Procedura : 2017/0007(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0185/2017

Teksty złożone :

A8-0185/2017

Debaty :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Głosowanie :

PV 04/07/2017 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0283

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 831kWORD 82k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Sorin Moisă

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2017)0014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0016/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętą wraz z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej (A8-0185/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Celem unijnej pomocy makrofinansowej powinno być wspieranie przywrócenia w Mołdawii trwałego finansowania zewnętrznego, a tym samym wsparcie jej rozwoju gospodarczego i społecznego.

(11)  Celem unijnej pomocy makrofinansowej powinno być wspieranie przywrócenia w Mołdawii trwałego finansowania zewnętrznego, a tym samym przyczynienie się do większej stabilności politycznej i makroekonomicznej kraju, zwłaszcza w obszarach związanych z zarządzaniem gospodarczym i finansowym, zarządzaniem w sektorze bankowym oraz z nadzorem finansowobankowym, co obejmuje również rzetelne i zorientowane na wyniki dochodzenie w sprawie skandalu bankowego i niezawisłe sądownictwo.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Pomoc makrofinansowa Unii powinna wspierać zaangażowanie Mołdawii w przestrzeganie wartości podzielanych przez to państwo i Unię, w tym demokracji, praworządności, dobrych rządów, poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i ograniczania ubóstwa, a także jej zaangażowanie w przestrzeganie zasad otwartego, opartego na zasadach i uczciwego handlu.

(17)  Pomoc makrofinansowa Unii powinna wspierać zaangażowanie Mołdawii w przestrzeganie wartości podzielanych przez to państwo i Unię, w tym demokracji, praworządności, dobrych rządów, odpolitycznienia i przejrzystości administracji publicznej, niezawisłości sądownictwa, poszanowania praw człowieka, wolności, niezależności i pluralizmu mediów, zrównoważonego rozwoju i ograniczania ubóstwa, a także jej zaangażowanie w przestrzeganie zasad otwartego, opartego na zasadach i uczciwego handlu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii powinno być respektowanie przez Mołdawię skutecznych mechanizmów demokratycznych w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka. Ponadto cele szczegółowe pomocy makrofinansowej Unii powinny polegać na zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi, usprawnieniu rządzenia sektorem finansowym w Mołdawii i nadzoru nad nim oraz na wspieraniu reform strukturalnych przyczyniających się do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia miejsc pracy i konsolidacji budżetowej. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunków wstępnych, jak i realizację tych celów.

(18)  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii i wypłacenia każdej z trzech rat pomocy powinno być respektowanie przez Mołdawię skutecznych mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego, i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka. Ponadto cele szczegółowe pomocy makrofinansowej Unii powinny polegać na zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi, zapewnieniu skutecznej walki z korupcją i praniem pieniędzy, usprawnieniu zarządzania w sektorze finansowym i bankowym w Mołdawii i nadzoru nad nimi, udzieleniu dodatkowego wsparcia z myślą o utrzymaniu stabilności makrofinansowej, usprawnieniu rządów oraz na wspieraniu reform strukturalnych przyczyniających się do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia miejsc pracy i konsolidacji budżetowej. Unijna pomoc makrofinansowa dla Mołdawii powinna również obejmować środki wspierające wdrożenie układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią, w tym pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu. Aby zapewnić właściwą ocenę celów szczegółowych, należy je określić w sposób możliwy do zweryfikowania i wymierny. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunku wstępnego, jak i realizację tych celów. Jeżeli warunek wstępny nie zostanie spełniony, a cele nie zostaną zrealizowane lub jeżeli nie będą przestrzegane ogólne cele i zasady układu o stowarzyszeniu, Komisja powinna tymczasowo zawiesić lub anulować wypłatę unijnej pomocy makrofinansowej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Aby zapewnić skuteczną ochronę interesów finansowych Unii związanych z pomocą makrofinansową Unii, Mołdawia powinna wprowadzić stosowne środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z tą pomocą oraz w zakresie ich zwalczania. Należy również zapewnić kontrole przeprowadzane przez Komisję i kontrole przeprowadzane przez Trybunał Obrachunkowy.

(19)  Aby zapewnić skuteczną ochronę interesów finansowych Unii związanych z pomocą makrofinansową Unii, Mołdawia powinna wdrożyć stosowne środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z tą pomocą oraz w zakresie ich zwalczania. Mołdawia powinna regularnie informować Komisję o wdrażaniu pomocy makrofinansowej na podstawie pełnego ujawnienia informacji oraz w ścisłej zgodności z unijnymi zasadami finansowymi. Należy również zapewnić kontrole przeprowadzane przez Komisję i kontrole przeprowadzane przez Trybunał Obrachunkowy.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Unijna pomoc makrofinansowa powinna podlegać warunkom dotyczącym polityki gospodarczej, które mają zostać określone w protokole ustaleń. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania i ze względu na skuteczność Komisja powinna być uprawniona do negocjowania takich warunków z władzami Mołdawii pod nadzorem komitetu przedstawicieli państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. Na mocy tego rozporządzenia procedura doradcza powinna, co do zasady, mieć zastosowanie we wszystkich przypadkach innych niż te określone we wspomnianym rozporządzeniu. Mając na uwadze potencjalnie duży wpływ pomocy w kwocie większej niż 90 mln EUR, w odniesieniu do takich operacji należy stosować procedurę sprawdzającą. Mając na uwadze kwotę pomocy makrofinansowej Unii dla Mołdawii, w odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń oraz do każdego zmniejszenia, zawieszenia lub anulowania pomocy powinna mieć zastosowanie procedura sprawdzająca,

(24)  Unijna pomoc makrofinansowa powinna podlegać warunkom, które mają zostać określone w protokole ustaleń. Warunki te powinny być powiązane z wypłatą każdej z trzech rat. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania i ze względu na skuteczność Komisja powinna być uprawniona do negocjowania takich warunków wdrożenia z władzami Mołdawii pod nadzorem komitetu przedstawicieli państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. Na mocy tego rozporządzenia procedura doradcza powinna, co do zasady, mieć zastosowanie we wszystkich przypadkach innych niż te określone we wspomnianym rozporządzeniu. Mając na uwadze potencjalnie duży wpływ pomocy w kwocie większej niż 90 mln EUR, w odniesieniu do takich operacji należy stosować procedurę sprawdzającą. Mając na uwadze kwotę pomocy makrofinansowej Unii dla Mołdawii, w odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń oraz do każdego zmniejszenia, zawieszenia lub anulowania pomocy powinna mieć zastosowanie procedura sprawdzająca,

(1)

Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 15.


UZASADNIENIE

Republika Mołdawii (zwana dalej Mołdawią) odzyskuje właśnie swoją stabilność polityczną i gospodarczą po dwóch nader trudnych latach. W 2014 r. doszło w tym kraju do recesji gospodarczej, gdyż głośny skandal bankowy i trudności natury fiskalnej spowodowane wstrzymaniem wsparcia ze strony międzynarodowych darczyńców doprowadziły do pogorszenia wyników gospodarczych, które i tak nie były już najlepsze ze względu na spadek produkcji rolnej z powodu niekorzystnych warunków pogodowych i słabe wyniki w eksporcie do krajów będących tradycyjnymi partnerami gospodarczymi Mołdawii, zwłaszcza Białorusi, Rosji i Ukrainy.

Tymczasowe stosowanie (od września 2014 r.), a następnie wejście w życie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Mołdawią (stanowiącej część układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią) przyczyniło się do ożywienia gospodarczego. UE, do której trafia 63% mołdawskiego eksportu, jest obecnie najważniejszym partnerem handlowym Mołdawii. W 2015 r. unijny import z Mołdawii zwiększył się o 5%, choć eksport z Mołdawii do innych części świata zmalał.

Po kilku latach impasu w przeprowadzaniu reform w ciągu ostatniego roku osiągnięto wyraźne postępy dzięki wdrożeniu programu reform strukturalnych, co obejmuje reformy będące częścią planu działania dotyczącego reform o znaczeniu priorytetowym, uzgodnionego z UE w lutym 2016 r. Umożliwiło to wznowienie wsparcia ze strony darczyńców na czele z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW). W listopadzie ubiegłego roku MFW rzeczywiście zatwierdził trzyletni rozszerzony mechanizm kredytowy oraz rozszerzone wsparcie finansowe na kwotę 179 mln USD. W dniu 28 lutego 2017 r. MFW osiągnął z władzami Mołdawii porozumienie robocze w sprawie pierwszego przeglądu programu oraz zwrócił uwagę na nieustannie zadowalające wyniki wdrażania tego programu MFW. Oczekuje się, że Rada Wykonawcza MFW zakończy ten przegląd w kwietniu 2017 r. Zatwierdzenie programu MFW umożliwiło również Bankowi Światowemu wznowienie pożyczek w oparciu o przesłanki polityczne.

Także UE wznowiła swoje wsparcie budżetowe w ramach europejskiego instrumentu sąsiedztwa (ENI), zamrożone od 2015 r., a inni zewnętrzni darczyńcy poszli za tym przykładem. Niemniej jednak istnieje wyraźna potrzeba zajęcia się kwestią bilansu płatniczego w perspektywie krótkoterminowej oraz zagrożeniami fiskalnymi w gospodarce Mołdawii. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący udzielenia Mołdawii pomocy makrofinansowej stanowi odpowiedź na tę sytuację i obejmuje ok. 25% pozostałych zewnętrznych potrzeb finansowych kraju na lata 2016–2018 (z oceny MFW wynika, że całkowita kwota niezbędnej zewnętrznej pomocy finansowej wynosi ok. 402 mln EUR). Krok ten jest niezbędny, aby w perspektywie długoterminowej zagwarantować stabilność Mołdawii, a także jest w pełni spójny z ogólniejszymi celami polityki zewnętrznej UE wobec tego kraju i regionu.

Wniosek Komisji opiera się w dużym stopniu na porozumieniu ujętym we wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętej wraz z decyzją nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji, w którym to porozumieniu współustawodawcy określili główne zasady i okoliczności, jakimi należy się kierować, udzielając pomocy makrofinansowej. Stosownie do nich: i) Mołdawia spełnia kryteria dotyczące celu i kwalifikowalności pomocy; ii) dokument roboczy służb Komisji, dołączony do wniosku Komisji, zawiera szczegółową ocenę spełnienia wstępnych warunków politycznych i gospodarczych; iii) forma i wysokość proponowanej pomocy gwarantuje uczciwy podział obciążeń między UE a innymi darczyńcami. UE udostępni 100 mln EUR, z tego 60 mln w postaci pożyczki i 40 mln w postaci dotacji, a środki zostaną wypłacone w trzech ratach (dwie raty w 2017 r., a ostatnia w pierwszej połowie 2018 r.). Równowaga między elementem pożyczkowym a dotacyjnym odzwierciedla kryteria uzgodnione w 2013 r., obejmujące poziom rozwoju gospodarczego mierzony dochodem w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wskaźnik ubóstwa i zdolność do spłaty, oraz opiera się na analizie zdolności obsługi zadłużenia i zakresie, w jakim międzynarodowe instytucje finansowe i inni darczyńcy przyznają Mołdawii warunki preferencyjne.

W świetle powyższych uwag sprawozdawca jest zdania, że Parlament Europejski powinien wyrazić zgodę na wniosek Komisji dotyczący udzielenia Mołdawii pomocy makrofinansowej, ale jednocześnie podkreśla przedstawione poniżej oczekiwania wobec Komisji.

1. Komisja wynegocjuje z Mołdawią protokół ustaleń gwarantujący, że pomoc makrofinansowa będzie powiązana z wdrożeniem ambitnego programu reform gospodarczych i strukturalnych, których celem jest w szczególności wzmocnienie zarządzania w sektorze finansowym i publicznym, wsparcie szybkiego wdrożenia pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu, walka z korupcją i praniem pieniędzy, a także podjęcie działań z myślą o poprawie skuteczności i niezależności systemu sądowego, jak i usprawnieniu zarządzania w sektorze energetycznym, zwłaszcza poprzez wzmocnienie niezależności krajowego organu regulacyjnego.

Należy ustalić jasne warunki wypłaty każdej z trzech rat, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącymi określenia wskaźników skuteczności działania, aby wykazać postępy i dowieść spójności między różnymi instrumentami pomocowymi UE oraz między tymi instrumentami a krajowymi strategiami Mołdawii.

2. Monitorując postępy w zakresie realizacji celów polityki zewnętrznej Unii, co obejmuje również wykorzystanie unijnej pomocy makrofinansowej (zgodnie z art. 3 ust. 2 wniosku), oraz dokonując ciągłej weryfikacji przestrzegania warunków wstępnych i warunków udzielenia pomocy (zgodnie z art. 3 ust. 2 wniosku), Komisja będzie dokładać należytej staranności. Należy zadbać o natychmiastowe informowanie Parlamentu Europejskiego i odpowiednią koordynację z nim.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (11.4.2017)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Petras Auštrevičius

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja proponuje udostępnienie 100 mln EUR na rzecz Mołdawii w formie pożyczek (60 mln EUR) i dotacji (40 mln EUR). UE udziela również innej pomocy finansowej w ramach wsparcia budżetowego, które wznowiono w grudniu 2016 r. (przekazano 45,3 mln EUR) w wyniku porozumienia z MFW.

Ostatnia pomoc makrofinansowa UE dla Mołdawii opiewała na kwotę 90 mln EUR, którą udostępniono w postaci dotacji w latach 2010–2012. Do pozostałych beneficjentów pomocy makrofinansowej należą obecnie: Armenia, Gruzja, Jordania, Republika Kirgiska, Liban, Tunezja i Ukraina.

Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą w Mołdawii i zbliżające się wybory parlamentarne w tym kraju (zaplanowane na listopad 2018 r.) w interesie UE leżałoby wsparcie programu reform przygotowanego przez obecny rząd Mołdawii, a to poprzez udzielenie pomocy makrofinansowej w zaproponowanym terminie (2017–2018). Warunki związane z pomocą makrofinansową stanowią również pożyteczne narzędzie nacisku z myślą o reformach, zwłaszcza z uwagi na potrzebę wzmocnienia zasady „więcej za więcej” w kontekście pomocy udzielanej przez UE sąsiadującym krajom partnerskim w świetle rozwoju sytuacji w Mołdawii w ostatnim czasie. W sprawozdaniu Komisji i ESDZ z marca 2017 r., poświęconym realizacji układu o stowarzyszeniu przez Republikę Mołdawii, podkreślono, że w ostatnim czasie poczyniono pewne postępy dzięki przyjęciu szeregu reform mających na celu m.in. przywrócenie niezależności sądownictwa i walkę z korupcją. Potrzebne są jednak dalsze reformy, aby poprawić sytuację w zakresie praworządności i warunki prowadzenia działalności gospodarczej, na które wciąż ma wpływ powszechna korupcja i niespójne decyzje polityczne. Niezbędne są zdecydowane środki wykonawcze w celu osiągnięcia wymiernych rezultatów z myślą o ludności Mołdawii.

Wykryty w 2014 r. skandal bankowy, w związku z którym przywódców Mołdawii, w tym byłego premiera Filata, oskarża się o przywłaszczenie 1 mld EUR (17% PKB w roku 2014) z trzech banków (Savings Bank, Unibank i Banca Sociala), oznacza, że część funduszy UE (561 mln EUR w latach 2007–2013) być może nie wywarła oczekiwanego wpływu. Może stąd wynikać, że UE musi teraz wesprzeć Mołdawię, aby zrekompensować straty powstałe w wyniku tego oszustwa. Oprócz tego skandal ten przyczynił się do poważnego spadku zaufania Mołdawian do UE.

Z tego też powodu poprawki zaproponowane przez Komisję Spraw Zagranicznych koncentrują się na następujących kwestiach:

1. podkreślenie kilku kluczowych zasad demokratycznych, które należy wzmocnić, takich jak niezawisłość sądów oraz wolne, niezależne i pluralistyczne media, a także wzmocnienie przepisów antykorupcyjnych i w zakresie przeciwdziałania oszustwom, gwarantujących wdrożenie odpowiednich środków, jak i wprowadzenie powiązanych z nimi, wyraźnych warunków obejmujących jasne wartości odniesienia, sprawozdawczość przed Parlamentem Europejskim oraz zawieszenie wypłaty rat w przypadku braku postępów;

2. zadbanie o rzeczywiste zaangażowanie Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w przygotowanie kluczowego protokołu ustaleń, który będzie zawierał szczegółowe warunki wypłaty pomocy makrofinansowej.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)   Po wyborze nowego rządu na początku 2016 r. i mianowaniu nowego prezesa banku centralnego władze Mołdawii ponownie wykazały zaangażowanie na rzecz kontynuowania koniecznych reform politycznych i sprostania wyzwaniom związanym z rządzeniem sektorem finansowym i z zarządzaniem finansami publicznymi.

(3)   Po wyborze nowego rządu na początku 2016 r. i mianowaniu nowego prezesa banku centralnego władze Mołdawii ponownie wykazały się zaangażowaniem na rzecz kontynuowania niezbędnych reform politycznych i sprostania wyzwaniom związanym z zarządzaniem w sektorze finansowym i w sektorze finansów publicznych, a także podjęły odpowiednie kroki w tym kierunku.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Celem unijnej pomocy makrofinansowej powinno być wspieranie przywrócenia w Mołdawii trwałego finansowania zewnętrznego, a tym samym wsparcie jej rozwoju gospodarczego i społecznego.

(11)  Celem unijnej pomocy makrofinansowej powinno być wspieranie przywrócenia w Mołdawii trwałego finansowania zewnętrznego, a tym samym wsparcie jej rozwoju gospodarczego i społecznego, zwłaszcza w obszarach związanych z zarządzaniem gospodarczym i niezawisłością sądownictwa.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Pomoc makrofinansowa Unii powinna wspierać zaangażowanie Mołdawii w przestrzeganie wartości podzielanych przez to państwo i Unię, w tym demokracji, praworządności, dobrych rządów, poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i ograniczania ubóstwa, a także jej zaangażowanie w przestrzeganie zasad otwartego, opartego na zasadach i uczciwego handlu.

(17)  Pomoc makrofinansowa Unii powinna wspierać zaangażowanie Mołdawii na rzecz przestrzegania wartości podzielanych przez to państwo i Unię, w tym demokracji, praworządności, dobrych rządów (co obejmuje odpowiedzialną, przejrzystą i odpolitycznioną administrację publiczną, niezależne sądownictwo, bezstronne i skutecznie działające organy egzekwowania prawa), poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, wolnych, niezależnych i pluralistycznych mediów, społecznej gospodarki rynkowej, zrównoważonego rozwoju i ograniczania ubóstwa, a także jej zaangażowanie w przestrzeganie zasad otwartego, opartego na zasadach i uczciwego handlu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii powinno być respektowanie przez Mołdawię skutecznych mechanizmów demokratycznych w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka. Ponadto cele szczegółowe pomocy makrofinansowej Unii powinny polegać na zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi, usprawnieniu rządzenia sektorem finansowym w Mołdawii i nadzoru nad nim oraz na wspieraniu reform strukturalnych przyczyniających się do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia miejsc pracy i konsolidacji budżetowej. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunków wstępnych, jak i realizację tych celów.

 

(18)  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii powinno być bezwzględne respektowanie przez Mołdawię skutecznych mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego i zasady ścisłego rozdziału władz, a także praworządności, co obejmuje niezawisłe sądownictwo, oraz zagwarantowanie poszanowania praw człowieka, a także wspieranie wolnych, niezależnych i pluralistycznych mediów oraz zadbanie o skuteczną walkę z korupcją, wpływami oligarchów i praniem pieniędzy, jak i drobiazgowe, zorientowane na rezultaty dochodzenie w sprawie skandalu bankowego. Ponadto cele szczegółowe pomocy makrofinansowej Unii powinny polegać na zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi, usprawnieniu rządzenia sektorem finansowym i bankowym w Mołdawii i nadzoru nad nimi oraz na wspieraniu skutecznych reform strukturalnych przyczyniających się do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia miejsc pracy i konsolidacji budżetowej. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunków wstępnych, jak i realizację tych celów.

 

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Zanim środki finansowe zostaną przekazane w ramach dowolnej raty, Komisja i ESDZ powinny poinformować Parlament Europejski i Radę o stopniu spełnienia wspomnianych warunków wstępnych i osiągnięciu wymiernych postępów na drodze do realizacji tych celów w oparciu o jasno zdefiniowane wartości odniesienia, w sposób rygorystyczny i dający się zmierzyć. Należy w pełni wdrożyć zasadę warunkowości wypłat pomocy, aby wzmocnić zasadę przydzielania środków w oparciu o zachęty. Jeżeli postępy w realizacji celów określonych w konkluzjach Rady z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie Mołdawii, programie stowarzyszeniowym UE–Mołdawia i w protokole ustaleń będą niewystarczające, należy natychmiast zawiesić wypłatę środków pomocowych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Aby zapewnić skuteczną ochronę interesów finansowych Unii związanych z pomocą makrofinansową Unii, Mołdawia powinna wprowadzić stosowne środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z tą pomocą oraz w zakresie ich zwalczania. Należy również zapewnić kontrole przeprowadzane przez Komisję i kontrole przeprowadzane przez Trybunał Obrachunkowy.

(19)  Aby zapewnić skuteczną ochronę interesów finansowych Unii związanych z pomocą makrofinansową Unii, Mołdawia powinna w pełni wdrożyć stosowne środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z tą pomocą oraz w zakresie ich zwalczania. Należy również zapewnić kontrole przeprowadzane przez Komisję i kontrole przeprowadzane przez Trybunał Obrachunkowy. Mołdawia powinna regularnie informować Komisję o wdrażaniu pomocy makrofinansowej na podstawie pełnego ujawnienia informacji oraz w ścisłej zgodności z unijnymi zasadami finansowymi, a także o reformach związanych z pomocą makrofinansową Unii.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Unijną pomocą makrofinansową powinna zarządzać Komisja. Aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie możliwość śledzenia wykonania niniejszej decyzji, Komisja powinna regularnie informować wspomniane instytucje o rozwoju sytuacji w związku z pomocą i udostępniać im odpowiednie dokumenty.

(22)  Unijną pomocą makrofinansową powinna zarządzać Komisja. Aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie możliwość śledzenia wykonania niniejszej decyzji, Komisja powinna regularnie informować wspomniane instytucje o rozwoju sytuacji w związku z pomocą i udostępniać im odpowiednie dokumenty, w tym również projekt protokołu ustaleń.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Unijna pomoc makrofinansowa powinna podlegać warunkom dotyczącym polityki gospodarczej, które mają zostać określone w protokole ustaleń. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania i ze względu na skuteczność Komisja powinna być uprawniona do negocjowania takich warunków z władzami Mołdawii pod nadzorem komitetu przedstawicieli państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. Na mocy tego rozporządzenia procedura doradcza powinna, co do zasady, mieć zastosowanie we wszystkich przypadkach innych niż te określone we wspomnianym rozporządzeniu. Mając na uwadze potencjalnie duży wpływ pomocy w kwocie większej niż 90 mln EUR, w odniesieniu do takich operacji należy stosować procedurę sprawdzającą. Mając na uwadze kwotę pomocy makrofinansowej Unii dla Mołdawii, w odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń oraz do każdego zmniejszenia, zawieszenia lub anulowania pomocy powinna mieć zastosowanie procedura sprawdzająca,

(24)  Zgodnie z art. 1–4 układu o stowarzyszeniu UE–Mołdawia unijna pomoc makrofinansowa powinna podlegać warunkom dotyczącym polityki gospodarczej i warunkom politycznym, które mają zostać określone w protokole ustaleń. Warunkom tym powinien towarzyszyć ściśle określony harmonogram ich spełnienia. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania i ze względu na skuteczność Komisja powinna być uprawniona do negocjowania owych warunków wykonania z władzami Mołdawii pod nadzorem komitetu przedstawicieli państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. Na mocy tego rozporządzenia procedura doradcza powinna, co do zasady, mieć zastosowanie we wszystkich przypadkach innych niż te określone we wspomnianym rozporządzeniu. Mając na uwadze potencjalnie duży wpływ pomocy w kwocie większej niż 90 mln EUR, w odniesieniu do takich operacji należy stosować procedurę sprawdzającą. Mając na uwadze kwotę pomocy makrofinansowej Unii dla Mołdawii, w odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń oraz do każdego zmniejszenia, zawieszenia lub anulowania pomocy powinna mieć zastosowanie procedura sprawdzająca,

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i Radę o rozwoju sytuacji w zakresie unijnej pomocy makrofinansowej, w tym o jej wypłatach, a także w stosownym terminie przekazuje tym instytucjom odpowiednie dokumenty.

Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i Radę o rozwoju sytuacji w zakresie unijnej pomocy makrofinansowej, w tym o jej wypłatach, a także w stosownym terminie przekazuje tym instytucjom odpowiednie dokumenty, w tym również projekt protokołu ustaleń.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii jest respektowanie przez Mołdawię skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka.

1.  Warunkiem wstępnym przyznania unijnej pomocy makrofinansowej jest respektowanie przez Mołdawię skutecznych mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego i ścisłego rozdziału władz, i praworządności, a także zagwarantowanie poszanowania praw człowieka. Warunkiem wstępnym jest zdecydowane zaangażowanie i przyjęcie konkretnych środków mających na celu wzmocnienie dobrych rządów, odpolitycznienie nominacji w administracji publicznej, walkę z korupcją, wzmocnienie niezawisłości sądownictwa, umożliwienie zorientowanego na rezultaty dochodzenia w sprawie skandalu bankowego oraz stworzenie warunków dla pluralistycznych i wolnych mediów oraz pobudzania wolnej i uczciwej konkurencji politycznej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych monitorują wypełnienie tego warunku wstępnego przez cały czas udzielania unijnej pomocy makrofinansowej.

2.  Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych monitorują wypełnienie warunku wstępnego, określonego w ust. 1 niniejszego artykułu, przez cały czas udzielania unijnej pomocy makrofinansowej. Zanim środki finansowe zostaną przekazane w ramach dowolnej raty, Komisja i ESDZ informują Parlament Europejski i Radę o stopniu spełnienia wspomnianych warunków wstępnych w oparciu o jasno zdefiniowane wartości odniesienia. Jeżeli postępy w realizacji celów określonych w konkluzjach Rady z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie Mołdawii, programie stowarzyszeniowym UE–Mołdawia i w protokole ustaleń będą niewystarczające, wypłatę środków pomocowych zawiesza się ze skutkiem natychmiastowym.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 2, uzgadnia z władzami Mołdawii jasno określone warunki dotyczące polityki gospodarczej oraz warunki finansowe – koncentrując się na reformach strukturalnych i zdrowych finansach publicznych – którym to warunkom ma podlegać unijna pomoc makrofinansowa i które mają zostać określone w protokole ustaleń („protokół ustaleń”) zawierającym harmonogram spełnienia tych warunków. Warunki dotyczące polityki gospodarczej oraz warunki finansowe określone w protokole ustaleń muszą być zgodne z umowami lub ustaleniami, o których mowa w art. 1 ust. 3, w tym z programami w zakresie dostosowań makroekonomicznych i reform strukturalnych realizowanymi przez Mołdawię przy wsparciu MFW.

1.  Komisja, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 2, uzgadnia z władzami Mołdawii jasno określone warunki dotyczące polityki gospodarczej, warunki finansowe – koncentrując się na reformach strukturalnych i zdrowych finansach publicznych – którym ma podlegać unijna pomoc makrofinansowa, a także warunki dotyczące demokracji i praworządności, takie jak środki na rzecz zwalczania korupcji i wzmocnienia niezawisłości sądownictwa, które mają zostać określone w protokole ustaleń („protokół ustaleń”) zawierającym harmonogram i jasne wskaźniki spełnienia tych warunków. Warunki dotyczące polityki gospodarczej oraz warunki finansowe określone w protokole ustaleń muszą być zgodne z umowami lub ustaleniami, o których mowa w art. 1 ust. 3, w tym z programami w zakresie dostosowań makroekonomicznych i reform strukturalnych realizowanymi przez Mołdawię przy wsparciu MFW.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Warunki, o których mowa w ust. 1, mają w szczególności służyć zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi w Mołdawii, w tym w odniesieniu do wykorzystania unijnej pomocy makrofinansowej. Podczas opracowywania środków z zakresu polityki uwzględnia się również należycie postępy we wzajemnym otwieraniu rynku, rozwój opartego na zasadach i uczciwego handlu oraz inne priorytety w kontekście unijnej polityki zewnętrznej. Komisja regularnie monitoruje postępy w osiąganiu tych celów.

2.  Warunki, o których mowa w ust. 1, mają w szczególności służyć zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi w Mołdawii, w tym w odniesieniu do wykorzystania unijnej pomocy makrofinansowej. Podczas opracowywania środków z zakresu polityki uwzględnia się również należycie postępy we wzajemnym otwieraniu rynku, rozwój opartego na zasadach i uczciwego handlu oraz inne priorytety w kontekście unijnej polityki zewnętrznej, w tym poszanowanie praw człowieka i zasad demokratycznych, takich jak wolność mediów, odpolitycznienie wszystkich instytucji państwowych oraz pobudzanie wolnej i uczciwej konkurencji politycznej. Komisja regularnie monitoruje postępy w osiąganiu tych celów.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja ocenia w regularnych odstępach czasu, czy warunki określone w art. 4 ust. 3 są nadal spełniane, w tym czy polityka gospodarcza Mołdawii jest zgodna z celami unijnej pomocy makrofinansowej. Komisja działa w tym zakresie w ścisłej współpracy z MFW i Bankiem Światowym oraz – jeżeli jest to konieczne – z Parlamentem Europejskim i Radą.

4.  Komisja ocenia w regularnych odstępach czasu, czy warunki określone w art. 4 ust. 3 są nadal spełniane, w tym czy polityka gospodarcza Mołdawii jest zgodna z celami unijnej pomocy makrofinansowej. Komisja działa w tym zakresie w ścisłej współpracy z MFW i Bankiem Światowym oraz z Parlamentem Europejskim i Radą.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zadowalającej realizacji warunków dotyczących polityki gospodarczej oraz warunków finansowych uzgodnionych w protokole ustaleń.

c)  realizacji warunków politycznych, warunków dotyczących polityki gospodarczej oraz warunków finansowych uzgodnionych w protokole ustaleń, na podstawie oceny przy zastosowaniu wymiernych kryteriów.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewniające ochronę interesów finansowych Unii, w szczególności przewidujące podjęcie konkretnych środków związanych z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nieprawidłowościom mającym wpływ na unijną pomoc makrofinansową, oraz ze zwalczaniem takich zjawisk, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9511, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2185/9612 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201313;

b)  zapewniające ochronę interesów finansowych Unii, w szczególności w pełni wdrażające konkretne środki związane z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nieprawidłowościom mającym wpływ na unijną pomoc makrofinansową, oraz ze zwalczaniem takich zjawisk, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9511, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2185/9612 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201313;

__________________

__________________

11 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

11 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

12 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

12 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

Odsyłacze

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

19.1.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

19.1.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

11.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Josef Weidenholzer

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Budżetowej (4.4.2017)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Siegfried Mureşan

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca zauważa, że proponowana pomoc makrofinansowa opiewałaby na kwotę maksymalnie 100 mln EUR, zostałaby udzielona w formie pożyczki średnioterminowej w wysokości maksymalnie 60 mln EUR oraz w formie dotacji w kwocie maksymalnie 40 mln EUR i udostępniona w trzech ratach w latach 2017 i 2018. Zasilenia pożyczki dokonano by w budżetach na lata 2019–2020, zaś zobowiązania i płatności na część w formie dotacji wpisano by do budżetów na lata 2017–2018.

Celem proponowanej operacji jest wsparcie przywrócenia trwałego finansowania zewnętrznego w Mołdawii. Miałaby ona uzupełniać programy i środki udostępniane przez MFW i Bank Światowy i byłaby uwarunkowana poszanowaniem przez Mołdawię skutecznych mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego i praworządności, oraz zagwarantowaniem poszanowania praw człowieka.

Sprawozdawca popiera proponowaną operację pomocy makrofinansowej, która stanowi niezbędne uzupełnienie międzynarodowego i europejskiego wsparcia dla Mołdawii, a także jest wyrazem solidarności europejskiej z tym krajem, wciąż borykającym się z trudną sytuacją polityczną i gospodarczą. Sprawozdawca uznaje ponowne zobowiązanie się przez władze Mołdawii do podjęcia krajowych wyzwań w zakresie zarządzania i do przeprowadzenia niezbędnych reform politycznych, ale utrzymuje, że Mołdawia musi poczynić rzeczywiste postępy w procesie reform.

Dlatego istotne jest, aby wypłata poszczególnych transz pomocy była ściśle uzależniona od wypełnienia obowiązków w terminach dokładnie uzgodnionych z władzami Mołdawii, w tym w obszarach dotyczących praworządności, zwalczania korupcji, niezawisłości sądownictwa, zwiększenia odporności sektora finansowego oraz przejrzystości w finansowaniu partii politycznych.

Sprawozdawca przypomina, że układ o stowarzyszeniu z Mołdawią jest jednym z najbardziej zaawansowanych, jakie UE kiedykolwiek podpisała: stanowi on solidną podstawę pogłębionej współpracy gospodarczej i politycznej na drodze Mołdawii do integracji europejskiej.

Głównym unijnym instrumentem finansowania wsparcia dla Mołdawii jest obecnie Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI), który wspiera między innymi wdrażanie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu i programu stowarzyszeniowego. Sprawozdawca zauważa również, że Mołdawia uczestniczy w programach regionalnych, współpracy transgranicznej oraz inicjatywach otwartych dla wszystkich krajów objętych polityką sąsiedztwa, takich jak Erasmus +, TAIEX, SIGMA i sąsiedzki fundusz inwestycyjny. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zapewni również nowe możliwości inwestycyjne w Mołdawii.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Celem unijnej pomocy makrofinansowej powinno być wspieranie przywrócenia w Mołdawii trwałego finansowania zewnętrznego, a tym samym wsparcie jej rozwoju gospodarczego i społecznego.

(11)  Celem unijnej pomocy makrofinansowej powinno być wspieranie przywrócenia w Mołdawii trwałego finansowania zewnętrznego, a tym samym wsparcie jej rozwoju gospodarczego i społecznego, zwłaszcza w obszarach związanych z zarządzaniem gospodarczym i sądownictwem, oraz zachęcanie do reform w tych obszarach.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Pomoc makrofinansowa Unii powinna wspierać zaangażowanie Mołdawii w przestrzeganie wartości podzielanych przez to państwo i Unię, w tym demokracji, praworządności, dobrych rządów, poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i ograniczania ubóstwa, a także jej zaangażowanie w przestrzeganie zasad otwartego, opartego na zasadach i uczciwego handlu.

(17)  Pomoc makrofinansowa Unii powinna wspierać zaangażowanie Mołdawii w przestrzeganie wartości podzielanych przez to państwo i Unię, w tym demokracji, praworządności, dobrych rządów, odpolitycznienia nominacji w administracji publicznej, poszanowania praw człowieka oraz wolnych, niezależnych i pluralistycznych mediów, zrównoważonego rozwoju i ograniczania ubóstwa, a także jej zaangażowanie w przestrzeganie zasad otwartego, opartego na zasadach i uczciwego handlu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii powinno być respektowanie przez Mołdawię skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka. Ponadto cele szczegółowe pomocy makrofinansowej Unii powinny polegać na zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi, usprawnieniu rządzenia sektorem finansowym w Mołdawii i nadzoru nad nim oraz na wspieraniu reform strukturalnych przyczyniających się do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia miejsc pracy i konsolidacji budżetowej. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunków wstępnych, jak i realizację tych celów.

(18)  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii i wypłacenia każdej raty pomocy powinno być respektowanie przez Mołdawię skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka. Ponadto cele szczegółowe pomocy makrofinansowej Unii powinny polegać na zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi, usprawnieniu rządzenia sektorem finansowym w Mołdawii i nadzoru nad nim, realizowaniu strategii politycznych zorientowanych na stabilność, zapewniających dalsze wsparcie w celu ochrony stabilności makroekonomicznej, usprawnianiu zarządzania oraz na wspieraniu rzeczywistych i skutecznych reform strukturalnych przyczyniających się do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia miejsc pracy i konsolidacji budżetowej. Odblokowanie pomocy makrofinansowej powinno być również uzależnione od wymiernych postępów w walce z praniem pieniędzy i korupcją, w tym korupcją na wysokim szczeblu, oraz od wzmocnienia niezależności sądownictwa. Warunki takie powinny również przyczyniać się do poprawy zarządzania gospodarczego i zachęcać do reform w Mołdawii. Aby zapewnić właściwą ocenę takich warunków, istotne jest, aby zostały one określone w sposób rygorystyczny i wymierny. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunków wstępnych, jak i realizację tych celów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Aby zapewnić skuteczną ochronę interesów finansowych Unii związanych z pomocą makrofinansową Unii, Mołdawia powinna wprowadzić stosowne środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z tą pomocą oraz w zakresie ich zwalczania. Należy również zapewnić kontrole przeprowadzane przez Komisję i kontrole przeprowadzane przez Trybunał Obrachunkowy.

(19)  Aby zapewnić skuteczną ochronę interesów finansowych Unii związanych z pomocą makrofinansową Unii, Mołdawia powinna wprowadzić stosowne środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z tą pomocą oraz w zakresie ich zwalczania. Mołdawia powinna regularnie informować Komisję o wdrażaniu pomocy makrofinansowej na podstawie pełnego ujawnienia informacji oraz w ścisłej zgodności z unijnymi zasadami finansowymi. Należy również zapewnić kontrole przeprowadzane przez Komisję i kontrole przeprowadzane przez Trybunał Obrachunkowy.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Unijna pomoc makrofinansowa powinna podlegać warunkom dotyczącym polityki gospodarczej, które mają zostać określone w protokole ustaleń. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania i ze względu na skuteczność Komisja powinna być uprawniona do negocjowania takich warunków z władzami Mołdawii pod nadzorem komitetu przedstawicieli państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. Na mocy tego rozporządzenia procedura doradcza powinna, co do zasady, mieć zastosowanie we wszystkich przypadkach innych niż te określone we wspomnianym rozporządzeniu. Mając na uwadze potencjalnie duży wpływ pomocy w kwocie większej niż 90 mln EUR, w odniesieniu do takich operacji należy stosować procedurę sprawdzającą. Mając na uwadze kwotę pomocy makrofinansowej Unii dla Mołdawii, w odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń oraz do każdego zmniejszenia, zawieszenia lub anulowania pomocy powinna mieć zastosowanie procedura sprawdzająca,

(24)  Unijna pomoc makrofinansowa powinna podlegać warunkom dotyczącym polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki mołdawskiej, systemu zarządzania gospodarczego, zwłaszcza w sektorze bankowym, i sądownictwa, które to warunki, wraz z wyraźnie określonymi terminami ich spełnienia, mają zostać określone w protokole ustaleń. Brak wymiernych postępów w spełnianiu tych warunków powinien prowadzić do tymczasowego zawieszenia lub anulowania wypłaty pomocy makrofinansowej Unii. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania i ze względu na skuteczność Komisja powinna być uprawniona do negocjowania takich warunków z władzami Mołdawii pod nadzorem komitetu przedstawicieli państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. Na mocy tego rozporządzenia procedura doradcza powinna, co do zasady, mieć zastosowanie we wszystkich przypadkach innych niż te określone we wspomnianym rozporządzeniu. Mając na uwadze potencjalnie duży wpływ pomocy w kwocie większej niż 90 mln EUR, w odniesieniu do takich operacji należy stosować procedurę sprawdzającą. Mając na uwadze kwotę pomocy makrofinansowej Unii dla Mołdawii, w odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń oraz do każdego zmniejszenia, zawieszenia lub anulowania pomocy powinna mieć zastosowanie procedura sprawdzająca,

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

Odsyłacze

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

19.1.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

19.1.2017

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Data przyjęcia

3.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Othmar Karas, Bernd Lucke

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

Odsyłacze

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Data przedstawienia w PE

13.1.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

19.1.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Data przyjęcia

4.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Data złożenia

5.5.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Informacja prawna