Postupak : 2016/0308(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0193/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0193/2017

Rasprave :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Glasovanja :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Objašnjenja glasovanja
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 766kWORD 95k
10.5.2017
PE 592.280v02-00 A8-0193/2017

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0631),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0392/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0193/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandment    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Uzimajući u obzir napore koje Ukrajina ulaže u gospodarske reforme te u cilju pružanja potpore razvoju bliskih gospodarskih odnosa s Europskom unijom, primjereno je povećati trgovinske tokove koji se odnose na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda te odobriti povlastice u obliku autonomnih trgovinskih mjera za određene industrijske proizvode u skladu s ubrzavanjem ukidanja carina na trgovinu Europske unije i Ukrajine.

(2)  U cilju povećanja napora koje Ukrajina ulaže u gospodarske i političke reforme te u cilju pružanja potpore i ubrzanja razvoja bliskih gospodarskih odnosa s Unijom, primjereno je i nužno povećati trgovinske tokove koji se odnose na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda te odobriti povlastice u obliku autonomnih trgovinskih mjera za određene industrijske proizvode u skladu s ubrzavanjem ukidanja carina na trgovinu Europske unije i Ukrajine.

Amandment     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Autonomne trgovinske mjere bile bi odobrene u obliku kvota s nultom carinskom stopom za proizvode navedene u prilozima I. i II. na koje bi se, uz povlaštene carinske kvote utvrđene u Sporazumu, primjenjivala nulta carinska stopa, te djelomičnog ili potpunog ukidanja uvoznih carina za industrijske proizvode navedene u Prilogu III.

(3)  Nakon što Komisija objavi analizu mogućeg učinka ove Uredbe, koja bi trebala uzeti u obzir moguće krajnje korisnike autonomnih trgovinskih mjera sadržanih u ovoj Uredbi i koja bi trebala biti usmjerena na male i srednje proizvođače u Ukrajini, autonomne trgovinske mjere trebale bi biti odobrene za proizvode za koje se procijeni da su korisne s obzirom na provedenu analizu. Te autonomne trgovinske mjere trebale bi biti odobrene u obliku kvota s nultom carinskom stopom za proizvode navedene u prilozima I. i II. na koje bi se, uz povlaštene carinske kvote utvrđene u Sporazumu o pridruživanju, primjenjivala nulta carinska stopa, te djelomičnog ili potpunog ukidanja uvoznih carina za industrijske proizvode navedene u Prilogu III.

Obrazloženje

Komisija je provela istraživanje o učincima mjera koje predlaže te ih je usmeno izložila pred Odborom, no to nije bila službena procjena učinka održivosti kakva se obično provodi. U svrhu pravednosti, transparentnosti i demokratskog donošenja zakona te kako bi su zakonodavci mogli donositi informirane odluke, trebalo bi objaviti detalje te analize.

Amandment    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se spriječili rizici prijevare, ostvarivanje prava na dodatne carinske kvote s nultom carinskom stopom trebalo bi uvjetovati postupanjem Ukrajine u skladu s relevantnim pravilima o podrijetlu predmetnih proizvoda i postupcima koji se na njih odnose te njezinim sudjelovanjem u bliskoj administrativnoj suradnji s Europskom unijom, kako je predviđeno Sporazumom.

(4)  Kako bi se spriječili rizici prijevare, ostvarivanje prava na dodatne carinske kvote s nultom carinskom stopom za proizvode navedene u prilozima I. i II. te na djelomično ili potpuno ukidanja uvoznih carina za industrijske proizvode navedene u Prilogu III. trebalo bi uvjetovati postupanjem Ukrajine u skladu sa svim relevantnim uvjetima za stjecanje povlastica iz Sporazuma o pridruživanju, uključujući i pravilima o podrijetlu predmetnih proizvoda i postupcima koji se na njih odnose te njezinim sudjelovanjem u bliskoj administrativnoj suradnji s Unijom, kako je predviđeno Sporazumom.

Obrazloženje

Pravila i podrijetlu i druge uvjete utvrđene Sporazumom moraju ispunjavati svi proizvodi, ne samo poljoprivredni proizvodi navedeni u prilozima I. i II, nego i industrijski proizvodi navedeni u Prilogu III.

Amandment    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U članku 2. Sporazuma o pridruživanju navedeno je da poštovanje demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanje načela vladavine prava čine osnovne elemente tog Sporazuma. Primjereno je uvesti mogućnost privremene suspenzije povlastica u slučaju nepoštovanja temeljnih načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Ukrajini.

(9)  U člancima 2. i 3. Sporazuma o pridruživanju navedeno je da poštovanje demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanje načela vladavine prava, kao i napori u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala i mjere za promicanje održivog razvoja i učinkovitog multilateralizma, čine osnovne elemente odnosa s Ukrajinom koji je utvrđen ovim Sporazumom. Primjereno je uvesti mogućnost privremene suspenzije povlastica u da se Ukrajina ne pridržava općih načela Sporazuma o pridruživanju kao što je učinjeno u drugim sporazumima o pridruživanju koje je sklopila Unija.

Amandment    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Godišnje izvješće Komisije o provedbi detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini treba sadržati detaljnu procjenu provedbe privremenih autonomnih trgovinskih mjera predviđenih u ovoj Uredbi.

Amandment    6

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ostvarivanje prava na carinske kvote utvrđene u članku 1. uvjetuje se:

Ostvarivanje prava na carinske kvote i povlaštene carinske stope za uvoz utvrđene u članku 1. uvjetuje se:

Obrazloženje

Pravila i podrijetlu i druge uvjete utvrđene Sporazumom moraju ispunjavati svi proizvodi, ne samo poljoprivredni proizvodi navedeni u prilozima I. i II, nego i industrijski proizvodi navedeni u Prilogu III.

Amandment    7

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postupanjem u skladu s pravilima o podrijetlu proizvoda i postupcima koji se na njih odnose, kako je predviđeno u Sporazumu o pridruživanju, a posebno u Protokolu I. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje i u Protokolu II. o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim stvarima;

(a)  postupanjem u skladu s pravilima o podrijetlu proizvoda i postupcima koji se na njih odnose, kako je predviđeno u Sporazumu o pridruživanju, a posebno u Protokolu I. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje i u Protokolu II. o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim stvarima; u pogledu proizvoda proizvedenih u područjima koja nisu pod stvarnim nadzorom Vlade Ukrajine, ili iz njih otpremljenih, uz podnošenje potvrde o prometu robe EUR.1, kako je navedeno u članku 16. stavku 1. točki (a) Protokola I. Sporazuma o pridruživanju, koju izdaju carinska tijela Vlade Ukrajine, nakon što su provela inspekciju izvoznikovog knjigovodstva u prostorijama izvoznika i sve druge provjere koje smatraju primjerenima, u skladu s člankom 17. stavkom 5. i člankom 33. tog Protokola, uključujući procjenu postoje li opravdani razlozi za sumnju da gospodarski subjekti koji imaju koristi od privremenih autonomnih trgovinskih mjera potkopavaju borbu protiv korupcije ili su uključeni u nezakonite gospodarske aktivnosti;

Amandment    8

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  suzdržavanjem Ukrajine od uvođenja novih carina ili davanja s istovrsnim učinkom i novih količinskih ograničenja ili mjera s istovrsnim učinkom za uvoz podrijetlom iz Unije ili od povećanja postojećih carina ili davanja odnosno uvođenja bilo kakvih drugih ograničenja od dana stupanja na snagu ove Uredbe;

(b)  suzdržavanjem Ukrajine od uvođenja novih carina ili davanja s istovrsnim učinkom i novih količinskih ograničenja ili mjera s istovrsnim učinkom za uvoz podrijetlom iz Unije ili od povećanja postojećih carina ili davanja odnosno uvođenja bilo kakvih drugih ograničenja, što se odnosi i na diskriminirajuća „unutargranična” pravila, od dana stupanja na snagu ove Uredbe;

Obrazloženje

S obzirom na to da se čini da je ovaj članak usmjeren na mjere na granicama i fiskalne mjere, trebalo bi pojasniti da i diskriminatorna pravila mogu biti razlog za opoziv autonomnih trgovinskih mjera.

Amandment    9

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poštovanjem demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanjem načela vladavine prava predviđenih u članku 2. Sporazuma o pridruživanju.

(c)  poštovanjem demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanjem načela vladavine prava, kao i stalnih napora u pogledu borbe protiv korupcije i ilegalnih aktivnosti, predviđenih u člancima 2., 3. i 22. Sporazuma o pridruživanju.

Amandment     10

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  trajno izvršenje obveza o suradnji na pitanjima koja se odnose na zapošljavanje, socijalnu politiku i jednake mogućnosti u skladu s poglavljem 13. glave IV. (trgovina i održivi razvoj) i poglavlja 21. glave V. (suradnja u području zapošljavanja, socijalne politike i jednakih mogućnosti) Sporazuma o pridruživanju, kao i ciljeva utvrđenih u njegovu članku 420.

Amandment     11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Komisija ustanovi da postoji dovoljno dokaza o neispunjavanju uvjeta utvrđenih u članku 2., ona može u cijelosti ili djelomično suspendirati povlaštene režime predviđene ovom Uredbom, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 5. stavka 2.

Ako Komisija ustanovi da postoji dovoljno dokaza o neispunjavanju uvjeta utvrđenih u članku 2. ove Uredbe, ona može u cijelosti ili djelomično suspendirati povlaštene režime predviđene ovom Uredbom, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 5. stavka 2.

Amandment    12

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako država članica zatraži da Komisija suspendira bilo koji od povlaštenih režima na temelju neispunjavanja uvjeta utvrđenih u članku 2(b), Komisija mora u roku od dva mjeseca od upućivanja tog zahtjeva pružiti obrazloženo mišljenje o tome je li tvrdnja o neispunjavanju uvjeta opravdana. Ako Komisija zaključi da je zahtjev opravdan, ona pokreće postupak naveden u prvom stavku toga članka.

Obrazloženje

S obzirom na to da Komisija do sada u načelu nije bila sklona nakon liberalizacije trgovine uvoditi restriktivne trgovinske mjere, trebalo bi ojačati položaj država članica u odnosu na Komisiju.

Amandment    13

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se proizvod podrijetlom iz Ukrajine uvozi pod uvjetima kojima se uzrokuju ili mogu uzrokovati ozbiljne poteškoće proizvođaču u Zajednici koji proizvodi slične ili izravno konkurentske proizvode, Vijeće na prijedlog Komisije može odlukom kvalificirane većine u bilo kojem trenutku za taj proizvod ponovno uvesti carine zajedničke carinske tarife.

1.  Ako se proizvod podrijetlom iz Ukrajine uvozi pod uvjetima kojima se uzrokuju ili mogu uzrokovati ozbiljne poteškoće proizvođaču u Uniji koji proizvodi slične ili izravno konkurentske proizvode, u bilo kojem trenutku mogu se za taj proizvod ponovno uvesti carine zajedničke carinske tarife.

Obrazloženje

Uvjet da se u postupcima zaštite odlučuje kvalificiranom većinom doveo je do toga da su zaštitni mehanizmi postali beskorisni. Smisao zaštitnih klauzula je da industrijskom sektoru u trenucima kada je suočen s teškim okolnostima pruži stvarnu, a ne samo teoretsku zaštitu. Uvođenje obične većine u zaštitne postupke omogućit će da ih industrijski sektor primijeni. Komisija i dalje kontrolira ishod tih postupaka, s obzirom na to da je ona institucija koja vodi postupke i predlaže mjere.

Amandment    14

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija će pomno pratiti učinak ove Uredbe na proizvođače iz Unije u vezi s proizvodima koji su navedeni u Prilozima I. i II., uključujući i cijene na tržištu Unije i uzimajući u obzir relevantne dostupne informacije o proizvođačima iz Unije, kao što su tržišni udjel, proizvodnja, zalihe, proizvodni kapaciteti i stope iskorištenosti kapaciteta.

Amandment    15

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija će na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu u razumnom roku donijeti formalnu odluku o pokretanju istrage. Ako Komisija odluči pokrenuti istragu, ona obavijest o najavi istrage objavljuje u Službenom listu Europske unije. U obavijesti se daje sažetak primljenih podataka i navodi da je sve relevantne podatke potrebno poslati Komisiji. U njoj se navodi rok, koji ne smije biti dulji od četiri mjeseca od datuma objave obavijesti, a u kojem zainteresirane strane mogu u pisanom obliku iznijeti svoja stajališta.

2.  Na zahtjev države članice, svaka pravna osoba i svako druženje koje nije pravna osoba, a koje djeluje u ime industrije Unije, što se odnosi na sve ili na većinu proizvođača iz Unije koji proizvode slične ili izravno konkurentske proizvode, ili na inicijativu Komisije, ako Komisija smatra da postoje dostatni dokazi prima facie, Komisija donosi službenu odluku o pokretanju istrage u razumnom roku. Za potrebe ovog članka, „većinski dio“ znači proizvođači iz Unije čija ukupna proizvodnja čini više od 50 % ukupne proizvodnje Unije sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda koje proizvodi taj udio industrije Unije, koji bilo podupire ili se protivi zahtjevu, i ne manje od 25 % ukupne proizvodnje istovjetnih ili izravno konkurentnih proizvoda koje proizvodi industrija Unije. Ako Komisija odluči pokrenuti istragu, ona obavijest o najavi istrage objavljuje u Službenom listu Europske unije. U obavijesti se daje sažetak primljenih podataka i navodi da je sve relevantne podatke potrebno poslati Komisiji. U njoj se navodi rok, koji ne smije biti dulji od četiri mjeseca od datuma objave obavijesti, a u kojem zainteresirane strane mogu u pisanom obliku iznijeti svoja stajališta.

Obrazloženje

Industrijski sektor EU-a trebao bi imati mogućnost zatražiti od Komisije da pokrene postupak zaštite, kao što je to slučaj u drugim postupcima trgovinske zaštite.

Amandment    16

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija donosi odluku u roku od tri mjeseca, u skladu s postupkom iz članka 5. Ta odluka stupa na snagu u roku od mjesec dana nakon njezine objave.

6.  Komisija donosi odluku u roku od tri mjeseca, u skladu s postupkom iz članka 5. Ta odluka stupa na snagu u roku od mjesec dana nakon njezine objave. Carine iz Zajedničke carinske tarife ponovno će biti uvedene na razdoblje koje je potrebno da bi se odgovorilo na pogoršanje gospodarske i/ili financijske situacije proizvođača iz Unije ili sve dok traje prijetnja od takvog pogoršanja. Razdoblje ponovnog uvođenja ne premašuje jednu godinu, osim ako se ne produži zbog propisno opravdanih okolnosti. Kada je iz konačno utvrđenih činjenica vidljivo da su ispunjeni uvjeti iz članka 4. stavka 1. Komisija donosi provedbeni akt kojim se prekida istraga i postupak u skladu s ispitnim postupkom iz članka 5. stavka 2.

Amandment    17

Prijedlog uredbe

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Procjena provedbe autonomnih trgovinskih mjera

 

Godišnje izvješće Komisije o provedbi detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini sadrži detaljnu procjenu provedbe privremenih autonomnih trgovinskih mjera predviđenih u ovoj Uredbi i uključuje, u mjeri u kojoj je to primjereno, procjenu socijalnog učinka tih mjera u Ukrajini i u Uniji. Informacije o iskorištenosti povezanih carinskih kvota stavljaju se na raspolaganje na internetskim stranicama Komisije.

Amandment    18

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 1. – redak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

09,6752

2002.

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

 

5.000

Izmjena

Briše se.

Amandment    19

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – redak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Ozima pšenica, pir i suražica, brašno, prekrupa, krupica i pelete

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 tona godišnje

Izmjena

Briše se.

Obrazloženje

Trgovinska statistika pokazuje da ukrajinska industrija za te skupine proizvoda već posjeduje znatan izvozni kapacitet. Dodatne potpore vjerojatno ne bi pružile poticaj za potrebnu diversifikaciju izvoza, pa se stoga ne preporučuju. Carinska kvota na pšenicu iz Ukrajine iznosi 950 tisuća tona, dok je u posljednjih nekoliko godina, stvarni uvoz u EU iznosio 3 – 4 milijuna tona godišnje. To ide u prilog činjenici da je, čak i bez povlaštenih carina, izvoz pšenice iz Ukrajine već konkurentan i pridonosi niskim cijenama usjeva u EU-u. Nadalje, ratarski sektor EU-a nedavno je pogođen nizom teških kriza, što je, uzevši u obzir i rekordno niske prinose, za više država članica izuzetno zabrinjavajuće. U drugim dijelovima svijeta (SAD, Kanada, Brazil, Argentina) primjetna je suprotna slika (rekordno visoki prinosi).

Amandment    20

Prijedlog uredbe

Prilog II. – redak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Kukuruz, osim sjemena, brašna, prekrupe, krupice, peleta i zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 tona godišnje

Izmjena

Kukuruz, osim sjemena, brašna, prekrupe, krupice, peleta i zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kilograma godišnje

Obrazloženje

Trgovinska statistika pokazuje da ukrajinska industrija za te skupine proizvoda već posjeduje znatan izvozni kapacitet. Dodatne potpore vjerojatno ne bi pružile poticaj za potrebnu diversifikaciju izvoza, pa se stoga ne preporučuju. Nadalje, ratarski sektor EU-a nedavno je pogođen nizom teških kriza, što je, uzevši u obzir i rekordno niske prinose, za više država članica izuzetno zabrinjavajuće. U drugim dijelovima svijeta (SAD, Kanada, Brazil, Argentina) primjetna je suprotna slika (rekordno visoki prinosi).

Amandment    21

Prijedlog uredbe

Prilog III. – odjeljak 1. – redak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

3102 10 10

Urea, uključujući i ureu u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u peletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg).

3 %

Izmjena

Briše se.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine (DCFTA), gospodarski i trgovinski stup Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Ukrajine, primjenjuje se provizorno od 1. siječnja 2016. Područjem produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine uspostavlja se područje slobodne trgovine za trgovinu robom tijekom prijelaznog razdoblja od najviše deset godina.

Tarifna liberalizacija područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine asimetrična je jer EU smanjuje ili ukida svoje carine brže nego Ukrajina. Ta je asimetrična liberalizacija počela još prije početka primjene područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine, s privremenim jednostranim trgovinskim povlasticama na temelju Uredbe (EU) br. 374/2014 o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine, koje su stupile na snagu 23. travnja 2014. Rješenje za dodjelu autonomnih trgovinskih mjera doneseno je 2014. su u kontekstu iznimno teško sigurnosne, političke i gospodarske situacije u Ukrajini. Te mjere trebale su isteći najkasnije do 1. studenog 2014. te su naknadno produljene izmjenom Uredbe. Autonomne trgovinske mjere prestale su vrijediti 1. siječnja 2016. kada je započela provizorna provedba područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine.

Trenutačni prijedlog Komisije pokrenut je, uz povlastice EU-a, u okviru područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine koje je već na snazi, uzimajući u obzir trajno teško gospodarsko stanje i napore poduzete u okviru gospodarskih reformi u Ukrajini. U skladu s ciljevima Sporazuma o pridruživanju, prijedlog ima za cilj povećanje postojećih trgovinskih tokova između EU-a i Ukrajine. Autonomne trgovinske povlastice predložene su u obliku povećane nulte carinske kvote za kukuruz, pšenicu, ječam, zob, prirodni med, prerađene rajčice i sok od grožđa i djelomičnog ili potpunog ukidanja uvoznih carina za industrijske proizvode (predopskrba), npr. gnojivo, obuću, proizvode od aluminija i električne strojeve. Predloženo razdoblje primjene je tri godine.

Povećane kvote za poljoprivredne proizvode predložene su uzimajući u obzir kvote u okviru područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine. Od 1. siječnja 2016. do lipnja 2016. Ukrajina je iskoristila 100 % od nulte carinske kvote dostupne u okviru DCFTA-a za med, šećer, grube krupice, pelete, zrnje, slad i pšenični gluten, konzervirane rajčice, sok od grožđa i jabuke, pšenicu i kukuruz. Uz to, predložene su dodatne trgovinske povlastice za žitarice, med, prerađene rajčice i sok od grožđa. Istovremeno su nulte carinske kvote bila malo korištene ili potpuno neiskorištene u drugim tarifnim stavkama zbog neusklađenosti sa sanitarnim i fitosanitarnih uvjetima EU-a (npr. većina mliječnih i mesnih proizvoda). Većina koncesija za industrijske proizvode, predložena je, između ostalog, za potporu malim i srednjim poduzećima kako bi se nadoknadile posljedice gubitka ruskog tržišta. Kada je riječ o gnojivima, potreba za takvim mjerama može se opravdati koncentracijom proizvodnih pogona u istočnoj Ukrajini, što je djelomično posljedica njihova preseljenja iz regije Donjeck.

Gospodarski i politički kontekst

Izvjestitelj priznaje da da bi se dodatnim povlasticama dodijeljenima Ukrajini mogli poduprijeti gospodarski oporavak i reorijentacija njezina tržišta prema EU-u. Zbog tekućeg sukoba u istočnoj Ukrajini, ruskih trgovinskih sankcija, gubitka tržišta na istoku i nepovoljnog globalnog gospodarskog okruženja Ukrajina je suočena s teškom gospodarskom situacijom. Bruto domaći proizvod pao je za 9,8 % u 2015., a udio trgovine s Rusijom pao je na 16 % u 2015., u usporedbi s 27,3 % u 2013. Bilateralna trgovina s EU-om smanjila se 2015. za 13,1 % u usporedbi s 2014. Trenutačno se trgovina Ukrajine s EU-om povećava. Porasla je za 7,5 % u razdoblju od listopada 2015. do rujna 2016., u usporedbi s istim razdobljem u 2014. i 2015. Međutim, posljedice globalne recesije još nisu u potpunosti uklonjene.

Izvjestitelj pozdravlja produljenje restriktivnih mjera EU-a protiv Ruske Federacije donesenih u lipnju i rujnu 2016. Slaže se s preporukom s četvrte sjednice Parlamentarnog odbora za pridruživanje između EU-a i Ukrajine održane u Kijevu 20. i 21. rujna 2016. da te mjere ostaju na snazi do potpune provedbe sporazumâ iz Minska i obnove teritorijalne cjelovitosti Ukrajine unutar međunarodno priznatih granica. Izvjestitelj naglašava potrebu za zadržavanjem jedinstvenog stajališta EU-a o tom pitanju.

Dodatne trgovinske povlastice u okviru procesa reformi

Ukrajinu treba pohvaliti za napore u provođenju nezapamćenih reformi.. Ipak, reforme često donose kratkoročne socioekonomske poteškoće; stoga je opravdano razmotriti daljnju potporu EU-a Ukrajini u obliku dodatnih trgovinskih pogodnosti. Istodobno je od ključne važnosti pobrinuti se da se svakom mjerom potpore podupiru ciljevi Sporazuma o pridruživanju radi ostvarenja funkcionalnog tržišnog gospodarstva u Ukrajini i njegove integracije u unutarnje tržište EU-a. Stoga treba ponuditi dodatne pogodnosti koje će pridonijeti prijeko potrebnoj gospodarskoj diversifikaciji i poduprijeti sektor malih i srednjih poduzeća. Za razliku od toga, one se ne bi trebale ponuditi proizvođačima s već dokazanim velikim izvoznim kapacitetom.

Iako unilateralne povlastice mogu poslužiti kao poticaj određenim sektorima tijekom gospodarskih poteškoća, dugoročni učinci mogu se postići samo kao rezultat istinske reforme, uključujući i onih na koje se Ukrajina obvezala u okviru DCFTA-e i svoga članstva u WTO-u. Prepreke, kao što su zabrane izvoza neobrađenog drva i one povezane sa sanitarnim i fitosanitarnim pitanjima, potrebno je riješiti, a konkretne mjere za poboljšanje zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva u Ukrajini još uvijek nisu donesene.

U tematskom izvješću Europskog revizorskog suda o Ukrajini, objavljenom 7. prosinca 2016., navodi se da je potrebno ubrzati reforme. U procjeni djelotvornosti pomoći EU-a u području upravljanja javnim financijama, borbi protiv korupcije i u plinskom sektoru tijekom razdoblja 2007. – 2015., Sud je zaključio da su do sada postignuti rezultati i dalje nestabilni, unatoč tome što je 2014. dan novi poticaj za reforme. Rezultati antikorupcijskih mjera još nisu poznati.

Transparentnost i valjanost izbora proizvoda

Žalosno je što prije podnošenja prijedloga zakonodavcima nije bilo ažurirane procjene učinka niti se održalo službeno savjetovanje s dionicima; također nije bila dostupna analiza moguće gospodarske koristi za Ukrajinu ili potencijalnih opasnosti za proizvođače iz EU-a koje proizlaze iz uključivanja proizvoda navedenih u prilozima.

Izvjestitelj je zabrinut zbog toga što u obrazloženju Komisija upućuje na ostale nedavno sklopljene sporazume o slobodnoj trgovini kojima je za neke poljoprivredne proizvode obuhvaćene ovim prijedlogom osiguran neograničeni bescarinski pristup. Treba napomenuti da su trgovinske povlastice za Ukrajinu asimetrične i da se Ukrajina znatno razlikuje od drugih partnera u smislu geografske blizine EU-u i troškova prijevoza. Iz tih razloga nije primjereno da se ovaj prijedlog uspoređuje s drugim nedavno sklopljenim sporazumima o slobodnoj trgovini.

Važno je pronaći pravu ravnotežu između hitne i dugoročne pomoći Ukrajini. Stoga bi se, u dugoročnom smislu, EU trebao usredotočiti na pružanje pomoći Ukrajini u područjima kao što su sanitarni i fitosanitarni standardi, potpora za ulaganja u sektoru poljoprivrede te poticanje liberalizacije viznog režima.


MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ (14.3.2017)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Czesław Adam Siekierski

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Referentni prijedlog usmjeren je na dopunu trgovinskih povlastica koja su već odobrene Ukrajini u okviru područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine dodatnim autonomnim trgovinskim povlasticama, uglavnom u sektoru poljoprivrede. Te su autonomne trgovinske povlastice u obliku povećanja godišnjih carinskih kvota koje se već primjenjuju u okviru područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine u udjelu od 50 % za određene proizvode (sok od grožđa, prerađene rajčice, med) i 100 % za ostale (kukuruz, pšenica, ječam, zob i ostale prekrupe). One stupaju na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i primjenjuju se tri godine.

Pri čitanju obrazloženja koje je priloženo ovom prijedlogu nemoguće je ne primijetiti nedostatnost opravdanja nečega što bi očito trebalo smatrati u potpunosti političkom inicijativom. Navode se „teško gospodarsko stanje u Ukrajini” i „povećanje postojećih trgovinskih tokova koji se odnose na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine u Uniju te unapređenje bilateralne trgovine i gospodarske suradnje s Unijom” bez obrazlaganja, međutim pitanje je zašto su se trgovinske povlastice već odobrene Ukrajini detaljnim i sveobuhvatnim sporazumom o slobodnoj trgovini već pokazale nedostatne tako brzo nakon njegova stupanja u privremenu primjenu (1. siječnja 2016.) i zašto je legitimno dati takve dodatne trgovinske povlastice bez ikakvog uzajamnog doprinosa dotičnog trgovinskog partnera.

Još više zabrinjava argument koji tvrdi da je „najnovijim sporazumima o slobodnoj trgovini o kojima Europska unija pregovara (osobito s Peruom i Kolumbijom, Srednjom Amerikom, Vijetnamom i Kanadom) već osiguran neograničeni bescarinski pristup za neke poljoprivredne proizvode obuhvaćene ovom Uredbom” koji je Komisija predstavila kao dovoljno opravdanje zašto bi Ukrajini trebalo odobriti dodatne trgovinske povlastice. Izvjestitelj želi naglasiti koliko je opasan takav pristup ako se primjenjuje na osjetljive poljoprivredne sektore u vrijeme kada je Odbor opravdano zabrinut zbog kumulativnog učinka trgovinskih sporazuma na poljoprivredu (koji je bio predmet nedavne studije Zajedničkog istraživačkog centra EU-a). Bez obzira na stajalište koje će Parlament u konačnici zauzeti u pogledu ovog prijedloga, predlaže se da se pošalje snažna poruka Odboru za međunarodnu trgovinu i Komisiji o tome da Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj ne prihvaća ovakvu bezglavu žurbu naših tvoraca trgovinske politike i pregovarača u pogledu liberalizacije carina u poljoprivredi.

U pogledu učinka trgovinskih povlastica na odgovarajuće proizvodne sektore u EU-u, također je žalosno i neprihvatljivo da u ovom slučaju nije provedena nikakva procjena učinka samo zato što je „s obzirom na teško gospodarsko stanje u Ukrajini važno da Uredba stupi na snagu što je prije moguće”. Mišljenje je izvjestitelja da je riječ o još jednom primjeru olakog pristupanja Komisije pitanju negativnih učinaka liberalizacije trgovine na osjetljive poljoprivredne sektore u EU-u.

Predložene autonomne trgovinske povlastice odnose se na neke vrlo osjetljive poljoprivredne sektore EU-a nedavno pogođene ozbiljnim krizama i na koje je negativno utjecao ruski embargo, poput sektora proizvodnje voća, povrća i žitarica, te nisu mogle biti predložene u gore vrijeme. Posebno je kriza u sektoru žitarica bila predmet rasprava u Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj 12. listopada 2016., s obzirom na to se razdoblje 2016 – 2017 smatra vrlo zabrinjavajućim u nekoliko država članica s kombinacijom rekordno niskih prinosa (-20 % u Francuskoj i Njemačkoj, -30 % u Rumunjskoj i Bugarskoj) i rekordno niskih cijena zbog suprotne situacije (rekordno visoki prinosi) u drugim dijelovima svijeta (SAD, Kanada, Brazil, Argentina).

Unatoč političkim i gospodarskim teškoćama s kojima se Ukrajina trenutačno suočava, ova je susjedna zemlja EU-a i dalje vrlo važan i konkurentan proizvođač žitarica te već bilježi znatan trgovinski višak u trgovini s našom zajednicom za te proizvode (više od 100 milijuna eura 2015.). Štoviše, dostupni podaci pokazuju da carine koje EU primjenjuje izvan carinskih kvota ne predstavljaju problem za uvoz iz Ukrajine i samo, u određenoj mjeri, sprječavaju da cijene ukrajinskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda postanu preniske. Unatoč tome, uspoređujući cijene žitarica u državama članicama EU-a, čini se da su one najniže u zemljama koje su u neposrednom susjedstvu Ukrajine.

Ukrajina u potpunosti koristi (100 %) već odobrene carinske kvote i očekuje se da će isto tako u potpunosti iskoristiti nove autonomne trgovinske povlastice koje predlaže Komisija. Izvjestitelj izražava svoju zabrinutost da bi moguća destabilizacija stanja na poljoprivrednim tržištima EU-a koju bi prouzročile dodatne autonomne trgovinske povlastice za Ukrajinu mogla dovesti do porasta negativnog stava o razvoju procesa integracije s tom zemljom.

U tim okolnostima i s ciljem izbjegavanja gomilanja teškoća koje su već pretrpjeli proizvođači iz EU-a u sektorima koji su najviše pogođeni dodatnim povlaštenim uvozom iz Ukrajine, izvjestitelj predlaže da se izostave predložene carinske kvote za pšenicu, kukuruz i rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, navedene u prilozima I. i II.

Konačno, odluči li Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj zanemariti ovu preporuku, ili se ona zanemari na plenarnoj sjednici, prije toga bi trebalo barem zatražiti i dobiti od Komisije odgovarajuću procjena učinka tih mjera.

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Carinskim kvotama za određene poljoprivredne proizvode iz Priloga II. upravlja Komisija u skladu s pravilima koja su utvrđena u skladu s člankom 184. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

3.  Carinskim kvotama za određene poljoprivredne proizvode iz Priloga II. upravlja Komisija u skladu s pravilima koja su utvrđena u skladu s člankom 184. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Utvrđivanje planova provedbe i mehanizama praćenja i procjene moguće je izvršavati s pomoću internetskog sustava izvješćivanja o carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode koji je dostupan na posebnim internetskim stranicama Europske komisije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  poštovanje načela navedenih u članku 3. Sporazuma o pridruživanju, uključujući borbu protiv korupcije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se proizvod podrijetlom iz Ukrajine uvozi pod uvjetima kojima se uzrokuju ili mogu uzrokovati ozbiljne poteškoće proizvođaču u Zajednici koji proizvodi slične ili izravno konkurentske proizvode, Vijeće na prijedlog Komisije može odlukom kvalificirane većine u bilo kojem trenutku za taj proizvod ponovno uvesti carine zajedničke carinske tarife.

1.  Ako se proizvod podrijetlom iz Ukrajine uvozi pod uvjetima kojima se uzrokuju ili mogu uzrokovati ozbiljne poteškoće proizvođaču u Zajednici koji proizvodi slične ili izravno konkurentske proizvode, Vijeće na prijedlog Komisije može odlukom kvalificirane većine u bilo kojem trenutku za taj proizvod ponovno uvesti carine zajedničke carinske tarife. Komisija uspostavlja mehanizam praćenja količina za koje su dodijeljene koncesije, u vezi s razinom cijena dotičnih proizvoda na unutarnjim tržištima, kako bi se, u slučaju pogoršanja tržišta i teškoća prouzročenih proizvođaču u EU-u, ponovno uvela carina zajedničke carinske tarife.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija će na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu u razumnom roku donijeti formalnu odluku o pokretanju istrage. Ako Komisija odluči pokrenuti istragu, ona obavijest o najavi istrage objavljuje u Službenom listu Europske unije. U obavijesti se daje sažetak primljenih podataka i navodi da je sve relevantne podatke potrebno poslati Komisiji. U njoj se navodi rok, koji ne smije biti dulji od četiri mjeseca od datuma objave obavijesti, a u kojem zainteresirane strane mogu u pisanom obliku iznijeti svoja stajališta.

2.  Komisija će na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu u razumnom roku donijeti formalnu odluku o pokretanju istrage. Ako Komisija odluči pokrenuti istragu, ona obavijest o najavi istrage objavljuje u Službenom listu Europske unije. U obavijesti se daje sažetak primljenih podataka i navodi da je sve relevantne podatke potrebno poslati Komisiji. U njoj se navodi rok, koji ne smije biti dulji od dva mjeseca od datuma objave obavijesti, a u kojem zainteresirane strane mogu u pisanom obliku iznijeti svoja stajališta.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – alineja 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  standardi za zaštitu okoliša

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Istraga se mora dovršiti u roku od šest mjeseci od objave obavijesti iz stavka 2. Komisija u slučaju izvanrednih okolnosti može produljiti taj rok u skladu s postupkom iz članka 5.

5.  Istraga se mora dovršiti u roku od četiri mjeseca od objave obavijesti iz stavka 2.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako je zbog izvanrednih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nemoguće provesti istragu, Komisija može, nakon što obavijesti Odbor, poduzeti svaku nužnu preventivnu mjeru.

7.  Komisija može, nakon što obavijesti Odbor, poduzeti svaku nužnu preventivnu mjeru.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Preispitivanje u sredini programskog razdoblja

 

1.  Komisija provodi procjenu učinaka ove Uredbe na tržište EU-a za proizvode navedene u prilozima I. i II. od datuma njezina stupanja na snagu te iznosi Europskom parlamentu i Vijeću zaključke te procjene.

 

2.  Ako se pokaže da odredbe ove Uredbe utječu na tržište EU-a za proizvode navedene u prilozima I. i II., Komisija može provedbenim aktima uvesti kompenzacijske mjere za europske proizvođače na koje utječe ukidanje carina na bilo koji od tih proizvoda. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 5. stavka 2.

Obrazloženje

Brzina kojom će ova Uredba stupiti na snagu ne sprečava Komisiju da provede procjenu učinka tih mjera na tržišta EU-a te da istom brzinom djeluje kako bi nadoknadila štetu europskim proizvođačima gdje je to potrebno.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ako se razmatra obnova mjera navedenih u ovoj Uredbi, Komisija preispituje njihov učinak prije isteka trogodišnjeg razdoblja navedenog u stavku 2. te podnosi zakonski prijedlog ako je to prikladno.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica 1. – redak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

09.6752

2002

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

 

5000

 

Izmjena

Briše se.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica 1. – redak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Ozima pšenica, pir i suražica, brašno, prekrupa, krupica i pelete

1001 99 00 1101 00 15 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60

100 000 tona godišnje

 

Izmjena

Briše se.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica 1. – redak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Kukuruz, osim sjemena, brašna, prekrupe, krupice, peleta i zrna

1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

650 000 tona godišnje

 

Izmjena

Briše se.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica 1. – redak 3. – stupac 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

350 000 tona godišnje

50 000 tona godišnje

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uvođenje privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju

Referentni dokumenti

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

6.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Czesław Adam Siekierski

12.10.2016

Datum usvajanja

13.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

9

16

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Paolo De Castro

9

-

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

S&D

Momchil Nekov

16

0

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uvođenje privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju

Referentni dokumenti

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Datum podnošenja EP-u

29.9.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

6.10.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

6.10.2016

AGRI

6.10.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jarosław Wałęsa

12.10.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.11.2016

24.1.2017

20.3.2017

 

Datum usvajanja

4.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

Datum podnošenja

10.5.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

4

-

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Objašnjenje korištenih znakova:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena