Förfarande : 2015/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0188/2017

Ingivna texter :

A8-0188/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Röstförklaringar
PV 13/03/2019 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

BETÄNKANDE     ***I
PDF 2614kWORD 339k
8.5.2017
PE 597.391v02-00 A8-0188/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Morten Løkkegaard

Rådgivande utskotts föredragande (*):

Ádám Kósa, utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Keith Taylor, utskottet för transport och turism

(*)  Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 YTTRANDE från utskottet för framställningar
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0615),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0387/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 maj 2016(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för transport och turism, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet för framställningar (A8-0188/2017), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 26,

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Syftet med detta direktiv är att bidra till en välfungerande inre marknaden genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar och genom att undanröja hinder för den fria rörligheten för vissa tillgängliga produkter och tjänster. Detta kommer att öka tillgången på tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden.

(1)  Syftet med detta direktiv är att bidra till en välfungerande inre marknad genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar och genom att undanröja hinder för den fria rörligheten för vissa tillgängliga produkter och tjänster. Detta kommer att öka tillgången på information om tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden och göra denna information mer tillgänglig och praktiskt användbar.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Efterfrågan på tillgängliga produkter och tjänster är stor och antalet personer med funktionsnedsättning och/eller funktionsbegränsning kommer att öka avsevärt allt eftersom befolkningen i Europeiska unionen blir äldre. En miljö där produkter och tjänster är mer tillgängliga underlättar självständigt boende och ger möjlighet till ett samhälle som i högre grad är till för alla.

(2)  Efterfrågan på tillgängliga produkter och tjänster är stor och antalet personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning enligt vad som avses i artikel 1 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), kommer att öka avsevärt allt eftersom befolkningen i unionen blir äldre. En miljö där produkter och tjänster är mer tillgängliga är en förutsättning för självständigt boende och ger möjlighet till ett samhälle som i högre grad är till för alla.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  ”Allmän tillgänglighet”, ”design för alla” och ”jämställdhetsperspektiv” bör säkerställas i produkter, verktyg, apparater och tjänster för att de ska kunna användas allmänt av personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Skillnaderna mellan de olika lagar och andra författningar när det gäller produkters och tjänsters tillgänglighet för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, som medlemsstaterna har antagit skapar hinder för den fria rörligheten för sådana produkter och tjänster och snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Ekonomiska aktörer, särskilt små och medelstora företag, drabbas särskilt mycket av sådana hinder.

(3)  Skillnaderna mellan de olika lagar och andra författningar när det gäller vissa produkters och tjänsters tillgänglighet för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, som medlemsstaterna har antagit skapar hinder för deras fria rörlighet och snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. För andra produkter kommer skillnaderna sannolikt att öka till följd av ikraftträdandet av konventionen. Ekonomiska aktörer, särskilt små och medelstora företag, drabbas särskilt mycket av sådana hinder.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Konsumenter som köper tillgängliga produkter och mottagare av tillgängliga tjänster får betala höga priser på grund av den begränsade konkurrensen bland leverantörerna. De potentiella fördelarna med att utbyta erfarenheter med nationella och internationella kolleger i syfte att anpassa sig till den samhälleliga och tekniska utvecklingen, minskar på grund av splittringen bland de nationella reglerna.

(5)  Konsumenter som köper tillgängliga produkter, inklusive i synnerhet tekniska hjälpmedel, och mottagare av tillgängliga tjänster får betala höga priser på grund av den begränsade konkurrensen bland leverantörerna. De potentiella fördelarna med att utbyta erfarenheter med nationella och internationella kolleger i syfte att anpassa sig till den samhälleliga och tekniska utvecklingen, minskar på grund av splittringen bland de nationella reglerna.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att den inre marknaden ska fungera väl är det nödvändigt att tillnärma de nationella åtgärderna på unionsnivå för att sätta stopp för splittringen på marknaden för tillgängliga produkter och tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för att underlätta handel och rörlighet över gränserna och för att hjälpa ekonomiska aktörer att koncentrera resurser på innovation i stället för att använda dem till att uppfylla splittrade rättsliga krav i unionen.

(6)  För att den inre marknaden ska fungera väl är det nödvändigt att tillnärma de nationella åtgärderna på unionsnivå för att sätta stopp för splittringen på marknaden för tillgängliga produkter och tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för att underlätta handel över gränserna, fri rörlighet för produkter och tjänster och fri rörlighet för personer, inbegripet personer med funktionsnedsättning, och för att hjälpa ekonomiska aktörer att koncentrera resurser på innovation i stället för att använda dem till att täcka kostnader som uppstår på grund av uppsplittrad lagstiftning.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  I artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) föreskrivs att unionen ska bekämpa all diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung vid utformningen och genomförandet av sin politik och verksamhet. Artikel 19 i EUF-fördraget ger dessutom unionen befogenhet att anta lagstiftning mot sådan diskriminering.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktiv syftar särskilt till att till fullo tillgodose rätten för personer med funktionsnedsättning att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, deras integration i samhället och arbetslivet och deras deltagande i lokalsamhället samt till att främja tillämpningen av artikel 26 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(9)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet syftar särskilt till att till fullo tillgodose rätten för personer med funktionsnedsättning och äldre personer att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, deras integration i samhället och arbetslivet och deras deltagande i lokalsamhället samt till att främja tillämpningen av artiklarna 21, 25 och 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Bättre tillgänglighet för produkter och tjänster kommer inte bara att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning, utan även för personer med andra permanenta eller tillfälliga funktionsbegränsningar, såsom äldre personer, gravida kvinnor och personer som reser med bagage. För att direktivet ska anpassas till konventionen och för att det ska råda rättslig säkerhet för ekonomiska aktörer är det dock viktigt att det endast omfattar personer med funktionsnedsättning och att man inte utvidgar dess tillämpningsområde till att omfatta personer med permanenta eller tillfälliga funktionsbegränsningar i allmänhet.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Funktionsnedsättning är vanligare bland kvinnor än bland män i unionen. Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för flera former av diskriminering och stöter på stora svårigheter när de utövar sina grundläggande rättigheter och friheter. I dessa olika diskrimineringsformer ingår fysiskt, emotionellt, sexuellt, ekonomiskt och institutionellt våld. De omfattar även diskriminering vid tillträde till utbildning och anställning, vilket kan leda till social isolering och psykiska trauman. I sin egenskap av omsorgsgivare för familjemedlemmar med funktionsnedsättning påverkas kvinnor också på ett oproportionerligt sätt av funktionsnedsättning och utsätts oftare än män för diskriminering på grund av anknytning. Mot bakgrund av detta behövs insatser för att säkerställa lika behandling, och positiva åtgärder och politik för kvinnor med funktionsnedsättning och mödrar till barn med funktionsnedsättning är en grundläggande mänsklig rättighet och en etisk skyldighet.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Det övergripande målet med strategin för den digitala inre marknaden är att uppnå hållbara ekonomiska och sociala vinster från en sammankopplad digital inre marknad. Eftersom näthandeln över gränserna fortfarande är mycket begränsad har konsumenterna i unionen ännu inte tillgång till alla fördelar vad gäller priser och urval som den inre marknaden kan ge. Splittringen begränsar också efterfrågan på gränsöverskridande e-handelstransaktioner. Det behövs även samordnade åtgärder för att nytt elektroniskt innehåll ska bli helt tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Därför är det nödvändigt att harmonisera tillgänglighetskraven inom hela den digitala inre marknaden och se till att invånare i EU kan utnyttja den, oavsett förmåga.

(10)  Det övergripande målet med strategin för den digitala inre marknaden är att uppnå hållbara ekonomiska och sociala vinster från en sammankopplad digital inre marknad som underlättar handeln och ökar sysselsättningen inom unionen. Eftersom näthandeln över gränserna fortfarande är mycket begränsad har konsumenterna i unionen ännu inte tillgång till alla fördelar vad gäller priser och urval som den inre marknaden kan ge. Splittringen begränsar också efterfrågan på gränsöverskridande e-handelstransaktioner. Det behövs även samordnade åtgärder för att nytt elektroniskt innehåll ska bli helt tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Därför är det nödvändigt att harmonisera tillgänglighetskraven inom hela den digitala inre marknaden och se till att invånare i EU kan utnyttja den, oavsett förmåga.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  I artikel 4 i konventionen uppmanas konventionsstaterna att genomföra eller främja forskning om och utveckling av ny teknik, och främja tillgång till och användning av ny teknik, inbegripet informations- och kommunikationsteknik, rörlighetshjälpmedel, utrustning och tekniska hjälpmedel som lämpar sig för personer med funktionsnedsättning. Konventionen uppmanar även till prioritering av teknik som är överkomligt prissatt.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Utöver de krav som fastställs i detta direktiv behövs det insatser för att genomföra och verkställa unionslagstiftningen om passagerares rättigheter i flyg-, tåg- och busstrafik samt i trafiken på inre vattenvägar. Dessa insatser bör koncentrera sig på intermodala aspekter i syfte att främja obehindrad tillgänglighet, inbegripet aspekter såsom infrastruktur och fordon.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13c)  Kommissionen bör uppmuntra städernas myndigheter att i sina planer för hållbar rörlighet i städer ta med frågan om obehindrad tillgänglighet till kollektivtrafiken, och att regelbundet offentliggöra förteckningar över bästa praxis på området obehindrad tillgänglighet till kollektivtrafik i städer och till rörlighet i städer.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  EU:s handikappstrategi 2010–2020, Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU33, som är i linje med konventionen, anges tillgänglighet som ett av åtta åtgärdsområden och målet är att säkerställa tillgänglighet för produkter och tjänster.

(15)  I kommissionens meddelande av den 15 november 2010 EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU, som är i linje med konventionen, anges tillgänglighet, en grundläggande förutsättning för deltagande i samhället, som ett av åtta åtgärdsområden, och målet är att säkerställa tillgänglighet för produkter och tjänster.

__________________

 

33 KOM(2010) 636.

 

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv är resultatet av en undersökning som genomfördes samtidigt som konsekvensbedömningen utarbetades och där man fastställde vilka produkter och tjänster som är relevanta för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och äldre personer, och för vilka medlemsstaterna har antagit eller sannolikt kommer att anta olika nationella tillgänglighetskrav.

(16)  Produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv är resultatet av en undersökning som genomfördes samtidigt som konsekvensbedömningen utarbetades och där man fastställde vilka produkter och tjänster som är relevanta för personer med funktionsnedsättning, och för vilka medlemsstaterna har antagit eller sannolikt kommer att anta olika nationella tillgänglighetskrav.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  I Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU1a fastställs ett antal skyldigheter för leverantörer av audiovisuella medietjänster. Det är därför mer lämpligt att inkludera tillgänglighetskrav i det direktivet. Vad gäller webbplatser och tjänster för mobila enheter omfattar direktiv 2010/13/EU endast audiovisuella medietjänster. Strukturen för webbplatser och tjänster för mobila enheter samt allt innehåll som inte omfattas av direktiv 2010/13/EU bör därför ingå i det här direktivets tillämpningsområde. Det här direktivet bör omfatta tillgänglighetskrav för utrustning för telefonitjänster och webbplatser. Det här direktivet bör även omfatta tillgänglighetskrav för telefonitjänster, förutsatt att de inte omfattas av någon annan unionsakt. I det senare fallet bör unionsakten ha företräde framför det här direktivet.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Varje produkt och tjänst måste uppfylla de tillgänglighetskrav som anges i artikel 3 och som förtecknas i bilaga I för att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och äldre personer. E-handelns tillgänglighetsskyldigheter gäller också internetförsäljning av tjänster enligt artikel 1.2 a–e i detta direktiv.

(17)  Varje produkt och tjänst som omfattas av detta direktiv och släpps ut på marknaden efter direktivets tillämpningsdatum bör uppfylla de tillgänglighetskrav som anges i artikel 3 och som förtecknas i bilaga I för att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. E-handelns tillgänglighetsskyldigheter gäller också internetförsäljning av tjänster enligt leden a–e i artikel 1.2 i detta direktiv.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Även om en tjänst eller en del av en tjänst lagts ut på underentreprenad till tredje part bör denna tjänsts tillgänglighet inte äventyras, och tjänsteleverantörerna bör uppfylla de skyldigheter som fastställs i detta direktiv. Tjänsteleverantörer bör även säkerställa lämplig och kontinuerlig utbildning av sin personal så att denna har kunskaper i hur man använder tillgängliga produkter och tjänster. Denna utbildning bör omfatta frågor såsom informationskampanjer, rådgivning och reklam.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Det är nödvändigt att införa tillgänglighetskraven på det sätt som är minst betungande för de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna, framför allt genom att endast inbegripa de produkter och tjänster som noggrant har valts ut.

(18)  Å ena sidan är det nödvändigt att införa tillgänglighetskraven på det sätt som är mest effektivt och minst betungande för de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna, framför allt genom att endast inbegripa de produkter och tjänster som noggrant har valts ut och som släpps ut på marknaden efter det att detta direktiv har börjat tillämpas. Å andra sidan är det nödvändigt att ge de ekonomiska aktörerna möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt genomföra tillgänglighetskraven i detta direktiv, samtidigt som hänsyn särskilt tas till livscykeln för självbetjäningsterminaler, biljettautomater och incheckningsautomater. Även de små och medelstora företagens särskilda ställning på EU:s inre marknad bör beaktas. Dessutom bör mikroföretag, på grund av sin storlek, sina resurser och sin karaktär, inte vara skyldiga att uppfylla tillgänglighetskraven i detta direktiv eller att tillämpa förfarandet i artikel 12 för att få undantas från skyldigheterna i detta direktiv.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  För att säkerställa en mer välfungerande inre marknad bör de nationella myndigheterna använda de tillgänglighetskrav som fastställs i detta direktiv vid tillämpningen av de tillgänglighetsrelaterade bestämmelser i den unionslagstiftning som avses i detta direktiv. Detta direktiv bör dock inte ändra den obligatoriska eller frivilliga karaktären hos bestämmelser i sådan annan unionslagstiftning. När tillgänglighetskrav tillämpas i enlighet med dessa andra rättsakter bör detta direktiv således säkerställa att samma krav gäller i hela unionen.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  I kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv34 ingår tillgänglighetskrav för vissa av de offentliga myndigheternas webbplatser. Dessutom föreslås i direktivet att en grund för en övervaknings- och rapporteringsmetod upprättas för att kontrollera att berörda webbplatser uppfyller kraven i direktivet. Såväl tillgänglighetskraven som övervaknings- och rapporteringsmetoden som ingår i direktivet ska gälla offentliga myndigheters webbplatser. För att säkerställa att de berörda myndigheterna genomför samma tillgänglighetskrav oavsett typen av reglerad webbplats, bör tillgänglighetskraven som anges i detta direktiv vara anpassade till dem i förslaget till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser. E-handelsverksamhet på den offentliga sektorns webbplatser som inte omfattas av det direktivet, omfattas av detta förslag, för att säkerställa att internetförsäljningen av produkter och tjänster är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och äldre personer, oavsett om det handlar om offentlig eller privat försäljning.

(21)  I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/210234 ingår tillgänglighetskrav för offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Det direktivet innehåller dock en specifik förteckning över undantag, eftersom en oproportionerligt stor börda skapas när visst innehåll på webbplatser och i mobila applikationer och vissa typer av webbplatser och mobila applikationer ska göras fullt tillgängliga . Dessutom upprättas enligt direktivet en grund för en övervaknings- och rapporteringsmetod för att kontrollera att berörda webbplatser och mobila applikationer uppfyller kraven i direktivet. Såväl tillgänglighetskraven som övervaknings- och rapporteringsmetoden som ingår i direktivet ska gälla offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. För att säkerställa att de berörda myndigheterna genomför samma tillgänglighetskrav oavsett typen av reglerad webbplats och mobila applikationer, bör tillgänglighetskraven som anges i detta direktiv vara anpassade till dem i direktiv (EU) 2016/2102. E-handelsverksamhet på offentliga myndigheters webbplatser och i mobila applikationer som inte omfattas av det direktivet omfattas av detta direktivs tillämpningsområde, för att säkerställa att internetförsäljningen av produkter och tjänster är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, oavsett om det handlar om offentlig eller privat försäljning.

__________________

__________________

34 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser, COM(2012) 721.

34 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Vissa aspekter av de tillgänglighetskrav som fastställs i detta direktiv, särskilt skyldigheterna i bilaga I avseende tillhandahållande av information, täcks redan av befintliga unionsrättsakter på transportområdet. Dessa rättsakter inbegriper Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1371/2007 1a och (EU) 1300/20141b och kommissionens förordning (EU) nr 454/20111c när det gäller järnvägstransport, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/20111d när det gäller busstransport, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/20101e när det gäller sjötransport. För att säkerställa konsekvent reglering och förutsägbarhet för de ekonomiska aktörer som omfattas av dessa rättsakter, bör de relevanta kraven enligt detta direktiv anses vara uppfyllda när de relevanta delarna av dessa rättsakter är uppfyllda. När tillgänglighetskrav inte omfattas av dessa rättsakter, exempelvis kravet att göra flygbolags webbplatser tillgängliga, bör dock detta direktiv gälla.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 3.12.2007, s. 14).

 

1b Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 356, 12.12.2014, s. 110).

 

1c Kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (EUT L 123, 12.5.2011, s. 11).

 

1d Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 28.2.2011, s. 1).

 

1e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 334, 17.12.2010, s. 1).

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b)  Detta direktiv syftar till att komplettera den sektoriella unionslagstiftning som täcker aspekter som inte omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 22c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22c)  Fastställandet av detta direktivs tillämpningsområde när det gäller kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten bör grundas på befintlig sektorslagstiftning om passagerares rättigheter. När det gäller vissa typer av transporttjänster som inte omfattas av detta direktiv bör medlemsstaterna kunna uppmuntra tjänsteleverantörerna att tillämpa de relevanta tillgänglighetskrav som anges i det här direktivet.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  I vissa situationer skulle gemensamma tillgänglighetskrav för den bebyggda miljön underlätta den fria rörligheten för de berörda tjänsterna och för personer med funktionsnedsättning. För att säkerställa överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X gör detta direktiv det därför möjligt för medlemsstaterna att inkludera den bebyggda miljö som används vid tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av direktivet.

(23)  I vissa situationer är tillgängligheten till den bebyggda miljön en nödvändig förutsättning för att personer med funktionsnedsättning faktiskt ska kunna använda de berörda tjänsterna. För att säkerställa överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X bör detta direktiv därför ålägga medlemsstaterna att inkludera den bebyggda miljö som används vid tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av direktivet. Medlemsstaterna bör dock inte behöva ändra sin nationella lagstiftning eller införa tillgänglighetsbestämmelser för den bebyggda miljön, om de redan har antagit nationell lagstiftning som i tillräckligt hög grad omfattar de berörda tjänsternas bebyggda miljö. Tillgänglighetskraven bör även enbart vara tillämpliga vid anläggning av ny infrastruktur eller vid omfattande renoveringar.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Befintlig unionslagstiftning som föreskriver frivillig efterlevnad av tillgänglighetskraven ändras inte genom detta direktiv.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  När det gäller unionens rättsakter som fastställer skyldigheter om tillgänglighet utan att ange tillgänglighetskrav eller specifikationer måste det föreskrivas att tillgänglighet ska definieras med hänvisning till tillgänglighetskraven i detta direktiv. Så är fallet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU35, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU36 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU37, som ställer krav på att tekniska specifikationer och tekniska eller funktionella krav för koncessioner, arbeten eller tjänster som omfattas av dessa direktiv ska ta hänsyn till tillgänglighetskriterier för personer med funktionsnedsättning eller till design för alla.

(24)  När det gäller unionens rättsakter som fastställer skyldigheter om tillgänglighet utan att ange tillgänglighetskrav eller specifikationer måste det föreskrivas att tillgänglighet ska definieras med hänvisning till tillgänglighetskraven i detta direktiv. Dessa rättsakter inkluderar Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU35, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU36 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU37, som ställer krav på att tekniska specifikationer och tekniska eller funktionella krav för koncessioner, arbeten eller tjänster som omfattas av dessa direktiv ska ta hänsyn till tillgänglighetskriterier för personer med funktionsnedsättning eller till design för alla.

__________________

__________________

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

36Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

36Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Skyldigheten att säkerställa att transportinfrastruktur i det transeuropeiska transportnätet är tillgänglig fastslås i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/20131a. Tillgänglighetskraven i detta direktiv bör även gälla för vissa delar av den transportinfrastruktur som regleras av den förordningen, i den mån de produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv och de infrastrukturer och bebyggda miljöer som är knutna till dessa tjänster är avsedda att användas av passagerare.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 24b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24b)  Detta direktiv bör dock inte ändra bestämmelsernas obligatoriska eller frivilliga karaktär i denna övriga unionslagstiftning, såsom artikel 67 i direktiv 2014/24/EU om tilldelningskriterier som de upphandlande myndigheterna kan använda för att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Sociala aspekter som anses ha koppling till ämnet för upphandlingen i fråga kan eventuellt inkluderas. När tillgänglighetskrav tillämpas enligt annan unionslagstiftning bör detta direktiv således säkerställa att samma krav gäller i hela unionen.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Tillgänglighet bör uppnås genom att hinder undanröjs och förebyggs, främst genom design för alla användares behov. Tillgängligheten bör inte utesluta rimlig anpassning när så krävs i nationell lagstiftning eller i unionsrätten.

(25)  Tillgänglighet bör uppnås genom att hinder undanröjs och förebyggs, främst genom design för alla användares behov. Enligt konventionen innebär det synsättet att utformningen av produkter, miljöer, program och tjänster ska vara sådan att de i största möjliga utsträckning ska kunna användas av alla människor utan behov av anpassning eller specialutformning. Enligt konventionen ska begreppet ”design för alla” inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där sådana behövs. Tillgängligheten bör inte utesluta rimlig anpassning när så krävs i nationell lagstiftning eller i unionsrätten.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Det faktum att en produkt eller tjänst omfattas av detta direktiv leder inte automatiskt till att den omfattas av rådets direktiv 93/42/EEG1a.

