Διαδικασία : 2016/2271(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0183/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0183/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 20
CRE 31/05/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0240

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 840kWORD 124k
10.5.2017
PE 595.761v02-00 A8-0183/2017

σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

(2016/2271(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Reinhard Bütikofer

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

(2016/2271(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αφορά τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 11 και 16 ΣΛΕΕ,

  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 1) της ΣΛΕΕ σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) της ΣΛΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0176),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Quantum technologies» (Κβαντικές τεχνολογίες) (SWD(2016)0107),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Advancing the Internet of Things in Europe» (Προώθηση του διαδικτύου των αντικειμένων στην Ευρώπη) (SWD(2016)0110),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την ΕΕ 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την κοινοτική πολιτική για την καινοτομία στον μεταβαλλόμενο κόσμο(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης – Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, με τίτλο «Ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής – Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2007)0374),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192), το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100) και τις ακόλουθες νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2013, για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2013)0147),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0048),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία Αγορά – Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά: Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά: Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας – 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση: Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας – επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια κυβερνασφάλεια(8),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2016,σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Ένα νέο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με το διαδίκτυο των πραγμάτων(11),

  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, με τίτλο «Βιομηχανία 4.0 και ψηφιακές μεταλλαγές: τα επόμενα βήματα»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0183/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να καταβληθούν ενεργητικές προσπάθειες με συγκεκριμένες πολιτικές, μέτρα και κίνητρα για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ και των κρατών μελών της με στόχο να συνδυαστούν η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η απουσία αποκλεισμών· υπενθυμίζει τον στόχο της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο το 20 % του ΑΕΠ της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται στη βιομηχανία έως το 2020, στόχος που πρέπει απαραίτητα να λάβει υπόψη τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό του βιομηχανικού τομέα λόγω της ψηφιακής διαταραχής και της εμφάνισης νέων επιχειρηματικών μοντέλων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί τη βάση της οικονομίας και του πλούτου της Ευρώπης, και ότι αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που πηγάζουν από τις τάσεις ταχύτερης παγκοσμιοποίησης και καινοτομίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της μεταποιητικής βιομηχανίας συμβάλλει στην μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενεργειακή απόδοση και αποδοτική χρήση των πόρων, βιωσιμότητα της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας, μετασχηματίζοντας έτσι τα επιχειρηματικά μοντέλα, τη μεταποίηση, τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τη δημιουργία αξίας, και έχοντας θεμελιώδη αντίκτυπο στην ισορροπία ευκαιριών και προκλήσεων για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τους ευρωπαίους εργαζομένους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη, λαμβανομένων υπόψη της βιομηχανικής κληρονομιάς της, του δικτύου βιομηχανικών τομέων και αλυσίδων αξίας που διαθέτει, των καινοτόμων πλεονεκτημάτων της, των στρατηγικών δημόσιων επενδύσεων σε E&A, της διαθεσιμότητας ιδιωτικών επενδύσεων, της αποτελεσματική διοίκησης, του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού της και του συνδυασμού της βιομηχανικής ανάπτυξης με την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, διαθέτει ισχυρή βάση που της επιτρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευκαιρία για ενίσχυση της βιομηχανίας της ΕΕ εάν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε πλήρως ενοποιημένες αλυσίδες αξίας για ψηφιακά εμπλουτισμένα βιομηχανικά προϊόντα και τη συνδυαστική παροχή προϊόντων-υπηρεσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα 5G θα μετασχηματίσουν θεμελιωδώς τις οικονομίες μας, θέτοντας την ψηφιοποίηση στο κέντρο της βιομηχανικής ανάπτυξης και των κοινωνικών υπηρεσιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής εξαρτάται υποχρεωτικά από τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς που θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση με κοινωνικά ευαίσθητο τρόπο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλά σχεδιασμένη, τεχνολογικά ουδέτερη στρατηγική για την ψηφιοποίηση της μεταποιητικής βιομηχανίας, η οποία συνδέει ολοένα και περισσότερο ανθρώπους και μηχανήματα καθώς και υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο στο πλαίσιο της συνολικής παγκόσμιας αλυσίδας αξίας, αποτελεί σημαντικό εφαλτήριο για την αύξηση της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες για αύξηση της αποδοτικής χρήση των πόρων, της ενέργειας και του κεφαλαίου, συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο σε μια πιο ενοποιημένη κυκλική οικονομία, χαμηλότερη ένταση χρήσης υλικών και μεγαλύτερη βιομηχανική συμβίωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να τονώσει την τουριστική βιομηχανία προς όφελος των ταξιδιωτών και της κινητικότητάς τους, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και την παροχή ευρέος φάσματος υπηρεσιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη ανάπτυξη των γλωσσικών τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο να υπερβεί τα γλωσσικά εμπόδια που αποτελούν φραγμό στην ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει νέες ευκαιρίες στον τομέα των μεταφορών για τους κατασκευαστές, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους επενδυτές, τους εργαζομένους και τους επιβάτες και αποτελεί προϋπόθεση ώστε ο κλάδος των μεταφορών να παραμείνει ανταγωνιστικός και λειτουργικός και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του, οι δε υπηρεσίες μεταφορών να γίνουν πιο βιώσιμες και να έχουν καλύτερες επιδόσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας και μεγαλύτερης ασφάλειας των προϊόντων, καθώς και στην εξατομίκευση και αποκέντρωση της παραγωγής·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση και την κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ, με έντονες αρνητικές συνέπειες για την ισότητα στην αγορά εργασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση και η εξατομίκευση και αποκέντρωση της παραγωγής θα οδηγήσουν σε μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας και θα έχουν ένα φάσμα κοινωνικών επιπτώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων πρέπει να παραμείνουν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες αναδεικνύουν το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση στη βιομηχανική παραγωγή θα επιφέρει αλλαγές στη ζήτηση της αγοράς εργασίας και την απασχόληση στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στους υφιστάμενους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τη συμμετοχή των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές πως κρίνεται αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές αυτές μέσω της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού σε νέες δεξιότητες ΤΠΕ και την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων της κοινωνίας στο σύνολό της·

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιοποίησης της βιομηχανίας (IDS) για την ΕΕ

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

2.  πιστεύει ακράδαντα ότι μια IDS μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των πιεστικότερων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων της Ευρώπης, με :

α)  ενίσχυση της οικονομικής δυναμικής, της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της ανθεκτικότητας έναντι των τεχνολογικών μετασχηματισμών και διαταραχών, με τον εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των βιομηχανιών και των αλυσίδων οικονομικής αξίας της Ευρώπης, την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και την παροχή επενδυτικών ευκαιριών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου εκσυγχρονισμού·

β)   προώθηση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και ευκαιριών επανεγκατάστασης, βελτίωση των προτύπων εργασίας και της ελκυστικότητας των θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα, συμβολή στην παροχή περισσότερων ευκαιριών και πληροφοριών στους καταναλωτές, επιδίωξη ενός κοινωνικά ευαίσθητου μετασχηματισμού και μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη ποικιλία μοντέλων εργασίας και ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας, καθώς επίσης καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερη ενοποίηση της απασχόλησης και της διά βίου μάθησης·

γ)  αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και μείωση της έντασης χρήσης υλικών από τον μεταποιητικό τομέα χάρη σε μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία, υπενθυμίζοντας ότι αυτό είναι κρίσιμο για τις υλικές συνθήκες ενός ευρωπαϊκού τομέα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και για την ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή και τα προϊόντα της·

δ)  ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής μέσω μιας αξιόπιστης και φιλόδοξης ευρωπαϊκής επενδυτικής πολιτικής (δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υποδομών ) χρησιμοποιώντας ποικίλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ, των περιφερειακών ταμείων, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και άλλων, καθώς και διασφαλίζοντας μια συντονισμένη, τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται στον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ πλήθους φορέων, στην καινοτομία και στον βιώσιμο εκσυγχρονισμό, και σε καινοτομίες όσον αφορά το τεχνολογικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό μοντέλο που θα δίνουν ώθηση στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στην ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό όλης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

ε)  ενίσχυση των ευρωπαϊκών στόχων της πολιτικής για το κλίμα με αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και των πόρων και μεγαλύτερη κυκλικότητα στο πλαίσιο της βιομηχανικής παραγωγής, μείωση των εκπομπών, και σύνδεση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας·

στ)  ενίσχυση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής καινοτομίας με την εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των δημόσιων και των ιδιωτικών δεδομένων και πληροφοριών, με παράλληλη διαρκή προστασία των ευαίσθητων δεδομένων στις ανταλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, εργαζομένων και καταναλωτών, πράγμα που θα επιτρέπει την καλύτερη ενοποίηση των οικονομικών τομέων όλων των μορφών και τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της δημιουργίας και του πολιτισμού·

ζ)  βελτίωση των μέσων βιοπορισμού των πολιτών σε αστικές και μη αστικές περιοχές, καθώς και της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων τους να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης·

η)  τόνωση της τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας στην έρευνα της ΕΕ μέσω μιας πολιτικής για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας με σαφή εστίαση και όραμα·

θ)  βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω μιας ψηφιοποιημένης, πιο ευέλικτης και αποδοτικής βιομηχανικής παραγωγής που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας·

ι)  συμπράξεις με άλλες μακροπεριφέρειες στον κόσμο, για την ανάπτυξη καινοτόμων και δίκαιων ψηφιακών ανοιχτών αγορών·

ια)  επίγνωση της ανάγκης θέσπισης μιας δικαιότερης και αποτελεσματικότερης ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής, διευκρινίζοντας ζητήματα όπως η φορολογική βάση σε μια εποχή παγκοσμίως συνδεδεμένων ψηφιακών αγορών και ψηφιοποιημένης παραγωγής·

ιβ)  προσέλκυση επενδύσεων και κορυφαίων ερευνητών και εμπειρογνωσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην οικονομική ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

ιγ)  ενίσχυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων που καθοδηγούνται από την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική ανάπτυξη·

3.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που διευκολύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, να προωθηθεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που αποφεύγει τα γραφειοκρατικά εμπόδια, να αναπτυχθεί προηγμένη ευρωπαϊκή ψηφιακή υποδομή, και να συγκροτηθεί μια ενωσιακή δομή συντονισμού για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, που διευκολύνει τον συντονισμό των πρωτοβουλιών και πλατφορμών σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου του 20 % όσον αφορά το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έως το 2020· τονίζει ότι προκειμένου η ΕΕ να αναλάβει ηγετική θέση στην παγκόσμια βιομηχανία, η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας θα πρέπει να συνδεθεί με μια ευρύτερη βιομηχανική στρατηγική για την ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της προαγωγής της ψηφιοποίησης, ιδίως στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς που παρουσιάζουν υστέρηση και στους ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί από το ψηφιακό χάσμα· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση για μια στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου και ένα ευρωπαϊκό φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών φορέων και αναμένει ότι, πέραν των ηγετικών φορέων του βιομηχανικού κλάδου και των κοινωνικών εταίρων, ο ακαδημαϊκός χώρος, οι οργανισμοί τυποποίησης, οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και η κοινωνία των πολιτών θα κληθούν επίσης να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει το σημαντικό έργο της και να εξετάζει τις τάσεις στον τομέα της μεταποίησης και της ψηφιοποίησης, καθώς και τις τάσεις σε μη τεχνικούς κλάδους (όπως το δίκαιο, η πολιτική, η διοίκηση, οι επικοινωνίες κ.λπ.), να μελετά τις σχετικές εξελίξεις σε άλλες περιοχές, να εντοπίζει νέες βασικές τεχνολογίες και να διασφαλίζει ότι η Ευρώπη διατηρεί την ηγετική της θέση σε αυτούς τους τομείς και ότι οι νέες τάσεις ενσωματώνονται σε πολιτικές και δράσεις, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις έννοιες της ασφάλειας εκ σχεδιασμού και της ιδιωτικότητας εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού, και να εξετάσει κατά πόσο το έργο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός ειδικού δικτύου βιομηχανικών προοπτικών που θα περιλαμβάνει εθνικούς οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας·

5.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας - Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, δεδομένου ότι η προσοχή στον τομέα μεταφορών περιορίζεται σε θέματα που αφορούν τη συνδεδεμένη και την αυτοματοποιημένη οδήγηση, δεν αντιμετωπίζει επαρκώς όλες τις υφιστάμενες προκλήσεις· υπενθυμίζει ότι, αν και τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο συναρπαστικές επικείμενες μεταβολές στον ψηφιακό τομέα, υπάρχουν δυνατότητες, αφενός, για ψηφιοποίηση σε όλους τους τρόπους μεταφορών, τόσο στις επιχειρησιακές όσο και στις διοικητικές διαδικασίες και σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, από τους κατασκευαστές μέχρι τους επιβάτες και τα εμπορεύματα και, αφετέρου, για τον συντονισμό με όλες τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα, όπως τα ευρωπαϊκά συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης EGNOS και Galileo, από τα οποία αναμένονται αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που συνδέονται με τις μεταφορές και τον τουρισμό·

6.  επισημαίνει ότι η διαδικασία ψηφιοποίησης δεν υπήρξε στον ίδιο βαθμό ευεργετική σε όλον τον τομέα των μεταφορών, γεγονός που έχει προκαλέσει επιζήμιο κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, τόσο μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς όσο και εντός του ιδίου τρόπου μεταφοράς· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές και ολοένα αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών, οι οποίες αποτυπώνονται επίσης μεταξύ περιφερειών, εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων· πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας συντονισμένης στρατηγικής ψηφιοποίησης της βιομηχανίας (IDS) για την ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του εν λόγω κατακερματισμού και των ανισοτήτων, και να προσελκύσει επενδύσεις σε ψηφιακά έργα· τονίζει ότι ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι απλώς η δημιουργία ενός ακόμη εγγράφου πολιτικής, αλλά η ανάπτυξη μιας πραγματικής στρατηγικής που να αντικατοπτρίζει τις τάσεις καινοτομίας και το δυναμικό της αγοράς, η υλοποίηση της οποίας θα υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση·

7.  θεωρεί ότι η IDS θα συμβάλει στην επίλυση μερικών από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω την ψηφιοποίηση προκειμένου:

α)  να βελτιωθούν οι συνολικές επιδόσεις ασφαλείας, ποιότητας και οι φιλοπεριβαλλοντικότητας του τομέα των μεταφορών·

β)  να βελτιωθεί η απρόσκοπτη προσβασιμότητα για όλους, ιδίως των ηλικιωμένων και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία, και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση για εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας, παρέχοντας στους επιβάτες περισσότερες επιλογές, πιο εύχρηστα και εξατομικευμένα προϊόντα και μεγαλύτερη ενημέρωση σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο στις αστικές όσο και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

γ)  να μειωθούν τα έξοδα μεταφοράς καθώς και τα έξοδα συντήρησης, και να χρησιμοποιείται η δυναμικότητα των υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς με αποδοτικότερο τρόπο (για παράδειγμα, φάλαγγες οχημάτων, συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφοράς (C-ITS), Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) και υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS))·

δ)  να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα με την προώθηση της ανάδειξης νέων παραγόντων, ιδίως ΜΜΕ και νεοσύστατων επιχειρήσεων, προκειμένου να χτυπηθούν τα υφιστάμενα μονοπώλια·

ε)  να διευκολυνθεί η ορθή και εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, ευφυών συστημάτων μεταφορών, ψηφιακών ταχογράφων, συστημάτων τηλεδιοδίων, κλπ., και να δημιουργηθούν ρυθμιστικά πλαίσια κατάλληλα για πραγματικές νέες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών·

στ)  να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεταφορών καθώς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για παράδειγμα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής, με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την παροχή δυνατότητας παρακολούθησης και εντοπισμού του φορτίου, και τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων δρομολογίων και των κυκλοφοριακών ροών·

ζ)  να εξακολουθήσουν να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων, και στα πολυτροπικά ταξίδια·

η)  να μειωθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ασυμμετρία πληροφόρησης στην αγορά μεταφορών·

θ)  να ενισχυθεί η ελκυστικότητα και η ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού, η οποία συντελεί στη δημιουργία περίπου του 10 % του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, και των δημιουργικών κλάδων σε αστικές, αγροτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, για παράδειγμα μέσω της καλύτερης ενοποίηση των υπηρεσιών κινητικότητας και τουρισμού, μεταξύ άλλων σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς·

8.  επισημαίνει ότι η αδιάλειπτη και υψηλών επιδόσεων συνδεσιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για ταχείες, ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις για όλους τους τρόπους μεταφοράς και για την περαιτέρω ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών· εκφράζει τη λύπη του για τον μεγάλο κατακερματισμό της ψηφιακής κάλυψης εντός της ΕΕ· θεωρεί ότι οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και η δίκαιη κατανομή του ραδιοφάσματος είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να υπάρξει διατομεακή θεώρηση, που θα καλύπτει, για παράδειγμα, τον τομέα της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών και του τουρισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά την παροχή συνδεσιμότητας αυτής της μορφής για βασικές διαδρομές και κόμβους μεταφορών το αργότερο μέχρι το 2025 και να ξεκινήσουν την πλήρη κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ·

Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχή ψηφιοποίηση της βιομηχανίας: υποδομή, επενδύσεις, καινοτομία και δεξιότητες

9.  υπογραμμίζει ότι μια IDS παρέχει την ευκαιρία για προαγωγή της καινοτομίας, της αποδοτικότητας και των βιώσιμων τεχνολογιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και εκσυγχρονίζουν τη βιομηχανική βάση της ΕΕ, ενώ παράλληλα αίρουν εμπόδια στην ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση της βιομηχανίας πρέπει να στηρίζεται σε ισχυρές ευνοϊκές συνθήκες, από πρώτης τάξεως διαχρονικές ψηφιακές υποδομές, E&A και ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις μέχρι ένα κατάλληλο, επικαιροποιημένο ρυθμιστικό πλαίσιο που ωθεί την καινοτομία, μια εμβαθυμένη ψηφιακή ενιαία αγορά, υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας, και ενισχυμένο κοινωνικό διάλογο·

10.  τονίζει την ανάγκη προώθησης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε υψίρρυθμη συνδεσιμότητα για παράδειγμα, μέσω της τεχνολογίας 5G, οπτικών ινών, υποδομών για πλοήγηση και δορυφορικές επικοινωνίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ένας ισχυρός ψηφιακός κορμός στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εναρμονιστεί η κατανομή του φάσματος με σκοπό την αύξηση της ζήτησης για συνδεσιμότητα και την ενίσχυση της προβλεψιμότητας του επενδυτικού περιβάλλοντος σε δίκτυα· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ανάληψη ηγετικού ρόλου στις αλυσίδες ψηφιακής βιομηχανικής αξίας και σε βασικές τεχνολογίες, όπως η 5G, οι κβαντικές τεχνολογίες, η πληροφορική υψηλών επιδόσεων, η τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος, η ανάλυση μαζικών δεδομένων, το διαδίκτυο των αντικειμένων (ΔτΑ), η ρομποτική, η αυτοματοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης με υψηλό βαθμό αυτοματισμού) και η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού· στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τα έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύουν την ανακοίνωσή της·

11.  επισημαίνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, ιδίως η ανάπτυξη κατά παραγγελία και συνεργατικών οικονομιών, συμβάλλει σε σημαντική αναμόρφωση της συμπεριφοράς των επιβατών και των καταναλωτών όσον αφορά την κινητικότητα και τον τουρισμό καθώς και την ανάγκη να προσαρμοστεί η υποδομή· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στον τομέα των μεταφορικών και τουριστικών υπηρεσιών και στην κινητικότητα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμπεριφορά και τις επιλογές, όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες, στις οποίες προβαίνουν οι χρήστες, και να προβεί σε περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών των κοινωνικών μεταβολών·

12.  σημειώνει ότι η αναπτυσσόμενη ψηφιοποίηση στη διανομή ταξιδιωτικών εισιτηρίων σημαίνει για τους καταναλωτές περισσότερες άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες μέσω του διαδικτύου των οποίων όμως η αυξανόμενη ροή καθιστά για αυτούς δύσκολη τη σύγκριση των προσφορών· θεωρεί συνεπώς ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι διασφαλίσεις διαφάνειας και ουδετερότητας στη διανομή, ιδίως όσον αφορά τη διανομή μέσω διαδικτύου, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές βάσει αξιόπιστων πληροφοριών, όσον αφορά όχι μόνον τις τιμές αλλά και άλλες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και των παρεπόμενων προσφορών· πιστεύει ότι η διαφάνεια αυτή θα προωθήσει τον ανταγωνισμό και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των πολυτροπικών μεταφορών·

13.  πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει να παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, πιο εύχρηστα και προσαρμοσμένα προϊόντα, και καλύτερη ενημέρωση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών·

14.  επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των γλωσσικών εμποδίων στη βιομηχανία και την ψηφιοποίησή της δεν έχει εξεταστεί ούτε αξιολογηθεί δεόντως στα έγγραφα που αφορούν την ψηφιακή αγορά· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη γλωσσικών τεχνολογιών που θα μειώσουν, παράλληλα με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς·

15.  τονίζει ότι η ειδική στήριξη της «αναλογικής» πολυγλωσσίας στην Ευρώπη είναι επωφελής τόσο για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσο και για τη διδασκαλία ολοκληρωμένων ψηφιακών δεξιοτήτων· τονίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να δοθεί σημαντικά μεγαλύτερη προσοχή στη βασική έρευνα για στατιστικό, έξυπνο και αυτοματοποιημένο λογισμικό μετάφρασης και μάθησης·

16.  υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες πρέπει να εστιάσουν στα παραγωγικά δυνατά τους σημεία και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξή τους μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης, των έξυπνων αλυσίδων και των συνεργατικών σχηματισμών· πιστεύει ότι οι συνεργατικοί σχηματισμοί και οι συνεργίες μεταξύ ΜΜΕ, βιομηχανικών και κοινωνικών παραγόντων, του τομέα της βιοτεχνίας, των νεοφυών επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού χώρου, των ερευνητικών κέντρων, των οργανώσεων καταναλωτών, των δημιουργικών κλάδων, του χρηματοοικονομικού τομέα και άλλων ενδιαφερόμενων μερών μπορούν να αποτελέσουν επιτυχή μοντέλα για την προώθηση της ψηφιακής μεταποίησης και της καινοτομίας· ενθαρρύνει την έρευνα, την καινοτομία και τη διαρθρωτική συνοχή στην ΕΕ· τονίζει ότι τα προγράμματα επιτάχυνσης και το επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι σημαντικά για να διευκολυνθεί η επέκταση των νεοφυών επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό, η ψηφιοποίηση να χρησιμοποιείται για την προαγωγή καινοτομιών σε επίπεδο επιχειρηματικών μοντέλων, όπως τα συστήματα πληρωμής ανάλογα με την απόδοση και η μαζική προσαρμογή·

17.  πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, όπου τα σχετικά οφέλη σε επίπεδο αποδοτικότητας ενέργειας, πόρων και παραγωγής ως αποτέλεσμα των προσπαθειών ψηφιοποίησης θα ήταν υψηλότερα· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των ενώσεων ΜΜΕ και της εμβέλειας τους μέσω προγραμμάτων ψηφιοποίησης, την ανάπτυξη κέντρων εφαρμοσμένης επιστήμης με έμφαση στην ψηφιοποίηση, καθώς και της συγχρηματοδότησης για την εσωτερική Ε&Α των ΜΜΕ· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην κυριότητα των δεδομένων και την πρόσβαση σε δεδομένα, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για την ψηφιακή μαθητεία·

18.  επικροτεί τη δημιουργία της Πλατφόρμας Έξυπνης Εξειδίκευσης για τον Βιομηχανικό Εκσυγχρονισμό και ιδίως την πρόταση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, για τη δημιουργία ενός δικτύου Κέντρων Ικανοτήτων (ΚΙ) και Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΚΨΚ) με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανικής ψηφιοποίησης και της ψηφιακής καινοτομίας για τις ΜΜΕ σε όλες τις περιφέρειες· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να παραγκωνιστεί ο τομέας της βιοτεχνίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ιδίως τη δημιουργία ΚΨΚ και κέντρων ψηφιακής ικανότητας σε λιγότερο ψηφιοποιημένες ευρωπαϊκές περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τους ΚΨΚ μέσω διαφόρων ευρωπαϊκών πόρων («Ορίζοντας 2020», διαρθρωτικά ταμεία, κ.λπ.), να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών και τις στρατηγικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός δικτύου εθνικών ΚΨΚ, και να εξετάσει το ενδεχόμενο πειραματισμού με μία προσέγγιση «απομόνωσης», βάσει της οποίας τα διατομεακά πειράματα σε ελεγχόμενο περιβάλλον δεν θα εμποδίζονται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των οικείων ΚΨΚ· πιστεύει ότι καθορισμένοι ΚΨΚ θα πρέπει να εξειδικεύονται σε βιομηχανικές ψηφιακές καινοτομίες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων της Ευρώπης· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για τους ΚΨΚ θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη χρηματοδότηση από το εν λόγω πρόγραμμα για τις κοινωνικές προκλήσεις· επισημαίνει την επιλογή των δελτίων καινοτομίας ΤΠΕ για τις ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε συμβουλές, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την τεχνογνωσία των ΚΨΚ·

19.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των πόλεων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στην παροχή ψηφιακών υποδομών και στήριξης στις ΜΜΕ, και σε άλλους παράγοντες της βιομηχανίας, καθώς και τις τεράστιες ευκαιρίες που επιφυλάσσει η ψηφιακή-βιομηχανική καινοτομία για τις πόλεις, για παράδειγμα μέσω της τοπικής μεταποιητικής βιομηχανίας με μηδενικά απόβλητα, μιας μεγαλύτερης ενσωμάτωσης της βιομηχανικής παραγωγής στην εφοδιαστική και τις μεταφορές σε τοπικό και αστικό επίπεδο, καθώς και αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας, την κατανάλωση, την μεταποίηση και την τρισδιάστατη εκτύπωση· θεωρεί ότι θα πρέπει να μπορούν και οι πόλεις να έχουν πρόσβαση στους ΚΨΚ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να ενισχύσει την ανταλλαγή τους· επικροτεί τη δημοσίευση ενός Ευρωπαϊκού Δείκτη Ψηφιακών Πόλεων και τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της διαλειτουργικότητας δεδομένων και συστημάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων· σημειώνει ότι η πρωτοβουλία «Έξυπνες Πόλεις» έχει τον ρόλο της σε αυτό το πλαίσιο· τονίζει τη θετική πείρα από τα περιφερειακά συμβουλευτικά φόρουμ·

20.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες συμβάσεις και οι νομικές απαιτήσεις για καταχώριση των επιχειρήσεων και υποβολή ή γνωστοποίηση στοιχείων σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην προώθηση νέων βιομηχανικών ψηφιακών τεχνολογιών· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες συμβάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμός έλξης της καινοτομίας· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει έναν ψηφιακό έλεγχο στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί είναι προσαρμοσμένοι στο ψηφιακό περιβάλλον, και για να διευκολύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δημόσιων αρχών σχετικά με τη χρήση των κριτηρίων καινοτομίας στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων· συνιστά να επιταχυνθεί η προσαρμογή του νομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, για παράδειγμα, με τη μετάβαση στο IPv6, σε ό,τι χρειάζεται για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και την ώθηση του διαδικτύου των αντικειμένων·

21.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποδεσμευτεί επαρκής δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με καλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· πιστεύει ότι το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, το ίδιο και οι δημόσιες επενδύσεις στην ψηφιακή υποδομή· υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της χρηματοδότησης από ιδιωτικές και συνεργατικές πλατφόρμες· καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει στρογγυλή τράπεζα για τη χρηματοδότηση της βιομηχανικής ψηφιοποίησης, η οποία θα μελετήσει το ζήτημα και θα καταρτίσει καινοτόμες προτάσεις χρηματοδότησης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πόροι που διατίθενται σε ψηφιακές πολιτικές στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι τόσο πενιχροί που δεν έχουν πραγματικό αντίκτυπο· αναγνωρίζει την ανάγκη τόνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων· θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα των υφιστάμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επίτευξη αυτού του στόχου· θεωρεί ότι ο συνδυασμός αυτών των ταμείων θα πρέπει να συνάδει με τους εθνικούς πόρους και τους κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις· αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι κοινές επιχειρήσεις·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα ψηφιακής και έξυπνης παραγωγής προκειμένου να στηρίξουν μια αποδοτική ψηφιοποίηση της βιομηχανίας·

Διασφάλιση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής υπεροχής και της ασφάλειας στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας: συγχωνεύσεις και εξαγορές, κυβερνασφάλεια, ροές δεδομένων, τυποποίηση

23.  αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά εγχειρήματα Ε&Α και να ενισχύσει τα δίκτυα καινοτομίας και τη συνεργασία μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, καθιερωμένων εταιρικών παραγόντων, ΜΜΕ, πανεπιστημίων, κ.λπ., στο πλαίσιο ενός ψηφιακού οικοσυστήματος· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεγιστοποιηθεί η μεταφορά στην αγορά των αποτελεσμάτων της έρευνας του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της αξιοποίησής τους από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει το ποσοστό των ερευνητικών έργων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για τα οποία προκύπτουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και να υποβάλει σχετική έκθεση·

24.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διαφυλάσσονται οι ευαίσθητες τεχνολογίες και η πραγματογνωσία της Ευρώπης που αποτελούν τη βάση για τη μελλοντική ισχύ της βιομηχανίας και την οικονομική ανθεκτικότητα· τονίζει τους πιθανούς κινδύνους σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) που καθοδηγούνται από τη βιομηχανική πολιτική και τη στρατηγική κρατική πολιτική, ιδίως από κρατικές επιχειρήσεις μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&E)· σε σχέση με τις ΑΞΕ, επισημαίνει το γεγονός ότι ορισμένοι εξωτερικοί επενδυτές ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την απόκτηση ευαίσθητων ευρωπαϊκών τεχνολογιών μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να μελετήσει την πείρα της CFIUS (Επιτροπή για τις ξένες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες)· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να επιβληθεί ίση πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων με τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων·

25.  τονίζει ότι οι εξελίξεις όσον αφορά την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή, καθώς και η εις βάθος ενσωμάτωση τεχνικών στοιχείων διαφορετικής προέλευσης εγείρουν νέα ζητήματα όσον αφορά την ευθύνη για προϊόντα και τις εγκαταστάσεις παραγωγής· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει το ταχύτερο δυνατό τους κανόνες ασφαλείας και τους κανόνες περί ευθύνης για συστήματα τα οποία λειτουργούν αυτόνομα, συμπεριλαμβανομένων των όρων για την πραγματοποίηση δοκιμών·

26.  αναγνωρίζει ότι ο ανοικτός χαρακτήρας και η συνδεσιμότητα επηρεάζουν επίσης πιθανώς την ευπάθεια στις κυβερνεπιθέσεις, τη δολιοφθορά, την παραποίηση δεδομένων ή τη βιομηχανική κατασκοπεία και, στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την κυβερνασφάλεια· αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενίσχυση της κυβερνασφάλειας· θεωρεί ότι η κυβερνανθεκτικότητα συνιστά καίρια ευθύνη για τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων και τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας· πιστεύει ότι οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η ασφάλεια και τα πρότυπα κυβερνασφάλειας αποτελούν βασικές παραμέτρους σχεδιασμού σε όλες τις ψηφιακές καινοτομίες ανάλογα με τη διαθέσιμη προηγμένη τεχνολογία και τις αρχές της «ασφάλειας βάσει σχεδιασμού» και της «ασφάλειας εξ ορισμού», αλλά ότι, βάσει ορισμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από αυτήν την ευθύνη· επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις κυβερνασφάλειας για το ΔτΑ και τα πρότυπα ασφαλείας ΤΠ, για παράδειγμα με βάση την αρχιτεκτονική αναφοράς RAMI4.0 και ICS, θα ενίσχυαν την ευρωπαϊκή κυβερνανθεκτικότητα· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτόν τον τομέα και δεν θα πρέπει να παραμεριστούν· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει διαφορετικά μοντέλα για την προαγωγή της κυβερνασφάλειας για το ΔτΑ· ωστόσο, καλεί τα δημόσια θεσμικά όργανα να καταστήσουν υποχρεωτικές τις απαιτήσεις κυβερνασφάλειας στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων για εξοπλισμό ΤΠ και προϊόντα του ΔτΑ· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχονται έλεγχοι σχετικά με την κυβερνασφάλεια και συμβουλές στις ΜΜΕ για τα ψηφιοποιημένα βιομηχανικά προϊόντα τους· πιστεύει ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ θα μπορούσε να διευκολύνει την κυβερνανθεκτικότητα στην Ευρώπη εν προκειμένω·

27.  πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κοινά κριτήρια για τις κρίσιμες υποδομές και την ψηφιακή ασφάλειά τους, και ότι η οδηγία της ΕΕ για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS) συνιστά το πρώτο βήμα για την επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να πιέσει για τη συνεπή και έγκαιρη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος των διοικητικών οργάνων που αναφέρονται στην οδηγία NIS στην εδραίωση της εμπιστοσύνης σε μελλοντικές τεχνολογίες· επισημαίνει ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης κυβερναπειλών και η διερεύνηση των μελλοντικών τάσεων θα πρέπει να αναγνωριστούν ως σημαντικά στοιχεία για την ασφάλεια του ψηφιακού κλάδου της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ΜΜΕ και των καταναλωτών·

28.  τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα που αφορούν τη συγκέντρωση βιομηχανικών ή σχετικών με την παραγωγή δεδομένων και πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτά· υπογραμμίζει ότι, εν προκειμένω, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της κυριαρχίας των δεδομένων, της ανοικτής και τυποποιημένης πρόσβασης και της διαθεσιμότητας των δεδομένων, στην ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας, στις νέες υπηρεσίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, και στη δυνατότητα ελέγχου της ασφάλειας, με παράλληλη προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι νέες μορφές ρύθμισης όσον αφορά την κυριότητα των δεδομένων και την πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά και μπορούν να θεσπιστούν μόνο κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· πιστεύει ότι πρέπει να προστατεύονται και να διασφαλίζονται τόσο η καινοτομία όσο και η ιδιωτικότητα των εργαζομένων και των καταναλωτών σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων· τονίζει, επίσης, ότι θα πρέπει να προωθείται η γνωστοποίηση πληροφοριών και η πρόσβαση σε αυτές για το δημόσιο συμφέρον και για επιστημονικούς σκοπούς· σημειώνει, εν προκειμένω, την πρόταση της Επιτροπής για μια οικονομία δεδομένων, με σκοπό την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς δεδομένων· θεωρεί ότι, στην εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με το καθεστώς για τα δεδομένα, πρέπει να επισημανθούν δύο βασικές πτυχές με στόχο να προαχθεί η ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για την αξιόπιστη ταυτοποίηση και ανταλλαγή δεδομένων, ήτοι, αφενός, προκαθορισμένοι συμβατικοί κανόνες, και, αφετέρου, η θέσπιση ενός ελέγχου αθέμιτων πρακτικών στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β)·

29.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος, μαζί με τη νομοθετική πρόταση για την ελεύθερη ροή δεδομένων, οι οποίες αποσκοπούν στην κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών σχετικά με τη θέση των δεδομένων, μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω κίνητρα για τη διαδικασία ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως των MMΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, και να συμβάλουν στην αποφυγή του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την έγκριση και τη συνεκτική υλοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το υπολογιστικό νέφος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δίκαιη, ταχεία, αξιόπιστη και απρόσκοπτη ανταλλαγή και χρήση των δεδομένων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευση που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ελεύθερη ροή δεδομένων εντός της ΕΕ, με στόχο να εξαλειφθούν ή να αποτραπούν οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις εντοπισμού στις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

30.  πιστεύει ακράδαντα ότι, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, τα ανοικτά δεδομένα, τα μαζικά δεδομένα και η ανάλυση δεδομένων εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την πλήρη αξιοποίηση των οφελών της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της ροής των δεδομένων παραμένουν κατακερματισμένες · τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ιδίως όσον αφορά την κυριότητα και την ευθύνη, στη βάση του πλήρους σεβασμού της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων·

31.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας για τον σκοπό της ανάκτησης τομεακών ψηφιακών δεδομένων και της διακυβέρνησης από δημόσιες και ημιδημόσιες αρχές και φορείς της αγοράς·

32.  υπογραμμίζει τον ρόλο της ενσωμάτωσης της ανοικτής αρχιτεκτονικής ως αρχής σχεδιασμού ψηφιακών στοιχείων·

33.  αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται οι τεχνικές γνώσεις σε σχέση με την ανταλλαγή και τη διασύνδεση βιομηχανικών-ψηφιακών στοιχείων, και παράλληλα να επιτρέπονται και να προωθούνται η διαλειτουργικότητα και η ολοκληρωμένη διασυνδεσιμότητα·

34.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή υπεροχή στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας απαιτεί ισχυρή στρατηγική τυποποίησης σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στην οποία θα περιλαμβάνεται η διαλειτουργικότητα στον ψηφιακό τομέα· τονίζει τη σημαντική και μοναδική σύνθεση των ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης, που ακολουθούν συναινετική προσέγγισή χωρίς αποκλεισμούς και περιλαμβάνουν παράγοντες της κοινωνίας, και, ιδίως τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη ανοικτών προτύπων, και επιδοκιμάζει την πρόθεσή της να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους (FRAND) και την αποδοτική χορήγηση αδειών χρήσης των εν λόγω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και αναγνωρίζει ότι αυτό είναι σημαντικό για την προώθηση της καινοτομίας και της Ε&Α στην ΕΕ· πιστεύει ότι η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κινητήριο μοχλό για μια συνεκτική τυποποίηση των ροών επικοινωνίας κατά μήκος των αλυσίδων βιομηχανικής αξίας· ζητεί την ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, μέσω των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης (CEN, CENELEC και ETSI), σε σχέση με τα διεθνή φόρουμ και κοινοπραξίες· πιστεύει ότι στόχος θα πρέπει να είναι η θέσπιση παγκόσμιων και καθολικών προτύπων, αλλά υπογραμμίζει επίσης ότι υπάρχει προθυμία να προχωρήσει η θέσπιση ευρωπαϊκών προτύπων σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται εποικοδομητική διεθνής συνεργασία στα φόρουμ τυποποίησης· θεωρεί απαραίτητη τη διαλειτουργικότητα, ιδίως στον τομέα του IoT, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν θα πρέπει να δεσμεύονται στο περιβάλλον ενός μικρού αριθμού συγκεκριμένων παρόχων·

35.  τονίζει ότι τα εμπόδια στο εμπόριο στον τομέα της ψηφιοποίησης εμποδίζουν τη διεθνή δραστηριότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ζημιώνουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι οι δίκαιες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη θέσπιση κοινών διεθνών κανόνων στον τομέα της προστασίας δεδομένων, των ροών δεδομένων και της χρήσης δεδομένων, και της τυποποίησης·

Η κοινωνική διάσταση: δεξιότητες, εκπαίδευση και κοινωνική καινοτομία

36.  πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες σε σχέση με την εκπαίδευση, τη φορολογία και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να ενσωματωθούν οι μετασχηματιστικές συνέπειες στο ευρωπαϊκό κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο μας· επισημαίνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία, που εκτείνεται από την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων μέχρι την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, την ηλεκτρονική υγεία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω αλλαγής, είναι αναγκαίο να επιδιώκεται η ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επαρκώς και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας και, κατά περίπτωση, να προτείνει περαιτέρω μέτρα για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς με παράλληλη τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας·

37.  υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορίσει την έννοια του «εργαζόμενου» βάσει μιας σχέσης εργασίας που χαρακτηρίζεται από ορισμένα κριτήρια, όπως η εξάρτηση, η αμοιβή και η φύση της εργασίας(12)· ζητεί ασφάλεια δικαίου σχετικά με το τι συνιστά «απασχόληση» στην ψηφιακή αγορά εργασίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την εργατική και κοινωνική νομοθεσία· δηλώνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην οικονομία των πλατφορμών είναι είτε μισθωτοί είτε αυτοαπασχολούμενοι με βάση τα πραγματικά περιστατικά, και πρέπει να κατατάσσονται ανάλογα, ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης·

38.  υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η διά βίου μάθηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνικής συνοχής σε μια ψηφιακή κοινωνία· τονίζει ότι, εν προκειμένω, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ψηφιακό χάσμα· ζητεί να υλοποιηθεί μια εγγύηση δεξιοτήτων, κατόπιν διαβούλευσης και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και καλεί τα κράτη μέλη να βρουν τρόπους κάλυψης των αναγκών των πολιτών για συνεχή (επανα)κατάρτιση, μετεκπαίδευση και διά βίου μάθηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην έξυπνη οικονομία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η προώθηση και η αναγνώριση των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και της νέας τάσης για απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων· πιστεύει ότι οι εργοδότες θα πρέπει να αξιοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για αυτήν την κατάρτιση και για την προώθηση μιας ψηφιακής δέσμης εργαλείων για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τους κοινωνικούς εταίρους· επικροτεί την ανάπτυξη διδακτικού υλικού και τομεακών προγραμμάτων σπουδών· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει επιλογές σχετικά με τη θέσπιση ενός συστήματος πιστοποίησης για προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες·

39.  υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να ενσωματωθούν στα εθνικά προγράμματα σπουδών· σημειώνει ότι παραδείγματα πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), όπως ο ευρωπαϊκός μήνας για την κυβερνασφάλεια και η πρόκληση της ευρωπαϊκής κυβερνασφάλειας, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω για την επιδίωξη του στόχου αυτού· επισημαίνει τη σημασία της εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών για τις ψηφιακές δεξιότητες και ότι οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία διαθέτουν Wi-fi και σύγχρονο υλικό ΤΠ· σημειώνει ότι ο προγραμματισμός παίζει επίσης σημαντικό ρόλο· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών ώστε η εκμάθηση να πραγματοποιείται μέσω καθιερωμένων πρακτικών, όπως είναι το πρόγραμμα Fit4Coding, οι πρωτοβουλίες της ψηφιακής ακαδημίας, τα προγράμματα ηλεκτρονικής εκμάθησης ή οι σχολές προγραμματισμού όπως η Webforce3· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ενσωμάτωση του ελέγχου των ψηφιακών δεξιοτήτων στις μελέτες IGCU/Pisa, ώστε να είναι δυνατά ο ανταγωνισμός και η σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να καταρτίσουν διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών που να συνδυάζουν διάφορες ικανότητες, για παράδειγμα ΤΠ και διοίκηση επιχειρήσεων ή μηχανική και επιστήμες των δεδομένων· τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές για τις ψηφιακές δεξιότητες που να περιλαμβάνουν στόχους, όπως έχουν κληθεί να πράξουν από την Επιτροπή· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών· σημειώνει ότι μέχρις στιγμής μόνο το ήμισυ των κρατών μελών της ΕΕ έχει δημιουργήσει εθνικούς συνασπισμούς για ψηφιακές θέσεις εργασίας· τονίζει ότι μια ειδική γραμμή προϋπολογισμού για τη στήριξη δραστηριοτήτων της πρωτοβουλίας «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας» θα ενίσχυε τη διάδοση πληροφοριών και την υλοποίηση περαιτέρω δράσεων·

40.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης και του τομέα της βιοτεχνίας· επισημαίνει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει επίσης να συνδυάζονται με δεξιότητες μηχανικού και με την προώθηση της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (μαθήματα STEM), καθώς και την προώθηση μη τεχνικών δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, ο συντονισμός ομάδας και ο διατομεακός τρόπος σκέψης·

41.  ζητεί να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις ψηφιακές πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο τρέχων ψηφιακός μετασχηματισμός θα αποτελέσει επίσης κινητήριο μοχλό για την ισότητα των φύλων· επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης του μεγάλου χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ, δεδομένου ότι αυτό είναι ουσιώδες για τη μακρόπνοη ανάπτυξη και ευημερία της Ευρώπης·

42.  επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση όσον αφορά την προσβασιμότητα των κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα στην αγορά εργασίας· τονίζει, ειδικότερα, τη σημασία της τηλεργασίας σε αυτό το πλαίσιο·

43.  επισημαίνει ότι, όπως αποδεικνύει η πρωτοβουλία Europeana, η ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών έργων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της διανομής και της προώθησής τους, και ότι η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να δώσει ώθηση για μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο εκτίθενται τα πολιτισμικά αγαθά και πραγματοποιείται η πρόσβαση σε αυτά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί ιδίως η χρήση τρισδιάστατων τεχνολογιών για τη συλλογή δεδομένων και την ανάπλαση κατεστραμμένων πολιτιστικών αγαθών και κληρονομιάς· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση, τη διαφύλαξη και την επιγραμμική διαθεσιμότητα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

44.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ιστορικοί και πολιτιστικοί τόποι συχνά δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι για τα άτομα με αναπηρία, και επισημαίνει τις ευκαιρίες που προσφέρει μια ισχυρότερη ψηφιακή πολιτιστική πλατφόρμα για τη βελτίωση της συμμετοχής και την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών εμπειριών, τόπων και τεχνουργημάτων σε όλη την Ευρώπη ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας·

45.  ενθαρρύνει την έρευνα σχετικά με υποστηρικτικές τεχνολογίες και την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να αποτελέσουν νέα βιομηχανικά προϊόντα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

46.  διάκειται ευνοϊκά στην καθιέρωση τακτικής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, εξαμηνιαίας επισκόπησης προόδου και διατύπωσης συστάσεων σχετικά με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.

(2)

ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 131.

(3)

ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 57.

(4)

ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 41.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0032.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0535.

(7)

ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 120.

(8)

ΕΕ C 332 Ε της 15.11.2013, σ. 22.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0486.

(10)

ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 45.

(11)

ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 24.

(12)

Βλέπε απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C 596/12, παράγραφος 17, και στην υπόθεση C 232/09, παράγραφος 39.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο βιομηχανικός κλάδος διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Προσφέρει θέσεις εργασίας, οικονομικό δυναμισμό και λύσεις για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση –από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και την κλιματική αλλαγή έως τις δημογραφικές εξελίξεις, την κοινωνική ανασφάλεια και την απώλεια βιοποικιλότητας. Παράλληλα, ο κόσμος βρίσκεται εν μέσω μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης που βασίζεται στην ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση. Τα επιχειρηματικά μοντέλα, οι αλυσίδες αξίας, η παραγωγή και η κατανάλωση αλλάζουν. Εμφανίζονται νέες βασικές τεχνολογίες, όπως τα μαζικά δεδομένα, το διαδίκτυο των αντικειμένων (ΔτΑ), τα δίκτυα 5G, το υπολογιστικό νέφος, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικές τεχνολογίες και ούτω καθεξής. Έχει ξεκινήσει ένας παγκόσμιος αγώνας σχετικά με το ποιος μπορεί να υιοθετήσει αυτές τις νέες εξελίξεις και να τις προσαρμόσει όσο το δυνατόν ταχύτερα με βιώσιμο και κοινωνικό τρόπο.

Για να παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία, είναι απαραίτητο να ηγηθεί αυτής της νέας βιομηχανικής επανάστασης μέσω της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εν προκειμένω σαφή βιομηχανικά πλεονεκτήματα. Διαθέτει τεχνογνωσία, Ε&Α, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, μεγάλη ενιαία αγορά, ισχυρή βιομηχανική βάση και ιστορία, και συνδυάζει τη μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη χρειάζεται μια φιλόδοξη στρατηγική βιομηχανικού εκσυγχρονισμού για την ψηφιοποίηση της μεταποιητικής βάσης της. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η εν λόγω στρατηγική χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση που θα στηρίζεται στους εξής πυλώνες:

•  ευρωπαϊκός συντονισμός και όραμα

•  καθορισμός των κατάλληλου πλαισίου συνθηκών (υποδομή, επενδύσεις, καινοτομία)

•  προσήλωση στην ασφάλεια ως ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα για την ανάπτυξη νέων βασικών τεχνολογιών

•  αύξηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής καινοτομίας.

Η ΕΕ χρειάζεται μια κοινή στρατηγική προσέγγιση. Οι 28 χωριστές εθνικές στρατηγικές, πλατφόρμες και προσεγγίσεις δεν αξιοποιούν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ενισχύουν τον κατακερματισμό, απειλούν να θέσουν σε κίνδυνο την ενιαία αγορά και οδηγούν σε ανεπάρκειες. Για τον λόγο αυτό, μια ευρωπαϊκή προσέγγιση σε συνδυασμό με μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα συντονισμού είναι καίριας σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές στρατηγικές ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βάσει μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης. Ειδικότερα, χρειάζεται ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Η ψηφιοποίηση δεν μπορεί να είναι μόνη της το κεντρικό στοιχείο. Η ψηφιοποίηση είναι καταλύτης για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ποιοτικής απασχόλησης. Η ψηφιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών θα προσφέρει ετησίως έσοδα άνω των 110 δισεκατομμυρίων EUR για τη βιομηχανία κατά τα επόμενα 5 έτη. Μόνο στη Γερμανία, θα αποφέρει 8 % αύξηση της παραγωγικότητας κατά την επόμενη δεκαετία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Σύμφωνα με τον βρετανικό όμιλο τηλεπικοινωνιών BT, οι ΤΠΕ έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ κατά περισσότερο από 1,5 γιγατόνους ισοδύναμου CO2 το 2030 μέσω της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και των πόρων, ενώ η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να αποφέρει εξοικονομήσεις χώρου ύψους 14 δισεκατομμυρίων EUR χάρη στη μείωση των ιατρικών επισκέψεων.

Ωστόσο, η προσαρμογή σε αυτές τις νέες βιομηχανικές τάσεις δεν θα μπορεί να επιτευχθεί αν η Ευρώπη δεν δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι καλύτερες υποδομές για την ευρωπαϊκή οικονομία, παραδείγματος χάρη μέσω των δικτύων 5G και των οπτικών ινών, να προωθηθεί η καινοτομία και η Ε&Α, και να τονωθούν οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στον εκσυγχρονισμό. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα τελευταία 15 έτη περίπου, «οι επενδύσεις στην ΕΕ σε προϊόντα που συνδέονται με τις ΤΠΕ αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τρίτο αυτών που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ». Τα επίπεδα επενδύσεων είναι υπερβολικά χαμηλά. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να δημιουργηθεί το πλαίσιο των συνθηκών για να περάσουμε από τη λιτότητα στις επενδύσεις. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι στην προκειμένη περίπτωση πολύ σημαντικές. Σύμφωνα με έρευνες, η πλειονότητα των ΜΜΕ θεωρούν ότι υστερούν στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια επενδύσεων σε αυτές. Το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της προώθησης ψηφιοποίησης ειδικά προσαρμοσμένης στις ΜΜΕ.

Σε αυτήν τη νέα ψηφιακή βιομηχανική εποχή, πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις διάφορες πτυχές της ασφάλειας. Οι πτυχές αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διασφάλιση ότι οι βασικές στρατηγικές τεχνολογίες της Ευρώπης δεν πωλούνται σε χαμηλές τιμές σε ξένους ανταγωνιστές και ότι δεν παρεμποδίζονται οι ελεύθερες αγορές. Απαιτείται επίσης η εγγύηση της κυβερνασφάλειας στο ψηφιοποιημένο εργοστάσιο και στο διαδίκτυο των αντικειμένων, όπου κάθε ψηφιοποιημένο προϊόν ή υπηρεσία μπορεί ξαφνικά να «οπλοποιηθεί» μέσω της δικτυοπαραβίασης (hacking). Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται σαφείς κανόνες κυβερνασφάλειας. Ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την ελεύθερη ροή δεδομένων και παράλληλα προστατεύει την κυριαρχία των δεδομένων και ορίζει σαφείς κανόνες για τη διαχείριση των δεδομένων στο πλαίσιο των σχέσεων Β2Β επίσης θα είναι καίριας σημασίας, όπως και η τυποποίηση. Ήδη, οι ανταγωνιστές της Ευρώπης προωθούν δυναμικά τις στρατηγικές τους στον τομέα της τυποποίησης προκειμένου να ευνοήσουν τους δικούς τους βιομηχανικούς κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική της Ευρώπης στον τομέα της βιομηχανικής ψηφιοποίησης πρέπει να συνοδεύεται από μια σαφή βούληση για τυποποίηση σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

Είναι σαφές ότι η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας δημιουργεί επίσης προκλήσεις. Υπάρχει ένας παράλογος ισχυρισμός ότι οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν, σύμφωνα με διάφορες μελέτες, να οδηγήσουν στην απώλεια θέσεων εργασίας και την κοινωνική ανασφάλεια παρόλο που η Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα έλλειψη περίπου 180.000 ειδικών στον τομέα των ΤΠ σε ετήσια βάση. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική βιομηχανικής ψηφιοποίησης πρέπει να έχει ισχυρή κοινωνική διάσταση. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα στην κατάρτιση και την εγγύηση δεξιοτήτων, την προώθηση της διά βίου μάθησης, και τη διασφάλιση ότι οι ψηφιακές δεξιότητες διδάσκονται από νεαρή ηλικία και περιλαμβάνοντα στα σχολικά προγράμματα. Οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει επίσης να προωθούνται με εγκάρσιο τρόπο. Όχι μόνο στο επίπεδο των μεγάλων βιομηχανιών αλλά και στις ΜΜΕ και στη βιοτεχνία. Ο συνδυασμός ψηφιακών δεξιοτήτων και επαγγελματικής κατάρτισης είναι επίσης αναγκαίος στο πλαίσιο αυτό.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (28.4.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

(2016/2271(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marju Lauristin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

H Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) απασχολεί σήμερα έξι εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40 % των Ευρωπαίων εργαζομένων διαθέτει ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες και αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά τη δια βίου μάθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να προσαρμοστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής αγοράς εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση και την κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ, με έντονες αρνητικές συνέπειες για την ισότητα στην αγορά εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας διεισδύει βαθιά σε όλα τα τμήματα του τομέα, και, με αυτόν τον τρόπο, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του μέσω της καινοτόμου και βιώσιμης παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευημερία, αλλά θέτει επίσης προκλήσεις οι οποίες απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των δημόσιων αρχών για την επιδίωξη μιας δίκαιης μετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ειδικό βάρος της βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης μειώνεται εδώ και δεκαετίες, γεγονός που έχει συμβάλει σε οικονομικές ανισορροπίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει επιδράσει αρνητικά στην κοινωνική και περιφερειακή συνοχή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες σχέσεις δικτύωσης μεταξύ ατόμων, ομάδων, μηχανών και συστημάτων, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο συνέργειες ανθρώπινης δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, το 9 % των θέσεων εργασίας διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης, ενώ για το 25 % των θέσεων εργασίας το ήμισυ των καθηκόντων θα αλλάξει σημαντικά εξαιτίας της αυτοματοποίησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η ζήτηση για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης στον ψηφιακό τομέα συνεχίζει να αυξάνεται και, εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 756 000 κενές θέσεις μέχρι το 2020, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημερινά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να αναμορφωθούν, εφόσον απαιτείται, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της ψηφιακής αγοράς εργασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσαρμογές στις τεχνολογικές εξελίξεις και οι επακόλουθες μεταβολές στον κόσμο της εργασίας συνιστούν συνεχές και μόνιμο καθήκον που θα απασχολεί τις επιχειρήσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για αρκετό καιρό ακόμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις βασικές προκλήσεις θα είναι να ευθυγραμμιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της ψηφιακής αγοράς εργασίας και να διασφαλιστεί ότι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας θα εξακολουθήσει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ανθρώπινη εργασία·

1.  τονίζει ότι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας συνεπάγεται μείζονες προκλήσεις και ευκαιρίες, τόσο όσον αφορά τη δημιουργία και απώλεια θέσεων εργασίας όσο και την οργάνωση της εργασίας· τονίζει ότι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας προϋποθέτει στοχευμένες απαντήσεις από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, σχετικά με την απασχόληση, τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και φορολογικές πολιτικές, την ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης καθώς και την παροχή σύγχρονων υποδομών· υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

2.  επισημαίνει ότι οι νέες μορφές εργασίας που βασίζονται στην ψηφιοποίηση συχνά οδηγούν στην αποσύνδεση του χώρου εργασίας από την επιχείρηση, πράγμα που αποτελεί πρόκληση όσον αφορά την εφαρμοστέα εργατική νομοθεσία, την κοινωνική προστασία και τις συλλογικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον ίδιο χώρο εργασίας· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και των καταχρηστικών συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας· τονίζει ότι η προστασία των εργαζομένων πρέπει να εξασφαλίζεται εξίσου σε όλους τους τομείς της ψηφιακής αγοράς εργασίας·

3.  επισημαίνει τις έντονες διαφορές μεταξύ περιφερειών όσον αφορά την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη, ιδίως για τις ΜΜΕ· σημειώνει ότι, εκτός από περιφερειακό υπάρχει και κοινωνικό χάσμα όσον αφορά την ψηφιοποίηση, ενώ υπάρχουν επίσης και διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων· ζητεί, ως εκ τούτου, να ενταθούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, και για τη στήριξη των ΜΜΕ, ιδίως στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση· καλεί την Ένωση να υποστηρίζει τις επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές και να κάνει καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον σκοπό αυτό· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η καθολική πρόσβαση στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων για τις μειονεκτούσες ομάδες και τα άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές·

4.  θεωρεί ότι η δημόσια ψηφιακή καινοτομία και τα ανοικτά πρότυπα είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί η συγκέντρωση ψηφιακών γνώσεων σε μικρό μόνο αριθμό βιομηχανικών εταιρειών και, κατά συνέπεια, να προωθηθεί η ισορροπημένη ψηφιακή ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη·

5.  τονίζει τη σημασία της δικτύωσης και της συνεργασίας των ήδη καθιερωμένων εθνικών πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης, όπως η Industrie 4.0, και ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την στήριξη των περιφερειών και των τομέων που, επί του παρόντος, εμφανίζουν υστέρηση προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες, και να προωθηθεί η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής· τονίζει το δυναμικό των κέντρων ψηφιακών ικανοτήτων για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων εταιρειών και την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων εταιρειών·

6.  επισημαίνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί περίπλοκο φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί μεταξύ άλλων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς, καθώς και ότι η στενή συνεργασία με τους εθνικούς και περιφερειακούς ενδιαφερόμενους παράγοντες είναι επιθυμητή σε αυτό το πλαίσιο·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τακτικά τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στην ποιότητα, στον αριθμό και στο είδος των θέσεων εργασίας, καθώς και στη ζήτηση για δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα, και να προσαρμόζουν ανάλογα τις σχετικές πολιτικές προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και να εξασφαλίζεται ότι η ψηφιοποίηση συμβάλλει στην επικράτηση υψηλότερων κοινωνικών και εργασιακών προτύπων· επισημαίνει ότι, λόγω της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, η διαφορά μεταξύ της δημιουργίας και της απώλειας διάφορων ειδών θέσεων εργασίας ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των συστημάτων ασφάλισης των ανέργων των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι δεν επηρεάζονται εξίσου όλες οι μελλοντικές θέσεις εργασίας από την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και ότι η σημασία της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης δεν πρέπει να υποτιμάται·

8.  σημειώνει τις επιπτώσεις που έχουν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στη ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων και των παρόχων υπηρεσιών· τονίζει ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει ευκαιρίες για «επαναπατρισμό» του τομέα της μεταποίησης· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές επαναπατρισμού με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ένωση·

9.  υπενθυμίζει τον κίνδυνο να επιδεινώσει η ψηφιοποίηση την άνιση κατανομή του πλούτου, διευρύνοντας το ψηφιακό χάσμα κατά τρόπο ώστε η κοινωνία, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να διαιρεθούν σε εκείνους που είναι σε θέση να επωφεληθούν από την αυξημένη ψηφιακή παραγωγικότητα και σε εκείνους που δεν είναι· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν πιθανούς τρόπους για τη μείωση των ανισοτήτων που αυξάνονται εξαιτίας της αυτοματοποίησης·

10.  αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας· σημειώνει τις θετικές επιπτώσεις που έχει η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, δεδομένου ότι αυξάνει τις ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να διαφοροποιήσουν τις επιλογές μέσω της κινητής τηλεργασίας και να επιτρέψουν στους κατοίκους αγροτικών και απομονωμένων περιοχών να εντάσσονται στην αγορά εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την οικονομική ανάπτυξη· ταυτόχρονα, αναγνωρίζει ότι η καθοδηγούμενη από την ψηφιοποίηση τάση για μεγαλύτερη ευελιξία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μη σταθερής και επισφαλούς απασχόλησης· τονίζει ότι οι νέες μορφές εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη της υφιστάμενης εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των καταναλωτών· επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές βιομηχανίες και επιχειρήσεις πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στην οικονομία πλατφορμών·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν δεδομένα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου της ψηφιοποίησης στις μορφές απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας, και να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες προκειμένου να αποσαφηνιστεί η νομική κατάσταση των εργαζομένων σε πλατφόρμες, ιδίως με τη διάκριση μεταξύ αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών, και να προσαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία όπου αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι θέσεις εργασίας θα καλύπτονται επαρκώς από την εργατική νομοθεσία· τονίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία πρέπει να τηρούνται, μεταξύ άλλων το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα σύναψης συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων· τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός αναλογικού κανονιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος για την οικονομία πλατφορμών που να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

12.  υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορίσει την έννοια του «εργαζόμενου» βάσει μιας σχέσης εργασίας που χαρακτηρίζεται από ορισμένα κριτήρια, όπως η εξάρτηση, η αμοιβή και η φύση της εργασίας(1)· ζητεί ασφάλεια δικαίου σχετικά με το τι συνιστά «απασχόληση» στην ψηφιακή αγορά εργασίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την εργατική και κοινωνική νομοθεσία· δηλώνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην οικονομία πλατφορμών είναι είτε μισθωτοί είτε αυτοαπασχολούμενοι, με βάση τα πραγματικά περιστατικά ως πρωτεύον κριτήριο, και ότι θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται αναλόγως, ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για τις σημαντικές αποκλίσεις στο επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων εντός και μεταξύ διαφόρων κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό, το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ευκαιρίες ανάπτυξης και την αγορά εργασίας·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και η επακόλουθη αύξηση των νέων μορφών εργασίας δεν θα είναι επιζήμια για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ότι θα καταβάλλονται όλες οι εισφορές για όλες τις μορφές εργασίας· σημειώνει ότι οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να διευκολύνουν τη συλλογή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης·

15.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται τακτικά με τους κοινωνικούς εταίρους κατά την προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την ψηφιακή οικονομία· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να συνάψουν συλλογικές συμβάσεις για την οικονομία πλατφορμών·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, και ιδίως ψηφιακών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, ομαδικής εργασίας και χρήσης μαζικών δεδομένων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των εγκάρσιων ικανοτήτων, που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως και να αναπτύσσουν αίσθηση πρωτοβουλίας και αυτογνωσίας· τονίζει τον ρόλο των εργοδοτών στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση κατάλληλης κατάρτισης που επιτρέπει στους εργαζόμενους να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τα προσόντα τους· εφιστά την προσοχή ιδίως στους εργαζόμενους σε θέσεις που διατρέχουν κίνδυνο κατάργησης λόγω της συνεχιζόμενης ψηφιοποίησης της βιομηχανίας·

17.  τονίζει τη σημασία της δια βίου μάθησης για όλους τους εργαζόμενους στην ψηφιακή εποχή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που χάνουν τις θέσεις εργασίας τους θα έχουν ταχεία πρόσβαση σε μετεκπαίδευση για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, εάν το επιθυμούν· ζητεί τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας ώστε να αντανακλούν τα πρότυπα εργασίας και σταδιοδρομίας που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία της αντιστοίχισης των εκπαιδευτικών συστημάτων με τις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να παρέχονται στους μαθητές σχετικές γνώσεις και δεξιότητες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διεπιστημονική σκέψη στα σχολεία προκειμένου να καλύπτεται η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και συμπληρωματικές δεξιότητες· καλεί τα κράτη μέλη να μην επικεντρώνονται μόνο στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, αλλά να προωθούν τη διδασκαλία και το ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), καθώς και τις επιχειρηματικές και σχετικές μη τεχνικές δεξιότητες από μικρή ηλικία· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να γεφυρωθεί το σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ανάπτυξη στρατηγικών για τις δεξιότητες και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την ψηφιακή εποχή·

19.  σημειώνει ότι η αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην ψηφιακή οικονομία δεν αφορά μόνο την έλλειψη δεξιοτήτων, αλλά προκύπτει επίσης από τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας που ωθούν ορισμένους από τους εργαζόμενους με τα υψηλότερα προσόντα να επιλέγουν να εργαστούν αλλού, καθώς και από την κακή διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων που οδηγεί σε περιπτώσεις μη πλήρους αξιοποίησης των δεξιοτήτων και των γνώσεων της ψηφιακής γενιάς·

20.  επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Επιτροπή με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις εργαζομένων υψηλής κατάρτισης, όπως ο Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας· τονίζει ότι η μακροχρόνια επιτυχία στον τομέα αυτόν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, και των ΜΚΟ·

21.  τονίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν επικουρικό ρόλο στα αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής ή τις ψηφιοποιημένες πλατφόρμες αλλά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντός τους και στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να ενισχυθεί το δικαίωμα διαβούλευσης και συμμετοχής στις εταιρικές υποθέσεις, καθώς και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία·

22.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν και να αναλυθούν τόσο οι θετικές συνέπειες που απορρέουν από την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας όσο και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων των νέων ψυχολογικών κινδύνων και του αντίκτυπου της αλληλεπίδρασης ρομπότ-ανθρώπων, έτσι ώστε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, όπου χρειάζεται· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε αυτό το πλαίσιο· επισημαίνει τις ψυχολογικές και νευρολογικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στους εργαζόμενους, δεδομένου ότι η συνεχής προσβασιμότητα ενέχει τον κίνδυνο προβλημάτων ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία, όπως η υπερκόπωση· τάσσεται , ως εκ τούτου, υπέρ του «δικαιώματος αποσύνδεσης» των εργαζομένων εκτός των συμφωνημένων ωρών εργασίας·

23.  καλεί την Επιτροπή και τους οργανισμούς της, και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), να διερευνήσουν τις συνέπειες της ψηφιοποίησης, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στην ψυχική επιβάρυνση και να υποβάλουν προτάσεις πολιτικής, αν χρειάζεται· επισημαίνει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για το εργασιακό περιβάλλον και το άγχος που προκαλεί στον χώρο εργασίας η συνεχής εποπτεία με τη χρήση ψηφιακών τεχνικών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η έρευνα καταδεικνύει σαφώς ότι η αύξηση της άσκησης πίεσης και της εποπτείας τείνει να αυξάνει όχι την απόδοση αλλά τους κινδύνους για την υγεία, τα σφάλματα και τα ατυχήματα(2)·

24.  ζητεί από τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, διαβουλεύσεις εθνικού επιπέδου σχετικά με το μέλλον της εργασίας και την ψηφιοποίηση· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διάδοση και τον συντονισμό αυτών των εθνικών πρωτοβουλιών·

25.  σημειώνει ότι η αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών και μέσων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον χώρο εργασίας εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα των εργαζομένων και τις νέες δυνατότητες παρακολούθησης και εποπτείας· τονίζει, συνεπώς, ότι πρέπει επειγόντως να τεθούν υπό συζήτηση και να αναπτυχθούν καλύτερα πλαίσια πολιτικής όσον αφορά την χρήση των δεδομένων, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την κυριότητα των δεδομένων που αφορούν τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679, προκειμένου να αποτραπεί η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και να διασφαλιστεί το δικαίωμα των εργαζομένων για πρόσβαση στα δεδομένα·

26.  επισημαίνει το δυναμικό της ψηφιοποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα των κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα στην αγορά εργασίας· τονίζει, ειδικότερα, τη σημασία της τηλεργασίας σε αυτό το πλαίσιο·

27.  σημειώνει την αύξηση της εργασίας μέσω πλατφορμών και αναμένει ότι θα εξαπλωθεί περαιτέρω στον βιομηχανικό τομέα, δεδομένων των δυνατοτήτων αποκέντρωσης και ευελιξίας που προσφέρει η ψηφιοποίηση· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με τη χρήση της εργασίας μέσω πλατφορμών για την παράκαμψη της φορολογικής νομοθεσίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων μισθών, των υποχρεώσεων που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, του μέγιστου χρόνου εργασίας και των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε ορισμένες περιπτώσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους στην παραδοσιακή οικονομία, και ότι θα υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από ιδιώτες και επιχειρήσεις, προκειμένου να διαφυλαχθεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Marju Lauristin, Alex Mayer, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Νεοκλής Συλικιώτης

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Verts/ALE

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

Anthea McIntyre; Jana Žitňanská

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc

Maria Arena, Ole Christensen, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

NI

Λάμπρος Φουντούλης

2

0

ENF

GUE/NGL

Mara Bizzotto

João Pimenta Lopes

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Βλέπε απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C 596/12, παράγραφος 17, και στην υπόθεση C 232/09, παράγραφος 39.

(2)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: ‘Work-related stress and risk assessment. A European campaign on risk assessment’ (Άγχος στην εργασία και αξιολόγηση κινδύνου. Μια ευρωπαϊκή εκστρατεία για την αξιολόγηση κινδύνου)· ανακτήθηκε στις 4 Ιουνίου 2013 από τη διεύθυνση https://osha.europa.eu/el/surveys-and-statistics-osh/esener.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (7.2.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

(2016/2271(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sergio Gaetano Cofferati

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (COM(2016)0180)· υπενθυμίζει τον στόχο να αυξηθεί η συμβολή της βιομηχανίας στο 20% του ΑΕγχΠ της ΕΕ έως το 2020· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο πλαίσιο αυτό η ψηφιοποίηση και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να θεσπιστεί μια φιλόδοξη και συνεκτική στρατηγική της ΕΕ η οποία να συνδυάζει τις διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ και να συντονίζει τις αντίστοιχες εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές, αποφεύγοντας παράλληλα τον κατακερματισμό και μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις·

2 β.  υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση έχει επιφέρει ανατροπές σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω την ενιαία αγορά της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, την εξασφάλιση ενός συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου και την άρση των αδικαιολόγητων κανονιστικών φραγμών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας·

3.  τονίζει ότι απαιτούνται επαρκείς επενδύσεις και ένα συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, των υποδομών, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της προστασίας των δεδομένων, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι η ΕΕ υστερεί έναντι των ανταγωνιστών της στο ζήτημα αυτό και χρειάζονται περισσότεροι πόροι για τις εν λόγω επενδύσεις, καθώς και ότι θα πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες και οι συνέργειες που προσφέρουν οι υφιστάμενοι πόροι, ώστε να παρέχονται κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων· παροτρύνει την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω τη χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί και των επικείμενων πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο του ΕΤΣΕ, των ΕΔΕΤ, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και τις πιθανές συνέργειες μεταξύ τους, καθώς και όσον αφορά την εκτιμώμενη συνεισφορά από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών (ΚΤΠ) στο πλαίσιο της επικείμενης ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

4.  υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος υπάρχουν 30 παράλληλες εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας συνεργειών και της διεθνικής συνεργασίας μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη προβολή, η προστιθέμενη αξία και η αποδοτική χρήση των πόρων· εκφράζει τη λύπη του για την ενίσχυση του γεωγραφικού χάσματος όσον αφορά τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την ψηφιοποίηση· ζητεί να επεκταθούν οι υποδομές σταθερών και κινητών δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας, ώστε να είναι διαθέσιμες για όλες τις γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των απομονωμένων περιοχών· παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία που θα συμπληρώνουν τα υφιστάμενα, όπως τον δείκτη DESI, προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα οι διαδικασίες ψηφιοποίησης σε διάφορους τομείς και κλάδους·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει κόμβους ψηφιακής καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω των οποίων θα πρέπει να συνδυάζονται οι υφιστάμενες ενωσιακές και εθνικές πρωτοβουλίες· τονίζει ότι οι εν λόγω κόμβοι θα πρέπει να παρέχουν καθοδήγηση και συμβουλές και να επιτρέπουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η συνεργασία και οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας οδηγούν σε σταδιακή μείωση του γεωγραφικού ψηφιακού χάσματος, σε καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων πόρων, καθώς και σε αύξηση των ευκαιριών για ψηφιοποίηση των ΜΜΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η παροχή ενός φιλικού στις ψηφιακές τεχνολογίες περιβάλλοντος για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις·

6.  επισημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να μετατοπίζονται κέρδη από βιομηχανικούς φορείς προς κατόχους ιδιόκτητων ψηφιακών πλατφορμών και να συγκεντρωθεί η αγορά στα χέρια λίγων παραγόντων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν de facto μονοπώλια, ιδίως όσον αφορά τις πλατφόρμες· θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν αποτελεσματικά και συνεπή μέτρα και, εφόσον χρειάζεται, να προβαίνουν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μέσω των διαφόρων παραγόντων, μεταξύ άλλων και στο ψηφιακό περιβάλλον·

7.  τονίζει την ανάγκη να παρουσιαστεί επειγόντως ένα αποτελεσματικό σχέδιο τυποποίησης και να εξασφαλιστεί πλήρης διαλειτουργικότητα στον τομέα της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα αυτόνομα συστήματα, δεδομένου ότι η ανάπτυξη των αλυσίδων εφοδιασμού σε επίπεδο ΕΕ, πλέον, και η ψηφιοποίηση συνεπάγονται προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη ανοικτών, διαλειτουργικών και βασιζόμενων στη ζήτηση προτύπων σε όλους τους βασικούς τομείς, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεσή της να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους (FRAND)· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να συνεκτιμώνται όλες οι σχετικές πτυχές κατά την ανάπτυξη προτύπων, και να διασφαλίζεται η επαρκής συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των νέων φορέων, στις διαδικασίες τυποποίησης στο κατάλληλο παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

8.  θεωρεί ότι η ασφάλεια των υποδομών δεδομένων και πληροφορικής και η εμπιστοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού ανάπτυξης και καινοτομίας που συνδέεται με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, προς όφελος των εργαζομένων, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων· ενθαρρύνει, επιπλέον, τους παραγωγούς εμπορικού λογισμικού και υλικού εξοπλισμού να εξασφαλίζουν πρότυπα ασφαλείας και προστασίας σύμφωνα με τις διαθέσιμες τεχνολογίες αιχμής· ζητεί από τη βιομηχανία να εφαρμόζει πλήρως, εκτός από τις αρχές της «ιδιωτικότητας εκ σχεδιασμού» και «εξ ορισμού», και την αρχή της «ασφάλειας εκ σχεδιασμού»·

9.  τάσσεται υπέρ της ανάληψης περαιτέρω ευρωπαϊκών προσπαθειών στον τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου· καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο, εγκαίρως και με συνεπή τρόπο, την οδηγία σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, και να συμμορφώνονται αυστηρά με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, καθώς και να συνεργαστούν αποτελεσματικά για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στην ΕΕ για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι το 80% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει αντιμετωπίσει τουλάχιστον ένα περιστατικό ασφάλειας στον κυβερνοχώρο κατά το τελευταίο έτος(1)· ζητεί να υπάρξει μια σειρά από νέες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την παροχή καθοδήγησης στις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία δρομολογήθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή·

10.  πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει να παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, πιο φιλικά προς τον χρήστη και προσαρμοσμένα προϊόντα, και καλύτερη ενημέρωση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός του δικαιώματος των πολιτών στην ιδιωτική ζωή καθώς και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τους στο ψηφιακό περιβάλλον· τονίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της αρχής της «ιδιωτικότητας εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού»· σημειώνει την αυξανόμενη σημασία της αποσαφήνισης των ζητημάτων που αφορούν την πρόσβαση σε δεδομένα, την κυριότητα των δεδομένων και την ευθύνη, και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με τα ζητήματα αυτά· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν ελεύθερα και πλήρως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζουν (έχοντας, μεταξύ άλλων, ελεύθερη επιλογή όσον αφορά τον επισκευαστή), και δεν θα πρέπει να προσκρούουν σε ζητήματα που αφορούν τα δεδομένα· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΓΚΠΔ, να αποσαφηνίσει και να ορίσει ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται στον χώρο εργασίας·

12.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος, μαζί με τη νομοθετική πρόταση για την ελεύθερη ροή δεδομένων, οι οποίες αποσκοπούν στην κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών σχετικά με τη θέση των δεδομένων, έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν περαιτέρω κίνητρα για τη διαδικασία ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως των MMΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, και να συμβάλουν στην αποφυγή του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την έγκριση και τη συνεκτική υλοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το υπολογιστικό νέφος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δίκαιη, ταχεία, αξιόπιστη και απρόσκοπτη ανταλλαγή και χρήση των δεδομένων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευση που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ελεύθερη ροή δεδομένων εντός της ΕΕ, με στόχο να εξαλειφθούν ή να αποτραπούν οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις εντοπισμού στις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

13.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το συντομότερο δυνατό τους κανόνες ασφάλειας και ευθύνης για τα συστήματα που λειτουργούν αυτόνομα (όπως οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη), προκειμένου να εξασφαλίζεται η ταχεία και αποτελεσματική νόμιμη αποζημίωση σε περίπτωση συμβάντος και να εναρμονιστούν οι όροι για την πραγματοποίηση δοκιμών· θεωρεί απαραίτητη τη διαλειτουργικότητα, ιδίως στον τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν θα πρέπει να δεσμεύονται στο περιβάλλον ενός μικρού αριθμού συγκεκριμένων παρόχων· τονίζει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, την προστασία και την ευθύνη όσον αφορά το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τις εφαρμογές και το μη ενσωματωμένο λογισμικό· τονίζει ότι, όσον αφορά το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, οι παραγωγοί αποτελούν έναν καθοριστικό παράγοντα από τον οποίο πρέπει να ξεκινήσει η αυστηροποίηση των καθεστώτων περί ευθύνης, η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον από άποψη εξωτερικής πρόσβασης, και σε τεκμηριωμένη δυνατότητα για ενημερώσεις.

14.  σημειώνει τις ιδιαίτερα σημαντικές συνέπειες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της συνεχιζόμενης ψηφιοποίησης, και ιδίως της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, για την κοινωνία, τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα μοντέλα απασχόλησης, και τη ζήτηση εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ανάλυσης εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να πραγματοποιήσει διεξοδική ανάλυση σχετικά με τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας στον τομέα αυτό, και να την υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τα τέλη του 2017·

15.  αναγνωρίζει μεν τις ευκαιρίες που παρέχει η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, αλλά τονίζει επίσης ότι συνεπάγεται ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά τη ζήτηση εργασίας, τις εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως σε άτυπες σχέσεις απασχόλησης, και επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων και επαρκής κοινωνική ασφάλιση στο ψηφιακό περιβάλλον· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό ευρωπαϊκών και εθνικών πρωτοβουλιών σχετικά με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές πτυχές της ψηφιοποίησης από κοινού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο ενός συνολικού διαλόγου και μέσω συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και ενός ευρωπαϊκού φόρουμ των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με την ψηφιοποίηση·

16.  επισημαίνει τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων για τη σημερινή αγορά εργασίας, για την ένταξη και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών, καθώς και για την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού, ιδίως στο πλαίσιο του θεματολογίου της ΕΕ σχετικά με τις νέες δεξιότητες· παροτρύνει την Επιτροπή να προωθεί και να συντονίζει την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση, μεταξύ άλλων στους τομείς των βασικών και προηγμένων ψηφιακών προσόντων και δεξιοτήτων, όπως είναι η πληροφορική, η κωδικοποίηση, ο προγραμματισμός και η κρυπτογραφία, και ζητεί να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στους τομείς αυτούς·

17.  ζητεί να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο τον περιορισμό του χάσματος δεξιοτήτων και την προσέλκυση επαγγελματιών για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να προβλέπονται οι μακροπρόθεσμες ανάγκες σε ψηφιακές δεξιότητες, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, και άλλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αμοιβαία αναγνώριση των ψηφιακών προσόντων μέσω της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης ή διαβάθμισης·

18.  θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα συνεργατικό ψηφιακό περιβάλλον, μαζί με πλατφόρμες που συμβάλλουν σε έναν κυβερνοχώρο ευνοϊκό προς την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, με στόχο να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Richard Sulík, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Anna Hedh, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor

(1)

The Global State of Information Security®, http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (11.4.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

(2016/2271(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pavel Telička

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει νέες ευκαιρίες στον τομέα των μεταφορών για τους κατασκευαστές, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους επενδυτές, τους εργαζομένους και τους επιβάτες και αποτελεί προϋπόθεση ώστε ο κλάδος των μεταφορών να παραμείνει ανταγωνιστικός και λειτουργικός και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του, οι δε υπηρεσίες μεταφορών να γίνουν πιο βιώσιμες και να έχουν καλύτερες επιδόσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις και ευνοεί την εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της συνεργατικής οικονομίας στον τομέα των μεταφορών σε τομείς όπως είναι η από κοινού χρήση ενός ή περισσότερων αυτοκινήτων, η από κοινού οδήγηση, η από κοινού χρήση ποδηλάτων και η συνένωση φορτίων (cargo-pooling)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση έχει ήδη συμβάλει στη μετατροπή του τομέα των μεταφορών, επιτρέποντας συγκεκριμένα την σταδιακή αυτοματοποίηση των τρόπων μεταφοράς και τη διευκόλυνση της παροχής μεταφορικών υπηρεσιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί για τον τομέα των μεταφορών μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές του προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητά του και να εξασφαλιστεί η ισχυρή οικονομική θέση του στην Ευρώπη αλλά και σε σχέση με τρίτες χώρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να τονώσει την τουριστική βιομηχανία προς όφελος των ταξιδιωτών και της κινητικότητάς τους, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και ευρέος φάσματος υπηρεσιών·

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας - Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, δεδομένου ότι η προσοχή στον τομέα μεταφορών περιορίζεται σε θέματα που αφορούν τη συνδεδεμένη και την αυτοματοποιημένη οδήγηση, δεν αντιμετωπίζει επαρκώς όλες τις υφιστάμενες προκλήσεις· υπενθυμίζει ότι, αν και τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο συναρπαστικές επικείμενες μεταβολές στον ψηφιακό τομέα, υπάρχουν δυνατότητες, αφενός, για ψηφιοποίηση σε όλους τους τρόπους μεταφορών, τόσο στις επιχειρησιακές όσο και στις διοικητικές διαδικασίες και σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, από τους κατασκευαστές μέχρι τους επιβάτες και τα εμπορεύματα και, αφετέρου, για τον συντονισμό με όλες τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα, όπως τα ευρωπαϊκά συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης EGNOS και Galileo, από τα οποία ενδέχεται να αναμένονται στο εγγύς μέλλον αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην ψηφιακή μετατροπή σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και των υπηρεσιών που συνδέονται με τον τουρισμό·

2.  επισημαίνει ότι η διαδικασία ψηφιοποίησης δεν υπήρξε στον ίδιο βαθμό ευεργετική σε όλον τον τομέα των μεταφορών, γεγονός που έχει προκαλέσει επιζήμιο κατακερματισμό εντός της εσωτερικής αγοράς, τόσο μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς όσο και εντός του ιδίου τρόπου μεταφοράς· υπογραμμίζει ότι μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν σημαντικές και ολοένα αυξανόμενες ανισότητες όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών, οι οποίες αποτυπώνονται επίσης και μεταξύ περιφερειών, εταιριών και ΜΜΕ· πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας συντονισμένης Βιομηχανικής Στρατηγικής της Ψηφιακής Οικονομίας (IDS) για την ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση μιας τέτοιας μορφής κατακερματισμού και ανισοτήτων, αλλά και να προσελκύσει επενδύσεις σε ψηφιακά έργα· τονίζει ότι ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι απλώς η δημιουργία ενός ακόμη εγγράφου πολιτικής, αλλά η ανάπτυξη μιας πραγματικής στρατηγικής που να αντικατοπτρίζει τις τάσεις καινοτομίας και το δυναμικό της αγοράς, η υλοποίηση της οποίας θα τυγχάνει συνεχούς αξιολόγησης·

3.  θεωρεί ότι η IDS θα συμβάλει στην επίλυση μερικών από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω την ψηφιοποίηση προκειμένου:

  α)  να βελτιωθούν οι συνολικές επιδόσεις ασφαλείας, ποιότητας και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα των μεταφορών·

  β)  να βελτιωθεί η απρόσκοπτη προσβασιμότητα για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρίες, και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση για εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας, παρέχοντας στους επιβάτες περισσότερες επιλογές, πιο φιλικά προς τον χρήστη και πιο εξατομικευμένα προϊόντα και περισσότερες πληροφορίες σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο στις αστικές όσο και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

  γ)  να μειωθεί το κόστος μεταφοράς, όπως είναι οι δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης της αποτελεσματικής χρήσης της υφιστάμενης μεταφορικής ικανότητας των υποδομών μέσω, για παράδειγμα, της ομαδοποίησης πολλών οχημάτων (platooning) και ευφυών συστημάτων μεταφοράς, όπως τα C-ITS, ERTMS και RIS·

  δ)  να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα προωθώντας την ανάδυση νέων φορέων, ιδίως ΜΜΕ και νεοσύστατων επιχειρήσεων, προκειμένου να τεθούν υπό αμφισβήτηση τα υφιστάμενα μονοπώλια·

  ε)  να διευκολυνθεί η ορθή και εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, ευφυών συστημάτων μεταφορών, ψηφιακών ταχογράφων, συστημάτων τηλεδιοδίων, κλπ., και να δημιουργηθούν ρυθμιστικά πλαίσια κατάλληλα να προσαρμόζονται σε πραγματικές και νέες συνθήκες που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών·

  στ)  να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μεταφορών καθώς και τις και νεοσύστατες επιχειρήσεις, για παράδειγμα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής, απλουστεύοντας τις διοικητικές διαδικασίες, παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού του φορτίου, και βελτιστοποιώντας τα χρονοδιαγράμματα και τις κυκλοφορικές ροές·

  ζ)  να εξακολουθήσουν να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων, επίσης στα πολυτροπικά ταξίδια·

  η)  να μειωθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ασυμμετρία πληροφόρησης στην αγορά μεταφορών·

  θ)  να ενισχυθεί η ελκυστικότητα και η ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού, η οποία συντελεί στη δημιουργία περίπου του 10 % του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ, και των κλάδων της δημιουργικότητας σε αστικές, αγροτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, για παράδειγμα μέσω της καλύτερης ένταξης των υπηρεσιών σχετικά με την κινητικότητα και τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων και τουριστικών υπηρεσιών προς λιγότερο γνωστούς προορισμούς·

4.  επισημαίνει ότι η αδιάλειπτη και υψηλών επιδόσεων συνδεσιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για ταχείες, ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις για όλους τους τρόπους μεταφοράς και για την περαιτέρω ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών· εκφράζει τη λύπη του για τον μεγάλο κατακερματισμό της ψηφιακής κάλυψης εντός της ΕΕ· θεωρεί ότι οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και η δίκαιη κατανομή του ραδιοφάσματος είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να υπάρξει διατομεακή θεώρηση, για παράδειγμα μεταξύ του τομέα της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών και του τομέα μεταφορών και τουρισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά την παροχή συνδεσιμότητας αυτής της μορφής για βασικές διαδρομές και κόμβους μεταφορών το αργότερο μέχρι το 2025 και να ξεκινήσουν την πλήρη κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη κινητοποίησης και προσέλκυσης επενδύσεων προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για τη μετάβαση προς τις ψηφιακές διεργασίες και τη στήριξη της ανάπτυξης των συναφών υποδομών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η συνεργασία και οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας οδηγούν σε σταδιακή σύγκλιση μεταξύ των διαφόρων χώρων μέσω, μεταξύ άλλων, και της αύξησης των ευκαιριών για ψηφιοποίηση των ΜΜΕ αξιοποιώντας υφιστάμενα κονδύλια της ΕΕ· πιστεύει ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός και χρήση των υφιστάμενων ταμείων της ΕΕ (ακόμη και στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής), ιδίως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει επαρκή αποτελέσματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων με πραγματικά καινοτόμο χαρακτήρα·

6.  επισημαίνει ότι στο εγγύς μέλλον θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ραγδαία οι αυτόνομες μεταφορές και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να διασαφηνίσει το συντομότερο δυνατόν κανόνες ασφάλειας και κανόνες περί ευθύνης για πλήρως αυτόνομες μεταφορές ώστε να τεθούν οι νομικές προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στην αγορά·

7.  πιστεύει ακράδαντα ότι, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, τα ανοικτά δεδομένα, τα μαζικά δεδομένα και η ανάλυση δεδομένων εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την πλήρη αξιοποίηση των οφελών της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να παραμένουν κατακερματισμένες οι πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της ροής των δεδομένων· τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ιδίως όσον αφορά την ιδιοκτησία και την ευθύνη, επί τη βάσει του πλήρους σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων·

8.  αναγνωρίζει τη συμβολή των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στη διαδικασία ψηφιοποίησης και τονίζει τη σημασία να τους παρασχεθεί η κατάλληλη υποστήριξη και τα εργαλεία, περιλαμβανομένης κατά περίπτωση και της οικονομικής στήριξης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των καινοτομιών τους και να ενθαρρυθεί η ένταξή τους στην αγορά· τάσσεται, για παράδειγμα, υπέρ της ιδέας να αναπτυχθούν περαιτέρω οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ εκεί όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέα κέντρα δεξιοτήτων και συμπράξεις συνεργατικών σχηματισμών·

9.  σημειώνει ότι η αναπτυσσόμενη ψηφιοποίηση στη διανομή ταξιδιωτικών εισιτηρίων σημαίνει για τους καταναλωτές περισσότερες άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου των οποίων όμως η αυξανόμενη ροή καθιστά για αυτούς δύσκολη τη σύγκριση των προσφορών· θεωρεί συνεπώς ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι διασφαλίσεις διαφάνειας και ουδετερότητας στη διανομή, ιδίως όσον αφορά τη διανομή μέσω διαδικτύου, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές βάσει αξιόπιστων πληροφοριών, όσον αφορά όχι μόνον τις τιμές, αλλά και άλλες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και συναφών προσφορών· πιστεύει ότι η διαφάνεια αυτή θα προωθήσει τον ανταγωνισμό και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των πολυτροπικών μεταφορών·

10.  επισημαίνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, ιδίως η ανάπτυξη κατά παραγγελία και συνεργατικών οικονομιών, συμβάλλει σε σημαντική αναμόρφωση της συμπεριφοράς των επιβατών και των καταναλωτών όσον αφορά την κινητικότητα και τον τουρισμό καθώς και την ανάγκη να προσαρμοστεί η υποδομή· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στον τομέα των μεταφορικών και τουριστικών υπηρεσιών και στην κινητικότητα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμπεριφορά και τις επιλογές, όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες, στις οποίες προβαίνουν οι χρήστες, και να προβεί σε περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών των κοινωνικών μεταβολών·

11.  υπενθυμίζει ότι η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό ζήτημα, αλλά έχει ευρύτερες κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές επιπτώσεις και, στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να προβεί το συντομότερο δυνατόν σε μια εις βάθος ανάλυση των επιπτώσεων αυτών· σημειώνει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ψηφιοποίησης, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δημιουργία θέσεων εργασίας και η επανακατάρτιση των εργαζομένων, και με σκοπό να μην βρεθεί η Ευρώπη να έχει κατά τα προσεχή έτη τεράστια έλλειψη εργαζομένων με δεξιότητες ΤΠΕ, είναι απαραίτητο να υπάρξει μαζική αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και να γίνουν επενδύσεις στην επαγγελματική κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα της προετοιμασίας για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση και να συμπεριλάβουν την ψηφιοποίηση στις εθνικές τους στρατηγικές που αφορούν τον τομέα των μεταφορών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Franck Proust, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle,, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

Peter Lundgren, John Stuart Agnew

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (30.1.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

(2016/2271(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Angel Dzhambazki

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι, με περίπου 40% των εργαζομένων της ΕΕ που δεν διαθέτουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την ικανότητά τους να εργαστούν, και αφ’ ης στιγμής έξι από τις δέκα σημαντικότερες απαιτήσεις δεξιοτήτων αφορούν τεχνικές ή ψηφιακές δεξιότητες, η Ένωση αντιμετωπίζει έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων· σημειώνει ότι οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Επιτροπής «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας» και «Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη» συνιστούν ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να εγκριθούν επιπρόσθετες συστημικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των δεξιοτήτων αυτών και της ενσωμάτωσης της χρήσης τους στην καθημερινή ζωή·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να θέσει τις ψηφιακές δεξιότητες στο επίκεντρο της επικείμενης αναθεώρησης του πλαισίου βασικών ικανοτήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας ολοένα και περισσότερο ψηφιακής αγοράς εργασίας και μιας ψηφιακά εγκαθιδρυμένης δημοκρατίας, παρέχοντας στους πολίτες δεξιότητες για την ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση με την κυβέρνηση· τονίζει την ανάγκη να καταρτίζονται σωστά οι εκπαιδευτικοί, κάτι που βοηθά στην επικαιροποίηση της διδακτικής μεθοδολογίας και αυξάνει τις καινοτόμες ευκαιρίες ψηφιακής μάθησης και μάθησης εξ αποστάσεως, και οδηγεί στη βελτίωση των δυνατοτήτων των μαθητών προκειμένου να αντιστοιχούν στις απαιτήσεις για ψηφιακές δεξιότητες στην αγορά εργασίας·

3.  επισημαίνει ότι η εκπαίδευση μέσω της ψηφιοποίησης αποτελεί ευκαιρία για τους νέους Ευρωπαίους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή απασχόλησης και ζητεί να ληφθούν μέτρα τα οποία, με τη σειρά τους, θα βελτιώσουν την ένταξη τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας·

4.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στις ψηφιακές δεξιότητες, με παροχή στοχευμένης στήριξης στους ανέργους, τους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο γραμματισμού και τις ομάδες ατόμων που συνήθως αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικά εμπόδια που σχετίζονται με τη «διακοπή της μάθησης» ή «τη μάθηση εξ αποστάσεως», όπως η κοινότητα των Ταξιδιωτών·

5.  πιστεύει ότι οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες – που διδάσκονται στο πλαίσιο των σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές δεξιότητες, την προηγμένη χρήση βασικών ψηφιακών εργαλείων, ασφαλή διαδικτυακή συμπεριφορά και μεθοδολογίες αναζήτησης για τον εντοπισμό αξιόπιστων πηγών και προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα στο Διαδίκτυο· υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη να συμπεριληφθεί η παιδεία για τα μέσα στα σχολικά προγράμματα διδασκαλίας και στα προγράμματα των ιδρυμάτων πολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να κατανοήσουν ουσιαστικά τις διάφορες μορφές μέσων και, με τον τρόπο αυτό, να αυξήσουν και να ενισχύσουν τους πόρους και τις ευκαιρίες που παρέχει ο «ψηφιακός γραμματισμός»· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε προσεγγίσεις μάθησης μέσω της εφαρμογής στην πράξη·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθεί η ψηφιακή ατζέντα δεξιοτήτων σε προγράμματα διά βίου μάθησης για τον πληθυσμό που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας και ιδίως για τους πολίτες της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 18,9% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό που έχει ανοδική τάση, και οι οποίοι θα αποκομίσουν, με τον τρόπο αυτό, σημαντικές δυνατότητες για εργασία επιπλέον της μακρόχρονης επαγγελματικής πείρας τους·

7.  υπογραμμίζει τις σημαντικές ανισότητες που σημειώνονται μεταξύ των κρατών μελών σε ό, τι αφορά την ψηφιοποίηση, τον ψηφιακό γραμματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες, και την απόλυτη ανάγκη να προωθηθεί μια μεγαλύτερη σύγκλιση σε αυτόν τον τομέα· τονίζει ότι το κενό αυτό είναι δυνατόν να γεφυρωθεί προωθώντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον διάλογο· τονίζει στο πλαίσιο αυτό το δυναμικό του Μεγάλου Συνασπισμού για την ψηφιακή απασχόληση· υπενθυμίζει ότι αυτές οι ειδικές πρωτοβουλίες πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα ευρύτερο, πιο φιλόδοξο πλαίσιο ψηφιακών δράσεων·

8.  τονίζει ότι η ειδική στήριξη της «αναλογικής» πολυγλωσσίας στην Ευρώπη είναι ωφέλιμη τόσο για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσο και για τη διδασκαλία ολοκληρωμένων ψηφιακών δεξιοτήτων· τονίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να δοθεί αρκετά μεγαλύτερη προσοχή στη βασική έρευνα για στατιστικό, έξυπνο και αυτοματοποιημένο λογισμικό μετάφρασης και μάθησης·

9.  επιδοκιμάζει την πλειονομερή προσέγγιση που ενυπάρχει στο μοντέλο «κόμβων ψηφιακής καινοτομίας» της Επιτροπής· σημειώνει ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ποικιλόμορφης ατζέντας και στην παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εργασία·

10.  τονίζει ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΔΠ) είναι οδηγοί και συγχρόνως αποδέκτες της ψηφιακής καινοτομίας· επισημαίνει ότι, καθώς οι επιχειρήσεις ΚΔΠ είναι συχνά μικρού και πολύ μικρού μεγέθους, έχουν ανάγκη από στοχευμένες ενισχύσεις για να μπορέσουν να αποκτήσουν ψηφιακό χαρακτήρα και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους με ασφαλή, βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο.

11.  επισημαίνει ότι, όπως αποδεικνύει η πρωτοβουλία Europeana, η ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών έργων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της διανομής και της προώθησής τους, και ότι η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να δώσει ώθηση για μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο εκτίθενται τα πολιτισμικά αγαθά και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση σε αυτά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί ιδίως η χρήση τρισδιάστατων τεχνολογιών για τη συλλογή δεδομένων και την ανάπλαση κατεστραμμένων πολιτιστικών αγαθών και κληρονομιάς· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση, τη διαφύλαξη και την επιγραμμική διαθεσιμότητα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

12.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι ιστορικοί και πολιτιστικοί τόποι συχνά δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι για τα άτομα με αναπηρία και επισημαίνει τις ευκαιρίες που προσφέρει μια ισχυρότερη ψηφιακή πολιτιστική πλατφόρμα για τη βελτίωση της συμμετοχής και της προσβασιμότητας των πολιτιστικών εμπειριών, τόπων και τεχνουργημάτων σε όλη την Ευρώπη ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας·

13.  τονίζει ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει να συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά τη φυσική αλληλεπίδραση με τα αρχικά πολιτιστικά αγαθά, όπως τα εκθέματα των μουσείων ή τα βιβλία· επιμένει ότι οποιεσδήποτε εμπορικές συμφωνίες για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει να πλαισιώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην διακυβεύεται η ευρύτερη δυνατή δημόσια πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά·

14.  προτείνει όλα τα νέα οπτικοακουστικά έργα να καταχωρίζονται συστηματικά με διεθνές τυποποιημένο αναγνωριστικό, όπως το Διεθνές Πρότυπο Οπτικοακουστικού Αριθμού (ISAN) ή το Μητρώο Αναγνωριστικών Ψυχαγωγίας (EIDR), προκειμένου να βελτιωθεί η ταυτοποίηση και η δυνατότητα εντοπισμού του οπτικοακουστικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο και να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των βάσεων δεδομένων και καταλόγων ταινιών στην Ευρώπη·

15.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί και να προαχθεί η ψηφιακή παραγωγή πολιτιστικού, δημιουργικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας, το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε αυτούς τους τομείς·

16.  ενθαρρύνει την έρευνα για υποστηρικτικές τεχνολογίες και την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να αποτελέσουν νέα βιομηχανικά προϊόντα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Therese Comodini Cachia


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

59

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Michèle Rivasi, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgi Pirinski


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

59

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

EPP

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Εύα Καϊλή , Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens/EFA

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

1

-

EFDD

Roger Helmer

1

0

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου