Postopek : 2017/0007(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0185/2017

Predložena besedila :

A8-0185/2017

Razprave :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Glasovanja :

PV 04/07/2017 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0283

POROČILO     ***I
PDF 741kWORD 78k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Sorin Moisă

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji

(COM(2017) 0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0014),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0016/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta in Sveta, sprejete skupaj s Sklepom št. 778/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za proračun (A8-0185/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala biti namenjena podpori ponovne vzpostavitve vzdržnega stanja v zunanjem financiranju Moldavije, s čimer bi se podprl njen gospodarski in družbeni razvoj.

(11)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala biti namenjena podpori ponovne vzpostavitve vzdržnega stanja v zunanjem financiranju Moldavije, kar bo prispevalo k večji politični in makroekonomski stabilnosti države, zlasti na področjih, povezanih z gospodarskim upravljanjem ter finančnim in bančnim upravljanjem in nadzorom, vključno s temeljitim, v rezultate usmerjenim preiskovanjem bančnih goljufij in neodvisnostjo sodstva od politike.

Predlog spremembe    2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala podpirati zavezanost Moldavije vrednotam, ki jih deli z Unijo, vključno z demokracijo, pravno državo, dobrim upravljanjem, spoštovanjem človekovih pravic, trajnostnim razvojem in zmanjševanjem revščine, pa tudi njeno zavezanost načelom odprte in pravične trgovine, ki temelji na pravilih.

(17)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala podpirati zavezanost Moldavije vrednotam, ki jih deli z Unijo, vključno z demokracijo, pravno državo, dobrim upravljanjem, depolitizacijo in preglednostjo javne uprave, neodvisnim sodstvom, spoštovanjem človekovih pravic, svobodnimi, neodvisnimi in pluralističnimi mediji, trajnostnim razvojem in zmanjševanjem revščine, pa tudi njeno zavezanost načelom odprte in pravične trgovine, ki temelji na pravilih.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije bi moral biti, da Moldavija spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom, in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Poleg tega bi bilo treba s specifičnimi cilji makrofinančne pomoči Unije povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost sistemov za upravljanje javnih financ, okrepiti upravljanje in nadzor finančnega sektorja v Moldaviji ter spodbujati strukturne reforme, katerih cilji so podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna konsolidacija. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bi morali redno spremljati izpolnjevanje pogojev in doseganje navedenih ciljev.

(18)  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije in izplačilo vsakega od treh obrokov bi moral biti, da Moldavija spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom, in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Poleg tega bi bilo treba s specifičnimi cilji makrofinančne pomoči Unije povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost sistemov za upravljanje javnih financ, se uspešno boriti proti korupciji in pranju denarja, okrepiti upravljanje in nadzor finančnega in bančnega sektorja v Moldaviji, ponuditi dodatno podporo za ohranjanje makroekonomske stabilnosti, izboljšati upravljanje ter spodbujati strukturne reforme, katerih cilji so podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna konsolidacija. Makrofinančna pomoč Unije Moldaviji bi morala vključevati tudi ukrepe za podporo izvajanju pridružitvenega sporazuma med EU in to državo, vključno s poglobljenim in celovitim območjem proste trgovine (DCFTA). Da se omogoči ustrezno ocenjevanje posebnih ciljev, je bistveno, da se jih opredeli na preverljiv in merljiv način. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bi morali redno spremljati izpolnjevanje pogoja in doseganje navedenih ciljev. Če pogoj ne bi bil izpolnjen in cilji ne bi bili doseženi oziroma če nameni in načela iz pridružitvenega sporazuma v splošnem ne bi bili upoštevani, bi morala Komisija začasno ustaviti ali preklicati izplačilo makrofinančne pomoči Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Da bi zagotovili učinkovito zaščito finančnih interesov Unije, povezanih z makrofinančno pomočjo Unije, bi morala Moldavija sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti, povezanih s pomočjo, in boj proti njim. Poleg tega bi bilo treba sprejeti določbo, na podlagi katere bi Komisija izvajala nadzor, Računsko sodišče pa revizije.

(19)  Da bi zagotovili učinkovito zaščito finančnih interesov Unije, povezanih z makrofinančno pomočjo Unije, bi morala Moldavija izvesti ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti, povezanih s pomočjo, in boj proti njim. Moldavija bi morala redno obveščati Komisijo o izvajanju makrofinančne pomoči na podlagi popolnega razkritja in strogega upoštevanja finančnih pravil Unije. Poleg tega bi bilo treba sprejeti določbo, na podlagi katere bi Komisija izvajala nadzor, Računsko sodišče pa revizije.

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za makrofinančno pomoč Unije bi morali veljati pogoji gospodarske politike, ki se določijo v memorandumu o soglasju. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja in zaradi učinkovitosti bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja o teh pogojih z organi Moldavije pod nadzorom odbora predstavnikov držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. V skladu z navedeno uredbo bi se moral praviloma uporabljati svetovalni postopek, razen v primerih, določenih v navedeni uredbi. Ob upoštevanju potencialno pomembnega učinka pomoči, višje od 90 milijonov EUR, je primerno, da se za ukrepe, ki ta prag presegajo, uporablja postopek pregleda. Ob upoštevanju zneska makrofinančne pomoči Unije Moldaviji bi se moral za sprejetje memoranduma o soglasju in za kakršno koli zmanjšanje, zamrznitev ali ukinitev pomoči uporabljati postopek pregleda –

(24)  Za makrofinančno pomoč Unije bi morali veljati pogoji, ki se določijo v memorandumu o soglasju. Ti pogoji bi morali biti povezani z izplačilom vsakega od treh obrokov. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja in zaradi učinkovitosti bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja o teh pogojih izvajanja z organi Moldavije pod nadzorom odbora predstavnikov držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. V skladu z navedeno uredbo bi se moral praviloma uporabljati svetovalni postopek, razen v primerih, določenih v navedeni uredbi. Ob upoštevanju potencialno pomembnega učinka pomoči, višje od 90 milijonov EUR, je primerno, da se za ukrepe, ki ta prag presegajo, uporablja postopek pregleda. Ob upoštevanju zneska makrofinančne pomoči Unije Moldaviji bi se moral za sprejetje memoranduma o soglasju in za kakršno koli zmanjšanje, zamrznitev ali ukinitev pomoči uporabljati postopek pregleda –

(1)

UL L 218, 14.8.2013, str. 15.


OBRAZLOŽITEV

V Republiki Moldaviji (v nadaljnjem besedilu: Moldavija) se je po dveh napornih letih začel proces obnavljanja politične in gospodarske stabilnosti. V državi se je leta 2014 začela gospodarska recesija, ko je zaradi znanega bančniškega škandala in fiskalnih težav po ustavitvi podpore mednarodnih donatorjev, ki je sledila škandalu, prišlo do poslabšanja gospodarske uspešnosti, ki sta jo že sicer prizadela zmanjšanje kmetijske proizvodnje zaradi slabih vremenskih razmer in majhen izvoz v nekatere tradicionalne gospodarske partnerice Moldavije, tj. Belorusijo, Rusijo in Ukrajino.

K procesu gospodarskega okrevanja sta prispevala začasna uporaba (od septembra 2014) in nato začetek veljavnosti poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Moldavijo (v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo). EU je s 63-odstotnim deležem celotnega moldavskega izvoza trenutno glavna trgovinska partnerica Moldavije. Uvoz EU iz Moldavije se je kljub sklepanju pogodb o izvozu med Moldavijo in preostalim svetom leta 2015 povečal za 5 %.

Po večletnem zastoju reformnega procesa je bil z izvajanjem programa strukturnih reform, tudi v okviru akcijskega načrta za prednostne reforme, dogovorjenega z EU februarja 2016, v zadnjem letu dosežen velik napredek. Zaradi tega je Moldavija začela znova prejemati donatorsko podporo, pri čemer je imel vodilno vlogo Mednarodni denarni sklad (v nadaljnjem besedilu: MDS). MDS je lani novembra tako odobril triletni razširjeni kreditni program in instrument za povečanje financiranja v višini 179 milijonov USD. Moldavski organi so 28. februarja 2017 z uslužbenci MDS dosegli dogovor o prvem pregledu programa, pri čemer so ugotovili, da se je ta program MDS nenehno zadovoljivo izvajal. Izvršni odbor MDS bo ta pregled predvidoma končal aprila 2017. Odobritev programa MDS je Svetovni banki omogočila tudi ponovno izvajanje dejavnosti posojanja, ki temelji na politiki.

EU je začela prek evropskega instrumenta sosedstva znova izvajati tudi proračunske podporne operacije, ki so mirovale od leta 2015, drugi zunanji donatorji pa so sledili trendu. Kljub temu obstaja posebna potreba, da se obravnava kratkoročna občutljivost moldavskega gospodarstva v zvezi s plačilno bilanco in proračunom. Predlog Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija), da bi Moldaviji odobrili makrofinančno pomoč, je odgovor na to posebno potrebo, pokriva pa približno 25 % preostalih potreb države po zunanjem financiranju za obdobje 2016–2018 (po oceni MDS je celotni znesek potreb po zunanjem financiranju približno 402 milijona EUR). To je potreben korak za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti v Moldaviji, ki je v celoti skladen s širšimi cilji zunanje politike EU do te države in regije.

Predlog Komisije je tesno usklajen z dogovorom, vključenim v skupno izjavo Evropskega parlamenta in Sveta, sprejeto skupaj s Sklepom št. 778/2013/EU z dne 12. avgusta 2013 o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji, v katerem sta sozakonodajalca določila glavna načela in vidike, na katerih bi moral temeljiti proces odobritve makrofinančne pomoči. Izpostaviti velja naslednje: i) Moldavija izpolnjuje merila, povezana s ciljem in upravičenostjo pomoči; ii) delovni dokument služb Komisije, ki spremlja predlog Komisije, vsebuje podrobno oceno v zvezi z izpolnjevanjem osnovnih političnih in gospodarskih pogojev; iii) oblika in znesek predlagane pomoči omogočata pravično porazdelitev bremena med EU in drugimi donatorji. EU bo zagotovila 100 milijonov EUR, od tega 60 milijonov EUR v obliki posojila in 40 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev, ki jih bo izplačala v treh obrokih (dva leta 2017 in zadnjega v prvi polovici leta 2018). Ravnovesje posojili in nepovratnimi sredstvi je v skladu z merili, sprejetimi leta 2013, tj. ravnjo gospodarske razvitosti, ki se izmeri glede na dohodek na prebivalca in stopnjo revščine, zmožnostjo odplačevanja na podlagi analize vzdržnosti dolga in obsegom, v katerem mednarodne finančne institucije in drugi donatorji za Moldavijo uporabljajo ugodnejše pogoje.

Poročevalec glede na povedano meni, da bi se moral Evropski parlament strinjati s predlogom Komisije, da Moldaviji odobri makrofinančno pomoč, hkrati pa poudarja naslednja odločna pričakovanja:

1. Komisija bo s sklenitvijo memoranduma o soglasju z Moldavijo zagotovila, da bo makrofinančna pomoč povezana z izvajanjem ambicioznega programa gospodarskih in strukturnih reform, namenjenih zlasti krepitvi upravljanja v finančnem in javnem sektorju, podpiranju hitrega izvajanja poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini, boju proti korupciji in pranju denarja ter prizadevanjem za povečanje učinkovitosti in neodvisnosti pravosodnega sistema in izboljšanje upravljanja v energetskem sektorju, zlasti z zagotavljanjem neodvisnosti nacionalnega regulatorja.

Določiti bi bilo treba jasne pogoje za izplačilo vseh treh obrokov, in sicer v skladu s priporočili Računskega sodišča v zvezi z opredelitvijo kazalnikov uspešnosti, da bi dokazali napredek in usklajenost različnih instrumentov EU za pomoč ter usklajenost teh instrumentov z nacionalnimi strategijami Moldavije.

2. Komisija bo zagotavljala primerno skrbnost pri spremljanju napredka pri doseganju ciljev zunanje politike Unije, vključno z uporabo makrofinančne pomoči Unije (kot je predvideno v členu 3(2) predloga), in pri preverjanju neprekinjenega izpolnjevanja osnovnih pogojev in pogojev za izplačilo pomoči (kot je predvideno v členu 3(2) predloga) Poskrbeti bi bilo treba za takojšnje obveščanje Evropskega parlamenta in ustrezno usklajevanje z njim.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (11.4.2017)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Pripravljavec mnenja: Petras Auštrevičius

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije je, da se Moldaviji zagotovi 100 milijonov EUR v obliki posojil (60 milijonov EUR) in nepovratnih sredstev (40 milijonov EUR). EU zagotavlja tudi drugo finančno pomoč, in sicer prek proračunske podpore, ponovno vzpostavljene decembra 2016 (dodeljenih 45,3 milijona EUR) po dogovoru z MDS.

Zadnja makrofinančna pomoč EU Moldaviji je znašala 90 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev v obdobju 2010–2012. Druge prejemnice makrofinančne pomoči so trenutno Armenija, Gruzija, Jordanija, Kirgiška republika, Libanon, Tunizija in Ukrajina.

Glede na težke ekonomske razmere v Moldaviji in prihajajoče parlamentarne volitve, ki bodo v državi potekale novembra 2018, bi bilo v interesu EU, da podpre reformni program trenutne moldavijske vlade z dodelitvijo makrofinančne pomoči v predlaganem obdobju (2017–2018). Pogoji za makrofinančno pomoč so glede na nedavno dogajanje v Moldaviji tudi koristen vzvod za uveljavljanje teh reform, zlasti v okviru potrebe po krepitvi načela „več za več“ v zvezi s pomočjo EU sosednjim partnerskim državam. In res, poročilo o uresničevanju pridružitvenega načrta za Republiko Moldavijo poudarja, da je bil pred kratkim dosežen zmeren napredek s sprejetjem vrste reform, katerih cilj je med drugim povrniti neodvisnost sodstva in se spoprijeti s korupcijo. Vendar pa so potrebna nadaljnja prizadevanja za reforme, da bi utrdili načela pravne države, izboljšali poslovno okolje, ki je še vedno prežeto z vsesplošno korupcijo, in odpravili nedosledno oblikovanje politik. Potrebni so tudi odločni izvajalski ukrepi, s katerimi bi moldavskim prebivalcem zagotovili oprijemljive rezultate.

Zaradi bančne goljufije, razkrite leta 2014, ko so bile moldavijske oblasti, vključno z nekdanjim predsednikom vlade Filatom, obtožene, da so si prilastile 1 milijardo EUR (17 % BDP tistega leta) iz treh bank (Savings Bank, Unibank in Banca Sociala), del sredstev EU (561 milijonov EUR v obdobju 2007–2013) morda ni imel načrtovanega učinka. Možna posledica je, da bo morala EU zdaj podpreti Moldavijo pri nadomeščanju izgub, ki jih je povzročila ta goljufija. Poleg tega zaradi goljufije Moldavijci bistveno manj zaupajo EU.

Zato so spremembe, ki jih predlaga Odbor za zunanje zadeve, osredotočene na:

1. poudarjanje nekaterih ključnih demokratičnih načel, ki bi jih bilo treba okrepiti (in sicer neodvisnost sodstva ter svobodni, neodvisni in pluralistični mediji), in okrepitev določb za boj proti korupciji in goljufijam (in sicer učinkovito izvajanje teh ukrepov) z bolj eksplicitno izraženimi pogoji, povezanimi z jasnimi merili, poročanjem Evropskemu parlamentu in prekinitvijo izplačevanja obrokov, če ni napredka;

2. zagotavljanje zadostne vključenosti EP, zlasti v pripravo ključnega memoranduma o soglasju, ki bo vseboval podrobnosti o pogojih za izplačilo makrofinančne pomoči.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Po imenovanju nove vlade in novega guvernerja centralne banke na začetku leta 2016 so organi pokazali obnovljeno zavezo nadaljnjemu izvajanju potrebnih političnih reform ter reševanju izzivov v zvezi z upravljanjem v finančnem sektorju države in izzivov na področju upravljanja javnih financ.

(3) Po imenovanju nove vlade in novega guvernerja centralne banke na začetku leta 2016 so organi pokazali obnovljeno zavezo nadaljnjemu izvajanju potrebnih političnih reform ter reševanju izzivov v zvezi z upravljanjem v finančnem sektorju države in izzivov na področju upravljanja javnih financ ter v zvezi s tem sprejeli pomembne ukrepe.

Predlog spremembe   2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala biti namenjena podpori ponovne vzpostavitve vzdržnega stanja v zunanjem financiranju Moldavije, s čimer bi se podprl njen gospodarski in družbeni razvoj.

(11)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala biti namenjena podpori ponovne vzpostavitve vzdržnega stanja v zunanjem financiranju Moldavije, s čimer bi se podprl njen gospodarski in družbeni razvoj, zlasti na področjih, povezanih z gospodarskim upravljanjem in neodvisnostjo sodstva.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala podpirati zavezanost Moldavije vrednotam, ki jih deli z Unijo, vključno z demokracijo, pravno državo, dobrim upravljanjem, spoštovanjem človekovih pravic, trajnostnim razvojem in zmanjševanjem revščine, pa tudi njeno zavezanost načelom odprte in pravične trgovine, ki temelji na pravilih.

(17)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala podpirati zavezanost Moldavije vrednotam, ki jih deli z Unijo, vključno z demokracijo, pravno državo, dobrim upravljanjem, odgovorno, pregledno in depolitizirano javno upravo, neodvisnim sodstvom, nepristranskimi in učinkovitimi organi kazenskega pregona, spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pa tudi svobodnih, neodvisnih in pluralističnih medijev, socialnim tržnim gospodarstvom, trajnostnim razvojem in zmanjševanjem revščine, pa tudi njeno zavezanost načelom odprte in pravične trgovine, ki temelji na pravilih.

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije bi moral biti, da Moldavija spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom, in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Poleg tega bi bilo treba s specifičnimi cilji makrofinančne pomoči Unije povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost sistemov za upravljanje javnih financ, okrepiti upravljanje in nadzor finančnega sektorja v Moldaviji ter spodbujati strukturne reforme, katerih cilji so podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna konsolidacija. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bi morali redno spremljati izpolnjevanje pogojev in doseganje navedenih ciljev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije bi moral biti, da Moldavija v celoti spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom in dosledno delitvijo oblasti, in pravno državo, vključno z neodvisnostjo sodstva, zagotavlja spoštovanje človekovih pravic, podpira svobodne, neodvisne in pluralistične medije ter zagotovi učinkovit boj proti korupciji, vplivu oligarhov in pranju denarja, pa tudi temeljito in v rezultate usmerjeno preiskavo bančne goljufije. Poleg tega bi bilo treba s specifičnimi cilji makrofinančne pomoči Unije povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost sistemov za upravljanje javnih financ, okrepiti upravljanje in nadzor finančnega in bančnega sektorja v Moldaviji ter spodbujati učinkovite strukturne reforme, katerih cilji so podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna konsolidacija. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bi morali redno spremljati izpolnjevanje osnovnega pogoja in doseganje navedenih ciljev.

 

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18 a) Pred vsakim izplačilom obroka bi morali Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o stopnji izpolnjevanja osnovnega pogoja in doseganju oprijemljivega napredka pri izpolnjevanju ciljev glede na jasno opredeljena merila ter na dosleden in izmerljiv način. V celoti bi bilo treba izvajati pogojevanje izplačila pomoči, da se okrepi dodeljevanje sredstev, ki temelji na spodbudah. Če je napredek pri doseganju ciljev, določenih v sklepih Sveta z dne 15. februarja 2016 o Moldaviji, pridružitvenem načrtu EU-Moldavija in memorandumu o soglasju, nezadosten, bi se moralo izplačilo obrokov nemudoma ustaviti.

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Da bi zagotovili učinkovito zaščito finančnih interesov Unije, povezanih z makrofinančno pomočjo Unije, bi morala Moldavija sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti, povezanih s pomočjo, in boj proti njim. Poleg tega bi bilo treba sprejeti določbo, na podlagi katere bi Komisija izvajala nadzor, Računsko sodišče pa revizije.

(19)  Da bi zagotovili učinkovito zaščito finančnih interesov Unije, povezanih z makrofinančno pomočjo Unije, bi morala Moldavija v celoti izvajati ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti, povezanih s pomočjo, in boj proti njim. Poleg tega bi bilo treba sprejeti določbo, na podlagi katere bi Komisija izvajala nadzor, Računsko sodišče pa revizije. Moldavija bi morala redno obveščati Komisijo o izvajanju makrofinančne pomoči Unije na podlagi popolnega razkritja in strogega upoštevanja finančnih pravil Unije, pa tudi o reformah v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije.

Predlog spremembe    7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Makrofinančno pomoč Unije bi morala upravljati Komisija. Da bi lahko Evropski parlament in Svet spremljala izvajanje tega sklepa, bi ju morala Komisija redno obveščati o razvoju dogodkov v zvezi s pomočjo in jima posredovati ustrezne dokumente.

(22)  Makrofinančno pomoč Unije bi morala upravljati Komisija. Da bi lahko Evropski parlament in Svet spremljala izvajanje tega sklepa, bi ju morala Komisija redno obveščati o razvoju dogodkov v zvezi s pomočjo in jima posredovati ustrezne dokumente, vključno z osnutkom memoranduma o soglasju.

Predlog spremembe   8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za makrofinančno pomoč Unije bi morali veljati pogoji gospodarske politike, ki se določijo v memorandumu o soglasju. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja in zaradi učinkovitosti bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja o teh pogojih z organi Moldavije pod nadzorom odbora predstavnikov držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. V skladu z navedeno uredbo bi se moral praviloma uporabljati svetovalni postopek, razen v primerih, določenih v navedeni uredbi. Ob upoštevanju potencialno pomembnega učinka pomoči, višje od 90 milijonov EUR, je primerno, da se za ukrepe, ki ta prag presegajo, uporablja postopek pregleda. Ob upoštevanju zneska makrofinančne pomoči Unije Moldaviji bi se moral za sprejetje memoranduma o soglasju in za kakršno koli zmanjšanje, zamrznitev ali ukinitev pomoči uporabljati postopek pregleda –

(24)  Za makrofinančno pomoč Unije bi morali v skladu s členi 1 do 4 pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo veljati politični pogoji in pogoji gospodarske politike, ki se določijo v memorandumu o soglasju. Pogoje bi morali spremljati dobro opredeljeni časovni načrti za njihovo izpolnitev. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja in zaradi učinkovitosti bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja o teh pogojih izvajanja z organi Moldavije pod nadzorom odbora predstavnikov držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. V skladu z navedeno uredbo bi se moral praviloma uporabljati svetovalni postopek, razen v primerih, določenih v navedeni uredbi. Ob upoštevanju potencialno pomembnega učinka pomoči, višje od 90 milijonov EUR, je primerno, da se za ukrepe, ki ta prag presegajo, uporablja postopek pregleda. Ob upoštevanju zneska makrofinančne pomoči Unije Moldaviji bi se moral za sprejetje memoranduma o soglasju in za kakršno koli zmanjšanje, zamrznitev ali ukinitev pomoči uporabljati postopek pregleda –

Predlog spremembe    9

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o dogajanjih v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije, tudi o njenih izplačilih, in jima pravočasno predloži ustrezne dokumente.

Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o dogajanjih v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije, tudi o njenih izplačilih, in jima pravočasno predloži ustrezne dokumente, vključno z osnutkom memoranduma o soglasju.

Predlog spremembe    10

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije je, da Moldavija spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom, in pravno državo, ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic.

1.  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije je, da Moldavija spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom in dosledno delitvijo oblasti, in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Predpogoj zagotavlja odločno zavezanost in sprejetje konkretnih ukrepov za izboljšanje dobrega upravljanja, depolitizacijo imenovanj v javni upravi, zaostritev boja proti korupciji, krepitev neodvisnosti sodstva, omogočanje preiskave bančne goljufije, ki bo usmerjena v rezultate, in zagotavljanje okolja, ki omogoča pluralne in svobodne medije ter spodbuja svobodno in pošteno politično tekmovanje.

Predlog spremembe    11

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje spremljata izpolnjevanje tega pogoja v celotnem obdobju izvajanja makrofinančne pomoči Unije.

2.  Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje spremljata izpolnjevanje pogoja iz odstavka 1 tega člena v celotnem obdobju izvajanja makrofinančne pomoči Unije. Pred vsakim izplačilom obroka poročata Evropskemu parlamentu in Svetu o stopnji izpolnjevanja pogoja glede na jasno opredeljena merila. Če je napredek pri doseganju ciljev, določenih v sklepih Sveta z dne 15. februarja 2016 o Moldaviji, pridružitvenem načrtu EU-Moldavija in memorandumu o soglasju, nezadosten, se izplačilo obrokov nemudoma ustavi.

Predlog spremembe   12

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija se v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2) z organi Moldavije dogovori o jasno opredeljenih pogojih gospodarske politike in finančnih pogojih, osredotočenih na strukturne reforme in zdrave javne finance, ki jih mora makrofinančna pomoč Unije upoštevati in ki se določijo v memorandumu o soglasju (v nadaljnjem besedilu: memorandum o soglasju), v katerega je vključen časovni okvir za izpolnitev teh pogojev. Pogoji gospodarske politike in finančni pogoji, določeni v memorandumu o soglasju, so skladni s sporazumi ali dogovori iz člena 1(3), vključno s programi za makroekonomsko prilagoditev in programi strukturnih reform, ki jih izvaja Moldavija ob podpori MDS.

1.  Komisija se v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2) z organi Moldavije dogovori o jasno opredeljenih pogojih gospodarske politike, finančnih pogojih, osredotočenih na strukturne reforme in zdrave javne finance, ki jih mora makrofinančna pomoč Unije upoštevati, pa tudi o pogojih, povezanih z demokracijo in pravno državo, kot so ukrepi za boj proti korupciji in krepitev neodvisnosti sodstva, ki se določijo v memorandumu o soglasju (v nadaljnjem besedilu: memorandum o soglasju), v katerega se vključijo časovni okvir in jasna referenčna merila za izpolnitev teh pogojev. Pogoji gospodarske politike in finančni pogoji, določeni v memorandumu o soglasju, so skladni s sporazumi ali dogovori iz člena 1(3), vključno s programi za makroekonomsko prilagoditev in programi strukturnih reform, ki jih izvaja Moldavija ob podpori MDS.

Predlog spremembe   13

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Namen pogojev iz odstavka 1 je zlasti povečanje učinkovitosti, preglednosti in odgovornosti sistemov za upravljanje javnih financ v Moldaviji, vključno v zvezi z uporabo makrofinančne pomoči Unije. Pri oblikovanju strateških ukrepov se ustrezno upošteva tudi napredek v zvezi z vzajemnim odpiranjem trgov, razvojem pravične trgovine, ki temelji na pravilih, ter drugimi prednostnimi nalogami v okviru zunanje politike Unije. Komisija redno spremlja napredek pri doseganju teh ciljev.

2.  Namen pogojev iz odstavka 1 je zlasti povečanje učinkovitosti, preglednosti in odgovornosti sistemov za upravljanje javnih financ v Moldaviji, vključno v zvezi z uporabo makrofinančne pomoči Unije. Pri oblikovanju strateških ukrepov se ustrezno upošteva tudi napredek v zvezi z vzajemnim odpiranjem trgov, razvojem pravične trgovine, ki temelji na pravilih, ter drugimi prednostnimi nalogami v okviru zunanje politike Unije, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in demokratičnih načel, kot je svoboda medijev, depolitizacijo državnih institucij in spodbujanjem svobodnega in pravičnega okolja, ki omogoča politično tekmovanje. Komisija redno spremlja napredek pri doseganju teh ciljev.

Predlog spremembe   14

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija redno preverja, ali so pogoji iz člena 4(3) še vedno izpolnjeni, med drugim tudi, ali so gospodarske politike Moldavije skladne s cilji makrofinančne pomoči Unije. Pri tem tesno sodeluje z MDS in Svetovno banko ter po potrebi z Evropskim parlamentom in Svetom.

4.  Komisija redno preverja, ali so pogoji iz člena 4(3) še vedno izpolnjeni, med drugim tudi, ali so gospodarske politike Moldavije skladne s cilji makrofinančne pomoči Unije. Pri tem tesno sodeluje z MDS in Svetovno banko ter z Evropskim parlamentom in Svetom.

Predlog spremembe   15

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zadovoljivo izvajanje gospodarske politike in finančnih pogojev, dogovorjenih v memorandumu o soglasju.

(c)  na podlagi merljivih meril ugotovljeno zadovoljivo izvajanje političnih pogojev, pogojev gospodarske politike in finančnih pogojev, dogovorjenih v memorandumu o soglasju.

Predlog spremembe    16

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotovitvi zaščite finančnih interesov Unije, zlasti določitvi posebnih ukrepov za preprečevanje goljufij, korupcije in vseh drugih nepravilnosti v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije ter za boj proti tem pojavom, v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9511, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2185/9612 ter Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta13;

(b)  zagotovitvi zaščite finančnih interesov Unije, zlasti popolnem izvajanju posebnih ukrepov za preprečevanje goljufij, korupcije in vseh drugih nepravilnosti v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije ter za boj proti tem pojavom, v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9511, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2185/9612 ter Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta13;

__________________

__________________

11 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

11 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

12 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

12 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

13Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

13Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji

Referenčni dokumenti

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

19.1.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

19.1.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Obravnava v odboru

20.3.2017

 

 

 

Datum sprejetja

11.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Josef Weidenholzer

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za proračun (4.4.2017)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Pripravljavec mnenja: Siegfried Mureşan

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja ugotavlja, da bi predlagani ukrep makrofinančne pomoči znašal največ 100 milijonov EUR, dodeljenih v obliki srednjeročnega posojila v višini do 60 milijonov EUR in nepovratnih sredstev v višini do 40 milijonov EUR ter izplačanih v treh obrokih v letih 2017 in 2018. Rezervacije za posojilo bi se oblikovale v proračunih za leti 2019 in 2020, nepovratna sredstva pa bi bila odobrena in izplačana v okviru proračunov za leti 2017 in 2018.

Cilj predlaganega ukrepa je podpreti ponovno vzpostavitev vzdržnega stanja v zunanjem financiranju Moldavije. Dopolnjeval bi programe in sredstva MDS in Svetovne banke, dodeljen pa bi bil pod pogojem, da Moldavija spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom, in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic.

Pripravljavec mnenja podpira predlagani ukrep makrofinančne pomoči kot nujno dopolnilo mednarodni in evropski pomoči Moldaviji ter kot znak evropske solidarnosti z državo, ki se še vedno sooča s težkim političnim in gospodarskim obdobjem. Priznava obnovljeno zavezo moldavijskih organov reševanju izzivov upravljanja države in nadaljnjemu izvajanju potrebnih političnih reform, toda meni, da mora Moldavija učinkovito izvajati proces reform.

Zato je bistveno, da je izplačilo različnih tranš pomoči strogo pogojeno z izpolnitvijo obveznosti v natančno določenem časovnem okviru, dogovorjenem z moldavijskimi organi, vključno s področji v zvezi s pravno državo, bojem proti korupciji, neodvisnostjo sodstva, krepitvijo odpornosti finančnega sektorja in preglednostjo financiranja političnih strank.

Pripravljavec mnenja opozarja, da je pridružitveni sporazum z Moldavijo eden najnaprednejših, kar jih je EU kdaj podpisala, saj zagotavlja trdne temelje za poglobljeno gospodarsko in politično sodelovanje na poti Moldavije proti evropskemu vključevanju.

Glavni finančni instrument EU za podporo Moldaviji je trenutno evropski instrument sosedstva, ki podpira izvajanje poglobljenega in celovitega območja proste trgovine in pridružitvenega načrta. Pripravljavec mnenja ugotavlja tudi, da Moldavija sodeluje v regionalnih programih, čezmejnem sodelovanju in pobudah, odprtih za vse države sosedstva, kot so Erasmus+, TAIEX, SIGMA in Sklad za spodbujanje naložb v sosedstvo. Ko bo sprejet Evropski sklad za trajnostni razvoj, bo tudi ta omogočal nove naložbene možnosti v Moldaviji.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala biti namenjena podpori ponovne vzpostavitve vzdržnega stanja v zunanjem financiranju Moldavije, s čimer bi se podprl njen gospodarski in družbeni razvoj.

(11)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala biti namenjena podpori ponovne vzpostavitve vzdržnega stanja v zunanjem financiranju Moldavije, s čimer bi se podprl njen gospodarski in družbeni razvoj, zlasti na področjih v zvezi z gospodarskim upravljanjem in sodstvom, in spodbujati reforme na teh področjih.

Predlog spremembe   M:\projects\FdR\1123\1123997Mef\v1R1\Part_2__1123997SL_S22

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala podpirati zavezanost Moldavije vrednotam, ki jih deli z Unijo, vključno z demokracijo, pravno državo, dobrim upravljanjem, spoštovanjem človekovih pravic, trajnostnim razvojem in zmanjševanjem revščine, pa tudi njeno zavezanost načelom odprte in pravične trgovine, ki temelji na pravilih.

(17)  Makrofinančna pomoč Unije bi morala podpirati zavezanost Moldavije vrednotam, ki jih deli z Unijo, vključno z demokracijo, pravno državo, dobrim upravljanjem, depolitizacijo imenovanj v javni upravi, spoštovanjem človekovih pravic ter svobodnih, neodvisnih in pluralističnih medijev, trajnostnim razvojem in zmanjševanjem revščine, pa tudi njeno zavezanost načelom odprte in pravične trgovine, ki temelji na pravilih.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije bi moral biti, da Moldavija spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom, in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Poleg tega bi bilo treba s specifičnimi cilji makrofinančne pomoči Unije povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost sistemov za upravljanje javnih financ, okrepiti upravljanje in nadzor finančnega sektorja v Moldaviji ter spodbujati strukturne reforme, katerih cilji so podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna konsolidacija. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bi morali redno spremljati izpolnjevanje pogojev in doseganje navedenih ciljev.

(18)  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije in izplačilo posameznega obroka pomoči bi moral biti, da Moldavija spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom, in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Poleg tega bi bilo treba s specifičnimi cilji makrofinančne pomoči Unije povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost sistemov za upravljanje javnih financ, okrepiti upravljanje in nadzor finančnega sektorja v Moldaviji, izvajati politike, usmerjene k stabilizaciji, ki bi še dodatno podpirale ohranjanje makroekonomske stabilnosti, izboljšati upravljanje ter spodbujati dejanske in učinkovite strukturne reforme, katerih cilji so podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna konsolidacija. Izplačilo makrofinančne pomoči bi moralo biti pogojeno tudi z vidnim napredkom pri boju proti pranju denarja in korupciji, vključno s korupcijo na visoki ravni, ter pri krepitvi neodvisnosti sodstva. Taki pogoji bi morali prispevati tudi k boljšemu gospodarskemu upravljanju in spodbuditi reforme v Moldaviji. Da se zagotovi možnost ustreznega ocenjevanja, je bistveno, da so pogoji določeni strogo in merljivo. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bi morali redno spremljati izpolnjevanje pogojev in doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Da bi zagotovili učinkovito zaščito finančnih interesov Unije, povezanih z makrofinančno pomočjo Unije, bi morala Moldavija sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti, povezanih s pomočjo, in boj proti njim. Poleg tega bi bilo treba sprejeti določbo, na podlagi katere bi Komisija izvajala nadzor, Računsko sodišče pa revizije.

(19)  Da bi zagotovili učinkovito zaščito finančnih interesov Unije, povezanih z makrofinančno pomočjo Unije, bi morala Moldavija sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti, povezanih s pomočjo, in boj proti njim. Moldavija bi morala redno obveščati Komisijo o izvajanju makrofinančne pomoči na podlagi popolnega razkritja in strogega upoštevanja finančnih pravil Unije. Poleg tega bi bilo treba sprejeti določbo, na podlagi katere bi Komisija izvajala nadzor, Računsko sodišče pa revizije.

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za makrofinančno pomoč Unije bi morali veljati pogoji gospodarske politike, ki se določijo v memorandumu o soglasju. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja in zaradi učinkovitosti bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja o teh pogojih z organi Moldavije pod nadzorom odbora predstavnikov držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. V skladu z navedeno uredbo bi se moral praviloma uporabljati svetovalni postopek, razen v primerih, določenih v navedeni uredbi. Ob upoštevanju potencialno pomembnega učinka pomoči, višje od 90 milijonov EUR, je primerno, da se za ukrepe, ki ta prag presegajo, uporablja postopek pregleda. Ob upoštevanju zneska makrofinančne pomoči Unije Moldaviji bi se moral za sprejetje memoranduma o soglasju in za kakršno koli zmanjšanje, zamrznitev ali ukinitev pomoči uporabljati postopek pregleda –

(24)  Za makrofinančno pomoč Unije bi morali veljati pogoji gospodarske politike, s posebnim poudarkom na moldavijskem gospodarstvu, sistemu gospodarskega upravljanja, zlasti v bančnem sektorju, in sodstvu, ki se določijo v memorandumu o soglasju, vključno z dobro opredeljenim časovnim okvirom za izpolnitev teh pogojev. Če ni vidnega napredka pri izpolnjevanju teh pogojev, bi se morala izplačila makrofinančne pomoči Unije začasno zamrzniti ali ukiniti. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja in zaradi učinkovitosti bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja o teh pogojih z organi Moldavije pod nadzorom odbora predstavnikov držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. V skladu z navedeno uredbo bi se moral praviloma uporabljati svetovalni postopek, razen v primerih, določenih v navedeni uredbi. Ob upoštevanju potencialno pomembnega učinka pomoči, višje od 90 milijonov EUR, je primerno, da se za ukrepe, ki ta prag presegajo, uporablja postopek pregleda. Ob upoštevanju zneska makrofinančne pomoči Unije Moldaviji bi se moral za sprejetje memoranduma o soglasju in za kakršno koli zmanjšanje, zamrznitev ali ukinitev pomoči uporabljati postopek pregleda –

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji

Referenčni dokumenti

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

19.1.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

19.1.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Datum sprejetja

3.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Othmar Karas, Bernd Lucke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

29

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENL

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji

Referenčni dokumenti

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Datum predložitve EP

13.1.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

19.1.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Datum sprejetja

4.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Datum predložitve

5.5.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENL

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo