Διαδικασία : 2016/0282A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0211/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0211/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0309

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 4300kWORD 628k
8.6.2017
PE 601.115v02-00 A8-0211/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Επιτροπή ΠροϋπολογισμώνΕπιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητές: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – άρθρο 55 του Κανονισμού)

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Jérôme Lavrilleux, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Jerzy Buzek, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Wim van de Camp, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Constanze Krehl, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Paolo De Castro, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0605),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 46 στοιχείο δ), το άρθρο 149, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 164, το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), τα άρθρα 172, 175, 177 και 178, το άρθρο 189 παράγραφος 2, το άρθρο 212 παράγραφος 2, το άρθρο 322 παράγραφος 1 και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0372/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 1/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 26ης Ιανουαρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0211/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Επειδή μετά από τρία έτη εφαρμογής κρίνεται ότι είναι σκόπιμο να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στην εκτέλεση με αύξηση της ευελιξίας, την απλούστευση της υλοποίησης για τους ενδιαφερομένους και τις υπηρεσίες και τη μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/201214 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.

(1)  Επειδή μετά από τρία έτη εφαρμογής κρίνεται ότι είναι σκόπιμο να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στην εκτέλεση με αύξηση της ευελιξίας, την απλούστευση της υλοποίησης για τους ενδιαφερομένους και τις υπηρεσίες, τη μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/201214 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.

_________________

_________________

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος διάλογος μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί καταλληλότερες προθεσμίες για τη συζήτηση επί της πρότασης της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες προθεσμίες για τη συζήτηση της πρότασης δεν θα επιτρέψουν να ληφθούν δεόντως υπόψη οι γνωμοδοτήσεις του συννομοθέτη.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι θεμελιώδεις δημοσιονομικές αρχές θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ. Οι παρεκκλίσεις από τις εν λόγω θεμελιώδεις αρχές για συγκεκριμένους τομείς όπως η έρευνα, οι εξωτερικές δράσεις και τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να επανεξετασθούν και να απλουστευθούν στο μέτρο του δυνατού, με γνώμονα τον βαθμό στον οποίον εξακολουθούν να είναι χρήσιμες, την προστιθέμενη αξία την οποία αντιπροσωπεύουν για τον προϋπολογισμό και την επιβάρυνση την οποία συνεπάγονται για τους ενδιαφερόμενους.

(3)  Οι θεμελιώδεις δημοσιονομικές αρχές, καθώς και η κατανομή των εξουσιών και ο κεντρικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην άσκηση του ελέγχου των λογαριασμών της Ένωσης που προβλέπονται στα άρθρα 285 και 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ. Οι παρεκκλίσεις από τις εν λόγω θεμελιώδεις αρχές για συγκεκριμένους τομείς όπως η έρευνα, οι εξωτερικές δράσεις και τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να επανεξετασθούν και να απλουστευθούν στο μέτρο του δυνατού, με γνώμονα τον βαθμό στον οποίον εξακολουθούν να είναι χρήσιμες, την προστιθέμενη αξία την οποία αντιπροσωπεύουν για τον προϋπολογισμό και την επιβάρυνση την οποία συνεπάγονται για τους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Έως και 10% των κονδυλίων για τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) επιτρέπεται να παραμένουν αδιάθετα στην αρχή του οικονομικού έτους ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης ως απόκρισης σε μείζονες απρόβλεπτες ανάγκες, νέες καταστάσεις κρίσης ή σημαντικές πολιτικές μεταβολές σε τρίτες χώρες, πέραν των ποσών που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Αυτά τα αδιάθετα κονδύλια, εάν δεν δεσμευθούν στη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να μεταφερθούν στο επόμενο έτος με απόφαση της Επιτροπής.

(4)  Έως και 10% των κονδυλίων για τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) επιτρέπεται να παραμένουν αδιάθετα στην αρχή του οικονομικού έτους ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης ως απόκρισης σε μείζονες απρόβλεπτες ανάγκες, νέες καταστάσεις κρίσης ή σημαντικές πολιτικές μεταβολές σε τρίτες χώρες, πέραν των ποσών που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Αυτά τα αδιάθετα κονδύλια, εάν δεν δεσμευθούν στη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να μεταφερθούν στο επόμενο έτος με απόφαση της Επιτροπής, με παράλληλη μέριμνα ώστε να δαπανηθούν σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους του αρχικού μηχανισμού τους, με βάση τους κανόνες και υπό την ευθύνη των οργάνων του εν λόγω μηχανισμού.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ε) που αφορά μόνο κανόνες μεταφοράς. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι καμιά μεταφερθείσα αδιάθετη πίστωση δεν θα αποκλίνει από τους συγκεκριμένους σκοπούς του αντίστοιχου μηχανισμού.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η έννοια των επιδόσεων όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να διευκρινιστεί. Οι επιδόσεις θα πρέπει να περιγράφονται ως άμεση εφαρμογή της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση των επιδόσεων, του καθορισμού στόχων, των δεικτών, των αποτελεσμάτων και των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πιστώσεων. Για να αποφευχθούν οι αντιθέσεις με τα υφιστάμενα πλαίσια επιδόσεων των διαφόρων προγραμμάτων, οι παραπομπές όσον αφορά την ορολογία των επιδόσεων θα πρέπει να περιορίζονται στους στόχους και στην παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξή τους.

(12)  Η έννοια των επιδόσεων όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να διευκρινιστεί. Οι επιδόσεις θα πρέπει να περιγράφονται στη βάση της επίτευξης των στόχων και της άμεσης εφαρμογής της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Χωρίς να επιδιώκεται η υποβάθμιση της σημασίας του εκάστοτε προγράμματος, θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση των καθορισμένων στόχων και των επιδόσεων, των δεικτών, των αποτελεσμάτων και των αρχών της προσθετικότητας, της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πιστώσεων. Για να αποφευχθούν οι αντιθέσεις με τα υφιστάμενα πλαίσια επιδόσεων των διαφόρων προγραμμάτων, οι παραπομπές όσον αφορά την ορολογία των επιδόσεων θα πρέπει να περιορίζονται στους στόχους και στην παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξή τους.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η αρχή της διαφάνειας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 15 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα πρέπει να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά, συνεπάγεται, στον τομέα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, να μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν πού και για ποιον σκοπό δαπανώνται τα κονδύλια της Ένωσης. Η πληροφόρηση αυτή προωθεί τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλει στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης και ενισχύει τον θεσμικό έλεγχο σχετικά με τις δαπάνες της Ένωσης. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν με τη δημοσίευση, κατά προτίμηση με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, των σχετικών πληροφοριών για όλους τους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των νόμιμων συμφερόντων τους όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια και, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, του δικαιώματος τους στην ιδιωτική ζωή και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει επομένως να εφαρμόζουν επιλεκτική προσέγγιση κατά τη δημοσίευση των πληροφοριών σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Οι αποφάσεις σχετικά με τη δημοσίευση θα πρέπει να βασίζονται σε συναφή κριτήρια, προκειμένου να παρέχονται ουσιαστικές πληροφορίες.

(14)  Η αρχή της διαφάνειας κατοχυρώνεται στο άρθρο 15 ΣΛΕΕ· σύμφωνα με το άρθρο αυτό τα θεσμικά όργανα πρέπει να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και, στον τομέα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τούτο συνεπάγεται να μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν πού και για ποιον σκοπό δαπανώνται τα κονδύλια της Ένωσης. Η πληροφόρηση αυτή προωθεί τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλει στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, ενισχύει τον θεσμικό έλεγχο σχετικά με τις δαπάνες της Ένωσης και συμβάλλει πολύ σημαντικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της. Η επικοινωνία πρέπει να είναι εντονότερα στοχευμένη στους δικαιούχους, να αποσκοπεί στην αύξηση της προβολής της στους πολίτες, και παράλληλα να διασφαλίζει με καθορισμένα μέσα, ότι οι δικαιούχοι έλαβαν τα μηνύματα. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν με την πλήρη δημοσίευση (κατά προτίμηση με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας) των σχετικών πληροφοριών για όλους τους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των νόμιμων συμφερόντων των αποδεκτών αυτών όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια και, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, του δικαιώματος τους στην ιδιωτική ζωή και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει επομένως να εφαρμόζουν επιλεκτική προσέγγιση κατά τη δημοσίευση των πληροφοριών σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Οι αποφάσεις σχετικά με τη δημοσίευση θα πρέπει να βασίζονται σε συναφή κριτήρια, προκειμένου να παρέχονται ουσιαστικές πληροφορίες.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση κονδυλίων της Ένωσης τα οποία εκτελούνται με άμεση εκτέλεση θα πρέπει να δημοσιεύονται σε δικτυακό χώρο των σχετικών θεσμικών οργάνων και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ονομασία και τον τόπο του αποδέκτη, το ύψος και τον σκοπό των κονδυλίων. Στις εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σχετικά κριτήρια, όπως η περιοδικότητα, ο τύπος και το μέγεθος του μέτρου.

(15)  Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιδιωχθεί η εξασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας όσον αφορά τα δεδομένα που σχετίζονται με τους δικαιούχους, με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση κονδυλίων της Ένωσης τα οποία εκτελούνται με άμεση, έμμεση και επιμερισμένη εκτέλεση θα πρέπει να δημοσιεύονται στο σύστημα οικονομικής διαφάνειας και σε δικτυακό χώρο των σχετικών θεσμικών οργάνων και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ονομασία και τον τόπο του αποδέκτη, το ύψος και τον σκοπό των κονδυλίων. Στις εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σχετικά κριτήρια, όπως η περιοδικότητα, ο τύπος και το μέγεθος του μέτρου.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η ονομασία και ο τόπος των αποδεκτών κονδυλίων της Ένωσης θα πρέπει να δημοσιεύονται όσον αφορά τα βραβεία που απονέμονται, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται και τις συμβάσεις που ανατίθενται μετά από προκήρυξη διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού, ιδίως όσον αφορά διαγωνισμούς, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και προσκλήσεις υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις αρχές της ΣΛΕΕ, ιδίως δε τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Επιπλέον, η δημοσίευση αυτή θα πρέπει να συμβάλλει στον έλεγχο της δημόσιας διαδικασίας επιλογής από τους απορριφθέντες υποψηφίους του διαγωνισμού.

(16)  Όσον αφορά τα βραβεία που απονέμονται, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται και τις συμβάσεις που ανατίθενται μετά από προκήρυξη διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού, και ιδίως όσον αφορά διαγωνισμούς, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και προσκλήσεις υποβολής προσφορών, για να τηρούνται οι αρχές της ΣΛΕΕ, ιδίως δε οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης, η ονομασία και ο τόπος των αποδεκτών κονδυλίων της Ένωσης θα πρέπει να δημοσιεύονται. Η δημοσίευση αυτή θα πρέπει να συμβάλλει στον έλεγχο της δημόσιας διαδικασίας επιλογής από τους μη επιλεγέντες στον διαγωνισμό υποψηφίους.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερη διατύπωση

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η ονομασία και ο τόπος του αποδέκτη, καθώς και το ποσό και ο σκοπός των κονδυλίων δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται εάν η δημοσίευσή τους θα έθετε σε κίνδυνο είτε την ακεραιότητα του αποδέκτη, η οποία προστατεύεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε τα νόμιμα εμπορικά του συμφέροντα.

(22)  Η ονομασία και ο τόπος του αποδέκτη, καθώς και το ποσό και ο σκοπός των κονδυλίων δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται εάν υπάρχει κίνδυνος η δημοσίευσή τους να υπονομεύσει είτε την ακεραιότητα του αποδέκτη, η οποία προστατεύεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε τα νόμιμα εμπορικά του συμφέροντα.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Στην περίπτωση της έμμεσης και της επιμερισμένης εκτέλεσης, τα πρόσωπα, οι οντότητες ή οι ορισθέντες οργανισμοί που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης θα πρέπει να κοινοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες και τους τελικούς αποδέκτες. Όποτε ενδείκνυται, ο βαθμός λεπτομέρειας και τα κριτήρια θα πρέπει να προσδιορίζονται στους συναφείς τομεακούς κανόνες και μπορεί να προσδιορίζονται περαιτέρω στις χρηματοδοτικές συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέσει παραπομπή στον δικτυακό τόπο όπου θα παρατίθενται οι πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες και τους τελικούς αποδέκτες.

(23)  Πέρα από τα στοιχεία που παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 15, στην περίπτωση της έμμεσης και της επιμερισμένης εκτέλεσης, τα πρόσωπα, οι οντότητες ή οι ορισθέντες οργανισμοί που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης θα πρέπει φέρουν την ευθύνη της κοινοποίησης των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες και τους τελικούς αποδέκτες. Όποτε ενδείκνυται, ο βαθμός λεπτομέρειας και τα κριτήρια θα πρέπει να προσδιορίζονται στους συναφείς τομεακούς κανόνες και μπορεί να προσδιορίζονται περαιτέρω στις χρηματοδοτικές συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέσει παραπομπή στον δικτυακό τόπο όπου θα παρατίθενται οι πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες και τους τελικούς αποδέκτες.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Αφού ορισθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε δημοσιονομικού παράγοντα, η επίκληση της ευθύνης τους μπορεί να γίνεται μόνον υπό τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ένωσης. Όσον αφορά τις ειδικευμένες υπηρεσίες δημοσιονομικών παρατυπιών που έχουν συσταθεί στα όργανα της Ένωσης, λόγω του περιορισμένου αριθμού υποθέσεων που υποβλήθηκαν σε αυτές και για λόγους αποδοτικότητας, κρίνεται ενδεδειγμένη η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους στη νεοσυσταθείσα διοργανική επιτροπή που θα είναι αρμόδια για την αξιολόγηση αιτημάτων και την έκδοση συστάσεων σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (αποκλεισμός και χρηματικές ποινές) που παραπέμπονται σε αυτήν από την Επιτροπή ή από άλλα όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης. Η μεταβίβαση αυτή έχει επίσης στόχο την αποφυγή των επικαλύψεων και τον περιορισμό των κινδύνων για αντιφατικές συστάσεις ή γνωμοδοτήσεις, σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται τόσο οικονομικός φορέας όσο και μέλος του προσωπικού της ΕΕ. Θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει η διαδικασία με την οποία ο διατάκτης μπορεί να ζητήσει την επικύρωση εντολής την οποία θεωρεί παράτυπη ή αντίθετη προς την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να απαλλαγεί από τυχόν ευθύνη του. Η σύνθεση της εν λόγω επιτροπής θα πρέπει να τροποποιείται όταν αυτή εκπληρώσει τον ρόλο της.

(40)  Αφού ορισθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε δημοσιονομικού παράγοντα, η επίκληση της ευθύνης τους μπορεί να γίνεται μόνον υπό τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ένωσης. Πρέπει να συσταθεί ειδική για τούτο διοργανική επιτροπή. Δεδομένου ότι το θέμα των οικονομικών παρατυπιών συνδέεται με τις πειθαρχικές εξουσίες του οργάνου και, επομένως, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την διοικητική αυτονομία του οργάνου, ο διοργανικός χαρακτήρας της επιτροπής θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της σύνθεσής της.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες σχετικά με τις προθεσμίες που αφορούν την αποστολή χρεωστικών σημειωμάτων.

(47)  Προκειμένου να υπάρξει εγγύηση της ασφάλειας δικαίου και της διαφάνειας, θα πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες σχετικά με τις προθεσμίες που αφορούν την αποστολή χρεωστικών σημειωμάτων.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(54)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει ότι οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός ορισμένης προθεσμίας και ότι, σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης της προθεσμίας, οι πιστωτές θα έχουν δικαίωμα σε τόκους υπερημερίας εις βάρος του προϋπολογισμού, με εξαίρεση τα κράτη μέλη και επίσης, όπως θεσπίστηκε προσφάτως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

(54)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει ότι οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός ορισμένης προθεσμίας και ότι, σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης της προθεσμίας, οι πιστωτές θα έχουν δικαίωμα σε τόκους υπερημερίας εις βάρος του προϋπολογισμού, με εξαίρεση τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ο όμιλος ΕΤΕπ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με αυτό, από άλλους φορείς που εφαρμόζουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ ή τους πιστωτές της Ένωσης. Το καταστατικό του ομίλου ΕΤΕπ απαιτεί στο θέμα αυτό να διασφαλίζεται ότι οι δαπάνες του καλύπτονται και η συμπερίληψη ΕΤΕπ/ΕΤΕ στη διάταξη αυτή μπορεί να προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις από πλευράς οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν σχέση με υφιστάμενους μηχανισμούς όπως ΕΤΣΕ, η Εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ και InnovFin.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(60)  Είναι σημαντικό να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αιτούνται τη μεταφορά πόρων που τους έχουν διατεθεί υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης σε επίπεδο Ένωσης και την εκτέλεσή τους από την Επιτροπή υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης εκτέλεσης, αν είναι δυνατόν προς όφελος του οικείου κράτους μέλους. Αυτό θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει τη χρήση των εν λόγω πόρων και των μέσων που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή δυνάμει ειδικών ανά τομέα κανονισμών, όπως είναι ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ, στα οποία τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να ζητήσουν να μεταφερθούν οι εν λόγω πόροι. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέσων αυτών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι στις περιπτώσεις μεταφοράς πόρων σε μέσα που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή δυνάμει ειδικών ανά τομέα κανονισμών, όπως είναι ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ, ισχύουν οι κανόνες των αντίστοιχων κανονισμών.

διαγράφεται

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(71)  Ο αρμόδιος διατάκτης θα πρέπει να αποκλείει ένα πρόσωπο ή μια οντότητα, όταν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική ή οριστική διοικητική απόφαση σε περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, μη συμμόρφωσης, ηθελημένης ή όχι, με τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή πληρωμής φόρων, απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού, δωροδοκίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διάπραξης αξιόποινων πράξεων που συνδέονται με την τρομοκρατία, παιδικής εργασίας ή άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων ή παρατυπίας. Το πρόσωπο ή η οντότητα θα πρέπει να αποκλείεται επίσης σε περίπτωση σοβαρής αθέτησης νομικής δέσμευσης ή πτώχευσης.

(71)  Ο αρμόδιος διατάκτης θα πρέπει να αποκλείει ένα πρόσωπο ή μια οντότητα, όταν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική ή οριστική διοικητική απόφαση σε περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, μη συμμόρφωσης, ηθελημένης ή όχι, με τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή πληρωμής φόρων, όταν η έδρα της οντότητας ή του προσώπου βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη δικαιοδοσία, με τα πρότυπα ορθής φορολογικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον θεμιτό φορολογικό ανταγωνισμό, σε περίπτωση απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού, δωροδοκίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διάπραξης αξιόποινων πράξεων που συνδέονται με την τρομοκρατία, παιδικής εργασίας ή άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων ή παρατυπίας. Το πρόσωπο ή η οντότητα θα πρέπει να αποκλείεται επίσης σε περίπτωση σοβαρής αθέτησης νομικής δέσμευσης ή πτώχευσης. Θα πρέπει επίσης να αποκλείεται σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τη φορολογική διαφάνεια και δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες σε σχέση με τις εκθέσεις ανά χώρα όπως προβλέπεται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(72)  Όταν ο αρμόδιος διατάκτης αποφασίζει να αποκλείσει πρόσωπο ή οντότητα ή να τους επιβάλει χρηματική ποινή και να δημοσιεύσει τη σχετική απόφαση ή να απορρίψει πρόσωπο ή οντότητα, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη σχετική συμπεριφορά, τη διάρκεια και την επανάληψή της, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας και τον βαθμό συνεργασίας του προσώπου ή της οντότητας με την οικεία αρμόδια αρχή και τη συμβολή του/της εν λόγω προσώπου ή οντότητας στην έρευνα.

(72)  Όταν ο αρμόδιος διατάκτης αποφασίζει να αποκλείσει πρόσωπο ή οντότητα ή να επιβάλει χρηματική ποινή σε πρόσωπο ή οντότητα και να δημοσιεύσει τη σχετική απόφαση, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη σχετική συμπεριφορά, τη διάρκεια και την επανάληψή της, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας και τον βαθμό συνεργασίας του προσώπου ή της οντότητας με την οικεία αρμόδια αρχή και τη συμβολή του/της εν λόγω προσώπου ή οντότητας στην έρευνα.

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(80)  Είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης του αποτρεπτικού αποτελέσματος που επιτυγχάνεται με την επιβολή αποκλεισμού και χρηματικής ποινής. Εν προκειμένω, το αποτρεπτικό αποτέλεσμα θα πρέπει να ενισχυθεί με τη δυνατότητα δημοσίευσης των πληροφοριών που αφορούν τον αποκλεισμό και/ή τη χρηματική ποινή, με απόλυτο σεβασμό των απαιτήσεων προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Το ανωτέρω μέτρο θα πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθεί η ίδια συμπεριφορά. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι σκόπιμο να διευκρινίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν θα πρέπει να γίνεται η δημοσίευση. Ο αρμόδιος διατάκτης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, στην εκτίμησή του, κάθε σύσταση της επιτροπής. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να δημοσιεύονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αυτό υπαγορεύεται από τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς ή τον αντίκτυπό της στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

(80)  Είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης του αποτρεπτικού αποτελέσματος που επιτυγχάνεται με την επιβολή αποκλεισμού και χρηματικής ποινής. Εν προκειμένω, το αποτρεπτικό αποτέλεσμα θα πρέπει να ενισχυθεί με τη δυνατότητα δημοσίευσης των πληροφοριών που αφορούν τον αποκλεισμό και/ή τη χρηματική ποινή, με απόλυτο σεβασμό των απαιτήσεων προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το ανωτέρω μέτρο θα πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθεί η ίδια συμπεριφορά. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι σκόπιμο να διευκρινίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν θα πρέπει να γίνεται η δημοσίευση. Ο αρμόδιος διατάκτης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, στην εκτίμησή του, κάθε σύσταση της επιτροπής. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να δημοσιεύονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αυτό υπαγορεύεται από τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς ή τον αντίκτυπό της στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

 

________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(88)  Η πρόοδος που επιτελείται προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών και της ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων, η οποία συνιστά μείζονα παράγοντα απλούστευσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς όρους για την αποδοχή των συστημάτων που θα χρησιμοποιούνται, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα νομικώς υγιές περιβάλλον και, παράλληλα, να διαφυλάσσεται η ευελιξία στη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης για τους συμμετέχοντες, τους αποδέκτες και τους διατάκτες όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(88)  Η πρόοδος που επιτελείται προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών και της ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, όπου είναι σκόπιμο, η οποία συνιστά μείζονα παράγοντα απλούστευσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς όρους για την αποδοχή των συστημάτων που θα χρησιμοποιούνται, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα νομικώς υγιές περιβάλλον και, παράλληλα, να διαφυλάσσεται η ευελιξία στη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης για τους συμμετέχοντες, τους αποδέκτες και τους διατάκτες όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(96)  Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των συνδυαστικών μηχανισμών στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή συνδυάζει τη συνεισφορά της με εκείνη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή του τίτλου X στα χρηματοδοτικά μέσα.

(96)  Είναι σημαντικό να βελτιωθούν ο χαρακτήρας και η χρήση των συνδυαστικών μηχανισμών στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή συνδυάζει τη συνεισφορά της με εκείνη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή του τίτλου X στα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 97 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

97α)  Θα πρέπει να διασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια όσον αφορά τους εργολάβους και τους υπεργολάβους, με την πρόβλεψη δυνατότητας πρόσβασης στα συναφή στοιχεία.

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(105)  Είναι σκόπιμο οι περιπτώσεις στις οποίες γίνεται συνήθως αναφορά με τον όρο καταστάσεις «σύγκρουσης συμφερόντων» να εντοπίζονται και να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. H έννοια της «σύγκρουσης συμφερόντων» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες μια οντότητα ή ένα πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, λογιστικού ή άλλου ελέγχου, ή στις οποίες ένας μόνιμος ή άλλος υπάλληλος θεσμικού οργάνου της Ένωσης βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Εάν ένας οικονομικός φορέας επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο μία διαδικασία ή να αποσπάσει πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, πρόκειται για περίπτωση που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως «σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα». Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς ενδέχεται να είναι σε κατάσταση η οποία δεν επιτρέπει την επιλογή τους για την εκτέλεση σύμβασης λόγω αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων. Για παράδειγμα, μία εταιρεία δεν θα πρέπει να αξιολογεί έργο στο οποίο συμμετείχε η ίδια ούτε ένας ελεγκτής να είναι σε θέση να ελέγχει λογαριασμούς τους οποίους προηγουμένως έχει πιστοποιήσει.

(105)  Είναι σκόπιμο οι περιπτώσεις στις οποίες γίνεται συνήθως αναφορά με τον όρο καταστάσεις «σύγκρουσης συμφερόντων» να εντοπίζονται και να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. H έννοια της «σύγκρουσης συμφερόντων» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες μια οντότητα ή ένα πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, λογιστικού ή άλλου ελέγχου, ή στις οποίες ένας μόνιμος ή άλλος υπάλληλος θεσμικού οργάνου της Ένωσης βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Εάν ένας οικονομικός φορέας επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο μία διαδικασία ή να αποσπάσει πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, πρόκειται για περίπτωση που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως «σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα» συνεπεία του οποίου ο εν λόγω οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία. Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς ενδέχεται να είναι σε κατάσταση η οποία δεν επιτρέπει την επιλογή τους για την εκτέλεση σύμβασης λόγω αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων. Για παράδειγμα, μία εταιρεία δεν θα πρέπει να αξιολογεί έργο στο οποίο συμμετείχε η ίδια ούτε ένας ελεγκτής να είναι σε θέση να ελέγχει λογαριασμούς τους οποίους προηγουμένως έχει πιστοποιήσει.

Τροπολογία22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(108)  H διαδικασία δημοσίων προμηθειών στην Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει την αποδοτική, διαφανή και κατάλληλη χρήση των πόρων της Ένωσης. Εν προκειμένω, η ηλεκτρονική διαδικασία προμηθειών αναμένεται ότι θα συμβάλει στην καλύτερη χρήση των πόρων της Ένωσης και ότι θα βελτιώσει την πρόσβαση όλων των οικονομικών φορέων στις συμβάσεις.

(108)  H διαδικασία δημοσίων προμηθειών στην Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει την αποδοτική, διαφανή και κατάλληλη χρήση των πόρων της Ένωσης, περιορίζοντας ταυτόχρονα τον διοικητικό φόρτο για τους δικαιούχους της ενωσιακής χρηματοδότησης και τις διαχειριστικές αρχές. Εν προκειμένω, η ηλεκτρονική διαδικασία προμηθειών αναμένεται ότι θα συμβάλει στην καλύτερη χρήση των πόρων της Ένωσης και ότι θα βελτιώσει την πρόσβαση όλων των οικονομικών φορέων στις συμβάσεις. Όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που διενεργούν διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων πρέπει να δημοσιεύουν στους δικτυακούς τόπους τους σαφείς κανόνες όσον αφορά την αγορά, τη δαπάνη και την παρακολούθηση, καθώς και όλες τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, συμπεριλαμβανομένης της αξίας τους.

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(124)  Πρέπει να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρμογής του τίτλου που αναφέρεται στις επιδοτήσεις, ιδίως ως προς το είδος της ενέργειας ή του οργανισμού που είναι δυνατόν να τύχει επιδότησης, καθώς και ως προς τις νομικές δεσμεύσεις που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη επιδοτήσεων. Ειδικότερα, οι αποφάσεις επιδότησης θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν λόγω της περιορισμένης χρήσης τους και της σταδιακής εισαγωγής των ηλεκτρονικών επιδοτήσεων. Η διάρθρωση του τίτλου θα πρέπει να απλουστευθεί με τη μετακίνηση των διατάξεων που αφορούν τα μέσα που δεν συνιστούν επιδοτήσεις σε άλλα τμήματα του κανονισμού. Η φύση των οργανισμών που δικαιούνται επιδοτήσεις λειτουργίας θα πρέπει να διευκρινιστεί, καθώς η έννοια των οργανισμών που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ενδιαφέροντος της Ένωσης επικαλύπτεται με την έννοια των οργανισμών οι οποίοι επιδιώκουν στόχο που εντάσσεται σε πολιτική της Ένωσης και την υποστηρίζει. Επιπλέον, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιοριστικός ορισμός του οργανισμού που επιδιώκει σκοπούς γενικού ενδιαφέροντος της Ένωσης.

(124)  Πρέπει να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρμογής του τίτλου που αναφέρεται στις επιδοτήσεις, ιδίως ως προς το είδος της ενέργειας ή του οργανισμού που είναι δυνατόν να τύχει επιδότησης, καθώς και ως προς τις νομικές δεσμεύσεις που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη επιδοτήσεων. Ειδικότερα, οι αποφάσεις επιδότησης θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν λόγω της περιορισμένης χρήσης τους και της σταδιακής εισαγωγής των ηλεκτρονικών επιδοτήσεων. Η διάρθρωση του τίτλου θα πρέπει να απλουστευθεί με τη μετακίνηση των διατάξεων που αφορούν τα μέσα που δεν συνιστούν επιδοτήσεις σε άλλα τμήματα του κανονισμού. Η φύση των οργανισμών που δικαιούνται επιδοτήσεις λειτουργίας θα πρέπει να διευκρινιστεί, καθώς η έννοια των οργανισμών που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ενδιαφέροντος της Ένωσης επικαλύπτεται με την έννοια των οργανισμών οι οποίοι επιδιώκουν στόχο που εντάσσεται σε πολιτική της Ένωσης και την υποστηρίζει.

Τροπολογία     24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(130)  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το πεδίο των επαληθεύσεων και των ελέγχων, σε αντιδιαστολή με τις περιοδικές αξιολογήσεις των εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών ή των κατ’ αποκοπή συντελεστών. Οι εν λόγω επαληθεύσεις και έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται στην εκπλήρωση των όρων που ενεργοποιούν την καταβολή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων δαπανών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της επίτευξης εκροών. Με βάση αυτούς τους όρους δεν θα πρέπει να απαιτείται υποβολή έκθεσης για τις πραγματικές δαπάνες του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις όπου το ύψος της χρηματοδότησης με εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή κατ’ αποκοπή συντελεστή έχει αποφασιστεί εκ των προτέρων από τον αρμόδιο διατάκτη ή την Επιτροπή, αυτό δεν θα πρέπει να αμφισβητείται με εκ των υστέρων ελέγχους. Η περιοδική αξιολόγηση των εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών και των κατ’ αποκοπή συντελεστών ενδέχεται να απαιτεί πρόσβαση στους λογαριασμούς του δικαιούχου για στατιστικούς και μεθοδολογικούς σκοπούς. Η περιοδική αξιολόγηση ενδέχεται να οδηγήσει σε επικαιροποιήσεις των εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών ή των κατ’ αποκοπή συντελεστών που θα ισχύουν στις μελλοντικές συμφωνίες αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αμφισβητηθεί το ύψος των εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών και των κατ’ αποκοπή συντελεστών που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Η πρόσβαση στους λογαριασμούς του δικαιούχου είναι επίσης αναγκαία για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης.

(130)  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το πεδίο των επαληθεύσεων και των ελέγχων, σε αντιδιαστολή με τις περιοδικές αξιολογήσεις των εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών ή των κατ’ αποκοπή συντελεστών. Οι εν λόγω επαληθεύσεις και έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται στην εκπλήρωση των όρων που ενεργοποιούν την καταβολή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων δαπανών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της επίτευξης εκροών. Με βάση αυτούς τους όρους δεν θα πρέπει να απαιτείται υποβολή έκθεσης για τις πραγματικές δαπάνες του δικαιούχου. Η συχνότητα και το αντικείμενο των εν λόγω επαληθεύσεων και ελέγχων θα πρέπει να εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από τον κίνδυνο σε σχέση με τον δικαιούχο βάσει παλαιότερων παρατυπιών. Στις περιπτώσεις όπου το ύψος της χρηματοδότησης με εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή κατ’ αποκοπή συντελεστή έχει αποφασιστεί εκ των προτέρων από τον αρμόδιο διατάκτη ή την Επιτροπή, αυτό δεν θα πρέπει να αμφισβητείται με εκ των υστέρων ελέγχους. Η περιοδική αξιολόγηση των εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών και των κατ’ αποκοπή συντελεστών ενδέχεται να απαιτεί πρόσβαση στους λογαριασμούς του δικαιούχου για στατιστικούς και μεθοδολογικούς σκοπούς. Η περιοδική αξιολόγηση ενδέχεται να οδηγήσει σε επικαιροποιήσεις των εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών ή των κατ’ αποκοπή συντελεστών που θα ισχύουν στις μελλοντικές συμφωνίες αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αμφισβητηθεί το ύψος των εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών και των κατ’ αποκοπή συντελεστών που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Η πρόσβαση στους λογαριασμούς του δικαιούχου είναι επίσης αναγκαία για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης.

Αιτιολόγηση

Οι επαληθεύσεις και οι έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στους δικαιούχους που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι επαληθεύσεις και οι έλεγχοι βάσει κινδύνου θα επιτρέψουν στην ΕΕ να αξιοποιήσει περισσότερους από τους πόρους της για συγκεκριμένη δράση αντί για διοικητικές δαπάνες.

Τροπολογία     25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 131 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

131 α)   Προκειμένου να προστατευτεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές των δημοσίων οικονομικών, θα πρέπει να διατηρηθεί ο κανόνας της μη αποκόμισης κέρδους στον παρόντα κανονισμό. Ο κανόνας της μη αποκόμισης κέρδους θα πρέπει να θεωρείται ένα από τα κύρια μέσα για να αποφεύγεται η διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 136

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(136)  Τα τελευταία χρόνια η Ένωση χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο χρηματοδοτικά μέσα τα οποία επιτρέπουν την επίτευξη μεγαλύτερης μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά, ταυτόχρονα, ενέχουν χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον προϋπολογισμό. Σε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα συγκαταλέγονται όχι μόνο τα χρηματοδοτικά μέσα που καλύπτονται ήδη από τον δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά και άλλα μέσα όπως οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και η χρηματοδοτική συνδρομή που στο παρελθόν διέπονταν μόνον από τους κανόνες που θεσπίζονταν στις αντίστοιχες βασικές πράξεις. Είναι σημαντικό να θεσπιστεί κοινό πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογένεια των αρχών που διέπουν την εν λόγω δέσμη μέσων και οι αρχές αυτές να συγκεντρωθούν σε νέο τίτλο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τμήματα για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και για τη χρηματοδοτική συνδρομή προς κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, επιπροσθέτως των υφιστάμενων κανόνων που εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα.

(136)  Τα τελευταία χρόνια η Ένωση χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα επιτρέψουν την επίτευξη μεγαλύτερης μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά, ταυτόχρονα, ενέχουν χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον προϋπολογισμό. Σε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα συγκαταλέγονται όχι μόνο τα χρηματοδοτικά μέσα που καλύπτονται ήδη από τον δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά και άλλα μέσα όπως οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και η χρηματοδοτική συνδρομή που στο παρελθόν διέπονταν μόνον από τους κανόνες που θεσπίζονταν στις αντίστοιχες βασικές πράξεις. Είναι σημαντικό να θεσπιστεί κοινό πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογένεια των αρχών που διέπουν την εν λόγω δέσμη μέσων και οι αρχές αυτές να συγκεντρωθούν σε νέο τίτλο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τμήματα για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και για τη χρηματοδοτική συνδρομή προς κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, επιπροσθέτως των υφιστάμενων κανόνων που εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία     27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 139

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(139)  Τα χρηματοδοτικά μέσα, οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και η χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να εγκρίνονται μέσω βασικής πράξης. Σε περίπτωση που δημιουργούνται χρηματοδοτικά μέσα χωρίς βασική πράξη σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, αυτά θα πρέπει να εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.

(139)  Τα χρηματοδοτικά μέσα, οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, η χρηματοδοτική συνδρομή και τα καταπιστευματικά ταμεία θα πρέπει να εγκρίνονται μέσω βασικής πράξης.

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 142

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(142)  Είναι σκόπιμο να αναγνωριστεί η ευθυγράμμιση των συμφερόντων όσον αφορά την επιδίωξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης και, συγκεκριμένα, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων διαθέτουν την ειδική εμπειρογνωμοσύνη για την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων.

(142)  Είναι σκόπιμο να αναγνωριστεί η ευθυγράμμιση των συμφερόντων όσον αφορά την επιδίωξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης και, συγκεκριμένα, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) διαθέτουν την ειδική εμπειρογνωμοσύνη για την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων και των εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό.

Αιτιολόγηση

Η ΕΤΕπ είναι το μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ που υποχρεούται από τη ΣΛΕΕ να εφαρμόζει τους στόχους, τους κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ και διαθέτει σύστημα εξακρίβωσης και ελέγχου που προβλέπεται στη ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 164

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(164)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να μπορεί να συστήνει και να διαχειρίζεται καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης για ενέργειες έκτακτης ανάγκης, για ενέργειες μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή για θεματικές ενέργειες, στο πλαίσιο όχι μόνο εξωτερικών δράσεων αλλά και δράσεων εντός της ΕΕ. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύουν την ανάγκη αυξημένης ευελιξίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση εντός της ΕΕ. Καθώς τα όρια μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών πολιτικών καθίστανται ολοένα και πιο ασαφή, αυτό θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει εργαλείο για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών προκλήσεων. Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι αρχές που διέπουν τις συνεισφορές στα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης, να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες των δημοσιονομικών παραγόντων και του Διοικητικού Συμβουλίου του καταπιστευματικού ταμείου. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη εκπροσώπηση των συμμετεχόντων δωρητών στο Διοικητικό Συμβούλιο του καταπιστευματικού ταμείου και η υποχρεωτική θετική ψήφος της Επιτροπής προκειμένου να γίνει χρήση των κονδυλίων του ταμείου.

(164)  Τα καταπιστευματικά ταμεία μπορούν να μεταβάλλουν σημαντικά τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και ενέχουν τον κίνδυνο της χρήσης κονδυλίων από μέσα χρηματοδότησης για σκοπούς που δεν προβλέπονται στις βασικές ιδρυτικές πράξεις των εν λόγω μέσων. Ωστόσο, τα καταπιστευματικά ταμεία παρέχουν προστιθέμενη αξία μέσω της συγκέντρωσης πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκέντρωση αυτή δεν περιορίζεται κατά κύριο λόγο σε πόρους της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να μπορεί να συστήνει και να διαχειρίζεται καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης για ενέργειες έκτακτης ανάγκης, για ενέργειες μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή για θεματικές ενέργειες στο πλαίσιο εξωτερικών δράσεων. Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι αρχές που διέπουν τις συνεισφορές στα εν λόγω καταπιστευματικά ταμεία, να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες των δημοσιονομικών παραγόντων και του Διοικητικού Συμβουλίου του καταπιστευματικού ταμείου. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη εκπροσώπηση των συμμετεχόντων δωρητών και, όπου είναι σκόπιμο, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του καταπιστευματικού ταμείου και η υποχρεωτική θετική ψήφος της Επιτροπής προκειμένου να γίνει χρήση των κονδυλίων του ταμείου.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές δεν θεωρούν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των ταμείων αρωγής Ένωσης για τις εσωτερικές ενέργειες κατάλληλη στην παρούσα συγκυρία. Βλέπε περαιτέρω αιτιολόγηση στις τροπολογίες με το άρθρο 227.

Τροπολογία     30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 167

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(167)  Όσον αφορά τα σχέδια των θεσμικών οργάνων σχετικά με ακίνητα, θα πρέπει να διατηρηθεί ο τρέχων τρόπος γνωστοποίησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα θεσμικά όργανα να χρηματοδοτούν νέα σχέδια περί ακινήτων με τις πιστώσεις που έχουν εισπράξει για ήδη πωληθέντα ακίνητα και, ως εκ τούτου, θα να συμπεριληφθεί σχετική αναφορά στις διατάξεις που αφορούν τα έσοδα για ειδικό προορισμό. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της πολιτικής ακινήτων των θεσμικών οργάνων και, ταυτόχρονα, θα περιοριστούν οι δαπάνες και θα καθιερωθεί περισσότερη ευελιξία.

(167)  Όσον αφορά τα σχέδια των θεσμικών οργάνων σχετικά με ακίνητα, θα πρέπει να βελτιωθεί ο τρέχων τρόπος γνωστοποίησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα θεσμικά όργανα να χρηματοδοτούν νέα σχέδια περί ακινήτων με τις πιστώσεις που έχουν εισπράξει για ήδη πωληθέντα ακίνητα και, ως εκ τούτου, θα να συμπεριληφθεί σχετική αναφορά στις διατάξεις που αφορούν τα έσοδα για ειδικό προορισμό. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της πολιτικής ακινήτων των θεσμικών οργάνων και, ταυτόχρονα, θα περιοριστούν οι δαπάνες και θα καθιερωθεί περισσότερη ευελιξία.

Τροπολογία     31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 169

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(169)  Για να βελτιωθεί η ευελιξία της εφαρμογής των ειδικών μέσων, είναι σκόπιμο να απλουστευθούν οι διαδικασίες κινητοποίησης και μεταφοράς χρησιμοποιώντας τις εσωτερικές μεταφορές της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

διαγράφεται

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 170

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(170)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») θα παρέχει άμεσα επαρκείς πόρους για την υποστήριξη των μεταβαλλόμενων πολιτικών προτεραιοτήτων, τα ενδεικτικά μερίδια για κάθε έναν από τους τρεις άξονες και τα ελάχιστα ποσοστά για κάθε μία από τις θεματικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του κάθε άξονα θα πρέπει να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό θα βελτιώσει τη διαχείριση του προγράμματος και θα επιτρέψει να επικεντρωθούν οι πόροι του προϋπολογισμού σε ενέργειες που παράγουν καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο απασχόλησης και σε κοινωνικό επίπεδο.

(170)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») θα παρέχει άμεσα επαρκείς πόρους για την υποστήριξη των μεταβαλλόμενων πολιτικών προτεραιοτήτων, τα ενδεικτικά μερίδια για κάθε έναν από τους τρεις άξονες και τα ελάχιστα ποσοστά για κάθε μία από τις θεματικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του κάθε άξονα θα πρέπει να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία, διατηρώντας παράλληλα ένα φιλόδοξο επίπεδο ανάπτυξης διασυνοριακών συμπράξεων EURES. Αυτό θα βελτιώσει τη διαχείριση του προγράμματος και θα επιτρέψει να επικεντρωθούν οι πόροι του προϋπολογισμού σε ενέργειες που παράγουν καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο απασχόλησης και σε κοινωνικό επίπεδο.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 171

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(171)  Με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε πολιτισμικές υποδομές και σε υποδομές βιώσιμου τουρισμού, και με την επιφύλαξη της πλήρους εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, και ειδικότερα των οδηγιών για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά περίπτωση, θα πρέπει να καταργηθούν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά το πεδίο της στήριξης για τις εν λόγω επενδύσεις.

(171)  Οι επενδύσεις σε μικρής κλίμακας πολιτισμικές υποδομές και σε υποδομές βιώσιμου τουρισμού θα πρέπει να διατηρηθούν, με την επιφύλαξη της πλήρους εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, και ειδικότερα των οδηγιών για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά περίπτωση. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το πεδίο της στήριξης για τις εν λόγω επενδύσεις μπορεί να διευρυνθεί.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 172

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(172)  Με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν οι αυξανόμενες ροές μεταναστών και προσφύγων, θα πρέπει να διατυπωθούν ρητά οι στόχοι στους οποίους μπορεί να συμβάλει το ΕΤΠΑ για τη στήριξη των μεταναστών και των προσφύγων.

(172)  Με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν οι αυξανόμενες ροές μεταναστών και προσφύγων, θα πρέπει να διατυπωθούν ρητά οι στόχοι στους οποίους μπορεί να συμβάλει το ΕΤΠΑ για τη στήριξη των μεταναστών και των προσφύγων υπό διεθνή προστασία. Η συμβολή αυτή μπορεί να είναι αποτελεσματική, ειδικά σε χώρες ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε μεταναστευτικές ροές, μόνο αν συνοδεύεται από πραγματική πανευρωπαϊκή εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και, συνεπώς, από ενέργειες που στοχεύουν σε δίκαιη κατανομή των βαρών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 172 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

172α)  Οι οριζόντιες αρχές, δηλαδή η εταιρική σχέση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ισότητα των φύλων και η μη εισαγωγή διακρίσεων, έχουν δημιουργήσει σημαντικές συνεισφορές στην αποτελεσματική εφαρμογή των ΕΔΕΤ και θα πρέπει να θεωρηθούν πρόδρομοι κάθε είδους επένδυσης που αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών μέσων και του ΕΤΣΕ·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 176

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(176)  Με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων της Ένωσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και του ασύλου, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι, όταν οι θεματικοί στόχοι εξειδικεύονται σε προτεραιότητες στους ειδικούς ανά Ταμείο κανόνες, οι προτεραιότητες αυτές καλύπτουν την ενδεδειγμένη χρήση του κάθε Ταμείου για τους εν λόγω τομείς.

(176)  Με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων της Ένωσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και του ασύλου, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι, όταν οι θεματικοί στόχοι εξειδικεύονται σε προτεραιότητες στους ειδικούς ανά Ταμείο κανόνες, οι προτεραιότητες αυτές καλύπτουν την ενδεδειγμένη χρήση του κάθε Ταμείου για τους εν λόγω τομείς. Όπου είναι σκόπιμο, συνιστάται ο συντονισμός με το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF).

Τροπολογία     37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 178

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(178)  Με στόχο να βελτιστοποιηθεί η χρήση των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μεταφέρουν διαθέσιμα κονδύλια των ΕΔΕΤ σε μέσα που συστήνονται δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού ή δυνάμει ειδικών ανά τομέα κανονισμών.

διαγράφεται

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 178 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

178 α)   Οι χρηματοδοτικοί πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας θα πρέπει να προορίζονται αυστηρά για τη στήριξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για τη διαχείριση της αλιείας και των στόλων που εκμεταλλεύονται τους εν λόγω πόρους, για τους βιολογικούς πόρους γλυκών υδάτων και την υδατοκαλλιέργεια, καθώς επίσης για τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 199 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

199α)  Σύμφωνα με τις συστάσεις που διατυπώνονται στην αιτιολογική σκέψη 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 και στο άρθρο 176 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο τις απλουστευμένες επιλογές κόστους, καθώς και τη χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά, ώστε να μειωθεί ο σχετικός διοικητικός φόρτος και να απλουστευθούν οι κανόνες κατανομής των κονδυλίων.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 199 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

199β)  Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν συχνότερα τις απλουστευμένες επιλογές κόστους, καθώς και τη χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά, ώστε να μειωθεί ο σχετικός διοικητικός φόρτος και να απλουστευθούν οι κανόνες κατανομής των κονδυλίων.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 200

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(202)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχύτερη και πιο στοχευμένη εφαρμογή των απλουστευμένων επιλογών κόστους, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον καθορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίων δαπανών ή κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης, τη δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού βάσει της οποίας επιτρέπεται ο καθορισμός τους, και τη χρηματοδότηση με βάση την εκπλήρωση όρων που σχετίζονται με την πραγματοποίηση προόδου στην εκτέλεση ή με την επίτευξη στόχων των προγραμμάτων και όχι με τις δαπάνες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(200)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχύτερη και πιο στοχευμένη εφαρμογή των απλουστευμένων επιλογών κόστους, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να εγκρίνει πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τον ορισμό και τις προϋποθέσεις της διαφοροποιημένης μεταχείρισης των επενδυτών, τον καθορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίων δαπανών ή κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης, τη δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού βάσει της οποίας επιτρέπεται ο καθορισμός τους, και τη χρηματοδότηση με βάση την εκπλήρωση όρων που σχετίζονται με την πραγματοποίηση προόδου στην εκτέλεση ή με την επίτευξη στόχων των προγραμμάτων και όχι με τις δαπάνες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 239

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(239)  Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, θα μπορούσε να θεσπιστεί συνδυαστικός μηχανισμός ή συνδυαστικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Οι εν λόγω συνδυαστικοί μηχανισμοί θα πρέπει να χρηματοδοτούν συνδυαστικές πράξεις, δηλαδή ενέργειες οι οποίες συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως είναι, για παράδειγμα, ο συνδυασμός χρηματοδοτικών μέσων μετοχικού κεφαλαίου της CEF και χρέους της CEF, και η χρηματοδότηση από αναπτυξιακούς ή άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του ομίλου ΕΤΕπ (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ) καθώς και από επενδυτές.

(239)  Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, θα μπορούσαν να θεσπιστούν συνδυαστικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Οι εν λόγω συνδυαστικοί μηχανισμοί θα μπορούσαν να χρηματοδοτούν συνδυαστικές πράξεις, δηλαδή ενέργειες οι οποίες συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης, όπως από προϋπολογισμούς κρατών μελών, επιχορηγήσεις της CEF και από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών χρηματοδοτικών μέσων μετοχικού κεφαλαίου της CEF και χρέους της CEF, και η χρηματοδότηση από αναπτυξιακούς ή άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του ομίλου ΕΤΕπ (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ) ή εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες καθώς και από επενδυτές, ή/και ιδιωτική οικονομική στήριξη, συμπεριλαμβανομένων τόσο άμεσων όσο και έμμεσων οικονομικών συνεισφορών, μεταξύ άλλων και μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Αιτιολόγηση

Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί θα πρέπει να προωθήσουν έναν ευρύ συνδυασμό των εισφορών από εθνικούς και κοινοτικούς προϋπολογισμούς ή ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση των διαθέσιμων πόρων και να προσελκυστούν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 239 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

239α)  Η διακυβέρνηση των συνδυαστικών μηχανισμών θα πρέπει να βασίζεται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και να αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από την «πρόσκληση για προτάσεις συνδυασμών» της CEF, η οποία αναφέρεται στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας της εφαρμογή της CEF για το 2017 που δημοσιεύτηκε στις 20 Ιανουαρίου 2017. Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί της CEF θα πρέπει να καταρτίζονται με τα πολυετή και/ή τα ετήσια προγράμματα εργασίας και να εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1316/2013. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαφανή και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή κάθε συνδυαστικού μηχανισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, η σύσταση και χρήση των συνδυαστικών μηχανισμών να ακολουθεί μια καλά καθορισμένη και διαφανή διαδικασία διακυβέρνησης και να περιλαμβάνει διδάγματα από την τρέχουσα πρόσκληση συντονισμού της ΔΣΕ του 2017 («πρόσκληση προτάσεων συνδυασμού»). Ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της CFE από το Κοινοβούλιο, οι συνδυαστικοί μηχανισμοί και οι επιχειρήσεις συνδυασμού χρειάζεται να συσταθούν σύμφωνα με τους καθιερωμένους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στον κύκλο του προγράμματος εργασίας της CFE.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 239 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

239β)  Στόχος των συνδυαστικών μηχανισμών της CFE είναι η διευκόλυνση και ο εξορθολογισμός μίας αίτησης για όλες τις μορφές στήριξης, περιλαμβανομένων των επιχορηγήσεων της Ένωσης από τη CFE και της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Οι εν λόγω συνδυαστικοί μηχανισμοί θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για αναδόχους έργων, παρέχοντας ενιαία διαδικασία αξιολόγησης, από τεχνική και οικονομική άποψη.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 239 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

239γ)  Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί της CFE θα πρέπει να αυξάνουν την ευελιξία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των σχεδίων, όπως επίσης να απλουστεύουν και να εξορθολογίζουν τη διαδικασία προσδιορισμού και χρηματοδότησης έργων. Θα πρέπει επίσης να αυξάνουν τον ενστερνισμό και την προσήλωση των συμμετεχόντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να μετριάζουν τον κίνδυνο, έργα για τα οποία έχουν δεσμευτεί επιχορηγήσεις να μην επιτύχουν οικονομικό κλείσιμο, και συνεπώς να αδυνατούν να εισπράξουν πληρωμές.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 239 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

239δ)  Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί της CFE θα πρέπει να επιφέρουν ενίσχυση του συντονισμού, της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής, της ΕΤΕπ, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδιωτών επενδυτών, με στόχο τη δημιουργία και υποστήριξη ενός υγιούς αγωγού έργων που επιδιώκουν τους στόχους της πολιτικής της CFE.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 240

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(240)  Ένας συνδυαστικός μηχανισμός στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα πρέπει να έχει ως στόχο να ενισχύσει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της δαπάνης της Ένωσης με την προσέλκυση πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζει την οικονομική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα των στηριζόμενων ενεργειών.

(240)  Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί της CFE θα πρέπει να έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της δαπάνης της Ένωσης με την προσέλκυση πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζουν την οικονομική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα των στηριζόμενων ενεργειών και να συμβάλλουν στην αποφυγή της έλλειψης μόχλευσης επενδύσεων· Θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των επιδιώξεων της Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της Διάσκεψης του Παρισιού για το κλίμα (COP 21), στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη διασυνοριακή συνδεσιμότητα. Όταν η CFE και το ΕΤΣΕ χρησιμοποιούνται αμφότερα για χρηματοδοτικές ενέργειες, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διεξάγει αξιολόγηση όπου θα αναλύεται το κατά πόσο αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Τροπολογία   48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 240 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

240α)   Η χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Συνεπώς, η ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει συστηματικά για την παροχή εγγυήσεων πρώτων ζημιών των κοινών μηχανισμών χρηματοδότησης για ενέργειες που έχουν ήδη στηριχθεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως η CFE και το ΕΤΣΕ, ώστε να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την προσθετικότητα και τη συμμετοχή των ιδιωτών συνεπενδυτών στο πλαίσιο των συνδυαστικών μηχανισμών της CFE.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 241

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(241)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση έργων με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών όσον αφορά τους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου, τα έργα διασυνοριακού χαρακτήρα και τα έργα σε άλλα τμήματα του κεντρικού δικτύου, είναι αναγκαίο να υπάρξει ευελιξία στη χρήση του πολυετούς προγράμματος εργασίας, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί έως το 95 % των χρηματοδοτικών δημοσιονομικών πόρων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

διαγράφεται

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 241 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

241α)  Λόγω της διαφορετικής φύσης του τομέα τηλεπικοινωνιών της ΔΣΕ σε σύγκριση με τους τομείς Μεταφορών και Ενέργειας της CFE (χαμηλότερο μέσο ύψος επιχορηγήσεων, είδος δαπανών, τύπος έργων), θα πρέπει να αποφεύγεται η περιττή επιβάρυνση για τους δικαιούχους και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε σχετικές ενέργειες, μέσω της ελάφρυνσης του κόστους της υποχρέωσης πιστοποίησης, χωρίς να αποδυναμωθεί η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 241 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

241β)  Η διακυβέρνηση των συνδυαστικών μηχανισμών θα πρέπει να βασίζεται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού και να λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα από την εφαρμογή της «πρόσκλησης προτάσεων συνδυασμού» της CEF που αναφέρεται στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας της CEF για το 2017, που δημοσιεύθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2017. Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί της CEF θα πρέπει να καθορίζονται από τα πολυετή και/ή τα ετήσια προγράμματα εργασίας και να εγκρίνονται με βάση τα άρθρα 17 και 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαφανή και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή κάθε συνδυαστικού μηχανισμού.

 

________________

 

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής C(2014)1921 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος εργασίας 2014-2020 για χρηματοδοτική στήριξη στο πεδίο της διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ) - τομέας μεταφορών C(2017)0164.

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» , την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010, κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129–171)·

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 241 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

241γ)  Στόχος των συνδυαστικών μηχανισμών της CFE είναι η διευκόλυνση και ο εξορθολογισμός μίας αίτησης για όλες τις μορφές στήριξης, περιλαμβανομένων των επιχορηγήσεων της Ένωσης από τη CFE και της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αίτησης για αναδόχους έργων, παρέχοντας ενιαία διαδικασία αξιολόγησης, από τεχνική και οικονομική σκοπιά.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 241 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

241δ)  Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί της CEF θα πρέπει να αυξάνουν την ευελιξία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των σχεδίων και την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας προσδιορισμού και χρηματοδότησης των έργων. Θα πρέπει επίσης να αυξάνουν τον ενστερνισμό και την προσήλωση των συμμετεχόντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να μετριάζουν τον κίνδυνο, έργα για τα οποία έχουν δεσμευτεί επιχορηγήσεις να μην επιτύχουν οικονομικό κλείσιμο, και συνεπώς να αδυνατούν να εισπράξουν πληρωμές.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 241 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

241ε)  Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί της ΔΣΕ θα πρέπει να επιτυγχάνουν ενίσχυση του συντονισμού, της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής, της ΕΤΕπ, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδιωτών επενδυτών, με στόχο τη δημιουργία και υποστήριξη μιας υγιούς σειράς έργων που επιδιώκουν τους στόχους της πολιτικής της CEF.

Τροπολογία     55

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 242

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(242)  Σήμερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο επιδοτήσεις και προμήθειες για τη στήριξη ενεργειών στον τομέα των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών. Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητά τους, θα πρέπει επίσης να διατεθούν χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη αυτών των ενεργειών.

(242)  Σήμερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο επιδοτήσεις και προμήθειες για τη στήριξη ενεργειών στον τομέα των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών. Για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό αποδοτικότερη λειτουργία των υποδομών των ψηφιακών υπηρεσιών, θα πρέπει επίσης να διατεθούν άλλα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται τώρα στο πλαίσιο της CEF, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων, για τη στήριξη αυτών των ενεργειών.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 252 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

252 α)  Πριν προτείνει την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

 

__________________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία επί του άρθρου 278 α(νέο), οι εισηγητές πιστεύουν ότι οι σημαντικές αλλαγές που προτείνονται σε αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση των επιπτώσεων από την Επιτροπή, κατά παράβαση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Συνεπώς, οι εισηγητές εξετάζουν την περίπτωση να καταστήσουν υποχρεωτική την εκτίμηση των επιπτώσεων για κάθε μελλοντική αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία     57

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 252 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

253α)  Οι γεωργικές αγορές πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, και οι πληροφορίες για τις τιμές πρέπει να είναι προσβάσιμες και χρήσιμες για όλους τους εμπλεκομένους. Μέρος του ρόλου της Ένωσης είναι να διευκολύνει τη διαφάνεια στην ευρωπαϊκή αγορά· Για τον σκοπό αυτό, η προσεχής μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να ενισχύσει τη διαφάνεια της αγοράς μέσω παρατηρητηρίων γεωργικών τιμών για κάθε κλάδο, που να παρέχουν συνεχή ανάλυση των γεωργικών αγορών ανά επί μέρους τμήμα, με τη συμμετοχή των οικονομικών συντελεστών, και να καθιστούν διαθέσιμα ανά τακτά διαστήματα σχετικά δεδομένα και προβλέψεις.

Τροπολογία     58

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 253 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

253β)  Σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής πρέπει να υπερισχύουν έναντι όλων των ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού.

Τροπολογία     59

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση.

Τροπολογία     60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  «συνδυαστική πράξη»: ενέργεια που πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνδυαστικού μηχανισμού η οποία συνδυάζει μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και χρηματοδοτικά μέσα από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές. Μια συνδυαστική πράξη είναι δυνατό να περιλαμβάνει προπαρασκευαστική ενέργεια εν όψει πιθανών επενδύσεων από χρηματοδοτικά ιδρύματα·

6.  «συνδυαστική πράξη»: ενέργεια που πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνδυαστικού μηχανισμού η οποία συνδυάζει μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και χρηματοδοτικά μέσα από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές, ανεξαρτήτως της διάταξης του άρθρου 201 παράγραφος 4 που ορίζει ότι μόνον οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας μπορούν να επιφορτίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Μια συνδυαστική πράξη είναι δυνατό να περιλαμβάνει προπαρασκευαστική ενέργεια εν όψει πιθανών επενδύσεων από χρηματοδοτικά ιδρύματα·

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επικαιροποιεί και αντικαθιστά την αρχική τροπολογία 4 του εισηγητή. Σκοπός είναι να υπογραμμιστεί ότι μόνον τράπεζες με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας μπορούν να επιφορτίζονται με τη διαχείριση των χρημάτων της ΕΕ.

Τροπολογία     61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  «συνδυαστικός μηχανισμός»: μηχανισμός ο οποίος συστήνεται ως πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή και σε ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης καθώς και εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές με σκοπό την επίτευξη ορισμένων στόχων και πολιτικών της Ένωσης χρησιμοποιώντας συνδυαστικές πράξεις και άλλες μεμονωμένες ενέργειες·

7.  «συνδυαστικός μηχανισμός»: μηχανισμός ο οποίος συστήνεται ως πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή και σε ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης καθώς και εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές με σκοπό την επίτευξη ορισμένων στόχων και πολιτικών της Ένωσης χρησιμοποιώντας συνδυαστικές πράξεις και άλλες μεμονωμένες ενέργειες, ανεξαρτήτως της διάταξης του άρθρου 201 παράγραφος 4 που ορίζει ότι μόνον οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας μπορούν να επιφορτίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επικαιροποιεί και αντικαθιστά την αρχική τροπολογία 5 του εισηγητή. Σκοπός είναι να υπογραμμιστεί ότι μόνον τράπεζες με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας μπορούν να επιφορτίζονται με τη διαχείριση των χρημάτων της ΕΕ.

Τροπολογία     62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7 α.  «εκτέλεση του προϋπολογισμού»: διεργασία που περιλαμβάνει τα στάδια διαχείρισης, εκτέλεσης, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης, στην οποία συμμετέχουν η Επιτροπή και άλλοι παράγοντες ανάλογα με τις διάφορες μεθόδους εκτέλεσης.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

21 α.  «Αποδέσμευση» είναι η πράξη με την οποία ο αρμόδιος διατάκτης ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει την κράτηση πιστώσεων που πραγματοποιήθηκε προγενέστερα με ανάληψη υποχρέωσης στον προϋπολογισμό.

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε από το άρθρο 109 (5) για λόγους συνέπειας: Όλοι οι ορισμοί θα πρέπει να βρίσκονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία     64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

27.  «χρηματοδοτικά μέσα»: μέτρα της Ένωσης για χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό με σκοπό την επίτευξη ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στόχων πολιτικής της Ένωσης. Τα μέσα αυτά είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή, επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων ή άλλων μέσων επιμερισμού κινδύνου, και να συνδυάζονται, εφόσον ενδείκνυται, με άλλες μορφές χρηματοδοτικής στήριξης ή με κονδύλια υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης ή με κονδύλια του ΕΤΑ·

27.  «χρηματοδοτικά μέσα»: μέτρα της Ένωσης για χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό με σκοπό την επίτευξη ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στόχων πολιτικής της Ένωσης. Τα μέσα αυτά είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή, επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή άλλων μέσων επιμερισμού κινδύνου, και να συνδυάζονται, εφόσον ενδείκνυται, με άλλες μορφές χρηματοδοτικής στήριξης ή με κονδύλια υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης ή με κονδύλια του ΕΤΑ·

Τροπολογία     65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

29 α.  «επιδότηση»: άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά, εν είδει χαριστικής παροχής, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης υπό καθεστώς άμεσης εκτέλεσης, επιμερισμένης εκτέλεσης και έμμεσης εκτέλεσης·

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε από το άρθρο 174 παράγραφος 2 για λόγους συνέπειας: Όλοι οι ορισμοί θα πρέπει να βρίσκονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

31 α.  Ως «συνεισφορές σε είδος» νοούνται οι μη χρηματοοικονομικοί πόροι που τρίτα μέρη θέτουν στη διάθεση του δικαιούχου άνευ πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων εθελοντικής εργασίας, χρήσης εξοπλισμού, εφοδίων, υποδομής και υπηρεσιών συνεδριάσεων·

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 183, η οποία είχε παραληφθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία     67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

34.  «δάνειο»: συμφωνία που υποχρεώνει τον δανειστή να διαθέσει στον δανειζόμενο χρηματικό ποσό συμφωνημένου ύψους και για συμφωνημένο χρονικό διάστημα. Ο δανειζόμενος υποχρεούται βάσει της συμφωνίας να αποπληρώσει κατά τη διάρκεια ορισμένου χρονικού διαστήματος το δάνειο που του χορηγήθηκε·

34.  «δάνειο»: συμφωνία που υποχρεώνει τον δανειστή να διαθέσει στον δανειζόμενο χρηματικό ποσό συμφωνημένου ύψους και για συμφωνημένο χρονικό διάστημα. Ο δανειζόμενος υποχρεούται βάσει της συμφωνίας να αποπληρώσει κατά τη διάρκεια ορισμένου χρονικού διαστήματος το δάνειο που του χορηγήθηκε· τα δάνεια αυτά είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 46α νέο.

Τροπολογία     68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

38.  «πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα»: το ποσό της επένδυσης από επιλέξιμους τελικούς αποδέκτες διαιρούμενο δια του ποσού της συνεισφοράς της Ένωσης.

38.  «πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα»: το ποσό των ιδιωτικών κεφαλαίων που προσελκύονται διαιρούμενο δια του ποσού της συνεισφοράς της Ένωσης.

Τροπολογία     69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

38 α.  «εκροή»: το ειδικό μετρήσιμο επιθυμητό αποτέλεσμα ενός έργου, που προσδιορίζεται εκ των προτέρων και από του οποίου την επίτευξη εξαρτάται η επιστροφή εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί από δικαιούχο·

Αιτιολόγηση

Στη γνώμη του (1/2017) το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά να συμπεριληφθεί ορισμός για τις «εκροές» στον δημοσιονομικό κανονισμό (παράγραφος 148 της γνώμης). Τόσο ο προτεινόμενος δημοσιονομικός κανονισμός όσο και οι τομεακοί κανονισμοί αποσκοπούν στο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχου είναι ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τη χρήση του όρου «εκροή» μεταξύ των δραστηριοτήτων της Επιτροπής (γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1/2017, παράγραφος 147), επομένως θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός.

Τροπολογία     70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

46 α.  «επιστρεπτέα προκαταβολή»: δάνειο για έργο, το οποίο χορηγείται σε μία ή περισσότερες δόσεις και του οποίου οι όροι αποπληρωμής εξαρτώνται από το αποτέλεσμα του έργου·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός προέρχεται από την ανακοίνωση της Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία » 2014/C198/01. Οι επιστρεπτέες προκαταβολές δεν προσδιορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, πράγμα που ενδέχεται να δημιουργήσει νομικό κενό δεδομένου ότι προσδιορίζεται και χρησιμοποιείται στις ανακοινώσεις για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ.

Τροπολογία     71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

49 α.  «αποτελέσματα»: η επίτευξη συγκεκριμένων επιδόσεων αξιολογούμενων με βάση προκαθορισμένα ορόσημα ή μέσω δεικτών επιδόσεων, από τις οποίες εξαρτάται η επιστροφή δαπανών που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι·

Αιτιολόγηση

Στη γνώμη του (1/2017) το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά να συμπεριληφθεί ορισμός για τα «αποτελέσματα» στον δημοσιονομικό κανονισμό (παράγραφος 148). Τόσο ο προτεινόμενος δημοσιονομικός κανονισμός όσο και οι τομεακοί κανονισμοί αποσκοπούν στο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχου είναι ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τη χρήση του όρου «αποτελέσματα» μεταξύ των δραστηριοτήτων της Επιτροπής (γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1/2017, παράγραφος 147), επομένως θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός.

Τροπολογία     72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 51 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

51 α.  «χρηστή δημοσιονομική διαχείριση»: αρχή που αναφέρεται στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο·

Τροπολογία     73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 60 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

60α.  «εθελοντής»: πρόσωπο που εκτελεί μη υποχρεωτική δραστηριότητα χωρίς αμοιβή για μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Τροπολογία74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού τίθενται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ (28) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.Υποψήφιοι ή προσφέροντες σε διαδικασία προμηθειών, αιτούντες σε διαδικασία χορήγησης επιδότησης, εμπειρογνώμονες σε διαδικασία επιλογής εμπειρογνωμόνων, αιτούντες σε διαγωνισμό για βραβεία ή οντότητες ή πρόσωπα που συμμετέχουν σε διαδικασία εκτέλεσης κονδυλίων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς και δικαιούχοι, ανάδοχοι, αμειβόμενοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει βραβείο ή εκτελεί κονδύλια της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ενημερώνονται σχετικά.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού τίθενται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679.Υποψήφιοι ή προσφέροντες σε διαδικασία προμηθειών, αιτούντες σε διαδικασία χορήγησης επιδότησης, εμπειρογνώμονες σε διαδικασία επιλογής εμπειρογνωμόνων, αιτούντες σε διαγωνισμό για βραβεία ή οντότητες ή πρόσωπα που συμμετέχουν σε διαδικασία εκτέλεσης κονδυλίων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς και δικαιούχοι, ανάδοχοι, αμειβόμενοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει βραβείο ή εκτελεί κονδύλια της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ενημερώνονται σχετικά.

_________________

 

28 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

 

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων.

2.  Καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων, με εξαίρεση τις δαπάνες που προκύπτουν από ευθύνη για χρηματοπιστωτικά μέσα, δαπάνες από έσοδα για ειδικό προορισμό, και δαπάνες κτιρίων.

Αιτιολόγηση

Το έγγραφο τριών στηλών που παρέσχε η Επιτροπή αναφέρει τις εξαιρέσεις αυτές. Οι εισηγητές θεωρούν ότι αν υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις στην πράξη, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στον κανονισμό για λόγους διαφάνειας.

Τροπολογία     76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όσον αφορά τις μη διαχωριζόμενες πιστώσεις, μπορεί να γίνεται διάκριση μεταξύ προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων μεταφορών. Ο προσδιορισμός και η υποβολή εκθέσεων για τις εν λόγω κατηγορίες καταρτίζονται σε κατευθυντήριες γραμμές από την Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αποδέσμευση πιστώσεων

Ακύρωση πιστώσεων μετά από αποδέσμευση

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δεν αλλάζει το περιεχόμενο, αλλά απλώς διευκρινίζει την ορολογία. Για να καταστεί το κείμενο όσο το δυνατόν πιο κατανοητό, οι ακυρώσεις πιστώσεων θα πρέπει πάντα να διακρίνονται σαφώς από αποδεσμεύσεις, καθώς οι τελευταίες υποδηλώνουν ακύρωση των κρατήσεων των πιστώσεων (αντιστροφή των προηγούμενων δεσμεύσεων του προϋπολογισμού). Η αιτιολόγηση αυτή ισχύει και για τις επόμενες τροπολογίες των εισηγητών στα άρθρα 13 και 14.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδεσμεύσεις, λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης ενεργειών για τις οποίες είχαν διατεθεί πιστώσεις, οι οποίες διενεργούνται κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων οικονομικών ετών από το οικονομικό έτος για το οποίο οι πιστώσεις αυτές δεσμεύθηκαν, συνεπάγονται ακύρωση των αντίστοιχων πιστώσεων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παράγραφο 3 και στο άρθρο 14.

1.  Όταν ακυρώνονται αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 112 λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης ενεργειών για τις οποίες είχαν δεσμευθεί οι πιστώσεις, κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων οικονομικών ετών από το οικονομικό έτος για το οποίο είχαν αναληφθεί οι δεσμεύσεις αυτές, ακυρώνονται επίσης οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις εν λόγω αποδεσμεύσεις, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο άρθρο 14.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας των εισηγητών για τον τίτλο αυτού του άρθρου. Η αναφορά στην παρ. 3 είναι περιττή επειδή το άρθρο 14 αναφέρει ήδη τον κανονισμό 1303/2013. Ως εκ τούτου διαγράφεται για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ποσά τα οποία πρέπει να έχουν δεσμευθεί έως τις 31 Μαρτίου σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 ακυρώνονται στην περίπτωση που οι αντίστοιχες πιστώσεις αποδεσμευθούν μετά τις 31 Μαρτίου.

2.  Αν ποσά τα οποία έχουν δεσμευθεί έως τις 31 Μαρτίου του έτους ν + 1 σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) αποδεσμευτούν μετά την προθεσμία αυτή, οι αντίστοιχες πιστώσεις ακυρώνονται.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας των εισηγητών για τον τίτλο αυτού του άρθρου.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πιστώσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 αποδεσμεύονται αυτόματα σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

3.  Όσον αφορά τις πράξεις δαπανών που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι αποδεσμεύσεις γίνονται αυτόματα σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας των εισηγητών για τον τίτλο αυτού του άρθρου. Η παράγραφος αυτή θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη θέση στο άρθρο 112 (Προθεσμίες για αναλήψεις υποχρεώσεων).

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πιστώσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 αποδεσμεύονται αυτόματα σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

4.  Όσον αφορά τις πράξεις δαπανών που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014, οι αποδεσμεύσεις γίνονται αυτόματα σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας των εισηγητών για τον τίτλο αυτού του άρθρου. Η παράγραφος αυτή θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη θέση στο άρθρο 112 (Προθεσμίες για αναλήψεις υποχρεώσεων).

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα εξωτερικά έξοδα για ειδικό προορισμό που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

5.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στα εξωτερικά έξοδα για ειδικό προορισμό που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Απλούστευση. Δεν υπάρχει νοηματική αλλαγή.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανασύσταση αποδεσμευόμενων πιστώσεων

Ανασύσταση πιστώσεων που αντιστοιχούν σε αποδεσμεύσεις

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 μπορούν να ανασυσταθούν σε περίπτωση προδήλου σφάλματος αποδιδόμενου αποκλειστικά στην Επιτροπή.

Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε αποδεσμεύσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 μπορούν να ανασυσταθούν σε περίπτωση προδήλου σφάλματος αποδιδόμενου αποκλειστικά στην Επιτροπή.

__________________

__________________

31 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ.1).

31 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ.1).

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις ανασυστήνονται σε περίπτωση:

2.  Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε αποδεσμεύσεις ανασυστήνονται σε περίπτωση:

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αποδέσμευσης πιστώσεων από πρόγραμμα δυνάμει των διευθετήσεων για την εφαρμογή του αποθεματικού επίδοσης που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

α)  αποδέσμευσης από πρόγραμμα δυνάμει των διευθετήσεων για την εφαρμογή του αποθεματικού επίδοσης που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αποδέσμευσης πιστώσεων από πρόγραμμα που αφορά συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο υπέρ ΜΜΕ, μετά από τη διακοπή της συμμετοχής κράτους μέλους στο χρηματοδοτικό μέσο , κατά τα αναφερόμενα στο έβδομο εδάφιο του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

β)  αποδέσμευσης από πρόγραμμα που αφορά συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο υπέρ ΜΜΕ, μετά από τη διακοπή της συμμετοχής κράτους μέλους στο χρηματοδοτικό μέσο , κατά τα αναφερόμενα στο έβδομο εδάφιο του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις κατά το έτος n-2 ανασυστήνονται στο αποθεματικό κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το έτος n.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε αποδεσμεύσεις κατά το έτος n-2 ανασυστήνονται στο αποθεματικό κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το έτος n.

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό των αποδεσμευόμενων πιστώσεων λόγω μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, των αντίστοιχων ερευνητικών σχεδίων είναι επίσης δυνατόν να ανασυσταθούν προς όφελος του ερευνητικού προγράμματος στο οποίο ανήκουν τα σχέδια ή στο διάδοχο πρόγραμμα στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

4.  Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό των αποδεσμεύσεων λόγω μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, των αντίστοιχων ερευνητικών σχεδίων είναι επίσης δυνατόν να ανασυσταθούν προς όφελος του ερευνητικού προγράμματος στο οποίο ανήκουν τα σχέδια ή στο διάδοχο πρόγραμμα στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον το απαιτεί η συνέχεια της δράσης της Ένωσης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, δύναται να επιτρέψει δαπάνες επιπλέον ενός προσωρινού δωδεκατημορίου, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ωστόσο το άθροισμα τεσσάρων προσωρινών δωδεκατημορίων, εξαιρουμένου του δωδεκατημορίου που καθίσταται αυτομάτως διαθέσιμο, εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, τόσο για τις πράξεις ανάληψης υποχρέωσης όσο και για τις πράξεις πληρωμής, πέραν εκείνων που καθίστανται αυτομάτως διαθέσιμες δυνάμει των παραγράφων 1 και 2. Το Συμβούλιο διαβιβάζει αμελλητί τη σχετική απόφαση έγκρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εφόσον το απαιτεί η συνέχεια της δράσης της Ένωσης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, δύναται να επιτρέψει δαπάνες επιπλέον ενός προσωρινού δωδεκατημορίου, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ωστόσο το άθροισμα τεσσάρων προσωρινών δωδεκατημορίων, εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, τόσο για τις πράξεις ανάληψης υποχρέωσης όσο και για τις πράξεις πληρωμής, πέραν εκείνων που καθίστανται αυτομάτως διαθέσιμες δυνάμει των παραγράφων 1 και 2. Το Συμβούλιο διαβιβάζει αμελλητί τη σχετική απόφαση έγκρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές προτείνουν να επανέλθει η διατύπωση του κανονισμού 966/2012 (επιτρέποντας μόνο τέσσερα προσωρινά δωδεκατημόρια).

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών, τρίτων χωρών και οργανισμών που δεν δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ σε ορισμένες ενέργειες ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση καθώς και σε συμπληρωματικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή για λογαριασμό τους·

α)  ειδικές συμπληρωματικές χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών, τρίτων χωρών και οργανισμών που δεν δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ σε ορισμένες ενέργειες ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση καθώς και σε συμπληρωματικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή για λογαριασμό τους·

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για να υπογραμμίσει ότι «κανονικές» χρηματοδοτικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη δεν αποτελούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό.

Τροπολογία     92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  πόροι προερχόμενοι από τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με τον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής που καταρτίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με βάση ειδικούς εσωτερικούς κανόνες, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης μπορούν, κατ’ εξαίρεση να αποδέχονται εταιρικές χορηγίες σε είδος υπό την προϋπόθεση ότι:

2.  Με βάση ειδικούς εσωτερικούς κανόνες, οι οποίοι δημοσιεύονται στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης μπορούν, κατ’ εξαίρεση να αποδέχονται εταιρικές χορηγίες σε είδος υπό την προϋπόθεση ότι:

Τροπολογία     94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  όσον αφορά τη διαφάνεια, δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία σχετικά με τις χορηγίες και τους χορηγούς·

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής μπορεί, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, να πραγματοποιεί μεταφορές εντός άρθρων και στο εσωτερικό του κάθε κεφαλαίου χωρίς να προαπαιτείται ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μπορεί επίσης να πραγματοποιεί μεταφορές από κεφάλαιο σε κεφάλαιο στο εσωτερικό του ίδιου τίτλου, με μέγιστο όριο το 10% των πιστώσεων του οικονομικού έτους που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία πρόκειται να γίνει η μεταφορά, χωρίς να προαπαιτείται ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4.  Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής μπορεί, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, να πραγματοποιεί μεταφορές εντός άρθρων χωρίς να προαπαιτείται ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές δεν προτείνουν να μην αποδυναμωθούν περαιτέρω τα προνόμια της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής και έτσι να διατηρηθεί η διάταξη που ισχύει σήμερα. (Η Επιτροπή πρότεινε αντιστροφή των αλλαγών).

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  όσον αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες, σε μεταφορά πιστώσεων μεταξύ κεφαλαίων στο εσωτερικό του ίδιου τίτλου ή μεταξύ διαφορετικών τίτλων οι οποίοι καλύπτονται από την ίδια βασική πράξη, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων για τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, με μέγιστο όριο το 10% των πιστώσεων του οικονομικού έτους που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά·

γ)  όσον αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες, σε μεταφορά πιστώσεων μεταξύ κεφαλαίων στο εσωτερικό του ίδιου τίτλου με μέγιστο όριο το 10% των πιστώσεων του οικονομικού έτους που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά·

Αιτιολόγηση

Παρά τη θετική γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με αυτήν την προτεινόμενη από την Επιτροπή αλλαγή, οι εισηγητές θεωρούν ότι θα ήταν επιζήμιο για τη διαφάνεια και δεν το θεωρούν ζήτημα ευελιξίας. Τα δικαιώματα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν περαιτέρω.

Τροπολογία     97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), σε μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό στη γραμμή του προϋπολογισμού μόλις εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η απόφαση για κινητοποίηση του Ταμείου·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η εποπτεία της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, επιτρέπονται οι αυτόνομες μεταφορές από τις γραμμές διοικητικής στήριξης στις αντίστοιχες επιχειρησιακές γραμμές.

διαγράφεται

(Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 28, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο).

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή είναι δυνατό να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις για μεταφορές πιστώσεων πληρωμών στα ταμεία η διαχείριση των οποίων ασκείται υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης, εξαιρουμένου του ΕΓΤΕ, έως τις 10 Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους. Η μεταφορά πιστώσεων πληρωμών μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε θέση των προϋπολογισμού. Η περίοδος των έξι εβδομάδων που προβλέπεται στην παράγραφο 3 περιορίζεται σε τρεις εβδομάδες.

Η Επιτροπή είναι δυνατό να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις για μεταφορές πιστώσεων πληρωμών στα ταμεία η διαχείριση των οποίων ασκείται υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης, εξαιρουμένου του ΕΓΤΕ, έως τις 10 Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους. Η μεταφορά πιστώσεων πληρωμών μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε θέση των προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Η συντόμευση της περιόδου διαβούλευσης που προτείνει η Επιτροπή είναι ασυμβίβαστη με τις εσωτερικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επιτροπής BUDG.

Τροπολογία     100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η περίοδος των έξι εβδομάδων που προβλέπεται στην παράγραφο 4 περιορίζεται σε τρεις εβδομάδες.

διαγράφεται

Τροπολογία     101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η πρόταση μεταφοράς πιστώσεων εγκρίνεται, εάν εντός της περιόδου των έξι εβδομάδων συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

6.  Η πρόταση μεταφοράς πιστώσεων εγκρίνεται, εάν εντός της περιόδου των έξι εβδομάδων ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο λάβουν απόφαση για τροποποίηση ή απόρριψη της πρότασης μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Απλούστευση. Καμιά αλλαγή επί της ουσίας.

Τροπολογία     102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την εγκρίνουν·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Απλούστευση. Βλ. παραπάνω.

Τροπολογία     103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την εγκρίνει είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο και το άλλο θεσμικό όργανο δεν λαμβάνει θέση·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Απλούστευση. Βλ. παραπάνω.

Τροπολογία     104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο δεν λαμβάνουν θέση ή δεν λαμβάνουν απόφαση για τροποποίηση ή απόρριψη της πρότασης μεταφοράς.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Απλούστευση. Βλ. παραπάνω.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η μεταφορά αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% των πιστώσεων που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία έγινε η μεταφορά ή δεν υπερβαίνει το ποσό των 5 000 000 EUR·

α)  η μεταφορά αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% των πιστώσεων που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία έγινε η μεταφορά και δεν υπερβαίνει το ποσό των 5 000 000 EUR·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τρέχουσας εποπτείας εκ μέρους της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με τις μεταφορές, καθώς θα μειώσει την περίοδο εξέτασης από έξι σε τρεις εβδομάδες για ορισμένες μεταφορές άνω των 5 000 000 EUR.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό εάν δεν υπάρχουν προσδιορισμένες ανάγκες που να καθιστούν δυνατή τη χρήση των εν λόγω εσόδων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό εάν δεν υπάρχουν προσδιορισμένες ανάγκες που να καθιστούν δυνατή τη χρήση των εν λόγω εσόδων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 29.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές υποστηρίζουν την ευελιξία όσον αφορά τα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, για τα οποία δεν υπάρχουν προσδιορισμένες ανάγκες. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις μη αυτόνομες μεταφορές.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι μεταφορές πιστώσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θεωρούνται εγκριθείσες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όταν εκδοθεί η απόφαση κινητοποίησης του Ταμείου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η εποπτεία της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής.

Τροπολογία     108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πιστώσεις διέπονται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

1.  Οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται και ο προϋπολογισμός της Ένωσης εκτελείται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 3 στοιχείο η) και το άρθρο 239 παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση ii).

γ)  υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο και τα προβλήματα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 3 στοιχείο η) και το άρθρο 239 παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση ii).

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Οι στόχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί και προσδιορισμένοι χρονικά. Οι δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της επίτευξής τους καθορίζονται σε επίπεδο δραστηριότητας και καλύπτουν όλους τους τομείς .

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές θεωρούν ότι οι «έξυπνοι στόχοι» από την τρέχουσα έκδοση του δημοσιονομικού κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν και θα πρέπει να επανεισαχθούν στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία     111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες υποβάλλονται σε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση (εφεξής «αξιολόγηση»), η οποία είναι αναλογική προς τους στόχους και τη δαπάνη.

1.  Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες με κινητοποίηση πόρων άνω των 5 000 000 EUR υποβάλλονται σε εκτίμηση επιπτώσεων και εκ των υστέρων αξιολόγηση (εφεξής «αξιολόγηση»), η οποία είναι αναλογική προς τους στόχους και τη δαπάνη.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 32 παράγραφος 3.

Τροπολογία     112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις στο πλαίσιο της προπαρασκευής ενός προγράμματος ή μιας δραστηριότητας βασίζονται σε στοιχεία για τις επιδόσεις σχετικών προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων και προσδιορίζουν και αναλύουν τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, την προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, τους στόχους, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των διαφόρων επιλογών και τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης.

2.  Οι εκτιμήσεις αντικτύπου στο πλαίσιο της προπαρασκευής ενός προγράμματος ή μιας δραστηριότητας βασίζονται σε στοιχεία για τις επιδόσεις σχετικών προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων και προσδιορίζουν και αναλύουν τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, την προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, τους στόχους, τις διαθέσιμες επιλογές πολιτικής περιλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με αυτές, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των διαφόρων επιλογών ειδικότερα οιονδήποτε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης που χρειάζονται για την μέτρησή τους, την πλέον κατάλληλη μέθοδο εκτέλεσης για την προτιμώμενη επιλογή, την εσωτερική συνοχή και τις σχέσεις με άλλα συναφή μέσα, το ύψος των πιστώσεων, των ανθρώπινων πόρων και των λοιπών διοικητικών δαπανών που πρέπει να διατεθούν με δέουσα συνεκτίμηση της σχέσης κόστους αποτελεσματικότητας, και τα διδάγματα του παρελθόντος.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 32 παράγραφος 3.

Τροπολογία     113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις εκτιμούν τις επιδόσεις του προγράμματος ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνεκτικότητα, η συνάφεια και η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ. Διενεργούνται ανά τακτά διαστήματα και αρκετά εγκαίρως ώστε οι διαπιστώσεις να μπορούν να ληφθούν υπόψη σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις κατά την προπαρασκευή συναφών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

3.  Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις εκτιμούν τις επιδόσεις του προγράμματος ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η οικονομία, η συνεκτικότητα, η συνάφεια και η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα της διαδικασίας παρακολούθησης με δείκτες απόδοσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2. Διενεργούνται ανά τακτά διαστήματα, και τουλάχιστον ανά εξαετία για προγράμματα και δραστηριότητες που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες, και αρκετά εγκαίρως ώστε οι διαπιστώσεις να μπορούν να ληφθούν υπόψη στις εκτιμήσεις επιπτώσεων κατά την προπαρασκευή συναφών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

Αιτιολόγηση

Πρόσθετο κείμενο στην τροπολογία 34. Η ορολογία για τις «αξιολογήσεις» θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Επιπλέον, η διατύπωση του άρθρου 18 των εν ισχύι κανόνων εφαρμογής αναδιαμορφώθηκε όσον αφορά προγράμματα και δραστηριότητες που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες.

Τροπολογία     114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία υποβαλλόμενη στη νομοθετική αρχή από την Επιτροπή, από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας («Ύπατος Εκπρόσωπος») ή από κράτος μέλος, και δυνάμενη να έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανόμενων των μεταβολών στον αριθμό των θέσεων απασχόλησης, συνοδεύεται από δημοσιονομικό δελτίο και από την εκ των προτέρων αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 32.

Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία υποβαλλόμενη στη νομοθετική αρχή από την Επιτροπή, από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας («Ύπατος Εκπρόσωπος») ή από κράτος μέλος, και δυνάμενη να έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανόμενων των μεταβολών στον αριθμό των θέσεων απασχόλησης, συνοδεύεται από δημοσιονομικό δελτίο και από την εκτίμηση αντικτύπου που προβλέπεται στο άρθρο 32.

Αιτιολόγηση

Συνεκτική ορολογία σύμφωνα με τις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 32.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν πρόκειται για πολυετείς ενέργειες, το δημοσιονομικό δελτίο περιλαμβάνει το προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα των ετήσιων αναγκών σε πιστώσεις και σε προσωπικό, περιλαμβανομένου του εξωτερικού προσωπικού, καθώς και αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πεδίο.

Όταν πρόκειται για πολυετείς ενέργειες, το δημοσιονομικό δελτίο περιλαμβάνει το προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα των ετήσιων αναγκών σε πιστώσεις και σε προσωπικό, περιλαμβανομένου του εξωτερικού προσωπικού, καθώς και αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πεδίο.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  η επίτευξη των στόχων επίδοσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2·

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  διαδικασίες παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας καθώς επίσης της συνέχειας που δίνεται στις εντοπιζόμενες αδυναμίες και τις εξαιρέσεις των εσωτερικών ελέγχων·

ε)  διαδικασίες παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας·

Αιτιολόγηση

Η μεταπαρακολούθηση για τον εντοπισμό των αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου είναι μια σημαντική πτυχή και θα πρέπει κατά συνέπεια να εξετάζονται σε ξεχωριστό σημείο - βλέπε παρακάτω τροπολογίες εισηγητών.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  διαδικασίες της συνέχειας που δίνεται στις εντοπιζόμενες αδυναμίες και τις εξαιρέσεις των εσωτερικών ελέγχων·

Αιτιολόγηση

Βλ. προηγούμενο σημείο (ε).

Τροπολογία     119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προϋπολογισμοί δημοσιεύονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κηρύσσονται οριστικά εγκριθέντες.

Οι προϋπολογισμοί δημοσιεύονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία κηρύσσονται οριστικά εγκριθέντες, ενώ οι υπόλοιπες γλωσσικές εκδοχές δημοσιεύονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οι προϋπολογισμοί κηρύσσονται οριστικά εγκριθέντες.

Τροπολογία     120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες ως προς τους αποδέκτες στο πλαίσιο των ταμείων της Ένωσης που υλοποιούνται υπό καθεστώς άμεσης εκτέλεσης δημοσιεύονται σε δικτυακό τόπο του οικείου θεσμικού οργάνου της Ένωσης, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του οικονομικού έτους κατά το οποίο έχει αναληφθεί νομική δέσμευση για τα κονδύλια.

Οι πληροφορίες ως προς τους αποδέκτες στο πλαίσιο των ταμείων της Ένωσης που υλοποιούνται υπό καθεστώς άμεσης εκτέλεσης δημοσιεύονται σε δικτυακό τόπο του οικείου θεσμικού οργάνου της Ένωσης και στο σύστημα οικονομικής διαφάνειας, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του οικονομικού έτους κατά το οποίο έχει αναληφθεί νομική δέσμευση για τα κονδύλια.

Τροπολογία     121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α.  Η Επιτροπή, με τη βοήθεια των κρατών μελών, κοινοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο και εγκαίρως πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες, και επίσης τη φύση και τον σκοπό των μέτρων που χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό, όταν ο προϋπολογισμός εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο β).

 

Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου ισχύει και για τις τοπικές αρχές κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης.

 

Οι πληροφορίες ως προς τους αποδέκτες στο πλαίσιο των ταμείων της Ένωσης που υλοποιούνται υπό καθεστώς άμεσης εκτέλεσης δημοσιεύονται σε ιστότοπο του οικείου θεσμικού οργάνου της Ένωσης, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του οικονομικού έτους κατά το οποίο έχει αναληφθεί νομική δέσμευση για τα κονδύλια.

 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διατίθενται με τη δέουσα συνεκτίμηση των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, ιδίως δε της προστασίας των προσωπικών, και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

α)   το όνομα του αποδέκτη·

 

β)   τον τόπο του αποδέκτη·

 

γ)   το ποσό για το οποίο έχει αναληφθεί νομική δέσμευση·

 

δ)   τη φύση και τον σκοπό του μέτρου.

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του τέταρτου εδαφίου, ως «τόπος» νοείται:

 

(i)   η διεύθυνση του αποδέκτη όταν αυτός είναι νομικό πρόσωπο·

 

(ii)   η περιφέρεια σε επίπεδο NUTS 2 του αποδέκτη όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο.

 

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δημοσιεύονται μόνο για βραβεία που απονέμονται, επιδοτήσεις που χορηγούνται και συμβάσεις που ανατίθενται κατόπιν διαγωνισμών ή διαδικασιών χορήγησης επιδοτήσεων ή διαδικασιών δημοσίων προμηθειών, καθώς και για εμπειρογνώμονες που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 230 παράγραφος 2. Οι πληροφορίες αυτές δεν δημοσιεύονται όταν πρόκειται για:

 

(i)  στήριξη για εκπαίδευση που καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα και άλλη άμεση στήριξη η οποία καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που την χρειάζονται επιτακτικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 παράγραφος 4 στοιχείο β)·

 

(ii)   συμβάσεις πολύ μικρού ύψους οι οποίες ανατίθενται σε εμπειρογνώμονες που επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 230 παράγραφος 2 καθώς και συμβάσεις πολύ μικρού ύψους κάτω του ποσού που αναφέρεται στο σημείο 14.4 του παραρτήματος.

 

Ο ιστότοπος του θεσμικού οργάνου της Ένωσης περιλαμβάνει τουλάχιστον παραπομπή στη διεύθυνση του ιστοτόπου όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες, εφόσον αυτές δεν δημοσιεύονται απευθείας στην ειδική προς τούτο θέση του ιστοτόπου του θεσμικού οργάνου της Ένωσης.

 

Όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, η δημοσιοποίηση περιορίζεται στο όνομα και τον τόπο του αποδέκτη, στο ποσό για το οποίο έχει αναληφθεί νομική δέσμευση και στον σκοπό του μέτρου. Η δημοσίευση των πληροφοριών αυτών βασίζεται σε κατάλληλα κριτήρια, όπως η περιοδικότητα, το είδος ή το μέγεθος του μέτρου. Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι πληροφορίες διαγράφονται δύο έτη μετά την περάτωση του οικονομικού έτους κατά το οποίο έχει αναληφθεί νομική δέσμευση για το ποσό. Το ίδιο ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα νομικών προσώπων των οποίων ο επίσημος τίτλος προσδιορίζει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα.

 

Η υποχρέωση δημοσίευσης δεν ισχύει σε περίπτωση που η αποκάλυψη των δεδομένων αυτών θα έθετε σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των οικείων ατόμων, όπως κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα έθιγε τα εμπορικά συμφέροντα των αποδεκτών.

Τροπολογία     122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες κονδυλίων τα οποία παρέχονται μέσω χρηματοδοτικών μέσων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για ποσό κάτω των 500 000 EUR περιορίζονται σε στατιστικά στοιχεία, παρουσιαζόμενα συγκεντρωτικά με βάση σχετικά κριτήρια, όπως η γεωγραφική κατάσταση, η οικονομική τυπολογία των αποδεκτών, το είδος της χορηγούμενης στήριξης και ο τομέας πολιτικής της Ένωσης στο πλαίσιο του οποίου χορηγείται η στήριξη.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες κονδυλίων τα οποία παρέχονται μέσω χρηματοδοτικών μέσων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για ποσό κάτω των 200 000 EUR περιορίζονται σε στατιστικά στοιχεία, παρουσιαζόμενα συγκεντρωτικά με βάση σχετικά κριτήρια, όπως η γεωγραφική κατάσταση, η οικονομική τυπολογία των αποδεκτών, το είδος της χορηγούμενης στήριξης και ο τομέας πολιτικής της Ένωσης στο πλαίσιο του οποίου χορηγείται η στήριξη.

Τροπολογία     123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α.  Τα δημοσιευόμενα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι διαθέσιμα όλα στον ίδιο ιστότοπο, υπό την ευθύνη της Επιτροπής.

Τροπολογία     124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πριν από την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση με τους πολίτες.

Αιτιολόγηση

Οι συνεισηγητές επικροτούν την ιδέα της μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτών, όπως προτείνει η Επιτροπή στο άρθρο 54 παράγραφος3, και θεωρούν ότι τούτο θα πρέπει να ισχύει επίσης για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού.

Τροπολογία     125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii)  τον αριθμό των θέσεων που είναι καλυμμένες στην αρχή του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται το σχέδιο προϋπολογισμού, και την κατανομή τους ανά βαθμό και διοικητική μονάδα·

(iii)  τον αριθμό των θέσεων που είναι καλυμμένες στην αρχή του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται το σχέδιο προϋπολογισμού, και την κατανομή τους ανά βαθμό, ανά διοικητική μονάδα και ανά φύλο·

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο η – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii)  επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την επίτευξη των στόχων του προγράμματος·

(iii)  επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 31·

Τροπολογία     127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  συγκριτικό πίνακα που περιλαμβάνει το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για τα άλλα θεσμικά όργανα και τις αρχικές δημοσιονομικές προβλέψεις των άλλων θεσμικών οργάνων όπως διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή·

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται να υποχρεωθεί η Επιτροπή να προσθέτει στην πρότασή της για τον προϋπολογισμό τον αρχικό προϋπολογισμό όπως εγκρίνεται από τα διάφορα θεσμικά όργανα, ούτως ώστε οι μονομερείς τροποποιήσεις που επιφέρει η Επιτροπή να καθίστανται ορατές και διαφανείς.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  το συνολικό ποσό προβλέψεων για κινδύνους και υποχρεώσεις, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με την έκθεση της Ένωσης σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους·

θ)  το συνολικό ποσό προβλέψεων για κινδύνους και υποχρεώσεις, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με την έκθεση της Ένωσης σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων υποχρεώσεων·

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  την απόδοση του χρηματοδοτικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, της επιδιωκόμενης και της επιτευχθείσας μόχλευσης·

ια)  την απόδοση του χρηματοδοτικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, της επιδιωκόμενης μόχλευσης, της επιτευχθείσας μόχλευσης, και του ποσού των έως τότε συγκεντρωθέντων ιδιωτικών κεφαλαίων·

Τροπολογία     130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το έγγραφο εργασίας περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση των διοικητικών δαπανών που απορρέουν από τέλη διαχείρισης και άλλες χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις που καταβάλλονται για τη διαχείριση χρηματοδοτικών μέσων, συνολικά και ανά φορέα διαχείρισης, καθώς και ανά χρηματοδοτικό μέσο που τελεί υπό διαχείριση.

Το έγγραφο εργασίας περιλαμβάνει επίσης ειδική ενημέρωση για τα δέκα χρηματοδοτικά μέσα με τις χειρότερες επιδόσεις καθώς και επισκόπηση των διοικητικών δαπανών που απορρέουν από τέλη διαχείρισης και άλλες χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις που καταβάλλονται για τη διαχείριση χρηματοδοτικών μέσων, συνολικά και ανά φορέα διαχείρισης, καθώς και ανά χρηματοδοτικό μέσο που τελεί υπό διαχείριση.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν η Επιτροπή χρησιμοποιεί καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης, επισυνάπτει στο σχέδιο προϋπολογισμού έγγραφο εργασίας σχετικά με τις δραστηριότητες που στηρίζονται από τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης, την εφαρμογή και τις επιδόσεις τους.

6.  Όταν η Επιτροπή χρησιμοποιεί καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης για εξωτερικές δράσεις, επισυνάπτει στο σχέδιο προϋπολογισμού λεπτομερές έγγραφο εργασίας σχετικά με τις δραστηριότητες που στηρίζονται από τα εν λόγω καταπιστευματικά ταμεία, την εφαρμογή τους, τις επιδόσεις τους, τις δαπάνες διαχείρισής τους, συνεισφορές άλλες από τις προερχόμενες από την Ένωση, καθώς και προκαταρκτική εκτίμηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 227 παράγραφος 3. Το έγγραφο εργασίας παρουσιάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη βασική πράξη του μέσου από το οποίο χορηγήθηκε η συνεισφορά της Ένωσης στο καταπιστευματικό ταμείο.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στο άρθρο 227.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Επίσης, το έγγραφο εργασίας της παραγράφου 6:

9.  Επίσης, το έγγραφο εργασίας της παραγράφου 8:

Αιτιολόγηση

Διόρθωση

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εκτός αν συντρέχουν δεόντως τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις, η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών της ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο έως την 15η Οκτωβρίου εκάστου οικονομικού έτους. Μπορεί να επισυνάπτει γνώμη σχετικά με τις αιτήσεις προσχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών που προέρχονται από τα άλλα θεσμικά όργανα.

3.  Εκτός αν συντρέχουν δεόντως τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις, η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών της ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου οικονομικού έτους. Μπορεί να επισυνάπτει γνώμη σχετικά με τις αιτήσεις προσχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών που προέρχονται από τα άλλα θεσμικά όργανα.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρεται η προηγούμενη προθεσμία από το άρθρο 41(3) του κανονισμού 966/2012.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το τμήμα της Επιτροπής στον προϋπολογισμό μπορεί να περιλαμβάνει «αρνητικό αποθεματικό», με ανώτατο ύψος 400 000 000 EUR. Το αποθεματικό αυτό, που εγγράφεται σε χωριστό τίτλο, περιλαμβάνει αποκλειστικά πιστώσεις πληρωμών.

Το τμήμα της Επιτροπής στον προϋπολογισμό μπορεί να περιλαμβάνει «αρνητικό αποθεματικό», με ανώτατο ύψος 200 000 000 EUR. Το αποθεματικό αυτό, που εγγράφεται σε χωριστό τίτλο, περιλαμβάνει αποκλειστικά πιστώσεις πληρωμών.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το προηγούμενο ποσό από το άρθρο 47 του κανονισμού 966/2012, όπως έχει προταθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. παρ. 53 της γνωμοδότησης αριθ 1/2017).

Τροπολογία     135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(v α)  όλα τα έσοδα και τις δαπάνες δυνάμει των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης που εγγράφονται σε ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού εντός του τμήματος της Επιτροπής·

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(vi)  τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις για κάθε υποδιαίρεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1. Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τα στοιχεία αναφοράς της βασικής πράξης, εφόσον υπάρχει, καθώς και τις ενδεδειγμένες επεξηγήσεις σχετικά με τη φύση και τον προορισμό των πιστώσεων·

(vi)  τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις για κάθε υποδιαίρεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των επισημασμένων πρόσθετων παρατηρήσεων που ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τα στοιχεία αναφοράς της βασικής πράξης, εφόσον υπάρχει, καθώς και τις ενδεδειγμένες επεξηγήσεις σχετικά με τη φύση και τον προορισμό των πιστώσεων·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει σκοπό να αποτρέψει καταστάσεις στις οποίες το αποτέλεσμα των δημοσιονομικών τριμερών διαλόγων δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στις παρατηρήσεις στον τελικό προϋπολογισμό, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Τροπολογία     137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που αφορούν τα δοκιμαστικά σχέδια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR ανά οικονομικό έτος·

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που αφορούν τα δοκιμαστικά σχέδια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR ανά οικονομικό έτος, μη συμπεριλαμβανομένων των δοκιμαστικών σχεδίων που προτείνει η Επιτροπή και γίνονται δεκτά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

Αιτιολόγηση

Τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτείνονται από την Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεράνω του ανώτατου ορίου που προσδιορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία     138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που αφορούν τις νέες προπαρασκευαστικές ενέργειες τις αναφερόμενες στο παρόν στοιχείο δεν υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR ανά οικονομικό έτος, και το συνολικό ποσό των πιστώσεων που δεσμεύονται πράγματι για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες δεν υπερβαίνει τα 100 000 000 EUR·

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που αφορούν τις νέες προπαρασκευαστικές ενέργειες τις αναφερόμενες στο παρόν στοιχείο δεν υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR ανά οικονομικό έτος, και το συνολικό ποσό των πιστώσεων που δεσμεύονται πράγματι για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες δεν υπερβαίνει τα 100 000 000 EUR. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτείνει η Επιτροπή και εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτείνονται από την Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεράνω του ανώτατου ορίου που προσδιορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αναγνωρίζει στα άλλα θεσμικά όργανα τις αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τους αντιστοιχούν.

1.  Τα άλλα θεσμικά όργανα είναι αρμόδια για την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τους αντιστοιχούν.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση - δεν υπάρχει πραγματική απόφαση της Επιτροπής για ανάθεση τέτοιων αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή δύναται να συνάπτει συμφωνίες με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης με σκοπό τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των πιστώσεων, ιδίως δε συμφωνίες διοικητικού περιεχομένου οι οποίες διέπουν την παροχή υπηρεσιών, την προμήθεια αγαθών, την εκτέλεση έργων ή την εκτέλεση συμβάσεων ακινήτων.

2.  Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δύνανται να συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνίες με σκοπό τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των πιστώσεων, ιδίως δε συμφωνίες διοικητικού περιεχομένου οι οποίες διέπουν την παροχή υπηρεσιών, την προμήθεια αγαθών, την εκτέλεση έργων ή την εκτέλεση συμβάσεων ακινήτων.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εν λόγω συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης είναι επίσης δυνατό να συμφωνούνται μεταξύ τμημάτων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, οργανισμών της Ένωσης, ευρωπαϊκών υπηρεσιών, οντοτήτων ή προσώπων στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Οι εν λόγω συμφωνίες προβλέπουν την επιστροφή των δαπανών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εκτέλεσής τους.

3.  Οι εν λόγω συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης είναι επίσης δυνατό να συμφωνούνται μεταξύ θεσμικών οργάνων της Ένωσης, οργανισμών της Ένωσης, ευρωπαϊκών υπηρεσιών, οντοτήτων ή προσώπων στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Οι εν λόγω συμφωνίες προβλέπουν την επιστροφή των δαπανών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εκτέλεσής τους. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9 του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει στοιχεία για κάθε τέτοια συμφωνία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της ενδυνάμωσης και προσθέτει μια διάταξη σχετικά με την υποβολή εκθέσεων.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει τις αρμοδιότητές της για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις επιχειρησιακές πιστώσεις του οικείου τμήματος στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης και, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων κατά την απουσία τους, στους αναπληρωτές επικεφαλής των αντιπροσωπειών. Όταν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης και, σε περίπτωση απουσίας τους, οι αναπληρωτές αυτών, ενεργούν ως δευτερεύοντες διατάκτες της Επιτροπής εφαρμόζουν τους κανόνες της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και υπόκεινται στα ίδια καθήκοντα, στις ίδιες υποχρεώσεις και στις ίδιες ευθύνες όπως κάθε άλλος δευτερεύων διατάκτης της Επιτροπής.

Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει τις αρμοδιότητές της για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις επιχειρησιακές πιστώσεις του οικείου τμήματος στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης και, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων κατά την απουσία τους από τη χώρα όπου έχει έδρα η αντιπροσωπεία τους, στους αναπληρωτές επικεφαλής των αντιπροσωπειών. Όταν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης και, σε περίπτωση απουσίας τους, οι αναπληρωτές αυτών, ενεργούν ως δευτερεύοντες διατάκτες της Επιτροπής εφαρμόζουν τους κανόνες της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και υπόκεινται στα ίδια καθήκοντα, στις ίδιες υποχρεώσεις και στις ίδιες ευθύνες όπως κάθε άλλος δευτερεύων διατάκτης της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ΕΥΕΔ μπορεί κατ’ εξαίρεση να αναθέτει τις αρμοδιότητές της για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις επιχειρησιακές πιστώσεις του οικείου τμήματος σε υπαλλήλους της Επιτροπής στην αντιπροσωπεία προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια στη διοίκηση των αντιπροσωπειών απουσία του αρμόδιου διατάκτη της ΕΥΕΔ. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες υπάλληλοι της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης ενεργούν ως δευτερεύοντες διατάκτες της ΕΥΕΔ, εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΥΕΔ για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και υπόκεινται στα ίδια καθήκοντα, στις ίδιες υποχρεώσεις και στις ίδιες ευθύνες όπως κάθε άλλος δευτερεύων διατάκτης της ΕΥΕΔ.

Η ΕΥΕΔ μπορεί κατ’ εξαίρεση να αναθέτει τις αρμοδιότητές της για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις επιχειρησιακές πιστώσεις του οικείου τμήματος σε υπαλλήλους της Επιτροπής στην αντιπροσωπεία προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια στη διοίκηση των αντιπροσωπειών απουσία του αρμόδιου διατάκτη της ΕΥΕΔ, από τη χώρα όπου βρίσκεται η έδρα της αντιπροσωπείας του/της. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες υπάλληλοι της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης ενεργούν ως δευτερεύοντες διατάκτες της ΕΥΕΔ, εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΥΕΔ για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και υπόκεινται στα ίδια καθήκοντα, στις ίδιες υποχρεώσεις και στις ίδιες ευθύνες όπως κάθε άλλος δευτερεύων διατάκτης της ΕΥΕΔ.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία     144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  έμμεσα («έμμεση εκτέλεση»), όταν αυτό προβλέπεται από τη βασική πράξη ή στις περιπτώσεις του άρθρου 56 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ), μαζί με:

γ)  έμμεσα («έμμεση εκτέλεση»), όταν αυτό προβλέπεται από τη βασική πράξη ή στις περιπτώσεις του άρθρου 56 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ), αναθέτοντας καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε:

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη προέρχεται από το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ)του κανονισμού 966/2012. Εάν η τροποποίηση από «έμμεση διαχείριση» σε «έμμεση εκτέλεση» είναι μόνον γλωσσική, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πρέπει να διατηρηθεί ο υφιστάμενος ορισμός της έμμεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii)  την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η σύνθεση του ομίλου ΕΤΕπ θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον, είναι καλύτερα να αναφερόμαστε στην ΕΤΕπ και το ΕΤΕ χωριστά.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 317 ΣΛΕΕ και δεν αναθέτει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε τρίτους, όταν τα εν λόγω καθήκοντα χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό διακριτικής ευχέρειας που συνεπάγεται πολιτικές επιλογές.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 317 ΣΛΕΕ και δεν αναθέτει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε τρίτους, όταν τα εν λόγω καθήκοντα χαρακτηρίζονται από κάθε είδους διακριτική ευχέρεια που συνεπάγεται πολιτικές επιλογές.

Αιτιολόγηση

Καθήκοντα που αφορούν ζητήματα διακριτικής ευχέρειας που συνεπάγεται πολιτικές επιλογές πρέπει πάντα να αναλαμβάνονται από υπάλληλο ή μέλος του λοιπού προσωπικού της Ένωσης.

Τροπολογία     147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στις περιπτώσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της μη εφαρμογής διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή της δράσης της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εκπληρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους όσον αφορά τους λογιστικούς και άλλους ελέγχους και αναλαμβάνουν τις απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ορίζονται συμπληρωματικές διατάξεις σε ειδικούς τομεακούς κανόνες.

1.  Όταν η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης, ανατίθενται εκτελεστικά καθήκοντα στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της μη εφαρμογής διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή της δράσης της Ένωσης κατά τη εκτέλεση των κονδυλίων της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εκπληρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους όσον αφορά τους λογιστικούς και άλλους ελέγχους και αναλαμβάνουν τις απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ορίζονται συμπληρωματικές διατάξεις σε ειδικούς τομεακούς κανόνες.

Τροπολογία     148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τη συνεργασία με την Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Τροπολογία     149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που καθορίζονται στους ειδικούς τομεακούς κανόνες, τα κράτη μέλη, αποφασίζοντας στο κατάλληλο επίπεδο, ορίζουν οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των πόρων της Ένωσης. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν επίσης να εκτελούν καθήκοντα που δεν συνδέονται με τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης και μπορούν να αναθέτουν ορισμένα από τα καθήκοντά τους σε άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) περιπτώσεις ii) και iii).

Σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που καθορίζονται στους ειδικούς τομεακούς κανόνες, τα κράτη μέλη, αποφασίζοντας στο κατάλληλο επίπεδο, ορίζουν οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των πόρων της Ένωσης. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν επίσης να εκτελούν καθήκοντα που δεν συνδέονται με τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης και μπορούν να αναθέτουν ορισμένα από τα καθήκοντά τους σε άλλους οργανισμούς.

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση καθηκόντων σε διεθνείς οργανισμούς και τις υπηρεσίες τους, καθώς και στον Όμιλο ΕΤΕπ, θα μειώσει τις δυνατότητες των κρατών μελών να ελέγχουν την εκτέλεση των Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά επιχορηγήσεις.

Τροπολογία     150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν δηλώσεις, υπογεγραμμένες στο κατάλληλο επίπεδο, σχετικά με τις πληροφορίες της παρούσας παραγράφου.

Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλώσεις, υπογεγραμμένες στο κατάλληλο επίπεδο, σχετικά με τις πληροφορίες της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να διαδοθούν βέλτιστες πρακτικές κατά την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΓΤΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, η Επιτροπή μπορεί, για σκοπούς ενημέρωσης, να θέσει στη διάθεση των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο μεθοδολογικό οδηγό στον οποίο επεξηγεί τη δική της στρατηγική και προσέγγιση σε θέματα ελέγχου παρέχοντας φύλλα ελέγχου ενεργειών και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Ο οδηγός αυτός ενημερώνεται όποτε είναι αναγκαίο.

Προκειμένου να διαδοθούν βέλτιστες πρακτικές κατά την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΓΤΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, η Επιτροπή μπορεί, για σκοπούς ενημέρωσης, να θέσει στη διάθεση των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο μεθοδολογικό οδηγό στον οποίο επεξηγεί τη δική της στρατηγική και προσέγγιση σε θέματα ελέγχου παρέχοντας φύλλα ελέγχου ενεργειών και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Ο οδηγός αυτός ενημερώνεται όποτε είναι αναγκαίο.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε σχέση με τις θαλάσσιες και τις αλιευτικές υποθέσεις, για την εκπόνηση των γενικών και επιμέρους εθνικών προγραμμάτων απαιτείται ολοκληρωμένο εθνικό και υπο-εθνικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) όλων των οικονομικών υποχρεώσεων, στη βάση στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και κάθε επιμέρους αρχής διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, και της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση και δημοσιεύει ενδιάμεσες αξιολογήσεις.

Τροπολογία     153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8 α.  Για να χαραχθεί ειδική και κατάλληλη πολιτική και να καθοριστούν τα μέτρα, η Επιτροπή προωθεί την προετοιμασία των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές αρμοδιότητες.

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Κατά συνέπεια, οι περιφέρειες με αρμοδιότητες στον τομέα της αλιείας θα πρέπει να είναι σε θέση να προετοιμάσουν και να διαχειριστούν τα περιφερειακά επιχειρησιακά τους προγράμματα.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με πράξεις και μέσα τα οποία εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

9.  Πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με ειδικούς τομεακούς κανόνες, σε συνδυασμό με πράξεις και μέσα τα οποία εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013. Στο πλαίσιο αυτό τηρείται πάντα το ισχύον μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Τροπολογία     155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 62 a

 

Ενιαίο σύνολο κανόνων υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης

 

Όταν ένα ΕΔΕΤ συνδυάζεται με ένα ή περισσότερα άλλα ΕΔΕΤ ή με άλλο είδος χρηματοδότησης από την Ένωση στο πλαίσιο ενός μέτρου, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν γενικούς κανόνες για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου ενός από τα ΕΔΕΤ ή τύπων ενωσιακής χρηματοδότησης για το σύνολο του μέτρου. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αυτούς τους γενικούς κανόνες στην Επιτροπή προς έγκριση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην εφαρμογή της αρχής της "ενιαίας δέσμης κανόνων" στην επιμερισμένη διαχείριση, προκειμένου να απαλλάξει τους δικαιούχους και τις διοικητικές υπηρεσίες των κρατών μελών από διοικητικές επιβαρύνσεις, όπως αντικρουόμενες ερμηνείες των κανόνων από διάφορες ΓΔ της Επιτροπής. Μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή φαίνεται να είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι «ευρωπαϊκές υπηρεσίες» είναι διοικητικές δομές που συστήνονται από την Επιτροπή ή από την Επιτροπή με ένα ή περισσότερα θεσμικά όργανα προς εκτέλεση ειδικών οριζόντιων καθηκόντων, υπό την προϋπόθεση ότι η σύστασή τους αιτιολογείται με μελέτη κόστους-ωφέλειας και εκτίμηση των σχετικών κινδύνων.

1.  Οι «ευρωπαϊκές υπηρεσίες» είναι διοικητικές δομές που συστήνονται από την Επιτροπή ή από την Επιτροπή με ένα ή περισσότερα θεσμικά όργανα προς εκτέλεση ειδικών οριζόντιων καθηκόντων, υπό την προϋπόθεση ότι η σύστασή τους αιτιολογείται με μελέτη κόστους-ωφέλειας και εκτίμηση των σχετικών κινδύνων και υπόκειται σε έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  είναι δυνατό να εκτελούν μη υποχρεωτικά καθήκοντα τα οποία εγκρίνονται από τη διευθύνουσα επιτροπή της εκάστοτε υπηρεσίας μετά από εξέταση του κόστους-ωφελειών και των σχετικών κινδύνων για τα εμπλεκόμενα μέρη. Για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, είναι δυνατό να ανατεθούν στην υπηρεσία εξουσίες διατάκτη ή να συναφθούν από την υπηρεσία ειδικές συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με θεσμικά όργανα της Επιτροπής, οργανισμούς της Επιτροπής, άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή τρίτους.

β)  είναι δυνατό να εκτελούν μη υποχρεωτικά καθήκοντα τα οποία εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αφού προηγουμένως η διευθύνουσα επιτροπή της εκάστοτε υπηρεσίας εξετάσει τη σχέση κόστους-ωφελειών και των σχετικών κινδύνων για τα εμπλεκόμενα μέρη. Για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, είναι δυνατό να ανατεθούν στην υπηρεσία εξουσίες διατάκτη ή να συναφθούν από την υπηρεσία ειδικές συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με θεσμικά όργανα της Επιτροπής, οργανισμούς της Επιτροπής, άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή τρίτους.

Τροπολογία158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όλα τα μέλη των επιτροπών παρακολούθησης και των εκτελεστικών ή αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης δημοσιεύουν σε ετήσια βάση δήλωση συμφερόντων στον ιστότοπο του οργανισμού τους. Για να εξασφαλίζεται σαφήνεια σε σχέση με αυτές τις δηλώσεις, η Επιτροπή παρέχει ένα υπόδειγμα τέτοιας δήλωσης συμφερόντων, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Η «δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων» θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού για όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών παρακολούθησης των αποκεντρωμένων και εκτελεστικών οργανισμών. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να τυποποιηθούν, αλλά να παραμείνουν προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο εν λόγω δημοσιονομικός κανονισμός-πλαίσιο βασίζεται στις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Ο εν λόγω δημοσιονομικός κανονισμός-πλαίσιο βασίζεται στις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ένας ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής επαληθεύει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί καθενός των οργανισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απεικονίζουν πιστά τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηματοοικονομική θέση τους, πριν από την ενσωμάτωση των λογαριασμών αυτών στους ενοποιημένους οριστικούς λογαριασμούς της Επιτροπής. Με την επιφύλαξη διαφορετικής διάταξης στη βασική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει ειδική ετήσια έκθεση για κάθε οργανισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 287 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο της κατάρτισης της έκθεσής του, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή και τα μέτρα που ελήφθησαν βάσει των διαπιστώσεών του.

6.  Ένας ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής επαληθεύει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί καθενός των οργανισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απεικονίζουν πιστά τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηματοοικονομική θέση τους, πριν από την ενσωμάτωση των λογαριασμών αυτών στους ενοποιημένους οριστικούς λογαριασμούς της Επιτροπής. Η αμοιβή του ελεγκτή καλύπτεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο ελεγκτής μπορεί επίσης να πιστοποιήσει ότι όλα τα έσοδα έχουν εισπραχθεί και όλες οι προκληθείσες δαπάνες ήταν νόμιμες και κανονικές. Με την επιφύλαξη διαφορετικής διάταξης στη βασική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το Ελεγκτικό Συνέδριο υποβάλλει σε ετήσια βάση για τα αποτελέσματα και τα ζητήματα του ελέγχου ειδική δήλωση αξιοπιστίας για κάθε οργανισμό που εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 287 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, σε μια ενιαία ενοποιημένη έκθεση ελέγχου. Στο πλαίσιο της κατάρτισης της έκθεσής του, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή και τα μέτρα που ελήφθησαν βάσει των διαπιστώσεών του.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση για την τροπολογία στην παρ. 6 α (νέα).

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6 α.  Όλες οι πτυχές του ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων του ελεγκτή, πρέπει να παραμένουν υπό την πλήρη ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαχειρίζεται όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και καλύπτει από τον προϋπολογισμό του το κόστος των διαδικασιών αυτών καθώς και οποιαδήποτε άλλα συναφή έξοδα.

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στην παρ. 6 του άρθρου 69 θα αντικαταστήσουν τις ειδικές ετήσιες εκθέσεις που εκπονεί το Ελεγκτικό Συνέδριο για κάθε ένα από τους οργανισμούς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τη Συνθήκη Ευρατόμ, με μια μόνο ενοποιημένη έκθεση ελέγχου η οποία θα περιλαμβάνει ειδική δήλωση αξιοπιστίας για κάθε οργανισμό. Η εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών μπορεί να καταρτιστεί από τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή που αναφέρεται στην παρ. 6, υπό την καθοδήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου είναι απαραίτητο.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 69 εφαρμόζονται στους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι παράγραφοι 2 έως 6 του άρθρου 69 εφαρμόζονται στους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Αιτιολόγηση

Οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για οργανισμούς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τη Συνθήκη Ευρατόμ στο άρθρο 69 θα πρέπει να ισχύουν και για τις εταιρικές συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο διατάκτης είναι υπεύθυνος σε καθένα από τα θεσμικά όργανα για την εκτέλεση των εσόδων και των δαπανών σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της κανονικότητας και της ίσης μεταχείρισης των αποδεκτών στο πλαίσιο ενός προγράμματος.

1.  Ο διατάκτης είναι υπεύθυνος σε καθένα από τα θεσμικά όργανα για την εκτέλεση των εσόδων και των δαπανών σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της πληρότητας και της ορθότητας των υποβαλλόμενων πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις, και για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της κανονικότητας και της ίσης μεταχείρισης των αποδεκτών στο πλαίσιο ενός προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές θεωρούν ότι το άρθρο 73 της πρότασης της Επιτροπής δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις επιδόσεις, και συνεπώς πρέπει να επεκταθεί η ευθύνη του υπολόγου για να καλύψει την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις που θα δοθούν σε αυτόν ή αυτήν. Επιπλέον, η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 73 παράγραφος 5 θα μπορούσε να κατανοηθεί ότι επιτρέπει πιο περιορισμένες αναφορές απόδοσης από αυτή που προβλέπεται σήμερα.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε πράξη υπόκειται τουλάχιστον σε εκ των προτέρων έλεγχο σε σχέση με τις επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές της πράξης, με βάση πολυετή στρατηγική ελέγχου η οποία λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο. Σκοπός των εκ των προτέρων ελέγχων είναι η πρόληψη σφαλμάτων και παρατυπιών πριν από την έγκριση των πράξεων.

Κάθε πράξη υπόκειται τουλάχιστον σε εκ των προτέρων έλεγχο σε σχέση με τις επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές της πράξης, προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα και παρατυπίες πριν από την έγκριση των πράξεων και να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της πράξης.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συχνότητα και η ένταση των εκ των προτέρων ελέγχων καθορίζονται από τον αρμόδιο διατάκτη με βάση τα αποτελέσματα προγενέστερων ελέγχων καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με τον κίνδυνο και την απόδοση ως προς το κόστος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο διατάκτης που είναι αρμόδιος για την εκκαθάριση των σχετικών πράξεων ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες ή προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, ώστε να εξασφαλίσει εύλογη βεβαιότητα ως μέρος του εκ των προτέρων ελέγχου.

Η συχνότητα και η ένταση των εκ των προτέρων ελέγχων καθορίζονται από τον αρμόδιο διατάκτη με βάση τα αποτελέσματα προγενέστερων ελέγχων καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με τον κίνδυνο, την οικονομική αποδοτικότητα και τις επιδόσεις. Με βάση την ανάλυση κινδύνου που έχει διενεργήσει, ο διατάκτης που είναι αρμόδιος για την εκκαθάριση των σχετικών πράξεων ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες ή προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, ώστε να εξασφαλίσει εύλογη βεβαιότητα ως μέρος του εκ των προτέρων ελέγχου.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κύριος διατάκτης μπορεί να καθιερώσει εκ των υστέρων ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει σφάλματα και παρατυπίες σε πράξεις που έχουν ήδη εγκριθεί. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν να διοργανώνονται δειγματοληπτικά βάσει ανάλυσης κινδύνου και λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα προγενέστερων ελέγχων καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με την απόδοση ως προς το κόστος.

Ο κύριος διατάκτης μπορεί να καθιερώσει εκ των υστέρων ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει σφάλματα και παρατυπίες σε πράξεις που έχουν ήδη εγκριθεί. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν να διοργανώνονται δειγματοληπτικά βάσει ανάλυσης κινδύνου και λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα προγενέστερων ελέγχων καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με την απόδοση ως προς το κόστος και την απόδοση.

Τροπολογία     167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν ο κύριος διατάκτης πραγματοποιεί χρηματοοικονομικούς λογιστικούς ελέγχους των δικαιούχων ως εκ των υστέρων ελέγχους, οι σχετικοί ελεγκτικοί κανόνες είναι σαφείς, συνεπείς και διαφανείς και σέβονται τα δικαιώματα τόσο της Επιτροπής όσο και των ελεγχομένων.

Εάν ο κύριος διατάκτης πραγματοποιεί χρηματοοικονομικούς λογιστικούς ελέγχους των δικαιούχων ως εκ των υστέρων ελέγχους, οι σχετικοί ελεγκτικοί κανόνες είναι σαφείς, συνεπείς και διαφανείς, περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα και τίθενται στη διάθεση των δικαιούχων κατά την υπογραφή της συμφωνίας επιδότησης. Οι κανόνες ελέγχου σέβονται τα δικαιώματα τόσο της Επιτροπής όσο και των ελεγχομένων και επιτρέπουν την άσκηση προσφυγής.

(Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν ασυνέπεια στην εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων όχι μόνο από μία ΓΔ στην άλλη αλλά και από την ίδια ΓΔ. Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές και οι συγκεντρωτικές εκπαιδεύσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες στο εμπλεκόμενο προσωπικό. Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια σχετικά με τα διάφορα στάδια, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών ελέγχου πρέπει να βελτιωθεί και να κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύμβασης).

Τροπολογία     168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διαβιβάζονται στους δευτερεύοντες διατάκτες και στο προσωπικό τους τακτικά επικαιροποιημένες και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα ελέγχου και τις διαθέσιμες για τον σκοπό αυτό μεθόδους και τεχνικές·

α)  να διαβιβάζονται στους δευτερεύοντες διατάκτες και στο προσωπικό τους τακτικά επικαιροποιημένες και κατάλληλες πληροφορίες και να παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με τα πρότυπα ελέγχου και τις διαθέσιμες για τον σκοπό αυτό μεθόδους και τεχνικές με βάση κοινές κατευθυντήριες γραμμές·

(Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν ασυνέπεια στην εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων όχι μόνο από μία ΓΔ στην άλλη αλλά και από την ίδια ΓΔ. Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές και οι συγκεντρωτικές εκπαιδεύσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες στο εμπλεκόμενο προσωπικό. Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια σχετικά με τα διάφορα στάδια, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών ελέγχου πρέπει να βελτιωθεί και να κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύμβασης).

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν μέλος προσωπικού που συμμετέχει στη δημοσιονομική διαχείριση και στον έλεγχο των πράξεων θεωρήσει ότι μια απόφαση, την οποία η προϊσταμένη του αρχή τού επιβάλλει να εκτελέσει ή να αποδεχθεί, είναι παράτυπη ή αντίθετη προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την επαγγελματική δεοντολογία που υποχρεούται να τηρεί, το επισημαίνει στον ιεραρχικά ανώτερό του. Εάν το μέλος προσωπικού το πράξει εγγράφως, ο ιεραρχικά ανώτερος απαντά εγγράφως. Εάν ο ιεραρχικά ανώτερος δεν προβεί σε σχετικές ενέργειες, ή επιβεβαιώσει την αρχική απόφαση ή οδηγία, και το μέλος προσωπικού πιστεύει ότι η επιβεβαίωση αυτή δεν αποτελεί εύλογη απάντηση στον προβληματισμό του, ενημερώνει εγγράφως τον κύριο διατάκτη. Εάν ο τελευταίος δεν απαντήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε συνάρτηση με τις περιστάσεις της περίπτωσης, και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός το πολύ, το μέλος προσωπικού ενημερώνει εγγράφως τη σχετική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 139.

Εάν μέλος προσωπικού που συμμετέχει στη δημοσιονομική διαχείριση και στον έλεγχο των πράξεων θεωρήσει ότι μια απόφαση, την οποία η προϊσταμένη του αρχή τού επιβάλλει να εκτελέσει ή να αποδεχθεί, είναι παράτυπη ή αντίθετη προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την επαγγελματική δεοντολογία που υποχρεούται να τηρεί, το επισημαίνει στον ιεραρχικά ανώτερό του. Εάν το μέλος προσωπικού το πράξει εγγράφως, ο ιεραρχικά ανώτερος απαντά εγγράφως. Εάν ο ιεραρχικά ανώτερος δεν προβεί σε σχετικές ενέργειες, ή επιβεβαιώσει την αρχική απόφαση ή οδηγία, και το μέλος προσωπικού πιστεύει ότι η επιβεβαίωση αυτή δεν αποτελεί εύλογη απάντηση στον προβληματισμό του, ενημερώνει εγγράφως τον κύριο διατάκτη. Εάν ο τελευταίος δεν απαντήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε συνάρτηση με τις περιστάσεις της περίπτωσης, και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός το πολύ, το μέλος προσωπικού ενημερώνει εγγράφως τη σχετική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 90.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση παρέχουν αληθή και ακριβή εικόνα·

α)  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση παρέχουν αληθή και ακριβή εικόνα, ειδικότερα δε οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις είναι αξιόπιστες, πλήρεις και σωστές·

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πράξεις, με σχέση με τους στόχους που ορίζονται στα στρατηγικά σχέδια, τους συναφείς με τις πράξεις κινδύνους, τη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων πόρων και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Περιλαμβάνει επίσης συνολική εκτίμηση του κόστους και του οφέλους των ελέγχων και πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι εγκριθείσες επιχειρησιακές δαπάνες συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ και δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης. Η Επιτροπή εκπονεί σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων για το προηγούμενο έτος.

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πράξεις, με σχέση με τους στόχους που ορίζονται στα στρατηγικά σχέδια και πληροφορίες σχετικά με τη συνολική απόδοση των πράξεων αυτών, τους συναφείς με τις πράξεις κινδύνους, τη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων πόρων και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Περιλαμβάνει επίσης συνολική εκτίμηση του κόστους και του οφέλους των ελέγχων και πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι εγκριθείσες επιχειρησιακές δαπάνες συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ και δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης. Η Επιτροπή εκπονεί σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων για το προηγούμενο έτος.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών και, κατά περίπτωση, των κύριων διατακτών των θεσμικών οργάνων, γραφείων, οργανισμών και υπηρεσιών δημοσιεύονται στον ιστότοπο του αντίστοιχου θεσμικού οργάνου, γραφείου, οργανισμού ή υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες, έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος, με την επιφύλαξη δεόντως αιτιολογημένων θεωρήσεων εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 66(9) του κανονισμού 966/2012, το οποίο είχε διαγραφεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης βρεθούν στη θέση που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 8, παραπέμπουν το ζήτημα στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 139. Σε περίπτωση παράνομης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα της Ένωσης, ενημερώνουν τις αρχές και τις υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2.  Όταν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης βρεθούν στη θέση που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 8, παραπέμπουν το ζήτημα στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 90. Σε περίπτωση παράνομης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα της Ένωσης, ενημερώνουν τις αρχές και τις υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο υπόλογος μπορεί να παρεκκλίνει από τα εν λόγω πρότυπα εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για να παρέχεται ακριβής εικόνα του ενεργητικού και του παθητικού, των επιβαρύνσεων, των εσόδων και των ταμειακών ροών. Όταν ένας λογιστικός κανόνας αποκλίνει ουσιωδώς από τα σχετικά πρότυπα, αυτό αναφέρεται και αιτιολογείται στις σημειώσεις των δημοσιονομικών καταστάσεων.

2.  Ο υπόλογος μπορεί να παρεκκλίνει από τα εν λόγω πρότυπα εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για να παρέχεται ακριβοδίκαιη εικόνα του ενεργητικού και του παθητικού, των επιβαρύνσεων, των εσόδων και των ταμειακών ροών. Όταν ένας λογιστικός κανόνας αποκλίνει ουσιωδώς από τα σχετικά πρότυπα, αυτό αναφέρεται και αιτιολογείται στις σημειώσεις των δημοσιονομικών καταστάσεων.

Αιτιολόγηση

Η κοινώς αποδεκτή ορολογία είναι «ακριβοδίκαιη εικόνα».

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 80 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι υπόλογοι λαμβάνουν από τους διατάκτες όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση λογαριασμών που να παρέχουν ακριβή εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης των οργάνων και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Οι διατάκτες εγγυώνται την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών.

2.  Οι υπόλογοι λαμβάνουν από τους διατάκτες όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση λογαριασμών που να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης των οργάνων και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Οι διατάκτες εγγυώνται την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Η κοινώς αποδεκτή ορολογία είναι «ακριβοδίκαιη εικόνα».

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 80 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πριν εγκριθούν οι λογαριασμοί από το οικείο όργανο ή τον οργανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 69, ο υπόλογος τους υπογράφει, πιστοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό ότι μπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι οι εν λόγω λογαριασμοί παρέχουν ακριβή εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης του οργάνου ή του οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 69.

Πριν εγκριθούν οι λογαριασμοί από το οικείο όργανο ή τον οργανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 69, ο υπόλογος τους υπογράφει, πιστοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό ότι μπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι οι εν λόγω λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης του οργάνου ή του οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 69.

Αιτιολόγηση

Η κοινώς αποδεκτή ορολογία είναι «ακριβοδίκαιη εικόνα».

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 80 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κάθε θεσμικό όργανο αποφασίζει σε ποια υπηρεσία θα διατηρούνται τα δικαιολογητικά έγγραφα.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται η τελευταία παράγραφος του άρθρου 164 των κανόνων εφαρμογής, η οποία είχε παραλειφθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 83 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο υπόλογος είναι δυνατόν να πραγματοποιεί πληρωμές μόνον εφόσον τα στοιχεία νομικής οντότητας και πληρωμής του δικαιούχου έχουν προηγουμένως εγγραφεί σε κοινό αρχείο ανά θεσμικό όργανο για το οποίο είναι υπεύθυνος/η.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για λόγους λογικού ειρμού, το πρώτο εδάφιο πρέπει να μεταφερθεί μετά το δεύτερο: η πληρωμή γίνεται μετά την αναληφθείσα δέσμευση.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 83 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προτού αναλάβει δέσμευση έναντι τρίτου, ο διατάκτης εξακριβώνει τα στοιχεία νομικής οντότητας και πληρωμής του δικαιούχου και τα εγγράφει σε κοινό αρχείο ανά θεσμικό όργανο για το οποίο είναι υπεύθυνος/η με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ορθής εκτέλεσης των πληρωμών.

Προτού αναλάβει δέσμευση έναντι τρίτου, ο διατάκτης επιβεβαιώνει την ταυτότητα του δικαιούχου, εξακριβώνει τα στοιχεία νομικής οντότητας και πληρωμής του δικαιούχου και τα εγγράφει σε κοινό αρχείο ανά θεσμικό όργανο για το οποίο είναι υπεύθυνος/η με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ορθής εκτέλεσης των πληρωμών.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το άρθρο 63 των κανόνων εφαρμογής.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 83 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο υπόλογος είναι δυνατόν να πραγματοποιεί πληρωμές μόνον εφόσον τα στοιχεία νομικής οντότητας και πληρωμής του δικαιούχου έχουν προηγουμένως εγγραφεί σε κοινό αρχείο από το θεσμικό όργανο για το οποίο είναι υπεύθυνος.

Αιτιολόγηση

Για λόγους λογικού ειρμού το πρώτο εδάφιο πρέπει να μεταφερθεί μετά το δεύτερο: η πληρωμή γίνεται μετά την αναληφθείσα δέσμευση.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι τραπεζικοί λογαριασμοί για την πάγια προκαταβολή ανοίγονται από τον υπόλογο, ο οποίος εγκρίνει επίσης τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές που μπορούν να χρησιμοποιούνται για αυτούς με βάση αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη.

2.  Οι τραπεζικοί λογαριασμοί για την πάγια προκαταβολή ανοίγονται και παρακολουθούνται από τον υπόλογο, ο οποίος εγκρίνει επίσης τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές που μπορούν να χρησιμοποιούνται για αυτούς με βάση αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το άρθρο 69 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής.

Τροπολογία     182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο υπόλογος διενεργεί ο ίδιος, ή αναθέτει σε ειδικά εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό μέλος του προσωπικού των υπηρεσιών του ή των υπηρεσιών του διατάκτη, επαλήθευση, κατά κανόνα επιτόπου και, κατά περίπτωση, αιφνιδιαστικά, της ύπαρξης των χρηματικών ποσών που έχουν ανατεθεί στους υπολόγους παγίων προκαταβολών, της τήρησης της λογιστικής και της τακτοποίησης των πράξεων παγίων προκαταβολών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Ο υπόλογος ανακοινώνει στον αρμόδιο διατάκτη τα αποτελέσματα των επαληθεύσεών του.

5.  Ο υπόλογος διενεργεί ο ίδιος, ή αναθέτει σε ειδικά εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό μέλος του προσωπικού των υπηρεσιών του ή των υπηρεσιών του διατάκτη, επαλήθευση, κατά κανόνα επιτόπου και, όταν είναι αναγκαίο, αιφνιδιαστικά, της ύπαρξης των χρηματικών ποσών που έχουν ανατεθεί στους υπολόγους παγίων προκαταβολών, της τήρησης της λογιστικής και της τακτοποίησης των πράξεων παγίων προκαταβολών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Ο υπόλογος ανακοινώνει στον αρμόδιο διατάκτη τα αποτελέσματα των επαληθεύσεών του.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, κάθε παράβαση διάταξης του δημοσιονομικού κανονισμού ή διάταξης που αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση ή τον έλεγχο πράξεων και η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη μέλους του προσωπικού παραπέμπεται στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 139 του παρόντος κανονισμού για υποβολή γνώμης, από:

1.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, κάθε παράβαση διάταξης του δημοσιονομικού κανονισμού ή διάταξης που αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση ή τον έλεγχο πράξεων και η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη μέλους του προσωπικού παραπέμπεται σε μικτή επιτροπή με ειδικό αντικείμενο την εξέταση δημοσιονομικών παρατυπιών, για υποβολή γνώμης, από:

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Αν οι πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση της επιτροπής προέρχονται από καταγγέλτη, η επιτροπή χειρίζεται τις πληροφορίες σύμφωνα με τους κανόνες της διαδικασίας για την παροχή πληροφοριών σε περίπτωση σοβαρών παρατυπιών («καταγγελία δυσλειτουργιών») που εφαρμόζεται στην Επιτροπή ή/και στο θεσμικό όργανο, τον οργανισμό ή την υπηρεσία όπου ανήκει ο καταγγέλτης.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Η επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 απαρτίζεται από:

 

α)   μόνιμο ανεξάρτητο πρόεδρο υψηλού επιπέδου διοριζόμενο από την Επιτροπή·

 

β)   από έναν εκπρόσωπο από τα έξι διαφορετικά θεσμικά όργανα της Ένωσης, ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή οργανισμούς της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 69.

 

Η σύνθεση της επιτροπής εξασφαλίζει την κατάλληλη νομική και τεχνική πραγματογνωσία. Κατά τον διορισμό των μελών της επιτροπής λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για αποφυγή κάθε σύγκρουσης συμφερόντων. Η επιτροπή επικουρείται από μόνιμη γραμματεία παρεχόμενη από την Επιτροπή, επιφορτισμένη με τη διαρκή διοικητική λειτουργία της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 β.  Η θητεία των μελών της επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1α(β) είναι τριετής και ανανεώσιμη.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 γ.  Ο πρόεδρος της επιτροπής επιλέγεται μεταξύ πρώην μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή πρώην υπαλλήλων που είχαν βαθμό τουλάχιστον γενικού διευθυντή σε θεσμικό όργανο της Ένωσης άλλο από την Επιτροπή. Ο πρόεδρος επιλέγεται με βάση τα προσωπικά και επαγγελματικά του προσόντα, εκτενή πείρα σε νομικά και οικονομικά θέματα και αποδεδειγμένη ικανότητα, ανεξαρτησία και ακεραιότητα. Η θητεία του είναι πενταετής και δεν είναι ανανεώσιμη. Ο πρόεδρος διορίζεται ως ειδικός σύμβουλος κατά την έννοια του άρθρου 5 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής και ασκεί με ανεξαρτησία τα καθήκοντά του. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των καθηκόντων του ως προέδρου της επιτροπής και άλλων επισήμων καθηκόντων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 δ.  Ο εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 139 του παρόντος κανονισμού είναι αρμόδια να αποφανθεί κατά πόσο υπήρξε δημοσιονομική παρατυπία. Βάσει της γνώμης της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 139 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το οικείο θεσμικό όργανο αποφασίζει την κίνηση διαδικασίας πειθαρχικής ή χρηματικής ευθύνης. Αν η επιτροπή εντοπίσει συστημικά προβλήματα, απευθύνει σύσταση στον διατάκτη και στον κύριο διατάκτη, εκτός εάν ο τελευταίος είναι το εμπλεκόμενο μέλος του προσωπικού, καθώς και στον εσωτερικό ελεγκτή.

2.  Η επιτροπή είναι αρμόδια να αποφανθεί κατά πόσο υπήρξε δημοσιονομική παρατυπία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν εκδίδει τη γνώμη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η επιτροπή έχει τη σύνθεση που προβλέπεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2 συν δύο επιπλέον μέλη:

διαγράφεται

α)   εκπρόσωπο της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής που είναι υπεύθυνη για τα πειθαρχικά ζητήματα στο οικείο όργανο ή οργανισμό, και

 

β)   ένα ακόμη πρόσωπο που διορίζεται από την επιτροπή προσωπικού του οικείου οργάνου ή οργανισμού. Ο διορισμός αυτών των επιπλέον μελών λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για αποφυγή τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων.

 

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν η επιτροπή εκδίδει τη γνώμη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τη διαβιβάζει στο πειθαρχικό συμβούλιο που έχει συσταθεί σε κάθε όργανο ή οργανισμό σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες του.

5.  Η γνώμη της επιτροπής απευθύνεται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή για πειθαρχικά θέματα του οικείου θεσμικού οργάνου, υπηρεσίας ή οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α.  Βάσει της γνώμης της επιτροπής, το οικείο θεσμικό όργανο αποφασίζει να κινήσει διαδικασία για πειθαρχικό παράπτωμα ή χρηματική αποζημίωση. Αν η επιτροπή εντοπίσει συστημικά προβλήματα, απευθύνει σύσταση στον διατάκτη και στον κύριο διατάκτη, εκτός εάν ο τελευταίος είναι το εμπλεκόμενο μέλος του προσωπικού, καθώς και στον εσωτερικό ελεγκτή.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 β.  Εάν, κατά την εξέταση μιας υπόθεσης, η επιτροπή κρίνει ότι το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της OLAF, διαβιβάζει αμέσως την υπόθεση στον διευθυντή της OLAF και ενημερώνει την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή του οικείου θεσμικού οργάνου, υπηρεσίας ή οργανισμού. Από την ημέρα της διαβίβασης, η υπόθεση παύει να αποτελεί αντικείμενο εξέτασης εκ μέρους της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για τη συγχώνευση της ειδικής ομάδας που προορίζεται για το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού με την ομάδα που ασχολείται με τις οικονομικές παρατυπίες δεν δικαιολογείται, λόγω των διαφορετικών στόχων των δύο ομάδων. Θα πρέπει να συγκροτηθεί μικτή επιτροπή με ενισχυμένο διοργανικό χαρακτήρα. Επιπλέον, το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις περί της πειθαρχικής διαδικασίας που προβλέπονται στο παράρτημα IX του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Δεν μπορεί να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία αν δεν προηγηθεί έκθεση της OLAF ή διοικητική έρευνα.

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν κύριος ή δευτερεύων διατάκτης θεωρεί ότι μια δεσμευτική εντολή που του χορηγείται είναι παράτυπη ή αντιβαίνει προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως επειδή η εκτέλεσή της είναι ασυμβίβαστη με το επίπεδο των πόρων που του έχουν διατεθεί, οφείλει να το επισημάνει εγγράφως στην αρχή από την οποία έλαβε την κύρια ή τη δευτερεύουσα εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Εάν η εντολή αυτή επιβεβαιωθεί εγγράφως και η επιβεβαίωση ληφθεί εγκαίρως και είναι επαρκώς σαφής, υπό την έννοια ότι αναφέρεται ρητά στα σημεία που έχει αμφισβητήσει ο κύριος ή ο δευτερεύων διατάκτης, αυτός απαλλάσσεται από την ευθύνη του. Εκτελεί την εντολή, εκτός εάν αυτή είναι προδήλως παράνομη ή συνιστά παραβίαση των σχετικών κανόνων ασφαλείας.

1.  Όταν κύριος ή δευτερεύων διατάκτης θεωρεί ότι μια δεσμευτική εντολή που του χορηγείται είναι παράτυπη ή αντιβαίνει προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως επειδή η εκτέλεσή της είναι ασυμβίβαστη με το επίπεδο των πόρων που του έχουν διατεθεί, οφείλει να το επισημάνει εγγράφως στην αρχή από την οποία έλαβε την κύρια ή τη δευτερεύουσα εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Εάν η εντολή αυτή επιβεβαιωθεί εγγράφως και η επιβεβαίωση ληφθεί εγκαίρως και είναι επαρκώς σαφής, υπό την έννοια ότι αναφέρεται ρητά στα σημεία που έχει αμφισβητήσει ο κύριος ή ο δευτερεύων διατάκτης, αυτός απαλλάσσεται από την ευθύνη του. Εκτελεί την εντολή, εκτός εάν αυτή είναι προδήλως παράνομη ή συνιστά παραβίαση των σχετικών κανόνων ασφαλείας. Ο κύριος διατάκτης παρέχει στοιχεία για κάθε τέτοια περίπτωση, υπό τον τίτλο «Επιβεβαίωση εντολής σύμφωνα με το άρθρο 91 του δημοσιονομικού κανονισμού», στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία     195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 99 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κάθε όργανο διαβιβάζει κάθε έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για τις παραιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και που αφορούν ποσά 100 000 EUR και άνω. Στην περίπτωση της Επιτροπής, η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στην περίληψη των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9.

5.  Κάθε όργανο διαβιβάζει κάθε έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για τις παραιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Στην περίπτωση της Επιτροπής, η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στην περίληψη των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9.

Τροπολογία     196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τις παραμέτρους αξιολόγησης των επιδόσεων·

Τροπολογία     197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  για τις συνεισφορές σε καταπιστευματικά ταμεία δυνάμει του άρθρου 227, τις πιστώσεις που διατίθενται για το καταπιστευματικό ταμείο κατά το τρέχον έτος, καθώς και τα ποσά που προγραμματίζονται για τη διάρκειά του·

γ)  για τις συνεισφορές σε καταπιστευματικά ταμεία δυνάμει του άρθρου 227: τις πιστώσεις που διατίθενται για το καταπιστευματικό ταμείο κατά το τρέχον έτος, καθώς και τα ποσά που προγραμματίζονται για τη διάρκειά του, καθώς επίσης το μέρος της χρηματοδότησης από πηγές εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης, του οποίου η αναλογία παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του καταπιστευματικού ταμείου όπως ορίζεται στο άρθρο 227 παράγραφος 1·

Αιτιολόγηση

Επικαιροποίηση της τροπολογίας 91 των εισηγητών. Πρέπει να καθοριστεί ο λόγος χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και άλλες πηγές, προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση στην οποία η ΕΕ θα καλείται να καλύψει άλλους χορηγούς που δεν εκπληρώνουν τις αρχικές δεσμεύσεις τους.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  για τα χρηματοδοτικά μέσα: το ποσό που διατίθεται στο χρηματοδοτικό μέσο·

ε)  για τα χρηματοδοτικά μέσα: το ποσό που διατίθεται στο χρηματοδοτικό μέσο και το μέρος ιδιωτικού κεφαλαίου που επιδιώκεται να προσελκυστεί·

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  για τις συνεισφορές σε συνδυαστικούς μηχανισμούς: το ποσό που διατίθεται στον συνδυαστικό μηχανισμό και τον κατάλογο των οντοτήτων που συμμετέχουν στον συνδυαστικό μηχανισμό·

ζ)  για τις συνεισφορές σε συνδυαστικούς μηχανισμούς: το ποσό που διατίθεται στον συνδυαστικό μηχανισμό, τον κατάλογο των οντοτήτων που συμμετέχουν στον συνδυαστικό μηχανισμό και την αντίστοιχη χρηματοδοτική συνεισφορά τους·

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  επαληθεύει τους όρους υπό τους οποίους η απαίτηση καθίσταται απαιτητή.

γ)  επαληθεύει τους όρους υπό τους οποίους η απαίτηση καθίσταται απαιτητή. Οι εκτιμήσεις κόστους δεν μπορεί να συνεπάγονται εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων.

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Αποδέσμευση είναι η πράξη με την οποία ο αρμόδιος διατάκτης ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει την κράτηση πιστώσεων που πραγματοποιήθηκε προγενέστερα με δημοσιονομική δέσμευση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής, η παράγραφος αυτή μεταφέρεται στο άρθρο. 2 (ορισμοί).

Τροπολογία     202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 110 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι προσωρινές δημοσιονομικές δεσμεύσεις υλοποιούνται με τη σύναψη μίας ή περισσότερων νομικών δεσμεύσεων που παρέχουν το δικαίωμα για μεταγενέστερες πληρωμές. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που συνδέονται με τις δαπάνες διαχείρισης του προσωπικού ή με τις δαπάνες επικοινωνίας στις οποίες υποβάλλονται τα όργανα για την κάλυψη της επικαιρότητας της Ένωσης, ή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 14.5 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, είναι δυνατό να υλοποιούνται απευθείας με πληρωμές.

6.  Οι προσωρινές δημοσιονομικές δεσμεύσεις υλοποιούνται με τη σύναψη μίας ή περισσότερων νομικών δεσμεύσεων που παρέχουν το δικαίωμα για μεταγενέστερες πληρωμές. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που συνδέονται με τις δαπάνες διαχείρισης του προσωπικού, μελών ή πρώην μελών θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ή με τις δαπάνες επικοινωνίας στις οποίες υποβάλλονται τα όργανα για την κάλυψη της επικαιρότητας της Ένωσης, ή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 14.5 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, είναι δυνατό να υλοποιούνται απευθείας με πληρωμές.

Αιτιολόγηση

Οι αποζημιώσεις των βουλευτών καταβάλλονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι αποζημιώσεις του προσωπικού και, ως εκ τούτου, πρέπει να αναφέρονται και στις εξαιρέσεις όπου μια προσωρινή δέσμευση μπορεί να ακολουθηθεί άμεσα από πληρωμές.

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αφαιρούνται από τις συνολικές προσωρινές δεσμεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση (μεταφέρθηκε από την παράγραφο 5).

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 111 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι δεσμεύσεις του πρώτου εδαφίου αφαιρούνται από τις συνολικές προσωρινές δεσμεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση (μεταφέρθηκε στην παράγραφο 4).

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 112 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα τμήματα δημοσιονομικών δεσμεύσεων που δεν έχουν εκτελεσθεί με πληρωμές έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία αποτελούν αντικείμενο αποδέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 13.

4.  Τα τμήματα δημοσιονομικών δεσμεύσεων που δεν έχουν εκτελεσθεί με πληρωμές έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία αποτελούν αντικείμενο αποδέσμευσης.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά δεν έχει κανένα νόημα, διότι το άρθρο 13 ασχολείται με την ακύρωση πιστώσεων μετά από αποδέσμευση, και όχι με την καθαυτή διαδικασία αποδέσμευσης.

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 113 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για επιδοτήσεις υπό άμεση εκτέλεση, ύψους άνω των 5 000 000 EUR, που προορίζονται για τη χρηματοδότηση εξωτερικών ενεργειών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας δεν παραμένουν ανεκκαθάριστες περισσότερες από δύο πληρωμές προχρηματοδότησης.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 184(4) του κανονισμού 966/2012, το οποίο είχε παραλειφθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία     207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  90 ημερολογιακές ημέρες για τις συμφωνίες συνεισφοράς, τις συμβάσεις και τις συμφωνίες επιδότησης για τεχνικές υπηρεσίες ή ενέργειες που είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο να αξιολογηθούν και για τις οποίες η πληρωμή υπόκειται σε έγκριση έκθεσης ή πιστοποιητικού·

α)  60 ημερολογιακές ημέρες για τις συμφωνίες συνεισφοράς, τις συμβάσεις και τις συμφωνίες επιδότησης για τεχνικές υπηρεσίες ή ενέργειες που είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο να αξιολογηθούν·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνεται από την Civil Society Europe.

Τροπολογία     208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  60 ημερολογιακές ημέρες για όλες τις άλλες συμφωνίες συνεισφοράς, συμβάσεις και συμφωνίες επιδότησης για τις οποίες η πληρωμή υπόκειται σε έγκριση έκθεσης ή πιστοποιητικού·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνεται από την Civil Society Europe.

Τροπολογία     209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτός από την περίπτωση των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, κατά την εκπνοή των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο πιστωτής δικαιούται τόκους υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Εκτός από την περίπτωση των κρατών μελών, κατά την εκπνοή των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο πιστωτής δικαιούται τόκους υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Ο όμιλος ΕΤΕπ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με αυτό, από άλλους φορείς που εφαρμόζουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ ή τους πιστωτές της Ένωσης. Από την άποψη αυτή, ο όμιλος ΕΤΕπ υποχρεούται από το καταστατικό του να διασφαλίζει ότι καλύπτονται οι δαπάνες του και ότι η συμπερίληψη της ΕΤΕπ/ΕΤΕ στη διάταξη αυτή μπορεί να προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που σχετίζονται με υφιστάμενα μέσα, όπως τα ΕΤΣΕ , το ELM και το InnovFin .

Τροπολογία     210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 115 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε όργανο ορίζει καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου που ασκούνται σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Ο εσωτερικός ελεγκτής, που διορίζεται από το όργανο, υπέχει ευθύνη έναντι αυτού όσον αφορά την επαλήθευση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων και των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν μπορεί να είναι ούτε διατάκτης ούτε υπόλογος.

1.  Κάθε όργανο ορίζει καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου που ασκούνται σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Ο εσωτερικός ελεγκτής, που διορίζεται από το όργανο, υπέχει ευθύνη έναντι αυτού όσον αφορά την επαλήθευση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων και των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν μπορεί να είναι ούτε διατάκτης ούτε υπόλογος.

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 116 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αυτή η ετήσια έκθεση μνημονεύει επίσης τα συστημικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν από την επιτροπή η οποία συστάθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 139, όταν υποβάλει τη γνώμη που ορίζεται στο άρθρο 90.

Αυτή η ετήσια έκθεση μνημονεύει επίσης τα συστημικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν από την επιτροπή η οποία συστάθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 116 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο εσωτερικός ελεγκτής, κατά την εκπόνηση της έκθεσής του, επικεντρώνεται ιδίως στη συνολική συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τη σταθερή βελτίωση και ενίσχυση της εφαρμογής της.

5.  Ο εσωτερικός ελεγκτής, κατά την εκπόνηση της έκθεσής του, επικεντρώνεται ιδίως στη συνολική συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και των επιδόσεων, και εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τη σταθερή βελτίωση και ενίσχυση της εφαρμογής τους.

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 116 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Το όργανο συντάσσει κάθε έτος έκθεση στην οποία συνοψίζονται ο αριθμός και ο τύπος των εσωτερικών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, οι διατυπωθείσες συστάσεις και η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις αυτές και διαβιβάζει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 239.

8.  Το όργανο συντάσσει κάθε έτος έκθεση στην οποία συνοψίζονται με τρόπο ουσιαστικό ο αριθμός και ο τύπος των εσωτερικών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, οι διατυπωθείσες συστάσεις και η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις αυτές και διαβιβάζει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 239.

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 120 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 120 a

 

Επιτροπές εσωτερικού ελέγχου

 

1.   Κάθε όργανο ορίζει επιτροπή εσωτερικού ελέγχου η οποία έχει ως αντικείμενο να παρακολουθεί την ποιότητα του έργου του εσωτερικού ελέγχου και να εξασφαλίζει ότι οι συστάσεις του ελέγχου λαμβάνονται δεόντως υπόψη και παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες του.

 

2.   Τα μέλη της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από το θεσμικό όργανο.

 

3.   Οι δραστηριότητες των επιτροπών εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει ειδικότερα:

 

α)   να συμβάλλουν στη βελτίωση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνου και του εσωτερικού ελέγχου·

 

β)   να προωθούν τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και την εφαρμογή τους στη λήψη αποφάσεων·

 

γ)   να υποστηρίζουν την ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων·

 

δ)   να ευαισθητοποιούν όσον αφορά την ανάγκη για σθεναρή διαχείριση κινδύνου και αυστηρό εσωτερικό έλεγχο·

 

ε)   να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των συστάσεων των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων· και

 

στ)   να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των αξιών της χρηστής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών ρυθμίσεων για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

 

4.   Η ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή που αναφέρεται στο άρθρο 116 παράγραφος 4 περιλαμβάνει κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την εντολή, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλέπε παρ. 14-15 της γνώμης αριθ. 1/2017), η διεθνής βέλτιστη πρακτική στον τομέα των διοικητικών οργάνων του δημόσιου τομέα απαιτεί τη δημιουργία επιτροπής εσωτερικού ελέγχου, η οποία θα αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μέλη με αρμοδιότητα που θα καλύπτει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τις παρατυπίες και τη διαχείριση των κινδύνων.

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 121 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες των σχετικών πράξεων με βάση:

 

(i)   είτε την εκπλήρωση όρων που προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία ή σε αποφάσεις της Επιτροπής, είτε

 

(ii)   την επίτευξη αποτελεσμάτων σε σχέση με προκαθορισμένα ορόσημα ή βάσει δεικτών επιδόσεων·

Αιτιολόγηση

Για να ενσωματωθεί μια «αντίληψη απόδοσης», στο πλαίσιο του ον παρόντος κανονισμού, οι εισηγητές προτείνουν οι μορφές της συνεισφοράς της Ένωσης πρώτα να εστιάζουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων και μετά στην εξέταση άλλων κριτηρίων.

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 121 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες των σχετικών πράξεων και βασίζεται:

διαγράφεται

i)   είτε στην εκπλήρωση όρων που προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία ή σε αποφάσεις της Επιτροπής

 

ii)   είτε στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε σχέση με προκαθορισμένα ορόσημα ή βάσει δεικτών επιδόσεων·

 

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκαν στην παράγραφο (-α)

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 121 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο κύριος διατάκτης παρέχει στοιχεία για τις συνεισφορές της Ένωσης που θεσπίζονται με την παράγραφο 1 στοιχεία (ε) και (στ) του παρόντος άρθρου, υπό τον τίτλο «συνεισφορές της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 121 (1) (ε) και (στ) του δημοσιονομικού κανονισμού», στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9 του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα ενισχύσει την εποπτεία της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για τους νέους αυτούς τύπους χρηματοδότησης.

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 122

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 122

διαγράφεται

Διασταύρωση στοιχείων με αξιολογήσεις

 

Η Επιτροπή μπορεί να βασίζεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στις αξιολογήσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί από την ίδια ή από άλλες οντότητες, όπως οι δωρητές, εφόσον οι εν λόγω αξιολογήσεις διενεργήθηκαν με βάση όρους ισοδύναμους με εκείνους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για την εφαρμοζόμενη μέθοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Προς τούτο, η Επιτροπή προωθεί την αναγνώριση διεθνώς αποδεκτών προτύπων ή διεθνών βέλτιστων πρακτικών.

 

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή διάταξη έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και, συνεπώς, πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 123 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ένας έλεγχος ο οποίος βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα που παρέχουν εύλογη βεβαιότητα διενεργείται από ανεξάρτητο ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων που περιγράφουν τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης, ο εν λόγω έλεγχος αποτελεί τη βάση της συνολικής βεβαιότητας, όπως προσδιορίζεται περαιτέρω, κατά περίπτωση, στους ειδικούς τομεακούς κανόνες.

Όταν ένας έλεγχος ο οποίος βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα που παρέχουν εύλογη βεβαιότητα διενεργείται από ανεξάρτητο ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων που περιγράφουν τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης και όταν η εν λόγω συνεισφορά της Ένωσης αναλογεί σε λιγότερο από το 50% της συνολικής διαθέσιμης χρηματοδότησης, ο εν λόγω έλεγχος μπορεί, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, να αποτελέσει τη βάση της συνολικής βεβαιότητας, όπως προσδιορίζεται περαιτέρω, κατά περίπτωση, στους ειδικούς τομεακούς κανόνες. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνονται για ερευνητικά ιδρύματα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετες διασφαλίσεις για την πολλαπλή εξάρτηση από τους ελέγχους.

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 123 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Προς τούτο, η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο προωθούν την αναγνώριση διεθνώς αποδεκτών προτύπων ή διεθνών βέλτιστων πρακτικών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετες διασφαλίσεις για την πολλαπλή εξάρτηση από τους ελέγχους.

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 123 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στη διαχειριστική αρχή χρησιμοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου να αποφεύγεται να ζητείται από τους δικαιούχους να υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες περισσότερες από μία φορές.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετες διασφαλίσεις για την πολλαπλή εξάρτηση από τους ελέγχους.

Τροπολογία     222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 124 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πρόσωπα ή οντότητες που είναι αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης συνεργάζονται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και παρέχουν, ως προϋπόθεση για την καταβολή των κονδυλίων, τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στον αρμόδιο διατάκτη, στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και, κατά περίπτωση, στις συναφείς εθνικές αρχές, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, προβλέπεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, εκτός των άλλων και με επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

1.  Πρόσωπα ή οντότητες που είναι αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης συνεργάζονται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και παρέχουν, ως προϋπόθεση για την καταβολή των κονδυλίων, τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στον αρμόδιο διατάκτη, στην EPPO, στην OLAF και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και, κατά περίπτωση, στις συναφείς εθνικές αρχές, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, προβλέπεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, εκτός των άλλων και με επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Τροπολογία     223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 124 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Πρόσωπα ή οντότητες που είναι αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης εκτέλεσης συναινούν εγγράφως στην εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τούτο περιλαμβάνει την υποχρέωση τρίτων που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εξασφαλίζουν ισοδύναμα δικαιώματα.

2.  Πρόσωπα ή οντότητες που είναι αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης υπό καθεστώς άμεσης, επιμερισμένης ή έμμεσης εκτέλεσης συναινούν εγγράφως στην εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τούτο περιλαμβάνει την υποχρέωση τρίτων που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εξασφαλίζουν ισοδύναμα δικαιώματα.

Τροπολογία     224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 125

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 125

διαγράφεται

Μεταφορά πόρων σε μέσα που συστήνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή τομεακών κανονισμών

 

Πόροι που διατίθενται σε κράτη μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης είναι δυνατό, κατόπιν αιτήματός τους, να μεταφέρονται σε μέσα συσταθέντα δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή τομεακών κανονισμών. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), ει δυνατόν προς όφελος του οικείου κράτους μέλους. Επιπροσθέτως, πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης είναι δυνατό, εφόσον αυτά το ζητήσουν, να διατεθούν για τη βελτίωση της ικανότητας ανάληψης κινδύνων του ΕΤΣΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόζονται οι κανόνες του ΕΤΣΕ.

 

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης καθορίζει τις μορφές χρηματοδοτικής συνεργασίας, τους κοινούς στόχους της συνεργασίας, καθώς και τις αρχές που διέπουν αυτή τη συνεργασία της Επιτροπής με τα πρόσωπα και τις οντότητες που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή με τους δικαιούχους. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες αποτυπώνουν επίσης τον βαθμό στον οποίο η Επιτροπή μπορεί να βασιστεί στα συστήματα και στις διαδικασίες των προσώπων ή οντοτήτων που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ελέγχου.

2.  Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης καθορίζει τις μορφές χρηματοδοτικής συνεργασίας, τους κοινούς στόχους της συνεργασίας, καθώς και τις αρχές που διέπουν αυτή τη συνεργασία της Επιτροπής με τα πρόσωπα και τις οντότητες που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή με τους δικαιούχους. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες

 

α)   εξασφαλίζουν την ποιότητα της υλοποίησης και την επιτυχία των στόχων της παρέμβασης της Ένωσης, και

 

β)   αντικατοπτρίζονται στα συστήματα και στις διαδικασίες των προσώπων ή οντοτήτων που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή των δικαιούχων για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Αυτές οι πρόσθετες εγγυήσεις θα συμβάλουν στη διασφάλιση ότι οι οικονομικές συνεργασίες πλαίσιο θα έχουν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ.

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με στόχο τη βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους-ωφέλειας των ελέγχων και τη διευκόλυνση του συντονισμού, του ελέγχου και της επαλήθευσης, είναι δυνατή η σύναψη συμφωνιών με πρόσωπα και οντότητες που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή με δικαιούχους επιδοτήσεων. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εφαρμόζεται η τριμερής συμφωνία που έχει συναφθεί με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

3.  Με στόχο τη βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους-ωφέλειας των ελέγχων και τη διευκόλυνση του συντονισμού, του ελέγχου και της επαλήθευσης, είναι δυνατή η σύναψη συμφωνιών με πρόσωπα και οντότητες που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή με δικαιούχους επιδοτήσεων. Οι συμφωνίες αυτές δεν περιορίζουν την πρόσβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των κονδυλίων της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην τριμερή συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 287 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ είναι περιττή. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι συμφωνίες ελέγχου ή εξακρίβωσης που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η διάρκεια της εταιρικής σχέσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις·

γ)  η διάρκεια της εταιρικής σχέσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται με σαφήνεια στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενισχύει την εποπτεία της δημοσιονομικής αρχής των εν λόγω συμφωνιών εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Στην περίπτωση χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης που υλοποιείται μέσω επιμέρους επιδοτήσεων, ο έλεγχος της επιχειρησιακής και χρηματοδοτικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 191 διενεργείται πριν από την υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή μπορεί να βασίζεται σε ισοδύναμο έλεγχο της χρηματοοικονομικής και της επιχειρησιακής ικανότητας ο οποίος έχει διενεργηθεί από άλλους δωρητές.

6.  Στην περίπτωση χρηματοδοτικών συμφωνιών πλαισίων εταιρικής σχέσης, υλοποιούμενων μέσω επιμέρους επιδοτήσεων, ο έλεγχος της επιχειρησιακής και χρηματοδοτικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 191 διενεργείται πριν από την υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης. Μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 50% της συνολικής χρηματοδότησης μπορεί η Επιτροπή να βασίζεται σε ισοδύναμο έλεγχο της χρηματοοικονομικής και της επιχειρησιακής ικανότητας ο οποίος έχει διενεργηθεί από άλλους δωρητές.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετες διασφαλίσεις για την πολλαπλή εξάρτηση από τις εξακριβώσεις. Βλέπε τροπολογία των εισηγητών στο άρθρο 123, παράγραφος 1.

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθεια να εναρμονίσει τις απαιτήσεις της σχετικά με την υποβολή εκθέσεων με εκείνες των άλλων δωρητών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή διάταξη κινδυνεύει να υπονομεύσει τους κανόνες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων που περιλαμβάνεται στον τίτλο XIII και, συνεπώς, πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 132 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  η οικονομική οντότητα έχει την καταστατική της έδρα και το κέντρο των κύριων συμφερόντων της σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, παρακάμπτοντας έτσι τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το φορολογικό ή το κοινωνικό δίκαιο, ή οποιεσδήποτε άλλες νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν στη δικαιοδοσία του κέντρου των κύριων συμφερόντων της (εταιρεία γραμματοκιβώτιο).

Αιτιολόγηση

Συχνά, οι εταιρείες γραμματοκιβώτια που έχουν συσταθεί με σκοπό την παράκαμψη φορολογικών, νομικών ή κοινωνικών υποχρεώσεων που ισχύουν στο κράτος που βρίσκεται κέντρο των κύριων συμφερόντων τους, έρχονται σε αντίθεση με τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και τον σκοπό της χρηματοδότησης από την ΕΕ. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε πρόταση που υπεβλήθη στους εισηγητές από την Bundesnotarkammer (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Επιμελητήριο Συμβολαιογράφων).

Τροπολογία     231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 132 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσώπου ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 1, ή που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αναφορικά με το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα, εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) έως στ) περιπτώσεις·

α)  φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσώπου ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 1, ή που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αναφορικά με το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων και των οντοτήτων που ανήκουν στη δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου και των πραγματικών δικαιούχων, εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) έως στ) περιπτώσεις·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 131 παράγραφος 1 και ευθυγραμμίζουν το πεδίο ελέγχου των λόγων αποκλεισμού με το πεδίο ελέγχου που απαιτείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους ορισθέντες μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επαγγέλματα στο πλαίσιο της οδηγίας 849/2015 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 2580/2001 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Τροπολογία     232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 133 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες σχετικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του συμμετέχοντα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψεως αποφάσεων ή ελέγχου όσον αφορά στον εν λόγω συμμετέχοντα, και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω πρόσωπα δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 132 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ)·

β)  πληροφορίες σχετικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του συμμετέχοντα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψεως αποφάσεων ή ελέγχου όσον αφορά στον εν λόγω συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων και των οντοτήτων που ανήκουν στη δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου και των πραγματικών δικαιούχων, και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω πρόσωπα δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 132 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ)·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 131 παράγραφος 1 και ευθυγραμμίζουν το πεδίο ελέγχου των λόγων αποκλεισμού με το πεδίο ελέγχου που απαιτείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους ορισθέντες μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επαγγέλματα στο πλαίσιο της οδηγίας 849/2015 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 2580/2001 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Τροπολογία     233

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 142 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση επιμερισμένης εκτέλεσης, όλες οι επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με τα μέσα που υποδεικνύονται στους ειδικούς τομεακούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί μεριμνούν για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων που συλλέγονται ή λαμβάνονται και διαβιβάζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού.

2.  Σε περίπτωση επιμερισμένης εκτέλεσης, όλες οι επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με τα μέσα που υποδεικνύονται στους ειδικούς τομεακούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί μεριμνούν για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων που συλλέγονται ή λαμβάνονται και διαβιβάζονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 142 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται η τρίτη παράγραφος του άρθρου 95 του κανονισμού 966/2012, η οποία είχε διαγραφεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 144 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 111 του κανονισμού 966/2012, το οποίο είχε διαγραφεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 147 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με εξαίρεση τις συμβάσεις χαμηλής αξίας και τις επιδοτήσεις μικρού ποσού, ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί, εάν θεωρεί ότι είναι αναλογικό και υπό την προϋπόθεση της διενέργειας ανάλυσης κινδύνου, να απαιτήσει κατάθεση εγγύησης:

1.  Με εξαίρεση τις συμβάσεις χαμηλής αξίας και τις επιδοτήσεις μικρού ποσού, ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί, εάν θεωρεί ότι είναι αναλογικό και υπό την προϋπόθεση της διενέργειας ανάλυσης κινδύνου από τον ίδιο, να απαιτήσει κατάθεση εγγύησης:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι πρόκειται για ανάλυση κινδύνου που πραγματοποιείται από τον ίδιο τον διατάκτη.

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 148 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η εγγύηση πρέπει να καλύπτει περίοδο επαρκή για να είναι δυνατή η ενεργοποίησή της.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το άρθρο 206 παράγραφος 2 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού. Η πρόταση παραλείφθηκε από την Επιτροπή.

Τροπολογία     238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 149 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επιλογή των οντοτήτων και των προσώπων που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης ή εγγυήσεων του προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) είναι διαφανής, δικαιολογείται από τη φύση της ενέργειας και δεν πρέπει να οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Για τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii), v), vi) και vii), η επιλογή λαμβάνει δεόντως υπόψη την επιχειρησιακή και χρηματοδοτική ικανότητα των οικείων οντοτήτων.

Η επιλογή των οντοτήτων και των προσώπων που θα επιφορτιστούν με καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης εγγυήσεων του προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) είναι διαφανής, δικαιολογείται από τη φύση της ενέργειας και δεν πρέπει να οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Για τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii), v), vi) και vii), η επιλογή λαμβάνει δεόντως υπόψη την επιχειρησιακή και χρηματοδοτική ικανότητα των οικείων οντοτήτων.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το προηγούμενο άρθρο 60 παρ. 1 του κανονισμού 966/2012.

Τροπολογία     239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 149 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι οντότητες και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης ή εγγυήσεων του προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της μη εφαρμογής διακρίσεων και της προβολής της δράσης της Ένωσης. Οι αρχές αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα στις χρηματοδοτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης που συνάπτει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 126.

2.  Οι οντότητες και τα πρόσωπα που επιφορτίζονται με καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης εγγυήσεων του προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της μη εφαρμογής διακρίσεων και της προβολής της δράσης της Ένωσης. Οι αρχές αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα στις χρηματοδοτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης που συνάπτει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 126.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το προηγούμενο άρθρο 60 παρ. 1 του κανονισμού 966/2012.

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 149 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Οι οντότητες και τα πρόσωπα που επιφορτίζονται με καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες και περιπτώσεις απάτης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Προς τον σκοπό αυτόν διενεργούν, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων, όπως κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιων ελέγχων σε αντιπροσωπευτικά και βάσει κινδύνου δείγματα πράξεων, για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εκτέλεση και την ορθή εφαρμογή των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό. Επίσης, ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αποκλείουν την πρόσβαση σε πόρους της Ένωσης ή επιβάλλουν χρηματικές ποινές και, εάν είναι απαραίτητο, κινούν σχετικές νομικές διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται η τρίτη παράγραφος του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού 966/2012, η οποία είχε διαγραφεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 149 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(d)  εφαρμόζουν τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την παροχή χρηματοδότησης σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ενδεδειγμένων διαδικασιών ελέγχου, κανόνες για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κανόνες αποκλεισμού της πρόσβασης σε χρηματοδότηση·

(d)  εφαρμόζουν τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την παροχή χρηματοδότησης σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων διαφανών, αμερόληπτων, αποτελεσματικών και ουσιαστικών διαδικασιών ελέγχου, κανόνες για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κανόνες αποκλεισμού της πρόσβασης σε χρηματοδότηση·

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 149 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, σε συμφωνία με τις οντότητες ή τα πρόσωπα, η Επιτροπή δύναται να αξιολογεί άλλους κανόνες και διαδικασίες όπως οι λογιστικές πρακτικές των οντοτήτων όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να βασιστεί στους εν λόγω κανόνες και διαδικασίες.

Επιπλέον, σε συμφωνία με τις οντότητες ή τα πρόσωπα, η Επιτροπή δύναται να αξιολογεί άλλους κανόνες και διαδικασίες όπως οι λογιστικές πρακτικές των οντοτήτων όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να βασιστεί στους εν λόγω κανόνες και διαδικασίες. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9 περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε τέτοια απόφαση.

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 149 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν οι εν λόγω οντότητες ή πρόσωπα πληρούν μόνον εν μέρει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα εποπτείας τα οποία διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα μέτρα εξειδικεύονται στις αντίστοιχες συμφωνίες.

5.  Όταν οι εν λόγω οντότητες ή πρόσωπα πληρούν μόνον εν μέρει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα εποπτείας τα οποία διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα μέτρα εξειδικεύονται στις αντίστοιχες συμφωνίες. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9 περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε τέτοιο μέτρο.

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 150 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις συμφωνίες που συνάπτονται με τον όμιλο ΕΤΕπ, διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες. Όσον αφορά τη διαχειριστική δήλωση, οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον την υποχρέωση των εν λόγω οντοτήτων να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετησίως δήλωση ότι, κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, η συνεισφορά της Ένωσης έχει χρησιμοποιηθεί και καταχωρισθεί λογιστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 149 παράγραφοι 2 και 3 και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Η δήλωση αυτή είναι δυνατό να συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση αν η υλοποιούμενη ενέργεια έχει διάρκεια που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις συμφωνίες που συνάπτονται με την ΕΤΕπ, το ΕΤΕ, διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες. Όσον αφορά τη διαχειριστική δήλωση, οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον την υποχρέωση των εν λόγω οντοτήτων να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετησίως δήλωση ότι, κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, η συνεισφορά της Ένωσης έχει χρησιμοποιηθεί και καταχωρισθεί λογιστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 149 παράγραφοι 2 και 3 και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Η δήλωση αυτή είναι δυνατό να συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση αν η υλοποιούμενη ενέργεια έχει διάρκεια που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία των εισηγητών στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii)

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 150 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όλες οι συμφωνίες συνεισφοράς, οι συμφωνίες χρηματοδότησης και οι συμβάσεις εγγύησης τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όποτε ζητηθεί.

6.  Όλες οι συμφωνίες συνεισφοράς, οι συμφωνίες χρηματοδότησης και οι συμβάσεις εγγύησης καθίστανται διαθέσιμες στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9.

Τροπολογία     246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 151 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 151 a

 

Έμμεση εκτέλεση με οργανισμούς των κρατών μελών

 

1.  Ως οργανισμοί των κρατών μελών νοούνται οι φορείς που απαριθμούνται στα στοιχεία v) έως vii) του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την προϋπόθεση ότι:

 

(i)   τους έχει ανατεθεί από τα κράτη μέλη μια αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης και συνεργασίας και έχουν συσταθεί βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στα κράτη μέλη·

 

(ii)  Τα συστήματα και οι διαδικασίες που προσαρμόζονται στα συγκεκριμένα νομικά και επιχειρησιακά πλαίσια της διεθνούς ανάπτυξης και συνεργασίας έχουν αξιολογηθεί θετικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 149 παράγραφος 4.

 

2.   Η Επιτροπή βασίζεται στα εν λόγω συστήματα και διαδικασίες των οργανισμών των κρατών μελών που έχουν αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος 4 ή σε πρόσθετα συστήματα και διαδικασίες πέραν του πεδίου αξιολόγησης του συγκεκριμένου άρθρου, που έχουν καθιερωθεί δεόντως και εφαρμόζονται υπό τον έλεγχο των οικείων κρατών μελών, όπως η διάρθρωση του κόστους των οργανισμών των κρατών μελών. Ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, η εν λόγω διασταύρωση στοιχείων ισχύει για τα συστήματα και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 123.

 

3.   Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης του δημοσιονομικού πλαισίου που συνάπτονται με οργανισμούς των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 126 προσδιορίζουν περαιτέρω την έκταση και τις λεπτομέρειες της διασταύρωσης στοιχείων στα συστήματα και τις διαδικασίες των οργανισμών των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές προτείνουν ένα πρόσθετο άρθρο στον τίτλο για την έμμεση εκτέλεση προκειμένου να αναγνωριστούν οι ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων των οργανισμών των κρατών μελών στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ.

Τροπολογία    247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 153 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο ενός συνδυαστικού μηχανισμού, εφαρμόζεται ο τίτλος X.

2.  Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο ενός συνδυαστικού μηχανισμού και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% της συνολικής χρηματοδότησης, ο τίτλος Χ εφαρμόζεται στο σύνολο της πράξης.

Αιτιολόγηση

Ενώ οι εισηγητές υποστηρίζουν τον γενικό σκοπό της απλούστευσης που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη νέα διάταξη, θα πρέπει να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου το σύνολο μιας συνδυαστικής πράξης διέπεται από κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό της χρηματοδότησης.

Τροπολογία    248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 153 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν οι επιδοτήσεις εκτελούνται στο πλαίσιο συνδυαστικού μηχανισμού και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της συνολικής χρηματοδότησης, ο τίτλος VIII εφαρμόζεται στο σύνολο της πράξης.

Αιτιολόγηση

Ενώ οι εισηγητές υποστηρίζουν τον γενικό σκοπό της απλούστευσης που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη νέα διάταξη, θα πρέπει να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου το σύνολο μιας συνδυαστικής πράξης διέπεται από κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό της χρηματοδότησης.

Τροπολογία     249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 153 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών, θεωρείται ότι υπάρχει συμμόρφωση με το άρθρο 202 παράγραφος 1 στοιχείο η) εάν διενεργηθεί εκ των προτέρων αξιολόγηση πριν από τη δημιουργία του εν λόγω συνδυαστικού μηχανισμού.

3.  Για τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών, θεωρείται ότι υπάρχει συμμόρφωση με το άρθρο 202 παράγραφος 1 στοιχείο η) εάν διενεργηθεί εκτίμηση αντικτύπου πριν από τη δημιουργία του εν λόγω συνδυαστικού μηχανισμού.

Αιτιολόγηση

Consistent terminology with rapporteur's amendments to Art. 32.

Τροπολογία     250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 174 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι επιδοτήσεις είναι άμεσες χρηματοδοτικές συνεισφορές, εν είδει χαριστικής παροχής, από τον προϋπολογισμό με σκοπό να χρηματοδοτηθεί:

Οι επιδοτήσεις χορηγούνται με σκοπό να χρηματοδοτηθεί:

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής, μέρος της παραγράφου μεταφέρεται στο άρθρο. 2 (ορισμοί).

Τροπολογία    251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 175 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα εφάπαξ ποσά, οι μοναδιαίες δαπάνες ή οι κατ’ αποκοπή συντελεστές καθορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η καταβολή τους να επιτρέπεται μόλις επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

2.  Όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα εφάπαξ ποσά, οι μοναδιαίες δαπάνες ή οι κατ’ αποκοπή συντελεστές καθορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η καταβολή τους να επιτρέπεται μόλις επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η επάρκεια των αντίστοιχων ποσών όσον αφορά το απαιτούμενο αποτέλεσμα.

Αιτιολόγηση

Πρόσθετη ρήτρα διασφάλισης.

Τροπολογία     252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 175 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα ακριβή κριτήρια για τα απαιτούμενα αποτελέσματα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής και του δικαιούχου και προσδιορίζονται στη συμφωνία επιδότησης, κατά περίπτωση ανάλογα με τις περιστάσεις.

Τροπολογία    253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 175 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της βασικής πράξης, η χρηματοδότηση με εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή κατ’ αποκοπή συντελεστή εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με προκαθορισμένη διαδικασία που θεσπίζεται από το κάθε θεσμικό όργανο.

3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της βασικής πράξης, η χρηματοδότηση με εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή κατ’ αποκοπή συντελεστή εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με προκαθορισμένη διαδικασία που θεσπίζεται από το κάθε θεσμικό όργανο. Ο αρμόδιος διατάκτης αναφέρει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9 κάθε τέτοια έγκριση.

Τροπολογία     254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 175 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  όπου είναι δυνατό, τους βασικούς όρους για την αποδέσμευση της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της επίτευξης αποτελεσμάτων·

δ)  όπου είναι δυνατό, τους βασικούς όρους για την αποδέσμευση της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της επίτευξης άμεσων και πιο μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων·

Τροπολογία    255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 175 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  περιγραφή των προϋποθέσεων με τις οποίες διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και η εύλογη συμμόρφωση με την αρχή της συγχρηματοδότησης:

ε)  περιγραφή των προϋποθέσεων με τις οποίες διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και η εύλογη συμμόρφωση με τις αρχές της συγχρηματοδότησης και της μη αποκόμισης κέρδους·

Αιτιολόγηση

Η αρχή της μη αποκόμισης κέρδους θα πρέπει να επανεισαχθεί ως μία από τις γενικές αρχές που εφαρμόζονται στις επιδοτήσεις.

Τροπολογία    256

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 175 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να επιτρέπει ή να επιβάλλει, υπό μορφή κατ’ αποκοπή συντελεστών, τη χρηματοδότηση των έμμεσων δαπανών του δικαιούχου με ανώτατο όριο το 7% των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών της ενέργειας. Είναι δυνατή η έγκριση υψηλότερου κατ’ αποκοπή συντελεστή με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής.

6.  Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να επιτρέπει ή να επιβάλλει, υπό μορφή κατ’ αποκοπή συντελεστών, τη χρηματοδότηση των έμμεσων δαπανών του δικαιούχου με ανώτατο όριο το 7% των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών της ενέργειας. Είναι δυνατή η έγκριση υψηλότερου κατ’ αποκοπή συντελεστή με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Ο αρμόδιος διατάκτης αναφέρει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9, κάθε τέτοια απόφαση, τον εγκριθέντα κατ’ αποκοπή συντελεστή, τα σχετικά ποσά, και τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θα βοηθήσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εξετάζει λεπτομερώς τη χρήση της εν λόγω εξαίρεσης από τους διατάκτες.

Τροπολογία    257

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 175 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώνουν επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού για την εργασία που εκτελείται από εθελοντές στο πλαίσιο ενέργειας ή προγράμματος εργασίας, βάσει μοναδιαίων δαπανών που εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6.

8.  Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώνουν ως λογιστικό στοιχείο επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού για την εργασία που εκτελείται από εθελοντές στο πλαίσιο ενέργειας ή προγράμματος εργασίας, βάσει μοναδιαίων δαπανών που εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6.

Αιτιολόγηση

Αποτελεί μέρος της έννοιας του εθελοντισμού, ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται από τους εθελοντές δεν αμείβονται. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε παρερμηνεία, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω δήλωση είναι εργαλείο λογιστικής και δεν οδηγεί στην αμοιβή της εθελοντικής εργασίας. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε πρόταση που υποβλήθηκε στους εισηγητές από τους Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Γερμανικοί Οργανισμοί Κοινωνικής Πρόνοιας).

Τροπολογία    258

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 176 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά την έγκριση των ενιαίων εφάπαξ ποσών ο αρμόδιος διατάκτης συμμορφώνεται με το άρθρο 175.

3.  Κατά την έγκριση των ενιαίων εφάπαξ ποσών ο αρμόδιος διατάκτης συμμορφώνεται με το άρθρο 175 και με τους εφαρμοστέους κανόνες συγχρηματοδότησης ιδίως όσον αφορά το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για το σύνολο της ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία    259

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 177 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ύψος της χρηματοδότησης με εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή με κατ’ αποκοπή συντελεστή που καθορίζεται εκ των προτέρων με εφαρμογή της εγκριθείσας από τον αρμόδιο διατάκτη ή την Επιτροπή μεθόδου βάσει του άρθρου 175 δεν αμφισβητείται με εκ των υστέρων ελέγχους, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του αρμόδιου διατάκτη να μειώσει το ποσό της επιδότησης σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 4. Όταν η χρηματοδότηση με εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή με κατ’ αποκοπή συντελεστή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του δικαιούχου, εφαρμόζεται το άρθρο 179 παράγραφος 2.

Το ύψος της χρηματοδότησης με εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή με κατ’ αποκοπή συντελεστή που καθορίζεται εκ των προτέρων με εφαρμογή της εγκριθείσας από τον αρμόδιο διατάκτη ή την Επιτροπή μεθόδου βάσει του άρθρου 175 δεν αμφισβητείται παρά μόνο με εκ των υστέρων ελέγχους σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του αρμόδιου διατάκτη να μειώσει το ποσό της επιδότησης σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 4. Όταν η χρηματοδότηση με εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή με κατ’ αποκοπή συντελεστή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του δικαιούχου, εφαρμόζεται το άρθρο 179 παράγραφος 2.

Τροπολογία     260

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 177 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Η συχνότητα και το εύρος των επαληθεύσεων και ελέγχων εξαρτάται από τον ειδικό κίνδυνο που παρουσιάζει ένας συγκεκριμένος δικαιούχος. Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με βάση, μεταξύ άλλων, το αν έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, από τον εν λόγω δικαιούχο, παρατυπίες οι οποίες είχαν σημαντική επίπτωση σε επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν στον δικαιούχο υπό παρόμοιες συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Οι επαληθεύσεις και οι έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στους δικαιούχους που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι έλεγχοι βάσει του κινδύνου θα επιτρέψουν στην ΕΕ να αξιοποιήσει περισσότερους από τους πόρους της για συγκεκριμένη δράση αντί για διοικητικές δαπάνες.

Τροπολογία    261

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 178 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η μέθοδος για τον καθορισμό των εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών ή των κατ' αποκοπή συντελεστών, τα υποκείμενα δεδομένα και τα ποσά που προκύπτουν αξιολογούνται κατά διαστήματα και, κατά περίπτωση, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 175.

Η μέθοδος για τον καθορισμό των εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών ή των κατ' αποκοπή συντελεστών, τα υποκείμενα δεδομένα και τα ποσά που προκύπτουν, καθώς επίσης η επάρκεια των εν λόγω ποσών σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα αξιολογούνται κατά διαστήματα και τουλάχιστον ανά διετία, και, κατά περίπτωση, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 175.

Τροπολογία    262

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 180 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στις περιπτώσεις που οι κατ' εκτίμηση επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες για εργασία εθελοντών σύμφωνα με το άρθρο 175 παράγραφος 8, η επιδότηση δεν υπερβαίνει το ποσό των κατ' εκτίμηση επιλέξιμων δαπανών μετά την αφαίρεση των δαπανών για την εργασία των εθελοντών.

β)  στις περιπτώσεις που οι κατ' εκτίμηση επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες για εργασία εθελοντών σύμφωνα με το άρθρο 175 παράγραφος 8, η επιδότηση δεν υπερβαίνει το ποσό των κατ' εκτίμηση επιλέξιμων δαπανών μετά την αφαίρεση των δαπανών για την εργασία των εθελοντών ή το 75% του συνόλου των εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών, όποιο από τα δύο ποσά είναι χαμηλότερο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να αποτρέψει καταστάσεις όπου μια πολύ μικρή συνεισφορά σε είδος οδηγεί σε εκ των πραγμάτων ποσοστό συγχρηματοδότησης σχεδόν 100%.

Τροπολογία    263

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 182 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  της μη αποκόμισης κέρδους.

Αιτιολόγηση

Βλέπε επίσης αιτιολόγηση του άρθρου 182 α (νέο).

Τροπολογία     264

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 183 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Οι επιδοτήσεις αποτελούν αντικείμενο προγράμματος εργασίας, το οποίο δημοσιεύεται πριν από την εκτέλεσή του.

Τροπολογία265

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 183 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όλες οι επιδοτήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους αποτελούν αντικείμενο δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 1 έως 4.

2.  Όλες οι επιδοτήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους αποτελούν αντικείμενο δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 1 έως 4. Επιπλέον, όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που εφαρμόζουν διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων δημοσιεύουν στους δικτυακούς τόπους τους σαφείς κανόνες όσον αφορά την αγορά, τη δαπάνη και την παρακολούθηση, καθώς και όλες τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, συμπεριλαμβανομένης της αξίας τους.

Τροπολογία    266

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 183 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μετά τη δημοσίευση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον το ζητήσουν, έκθεση σχετικά με:

3.  Μετά τη δημοσίευση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή δημοσιοποιεί και διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με:

Τροπολογία    267

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 183 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη μέση διάρκεια της διαδικασίας από την ημερομηνία κλεισίματος της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έως τη χορήγηση της επιδότησης·

γ)  τη μέση διάρκεια της διαδικασίας από την ημερομηνία κλεισίματος της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έως τη χορήγηση της επιδότησης, καθώς και τη διάρκεια της βραδύτερης και ταχύτερης διαδικασίας αντιστοίχως·

Τροπολογία    268

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 183 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  κάθε επιδότηση που χορηγείται στην ΕΤΕπ ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σύμφωνα με το στοιχείο ζ) του άρθρου 188·

Τροπολογία    269

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 183 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  κάθε συνδυαστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 153 η οποία περιλαμβάνει επιδότηση.

Τροπολογία     270

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 184 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1, οι εξωτερικές δράσεις μπορούν να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την επιδότηση όταν αυτό είναι απαραίτητο για την υλοποίησή τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, παρέχεται αιτιολόγηση στο πλαίσιο της απόφασης χορήγησης.

3.  Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1, οι εξωτερικές δράσεις που αναλαμβάνονται από εταίρο της Ένωσης ο οποίος αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις της Ένωσης (με βάση την εκ των προτέρων αξιολόγηση), μπορούν να χρηματοδοτηθούν πλήρως από την επιδότηση, όπου αυτό είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της ενέργειας. Σε μια τέτοια περίπτωση, παρέχεται αιτιολόγηση στο πλαίσιο της απόφασης χορήγησης.

Τροπολογία    271

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 185 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αρχή της μη σωρευτικής χορήγησης και της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης

Αρχή της μη σωρευτικής χορήγησης και της απαγόρευσης της διπλής χρηματοδότησης

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία.

Τροπολογία    272

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 185 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι ενέργειες που επιτρέπεται να επιδοτηθούν από τον προϋπολογισμό πρέπει να ορίζονται σαφώς. Καμία ενέργεια δεν επιτρέπεται να υποδιαιρεθεί σε περισσότερες ενέργειες προκειμένου να παρακαμφθούν οι κανόνες χρηματοδότησης που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το άρθρο 176 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    273

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 185 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται σε:

4.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε:

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις στην απαγόρευση της διπλής χρηματοδότησης.

Τροπολογία    274

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 186 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης για λήψη μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 188 στοιχεία α) ή β) όπου η έγκαιρη παρέμβαση της Ένωσης θα ήταν μείζονος σημασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δαπάνες τις οποίες πραγματοποιεί ένας δικαιούχος πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Ένωση υπό τους ακόλουθους όρους:

β)  σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης για λήψη μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 188 στοιχείο α) όπου η έγκαιρη παρέμβαση της Ένωσης θα ήταν μείζονος σημασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δαπάνες τις οποίες πραγματοποιεί ένας δικαιούχος πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Ένωση υπό τους ακόλουθους όρους:

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση από την αρχή της μη αναδρομικότητας θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην ανθρωπιστική βοήθεια και σε σχετικές περιπτώσεις.

Τροπολογία    275

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 186 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο κύριος διατάκτης παρέχει στοιχεία για καθεμιά από αυτές τις περιπτώσεις, υπό τον τίτλο «Παρεκκλίσεις από την αρχή της μη αναδρομικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 186 του δημοσιονομικού κανονισμού», στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9.

Τροπολογία     276

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 186 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στην περίπτωση των επιδοτήσεων λειτουργίας, η συμφωνία επιδότησης υπογράφεται εντός έξι μηνών από την έναρξη της οικονομικής χρήσης του δικαιούχου. Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες δεν είναι δυνατόν να έχουν πραγματοποιηθεί ούτε πριν από την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης ούτε πριν από την έναρξη της οικονομικής χρήσης του δικαιούχου.

4.  Στην περίπτωση των επιδοτήσεων λειτουργίας, η συμφωνία επιδότησης υπογράφεται εντός τριών μηνών από την έναρξη της οικονομικής χρήσης του δικαιούχου. Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες δεν είναι δυνατόν να έχουν πραγματοποιηθεί ούτε πριν από την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης ούτε πριν από την έναρξη της οικονομικής χρήσης του δικαιούχου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται στον δικαιούχο εντός δύο μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας επιδότησης.

Αιτιολόγηση

Η περίοδος υπογραφής των συμφωνιών επιδότησης που προτείνεται από την Επιτροπή θα πρέπει να μειωθεί από 6 σε 3 μήνες από την έναρξη της οικονομικής χρήσης του δικαιούχου. Αυτό θα επέτρεπε στην Επιτροπή να αυξήσει την αποδοτικότητά της στον κύκλο προγραμματισμού. Επίσης θα απέτρεπε τη διακινδύνευση της οικονομικής επάρκειας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των μικρότερων. Αν χρειάζονται έξι μήνες για την υπογραφή των συμφωνιών και 3 μήνες επιπλέον για την καταβολή της πρώτης δόσης, τότε οι περισσότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα υποχρεώνονται να καταφεύγουν σε τραπεζικά δάνεια.

Τροπολογία    277

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 186 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 186 a

 

Αρχή της μη αποκόμισης κέρδους

 

1.   Οι επιδοτήσεις δεν έχουν ούτε ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αποκόμιση κέρδους στο πλαίσιο της ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας του δικαιούχου («αρχή της μη αποκόμισης κέρδους»).

 

2.   Το κέρδος ορίζεται ως το πλεόνασμα των εσόδων έναντι των επιλέξιμων δαπανών που βάρυναν τον δικαιούχο, όταν υποβάλλεται αίτηση για την καταβολή του υπολοίπου.

 

3.   Τα έσοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιορίζονται στο εισόδημα που δημιουργείται από την ενέργεια ή το πρόγραμμα εργασίας, καθώς και στις χρηματοδοτικές συνεισφορές δωρητών που χορηγούνται ειδικά για τη χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών.

 

Σε περίπτωση επιδότησης λειτουργίας, τα ποσά που δεσμεύονται για τη σύσταση αποθεματικών δεν λαμβάνονται υπόψη στην επαλήθευση της συμμόρφωσης προς την αρχή της μη αποκόμισης κέρδους.

 

4.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε:

 

α)   ενέργειες με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής επιφάνειας δικαιούχου, ή ενέργειες που δημιουργούν εισόδημα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχειά τους μετά την περίοδο χρηματοδότησης από την Ένωση, που προβλέπεται στην απόφαση ή τη συμφωνία επιδότησης·

 

β)   υποτροφίες μελέτης, έρευνας ή επαγγελματικής κατάρτισης που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα·

 

γ)   άλλη άμεση στήριξη η οποία καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που την χρειάζονται επιτακτικά, όπως σε άνεργους και σε πρόσφυγες·

 

δ)   επιδοτήσεις στη βάση κατ’ αποκοπή συντελεστή και/ή εφάπαξ ποσού και/ή μοναδιαίου κόστους, εφόσον συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 175·

 

ε)   επιδοτήσεις μικρού ύψους.

 

5.   Αν αποκομιστεί κέρδος, η Επιτροπή δικαιούται να ανακτήσει το ποσοστό του κέρδους που αντιστοιχεί στη συνεισφορά της Ένωσης στις επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες βάρυναν πραγματικά τον δικαιούχο κατά την υλοποίηση της ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας.

 

Κατά παρέκκλιση από το παρόν άρθρο, αν τα έσοδα ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, υπερβαίνουν τις δαπάνες στο τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο έλαβε επιδότηση λειτουργίας, το ίδρυμα δύναται να μεταφέρει στο επόμενο οικονομικό έτος ποσοστό έως 25% των συνολικών εσόδων του κατά το έτος αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί πριν από το τέλος του πρώτου τριμήνου του εν λόγω επόμενου έτους.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της μη αποκόμισης κέρδους για τις επιδοτήσεις αποτελεί βασική αρχή της δημοσιονομικής διαχείρισης. Η ίδια η Επιτροπή θεωρεί ότι η προεπιλεγμένη δυνατότητα για χρηματοδότηση έργων που παράγουν έσοδα θα πρέπει να είναι η χρήση χρηματοδοτικών μέσων αντί επιδοτήσεων, και για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαία η διατήρηση της εν λόγω αρχής σε σχέση με τις επιδοτήσεις.

Τροπολογία    278

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 187 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης από την Ένωση, και ειδικότερα τις μορφές επιδότησης·

γ)  τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης από την Ένωση, με προσδιορισμό όλων των τύπων συνεισφορών της Ένωσης, και ειδικότερα τις μορφές επιδότησης·

Τροπολογία     279

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 187 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το πολύ έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής πλήρων προτάσεων για την πληροφόρηση όλων των αιτούντων σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πρότασής τους·

α)  το πολύ τρεις μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής πλήρων προτάσεων για την πληροφόρηση όλων των αιτούντων σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πρότασής τους·

Τροπολογία     280

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 187 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το πολύ τρεις μήνες από την ημερομηνία πληροφόρησης των επιτυχών αιτούντων για την υπογραφή των συμφωνιών επιδότησης με αυτούς.

β)  το πολύ ένα μήνα από την ημερομηνία πληροφόρησης των επιτυχών αιτούντων για την υπογραφή των συμφωνιών επιδότησης με αυτούς.

Τροπολογία    281

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 187 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κύριος διατάκτης επισημαίνει, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, τα μέσα χρονικά διαστήματα για την πληροφόρηση των υποψηφίων και για την υπογραφή των συμφωνιών επιδότησης. Εάν σημειωθεί υπέρβαση των προθεσμιών του πρώτου εδαφίου, ο κύριος διατάκτης αναφέρει τους λόγους και, σε περίπτωση που η υπέρβαση δεν είναι δεόντως αιτιολογημένη σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, προτείνει διορθωτικά μέτρα.

Ο κύριος διατάκτης επισημαίνει, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, τα μέσα χρονικά διαστήματα για την πληροφόρηση των υποψηφίων και για την υπογραφή των συμφωνιών επιδότησης, καθώς και το μεγαλύτερο και μικρότερο χρονικό διάστημα αντιστοίχως. Εάν σημειωθεί υπέρβαση των προθεσμιών του πρώτου εδαφίου, ο κύριος διατάκτης αναφέρει τους λόγους και, σε περίπτωση που η υπέρβαση δεν είναι δεόντως αιτιολογημένη σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, προτείνει διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία    282

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 188 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σε οργανισμούς που κατέχουν θέση μονοπωλίου, εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου, ή σε οργανισμούς που ορίζονται από τα κράτη μέλη, με δική τους ευθύνη, όταν τα εν λόγω κράτη μέλη κατέχουν θέση μονοπωλίου, εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης άμεσων επιδοτήσεων σε οντότητες που ορίζονται από τα κράτη μέλη στις περιπτώσεις ύπαρξης μονοπωλίου, εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου, ή στις περιπτώσεις όπου οι άμεσοι δικαιούχοι επελέγησαν για τις τεχνικές ικανότητες τους. Οι εισηγητές δεν είναι επαρκώς πεπεισμένοι ότι, στην προκειμένη περίπτωση, είναι δικαιολογημένος ο κίνδυνος διεύρυνσης των επιδοτήσεων χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Τροπολογία     283

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 188 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία γ) και στ) ερμηνεύονται και εφαρμόζονται περιοριστικά από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης ή τα κράτη μέλη.

Τροπολογία     284

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 188 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης ή τα κράτη μέλη ορίζουν σαφώς τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία γ) και στ).

Τροπολογία     285

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 189 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τους δημόσιους και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 151·

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τους δημόσιους, τους οργανισμούς των κρατών μελών και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 151·

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 151α (νέο).

Τροπολογία    286

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 189 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)   περιγραφή της ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας και εκτιμώμενος προϋπολογισμός στον οποίο, όταν αυτό είναι δυνατόν:

ε)   περιγραφή της ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας και εκτιμώμενος προϋπολογισμός στον οποίο:

Τροπολογία    287

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 189 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Ο αιτών δηλώνει τις πηγές και τα ποσά χρηματοδότησης της Ένωσης που έχει λάβει ή ζητήσει για την ίδια ενέργεια ή μέρος της ενέργειας ή για τη λειτουργία της κατά το ίδιο οικονομικό έτος, καθώς και κάθε άλλη χρηματοδότηση που έχει λάβει ή ζητήσει για την ίδια ενέργεια.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το άρθρο 196 παράγραφος 4 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία     288

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 191 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  Οργανισμοί κρατών μελών·

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 151α (νέο).

Τροπολογία     289

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 191 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να παραιτηθεί από την απαίτηση επαλήθευσης της επιχειρησιακής ικανότητας των δημόσιων ή διεθνών οργανισμών.

6.  Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να παραιτηθεί από την απαίτηση επαλήθευσης της επιχειρησιακής ικανότητας των δημόσιων οργανισμών, των οργανισμών κρατών μελών ή διεθνών οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 151α (νέο).

Τροπολογία    290

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 192 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τη δυνατότητα αξιολόγησής τους.

Τροπολογία    291

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 200 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά τη δημοσίευση η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, εφόσον το ζητήσουν, έκθεση σχετικά με:

Μετά τη δημοσίευση η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με:

Τροπολογία    292

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 201 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Ένωση δύναται να συστήνει χρηματοδοτικά μέσα ή να παρέχει εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό ή χρηματοδοτική συνδρομή με κάλυψη από τον γενικό προϋπολογισμό μέσω βασικής πράξης.

1.  Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, η Ένωση δύναται να συστήνει χρηματοδοτικά μέσα ή να παρέχει εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό ή χρηματοδοτική συνδρομή με κάλυψη από τον γενικό προϋπολογισμό μέσω βασικής πράξης, στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι αποτελούν τον βέλτιστο τρόπο επίτευξης των στόχων της Ένωσης. Τα χρηματοδοτικά μέσα είναι συμπληρωματικά προς την άλλη μορφή δημοσιονομικής παρέμβασης.

Τροπολογία     293

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 201 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει πλήρη πρόσβαση σε κάθε πληροφορία σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα, τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και τη χρηματοδοτική συνδρομή, μεταξύ άλλων με επιτόπου ελέγχους.

 

Αν δεν υπάρχει άλλη σχετική πρόβλεψη στη βασική πράξη, το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρείται ως ο εξωτερικός ελεγκτής που είναι υπεύθυνος για τα έργα και τα προγράμματα που υποστηρίζονται από χρηματοδοτικό μέσο, εγγύηση από τον προϋπολογισμό ή χρηματοδοτική συνδρομή.

Τροπολογία    294

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 202 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη εφαρμογής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης και της επικουρικότητας, καθώς και σύμφωνα με τους στόχους τους και, κατά περίπτωση, με το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη βασική πράξη για τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το άρθρο 140 παράγραφος 1 του κανονισμού 966/2012, που είχε διαγραφεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία     295

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 202 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  επιτυγχάνουν αποτέλεσμα μόχλευσης ή πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, με την κινητοποίηση συνολικής επένδυσης που υπερβαίνει το μέγεθος της συνεισφοράς ή της εγγύησης της Ένωσης. Το απαιτούμενο φάσμα τιμών για την επίτευξη αποτελέσματος μόχλευσης ή πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος βασίζεται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση του αντίστοιχου χρηματοδοτικού μέσου ή της εγγύησης από τον προϋπολογισμό·

δ)  επιτυγχάνουν αποτέλεσμα μόχλευσης ή πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, με την κινητοποίηση συνολικής επένδυσης που υπερβαίνει το μέγεθος της συνεισφοράς ή της εγγύησης της Ένωσης. Το απαιτούμενο φάσμα τιμών για την επίτευξη αποτελέσματος μόχλευσης ή πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος βασίζεται σε εκτίμηση αντικτύπου του αντίστοιχου χρηματοδοτικού μέσου ή της εγγύησης από τον προϋπολογισμό·

Αιτιολόγηση

Συνεκτική ορολογία με τις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 32.

Τροπολογία     296

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 202 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  μεριμνούν ώστε η ενδεχόμενη αμοιβή των εκτελεστικών φορέων ή των αντισυμβαλλομένων που εμπλέκονται στην εφαρμογή να βασίζεται στις επιδόσεις. Οι αμοιβές που συνδέονται με τις επιδόσεις περιλαμβάνουν τα διοικητικά τέλη που συνεπάγεται η αμοιβή του φορέα ή του αντισυμβαλλομένου για τις εργασίες που εκτέλεσε στο πλαίσιο της εφαρμογής χρηματοδοτικού μέσου ή εγγύησης από τον προϋπολογισμό και, κατά περίπτωση, πριμοδοτήσεις για την προώθηση της επίτευξης των στόχων πολιτικής ή κίνητρα για τις οικονομικές επιδόσεις του χρηματοδοτικού μέσου ή της εγγύησης από τον προϋπολογισμό. Είναι δυνατή η επιστροφή έκτακτων δαπανών·

ζ)  μεριμνούν ώστε η ενδεχόμενη αμοιβή των εκτελεστικών φορέων ή των αντισυμβαλλομένων που εμπλέκονται στην εφαρμογή να βασίζεται στις επιδόσεις. Οι αμοιβές που συνδέονται με τις επιδόσεις περιλαμβάνουν τα διοικητικά τέλη που συνεπάγεται η αμοιβή του φορέα ή του αντισυμβαλλομένου για τις εργασίες που εκτέλεσε στο πλαίσιο της εφαρμογής χρηματοδοτικού μέσου ή εγγύησης από τον προϋπολογισμό υπολογιζόμενα με βάση τα πραγματικά εμβασθέντα ποσά και, κατά περίπτωση, πριμοδοτήσεις για την προώθηση της επίτευξης των στόχων πολιτικής ή κίνητρα για τις οικονομικές επιδόσεις του χρηματοδοτικού μέσου ή της εγγύησης από τον προϋπολογισμό. Είναι δυνατή η επιστροφή έκτακτων δαπανών σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις·

Τροπολογία     297

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 202 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  οι συμφωνίες και τα μέτρα απόδοσης πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται με μεγάλη προσοχή· η Επιτροπή δεν επιτρέπει τον υπολογισμό των διοικητικών τελών ως ποσοστού επί της συνολικής δεσμευθείσας συνεισφοράς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ανεκτέλεστων δημοσιονομικών δεσμεύσεων.

Τροπολογία     298

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 202 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  βασίζονται σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις, μεμονωμένες ή στο πλαίσιο προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 32. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση περιλαμβάνει εξηγήσεις σχετικά με την επιλογή του είδους χρηματοοικονομικής πράξης λαμβάνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους στόχους πολιτικής, τους συνδεόμενους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και την εξοικονόμηση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

η)  βασίζονται σε εκτιμήσεις αντικτύπου, μεμονωμένες ή στο πλαίσιο προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 32. Η εκτίμηση αντικτύπου περιλαμβάνει εξηγήσεις σχετικά με την επιλογή του είδους χρηματοοικονομικής πράξης λαμβάνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους στόχους πολιτικής, τους συνδεόμενους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και την εξοικονόμηση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση σημαντικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών στη λογική του μέσου ή της εγγύησης.

Αιτιολόγηση

Συνεκτική ορολογία με τις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 32.

Τροπολογία     299

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 202 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  μετά το τέλος της περιόδου της εφαρμογής ενός χρηματοδοτικού μέσου ή εγγύησης από τον προϋπολογισμό, τυχόν εναπομένοντα ποσά που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης επιστρέφονται στον προϋπολογισμό·

β)  μετά το τέλος της περιόδου της εφαρμογής ενός χρηματοδοτικού μέσου ή εγγύησης από τον προϋπολογισμό και λαμβανομένης υπόψη της φύσης αυτού του χρηματοδοτικού μέσου ή της εγγύησης του προϋπολογισμού, τυχόν εναπομένοντα ποσά που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης επιστρέφονται στον προϋπολογισμό·

Αιτιολόγηση

Στα συστήματα χαρτοφυλακίου επιμερισμένου κινδύνου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο χρόνος ζωής του χαρτοφυλακίου πριν από την επιστροφή κεφαλαίων στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τροπολογία     300

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 203 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και η χρηματοδοτική συνδρομή είναι δυνατό να δημιουργήσουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την Ένωση οι οποίες υπερβαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία που προβλέπονται για την κάλυψη της δημοσιονομικής υποχρέωσης της Ένωσης.

2.  Οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και η χρηματοδοτική συνδρομή είναι δυνατό να δημιουργήσουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την Ένωση οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία που προβλέπονται για την κάλυψη της δημοσιονομικής υποχρέωσης της Ένωσης, παρά μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται σε βασική πράξη για τη σύσταση εγγύησης και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επικαιροποιεί και αντικαθιστά την αρχική τροπολογία 159 των εισηγητών.

Τροπολογία    301

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 204 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ως αποτέλεσμα κατάπτωσης μιας εγγύησης από τον προϋπολογισμό, το επίπεδο των προβλέψεων για την εν λόγω εγγύηση από τον προϋπολογισμό μειώνεται κάτω από το 30% του συντελεστή προβλέψεων που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ή κάτω από αυτό το ποσοστό εντός της διάρκειας ενός έτους σύμφωνα με εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής·

α)  ως αποτέλεσμα κατάπτωσης μιας εγγύησης από τον προϋπολογισμό, το επίπεδο των προβλέψεων για την εν λόγω εγγύηση από τον προϋπολογισμό μειώνεται κάτω από το 50% του συντελεστή προβλέψεων που προβλέπεται στην παράγραφο 1, και, εκ νέου, στις περιπτώσεις που μειώνεται κάτω από το 30% ή που ενδέχεται να μειωθεί κάτω από οποιοδήποτε από αυτά τα ποσοστά εντός της διάρκειας ενός έτους σύμφωνα με αξιολόγηση κινδύνου της Επιτροπής·

Τροπολογία    302

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 204 – παράγραφος 8 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  το ποσό των μοχλευμένων ιδιωτικών κεφαλαίων είναι χαμηλότερο από το ποσό των συνεισφορών από δημόσιες πηγές.

Τροπολογία     303

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 205 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι προβλέψεις για την κάλυψη δημοσιονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από χρηματοδοτικά μέσα, εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και χρηματοδοτική συνδρομή κρατούνται σε κοινό ταμείο προβλέψεων που εκτελείται απευθείας από την Επιτροπή.

1.  Οι προβλέψεις για την κάλυψη δημοσιονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από χρηματοδοτικά μέσα, εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και χρηματοδοτική συνδρομή κρατούνται σε κοινό ταμείο προβλέψεων που εκτελείται απευθείας από την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει και διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του κοινού ταμείου προβλέψεων και τον υπολογισμό του ποσοστού των προβλέψεών του.

Τροπολογία    304

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 206 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανεξάρτητη αξιολόγηση της επάρκειας των κατευθυντήριων γραμμών διενεργείται ανά τριετία.

Ανεξάρτητη αξιολόγηση της επάρκειας των κατευθυντήριων γραμμών διενεργείται ανά τριετία και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    305

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 207 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα, τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, τη χρηματοδοτική συνδρομή, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και το κοινό ταμείο προβλέψεων σύμφωνα με το άρθρο 242.

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων που υπάγονται στο άρθρο 210, τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, τη χρηματοδοτική συνδρομή, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και το κοινό ταμείο προβλέψεων σύμφωνα με το άρθρο 242.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για τα χρηματοδοτικά μέσα υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης θα πρέπει να είναι οι ίδιες με τις απαιτήσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα υπό καθεστώς άμεσης και έμμεσης εκτέλεσης.

Τροπολογία    306

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 208 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 201 παράγραφος 1, τα χρηματοδοτικά μέσα είναι δυνατόν να συστήνονται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, χωρίς να έχουν εγκριθεί από βασική πράξη, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα αυτά περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

διαγράφεται

Τροπολογία    307

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 208 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που τα χρηματοδοτικά μέσα συνδυάζονται σε ενιαία συμφωνία με συμπληρωματική στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων, εφαρμόζεται ο παρών τίτλος για το σύνολο του μέτρου. Η υποβολή εκθέσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 242.

2. Στις περιπτώσεις που τα χρηματοδοτικά μέσα συνδυάζονται σε ενιαία συμφωνία με συμπληρωματική στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων, ισχύουν οι κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται για τη μέθοδο χρηματοδότησης που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% της συνολικής χρηματοδότησης για το σύνολο του μέτρου. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με το τμήμα της χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά μέσα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 242.

Τροπολογία    308

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 208 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει εναρμονισμένη διαχείριση των χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως στους τομείς της λογιστικής, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης και της διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου.

3.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει εναρμονισμένη και απλουστευμένη διαχείριση των χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως στους τομείς της λογιστικής, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης και της διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Τροπολογία    309

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 208 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στις περιπτώσεις που η Ένωση συμμετέχει σε χρηματοδοτικό μέσο ως μέτοχος μειοψηφίας, η Επιτροπή διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον παρόντα τίτλο σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ανάλογα με το μέγεθος και την αξία της συμμετοχής της Ένωσης στο μέσο. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η Επιτροπή διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το άρθρο 124.

διαγράφεται

Τροπολογία     310

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 208 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7 α.  Η Επιτροπή υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των χρηματοδοτικών μέσων υπό τις μεθόδους διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ). Στην ετήσια έκθεσή της, η Επιτροπή καταδεικνύει σαφώς την προστιθέμενη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων, και είναι σε θέση να προσδιορίσει τους τελικούς δικαιούχους των κονδυλίων και να απαριθμήσει τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία     311

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 210 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όσον αφορά τις συνεισφορές από ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης σε χρηματοδοτικά μέσα τα οποία συστήνονται δυνάμει του παρόντος τμήματος, εφαρμόζονται οι ειδικοί τομεακοί κανόνες. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να στηρίζονται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), πριν από συνεισφορά σε υφιστάμενο χρηματοδοτικό μέσο.

3.  Όσον αφορά τις συνεισφορές από ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης σε χρηματοδοτικά μέσα τα οποία συστήνονται δυνάμει του παρόντος τμήματος, εφαρμόζονται οι ειδικοί τομεακοί κανόνες. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να στηρίζονται σε υφιστάμενη εκτίμηση αντικτύπου, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), πριν από συνεισφορά σε υφιστάμενο χρηματοδοτικό μέσο.

Αιτιολόγηση

Consistent terminology with rapporteur's amendments to Art. 32.

Τροπολογία    312

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 213 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προς κράτη μέλη ή τρίτες χώρες λαμβάνει τη μορφή δανείου ή πιστωτικής γραμμής ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κρίνεται κατάλληλο προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης. Προς τούτο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, στη σχετική βασική πράξη, να δανείζεται τους αναγκαίους πόρους εξ ονόματος της Ένωσης από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

1.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προς κράτη μέλη ή τρίτες χώρες υπόκειται σε προκαθορισμένους όρους και λαμβάνει τη μορφή δανείου ή πιστωτικής γραμμής ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κρίνεται κατάλληλο προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης. Προς τούτο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, στη σχετική βασική πράξη, να δανείζεται τους αναγκαίους πόρους εξ ονόματος της Ένωσης από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τροπολογία    313

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 213 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η χρηματοδοτική συνδρομή εκτελείται απευθείας από την Επιτροπή.

4.  Η χρηματοδοτική συνδρομή εκτελείται απευθείας από την Επιτροπή, η οποία υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εκπλήρωση των όρων και την εξέλιξη της χρηματοδοτικής συνδρομής.

Τροπολογία    314

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 213 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διασφαλίζουν ότι η δικαιούχος χώρα ελέγχει τακτικά εάν η χορηγούμενη χρηματοδότηση χρησιμοποιείται ορθά, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και απάτης και, εάν είναι απαραίτητο, κινεί δικαστική διαδικασία για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν βάσει της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης·

α)  διασφαλίζουν ότι η δικαιούχος χώρα ελέγχει τακτικά εάν η χορηγούμενη χρηματοδότηση χρησιμοποιείται ορθά και ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και απάτης και, εάν είναι απαραίτητο, κινεί δικαστική διαδικασία για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν βάσει της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης·

Τροπολογία     315

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 215 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι συνεισφορές δεν χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση χορήγηση οποιουδήποτε προσωπικού πλεονεκτήματος, σε χρήμα ή σε είδος, σε οποιοδήποτε μέλος ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή στο προσωπικό του. Οι συνεισφορές δεν χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση δραστηριοτήτων τρίτων μερών, ειδικότερα εθνικών πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, με μορφή επιδοτήσεων, δωρεών, δανείων ή οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων συμφωνιών. Οι συνεισφορές δεν χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αποκλείονται από το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.

3.  Οι συνεισφορές δεν χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση χορήγηση οποιουδήποτε προσωπικού πλεονεκτήματος, σε χρήμα ή σε είδος, σε οποιοδήποτε μέλος ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή στο προσωπικό του. Οι συνεισφορές δεν χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση δραστηριοτήτων τρίτων μερών, ειδικότερα εθνικών πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, με μορφή επιδοτήσεων, δωρεών, δανείων ή οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων συμφωνιών. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι συνδεδεμένες οντότητες ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως οι οργανώσεις νέων και γυναικών αυτών των κομμάτων, δεν θεωρούνται τρίτα μέρη. Οι συνεισφορές δεν χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αποκλείονται από το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βάσει του νέου καθεστώτος εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις νεολαιίστικες και γυναικείες οργανώσεις τους κ.λπ.

Τροπολογία     316

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 215 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6 α.  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα επιτρέπεται να δημιουργούν αποθεματικά με το ποσό των ιδίων πόρων τους που υπερβαίνει το 15% των ετήσιων επιστρεπτέων δαπανών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βάσει του νέου καθεστώτος εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν αποθεματικό από ιδίους πόρους.

Τροπολογία     317

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 215 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Εάν τα έσοδα ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, στο τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο έλαβε επιδότηση λειτουργίας, υπερβαίνουν τις δαπάνες, το ίδρυμα δύναται να μεταφέρει στο επόμενο οικονομικό έτος έως 25 % των συνολικών εσόδων του κατά το έτος αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί πριν από το τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επικαιροποίηση της τροπολογίας 170. Οι εισηγητές θεωρούν ότι το άρθρο 215 παράγραφος 7 πρέπει να μεταφερθεί στο άρθρο 186α παράγραφος 6 νέο.

Τροπολογία    318

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 219 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες των συναφών πράξεων με βάση οποιαδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:

 

i)   εκπλήρωση ορισμένων εκ των προτέρων προϋποθέσεων·

 

ii)   επίτευξη των αποτελεσμάτων μετρούμενη με βάση τα ορόσημα που έχουν οριστεί εκ των προτέρων ή μέσω δεικτών επιδόσεων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στο άρθρο 121.

Τροπολογία    319

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 219 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες των συναφών πράξεων με βάση οποιαδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:

διαγράφεται

i)   εκπλήρωση ορισμένων εκ των προτέρων προϋποθέσεων·

 

ii)   επίτευξη των αποτελεσμάτων μετρούμενη με βάση τα ορόσημα που έχουν οριστεί εκ των προτέρων ή μέσω δεικτών επιδόσεων.

 

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στο άρθρο 121.

Τροπολογία    320

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 227 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καταπιστευματικά ταμεία

Καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης για τις εξωτερικές ενέργειες

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    321

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 227 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης, τις ενέργειες μετά την περίοδο έκτακτης ανάγκης ή τις θεματικές ενέργειες, η Επιτροπή μπορεί, αφού ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να συστήσει καταπιστευματικά ταμεία στο πλαίσιο συμφωνίας που συνάπτεται με άλλους δωρητές. Οι στόχοι κάθε καταπιστευματικού ταμείου ορίζονται στην καταστατική του πράξη. Η απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου περιλαμβάνει περιγραφή των στόχων του ταμείου, αιτιολόγηση της δημιουργίας του σύμφωνα με την παράγραφο 3, την ενδεικτική διάρκειά του και τις προκαταρκτικές συμφωνίες με άλλους δωρητές.

1.  Μόνον σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης, τις ενέργειες μετά την περίοδο έκτακτης ανάγκης ή τις θεματικές ενέργειες, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βασική πράξη και σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, καταπιστευματικά ταμεία για εξωτερικές ενέργειες στο πλαίσιο συμφωνίας που συνάπτεται με άλλους δωρητές. Η βασική πράξη για τη σύσταση κάθε καταπιστευματικού ταμείου περιλαμβάνει περιγραφή των στόχων του ταμείου, αιτιολόγηση της δημιουργίας του σύμφωνα με την παράγραφο 3, το μερίδιο της χρηματοδότησης από πηγές εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης, η αναλογία των οποίων παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του καταπιστευματικού ταμείου, την ενδεικτική διάρκειά του και τις προκαταρκτικές συμφωνίες με άλλους δωρητές.

 

Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται καταπιστευματικό ταμείο εντός της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Τα λειτουργικά καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης χαρακτηρίζονται από έλλειψη εποπτείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητήματα που αφορούν την αντιστοίχιση των αναλήψεων υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με τη συμβολή άλλων δωρητών. Έως ότου επιλυθούν αυτά τα ζητήματα, οι εισηγητές εκτιμούν ότι είναι πρόωρο να επεκταθεί η χρήση τους στις εσωτερικές πολιτικές. Επιπλέον, οι φορείς υλοποίησης έργων αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα καταπιστευματικά ταμεία όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση έργων και, ως εκ τούτου, αντιτίθενται στη χρήση τους εντός της Ένωσης. Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Γερμανικοί Οργανισμοί Κοινωνικής Πρόνοιας).

Τροπολογία    322

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 227 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια αποφάσεών της σχετικά με τη σύσταση, την επέκταση και της εκκαθάριση καταπιστευματικού ταμείου της Ένωσης στην αρμόδια επιτροπή εφόσον προβλέπεται από τη βασική πράξη σύμφωνα με την οποία παρέχεται συνεισφορά της Ένωσης στο καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης.

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια προτάσεών της σχετικά με τη σύσταση, την επέκταση και την εκκαθάριση καταπιστευματικού ταμείου της Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

See justification of rapporteurs' AM to par. 1.

Τροπολογία     323

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 227 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της Ένωσης: τα καταπιστευματικά ταμεία δημιουργούνται και εφαρμόζονται σε επίπεδο Ένωσης μόνον εφόσον οι στόχοι τους, ιδίως λόγω της κλίμακας ή των δυνητικών αποτελεσμάτων τους, μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης από ό,τι σε εθνικό επίπεδο·

α)  έχει τεκμηριωθεί με εκτίμηση αντικτύπου η προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της Ένωσης: τα καταπιστευματικά ταμεία δημιουργούνται και εφαρμόζονται σε επίπεδο Ένωσης μόνον εφόσον οι στόχοι τους, ιδίως λόγω της κλίμακας ή των δυνητικών αποτελεσμάτων τους, μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης από ό,τι σε εθνικό επίπεδο και δεν μπορούν να υλοποιηθούν στον ίδιο βαθμό με κανένα άλλο υφιστάμενο χρηματοδοτικό μέσο·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνεται από την Civil Society Europe.

Τροπολογία     324

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 227 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  οι στόχοι των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης για την εξωτερική δράση ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του μέσου της Ένωσης ή του κονδυλίου του προϋπολογισμού από το οποίο χρηματοδοτούνται.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνεται από την Civil Society Europe.

Τροπολογία     325

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 227 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Για κάθε καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης συστήνεται διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία της Επιτροπής για να διασφαλίζει τη δίκαιη εκπροσώπηση των δωρητών και, υπό την ιδιότητα παρατηρητών, των μη συνεισφερόντων κρατών μελών και για να αποφασίζει σχετικά με τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Οι κανόνες που διέπουν τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και τον εσωτερικό κανονισμό του θεσπίζονται στην ιδρυτική πράξη του καταπιστευματικού ταμείου την οποία εγκρίνει η Επιτροπή και αποδέχονται οι δωρητές. Οι κανόνες συμπεριλαμβάνουν την υποχρέωση θετικής ψήφου εκ μέρους της Επιτροπής για την τελική απόφαση περί χρήσης των κεφαλαίων.

4.  Για κάθε καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης συστήνεται διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία της Επιτροπής για να διασφαλίζει τη δίκαιη εκπροσώπηση, υπό την ιδιότητα παρατηρητών, των δωρητών, και των μη συνεισφερόντων κρατών μελών, και, όπου είναι σκόπιμο, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για να αποφασίζει σχετικά με τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Οι κανόνες που διέπουν τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και τον εσωτερικό κανονισμό του θεσπίζονται στην ιδρυτική πράξη του καταπιστευματικού ταμείου την οποία εγκρίνει η Επιτροπή και αποδέχονται οι δωρητές. Οι κανόνες συμπεριλαμβάνουν την υποχρέωση θετικής ψήφου εκ μέρους της Επιτροπής για την τελική απόφαση περί χρήσης των κεφαλαίων.

Τροπολογία     326

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 227 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης δημιουργούνται για περιορισμένη διάρκεια που καθορίζεται στην καταστατική τους πράξη. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής που λαμβάνεται κατόπιν αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου του οικείου ταμείου.

Τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης δημιουργούνται για περιορισμένη διάρκεια που καθορίζεται στην καταστατική τους πράξη. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μετά από πρόταση της Επιτροπής που λαμβάνεται κατόπιν αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου του οικείου ταμείου.

Τροπολογία    327

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 228 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμογή των καταπιστευματικών ταμείων

Εφαρμογή των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης για εξωτερικές δράσεις

Τροπολογία     328

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 228 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης εφαρμόζονται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης, καθώς και σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται σε κάθε καταστατική πράξη.

1.  Τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης εφαρμόζονται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης, διασφαλίζοντας την πλήρη τήρηση του δημοσιονομικού ελέγχου και των μηχανισμών εποπτείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται σε κάθε καταστατική πράξη.

Τροπολογία    329

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 228 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Οι συνεισφορές της Ένωσης χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους σκοπούς που θεσπίζονται στη βασική πράξη δυνάμει της οποίας παρέχεται η συνεισφορά της Ένωσης στο καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης.

Τροπολογία     330

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 228 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης μπορούν να υλοποιούνται άμεσα από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο πλαίσιο έμμεσης εκτέλεσης σε συνεργασία με τις οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) περιπτώσεις i), ii), iii), v) και vi).

2.  Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης μπορούν να υλοποιούνται άμεσα από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο πλαίσιο έμμεσης εκτέλεσης σε συνεργασία με τις οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) περιπτώσεις i), ii), iii), v) και vi) και συμμορφώνονται προς τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Τροπολογία     331

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 228 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οικονομικές καταστάσεις για τις πράξεις κάθε καταπιστευματικού ταμείου καταρτίζονται δύο φορές το χρόνο από τον διατάκτη.

Οι οικονομικές καταστάσεις για τις πράξεις κάθε καταπιστευματικού ταμείου καταρτίζονται δύο φορές το χρόνο από τον διατάκτη. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση τουλάχιστον ανά έξι μήνες, σχετικά με την εφαρμογή κάθε καταπιστευματικού ταμείου σύμφωνα με ποιοτικά κριτήρια, όπως η φύση των υποστηριζόμενων έργων και προγραμμάτων, οι διαδικασίες επιλογής, γεωγραφικές και θεματικές προτεραιότητες, η εποπτεία των διαμεσολαβητών και ο τρόπος με τον οποίο το καταπιστευματικό ταμείο συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων που προβλέπονται στη βασική πράξη των μέσων της Ένωσης που συμβάλλουν στη χρηματοδότησή του.

Τροπολογία     332

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 228 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα καταπιστευματικά ταμεία υπόκεινται ετησίως σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο.

Τα καταπιστευματικά ταμεία υπόκεινται ετησίως σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δικαίωμα ελέγχου.

Τροπολογία     333

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 228 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα καταπιστευματικά ταμεία αποτελούν μέρος της διαδικασίας απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    334

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 228 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που υποστηρίζονται από καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης καθώς και σχετικά με την εφαρμογή και την απόδοσή τους, με τη μορφή εγγράφου εργασίας που προσαρτάται στο ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6.

Τροπολογία     335

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 229 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  η τρίτη χώρα συμμορφώνεται προς τις θεμελιώδεις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Τροπολογία     336

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 229 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  η τρίτη χώρα έχει εκδώσει νόμους για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τροπολογία    337

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 230 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για ποσά κάτω από τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο άρθρο 169 παράγραφος 1, μπορούν να επιλέγονται βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 αμειβόμενοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, ώστε να επικουρούν τα όργανα κατά την αξιολόγηση αιτήσεων επιδότησης, σχεδίων και προσφορών, και να παρέχουν γνώμες και συμβουλές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

1.  Για ποσά κάτω από τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο άρθρο 169 παράγραφος 1, μπορούν να επιλέγονται βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 αμειβόμενοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, ώστε να επικουρούν τα όργανα κατά την αξιολόγηση αιτήσεων επιδότησης, σχεδίων και προσφορών, και να παρέχουν γνώμες και συμβουλές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες υπόκεινται σε ενωσιακό φόρο.

Τροπολογία    338

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 234 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ετήσιοι λογαριασμοί καταρτίζονται για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Οι εν λόγω λογαριασμοί απαρτίζονται από:

Οι ετήσιοι λογαριασμοί καταρτίζονται για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Οι εν λόγω λογαριασμοί περιλαμβάνουν:

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 234 παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία    339

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 234 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις δημοσιονομικές καταστάσεις, που παρουσιάζουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής που αναφέρονται στο άρθρο 79·

α)  τις ενοποιημένες δημοσιονομικές καταστάσεις, που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στις δημοσιονομικές καταστάσεις των θεσμικών οργάνων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, των οργανισμών στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 69 και των λοιπών οργανισμών των οποίων οι λογαριασμοί πρέπει να ενοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής που αναφέρονται στο άρθρο 79·

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 234 παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία    340

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 234 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη λογιστική του προϋπολογισμού που παρουσιάζει τις πληροφορίες της λογιστικής του προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων·

β)  τους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού που παρουσιάζουν τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στους λογαριασμούς του προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων·

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 234 παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία    341

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 234 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς που παρουσιάζουν, σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής που αναφέρονται στο άρθρο 79 και ιδίως με την αρχή της σημαντικότητας, την ενοποίηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιέχονται στις δημοσιονομικές καταστάσεις και στη λογιστική του προϋπολογισμού των οργάνων που αναφέρονται στο άρθρο 69, καθώς και άλλων οργανισμών που πληρούν τα κριτήρια της λογιστικής ενοποίησης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 234 παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία    342

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 234 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.   Η Επιτροπή δημοσιεύει ετησίως μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των ταμειακών ροών για χρονικό ορίζοντα επτά έως δέκα ετών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια, τις ανάγκες πληρωμών, τους περιορισμούς ικανότητας και, όπου έχει εφαρμογή, τις ενδεχόμενες αποδεσμεύσεις.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. γνώμη αριθ. 1/2017), οι εισηγητές προτείνουν την «αναδιάρθρωση» των λογαριασμών, με τη συμπερίληψη μιας μακροπρόθεσμης πρόβλεψης όσον αφορά τις ταμειακές ροές για να βοηθούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη ως προς την εκτίμηση των μελλοντικών απαιτήσεων για πληρωμές και τον καθορισμό των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων. Διατηρείται επίσης ο υφιστάμενος ορισμός των ετήσιων λογαριασμών.

Τροπολογία    343

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 235 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους και έως την ημερομηνία διαβίβασης των γενικών λογαριασμών, ο υπόλογος προβαίνει στις διορθώσεις οι οποίες, χωρίς να συνεπάγονται εκταμίευση ή είσπραξη για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, είναι αναγκαίες για την πιστή παρουσίαση των λογαριασμών. Οι διορθώσεις αυτές συμμορφώνονται προς τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 79.

3.  Μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους και έως την ημερομηνία διαβίβασης των γενικών λογαριασμών ο υπόλογος προβαίνει στις διορθώσεις οι οποίες, χωρίς να συνεπάγονται εκταμίευση ή είσπραξη για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, είναι αναγκαίες για την ακριβοδίκαιη εικόνα των λογαριασμών. Οι διορθώσεις αυτές συμμορφώνονται προς τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 79.

Αιτιολόγηση

Η κοινώς αποδεκτή ορολογία είναι «ακριβοδίκαιη εικόνα».