 

__________________

 

1aRådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b)  När man identifierar och klassificerar de behov hos personer med funktionsnedsättning som en produkt eller tjänst är avsedd att tillgodose, bör principen om design för alla beaktas i enlighet med den allmänna kommentar nr 2 (2014) som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning skrivit om artikel 9 i konventionen.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Detta direktiv bör grundas på Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/ 2008/EG38 eftersom det rör produkter som redan omfattas av andra unionsrättsakter, och på så sätt säkerställs enhetlighet i unionens lagstiftning.

(27)  Detta direktiv bör grundas på Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/ 2008/EG38 eftersom det rör produkter som redan omfattas av andra unionsrättsakter, och på så sätt säkerställs enhetlighet i unionens lagstiftning. Beslutets säkerhetsrelaterade bestämmelser, exempelvis bestämmelser om återkallande, bör emellertid inte ingå i detta direktiv, eftersom en icke-tillgänglig produkt inte är en farlig produkt.

__________________

__________________

38 Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter (EUT L 218, 13.8.2008, s. 82).

38 Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter (EUT L 218, 13.8.2008, s. 82).

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Alla ekonomiska aktörer som ingår i leverans- och distributionskedjan bör se till att de endast tillhandahåller sådana produkter på marknaden som överensstämmer med tillgänglighetskraven i detta direktiv. Det är nödvändigt att göra en tydlig och proportionell fördelning av skyldigheterna i enlighet med varje aktörs roll i leverans- och distributionsprocessen.

(28)  Alla ekonomiska aktörer som omfattas av detta direktiv och som ingår i leverans- och distributionskedjan bör se till att de endast tillhandahåller sådana produkter på marknaden som överensstämmer med tillgänglighetskraven i detta direktiv. Det är nödvändigt att göra en tydlig och proportionell fördelning av skyldigheterna i enlighet med varje aktörs roll i leverans- och distributionsprocessen.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  De ekonomiska aktörerna bör, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, ansvara för att produkter och tjänster överensstämmer med erforderliga krav, för att säkerställa en hög nivå när det gäller skydd av tillgängligheten och garantera rättvisa konkurrensvillkor på unionsmarknaden.

(29)  De ekonomiska aktörerna bör, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, ansvara för att produkter och tjänster överensstämmer med erforderliga krav, för att uppnå förbättrad tillgänglighet och garantera rättvisa konkurrensvillkor på unionsmarknaden.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Tillverkaren, som besitter detaljkunskap om konstruktions- och tillverkningsprocessen, är den som bäst kan genomföra hela förfarandet för bedömning av överensstämmelse. Skyldigheterna i fråga om bedömning av överensstämmelse bör därför ligga kvar hos tillverkaren.

(30)  Tillverkaren, som besitter detaljkunskap om konstruktions- och tillverkningsprocessen, är den som bäst kan genomföra hela bedömningen av överensstämmelse. Ansvaret för den bedömningen bör dock inte enbart ligga hos tillverkaren. En stärkt marknadskontrollmyndighet skulle kunna spela en viktig roll i bedömningsförfarandet.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Importörerna bör se till att de produkter från tredjeländer som förs in på unionsmarknaden uppfyller tillgänglighetskraven i detta direktiv, och framför allt att tillverkarna genomför lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse avseende dessa produkter.

(32)  Importörerna bör se till att de produkter från tredjeländer som förs in på unionsmarknaden uppfyller tillgänglighetskraven i detta direktiv, genom att förse den behöriga marknadskontrollmyndigheten med all information som behövs för att genomföra lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse avseende dessa produkter.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Av proportionalitetsskäl bör tillgänglighetskraven endast gälla så länge de inte ålägger den berörda ekonomiska aktören en oproportionerligt stor börda eller kräver en ändring av produkterna och tjänsterna som innebär en grundläggande ändring av dem i enlighet med de angivna kriterierna.

(36)  Av proportionalitetsskäl bör tillgänglighetskraven inte ålägga den berörda ekonomiska aktören en oproportionerligt stor börda eller kräva en ändring av produkterna och tjänsterna som innebär en grundläggande ändring av dem i enlighet med de angivna kriterierna. Det måste dock finnas kontrollmekanismer för att kontrollera berättigande till undantag från tillgänglighetskravens tillämpning.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a)  För att bedöma om uppfyllandet av tillgänglighetskraven ålägger de ekonomiska aktörerna en oproportionerligt stor börda, bör hänsyn tas till dessa ekonomiska aktörers storlek, resurser och karaktär och till deras uppskattade kostnader för och fördelar av att kraven uppfylls, jämfört med de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. Denna analys av kostnader och fördelar bör ta hänsyn till bland annat hur ofta och under hur lång tid den berörda produkten eller tjänsten används, inklusive det uppskattade antalet personer med funktionsnedsättning som använder den berörda produkten eller tjänsten, livslängden för infrastruktur och produkter som används i samband med tillhandahållandet av en tjänst och antalet kostnadsfria alternativ som finns tillgängliga, även sådana som erbjuds av leverantörer av kollektivtrafiktjänster. Vid bedömning av huruvida tillgänglighetskraven inte kan uppfyllas därför att de leder till en oproportionerligt stor börda bör endast legitima skäl beaktas. Avsaknad av prioriteringar, tidsbrist eller bristande kunskaper ska inte anses utgöra legitima skäl.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  För att underlätta bedömningen av överensstämmelse med tillämpliga krav är det nödvändigt att föreskriva om presumtion om överensstämmelse för produkter och tjänster som överensstämmer med frivilliga harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/201239 och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav. Kommissionen har redan utfärdat ett antal standardiseringsbegäranden om tillgänglighet till de europeiska standardiseringsorganisationerna, vilket skulle vara relevant för utarbetandet av harmoniserade standarder.

(39)  För att underlätta bedömningen av överensstämmelse med tillämpliga tillgänglighetskrav är det nödvändigt att föreskriva om presumtion om överensstämmelse för produkter och tjänster som överensstämmer med frivilliga harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav. Kommissionen har redan utfärdat ett antal standardiseringsbegäranden om tillgänglighet till de europeiska standardiseringsorganisationerna, vilket skulle vara relevant för utarbetandet av harmoniserade standarder.

__________________

__________________

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut nr 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut nr 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a)  I förordning (EU) nr 1025/2012 fastställs ett förfarande för formella invändningar mot harmoniserade standarder som inte anses uppfylla kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Om det saknas harmoniserade standarder och om de behövs för marknadsharmoniseringen bör kommissionen kunna anta genomförandeakter med gemensamma tekniska specifikationer för de tillgänglighetskrav som anges i detta direktiv.

(40)  EU-standarder bör vara marknadsdrivna, ta hänsyn till allmänintresset och de politiska mål som tydligt uttalats i kommissionens begäran till en eller flera europeiska standardiseringsorganisationer om utarbetande av harmoniserade standarder och grundas på samförstånd. Användning av tekniska specifikationer bör därför endast vara en sista utväg. Kommissionen bör kunna anta tekniska specifikationer till exempel när standardiseringsprocessen är blockerad för att de berörda parterna inte kan komma överens och otillbörliga förseningar skapas i fråga om fastställande av ett krav som skulle vara omöjligt att tillämpa så länge någon lämplig standard inte godkänts, såsom kompatibilitet. Kommissionen bör låta det gå tillräckligt lång tid efter sin begäran till en eller flera europeiska standardiseringsorganisationer om utarbetande av förslag till harmoniserade standarder innan den antar en teknisk specifikation avseende samma tillgänglighetskrav. Kommissionen bör inte anta en teknisk specifikation utan att först ha försökt se till att tillgänglighetskraven täcks genom det europeiska standardiseringssystemet. Kommissionen bör inte använda förfarandet för antagande av tekniska specifikationer för att kringgå det europeiska standardiseringssystemet.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a)  I syfte att fastställa harmoniserade standarder och tekniska specifikationer som uppfyller de tillgänglighetskrav som fastställs i detta direktiv för produkterna och tjänsterna på effektivast möjliga sätt, bör kommissionen, när så är genomförbart, involvera europeiska paraplyorganisationer för personer med funktionsnedsättning och alla andra berörda parter i beslutsprocessen.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a)  När marknadskontrollmyndigheterna utför marknadskontroll av produkter bör de se över bedömningen i samarbete med personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder funktionsnedsatta och deras intressen.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  CE-märkningen som visar att en produkt överensstämmer med tillgänglighetskraven i detta direktiv, är det synliga resultatet av en hel process av bedömning av överensstämmelse i vid bemärkelse. Detta direktiv bör följa de allmänna principer för CE-märkning som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200840 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter.

(44)  Detta direktiv bör följa de allmänna principer som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200840 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter. Utöver en försäkran om överensstämmelse bör tillverkaren på ett kostnadseffektivt sätt informera konsumenterna om sina produkters tillgänglighet genom ett meddelande på förpackningen.

__________________

__________________

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  Genom att anbringa CE‑märkningen på en produkt försäkrar tillverkaren, i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008, att produkten överensstämmer med alla tillämpliga tillgänglighetskrav och att han tar på sig det fulla ansvaret för detta.

(45)  En produkt som inte överensstämmer med de tillgänglighetskrav som anges i artikel 3 ska inte i sig anses utgöra en allvarlig risk i den mening som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Medlemsstaterna förväntas säkerställa att marknadskontrollsmyndigheterna kontrollerar att de ekonomiska aktörerna uppfyller de kriterier som avses i artikel 12.3 i enlighet med kapitel V.

(48)  Medlemsstaterna förväntas säkerställa att marknadskontrollsmyndigheterna kontrollerar att de ekonomiska aktörerna uppfyller de kriterier som avses i artikel 12.3 i enlighet med kapitel V och att de regelbundet samråder med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(48a)  Nationella databaser med all relevant information om graden av tillgänglighet för de produkter och tjänster som förtecknas i detta direktiv bör möjliggöra bättre inkludering av personer med funktionsnedsättning och deras organisationer i marknadskontrollen.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  Medlemsstaterna förväntas säkerställa att de behöriga myndigheter som anges i artikel 22 underrättar kommissionen om tillämpningen av de undantag som avses i artikel 22.1 samt inkluderar den bedömning som avses i punkt 2 i enlighet med kapitel VI.

(49)  Medlemsstaterna bör säkerställa att behöriga myndigheter underrättar kommissionen om tillämpningen av de undantag som fastställs i artikel 22. De berörda behöriga myndigheternas inledande bedömning bör på begäran överlämnas till kommissionen. För att bedöma om uppfyllandet av tillgänglighetskraven ålägger de behöriga myndigheterna en oproportionerligt stor börda, bör hänsyn tas till dessa behöriga myndigheters storlek, resurser och karaktär och till deras uppskattade kostnader för och fördelar av att kraven uppfylls, jämfört med de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. Denna analys av kostnader och fördelar bör ta hänsyn till bland annat hur ofta och under hur lång tid den berörda produkten eller tjänsten används, inklusive det uppskattade antalet personer med funktionsnedsättning som använder den berörda produkten eller tjänsten, livslängden för infrastruktur och produkter som används i samband med tillhandahållandet av en tjänst och hur många kostnadsfria alternativ som finns tillgängliga, även sådana som erbjuds av leverantörer av kollektivtrafiktjänster. Vid bedömning av huruvida tillgänglighetskraven inte kan uppfyllas därför att de leder till en oproportionerligt stor börda, bör endast legitima skäl beaktas. Avsaknad av prioriteringar, tidsbrist eller bristande kunskaper ska inte anses utgöra legitima skäl.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50)  Ett förfarande för skyddsåtgärder bör upprättas, vilket ska gälla endast om medlemsstaterna är oeniga om åtgärder som en medlemsstat vidtagit. Enligt detta skyddsförfarande underrättas berörda parter om planerade åtgärder när det gäller produkter som inte uppfyller tillgänglighetskraven i detta direktiv. På så sätt kan myndigheterna för marknadskontroll få möjlighet att, i samarbete med de berörda ekonomiska aktörerna, agera i ett tidigare skede när det gäller sådana produkter.

(50)  Ett förfarande för skyddsåtgärder bör upprättas, vilket ska gälla endast om medlemsstaterna är oeniga om åtgärder som en medlemsstat vidtagit. Enligt detta skyddsförfarande underrättas berörda parter om planerade åtgärder när det gäller produkter som inte uppfyller tillgänglighetskraven i detta direktiv. På så sätt kan myndigheterna för marknadskontroll få möjlighet att, i samarbete med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och med de berörda ekonomiska aktörerna, agera i ett tidigare skede när det gäller sådana produkter.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(51a)  I syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av proportionalitetsprincipen i fråga om skyldigheterna angående identifieringen av ekonomiska aktörer och vilka kriterier som bör användas för att avgöra huruvida uppfyllandet av en skyldighet enligt detta direktiv skulle leda till en oproportionerligt stor börda, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att fastställa den period under vilken ekonomiska aktörer måste kunna identifiera en ekonomisk aktör som har levererat en produkt till dem eller till vilken de har levererat en produkt och för att anta riktlinjer samt för att ytterligare specificera de särskilda kriterier som ska beaktas för alla produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv i samband med bedömningen av huruvida bördan ska anses oproportionerligt stor, utan att ändra kriterierna. Perioden ska anges i förhållande till produktens livscykel. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelsen av delegerade akter.

 

__________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Skäl 51b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(51b)  Medlemsstaterna bör se till att det finns lämpliga och effektiva medel för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv och därmed upprätta lämpliga kontrollmekanismer, såsom efterhandskontroll av marknadskontrollmyndigheterna, för att verifiera att ett undantag från tillgänglighetskraven är berättigat. Vid behandling av klagomål avseende tillgänglighet bör medlemsstaterna följa principen om god förvaltning och i synnerhet se till att tjänstemäns skyldighet att fatta ett beslut om varje klagomål inom en rimlig tidsperiod uppfylls.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(52a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att effektiva och snabba rättsmedel finns tillgängliga mot beslut som fattas av upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter när det gäller huruvida ett visst kontrakt ska hänföras till tillämpningsområdet för direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU. Med hänsyn till den befintliga rättsliga ramen rörande rättsmedel inom de områden som täcks av direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU, bör de områdena dock undantas från bestämmelserna om efterlevnad och påföljder i det här direktivet. Ett sådant undantagande påverkar inte medlemsstaternas fördragsenliga skyldigheter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en effektiv tillämpning av unionsrätten.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53a)  Tillgänglighetskraven enligt detta direktiv bör gälla för produkter som släpps ut på unionsmarknaden efter tillämpningsdatumet för de nationella åtgärder som införlivar detta direktiv, inbegripet redan använda och begagnade produkter som importeras från ett tredjeland och som släpps ut på unionsmarknaden efter det datumet.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Skäl 53b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53b)  Offentliga upphandlingskontrakt för varor, arbeten eller tjänster som omfattas av direktiv 2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU och som tilldelats före den dag då detta direktiv ska börja tillämpas, bör dock fortsätta att genomföras i enlighet med de tillgänglighetskrav, om sådana finns, som specificeras i dessa offentliga kontrakt.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Skäl 53c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53c)  För att ge tjänsteleverantörer tillräckligt med tid för att anpassa sig till de krav som fastställs i detta direktiv är det nödvändigt att införa en övergångsperiod under vilken produkter som används vid tillhandahållandet av en tjänst inte måste uppfylla tillgänglighetskraven i detta direktiv. Med tanke på kostnaderna och den långa livslängden för uttagsautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater, är det lämpligt att föreskriva att sådana automater, när de används vid tillhandahållandet av tjänster, får fortsätta att användas fram till slutet av deras ekonomiskt bärkraftiga nyttjandeperiod.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(54a)  Ibruktagandet av tillämpningar som ger information utifrån rumsliga datatjänster bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan ta sig fram på egen hand och på ett säkert sätt. De rumsliga data som används för sådana tillämpningar bör göra det möjligt att ge information som anpassats till de särskilda behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -1

 

Syfte

 

Detta direktiv syftar till att undanröja och förebygga hinder som uppstår på grund av olika tillgänglighetskrav och som inverkar på den fria rörligheten i medlemsstaterna för produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv. Det syftar också till att bidra till en välfungerande inre marknad genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar avseende tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kapitel I, II–V och VII gäller för följande produkter:

1.  Kapitel I, II–V och VII gäller för följande produkter som släpps ut på unionsmarknaden efter den … [datum då detta direktiv ska börja tillämpas]:

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Datormaskinvara och operativsystem för generella användningsområden.

a)  Datormaskinvara och dess inbyggda operativsystem för generella användningsområden avsedda att användas av konsumenter.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  Betalterminaler.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för telefonitjänster, för konsumentbruk.

c)  Terminalutrustning för telefonitjänster, för konsumentbruk.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för audiovisuella medietjänster, för konsumentbruk.

d)  Terminalutrustning för audiovisuella medietjänster, för konsumentbruk.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  E-bokläsare.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kapitel I, II–V och VII gäller för följande tjänster:

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27 gäller kapitel I, II–V och VII för följande tjänster som tillhandahålls efter den ... [datum då detta direktiv ska börja tillämpas]:

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a)  Operativsystem, när de inte är inbyggda i datormaskinvaran och levereras till konsumenter som immateriella tillgångar.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Telefonitjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet, för konsumentbruk.

a)  Telefonitjänster och tillhörande terminalutrustning, för konsumentbruk.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet, för konsumentbruk.

b)  Webbplatser och tjänster för mobila enheter för audiovisuella medietjänster.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Banktjänster.

d)  Banktjänster för konsumenter.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  E-böcker.

e)  E-böcker och relaterad utrustning för de tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören, och tillgång till utrustningen.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Offentlig upphandling och koncessioner som omfattas av direktiv 2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU och direktiv 2014/25/EU.

a)  Offentlig upphandling och koncessioner som omfattas av direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU och direktiv 2014/25/EU, som utformats eller tilldelats efter den ... . [datum då detta direktiv ska börja tillämpas].

__________________

 

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

 

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Utarbetande och genomförande av program i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, i vilken det fastställs gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden43 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/201344.

b)  Utarbetande och genomförande av program i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/201343 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/201344, antagna eller genomförda efter den … [datum då detta direktiv ska börja tillämpas].

__________________

__________________

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006.

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Anbudsförfaranden för kollektivtrafik på järnväg och väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007.45

c)  offentliga tjänstekontrakt efter den ... [datum då detta direktiv ska börja tillämpas] som tilldelas antingen genom konkurrensutsatta anbudsförfaranden eller direkt för kollektivtrafik på järnväg och väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007.45

__________________

__________________

45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och nr (EEG) 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).

45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och nr (EEG) 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Transportinfrastruktur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013.46

d)  Transportinfrastruktur i enlighet med förordning (EU) nr 1315/2013, som utformats eller byggts efter den ... [datum då detta direktiv ska börja tillämpas].

__________________

 

46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

 

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Befintliga förordningar som avser transporttjänster i syfte att uppnå ökad enhetlighet mellan dem och inkludera intermodala aspekter som behövs för obehindrad tillgänglighet. Dessa förordningar ska utgöra grunden för bestämmelser om tillgänglighet till transporter och rörlighetstjänster.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Punkt 3 ska endast tillämpas på de produkter och tjänster som avses i punkterna 1 och 2.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Detta direktiv ska inte tillämpas på följande innehåll på webbplatser och i applikationer för mobila enheter:

 

a)  Filformat för dokument som offentliggjorts före den ... [datum då detta direktiv ska börja tillämpas].

 

b)  Kartor och karttjänster på nätet, om väsentlig information tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt för kartor som är avsedda för navigering.

 

c)   Innehåll från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram eller står under kontroll av den berörda ekonomiska aktören eller offentliga myndigheten.

 

d)  Webbplatsers och mobilapplikationers innehåll som kan klassificeras som arkiv, det vill säga endast innehåller innehåll som inte uppdaterats eller redigerats efter den ... [datum då detta direktiv ska börja tillämpas].

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Undantagande av mikroföretag

 

Detta direktiv ska inte tillämpas på mikroföretag som tillverkar, importerar eller distribuerar produkter och tjänster som omfattas av direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  tillgängliga produkter och tjänster: produkter och tjänster som är förnimbara, funktionsdugliga och begripliga för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra.

1.  tillgängliga produkter och tjänster: produkter och tjänster som är förnimbara och kan fås att fungera och förstås av personer med funktionsnedsättning samt är tillräckligt robusta för att dessa personer ska kunna använda dem.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  design för alla: utformning av produkter, miljöer, program och tjänster så att de i största möjliga utsträckning ska kunna användas av alla utan behov av anpassning eller specialutformning. Begreppet utesluter inte hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, där sådana behövs.

utgår

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  tjänst: tjänst enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG1a.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  tjänsteleverantör: en fysisk eller juridisk person som erbjuder eller tillhandahåller en tjänst som riktas mot unionsmarknaden.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

16a.  SMF: små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG1a.

 

____________________

 

1a Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

19.  återkallelse: varje åtgärd för att ta tillbaka en produkt som redan tillhandahålls på marknaden för slutanvändaren.

utgår

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

20a.  banktjänster för konsumenter: tjänster som gör det möjligt för konsumenter att öppna och använda betalkonton i unionen med grundläggande funktioner i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU1a.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (EUT L 257, 28.8.2014, s. 214).

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21.  e-handel: internetförsäljning av produkter och tjänster.

21.  e-handel: internetförsäljning av produkter och tjänster från företag till konsumenter inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG1a.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”direktiv om elektronisk handel”), EUT L 178, 17.7.2000, s. 1.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 2 –led 1 – led 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21a.  luftfartstjänster för passagerare: tjänster som tillhandahålls av lufttrafikföretag, researrangörer och flygplatsers ledningsenheter i den mening som avses i artikel 2 b–f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/20061a.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 1);

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21b.  kollektivtrafiktjänster med buss: de tjänster som omfattas av artikel 2.1. och 2.2 i förordning (EU) nr 181/2011.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 21c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21c.  kollektivtrafiktjänster på järnväg: all persontrafik på järnväg som omfattas av artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 1371/2007.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 21d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21d.  kollektivtrafiktjänster på vatten: de persontrafiktjänster som omfattas av artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1177/2010.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Följande självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater ska uppfylla kraven i avsnitt II i bilaga I.

3.  Följande självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater, incheckningsautomater och betalningsterminaler ska uppfylla kraven i avsnitt II i bilaga I.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Telefonitjänster, däribland larmtjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga I.

4.  Telefonitjänster, däribland larmtjänster och tillhörande terminalutrustning för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga I.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Audiovisuella medietjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt IV i bilaga I.

5.  Webbplatser och tjänster för mobila enheter för audiovisuella medietjänster samt tillhörande utrustning för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt IV i bilaga I.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten, webbplatser för sådana tjänster, tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation samt självbetjäningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster ska uppfylla motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I.

6.  Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten, webbplatser för sådana tjänster, tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation samt självbetjäningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster ska uppfylla motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I, om dessa krav inte redan omfattas av följande förordningar:

 

a)  När det gäller järnvägstransport: förordning (EG) nr 1371/2007, förordning (EU) nr 1300/2014 och förordning (EU) nr 454/2011.

 

b)  När det gäller busstransport: förordning (EU) nr 181/2011.

 

c)  När det gäller transport till sjöss och på inre vattenvägar: förordning (EU) nr 1177/2010.

 

d)  När det gäller flygtransport: förordning (EG) nr 1107/2006.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Banktjänster, webbplatser för sådana tjänster, banktjänster för mobila enheter, självbetjäningsterminaler, inbegripet bankautomater för banktjänster, ska uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

7.  Banktjänster för konsumenter, webbplatser för sådana tjänster, banktjänster för mobila enheter, självbetjäningsterminaler, inbegripet betalterminaler och bankautomater för dessa banktjänster, ska uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  E-böcker ska uppfylla kraven i avsnitt VII i bilaga I.

8.  E-böcker och tillhörande utrustning ska uppfylla kraven i avsnitt VII i bilaga I.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Medlemsstaterna kan, mot bakgrund av nationella förhållanden, besluta att den bebyggda miljö som används av kollektivtrafikens kunder, inbegripet miljön som sköts av tjänsteleverantörer och av infrastrukturoperatörer liksom den bebyggda miljö som används av kunder till banker samt kundtjänstcenter och butiker för telefonoperatörer, ska uppfylla tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, för att de i högsta möjliga grad ska kunna användas av personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

10.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den bebyggda miljö som används av kollektivtrafikens kunder, inbegripet miljön som sköts av tjänsteleverantörer och av infrastrukturoperatörer liksom den bebyggda miljö som används av kunder till banktjänster för konsumenter samt kundtjänstcenter och butiker för telefonoperatörer, vad gäller konstruktion av ny infrastruktur eller renoveringsarbeten som innebär en väsentlig ändring av den befintliga byggnadens struktur, ska uppfylla tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, för att i högsta möjliga grad kunna användas av personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning. Detta ska inte påverka unionsrättsakter eller nationell lagstiftning för skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.

 

En medlemsstat som redan har nationell lagstiftning om tillgänglighetskrav avseende bebyggd miljö på sitt territorium behöver endast uppfylla de krav som fastställs i detta direktiv avseende bebyggd miljö när de tjänster som avses i första stycket inte redan omfattas av den befintliga lagstiftningen.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte, av skäl som har att göra med tillgänglighetskraven, förhindra att produkter och tjänster som överensstämmer med detta direktiv tillhandahålls på marknaden inom deras territorium.

Medlemsstaterna ska inte av skäl som har att göra med tillgänglighetskraven förhindra att produkter som överensstämmer med detta direktiv tillhandahålls på marknaden inom deras territorium. Medlemsstaterna ska inte av skäl som har att göra med tillgänglighetskraven förhindra att tjänster som överensstämmer med detta direktiv tillhandahålls på marknaden inom deras territorium.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När tillverkarna släpper ut sina produkter på marknaden ska de se till att dessa har konstruerats och tillverkats i enlighet med de tillämpliga tillgänglighetskraven i artikel 3.

1.  När tillverkarna släpper ut sina produkter på marknaden ska de se till att dessa har konstruerats och tillverkats i enlighet med de tillämpliga tillgänglighetskraven i artikel 3, utom om dessa krav inte kan uppfyllas på grund av att en anpassning av den berörda produkten skulle kräva en grundläggande förändring av produktens egentliga karaktär eller innebära en oproportionerligt stor börda för den berörda tillverkaren enligt artikel 12.

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om bedömningen har visat att produkten uppfyller de tillämpliga tillgänglighetskraven ska tillverkarna upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE‑märkningen.

Om bedömningen av överensstämmelse har visat att produkten uppfyller de tillämpliga tillgänglighetskraven enligt artikel 3 ska tillverkarna upprätta en EU‑försäkran om överensstämmelse som tydligt ska ange att produkten är tillgänglig.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tillverkarna ska föra ett register över klagomål, produkter som inte uppfyller kraven och återkallade produkter, och ska informera distributörerna om alla sådana kontroller.

4.  Tillverkarna ska föra ett register över klagomål och över produkter som inte uppfyller kraven.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Tillverkarna ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt kan förstås av konsumenter och slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

7.  Tillverkarna ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar på ett språk som lätt kan förstås av konsumenter och slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte är förenlig med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven eller om lämpligt dra tillbaka eller återkalla produkten. Om produkten utgör en risk vad gäller tillgänglighet ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna detaljerade uppgifter, i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

8.  Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte är förenlig med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven eller om lämpligt dra tillbaka produkten. Om produkten inte är förenlig med detta direktiv ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna detaljerade uppgifter, i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet lämna all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten är förenlig med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. Tillverkarna ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de produkter som de har släppt ut på marknaden och för att säkerställa överensstämmelse med de krav som avses i artikel 3.

9.  Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet lämna all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten är förenlig med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. Tillverkarna ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att säkerställa överensstämmelse med detta direktiv.

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven,

a)  på begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven,

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  på de behöriga nationella myndigheternas begäran samarbeta med dem om alla åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de produkter som omfattas av fullmakten.

b)  på de behöriga nationella myndigheternas begäran samarbeta med dem om alla åtgärder som vidtas för att säkerställa att de produkter som omfattas av fullmakten överensstämmer med detta direktiv.

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innan importörerna släpper ut en produkt på marknaden ska de försäkra sig om att tillverkaren har utfört den bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga II. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentation som krävs i den bilagan, att produkten är försedd med CE-märkning och åtföljs av de dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6.

2.  Innan importörerna släpper ut en produkt på marknaden ska de försäkra sig om att tillverkaren har utfört den bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga II. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentation som krävs i den bilagan, att produkten åtföljs av de dokument som krävs och att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6.

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en importör anser eller har skäl att tro att en produkt inte uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 får produkten inte släppas ut på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om produkten utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3.  Om en importör anser eller har skäl att tro att en produkt inte uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 får produkten inte släppas ut på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om produkten inte är förenlig med detta direktiv ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Importörerna ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar och föreskrifter på ett språk som lätt kan förstås av konsumenter och andra slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

5.  Importörerna ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar på ett språk som lätt kan förstås av konsumenter och andra slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Importörerna ska föra ett register över klagomål, produkter som inte uppfyller kraven och återkallade produkter, och ska informera distributörerna om sådana kontroller.

7.  Importörerna ska föra ett register över klagomål och produkter som inte uppfyller kraven.

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Importörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med de krav som avses i artikel 3, ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att produkten ska överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla produkten. Om produkten utgör en risk, ska importörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

8.  Importörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte är förenlig med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att produkten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka produkten. Om produkten inte är förenlig med detta direktiv, ska importörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet lämna all den information och dokumentation som behövs för att visa att en produkt är förenlig med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med produkter som de har släppt ut på marknaden.

9.  Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet lämna all den information och dokumentation som behövs för att visa att en produkt är förenlig med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att säkerställa att de produkter som de tillhandahållit på marknaden överensstämmer med de krav som avses i artikel 3.

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innan distributörerna tillhandahåller en produkt på marknaden ska de kontrollera att produkten är försedd med CE-märkning och åtföljs av erforderliga dokument och av bruksanvisningar och information på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare i den medlemsstat där produkten tillhandahålls på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6 och artikel 7.4.

2.  Innan distributörerna tillhandahåller en produkt på marknaden ska de kontrollera att produkten överensstämmer med detta direktiv och åtföljs av erforderliga dokument och av bruksanvisningar och information på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare i den medlemsstat där produkten tillhandahålls på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6 och artikel 7.4.

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om distributörerna anser eller har skäl att tro att produkten inte uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 får produkten inte tillhandahållas på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om produkten utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3.  Om distributörerna anser eller har skäl att tro att produkten inte uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 får produkten inte tillhandahållas på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om produkten inte är förenlig med detta direktiv ska distributören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Distributörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som har tillhandahållits på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv, ska försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att produkten ska överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla produkten. Om produkten utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

5.  Distributörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som har tillhandahållits på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv, ska försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att produkten ska överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka produkten. Om produkten inte är förenlig med detta direktiv ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Distributörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet lämna den information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven. De ska på begäran samarbeta med den myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de produkter som de tillhandahållit på marknaden.

6.  Distributörerna ska på begäran av en behörig nationell myndighet lämna den information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven. De ska på begäran samarbeta med den myndigheten om de åtgärder som vidtas för att säkerställa att de produkter som de tillhandahållit på marknaden överensstämmer med de krav som avses i artikel 3.

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De ekonomiska aktörerna ska kunna lämna den information som avses i första stycket under tio år efter det att de har fått produkten levererad respektive under tio år efter det att de har levererat produkten.

2.  De ekonomiska aktörerna ska kunna lämna den information som avses i första stycket under en bestämd period, som ska vara minst fem år, efter det att de har fått produkten levererad eller efter det att de har levererat produkten.

Ändringsförslag    120

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23a för att komplettera detta direktiv i syfte att ange den period som avses i punkt 2 i denna artikel. Perioden ska stå i proportion till den berörda produktens livscykel.

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tjänsteleverantörerna ska ta fram all nödvändig information i enlighet med bilaga III för att förklara hur tjänsterna uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3. Informationen ska göras tillgänglig för allmänheten i skriftlig och muntlig form och på ett sätt som är tillgängligt för personer med funktionsbegränsning och personer med funktionsnedsättning. Tjänsteleverantörerna ska spara informationen så länge tjänsten tillhandahålls.

2.  Tjänsteleverantörerna ska ta fram all nödvändig information i enlighet med bilaga III för att förklara hur deras tjänster uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3. Informationen ska göras tillgänglig för allmänheten på ett sätt som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Tjänsteleverantörerna ska spara informationen så länge tjänsten tillhandahålls.

Ändringsförslag    122

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tjänsteleverantörerna ska på motiverad begäran av en behörig myndighet lämna all information och dokumentation som behövs för att visa att tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3. De ska på begäran samarbeta med den myndigheten om de åtgärder som vidtas för att tjänsten ska uppfylla dessa krav.

4.  Tjänsteleverantörerna ska på begäran av en behörig myndighet lämna all information och dokumentation som behövs för att visa att tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3. De ska på begäran samarbeta med den myndigheten om de åtgärder som vidtas för att tjänsten ska uppfylla dessa krav.

Ändringsförslag    123

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Bördan ska inte betraktas som oproportionerligt stor om det kompenseras med medel från andra källor, offentliga eller privata, än de ekonomiska aktörernas egna resurser.

4.  Bördan ska inte betraktas som oproportionerligt stor om den kompenseras med medel som kommer från andra källor, offentliga eller privata, än de ekonomiska aktörernas egna resurser och som tillhandahållits för att förbättra tillgängligheten.

Ändringsförslag    124

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Bedömningen av huruvida överensstämmelse med tillgänglighetskraven för produkter eller tjänster innebär en grundläggande ändring eller en oproportionerligt stor börda ska göras av den ekonomiska aktören.

5.  Den inledande bedömningen av huruvida överensstämmelse med tillgänglighetskraven för produkter eller tjänster innebär en grundläggande ändring eller en oproportionerligt stor börda ska göras av den ekonomiska aktören.

Ändringsförslag    125

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 23a för att komplettera punkt 3 i denna artikel genom att ytterligare specificera de särskilda kriterier som ska beaktas för alla produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv i samband med bedömningen av huruvida bördan ska anses oproportionerligt stor, utan att ändra kriterierna.

 

Kommissionen ska anta den första delegerade akten om alla produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv senast den ... [ett år efter detta direktivs ikraftträdande].

Ändringsförslag    126

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om de ekonomiska aktörerna har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1–5 för en viss produkt eller tjänst ska de meddela den behöriga marknadskontrollmyndigheten i den medlemsstat på vars marknad produkten eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. Anmälan ska innehålla den bedömning som avses i punkt 3. Mikroföretag är undantagna från denna anmälningsskyldighet, men måste kunna tillhandahålla relevant dokumentation på begäran av en behörig marknadskontrollmyndighet.

6.  Om de ekonomiska aktörerna har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1–5 för en viss produkt eller tjänst ska de meddela den behöriga marknadskontrollmyndigheten i den medlemsstat på vars marknad produkten eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. Den bedömning som avses i punkt 3 ska på begäran överlämnas till marknadskontrollmyndigheten. Små och medelstora företag ska vara undantagna från denna anmälningsskyldighet, men ska kunna tillhandahålla relevant dokumentation på begäran av en behörig marknadskontrollmyndighet.

Ändringsförslag    127

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att införa en modellanmälan enligt punkt 6 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.1a. Kommissionen ska anta den första genomförandeakten senast den … [två år efter detta direktivs ikraftträdande].

Ändringsförslag    128

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  En strukturerad dialog ska upprättas mellan berörda aktörer, inbegripet personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem, och marknadskontrollmyndigheter, för att se till att lämpliga principer för bedömningen av undantag införs så att det säkerställs att de är enhetliga.

Ändringsförslag    129

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6c.  Medlemsstaterna uppmuntras att ge incitament och riktlinjer till mikroföretag för att underlätta genomförandet av detta direktiv. Förfarandena och riktlinjerna ska utformas i samråd med berörda aktörer, inbegripet personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem.

Ändringsförslag    130

Förslag till direktiv

Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

HARMONISERADE STANDARDER, GEMENSAMMA TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH PRODUKTERS OCH TJÄNSTERS ÖVERENSSTÄMMELSE

HARMONISERADE STANDARDER, TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH PRODUKTERS OCH TJÄNSTERS ÖVERENSSTÄMMELSE

Ändringsförslag    131

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Produkter och tjänster som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska förutsättas överensstämma med tillgänglighetskraven som omfattas av dessa standarder eller delar av dem, vilka avses i artikel 3.

1.   Produkter och tjänster som uppfyller de harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas överensstämma med de tillgänglighetskrav i artikel 3 som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

Ändringsförslag    132

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 1025/2012 begära att en eller flera europeiska standardiseringsorganisationer utarbetar harmoniserade standarder för vart och ett av de tillgänglighetskrav för produkter som fastställs i artikel 3. Kommissionen ska ställa dessa begäranden senast den … [två år efter detta direktivs ikraftträdande].

Ändringsförslag    133

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Kommissionen får anta genomförandeakter om fastställande av tekniska specifikationer som uppfyller de tillgänglighetskrav som anges i artikel 3. Den ska dock göra detta endast om följande villkor är uppfyllda:

 

a)  Ingen hänvisning till harmoniserade standarder har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med förordning (EU) nr 1025/2012.

 

b)  Kommissionen har ställt en begäran enligt punkt 2 i denna artikel.

 

c)  Kommissionen noterar otillbörliga dröjsmål i standardiseringsförfarandet.

 

Innan kommissionen antar genomförandeakter enligt punkt 3 ska den samråda med berörda aktörer, inbegripet organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 24.2 i detta direktiv.

Ändringsförslag    134

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Om inga hänvisningar till de harmoniserade standarder som avses i punkt 1 i denna artikel har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska de produkter och tjänster som överensstämmer med de tekniska specifikationer som avses i punkt 3, eller med delar av dem, anses överensstämma med de tillgänglighetskrav i artikel 3 som omfattas av dessa tekniska specifikationer eller delar därav.

Ändringsförslag    135

Förslag till direktiv

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

utgår

Gemensamma tekniska specifikationer

 

1.  Om ingen hänvisning till harmoniserade standarder har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med förordning (EU) nr 1025/2012, och om ytterligare uppgifter om tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster skulle behövas för harmoniseringen av marknaden, kan kommissionen anta genomförandeakter om fastställande av gemensamma tekniska specifikationer för de tillgänglighetskrav som anges i bilaga I till detta direktiv. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 24.2 i detta direktiv.

 

2.  Produkter och tjänster som överensstämmer med de gemensamma tekniska specifikationerna som avses i punkt 1 eller med delar därav ska anses överensstämma med tillgänglighetskraven som avses i artikel 3, som omfattas av dessa gemensamma tekniska specifikationer eller delar därav.

 

Ändringsförslag    136

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas enligt förlagan i bilaga III till beslut nr 768/2008/EG. Den ska innehålla de delar som anges i bilaga II till detta direktiv och ska fortlöpande uppdateras. Kraven på den tekniska dokumentationen ska inte medföra någon oproportionerlig börda för mikroföretag samt små och medelstora företag. Den ska översättas till de språk som krävs av den medlemsstat på vars marknad produkten släpps ut eller tillhandahålls.

2.  EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas enligt förlagan i bilaga III till beslut nr 768/2008/EG. Den ska innehålla de delar som anges i bilaga II till detta direktiv och ska fortlöpande uppdateras. Kraven på den tekniska dokumentationen ska inte medföra någon oproportionerlig börda för små och medelstora företag. Den ska översättas till de språk som krävs av den medlemsstat på vars marknad produkten släpps ut eller tillhandahålls.

Ändringsförslag    137

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en produkt omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på EU‑försäkran om överensstämmelse ska en enda EU-försäkran om överensstämmelse upprättas med avseende på alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning.

3.  Om en produkt omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på en EU‑försäkran om överensstämmelse ska denna EU-försäkran om överensstämmelse upprättas med avseende på alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning.

Ändringsförslag    138

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Utöver en EU-försäkran om överensstämmelse ska tillverkaren genom ett meddelande på förpackningen informera konsumenterna på ett kostnadseffektivt, enkelt och exakt sätt om att produkten innehåller tillgänglighetsfunktioner.

Ändringsförslag    139

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 16

utgår

Allmänna principer för CE-märkning av produkter

 

CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008.

 

Ändringsförslag    140

Förslag till direktiv

Artikel -17 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -17

 

Nationell databas

 

Varje medlemsstat ska upprätta en offentligt tillgänglig databas för registrering av icke-tillgängliga produkter. Konsumenter ska kunna läsa och logga information om icke-tillgängliga produkter. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att informera konsumenter eller andra berörda parter om möjligheten att inge klagomål. Ett interaktivt system mellan de nationella databaserna ska planeras, om möjligt under kommissionens eller berörda representativa organisationers ansvar, så att information om icke-tillgängliga produkter kan spridas inom unionen.

Ändringsförslag    141

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att allmänheten är informerad om att de nationella myndigheter som avses i första stycket finns, om deras ansvarsområden och vilka de är. Dessa myndigheter ska på begäran tillhandahålla informationen i tillgängliga format.

Medlemsstaterna ska se till att allmänheten är informerad om att de nationella myndigheter som avses i första stycket finns, om deras ansvarsområden och vilka de är. Dessa myndigheter ska på begäran från berörda medlemmar av allmänheten tillhandahålla informationen om sitt arbete och sina beslut i tillgängliga format.

Ändringsförslag    142

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att en produkt som omfattas av detta direktiv utgör en risk ur ett tillgänglighetsperspektiv som omfattas av detta direktiv, ska de göra en utvärdering av produkten, omfattande alla de krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta till fullo med marknadskontrollmyndigheterna.

Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att en produkt som omfattas av detta direktiv inte är förenlig med detta direktiv, ska de göra en utvärdering av produkten, omfattande alla relevanta krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta till fullo med marknadskontrollmyndigheterna.

Ändringsförslag    143

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om marknadskontrollmyndigheterna vid utvärderingen konstaterar att en produkt inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga de berörda ekonomiska aktörerna att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att produkten ska uppfylla dessa krav, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den inom en rimlig tid som de fastställer i förhållande till typen av risk.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid utvärderingen konstaterar att en produkt inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga de berörda ekonomiska aktörerna att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att den berörda produkten ska uppfylla dessa krav. Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar några korrigerande åtgärder, ska marknadskontrollmyndigheterna anmoda denna ekonomiska aktör att dra tillbaka produkten från marknaden inom en rimlig tid.

Ändringsförslag    144

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av produkterna på sina nationella marknader, dra tillbaka produkten från den marknaden eller återkalla den. Marknadskontrollmyndigheterna ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

4.  Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av produkterna på sina nationella marknader eller dra tillbaka produkten från den marknaden. Marknadskontrollmyndigheterna ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

Ändringsförslag    145

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I den information som avses i punkt 4 ska alla tillgängliga delar ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den produkt som inte uppfyller kraven, produktens ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk produkten utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på någon av följande omständigheter:

5.  I den information som avses i punkt 4 ska alla tillgängliga delar ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den produkt som inte uppfyller kraven, produktens ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på någon av följande omständigheter:

Ändringsförslag    146

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Produkten uppfyller inte de krav som anges i artikel 3 i detta direktiv.

a)  Produkten uppfyller inte relevanta krav som anges i artikel 3 i detta direktiv.

Ändringsförslag    147

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder utan dröjsmål vidtas mot den berörda produkten, till exempel att produkten dras tillbaka från marknaden.

8.  Medlemsstaterna ska se till att lämpliga och proportionerliga begränsande åtgärder utan dröjsmål vidtas mot den berörda produkten, till exempel att produkten dras tillbaka från marknaden.

Ändringsförslag    148

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det, efter det att förfarandet i artikel 19.3 och 19.4 slutförts, har rests invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat vidtagit, eller om kommissionen anser att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen, ska kommissionen utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av resultaten av denna utvärdering ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte.

Om det, efter det att förfarandet i artikel 19.3 och 19.4 slutförts, har rests invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat vidtagit, eller om kommissionen har rimliga bevis för att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen, ska kommissionen utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av resultaten av denna utvärdering ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte.

Ändringsförslag    149

Förslag till direktiv

Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 20a

 

Arbetsgrupp

 

1.  Kommissionen ska inrätta en arbetsgrupp.

 

Arbetsgruppen ska bestå av företrädare för de nationella marknadskontrollmyndigheterna och berörda parter, inbegripet personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem.

 

2.  Arbetsgruppen ska utföra följande uppgifter:

 

a)  Underlätta utbytet av information och bästa praxis mellan marknadskontrollmyndigheterna.

 

b)  Säkerställa en enhetlig tillämpning av de tillgänglighetskrav som fastställs i artikel 3.

 

c)  Yttra sig om undantag från de tillgänglighetskrav som fastställs i artikel 3, i fall där det anses nödvändigt efter kommissionens begäran.

Ändringsförslag    150

Förslag till direktiv

Artikel 21 – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Vid översyn av unionslagstiftning om fastställande av rättigheter för passagerare som reser med flyg, buss, på järnväg eller på vatten, inklusive dithörande intermodalitetsaspekter.

Ändringsförslag    151

Förslag till direktiv

Artikel 21 – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Vid fastställandet av de tillgänglighetskrav avseende sociala kriterier och kvalitetskriterier som behöriga myndigheter har fastställt i anbudsförfaranden för kollektivtrafik på järnväg och väg enligt förordning (EG) nr 1370/2007.

utgår

Ändringsförslag    152

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillgänglighetskraven som avses i artikel 21 ska endast gälla så länge de inte innebär en oproportionerligt stor börda för de behöriga myndigheterna vid tillämpningen av den artikeln.

1.  Tillgänglighetskraven som avses i artikel 21 ska endast gälla så länge de inte innebär en oproportionerligt stor börda för de behöriga myndigheterna eller de aktörer som myndigheterna kontrakterat vid tillämpningen av den artikeln.

Ändringsförslag    153

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Bedömningen av huruvida överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som avses i artikel 21 innebär en oproportionerligt stor börda, ska göras av de berörda behöriga myndigheterna.

3.  Den inledande bedömningen av huruvida överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som avses i artikel 21 innebär en oproportionerligt stor börda ska göras av de berörda behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    154

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 23a för att komplettera punkt 2 i denna artikel genom att ytterligare specificera de särskilda kriterier som ska beaktas för alla produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv i samband med bedömningen av huruvida bördan ska anses oproportionerligt stor, utan att ändra kriterierna.

 

Kommissionen ska anta den första delegerade akten om alla produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv senast den ... [ett år efter detta direktivs ikraftträdande].

Ändringsförslag    155

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en behörig myndighet har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt eller tjänst ska den underrätta kommissionen om detta. Anmälan ska innehålla den bedömning som avses i punkt 2.

4.  Om en behörig myndighet har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt eller tjänst ska den underrätta kommissionen om detta. Den bedömning som avses i punkt 2 ska på begäran överlämnas till kommissionen.

Ändringsförslag    156

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om kommissionen har skäl att tvivla på ett beslut från den berörda behöriga myndigheten, kan kommissionen begära att den arbetsgrupp som avses i artikel 19a kontrollerar den bedömning som avses i punkt 2 i denna artikel och utfärdar ett yttrande.

Ändringsförslag    157

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa en modellanmälan för de syften som avses i punkt 4 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.1a. Kommissionen ska anta den första genomförandeakten senast den … [två år efter detta direktivs ikraftträdande].

Ändringsförslag    158

Förslag till direktiv

Kapitel VII – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

GENOMFÖRANDEBEFOGENHETER OCH SLUTBESTÄMMELSER

DELEGERADE AKTER, GENOMFÖRANDEBEFOGENHETER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Ändringsförslag    159

Förslag till direktiv

Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23a

 

Utövande av delegering

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 10.2a, 12.5a och 22.3a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den … [datumet för detta direktivs ikraftträdande].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 10.2a, 12.5a och 22.3a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 10.2a, 12.5a och 22.3a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    160

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Ändringsförslag    161

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De medel som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

2.  (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    162

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Bestämmelser varigenom en konsument kan vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter för att säkerställa att de nationella bestämmelserna som införlivar detta direktiv efterlevs.

a)  Möjlighet för den konsument som berörs direkt av en produkts eller en tjänsts bristande överensstämmelse att vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter, för att säkerställa att de nationella bestämmelserna som införlivar detta direktiv efterlevs.

Ändringsförslag    163

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Bestämmelser varigenom offentliga organ eller privata sammanslutningar, organisationer eller andra rättsliga enheter som har ett legitimt intresse, för att säkerställa att direktivets bestämmelser uppfylls, på konsumenternas vägnar kan vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter, för att säkerställa att de nationella bestämmelserna som införlivar detta direktiv efterlevs.

b)  Möjlighet för offentliga organ eller privata sammanslutningar, organisationer eller andra rättsliga enheter som har ett legitimt intresse av att säkerställa att direktivets bestämmelser uppfylls, att på konsumenternas vägnar vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter, för att säkerställa att de nationella bestämmelserna som införlivar detta direktiv efterlevs. Detta legitima intresse kan bestå i att företräda konsumenter som berörs direkt av en produkts eller en tjänsts bristande överensstämmelse.

Ändringsförslag    164

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Möjlighet för den konsument som berörs direkt av en produkts eller en tjänsts bristande överensstämmelse att använda en klagomålsmekanism. Denna mekanism kan förvaltas av ett befintligt organ såsom en nationell ombudsman.

Ändringsförslag    165

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Innan åtgärder vidtas i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter enligt led a och b i punkt 1, ska medlemsstaterna säkerställa att det finns alternativa tvistlösningssystem för att utreda misstänkta fall av bristande efterlevnad av detta direktiv som rapporterats genom en klagomålsmekanism enligt punkt 1 led ba.

Ändringsförslag    166

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Denna artikel ska inte tillämpas på kontrakt som omfattas av direktiven 2014/24/EU eller 2014/25/EU.

Ändringsförslag    167

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och inte fungera som alternativ till de ekonomiska aktörernas fullgörande av skyldigheten att göra sina produkter eller tjänster tillgängliga.

Ändringsförslag    168

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Påföljderna ska ta hänsyn till omfattningen av den bristande efterlevnaden, inbegripet antalet enheter av de berörda produkter eller tjänster som inte uppfyller kraven, liksom antalet personer som påverkats.

4.  Påföljderna ska ta hänsyn till omfattningen av den bristande efterlevnaden, inbegripet hur allvarlig den är och hur många enheter av de berörda produkterna eller tjänsterna som inte uppfyller kraven, liksom antalet personer som påverkats.

Ändringsförslag    169

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den [… infoga datum – sex år efter detta direktivs ikraftträdande].

2.  De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den ... [fem år efter detta direktivs ikraftträdande].

Ändringsförslag    170

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utan att det påverkar punkt 2b i denna artikel, ska medlemsstaterna föreskriva en övergångsperiod på fem år efter den … [sex år efter detta direktivs ikraftträdande], under vilken tjänsteleverantörer får fortsätta att tillhandahålla sina tjänster med produkter som de lagligen använt för att tillhandahålla liknande tjänster före detta datum.

Ändringsförslag    171

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Medlemsstaterna får föreskriva att självbetjäningsterminaler som lagligen använts av tjänsteleverantörer för tillhandahållande av tjänster före den … [sex år efter datumet för detta direktivs ikraftträdande] får fortsätta att användas vid tillhandahållande av liknande tjänster fram till slutet av deras ekonomiskt bärkraftiga nyttjandeperiod.

Ändringsförslag    172

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstater som utnyttjar möjligheten enligt artikel 3.10 ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar i det syftet och ska rapportera till kommissionen de framsteg som görs när det gäller att genomföra dem.

5.  Medlemsstaterna ska i förekommande fall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar för tillämpning av artikel 3.10, och ska rapportera till kommissionen de framsteg som görs när det gäller att genomföra dem.

Ändringsförslag    173

Förslag till direktiv

Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den […infoga datum – fem år efter detta direktivs har börjat tillämpas] och därefter vart femte år, ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om tillämpningen av detta direktiv.

Senast den ... [tre år efter det datum då detta direktiv ska börja tillämpas] och därefter vart femte år, ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag    174

Förslag till direktiv

Artikel 28 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att behovet att se över detta direktiv ska kunna bedömas ska rapporten bland annat, mot bakgrund av sociala, ekonomiska och tekniska framsteg, behandla hur produkters och tjänsters tillgänglighet har utvecklats samt vilken inverkan det har på ekonomiska aktörer och personer med funktionsnedsättning för att om möjligt fastställa områden där bördan kan minskas.

1.  Rapporterna ska, på grundval av de anmälningar som inkommit i enlighet med artiklarna 12.6 och 22.4, bedöma huruvida detta direktiv har uppnått sina mål, särskilt när det gäller ökningen av den fria rörligheten för tillgängliga produkter och tjänster. Dessutom ska rapporterna, mot bakgrund av sociala, ekonomiska och tekniska framsteg, behandla hur produkters och tjänsters tillgänglighet har utvecklats och behovet av att inkludera nya produkter och tjänster i detta direktivs tillämpningsområde eller utesluta vissa produkter eller tjänster från detta direktivs tillämpningsområde samt vilken inverkan detta direktiv har på ekonomiska aktörer och personer med funktionsnedsättning, för att om möjligt fastställa områden där bördan kan minskas.

Ändringsförslag    175

Förslag till direktiv

Artikel 28 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska i god tid till kommissionen lämna all information som behövs för att kommissionen ska kunna utarbeta en sådan rapport.

2.  Medlemsstaterna ska i god tid till kommissionen lämna all information som behövs för att kommissionen ska kunna utarbeta sådana rapporter.

Ändringsförslag    176

Förslag till direktiv

Artikel 28 – stycke 1 - led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionens rapport ska ta hänsyn till synpunkter från ekonomiska intressenter och relevanta icke-statliga organisationer, inbegripet organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning samt äldreorganisationer.

3.  Kommissionens rapport ska ta hänsyn till synpunkter från ekonomiska intressenter och relevanta icke-statliga organisationer, inbegripet organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    177

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt I – punkt 1 – del A (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

A.  Operativsystem

 

1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C uppfyllas och inbegripa följande:

 

a)  Information om hur den berörda tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.

 

b)   Elektronisk information, inbegripet de webbplatser som behövs för tillhandahållande av den berörda tjänsten.

Ändringsförslag    178

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt I – del B (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

B.  Datormaskinvara och dess inbyggda operativsystem för generella användningsområden

Ändringsförslag    179

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt I – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning:

1.  Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C uppfyllas.

 

Produkternas utformning och tillverkning ska göras tillgänglig genom följande faktorer:

a)   Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)   Den information om användningen av produkten som ges i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning) ska vara begriplig och förnimbar, så att dess läsbarhet maximeras under förutsebara användningsförhållanden. Denna information ska även ges i tillgängliga digitala format.

i)   kunna uppfattas med mer än ett sinne,

 

ii)   vara begriplig,

 

iii)   vara tydlig,

 

iv)   ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

 

b)   Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

b)   Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas) ska syfta till att vara så begriplig som möjligt under rimligen förutsebara användningsförhållanden. Denna information ska även ges i tillgängliga digitala format och informera användarna om att den berörda produkten innehåller tillgänglighetsfunktioner och är kompatibel med relevanta tekniska hjälpmedel.

c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, tillhandahållen separat eller integrerad med produkten. Denna anvisning ska även ges i tillgängliga digitala format och räkna upp den berörda produktens tillgänglighetsfunktioner och förklara hur de ska användas samt ange produktens kompatibilitet med relevanta tekniska hjälpmedel.

i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.

 

ii)  Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.

 

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.

f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel och teknik när detta är relevant för användningen av produkten.

Ändringsförslag    180

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt I – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[.....]

utgår

Ändringsförslag    181

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt I – del C (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

C.  Krav på funktionsprestanda

 

För att göra produkters och tjänsters utformning och användargränssnitt tillgängliga ska de, i tillämpliga fall, utformas enligt följande:

 

a)  Användning utan syn

 

Om en produkt erbjuder visuella driftslägen ska den ha minst ett driftsläge som inte kräver syn.

 

b)  Användning med begränsad syn

 

Om en produkt erbjuder visuella driftslägen ska den ha minst ett driftsläge som gör det möjligt för användare att hantera produkten med begränsad synförmåga, vilket kan uppnås till exempel genom funktioner för flexibel kontrast och ljusstyrka, flexibel förstoring utan att innehåll eller funktioner går förlorade, flexibla sätt att skilja på och kontrollera visuella element i förgrunden och bakgrunden och flexibel kontroll över det synfält som krävs.

 

c)  Användning utan färguppfattning

 

Om en produkt erbjuder visuella driftslägen ska den ha minst ett driftsläge som inte kräver att användaren kan uppfatta färger.

 

d)  Användning utan hörsel

 

Om en produkt erbjuder auditiva driftslägen ska den ha minst ett driftsläge som inte kräver hörsel.

 

e)  Användning med begränsad hörsel

 

Om en produkt erbjuder auditiva driftslägen ska den ha minst ett driftsläge med förstärkt ljud, vilket kan uppnås till exempel genom att användarna kan ställa in volymen och flexibla sätt att skilja på och kontrollera ljud i förgrunden och bakgrunden då röster och bakgrund finns tillgängliga som separata ljudflöden.

 

f)  Användning utan talförmåga

 

Om en produkt kräver talkommandon från användaren, ska den ha minst ett driftsläge som inte kräver att användaren talar eller avger muntliga läten. Muntliga läten inbegriper alla muntliga ljud som tal, visslingar eller klickljud.

 

g)  Användning med begränsad manipulationsförmåga eller styrka

 

Om produkten kräver manuella åtgärder ska den ha minst ett driftsläge som låter användare använda produkten genom alternativa driftsätt som inte kräver finmotorisk styrning, manipulering eller handstyrka, och inte heller kräver att fler än en styrning används åt gången.

 

h)  Användning med begränsad räckvidd

 

Om en produkt är fristående eller installerad måste dess driftsfunktioner finnas inom räckhåll för alla användare.

 

i)  Minimering av risken för ljuskänslighetsanfall

 

Om en produkt erbjuder visuella driftslägen ska den undvika driftslägen som är kända för att kunna utlösa anfall på grund av ljuskänslighet.

 

j)  Användning med begränsad kognitiv förmåga

 

Produkten ska ha minst ett driftsläge som omfattar funktioner som gör den enklare och lättare att använda.

 

k)  Integritet

 

Om en produkt innehåller funktioner som tillhandahålls för tillgänglighet, ska den ha minst ett driftsläge som skyddar användarens privatliv vid användning av de funktioner som tillhandahåller tillgänglighet.

Ändringsförslag    182

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt I – del D (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

D.  Stödtjänster

 

I förekommande fall ska stödtjänster tillhandahålla information om produktens tillgänglighet och kompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    183

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater

Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater, incheckningsautomater och betalterminaler

Ändringsförslag    184

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt II – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning:

1.  Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas. Produkterna ska därför inte kräva att en tillgänglighetsfunktion kopplas på för att en användare som behöver funktionen ska kunna aktivera den.

 

Produkternas utformning och tillverkning ska göras tillgänglig genom följande faktorer:

a)   Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Den information om användningen av produkten som ges i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning).

i)   kunna uppfattas med mer än ett sinne,

 

ii)   vara begriplig,

 

iii)   vara tydlig,

 

iv)   ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

 

b)   Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

b)   Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).

c)   Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

c)   Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning, vilket kan uppnås till exempel genom möjliggörande av användning av personliga hörlurar, om det krävs respons inom en viss tid, genom att användaren förvarnas via fler än ett sinne och genom att möjliggöra längre tid att svara, genom lämplig kontrast samt nycklar och kontroller som kan förnimmas med känseln.

d)   Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

d)   Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

Ändringsförslag    185

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt II – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[....]

utgår

Ändringsförslag    186

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt III – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Telefonitjänster, däribland larmtjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk

Telefonitjänster, däribland larmtjänster och tillhörande terminalutrustning

Ändringsförslag    187

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt III – del A – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.   För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)   Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt B om tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk.

a)   de produkter som tjänsteleverantörerna använder vid tillhandahållandet av den berörda tjänsten, i enlighet med bestämmelserna i del B i detta avsnitt.

b)   Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

b)   Information om hur den berörda tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.

i)   Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

 

ii)   Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

 

iii)   Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

ba)   Elektronisk information, inklusive tillhörande webbplatser och nätapplikationer som krävs för att få tillgång till den berörda tjänsten.

c)   Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

c)   Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

 

ca)  Mobilbaserade appar.

d)   Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

d)   Information för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

e)   Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.

e)   Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning och säkerställa kompatibilitet, vilket kan uppnås till exempel genom att stödja tal, video och realtidstextkommunikation, ensamt eller i kombination (totalkonversation) mellan två användare eller mellan en användare och en larmcentral.

Ändringsförslag    188

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt III – del B – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

B.  Tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk:

B.  Tillhörande terminalutrustning för konsumentbruk:

Ändringsförslag    189

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt III – del B – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning:

1.  Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)   Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)   Den information om användningen av produkten som ges i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning).

i)   kunna uppfattas med mer än ett sinne,

 

ii)   vara begriplig,

 

iii)   vara tydlig,

 

iv)   ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

 

b)   Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

b)   Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

c)   Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

c)   Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten.

i)   Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.

 

ii)   Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.

 

d)   Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

d)   Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).

e)   Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

e)   Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning och säkerställa kompatibilitet, vilket kan uppnås till exempel genom att stödja hifi-ljud, en videoupplösning som möjliggör kommunikation via teckenspråk, realtidstext ensamt eller i kombination med röst- och videokommunikation, eller genom att säkerställa effektiv trådlös koppling till hörselteknik.

f)   Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

f)   Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

Ändringsförslag    190

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt III – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[....]

utgår

Ändringsförslag    191

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet, för konsumentbruk.

Webbplatser och nätapplikationer för audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning för konsumentbruk.

Ändringsförslag    192

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IV – del A – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

A.  Tjänster:

A.  Webbplatser och nätapplikationer:

Ändringsförslag    193

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IV – del A – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)   Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt B om tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk.

a)   Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabilitet med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

b)   Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

b)  Applikationer för mobila enheter.

i)   Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

 

ii)   Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

 

iii)   Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

 

c)   Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

 

 

 

d)   Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

 

e)   Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.

 

Ändringsförslag    194

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IV – del B – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

B.  Tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk:

B.  Tillhörande utrustning för konsumentbruk:

Ändringsförslag    195

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IV – del B – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning:

1.  Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)   Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)   Den information om användningen av produkten som ges i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning).

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

 

ii)   vara begriplig,

 

iii)   vara tydlig,

 

iv)   ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

 

b)   Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

b)   Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

c)   Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

c)   Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten.

i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.

 

ii)   Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.

 

d)   Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

d)   Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).

e)   Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

e)   Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning, vilket kan uppnås till exempel genom att stödja möjligheten att välja, personanpassa och visa tillgänglighetstjänster såsom undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel, genom syntolkning, talad textning och teckenspråkstolkning, genom att erbjuda effektiv trådlös koppling till hörselteknik eller genom att tillhandahålla användarkontroller för att aktivera tillgänglighetstjänster för audiovisuella tjänster med samma framskjutna plats som de primära mediekontrollerna.

f)   Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

f)   Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

Ändringsförslag    196

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IV – del B – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[....]

utgår

Ändringsförslag    197

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt V – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten, webbplatser för dessa tjänster, tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation, självbetjäningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster

Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten, webbplatser för dessa tjänster, tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation, Självbetjäningsterminaler inklusive betalningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster

Ändringsförslag    198

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt V – del A – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)   Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

a)   Information om hur den berörda tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.

i)   Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

 

ii)   Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

 

iii)   Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

aa)   Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till den berörda tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

b)   Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

b)   Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

c)   Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.

c)   Funktioner, metoder, riktlinjer, förfaranden och ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning, vilket kan uppnås till exempel genom att erbjuda smart biljettförsäljning (elektronisk reservation, biljettbokning etc.), realtidsinformation för passagerarna (tidtabeller, information om trafikstörningar, anslutningar, vidareförbindelser med andra transportmedel etc.) och ytterligare serviceinformation (om bemanning på stationer, trasiga hissar eller tjänster som är otillgängliga för tillfället etc.).

 

ca)  Tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation.

Ändringsförslag    199

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt V – del B

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

B.   Webbplatser som används för tillhandahållande av kollektivtrafiktjänster:

utgår

a)   Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

 

Ändringsförslag    200

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt V – del C

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

C   Tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation:

utgår

1.   Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

 

a)   Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

 

i)   Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

 

ii)   Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

 

iii)   Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

 

b)   Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

 

Ändringsförslag    201

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt V – del D – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

D.  Självbetjäningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster:

D.  Självbetjäningsterminaler inklusive betalningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster:

Ändringsförslag    202

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt V – del D – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning:

1.  Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Den information om användningen av produkten som ges i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning).

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

 

ii)  vara begriplig,

 

iii)  vara tydlig,

 

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

 

b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).

c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.

d)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

d)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

Ändringsförslag    203

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt V – del D – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[....]

utgår

Ändringsförslag    204

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VI – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Banktjänster, webbplatser för banktjänster, banktjänster för mobila enheter, självbetjäningsterminaler, däribland bankautomater för banktjänster

Banktjänster för konsumenter, webbplatser för banktjänster, banktjänster för mobila enheter, självbetjäningsterminaler, inklusive betalningsterminaler och bankautomater för banktjänster

Ändringsförslag    205

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VI – del A – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning , ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)  Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt D.

a)  De produkter som tjänsteleverantörerna använder vid tillhandahållandet av den berörda tjänsten, i enlighet med bestämmelserna i del D i detta avsnitt.

b)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

b)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

 

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

 

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

ba)  Elektronisk information, inklusive tillhörande webbplatser och nätapplikationer som krävs för att få tillgång till den berörda tjänsten. Detta kan till exempel avse elektronisk identifiering, säkerhet och betalmetoder som krävs för tillhandahållandet av tjänsten.

c)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

 

d)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.

d)  Funktioner, metoder, riktlinjer, förfaranden och ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.

 

da)  Banktjänster för mobila enheter.

Ändringsförslag    206

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VI – del B

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

B. Webbplatser för banktjänster:

utgår

Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

 

a) Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

 

Ändringsförslag    207

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VI – del C

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

C.  Banktjänster för mobila enheter

utgår

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

 

a) Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

 

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

 

ii) Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

 

iii) Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

 

b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

 

Ändringsförslag    208

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VI – del D – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

D.   Självbetjäningsterminaler, däribland bankautomater för banktjänster:

D.   Självbetjäningsterminaler, däribland betalningsterminaler och bankautomater för banktjänster för konsumenter:

Ändringsförslag    209

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VI – del D – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Utformning och tillverkning:

1.   Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Den information om användningen av produkten som ges i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning).

