstybinių sandorių dalyviams sąlygos turėtų būti aiškesnės ir jie turėtų teisinį tikrumą, taip pat būtų užtikrinta, kad nediskriminavimo taisyklės būtų veiksmingai taikomos ir užtikrinamas jų laikymasis visoje vidaus rinkoje;

(2)  kai kurie komercinės veiklos subjektai, tokiu būdu dirbtinai suskaidę vidaus rinką pagal vidaus sienas, trukdo laisvam prekių ir paslaugų judėjimui, todėl varžo klientų teises ir neleidžia jiems naudotis didesniu pasirinkimu ir optimaliomis sąlygomis. Tokie diskriminavimo būdai yra reikšmingi veiksniai, dėl kurių Sąjungoje tarpvalstybinių komercinių sandorių, įskaitant elektroninės prekybos sandorius, sudaroma palyginti mažai ir kurie trukdo naudotis visomis vidaus rinkoje sukurtomis augimo galimybėmis. Šiame reglamente nurodoma, kokiais atvejais toks skirtingas traktavimas yra nepateisinamas, o tai visiems tarpvalstybinių sandorių dalyviams turėtų suteikti aiškumo ir teisinio tikrumo, taip pat būtų užtikrinama, kad nediskriminavimo taisyklės būtų veiksmingai taikomos ir užtikrinamas jų laikymasis visoje ES vidaus rinkoje;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB17 20 straipsnį valstybės narės turi užtikrinti, kad Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai paslaugų gavėjus aptarnautų vienodai, nepriklausomai nuo jų pilietybės arba gyvenamosios vietos. Tačiau ši nuostata nepakankamai veiksminga, kad diskriminavimas būtų pašalintas, o ją taikant teisinio netikrumo nesumažėjo, visų pirma todėl, kad pagal šią nuostatą galima pateisinti aptarnavimo skirtumus, ir dėl keblumų praktiškai užtikrinti jos laikymąsi. Be to, geografinis blokavimas ir kitokių rūšių diskriminavimas dėl pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos gali rastis ir dėl trečiosiose šalyse įsisteigusių komercinės veiklos subjektų, kuriems ta direktyva netaikoma, veiksmų;

(3)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB17 20 straipsnį valstybės narės turi užtikrinti, kad Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai paslaugų gavėjus aptarnautų vienodai, nepriklausomai nuo jų pilietybės arba gyvenamosios vietos. Tačiau ši nuostata nepakankamai veiksminga, kad diskriminavimas būtų pašalintas, o ją taikant nepakankamai sumažinta teisinio netikrumo, visų pirma todėl, kad pagal šią nuostatą galima pateisinti aptarnavimo skirtumus ir dėl to kyla keblumų praktiškai užtikrinti jos laikymąsi. Be to, nepagrįstas geografinis blokavimas ir kitokių rūšių diskriminavimas dėl pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos gali rastis ir dėl trečiosiose šalyse įsisteigusių komercinės veiklos subjektų, kuriems ta direktyva netaikoma, veiksmų;

_________________

_________________

17 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

17 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiuo reglamentu siekiama, kad komercinės veiklos subjektų ir klientų sudaromuose tarpvalstybiniuose komerciniuose prekių pardavimo ir paslaugų teikimo Sąjungoje sandoriuose nebūtų diskriminavimo, įskaitant geografinį blokavimą, dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Juo siekiama spręsti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo problemą, todėl jis apima nepateisinamus aptarnavimo skirtumus, pagrįstus ir kitokiais skiriamaisiais kriterijais, kuriuos darant rezultatas gaunamas toks pats, kaip pritaikius kriterijus, tiesiogiai siejamus su klientų pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tokie kriterijai gali būti pritaikyti remiantis, visų pirma, informacija apie fizinę kliento buvimo vietą, pavyzdžiui, IP adresą, kuriuo naudojamasi jungiantis prie elektroninės sąsajos, pateiktą prekių pristatymo adresą, išsirinktą kalbą arba valstybę narę, kurioje išduota kliento mokėjimo priemonė;

