Διαδικασία : 2015/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2017

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/03/2019 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 3107kWORD 527k
8.5.2017
PE 597.391v02-00 A8-0188/2017

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Morten Løkkegaard

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Ádám Kósa, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Keith Taylor, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού(*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0615),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0387/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0188/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 26,

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών με την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.

(1)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και με την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και τον πρακτικό χαρακτήρα των συναφών πληροφοριών.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των πολιτών με αναπηρίες και/ή λειτουργικούς περιορισμούς θα αυξηθεί σημαντικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και διευκολύνει μια ανεξάρτητη ζωή.

(2)  Η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (η Σύμβαση), θα αυξηθεί σημαντικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ένωσης. Ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και αποτελεί προϋπόθεση για μια ανεξάρτητη ζωή.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η «καθολική προσβασιμότητα», ο «σχεδιασμός για όλους» και η «ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου» θα πρέπει να διασφαλίζονται σε προϊόντα, εργαλεία, συσκευές και υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ευρέως από άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ στρεβλώνουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτά τα εμπόδια.

(3)  Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την προσβασιμότητα ορισμένων προϊόντων και των υπηρεσιών για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία τους, ενώ στρεβλώνουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Για άλλα προϊόντα, οι ανισότητες είναι πιθανόν να αυξηθούν λόγω της έναρξης ισχύος της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτά τα εμπόδια.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι καταναλωτές προσβάσιμων προϊόντων και οι αποδέκτες προσβάσιμων υπηρεσιών αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Ο κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα δυνητικά οφέλη από την ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

(5)  Οι καταναλωτές προσβάσιμων προϊόντων και οι αποδέκτες προσβάσιμων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των υποστηρικτικών τεχνολογιών, αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Ο κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα δυνητικά οφέλη από την ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης είναι, επομένως, αναγκαία για τη σωστή λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να μπει ένα τέλος στον κατακερματισμό της αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο και η κινητικότητα, καθώς και να βοηθηθούν οι οικονομικοί φορείς να συγκεντρώνουν πόρους για την καινοτομία αντί να τους χρησιμοποιούν για τη συμμόρφωση με κατακερματισμένες νομικές απαιτήσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

(6)  Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης είναι, επομένως, αναγκαία για τη σωστή λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να μπει ένα τέλος στον κατακερματισμό της αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο, η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών και η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και να βοηθηθούν οι οικονομικοί φορείς να συγκεντρώνουν πόρους για την καινοτομία αντί να τους χρησιμοποιούν για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την κατακερματισμένη νομοθεσία.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) υποχρεώνει την Ένωση να καταπολεμά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας κατά τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της. Το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ αναθέτει στην Ένωση την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο, καθώς και στην προώθηση της εφαρμογής του άρθρου 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο, καθώς και στην προώθηση της εφαρμογής των άρθρων 21, 25 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Η βελτίωση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών θα βελτιώσει τη διαβίωση όχι μόνο των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και των ατόμων με άλλους μόνιμους ή προσωρινούς λειτουργικούς περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι και τα άτομα που ταξιδεύουν με αποσκευές. Ωστόσο, είναι σημαντικό, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας να περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο σε άτομα με αναπηρία και να μην επεκταθεί σε άτομα με προσωρινούς και με μόνιμους λειτουργικούς περιορισμούς εν γένει, προκειμένου να ευθυγραμμισθεί η παρούσα οδηγία με τη σύμβαση και να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τους οικονομικούς φορείς.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Η συχνότητα εμφάνισης της αναπηρίας στην Ένωση είναι υψηλότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Οι γυναίκες με αναπηρίες αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων και σημαντικά εμπόδια στην άσκηση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Αυτά περιλαμβάνουν σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική, οικονομική και θεσμική βία. Περιλαμβάνουν επίσης διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση και ψυχολογικά τραύματα· Οι γυναίκες, πλήττονται επίσης δυσανάλογα από την αναπηρία διότι είναι εκείνες που φροντίζουν μέλη της οικογένειας με αναπηρίες και υφίστανται διακρίσεις λόγω συναναστροφής συχνότερα από ό,τι οι άνδρες. Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει να αναληφθεί δράση για να διασφαλιστεί ότι η ίση μεταχείριση και η λήψη θετικών μέτρων καθώς και η χάραξη πολιτικών για τις γυναίκες με αναπηρίες και τις μητέρες παιδιών με αναπηρίες, αποτελούν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ηθική υποχρέωση.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ο γενικός στόχος της «Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά» είναι να αποκομιστούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι καταναλωτές της Ένωσης εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη από τις τιμές και τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει η ενιαία αγορά γιατί οι διασυνοριακές διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν ακόμη πολύ περιορισμένες. Ο κατακερματισμός περιορίζει επίσης τη ζήτηση για διασυνοριακές συναλλαγές ηλ-εμπορίου. Υπάρχει επίσης ανάγκη για συντονισμένη δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι επίσης πλήρως στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της.

(10)  Ο γενικός στόχος της «Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά» είναι να αποκομιστούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά, διευκολύνοντας το εμπόριο και ενισχύοντας την απασχόληση στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι καταναλωτές της Ένωσης εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη από τις τιμές και τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει η ενιαία αγορά γιατί οι διασυνοριακές διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν ακόμη πολύ περιορισμένες. Ο κατακερματισμός περιορίζει επίσης τη ζήτηση για διασυνοριακές συναλλαγές ηλ-εμπορίου. Υπάρχει επίσης ανάγκη για συντονισμένη δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι επίσης πλήρως στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Το άρθρο 4 της Σύμβασης ζητεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να αναλάβουν την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και την προώθηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης των νέων τεχνολογιών, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, βοηθητικών μέσων κινητικότητας, βοηθητικού εξοπλισμού και συσκευών και τεχνολογιών κατάλληλων για άτομα με αναπηρίες. Η Σύμβαση ζητεί επίσης να δοθεί προτεραιότητα στις τεχνολογίες που έχουν προσιτό κόστος·

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Πέρα από τις απαιτήσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί και για την υλοποίηση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών που χρησιμοποιούν τις αεροπορικές, σιδηροδρομικές, λεωφορειακές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να επικεντρωθούν σε διατροπικά ζητήματα με στόχο την ενθάρρυνση της προσβασιμότητας χωρίς εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως οι υποδομές και τα οχήματα μεταφοράς.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τις αρχές των πόλεων να εντάξουν στα οικεία Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ/SUMPs) την ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες αστικών μεταφορών και να δημοσιεύουν τακτικά καταλόγους βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στις δημόσιες αστικές μεταφορές και την κινητικότητα.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 « της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια»33, σε συμφωνία με τη σύμβαση, καθορίζει την προσβασιμότητα ως έναν από τους οκτώ τομείς δράσης και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

(15)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2010 με θέμα «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια», σε συμφωνία με τη σύμβαση, καθορίζει την προσβασιμότητα, βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κοινωνία, ως έναν από τους οκτώ τομείς δράσης και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

__________________

 

33 COM(2010) 636.

 

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατά την προετοιμασία της εκτίμησης αντικτύπου η οποία προσδιόρισε τα σχετικά εκείνα προϊόντα και υπηρεσίες για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή αναμένεται να θεσπίσουν αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας.

(16)  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατά την προετοιμασία της εκτίμησης αντικτύπου η οποία προσδιόρισε τα σχετικά εκείνα προϊόντα και υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή αναμένεται να θεσπίσουν αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Η οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίζει μια σειρά υποχρεώσεων για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Συνεπώς, είναι σκοπιμότερο να συμπεριληφθούν απαιτήσεις προσβασιμότητας στην εν λόγω οδηγία. Ωστόσο, όσον αφορά δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, η οδηγία 2010/13/ΕΕ καλύπτει μόνον μέσα οπτικοακουστικού περιεχομένου. Είναι επομένως σκόπιμο να καταχωριστεί η αρχιτεκτονική των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και κάθε περιεχομένου που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγία 2010/13/ΕΕ και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για εξοπλισμό υπηρεσιών τηλεφωνίας και δικτυακών τόπων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, εκτός εάν έχουν αντιμετωπιστεί σε άλλη νομοθετική πράξη της Ένωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η οικεία πράξη της Ένωσης θα πρέπει να υπερισχύει έναντι της παρούσας οδηγίας.

 

__________________

 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι για να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας για το ηλ. εμπόριο ισχύουν επίσης για τη διαδικτυακή πώληση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) της παρούσας οδηγίας.

(17)  Κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και θα διατεθεί στο εμπόριο μετά την έναρξη ισχύος αυτής, πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι για να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες. Οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας για το διαδικτυακό εμπόριο θα πρέπει να ισχύουν επίσης για τη διαδικτυακή πώληση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, στοιχεία α) έως ε) της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Ακόμη και αν μια υπηρεσία ή μέρος μιας υπηρεσίας ανατίθεται με υπεργολαβία σε τρίτο μέρος, δεν θα πρέπει να διακυβεύεται η προσβασιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας και οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την ορθή και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο χρήσης προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η κατάρτιση αυτή πρέπει να καλύπτει ζητήματα όπως η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και η διαφήμιση.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον λιγότερο επαχθή τρόπο για τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, κυρίως με το να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί προσεκτικά.

(18)  Αφενός, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον λιγότερο επαχθή τρόπο για τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, κυρίως με το να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και θα διατεθούν στο εμπόριο μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Αφετέρου, είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στους οικονομικούς φορείς η δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των απαιτήσεων προσβασιμότητας που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη διάρκεια ζωής των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης, των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων και των μηχανημάτων ελέγχου εισιτηρίων. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη θέση που κατέχουν οι ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, δεν πρέπει να απαιτείται από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, λόγω του μεγέθους, των πόρων και της φύσης τους, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν τη διαδικασία του άρθρο 12 για να απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να κάνουν χρήση των απαιτήσεων προσβασιμότητας που προβλέπει η παρούσα οδηγία κατά την εφαρμογή των σχετικών με την προσβασιμότητα διατάξεων στις νομικές πράξεις της Ένωσης που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αλλάξει τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα των διατάξεων στις εν λόγω άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, συνεπώς, να εξασφαλίζει ότι, όταν χρησιμοποιούνται απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με αυτές τις άλλες πράξεις, οι εν λόγω απαιτήσεις είναι ίδιες σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Η πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 περιλαμβάνει απαιτήσεις προσβασιμότητας για συγκεκριμένη ομάδα δικτυακών τόπων δημόσιων φορέων. Επιπλέον, προτείνει να δημιουργηθεί η βάση για μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των σχετικών δικτυακών τόπων με τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στην εν λόγω οδηγία. Τόσο οι απαιτήσεις προσβασιμότητας όσο και η μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω οδηγία πρέπει να εφαρμόζονται στους δικτυακούς τόπους των δημόσιων φορέων. Με σκοπό, κυρίως, την εξασφάλιση ότι οι σχετικές αρχές εφαρμόζουν τις ίδιες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ανεξάρτητα από τον τύπο των ρυθμιζόμενων δικτυακών τόπων, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της προτεινόμενης οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα. Οι δραστηριότητες ηλ. εμπορίου των δικτυακών τόπων του δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης, για να διασφαλιστεί ότι η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένα άτομα, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται υπό δημόσια ή ιδιωτική πώληση.

(21)  Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 περιλαμβάνει απαιτήσεις προσβασιμότητας για δικτυακούς τόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές δημόσιων φορέων. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία περιλαμβάνει συγκεκριμένο κατάλογο εξαιρέσεων, διότι η εξασφάλιση πλήρους προσβασιμότητας σε συγκεκριμένο περιεχόμενο δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και σε συγκεκριμένα είδη δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, δημιουργεί δυσανάλογη επιβάρυνση. Επιπλέον, καθιερώνει τη βάση για μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των σχετικών δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Τόσο οι απαιτήσεις προσβασιμότητας όσο και η μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω οδηγία πρέπει να εφαρμόζονται στους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων φορέων. Με σκοπό, κυρίως, την εξασφάλιση ότι οι σχετικές αρχές εφαρμόζουν τις ίδιες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ανεξάρτητα από τον τύπο των ρυθμιζόμενων δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102. Οι δραστηριότητες ηλ. εμπορίου των δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές φορέων του δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, για να διασφαλιστεί ότι η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται υπό δημόσια ή ιδιωτική πώληση.

__________________

__________________

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων των οργανισμών του δημόσιου τομέα COM (2012) 721.

34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται με την παρούσα οδηγία, και ιδίως εκείνες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, καλύπτονται ήδη από ισχύουσες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών. Οι εν λόγω πράξεις περιλαμβάνουν τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1371/200 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές· Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν· και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η κανονιστική συνέπεια και η προβλεψιμότητα για τους οικονομικούς φορείς που καλύπτονται από τις εν λόγω πράξεις, οι σχετικές απαιτήσεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον τηρούνται τα σχετικά μέρη των πράξεων αυτών. Ωστόσο, όταν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν καλύπτονται από τις εν λόγω πράξεις, όπως για παράδειγμα η απαίτηση να καταστούν προσβάσιμοι οι ιστότοποι των αεροπορικών εταιρειών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14).

 

Κανονισμός (EE) αριθ. 1300/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 110).

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2011, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 123 της 12.5.2011, σ. 11).

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 1).

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22β)  Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμπληρώσει την τομεακή νομοθεσία της Ένωσης που καλύπτει πτυχές που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22γ)  Ο προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε σχέση με υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα θα πρέπει να βασίζεται στην υπάρχουσα τομεακή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Όταν η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ορισμένα είδη υπηρεσιών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόζουν τις σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος θα διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών υπηρεσιών και των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα X.

(23)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να προβούν σε πραγματική χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στο παράρτημα X. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να τροποποιούν ή να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες σχετικά με την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, αν δεν έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και σχετίζονται με το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει, ωστόσο, να είναι εφαρμοστέες μόνο όταν κατασκευάζονται νέες υποδομές ή πραγματοποιούνται σημαντικές ανακαινίσεις.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Εάν οι υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις στην Ένωση προβλέπουν ότι οι απαιτήσεις προσβασιμότητας έχουν προαιρετικό χαρακτήρα, η παρούσα οδηγία δεν θα τροποποιεί τον χαρακτήρα αυτό.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, για τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που θεσπίζουν υποχρεώσεις προσβασιμότητας χωρίς απαιτήσεις ή προδιαγραφές για την προσβασιμότητα, η προσβασιμότητα καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Αυτό συμβαίνει με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 και την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, που απαιτούν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις των συμβάσεων παραχώρησης, των έργων ή των υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.

(24)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, για τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που θεσπίζουν υποχρεώσεις προσβασιμότητας χωρίς απαιτήσεις ή προδιαγραφές για την προσβασιμότητα, η προσβασιμότητα καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω πράξεις περιλαμβάνουν την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 και την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, που απαιτούν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις των συμβάσεων παραχώρησης, των έργων ή των υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.

__________________

__________________

35 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

35 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

36 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

36 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

37 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

37 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Η υποχρέωση για διασφάλιση της προσβασιμότητας στις υποδομές μεταφορών του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύουν και για ορισμένα στοιχεία της υποδομής των μεταφορών που ρυθμίζονται από τον εν λόγω κανονισμό, αν τα στοιχεία αυτά αφορούν επίσης τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και αν οι υποδομές και το δομημένο περιβάλλον που σχετίζονται με τις εν λόγω υπηρεσίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επιβάτες.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24β)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αλλάξει τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα των διατάξεων σε αυτές τις άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως το άρθρο 67 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές για να προσδιορίζουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν θεωρηθεί ότι συνδέονται με το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης, μπορούν να συμπεριληφθούν πιθανές κοινωνικές πτυχές. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει συνεπώς να εξασφαλίζει ότι, όταν χρησιμοποιούνται απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με τις εν λόγω άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, οι απαιτήσεις αυτές είναι ίδιες σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Η προσβασιμότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την εξάλειψη και την πρόληψη των εμποδίων, κατά προτίμηση μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού ή μιας προσέγγισης «Σχεδιασμός για όλους». Η προσβασιμότητα δεν πρέπει να αποκλείει την παροχή εύλογων προσαρμογών, όταν αυτές ζητούνται από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.

(25)  Η προσβασιμότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την εξάλειψη και την πρόληψη των εμποδίων, κατά προτίμηση μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού ή μιας προσέγγισης «Σχεδιασμός για όλους». Σύμφωνα με τη σύμβαση, η προσέγγιση αυτή «σημαίνει τον σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή ή ειδικός σχεδιασμός». Σύμφωνα με τη σύμβαση, «ο καθολικός σχεδιασμός δεν αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρίες, όπου αυτό απαιτείται». Η προσβασιμότητα δεν πρέπει να αποκλείει την παροχή εύλογων προσαρμογών, όταν αυτές ζητούνται από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Το γεγονός ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν οδηγεί αυτομάτως στην υπαγωγή του εν λόγω προϊόντος στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου1a.

 

__________________

 

Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (EE L 169 της 12.7.1993, σ .1).

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25β)  Κατά τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση αυτών των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες που προτίθεται να καλύψει το προϊόν ή η υπηρεσία, η αρχή του καθολικού σχεδιασμού θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το γενικό σχόλιο αριθ. 2(2014) σχετικά με το άρθρο 9 της σύμβασης της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να βασιστεί στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 καθώς αφορά προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε άλλες ενωσιακές πράξεις, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της νομοθεσίας της Ένωσης.

(27)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να βασιστεί στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 καθώς αφορά προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε άλλες ενωσιακές πράξεις, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της νομοθεσίας της Ένωσης. Ωστόσο, όλες οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις της εν λόγω απόφασης, όπως αυτές που αφορούν ανακλήσεις, δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος της παρούσας οδηγίας, δεδομένου ότι ένα μη προσβάσιμο προϊόν δεν είναι επικίνδυνο προϊόν.

__________________

__________________

38 Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).

38 Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα που είναι σύμφωνα με απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας . Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς και διανομής.

(28)  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα που είναι σύμφωνα με απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας . Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς και διανομής.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της προσβασιμότητας και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.

(29)  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν βελτιωμένη προσβασιμότητα και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Ο κατασκευαστής, επειδή γνωρίζει λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, ευρίσκεται στη βέλτιστη θέση για να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Οι υποχρεώσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης θα πρέπει να ανήκουν στον κατασκευαστή.

(30)  Ο κατασκευαστής, επειδή γνωρίζει λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, ευρίσκεται στη βέλτιστη θέση για να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, η υποχρέωση για την αξιολόγηση αυτή δεν θα πρέπει να εναπόκειται μόνον στον κατασκευαστή. Μια ενισχυμένη αρχή εποπτείας της αγοράς θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Οι εισαγωγείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.

(32)  Οι εισαγωγείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στην αρχή που είναι αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς για τους σκοπούς της διενέργειας των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Για λόγους αναλογικότητας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στον βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ή δεν απαιτούν αλλαγή στα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θεμελιώδη μεταβολή τους σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια.

(36)  Για λόγους αναλογικότητας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ή δεν απαιτούν αλλαγή στα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θεμελιώδη μεταβολή τους σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια. Πρέπει ωστόσο να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί ελέγχου για να εξακριβώνεται η ορθή εξαίρεση από την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36α)  Προκειμένου να εκτιμηθεί εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τους οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, οι πόροι και ο χαρακτήρας των οικονομικών φορέων και το εκτιμώμενο κόστος τους, καθώς και τα οφέλη της συμμόρφωσης σε σύγκριση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτή η ανάλυση κόστους-ωφέλειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και τον εκτιμώμενο αριθμό των ατόμων με αναπηρίες που θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, τη διάρκεια ζωής των υποδομών και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας και την έκταση των εναλλακτικών επιλογών που είναι διαθέσιμες δωρεάν, μεταξύ άλλων, και από παρόχους υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω του ότι θα συνεπάγονταν δυσανάλογη επιβάρυνση, μόνο θεμιτοί λόγοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η μη απόδοση προτεραιότητας, η έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θεωρούνται θεμιτοί λόγοι.

Amendment  42

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης για προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με εθελοντικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει μια σειρά αιτημάτων τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία των εναρμονισμένων προτύπων.

(39)  Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις περί προσβασιμότητας είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης για προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με εθελοντικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει μια σειρά αιτημάτων τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία των εναρμονισμένων προτύπων.

__________________

__________________

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(39α)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 προβλέπει επίσημη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά εναρμονισμένων προτύπων όταν θεωρείται ότι τα εν λόγω πρότυπα δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα και όπου απαιτείται για την εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(40)  Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να έχουν γνώμονα την αγορά, να λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τους στόχους πολιτικής που δηλώνονται σαφώς στο αίτημα της Επιτροπής προς έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα, και να βασίζονται στη συναίνεση. Η προσφυγή σε τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελεί μόνο την έσχατη λύση. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές, για παράδειγμα, όταν η διαδικασία τυποποίησης είναι μπλοκαρισμένη λόγω της έλλειψης συναίνεσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, δημιουργώντας αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά τη θέσπιση απαίτησης που θα ήταν, χωρίς τη θέσπιση του κατάλληλου προτύπου, αδύνατον να εφαρμοστεί, όπως η διαλειτουργικότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να αφήνει αρκετό χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης της αίτησης σε έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα και να εγκρίνουν τεχνικές προδιαγραφές που σχετίζονται με την ίδια απαίτηση περί προσβασιμότητας. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, εάν δεν έχει προηγουμένως επιχειρήσει την κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας που καλύπτονται μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης. H Επιτροπή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη διαδικασία για την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών για την παράκαμψη του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α)  Προκειμένου να θεσπιστούν εναρμονισμένα πρότυπα και κοινές τεχνικές προδιαγραφές που πληρούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, θα πρέπει η Επιτροπή, όπου αυτό είναι δυνατόν, να συμπεριλάβει τις ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και όλους τους άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42α)  Κατά την άσκηση της εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να επανεξετάζουν την αξιολόγηση σε συνεργασία με άτομα με αναπηρίες και με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν αυτούς και τα συμφέροντά τους.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση προϊόντος με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, είναι η ορατή συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων.

(44)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές που διέπουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων. Εκτός από τη δήλωση συμμόρφωσης, ο κατασκευαστής πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων του, συμπεριλαμβάνοντας ανακοίνωση επί της συσκευασίας.

__________________

__________________

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, θέτοντας τη σήμανση CE στο προϊόν ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας και ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.

(45)  Η μη συμμόρφωση προϊόντος προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να συνιστά, καθαυτή, σοβαρό κίνδυνο κατά την έννοια του άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Τα κράτη μέλη αναμένονται να διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς ελέγχουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 σύμφωνα με το Κεφάλαιο V.

(48)  Τα κράτη μέλη αναμένονται να διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς ελέγχουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 σύμφωνα με το Κεφάλαιο V και ότι πραγματοποιούν τακτικές διαβουλεύσεις με οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(48α)  Οι εθνικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον βαθμό προσβασιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία θα επιτρέψουν καλύτερη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεών τους στην εποπτεία της αγοράς.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1, ενώ περιλαμβάνουν και την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου VI.

(49)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση των εξαιρέσεων που ορίζονται στο άρθρο 22 Η αρχική αξιολόγηση που θα πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματός της. Για να εκτιμηθεί κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, οι πόροι και ο χαρακτήρας των εν λόγω αρμόδιων αρχών, καθώς και το αναμενόμενο κόστος και τα οφέλη της συμμόρφωσης σε σύγκριση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτή η ανάλυση κόστους-ωφέλειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και τον εκτιμώμενο αριθμό των ατόμων με αναπηρίες που θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, τη διάρκεια ζωής των υποδομών και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας και την έκταση των εναλλακτικών επιλογών που είναι διαθέσιμες δωρεάν, μεταξύ άλλων, και από παρόχους υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα συνεπάγονταν δυσανάλογη επιβάρυνση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο θεμιτοί λόγοι. Η μη απόδοση προτεραιότητας, η έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θεωρούνται θεμιτοί λόγοι.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50)  Θα πρέπει να καθοριστεί μια διαδικασία διασφάλισης που θα ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται από ένα κράτος μέλος· βάσει της εν λόγω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν νωρίτερα όσον αφορά τέτοιου είδους προϊόντα.

(50)  Θα πρέπει να καθοριστεί μια διαδικασία διασφάλισης που θα ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται από ένα κράτος μέλος· βάσει της εν λόγω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες καθώς και τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν νωρίτερα όσον αφορά τέτοιου είδους προϊόντα.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(51α)  Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση με τις υποχρεώσεις όσον αφορά την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων και των κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση στην περίπτωση που η συμμόρφωση με μια υποχρέωση δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα επέβαλλε δυσανάλογη επιβάρυνση, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για να καθορίσει την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει το προϊόν ή στον οποίο αυτοί παρείχαν κάποιο προϊόν και να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές και να προσδιορίσει περαιτέρω τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η επιβάρυνση πρέπει να θεωρείται δυσανάλογη, χωρίς να τροποποιεί τα κριτήρια αυτά. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

__________________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 51 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(51β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και, ως εκ τούτου, θεσπίζουν κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως ο εκ των υστέρων έλεγχος από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να επαληθεύεται ότι η απαλλαγή από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας είναι αιτιολογημένη. Κατά την αντιμετώπιση των καταγγελιών που αφορούν την προσβασιμότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη γενική αρχή της χρηστής διοίκησης, και ιδίως με την υποχρέωση των υπαλλήλων να εξασφαλίζουν ότι η απόφαση για κάθε καταγγελία θα λαμβάνεται εντός εύλογης προθεσμίας.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(52α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων ως προς το αν μια συγκεκριμένη σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Δεδομένου του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί των μέσων ένδικης προστασίας στους τομείς που υπάγονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, οι συγκεκριμένοι τομείς θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν την επιβολή και τις κυρώσεις. Η εν λόγω εξαίρεση ισχύει με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τις Συνθήκες, να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εγγυώνται την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(53α)  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης από την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων μεταχειρισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτη χώρα και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 53 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(53β)  Ωστόσο, οι δημόσιες συμβάσεις για προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες που υπόκεινται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ ή στην οδηγία 2014/25/ΕΕ και οι οποίες ανατέθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συνεχίσουν να εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ενδεχομένως καθορίζονται στις εν λόγω δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 53 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(53γ)  Προκειμένου να δοθεί στους παρόχους υπηρεσιών αρκετός χρόνος για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Δεδομένου του κόστους και της μακράς διάρκειας ζωής των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών, των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων και των μηχανημάτων ελέγχου εισιτηρίων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, όταν οι μηχανές αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής τους.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(54α)  Η ανάπτυξη εφαρμογών παροχής πληροφοριών που θα βασίζονται σε υπηρεσίες χωρικών δεδομένων θα συμβάλλει στην ανεξάρτητη και ασφαλή κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρίες. Τα χωρικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από αυτές τις αιτήσεις θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την παροχή πληροφοριών προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -1

 

Αντικείμενο

 

Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο την εξάλειψη και την πρόληψη των εμποδίων που απορρέουν από τις αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία στα κράτη μέλη. Αποσκοπεί επίσης να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα:

1.  Τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία θα διατεθούν στην κυκλοφορία μετά την ... [ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας]:

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υλικό πληροφορικής και λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης·

α)  υλικό πληροφορικής και ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης προς χρήση από τους καταναλωτές·

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α)  τερματικά πληρωμών·

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα που σχετίζεται με τηλεφωνικές υπηρεσίες·

γ)  τερματικό εξοπλισμό που σχετίζεται με τηλεφωνικές υπηρεσίες·

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα που σχετίζεται με υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

δ)  Τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών που σχετίζεται με υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται μετά τη ... [ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας]:

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  τα λειτουργικά συστήματα, όταν δεν είναι ενσωματωμένα στο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρέχονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία στους καταναλωτές·

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υπηρεσίες τηλεφωνίας και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα·

α)  υπηρεσίες τηλεφωνίας και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών·

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα·

β)  δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες για φορητές συσκευές των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τραπεζικές υπηρεσίες·

δ)  τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές·

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ηλεκτρονικά βιβλία·

ε)  ηλεκτρονικά βιβλία και συναφής εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, τον οποίο διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών και πρόσβαση σε αυτά·

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης οι οποίες διέπονται από την οδηγία 2014/23/ΕΕ42, την οδηγία 2014/24/ΕΕ και την οδηγία 2014/25/ΕΕ.

α)  δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης οι οποίες διέπονται από την οδηγία 2014/23/ΕΕ, την οδηγία 2014/24/ΕΕ και την οδηγία 2014/25/ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί ή εκτελεστεί μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας]·

__________________

 

42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

 

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την προετοιμασία και την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας43· και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44.

β)  την προετοιμασία και την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, που έχουν εγκριθεί ή υλοποιηθεί μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας]·

__________________

__________________

43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45.

γ)  δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εκχωρούνται μετά την [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας], είτε μέσω διαγωνισμού είτε με άμεση ανάθεση, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45, εφόσον οι αρμόδιες αρχές προβλέπουν την τήρηση απαιτήσεων προσβασιμότητας.

__________________

__________________

45 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).

45 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  υποδομές μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46.

δ)  υποδομές μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 που έχουν σχεδιαστεί ή εκτελεστεί μετά την ... [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].

__________________

 

46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.).

 

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  υφιστάμενοι κανονισμοί σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ τους και να περιληφθούν διατροπικές πτυχές που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης προσβασιμότητας· οι εν λόγω κανονισμοί αποτελούν τη βάση για κανόνες σχετικά με την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που ακολουθεί:

 

α)   μορφότυποι αρχείου γραφείου που δημοσιεύθηκαν πριν... [Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας]·

 

β)  επιγραμμικούς χάρτες και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης·

 

γ)   περιεχόμενο τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικονομικό φορέα ή την αρμόδια αρχή ούτε είναι υπό τον έλεγχό του·

 

δ)  το περιεχόμενο των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που χαρακτηρίζονται ως αρχεία, υπό την έννοια ότι αυτοί περιέχουν μόνο περιεχόμενο που δεν επικαιροποιείται ή μετά... [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων

 

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν, εισάγουν ή διανέμουν προϊόντα και υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες»: τα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να γίνουν αντιληπτά, λειτουργικά και κατανοητά για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα·

(1)  «προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες»: τα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να γίνουν αντιληπτά, λειτουργικά και κατανοητά από άτομα με αναπηρίες, τα οποία είναι δεόντως συμπαγή για να χρησιμοποιηθούν από τα άτομα αυτά·

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «καθολικός σχεδιασμός», αναφερόμενος και ως «σχεδιασμός για όλους»: ο σχεδιασμός προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών προς χρήση από όλους, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής ή ειδικευμένου σχεδιασμού· ο «καθολικός σχεδιασμός» δεν αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, όπου αυτό απαιτείται· «άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς»:

διαγράφεται

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  «υπηρεσία»: υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο γ) σημείο 1 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

____________________

 

Οδηγία 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  «πάροχος υπηρεσιών»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει ή παρέχει υπηρεσία απευθυνόμενη άμεσα στην αγορά της Ένωσης·

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  «ΜΜΕ»: μικρή ή μεσαία επιχείρηση όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής·

 

____________________

 

Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  «ανάκληση» κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη·

διαγράφεται

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  «τραπεζικές υπηρεσίες καταναπωτών»: υπηρεσίες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να ανοίγουν και να χρησιμοποιούν λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην Ένωση κατά την έννοια της οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a·

 

____________________

 

1a Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214).

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  «ηλεκτρονικό εμπόριο» η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

(21)  «ηλεκτρονικό εμπόριο»: η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου από επιχειρήσεις προς καταναλωτές που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.

 

____________________

 

1a Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  «υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών»: υπηρεσίες που παρέχονται από αερομεταφορείς, ταξιδιωτικούς πράκτορες και φορείς διαχείρισης αερολιμένων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a·

 

____________________

 

1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1).

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)  «υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λεωφορεία»: οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011·

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21γ)  «υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών»: οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1371/2007·

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21δ)  «υπηρεσίες πλωτών μεταφορών επιβατών»: οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010·

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα IΙ του παραρτήματος I.

3.  Τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων και τα τερματικά πληρωμής, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα IΙ του παραρτήματος I.

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.

4.  Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι.

5.  Οι δικτυακοί τόποι και οι υπηρεσίες για φορητές συσκευές των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών πρέπει να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα V του παραρτήματος I.

6.  Οι μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών πρέπει να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα V του παραρτήματος I, όταν οι απαιτήσεις αυτές δεν καλύπτονται ήδη από τα ακόλουθα:

 

α)  όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/2011·

 

β)  όσον αφορά τις μεταφορές με λεωφορεία και τα πούλμαν, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011·

 

γ)  όσον αφορά τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 και, ή

 

δ)   όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές τραπεζικές υπηρεσίες βάσει συσκευών, τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος I.

7.  Οι τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές τραπεζικές υπηρεσίες βάσει συσκευών, τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμής και των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος I.

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Τα ηλεκτρονικά βιβλία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα VII του παραρτήματος I.

8.  Τα ηλεκτρονικά βιβλία και ο σχετικός εξοπλισμός συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα VII του παραρτήματος I.

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, υπό το πρίσμα των εθνικών προϋποθέσεων, ότι το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών, κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και καταστημάτων στο πεδίο εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης τηλεφωνίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παραρτήματος 1 τμήμα Χ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

10.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών για καταναλωτές, κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και καταστημάτων στο πεδίο εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης τηλεφωνίας, όσον αφορά την κατασκευή νέων υποδομών ή τις ανακαινίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα ουσιαστική αλλαγή στη δομή του υφιστάμενου κτιρίου, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζεται τμήμα Χ του παραρτήματος 1, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα με αναπηρία. Αυτό δεν θίγει τις νομικές πράξεις της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική και αρχαιολογική αξία.

 

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη αντίστοιχη εθνική νομοθεσία σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον στην επικράτειά τους, πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με το δομημένο περιβάλλον που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία μόνο στον βαθμό που οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν καλύπτονται από την εν λόγω νομοθεσία.

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους προϊόντων και υπηρεσιών που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία για λόγους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εμποδίζουν, για λόγους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους προϊόντων που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν, για λόγους που συνδέονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, την παροχή υπηρεσιών στην επικράτειά τους που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 3.

1.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 3 εκτός εάν αυτές οι λειτουργικές απαιτήσεις δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν, διότι η προσαρμογή του εν λόγω προϊόντος θα απαιτούσε θεμελιώδη τροποποίηση της βασικής φύσης του ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12.

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας αποδεικνύεται με τέτοια διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE.

Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρο 3 αποδεικνύεται με τέτοια τέτοια διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που αναφέρει σαφώς ότι το προϊόν είναι προσβάσιμο.

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και κρατούν ενήμερους τους διανομείς για οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση.

4.  Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες και τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.

7.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο σχετικό με την προσβασιμότητα, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του ή να το αποσύρουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα που γίνεται ευκόλως κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.

9.  Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα που γίνεται ευκόλως κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος·

α)  να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος·

Τροπολογία    108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα προϊόντα που καλύπτει η εντολή τους.

β)  συνεργάζονται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων που καλύπτονται από την εντολή τους στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα II. Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω παράρτημα, ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6.

2.  Προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα II. Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω παράρτημα, ότι το προϊόν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6.

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.

3.  Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες σε γλώσσα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, ανάλογα με την απόφαση του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

5.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες σε γλώσσα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, ανάλογα με την απόφαση του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι εισαγωγείς διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και κρατούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση.

7.  Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες και τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του ή να το αποσύρουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα η οποία μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με τις αρχές, αυτές κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά.

9.  Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα η οποία μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι το προϊόν φέρει την σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και τις πληροφορίες σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 7 παράγραφος 4.

2.  Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία και ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και τις οδηγίες σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 7 παράγραφος 4.

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.

3.  Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

5.  Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, ή το αποσύρουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.

6.  Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν και επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.

2.  Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επί μια ορισμένη χρονική περίοδο η οποία είναι τουλάχιστον πέντε έτη, αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν ή αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.

Τροπολογία    120

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή αρμοδιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 23α προς συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την έγκριση των τροποποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η περίοδος αυτή καθορίζεται ανάλογα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Τροπολογία    121

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών προετοιμάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό σε γραπτή και προφορική μορφή, μεταξύ άλλων, με τρόπο που να είναι προσιτός σε άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς και σε άτομα με αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών προετοιμάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες τους ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό με τρόπο που να είναι προσιτός σε άτομα με αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.

Τροπολογία    122

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αρμόδιας αρχής, της παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω απαιτήσεις.

4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής, της παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Τροπολογία    123

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η επιβάρυνση δεν θεωρείται δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.

4.  Η επιβάρυνση δεν θεωρείται δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, που καθίστανται διαθέσιμες για τον σκοπό της βελτίωσης της προσβασιμότητας, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.

Τροπολογία    124

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό φορέα.

5.  Η αρχική εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό φορέα.

Τροπολογία    125

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 23α, προς συμπλήρωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθορίζοντας περαιτέρω τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χωρίς να τροποποιούν τα κριτήρια αυτά.

 

Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να καλύψει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μέχρι την... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    126

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.

6.  Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 υποβάλλεται στην αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματος. Οι ΜΜΕ απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία    127

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6a.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό υποδείγματος κοινοποίησης για τους σκοπούς της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1α. Η Επιτροπή εγκρίνει την πρώτη εκτελεστική πράξη έως την ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    128

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Θεσπίζεται δομημένος διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, καθώς και των αρχών εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι έχουν καθοριστεί οι κατάλληλες αρχές για την αξιολόγηση των εξαιρέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητά τους.

Τροπολογία    129

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6γ.  Τα κράτη μέλη προτρέπονται να παράσχουν κίνητρα και κατευθυντήριες γραμμές στις πολύ μικρές επιχειρήσεις για να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες γραμμές διαμορφώνονται σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.

Τροπολογία    130

Πρόταση οδηγίας

Kεφάλαιο IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εναρμονισμένα πρότυπα, κοινές τεχνικές προδιαγραφές και συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών

Εναρμονισμένα πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών

Τροπολογία    131

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3.

1.   Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πληρούν τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 και καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων.

Τροπολογία    132

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, ζητά από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα για καθεμία από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις αιτήσεις αυτές από … [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    133

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών που πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3. Ωστόσο, προβαίνει σε σύσταση μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)  ουδεμία αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

 

β)  η Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου· και

 

γ)  η Επιτροπή παρατηρεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία τυποποίησης.

 

Πριν από την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες.

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    134

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.   Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που να έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ή τα μέρη τους, θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρο 3, τις οποίες καλύπτουν οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους.

Τροπολογία    135

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

διαγράφεται

Κοινές τεχνικές προδιαγραφές

 

1.  Όπου δεν έχει δημοσιευθεί παραπομπή σε εναρμονισμένα πρότυπα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, και όπου θα ήταν αναγκαίες περαιτέρω λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κοινών τεχνικών προδιαγραφών (στο εξής «ΚΤΠ») για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

 

2.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις ΚΤΠ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή τα μέρη τους θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3, οι οποίες καλύπτονται από τις εν λόγω ΚΤΠ ή μέρη αυτών.

 

Τροπολογία    136

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και επικαιροποιείται συνεχώς. Οι απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση δεν επιβάλλουν δυσανάλογη επιβάρυνση στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν.

2.  Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και επικαιροποιείται συνεχώς. Οι απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση δεν επιβάλλουν δυσανάλογη επιβάρυνση στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν.

Τροπολογία    137

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν ένα προϊόν διέπεται από περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία και μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.

3.  Όταν ένα προϊόν διέπεται από περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.

Τροπολογία    138

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Επιπλέον της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ, ο κατασκευαστής περιλαμβάνει σημείωση στη συσκευασία η οποία ενημερώνει τους καταναλωτές με αποτελεσματικό από απόψεως κόστους, απλό και σαφή τρόπο ότι το προϊόν ενσωματώνει χαρακτηριστικά προσβασιμότητας.

Τροπολογία    139

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

διαγράφεται

Γενικές αρχές της σήμανσης CE των προϊόντων

 

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

 

Τροπολογία    140

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο -17 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -17

 

Εθνική βάση δεδομένων

 

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων για την καταχώριση των μη προσβάσιμων προϊόντων. Οι καταναλωτές είναι σε θέση να συμβουλεύονται και να καταχωρίζουν πληροφορίες σχετικά με τα μη προσβάσιμα προϊόντα. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των καταναλωτών ή άλλων φορέων σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών. Προβλέπεται η δημιουργία διαδραστικού συστήματος μεταξύ των εθνικών βάσεων δεδομένων, κατά περίπτωση, ενδεχομένως υπό την ευθύνη της Επιτροπής ή των σχετικών οργανώσεων εκπροσώπησης, έτσι ώστε οι πληροφορίες σχετικά με μη προσβάσιμα προϊόντα να μπορούν να διαδίδονται σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    141

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό είναι ενήμερο για την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες και την ταυτότητα των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Οι εν λόγω αρχές πρέπει να καθιστούν τις πληροφορίες διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό είναι ενήμερο για την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες και την ταυτότητα των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Οι εν λόγω αρχές πρέπει να καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με το δικό τους έργο και τις αποφάσεις που λαμβάνουν διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο κοινό.

Τροπολογία    142

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο σχετικά με τις πτυχές της προσβασιμότητας που καλύπτει η παρούσα οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν με βάση όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν με βάση όλες τις συναφείς απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία    143

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε ζητούν αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αναλόγου προς τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε ζητούν αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το εν λόγω προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον οικονομικό φορέα να αποσύρει το προϊόν από την αγορά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τροπολογία    144

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις εθνικές αγορές ή να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

4.  Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις εθνικές αγορές ή να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

Τροπολογία    145

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:

5.  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:

Τροπολογία    146

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις που σχετίζονται με εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, ή

α)  το προϊόν δεν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3, ή

Τροπολογία    147

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό προϊόν, όπως απόσυρση του προϊόντος από την αγορά τους.

8.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα και αναλογικά περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό προϊόν, όπως απόσυρση του προϊόντος από την αγορά τους.

Τροπολογία    148

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.

Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή έχει βάσιμες ενδείξεις ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.

Τροπολογία    149

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 20α

 

Ομάδα εργασίας

 

1.  Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εργασίας.

 

Η εν λόγω ομάδα εργασίας απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, και των ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.

 

2.  Η ομάδα εργασίας ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

 

α)  διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς·

 

β)  διασφάλιση συνοχής κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3·

 

γ)  διατύπωση γνώμης για εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο μετά τη λήψη του αιτήματος της Επιτροπής.

Τροπολογία    150

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  κατά την αναθεώρηση των ενωσιακών κανονισμών που θεσπίζουν τα δικαιώματα των επιβατών που χρησιμοποιούν αεροπορικές, σιδηροδρομικές, λεωφορειακές και πλωτές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των διατροπικών πτυχών τους·

Τροπολογία    151

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων προσβασιμότητας που αφορούν κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες αρχές στις διαδικασίες για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007·

διαγράφεται

Τροπολογία    152

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου.

1.  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές ή τους συμβεβλημένους με αυτές φορείς εκμετάλλευσης για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου.

Τροπολογία    153

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εκτίμηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές.

3.  Η αρχική εκτίμηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    154

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 23α, προς συμπλήρωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζοντας περαιτέρω τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, χωρίς να τροποποιεί τα κριτήρια αυτά.

 

Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να καλύψει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μέχρι την... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    155

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.  Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υποβάλλεται στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος.

Τροπολογία    156

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Εάν η Επιτροπή έχει λόγο να αμφιβάλλει για την απόφαση της οικείας αρμόδιας αρχής, μπορεί να ζητήσει από την ομάδα εργασίας του άρθρου 19α να επαληθεύσει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να εκδώσει γνωμοδότηση.

Τροπολογία    157

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις όσον αφορά τον καθορισμό υποδείγματος κοινοποίησης για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1α. Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις έως την … [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    158

Πρόταση οδηγίας

Kεφάλαιο VII – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τροπολογία    159

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.   Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 παράγραφος 2α, στο άρθρο 12 παράγραφος 5α και στο άρθρο 22 παράγραφος 3α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

 

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2α, το άρθρο 12 παράγραφος 5α και το άρθρο 22 παράγραφος 3α δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4.   Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2α, του άρθρου 12 παράγραφος 5α και του άρθρου 22 παράγραφος 3α τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    160

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία    161

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία    162

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διατάξεις που επιτρέπουν στον καταναλωτή να προσφεύγει, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στους αρμόδιους διοικητικούς οργανισμούς ώστε να επιτύχει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας·

α)  τη δυνατότητα ο καταναλωτής που θίγεται άμεσα από τη μη συμμόρφωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, να προσφύγει βάσει του εθνικού τους δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων για να εξασφαλίσει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    163

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι δημόσιοι φορείς ή οι ιδιωτικές ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον στη μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας μπορούν να προσφύγουν βάσει του εθνικού τους δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων για λογαριασμό των καταναλωτών για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

β)  τη δυνατότητα οι δημόσιοι φορείς ή οι ιδιωτικές ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον στη μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας μπορούν να προσφύγουν βάσει του εθνικού τους δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων για λογαριασμό των καταναλωτών για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας. Το εν λόγω έννομο συμφέρον θα μπορούσε να είναι η εκπροσώπηση των καταναλωτών που επηρεάζονται άμεσα από τη μη συμμόρφωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

Τροπολογία    164

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τη δυνατότητα, για τον καταναλωτή που θίγεται άμεσα από τη μη συμμόρφωση του προϊόντος ή υπηρεσίας, να προσφύγει σε μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Ο εν λόγω μηχανισμός θα μπορούσε να τελεί υπό τη διαχείριση ενός υφιστάμενου φορέα όπως ο εθνικός διαμεσολαβητής.

Τροπολογία    165

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν από την άσκηση προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών φορέων, όπως αναφέρεται στα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 1, έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών για την επίλυση κάθε εικαζόμενης μη συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία, η οποία δηλώθηκε μέσω ενός μηχανισμού υποβολής καταγγελιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο βα).

Τροπολογία    166

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για συμβάσεις που υπόκεινται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ή 2014/25/ΕΕ.

Τροπολογία    167

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.  Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, αλλά να μην χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση αντί της εκπλήρωσης, από τους οικονομικούς φορείς, της υποχρέωσής τους να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους.

Τροπολογία    168

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την έκταση της μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται.

4.  Οι κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την έκταση της μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της σοβαρότητάς της και του αριθμού των τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται.

Τροπολογία    169

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από [… εισάγετε ημερομηνία - έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2.  Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από: [πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    170

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2β του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη παρέχουν, για μια μεταβατική περίοδο πέντε ετών από την … [έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με προϊόντα που χρησιμοποιούσαν για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Τροπολογία    171

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που χρησιμοποιούνταν νομίμως από παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών πριν από την … [έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών μέχρι το τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής τους.

Τροπολογία    172

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν για τον σκοπό αυτό και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή τους.

5.  Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 10, και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή τους.

 

Τροπολογία    173

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέχρι την/τις [...εισάγετε ημερομηνία - πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

-1. Μέχρι την/τις [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    174

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η έκθεση, μεταξύ άλλων, εξετάζει υπό το πρίσμα των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων την εξέλιξη της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και τον αντίκτυπο στους οικονομικούς φορείς και τα άτομα με αναπηρίες, εντοπίζοντας, όπου αυτό είναι δυνατόν, τομείς για μείωση της επιβάρυνσης, προκειμένου να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.

1.  Οι εν λόγω εκθέσεις, με βάση τις κοινοποιήσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 6 και 22 παράγραφος 4, αξιολογούν κατά πόσον η εν λόγω οδηγία έχει επιτύχει τους στόχους της, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, οι εκθέσεις αυτές, εξετάζουν, υπό το πρίσμα των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, την εξέλιξη της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, την ανάγκη να συμπεριληφθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ή τον αποκλεισμό ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας καθώς και τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στους οικονομικούς φορείς και τα άτομα με αναπηρίες, εντοπίζοντας, όπου αυτό είναι δυνατόν, τομείς για μείωση της επιβάρυνσης, προκειμένου να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    175

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν εγκαίρως στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου η Επιτροπή να συντάξει σχετική έκθεση.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν εγκαίρως στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου η Επιτροπή να συντάξει σχετικές εκθέσεις.

Τροπολογία    176

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των οικονομικών φορέων και των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων.

3.  Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των οικονομικών φορέων και των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία    177

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Α.  Λειτουργικά συστήματα

 

1.   Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

α)   πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της· και

 

β)   ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.

Τροπολογία    178

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Β.   υλικό πληροφορικής και τα ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης·

Τροπολογία    179

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα Ι – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ.

 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων καθίστανται προσιτά, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

α)   οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)   οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις) πρέπει να είναι κατανοητές και αντιληπτές, ώστε να μεγιστοποιείται η αναγνωσιμότητά τους υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να παρέχονται σε προσιτές ψηφιακές μορφές·

i)   πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

 

ii)   πρέπει να είναι κατανοητές·

 

iii)   πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

 

iv)   να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

 

β)   η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

β)   η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αναγνωσιμότητά τους υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης· Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης προσβάσιμες σε ψηφιακή μορφή και ενημερώνουν τους χρήστες ότι το υπό εξέταση προϊόν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και είναι συμβατό με τις σχετικές υποστηρικτικές τεχνολογίες·

γ)   οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

γ)   οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, ανεξαρτήτως του αν παρέχονται χωριστά ή είναι ενσωματωμένες στο προϊόν: Οι εν λόγω οδηγίες πρέπει να παρέχονται επίσης σε ψηφιακά μορφότυπα και να καταγράφουν τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας του υπό εξέταση προϊόντος και να εξηγούν τον τρόπο χρήσης τους και να αναφέρουν ότι το προϊόν είναι συμβατό με τις σχετικές υποστηρικτικές τεχνολογίες·

i)   το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

 

ii)   οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

δ)   η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

δ)   η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·

ε)   η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)   η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·

στ)   η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

στ)   η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες όταν σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος..

Τροπολογία    180

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα Ι – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[.....]

διαγράφεται

Τροπολογία    181

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Γ.  Απαιτήσεις λειτουργικών επιδόσεων

 

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός και η διεπαφή χρήστη, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

 

α)  Χρήση χωρίς όραση

 

Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα όρασης·

 

β)  Χρήση με περιορισμένη όραση

 

Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες να λειτουργούν το προϊόν με περιορισμένη όραση· κάτι που μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ευέλικτη αντίθεση φωτεινότητας, την ευέλικτη μεγέθυνση χωρίς απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικοτήτων, τους ευέλικτους τρόπους διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από τον φόντο, οπτικά στοιχεία και ευέλικτο έλεγχο του οπτικού πεδίου που απαιτείται.

 

γ)  Χρήση χωρίς αντίληψη των χρωμάτων

 

Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί από τους χρήστες αντίληψη των χρωμάτων·

 

δ)  Χρήση χωρίς ακοή

 

Όταν το προϊόν παρέχει ακουστικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα ακοής·

 

ε)  Χρήση με περιορισμένη ακοή

 

Όταν το προϊόν παρέχει ακουστικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με ενισχυμένη ακουστική· κάτι που μπορεί να επιτευχθεί για παράδειγμα μέσω ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη και με ευέλικτους τρόπους διαχωρισμού και ελέγχου του ήχου πρώτου πλάνου από τον ήχο φόντου όταν ο ήχος και το φόντο διατίθενται ως χωριστές ροές ήχου.

 

στ)  Χρήση χωρίς φωνητική ικανότητα

 

Όταν το προϊόν απαιτεί φωνητική εισροή από τους χρήστες, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί την παραγωγή φωνητικής εκροής από αυτούς· Η φωνητική εκροή περιλαμβάνει κάθε προφορικώς παραγόμενο ήχο, όπως ομιλία, συριγμούς ή κλικ.

 

ζ)  Χρήση με περιορισμένους χειρισμούς ή περιορισμένη δύναμη

 

Όταν το προϊόν απαιτεί χειρωνακτικές ενέργειες, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος λειτουργίας του που επιτρέπει στους χρήστες να το χρησιμοποιούν μέσω εναλλακτικών ενεργειών που δεν απαιτούν έλεγχο μικρο-κινήσεων και χειρισμό, δύναμη χεριού ή ταυτόχρονο χειρισμό περισσοτέρων του ενός ελέγχων·

 

η)  Χρήση για περιορισμένο εύρος κινήσεων

 

Όταν τα προϊόντα είναι μετακινήσιμα ή εγκατεστημένα, τα λειτουργικά στοιχεία είναι προσπελάσιμα για όλους τους χρήστες·

 

θ)  Ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας

 

Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, αποφεύγονται οι τρόποι λειτουργίας που είναι γνωστό ότι προκαλούν κρίσεις φωτοευαισθησίας.

 

ι)  Χρήση με περιορισμένη γνωστική λειτουργία

 

Το προϊόν παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με χαρακτηριστικά που καθιστούν απλούστερη και ευκολότερη την χρήση του·

 

ια)  Ιδιωτικότητα

 

Όταν το προϊόν παρέχει χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών όταν χρησιμοποιούν τα εν λόγω χαρακτηριστικά του προϊόντος που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα·

Τροπολογία    182

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Δ.  Υπηρεσίες υποστήριξης

 

Όταν είναι διαθέσιμες, οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων και τη συμβατότητα με υποβοηθητικές τεχνολογίες, σε προσβάσιμες μορφές επικοινωνίας για άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία    183

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα ΙΙ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων·

Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων και τερματικά πληρωμών

Τροπολογία    184

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα ΙΙ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι. Σε σχέση με αυτό, δεν απαιτείται για τα προϊόντα χαρακτηριστικό προσβασιμότητας ενεργοποιημένο προκειμένου ο χρήστης που το χρειάζεται να το θέτει σε λειτουργία·

 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων θα πρέπει να είναι προσβάσιμα, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

α)   οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·

i)   πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

 

ii)   πρέπει να είναι κατανοητές·

 

iii)   πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

 

iv)   να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

 

β)   η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

β)   η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·

γ)   η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

γ)   η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες· αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με τη χρήση προσωπικών ακουστικών, όπου απαιτείται χρόνος απόκρισης, με την ευαισθητοποίηση του χρήστη μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών και παρέχοντας τη δυνατότητα επέκτασης του επιτρεπόμενου χρονικού διαστήματος και με επαρκή αντίθεση μεταξύ των κλειδιών και των χειριστηρίων·

δ)   η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

δ)   η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

Τροπολογία    185

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα ΙΙ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[....]

διαγράφεται

Τροπολογία    186

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υπηρεσίες τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα

Υπηρεσίες τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών

Τροπολογία    187

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:

1.   Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)   εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β όσον αφορά τον «Σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα»·

α)   τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β του παρόντος μέρους·

β)   παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

β)   πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της·

i)   το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

 

ii)   παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο,

 

iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).

β α)   ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας·

γ)   καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

γ)   καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

 

γ α)  Εφαρμογές για φορητές συσκευές·

δ)   παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·

δ)   πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·

ε)   περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

ε)   λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές, διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα· που μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με την υποστήριξη φωνητικής, μέσω βίντεο και μεταφοράς κειμένου σε πραγματικό χρόνο, μόνο ή σε συνδυασμό (πλήρης συνομιλία), μεταξύ δύο χρηστών, ή μεταξύ ενός χρήστη και υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία    188

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Β.  Σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα:

Β.  Σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών:

Τροπολογία    189

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Β – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν.

α)   οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)   πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·

i)   πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

 

ii)   πρέπει να είναι κατανοητές·

 

iii)   πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

 

iv)   να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

 

β)   η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

β)   η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

γ)   οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

γ)   οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος·

i)   το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

 

ii)   οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

δ)   η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

δ)   η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·

ε)   η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)   η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με τη στήριξη υψηλής πιστότητας ήχου, ανάλυση βίντεο που επιτρέπει την επικοινωνία στη νοηματική γλώσσα, κείμενο σε πραγματικό χρόνο, μόνο ή σε συνδυασμό με επικοινωνία φωνής και βίντεο ή με τη διασφάλιση αποτελεσματικής ζεύξης ασύρματων τεχνολογιών ακρόασης·

στ)   η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

στ)   η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

Τροπολογία    190

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[....]

διαγράφεται

Τροπολογία    191

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα

Ιστότοποι και διαδικτυακές εφαρμογές υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών

Τροπολογία    192

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Α.  Υπηρεσίες:

Α.  Δικτυακοί τόποι και επιγραμμικές εφαρμογές:

Τροπολογία    193

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)   εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β όσον αφορά τον «Σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα»·

α)   καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

β)   παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

β)   Εφαρμογές για φορητές συσκευές·

i)   το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

 

ii)   παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).

 

γ)   καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

 

δ)   παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·

 

ε)   περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

 

Τροπολογία    194

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Β.  Σχετικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα

Β.  Σχετικός εξοπλισμός καταναλωτών

Τροπολογία    195

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Β – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν.

α)   οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)   πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·

i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

 

ii)   πρέπει να είναι κατανοητές·

 

iii)   πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

 

iv)   να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

 

β)   η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

β)   η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

γ)   οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

γ)   οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος·

i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

 

ii)   οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

δ)   η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

δ)   η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·

ε)   η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)   η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·κάτι που μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα επιλογής, εξατομίκευσης και προβολής των υπηρεσιών πρόσβασης, όπως η εμφάνιση υποτίτλων για τα κωφά και βαρήκοα άτομα, η ακουστική περιγραφή, οι εκφωνούμενοι υπότιτλοι και η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, με την παροχή μέσων αποτελεσματικής ζεύξης ασύρματων τεχνολογιών, ή με την παροχή στον χρήστη χειριστηρίων για την ενεργοποίηση υπηρεσιών πρόσβασης για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες στον χρήστη, στο ίδιο επίπεδο προβολής με τους πρωτογενείς μηχανισμούς ελέγχου·

στ)   η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

στ)   η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

Τροπολογία    196

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Β – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[....]

διαγράφεται

Τροπολογία    197

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα V – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών· υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών·

υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών· υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών

Τροπολογία    198

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)   παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

α)   πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της·

i)   το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

 

ii)   παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).

α α)   ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της σχετικήςυπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).

β)   καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

β)   καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

γ)   περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

γ)   λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες· που μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με την παροχή έξυπνης έκδοσης εισιτηρίων (ηλεκτρονική κράτηση, κράτηση εισιτηρίων, κλπ.), την πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο (πίνακες δρομολογίων, πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές κυκλοφορίας, υπηρεσίες ανταπόκρισης, συνέχιση του ταξιδίου με άλλα μέσα μεταφοράς, κ.λπ.), όσο και τη συμπληρωματική υπηρεσία πληροφοριών (π.χ. προσωπικό των σταθμών, ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας ή υπηρεσίες που είναι προσωρινά μη διαθέσιμες)·

 

γ α)  υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

Τροπολογία    199

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Β.   Δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:

διαγράφεται

α)   καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο.

 

Τροπολογία    200

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γ.   υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο·

διαγράφεται

1.   Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:

 

α)   παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

 

i)   το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

 

ii)   παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).

 

β)   καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

 

Τροπολογία    201

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Δ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δ.  τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών·

Δ.  τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:

Τροπολογία    202

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Δ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν.

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·

i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

 

ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·

 

iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

 

iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

 

β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·

γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·

δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

Τροπολογία    203

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Δ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[....]

διαγράφεται

Τροπολογία    204

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VI – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τραπεζικές υπηρεσίες· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών· τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών

τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών· τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμών και των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών

Τροπολογία    205

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)  εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Δ:

α)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Δ του παρόντος μέρους·

β)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

β)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις·

i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

 

ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).

β α)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικτυακών τόπων και διαδικτυακών εφαρμογών που χρειάζονται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας· Αυτό μπορεί να αναφέρεται για παράδειγμα στις μεθόδους ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας

γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

 

δ)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

δ)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·

 

δ α)  τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές·

Τροπολογία    206

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Β. δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών·

διαγράφεται

Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:

 

α) καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

 

Τροπολογία    207

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γ.  τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές·

διαγράφεται

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:

 

α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

 

i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

 

ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).

 

β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

 

Τροπολογία    208

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Δ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δ.   Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών

Δ.   Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμής και των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε καταναλωτές

Τροπολογία    209

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Δ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Σχεδιασμός και παραγωγή

1.   Σχεδιασμός και παραγωγή

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν.

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·

i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

 

ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·

 

iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

 

iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

 

β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·

γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·

δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

Τροπολογία    210

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Δ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[....]

διαγράφεται

Τροπολογία    211

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VII – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ηλεκτρονικά βιβλία

Ηλεκτρονικά βιβλία και σχετικός εξοπλισμός

Τροπολογία    212

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VII – μέρος Α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)  εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β: «Προϊόντα»·

α)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β του παρόντος μέρους·

β)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

β)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις·

i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

 

ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).

β α)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών και της συσκευής ανάγνωσης ηλεβιβλίων που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας·

γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

δ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·

δ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·

ε)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

ε)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές, διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες.

Τροπολογία    213

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VII – μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Β.  «Προϊόντα»

Β.  Προϊόντα

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία και άτομα με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ, του μέρους Ι και περιλαμβάνουν:

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·

i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

 

ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·

 

iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

 

iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

 

β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος·

i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

 

ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·

ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος·

στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

Τροπολογία    214

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VII – μέρος Β – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    215

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα VIII – μέρος Α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

α)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της·

i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

 

ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).

α α)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β)· οι οποίες μπορούν να αναφέρονται, για παράδειγμα, στις μεθόδους ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας

β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

Τροπολογία    216

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία και άτομα με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ, του μέρους Ι και περιλαμβάνουν:

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις)·

i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

 

ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·

 

iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

 

iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

 

β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος·

i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

 

ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·

ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·

στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

Τροπολογία    217

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Α – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    218

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Β – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)  καθιστώντας προσβάσιμο το δομημένο περιβάλλον όπου παρέχεται η υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·

α)  το δομημένο περιβάλλον όπου παρέχεται η υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·

β)  καθιστώντας προσβάσιμες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, των σκαφών και του εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ως εξής:

β)  εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, των σκαφών και του εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ως εξής:

i)  ο σχεδιασμός του δομημένου χώρου τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Γ σε σχέση με την επιβίβαση, την αποβίβαση, την κυκλοφορία και τη χρήση·

i)  ο σχεδιασμός του δομημένου χώρου τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Γ σε σχέση με την επιβίβαση, την αποβίβαση, την κυκλοφορία και τη χρήση·

ii)  οι πληροφορίες διατίθενται με διάφορους τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

 

iii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το οπτικό περιεχόμενο που δεν αποτελείται από κείμενο·

 

γ)  εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο μέρος Α:

γ)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο μέρος Α:

δ)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

δ)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις·

i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

 

ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

 

iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο ε).

 

ε)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

ε)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

στ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·

στ)  πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·

ζ)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

ζ)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες.

Τροπολογία    219

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Γ– σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η προσβασιμότητα για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:

1.  Η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:

Τροπολογία    220

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα Χ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η προσβασιμότητα για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον, όπου παρέχεται η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:

Η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον, όπου παρέχεται η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:

Τροπολογία    221

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – παράγραφος 4 – σημείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.1.  Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία σε κάθε μεμονωμένο προϊόν που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

(1)

ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 103.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα (EAA), η οποία στο εξής αναφέρεται ως «ο Νόμος», έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες με την άρση των εμποδίων που δημιουργούνται από τις διαφορές μεταξύ της νομοθεσίας και την παρεμπόδιση της δημιουργίας νέων εμποδίων που ενδέχεται να συμβεί λόγω των υποχρεώσεων που τα κράτη μέλη έχουν βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRD), εφεξής «η σύμβαση». Οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν συχνά στο να άρουν εκ των υστέρων τα εμπόδια που δημιουργούνται με την πάροδο των ετών από τα κράτη μέλη. Η παρούσα νομοθεσία αποτελεί παράδειγμα προληπτικής δράσης.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μια καλή βάση εργασίας αλλά χρειάζεται αρκετές προσαρμογές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νόμος επιτυγχάνει τους στόχους του: για να επιτευχθεί η ορθή εξισορρόπηση μεταξύ των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, δημιουργώντας δυνατότητες για καινοτόμα νέα προϊόντα και υπηρεσίες και, ταυτόχρονα, για τη μείωση του δυσανάλογου κόστους για τις επιχειρήσεις. Ο εισηγητής έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η εν λόγω πράξη έχει επισημανθεί ήδη στη στρατηγική της Επιτροπής το 2010 για την αναπηρία και θεωρεί ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για την υλοποίηση.

Συνοχή με το διεθνές πλαίσιο

Ο εισηγητής φρόντισε να ευθυγραμμίσει τον νόμο στο διεθνές πλαίσιο. Για παράδειγμα, η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε «άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς». Δεδομένου ότι η UNCRD αναφέρεται μόνο στην πρώτη κατηγορία και ότι ο στόχος της πράξης είναι να περιορίσει τα εμπόδια που διαμορφώθηκαν λόγω της νέας σύμβασης, ο εισηγητής δεν ακολούθησε αυτή την πρόταση της Επιτροπής. Ο ορισμός των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και, ως εκ τούτου, δεν θίγεται. Ωστόσο, η χρήση της περιορίζεται σε νέα αιτιολογική σκέψη.

Αυτή η αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει ότι η πράξη θα έχει θετικό αντίκτυπο στα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι ή οι έγκυες γυναίκες. Πράγματι, είναι αποδεδειγμένο ότι η βελτίωση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, θα επιφέρει και βελτίωση της ζωής άλλων ανθρώπων από τα άτομα με αναπηρία μόνο.

Μια τομεακή προσέγγιση, στο μέτρο του δυνατού

Ο εισηγητής κατανοεί την ανάγκη ύπαρξης μιας οριζόντιας προσέγγισης για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά θεωρεί ότι η τομεακή προσέγγιση αποτελεί καλύτερη επιλογή όπου είναι δυνατόν. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής έλαβε υπό σημείωση την πρόθεση των εισηγητών της πρότασης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΑΜ) ώστε να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της ορισμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας. Ο εισηγητής σας αποφάσισε να μην εξαιρεθούν οι γραμμές αυτές από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας στο σχέδιο έκθεσης. Ωστόσο, θα αναλύσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στην Επιτροπή Πολιτισμού και θα τις άρει, εφόσον κρίνει ότι καλύπτονται επαρκώς στην οδηγία ΥΟΑΜ.

Ομοίως, οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και εξοπλισμού ρυθμίζονται επίσης από την πρόσφατη πρόταση οδηγίας για ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕKHΕ). Ο εισηγητής σας αποφάσισε να μην εξαιρεθούν οι γραμμές αυτές από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας στο σχέδιο έκθεσης και να μην ευθυγραμμίσει τους ορισμούς της. Εάν αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να καλύπτονται επαρκώς από τον ΕKHΕ, ο εισηγητής θα προτείνει επίσης την κατάργηση αυτών των διατάξεων.

Ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο

Η πρόταση της Επιτροπής πρότεινε να χρησιμοποιηθεί η πράξη ως δίχτυ ασφαλείας για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας βάσει της οποίας η πράξη θα προστεθεί στις υφιστάμενες νομοθεσίες τους προκειμένου να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο απαιτήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη για την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών. O εισηγητής θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι δικαιολογημένη, όταν η ισχύουσα νομοθεσία δεν παρέχει καμία ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο η προσβασιμότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται, αλλά δεν υποστηρίζει την προσέγγιση αυτή όταν πρόκειται για τομείς στους οποίους έχουν επί του παρόντος υλοποιηθεί νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις ή που ρυθμίζονται ήδη όσον αφορά την προσβασιμότητα, όπως είναι ο τομέας των μεταφορών. H αλλαγή των κανόνων τους στο ενδιάμεσο δεν αποτελεί παράδειγμα της καλύτερης ρύθμισης και αφετέρου μπορεί να αποδειχθεί πολύ επιζήμια.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής έχει εξασφαλίσει ότι εφόσον οι φορείς εκμετάλλευσης υπόκεινται ήδη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προσβασιμότητα, η νομοθεσία αυτή δεν θα τεθεί ως συμπληρωματική επίστρωση. Ο εισηγητής αφαίρεσε επίσης τις επικαλυπτόμενες απαιτήσεις για τους οικονομικούς φορείς και τις ενδεχόμενες αντιφάσεις μεταξύ των απαιτήσεων. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η παρούσα οδηγία δεν θα μεταβάλει την υποχρεωτική ή εθελοντική φύση των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων. Αυτό έχει σκοπό μόνο να διευκρινίσει ποιες είναι οι απαιτήσεις προσβασιμότητας, όταν οι νομοθετικές πράξεις περιλαμβάνουν διατάξεις περί προσβασιμότητας.

Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στην προσβασιμότητα

Ο εισηγητής υποστηρίζει την απόφαση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο στην παρούσα οδηγία(1). Ωστόσο, το πλαίσιο πρέπει να τροποποιηθεί ελαφρώς, ώστε να ανταποκρίνεται στην πράξη. Υπενθυμίζει, για παράδειγμα, ότι τα προϊόντα ζητούνται συνήθως από τις αρχές εποπτείας της αγοράς μόνο όταν ένα προϊόν δεν είναι ασφαλές για τους καταναλωτές ή είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Ένα μη προσβάσιμο προϊόν δεν είναι τίποτε από τα δύο. Άλλα διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις θα εφαρμόζονται σε περίπτωση που η οδηγία παραβιάζεται από τον κατασκευαστή, όπως, ως έσχατο μέσο, η ανάκληση του προϊόντος, σε περίπτωση που ένας κατασκευαστής μπορεί, για παράδειγμα, συνεχίζει, παρά τα αιτήματα των αρχών, να διαθέτει στην αγορά ένα μη προσπελάσιμο προϊόν που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Επίσης, ένα μη προσπελάσιμο προϊόν δεν αποτελεί κίνδυνο καθαυτό. Η πρόταση της Επιτροπής έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει αυτή την πραγματικότητα.

Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, ένας μικρός ανεξάρτητος λιανοπωλητής ή βιβλιοπώλης που θα αποφασίσει να δημιουργήσει ένα δικτυακό τόπο για την πώληση του προϊόντος του θα πρέπει να τον καταστήσει πλήρως προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρίες. O εισηγητής δεν θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι αναλογική. Η χρήση της ρήτρας παρέκκλισης στα άρθρα 12 και 22 δεν θα ήταν επίσης λύση για αυτόν τον μικρό πωλητή δεδομένου ότι θα απαιτούσε να αναλύσει, κατόπιν αιτήσεως της αρχής, «το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας».

Θα πρέπει να περιοριστεί η επιβάρυνση που θα έχουν εξαιτίας της εν λόγω οδηγίας οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παραμένουν στο πεδίο εφαρμογής. Προτείνεται, ως εκ τούτου, να τους δοθεί ένα απλούστερο καθεστώς. Ο εισηγητής προτείνει συνεπώς να διαγραφεί η υποχρέωση για τις ΜΜΕ να ενημερώσουν τις αρχές όταν θέλουν να κάνουν χρήση του άρθρο 12 και 22.

Τελικές παρατηρήσεις

Ο εισηγητής υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της Επιτροπής για επίτευξη μεγαλύτερης προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. O ακρογωνιαίος λίθος αυτής της πρότασης είναι η ενιαία αγορά. Με την άρση των εμποδίων και την αποφυγή μελλοντικών εμποδίων, η ενιαία αγορά θα ενισχυθεί περαιτέρω προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων. Oι αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας θα πρέπει να αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την εξασφάλιση μιας ευρωπαϊκής νομοθετικής πράξης που να είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Η καινοτομία έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων της πρότασης, και ο εισηγητής προτείνει να αφεθούν αρκετές δυνατότητες καινοτομίας των επιχειρήσεων. Kαθώς έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχές, προτείνει να βασιστούν οι απαιτήσεις για την προσβασιμότητα στη λειτουργική δυνατότητα και όχι στις τεχνικές προδιαγραφές.

(1)

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο συνίσταται σε δύο κανονισμούς (κανονισμός (ΕΚ) 764/2008 και κανονισμός (ΕΚ) 765/2008) και μία απόφαση (απόφαση 768/2008). Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που αποσκοπεί στη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και τη βελτίωση της ποιότητας των αξιολογήσεων συμμόρφωσης. Αποσαφηνίζει επίσης τη χρήση της σήμανσης CE και δημιουργεί «εργαλειοθήκη» μέτρων που θα χρησιμοποιείται στη νομοθεσία για τα προϊόντα. Ένας από τους κύριους στόχους της Επιτροπής είναι η ευθυγράμμιση της νομοθεσίας περί εναρμόνισης προϊόντων με τις διατάξεις αναφοράς της απόφασης 768/2008/ΕΚ. Είναι επίσης και αυτό που έγινε στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (6.4.2017)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Ádám Kósa

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.

(1)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και της εξάλειψης των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και τον πρακτικό χαρακτήρα των συναφών πληροφοριών.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των πολιτών με αναπηρίες και/ή λειτουργικούς περιορισμούς θα αυξηθεί σημαντικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και διευκολύνει μια ανεξάρτητη ζωή.

(2)  Η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), θα αυξηθεί σημαντικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και αποτελεί προαπαιτούμενο για μια ανεξάρτητη ζωή.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Λόγω των διαφορών στις εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ΜΜΕ και ιδίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποθαρρύνονται από την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έξω από τις εγχώριες αγορές τους. Οι εθνικές, ή ακόμα και οι περιφερειακές ή τοπικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή επί του παρόντος διαφέρουν τόσο όσον αφορά την κάλυψη όσο και το επίπεδο λεπτομέρειας. Οι διαφορές αυτές επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, λόγω του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται η ανάπτυξη και η εμπορία σε κάθε εθνική αγορά των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

(4)  Λόγω των διαφορών στις εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ΜΜΕ και ιδίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποθαρρύνονται από την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έξω από τις εγχώριες αγορές τους. Οι εθνικές, ή ακόμα και οι περιφερειακές ή τοπικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή επί του παρόντος διαφέρουν τόσο όσον αφορά την κάλυψη όσο και το επίπεδο λεπτομέρειας. Οι διαφορές αυτές επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, λόγω του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται η ανάπτυξη και η εμπορία σε κάθε εθνική αγορά των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εθνικές αρχές, οι κατασκευαστές και οι πάροχοι υπηρεσιών έρχονται αντιμέτωποι με ασάφειες σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για πιθανές διασυνοριακές υπηρεσίες, και με τις διατάξεις του ισχύοντος πλαισίου πολιτικής για την προσβασιμότητα.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι καταναλωτές προσβάσιμων προϊόντων και οι αποδέκτες προσβάσιμων υπηρεσιών αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Ο κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα δυνητικά οφέλη από την ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

(5)  Οι καταναλωτές προσβάσιμων προϊόντων και οι αποδέκτες προσβάσιμων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των υποστηρικτικών τεχνολογιών, αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Ο κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα δυνητικά οφέλη από την ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης είναι, επομένως, αναγκαία για τη σωστή λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να μπει ένα τέλος στον κατακερματισμό της αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο και η κινητικότητα, καθώς και να βοηθηθούν οι οικονομικοί φορείς να συγκεντρώνουν πόρους για την καινοτομία αντί να τους χρησιμοποιούν για τη συμμόρφωση με κατακερματισμένες νομικές απαιτήσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

(6)  Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης προάγει, επομένως, την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να περιοριστεί ο κατακερματισμός της αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο και η απρόσκοπτη κυκλοφορία προϊόντων, υπηρεσιών και προσώπων και η κινητικότητα ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, καθώς και να βοηθηθούν οι οικονομικοί φορείς να συγκεντρώνουν πόρους για την καινοτομία αντί να τους χρησιμοποιούν για τη συμμόρφωση με κατακερματισμένες νομικές απαιτήσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο, καθώς και στην προώθηση της εφαρμογής του άρθρου 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο, καθώς και στην προώθηση της εφαρμογής των άρθρων 21, 25 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ο γενικός στόχος της «Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά» είναι να αποκομιστούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι καταναλωτές της Ένωσης εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη από τις τιμές και τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει η ενιαία αγορά γιατί οι διασυνοριακές διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν ακόμη πολύ περιορισμένες. Ο κατακερματισμός περιορίζει επίσης τη ζήτηση για διασυνοριακές συναλλαγές ηλ-εμπορίου. Υπάρχει επίσης ανάγκη για συντονισμένη δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι επίσης πλήρως στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της.

(10)  Ο γενικός στόχος της «Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά» είναι να αποκομιστούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά, μέσω της διευκόλυνσης του εμπορίου και της προώθησης της απασχόλησης εντός της Ένωσης. Οι καταναλωτές της Ένωσης εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη από τις τιμές και τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει η ενιαία αγορά γιατί οι διασυνοριακές διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν ακόμη πολύ περιορισμένες. Ο κατακερματισμός περιορίζει επίσης τη ζήτηση για διασυνοριακές συναλλαγές ηλ-εμπορίου. Υπάρχει επίσης ανάγκη για συντονισμένη δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι επίσης πλήρως στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η έναρξη ισχύος της σύμβασης στην έννομη τάξη των κρατών μελών συνεπάγεται την ανάγκη να θεσπιστούν πρόσθετες εθνικές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, χωρίς τις οποίες η ενωσιακή δράση θα όξυνε περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ των εθνικών διατάξεων.

(13)  Η έναρξη ισχύος της σύμβασης στην έννομη τάξη των κρατών μελών συνεπάγεται την ανάγκη να θεσπιστούν πρόσθετες εθνικές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και το δομημένο περιβάλλον για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς τις οποίες η ενωσιακή δράση θα όξυνε περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ των εθνικών διατάξεων.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 «Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια»33, σε συμφωνία με τη σύμβαση, καθορίζει την προσβασιμότητα ως έναν από τους οκτώ τομείς δράσης και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

(15)  Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 «Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια»33, σε συμφωνία με τη σύμβαση, καθορίζει την προσβασιμότητα ως έναν από τους οκτώ τομείς δράσης, ο οποίος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κοινωνία και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

__________________

__________________

33 COM(2010) 636.

33 COM(2010) 636.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι για να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας για το ηλ. εμπόριο ισχύουν επίσης για τη διαδικτυακή πώληση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) της παρούσας οδηγίας.

(17)  Κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση σχετικά με την προσβασιμότητα στην οποία θα διευκρινίζεται ποια από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι έχει εφαρμοστεί για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Η έκθεση προσβασιμότητας είναι ένας κατάλογος ή μια δήλωση των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας που αποτελούν μέρος της γενικής περιγραφής του προϊόντος, όπως απαιτείται στο παράρτημα ΙΙ, και των υπηρεσιών, όπως απαιτείται στο παράρτημα III. Οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας για το ηλ. εμπόριο ισχύουν επίσης για τη διαδικτυακή πώληση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον λιγότερο επαχθή τρόπο για τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, κυρίως με το να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί προσεκτικά.

(18)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν απαιτήσεις προσβασιμότητας που επιτρέπουν σε όλα τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, να κάνουν πλήρη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς και της υποδομής που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Πρέπει να εισαχθούν απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον λιγότερο επαχθή τρόπο για τους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος θα διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών υπηρεσιών και των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα X.

(23)  Οι κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος είναι σημαντικές για τα προϊόντα και ουσιώδεις για τη διασφάλιση προσβάσιμων υπηρεσιών και θα πρέπει να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία δεσμεύει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν πλήρως το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα X.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Κατά τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία τις οποίες προορίζεται να καλύψει το προϊόν ή η υπηρεσία, η αρχή του καθολικού σχεδιασμού θα πρέπει να εξετάζεται με βάση τη Γενική Παρατήρηση αριθ. 2(2014) στο άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

 

__________________

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα που είναι σύμφωνα με απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας . Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς και διανομής.

(28)  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα που είναι σύμφωνα με απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την υποβολή εκθέσεων. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς και διανομής.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και να λαμβάνει υπόψη τον διοικητικό φόρτο που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Καθορίζει απλούς κανόνες όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και θα πρέπει να προβλέπει ρήτρες διασφάλισης για τους οικονομικούς φορείς αντί να προβλέπει γενικές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις για τις εν λόγω επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, κατά τον καθορισμό των κανόνων για την επιλογή και την εφαρμογή των πλέον κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση των ΜΜΕ, ενώ οι υποχρεώσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να περιορίζονται στον βαθμό που δεν συνιστούν δυσανάλογη επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να λειτουργούν αναλόγως με το μέγεθος των επιχειρήσεων και τη φύση της μικρής εν σειρά ή μη εν σειρά συγκεκριμένης παραγωγής, χωρίς να δημιουργούνται περιττά εμπόδια για τις ΜΜΕ και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

(37)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να είναι ευρείας κλίμακας και παράλληλα να λαμβάνει υπόψη τον διοικητικό φόρτο και το οικονομικό κόστος που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Θα πρέπει να καθορίζει ακριβείς και αποτελεσματικούς κανόνες όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Οι εξαιρέσεις από τους κανόνες της αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά με γνώμονα την παρούσα οδηγία. Κατά συνέπεια, κατά τον καθορισμό των κανόνων για την επιλογή και την εφαρμογή των πλέον κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση των ΜΜΕ, ενώ οι υποχρεώσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να περιορίζονται στον βαθμό που δεν συνιστούν δυσανάλογη επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να λειτουργούν αναλόγως με το μέγεθος των επιχειρήσεων και τη φύση της μικρής εν σειρά ή μη εν σειρά συγκεκριμένης παραγωγής, χωρίς να δημιουργούνται περιττά εμπόδια για τις ΜΜΕ και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης για προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με εθελοντικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει μια σειρά αιτημάτων τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία των εναρμονισμένων προτύπων.

(39)  Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις όσον αφορά την προσβασιμότητα είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης για προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με εθελοντικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει μια σειρά αιτημάτων τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία των εναρμονισμένων προτύπων.

__________________

__________________

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα και όπου απαιτείται για την εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(40)  Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα και όπου είναι απαραίτητο για την εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής της «ενότητας Α» που περιγράφεται στο παράρτημα II της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ, καθώς η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα αφενός στους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν και αφετέρου στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση.

(42)  Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής της «ενότητας Α» που περιγράφεται στο παράρτημα II της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ, καθώς η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα αφενός στους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν και αφετέρου στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με την έκθεση του κατασκευαστή σχετικά με τα στοιχεία προσβασιμότητας που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη συσκευή χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση προϊόντος με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, είναι η ορατή συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων.

(44)  Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση προϊόντος με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, είναι η ορατή συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές σχετικά με τις διαδικασίες για την αξιολόγηση προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και να ενημερώνονται αμοιβαία σχετικά με τη διαθεσιμότητα εμπειρογνωμόνων στον τομέα των προσβάσιμων αγαθών και προϊόντων, σε συνεργασία με κεντρικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προσβασιμότητας και αντιπροσωπεύουν τα άτομα με αναπηρία.

__________________

__________________

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -1

 

Στόχοι

 

Προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η παρούσα οδηγία στοχεύει στην προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και στην εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υλικό πληροφορικής και λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης·

α)  υλικό πληροφορικής, λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης και οικιακές συσκευές ο χειρισμός των οποίων γίνεται με διεπαφή χρήστη με TΠΕ·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τα εξής:

β)  τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, όπως:

i)  αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές·

i)  αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές·

 

ii)  τερματικά πληρωμής·

ii)  μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων·

iii)  μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων·

iii)  μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων.

iv)  μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα·

β)  υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, εμπορικά και χρηματοδοτούμενα από δημόσια κεφάλαια μέσα ενημέρωσης και ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα·

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα·

γ)  υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα και σχετικές υποδομές·

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «καθολικός σχεδιασμός», αναφερόμενος και ως «σχεδιασμός για όλους»: ο σχεδιασμός προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών προς χρήση από όλους, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής ή ειδικευμένου σχεδιασμού· ο «καθολικός σχεδιασμός» δεν αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, όπου αυτό απαιτείται·

(2)  «καθολικός σχεδιασμός», αναφερόμενος επίσης ως «σχεδιασμός για όλους»: ο σχεδιασμός προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών προς χρήση από όλους, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής ή ειδικευμένου σχεδιασμού· ο «καθολικός σχεδιασμός» δεν αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία όπου αυτό απαιτείται·

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «προϊόν» οποιαδήποτε ουσία, παρασκεύασμα ή αγαθό που παράγεται μέσω μεταποιητικής διεργασίας, εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα ζώντα φυτά και ζώα, τα προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης και τα προϊόντα φυτών και ζώων που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αναπαραγωγή τους·

(5)  «προϊόν» οποιαδήποτε ουσία, παρασκεύασμα ή αγαθό που παράγεται μέσω μεταποιητικής διεργασίας, εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα ζώντα φυτά και ζώα, τα προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης και τα προϊόντα φυτών και ζώων που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αναπαραγωγή τους, σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46α, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η παρούσα οδηγία·

 

_____________________________

 

46α Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  «πάροχος υπηρεσιών»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ένωση, κατά το άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, το οποίο προσφέρει ή παρέχει υπηρεσία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  «ηλεκτρονικό εμπόριο» η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

(21)  «ηλεκτρονικό εμπόριο»: η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε στοιχείων τρίτου μέρους που απαιτούνται για την παροχή της πώλησης μέσω διαδικτύου.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  «υποστηρικτική τεχνολογία»: κάθε στοιχείο, τμήμα εξοπλισμού ή σύστημα προϊόντος που χρησιμοποιείται για να αυξηθούν, να διατηρηθούν ή να βελτιωθούν οι λειτουργικές δυνατότητες ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)  «υπηρεσία πρόσβασης»: υπηρεσία όπως η ακουστική περιγραφή, οι υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής και η νοηματική, που βελτιώνει την προσβασιμότητα του οπτικοακουστικού περιεχομένου για τα άτομα με αναπηρία·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21γ)  «ακουστική περιγραφή»: πρόσθετη ακουστική αφήγηση, με παρεμβαλλόμενο διάλογο, που περιγράφει τις σημαντικές πτυχές του οπτικού περιεχομένου των οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνον από την κύρια εγγραφή ήχου·

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21δ)  «υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής» (SDH): συγχρονισμένες εναλλακτικές λύσεις οπτικού κειμένου τόσο για ομιλιακές όσο και για μη ομιλιακές ακουστικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21ε)  «εκφωνούμενοι υπότιτλοι» ή ακουστικοί υπότιτλοι: μεγαλόφωνη ανάγνωση υποτίτλων στην εθνική γλώσσα όταν η ομιλία είναι σε διαφορετική γλώσσα·

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21στ)  «κείμενο σε πραγματικό χρόνο»: επικοινωνία με διαβίβαση του κειμένου όπου οι χαρακτήρες διαβιβάζονται από τερματικό καθώς δακτυλογραφούνται κατά τρόπον ώστε η επικοινωνία να γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη ως συνεχής διεργασία·

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21ζ)  «εργαλείο συγγραφής»: κάθε λογισμικό ή συλλογή στοιχείων λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιείται από συγγραφείς, μεμονωμένα ή συλλογικά, για τη δημιουργία ή την τροποποίηση περιεχομένου προς χρήση από άλλους, συμπεριλαμβανομένων και άλλων συγγραφέων·

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21η)  «υπηρεσία αναμετάδοσης»: τηλεφωνικές υπηρεσίες από διερμηνείς ή λογισμικό διερμηνείας που επιτρέπουν στους κωφούς ή στα άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας να επικοινωνούν τηλεφωνικά μέσω διερμηνέα (λογισμικό) με πρόσωπο που μπορεί να ακούει/επικοινωνεί με τρόπο «λειτουργικά ισοδύναμο» προς την ικανότητα ενός ατόμου χωρίς αναπηρία·

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το υλικό πληροφορικής και τα λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα I του παραρτήματος I.

2.  Το υλικό πληροφορικής και τα λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης, καθώς και οι οικιακές συσκευές ο χειρισμός των οποίων γίνεται με διεπαφή χρήστη με ΤΠΕ, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα I του παραρτήματος I.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα IΙ του παραρτήματος I.

3.  Τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, τα τερματικά πληρωμής και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα IΙ του παραρτήματος I.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.

4.  Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη τουλάχιστον μιας υπηρεσίας αναμετάδοσης κειμένων και μιας υπηρεσίας αναμετάδοσης βίντεο σε ολόκληρη την επικράτειά τους και σε διαβούλευση με οργανώσεις χρηστών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία, και διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες αναμετάδοσης είναι διαλειτουργικές με τις υπηρεσίες τηλεφωνίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης τη διαθεσιμότητα επικοινωνιών ήχου, βίντεο και κειμένου σε πραγματικό χρόνο με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με βάση την προσέγγιση της πλήρους συζήτησης.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5  Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι.

5.  Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τα εμπορικά και χρηματοδοτούμενα από δημόσια κεφάλαια μέσα ενημέρωσης και οι ειδησεογραφικοί δικτυακοί τόποι και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το αργότερο από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που εκπέμπουν στην ΕΕ καθιστούν προσβάσιμες τις υπηρεσίες τους ως εξής:

 

– τουλάχιστον το 75% του συνολικού προγράμματος περιλαμβάνει υπότιτλους για κωφούς και για άτομα με προβλήματα ακοής (SDH)·

 

– τουλάχιστον το 75% του συνολικού προγράμματος που είναι υποτιτλισμένο στην εθνική γλώσσα περιλαμβάνει προφορική εκφορά υποτίτλων·

 

– τουλάχιστον το 5% του συνολικού προγράμματος περιλαμβάνει ακουστική περιγραφή·

 

– τουλάχιστον το 5% του συνολικού προγράμματος περιλαμβάνει διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών πρέπει να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα V του παραρτήματος I.

6.  Οι υποδομές μεταφοράς επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών πρέπει να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στα τμήματα V και X του παραρτήματος I.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές τραπεζικές υπηρεσίες βάσει συσκευών, τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος I.

7.  Οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές τραπεζικές υπηρεσίες βάσει συσκευών και τα τερματικά πληρωμής, τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος I.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το παραγόμενο από χρήστη περιεχόμενο εξαιρείται από τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα VIII του παραρτήματος Ι, ενώ τα υφιστάμενα συγγραφικά εργαλεία πρέπει να είναι διαθέσιμα για τα άτομα με αναπηρία και να διευκολύνουν τη δημιουργία προσβάσιμου επιγραμμικού περιεχομένου, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, υπό το πρίσμα των εθνικών προϋποθέσεων, ότι το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών, κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και καταστημάτων στο πεδίο εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης τηλεφωνίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παραρτήματος 1 τμήμα Χ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

10.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών, κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και καταστημάτων στο πεδίο εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης τηλεφωνίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παραρτήματος 1 τμήμα Χ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας αποδεικνύεται με τέτοια διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE.

Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας αποδεικνύεται με τέτοια διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Ενσωματώνουν σαφή, πρόσθετη ένδειξη όσον αφορά την προσβασιμότητα, όπως «προσβάσιμο προϊόν».

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και κρατούν ενήμερους τους διανομείς για οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση.

4.  Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες με αναφορά στις εντοπισθείσες ομάδες ατόμων με αναπηρία, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και κρατούν ενήμερους τους διανομείς για οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.

7.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, σε πολλαπλούς προσβάσιμους μορφότυπους, όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο σχετικό με την προσβασιμότητα, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν έχει ως χαρακτηριστικό την έλλειψη προσβασιμότητας, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα II. Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω παράρτημα, ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6.

2.  Προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα II, με βάση την έκθεση προσβασιμότητας του κατασκευαστή. Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω παράρτημα, ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών προετοιμάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό σε γραπτή και προφορική μορφή, μεταξύ άλλων, με τρόπο που να είναι προσιτός σε άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς και σε άτομα με αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών προετοιμάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες τους ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό σε πολλαπλούς προσβάσιμους μορφότυπους. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι σε λειτουργία.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών εξασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες που εγγυώνται ότι η συνεχής παροχή υπηρεσιών εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά της παροχής της υπηρεσίας και οι αλλαγές στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους παρόχους υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3.

3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών εξασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες που εγγυώνται ότι η συνεχής παροχή υπηρεσιών εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 και διασφαλίζουν ότι, στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που παρέχουν, όλες οι ομάδες ατόμων με αναπηρία έχουν πρόσβαση, στο μέτρο του δυνατού, στις διαθέσιμες υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες τους ως προς την προσβασιμότητα. Οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά της παροχής της υπηρεσίας και οι αλλαγές στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους παρόχους υπηρεσιών. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 εφαρμόζονται στον βαθμό που δεν εισάγουν σημαντική αλλαγή σε μια πτυχή ή ένα χαρακτηριστικό ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με αποτέλεσμα την αλλοίωση του βασικού χαρακτήρα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

1.  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 εφαρμόζονται στον βαθμό που δεν εισάγουν σημαντική αλλαγή σε μια πτυχή ή ένα χαρακτηριστικό ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με αποτέλεσμα την αλλοίωση του βασικού χαρακτήρα του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας. Ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας μέσω της ενσωμάτωσης συμβατών στοιχείων τρίτου, όταν η ενσωμάτωση καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος και δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον χρήστη.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

β)  το εκτιμώμενο πρόσθετο κόστος και τα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η επιβάρυνση δεν θεωρείται δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.

4.  Η επιβάρυνση δεν θεωρείται δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Η έλλειψη προτεραιότητας, χρονοδιαγράμματος ή γνώσεων δεν θεωρούνται θεμιτή δικαιολογία για την επίκληση της δυσανάλογης επιβάρυνσης.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό φορέα.

5.  Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό φορέα, σε διαβούλευση με οργανώσεις χρηστών και εμπειρογνώμονες της εθνικής αρχής για την εποπτεία της αγοράς, αρμόδιους για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.

6.  Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Για τη χορήγηση απαλλαγής με βάση την εξαίρεση αυτή, η αρχή εποπτείας της αγοράς επαληθεύει όλες τις αξιολογήσεις, εκτός εάν ο οικονομικός φορέας έχει υποβάλει αξιολόγηση από ανεξάρτητο τρίτο οργανισμό επίσημα αναγνωρισμένο από την εθνική αρχή για την εποπτεία της αγοράς. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Θεσπίζεται διαρθρωμένος διάλογος ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν, και στις αρχές εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να διασφαλίζεται ο καθορισμός κατάλληλων, συνεπών αρχών για την εκτίμηση των απαλλαγών.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Τα κράτη μέλη προτρέπονται να παράσχουν κίνητρα και κατευθυντήριες γραμμές στις πολύ μικρές επιχειρήσεις για να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες γραμμές διαμορφώνονται σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο σχετικά με τις πτυχές της προσβασιμότητας που καλύπτει η παρούσα οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν με βάση όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία έχει ως προφανές και αμετάκλητο χαρακτηριστικό την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έλλειψη προσβασιμότητας όπως προβλέπεται από την παρούσα οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν με βάση όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  Κατά περίπτωση, σε όλη τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης ή στις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης που αφορούν την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τις οικείες αρμόδιες αρχές σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

β)  το εκτιμώμενο πρόσθετο κόστος και τα οφέλη για τις οικείες αρμόδιες αρχές σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εκτίμηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές.

3.  Η εκτίμηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές. Η έλλειψη προτεραιότητας, χρόνου ή γνώσεων δεν θεωρούνται θεμιτοί λόγοι για την επίκληση της δυσανάλογης επιβάρυνσης.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.  Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και διατίθεται στο κοινό σε προσβάσιμους μορφότυπους.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Εάν η Επιτροπή έχει λόγους να αμφιβάλλει για την απόφαση της οικείας αρμόδιας αρχής, μπορεί να ζητήσει από την ομάδα εργασίας του άρθρου 25 παράγραφος 2α να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διατάξεις που επιτρέπουν στον καταναλωτή να προσφεύγει, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στους αρμόδιους διοικητικούς οργανισμούς ώστε να επιτύχει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας·

α)  προσβάσιμες διατάξεις που επιτρέπουν στον καταναλωτή να προσφεύγει, στο πλαίσιο ενός προσβάσιμου και κατανοητού μηχανισμού καταγγελιών σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στους αρμόδιους διοικητικούς οργανισμούς ώστε να επιτύχει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας·

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους των εθνικών αρχών και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν. Εφόσον η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, η ομάδα εργασίας γνωμοδοτεί για τις αιτιολογημένες εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αυτές.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σειρά 2 – τμήμα Ι – στήλη 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

υλικό πληροφορικής και λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης·

υλικό πληροφορικής και λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης και οικιακές συσκευές ο χειρισμός των οποίων γίνεται με διεπαφή χρήστη με TΠΕ·

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σειρά 2 – τμήμα Ι – στήλη 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή: Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή: Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται μέσω της συμμόρφωσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις προσβασιμότητας:

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες παρέχονται σε πολλαπλούς προσβάσιμους μορφότυπους και :

i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

i)  είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·

ii)  είναι κατανοητές·

iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

iii)  γίνονται αντιληπτές·

iv)  αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

iv)  έχουν το κατάλληλο μέγεθος και είδος γραμματοσειράς με επαρκή αντίθεση μεταξύ των χαρακτήρων και του φόντου τους, ώστε να μεγιστοποιείται η αναγνωσιμότητά τους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης) και μνεία της εμπορικής επωνυμίας, της ονομασίας και του τύπου του προϊόντος οι οποίες:

 

i)  πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α)·

 

ii)  πληροφορούν με απλό και σαφή τρόπο τους χρήστες ότι το προϊόν ενσωματώνει χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και ότι είναι συμβατό με υποστηρικτική τεχνολογία·

γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, ανεξαρτήτως του αν παρέχονται χωριστά ή είναι ενσωματωμένες στο προϊόν, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

i)  διατίθενται σε προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό μη διαδικτυακό μορφότυπο που είναι κατανοητός, αντιληπτός και εύχρηστος· και

ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

ii)  ο κατασκευαστής αναφέρει και εξηγεί τον τρόπο χρήσης των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του προϊόντος και τη συμβατότητά του με υποστηρικτικές τεχνολογίες·

 

iii)  παρέχονται σε εναλλακτικό μη ηλεκτρονικό μορφότυπο κατόπιν αιτήματος. Οι εναλλακτικοί μη ηλεκτρονικοί μορφότυποι μπορεί να περιλαμβάνουν μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, γραφή Braille ή ευανάγνωστο κείμενο·

 

δ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, ανεξαρτήτως του αν παρέχονται χωριστά ή είναι ενσωματωμένες στο προϊόν, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

στ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

ζ)  κατά περίπτωση, η συμβατότητα με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών υποβοήθησης της ακοής, όπως βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής (telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σειρά 2 – τμήμα Ι – στήλη 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Υπηρεσίες υποστήριξης: Κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του προϊόντος και τη συμβατότητά του με υποστηρικτικές τεχνολογίες, με προσβάσιμους τρόπους επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σειρά 2 – ενότητα Ι – στήλη 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός:

2.  Διεπαφή χρήστη και απαιτήσεις λειτουργικών επιδόσεων

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) και ε) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία ε) και στ) του σημείου 1, σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α)  προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

α)  προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, μεταξύ άλλων:

 

i)  όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους επικοινωνίας και λειτουργίας, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος παροχής πληροφοριών και λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα όρασης·

 

ii)  όταν το προϊόν παρέχει ακουστικούς τρόπους παροχής πληροφοριών και λειτουργίας, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος παροχής πληροφοριών και λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα ακοής·

β)  προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και τον προσανατολισμό·

β)  όταν το προϊόν απαιτεί φωνητική εισροή από τον χρήστη, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί την παραγωγή φωνητικής εκροής από τον χρήστη·

γ)  προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

γ)  όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους επικοινωνίας και λειτουργίας, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες με περιορισμένη όραση να κάνουν καλύτερη χρήση της όρασής τους, μεταξύ άλλων με την παροχή ευέλικτης μεγέθυνσης χωρίς απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικότητας, ευέλικτης αντίθεσης και φωτεινότητας, εφόσον είναι εφικτό, συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων τρόπων διαχωρισμού και ελέγχου οπτικών στοιχείων σε πρώτο πλάνο από το φόντο και ευέλικτου ελέγχου στο απαιτούμενο οπτικό πεδίο·

δ)  προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα για τη μετάδοση πληροφοριών·

δ)  όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί από τους χρήστες αντίληψη των χρωμάτων·

ε)  προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από το φόντο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου βάθους και της βελτίωσης της ευκρίνειας·

ε)  όταν το προϊόν παρέχει ακουστικούς τρόπους λειτουργίας, έλεγχο της ακουστικής έντασης από τον χρήστη ή ενισχυμένα χαρακτηριστικά ήχου για τη βελτίωση της ακουστικής ευκρίνειας, προβλέπονται τουλάχιστον ένας τρόπος λειτουργίας με ενσωματωμένη ενισχυμένη ακουστική, ευκρίνεια και ένταση ήχου και ευέλικτοι τρόποι διαχωρισμού και ελέγχου του ήχου σε πρώτο πλάνο από τον ήχο σε φόντο όταν η φωνή και το φόντο διατίθενται ως χωριστές ηχητικές μεταδόσεις·

στ)  προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη·

 

ζ)  προβλέπονται δυνατότητα σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

στ)  όταν το προϊόν απαιτεί χειρωνακτικές ενέργειες, προβλέπεται ένας τρόπος λειτουργίας του που επιτρέπει στους χρήστες να το χρησιμοποιούν μέσω εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας που δεν απαιτούν έλεγχο μικρο-κινήσεων, χειρισμό ή δύναμη χεριού ούτε ταυτόχρονο χειρισμό περισσοτέρων του ενός ελέγχων·

η)  προβλέπονται τρόποι λειτουργίας για περιορισμένο εύρος κινήσεων και δύναμη·

ζ)  όταν το προϊόν είναι αυτόνομο ή εγκατεστημένο, τα στοιχεία που αφορούν τις πληροφορίες και τον χειρισμό είναι τοποθετημένα εντός της εμβέλειας όλων των χρηστών ή υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους χρήστες να τοποθετήσουν το προϊόν σε προσιτό σημείο, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών με περιορισμένο εύρος κινήσεων και δύναμη·

θ)  προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας.

η)  όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους παροχής πληροφοριών, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος παροχής πληροφοριών που ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας·

 

θ)  το προϊόν παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που καθιστά απλούστερη και ευκολότερη τη χρήση του για όλους τους χρήστες συμπεριλαμβανομένων των χρηστών με γνωστική λειτουργία·

 

ι)  όταν το προϊόν παρέχει χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος λειτουργίας που προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών κατά τη χρήση των εν λόγω χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σειρά 3 – ενότητα ΙΙ – στήλη 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων

Τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων και τερματικά πληρωμής

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σειρά 3 – ενότητα ΙΙ – στήλη 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή: Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή: Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται μέσω της συμμόρφωσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις προσβασιμότητας:

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες παρέχονται σε πολλαπλούς προσβάσιμους μορφότυπους και :

i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

i)  είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·

ii)  είναι κατανοητές·

iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

iii)  γίνονται αντιληπτές·

iv)  αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

iv)  έχουν το κατάλληλο μέγεθος και είδος γραμματοσειράς με επαρκή αντίθεση μεταξύ των χαρακτήρων και του φόντου τους, ώστε να μεγιστοποιείται η αναγνωσιμότητά τους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

δ)  κατά περίπτωση, η συμβατότητα με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες που διατίθενται σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών υποβοήθησης της ακοής, όπως βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής (telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σειρά 3 – ενότητα ΙΙ – στήλη 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός:

2.  Διεπαφή χρήστη και απαιτήσεις λειτουργικών επιδόσεων:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία β) και γ) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία β) και γ) του σημείου 1, σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α)  προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

α)  προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, μεταξύ άλλων:

 

i)  όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους επικοινωνίας και λειτουργίας, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος παροχής πληροφοριών και λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα όρασης·

 

ii)  όταν το προϊόν παρέχει ακουστικούς τρόπους παροχής πληροφοριών και λειτουργίας, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος παροχής πληροφοριών και λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα ακοής·

β)  προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και τον προσανατολισμό.

β)  όταν το προϊόν απαιτεί φωνητική εισροή από τον χρήστη, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος λειτουργίας που δεν απαιτεί την παραγωγή φωνητικής εκροής από τον χρήστη·

γ)  προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

γ)  όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους επικοινωνίας και λειτουργίας, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες με περιορισμένη όραση να κάνουν καλύτερη χρήση της όρασής τους, μεταξύ άλλων με την παροχή ευέλικτης μεγέθυνσης χωρίς απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικότητας, ευέλικτης αντίθεσης και φωτεινότητας, εφόσον είναι εφικτό, συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων τρόπων διαχωρισμού και ελέγχου οπτικών στοιχείων σε πρώτο πλάνο από το φόντο και ευέλικτο έλεγχο στο απαιτούμενο οπτικό πεδίο·

δ)  προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα για τη μετάδοση πληροφοριών·

δ)  όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος λειτουργίας που δεν απαιτεί από τους χρήστες αντίληψη των χρωμάτων·

ε)  προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από το φόντο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου βάθους και της βελτίωσης της ευκρίνειας·