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

 

ii)  vara begriplig,

 

iii)  vara tydlig,

 

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

 

b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).

c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.

d)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

d)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

Ändringsförslag    210

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VI – del D – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[....]

utgår

Ändringsförslag    211

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VII – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

E-böcker

E-böcker och tillhörande utrustning

Ändringsförslag    212

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VII – del A – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)  Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt B om produkter.

a)  De produkter som tjänsteleverantörerna använder vid tillhandahållandet av den berörda tjänsten, i enlighet med bestämmelserna i del B i detta avsnitt.

b)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

b)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

 

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

 

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

ba)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer och den e-boksenhet som krävs för att få tillgång till den berörda tjänsten.

c)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

c)  Webbplatser och applikationer för mobila enheter ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

e)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.

e)  Funktioner, metoder, riktlinjer, förfaranden och ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    213

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VII – del B

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

B.  Produkter:

B.  Produkter:

1.  Utformning och tillverkning:

1.  Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning).

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

 

ii)  vara begriplig,

 

iii)  vara tydlig,

 

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

 

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten.

i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.

 

ii)  Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.

 

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet.

f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

Ändringsförslag    214

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VII – del B – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    215

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt VIII – del A – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning , ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

a)  Information om hur den berörda tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

 

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

 

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

aa)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till den berörda tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b, vilket till exempel kan avse elektronisk identifiering, säkerhet och betalmetoder som krävs för tillhandahållandet av tjänsten.

b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

Ändringsförslag    216

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IX – del A – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning:

1.  Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning :

För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning).

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

 

ii)  vara begriplig,

 

iii)  vara tydlig,

 

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

 

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten.

i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.

 

ii)  Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.

 

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.

f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

Ändringsförslag    217

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IX – del A – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    218

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IX – del B – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:

a)  Den bebyggda miljön där tjänsten tillhandahålls ska göras tillgänglig, bland annat transportinfrastrukturen, i enlighet med del C, utan att detta påverkar den nationella lagstiftningen och unionslagstiftningen för skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.

a)  Den bebyggda miljön där tjänsten tillhandahålls, bland annat transportinfrastrukturen, i enlighet med del C, utan att detta påverkar den nationella lagstiftningen och unionslagstiftningen för skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.

b)  Faciliteterna, däribland fordon, farkoster och utrustning som behövs för tjänsten, ska göras tillgängliga genom följande åtgärder:

b)  Faciliteter, däribland fordon, farkoster och utrustning som behövs för tjänsten, enligt följande:

i)  Utformningen av dess bebyggda miljö ska uppfylla kraven i del C i samband med ombordstigning, avstigning, rörelse ombord och användning.

i)  Utformningen av den bebyggda miljön ska uppfylla kraven i del C i samband med ombordstigning, avstigning, rörelse ombord och användning.

ii)  Informationen ska finnas tillgänglig på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.

 

iii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

 

c)  Tillgängligheten för de produkter som används vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i del A.

c)  De produkter som används vid tillhandahållandet av tjänsten, i enlighet med bestämmelserna i del A.

d)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

d)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

 

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

 

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led e.

 

e)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

e)  Webbplatser och mobilbaserade enheter ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

f)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

f)  Information för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

g)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.

g)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    219

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IX – del C – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillgängligheten i den bebyggda miljö måste omfatta följande aspekter på områden dit allmänheten har tillträde, så att personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, kan använda tjänsten självständigt på det sätt som kan förutses:

1.  Tillgängligheten i den bebyggda miljön måste omfatta följande aspekter på områden dit allmänheten har tillträde, så att personer med funktionsnedsättning kan använda tjänsten självständigt på det sätt som kan förutses:

Ändringsförslag    220

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt X – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillgängligheten i den bebyggda miljö där en tjänst tillhandahålls och som avses i artikel 3.10 måste omfatta följande aspekter på områden dit allmänheten har tillträde, så att personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, kan använda tjänsten självständigt på det sätt som kan förutses:

Tillgängligheten i den bebyggda miljö där en tjänst tillhandahålls och som avses i artikel 3.10 måste omfatta följande aspekter på områden dit allmänheten har tillträde, så att personer med funktionsnedsättning kan använda tjänsten självständigt på det sätt som kan förutses:

Ändringsförslag    221

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 4 – led 4.1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.1.  Tillverkaren ska anbringa den CE‑märkning som avses i detta direktiv på varje enskild produkt som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

utgår

(1)

EUT C 303, 19.8.2016, s. 103.


MOTIVERING

Inledande kommentarer

Syftet med den europeiska tillgänglighetsakten (nedan kallad tillgänglighetsakten) är att förbättra den inre marknadens sätt att fungera för tillgängliga produkter och tjänster genom att hinder på grund av skillnader i lagstiftning elimineras och genom att man förebygger nya hinder som sannolikt kommer att uppstå till följd av de skyldigheter som medlemsstaterna har enligt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen). Unionen utfärdar ofta rättsakter i efterhand för att eliminera hinder som skapats av medlemsstaterna under årens lopp. Denna lagstiftning är ett exempel på en förebyggande åtgärd.

Kommissionens förslag utgör ett bra arbetsunderlag, men behöver ett antal justeringar för att säkerställa att tillgänglighetsaktens mål uppnås: att skapa rätt balans mellan behoven hos personer med funktionsnedsättning, skapa möjligheter för innovation så att nya produkter och tjänster kan utvecklas och samtidigt minska de oproportionerliga kostnaderna för företagen. Föredraganden är medveten om att tillgänglighetsakten aviserades redan i kommissionens handikappstrategi från 2010, och anser att det nu är dags att visa resultat.

Internationell överensstämmelse

Föredraganden har ansträngt sig för att anpassa tillgänglighetsakten till det internationella sammanhanget. Syftet med kommissionens förslag var till exempel att utvidga direktivets tillämpningsområde till att omfatta ”personer med funktionsbegränsningar”. Med tanke på att konventionen endast avser den första kategorin och att tillgänglighetsaktens mål är att begränsa nya hinder som uppstår till följd av konventionen, har föredraganden inte tagit med detta förslag från kommissionen. Definitionen av personer med funktionsbegränsningar är en exklusiv behörighet för utskottet för sysselsättning och sociala frågor, och den frågan tas därför inte upp här. Detta tas dock endast upp i ett nytt skäl.

I skälet anges att tillgänglighetsakten kommer att ha en positiv effekt på personer med funktionsbegränsningar, såsom äldre personer och gravida kvinnor. Det är ett faktum att bättre tillgänglighet för produkter och tjänster förbättrar livet för fler människor än endast personer med funktionsnedsättning.

Ett sektorsspecifikt synsätt där så är möjligt

Föredraganden inser att det är nödvändigt att tillämpa ett övergripande synsätt för vissa produkter och tjänster, men anser att ett sektorsspecifikt synsätt är bättre, där så är möjligt. Föredraganden har därför noterat att föredragandena för förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster har för avsikt att inbegripa några tillgänglighetskrav i direktivets tillämpningsområde. Föredraganden har beslutat att inte undanta sådana tjänster och utrustning från direktivets tillämpningsområde i förslaget till betänkande, men efter en analys av framstegen i förhandlingarna i kulturutskottet kommer han att stryka dem om de kan anses vara tillräckligt täckta genom direktivet om audiovisuella medietjänster.

Likaså regleras telefonitjänster och utrustning i det nyligen framlagda förslaget till direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. Föredraganden har beslutat att inte undanta sådana tjänster och utrustning från direktivets tillämpningsområde i förslaget till betänkande och att inte anpassa definitionen. Om dessa produkter och tjänster omfattas i tillräcklig utsträckning av direktivet om en europeisk kodex för elektronisk kommunikation kommer föredraganden även att föreslå att dessa bestämmelser överförs till det direktivet.

En enhetlig europeisk rättslig ram

I sitt förslag förslår kommissionen att tillgänglighetsakten ska användas som ett skyddsnät för tillgänglighetskrav, vilket innebär att akten skulle gälla utöver befintlig lagstiftning för att säkerställa samma nivå på kraven inom EU för ett urval av produkter och tjänster. Föredraganden anser att detta tillvägagångssätt är motiverat när den befintliga lagstiftningen inte närmare anger hur tillgänglighet ska åstadkommas, men stöder det inte i fråga om sektorer som har genomfört de nya EU-kraven eller som redan är reglerade på tillgänglighetsområdet, såsom transportsektorn. Att ändra reglerna för dessa sektorer efter halva vägen är inte ett exempel på bättre lagstiftning och kan i slutändan vara mycket skadligt.

Föredraganden har därför säkerställt att denna lagstiftning inte blir ännu ett kompletterande lager för aktörer som redan omfattas av europeisk lagstiftning om tillgänglighet. Föredraganden har också strukit dubbla krav för ekonomiska operatörer och eventuell inkonsekvens mellan kraven. Det är även viktigt att klargöra att direktivet inte kommer att ändra den obligatoriska eller frivilliga karaktären i befintlig lagstiftning. Det enda syftet är att klargöra vilka tillgänglighetskrav som gäller när lagstiftningen innehåller tillgänglighetskrav.

Den nya lagstiftningsramen anpassad till tillgänglighet

Föredraganden stöder kommissionens beslut att använda den nya lagstiftningsramen i detta direktiv(1). Ramen måste dock anpassas något för att passa tillgänglighetsakten. Till exempel kräver marknadskontrollmyndigheterna vanligen endast att en produkt ska återkallas om den är osäker för konsumenterna och skadlig för miljön. En icke-tillgänglig produkt är varken det ena eller det andra. Andra korrigerande åtgärder och påföljder kommer fortfarande att vara tillämpliga om en tillverkare bryter mot direktivet. En produkt kan som en sista utväg dras tillbaka, om tillverkaren exempelvis, trots myndighetens uppmaning, fortsätter att släppa ut en icke-tillgänglig produkt på marknaden som omfattas av direktivet. Icke-tillgängliga produkter utgör inte heller en risk i sig. Kommissionens förslag har anpassats för att avspegla detta faktum.

Tänk småskaligt först

Mikroföretag skulle inte klara av skyldigheterna enligt detta direktiv. Enligt kommissionens förslag skulle en liten oberoende återförsäljare eller en bokförsäljare som vill skapa en webbplats för att sälja sina produkter vara skyldig att göra webbplatsen fullständigt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Föredraganden anser inte att detta är proportionerligt. Att utnyttja undantaget i artiklarna 12 och 22 skulle inte heller vara en lösning för den småskaliga försäljaren, eftersom han eller hon på myndighetens begäran måste tillhandahålla en analys av ”uppskattade kostnader och fördelar för de ekonomiska aktörerna i förhållande till den uppskattade fördelen för personer med funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till hur ofta och under hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga används”.

Vi bör begränsa den börda som små och medelstora företag kommer att få till följd av direktivet. Det är dock viktigt att de fortsätter att omfattas av direktivets tillämpningsområde. Därför föreslås ett mildare system för dem. Föredraganden föreslår således att skyldigheten för små och medelstora företag att informera myndigheterna när de vill utnyttja artiklarna 12 och 22 stryks.

Avslutande kommentarer

Föredraganden stöder till fullo kommissionens mål att uppnå ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Språngbrädan för detta förslag är den inre marknaden. Genom att eliminera befintliga och undvika framtida hinder kommer den inre marknaden att stärkas ytterligare, till alla unionsmedborgares och unionsföretags nytta. Principerna om bättre lagstiftning bör vara en drivkraft för att se till att denna rättsakt är ändamålsenlig.

Innovation är absolut avgörande för att nå förslagets mål, och föredraganden föreslår därför att innovativa företag ges tillräckliga möjligheter. Enligt ett beprövat recept föreslår föredraganden därför att tillgänglighetskraven grundas på funktionalitet i stället för på tekniska specifikationer.

(1)

Den nya lagstiftningsramen består av två förordningar (förordning (EG) nr 764/2008 och förordning (EG) nr 765/2008) och ett beslut (beslut nr 768/2008/EG). Den utgörs av ett åtgärdspaket som syftar till att förbättra marknadskontrollen och öka kvaliteten på bedömningar av överensstämmelse. Dessutom klargörs CE‑märkningen och ramen skapar en verktygslåda för användning i produktlagstiftningen. Ett viktigt mål för kommissionen är att bringa lagstiftningen om produktharmonisering i överensstämmelse med referensbestämmelserna i beslut nr 768/2008/EG. Det är också vad som har gjorts i samband med detta direktiv.


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (6.4.2017)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Föredragande av yttrande(*): Ádám Kósa

(*)

Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Syftet med detta direktiv är att bidra till en välfungerande inre marknad genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar och genom att undanröja hinder för den fria rörligheten för tillgängliga produkter och tjänster. Detta kommer att öka tillgången på tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden.

(1)  Syftet med detta direktiv är att bidra till en välfungerande inre marknad genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar och genom att undanröja hinder för den fria rörligheten för vissa tillgängliga produkter och tjänster. Detta kommer att öka tillgången på och förbättra tillgängligheten för och den praktiska informationen om tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Efterfrågan på tillgängliga produkter och tjänster är stor och antalet personer med funktionsnedsättning och/eller funktionsbegränsning kommer att öka avsevärt allt eftersom befolkningen i Europeiska unionen blir äldre. En miljö där produkter och tjänster är mer tillgängliga underlättar självständigt boende och ger möjlighet till ett samhälle som i högre grad är till för alla.

(2)  Efterfrågan på tillgängliga produkter och tjänster är stor och antalet personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning i linje med artikel 1 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, kommer att öka avsevärt allt eftersom befolkningen i Europeiska unionen blir äldre. En miljö där produkter och tjänster är mer tillgängliga är en förutsättning för självständigt boende och ger möjlighet till ett samhälle som i högre grad är till för alla.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  På grund av skillnader i de nationella tillgänglighetskraven mellan länderna hindras särskilt enskilda företagare, små och medelstora företag och mikroföretag, från att delta i affärsprojekt utanför den inhemska marknaden. De nationella, eller till och med regionala eller lokala, tillgänglighetskrav som medlemsstaterna har infört skiljer sig för närvarande åt både vad gäller täckning och detaljnivå. Dessa skillnader har negativ inverkan på konkurrenskraft och tillväxt, på grund av de extrakostnader som uppstår för att utveckla och marknadsföra tillgängliga produkter och tjänster för varje nationell marknad.

(4)  På grund av skillnader i de nationella tillgänglighetskraven mellan länderna hindras särskilt enskilda företagare, små och medelstora företag och mikroföretag, från att delta i affärsprojekt utanför den inhemska marknaden. De nationella, eller till och med regionala eller lokala, tillgänglighetskrav som medlemsstaterna har infört skiljer sig för närvarande åt både vad gäller täckning och detaljnivå. Dessa skillnader har negativ inverkan på konkurrenskraft och ekonomisk utveckling, på grund av de extrakostnader som uppstår för att utveckla och marknadsföra tillgängliga produkter och tjänster för varje nationell marknad. Samtidigt råder osäkerhet bland nationella myndigheter, tillverkare och tjänsteleverantörer om tillgänglighetskraven för eventuella gränsöverskridande tjänster och om vilket politiskt ramverk för tillgänglighet som gäller.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Konsumenter som köper tillgängliga produkter och mottagare av tillgängliga tjänster får betala höga priser på grund av den begränsade konkurrensen bland leverantörerna. De potentiella fördelarna med att utbyta erfarenheter med nationella och internationella kolleger i syfte att anpassa sig till den samhälleliga och tekniska utvecklingen, minskar på grund av splittringen bland de nationella reglerna.

(5)  Konsumenter som köper tillgängliga produkter, särskilt tekniska hjälpmedel, och mottagare av tillgängliga tjänster får betala höga priser på grund av den begränsade konkurrensen bland leverantörerna. De potentiella fördelarna med att utbyta erfarenheter med nationella och internationella kolleger i syfte att anpassa sig till den samhälleliga och tekniska utvecklingen, minskar på grund av splittringen bland de nationella reglerna.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att den inre marknaden ska fungera väl är det nödvändigt att tillnärma de nationella åtgärderna på unionsnivå för att sätta stopp för splittringen på marknaden för tillgängliga produkter och tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för att underlätta handel och rörlighet över gränserna och för att hjälpa ekonomiska aktörer att koncentrera resurser på innovation i stället för att använda dem till att uppfylla splittrade rättsliga krav i unionen.

(6)  För att den inre marknaden ska fungera bättre är det fördelaktigt att tillnärma de nationella åtgärderna på unionsnivå för att minska splittringen på marknaden för tillgängliga produkter och tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för att underlätta handel över gränserna och främja hinderfri rörlighet för produkter, tjänster och personer och rörlighet för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, samt för att hjälpa ekonomiska aktörer att koncentrera resurser på innovation i stället för att använda dem till att uppfylla splittrade rättsliga krav i unionen.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktiv syftar särskilt till att till fullo tillgodose rätten för personer med funktionsnedsättning att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, deras integration i samhället och arbetslivet och deras deltagande i lokalsamhället samt till att främja tillämpningen av artikel 26 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(9)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet syftar särskilt till att till fullo tillgodose rätten för personer med funktionsnedsättning och äldre personer att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, deras integration i samhället och arbetslivet och deras deltagande i lokalsamhället samt till att främja tillämpningen av artiklarna 21, 25 och 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Det övergripande målet med strategin för den digitala inre marknaden är att uppnå hållbara ekonomiska och sociala vinster från en sammankopplad digital inre marknad. Eftersom näthandeln över gränserna fortfarande är mycket begränsad har konsumenterna i unionen ännu inte tillgång till alla fördelar vad gäller priser och urval som den inre marknaden kan ge. Splittringen begränsar också efterfrågan på gränsöverskridande e-handelstransaktioner. Det behövs även samordnade åtgärder för att nytt elektroniskt innehåll ska bli helt tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Därför är det nödvändigt att harmonisera tillgänglighetskraven inom hela den digitala inre marknaden och se till att invånare i EU kan utnyttja den, oavsett förmåga.

(10)  Det övergripande målet med strategin för den digitala inre marknaden är att uppnå hållbara ekonomiska och sociala vinster från en sammankopplad digital inre marknad som underlättar handeln och ökar sysselsättningen inom unionen. Eftersom näthandeln över gränserna fortfarande är mycket begränsad har konsumenterna i unionen ännu inte tillgång till alla fördelar vad gäller priser och urval som den inre marknaden kan ge. Splittringen begränsar också efterfrågan på gränsöverskridande e-handelstransaktioner. Det behövs även samordnade åtgärder för att nytt elektroniskt innehåll ska bli helt tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Därför är det nödvändigt att harmonisera tillgänglighetskraven inom hela den digitala inre marknaden och se till att invånare i EU kan utnyttja den, oavsett förmåga.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  När konventionen träder i kraft i medlemsstaternas nationella rättsordning innebär det att kompletterande nationella bestämmelser om tillgänglighet för produkter och tjänster måste antas, vilket utan unionens åtgärder skulle öka skillnaderna ytterligare mellan de nationella bestämmelserna.

(13)  När konventionen träder i kraft i medlemsstaternas nationella rättsordning innebär det att kompletterande nationella bestämmelser om tillgänglighet för produkter och tjänster och den bebyggda miljön när det gäller tillhandahållande av varor och tjänster måste antas, vilket utan unionens åtgärder skulle öka skillnaderna ytterligare mellan de nationella bestämmelserna.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  EU:s handikappstrategi 2010–2020, Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU33, som är i linje med konventionen, anges tillgänglighet som ett av åtta åtgärdsområden och målet är att säkerställa tillgänglighet för produkter och tjänster.

(15)  I EU:s handikappstrategi 2010–2020, Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU33, som är i linje med konventionen, anges tillgänglighet – en grundläggande förutsättning för deltagande i samhället – som ett av åtta åtgärdsområden, och målet är att säkerställa tillgänglighet för produkter och tjänster.

__________________

__________________

33 COM(2010)0636.

33 COM(2010)0636.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Varje produkt och tjänst måste uppfylla de tillgänglighetskrav som anges i artikel 3 och som förtecknas i bilaga I för att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och äldre personer. E-handelns tillgänglighetsskyldigheter gäller också internetförsäljning av tjänster enligt artikel 1.2 a–e i detta direktiv.

(17)  Varje produkt och tjänst som omfattas av detta direktiv bör åtföljas av en tillgänglighetsrapport där det anges vilka av de tillgänglighetskrav som anges i artikel 3 och som förtecknas i bilaga I som har uppfyllts för att göra produkten eller tjänsten tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och äldre personer. Tillgänglighetsrapporten är en förteckning eller redogörelse över de tillgänglighetsfunktioner som utgör en del av den allmänna beskrivningen av en produkt såsom krävs i bilaga II och av en tjänst såsom krävs i bilaga III. E-handelns tillgänglighetsskyldigheter gäller också internetförsäljning av tjänster enligt artikel 1.2 a–e i detta direktiv.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Det är nödvändigt att införa tillgänglighetskraven på det sätt som är minst betungande för de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna, framför allt genom att endast inbegripa de produkter och tjänster som noggrant har valts ut.

(18)  Det är nödvändigt att införa tillgänglighetskrav som ger alla personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, möjlighet att fullt ut använda de produkter, tjänster och infrastrukturer som omfattas av detta direktiv. Tillgänglighetskraven bör införas på det sätt som är minst betungande för de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  I vissa situationer skulle gemensamma tillgänglighetskrav för den bebyggda miljön underlätta den fria rörligheten för de berörda tjänsterna och för personer med funktionsnedsättning. För att säkerställa överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X gör detta direktiv det därför möjligt för medlemsstaterna att inkludera den bebyggda miljö som används vid tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av direktivet.

(23)  Gemensamma tillgänglighetskrav för den bebyggda miljön är viktiga för produkter och en förutsättning när det gäller att säkerställa tillgängliga tjänster, samt bör underlätta den fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning. För att säkerställa överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X ålägger detta direktiv därför medlemsstaterna att till fullo inkludera den bebyggda miljö som används vid tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av direktivet.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  När man identifierar och klassificerar de behov hos personer med funktionsnedsättning som en produkt eller tjänst är avsedd att tillgodose, bör principen om design för alla beaktas i ljuset av den allmänna kommentaren nr 2 (2014) om artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning1a.

 

__________________

 

1a https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Alla ekonomiska aktörer som ingår i leverans- och distributionskedjan bör se till att de endast tillhandahåller sådana produkter på marknaden som överensstämmer med tillgänglighetskraven i detta direktiv. Det är nödvändigt att göra en tydlig och proportionell fördelning av skyldigheterna i enlighet med varje aktörs roll i leverans- och distributionsprocessen.

(28)  Alla ekonomiska aktörer som ingår i leverans- och distributionskedjan bör se till att de endast tillhandahåller sådana produkter på marknaden som överensstämmer med tillgänglighetskraven i detta direktiv, inbegripet rapporteringskraven. Det är nödvändigt att göra en tydlig och proportionell fördelning av skyldigheterna i enlighet med varje aktörs roll i leverans- och distributionsprocessen.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  I det här direktivet bör principen om att först tänka småskaligt följas och hänsyn tas till de administrativa bördor som små och medelstora företag ställs inför. Här bör mjuka regler fastställas när det gäller bedömning av överensstämmelse och även skyddsklausuler för ekonomiska aktörer, i stället för allmänna undantag och avvikelser för dessa företag. Följaktligen bör hänsyn tas till små och medelstora företags situation när man fastställer regler för urval och genomförande av de lämpligaste förfarandena för bedömning av överensstämmelse, och skyldigheten att bedöma överensstämmelse med tillgänglighetskrav bör begränsas så att de inte lägger en oproportionerligt stor börda på de små och medelstora företagen. Dessutom bör marknadskontrollorganen agera på ett proportionerligt sätt i förhållande till företagens storlek och den berörda tillverkningens inriktning på små serier eller på produkter som inte tillverkas seriemässigt, utan att skapa onödiga hinder för små och medelstora företag och utan att det urholkar skyddet av allmänintresset.

(37)  Det här direktivet bör ha ett omfattande tillämpningsområde, samtidigt som hänsyn tas till de administrativa bördor och finansiella kostnader som små och medelstora företag ställs inför. Här bör exakta och ändamålsenliga regler fastställas när det gäller bedömning av överensstämmelse. Undantag från reglerna för bedömning av överensstämmelse bör tolkas strikt i linje med detta direktiv. Följaktligen bör hänsyn tas till små och medelstora företags situation när man fastställer regler för urval och genomförande av de lämpligaste förfarandena för bedömning av överensstämmelse, och skyldigheten att bedöma överensstämmelse med tillgänglighetskrav bör begränsas så att de inte lägger en oproportionerligt stor börda på de små och medelstora företagen. Dessutom bör marknadskontrollorganen agera på ett proportionerligt sätt i förhållande till företagens storlek och den berörda tillverkningens inriktning på små serier eller på produkter som inte tillverkas seriemässigt, utan att skapa onödiga hinder för små och medelstora företag och utan att det urholkar skyddet av allmänintresset.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  För att underlätta bedömningen av överensstämmelse med tillämpliga krav är det nödvändigt att föreskriva om presumtion om överensstämmelse för produkter och tjänster som överensstämmer med frivilliga harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/201239 och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav. Kommissionen har redan utfärdat ett antal standardiseringsbegäranden om tillgänglighet till de europeiska standardiseringsorganisationerna, vilket skulle vara relevant för utarbetandet av harmoniserade standarder.

(39)  För att underlätta bedömningen av överensstämmelse med tillämpliga tillgänglighetskrav är det nödvändigt att föreskriva om presumtion om överensstämmelse för produkter och tjänster som överensstämmer med frivilliga harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/201239 och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav. Kommissionen har redan utfärdat ett antal standardiseringsbegäranden om tillgänglighet till de europeiska standardiseringsorganisationerna, vilket skulle vara relevant för utarbetandet av harmoniserade standarder.

__________________

__________________

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut nr 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut nr 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Om det saknas harmoniserade standarder och om de behövs för marknadsharmoniseringen bör kommissionen kunna anta genomförandeakter med gemensamma tekniska specifikationer för de tillgänglighetskrav som anges i detta direktiv.

(40)  Om det saknas harmoniserade standarder och om de krävs för marknadsharmoniseringen bör kommissionen kunna anta genomförandeakter med gemensamma tekniska specifikationer för de tillgänglighetskrav som anges i detta direktiv.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  När det gäller bedömningen av överensstämmelse för produkter bör detta direktiv följa förfarandet Intern tillverkningskontroll i Modul A, vilket beskrivs i bilaga II till beslut nr 768/2008/EG, eftersom det gör det möjligt för ekonomiska aktörer att visa, och för behöriga myndigheter att säkerställa, att produkter som tillhandahålls på marknaden uppfyller tillgänglighetskraven och inte medför någon oproportionerligt stor börda.

(42)  När det gäller bedömningen av överensstämmelse för produkter bör detta direktiv följa förfarandet Intern tillverkningskontroll i Modul A, vilket beskrivs i bilaga II till beslut nr 768/2008/EG, eftersom det gör det möjligt för ekonomiska aktörer att visa, och för behöriga myndigheter att säkerställa, att produkter som tillhandahålls på marknaden uppfyller tillgänglighetskraven, i enlighet med tillverkarens rapport om den berörda produktens tillgänglighetsfunktioner, och inte medför någon oproportionerligt stor börda.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  CE-märkningen som visar att en produkt överensstämmer med tillgänglighetskraven i detta direktiv, är det synliga resultatet av en hel process av bedömning av överensstämmelse i vid bemärkelse. Detta direktiv bör följa de allmänna principer för CE-märkning som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200840 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter.

(44)  CE-märkningen som visar att en produkt överensstämmer med tillgänglighetskraven i detta direktiv, är det synliga resultatet av en hel process av bedömning av överensstämmelse i vid bemärkelse. Detta direktiv bör följa de allmänna principer för CE-märkning som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/20084040. Medlemsstaterna bör utbyta god praxis när det gäller förfarandena för att utvärdera tillgängliga produkter och tjänster samt hålla varandra informerade om tillgången till experter inom området för tillgängliga varor och produkter i samarbete med paraplyorganisationer som är verksamma inom området för tillgänglighet och som representerar personer med funktionsnedsättning.

__________________

__________________

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -1

 

Mål

 

För att förbättra den inre marknadens funktion syftar detta direktiv till att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar och till att undanröja hinder för den fria rörligheten för tillgängliga produkter och tjänster.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Datormaskinvara och operativsystem för generella användningsområden.

a)  Datormaskinvara och operativsystem för generella användningsområden samt hushållsapparater som drivs genom användargränssnitt med IKT-teknik.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Följande självbetjäningsterminaler:

b)  Självbetjäningsterminaler såsom följande:

i)  Bankautomater.

i)  Bankautomater.

 

ii)  Betalterminaler.

ii)  Biljettförsäljningsautomater.

iii)  Biljettförsäljningsautomater.

iii)  Incheckningsautomater.

iv)  Incheckningsautomater.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk.

b)  Audiovisuella medietjänster, kommersiella och offentligt finansierade medie- och nyhetswebbplatser och tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet, för konsumentbruk.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten.

c)  Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten samt tillhörande infrastruktur.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  design för alla: utformning av produkter, miljöer, program och tjänster så att de i största möjliga utsträckning ska kunna användas av alla utan behov av anpassning eller specialutformning. Begreppet utesluter inte hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, där sådana behövs.

2.  design för alla: utformning av produkter, miljöer, program och tjänster så att de i största möjliga utsträckning ska kunna användas av alla utan behov av anpassning eller specialutformning. Begreppet utesluter inte hjälpmedel för enskilda grupper av personer, inbegripet personer med funktionsnedsättning, där sådana behövs.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  produkt: ett ämne, preparat eller annan vara framställd genom en tillverkningsprocess, dock inte livsmedel, foder, levande växter och djur, produkter av mänskligt ursprung samt produkter av växter och djur med koppling till deras framtida fortplantning.

5.  produkt: ett ämne, preparat eller annan vara framställd genom en tillverkningsprocess, dock inte livsmedel, foder, levande växter och djur, produkter av mänskligt ursprung samt produkter av växter och djur med koppling till deras framtida fortplantning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG46a och med de undantag som fastställs i detta direktiv.

 

_____________________________

 

46a Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  tjänsteleverantör: fysisk eller juridisk person i unionen, enligt vad som avses i artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som är etablerad i en medlemsstat och erbjuder eller tillhandahåller en tjänst som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  e-handel: internetförsäljning av produkter och tjänster.

(21)  e-handel: internetförsäljning av produkter och tjänster, inbegripet alla delar från tredje part vilka behövs för att kunna erbjuda internetförsäljning.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21a.  tekniskt hjälpmedel: varje föremål, del av utrustning eller produktsystem som används för att öka, upprätthålla eller förbättra funktionsförmågan för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21b.  tillgänglighetstjänst: en tjänst såsom syntolkning, textning för döva personer och personer med nedsatt hörsel och teckenspråk som förbättrar tillgängligheten till audiovisuellt innehåll för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 21c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21c.  syntolkning: ytterligare narrativt ljud som intersekvenseras med dialogen och beskriver de viktiga aspekter av det visuella innehållet i audiovisuella medier som inte kan förstås enbart utifrån det huvudsakliga ljudspåret.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 21d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21d.  textning för döva personer och personer med nedsatt hörsel: synkroniserade visuella textalternativ för ljudinformation både med och utan tal som behövs för att förstå medieinnehållet.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 21e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21e.  talad textning eller ljudtextning: textning som läses upp på det nationella språket när det talade ljudet är på ett annat språk.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 21f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21f.  realtidstext: kommunikation som använder överföring av text där tecknen överförs via en terminal allteftersom de skrivs in på ett sätt som gör att användaren uppfattar kommunikationen som kontinuerlig.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 21g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21g.  författarverktyg: programvara eller en samling av programvarukomponenter som kan användas av författare, ensamma eller tillsammans, för att skapa eller ändra innehåll för användning av andra, inbegripet andra författare.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 21h (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21h.  relätjänster: telefontjänster som drivs av hörseltolkar eller tolkningsprogramvara som ger döva personer eller personer med nedsatt hörsel eller nedsatt talförmåga möjlighet att via en hörseltolk (programvara) kommunicera per telefon med en person och som kan höra/kommunicera på ett sätt som är ”funktionellt likvärdigt” med förmågan hos en person utan funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Datormaskinvara och operativsystem för generella användningsområden ska uppfylla kraven i avsnitt I i bilaga I.

2.  Datormaskinvara och operativsystem för generella användningsområden samt hushållsapparater som drivs genom ett användargränssnitt med IKT-teknik ska uppfylla kraven i avsnitt I i bilaga I.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Följande självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater ska uppfylla kraven i avsnitt II i bilaga I.

3.  Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater, betalterminaler och incheckningsautomater ska uppfylla kraven i avsnitt II i bilaga I.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Telefonitjänster, däribland larmtjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga I.

4.  Telefonitjänster, däribland larmtjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga I. Medlemsstaterna ska säkerställa tillgång till minst en textbaserad relätjänst och en videobaserad relätjänst inom hela sitt territorium och ska, i samråd med användarorganisationer, inbegripet organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, säkerställa att dessa relätjänster är driftskompatibla med telefonitjänsterna. Medlemsstaterna ska också säkerställa tillgång till ljud- och videokommunikation samt textkommunikation i realtid med nationella, regionala och lokala larmtjänster på grundval av principen om totalkonversation.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Audiovisuella medietjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt IV i bilaga I.

5.  Audiovisuella medietjänster, kommersiella och offentligt finansierade medie- och nyhetswebbplatser och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt IV i bilaga I.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Senast den dag som anges i artikel 27.2 ska leverantörer av audiovisuella medietjänster som sänder inom EU göra sina tjänster tillgängliga enligt följande:

 

– minst 75 % av hela programutbudet ska innehålla textning för döva personer och personer med nedsatt hörsel,

 

– minst 75 % av hela programutbudet med textning som översatts till det nationella språket ska innehålla talad textning,

 

– minst 5% av hela programutbudet ska innehålla syntolkning,

 

– minst 5 % av hela programutbudet ska innehålla teckenspråkstolkning.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten, webbplatser för sådana tjänster, tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation samt självbetjäningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster ska uppfylla motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I.

6.  Infrastruktur för kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten, webbplatser för sådana tjänster, tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation samt självbetjäningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster ska uppfylla motsvarande krav i avsnitten V och X i bilaga I.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Banktjänster, webbplatser för sådana tjänster, banktjänster för mobila enheter, självbetjäningsterminaler, inbegripet bankautomater för banktjänster, ska uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

7.  Banktjänster, webbplatser för sådana tjänster, banktjänster för mobila enheter och betalterminaler samt självbetjäningsterminaler, inbegripet bankautomater för banktjänster, ska uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Användarproducerat innehåll är undantaget från de krav som fastställs i avsnitt VIII i bilaga I, medan de tillgängliga författarverktygen ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och underlätta skapandet av tillgängligt innehåll i linje med de regler som fastställs i detta direktiv.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Medlemsstaterna kan, mot bakgrund av nationella förhållanden, besluta att den bebyggda miljö som används av kollektivtrafikens kunder, inbegripet miljön som sköts av tjänsteleverantörer och av infrastrukturoperatörer liksom den bebyggda miljö som används av kunder till banker samt kundtjänstcenter och butiker för telefonoperatörer, ska uppfylla tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, för att de i högsta möjliga grad ska kunna användas av personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

10.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den bebyggda miljö som används av kollektivtrafikens kunder, inbegripet den miljö som sköts av tjänsteleverantörer och av infrastrukturoperatörer liksom den bebyggda miljö som används av kunder till banker samt kundtjänstcenter och butiker för telefonoperatörer, uppfyller tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga I, för att de i högsta möjliga grad ska kunna användas av personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om bedömningen har visat att produkten uppfyller de tillämpliga tillgänglighetskraven ska tillverkarna upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkningen.

Om bedömningen har visat att produkten uppfyller de tillämpliga tillgänglighetskraven ska tillverkarna upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkningen. De ska inkludera ytterligare en tydlig hänvisning till tillgänglighet såsom ”tillgänglig produkt”.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tillverkarna ska föra ett register över klagomål, produkter som inte uppfyller kraven och återkallade produkter, och ska informera distributörerna om alla sådana kontroller.

4.  Tillverkarna ska föra ett register över klagomål med hänvisning till identifierade grupper av personer med funktionsnedsättning, produkter som inte uppfyller kraven och återkallade produkter, och ska informera distributörerna om alla sådana kontroller.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Tillverkarna ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt kan förstås av konsumenter och slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

7.  Tillverkarna ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett språk som bestämts av den berörda medlemsstaten och som lätt kan förstås av konsumenter och slutanvändare i flera olika tillgängliga format.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte är förenlig med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven eller om lämpligt dra tillbaka eller återkalla produkten. Om produkten utgör en risk vad gäller tillgänglighet ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna detaljerade uppgifter, i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

8.  Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte är förenlig med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven eller om lämpligt dra tillbaka eller återkalla produkten. Om produkten kännetecknas av en brist på tillgänglighet ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna detaljerade uppgifter, i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innan importörerna släpper ut en produkt på marknaden ska de försäkra sig om att tillverkaren har utfört den bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga II. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentation som krävs i den bilagan, att produkten är försedd med CE-märkning och åtföljs av de dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6.

2.  Innan importörerna släpper ut en produkt på marknaden, ska de försäkra sig om att tillverkaren har utfört den bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga II, på grundval av tillverkarens tillgänglighetsrapport. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentation som krävs i den bilagan, att produkten är försedd med CE-märkning och åtföljs av de dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tjänsteleverantörerna ska ta fram all nödvändig information i enlighet med bilaga III för att förklara hur tjänsterna uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3. Informationen ska göras tillgänglig för allmänheten i skriftlig och muntlig form och på ett sätt som är tillgängligt för personer med funktionsbegränsning och personer med funktionsnedsättning. Tjänsteleverantörerna ska spara informationen så länge tjänsten tillhandahålls.

2.  Tjänsteleverantörerna ska ta fram all nödvändig information i enlighet med bilaga III för att förklara hur deras tjänster uppfyller de tillgänglighetskrav som avses i artikel 3. Informationen ska göras tillgänglig för allmänheten i flera olika tillgängliga format. Tjänsteleverantörerna ska spara informationen så länge tjänsten i fråga tillhandahålls.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tjänsteleverantörerna ska se till att det finns förfaranden som garanterar att tillhandahållandet av tjänster hela tiden överensstämmer med kraven som anges i artikel 3. Om någon aspekt av tillhandahållandet av tjänsterna eller av tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 ändras, ska tjänsteleverantörerna ta vederbörlig hänsyn till detta. Om kraven inte uppfylls ska tjänsteleverantörerna vidta nödvändiga korrigerande åtgärder för att tjänsten ska uppfylla tillgänglighetskraven som avses i artikel 3.

3.  Tjänsteleverantörerna ska se till att det finns förfaranden som garanterar att tillhandahållandet av tjänster hela tiden överensstämmer med de krav som anges i artikel 3, och de ska, för de tjänster de erbjuder, se till att alla grupper av personer med funktionsnedsättning i så stor utsträckning som möjligt har tillgång till de tillgängliga tjänster som tillgodoser deras tillgänglighetsbehov. Om någon aspekt av tillhandahållandet av tjänsterna eller av de tillgänglighetskrav som avses i artikel 3 ändras, ska tjänsteleverantörerna ta vederbörlig hänsyn till detta. Om kraven inte uppfylls ska tjänsteleverantörerna vidta nödvändiga korrigerande åtgärder för att tjänsten ska uppfylla de tillgänglighetskrav som avses i artikel 3.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 gäller så länge de inte leder till någon större förändring i någon av produktens eller tjänstens egenskaper, vilken innebär en förändring av dess grundläggande karaktär.

1.  De tillgänglighetskrav som avses i artikel 3 ska gälla så länge de inte leder till någon större förändring i någon av produktens eller tjänstens egenskaper, vilken innebär en förändring av den grundläggande karaktären hos produkten eller tjänsten i fråga. Tillverkaren får välja att uppfylla tillgänglighetskraven genom att införliva driftskompatibla delar från tredje part, om de införlivade delarna kommer att utgöra integrerade delar av produkten och inte leder till merkostnader för användaren.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Uppskattade kostnader och fördelar för de ekonomiska aktörerna i förhållande till den uppskattade fördelen för personer med funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till hur ofta och under hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga används.

b)  Uppskattade merkostnader och fördelar för de ekonomiska aktörerna i förhållande till den uppskattade fördelen för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till hur ofta och under hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga används.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Bördan ska inte betraktas som oproportionerligt stor om det kompenseras med medel från andra källor, offentliga eller privata, än de ekonomiska aktörernas egna resurser.

4.  Bördan ska inte betraktas som oproportionerligt stor om det kompenseras med medel från andra källor, offentliga eller privata, än de ekonomiska aktörernas egna resurser. Bristande prioritering, tidsmässig planering eller kunskap ska inte anses utgöra berättigade ursäkter för att åberopa oproportionerligt stor börda.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Bedömningen av huruvida överensstämmelse med tillgänglighetskraven för produkter eller tjänster innebär en grundläggande ändring eller en oproportionerligt stor börda ska göras av den ekonomiska aktören.

5.  Bedömningen av huruvida överensstämmelse med tillgänglighetskraven för produkter eller tjänster innebär en grundläggande ändring eller en oproportionerligt stor börda ska göras av den ekonomiska aktören i samråd med användarorganisationer och experter på tillgänglighetskrav vid den nationella marknadskontrollmyndigheten.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om de ekonomiska aktörerna har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1–5 för en viss produkt eller tjänst ska de meddela den behöriga marknadskontrollmyndigheten i den medlemsstat på vars marknad produkten eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. Anmälan ska innehålla den bedömning som avses i punkt 3. Mikroföretag är undantagna från denna anmälningsskyldighet, men måste kunna tillhandahålla relevant dokumentation på begäran av en behörig marknadskontrollmyndighet.

6.  Om de ekonomiska aktörerna har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1–5 för en viss produkt eller tjänst ska de meddela den behöriga marknadskontrollmyndigheten i den medlemsstat på vars marknad produkten eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. Anmälan ska innehålla den bedömning som avses i punkt 3. För att befrielse ska kunna beviljas enligt ett sådant undantag ska marknadskontrollmyndigheten kontrollera alla bedömningar, om inte den ekonomiska aktören har tillhandahållit en bedömning som utförts av en oberoende tredjepartsorganisation officiellt erkänd av marknadskontrollmyndigheten. Mikroföretag är undantagna från denna anmälningsskyldighet, men ska kunna tillhandahålla relevant dokumentation på begäran av en behörig marknadskontrollmyndighet.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  En strukturerad dialog ska upprättas mellan berörda parter, inbegripet personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem samt marknadskontrollmyndigheter, för att säkerställa att adekvata, konsekventa principer för bedömningen av undantag införs.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  Medlemsstaterna uppmuntras att tillhandahålla incitament och riktlinjer till mikroföretag för att underlätta genomförandet av detta direktiv. Förfarandena och riktlinjerna ska utformas i samråd med berörda parter, inbegripet personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att en produkt som omfattas av detta direktiv utgör en risk ur ett tillgänglighetsperspektiv som omfattas av detta direktiv, ska de göra en utvärdering av produkten, omfattande alla de krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta till fullo med marknadskontrollmyndigheterna.

Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att en produkt som omfattas av detta direktiv tydligt och definitivt på något sätt kännetecknas av en brist på tillgänglighet i den mening som avses i detta direktiv, ska de göra en utvärdering av produkten, omfattande alla de krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta till fullo med marknadskontrollmyndigheterna.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 21 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Om tillämpligt, för all relevant unionslagstiftning eller för de bestämmelser i unionslagstiftningen som avser tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Uppskattade kostnader och fördelar för de berörda behöriga myndigheterna i förhållande till den uppskattade fördelen för personer med funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till hur ofta och under hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga används.

b)  Uppskattade merkostnader och fördelar för de berörda behöriga myndigheterna i förhållande till den uppskattade fördelen för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till hur ofta och under hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga används.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Bedömningen av huruvida överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som avses i artikel 21 innebär en oproportionerligt stor börda, ska göras av de berörda behöriga myndigheterna.

3.  Bedömningen av huruvida överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som avses i artikel 21 innebär en oproportionerligt stor börda, ska göras av de berörda behöriga myndigheterna. Brist på prioritet, tid eller kunskap ska inte anses utgöra berättigade skäl att åberopa oproportionerligt stor börda.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en behörig myndighet har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt eller tjänst ska den underrätta kommissionen om detta. Anmälan ska innehålla den bedömning som avses i punkt 2.

4.  Om en behörig myndighet har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt eller tjänst ska den underrätta kommissionen om detta. Anmälan ska innehålla den bedömning som avses i punkt 2 och ska göras tillgänglig för allmänheten i tillgängliga format.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om kommissionen har skäl att tvivla på ett beslut av den berörda behöriga myndigheten kan den begära att den arbetsgrupp som avses i artikel 25.2a avger ett yttrande över den bedömning som avses i punkt 2 i denna artikel.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Bestämmelser varigenom en konsument kan vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter för att säkerställa att de nationella bestämmelserna som införlivar detta direktiv efterlevs.

a)  Bestämmelser varigenom en konsument inom ramen för en tillgänglig och omfattande klagomålsmekanism kan vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter för att säkerställa att de nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv efterlevs.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av kraven i detta direktiv och underlätta utbytet av information och bästa praxis mellan marknadskontrollmyndigheterna, ska kommissionen inrätta en arbetsgrupp som består av företrädare från de nationella myndigheterna och organisationer som företräder de berörda parterna, inbegripet personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem. Om kommissionen anser det nödvändigt ska arbetsgruppen avge ett yttrande över motiverade undantag från dessa krav.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 2 – avsnitt I – spalt 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Datormaskinvara och operativsystem för generella användningsområden

Datormaskinvara och operativsystem för generella användningsområden samt hushållsapparater som drivs genom användargränssnitt med IKT-teknik

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 2 – avsnitt I – spalt 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska vara förenligt med tillgänglighetskraven för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning), ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format och ska

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

ii)  vara begriplig,

ii)  vara begriplig,

iii)  vara tydlig,

iii)  vara förnimbar,

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

iv)  ha en lämplig teckenstorlek med tillräcklig kontrast mellan tecknen och bakgrunden i syfte att maximera läsbarheten under förutsebara användningsförhållanden.

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas) och en angivelse av produktens varumärke, namn och typ som

 

i)  ska uppfylla de krav som fastställs i led a,

 

ii)  ska ge användarna enkel och exakt information om på vilket vis produkten innehåller tillgänglighetsfunktioner samt om dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

c)  Separata eller med produkten integrerade anvisningar för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.

i)  De ska göras tillgängliga i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att de görs begripliga, förnimbara och funktionsdugliga.

ii)  Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.

ii)  Tillverkaren ska förteckna och förklara hur produktens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

 

iii)  Anvisningarna ska på begäran tillhandahållas i alternativa icke-elektroniska format. De alternativa icke-elektroniska formaten kan inbegripa storstil, blindskrift eller lättläst format.

 

d)  Separata eller med produkten integrerade anvisningar för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

f)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

g)  I tillämpliga fall, driftskompatibilitet med hjälpmedel och tekniker som finns tillgängliga på unionsnivå och internationell nivå, bland annat hörselteknik såsom hörapparater, telespolar, hörselimplantat och hörselhjälpmedel.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 2 – avsnitt I – spalt 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Supporttjänster: Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om produkternas tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 2 – avsnitt I – spalt 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Användargränssnitt och funktionell utformning:

2.  Användargränssnitt och funktionella prestandakrav:

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led d och e ska produkterna, när det är relevant, vara utformade så att de

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 leden e och f ska produkterna, när det är relevant, vara utformade så att de

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering,

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering, inbegripet

 

i)  att produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver syn,

 

ii)  att produkter som erbjuder informations- och driftslägen med ljud ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver hörsel,

b)  ger alternativ till tal för kommunikation och orientering,

b)  för produkter som kräver att användaren talar: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren talar,

c)  tillhandahåller flexibel förstoring och kontrast,

c)  för produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen: har minst ett driftsläge som gör det möjligt för användare med begränsad syn att bättre utnyttja sin syn, bland annat genom att tillhandahålla flexibel förstoring utan att innehåll eller funktioner går förlorade, samt flexibel kontrast och ljusstyrka, och, om möjligt, flexibla sätt att skilja på och kontrollera visuella element i förgrunden och bakgrunden och flexibel kontroll över det synfält som krävs,

d)  tillhandahåller en alternativ färg vid förmedling av information,

d)  för produkter som erbjuder visuella driftslägen: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren kan uppfatta färger,

e)  sörjer för flexibla sätt att skilja på och kontrollera förgrunden och bakgrunden, däribland ser till att bakgrundsljud kan minskas och skärpan förbättras.

e)  för produkter som erbjuder driftslägen med ljud, användarinställning av volymen eller förstärkt ljud som förbättrar ljudskärpan: har minst ett driftsläge med förstärkt ljud, inbegripet ljudskärpa, volym och flexibla sätt att skilja på och kontrollera ljud i förgrunden och bakgrunden då röster och bakgrunden finns tillgängliga som separata ljudflöden,

f)  ser till att användarna kan ställa in volymen,

 

g)  sörjer för sekventiell styrning och ger alternativ till finmotorisk styrning,

f)  för produkter som kräver manuella åtgärder: har ett driftsläge som låter användare använda produkten genom alternativa driftsätt som inte kräver finmotorisk styrning, manipulering eller handstyrka, och inte heller kräver att fler än en styrning används åt gången,

h)  tillhandahåller driftslägen med begränsad räckvidd och styrka,

g)  för produkter som är fristående eller installerade: inbegriper informations- och driftsfunktioner som finns inom räckhåll för alla användare eller som gör det möjligt för alla användare att placera dessa funktioner inom räckhåll, däribland användare med begränsad räckvidd och styrka,

i)  förhindrar anfall på grund av ljuskänslighet.

h)  för produkter som erbjuder visuella informationslägen: har minst ett informationsläge som minimerar risken för anfall på grund av ljuskänslighet,

 

i)  har minst ett driftsläge som gör produkterna enklare och lättare att använda för alla användare, däribland användare med begränsad kognitiv förmåga,

 

j)  för produkter som erbjuder funktioner som säkerställer tillgänglighet: har minst ett driftsläge som upprätthåller användarens personliga integritet vid användning av de funktioner som säkerställer tillgänglighet.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 3 – avsnitt II – spalt 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater

Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater, incheckningsautomater och betalterminaler

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 3 – avsnitt II – spalt 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska vara förenligt med tillgänglighetskraven för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning), ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format och ska

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

ii)  vara begriplig,

ii)  vara begriplig,

iii)  vara tydlig,

iii)  vara förnimbar,

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

iv)  ha en lämplig teckenstorlek med tillräcklig kontrast mellan tecknen och bakgrunden i syfte att maximera läsbarheten under förutsebara användningsförhållanden.

b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

d)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

d)  I tillämpliga fall, driftskompatibilitet med hjälpmedel och tekniker som finns tillgängliga på unionsnivå, bland annat hörselteknik såsom hörapparater, telespolar, hörselimplantat och hörselhjälpmedel.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 3 – avsnitt II – spalt 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Användargränssnitt och funktionell utformning:

 

2.  Användargränssnitt och funktionella prestandakrav:

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led b och c ska de, när det är relevant, vara utformade så att de

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led b och c ska de, när det är relevant, vara utformade så att de

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering,

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering, inbegripet

 

i)  att produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver syn,

 

ii)  att produkter som erbjuder informations- och driftslägen med ljud ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver hörsel,

b)  ger alternativ till tal för kommunikation och orientering,

b)  för produkter som kräver att användaren talar: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren talar,

c)  tillhandahåller flexibel förstoring och kontrast,

c)  för produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen: har minst ett driftsläge som gör det möjligt för användare med begränsad syn att bättre utnyttja sin syn, bland annat genom att tillhandahålla flexibel förstoring utan att innehåll eller funktioner går förlorade, samt flexibel kontrast och ljusstyrka, och, om möjligt, flexibla sätt att skilja på och kontrollera visuella element i förgrunden och bakgrunden och flexibel kontroll över det synfält som krävs,

d)  tillhandahåller en alternativ färg vid förmedling av information,

d)  för produkter som erbjuder visuella driftslägen: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren kan uppfatta färger,

e)  sörjer för flexibla sätt att skilja på och kontrollera förgrunden och bakgrunden, däribland ser till att bakgrundsljud kan minskas och skärpan förbättras.

e)  för produkter som erbjuder driftslägen med ljud, användarinställning av volymen eller förstärkt ljud som förbättrar ljudskärpan: har minst ett driftsläge med förstärkt ljud, inbegripet ljudskärpa, volym och flexibla sätt att skilja på och kontrollera ljud i förgrunden och bakgrunden då röster och bakgrunden finns tillgängliga som separata ljudflöden,

f)  ser till att användarna kan ställa in volymen,

 

g)  sörjer för sekventiell styrning och ger alternativ till finmotorisk styrning,

f)  för produkter som kräver manuella åtgärder: har ett driftsläge som låter användare använda produkten genom alternativa driftsätt som inte kräver finmotorisk styrning, manipulering eller handstyrka, och inte heller kräver att fler än en styrning används åt gången,

h)  tillhandahåller driftslägen med begränsad räckvidd och styrka,

g)  för produkter som är fristående eller installerade: inbegriper informations- och driftsfunktioner som finns inom räckhåll för alla användare eller som gör det möjligt för alla användare att placera dessa funktioner inom räckhåll, däribland användare med begränsad räckvidd och styrka,

i)  förhindrar anfall på grund av ljuskänslighet.

h)  för produkter som erbjuder visuella informationslägen: har minst ett informationsläge som minimerar risken för anfall på grund av ljuskänslighet,

 

i)  har minst ett driftsläge som gör produkterna enklare och lättare att använda för alla användare, däribland användare med begränsad kognitiv förmåga,

 

j)  för produkter som erbjuder funktioner som säkerställer tillgänglighet: har minst ett driftsläge som upprätthåller användarens personliga integritet vid användning av de funktioner som säkerställer tillgänglighet,

 

k)  inte måste ha på en tillgänglighetsfunktion för att en användare som behöver funktionen ska kunna aktivera den,

 

l)  för produkter där det krävs respons inom en viss tid: förvarnar användaren visuellt samt med beröring eller ljud, och ger användaren möjlighet till längre responstid,

 

m)  inbegripet produkternas hanterbara delar, såsom nycklar och kontroller, är hanterbara och ger en adekvat kontrast mellan nycklar och kontroller och deras bakgrund, samt kan förnimmas med känsel,

 

n)  för produkter som inbegriper nycklar, biljetter eller kort: ger dessa en orientering som kan förnimmas med känsel om orienteringen är viktig för att man ska kunna fortsätta att använda nyckeln, biljetten eller kortet,

 

o)  för produkter som utnyttjar användarens biologiska egenskaper: inte stöder sig på en särskild biologisk egenskap som det enda sättet för en användare att identifiera sig eller för att kontrollera produkten.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 3 – avsnitt II – spalt 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Supporttjänster:

 

Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om produkternas tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 4 – avsnitt III – spalt 2 – led A – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt B om tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk.

a)  De produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska vara förenliga med bestämmelserna i punkt B om tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk.

b)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

b)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format enligt följande:

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

i)  Informationen ska göras tillgänglig i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att den görs begriplig, förnimbar och funktionsduglig.

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

ii)  Den ekonomiska aktören ska förteckna och förklara hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer och mobila applikationer och webbplatser som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

 

iv)  Anvisningarna ska på begäran tillhandahållas i alternativa icke-elektroniska format. De alternativa icke-elektroniska formaten kan inbegripa storstil, blindskrift eller lättläst format.

c)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

c)  Webbplatser och mobilbaserade tjänster, inbegripet mobila applikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

e)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.

e)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

 

i)  Om en tjänst erbjuder tvåvägstalkommunikation ska den också stödja parallell realtidstext under samma samtal.

 

ii)  Om en tjänst erbjuder tvåvägstalkommunikation och tjänsten är avsedd för användning med relätjänster, ska den också stödja tal, realtidstext och/eller video, ensamt eller i kombination, vid både ingående och utgående samtal.

 

iii)  Om en tjänst erbjuder tvåvägstalkommunikation och är avsedd för användning med larmtjänster, ska den också stödja tal, realtidstext och/eller video, ensamt eller i kombination, vid både ingående och utgående samtal.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 4 – avsnitt III – spalt 2 – led A – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Supporttjänster:

 

Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsbegränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 4 – avsnitt III – spalt 2 – led B – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska vara förenligt med tillgänglighetskraven för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning), ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format och ska

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

ii)  vara begriplig,

ii)  vara begriplig,

iii)  vara tydlig,

iii)  vara förnimbar,

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

iv)  ha en lämplig teckenstorlek med tillräcklig kontrast mellan tecknen och bakgrunden i syfte att maximera läsbarheten under förutsebara användningsförhållanden.

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas) och en angivelse av produktens varumärke, namn och typ som

 

i)  ska uppfylla de krav som fastställs i led a,

 

ii)  ska ge användarna enkel och exakt information om på vilket vis produkten innehåller tillgänglighetsfunktioner samt om dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

c)  Separata eller med produkten integrerade anvisningar för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.

i)  De ska göras tillgängliga i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att de görs både förnimbara och funktionsdugliga.

ii)  Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.

ii)  Tillverkaren ska förteckna och förklara hur produktens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

 

iii)  Anvisningarna ska på begäran tillhandahållas i alternativa icke-elektroniska format. De alternativa icke-elektroniska formaten kan inbegripa storstil, blindskrift eller lättläst format.

 

c)  Separata eller med produkten integrerade anvisningar för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

f)  I tillämpliga fall, driftskompatibilitet med hjälpmedel och tekniker som finns tillgängliga på unionsnivå, bland annat hörselteknik såsom hörapparater, telespolar, hörselimplantat och hörselhjälpmedel.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 4 – avsnitt III – spalt 2 – led B – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Användargränssnitt och funktionell utformning:

2.  Användargränssnitt och funktionella prestandakrav:

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led d och e ska produkterna, när det är relevant, vara utformade så att de

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led d och e ska produkterna, när det är relevant, vara utformade så att de

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering,

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering, inbegripet

 

i)  att produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver syn,

 

ii)  att produkter som erbjuder informations- och driftslägen med ljud ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver hörsel,

b)  ger alternativ till tal för kommunikation och orientering,

b)  för produkter som kräver att användaren talar: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren talar,

c)  tillhandahåller flexibel förstoring och kontrast,

c)  för produkter som tillhandahåller visuella kommunikations- och driftslägen: har minst ett driftsläge som gör det möjligt för användare med begränsad syn att bättre utnyttja sin syn, bland annat genom att tillhandahålla flexibel förstoring utan att innehåll eller funktioner går förlorade, samt flexibel kontrast och ljusstyrka, och, om möjligt, flexibla sätt att skilja på och kontrollera visuella element i förgrunden och bakgrunden och flexibel kontroll över det synfält som krävs,

d)  tillhandahåller en alternativ färg vid förmedling av information,

d)  för produkter som erbjuder visuella driftslägen: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren kan uppfatta färger,

e)  sörjer för flexibla sätt att skilja på och kontrollera förgrunden och bakgrunden, däribland ser till att bakgrundsljud kan minskas och skärpan förbättras.

e)  för produkter som erbjuder driftslägen med ljud, användarinställning av volymen eller förstärkt ljud som förbättrar ljudskärpan: har minst ett driftsläge med förstärkt ljud, inbegripet ljudskärpa, volym och flexibla sätt att skilja på och kontrollera ljud i förgrunden och bakgrunden då röster och bakgrunden finns tillgängliga som separata ljudflöden,

f)  ser till att användarna kan ställa in volymen,

 

g)  sörjer för sekventiell styrning och ger alternativ till finmotorisk styrning,

f)  för produkter som kräver manuella åtgärder: har ett driftsläge som låter användare använda produkten genom alternativa driftsätt som inte kräver finmotorisk styrning, manipulering eller handstyrka, och inte heller kräver att fler än en styrning används åt gången,

h)  tillhandahåller driftslägen med begränsad räckvidd och styrka,

g)  för produkter som är fristående eller installerade: inbegriper informations- och driftsfunktioner som finns inom räckhåll för alla användare eller som gör det möjligt för alla användare att placera dessa funktioner inom räckhåll, däribland användare med begränsad räckvidd och styrka,

i)  förhindrar anfall på grund av ljuskänslighet.

h)  för produkter som erbjuder visuella informationslägen: har minst ett informationsläge som minimerar risken för anfall på grund av ljuskänslighet,

 

i)  har minst ett driftsläge som gör produkterna enklare och lättare att använda för alla användare, däribland användare med begränsad kognitiv förmåga,

 

j)  för produkter som erbjuder funktioner som säkerställer tillgänglighet: har minst ett driftsläge som upprätthåller användarens personliga integritet vid användning av de funktioner som säkerställer tillgänglighet.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 4 – avsnitt III – spalt 2 – led B – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Supporttjänster:

 

Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om produktens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsbegränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 5 – avsnitt IV – spalt 2 – led A – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt B om tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk.

a)  De produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska vara förenliga med bestämmelserna i punkt B om tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk.

b)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

b)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format enligt följande:

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

i)  Informationen ska göras tillgänglig i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att den görs begriplig, förnimbar och funktionsduglig.

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

ii)  Den ekonomiska aktören ska förteckna och förklara hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer och mobila applikationer och webbplatser som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

c)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

c)  Webbplatser och mobilbaserade tjänster, inbegripet mobila applikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

e)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.

e)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 5 – avsnitt IV – spalt 2 – led A – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I samråd med användarorganisationer, däribland organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, ska leverantörer av audiovisuella medietjänster enligt en progressiv och rimlig tidsplan säkerställa kvaliteten på tillgänglighetstjänsterna. Om en tjänst erbjuder tvåvägstalkommunikation och tjänsten är avsedd för användning med relätjänster, ska den också stödja tal, realtidstext och/eller video, ensamt eller i kombination, vid både ingående och utgående samtal.

 

i)  Tjänsteleverantörer ska säkerställa att textningen för döva personer och personer med nedsatt hörsel är välsynkroniserad med den motsvarande videon och att den är läsbar, korrekt och begriplig i syfte att på ett effektivt sätt återspegla ljudinformationen. Detta inbegriper att upprätta kvalitetsspecifikationer som åtminstone omfattar typsnitt, teckenstorlek, kontrast och färganvändning samt, om möjligt, nödvändiga krav för att säkerställa användarnas kontroll över textningen.

 

ii)  Tjänsteleverantörerna ska säkerställa att syntolkningen och den talade textningen är välsynkroniserade med den motsvarande videon. Detta inbegriper att upprätta kvalitetsspecifikationer med anknytning till ljudplaceringen och tydligheten hos syntolkningen och den talade textningen, samt nödvändiga krav för att säkerställa användarnas kontroll över dem.

 

iii)  Tjänsteleverantörerna ska säkerställa att teckenspråkstolkning är korrekt och begriplig i syfte att på ett effektivt sätt återspegla ljudinformationen. Detta inbegriper att upprätta yrkeskrav för de berörda tolkarna och kvalitetsspecifikationer för hur tecknandet tillhandahålls. Om tekniskt möjligt ska krav för att säkerställa användarnas kontroll över tecknandet upprättas.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 5 – avsnitt IV – spalt 2 – led A – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Supporttjänster:

 

Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 5 – avsnitt IV – spalt 2 – led B – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska vara förenligt med tillgänglighetskraven för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning), ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format och ska

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

ii)  vara begriplig,

ii)  vara begriplig,

iii)  vara tydlig,

iii)  vara förnimbar,

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

iv)  ha en lämplig teckenstorlek med tillräcklig kontrast mellan tecknen och bakgrunden i syfte att maximera läsbarheten under förutsebara användningsförhållanden.

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas) som

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas) och en angivelse av produktens varumärke, namn och typ som

 

i)  ska uppfylla de krav som fastställs i led a,

 

ii)  ska ge användarna enkel och exakt information om på vilket vis produkten innehåller tillgänglighetsfunktioner samt om dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

c)  Separata eller med produkten integrerade anvisningar för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.

i)  De ska göras tillgängliga i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att de görs både förnimbara och funktionsdugliga.

ii)  Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.

ii)  Tillverkaren ska förteckna och förklara hur produktens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

 

iii)  Anvisningarna ska på begäran tillhandahållas i alternativa icke-elektroniska format. De alternativa icke-elektroniska formaten kan inbegripa storstil, blindskrift eller lättläst format.

 

c)  Separata eller med produkten integrerade anvisningar för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

f)  I tillämpliga fall, driftskompatibilitet med hjälpmedel och tekniker som finns tillgängliga på unionsnivå, bland annat hörselteknik såsom hörapparater, telespolar, hörselimplantat och hörselhjälpmedel.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 5 – avsnitt IV – spalt 2 – led B – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Användargränssnitt och funktionell utformning:

2.  Användargränssnitt och funktionella prestandakrav:

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led d och e ska produkterna, när det är relevant, vara utformade så att de

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led d och e ska produkterna, när det är relevant, vara utformade så att de

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering,

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering, inbegripet

 

i)  att produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver syn,

 

ii)  att produkter som erbjuder informations- och driftslägen med ljud ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver hörsel,

b)  ger alternativ till tal för kommunikation och orientering,

b)  för produkter som kräver att användaren talar: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren talar,

c)  tillhandahåller flexibel förstoring och kontrast,

c)  för produkter som tillhandahåller visuella kommunikations- och driftslägen: har minst ett driftsläge som gör det möjligt för användare med begränsad syn att bättre utnyttja sin syn, bland annat genom att tillhandahålla flexibel förstoring utan att innehåll eller funktioner går förlorade, samt flexibel kontrast och ljusstyrka, och, om möjligt, flexibla sätt att skilja på och kontrollera visuella element i förgrunden och bakgrunden och flexibel kontroll över det synfält som krävs,

d)  tillhandahåller en alternativ färg vid förmedling av information,

d)  för produkter som erbjuder visuella driftslägen: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren kan uppfatta färger,

e)  sörjer för flexibla sätt att skilja på och kontrollera förgrunden och bakgrunden, däribland ser till att bakgrundsljud kan minskas och skärpan förbättras.

e)  för produkter som erbjuder driftslägen med ljud, användarinställning av volymen eller förstärkt ljud som förbättrar ljudskärpan: har minst ett driftsläge med förstärkt ljud, inbegripet ljudskärpa, volym och flexibla sätt att skilja på och kontrollera ljud i förgrunden och bakgrunden då röster och bakgrunden finns tillgängliga som separata ljudflöden,

f)  ser till att användarna kan ställa in volymen,

 

g)  sörjer för sekventiell styrning och ger alternativ till finmotorisk styrning,

f)  för produkter som kräver manuella åtgärder: har ett driftsläge som låter användare använda produkten genom alternativa driftsätt som inte kräver finmotorisk styrning, manipulering eller handstyrka, och inte heller kräver att fler än en styrning används åt gången,

h)  tillhandahåller driftslägen med begränsad räckvidd och styrka,

g)  för produkter som är fristående eller installerade: inbegriper informations- och driftsfunktioner som finns inom räckhåll för alla användare eller som gör det möjligt för alla användare att placera dessa funktioner inom räckhåll, däribland användare med begränsad räckvidd och styrka,

i)  förhindrar anfall på grund av ljuskänslighet.

h)  för produkter som erbjuder visuella informationslägen: har minst ett informationsläge som minimerar risken för anfall på grund av ljuskänslighet,

 

i)  har minst ett driftsläge som gör produkterna enklare och lättare att använda för alla användare, däribland användare med begränsad kognitiv förmåga,

 

j)  för produkter som erbjuder funktioner som säkerställer tillgänglighet: har minst ett driftsläge som upprätthåller användarens personliga integritet vid användning av de funktioner som säkerställer tillgänglighet.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 5 – avsnitt IV – spalt 2 – led B – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Supporttjänster:

 

Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om produkternas tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 6 – avsnitt V – spalt 2 – led A – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

a)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format enligt följande:

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

i)  Informationen ska göras tillgänglig i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att den görs begriplig, förnimbar och funktionsduglig.

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

ii)  Den ekonomiska aktören ska förteckna och förklara hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer och mobila applikationer och webbplatser som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

b)  Webbplatser och mobilbaserade tjänster, inbegripet mobila applikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

c)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.

c)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 6 – avsnitt V – spalt 2 – led A – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Supporttjänster:

Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 6 – avsnitt V – spalt 2 – led B – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

a)  Webbplatser och mobilbaserade tjänster, inbegripet mobila applikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 6 – avsnitt V – spalt 2 – led C – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

a)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format enligt följande:

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

i)  Informationen ska göras tillgänglig i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att den görs begriplig, förnimbar och funktionsduglig.

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

ii)  Den ekonomiska aktören ska förteckna och förklara hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer och mobila applikationer och webbplatser som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

b)  Webbplatser och mobilbaserade tjänster, inbegripet mobila applikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 6 – avsnitt V – spalt 2 – led D – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska vara förenligt med tillgänglighetskraven för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning), ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format och ska

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

ii)  vara begriplig,

ii)  vara begriplig,

iii)  vara tydlig,

iii)  vara förnimbar,

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

iv)  ha en lämplig teckenstorlek med tillräcklig kontrast mellan tecknen och bakgrunden i syfte att maximera läsbarheten under förutsebara användningsförhållanden.

b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

d)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

d)  I tillämpliga fall, driftskompatibilitet med hjälpmedel och tekniker som finns tillgängliga på unionsnivå, bland annat hörselteknik såsom hörapparater, telespolar, hörselimplantat och hörselhjälpmedel.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 6 – avsnitt V – spalt 2 – led D – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Supporttjänster:

 

Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om produktens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsbegränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 6 – avsnitt V – spalt 2 – led D – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Användargränssnitt och funktionell utformning:

2.  Användargränssnitt och funktionella prestandakrav:

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led b och c ska de, när det är relevant, vara utformade så att de

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led b och c ska de, när det är relevant, vara utformade så att de

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering,

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering, inbegripet

 

i)  att produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver syn,

 

ii)  att produkter som erbjuder informations- och driftslägen med ljud ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver hörsel,

b)  ger alternativ till tal för kommunikation och orientering,

b)  för produkter som kräver att användaren talar: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren talar,

c)  tillhandahåller flexibel förstoring och kontrast,

c)  för produkter som tillhandahåller visuella kommunikations- och driftslägen: har minst ett driftsläge som gör det möjligt för användare med begränsad syn att bättre utnyttja sin syn, bland annat genom att tillhandahålla flexibel förstoring utan att innehåll eller funktioner går förlorade, samt flexibel kontrast och ljusstyrka, och, om möjligt, flexibla sätt att skilja på och kontrollera visuella element i förgrunden och bakgrunden och flexibel kontroll över det synfält som krävs,

d)  tillhandahåller en alternativ färg vid förmedling av information,

d)  för produkter som erbjuder visuella driftslägen: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren kan uppfatta färger,

e)  sörjer för flexibla sätt att skilja på och kontrollera förgrunden och bakgrunden, däribland ser till att bakgrundsljud kan minskas och skärpan förbättras.

e)  för produkter som erbjuder driftslägen med ljud, användarinställning av volymen eller förstärkt ljud som förbättrar ljudskärpan: har minst ett driftsläge med förstärkt ljud, inbegripet ljudskärpa, volym och flexibla sätt att skilja på och kontrollera ljud i förgrunden och bakgrunden då röster och bakgrunden finns tillgängliga som separata ljudflöden,

f)  ser till att användarna kan ställa in volymen,

 

g)  sörjer för sekventiell styrning och ger alternativ till finmotorisk styrning,

f)  för produkter som kräver manuella åtgärder: har ett driftsläge som låter användare använda produkten genom alternativa driftsätt som inte kräver finmotorisk styrning, manipulering eller handstyrka, och inte heller kräver att fler än en styrning används åt gången,

h)  tillhandahåller driftslägen med begränsad räckvidd och styrka,

g)  för produkter som är fristående eller installerade: inbegriper informations- och driftsfunktioner som finns inom räckhåll för alla användare eller som gör det möjligt för alla användare att placera dessa funktioner inom räckhåll, däribland användare med begränsad räckvidd och styrka,

i)  förhindrar anfall på grund av ljuskänslighet.

h)  för produkter som erbjuder visuella informationslägen: har minst ett informationsläge som minimerar risken för anfall på grund av ljuskänslighet,

 

i)  har minst ett driftsläge som gör produkterna enklare och lättare att använda för alla användare, däribland användare med begränsad kognitiv förmåga,

 

j)  för produkter som erbjuder funktioner som säkerställer tillgänglighet: har minst ett driftsläge som upprätthåller användarens personliga integritet vid användning av de funktioner som säkerställer tillgänglighet.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 7 – avsnitt VI – spalt 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Banktjänster, webbplatser för banktjänster, banktjänster för mobila enheter, självbetjäningsterminaler, däribland bankautomater för banktjänster

Banktjänster, webbplatser för banktjänster, banktjänster för mobila enheter, självbetjäningsterminaler, däribland bankautomater för banktjänster och betalterminaler

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 7 – avsnitt VI – spalt 2 – led A – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt D.

a)  De produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska vara förenliga med bestämmelserna i punkt D.

b)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

b)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format enligt följande:

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

i)  Informationen ska göras tillgänglig i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att den görs begriplig, förnimbar och funktionsduglig.

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

ii)  Den ekonomiska aktören ska förteckna och förklara hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer och mobila applikationer och webbplatser som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

c)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

c)  Webbplatser och mobilbaserade tjänster, inbegripet mobila applikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

d)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.

d)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 7 – avsnitt VI – spalt 2 – led A – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Supporttjänster:

 

Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

 

 

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 7 – avsnitt VI – spalt 2 – led B – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

a)  Webbplatser och mobilbaserade tjänster, inbegripet mobila applikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 7 – avsnitt VI – spalt 2 – led C – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

a)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format enligt följande:

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

i)  Informationen ska göras tillgänglig i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att den görs begriplig, förnimbar och funktionsduglig.

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

ii)  Den ekonomiska aktören ska förteckna och förklara hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer och mobila applikationer och webbplatser som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

b)  Webbplatser och mobilbaserade tjänster, inbegripet mobila applikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 7 – avsnitt VI – spalt 2 – led D – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska vara förenligt med tillgänglighetskraven för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning), ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format och ska

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

ii)  vara begriplig,

ii)  vara begriplig,

iii)  vara tydlig,

iii)  vara förnimbar,

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

iv)  ha en lämplig teckenstorlek med tillräcklig kontrast mellan tecknen och bakgrunden i syfte att maximera läsbarheten under förutsebara användningsförhållanden.

b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

d)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

d)  I tillämpliga fall, driftskompatibilitet med hjälpmedel och tekniker som finns tillgängliga på unionsnivå, bland annat hörselteknik såsom hörapparater, telespolar, hörselimplantat och hörselhjälpmedel.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 7 – avsnitt VI – spalt 2 – led D – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Supporttjänster:

 

Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om produktens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsbegränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 7 – avsnitt VI – spalt 2 – led D – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Användargränssnitt och funktionell utformning:

2.  Användargränssnitt och funktionella prestandakrav:

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led b och c ska de, när det är relevant, vara utformade så att de

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led b och c ska de, när det är relevant, vara utformade så att de

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering,

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering, inbegripet

 

i)  att produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver syn,

 

ii)  att produkter som erbjuder informations- och driftslägen med ljud ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver hörsel,

b)  ger alternativ till tal för kommunikation och orientering,

b)  för produkter som kräver att användaren talar: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren talar,

c)  tillhandahåller flexibel förstoring och kontrast,

c)  för produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen: har minst ett driftsläge som gör det möjligt för användare med begränsad syn att bättre utnyttja sin syn, bland annat genom att tillhandahålla flexibel förstoring utan att innehåll eller funktioner går förlorade, samt flexibel kontrast och ljusstyrka, och, om möjligt, flexibla sätt att skilja på och kontrollera visuella element i förgrunden och bakgrunden och flexibel kontroll över det synfält som krävs,

d)  tillhandahåller en alternativ färg vid förmedling av information,

d)  för produkter som erbjuder visuella driftslägen: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren kan uppfatta färger,

e)  sörjer för flexibla sätt att skilja på och kontrollera förgrunden och bakgrunden, däribland ser till att bakgrundsljud kan minskas och skärpan förbättras.

e)  för produkter som erbjuder driftslägen med ljud, användarinställning av volymen eller förstärkt ljud som förbättrar ljudskärpan: har minst ett driftsläge med förstärkt ljud, inbegripet ljudskärpa, volym och flexibla sätt att skilja på och kontrollera ljud i förgrunden och bakgrunden då röster och bakgrunden finns tillgängliga som separata ljudflöden,

f)  ser till att användarna kan ställa in volymen,

 

g)  sörjer för sekventiell styrning och ger alternativ till finmotorisk styrning,

f)  för produkter som kräver manuella åtgärder: har ett driftsläge som låter användare använda produkten genom alternativa driftsätt som inte kräver finmotorisk styrning, manipulering eller handstyrka, och inte heller kräver att fler än en styrning används åt gången,

h)  tillhandahåller driftslägen med begränsad räckvidd och styrka,

g)  för produkter som är fristående eller installerade: inbegriper informations- och driftsfunktioner som finns inom räckhåll för alla användare eller som gör det möjligt för alla användare att placera dessa funktioner inom räckhåll, däribland användare med begränsad räckvidd och styrka,

i)  förhindrar anfall på grund av ljuskänslighet.

h)  för produkter som erbjuder visuella informationslägen: har minst ett informationsläge som minimerar risken för anfall på grund av ljuskänslighet,

 

i)  har minst ett driftsläge som gör produkterna enklare och lättare att använda för alla användare, däribland användare med begränsad kognitiv förmåga,

 

j)  för produkter som erbjuder funktioner som säkerställer tillgänglighet: har minst ett driftsläge som upprätthåller användarens personliga integritet vid användning av de funktioner som säkerställer tillgänglighet.

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 8 – avsnitt VII – spalt 2 – led A – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt B om produkter.

a)  De produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska vara förenliga med bestämmelserna i punkt B om produkter.

b)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

b)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format enligt följande:

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

i)  Informationen ska göras tillgänglig i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att den görs begriplig, förnimbar och funktionsduglig.

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

ii)  Den ekonomiska aktören ska förteckna och förklara hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer och mobila applikationer och webbplatser som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.

c)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

c)  Webbplatser och mobilbaserade tjänster, inbegripet mobila applikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.

e)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.

e)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 8 – avsnitt VII – spalt 2 – led A – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Supporttjänster:

Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 8 – avsnitt VII – spalt 2 – led B – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska vara förenligt med tillgänglighetskraven för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning), ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format och ska

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

ii)  vara begriplig,

ii)  vara begriplig,

iii)  vara tydlig,

iii)  vara förnimbar,

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

iv)  ha en lämplig teckenstorlek med tillräcklig kontrast mellan tecknen och bakgrunden i syfte att maximera läsbarheten under förutsebara användningsförhållanden.

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas) och en angivelse av produktens varumärke, namn och typ som

 

i)  ska uppfylla de krav som fastställs i led a,

 

ii)  ska ge användarna enkel och exakt information om på vilket vis produkten innehåller tillgänglighetsfunktioner samt om dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

c)  Separata eller med produkten integrerade anvisningar för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.

i)  De ska göras tillgängliga i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att de görs både förnimbara och funktionsdugliga.

ii)  Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.

ii)  Tillverkaren ska förteckna och förklara hur produktens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

 

iii)  Anvisningarna ska på begäran tillhandahållas i alternativa icke-elektroniska format. De alternativa icke-elektroniska formaten kan inbegripa storstil, blindskrift eller lättläst format.

 

c)  Separata eller med produkten integrerade anvisningar för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

f)  I tillämpliga fall, driftskompatibilitet med hjälpmedel och tekniker som finns tillgängliga på unionsnivå, bland annat hörselteknik såsom hörapparater, telespolar, hörselimplantat och hörselhjälpmedel.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 8 – avsnitt VII – spalt 2 – led B – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Supporttjänster:

Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om produkternas tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 8 – avsnitt VII – spalt 2 – led B – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Användargränssnitt och funktionell utformning:

2.  Användargränssnitt och funktionella prestandakrav:

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led d och e ska produkterna, när det är relevant, vara utformade så att de

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led d och e ska produkterna, när det är relevant, vara utformade så att de

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering,

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering, inbegripet

 

i)  att produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver syn,

 

ii)  att produkter som erbjuder informations- och driftslägen med ljud ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver hörsel,

b)  ger alternativ till tal för kommunikation och orientering,

b)  för produkter som kräver att användaren talar: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren talar,

c)  tillhandahåller flexibel förstoring och kontrast,

c)  för produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen: har minst ett driftsläge som gör det möjligt för användare med begränsad syn att bättre utnyttja sin syn, bland annat genom att tillhandahålla flexibel förstoring utan att innehåll eller funktioner går förlorade, samt flexibel kontrast och ljusstyrka, och, om möjligt, flexibla sätt att skilja på och kontrollera visuella element i förgrunden och bakgrunden och flexibel kontroll över det synfält som krävs,

d)  tillhandahåller en alternativ färg vid förmedling av information,

d)  för produkter som erbjuder visuella driftslägen: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren kan uppfatta färger,

e)  sörjer för flexibla sätt att skilja på och kontrollera förgrunden och bakgrunden, däribland ser till att bakgrundsljud kan minskas och skärpan förbättras.

e)  för produkter som erbjuder driftslägen med ljud, användarinställning av volymen eller förstärkt ljud som förbättrar ljudskärpan: har minst ett driftsläge med förstärkt ljud, inbegripet ljudskärpa, volym och flexibla sätt att skilja på och kontrollera ljud i förgrunden och bakgrunden då röster och bakgrunden finns tillgängliga som separata ljudflöden,

f)  ser till att användarna kan ställa in volymen,

 

g)  sörjer för sekventiell styrning och ger alternativ till finmotorisk styrning,

f)  för produkter som kräver manuella åtgärder: har ett driftsläge som låter användare använda produkten genom alternativa driftsätt som inte kräver finmotorisk styrning, manipulering eller handstyrka, och inte heller kräver att fler än en styrning används åt gången,

h)  tillhandahåller driftslägen med begränsad räckvidd och styrka,

g)  för produkter som är fristående eller installerade: inbegriper informations- och driftsfunktioner som finns inom räckhåll för alla användare eller som gör det möjligt för alla användare att placera dessa funktioner inom räckhåll, däribland användare med begränsad räckvidd och styrka,

i)  förhindrar anfall på grund av ljuskänslighet.

h)  för produkter som erbjuder visuella informationslägen: har minst ett informationsläge som minimerar risken för anfall på grund av ljuskänslighet,

 

i)  har minst ett driftsläge som gör produkterna enklare och lättare att använda för alla användare, däribland användare med begränsad kognitiv förmåga,

 

j)  för produkter som erbjuder funktioner som säkerställer tillgänglighet: har minst ett driftsläge som upprätthåller användarens personliga integritet vid användning av de funktioner som säkerställer tillgänglighet.

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 9 – avsnitt VIII – spalt 2 – led A – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:

a)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format enligt följande:

i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.

i)  Informationen ska göras tillgänglig i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att den görs begriplig, förnimbar och funktionsduglig.

ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.

ii)  Den ekonomiska aktören ska förteckna och förklara hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer och mobila applikationer och webbplatser som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.

b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

b)  Webbplatser och mobilbaserade tjänster, inbegripet mobila applikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Bilaga I – rad 9 – avsnitt VIII – spalt 2 – led A – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Supporttjänster: Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsbegränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

1.  Utformning och tillverkning: Följande ska vara förenligt med tillgänglighetskraven för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska

a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning), ska tillhandahållas i flera olika tillgängliga format och ska

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,

ii)  vara begriplig,

ii)  vara begriplig,

iii)  vara tydlig,

iii)  vara förnimbar,

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.

iv)  ha en lämplig teckenstorlek med tillräcklig kontrast mellan tecknen och bakgrunden i syfte att maximera läsbarheten under förutsebara användningsförhållanden.

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas) som

b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas) och en angivelse av produktens varumärke, namn och typ som

 

i)  ska uppfylla de krav som fastställs i led 1a,

 

ii)  ska ge användarna enkel och exakt information om på vilket vis produkten innehåller tillgänglighetsfunktioner samt om dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

c)  Separata eller med produkten integrerade anvisningar för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.

i)  De ska göras tillgängliga i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) genom att de görs både förnimbara och funktionsdugliga.

ii)  Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.

ii)  Tillverkaren ska förteckna och förklara hur produktens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

 

iii)  Anvisningarna ska på begäran tillhandahållas i alternativa icke-elektroniska format. De alternativa icke-elektroniska formaten kan inbegripa storstil, blindskrift eller lättläst format.

 

c)  Separata eller med produkten integrerade anvisningar för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.

f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.

f)  I tillämpliga fall, driftskompatibilitet med hjälpmedel och tekniker som finns tillgängliga på unionsnivå, bland annat hörselteknik såsom hörapparater, telespolar, hörselimplantat och hörselhjälpmedel.

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Användargränssnitt och funktionell utformning:

2.  Användargränssnitt och funktionella prestandakrav:

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led d och e ska produkterna, när det är relevant, vara utformade så att de

För att göra produkterna och deras användargränssnitt tillgängliga i enlighet med punkt 1 led d och e ska produkterna, när det är relevant, vara utformade så att de

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering,

a)  kan uppfattas med mer än ett sinne vid kommunikation och orientering, inbegripet

 

i)  att produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver syn,

 

ii)  att produkter som erbjuder informations- och driftslägen med ljud ska ha minst ett informations- och driftsläge som inte kräver hörsel,

b)  ger alternativ till tal för kommunikation och orientering,

b)  för produkter som kräver att användaren talar: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren talar,

c)  tillhandahåller flexibel förstoring och kontrast,

c)  för produkter som erbjuder visuella kommunikations- och driftslägen: har minst ett driftsläge som gör det möjligt för användare med begränsad syn att bättre utnyttja sin syn, bland annat genom att tillhandahålla flexibel förstoring utan att innehåll eller funktioner går förlorade, samt flexibel kontrast och ljusstyrka, och, om möjligt, flexibla sätt att skilja på och kontrollera visuella element i förgrunden och bakgrunden och flexibel kontroll över det synfält som krävs,

d)  tillhandahåller en alternativ färg vid förmedling av information,

d)  för produkter som erbjuder visuella driftslägen: har minst ett driftsläge som inte kräver att användaren kan uppfatta färger,

e)  sörjer för flexibla sätt att skilja på och kontrollera förgrunden och bakgrunden, däribland ser till att bakgrundsljud kan minskas och skärpan förbättras.

e)  för produkter som erbjuder driftslägen med ljud, användarinställning av volymen eller förstärkt ljud som förbättrar ljudskärpan: har minst ett driftsläge med förstärkt ljud, inbegripet ljudskärpa, volym och flexibla sätt att skilja på och kontrollera ljud i förgrunden och bakgrunden då röster och bakgrunden finns tillgängliga som separata ljudflöden,

f)  ser till att användarna kan ställa in volymen,

 

g)  sörjer för sekventiell styrning och ger alternativ till finmotorisk styrning,

f)  för produkter som kräver manuella åtgärder: har ett driftsläge som låter användare använda produkten genom alternativa driftsätt som inte kräver finmotorisk styrning, manipulering eller handstyrka, och inte heller kräver att fler än en styrning används åt gången,

h)  tillhandahåller driftslägen med begränsad räckvidd och styrka,

g)  för produkter som är fristående eller installerade: inbegriper informations- och driftsfunktioner som finns inom räckhåll för alla användare eller som gör det möjligt för alla användare att placera dessa funktioner inom räckhåll, däribland användare med begränsad räckvidd och styrka,

i)  förhindrar anfall på grund av ljuskänslighet.

h)  för produkter som erbjuder visuella informationslägen: har minst ett informationsläge som minimerar risken för anfall på grund av ljuskänslighet,