(5)  šiuo reglamentu siekiama, kad komercinės veiklos subjektų ir klientų sudaromuose tarpvalstybiniuose komerciniuose prekių pardavimo ir paslaugų teikimo Sąjungoje sandoriuose būtų užkirstas kelias diskriminavimui, įskaitant geografinį blokavimą, dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Juo siekiama spręsti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo problemą, todėl jis apima nepateisinamus aptarnavimo skirtumus, pagrįstus ir kitokiais skiriamaisiais kriterijais, kuriuos darant rezultatas gaunamas toks pats, kaip pritaikius kriterijus, tiesiogiai siejamus su klientų pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Tokie kriterijai gali būti pritaikyti remiantis, visų pirma, informacija apie fizinę kliento buvimo vietą, pavyzdžiui, IP adresą, kuriuo naudojamasi jungiantis prie elektroninės sąsajos, pateiktą prekių pristatymo adresą, išsirinktą kalbą arba valstybę narę, kurioje išduota kliento mokėjimo priemonė;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į tai, kad, įgyvendinus Direktyvą 2006/123/EB, kai kurios reguliavimo ir administravimo kliūtys tam tikrų paslaugų sektoriuose komercinės veiklos subjektams pašalintos visoje Sąjungoje, turėtų būti užtikrintas šio reglamento ir Direktyvos 2006/123/EB taikymo srities nuoseklumas. Todėl šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos, inter alia, elektroninėmis priemonėmis teikiamoms ne garso ir vaizdo paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas, tačiau nuostatos turėtų būti taikomos laikantis 4 straipsnyje padarytos konkrečios išimties ir vėliau atlikus tos išimties vertinimą, kaip numatyta 9 straipsnyje. Todėl į šio reglamento taikymo sritį neįeina garso ir vaizdo paslaugos, įskaitant paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika – prieigos prie sporto renginių transliacijų suteikimas ir kurios teikiamos pagal išimtines teritorines licencijas. Nepaisant šio reglamento nuostatų dėl nediskriminavimo dėl mokėjimo priemonių, prie jo taikymo srities neturėtų būti priskiriama ir prieiga prie mažmeninių finansinių paslaugų;

(6)  atsižvelgiant į tai, kad, įgyvendinus Direktyvą 2006/123/EB, kai kurios reguliavimo ir administravimo kliūtys tam tikrų paslaugų sektoriuose komercinės veiklos subjektams pašalintos visoje Sąjungoje, turėtų būti užtikrintas šio reglamento ir Direktyvos 2006/123/EB taikymo srities nuoseklumas. Todėl šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos, be kita ko, elektroninėmis priemonėmis teikiamoms ne garso ir vaizdo paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas. Atsižvelgiant į ypatingą tokių paslaugų pobūdį, šiuo metu jiems taikoma konkreti išimtis pagal 4 straipsnį, kuri vėliau bus įvertinta, kaip numatyta 9 straipsnyje, atsižvelgiant į specifinį kultūros prekių ir paslaugų pobūdį. Todėl į šio reglamento taikymo sritį neįeina garso ir vaizdo paslaugos, įskaitant paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika – prieigos prie sporto renginių transliacijų suteikimas ir kurios teikiamos pagal išimtines teritorines licencijas. Nepaisant šio reglamento nuostatų dėl nediskriminavimo dėl mokėjimo priemonių, prie jo taikymo srities neturėtų būti priskiriama ir prieiga prie mažmeninių finansinių paslaugų;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  savo ataskaitoje dėl šio reglamento vertinimo Komisija turėtų atsižvelgti į tai, kad teritoriškumo principas išlieka esminis Sąjungos autorių teisių sistemos elementas ir kad dėl šios priežasties kovos su geografiniu blokavimu ir tarpvalstybinių paslaugų internete skatinimo požiūris turėtų būti suderintas su poreikiu apsaugoti kultūros įvairovę ir kultūros pramonės ekonomikos modelį;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  diskriminavimas gali pasireikšti ir transporto paslaugų sektoriuje, ypač parduodant keleivių vežimo bilietus. Tačiau su tuo susiję tam tikri bendrieji diskriminavimo draudimai, taikomi visiems veiklos būdams, kurių klausimus siekiama išspręsti šiuo reglamentu, yra jau nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1008/200818, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1177/201019 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 181/201120. Be to, ketinama artimiausiu metu tais tikslais iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/200721. Dėl šių priežasčių ir siekiant užtikrinti derėjimą su Direktyvos 2006/123/EB taikymo sritimi, transporto sektoriaus paslaugos neturėtų būti priskiriamos prie šio reglamento taikymo srities;

(7)  diskriminavimas gali pasireikšti ir transporto paslaugų sektoriuje, ypač parduodant keleivių vežimo bilietus. Todėl šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos ir šioms paslaugoms;

_________________

 

18 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3)

 

19 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 34, 2010 12 17, p. 1)

 

20 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 55, 2011 2 28, p. 1)

 

21 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų klaidų ištaisymas (OL L 315, 2007 12 3, p. 14)

 

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šis reglamentas neturėtų turėti įtakos apmokestinimo srityje taikomoms taisyklėms, nes Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo yra numatytas specialus pagrindas, kuriuo remiantis Sąjungos lygiu imamasi priemonių apmokestinimo klausimais;

(8)  šis reglamentas neturėtų turėti įtakos apmokestinimo srityje taikomoms taisyklėms, nes Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) yra numatytas specialus pagrindas, kuriuo remiantis Sąjungos lygiu imamasi priemonių apmokestinimo klausimais;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  diskriminavimas, kurį siekiama pašalinti šiuo reglamentu, paprastai vykdomas per viešai paskelbtas bendrąsias nuostatas, sąlygas ir kitokią informaciją, kurias nustato arba taiko susijęs komercinės veiklos subjektas arba kurios nustatytos arba taikomos jo vardu kaip prielaida gauti prieigą prie čia aptariamų prekių arba paslaugų. Prie tokių bendrųjų sąlygų priskiriamos, inter alia, kainos, mokėjimo ir pristatymo sąlygos. Viešai jas gali paskelbti komercinės veiklos subjektas arba tai gali būti daroma jo vardu įvairiomis priemonėmis, pvz., reklamoje rašomoje informacijoje, interneto svetainėse, iki sutarties sudarymo parengtuose dokumentuose arba sutarčių dokumentuose. Tokios sąlygos taikomos, jei nėra kitokio individualiai suderėto susitarimo, kurį komercinės veiklos subjektas ir klientas būtų sudarę tiesiogiai. Šio reglamento taikymo tikslais neturėtų būti laikoma, kad komercinės veiklos subjekto ir klientų individualiai sutartos nuostatos ir sąlygos yra prieigos bendrosios sąlygos;

(11)  diskriminavimas, kurį siekiama pašalinti šiuo reglamentu, paprastai vykdomas per viešai paskelbtas bendrąsias nuostatas, sąlygas ir kitokią informaciją, kurias nustato arba taiko susijęs komercinės veiklos subjektas arba kurios nustatytos arba taikomos jo vardu kaip prielaida gauti prieigą prie čia aptariamų prekių arba paslaugų. Prie tokių bendrųjų sąlygų priskiriamos, inter alia, kainos, mokėjimo ir pristatymo sąlygos. Viešai jas gali paskelbti komercinės veiklos subjektas arba tai gali būti daroma jo vardu įvairiomis priemonėmis, pvz., reklamoje rašomoje informacijoje, interneto svetainėse, iki sutarties sudarymo parengtuose dokumentuose arba sutarčių dokumentuose. Tokios sąlygos taikomos, jei nėra kitokio individualiai suderėto susitarimo, kurį komercinės veiklos subjektas ir klientas būtų sudarę tiesiogiai. Šio reglamento taikymo tikslais neturėtų būti laikoma, kad komercinės veiklos subjekto ir klientų individualiai sutartos nuostatos ir sąlygos yra prieigos bendrosios sąlygos. Nuostatos ir sąlygos neturėtų būti laikomos individualiai sutartomis, jeigu jos buvo nustatytos vienos sutarties šalies, o kita negalėjo daryti įtakos jų turiniui. Komercinės veiklos subjektui ir vartotojui sudarius susitarimą, komercinės veiklos subjektui tenka pareiga įrodyti, kad dėl jo buvo individualiai derėtasi;

Pagrindimas

Patikslinama sąvoka „individualiai suderėtas susitarimas“, kad būtų užtikrinta, jog jis negalėtų apimti naudojimosi interneto svetaine nuostatų ir sąlygų, kurias reikalaujama priimti nesiderant, nes tai būtų galimybė apeiti geografinio blokavimo draudimą. Taip pat aiškiai nurodoma, kad komercinės veiklos subjektas privalo įrodyti, jog dėl susitarimo derėtasi „individualiai“.

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  ir vartotojai, ir įmonės, veikdami pagal šį reglamentą kaip klientai, turėtų būti saugomi nuo diskriminavimo dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Tačiau tokia apsauga neturėtų būti teikiama klientams, kurie prekes arba paslaugas perka siekdami jas perparduoti, nes būtų paveiktos visur naudojamos įmonių tarpusavio platinimo sistemos (pvz., išrankiojo ir išskirtinio platinimo), kuriomis naudodamiesi gamintojai gali pasirinkti mažmeninės prekybos atstovus, laikydamiesi konkurencijos taisyklių;

(12)  ir vartotojai, ir įmonės, veikdami pagal šį reglamentą kaip klientai, turėtų būti saugomi nuo tiesioginio ar netiesioginio diskriminavimo dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Tačiau tokia apsauga neturėtų būti teikiama klientams, kurie prekes arba paslaugas perka siekdami jas perparduoti, nes būtų paveiktos visur naudojamos įmonių tarpusavio platinimo sistemos (pvz., išrankiojo ir išskirtinio platinimo), kuriomis naudodamiesi gamintojai gali pasirinkti mažmeninės prekybos atstovus, laikydamiesi konkurencijos taisyklių;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kad klientai turėtų daugiau galimybių gauti informacijos, susijusios su prekių pardavimu ir paslaugų teikimu vidaus rinkoje, ir kad būtų daugiau skaidrumo, ypač kainų skaidrumo, komercinės veiklos subjektai neturėtų techninėmis arba kitokiomis priemonėmis varžyti visiškos ir vienodos klientų prieigos prie elektroninių sąsajų dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Tokios techninės priemonės apima, visų pirma, technologijas, kuriomis nustatoma fizinė kliento buvimo vieta, įskaitant IP adreso sekimo priemones, iš pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos gaunamas koordinates arba mokėjimo operacijos duomenis. Tačiau diskriminavimo draudimas, susijęs su prieiga prie elektroninių sąsajų, neturėtų būti aiškinamas kaip komercinės veiklos subjekto įpareigojimas sudaryti komercinius sandorius su klientais;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kai kurie komercinės veiklos subjektai turi skirtingus savo elektroninių sąsajų variantus, skirtus klientams iš įvairių valstybių narių. Galimybė turėti skirtingus sąsajų variantus turėtų likti, tačiau turėtų būti draudžiama klientą be aiškaus jo sutikimo nukreipti iš vieno elektroninės sąsajos varianto į kitą tokios sąsajos variantą. Visi elektroninės sąsajos variantai turėtų būti visada lengvai prieinami klientui;

(15)  kai kurie komercinės veiklos subjektai turi skirtingus savo elektroninių sąsajų variantus, skirtus klientams iš įvairių valstybių narių. Galimybė turėti skirtingus sąsajų variantus turėtų likti, tačiau turėtų būti draudžiama klientą be aiškaus jo sutikimo nukreipti iš vieno elektroninės sąsajos varianto į kitą. Visi elektroninės sąsajos variantai turėtų būti visada lengvai prieinami klientui naudotis;

Pagrindimas

Paaiškinama, kad sąsaja turėtų ne tik būti prieinama klientui, bet taip pat tinkama naudoti, kad būtų galima vykdyti sandorius.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  pirma situacija – komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau nei pats toks subjektas, nei kas nors kitas jo vardu nepristato prekių į valstybę narę, kurioje gyvena klientas. Tokioje situacijoje klientui turėtų būti suteikta galimybė prekes pirkti lygiai tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant kainą ir prekių pristatymo sąlygas, kokiomis jas perka panašūs klientai, gyvenantys toje valstybėje narėje, kurioje veiklą vykdo komercinės veiklos subjektas. Tai galėtų reikšti, kad užsienio klientas prekes turės atsiimti toje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje narėje, į kurią komercinės veiklos subjektas jas pristato. Tokioje situacijoje nereikia registruotis PVM mokėtoju kliento valstybėje narėje ir organizuoti prekių pristatymo į užsienį;

(18)  pirma situacija – komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau nei pats toks subjektas, nei kas nors kitas jo vardu nepristato prekių į valstybę narę, kurioje gyvena klientas. Tokioje situacijoje klientui turėtų būti suteikta galimybė prekes pirkti lygiai tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant kainą ir prekių pristatymo sąlygas, kokiomis jas perka klientai, gyvenantys toje valstybėje narėje, kurioje veiklą vykdo komercinės veiklos subjektas. Tai galėtų reikšti, kad užsienio klientas prekes turės atsiimti toje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje narėje, į kurią komercinės veiklos subjektas jas pristato. Tokioje situacijoje nereikia registruotis PVM mokėtoju kliento valstybėje narėje ir organizuoti prekių pristatymo į užsienį;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  antra situacija – komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia kitokias paslaugas nei paslaugos, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas, pvz., teikia debesijos, duomenų saugyklų, interneto svetainių prieglobos ir ugniasienės paslaugas. Šiuo atveju fizinis pristatymas nebūtinas, nes paslaugos teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Pridėtinės vertės mokestį komercinės veiklos subjektas gali deklaruoti ir sumokėti supaprastinta tvarka pagal vieno langelio principu veikiančios minimaliosios PVM sistemos taisykles, nustatytas Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/201126;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

__________________

 

26 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 77, 2011 3 23, p. 1).

 

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  galiausiai, jei komercinės veiklos subjektas teikia paslaugas, o jas klientas gauna tokio subjekto patalpose arba tokio subjekto pasirinktoje vietoje, kurios yra kitur nei valstybėje narėje, kurios pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo gyvenamoji ar įsisteigimo vietą, nevienodų bendrųjų prieigos sąlygų taikymas, siejamas su tokiais kriterijais, taip pat neturėtų būti pateisinamas. Tokios situacijos gali būti atitinkamai susijusios su tokių paslaugų teikimu, kaip apgyvendinimas viešbutyje, sporto renginiai, automobilių nuoma, įėjimas į muzikos šventes arba laisvalaikio parkus. Tokiose situacijose komercinės veiklos subjektas neturi nei registruotis PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje, nei organizuoti prekių pristatymo į užsienį;

(20)  galiausiai, jei komercinės veiklos subjektas teikia paslaugas, o klientas jas gauna tokio subjekto patalpose arba tokio subjekto pasirinktoje vietoje, kurios yra ne valstybėje narėje, kurios pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo gyvenamoji ar įsisteigimo vieta, nevienodų bendrųjų prieigos sąlygų taikymas, siejamas su tokiais kriterijais, taip pat neturėtų būti pateisinamas. Tokios situacijos gali būti susijusios su teikimu tokių paslaugų, kaip apgyvendinimas viešbutyje, sporto renginiai, automobilių nuoma, įėjimas į muzikos šventes arba laisvalaikio parkus. Tokiose situacijose komercinės veiklos subjektas neturi nei registruotis PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje, nei organizuoti prekių pristatymo į užsienį;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  visose tokiose situacijose, remiantis reglamentų (EB) Nr. 593/2008 ir (ES) Nr. 1215/2012 nuostatomis dėl sutartiniams įsipareigojimams taikytinos teisės ir dėl jurisdikcijos, komercinės veiklos subjektui šio reglamento laikymasis nesudaro jokių papildomų išlaidų, susijusių su jurisdikcija arba taikytinos teisės skirtumais, jei komercinės veiklos subjektas nevykdo veiklos kliento valstybėje narėje, savo veiklos nekreipia į tokią valstybę narę arba jei klientas nėra vartotojas. Antraip, jei komercinės veiklos subjektas vykdo veiklą vartotojo valstybėje narėje arba kreipia savo veiklą į tokią valstybę narę, yra aišku, kad toks subjektas nori užmegzti komercinius ryšius su vartotojais toje valstybėje narėje, todėl į visas tokias išlaidas gali atsižvelgti;

(21)  visose tokiose situacijose, remiantis reglamentų (EB) Nr. 593/2008 ir (ES) Nr. 1215/2012 nuostatomis dėl sutartiniams įsipareigojimams taikytinos teisės ir dėl jurisdikcijos, komercinės veiklos subjektui šio reglamento laikymasis nesukelia jokių papildomų sąnaudų, susijusių su jurisdikcija arba taikytinos teisės skirtumais, jei komercinės veiklos subjektas nevykdo veiklos kliento valstybėje narėje, savo veiklos nekreipia į tokią valstybę narę. Tai taikytina ir tais atvejais, kai klientas yra ne vartotojas, bet įmonė, kuri vykdo pirkimą kaip galutinis vartotojas ir kurios sandoris dėl tos priežasties nesiskiria nuo vartotojo sudaromo sandorio. Priešingu atveju, jei komercinės veiklos subjektas vykdo veiklą kliento valstybėje narėje arba kreipia savo veiklą į tokią valstybę narę, yra aišku, kad toks subjektas nori užmegzti komercinius ryšius su klientais toje valstybėje narėje, todėl į visas tokias išlaidas gali atsižvelgti;

Pagrindimas

Paaiškinama, kad įmonės, kurios vykdo pirkimą kaip galutiniai naudotojai, elgiasi kaip vartotojai, todėl patenka į šio reglamento sąvoką „klientas“, taip pat tai, kad dėl to neturi atsirasti papildomų sąnaudų, neatsižvelgiant į tai, ar „klientas“ yra vartotojas, ar įmonė.

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  reglamente turėtų būti atsižvelgiama į proporcingumo principą, ypač labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių atveju, ir rinkos dalyvių teisę dalyvauti rinkų atrankoje nukreipiant jų veiklą į skirtingas valstybes nares ar tam tikras klientų grupes. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta pusiausvyra tarp prekybos laisvės principo ir teisės laisvai pasirinkti verslo strategiją ir būtinybę spręsti klientams ir įmonėms įvairiose valstybėse narėse taikomos nepagrįsto geografinio blokavimo praktikos klausimą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  pagal Sąjungos teisės aktus komercinės veiklos subjektai iš esmės laisvai sprendžia, kokias mokėjimo priemones, įskaitant mokėjimo priemonės prekės ženklus, priimti. Vis dėlto, jei mokėjimo priemonė išsirinkta, komercinės veiklos subjektai, atsižvelgdami į galiojančius teisinius mokėjimo paslaugų pagrindus, neturi priežasčių diskriminuoti klientų Sąjungoje, nesudarydami tam tikrų komercinių sandorių arba tiems sandoriams taikydami nevienodas mokėjimo sąlygas dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis turėtų būti taip pat aiškiai uždrausta klientus aptarnauti nevienodai dėl nepateisinamų priežasčių, susijusių su mokėjimo sąskaitos buvimo, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo arba mokėjimo priemonės išdavimo vietomis Sąjungoje. Reikia priminti ir tai, kad Reglamentu (ES) Nr. 260/2012 visiems lėšų gavėjams, įskaitant komercinės veiklos subjektus, uždrausta reikalauti, kad banko sąskaitos būtų tam tikroje valstybėje narėje, kad mokėjimas eurais būtų priimtas;

(24)  pagal Sąjungos teisės aktus komercinės veiklos subjektai iš esmės laisvai sprendžia, kokias mokėjimo priemones, įskaitant mokėjimo priemonės prekės ženklus, priimti. Vis dėlto, jei mokėjimo priemonė išsirinkta, komercinės veiklos subjektai, atsižvelgdami į galiojančius teisinius mokėjimo paslaugų pagrindus, neturi priežasčių skirtingai traktuoti klientų Sąjungoje, nesudarydami tam tikrų komercinių sandorių arba tiems sandoriams taikydami nevienodas mokėjimo sąlygas dėl priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis turėtų būti taip pat aiškiai uždrausta klientus aptarnauti nevienodai dėl nepateisinamų priežasčių, susijusių su mokėjimo sąskaitos buvimo, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo arba mokėjimo priemonės išdavimo vietomis Sąjungoje. Reikia priminti ir tai, kad Reglamentu (ES) Nr. 260/2012 visiems lėšų gavėjams, įskaitant komercinės veiklos subjektus, uždrausta reikalauti, kad banko sąskaitos būtų tam tikroje valstybėje narėje, kad mokėjimas eurais būtų priimtas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/2366/ES28 nustatytais griežtais elektroninio mokėjimo inicijavimo ir apdorojimo reikalavimais sumažinta sukčiavimo rizika, siejama su visomis naujomis ir tradicinėmis mokėjimo priemonėmis, ypač elektroniniu mokėjimu. Mokėjimo paslaugų teikėjai įpareigoti taikyti griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą – tokį autentiškumo patvirtinimo procesą, kurį vykdant patvirtinamas mokėjimo paslaugos naudotojo tapatybės arba mokėjimo operacijos tikrumas. Pagal dar griežtesnius nuotolinių sandorių, pvz., elektroninio mokėjimo, saugumo reikalavimus būtina sandorio sumą ir lėšų gavėjo sąskaitą susieti dinamiškai, siekiant papildomai apsaugoti naudotojus kuo labiau mažinant klaidų ir sukčiavimo antpuolių riziką. Pritaikius šias nuostatas, sukčiavimo atliekant mokėjimą už nacionalinius ir tarpvalstybinius pirkinius rizika tampa vienodo lygio, todėl ji negali būti naudojama kaip argumentas nesudaryti komercinių sandorių arba Sąjungoje juos sudaryti diskriminacinėmis sąlygomis;

(25)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/2366/ES28 nustatytais griežtais elektroninio mokėjimo inicijavimo ir apdorojimo reikalavimais sumažinta sukčiavimo rizika, siejama su visomis naujomis ir tradicinėmis mokėjimo priemonėmis, ypač elektroniniu mokėjimu. Mokėjimo paslaugų teikėjai įpareigoti taikyti griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą – tokį autentiškumo patvirtinimo procesą, kurį vykdant patvirtinamas mokėjimo paslaugos naudotojo tapatybės arba mokėjimo operacijos tikrumas. Pagal dar griežtesnius nuotolinių sandorių, pvz., elektroninio mokėjimo, saugumo reikalavimus būtina sandorio sumą ir lėšų gavėjo sąskaitą susieti dinamiškai, siekiant papildomai apsaugoti naudotojus kuo labiau mažinant klaidų ir sukčiavimo antpuolių riziką. Taikant šias nuostatas, tarpvalstybinis pirkimas nesukelia didesnės sukčiavimo atliekant mokėjimą rizikos nei mokėjimas pirkimą toje pačioje valstybėje narėje, o tai reiškia, kad sukčiavimo atliekant mokėjimą rizika neturėtų būti naudojama kaip argumentas nesudaryti komercinių sandorių Sąjungoje arba juos sudaryti diskriminacinėmis sąlygomis;

__________________

__________________

28 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35–127).

28 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35–127).

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  elektroninės prekybos ir internetinių sandorių duomenys ir metaduomenys turėtų atitikti duomenų srauto ir buvimo vietos, duomenų saugojimo, duomenų apsaugos ir duomenų analizės teisės aktų sistemą, kuria užtikrinama visapusiška atitiktis Sąjungos teisei. Be šio minimalaus reikalavimo, elektroninę prekybą vykdančios įmonės turėtų būti skatinamos kurti novatoriškus verslo modelius, pagal kuriuos būtų naudojama kuo mažiau duomenų, surenkami tik teisėtai jų taikymo sričiai būtini minimalūs duomenys ir jie būtų laikomi kuo trumpesnį laikotarpį;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  šiuo reglamentu nedaroma poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniams. Laikoma, kad susitarimais, kuriais komercinės veiklos subjektams draudžiama su tam tikrais klientais arba su klientais tam tikrose teritorijose sudaryti pasyviojo pardavimo sandorius, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 330/201029, iš esmės varžoma konkurencija, todėl jiems negali būti daroma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo išimtis. Net jei tokių susitarimų neapima Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis, pritaikius šį reglamentą, jie trukdytų vidaus rinkai sklandžiai veikti ir jais galėtų būti naudojamasi siekiant apeiti šio reglamento nuostatas. Todėl atitinkamos tokių susitarimų ir kitų susitarimų pasyviojo pardavimo nuostatos, kurių laikydamiesi komercinės veiklos subjektai turėtų pažeisti šį reglamentą, turėtų būti savaime laikomos niekinėmis. Tačiau šis reglamentas, ypač jo nuostatos dėl prekių ir paslaugų prieigos, neturėtų daryti įtakos susitarimams, kuriais ribojamas aktyvusis pardavimas, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 330/2010;

(26)  šiuo reglamentu neturėtų būti daroma poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, visų pirma SESV 101 ir 102 straipsniams. Laikoma, kad susitarimais, kuriais komercinės veiklos subjektams draudžiama su tam tikrais klientais arba su klientais tam tikrose teritorijose sudaryti pasyviojo pardavimo sandorius, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 330/201029, iš esmės varžoma konkurencija, todėl jiems negali būti daroma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo išimtis. Net jei tokiems susitarimams netaikomas SESV 101 straipsnis, pritaikius šį reglamentą, jie trukdytų vidaus rinkai sklandžiai veikti ir jais galėtų būti naudojamasi siekiant apeiti šio reglamento nuostatas. Todėl atitinkamos tokių susitarimų ir kitų susitarimų pasyviojo pardavimo nuostatos, kurių laikydamiesi komercinės veiklos subjektai turėtų pažeisti šį reglamentą, turėtų būti savaime laikomos niekinėmis. Tačiau šis reglamentas, ypač jo nuostatos dėl prekių ir paslaugų prieigos, neturėtų daryti įtakos susitarimams, kuriais ribojamas aktyvusis pardavimas, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 330/2010;

__________________

__________________

29 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 102, 2010 4 23, p. 1).

29 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 102, 2010 4 23, p. 1).

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  šis reglamentas turėtų būti reguliariai vertinamas, kad prireikus būtų pasiūlyta jo pakeitimų. Per pirmąjį vertinimą turėtų būti visų pirma nagrinėjama galimybė 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą diskriminavimo draudimą taikyti ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas, jei komercinės veiklos subjektas turi atitinkamose teritorijose būtinas teises;

(29)  šis reglamentas turėtų būti reguliariai vertinamas, kad prireikus būtų pasiūlyta jo pakeitimų. Per pirmąjį vertinimą turėtų būti visų pirma nagrinėjama galimybė 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą diskriminavimo draudimą taikyti ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas ar pardavimas, jei komercinės veiklos subjektas turi atitinkamose teritorijose būtinas teises. Pirmuoju vertinimu turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių teisinius pokyčius, susijusius su autorių teisių reforma, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis ir internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniu perkeliamumu;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  kad būtų pasiektas tikslas – veiksmingai spręsti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemą, dera priimti tiesiogiai visose valstybėse narėse taikomą reglamentą. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vienodą nediskriminavimo taisyklių taikymą visoje Sąjungoje ir jų įsigaliojimą tuo pačiu metu. Tik reglamentu galima užtikrinti tokį aiškumą, vienodumą ir teisinį tikrumą, kuris yra būtinas siekiant, kad klientai galėtų visapusiškai naudotis tomis taisyklėmis;

(33)  kad būtų pasiektas tikslas – veiksmingai išvengti tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos ir teikti veiksmingas teisių gynimo priemones tiems klientams, kurie mano esą nuo to nukentėję, dera priimti reglamentą, kuris būtų tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vienodą nediskriminavimo taisyklių taikymą visoje Sąjungoje ir jų įsigaliojimą tuo pačiu metu. Tik reglamentu galima užtikrinti tokį aiškumą, vienodumą ir teisinį tikrumą, koks yra būtinas siekiant, kad klientai galėtų visapusiškai naudotis tomis taisyklėmis;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, teikia paslaugas arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė narė, kurioje yra kliento gyvenamoji arba įsisteigimo vieta;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, teikia paslaugas arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra kliento gyvenamoji arba įsisteigimo vieta, tačiau klientas turi kitos valstybės narės pilietybę;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kai komercinės veiklos subjektas parduoda prekes, teikia paslaugas arba siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas valstybėje narėje, kurioje klientas negyvena ir būna tik laikinai arba kurioje nėra jo įsisteigimo vietos.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Šis reglamentas neturi įtakos autorių teisių ir gretutinių teisių srityje taikomoms taisyklėms.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Šis reglamentas neturi įtakos Sąjungos teisės aktams dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad komercinės veiklos subjektas savo veiklą kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalies c punkte.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prekė – materialus kilnojamasis daiktas, išskyrus daiktus, parduodamus vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose numatytais atvejais; vanduo, dujos ir elektros energija pagal šį reglamentą pripažįstami prekėmis, jeigu paruošta parduoti jų ribotas tūris arba nustatytas kiekis;

e)  prekė – materialus kilnojamasis daiktas, išskyrus daiktus, parduodamus vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose numatytais atvejais;

Pagrindimas

Nors ši konkreti nuostata perimta iš Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/EB) pateiktos „prekės“ apibrėžties, ji neatrodo aktuali reglamentui dėl nepagrįsto geografinio blokavimo.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų kliento sutikimą, pirminis elektroninės sąsajos variantas lieka lengvai prieinamas tam klientui.

Jei toks nukreipimas įvykdytas gavus aiškų kliento sutikimą, pirminis elektroninės sąsajos variantas turi likti lengvai prieinamas tam klientui naudoti.

Pagrindimas

Paaiškinama, kad sąsaja turėtų ne tik būti prieinama klientui, bet taip pat tinkama naudoti, kad būtų galima vykdyti sandorius.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei komercinės veiklos subjektas pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų prieigą prie elektroninės sąsajos arba klientus nukreipia į kitus elektroninės sąsajos variantus, komercinės veiklos subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias priežastis. Tokios priežastys pateikiamos tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie kurios klientas norėjo gauti pirmiausia.

4.  Jei komercinės veiklos subjektas pagal 3 dalį blokuoja arba riboja klientų prieigą prie elektroninės sąsajos arba klientus nukreipia į kitus elektroninės sąsajos variantus, komercinės veiklos subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias priežastis. Tokios priežastys pateikiamos tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie kurios klientas norėjo gauti pirmiausia.

Pakeitimas   32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas;

b)  kai komercinės veiklos subjektas elektroninėmis priemonėmis teikia paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas arba pardavimas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kai komercinės veiklos subjektas teikia kitokias nei b punkte nurodytosios paslaugas ir jos yra teikiamos klientui tokio subjekto patalpose arba fizinėje vietoje, kurioje toks subjektas vykdo veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurios pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo gyvenamoji arba įsisteigimo vieta.

c)  kai komercinės veiklos subjektas teikia kitokias nei b punkte nurodytosios paslaugas ir jos yra teikiamos klientui tokio subjekto patalpose arba fizinėje vietoje, kurioje toks subjektas vykdo veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurios pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo gyvenamoji arba įsisteigimo vieta, o kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio – 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nustatytu draudimu neribojamos komercinės veiklos subjektų galimybės reikalauti mokesčio už kortele grindžiamos mokėjimo priemonės naudojimą, jei tokios priemonės tarpbankiniai mokesčiai nereglamentuojami pagal Reglamento (ES) 2015/751 II skyrių, ir už tokias mokėjimo paslaugas, kokioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012. Tokie mokesčiai neviršija komercinės veiklos subjekto patiriamų sąnaudų, susijusių su mokėjimo priemonės naudojimu.

2.  1 dalyje nustatytu draudimu neribojamos komercinės veiklos subjektų teisės imti mokestį už kortele grindžiamos mokėjimo priemonės naudojimą, jei tokios priemonės tarpbankiniai mokesčiai nereglamentuojami pagal Reglamento (ES) 2015/751 II skyrių ir tokioms mokėjimo paslaugoms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012. Tokie mokesčiai neviršija komercinės veiklos subjekto patiriamų sąnaudų, susijusių su mokėjimo priemonės naudojimu.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą arba įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Valstybės narės pasirūpina, kad šio reglamento vykdymą užtikrinti paskirta įstaiga arba įstaigos turėtų tinkamų ir veiksmingų priemonių.

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą arba įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Valstybės narės pasirūpina, kad paskirta įstaiga arba įstaigos turėtų tinkamų ir veiksmingų priemonių šio reglamento vykdymui užtikrinti, įskaitant tarpvalstybinio bendradarbiavimo mechanizmus.

Pagrindimas

Išlaikant Komisijos pasiūlymo esmę ir leidžiant valstybėms narėms spręsti, kurią įstaigą (arba įstaigas) paskirti ir kaip užtikrinti atitiktį, šiuo pakeitimu pabrėžiama, kad bet kokia tvarka turi apimti tarpvalstybinio bendradarbiavimo mechanizmus siekiant užtikrinti veiksmingumą.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagalba vartotojams

Pagalba klientams

Pagrindimas

Kadangi šis reglamentas taikomas ne tik vartotojams, bet ir įmonėms, sudarančioms sandorius kaip galutiniai naudotojai („klientai“), pagalbos ir ginčų sprendimo mechanizmai turėtų būti taikomi visiems „klientams“, kaip apibrėžta šiame reglamente.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio – 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytos įstaigos siūlo vartotojams standartines formas, kuriomis skundai gali būti teikiami 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms. Komisija padeda toms įstaigoms parengti šią standartinę formą.

2.  1 dalyje nurodytos įstaigos siūlo klientams standartines formas, kuriomis skundai gali būti teikiami 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms. Komisija padeda toms įstaigoms parengti šią standartinę formą.

Pagrindimas

Kadangi šis reglamentas taikomas ne tik vartotojams, bet ir įmonėms, sudarančioms sandorius kaip galutiniai naudotojai („klientai“), pagalbos ir ginčų sprendimo mechanizmai turėtų būti taikomi visiems „klientams“, kaip apibrėžta šiame reglamente.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio – 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atliekant 1 dalyje nurodytą vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas draudimas turėtų būti taikomas ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas, jei komercinės veiklos subjektas turi atitinkamose teritorijose būtinas teises.

2.  Atliekant 1 dalyje nurodytą vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas draudimas turėtų būti taikomas ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas, jei komercinės veiklos subjektas turi atitinkamose teritorijose būtinas teises. Atliekant vertinimą tinkamai atsižvelgiama į autorių teisėmis saugomų kultūros prekių ir paslaugų ypatumus.

Pagrindimas

Peržiūros sąlyga specialiai nustatyta, kad būtų galima apsvarstyti galimybę šio reglamento nuostatas taip pat taikyti elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinė charakteristika yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių arba turinio naudojimas. Šiuo pakeitimu pabrėžiama, kad atliekant vertinimą reikia visapusiškai atsižvelgti į specifines kultūros prekių ir paslaugų savybes.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimas

Nuorodos

COM(2016) 0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

9.6.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Therese Comodini Cachia

7.7.2016

Priėmimo data

24.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Therese Comodini Cachia, Sylvie Guillaume


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimas

Nuorodos

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

25.5.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

19.1.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

17.6.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

29.9.2016

6.3.2017

21.3.2017

 

Priėmimo data

25.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

3

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch

Pateikimo data

27.4.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

David Coburn

Franz Obermayr, Marcus Pretzell

4

0

ECR

GUE/NGL

Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas