Procedūra : 2016/0374(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0189/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0189/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 01/06/2017 - 7.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0233

ZIŅOJUMS     *
PDF 774kWORD 85k
9.5.2017
PE 599.762v02-00 A8-0189/2017

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Tom Vandenkendelaere

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0758),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0529/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A8-0189/2017),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  Starpība starp plānotajiem PVN ieņēmumiem un faktiski iekasēto PVN (tā saucamais “PVN iztrūkums”) Savienībā 2013. gadā bija aptuveni EUR 170 miljardi un pārrobežu krāpšana Savienībā gadā rada PVN ieņēmumu zaudējumu aptuveni EUR 50 miljardu apmērā — tas viss padara PVN par būtisku jautājumu, kas būtu jārisina Savienības līmenī.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Padomes Direktīvā 2006/112/EK1 ir paredzēts, ka dalībvalstis var piemērot samazinātas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes publikācijām jebkurā fiziskā formātā. Tomēr samazinātu PVN likmi nevar piemērot elektroniski sniegtām publikācijām, kas ir jāapliek ar PVN pamatlikmi.

(1)  Padomes Direktīvā 2006/112/EK1 ir paredzēts, ka dalībvalstis var piemērot samazinātas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes publikācijām jebkurā fiziskā formātā. Tomēr samazinātu PVN likmi nevar piemērot elektroniski sniegtām publikācijām, kas ir jāapliek ar PVN pamatlikmi, tādējādi radot nelabvēlīgus apstākļus elektroniski sniegtām publikācijām un kavējot šī tirgus attīstību. Šie salīdzinoši nelabvēlīgākie apstākļi varētu kavēt digitālās ekonomikas attīstību Savienībā.

____________

_____________

1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.a)  Eiropas Parlaments 2011. gada 13. oktobra rezolūcijā par VAT nākotni1a atgādināja, ka viens no nozīmīgākajiem PVN elementiem ir neitralitātes princips, un šī iemesla dēļ norādīja, ka “visām grāmatām, laikrakstiem un žurnāliem neatkarīgi no to formāta būtu jāpiemēro vienāda pieeja”.

 

_________________

 

1a P7_TA(2011)0436.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Saskaņā ar Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģiju1 un lai sekotu līdzi tehnoloģiskajai attīstībai digitālajā ekonomikā, dalībvalstīm būtu jādod iespēja saskaņot PVN likmes elektroniski sniegtām publikācijām ar zemākām PVN likmēm publikācijām jebkurā fiziskā formātā.

(2)  Saskaņā ar Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģiju1 un tās mērķi nodrošināt Eiropas globālo konkurētspēju un vadošo pozīciju pasaulē digitālajā ekonomikā dalībvalstīm būtu jādod iespēja saskaņot PVN likmes elektroniski sniegtām publikācijām ar zemākām PVN likmēm publikācijām jebkurā fiziskā formātā, tādējādi stimulējot inovāciju, jaunradi, investīcijas un jauna satura radīšanu, veicinot digitālo mācīšanos, zināšanu nodošanu un piekļuvi tām un atbalstot kultūru digitālajā vidē.

____________

_____________

1 COM(2015)0192 final.

1 COM(2015)0192 final.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a)  Ļaujot dalībvalstīm piemērot samazinātas, īpaši samazinātas vai nulles likmes drukātām publikācijām un elektroniskām publikācijām, būtu jāsniedz ekonomisks labums patērētājiem, tādējādi veicinot lasīšanu, un izdevējiem, tādējādi veicinot investīcijas jaunā saturā un attiecībā uz laikrakstiem un žurnāliem samazinot atkarību no reklāmas.

Grozījums Nr.     6

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Rīcības plānā PVN9 jomā Komisija norādīja, ka elektroniski sniegtām publikācijām vajadzētu būt iespējai izmantot tādu pašu preferenciālu PVN likmju režīmu kā publikācijām jebkurā fiziskā formātā. Lai sasniegtu šo mērķi, tajā ir jāietver iespēja, ka visas dalībvalstis grāmatu, laikrakstu un periodisku izdevumu piegādei piemēro vai nu samazinātu PVN likmi vai zemākas samazinātas PVN likmes, tostarp iespēja piešķirt atbrīvojumus ar tiesībām atskaitīt iepriekšējā stadijā samaksāto PVN.

(3)  Rīcības plānā PVN9 jomā Komisija norādīja, ka elektroniski sniegtām publikācijām vajadzētu būt iespējai izmantot tādu pašu preferenciālu PVN likmju režīmu kā publikācijām jebkurā fiziskā formātā. Lai sasniegtu šo mērķi, tajā ir jāietver iespēja, ka visas dalībvalstis grāmatu, laikrakstu un periodisku izdevumu piegādei piemēro vai nu samazinātu PVN likmi vai zemākas samazinātas PVN likmes, tostarp iespēja piešķirt atbrīvojumus ar tiesībām atskaitīt iepriekšējā stadijā samaksāto PVN. Šis priekšlikums atbilst mērķim piešķirt dalībvalstīm lielāku rīcības brīvību noteikt savas PVN likmes uz galīgo galamērķi balstītā PVN sistēmā.

_________________

_________________

9 COM(2016)0148 final

9 COM(2016)0148 final

Grozījums Nr.     7

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.a)  Ievērojot rīcības plānu PVN jomā, šīs direktīvas mērķis ir veidot vienkāršākas, drošākas pret krāpšanu un uzņēmumiem labvēlīgākas PVN sistēmas visās dalībvalstīs, kā arī neatpalikt no mūsdienu digitālās un mobilās ekonomikas attīstības.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai novērstu samazinātu PVN likmju plašu izmantošanu audiovizuālam saturam, dalībvalstīm būtu jādod iespēja piemērot samazinātu likmi grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem tikai tad, ja šīs publikācijas jebkurā fiziskā formātā vai elektroniski sniegtas pilnīgi vai galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video satura.

(5)  Lai novērstu samazinātu PVN likmju plašu izmantošanu audiovizuālam saturam, dalībvalstīm būtu jādod iespēja piemērot samazinātu likmi grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem tikai tad, ja šīs publikācijas jebkurā fiziskā formātā vai elektroniski sniegtas pilnīgi vai galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video satura. Ņemot vērā to, cik svarīgi ir veicināt grāmatu, laikrakstu un periodisko izdevumu pieejamību personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas ...1a izpratnē, pielāgotas un audio elektroniskās grāmatas, laikraksti un periodiskie izdevumi ir jāsaprot kā tādi, kas pilnīgi vai galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video satura. Tāpēc samazinātās PVN likmes varētu piemērot arī šiem formātiem.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva... par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (COM(2016)0596 final, 2016/0278(COD)) (OV ..., ... lpp.).

Grozījums Nr.     9

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5.a)  Piešķirot dalībvalstīm brīvību piemērot pazeminātas vai ļoti pazeminātas PVN likmes e-grāmatām, e-laikrakstiem un e-periodikai, varētu radīt iespēju izdevējiem izmantot jaunu peļņas normu un iespēju veikt investīcijas jaunā saturā — salīdzinājumā ar pašreizējo modeli, kas lielā mērā ir atkarīgs no reklāmas. Savienības līmenī būtu jāuzsāk arī vispārīgāka apspriešana par e-satura finansēšanas modeli.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6.a)  Dalībvalstīm piešķirtā elastība pašreizējā priekšlikuma kontekstā nekādā veidā neskar galīgo PVN režīmu, kurš būs jāievieš un kura kontekstā jebkāds elastības palielinājums būs jālīdzsvaro, ņemot vērā ietekmi uz vienotā tirgus darbību, PVN krāpšanas iespēju, uzņēmējdarbības izmaksu pieaugumu un negodīgas konkurences risku.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6.b)  Lai gan šī direktīva ļauj dalībvalstīm labot nevienlīdzīgas attieksmes situāciju, tā neatceļ vajadzību nodrošināt saskaņotāku, efektīvāku un vienkāršāku sistēmu PVN likmju samazināšanai un mazāk izņēmumu.

Grozījums Nr.     12

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2006/112/EK

III pielikums – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  grāmatu, tostarp bibliotēku izsniegtu grāmatu, laikrakstu un periodisku izdevumu piegāde, izņemot publikācijas, kas pilnīgi vai galvenokārt veltītas reklāmai, un izņemot publikācijas, kas pilnīgi vai galvenokārt sastāv no mūzikas vai video satura;

(6)  grāmatu, tostarp bibliotēku izsniegtu grāmatu, laikrakstu un periodisku izdevumu piegāde, izņemot publikācijas, kas pilnīgi vai galvenokārt veltītas reklāmai, un izņemot publikācijas, kas pilnīgi vai galvenokārt sastāv no mūzikas vai video satura; tostarp brošūras, bukleti un tamlīdzīgi iespieddarbi, bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas vai krāsošanas grāmatas, iespiestas notis vai nošu rokraksti, kartes un hidrogrāfiskas vai tamlīdzīgas shēmas.

Pamatojums

Spēkā esošajā direktīvā minētās kategorijas ir iekļautas III pielikuma 6. punktā. Komisijas ierosinātajā tekstā šīs kategorijas vairs nav minētas. Tāpēc, lai izvairītos no atšķirīgām interpretācijām dalībvalstīs, Komisijai vajadzētu precizēt, vai ierosinātā direktīva attiecas arī uz brošūrām, bukletiem un tamlīdzīgiem iespieddarbiem, bērnu bilžu grāmatām, zīmēšanas vai krāsošanas grāmatām, iespiestām notīm vai nošu rokrakstiem, kartēm un hidrogrāfiskām vai tamlīdzīgām shēmām.

Grozījums Nr.     13

Direktīvas priekšlikums

2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

 

Uzraudzība

 

Eiropas Komisija ... trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu, kurā norāda dalībvalstis, kas ir pieņēmušas līdzīgas pazeminātas vai īpaši pazeminātas PVN likmes grāmatām, laikrakstiem un periodikai un to elektroniskiem ekvivalentiem, un novērtē šo pasākumu ietekmi uz budžetu un kultūras nozares attīstību.


PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar pašreizējo PVN direktīvu (Padomes Direktīva 2006/12/EK) elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, tostarp e-publikācijām, var piemērot tikai PVN pamatlikmi vismaz 15 % apmērā. Tomēr attiecībā uz drukātām publikācijām dalībvalstīm ir brīva izvēle piemērot samazinātu PVN likmi (minimālā likme ir 5 %). Dažām dalībvalstīm pat tika atļauti izņēmumi, paredzot piemērot īpaši samazinātas likmes (mazāk nekā 5 %) vai nulles likmi.

Šāda atšķirība attieksmē pret drukātajām un e-publikācijām kļuva aizvien mazāk un mazāk pamatota, kad digitālā ekonomika attīstījās tālāk. Tāpēc Komisija ierosina grozīt PVN direktīvu, lai piešķirtu visām dalībvalstīm iespēju piemērot elektroniski sniegtām publikācijām tādas pašas samazinātās likmes, īpaši samazinātās likmes vai pat nulles likmes, kādas jau bija pieejamas drukātajām publikācijām.

Tikai mūzikas un video satura piegādei joprojām tiktu piemērota PVN pamatlikme, tāpat kā publikācijām, kas galvenokārt sastāv no mūzikas un video satura. Neskarot Tiesas kompetenci sniegt interpretāciju, priekšlikums neparedz iejaukšanos dalībvalstu rīcības brīvībā, lai precizētu terminus “grāmatas, laikraksti un periodiskie izdevumi” un “galvenokārt sastāv no”.

Referents atzinīgi vērtē šo priekšlikumu, kura mērķis ir novērst nevienlīdzīgas PVN likmes drukātajām un e-publikācijām, kā rezultātā e-publikācijām ir ievērojami mazāk labvēlīgs nodokļu režīms. Referents piekrīt Komisijas izvēlei nodalīt šo jautājumu no gaidāmā vispārējā priekšlikuma par likmēm un mudina Padomi ātri pieņemt šo jau sen vajadzīgo tiesību akta grozījumu.


Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS (26.4.2017)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Referents: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ĪSS PAMATOJUMS

Mērķis un darbības joma

Komisijas priekšlikums ir daļa no plašākas PVN tiesību aktu paketes, kas paredzēta, lai PVN noteikumus pielāgotu arvien vairāk digitalizētas ekonomikas realitātei. Paketes mērķis kopumā ir samazināt atbilstības nodrošināšanas izmaksas un sarežģītību uzņēmumiem, samazināt ar neatbilstību saistītus ieņēmumu zaudējumus dalībvalstīm un nodrošināt, lai saistībā ar importēto preču PVN noteikumiem ES uzņēmumi nenonāktu nelabvēlīgā stāvoklī salīdzinājumā ar ārpussavienības valstu uzņēmumiem. Pakete tika pieminēta jau Digitālā vienotā tirgus stratēģijā un PVN rīcības plānā.

Konkrētais priekšlikums grozīt Direktīvu 2006/112/EK (PVN direktīva) ļautu dalībvalstīm piemērot vienādu PVN likmi e-publikācijām (piemēram, e-grāmatām, e-avīzēm un e-periodikai) un drukātiem izdevumiem. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem e-publikācijas tiek uzskatītas par “elektroniski sniegtiem pakalpojumiem”, tāpēc tām piemēro minimālo nodokļu likmi 15 % apmērā. Turpretī fiziskām publikācijām dalībvalstis var piemērot samazinātu nodokļa likmi (minimums ir 5 %), bet dažām dalībvalstīm ir piešķirtas tiesības samazināt likmi zem 5 % (īpaši samazinātas likmes) vai pat piemērot nulles likmes dažām publikācijām.

Tādējādi priekšlikums ierosina nelielus tehniskus pielāgojumus PVN direktīvā, lai dotu dalībvalstīm iespēju piemērot samazinātas likmes, īpaši samazinātas likmes vai nulles likmes e-publikāciju PVN.

Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu, kas atspoguļo Parlamenta ilgstoši pausto viedokli, ka PVN noteikumu atšķirības starp fiziskām un elektroniskām publikācijām digitālajā laikmetā ir nepamatotas. Jaunajiem tiesību aktiem vajadzētu ieviest skaidrību plašsaziņas līdzekļu un grāmatu tirgū, palīdzēt uzņēmumiem izpētīt jaunus darbības modeļus (piemēram, kopīgus fizisku un elektronisku grāmatu piedāvājumus, kas iepriekš nebija iespējami) un, visbeidzot, samazināt cenas patērētājiem, tādējādi veicinot piekļuvi kultūras saturam.

Referents ir ierosinājis divus mērķtiecīgus grozījumus Komisijas priekšlikumā. Pirmajā ir uzsvērts, ka vienlīdzīgu konkurences apstākļu izveide attiecībā uz PVN noteikumiem fiziska un elektroniska formāta publikācijām vajadzētu palīdzēt veicināt inovāciju un investīcijas radošajā saturā un tādējādi uzlabot vispārēju piekļuvi kultūras precēm un mācību materiāliem. Referents šajā kontekstā uzsver, ka arvien lielāka loma ir digitālai kultūras un radošā satura izplatīšanai, veicinot piekļuvi kultūras materiāliem un ļaujot autoriem un satura piegādātājiem uzrunāt jaunu un plašāku auditoriju. Otrais ir tikai precizēšanas jautājums. Tā kā audio publikācijām pašlaik PVN piemēro tādā pašā veidā kā klasiskajām fiziskajām publikācijām, e-publikāciju pielāgotām un audio versijām ir jāpiemēro tādi paši noteikumi kā parastām e-publikācijām. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju, varētu gūt labumu no šīs izmaiņas PVN noteikumos. Komisija ir paskaidrojusi, ka pielāgotām un audio e-publikācijām saskaņā ar priekšlikumu tiktu piemērotas samazinātas PVN likmes. Apsvēruma grozījums ir iekļauts tāpēc, lai uzsvērtu šo jautājumu un paskaidrotu tā pamatojumu.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Eiropas Parlaments 2011. gada 13. oktobra rezolūcijā par VAT nākotni1a atgādināja, ka viens no nozīmīgākajiem PVN elementiem ir neitralitātes princips, un šī iemesla dēļ norādīja, ka “visām grāmatām, laikrakstiem un žurnāliem neatkarīgi no to formāta būtu jāpiemēro vienāda pieeja”.

 

_________________

 

1a P7_TA(2011)0436.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Saskaņā ar Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģiju8 un lai sekotu līdzi tehnoloģiskajai attīstībai digitālajā ekonomikā, dalībvalstīm būtu jādod iespēja saskaņot PVN likmes elektroniski sniegtām publikācijām ar zemākām PVN likmēm publikācijām jebkurā fiziskā formātā.

(2)  Saskaņā ar Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģiju8 un lai sekotu līdzi tehnoloģiskajai attīstībai digitālajā ekonomikā, lai stimulētu inovāciju, jaunradi, investīcijas un jauna satura radīšanu un lai atbalstītu digitālo mācīšanos, zināšanu nodošanu un kultūras pieejamību un veicināšanu digitālajā vidē, dalībvalstīm būtu jādod iespēja saskaņot PVN likmes elektroniski sniegtām publikācijām ar zemākām PVN likmēm publikācijām jebkurā fiziskā formātā. Ieņēmumi, kas iegūti no šo elektronisko un fizisko PVN likmju saskaņošanas, būtu jāinvestē atpakaļ, lai nodrošinātu šīs nozares izaugsmi.

__________________

__________________

8 COM(2015)0192 final.

8 COM(2015)0192 final.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Ļaujot dalībvalstīm piemērot samazinātas, īpaši samazinātas vai nulles likmes drukātām publikācijām un elektroniskām publikācijām, būtu jāsniedz ekonomisks labums patērētājiem, tādējādi veicinot lasīšanu, un arī izdevējiem, tādējādi veicinot investīcijas jaunā saturā un attiecībā uz laikrakstiem un žurnāliem samazinot atkarību no reklāmas.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai novērstu samazinātu PVN likmju plašu izmantošanu audiovizuālam saturam, dalībvalstīm būtu jādod iespēja piemērot samazinātu likmi grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem tikai tad, ja šīs publikācijas jebkurā fiziskā formātā vai elektroniski sniegtas pilnīgi vai galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video satura.

(5)  Lai novērstu samazinātu PVN likmju plašu izmantošanu audiovizuālam saturam, dalībvalstīm būtu jādod iespēja piemērot samazinātu likmi grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem tikai tad, ja šīs publikācijas jebkurā fiziskā formātā vai elektroniski sniegtas pilnīgi vai galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video satura. Ņemot vērā to, cik svarīgi ir veicināt grāmatu, laikrakstu un periodisko izdevumu pieejamību personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas ...1a izpratnē, pielāgotas un audio elektroniskās grāmatas, laikraksti un periodiskie izdevumi ir jāsaprot kā tādi, kas pilnīgi vai galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video satura. Tāpēc samazinātās PVN likmes var piemērot arī šiem formātiem.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva ... par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (COM(2016)0596 final, 2016/0278(COD)) (OV ..., ... lpp.).

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Pievienotās vērtības nodokļa likmes, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem

Atsauces

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.1.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

16.1.2017

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Bogdan Andrzej Zdrojewski

15.2.2017

Izskatīšana komitejā

22.3.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős, Elena Gentile, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ECR

Angel Dzhambazki, Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Elena Gentile, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

-

-

0

0

-

-

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Pievienotās vērtības nodokļa likmes, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem

Atsauces

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

20.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

16.1.2017

CULT

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

IMCO

25.1.2017

JURI

25.1.2017

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Tom Vandenkendelaere

8.12.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

27.3.2017

3.5.2017

 

 

Pieņemšanas datums

3.5.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

David Coburn, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Siegfried Mureşan, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Auke Zijlstra

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Ska Keller, Juan Fernando López Aguilar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Csaba Sógor

Iesniegšanas datums

9.5.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

48

+

ALDE

Petr Ježek, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Lucy Anderson, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Costas Mavrides, Emilian Pavel, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Catherine Stihler, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Ska Keller, Philippe Lamberts

1

-

EFDD

David Coburn

2

0

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums