Förfarande : 2017/0007(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0185/2017

Ingivna texter :

A8-0185/2017

Debatter :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0283

BETÄNKANDE     ***I
PDF 586kWORD 87k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Sorin Moisă

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0014),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0016/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som antogs tillsammans med Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet (A8-0185/2017).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Unionens makroekonomiska stöd bör syfta till att stödja återställandet av en hållbar extern finansieringssituation för Moldavien och därigenom stödja dess ekonomiska och sociala utveckling.

(11)  Unionens makroekonomiska stöd bör syfta till att stödja återställandet av en hållbar extern finansieringssituation för Moldavien och därigenom bidra till en större politisk och makroekonomisk stabilitet i landet, särskilt när det gäller ekonomisk styrning, styrning och tillsyn av finans- och banksektorn, inbegripet en ingående, resultatinriktad utredning av bankbedrägerier och rättsväsendets politiska oberoende.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Unionens makroekonomiska stöd bör främja Moldaviens uppslutning kring de värderingar man delar med unionen, däribland demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, respekt för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fattigdomsminskning, samt dess uppslutning kring principerna om en öppen, regelstyrd och rättvis handel.

(17)  Unionens makroekonomiska stöd bör främja Moldaviens uppslutning kring de värderingar man delar med unionen, däribland demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, avpolitisering av och transparens inom den offentliga förvaltningen, ett oberoende rättsväsende, respekt för mänskliga rättigheter, mediernas frihet, oberoende och mångfald, hållbar utveckling och fattigdomsminskning, samt dess uppslutning kring principerna om en öppen, regelstyrd och rättvis handel.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Recital 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska stöd bör vara att Moldavien respekterar effektiva demokratiska mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, och garanterar respekt för mänskliga rättigheter. De särskilda målen för unionens makroekonomiska stöd bör dessutom vara att stärka effektiviteten, öppenheten och ansvarsutkrävande i systemen för förvaltning av offentliga medel i Moldavien, och att främja strukturreformer som syftar till att stödja hållbar tillväxt för alla, ökad sysselsättning och konsolidering av de offentliga finanserna. Både uppfyllandet av förhandsvillkoren och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

(18)  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska stöd och för utbetalning av var och en av de tre delbetalningarna bör vara att Moldavien respekterar effektiva demokratiska mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, och garanterar respekt för mänskliga rättigheter. De särskilda målen för unionens makroekonomiska stöd bör dessutom vara att stärka effektiviteten, öppenheten och ansvarsutkrävande i systemen för förvaltning av offentliga medel i Moldavien, säkerställa en effektiv kamp mot korruption och penningtvätt, säkra styrning och tillsyn av finans- och banksektorn i Moldavien, tillhandahålla ytterligare stöd till upprätthållandet av den makroekonomiska stabiliteten, förbättra styrningen och främja strukturreformer som syftar till att stödja hållbar tillväxt för alla, ökad sysselsättning och konsolidering av de offentliga finanserna. Unionens makroekonomiska stöd till Moldavien bör också omfatta åtgärder till stöd för genomförandet av associeringsavtalet mellan EU och Moldavien, inbegripet det djupgående och omfattande frihandelsavtalet. För att de specifika målen ska kunna bedömas korrekt måste de fastställas på ett verifierbart och mätbart sätt. Både uppfyllandet av förhandsvillkoret och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten. Om förhandsvillkoret och målen inte har uppfyllts eller om ska kommissionen tillfälligt skjuta upp eller om målen och principerna i associeringsavtalet generellt sett inte följs bör kommissionen tillfälligt skjuta upp eller ställa in utbetalningen av unionens makroekonomiska stöd.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att säkerställa att unionens ekonomiska intressen i samband med unionens makroekonomiska stöd skyddas effektivt bör Moldavien vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oriktigheter i samband med stödet. Dessutom bör det finnas bestämmelser som medför att kommissionen kan genomföra kontroller och att revisionsrätten kan utföra revisioner.

(19)  För att säkerställa att unionens ekonomiska intressen i samband med unionens makroekonomiska stöd skyddas effektivt bör Moldavien vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oriktigheter i samband med stödet. Moldavien bör regelbundet informera kommissionen om genomförandet av det makroekonomiska stödet på grundval av ett fullständigt uppgiftslämnande och ett strikt iakttagande av unionens finansiella bestämmelser. Dessutom bör det finnas bestämmelser som medför att kommissionen kan genomföra kontroller och att revisionsrätten kan utföra revisioner.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Unionens makroekonomiska stöd bör vara förenat med ekonomisk-politiska villkor, vilka ska fastställas i ett samförståndsavtal. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet, och av effektivitetsskäl, bör kommissionen bemyndigas att förhandla om sådana villkor med de moldaviska myndigheterna under övervakning av kommittén med företrädare för medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den förordningen bör det rådgivande förfarandet som allmän regel tillämpas i alla andra fall än de som föreskrivs i den förordningen. Med hänsyn till den potentiellt stora inverkan av stöd som överstiger 90 miljoner euro, är det lämpligt att tillämpa granskningsförfarandet för transaktioner som överstiger det tröskelvärdet. Med hänsyn till storleken på unionens makroekonomiska stöd till Moldavien bör granskningsförfarandet tillämpas för antagandet av samförståndsavtalet samt när det gäller att minska, skjuta upp eller upphäva stödet.

(24)  Unionens makroekonomiska stöd bör vara förenat med villkor, vilka ska fastställas i ett samförståndsavtal. Sådana villkor bör kopplas till utbetalningen av var och en av de tre delbetalningarna. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet, och av effektivitetsskäl, bör kommissionen bemyndigas att förhandla om sådana genomförandevillkor med de moldaviska myndigheterna under övervakning av kommittén med företrädare för medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den förordningen bör det rådgivande förfarandet som allmän regel tillämpas i alla andra fall än de som föreskrivs i den förordningen. Med hänsyn till den potentiellt stora inverkan av stöd som överstiger 90 miljoner euro, är det lämpligt att tillämpa granskningsförfarandet för transaktioner som överstiger det tröskelvärdet. Med hänsyn till storleken på unionens makroekonomiska stöd till Moldavien bör granskningsförfarandet tillämpas för antagandet av samförståndsavtalet samt när det gäller att minska, skjuta upp eller upphäva stödet.

(1)

EUT L 218, 14.8.2013, s. 15.


MOTIVERING

Republiken Moldavien (nedan Moldavien) är i färd med att få tillbaka sin politiska och ekonomiska stabilitet efter två svåra år. Landet hamnade i ekonomisk nedgång 2014, när den välkända bankskandalen och de finanspolitiska svårigheterna som orsakades av att de internationella givarna ställde in sitt stöd försämrade landets ekonomiska resultat, som redan drabbats av en nedgång i jordbruksproduktionen till följd av ogynnsamma väderförhållanden och svag exportutveckling till några av Moldaviens traditionella ekonomiska partner, särskilt Vitryssland, Ryssland och Ukraina.

Den provisoriska tillämpningen (sedan september 2014) och det påföljande ikraftträdandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Moldavien (ingår i associeringsavtalet mellan EU och Moldavien) har bidragit till den ekonomiska återhämtningen. EU är Moldaviens viktigaste handelspartner, med 63 % andel av den totala moldaviska exporten. Under 2015 ökade EU:s import från Moldavien med 5 %, trots den moldaviska exportnedgången till resten av världen.

Efter flera års dödläge i reformprocessen har betydande framsteg gjorts med genomförandet av agendan för strukturreformer under det senaste året, däribland som en del av färdplanen för prioriterade reformer som överenskommits med EU i februari 2016. Detta har lett till ett återupptagande av givarstöd, i första hand från Internationella valutafonden (nedan kallat IMF). IMF godkände också i november en treårig förlängd kreditfacilitet och utvidgad finansieringsfacilitet till ett belopp av 179 miljoner US-dollar. Den 28 februari 2017 nådde IMF och de moldaviska myndigheterna en överenskommelse på tjänstemannanivå om en första översyn av programmet och konstaterade att genomförandet av IMF-programmet löpande visar tillfredsställande resultat. IMF:s direktion förväntas slutföra översynen i april 2017. Godkännandet av IMF-programmet har också gjort det möjligt för Världsbanken att återuppta sin policybaserade låneverksamhet.

EU har också fortsatt sina budgetstödinsatser genom det europeiska grannskapsinstrumentet som varit fryst sedan 2015, och andra externa biståndsgivare har följt trenden. Det finns emellertid ett särskilt behov av att lösa den kortsiktiga betalningsbalansen och de offentliga finansernas sårbarhet i den moldaviska ekonomin. Kommissionens förslag om att bevilja makroekonomiskt stöd till Moldavien är ett svar på detta specifika behov, och omfattar cirka 25 % av landets kvarstående externa finansieringsbehov för perioden 2016–2018 (enligt IMF:s bedömning ligger det totala externa finansieringsbehovet på cirka 402 miljoner euro). Detta är ett nödvändigt steg för att säkerställa långsiktig stabilitet i Moldavien och stämmer helt och hållet överens med de bredare målen för EU:s yttre politik gentemot landet och regionen.

Kommissionens förslag följer nära den överenskommelse som ingår i Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som antogs tillsammans med beslut 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien, där medlagstiftarna har fastställt de viktigaste principerna och övervägandena som bör vägleda processen för beviljande av makroekonomiskt stöd. I dessa ingår bl.a. följande: i) Moldavien ska uppfylla de kriterier som är knutna till mål och stödberättigande. ii) Det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer kommissionens förslag innehåller en detaljerad utvärdering med avseende på uppfyllandet av de politiska och ekonomiska förutsättningarna. iii) Det föreslagna stödets form och belopp ska säkerställa att bördan delas rättvist mellan EU och andra givare. EU kommer att bidra med 100 miljoner euro, varav 60 miljoner euro i form av ett lån och 40 miljoner euro i form av ett bidrag som betalas ut i tre delbetalningar (två under 2017 och den sista under första halvåret 2018). Balansen mellan låne- och bidragskomponenten återspeglar de kriterier som man kom överens om 2013, dvs. den ekonomiska utvecklingsnivån, beräknad som inkomst per capita och andelen fattiga, återbetalningsförmåga utifrån en skuldhållbarhetsanalys och i vilken utsträckning internationella finansinstitut och andra givare tillämpar förmånliga villkor för Moldavien.

Mot bakgrund av ovanstående anser föredraganden att Europaparlamentet bör samtycka till kommissionens förslag om att bevilja makroekonomiskt stöd till Moldavien, samtidigt som man betonar de stora förväntningarna med avseende på följande:

1. Att kommissionen kommer att säkerställa, genom förhandlingarna om samförståndsavtalet med Moldavien, att det makroekonomiska stödet är kopplat till genomförandet av ett ambitiöst program för ekonomiska och strukturella reformer, särskilt i syfte att stärka förvaltningen av den finansiella och offentliga sektorn, stödja ett snabbt genomförande av avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde, kampen mot korruption och penningtvätt och insatserna för att öka rättssystemets effektivitet och oberoende samt förbättra styrningen inom energisektorn, framför allt genom att säkerställa den nationella tillsynsmyndighetens oberoende.

Tydliga villkor bör fastställas för utbetalningen av var och en av de tre delbetalningarna, i linje med rekommendationerna från Europeiska revisionsrätten om identifiering av resultatindikatorer för att visa på framsteg och konsekvens mellan EU:s olika stödinstrument och mellan dessa instrument och Moldaviens nationella strategier.

2. Att kommissionen kommer att visa största möjliga aktsamhet när det gäller att övervaka framstegen på vägen mot målen för unionens externa politik, inbegripet användningen av unionens makroekonomiska stöd (enligt artikel 3.2 i förslaget) och att kontrollera det fortsatta uppfyllandet av förhandsvillkoren och villkoren för utbetalning av stödet (enligt artikel 3.2 i förslaget). Kommissionen bör se till att Europaparlamentet utan dröjsmål hålls informerat och att lämplig samordning med Europaparlamentet säkerställs.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (11.4.2017)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Föredragande av yttrande: Petras Auštrevičius

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag innebär att man tillhandahåller 100 miljoner EUR till Moldavien i form av lån (60 miljoner EUR) och bidrag (40 miljoner EUR). EU tillhandahåller också annat ekonomiskt stöd genom budgetstöd som återupptogs i december 2016 (45,3 miljoner EUR har tillhandahållits) till följd av ett avtal med IMF.

EU:s senaste makroekonomiska stöd till Moldavien uppgick till 90 miljoner EUR och bestod av bidrag för 2010–2012. De övriga mottagarna av makroekonomiskt stöd är för närvarande Armenien, Georgien, Jordanien, Kirgizistan, Libanon, Tunisien och Ukraina.

Men tanke på den svåra ekonomiska situationen i Moldavien och det kommande parlamentsvalet i Moldavien (i november 2018), skulle det ligga i EU:s intresse att stödja den nuvarande moldaviska regeringens reforminriktade program genom att tillhandahålla makroekonomiskt stöd inom den föreslagna tidsramen (2017–2018). Villkoren i samband med det makroekonomiska stödet utgör också en nyttig hävstång för att främja dessa reformer, särskilt när det gäller behovet av att stärka principen ”mer ger mer” i samband med EU:s stöd till angränsande partnerländer mot bakgrund av den senaste utvecklingen i Moldavien. Kommissionens och utrikestjänstens rapport från mars 2017 om genomförandet av Republiken Moldaviens associering betonar att det nyligen har gjorts vissa framsteg genom antagandet av ett antal reformer som bland annat syftar till att återställa rättsväsendets oberoende och bekämpa korruption. Det behövs dock ytterligare reforminsatser för att förbättra rättsstatsprincipen och företagsklimatet, som fortfarande är föremål för utbredd korruption, liksom inkonsekvent politik. Det behövs även starka genomförandeåtgärder för att få till stånd konkreta resultat för befolkningen i Moldavien.

Bankbedrägeriet som uppdagades i november 2014, varmed moldaviska ledare, inbegripet före detta premiärminister Filat, anklagas för att ha tagit 1 miljard EUR (17 % av BNP för det året) från tre banker (Savings Bank, Unibank och Banca Sociala) innebär att en del av EU‑medlen (561 miljoner EUR för 2007–2013) eventuellt inte har haft avsedd effekt. En möjlig effekt är att EU nu måste stödja Moldavien för att kompensera för förlusterna till följd av detta bedrägeri. Bedrägeriet har dessutom betydligt försämrat moldavernas förtroende för EU.

Ändringsförslagen från utskottet för utrikesfrågor fokuserar därför på följande:

1.  Att betona vissa centrala demokratiska principer som bör stärkas (dvs. rättsväsendets oberoende, samt fria, oberoende och pluralistiska medier), stärka bestämmelserna mot korruption och bedrägerier (dvs. ett effektivt genomförande av dessa åtgärder) och införa tydligare villkor avseende tydliga riktmärken, rapportering till Europaparlamentet och avbrott i delbetalningarna om inga framsteg görs.

2  Att säkerställa att Europaparlamentet involveras tillräckligt, särskilt i förberedelsen av det centrala samförståndsavtalet, som kommer att innehålla detaljerna för villkoren för utbetalning av makroekonomiskt stöd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Sedan en ny regering och en ny centralbankschef tillträdde i början av 2016 har myndigheterna visat ett förnyat engagemang för att gå vidare med nödvändiga politiska reformer och till att hantera landets problem med styrelseformer inom finanssektorn och när det gäller förvaltning av de offentliga finanserna.

(3)  Sedan en ny regering och en ny centralbankschef tillträdde i början av 2016 har myndigheterna visat ett förnyat engagemang för att gå vidare med nödvändiga politiska reformer och för att hantera landets problem med styrelseformer inom finanssektorn och inom förvaltningen av de offentliga finanserna, och har vidtagit betydande åtgärder i detta avseende.

Ändringsförslag     2

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Unionens makroekonomiska stöd bör syfta till att stödja återställandet av en hållbar extern finansieringssituation för Moldavien och därigenom stödja dess ekonomiska och sociala utveckling.

(11)  Unionens makroekonomiska stöd bör syfta till att stödja återställandet av en hållbar extern finansieringssituation för Moldavien och därigenom stödja dess ekonomiska och sociala utveckling, särskilt när det gäller ekonomisk styrning och rättsväsendets oberoende.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Unionens makroekonomiska stöd bör främja Moldaviens uppslutning kring de värderingar man delar med unionen, däribland demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, respekt för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fattigdomsminskning, samt dess uppslutning kring principerna om en öppen, regelstyrd och rättvis handel.

(17)  Unionens makroekonomiska stöd bör främja Moldaviens uppslutning kring de värderingar man delar med unionen, däribland demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer – inbegripet en ansvarig, transparent och avpolitiserad offentlig förvaltning, ett oberoende rättsväsende och opartiska och effektiva rättsvårdande organ – respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt fria, oberoende och pluralistiska medier, en social marknadsekonomi, hållbar utveckling och fattigdomsminskning, samt dess uppslutning kring principerna om en öppen, regelstyrd och rättvis handel.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska stöd bör vara att Moldavien respekterar effektiva demokratiska mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, och garanterar respekt för mänskliga rättigheter. De särskilda målen för unionens makroekonomiska stöd bör dessutom vara att stärka effektiviteten, öppenheten och ansvarsutkrävande i systemen för förvaltning av offentliga medel i Moldavien, och att främja strukturreformer som syftar till att stödja hållbar tillväxt för alla, ökad sysselsättning och konsolidering av de offentliga finanserna. Både uppfyllandet av förhandsvillkoren och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

(18)  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska stöd bör vara att Moldavien fullt ut respekterar effektiva demokratiska mekanismer däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och en strikt maktdelning – och rättsstatsprincipen, inbegripet rättsväsendets oberoende, och garanterar respekt för mänskliga rättigheter, stöder fria, oberoende och pluralistiska medier samt säkerställer en effektiv kamp mot korruption, inflytande från oligarker och penningtvätt samt en noggrann och resultatinriktad utredning av ”bankbedrägeriet”. De särskilda målen för unionens makroekonomiska stöd bör dessutom vara att stärka effektiviteten, öppenheten och ansvarsutkrävande i systemen för förvaltning av offentliga medel, styrning och tillsyn av finans- och banksektorn i Moldavien och att främja effektiva strukturreformer som syftar till att stödja hållbar tillväxt för alla, ökad sysselsättning och konsolidering av de offentliga finanserna. Både uppfyllandet av förhandsvillkoret och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Innan någon delbetalning tillhandahålls bör kommissionen och Europeiska utrikestjänsten underrätta Europaparlamentet och rådet om graden av fullgörande av förhandsvillkoret och om uppnåendet av konkreta framsteg mot dessa mål mot bakgrund av tydligt definierade riktmärken på ett stringent och mätbart sätt. Det bör införas full villkorlighet för utbetalningar i syfte att stärka den incitamentsbaserade medeltilldelningen. Om framstegen mot de mål som fastställts i rådets slutsatser av den 15 februari 2016 om Moldavien, i associeringsagendan EU–Moldavien och i samförståndsavtalet är otillräckliga bör tillhandahållandet av delbetalningarna omedelbart avbrytas.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att säkerställa att unionens ekonomiska intressen i samband med unionens makroekonomiska stöd skyddas effektivt bör Moldavien vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oriktigheter i samband med stödet. Dessutom bör det finnas bestämmelser som medför att kommissionen kan genomföra kontroller och att revisionsrätten kan utföra revisioner.

(19)  För att säkerställa att unionens ekonomiska intressen i samband med unionens makroekonomiska stöd skyddas effektivt bör Moldavien fullt ut genomföra lämpliga åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oriktigheter i samband med stödet. Dessutom bör det finnas bestämmelser som medför att kommissionen kan genomföra kontroller och att revisionsrätten kan utföra revisioner. Moldavien bör regelbundet informera kommissionen om genomförandet av unionens makroekonomiska stöd på grundval av ett fullständigt uppgiftslämnande och ett strikt iakttagande av unionens finansiella bestämmelser och om reformer i samband med unionens makroekonomiska stöd.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Unionens makroekonomiska stöd bör förvaltas av kommissionen. För att säkerställa att Europaparlamentet och rådet kan följa genomförandet av detta beslut bör kommissionen regelbundet informera dem om utvecklingen när det gäller stödet och förse dem med relevanta dokument.

(22)  Unionens makroekonomiska stöd bör förvaltas av kommissionen. För att säkerställa att Europaparlamentet och rådet kan följa genomförandet av detta beslut bör kommissionen regelbundet informera dem om utvecklingen när det gäller stödet och förse dem med relevanta dokument, inbegripet förslaget till samförståndsavtal.

Ändringsförslag     8

Förslag till beslut

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Unionens makroekonomiska stöd bör vara förenat med ekonomisk-politiska villkor, vilka ska fastställas i ett samförståndsavtal. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet, och av effektivitetsskäl, bör kommissionen bemyndigas att förhandla om sådana villkor med de moldaviska myndigheterna under övervakning av kommittén med företrädare för medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den förordningen bör det rådgivande förfarandet som allmän regel tillämpas i alla andra fall än de som föreskrivs i den förordningen. Med hänsyn till den potentiellt stora inverkan av stöd som överstiger 90 miljoner euro, är det lämpligt att tillämpa granskningsförfarandet för transaktioner som överstiger det tröskelvärdet. Med hänsyn till storleken på unionens makroekonomiska stöd till Moldavien bör granskningsförfarandet tillämpas för antagandet av samförståndsavtalet samt när det gäller att minska, skjuta upp eller upphäva stödet.

(24)  Unionens makroekonomiska stöd bör i överensstämmelse med artiklarna 1–4 i associeringsavtalet mellan EU och Moldavien vara förenat med politiska och ekonomisk-politiska villkor, vilka ska fastställas i ett samförståndsavtal. Dessa villkor ska åtföljas av klart definierade tidsplaner för deras uppfyllande. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet, och av effektivitetsskäl, bör kommissionen bemyndigas att förhandla om sådana genomförandevillkor med de moldaviska myndigheterna under övervakning av kommittén med företrädare för medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den förordningen bör det rådgivande förfarandet som allmän regel tillämpas i alla andra fall än de som föreskrivs i den förordningen. Med hänsyn till den potentiellt stora inverkan av stöd som överstiger 90 miljoner euro, är det lämpligt att tillämpa granskningsförfarandet för transaktioner som överstiger det tröskelvärdet. Med hänsyn till storleken på unionens makroekonomiska stöd till Moldavien bör granskningsförfarandet tillämpas för antagandet av samförståndsavtalet samt när det gäller att minska, skjuta upp eller upphäva stödet.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om utvecklingen när det gäller unionens makroekonomiska stöd, inbegripet utbetalningar av stödet, och i god tid förse dessa institutioner med relevant dokumentation.

Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om utvecklingen när det gäller unionens makroekonomiska stöd, inbegripet utbetalningar av stödet, och i god tid förse dessa institutioner med relevant dokumentation, inbegripet förslaget till samförståndsavtal.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska stöd bör vara att Moldavien respekterar gällande demokratiska mekanismer – däribland ett parlamentariskt flerpartisystem – och rättsstatsprincipen, och garanterar respekt för mänskliga rättigheter.

1.  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska stöd bör vara att Moldavien respekterar gällande demokratiska mekanismer – däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och en strikt maktdelning – och rättsstatsprincipen, och garanterar respekt för mänskliga rättigheter. Detta förhandsvillkor ska föreskriva ett starkt engagemang och antagandet av konkreta åtgärder för att stärka goda styrelseformer, avpolitisera utnämningarna i den offentliga förvaltningen, bekämpa korruption, stärka rättsväsendets oberoende samt säkerställa en resultatinriktad utredning av ”bankbedrägeriet” och ett klimat som gynnar pluralistiska och fria medier och stimulerar fri och rättvis politisk konkurrens.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ska övervaka att detta förhandsvillkor uppfylls under det makroekonomiska stödets hela livscykel.

2.  Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ska övervaka att det förhandsvillkor som anges i punkt 1 i denna artikel uppfylls under det makroekonomiska stödets hela livscykel. Innan någon delbetalning tillhandahålls bör de underrätta Europaparlamentet och rådet om graden av fullgörande av detta förhandsvillkor mot bakgrund av tydligt definierade riktmärken. Om framstegen mot de mål som fastställts i rådets slutsatser av den 15 februari 2016 om Moldavien, i associeringsagendan EU–Moldavien och i samförståndsavtalet är otillräckliga bör tillhandahållandet av delbetalningarna omedelbart avbrytas.

Ändringsförslag     12

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2, komma överens med de moldaviska myndigheterna om de tydligt definierade ekonomisk-politiska och finansiella villkor, med fokus på strukturreformer och sunda offentliga finanser, som ska gälla för det makroekonomiska stödet och som ska fastställas i ett samförståndsavtal (nedan kallat samförståndsavtalet) som ska innehålla en tidsram för uppfyllandet av dessa villkor. De ekonomisk-politiska och finansiella villkor som anges i samförståndsavtalet ska vara förenliga med de avtal eller överenskommelser som avses i artikel 1.3, inbegripet de program för makroekonomisk anpassning och strukturreformer som genomförts av Moldavien med stöd från IMF.

1.  Kommissionen ska, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2, komma överens med de moldaviska myndigheterna om en tydligt definierad ekonomisk politik, finansiella villkor med fokus på strukturreformer och sunda offentliga finanser som ska gälla för unionens makroekonomiska stöd samt om villkor rörande demokrati och rättsstaten, såsom åtgärder för att bekämpa korruptionen och stärka rättsväsendets oberoende, vilka ska fastställas i ett samförståndsavtal (nedan kallat samförståndsavtalet) som ska innehålla en tidsram och tydliga riktmärken för uppfyllandet av dessa villkor. De ekonomisk-politiska och finansiella villkor som anges i samförståndsavtalet ska vara förenliga med de avtal eller överenskommelser som avses i artikel 1.3, inbegripet de program för makroekonomisk anpassning och strukturreformer som genomförts av Moldavien med stöd från IMF.

Ändringsförslag     13

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De villkor som avses i punkt 1 ska särskilt syfta till att stärka effektivitet, öppenhet och ansvarsutkrävande i systemen för förvaltning av de offentliga finanserna i Moldavien, inbegripet med avseende på användningen av unionens makroekonomiska stöd. Framstegen när det gäller ömsesidigt öppnande av marknader, utveckling av regelstyrd och rättvis handel och andra prioriteringar i unionens yttre politik ska också vederbörligen beaktas vid utformningen av de politiska åtgärderna. Framstegen på vägen mot att uppnå dessa mål ska regelbundet övervakas av kommissionen.

2.  De villkor som avses i punkt 1 ska särskilt syfta till att stärka effektivitet, öppenhet och ansvarsutkrävande i systemen för förvaltning av de offentliga finanserna i Moldavien, inbegripet med avseende på användningen av unionens makroekonomiska stöd. Framstegen när det gäller ömsesidigt öppnande av marknader, utveckling av regelstyrd och rättvis handel och andra prioriteringar i unionens yttre politik ska också vederbörligen beaktas vid utformningen av de politiska åtgärderna, inbegripet respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principer, såsom mediefrihet, avpolitisering av alla statliga institutioner och främjande av ett fritt och öppet klimat som möjliggör politisk konkurrens. Framstegen på vägen mot att uppnå dessa mål ska regelbundet övervakas av kommissionen.

Ändringsförslag     14

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska regelbundet kontrollera att de villkor som avses i artikel 4.3 fortfarande uppfylls, inbegripet huruvida Moldaviens ekonomiska politik överensstämmer med målen för unionens makroekonomiska stöd. Detta ska göras i nära samarbete med IMF och Världsbanken och vid behov med Europaparlamentet och rådet.

4.  Kommissionen ska regelbundet kontrollera att de villkor som avses i artikel 4.3 fortfarande uppfylls, inbegripet huruvida Moldaviens ekonomiska politik överensstämmer med målen för unionens makroekonomiska stöd. Detta ska göras i nära samarbete med IMF och Världsbanken och med Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag     15

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Ett tillfredsställande genomförande av de ekonomisk-politiska och finansiella villkor som överenskommits i samförståndsavtalet.

(c)  Genomförandet av de politiska, ekonomisk-politiska och finansiella villkor som överenskommits i samförståndsavtalet, som bedöms med hjälp av mätbara kriterier.

Ändringsförslag    16

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  säkerställer skyddet av EU:s finansiella intressen, i synnerhet bestämmelser om särskilda åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oriktigheter som påverkar unionens makroekonomiska stöd, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9511, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9612 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201313,

(b)  säkerställer skyddet av EU:s finansiella intressen, i synnerhet genom att fullt ut genomföra särskilda åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oriktigheter som påverkar unionens makroekonomiska stöd, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9511, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9612 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201313,

__________________

__________________

11 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

11 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

12 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

12 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Referensnummer

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

19.1.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

19.1.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Behandling i utskott

20.3.2017

 

 

 

Antagande

11.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Josef Weidenholzer

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från budgetutskottet (4.4.2017)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Föredragande av yttrande: Siegfried Mureşan

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden konstaterar att det föreslagna makroekonomiska stödet skulle uppgå till högst 100 miljoner euro i form av ett medelfristigt lån på upp till 60 miljoner euro och bidrag på upp till 40 miljoner euro och att det skulle göras tre delbetalningar under 2017 och 2018. Tillhandahållandet av lånet skulle ske i budgetarna för 2019 och 2020, medan åtagandena och utbetalningarna av bidragsdelen skulle ske i budgetarna för 2017 och 2018.

Syftet med den föreslagna åtgärden är att stödja återställningen av en hållbar extern finansiell situation för Moldavien. Det skulle vara ett komplement till de program och resurser som tillhandahålls av IMF och Världsbanken och skulle förhandkopplas till villkor att Moldavien respekterar ändamålsenliga demokratiska mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem, och rättsstatsprincipen, samt garanterar respekt för mänskliga rättigheter.

Föredraganden stöder det föreslagna makroekonomiska stödet, som ett nödvändigt komplement till det internationella och europeiska stödet till Moldavien och som ett uttryck för europeisk solidaritet med landet som fortfarande står inför en svår politisk och ekonomisk period. Föredraganden är införstådd med det förnyade åtagandet från de moldaviska myndigheterna att ta itu med utmaningarna i landets styrelseformer och gå vidare med de nödvändiga politiska reformerna, men vidhåller att Moldavien behöver visa verkliga framsteg i sin reformprocess.

Det är därför avgörande att utbetalningen av de olika delarna av stödet görs strikt beroende av uppfyllandet av skyldigheterna inom väldefinierade tidsfrister som överenskommits med de moldaviska myndigheterna, däribland när det gäller rättsstatsprincipen, kampen mot korruption, rättsväsendets oberoende, stärkt resiliens i finanssektorn och transparens i finansieringen av politiska partier.

Föredraganden påminner om att associeringsavtalet med Moldavien är ett av de mest avancerade som EU någonsin har ingått. Det utgör en stabil grund för ett djupare ekonomiskt och politiskt samarbete på Moldaviens väg mot europeisk integration.

EU:s viktigaste finansieringsinstrument för att stödja Moldavien är i dagsläget det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI) som framför allt stöder genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsområdet och associeringsagendan. Föredraganden konstaterar också att Moldavien deltar i regionala program, gränsöverskridande samarbete och initiativ som är öppna för alla grannländer, såsom Erasmus+, Taiex, Sigma, investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken (NIF). När de har antagits kommer Europeiska fonden för hållbar utveckling också att möjliggöra nya investeringsmöjligheter i Moldavien.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Unionens makroekonomiska stöd bör syfta till att stödja återställandet av en hållbar extern finansieringssituation för Moldavien och därigenom stödja dess ekonomiska och sociala utveckling.

(11)  Unionens makroekonomiska stöd bör syfta till att stödja återställandet av en hållbar extern finansieringssituation för Moldavien och därigenom stödja dess ekonomiska och sociala utveckling, särskilt när det gäller ekonomisk styrning och rättssystemet, och bör främja reformer på dessa områden.

Ändringsförslag     2

Förslag till beslut

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Unionens makroekonomiska stöd bör främja Moldaviens uppslutning kring de värderingar man delar med unionen, däribland demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, respekt för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fattigdomsminskning, samt dess uppslutning kring principerna om en öppen, regelstyrd och rättvis handel.

(17)  Unionens makroekonomiska stöd bör främja Moldaviens uppslutning kring de värderingar man delar med unionen, däribland demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, inbegripet en avpolitisering av utnämningarna i den offentliga förvaltningen, respekt för mänskliga rättigheter och fria, oberoende och pluralistiska medier, hållbar utveckling och fattigdomsminskning, samt dess uppslutning kring principerna om en öppen, regelstyrd och rättvis handel.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska stöd bör vara att Moldavien respekterar effektiva demokratiska mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, och garanterar respekt för mänskliga rättigheter. De särskilda målen för unionens makroekonomiska stöd bör dessutom vara att stärka effektiviteten, öppenheten och ansvarsutkrävande i systemen för förvaltning av offentliga medel i Moldavien, och att främja strukturreformer som syftar till att stödja hållbar tillväxt för alla, ökad sysselsättning och konsolidering av de offentliga finanserna. Både uppfyllandet av förhandsvillkoren och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

(18)  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska stöd och för genomförande av varje delbetalning av stödet bör vara att Moldavien respekterar effektiva demokratiska mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, och garanterar respekt för mänskliga rättigheter. De särskilda målen för unionens makroekonomiska stöd bör dessutom vara att stärka effektiviteten, öppenheten och ansvarsutkrävande i systemen för förvaltning av offentliga medel i Moldavien, att föra en stabilitetsinriktad politik som ytterligare stöder den makroekonomiska stabiliteten, förbättra styrningen och att främja äkta och effektiva strukturreformer som syftar till att stödja hållbar tillväxt för alla, ökad sysselsättning och konsolidering av de offentliga finanserna. Utbetalningen av det makroekonomiska stödet bör också vara beroende av konkreta framsteg i kampen mot penningtvätt och korruption, inklusive korruption på hög nivå, och en förstärkning av rättsväsendets oberoende. Dessa villkor bör också bidra till en förbättring av den ekonomiska styrningen och uppmuntra till reformer i Moldavien. För att villkoren ska kunna bedömas korrekt är det avgörande att de definieras på ett stringent och mätbart sätt. Både uppfyllandet av förhandsvillkoren och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att säkerställa att unionens ekonomiska intressen i samband med unionens makroekonomiska stöd skyddas effektivt bör Moldavien vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oriktigheter i samband med stödet. Dessutom bör det finnas bestämmelser som medför att kommissionen kan genomföra kontroller och att revisionsrätten kan utföra revisioner.

(19)  För att säkerställa att unionens ekonomiska intressen i samband med unionens makroekonomiska stöd skyddas effektivt bör Moldavien vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oriktigheter i samband med stödet. Moldavien bör regelbundet informera kommissionen om genomförandet av det makroekonomiska stödet på grundval av ett fullständigt uppgiftslämnande och ett strikt iakttagande av unionens finansiella bestämmelser. Dessutom bör det finnas bestämmelser som medför att kommissionen kan genomföra kontroller och att revisionsrätten kan utföra revisioner.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Unionens makroekonomiska stöd bör vara förenat med ekonomisk-politiska villkor, vilka ska fastställas i ett samförståndsavtal. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet, och av effektivitetsskäl, bör kommissionen bemyndigas att förhandla om sådana villkor med de moldaviska myndigheterna under övervakning av kommittén med företrädare för medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den förordningen bör det rådgivande förfarandet som allmän regel tillämpas i alla andra fall än de som föreskrivs i den förordningen. Med hänsyn till den potentiellt stora inverkan av stöd som överstiger 90 miljoner euro, är det lämpligt att tillämpa granskningsförfarandet för transaktioner som överstiger det tröskelvärdet. Med hänsyn till storleken på unionens makroekonomiska stöd till Moldavien bör granskningsförfarandet tillämpas för antagandet av samförståndsavtalet samt när det gäller att minska, skjuta upp eller upphäva stödet.

(24)  Unionens makroekonomiska stöd bör vara förenat med ekonomisk-politiska villkor, med särskilt fokus på den moldaviska ekonomin, systemet för ekonomisk styrning, särskilt inom banksektorn, samt rättsväsendet, vilka ska fastställas i ett samförståndsavtal, inbegripet klart definierade tidsplaner för uppfyllandet av dessa villkor. Om inga konkreta framsteg med att uppfylla dessa villkor görs bör detta innebära ett tillfälligt stopp eller en annullering av utbetalningen av unionens makroekonomiska stöd. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet, och av effektivitetsskäl, bör kommissionen bemyndigas att förhandla om sådana villkor med de moldaviska myndigheterna under övervakning av kommittén med företrädare för medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den förordningen bör det rådgivande förfarandet som allmän regel tillämpas i alla andra fall än de som föreskrivs i den förordningen. Med hänsyn till den potentiellt stora inverkan av stöd som överstiger 90 miljoner euro, är det lämpligt att tillämpa granskningsförfarandet för transaktioner som överstiger det tröskelvärdet. Med hänsyn till storleken på unionens makroekonomiska stöd till Moldavien bör granskningsförfarandet tillämpas för antagandet av samförståndsavtalet samt när det gäller att minska, skjuta upp eller upphäva stödet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Referensnummer

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

19.1.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.1.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Antagande

3.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Othmar Karas, Bernd Lucke

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Referensnummer

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Framläggande för parlamentet

13.1.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

19.1.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Behandling i utskott

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Antagande

4.5.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Ingivande

5.5.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Heidi Hautala ,Yannick Jadot

6

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

1

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande