Postupak : 2016/0374(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0189/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0189/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/06/2017 - 7.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0233

IZVJEŠĆE     *
PDF 698kWORD 85k
9.5.2017
PE 599.762v02-00 A8-0189/2017

o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Tom Vandenkendelaere

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE oDBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2016)0758),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0529/2016),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku te mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0189/2017),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman     1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1.)  Razlika između očekivanog prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog PDV-a (tzv. jaz PDV-a) iznosila je 2013. godine u Uniji otprilike 170 milijardi EUR, dok zbog prekograničnih prijevara Unija godišnje gubi oko 50 milijardi EUR prihoda od PDV-a te je stoga PDV važna tema o kojoj treba raspravljati na razini Unije.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Direktivom Vijeća 2006/112/EZ1 propisano je da države članice mogu primjenjivati snižene stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) na publikacije u svim fizičkim oblicima. No snižena stopa PDV-a ne može se primijeniti na elektroničke publikacije koje se stoga moraju oporezivati po standardnoj stopi PDV-a.

(1)  Direktivom Vijeća 2006/112/EZ1 propisano je da države članice mogu primjenjivati snižene stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) na publikacije u svim fizičkim oblicima. No snižena stopa PDV-a ne može se primijeniti na elektroničke publikacije koje se stoga moraju oporezivati po standardnoj stopi PDV-a, čime se elektroničke publikacije stavljaju u nepovoljan položaj te se koči razvoj tog tržišta. Taj komparativno nepovoljni položaj mogao bi otežati razvoj digitalnog gospodarstva u Uniji.

____________

_____________

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  U svojoj Rezoluciji od 13. listopada 2011. o budućnosti PDV-a1aEuropski parlament podsjetio je da je jedno od glavnih obilježja PDV-a načelo neutralnosti i stoga ustvrdio da „sa svim knjigama, novinama i časopisima, bez obzira na njihov format, treba postupati na isti način”.

 

_________________

 

1a P7_TA(2011)0436.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U skladu s Komisijinom Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta1 i kako bi se u obzir uzeo tehnološki napredak u digitalnom gospodarstvu, države članice trebale bi stope PDV-a za publikacije u elektroničkom obliku uskladiti sa sniženim stopama PDV-a za publikacije u svim fizičkim oblicima.

(2)  U skladu s Komisijinom Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta1 i njezinim ciljem da se Europi zajamči vodeća pozicija u svijetu u području digitalnoga gospodarstva, države članice trebale bi stope PDV-a za publikacije u elektroničkom obliku uskladiti sa sniženim stopama PDV-a za publikacije u svim fizičkim oblicima kako bi se na taj način potaknule inovacije, stvaranje, ulaganja i proizvodnja novog sadržaja te kako bi se omogućilo digitalno učenje, prijenos znanja kao i pristup kulturi u digitalnom okruženju te njezino promicanje.

____________

_____________

COM(2015) 0192 final.

COM(2015) 0192 final.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Omogućavanjem državama članicama da primjenjuju snižene, vrlo snižene ili nulte stope za tiskane i elektroničke publikacije trebao bi se osigurati prijenos ekonomske koristi na potrošače, čime bi se potaklo čitanje, i na izdavače, čime bi se potakla ulaganja u novi sadržaj i, kada je riječ o novinama i časopisima, smanjila ovisnost o oglašavanju.

Amandman     6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Komisija je u Akcijskom planu o PDV-u9 navela da bi za publikacije u elektroničkom obliku trebalo omogućiti jednak povlašteni porezni tretman kao i za publikacije u bilo kojem fizičkom obliku. Kako bi se taj cilj ostvario, potrebno je svim državama članicama omogućiti da na knjige, novine i časopise primjenjuju sniženu stopu PDV-a ili dodatno sniženu stopu PDV-a uz mogućnost izuzeća s pravom na odbitak PDV-a plaćenog u prethodnoj fazi.

(3)  Komisija je u Akcijskom planu o PDV-u9 navela da bi za publikacije u elektroničkom obliku trebalo omogućiti jednak povlašteni porezni tretman kao i za publikacije u bilo kojem fizičkom obliku. Kako bi se taj cilj ostvario, potrebno je svim državama članicama omogućiti da na knjige, novine i časopise primjenjuju sniženu stopu PDV-a ili dodatno sniženu stopu PDV-a uz mogućnost izuzeća s pravom na odbitak PDV-a plaćenog u prethodnoj fazi. Taj je prijedlog u skladu s ciljem da se državama članicama odobri veća sloboda pri utvrđivanju vlastitih stopa PDV-a u okviru učinkovitijeg sustava PDV-a koji se temelji na odredištu.

_________________

_________________

9 COM(2016) 148 final.

9 COM(2016) 148 final.

Amandman     7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  U skladu s akcijskim planom o PDV-u cilj ove Direktive jednostavniji su sustavi PDV-a u svim državama članicama otporni na prijevare i prilagođeni poslovanju te praćenje današnjeg digitalnog i mobilnog gospodarstva.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Radi sprječavanja raširene primjene smanjenih stopa PDV-a na audiovizualni sadržaj države članice trebale bi imati mogućnost primjene smanjene stope PDV-a na knjige, novine i časopise samo ako te publikacije, u bilo kojem fizičkom ili elektroničkom obliku, većim dijelom ne sadržavaju glazbeni sadržaj ili videozapis.

(5)  Radi sprječavanja raširene primjene smanjenih stopa PDV-a na audiovizualni sadržaj države članice trebale bi imati mogućnost primjene smanjene stope PDV-a na knjige, novine i časopise samo ako te publikacije, u bilo kojem fizičkom ili elektroničkom obliku, većim dijelom ne sadržavaju glazbeni sadržaj ili videozapis. Uzimajući u obzir važnost olakšavanja pristupa knjigama, novinama i časopisima za osobe koje su slijepe, slabovidne ili koje imaju smetnje pri čitanju otisnutog teksta u smislu Direktive... Europskog parlamenta i Vijeća1a, ne treba smatrati da se prilagođene i audio elektroničke knjige, novine i časopisi u cijelosti ili pretežito sastoje od glazbenog ili video sadržaja. Stoga bi se snižene stope PDV-a mogle primjenjivati i na te formate.

 

__________________

 

1a Direktiva ... Europskog parlamenta i Vijeća o određenom dozvoljenom korištenju djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (COM(2016) 596 final, 2016/0278 (COD)) (SL ..., str. ...).

Amandman     9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Odobravanje slobode državama članicama da primjenjuju snižene ili izrazito snižene stope PDV-a na e-knjige, e-novine i e-časopise moglo bi, u usporedbi s postojećim modelom koji uvelike ovisi o oglašavanju, biti prilika za nove marže izdavača i za ulaganje u nove sadržaje. Također treba na razini Unije pokrenuti opću raspravu o modelu financiranja e-sadržaja.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6.a)  Fleksibilnost koja se u kontekstu aktualnog prijedloga dopušta državama članicama ni na koji način ne prejudicira konačni sustav PDV-a koji će se uvesti i u kontekstu kojeg će se svako povećanje fleksibilnosti morati razmotriti u odnosu na funkcioniranje jedinstvenog tržišta, prilike za prijevaru u vezi s PDV-om, povećanje troškova poslovanja i rizik od nepoštenog tržišnog natjecanja.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6.b)  Premda se ovom Direktivom državama članicama omogućuje da isprave nejednak tretman, i dalje postoji potreba za koordiniranijim, učinkovitijim i jednostavnijim sustavom sniženih stopa PDV-a s manjim brojem iznimaka.

Amandman     12

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2006/112/EZ

Prilog III. – točka 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  isporuka, uključujući posudbu iz knjižnica, knjiga, novina i časopisa, osim materijala koji su u cijelosti ili većim dijelom posvećeni oglašavanju i materijala koji u cijelosti ili većem dijelu sadržavaju glazbeni ili video sadržaj;

(6)  isporuka, uključujući posudbu iz knjižnica, knjiga, novina i časopisa, osim materijala koji su u cijelosti ili većim dijelom posvećeni oglašavanju i materijala koji u cijelosti ili većem dijelu sadržavaju glazbeni ili video sadržaj; uključujući brošure, letke i slične tiskane materijale, dječje slikovnice, crtanke ili bojanke, glazbene note u tiskanom obliku ili u obliku rukopisnih bilješki, zemljopisne karte te hidrografske ili slične grafičke prikaze.

Obrazloženje

U postojećoj su Direktivi navedene kategorije dio točke 6. Priloga III. U tekstu koji je predložila Komisija te se kategorije više ne spominju. Stoga bi, kako bi se izbjegla različita tumačenja u državama članicama, Komisija trebala pojasniti primjenjuje li se predložena direktiva i na brošure, letke i slične tiskane materijale, dječje slikovnice, crtanke ili bojanke, glazbene note u tiskanom obliku ili u obliku rukopisnih bilješki, zemljopisne karte te hidrografske ili slične grafičke prikaze.

Amandman     13

Prijedlog direktive

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Praćenje

 

Europska komisija u roku od... tri godine od stupanja na snagu ove Direktive sastavlja izvješće u kojem navodi koje su države članice uvele snižene ili izrazito snižene stope PDV-a na knjige, novine i časopise i njihove elektroničke ekvivalente te ocjenjuje utjecaj tih mjera na proračun i razvoj kulturnog sektora.


OBRAZLOŽENJE

U skladu s važećom Direktivom o PDV-u (Direktiva Vijeća 2006/12/EZ), elektronički pružene usluge, uključujući elektroničke publikacije, mogu se oporezivati samo po standardnoj stopi PDV-a od najmanje 15 %. Međutim, kada je riječ o tiskanim publikacijama, države članice mogu primjenjivati sniženu stopu PDV-a (najmanje 5 %). Nekim su državama članicama čak odobrena odstupanja kojima im se omogućuje da primjenjuju izrazito sniženu (manje od 5 %) ili nultu stopu PDV-a.

Daljnjim razvojem digitalnog gospodarstva ta je razlika u tretmanu tiskanih i elektroničkih publikacija postala sve manje opravdana. Komisija stoga predlaže da se Direktiva o PDV-u izmijeni kako bi se svim državama članicama dala mogućnost da na elektroničke publikacije primjenjuju iste snižene, izrazito snižene ili čak nulte stope koje su već dostupne za tiskane publikacije.

Pružanje sadržaja koji se u potpunosti sastoji od glazbe i videozapisa nastavit će se oporezivati po standardnoj stopi PDV-a, kao i publikacije koje većim dijelom sadržavaju glazbeni sadržaj ili videozapis. Ne dovodeći u pitanje ovlasti tumačenja koje ima Sud Europske unije, prijedlogom se ne zadire u diskrecijsko pravo država članica da definiraju izraze „knjige, novine i časopisi” te „koji u većem dijelu sadržavaju”.

Izvjestitelj pozdravlja taj ciljani prijedlog da se ispravi nejednak tretman u pogledu PDV-a kada je riječ o tiskanim i elektroničkim publikacijama, koji je doveo do znatno nepovoljnijeg poreznog tretmana za elektroničke publikacije. Slaže se s odlukom Komisije da se to pitanje odvoji od nadolazećeg općeg prijedloga o stopama i apelira na Vijeće da žurno donese tu zakonodavnu izmjenu koja se davno trebala donijeti.


MIŠLJENJE oDBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE (26.4.2017)

upućen Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Izvjestitelj za mišljenje: Bogdan Andrzej Zdrojewski

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Svrha i područje primjene

Prijedlog Komisije dio je šireg paketa o PDV-u, čija je svrha usklađivanje pravila o PDV-u s realnim okolnostima u gospodarstvu koje se sve više digitalizira. Paketom kao cjelinom žele se smanjiti troškovi i složenost za poduzeća povezani s pridržavanjem propisa, gubici prihoda u državama članicama koji proizlaze iz nepridržavanja propisa te se nastoji zajamčiti da poduzeća iz EU-a nisu u nepovoljnijem položaju u odnosu na poduzeća izvan EU-a zbog pravila o PDV-u za uvezenu robu. Paket je već najavljen u Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta i akcijskom planu za PDV.

Konkretnim prijedlogom o izmjeni Direktive 2006/112/EZ (Direktiva o PDV-u) državama članicama bi se omogućilo da primjenjuju istu stopu PDV-a na elektroničke publikacije (na primjer na e-knjige, e-novine i e-časopise) i tiskane publikacije. U skladu s postojećim pravilima elektroničke publikacije smatraju se „elektronički isporučenim uslugama” i stoga se na njih primjenjuje porezna stopa od najmanje 15 %. Nasuprot tomu, države članice mogu oporezivati tiskane publikacije po sniženoj stopi (od najmanje 5 %), dok je nekim državama članicama odobrena mogućnost oporezivanja po stopi manjoj od 5 % (izrazito snižene stope) ili čak primjena nulte stope poreza na određene publikacije.

Prijedlogom se stoga predlažu manje tehničke prilagodbe Direktive o PDV-u kako bi se državama članicama omogućila primjena sniženih, vrlo sniženih i nultih stopa PDV-a na elektroničke publikacije.

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog, u kojem se odražava dugogodišnje stajalište Parlamenta o neodrživosti razlika u propisima o PDV-u na tiskane i elektroničke publikacije u digitalnom dobu. Novim zakonodavstvom trebali bi se uvesti jasni odnosi na tržište medija i knjiga, poduzećima pomoći da istraže nove modele (kao što ponude koje kombiniraju tiskane i elektroničke knjige, što prije nije bilo moguće) te bi se, u konačnici, trebale smanjiti cijene za potrošače i tako poboljšati pristup kulturnom sadržaju.

Izvjestitelj je predložio dvije ciljane izmjene prijedloga Komisije. U prvoj se naglašava da bi uvođenje ravnopravnih uvjeta za tiskane i elektroničke publikacije kada je riječ o pravilima o PDV-u trebalo pomoći da se potaknu inovacije i ulaganja u kreativni sadržaj, čime bi se poboljšao opći pristup kulturnim dobrima i obrazovnim materijalima. Izvjestitelj u tom kontekstu ističe sve bitniju ulogu koju distribucija digitalnog kulturnog i kreativnog sadržaja ima u olakšavanju pristupa kulturnim materijalima i omogućavanju autorima i pružateljima sadržaja da dođu do nove i šire publike. Druga je izmjena samo pojašnjenje. S obzirom na to da se u svrhe PDV-a s audio publikacijama trenutačno postupa na isti način kao i s klasičnim tiskanim publikacijama, na isti se način kao i s uobičajenim elektroničkim publikacijama treba postupati i s prilagođenim i audio verzijama elektroničkih publikacija. To je važno kako bi se osiguralo da se osobe koje su slijepe, slabovidne ili koje imaju smetnje pri čitanju otisnutog teksta imaju koristi od te promjene u pravilima koja se odnose na PDV. Komisija je objasnila da bi u skladu s prijedlogom prilagođene i audio elektroničke publikacije ispunjavale uvjete za primjenu sniženih stopa PDV-a. Zato je, kako bi se stavio naglasak na taj aspekt i kako bi se objasnili argumenti koji mu idu u prilog, uključena izmjena uvodne izjave.

AMANDMAN

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  U svojoj Rezoluciji od 13. listopada 2011. o budućnosti VAT1aEuropski parlament podsjetio je da je jedno od glavnih obilježja PDV-a načelo neutralnosti i stoga ustvrdio da „sa svim knjigama, novinama i časopisima, bez obzira na njihov format, treba postupati na isti način”.

 

_________________

 

1a P7_TA(2011)0436.

AMANDMAN    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U skladu s Komisijinom Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta8 i kako bi se u obzir uzeo tehnološki napredak u digitalnom gospodarstvu, države članice trebale bi stope PDV-a za publikacije u elektroničkom obliku uskladiti sa sniženim stopama PDV-a za publikacije u svim fizičkim oblicima.

(2)  U skladu s Komisijinom Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta8 i kako bi se u obzir uzeo tehnološki napredak u digitalnom gospodarstvu, potaknule inovacije, stvaranje, ulaganja i proizvodnja novog sadržaja te kako bi se omogućilo digitalno učenje, prijenos znanja kao i pristup kulturi u digitalnom okruženju te njezino promicanje, države članice trebale bi stope PDV-a za publikacije u elektroničkom obliku uskladiti sa sniženim stopama PDV-a za publikacije u svim fizičkim oblicima. Prihod ostvaren od usklađivanja stopa PDV-a za elektroničke i tiskane publikacije PDV-a trebao bi se ponovno uložiti kako bi se osigurao rast sektora.

__________________

__________________

8 COM(2015) 0192 final

8 COM(2015) 0192 final

AMANDMAN    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Omogućavanjem državama članicama da primjenjuju snižene, vrlo snižene ili nulte stope za tiskane i elektroničke publikacije trebao bi se osigurati prijenos ekonomske koristi na potrošače, čime bi se potaklo čitanje, kao i na izdavače, čime bi se potakla ulaganja u novi sadržaj i, kada je riječ o novinama i časopisima, smanjila ovisnost o oglašavanju.

AMANDMAN    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Radi sprječavanja raširene primjene smanjenih stopa PDV-a na audiovizualni sadržaj države članice trebale bi imati mogućnost primjene smanjene stope PDV-a na knjige, novine i časopise samo ako te publikacije, u bilo kojem fizičkom ili elektroničkom obliku, većim dijelom ne sadržavaju glazbeni sadržaj ili videozapis.

(5)  Radi sprječavanja raširene primjene smanjenih stopa PDV-a na audiovizualni sadržaj države članice trebale bi imati mogućnost primjene smanjene stope PDV-a na knjige, novine i časopise samo ako te publikacije, u bilo kojem fizičkom ili elektroničkom obliku, većim dijelom ne sadržavaju glazbeni sadržaj ili videozapis. Uzimajući u obzir važnost olakšavanja pristupa knjigama, novinama i časopisima za osobe koje su slijepe, slabovidne ili koje imaju smetnje pri čitanju otisnutog teksta u smislu Direktive... Europskog parlamenta i Vijeća1a, ne treba smatrati da se prilagođene i audio elektroničke knjige, novine i časopisi u cijelosti ili pretežito sastoje od glazbenog ili video sadržaja. Stoga se snižene stope PDV-a mogu se primjenjivati i na te formate.

 

 

__________________

 

1a Direktiva... Europskog parlamenta i Vijeća o određenom dozvoljenom korištenju djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (COM(2016) 596 final, 2016/0278 (COD)) (SL ..., str. ...).

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals

Referentni dokumenti

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.1.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

16.1.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Bogdan Andrzej Zdrojewski

15.2.2017

Razmatranje u odboru

22.3.2017

 

 

 

Datum usvajanja

25.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Norbert Erdős, Elena Gentile, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

30

+

ECR

Angel Dzhambazki, Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Elena Gentile, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

-

-

0

0

-

-

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Stope poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise

Referentni dokumenti

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

20.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.1.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

16.1.2017

CULT

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

25.1.2017

JURI

25.1.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tom Vandenkendelaere

8.12.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.3.2017

3.5.2017

 

 

Datum usvajanja

3.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

David Coburn, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Siegfried Mureşan, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Ska Keller, Juan Fernando López Aguilar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Csaba Sógor

Datum podnošenja

9.5.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

48

+

ALDE

Petr Ježek, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Lucy Anderson, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Costas Mavrides, Emilian Pavel, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Catherine Stihler, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Ska Keller, Philippe Lamberts

1

-

EFDD

David Coburn

2

0

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

Objašnjenje korištenih znakova:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena