Menettely : 2013/0115(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0207/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0207/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2017 - 6.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0276

SUOSITUS     ***
PDF 364kWORD 57k
2.6.2017
PE 603.083v02-00 A8-0207/2017

esityksestä neuvoston päätökseksi puitesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle Euroopan unionin ohjelmiin

(13391/2016 – C8‑0491/2016 – 2013/0115(NLE))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Ulrike Lunacek

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi puitesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle Euroopan unionin ohjelmiin

(13391/2016 – C8‑0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13391/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen puitesopimukseksi Euroopan unionin ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle Euroopan unionin ohjelmiin (13393/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 212 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0491/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A8-0207/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä puitesopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kosovon hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Neuvosto pani 7. joulukuuta 2009 tyytyväisenä merkille komission 14. lokakuuta 2009 antaman tiedonannon ”Kosovon Eurooppa-perspektiivin toteuttaminen” ja pyysi komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet Kosovon tukemiseksi sen edetessä kohti unionia aluetta koskevan Eurooppa-perspektiivin mukaisesti.

Komissio esitti neuvostolle 22. huhtikuuta 2013 ehdotuksen neuvoston päätökseksi puitesopimuksen allekirjoittamisesta ja neuvoston päätökseksi puitesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle unionin ohjelmiin.

Kosovon kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. huhtikuuta 2016.

Puitesopimuksen mukaan Kosovo voi osallistua unionin ohjelmiin sitä mukaa kuin se sitoutuu hyväksymään ja soveltamaan kunkin ohjelman alaan liittyviä vaatimuksia ja edistyy tässä.

Kosovo suorittaa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon rahoitusosuuden, joka vastaa sen osallistumista kuhunkin unionin ohjelmaan.

Puitesopimuksen tekeminen mahdollistaa sen, että Kosovo osallistuu vaiheittain tai nykyistä suuremmassa määrin tiettyihin unionin ohjelmiin. Pöytäkirja mahdollistaa myös kulttuuria, koulutusta, ympäristöä, tekniikkaa ja tiedettä koskevien yhteyksien sekä henkilökohtaisten yhteyksien vahvistamisen ja alakohtaisen yhteistyön lisääntymisen. Samalla se lujittaa poliittisia ja taloudellisia suhteita vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kautta.

Kosovon osallistuminen unionin ohjelmiin vahvistaa maan Eurooppa-perspektiiviä ja syventää kahdenvälisiä suhteita. Puitesopimus helpottaa osaltaan Kosovon yhdentymistä unionin toimintapolitiikkoihin, ja sillä on merkittävä rooli Kosovon tiellä kohti EU:n jäsenyyttä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Puitesopimus Euroopan unionin ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle Euroopan unionin ohjelmiin

Viitteet

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

1.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.12.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Ulrike Lunacek

22,62015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.5.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

8

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Vladimir Urutchev

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.6.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus