Procedūra : 2017/0007(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0185/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0185/2017

Debates :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Balsojumi :

PV 04/07/2017 - 6.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0283

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 833kWORD 86k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Sorin Moisă

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Ārlietu komitejaS ATZINUMS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0016/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pieņemts vienlaikus ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Lēmumu Nr. 778/2013/ES, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A8-0185/2017),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta ilgtspējīgas ārējā finansējuma situācijas atjaunošana Moldovā, tādējādi atbalstot tās ekonomisko un sociālo attīstību.

(11)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta ilgtspējīgas ārējā finansējuma situācijas atjaunošana Moldovā, palīdzot radīt lielāku politisko un makroekonomisko stabilitāti valstī, jo īpaši jomās, kas ir saistītas ar ekonomikas pārvaldību, finanšu un banku pārvaldību un uzraudzību, tostarp jāveic rūpīga un uz rezultātiem orientēta izmeklēšana par krāpšanu banku darījumos un tiesu iestāžu neatkarību.

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta Moldovas apņēmība rīkoties atbilstoši vērtībām, kas tai ir kopīgas ar Savienību, ieskaitot demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, cilvēktiesību ievērošanu, ilgtspējīgu attīstību un nabadzības samazināšanu, kā arī Moldovas saistības ievērot atklātas, likumīgas un godīgas tirdzniecības principus.

(17)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta Moldovas apņēmība rīkoties atbilstoši vērtībām, kas tai ir kopīgas ar Savienību, ieskaitot demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, valsts pārvaldes depolitizāciju un pārredzamību, neatkarīgas tiesu iestādes, cilvēktiesību ievērošanu, plašsaziņas līdzekļu brīvību, neatkarību un plurālismu, ilgtspējīgu attīstību un nabadzības samazināšanu, kā arī tās apņēmība ievērot atklātas, uz noteikumiem balstītas un taisnīgas tirdzniecības principus.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Moldovā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt ar Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, pārredzamība un pārskatatbildība, Moldovas finanšu sektora pārvaldība un uzraudzība un jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikumu izpildīšana, gan minēto mērķu sasniegšana.

(18)  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas un visu trīs daļu izmaksāšanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Moldovā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt ar Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, pārredzamība un pārskatatbildība, jānodrošina efektīva korupcijas un nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas apkarošana, Moldovas finanšu un banku sektora pārvaldība un uzraudzība, jāsniedz turpmāks atbalsts makroekonomiskās stabilitātes saglabāšanai, jāuzlabo pārvaldība un jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Moldovai paredzētajā Savienības makrofinansiālajā palīdzībā arī būtu jāiekļauj ES un Moldovas asociācijas nolīguma, tostarp padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas, īstenošanas atbalsta pasākumi. Lai nodrošinātu, ka īpašie mērķi var tikt pienācīgi izvērtēti, tie ir jānosaka pārbaudāmā un izmērāmā veidā. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikuma izpildīšana, gan minēto mērķu sasniegšana. Ja priekšnoteikums un mērķi nav izpildīti vai ja asociācijas nolīguma mērķi un principi kopumā netiek ievēroti, Komisijai būtu uz laiku jāpārtrauc vai jāaptur Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšana.

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Lai nodrošinātu, ka Savienības finansiālās intereses, kas saistītas ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, tiek efektīvi aizsargātas, Moldovai būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkurus citus pārkāpumus saistībā ar palīdzību. Turklāt būtu jāparedz noteikumi, ka Komisija veic pārbaudes un ka Revīzijas palāta veic revīzijas.

(19)  Lai nodrošinātu, ka Savienības finansiālās intereses, kas saistītas ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, tiek efektīvi aizsargātas, Moldovai būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkurus citus pārkāpumus saistībā ar palīdzību. Moldovai būtu regulāri jāinformē Komisija par makrofinansiālās palīdzības īstenošanu, sniedzot pilnīgu informāciju un stingri ievērojot Savienības finanšu noteikumus. Turklāt būtu jāparedz noteikumi, ka Komisija veic pārbaudes un ka Revīzijas palāta veic revīzijas.

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Uz Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāattiecina ekonomikas politikas nosacījumi, kas jāparedz saprašanās memorandā. Lai nodrošinātu vienotus īstenošanas nosacījumus un panāktu efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem nosacījumiem ar Moldovas iestādēm tādas dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, kura paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz 90 miljonus euro, ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz minēto robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes procedūra. Ņemot vērā Savienības makrofinansiālās palīdzības summu, kas paredzēta Moldovai, saprašanās memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra,

(24)  Uz Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāattiecina nosacījumi, kas jāparedz saprašanās memorandā. Šie nosacījumi būtu jāpiesaista visu triju daļu izmaksāšanai. Lai nodrošinātu vienotus īstenošanas nosacījumus un panāktu efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro risināt sarunas par šādu nosacījumu īstenošanu ar Moldovas iestādēm tādas dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, kura paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz 90 miljonus euro, ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz minēto robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes procedūra. Ņemot vērā Savienības makrofinansiālās palīdzības summu, kas paredzēta Moldovai, saprašanās memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra,

(1)

OV L 218, 14.8.2013., 15. lpp.


PASKAIDROJUMS

Moldovas Republika (turpmāk “Moldova”) pēc diviem sarežģītiem gadiem mēģina atgūt politisko un ekonomisko stabilitāti. Šī valsts 2014. gadā nonāca ekonomikas recesijā, kad skandāls saistībā ar labi pazīstamu banku un fiskālās grūtības, kas radās pēc tam, kad šo notikumu ietekmē starptautiskie līdzekļu devēji pārtrauca sniegt atbalstu, pasliktināja tās ekonomikas rādītājus, kurus jau tā negatīvi ietekmēja lauksaimniecības produkcijas samazināšanās slikto dabas apstākļu dēļ un vājie eksporta rādītāji attiecībā uz dažiem tradicionālajiem Moldovas ekonomiskajiem partneriem, galvenokārt Baltkrieviju, Krieviju un Ukrainu.

Eiropas Savienības un Moldovas padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības nolīguma (kas ir daļa no ES un Moldovas asociācijas nolīguma) pagaidu piemērošana (kopš 2014. gada septembra) un sekojoša stāšanās spēkā ir veicinājusi ekonomikas atlabšanas procesu. ES pašlaik ir Moldovas galvenais tirdzniecības partneris, kas saņem 63 % no Moldovas eksporta apjoma. 2015. gada ES imports no Moldovas pieauga par 5 %, neraugoties uz to, ka samazinājās Moldovas eksporta apjomi uz visām pārējām pasaules valstīm.

Pēc tam, kad reformu process vairākus gadus bija nonācis strupceļā, pēdējā gada laikā ir panākts ievērojams progress, īstenojot strukturālo reformu programmu, tostarp reformas, kuras ir daļa no Prioritāro reformu ceļveža, par ko 2016. gada februārī tika panākta vienošanās ar ES. Tā rezultātā tika atsākts līdzekļu devēju sniegtais atbalsts Starptautiskā Valūtas fonda (turpmāk “SVF”) vadībā. SVF pagājušā gada novembrī apstiprināja trīs gadu ilgu Paplašinātās kreditēšanas mehānismu un Paplašinātās finansēšanas mehānismu (ECF/EFF) USD 179 miljonu apmērā. 2017. gada 28. februārī SVF darbinieki un Moldovas varas iestādes darbinieku līmenī panāca vienošanos par programmas pirmo pārskatu, norādot, ka šī SVF programma tiek pastāvīgi sekmīgi īstenota. Ir paredzēts, ka SVF valde šo pārskatu pabeigs 2017. gada aprīlī. SVF programmas apstiprināšana arī ļāva Pasaules bankai reaktivizēt uz politiku balstītās aizdevumu operācijas.

ES arī atsāka kopš 2015. gada iesaldētās budžeta atbalsta operācijas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (turpmāk EKI) ietvaros un šai tendencei ir sekojuši arī citi ārējie līdzekļu devēji. Tomēr ir konkrēta vajadzība risināt Moldovas ekonomikas īstermiņa maksājumu bilances problēmas un fiskālo nelīdzsvarotību. Eiropas Komisijas (turpmāk “Komisija”) priekšlikums Moldovai piešķirt makrofinansiālo palīdzību atbilst šai konkrētajai vajadzībai un nodrošina aptuveni 25 % no valsts atlikušajām ārējā finansējuma vajadzībām 2016.–2018. gadā (SVF novērtējumā ārējā finansējuma vajadzības tiek lēstas aptuveni EUR 402 miljonu apmērā). Tas ir nepieciešams solis ceļā uz ilgtermiņa stabilitātes nodrošināšanu Moldovā, kas pilnībā saskan ar ES ārpolitikas plašākiem mērķiem attiecībā uz šo valsti un reģionu.

Komisijas priekšlikumā ir cieši ņemts vērā nolīgums, kurš iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgajā paziņojumā — kas pieņemts vienlaikus ar 2013. gada 12. augusta Lēmumu Nr. 778/2013/ES, ar kuru piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai — un kurā likumdevēji ir noteikuši galvenos principus un apsvērumus, kas būtu jāievēro makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas procesā. Konkrēti: i) Moldova atbilst kritērijiem attiecībā uz palīdzības mērķi un attiecināmību; ii) Komisijas priekšlikumam pievienotajā dienestu darba dokumentā ir detalizēti novērtēts, vai ir izpildīti politiskie un ekonomiskie priekšnosacījumi; iii) ierosinātās palīdzības veids un apmērs nodrošina taisnīgu sloga sadali starp ES un citiem līdzekļu devējiem. ES nodrošinās EUR 100 miljonus, no kuriem EUR 60 miljonus aizdevumu veidā un EUR 40 miljonus dotāciju veidā, kurus piešķirs 3 maksājumos (divus no tiem 2017. gadā un pēdējo — 2018. gada pirmajā pusē). Aizdevumu un dotāciju komponentu proporcija atspoguļo 2013. gadā pieņemtos kritērijus, proti, ekonomikas attīstības līmeni, ko vērtē pēc ienākumiem uz vienu iedzīvotāju un pēc nabadzības rādītājiem, tās spēju atmaksāt aizdevumu, pamatojoties uz parāda atmaksājamības analīzi, kā arī to, cik lielā mērā starptautiskās finanšu iestādes un citi līdzekļu devēji Moldovai piemēro atvieglotus noteikumus.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referents uzskata, ka Eiropas Parlamentam būtu jāsniedz piekrišana Komisijas priekšlikumam par makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu Moldovai, tomēr uzsver, ka viņš lielā mērā sagaida, ka tiks nodrošināti turpmāk uzskaitītie punkti.

1. Komisija, šajā nolūkā ar Moldovu noslēdzot saprašanās memorandu, nodrošinās, ka makrofinansiālā palīdzība ir saistīta ar vērienīgas ekonomikas un strukturālo reformu programmas īstenošanu ar konkrētu mērķi stiprināt pārvaldību finanšu un publiskajā sektorā, atbalstīt DCFTA strauju īstenošanu, korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanu un centienus palielināt tiesu sistēmas efektivitāti un neatkarību, kā arī uzlabot pārvaldību enerģētikas nozarē, konkrēti nodrošinot valsts regulatora neatkarību.

Būtu jānosaka stingri nosacījumi visu triju maksājumu piešķiršanai atbilstīgi Eiropas Revīzijas palātas ieteikumiem par snieguma rādītāju noteikšanu ar mērķi nodrošināt progresu un konsekvenci starp dažādiem ES atbalsta instrumentiem un starp šiem instrumentiem un Moldovas nacionālajām stratēģijām.

2. Komisija ar īpašu rūpību uzraudzīs progresu attiecībā uz Savienības ārpolitikas mērķu īstenošanu, tostarp Savienības makrofinansiālās palīdzības izmantošanu (kā tas paredzēts priekšlikuma 3. panta 2. punktā) un pārbaudīs, vai pastāvīgi tiek ievēroti palīdzības piešķiršanas priekšnosacījumi un nosacījumi (kā paredzēts priekšlikuma 3. panta 2. punktā). Būtu jānodrošina Eiropas Parlamenta tūlītēja informēšana un pienācīga koordinācija ar to.


Ārlietu komitejaS ATZINUMS (11.4.2017)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Petras Auštrevičius

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums ir sniegt EUR 100 miljonus Moldovai aizdevumu (EUR 60 miljoni) un dotāciju (EUR 40 miljoni) veidā. ES sniedz arī cita veida finansiālu palīdzību, izmantojot budžeta atbalstu, kas tika uzsākts 2016. gada decembrī (sniegti EUR 45,3 miljoni) pēc vienošanās ar SVF.

Pēdējā ES makrofinansiālā palīdzība (MFA) Moldovai bija EUR 90 miljoni, ko 2010.-2012. gada laikposmā sniedza dotāciju veidā. Pārējās MFA saņēmējvalstis pašlaik ir Armēnija, Gruzija, Jordānija, Kirgizstānas Republika, Libāna, Tunisija un Ukraina.

Ņemot vērā Moldovas sarežģīto ekonomisko situāciju un gaidāmās parlamenta vēlēšanas Moldovā (2018. gada novembrī), ES interesēs būtu atbalstīt pašreizējās Moldovas valdības paredzēto reformu programmu, ierosinātajā laikposmā (2017-2018) sniedzot MFA. Ar MFA saistītie nosacījumi arī nodrošina labvēlīgu sviras efektu, lai virzītu šīs reformas, jo īpaši saistībā ar nepieciešamību pastiprināt principu "vairāk par vairāk" attiecībā uz ES palīdzību tās kaimiņu partnervalstīm, ņemot vērā jaunākos notikumus Moldovā. EK/EĀDD 2017. gada marta asociācijas īstenošanas ziņojumā par Moldovas Republiku ir uzsvērts, ka nesen ir panākts neliels progress, pieņemot vairākas reformas, kuru mērķis cita starpā ir atjaunot tiesu varas neatkarību un cīnīties pret korupciju. Tomēr ir vajadzīgi papildu centieni, lai uzlabotu tiesiskumu un uzņēmējdarbības vidi, kuru joprojām skar plaši izplatītā korupcija, kā arī nekonsekvence politikas veidošanā; turklāt ir nepieciešami stipri īstenošanas pasākumi, lai Moldovas iedzīvotājiem sniegtu manāmus rezultātus.

2014. gadā atklātā krāpšana banku darījumos, saistībā ar kuru Moldovas vadītāji, tostarp bijušais ministru prezidents Filat, tiek apsūdzēti par EUR 1 miljarda (attiecīgajā gadā šī summa atbilda 17 % IKP) piesavināšanos no trim bankām (krājbanka, Unibank un Banca Sociala), nozīmē, ka daļa ES līdzekļu (EUR 561 miljons 2007.–2013. gadā), iespējams, nesniedza paredzēto ietekmi. Iespējamās sekas varētu būt tādas, ka ES tagad ir jāatbalsta Moldova, lai kompensētu šīs krāpšanas radītos zaudējumus. Turklāt krāpšana ir sekmējusi to, ka ir būtiski samazinājusies Moldovas iedzīvotāju uzticēšanās ES.

Attiecīgi Ārlietu komitejas ierosinātie grozījumi ir vērsti uz to, lai:

1. uzsvērtu dažus galvenos demokrātiskos principus, kas būtu jānostiprina (proti, tiesu iestāžu neatkarība, brīvi, neatkarīgi un plurālistiski plašsaziņas līdzekļi) un uzlabotu noteikumus par korupcijas un krāpšanas apkarošanu (proti, šo pasākumu efektīva īstenošana), paredzot skaidrākus priekšnoteikumus saistībā ar šādiem aspektiem: skaidri kritēriji, ziņošana EP, maksājumu pārtraukšana gadījumos, ja nav vērojams progress;

2. nodrošinātu pietiekamu EP iesaisti, jo īpaši, sagatavojot galveno saprašanās memorandu, kurā būs sīki izklāstīti nosacījumi par MFA izmaksāšanu.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Pēc tam, kad 2016. gada sākumā tika izveidota jauna valdība un iecelts jauns centrālās bankas vadītājs, iestādes ir atkal izrādījušas apņemšanos gūt panākumus nepieciešamajās politiskajās reformās un risināt valsts pārvaldības problēmas finanšu sektorā un publisko finanšu pārvaldības jomā.

(3) Pēc tam, kad 2016. gada sākumā tika izveidota jauna valdība un iecelts jauns centrālās bankas vadītājs, iestādes ir atkal izrādījušas apņemšanos gūt panākumus nepieciešamajās politiskajās reformās un risināt valsts pārvaldības problēmas finanšu sektorā un publisko finanšu pārvaldības jomā, un tās ir veikušas ievērojamus pasākumus šajā ziņā.

Grozījums Nr.     2

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta ilgtspējīgas ārējā finansējuma situācijas atjaunošana Moldovā, tādējādi atbalstot tās ekonomisko un sociālo attīstību.

(11)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta ilgtspējīgas ārējā finansējuma situācijas atjaunošana Moldovā, tādējādi atbalstot tās ekonomisko un sociālo attīstību, jo īpaši jomās, kas ir saistītas ar ekonomikas pārvaldību un tiesu iestāžu neatkarību.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta Moldovas apņēmība rīkoties atbilstoši vērtībām, kas tai ir kopīgas ar Savienību, ieskaitot demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, cilvēktiesību ievērošanu, ilgtspējīgu attīstību un nabadzības samazināšanu, kā arī Moldovas saistības ievērot atklātas, likumīgas un godīgas tirdzniecības principus.

(17)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta Moldovas apņēmība rīkoties atbilstoši vērtībām, kas tai ir kopīgas ar Savienību, ieskaitot demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, tostarp atbildīgu, pārredzamu un depolitizētu valsts pārvaldi, neatkarīgas tiesu iestādes, objektīvas un efektīvas tiesībaizsardzības iestādes, cilvēktiesību un pamatbrīvību, kā arī brīvu, neatkarīgu un plurālistisku plašsaziņas līdzekļu tiesību ievērošanu, sociālu tirgus ekonomiku, ilgtspējīgu attīstību un nabadzības samazināšanu, kā arī Moldovas saistības ievērot atklātas, likumīgas un godīgas tirdzniecības principus.

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

18. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Moldovā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt ar Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, pārredzamība un pārskatatbildība, Moldovas finanšu sektora pārvaldība un uzraudzība un jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikumu izpildīšana, gan minēto mērķu sasniegšana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Moldovā pilnībā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un stingra varas nošķiršana, un tiesiskums, kas ietver tiesu iestāžu neatkarību, tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana, atbalstīti brīvi, neatkarīgi un plurālistiski plašsaziņas līdzekļi un nodrošināta efektīva cīņa pret korupciju, oligarhu ietekmi un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un rūpīga, uz rezultātiem orientēta izmeklēšana par krāpšanu banku darījumos. Turklāt ar Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, pārredzamība un pārskatatbildība, Moldovas finanšu un banku sektora pārvaldība un uzraudzība un jāveicina efektīvas strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikuma izpildīšana, gan minēto mērķu sasniegšana.

 

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a) Pirms jebkura maksājuma veikšanas Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par minētā priekšnoteikuma izpildes līmeni un manāma progresa sasniegšanu attiecībā uz minētajiem mērķiem, stingrā un izmērāmā veidā balstoties uz skaidri noteiktiem kritērijiem. Būtu pilnībā jānodrošina atbalsta izmaksāšanas nosacījumu ievērošana, lai stiprinātu stimulējoša finansējuma piešķiršanu. Ja progress virzībā uz mērķiem, kas izklāstīti Padomes 2016. gada 15. februāra secinājumos par Moldovu, ES un Moldovas asociācijas programmā un saprašanās memorandā, nav pietiekams, maksājumu veikšana būtu nekavējoties jāpārtrauc.

Grozījums Nr.    6

Lēmuma priekšlikums

19. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Lai nodrošinātu, ka Savienības finansiālās intereses, kas saistītas ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, tiek efektīvi aizsargātas, Moldovai būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkurus citus pārkāpumus saistībā ar palīdzību. Turklāt būtu jāparedz noteikumi, ka Komisija veic pārbaudes un ka Revīzijas palāta veic revīzijas.

(19)  Lai nodrošinātu, ka Savienības finansiālās intereses, kas saistītas ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, tiek efektīvi aizsargātas, Moldovai būtu pilnībā jāīsteno atbilstīgi pasākumi, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkurus citus pārkāpumus saistībā ar palīdzību. Turklāt būtu jāparedz noteikumi, ka Komisija veic pārbaudes un ka Revīzijas palāta veic revīzijas. Moldovai būtu regulāri jāinformē Komisija par Savienības makrofinansiālās palīdzības īstenošanu, sniedzot pilnīgu informāciju un stingri ievērojot Savienības finanšu noteikumus, kā arī par reformām saistībā ar Savienības makrofinansiālo palīdzību.

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Savienības makrofinansiālā palīdzība būtu jāpārvalda Komisijai. Lai nodrošinātu to, ka Eiropas Parlaments un Padome spēj sekot šā lēmuma īstenošanai, Komisijai tie būtu regulāri jāinformē par norisēm saistībā ar palīdzību un jāsniedz tiem attiecīgie dokumenti.

(22)  Savienības makrofinansiālā palīdzība būtu jāpārvalda Komisijai. Lai nodrošinātu to, ka Eiropas Parlaments un Padome spēj sekot šā lēmuma īstenošanai, Komisijai tie būtu regulāri jāinformē par norisēm saistībā ar palīdzību un jāsniedz tiem attiecīgie dokumenti, tostarp saprašanās memoranda projekts.

Grozījums Nr.     8

Lēmuma priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Uz Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāattiecina ekonomikas politikas nosacījumi, kas jāparedz saprašanās memorandā. Lai nodrošinātu vienotus īstenošanas nosacījumus un panāktu efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem nosacījumiem ar Moldovas iestādēm tādas dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, kura paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz 90 miljonus euro, ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz minēto robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes procedūra. Ņemot vērā Savienības makrofinansiālās palīdzības summu, kas paredzēta Moldovai, saprašanās memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra,

(24)  Uz Savienības makrofinansiālo palīdzību saskaņā ar ES un Moldovas asociācijas nolīguma 1.–4. pantu būtu jāattiecina politikas un ekonomikas politikas nosacījumi, kas jāparedz saprašanās memorandā. Papildus šiem nosacījumiem būtu jāiekļauj pienācīgi izstrādāts grafiks to īstenošanai. Lai nodrošinātu vienotus īstenošanas nosacījumus un panāktu efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem īstenošanas nosacījumiem ar Moldovas iestādēm tādas dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, kura paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz 90 miljonus euro, ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz minēto robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes procedūra. Ņemot vērā Savienības makrofinansiālās palīdzības summu, kas paredzēta Moldovai, saprašanās memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra,

Grozījums Nr.    9

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, tostarp par tās izmaksāšanu, un laikus iesniedz minētajām iestādēm attiecīgos dokumentus.

Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, tostarp par tās izmaksāšanu, un laikus iesniedz minētajām iestādēm attiecīgos dokumentus, tostarp saprašanās memoranda projektu.

Grozījums Nr.    10

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir tāds, ka Moldovā tiek ievēroti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana.

1.  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Moldovā tiek ievēroti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un stingra varas nošķiršana, un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Minētais nosacījums paredz stingras saistības un konkrētus pasākumus, lai veicinātu labu pārvaldību, nodrošinātu depolitizāciju attiecībā uz iecelšanu valsts pārvaldes amatos, cīnītos pret korupciju, nostiprinātu tiesu iestāžu neatkarību, nodrošinātu uz rezultātiem orientētu izmeklēšanu par krāpšanu banku darījumos un apstākļus, kas dod iespēju darboties plurālistiskiem un brīviem plašsaziņas līdzekļiem un stimulē brīvu un godīgu politisko konkurenci.

Grozījums Nr.    11

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests uzrauga šā priekšnoteikuma ievērošanu visā Savienības makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā.

2.  Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests uzrauga šā panta 1. punktā noteiktā priekšnoteikuma ievērošanu visā Savienības makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā. Pirms jebkura maksājuma veikšanas tie ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par minētā priekšnoteikuma izpildes līmeni, balstoties uz skaidri noteiktiem kritērijiem. Ja progress virzībā uz mērķiem, kas izklāstīti Padomes 2016. gada 15. februāra secinājumos par Moldovu, ES un Moldovas asociācijas programmā un saprašanās memorandā, nav pietiekams, maksājumu veikšana nekavējoties tiek pārtraukta.

Grozījums Nr.     12

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru vienojas ar Moldovas iestādēm par skaidri definētiem ekonomikas politikas un finanšu nosacījumiem, kuriem jāattiecas uz Savienības makrofinansiālo palīdzību un kuros galvenā uzmanība ir pievērsta strukturālām reformām un stabilām publiskajām finansēm, un kuri jāizklāsta saprašanās memorandā (“saprašanās memorands”), kurā iekļauj arī minēto nosacījumu izpildes grafiku. Saprašanās memorandā izklāstītie ekonomikas politikas un finanšu nosacījumi atbilst 1. panta 3. punktā minētajiem nolīgumiem vai kārtībai, tostarp makroekonomikas korekciju un strukturālo reformu programmām, ko Moldova īsteno ar SVF atbalstu.

1.  Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru vienojas ar Moldovas iestādēm par skaidri definētiem ekonomikas politikas un finanšu nosacījumiem, kuriem jāattiecas uz Savienības makrofinansiālo palīdzību un kuros galvenā uzmanība ir pievērsta strukturālām reformām un stabilām publiskajām finansēm, kā arī par nosacījumiem saistībā ar demokrātiju un tiesiskumu, piemēram, korupcijas apkarošanas un tiesu iestāžu neatkarības stiprināšanas pasākumiem, un šie nosacījumi jāizklāsta saprašanās memorandā (“saprašanās memorands”), kurā iekļauj arī minēto nosacījumu izpildes grafiku un skaidrus kritērijus. Saprašanās memorandā izklāstītie ekonomikas politikas un finanšu nosacījumi atbilst 1. panta 3. punktā minētajiem nolīgumiem vai kārtībai, tostarp makroekonomikas korekciju un strukturālo reformu programmām, ko Moldova īsteno ar SVF atbalstu.

Grozījums Nr.     13

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minēto nosacījumu mērķis jo īpaši ir stiprināt publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāti, pārredzamību un pārskatatbildību Moldovā, tostarp attiecībā uz Savienības makrofinansiālās palīdzības izmantošanu. Izstrādājot politikas pasākumus, pienācīgi ņem vērā arī panākumus saistībā ar savstarpēju tirgus atvēršanu, uz noteikumiem balstītas un taisnīgas tirdzniecības attīstību un citas prioritātes Savienības ārpolitikas kontekstā. Komisija regulāri pārrauga panākumus minēto mērķu sasniegšanā.

2.  Šā panta 1. punktā minēto nosacījumu mērķis jo īpaši ir stiprināt publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāti, pārredzamību un pārskatatbildību Moldovā, tostarp attiecībā uz Savienības makrofinansiālās palīdzības izmantošanu. Izstrādājot politikas pasākumus, pienācīgi ņem vērā arī panākumus saistībā ar savstarpēju tirgus atvēršanu, uz noteikumiem balstītas un taisnīgas tirdzniecības attīstību un citas prioritātes Savienības ārpolitikas kontekstā, tostarp tādu cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanu kā plašsaziņas līdzekļu brīvība, visu valsts iestāžu depolitizācija un tādas brīvas un godīgas vides veicināšana, kura dara iespējamu politisku konkurenci. Komisija regulāri pārrauga panākumus minēto mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr.     14

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija regulāri pārbauda, vai joprojām tiek izpildīti 4. panta 3. punktā minētie nosacījumi, tostarp to, vai Moldovas ekonomikas politika atbilst Savienības makrofinansiālās palīdzības mērķiem. Šādi rīkojoties, Komisija cieši sadarbojas ar SVF un Pasaules Banku un vajadzības gadījumā ar Eiropas Parlamentu un Padomi.

4.  Komisija regulāri pārbauda, vai joprojām tiek izpildīti 4. panta 3. punktā minētie nosacījumi, tostarp to, vai Moldovas ekonomikas politika atbilst Savienības makrofinansiālās palīdzības mērķiem. Šādi rīkojoties, Komisija cieši sadarbojas ar SVF un Pasaules Banku, kā arī ar Eiropas Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr.     15

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tiek apmierinoši īstenoti ekonomikas politikas un finanšu nosacījumi, par kuriem panākta vienošanās saprašanās memorandā.

(c)  tiek īstenoti politiskie, ekonomikas politikas un finanšu nosacījumi, par kuriem panākta vienošanās saprašanās memorandā, to novērtējot ar izmērāmiem kritērijiem.

Grozījums Nr.    16

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/9511, Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2185/9612 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 883/201313 nodrošina Savienības finansiālo interešu aizsardzību, jo īpaši paredzot konkrētus pasākumus, ar kuriem novērš un apkaro krāpšanu, korupciju un jebkurus citus pārkāpumus, kas ietekmē Savienības makrofinansiālo palīdzību;

(b)  saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/9511, Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2185/9612 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 883/201313 nodrošina Savienības finansiālo interešu aizsardzību, jo īpaši pilnībā īstenojot konkrētus pasākumus, ar kuriem novērš un apkaro krāpšanu, korupciju un jebkurus citus pārkāpumus, kas ietekmē Savienības makrofinansiālo palīdzību;

__________________

__________________

11 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

11 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

12 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

12 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai

Atsauces

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

19.1.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

19.1.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Izskatīšana komitejā

20.3.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

55

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Josef Weidenholzer

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Budžeta komitejaS ATZINUMS (4.4.2017)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Siegfried Mureşan

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs norāda, ka ierosinātās MFP darbības apjoms būtu ne lielāks par EUR 100 miljoniem, kuru sniegtu kā vidēja termiņa aizdevumu līdz EUR 60 miljonu apmērā un dotācijas līdz EUR 40 miljonu apmērā un kuru piešķirtu trīs maksājumos 2017. un 2018. gadā. Aizdevuma finansējums tiktu iekļauts 2019.–2020. gada budžetā, savukārt dotāciju elementa saistības un maksājumi — 2017.–2018. gada budžetā.

Ierosinātās darbības mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgas ārējā finansējuma situācijas atjaunošanos Moldovā. Ar to papildinātu SVF un Pasaules Bankas nodrošinātajām programmām un resursiem, un tā tiktu īstenota ar priekšnoteikumu, ka Moldovā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, kā arī garantēta cilvēktiesību ievērošana.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta ierosināto MFO darbību, jo tā ir vajadzīgs papildinājums Moldovai sniegtajai starptautiskajai un Eiropas palīdzībai un vienlaikus arī Eiropas solidaritātes izpausme pret valsti, kura joprojām atrodas grūtā politiskā un ekonomiskā periodā. Viņš atzīst, ka Moldovas iestādes ir ar jaunu sparu apņēmušās risināt valsts pārvaldības problēmas un virzīt vajadzīgās politiskās reformas, tomēr joprojām uzskata, ka Moldovai ir savā reformu procesā jāpanāk taustāmi rezultāti.

Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai dažādi palīdzības segmenti tiktu nodrošināti ar stingru priekšnoteikumu, ka pienākumi tiks īstenoti grafikā, par kuru ir panākta vienošanās ar Moldovas iestādēm, tostarp jomās, kas attiecas uz tiesiskumu, korupcijas apkarošanu, tiesu iestāžu neatkarību, finanšu nozares noturības stiprināšanu un politisko partiju finansēšanas stiprināšanu.

Atzinuma sagatavotājs atgādina, ka ar Moldovu noslēgtais asociācijas nolīgums ir viens no ES progresīvākajiem nolīgumiem: tas nodrošina stabilu pamatu ciešākai ekonomiskajai un politiskajai sadarbībai Moldovas virzībā uz Eiropas integrāciju.

Patlaban galvenais ES finansēšanas instruments, kas tiek izmantots Moldovas atbalstam, ir Eiropas Kaimiņattiecību instruments (EKI), ar kuru konkrēti tiek atbalstīta padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības zona un asociācijas programma. Atzinuma sagatavotājs arī norāda, ka Moldova piedalās reģionālajās programmās, pārrobežu sadarbībā un visām kaimiņvalstīm pieejamajās iniciatīvās, piemēram, Erasmus+, TAIEX, SIGMA un kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānismā (NIF). Kad tiks pieņemta finanšu pakete “Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai”, arī tā nodrošinās jaunas investīciju iespējas Moldovā.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta ilgtspējīgas ārējā finansējuma situācijas atjaunošana Moldovā, tādējādi atbalstot tās ekonomisko un sociālo attīstību.

(11)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta ilgtspējīgas ārējā finansējuma situācijas atjaunošana Moldovā, tādējādi atbalstot tās ekonomisko un sociālo attīstību, jo īpaši jomās, kas ir saistītas ar ekonomisko pārvaldību un tiesu iestādēm, kā arī būtu jāveicina reformas šajās jomās.

Grozījums Nr.     2

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta Moldovas apņēmība rīkoties atbilstoši vērtībām, kas tai ir kopīgas ar Savienību, ieskaitot demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, cilvēktiesību ievērošanu, ilgtspējīgu attīstību un nabadzības samazināšanu, kā arī Moldovas saistības ievērot atklātas, likumīgas un godīgas tirdzniecības principus.

(17)  Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta Moldovas apņēmība rīkoties atbilstoši vērtībām, kas tai ir kopīgas ar Savienību, ieskaitot demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, publiskās pārvaldes amatā iecelšanas depolitizēšanu, cilvēktiesību un brīvu, neatkarīgu un plurālu plašsaziņas līdzekļu principa ievērošanu, ilgtspējīgu attīstību un nabadzības samazināšanu, kā arī Moldovas saistības ievērot atklātas, likumīgas un godīgas tirdzniecības principus.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

18. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Moldovā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt ar Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, pārredzamība un pārskatatbildība, Moldovas finanšu sektora pārvaldība un uzraudzība un jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikumu izpildīšana, gan minēto mērķu sasniegšana.

(18)  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas un katras palīdzības daļas izmaksāšanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Moldovā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt ar Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, pārredzamība un pārskatatbildība, Moldovas finanšu sektora pārvaldība un uzraudzība, jāīsteno uz stabilitāti orientēta politika, ar ko tiek turpmāk atbalstīta makroekonomiskās stabilitātes saglabāšana, jāuzlabo pārvaldība un jāveicina patiesas un efektīvas strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Makrofinansiālās palīdzība būtu jāizmaksā ar nosacījumu, ka tiek panākts taustāms progress cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un korupciju, tostarp augsta līmeņa korupciju, un tiesu iestāžu neatkarības stiprināšanā. Šādiem nosacījumiem arī vajadzētu veicināt ekonomiskās pārvaldības uzlabošanos un sekmēt reformas Moldovā. Lai nodrošinātu, ka tie tiek pienācīgi izvērtēti, ir ļoti svarīgi, lai tiktu paredzēti stingri un izmērāmi nosacījumi. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikumu izpildīšana, gan minēto mērķu sasniegšana.

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

19. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Lai nodrošinātu, ka Savienības finansiālās intereses, kas saistītas ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, tiek efektīvi aizsargātas, Moldovai būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkurus citus pārkāpumus saistībā ar palīdzību. Turklāt būtu jāparedz noteikumi, ka Komisija veic pārbaudes un ka Revīzijas palāta veic revīzijas.

(19)  Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi aizsargātas Savienības finansiālās intereses, kas saistītas ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, Moldovai būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkurus citus pārkāpumus saistībā ar palīdzību. Moldovai būtu regulāri jāinformē Komisija par makrofinansiālās palīdzības īstenošanu, sniedzot pilnīgu informāciju un stingri ievērojot Savienības finanšu noteikumus. Turklāt būtu jāparedz noteikumi, ka Komisija veic pārbaudes un ka Revīzijas palāta veic revīzijas.

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

24. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Uz Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāattiecina ekonomikas politikas nosacījumi, kas jāparedz saprašanās memorandā. Lai nodrošinātu vienotus īstenošanas nosacījumus un panāktu efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem nosacījumiem ar Moldovas iestādēm tādas dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, kura paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz 90 miljonus euro, ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz minēto robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes procedūra. Ņemot vērā Savienības makrofinansiālās palīdzības summu, kas paredzēta Moldovai, saprašanās memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra,

(24)  Uz Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāattiecina ekonomikas politikas nosacījumi, īpaši koncentrējoties uz Moldovas ekonomiku, ekonomiskās pārvaldības sistēmu, jo īpaši banku sektorā, un tiesu iestādēm, kas jāparedz saprašanās memorandā, iekļaujot pienācīgi izstrādātu grafiku šo nosacījumu izpildei. Ja netiek panākts taustāms progress šo nosacījumu izpildē, būtu uz laiku jāaptur vai jāatceļ Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšana. Lai nodrošinātu vienotus īstenošanas nosacījumus un panāktu efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem nosacījumiem ar Moldovas iestādēm tādas dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, kura paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz 90 miljonus euro, ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz minēto robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes procedūra. Ņemot vērā Moldovai paredzētās Savienības makrofinansiālās palīdzības summu, saprašanās memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra,

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai

Atsauces

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

19.1.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.1.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Pieņemšanas datums

3.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Othmar Karas, Bernd Lucke

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Simbolu atšifrējums:

+  :  atbalsta

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai

Atsauces

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.1.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

19.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Pieņemšanas datums

4.5.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Iesniegšanas datums

5.5.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Juridisks paziņojums