Postup : 2016/0152(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0172/2017

Predkladané texty :

A8-0172/2017

Rozpravy :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 06/02/2018 - 5.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0023

SPRÁVA     ***I
PDF 1544kWORD 243k
27.4.2017
PE 595.745v02-00 A8-0172/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Výbor pre právne veci

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre právne veci(*)
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0289),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0192/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality rakúskou Spolkovou radou a Národnou radou a luxemburskou Poslaneckou snemovňou, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre právne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0172/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného miesta pôsobenia spotrebiteľov na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

 

 

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu ako priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorom sa okrem iného zaručuje voľný pohyb tovaru a služieb, nestačí zrušiť, ako v prípade hraníc medzi členskými štátmi, iba prekážky štátneho pôvodu. Takéto rušenie môžu mariť súkromní účastníci trhu, ktorí vytvárajú prekážky v rozpore so slobodami na vnútornom trhu. Dochádza k tomu vtedy, keď obchodníci, ktorí podnikajú v jednom členskom štáte, blokujú alebo obmedzujú prístup zákazníkov z iných členských štátov, ktorí majú záujem o cezhraničné obchodné transakcie, k svojim online rozhraniam, akými sú webové sídla a aplikácie (prax známa ako geografické blokovanie). Stáva sa to aj pri inom konaní obchodníkov, a to vtedy, keď uplatňujú voči zákazníkom z iných členských štátov iné všeobecné podmienky prístupu k svojmu tovaru a službám online, ako aj offline. Kým v niektorých prípadoch možno takéto rozdielne zaobchádzanie odôvodniť objektívnymi príčinami, v iných prípadoch obchodníci odmietajú zákazníkom, ktorí majú záujem uskutočňovať cezhraničné obchodné transakcie, sprístupniť tovar alebo služby, alebo uplatňujú v tejto súvislosti iné podmienky výlučne z obchodných dôvodov.

(1)  Na využitie plného potenciálu vnútorného trhu ako priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorom sa okrem iného zaručuje voľný pohyb tovaru a služieb, nestačí zrušiť, ako v prípade hraníc medzi členskými štátmi, iba prekážky štátneho pôvodu. Takéto rušenie môžu mariť súkromní účastníci trhu, ktorí vytvárajú prekážky v rozpore so slobodami na vnútornom trhu. Dochádza k tomu vtedy, keď obchodníci, ktorí podnikajú v jednom členskom štáte, blokujú alebo obmedzujú prístup spotrebiteľov z iných členských štátov, ktorí majú záujem o cezhraničné obchodné transakcie, k svojim online rozhraniam, akými sú webové sídla a aplikácie (prax známa ako geografické blokovanie). Stáva sa to aj pri inom konaní obchodníkov, a to vtedy, keď uplatňujú voči spotrebiteľom z iných členských štátov iné všeobecné podmienky prístupu k svojmu tovaru a službám online, ako aj offline. Kým výnimočne možno takéto rozdielne zaobchádzanie odôvodniť objektívnymi príčinami, v iných prípadoch niektoré praktiky obchodníkov znemožňujú spotrebiteľom, ktorí majú záujem uskutočňovať cezhraničné obchodné transakcie, prístup k tovaru alebo službám alebo ho obmedzujú, alebo uplatňujú v tejto súvislosti iné podmienky, ktoré nie sú objektívne odôvodnené. Štúdie1a ukázali, že odstránenie neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného miesta pôsobenia spotrebiteľov na vnútornom trhu by mohlo prispieť k zvýšeniu rastu a zníženiu priemerných cien na celom vnútornom trhu.

 

___________________

 

1aPozri posúdenie vplyvu vykonané Európskou komisiou. Pozri aj štúdie tematických sekcií Európskeho parlamentu 1) „Rozšírenie rozsahu pôsobnosti zákazu geografického blokovania: ekonomické posúdenie“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595364/IPOL_IDA(2017)595364_EN.pdf a 2) „Návrh týkajúci sa geografického blokovania: vnútorný trh, právo hospodárskej súťaže a ďalšie regulačné aspekty“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595362/IPOL_STU(2017)595362_EN.pdf.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  Toto nariadenie nie je nezávislé, ale sa má vykladať v spojitosti s návrhom smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku1a a návrhom smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu1b, čo by malo prispieť k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu.

 

___________________

 

1a COM(2015)0635.

 

1b COM(2015)0634.

Odôvodnenie

Návrh nariadenia treba výslovne vnímať v súvislosti s ďalšími legislatívnymi návrhmi na vytvorenie jednotného digitálneho trhu, od ktorých závisí aj jeho úspech. Je preto potrebné odkázať na smernicu o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku, ktorou sa zrušuje smernica 1999/44/ES, ako aj na smernicu o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Niektorí obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky. Takéto diskriminačné praktiky sú významným faktorom, ktorý prispieva k pomerne nízkej úrovni cezhraničných obchodných transakcií v Únii vrátane odvetvia elektronického obchodu, čo neumožňuje dosiahnuť plný rastový potenciál vnútorného trhu. Vysvetlenie situácií, v ktorých takéto rozdielne zaobchádzanie nemožno odôvodniť, by malo priniesť jednoznačnosť a právnu istotu všetkým účastníkom cezhraničných transakcií a malo by sa ním zaručiť, že pravidlá nediskriminácie sa môžu skutočne uplatňovať a presadzovať na celom vnútornom trhu.

(2)  Praktiky niektorých obchodníkov týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky. Takéto diskriminačné praktiky sú významným faktorom, ktorý prispieva k pomerne nízkej úrovni cezhraničných obchodných transakcií v Únii vrátane odvetvia elektronického obchodu, čo neumožňuje dosiahnuť plný rastový potenciál vnútorného trhu. Za takýmito praktikami spoločností, najmä MSP a mikropodnikov, však môžu stáť rôzne dôvody. V mnohých prípadoch prispieva odlišné právne prostredie a súvisiaca právna neistota a riziká, čo sa týka uplatniteľnej ochrany spotrebiteľov a environmentálnych právnych predpisov či právnych predpisov o označovaní, zdaňovania a fiškálnych otázok, nákladov na doručenie a jazykových požiadaviek k tomu, že obchodníci nie sú ochotní nadväzovať obchodné vzťahy so spotrebiteľmi z iných členských štátov. V iných prípadoch niektorí obchodníci rozdrobujú trh, aby zvýšili spotrebiteľské ceny. Vysvetlenie situácií, v ktorých takéto rozdielne zaobchádzanie nemožno odôvodniť, a objasnenie toho, akú zodpovednosť by obchodníci niesli v prípade predaja spotrebiteľom z iných členských štátov v súlade s týmto nariadením, by malo priniesť jednoznačnosť a právnu istotu všetkým účastníkom cezhraničných transakcií a malo by sa ním zaručiť, že pravidlá nediskriminácie sa môžu skutočne uplatňovať a presadzovať na celom vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Cieľom tohto nariadenia je riešiť otázku geografického blokovania odstránením prekážky fungovania vnútorného trhu. Treba však zohľadniť skutočnosť, že mnohé rozdiely v právnych predpisoch členských štátov, napríklad tie, ktoré majú za následok odlišné vnútroštátne normy alebo chýbajúce vzájomné uznávanie či harmonizáciu na úrovni Únie, ešte stále predstavujú významné prekážky cezhraničného obchodu. Tieto prekážky naďalej vedú k fragmentácii jednotného trhu a často nútia obchodníkov uchyľovať sa k praktikám geografického blokovania. Z tohto dôvodu by sa Európsky parlament, Rada a Komisia mali naďalej zaoberať týmito prekážkami s cieľom obmedziť fragmentáciu trhu a dokončiť jednotný trh.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Podľa článku 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES 17 členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb so sídlom v Únii nezaobchádzali s príjemcami služieb rozdielne na základe ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. Uvedené ustanovenie však nie je celkom účinné v boji proti diskriminácii a dostatočne neznížilo právnu neistotu, a to najmä preto, že umožňuje odôvodniť rozdielne zaobchádzanie, a z dôvodu následného zložitého presadzovania jeho dodržiavania v praxi. Okrem toho môže ku geografickému blokovaniu a iným formám diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla dochádzať aj v dôsledku konania obchodníkov, ktorí majú sídlo v tretích krajinách, čo prekračuje rozsah pôsobnosti uvedenej smernice.

(3)  Podľa článku 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES17 členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb so sídlom v Únii nezaobchádzali s príjemcami služieb rozdielne na základe ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. Uvedené ustanovenie však nie je celkom účinné v boji proti diskriminácii a dostatočne neznížilo právnu neistotu. Zámerom tohto nariadenia je doplniť článok 20 smernice 2006/123/ES. Nemalo by sa vykladať tak, že smernicu 2006/123/ES nahrádza. Skôr sa zameriava na jej doplnenie vymedzením určitých situácií, keď rozdielne zaobchádzanie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného miesta pôsobenia nemôže byť odôvodnené na základe článku 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES. Okrem toho môže k neodôvodnenému geografickému blokovaniu a iným formám diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného miesta pôsobenia dochádzať aj v dôsledku konania obchodníkov, ktorí majú sídlo v tretích krajinách, čo prekračuje rozsah pôsobnosti uvedenej smernice.

__________________

__________________

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Na zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu sú preto potrebné cielené opatrenia uvedené v tomto nariadení, ktoré predstavujú jasný, jednotný a účinný súbor pravidiel pre zvolený okruh riešených otázok.

(4)  Na zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu a zaručenie voľného pohybu osôb, tovaru a služieb bez diskriminácie na základe krajiny pôvodu alebo bydliska sú preto potrebné cielené opatrenia uvedené v tomto nariadení, ktoré predstavujú jasný, jednotný a účinný súbor pravidiel pre zvolený okruh riešených otázok. Tieto opatrenia by mali udržiavať rovnováhu medzi ochranou spotrebiteľov a hospodárskou a zmluvnou slobodou obchodníkov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Toto nariadenie sa zameriava na predchádzanie diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla vrátane geografického blokovania pri cezhraničných obchodných transakciách medzi obchodníkmi a zákazníkmi, ktoré sa týkajú predaja tovaru a poskytovania služieb v Únii. Jeho cieľom je riešiť priamu, ako aj nepriamu diskrimináciu, a preto sa vzťahuje aj na neodôvodnené rozdiely pri zaobchádzaní so zákazníkmi na základe iných rozlišovacích kritérií, ktoré majú rovnaký dôsledok ako uplatnenie kritérií priamo založených na štátnej príslušnosti zákazníkov, ich mieste bydliska alebo sídle. Tieto iné kritériá sa môžu uplatňovať predovšetkým na základe informácií o fyzickej polohe zákazníkov, ktorých zdrojom je IP adresa použitá pri prístupe k online rozhraniu, adresa na doručenie tovaru, výber jazyka alebo členský štát, v ktorom bol vydaný platobný prostriedok zákazníka.

(5)  Toto nariadenie sa zameriava na predchádzanie diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného miesta pôsobenia spotrebiteľa vrátane geografického blokovania pri cezhraničných obchodných transakciách medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktoré sa týkajú predaja tovaru a poskytovania služieb v Únii. Jeho cieľom je riešiť priamu, ako aj nepriamu diskrimináciu, a preto sa vzťahuje aj na neodôvodnené rozdiely pri zaobchádzaní so spotrebiteľmi na základe iných rozlišovacích kritérií, ktoré majú rovnaký dôsledok ako uplatnenie kritérií priamo založených na štátnej príslušnosti spotrebiteľov, ich mieste bydliska alebo dočasnom mieste pôsobenia. Tieto iné kritériá sa môžu uplatňovať predovšetkým na základe informácií o fyzickej polohe spotrebiteľov, ktorých zdrojom je napríklad IP adresa použitá pri prístupe k online rozhraniu, adresa na doručenie tovaru, výber jazyka alebo členský štát, v ktorom bol vydaný platobný prostriedok spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na čisto vnútroštátne situácie, v ktorých nemožno predpokladať existenciu akýchkoľvek cezhraničných prvkov a v ktorých všetky súvisiace činnosti týkajúce sa okrem iného štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného miesta pôsobenia, prístupu k online rozhraniu, prístupu k tovaru či službám alebo platobných transakcií sú obmedzené na jeden a ten istý členský štát.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Keďže v dôsledku vykonávania smernice 2006/123/ES došlo v určitých odvetviach služieb v celej Únii k odstráneniu niektorých regulačných a administratívnych prekážok pre obchodníkov, je potrebné z hľadiska vecnej pôsobnosti zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a smernicou 2006/123/ES. Ustanovenia tohto nariadenia by sa preto mali okrem iného uplatňovať aj na elektronicky dodávané neaudiovizuálne služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, no ktoré podliehajú konkrétnemu zákazu stanovenému v článku 4 a následnému hodnoteniu tohto zákazu stanovenému v článku 9. Z pôsobnosti tohto nariadenia sú vylúčené audiovizuálne služby vrátane služieb, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je sprístupňovanie vysielania športových podujatí a ktoré sa poskytujú na základe výhradných územných licencií. Takisto by sa mal vylúčiť aj prístup k retailovým finančným službám vrátane platobných služieb, a to bez ohľadu na ustanovenia tohto nariadenia o nediskriminácii pri platbách.

(6)  Keďže v dôsledku vykonávania smernice 2006/123/ES došlo v určitých odvetviach služieb v celej Únii k odstráneniu niektorých regulačných a administratívnych prekážok pre obchodníkov, je potrebné z hľadiska vecnej pôsobnosti zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a smernicou 2006/123/ES. Ustanovenia tohto nariadenia by sa preto mali okrem iného uplatňovať aj na elektronicky poskytované neaudiovizuálne služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, no ktoré podliehajú konkrétnemu zákazu stanovenému v článku 4. Je však potrebné poznamenať, že od prijatia smernice 2006/123/ES došlo k čiastočnému odstráneniu regulačných a administratívnych prekážok pre obchodníkov aj v iných odvetviach.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  So zreteľom na osobitné črty kultúrnych diel a osobitné obchodné modely využívané na ich šírenie by toto nariadenie nemalo mať vplyv na zásadu teritoriality autorského práva v kultúrnych odvetviach.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  K diskriminácii môže tiež dochádzať v súvislosti so službami v oblasti dopravy, najmä pokiaľ ide o predaj cestovných lístkov pri preprave osôb. V tejto súvislosti je však už v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/200818, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/201019 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/201120 obsiahnutý celý rad zákazov diskriminácie vzťahujúcich sa na všetky diskriminačné praktiky, ktorých riešenie je cieľom predkladaného nariadenia. Okrem toho sa na tento účel v blízkej budúcnosti plánuje zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200721. Z tohto dôvodu a v záujme zabezpečenia súladu s rozsahom pôsobnosti smernice 2006/123/ES by mali služby v oblasti dopravy zostať mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(7)  K diskriminácii dochádza aj v súvislosti so službami mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, okrem iného v oblasti audiovizuálnych a finančných služieb a služieb elektronickej komunikácie, dopravy alebo zdravotnej starostlivosti. Z pôsobnosti tohto nariadenia by mali byť vylúčené audiovizuálne služby vrátane služieb, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je sprístupňovanie vysielania športových podujatí a ktoré sa poskytujú na základe výhradných územných licencií. Takisto by sa mal vylúčiť aj prístup k retailovým finančným službám vrátane platobných služieb, a to bez ohľadu na ustanovenia tohto nariadenia o nediskriminácii pri platbách. Čo sa týka elektronickej komunikácie, Komisia predložila návrh európskeho kódexu elektronickej komunikácie, v ktorom sa presadzuje zásada nediskriminácie17a. Čo sa týka dopravy, v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/200818, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/201019 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/201120 je už obsiahnutý celý rad zákazov diskriminácie vzťahujúcich sa na všetky diskriminačné praktiky, ktorých riešenie je cieľom tohto nariadenia. Okrem toho sa v blízkej budúcnosti plánuje zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200721 v tomto zmysle. Čo sa týka služieb zdravotnej starostlivosti, v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ21a sa už uvádza, že pacienti z iných členských štátov nemôžu byť diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti. Z tohto dôvodu a v záujme zabezpečenia súladu s acquis by mali okrem iného audiovizuálne a finančné služby a služby v oblasti elektronickej komunikácie, dopravy či zdravotnej starostlivosti zostať v tejto fáze mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

__________________

__________________

 

17a Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (prepracované znenie) – COM(2016)0590.

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

 

21a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktoré sa vzťahujú na oblasť daní, keďže v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádzajú konkrétne opatrenia na úrovni Únie, pokiaľ ide o daňové záležitosti.

(8)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktoré sa vzťahujú na oblasť daní, keďže v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádza osobitný základ pre opatrenia na úrovni Únie, pokiaľ ide o daňové záležitosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/200822 voľba rozhodného práva pre zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ktorý vykonáva svoju obchodnú alebo odbornú činnosť v krajine, v ktorej má spotrebiteľ svoj obvyklý pobyt, alebo akýmkoľvek spôsobom zameriava svoje činnosti na túto krajinu alebo niekoľko krajín vrátane tejto krajiny, nesmie zbaviť spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou, podľa práva krajiny, v ktorej má spotrebiteľ svoj obvyklý pobyt. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201223 vo veciach týkajúcich sa zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ktorý vykonáva obchodnú alebo odbornú činnosť v členskom štáte, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, alebo akýmkoľvek spôsobom zameriava svoju činnosť na tento členský štát alebo niekoľko členských štátov vrátane tohto členského štátu, spotrebiteľ môže žalovať druhú stranu na súdoch členského štátu, v ktorom má bydlisko, a spotrebiteľa možno žalovať iba na týchto súdoch.

vypúšťa sa

__________________

 

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

 

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Nariadenie by nemalo mať vplyv na akty práva Únie, ktoré sa týkajú justičnej spolupráce v občianskych veciach, najmä ustanovenia rozhodného práva pre zmluvné záväzky a právomoci uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 vrátane uplatňovania týchto aktov a ustanovení v samostatných prípadoch. Konkrétne len skutočnosť, že obchodník koná v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, by sa na účely takéhoto uplatňovania nemala vykladať tak, že to znamená, že zameriava svoje činnosti na členský štát spotrebiteľa.

(10)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatniteľné právo Únie, ktoré sa týka justičnej spolupráce v občianskych veciach, najmä ustanovenia o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky a právomoci uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/200824 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201225, ani uplatňovanie týchto aktov a ustanovení v jednotlivých prípadoch. Samotné dodržiavanie tohto nariadenia by sa nemalo vykladať tak, že to znamená, že obchodník smeruje svoje činnosti do členského štátu spotrebiteľa. Najmä situáciu, keď obchodník konajúci v súlade s článkami 3, 4 a 5 neblokuje ani neobmedzuje prístup spotrebiteľa k svojmu online rozhraniu, nepresmerúva ho na odlišnú verziu svojho online rozhrania, než na ktorú sa chcel spotrebiteľ pôvodne pripojiť, a to bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska, ani neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky prístupu v prípadoch stanovených v tomto nariadení, alebo keď obchodník prijíma bez diskriminácie platobné prostriedky vydané v inom členskom štáte, nemožno len na základe týchto dôvodov vykladať tak, že obchodník smeruje svoju činnosť do členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko. Okrem toho by sa za obchodníka, ktorý smeruje svoju činnosť do členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, nemal považovať ani obchodník, ktorý dodržiava toto nariadenie a prijíma kroky, ktoré spotrebiteľ oprávnene očakáva alebo o ktoré požiadal alebo ktoré sú požadované právnymi predpismi s cieľom poskytnúť potrebné informácie a pomoc spotrebiteľovi či už priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia spotrebiteľa na tretie strany, ktoré môžu poskytnúť požadovanú pomoc.

__________________

__________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Diskriminačné praktiky, ktoré by sa mali týmto nariadením riešiť, sa zvyčajne uskutočňujú prostredníctvom všeobecných podmienok a iných informácií, ktoré určuje a uplatňuje konkrétny obchodník alebo ktoré sa určujú a vykonávajú v jeho mene, a sú nevyhnutným predpokladom na získanie prístupu k predmetnému tovaru alebo predmetným službám a sú dostupné širokej verejnosti. V takýchto všeobecných podmienkach prístupu sú okrem iného zahrnuté ceny, platobné podmienky a podmienky doručenia. Širokej verejnosti ich môže sprístupniť samotný obchodník alebo môžu byť uverejnené v jeho mene rôznymi prostriedkami, napríklad informáciami uverejnenými v reklame, na webových sídlach alebo v predzmluvných či zmluvných dokumentoch. Tieto podmienky platia v prípade, že nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda, ktorá ustanovuje inak, uzavretá priamo medzi obchodníkom a zákazníkom. Podmienky, na ktorých sa obchodník a zákazník individuálne dohodnú, by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za všeobecné podmienky prístupu.

(11)  Diskriminačné praktiky, ktoré by sa mali týmto nariadením riešiť, sa zvyčajne uskutočňujú prostredníctvom všeobecných podmienok a iných informácií, ktoré určuje a uplatňuje konkrétny obchodník alebo ktoré sa určujú a vykonávajú v jeho mene, a sú nevyhnutným predpokladom na získanie prístupu k predmetnému tovaru alebo predmetným službám a sú dostupné širokej verejnosti. V takýchto všeobecných podmienkach prístupu sú okrem iného zahrnuté ceny, platobné podmienky a dodacie podmienky. Širokej verejnosti ich môže sprístupniť samotný obchodník alebo môžu byť uverejnené v jeho mene rôznymi prostriedkami, napríklad informáciami uverejnenými v reklame alebo na webových sídlach, alebo môžu byť súčasťou predzmluvných či zmluvných informácií. Tieto podmienky platia v prípade, že nejestvujú individuálne prerokované podmienky medzi obchodníkom a spotrebiteľmi. Podmienky, na ktorých sa obchodník a spotrebitelia individuálne dohodnú, by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za všeobecné podmienky prístupu. Možnosť individuálne prerokovať podmienky alebo sa individuálne dohodnúť na dodatočných právach či povinnostiach by však nemala viesť ku geografickému blokovaniu ani k iným neodôvodneným formám diskriminácie, ktorú rieši toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na účely tohto nariadenia by mala byť spotrebiteľom aj podnikom zabezpečená ochrana pred diskrimináciou z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla, ak konajú ako zákazníci. Táto ochrana by sa však nemala vzťahovať na zákazníkov, ktorí kupujú tovar alebo službu na účely ďalšieho predaja, lebo by to mohlo mať značný vplyv na distribučné systémy medzi podnikmi v prostredí vzťahov medzi podnikmi, akými sú selektívna a výhradná distribúcia, v ktorom majú výrobcovia vo všeobecnosti možnosť vybrať si maloobchodných predajcov, pričom musia dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže.

(12)  Spotrebitelia by mali byť chránení pred diskrimináciou na základe ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného miesta pôsobenia. V prípade dvojúčelovej zmluvy, ak sa zmluva uzatvorí na účely čiastočne v rámci a čiastočne mimo rámca obchodnej činnosti príslušnej osoby a obchodný účel je obmedzený tak, že neprevažuje v celkovom kontexte zmluvy, takáto osoba by sa takisto mala považovať za spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na to, aby mali zákazníci väčšiu možnosť pristupovať k informáciám týkajúcim sa predaja tovaru a poskytovania služieb na vnútornom trhu, a na zvýšenie transparentnosti vrátane transparentnosti v oblasti cien by obchodníci nemali využívať technologické alebo iné opatrenia na odopieranie úplného a rovnakého prístupu zákazníkov k online rozhraniam na základe ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla. Súčasťou týchto technologických opatrení môžu byť najmä technológie, ktoré sa používajú na určenie fyzickej polohy zákazníka vrátane technológií, ktoré zisťujú fyzickú polohu pomocou IP adresy, súradníc získaných z globálneho navigačného satelitného systému alebo údajov súvisiacich s platobnou transakciou. Zákaz diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k online rozhraniam, by sa však nemal chápať ako ukladanie povinnosti obchodníkovi, aby sa zapájal do obchodných transakcií so zákazníkmi.

(14)  Na to, aby mali spotrebitelia väčšiu možnosť pristupovať k informáciám týkajúcim sa predaja tovaru a poskytovania služieb v rámci vnútorného trhu, a na zvýšenie transparentnosti vrátane transparentnosti v oblasti cien by obchodníci a elektronické trhy nemali využívať technologické alebo iné opatrenia na odopieranie úplného a rovnakého prístupu spotrebiteľov k online rozhraniam na základe ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného miesta pôsobenia. Úplný a rovnaký prístup k online rozhraniam v podobe mobilnej aplikácie by mal spotrebiteľovi umožniť aj stiahnutie akejkoľvek verzie mobilnej aplikácie, ktorú obchodník prevádzkuje v jednom alebo viacerých členských štátoch, a prístup k nej. Súčasťou technologických opatrení, ktoré bránia takémuto prístupu, môžu byť najmä akékoľvek technológie, ktoré sa používajú na určenie fyzickej polohy spotrebiteľa, vrátane sledovania tejto polohy pomocou IP adresy, súradníc získaných z globálneho navigačného satelitného systému alebo údajov súvisiacich s platobnou transakciou. Zákaz diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k online rozhraniam, by sa však nemal chápať ako ukladanie povinnosti obchodníkovi, aby sa zapájal do obchodných transakcií so spotrebiteľom.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a)  Aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľmi a zabránilo sa diskriminácii v praxi, webové stránky, mobilné aplikácie a všetky ostatné rozhrania obchodníkov by sa mali koncipovať tak, aby umožňovali zadávanie údajov vo formulároch aj z iného členského štátu, než je členský štát obchodníka. Predovšetkým by webové stránky mali umožňovať zadávanie adries, telefónnych čísel vrátane medzinárodných predvolieb, čísel bankových účtov vrátane čísel IBAN a BIC a akýchkoľvek iných údajov z iného členského štátu, než je členský štát obchodníka, ak sú tieto informácie nutné na dokončenie objednávky prostredníctvom online rozhrania tohto obchodníka. Vyžadovať, aby spotrebiteľ použil na zadanie objednávky výhradne iný prostriedok, napríklad e-mail alebo telefón, by nemalo byť možné, ak nejde o primárne prostriedky zadávania objednávok pre všetkých zákazníkov vrátane zákazníkov z členského štátu obchodníka.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Niektorí obchodníci prevádzkujú rôzne verzie svojich online rozhraní, lebo sa zameriavajú na zákazníkov z iných členských štátov. Túto možnosť by mali mať aj naďalej, no presmerovanie zákazníka z jednej verzie online rozhrania na inú verziu bez jeho výslovného súhlasu by sa malo zakázať. Zákazník by mal mať naďalej jednoduchý a nepretržitý prístup k všetkým verziám online rozhrania.

(15)  Niektorí obchodníci prevádzkujú rôzne verzie svojich online rozhraní zamerané na spotrebiteľovrôznych členských štátov. Túto možnosť by mali mať aj naďalej, no presmerovanie spotrebiteľa z jednej verzie online rozhrania na inú verziu bez jeho výslovného súhlasu by sa malo zakázať. Obchodníci by nemali mať povinnosť vyžadovať výslovný súhlas spotrebiteľa zakaždým, keď ten istý zákazník navštívi rovnaké online rozhranie. Keď spotrebiteľ výslovný súhlas udelí, mal by sa považovať za platný pre všetky nasledujúce návštevy toho istého online rozhrania tým istým zákazníkom. Spotrebiteľ by mal mať naďalej jednoduchý a nepretržitý prístup k všetkým verziám online rozhrania.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V niektorých prípadoch môže byť potrebné zablokovať, obmedziť prístup alebo presmerovať zákazníka bez jeho súhlasu na inú verziu online rozhrania z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou zákazníka, miestom bydliska alebo sídlom s cieľom zabezpečiť dodržanie zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov v súlade s právom Únie. Tieto právne predpisy môžu obmedziť prístup zákazníkov k určitému tovaru alebo určitým službám, napríklad sa nimi môže zakazovať zobrazovanie určitého obsahu v niektorých členských štátoch. Obchodníkom by sa nemalo brániť v tom, aby plnili tieto požiadavky, a preto by mali mať možnosť blokovať, obmedzovať prístup alebo presmerovať určitých zákazníkov alebo zákazníkov na určitých územiach na online rozhranie, pokiaľ je to z uvedeného dôvodu potrebné.

(16)  V niektorých prípadoch môže byť potrebné zablokovať alebo obmedziť prístup alebo presmerovať spotrebiteľa bez jeho súhlasu na inú verziu online rozhrania z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť dodržanie zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členského štátu v súlade s právom Únie. Tieto právne predpisy môžu obmedziť prístup spotrebiteľov k určitému tovaru alebo určitým službám, napríklad sa nimi môže zakazovať zobrazovanie určitého obsahu v niektorých členských štátoch. Obchodníkom by sa nemalo brániť v tom, aby plnili tieto požiadavky, a preto by mali mať možnosť blokovať, obmedzovať prístup alebo presmerovať určité skupiny spotrebiteľov alebo spotrebiteľov na určitých územiach, pokiaľ je to z uvedeného dôvodu potrebné.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V niekoľkých konkrétnych situáciách nemožno rozdiely v prístupe k zákazníkom pri uplatňovaní všeobecných podmienok prístupu vrátane priameho odmietnutia predať tovar alebo poskytnúť službu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou zákazníka, s miestom jeho bydliska alebo so sídlom objektívne odôvodniť. V uvedených situáciách by mali byť všetky formy tejto diskriminácie zakázané a zákazníci by mali byť následne oprávnení uskutočňovať, za konkrétnych podmienok ustanovených v tomto nariadení, obchodné transakcie za rovnakých podmienok ako miestny zákazník a mali by mať úplný a rovnaký prístup k všetkým ponúkaným tovarom alebo službám bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, miesto bydliska alebo sídlo. Ak je to teda potrebné, obchodníci by mali prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie uvedeného zákazu diskriminácie, lebo v opačnom prípade by dotknutým zákazníkom znemožňovali takýto úplný a rovnaký prístup. Zákaz, ktorý sa vzťahuje na uvedené situácie, by sa však nemal chápať ako bránenie obchodníkom pri zameriavaní ich činností na rôzne členské štáty alebo určité skupiny zákazníkov s cielenými ponukami a odlišnými všeobecnými podmienkami, a to aj vytváraním osobitných online rozhraní podľa jednotlivých krajín.

(17)  V mnohých konkrétnych situáciách nemožno rozdiely v zaobchádzaní so spotrebiteľmi prostredníctvom uplatňovania všeobecných podmienok prístupu vrátane priameho odmietnutia predať tovar alebo poskytnúť službu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia spotrebiteľa objektívne odôvodniť. V uvedených situáciách by mali byť všetky formy tejto diskriminácie zakázané a spotrebitelia by mali byť následne oprávnení uskutočňovať za konkrétnych podmienok ustanovených v tomto nariadení obchodné transakcie za rovnakých podmienok ako miestny spotrebiteľ a mali by mať úplný a rovnaký prístup k všetkým ponúkaným tovarom alebo službám bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, miesto bydliska alebo dočasné miesto pôsobenia. Ak je to teda potrebné, obchodník by mal prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie uvedeného zákazu diskriminácie. Zákaz, ktorý sa vzťahuje na uvedené situácie, by sa však nemal chápať ako bránenie obchodníkom v smerovaní ich činností na rôzne členské štáty alebo určité skupiny spotrebiteľov s cielenými ponukami a odlišnými všeobecnými podmienkami prístupu, a to aj vytváraním osobitných online rozhraní podľa jednotlivých krajín, ktoré môžu obsahovať rozdielne ceny.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Prvou takouto situáciou je stav, keď obchodník predáva tovar, pričom neexistuje cezhraničné doručovanie tohto tovaru priamo obchodníkom alebo v jeho mene do členského štátu, kde zákazník býva. V tejto situácii by mal mať zákazník možnosť kúpiť tovar za úplne rovnakých podmienok vrátane ceny a podmienok týkajúcich sa doručenia tovaru ako podobní zákazníci s pobytom v členskom štáte obchodníka. To znamená, že zahraničný zákazník bude musieť prevziať tovar v tomto členskom štáte alebo v inom členskom štáte, do ktorého obchodník doručuje. V tejto situácii nie je potrebná registrácia pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v členskom štáte zákazníka ani netreba zabezpečiť cezhraničné doručenie tovaru.

(18)  Prvou takouto situáciou je stav, keď obchodník predáva tovar, pričom neexistuje cezhraničné doručovanie tohto tovaru priamo obchodníkom alebo v jeho mene do členského štátu, kde spotrebiteľ býva. Namiesto toho obchodník ponúka doručenie na miesto v inom členskom štáte, ako je členský štát pobytu spotrebiteľa, vrátane možnosti vyzdvihnúť tovar na mieste, na ktorom sa obchodník a spotrebiteľ dohodnú. V tejto situácii by mal mať spotrebiteľ možnosť kúpiť tovar za úplne rovnakých podmienok vrátane cenových podmienok a podmienok týkajúcich sa doručenia tovaru ako podobní spotrebitelia s pobytom v členskom štáte, do ktorého sa tovar doručuje alebo v ktorom sa vyzdvihuje. To môže znamenať, že zahraničný spotrebiteľ bude musieť tovar vyzdvihnúť v tomto členskom štáte alebo v inom členskom štáte, do ktorého obchodník doručuje, alebo si vlastnými súkromnými prostriedkami zabezpečiť cezhraničné doručenie tovaru. V tejto situácii sa v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES1a nevyžaduje registrácia pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v členskom štáte spotrebiteľa.

 

___________________

 

1a Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19a)  Tretia situácia nastáva, keď sa spotrebiteľ usiluje získať elektronicky poskytované služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, ako sú elektronické knihy alebo online hudba, hry či softvér, za predpokladu, že obchodník má práva alebo získal licenciu na používanie takéhoto obsahu na príslušnom území. Ani v tomto prípade sa nevyžaduje fyzické doručenie, keďže služby sa poskytujú elektronicky. Obchodník môže podať priznanie k DPH a zaplatiť ju zjednodušeným spôsobom v súlade s pravidlami o minimálnom režime jedného kontaktného miesta pre DPH stanovenými vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 282/2011.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Napokon v situácii, keď obchodník poskytuje služby a tieto služby zákazník prijíma v priestoroch obchodníka alebo na mieste, ktoré zvolil obchodník, pričom sa tieto priestory alebo toto miesto nachádzajú inde ako v členskom štáte, ktorého štátnym príslušníkom je zákazník alebo v ktorom má zákazník miesto bydliska alebo sídlo, uplatňovanie odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich s uvedenými kritériami by tiež malo byť neoprávnené. Tieto situácie sa môžu týkať poskytovania služieb ako ubytovanie v hoteloch, športové podujatia, prenájom automobilov a vstupenky na hudobné festivaly alebo do zábavných parkov. V uvedených prípadoch sa obchodník nemusí registrovať pre DPH v inom členskom štáte ani zabezpečiť cezhraničné doručovanie tovaru.

(20)  Napokon v situácii, keď obchodník poskytuje služby a tieto služby spotrebiteľ prijíma v priestoroch alebo na mieste, ktoré sa nenachádza v členskom štáte, v ktorom má spotrebiteľ miesto bydliska, by uplatňovanie odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia spotrebiteľa malo byť rovnako neoprávnené. Tieto situácie sa môžu týkať poskytovania služieb, s výnimkou elektronicky poskytovaných služieb, ako ubytovanie v hoteloch, športové podujatia, prenájom automobilov a vstupenky na hudobné festivaly alebo do zábavných parkov. V uvedených prípadoch sa obchodník nemusí registrovať pre DPH v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Vo všetkých týchto situáciách, podľa ustanovení rozhodného práva pre zmluvné záväzky a právomoci uvedené v nariadení (ES) č. 593/2008 a v nariadení (EÚ) 1215/2012, keď obchodník nevykonáva svoju činnosť v členskom štáte zákazníka alebo nezameriava svoju činnosť na tento členský štát alebo keď zákazník nie je spotrebiteľ, dodržiavaním tohto nariadenia obchodníkovi nevznikajú nijaké dodatočné náklady súvisiace s právomocou alebo rozdielmi v rozhodnom práve. Ak však obchodník skutočne vykonáva svoju činnosť v členskom štáte zákazníka alebo zameriava svoju činnosť na tento členský štát, obchodník preukázal zámer nadviazať obchodné vzťahy so spotrebiteľmi v tomto členskom štáte, a teda zohľadnil akékoľvek takéto náklady.

(21)  Vo všetkých týchto situáciách, vzhľadom na ustanovenia o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky a o právomoci uvedené v nariadení (ES) č. 593/2008 a v nariadení (EÚ) č. 1215/2012, keď obchodník nevykonáva svoju činnosť v členskom štáte spotrebiteľa alebo doň nesmeruje svoju činnosť, dodržiavaním tohto nariadenia mu nevznikajú nijaké dodatočné náklady súvisiace s právomocou alebo rozdielmi v uplatniteľnom práve.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a)  Vo všetkých týchto situáciách by všeobecné podmienky prístupu mali byť v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi členského štátu, v ktorom obchodník vykonáva svoje činnosti alebo do ktorého svoje činnosti smeruje. Obchodník nemusí zaručiť, aby boli všeobecné podmienky prístupu v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ, ktorému obchodník nemá v úmysle predávať, bydlisko, ani nemusí používať jazyk tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21b)  Samotné používanie jazyka na online rozhraní obchodníka sa nemôže vykladať ako zámer obchodníka predávať spotrebiteľom z iného členského štátu.

Odôvodnenie

Cieľový trh obchodníka by sa síce mal objasniť vo všeobecných obchodných podmienkach, ale v prípade pochybností by sa nemalo vychádzať z toho, že samotné používanie určitého jazyka znamená zámer pritiahnuť kupujúcich z iného členského štátu, v ktorom sa tento jazyk používa.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21c)  Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES1a má spotrebiteľ v prípade nesúladu spotrebného tovaru so zmluvou právo požadovať od predávajúceho opravu alebo nahradenie tovaru, v oboch prípadoch bezplatne, pokiaľ to nie je nemožné alebo neprimerané. Uvedená smernica obmedzuje náklady, ktoré má znášať predávajúci, na nevyhnutné náklady, ktoré sa vynaložia na uvedenie tovaru do súladu. Okrem toho uvedená smernica nebráni tomu, aby sa za určitých okolností právo spotrebiteľa na náhradu nákladov spojených s opravou alebo výmenou tovaru podľa potreby obmedzilo na sumu primeranú hodnote, ktorú by mal tovar v prípade, že by neexistoval nesúlad so zmluvou, a závažnosti nesúladu so zmluvou. V príslušných prípadoch sa pravidlá týkajúce sa predzmluvných informácií, jazykových požiadaviek, práva na odstúpenie, jeho uplatňovania a účinkov, dodávky a prenosu rizika riadia smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ1b. Uvedená smernica okrem iného určuje, aké náklady znášajú spotrebitelia a obchodníci v prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Uplatňovaním tohto nariadenia by nemali byť dotknuté smernice 1999/44/ES a 2011/83/EÚ.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar (Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Ochodníci, ktorí spadajú pod špeciálny režim stanovený v kapitole 1 hlavy XII nariadenia Rady 2006/112/ES27, nemusia platiť DPH. V prípade týchto obchodníkov by zákaz uplatňovania odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka pri poskytovaní elektronicky dodávaných služieb znamenal požiadavku registrovať sa na účely DPH v iných členských štátoch a mohli by z neho vyplynúť dodatočné náklady, ktoré by boli neprimeranou záťažou vzhľadom na rozsah a charakteristické vlastnosti dotknutých obchodníkov. Títo obchodníci by preto mali mať z uvedeného zákazu výnimku na dobu, počas ktorej sa takýto režim uplatňuje.

(22)  Obchodníci, ktorí patria do špeciálneho režimu stanoveného v kapitole 1 hlavy XII smernice 2006/112/ES, nemusia platiť DPH v členskom štáte, v ktorom majú sídlo. V prípade týchto obchodníkov by zákaz uplatňovania odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia spotrebiteľa pri poskytovaní elektronicky poskytovaných služieb znamenal požiadavku registrovať sa na účely zúčtovania DPH v iných členských štátoch a mohli by z neho vyplynúť dodatočné náklady, ktoré by spôsobili neprimeranú záťaž vzhľadom na rozsah a charakteristické vlastnosti dotknutých obchodníkov. Títo obchodníci by preto mali mať z uvedeného zákazu výnimku na dobu, počas ktorej sa takýto režim uplatňuje.

__________________

 

27 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118).

 

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Vo všetkých uvedených situáciách sa môže stať, že obchodníkom v niektorých prípadoch nebude umožnené predávať tovar alebo poskytovať služby určitým zákazníkom alebo zákazníkom na určitých územiach z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka ako dôsledok konkrétneho zákazu alebo požiadavky, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch Únie alebo v právnych predpisoch členských štátov v súlade s právnymi predpismi Únie. V právnych predpisoch členských štátov sa v súlade s právnymi predpismi Únie môže od obchodníkov žiadať, aby dodržiavali určité pravidlá týkajúce sa stanovovania cien kníh. Obchodníkom by sa nemalo brániť v dodržiavaní týchto právnych predpisov, pokiaľ je to nevyhnutné.

(23)  Vo všetkých uvedených situáciách sa môže stať, že obchodníkom v niektorých prípadoch nebude umožnené predávať tovar alebo poskytovať služby určitým skupinám spotrebiteľov alebo spotrebiteľom na určitých územiach z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia spotrebiteľa ako dôsledok konkrétneho zákazu alebo požiadavky, ktoré sú stanovené v práve Únie alebo v právnych predpisoch členského štátu v súlade s právnymi predpismi Únie. V právnych predpisoch členských štátov sa v súlade s právom Únie môže od obchodníkov žiadať, aby dodržiavali určité pravidlá týkajúce sa stanovovania cien kníh. Okrem toho môžu právne predpisy členských štátov vyžadovať, aby elektronicky poskytované publikácie podliehali rovnakej zníženej sadzbe DPH ako publikácie na akomkoľvek fyzickom nosiči, ako sa stanovuje v návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká1a. Obchodníkom by sa nemalo brániť v dodržiavaní týchto právnych predpisov, pokiaľ je to nevyhnutné.

 

__________________

 

1a COM(2016)0758.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Podľa práva Únie sa obchodníci môžu v podstate slobodne rozhodnúť, ktoré spôsoby platby chcú prijímať vrátane značiek platobných kariet. Po prijatí tohto rozhodnutia však obchodníci nemajú z hľadiska platného právneho rámca pre platobné služby dôvod na to, aby diskriminovali zákazníkov v Únii odmietaním určitých obchodných transakcií alebo iným uplatňovaním niektorých odlišných platobných podmienok v súvislosti s týmito transakciami, a to z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka. Konkrétne v tejto súvislosti by mal byť výslovne zakázaný aj bezdôvodne nerovnaký prístup k zákazníkom z dôvodov súvisiacich s miestom platobného účtu, so sídlom poskytovateľa platobných služieb alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii. Ďalej treba pripomenúť, že nariadením (EÚ) č. 260/2012 sa už všetkým príjemcom platieb vrátane obchodníkov zakazuje podmieňovať akceptovanie platby v eurách požiadavkou, aby sa bankové účty nachádzali v určitom členskom štáte.

(24)  Podľa práva Únie sa obchodníci môžu v podstate slobodne rozhodnúť, ktoré spôsoby platby chcú prijímať. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/7511a a smernice Európskeho parlamentu a Rady 201/2366/EÚ1b maloobchodníci, ktorí prijímajú platobný prostriedok viazaný na kartu určitej značky a kategórie, nie sú povinní prijímať platobné prostriedky viazané na kartu rovnakej kategórie, ale inej značky, alebo rovnakej značky, ale inej kategórie. Po prijatí tohto rozhodnutia by však obchodníci vzhľadom na platný právny rámec pre platobné služby nemali robiť rozdiely medzi spotrebiteľmi v Únii odmietaním určitých obchodných transakcií alebo iným spôsobom uplatňovania niektorých odlišných platobných podmienok v súvislosti s týmito platobnými transakciami, a to z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia spotrebiteľa. Konkrétne v tejto súvislosti by mal byť výslovne zakázaný aj bezdôvodne nerovnaký prístup k spotrebiteľom z dôvodov súvisiacich s miestom platobného účtu, so sídlom poskytovateľa platobných služieb alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii. Ďalej treba pripomenúť, že nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/20121c sa už všetkým obchodníkom zakazuje podmieňovať akceptovanie platby v eurách požiadavkou, aby sa bankové účty nachádzali v určitom členskom štáte.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla 2015 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 1).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

 

1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2015/2366/EÚ28 sa zaviedli prísne bezpečnostné požiadavky na iniciovanie a spracúvanie elektronických platieb, ktorými sa znížilo riziko podvodu v prípade všetkých nových a tradičnejších spôsobov platieb, najmä online platieb. Poskytovatelia platobných služieb sú povinní uplatňovať tzv. silnú autentifikáciu zákazníka, t. j., postup autentifikácie, ktorým sa overuje totožnosť používateľa platobnej služby alebo platobnej transakcie. Pri transakciách na diaľku, ako napr. online platbách, sú bezpečnostné požiadavky ešte prísnejšie, pričom sa požaduje dynamické spojenie so sumou transakcie a účtom príjemcu platby, s cieľom dôkladnejšie chrániť používateľa minimalizovaním rizík v prípade chýb alebo podvodných útokov. V dôsledku týchto ustanovení sa vyrovnalo riziko platobného podvodu pri vnútroštátnych a cezhraničných nákupoch a nemalo by sa používať ako argument na odmietnutie alebo diskrimináciu akýchkoľvek obchodných transakcií v rámci Únie.

(25)  V smernici 2015/2366/EÚ sa zaviedli prísne bezpečnostné požiadavky na iniciovanie a spracúvanie elektronických platieb, ktorými sa znížilo riziko podvodu v prípade všetkých nových a tradičnejších spôsobov platieb, najmä online platieb. Poskytovatelia platobných služieb sú povinní uplatňovať tzv. silnú autentifikáciu spotrebiteľa, t. j. postup autentifikácie, ktorým sa overuje totožnosť používateľa platobnej služby alebo platobnej transakcie. Pri transakciách na diaľku, ako napr. online platbách, sú bezpečnostné požiadavky ešte prísnejšie, pričom sa požaduje dynamické spojenie so sumou transakcie a účtom príjemcu platby, s cieľom dôkladnejšie chrániť používateľa minimalizovaním rizík v prípade chýb alebo podvodných útokov. V dôsledku uvedených ustanovení sa výrazne znížilo riziko platobného podvodu pri cezhraničných nákupoch. Obchodníci by však v prípade inkasa, keď nemusia byť schopní riadne posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa alebo by si to vyžadovalo uzavretie novej alebo zmenenej zmluvy s poskytovateľom platobného riešenia, mali mať možnosť požiadať pred odoslaním tovaru alebo poskytnutím služby o platbu vopred prostredníctvom SEPA úhrady. Rozdielne zaobchádzanie je teda odôvodnené v situácii, keď obchodník nemá k dispozícii žiadne iné prostriedky na overenie úverovej bonity spotrebiteľa.

__________________

 

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35 – 127).

 

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 102 ZFEÚ. Dohody, ktoré obchodníkom ukladajú povinnosť nezapájať sa do pasívnych predajov v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/201029 určitým zákazníkom alebo zákazníkom na určitých územiach, sa vo všeobecnosti považujú za dohody obmedzujúce hospodársku súťaž a nemožno pri nich uplatniť výnimku zo zákazu uvedeného v článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Dokonca aj v prípade, že nepatria do pôsobnosti článku 101 ZFEÚ, v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia narúšajú riadne fungovanie vnútorného trhu a môžu sa použiť na obchádzanie ustanovení tohto nariadenia. Príslušné ustanovenia takýchto dohôd a iných dohôd týkajúcich sa pasívnych predajov, ktorými sa od obchodníka vyžaduje, aby svojím konaním porušil toto nariadenie, by preto mali byť automaticky neplatné. Toto nariadenie, a najmä jeho ustanovenia o prístupe k tovaru a službám, by však nemalo ovplyvniť dohody, ktorými sa obmedzuje aktívny predaj v zmysle nariadenia (EÚ) č. 330/2010.

(26)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže, a najmä článkov 101 a 102 ZFEÚ. Dohody, ktoré obchodníkom ukladajú povinnosť nezapájať sa do pasívnych predajov v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/201029 určitým skupinám spotrebiteľov alebo spotrebiteľom na určitých územiach, sa vo všeobecnosti považujú za dohody obmedzujúce hospodársku súťaž a obyčajne pri nich nemožno uplatniť výnimku zo zákazu uvedeného v článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Príslušné ustanovenia takýchto dohôd týkajúcich sa pasívnych predajov, ktorými sa od obchodníka vyžaduje, aby svojím konaním porušil toto nariadenie, by preto mali byť automaticky neplatné. Toto nariadenie, a najmä jeho ustanovenia o prístupe k tovaru a službám, by však nemalo ovplyvniť dohody, ktorými sa obmedzuje aktívny predaj v zmysle nariadenia (EÚ) č. 330/2010.

__________________

__________________

29 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1).

29 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Členské štáty by mali ustanoviť jeden alebo dva subjekty, ktoré budú zodpovedať za prijímanie účinných opatrení na monitorovanie a zabezpečenie súladu s ustanovením tohto nariadenia. Členské štáty by tiež mali zaručiť, že v prípade akéhokoľvek porušenia tohto nariadenia obchodníkom bude možné uložiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.

(27)  Členské štáty by mali ustanoviť jeden alebo viaceré zodpovedné subjekty s potrebnými právomocami na prijímanie účinných opatrení na monitorovanie a zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto nariadenia. Členské štáty by takisto mali zabezpečiť, že v prípade akéhokoľvek porušenia tohto nariadenia bude možné prijať proti obchodníkom účinné, primerané a odrádzajúce opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Spotrebitelia by mali mať možnosť prijímať pomoc od zodpovedných orgánov, ktoré budú uľahčovať riešenie sporov s obchodníkmi vznikajúcich v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia, a to aj formou jednotného formulára na podanie sťažnosti.

(28)  Spotrebitelia by mali mať možnosť prijímať pomoc od zodpovedných subjektov, ktoré budú uľahčovať riešenie sporov s obchodníkmi vznikajúcich v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia. Členské štáty by na tento účel mali ako subjekty zodpovedné za poskytovanie pomoci určiť okrem iného kontaktné miesta riešenia sporov online, ktoré sa uvádzajú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/20131a.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18.3.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Toto nariadenie by sa malo pravidelne vyhodnocovať, pričom v prípade potreby by sa mali navrhnúť zmeny. V prvom hodnotení by sa malo posúdiť najmä možné rozšírenie zákazu stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. b) aj na elektronicky dodávané služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, pod podmienkou, že obchodník má požadované práva na príslušných územiach.

(29)  Toto nariadenie by sa malo pravidelne vyhodnocovať s cieľom navrhnúť potrebné zmeny. V prvom hodnotení by sa mal do hĺbky posúdiť celkový vplyv nariadenia na vnútorný trh a cezhraničný elektronický obchod. Malo by sa zameriavať najmä na možné rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na iné odvetvia. Mali by sa pritom riadne zohľadniť osobitosti každého sektora. Najmä posúdenie rozšírenia na audiovizuálne služby by sa malo zakladať na podrobných údajoch o cene a nákladoch, ktorými disponujú len poskytovatelia služieb. Z tohto dôvodu by uvedení poskytovatelia mali spolupracovať na hodnotení s cieľom uľahčiť posúdenie toho, či by zahrnutie týchto služieb do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia viedlo k vývoju obchodných modelov, ktoré sú efektívnejšie ako modely uplatňované v súčasnosti.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom uľahčiť účinné presadzovanie pravidiel stanovených v tomto nariadení by mali byť v súvislosti s týmito pravidlami k dispozícii mechanizmy na zabezpečenie cezhraničnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200430. Keďže sa však nariadenie (ES) č. 2006/2004 uplatňuje len v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré chránia záujmy spotrebiteľov, uvedené opatrenia by mali byť k dispozícii len vtedy, keď zákazník je spotrebiteľ. Nariadenie (ES) č. 2006/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(30)  S cieľom uľahčiť účinné presadzovanie pravidiel stanovených v tomto nariadení by mali byť v súvislosti s týmito pravidlami k dispozícii mechanizmy na zabezpečenie cezhraničnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200430.

__________________

__________________

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  S cieľom umožniť podanie žaloby na vydanie súdneho príkazu zameraného na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov v súvislosti s konaním, ktoré je v rozpore s týmto nariadením, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES31, táto smernica by sa mala tiež zmeniť tak, aby sa v prílohe I k nej uvádzal odkaz na toto nariadenie.

(31)  S cieľom umožniť podanie žaloby na vydanie súdneho príkazu zameraného na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov v súvislosti s konaním, ktoré je v rozpore s týmto nariadením, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES31 by sa uvedená smernica mala tiež zmeniť tak, aby sa v prílohe I k nej uvádzal odkaz na toto nariadenie. Je tiež potrebné nabádať spotrebiteľov, aby dobre využívali mechanizmy mimosúdneho riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv alebo zmlúv o službách uzavretých online zriadené nariadením (EÚ) č. 524/2013.

__________________

__________________

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 30).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 30).

Odôvodnenie

Objasnenie, že riešenie sporov online môže byť primeraným spôsobom riešenia sporov v tejto konkrétnej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Obchodníci, orgány verejnej správy a iné zainteresované strany by mali mať dostatok času na to, aby sa prispôsobili a zaručili dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia. Vzhľadom na osobitný charakter elektronicky dodávaných služieb iných než tie, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, je vhodné v súvislosti s poskytovaním týchto služieb uplatňovať zákaz uvedený v článku 4 ods. 1 písm. b) od neskoršieho dátumu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je účinne riešiť priamu a nepriamu diskrimináciu z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov, je vhodné prijať nariadenie, ktoré sa bude priamo uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Je to potrebné na zaručenie jednotného uplatňovania pravidiel nediskriminácie v celej Únii a ich nadobudnutia účinnosti v tom istom čase. Iba nariadením sa zaručuje taká úroveň zrozumiteľnosti, jednotnosti a právnej istoty, ktorá je potrebná na to, aby zákazníci mohli v plnej miere využívať tieto pravidlá vo svoj prospech.

(33)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je účinne riešiť priamu a nepriamu diskrimináciu z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného miesta pôsobenia spotrebiteľov, je vhodné prijať nariadenie, ktoré sa bude priamo uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Je to potrebné na zaručenie jednotného uplatňovania pravidiel nediskriminácie v celej Únii a nadobudnutia ich účinnosti v tom istom čase. Iba nariadením sa zaručuje taká úroveň zrozumiteľnosti, jednotnosti a právnej istoty, ktorá je potrebná na to, aby spotrebitelia mohli mať plný úžitok z týchto pravidiel.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Keďže cieľ tohto nariadenia, ktorým je zabránenie priamej a nepriamej diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov vrátane geografického blokovania pri uskutočňovaní obchodných transakcií s obchodníkmi v Únii, nie sú členské štáty schopné v dostatočnej miere dosiahnuť z dôvodu cezhraničného charakteru problému a nedostatočnej zrozumiteľnosti platného právneho rámca, no vzhľadom na rozsah pôsobnosti a možný vplyv na obchod na vnútornom trhu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia by mohla prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(34)  Keďže cieľ tohto nariadenia, ktorým je zabránenie priamej a nepriamej diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného miesta pôsobenia spotrebiteľov vrátane geografického blokovania pri uskutočňovaní obchodných transakcií s obchodníkmi v Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov z dôvodu cezhraničného charakteru problému a nedostatočnej zrozumiteľnosti platného právneho rámca, ale vzhľadom na jeho rozsah a možný vplyv na obchod na vnútornom trhu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržuje sa zásada, ktoré sa uznávajú v Charte základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie jej článkov 16 a 17,

(35)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie jej článkov 11 (sloboda prejavu a právo na informácie), 16 (sloboda podnikania), 17 (vlastnícke právo) a 38 (ochrana spotrebiteľa),

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 1

Článok 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Predmet úpravy

1.  Cieľom nariadenia je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa ním bude predchádzať priamej alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov.

Cieľom nariadenia je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa nedovolí priama či nepriama diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného miesta pôsobenia spotrebiteľov, a ďalej doplniť článok 20 smernice 2006/123/ES.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto situácie:

 

a)  keď obchodník predáva tovar, poskytuje služby alebo sa o to usiluje v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má zákazník bydlisko alebo sídlo;

 

b)  keď obchodník predáva tovar, poskytuje služby alebo sa o to usiluje v rovnakom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má zákazník bydlisko alebo sídlo, no zákazník je štátnym príslušníkom iného členského štátu;

 

c)  keď obchodník predáva tovar alebo poskytuje služby alebo sa o to usiluje v členskom štáte, v ktorom sa zákazník dočasne zdržiava, no nemá v tomto členskom štáte bydlisko alebo sídlo.

 

3.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 smernice 2006/123/ES.

 

4.  Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá uplatniteľné v oblasti daní.

 

5.  Toto nariadenie nemá vplyv na akty práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá vykladať tak, že obchodník smeruje svoju činnosť do členského štátu, kde má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.

 

6.  Pokiaľ sú ustanovenia tohto nariadenia v rozpore s ustanoveniami článku 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES, ustanovenia tohto nariadenia majú prednosť.

 

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Rozsah pôsobnosti

 

1.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na čisto vnútroštátne situácie, keď sa všetky relevantné prvky transakcie nachádzajú vo vnútri jedného členského štátu.

 

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 smernice 2006/123/ES.

 

3.  Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá uplatniteľné v oblasti daní.

 

4.  Pokiaľ sú ustanovenia tohto nariadenia v rozpore s ustanoveniami článku 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES, ustanovenia tohto nariadenia majú prednosť.

 

5.  Týmto nariadením nie je dotknuté platné právo Únie týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach. Samotné dodržiavanie tohto nariadenia sa nesmie vykladať tak, že obchodník smeruje svoju činnosť do členského štátu, kde má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. Najmä v prípade, keď obchodník konajúci v súlade s článkami 3, 4 a 5 neblokuje ani neobmedzuje prístup spotrebiteľa k svojmu online rozhraniu, nepresmerúva ho na odlišnú verziu svojho online rozhrania, než na ktorú sa chcel spotrebiteľ pôvodne pripojiť, a to bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska, ani neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky prístupu v situáciách stanovených v tomto nariadení, alebo keď obchodník prijíma bez diskriminácie platobné prostriedky vydané v inom členskom štáte, nemožno ho len na základe týchto dôvodov považovať za obchodníka, ktorý svoje činnosti smeruje do členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko.

 

Okrem toho sa za obchodníka, ktorý svoje činnosti smeruje do členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, nepovažuje ani obchodník konajúci v súlade s týmto nariadením, ktorý prijíma kroky, ktoré spotrebiteľ oprávnene očakáva alebo o ktoré požiadal alebo ktoré sú vyžadované právnymi predpismi s cieľom poskytnúť potrebné informácie a pomoc spotrebiteľovi či už priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia spotrebiteľa na tretie strany, ktoré môžu poskytnúť požadovanú pomoc.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia uvedené v článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2011, článku 2 bodoch 10, 20 a 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 a článku 4 bodoch 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 a 30 smernice (EÚ) 2015/2366.

Na účely tohto nariadenia:

 

a)   „elektronicky poskytované služby“ sú vymedzené v článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2011;

 

b)   „výmenný poplatok“ je vymedzený v článku 2 bode 10 nariadenia (EÚ) 2015/751;

 

c)   „platobný nástroj viazaný na kartu“ je vymedzený v článku 2 bode 20 nariadenia (EÚ) 2015/751;

 

d)   „platobná značka“ je vymedzená v článku 2 bode 30 nariadenia (EÚ) 2015/751;

 

e)   „platobná transakcia“ je vymedzená v článku 4 bode 5 smernice (EÚ) 2015/2366;

 

f)   „platiteľ“ je vymedzený v článku 4 bode 8 smernice (EÚ) 2015/2366;

 

g)   „poskytovateľ platobných služieb“ je vymedzený v článku 4 bode 11 smernice (EÚ) 2015/2366;

 

h)   „platobný účet“ je vymedzený v článku 4 bode 12 smernice (EÚ) 2015/2366;

 

i)   „platobný nástroj“ je vymedzený v článku 4 bode 14 smernice (EÚ) 2015/2366;

 

j)   „inkaso“ je vymedzené v článku 4 bode 23 smernice (EÚ) 2015/2366;

 

k)   „úhrada“ je vymedzená v článku 4 bode 24 smernice (EÚ) 2015/2366;

 

i)   „silná autentifikácia zákazníka“ je vymedzená v článku 4 bode 30 smernice (EÚ) 2015/2366;

__________________

 

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla 2015 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „zákazník“ je spotrebiteľ, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu alebo má miesto bydliska v členskom štáte, alebo podnik so sídlom v členskom štáte, ktorý má v úmysle nakupovať alebo nakupuje tovar alebo službu v Únii na iný účel ako ďalší predaj;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na zabezpečenie zmluvnej slobody je potrebné, aby boli zmluvy medzi dvomi podnikmi vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia s tým, že sa nariadenie bude vzťahovať len na zmluvy medzi podnikom a spotrebiteľom.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „všeobecné podmienky prístupu“ sú všetky požiadavky, podmienky a iné informácie vrátane predajných cien, ktorými je upravený prístup zákazníkov k tovaru alebo službám, ktoré ponúka obchodník na predaj, ktoré sú zostavené, uplatňované a sprístupnené širokej verejnosti obchodníkom alebo v jeho mene a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda medzi obchodníkom a zákazníkom;

d)  „všeobecné podmienky prístupu“ sú všetky požiadavky, podmienky a iné informácie vrátane čistých predajných cien, ktorými je upravený prístup spotrebiteľov k tovaru alebo službám, ktoré ponúka obchodník na predaj, ktoré sú zostavené, uplatňované a sprístupnené širokej verejnosti obchodníkom alebo v jeho mene a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda medzi obchodníkom a spotrebiteľom;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „tovar“ je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou predmetov predávaných formou exekúcie alebo iným spôsobom na základe zákonnej moci; za tovar sa v zmysle tohto nariadenia považujú voda, plyn a elektrina, ak sa predávajú v obmedzenom objeme alebo určitom množstve;

e)  „tovar“ je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou i) predmetov predávaných formou exekúcie alebo iným spôsobom na základe zákonnej moci a ii) vody, plynu a elektriny, ak sa nepredávajú v obmedzenom objeme alebo určitom množstve;

Odôvodnenie

Zosúladenie s návrhom o predaji online.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  „online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webového sídla a aplikácií, ktorý je prevádzkovaný obchodníkom alebo v jeho mene a prostredníctvom ktorého získavajú zákazníci prístup k tovaru alebo službám obchodníka s cieľom uskutočniť obchodnú transakciu v súvislosti s týmto tovarom alebo službami;

f)  „online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webového sídla alebo jeho časti a mobilných aplikácií, ktorý je prevádzkovaný obchodníkom alebo v jeho mene a prostredníctvom ktorého získavajú spotrebitelia prístup k tovaru alebo službám obchodníka s cieľom uskutočniť obchodnú transakciu v súvislosti s týmto tovarom alebo službami;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  „elektronický trh“ je digitálna služba, ktorá umožňuje spotrebiteľom uzatvárať online kúpne zmluvy alebo zmluvy o službách s obchodníkmi buď na webovom sídle elektronického trhu, alebo na webovom sídle obchodníka, ktoré využíva výpočtové služby poskytované elektronickým trhom;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Prístup k online rozhraniam

Prístup k online rozhraniam

1.  Obchodníci nesmú pomocou technologických opatrení alebo iným spôsobom blokovať alebo obmedzovať prístup zákazníkov k svojmu online rozhraniu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka.

1.  Obchodník ani elektronický trh nesmú pomocou technologických opatrení alebo iným spôsobom blokovať alebo obmedzovať prístup spotrebiteľov k svojmu online rozhraniu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia spotrebiteľa.

2.  Obchodníci nesmú presmerovať zákazníkov z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka na verziu svojho online rozhrania, ktorá sa líši od online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, použitým jazykom alebo inými vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou pre zákazníkov s určitou štátnou príslušnosťou, určitým miestom bydliska alebo sídlom, a to v prípade, že zákazník vopred neudelí výslovný súhlas s takýmto presmerovaním.

2.  Obchodník nesmie presmerovať spotrebiteľa z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia spotrebiteľa na verziu svojho online rozhrania, ktorá sa líši od online rozhrania, na ktoré sa chcel spotrebiteľ pôvodne pripojiť, svojím vzhľadom, použitým jazykom alebo inými vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou pre spotrebiteľa s určitou štátnou príslušnosťou, určitým miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia, pokiaľ spotrebiteľ neudelí výslovný súhlas s takýmto presmerovaním.

 

Ak obchodník spotrebiteľovi umožní vyjadriť na osobnom účte jasnú preferenciu, ktorú môže zákazník kedykoľvek zmeniť, obchodníkovi sa povoľuje pravidelné presmerúvanie tohto spotrebiteľa na osobitnú úvodnú stránku pod podmienkou, že táto úvodná stránka umožňuje jasný a jednoduchý prístup k online rozhraniu, na ktoré sa chcel spotrebiteľ pripojiť pôvodne.

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník má naďalej jednoduchý prístup k pôvodnej verzii online rozhrania.

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným súhlasom spotrebiteľa uskutoční, spotrebiteľ musí mať naďalej jednoduchý prístup k verzii online rozhrania, na ktorú sa chcel pôvodne pripojiť.

3.  Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na blokovanie, obmedzenie prístupu alebo presmerovanie, ktoré je v prípade určitých zákazníkov alebo zákazníkov nachádzajúcich sa na určitých územiach potrebné na zaručenie dodržiavania zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov v súlade s právom Únie.

3.  Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na blokovanie alebo obmedzenie prístupu alebo na presmerovanie, ktoré je v prípade určitých skupín spotrebiteľov alebo spotrebiteľov nachádzajúcich sa na určitých územiach potrebné na to, aby obchodník alebo elektronický trh dodržal zákonnú požiadavku podľa práva Únie alebo právnych predpisov členského štátu v súlade s právom Únie. Obchodník alebo elektronický trh jasne a výslovne vysvetlia dodržanie tejto zákonnej požiadavky v jazyku online rozhrania, na ktoré sa chcel zákazník pôvodne pripojiť.

4.  Ak obchodník blokuje alebo obmedzuje prístup zákazníkov k online rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie zákazníkov na inú verziu online rozhrania v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť jasné odôvodnenie. Toto odôvodnenie poskytne v jazyku online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník pôvodne získať prístup.

 

 

(Vo vzťahu k spotrebiteľovi/obchodníkovi sa nahradenie slova „ich“ slovom „jeho“ uplatňuje v celom texte. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Prístup k tovaru alebo službám

Prístup k tovaru alebo službám

1.  Obchodníci nesmú uplatňovať odlišné všeobecné podmienky prístupu k svojim tovarom alebo službám z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka v týchto situáciách:

1.  Obchodník nesmie uplatňovať odlišné všeobecné podmienky prístupu k svojim tovarom alebo službám z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia spotrebiteľa, ak spotrebiteľ chce:

a)  ak obchodník predáva tovary a tieto tovary sa nedoručujú cezhranične do členského štátu zákazníka obchodníkom alebo v jeho mene;

a)  kúpiť tovar a obchodník ponúka doručenie tohto tovaru na miesto v inom členskom štáte, ako je členský štát bydliska spotrebiteľa, vrátane možnosti vyzdvihnúť tovar na mieste, na ktorom sa spotrebiteľ a obchodník dohodnú;

b)  ak obchodník poskytuje elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné ako služby, ktorých hlavnou charakteristikou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie;

b)  získať od obchodníka elektronicky poskytované služby, ktoré sú iné ako služby, ktorých hlavnou charakteristikou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie;

 

ba)  prijímať elektronicky poskytované služby, ktorých hlavnou charakteristikou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy, v súvislosti s ktorými má obchodník požadované práva alebo získal licenciu na používanie takéhoto obsahu pre príslušné územia, a ich používanie;

c)  ak obchodník poskytuje iné služby ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno b), pričom tieto služby sa dodávajú zákazníkovi v priestoroch obchodníka alebo na fyzickom mieste, kde obchodník vykonáva svoju činnosť, v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorého štátnym príslušníkom je zákazník alebo v ktorom má zákazník bydlisko alebo sídlo.

c)  získať od obchodníka iné služby ako elektronicky poskytované služby, pričom tieto služby sa spotrebiteľovi poskytujú na fyzickom mieste, na ktorom obchodník vykonáva svoju činnosť v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko.

 

1a.  Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni obchodníkovi, aby uplatňoval v jednotlivých členských štátoch alebo v rámci jedného členského štátu odlišné všeobecné podmienky prístupu, ktoré sa ponúkajú spotrebiteľom na určitom území alebo určitej skupine spotrebiteľov, a to pod podmienkou, že sa neuplatňujú z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia.

 

1b.  Zákaz uvedený v odseku 1 neznamená povinnosť obchodníka, aby spĺňal vnútroštátne právne požiadavky alebo informoval zákazníkov o týchto požiadavkách, ak obchodník nevykonáva svoju činnosť v určitom členskom štáte ani doň svoju činnosť nesmeruje.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na obchodníkov, ktorí sú oslobodení od DPH na základe ustanovení kapitoly 1 hlavy XII smernice 26/112/ES.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na obchodníkov, ktorí sú oslobodení od DPH na základe ustanovení kapitoly 1 hlavy XII smernice 26/112/ES.

3.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa neuplatňuje v prípade, že v práve Únie alebo právnych predpisoch členských štátov v súlade s právom Únie existuje osobitné ustanovenie, ktorým sa obchodníkovi nedovoľuje predávať tovar alebo poskytovať služby určitým zákazníkom alebo zákazníkom nachádzajúcich sa na určitých územiach.

3.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa neuplatňuje v prípade, že v práve Únie alebo právnych predpisoch členského štátu v súlade s právom Únie existuje osobitné ustanovenie, ktorým sa obchodníkovi nedovoľuje predávať príslušný tovar alebo poskytovať príslušné služby určitým skupinám spotrebiteľov alebo spotrebiteľom nachádzajúcim sa na určitých územiach.

V prípade predaja kníh zákaz stanovený v odseku 1 nebráni obchodníkom uplatňovať rozdielne ceny zákazníkom na určitých územiach, pokiaľ to obchodníkom nariaďujú právne predpisy členských štátov v súlade s právnymi predpismi Únie.

V prípade predaja kníh vrátane ich elektronických verzií zákazom stanoveným v odseku 1 nie sú dotknuté osobitné právne predpisy týkajúce sa ich cien v členských štátoch v súlade s právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Nediskriminácia z dôvodov súvisiacich s platbami

Nediskriminácia z dôvodov súvisiacich s platbami

1.  Obchodníci nesmú z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, miestom platobného účtu, sídlom poskytovateľa platobnej služby alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii uplatňovať odlišné platobné podmienky pri nijakých predajoch tovaru alebo služieb, ak:

1.  Obchodník nesmie z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo dočasným miestom pôsobenia spotrebiteľa, miestom platobného účtu, sídlom poskytovateľa platobnej služby alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii uplatňovať odlišné podmienky pri platobnej transakcii, ak:

a)  sa tieto platby uskutočňujú prostredníctvom elektronických transakcií formou úhrady, inkasa alebo pomocou platobného nástroja viazaného na kartu v rámci tej istej značky platobnej karty;

a)  sa táto platobná transakcia uskutočňuje prostredníctvom elektronickej transakcie formou úhrady, inkasa alebo pomocou platobného nástroja viazaného na kartu v rámci tej istej značky a kategórie platobnej karty;

b)  príjemca platby môže vyžadovať silnú autentifikáciu zákazníka platiteľom podľa smernice (EÚ) 2015/2366 a

b)  sú splnené požiadavky na autentifikáciu podľa smernice (EÚ) 2015/2366 a

c)  platby prebiehajú v mene, ktorú príjemca akceptuje.

c)  platobná transakcia sa uskutočňuje v mene, ktorú obchodník akceptuje.

 

1a.  V prípade, že na to existujú objektívne dôvody, zákaz uvedený v odseku 1 neberie obchodníkovi právo zadržať príslušný tovar alebo poskytovanie príslušnej služby, kým obchodník nedostane potvrdenie, že sa platobná transakcia riadne začala.

2.  Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni obchodníkom v tom, aby vyžadovali poplatky za použitie platobného nástroja viazaného na kartu, pri ktorom nie sú výmenné poplatky upravené v kapitole II nariadenia (EÚ) 2015/751 a za tie platobné služby, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 260/2015. Tieto poplatky nesmú presiahnuť náklady, ktoré vznikajú obchodníkovi za použitie platobného prostriedku.

2.  Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni obchodníkovi v tom, aby spoplatnil použitie platobného nástroja viazaného na kartu, pri ktorom nie sú výmenné poplatky upravené v kapitole II nariadenia (EÚ) 2015/751, alebo platobné služby, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 260/2015, pokiaľ členský štát, v ktorom má obchodník sídlo, nezakázal alebo neobmedzil takéto poplatky v súlade s článkom 62 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/2366. Tieto poplatky nesmú presiahnuť priame náklady, ktoré vznikajú obchodníkovi za použitie platobného prostriedku.

 

2a.  Zákaz uvedený v odseku 1 neberie obchodníkovi možnosť, aby v prípade inkasa vyžadoval pred odoslaním tovaru alebo poskytnutím služby platbu vopred prostredníctvom SEPA úhrady, ak neexistuje iný spôsob, ako zabezpečiť, aby kupujúci splnil svoju platobnú povinnosť.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dohody, ktoré v súvislosti s pasívnym predajom ukladajú obchodníkom povinnosť konať tak, že tým porušujú toto nariadenie, sú automaticky neplatné.

Ustanovenia dohôd, ktoré v súvislosti s pasívnym predajom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 330/2010 ukladajú obchodníkom povinnosť konať v rozpore s týmto nariadením, sú automaticky neplatné.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Presadzovanie orgánmi členských štátov

Presadzovanie

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát určí orgán alebo orgány zodpovedné za kontrolu presadzovania tohto nariadenia. Členské štáty zabezpečia, aby boli v subjekte alebo subjektoch ustanovených s cieľom presadzovať dodržiavanie tohto nariadenia k dispozícii primerané a účinné prostriedky.

1.  Každý členský štát určí subjekt alebo subjekty zodpovedné za primerané a účinné presadzovanie tohto nariadenia. Bez toho, aby boli dotknuté iné mechanizmy informovania a spolupráce, sú tieto subjekty zodpovedné za zabezpečovanie cezhraničnej spolupráce so subjektmi v iných členských štátoch prostredníctvom vhodných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú predpisy o sankciách uplatniteľných v prípade porušení ustanovení tohto nariadenia a podniknú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.  Členské štáty prijmú predpisy o opatreniach uplatniteľných v prípade porušení ustanovení tohto nariadenia a zabezpečia ich vykonanie. Stanovené opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Opatrenia uvedené v odseku 2 sa oznámia Komisii a zverejnia na webovom sídle Komisie.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zverí zodpovednosť za poskytovanie praktickej pomoci spotrebiteľom subjektu alebo subjektom pre prípad sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, ktorý vznikne v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia. Každý členský štát ustanoví subjekt alebo subjekty zodpovedné za túto úlohu.

Každý členský štát určí subjekt alebo subjekty zodpovedné za poskytovanie praktickej pomoci spotrebiteľom v prípade sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, ktorý vznikne v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Zosúladenie štruktúry s článkom 7 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Subjekty uvedené v odseku 1 poskytnú spotrebiteľom jednotný vzorový formulár na podávanie sťažností subjektom uvedeným v odseku 1 a v článku 7 ods. 1. Komisia poskytne týmto subjektom pomoc pri vytváraní tohto vzorového formulára.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zbytočná regulácia, keďže vzorový formulár by sa vzťahoval na rôzne porušenia stanovené v tomto nariadení a mohol by sa týkať dvoch rôznych subjektov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Doložka o preskúmaní

Doložka o preskúmaní

1.  Do [dátum: dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a každých päť rokov potom predloží Komisia správu o hodnotení tohto nariadenia Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Správa bude v prípade potreby doplnená o návrh na zmenu tohto nariadenia vzhľadom na právny, technický a hospodársky vývoj.

1.  Do [dátum: tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a každých päť rokov potom predloží Komisia správu o hodnotení tohto nariadenia Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Správu v prípade potreby sprevádza návrh na zmenu tohto nariadenia vzhľadom na právny, technický a hospodársky vývoj.

2.  V prvom hodnotení, o ktorom sa zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na elektronicky dodávané služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, pod podmienkou, že obchodník má požadované práva na príslušných územiach.

2.  Prvé hodnotenie uvedené v odseku 1 sa uskutoční najmä s cieľom posúdiť celkový vplyv tohto nariadenia na vnútorný trh a cezhraničný elektronický obchod. V prvom hĺbkovom hodnotení sa posúdi najmä to, či by sa mal rozsah pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť aj na ďalšie odvetvia, ako sú audiovizuálne, finančné a dopravné služby, služby elektronickej komunikácie alebo služby zdravotnej starostlivosti, pričom sa riadne zohľadnia osobitosti každého odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prílohe k nariadeniu (ES) č. 2006/2004 sa dopĺňa tento bod [číslo]: „[číslo] [celý názov tohto nariadenia] (Ú. v. XX L XX, XX.XX.Rok, s. X), iba v prípade, že zákazník je spotrebiteľ v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia č. XXXX/Rok.

1.  V prílohe k nariadeniu (ES) č. 2006/2004 sa dopĺňa tento bod [číslo]: „[číslo] [celý názov tohto nariadenia] (Ú. v. XX L XX, XX.XX.Rok, s. X)“.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4 ods. 1 písm. b) sa však uplatňuje od 1. júla 2018.

vypúšťa sa

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Európska komisia ako súčasť svojho balíka týkajúceho sa elektronického obchodu predstavila 25. mája 2016 návrh nariadenia o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla. Cieľom nariadenia je zabezpečiť, aby mali zákazníci rovnaký prístup k tovaru a službám ako miestni zákazníci. Nariadenie stavia na ustanoveniach smernice o službách (článok 20), v ktorej sa už ustanovuje zásada nediskriminácie, ale ukázalo sa, že je ťažké ju presadzovať v praxi pre právnu neistotu v súvislosti s tým, ktoré praktiky by sa považovali za odôvodnené a ktoré nie.

Zámerom nariadenia je poskytnúť viac právnej istoty a vykonateľnosť vymedzením konkrétnych situácií, keď nemožno diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti alebo bydliska nijak odôvodniť. Okrem toho sa nariadením zakazuje blokovanie prístupu k webovým sídlam a využívanie automatického presmerovania bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka. Navrhované nariadenie zahŕňa aj ustanovenia o nediskriminácii v rámci akceptovaných spôsobov platby.

Nariadenie je súčasťou celkovej stratégie na stimulovanie cezhraničného elektronického obchodu, kľúčovej hybnej sily rastu, a to zabezpečením lepšieho prístupu k tovaru a službám, budovaním dôvery, poskytovaním väčšej istoty a znižovaním administratívnej záťaže.

II. Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa súhlasí s celkovým cieľom návrhu Komisie, konkrétne využiť plný potenciál vnútorného trhu ako priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorom sa okrem iného zaručuje voľný pohyb tovaru a služieb. Vnútorný trh ešte zďaleka nie je realitou. Elektronický obchod je kľúčovou hybnou silou rastu s priemernou ročnou mierou rastu dosahujúcou v EÚ vyše 13 %. Len 15 % spotrebiteľov však nakúpilo online z inej krajiny EÚ a 8 % obchodníkov uskutočnilo predaj cezhranične (v porovnaní s 24 % vnútroštátne). Obchodníci a spotrebitelia aj naďalej čelia prekážkam, ktoré sú v online prostredí hneď zjavné. Napríklad pre spotrebiteľov je nepochopiteľné, prečo by sa im malo brániť v prístupe k niektorým webovým sídlam, prečo by si nemohli kúpiť určitý tovar v iných členských štátoch alebo prečo by mali platiť inú cenu len z dôvodu svojej štátnej príslušnosti alebo svojho bydliska.

Zároveň existujú jasne opodstatnené dôvody pre takéto rozdielne zaobchádzanie zo strany obchodníkov. Za jeden z nich možno považovať napríklad skutočnosť, že obchodník nemá požadované práva duševného vlastníctva na konkrétnom území. Prípadne môžu obchodníci uvažovať o uplatnení rozdielnych podmienok prístupu napríklad z dôvodu dodatočných nákladov, ktoré vzniknú pre danú vzdialenosť alebo technické charakteristiky poskytovania služby či odlišné trhové podmienky.

Návrh Komisie je vítaným krokom správnym smerom. Zabezpečuje väčšiu jasnosť tým, že vymedzuje konkrétne situácie, keď nemožno nikdy považovať za odôvodnenú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti alebo bydliska. Prináša tiež vítané objasnenie typu činností, ktoré by sa považovali za neprijateľné, ako napríklad zákaz blokovania prístupu a ustanovenia o nediskriminácii v rámci akceptovaných spôsobov platby. Návrh Komisie však ponecháva dôležité otázky nezodpovedané.

1.  Právna istota pre spotrebiteľov a obchodníkov

Spravodajkyňa zastáva názor, že jedným z dôvodov, prečo môžu obchodníci váhať, či nadviažu obchodné vzťahy so spotrebiteľmi z iných členských štátov, je právna neistota a súvisiace riziká, čo sa týka uplatniteľnej ochrany spotrebiteľov, environmentálnych právnych predpisov alebo právnych predpisov o označovaní. Tieto otázky sa v návrhu Komisie neriešia, čo necháva obchodníkov aj spotrebiteľov v značnej neistote.

V záujme riešenia tohto problému spravodajkyňa navrhuje nový článok 8a o rozhodnom práve a súdnej právomoci. Cieľom článku je objasniť, že v tých prípadoch, keď obchodník jasne uvedie svoj úmysel predávať spotrebiteľom z jedného alebo viacerých členských štátov a keď spotrebiteľ z iného členského štátu chce uzatvoriť zmluvu s týmto obchodníkom podľa práv, ktoré zaručuje článok 4 tohto nariadenia, bude obchodník zaobchádzať so spotrebiteľom rovnako, ako zaobchádza s miestnymi spotrebiteľmi. Inými slovami, obchodník bude môcť uplatniť požiadavky týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, životného prostredia, označovania alebo bezpečnosti výrobkov platné v jeho členskom štáte. Podobne by príslušným súdom mal byť súd v členskom štáte obchodníka.

2.  Rozsah pôsobnosti

V záujme proporcionality spravodajkyňa navrhuje obmedziť rozsah pôsobnosti nariadenia len na spotrebiteľov s jednou dôležitou výnimkou, konkrétne aby v prípade dvojúčelovej zmluvy s obmedzeným obchodným zameraním sa aj takáto osoba považovala za spotrebiteľa.

Spravodajkyňa prijíma skutočnosť, že v tejto fáze je rozsah pôsobnosti nariadenia zosúladený s rozsahom pôsobnosti smernice o službách, a to v čo najväčšom možnom rozsahu s cieľom zabezpečiť konzistentnosť, čo znamená, že služby nehospodárskeho charakteru vo všeobecnom záujme, dopravné služby, audiovizuálne služby, služby súvisiace s hazardnými hrami, služby zdravotnej starostlivosti a niektoré ďalšie služby sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Spravodajkyňa sa však domnieva, že toto je potrebné posúdiť v rámci prvého preskúmania nariadenia.

Nesúhlasí ale s Komisiou v otázke spôsobu nakladania s elektronicky poskytovanými službami na poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy. Spravodajkyňa sa domnieva, že existuje množstvo prípadov diskriminácie v súvislosti s elektronicky poskytovanými službami, ako sú elektronické knihy, digitálna hudba, hry alebo softvér. Preto navrhuje, aby sa zahrnuli do rozsahu pôsobnosti článku 4 pod podmienkou, že obchodník má požadované práva na príslušných územiach.

3.  Ďalšie objasnenia

Okrem toho spravodajkyňa predkladá k textu navrhnutému Komisiou niekoľko objasnení. Patrí medzi ne najmä:

  objasnenie, že zákaz diskriminácie sa vzťahuje nielen na štátnu príslušnosť a miesto bydliska, ale aj na dočasné miesto pôsobenia;

  objasnenie, že čisto vnútroštátne situácie bez cezhraničného prvku sú vylúčené (článok 1a);

  zjednodušenie týkajúce sa článku 3 – prístup k online rozhraniam: spravodajkyňa považuje ustanovenie o výslovnom súhlase, ktoré navrhla Komisia, za nadmernú záťaž tak pre podniky, ako aj pre spotrebiteľov a považuje za dostačujúce uložiť povinnosť informovať o presmerovaní, ako aj zabezpečiť úplný prístup k pôvodnému rozhraniu. Spravodajkyňa objasňuje, že vysvetlenia sa poskytnú v jazyku online rozhrania. Domnieva sa tiež, že prístup k online rozhraniam by nemali obmedzovať nielen obchodníci, ale ani elektronické trhy;

  objasnenie uvedené v článku 4, že obchodníci môžu aj naďalej uplatňovať medzi členskými štátmi alebo v rámci členského štátu odlišné všeobecné podmienky prístupu, ktoré sa ponúkajú spotrebiteľom na určitom území alebo určitej skupine spotrebiteľov, pokiaľ títo nie sú vymedzení na základe štátnej príslušnosti, bydliska ani dočasného miesta pôsobenia. To znamená, že obchodník bude môcť naďalej ponúkať rozdielne ceny na rôznych webových portáloch, pokiaľ si spotrebiteľ kontaktujúci internetový obchod z iného členského štátu bude môcť kúpiť výrobok za rovnakých podmienok ako miestny spotrebiteľ;

  objasnenie v článku 5 týkajúce sa spôsobu platby s cieľom zabrániť väčším rizikám podvodov spojených s určitými spôsobmi platby vysvetlením, že obchodník má právo zadržať tovar alebo neposkytnúť službu, kým nedostane potvrdenie, že sa platobná transakcia riadne začala.


STANOVISKO Výboru pre právne veci(*) (4.4.2017)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta návrh Komisie, ale nazdáva sa v zákaz geografického blokovania nie je dostatočne obsiahly. Do pôsobnosti tohto nariadenia by malo byť zahrnuté elektronické poskytovanie diel alebo služieb inej ako audiovizuálnej povahy chránených autorským právom vrátane elektronických kníh, softvéru, počítačových hier a hudby už od nadobudnutia jeho účinnosti a pri prvom preskúmaní po dvoch rokoch jeho uplatňovania by sa malo zhodnotiť, či by do rozsahu pôsobnosti mali byť zahrnuté aj audiovizuálne diela. Predpokladom tohto zahrnutia by však mala byť skutočnosť, že obchodník je držiteľom licencie na autorské práva k týmto dielam alebo je inak držiteľom práv na všetkých príslušných územiach. Ďalej je potrebné zabezpečiť aby bolo spojenie „smerovať činnosť“ právne zrozumiteľné, najmä v tých prípadoch, keď sa obchodník zameriava na konkrétny členský štát a keď voľba rozhodného práva vedie k uplatňovaniu práva členského štátu spotrebiteľa. V týchto situáciách by nemali byť pochybnosti o tom, ktoré predpisy sa majú uplatňovať. Je však rozhodujúce zabrániť v diskriminácii zo strany obchodníkov aj v iných prípadoch a prinútiť ich predávať spotrebiteľom a iným obchodníkom bez ohľadu na krajinu pôvodu alebo pobytu spotrebiteľa. Rozhodné právo, ktoré by sa vzťahovalo na tieto necielené transakcie, by malo byť teda právom členského štátu predávajúceho, už len preto, aby sa uľahčila činnosť malých a stredných podnikov, ktoré by inak museli znášať neprimeranú záťaž plynúcu z potreby zabezpečiť zdroje na efektívne obchodovanie so spotrebiteľmi s viacerých rozličných právnych systémov. Takže je rozhodujúce, aby sa predmetné nariadenie začalo uplatňovať čo najskôr.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

NÁVRH NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

NÁVRH NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie na základe krajiny pôvodu, miesta bydliska alebo sídla spotrebiteľov na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

Odôvodnenie

Spojenie „štátna príslušnosť“ sa má zmeniť na „krajinu pôvodu alebo bydliska“ v celom texte.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu ako priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorom sa okrem iného zaručuje voľný pohyb tovaru a služieb, nestačí zrušiť, ako v prípade hraníc medzi členskými štátmi, iba prekážky štátneho pôvodu. Takéto rušenie môžu mariť súkromní účastníci trhu, ktorí vytvárajú prekážky v rozpore so slobodami na vnútornom trhu. Dochádza k tomu vtedy, keď obchodníci, ktorí podnikajú v jednom členskom štáte, blokujú alebo obmedzujú prístup zákazníkov z iných členských štátov, ktorí majú záujem o cezhraničné obchodné transakcie, k svojim online rozhraniam, akými sú webové sídla a aplikácie (prax známa ako geografické blokovanie). Stáva sa to aj pri inom konaní obchodníkov, a to vtedy, keď uplatňujú voči zákazníkom z iných členských štátov iné všeobecné podmienky prístupu k svojmu tovaru a službám online, ako aj offline. Kým v niektorých prípadoch možno takéto rozdielne zaobchádzanie odôvodniť objektívnymi príčinami, v iných prípadoch obchodníci odmietajú zákazníkom, ktorí majú záujem uskutočňovať cezhraničné obchodné transakcie, sprístupniť tovar alebo služby, alebo uplatňujú v tejto súvislosti iné podmienky výlučne z obchodných dôvodov.

(1)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu ako priestoru, v ktorom bola odstránená väčšina prekážok a v ktorom sa okrem iného zaručuje voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, ako aj na dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii digitálneho trhu nestačí zrušiť, ako v prípade hraníc medzi členskými štátmi, iba administratívne prekážky. Takéto zrušenie môžu mariť určití súkromní účastníci trhu, ktorí vytvárajú prekážky v rozpore so zásadami a slobodami vnútorného trhu. Dochádza k tomu vtedy, keď obchodníci, ktorí podnikajú v jednom členskom štáte, vo výnimočných prípadoch neodôvodnene blokujú alebo obmedzujú prístup spotrebiteľov z iných členských štátov, ktorí majú záujem o cezhraničné obchodné transakcie, k svojim online rozhraniam, akými sú webové sídla a aplikácie (prax známa ako geografické blokovanie). Stáva sa to aj pri inom konaní obchodníkov, a to vtedy, keď uplatňujú voči spotrebiteľom z iných členských štátov rôzne obmedzujúce všeobecné podmienky prístupu k svojmu tovaru a službám online, ako aj offline. Táto prax podrýva základný účel vnútorného trhu, zmenšuje spotrebiteľom možnosť výberu a znižuje úroveň hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Niektorí obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky. Takéto diskriminačné praktiky sú významným faktorom, ktorý prispieva k pomerne nízkej úrovni cezhraničných obchodných transakcií v Únii vrátane odvetvia elektronického obchodu, čo neumožňuje dosiahnuť plný rastový potenciál vnútorného trhu. Vysvetlenie situácií, v ktorých takéto rozdielne zaobchádzanie nemožno odôvodniť, by malo priniesť jednoznačnosť a právnu istotu všetkým účastníkom cezhraničných transakcií a malo by sa ním zaručiť, že pravidlá nediskriminácie sa môžu skutočne uplatňovať a presadzovať na celom vnútornom trhu.

(2)  Niektorí obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky. Takéto diskriminačné praktiky sú významným faktorom, ktorý prispieva k pomerne nízkej úrovni cezhraničných obchodných transakcií v Únii vrátane odvetvia elektronického obchodu, čo neumožňuje využívať a podporovať plný rastový potenciál skutočne integrovaného vnútorného trhu. Vysvetlenie situácií, v ktorých takéto rozdielne zaobchádzanie nemožno odôvodniť, by malo priniesť jednoznačnosť a právnu istotu všetkým účastníkom cezhraničných transakcií a malo by sa ním zaručiť, že pravidlá nediskriminácie sa môžu skutočne uplatňovať a presadzovať na celom vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Podľa článku 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES17 členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb so sídlom v Únii nezaobchádzali s príjemcami služieb rozdielne na základe ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. Uvedené ustanovenie však nie je celkom účinné v boji proti diskriminácii a dostatočne neznížilo právnu neistotu, a to najmä preto, že umožňuje odôvodniť rozdielne zaobchádzanie, a z dôvodu následného zložitého presadzovania jeho dodržiavania v praxi. Okrem toho môže ku geografickému blokovaniu a iným formám diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla dochádzať aj v dôsledku konania obchodníkov, ktorí majú sídlo v tretích krajinách, čo prekračuje rozsah pôsobnosti uvedenej smernice.

(3)  Podľa článku 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES17 členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb so sídlom v Únii nezaobchádzali s príjemcami služieb rozdielne na základe ich krajiny pôvodu alebo miesta bydliska. Uvedené ustanovenie však nie je celkom účinné v boji proti diskriminácii a dostatočne neznížilo právnu neistotu, a to najmä preto, že umožňuje odôvodniť rozdielne zaobchádzanie, a z dôvodu následného zložitého presadzovania jeho dodržiavania v praxi. Okrem toho môže ku geografickému blokovaniu a iným formám diskriminácie na základe ich krajiny pôvodu alebo miesta bydliska dochádzať aj v dôsledku konania obchodníkov, ktorí majú sídlo v tretích krajinách, čo prekračuje rozsah pôsobnosti uvedenej smernice, no je potrebné tento problém riešiť.

_________________

_________________

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3 a)  Hoci toto nariadenie sa špecificky týka geografického blokovania, osobitný dôraz by sa mal klásť na zvyšovanie dôvery spotrebiteľov v elektronický obchod a poskytovanie väčšieho výberu a širšieho prístupu k lacnejším tovarom a službám.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Na zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu sú preto potrebné cielené opatrenia uvedené v tomto nariadení, ktoré predstavujú jasný, jednotný a účinný súbor pravidiel pre zvolený okruh riešených otázok.

(4)  Na zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu a voľného pohybu osôb, tovaru a služieb bez diskriminácie na základe krajiny pôvodu alebo bydliska sú preto potrebné cielené opatrenia uvedené v tomto nariadení, ktoré predstavujú jasný, jednotný a účinný súbor pravidiel pre zvolený okruh riešených otázok. Tieto opatrenia by mali udržiavať rovnováhu medzi ochranou spotrebiteľov a zmluvnou slobodou u obchodníkov.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Toto nariadenie sa zameriava na predchádzanie diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla vrátane geografického blokovania pri cezhraničných obchodných transakciách medzi obchodníkmi a zákazníkmi, ktoré sa týkajú predaja tovaru a poskytovania služieb v Únii. Jeho cieľom je riešiť priamu, ako aj nepriamu diskrimináciu, a preto sa vzťahuje aj na neodôvodnené rozdiely pri zaobchádzaní so zákazníkmi na základe iných rozlišovacích kritérií, ktoré majú rovnaký dôsledok ako uplatnenie kritérií priamo založených na štátnej príslušnosti zákazníkov, ich mieste bydliska alebo sídle. Tieto iné kritériá sa môžu uplatňovať predovšetkým na základe informácií o fyzickej polohe zákazníkov, ktorých zdrojom je IP adresa použitá pri prístupe k online rozhraniu, adresa na doručenie tovaru, výber jazyka alebo členský štát, v ktorom bol vydaný platobný prostriedok zákazníka.

(5)  Toto nariadenie sa zameriava na predchádzanie diskriminácii na základe krajiny pôvodu alebo bydliska spotrebiteľov pri cezhraničných obchodných transakciách medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi, ktoré sa týkajú predaja tovaru a poskytovania nehmotných statkov a služieb v Únii. Jeho cieľom je predchádzať priamej, ako aj nepriamej diskriminácii. Pod nepriamou diskrimináciou by sa malo rozumieť uplatňovanie iných rozlišovacích kritérií, než je krajina pôvodu alebo bydlisko spotrebiteľov, ktoré však majú deterministicky alebo štatisticky rovnaký dôsledok ako priame uplatnenie tých istých kritérií. Malo by sa tiež vzťahovať aj na neodôvodnené rozdiely pri zaobchádzaní so zákazníkmi na základe iných rozlišovacích kritérií, ktoré však majú rovnaký dôsledok ako uplatnenie kritérií priamo založených na krajine pôvodu spotrebiteľov, ich mieste bydliska alebo sídle. Tieto iné kritériá sa môžu uplatňovať predovšetkým na základe informácií o fyzickej polohe spotrebiteľov, ktorých zdrojom je IP adresa použitá pri prístupe k online rozhraniu, adresa na doručenie tovaru, výber jazyka alebo členský štát, v ktorom bol vydaný platobný prostriedok spotrebiteľa. V tomto nariadení by sa preto malo zakázať neodôvodnené blokovanie prístupu k webovým sídlam a iným internetovým podnikom a presmerovanie spotrebiteľov z jednej krajiny do druhej, diskriminácia spotrebiteľov v konkrétnych prípadoch predaja tovaru a služieb a obchádzanie tohto zákazu diskriminácie zmluvami o pasívnom predaji.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Keďže v dôsledku vykonávania smernice 2006/123/ES došlo v určitých odvetviach služieb v celej Únii k odstráneniu niektorých regulačných a administratívnych prekážok pre obchodníkov, je potrebné z hľadiska vecnej pôsobnosti zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a smernicou 2006/123/ES. Ustanovenia tohto nariadenia by sa preto mali okrem iného uplatňovať aj na elektronicky dodávané neaudiovizuálne služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, no ktoré podliehajú konkrétnemu zákazu stanovenému v článku 4 a následnému hodnoteniu tohto zákazu stanovenému v článku 9. Z pôsobnosti tohto nariadenia sú vylúčené audiovizuálne služby vrátane služieb, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je sprístupňovanie vysielania športových podujatí a ktoré sa poskytujú na základe výhradných územných licencií. Takisto by sa mal vylúčiť aj prístup k retailovým finančným službám vrátane platobných služieb, a to bez ohľadu na ustanovenia tohto nariadenia o nediskriminácii pri platbách.

(6)  Keďže v dôsledku vykonávania smernice 2006/123/ES došlo v určitých odvetviach služieb v celej Únii k odstráneniu niektorých regulačných a administratívnych prekážok pre obchodníkov, je potrebné z hľadiska vecnej pôsobnosti zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a smernicou 2006/123/ES. Ustanovenia tohto nariadenia by sa preto mali okrem iného uplatňovať aj na neaudiovizuálne diela chránené autorským právom a elektronicky dodávané služby a nehmotné statky, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, v prípade ktorých má obchodník práva alebo získal licenciu na používanie tohto obsahu na všetkých príslušných územiach. Z pôsobnosti tohto nariadenia sú až do komplexného preskúmania právnych predpisov vylúčené audiovizuálne diela vrátane kinematografických diel a audiovizuálne služby vrátane služieb, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je sprístupňovanie vysielania športových podujatí a ktoré sa poskytujú na základe výhradných územných licencií. Takisto by sa mal preto vylúčiť aj prístup k retailovým finančným službám vrátane platobných služieb. Komisia by však mala preskúmať možnosti ich začlenenia do rozsahu pôsobnosti nariadenia, a to bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia tohto nariadenia o nediskriminácii pri platbách.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  K diskriminácii môže tiež dochádzať v súvislosti so službami v oblasti dopravy, najmä pokiaľ ide o predaj cestovných lístkov pri preprave osôb. V tejto súvislosti je však už v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/200818 , nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/201019 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/201120 obsiahnutý celý rad zákazov diskriminácie vzťahujúcich sa na všetky diskriminačné praktiky, ktorých riešenie je cieľom predkladaného nariadenia. Okrem toho sa na tento účel v blízkej budúcnosti plánuje zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200721. Z tohto dôvodu a v záujme zabezpečenia súladu s rozsahom pôsobnosti smernice 2006/123/ES by mali služby v oblasti dopravy zostať mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(7)  K diskriminácii dochádza v súvislosti so službami v oblasti dopravy, najmä pokiaľ ide o predaj cestovných lístkov pri preprave osôb, a to napriek tomu, že už v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/200818, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/201019 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/201120 je obsiahnutý celý rad zákazov diskriminácie. Okrem toho sa na tento účel v blízkej budúcnosti plánuje zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200721. Preto by po preskúmaní tohto nariadenia služby v oblasti dopravy mali byť buď zaradené do rozsahu jeho pôsobnosti, alebo by sa mal zákaz diskriminácie pokrývajúci všetky diskriminačné praktiky účinne presadzovať prostredníctvom osobitných právnych predpisov Únie v tejto oblasti.

_________________

_________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7 a)  Toto nariadenie by malo pokrývať aj predaj balíkov služieb. Obchodník by však nemal mať povinnosť balík služieb predávať, ak nemá zákonné právo poskytovať časť jednej či viacerých služieb zaradených do tohto balíka.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 22 voľba rozhodného práva pre zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ktorý vykonáva svoju obchodnú alebo odbornú činnosť v krajine, v ktorej má spotrebiteľ svoj obvyklý pobyt, alebo akýmkoľvek spôsobom zameriava svoje činnosti na túto krajinu alebo niekoľko krajín vrátane tejto krajiny, nesmie zbaviť spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa práva krajiny, v ktorej má spotrebiteľ svoj obvyklý pobyt. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1215/201223 vo veciach týkajúcich sa zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ktorý vykonáva obchodnú alebo odbornú činnosť v členskom štáte, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, alebo akýmkoľvek spôsobom zameriava svoju činnosť na tento členský štát alebo niekoľko členských štátov vrátane tohto členského štátu, spotrebiteľ môže žalovať druhého účastníka na súdoch členského štátu, v ktorom má tento účastník bydlisko, a spotrebiteľa možno žalovať iba na týchto súdoch.

(9)  Týmto nariadením by nemali byť dotknuté ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/200822, podľa ktorých v prípadoch, keď obchodník vykonáva svoju obchodnú alebo odbornú činnosť v krajine, v ktorej má spotrebiteľ svoj obvyklý pobyt, alebo akýmkoľvek spôsobom aktívne zameriava svoje činnosti na túto krajinu alebo niekoľko krajín, alebo to deklaruje, voľba rozhodného práva pre zmluvy medzi spotrebiteľom a obchodníkom nesmie zbaviť spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa práva krajiny, v ktorej má spotrebiteľ svoj obvyklý pobyt. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1215/2012 23vo veciach týkajúcich sa zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ktorý vykonáva obchodnú alebo odbornú činnosť v členskom štáte, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, alebo akýmkoľvek spôsobom zameriava svoju činnosť na tento členský štát alebo niekoľko členských štátov vrátane tohto členského štátu, spotrebiteľ môže žalovať druhého účastníka na súdoch členského štátu, v ktorom má tento účastník bydlisko, a spotrebiteľa možno žalovať iba na týchto súdoch.

_________________

_________________

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Nariadenie by nemalo mať vplyv na akty práva Únie, ktoré sa týkajú justičnej spolupráce v občianskych veciach, najmä ustanovenia rozhodného práva pre zmluvné záväzky a právomoci uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 24 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201225 vrátane uplatňovania týchto aktov a ustanovení v samostatných prípadoch. Konkrétne len skutočnosť, že obchodník koná v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, by sa na účely takéhoto uplatňovania nemala vykladať tak, že to znamená, že zameriava svoje činnosti na členský štát spotrebiteľa.

(10)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté právo Únie, ktoré sa týka justičnej spolupráce v občianskych veciach, najmä ustanovenia rozhodného práva pre zmluvné záväzky a právomoci súdu uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/200824 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201225 vrátane uplatňovania týchto aktov a ustanovení v samostatných prípadoch. Konkrétne je potrebné právne ujasniť, čo sa rozumie pod „zameraním činnosti“, a samotná skutočnosť, že obchodník koná v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, by sa nemala vykladať tak, že zameriava svoje činnosti na členský štát spotrebiteľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Samotná skutočnosť, že obchodník neblokuje/neobmedzuje prístup spotrebiteľov z iného členského štátu ku svojmu online rozhraniu alebo neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky prístupu v prípadoch uvedených v tomto nariadení alebo neuplatňuje odlišné podmienky na platobné transakcie v platobnom rozvrhu, by sa nemala považovať za zameriavanie činnosti na členský štát spotrebiteľa. Úmysel zameriavať činnosť na členský štát spotrebiteľa nemožno považovať za preukázaný výlučne v prípade, keď obchodník spĺňa zákonné povinnosti uvedené v tomto nariadení. Ak obchodník zameriava svoje činnosti na členský štát spotrebiteľa, hoci sa takéto obchodné zamerania na online rozhraní obchodníka výslovne neuvádza, spotrebitelia by nemali stratiť výhody plynúce z nariadenia (ES) č. 593/2008 a nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, ktoré by v záujme právnej istoty mali byť naďalej uplatniteľné.

_________________

_________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Právo členského štátu predávajúceho by malo byť použité ako rozhodné v prípadoch, v ktorých obchodník poskytuje spotrebiteľom prístup k svojmu online rozhraniu bez toho, aby uplatňoval rôzne všeobecné podmienky prístupu pre predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, a v ktorých sa prijatie platobných nástrojov vydaných v inom členskom štáte nezameriava na členský štát, v ktorom má spotrebiteľ svoj obvyklý pobyt.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Diskriminačné praktiky, ktorých problém by sa mal týmto nariadením riešiť, sa zvyčajne uskutočňujú prostredníctvom všeobecných podmienok a iných informácií, ktoré určuje a uplatňuje konkrétny obchodník alebo ktoré sa určujú a vykonávajú v jeho mene, a sú nevyhnutným predpokladom na získanie prístupu k predmetnému tovaru alebo predmetným službám a sú dostupné širokej verejnosti. V takýchto všeobecných podmienkach prístupu sú okrem iného zahrnuté ceny, platobné podmienky a podmienky doručenia. Širokej verejnosti ich môže sprístupniť samotný obchodník alebo môžu byť uverejnené v jeho mene rôznymi prostriedkami, napríklad informáciami uverejnenými v reklame, na webových sídlach alebo v predzmluvných či zmluvných dokumentoch. Tieto podmienky platia v prípade, že nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda, ktorá ustanovuje inak, uzavretá priamo medzi obchodníkom a zákazníkom. Podmienky, na ktorých sa obchodník a zákazník individuálne dohodnú, by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za všeobecné podmienky prístupu.

(11)  Diskriminačné praktiky, ktorých problém by sa mal týmto nariadením riešiť, sa zvyčajne uskutočňujú prostredníctvom všeobecných podmienok a iných informácií, ktoré určuje a uplatňuje konkrétny obchodník alebo ktoré sa určujú a vykonávajú v jeho mene, a sú nevyhnutným predpokladom na získanie prístupu k predmetnému tovaru alebo predmetným službám a sú dostupné širokej verejnosti. V takýchto všeobecných podmienkach prístupu sú okrem iného zahrnuté ceny, platobné podmienky a podmienky doručenia. Širokej verejnosti ich môže sprístupniť samotný obchodník alebo môžu byť uverejnené v jeho mene rôznymi prostriedkami, napríklad informáciami uverejnenými v reklame, na webových sídlach alebo v predzmluvných či zmluvných dokumentoch. Tieto podmienky platia v prípade, že nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda, ktorá ustanovuje inak, uzavretá priamo medzi obchodníkom a spotrebiteľom. Podmienky, na ktorých sa obchodník a spotrebitelia individuálne dohodnú, by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za všeobecné podmienky prístupu.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na účely tohto nariadenia by mala byť spotrebiteľom aj podnikom zabezpečená ochrana pred diskrimináciou z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla, ak konajú ako zákazníci. Táto ochrana by sa však nemala vzťahovať na zákazníkov, ktorí kupujú tovar alebo službu na účely ďalšieho predaja, lebo by to mohlo mať značný vplyv na distribučné systémy medzi podnikmi v prostredí vzťahov medzi podnikmi, akými sú selektívna a výhradná distribúcia, v ktorom majú výrobcovia vo všeobecnosti možnosť vybrať si maloobchodných predajcov, pričom musia dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Účinky diskriminačného prístupu v súvislosti s obchodnými transakciami vznikajúcimi pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb v Únii pre zákazníkov a na vnútorný trh sú rovnaké bez ohľadu na to, či má obchodník sídlo v členskom štáte alebo v tretej krajine. Opatrenia uvedené v tomto nariadení by sa vzhľadom na to a s cieľom zabezpečiť, aby obchodníci zapojení do hospodárskej súťaže podliehali v tomto smere rovnakým požiadavkám, mali vzťahovať rovnako na všetkých obchodníkov, ktorí podnikajú v Únii.

(13)  Účinky diskriminačného prístupu v súvislosti s obchodnými transakciami vznikajúcimi pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb v Únii pre spotrebiteľov a na vnútorný trh sú rovnaké bez ohľadu na to, či má obchodník sídlo v členskom štáte alebo v tretej krajine. Opatrenia uvedené v tomto nariadení by sa vzhľadom na to a s cieľom zabezpečiť, aby obchodníci zapojení do hospodárskej súťaže podliehali v tomto smere rovnakým požiadavkám, mali vzťahovať rovnako na všetkých obchodníkov, ktorí podnikajú v Únii.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na to, aby mali zákazníci väčšiu možnosť pristupovať k informáciám týkajúcim sa predaja tovaru a poskytovania služieb na vnútornom trhu, a na zvýšenie transparentnosti vrátane transparentnosti v oblasti cien by obchodníci nemali využívať technologické alebo iné opatrenia na odopieranie úplného a rovnakého prístupu zákazníkov k online rozhraniam na základe ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla. Súčasťou týchto technologických opatrení môžu byť najmä technológie, ktoré sa používajú na určenie fyzickej polohy zákazníka vrátane technológií, ktoré zisťujú fyzickú polohu pomocou IP adresy, súradníc získaných z globálneho navigačného satelitného systému alebo údajov súvisiacich s platobnou transakciou. Zákaz diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k online rozhraniam, by sa však nemal chápať ako ukladanie povinnosti obchodníkovi, aby sa zapájal do obchodných transakcií so zákazníkmi.

(14)  Na to, aby mali spotrebitelia väčšiu možnosť pristupovať k informáciám týkajúcim sa predaja tovaru a poskytovania služieb na vnútornom trhu, a na zvýšenie transparentnosti vrátane transparentnosti v oblasti cien by obchodníci nemali využívať technologické alebo iné opatrenia na odopieranie úplného a rovnakého prístupu spotrebiteľov k online rozhraniam na základe ich krajiny pôvodu alebo miesta bydliska. Prístup k online rozhraniam formou mobilnej aplikácie by sa nemal spotrebiteľom žiadnym možným spôsobom blokovať, ak uprednostňujú pristupovanie ku zvolenému online rozhraniu týmto spôsobom a ak obchodník v členskom štáte takúto možnosť ponúka. Technologické opatrenia, ktorými sa zabraňuje takémuto prístupu, môžu byť najmä technológie, ktoré sa používajú na určenie fyzickej polohy spotrebiteľa vrátane IP adresy, ktorá sa používa pri získaní prístupu k online rozhraniu, súradníc získaných z globálneho navigačného satelitného systému alebo údajov súvisiacich s platobnou transakciou. Zákaz diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k online rozhraniam, by sa však nemal chápať ako ukladanie povinnosti obchodníkovi, aby sa zapájal do obchodných transakcií so spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Niektorí obchodníci prevádzkujú rôzne verzie svojich online rozhraní, zamerané na zákazníkov z rôznych členských štátov. Túto možnosť by mali mať aj naďalej, no presmerovanie zákazníka z jednej verzie online rozhrania na inú verziu bez jeho výslovného súhlasu by sa malo zakázať. Zákazník by mal mať naďalej jednoduchý a nepretržitý prístup k všetkým verziám online rozhrania.

(15)  Niektorí obchodníci prevádzkujú rôzne verzie svojich online rozhraní, zamerané na spotrebiteľov z rôznych členských štátov. Túto možnosť by mali mať aj naďalej, no presmerovanie spotrebiteľa z jednej verzie online rozhrania na inú verziu bez jeho výslovného súhlasu by sa malo zakázať. Spotrebiteľ by mal mať naďalej jednoduchý a nepretržitý prístup k všetkým verziám online rozhrania.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V niektorých prípadoch môže byť potrebné zablokovať, obmedziť prístup alebo presmerovať zákazníka bez jeho súhlasu na inú verziu online rozhrania z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou zákazníka, miestom bydliska alebo sídlom s cieľom zabezpečiť dodržanie zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov v súlade s právom Únie. Tieto právne predpisy môžu obmedziť prístup zákazníkov k určitému tovaru alebo určitým službám, napríklad sa nimi môže zakazovať zobrazovanie určitého obsahu v niektorých členských štátoch. Obchodníkom by sa nemalo brániť v tom, aby plnili tieto požiadavky, a preto by mali mať možnosť blokovať, obmedzovať prístup alebo presmerovať určitých zákazníkov alebo zákazníkov na určitých územiach na online rozhranie, pokiaľ je to z uvedeného dôvodu potrebné.

(16)  V niektorých prípadoch by mohlo byť blokovanie, obmedzenie prístupu alebo presmerovanie spotrebiteľa bez jeho súhlasu na inú verziu online rozhrania z dôvodov súvisiacich s krajinou pôvodu alebo miestom bydliska spotrebiteľa odôvodnené, ale len ak je to potrebné s cieľom zabezpečiť dodržanie zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členského štátu v súlade s právom Únie, ktoré musí obchodník dodržať pri vykonávaní obchodných činností v príslušnom členskom štáte. Tieto právne predpisy môžu obmedziť prístup spotrebiteľov k určitému tovaru alebo určitým službám, napríklad sa nimi môže zakazovať zobrazovanie určitého obsahu v niektorom členskom štáte. Obchodníkom by sa nemalo brániť v tom, aby plnili tieto požiadavky, a preto by mali mať možnosť blokovať, obmedzovať prístup alebo presmerovať určitých spotrebiteľov alebo spotrebiteľov na určitých územiach na online rozhranie, pokiaľ to môže byť z uvedeného dôvodu potrebné. V tomto smere by spotrebiteľ mal byť na online rozhraní informovaný o účele blokovania, obmedzovania alebo presmerovania na alternatívnu verziu online rozhrania.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V niekoľkých konkrétnych situáciách nemožno rozdiely v prístupe k zákazníkom pri uplatňovaní všeobecných podmienok prístupu vrátane priameho odmietnutia predať tovar alebo poskytnúť službu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou zákazníka, s miestom jeho bydliska alebo so sídlom objektívne odôvodniť. V uvedených situáciách by mali byť všetky formy tejto diskriminácie zakázané a zákazníci by mali byť následne oprávnení uskutočňovať, za konkrétnych podmienok ustanovených v tomto nariadení, obchodné transakcie za rovnakých podmienok ako miestny zákazník a mali by mať úplný a rovnaký prístup k všetkým ponúkaným tovarom alebo službám bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, miesto bydliska alebo sídlo. Ak je to teda potrebné, obchodníci by mali prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie uvedeného zákazu diskriminácie, lebo v opačnom prípade by dotknutým zákazníkom znemožňovali takýto úplný a rovnaký prístup. Zákaz, ktorý sa vzťahuje na uvedené situácie, by sa však nemal chápať ako bránenie obchodníkom pri zameriavaní ich činností na rôzne členské štáty alebo určité skupiny zákazníkov s cielenými ponukami a odlišnými všeobecnými podmienkami, a to aj vytváraním osobitných online rozhraní podľa jednotlivých krajín.

(17)  V niekoľkých konkrétnych situáciách nemožno rozdiely v prístupe ku spotrebiteľom pri uplatňovaní všeobecných podmienok prístupu vrátane priameho odmietnutia predať tovar, prijať určité finančné transakcie, ktoré obchodník oficiálne uvádza, alebo poskytnúť službu z dôvodov súvisiacich s krajinou pôvodu alebo miestom bydliska spotrebiteľa objektívne odôvodniť. V uvedených situáciách by mali byť všetky formy tejto diskriminácie zakázané a spotrebitelia by mali byť následne oprávnení uskutočňovať, za konkrétnych podmienok ustanovených v tomto nariadení, obchodné transakcie za rovnakých podmienok ako miestny spotrebiteľ a mali by mať úplný a rovnaký prístup k všetkým ponúkaným tovarom alebo službám bez ohľadu na ich krajinu pôvodu alebo miesto bydliska. Ak je to teda potrebné, obchodníci by mali prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie uvedeného zákazu diskriminácie, lebo v opačnom prípade by dotknutým spotrebiteľom znemožňovali takýto úplný a rovnaký prístup.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Prvou takouto situáciou je stav, keď obchodník predáva tovar, pričom neexistuje cezhraničné doručovanie tohto tovaru priamo obchodníkom alebo v jeho mene do členského štátu, kde zákazník býva. V tejto situácii by mal mať zákazník možnosť kúpiť tovar za úplne rovnakých podmienok vrátane ceny a podmienok týkajúcich sa doručenia tovaru ako podobní zákazníci s pobytom v členskom štáte obchodníka. To znamená, že zahraničný zákazník bude musieť prevziať tovar v tomto členskom štáte alebo v inom členskom štáte, do ktorého obchodník doručuje. V tejto situácii nie je potrebná registrácia pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v členskom štáte zákazníka ani netreba zabezpečiť cezhraničné doručenie tovaru.

(18)  Prvou takouto situáciou je stav, keď obchodník predáva tovar, pričom neexistuje cezhraničné doručovanie tohto tovaru priamo obchodníkom alebo v jeho mene do členského štátu, kde spotrebiteľ býva. V tejto situácii by mal mať spotrebiteľ možnosť kúpiť tovar za úplne rovnakých podmienok vrátane ceny a podmienok týkajúcich sa doručenia tovaru ako podobní spotrebitelia s pobytom v členskom štáte obchodníka. To znamená, že zahraničný spotrebiteľ bude musieť prevziať tovar v tomto členskom štáte alebo v inom členskom štáte, do ktorého obchodník doručuje. V tejto situácii nie je obchodník povinný hradiť akékoľvek dodatočné náklady cezhraničného doručenia. Okrem toho nie je potrebná registrácia pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v členskom štáte spotrebiteľa, ani netreba zabezpečiť cezhraničné doručenie tovaru.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V druhej situácii obchodník poskytuje elektronicky dodávané služby iné než služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, akými sú cloudové služby, služby uskladňovania údajov, webhosting a poskytovanie firewall ochrany. V tomto prípade sa nevyžaduje fyzické doručenie, keďže služby sa dodávajú elektronicky. Obchodník môže podať priznanie k DPH a zaplatiť ju zjednodušeným spôsobom v súlade s pravidlami o minimálnom režime jedného kontaktného miesta pre DPH stanovenými vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 282/2011.

(19)  V druhej situácii obchodník poskytuje elektronicky dodávané služby iné než audiovizuálne služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, akými sú služby sociálnych sietí, cloudové služby, služby uskladňovania údajov, webhosting a poskytovanie firewall ochrany. V tomto prípade sa nevyžaduje fyzické doručenie, keďže služby sa dodávajú elektronicky. Obchodník môže podať priznanie k DPH a zaplatiť ju zjednodušeným spôsobom v súlade s pravidlami o minimálnom režime jedného kontaktného miesta pre DPH stanovenými vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 282/2011.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  V prípade, že obchodník elektronicky poskytuje neaudiovizuálne diela alebo služby chránené autorským právom, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2010/13/EÚ, vrátane elektronických kníh, softvéru, počítačových hier a hudby, ku ktorým má obchodník práva alebo získal licenciu na používanie takého obsahu na všetkých príslušných územiach, malo by mu byť takisto znemožnené diskriminovať na základe krajiny pôvodu alebo miesta bydliska.

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Napokon v situácii, keď obchodník poskytuje služby a tieto služby zákazník prijíma v priestoroch obchodníka alebo na mieste, ktoré zvolil obchodník, pričom sa tieto priestory alebo toto miesto nachádzajú inde ako v členskom štáte, ktorého štátnym príslušníkom je zákazník alebo v ktorom má zákazník miesto bydliska alebo sídlo, uplatňovanie odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich s uvedenými kritériami by tiež malo byť neoprávnené. Tieto situácie sa môžu týkať poskytovania služieb ako ubytovanie v hoteloch, športové podujatia, prenájom automobilov a vstupenky na hudobné festivaly alebo do zábavných parkov. V uvedených prípadoch sa obchodník nemusí registrovať pre DPH v inom členskom štáte ani zabezpečiť cezhraničné doručovanie tovaru.

(20)  Napokon v situácii, keď obchodník poskytuje služby a tieto služby spotrebiteľ prijíma v priestoroch obchodníka alebo na mieste, ktoré zvolil obchodník, pričom sa tieto priestory alebo toto miesto nachádzajú inde ako v členskom štáte, ktorého štátnym príslušníkom je spotrebiteľ alebo v ktorom má spotrebiteľ miesto bydliska, uplatňovanie odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich s uvedenými kritériami by tiež malo byť neoprávnené. Tieto situácie sa môžu týkať poskytovania služieb ako ubytovanie v hoteloch, športové podujatia, prenájom automobilov a vstupenky na hudobné festivaly alebo do zábavných parkov. V uvedených prípadoch sa obchodník nemusí registrovať pre DPH v inom členskom štáte ani zabezpečiť cezhraničné doručovanie tovaru.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Vo všetkých týchto situáciách, podľa ustanovení rozhodného práva pre zmluvné záväzky a právomoci uvedené v nariadení (ES) č. 593/2008 a v nariadení (EÚ) 1215/2012, keď obchodník nevykonáva svoju činnosť v členskom štáte zákazníka alebo nezameriava svoju činnosť na tento členský štát alebo keď zákazník nie je spotrebiteľ, dodržiavaním tohto nariadenia obchodníkovi nevznikajú nijaké dodatočné náklady súvisiace s právomocou alebo rozdielmi v rozhodnom práve. Ak však obchodník skutočne vykonáva svoju činnosť v členskom štáte zákazníka alebo zameriava svoju činnosť na tento členský štát, obchodník preukázal zámer nadviazať obchodné vzťahy so spotrebiteľmi v tomto členskom štáte, a teda zohľadnil akékoľvek takéto náklady.

(21)  Vo všetkých týchto situáciách, podľa ustanovení rozhodného práva pre zmluvné záväzky a právomoci uvedené v nariadení (ES) č. 593/2008 a v nariadení (EÚ) 1215/2012, keď obchodník nevykonáva svoju činnosť v členskom štáte spotrebiteľa alebo aktívne nezameriava svoju činnosť na tento členský štát alebo keď spotrebiteľ nie je spotrebiteľ, dodržiavaním tohto nariadenia obchodníkovi nevznikajú nijaké dodatočné náklady súvisiace s právomocou alebo rozdielmi v rozhodnom práve. Ak však obchodník skutočne vykonáva svoju činnosť v členskom štáte zákazníka alebo zameriava svoju činnosť na tento členský štát, okrem iného použitím jazyka, prípadne v závislosti od jazyka v spojení s inými kritériami, alebo uvedením odkazu na menu či vysokým zviditeľnením v miestnych výsledkoch vyhľadávania na internete, čím preukázal zámer nadviazať obchodné vzťahy so spotrebiteľmi v tomto členskom štáte, mal by byť schopný zohľadniť akékoľvek takéto náklady. Zákaz diskriminácie podľa tohto nariadenie by sa preto nemal chápať tak, že znamená povinnosť cezhraničného doručovania tovaru do iného členského štátu, ak by obchodník inak možnosť takéhoto doručenia svojim spotrebiteľom neponúkal, ani povinnosť prijať späť tovar v inom členskom štáte alebo hradiť v tomto smere dodatočné náklady, ak by obchodník inak takúto povinnosť nemal.

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Ochodníci, ktorí spadajú pod špeciálny režim stanovený v kapitole 1 hlavy XII nariadenia Rady 2006/112/ES27, nemusia platiť DPH. V prípade týchto obchodníkov by zákaz uplatňovania odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka pri poskytovaní elektronicky dodávaných služieb znamenal požiadavku registrovať sa na účely DPH v iných členských štátoch a mohli by z neho vyplynúť dodatočné náklady, ktoré by boli neprimeranou záťažou vzhľadom na rozsah a charakteristické vlastnosti dotknutých obchodníkov. Títo obchodníci by preto mali mať z uvedeného zákazu výnimku na dobu, počas ktorej sa takýto režim uplatňuje.

(22)  Ochodníci, ktorí spadajú pod špeciálny režim stanovený v kapitole 1 hlavy XII nariadenia Rady 2006/112/ES27, nemusia platiť DPH. V prípade týchto obchodníkov by zákaz uplatňovania odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich s krajinou pôvodu alebo miestom bydliska spotrebiteľa pri poskytovaní elektronicky dodávaných služieb znamenal požiadavku registrovať sa na účely DPH v iných členských štátoch a mohli by z neho vyplynúť dodatočné náklady, ktoré by boli neprimeranou záťažou vzhľadom na rozsah a charakteristické vlastnosti dotknutých obchodníkov. Títo obchodníci by preto mali mať z uvedeného zákazu výnimku na dobu, počas ktorej sa takýto režim uplatňuje.

_________________

_________________

27 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. V. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118).

27 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. V. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118).

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Vo všetkých uvedených situáciách sa môže stať, že obchodníkom v niektorých prípadoch nebude umožnené predávať tovar alebo poskytovať služby určitým zákazníkom alebo zákazníkom na určitých územiach z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka ako dôsledok konkrétneho zákazu alebo požiadavky, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch Únie alebo v právnych predpisoch členských štátov v súlade s právnymi predpismi Únie. V právnych predpisoch členských štátov sa v súlade s právnymi predpismi Únie môže od obchodníkov žiadať, aby dodržiavali určité pravidlá týkajúce sa stanovovania cien kníh. Obchodníkom by sa nemalo brániť v dodržiavaní týchto právnych predpisov, pokiaľ je to nevyhnutné.

(23)  V uvedených situáciách sa môže stať, že obchodníkom v niektorých prípadoch nebude umožnené predávať tovar alebo poskytovať služby určitým spotrebiteľom alebo spotrebiteľom na určitých územiach ako dôsledok konkrétneho zákazu alebo požiadavky, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch Únie alebo v právnych predpisoch členských štátov v súlade s právnymi predpismi Únie. V právnych predpisoch členských štátov sa v súlade s právnymi predpismi Únie môže od obchodníkov žiadať, aby dodržiavali určité pravidlá týkajúce sa stanovovania cien kníh. Okrem toho sa môže v právnych predpisoch členských štátov vyžadovať, aby elektronicky dodávané služby a publikácie mali rovnakú zníženú sadzbu DPH ako publikácie na akomkoľvek fyzickom médiu, v súlade so smernicou Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká. Obchodníkom by sa nemalo brániť v dodržiavaní týchto právnych predpisov, pokiaľ je to nevyhnutné a pokiaľ sú dodržané zásady a právne predpisy Únie a základné práva zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 102 ZFEÚ. Dohody, ktoré obchodníkom ukladajú povinnosť nezapájať sa do pasívnych predajov v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/201029 určitým zákazníkom alebo zákazníkom na určitých územiach, sa vo všeobecnosti považujú za dohody obmedzujúce hospodársku súťaž a nemožno pri nich uplatniť výnimku zo zákazu uvedeného v článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Dokonca aj v prípade, že nepatria do pôsobnosti článku 101 ZFEÚ, v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia narúšajú riadne fungovanie vnútorného trhu a môžu sa použiť na obchádzanie ustanovení tohto nariadenia. Príslušné ustanovenia takýchto dohôd a iných dohôd týkajúcich sa pasívnych predajov, ktorými sa od obchodníka vyžaduje, aby svojím konaním porušil toto nariadenie, by preto mali byť automaticky neplatné. Toto nariadenie, a najmä jeho ustanovenia o prístupe k tovaru a službám, by však nemalo ovplyvniť dohody, ktorými sa obmedzuje aktívny predaj v zmysle nariadenia (EÚ) č. 330/2010.

(26)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 102 ZFEÚ. Dohody, ktoré obchodníkom ukladajú povinnosť nezapájať sa do pasívnych predajov v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/201029 určitým spotrebiteľom alebo spotrebiteľom na určitých územiach, sa vo všeobecnosti považujú za dohody obmedzujúce hospodársku súťaž a nemožno pri nich uplatniť výnimku zo zákazu uvedeného v článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Dokonca aj v prípade, že nepatria do pôsobnosti článku 101 ZFEÚ, v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia narúšajú riadne fungovanie vnútorného trhu a môžu sa použiť na obchádzanie ustanovení tohto nariadenia. Príslušné ustanovenia takýchto dohôd a iných dohôd týkajúcich sa pasívnych predajov, ktorými sa od obchodníka vyžaduje, aby svojím konaním porušil toto nariadenie, by preto mali byť automaticky neplatné. Toto nariadenie, a najmä jeho ustanovenia o prístupe k tovaru a službám, by však nemalo ovplyvniť dohody, ktorými sa obmedzuje aktívny predaj v zmysle nariadenia (EÚ) č. 330/2010.

_________________

_________________

29 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1).

29 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Členské štáty by mali ustanoviť jeden alebo dva subjekty, ktoré budú zodpovedať za prijímanie účinných opatrení na monitorovanie a zabezpečenie súladu s ustanovením tohto nariadenia. Členské štáty by tiež mali zaručiť, že v prípade akéhokoľvek porušenia tohto nariadenia obchodníkom bude možné uložiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.

(27)  Členské štáty by mali ustanoviť jeden alebo dva zodpovedné subjekty s potrebnými právomocami na prijímanie účinných opatrení na monitorovanie a zaistenie súladu s ustanovením tohto nariadenia. Členské štáty by tiež mali zaručiť, že v prípade akéhokoľvek porušenia tohto nariadenia obchodníkom bude možné uložiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Spotrebitelia by mali mať možnosť prijímať pomoc od zodpovedných orgánov, ktoré budú uľahčovať riešenie sporov s obchodníkmi vznikajúcich v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia, a to aj formou jednotného formulára na podanie sťažnosti.

(28)  Spotrebitelia by mali mať možnosť prijímať pomoc od zodpovedných subjektov, ktoré budú uľahčovať riešenie sporov s obchodníkmi vznikajúcich v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia, a to aj formou jednotného formulára na podanie sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Toto nariadenie by sa malo pravidelne vyhodnocovať, pričom v prípade potreby by sa mali navrhnúť zmeny. V prvom hodnotení by sa malo posúdiť najmä možné rozšírenie zákazu stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. b) aj na elektronicky dodávané služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, pod podmienkou, že obchodník má požadované práva na príslušných územiach.

(29)  Toto nariadenie by sa malo pravidelne vyhodnocovať, pričom v prípade potreby by sa mali navrhnúť zmeny. Prvé hodnotenie by malo byť zameraná na analýzu situácií, v ktorý rozdielne zaobchádzanie nie je možné odôvodniť ustanoveniami smernice 2006/123/ES, najmä by sa malo posúdiť možné rozšírenie uplatňovania článku 4 ods. 1 písm. b) aj na elektronicky dodávané služby a nehmotné statky, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k audiovizuálnym dielam a službám chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy alebo ich používanie, v prípade ktorých má obchodník práva alebo získal licencie na používanie tohto obsahu na všetkých príslušných územiach, a to až do komplexného preskúmania právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú poskytovanie týchto služieb, s ohľadom na jeho možné rozšírenie na iné prípady, ako aj na vývoj spotrebiteľských cien a kúpnej sily na jednotnom trhu spôsobený týmto nariadením. Mal by sa zároveň zohľadniť právny a technologický vývoj v členských štátoch s ohľadom na reformu práva duševného vlastníctva, sektor audiovizuálnych služieb a poskytovanie cezhraničnej mobility online obsahových služieb pre účastníkov, ktorí sa prechodne nachádzajú mimo členského štátu, v ktorom majú bydlisko. V prvom hodnotení by sa malo zároveň posúdiť možné rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na finančné služby, služby v doprave a oblasti zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia audiovizuálnych služieb by v budúcnosti mali na posúdení spolupracovať a zhodnotiť, či by zahrnutie týchto služieb do rámca pôsobnosti tohto nariadenia viedlo k rozvoju obchodných modelov, ktoré sú účinnejšie ako modely uplatňované v súčasnosti.

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom uľahčiť účinné presadzovanie pravidiel stanovených v tomto nariadení by mali byť v súvislosti s týmito pravidlami k dispozícii mechanizmy na zabezpečenie cezhraničnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200430. Keďže sa však nariadenie (ES) č. 2006/2004 uplatňuje len v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré chránia záujmy spotrebiteľov, uvedené opatrenia by mali byť k dispozícii len vtedy, keď zákazník je spotrebiteľ. Nariadenie (ES) č. 2006/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(30)  S cieľom uľahčiť účinné presadzovanie pravidiel stanovených v tomto nariadení by mali byť v súvislosti s týmito pravidlami k dispozícii mechanizmy na zabezpečenie cezhraničnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200430. Keďže sa však nariadenie (ES) č. 2006/2004 uplatňuje len v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré chránia záujmy spotrebiteľov, uvedené nariadenie by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

_________________

_________________

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je účinne riešiť priamu a nepriamu diskrimináciu z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov, je vhodné prijať nariadenie, ktoré sa bude priamo uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Je to potrebné na zaručenie jednotného uplatňovania pravidiel nediskriminácie v celej Únii a ich nadobudnutia účinnosti v tom istom čase. Iba nariadením sa zaručuje taká úroveň zrozumiteľnosti, jednotnosti a právnej istoty, ktorá je potrebná na to, aby zákazníci mohli v plnej miere využívať tieto pravidlá vo svoj prospech.

(33)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je účinne riešiť priamu a nepriamu diskrimináciu na základe krajiny pôvodu alebo miesta bydliska spotrebiteľov, je vhodné prijať nariadenie, ktoré sa bude priamo uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Je to potrebné na zaručenie jednotného uplatňovania pravidiel nediskriminácie v celej Únii a ich nadobudnutia účinnosti v tom istom čase. Iba nariadením sa zaručuje taká úroveň zrozumiteľnosti, jednotnosti a právnej istoty, ktorá je potrebná na to, aby spotrebitelia mohli v plnej miere využívať tieto pravidlá vo svoj prospech.

Pozmeňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Keďže cieľ tohto nariadenia, ktorým je zabránenie priamej a nepriamej diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov vrátane geografického blokovania pri uskutočňovaní obchodných transakcií s obchodníkmi v Únii, nie sú členské štáty schopné v dostatočnej miere dosiahnuť z dôvodu cezhraničného charakteru problému a nedostatočnej zrozumiteľnosti platného právneho rámca, no vzhľadom na rozsah pôsobnosti a možný vplyv na obchod na vnútornom trhu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia by mohla prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(34)  Keďže cieľ tohto nariadenia, ktorým je zabránenie priamej a nepriamej diskriminácii na základe krajiny pôvodu alebo miesta bydliska spotrebiteľov vrátane geografického blokovania pri uskutočňovaní obchodných transakcií s obchodníkmi v Únii, nie sú členské štáty schopné v dostatočnej miere dosiahnuť z dôvodu cezhraničného charakteru problému a nedostatočnej zrozumiteľnosti platného právneho rámca, no vzhľadom na rozsah pôsobnosti a možný vplyv na obchod na vnútornom trhu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia by mohla prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržuje sa zásada, ktoré sa uznávajú v Charte základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie jej článkov 16 a 17,

(35)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržuje sa zásada, ktoré sa uznávajú v Charte základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie jej článkov 11, 16 a 17,

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Predmet a rozsah pôsobnosti

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľom nariadenia je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa ním bude predchádzať priamej alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov.

1.  Cieľom nariadenia je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa tým, že sa ním bude predchádzať geografickému blokovaniu založenému priamo alebo nepriamo na krajine pôvodu alebo mieste bydliska spotrebiteľov. V tomto nariadení sa vymedzujú situácie, v ktorých rozdielne podmienky prístupu nie je možné odôvodniť objektívnymi kritériami podľa ustanovení článku 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES.

Pokiaľ sú ustanovenia tohto nariadenia v rozpore s ustanoveniami článku 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES, ustanovenia tohto nariadenia majú prednosť. Článok 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES sa naďalej v plnom rozsahu uplatňuje na situácie, ktoré nespadajú do pôsobnosti tohto nariadenia a patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2006/123/ES.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  keď obchodník predáva tovar, poskytuje služby alebo sa o to usiluje v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má zákazník bydlisko alebo sídlo;

a)  keď obchodník predáva tovar alebo poskytuje služby vrátane neaudiovizuálnych diel a služieb chránených autorským právom alebo sa o to usiluje v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  keď obchodník predáva tovar, poskytuje služby alebo sa o to usiluje v rovnakom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má zákazník bydlisko alebo sídlo, no zákazník je štátnym príslušníkom iného členského štátu;

b)  keď obchodník predáva tovar alebo poskytuje služby vrátane neaudiovizuálnych diel a služieb chránených autorským právom alebo sa o to usiluje v rovnakom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, no spotrebiteľ je štátnym príslušníkom iného členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  keď obchodník predáva tovar alebo poskytuje služby alebo sa o to usiluje v členskom štáte, v ktorom sa zákazník dočasne zdržiava, no nemá v tomto členskom štáte bydlisko alebo sídlo.

c)  keď obchodník predáva tovar alebo poskytuje služby vrátane neaudiovizuálnych diel a služieb chránených autorským právom alebo sa o to usiluje v členskom štáte, v ktorom sa spotrebiteľ dočasne zdržiava, no nemá v tomto členskom štáte bydlisko.

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Toto nariadenie nemá vplyv na akty práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá vykladať tak, že obchodník smeruje svoju činnosť do členského štátu, kde má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.

5.  Týmto nariadením nie sú dotknuté akty práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach. Samotné dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá vykladať tak, že obchodník smeruje svoju činnosť do členského štátu, kde má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. Najmä situácia, keď obchodník konajúci v súlade s článkami 3, 4 a 5 neblokuje ani neobmedzuje prístup zákazníkov k svojmu online rozhraniu, nepresmeruje zákazníkov na inú verziu svojho online rozhrania, než je verzia online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník pôvodne získať prístup, bez ohľadu na ich krajinu pôvodu alebo bydlisko a neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky prístupu v prípadoch stanovených v tomto nariadení, sa nemá len na základe týchto dôvodov vykladať tak, že obchodník aktívne smeruje svoju činnosť do členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko. Toto sa však neuplatňuje, ak z existencia iných dodatočných prvkov, ktoré idú nad rámec jednoduchého dodržiavania povinných ustanovení vyplýva, že obchodník zameriava svoju obchodnú alebo odbornú činnosť do takéhoto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „zákazník“ je spotrebiteľ, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu alebo má miesto bydliska v členskom štáte, alebo podnik so sídlom v členskom štáte, ktorý má v úmysle nakupovať alebo nakupuje tovar alebo službu v Únii na iný účel ako ďalší predaj;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „všeobecné podmienky prístupu“ sú všetky požiadavky, podmienky a iné informácie vrátane predajných cien, ktorými je upravený prístup zákazníkov k tovaru alebo službám, ktoré ponúka obchodník na predaj, ktoré sú zostavené, uplatňované a sprístupnené širokej verejnosti obchodníkom alebo v jeho mene a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda medzi obchodníkom a zákazníkom;

d)  „všeobecné podmienky prístupu“ sú všetky požiadavky, podmienky a iné informácie vrátane predajných cien, ktorými je upravený prístup spotrebiteľov k tovaru alebo službám, ktoré ponúka obchodník na predaj, ktoré sú zostavené, uplatňované a sprístupnené širokej verejnosti obchodníkom alebo v jeho mene a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda medzi obchodníkom a spotrebiteľom;

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „tovar“ je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou predmetov predávaných formou exekúcie alebo iným spôsobom na základe zákonnej moci; za tovar sa v zmysle tohto nariadenia považujú voda, plyn a elektrina, ak sa predávajú v obmedzenom objeme alebo určitom množstve;

e)  „tovar“ je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou predmetov predávaných formou exekúcie alebo iným spôsobom na základe zákonnej moci;

Pozmeňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  „online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webového sídla a aplikácií, ktorý je prevádzkovaný obchodníkom alebo v jeho mene a prostredníctvom ktorého získavajú zákazníci prístup k tovaru alebo službám obchodníka s cieľom uskutočniť obchodnú transakciu v súvislosti s týmto tovarom alebo službami;

f)  „online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webového sídla a aplikácií, ktorý je prevádzkovaný obchodníkom alebo v jeho mene a prostredníctvom ktorého získavajú spotrebitelia prístup k tovaru alebo službám obchodníka s cieľom uskutočniť obchodnú transakciu v súvislosti s týmto tovarom alebo službami;

Pozmeňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

h a)  „geografické blokovanie“ znamená neodôvodnené obmedzenie prístupu na určité online rozhrania pomocou technologických opatrení alebo iným spôsobom z geografických dôvodov.

Pozmeňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Obchodníci nesmú pomocou technologických opatrení alebo iným spôsobom blokovať alebo obmedzovať prístup zákazníkov k svojmu online rozhraniu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka.

1.  Obchodníci nesmú pomocou technologických opatrení alebo iným spôsobom blokovať alebo obmedzovať prístup spotrebiteľov k svojmu online rozhraniu z dôvodov súvisiacich s krajinou pôvodu alebo miestom bydliska spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Obchodníci nesmú presmerovať zákazníkov z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka na verziu svojho online rozhrania, ktorá sa líši od online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, použitým jazykom alebo inými vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou pre zákazníkov s určitou štátnou príslušnosťou, určitým miestom bydliska alebo sídlom, a to v prípade, že zákazník vopred neudelí výslovný súhlas s takýmto presmerovaním.

Obchodníci nesmú presmerovať spotrebiteľa z dôvodov súvisiacich s jeho krajinou pôvodu alebo miestom bydliska na verziu svojho online rozhrania, ktorá sa líši od online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, použitým jazykom alebo inými vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou pre spotrebiteľov z určitej krajiny pôvodu alebo s určitým miestom bydliska, okrem prípadu, keď spotrebiteľ vopred udelil výslovný súhlas s takýmto presmerovaním.

Pozmeňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník má naďalej jednoduchý prístup k pôvodnej verzii online rozhrania.

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným súhlasom spotrebiteľa uskutoční, spotrebiteľ musí mať naďalej jednoduchý prístup k verzii online rozhrania, ku ktorej chcel pôvodne získať prístup.

Pozmeňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na blokovanie, obmedzenie prístupu alebo presmerovanie, ktoré je v prípade určitých zákazníkov alebo zákazníkov nachádzajúcich sa na určitých územiach potrebné na zaručenie dodržiavania zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov v súlade s právom Únie.

3.  Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na blokovanie alebo obmedzenie prístupu spotrebiteľov k online rozhraniu obchodníka alebo na ich presmerovanie, ktoré je v prípade určitých spotrebiteľov alebo spotrebiteľov nachádzajúcich sa na určitých územiach potrebné na zaručenie dodržiavania zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov v súlade s právom Únie uplatniteľným na činnosť obchodníka.

Pozmeňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak obchodník blokuje alebo obmedzuje prístup zákazníkov k online rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie zákazníkov na inú verziu online rozhrania v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť jasné vysvetlenie. Toto odôvodnenie poskytne v jazyku online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník pôvodne získať prístup.

4.  Ak obchodník blokuje alebo obmedzuje prístup spotrebiteľov k online rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie spotrebiteľov na inú verziu online rozhrania v súlade s odsekom 3, musí spotrebiteľovi poskytnúť jasné odôvodnenie a vysvetlenie. Toto odôvodnenie poskytne v jazyku online rozhrania, ku ktorému chcel spotrebiteľ pôvodne získať prístup.

Pozmeňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Obchodníci nesmú uplatňovať odlišné všeobecné podmienky prístupu k svojim tovarom alebo službám z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka v týchto situáciách:

1.  Obchodníci nesmú uplatňovať odlišné všeobecné podmienky prístupu k svojim tovarom alebo službám z dôvodov súvisiacich s krajinou pôvodu alebo s miestom bydliska spotrebiteľa, ak:

Pozmeňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ak obchodník predáva tovary a tieto tovary sa nedoručujú cezhranične do členského štátu zákazníka obchodníkom alebo v jeho mene;

a)  obchodník predáva tovary a tieto tovary sa nedoručujú cezhranične do členského štátu spotrebiteľa obchodníkom alebo v jeho mene, ale sa vyzdvihujú na mieste, na ktorom sa spotrebiteľ a obchodník dohodli, a kde obchodník vykonáva svoju činnosť;

Pozmeňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak obchodník poskytuje elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné ako služby, ktorých hlavnou charakteristikou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie;

b)  ak obchodník poskytuje elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné ako služby, ktorých hlavnou charakteristikou je predaj v nehmotnej forme alebo poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(b a)  ak obchodník poskytuje elektronicky dodávané diela alebo služby inej než audiovizuálnej povahy, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, pričom obchodník má práva alebo získal licenciu na používanie tohto obsahu na všetkých príslušných územiach;

Pozmeňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ak obchodník poskytuje iné služby ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno b), pričom tieto služby sa dodávajú zákazníkovi v priestoroch obchodníka alebo na fyzickom mieste, kde obchodník vykonáva svoju činnosť, v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorého štátnym príslušníkom je zákazník alebo v ktorom má zákazník bydlisko alebo sídlo.

c)  ak obchodník poskytuje iné služby ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno b), pričom tieto služby sa dodávajú spotrebiteľovi v priestoroch obchodníka alebo na fyzickom mieste, kde obchodník vykonáva svoju činnosť, v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorého štátnym príslušníkom je spotrebiteľ alebo v ktorom má spotrebiteľ bydlisko.

Pozmeňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a.  Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni obchodníkom, aby ponúkali všeobecné podmienky prístupu vrátane predajných cien, ktoré sa líšia medzi členskými štátmi alebo sa ponúkajú zákazníkom na určitom území alebo určitej skupine zákazníkov.

Pozmeňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a  Obchodníci môžu odmietnuť dodať tovar alebo poskytnúť služby cezhranične v prípadoch, keď takéto dodanie alebo takéto poskytnutie vytvára dodatočné náklady a/alebo si vyžaduje dodatočné opatrenia na strane obchodníka.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zákaz uvedený v odseku 1 sa neuplatňuje v prípade, že v práve Únie alebo právnych predpisoch členských štátov v súlade s právom Únie existuje osobitné ustanovenie, ktorým sa obchodníkovi nedovoľuje predávať tovar alebo poskytovať služby určitým zákazníkom alebo zákazníkom nachádzajúcich sa na určitých územiach.

Zákaz uvedený v odseku 1 sa uplatňuje s ohľadom na osobitné ustanovenia práva Únie alebo právne predpisy členských štátov, ktoré sú v súlade s právom Únie , a to tým, že obchodníkovi nedovoľuje predávať tovar alebo poskytovať služby určitým spotrebiteľom alebo spotrebiteľom nachádzajúcim sa na určitých územiach.

Pozmeňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade predaja kníh zákaz stanovený v odseku 1 nebráni obchodníkom uplatňovať rozdielne ceny zákazníkom na určitých územiach, pokiaľ to obchodníkom nariaďujú právne predpisy členských štátov v súlade s právnymi predpismi Únie.

V prípade predaja kníh zákaz stanovený v odseku 1 nemá vplyv na osobitné právne predpisy týkajúce sa stanovovania cien v členských štátoch v súlade s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4 a

 

Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá, ktoré platia v oblasti autorských práv a súvisiacich práv.

Odôvodnenie

Prístup k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie by mal byť aj naďalej vylúčený z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. V opačnom prípade by to viedlo k prekrývaniu s inými právnymi predpismi EÚ.

Pozmeňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Obchodníci nesmú z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, miestom platobného účtu, sídlom poskytovateľa platobnej služby alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii uplatňovať odlišné platobné podmienky pri nijakých predajoch tovaru alebo služieb, ak:

1.  Obchodníci nesmú z dôvodov súvisiacich s krajinou pôvodu alebo miestom bydliska spotrebiteľa, miestom platobného účtu, sídlom poskytovateľa platobnej služby alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii uplatňovať odlišné platobné podmienky pri nijakých predajoch tovaru alebo služieb, ak:

Pozmeňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dohody, ktoré v súvislosti s pasívnym predajom ukladajú obchodníkom povinnosť konať tak, že tým porušujú toto nariadenie, sú automaticky neplatné.

Ustanovenia, ktorými sa v súvislosti s pasívnym predajom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 330/2010 ukladá obchodníkom povinnosť konať tak, že tým porušujú toto nariadenie, sú automaticky nulitné a neplatné.

Pozmeňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú predpisy o sankciách uplatniteľných v prípade porušení ustanovení tohto nariadenia a podniknú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Vymerané sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a  Sankcie uvedené v odseku 2 by sa mali oznamovať Komisii a zverejňovať na webovom sídle Komisie.

Pozmeňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do [dátum: [dátum: dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a každých päť rokov potom predloží Komisia správu o hodnotení tohto nariadenia Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Správa bude v prípade potreby doplnená o návrh na zmenu tohto nariadenia vzhľadom na právny, technický a hospodársky vývoj.

1.  Do [dátum: dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia], ako sa to následne vyžadujenajmenej každé štyri roky potom Komisia preskúma uplatňovanie tohto nariadenia z hľadiska právneho, technického a hospodárskeho vývoja a Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o tom predloží príslušnú správu. Ak je to vhodné, k uvedenej správe sa pripojí legislatívny návrh na preskúmanie súčasného nariadenia.

 

Správa podľa prvého odseku obsahuje posúdenie možného rozšírenia rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, najmä zákazu stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. b), aj na elektronicky dodávané služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, ako aj na ďalšie sektory, akými sú hudba, elektronické knihy, hry a/alebo softvér.

 

Okrem toho sa v správe venuje osobitná pozornosť potenciálnym hospodárskym vplyvom na malé a stredné podniky a začínajúce podniky, účinnosti vnútroštátnych opatrení na presadzovanie uvedených v článku 7 tohto nariadenia, ako aj využívaniu a ochrane osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prvom hodnotení, o ktorom sa zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na elektronicky dodávané služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, pod podmienkou, že obchodník má požadované práva na príslušných územiach.

2.  Prvé hodnotenie podľa odseku 1 sa vykoná najmä s ohľadom na posúdenie toho, či by sa mal rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, aby zahŕňal ďalšie sektory, akými sú finančné, dopravné služby, služby v oblasti elektronickej komunikácie, zdravotnej starostlivosti a audiovizuálne služby, za predpokladu, že obchodník má práva alebo získal licenciu na používanie elektronicky dodávaných audiovizuálnych diel, nehmotných statkov alebo služieb, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie na všetkých príslušných územiach.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4 ods. 1 písm. b) sa však uplatňuje od 1. júla 2018.

vypúšťa sa

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Riešenie geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

9.6.2016

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

19.1.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

12.9.2016

Prerokovanie vo výbore

29.11.2016

31.1.2017

 

 

Dátum prijatia

23.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Maria Noichl

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

14

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL Group

PPE

S&D

Verts/ALE Group

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Pavel Svoboda

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl

Max Andersson, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

PPE

Isabella Adinolfi

Marie-Christine Boutonnet

Angelika Niebler

4

0

ECR

PPE

Sajjad Karim

Daniel Buda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (10.2.2017)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Kaili

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu je základným prvkom na zabezpečenie, aby medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi mohli prebiehať obchodné transakcie bez toho, aby sa stretávali s akoukoľvek formou neodôvodnenej diskriminácie.

Keďže má podobu nariadenia, od dátumu, keď nadobudne účinnosť, sa ním obchodníkom uložia záväzné povinnosti, aby sa spotrebiteľom umožnil prístup k tovaru a jeho nákup, pričom sa zabráni účinkom diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla alebo platobnej služby. Jeho cieľom je odstrániť všetky neopodstatnené prekážky elektronického obchodu a má predstavovať rozhodný krok smerom k dokončeniu digitálneho jednotného trhu.

Okrem toho, že sa týmto nariadením odstraňujú prekážky vedúce k neodôvodnenej diskriminácii, objasňuje sa v ňom aj, že podniky nie sú povinné vykonávať svoje činnosti v celej Európe. V nariadení sa uznáva, že je potrebné objasniť povinnosť podnikov doručovať zákazníkom mimo územia, na ktorom podnikajú. Zásadné je zabrániť vytvoreniu dodatočného bremena pre obchodníkov.

Okrem toho sa v tomto nariadení uznáva význam vytvorenia skutočného digitálneho jednotného trhu pre všetkých občanov a ukazuje sa smer pre iné významné právne reformy, ktoré treba vykonať, okrem iného pre reformu autorského práva, reformu audiovizuálneho odvetvia a daňovú reformu. Tie isté zásady by sa mali dodržiavať, aby sa vytvoril digitálny jednotný trh, ktorý je prístupný pre používateľov aj podniky.

Cieľom tohto stanoviska je zaviesť zlepšenia a vysvetliť niektoré ďalej uvedené otázky.

Obsah a rozsah pôsobnosti tohto nariadenia

Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia je zosúladený s rozsahom pôsobnosti smernice 2006/123/ES, aby sa zabezpečila právna kontinuita a právna istota pre obchodníkov a spotrebiteľov. To znamená, že služby nehospodárskeho charakteru vo všeobecnom záujme, dopravné služby, audiovizuálne služby, činnosti súvisiace s hazardnými hrami, služby zdravotnej starostlivosti a niektoré sociálne služby sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Pokiaľ ide o materiál a audiovizuálny obsah chránený autorským právom, je dôležité umožniť, aby sa pred posúdením, či by ich možné zahrnutie bolo pre spotrebiteľov aj odvetvia prínosom, uskutočnili príslušné reformy.

Prístup k online rozhraniam

Odopretie prístupu k online rozhraniam a presmerovanie sa považujú za postup, ktorý je príčinou frustrácie zákazníkov, a v tomto návrhu sa otázka rieši, pričom sa zabezpečuje, aby mali zákazníci vždy prístup k rozhraniu, ku ktorému chcú, bez ohľadu na ich geografickú polohu.

Diskriminácia zákazníkov z dôvodu miesta pobytu

Zakazuje sa uplatňovanie rozdielnych všeobecných podmienok na zákazníkov v dôsledku diskriminácie z dôvodu miesta pobytu. Súlad s ustanoveniami nariadenia by sa však nemal považovať za obmedzovanie obchodníkov v tom, aby rozvíjali svoje činnosti v iných členských štátoch prostredníctvom cielených ponúk a rozdielnych všeobecných podmienok za predpokladu, že zahraničný zákazník bude mať k týmto výrobkom a službám prístup na základe rovnakých zmluvných práv a povinností, aké sa vzťahujú na vnútroštátne transakcie. Okrem toho zo súladu s týmto nariadením nevyplýva povinnosť doručovať tovar cezhranične ani povinnosť súhlasiť s vrátením tovaru z krajiny, kde má zákazník sídlo alebo miesto pobytu.

Diskriminácia súvisiaca s platbami

V ustanoveniach tohto nariadenia sa stanovuje, že obchodníci nemôžu odmietnuť platobné nástroje alebo sa v súvislosti s nimi dopúšťať inej formy diskriminácie. Podrobnejšie, pokiaľ ide o platobné nástroje viazané na kartu, keď sa istá značka či kategória platobnej karty prijíma, obchodník bude povinný prijať túto značku a kategóriu platobnej karty bez ohľadu na krajinu pôvodu tohto platobného prostriedku. Takýmto ustanovením obchodníkom nevzniká povinnosť prijímať všetky platobné nástroje viazané na kartu.

Presadzovanie a pomoc zákazníkom

Navrhuje sa, aby členské štáty určili orgány na zabezpečovanie účinného presadzovania tohto nariadenia a aby tieto orgány zároveň zákazníkom v prípade potreby poskytovali pomoc.

Preskúmanie nariadenia

Prvé preskúmanie bude mať veľký význam, lebo Európska komisia by mala posúdiť rozsah pôsobnosti a uplatňovanie tohto návrhu vzhľadom na právny vývoj v oblasti autorského práva, zdaňovania, audiovizuálnych služieb a prenosnosti online obsahu.

Dátum uplatňovania

Toto nariadenie sa začne uplatňovať šesť mesiacov po dátume jeho uverejnenia, čo zákazníkom umožní využívať výhody vyplývajúce z odstránenia prekážok, ktoré spôsobujú neodôvodnenú diskrimináciu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riešení neopodstatneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Protokol č. 1 k Zmluve o fungovaní Európskej únie o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Citácia 1 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Protokol č. 2 k Zmluve o fungovaní Európskej únie o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu ako priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorom sa okrem iného zaručuje voľný pohyb tovaru a služieb, nestačí zrušiť, ako v prípade hraníc medzi členskými štátmi, iba prekážky štátneho pôvodu. Takéto rušenie môžu mariť súkromní účastníci trhu, ktorí vytvárajú prekážky v rozpore so slobodami na vnútornom trhu. Dochádza k tomu vtedy, keď obchodníci, ktorí podnikajú v jednom členskom štáte, blokujú alebo obmedzujú prístup zákazníkov z iných členských štátov, ktorí majú záujem o cezhraničné obchodné transakcie, k svojim online rozhraniam, akými sú webové sídla a aplikácie (prax známa ako geografické blokovanie). Stáva sa to aj pri inom konaní obchodníkov, a to vtedy, keď uplatňujú voči zákazníkom z iných členských štátov iné všeobecné podmienky prístupu k svojmu tovaru a službám online, ako aj offline. Kým v niektorých prípadoch možno takéto rozdielne zaobchádzanie odôvodniť objektívnymi príčinami, v iných prípadoch obchodníci odmietajú zákazníkom, ktorí majú záujem uskutočňovať cezhraničné obchodné transakcie, sprístupniť tovar alebo služby, alebo uplatňujú v tejto súvislosti iné podmienky výlučne z obchodných dôvodov.

(1)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu ako priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorom sa okrem iného zaručuje voľný pohyb tovaru a služieb, nestačí zrušiť, ako v prípade hraníc medzi členskými štátmi, iba prekážky štátneho pôvodu. Takéto rušenie môžu mariť súkromní účastníci trhu, ktorí vytvárajú rôzne druhy a formy prekážok v rozpore so slobodami na vnútornom trhu. Dochádza k tomu vtedy, keď obchodníci, ktorí podnikajú v jednom členskom štáte, blokujú alebo obmedzujú prístup zákazníkov z iných členských štátov, ktorí majú záujem o cezhraničné obchodné transakcie, k svojim online rozhraniam, akými sú webové sídla a aplikácie (prax známa ako geografické blokovanie). Stáva sa to aj pri inom konaní obchodníkov, a to vtedy, keď uplatňujú voči zákazníkom z iných členských štátov iné všeobecné podmienky prístupu k svojmu tovaru a službám online, ako aj offline. Kým vo výnimočných prípadoch možno takéto rozdielne zaobchádzanie odôvodniť objektívnymi príčinami, v iných prípadoch obchodníci odmietajú zákazníkom, ktorí majú záujem uskutočňovať cezhraničné obchodné transakcie, sprístupniť tovar alebo služby, alebo uplatňujú v tejto súvislosti iné podmienky z neobjektívnych dôvodov. Podľa analýzy uskutočnenej v rámci posúdenia vplyvu Európskej komisie by odstránenie neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu mohlo prispieť k rozšíreniu trhu o 1,1% a k priemernému zníženiu cien o 0,5 % až 0,6 %. Okrem toho – a ako ukazuje výsledok konzultácie Komisie so zúčastnenými stranami – mohlo by to prispieť k nižšej frustrácii zákazníkov, lebo neopodstatnené geografické blokovanie je jedným z jej primárnych zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Niektorí obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky. Takéto diskriminačné praktiky sú významným faktorom, ktorý prispieva k pomerne nízkej úrovni cezhraničných obchodných transakcií v Únii vrátane odvetvia elektronického obchodu, čo neumožňuje dosiahnuť plný rastový potenciál vnútorného trhu. Vysvetlenie situácií, v ktorých takéto rozdielne zaobchádzanie nemožno odôvodniť, by malo priniesť jednoznačnosť a právnu istotu všetkým účastníkom cezhraničných transakcií a malo by sa ním zaručiť, že pravidlá nediskriminácie sa môžu skutočne uplatňovať a presadzovať na celom vnútornom trhu.

(2)  Niektorí obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov a neumožňujú im využívať väčší výber tovaru a služieb a najvýhodnejšie podmienky. Takéto diskriminačné praktiky sú významným faktorom, ktorý prispieva k pomerne nízkej úrovni cezhraničných obchodných transakcií v Únii vrátane odvetvia elektronického obchodu, čo neumožňuje dosiahnuť plný rastový potenciál vnútorného trhu. Vysvetlenie situácií, v ktorých takéto rozdielne zaobchádzanie nemožno odôvodniť, by malo priniesť jednoznačnosť a právnu istotu všetkým účastníkom cezhraničných transakcií a malo by sa ním zaručiť, že pravidlá nediskriminácie sa môžu skutočne uplatňovať a presadzovať na celom vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Hoci cieľom tohto nariadenia je riešiť otázku geografického blokovania, a tým odstrániť prekážku fungovania vnútorného trhu, je nevyhnutné mať na zreteli skutočnosť, že mnohé rozdiely v právnych predpisoch členských štátov, ako sú rozdielne vnútroštátne normy alebo nedostatočné vzájomné uznávanie či harmonizácia na úrovni Únie, stále predstavujú významné prekážky, ktoré naďalej vedú k fragmentácii jednotného trhu a takýmto spôsobom často nútia obchodníkov uchyľovať sa k praktikám geografického blokovania. Z tohto dôvodu by Európsky parlament, Rada a Komisia mali pokračovať v odstraňovaní týchto prekážok s cieľom obmedziť fragmentáciu trhu a dokončiť jednotný trh.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Podľa článku 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES17 členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb so sídlom v Únii nezaobchádzali s príjemcami služieb rozdielne na základe ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. Uvedené ustanovenie však nie je celkom účinné v boji proti diskriminácii a dostatočne neznížilo právnu neistotu, a to najmä preto, že umožňuje odôvodniť rozdielne zaobchádzanie, a z dôvodu následného zložitého presadzovania jeho dodržiavania v praxi. Okrem toho môže ku geografickému blokovaniu a iným formám diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla dochádzať aj v dôsledku konania obchodníkov, ktorí majú sídlo v tretích krajinách, čo prekračuje rozsah pôsobnosti uvedenej smernice.

(3)  Podľa článku 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES17 členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb so sídlom v Únii nezaobchádzali s príjemcami služieb rozdielne na základe ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. Uvedené ustanovenie však nie je celkom účinné v boji proti diskriminácii a dostatočne neznížilo právnu neistotu, a to najmä preto, že umožňuje odôvodniť rozdielne zaobchádzanie, a z dôvodu následného zložitého presadzovania jeho dodržiavania v praxi. Okrem toho môže ku geografickému blokovaniu a iným formám diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla dochádzať aj v dôsledku konania obchodníkov, ktorí majú sídlo v tretích krajinách, čo prekračuje rozsah pôsobnosti uvedenej smernice. V dôsledku toho by sa toto nariadenie malo uplatňovať na obchodníkov aj poskytovateľov služieb a na tovar aj služby.

__________________

__________________

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Cieľom tohto nariadenia je objasniť článok 20 smernice 2006/123/ES. Nemalo by sa vykladať tak, že sa ním nahrádza smernica 2006/123/ES, či už ide o rozsah pôsobnosti tejto smernice, v prípade ktorého sa toto nariadenie riadi rovnakými zásadami, pričom sa z rozsahu jeho uplatňovania vylučujú činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 smernice 2006/123/ES, alebo o jeho účinok, keďže uplatňovanie smernice 2006/123/ES je nezávislé od uplatňovania tohto nariadenia a dopĺňa ho. Toto nariadenie nesmie obmedzovať slobodu podnikania ani zmluvnú slobodu, ktoré sú vymedzené v článku 16 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Na zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu sú preto potrebné cielené opatrenia uvedené v tomto nariadení, ktoré predstavujú jasný, jednotný a účinný súbor pravidiel pre zvolený okruh riešených otázok.

(4)  Na zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu sú preto potrebné cielené opatrenia uvedené v tomto nariadení, ktoré predstavujú jasný, jednotný a účinný súbor pravidiel pre zvolený okruh riešených otázok. Tieto opatrenia by mali udržiavať rovnováhu medzi ochranou spotrebiteľov u zákazníkov a zmluvnou slobodou u obchodníkov. V tejto súvislosti by akékoľvek neprimerané náklady alebo administratívne zaťaženie alebo povinnosť doručovať do všetkých členských štátov nemali znášať obchodníci. Navyše nové povinnosti, ktoré vznikajú členským štátom, by nemali presahovať rámec toho, čo je nevyhnutné na vykonávanie nových pravidiel.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Toto nariadenie sa zameriava na predchádzanie diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla vrátane geografického blokovania pri cezhraničných obchodných transakciách medzi obchodníkmi a zákazníkmi, ktoré sa týkajú predaja tovaru a poskytovania služieb v Únii. Jeho cieľom je riešiť priamu, ako aj nepriamu diskrimináciu, a preto sa vzťahuje aj na neodôvodnené rozdiely pri zaobchádzaní so zákazníkmi na základe iných rozlišovacích kritérií, ktoré majú rovnaký dôsledok ako uplatnenie kritérií priamo založených na štátnej príslušnosti zákazníkov, ich mieste bydliska alebo sídle. Tieto iné kritériá sa môžu uplatňovať predovšetkým na základe informácií o fyzickej polohe zákazníkov, ktorých zdrojom je IP adresa použitá pri prístupe k online rozhraniu, adresa na doručenie tovaru, výber jazyka alebo členský štát, v ktorom bol vydaný platobný prostriedok zákazníka.

(5)  Toto nariadenie sa zameriava na predchádzanie diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla vrátane geografického blokovania pri cezhraničných obchodných transakciách medzi obchodníkmi a zákazníkmi, ktoré sa týkajú predaja tovaru a poskytovania služieb v Únii. Jeho cieľom je predchádzať priamej, ako aj nepriamej diskriminácii. Pod nepriamou diskrimináciou sa rozumie uplatňovanie iných rozlišovacích kritérií, než je štátna príslušnosť zákazníkov, ich miesto bydliska alebo sídlo, ktoré majú deterministicky alebo štatisticky rovnaký dôsledok ako priame uplatnenie tých istých kritérií. Vzťahuje sa aj na neodôvodnené rozdiely pri zaobchádzaní so zákazníkmi na základe iných rozlišovacích kritérií, ktoré majú rovnaký dôsledok ako uplatnenie kritérií priamo založených na štátnej príslušnosti zákazníkov, ich mieste bydliska alebo sídle. Tieto iné kritériá sa môžu uplatňovať predovšetkým na základe informácií o fyzickej polohe zákazníkov, ktorých zdrojom je IP adresa použitá pri prístupe k online rozhraniu, adresa na doručenie tovaru, výber jazyka alebo členský štát, v ktorom bol vydaný platobný prostriedok zákazníka.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  V odôvodnení 29 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES1a sa stanovuje, že otázka zániku práv nevzniká v prípade služieb a najmä on-line služieb.

 

_______________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Nariadenie by nemalo mať vplyv na akty práva Únie, ktoré sa týkajú justičnej spolupráce v občianskych veciach, najmä ustanovenia rozhodného práva pre zmluvné záväzky a právomoci uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/200824 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201225 vrátane uplatňovania týchto aktov a ustanovení v samostatných prípadoch. Konkrétne len skutočnosť, že obchodník koná v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, by sa na účely takéhoto uplatňovania nemala vykladať tak, že to znamená, že zameriava svoje činnosti na členský štát spotrebiteľa.

(10)  Týmto nariadením by nemali byť dotknuté akty práva Únie, ktoré sa týkajú justičnej spolupráce v občianskych veciach, najmä ustanovenia rozhodného práva pre zmluvné záväzky a právomoci uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/200824 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201225 vrátane uplatňovania týchto aktov a ustanovení v samostatných prípadoch. Konkrétne len skutočnosť, že obchodník koná v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, by sa na účely takéhoto uplatňovania nemala vykladať tak, že to znamená, že zameriava svoje činnosti na členský štát spotrebiteľa. Z tohto dôvodu a s cieľom zabezpečiť právnu istotu obchodníkom, ktorí konajú v súlade s týmto nariadením, je potrebné objasniť, že samotná skutočnosť, že obchodník sprístupňuje svoje online rozhranie zákazníkom z iných členských štátov alebo neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky prístupu v prípadoch stanovených v tomto nariadení, a to prípadne aj prostredníctvom uzatvorených zmlúv, alebo akceptuje finančné prostriedky z iných členských štátov, by sa na účely určenia rozhodného práva a súdnej právomoci nemala považovať za ukazovateľ toho, že obchodník smeruje svoje činnosti do členského štátu zákazníka, pokiaľ sa nepreukážu ďalšie prvky, z ktorých možno vyvodiť zámer obchodníka smerovať svoje činnosti do týchto členských štátov v súlade s právom Únie.

_________________

_________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Diskriminačné praktiky, ktoré by sa mali týmto nariadením riešiť, sa zvyčajne uskutočňujú prostredníctvom všeobecných podmienok a iných informácií, ktoré určuje a uplatňuje konkrétny obchodník alebo ktoré sa určujú a vykonávajú v jeho mene, a sú nevyhnutným predpokladom na získanie prístupu k predmetnému tovaru alebo predmetným službám a sú dostupné širokej verejnosti. V takýchto všeobecných podmienkach prístupu sú okrem iného zahrnuté ceny, platobné podmienky a podmienky doručenia. Širokej verejnosti ich môže sprístupniť samotný obchodník alebo môžu byť uverejnené v jeho mene rôznymi prostriedkami, napríklad informáciami uverejnenými v reklame, na webových sídlach alebo v predzmluvných či zmluvných dokumentoch. Tieto podmienky platia v prípade, že nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda, ktorá ustanovuje inak, uzavretá priamo medzi obchodníkom a zákazníkom. Podmienky, na ktorých sa obchodník a zákazník individuálne dohodnú, by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za všeobecné podmienky prístupu.

(11)  Diskriminačné praktiky, ktorých problém by sa mal týmto nariadením riešiť, sa zvyčajne uskutočňujú prostredníctvom všeobecných podmienok a iných informácií, ktoré určuje a uplatňuje konkrétny obchodník alebo ktoré sa určujú a vykonávajú v jeho mene, a sú nevyhnutným predpokladom na získanie prístupu k predmetnému tovaru alebo predmetným službám a sú dostupné širokej verejnosti. V takýchto všeobecných podmienkach prístupu sú okrem iného zahrnuté ceny, požiadavky týkajúce sa telefónnych predvolieb, platobné podmienky a podmienky doručenia. Širokej verejnosti ich môže sprístupniť samotný obchodník alebo môžu byť uverejnené v jeho mene rôznymi prostriedkami, napríklad informáciami uverejnenými v reklame, na webových sídlach alebo v predzmluvných či zmluvných dokumentoch. Tieto podmienky platia v prípade, že nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda, ktorá ustanovuje inak, uzavretá priamo medzi obchodníkom a zákazníkom. Podmienky, na ktorých sa obchodník a zákazník individuálne dohodnú, by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za všeobecné podmienky prístupu.

Odôvodnenie

K diskriminácii môže dochádzať vtedy, keď obchodníci od zákazníka požadujú, aby na uskutočnenie transakcie disponoval telefónnym číslom s určitým smerovacím číslom krajiny.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Rozdielna tvorba cien v jednotlivých členských štátoch by nemala patriť medzi diskriminačné praktiky.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na účely tohto nariadenia by mala byť spotrebiteľom aj podnikom zabezpečená ochrana pred diskrimináciou z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla, ak konajú ako zákazníci. Táto ochrana by sa však nemala vzťahovať na zákazníkov, ktorí kupujú tovar alebo službu na účely ďalšieho predaja, lebo by to mohlo mať značný vplyv na distribučné systémy medzi podnikmi v prostredí vzťahov medzi podnikmi, akými sú selektívna a výhradná distribúcia, v ktorom majú výrobcovia vo všeobecnosti možnosť vybrať si maloobchodných predajcov, pričom musia dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže.

(12)  Na účely tohto nariadenia by mala byť spotrebiteľom aj podnikom zabezpečená ochrana pred diskrimináciou z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla, ak konajú ako zákazníci. Táto ochrana by sa však nemala vzťahovať na zákazníkov, ktorí kupujú tovar alebo službu na účely ďalšieho predaja, komerčného prenájmu alebo transformácie a spracovania zakúpeného tovaru, lebo by to mohlo mať značný vplyv na distribučné systémy medzi podnikmi v prostredí vzťahov medzi podnikmi, akými sú selektívna a výhradná distribúcia, v ktorom majú výrobcovia vo všeobecnosti možnosť vybrať si maloobchodných predajcov, pričom musia dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže. Zákazníci by mali byť chránení pred diskrimináciou z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla, iba ak nakupujú tovar alebo službu na konečné použitie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na to, aby mali zákazníci väčšiu možnosť pristupovať k informáciám týkajúcim sa predaja tovaru a poskytovania služieb na vnútornom trhu, a na zvýšenie transparentnosti vrátane transparentnosti v oblasti cien by obchodníci nemali využívať technologické alebo iné opatrenia na odopieranie úplného a rovnakého prístupu zákazníkov k online rozhraniam na základe ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla. Súčasťou týchto technologických opatrení môžu byť najmä technológie, ktoré sa používajú na určenie fyzickej polohy zákazníka vrátane technológií, ktoré zisťujú fyzickú polohu pomocou IP adresy, súradníc získaných z globálneho navigačného satelitného systému alebo údajov súvisiacich s platobnou transakciou. Zákaz diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k online rozhraniam, by sa však nemal chápať ako ukladanie povinnosti obchodníkovi, aby sa zapájal do obchodných transakcií so zákazníkmi.

(14)  Na to, aby mali zákazníci väčšiu možnosť pristupovať k informáciám týkajúcim sa predaja tovaru a poskytovania služieb na vnútornom trhu, a na zvýšenie transparentnosti vrátane transparentnosti, a to nielen v oblasti cien, by obchodníci alebo všetky ďalšie strany konajúce v ich mene vrátane sprostredkovateľov a prevádzkovateľov online rozhraní na účely prístupu nemali využívať technologické alebo iné opatrenia na odopieranie úplného a rovnakého prístupu zákazníkov k online rozhraniam na základe ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla. Súčasťou týchto technologických opatrení môžu byť – okrem iného – najmä technológie, ktoré sa používajú na určenie fyzickej polohy zákazníka vrátane technológií, ktoré zisťujú fyzickú polohu pomocou IP adresy, histórie a/alebo modelov surfovania, GSM sledovania alebo lokalizácie, súradníc získaných z globálneho navigačného satelitného systému alebo údajov súvisiacich s platobnou transakciou. Zákaz diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k online rozhraniam, by sa však nemal chápať ako ukladanie povinnosti obchodníkovi, aby sa zapájal do obchodných transakcií so zákazníkmi.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  V niektorých prípadoch môže byť potrebné zablokovať, obmedziť prístup alebo presmerovať zákazníka bez jeho súhlasu na inú verziu online rozhrania z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou zákazníka, miestom bydliska alebo sídlom s cieľom zabezpečiť dodržanie zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov v súlade s právom Únie. Tieto právne predpisy môžu obmedziť prístup zákazníkov k určitému tovaru alebo určitým službám, napríklad sa nimi môže zakazovať zobrazovanie určitého obsahu v niektorých členských štátoch. Obchodníkom by sa nemalo brániť v tom, aby plnili tieto požiadavky, a preto by mali mať možnosť blokovať, obmedzovať prístup alebo presmerovať určitých zákazníkov alebo zákazníkov na určitých územiach na online rozhranie, pokiaľ je to z uvedeného dôvodu potrebné. Obchodník by mal poskytnúť jednoznačné vysvetlenie, ak blokuje alebo obmedzuje prístup k online rozhraniu na zaručenie dodržiavania zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov v súlade s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V niektorých prípadoch môže byť potrebné zablokovať, obmedziť prístup alebo presmerovať zákazníka bez jeho súhlasu na inú verziu online rozhrania z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou zákazníka, miestom bydliska alebo sídlom s cieľom zabezpečiť dodržanie zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov v súlade s právom Únie. Tieto právne predpisy môžu obmedziť prístup zákazníkov k určitému tovaru alebo určitým službám, napríklad sa nimi môže zakazovať zobrazovanie určitého obsahu v niektorých členských štátoch. Obchodníkom by sa nemalo brániť v tom, aby plnili tieto požiadavky, a preto by mali mať možnosť blokovať, obmedzovať prístup alebo presmerovať určitých zákazníkov alebo zákazníkov na určitých územiach na online rozhranie, pokiaľ je to z uvedeného dôvodu potrebné.

(16)  V niektorých prípadoch môže byť potrebné zablokovať, obmedziť prístup alebo presmerovať zákazníka bez jeho súhlasu na inú verziu online rozhrania z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou zákazníka, miestom bydliska alebo sídlom s cieľom zabezpečiť dodržanie zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov v súlade s právom Únie. Tieto právne predpisy môžu obmedziť prístup zákazníkov k určitému tovaru alebo určitým službám, napríklad sa nimi môže zakazovať zobrazovanie určitého obsahu v niektorých členských štátoch. Obchodníkom by sa nemalo brániť v tom, aby plnili tieto požiadavky, a preto by mali mať možnosť blokovať, obmedzovať prístup alebo presmerovať určitých zákazníkov alebo zákazníkov na určitých územiach na online rozhranie, pokiaľ je to z uvedeného dôvodu potrebné. Uplatňovanie tohto nariadenia by navyše nemalo brániť členským štátom, aby uplatňovali svoje základné pravidlá a zásady týkajúce sa slobody tlače a slobody prejavu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V niekoľkých konkrétnych situáciách nemožno rozdiely v prístupe k zákazníkom pri uplatňovaní všeobecných podmienok prístupu vrátane priameho odmietnutia predať tovar alebo poskytnúť službu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou zákazníka, s miestom jeho bydliska alebo so sídlom objektívne odôvodniť. V uvedených situáciách by mali byť všetky formy tejto diskriminácie zakázané a zákazníci by mali byť následne oprávnení uskutočňovať, za konkrétnych podmienok ustanovených v tomto nariadení, obchodné transakcie za rovnakých podmienok ako miestny zákazník a mali by mať úplný a rovnaký prístup k všetkým ponúkaným tovarom alebo službám bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, miesto bydliska alebo sídlo. Ak je to teda potrebné, obchodníci by mali prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie uvedeného zákazu diskriminácie, lebo v opačnom prípade by dotknutým zákazníkom znemožňovali takýto úplný a rovnaký prístup. Zákaz, ktorý sa vzťahuje na uvedené situácie, by sa však nemal chápať ako bránenie obchodníkom pri zameriavaní ich činností na rôzne členské štáty alebo určité skupiny zákazníkov s cielenými ponukami a odlišnými všeobecnými podmienkami, a to aj vytváraním osobitných online rozhraní podľa jednotlivých krajín.

(17)  V niekoľkých konkrétnych situáciách nemožno rozdiely v prístupe k zákazníkom pri uplatňovaní všeobecných podmienok prístupu vrátane priameho odmietnutia predať tovar alebo poskytnúť službu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou zákazníka, s miestom jeho bydliska alebo so sídlom objektívne odôvodniť. V uvedených situáciách by mali byť všetky formy tejto diskriminácie zakázané a zákazníci by mali byť následne oprávnení uskutočňovať, za konkrétnych podmienok ustanovených v tomto nariadení, obchodné transakcie za rovnakých podmienok ako miestny zákazník a mali by mať úplný a rovnaký prístup ku každému ponúkanému tovaru alebo službám bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, miesto bydliska alebo sídlo, a to tak, aby sa ani žiadny iný nepriamy prostriedok súvisiaci s týmito kritériami nemohol považovať za objektívne odôvodnený v zmysle článku 20 smernice 2006/123/ES. Ak je to teda potrebné, obchodníci by mali prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie uvedeného zákazu diskriminácie, lebo v opačnom prípade by dotknutým zákazníkom znemožňovali takýto úplný a rovnaký prístup. Zákaz, ktorý sa vzťahuje na uvedené situácie, by sa však nemal chápať ako bránenie obchodníkom pri zameriavaní ich činností na rôzne členské štáty alebo určité skupiny zákazníkov s cielenými ponukami a odlišnými všeobecnými podmienkami, a to aj vytváraním osobitných online rozhraní podľa jednotlivých krajín. Ak by sa však na služby alebo tovar mali uplatňovať odlišné podmienky na základe objektívnych dôvodov, nebude to predstavovať nezákonnú diskrimináciu, ako je uvedené v článku 20 smernice o službách 2006/123/ES a v odôvodnení 95 smernice 2006/123/ES.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  V článku 6 nariadenia (ES) č. 593/2008 (Rím I) sa upravujú spotrebiteľské zmluvy. Zmluva, ktorú spotrebiteľ uzatvoril s obchodníkom, sa v súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa, pokiaľ obchodník akýmkoľvek spôsobom smeruje svoju obchodnú alebo podnikateľskú činnosť na túto krajinu. V prípadoch vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. a) až c) nesmeruje obchodník svoju činnosť na členský štát spotrebiteľa. V týchto prípadoch sa v nariadení Rím I stanovuje, že zmluva sa nespravuje právnym poriadkom krajiny spotrebiteľa. Platí tu zásada voľby rozhodného práva (článok 3 nariadenia Rím I). To isté platí pre súdnu právomoc, ktorá je upravená nariadením (EÚ) č. 1215/2012.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Prvou takouto situáciou je stav, keď obchodník predáva tovar, pričom neexistuje cezhraničné doručovanie tohto tovaru priamo obchodníkom alebo v jeho mene do členského štátu, kde zákazník býva. V tejto situácii by mal mať zákazník možnosť kúpiť tovar za úplne rovnakých podmienok vrátane ceny a podmienok týkajúcich sa doručenia tovaru ako podobní zákazníci s pobytom v členskom štáte obchodníka. To znamená, že zahraničný zákazník bude musieť prevziať tovar v tomto členskom štáte alebo v inom členskom štáte, do ktorého obchodník doručuje. V tejto situácii nie je potrebná registrácia pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v členskom štáte zákazníka ani netreba zabezpečiť cezhraničné doručenie tovaru.

(18)  Prvou takouto situáciou je stav, keď obchodník predáva tovar, pričom neexistuje cezhraničné doručovanie tohto tovaru priamo obchodníkom alebo v jeho mene do členského štátu, kde zákazník býva. V tejto situácii, za predpokladu, že je uzatvorená zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom, by mal mať zákazník možnosť kúpiť tovar za úplne rovnakých podmienok vrátane podmienok týkajúcich sa doručenia tovaru ako podobní zákazníci s pobytom v členskom štáte obchodníka. To znamená, že zahraničný zákazník bude musieť prevziať tovar v tomto členskom štáte alebo v inom členskom štáte, do ktorého obchodník doručuje. V tejto situácii nie je potrebná registrácia pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v členskom štáte zákazníka ani netreba zabezpečiť cezhraničné doručenie tovaru. Obchodníkovi nesmie vzniknúť povinnosť doručovať tovar.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V druhej situácii obchodník poskytuje elektronicky dodávané služby iné než služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, akými sú cloudové služby, služby uskladňovania údajov, webhosting a poskytovanie firewall ochrany. V tomto prípade sa nevyžaduje fyzické doručenie, keďže služby sa dodávajú elektronicky. Obchodník môže podať priznanie k DPH a zaplatiť ju zjednodušeným spôsobom v súlade s pravidlami o minimálnom režime jedného kontaktného miesta pre DPH stanovenými vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 282/201126.

(19)  V druhej situácii obchodník poskytuje elektronicky dodávané služby iné než služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, akými sú cloudové služby, služby uskladňovania údajov, webhosting a poskytovanie firewall ochrany. V tomto prípade sa nevyžaduje fyzické doručenie, keďže služby sa dodávajú elektronicky. Obchodník môže podať priznanie k DPH a zaplatiť ju zjednodušeným spôsobom v súlade s pravidlami o minimálnom režime jedného kontaktného miesta pre DPH stanovenými vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 282/201126. Akýkoľvek rozdiel v konečnej cene, ktorý by mohol vzniknúť v dôsledku uplatňovania rôznych sadzieb DPH v súlade s právnymi predpismi uplatniteľnými v mieste spotreby by nemal viesť k uplatňovaniu rozdielnych podmienok prístupu.

__________________

__________________

26 Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 1).

26 Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Zákaz diskriminácie, ktorý sa vzťahuje na uvedené situácie, by sa však nemal chápať ako obmedzenie práva obchodníkov rozvíjať svoje obchodné stratégie zameriavaním činností na rôzne členské štáty alebo určité skupiny zákazníkov prostredníctvom cielených ponúk a rozdielnych všeobecných podmienok, a to ani vytváraním osobitných online rozhraní podľa jednotlivých krajín. Ak však má o prístup k takýmto online rozhraniam a konkrétnym ponukám záujem zahraničný zákazník, v súlade s jedným poskytnutým súborom všeobecných podmienok by mal tento zákazník požívať rovnaké zmluvné práva a podliehať rovnakým zmluvným záväzkom, aké platia pre vnútroštátne transakcie. Územné obmedzenia poskytovania záručného a pozáručného servisu vyplývajúce z podmienok, s ktorými zákazník súhlasil, by v súlade s právnymi predpismi Únie a uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými podľa nich mali byť na základe tohto nariadenia prípustné. Zo splnenia požiadaviek tohto nariadenia by obchodníkom nemala vyplývať nijaká povinnosť doručovať tovar cezhranične ani povinnosť prijať tovar späť z krajiny, v ktorej má zákazník sídlo alebo miesto pobytu.

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Ochodníci, ktorí spadajú pod špeciálny režim stanovený v kapitole 1 hlavy XII nariadenia Rady 2006/112/ES27, nemusia platiť DPH. V prípade týchto obchodníkov by zákaz uplatňovania odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka pri poskytovaní elektronicky dodávaných služieb znamenal požiadavku registrovať sa na účely DPH v iných členských štátoch a mohli by z neho vyplynúť dodatočné náklady, ktoré by boli neprimeranou záťažou vzhľadom na rozsah a charakteristické vlastnosti dotknutých obchodníkov. Títo obchodníci by preto mali mať z uvedeného zákazu výnimku na dobu, počas ktorej sa takýto režim uplatňuje.

(22)  Obchodníci, ktorí spadajú pod špeciálny režim stanovený v kapitole 1 hlavy XII nariadenia Rady 2006/112/ES27, nemusia platiť DPH v členskom štáte, kde majú sídlo. V prípade týchto obchodníkov by zákaz uplatňovania odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka pri poskytovaní elektronicky dodávaných služieb znamenal požiadavku registrovať sa na účely DPH v iných členských štátoch a mohli by z neho vyplynúť dodatočné náklady, ktoré by boli neprimeranou záťažou vzhľadom na rozsah a charakteristické vlastnosti dotknutých obchodníkov. Títo obchodníci by preto mali mať z uvedeného zákazu výnimku na dobu, počas ktorej sa takýto režim uplatňuje.

_________________

_________________

27 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. V. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118).

27 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. V. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Podľa práva Únie sa obchodníci môžu v podstate slobodne rozhodnúť, ktoré spôsoby platby chcú prijímať vrátane značiek platobných kariet. Po prijatí tohto rozhodnutia však obchodníci nemajú z hľadiska platného právneho rámca pre platobné služby dôvod na to, aby diskriminovali zákazníkov v Únii odmietaním určitých obchodných transakcií alebo iným uplatňovaním niektorých odlišných platobných podmienok v súvislosti s týmito transakciami, a to z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka. Konkrétne v tejto súvislosti by mal byť výslovne zakázaný aj bezdôvodne nerovnaký prístup k zákazníkom z dôvodov súvisiacich s miestom platobného účtu, so sídlom poskytovateľa platobných služieb alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii. Ďalej treba pripomenúť, že nariadením (EÚ) č. 260/2012 sa už všetkým príjemcom platieb vrátane obchodníkov zakazuje podmieňovať akceptovanie platby v eurách požiadavkou, aby sa bankové účty nachádzali v určitom členskom štáte.

(24)  Podľa práva Únie sa obchodníci môžu v podstate slobodne rozhodnúť, ktoré spôsoby platby chcú prijímať. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/7511a a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES1b obchodníci, ktorí prijímajú platobný prostriedok viazaný na kartu určitej značky a kategórie, nie sú povinní prijímať platobné prostriedky viazané na kartu rovnakej kategórie, ale inej značky, alebo rovnakej značky, ale inej kategórie. Po prijatí tohto rozhodnutia však obchodníci nemajú z hľadiska platného právneho rámca pre platobné služby dôvod na to, aby diskriminovali zákazníkov v Únii odmietaním určitých obchodných transakcií alebo iným uplatňovaním niektorých odlišných platobných podmienok v súvislosti s týmito transakciami, a to z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka. Konkrétne v tejto súvislosti by mal byť výslovne zakázaný aj bezdôvodne nerovnaký prístup k zákazníkom z dôvodov súvisiacich s miestom platobného účtu, so sídlom poskytovateľa platobných služieb alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii. Európska komisia by mala posúdiť používanie stimulov na podporu využívania európskych platobných služieb. Okrem toho by Komisia mala posúdiť, či treba poskytnúť právny rámec, ktorý umožní, s výhradou zásady zmluvnej slobody, ochranu podnikov a spotrebiteľov, keď sa transakcia uskutočňuje prostredníctvom alternatívnych spôsobov platby vrátane virtuálnych mien, iných transakcií typu blockchain a elektronických peňaženiek. Osobné údaje vytvorené transakciami elektronického obchodu by mali byť uložené v dátových centrách v Únii, bez ohľadu na miesto, kde má sídlo spoločnosť poskytujúca platbu, s výnimkou prípadov, keď sa prevod týchto údajov do tretej krajiny uskutočňuje v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a zabezpečuje primeranú úroveň ochrany pre spotrebiteľov a podniky. Ďalej treba pripomenúť, že nariadením (EÚ) č. 260/2012 sa už všetkým príjemcom platieb vrátane obchodníkov zakazuje podmieňovať akceptovanie platby v eurách požiadavkou, aby sa bankové účty nachádzali v určitom členskom štáte. Obchodníci by mali mať naďalej právo požadovať poplatky za použitie platobného nástroja. Toto právo by však malo podliehať obmedzeniam zavedeným článkom 62 smernice (EÚ) 2015/23661c, čo okrem iného znamená, že tieto dodatočné poplatky nemôžu byť vyššie než skutočné náklady, ktoré vznikli obchodníkovi.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla 2015 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 1).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1).

 

1c Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  V prípade, že vláda, centrálna banka alebo iný regulačný orgán prijme akékoľvek opatrenie na obmedzenie toku kapitálu do hospodárstva členského štátu a z neho, napríklad kapitálové obmedzenia, toto nariadenie by sa malo naďalej uplatňovať v súlade s právnymi predpismi Únie a uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a príslušnými obmedzeniami uloženými podľa právnych predpisov Únie. Preto by sa mala zakázať akákoľvek priama aj nepriama diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta pobytu alebo sídla zákazníka, miesta platobného účtu, sídla poskytovateľa platobných služieb alebo miesta vydania platobného nástroja v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Údaje vytvorené pri elektronickom obchode a online transakciách by mali byť v súlade s legislatívnym rámcom v oblasti prenosu a umiestnenia údajov, uchovávania údajov, ochrany osobných údajov a analýzy údajov, pričom sa zabezpečí úplný súlad s právnymi predpismi Únie. Siete a informačné systémy by sa mali prevádzkovať v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/11481a, pričom sa zabezpečí maximálna bezpečnosť sietí a informačných systémov.

 

_____________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Spotrebitelia by mali mať možnosť prijímať pomoc od zodpovedných orgánov, ktoré budú uľahčovať riešenie sporov s obchodníkmi vznikajúcich v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia, a to aj formou jednotného formulára na podanie sťažnosti.

(28)  Zákazníci by mali mať možnosť prijímať pomoc od zodpovedných orgánov, ktoré budú uľahčovať riešenie sporov s obchodníkmi vznikajúcich v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia, a to aj formou jednotného formulára na podanie sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľom nariadenia je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa ním bude predchádzať priamej alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov.

1.  Cieľom nariadenia je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa ním bude predchádzať priamej alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov a že sa vymedzia okrem iného situácie, v ktorých rozdielne zaobchádzanie uvedené v článku 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES nie je za nijakých okolností odôvodnené, s výnimkou prípadov, v ktorých by sa mohli uplatňovať rozdielne podmienky na služby alebo tovar z objektívnych dôvodov podľa toho istého článku smernice 2006/123/ES.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Toto nariadenie nesmie obmedzovať slobodu podnikania ani zmluvnú slobodu, ktoré sú zakotvené v článku 16 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Toto nariadenie nemá vplyv na akty práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá vykladať tak, že obchodník smeruje svoju činnosť do členského štátu, kde má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.

5.  Toto nariadenie nemá vplyv na akty práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá vykladať tak, že obchodník smeruje svoju činnosť do členského štátu, kde má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. Najmä situácia, keď obchodník v súlade s týmto nariadením zabezpečuje prístup k svojmu online rozhraniu zákazníkom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko, neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky prístupu pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb v prípadoch stanovených v tomto nariadení alebo keď obchodník akceptuje platobné prostriedky vydané v inom členskom štáte na nediskriminačnom základe, sa nemá vykladať tak, že obchodník smeruje svoje činnosti do členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, pokiaľ sa nepreukážu ďalšie prvky, z ktorých možno vyvodiť zámer obchodníka smerovať svoje činnosti do tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia uvedené v článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2011, článku 2 bodoch 10, 20 a 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/75132 a článku 4 bodoch 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 a 30 smernice (EÚ) 2015/2366.

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmu „služby poskytované elektronicky“ uvedené v článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2011, vymedzenia pojmov „výmenný poplatok“, „platobný nástroj viazaný na kartu“, „platobná značka“, „debetná karta“, „kreditná karta“ a „predplatená karta“ uvedené v článku 2 bodoch 10, 20, 30, 33, 34 a 35 nariadenia (EÚ) 2015/751 a vymedzenia pojmov „platobná transakcia“, „platiteľ“, „poskytovateľ platobných služieb“, „platobný účet“, „platobný nástroj“, „inkaso“, „úhrada“ a „silná autentifikácia zákazníka“ uvedené v článku 4 bodoch 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 a 30 smernice (EÚ) 2015/2366.

__________________

 

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla 2015 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „zákazník“ je spotrebiteľ, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu alebo má miesto bydliska v členskom štáte, alebo podnik so sídlom v členskom štáte, ktorý má v úmysle nakupovať alebo nakupuje tovar alebo službu v Únii na iný účel ako ďalší predaj;

c)  „zákazník“ je spotrebiteľ, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu alebo má miesto bydliska v členskom štáte, alebo podnik so sídlom v členskom štáte, ktorý má v úmysle nakupovať alebo nakupuje tovar alebo službu v Únii na iný účel ako ďalší predaj, prenájom, transformáciu alebo spracovanie v komerčnom rozsahu. Toto nariadenie sa vzťahuje iba na zámer daného spotrebiteľa alebo podniku, ktorým je konečné použitie;

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  „všeobecné podmienky prístupu“ sú všetky požiadavky, podmienky a iné informácie vrátane predajných cien, ktorými je upravený prístup zákazníkov k tovaru alebo službám, ktoré ponúka obchodník na predaj, ktoré sú zostavené, uplatňované a sprístupnené širokej verejnosti obchodníkom alebo v jeho mene a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda medzi obchodníkom a zákazníkom;

(d)  „všeobecné podmienky prístupu“ sú všetky požiadavky, podmienky a iné informácie vrátane predajných cien, požiadaviek týkajúcich sa telefónnych predvolieb, ktorými je upravený prístup zákazníkov k tovaru alebo službám, ktoré ponúka obchodník na predaj, ktoré sú zostavené, uplatňované a sprístupnené širokej verejnosti obchodníkom alebo v jeho mene a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda medzi obchodníkom a zákazníkom;

Odôvodnenie

K diskriminácii môže dochádzať vtedy, keď obchodníci od zákazníka požadujú, aby na uskutočnenie transakcie disponoval telefónnym číslom s určitým smerovacím číslom krajiny.

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  „online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webového sídla a aplikácií, ktorý je prevádzkovaný obchodníkom alebo v jeho mene a prostredníctvom ktorého získavajú zákazníci prístup k tovaru alebo službám obchodníka s cieľom uskutočniť obchodnú transakciu v súvislosti s týmto tovarom alebo službami;

(f)  „online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webového sídla alebo jeho častí a aplikácií, ktorý je prevádzkovaný obchodníkom alebo v jeho mene a prostredníctvom ktorého získavajú zákazníci prístup k tovaru alebo službám obchodníka s cieľom uskutočniť obchodnú transakciu v súvislosti s týmto tovarom alebo službami;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Obchodníci nesmú presmerovať zákazníkov z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka na verziu svojho online rozhrania, ktorá sa líši od online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, použitým jazykom alebo inými vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou pre zákazníkov s určitou štátnou príslušnosťou, určitým miestom bydliska alebo sídlom, a to v prípade, že zákazník vopred neudelí výslovný súhlas s takýmto presmerovaním.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník má naďalej jednoduchý prístup k pôvodnej verzii online rozhrania.

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník má naďalej jednoduchý prístup k verzii online rozhrania, ku ktorej chcel pôvodne získať prístup.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na blokovanie, obmedzenie prístupu alebo presmerovanie, ktoré je v prípade určitých zákazníkov alebo zákazníkov nachádzajúcich sa na určitých územiach potrebné na zaručenie dodržiavania zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov v súlade s právom Únie.

3.  Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na blokovanie online rozhrania, obmedzenie prístupu alebo presmerovanie, ktoré je v prípade určitých zákazníkov alebo zákazníkov nachádzajúcich sa na určitých územiach potrebné na zaručenie dodržiavania zákonnej požiadavky podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov v súlade s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak obchodník blokuje alebo obmedzuje prístup zákazníkov k online rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie zákazníkov na inú verziu online rozhrania v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť jasné odôvodnenie. Toto odôvodnenie poskytne v jazyku online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník pôvodne získať prístup.

4.  Ak obchodník blokuje alebo obmedzuje prístup zákazníkov k online rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie zákazníkov na inú verziu online rozhrania v súlade s odsekom 3, musí dotknutým zákazníkom poskytnúť jasné vysvetlenie. Toto vysvetlenie poskytne v jazyku online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník získať prístup najprv.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Obchodníci nesmú uplatňovať odlišné všeobecné podmienky prístupu k svojim tovarom alebo službám z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka v týchto situáciách:

1.  Obchodníci nesmú uplatňovať odlišné všeobecné podmienky prístupu k svojmu tovaru alebo službám z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka v situáciách, keď zákazník chce:

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  ak obchodník predáva tovary a tieto tovary sa nedoručujú cezhranične do členského štátu zákazníka obchodníkom alebo v jeho mene;

(a)  kúpiť tovar od obchodníka a tento tovar sa nedoručuje cezhranične do členského štátu zákazníka obchodníkom alebo v jeho mene;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  ak obchodník poskytuje elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné ako služby, ktorých hlavnou charakteristikou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie;

(b)  aby mu obchodník poskytol elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné ako služby, ktorých hlavnou charakteristikou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  ak obchodník poskytuje iné služby ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno b), pričom tieto služby sa dodávajú zákazníkovi v priestoroch obchodníka alebo na fyzickom mieste, kde obchodník vykonáva svoju činnosť, v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorého štátnym príslušníkom je zákazník alebo v ktorom zákazník bydlisko alebo sídlo.

(c)  aby mu obchodník poskytol iné služby ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno b), v členskom štáte, v ktorom obchodník vykonáva svoju činnosť, v prípade, že tento zákazník je štátnym príslušníkom iného členského štátu alebo v ňom má bydlisko alebo sídlo.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Obchodníci nesmú z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, miestom platobného účtu, sídlom poskytovateľa platobnej služby alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii uplatňovať odlišné platobné podmienky pri nijakých predajoch tovaru alebo služieb, ak:

1.  Obchodníci nesmú, pokiaľ ide o škálu elektronických platobných prostriedkov, konkrétne úhrady, inkaso alebo platobné nástroje viazané na kartu určitej značky a kategórie, z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, miestom platobného účtu, sídlom poskytovateľa platobnej služby alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii uplatňovať odlišné platobné podmienky pri nijakých predajoch tovaru alebo služieb, ak:

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  sa tieto platby uskutočňujú prostredníctvom elektronických transakcií formou úhrady, inkasa alebo pomocou platobného nástroja viazaného na kartu v rámci tej istej značky platobnej karty;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  príjemca platby môže vyžadovať silnú autentifikáciu zákazníka platiteľom podľa smernice (EÚ) 2015/2366 a

(b)  totožnosť platiteľa alebo právoplatnosť použitia platobného prostriedku možno overiť prostredníctvom silnej autentifikácie zákazníka podľa smernice (EÚ) 2015/2366; a

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  platby prebiehajú v mene, ktorú príjemca akceptuje.

(c)  platobné transakcie prebiehajú v mene, ktorú obchodník akceptuje.

Pozmeňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Zákaz stanovený v odseku 1 nebráni právu obchodníka stiahnuť tovar z obehu alebo pozastaviť poskytovanie služieb z objektívnych dôvodov, kým nie je platobná transakcia správne začatá.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni obchodníkom v tom, aby vyžadovali poplatky za použitie platobného nástroja viazaného na kartu, pri ktorom nie sú výmenné poplatky upravené v kapitole II nariadenia (EÚ) 2015/751 a za tie platobné služby, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 260/2015. Tieto poplatky nesmú presiahnuť náklady, ktoré vznikajú obchodníkovi za použitie platobného prostriedku.

2.  Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni obchodníkom v tom, aby vyžadovali poplatky za použitie platobného nástroja viazaného na kartu, pri ktorom nie sú výmenné poplatky upravené v kapitole II nariadenia (EÚ) 2015/751 a za tie platobné služby, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 260/2015, pokiaľ neboli v zákonoch členského štátu zavedené vnútroštátne zákazy alebo obmedzenia používania platobných nástrojov podľa článku 62 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/2366. Tieto poplatky nesmú presiahnuť náklady, ktoré vznikajú obchodníkovi za použitie platobného prostriedku.

Pozmeňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dohody, ktoré v súvislosti s pasívnym predajom ukladajú obchodníkom povinnosť konať tak, že tým porušujú toto nariadenie, sú automaticky neplatné.

Zmluvné ustanovenia, ktoré v súvislosti s pasívnym predajom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/2010 ukladajú obchodníkom povinnosť konať tak, že tým porušujú toto nariadenie, sú automaticky neplatné.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát určí orgán alebo orgány zodpovedné za kontrolu presadzovania tohto nariadenia. Členské štáty zabezpečia, aby boli v subjekte alebo subjektoch ustanovených s cieľom presadzovať dodržiavanie tohto nariadenia k dispozícii primerané a účinné prostriedky.

1.  Každý členský štát určí existujúci orgán alebo orgány zodpovedné za kontrolu presadzovania tohto nariadenia v súvislosti s obchodníkmi a zákazníkmi. Bez toho, aby boli dotknuté iné informačné mechanizmy a mechanizmy spolupráce, budú tieto orgány zodpovedať za zabezpečovanie cezhraničnej spolupráce s orgánmi v iných členských štátoch prostredníctvom vhodných prostriedkov. Členské štáty zabezpečia, aby boli v subjekte alebo subjektoch ustanovených s cieľom presadzovať dodržiavanie tohto nariadenia k dispozícii primerané a účinné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak neexistujú nijaké informačné mechanizmy a mechanizmy spolupráce, využijú sa existujúce štruktúry. Na účely tohto článku sa bude používať informačný systém o vnútornom trhu („IMI“) vytvorený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/20121a

 

______________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pomoc spotrebiteľom

Pomoc zákazníkom

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Obchodníci uvedú všeobecné podmienky prístupu a možné obmedzenia v súlade s týmto nariadením najneskôr na začiatku postupu vytvárania objednávky v súlade s článkom 8 smernice 2011/83/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zverí zodpovednosť za poskytovanie praktickej pomoci spotrebiteľom subjektu alebo subjektom pre prípad sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, ktorý vznikne v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia. Každý členský štát ustanoví subjekt alebo subjekty zodpovedné za túto úlohu.

1.  Každý členský štát zverí zodpovednosť za poskytovanie praktickej pomoci a informácií zákazníkom subjektu alebo subjektom povereným presadzovaním pre prípad sporu medzi zákazníkom a obchodníkom, ktorý vznikne v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Subjekty uvedené v odseku 1 poskytnú spotrebiteľom jednotný vzorový formulár na podávanie sťažností subjektom uvedeným v odseku 1 a v článku 7 ods. 1. Komisia poskytne týmto subjektom pomoc pri vytváraní tohto vzorového formulára.

2.  Subjekty uvedené v odseku 1 poskytnú zákazníkom jednotný vzorový formulár na podávanie sťažností subjektom uvedeným v odseku 1 tohto článku a v článku 7 ods. 1. Komisia poskytne týmto subjektom pomoc pri vytváraní tohto vzorového formulára. Okrem iného budú zodpovedať za prijímanie sťažností zákazníkov, postupovanie sťažností orgánom v iných členských štátoch a uľahčovanie komunikácie medzi zákazníkom a obchodníkom, aby sa zjednodušilo riešenie sporu.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do [dátum: dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a každých päť rokov potom predloží Komisia správu o hodnotení tohto nariadenia Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Správa bude v prípade potreby doplnená o návrh na zmenu tohto nariadenia vzhľadom na právny, technický a hospodársky vývoj.

1.  Do [dátum: dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a každé tri roky potom predloží Komisia správu o hodnotení tohto nariadenia Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Správa bude v prípade potreby doplnená o návrh na zmenu tohto nariadenia vzhľadom na právny, technický a hospodársky vývoj.

Pozmeňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prvom hodnotení, o ktorom sa zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na elektronicky dodávané služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, pod podmienkou, že obchodník má požadované práva na príslušných územiach.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Prístup k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie by mal byť aj naďalej vylúčený z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. V opačnom prípade by to viedlo k prekrývaniu s inými právnymi predpismi EÚ.

Pozmeňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od [dátum: šesť mesiacov odo dňa jeho uverejnenia].

Uplatňuje sa od [dátum: dvanásť mesiacov odo dňa jeho uverejnenia].

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Riešenie geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

9.6.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Eva Kaili

6.7.2016

Prerokovanie vo výbore

9.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

26.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

13

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Anne Sander, Davor Škrlec, Pavel Telička


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (24.1.2017)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Therese Comodini Cachia

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Účel a rozsah

Cieľom návrhu Komisie je zlepšiť prístup k cezhraničnému tovaru a službám tým, že sa zabráni priamej a nepriamej diskriminácii zo strany obchodníkov na základe štátnej príslušnosti zákazníka, jeho miesta pobytu alebo sídla. Týmto sa v návrhu ďalej upresňuje pomerne voľne vymedzená zásada nediskriminácie v článku 20 ods. 2 smernice o službách (2006/123/ES).

Konkrétne sa v návrhu stanovuje zakázať neoprávnené formy geografického blokovania, keď obchodníci buď blokujú prístup k osobitnému online rozhraniu alebo zákazníkov presmerujú na iné online rozhranie bez predchádzajúceho súhlasu (článok 3). Takisto sa ním vyžaduje, aby obchodníci voči zákazníkom uplatňovali jednotné všeobecné podmienky prístupu nezávisle od ich štátnej príslušnosti, miesta pobytu alebo sídla, a to s výhradou obmedzenia rozsahu uvedeného nižšie (článok 4). A napokon sa ním zakazuje diskriminácia z dôvodov týkajúcich sa platby (článok 5). Je dôležité zdôrazniť, že v návrhu Komisie sa nezavádza „povinnosť doručiť“, čo znamená, že obchodníci, ktorí sa nesnažia osloviť cezhraničné trhy, nie sú povinní dodať tovar alebo poskytnúť služby, ale iba umožnia spotrebiteľom, aby si ich zakúpili za rovnakých podmienok ako „cieľoví zákazníci“ (napríklad tak, že si ich vyzdvihnú z priestorov obchodníka).

Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, treba zdôrazniť dva dôležité aspekty. Po prvé, navrhované nariadenie sa vzťahuje na „zákazníkov“ vnímaných ako „spotrebitelia“ (t. j. fyzické osoby) a podniky v prípade, že pôsobia ako koncoví používatelia, a nie v prípade, keď nakupujú na ďalší predaj. Po druhé, navrhované nariadenie sa nevzťahuje na elektronicky dodávané služby okrem služieb, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy (článok 4, ods. 1b) a ich používanie, to znamená, že napríklad elektronické knihy alebo poskytovanie hudby prostredníctvom streamingu nepatria do jeho pôsobnosti. Komisia však vložila doložku o preskúmaní (článok 9), v ktorej sa uvádza, že prvé preskúmanie dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa zameria konkrétne na to, či by sa táto výnimka mala zrušiť.

Všeobecné stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa podporuje celkové zameranie a vyváženosť návrhu Komisie a domnieva sa, že predstavuje dôležitý krok pre ďalší rozvoj vnútorného trhu. Plne fungujúci jednotný trh je životne dôležitý pre kultúrny priemysel a v dlhodobejšej perspektíve by mal prispieť k propagácii kultúrnej rozmanitosti a spoločného kultúrneho dedičstva v celej Európskej únii.

Na rozdiel od viacerých pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je objasniť niektoré ustanovenia alebo zlepšiť ich zrozumiteľnosť, sú pozmeňujúce návrhy, ktoré predložila spravodajkyňa, zamerané na dve hlavné aspekty:

Doložka o preskúmaní

Spravodajkyňa podporuje rozhodnutie Komisie ponechať „elektronicky poskytované služby iné než služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie“ mimo rozsahu pôsobnosti súčasného nariadenia a posúdiť túto odchýlku v rámci prvého preskúmania po dvoch rokoch. Kultúrny tovar a služby, ako napríklad elektronické knihy a poskytovanie hudby prostredníctvom streamingu, majú odlišné obchodné modely a osobitné charakteristiky, ktoré si vyžadujú ďalšie starostlivé preskúmanie. Spravodajkyňa považuje za správne, aby sa preskúmalo ich zaradenie do preskúmania po dvoch rokoch, ale trvá na tom, že v procese preskúmania sa musí venovať mimoriadna pozornosť osobitnej povahe kultúrneho tovaru a služieb.

Pojem zákazník a pomoc v prípade sporu

Ako sa uvádza vyššie, navrhované nariadenie by sa vzťahovalo na spotrebiteľov a na podniky v prípade, že pôsobia ako koncoví používatelia, a nie v prípade, keď nakupujú na ďalší predaj; zahrnutí sú do spoločného pojmu „zákazníci“, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. c). Spravodajkyňa tento prístup víta. V navrhovaných ustanoveniach návrhu Komisie o pomoci a urovnávaní sporov (článok 8), sa však ustanovuje podpora, ktorú určené orgány poskytujú iba spotrebiteľom. Spravodajkyňa sa domnieva, že táto podpora by sa mala poskytovať všetkým „zákazníkom“ v zmysle nariadenia. To je dôležité na zabezpečenie konzistentnosti, a preto, lebo mnohé mikropodniky a malé podniky vrátane združení s právnou subjektivitou by boli značne znevýhodnené tým, že bude nútené spoliehať sa pri nápravných opatreniach výlučne na súdy. To je osobitne dôležité pre mnohé kultúrne subjekty, ktoré často majú formu buď dobrovoľníckeho združenia alebo veľmi malého podniku. Navyše platí, že spory, pri ktorých určené orgány majú poskytovať pomoc zákazníkom, priamo súvisia s vykonávaním tohto nariadenia, a nie s inými otázkami, ktoré môže priniesť obchodná transakcia.

V pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložila spravodajkyňa, sa zachováva nenormatívny prístup, ktorý uprednostňuje Komisia, na základe ktorého sa členským štátom ponecháva možnosť rozhodnúť o tom, ktoré orgány by mali byť určené a ako by mali poskytovať pomoc v prípade sporu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu ako priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorom sa okrem iného zaručuje voľný pohyb tovaru a služieb, nestačí zrušiť, akoprípade hraníc medzi členskými štátmi, iba prekážky štátneho pôvodu. Takéto rušenie môžu mariť súkromní účastníci trhu, ktorí vytvárajú prekážky v rozpore so slobodami na vnútornom trhu. Dochádza k tomu vtedy, keď obchodníci, ktorí podnikajú v jednom členskom štáte, blokujú alebo obmedzujú prístup zákazníkov z iných členských štátov, ktorí majú záujem o cezhraničné obchodné transakcie, k svojim online rozhraniam, akými sú webové sídla a aplikácie (prax známa ako geografické blokovanie). Stáva sa to aj pri inom konaní obchodníkov, a to vtedy, keď uplatňujú voči zákazníkom z iných členských štátov iné všeobecné podmienky prístupu k svojmu tovaru a službám online, ako aj offline. Kým v niektorých prípadoch možno takéto rozdielne zaobchádzanie odôvodniť objektívnymi príčinami, v iných prípadoch obchodníci odmietajú zákazníkom, ktorí majú záujem uskutočňovať cezhraničné obchodné transakcie, sprístupniť tovar alebo služby, alebo uplatňujú v tejto súvislosti iné podmienky výlučne z obchodných dôvodov.

(1)  Je nevyhnutné vytvoriť priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom sa okrem iného zaručuje voľný pohyb tovaru a služieb, a dosiahnuť ciele stanovené v novej stratégii digitálneho trhu. Zostávajúce neopodstatnené prekážky treba odstrániť s cieľom zabezpečiť plne funkčný jednotný trh s tovarom a službami, a to najmä v sektore kultúry, čo má mimoriadny význam v záujme podpory kultúrnej rozmanitosti, šírenia kultúry a tvorby spoločného kultúrneho dedičstva v celej Únii. Nestačí zrušiť iba prekážky štátneho pôvodu, keďže takéto rušenie môžu mariť súkromní účastníci trhu, ktorí vytvárajú prekážky v rozpore so slobodami na vnútornom trhu. Dochádza k tomu vtedy, keď obchodníci, ktorí podnikajú v jednom členskom štáte, blokujú alebo obmedzujú prístup zákazníkov z iných členských štátov, ktorí majú záujem o cezhraničné obchodné transakcie, k svojim online rozhraniam, akými sú webové sídla a aplikácie (prax známa ako geografické blokovanie). Stáva sa to aj pri inom konaní obchodníkov, a to vtedy, keď uplatňujú voči zákazníkom z iných členských štátov iné všeobecné podmienky prístupu k svojmu tovaru a službám online, ako aj offline. Kým v niektorých prípadoch možno takéto rozdielne zaobchádzanie odôvodniť objektívnymi príčinami stanovenými v smernici 2006/123/ES, v iných prípadoch obchodníci odmietajú zákazníkom, ktorí majú záujem uskutočňovať cezhraničné obchodné transakcie, sprístupniť tovar alebo služby, alebo uplatňujú v tejto súvislosti iné podmienky výlučne z obchodných dôvodov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Niektorí obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky. Takéto diskriminačné praktiky sú významným faktorom, ktorý prispieva k pomerne nízkej úrovni cezhraničných obchodných transakcií v Únii vrátane odvetvia elektronického obchodu, čo neumožňuje dosiahnuť plný rastový potenciál vnútorného trhu. Vysvetlenie situácií, v ktorých takéto rozdielne zaobchádzanie nemožno odôvodniť, by malo priniesť jednoznačnosť a právnu istotu všetkým účastníkom cezhraničných transakcií a malo by sa ním zaručiť, že pravidlá nediskriminácie sa môžu skutočne uplatňovať a presadzovať na celom vnútornom trhu.

(2)  Niektorí obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky. Takéto diskriminačné praktiky sú významným faktorom, ktorý prispieva k pomerne nízkej úrovni cezhraničných obchodných transakcií v Únii vrátane odvetvia elektronického obchodu, čo neumožňuje dosiahnuť plný rastový potenciál vnútorného trhu. V tomto nariadení sa vymedzujú situácie, v ktorých takéto rozdielne zaobchádzanie nemožno odôvodniť, čo by malo priniesť jednoznačnosť a právnu istotu všetkým účastníkom cezhraničných transakcií a malo by sa ním zaručiť, že pravidlá nediskriminácie sa môžu skutočne uplatňovať a presadzovať na celom vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Podľa článku 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES17 členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb so sídlom v Únii nezaobchádzali s príjemcami služieb rozdielne na základe ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. Uvedené ustanovenie však nie je celkom účinné v boji proti diskriminácii a dostatočne neznížilo právnu neistotu, a to najmä preto, že umožňuje odôvodniť rozdielne zaobchádzanie, a z dôvodu následného zložitého presadzovania jeho dodržiavania v praxi. Okrem toho môže ku geografickému blokovaniu a iným formám diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla dochádzať aj v dôsledku konania obchodníkov, ktorí majú sídlo v tretích krajinách, čo prekračuje rozsah pôsobnosti uvedenej smernice.

(3)  Podľa článku 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES17 členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb so sídlom v Únii nezaobchádzali s príjemcami služieb rozdielne na základe ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. Uvedené ustanovenie však nie je celkom účinné v boji proti diskriminácii a dostatočne neznížilo právnu neistotu, a to najmä preto, že umožňuje odôvodniť rozdielne zaobchádzanie, a z dôvodu následného zložitého presadzovania jeho dodržiavania v praxi. Okrem toho môže k neodôvodnenému geografickému blokovaniu a iným formám diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla dochádzať aj v dôsledku konania obchodníkov, ktorí majú sídlo v tretích krajinách, čo prekračuje rozsah pôsobnosti uvedenej smernice.

_________________

_________________

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Toto nariadenie sa zameriava na predchádzanie diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla vrátane geografického blokovania pri cezhraničných obchodných transakciách medzi obchodníkmi a zákazníkmi, ktoré sa týkajú predaja tovaru a poskytovania služieb v Únii. Jeho cieľom je riešiť priamu, ako aj nepriamu diskrimináciu, a preto sa vzťahuje aj na neodôvodnené rozdiely pri zaobchádzaní so zákazníkmi na základe iných rozlišovacích kritérií, ktoré majú rovnaký dôsledok ako uplatnenie kritérií priamo založených na štátnej príslušnosti zákazníkov, ich mieste bydliska alebo sídle. Tieto iné kritériá sa môžu uplatňovať predovšetkým na základe informácií o fyzickej polohe zákazníkov, ktorých zdrojom je IP adresa použitá pri prístupe k online rozhraniu, adresa na doručenie tovaru, výber jazyka alebo členský štát, v ktorom bol vydaný platobný prostriedok zákazníka.

(5)  Cieľom tohto nariadenia je predchádzať diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla vrátane geografického blokovania pri cezhraničných obchodných transakciách medzi obchodníkmi a zákazníkmi, ktoré sa týkajú predaja tovaru a poskytovania služieb v Únii. Jeho cieľom je riešiť priamu, ako aj nepriamu diskrimináciu, a preto sa vzťahuje aj na neodôvodnené rozdiely pri zaobchádzaní so zákazníkmi na základe iných rozlišovacích kritérií, ktoré majú rovnaký dôsledok ako uplatnenie kritérií priamo založených na štátnej príslušnosti zákazníkov, ich mieste bydliska alebo sídle. Tieto iné kritériá sa môžu uplatňovať predovšetkým na základe informácií o fyzickej polohe zákazníkov, ktorých zdrojom je IP adresa použitá pri prístupe k online rozhraniu, adresa na doručenie tovaru, výber jazyka alebo členský štát, v ktorom bol vydaný platobný prostriedok zákazníka.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Keďže v dôsledku vykonávania smernice 2006/123/ES došlo v určitých odvetviach služieb v celej Únii k odstráneniu niektorých regulačných a administratívnych prekážok pre obchodníkov, je potrebné z hľadiska vecnej pôsobnosti zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a smernicou 2006/123/ES. Ustanovenia tohto nariadenia by sa preto mali okrem iného uplatňovať aj na elektronicky dodávané neaudiovizuálne služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, no ktoré podliehajú konkrétnemu zákazu stanovenému v článku 4 a následnému hodnoteniu tohto zákazu stanovenému v článku 9. Z pôsobnosti tohto nariadenia sú vylúčené audiovizuálne služby vrátane služieb, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je sprístupňovanie vysielania športových podujatí a ktoré sa poskytujú na základe výhradných územných licencií. Takisto by sa mal vylúčiť aj prístup k retailovým finančným službám vrátane platobných služieb, a to bez ohľadu na ustanovenia tohto nariadenia o nediskriminácii pri platbách.

(6)  Keďže v dôsledku vykonávania smernice 2006/123/ES došlo v určitých odvetviach služieb v celej Únii k odstráneniu niektorých regulačných a administratívnych prekážok pre obchodníkov, je potrebné z hľadiska vecnej pôsobnosti zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a smernicou 2006/123/ES. Ustanovenia tohto nariadenia by sa preto mali okrem iného uplatňovať aj na elektronicky dodávané neaudiovizuálne služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie. Vzhľadom na ich osobitný charakter takéto služby podliehajú konkrétnemu zákazu stanovenému v článku 4, ktorý následne bude predmetom hodnotenia podľa článku 9 vzhľadom na osobitnú povahu kultúrneho tovaru a služieb.. Z pôsobnosti tohto nariadenia sú vylúčené audiovizuálne služby vrátane služieb, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je sprístupňovanie vysielania športových podujatí a ktoré sa poskytujú na základe výhradných územných licencií. Takisto by sa mal vylúčiť aj prístup k retailovým finančným službám vrátane platobných služieb, a to bez ohľadu na ustanovenia tohto nariadenia o nediskriminácii pri platbách.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Európska komisia by vo svojej správe o hodnotení tohto nariadenia mala zohľadniť, že zásada teritoriality zostáva aj naďalej zásadným prvkom systému autorských práv v EÚ a že preto by sa mal prístup na riešenie geografického blokovania a podpory cezhraničných online služieb vyvážiť s nutnosťou chrániť kultúrnu rozmanitosť a hospodársky model kultúrneho priemyslu.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  K diskriminácii môže tiež dochádzať v súvislosti so službami v oblasti dopravy, najmä pokiaľ ide o predaj cestovných lístkov pri preprave osôb. V tejto súvislosti je však už v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/200818, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/201019 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/201120 obsiahnutý celý rad zákazov diskriminácie vzťahujúcich sa na všetky diskriminačné praktiky, ktorých riešenie je cieľom predkladaného nariadenia. Okrem toho sa na tento účel v blízkej budúcnosti plánuje zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200721. Z tohto dôvodu a v záujme zabezpečenia súladu s rozsahom pôsobnosti smernice 2006/123/ES by mali služby v oblasti dopravy zostať mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(7)  K diskriminácii môže tiež dochádzať v súvislosti so službami v oblasti dopravy, najmä pokiaľ ide o predaj cestovných lístkov pri preprave osôb. Ustanovenia tohto nariadenia by sa preto mali uplatňovať aj na tieto služby.

_________________

 

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

 

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).

 

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1).

 

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

 

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktoré sa vzťahujú na oblasť daní, keďže v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádzajú konkrétne opatrenia na úrovni Únie, pokiaľ ide o daňové záležitosti.

(8)  Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Diskriminačné praktiky, ktoré by sa mali týmto nariadením riešiť, sa zvyčajne uskutočňujú prostredníctvom všeobecných podmienok a iných informácií, ktoré určuje a uplatňuje konkrétny obchodník alebo ktoré sa určujú a vykonávajú v jeho mene, a sú nevyhnutným predpokladom na získanie prístupu k predmetnému tovaru alebo predmetným službám a sú dostupné širokej verejnosti. V takýchto všeobecných podmienkach prístupu sú okrem iného zahrnuté ceny, platobné podmienky a podmienky doručenia. Širokej verejnosti ich môže sprístupniť samotný obchodník alebo môžu byť uverejnené v jeho mene rôznymi prostriedkami, napríklad informáciami uverejnenými v reklame, na webových sídlach alebo v predzmluvných či zmluvných dokumentoch. Tieto podmienky platia v prípade, že nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda, ktorá ustanovuje inak, uzavretá priamo medzi obchodníkom a zákazníkom. Podmienky, na ktorých sa obchodník a zákazník individuálne dohodnú, by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za všeobecné podmienky prístupu.

(11)  Diskriminačné praktiky, ktoré by sa mali týmto nariadením riešiť, sa zvyčajne uskutočňujú prostredníctvom všeobecných podmienok a iných informácií, ktoré určuje a uplatňuje konkrétny obchodník alebo ktoré sa určujú a vykonávajú v jeho mene, a sú nevyhnutným predpokladom na získanie prístupu k predmetnému tovaru alebo predmetným službám a sú dostupné širokej verejnosti. V takýchto všeobecných podmienkach prístupu sú okrem iného zahrnuté ceny, platobné podmienky a podmienky doručenia. Širokej verejnosti ich môže sprístupniť samotný obchodník alebo môžu byť uverejnené v jeho mene rôznymi prostriedkami, napríklad informáciami uverejnenými v reklame, na webových sídlach alebo v predzmluvných či zmluvných dokumentoch. Tieto podmienky platia v prípade, že nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda, ktorá ustanovuje inak, uzavretá priamo medzi obchodníkom a zákazníkom. Podmienky, na ktorých sa obchodník a zákazník individuálne dohodnú, by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za všeobecné podmienky prístupu. Podmienky by sa nemali považovať za individuálne dohodnuté, ak ich predpísala jedna strana a druhá strana nemala možnosť ovplyvniť ich obsah. V prípade zmluvy medzi obchodníkom a zákazníkom by mal dôkazné bremeno týkajúce sa toho, že boli individuálne dohodnuté, znášať obchodník.

Odôvodnenie

Na objasnenie významu „individuálne dohodnutej dohody“, aby sa zabezpečilo, že sa do tohto pojmu nemôžu zahŕňať podmienky používania internetovej stránky typu „ber alebo nechaj tak“, ktorými by sa cez zadné dvierka umožňovalo geografické blokovanie. Rovnako sa spresňuje, že obchodník je povinný preukázať, že dohoda je „individuálne dohodnutá“.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na účely tohto nariadenia by mala byť spotrebiteľom aj podnikom zabezpečená ochrana pred diskrimináciou z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla, ak konajú ako zákazníci. Táto ochrana by sa však nemala vzťahovať na zákazníkov, ktorí kupujú tovar alebo službu na účely ďalšieho predaja, lebo by to mohlo mať značný vplyv na distribučné systémy medzi podnikmi v prostredí vzťahov medzi podnikmi, akými sú selektívna a výhradná distribúcia, v ktorom majú výrobcovia vo všeobecnosti možnosť vybrať si maloobchodných predajcov, pričom musia dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže.

(12)  Na účely tohto nariadenia by mala byť spotrebiteľom aj podnikom zabezpečená ochrana pred priamou alebo nepriamou diskrimináciou z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla, ak konajú ako zákazníci. Táto ochrana by sa však nemala vzťahovať na zákazníkov, ktorí kupujú tovar alebo službu na účely ďalšieho predaja, lebo by to mohlo mať značný vplyv na distribučné systémy medzi podnikmi v prostredí vzťahov medzi podnikmi, akými sú selektívna a výhradná distribúcia, v ktorom majú výrobcovia vo všeobecnosti možnosť vybrať si maloobchodných predajcov, pričom musia dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na to, aby mali zákazníci väčšiu možnosť pristupovať k informáciám týkajúcim sa predaja tovaru a poskytovania služieb na vnútornom trhu, a na zvýšenie transparentnosti vrátane transparentnosti v oblasti cien by obchodníci nemali využívať technologické alebo iné opatrenia na odopieranie úplného a rovnakého prístupu zákazníkov k online rozhraniam na základe ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla. Súčasťou týchto technologických opatrení môžu byť najmä technológie, ktoré sa používajú na určenie fyzickej polohy zákazníka vrátane technológií, ktoré zisťujú fyzickú polohu pomocou IP adresy, súradníc získaných z globálneho navigačného satelitného systému alebo údajov súvisiacich s platobnou transakciou. Zákaz diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k online rozhraniam, by sa však nemal chápať ako ukladanie povinnosti obchodníkovi, aby sa zapájal do obchodných transakcií so zákazníkmi.

(14)  Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Niektorí obchodníci prevádzkujú rôzne verzie svojich online rozhraní, lebo sa zameriavajú na zákazníkov z iných členských štátov. Túto možnosť by mali mať aj naďalej, no presmerovanie zákazníka z jednej verzie online rozhrania na inú verziu bez jeho výslovného súhlasu by sa malo zakázať. Zákazník by mal mať naďalej jednoduchýnepretržitý prístup k všetkým verziám online rozhrania.

(15)  Niektorí obchodníci prevádzkujú rôzne verzie svojich online rozhraní, lebo sa zameriavajú na zákazníkov z iných členských štátov. Túto možnosť by mali mať aj naďalej, no presmerovanie zákazníka z jednej verzie online rozhrania na inú verziu bez jeho výslovného súhlasu by sa malo zakázať. Zákazníkovi by malo byť naďalej jednoduchonepretržite umožnené použiť všetky verzie online rozhrania.

Odôvodnenie

Na upresnenie toho, že rozhranie by nielen malo zostať prístupné zákazníkovi, ale musí tiež byť možné použiť ho na uskutočnenie transakcie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Prvou takouto situáciou je stav, keď obchodník predáva tovar, pričom neexistuje cezhraničné doručovanie tohto tovaru priamo obchodníkom alebo v jeho mene do členského štátu, kde zákazník býva. V tejto situácii by mal mať zákazník možnosť kúpiť tovar za úplne rovnakých podmienok vrátane ceny a podmienok týkajúcich sa doručenia tovaru ako podobní zákazníci s pobytom v členskom štáte obchodníka. To znamená, že zahraničný zákazník bude musieť prevziať tovar v tomto členskom štáte alebo v inom členskom štáte, do ktorého obchodník doručuje. V tejto situácii nie je potrebná registrácia pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v členskom štáte zákazníka ani netreba zabezpečiť cezhraničné doručenie tovaru.

(18)  Prvou takouto situáciou je stav, keď obchodník predáva tovar, pričom neexistuje cezhraničné doručovanie tohto tovaru priamo obchodníkom alebo v jeho mene do členského štátu, kde zákazník býva. V tejto situácii by mal mať zákazník možnosť kúpiť tovar za úplne rovnakých podmienok vrátane ceny a podmienok týkajúcich sa doručenia tovaru ako zákazníci s pobytom v členskom štáte obchodníka. To znamená, že zahraničný zákazník bude musieť prevziať tovar v tomto členskom štáte alebo v inom členskom štáte, do ktorého obchodník doručuje. V tejto situácii nie je potrebná registrácia pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v členskom štáte zákazníka ani netreba zabezpečiť cezhraničné doručenie tovaru.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V druhej situácii obchodník poskytuje elektronicky dodávané služby iné než služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, akými sú cloudové služby, služby uskladňovania údajov, webhosting a poskytovanie firewall ochrany. V tomto prípade sa nevyžaduje fyzické doručenie, keďže služby sa dodávajú elektronicky. Obchodník môže podať priznanie k DPH a zaplatiť ju zjednodušeným spôsobom v súlade s pravidlami o minimálnom režime jedného kontaktného miesta pre DPH stanovenými vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 282/201126.

(19)  Netýka sa slovenskej verzie.

__________________

__________________

26 Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Napokon v situácii, keď obchodník poskytuje služby a tieto služby zákazník prijíma v priestoroch obchodníka alebo na mieste, ktoré zvolil obchodník, pričom sa tieto priestory alebo toto miesto nachádzajú inde ako v členskom štáte, ktorého štátnym príslušníkom je zákazník alebo v ktorom má zákazník miesto bydliska alebo sídlo, uplatňovanie odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich s uvedenými kritériami by tiež malo byť neoprávnené. Tieto situácie sa môžu týkať poskytovania služieb ako ubytovanie v hoteloch, športové podujatia, prenájom automobilov a vstupenky na hudobné festivaly alebo do zábavných parkov. V uvedených prípadoch sa obchodník nemusí registrovať pre DPH v inom členskom štáte ani zabezpečiť cezhraničné doručovanie tovaru.

(20)  Napokon, keď obchodník poskytuje služby a tieto služby zákazník prijíma v priestoroch obchodníka alebo na mieste, ktoré zvolil obchodník, pričom sa tieto priestory alebo toto miesto nenachádzajú v členskom štáte, ktorého štátnym príslušníkom je zákazník alebo v ktorom má zákazník miesto bydliska alebo sídlo, uplatňovanie odlišných všeobecných podmienok prístupu z dôvodov súvisiacich s uvedenými kritériami by tiež malo byť neoprávnené. Tieto situácie sa môžu týkať poskytovania služieb ako ubytovanie v hoteloch, športové podujatia, prenájom automobilov a vstupenky na hudobné festivaly alebo do zábavných parkov. V uvedených prípadoch sa obchodník nemusí registrovať pre DPH v inom členskom štáte ani zabezpečiť cezhraničné doručovanie tovaru.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Vo všetkých týchto situáciách, podľa ustanovení rozhodného práva pre zmluvné záväzky a právomoci uvedené v nariadení (ES) č. 593/2008 a v nariadení (EÚ) 1215/2012, keď obchodník nevykonáva svoju činnosť v členskom štáte zákazníka alebo nezameriava svoju činnosť na tento členský štát alebo keď zákazník nie je spotrebiteľ, dodržiavaním tohto nariadenia obchodníkovi nevznikajú nijaké dodatočné náklady súvisiace s právomocou alebo rozdielmi v rozhodnom práve. Ak však obchodník skutočne vykonáva svoju činnosť v členskom štáte zákazníka alebo zameriava svoju činnosť na tento členský štát, obchodník preukázal zámer nadviazať obchodné vzťahy so spotrebiteľmi v tomto členskom štáte, a teda zohľadnil akékoľvek takéto náklady.

(21)  Vo všetkých týchto situáciách, podľa ustanovení rozhodného práva pre zmluvné záväzky a právomoci uvedené v nariadení (ES) č. 593/2008 a v nariadení (EÚ) 1215/2012, keď obchodník nevykonáva svoju činnosť v členskom štáte zákazníka alebo nezameriava svoju činnosť na tento členský štát, dodržiavaním tohto nariadenia obchodníkovi nevznikajú nijaké dodatočné náklady súvisiace s právomocou alebo rozdielmi v rozhodnom práve. Platí to aj vtedy, ak zákazník nie je spotrebiteľ, ale podnik, ktorý nakupuje ako koncových používateľov, a teda vykonáva transakciu takým spôsobom, že nie je možné odlíšiť ho od spotrebiteľa. Ak však obchodník skutočne vykonáva svoju činnosť v členskom štáte zákazníka alebo zameriava svoju činnosť na tento členský štát, obchodník preukázal zámer nadviazať obchodné vzťahy so zákazníkmi v tomto členskom štáte, a teda zohľadnil akékoľvek takéto náklady.

Odôvodnenie

Na objasnenie toho, že podniky, ktoré uskutočnia nákupy ako koncoví používatelia sa správajú ako spotrebitelia a v nariadení spadajú pod pojem „zákazník“, a aby nevznikli žiadne ďalšie náklady bez ohľadu na to, či „zákazník“ je spotrebiteľ alebo podnik.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  V nariadení by sa mala zohľadniť zásada proporcionality, najmä pokiaľ ide o mikropodniky, malé a stredné podniky, a právo účastníkov trhu zapojiť sa do výberu trhu, a to zameraním ich činností na rozličné členské štáty alebo určité skupiny zákazníkov. V nariadení by sa preto mala zabezpečiť rovnováha medzi zásadou slobody obchodovania a slobodnou voľbou obchodnej stratégie a potrebou prekonať praktiky neodôvodneného geografického blokovania uplatňované voči zákazníkom a podnikom v rozličných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Podľa práva Únie sa obchodníci môžu v podstate slobodne rozhodnúť, ktoré spôsoby platby chcú prijímať vrátane značiek platobných kariet. Po prijatí tohto rozhodnutia však obchodníci nemajú z hľadiska platného právneho rámca pre platobné služby dôvod na to, aby diskriminovali zákazníkov v Únii odmietaním určitých obchodných transakcií alebo iným uplatňovaním niektorých odlišných platobných podmienok v súvislosti s týmito transakciami, a to z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka. Konkrétne v tejto súvislosti by mal byť výslovne zakázaný aj bezdôvodne nerovnaký prístup k zákazníkom z dôvodov súvisiacich s miestom platobného účtu, so sídlom poskytovateľa platobných služieb alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii. Ďalej treba pripomenúť, že nariadením (EÚ) č. 260/2012 sa už všetkým príjemcom platieb vrátane obchodníkov zakazuje podmieňovať akceptovanie platby v eurách požiadavkou, aby sa bankové účty nachádzali v určitom členskom štáte.

(24)  Podľa práva Únie sa obchodníci môžu v podstate slobodne rozhodnúť, ktoré spôsoby platby chcú prijímať vrátane značiek platobných kariet. Po prijatí tohto rozhodnutia však obchodníci nemajú z hľadiska platného právneho rámca pre platobné služby dôvod na to, aby diskriminovali zákazníkov v Únii odmietaním určitých obchodných transakcií alebo iným uplatňovaním odlišných platobných podmienok v súvislosti s týmito transakciami, a to z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so sídlom zákazníka. Konkrétne v tejto súvislosti by tiež mal byť výslovne zakázaný bezdôvodne nerovnaký prístup k zákazníkom z dôvodov súvisiacich s miestom platobného účtu, so sídlom poskytovateľa platobných služieb alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii. Ďalej treba pripomenúť, že nariadením (EÚ) č. 260/2012 sa už všetkým príjemcom platieb vrátane obchodníkov zakazuje podmieňovať akceptovanie platby v eurách požiadavkou, aby sa bankové účty nachádzali v určitom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2015/2366/EÚ28 sa zaviedli prísne bezpečnostné požiadavky na iniciovanie a spracúvanie elektronických platieb, ktorými sa znížilo riziko podvodu v prípade všetkých nových a tradičnejších spôsobov platieb, najmä online platieb. Poskytovatelia platobných služieb sú povinní uplatňovať tzv. silnú autentifikáciu zákazníka, t. j., postup autentifikácie, ktorým sa overuje totožnosť používateľa platobnej služby alebo platobnej transakcie. Pri transakciách na diaľku, ako napr. online platbách, sú bezpečnostné požiadavky ešte prísnejšie, pričom sa požaduje dynamické spojenie so sumou transakcie a účtom príjemcu platby, s cieľom dôkladnejšie chrániť používateľa minimalizovaním rizík v prípade chýb alebo podvodných útokov. V dôsledku týchto ustanovení sa vyrovnalo riziko platobného podvodu pri vnútroštátnych a cezhraničných nákupoch a nemalo by sa používať ako argument na odmietnutie alebo diskrimináciu akýchkoľvek obchodných transakcií v rámci Únie.

(25)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2015/2366/EÚ28 sa zaviedli prísne bezpečnostné požiadavky na iniciovanie a spracúvanie elektronických platieb, ktorými sa znížilo riziko podvodu v prípade všetkých nových a tradičnejších spôsobov platieb, najmä online platieb. Poskytovatelia platobných služieb sú povinní uplatňovať tzv. silnú autentifikáciu zákazníka, t. j., postup autentifikácie, ktorým sa overuje totožnosť používateľa platobnej služby alebo platobnej transakcie. Pri transakciách na diaľku, ako napr. online platbách, sú bezpečnostné požiadavky ešte prísnejšie, pričom sa požaduje dynamické spojenie so sumou transakcie a účtom príjemcu platby, s cieľom dôkladnejšie chrániť používateľa minimalizovaním rizík v prípade chýb alebo podvodných útokov. V dôsledku týchto ustanovení nie je riziko pri cezhraničných nákupoch vyššie ako riziko pri vnútroštátnych nákupoch, čo znamená, že riziko platobného podvodu by sa nemalo používať ako argument na odmietnutie alebo diskrimináciu akýchkoľvek obchodných transakcií v rámci Únie.

__________________

__________________

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35 – 127).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35 – 127).

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Údaje a metaúdaje vytvorené pri elektronickom obchode a online transakciách by mali byť v súlade s legislatívnym rámcom v oblasti prenosu a umiestnenia údajov, uchovávania údajov, ochrany osobných údajov a analýzy údajov, pričom sa zabezpečí úplný súlad s právnymi predpismi Únie. Okrem tejto minimálnej požiadavky by sa mali spoločnosti zapojené do elektronického obchodu podporovať v rozvoji inovačných podnikateľských modelov, v ktorých sa využíva minimálne možné množstvo údajov, zbiera sa minimálne množstvo údajov potrebné pre ich legitímny účel a tieto údaje sa uchovávajú počas čo najkratšieho možného obdobia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 102 ZFEÚ. Dohody, ktoré obchodníkom ukladajú povinnosť nezapájať sa do pasívnych predajov v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/201029 určitým zákazníkom alebo zákazníkom na určitých územiach, sa vo všeobecnosti považujú za dohody obmedzujúce hospodársku súťaž a nemožno pri nich uplatniť výnimku zo zákazu uvedeného v článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Dokonca aj v prípade, že nepatria do pôsobnosti článku 101 ZFEÚ, v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia narúšajú riadne fungovanie vnútorného trhu a môžu sa použiť na obchádzanie ustanovení tohto nariadenia. Príslušné ustanovenia takýchto dohôd a iných dohôd týkajúcich sa pasívnych predajov, ktorými sa od obchodníka vyžaduje, aby svojím konaním porušil toto nariadenie, by preto mali byť automaticky neplatné. Toto nariadenie, a najmä jeho ustanovenia o prístupe k tovaru a službám, by však nemalo ovplyvniť dohody, ktorými sa obmedzuje aktívny predaj v zmysle nariadenia (EÚ) č. 330/2010.

(26)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 102 ZFEÚ. Dohody, ktoré obchodníkom ukladajú povinnosť nezapájať sa do pasívnych predajov v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/201029 určitým zákazníkom alebo zákazníkom na určitých územiach, sa vo všeobecnosti považujú za dohody obmedzujúce hospodársku súťaž a nemožno pri nich uplatniť výnimku zo zákazu uvedeného v článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Dokonca aj v prípade, že sa na takéto dohody nevzťahuje článok 101 ZFEÚ, v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia narúšajú riadne fungovanie vnútorného trhu a môžu sa použiť na obchádzanie ustanovení tohto nariadenia. Príslušné ustanovenia takýchto dohôd a iných dohôd týkajúcich sa pasívnych predajov, ktorými sa od obchodníka vyžaduje, aby svojím konaním porušil toto nariadenie, by preto mali byť automaticky neplatné. Toto nariadenie, a najmä jeho ustanovenia o prístupe k tovaru a službám, by však nemalo ovplyvniť dohody, ktorými sa obmedzuje aktívny predaj v zmysle nariadenia (EÚ) č. 330/2010.

__________________

__________________

29 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1).

29 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Toto nariadenie by sa malo pravidelne vyhodnocovať, pričom v prípade potreby by sa mali navrhnúť zmeny. V prvom hodnotení by sa malo posúdiť najmä možné rozšírenie zákazu stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. b) aj na elektronicky dodávané služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, pod podmienkou, že obchodník má požadované práva na príslušných územiach.

(29)  Toto nariadenie by sa malo pravidelne vyhodnocovať, pričom v prípade potreby by sa mali navrhnúť zmeny. V prvom hodnotení by sa malo posúdiť najmä možné rozšírenie zákazu stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. b) aj na elektronicky dodávané služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie alebo predaj, pod podmienkou, že obchodník má požadované práva na príslušných územiach. V prvom hodnotení by sa mal zohľadniť právny vývoj v členských štátoch vzhľadom na reformu autorského práva, audiovizuálne mediálne služby a cezhraničnú prenosnosť služieb online obsahu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je účinne riešiť priamunepriamu diskrimináciu z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov, je vhodné prijať nariadenie, ktoré sa bude priamo uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Je to potrebné na zaručenie jednotného uplatňovania pravidiel nediskriminácie v celej Únii a ich nadobudnutia účinnosti v tom istom čase. Iba nariadením sa zaručuje taká úroveň zrozumiteľnosti, jednotnosti a právnej istoty, ktorá je potrebná na to, aby zákazníci mohli v plnej miere využívať tieto pravidlá vo svoj prospech.

(33)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je účinne predchádzať priamejnepriamej diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov a poskytovať účinné prostriedky nápravy tým zákazníkom, ktorí by takúto diskrimináciu pociťovali, je vhodné prijať nariadenie, ktoré sa bude priamo uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Je to potrebné na zaručenie jednotného uplatňovania pravidiel nediskriminácie v celej Únii a ich nadobudnutia účinnosti v tom istom čase. Iba nariadením sa zaručuje taká úroveň zrozumiteľnosti, jednotnosti a právnej istoty, ktorá je potrebná na to, aby zákazníci mohli v plnej miere využívať tieto pravidlá vo svoj prospech.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  keď obchodník predáva tovar, poskytuje služby alebo sa o to usiluje v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má zákazník bydlisko alebo sídlo;

a)  Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  keď obchodník predáva tovar, poskytuje služby alebo sa o to usiluje v rovnakom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má zákazník bydlisko alebo sídlo, no zákazník je štátnym príslušníkom iného členského štátu;

b)  Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  keď obchodník predáva tovar alebo poskytuje služby alebo sa o to usiluje v členskom štáte, v ktorom sa zákazník dočasne zdržiava, no nemá v tomto členskom štáte bydlisko alebo sídlo.

c)  Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá, ktoré platia v oblasti autorských práv a súvisiacich práv.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Toto nariadenie nemá vplyv na akty práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá vykladať tak, že obchodník smeruje svoju činnosť do členského štátu, kde má spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.

5.  Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  „tovar“ je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou predmetov predávaných formou exekúcie alebo iným spôsobom na základe zákonnej moci; za tovar sa v zmysle tohto nariadenia považujú voda, plyn a elektrina, ak sa predávajú v obmedzenom objeme alebo určitom množstve;

e)  „tovar“ je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou predmetov predávaných formou exekúcie alebo iným spôsobom na základe zákonnej moci;

Odôvodnenie

Uvedený osobitný prípad sa napriek tomu, že je súčasťou vymedzenia pojmu „tovar“ v smernici o právach spotrebiteľov (2011/83/ES), nezdá byť relevantný v prípade nariadenia týkajúceho sa neopodstatneného geografického blokovania.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník má naďalej jednoduchý prístup k pôvodnej verzii online rozhrania.

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným súhlasom zákazníka uskutoční, zákazníkovi by malo byť naďalej jednoducho umožnené použiť pôvodnú verziu online rozhrania.

Odôvodnenie

Na upresnenie toho, že rozhranie by nielen malo zostať prístupné zákazníkovi, ale musí tiež byť možné použiť ho na uskutočnenie transakcie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak obchodník blokuje alebo obmedzuje prístup zákazníkov k online rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie zákazníkov na inú verziu online rozhrania v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť jasné odôvodnenie. Toto odôvodnenie poskytne v jazyku online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník pôvodne získať prístup.

4.  Ak obchodník blokuje alebo obmedzuje prístup zákazníkov k online rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie zákazníkov na inú verziu online rozhrania v súlade s odsekom 3, musí poskytnúť jasné odôvodnenie. Toto odôvodnenie poskytne v jazyku online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník pôvodne získať prístup.

Pozmeňujúci návrh   32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  ak obchodník poskytuje elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné ako služby, ktorých hlavnou charakteristikou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie;

b)  ak obchodník poskytuje elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné ako služby, ktorých hlavnou charakteristikou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie alebo predaj;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  ak obchodník poskytuje iné služby ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno b), pričom tieto služby sa dodávajú zákazníkovi v priestoroch obchodníka alebo na fyzickom mieste, kde obchodník vykonáva svoju činnosť, v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorého štátnym príslušníkom je zákazník alebo v ktorom má zákazník bydlisko alebo sídlo.

c)  Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni obchodníkom v tom, aby vyžadovali poplatky za použitie platobného nástroja viazaného na kartu, pri ktorom nie sú výmenné poplatky upravené v kapitole II nariadenia (EÚ) 2015/751 a za tie platobné služby, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 260/2015. Tieto poplatky nesmú presiahnuť náklady, ktoré vznikajú obchodníkovi za použitie platobného prostriedku.

2.  Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni obchodníkom v tom, aby si účtovali poplatky za použitie platobného nástroja viazaného na kartu, pri ktorom nie sú výmenné poplatky upravené v kapitole II nariadenia (EÚ) 2015/751 a za tie platobné služby, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 260/2012. Tieto poplatky nesmú presiahnuť náklady, ktoré vznikajú obchodníkovi za použitie platobného prostriedku.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát určí orgán alebo orgány zodpovedné za kontrolu presadzovania tohto nariadenia. Členské štáty zabezpečia, aby boli v subjekte alebo subjektoch ustanovených s cieľom presadzovať dodržiavanie tohto nariadenia k dispozícii primerané a účinné prostriedky.

1.  Každý členský štát určí orgán alebo orgány zodpovedné za kontrolu presadzovania tohto nariadenia. Členské štáty zabezpečia, aby boli v subjekte alebo subjektoch ustanovených s cieľom presadzovať dodržiavanie tohto nariadenia k dispozícii primerané a účinné prostriedky, a to aj prostredníctvom mechanizmov cezhraničnej spolupráce.

Odôvodnenie

Pri zachovaní myšlienky návrhu Komisie a umožnení, aby členské štáty rozhodovali, ktorý orgán/ktoré orgány určiť a ako zabezpečiť plnenie nariadenia, sa v tomto pozmeňujúcom návrhu zdôrazňuje, že akákoľvek dohoda musí zahŕňať mechanizmy cezhraničnej spolupráce, aby sa zabezpečila účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pomoc spotrebiteľom

Pomoc zákazníkom

Odôvodnenie

Keďže nariadenie platí nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre podniky, ktoré vykonávajú transakcie ako koncoví používatelia („zákazníci“), pomoc a mechanizmy riešenia sporov by mali zahŕňať všetkých „zákazníkov“ v zmysle tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Subjekty uvedené v odseku 1 poskytnú spotrebiteľom jednotný vzorový formulár na podávanie sťažností subjektom uvedeným v odseku 1 a v článku 7 ods. 1. Komisia poskytne týmto subjektom pomoc pri vytváraní tohto vzorového formulára.

2.  Subjekty uvedené v odseku 1 poskytnú zákazníkom vzorový formulár na podávanie sťažností subjektom uvedeným v odseku 1 a v článku 7 ods. 1. Komisia poskytne týmto subjektom pomoc pri vytváraní tohto vzorového formulára.

Odôvodnenie

Keďže nariadenie platí nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre podniky, ktoré vykonávajú transakcie ako koncoví používatelia („zákazníci“), pomoc a mechanizmy riešenia sporov by mali zahŕňať všetkých „zákazníkov“ v zmysle tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prvom hodnotení, o ktorom sa zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na elektronicky dodávané služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, pod podmienkou, že obchodník má požadované práva na príslušných územiach.

2.  V prvom hodnotení, o ktorom sa zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na elektronicky dodávané služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie, pod podmienkou, že obchodník má požadované práva na príslušných územiach. V hodnotení sa zohľadnia osobitosti kultúrneho tovaru a služieb chránených autorským právom.

Odôvodnenie

Doložka o preskúmaní je výslovne navrhnutá tak, aby sa mohlo posúdiť rozšírenie pôsobnosti nariadenia tak, aby zahŕňalo „elektronicky dodávané služby, ktorých hlavnou charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a ich používanie“. Tento pozmeňujúci návrh zdôrazňuje, že pri hodnotení treba plne zohľadniť osobitný charakter kultúrneho tovaru a služieb.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Riešenie geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

9.6.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Therese Comodini Cachia

7.7.2016

Dátum prijatia

24.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníčky prítomné na záverečnom hlasovaní

Therese Comodini Cachia, Sylvie Guillaume


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Riešenie geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Dátum predloženia v EP

25.5.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

Pridružené výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

19.1.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

17.6.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.9.2016

6.3.2017

21.3.2017

 

Dátum prijatia

25.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch

Dátum predloženia

27.4.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

David Coburn

Franz Obermayr, Marcus Pretzell

4

0

ECR

GUE/NGL

Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie