Διαδικασία : 2013/0115(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0207/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0207/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0276

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 667kWORD 55k
2.6.2017
PE 603.083v02-00 A8-0207/2017

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου που αφορά τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου που αφορά τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης

13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13391/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης (13393/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 212 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0491/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0207/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Κοσσυφοπεδίου.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 7 Δεκεμβρίου 2009 το Συμβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, με τίτλο: «Κοσσυφοπέδιο – Υλοποίηση της ευρωπαϊκής του προοπτικής» και την κάλεσε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να στηρίξει το Κοσσυφοπέδιο στην πορεία του προς την Ένωση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής.

Στις 22 Απριλίου 2013, η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της για την έκδοση μιας απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και μιας απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου όσον αφορά τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης.

Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2016.

Με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο, το Κοσσυφοπέδιο θα μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του να θεσπίζει και να εφαρμόζει πρότυπα στους διάφορους συναφείς με το οικείο πρόγραμμα τομείς και σε συνάρτηση με την πρόοδο που σημειώνει στους τομείς αυτούς.

Το Κοσσυφοπέδιο θα συμβάλλει οικονομικά στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τα συγκεκριμένα προγράμματα της Ένωσης, στα οποία συμμετέχει.

Η σύναψη της συμφωνίας πλαισίου θα επιτρέψει το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων προγραμμάτων της Ένωσης για το Κοσσυφοπέδιο ή την ενίσχυση της συμμετοχής του σε αυτά, προσφέροντας, εκτός από την ενδυνάμωση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μέσω της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, δυνατότητες για περαιτέρω σύσφιξη των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών και ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών και της τομεακής συνεργασίας.

Η συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στα προγράμματα της Ένωσης θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και θα εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις. Η συμφωνία-πλαίσιο συνεισφέρει στη διευκόλυνση της ένταξης του Κοσσυφοπεδίου στις πολιτικές της ΕΕ και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία ένταξης του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

1.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

12.12.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.5.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

8

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vladimir Urutchev

Ημερομηνία κατάθεσης

2.6.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Δημήτρης Παπαδάκης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου