Postup : 2016/0349(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0187/2017

Predkladané texty :

A8-0187/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/05/2017 - 6.4
CRE 16/05/2017 - 6.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0204

ODPORÚČANIE     ***
PDF 613kWORD 60k
8.5.2017
PE 600.897v02-00 A8-0187/2017

o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu (ICAC)

15540/2016 – C8‑0024/2017 – 2016/0349(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Fernando Ruas

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu (ICAC)

(15540/2016 – C8‑0024/2017 – 2016/0349(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15540/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3 a 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0024/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0187/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Medzinárodný poradný výbor pre bavlnu (ICAC, založený v roku 1939), ktorý je jedným z najstarších medzinárodných orgánov pre komodity (ICB), v súčasnosti združuje 27 krajín, ktoré bavlnu vyrábajú alebo spotrebúvajú, prípadne s ňou obchodujú(1).

Výbor ICAC pomáha vládam pri podpore zdravého svetového hospodárstva v odvetví bavlny a lepšej informovanosti o ňom zvyšovaním transparentnosti svetového trhu s bavlnou, zvyšovaním informovanosti o nových výzvach alebo problémoch, podporou medzinárodnej spolupráce, zhromažďovaním štatistických údajov a poskytovaním technických informácií a prognóz.

Výbor ICAC je jedným z mála medzinárodných orgánov pre komodity, ktorých Európska únia ešte nie je členom(2), pričom deväť členských štátov je bývalými členmi ICAC(3). Keďže bavlna je nesmierne dôležitá pre hospodárske, obchodné a rozvojové ciele Únie, nemôže si táto dovoliť nebyť členom výboru ICAC.

Pristúpenie EÚ k výboru ICAC bude znamenať zníženie ročného príspevku vyplácaného tejto organizácii v porovnaní s príspevkami, ktoré uhrádza spomínaných deväť členských štátov.

Okrem toho členstvo v tomto medzinárodnom orgáne umožní EÚ posilniť spoluprácu a dialóg o širokom spektre otázok týkajúcich sa bavlny; pristúpiť k aktuálnym, presným a dôležitým informáciám a analytickému poradenstvu; uľahčí spojenie a partnerstvá medzi výrobcami bavlny, textilným odvetvím, spotrebiteľskými organizáciami a orgánmi verejnej moci.

Spravodajca je presvedčený, že je v najlepšom záujme celej EÚ pristúpiť k ICAC a naliehavo žiada Európsky parlament, aby podporil pristúpenie EÚ k tomuto medzinárodnému orgánu. Jednotné vystupovanie na medzinárodnej úrovni zabezpečí väčšiu súdržnosť činností a vplyvu. Členstvo v EÚ zároveň poskytne tomuto medzinárodnému orgánu pre komodity veľmi potrebný podnet pre svetové hospodárstvo v odvetví bavlny bez ohľadu na jeho historický význam a jeho význam ako strediska pre zhromažďovanie údajov/predpovedí. Cieľom pristúpenia je aktívne členstvo EÚ v silnejšom a efektívnejšom výbore ICAC.

Spravodajca tiež považuje za dôležité v tejto dôvodovej správe pripomenúť všetky obavy, ktoré boli v súvislosti so svetovým hospodárstvom v odvetví bavlny vyjadrené v pracovnom dokumente výboru INTA zo 4. júna 2012(4) o pristúpení EÚ k Medzinárodnému výboru pre bavlnu a v uznesení Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o udržateľnosti globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny(5), pričom z tohto spomínaného uznesenia zdôrazňuje potrebu „spolupracovať prostredníctvom Medzinárodného poradného výboru pre bavlnu (ICAC) s cieľom zásadne znížiť degradáciu životného prostredia vrátane spotreby vody a používania pesticídov a insekticídov; [...] význam boja proti porušovaniu ľudských a pracovných práv a znečisťovaniu životného prostredia v celom hodnotovom reťazci v odvetví bavlny vrátane textilného a odevného odvetvia;“(6), najmä „detskú a nútenú prácu“ (7)a „potrebu vytvoriť vhodné podmienky pre drobných producentov z rozvojových krajín, aby získali prístup k hlavným hodnotovým reťazcom v odvetví textilu a odevov v Únii, postúpili vyššie v hodnotovom reťazci textilu a odevov a využili potenciál ekologicky pestovanej bavlny a spravodlivého obchodu“.(8)

Na základe uznesenia by spravodajca rád upozornil aj na našu výzvu adresovanú Čínskej ľudovej republike – „najväčšiemu trhu s bavlnou a s najväčšími rezervami bavlny, aby uvažovala o vstupe do ICAC a hrala konštruktívnu úlohu v odvetví bavlny;“ a aby rozhodne „bojovala proti využívaniu detskej a nútenej práce v odvetví bavlny a textilu“(9) a „všetkým krajinám produkujúcim bavlnu, aby vytvorili pre vlády, priemysel, nezávislé MVO a odborové organizácie priaznivé prostredie na primerané sledovanie a vykazovanie pracovných podmienok v odvetví bavlny“(10).

Okrem toho váš spravodajca považuje za potrebné zdôrazniť výzvy Európskeho parlamentu adresované Európskej komisii, aby „i) pravidelne informovala Európsky parlament o svojej práci a činnostiach v medzinárodných komoditných orgánoch vrátane ICAC; ii) plne využila potenciál členstva v ICAC, a usilovala sa tak o zlepšenie transparentnosti trhu s bavlneným oblečením a jeho udržateľnosti; iii) pohotovo reagovala na všetky prípadné obmedzenia vývozu bavlny a na ďalšie kroky vedúce k nadmernej cenovej volatilite; iv) naďalej zabezpečovala, aby bol vypočutý hlas európskych pestovateľov bavlny, podnikov na odzrňovanie, obchodníkov a výskumníkov;“ a „v) zlepšila koordináciu, zber štatistických údajov, predpovede, zdieľanie informácií a monitorovanie v oblasti globálneho dodávateľského a hodnotového reťazca v odvetví bavlny“(11).

Na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov sa spravodajca domnieva, že pristúpenie EÚ k výboru ICAC môže účinne prispieť k dosiahnutiu týchto dôležitých cieľov, ktoré majú podstatný význam pre našu Úniu a umožnia Európskemu parlamentu podrobnejšie sledovať všetky činnosti výboru ICAC.

(1)

https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments, konzultovaný 28/02/2017.

(2)

EÚ je členom Medzinárodnej organizácie pre kávu, Medzinárodnej organizácie pre kakao, Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo, Medzinárodnej organizácie pre cukor, Medzinárodnej rady pre olivový olej, Medzinárodnej rady pre obilniny, Medzinárodnej študijnej skupiny pre kaučuk, Medzinárodnej študijnej skupiny pre olovo a zinok, Medzinárodnej študijnej skupiny pre nikel a Medzinárodnej študijnej skupiny pre neželezné kovy. Pri rôznych príležitostiach (konkrétne vo svojich záveroch z roku 2004 (ref. 8972/04), 2008 (ref. 9986/08) a 2010 (ref. 9648/10)) Rada Európskej únie žiadala Európsku komisiu, aby zvážila členstvo EÚ vo výbore ICAC. V roku 2013 Rada poverila Komisiu, aby v mene Európskej únie a na základe smerníc na rokovania rokovala o pristúpení Únie k výboru ICAC (rozhodnutie Rady č. 13406/13, 16. septembra 2013). Strana 2 rozhodnutia Rady o pristúpení EÚ k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=EN).

(3)

Belgicko, Nemecko, Grécko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko a Španielsko.

(4)

Pracovný dokument, PE 491.080v01-00.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0099.

(6)

Body 2 a 3 uznesenia Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o udržateľnosti globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny.

(7)

Ako sa uvádza v bode 7 citovaného uznesenia Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o udržateľnosti globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny.

(8)

Bod 4 uznesenia Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o udržateľnosti globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny.

(9)

Bod 20 uznesenia Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o udržateľnosti globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny.

(10)

Bod 9 uznesenia Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o udržateľnosti globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny.

(11)

Bod 20 uznesenia Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o udržateľnosti globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Názov

Pristúpenie EÚ k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu (ICAC)

Referenčné čísla

15540/2016 – C8-0024/2017 – COM(2016)07122016/0349(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

27.1.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.2.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

6.4.2017

AGRI

12.12.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Fernando Ruas

23.1.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

4.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Dátum predloženia

8.5.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

36

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Zanni Marco

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

0

2

0

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz

Právne oznámenie