Procedură : 2016/0231(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0208/2017

Texte depuse :

A8-0208/2017

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2018 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

RAPORT     ***I
PDF 1393kWORD 189k
6.6.2017
PE 592.423v03-00 A8-0208/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0482),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0331/2016),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 22 martie 2017(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru agricultură și dezltare rurală (A8-0208/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice

privind acțiunea în domeniul climei, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice („Regulamentul privind acțiunea în domeniul climei pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris”).

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Justificare

Un titlu nou, care reflectă mai bine conținutul regulamentului.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Protocolul (nr. 1) la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană,

Amendamentul3

Propunere de regulament

Referirea 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Protocolul (nr. 2) la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La data de 10 iunie2016, Comisia a prezentat propunerea ca UE să ratifice Acordul de la Paris. Această propunere legislativă face parte din procesul de punere în aplicare a angajamentului UE din cadrul Acordului de la Paris. Angajamentul Uniunii cu privire la reducerea emisiilor la nivelul întregii economii a fost confirmat în contribuția preconizată a Uniunii și a statelor sale membre, stabilită la nivel național, care a fost prezentată Secretariatului CCONUSC la 6 martie 2015.

(3)  Consiliul a ratificat Acordul de la Paris la 5 octombrie 2016, în urma aprobării Parlamentului European din 4 octombrie 2016. Acordul de la Paris a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016 și, în conformitate cu articolul său 2, are drept obiectiv „consolidarea răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin: (a) menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, recunoscând că astfel s-ar reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice; (b) creșterea capacității de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice și de încurajare a rezistenței la schimbările climatice și a dezvoltării cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu pune în pericol producția alimentară; (c) întreprinderea măsurilor necesare pentru ca fluxurile financiare să corespundă unei evoluții către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatice.”

 

Acordul de la Paris prevede, de asemenea, că părțile trebuie să ia măsuri pentru a conserva și a consolida, după caz, absorbanții și rezervoarele de gaze cu efect de seră, inclusiv pădurile.

 

Această propunere legislativă face parte din procesul de punere în aplicare a angajamentului UE din cadrul Acordului de la Paris. Angajamentul Uniunii cu privire la reducerea emisiilor la nivelul întregii economii a fost confirmat în contribuția preconizată a Uniunii și a statelor sale membre, stabilită la nivel național, care a fost prezentată Secretariatului CCONUSC la 6 martie 2015.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020.

(4)  Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020. Prin urmare, sistemele de investiții ecologice legate de Protocolul de la Kyoto, care oferă sprijin financiar proiectelor de reducere a emisiilor din statele membre cu venituri mai reduse, vor fi suspendate.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4 a)  În reuniunea sa din 21 octombrie 2009, Consiliul Mediu a sprijinit obiectivul Uniunii de a reduce emisiile cu 80-95 % până în 2050, față de nivelurile din 1990, în contextul reducerilor care trebuie realizate de către țările dezvoltate, ca grup, potrivit IPCC (Grupul interguvernamental privind schimbările climatice).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Tranziția către o energie curată presupune schimbarea conduitei de afaceri și asigurarea de stimulente la nivelul întregului spectru politic. O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente, care să le furnizeze cetățenilor săi o energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri abordabile. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei prin prezentul regulament, precum și înregistrarea de progrese în legătură cu celelalte aspecte ale uniunii energetice, care sunt prevăzute în Strategia-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice.

(5)  Tranziția către o energie curată și bioeconomie presupune schimbarea conduitei de afaceri la nivelul întregului spectru politic și asigurarea de stimulente pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) cu mai puțin capital și pentru exploatațiile agricole de mici dimensiuni pentru a-și adapta modelele de afaceri. O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente care să pună pe primul plan eficiența energetică și să își propună drept obiectiv să le furnizeze cetățenilor săi o energie sigură, sustenabilă și la prețuri abordabile, aplicând totodată politici stricte în materie de durabilitate și de reducere a emisiilor care să promoveze utilizarea bioresurselor în locul resurselor fosile. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei prin prezentul regulament, precum și înregistrarea de progrese în legătură cu celelalte aspecte ale uniunii energetice, care sunt prevăzute în Strategia-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice.

__________________

__________________

16 COM(2015)0080

16 COM(2015)0080.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Abordarea privind stabilirea unor limite obligatorii anuale la nivel național, care a fost adoptată în Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului19, ar trebui continuată în perioada 2021-2030, calcularea traiectoriei urmând să înceapă în 2020 la nivelul emisiilor medii anuale de gaze cu efect de seră generate în perioada 2016-2018 și să se încheie în 2030 la limita prevăzută pentru fiecare stat membru. În 2021 se prevede o ajustare a alocării pentru statele membre care au o limită pozitivă în temeiul Deciziei 406/2009/CE și al căror nivel anual de emisii alocate, determinate în temeiul Deciziilor 2013/162/UE și 2013/634/UE, a crescut în perioada 2017-2020, în scopul de a reflecta capacitatea de creștere a nivelului emisiilor în anii respectivi. Consiliul European a conchis că disponibilitatea și utilizarea instrumentelor de flexibilitate existente în sectoarele care nu fac obiectul ETS ar trebui îmbunătățite semnificativ pentru a se asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor a efortului colectiv al UE și convergența emisiilor pe cap de locuitor până în 2030.

(9)  Abordarea privind stabilirea unor limite obligatorii anuale la nivel național, care a fost adoptată în Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului19, ar trebui continuată în perioada 2021-2030, calcularea traiectoriei urmând să înceapă în 2018 la nivelul emisiilor medii anuale de gaze cu efect de seră generate în perioada 2016-2018 sau la nivelul valorii cotei anuale de emisii pentru 2020, în funcție de care dintre cele două valori este mai scăzută, și să se încheie în 2030 la limita prevăzută pentru fiecare stat membru. Pentru a recompensa adoptarea de măsuri anticipate și pentru a sprijini statele membre cu o capacitate de investiții mai redusă, statele membre al căror PIB pe cap de locuitor se află sub media UE, care, în perioada 2013-2020, înregistrează un nivel mai scăzut de emisii decât nivelul lor anual de emisii alocate pentru perioada 2013-2020 în conformitate cu Decizia 406/2009/CE, pot, sub rezerva anumitor condiții, să solicite alocări suplimentare din fondul de rezervă. În 2021 se prevede o ajustare suplimentară a alocării pentru statele membre care au o limită pozitivă în temeiul Deciziei 406/2009/CE și al căror nivel anual de emisii alocate, determinate în temeiul Deciziilor 2013/162/UE și 2013/634/UE, a crescut în perioada 2017-2020, în scopul de a reflecta capacitatea de creștere a nivelului emisiilor în anii respectivi. Consiliul European a conchis că disponibilitatea și utilizarea instrumentelor de flexibilitate existente în sectoarele care nu fac obiectul ETS ar trebui îmbunătățite semnificativ pentru a se asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor a efortului colectiv al UE și convergența emisiilor pe cap de locuitor până în 2030.

_________________

_________________

19 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

19 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9 a)  Pentru a aduce Uniunea pe calea spre o economie cu emisii reduse de carbon, prezentul regulament prevede o traiectorie pe termen lung de reducere, începând cu 2031, a emisiilor de gaze cu efect de seră care fac obiectul prezentului regulament. Regulamentul contribuie, de asemenea, la realizarea obiectivului prevăzut în Acordul de la Paris de a atinge un echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Pentru a menține deplina eficiență a rezervei pentru stabilitatea pieței instituite prin Decizia (UE) 2015/18141a a Parlamentului European și a Consiliului, certificatele anulate ca rezultat al utilizării flexibilității prevăzute în prezentul regulament în urma reducerii certificatelor EU ETS nu ar trebui luate în considerare drept certificate care au fost anulate în conformitate cu Directiva 2003/87/CE atunci când se stabilește, în temeiul Deciziei (UE) 2015/1814, numărul total de certificate aflate în circulație într-un anumit an în temeiul deciziei respective.

 

____________________________

 

1a  Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L 264, 9.10.2015, p. 1).

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  O serie de măsuri ale Uniunii sporesc capacitatea statelor membre de a-și respecta angajamentele privind clima și sunt esențiale pentru a realiza reducerile de emisii necesare în sectoarele care intră sub incidența prezentului regulament. Printre acestea se numără legislația privind gazele fluorurate, reducerile de CO2 generate de vehiculele rutiere, performanța energetică a clădirilor, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și economia circulară, precum și instrumente de finanțare ale Uniunii pentru investiții legate de climă.

(11)  O serie de măsuri ale Uniunii sporesc capacitatea statelor membre de a-și respecta angajamentele privind clima și sunt esențiale pentru a realiza reducerile de emisii necesare în sectoarele care intră sub incidența prezentului regulament. Printre acestea se numără legislația privind gazele fluorurate, reducerile de CO2 generate de vehiculele rutiere, îmbunătățiri ale performanței energetice a clădirilor, creșterea energiei din surse regenerabile, o mai mare eficiență energetică și promovarea economiei circulare, precum și instrumente de finanțare ale Uniunii pentru investiții legate de climă.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Pentru a realiza respectivele reduceri de emisii și într-un demers menit să maximizeze rolul sectorului agricol, este important ca statele membre să promoveze acțiuni de atenuare inovatoare cu cel mai mare potențial, inclusiv: transformarea terenurilor arabile în pășuni permanente; gestionarea gardurilor vii, a zonelor tampon și a arborilor de pe terenurile agricole; noi măsuri agrosilvice și scheme de plantare de păduri; prevenirea îndepărtării arborilor și a despăduririlor; reducerea sau eliminarea aratului, utilizarea de culturi de protecție/culturi intercalate și de reziduuri de culturi pe terenuri; realizarea de bilanțuri privind carbonul și de planuri de gestionare a solului/a substanțelor nutritive; îmbunătățirea eficienței azotului și inhibarea nitrificării; refacerea și conservarea zonelor umede/turbăriilor; îmbunătățirea metodelor de creștere, hrănire și gestionare a animalelor, pentru reducerea emisiilor.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Prezentul regulament, inclusiv instrumentele de flexibilitate disponibile, oferă un stimulent pentru reducerea emisiilor în concordanță cu alte acte legislative ale Uniunii în materie de climă și energie pentru sectoarele reglementate de prezentul regulament, inclusiv în domeniul eficienței energetice. Dat fiind că peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră sunt legate de sectorul energiei, o utilizare mai eficientă a energiei și economii mai mari de energie vor contribui semnificativ la reducerea acestor emisii. Prin urmare, politicile ambițioase privind eficiența energetică au un rol esențial nu numai pentru creșterea economiilor prin reducerea importurilor de combustibili fosili, în vederea asigurării securității energetice și a reducerii facturilor consumatorilor, ci și pentru intensificarea utilizării de tehnologii de economisire a energiei în clădiri, industrie și transporturi, pentru consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă la nivel local, îmbunătățirea condițiilor de sănătate și combaterea sărăciei energetice. Măsurile luate în sectoarele reglementate de prezentul regulament, ale căror costuri se amortizează în timp, reprezintă o modalitate eficientă din punctul de vedere al costurilor de a ajuta statele membre să își atingă obiectivele prevăzute de prezentul regulament. Ca atare, atunci când transpun prezentul regulament în politici naționale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită posibilităților specifice și diverse de creștere a eficienței energetice și de investiții în acest domeniu care apar în diferitele sectoare de activitate.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11c)  Sectorul transporturilor nu este doar un emițător major de gaze cu efect de seră, ci și sectorul cu cea mai rapidă creștere a consumului de energie din 1990. Prin urmare, este important ca Comisia și statele membre să depună mai multe eforturi pentru a îmbunătăți eficiența energetică, pentru a stimula trecerea la moduri de transport durabile și pentru a reduce dependența ridicată de dioxid de carbon a sectorului. Decarbonizarea mixului energetic prin promovarea energiei cu emisii reduse pentru sectorul transporturilor, de exemplu prin biocarburanți durabili și vehicule electrice, va contribui la obiectivul de reducere a emisiilor de CO2, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris. Acest lucru ar putea fi facilitat prin asigurarea faptului că sectorul deține un cadru clar pe termen lung care să ofere siguranță și o bază pentru investiții.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 11 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11d)  Impactul politicilor energetice și sectoriale asupra angajamentelor naționale și ale UE în domeniul climei ar trebui evaluat prin metode cuantificate comune, astfel încât aceste efecte să fie transparente și verificabile.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Regulamentul [ ] [privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul privind clima și energia pentru 2030] stabilește normele de contabilizare referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF). Chiar dacă, din punctul de vedere al mediului, rezultatul prevăzut de prezentul regulament în ceea ce privește nivelul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră realizate este afectat de luarea în considerare a unei cantități maxime echivalente cu suma emisiilor nete totale și a absorbțiilor nete totale aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate, conform prevederilor Regulamentului [ ], ar trebui să se includă, atunci când este necesar, ca posibilitate suplimentară pentru statele membre de a-și respecta angajamentele ce le revin, flexibilitatea de a împărți o cantitate maximă de 280 de milioane de tone de CO2 echivalent din aceste absorbții între statele membre, conform cifrelor din anexa III. În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF], este adoptat, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 7, pentru a reflecta contribuția categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate” în cadrul flexibilității prevăzute la articolul respectiv. Înainte de adoptarea unui astfel de act delegat,Comisia ar trebui să evalueze, pe baza datelor disponibile, fiabilitatea contabilizării terenurilor forestiere gestionate și, în special, coerența ratelor de recoltare preconizate și a celor efective. În plus, prin prezentul regulament ar trebui să se permită posibilitatea de a anula în mod voluntar unitățile anuale de emisii alocate pentru a se permite ca aceste cantități să fie luate în considerare atunci când se evaluează respectarea de către statele membre a cerințelor din Regulamentul [ ].

(12)  Regulamentul [ ] [privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul privind clima și energia pentru 2030] stabilește normele de contabilizare referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF). Chiar dacă, din punctul de vedere al mediului, rezultatul prevăzut de prezentul regulament în ceea ce privește nivelul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră realizate este afectat de luarea în considerare a unei cantități maxime echivalente cu suma emisiilor nete totale și a absorbțiilor nete totale aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate, pajiștilor gestionate și, după caz, terenurilor umede gestionate, conform prevederilor Regulamentului [ ], ar trebui să se includă, atunci când este necesar, ca posibilitate suplimentară pentru statele membre de a-și respecta angajamentele ce le revin, flexibilitatea de a împărți o cantitate maximă de 190 de milioane de tone de CO2 echivalent din aceste absorbții între statele membre, conform cifrelor din anexa III. În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF], este adoptat, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 7, pentru a reflecta o contribuție echilibrată a categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate” în cadrul flexibilității de 190 de milioane prevăzute la articolul respectiv. Înainte de adoptarea unui astfel de act delegat, Comisia ar trebui să evalueze, pe baza datelor disponibile, fiabilitatea contabilizării terenurilor forestiere gestionate și, în special, coerența ratelor de recoltare preconizate și a celor efective. În plus, prin prezentul regulament ar trebui să se permită posibilitatea de a anula în mod voluntar unitățile anuale de emisii alocate pentru a se permite ca aceste cantități să fie luate în considerare atunci când se evaluează respectarea de către statele membre a cerințelor din Regulamentul [ ].

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Realizarea, în mod coerent de către toate părțile implicate, a numeroaselor obiective ale Uniunii legate de sectorul agricol, printre care atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, îmbunătățirea calității aerului, conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice și sprijinirea economiilor rurale, va necesita schimbări în materie de investiții și stimulente, sprijinite de măsuri la nivelul Uniunii, precum PAC. Este esențial ca prezentul regulament să ia în considerare obiectivul de a contribui la realizarea obiectivelor Strategiei Uniunii pentru păduri, care vizează promovarea unei aprovizionări cu lemn competitive și durabile pentru bioeconomia Uniunii, ale politicilor forestiere naționale ale statelor membre, ale Strategiei Uniunii în domeniul bioeconomiei și ale Strategiei Uniunii privind economia circulară.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În vederea asigurării unei raportări și verificări eficiente, transparente și eficiente din punctul de vedere al costurilor a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește cotele anuale de emisii ale statului membru, cerințele de raportare și evaluare anuală prevăzute în prezentul regulament sunt integrate în articolele relevante din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, care ar trebui, prin urmare, să fie modificate în mod corespunzător. Modificarea regulamentului respectiv ar trebui să asigure totodată faptul că se vor evalua în continuare în fiecare an progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește reducerea emisiilor, ținându-se seama de progresele înregistrate în ceea ce privește politicile și măsurile Uniunii, precum și de informațiile oferite de statele membre. Evaluarea ar trebui să includă, o dată la doi ani, progresele estimate la nivelul Uniunii în vederea respectării angajamentelor sale de reducere a emisiilor, precum și cele ale statelor membre în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate. Cu toate acestea, aplicarea deducerilor ar trebui luată în considerare doar la intervale de cinci ani, astfel încât să se poată ține cont de o eventuală contribuție aferentă terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate și pajiștilor, prevăzută a fi realizată în temeiul Regulamentului [ ]. Acest lucru nu aduce atingere îndatoririi Comisiei de a asigura conformitatea cu obligațiile statelor membre care decurg din prezentul regulament și nici competenței Comisiei de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în acest sens.

(13)  În vederea asigurării unei raportări și verificări eficiente, transparente și eficiente din punctul de vedere al costurilor a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește cotele anuale de emisii ale statului membru, cerințele de raportare și evaluare anuală prevăzute în prezentul regulament sunt integrate în articolele relevante din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, care ar trebui, prin urmare, să fie modificate în mod corespunzător. Modificarea regulamentului respectiv ar trebui să asigure totodată faptul că se vor evalua în continuare în fiecare an progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește reducerea emisiilor, ținându-se seama de progresele înregistrate în ceea ce privește politicile și măsurile Uniunii, precum și de informațiile oferite de statele membre. Evaluarea ar trebui să includă, o dată la doi ani, progresele estimate la nivelul Uniunii în vederea respectării angajamentelor sale de reducere a emisiilor, precum și cele ale statelor membre în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate. Din noi în doi ani, ar trebui să se realizeze o verificare completă a conformității. Aplicarea eventualei contribuții aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate și pajiștilor, prevăzută a fi realizată în temeiul Regulamentului [ ], ar trebui considerată în funcție de intervalele prevăzute în respectivul regulament. Acest lucru nu aduce atingere îndatoririi Comisiei de a asigura conformitatea cu obligațiile statelor membre care decurg din prezentul regulament și nici competenței Comisiei de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în acest sens.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13 a)  Dat fiind că sectoarele care fac obiectul prezentului regulament sunt responsabile pentru mai mult de jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune, politicile de reducere a emisiilor în aceste sectoare sunt deosebit de importante pentru a îndeplini angajamentele Uniunii în conformitate cu Acordul de la Paris. Prin urmare, procedurile de monitorizare, raportare și urmărire în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie pe deplin transparente. Statele membre și Comisia ar trebui să pună la dispoziția publicului informațiile referitoare la respectarea prezentului regulament și ar trebui să asigure implicarea corespunzătoare a părților interesate și a publicului în procesul de revizuire a prezentului regulament. De asemenea, Comisia este îndemnată să creeze un sistem eficient și transparent pentru monitorizarea rezultatelor mecanismelor de flexibilitate introduse.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Ca mijloc de sporire a eficienței generale din punctul de vedere al costurilor a reducerilor totale, statele membre ar trebui să poată transfera o parte din cota lor anuală de emisii altor state membre. Ar trebui să se asigure transparența unor astfel de transferuri, acestea putându-se efectua printr-o modalitate convenabilă pentru ambele părți, inclusiv prin licitație, prin recurgerea la intermediari de pe piață care acționează cu titlu de agenți sau prin acorduri bilaterale.

(14)  Ca mijloc de sporire a eficienței generale din punctul de vedere al costurilor a reducerilor totale, statele membre ar trebui să poată să constituie rezerve sau să ia cu împrumut o parte din cota lor anuală de emisii. De asemenea, statele membre ar trebui să poată transfera o parte din cota lor anuală de emisii altor state membre. Ar trebui să se asigure transparența unor astfel de transferuri, acestea putându-se efectua printr-o modalitate convenabilă pentru ambele părți, inclusiv prin licitație, prin recurgerea la intermediari de pe piață care acționează cu titlu de agenți sau prin acorduri bilaterale.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Agenția Europeană de Mediu intenționează să sprijine dezvoltarea durabilă și să ajute la obținerea de îmbunătățiri semnificative și cuantificabile în mediul din Europa, punând la dispoziție informații prompte, specifice, relevante și fiabile factorilor de decizie politică, instituțiilor publice și publicului. Agenția Europeană de Mediu ar trebui să ofere asistență Comisiei, după caz, în conformitate cu programul său anual de lucru.

(15)  Agenția Europeană de Mediu intenționează să sprijine dezvoltarea durabilă și să ajute la obținerea de îmbunătățiri semnificative și cuantificabile în mediul din Europa, punând la dispoziție informații prompte, specifice, relevante și fiabile factorilor de decizie politică, instituțiilor publice și publicului. Agenția Europeană de Mediu ar trebui să ofere asistență Comisiei, după caz, în conformitate cu programul său anual de lucru și să contribuie în mod direct și eficace la combaterea schimbărilor climatice.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a asigura existența unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a articolului 4, conform căruia se vor stabili limitele de emisii anuale pentru statele membre, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Competențele de executare ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului21.

(17)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește completarea prezentei directive prin stabilirea cotelor anuale de emisii pentru statele membre.

_________________

 

21 Regulamentul (UE) Nr. 182/2011 al Parlamentului european și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Pe lângă eforturile de reducere a propriilor emisii, este important ca Uniunea, în conformitate cu obiectivul de a-și crește impactul pozitiv asupra amprentei de carbon de la nivel global, să aibă în vedere, împreună cu țările terțe, soluții climatice prin punerea în aplicare a unor proiecte comune cu țările respective, în contextul politicii privind clima pentru 2030, ținând seama de faptul că Acordul de la Paris face referire la un nou mecanism de cooperare internațională pentru combaterea schimbărilor climatice.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Prezentul regulament ar trebui să fie revizuit începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblu. Revizuirea ar trebui să țină seama de evoluția circumstanțelor naționale și să se bazeze pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris.

(20)  Prezentul regulament ar trebui să fie revizuit începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblu. Revizuirea ar trebui să țină seama de evoluția circumstanțelor naționale și să se bazeze pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris.

 

Pentru a respecta Acordul de la Paris, Uniunea trebuie să depună treptat mai multe eforturi, iar, o dată la cinci ani, să prezinte o contribuție care să reflecte obiective cât mai ambițioase.

 

Revizuirea ar trebui să țină seama de obiectivul Uniunii de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 80-95 % până în 2050 față de nivelurile din 1990 și de obiectivul prevăzut în Acordul de la Paris de a atinge un echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți de gaze cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol. Revizuirea ar trebui să se bazeze pe cele mai bune avize științifice disponibile și pe un raport pregătitor al Agenției Europene de Mediu.

 

Revizuirea reducerilor emisiilor statelor membre pentru perioada după 2031 ar trebui să țină cont de principiile corectitudinii și eficienței din punctul de vedere al costurilor.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește obligațiile cu privire la contribuțiile minime ale statelor membre la respectarea angajamentului Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, normele de stabilire a nivelului anual de emisii alocate și de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre în sensul respectării contribuțiilor lor minime.

Prezentul regulament stabilește obligațiile cu privire la contribuțiile minime ale statelor membre la respectarea angajamentului Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, normele de stabilire a nivelului anual de emisii alocate și de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre în sensul respectării contribuțiilor lor minime. Prezentul regulament le impune statelor membre să reducă emisiile de gaze cu efect de seră menționate la articolul 2 pentru a îndeplini obiectivul Uniunii de a reduce GES cu cel puțin 30 % în 2030 comparativ cu 2005 într-un mod echitabil și eficient din punctul de vedere al costurilor.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Obiectivul general al prezentului regulament este de a aduce Uniunea pe calea spre o economie cu emisii reduse de carbon prin stabilirea unui parcurs previzibil pe termen lung destinat reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră ale Uniunii cu 80-95% față de nivelurile din 1990 până în 2050.

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În sensul prezentului regulament, emisiile de CO2 din categoria de surse a IPCC „1.A.3.A aviația civilă” se consideră a fi egale cu zero.

3.  În sensul prezentului regulament, emisiile de CO2 din categoria de surse a IPCC „1.A.3.A aviația civilă” care intră sub incidența Directivei 2003/87/CE se consideră a fi egale cu zero.

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3 a.  Prezentul regulament se aplică emisiilor de CO2 din categoria de surse a IPCC „1.A.3.D navigație” care nu intră sub incidența Directivei 2003/87/CE.

Justificare

Emisiile generate de nave ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament, cu excepția cazului în care acestea sunt incluse în ETS.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Niveluri anuale de emisii pentru perioada 2021-2030

Niveluri anuale de emisii pentru perioada 2021-2030

1.  Fiecare stat membru își limitează, până în 2030, emisiile de gaze cu efect de seră, cel puțin cu procentul stabilit pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament în raport cu emisiile sale din 2005 stabilite conform alineatului (3).

1.  Fiecare stat membru își limitează, până în 2030, emisiile de gaze cu efect de seră, cel puțin cu procentul stabilit pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament în raport cu emisiile sale din 2005 stabilite conform alineatului (3).

2.  Sub rezerva mecanismelor de flexibilitate prevăzute la articolele 5, 6 și 7, a ajustării în temeiul articolului 10 alineatul (2) și ținând seama de orice deducere care rezultă din aplicarea articolului 7 din Decizia nr. 406/2009/CE, fiecare stat membru se asigură că emisiile sale de gaze cu efect de seră generate în fiecare an al perioadei 2021 - 2029 nu depășesc nivelul stabilit printr-o traiectorie lineară, care începe în 2020, la nivelul emisiilor sale medii de gaze cu efect de seră din cursul anilor 2016, 2017 și 2018, stabilit conform punctului 3, și se încheie în 2030, la limita prevăzută pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament.

2.  Sub rezerva mecanismelor de flexibilitate prevăzute la articolele 5, 6 și 7, a ajustării în temeiul articolului 10 alineatul (2) și ținând seama de orice deducere care rezultă din aplicarea articolului 7 din Decizia nr. 406/2009/CE, fiecare stat membru se asigură că emisiile sale de gaze cu efect de seră generate în fiecare an al perioadei 2021-2029 nu depășesc nivelul stabilit printr-o traiectorie lineară, care începe în 2018, fie la nivelul emisiilor sale medii de gaze cu efect de seră din cursul anilor 2016, 2017 și 2018, stabilit conform punctului 3, fie la valoarea emisiilor anuale alocate pentru 2020 stabilită la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 10 din Decizia nr. 406/2009/CE, în funcție de care dintre aceste valori este mai scăzută, și se încheie în 2030, la limita prevăzută pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament.

3.  Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește nivelurile anuale de emisii alocate pentru anii 2021-2030 exprimate în tone de CO2 echivalent, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2). În sensul prezentului act de punere în aplicare, Comisia efectuează o analiză cuprinzătoare a celor mai recente date din inventarul național pentru anii 2005 și 2016 - 2018 prezentat de statele membre în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.

3.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 12 pentru a completa prezentul regulament stabilind nivelurile anuale de emisii alocate pentru anii 2021-2030 exprimate în tone de CO2 echivalent, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2). În sensul actelor delegate în cauză, Comisia efectuează o analiză cuprinzătoare a celor mai recente date din inventarul național pentru anii 2005 și 2016-2018 prezentat de statele membre în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.

4.  În prezentul act de punere în aplicare se menționează de asemenea, pe baza procentelor comunicate de statele membre în temeiul articolului 6 alineatul (2), cantitățile care pot fi luate în considerare pentru asigurarea conformității acestora în temeiul articolului 9 în perioada 2021 - 2030. În cazul în care suma cantităților din toate statele membre depășește cantitatea totală colectivă de 100 de milioane, cantitățile pentru fiecare stat membru se reduc proporțional pentru a nu se depăși cantitatea totală generală.

4.  În prezentul act delegat se menționează de asemenea, pe baza procentelor comunicate de statele membre în temeiul articolului 6 alineatul (2), cantitățile care pot fi luate în considerare pentru asigurarea conformității acestora în temeiul articolului 9 în perioada 2021 - 2030. În cazul în care suma cantităților din toate statele membre depășește cantitatea totală colectivă de 100 de milioane, cantitățile pentru fiecare stat membru se reduc proporțional pentru a nu se depăși cantitatea totală generală.

5.  Prezentul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 13.

 

Justificare

Text armonizat cu actul delegat.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Traiectoria pe termen lung de reducere a emisiilor începând cu 2031

 

Cu excepția cazului în care se decide altfel ca urmare a primei revizuiri sau a unei revizuiri ulterioare menționate la articolul 14 alineatul (2) pentru fiecare an între 2031 și 2050, fiecare stat membru continuă să își reducă emisiile de gaz cu efect de seră ce intră sub incidența prezentului regulament. Fiecare stat membru se asigură că emisiile sale de gaze cu efect de seră din fiecare an în perioada 2031-2050 nu depășesc nivelul definit de o traiectorie lineară, care începe de la nivelul său anual de emisii alocate pentru 2030 și se încheie în 2050 la un nivel de emisii care este cu 80 % sub nivelurile înregistrate în 2005 pentru statul membru respectiv.

 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 12 pentru a completa prezentul regulament care stabilește nivelurile anuale de emisii alocate pentru anii 2031-2050 exprimate în tone de CO2 echivalent.

Justificare

Text armonizat cu actul delegat.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Instrumente de flexibilitate pentru atingerea limitelor anuale

Instrumente de flexibilitate pentru atingerea limitelor anuale

1.  Statele membre pot utiliza mecanismele de flexibilitate prevăzute la alineatele (2) - (6) din prezentul articol, precum și la articolele 6 și 7.

1.  Statele membre pot utiliza mecanismele de flexibilitate prevăzute la alineatele (2) - (6) din prezentul articol, precum și la articolele 6 și 7.

2.  În ceea ce privește perioada 2021-2029, un stat membru poate lua cu împrumut o cantitate de până la 5 % din cota sa anuală de emisii pentru anul următor.

2.  În ceea ce privește perioada 2021-2025, un stat membru poate lua cu împrumut o cantitate de până la 10% din cota sa anuală de emisii pentru anul următor. În ceea ce privește perioada 2026-2029, un stat membru poate lua cu împrumut o cantitate de până la 5 % din cota sa anuală de emisii pentru anul următor.

3.  Un stat membru ale cărui emisii de gaze cu efect de seră pentru un anumit an se situează sub cota sa anuală de emisii din anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 6, poate păstra excedentul respectiv din cota sa anuală de emisii pentru anii următori, până în 2030.

3.  Un stat membru ale cărui emisii de gaze cu efect de seră pentru un anumit an se situează sub cota sa anuală de emisii din anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 6, poate păstra, în perioada 2021-2025, excedentul din cota sa anuală de emisii, în limita a 10% din cota sa anuală de emisii, pentru anii următori, până în 2025. În perioada 2026-2029, un stat membru poate păstra excedentul din cota sa anuală de emisii, în limita a 5% din cota sa anuală de emisii, pentru anii următori, până în 2030.

4.  Un stat membru poate transfera unui alt stat membru până la 5 % din nivelul său anual de emisii alocate dintr-un anumit an. Statul membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articol 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030.

4.  Un stat membru poate transfera unui alt stat membru până la 5 % din nivelul său anual de emisii alocate dintr-un anumit an în perioada 2021-2025 și până la 10 % din nivelul său anual de emisii în perioada 2026-2030. Statul membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articol 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030.

5.  Un stat membru poate transfera altor state membre partea din cota sa anuală de emisii pentru un anumit an care depășește emisiile sale de gaze cu efect de seră pentru anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu alineatele (2) - (4) și articolul 6. Un stat membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articol 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030.

5.  Un stat membru poate transfera altor state membre partea din cota sa anuală de emisii pentru un anumit an care depășește emisiile sale de gaze cu efect de seră pentru anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu alineatele (2) - (4) și articolul 6. Un stat membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articol 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030.

 

5 a.  Un stat membru nu transferă nicio parte din cota sa anuală de emisii dacă, în momentul transferului, emisiile acelui stat membru depășesc cota sa anuală de emisii.

6.  Statele membre au posibilitatea de a utiliza, fără nicio limită cantitativă, creditele din proiectele alocate în temeiul articolului 24a alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE pentru asigurarea conformității cu articolul 9, în același timp evitându-se dubla contabilizare.

6.  Statele membre au posibilitatea de a utiliza, fără nicio limită cantitativă, creditele din proiectele alocate în temeiul articolului 24a alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE pentru asigurarea conformității cu articolul 9, în același timp evitându-se dubla contabilizare. Statele membre pot încuraja stabilirea de parteneriatele privat-privat și public-privat pentru astfel de proiecte.

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3 a.  Accesul la mecanismul de flexibilitate prevăzut în prezentul articol și în anexa II se acordă cu condiția ca statele membre în cauză să se angajeze să adopte măsuri în alte sectoare în care în trecut au fost obținute rezultate insuficiente. Comisia completează prezenta directivă prin adoptarea unui act delegat în conformitate cu articolul 12, care prevede o listă de astfel de măsuri și sectoare, până la 31 decembrie 2019.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Utilizarea suplimentară a unei cantități de maximum 280 de milioane de absorbții nete aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate

Utilizarea suplimentară a unei cantități de maximum 190 de milioane de absorbții nete aferente exploatării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În măsura în care emisiile unui stat membru depășesc nivelul său anual de emisii alocate pentru un anumit an, se poate lua în considerare o cantitate maximă echivalentă cu suma emisiilor și absorbțiilor totale nete din categoriile de contabilizare combinate - terenuri despădurite, terenuri împădurite, terenuri cultivate gestionate și pajiști gestionate - la care se face referire în articolul 2 din Regulamentul [ ] [LULUCF] pentru asigurarea conformității sale în temeiul articolului 9 din prezentul regulament pentru anul respectiv, în următoarele condiții:

1.  În măsura în care emisiile unui stat membru depășesc nivelul său anual de emisii alocate pentru un anumit an, inclusiv eventualele cote de emisii alocate păstrate în temeiul articolului 5 alineatul (3), se poate lua în considerare o cantitate maximă echivalentă cu suma emisiilor și absorbțiilor totale nete din categoriile de contabilizare combinate - terenuri despădurite, terenuri împădurite, terenuri cultivate gestionate, zone umede gestionate și, după caz, în temeiul actului delegat adoptat în temeiul alineatului (2), terenuri forestiere gestionate - la care se face referire în articolul 2 din Regulamentul [ ] [LULUCF] pentru asigurarea conformității sale în temeiul articolului 9 din prezentul regulament pentru anul respectiv, în următoarele condiții:

 

(-a)  până la 1 ianuarie 2019, statul membru prezintă Comisiei un plan de acțiune care stabilește măsurile, inclusiv, după caz, modul de utilizare a finanțării din partea Uniunii, ce vizează o agricultură eficientă din punctul de vedere al climei, exploatarea terenurilor și silvicultura și explică modul în care aceste măsuri vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul prezentului regulament și la respectarea cerințelor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul [ ][LULUCF] pentru perioada cuprinsă între 2021 și 2030;

(a) cantitatea cumulată luată în considerare pentru respectivul stat membru pentru toți anii din perioada 2021-2030 nu depășește nivelul stabilit în anexa III pentru respectivul stat membru;

(a) cantitatea cumulată luată în considerare pentru respectivul stat membru pentru toți anii din perioada 2021-2030 nu depășește nivelul stabilit în anexa III pentru respectivul stat membru;

(b) această cantitate depășește cerințele impuse statului membru respectiv în temeiul articolului 4 din Regulamentul [ ] LULUCF;

(b) să fie demonstrat că această cantitate depășește cerințele impuse statului membru respectiv în temeiul articolului 4 din Regulamentul [ ] LULUCF în perioadele de cinci ani stabilite la articolul 12 din Regulamentul [ ][LULUCF];

(c) statul membru nu a dobândit, din alte state membre, în temeiul regulamentului [ ][LULUCF], o cantitate de absorbții nete mai mare decât cantitatea de absorbții nete transferate; și

(c) statul membru nu a dobândit, din alte state membre, în temeiul regulamentului [ ][LULUCF], o cantitate de absorbții nete mai mare decât cantitatea de absorbții nete transferate; și

(d) statul membru a respectat cerințele regulamentului [ ] [LULUCF].

(d) statul membru a respectat cerințele regulamentului [ ] [LULUCF].

 

Comisia poate emite avize cu privire la planurile de acțiune prezentate de statele membre în conformitate cu litera (-a).

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF] este adoptat, Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în vederea modificării alineatului (1) al prezentului articol pentru a reflecta contribuția categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate”, în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament.

2.  În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF] este adoptat, Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în vederea modificării alineatului (1) al prezentului articol și a categoriilor de contabilizare de la Anexa III pentru a reflecta o contribuție echilibrată a categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate”, în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament, fără a depăși cantitatea totală de 190 de milioane disponibilă în temeiul articolului 7 din prezentul regulament.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În 2027 și în 2032, în cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră revizuite ale unui stat membru depășesc cota sa anuală de emisii pentru oricare an dat al perioadei, luându-se în considerare alineatul (2) al prezentului articol și mecanismele de flexibilitate utilizate în temeiul articolelor 5 și 7, se aplică următoarele măsuri:

1.  Din doi în doi ani, Comisia verifică măsura în care statele membre respectă prezentul regulament. În cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră revizuite ale unui stat membru depășesc cota sa anuală de emisii pentru oricare an dat al perioadei, luându-se în considerare alineatul (2) al prezentului articol și mecanismele de flexibilitate utilizate în temeiul articolelor 5 și 7, se aplică următoarele măsuri:

(a)  la cantitatea emisiilor statului membru pentru anul următor se adaugă o cantitate egală cu cantitatea, exprimată în tone de CO2 echivalent, a surplusului de emisii de gaze cu efect de seră, înmulțită cu un factor de 1,08 în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 11; și

(a)  la cantitatea emisiilor statului membru pentru anul următor se adaugă o cantitate egală cu cantitatea, exprimată în tone de CO2 echivalent, a surplusului de emisii de gaze cu efect de seră, înmulțită cu un factor de 1,08 în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 11; și

(b)  statului membru îi este temporar interzis să transfere orice parte din cota sa anuală de emisii către un alt stat membru până când acesta nu va fi respectat dispozițiile prezentului regulament. Administratorul central contabilizează această interdicție în registrul menționat la articolul 11.

(b)  statului membru îi este temporar interzis să transfere orice parte din cota sa anuală de emisii către un alt stat membru până când acesta nu va fi respectat dispozițiile prezentului regulament. Administratorul central contabilizează această interdicție în registrul menționat la articolul 11.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Rezerva pentru măsurile anticipate

 

1.  Pentru a se ține seama de măsurile anticipate adoptate înainte de 2020, o cantitate care nu depășește un total de 70 de milioane de tone în alocări anuale de emisii în perioada 2026-2030 este, la cererea unui stat membru, luată în calcul la stabilirea conformității statului membru respectiv în cadrul ultimei analize de verificare a conformității efectuate în temeiul articolului 9 din prezentul regulament, cu condiția ca:

 

(a)  totalul alocărilor anuale de emisii pentru perioada 2013-2020 determinat în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu articolul 10 din Decizia 406/2009/CE să depășească totalul emisiilor de gaze cu efect de seră anuale verificate pentru perioada 2013-2020;

 

(b)  PIB-ul său pe cap de locuitor la prețurile pieței în 2013 se situează sub media UE;

 

(c)  să fi utilizat la maximum instrumentele de flexibilitate prevăzute la articolele 6 și 7 la nivelurile stabilite în anexele II și III;

 

(d)  să fi utilizat la maximum instrumentele de flexibilitate menționate la articolul 5 alineatele (2) și (3) și să nu fi transferat emisii alocate unui alt stat membru în conformitate cu articolul 5 alineatele (4) și (5); și

 

(e)  Uniunea în ansamblu să își îndeplinească obiectivul menționat la articolul 1 alineatul (1).

 

2.  Cota maximă a unui stat membru din totalul menționat la alineatul (1) care poate fi luată în calcul la stabilirea conformității se calculează ca raportul dintre, pe de o parte, diferența dintre nivelurile anuale totale de emisii alocate pentru perioada 2013-2020 și totalul emisiilor de gaze cu efect de seră anuale verificate în aceeași perioadă, și, pe de altă parte, diferența dintre valoarea totală a alocărilor anuale de emisii pentru perioada 2013-2020 din toate statele membre care îndeplinesc criteriul menționat la alineatul (1) litera (b) și valoarea totală a emisiilor de gaze cu efect de seră anuale verificate ale statelor membre respective în aceeași perioadă.

 

Valoarea anuală a emisiilor alocate și a emisiilor anuale verificate este stabilită în temeiul alineatului (3).

 

3.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 12 pentru a completa prezentul regulament stabilind nivelurile maxime exprimate în tone de CO2 echivalent, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2). În sensul actelor delegate în cauză, Comisia utilizează nivelul anual de emisii alocate, stabilit în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu articolul 10 din Decizia 406/2009/CE și datele revizuite din inventar pentru anii 2013 și 2020, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013.

Justificare

Normele de alocare propuse de Comisie nu pot recunoaște în mod satisfăcător măsurile anticipate ale unora dintre statele membre înainte de 2020. Acest lucru este deosebit de dificil pentru statele membre cu un PIB mai mic decât PIB-ul mediu pe cap de locuitor, ceea ce reflectă o capacitate mai mică de investiții. Rezerva pentru măsurile anticipate propusă recompensează acțiunile anticipate și le permite statelor membre să utilizeze alocări suplimentare pentru a asigura conformitatea, în cazul în care alte mecanisme de flexibilitate nu sunt suficiente. Valoarea relativă a alocărilor suplimentare disponibile pentru un stat membru ar trebui să depindă de gradul de depășire a obiectivului său pentru 2020.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cantitatea inclusă în anexa IV la prezentul regulament se adaugă alocării aferente anului 2021 pentru fiecare stat membru menționat în anexa respectivă.

2.  Cantitatea inclusă în anexa IV la prezentul regulament, care se ridică la un total de 39,14 milioane de tone echivalente de CO2 pentru toate statele membre, se adaugă alocării aferente anului 2021 pentru fiecare stat membru menționat în anexa respectivă.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Registrul

Registrul european

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia asigură contabilizarea precisă, în temeiul prezentului regulament, prin registrul Uniunii, întocmit conform articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, inclusiv a nivelului anual de emisii alocate, a mecanismelor de flexibilitate exercitate în temeiul articolelor 4 - 7, a conformității în temeiul articolului 9 și a modificărilor privind domeniul de aplicare în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament. Administratorul central efectuează un control automatizat al fiecărei tranzacții realizate în temeiul prezentului regulament și, dacă este cazul, blochează tranzacțiile pentru a se asigura că nu există nereguli. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului.

1.  Comisia asigură contabilizarea precisă, în temeiul prezentului regulament, prin registrul Uniunii, întocmit conform articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013. În acest scop, Comisia adoptă un act delegat în temeiul articolului 12 cu scopul de a completa prezentul regulament mai ales în ceea ce privește nivelul anual de emisii alocate, mecanismele de flexibilitate exercitate în temeiul articolelor 4-7, conformitatea în temeiul articolului 9 și modificările privind domeniul de aplicare în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament. Administratorul central efectuează un control automatizat al fiecărei tranzacții realizate în temeiul prezentului regulament și, dacă este cazul, blochează tranzacțiile pentru a se asigura că nu există nereguli. Sistemul privind Registrul european este transparent și include toate informațiile relevante privind transferul de cote între statele membre. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului printr-un site web special găzduit de Comisie.

Justificare

Consolidarea transparenței transferului de cote de emisii între statele membre și adaptare tehnică.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat pentru punerea în aplicare a alineatului (1) în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament.

eliminat

Justificare

Adaptare tehnică, actul delegat este inclus la articolul 11 alineatul (1).

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Impactul finanțării Uniunii asupra climei

 

Comisia ar trebui să realizeze un studiu cuprinzător la nivel transsectorial privind impactul finanțării acordate din bugetul Uniunii sau în alt mod în temeiul dreptului Uniunii asupra atenuării schimbărilor climatice.

 

Până la 1 ianuarie 2019, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la constatările studiului, care va fi însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative care vizează încetarea oricărei finanțări a Uniunii care nu este compatibilă cu obiectivele și politicile Uniunii de reducere a emisiilor de CO2. Acestea includ propunerea unei verificări ex ante obligatorii a compatibilității de mediu, care se aplică fiecărei noi investiții a Uniunii începând din 1 ianuarie 2020, și obligația de a prezenta rezultatele în mod public, într-o manieră transparentă și accesibilă.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate prevăzute la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 11 din prezentul regulament se deleagă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), articolul 4a, articolul 6 alineatul (3a), articolul 7 alineatul (2), articolul 9a și articolul 11 din prezentul regulament se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3), articolul 4a, articolul 6 alineatul (3a), articolul 7 alineatul (2), articolul 9a și articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (2) și al articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3), al articolului 4a, al articolului 6 alineatul (3a), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 9a și al articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

eliminat

Procedura comitetului

 

1.   Comisia este asistată de Comitetul pentru schimbări climatice instituit prin Regulamentul (UE) nr. 525/2013. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Justificare

Amendament legat de eliminarea actelor de punere în aplicare.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.  În termen de șase luni de la dialogul de facilitare în cadrul CCONUSC din 2018, Comisia publică o comunicare în care evaluează coerența actelor legislative europene în domeniul climei și energiei cu obiectivele Acordului de la Paris. În special, comunicarea analizează rolul și caracterul adecvat al obligațiilor prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor în cauză, precum și consecvența actelor legislative ale Uniunii în domeniul climei și energiei, inclusiv în ceea ce privește eficiența energetică și cerințele legate de energia din surse regenerabile, precum și a actelor legislative în domeniul agriculturii și al transporturilor, cu angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 28 februarie 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani, un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și la obiectivele Acordului de la Paris, și poate formula propuneri, dacă este cazul.

2.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 28 februarie 2024 și, ulterior, după primul bilanț global al punerii în aplicare a Acordului de la Paris din 2023 și în termen de șase luni de la următoarele bilanțuri globale, un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și la obiectivele Acordului de la Paris. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative de mărire a reducerilor emisiilor statelor membre.

 

La distribuția între statele membre, revizuirea reducerilor emisiilor statelor membre pentru perioada după 2031 ține cont de principiile corectitudinii și eficienței din punctul de vedere al costurilor.

 

Raportul ține seama, de asemenea, de progresul înregistrat de Uniune și de țările terțe în vederea atingerii obiectivelor Acordului de la Paris, precum și de progresele înregistrate în ceea ce privește mobilizarea și susținerea finanțărilor private pentru a sprijini tranziția la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Decizia (UE) 2015/1814

Articolul 1 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Modificarea Deciziei (UE) 2015/1814

 

Articolul 1 alineatul (4) din Decizia (UE) 2015/1814 se înlocuiește cu următorul text:

 

„4.  Comisia publică numărul total de certificate aflate în circulație în fiecare an până la data de 15 mai a exercițiului următor. Numărul total de certificate aflate în circulație într-un anumit an este numărul cumulat de certificate emise în perioada de după 1 ianuarie 2008, inclusiv numărul de certificate emise în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE în perioada respectivă și al drepturilor de utilizare a creditelor internaționale de către instalațiile industriale în cadrul EU ETS în ceea ce privește emisiile până la data de 31 decembrie a aceluiași an, minus tonele cumulate de emisii verificate generate de instalații în cadrul schemei EU ETS între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie a aceluiași an, toate certificatele anulate în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, altele decât certificatele anulate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/...* al Parlamentului European și al Consiliului, și certificatele din rezervă. Nu se ține seama de emisiile produse în cursul perioadei de trei ani care începe în 2005 și se încheie în 2007 și nici de certificatele eliberate în ceea ce privește emisiile respective. Prima publicare are loc până la 15 mai 2017.

 

______________

 

*  Regulamentul (UE) nr. 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice (JO L ..., ..., p. ...).

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Anexa III

 

Cantitatea maximă exprimată în milioane de tone de CO2 echivalent

Belgia

3,8

Bulgaria

4,1

Republica Cehă

2,6

Danemarca

14,6

Germania

22,3

Estonia

0,9

Irlanda

26,8

Grecia

6,7

Spania

29,1

Franța

58,2

Croația

0,9

Italia

11,5

Cipru

0,6

Letonia

3,1

Lituania

6,5

Luxemburg

0,25

Ungaria

2,1

Malta

0,03

Țările de Jos

13,4

Austria

2,5

Polonia

21,7

Portugalia

5,2

România

13,2

Slovenia

1,3

Slovacia

1,2

Finlanda

4,5

Suedia

4,9

Regatul Unit

17,8

Cantitatea maximă totală

280

 

Amendamentul

 

Cantitatea maximă exprimată în milioane de tone de CO2 echivalent

Belgia

2,6

Bulgaria

2,8

Republica Cehă

1,8

Danemarca

9,9

Germania

15,2

Estonia

0,6

Irlanda

18,2

Grecia

4,6

Spania

19,8

Franța

39,5

Croația

0,6

Italia

7,8

Cipru

0,4

Letonia

2,1

Lituania

4,4

Luxemburg

0,2

Ungaria

1,4

Malta

0

Țările de Jos

9,1

Austria

1,7

Polonia

14,8

Portugalia

3,5

România

8,9

Slovenia

0,9

Slovacia

0,8

Finlanda

3,1

Suedia

3,4

Regatul Unit

12,1

Cantitatea maximă totală

190

(1)

  JO C 75, 10.3.2017, p. 103–108.

(2)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei Europene referitoare la Regulamentul privind partajarea eforturilor sau „Regulamentul privind acțiunea în domeniul climei pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris” vizează aproximativ 60% din emisiile de gaz cu efect de seră din UE. Toate sectoarele care nu intră în domeniul de aplicare al sistemului de comercializare a cotelor de emisii (EU ETS) fac obiectul regulamentului, inclusiv transporturile, deșeurile, mediul construit și agricultura.

Propunerea Comisiei reprezintă un prim pas binevenit și are ca obiectiv obținerea, în sectoarele vizate, până în 2030, de reduceri de 30% ale emisiilor față de nivelurile din 2005. Totuși, sunt necesare o serie de amendamente pentru a promova mai bine previzibilitatea pe termen lung, pentru a asigura coerența cu alte politici, în special cu obiectivul UE privind eficiența energetică și pentru a asigura suficientă flexibilitate și solidaritate între statele membre.

Previzibilitate pe termen lung

Lumea se îndreaptă către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, iar Acordul de la Paris adoptat anul trecut consacră această evoluție ca ireversibilă. Acordul de la Paris stabilește obiectivul de a menține creșterea temperaturii la nivel mondial mult sub limita de două grade Celsius și de a depune eforturi pentru o creștere a temperaturii de cel mult 1,5 grade Celsius. În conformitate cu aceste obiective, Acordul de la Paris impune, de asemenea, ca nivelul zero al emisiilor nete să fie atins în a doua jumătate a acestui secol. În plus, în 2009, UE a adoptat obiectivul său de reducere a emisiilor de gaz cu efect de seră cu 80 până la 95% până în 2050.

În ciuda acestor angajamente, propunerea de regulament a Comisiei vizează doar îndeplinirea obiectivului UE pentru 2030. Lipsa unei traiectorii pe termen lung ar putea bloca investițiile în infrastructura de transport, clădiri etc. cu emisii intensive de carbon, conducând la active depreciate și costuri semnificativ mai mari ale acțiunii în domeniul climei pe termen lung. Pentru a asigura predictibilitatea pe termen lung, propunerea este modificată cu un nou articol care stabilește o traiectorie pe termen lung pentru reducerea cu 80% a emisiilor de gaz cu efect de seră până în 2050.

În plus, având în vedere provocările semnificative legate de decarbonizarea tuturor sectoarelor din economie, se prevede o traiectorie mai strictă de reducere a emisiilor pentru perioada 2021-2030, în conformitate cu actuala tendință europeană de decuplare a emisiilor de creșterea economică.

Eficiența energetică

Parlamentul European a promovat dintotdeauna un nivel mai ridicat al ambiției UE privind eficiența energetică. Pe lângă beneficiile legate de climă, eficiența energetică reduce costurile legate de energie, creează locuri de muncă și îmbunătățește securitatea energetică.

Propunerea Comisiei privind prezentul regulament a fost publicată în iulie 2016, înainte de „pachetul de iarnă” al Comisiei Europene din noiembrie 2016, care includea mărirea obiectivului privind eficiența energetică cu 30% (mai ambițios decât obiectivul de 27% adoptat de Consiliul European în octombrie 2014).

Evaluarea de impact a Comisiei Europene stabilește că, având în vedere obiectivul de 30% privind eficiența energetică, o cantitate de 79 de milioane de tone din creditele LULUCF este necesară pentru a atinge în mod rentabil obiectivele statelor membre privind partajarea eforturilor. Luând în considerare aceasta, pentru a menține un stimulent coerent pentru îmbunătățirile în materie de eficiență energetică în prezentul regulament și pentru a asigura că îndeplinirea obiectivului general al UE nu este slăbită, flexibilitatea în sectorul LULUCF de la articolul 7 este ajustată la un nivel mai redus al creditelor LULUCF (190 de milioane, în locul celor 280 de milioane propuse).

LULUCF

Flexibilitatea în sectorul LULUCF, prevăzută la articolul 7, este importantă pentru un număr de state membre în reducerea costurilor de conformitate. În plus, flexibilitatea ar putea oferi sprijin suplimentar sectoarelor din agricultură și silvicultură în anumite state membre pentru a contribui la acțiunea în domeniul climei. Cu toate acestea, trebuie să se garanteze că creditele LULUCF asigură cu adevărat absorbanți suplimentari și permanenți.

De asemenea, utilizare instrumentelor financiare existente ale UE pentru sprijinirea sectorului agricol ar trebui îmbunătățită. Curtea de Conturi Europeană a concluzionat recent că, în ceea ce privește utilizarea politicii agricole comune, „nu au fost pe deplin explorate nici o tranziție semnificativă spre acțiunea în domeniul climei, nici toate oportunitățile potențiale de finanțare a acțiunii legate de climă.

Prin urmare, propunerea este modificată astfel încât să poată garanta în mai mare măsură că flexibilitatea în sectorul LULUCF aduce beneficii în materie de climă și pentru a încuraja statele membre să utilizeze varietatea existentă a instrumentelor financiare ale UE pentru sectorul agricol.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (23.3.2017)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Raportor pentru aviz: Benedek Jávor

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Referirea 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La data de 10 iunie 2016, Comisia a prezentat propunerea ca UE să ratifice Acordul de la Paris. Această propunere legislativă face parte din procesul de punere în aplicare a angajamentului UE din cadrul Acordului de la Paris. Angajamentul Uniunii cu privire la reducerea emisiilor la nivelul întregii economii a fost confirmat în contribuția preconizată a Uniunii și a statelor sale membre, stabilită la nivel național, care a fost prezentată Secretariatului CCONUSC la 6 martie 2015.

(3)  Acordul de la Paris semnat de UE a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016. Această propunere legislativă face parte din procesul de punere în aplicare a angajamentului UE din cadrul Acordului de la Paris de a consolida răspunsul global la amenințarea schimbărilor climatice prin menținerea creșterii temperaturii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale, reducând totodată emisiile interne de gaze cu efect de seră, conservând și consolidând absorbanții și rezervoarele de gaze cu efect de seră și protejând securitatea alimentară. Angajamentul Uniunii cu privire la reducerea emisiilor la nivelul întregii economii a fost confirmat în contribuția preconizată a Uniunii și a statelor sale membre, stabilită la nivel național, care a fost prezentată Secretariatului CCONUSC la 6 martie 2015. În conformitate cu Acordul de la Paris, statele membre trebuie să continue să-și reducă și după 2030 emisiile de gaze cu efect de seră care fac obiectul prezentului regulament, astfel încât, în concordanță cu Perspectiva energetică 2050 a Uniunii stabilită în comunicarea Comisiei din 15 decembrie 2011, până în 2050, emisiile globale de gaze cu efect de seră de la nivelul Uniunii să se reducă cu 80-95 % în raport cu nivelurile din 1990.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Tranziția către o energie curată presupune schimbarea conduitei de afaceri și asigurarea de stimulente la nivelul întregului spectru politic. O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente, care să le furnizeze cetățenilor săi o energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri abordabile. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei prin prezentul regulament, precum și înregistrarea de progrese în legătură cu celelalte aspecte ale uniunii energetice, care sunt prevăzute în Strategia-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice16.

(5)  Tranziția către o energie curată presupune schimbarea conduitei de afaceri și asigurarea de stimulente la nivelul întregului spectru politic, începând cu reducerea și optimizarea consumului de energie. O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente, care să le furnizeze cetățenilor săi o energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri abordabile. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei prin prezentul regulament, precum și înregistrarea de progrese în legătură cu celelalte aspecte ale uniunii energetice, care sunt prevăzute în Strategia-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice16.

__________________

__________________

16 COM(2015) 80.

16 COM(2015)0080.

Justificare

Acțiunile de economisire a energiei au cea mai scurtă și cea mai eficace perioadă de amortizare, precum și cele mai scăzute costuri de punere în aplicare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Abordarea privind stabilirea unor limite obligatorii anuale la nivel național, care a fost adoptată în Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului19, ar trebui continuată în perioada 2021-2030, calcularea traiectoriei urmând să înceapă în 2020 la nivelul emisiilor medii anuale de gaze cu efect de seră generate în perioada 2016-2018 și să se încheie în 2030 la limita prevăzută pentru fiecare stat membru. În 2021 se prevede o ajustare a alocării pentru statele membre care au o limită pozitivă în temeiul Deciziei 406/2009/CE și al căror nivel anual de emisii alocate, determinate în temeiul Deciziilor 2013/162/UE și 2013/634/UE, a crescut în perioada 2017-2020, în scopul de a reflecta capacitatea de creștere a nivelului emisiilor în anii respectivi. Consiliul European a conchis că disponibilitatea și utilizarea instrumentelor de flexibilitate existente în sectoarele care nu fac obiectul ETS ar trebui îmbunătățite semnificativ pentru a se asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor a efortului colectiv al UE și convergența emisiilor pe cap de locuitor până în 2030.

(9)  Abordarea privind stabilirea unor limite obligatorii anuale la nivel național, care a fost adoptată în Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului19, ar trebui continuată în perioada 2021-2030, calcularea traiectoriei urmând să înceapă în 2020 la nivelul emisiilor medii anuale de gaze cu efect de seră generate în perioada 2016-2018, folosind ca limită maximă obiectivele pentru 2020 stabilite prin Decizia nr. 406/2009/CE, și să se încheie la limita prevăzută pentru 2030 pentru fiecare stat membru, utilizându-se valoarea mai scăzută. Consiliul European a conchis că disponibilitatea și utilizarea instrumentelor de flexibilitate existente în sectoarele care nu fac obiectul ETS ar trebui îmbunătățite semnificativ pentru a se asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor a efortului colectiv al UE și convergența emisiilor pe cap de locuitor până în 2030.

__________________

__________________

19 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

19 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Prezentul regulament oferă un stimulent pentru reducerea emisiilor în coroborare cu alte acte legislative ale Uniunii privind schimbările climatice și energia. Dat fiind că peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră sunt legate de sectorul energiei, o utilizare mai eficientă a energiei și economii mai mari de energie vor contribui semnificativ la reducerea acestor emisii. Prin urmare, politicile ambițioase privind eficiența energetică au un rol esențial nu numai pentru creșterea economiilor prin reducerea importurilor de combustibili fosili, în vederea asigurării securității energetice și a reducerii facturilor consumatorilor, ci și pentru intensificarea utilizării de tehnologii de economisire a energiei în clădiri, industrie și transporturi, pentru consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă la nivel local, îmbunătățirea condițiilor de sănătate și combaterea sărăciei energetice. Măsurile luate în sectoarele reglementate de prezentul regulament, ale căror costuri se amortizează în timp, reprezintă o modalitate eficientă din punctul de vedere al costurilor de a ajuta statele membre să își atingă obiectivele în temeiul prezentului regulament. Ca atare, atunci când transpun prezentul regulament în politici naționale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită posibilităților specifice și diverse de creștere a eficienței energetice și de investiții în acest domeniu care apar în diferitele sectoare de activitate.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Pentru a reduce emisiile din sectorul agricol, statele membre ar trebui să includă în foile lor de parcurs privind emisiile acțiuni menite să îmbunătățească potențialul de atenuare eficientă din punctul de vedere al costurilor al acestui sector și să exploateze mai bine instrumentele de finanțare din cadrul politicii agricole comune (PAC) pentru a promova practicile sustenabile în sector. În conformitate cu articolul 14, Comisia Europeană va evalua progresele reale înregistrate în ceea ce privește reducerile emisiilor agricole altele decât cele de CO2 într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, va raporta Parlamentului European și Consiliului cu privire la acestea și va prezenta propuneri de modificare a cantității de absorbții nete care pot fi utilizate în mod corespunzător de la terenurile cultivate gestionate, pajiștile gestionate și zonele umede gestionate, dacă este cazul.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Regulamentul [ ] [privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul privind clima și energia pentru 2030] stabilește normele de contabilizare referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF). Chiar dacă, din punctul de vedere al mediului, rezultatul prevăzut de prezentul regulament în ceea ce privește nivelul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră realizate este afectat de luarea în considerare a unei cantități maxime echivalente cu suma emisiilor nete totale și a absorbțiilor nete totale aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate, conform prevederilor Regulamentului [ ], ar trebui să se includă, atunci când este necesar, ca posibilitate suplimentară pentru statele membre de a-și respecta angajamentele ce le revin, flexibilitatea de a împărți o cantitate maximă de 280 de milioane de tone de CO2 echivalent din aceste absorbții între statele membre, conform cifrelor din anexa III. În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF], este adoptat, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 7, pentru a reflecta contribuția categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate” în cadrul flexibilității prevăzute la articolul respectiv. Înainte de adoptarea unui astfel de act delegat, Comisia ar trebui să evalueze, pe baza datelor disponibile, fiabilitatea contabilizării terenurilor forestiere gestionate și, în special, coerența ratelor de recoltare preconizate și a celor efective. În plus, prin prezentul regulament ar trebui să se permită posibilitatea de a anula în mod voluntar unitățile anuale de emisii alocate pentru a se permite ca aceste cantități să fie luate în considerare atunci când se evaluează respectarea de către statele membre a cerințelor din Regulamentul [ ].

(12)  Regulamentul [ ] [privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul privind clima și energia pentru 2030] stabilește normele de contabilizare referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF). Chiar dacă, din punctul de vedere al mediului, rezultatul prevăzut de prezentul regulament în ceea ce privește nivelul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră realizate este afectat de luarea în considerare a unei cantități maxime echivalente cu suma emisiilor nete totale și a absorbțiilor nete totale aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate, pajiștilor gestionate și zonelor umede gestionate conform prevederilor Regulamentului [ ], ar trebui să se includă, atunci când este necesar, ca posibilitate suplimentară pentru statele membre de a-și respecta angajamentele ce le revin, flexibilitatea de a împărți o cantitate maximă de 280 de milioane de tone de CO2 echivalent din aceste absorbții între statele membre, conform cifrelor din anexa III. În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF], este adoptat, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 7, pentru a reflecta contribuția categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate” în cadrul flexibilității prevăzute la articolul respectiv. Înainte de adoptarea unui astfel de act delegat, Comisia ar trebui să evalueze, pe baza datelor disponibile, fiabilitatea contabilizării terenurilor forestiere gestionate și, în special, coerența ratelor de recoltare preconizate și a celor efective. Totuși, respectiva evaluare nu ar trebui să afecteze cantitatea totală de 280 de milioane de absorbții nete. În plus, prin prezentul regulament ar trebui să se permită posibilitatea de a anula în mod voluntar unitățile anuale de emisii alocate pentru a se permite ca aceste cantități să fie luate în considerare atunci când se evaluează respectarea de către statele membre a cerințelor din Regulamentul [ ].

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În vederea asigurării unei raportări și verificări eficiente, transparente și eficiente din punctul de vedere al costurilor a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește cotele anuale de emisii ale statului membru, cerințele de raportare și evaluare anuală prevăzute în prezentul regulament sunt integrate în articolele relevante din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, care ar trebui, prin urmare, să fie modificate în mod corespunzător. Modificarea regulamentului respectiv ar trebui să asigure totodată faptul că se vor evalua în continuare în fiecare an progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește reducerea emisiilor, ținându-se seama de progresele înregistrate în ceea ce privește politicile și măsurile Uniunii, precum și de informațiile oferite de statele membre. Evaluarea ar trebui să includă, o dată la doi ani, progresele estimate la nivelul Uniunii în vederea respectării angajamentelor sale de reducere a emisiilor, precum și cele ale statelor membre în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate. Cu toate acestea, aplicarea deducerilor ar trebui luată în considerare doar la intervale de cinci ani, astfel încât să se poată ține cont de o eventuală contribuție aferentă terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate și pajiștilor, prevăzută a fi realizată în temeiul Regulamentului [ ]. Acest lucru nu aduce atingere îndatoririi Comisiei de a asigura conformitatea cu obligațiile statelor membre care decurg din prezentul regulament și nici competenței Comisiei de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în acest sens.

(13)  În vederea asigurării unei raportări și verificări eficiente, transparente și eficiente din punctul de vedere al costurilor a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește cotele anuale de emisii ale statului membru, cerințele de raportare și evaluare anuală prevăzute în prezentul regulament sunt integrate în articolele relevante din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, care ar trebui, prin urmare, să fie modificate în mod corespunzător. Modificarea regulamentului respectiv ar trebui să asigure totodată faptul că se vor evalua în continuare în fiecare an progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește reducerea emisiilor, ținându-se seama de progresele înregistrate în ceea ce privește politicile și măsurile Uniunii, precum și de informațiile oferite de statele membre. Evaluarea ar trebui să includă, o dată la doi ani, progresele estimate la nivelul Uniunii în vederea respectării angajamentelor sale de reducere a emisiilor, precum și cele ale statelor membre în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate. Aplicarea deducerilor ar trebui să se aibă în vedere la intervale de un an, după ce au fost luate în considerare toate mecanismele de flexibilitate prevăzute în temeiul prezentului regulament, inclusiv potențiala contribuție din partea mecanismului de flexibilitate prevăzut în temeiul Regulamentului [ ] [LULUCF], și ar trebui verificată la intervale regulate în conformitate cu raportarea în temeiul Regulamentului [ ] [LULUCF]. Acest lucru nu aduce atingere îndatoririi Comisiei de a asigura conformitatea cu obligațiile statelor membre care decurg din prezentul regulament sau, în cazul nerespectării obligațiilor, competenței Comisiei de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în acest sens.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Dat fiind că sectoarele care fac obiectul prezentului regulament emit peste jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune, punerea în aplicare a politicilor și măsurilor destinate reducerilor în aceste sectoare va avea un impact major asupra mediului. De aceea, este nevoie de transparență în monitorizarea, raportarea și urmărirea eforturilor statelor membre de a-și îndeplini obiectivele ce decurg din prezentul regulament, mai ales atunci când se aplică o mai mare flexibilitate, în conformitate cu Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului din 25 iunie 1998 (Convenția de la Aarhus) și cu Directiva 2001/42/CE. În consecință, este important ca statele membre și Comisia să se consulte cu părțile interesate și cu populația, oferindu-le din timp posibilități efective de a participa la întocmirea exercițiului de raportare național și a planurilor de acțiune corectivă și să asigure implicarea lor corespunzătoare în procesul de revizuire a prezentului regulament.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Ca mijloc de sporire a eficienței generale din punctul de vedere al costurilor a reducerilor totale, statele membre ar trebui să poată transfera o parte din cota lor anuală de emisii altor state membre. Ar trebui să se asigure transparența unor astfel de transferuri, acestea putându-se efectua printr-o modalitate convenabilă pentru ambele părți, inclusiv prin licitație, prin recurgerea la intermediari de pe piață care acționează cu titlu de agenți sau prin acorduri bilaterale.

(14)  Ca mijloc de sporire a eficienței generale din punctul de vedere al costurilor a reducerilor totale, statele membre ar trebui să poată transfera o parte din cota lor anuală de emisii altor state membre. Ar trebui să se asigure transparența unor astfel de transferuri, acestea putându-se efectua printr-o modalitate convenabilă pentru ambele părți, inclusiv prin licitație, prin recurgerea la intermediari de pe piață care acționează cu titlu de agenți sau prin acorduri bilaterale. Este important ca veniturile provenite din aceste transferuri să fie puse la dispoziție pentru proiecte de renovare a clădirilor, în special pentru gospodăriile cu venituri mici afectate de sărăcie energetică și pentru locuințele sociale, în conformitate cu Directiva privind eficiența energetică [...].

Justificare

Veniturile provenite din transferuri, combinate cu alte instrumente financiare ale UE, pot mobiliza investiții semnificative în renovarea clădirilor. În plus, există o corelare cu propunerea menționată la articolul 7 din Directiva privind eficiența energetică [COM(2016)0761] în care li se solicită statelor membre ca, atunci când elaborează măsuri menite să îmbunătățească eficiența energetică, să vizeze în mod specific gospodăriile cu venituri reduse și afectate de sărăcie energetică și locuințele sociale.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Agenția Europeană de Mediu intenționează să sprijine dezvoltarea durabilă și să ajute la obținerea de îmbunătățiri semnificative și cuantificabile în mediul din Europa, punând la dispoziție informații prompte, specifice, relevante și fiabile factorilor de decizie politică, instituțiilor publice și publicului. Agenția Europeană de Mediu ar trebui să ofere asistență Comisiei, după caz, în conformitate cu programul său anual de lucru.

(15)  Agenția Europeană de Mediu intenționează să sprijine dezvoltarea durabilă și să ajute la obținerea de îmbunătățiri semnificative și cuantificabile în mediul din Europa, punând la dispoziție informații prompte, specifice, relevante și fiabile factorilor de decizie politică, instituțiilor publice și publicului. Agenția Europeană de Mediu ar trebui să ofere asistență Comisiei, după caz, în conformitate cu programul său anual de lucru și să contribuie în mod direct și eficace la combaterea schimbărilor climatice.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Prezentul regulament ar trebui să fie revizuit începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblu. Revizuirea ar trebui să țină seama de evoluția circumstanțelor naționale și să se bazeze pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris.

(20)  În termen de șase luni de la dialogul de facilitare care urmează a fi organizat sub egida CCONUSC în 2018, 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia ar trebui să le transmită Parlamentului European și Consiliului un raport în vederea evaluării modului de funcționare a prezentului regulament în ansamblu. Raportul ar trebui să țină seama de evoluția circumstanțelor naționale și să se bazeze pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris și ar trebui însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative de actualizare a prezentului regulament și a ambiției acestuia în conformitate cu evoluțiile care decurg din dialogul de facilitare organizat sub egida CCONUSC și pe baza celor mai recente descoperiri științifice ale IPCC.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  În cazul în care un stat membru iese din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Comisia ar trebui să realizeze o evaluare suplimentară pentru a ține seama de consecințele economice ale respectivei ieșiri, precum și de modalitatea de asigurare a integrității ecologice a prezentului regulament în conformitate cu angajamentele UE în temeiul Acordului de la Paris.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Obiectivul suprem al prezentului regulament este de a contribui la îndeplinirea angajamentului asumat de Uniune și de statele sale membre în cadrul CCONUSC și al Acordului de la Paris de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră până la un nivel care să permită ținerea pe loc a creșterii temperaturii medii globale la mult mai puțin de 2°C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește obligațiile cu privire la contribuțiile minime ale statelor membre la respectarea angajamentului Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, normele de stabilire a nivelului anual de emisii alocate și de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre în sensul respectării contribuțiilor lor minime.

Prezentul regulament le impune statelor membre să atingă obiectivele stabilite în anexa I, pentru a reduce în mod colectiv emisiile de gaze cu efect de seră ale Uniunii menționate la articolul 2 cu cel puțin 30 % în 2030 comparativ cu 2005. El stabilește obligațiile cu privire la contribuțiile minime ale statelor membre la respectarea angajamentului Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, normele de stabilire a nivelului anual de emisii alocate și de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre în sensul respectării contribuțiilor lor minime.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament se aplică în cazul emisiilor de gaze cu efect de seră din categoriile de surse energie, procese industriale și utilizarea produselor, agricultură și deșeuri ale IPCC, astfel cum au fost stabilite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013, cu excepția emisiilor provenite din activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE.

1.  Prezentul regulament se aplică în cazul emisiilor de gaze cu efect de seră din categoriile de surse energie, procese industriale și utilizarea produselor, agricultură și deșeuri ale IPCC, astfel cum au fost stabilite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013, cu excepția emisiilor provenite din activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE. În sensul prezentului regulament, bioenergia este tratată ca neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

Justificare

Neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon este în concordanță cu metodologiile IPCC și cu practicile de raportare ale CCONUSC. Emisiile de GES care sunt deja luate în considerare în sectorul de exploatare a terenurilor, schimbare a destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF) nu ar trebui să fie contabilizate de două ori în sectorul energetic.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sub rezerva mecanismelor de flexibilitate prevăzute la articolele 5, 6 și 7, a ajustării în temeiul articolului 10 alineatul (2) și ținând seama de orice deducere care rezultă din aplicarea articolului 7 din Decizia nr. 406/2009/CE, fiecare stat membru se asigură că emisiile sale de gaze cu efect de seră generate în fiecare an al perioadei 2021 - 2029 nu depășesc nivelul stabilit printr-o traiectorie lineară, care începe în 2020, la nivelul emisiilor sale medii de gaze cu efect de seră din cursul anilor 2016, 2017 și 2018, stabilit conform punctului 3, și se încheie în 2030, la limita prevăzută pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament.

2.  Sub rezerva mecanismelor de flexibilitate prevăzute la articolele 5, 6 și 7, a ajustării în temeiul articolului 10 alineatul (2) și ținând seama de orice deducere care rezultă din aplicarea articolului 7 din Decizia nr. 406/2009/CE, fiecare stat membru se asigură că emisiile sale de gaze cu efect de seră generate în fiecare an al perioadei 2021-2029 nu depășesc nivelul stabilit printr-o traiectorie lineară, care începe în 2020, la nivelul emisiilor sale medii de gaze cu efect de seră din cursul anilor 2016, 2017 și 2018, stabilit conform punctului 3, și care folosește ca limită maximă valoarea emisiilor anuale alocate pentru 2020 stabilită în obiectivele prevăzute în Decizia nr. 406/2009/CE, actualizată prin Decizia de punere în aplicare 2013/634/UE a Comisiei, utilizându-se valoarea mai scăzută, și se încheie în 2030, la limita prevăzută pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește nivelurile anuale de emisii alocate pentru anii 2021-2030 exprimate în tone de CO2 echivalent, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2). În sensul prezentului act de punere în aplicare, Comisia efectuează o analiză cuprinzătoare a celor mai recente date din inventarul național pentru anii 2005 și 2016 - 2018 prezentat de statele membre în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.

3.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 12 pentru a completa prezentul regulament stabilind nivelurile anuale de emisii alocate pentru anii 2021-2030 exprimate în tone de CO2 echivalent, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2). În sensul prezentului act delegat, Comisia efectuează o analiză cuprinzătoare a celor mai recente date din inventarul național pentru anii 2005 și 2016-2018 prezentat de statele membre în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În prezentul act de punere în aplicare se menționează de asemenea, pe baza procentelor comunicate de statele membre în temeiul articolului 6 alineatul (2), cantitățile care pot fi luate în considerare pentru asigurarea conformității acestora în temeiul articolului 9 în perioada 2021 - 2030. În cazul în care suma cantităților din toate statele membre depășește cantitatea totală colectivă de 100 de milioane, cantitățile pentru fiecare stat membru se reduc proporțional pentru a nu se depăși cantitatea totală generală.

4.  În prezentul act delegat se menționează de asemenea, pe baza procentelor comunicate de statele membre în temeiul articolului 6 alineatul (2), cantitățile care pot fi luate în considerare pentru asigurarea conformității acestora în temeiul articolului 9 în perioada 2021-2030. În cazul în care suma cantităților din toate statele membre depășește cantitatea totală colectivă de 50 de milioane, cantitățile pentru fiecare stat membru se reduc proporțional pentru a nu se depăși cantitatea totală generală.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește perioada 2021-2029, un stat membru poate lua cu împrumut o cantitate de până la 5 % din cota sa anuală de emisii pentru anul următor.

2.  În ceea ce privește perioada 2021-2029, un stat membru poate lua cu împrumut o cantitate de până la 10 % din cota sa anuală de emisii pentru anul următor.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre care ar putea beneficia de o anulare limitată de maximum 100 de milioane de cote EU ETS, astfel cum este prevăzut la articolul 3 litera (a) din Directiva 2003/87/CE, care sunt luate în calcul în mod colectiv pentru asigurarea conformității acestora în temeiul prezentului regulament, sunt enumerate în anexa II la prezentul regulament.

1.  Statele membre care ar putea beneficia de o anulare limitată de maximum 50 de milioane de cote EU ETS, astfel cum este prevăzut la articolul 3 litera (a) din Directiva 2003/87/CE, care sunt luate în calcul în mod colectiv pentru asigurarea conformității acestora în temeiul prezentului regulament și fără a avea efecte adverse asupra integrității ecologice a sistemului de reducere a emisiilor la nivelul UE, sunt enumerate în anexa II la prezentul regulament.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La cererea unui stat membru, administratorul central desemnat în temeiul articolului 20 din Directiva 2003/87/CE (denumit în continuare „administrator central”) ia în considerare cantitatea menționată la articolul 4 alineatul (4) pentru conformitatea statului membru respectiv în temeiul articolului 9. O zecime din cantitatea de cote stabilită conform articolului 4 alineatul (4) se anulează în temeiul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, pentru fiecare an începând din 2021 până în 2030.

3.  La cererea unui stat membru, administratorul central desemnat în temeiul articolului 20 din Directiva 2003/87/CE (denumit în continuare „administrator central”) ia în considerare cantitatea menționată la articolul 4 alineatul (4) pentru conformitatea statului membru respectiv în temeiul articolului 9. O zecime din cantitatea de cote stabilită conform articolului 4 alineatul (4) se anulează pentru fiecare an începând din 2021 până în 2030. Pentru a nu denatura alimentarea rezervei pentru stabilitatea pieței, articolul 1 alineatul (4) din Decizia (UE) 2015/1814 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră nu ia în calcul cantitatea de certificate anulată în temeiul prezentului alineat pentru a determina numărul total de certificate aflate în circulație.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Utilizarea suplimentară a unei cantități de maximum 280 de milioane de absorbții nete aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate

Utilizarea suplimentară a unei cantități de maximum 280 de milioane de absorbții nete aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate, pajiștilor gestionate și zonelor umede gestionate

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În măsura în care emisiile unui stat membru depășesc nivelul său anual de emisii alocate pentru un anumit an, se poate lua în considerare o cantitate maximă echivalentă cu suma emisiilor și absorbțiilor totale nete din categoriile de contabilizare combinate - terenuri despădurite, terenuri împădurite, terenuri cultivate gestionate și pajiști gestionate - la care se face referire în articolul 2 din Regulamentul [ ] [LULUCF] pentru asigurarea conformității sale în temeiul articolului 9 din prezentul regulament pentru anul respectiv, în următoarele condiții:

1.  În măsura în care emisiile unui stat membru depășesc nivelul său anual de emisii alocate pentru un anumit an, se poate lua în considerare o cantitate maximă echivalentă cu suma emisiilor și absorbțiilor totale nete din categoriile de contabilizare combinate - terenuri despădurite, terenuri împădurite, terenuri cultivate gestionate, pajiști gestionate și zone umede gestionate - la care se face referire în articolul 2 din Regulamentul [ ] [LULUCF] pentru asigurarea conformității sale în temeiul articolului 9 din prezentul regulament pentru anul respectiv, în următoarele condiții:

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  până la 30 iunie 2019 și, ulterior, o dată la cinci ani, statul membru a prezentat Comisiei un plan de acțiune care stabilește acțiunile și măsurile financiare pe care statul membru le pune în aplicare pentru a se asigura că orice absorbții nete excedentare față de cerințele prevăzute la articolul 4 din Regulamentul [ ][LULUCF] sunt menținute pe perioadele de cinci ani prevăzute la articolul 9 alineatul (2); planul de acțiune respectiv abordează, printre altele, utilizarea finanțării relevante a Uniunii pentru atenuarea schimbărilor climatice;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF] este adoptat, Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în vederea modificării alineatului (1) al prezentului articol pentru a reflecta contribuția categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate”, în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament.

2.  În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF] este adoptat, Comisia este împuternicită să adopte un act delegat înainte de revizuirea Regulamentului [LULUCF] din 2024 în vederea modificării alineatului (1) al prezentului articol, fără a afecta cantitatea totală de 280 de milioane de absorbții nete în conformitate cu prezentul articol, pentru a reflecta contribuția categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate”, în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În 2027 și în 2032, în cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră revizuite ale unui stat membru depășesc cota sa anuală de emisii pentru oricare an dat al perioadei, luându-se în considerare alineatul (2) al prezentului articol și mecanismele de flexibilitate utilizate în temeiul articolelor 5 și 7, se aplică următoarele măsuri:

1.  În cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră revizuite ale unui stat membru depășesc cota sa anuală de emisii pentru oricare an dat al perioadei, luându-se în considerare alineatul (2) al prezentului articol și mecanismele de flexibilitate utilizate în temeiul articolelor 5 și 7, se aplică următoarele măsuri:

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia asigură contabilizarea precisă, în temeiul prezentului regulament, prin registrul Uniunii, întocmit conform articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, inclusiv a nivelului anual de emisii alocate, a mecanismelor de flexibilitate exercitate în temeiul articolelor 4 - 7, a conformității în temeiul articolului 9 și a modificărilor privind domeniul de aplicare în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament. Administratorul central efectuează un control automatizat al fiecărei tranzacții realizate în temeiul prezentului regulament și, dacă este cazul, blochează tranzacțiile pentru a se asigura că nu există nereguli. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului.

1.  Comisia asigură contabilizarea precisă, în temeiul prezentului regulament, prin registrul Uniunii, întocmit conform articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013. În acest scop, Comisia adoptă un act delegat în temeiul articolului 12 cu scopul de a completa prezentul regulament în ceea ce privește nivelul anual de emisii alocate, mecanismele de flexibilitate exercitate în temeiul articolelor 4-7, conformitatea în temeiul articolului 9 și modificările privind domeniul de aplicare în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament. Administratorul central efectuează un control automatizat al fiecărei tranzacții realizate în temeiul prezentului regulament și, dacă este cazul, blochează tranzacțiile pentru a se asigura că nu există nereguli. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate prevăzute la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 11 din prezentul regulament se deleagă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.  Competența de a adopta actele delegate prevăzute la articolul 4 alineatul (3), articolul 7 alineatul (2) și la articolul 11 din prezentul regulament se deleagă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru și de Parlamentul European în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

eliminat

Procedura comitetului

 

1.  Comisia este asistată de Comitetul pentru schimbări climatice instituit prin Regulamentul (UE) nr. 525/2013. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 28 februarie 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani, un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și la obiectivele Acordului de la Paris, și poate formula propuneri, dacă este cazul.

În termen de șase luni de la încheierea dialogului de facilitare organizat în cadrul CCONUSC în 2018 și până la 28 februarie 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, 2040 și 2050 și contribuția sa la obiectivele de atenuare pe termen lung ale Acordului de la Paris, luând în considerare cele mai recente descoperiri științifice ale IPCC, precum și nevoia de a actualiza prezentul regulament în lumina bilanțului mondial pentru intensificarea acțiunii Uniunii în domeniul climei. Raportul este însoțit, atunci când este cazul, de propuneri legislative.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care un stat membru se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din TUE după publicarea prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cel mult un an de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în absența unui astfel de acord, la trei ani după notificarea prevăzută la articolul 50 alineatul (2) din TUE, și, ulterior, în fiecare an, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la consecințele economice ale retragerii respective asupra fiecărui stat membru, precum și cu privire la modalitatea de asigurare a integrității ecologice a prezentului regulament în conformitate cu angajamentul UE în temeiul Acordului de la Paris și, dacă este cazul, face propuneri.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 525/2013

Articolul 21 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5a)  La articolul 21, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, un raport de sinteză privind concluziile evaluărilor prevăzute la alineatele (1) și (2).

„3   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, un raport de sinteză privind concluziile evaluărilor prevăzute la alineatele (1), (2) și (2a).

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice

Referințe

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Comisia competentă în fond

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

ITRE

12.9.2016

Raportor pentru aviz:

  Data numirii

Benedek Jávor

19.10.2016

Examinare în comisie

28.11.2016

12.1.2017

 

 

Date adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

28

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Bușoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Françoise Grossetête, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Marco Zullo

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Maria Noichl, Pavel Poc

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

S&D

José Blanco LópezSoledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Dan Nica, Maria Noichl, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

28

-

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (27.3.2017)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Raportoare pentru aviz: Merja Kyllönen

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de dioxid de carbon din UE. Necesitatea de a reduce emisiile generate de sectorul transporturilor se dezbate încă din anii 1990, chiar dacă obiectivele au variat în funcție de evoluțiile economice. Deși această chestiune a rămas în continuare pe ordinea de zi, emisiile de gaze cu efect de seră provenite din sectorul transporturilor din Europa nu au încetat să crească, în 2014 fiind cu 20 % mai mari decât în 1990.

Creșterea globală a emisiilor generate de sectorul transporturilor are la bază în principal creșterea emisiilor generate de transportul rutier și aerian, având în vedere că emisiile generate de transportul feroviar și de transportul pe căile navigabile interioare au scăzut începând cu 1990. Autoturismele personale sunt responsabile pentru aproximativ 44 % din emisiile din sectorul transporturilor, iar vehiculele de mare tonaj împreună cu autobuzele pentru aproximativ 18 %. Regulamentul privind partajarea eforturilor aflat în curs de examinare vizează întregul sector al transporturilor, cu excepția transporturilor aeriene și maritime internaționale.

În conformitate cu propunerea de regulament, pe lângă un obiectiv de reducere a emisiilor pentru 2030, statele membre vor trebui să îndeplinească obiective anuale de reducere a emisiilor în perioada 2021-2030. Statele membre vor avea obligația de a respecta cotele de emisii anuale și de a reduce emisiile în mod liniar. Conform propunerii, punctul de plecare pentru reducerea liniară a emisiilor în perioada 2021-2030 este anul 2020 și se calculează, în principiu, pe baza mediei emisiilor din perioada 2016-2018. Raportoarea consideră că este important ca toate țările să beneficieze de stimulente puternice pentru a reduce emisiile încă de la începutul perioadei, și sugerează, prin urmare, revizuirea punctului de plecare echivalent nivelului din 2020. Raportoarea subliniază nevoia de a reduce emisiile în mod consecvent, inclusiv pe termen lung, și anume în perioada care se încheie în 2050.

Comisia a inclus în propunerea sa de regulament mecanisme de flexibilitate, cu scopul de a asigura că măsurile de reducere a emisiilor sunt puse în aplicare în modul cel mai rentabil. Cu toate acestea, mecanismele de flexibilitate din propunerea Comisiei și baza de calcul al acestora sunt afectate de incertitudini, ceea ce ar putea periclita punerea în aplicare a politicii UE în domeniul climei și, în general, rezultatul final. Date fiind mecanismele de flexibilitate propuse, este posibil ca UE să nu își îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor în temeiul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, chiar dacă statele membre îndeplinesc obiectivele care le revin în temeiul Deciziei privind partajarea eforturilor. Pe de altă parte, acceptarea propunerii Comisiei în anumite state membre depinde tocmai de aceste mecanisme de flexibilitate. Cu toate acestea, coroborate, numeroase mecanisme de flexibilitate, care, în unele cazuri, se suprapun, ar putea duce la o situație în care reducerea emisiilor UE generate de sectoarele care fac obiectul partajării eforturilor să fie de fapt net inferioară obiectivului de 30 %. Raportoarea consideră că, în ceea ce privește mecanismele de flexibilitate propuse, există motive solide în favoarea transferurilor între sectoare, între sectoarele care fac obiectul comercializării certificatelor de emisii și sectoarele care fac obiectul partajării eforturilor (așa-numitul mecanism unic), precum și în favoarea flexibilității în sectoarele LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură), care ar trebui să le permită statelor membre să utilizeze, de asemenea, plafonul pentru unitățile de eliminare (absorbanți) din sectoarele LULUCF stabilit în propunere pentru a respecta obligația de reducere a emisiilor în sectoarele care fac obiectul partajării eforturilor.

Raportoarea înțelege ideea privind reducerea sarcinii administrative, prezentată în propunerea Comisei, dar consideră că, în locul evaluării o dată la cinci ani propuse, este necesară o monitorizare anuală a modului în care sunt urmărite obiectivele de reducere a emisiilor în diverse state membre. Pentru a asigura punerea în aplicare și eficacitatea, raportoarea consideră că Comisia ar trebui, de asemenea, să dispună de instrumente pentru a impune sancțiuni statelor membre care nu își îndeplinesc obiectivele de reducere a emisiilor.

În conformitate cu Regulamentul privind partajarea eforturilor, metodele de reducere a emisiilor vor fi lăsate la latitudinea fiecărui stat membru. Odată cu publicarea propunerii sale de regulament privind partajarea eforturilor, Comisia și-a prezentat punctele de vedere pe tema măsurilor de reducere a emisiilor generate de transporturi în comunicarea intitulată „O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, publicată în iulie 2016. Comunicarea Comisiei trebuie urmată de numeroase propuneri legislative pentru a institui cadrul, printre altele, pentru reglementarea emisiilor generate de vehiculele de mare tonaj. Cu toate acestea, succesul politicii UE în domeniul climei în ansamblu depinde într-o mare măsură de politicile și deciziile locale și naționale; aglomerările urbane joacă un rol deosebit de important, dat fiind că transportul urban este responsabil pentru 23 % din emisiile de dioxid de carbon din Europa provenite din transporturi. Pe baza propunerii de regulament privind partajarea eforturilor, statele membre ale căror obiective de reducere a emisiilor sunt, în general, ridicate se confruntă cu cele mai mari presiuni de reducere a emisiilor provenite din transport.

Raportoarea este de acord ca metodele de reducere a emisiilor generate de sectorul transporturilor să fie lăsate la latitudinea factorilor de decizie naționali. Cu toate acestea, raportoarea consideră problematic faptul că UE nu dispune de competențe în domeniul politicilor urbane și speră că UE își va asuma un rol de coordonare mai larg în diseminarea celor mai bune practici legate de politica în domeniul transportului urban. Raportoarea reamintește, de asemenea, că, datorită diverselor sale instrumente de finanțare, UE are multe fonduri de alocat și că, în opinia sa, este esențial ca, în cazul transporturilor, fondurile care urmează a fi alocate prin diferite programe și instrumente să fie folosite pentru finanțarea de proiecte care promovează o trecere la un sistem al transporturilor cu un nivel scăzut de emisii (pe termen scurt) și, ulterior, fără emisii (pe termen mediu și lung).

Politica comună a UE în domeniul transporturilor s-a bazat multă vreme pe atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor în special cu ajutorul progreselor în domeniul tehnologiei auto și al tehnologiei carburanților. Cu toate acestea, incertitudinile survenite recent în industria autoturismelor au ridicat semne de întrebare cu privire la angajamentul asumat de sector în vederea unei reale reduceri a emisiilor. Trecerea la o mobilitate cu emisii reduse sau fără emisii este afectată de gradul ridicat de dependență de combustibilii fosili, iar, în ultima vreme, din cauza prețului scăzut al petrolului, s-a înregistrat o încetinire a tranziției de la combustibilii fosili la surse de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Raportoarea consideră că cel mai eficient mod de a atinge obiectivele de reducere a emisiilor ar fi prin intermediul unui amplu pachet de măsuri constând în amenajarea rațională a teritoriului, măsuri în domeniul transportului public, politici de promovare a mersului pe jos și cu bicicleta, exploatarea completă a dezvoltării tehnologiilor în domeniul vehiculelor, motoarelor și combustibililor, introducerea unor servicii bazate pe cunoaștere și a unor servicii digitale și utilizarea prețului ca factor de orientare în alegerea mijloacelor de transport.

Digitalizarea și noile servicii digitale au permis crearea unor noi tipuri de servicii de mobilitate, care, dacă ar fi utilizate la o scară mai largă, ar putea reduce nevoia de a deține și utiliza un automobil personal, creând astfel un potențial semnificativ de reducere a emisiilor. Prin urmare, este de dorit ca aceste servicii să câștige teren atât în zonele urbane, cât și în cazul transportului interurban. Aceste servicii facilitează libera circulație a utilizatorilor și cresc previzibilitatea și transparența costurilor totale ale mobilității. Se pare că, de asemenea, automatizarea transporturilor avansează mai repede decât era prevăzut. Raportoarea consideră ambele evoluții pozitive, dar constată că atât legiuitorii UE, cât și cei ai statelor membre vor trebui să monitorizeze cu atenție ce impact vor avea evoluțiile din domeniu asupra emisiilor din sectorul transporturilor. Trebuie să se asigure faptul că schimbările conduc la un comportament în materie de mobilitate mai puțin dăunător climei și mediului.

Transportul reprezintă unul dintre cele mai importante servicii cotidiene pentru cetățenii europeni, motiv pentru care o logistică eficientă, precisă și rentabilă este absolut esențială pentru integrarea europeană și pentru funcționarea pieței interne. Având în vedere faptul că obiectivele de reducere a emisiilor pentru sectorul transporturilor și logisticii sunt din ce în ce mai ambițioase ca urmare a acestui Regulament privind partajarea eforturilor, raportoarea nu își poate ascunde îngrijorarea cu privire la faptul că încă nu se pot estima costurile pe care reducerea emisiilor le implică în sectorul transporturilor și al industriei europene în general. De asemenea, este necesar un calcul credibil al raportului dintre costuri și beneficii atunci când statele membre iau decizii cu privire la repartizarea în diferitele sectoare a obligațiilor de reducere a emisiilor, iar Comisia ar trebui să sprijine statele membre în furnizarea acestor instrumente.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La data de 10 iunie 2016, Comisia a prezentat propunerea ca UE să ratifice Acordul de la Paris. Această propunere legislativă face parte din procesul de punere în aplicare a angajamentului UE din cadrul Acordului de la Paris. Angajamentul Uniunii cu privire la reducerea emisiilor la nivelul întregii economii a fost confirmat în contribuția preconizată a Uniunii și a statelor sale membre, stabilită la nivel național, care a fost prezentată Secretariatului CCONUSC la 6 martie 2015.

(3)  În urma aprobării de către Parlamentul European la 5 octombrie 2016, Consiliul European a ratificat Acordul de la Paris la 4 noiembrie 2016, dată la care acesta a și intrat în vigoare. Acordul de la Paris are obiectivul de a limita creșterea temperaturii globale la mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C față de nivelurile preindustriale. Angajamentul asumat de Uniune în cadrul Acordului de la Paris cu privire la reducerea emisiilor la nivelul întregii economii a fost confirmat în contribuția preconizată a Uniunii și a statelor sale membre, stabilită la nivel național, care a fost prezentată Secretariatului CCONUSC la 6 martie 2015.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Anumite state membre au depus eforturi semnificative, iar această flexibilitate reflectă voința comună a statelor membre de a asigura o distribuire echitabilă și ambițioasă a eforturilor de realizare a reducerilor anuale ale emisiilor de gaze cu efect de seră necesare pentru respectarea angajamentelor asumate la COP21 din Paris.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  O serie de măsuri ale Uniunii sporesc capacitatea statelor membre de a-și respecta angajamentele privind clima și sunt esențiale pentru a realiza reducerile de emisii necesare în sectoarele care intră sub incidența prezentului regulament. Printre acestea se numără legislația privind gazele fluorurate, reducerile de CO2 generate de vehiculele rutiere, performanța energetică a clădirilor, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și economia circulară, precum și instrumente de finanțare ale Uniunii pentru investiții legate de climă.

(11)  O serie de măsuri ale Uniunii sporesc capacitatea statelor membre de a-și respecta angajamentele privind clima și sunt esențiale pentru a realiza reducerile de emisii necesare în sectoarele care intră sub incidența prezentului regulament. Printre acestea se numără legislația privind gazele fluorurate, reducerile de CO2 generate de vehiculele rutiere, promovarea unei mai bune performanțe energetice, inclusiv a clădirilor, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și promovarea economiei circulare, precum și instrumente de finanțare ale Uniunii pentru investiții legate de climă.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune sunt legate de energie. Prin urmare, este important ca toate măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor și, prin urmare, de reducere a cererii de energie să devină o prioritate și să fie promovate și integrate corespunzător în acțiunile politicii privind clima din toate sectoarele.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Sectorul transporturilor nu este doar un emițător major de gaze cu efect de seră, ci și sectorul cu cea mai rapidă creștere a consumului de energie din 1990. Prin urmare, este important ca Comisia și statele membre să depună mai multe eforturi pentru a îmbunătăți eficiența energetică, pentru a stimula trecerea la moduri de transport durabile și pentru a reduce dependența ridicată de dioxid de carbon a sectorului. Decarbonizarea mixului energetic prin promovarea energiei cu emisii reduse pentru sectorul transporturilor, de exemplu a biocarburanților durabili și a vehiculelor electrice, va contribui la obiectivul de reducere a emisiilor de CO2, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris. Acest lucru ar putea fi facilitat prin asigurarea faptului că sectorul deține un cadru clar pe termen lung care să ofere siguranță și o bază pentru investiții.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11c)  Având în vedere obiectivul de a realiza o „uniune în domeniul climei” mai eficace, prezentul regulament ar trebui să ofere stimulente pentru reducerea emisiilor în concordanță cu alte acte legislative ale Uniunii Europene în materie de climă și energie. Este esențial ca atât Uniunea, cât și statele sale membre să se asigure că urmăresc politicile de consolidare reciprocă în toate sectoarele relevante (de exemplu, clima, energia și alte politici sectoriale), cu scopul de a realiza o tranziție de succes către o economie competitivă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Impactul politicilor energetice și sectoriale asupra angajamentelor naționale și ale UE în domeniul climei ar trebui evaluat prin metode cuantificate comune, astfel încât aceste efecte să fie transparente și verificabile.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a asigura existența unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a articolului 4, conform căruia se vor stabili limitele de emisii anuale pentru statele membre, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Competențele de executare ar trebuifie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului21.

(17)  Pentru a asigura existența unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a articolului 4, conform căruia urmează să se stabilească limitele de emisii anuale pentru statele membre, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea nivelului anual de emisii alocate pentru anii 2021 - 2030. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces permanent la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se referă la pregătirea actelor delegate.

_________________

 

21 Regulamentul (UE) Nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Pe lângă eforturile de reducere a propriilor emisii, este important ca Uniunea, în conformitate cu obiectivul de a-și crește impactul pozitiv asupra amprentei de carbon de la nivel global, să aibă în vedere, împreună cu țările terțe, soluții climatice prin punerea în aplicare a unor proiecte comune cu țările respective, în contextul politicii privind clima pentru 2030, ținând seama de faptul că Acordul de la Paris face referire la un nou mecanism de cooperare internațională pentru combaterea schimbărilor climatice.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  În vederea respectării dispozițiilor de la articolele 4 și 14 din Acordul de la Paris, este nevoie ca Uniunea să depună treptat mai multe eforturi, iar, o dată la cinci ani, să prezinte o contribuție cât mai ambițioasă. Prin urmare, prezentul regulament include o clauză de revizuire pentru stabilirea de noi obiective privind creșterea angajamentelor Uniunii. Pentru a se asigura că ajustările obiectivelor Uniunii sunt în conformitate cu mecanismul privind bilanțul la nivel mondial prevăzut de Acordul de la Paris, este esențial ca revizuirea să fie cuprinzătoare și să ia în considerare cele mai bune date științifice disponibile.

Justificare

Regulamentul ar trebui să includă o clauză solidă de revizuire pentru a ajusta obiectivele UE privind clima o dată la cinci ani în vederea respectării angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris. Din acest punct de vedere, clauza de revizuire ar trebui să se bazeze pe un raport pregătitor și independent din partea Agenției Europene de Mediu.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Prezentul regulament ar trebui să fie revizuit începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblu. Revizuirea ar trebui să țină seama de evoluția circumstanțelor naționale și să se bazeze pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris.

(20)  Prezentul regulament ar trebui să fie revizuit începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în conformitate atât cu ciclul de conformitate al LULUCF, cât și cu ciclul internațional în temeiul Acordului de la Paris, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblu. Revizuirea ar trebui să țină seama de evoluția circumstanțelor naționale și să se bazeze pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris. În acest context, orice astfel de revizuire ar trebui să țină seama de posibilele consecințe economice care pot apărea în cazul în care un stat membru iese din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Pentru a se asigura un sistem cuprinzător și ambițios, în conformitate cu Acordul de la Paris și ținând seama de experiența Agenției Europene de Mediu în promovarea includerii informațiilor europene privind mediul în programele internaționale de monitorizare, precum și în furnizarea unei evaluări cuprinzătoare a stării mediului în Uniune, revizuirea ar trebui să se bazeze pe un raport pregătitor și independent din partea Agenției Europene de Mediu.

Justificare

Regulamentul ar trebui să includă o clauză solidă de revizuire pentru a ajusta obiectivele UE privind clima o dată la cinci ani în vederea respectării angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris. Din acest punct de vedere, clauza de revizuire ar trebui să se bazeze pe un raport pregătitor și independent din partea Agenției Europene de Mediu.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește obligațiile cu privire la contribuțiile minime ale statelor membre la respectarea angajamentului Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, normele de stabilire a nivelului anual de emisii alocate și de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre în sensul respectării contribuțiilor lor minime.

1.  Prezentul regulament le impune statelor membre să reducă în mod colectiv emisiile de gaze cu efect de seră menționate la articolul 2 cu cel puțin 30 % până în 2030 comparativ cu 2005. Acesta stabilește obligațiile cu privire la contribuțiile minime ale statelor membre la respectarea angajamentelor Uniunii și ale statelor membre în temeiul Acordului de la Paris de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, normele de stabilire a nivelului anual de emisii alocate și de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre în sensul respectării contribuțiilor lor minime.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Obiectivul suprem al prezentului regulament este de a îndeplini angajamentul asumat de Uniune și de statele sale membre în cadrul CCONUSC și al Acordului de la Paris de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră până la un nivel care să permită ținerea pe loc a creșterii temperaturii medii globale la mult mai puțin de 2°C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre continuă să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră care fac obiectul prezentului regulament anual și de o manieră liniară până după 2030, ajungând în cea de-a doua jumătate a acestui secol la nivelul zero de emisii nete.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sub rezerva mecanismelor de flexibilitate prevăzute la articolele 5, 6 și 7, a ajustării în temeiul articolului 10 alineatul (2) și ținând seama de orice deducere care rezultă din aplicarea articolului 7 din Decizia nr. 406/2009/CE, fiecare stat membru se asigură că emisiile sale de gaze cu efect de seră generate în fiecare an al perioadei 2021 - 2029 nu depășesc nivelul stabilit printr-o traiectorie lineară, care începe în 2020, la nivelul emisiilor sale medii de gaze cu efect de seră din cursul anilor 2016, 2017 și 2018, stabilit conform punctului 3, și se încheie în 2030, la limita prevăzută pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament.

2.  Sub rezerva mecanismelor de flexibilitate prevăzute la articolele 5, 6 și 7, a ajustării în temeiul articolului 10 alineatul (2) și ținând seama de orice deducere care rezultă din aplicarea articolului 7 din Decizia nr. 406/2009/CE, fiecare stat membru se asigură că emisiile sale de gaze cu efect de seră generate în fiecare an al perioadei 2021-2029 nu depășesc nivelul stabilit printr-o traiectorie lineară, care începe în 2020, la nivelul emisiilor sale medii de gaze cu efect de seră din cursul anilor 2016, 2017 și 2018, stabilit conform punctului 3, folosind ca limită maximă obiectivele cuantificabile pentru 2020 stabilite prin Decizia nr. 406/2009/CE, și se încheie în 2030, la limita prevăzută pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În prezentul act de punere în aplicare se menționează de asemenea, pe baza procentelor comunicate de statele membre în temeiul articolului 6 alineatul (2), cantitățile care pot fi luate în considerare pentru asigurarea conformității acestora în temeiul articolului 9 în perioada 2021 - 2030. În cazul în care suma cantităților din toate statele membre depășește cantitatea totală colectivă de 100 de milioane, cantitățile pentru fiecare stat membru se reduc proporțional pentru a nu se depăși cantitatea totală generală.

4.  În prezentul act delegat se menționează de asemenea, pe baza procentelor comunicate de statele membre în temeiul articolului 6 alineatul (2), cantitățile care pot fi luate în considerare pentru asigurarea conformității acestora în temeiul articolului 9 în perioada 2021 - 2030. În cazul în care suma cantităților din toate statele membre depășește cantitatea totală colectivă de 100 de milioane, cantitățile pentru fiecare stat membru se reduc proporțional pentru a nu se depăși cantitatea totală generală.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Prezentul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 13.

eliminat

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Un stat membru ale cărui emisii de gaze cu efect de seră pentru un anumit an se situează sub cota sa anuală de emisii din anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 6, poate păstra excedentul respectiv din cota sa anuală de emisii pentru anii următori, până în 2030.

3.  Un stat membru ale cărui emisii de gaze cu efect de seră pentru un anumit an se situează sub cota sa anuală de emisii din anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu prezentul articol, poate păstra excedentul respectiv din cota sa anuală de emisii pentru anii următori, până în 2029. Excedentul respectiv poate fi utilizat parțial sau în totalitate în orice an ulterior, până în 2029, fără a depăși 5 % din cota anuală de emisii.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Un stat membru poate transfera unui alt stat membru până la 5 % din nivelul său anual de emisii alocate dintr-un anumit an. Statul membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articol 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030.

4.  Un stat membru poate transfera unui alt stat membru până la 10 % din nivelul său anual de emisii alocate dintr-un anumit an. Statul membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articolul 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030. Astfel de transferuri sunt incluse în Registrul european menționat la articolul 11.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un stat membru poate transfera altor state membre partea din cota sa anuală de emisii pentru un anumit an care depășește emisiile sale de gaze cu efect de seră pentru anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu alineatele (2) - (4) și articolul 6. Un stat membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articol 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030.

5.  Un stat membru poate transfera altor state membre partea din cota sa anuală de emisii pentru un anumit an care depășește emisiile sale de gaze cu efect de seră pentru anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu alineatele (2) - (4) și articolul 6. Un stat membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articol 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030. Astfel de transferuri sunt incluse în Registrul european menționat la articolul 11.

Justificare

Consolidarea transparenței transferurilor de cote de emisii dintre statele membre.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre au posibilitatea de a utiliza, fără nicio limită cantitativă, creditele din proiectele alocate în temeiul articolului 24a alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE pentru asigurarea conformității cu articolul 9, în același timp evitându-se dubla contabilizare.

6.  Statele membre au posibilitatea de a utiliza, fără nicio limită cantitativă, creditele din proiectele alocate în temeiul articolului 24a alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE pentru asigurarea conformității cu articolul 9, în același timp evitându-se dubla contabilizare. Statele membre încurajează participarea sectorului privat la astfel de proiecte.

Justificare

Sectorul privat ar trebui, de asemenea, să poată participa la proiecte de reducere a emisiilor pentru a stimula creșterea investițiilor. Articolul 24a din Directiva ETS asigură că responsabilitatea finală a proiectului și responsabilitatea de a evita dubla contabilizare revin statului membru în care este realizat proiectul.

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Utilizarea suplimentară a unei cantități de maximum 280 de milioane de absorbții nete aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate

Utilizarea suplimentară a unei cantități de maximum 280 de milioane de absorbții nete aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate, terenurilor forestiere gestionate și produselor forestiere recoltate

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În măsura în care emisiile unui stat membru depășesc nivelul său anual de emisii alocate pentru un anumit an, se poate lua în considerare o cantitate maximă echivalentă cu suma emisiilor și absorbțiilor totale nete din categoriile de contabilizare combinate - terenuri despădurite, terenuri împădurite, terenuri cultivate gestionate și pajiști gestionate - la care se face referire în articolul 2 din Regulamentul [ ] [LULUCF] pentru asigurarea conformității sale în temeiul articolului 9 din prezentul regulament pentru anul respectiv, în următoarele condiții:

1.  În măsura în care emisiile unui stat membru depășesc nivelul său anual de emisii alocate pentru un anumit an, se poate lua în considerare o cantitate maximă echivalentă cu suma emisiilor și absorbțiilor totale nete din categoriile de contabilizare combinate - terenuri despădurite, terenuri împădurite, terenuri cultivate gestionate, pajiști gestionate, terenuri forestiere gestionate și produse forestiere recoltate - la care se face referire în articolul 2 din Regulamentul [ ] [LULUCF] pentru asigurarea conformității sale în temeiul articolului 9 din prezentul regulament pentru anul respectiv, în următoarele condiții:

 

(Această modificare se aplică întregului text.)

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  măsurile pe care statul membru le va pune în aplicare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale specifice în temeiul articolului 4, prin politici și măsuri interne, precum și punerea în aplicare a măsurilor Uniunii;

(a)  măsurile pe care statul membru le va pune în aplicare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale specifice în temeiul articolului 4, prin politici și măsuri interne, precum și punerea în aplicare a măsurilor Uniunii, fără a produce efecte negative asupra vieții cetățenilor;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În 2027 și în 2032, în cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră revizuite ale unui stat membru depășesc cota sa anuală de emisii pentru oricare an dat al perioadei, luându-se în considerare alineatul (2) al prezentului articol și mecanismele de flexibilitate utilizate în temeiul articolelor 5 și 7, se aplică următoarele măsuri:

1.  Începând cu anul 2020, Comisia evaluează, o dată la doi ani, dacă progresele realizate de statele membre sunt suficiente pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament. În cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră ale unui stat membru depășesc cota sa anuală de emisii pentru oricare an dat al perioadei, luându-se în considerare alineatul (2) al prezentului articol și mecanismele de flexibilitate utilizate în temeiul articolelor 5 și 7, se aplică următoarele măsuri:

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Registrul

Registrul european

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia asigură contabilizarea precisă, în temeiul prezentului regulament, prin registrul Uniunii, întocmit conform articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, inclusiv a nivelului anual de emisii alocate, a mecanismelor de flexibilitate exercitate în temeiul articolelor 4 - 7, a conformității în temeiul articolului 9 și a modificărilor privind domeniul de aplicare în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament. Administratorul central efectuează un control automatizat al fiecărei tranzacții realizate în temeiul prezentului regulament și, dacă este cazul, blochează tranzacțiile pentru a se asigura că nu există nereguli. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului.

1.  Comisia asigură contabilizarea precisă, în temeiul prezentului regulament, prin registrul Uniunii, întocmit conform articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, inclusiv a nivelului anual de emisii alocate, a mecanismelor de flexibilitate exercitate în temeiul articolelor 4 - 7, a conformității în temeiul articolului 9 și a modificărilor privind domeniul de aplicare în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament. Administratorul central efectuează un control automatizat al fiecărei tranzacții realizate în temeiul prezentului regulament și, dacă este cazul, blochează tranzacțiile pentru a se asigura că nu există nereguli. Sistemul privind Registrul european este transparent și include toate informațiile relevante privind transferul de cote între statele membre. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului printr-un site web special găzduit de Comisie.

Justificare

Consolidarea transparenței transferului de cote de emisii între statele membre.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 28 februarie 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani, un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și la obiectivele Acordului de la Paris, și poate formula propuneri, dacă este cazul.

În termen de șase luni de la dialogul de facilitare care urmează a fi organizat sub egida CCONUSC în 2018 pentru a face bilanțul progreselor realizate de părți în eforturile lor colective de a îndeplini obiectivul global pe termen lung și în termen de șase luni de la bilanțul general din 2023 și de la bilanțurile globale ulterioare, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la funcționarea prezentului regulament, la contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și la contribuția sa la obiectivele pe termen lung stabilite la articolul 1 din prezentul regulament. În vederea îmbunătățirii măsurilor Uniunii în domeniul climei, Comisia evaluează, de asemenea, pe baza unui raport independent elaborat de Agenția Europeană de Mediu, dacă este adecvat să se modifice prezentul regulament sau/și să se prezinte alte propuneri legislative pentru a se asigura respectarea angajamentelor Uniunii în temeiul articolelor 3, 4 și 14 din Acordul de la Paris.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  După fiecare bilanț global convenit în cadrul Acordului de la Paris, un stat membru poate să anuleze voluntar o parte din unitățile sale anuale de emisii alocate. Statul membru informează Comisia cu privire la intenția sa de a anula o parte din unitățile sale anuale de emisii alocate, iar Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective pe site-ul său internet.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Obiective anuale obligatorii pentru perioada 2021-2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre pentru o uniune energetică rezilientă și pentru a respecta angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris și modificarea Regulamentului nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și de raportare a altor informații relevante pentru schimbările climatice

Referințe

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

12.9.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Merja Kyllönen

28.9.2016

Examinare în comisie

25.1.2017

28.2.2017

 

 

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Herbert Dorfmann

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Hugues Bayet, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

 

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (4.5.2017)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2016)0482 – C8-0331/2017 – 2016/0231(COD))

Raportor pentru aviz: Nicola Caputo

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Poziția raportorului

Sectorul agricol în ansamblu este responsabil pentru 10 % din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană. În ultimii ani, o scădere semnificativă a efectivelor de animale, o utilizare mai eficientă a îngrășămintelor și o mai bună gestionare a gunoiului de grajd au contribuit la reducerea emisiilor din UE, mai exact cu 24 % în perioada 1990-2012.

În 2016, 16,3 miliarde EUR din bugetul PAC au fost alocate agriculturii sustenabile care respectă clima, ceea ce demonstrează rolul important al sectorului agricol european, care contribuie la tranziția către o economie circulară, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, precum și predispoziția puternică a sectorului agricol de a profita de orice ocazie pentru a-și îmbunătăți în continuare performanțele de mediu.

Este însă puțin probabil ca, cel puțin în perioada inițială și cu politicile actuale, abordarea ascendentă a noului acord la nivel mondial privind schimbările climatice să poată duce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră suficient pentru a atinge obiectivul Uniunii de reducere, până în 2030, a emisiilor de GES cu cel puțin 40 % față de nivelurile din 1990 și cu 30 % față de cele din 2005 în sectoarele care nu fac obiectul ETS.

Prin urmare, propunerea de regulament în curs de examinare, care urmează evaluării de către Comisie a Acordului de la Paris și stabilește obiective naționale de reducere ce stimulează dezvoltarea de politici suplimentare care să ducă la reduceri mai mari ale emisiilor, este esențială.

Cu toate acestea, ar trebui să se ia act de șase puncte problematice din propunerea în cauză:

1) Activitățile din sectorul LULUCF ar trebui să fie contabilizate integral, ca și în cazul celorlalte sectoare vizate de Regulamentul privind partajarea eforturilor, și nu doar ca simplu mecanism de flexibilitate. Contabilizarea integrală a sectoarelor agricol și silvic, inclusiv gestionarea forestieră, care nu este avută în vedere în prezent, ar garanta recunoașterea potențialelor emisii rezultate ca urmare a politicilor necorespunzătoare în domeniul energiei, care ar putea diminua capacitățile de absorbție ale ecosistemelor agrosilvice. Timpul disponibil înainte de intrarea în vigoare a propunerii de Regulament privind partajarea eforturilor este suficient pentru a stabili criterii stricte și fiabile de contabilitate care să ia pe deplin în considerare contribuția întregului sector, inclusiv gestionarea pădurilor.

2) În ceea ce privește posibilitatea de a utiliza creditele, trebuie să se extindă domeniul de aplicare și, prin urmare, să se stabilească utilizarea suplimentară a unei cantități de maximum 425 de milioane de tone de absorbții nete din sectorul LULUCF, astfel cum se indică în a treia opțiune cuprinsă în evaluarea de impact a Comisiei care însoțește propunerea de regulament privind LULUCF. Propunerea este în concordanță cu dispozițiile Acordului de la Paris, care recunosc importanța sectorului LULUCF, ca urmare a potențialului său de atenuare a schimbărilor climatice. Această abordare este, de asemenea, în conformitate cu orientările furnizate de Consiliul European în octombrie 2014, care evidențiază potențialul scăzut de atenuare al sectorului agricol, precum și importanța examinării celor mai adecvate mijloace de optimizare a contribuției acestui sector la reducerea și sechestrarea gazelor cu efect de seră, în special prin intermediul activităților LULUCF.

3) Propunerea de regulament privind partajarea eforturilor stabilește pentru statele membre obiective anuale de emisii pentru perioada 2021-2030, fără a propune instrumente de atenuare în măsură să contribuie la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor, în special în sectorul agricol, în care este necesar să se stimuleze bunele practici pentru reducerea emisiilor. Trebuie, în primul rând, să se încurajeze inovarea în agricultură, prin introducerea unor metode ecologice care să asigure protejarea solului și reducerea emisiilor din sectorul agricol. În acest scop, în afară de metodele agriculturii de precizie, este necesar să se promoveze, în special, metode pentru agricultura de conservare.

4) În ceea ce privește activitățile de monitorizare și control, sunt propuse controale de conformitate anuale, în locul controalelor efectuate o dată la cinci ani. Controalele de conformitate din cinci în cinci ani ar duce la o restrângere a domeniului de aplicare al măsurilor corective, iar sancțiunile s-ar dovedi total ineficiente (până în 2027, nu ar exista sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor, de exemplu). Controalele de conformitate anuale ar favoriza, de asemenea, schimburile de certificate, ca urmare a faptului că, într-un interval de timp relativ scurt, statele membre ar deveni mai conștiente de situație.

5) Este necesar să se sublinieze că actele delegate ar trebui să fie utilizate doar pentru a modifica elemente neesențiale ale actului de bază. În plus, i se recomandă Comisiei să nu abuzeze de actele delegate și i se atrage atenția asupra importanței participării Parlamentului la etapa pregătitoare a actelor respective.

6) Propunerea de regulament nu conține nicio trimitere la Brexit. În prezent, în tabelele din propunere sunt incluse toate cele 28 de state membre, Regatul Unit fiind înregistrat în tabelul din anexa I cu obiectivul de reducere a emisiilor cu -37 %. Comisia va trebui să adapteze datele și obiectivele imediat după declanșarea articolului 50 din Tratatul de la Lisabona pentru ieșirea din UE.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Concluziile Consiliului European din octombrie 2014 au prevăzut faptul că obiectivul ar trebui să fie îndeplinit în mod colectiv de către UE în cel mai eficient mod posibil din punctul de vedere al costurilor, cu reduceri în schema de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și în sectoarele care nu fac obiectul ETS care se ridică la 43 % și, respectiv, 30 % până în 2030 față de anul 2005, eforturile fiind repartizate pe baza produsului intern brut (PIB) relativ pe cap de locuitor. Toate sectoarele economice ar trebui să contribuie la realizarea acestor reduceri ale emisiilor și toate statele membre ar trebui să se implice în aceste eforturi, stabilind un echilibru între considerațiile privind caracterul echitabil și cele privind solidaritatea, iar obiectivele naționale din cadrul grupului de state membre având un PIB pe cap de locuitor peste media Uniunii ar trebui ajustate relativ pentru a reflecta eficiența din punctul de vedere al costurilor într-un mod echitabil și echilibrat. Realizarea acestor reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui să sporească eficiența și inovația în economia europeană și, în mod specific, să promoveze îmbunătățiri, în special în domeniul imobiliar, agricultură, gestionarea deșeurilor și transporturi, în măsura în care acestea intră sub incidența prezentului regulament.

(2)  Concluziile Consiliului European din octombrie 2014 au prevăzut faptul că obiectivul ar trebui să fie îndeplinit în mod colectiv de către UE în cel mai eficient mod posibil din punctul de vedere al costurilor, cu reduceri în schema de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și în sectoarele care nu fac obiectul ETS care se ridică la 43 % și, respectiv, 30 % până în 2030 față de anul 2005, eforturile fiind repartizate pe baza produsului intern brut (PIB) relativ pe cap de locuitor. Toate sectoarele economice ar trebui să contribuie la realizarea acestor reduceri ale emisiilor și toate statele membre ar trebui să se implice în aceste eforturi, stabilind un echilibru între considerațiile privind caracterul echitabil și cele privind solidaritatea, iar obiectivele naționale din cadrul grupului de state membre având un PIB pe cap de locuitor peste media Uniunii ar trebui ajustate relativ pentru a reflecta eficiența din punctul de vedere al costurilor într-un mod echitabil și echilibrat. Realizarea acestor reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui să sporească eficiența și inovația în economia europeană și, în mod specific, să promoveze îmbunătățiri, în special în domeniul forestier, imobiliar, agricultură, gestionarea deșeurilor și transporturi, în măsura în care acestea intră sub incidența prezentului regulament.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Pentru a realiza respectivele reduceri de emisii și într-un demers menit să maximizeze rolul sectorului agricol, este important ca statele membre să promoveze acțiunile de atenuare inovatoare cu cel mai mare potențial, inclusiv: transformarea terenurilor arabile în pășuni permanente; gestionarea gardurilor vii, a zonelor tampon și a arborilor de pe terenurile agricole; noi măsuri agrosilvice și scheme de plantare de păduri; prevenirea îndepărtării arborilor și a despăduririlor; reducerea sau eliminarea aratului, utilizarea de culturi de protecție/culturi intercalate și de reziduuri de culturi pe terenuri; realizarea de bilanțuri privind carbonul și de planuri de gestionare a solului/a substanțelor nutritive; îmbunătățirea eficienței azotului și inhibarea nitrificării; refacerea și conservarea zonelor umede/turbăriilor; consolidarea creșterii, hrănirii și a metodelor de gestionare a animalelor pentru reducerea emisiilor.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Consiliul a ratificat Acordul de la Paris la 5 octombrie 2016, în urma aprobării Parlamentului European din 4 octombrie 2016. Acordul de la Paris, care a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016, are obiectivul de a limita creșterea temperaturii globale la mult sub 2°C peste nivelul din perioada preindustrială și de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C peste nivelul din perioada preindustrială și prevede că, pentru a atinge aceste obiective, vor trebui adoptate practici agricole mai durabile care să creeze sinergii între obiectivele în domeniul biodiversității și cele referitoare la mediu și la climă.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La data de 10 iunie 2016, Comisia a prezentat propunerea ca UE să ratifice Acordul de la Paris. Această propunere legislativă face parte din procesul de punere în aplicare a angajamentului UE din cadrul Acordului de la Paris. Angajamentul Uniunii cu privire la reducerea emisiilor la nivelul întregii economii a fost confirmat în contribuția preconizată a Uniunii și a statelor sale membre, stabilită la nivel național, care a fost prezentată Secretariatului CCONUSC la 6 martie 2015.

(3)  Contribuția sectorului agricol reprezintă o prioritate esențială pentru îmbunătățirea capacității Uniunii de a se adapta la viitoarele provocări legate de schimbările climatice, iar prezentul regulament face parte din actele de punere în aplicare a angajamentului asumat de Uniune în Acordul de la Paris de a îmbunătăți coerența între politica în domeniul schimbărilor climatice și obiectivele în materie de securitate alimentară, pentru a asigura durabilitatea, eficiența și reziliența producției alimentare, recunoscând vulnerabilitățile specifice ale sistemelor de producție alimentară în fața efectelor schimbărilor climatice. Angajamentul Uniunii cu privire la reducerea emisiilor la nivelul întregii economii a fost confirmat în contribuția preconizată a Uniunii și a statelor sale membre, stabilită la nivel național, care a fost prezentată Secretariatului CCONUSC la 6 martie 2015.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Tranziția către o energie curată presupune schimbarea conduitei de afaceri și asigurarea de stimulente la nivelul întregului spectru politic. O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente, care să le furnizeze cetățenilor săi o energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri abordabile. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei prin prezentul regulament, precum și înregistrarea de progrese în legătură cu celelalte aspecte ale uniunii energetice, care sunt prevăzute în Strategia-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice.16

(5)  Tranziția către o energie curată și bioeconomie presupune schimbarea conduitei de afaceri la nivelul întregului spectru politic și asigurarea de stimulente pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) cu mai puțin capital și pentru exploatațiile agricole de mici dimensiuni pentru a-și adapta modelele de afaceri. O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente care să pună pe primul plan eficiența energetică și să își propună drept obiectiv să le furnizeze cetățenilor săi o energie sigură, sustenabilă și la prețuri abordabile, aplicând totodată politici stricte în materie de durabilitate și de reducere a emisiilor care să promoveze utilizarea bioresurselor în locul resurselor fosile. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei prin prezentul regulament, precum și înregistrarea de progrese în legătură cu celelalte aspecte ale uniunii energetice, care sunt prevăzute în Strategia-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice.16

__________________

__________________

16 COM(2015)0080

16 COM(2015)0080.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  O serie de măsuri ale Uniunii sporesc capacitatea statelor membre de a-și respecta angajamentele privind clima și sunt esențiale pentru a realiza reducerile de emisii necesare în sectoarele care intră sub incidența prezentului regulament. Printre acestea se numără legislația privind gazele fluorurate, reducerile de CO2 generate de vehiculele rutiere, performanța energetică a clădirilor, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și economia circulară, precum și instrumente de finanțare ale Uniunii pentru investiții legate de climă.

(11)  O serie de măsuri ale Uniunii sporesc capacitatea statelor membre de a-și respecta angajamentele privind clima și sunt esențiale pentru a realiza reducerile de emisii necesare în sectoarele care intră sub incidența prezentului regulament. Printre acestea se numără legislația privind gazele fluorurate, reducerile de CO2 generate de vehiculele rutiere, performanța energetică a clădirilor, energia din surse regenerabile, culturile energetice, eficiența energetică și economia circulară, precum și instrumente de finanțare ale Uniunii pentru investiții legate de climă, inclusiv toate instrumentele din cadrul politicii agricole comune (PAC) și care completează finanțarea tranziției către un sistem alimentar și agricol cu o biodiversitate ridicată și durabilă și cu emisii scăzute ca obiectiv important al PAC.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Întrucât sectorul agricol și cel forestier au capacitatea unică de a reține emisiile de gaze cu efect de seră, dar mai puțin potențial pentru măsurile de reducere, este necesară o mai bună înțelegere a potențialului de atenuare al exploatațiilor agricole individuale și al zonelor forestiere desemnate din Uniune în vederea consolidării unor eventuale stimulente pentru agricultorii eficienți din punct de vedere climatic și a îmbunătățirii practicilor de gestionare a pădurilor, în special la nivelul exploatațiilor agricole individuale sau al zonelor forestiere.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Este important ca astfel de măsuri să stimuleze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin recompensarea celor mai bune practici, prin acordarea de sprijin agricultorilor pentru a dezvolta și integra măsuri specifice de atenuare a efectelor schimbărilor climatice și, în general, pentru a îmbunătăți eficiența producției. Politica de dezvoltare rurală (pilonul II) alocă 99,6 miliarde EUR pentru o serie de activități, inclusiv pentru promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectorul agricol, alimentar și forestier. Statele membre trebuie să încurajeze o conduită care promovează tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Regulamentul [ ] [privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul privind clima și energia pentru 2030] stabilește normele de contabilizare referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF). Chiar dacă, din punctul de vedere al mediului, rezultatul prevăzut de prezentul regulament în ceea ce privește nivelul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră realizate este afectat de luarea în considerare a unei cantități maxime echivalente cu suma emisiilor nete totale și a absorbțiilor nete totale aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate, conform prevederilor Regulamentului [ ], ar trebui să se includă, atunci când este necesar, ca posibilitate suplimentară pentru statele membre de a-și respecta angajamentele ce le revin, flexibilitatea de a împărți o cantitate maximă de 280 de milioane de tone de CO2 echivalent din aceste absorbții între statele membre, conform cifrelor din anexa III. În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF], este adoptat, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 7, pentru a reflecta contribuția categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate” în cadrul flexibilității prevăzute la articolul respectiv. Înainte de adoptarea unui astfel de act delegat, Comisia ar trebui să evalueze, pe baza datelor disponibile, fiabilitatea contabilizării terenurilor forestiere gestionate și, în special, coerența ratelor de recoltare preconizate și a celor efective. În plus, prin prezentul regulament ar trebui să se permită posibilitatea de a anula în mod voluntar unitățile anuale de emisii alocate pentru a se permite ca aceste cantități să fie luate în considerare atunci când se evaluează respectarea de către statele membre a cerințelor din Regulamentul [ ].

(12)  Regulamentul [ ] [privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul privind clima și energia pentru 2030] stabilește normele de contabilizare referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF). Chiar dacă, din punctul de vedere al mediului, rezultatul prevăzut de prezentul regulament în ceea ce privește nivelul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră realizate este afectat de luarea în considerare a unei cantități maxime echivalente cu suma emisiilor nete totale și a absorbțiilor nete totale aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor forestiere gestionate, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate, conform prevederilor Regulamentului [ ], ar trebui să se includă, atunci când este necesar, ca posibilitate suplimentară pentru statele membre de a-și respecta angajamentele ce le revin, flexibilitatea de a împărți o cantitate maximă de 425 de milioane de tone de CO2 echivalent din aceste absorbții între statele membre, conform cifrelor din anexa III. Dat fiind potențialul limitat de atenuare pe care îl are ca sector, agricultura ar trebui să beneficieze în primul rând de absorbțiile nete acordate în temeiul prezentului regulament, făcând astfel și o distincție clară între emisiile „verzi” biogene de gaze cu efect de seră provenite din LULUCF și sectorul agricol și cele care rezultă din arderea combustibililor fosili. Este important ca Comisia să evalueze, de asemenea, schimbările în ceea ce privește proprietatea terenurilor ca urmare a dispozițiilor privind LULUCF pentru a se asigura că politicile în materie de schimbare a destinației terenurilor nu încurajează acapararea terenurilor. În plus, prin prezentul regulament ar trebui să se permită posibilitatea de a anula în mod voluntar unitățile anuale de emisii alocate pentru a se permite ca aceste cantități să fie luate în considerare atunci când se evaluează respectarea de către statele membre a cerințelor din Regulamentul [ ].

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Realizarea, în mod coerent de către toate părțile implicate, a numeroaselor obiective ale Uniunii legate de sectorul agricol, printre care atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, îmbunătățirea calității aerului, conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice și sprijinirea economiilor rurale, va necesita schimbări în materie de investiții și stimulente, sprijinite de măsuri la nivelul Uniunii, precum PAC. Prezentul regulament, inclusiv instrumentele de flexibilitate disponibile, ar trebui să ofere un stimulent pentru reducerea emisiilor în concordanță cu alte acte legislative ale Uniunii în materie de climă și energie pentru sectoarele reglementate de prezentul regulament, inclusiv în domeniul eficienței energetice. Este esențial ca prezentul regulament să ia în considerare obiectivul de a contribui la realizarea obiectivelor Strategiei Uniunii pentru păduri, care vizează promovarea unei aprovizionări cu lemn competitive și durabile pentru bioeconomia Uniunii, ale politicilor forestiere naționale ale statelor membre, ale Strategiei Uniunii în domeniul bioeconomiei și ale Strategiei Uniunii privind economia circulară.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În vederea asigurării unei raportări și verificări eficiente, transparente și eficiente din punctul de vedere al costurilor a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește cotele anuale de emisii ale statului membru, cerințele de raportare și evaluare anuală prevăzute în prezentul regulament sunt integrate în articolele relevante din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, care ar trebui, prin urmare, să fie modificate în mod corespunzător. Modificarea regulamentului respectiv ar trebui să asigure totodată faptul că se vor evalua în continuare în fiecare an progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește reducerea emisiilor, ținându-se seama de progresele înregistrate în ceea ce privește politicile și măsurile Uniunii, precum și de informațiile oferite de statele membre. Evaluarea ar trebui să includă, o dată la doi ani, progresele estimate la nivelul Uniunii în vederea respectării angajamentelor sale de reducere a emisiilor, precum și cele ale statelor membre în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate. Cu toate acestea, aplicarea deducerilor ar trebui luată în considerare doar la intervale de cinci ani, astfel încât să se poată ține cont de o eventuală contribuție aferentă terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate și pajiștilor, prevăzută a fi realizată în temeiul Regulamentului [ ]. Acest lucru nu aduce atingere îndatoririi Comisiei de a asigura conformitatea cu obligațiile statelor membre care decurg din prezentul regulament și nici competenței Comisiei de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în acest sens.

(13)  În vederea asigurării unei raportări și verificări eficiente, transparente și eficiente din punctul de vedere al costurilor a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește cotele anuale de emisii ale statului membru, cerințele de raportare și evaluare anuală prevăzute în prezentul regulament sunt integrate în articolele relevante din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, care ar trebui, prin urmare, să fie modificate în mod corespunzător. Modificarea regulamentului respectiv ar trebui să asigure totodată faptul că se vor evalua în continuare în fiecare an progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește reducerea emisiilor, ținându-se seama de progresele înregistrate în ceea ce privește politicile și măsurile Uniunii, precum și de informațiile oferite de statele membre. Evaluarea ar trebui să includă, o dată la doi ani, progresele estimate la nivelul Uniunii în vederea respectării angajamentelor sale de reducere a emisiilor, precum și cele ale statelor membre în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate. Cu toate acestea, aplicarea deducerilor ar trebui luată în considerare doar la intervale de cinci ani, astfel încât să se poată ține cont de o eventuală contribuție aferentă terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor forestiere gestionate, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate, prevăzută a fi realizată în temeiul Regulamentului [ ]. Acest lucru nu aduce atingere îndatoririi Comisiei de a asigura conformitatea cu obligațiile statelor membre care decurg din prezentul regulament și nici competenței Comisiei de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în acest sens.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Prezentul regulament ar trebui să fie revizuit începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblu. Revizuirea ar trebui să țină seama de evoluția circumstanțelor naționale și să se bazeze pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris.

(20)  Prezentul regulament ar trebui să fie revizuit începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblu și a respectării sale de către statele membre. Revizuirea ar trebui să ajute la asigurarea faptului că statele membre sunt pe cale de a-și îndeplini obiectivele pe termen lung de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și ar trebui să se bazeze pe un raport pregătitor al Agenției Europene de Mediu, ținând seama de obiectivul Uniunii de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 80-95 % până în 2050, față de nivelurile din 1990, de obiectivul Acordului de la Paris de a atinge emisii nete zero în cea de-a doua jumătate a acestui secol, într-un mod care să nu amenințe producția de alimente, precum și de importanța examinării celor mai bune mijloace de optimizare a contribuției acestui sector la reducerea și sechestrarea gazelor cu efect de seră, în special prin intermediul activităților LULUCF. Comisia și Agenția Europeană de Mediu ar trebui să țină seama și de evoluția circumstanțelor naționale și să se bazeze pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris și pe obiectivul de a atinge emisii nete zero în cea de-a doua jumătate a acestui secol, într-un mod care să nu amenințe producția de alimente și în conformitate cu concluziile Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014 prin care se recunoaște potențialul limitat de atenuare al agriculturii și caracterul său multifuncțional.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament se aplică în cazul emisiilor de gaze cu efect de seră din categoriile de surse energie, procese industriale și utilizarea produselor, agricultură și deșeuri ale IPCC, astfel cum au fost stabilite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013, cu excepția emisiilor provenite din activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE.

1.  Prezentul regulament se aplică în cazul emisiilor de gaze cu efect de seră din categoriile de surse energie, procese industriale și utilizarea produselor, agricultură și deșeuri ale IPCC, astfel cum au fost stabilite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013, cu excepția emisiilor provenite din activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE. Factorul de emisie zero pentru biomasă se aplică numai bioenergiei produse din deșeuri și reziduuri.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Obiective pe termen lung de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

 

Comisia evaluează, până în 2026, progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor pe termen lung ale Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și capacitatea statelor membre de a-și îndeplini angajamentele individuale, luând în considerare rezultatele primului bilanț la nivel mondial privind punerea în aplicare a Acordului de la Paris în 2023. Comisia utilizează informațiile care rezultă din această evaluare pentru a se asigura că statele membre sunt pe cale de a reduce emisiile cu 80 % până în 2050 față de nivelurile din 1990, ținând cont de aceste obiective internaționale.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Pentru a îmbunătăți integritatea de mediu, consolidând totodată mecanismele de flexibilitate și, în același timp, pentru a aborda potențialul limitat de atenuare în agricultură, accesul la noul mecanism de flexibilitate prevăzut în prezentul regulament este condiționat de asumarea de către statele membre în cauză a angajamentului de a lua măsuri de atenuare în alte sectoare în care rezultatele obținute în trecut nu au fost suficiente. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12, în vederea completării prezentului regulament prin stabilirea unei liste a acestor măsuri și sectoare, înainte de anul 2020.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Accesul la mecanismul de flexibilitate prevăzut la prezentul articol și în anexa II se acordă cu condiția ca statele membre în cauză să se angajeze să adopte măsuri în alte sectoare în care în trecut au fost obținute rezultate insuficiente. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12, în vederea completării prezentului regulament prin stabilirea unei liste a acestor măsuri și sectoare, până la data de 31 decembrie 2019.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Utilizarea suplimentară a unei cantități de maximum 280 de milioane de absorbții nete aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate

Utilizarea suplimentară a unei cantități de maximum 425 de milioane de absorbții nete aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor forestiere gestionate, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În măsura în care emisiile unui stat membru depășesc nivelul său anual de emisii alocate pentru un anumit an, se poate lua în considerare o cantitate maximă echivalentă cu suma emisiilor și absorbțiilor totale nete din categoriile de contabilizare combinate - terenuri despădurite, terenuri împădurite, terenuri cultivate gestionate și pajiști gestionate - la care se face referire în articolul 2 din Regulamentul [ ] [LULUCF] pentru asigurarea conformității sale în temeiul articolului 9 din prezentul regulament pentru anul respectiv, în următoarele condiții:

1.  În măsura în care emisiile unui stat membru depășesc nivelul său anual de emisii alocate pentru un anumit an, plus orice cote de emisii păstrate în temeiul articolului 5 alineatul (3), se poate lua în considerare o cantitate maximă echivalentă cu suma emisiilor și absorbțiilor totale nete din categoriile de contabilizare combinate - terenuri despădurite, terenuri împădurite, terenuri forestiere gestionate, terenuri cultivate gestionate și pajiști gestionate - la care se face referire în articolul 2 din Regulamentul [ ] [LULUCF] pentru asigurarea conformității sale în temeiul articolului 9 din prezentul regulament pentru anul respectiv, în următoarele condiții:

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF] este adoptat, Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în vederea modificării alineatului (1) al prezentului articol pentru a reflecta contribuția categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate”, în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  măsurile pe care statul membru le va pune în aplicare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale specifice în temeiul articolului 4, prin politici și măsuri interne, precum și punerea în aplicare a măsurilor Uniunii;

(a)  măsurile pe care statul membru le va pune în aplicare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale specifice în temeiul articolului 4, care să respecte potențialul scăzut de atenuare al sectorului agricol și securitatea alimentară, prin politici și măsuri interne, precum și punerea în aplicare a măsurilor Uniunii;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În 2027 și în 2032, în cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră revizuite ale unui stat membru depășesc cota sa anuală de emisii pentru oricare an dat al perioadei, luându-se în considerare alineatul (2) al prezentului articol și mecanismele de flexibilitate utilizate în temeiul articolelor 5 și 7, se aplică următoarele măsuri:

1.  În cazul în care un stat membru depășește cota sa anuală de emisii pentru oricare an dat al perioadei, luându-se în considerare alineatul (2) al prezentului articol și mecanismele de flexibilitate utilizate în temeiul articolelor 5 și 7, se aplică următoarele măsuri:

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  statului membru îi este temporar interzis să transfere orice parte din cota sa anuală de emisii către un alt stat membru până când acesta nu va fi respectat dispozițiile prezentului regulament. Administratorul central contabilizează această interdicție în registrul menționat la articolul 11.

(b)  statului membru îi este interzis să transfere orice parte din cota sa anuală de emisii către un alt stat membru până când acesta nu va fi respectat dispozițiile prezentului regulament. Administratorul central contabilizează această interdicție în registrul menționat la articolul 11.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate prevăzute la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 11 din prezentul regulament se deleagă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.  Competența de a adopta actele delegate prevăzute la articolul 6 alineatele (3a) și (3b) și la articolul 11 din prezentul regulament se deleagă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatele (3a) și (3b) și la articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (2) și al articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatele (3a) și (3b) și al articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 28 februarie 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani, un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și la obiectivele Acordului de la Paris, și poate formula propuneri, dacă este cazul.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 28 februarie 2024, după primul bilanț global al punerii în aplicare a Acordului de la Paris din 2023 și după următoarele bilanțuri globale, și, ulterior, o dată la cinci ani, un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, coerența sa cu alte acte legislative și contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și la obiectivele Acordului de la Paris, și poate formula propuneri, dacă este cazul. Respectivul raport include progresele realizate în mobilizarea și susținerea finanțărilor private pentru a sprijini tranziția pe termen lung spre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Raportul este însoțit de o evaluare a eficacității costurilor și de o evaluare a impactului activităților de reducere asupra obiectivelor Uniunii în domeniul biodiversității. Raportul include o evaluare a alocării obiectivelor de reducere a emisiilor din statele membre, pe baza unor strategii de reducere a emisiilor inovatoare și eficiente din punctul de vedere al costurilor, mai degrabă decât pe baza PIB-ul pe cap de locuitor. Dacă este cazul, Comisia prezintă propuneri legislative pentru asumarea de angajamente de reducere a emisiilor pentru perioada de după 2030.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Anexa III – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ABSORBȚIILE NETE TOTALE AFERENTE TERENURILOR DESPĂDURITE, TERENURILOR ÎMPĂDURITE, TERENURILOR CULTIVATE GESTIONATE ȘI PAJIȘTILOR GESTIONATE PE CARE STATELE MEMBRE LE POT LUA ÎN CONSIDERARE, ÎN SCOPUL ASIGURĂRII CONFORMITĂȚII ÎN PERIOADA 2021-2030, ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7

ABSORBȚIILE NETE TOTALE AFERENTE TERENURILOR DESPĂDURITE, TERENURILOR ÎMPĂDURITE, TERENURILOR CULTIVATE GESTIONATE, TERENURILOR FORESTIERE GESTIONATE ȘI PAJIȘTILOR GESTIONATE PE CARE STATELE MEMBRE LE POT LUA ÎN CONSIDERARE, ÎN SCOPUL ASIGURĂRII CONFORMITĂȚII ÎN PERIOADA 2021-2030, ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Anexa III – tabel

 

Cantitatea maximă exprimată în milioane de tone de CO2 echivalent

Belgia

3,8

Bulgaria

4,1

Republica Cehă

2,6

Danemarca

14,6

Germania

22,3

Estonia

0,9

Irlanda

26,8

Grecia

6,7

Spania

29,1

Franța

58,2

Croația

0,9

Italia

11,5

Cipru

0,6

Letonia

3,1

Lituania

6,5

Luxemburg

0,25

Ungaria

2,1

Malta

0,03

Țările de Jos

13,4

Austria

2,5

Polonia

21,7

Portugalia

5,2

România

13,2

Slovenia

1,3

Slovacia

1,2

Finlanda

4,5

Suedia

4,9

Regatul Unit

17,8

Cantitatea maximă totală

280

 

Amendamentul

Anexa III

ABSORBȚIILE NETE TOTALE AFERENTE TERENURILOR DESPĂDURITE, TERENURILOR ÎMPĂDURITE, GESTIONĂRII PĂDURILOR, TERENURILOR CULTIVATE GESTIONATE ȘI PAJIȘTILOR GESTIONATE PE CARE STATELE MEMBRE LE POT LUA ÎN CONSIDERARE, ÎN SCOPUL ASIGURĂRII CONFORMITĂȚII ÎN PERIOADA 2021-2030, ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7

 

Cantitatea maximă exprimată în milioane de tone de CO2 echivalent

Belgia

5,7

Bulgaria

6,2

Republica Cehă

4,0

Danemarca

22,2

Germania

33,9

Estonia

1,3

Irlanda

40,7

Grecia

10,2

Spania

44,2

Franța

88,4

Croația

1,4

Italia

17,4

Cipru

0,9

Letonia

4,8

Lituania

9,9

Luxemburg

0,4

Ungaria

3,2

Malta

0,3

Țările de Jos

20,0

Austria

3,8

Polonia

33,0

Portugalia

7,9

România

20,0

Slovenia

1,9

Slovacia

1,9

Finlanda

6,9

Suedia

7,5

Regatul Unit

27,0

Cantitatea maximă totală

425

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Obiective anuale obligatorii pentru perioada 2021-2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre pentru o uniune energetică rezilientă și pentru a respecta angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris și modificarea Regulamentului nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și de raportare a altor informații relevante pentru schimbările climatice

Referințe

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

12.9.2016

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Nicola Caputo

30.8.2016

Examinare în comisie

5.12.2016

 

 

 

Data adoptării

3.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

7

2

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

Membri supleanți prezenți la votul final

Stefan Eck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

James Carver

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Laurențiu Rebega

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

7

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

2

0

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Obiective anuale obligatorii pentru perioada 2021-2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre pentru o uniune energetică rezilientă și pentru a respecta angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris și modificarea Regulamentului nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și de raportare a altor informații relevante pentru schimbările climatice

Referințe

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Data prezentării la PE

20.7.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunţului în plen

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

DEVE

12.9.2016

ITRE

12.9.2016

TRAN

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

AGRI

12.9.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

DEVE

7.9.2016

REGI

8.9.2016

 

 

Raportori

       Data numirii

Gerben-Jan Gerbrandy

19.9.2016

 

 

 

Examinare în comisie

24.1.2017

27.2.2017

 

 

Data adoptării

30.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

4

20

Membri titulari prezenţi la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, James Nicholson, Christel Schaldemose

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pál Csáky, Siôn Simon

Data depunerii

6.6.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

42

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann*, Arne Gericke, Julie Girling, James Nicholson

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Karl-Heinz Florenz

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec

4

-

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mireille D’Ornano

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

20

0

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

* Corectarea voturilor: Jørn Dohrmann intențioase să se abțină.

Legenda simbolurilor utilizate

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică