Procedură : 2017/0007(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0185/2017

Texte depuse :

A8-0185/2017

Dezbateri :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Voturi :

PV 04/07/2017 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0283

RAPORT     ***I
PDF 750kWORD 83k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Sorin Moisă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0016/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru bugete (A8-0185/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop sprijinirea restabilirii unei situații de finanțare externă durabile pentru Moldova, sprijinind astfel dezvoltarea sa economică și socială.

(11)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop sprijinirea restabilirii unei situații de finanțare externă durabile pentru Moldova, contribuind la o mai mare stabilitate politică și macroeconomică a țării, în special în domenii ce privesc guvernanța economică, guvernanța și supravegherea financiară și bancară, inclusiv prin investigarea orientată spre rezultate a fraudelor bancare și prin independența de factori politici a sistemului judiciar.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să susțină angajamentul Moldovei față de valorile pe care le are în comun cu Uniunea, printre care democrația, statul de drept, buna guvernanță, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul său față de principiile privind schimburile comerciale deschise, echitabile și reglementate.

(17)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să susțină angajamentul Moldovei față de valorile pe care le are în comun cu Uniunea, printre care democrația, statul de drept, buna guvernanță, depolitizarea și transparența administrației publice, un sistem judiciar independent, respectarea drepturilor omului, libertatea, independența și pluralismul mass-mediei, dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul său față de principiile privind schimburile comerciale deschise, echitabile și reglementate.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să fie ca Moldova să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice, guvernanța și supravegherea sectorului financiar în Moldova și să promoveze reformele structurale având ca scop sprijinirea creșterii economice durabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă.

(18)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii și pentru plata fiecăreia dintre cele trei tranșe ar trebui să fie ca Moldova să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice, să asigure combaterea efectivă a corupției și a spălării banilor, guvernanța și supravegherea sectorului financiar și bancar în Moldova, să continue să sprijine menținerea stabilității macroeconomice, să îmbunătățească guvernanța și să promoveze reformele structurale având ca scop sprijinirea creșterii economice durabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Asistența macrofinanciară acordată de Uniune Moldovei ar trebui, de asemenea, să presupună măsuri care să sprijine punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova, inclusiv a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Pentru a garanta faptul că aceste obiective specifice pot fi evaluate în mod adecvat, este necesar ca ele să fie formulate într-un mod verificabil și măsurabil. Atât îndeplinirea condiției prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă. În cazul în care condiția prealabilă și obiectivele nu sunt îndeplinite sau în cazul în care obiectivele și principiile prevăzute de acordul de asociere sunt, în general, ignorate, Comisia ar trebui să suspende temporar sau să anuleze plata asistenței macrofinanciare a Uniunii.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistența macrofinanciară din partea Uniunii sunt protejate în mod eficient, Moldova ar trebui să adopte măsuri corespunzătoare privind prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte nereguli legate de această asistență. În plus, ar trebui să se adopte dispoziții care să prevadă efectuarea de verificări de către Comisie și de audituri de către Curtea de Conturi.

(19)  Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistența macrofinanciară din partea Uniunii sunt protejate în mod eficient, Moldova ar trebui să pună în aplicare măsuri corespunzătoare privind prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte nereguli legate de această asistență. Moldova ar trebui să informeze în mod periodic Comisia cu privire la punerea în aplicare a asistenței macrofinanciare, comunicând, în acest context, toate informațiile relevante și garantând respectarea deplină a normelor financiare ale Uniunii. În plus, ar trebui să se adopte dispoziții care să prevadă efectuarea de verificări de către Comisie și de audituri de către Curtea de Conturi.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiții de politică economică, ce urmează a fi consemnate într-un memorandum de înțelegere. Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze astfel de condiții cu autoritățile moldovene, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În conformitate cu regulamentul respectiv, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor care nu sunt prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul potențial important al asistenței de peste 90 de milioane EUR, este adecvat să se utilizeze procedura de examinare pentru operațiunile care depășesc acest prag. Luând în considerare cuantumul asistenței macrofinanciare din partea Uniunii acordate Moldovei, pentru adoptarea memorandumului de înțelegere și pentru orice reducere, suspendare sau anulare a asistenței ar trebui să se aplice procedura de examinare,

(24)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiții ce urmează a fi consemnate într-un memorandum de înțelegere. Aceste condiții ar trebui legate de plata fiecăreia dintre cele trei tranșe. Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze astfel de condiții de punere în aplicare cu autoritățile moldovene, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În conformitate cu regulamentul respectiv, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor care nu sunt prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul potențial important al asistenței de peste 90 de milioane EUR, este adecvat să se utilizeze procedura de examinare pentru operațiunile care depășesc acest prag. Luând în considerare cuantumul asistenței macrofinanciare din partea Uniunii acordate Moldovei, pentru adoptarea memorandumului de înțelegere și pentru orice reducere, suspendare sau anulare a asistenței ar trebui să se aplice procedura de examinare,

(1)

JO L 218, 14.8.2013, p. 15.


EXPUNERE DE MOTIVE

Republica Moldova (denumită în continuare „Moldova”) este în curs de a-și redobândi stabilitatea politică și economică după doi ani dificili. Țara a intrat în recesiune economică în 2014, când bine cunoscutul scandal bancar și dificultățile bugetare provocate de suspendarea ulterioară a sprijinului donatorilor internaționali au înrăutățit performanța sa economică, deja afectată de o scădere a producției agricole cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile și de performanța slabă a exporturilor Moldovei către unii dintre partenerii economici tradiționali, în special Belarus, Rusia și Ucraina.

Aplicarea provizorie (începând din septembrie 2014) și apoi intrarea în vigoare a Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) dintre Uniunea Europeană și Moldova (parte a Acordului de asociere UE-Moldova) au contribuit la procesul de redresare economică. În prezent, UE este principalul partener comercial al Moldovei, cu o pondere de 63 % în totalul exporturilor moldovenești. În 2015, importurile UE din Moldova au crescut cu 5 %, în pofida contractării exporturilor moldovenești către restul lumii.

După mai mulți ani de impas, procesul de reformă a realizat progrese considerabile în ceea ce privește punerea în aplicare a agendei de reforme structurale în ultimul an, inclusiv ca parte a Foii de parcurs privind acțiunile prioritare pentru reformă convenite cu UE în februarie 2016. Acest lucru a condus la o reluare a sprijinului donatorilor, sub îndrumarea Fondului Monetar Internațional (FMI). Într-adevăr, FMI a aprobat în luna noiembrie a anului trecut un acord pe trei ani privind o facilitate extinsă de credit și un mecanism de finanțare extinsă (ECF/EFF) în valoare de 179 de milioane USD. La 28 februarie 2017, FMI și autoritățile moldovene au ajuns la un acord la nivel de personal referitor la prima evaluare a programului, constatând implementarea continuă și satisfăcătoare a acestui program al FMI. Consiliul director al FMI urmează să finalizeze evaluarea respectivă în aprilie 2017. De asemenea, aprobarea programului FMI a permis Băncii Mondiale să își reactiveze operațiunile de împrumut bazate pe politici.

Totodată, UE și-a reluat operațiunile de sprijin bugetar prin intermediul Instrumentului european de vecinătate (IEV), blocate din 2015, și alți donatori externi i-au urmat exemplul. Cu toate acestea, există necesitatea specifică de a aborda balanța de plăți și vulnerabilitățile fiscale pe termen scurt ale economiei moldovenești. Propunerea Comisiei Europene (denumită în continuare „Comisia”) de a acorda Moldovei asistență macrofinanciară (AMF) răspunde acestei necesități specifice, acoperind aproximativ 25 % din nevoile reziduale de finanțare externă ale țării pentru perioada 2016-2018 (evaluarea FMI stabilește că valoarea totală a nevoilor de finanțare externă este de aproximativ 402 milioane EUR). Acest lucru reprezintă un pas necesar înspre asigurarea stabilității pe termen lung în Moldova și este în deplină concordanță cu obiectivele mai generale ale politicii externe a UE privind țara și regiunea.

Propunerea Comisiei urmează îndeaproape acordul inclus în declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului, adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei, în care colegiuitorii au stabilit principalele principii și considerații care ar trebui să ghideze procesul de acordare a AMF. În special: i) Moldova îndeplinește criteriile legate de scopul și eligibilitatea asistenței; ii) documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește propunerea Comisiei conține o evaluare detaliată cu privire la îndeplinirea condițiilor politice și economice prealabile; iii) forma și valoarea asistenței propuse asigură o repartizare echitabilă a sarcinii între UE și alți donatori. UE va furniza 100 de milioane EUR – 60 de milioane EUR sub formă de împrumut și 40 de milioane EUR sub formă de grant – sumă care urmează să fie plătită în 3 tranșe (2 în 2017 și ultima în prima jumătate a anului 2018). Echilibrul dintre componenta „împrumut” și componenta „grant” reflectă criteriile convenite în 2013, și anume nivelul de dezvoltare economică măsurat în funcție de venitul și rata sărăciei pe cap de locuitor, capacitatea de rambursare, stabilită pe baza unei analize de sustenabilitate a datoriei, precum și măsura în care instituțiile financiare internaționale și alți donatori aplică Moldovei condiții mai puțin restrictive.

Având în vedere considerațiile de mai sus, raportorul consideră că Parlamentul European ar trebui să fie de acord cu propunerea Comisiei de a acorda Moldovei asistență macrofinanciară, subliniind în același timp următoarele așteptări puternice:

1. Comisia se va asigura, prin negocierea memorandumului de înțelegere cu Moldova, că AMF este legată de implementarea unui program ambițios de reforme economice și structurale, vizând în special consolidarea guvernanței în sectorul financiar și public și sprijinind punerea rapidă în aplicare a DCFTA, lupta împotriva corupției și a spălării banilor și eforturile de a crește eficiența și independența sistemului judiciar și de a îmbunătăți guvernanța în sectorul energetic, mai ales prin asigurarea independenței autorității naționale de reglementare.

Ar trebui stabilite condiții clare pentru plata fiecăreia dintre cele trei tranșe, în conformitate cu recomandările Curții de Conturi Europene referitoare la identificarea de indicatori de performanță care să demonstreze progresele și coerența între diferitele instrumente de ajutor ale UE și între aceste instrumente și strategiile naționale ale Moldovei.

2. Comisia va aplica cea mai mare diligență posibilă atunci când monitorizează progresele privind realizarea obiectivelor politicii externe a Uniunii, inclusiv utilizarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii [astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din propunere], și când verifică îndeplinirea permanentă a condițiilor prealabile și a condițiilor pentru plata asistenței [astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din propunere]. Ar trebui să se asigure informarea promptă a Parlamentului European și coordonarea adecvată cu acesta.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (11.4.2017)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Raportor pentru aviz: Petras Auštrevičius

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia propune acordarea unei sume de 100 de milioane EUR Republicii Moldova sub formă de împrumuturi (60 de milioane EUR) și granturi (40 de milioane EUR). UE acordă totodată alte tipuri de asistență financiară prin intermediul sprijinului bugetar relansat în decembrie 2016 (45,3 milioane EUR acordate) în urma unui acord cu FMI.

Cea mai recentă asistență macrofinanciară (AMF) acordată Republicii Moldova a fost de 90 de milioane EUR, sub formă de granturi în perioada 2010-2012. Ceilalți beneficiari ai AMF sunt în prezent Armenia, Georgia, Iordania, Republica Kârgâzstan, Libanul, Tunisia și Ucraina.

Dată fiind situația economică dificilă din Moldova și date fiind alegerile parlamentare care vor avea loc în curând în această țară (în noiembrie 2018), ar fi în interesul UE să sprijine programul de reformă al actualului guvern moldovean acordând AMF conform calendarului propus (2017-2018). Condiționalitatea legată de AMF oferă, la rândul ei, o pârghie utilă pentru a face presiuni în vederea implementării reformelor, în special în contextul necesității consolidării principiului „mai mult pentru mai mult” în ceea ce privește asistența acordată de UE țărilor sale vecine, ținând cont de ultimele evoluții din Moldova. Într-adevăr, raportul CE/SEAE din martie 2017 privind punerea în aplicare a asocierii cu Republica Moldova evidențiază faptul că recent s-au înregistrat unele progrese prin adoptarea unei serii de reforme care vizează, printre altele, să reinstituie independența sistemului judiciar și să combată corupția. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi reformiste suplimentare pentru îmbunătățirea statului de drept și a mediului de afaceri, care este încă afectat de corupție endemică, precum și de lipsa de coerență în elaborarea politicilor; de asemenea, este nevoie de măsuri ferme de punere în aplicare pentru a obține rezultate concrete pentru cetățenii Republicii Moldova.

Frauda bancară dezvăluită în 2014, în cadrul căreia mai mulți lideri moldoveni, inclusiv fostul prim-ministru Filat, sunt acuzați că ar fi încasat ilegal 1 miliard EUR (17 % din PIB-ul acelui an) de la trei bănci (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), face posibil ca o parte a fondurilor UE (561 de milioane EUR în perioada 2007-2013) să nu fi avut impactul dorit. Un posibil efect ar fi ca UE să fie în prezent nevoită să sprijine Moldova pentru ca aceasta să compenseze pierderile cauzate de fraudă. În plus, frauda a contribuit la reducerea semnificativă a încrederii moldovenilor în UE.

Prin urmare, amendamentele propuse de Comisia pentru afaceri externe vizează:

1. sublinierea unor principii democratice cheie care ar trebui consolidate (de exemplu independența sistemului judiciar și o presă liberă, independentă și pluralistă) și întărirea dispozițiilor privind combaterea corupției și fraudei (și anume, implementarea eficace a acestor măsuri), cu o condiționalitate mai explicită legată de aceste aspecte: criterii de referință clare, prezentarea de rapoarte către PE, suspendarea plăților în absența progreselor;

2. asigurarea unei implicări suficiente a PE, îndeosebi în pregătirea memorandumului de înțelegere esențial, care va conține detaliile condiționalității pentru plata AMF.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În urma numirii la începutul anului 2016 a unui nou guvern și a unui nou guvernator al Băncii Centrale, autoritățile au dat dovadă de un angajament reînnoit de a avansa cu reformele politice necesare și de a găsi soluții la provocările legate de guvernanța țării în sectorul financiar și în domeniul gestionării finanțelor publice.

(3) În urma numirii la începutul anului 2016 a unui nou guvern și a unui nou guvernator al Băncii Centrale, autoritățile au dat dovadă de un angajament reînnoit de a avansa cu reformele politice necesare și de a găsi soluții la provocările legate de guvernanța țării în sectorul financiar și în domeniul gestionării finanțelor publice și au luat măsuri importante în această privință.

Amendamentul     2

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop sprijinirea restabilirii unei situații de finanțare externă durabile pentru Moldova, sprijinind astfel dezvoltarea sa economică și socială.

(11)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop sprijinirea restabilirii unei situații de finanțare externă durabile pentru Moldova, sprijinind astfel dezvoltarea sa economică și socială, în special în domenii ce privesc guvernanța economică și independența sectorului judiciar.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să susțină angajamentul Moldovei față de valorile pe care le are în comun cu Uniunea, printre care democrația, statul de drept, buna guvernanță, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul său față de principiile privind schimburile comerciale deschise, echitabile și reglementate.

(17)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să susțină angajamentul Moldovei față de valorile pe care le are în comun cu Uniunea, printre care democrația, statul de drept, buna guvernanță - inclusiv o administrație publică răspunzătoare, transparentă și depolitizată, un sistem judiciar independent, organe de aplicare a legii imparțiale și eficace - respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și o presă liberă, independentă și pluralistă, o economie socială de piață, dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul său față de principiile privind schimburile comerciale deschise, echitabile și reglementate.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să fie ca Moldova să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice, guvernanța și supravegherea sectorului financiar în Moldova și să promoveze reformele structurale având ca scop sprijinirea creșterii economice durabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să fie ca Moldova să respecte pe deplin mecanismele democratice reale printre care un sistem parlamentar pluripartit și o separare strictă a puterilor – și statul de drept, inclusiv independența sistemului judiciar, să garanteze respectarea drepturilor omului, să sprijine presa liberă, independentă și pluralistă și să asigure lupta eficace împotriva corupției, a influenței oligarhiilor și a spălării de bani, precum și o investigație a „fraudei bancare” aprofundată și axată pe rezultate. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice, guvernanța și supravegherea sectorului financiar și bancar în Moldova și să promoveze reformele structurale eficace având ca scop sprijinirea creșterii economice durabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea condiției prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă.

 

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Înainte de plata oricărei tranșe, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind gradul de respectare a acestei condiții prealabile și de realizare de progrese tangibile înspre aceste obiective în raport cu criterii de referință definite clar, în mod stringent și măsurabil. Condiționalitatea pentru plată ar trebui să fie pusă în aplicare pe deplin, în scopul consolidării alocării de fonduri bazate pe stimulente. În cazul în care progresele înregistrate în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite în Concluziile Consiliului din 15 februarie 2016, Programul de asociere UE-Republica Moldova și memorandumul de înțelegere sunt insuficiente, eliberarea tranșelor ar trebui suspendată imediat.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistența macrofinanciară din partea Uniunii sunt protejate în mod eficient, Moldova ar trebui să adopte măsuri corespunzătoare privind prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte nereguli legate de această asistență. În plus, ar trebui să se adopte dispoziții care să prevadă efectuarea de verificări de către Comisie și de audituri de către Curtea de Conturi.

(19)  Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistența macrofinanciară din partea Uniunii sunt protejate în mod eficient, Moldova ar trebui să pună pe deplin în aplicare măsuri corespunzătoare privind prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte nereguli legate de această asistență. În plus, ar trebui să se adopte dispoziții care să prevadă efectuarea de verificări de către Comisie și de audituri de către Curtea de Conturi. Moldova ar trebui să informeze în mod periodic Comisia cu privire la punerea în aplicare a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, comunicând, în acest context, toate informațiile relevante și garantând respectarea strictă a normelor financiare ale Uniunii, precum și cu privire la reformele legate de asistența macrofinanciară din partea Uniunii.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui gestionată de către Comisie. Pentru a garanta că Parlamentul European și Consiliul pot să urmărească punerea în aplicare a prezentei decizii, Comisia ar trebui să le informeze periodic cu privire la evoluțiile legate de asistență și să le furnizeze documentele relevante.

(22)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui gestionată de către Comisie. Pentru a garanta că Parlamentul European și Consiliul pot să urmărească punerea în aplicare a prezentei decizii, Comisia ar trebui să le informeze periodic cu privire la evoluțiile legate de asistență și să le furnizeze documentele relevante, inclusiv proiectul de memorandum de înțelegere.

Amendamentul     8

Propunere de decizie

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiții de politică economică, ce urmează a fi consemnate într-un memorandum de înțelegere. Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze astfel de condiții cu autoritățile moldovene, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În conformitate cu regulamentul respectiv, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor care nu sunt prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul potențial important al asistenței de peste 90 de milioane EUR, este adecvat să se utilizeze procedura de examinare pentru operațiunile care depășesc acest prag. Luând în considerare cuantumul asistenței macrofinanciare din partea Uniunii acordate Moldovei, pentru adoptarea memorandumului de înțelegere și pentru orice reducere, suspendare sau anulare a asistenței ar trebui să se aplice procedura de examinare,

(24)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiții politice și de politică economică în conformitate cu articolele 1 - 4 din Acordul de asociere UE-Moldova, ce urmează a fi consemnate într-un memorandum de înțelegere. Aceste condiții ar trebui să fie însoțite de termene-limită clar definite pentru îndeplinirea lor. Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze astfel de condiții de implementare cu autoritățile moldovene, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În conformitate cu regulamentul respectiv, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor care nu sunt prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul potențial important al asistenței de peste 90 de milioane EUR, este adecvat să se utilizeze procedura de examinare pentru operațiunile care depășesc acest prag. Luând în considerare cuantumul asistenței macrofinanciare din partea Uniunii acordate Moldovei, pentru adoptarea memorandumului de înțelegere și pentru orice reducere, suspendare sau anulare a asistenței ar trebui să se aplice procedura de examinare,

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul în legătură cu evoluția asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, inclusiv în legătură cu plățile din aceasta, și furnizează acestor instituții documentele relevante în timp util.

Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul în legătură cu evoluția asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, inclusiv în legătură cu plățile din aceasta, și furnizează acestor instituții documentele relevante, inclusiv proiectul de memorandum de înțelegere, în timp util.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este ca Moldova să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept și să garanteze respectarea drepturilor omului.

1.  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este ca Moldova să respecte mecanismele democratice reale printre care un sistem parlamentar pluripartit și o separare strictă a puterilor și statul de drept și să garanteze respectarea drepturilor omului. Această condiție prealabilă trebuie să prevadă un angajament puternic și adoptarea unor măsuri concrete pentru a consolida buna guvernanță, a depolitiza numirile în administrația publică, a lupta împotriva corupției, a consolida independența sistemului judiciar, a asigura o investigație a „fraudei bancare” axată pe rezultate și un mediu care permite o presă pluralistă și liberă și care stimulează concurența politică liberă și corectă.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

2.  Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea condiției prealabile stabilite la alineatul (1) de la prezentul articol pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. Înainte de plata oricărei tranșe, acestea prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind gradul de respectare a acestei condiții prealabile în raport cu criterii de referință definite clar. În cazul în care progresele înregistrate în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite în Concluziile Consiliului din 15 februarie 2016 privind Moldova, Programul de asociere UE-Republica Moldova și memorandumul de înțelegere sunt insuficiente, eliberarea tranșelor se suspendă imediat.

Amendamentul     12

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2), convine cu autoritățile din Moldova asupra unor condiții financiare și de politică economică clar definite, axate pe reforme structurale și pe finanțe publice solide, în funcție de care urmează să fie acordată asistența macrofinanciară din partea Uniunii și care urmează să fie incluse într-un memorandum de înțelegere („memorandumul de înțelegere”) care cuprinde un calendar pentru îndeplinirea condițiilor respective. Condițiile financiare și de politică economică prevăzute în memorandumul de înțelegere sunt coerente cu acordurile sau înțelegerile menționate la articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu programele de reformă structurală și de ajustare macroeconomică implementate de Moldova cu sprijinul FMI.

1.  Comisia, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2), convine cu autoritățile din Moldova asupra unor condiții financiare și de politică economică clar definite, axate pe reforme structurale și pe finanțe publice solide, în funcție de care urmează să fie acordată asistența macrofinanciară din partea Uniunii, precum și asupra unor condiții privind democrația și statul de drept, cum ar fi măsurile de combatere a corupției și de consolidare a independenței sistemului judiciar, și care urmează să fie incluse într-un memorandum de înțelegere („memorandumul de înțelegere”) care cuprinde un calendar și criterii de referință clare pentru îndeplinirea condițiilor respective. Condițiile financiare și de politică economică prevăzute în memorandumul de înțelegere sunt coerente cu acordurile sau înțelegerile menționate la articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu programele de reformă structurală și de ajustare macroeconomică implementate de Moldova cu sprijinul FMI.

Amendamentul     13

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Condițiile menționate la alineatul (1) vizează, în special, creșterea eficienței, a transparenței și a responsabilității sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Moldova, inclusiv în ceea ce privește utilizarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. Progresele înregistrate cu privire la deschiderea reciprocă a piețelor, dezvoltarea schimburilor comerciale echitabile și bazate pe norme, precum și alte priorități în contextul politicii externe a Uniunii trebuie și ele luate în considerare în mod corespunzător în momentul elaborării măsurilor de politică. Progresele înregistrate pentru realizarea obiectivelor respective sunt monitorizate periodic de Comisie.

2.  Condițiile menționate la alineatul (1) vizează, în special, creșterea eficienței, a transparenței și a responsabilității sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Moldova, inclusiv în ceea ce privește utilizarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. Progresele înregistrate cu privire la deschiderea reciprocă a piețelor, dezvoltarea schimburilor comerciale echitabile și bazate pe norme, precum și alte priorități în contextul politicii externe a Uniunii trebuie și ele luate în considerare în mod corespunzător în momentul elaborării măsurilor de politică, inclusiv respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice, precum libertatea mass-mediei, depolitizarea tuturor instituțiilor de stat și stimularea unui mediu liber și echitabil care să permită concurența politică. Progresele înregistrate pentru realizarea obiectivelor respective sunt monitorizate periodic de Comisie.

Amendamentul     14

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia verifică periodic îndeplinirea în continuare a condițiilor menționate la articolul 4 alineatul (3), inclusiv conformitatea politicilor economice ale Moldovei cu obiectivele asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. În cadrul acestor verificări, Comisia acționează în strânsă coordonare cu FMI și Banca Mondială și, dacă este necesar, cu Parlamentul European și Consiliul.

4.  Comisia verifică periodic îndeplinirea în continuare a condițiilor menționate la articolul 4 alineatul (3), inclusiv conformitatea politicilor economice ale Moldovei cu obiectivele asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. În cadrul acestor verificări, Comisia acționează în strânsă coordonare cu FMI și Banca Mondială și cu Parlamentul European și Consiliul.

Amendamentul     15

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  implementarea satisfăcătoare a condițiilor financiare și de politică economică convenite în memorandumul de înțelegere.

(c)  implementarea condițiilor politice, financiare și de politică economică convenite în memorandumul de înțelegere, conform evaluării pe baza criteriilor măsurabile.

Amendamentul    16

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  asigură protecția intereselor financiare ale Uniunii, prevăzând îndeosebi măsuri specifice pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte nereguli care afectează asistența macrofinanciară din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului11, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului12 și cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului13;

(b)  asigură protecția intereselor financiare ale Uniunii, îndeosebi implementând pe deplin măsuri specifice pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte nereguli care afectează asistența macrofinanciară din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului11, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului12 și cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului13;

__________________

__________________

11 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

11 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

12 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

12 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

13 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

13 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

Referințe

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

19.1.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

19.1.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Examinare în comisie

20.3.2017

 

 

 

Data adoptării

11.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Josef Weidenholzer

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru bugete (4.4.2017)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Raportor pentru aviz: Siegfried Mureșan

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz remarcă faptul că cuantumul maxim al plăților efectuate în cadrul operațiunii de asistență macrofinanciară (AMF) propuse va fi de 100 de milioane EUR, această sumă urmând să fie pusă la dispoziție sub forma unui împrumut pe termen mediu în valoare de până la 60 de milioane EUR și a unor granturi în valoare de până la 40 de milioane EUR; asistența macrofinanciară va fi furnizată în trei tranșe, în 2017 și 2018. Provizioanele pentru împrumutul acordat vor fi înscrise în bugetele aferente exercițiilor 2019-2020, în timp ce angajamentele și plățile legate de componenta de grant vor fi prevăzute în bugetele aferente exercițiilor 2017-2018.

Scopul operațiunii propuse este de a sprijini restabilirea unei situații de finanțare externă sustenabilă pentru Moldova. Asistența macrofinanciară urmează să completeze programele și resursele puse la dispoziție de FMI și de Banca Mondială, iar condiția prealabilă pentru acordarea sa va fi respectarea de către Moldova a mecanismelor democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, precum și a statului de drept, inclusiv garantarea respectării drepturilor omului.

Raportorul pentru aviz sprijină operațiunea de asistență macrofinanciară propusă, care reprezintă o completare necesară a asistenței internaționale și europene acordate Moldovei și ilustrează solidaritatea europeană față de această țară, ce traversează în continuare o perioadă dificilă din punct de vedere economic și politic. Raportorul pentru aviz ia act de angajamentul reînnoit din partea autorităților din Republica Moldova de a aborda problemele legate de guvernanță cu care se confruntă această țară și de a continua reformele politice necesare, dar subliniază că Republica Moldova trebuie să continue să pună în aplicare în mod eficace procesul de reformă inițiat.

Prin urmare, este esențial ca punerea la dispoziție a diferitelor tranșe ale asistenței să fie condiționată în mod strict de îndeplinirea obligațiilor într-un interval de timp bine definit de către autoritățile din Republica Moldova, inclusiv în domenii care vizează statul de drept, lupta împotriva corupției, independența sistemului judiciar, consolidarea rezistenței sectorului financiar, precum și transparența în finanțarea partidelor politice.

Raportorul pentru aviz reamintește că Acordul de asociere cu Republica Moldova este unul dintre cele mai avansate acorduri de acest tip semnate de UE: el oferă o bază solidă pentru aprofundarea cooperării economice și politice în cadrul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Principalul instrument de finanțare de care dispune UE pentru a sprijini Republica Moldova este, în prezent, Instrumentul european de vecinătate (IEV), care sprijină, mai precis, introducerea zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare și punerea în aplicare a Programului de asociere. De asemenea, raportorul pentru aviz are în vedere faptul că Republica Moldova participă la programe regionale, de cooperare transfrontalieră, precum și la inițiative deschise tuturor țărilor din vecinătate, cum ar fi Erasmus+, TAIEX, SIGMA și Facilitatea de investiții pentru vecinătate (FIV). După ce Fondul european pentru dezvoltare durabilă va fi adoptat, acesta va oferi, de asemenea, noi posibilități de investiții în Republica Moldova.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop sprijinirea restabilirii unei situații de finanțare externă durabile pentru Moldova, sprijinind astfel dezvoltarea sa economică și socială.

(11)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop sprijinirea restabilirii unei situații de finanțare externă durabile pentru Moldova, sprijinind astfel dezvoltarea sa economică și socială, în special în domenii ce privesc guvernarea economică și sectorul judiciar și ar trebui, totodată, să încurajeze procesul de reformă în aceste domenii.

Amendamentul     2

Propunere de decizie

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să susțină angajamentul Moldovei față de valorile pe care le are în comun cu Uniunea, printre care democrația, statul de drept, buna guvernanță, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul său față de principiile privind schimburile comerciale deschise, echitabile și reglementate.

(17)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să susțină angajamentul Moldovei față de valorile pe care le are în comun cu Uniunea, printre care democrația, statul de drept, buna guvernare, depolitizarea numirilor în administrația publică, respectarea drepturilor omului și medii de comunicare libere, independente și pluraliste, dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul său față de principiile privind schimburile comerciale deschise, echitabile și reglementate.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să fie ca Moldova să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice, guvernanța și supravegherea sectorului financiar în Moldova și să promoveze reformele structurale având ca scop sprijinirea creșterii economice durabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă.

(18)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii și pentru punerea la dispoziție a fiecărei tranșe din această asistență ar trebui să fie ca Moldova să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice, guvernanța și supravegherea sectorului financiar în Moldova, să încurajeze aplicarea unor politici orientate către stabilitate, oferind un sprijin suplimentar pentru menținerea stabilității macroeconomice, să îmbunătățească guvernarea și să promoveze reformele structurale veritabile și eficiente, având ca scop sprijinirea creșterii economice durabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui, de asemenea, să fie condiționată de realizarea unor progrese concrete în combaterea spălării de bani și a corupției, inclusiv a corupției la nivel înalt, precum și în consolidarea independenței sistemului judiciar. Impunerea acestor condiții prealabile ar trebui, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea guvernanței economice și să încurajeze realizarea reformelor în Republica Moldova. Pentru ca aceste condiții să poată fi evaluate corect, este esențial să fie enunțate într-o manieră strictă și măsurabilă. Atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistența macrofinanciară din partea Uniunii sunt protejate în mod eficient, Moldova ar trebui să adopte măsuri corespunzătoare privind prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte nereguli legate de această asistență. În plus, ar trebui să se adopte dispoziții care să prevadă efectuarea de verificări de către Comisie și de audituri de către Curtea de Conturi.

(19)  Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistența macrofinanciară din partea Uniunii sunt protejate în mod eficient, Moldova ar trebui să adopte măsuri corespunzătoare privind prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte nereguli legate de această asistență. Republica Moldova ar trebui să informeze regulat Comisia cu privire la aplicarea asistenței macrofinanciare, comunicând, în acest context, toate informațiile relevante și garantând respectarea deplină a normelor financiare ale Uniunii. În plus, ar trebui să se adopte dispoziții care să prevadă efectuarea de verificări de către Comisie și de audituri de către Curtea de Conturi.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiții de politică economică, ce urmează a fi consemnate într-un memorandum de înțelegere. Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze astfel de condiții cu autoritățile moldovene, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În conformitate cu regulamentul respectiv, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor care nu sunt prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul potențial important al asistenței de peste 90 de milioane EUR, este adecvat să se utilizeze procedura de examinare pentru operațiunile care depășesc acest prag. Luând în considerare cuantumul asistenței macrofinanciare din partea Uniunii acordate Moldovei, pentru adoptarea memorandumului de înțelegere și pentru orice reducere, suspendare sau anulare a asistenței ar trebui să se aplice procedura de examinare,

(24)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiții de politică economică, care ar trebui să acorde o atenție specială economiei Moldovei, sistemului de guvernare economică, în special în sectorul bancar, precum și sistemului judiciar, ce urmează a fi consemnate într-un memorandum de înțelegere, inclusiv al unor termene-limită stabilite cu precizie pentru îndeplinirea acestor condiții. Dacă nu se realizează progrese concrete în respectarea acestor condiții, ar trebui să se adopte măsuri pentru a suspenda temporar sau pentru a anula plata asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze astfel de condiții cu autoritățile moldovene, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În conformitate cu regulamentul respectiv, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor care nu sunt prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul potențial important al asistenței de peste 90 de milioane EUR, este adecvat să se utilizeze procedura de examinare pentru operațiunile care depășesc acest prag. Luând în considerare cuantumul asistenței macrofinanciare din partea Uniunii acordate Moldovei, pentru adoptarea memorandumului de înțelegere și pentru orice reducere, suspendare sau anulare a asistenței ar trebui să se aplice procedura de examinare,

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova

Referințe

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

19.1.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

19.1.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Siegfried Mureșan

26.1.2017

Data adoptării

3.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Othmar Karas, Bernd Lucke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova

Referințe

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Data prezentării la PE

13.1.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunţului în plen

INTA

19.1.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Raportori

Data numirii

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Examinare în comisie

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Data adoptării

4.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

6

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Data depunerii

5.5.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Notă juridică