Procedūra : 2016/0282A(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0211/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0211/2017

Debates :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Balsojumi :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0309

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 3994kWORD 497k
8.6.2017
PE 601.115v02-00 A8-0211/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Budžeta komiteja

Budžeta kontroles komiteja

Referenti: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth

(Kopīgā komiteju procedūra — Reglamenta 55. pants)

Atzinumu sagatavotāji (*):

Jérôme Lavrilleux, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Jerzy Buzek, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Wim van de Camp, Transporta un tūrisma komiteja

Constanze Krehl, Reģionālās attīstības komitejat

Paolo De Castro, Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

(*) Iesaistītās komitejas — Reglamenta 54. pants

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU
 Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinums(*)
 Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinums(*)
 Transporta un tūrisma komitejas atzinums(*)
 Reģionālās attīstības komitejas atzinums(*)
 Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinums(*)
 Ārlietu komitejas atzinums
 Attīstības komitejas atzinums
 Zivsaimniecības komitejas atzinums
 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinums
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0605),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 42. pantu, 43. panta 2. punktu, 46. panta d) punktu, 149. pantu, 153. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 164. pantu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 172., 175., 177., 178. pantu, 189. panta 2. punktu, 212. panta 2. punktu, 322. panta 1. punktu un 349. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0372/2016),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2017. gada 26. janvāra atzinumu Nr. 1/2017(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas kopīgās apspriedes saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas, Zivsaimniecības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A8-0211/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Tā kā tagad, kad pagājuši trīs gadi kopš īstenošanas sākuma, Savienības vispārējam budžetam piemērojamajos finanšu noteikumos ir jāveic papildu grozījumi, lai novērstu īstenošanas šķēršļus, palielinot elastību, vienkāršotu izpildi no ieinteresēto personu un dienestu puses un vairāk koncentrētos uz rezultātiem, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/201214 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(1)  Tā kā tagad, kad pagājuši trīs gadi kopš īstenošanas sākuma, Savienības vispārējam budžetam piemērojamajos finanšu noteikumos ir jāveic papildu grozījumi, lai novērstu īstenošanas šķēršļus, palielinot elastību, vienkāršotu izpildi no ieinteresēto personu un dienestu puses, vairāk koncentrētos uz rezultātiem un uzlabotu piekļūstamību, pārredzamību un pārskatatbildību, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/201214 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

_________________

_________________

14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Lai nodrošinātu pienācīgas debates starp Eiropas Parlamentu un Padomi, Komisijas priekšlikuma apspriešanai būtu vajadzējis paredzēt atbilstīgākus termiņus.

Pamatojums

Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka šī priekšlikuma apspriešanai paredzētais laika periods neļautu pienācīgi ņemt vērā otras likumdevēja viedokli.

Grozījums Nr.     3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Budžeta pamatprincipi būtu jāatstāj spēkā. Atkāpes no šiem pamatprincipiem tādās konkrētās jomās kā pētniecība, ārējās darbības un struktūrfondi būtu jāpārskata un pēc iespējas jāvienkāršo, ņemot vērā to aktualitāti, pievienoto vērtību no budžeta viedokļa un slogu, ko tās rada ieinteresētajām personām.

(3)  Budžeta pamatprincipi, kā arī pilnvaru sadalījums un Revīzijas palātas galvenā loma Savienības revīzijas veikšanā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 285. un 287. pantam būtu jāatstāj spēkā. Atkāpes no šiem pamatprincipiem tādās konkrētās jomās kā pētniecība, ārējās darbības un struktūrfondi būtu jāpārskata un pēc iespējas jāvienkāršo, ņemot vērā to aktualitāti, pievienoto vērtību no budžeta viedokļa un slogu, ko tās rada ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Finanšu gada sākumā var atstāt neiedalītus lielākais 10 % no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta un finanšu instrumenta sadarbībai attīstības jomā (ASI) līdzekļiem, lai papildus jau ieplānotajām summām paredzētu papildu finansējumu reaģēšanai uz apjomīgām neparedzētām vajadzībām, jaunām krīzes situācijām vai nopietnām politiskajām pārmaiņām trešās valstīs. Ja šie neiedalītie līdzekļi gada laikā netiek iekļauti saistībās, tie būtu jāpārnes ar Komisijas lēmumu.

(4)  Finanšu gada sākumā var atstāt neiedalītus lielākais 10 % no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta un finanšu instrumenta sadarbībai attīstības jomā (ASI) līdzekļiem, lai papildus jau ieplānotajām summām paredzētu papildu finansējumu reaģēšanai uz apjomīgām neparedzētām vajadzībām, jaunām krīzes situācijām vai nopietnām politiskajām pārmaiņām trešās valstīs. Ja šie neiedalītie līdzekļi gada laikā netiek iekļauti saistībās, tie būtu jāpārnes ar Komisijas lēmumu, vienlaikus nodrošinot, ka tie tiek izlietoti saskaņā ar tā instrumenta īpašajiem mērķiem, kuriem tie sākotnēji bija iedalīti, un ka tos reglamentē ar minēto instrumentu saistītie noteikumi un struktūras.

Pamatojums

Apsvērums jāsaskaņo ar 12. panta 2. punkta e) apakšpunktu, kas attiecas tikai uz pārnešanu. Būtu jāgarantē, ka nepiešķirtos līdzekļus, kas tiek pārnesti, nevar novirzīt citiem mērķiem kā vien attiecīgā instrumenta īpašajiem mērķiem.

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Būtu jāprecizē snieguma jēdziens ES budžeta kontekstā. Sniegums būtu jāraksturo kā pareizas finanšu pārvaldības principa tiešas piemērošanas izpausme. Apropriāciju izmantojumā vajadzētu būt saiknei starp sniegumu, mērķu noteikšanu, rādītājiem, rezultātiem un saimnieciskumu, lietderību un efektivitāti. Lai novērstu konfliktus ar dažādo programmu esošajiem snieguma satvariem, norādēm snieguma terminoloģijas ziņā būtu jāaprobežojas ar mērķiem un to sasniegšanas pakāpes uzraudzību.

(12)  Būtu jāprecizē snieguma jēdziens ES budžeta kontekstā. Sniegums būtu jāraksturo atkarībā no tā, ir sasniegti mērķi un tieši piemērots pareizas finanšu pārvaldības princips. Apropriāciju izmantojumā vajadzētu būt saiknei starp noteiktajiem mērķiem un sniegumu, rādītājiem, rezultātiem, papildināmību un saimnieciskumu, lietderību un efektivitāti, necenšoties priekšlaicīgi spriest par attiecīgās programmas atbilstību. Lai novērstu konfliktus ar dažādo programmu esošajiem snieguma satvariem, norādēm snieguma terminoloģijas ziņā būtu jāaprobežojas ar mērķiem un to sasniegšanas pakāpes uzraudzību.

Grozījums Nr.     6

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  LESD 15. pantā ietvertais pārredzamības princips, saskaņā ar kuru iestādēm jādarbojas iespējami atklāti, paredz, ka budžeta izpildes jomā iedzīvotājiem jābūt iespējai uzzināt, kur un kādiem nolūkiem Savienība izlieto līdzekļus. Šāda informācija sekmē demokrātiskas debates, veicina iedzīvotāju līdzdalību Savienības lēmumu pieņemšanas procesā un stiprina Savienības izdevumu institucionālo kontroli un uzraudzību. Šie mērķi būtu jāsasniedz, publiskojot vēlams, ar modernu komunikācijas rīku palīdzību attiecīgu informāciju par visiem Savienības līdzekļu saņēmējiem, ņemot vērā šo saņēmēju likumīgās tiesības uz konfidencialitāti un drošību un attiecībā uz fiziskajām personām tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Tādēļ iestādēm informācijas publiskošanā būtu jāievēro selektīva pieeja saskaņā ar samērīguma principu. Lēmumiem par publiskošanu būtu jābalstās uz attiecīgiem kritērijiem ar mērķi sniegt lietderīgu informāciju.

(14)  LESD 15. pantā ir ietverts pārredzamības princips; saskaņā ar to iestādēm jādarbojas iespējami atklāti, un tas paredz, ka budžeta izpildes jomā iedzīvotājiem jābūt iespējai uzzināt, kur un kādiem nolūkiem Savienība izlieto līdzekļus. Šāda informācija sekmē demokrātiskas debates, veicina iedzīvotāju līdzdalību Savienības lēmumu pieņemšanas procesā, stiprina Savienības izdevumu institucionālo kontroli un uzraudzību un sniedz milzīgu ieguldījumu tās ticamības palielināšanā. Komunikācija būtu mērķtiecīgāk jāvērš uz saņēmējiem un pamanāmības veicināšanu pilsoņu acīs, vienlaikus ar konkrētiem pasākumiem nodrošinot, ka labuma guvēji saņem šo informāciju. Šie mērķi būtu jāsasniedz, pilnībā publiskojot vēlams, ar modernu komunikācijas rīku palīdzību attiecīgu informāciju par visiem Savienības līdzekļu saņēmējiem, ņemot vērā šo saņēmēju likumīgās tiesības uz konfidencialitāti un drošību un attiecībā uz fiziskajām personām tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Tādēļ iestādēm informācijas publiskošanā būtu jāievēro selektīva pieeja saskaņā ar samērīguma principu. Lēmumiem par publiskošanu būtu jābalstās uz attiecīgiem kritērijiem ar mērķi sniegt lietderīgu informāciju.

Grozījums Nr.     7

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Informācija par to Savienības līdzekļu izmantojumu, uz kuriem attiecas tiešā izpilde, būtu jāpublicē iestāžu tīmekļa vietnē, un tajā būtu jānorāda vismaz vārds/nosaukums, atrašanās vieta, līdzekļu summa un to izmantošanas mērķis. Attiecībā uz minēto informāciju būtu jāņem vērā attiecīgi kritēriji, piemēram, pasākuma periodiskums, veids un nozīme.

(15)  Jebkurā gadījumā būtu jācenšas nodrošināt maksimālu labuma guvēju datu pārredzamību, neskarot personas datu aizsardzības noteikumus. Informācija par to Savienības līdzekļu izmantojumu, uz kuriem attiecas tiešā, netiešā un dalītā izpilde, būtu jāpublicē finanšu pārredzamības sistēmā un iestāžu tīmekļa vietnē, un tajā būtu jānorāda vismaz vārds/nosaukums, atrašanās vieta, līdzekļu summa un to izmantošanas mērķis. Attiecībā uz minēto informāciju būtu jāņem vērā attiecīgi kritēriji, piemēram, pasākuma periodiskums, veids un nozīme.

Grozījums Nr.     8

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Savienības līdzekļu saņēmēju vārds/nosaukums un atrašanās vieta būtu jāpublisko attiecībā uz godalgām, dotācijām un līgumiem, kas piešķirti atklātā konkursa procedūrā, kādi ir jo īpaši konkursi, uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus un uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus, ievērojot LESD principus un jo īpaši pārredzamības, samērīguma, vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principus. Turklāt šādai publiskošanai vajadzētu veicināt to, ka noraidītie konkursa pieteikuma iesniedzēji spēj kontrolēt atklātās atlases procedūras.

(16)  Attiecībā uz godalgām, dotācijām un līgumiem, kas piešķirti atklātā konkursa procedūrā, un jo īpaši attiecībā uz konkursiem, uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus un/vai uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, lai ievērotu LESD principus un jo īpaši pārredzamības, samērīguma, vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principus, būtu jāpublisko Savienības līdzekļu saņēmēju vārds/nosaukums un atrašanās vieta. Šādai publiskošanai vajadzētu veicināt to, ka neizraudzītie konkursa pieteikuma iesniedzēji spēj kontrolēt atklātās atlases procedūras.

Pamatojums

Skaidrāks formulējums.

Grozījums Nr.     9

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Saņēmēja vārdu/nosaukumu, atrašanās vietu, līdzekļu summu un izlietošanas mērķi nedrīkstētu publiskot, ja tas varētu apdraudēt saņēmēja integritāti, ko aizsargā Eiropas Savienības Pamattiesību harta, vai ja tas kaitētu saņēmēja likumīgajām komerciālajām interesēm.

(22)  Saņēmēja vārdu/nosaukumu, atrašanās vietu, līdzekļu summu un izlietošanas mērķi nevajadzētu publiskot, ja pastāv risks, ka šāda publiskošana varētu apdraudēt saņēmēja integritāti, ko jo īpaši aizsargā Eiropas Savienības Pamattiesību harta, vai ja tas kaitētu saņēmēja likumīgajām komerciālajām interesēm.

Grozījums Nr.     10

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Netiešās un dalītās izpildes gadījumā atbildība par informācijas par saņēmējiem un galasaņēmējiem publiskošanu būtu jāuzņemas personām, subjektiem un norīkotajām struktūrām, kas apgūst Savienības līdzekļus. Attiecīgā gadījumā detalizācijas pakāpe un kritēriji būtu jānosaka attiecīgajos nozares noteikumos, un tos var precīzāk noteikt finanšu pamatpartnerības nolīgumos. Komisijai būtu jādara pieejama atsauce uz tīmekļa vietni, kurā ir atrodama informācija par saņēmējiem un galasaņēmējiem.

(23)  Izņemot 15. apsvērumā minētos elementus, netiešās un dalītās izpildes gadījumā atbildība par informācijas par saņēmējiem un galasaņēmējiem publiskošanu būtu jāuzņemas personām, subjektiem vai norīkotajām struktūrām, kas apgūst Savienības līdzekļus. Attiecīgā gadījumā detalizācijas pakāpe un kritēriji būtu jānosaka attiecīgajos nozares noteikumos, un tos var precīzāk noteikt finanšu pamatpartnerības nolīgumos. Komisijai būtu jādara pieejama atsauce uz tīmekļa vietni, kurā ir atrodama informācija par saņēmējiem un galasaņēmējiem.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Kad ir noteikti katra finanšu dalībnieka uzdevumi un pienākumi, tos var saukt pie atbildības vienīgi saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Savienības iestādēs ir izveidotas specializētas finanšu pārkāpumu darba grupas, tomēr tām iesniegto lietu ierobežotā skaita dēļ un efektivitātes labad ir lietderīgi to funkcijas nodot jaunizveidotajai starpiestāžu darba grupai, kas izveidota, lai novērtētu Komisijas vai citu Savienības iestāžu un Savienības struktūru iesniegtos pieprasījumus par administratīvo sodu (izslēgšana un finansiāli sodi) noteikšanu un izdotu attiecīgus ieteikumus. Šīs funkciju nodošanas mērķis ir arī novērst pilnvaru pārklāšanos un mazināt risku, ka tiek izdoti pretrunīgi ieteikumi vai atzinumi, ja ir iesaistīts gan ekonomikas dalībnieks, gan ES darbinieks. Būtu jāatstāj spēkā procedūra, saskaņā ar kuru kredītrīkotājs var pieprasīt apstiprinājumu norādījumam, kuru šis kredītrīkotājs uzskata par neatbilstīgu vai pretēju pareizas finanšu pārvaldības principam, un tādējādi tikt atbrīvots no jebkādas atbildības. Kad darba grupa pilda šo funkciju, tās sastāvs būtu jāmaina.

(40)  Kad ir noteikti katra finanšu dalībnieka uzdevumi un pienākumi, tos var saukt pie atbildības vienīgi saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Būtu jāizveido atsevišķa starpiestāžu paneļkomiteja. Tā kā finanšu pārkāpumu jautājums attiecas uz iestādes disciplinārajām pilnvarām un līdz ar to ir nesaraujami saistīts ar iestādes administratīvo autonomiju, šīs paneļkomitejas sastāvā būtu vairāk jāatspoguļo tās starpiestāžu raksturs.

Pamatojums

Sk. referenta ierosinātos grozījumus 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.     12

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Juridiskās noteiktības labad būtu jāparedz noteikumi par debetnotu nosūtīšanas termiņiem.

(47)  Lai garantētu juridisko noteiktību un pārredzamību, būtu jāparedz noteikumi par debetnotu nosūtīšanas termiņiem.

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(54)  Šajā regulā būtu jāparedz, ka maksājumi ir jāveic noteiktajā termiņā un ka termiņa neievērošanas gadījumā kreditoriem ir tiesības uz kavējuma procentiem, kurus ietur no attiecīgā budžeta, izņemot dalībvalstis un tagad arī Eiropas Investīciju banku un Eiropas Investīciju fondu.

(54)  Šajā regulā būtu jāparedz, ka maksājumi ir jāveic noteiktā termiņā un ka šī termiņa neievērošanas gadījumā kreditoriem ir tiesības uz kavējuma procentiem, kurus sedz no budžeta, šīs tiesības neattiecinot uz dalībvalstīm.

Pamatojums

Pieejai, kas tiek piemērota EIB grupai, šajā ziņā nebūtu jāatšķiras no pieejas, kas tiek piemērota citiem subjektiem, kuri apgūst ES budžeta līdzekļus, vai Savienības kreditoriem. Šajā sakarībā EIB grupas statūtos ir noteikta prasība nodrošināt EIB grupas izmaksu segšanu, un EIB/EIF iekļaušana šajā apsvērumā varētu izraisīt negatīvu reakciju no kredītreitinga aģentūrām, kas ir saistītas ar spēkā esošajiem instrumentiem, piemēram, ESIF, ārējo aizdevumu mandātu un InnovFin.

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(60)  Ir būtiski dot dalībvalstīm iespēju pieprasīt, lai resursi, kas tām iedalīti saskaņā ar dalīto izpildi, tiktu pārvietoti Savienības līmenī un Komisija tos apgūtu tiešajā vai netiešajā izpildē, ja iespējams, attiecīgās dalībvalsts labā. Tādējādi tiktu optimizēts šo resursu izmantojums un to instrumentu izmantojums, kas izveidoti saskaņā ar šo regulu vai saskaņā ar nozaru regulām, tostarp ESIF regulu, uz kuriem dalībvalstis pieprasītu pārvietot šos resursus. Lai nodrošinātu šo instrumentu efektīvu īstenošanu, ir nepieciešams paredzēt, ka tad, ja resursi tiek pārvietoti uz instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar šo regulu vai saskaņā ar nozaru regulām, tostarp ESIF regulu, ir piemērojami minēto regulu noteikumi.

svītrots

Grozījums Nr.     15

Regulas priekšlikums

71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(71)  Atbildīgajam kredītrīkotājam persona vai subjekts būtu jāizslēdz tad, ja ir pieņemts galīgais spriedums vai galīgais administratīvais lēmums par smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo darbību, par to, ka tīši vai netīši nav ievērotas saistības, kas attiecas uz sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu vai nodokļu maksājumiem, par krāpšanu, kas ietekmē budžetu, par korupciju, līdzdalību noziedzīgā organizācijā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, teroristu finansēšanu, ar terorismu saistītiem nodarījumiem, bērnu darba izmantošanu vai cita veida cilvēku tirdzniecību vai pārkāpumu. Persona vai subjekts būtu jāizslēdz arī nopietna juridisko saistību pārkāpuma vai bankrota/maksātnespējas gadījumos.

(71)  Atbildīgajam kredītrīkotājam persona vai subjekts būtu jāizslēdz tad, ja ir pieņemts galīgais spriedums vai galīgais administratīvais lēmums par smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo darbību, par to, ka tīši vai netīši nav ievērotas saistības, kas attiecas uz sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu vai nodokļu maksājumiem, ja šīs personas vai subjekta juridiskā adrese ir reģistrēta jurisdikcijā, kas nesadarbojas, un uz nodokļu labas pārvaldības standartiem, tostarp godīgu konkurenci nodokļu jomā, par krāpšanu, kas ietekmē budžetu, par korupciju, līdzdalību noziedzīgā organizācijā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, teroristu finansēšanu, ar terorismu saistītiem nodarījumiem, bērnu darba izmantošanu vai cita veida cilvēku tirdzniecību vai pārkāpumu. Persona vai subjekts būtu jāizslēdz arī nopietna juridisko saistību pārkāpuma vai bankrota/maksātnespējas gadījumos. Persona vai subjekts būtu jāizslēdz arī tad, ja tas neievēro nodokļu pārredzamības prasības un nepublisko informāciju, kas sniegta pārskatos par katru valsti, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES.

Grozījums Nr.     16

Regulas priekšlikums

72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(72)  Lemjot par izslēgšanu vai finansiālu sodu piemērošanu un par to publiskošanu vai personas vai subjekta noraidīšanu, atbildīgajam kredītrīkotājam būtu jānodrošina atbilstība samērīguma principam, jo īpaši ņemot vērā situācijas nopietnību, tās ietekmi uz budžetu, laiku, kas pagājis kopš attiecīgās rīcības, tās ilgumu un atkārtošanos, nodomu vai neuzmanības smaguma pakāpi un personas vai subjekta sadarbības pakāpi ar attiecīgo kompetento iestādi un tā sniegto atbalstu izmeklēšanā.

(72)  Lemjot par personas vai subjekta izslēgšanu vai finansiāla soda piemērošanu personai vai subjektam un par to publiskošanu, atbildīgajam kredītrīkotājam būtu jānodrošina atbilstība samērīguma principam, jo īpaši ņemot vērā situācijas nopietnību, tās ietekmi uz budžetu, laiku, kas pagājis kopš attiecīgās rīcības, tās ilgumu un atkārtošanos, nodomu vai neuzmanības smaguma pakāpi un personas vai subjekta sadarbības pakāpi ar attiecīgo kompetento iestādi un tā sniegto atbalstu izmeklēšanā.

Grozījums Nr.   17

Regulas priekšlikums

80. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(80)  Ir svarīgi, lai būtu iespējams pastiprināt ar izslēgšanu un finansiālajiem sodiem panākto preventīvo ietekmi. Šajā sakarā preventīvā ietekme būtu jāpastiprina ar iespēju publiskot informāciju par izslēgšanu un/vai finansiālajiem sodiem, pilnībā ievērojot datu aizsardzības prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK. Tam būtu jāpalīdz nodrošināt, ka attiecīgā rīcība netiek atkārtota. Juridiskās noteiktības labad un saskaņā ar samērīguma principu būtu jāprecizē, kādās situācijās publiskošanai nevajadzētu notikt. Savā novērtējumā atbildīgajam kredītrīkotājam būtu jāņem vērā darba grupas ieteikumi. Attiecībā uz fiziskām personām personas dati būtu jāpublisko tikai izņēmuma gadījumos, kad to attaisno rīcības smagums vai tās ietekme uz Savienības finanšu interesēm.

(80)  Ir svarīgi, lai būtu iespējams pastiprināt ar izslēgšanu un finansiālajiem sodiem panākto preventīvo ietekmi. Šajā sakarā preventīvā ietekme būtu jāpastiprina ar iespēju publiskot informāciju par izslēgšanu un/vai finansiālajiem sodiem, pilnībā ievērojot datu aizsardzības prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/6791a. Tam būtu jāpalīdz nodrošināt, ka attiecīgā rīcība netiek atkārtota. Juridiskās noteiktības labad un saskaņā ar samērīguma principu būtu jāprecizē, kādās situācijās publiskošanai nevajadzētu notikt. Savā novērtējumā atbildīgajam kredītrīkotājam būtu jāņem vērā paneļkomitejas ieteikumi. Attiecībā uz fiziskām personām personas dati būtu jāpublisko tikai izņēmuma gadījumos, kad to attaisno rīcības smagums vai tās ietekme uz Savienības finanšu interesēm.

 

________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(88)  Pāreja uz elektronisku informācijas apmaiņu un dokumentu elektronisku iesniegšanu ir būtisks vienkāršošanas pasākums, attiecībā uz kuru būtu jāparedz skaidri nosacījumi par izmantojamo sistēmu akceptēšanu, lai tādējādi radītu juridiski korektu vidi, līdztekus dalībnieku, saņēmēju un kredītrīkotāju labā saglabājot elastību Savienības līdzekļu pārvaldībā, kā paredzēts šajā regulā.

(88)  Pāreja uz elektronisku informācijas apmaiņu un dokumentu elektronisku iesniegšanu, tostarp attiecīgā gadījumā e-iepirkumu, ir būtisks vienkāršošanas pasākums, attiecībā uz kuru būtu jāparedz skaidri nosacījumi par izmantojamo sistēmu akceptēšanu, lai tādējādi radītu juridiski korektu vidi, līdztekus dalībnieku, saņēmēju un kredītrīkotāju labā saglabājot elastību Savienības līdzekļu pārvaldībā, kā paredzēts šajā regulā.

Grozījums Nr.     19

Regulas priekšlikums

96. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(96)  Ir svarīgi atzīt finansējuma apvienošanas mehānismu kuros Komisija savu iemaksu apvieno ar finanšu iestāžu iemaksu — īpašo iedabu un precizēt, kā piemērojama X sadaļa par finanšu instrumentiem.

(96)  Ir svarīgi uzlabot to finansējuma apvienošanas mehānismu būtību un izmantojumu, kuros Komisija savu iemaksu apvieno ar finanšu iestāžu iemaksu, un precizēt, kā piemērojama X sadaļa par finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr.     20

Regulas priekšlikums

97.a apsvērums (new)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(97a)  Būtu jānodrošina līgumslēdzēju un apakšuzņēmēju maksimāla pārredzamība, darot pieejamus attiecīgos datus.

Grozījums Nr.     21

Regulas priekšlikums

105. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(105)  Dažādās situācijas, kuras parasti kvalificē kā interešu konfliktu, būtu jānošķir un attiecīgi atšķirīgi jātraktē. Jēdziens “interešu konflikts” būtu jāizmanto tikai gadījumos, kad šādā situācijā ir subjekts vai persona, kam ir budžeta izpildes, revīzijas vai kontroles pienākumi, vai kādas Savienības iestādes ierēdnis vai darbinieks. Gadījumos, kad ekonomikas dalībnieks cenšas nepamatoti ietekmēt procedūru vai iegūt konfidenciālu informāciju, šāda rīcība būtu jāuzskata par smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo darbību. Turklāt var būt situācijas, kad ekonomikas dalībniekus nevajadzētu izvēlēties līguma īstenošanai, jo pastāv konfliktējošas profesionālās intereses. Piemēram, uzņēmums nedrīkstētu izvērtēt projektu, kurā tas ir piedalījies, un revidentam nevajadzētu būt iespējai veikt to pārskatu revīziju, kurus tas iepriekš apstiprinājis.

(105)  Dažādās situācijas, kuras parasti kvalificē kā interešu konfliktu, būtu jānošķir un attiecīgi atšķirīgi jātraktē. Jēdziens “interešu konflikts” būtu jāizmanto tikai gadījumos, kad šādā situācijā ir subjekts vai persona, kam ir budžeta izpildes, revīzijas vai kontroles pienākumi, vai kādas Savienības iestādes ierēdnis vai darbinieks. Gadījumos, kad ekonomikas dalībnieks cenšas nepamatoti ietekmēt procedūru vai iegūt konfidenciālu informāciju, šāda rīcība būtu jāuzskata par smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo darbību, un tās dēļ dalībnieku var izslēgt no procedūras. Turklāt var būt situācijas, kad ekonomikas dalībniekus nevajadzētu izvēlēties līguma īstenošanai, jo pastāv konfliktējošas profesionālās intereses. Piemēram, uzņēmums nedrīkstētu izvērtēt projektu, kurā tas ir piedalījies, un revidentam nevajadzētu būt iespējai veikt to pārskatu revīziju, kurus tas iepriekš apstiprinājis.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

108. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(108)  Savienības publiskajam iepirkumam būtu jānodrošina, ka Savienības līdzekļi tiek izlietoti efektīvi, pārredzami un atbilstīgi. Šajā sakarā ar elektronisko iepirkumu būtu jāveicina uzlabojumi Savienības līdzekļu izmantošanā un lielāka iepirkuma līgumu pieejamība visiem ekonomikas dalībniekiem.

(108)  Savienības publiskajam iepirkumam būtu jānodrošina, ka Savienības līdzekļi tiek izlietoti efektīvi, pārredzami un atbilstīgi, vienlaikus mazinot Savienības finansējuma saņēmēju un vadošo iestāžu administratīvo slogu. Šajā sakarā ar elektronisko iepirkumu būtu jāveicina uzlabojumi Savienības līdzekļu izmantošanā un lielāka iepirkuma līgumu pieejamība visiem ekonomikas dalībniekiem. Visām Savienības iestādēm, kas veic publisko iepirkumu, būtu savās tīmekļa vietnēs jāpublisko skaidri noteikumi par iegādi, izdevumiem un uzraudzību, kā arī visām piešķirtajām līgumslēgšanas tiesībām, tostarp līgumu vērtību.

Grozījums Nr.     23

Regulas priekšlikums

124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(124)  Ir nepieciešams precizēt darbības jomu sadaļai par dotācijām, jo īpaši attiecībā uz to, kādu veidu pasākumiem vai struktūrām var tikt piešķirta dotācija, kā arī attiecībā uz juridiskajām saistībām, ko var izmantot dotācijām. Tostarp būtu jāatsakās no dotāciju lēmumiem to ierobežotā izmantojuma dēļ un tāpēc, ka pakāpeniski tiek ieviestas e-dotācijas. Struktūra būtu jāvienkāršo, noteikumus par instrumentiem, kuri nav dotācijas, pārvietojot uz citām regulas daļām. Būtu jāprecizē, kāda veida struktūras var saņemt darbības dotācijas, jo jēdziens “struktūra, kuras mērķis ietilpst Savienības politikā un atbalsta to” ietver jēdzienu “struktūra, kura īsteno vispārējas Savienības nozīmes mērķi”. Turklāt būtu jāsvītro šaurā definīcija attiecībā uz struktūru, kura īsteno vispārējas Savienības nozīmes mērķi.

(124)  Ir nepieciešams precizēt darbības jomu sadaļai par dotācijām, jo īpaši attiecībā uz to, kādu veidu pasākumiem vai struktūrām var tikt piešķirta dotācija, kā arī attiecībā uz juridiskajām saistībām, ko var izmantot dotācijām. Tostarp būtu jāatsakās no dotāciju lēmumiem to ierobežotā izmantojuma dēļ un tāpēc, ka pakāpeniski tiek ieviestas e-dotācijas. Struktūra būtu jāvienkāršo, noteikumus par instrumentiem, kuri nav dotācijas, pārvietojot uz citām regulas daļām. Būtu jāprecizē, kāda veida struktūras var saņemt darbības dotācijas, jo jēdziens “struktūra, kuras mērķis ietilpst Savienības politikā un atbalsta to” ietver jēdzienu “struktūra, kura īsteno vispārējas Savienības nozīmes mērķi”.

Grozījums Nr.     24

Regulas priekšlikums

130. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(130)  Attiecībā uz fiksētās summas, vienības izmaksu un vienotās likmes finansējumu būtu jāprecizē pārbaužu un kontroļu tvērums iepretim periodiskā novērtējuma tvērumam. Minētajām pārbaudēm un kontrolēm vajadzētu būt vērstām uz to, lai noskaidrotu, vai ir izpildīti fiksētās summas, vienības izmaksu vai vienotās likmes finansējuma izmaksāšanas nosacījumi, tostarp — attiecīgā gadījumā — vai ir nodrošināta konkrētā izvade. Ar minētajiem nosacījumiem nevajadzētu prasīt sniegt pārskatu par labuma guvēja faktiskajām izmaksām. Ja fiksētās summas, vienības izmaksu vai vienotās likmes finansējuma apjomu ex ante ir noteicis atbildīgais kredītrīkotājs vai Komisija, to nedrīkstētu apstrīdēt ex post kontrolēs. Fiksētās summas, vienības izmaksu vai vienotās likmes finansējuma periodiskajā novērtējumā statistikas un metodiskām vajadzībām var būt nepieciešama piekļuve labuma guvēja pārskatiem. Periodiskā novērtējuma rezultātā var tikt pārskatītas turpmākiem nolīgumiem piemērojamās fiksētās summas, vienības izmaksas vai vienotās likmes, bet šo novērtējumu nedrīkstētu izmantot, lai apstrīdētu jau saskaņotās fiksēto summu, vienības izmaksu vai vienoto likmju vērtības. Piekļuve labuma guvēja pārskatiem ir nepieciešama arī krāpšanas novēršanas un atklāšanas nolūkā.

(130)  Attiecībā uz fiksētās summas, vienības izmaksu un vienotās likmes finansējumu būtu jāprecizē pārbaužu un kontroļu tvērums iepretim periodiskā novērtējuma tvērumam. Minētajām pārbaudēm un kontrolēm vajadzētu būt vērstām uz to, lai noskaidrotu, vai ir izpildīti fiksētās summas, vienības izmaksu vai vienotās likmes finansējuma izmaksāšanas nosacījumi, tostarp — attiecīgā gadījumā — vai ir nodrošināta konkrētā izvade. Ar minētajiem nosacījumiem nevajadzētu prasīt sniegt pārskatu par labuma guvēja faktiskajām izmaksām. Šo pārbaužu un kontroļu biežumam un tvērumam cita starpā vajadzētu būt atkarīgam no riska, kas ir saistīts ar labuma guvēju, pamatojoties uz iepriekšējiem pārkāpumiem. Ja fiksētās summas, vienības izmaksu vai vienotās likmes finansējuma apjomu ex ante ir noteicis atbildīgais kredītrīkotājs vai Komisija, to nedrīkstētu apstrīdēt ex post kontrolēs. Fiksētās summas, vienības izmaksu vai vienotās likmes finansējuma periodiskajā novērtējumā statistikas un metodiskām vajadzībām var būt nepieciešama piekļuve labuma guvēja pārskatiem. Periodiskā novērtējuma rezultātā var tikt pārskatītas turpmākiem nolīgumiem piemērojamās fiksētās summas, vienības izmaksas vai vienotās likmes, bet šo novērtējumu nedrīkstētu izmantot, lai apstrīdētu jau saskaņotās fiksēto summu, vienības izmaksu vai vienoto likmju vērtības. Piekļuve labuma guvēja pārskatiem ir nepieciešama arī krāpšanas novēršanas un atklāšanas nolūkā.

Pamatojums

Pārbaudes un kontroles būtu vairāk jāvērš uz labuma guvējiem, kas Savienības budžetam rada lielāku risku. Uz risku pamatotas pārbaudes un kontroles sniegtu ES iespēju vairāk resursu izmantot konkrētām darbībām, nevis pārvaldībai.

Grozījums Nr.     25

Regulas priekšlikums

131.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(131a)   Lai aizsargātu vienu no publisko finanšu pamatprincipiem, šajā regulā būtu jāatstāj spēkā bezpeļņas noteikums. Tas būtu jāuzskata par vienu no galvenajiem instrumentiem publisko līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

136. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(136)  Pēdējos gados Savienība arvien vairāk ir izmantojusi finanšu instrumentus, kas ļauj ES budžetam nodrošināt lielāku sviras efektu, taču vienlaikus tie šim budžetam rada finanšu risku. Minētie finanšu instrumenti ietver ne tikai tādus finanšu instrumentus, uz kuriem Finanšu regula jau attiecas, bet arī citus instrumentus, piemēram, budžeta garantijas un finansiālo palīdzību, uz ko līdz šim attiecās tikai noteikumi, kas paredzēti to attiecīgajos pamataktos. Lai nodrošinātu šim instrumentu kopumam piemērojamo principu homogenitāti, ir nepieciešams izveidot kopēju satvaru un apvienot šo instrumentu regulējumu jaunā sadaļā, kurā papildus spēkā esošajiem noteikumiem, kas piemērojami finanšu instrumentiem, ir iedaļas par budžeta garantijām un finansiālo palīdzību dalībvalstīm vai trešām valstīm.

(136)  Pēdējos gados Savienība arvien vairāk ir izmantojusi finanšu instrumentus, kam vajadzētu ļaut ES budžetam nodrošināt lielāku sviras efektu, taču vienlaikus tie šim budžetam rada finanšu risku. Minētie finanšu instrumenti ietver ne tikai tādus finanšu instrumentus, uz kuriem Finanšu regula jau attiecas, bet arī citus instrumentus, piemēram, budžeta garantijas un finansiālo palīdzību, uz ko līdz šim attiecās tikai noteikumi, kas paredzēti to attiecīgajos pamataktos. Lai nodrošinātu šim instrumentu kopumam piemērojamo principu homogenitāti, ir nepieciešams izveidot kopēju satvaru un apvienot šo instrumentu regulējumu jaunā sadaļā, kurā papildus spēkā esošajiem noteikumiem, kas piemērojami finanšu instrumentiem, ir iedaļas par budžeta garantijām un finansiālo palīdzību dalībvalstīm vai trešām valstīm.

Grozījums Nr.     27

Regulas priekšlikums

139. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(139)  Finanšu instrumenti, budžeta garantijas un finansiālā palīdzība būtu jāapstiprina ar pamataktu. Ja pienācīgi pamatotos gadījumos finanšu instrumentus izveido bez pamatakta, Eiropas Parlamentam un Padomei tie būtu jāapstiprina budžetā.

(139)  Finanšu instrumenti, budžeta garantijas, finansiālā palīdzība un trasta fondi būtu jāapstiprina ar pamataktu.

Grozījums Nr.     28

Regulas priekšlikums

142. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(142)  Ir svarīgi atzīt interešu saskaņošanas nozīmi virzībā uz Savienības politikas mērķiem un jo īpaši to, ka Eiropas Investīciju bankai un Eiropas Investīciju fondam ir speciālās zināšanas finanšu instrumentu izmantošanā.

(142)  Ir svarīgi atzīt interešu saskaņošanas nozīmi virzībā uz Savienības politikas mērķiem un jo īpaši to, ka Eiropas Investīciju bankai un Eiropas Investīciju fondam (EIF) ir speciālās zināšanas finanšu instrumentu un budžeta garantiju izmantošanā.

Pamatojums

EIB ir vienīgā ES finanšu iestāde, kurai saskaņā ar LESD ir pienākums īstenot ES mērķus, noteikumus un standartus un kuras revīzijas un kontroles sistēma ir noteikta LESD.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

164. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(164)  Komisija būtu jāpilnvaro izveidot un pārvaldīt Savienības trasta fondus ārkārtas situācijām, ārkārtas situāciju seku pārvarēšanai un tematiskajām darbībām ne tikai ārējo darbību, bet arī ES iekšējo darbību jomā. Pēdējā laika notikumi Eiropas Savienībā liecina, ka ir nepieciešams palielināt ES iekšējā finansējuma elastību. Tā kā robeža starp ārpolitiku un iekšpolitiku arvien vairāk izplūst, šādā veidā tiktu arī nodrošināts rīks reaģēšanai uz pārrobežu problēmsituācijām. Ir nepieciešams noteikt principus, kas piemērojami iemaksām Savienības trasta fondos, un precizēt finanšu dalībnieku un trasta fonda valdes pienākumus. Tāpat ir nepieciešams noteikt noteikumus, ar kuriem nodrošina iesaistīto līdzekļu devēju taisnīgu pārstāvību trasta fonda valdē un to, ka līdzekļu izmantošanai ir obligāti vajadzīgs pozitīvs Komisijas balsojums.

(164)  Trasta fondi var būtiski izmainīt Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtos budžetus un radīt risku, ka finanšu instrumentu līdzekļi tiek izmantoti mērķiem, kas nav paredzēti pamataktos, ar kuriem šie instrumenti ir izveidoti. Tomēr trasta fondi rada pievienoto vērtību, apvienojot resursus, ar nosacījumu, ka šādā apvienošanā netiek izmantoti galvenokārt tikai Savienības resursi. Komisija būtu jāpilnvaro izveidot un pārvaldīt Savienības trasta fondus ārkārtas situācijām, ārkārtas situāciju seku pārvarēšanai un tematiskajām darbībām ārējo darbību jomā. Ir nepieciešams noteikt principus, kas piemērojami iemaksām minētajos trasta fondos, un precizēt finanšu dalībnieku un trasta fonda valdes pienākumus. Tāpat ir nepieciešams noteikt noteikumus, ar kuriem nodrošina iesaistīto līdzekļu devēju un attiecīgā gadījumā Eiropas Parlamenta taisnīgu pārstāvību trasta fonda valdē un to, ka līdzekļu izmantošanai ir obligāti vajadzīgs pozitīvs Komisijas balsojums.

Pamatojums

Referenti neuzskata, ka šobrīd būtu piemērots laiks paplašināt Savienības trasta fondu darbības jomu, ietverot tajā arī iekšējas darbības. Sīkāku pamatojumu sk. 227. panta grozījumos.

Grozījums Nr.     30

Regulas priekšlikums

167. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(167)  Būtu jāatstāj spēkā veids, kādā iestādes pašlaik ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par būvniecības projektiem. Iestādēm būtu jādod iespēja finansēt jaunus būvniecības projektus no apropriācijām, kas saņemtas par pārdotām ēkām, tāpēc būtu jāiekļauj atsauce uz noteikumiem par piešķirtajiem ieņēmumiem. Tas dotu iespēju apmierināt mainīgās vajadzības, kas izriet no iestāžu ēku politikas, vienlaikus ietaupot izmaksas un nodrošinot lielāku elastību.

(167)  Būtu jāuzlabo veids, kādā iestādes pašlaik ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par būvniecības projektiem. Iestādēm būtu jādod iespēja finansēt jaunus būvniecības projektus no apropriācijām, kas saņemtas par pārdotām ēkām, tāpēc būtu jāiekļauj atsauce uz noteikumiem par piešķirtajiem ieņēmumiem. Tas dotu iespēju apmierināt mainīgās vajadzības, kas izriet no iestāžu ēku politikas, vienlaikus ietaupot izmaksas un nodrošinot lielāku elastību.

Grozījums Nr.     31

Regulas priekšlikums

169. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(169)  Lai palielinātu īpašo instrumentu īstenošanas ātrumu, ir lietderīgi vienkāršot mobilizēšanas un pārvietojumu procedūras, attiecībā uz Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu un Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmantojot Komisijas iekšējos pārvietojumus.

svītrots

Grozījums Nr.     32

Regulas priekšlikums

170. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(170)  Lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI) spēj strauji nodrošināt pietiekamus resursus mainīgo politisko prioritāšu atbalstam, būtu jāpieļauj lielāka elastība attiecībā uz orientējošo īpatsvaru katrai no trim sadaļām un attiecībā uz minimālajām procentuālajām daļām katrai tematiskajai prioritātei atsevišķās sadaļas ietvaros. Tam būtu jāuzlabo programmas pārvaldība un jādod iespēja koncentrēt budžeta resursus uz pasākumiem ar labākiem rezultātiem nodarbinātības un sociālajā ziņā.

(170)  Lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI) spēj strauji nodrošināt pietiekamus resursus mainīgo politisko prioritāšu atbalstam, būtu jāpieļauj lielāka elastība attiecībā uz orientējošo īpatsvaru katrai no trim sadaļām un attiecībā uz minimālajām procentuālajām daļām katrai tematiskajai prioritātei atsevišķās sadaļas ietvaros, vienlaikus saglabājot vērienīgu EURES pārrobežu partnerību ieviešanas līmeni. Tam būtu jāuzlabo programmas pārvaldība un jādod iespēja koncentrēt budžeta resursus uz pasākumiem ar labākiem rezultātiem nodarbinātības un sociālajā ziņā.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

171. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(171)  Lai atvieglotu ieguldījumus kultūras un ilgtspējīga tūrisma infrastruktūrā, neskarot ES vides tiesību aktu, jo īpaši direktīvu par stratēģisko vides novērtējumu un ietekmes uz vidi novērtējumu pilnīgu īstenošanu, būtu jāsvītro daži ierobežojumi attiecībā uz šo ieguldījumu atbalsta apmēru.

(171)  Vajadzētu saglabāt investīcijas maza mēroga kultūras un ilgtspējīga tūrisma infrastruktūrā, neskarot ES vides tiesību aktu, jo īpaši direktīvu par stratēģisko vides novērtējumu un ietekmes uz vidi novērtējumu, pilnīgu īstenošanu. Pamatotos gadījumos varētu palielināt atbalsta apmēru šīm investīcijām.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

172. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(172)  Lai risinātu problēmas, ko rada migrantu un bēgļu arvien pieaugošās plūsmas, būtu jāprecizē mērķi, kuru sasniegšanai ERAF var izmantot migrantu un bēgļu atbalstam.

(172)  Lai risinātu problēmas, ko rada migrantu un bēgļu arvien pieaugošās plūsmas, būtu jāprecizē mērķi, kuru sasniegšanu ERAF var veicināt, atbalstot migrantus un bēgļus, kam piešķirta starptautiska aizsardzība. Minētais ieguldījums var būt efektīvs, īpaši valstīs, kuras sevišķi pakļautas migrācijas plūsmām, ja to papildina patiesa solidaritātes principa piemērošana visā Eiropā un tādējādi arī pasākumi, kuru mērķis ir godīgi sadalīt slogu.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

172.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(172a)  Horizontāli principi, proti, partnerību iesaiste, ilgtspējīga attīstība, dzimumu līdztiesība un nediskriminācija, ir devuši nozīmīgu ieguldījumu ESI fondu apgūšanā un būtu jāievēro kā priekšnoteikumi attiecībā uz jebkādām investīcijām, kas saistītas ar Savienības budžetu, tostarp finanšu instrumentiem un ESIF.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

176. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(176)  Lai maksimāli palielinātu visu Savienības fondu sinerģiju ar mēŗki efektīvi risināt migrācijas un patvēruma problēmas, būtu jānodrošina, ka, tematiskos mērķus konkrētā fonda noteikumos izsakot prioritātēs, šīs prioritātes attiecas uz katra fonda pienācīgu izmantojumu šajās jomās.

(176)  Lai maksimāli palielinātu visu Savienības fondu sinerģiju ar mērķi efektīvi risināt migrācijas un patvēruma problēmas, būtu jānodrošina, ka, tematiskos mērķus konkrētā fonda noteikumos izsakot prioritātēs, šīs prioritātes attiecas uz katra fonda pienācīgu izmantojumu šajās jomās. Attiecīgā gadījumā ir ieteicams nodrošināt koordināciju ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (AMIF).

Grozījums Nr.     37

Regulas priekšlikums

178. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(178)  Lai optimizētu dalībvalstīm saskaņā ar kohēzijas politiku iedalīto finanšu resursu izmantojumu, ir nepieciešams dot dalībvalstīm iespēju pārvietot ESI fondu piešķīrumu uz instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar Finanšu regulu vai saskaņā ar nozaru regulām.

svītrots

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

178.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(178a)  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finanšu resursi būtu jāparedz tikai kopējās zivsaimniecības politikas atbalstam attiecībā uz jūras bioloģisko resursu saglabāšanu, šos resursus izmantojošo zivsaimniecību un flotu pārvaldību, saldūdens bioloģiskajiem resursiem un akvakultūru, kā arī zvejniecības un akvakultūras produktu pārstrādi un tirdzniecību.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

199.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(199a)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1296/2013 10. apsvērumā un šīs regulas 176. pantā izklāstītajiem ieteikumiem dalībvalstīm būtu biežāk jāizmanto vienkāršoto izmaksu iespējas un vienotu fiksēto summu maksājumi, lai mazinātu attiecīgo administratīvo slogu un vienkāršotu līdzekļu piešķiršanas noteikumus.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

199.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(199b)  Lielākas efektivitātes labad dalībvalstīm būtu jāvar biežāk izmantot vienkāršoto izmaksu iespējas un vienotu fiksēto summu maksājumus, lai mazinātu attiecīgo administratīvo slogu un vienkāršotu līdzekļu piešķiršanas noteikumus.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

200. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(200)  Lai nodrošinātu, ka vienkāršoto izmaksu iespējas tiek piemērotas agrāk un mērķtiecīgāk, Komisijai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz vienības izmaksu vai vienotās likmes finansējuma standartskalu noteikšanu, taisnīgu, objektīvu un pārbaudāmu metodi, saskaņā ar kuru to nosaka, un finansējumu, kas balstās nevis uz izmaksām, bet nosacījumu izpildi saistībā ar noteiktu sekmju gūšanu programmu īstenošanā vai programmu mērķu sasniegšanu. Ir sevišķi svarīgi, lai Komisija sagatavošanas darba gaitā pienācīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem, un šīs apspriešanās rīkotu saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Lai jo īpaši nodrošinātu, ka dalība deleģēto aktu izstrādē ir vienlīdzīga, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, kas sistemātiski var piedalīties Komisijas ekspertu grupu sanāksmēs, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(200)  Lai nodrošinātu, ka vienkāršoto izmaksu iespējas tiek piemērotas agrāk un mērķtiecīgāk, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt šo regulu papildinošus aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz atšķirīgas attieksmes pret investoriem definēšanu un piemērošanas noteikumiem, vienības izmaksu vai vienotās likmes finansējuma standartskalu noteikšanu, taisnīgu, objektīvu un pārbaudāmu metodi, saskaņā ar kuru to nosaka, un finansējumu, kas balstās nevis uz izmaksām, bet nosacījumu izpildi saistībā ar noteiktu sekmju gūšanu programmu īstenošanā vai programmu mērķu sasniegšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

239. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(239)  Lai palielinātu iejaukšanās efektivitāti, saskaņā ar Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI) var izveidot vienu vai vairākus finansējuma apvienošanas mehānismus. No šiem finansējuma apvienošanas mehānismiem būtu jāfinansē finansējuma apvienošanas pasākumi, proti, pasākumi, kuros tiek apvienots no Savienības budžeta finansēts neatmaksājamais atbalsts un/vai finanšu instrumenti, tostarp EISI kapitāla vērtspapīru un EISI aizņēmumu finanšu instrumentu kombinācija, un finansējums no EIB grupas (tostarp EIB finansējums no ESIF), attīstības vai cita finansējuma iestādēm, kā arī ieguldītājiem.

(239)  Lai palielinātu iejaukšanās efektivitāti, saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI) var izveidot finansējuma apvienošanas mehānismus. No šiem finansējuma apvienošanas mehānismiem varētu finansēt finansējuma apvienošanas pasākumus, proti, pasākumus, kuros tiek apvienots no Savienības budžeta finansēts neatmaksājamais atbalsts, piemēram, dalībvalstu budžets, EISI dotācijas un Eiropas strukturālie un investīciju fondi, un/vai finanšu instrumenti, tostarp EISI kapitāla vērtspapīru un EISI aizņēmumu finanšu instrumentu kombinācijas, un finansējums no EIB grupas (tostarp EIB finansējums no ESIF), valsts attīstību veicinošām bankām vai attīstības vai cita finansējuma iestādēm, kā arī investoriem, un/vai privātais finansiālais atbalsts, ietverot tiešos un netiešos finansiālos ieguldījumus, tostarp izmantojot publiskās un privātās partnerības.

Pamatojums

Finansējuma apvienošanai vajadzētu veicināt daudzveidīgas to ieguldījumu kombinācijas, ko sniedz no valstu un ES budžeta vai privātie investori, lai optimizētu pieejamo resursu izmantošanu un pēc iespējas piesaistītu privātas investīcijas.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

239.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(239a)  Finansējuma apvienošanas mehānismu pārvaldību vajadzētu balstīt uz ex ante izvērtējumu saskaņā ar Finanšu regulu, un tajā būtu jāatspoguļo pieredze, kas gūta, īstenojot EISI “finansējuma apvienošanas aicinājumu”, kurš minēts 2017. gada 20. janvārī publicētajā EISI daudzgadu darba programmā 2017. gadam. EISI finansējuma apvienošanas mehānismi būtu jānosaka ar daudzgadu un/vai gada darba programmām un jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1316/2013 17. un 25. pantu. Komisijai būtu jānodrošina pārredzama un savlaicīga ziņošana Eiropas Parlamentam un Padomei par visu apvienošanas mehānismu īstenošanu.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai finansējuma apvienošanas mehānismu izveidē un izmantošanā tiktu nodrošināts labi definēts un pārredzams pārvaldības process un tiktu ņemta vērā pieredze, kas tiks gūta no pašlaik atvērtā 2017. gada uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus saistībā ar EISI finansējuma apvienošanu. Jo īpaši saistībā ar Parlamenta veikto EISI kontroli finansējuma apvienošanas mehānismu un šādas apvienošanas darbību noteikšanā ir jāizmanto EISI darba programmas ciklā paredzētie plānošanas un lēmumu pieņemšanas mehānismi.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

239.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(239b)  EISI finansējuma apvienošanas mehānismu mērķis ir sekmēt un racionalizēt vienu pieteikumu visiem atbalsta veidiem, tostarp Savienības dotācijām no EISI un privātā sektora finansējuma. Par minēto finansējuma apvienošanas mehānismu mērķi būtu jāizvirza pieteikuma procesa optimizēšana projektu virzītājiem, nodrošinot tehniskajā un finansiālajā ziņā vienotu izvērtēšanas procesu.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

239.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(239c)  EISI finansējuma apvienošanas mehānismiem būtu jāpalielina elastīgums attiecībā uz projektu iesniegšanas grafiku, kā arī jāvienkāršo un jāracionalizē projektu identificēšana un finansēšana. Tiem arī būtu jāpalielina iesaistīto finanšu iestāžu līdzatbildība un iesaistīšanās un jāmazina risks, ka attiecīgie projekti, kuru īstenošanai ir piešķirtas dotācijas, nesasniedz finansēšanas nosacījumu izpildes posmu un līdz ar to nevar saņemt maksājumus.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

239.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(239d)  EISI finansējuma apvienošanas mehānismiem būtu jāuzlabo koordinācija, informācijas apmaiņa un sadarbība starp dalībvalstīm, Komisiju, EIB, valsts attīstību veicinošām bankām un privātiem investoriem nolūkā izveidot un atbalstīt tādu kvalitatīvu projektu sarakstu, kuri atbilst EISI politikas mērķiem.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

240. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(240)  EISI finansējuma apvienošanas mehānismam vajadzētu būt vērstam uz to, lai kāpinātu Savienības izdevumu radīto multiplikatora efektu, piesaistot papildu resursus no privātiem ieguldītājiem. Tam turklāt būtu jānodrošina, ka atbalstītie pasākumi kļūst ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgi.

(240)  EISI finansējuma apvienošanas mehānismiem vajadzētu būt vērstiem uz to, lai kāpinātu Savienības izdevumu radīto multiplikatora efektu, piesaistot papildu resursus no privātiem investoriem, tādējādi nodrošinot maksimālu privāto investoru iesaistīšanos. Tiem turklāt būtu jānodrošina, ka atbalstītie pasākumi kļūst ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgi un palīdz nepieļaut investīciju sviras efekta nepietiekamību. Tiem būtu jāpalīdz sasniegt Savienības mērķus, kas noteikti Parīzes klimata konferencē (COP 21) pieņemto uzdevumu izpildei, darbvietu radīšanai un pārrobežu savienojamības panākšanai. Gadījumos, kad darbību finansēšanai tiek izmantots gan EISI, gan ESIF, Revīzijas palātai būtu jāveic izvērtējums, kurā tiktu analizēts, vai tie palīdz sasniegt minētos mērķus.

Grozījums Nr.   48

Regulas priekšlikums

240.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(240a)   ESIF satvarā izveidotais EIB garantiju fonds tiek finansēts no ES budžeta. Tādēļ EIB vajadzētu būt iespējai sistemātiski iejaukties, lai kopīgos finansēšanas mehānismos sniegtu pirmās kārtas zaudējumu garantijas darbībām, kas jau saņem atbalstu no Savienības budžeta, piemēram, EISI un ESIF, un tādējādi saistībā ar EISI finansējuma apvienošanas mehānismiem nodrošinātu un veicinātu papildināmību un privātu līdzinvestoru piedalīšanos.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

241. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(241)  Lai atbalstītu to, ka tiek īstenoti projekti, kuriem Eiropas transporta tīklā ir vislielākā pievienotā vērtība attiecībā uz pamattīkla koridoriem, pārrobežu projekti un projekti citās pamattīkla daļās, ir nepieciešams paredzēt elastību daudzgadu darba programmas izmantošanā, ļaujot sasniegt līdz 95 % no Regulā (ES) 1316/2013 norādītajiem budžeta finanšu resursiem.

svītrots

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

241.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(241a)  Ņemot vērā EISI telekomunikāciju nozares atšķirīgās iezīmes salīdzinājumā ar EISI transporta un EISI enerģētikas nozarēm (mazāks vidējais dotāciju apjoms, izmaksu veidi un projektu veidi), būtu jāizvairās no nevajadzīga sloga attiecīgajos pasākumos iesaistītajiem labuma guvējiem un dalībvalstīm, samazinot apliecināšanas pienākuma izmaksas, bet vienlaikus nevājinot pareizas finanšu pārvaldības principu.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

241.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(241b)  Finansējuma apvienošanas mehānismu pārvaldību vajadzētu balstīt uz ex ante izvērtējumu saskaņā ar Finanšu regulu, un tajā būtu jāņem vērā pieredze, kas gūta, īstenojot EISI “finansējuma apvienošanas aicinājumu”, kurš minēts 2017. gada 20. janvārī publicētajā EISI daudzgadu darba programmā 2017. gadam1a. EISI finansējuma apvienošanas mehānismi būtu jānosaka ar daudzgadu un/vai gada darba programmām, ko pieņem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1316/20131b 17. un 25. pantu. Komisijai būtu jānodrošina pārredzama un savlaicīga ziņošana Eiropas Parlamentam un Padomei par visu apvienošanas mehānisma īstenošanu.

 

________________

 

1a Komisijas īstenošanas lēmums (2017. gada 20. janvāris), ar ko groza Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2014)1921, ar kuru izveido daudzgadu darba programmu 2014.–2020. gadam finanšu palīdzības saņemšanai Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) jomā transporta nozarē (C(2017)0164).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129.–171. lpp.).

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

241.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(241c)  EISI finansējuma apvienošanas mehānismu mērķis ir sekmēt un racionalizēt vienu pieteikumu visiem atbalsta veidiem, tostarp Savienības dotācijām no EISI un privātā sektora finansējumam. Ar apvienošanas mehānismiem būtu jācenšas optimizēt projektu virzītāju pieteikumu iesniegšanu, nodrošinot tehniskajā un finansiālajā ziņā vienotu izvērtēšanas procesu.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

241.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(241d)  EISI finansējuma apvienošanas mehānismiem būtu jāpalielina elastīgums attiecībā uz projektu iesniegšanas grafiku, vienkāršojot un racionalizējot projektu identificēšanu un finansēšanu. Tiem arī būtu jāpalielina iesaistīto finanšu iestāžu līdzatbildība un iesaistīšanās un jāmazina risks, ka attiecīgie projekti, kuru īstenošanai ir piešķirtas dotācijas, nesasniedz finansēšanas nosacījumu izpildes posmu un līdz ar to nevar saņemt maksājumus.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

241.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(241e)  EISI finansējuma apvienošanas mehānismiem būtu jāuzlabo koordinācija, informācijas apmaiņa un sadarbība starp dalībvalstīm, Komisiju, EIB, valsts attīstību veicinošām bankām un privātiem investoriem, lai izveidotu un atbalstītu tādu kvalitatīvu projektu sarakstu, kuri atbilst EISI politikas mērķiem.

Grozījums Nr.     55

Regulas priekšlikums

242. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(242)  Pašlaik pasākumu atbalstam digitālo pakalpojumu infrastruktūras jomā var izmantot vienīgi dotācijas un iepirkumu. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielu efektivitāti, šo pasākumu atbalstam būtu jāļauj izmantot arī finanšu instrumentus.

(242)  Pašlaik pasākumu atbalstam digitālo pakalpojumu infrastruktūras jomā var izmantot vienīgi dotācijas un iepirkumu. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku digitālo pakalpojumu infrastruktūru efektivitāti, šo pasākumu atbalstam būtu jāļauj izmantot arī citus finanšu instrumentus, kurus šobrīd izmanto EISI, tostarp inovatīvus finanšu instrumentus.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

252.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(252a)  Komisijai, pirms tā ierosina šīs regulas pārskatīšanu, būtu jāveic ietekmes novērtējums saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu1a.

 

__________________

 

1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Pamatojums

Saskaņā ar 278.a pantā (jauns) ierosināto grozījumu referenti uzskata, ka šajā Finanšu regulas vidusposma pārskatīšanā ierosinātajām būtiskajām izmaiņām Komisija nav veikusi ietekmes novērtējumu un tas ir pretrunā Iestāžu nolīgumam par labāku likumdošanas procesu. Tādēļ referenti uzskata, ka attiecībā uz turpmāko šīs regulas pārskatīšanu būtu jāparedz obligāts ietekmes novērtējums.

Grozījums Nr.     57

Regulas priekšlikums

253.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(253a)  Lauksaimniecības tirgiem vajadzētu būt pārredzamiem, un informācijai par cenām vajadzētu būt pieejamai un noderīgai visiem dalībniekiem. Sekmēt pārredzamību Savienības tirgū ir viens no Savienības uzdevumiem. Šajā nolūkā, veicot nākamo KLP reformu, būtu jāpalielina tirgus pārredzamība, katrā nozarē izveidojot lauksaimniecības cenu novērošanas centrus, kas pastāvīgi pa segmentiem analizētu lauksaimniecības tirgus, šajā darbā iesaistot ekonomikas jomā ieinteresētās personas, un regulāri darītu pieejamus iegūtos datus un prognozes.

Grozījums Nr.     58

Regulas priekšlikums

253.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(253b)  Saskaņā ar LESD 42. pantu un 43. panta 2. punktu kopējās lauksaimniecības politikas mērķi ir uzskatāmi par svarīgākiem nekā visi Savienības konkurences noteikumi.

Grozījums Nr.     59

Regulas priekšlikums

1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES

par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012

Pamatojums

Tehnisks labojums.

Grozījums Nr.     60

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  “finansējuma apvienošanas darbība” ir pasākums, kas tiek veikts atbilstoši finansējuma apvienošanas mehānismam un ar kuru no ES budžeta finansēts neatmaksājamais atbalsts un/vai finanšu instrumenti tiek apvienoti ar attīstības vai citu publisko finanšu iestāžu, kā arī komerciālo finanšu iestāžu un ieguldītāju finanšu instrumentiem. Finansējuma apvienošanas darbības var ietvert sagatavošanas darbības, kuru rezultātā potenciāli var tikt veiktas finanšu iestāžu investīcijas;

6.  “finansējuma apvienošanas darbība” ir pasākums, kas tiek veikts atbilstoši finansējuma apvienošanas mehānismam un ar kuru no ES budžeta finansēts neatmaksājamais atbalsts un/vai finanšu instrumenti tiek apvienoti ar attīstības vai citu publisko finanšu iestāžu, kā arī komerciālo finanšu iestāžu un investoru finanšu instrumentiem, neskarot 201. panta 4. punktā noteikto prasību, ka Savienības budžeta izpildi var uzticēt tikai publisko tiesību subjektiem vai subjektiem, kas veic valsts pārvaldes uzdevumus. Finansējuma apvienošanas darbības var ietvert sagatavošanas darbības, kuru rezultātā potenciāli var tikt veiktas finanšu iestāžu investīcijas;

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atjaunināts un aizstāts sākotnējais referenta grozījums Nr. 4. Tā mērķis ir uzsvērt, ka tikai bankām, kas veic valsts pārvaldes uzdevumus, var uzdot ES līdzekļu pārvaldību.

Grozījums Nr.     61

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  “finansējuma apvienošanas mehānisms” ir mehānisms, kas izveidots kā satvars sadarbībai starp Komisiju un attīstības vai citām publiskajām finanšu iestādēm, kā arī komerciālajām finanšu iestādēm un ieguldītājiem, un kura mērķis ir sasniegt konkrētus Savienības prioritāros mērķus un īstenot prioritāro politiku, izmantojot finansējuma apvienošanas darbības un citus individuālos pasākumus;

7.  “finansējuma apvienošanas mehānisms” ir mehānisms, kas izveidots kā satvars sadarbībai starp Komisiju un attīstības vai citām publiskajām finanšu iestādēm, kā arī komerciālajām finanšu iestādēm un investoriem, un kura mērķis ir sasniegt konkrētus Savienības prioritāros mērķus un īstenot prioritāro politiku, izmantojot finansējuma apvienošanas darbības un citus individuālos pasākumus, neskarot 201. panta 4. punktā noteikto prasību, ka Savienības budžeta izpildi var uzticēt tikai publisko tiesību subjektiem vai subjektiem, kas veic valsts pārvaldes uzdevumus;

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atjaunināts un aizstāts sākotnējais referenta grozījums Nr. 5. Tā mērķis ir uzsvērt, ka tikai bankām, kas veic valsts pārvaldes uzdevumus, var uzdot ES līdzekļu pārvaldību.

Grozījums Nr.     62

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  “budžeta izpilde” ir process, kurš ietver Savienības finanšu līdzekļu pārvaldības, izpildes, kontroles un revīzijas posmus un kurā ir iesaistīta Komisija un citi dalībnieki atkarībā no dažādām izpildes metodēm;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

21.a  “saistību atcelšana” ir operācija, ar kuru atbildīgais kredītrīkotājs pilnībā vai daļēji atceļ apropriāciju rezervāciju, kas iepriekš veikta ar budžeta saistībām;

Pamatojums

Konsekvences labad pārcelts no 109. panta 5. punkta — visas definīcijas vajadzētu sniegt 2. pantā.

Grozījums Nr.     64

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

27.  “finanšu instrumenti” ir Savienības finansiālā atbalsta pasākumi, ko nodrošina no budžeta, lai sasniegtu vienu vai vairākus no Savienības konkrētajiem politikas mērķiem. Šie instrumenti var izpausties kā kapitālieguldījumi vai kvazikapitāla ieguldījumi, aizdevumi, garantijas vai citi riska dalīšanas instrumenti, un attiecīgā gadījumā tie var tikt kombinēti ar citu veidu finansiālo atbalstu, dalītajā izpildē pārvaldītajiem līdzekļiem vai EAF līdzekļiem;

27.  “finanšu instrumenti” ir Savienības finansiālā atbalsta pasākumi, ko nodrošina no budžeta, lai sasniegtu vienu vai vairākus no Savienības konkrētajiem politikas mērķiem. Šie instrumenti var izpausties kā kapitālieguldījumi vai kvazikapitāla ieguldījumi, aizdevumi vai garantijas, atmaksājami avansi vai citi riska dalīšanas instrumenti, un attiecīgā gadījumā tie var tikt kombinēti ar citu veidu finansiālo atbalstu, dalītajā izpildē pārvaldītajiem līdzekļiem vai EAF līdzekļiem;

Grozījums Nr.     65

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 29.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

29.a  “dotācija” ir tieša finanšu iemaksa no Savienības budžeta ziedojumu veidā, uz ko attiecas tieša izpilde, dalīta izpilde un netieša izpilde;

Pamatojums

Konsekvences labad pārcelts no 174. panta 2. punkta — visas definīcijas vajadzētu sniegt 2. pantā.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 31.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

31.a  “ieguldījumi natūrā” ir nefinanšu resursi, kurus trešās personas bez maksas darījušas pieejamus labuma guvējam, piemēram, brīvprātīgo darbs un iekārtu, materiālu, konferenču telpu un pakalpojumu izmantošana;

Pamatojums

No jauna iekļauts Komisijas neiekļautais Piemērošanas noteikumu 183. panta 2. punkts.

Grozījums Nr.     67

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 34. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

34.  “aizdevums” ir līgums, kas uzliek aizdevējam pienākumu aizņēmējam uz noteiktu laikposmu darīt pieejamu noteiktu naudas summu un saskaņā ar ko aizņēmējam ir pienākums noteiktajā laikā atmaksāt minēto summu;

34.  “aizdevums” ir līgums, kas uzliek aizdevējam pienākumu aizņēmējam uz noteiktu laikposmu darīt pieejamu noteiktu naudas summu un saskaņā ar ko aizņēmējam ir pienākums noteiktajā laikā atmaksāt minēto summu; šādi aizdevumi var tikt izmaksāti atmaksājama avansa veidā;

Pamatojums

Saskaņā ar referenta veikto grozījumu 2. panta 1. daļā — 46.a punkts (jauns).

Grozījums Nr.     68

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

38.  “multiplikatora efekts” ir atbilstīgo galasaņēmēju ieguldījuma dalījums ar Savienības iemaksas summu;

38.  “multiplikatora efekts” ir piesaistītā privātā kapitāla dalījums ar Savienības iemaksas summu;

Grozījums Nr.     69

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 38.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

38.a  “izvade” ir konkrēts izmērāms un vēlams projekta iznākums, kurš ir noteikts iepriekš un no kura sasniegšanas ir atkarīga labuma guvējam radušos izmaksu atlīdzināšana;

Pamatojums

Revīzijas palāta savā atzinumā (Nr. 1/2017) iesaka Finanšu regulā iekļaut termina “izvade” definīciju (atzinuma 148. punkts). Gan Finanšu regulas, gan nozares regulu mērķis ir vairāk uzmanības pievērst rezultātiem un izvadei. Nesen veiktajās revīzijās tomēr ir uzsvērts, ka starp Komisijas darbībām pastāv ievērojamas atšķirības termina “izvade” lietošanā (Revīzijas palātas atzinums Nr. 1/2017, 147. punkts), tāpēc būtu jāpilnveido šā termina definīcija.

Grozījums Nr.     70

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 46.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

46.a  “atmaksājams avanss” ir tāds aizdevums projektam, kuru izmaksā vienā vai vairākos maksājumos un kura atlīdzināšanas nosacījumi ir atkarīgi no projekta iznākuma;

Pamatojums

Definīcija aizgūta no Komisijas paziņojuma “Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai” (2014/C 198/01). Finanšu regulā nav sniegta atmaksājamo avansu definīcija, un tas varētu radīt tiesisko vakuumu, ņemot vērā šā termina definīciju un izmantojumu paziņojumos par ES valsts atbalstu.

Grozījums Nr.     71

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 49.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

49.a  “rezultāti” ir konkrēta snieguma nodrošināšana, kuru novērtē, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem atskaites punktiem vai snieguma rādītājiem, un no to sasniegšanas ir atkarīga labuma guvējam radušos izmaksu atlīdzināšana;

Pamatojums

Revīzijas palāta savā atzinumā (Nr. 1/2017) iesaka Finanšu regulā iekļaut termina “rezultāti” definīciju (atzinuma 148. punkts). Gan Finanšu regulas, gan nozares regulu mērķis ir vairāk uzmanības pievērst rezultātiem un izvadei. Nesen veiktajās revīzijās tomēr ir uzsvērts, ka starp Komisijas darbībām pastāv ievērojamas atšķirības termina “rezultāti” lietošanā (Revīzijas palātas atzinums Nr. 1/2017, 147. punkts), tāpēc būtu jāpilnveido šā termina definīcija.

Grozījums Nr.     72

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 51.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

51.a  “pareiza finanšu pārvaldība” ir Savienības budžeta saimnieciska un lietderīga izpilde, ievērojot likumību un pareizību;

Grozījums Nr.     73

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 60.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

60.a  “brīvprātīgais” ir persona, kas veic neapmaksātu un neobligātu darbību bezpeļņas organizācijas labā;

Grozījums Nr.     74

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar šo regulu savāktos personas datus apstrādā saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK (28) un Regulu (EK) Nr.45/2001.Attiecīgi informē kandidātu vai pretendentu iepirkuma procedūrā, pieteikuma iesniedzēju dotāciju piešķiršanas procedūrā, ekspertu ekspertu atlases procedūrā, pieteikuma iesniedzēju konkursā par godalgām vai subjektu vai personu, kas piedalās Savienības līdzekļu apgūšanas procedūrā saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kā arī labuma guvēju, darbuzņēmēju, atalgotu ārējo ekspertu vai jebkuru personu vai subjektu, kas saņem godalgas vai apgūst Savienības līdzekļus saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Saskaņā ar šo regulu savāktos personas datus apstrādā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Regulu (ES) 2016/679.Attiecīgi informē kandidātu vai pretendentu iepirkuma procedūrā, pieteikuma iesniedzēju dotāciju piešķiršanas procedūrā, ekspertu ekspertu atlases procedūrā, pieteikuma iesniedzēju konkursā par godalgām vai subjektu vai personu, kas piedalās Savienības līdzekļu apgūšanas procedūrā saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kā arī labuma guvēju, darbuzņēmēju, atalgotu ārējo ekspertu vai jebkuru personu vai subjektu, kas saņem godalgas vai apgūst Savienības līdzekļus saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

_________________

 

28 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

 

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Nevar uzņemties nekādas saistības vai dot rīkojumus par izdevumiem, kas pārsniedz apstiprinātās apropriācijas.

2.  Nevar uzņemties nekādas saistības vai dot rīkojumus par izdevumiem, kas pārsniedz apstiprinātās apropriācijas, izņemot izdevumus, kas izriet no saistībām, kuras rodas no finanšu instrumentiem, izdevumus no piešķirtajiem ieņēmumiem un izdevumus par ēkām.

Pamatojums

Komisijas iesniegtajā triju sleju dokumentā ir norādīti šie izņēmumi. Referenti uzskata — ja jau šie izņēmumi pastāv, tie pārredzamības nolūkos būtu skaidri jānorāda regulā.

Grozījums Nr.     76

Regulas priekšlikums

12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Saistībā ar nediferencētām apropriācijām plānotos pārnesumus var nošķirt no neplānotajiem pārnesumiem. Minēto kategoriju definīciju un ar tām saistīto ziņošanu nosaka norādēs, kuras Komisija izstrādājusi sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, Padomi un Revīzijas palātu.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apropriāciju atcelšana

Apropriāciju atcelšana pēc saistību atcelšanas

Pamatojums

Ar šo grozījumu netiek mainīts saturs, tikai precizēta terminoloģija. Lai tekstu padarītu pēc iespējas saprotamāku, apropriāciju atcelšana vienmēr būtu skaidri jānodala no saistību atcelšanas, jo saistību atcelšana nozīmē apropriāciju rezervācijas atcelšanu (= iepriekšējo budžeta saistību anulēšanu). Šis pamatojums attiecas arī uz referentu ierosinātajiem grozījumiem 13. un 14. pantā.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja apropriācijas tiek atceltas tāpēc, ka pasākumi, kuru izpildei tās iezīmētas, nav pilnīgi vai daļēji izpildīti finanšu gadā pēc tā gada, kurā par tām uzņemtas saistības, attiecīgās apropriācijas anulē, ja vien 3. punktā un 14. pantā nav paredzēts citādi.

1.  Ja budžeta saistības tiek atceltas saskaņā ar 112. pantu tāpēc, ka pasākumi, kuru izpildei tās iezīmētas, nav pilnīgi vai daļēji izpildīti finanšu gadā pēc tā gada, kurā par tām uzņemtas saistības, atceļ arī šīm atceltajām saistībām atbilstošās apropriācijas, ja vien 14. pantā nav paredzēts citādi.

Pamatojums

Sk. pamatojumu referentu ierosinātajam grozījumam šā panta virsrakstā. Atsauce uz 3. punktu ir lieka, jo 14. pantā jau ir minēta Regula 1303/2013. Šī atsauce līdz ar to skaidrības labad tiek svītrota.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecībā uz summām, par kurām saskaņā ar 12. panta 2. punktu saistības jāuzņemas līdz 31. martam, gadījumos, kad attiecīgās apropriācijas ir atceltas pēc 31. marta, tās anulē.

2.  Ja saskaņā ar 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu par summām ir uzņemtas saistības līdz n+1 gada 31. martam, tomēr šīs saistības pēc minētā termiņa atceļ, atceļ arī atbilstošās apropriācijas.

Pamatojums

Sk. pamatojumu referentu ierosinātajam grozījumam šā panta virsrakstā.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Regulā (ES) Nr. 1303/2013 minēto apropriāciju automātisko atcelšanu veic saskaņā ar minēto regulu.

3.  Attiecībā uz izdevumu operācijām, kuras reglamentē ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013, saistības atceļ automātiski saskaņā ar minēto regulu.

Pamatojums

Sk. pamatojumu referentu ierosinātajam grozījumam šā panta virsrakstā. Šis punkts labāk iekļautos 112. pantā (Saistību termiņi).

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Regulā (ES) Nr. 514/2014 minēto apropriāciju automātisko atcelšanu veic saskaņā ar minēto regulu.

4.  Attiecībā uz izdevumu operācijām, kuras reglamentē ar Regulu (ES) Nr. 514/2014, saistības atceļ automātiski saskaņā ar minēto regulu.

Pamatojums

Sk. pamatojumu referentu ierosinātajam grozījumam šā panta virsrakstā. Šis punkts labāk iekļautos 112. pantā (Saistību termiņi).

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro 20. panta 2. punktā minētajiem ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem.

5.  Šo pantu nepiemēro 20. panta 2. punktā minētajiem ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem.

Pamatojums

Vienkāršošana. Nozīme nemainās.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kārtība, kādā atceltās apropriācijas dara pieejamas atkārtoti

Kārtība, kādā atceltajām saistībām atbilstošās apropriācijas dara atkal pieejamas

Pamatojums

Sk. 13. panta virsrakstu.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atceltās apropriācijas, kas minētas Regulā (ES) Nr. 1303/2013 un Regulā (ES) Nr. 223/201431, var atkārtoti darīt pieejamas, ja pieļauta acīmredzama kļūda, kurā vainojama vienīgi Komisija.

Atceltajām saistībām atbilstošās apropriācijas, kas minētas Regulā (ES) Nr. 1303/2013 un Regulā (ES) Nr. 223/201431, var atkārtoti darīt pieejamas, ja pieļauta acīmredzama kļūda, kurā vainojama vienīgi Komisija.

__________________

__________________

31 Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.).

31 Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.).

Pamatojums

Sk. 13. panta virsrakstu.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Atceltās apropriācijas atkārtoti dara pieejamas, ja:

2.  Atceltajām saistībām atbilstošās apropriācijas dara atkal pieejamas, ja:

Pamatojums

Sk. 13. panta virsrakstu.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  programmas apropriācijas ir atceltas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 20. pantā paredzētās izpildes rezerves īstenošanas kārtību;

a)  programmas saistības ir atceltas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 20. pantā paredzētās izpildes rezerves īstenošanas kārtību;

Pamatojums

Sk. 13. panta virsrakstu.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  apropriācijas ir atceltas saistībā ar tādas programmas īstenošanu, kura paredzēta konkrētam finanšu instrumentam MVU atbalstam, pēc tam, kad dalībvalsts izbeigusi savu līdzdalību šajā instrumentā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 39. panta 2. punkta septītajā daļā.

b)  saistības ir atceltas saistībā ar tādas programmas īstenošanu, kura paredzēta konkrētam finanšu instrumentam MVU atbalstam, pēc tam, kad dalībvalsts izbeigusi savu līdzdalību šajā instrumentā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 39. panta 2. punkta septītajā daļā.

Pamatojums

Sk. 13. panta virsrakstu.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot 1. un 2. punktu, atceltās apropriācijas, kuras iekļautas n-2 gadā, atkal dara pieejamas Eiropas Savienības krīzes rezervei n gada budžeta procedūrā.

Neskarot 1. un 2. punktu, n-2 gada apropriācijas, kuras atbilst n gadā atceltajām saistībām, atkal dara pieejamas Eiropas Savienības krīzes rezervei n gada budžeta procedūrā.

Pamatojums

Sk. 13. panta virsrakstu.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Saistību apropriācijas, kas atbilst to saistību summai, kuras atceltas tāpēc, ka attiecīgie pētniecības projekti pilnībā vai daļēji nav īstenoti, arī var gada budžeta procedūrā atkārtoti darīt pieejamas tai pētniecības programmai, pie kuras pieder attiecīgie projekti, vai tās turpinājuma programmai.

4.  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

Sk. 13. panta virsrakstu.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tas vajadzīgs Savienības darbības nepārtrauktībai, Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu uz Komisijas priekšlikuma pamata, papildus summām, kas automātiski darītas pieejamas saskaņā ar 1. un 2. punktu, gan saistībām, gan maksājumiem var apstiprināt izdevumus, kuri pārsniedz vienu provizorisko divpadsmitdaļu, bet kopā nepārsniedz četras provizoriskās divpadsmitdaļas, izņemot to divpadsmitdaļu, kas darīta pieejama automātiski, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus. Tā nekavējoties nosūta Eiropas Parlamentam savu lēmumu par apstiprinājumu.

Ja tas vajadzīgs Savienības darbības nepārtrauktībai, Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu uz Komisijas priekšlikuma pamata, papildus summām, kas automātiski darītas pieejamas saskaņā ar 1. un 2. punktu, gan saistībām, gan maksājumiem var apstiprināt izdevumus, kuri pārsniedz vienu provizorisko divpadsmitdaļu, bet kopā nepārsniedz četras provizoriskās divpadsmitdaļas, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus. Tā nekavējoties nosūta Eiropas Parlamentam savu lēmumu par apstiprinājumu.

Pamatojums

Referenti ierosina atgriezties pie Regulā Nr. 966/2012 izmantotā formulējuma (kas paredz vienīgi četras provizoriskās divpadsmitdaļas).

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  dalībvalstu, trešo valstu un struktūru, kas nav izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu, finanšu iemaksas, kuras Komisija to vārdā pārvalda par labu konkrētiem pasākumiem vai programmām, ko finansē Savienība, kā arī pētniecības un tehnoloģiju izstrādes papildu programmām;

a)  dalībvalstu, trešo valstu un struktūru, kas nav izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu, īpašas papildu finanšu iemaksas, kuras Komisija to vārdā pārvalda par labu konkrētiem pasākumiem vai programmām, ko finansē Savienība, kā arī pētniecības un tehnoloģiju izstrādes papildu programmām;

Pamatojums

Precizējums nolūkā uzsvērt, ka dalībvalstu parastās finanšu iemaksas neveido ārējos piešķirtos ieņēmumus.

Grozījums Nr.     92

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ga)  to dalībvalstu resursi, kuras neievēro ar Regulu (ES) Nr. 604/2013 izveidoto korektīvo sadales mehānismu;

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Savienības iestādes un struktūras, balstoties uz konkrētiem iekšējiem noteikumiem, izņēmuma kārtā var pieņemt korporatīvo sponsorēšanu natūrā, ja:

2.  Savienības iestādes un struktūras, balstoties uz konkrētiem iekšējiem noteikumiem, kurus publicē to attiecīgajās tīmekļa vietnēs, izņēmuma kārtā var pieņemt korporatīvo sponsorēšanu natūrā, ja:

Grozījums Nr.     94

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  visi dati, kas saistīti ar sponsorēšanu un sponsoriem, pārredzamības nolūkā tiek publicēti;

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savā budžeta iedaļā var izdarīt pārvietojumus pantu robežās un katras nodaļas robežās, iepriekš neinformējot Eiropas Parlamentu un Padomi. Tā turklāt var, iepriekš neinformējot Eiropas Parlamentu un Padomi, izdarīt pārvietojumus no vienas nodaļas uz citu vienas un tās pašas sadaļas robežās ne vairāk kā 10 % apmērā no gada apropriācijām, kas paredzētas pozīcijā, no kuras veic pārvietošanu.

4.  Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savā budžeta iedaļā var izdarīt pārvietojumus pantu robežās, iepriekš neinformējot Eiropas Parlamentu un Padomi.

Pamatojums

Referenti iesaka vēl vairāk nevājināt budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas un līdz ar to saglabāt pašreiz spēkā esošo noteikumu (atcelt Komisijas ierosinātās izmaiņas).

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  attiecībā uz darbības izdevumiem — pārvietot apropriācijas starp nodaļām vienas sadaļas robežās vai starp dažādām sadaļām, uz kurām attiecas viens un tas pats pamatakts, ieskaitot administratīvā atbalsta nodaļas, ne vairāk kā 10 % apmērā no gada apropriācijām, kas paredzētas pozīcijā, no kuras veic pārvietošanu;

c)  attiecībā uz darbības izdevumiem — pārvietot apropriācijas starp nodaļām vienas sadaļas robežās ne vairāk kā 10 % apmērā no gada apropriācijām, kas paredzētas pozīcijā, no kuras veic pārvietošanu;

Pamatojums

Neraugoties uz Revīzijas palātas labvēlīgo atzinumu attiecībā uz šīm Komisijas ierosinātajām izmaiņām, referenti uzskata, ka tās kaitētu pārredzamībai un ka tas nav elastības jautājums. Nevajadzētu vēl vairāk vājināt budžeta lēmējinstitūcijas tiesības.

Grozījums Nr.     97

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  attiecībā uz Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF) — pārvietot apropriācijas no rezerves uz attiecīgo budžeta pozīciju pēc tam, kad Parlaments un Padome ir pieņēmuši lēmumu par fonda mobilizēšanu;

svītrots

Pamatojums

Būtu jāpatur spēkā budžeta lēmējinstitūcijas veiktā uzraudzība.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmās daļas c) apakšpunkta vajadzībām ir atļauti autonomi pārvietojumi no administratīvā atbalsta pozīcijām uz attiecīgajām darbības pozīcijām.

svītrots

(Sk. pamatojumu grozījumam 28. panta 1. punkta c) apakšpunktā.)

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija priekšlikumus par maksājumu apropriāciju pārvietojumiem uz dalītajā izpildē pārvaldītiem fondiem, izņemot ELGF, var iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei līdz nākamā finanšu gada 10. janvārim. Maksājumu apropriāciju pārvietojumu var veikt no jebkura budžeta posteņa. Šā panta 3. punktā minēto sešu nedēļu periodu samazina līdz trim nedēļām.

Komisija priekšlikumus par maksājumu apropriāciju pārvietojumiem uz dalītajā izpildē pārvaldītiem fondiem, izņemot ELGF, var iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei līdz nākamā finanšu gada 10. janvārim. Maksājumu apropriāciju pārvietojumu var veikt no jebkura budžeta posteņa.

Pamatojums

Komisijas ierosinājums saīsināt apspriešanas periodu nav savienojams ar EP un BUDG komitejas iekšējām procedūrām.

Grozījums Nr.     100

Regulas priekšlikums

29. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā panta 4. punktā minēto sešu nedēļu periodu samazina līdz trim nedēļām.

svītrots

Grozījums Nr.     101

Regulas priekšlikums

29. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Pārvietojuma priekšlikums ir apstiprināts, ja sešu nedēļu laikā:

6.  Pārvietojuma priekšlikums ir apstiprināts, ja sešu nedēļu laikā ne Eiropas Parlaments, ne Padome nepieņem lēmumu grozīt vai noraidīt pārvietojuma priekšlikumu.

Pamatojums

Vienkāršošana. Saturs nav grozīts.

Grozījums Nr.     102

Regulas priekšlikums

29. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  Eiropas Parlaments un Padome to apstiprina;

svītrots

Pamatojums

Vienkāršošana. Sk. iepriekš.

Grozījums Nr.     103

Regulas priekšlikums

29. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  vai nu Eiropas Parlaments, vai Padome to apstiprina, un otra iestāde atturas no rīcības;

svītrots

Pamatojums

Vienkāršošana. Sk. iepriekš.

Grozījums Nr.     104

Regulas priekšlikums

29. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  Eiropas Parlaments un Padome atturas no rīcības vai nav pieņēmuši lēmumu grozīt vai noraidīt pārvietojuma priekšlikumu.

svītrots

Pamatojums

Vienkāršošana. Sk. iepriekš.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

29. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  pārvietojums atbilst mazāk nekā 10 % no apropriācijām pozīcijā, no kuras pārvietojums tiek izdarīts, vai nepārsniedz EUR 5 000 000;

a)  pārvietojums atbilst mazāk nekā 10 % no apropriācijām pozīcijā, no kuras pārvietojums tiek izdarīts, un nepārsniedz EUR 5 000 000;

Pamatojums

Komisijas priekšlikums mazinātu pašreizējo budžeta lēmējinstitūcijas veikto uzraudzību attiecībā uz pārvietojumiem, jo tas samazinātu pārbaudei paredzēto periodu no sešām uz trijām nedēļām attiecībā uz dažiem pārvietojumiem, kas pārsniedz EUR 5 000 000.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. punktu nepiemēro iekšējiem piešķirtajiem ieņēmumiem, ja nav nekādu apzināto vajadzību, kas dotu iespēju izmantot šos ieņēmumus mērķiem, kuriem tie bija paredzēti.

3.  Šā panta 1. punktu nepiemēro iekšējiem piešķirtajiem ieņēmumiem, ja nav nekādu apzināto vajadzību, kas dotu iespēju izmantot šos ieņēmumus mērķiem, kuriem tie bija paredzēti. Šādos gadījumos piemēro 29. pantā paredzēto procedūru.

Pamatojums

Referenti atbalsta lielāku elastību attiecībā uz iekšējiem piešķirtajiem ieņēmumiem, saistībā ar kuriem nav nekādu apzināto vajadzību. Tomēr šādos gadījumos būtu jāpiemēro noteikumi par neautonomiem pārvietojumiem.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

30. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pārvietojumus no rezerves Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam uzskata par apstiprinātiem, kad Eiropas Parlaments un Padome pieņem lēmumu par fonda izmantošanu.

svītrots

Pamatojums

Būtu jāpatur spēkā budžeta lēmējinstitūcijas veiktā uzraudzība.

Grozījums Nr.     108

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Apropriācijas atbilst pareizas finanšu pārvaldības principam, un tādējādi tās izpilda saskaņā ar šādiem principiem:

1.  Apropriācijas izlieto un Savienības budžetu izpilda saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu un tādējādi ievērojot šādus principus:

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  par panākumiem ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar 39. panta 3. punkta h) apakšpunktu un 239. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu.

c)  par progresu un problēmām minēto mērķu sasniegšanā ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar 39. panta 3. punkta h) apakšpunktu un 239. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Panta 1. un 2. punktā minētie mērķi ir konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, atbilstīgi un ar noteiktiem termiņiem. To sasniegšanas uzraudzībā izmantotos snieguma rādītājus nosaka līdz pat darbības līmenim un attiecina uz visām nozarēm.

Pamatojums

Referenti uzskata, ka pašreizējā Finanšu regulas versijā minētie SMART mērķi joprojām ir aktuāli un tie būtu no jauna jāiekļauj Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr.     111

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Programmām un darbībām, kas paredz ievērojamus izdevumus, veic ex ante un retrospektīvu izvērtējumu (“izvērtējums”), kas ir samērīgs attiecībā pret mērķiem un izdevumiem.

1.  Programmām un darbībām, kas paredz ievērojamus izdevumus, izmantoto resursu apmēram pārsniedzot EUR 5 000 000, veic ietekmes novērtējumu un ex post izvērtējumu (“izvērtējums”), kas ir samērīgs attiecībā pret mērķiem un izdevumiem.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto 32. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.     112

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ex ante izvērtējumus, ar kuriem pamato programmu un darbību sagatavošanu, balsta uz pierādījumiem par sniegumu, kāds bijis saistītām programmām vai darbībām, un tajos apzina un analizē risināmos jautājumus, ES pievienoto vērtību, mērķus, dažādu variantu paredzamo ietekmi un uzraudzības un izvērtēšanas kārtību.

2.  Ietekmes novērtējumus, ar kuriem pamato programmu un darbību sagatavošanu, balsta uz pierādījumiem par sniegumu, kāds bijis saistītām programmām vai darbībām, un tajos apzina un analizē risināmos jautājumus, ES pievienoto vērtību, mērķus, pieejamās politikas iespējas, tostarp ar tām saistītos riskus, dažādu variantu paredzamo ietekmi, jo īpaši jebkādu ekonomisko, sociālo un ekoloģisko ietekmi, un uzraudzības un izvērtēšanas kārtību, kas vajadzīga tās noteikšanai, piemērotāko metodi vēlamās(-o) iespējas(-u) īstenošanai, iekšējo saskaņotību un saiknes ar citiem atbilstīgiem instrumentiem, kā arī apropriāciju, cilvēkresursu un citu administratīvo tēriņu apmēru, pienācīgi ņemot vērā rentabilitāti, kā arī iepriekš gūto pieredzi.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto 32. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.     113

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Retrospektīvajos izvērtējumos novērtē programmas vai darbības sniegumu, tostarp tādus aspektus kā efektivitāte, lietderība, konsekvence, aktualitāte un ES pievienotā vērtība. Tos veic periodiski un ar tādu aprēķinu, lai konstatējumus varētu ņemt vērā ex ante izvērtējumos, ar kuriem pamato saistītu programmu un darbību sagatavošanu.

3.  Ex post izvērtējumos novērtē programmas vai darbības sniegumu, tostarp tādus aspektus kā efektivitāte, lietderība, saimnieciskums, konsekvence, aktualitāte un ES pievienotā vērtība. To darot, ņem vērā tās uzraudzības iznākumu, kas veikta, izmantojot 31. panta 2. punktā minētos snieguma rādītājus. Tos veic periodiski, vismaz reizi sešos gados attiecībā uz programmām un darbībām, kas ir saistītas ar lieliem izdevumiem, un ar tādu aprēķinu, lai konstatējumus varētu ņemt vērā ietekmes novērtējumos, ar kuriem pamato saistītu programmu un darbību sagatavošanu.

Pamatojums

Grozījumu Nr. 34 papildinošs teksts. Ar vērtējumiem saistītā terminoloģija būtu jāsaskaņo ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu un Labāka regulējuma pamatnostādnēm. Turklāt ir iekļauts spēkā esošo piemērošanas noteikumu 18. pantā sniegtais formulējumus attiecībā uz programmām un darbībām, kas ir saistītas ar lieliem izdevumiem.

Grozījums Nr.     114

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ikvienam priekšlikumam vai iniciatīvai, ko Komisija, Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“augstais pārstāvis”) vai dalībvalsts iesniedz likumdevējai iestādei un kas var ietekmēt budžetu, tostarp mainīt amata vietu skaitu, pievieno finanšu pārskatu un 32. pantā paredzēto ex ante izvērtējumu.

Ikvienam priekšlikumam vai iniciatīvai, ko Komisija, Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“augstais pārstāvis”) vai dalībvalsts iesniedz likumdevējai iestādei un kas var ietekmēt budžetu, tostarp mainīt amata vietu skaitu, pievieno finanšu pārskatu un 32. pantā paredzēto ietekmes novērtējumu.

Pamatojums

Grozījums konsekventas terminoloģijas nodrošināšanai saskaņā ar referenta grozījumiem 32. pantā.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Daudzgadu darbību gadījumā finanšu pārskatos iekļauj paredzamo gada vajadzību grafiku apropriāciju un amata vietu, tostarp ārējo darbinieku, izteiksmē un to finansiālās ietekmes izvērtējumu vidējā termiņā.

Daudzgadu darbību gadījumā finanšu pārskatos iekļauj paredzamo gada vajadzību grafiku apropriāciju un amata vietu, tostarp ārējo darbinieku, izteiksmē un to finansiālās ietekmes izvērtējumu vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

34. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  31. panta 2. punktā minētie snieguma mērķi;

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

34. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  efektivitātes un lietderības uzraudzības un konstatēto iekšējās kontroles nepilnību un izņēmumu pēcpārbaudes procedūras;

e)  efektivitātes un lietderības uzraudzības procedūras;

Pamatojums

Konstatēto iekšējās kontroles nepilnību pēcpārbaudes procedūras ir svarīgs aspekts, kas būtu jāiekļauj atsevišķā punktā — sk. referentu ierosināto nākamo grozījumu.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

34. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea)  konstatēto iekšējās kontroles nepilnību un izņēmumu pēcpārbaudes procedūras;

Pamatojums

Sk. iepriekš minēto e) apakšpunktu.

Grozījums Nr.     119

Regulas priekšlikums

35. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Budžetus publicē trīs mēnešu laikā no dienas, kad paziņots par to pieņemšanu galīgajā variantā.

Budžetus vienā no Savienības oficiālajām valodām publicē četru nedēļu laikā no dienas, kad paziņots par to pieņemšanu galīgajā variantā, savukārt pārējās valodu versijas publicē divu mēnešu laikā no dienas, kad paziņots par budžetu pieņemšanu galīgajā variantā.

Grozījums Nr.     120

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informāciju par tiešajā izpildē apgūto Savienības līdzekļu saņēmējiem Savienības iestāžu interneta vietnē publisko vēlākais līdz tā gada 30. jūnijam, kas seko finanšu gadam, kurā par līdzekļiem uzņemtas juridiskās saistības.

Informāciju par tiešajā izpildē apgūto Savienības līdzekļu saņēmējiem Savienības iestāžu interneta vietnē un finanšu pārredzamības sistēmā publisko vēlākais līdz tā gada 30. jūnijam, kas seko finanšu gadam, kurā par līdzekļiem uzņemtas juridiskās saistības.

Grozījums Nr.     121

Regulas priekšlikums

36. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Komisija ar dalībvalstu palīdzību laicīgi un pienācīgi dara pieejamu informāciju par saņēmējiem, kā arī no budžeta finansētā pasākuma būtību un nolūku, ja budžetu izpilda saskaņā ar 61. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

 

Pirmajā daļā noteiktais pienākums attiecas arī uz vietējām iestādēm gadījumos, kad tās izpilda Savienības budžetu.

 

Informāciju par dalītajā izpildē apgūto Savienības līdzekļu saņēmējiem Savienības iestāžu interneta vietnē publisko vēlākais līdz tā gada 30. jūnijam, kas seko finanšu gadam, kurā par šiem līdzekļiem uzņemtas juridiskas saistības.

 

Pirmajā daļā minēto informāciju dara pieejamu, pienācīgi ievērojot konfidencialitātes un drošības prasības, jo īpaši attiecībā uz personas datu aizsardzību, un tā ietver turpmāk minēto:

 

a)   saņēmēja vārds/nosaukums;

 

b)   saņēmēja atrašanās vieta;

 

c)   juridisko saistību summa;

 

d)   pasākuma būtība un nolūks.

 

Ceturtās daļas b) apakšpunkta vajadzībām “atrašanās vieta” ir:

 

i)   saņēmēja adrese, ja tas ir juridiska persona;

 

ii)   reģions NUTS 2 līmenī, ja saņēmējs ir fiziska persona.

 

Šo informāciju publisko tikai par godalgām, dotācijām un līgumiem, kas ir piešķirti konkursu, dotāciju piešķiršanas vai publiskā iepirkuma procedūru rezultātā, un par ekspertiem, kuri ir atlasīti saskaņā ar 230. panta 2. punktu. Informāciju nepublisko par:

 

i)  izglītības atbalstu, kas izmaksāts fiziskām personām, un citu tiešo atbalstu, kas izmaksāts 185. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētajām fiziskām personām, kurām tas visvairāk nepieciešams;

 

ii)   ļoti mazas vērtības līgumiem, kas ir piešķirti saskaņā ar 230. panta 2. punktu atlasītajiem ekspertiem, kā arī ļoti mazas vērtības līgumiem, kuru vērtība ir mazāka par šīs regulas pielikuma 14.4. punktā minēto summu.

 

Savienības iestāžu interneta vietnē ir vismaz atsauce uz tās tīmekļa vietnes adresi, kurā atrodama šī informācija, ja tā nav tieši publicēta Savienības iestāžu interneta vietnes īpaši tam paredzētā vietā.

 

Attiecībā uz fiziskām personām publisko tikai saņēmēja vārdu un atrašanās vietu, juridisko saistību summu un pasākuma nolūku. Minētos datus izpauž, balstoties uz tādiem atbilstīgiem kritērijiem kā pasākuma periodiskums, veids vai nozīme. Attiecībā uz personas datiem informāciju dzēš pēc diviem gadiem pēc tā finanšu gada beigām, kurā par attiecīgo summu tika uzņemtas juridiskas saistības. Tas pats attiecas uz personas datiem attiecībā uz juridiskām personām, kuru oficiālajā nosaukumā ir vienas vai vairāku fizisko personu vārds.

 

Šo informāciju nepublisko, ja tās izpaušana rada risku, ka tiktu apdraudētas attiecīgo personu tiesības un brīvības, kuras aizsargā Eiropas Savienības Pamattiesību harta, vai varētu tikt kaitēts saņēmēju komerciālajām interesēm.

Grozījums Nr.     122

Regulas priekšlikums

36. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija par galasaņēmējiem, kuri līdzekļus saņēmuši ar finanšu instrumentu starpniecību un kuru saņemtais atbalsts no Savienības budžeta ir mazāks nekā EUR 500 000, aprobežojas ar statistikas datu agregātiem saskaņā ar attiecīgajiem kritērijiem, piemēram, atrašanās vietu, saņēmēju ekonomisko tipu, saņemtā atbalsta veidu un Savienības politikas jomu, kuras ietvaros piešķirts attiecīgais atbalsts.

Informācija par galasaņēmējiem, kuri līdzekļus saņēmuši ar finanšu instrumentu starpniecību un kuru saņemtais atbalsts no Savienības budžeta ir mazāks nekā EUR 200 000, aprobežojas ar statistikas datu agregātiem saskaņā ar attiecīgajiem kritērijiem, piemēram, atrašanās vietu, saņēmēju ekonomisko tipu, saņemtā atbalsta veidu un Savienības politikas jomu, kuras ietvaros piešķirts attiecīgais atbalsts.

Grozījums Nr.     123

Regulas priekšlikums

36. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Šajā pantā minētās publikācijas ir pieejamas vienā tīmekļa vietnē, un par tām ir atbildīga Komisija.

Grozījums Nr.     124

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pirms budžeta projekta iesniegšanas Komisija apspriežas ar iedzīvotājiem.

Pamatojums

Līdzreferenti atzinīgi vērtē ierosmi par iedzīvotāju plašāku iesaisti, kā Komisija ierosinājusi 54. panta 3. punktā, un uzskata, ka tā būtu jāattiecina arī uz gada budžeta izstrādi.

Grozījums Nr.     125

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  budžeta projekta iesniegšanas gada sākumā faktiski aizpildīto amata vietu skaitu, norādot to sadalījumu pa pakāpēm un administratīvajām vienībām;

iii)  budžeta projekta iesniegšanas gada sākumā faktiski aizpildīto štata vietu skaitu, norādot to sadalījumu pa pakāpēm, administratīvajām vienībām un pēc dzimuma;

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts – h apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  aktuālā informācija par programmas mērķu sasniegšanu;

iii)  aktuālā informācija par programmas mērķu sasniegšanu, kā norādīts 31. pantā;

Grozījums Nr.     127

Regulas priekšlikums

39. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  salīdzinošu tabulu, kurā iekļauts Komisijas budžeta projekts attiecībā uz pārējām iestādēm un Komisijai nosūtītās pārējo iestāžu sākotnējās tāmes;

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt Komisijai pienākumu iekļaut tās budžeta priekšlikumā sākotnējo dažādu iestāžu pieņemto budžetu, lai būtu uzskatāmas un pārredzamas Komisijas vienpusēji veiktās izmaiņas.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

39. pants – 4. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  riskam un saistībām paredzēto uzkrājumu kopsumma, kā arī informācija par finanšu riskiem, kuriem pakļauta Savienība;

i)  riskam un saistībām paredzēto uzkrājumu kopsumma, kā arī informācija par finanšu riskiem, kuriem pakļauta Savienība, tostarp iespējamām saistībām;

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

39. pants – 4. punkts – 1. daļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k)  finanšu instrumenta snieguma rādītāji, tostarp veiktie ieguldījumi, mērķa sviras efekts un sasniegtais sviras efekts;

k)  finanšu instrumenta snieguma rādītāji, tostarp veiktās investīcijas, mērķa sviras efekts un sasniegtais sviras efekts, kā arī līdz šim piesaistītā privātā kapitāla apmērs;

Grozījums Nr.     130

Regulas priekšlikums

39. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā darba dokumentā ietver arī pārskatu par administratīvajiem izdevumiem, kas saistīti ar pārvaldības maksām un citām finansiālajām un darbības izmaksām, kuras tiek maksātas par finanšu instrumentu pārvaldību, norādot gan to kopsummu, gan summas pa pārvaldītājiem un pārvaldāmajiem finanšu instrumentiem.

Šajā darba dokumentā ietver arī konkrētu informāciju par desmit finanšu instrumentiem ar vissliktāko sniegumu, kā arī pārskatu par administratīvajiem izdevumiem, kas saistīti ar pārvaldības maksām un citām finansiālajām un darbības izmaksām, kuras tiek maksātas par finanšu instrumentu pārvaldību, norādot gan to kopsummu, gan summas pa pārvaldītājiem un pārvaldāmajiem finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

39. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja Komisija izmanto Savienības trasta fondus, tā budžeta projektam pievieno darba dokumentu par Savienības trasta fondu atbalstītajām darbībām, to īstenošanu un sniegumu.

6.  Ja Komisija izmanto Savienības trasta fondus ārējo darbību jomā, tā budžeta projektam pievieno detalizētu darba dokumentu par minēto trasta fondu atbalstītajām darbībām, to īstenošanu, sniegumu, pārvaldības izmaksām, iemaksām, kuras nav veikusi Savienība, kā arī provizorisku novērtējumu par to, kā tiek ievēroti 227. panta 3. punkta noteikumi. Šajā darba dokumentā norāda arī to, kā minētās darbības ir veicinājušas tā instrumenta pamataktā noteikto mērķu sasniegšanu, no kura tika veikta Savienības iemaksa trasta fondos.

Pamatojums

Sk. 227. panta grozījumu pamatojumu.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

39. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Šā panta 6. punktā minētajā darba dokumentā turklāt:

9.  Šā panta 8. punktā minētajā darba dokumentā turklāt:

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izņemot pienācīgi pamatotus ārkārtas gadījumus, Komisija savus budžeta grozījumu projektus iesniedz vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei vēlākais līdz katra finanšu gada 15. oktobrim. Tā var pievienot savu atzinumu pārējo iestāžu pieprasītajiem budžeta grozījumiem.

3.  Izņemot pienācīgi pamatotus ārkārtas gadījumus, Komisija savus budžeta grozījumu projektus iesniedz vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei līdz katra finanšu gada 1. septembrim. Tā var pievienot savu atzinumu pārējo iestāžu pieprasītajiem budžeta grozījumiem.

Pamatojums

No jauna iekļauts Regulas 966/2012 41. panta 3. punktā noteiktais termiņš.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Budžeta Komisijas iedaļā var būt “negatīva rezerve” maksimāli EUR 400 000 000 apmērā. Šajā rezervē, ko iekļauj atsevišķā sadaļā, ietver tikai maksājumu apropriācijas.

Budžeta Komisijas iedaļā var būt “negatīva rezerve” maksimāli EUR 200 000 000 apmērā. Šajā rezervē, ko iekļauj atsevišķā sadaļā, ietver tikai maksājumu apropriācijas.

Pamatojums

Pēc ERP ierosinājuma (sk. atzinuma Nr. 1/2017 53. punktu) no jauna iekļauts iepriekšējais apmērs, kas norādīts Regulas Nr. 966/2012 47. pantā.

Grozījums Nr.     135

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – va punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

va)  visus attiecīgā Eiropas Attīstības fonda ieņēmumus un izdevumus iekļauj īpašā budžeta pozīcijā Komisijas iedaļā;

Pamatojums

Eiropas Attīstības fonda iekļaušana ES budžetā.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

vi)  attiecīgas piezīmes par katru apakšiedalījumu, kā paredzēts 45. panta 1. punktā. Budžeta piezīmēs ietver atsauces uz pamataktu, ja tāds ir, kā arī atbilstīgus skaidrojumus par apropriāciju būtību un mērķi;

vi)  attiecīgas piezīmes par katru apakšiedalījumu, kā paredzēts 45. panta 1. punktā, tostarp izceltās papildu piezīmes, par kurām ir balsojis Eiropas Parlaments un Padome. Budžeta piezīmēs ietver atsauces uz pamataktu, ja tāds ir, kā arī atbilstīgus skaidrojumus par apropriāciju būtību un mērķi;

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts novērst situācijas, kad budžeta trialoga rezultāti nav pienācīgi atspoguļoti galīgā budžeta piezīmēs, kā tas ir noticis iepriekš.

Grozījums Nr.     137

Regulas priekšlikums

56. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apropriāciju kopsumma izmēģinājuma projektiem jebkurā finanšu gadā nepārsniedz EUR 40 000 000;

Apropriāciju kopsumma izmēģinājuma projektiem jebkurā finanšu gadā nepārsniedz EUR 40 000 000, neierēķinot Komisijas ierosinātos un Eiropas Parlamenta un Padomes apstiprinātos izmēģinājuma projektus;

Pamatojums

Komisijas ierosinātie izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības būtu jārēķina papildus Finanšu regulā noteiktajam maksimālajam apjomam.

Grozījums Nr.     138

Regulas priekšlikums

56. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apropriāciju kopsumma šajā apakšpunktā minētajām jaunajām sagatavošanas darbībām jebkurā finanšu gadā nepārsniedz EUR 50 000 000, un sagatavošanas darbībām faktiski atvēlēto saistību apropriāciju kopsumma nepārsniedz EUR 100 000 000;

Apropriāciju kopsumma šajā apakšpunktā minētajām jaunajām sagatavošanas darbībām jebkurā finanšu gadā nepārsniedz EUR 50 000 000, un sagatavošanas darbībām faktiski atvēlēto saistību apropriāciju kopsumma nepārsniedz EUR 100 000 000. Minētā summa neietver Komisijas ierosinātās un Eiropas Parlamenta un Padomes apstiprinātās sagatavošanas darbības;

Pamatojums

Komisijas ierosinātie izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības būtu jārēķina papildus Finanšu regulā noteiktajam maksimālajam apjomam.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija piešķir pārējām iestādēm vajadzīgās pilnvaras, lai tās varētu izpildīt budžeta iedaļas, kuras attiecas uz tām.

1.  Pārējās iestādes ir atbildīgas to budžeta iedaļu izpildi, kuras uz tām attiecas.

Pamatojums

Precizējums, jo nav tāda Komisijas lēmuma, ar kuru tiktu piešķirtas minētās pilnvaras.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija var noslēgt nolīgumus ar pārējām Savienības iestādēm, lai atvieglotu apropriāciju izpildi, jo īpaši administratīvo apropriāciju izpildi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, produktu piegādi, būvdarbu veikšanu vai ēku līgumu īstenošanu.

2.  Savienības iestādes var noslēgt nolīgumus savā starpā, lai atvieglotu apropriāciju izpildi, jo īpaši administratīvo apropriāciju izpildi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, produktu piegādi, būvdarbu veikšanu vai ēku līgumu īstenošanu.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

57. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šādus dienestu līmeņa nolīgumus var noslēgt arī ar Savienības iestāžu struktūrvienībām, Savienības struktūrām, Eiropas birojiem, struktūrām vai personām, kam saskaņā ar LES V sadaļu uzticēts īstenot konkrētas KĀDP darbības, un Eiropas skolu valdes ģenerālsekretāra biroju. Minētie nolīgumi dod iespēju atgūt to īstenošanas rezultātā radušās izmaksas.

3.  Šādus dienestu līmeņa nolīgumus var noslēgt arī ar Savienības iestādēm, Savienības struktūrām, Eiropas birojiem, struktūrām vai personām, kam saskaņā ar LES V sadaļu uzticēts īstenot konkrētas KĀDP darbības, un Eiropas skolu valdes ģenerālsekretāra biroju. Minētie nolīgumi dod iespēju atgūt to īstenošanas rezultātā radušās izmaksas. Šīs regulas 73. panta 9. punktā minētajā gada darbības ziņojumā ietver informāciju par visiem šādiem nolīgumiem.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierobežota pilnvarojuma darbības joma un iekļauts noteikums par ziņošanu.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

58. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr Komisija var attiecībā uz savas iedaļas darbības apropriācijām deleģēt savas budžeta izpildes pilnvaras Savienības delegāciju vadītājiem un viņu prombūtnē darbības nepārtrauktības nodrošināšanai – delegāciju vadītāju vietniekiem. Kad Savienības delegāciju vadītāji – un viņu prombūtnē viņu vietnieki – rīkojas kā Komisijas kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, viņi piemēro Komisijas noteikumus par budžeta izpildi, un uz viņiem attiecas tie paši uzdevumi, pienākumi un atbildības prasības, kas attiecas uz jebkuru citu Komisijas kredītrīkotāju ar pastarpināti deleģētām pilnvarām.

Tomēr Komisija var attiecībā uz savas iedaļas darbības apropriācijām deleģēt savas budžeta izpildes pilnvaras Savienības delegāciju vadītājiem un — lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību gadījumos, kad viņi atrodas ārpus savas delegācijas valsts — delegāciju vadītāju vietniekiem. Kad Savienības delegāciju vadītāji – un viņu prombūtnē viņu vietnieki – rīkojas kā Komisijas kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, viņi piemēro Komisijas noteikumus par budžeta izpildi, un uz viņiem attiecas tie paši uzdevumi, pienākumi un atbildības prasības, kas attiecas uz jebkuru citu Komisijas kredītrīkotāju ar pastarpināti deleģētām pilnvarām.

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

58. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EĀDD izņēmuma kārtā var attiecībā uz savas iedaļas administratīvajām apropriācijām deleģēt savas budžeta izpildes pilnvaras attiecīgās delegācijas Komisijas personālam, ja tas ir nepieciešams delegācijas administrācijas nepārtrauktības nodrošināšanai EĀDD kompetentā kredītrīkotāja prombūtnē. Izņēmuma gadījumos, kad Savienības delegāciju Komisijas personāls rīkojas kā EĀDD kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, viņi piemēro EĀDD iekšējos noteikumus par budžeta izpildi, un uz viņiem attiecas tie paši uzdevumi, pienākumi un atbildības prasības, kas attiecas uz jebkuru citu EĀDD kredītrīkotāju ar pastarpināti deleģētām pilnvarām.

EĀDD izņēmuma kārtā var attiecībā uz savas iedaļas administratīvajām apropriācijām deleģēt savas budžeta izpildes pilnvaras attiecīgās delegācijas Komisijas personālam, ja tas ir nepieciešams delegācijas administrācijas nepārtrauktības nodrošināšanai gadījumos, kad EĀDD kompetentais kredītrīkotājs atrodas ārpus savas delegācijas valsts. Izņēmuma gadījumos, kad Savienības delegāciju Komisijas personāls rīkojas kā EĀDD kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, viņi piemēro EĀDD iekšējos noteikumus par budžeta izpildi, un uz viņiem attiecas tie paši uzdevumi, pienākumi un atbildības prasības, kas attiecas uz jebkuru citu EĀDD kredītrīkotāju ar pastarpināti deleģētām pilnvarām.

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr.     144

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  netieši (“netiešā izpilde”), ja tas paredzēts pamataktā vai 56. panta 2. punkta pirmās daļās a) līdz d) apakšpunktā minētajos gadījumos, ar:

c)  netieši (“netiešā izpilde”), ja tas paredzēts pamataktā vai 56. panta 2. punkta pirmās daļās a) līdz d) apakšpunktā minētajos gadījumos, uzticot budžeta izpildes uzdevumus:

Pamatojums

Pievienots no Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta. Ja formulējuma “netieša pārvaldība” grozīšanai uz “netieša izpilde” ir tikai lingvistiska nozīme, būtu jāsaglabā budžeta izpildes netiešās metodes spēkā esošā definīcija.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  Eiropas Investīciju banku vai Eiropas Investīciju fondu (“EIB grupa”);

iii)  Eiropas Investīciju bankai (“EIB”) vai EIF;

Pamatojums

Tā kā EIB grupas sastāvs nākotnē varētu mainīties, vēlams atsevišķi atsaukties uz EIB un EIF.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

61. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ir atbildīga par budžeta izpildi saskaņā ar LESD 317. pantu un nedeleģē budžeta izpildi trešām personām, ja attiecīgie uzdevumi paredz plašu rīcības brīvību saistībā ar politiskām izvēlēm.

Komisija ir atbildīga par budžeta izpildi saskaņā ar LESD 317. pantu un nedeleģē budžeta izpildi trešām personām, ja attiecīgie uzdevumi paredz jebkādu rīcības brīvību saistībā ar politiskām izvēlēm.

Pamatojums

Uzdevumi, kas paredz rīcības brīvību saistībā ar politiskām izvēlēm, vienmēr būtu jāīsteno Savienības ierēdnim vai citam Savienības darbiniekam.

Grozījums Nr.     147

Regulas priekšlikums

62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Budžeta izpildē izmantojot dalīto izpildi, Komisija un dalībvalstis ievēro pareizas finanšu pārvaldības, pārredzamības un nediskriminācijas principus un nodrošina Savienības darbību pamanāmību. Tālab Komisija un dalībvalstis izpilda katra savus kontroles un revīzijas pienākumus un uzņemas izrietošo atbildību, kas noteikta šajā regulā. Papildu noteikumus nosaka nozaru noteikumos.

1.  Budžeta izpildē izmantojot dalīto izpildi, Komisija izpildes uzdevumus deleģē dalībvalstīm. Komisija un dalībvalstis, apgūstot Savienības līdzekļus, ievēro pareizas finanšu pārvaldības, pārredzamības un nediskriminācijas principus un nodrošina Savienības darbības pamanāmību. Tālab Komisija un dalībvalstis izpilda katra savus kontroles un revīzijas pienākumus un uzņemas izrietošo atbildību, kas noteikta šajā regulā. Papildu noteikumus nosaka nozaru noteikumos.

Grozījums Nr.     148

Regulas priekšlikums

62. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  sadarbojoties ar Komisiju, OLAF, Eiropas Prokuratūru (EPPO) un Eiropas Revīzijas palātu (ERP).

Grozījums Nr.     149

Regulas priekšlikums

62. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar nozaru noteikumos paredzētajiem kritērijiem un procedūrām dalībvalstis atbilstīgā līmenī norīko struktūras, kas ir atbildīgas par Savienības līdzekļu pārvaldību un kontroli. Minētās struktūras var veikt arī uzdevumus, kas nav saistīti ar Savienības līdzekļu pārvaldīšanu, un tās var uzticēt dažus savus uzdevumus citām struktūrām, tostarp struktūrām, kas minētas 61. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktā.

Saskaņā ar nozaru noteikumos paredzētajiem kritērijiem un procedūrām dalībvalstis atbilstīgā līmenī norīko struktūras, kas ir atbildīgas par Savienības līdzekļu pārvaldību un kontroli. Minētās struktūras var veikt arī uzdevumus, kas nav saistīti ar Savienības līdzekļu pārvaldību, un tās var uzticēt dažus savus uzdevumus citām struktūrām.

Pamatojums

Uzticot uzdevumus starptautiskām organizācijām un to aģentūrām, kā arī EIB grupai, samazinātos dalībvalstu iespējas kontrolēt Savienības līdzekļu apguvi, izmantojot dalīto izpildi, jo īpaši attiecībā uz dotācijām.

Grozījums Nr.     150

Regulas priekšlikums

62. pants – 5. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt dalībvalstis var sniegt atbilstīgā līmenī parakstītas deklarācijas, kas balstās uz šajā punktā minēto informāciju.

Turklāt dalībvalstis sniedz Eiropas Parlamentam un Komisijai atbilstīgā līmenī parakstītas deklarācijas, kas balstās uz šajā punktā minēto informāciju.

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

62. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai veicinātu paraugpraksi struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, ELGF un Eiropas Zivsaimniecības fonda īstenošanā, Komisija informācijas nolūkā var par pārvaldības un kontroles darbībām atbildīgajām struktūrām darīt pieejamas metodiskās norādes, kurās izklāstīta Komisijas kontroles stratēģija un pieeja, tostarp iekļauti kontrolsaraksti un paraugprakses piemēri. Minētās norādes vajadzības gadījumā atjaunina.

Lai veicinātu paraugpraksi struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, ELGF un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda īstenošanā, Komisija informācijas nolūkā var par pārvaldības un kontroles darbībām atbildīgajām struktūrām darīt pieejamas metodiskās norādes, kurās izklāstīta Komisijas kontroles stratēģija un pieeja, tostarp iekļauti kontrolsaraksti un paraugprakses piemēri. Minētās norādes vajadzības gadījumā atjaunina.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

62. pants – 8. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Jūrlietu un zivsaimniecības jomā valsts un zemāka līmeņa programmu īstenošanai ir vajadzīga visu finanšu saistību valsts un zemāka līmeņa pārvaldības un kontroles sistēma (PKS), kas balstītos uz valsts un jebkāda zemāka līmeņa pārvaldības iestāžu un Komisijas ciešu sadarbību. Komisija katru gadu sniedz ziņojumu un publicē starpposma novērtējumus.

Grozījums Nr.     153

Regulas priekšlikums

62. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Lai noteiktu konkrētas un atbilstīgas politikas nostādnes un pasākumus, Komisija veicina reģionālo darbības programmu sagatavošanu, ievērojot proporcionalitātes un subsidiaritātes principus un ņemot vērā reģionālās kompetences.

Pamatojums

Reģioniem vajadzētu būt iespējai izmantot savas tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā par to kompetencē ietilpstošiem jautājumiem. Tādēļ reģioniem ar kompetenci zivsaimniecības nozarē vajadzētu būt iespējai sagatavot un pārvaldīt savas reģionālās darbības programmas.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

62. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Resursus, kas dalībvalstīm iedalīti dalītajā izpildē, var izmantot arī apvienojumā ar darbībām un instrumentiem, kurus īsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013.

9.  Resursus, kas dalībvalstīm piešķirti dalītajā izpildē, saskaņā ar attiecīgās nozares noteikumiem var izmantot arī apvienojumā ar darbībām un instrumentiem, kurus īsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013. To darot, vienmēr ievēro piemērojamo maksimālo līdzfinansējuma likmi.

Grozījums Nr.     155

Regulas priekšlikums

62.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

62.a pants

 

Vienots dalītajai izpildei piemērojamo noteikumu kopums

 

Ja ESI fondu apvieno ar vienu vai vairākiem citiem ESI fondiem vai ar citu Savienības finansējuma veidu viena pasākuma ietvaros, dalībvalsts var paredzēt vispārējus noteikumus par viena ESI fonda vai Savienības finansējuma veida tiesiskā regulējuma piemērošanu visam pasākumam. Dalībvalsts šos vispārējos noteikumus iesniedz apstiprināšanai Komisijā.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir dalītajā pārvaldībā ieviest “vienota noteikumu kopuma” principu, lai labuma guvējiem un dalībvalstu iestādēm mazinātu administratīvo slogu, ko rada, piemēram, pretrunīgi dažādu Komisijas ģenerāldirektorātu sniegtie noteikumu skaidrojumi. Šķiet, ka vislabāk to var panākt, izmantojot augšupēju pieeju.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

63. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  “Eiropas biroji” ir administratīvās struktūras, ko izveidojusi Komisija vai Komisija kopā ar vienu vai vairākām iestādēm ar mērķi izpildīt konkrētus horizontālos uzdevumus, ja to attaisno izmaksu un ieguvumu pētījums un saistīto risku novērtējums.

1.  “Eiropas biroji” ir administratīvās struktūras, ko izveidojusi Komisija vai Komisija kopā ar vienu vai vairākām iestādēm ar mērķi izpildīt konkrētus horizontālos uzdevumus, ja to attaisno izmaksu un ieguvumu pētījums un saistīto risku novērtējums un ja to ir apstiprinājis Eiropas Parlaments un Padome.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

63. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  var pildīt neobligātus uzdevumus, kurus atļāvušas to pārvaldības komitejas pēc tam, kad ir izvērtējušas iesaistīto personu izmaksas un ieguvumus un saistītos riskus. Attiecībā uz šo uzdevumu izpildi birojam var tikt deleģētas kredītrīkotāja pilnvaras vai tas var noslēgt ad hoc dienestu līmeņa nolīgumus ar Savienības iestādēm, Savienības struktūrām, citiem Eiropas birojiem vai trešām personām.

b)  var pildīt neobligātus uzdevumus, kurus apstiprinājis Eiropas Parlaments un Padome pēc tam, kad to pārvaldības komitejas ir izvērtējušas iesaistīto personu izmaksas un ieguvumus un saistītos riskus. Attiecībā uz šo uzdevumu izpildi birojam var tikt deleģētas kredītrīkotāja pilnvaras vai tas var noslēgt ad hoc dienestu līmeņa nolīgumus ar Savienības iestādēm, Savienības struktūrām, citiem Eiropas birojiem vai trešām personām.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

68. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Visi Savienības izpildaģentūru vai decentralizēto aģentūru vadības komiteju un valžu locekļi katru gadu attiecīgās aģentūras tīmekļa vietnē publisko savu interešu deklarāciju. Lai panāktu skaidrību saistībā ar šādām deklarācijām, Komisija nodrošina interešu deklarāciju modeli, ko var pielāgot katras aģentūras specifikai.

Pamatojums

Pārskatītajos finanšu noteikumos būtu jāparedz, ka visiem decentralizēto aģentūru un izpildaģentūru vadības komiteju un valžu locekļiem ir obligāti jāiesniedz interešu konflikta deklarācijas. Interešu deklarācijas būtu jāstandartizē, bet tomēr vajadzētu būt iespējām tās pielāgot katras aģentūras specifikai.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

69. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Finanšu pamatregula balstās uz šajā regulā noteiktajiem principiem un noteikumiem.

2.  Finanšu pamatregula balstās uz šajā regulā noteiktajiem principiem un noteikumiem, ņemot vērā 1. punktā minēto struktūru specifiku.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

69. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Neatkarīgs ārējais revidents pārbauda, vai katras šā panta 1. punktā minētās struktūras gada pārskati pienācīgi atspoguļo attiecīgās struktūras ienākumus, izdevumus un finanšu stāvokli pirms konsolidācijas Komisijas galīgajos pārskatos. Ja vien šā panta 1. punktā minētajā pamataktā nav noteikts citādi, Revīzijas palāta saskaņā ar LESD 287. panta 1. punkta prasībām sagatavo īpašu gada ziņojumu par katru struktūru. Sagatavojot šo ziņojumu, Revīzijas palāta ņem vērā neatkarīgā ārējā revidenta veikto revīzijas darbu un rīcību, kas veikta saistībā ar revidenta konstatējumiem.

6.  Neatkarīgs ārējais revidents pārbauda, vai katras šā panta 1. punktā minētās struktūras gada pārskati pienācīgi atspoguļo attiecīgās struktūras ienākumus, izdevumus un finanšu stāvokli pirms konsolidācijas Komisijas galīgajos pārskatos. Šī revidenta izmaksas sedz ERP. Revidents var arī pārbaudīt, vai visi ienākumi saņemti un visi izdevumi radušies likumīgi un pareizi. Ja vien šā panta 1. punktā minētajā pamataktā nav noteikts citādi, ERP saskaņā ar LESD 287. panta 1. punkta prasībām vienā konsolidētā revīzijas ziņojumā katru gadu ziņo par revīzijas rezultātiem un izdod īpašu ticamības deklarāciju par katru struktūru, uz kuru attiecas šā panta darbības joma. Sagatavojot šo ziņojumu, ERP ņem vērā neatkarīgā ārējā revidenta veikto revīzijas darbu un rīcību, kas veikta saistībā ar revidenta konstatējumiem.

Pamatojums

Sk. pamatojumu referentu ierosinātajiem grozījumiem 6.a punktā (jauns).

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

69. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  ERP ir pilnībā atbildīga par visiem neatkarīgo ārējo revīziju aspektiem, tostarp revidentu paziņotajiem konstatējumiem. Visas vajadzīgās administratīvās un iepirkuma procedūras pārvalda ERP, un minētās procedūrās, kā arī ar tām saistītās izmaksas, sedz no ERP budžeta.

Pamatojums

Ar ierosinātajiem grozījumiem 69. panta 6. punktā ERP sagatavotos īpašos gada ziņojumus par katru saskaņā ar LESD un Euratom līgumu izveidoto struktūru aizstātu ar vienu konsolidētu revīzijas ziņojumu, kurā būtu iekļauta īpaša ticamības deklarācija par katru struktūru. ERP izvērtējumu par izdevumu likumību un pareizību var sagatavot 6. punktā minētais neatkarīgais ārējais revidents, vajadzības gadījumā Revīzijas palātas vadībā.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

70. pants – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām piemēro 69. panta 2., 3. un 4. punktu.

Publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām piemēro 69. panta 2. līdz 6. punktu.

Pamatojums

Noteikumi, kurus piemēro 69. pantā minētajām struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu, būtu jāpiemēro arī publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kredītrīkotājs katrā iestādē ir atbildīgs par ieņēmumu un izdevumu izpildi saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu un par to, lai būtu nodrošināta likumības un pareizības prasību ievērošana un vienlīdzīga attieksme pret programmas līdzekļu saņēmējiem.

1.  Kredītrīkotājs katrā iestādē ir atbildīgs par ieņēmumu un izdevumu izpildi saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, par to, lai būtu nodrošināta paziņotās informācijas par sniegumu uzticamība, pilnīgums un pareizība un par to, lai būtu nodrošināta likumības un pareizības prasību ievērošana un vienlīdzīga attieksme pret programmas līdzekļu saņēmējiem.

Pamatojums

Referenti uzskata, ka Komisijas priekšlikuma 73. pantā nav pienācīgi ņemts vērā sniegums, līdz ar to kredītrīkotāja atbildība būtu jāpaplašina, ietverot arī viņam nodotās snieguma informācijas uzticamību, pilnīgumu un pareizību. Turklāt 73. panta 5. punktā ierosināto tekstu var interpretēt tā, ka tas paredz ierobežotāku ziņošanu par sniegumu nekā pašlaik.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

73. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katrai operācijai veic vismaz ex ante kontroli attiecībā uz operācijas darbības un finanšu aspektiem, balstoties uz daudzgadu kontroles stratēģiju, ar kuru tiek ņemti vērā riski. Ex ante kontroles mērķis ir novērst kļūdas un pārkāpumus, pirms operācijas tiek apstiprinātas.

Katrai operācijai veic vismaz ex ante kontroli attiecībā uz operācijas darbības un finanšu aspektiem, lai novērstu kļūdas un pārkāpumus, pirms operācijas tiek apstiprinātas, un lai nodrošinātu operāciju mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

73. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ex ante kontroļu biežumu un intensitāti nosaka atbildīgais kredītrīkotājs, ņemot vērā iepriekšējo kontroļu rezultātus, kā arī risku novēršanas un izmaksu lietderības apsvērumus. Šaubu gadījumā kredītrīkotājs, kurš atbild par attiecīgo operāciju apzināšanu, pieprasa papildu informāciju vai veic kontroli uz vietas, lai ex ante kontroles ietvaros iegūtu pietiekamu pārliecību.

Ex ante kontroļu biežumu un intensitāti nosaka atbildīgais kredītrīkotājs, ņemot vērā iepriekšējo kontroļu rezultātus, kā arī risku novēršanas, izmaksu lietderības un snieguma apsvērumus. Pamatojoties uz savu riska analīzi, kredītrīkotājs, kurš ir atbildīgs par attiecīgo operāciju apzināšanu, pieprasa papildu informāciju vai veic kontroli uz vietas, lai ex ante kontroles ietvaros iegūtu pietiekamu pārliecību.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

73. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Deleģētais kredītrīkotājs var ieviest ex post kontroles, lai atklātu un labotu operāciju kļūdas un pārkāpumus pēc šo operāciju apstiprināšanas. Šīs kontroles var tikt organizētas atkarībā no riskiem veidotām izlasēm, un tajās ņem vērā iepriekšējo kontroļu rezultātus un izmaksu lietderības apsvērumus.

Deleģētais kredītrīkotājs var ieviest ex post kontroles, lai atklātu un labotu operāciju kļūdas un pārkāpumus pēc šo operāciju apstiprināšanas. Šīs kontroles var tikt organizētas atkarībā no riskiem veidotām izlasēm, un tajās ņem vērā iepriekšējo kontroļu rezultātus, kā arī izmaksu lietderības un snieguma apsvērumus.

Grozījums Nr.     167

Regulas priekšlikums

73. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja deleģētais kredītrīkotājs labuma guvēju finanšu revīzijas veic kā ex post kontroles, attiecīgie revīzijas noteikumi ir skaidri, konsekventi un pārredzami, un ar tiem tiek ievērotas gan Komisijas, gan revidējamo subjektu tiesības.

Ja deleģētais kredītrīkotājs labuma guvēju finanšu revīzijas veic kā ex post kontroles, attiecīgie revīzijas noteikumi ir skaidri, konsekventi un pārredzami, ietver termiņus un labuma guvējiem ir pieejami dotācijas līguma parakstīšanas brīdī. Revīzijas noteikumos ievēro gan Komisijas, gan revidējamo subjektu tiesības, un tajos paredz pārsūdzības iespēju.

(Pilsoniskās sabiedrības organizācijas saskaras ar nekonsekvenci finanšu noteikumu piemērošanā ne vien starp ģenerāldirektorātiem, bet arī viena un tā paša ģenerāldirektorāta iekšienē. Būtu jānodrošina kopīgas pamatnostādnes un centralizēta apmācība iesaistītajam personālam. Būtu jāuzlabo arī dažādu revīzijas posmu pārredzamība, ilgums un termiņi, un tie jāpaziņo līguma parakstīšanas brīdī.)

Grozījums Nr.     168

Regulas priekšlikums

73. pants – 7. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  to, ka kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām un viņu darbinieki saņem regulāri atjauninātu un pienācīgu informāciju par kontroles standartiem un attiecīgajām metodēm un paņēmieniem;

a)  to, ka kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām un viņu darbinieki saņem regulāri atjauninātu un pienācīgu informāciju un apmācību par kontroles standartiem un attiecīgajām metodēm un paņēmieniem, pamatojoties uz kopīgām pamatnostādnēm;

(Pilsoniskās sabiedrības organizācijas saskaras ar nekonsekvenci finanšu noteikumu piemērošanā ne vien starp ģenerāldirektorātiem, bet arī viena un tā paša ģenerāldirektorāta iekšienē. Būtu jānodrošina kopīgas pamatnostādnes un centralizēta apmācība iesaistītajam personālam. Būtu jāuzlabo arī dažādu revīzijas posmu pārredzamība, ilgums un termiņi, un tie jāpaziņo līguma parakstīšanas brīdī.)

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

73. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja darbinieks, kas ir iesaistīts darījumu finanšu pārvaldībā un kontrolē, uzskata, ka lēmums, kuru viņa priekšnieks pieprasa viņam piemērot vai par kuru pieprasa, lai viņš tam piekristu, ir nelikumīgs vai neatbilst pareizas finanšu pārvaldības principam vai dienesta noteikumiem, kas šim darbiniekam jāievēro, viņš par to attiecīgi informē savu tiešo priekšnieku. Ja darbinieks to dara rakstiski, tiešais priekšnieks atbild rakstiski. Ja tiešais priekšnieks neveic nekādus pasākumus vai apstiprina sākotnējo lēmumu vai norādījumu un darbinieks uzskata, ka šāds apstiprinājums nav atbilstoša reakcija uz viņa bažām, darbinieks rakstiski informē deleģēto kredītrīkotāju. Ja minētais kredītrīkotājs neatbild lietas apstākļiem atbilstošā termiņā un jebkurā gadījumā vēlākais viena mēneša laikā, darbinieks informē attiecīgo darba grupu, kas minēta 139. pantā.

Ja darbinieks, kas ir iesaistīts darījumu finanšu pārvaldībā un kontrolē, uzskata, ka lēmums, kuru viņa priekšnieks pieprasa viņam piemērot vai par kuru pieprasa, lai viņš tam piekristu, ir nelikumīgs vai neatbilst pareizas finanšu pārvaldības principam vai dienesta noteikumiem, kas šim darbiniekam jāievēro, viņš par to attiecīgi informē savu tiešo priekšnieku. Ja darbinieks to dara rakstiski, tiešais priekšnieks atbild rakstiski. Ja tiešais priekšnieks neveic nekādus pasākumus vai apstiprina sākotnējo lēmumu vai norādījumu un darbinieks uzskata, ka šāds apstiprinājums nav atbilstoša reakcija uz viņa bažām, darbinieks rakstiski informē deleģēto kredītrīkotāju. Ja minētais kredītrīkotājs neatbild lietas apstākļiem atbilstošā termiņā un jebkurā gadījumā vēlākais viena mēneša laikā, darbinieks informē attiecīgo paneļkomiteju, kas minēta 90. pantā.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

73. pants – 9. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  pārskatā ietvertā informācija sniedz patiesu priekšstatu;

a)  pārskatā ietvertā informācija sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, un jo īpaši informācija par sniegumu ir uzticama, pilnīga un pareiza;

Pamatojums

Sk. šā panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

73. pants – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gada darbības pārskatā iekļauj informāciju par veiktajām darbībām, atsaucoties uz stratēģiskajos plānos izvirzītajiem mērķiem, ar šīm darbībām saistītajiem riskiem, piešķirto resursu izlietojumu un iekšējās kontroles sistēmu lietderību un efektivitāti. Tas ietver vispārēju novērtējumu par kontroļu izmaksām un ieguvumiem un informāciju par to, kādā mērā apstiprinātie darbības izdevumi veicina ES stratēģisko mērķu sasniegšanu un rada ES pievienoto vērtību. Komisija sagatavo iepriekšējā gada darbības pārskatu kopsavilkumu.

Gada darbības ziņojumā iekļauj informāciju par veiktajām darbībām, atsaucoties uz stratēģiskajos plānos izvirzītajiem mērķiem un informāciju par minēto darbību vispārējo sniegumu, ar šīm darbībām saistītajiem riskiem, piešķirto resursu izlietojumu un iekšējās kontroles sistēmu lietderību un efektivitāti. Tas ietver vispārēju novērtējumu par kontroļu izmaksām un ieguvumiem un informāciju par to, kādā mērā apstiprinātie darbības izdevumi veicina ES stratēģisko mērķu sasniegšanu un rada ES pievienoto vērtību. Komisija sagatavo iepriekšējā gada darbības ziņojumu kopsavilkumu.

Pamatojums

Sk. šā panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

73. pants – 9. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Kredītrīkotāju un attiecīgā gadījumā iestāžu, biroju, struktūru un aģentūru deleģēto kredītrīkotāju gada darbības ziņojumus par iepriekšējo gadu publicē viegli pieejamā veidā attiecīgās iestādes, biroja, struktūras vai aģentūras tīmekļa vietnē līdz katra gada 1. jūlijam, piemērojot pienācīgi pamatotus konfidencialitātes un drošības apsvērumus.

Pamatojums

No jauna iekļauta Regulas Nr. 966/2012 66. panta 9. punkta ceturtā daļa, kuru Komisija bija svītrojusi.

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja Savienības delegāciju vadītāji nonāk situācijā, kas minēta 73. panta 8. punktā, viņi vēršas pie 139. pantā minētās darba grupas. Konstatējot nelikumīgas darbības, krāpšanu vai korupciju, kas var kaitēt Savienības interesēm, viņi informē par to iestādes un struktūras, kas norīkotas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

2.  Ja Savienības delegāciju vadītāji nonāk situācijā, kas minēta 73. panta 8. punktā, viņi vēršas pie 90. pantā minētās paneļkomitejas. Konstatējot nelikumīgas darbības, krāpšanu vai korupciju, kas var kaitēt Savienības interesēm, viņi informē par to iestādes un struktūras, kas norīkotas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Grāmatvedis var no minētajiem standartiem novirzīties, ja viņš to uzskata par vajadzīgu, lai sniegtu patiesu priekšstatu par aktīviem un pasīviem, maksājumiem, ienākumiem un naudas plūsmu. Ja kāds grāmatvedības noteikums būtiski atšķiras no minētajiem standartiem, to dara zināmu finanšu pārskatu piezīmēs un norāda iemeslus.

2.  Grāmatvedis var no minētajiem standartiem novirzīties, ja viņš to uzskata par vajadzīgu, lai sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu par aktīviem un pasīviem, maksājumiem, ienākumiem un naudas plūsmu. Ja kāds grāmatvedības noteikums būtiski atšķiras no minētajiem standartiem, to dara zināmu finanšu pārskatu piezīmēs un norāda iemeslus.

Pamatojums

“Patiess un skaidrs priekšstats” ir ierastā terminoloģija.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

80. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Visu informāciju, kas nepieciešama, lai sagatavotu pārskatus, kuri sniedz patiesu priekšstatu par iestāžu finansiālo stāvokli un budžeta izpildi, grāmatveži iegūst no kredītrīkotājiem. Kredītrīkotāji garantē minētās informācijas ticamību.

2.  Visu informāciju, kas nepieciešama, lai sagatavotu pārskatus, kuri sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par iestāžu finansiālo stāvokli un budžeta izpildi, grāmatveži iegūst no kredītrīkotājiem. Kredītrīkotāji garantē minētās informācijas ticamību.

Pamatojums

“Patiess un skaidrs priekšstats” ir ierastā terminoloģija.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

80. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms iestāde vai 69. pantā minētā struktūra pieņem pārskatus, grāmatvedis tos paraksta, tādējādi apliecinot, ka viņam ir pietiekama pārliecība, ka pārskati sniedz patiesu priekšstatu par iestādes vai 69. pantā minētās struktūras finansiālo stāvokli.

Pirms iestāde vai 69. pantā minētā struktūra pieņem pārskatus, grāmatvedis tos paraksta, tādējādi apliecinot, ka viņam ir pietiekama pārliecība, ka pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par iestādes vai 69. pantā minētās struktūras finansiālo stāvokli.

Pamatojums

“Patiess un skaidrs priekšstats” ir ierastā terminoloģija.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

80. pants – 10. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Katra iestāde izlemj, kurā struktūrvienībā apliecinošie dokumenti jāglabā.

Pamatojums

No jauna iekļauta Piemērošanas noteikumu 64. panta pēdējā daļa, kuru Komisija nebija iekļāvusi.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

83. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Grāmatvedis var veikt maksājumus vienīgi tad, ja pirms tam saņēmēja juridiskie un maksājumu dati ir ievadīti tās iestādes kopējā datnē, par kuru viņš atbild.

svītrots

Pamatojums

Loģisku apsvērumu dēļ pirmā daļa būtu jānovieto aiz otrās — maksājumus veic pēc saistību uzņemšanās.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

83. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms saistību uzņemšanās pret kādu trešo personu kredītrīkotājs, lai nodrošinātu pārredzamību, pārskatatbildību un maksājumu pienācīgu izpildi, noskaidro saņēmēju juridiskos un maksājumu datus un ievada tos tās iestādes kopējā datnē, par kuru viņš atbild.

Pirms saistību uzņemšanās pret kādu trešo personu kredītrīkotājs, lai nodrošinātu pārredzamību, pārskatatbildību un maksājumu pienācīgu izpildi, apstiprina saņēmēja identitāti, noskaidro saņēmēju juridiskos un maksājumu datus un ievada tos tās iestādes kopējā datnē, par kuru viņš atbild.

Pamatojums

No jauna iekļauts teksts no Piemērošanas noteikumu 63. panta.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

83. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Grāmatvedis var veikt maksājumus vienīgi tad, ja pirms tam saņēmēja juridiskie un maksājumu dati ir ievadīti tās iestādes kopējā datnē, par kuru viņš atbild.

Pamatojums

Loģisku apsvērumu dēļ pirmā daļa ir novietota aiz otrās — maksājumus veic pēc saistību uzņemšanās.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Avansa kontu bankas kontus atver grāmatvedis, kurš turklāt apstiprina parakstu deleģējumu attiecībā uz šiem kontiem, balstoties uz kredītrīkotāja argumentētu priekšlikumu.

2.  Avansa kontu bankas kontus atver un uzrauga grāmatvedis, kurš turklāt apstiprina parakstu deleģējumu attiecībā uz šiem kontiem, balstoties uz kredītrīkotāja pamatotu priekšlikumu.

Pamatojums

No jauna iekļauts teksts no Piemērošanas noteikumu 69. panta 1. punkta.

Grozījums Nr.     182

Regulas priekšlikums

86. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Grāmatvedis veic vai uzdod īpaši šim nolūkam pilnvarotam darbiniekam no struktūrvienības, kurā viņš strādā, vai no kredītrīkotājas struktūrvienības veikt pārbaudes, kas parasti jāveic uz vietas un attiecīgā gadījumā bez brīdinājuma, lai pārbaudītu avansu pārziņiem piešķirto līdzekļu esību un grāmatvedību un lai pārbaudītu, vai norēķini par avansa darījumiem tiek veikti noteiktajā termiņā. Grāmatvedis par šo pārbaužu rezultātiem ziņo atbildīgajam kredītrīkotājam.

5.  Grāmatvedis veic vai uzdod īpaši šim nolūkam pilnvarotam darbiniekam no struktūrvienības, kurā viņš strādā, vai no kredītrīkotājas struktūrvienības veikt pārbaudes, kas parasti jāveic uz vietas un vajadzības gadījumā bez brīdinājuma, lai pārbaudītu avansu pārziņiem piešķirto līdzekļu esību un grāmatvedību un lai pārbaudītu, vai norēķini par avansa darījumiem tiek veikti noteiktajā termiņā. Grāmatvedis par šo pārbaužu rezultātiem ziņo atbildīgajam kredītrīkotājam.

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

90. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai pilnvaras, visus Finanšu regulas noteikumu pārkāpumus vai tādu noteikumu pārkāpumus, kuri attiecas uz finanšu vadību vai darbību pārbaudi un kuri rodas darbinieka darbības vai bezdarbības dēļ, šīs regulas 139. pantā minētajai darba grupai atzinuma sniegšanas nolūkā nodod:

1.  Neskarot Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai pilnvaras, visus Finanšu regulas noteikumu pārkāpumus vai tādu noteikumu pārkāpumus, kuri attiecas uz finanšu pārvaldību vai darbību pārbaudi un kuri rodas darbinieka darbības vai bezdarbības dēļ, kopīgai specializētai finanšu pārkāpumu paneļkomitejai atzinuma sniegšanas nolūkā nodod:

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

90. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja šo informāciju paneļkomitejai sniedz trauksmes cēlējs, darba grupa to apstrādā saskaņā ar Komisijā un/vai trauksmes cēlēja iestādē, struktūrā vai birojā spēkā esošo reglamentu attiecībā uz informācijas sniegšanu nopietnu pārkāpumu gadījumā (“trauksmes celšana”).

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

90. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Šā panta 1. punktā minēto paneļkomiteju veido:

 

a)  pastāvīgs un neatkarīgs augsta līmeņa priekšsēdētājs, ko ieceļ Komisija;

 

b)  pārstāvis no sešām dažādām Savienības iestādēm, Eiropas birojiem vai 69. pantā minētajām Savienības struktūrām.

 

Paneļkomiteju veido tā, lai nodrošinātu atbilstīgas juridiskās un tehniskās speciālās zināšanas. Ieceļot paneļkomitejas locekļus, ņem vērā to, ka ir jāizvairās no jebkāda interešu konflikta. Paneļkomitejai palīdz Komisijas nodrošināts pastāvīgs sekretariāts, kurš nodrošina nepārtrauktu paneļkomitejas administratīvo darbību.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

90. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Šā panta 1.a punkta b) apakšpunktā minētās paneļkomitejas locekļu amata pilnvaru laiks ir trīs gadi, un to var pagarināt.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

90. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c  Paneļkomitejas priekšsēdētāju izraugās no bijušajiem ERP vai Eiropas Savienības Tiesas locekļiem vai bijušajiem ierēdņiem, kuru amata līmenis atbilda vismaz ģenerāldirektora amatam kādā Savienības iestādē, izņemot Komisiju. Priekšsēdētāju izraugās, pamatojoties uz viņa personīgajām un profesionālajām īpašībām, plašo pieredzi darbā ar juridiskiem un finansiāliem jautājumiem un pierādītu kompetenci, neatkarību un integritāti. Viņa amata pilnvaru laiks ir pieci gadi, un to nevar pagarināt. Priekšsēdētāju ieceļ kā īpašo padomdevēju Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 5. panta nozīmē. Priekšsēdētājs vada visas paneļkomitejas sanāksmes un, pildot savus pienākumus, ir neatkarīgs. Priekšsēdētājs nav interešu konfliktā starp saviem pienākumiem priekšsēdētāja amatā un citiem oficiālajiem pienākumiem.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

90. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.d  Komisija pieņem paneļkomitejas reglamentu.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

90. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, šīs regulas 139. pantā minētā darba grupa ir kompetenta noteikt, vai ir noticis finanšu pārkāpums. Pamatojoties uz 139. pantā minētās darba grupas atzinumu 1. punktā minētajos gadījumos, attiecīgā iestāde izlemj, vai uzsākt procedūru par disciplināru atbildību vai kompensācijas samaksu. Ja darba grupa konstatē sistēmiskas problēmas, tā sniedz ieteikumu kredītrīkotājam un deleģētajam kredītrīkotājam, ja vien pēdējais nav iesaistītais darbinieks, kā arī iekšējam revidentam.

2.  Paneļkomiteja ir kompetenta noteikt, vai ir noticis finanšu pārkāpums.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

90. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja darba grupa sniedz 1. punktā minēto atzinumu, tai ir 139. panta 2. punktā noteiktā struktūra un divi papildu locekļi:

svītrots

a)   tās iecēlējiestādes pārstāvis, kas ir atbildīga par disciplinārlietām attiecīgajā iestādē vai struktūrā, un

 

b)   vēl viens personāla komitejas iecelts loceklis no attiecīgās iestādes vai struktūras. Ieceļot minētos papildu locekļus, ņem vērā to, ka ir jāizvairās no jebkāda interešu konflikta.

 

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

90. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja darba grupa sniedz 1. punktā minēto atzinumu, to iesniedz disciplinārkolēģijai, ko katra iestāde vai struktūra izveidojusi saskaņā ar saviem iekšējiem noteikumiem.

5.  Paneļkomitejas atzinumu iesniedz iecēlējinstitūcijai, kas ir atbildīga par disciplinārlietām attiecīgajā iestādē, birojā vai struktūrā.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

90. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Pamatojoties uz paneļkomitejas atzinumu, attiecīgā iestāde izlemj, vai uzsākt procedūru par saukšanu pie atbildības vai kompensācijas samaksu. Ja paneļkomiteja konstatē sistēmiskas problēmas, tā sniedz ieteikumu kredītrīkotājam un deleģētajam kredītrīkotājam, ja vien deleģētais kredītrīkotājs nav iesaistītais darbinieks, kā arī iekšējam revidentam.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

90. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b  Ja, izskatot lietu, paneļkomiteja uzskata, ka šis jautājums ir OLAF kompetencē, tā šo lietu nekavējoties nosūta OLAF direktoram un par to attiecīgi informē attiecīgās iestādes, biroja vai struktūras iecēlējinstitūciju. Paneļkomiteja tiek atbrīvota no šīs lietas izskatīšanas no tās nosūtīšanas dienas.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums apvienot paneļkomiteju, kas paredzēta agrīnās atklāšanas un izslēgšanas sistēmai, ar paneļkomiteju, kas strādā ar finanšu pārkāpumiem, nav pamatots, ņemot vērā šo paneļkomiteju atšķirīgos mērķus. Būtu jāizveido atsevišķa apvienotā starpiestāžu paneļkomiteja. Turklāt Komisijas ierosinātais teksts neatbilst Civildienesta noteikumu IX pielikumā iekļautajiem noteikumiem par saukšanu pie atbildības. Saukt pie atbildības var tikai tad, ja ir bijis OLAF ziņojums vai notikusi administratīva izmeklēšana.

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

91. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kredītrīkotājs, kam tieši vai pastarpināti deleģētas pilnvaras un kas saņēmis saistošu norādījumu, kuru viņš uzskata par nepareizu vai pretēju pareizas finanšu pārvaldības principam, jo īpaši tāpēc, ka šo norādījumu nevar izpildīt ar viņam piešķirtajiem resursiem, rakstiski informē par to iestādi, kas viņam tieši vai pastarpināti deleģējusi pilnvaras. Ja norādījums ir rakstiski apstiprināts un apstiprinājums saņemts saprātīgā termiņā, un ir pietiekami skaidrs tādā nozīmē, ka tas tieši norāda uz punktiem, kurus kredītrīkotājs, kam tieši vai pastarpināti deleģētas pilnvaras, apšaubījis, tieši vai pastarpināti deleģēto kredītrīkotāju nevar saukt pie atbildības. Viņš izpilda norādījumu, ja vien tas nav nepārprotami nelikumīgs vai attiecīgo drošības standartu pārkāpums.

1.  Kredītrīkotājs, kam tieši vai pastarpināti deleģētas pilnvaras un kas saņēmis saistošu norādījumu, kuru viņš uzskata par nepareizu vai pretēju pareizas finanšu pārvaldības principam, jo īpaši tāpēc, ka šo norādījumu nevar izpildīt ar viņam piešķirtajiem resursiem, rakstiski informē par to iestādi, kas viņam tieši vai pastarpināti deleģējusi pilnvaras. Ja norādījums ir rakstiski apstiprināts un apstiprinājums saņemts saprātīgā termiņā, un ir pietiekami skaidrs tādā nozīmē, ka tas tieši norāda uz punktiem, kurus kredītrīkotājs, kam tieši vai pastarpināti deleģētas pilnvaras, apšaubījis, tieši vai pastarpināti deleģēto kredītrīkotāju nevar saukt pie atbildības. Viņš izpilda norādījumu, ja vien tas nav nepārprotami nelikumīgs vai attiecīgo drošības standartu pārkāpums. Deleģētais kredītrīkotājs ziņo par katru šādu gadījumu šīs regulas 73. panta 9. punktā minētā gada darbības ziņojuma sadaļā “Norādījumu apstiprināšana saskaņā ar Finanšu regulas 91. pantu”.

Grozījums Nr.     195

Regulas priekšlikums

99. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Katra iestāde ik gadu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei pārskatu par šajā punktā minēto parādu atlaišanu, kas ir par EUR 100 000 un lielākām summām. Komisijas gadījumā šo pārskatu pievieno gada darbības pārskatu kopsavilkumam, kas minēts 73. panta 9. punktā.

5.  Katra iestāde ik gadu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei pārskatu par šajā punktā minēto parādu atlaišanu. Komisijas gadījumā šo pārskatu pievieno gada darbības ziņojumu kopsavilkumam, kas minēts 73. panta 9. punktā.

Grozījums Nr.     196

Regulas priekšlikums

108. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  snieguma novērtēšanas kritērijus;

Grozījums Nr.     197

Regulas priekšlikums

108. pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  attiecībā uz iemaksām 227. pantā minētajos trasta fondos — apropriācijas, kas rezervētas trasta fondam konkrētajā gadā un summas, kuras plānotas visā tā darbības laikā;

c)  attiecībā uz iemaksām 227. pantā minētajos trasta fondos — apropriācijas, kas rezervētas trasta fondam konkrētajā gadā un summas, kuras plānotas visā tā darbības laikā, kā arī tāda finansējuma daļu, kas netiek saņemts no Savienības budžeta, kuras attiecību saglabā nemainīgu visā trasta fonda darbības laikā, kā paredzēts 227. panta 1. punktā;

Pamatojums

Referenta grozījuma Nr. 91. atjauninājums. No ES budžeta un citiem finansējuma avotiem saņemto līdzekļu attiecība jāsaglabā nemainīga, lai novērstu situāciju, ka ES jāsedz citu līdzekļu devēju ieguldījums, kuri neizpilda sākotnējos solījumus.

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

108. pants – 2. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  attiecībā uz finanšu instrumentiem — finanšu instrumentam iedalīto summu;

e)  attiecībā uz finanšu instrumentiem — finanšu instrumentam iedalīto summu un paredzēto piesaistāmā privātā kapitāla daļu;

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

108. pants – 2. punkts – 2. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g)  attiecībā uz iemaksām finansējuma apvienošanas mehānismos — finansējuma apvienošanas mehānismam piešķirto summu un to subjektu sarakstu, kuri piedalās finansējuma apvienošanas mehānismā;

g)  attiecībā uz iemaksām finansējuma apvienošanas mehānismos — finansējuma apvienošanas mehānismam piešķirto summu, to subjektu sarakstu, kuri piedalās finansējuma apvienošanas mehānismā, un to attiecīgo finanšu iemaksu;

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

109. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  pārbauda nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir jāveic maksājums.

c)  pārbauda nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir jāveic maksājums. Izmaksu aplēses nevar nozīmēt atbilstību šādiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

109. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Saistību atcelšana ir operācija, ar kuru atbildīgais kredītrīkotājs pilnīgi vai daļēji atceļ apropriāciju rezervāciju, kas iepriekš veikta ar budžeta saistībām.

svītrots

Pamatojums

Konsekvences labad šis punkts ir pārcelts uz 2. pantu (definīcijas).

Grozījums Nr.     202

Regulas priekšlikums

110. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Provizoriskas budžeta saistības izpilda, noslēdzot vienu vai vairākas juridiskas saistības, kuras rada prasījuma tiesības uz turpmākiem maksājumiem. Tomēr gadījumos saistībā ar personāla vadības izdevumiem vai saistībā ar izdevumiem par saziņu, ko veic iestādes un kuras mērķis ir ziņot par Savienības notikumiem, vai gadījumos, kas minēti šīs regulas pielikuma 14.5. punktā, tās var īstenot tieši ar maksājumiem.

6.  Provizoriskas budžeta saistības izpilda, noslēdzot vienu vai vairākas juridiskas saistības, kuras rada prasījuma tiesības uz turpmākiem maksājumiem. Tomēr gadījumos saistībā ar personāla vadības, Savienības iestādes locekļu vai bijušo locekļu izdevumiem vai saistībā ar izdevumiem par saziņu, ko veic iestādes un kuras mērķis ir ziņot par Savienības notikumiem, vai gadījumos, kas minēti šīs regulas pielikuma 14.5. punktā, tās var īstenot tieši ar maksājumiem.

Pamatojums

Pabalstus locekļiem maksā tādā pašā veidā kā pabalstus darbiniekiem, un tādēļ tie būtu jāpiemin pie izņēmuma gadījumiem, kuros provizoriskas saistības var tikt segtas ar tūlītējiem maksājumiem.

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

111. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pirmajā daļā minētās saistības atskaita no vispārējām provizoriskajām saistībām, kas minētas 2. punktā.

Pamatojums

Tehnisks labojums (pārcelts no 5. punkta).

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

111. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pirmajā daļā minētās saistības atskaita no vispārējām provizoriskajām saistībām, kas minētas 1. punktā.

svītrots

Pamatojums

Tehnisks labojums (pārcelts no 4. punkta).

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

112. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Jebkuru šādu budžeta saistību daļu, kas nav izpildīta ar maksājumiem sešus mēnešus pēc galīgā izpildes termiņa, atceļ saskaņā ar 13. pantu.

4.  Jebkuru šādu budžeta saistību daļu, kas nav izpildīta ar maksājumiem sešus mēnešus pēc galīgā izpildes termiņa, atceļ.

Pamatojums

Atsaucei nav jēgas, jo 13. pantā ir izklāstīta apropriāciju atcelšana pēc saistību atcelšanas, nevis pati saistību atcelšanas procedūra.

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

113. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Attiecībā uz ārējo darbību dotācijām, uz kurām attiecas tieša izpilde un kuru apmērs pārsniedz EUR 5 000 000, visā darbības laikā var palikt nenoskaidroti ne vairāk kā divi priekšfinansējuma maksājumi.

Pamatojums

No jauna iekļauta Regulas Nr. 966/2012 184. panta 4. punkta otrā daļa, kuru Komisija nebija iekļāvusi.

Grozījums Nr.     207

Regulas priekšlikums

114. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  90 kalendārajās dienās par iemaksu nolīgumiem, līgumiem un dotāciju nolīgumiem, kas saistīti ar tehniskiem pakalpojumiem vai pasākumiem, kuru vērtēšana ir īpaši sarežģīta un par kuriem maksājums ir atkarīgs no ziņojuma vai apliecinājuma apstiprināšanas;

a)  60 kalendārajās dienās par iemaksu nolīgumiem, līgumiem un dotāciju nolīgumiem, kas saistīti ar tehniskiem pakalpojumiem vai pasākumiem, kuru vērtēšana ir īpaši sarežģīta;

Pamatojums

Grozījums ir ierosināts, pamatojoties uz “Civil Society Europe” ieteikumu.

Grozījums Nr.     208

Regulas priekšlikums

114. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  60 kalendārajās dienās par visiem citiem iemaksu nolīgumiem, līgumiem un dotāciju nolīgumiem, par kuriem maksājums ir atkarīgs no ziņojuma vai apliecinājuma apstiprināšanas;

svītrots

Pamatojums

Grozījums ir ierosināts, pamatojoties uz “Civil Society Europe” ieteikumu.

Grozījums Nr.     209

Regulas priekšlikums

114. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izņemot attiecībā uz dalībvalstīm, Eiropas Investīciju banku un Eiropas Investīciju fondu, beidzoties 1. punktā noteiktajiem termiņiem, kreditors ir tiesīgs saņemt procentu maksājumus saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

Izņemot attiecībā uz dalībvalstīm, beidzoties 1. punktā noteiktajiem termiņiem, kreditors ir tiesīgs saņemt procentu maksājumus saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

Pamatojums

Pieejai, kas tiek piemērota EIB grupai, šajā ziņā nebūtu jāatšķiras no pieejas, kas tiek piemērota citiem subjektiem, kuri apgūst ES budžeta līdzekļus, vai Savienības kreditoriem. Tādēļ EIB grupai saskaņā ar tās reglamentu ir pašai jānodrošina savu izmaksu segšana un EIB vai EIF iekļaušana šajā punktā var izraisīt negatīvu tādu kredītreitinga aģentūru reakciju, kas ir saistītas ar jau esošajiem instrumentiem, piemēram, ESIF, EIB ārējo aizdevumu mandātu (ELM) un InnovFin.

Grozījums Nr.     210

Regulas priekšlikums

115. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra iestāde nosaka iekšējās revīzijas amatpienākumus, kas jāpilda saskaņā ar atbilstošiem starptautiskajiem standartiem. Iekšējais revidents, ko iecēlusi iestāde, ir atbildīgs pret šo iestādi par budžeta izpildes sistēmu un procedūru pareizas darbības pārbaudi. Iekšējais revidents nevar būt ne kredītrīkotājs, ne grāmatvedis.

1.  Katra iestāde nosaka iekšējās revīzijas amatpienākumus, kas jāpilda saskaņā ar atbilstošiem starptautiskajiem standartiem. Iekšējais revidents, ko iecēlusi iestāde, ir atbildīgs pret šo iestādi par budžeta izpildes sistēmu un procedūru pareizas darbības pārbaudi. Iekšējais revidents ir neatkarīgs savu uzdevumu veikšanā, un tas nevar būt ne kredītrīkotājs, ne grāmatvedis.

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

116. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā gada ziņojumā min arī sistēmu problēmas, kuras konstatējusi saskaņā ar 139. pantu izveidotā darba grupa, ja tā sniedz 90. pantā minēto atzinumu.

Šajā gada ziņojumā min arī sistēmu problēmas, kuras konstatējusi saskaņā ar 90. pantu izveidotā paneļkomiteja.

Pamatojums

Sk. referenta ierosināto grozījumu 90. panta 5.b punktā (jauns).

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

116. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Sagatavojot savu ziņojumu, iekšējais revidents īpašu uzmanību pievērš pareizas finanšu pārvaldības principa ievērošanai kopumā un nodrošina, lai tiktu veikti attiecīgi pasākumi šā principa piemērošanas pakāpeniskai uzlabošanai un veicināšanai.

5.  Sagatavojot savu ziņojumu, iekšējais revidents īpašu uzmanību pievērš pareizas finanšu pārvaldības un snieguma principu ievērošanai kopumā un nodrošina, lai tiktu veikti attiecīgi pasākumi to piemērošanas pakāpeniskai uzlabošanai un veicināšanai.

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

116. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Iestāde katru gadu sagatavo ziņojumu, iekļaujot šajā ziņojumā kopsavilkumu par veikto iekšējo revīziju skaitu un veidu, sniegtajiem ieteikumiem un saistībā ar šiem ieteikumiem veiktajiem pasākumiem, un iesniedz to Eiropas Parlamentam un Padomei, kā paredzēts 239. pantā.

8.  Iestāde katru gadu sagatavo ziņojumu, iekļaujot šajā ziņojumā saturīgu kopsavilkumu par veikto iekšējo revīziju skaitu un veidu, sniegtajiem ieteikumiem un saistībā ar šiem ieteikumiem veiktajiem pasākumiem, un iesniedz to Eiropas Parlamentam un Padomei, kā paredzēts 239. pantā.

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

120.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

120.a pants

 

Iekšējās revīzijas komitejas

 

1.   Katra iestāde izveido iekšējās revīzijas komiteju, kuras uzdevums ir uzraudzīt iekšējās revīzijas darbu un nodrošināt, ka tās dienesti pienācīgi ņem vērā revīzijas ieteikumus un veic attiecīgus pēcpasākumus.

 

2.   Lielākā daļa iekšējās revīzijas komitejas locekļu ir neatkarīgi no attiecīgās iestādes.

 

3.   Iekšējās revīzijas komitejas darbībām jo īpaši būtu:

 

a)  jāpalīdz uzlabot riska pārvaldības un iekšējās kontroles atbilstību un efektivitāti;

 

b)  jāveicina labas pārvaldības principi un to piemērošana lēmumu pieņemšanā;

 

c)  jāatbalsta iekšējo revīziju kvalitāte;

 

d)  jāveicina izpratne par nepieciešamību pēc stabilas riska pārvaldības un iekšējās kontroles;

 

e)  jānodrošina iekšējo un ārējo revīziju ieteikumu īstenošana un

 

f)  jāpalīdz integrēt ētiskas pārvaldības vērtības, tostarp efektīvus noteikumus krāpšanas un korupcijas apkarošanai.

 

4.   Šīs regulas 116. panta 4. punktā minētajā iekšējā revidenta gada ziņojumā iekļauj pienācīgu informāciju par iekšējās revīzijas komitejas pilnvarām, operācijām, darbībām un rezultātiem.

Pamatojums

ERP uzskata (sk. Atzinuma Nr. 1/2017 14. un 15. punktu), ka starptautiskā paraugprakse publiskā sektora pārvaldības iestāžu jomā paredz, ka ir jāizveido iekšējās revīzijas komiteja, kas lielākoties sastāv no neatkarīgiem locekļiem, kuru pilnvarās ietilpst finanšu informācija, pārkāpumu izskatīšana un riska pārvaldība.

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

121. pants – 1. punkts – 1. daļa – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-a)  finansējums, kas nav saistīts ar attiecīgo darbību izmaksām, pamatojoties uz:

 

i)  vai nu atbilstību nosacījumiem, kuri ir noteikti nozares tiesību aktos vai Komisijas lēmumos, vai

 

ii)  sasniegtajiem rezultātiem, kas izmērīti, ņemot vērā iepriekš noteiktus atskaites punktus vai izmantojot snieguma rādītājus;

Pamatojums

Lai šajā regulā iestrādātu uz sniegumu orientētu kultūru, referenti ierosina saistībā ar Savienības iemaksu veidiem vispirms pievērsties sasniegtajiem rezultātiem un tikai pēc tam — citu kritēriju izpildei.

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

121. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  finansējums, kas nav saistīts ar attiecīgo darbību izmaksām, pamatojoties uz:

svītrots

i)  vai nu atbilstību nosacījumiem, kuri ir noteikti nozares tiesību aktos vai Komisijas lēmumos, vai

 

ii)  sasniegtajiem rezultātiem, kas novērtēti, atsaucoties uz iepriekš noteiktiem atskaites punktiem vai izmantojot snieguma rādītājus;

 

Pamatojums

Pārcelts uz -a) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

121. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Deleģētais kredītrīkotājs ziņo par Savienības iemaksām, kas noteiktas saskaņā ar šā panta 1. punkta e) un f) apakšpunktu, šīs regulas 73. panta 9. punktā minētā gada darbības ziņojuma sadaļā “Savienības iemaksas saskaņā ar Finanšu regulas 121. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktu”.

Pamatojums

Ar šo noteikumu tiks stiprināta budžeta lēmējinstitūcijas uzraudzība attiecībā uz jaunajiem finansējuma veidiem.

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

122. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

122. pants

svītrots

Savstarpēja paļaušanās uz novērtējumu

 

Komisija var pilnībā vai daļēji paļauties uz pašas vai citu subjektu, tostarp līdzekļu devēju, veiktiem novērtējumiem, ciktāl šie novērtējumi ir sagatavoti, ievērojot nosacījumus, kas ir līdzvērtīgi šajā regulā noteiktajiem nosacījumiem attiecībā uz piemērojamo budžeta izpildes metodi. Šajā nolūkā Komisija veicina starptautiski atzītu standartu vai starptautiskās paraugprakses atzīšanu.

 

Pamatojums

Šis noteikums ir pretrunā pareizas finanšu pārvaldības principam, un tādēļ tas būtu jāsvītro.

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

123. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja neatkarīgs revidents ir veicis uz starptautiski pieņemtiem standartiem balstītu revīziju, kas sniedz pamatotu pārliecību par finanšu pārskatiem un ziņojumiem, kuros izklāstīts Savienības iemaksas izlietojums, minētā revīzija veido pamatu vispārējam ticamības apliecinājumam, kā attiecīgā gadījumā sīkāk precizēts nozares noteikumos.

Ja neatkarīgs revidents ir veicis uz starptautiski pieņemtiem standartiem balstītu revīziju, kas sniedz pamatotu pārliecību par finanšu pārskatiem un ziņojumiem, kuros izklāstīts Savienības iemaksas izlietojums, un ja minētā Savienības iemaksa ir mazāk nekā 50 % no kopējā pieejamā finansējuma, minētā revīzija saskaņā ar atbildīgā kredītrīkotāja lēmumu var veidot pamatu vispārējam ticamības apliecinājumam, kā attiecīgā gadījumā sīkāk precizēts nozares noteikumos. Pētniecības iestādēm var piemērot izņēmumus.

Pamatojums

Saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu būtu jāparedz papildu aizsardzības pasākumi attiecībā uz savstarpēju paļaušanos uz revīzijām.

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

123. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šajā nolūkā Komisija un Revīzijas palāta veicina starptautiski atzīto standartu vai starptautiskās paraugprakses atzīšanu.

Pamatojums

Saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu būtu jāparedz papildu aizsardzības pasākumi attiecībā uz savstarpēju paļaušanos uz revīzijām.

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

123. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pēc iespējas izmanto vadošajai iestādei jau pieejamo informāciju, lai izvairītos no vienas un tās pašas informācijas vairākkārtīgas pieprasīšanas no labuma guvējiem.

Pamatojums

Saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu būtu jāparedz papildu aizsardzības pasākumi attiecībā uz savstarpēju paļaušanos uz revīzijām.

Grozījums Nr.     223

Regulas priekšlikums

124. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Jebkura persona vai subjekts, kas saņem Savienības finansējumu saskaņā ar tiešo un netiešo izpildi, rakstiski piekrīt piešķirt nepieciešamās tiesības, kā minēts 1. punktā. Tas ietver pienākumu visām trešām personām, kuras iesaistītas Savienības līdzekļu īstenošanā, nodrošināt līdzvērtīgas tiesības.

2.  Jebkura persona vai subjekts, kas saņem Savienības līdzekļus saskaņā ar tiešo, dalīto un netiešo izpildi, rakstiski piekrīt piešķirt nepieciešamās tiesības, kā minēts 1. punktā. Tas ietver pienākumu visām trešām personām, kuras iesaistītas Savienības līdzekļu īstenošanā, nodrošināt līdzvērtīgas tiesības.

Grozījums Nr.     224

Regulas priekšlikums

125. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

125. pants

svītrots

Resursu pārvietojums uz instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar šo regulu vai nozares regulām

 

Resursus, kas piešķirti dalībvalstīm saskaņā ar dalīto izpildi, pēc to pieprasījuma var pārvietot uz instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar šo regulu vai saskaņā ar nozares regulām. Komisija apgūst šos resursus saskaņā ar 61. panta 1. punkta a) vai c) apakšpunktu, ja iespējams, par labu attiecīgajai dalībvalstij. Turklāt resursus, kas piešķirti dalībvalstīm saskaņā ar dalīto izpildi, pēc to pieprasījuma var izmantot, lai uzlabotu ESIF spēju uzņemties risku. Šādos gadījumos piemēro ESIF noteikumus.

 

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

126. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Finanšu pamatpartnerības nolīgumā precizē finansiālās sadarbības veidus, sadarbības kopīgos mērķus, kā arī principus, kuri reglamentē šādu sadarbību starp Komisiju un personām un subjektiem, kas īsteno Savienības līdzekļus saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai labuma guvējiem. Šie nolīgumi atspoguļo arī to, cik lielā mērā Komisija var paļauties uz personu vai subjektu, kas īsteno Savienības līdzekļus saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai labuma guvēju sistēmām un procedūrām, tostarp revīzijas procedūrām.

2.  Finanšu pamatpartnerības nolīgumā precizē finansiālās sadarbības veidus, sadarbības kopīgos mērķus, kā arī principus, kuri reglamentē šādu sadarbību starp Komisiju un personām un subjektiem, kas īsteno Savienības līdzekļus saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai labuma guvējiem. Šie nolīgumi arī:

 

a)   nodrošina īstenošanas kvalitāti un to, ka tiek sasniegti Savienības iesaistīšanās mērķi, un

 

b)   atspoguļo personu vai subjektu, kas īsteno Savienības līdzekļus saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai labuma guvēju sistēmas un procedūras minēto mērķu sasniegšanai, tostarp revīzijas procedūras.

Pamatojums

Šie papildu aizsardzības pasākumi palīdzēs nodrošināt, ka finanšu pamatpartnerības ES sniedz pievienoto vērtību.

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

126. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lai optimizētu revīziju izmaksas un ieguvumus un atvieglotu koordināciju, ar personām un subjektiem, kas īsteno līdzekļus saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai dotāciju labuma guvējiem var noslēgt revīzijas vai pārbaudes nolīgumus. Eiropas Investīciju bankas gadījumā piemēro trīspusēju nolīgumu, kas noslēgts ar Komisiju un Eiropas Revīzijas palātu.

3.  Lai optimizētu revīziju izmaksas un ieguvumus un atvieglotu koordināciju, ar personām un subjektiem, kas īsteno līdzekļus saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai dotāciju labuma guvējiem var noslēgt revīzijas vai pārbaudes nolīgumus. Šādi nolīgumi neierobežo ERP piekļuvi informācijai, kas ir vajadzīga, lai veiktu Savienības līdzekļu revīziju.

Pamatojums

Atsauce uz LESD 287. panta 3. punktā paredzēto trīspusējo nolīgumu ir lieka. Skaidrības nolūkā būtu jānorāda, ka šajā punktā norādītajiem revīzijas vai pārbaudes nolīgumiem nevajadzētu ierobežot ERP piekļuvi informācijai, kas tai ir nepieciešama savu pienākumu izpildei.

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

126. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  partnerības ilgums nedrīkst pārsniegt četrus gadus, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus;

c)  partnerības ilgums nedrīkst pārsniegt četrus gadus, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus, kurus skaidri norāda 73. panta 9. punktā minētajā gada darbības ziņojumā;

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek stiprināta budžeta lēmējinstitūcijas uzraudzība attiecībā uz šiem partnerības nolīgumiem.

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

126. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Attiecībā uz finanšu pamatpartnerības nolīgumu, ko īsteno, izmantojot konkrētās dotācijas, pirms finanšu pamatpartnerības nolīguma parakstīšanas veic 191. pantā minēto darbības un finanšu spēju pārbaudi. Komisija var paļauties uz finanšu un darbības spēju līdzvērtīgu pārbaudi, ko veikuši citi līdzekļu devēji.

6.  Attiecībā uz finanšu pamatpartnerības nolīgumiem, kurus īsteno, izmantojot konkrētās dotācijas, pirms finanšu pamatpartnerības nolīguma parakstīšanas veic 191. pantā minēto darbības un finanšu spēju pārbaudi. Komisija var paļauties uz finanšu un darbības spēju līdzvērtīgu pārbaudi, ko veikuši citi līdzekļu devēji, tikai tad, ja no Savienības budžeta finansētā daļa ir mazāka par 50 % no kopējā finansējuma.

Pamatojums

Saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu būtu jāparedz papildu aizsardzības pasākumi attiecībā uz savstarpēju paļaušanos uz pārbaudēm. Skatīt arī referentu ierosināto grozījumu 123. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

126. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Komisija cenšas saskaņot savas ziņošanas prasības ar citu līdzekļu devēju ziņošanas prasībām.

svītrots

Pamatojums

Jaunais noteikums būtu jāsvītro, jo tas var apdraudēt XIII sadaļā paredzētos ziņošanas noteikumus.

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

132. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fa)  subjekta juridiskā adrese un galveno interešu centrs atrodas atšķirīgās jurisdikcijās, tādējādi apejot nodokļu tiesību aktos un sociālo tiesību aktos paredzētās saistības vai jebkādas citas juridiskas saistības, kuras piemēro to galveno interešu centra jurisdikcijā (pastkastītes uzņēmums).

Pamatojums

Bieži vien tiek izveidoti tā dēvētie pastkastītes uzņēmumi, lai apietu nodokļu, juridiskās vai sociālās saistības, kuras piemēro to galveno interešu centra valstī, un tas ir pretrunā ES finansiālajām interesēm un ES finansējuma nolūkam. Šī grozījuma pamatā ir referentiem adresētais Vācijas Federālā notāru kameras (Bundesnotarkammer) ieteikums.

Grozījums Nr.     231

Regulas priekšlikums

132. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  fiziska vai juridiska persona, kas ir 131. panta 1. punktā minētās personas vai subjekta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekle vai kam ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras attiecībā uz šīm personām vai subjektiem, ir vienā vai vairākās 1. punkta c)f) apakšpunktā minētajās situācijās;

a)  fiziska vai juridiska persona, kas ir 131. panta 1. punktā minētās personas vai subjekta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekle vai kam ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras attiecībā uz šīm personām vai subjektiem, tostarp uz personām un subjektiem īpašumtiesību un kontroles struktūrā un faktiskajiem īpašniekiem, ir vienā vai vairākās 1. punkta c) līdz f) apakšpunktā minētajās situācijās;

Pamatojums

Grozījumā ir precizēts to personu saraksts, uz kurām attiecas 131. panta 1. punktā noteiktie izslēgšanas iemesli, un izslēgšanas iemeslu pārbaudes joma saskaņota ar pārbaudes jomu, kas paredzēta Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas direktīvā (ES) 2015/849 ietvertajās prasībās, ko piemēro finanšu iestādēm un citām konkrētām nefinanšu struktūrām un profesijām, un ar piemērošanas jomu, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām.

Grozījums Nr.     232

Regulas priekšlikums

133. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  informāciju par fiziskām vai juridiskām personām, kas ir dalībnieka pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļi vai kam ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras attiecībā uz minēto dalībnieku, un atbilstīgus pierādījumus, ka viena vai vairākas no minētajām personām nav kādā no 132. panta 1. punkta c)f) apakšpunktā minētajām izslēgšanas situācijām;

b)  informāciju par fiziskām vai juridiskām personām, kas ir dalībnieka pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļi vai kam ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras attiecībā uz minēto dalībnieku, tostarp uz personām un subjektiem īpašumtiesību un kontroles struktūrā un faktiskajiem īpašniekiem, un atbilstīgus pierādījumus, ka viena vai vairākas no minētajām personām nav kādā no 132. panta 1. punkta c) līdz f) apakšpunktā minētajām izslēgšanas situācijām;

Pamatojums

Grozījumā ir precizēts to personu saraksts, uz kurām attiecas 131. panta 1. punktā noteiktie izslēgšanas iemesli, un izslēgšanas iemeslu pārbaudes joma saskaņota ar pārbaudes jomu, kas paredzēta Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas direktīvā (ES) 2015/849 ietvertajās prasībās, ko piemēro finanšu iestādēm un citām konkrētām nefinanšu struktūrām un profesijām, un ar piemērošanas jomu, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām.

Grozījums Nr.     233

Regulas priekšlikums

142. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalītajā izpildē visu oficiālo informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju veic tā, kā norādīts nozaru noteikumos. Minētajos noteikumos paredz budžeta pārvaldības procesā apkopoto vai citādi iegūto un nosūtīto datu savietojamību.

2.  Dalītajā izpildē visu oficiālo informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju veic tā, kā norādīts nozaru noteikumos. Minētajos noteikumos paredz budžeta izpildes procesā apkopoto vai citādi iegūto un nosūtīto datu savietojamību.

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

142. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija regulāri ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par e-pārvaldes īstenošanas progresu.

Pamatojums

No jauna iekļauta Regulas Nr. 966/2012 95. panta trešā daļa, ko Komisija bija svītrojusi.

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

144. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija regulāri ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šā punkta īstenošanas progresu.

Pamatojums

No jauna iekļauta Regulas Nr. 966/2012 111. panta otrā daļa, ko Komisija bija svītrojusi.

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

147. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izņemot nelielas vērtības līgumus un nelielas vērtības dotācijas, atbildīgais kredītrīkotājs, ja tas ir samērīgi un atbilstoši riska analīzei, var pieprasīt, lai garantiju iesniedz:

1.  Izņemot nelielas vērtības līgumus un nelielas vērtības dotācijas, atbildīgais kredītrīkotājs, ja tas ir samērīgi un atbilstoši viņa riska analīzei, var pieprasīt, lai garantiju iesniedz:

Pamatojums

Šajā grozījumā ir precizēts, ka tai ir jābūt atbildīgā kredītrīkotāja riska analīzei.

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

148. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Garantija ir spēkā pietiekami ilgu laika posmu, lai to varētu izmantot.

Pamatojums

No jauna iekļauts Piemērošanas noteikumu 206. panta 2. punkta teksts. Šo teikumu Komisija nebija iekļāvusi.

Grozījums Nr.     238

Regulas priekšlikums

149. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To subjektu un personu atlase, kas īsteno Savienības līdzekļus vai budžeta garantijas saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, ir pārredzama, pamatota ar pasākuma būtību un nedrīkst izraisīt interešu konfliktu. Šīs regulas 61. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii), v), vi) un vii) daļā minēto subjektu atlasē ņem vērā arī to darbības un finanšu spējas.

To subjektu un personu atlase, kurām tiek uzticēti budžeta izpildes uzdevumi, tostarp budžeta garantiju īstenošana saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, ir pārredzama, pamatota ar pasākuma būtību un nedrīkst izraisīt interešu konfliktu. Šīs regulas 61. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii), v), vi) un vii) daļā minēto subjektu atlasē ņem vērā arī to darbības un finanšu spējas.

Pamatojums

Atjaunots Regulas Nr. 966/2012 60. panta 1. punkta teksts.

Grozījums Nr.     239

Regulas priekšlikums

149. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Subjekti un personas, kas īsteno Savienības līdzekļus vai budžeta garantijas saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, ievēro pareizas finanšu pārvaldības, pārredzamības un nediskriminācijas principus un nodrošina Savienības rīcības pamanāmību. Ja Komisija noslēdz finanšu partnerības nolīgumus saskaņā ar 126. pantu, šajos nolīgumos sīkāk apraksta minētos principus.

2.  Subjekti un personas, kam ir uzticēti budžeta izpildes uzdevumi, tostarp budžeta garantiju īstenošana saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu, ievēro pareizas finanšu pārvaldības, pārredzamības un nediskriminācijas principus un nodrošina Savienības rīcības pamanāmību. Ja Komisija noslēdz finanšu partnerības nolīgumus saskaņā ar 126. pantu, šajos nolīgumos sīkāk apraksta minētos principus.

Pamatojums

Atjaunots Regulas Nr. 966/2012 60. panta 1. punkta teksts.

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

149. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Saskaņā ar šīs regulas 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu pilnvarotie subjekti un personas, veicot uzdevumus saistībā ar budžeta izpildi, novērš, atklāj un labo pārkāpumus un krāpšanu un paziņo par to Komisijai. Šajā nolūkā tās saskaņā ar proporcionalitātes principu veic ex ante un ex post kontroles, tostarp attiecīgā gadījumā pārbaudes uz vietas, izmantojot tipiskus un/vai ar risku saistītus darījumu paraugus, lai nodrošinātu no budžeta finansēto darbību efektīvu un pareizu īstenošanu. Tās arī veic nepareizi izmaksāto līdzekļu atgūšanu, liedz piekļuvi Savienības līdzekļiem vai piemēro finansiālus sodus un vajadzības gadījumā minētajā sakarībā uzsāk tiesvedību.

Pamatojums

No jauna iekļauts Komisijas svītrotais Regulas Nr. 966/2012 60. panta 3. punkts.

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

149. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  piemēro attiecīgus noteikumus un procedūras, lai sniegtu finansējumu trešām personām, tostarp atbilstīgas pārskatīšanas procedūras, noteikumus par nepamatoti izmaksātu līdzekļu atgūšanu un noteikumus, kas liedz piekļuvi finansējumam;

d)  piemēro attiecīgus noteikumus un procedūras, lai sniegtu finansējumu trešām personām, tostarp pārredzamas, nediskriminējošas, lietderīgas un efektīvas pārskatīšanas procedūras, noteikumus par nepamatoti izmaksātu līdzekļu atgūšanu un noteikumus, kas liedz piekļuvi finansējumam;

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

149. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt, vienojoties ar subjektiem vai personām, Komisija var novērtēt citus noteikumus un procedūras, piemēram, subjektu administratīvo izmaksu uzskaites praksi. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija var nolemt paļauties uz minētajiem noteikumiem un procedūrām.

Turklāt, vienojoties ar subjektiem vai personām, Komisija var novērtēt citus noteikumus un procedūras, piemēram, subjektu administratīvo izmaksu uzskaites praksi. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija var nolemt paļauties uz minētajiem noteikumiem un procedūrām. Šīs regulas 73. panta 9. punktā minētajā gada darbības ziņojumā ietver informāciju par visiem šādiem lēmumiem.

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

149. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja šie subjekti vai personas tikai daļēji pilda 4. punktā noteiktās prasības, Komisija veic atbilstīgus uzraudzības pasākumus, kas nodrošina Savienības finanšu interešu aizsardzību. Šos pasākumus precizē attiecīgajos nolīgumos.

5.  Ja šie subjekti vai personas tikai daļēji pilda 4. punktā noteiktās prasības, Komisija veic atbilstīgus uzraudzības pasākumus, kas nodrošina Savienības finanšu interešu aizsardzību. Šos pasākumus precizē attiecīgajos nolīgumos. Šīs regulas 73. panta 9. punktā minētajā gada darbības ziņojumā ietver informāciju par visiem šādiem pasākumiem.

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

150. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā punktā izklāstītie pienākumi neskar nolīgumus, kas noslēgti ar EIB grupu, starptautiskajām organizācijām un trešām valstīm. Attiecībā uz vadības deklarāciju šādi nolīgumi ietver vismaz minēto subjektu pienākumu reizi gadā iesniegt Komisijai paziņojumu, ka attiecīgajā finanšu gadā Savienības iemaksa ir izmantota un uzskaitīta saskaņā ar 149. panta 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām un ievērojot šajos nolīgumos noteiktos pienākumus. Šādu paziņojumu var iekļaut nobeiguma ziņojumā, ja īstenotais pasākums nepārsniedz 18 mēnešus.

Šajā punktā izklāstītie pienākumi neskar nolīgumus, kas noslēgti ar EIB, EIF, starptautiskajām organizācijām un trešām valstīm. Attiecībā uz vadības deklarāciju šādi nolīgumi ietver vismaz minēto subjektu pienākumu reizi gadā iesniegt Komisijai paziņojumu, ka attiecīgajā finanšu gadā Savienības iemaksa ir izmantota un uzskaitīta saskaņā ar 149. panta 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām un ievērojot šajos nolīgumos noteiktos pienākumus. Šādu paziņojumu var iekļaut nobeiguma ziņojumā, ja īstenotais pasākums nepārsniedz 18 mēnešus.

Pamatojums

Skatīt referentu ierosināto grozījumu 61. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) punktā.

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

150. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes pieprasījuma tiem dara pieejamus visus iemaksas nolīgumus, finansēšanas nolīgumus un garantijas nolīgumus.

6.  Visus iemaksas nolīgumus, finansēšanas nolīgumus un garantijas nolīgumus dara pieejamus 73. panta 9. punktā minētajā gada darbības ziņojumā.

Grozījums Nr.     246

Regulas priekšlikums

151.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

151.a pants

 

Netieša izpilde ar dalībvalstu organizācijām

 

1.  Dalībvalstu organizācijas ir subjekti, kas uzskaitīti regulas 61. panta 1. punkta c) apakšpunkta v) līdz vii) punktā, ar nosacījumu, ka:

 

i)   dalībvalstis tiem ir uzticējušas valsts pārvaldes uzdevumus starptautiskās attīstības un sadarbības jomā un tie ir izveidoti saskaņā ar dalībvalstu privāttiesībām vai publiskām tiesībām;

 

ii)  to sistēmas un procedūras, kas ir pielāgotas starptautiskās attīstības un sadarbības specifiskajam tiesību un darbības kontekstam, ir saņēmušas pozitīvu novērtējumu, kā paredzēts 149. panta 4. punktā.

 

2.   Komisija paļaujas uz tām dalībvalstu organizāciju sistēmām un procedūrām, kas ir saņēmušas pozitīvu novērtējumu saskaņā ar 149. panta 4. punktu, vai uz tādām papildu sistēmām un procedūrām, kuru novērtēšana neietilpst 149. panta 4. punkta piemērošanas jomā un kuras ir pienācīgi izveidotas un tiek piemērotas, nodrošinot attiecīgo dalībvalstu kontroli, piemēram, dalībvalstu organizāciju izmaksu struktūra. Šādu savstarpēju paļaušanos piemēro īpaši attiecībā uz 123. pantā minētajām sistēmām un procedūrām, bet ne tikai uz tām.

 

3.   Finanšu pamatpartnerības nolīgumos, kas noslēgti ar dalībvalstu organizācijām saskaņā ar 126. pantu, konkrētāk norāda apmēru un kārtību, kādā piemēro savstarpējo paļaušanos uz dalībvalstu organizāciju sistēmām un procedūrām.

Pamatojums

Referenti ierosina iekļaut papildu pantu sadaļā par netiešo izpildi, lai ņemtu vērā dalībvalstu organizāciju ES ārējā atbalsta jomā īstenoto darbību īpatnības.

Grozījums Nr.    247

Regulas priekšlikums

153. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja finanšu instrumentus īsteno finansējuma apvienošanas mehānisma ietvaros, piemēro X sadaļu.

2.  Ja finanšu instrumentus īsteno finansējuma apvienošanas mehānisma ietvaros un tie veido vairāk nekā 50 % no kopējā finansējuma, visai darbībai piemēro X sadaļu.

Pamatojums

Kaut arī referenti atbalsta vienkāršošanu, kas ir šā jaunā noteikuma vispārējais mērķis, būtu jāizvairās no situācijas, kad visai apvienošanas darbībai piemēro finanšu instrumentu noteikumus, lai gan finanšu instrumenti veido tikai nelielu daļu no finansējuma.

Grozījums Nr.    248

Regulas priekšlikums

153. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja dotācijas īsteno finansējuma apvienošanas mehānisma ietvaros un tās veido vairāk nekā 50 % no kopējā finansējuma, visai darbībai piemēro VIII sadaļu.

Pamatojums

Kaut arī referenti atbalsta vienkāršošanu, kas ir šā jaunā noteikuma vispārējais mērķis, būtu jāizvairās no situācijas, kad visai apvienošanas darbībai piemēro finanšu instrumentu noteikumus, lai gan finanšu instrumenti veido tikai nelielu daļu no finansējuma.

Grozījums Nr.     249

Regulas priekšlikums

153. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Attiecībā uz finanšu instrumentiem finansējuma apvienošanas mehānismu ietvaros 202. panta 1. punkta h) apakšpunktu uzskata par izpildītu, ja ex ante vērtējumu veic pirms attiecīgā finansējuma apvienošanas mehānisma izveides.

3.  Attiecībā uz finanšu instrumentiem finansējuma apvienošanas mehānismu ietvaros 202. panta 1. punkta h) apakšpunktu uzskata par izpildītu, ja ietekmes novērtējumu veic pirms attiecīgā finansējuma apvienošanas mehānisma izveides.

Pamatojums

Terminoloģijas saskaņošana ar referenta 32. panta grozījumu.

Grozījums Nr.     250

Regulas priekšlikums

174. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dotācijas ir tiešas finanšu iemaksas no budžeta ziedojumu veidā, lai finansētu:

Dotācijas tiek piešķirtas, lai finansētu:

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību, daļa no šī punkta tiek pārcelta uz 2. pantu (definīcijas).

Grozījums Nr.    251

Regulas priekšlikums

175. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja tas ir iespējams un ir lietderīgi, fiksētas summas, vienības izmaksas vai vienotas likmes nosaka tādā veidā, lai tās varētu maksāt pēc konkrētu rezultātu sasniegšanas.

2.  Ja tas ir iespējams un ir lietderīgi, fiksētas summas, vienības izmaksas vai vienotas likmes nosaka tādā veidā, lai tās varētu maksāt pēc konkrētas izdeves un rezultātu sasniegšanas, ar nosacījumu, ka ir veikti pienācīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka attiecīgās summas atbilst prasītajai izdevei.

Pamatojums

Papildu aizsardzības pasākums.

Grozījums Nr.     252

Regulas priekšlikums

175. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Precīzus kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai ir nodrošināta prasītā izdeve, nosaka, Komisijai vienojoties ar labuma guvēju katrā gadījumā atsevišķi un atbilstoši konkrētajiem apstākļiem, un tos norāda dotācijas nolīgumā.

Grozījums Nr.    253

Regulas priekšlikums

175. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja vien pamataktā nav norādīts citādi, fiksētu summu, vienības izmaksu vai vienotas likmes finansējuma izmantošanu apstiprina atbildīgais kredītrīkotājs, kas rīkojas saskaņā ar katrā iestādē izveidotu iepriekš noteiktu procedūru.

3.  Ja vien pamataktā nav norādīts citādi, fiksētu summu, vienības izmaksu vai vienotas likmes finansējuma izmantošanu apstiprina atbildīgais kredītrīkotājs, kas rīkojas saskaņā ar katrā iestādē izveidotu iepriekš noteiktu procedūru. Atbildīgais kredītrīkotājs savā gada darbības ziņojumā, kas minēts 73. panta 9. punktā, ziņo par visiem šādiem sniegtajiem apstiprinājumiem.

Grozījums Nr.     254

Regulas priekšlikums

175. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  ja iespējams, būtiskie nosacījumi, kas izraisa maksājumu, tostarp attiecīgā gadījumā rezultātu sasniegšanu;

d)  ja iespējams, būtiskie nosacījumi, kas izraisa maksājumu, tostarp attiecīgā gadījumā izdeves un rezultātu sasniegšanu;

Grozījums Nr.    255

Regulas priekšlikums

175. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  apraksts par nosacījumiem, lai nodrošinātu, ka tiek ievērots pareizas finanšu pārvaldības princips un ir pienācīgi ievērots līdzfinansējuma princips;

e)  apraksts par nosacījumiem, lai nodrošinātu, ka tiek ievērots pareizas finanšu pārvaldības princips un ir pienācīgi ievērots līdzfinansējuma princips un bezpeļņas princips;

Pamatojums

Būtu jāatjauno bezpeļņas princips, kas ir viens no galvenajiem dotācijām piemērojamajiem principiem.

Grozījums Nr.    256

Regulas priekšlikums

175. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Atbildīgais kredītrīkotājs var apstiprināt vai likt vienotas likmes finansējuma veidā finansēt labuma guvēja netiešās izmaksas maksimums 7 % apmērā no pasākuma kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām. Augstāku vienoto likmi var apstiprināt ar pamatotu Komisijas lēmumu.

6.  Atbildīgais kredītrīkotājs var apstiprināt vai likt vienotas likmes finansējuma veidā finansēt labuma guvēja netiešās izmaksas maksimums 7 % apmērā no pasākuma kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām. Augstāku vienoto likmi var apstiprināt ar pamatotu Komisijas lēmumu. Atbildīgais kredītrīkotājs savā gada darbības ziņojumā, kas minēts 73. panta 9. punktā, ziņo par visiem šādiem lēmumiem, apstiprināto vienoto likmi, iesaistītajām summām un attiecīgā lēmuma pieņemšanas iemesliem.

Pamatojums

Šis grozījums palīdzēs budžeta lēmējinstitūcijai pārbaudīt to, kā atbildīgie kredītrīkotāji izmanto šo izņēmumu.

Grozījums Nr.    257

Regulas priekšlikums

175. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Labuma guvēji var deklarēt personāla izmaksas par darbu, kuru pasākuma vai darba programma ietvaros veikuši brīvprātīgie, pamatojoties uz vienības izmaksām, kas apstiprinātas saskaņā ar 1.6. punktu.

8.  Labuma guvēji var deklarēt personāla izmaksas par darbu, kuru pasākuma vai darba programmas ietvaros veikuši brīvprātīgie, kā grāmatvedības posteni, pamatojoties uz vienības izmaksām, kas apstiprinātas saskaņā ar 1. līdz 6. punktu.

Pamatojums

Brīvprātīgā darba koncepcija paredz, ka brīvprātīgo darbs nav apmaksāts. Tādēļ, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem, būtu jāprecizē, ka šī deklarācija ir grāmatvedības rīks un neparedz brīvprātīgā darba apmaksu. Šī grozījuma pamatā ir referentiem adresētais Vācijas Federālās nevalstisko labdarības organizāciju asociācijas (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege) ieteikums.

Grozījums Nr.    258

Regulas priekšlikums

176. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Apstiprinot atsevišķas fiksētas summas, atbildīgais kredītrīkotājs rīkojas saskaņā ar 175. pantu.

3.  Apstiprinot vienotas fiksētas summas, atbildīgais kredītrīkotājs rīkojas saskaņā ar 175. pantu un piemērojamiem līdzfinansēšanas noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz kopējās darbības vai darba programmas maksimālo līdzfinansējuma likmi.

Grozījums Nr.    259

Regulas priekšlikums

177. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Fiksētu summu, vienības izmaksu vai vienotas likmes finansējuma apmērus, kas noteikti ex ante, piemērojot atbildīgā kredītrīkotāja vai Komisijas apstiprinātu metodi saskaņā ar 175. pantu, nedrīkst apstrīdēt ex post kontrolē, neskarot atbildīgā kredītrīkotāja tiesības samazināt dotāciju saskaņā ar 127. panta 4. punktu. Ja fiksētas summas, vienības izmaksas vai vienotas likmes nosaka, pamatojoties uz labuma guvēja parasto izmaksu uzskaites praksi, piemēro 179. panta 2. punktu.

Fiksētu summu, vienības izmaksu vai vienotas likmes finansējuma apmērus, kas noteikti ex ante, piemērojot atbildīgā kredītrīkotāja vai Komisijas apstiprinātu metodi saskaņā ar 175. pantu, drīkst apstrīdēt ex post kontrolē vienīgi pamatotu šaubu gadījumā, neskarot atbildīgā kredītrīkotāja tiesības samazināt dotāciju saskaņā ar 127. panta 4. punktu. Ja fiksētas summas, vienības izmaksas vai vienotas likmes nosaka, pamatojoties uz labuma guvēja parasto izmaksu uzskaites praksi, piemēro 179. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.     260

Regulas priekšlikums

177. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Pārbaužu un kontroļu biežums un apjoms var cita starpā būt atkarīgs no konkrēta riska, ko rada attiecīgais labuma guvējs. Šo risku cita starpā novērtē, pamatojoties uz līdzšinējo pārkāpumu skaitu, kas ir attiecināms uz šo labuma guvēju un ir radījis būtisku ietekmi uz dotācijām, kuras labuma guvējam ir piešķirtas ar līdzīgiem nosacījumiem.

Pamatojums

Pārbaudēm un kontrolēm ir jābūt vairāk vērstām uz labuma guvējiem, kas rada paaugstinātu risku Savienības budžetam. Uz risku pamatotas pārbaudes un kontroles sniegtu ES iespēju izmantot vairāk resursu konkrētām darbībām, nevis pārvaldībai.

Grozījums Nr.    261

Regulas priekšlikums

178. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Metodi, lai noteiktu fiksētas summas, vienības izmaksas vai vienotas likmes, pamatā esošos datus un rezultējošās summas, periodiski novērtē un attiecīgā gadījumā pielāgo saskaņā ar 175. pantu.

Metodi, lai noteiktu fiksētas summas, vienības izmaksas vai vienotas likmes, pamatā esošos datus un rezultējošās summas, kā arī minēto summu atbilstību sniegtajai izdevei periodiski novērtē un vismaz reizi divos gados attiecīgā gadījumā pielāgo saskaņā ar 175. pantu.

Grozījums Nr.    262

Regulas priekšlikums

180. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  ja aplēstās attiecināmās izmaksas ietver 175. panta 8. punktā minētās izmaksas par brīvprātīgo darbu, dotācija nedrīkst pārsniegt aplēstās attiecināmās izmaksas, izņemot izmaksas par brīvprātīgo darbu.

b)  ja aplēstās attiecināmās izmaksas ietver 175. panta 8. punktā minētās izmaksas par brīvprātīgo darbu, dotācija nedrīkst pārsniegt aplēstās attiecināmās izmaksas, izņemot izmaksas par brīvprātīgo darbu, vai 75 % no kopējām aplēstajām attiecināmajām izmaksām atkarībā no tā, kura no vērtībām ir mazāka.

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts nepieļaut situāciju, kad ļoti mazs ieguldījums natūrā faktiski nozīmē gandrīz 100 % līdzfinansējuma likmi.

Grozījums Nr.    263

Regulas priekšlikums

182. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea)  bezpeļņas.

Pamatojums

Skatīt 182.a panta (jauns) pamatojumu.

Grozījums Nr.     264

Regulas priekšlikums

183. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Dotāciju piešķiršana ir atkarīga no darba programmas, kas jāpublicē pirms tās īstenošanas.

Grozījums Nr.   265

Regulas priekšlikums

183. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Visas dotācijas, kas piešķirtas finanšu gada laikā, publicē saskaņā ar 36. panta 1.4. punktu.

2.  Visas dotācijas, kas piešķirtas finanšu gada laikā, publicē saskaņā ar 36. panta 1. līdz 4. punktu. Turklāt visas Savienības iestādes, kas veic publisko iepirkumu, savās tīmekļa vietnēs publisko skaidrus noteikumus par iegādi, izdevumiem un uzraudzību, kā arī visām piešķirtajām līgumslēgšanas tiesībām, tostarp līgumu vērtību.

Grozījums Nr.    266

Regulas priekšlikums

183. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pēc 1. un 2. punktā minētās publicēšanas, ja Eiropas Parlaments un Padome to pieprasa, Komisija nosūta tiem pārskatu par:

3.  Pēc 1. un 2. punktā minētās publicēšanas Komisija publicē un nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei pārskatu par:

Grozījums Nr.    267

Regulas priekšlikums

183. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  vidējo procedūras ilgumu no uzaicinājumā priekšlikumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām līdz dotācijas piešķiršanas brīdim;

c)  vidējo procedūras ilgumu no uzaicinājumā priekšlikumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām līdz dotācijas piešķiršanas brīdim, kā arī attiecīgi lēnākās un ātrākās procedūras ilgumu;

Grozījums Nr.    268

Regulas priekšlikums

183. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  dotācijām, kas piešķirtas EIB vai Eiropas Investīciju fondam saskaņā ar 188. panta g) punktu;

Grozījums Nr.    269

Regulas priekšlikums

183. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

db)  visām 153. pantā minētajām finansējuma apvienošanas darbībām, kas ir saistītas ar dotācijām.

Grozījums Nr.     270

Regulas priekšlikums

184. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Kā izņēmumu no 1. punkta, ārējo darbību var pilnīgi finansēt no dotācijas, ja tas ir būtiski šīs darbības īstenošanai. Tādā gadījumā piešķiršanas lēmumā norāda iemeslus.

3.  Kā izņēmumu no 1. punkta, tāda Savienības partnera veiktu ārējo darbību, kura atbilstība EK noteikumiem un prasībām ir pierādīta (veicot ex ante novērtējumu), var pilnīgi finansēt no dotācijas, ja tas ir būtiski šīs darbības īstenošanai. Tādā gadījumā piešķiršanas lēmumā norāda iemeslus.

Grozījums Nr.    271

Regulas priekšlikums

185. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nekumulatīvas piešķiršanas un dubultas nefinansēšanas princips

Nekumulatīvas piešķiršanas un dubulta finansējuma aizlieguma princips

Pamatojums

Lingvistisks grozījums.

Grozījums Nr.    272

Regulas priekšlikums

185. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ir skaidri jādefinē darbība, kurai no budžeta var piešķirt dotāciju. Darbību nedrīkst sadalīt dažādās darbībās, lai izvairītos no šajā regulā paredzēto finansēšanas noteikumu ievērošanas.

Pamatojums

No jauna iekļauts piemērošanas noteikumu 176. pants.

Grozījums Nr.    273

Regulas priekšlikums

185. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šā panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro:

4.  Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro:

Pamatojums

Dubultā finansējuma aizliegumam nebūtu jāparedz izņēmumi.

Grozījums Nr.    274

Regulas priekšlikums

186. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  šīs regulas 188. panta a) vai b) punktā minēto pasākumu ārkārtējas steidzamības gadījumā, ja Savienības agrīnai iesaistei būtu svarīga nozīme. Šajos gadījumos izmaksām, kas labuma guvējam radušās pirms pieteikuma iesniegšanas dienas, var piešķirt Savienības finansējumu ar šādiem nosacījumiem:

b)  šīs regulas 188. panta a) punktā minēto pasākumu ārkārtējas steidzamības gadījumā, ja Savienības agrīnai iesaistei būtu svarīga nozīme. Šajos gadījumos izmaksām, kas labuma guvējam radušās pirms pieteikuma iesniegšanas dienas, var piešķirt Savienības finansējumu ar šādiem nosacījumiem:

Pamatojums

Atkāpi no principa par nepiemērošanu ar atpakaļejošu spēku būtu jāparedz tikai humānajai palīdzībai un līdzīgiem gadījumiem.

Grozījums Nr.    275

Regulas priekšlikums

186. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Deleģētais kredītrīkotājs ziņo par katru šādu gadījumu 73. panta 9. punktā minētā gada darbības ziņojuma sadaļā “Atkāpes no principa par nepiemērošanu ar atpakaļejošu spēku saskaņā ar Finanšu regulas 186. pantu”.

Grozījums Nr.     276

Regulas priekšlikums

186. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Darbības dotāciju gadījumā dotācijas nolīgumu paraksta sešos mēnešos pēc labuma guvēja finanšu gada sākuma. Finansējumam attiecināmās izmaksas nevar būt radušās ne pirms dotācijas pieteikuma iesniegšanas, ne arī pirms labuma guvēja finanšu gada sākuma.

4.  Darbības dotāciju gadījumā dotācijas nolīgumu paraksta trijos mēnešos pēc labuma guvēja finanšu gada sākuma. Finansējumam attiecināmās izmaksas nevar būt radušās ne pirms dotācijas pieteikuma iesniegšanas, ne arī pirms labuma guvēja finanšu gada sākuma. Pirmo maksājumu labuma guvējam izmaksā divu mēnešu laikā pēc dotācijas nolīguma parakstīšanas.

Pamatojums

Komisijas paredzēto dotācijas nolīguma parakstīšanas periodu būtu jāsamazina no sešiem uz trijiem mēnešiem pēc labuma guvēja finanšu gada sākuma. Tas ļautu Komisijai palielināt efektivitāti plānošanas ciklā. Tas arī ļautu izvairīties no pilsoniskās sabiedrības organizāciju, jo īpaši mazāko organizāciju, finanšu kapacitātes apdraudēšanas. Ja tiek paredzēts sešu mēnešu periods nolīguma parakstīšanai un vēl trīs mēneši pirmās daļas izmaksai, tas nozīmē, ka lielākajai daļai pilsoniskās sabiedrības organizāciju būtu jāņem bankas aizdevums.

Grozījums Nr.    277

Regulas priekšlikums

186.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

186.a pants

 

Bezpeļņas princips

 

1.   Dotāciju nolūks vai sekas nav peļņas radīšana no labuma guvēja darbības vai darba programmas (“bezpeļņas princips”).

 

2.   Peļņu definē kā summu, par kādu labuma guvēja ieņēmumi pārsniedz attiecināmās izmaksas, kad tiek iesniegts atlikuma maksājuma pieprasījums.

 

3.   Šā panta 2. punktā minētie ieņēmumi aprobežojas ar ienākumiem, ko rada darbība vai darba programma, kā arī finansiālie ieguldījumi, ko līdzekļu devēji ir īpaši paredzējuši attiecināmo izmaksu finansēšanai.

 

Darbības dotācijas gadījumā summas, kas paredzētas rezervju veidošanai, neņem vērā, veicot pārbaudi par bezpeļņas principa ievērošanu.

 

4.   Šā panta 1. punktu nepiemēro:

 

a)   pasākumiem, kuru mērķis ir stiprināt labuma guvēja finansiālo spēju, vai darbībām, kas rada ienākumus, lai nodrošinātu attiecīgo darbību turpināmību pēc dotācijas lēmumā vai nolīgumā noteiktā Savienības finansējuma laikposma beigām;

 

b)   pētījumu, pētniecības vai mācību stipendijām, ko maksā fiziskām personām;

 

c)   cita veida tiešam atbalstam, ko maksā fiziskām personām, kurām tas visvairāk nepieciešams, piemēram, bezdarbniekiem un bēgļiem;

 

d)   dotācijām, ko piešķir pēc vienotas likmes un/vai pamatojoties uz vienības izmaksām, ja tās atbilst 175. pantā izklāstītajiem nosacījumiem;

 

e)   mazas vērtības dotācijām.

 

5.   Ja ir gūta peļņa, Komisija ir tiesīga atgūt Savienības ieguldījumam atbilstošu procentuālo daļu no peļņas, ieturot to no attiecināmajām izmaksām, kas labuma guvējam faktiski radušās, īstenojot darbību vai darba programmu.

 

Atkāpjoties no šā panta noteikumiem, ja Eiropas politiskā fonda Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 nozīmē ienākumi tā finanšu gada beigās, par kuru fonds saņēma darbības dotāciju, pārsniedz izdevumus, daļu no šā pārpalikuma līdz 25 % apmērā no attiecīgā gada kopējiem ienākumiem var pārcelt uz nākamo gadu ar noteikumu, ka tā tiks izlietota līdz attiecīgā nākamā gada pirmā ceturkšņa beigām.

Pamatojums

Dotāciju bezpeļņas princips ir svarīgs publisko finanšu pārvaldības princips. Komisija uzskata, ka peļņu radošu projektu finansēšanai parasti būtu jāizmanto finanšu instrumenti, nevis dotācijas, tādēļ ir svarīgi saglabāt šo principu attiecībā uz dotācijām.

Grozījums Nr.    278

Regulas priekšlikums

187. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  Savienības finansējuma noteikumus, jo īpaši dotācijas veidus;

c)  Savienības finansējuma noteikumus, precizējot visus Savienības ieguldījumu veidus, jo īpaši dotāciju veidus;

Grozījums Nr.     279

Regulas priekšlikums

187. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  visu pieteikuma iesniedzēju informēšanai par viņu pieteikumu vērtēšanas rezultātiem – maksimums seši mēneši no pēdējās dienas, kad var iesniegt pilnīgus priekšlikumus;

a)  visu pieteikuma iesniedzēju informēšanai par viņu pieteikumu vērtēšanas rezultātiem — maksimums trīs mēneši no pēdējās dienas, kad var iesniegt pilnīgus priekšlikumus;

Grozījums Nr.     280

Regulas priekšlikums

187. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  dotācijas nolīgumu parakstīšanai ar pieteikuma iesniedzējiem – maksimums trīs mēneši no dienas, kad informēti izraudzītie pieteikuma iesniedzēji.

b)  dotācijas nolīgumu parakstīšanai ar pieteikuma iesniedzējiem — maksimums viens mēnesis no dienas, kad informēti izraudzītie pieteikuma iesniedzēji.

Grozījums Nr.    281

Regulas priekšlikums

187. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Deleģētais kredītrīkotājs gada darbības pārskatā ziņo par vidējo laiku, kāds bijis nepieciešams, lai informētu pieteikuma iesniedzējus un parakstītu dotācijas nolīgumus. Gadījumā, ja pirmajā daļā minētie laikposmi ir pārsniegti, deleģētais kredītrīkotājs norāda iemeslus un, ja nav pienācīga pamatojuma saskaņā ar otro daļu, ierosina korektīvus pasākumus.

Deleģētais kredītrīkotājs gada darbības ziņojumā ziņo par vidējo laiku, kāds bijis nepieciešams, lai informētu pieteikuma iesniedzējus un parakstītu dotācijas nolīgumus, kā arī par attiecīgi garāko un īsāko laikposmu. Gadījumā, ja pirmajā daļā minētie laikposmi ir pārsniegti, deleģētais kredītrīkotājs norāda iemeslus un, ja nav pienācīga pamatojuma saskaņā ar otro daļu, ierosina korektīvus pasākumus.

Grozījums Nr.    282

Regulas priekšlikums

188. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  struktūrām ar de jure vai de facto monopolu vai struktūrām, ko izraudzījušās dalībvalstis uz savu atbildību, ja šīs dalībvalstis ir de jure vai de facto monopolstāvoklī;

svītrots

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir paredzēta iespēja piešķirt tiešās dotācijas dalībvalstu pilnvarotiem subjektiem de facto vai de jure monopolstāvoklī vai gadījumos, kad tiešie labuma guvēji ir izraudzīti to tehniskās kompetences dēļ. Referentiem nav pietiekamas pārliecības par to, ka šajā gadījumā ir pamatoti uzņemties risku saistībā ar dotāciju darbības jomas paplašināšanu bez uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus.

Grozījums Nr.     283

Regulas priekšlikums

188. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pirmās daļas c) un f) punktā minētos izņēmumus Savienības iestādes un struktūras vai dalībvalstis interpretē un piemēro ierobežoti.

Grozījums Nr.     284

Regulas priekšlikums

188. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Savienības iestādes un struktūras vai dalībvalstis skaidri definē pirmās daļas c) un f) punktā minēto izņēmumu piemērošanas termiņu un jomu.

Grozījums Nr.     285

Regulas priekšlikums

189. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmo daļu nepiemēro valsts iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kas minētas 151. pantā;

Pirmo daļu nepiemēro valsts iestādēm, dalībvalstu organizācijām un starptautiskajām organizācijām, kas minētas 151. pantā;

Pamatojums

Skatīt referenta 151.a panta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr.    286

Regulas priekšlikums

189. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)   pasākuma vai darba programmas aprakstu un budžeta tāmi, kurā iespēju robežās:

e)   darbības vai darba programmas aprakstu un paredzamo budžetu, kurā:

Grozījums Nr.    287

Regulas priekšlikums

189. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Pieteikuma iesniedzējs norāda tā Savienības finansējuma avotus un summas, kas saņemts vai pieprasīts tai pašai darbībai vai darbības daļai, vai tā funkcionēšanai tā paša finanšu gada laikā, kā arī jebkuru citu finansējumu, kas saņemts vai pieprasīts tai pašai darbībai.

Pamatojums

No jauna iekļauts Piemērošanas noteikumu 196. panta 4. punkta teksts.

Grozījums Nr.     288

Regulas priekšlikums

191. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)  dalībvalstu organizācijām;

Pamatojums

Skatīt referenta 151.a panta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr.     289

Regulas priekšlikums

191. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Atbildīgais kredītrīkotājs atkarībā no riska novērtējuma rezultātiem var atcelt pienākumu pārbaudīt valsts iestāžu vai starptautisko organizāciju darbības spējas.

6.  Atbildīgais kredītrīkotājs atkarībā no riska novērtējuma rezultātiem var atcelt pienākumu pārbaudīt valsts iestāžu, dalībvalstu organizāciju vai starptautisko organizāciju darbības spēju.

Pamatojums

Skatīt referenta 151.a panta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr.    290

Regulas priekšlikums

192. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  veikt to vērtēšanu.

Grozījums Nr.    291

Regulas priekšlikums

200. pants – 5. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc publiskošanas, ja Eiropas Parlaments un Padome to pieprasa, Komisija nosūta tiem pārskatu par:

Pēc publiskošanas Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei pārskatu par:

Grozījums Nr.    292

Regulas priekšlikums

201. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savienība var veidot finanšu instrumentus vai sniegt budžeta garantijas vai finansiālu palīdzību no vispārējā budžeta, izmantojot pamataktu.

1.  Lai sasniegtu savus mērķus, Savienība var veidot finanšu instrumentus vai sniegt budžeta garantijas vai finansiālu palīdzību no vispārējā budžeta, izmantojot pamataktu, ja ir pierādīts, ka ar tiem var vislabāk sasniegt Savienības mērķus. Finanšu instrumenti papildina citus budžeta intervences veidus.

Grozījums Nr.     293

Regulas priekšlikums

201. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Revīzijas palātai ir pilnīga piekļuve visai ar finanšu instrumentiem, budžeta garantijām un finansiālo palīdzību saistītajai informācijai, tostarp informācijai, kas gūta, veicot pārbaudes uz vietas.

 

Ja pamataktā nav noteikts citādi, Revīzijas palātu uzskata par ārējo revidentu, kas ir atbildīgs par projektiem un programmām, kuras finansētas ar finanšu instrumenta, budžeta garantijas vai finansiālās palīdzības atbalstu.

Grozījums Nr.    294

Regulas priekšlikums

202. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Finanšu instrumentus izmanto, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības, pārredzamības, proporcionalitātes, nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes un subsidiaritātes principus, un saskaņā ar to mērķiem, un attiecīgā gadījumā uz laiku, kas noteikts minēto finanšu instrumentu pamataktā.

Pamatojums

No jauna iekļauts Regulas Nr. 966/2012 140. panta 1. punkts, ko Komisijas bija svītrojusi.

Grozījums Nr.     295

Regulas priekšlikums

202. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  panāk Savienības iemaksas sviras vai multiplikatora efektu, izmantojot kopēju ieguldījumu, kas pārsniedz Savienības iemaksu vai garantiju. Vērtību mērķdiapazonu sviras un multiplikatora efekta nolūkā balsta uz ex ante vērtējumu attiecīgajam finanšu instrumentam vai budžeta garantijai;

d)  panāk Savienības iemaksas sviras vai multiplikatora efektu, izmantojot kopēju ieguldījumu, kas pārsniedz Savienības iemaksu vai garantiju. Vērtību mērķdiapazonu sviras un multiplikatora efekta nolūkā balsta uz ietekmes novērtējumu attiecīgajam finanšu instrumentam vai budžeta garantijai;

Pamatojums

Terminoloģijas saskaņošana ar referenta 32. panta grozījumu.

Grozījums Nr.     296

Regulas priekšlikums

202. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g)  paredz, ka īstenošanas subjektu vai īstenošanā iesaistīto darījuma partneru atalgojums ir balstīts uz sniegumu. Uz sniegumu balstītas maksas ietver administratīvas maksas, lai subjektu vai darījuma partneri atalgotu par finanšu instrumenta vai budžeta garantijas īstenošanā veikto darbu, un attiecīgā gadījumā ar politiku saistītus stimulus, lai veicinātu politikas mērķu sasniegšanu vai stimulētu finanšu instrumenta vai budžeta garantijas finansiālo sniegumu. Var atlīdzināt neparedzētus izdevumus;

g)  paredz, ka īstenošanas subjektu vai īstenošanā iesaistīto darījuma partneru atalgojums ir balstīts uz sniegumu. Uz sniegumu balstītas maksas ietver administratīvas maksas, lai subjektu vai darījuma partneri atalgotu par finanšu instrumenta vai budžeta garantijas īstenošanā veikto darbu, ko aprēķina, pamatojoties uz faktiski pārskaitīto līdzekļu apjomu, un attiecīgā gadījumā ar politiku saistītus stimulus, lai veicinātu politikas mērķu sasniegšanu vai stimulētu finanšu instrumenta vai budžeta garantijas finansiālo sniegumu. Pienācīgi pamatotos gadījumos var atlīdzināt neparedzētus izdevumus;

Grozījums Nr.     297

Regulas priekšlikums

202. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ga)  nolīgumi un snieguma pasākumi ir pienācīgi jāizstrādā un rūpīgi jāievieš; Komisija nedrīkst pieļaut, ka administratīvās maksas tiek aprēķinātas kā procentuālā daļa no kopējām Savienības ieguldījuma saistībām, tostarp neizmantotajām budžeta saistībām.

Grozījums Nr.     298

Regulas priekšlikums

202. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  ir balstīti uz ex ante vērtējumiem individuāli vai programmas ietvaros saskaņā ar 32. pantu. Ex ante vērtējumā sniedz skaidrojumus par finanšu darbības veida izvēli, ņemot vērā politikas mērķus, saistītos finanšu riskus un ietaupījumus Savienības budžetam.

h)  ir balstīti uz ietekmes novērtējumiem individuāli vai programmas ietvaros saskaņā ar 32. pantu. Ietekmes novērtējumā sniedz skaidrojumus par finanšu darbības veida izvēli, ņemot vērā politikas mērķus, saistītos finanšu riskus un ietaupījumus Savienības budžetam. Šos novērtējumus pārskata un atjaunina, lai ņemtu vērā lielāko sociāli ekonomisko izmaiņu ietekmi uz instrumenta vai garantijas pamatotību.

Pamatojums

Terminoloģijas saskaņošana ar referenta 32. panta grozījumu.

Grozījums Nr.     299

Regulas priekšlikums

202. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  pēc finanšu instrumenta vai budžeta garantijas īstenošanas perioda beigām jebkuru nesamaksāto summu no Savienības budžeta atmaksā budžetā;

b)  pēc finanšu instrumenta vai budžeta garantijas īstenošanas perioda beigām un, ņemot vērā attiecīgā finanšu instrumenta vai budžeta garantijas būtību, jebkuru nesamaksāto summu no Savienības budžeta atmaksā budžetā;

Pamatojums

Portfeļa risku sadales shēmās pirms līdzekļu atmaksāšanas ES budžetā jāapsver arī portfeļa darbības ilgums.

Grozījums Nr.     300

Regulas priekšlikums

203. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Budžeta garantijas un finansiāla palīdzība var radīt iespējamas saistības Savienībai, kuras pārsniedz finanšu aktīvus, kas paredzēti Savienības finanšu saistību segšanai.

2.  Budžeta garantijas un finansiāla palīdzība var radīt iespējamas saistības Savienībai, kuras var pārsniegt tikai finanšu aktīvus, kas paredzēti Savienības finanšu saistību segšanai, ja tas ir noteikts pamataktā, ar ko izveido garantiju, un saskaņā ar tajā paredzētajiem nosacījumiem.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atjaunināts un aizstāts sākotnējais referenta grozījums Nr. 159.

Grozījums Nr.    301

Regulas priekšlikums

204. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  budžeta garantijas pieprasījuma rezultātā nodrošinājuma līmenis minētajai budžeta garantijai samazinās zem 30 % no 1. punktā paredzētās uzkrājumu likmes vai tas var samazināties zem minētās likmes gada laikā atbilstīgi Komisijas veiktam riska novērtējumam;

a)  budžeta garantijas pieprasījuma rezultātā nodrošinājuma līmenis minētajai budžeta garantijai samazinās zem 50 % no 1. punktā paredzētās uzkrājumu likmes, un vēlreiz, ja tas samazinās zem 30 %, vai gadījumā, ja tas var samazināties zem minētajām likmēm gada laikā atbilstīgi Komisijas veiktam riska novērtējumam;

Grozījums Nr.    302

Regulas priekšlikums

204. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  ja piesaistītais privātais kapitāls ir mazāks par ieguldījumiem no publiskiem avotiem.

Grozījums Nr.     303

Regulas priekšlikums

205. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Uzkrājumus, kas veikti, lai segtu finanšu saistības, kuras rodas no finanšu instrumentiem, budžeta garantijām vai finansiālās palīdzības, tur kopējā uzkrājumu fondā, ko tieši īsteno Komisija.

1.  Uzkrājumus, kas veikti, lai segtu finanšu saistības, kuras rodas no finanšu instrumentiem, budžeta garantijām vai finansiālās palīdzības, tur kopējā uzkrājumu fondā, ko tieši īsteno Komisija. Komisija informē Eiropas Parlamentu un apspriežas ar to par kopējā uzkrājumu fonda darbību un tā uzkrājumu apmēra aprēķināšanu.

Grozījums Nr.    304

Regulas priekšlikums

206. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vadlīniju atbilstības neatkarīgu vērtējumu veic reizi trijos gados.

Vadlīniju atbilstības neatkarīgu vērtējumu veic reizi trijos gados un nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    305

Regulas priekšlikums

207. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija reizi gadā sagatavo ziņojumu par finanšu instrumentiem, budžeta garantijām, finansiālo palīdzību, iespējamām saistībām un kopējo uzkrājumu fondu saskaņā ar 242. pantu.

Komisija reizi gadā sagatavo ziņojumu par finanšu instrumentiem, tostarp finanšu instrumentiem, kuriem piemēro 210. pantu, budžeta garantijām, finansiālo palīdzību, iespējamām saistībām un kopējo uzkrājumu fondu saskaņā ar 242. pantu.

Pamatojums

Ziņošanas prasībām attiecībā uz finanšu instrumentiem dalītajā izpildē vajadzētu būt tādām pašām kā attiecībā uz finanšu instrumentiem tiešajā un netiešajā izpildē.

Grozījums Nr.    306

Regulas priekšlikums

208. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neatkarīgi no 201. panta 1. punkta pienācīgi pamatotos gadījumos finanšu instrumentus var izveidot, neapstiprinot ar pamataktu, ja šie instrumenti ir iekļauti budžetā saskaņā ar 50. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

svītrots

Grozījums Nr.    307

Regulas priekšlikums

208. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja finanšu instrumenti ir apvienoti vienā nolīgumā ar papildu atbalstu no Savienības budžeta, tostarp dotācijām, šo sadaļu piemēro visam pasākumam. Ziņošanu veic saskaņā ar 242. pantu.

2. Ja finanšu instrumenti ir apvienoti vienā nolīgumā ar papildu atbalstu no Savienības budžeta, tostarp dotācijām, noteikumus, ko piemēro finansēšanas metodei, kas attiecināma uz vairāk nekā 50 % no kopējās finansējuma summas, piemēro visai darbībai. Ziņošanu par finanšu instrumenta nodrošināto finansējuma daļu veic saskaņā ar 242. pantu.

Grozījums Nr.    308

Regulas priekšlikums

208. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija nodrošina finanšu instrumentu saskaņotu pārvaldību, jo īpaši grāmatvedības, ziņošanas, pārraudzības un finanšu riska pārvaldības jomā.

3.  Komisija nodrošina finanšu instrumentu saskaņotu un vienkāršotu pārvaldību, jo īpaši grāmatvedības, ziņošanas, pārraudzības un finanšu riska pārvaldības jomā.

Grozījums Nr.    309

Regulas priekšlikums

208. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja Savienība piedalās finanšu instrumentā kā mazākumdalībnieks, Komisija nodrošina atbilstību šai sadaļai saskaņā ar samērīguma principu, pamatojoties uz Savienības dalības apmēru instrumentā un tās vērtību. Neatkarīgi no iepriekšminētā Komisija nodrošina atbilstību 124. pantam.

svītrots

Grozījums Nr.     310

Regulas priekšlikums

208. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Komisija reizi gadā iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par to finanšu instrumentu lietderību un efektivitāti, kurus pārvalda, izmantojot 61. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā norādīto veidu. Komisija savā ikgadējā ziņojumā skaidri parāda finanšu instrumentu pievienoto vērtību, spēj identificēt līdzekļu galīgos labuma guvējus un uzskaitīt projektus, kas ir finansēti ar finanšu instrumentu palīdzību.

Grozījums Nr.     311

Regulas priekšlikums

210. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Iemaksām no līdzekļiem, uz kuriem attiecas dalītā izpilde, tajos finanšu instrumentos, kas izveidoti saskaņā ar šo iedaļu, piemēro nozares noteikumus. Neatkarīgi no iepriekšminētā vadošās iestādes pirms iemaksas veikšanas esošajā finanšu instrumentā var paļauties uz esošo ex ante vērtējumu, kas veikts saskaņā ar 202. panta 1. punkta h) apakšpunktu.

3.  Iemaksām no līdzekļiem, uz kuriem attiecas dalītā izpilde, tajos finanšu instrumentos, kas izveidoti saskaņā ar šo iedaļu, piemēro nozares noteikumus. Neatkarīgi no iepriekšminētā vadošās iestādes pirms iemaksas veikšanas esošajā finanšu instrumentā var paļauties uz esošo ietekmes novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 202. panta 1. punkta h) apakšpunktu.

Pamatojums

Terminoloģijas saskaņošana ar referenta 32. panta grozījumu.

Grozījums Nr.    312

Regulas priekšlikums

213. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savienības finansiālā palīdzība dalībvalstīm vai trešām valstīm i aizdevuma, kredītlīnijas vai jebkāda cita instrumenta veidā, kas tiek uzskatīts par piemērotu atbalsta efektivitātes nodrošināšanai. Šajā nolūkā Komisija attiecīgajā pamataktā ir pilnvarota aizņemties nepieciešamos līdzekļus Savienības vārdā kapitāla tirgos vai no finanšu iestādēm.

1.  Savienības finansiālā palīdzība dalībvalstīm vai trešām valstīm tiek sniegta ar iepriekš noteiktiem nosacījumiem aizdevuma, kredītlīnijas vai jebkāda cita instrumenta veidā, kas tiek uzskatīts par piemērotu atbalsta efektivitātes nodrošināšanai. Šajā nolūkā Komisija attiecīgajā pamataktā ir pilnvarota aizņemties nepieciešamos līdzekļus Savienības vārdā kapitāla tirgos vai no finanšu iestādēm.

Grozījums Nr.    313

Regulas priekšlikums

213. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Finansiālo palīdzību tieši īsteno Komisija.

4.  Finansiālo palīdzību tieši īsteno Komisija, kas regulāri ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par nosacījumu izpildi un finansiālās palīdzības attīstību.

Grozījums Nr.    314

Regulas priekšlikums

213. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  nodrošina, ka labuma guvēja valsts regulāri pārbauda, vai piešķirtais finansējums ir pienācīgi izmantots, veic piemērotus pasākumus pārkāpumu un krāpšanas novēršanai un vajadzības gadījumā uzsāk tiesvedību tādu izšķērdētu līdzekļu atgūšanai, kuri piešķirti Savienības finansiālās palīdzības ietvaros;

a)  nodrošina, ka labuma guvēja valsts regulāri pārbauda, vai piešķirtais finansējums ir pienācīgi izmantots un vai ir izpildīti nosacījumi, veic piemērotus pasākumus pārkāpumu un krāpšanas novēršanai un vajadzības gadījumā uzsāk tiesvedību tādu izšķērdētu līdzekļu atgūšanai, kuri piešķirti Savienības finansiālās palīdzības ietvaros;

Grozījums Nr.     315

Regulas priekšlikums

215. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Iemaksas neizmanto, lai kādam atsevišķam Eiropas politiskās partijas biedram vai darbiniekam tieši vai netieši, naudā vai natūrā piešķirtu personīgas priekšrocības. Iemaksas neizmanto, lai tieši vai netieši finansētu trešo personu darbības, jo īpaši valsts politiskās partijas vai politiskos fondus Eiropas vai valsts līmenī, neatkarīgi no tā, vai iemaksas piešķir kā dotācijas, ziedojumus, aizdevumus vai saskaņā ar citu līdzīgu vienošanos. Iemaksas neizmanto kādam no mērķiem, kas izslēgti ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. pantu.

3.  Iemaksas neizmanto, lai kādam atsevišķam Eiropas politiskās partijas biedram vai darbiniekam tieši vai netieši, naudā vai natūrā piešķirtu personīgas priekšrocības. Iemaksas neizmanto, lai tieši vai netieši finansētu trešo personu darbības, jo īpaši valsts politiskās partijas vai politiskos fondus Eiropas vai valsts līmenī, neatkarīgi no tā, vai iemaksas piešķir kā dotācijas, ziedojumus, aizdevumus vai saskaņā ar citu līdzīgu vienošanos. Šajā pantā ar Eiropas politiskajām partijām ES līmenī saistītie subjekti, piemēram, šo partiju jauniešu un sieviešu organizācijas, neuzskata par trešām personām. Iemaksas neizmanto kādam no mērķiem, kas izslēgti ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. pantu.

Pamatojums

Grozījumā ir paskaidrots, ka saskaņā ar jauno reglamentu Eiropas politiskajām partijām arī turpmāk ir atļauts atbalstīt savas jauniešu, sieviešu un citas organizācijas.

Grozījums Nr.     316

Regulas priekšlikums

215. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Eiropas politiskajām partijām ir atļauts uzkrāt rezerves, kurās pašu resursu summa pārsniedz 15 % no to ikgadējās atmaksājamo izdevumu summas.

Pamatojums

Grozījumā ir paskaidrots, ka saskaņā ar jauno reglamentu Eiropas politiskajām partijām arī turpmāk ir atļauts uzkrāt rezerves no pašu resursiem.

Grozījums Nr.     317

Regulas priekšlikums

215. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja Eiropas politiskās partijas Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 nozīmē ienākumi tā finanšu gada beigās, par kuru tā saņēma darbības dotāciju, pārsniedz izdevumus, daļu no šā pārpalikuma apjomā līdz 25 % no šā gada kopējiem ienākumiem var pārcelt uz nākamo gadu ar noteikumu, ka tā tiks izlietota līdz šā nākamā gada pirmā ceturkšņa beigām.

svītrots

Pamatojums

Atjaunināta 170. grozījuma teksta versija. Referenti uzskata, ka 215. panta 7. punkts būtu jāpārceļ uz 186.a panta 6. punktu (jauns).

Grozījums Nr.    318

Regulas priekšlikums

219. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-a)  finansējums, kas nav saistīts ar attiecīgo darbību izmaksām, pamatojoties uz kādu no šādiem nosacījumiem:

 

i)   noteiktu nosacījumu ex ante izpilde;

 

ii)   sasniegtie rezultāti, kas novērtēti, atsaucoties uz iepriekš noteiktiem atskaites punktiem vai izmantojot snieguma rādītājus.

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 121. panta grozījumiem.

Grozījums Nr.    319

Regulas priekšlikums

219. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  finansējums, kas nav saistīts ar attiecīgo darbību izmaksām, pamatojoties uz kādu no šādiem nosacījumiem:

svītrots

i)   noteiktu nosacījumu ex ante izpilde;

 

ii)   sasniegtajiem rezultātiem, kas novērtēti, atsaucoties uz iepriekš noteiktiem atskaites punktiem vai izmantojot snieguma rādītājus;

 

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 121. panta grozījumiem.

Grozījums Nr.    320

Regulas priekšlikums

227. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Trasta fondi

Savienības trasta fondi ārējām darbībām

Pamatojums

Skatīt referenta ierosināto šā panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    321

Regulas priekšlikums

227. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ārkārtas pasākumiem, ārkārtas situāciju seku pārvarēšanai vai tematiskajiem pasākumiem Komisija pēc Eiropas Parlamenta un Padomes informēšanas var izveidot trasta fondus, pamatojoties uz nolīgumu, kas noslēgts ar citiem līdzekļu devējiem. Katra trasta fonda izveides aktā nosaka trasta fonda mērķus. Komisijas lēmumā, ar ko izveido trasta fondu, ietver aprakstu par fonda mērķiem, tā izveides pamatojumu saskaņā ar 3. punktu, norādi par tā darbības ilgumu un provizoriskos nolīgumus ar citiem līdzekļu devējiem.

1.  Tikai pienācīgi pamatotos gadījumos un ārkārtas darbībām, ārkārtas situāciju seku pārvarēšanai vai tematiskajām darbībām Komisija var ierosināt Eiropas Parlamentam un Padomei, pieņemot pamataktu un saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, izveidot trasta fondus ārējām darbībām, pamatojoties uz nolīgumu, kas noslēgts ar citiem līdzekļu devējiem. Pamataktā, ar ko izveido katru trasta fondu, ietver aprakstu par fonda mērķiem, tā izveides pamatojumu saskaņā ar 3. punktu, tāda finansējuma daļu, kurš netiek saņemts no Savienības budžeta un kura īpatsvaru saglabā nemainīgu visā trasta fonda darbības laikā, norādi par tā darbības ilgumu un provizoriskos nolīgumus ar citiem līdzekļu devējiem.

 

Trasta fondu nekādā gadījumā neizveido Savienības teritorijā.

Pamatojums

Attiecībā uz pašreizējiem Savienības trasta fondiem netiek veikta pienācīga EP uzraudzība un paralēli Savienības budžeta saistībām netiek nodrošināts līdzvērtīgs citu līdzekļu devēju finansējums. Referenti uzskata, ka kamēr šie jautājumi nav atrisināti, ir pāragri paplašināt šo fondu izmantošanu arī iekšpolitikā. Turklāt projektu īstenošanas organizācijas saskaras ar problēmām trasta fondu jomā attiecībā uz projektu līdzfinansēšanu un tādēļ neatbalsta to izmantošanu Savienībā. Šajā grozījumā ir ņemti vērā Vācijas Federālās nevalstisko labdarības organizāciju asociācijas (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege) ieteikumi.

Grozījums Nr.    322

Regulas priekšlikums

227. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija iesniedz lēmumu projektus par Savienības trasta fonda izveidi, pagarināšanu un likvidēšanu kompetentajai komitejai, ja tā paredzēta pamataktā, saskaņā ar kuru ir veikta Savienības iemaksa Savienības trasta fondā.

2.  Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu projektus par Savienības trasta fonda izveidi, pagarināšanu un likvidēšanu.

Pamatojums

Skatīt referentu ierosinātos 1. punkta grozījumus.

Grozījums Nr.     323

Regulas priekšlikums

227. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  Savienības iesaistīšanās sniedz pievienoto vērtību – trasta fondus Savienības līmenī izveido un īsteno tikai tad, ja to mērķus, jo īpaši darbības mēroga vai potenciālās ietekmes dēļ, var labāk sasniegt Savienības līmenī nekā valsts līmenī;

a)  ietekmes novērtējumā ir apliecināts, ka Savienības iesaistīšanās sniedz pievienoto vērtību — trasta fondus Savienības līmenī izveido un īsteno tikai tad, ja to mērķus, jo īpaši darbības mēroga vai potenciālās ietekmes dēļ, var labāk sasniegt Savienības līmenī nekā valsts līmenī un ja tos nevar tādā pašā mērā sasniegt, izmantojot jebkādu citu jau izveidotu finanšu instrumentu;

Pamatojums

Grozījums ir ierosināts, pamatojoties uz „Civil Society Europe” ieteikumu.

Grozījums Nr.     324

Regulas priekšlikums

227. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  Savienības ārējai darbībai paredzēto trasta fondu mērķi tiek saskaņoti ar tāda Savienības instrumenta vai budžeta pozīcijas mērķiem, no kuriem tos finansē;

Pamatojums

Grozījums ir ierosināts, pamatojoties uz „Civil Society Europe” ieteikumu.

Grozījums Nr.     325

Regulas priekšlikums

227. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Lai nodrošinātu līdzekļu devēju pārstāvību un nemaksājošo dalībvalstu taisnīgu pārstāvību novērotāju statusā, un lai lemtu par līdzekļu izlietojumu, katram Savienības trasta fondam izveido valdi, kuru vada Komisija. Trasta fonda izveides aktā paredz noteikumus par valdes sastāvu un tās iekšējos noteikumus, kurus pieņem Komisija un ievēro līdzekļu devēji. Minētie noteikumi ietver prasību par Komisijas pozitīvu balsojumu par galīgo lēmumu par līdzekļu izlietojumu.

4.  Lai nodrošinātu līdzekļu devēju, nemaksājošo dalībvalstu un attiecīgā gadījumā Eiropas Parlamenta taisnīgu pārstāvību novērotāju statusā, un lai lemtu par līdzekļu izlietojumu, katram Savienības trasta fondam izveido valdi, kuru vada Komisija. Trasta fonda izveides aktā paredz noteikumus par valdes sastāvu un tās iekšējos noteikumus, kurus pieņem Komisija un ievēro līdzekļu devēji. Minētie noteikumi ietver prasību par Komisijas pozitīvu balsojumu par galīgo lēmumu par līdzekļu izlietojumu.

Grozījums Nr.     326

Regulas priekšlikums

227. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Savienības trasta fondus izveido uz noteiktu laiku, ko nosaka to izveides aktā. Šo darbības laiku var pagarināt ar Komisijas lēmumu pēc attiecīgā trasta fonda valdes pieprasījuma.

Savienības trasta fondus izveido uz noteiktu laiku, ko nosaka to izveides aktā. Pēc Komisijas priekšlikuma un attiecīgā trasta fonda valdes pieprasījuma Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var šo darbības laiku var pagarināt.

Grozījums Nr.    327

Regulas priekšlikums

228. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Trasta fondu īstenošana

Savienības trasta fondu ārējām darbībām īstenošana

Grozījums Nr.     328

Regulas priekšlikums

228. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savienības trasta fondus īsteno, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības, pārredzamības, proporcionalitātes, nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes principus, kā arī saskaņā ar konkrētajiem mērķiem, kas noteikti katrā izveides aktā.

1.  Savienības trasta fondus īsteno, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības, pārredzamības, proporcionalitātes, nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes principus un pilnībā ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes budžeta pārbaudes un kontroles mehānismu, kā arī saskaņā ar konkrētajiem mērķiem, kas noteikti katrā izveides aktā.

Grozījums Nr.    329

Regulas priekšlikums

228. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Visus Savienības ieguldījumus izlieto saskaņā ar mērķiem, kas noteikti pamataktā, saskaņā ar kuru ir veikts Savienības ieguldījums Savienības trasta fondā.

Grozījums Nr.     330

Regulas priekšlikums

228. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Savienības trasta fondu finansētos pasākumus var tieši īstenot Komisija saskaņā ar 61. panta 1. punkta a) apakšpunktu un netieši īstenot ar subjektiem saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunkta i), ii), iii), v) un vi) punktu.

2.  Savienības trasta fondu finansētos pasākumus var tieši īstenot Komisija saskaņā ar 61. panta 1. punkta a) apakšpunktu un netieši īstenot ar subjektiem saskaņā ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunkta i), ii), iii), v) un vi) punktu, un tie atbilst finanšu noteikumiem.

Grozījums Nr.     331

Regulas priekšlikums

228. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Finanšu pārskatus par katra trasta fonda veiktajām darbībām sniedz divreiz gadā kredītrīkotājs.

Finanšu pārskatus par katra trasta fonda veiktajām darbībām sniedz divreiz gadā kredītrīkotājs. Turklāt Komisija vismaz reizi sešos mēnešos ziņo par katra trasta fonda īstenošanu saskaņā ar tādiem kvalitātes kritērijiem kā atbalstīto projektu un programmu būtība, atlases procedūras, ģeogrāfiskās un tematiskās prioritātes, starpnieku uzraudzība un tas, kā trasta fonds palīdz sasniegt to Savienības instrumentu pamataktā noteiktos mērķus, no kuriem tiek nodrošināts finansējums konkrētajam trasta fondam.

Grozījums Nr.     332

Regulas priekšlikums

228. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Trasta fondiem katru gadu veic neatkarīgu ārējo revīziju.

Trasta fondiem katru gadu veic neatkarīgu ārējo revīziju. ERP ir pārbaudes tiesības.

Grozījums Nr.     333

Regulas priekšlikums

228. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Trasta fondi ir daļa no izpildes apstiprināšanas procedūras saskaņā ar LESD 319. pantu.

Grozījums Nr.    334

Regulas priekšlikums

228. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Komisija publicē detalizētu ziņojumu par Savienības trasta fondu atbalstītām darbībām, kā arī par to īstenošanu un sniegumu, katru gadu šo ziņojumu kā darba dokumentu pievienojot budžeta projektam saskaņā ar 39. panta 6. punktu.

Grozījums Nr.     335

Regulas priekšlikums

229. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  trešā valsts ievēro Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pamatprincipus;

Grozījums Nr.     336

Regulas priekšlikums

229. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  trešā valsts ir pieņēmusi tiesību aktus korupcijas apkarošanai.

Grozījums Nr.    337

Regulas priekšlikums

230. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Attiecībā uz vērtībām, kas nepārsniedz 169. panta 1. punktā noteiktās robežvērtības, atalgotus ārējos ekspertus, kas sniedz palīdzību iestādēm, vērtējot dotāciju pieteikumus, projektus un piedāvājumu konkursa priekšlikumus, un sniedz atzinumus un konsultācijas konkrētos gadījumos, var atlasīt, pamatojoties uz 3. punktā noteikto procedūru.

1.  Attiecībā uz vērtībām, kas nepārsniedz 169. panta 1. punktā noteiktās robežvērtības, atalgotus ārējos ekspertus, kas sniedz palīdzību iestādēm, vērtējot dotāciju pieteikumus, projektus un piedāvājumu konkursa priekšlikumus, un sniedz atzinumus un konsultācijas konkrētos gadījumos, var atlasīt, pamatojoties uz 3. punktā noteikto procedūru. Viņiem piemēro Savienības nodokli.

Grozījums Nr.    338

Regulas priekšlikums

234. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gada pārskatus sagatavo par katru finanšu gadu, kas ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Šos pārskatus veido:

Gada pārskatus sagatavo par katru finanšu gadu, kas ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Šajos pārskatos tiek ietverti:

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 234. panta 3.a punkta (jauns) grozījumus.

Grozījums Nr.    339

Regulas priekšlikums

234. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  finanšu pārskati, kas sniedz finanšu informāciju atbilstīgi 79. pantā minētajiem grāmatvedības noteikumiem;

a)  konsolidētie finanšu pārskati, kas ietver tās finanšu informācijas konsolidāciju, ko satur no budžeta finansēto iestāžu finanšu pārskati, kā arī 69. pantā minēto struktūru un tādu citu struktūru finanšu pārskati, kuru pārskati ir jākonsolidē atbilstīgi 79. pantā minētajiem grāmatvedības noteikumiem;

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 234. panta 3.a punkta (jauns) grozījumus.

Grozījums Nr.    340

Regulas priekšlikums

234. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  budžeta uzskaite, kas sniedz informāciju, ko satur iestāžu budžeta uzskaite;

b)  apkopota budžeta uzskaite, kas sniedz informāciju, ko satur iestāžu budžeta uzskaite;

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 234. panta 3.a punkta (jauns) grozījumus.

Grozījums Nr.    341

Regulas priekšlikums

234. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  konsolidētie finanšu pārskati, kas ietver saskaņā ar 79. pantā minētajiem grāmatvedības noteikumiem un jo īpaši būtiskuma principu tās finanšu informācijas konsolidāciju, ko satur 69. pantā minēto struktūru un citu struktūru, kas atbilst grāmatvedības konsolidācijas kritērijiem, finanšu pārskati un budžeta uzskaite.

svītrots

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 234. panta 3.a punkta (jauns) grozījumus.

Grozījums Nr.    342

Regulas priekšlikums

234. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija reizi gadā publicē ilgtermiņa naudas plūsmas prognozi septiņu līdz desmit gadu perspektīvā, ietverot tajā informāciju par budžeta robežvērtībām, maksājumu vajadzībām, spēju ierobežojumiem un attiecīgā gadījumā iespējamo saistību atcelšanu.

Pamatojums

Saskaņā ar ERP ieteikumiem (skatīt atzinumu Nr. 1/2017) referenti ierosina pārstrukturēt pārskatus, iekļaujot tajos ilgtermiņa naudas plūsmas prognozi, lai palīdzētu ieinteresētajām personām novērtēt turpmākās maksājumu vajadzības un budžeta prioritātes. Tiek arī saglabāta pašreizējā gada pārskatu definīcija.

Grozījums Nr.    343

Regulas priekšlikums

235. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Grāmatvedis pēc finanšu gada beigām līdz vispārējo pārskatu nosūtīšanas dienai izdara visas korekcijas, kas nav saistītas ar līdzekļu izmaksu vai iekasēšanu par minēto gadu, bet ir nepieciešamas, lai patiesi sniegtu pārskatus. Šīs korekcijas atbilst 79. pantā minētajiem grāmatvedības noteikumiem.

3.  Grāmatvedis pēc finanšu gada beigām līdz vispārējo pārskatu nosūtīšanas dienai izdara visas korekcijas, kas nav saistītas ar līdzekļu izmaksu vai iekasēšanu par minēto gadu, bet ir nepieciešamas, lai sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu par šiem pārskatiem. Šīs korekcijas atbilst 79. pantā minētajiem grāmatvedības noteikumiem.

Pamatojums

Parasti tiek izmantots termins “patiess un skaidrs priekšstats”.

Grozījums Nr.    344

Regulas priekšlikums

237. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pārējo iestāžu un 234. pantā minēto struktūru grāmatveži līdz nākamā gada 1. martam nosūta Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai provizoriskus pārskatus.

1.  Visu Savienības iestāžu un struktūru grāmatveži līdz nākamā gada 1. martam nosūta Revīzijas palātai provizoriskos pārskatus.

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 237. panta 3.a punkta (jauns) grozījumus.

Grozījums Nr.    345

Regulas priekšlikums

237. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisijas grāmatvedis konsolidē šos provizoriskos pārskatus ar Komisijas provizoriskajiem pārskatiem un līdz nākamā gada 31. martam elektroniski nosūta Revīzijas palātai Komisijas provizoriskos pārskatus un konsolidētos Savienības provizoriskos pārskatus.

3.  Komisijas grāmatvedis konsolidē šos provizoriskos pārskatus ar Komisijas provizoriskajiem pārskatiem un līdz nākamā gada 31. martam elektroniski nosūta Revīzijas palātai konsolidētos Savienības provizoriskos pārskatus.

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 237. panta 3.a punkta (jauns) grozījumus.

Grozījums Nr.    346

Regulas priekšlikums

237. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Konsolidētajos Savienības provizoriskajos pārskatos iekļauj arī Savienības izdevumu kļūdu līmeņa aplēsi, kas sagatavota, pamatojoties uz konsekventu metodoloģiju.

Pamatojums

Saskaņā ar ERP ieteikumiem (skatīt atzinumu Nr. 1/2017 13. un 108. punktu) referenti uzskata, ka Revīzijas palātai būtu jāizskata arī Savienības provizoriskie pārskati.

Grozījums Nr.    347

Regulas priekšlikums

238. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Revīzijas palāta līdz 1. jūnijam izsaka savus apsvērumus par citu iestāžu, izņemot Komisiju, un katras 234. pantā minētās struktūras provizoriskajiem pārskatiem un līdz 15. jūnijam izsaka savus apsvērumus par Komisijas provizoriskajiem pārskatiem un konsolidētajiem Savienības provizoriskajiem pārskatiem.

1.  Revīzijas palāta līdz n+1 gada 15. maijam izsaka savus apsvērumus par iestāžu un katras 234. pantā minētās struktūras provizoriskajiem pārskatiem un līdz n+1 gada 1. jūnijam izsaka savus apsvērumus par konsolidētajiem Savienības provizoriskajiem pārskatiem.

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 238. panta 2. punkta 2. daļas (jauns) grozījumus.

Grozījums Nr.    348

Regulas priekšlikums

238. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārējo iestāžu un 234. pantā minēto struktūru grāmatveži līdz 15. jūnijam nosūta Komisijas grāmatvedim arī konsolidācijas nolūkā nepieciešamo grāmatvedības informāciju tādā veidā un formātā, ko ir noteicis Komisijas grāmatvedis.

Pārējo iestāžu un 234. pantā minēto struktūru grāmatveži līdz 1. jūnijam nosūta Komisijas grāmatvedim arī konsolidācijas nolūkā nepieciešamo grāmatvedības informāciju tādā veidā un formātā, ko ir noteicis Komisijas grāmatvedis.

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 238. panta 2. punkta 2. daļas (jauns) grozījumus.

Grozījums Nr.    349

Regulas priekšlikums

238. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iestādes, izņemot Komisiju, un visas 234. pantā minētās struktūras sagatavo savus galīgos pārskatus un līdz 1. jūlijam nosūta tos Komisijas grāmatvedim, Revīzijas palātai, Eiropas Parlamentam un Padomei.

Iestādes, izņemot Komisiju, un visas 234. pantā minētās struktūras sagatavo savus galīgos pārskatus un līdz 15. jūnijam nosūta tos Komisijas grāmatvedim, Revīzijas palātai, Eiropas Parlamentam un Padomei. Pēc savu galīgo pārskatu apstiprināšanas Komisija līdz tam pašam datumam tos elektroniski nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un ERP.

Pamatojums

Referenti uzskata, ka ir iespējams saīsināt ierosināto grafiku attiecībā uz galīgo pārskatu apstiprināšanu un nosūtīšanu.

Grozījums Nr.    350

Regulas priekšlikums

239. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Līdz nākamā gada 31. jūlijam Komisija paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei integrētu finanšu un pārskatatbildības ziņojumu kopumu, ko veido:

1.  Līdz nākamā gada 31. martam Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei integrētu finanšu un pārskatatbildības ziņojumu kopumu, ko veido:

Pamatojums

Šo ziņojumu nosūtīšanas datuma pārcelšana no 30. jūnija uz 31. jūliju, proti, pēc tam, kad ir sākušās vasaras brīvdienas, nav savienojama ar EP un CONT komitejas iekšējām procedūrām. Tā vietā referenti iesaka termiņu pārcelt uz 31. martu.

Grozījums Nr.    351

Regulas priekšlikums

239. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  konsolidētie gada pārskati, kas minēti 238. pantā;

a)  konsolidētie gada pārskati, kas minēti 238. pantā, ar ilgtermiņa naudas plūsmas prognozi;

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 239. panta 1. punkta c) apakšpunkta grozījumus.

Grozījums Nr.    352

Regulas priekšlikums

239. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  gada vadības un snieguma ziņojums, kas sniedz:

b)  vienots pārskatatbildības ziņojums, kas sniedz:

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 239. panta 1. punkta c) apakšpunkta grozījumus.

Grozījums Nr.    353

Regulas priekšlikums

239. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ia)  pārvaldības paziņojumu, kurā iekļauta informācija par galvenajām Savienības pārvaldības sistēmām;

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 239. panta 1. punkta c) apakšpunkta grozījumus.

Grozījums Nr.    354

Regulas priekšlikums

239. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ib)  progresa vērtējumu attiecībā uz to politikas mērķu sasniegšanu, kurus uzrauga ar 31. pantā minētajiem snieguma rādītājiem;

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 239. panta 1. punkta c) apakšpunkta grozījumus.

Grozījums Nr.    355

Regulas priekšlikums

239. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ic punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ic)  novērtējumu par to, cik lielā mērā izdevumus ir ietekmējuši pārkāpumi, kurā sniegta sava kļūdu līmeņa aplēse un atsevišķi norādīta Savienības izdevumu summa, kādu tas paredz atgūt kā atgūtās summas vai finanšu korekcijas saistībā ar attiecīgo finanšu gadu;

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 239. panta 1. punkta c) apakšpunkta grozījumus.

Grozījums Nr.    356

Regulas priekšlikums

239. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

iia)  ziņojumu par 120.a pantā minētās iekšējās revīzijas komitejas lomu un secinājumiem;

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 239. panta 1. punkta c) apakšpunkta grozījumus.

Grozījums Nr.    357

Regulas priekšlikums

239. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  to ziņojumu par preventīviem un korektīviem pasākumiem attiecībā uz ES budžetu, kurā norāda to pasākumu finansiālo ietekmi, kas veikti, lai aizsargātu ES budžetu pret izdevumiem, kas radušies, pārkāpjot tiesību aktus;

c)  to ziņojumu par preventīviem un korektīviem pasākumiem attiecībā uz ES budžetu, kurā sniedz aplēsi par pārkāpumu līmeni sākotnējos vai apstiprinātajos atlīdzināšanas pieprasījumos un norāda to pasākumu finansiālo ietekmi, kas veikti, lai aizsargātu ES budžetu pret izdevumiem, kas radušies, pārkāpjot tiesību aktus;

Pamatojums

Referenti uzskata, ka līdztekus konsolidētajiem pārskatiem būtu jāiesniedz vienots pārskatatbildības ziņojums, kurā sniegta grāmatvedības informācija, pārvaldības paziņojums, plašs pārskats par Savienības izdevumiem un pasākumiem, vērtējums par izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējums par to, cik lielā mērā izdevumus ir ietekmējuši pārkāpumi, kā arī ziņojums par iekšējās revīzijas komitejas lomu un secinājumiem.

Grozījums Nr.    358

Regulas priekšlikums

239. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  ziņojumu par iekšējām revīzijām, kā minēts 116. panta 7. punktā;

e)  ziņojums par iekšējām revīzijām, kā minēts 116. panta 4. punktā;

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr.    359

Regulas priekšlikums

241. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tās dara ziņojumu pieejamu Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai līdz nākamā finanšu gada 31. martam.

Tās dara ziņojumu pieejamu Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai līdz nākamā finanšu gada 1. martam.

Pamatojums

Ziņošanas pienākumu konsekventa saskaņošana.

Grozījums Nr.     360

Regulas priekšlikums

242. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par finanšu instrumentiem, budžeta garantijām, finansiālo palīdzību, iespējamām saistībām un kopējo uzkrājumu fondu saskaņā ar 39. panta 4. un 5. punktu un 50. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Vienlaicīgi šo informāciju dara pieejamu Revīzijas palātai.

Komisija katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par finanšu instrumentiem, budžeta garantijām, finansiālo palīdzību, iespējamām saistībām un kopējo uzkrājumu fondu publicēšanas gada 30. jūnijā saskaņā ar 39. panta 4. un 5. punktu un 50. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Vienlaicīgi šo informāciju dara pieejamu Revīzijas palātai.

Pamatojums

Referenti atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu visas ziņošanas prasības apvienot vienā dokumentā, ko pievieno budžeta projektam. Šajā dokumentā būtu jāsniedz tāds pats informācijas apjoms kā pašreizējos ziņojumos, un tam būtu skaidri jāatspoguļo stāvoklis publicēšanas gada 30. jūnijā.

Grozījums Nr.    361

Regulas priekšlikums

244. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumi par trasta fondiem

Ziņošana par Savienības trasta fondiem ārējām darbībām

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 227. panta grozījumus.

Grozījums Nr.    362

Regulas priekšlikums

244. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar 39. panta 5. punktu Komisija ik gadu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par darbībām, kas finansētas ar Savienības trasta fondu atbalstu, par to īstenošanu un sniegumu, kā arī par to pārskatiem.

Saskaņā ar 39. panta 6. punktu Komisija ik gadu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par darbībām, kas finansētas ar Savienības trasta fondu ārējām darbībām atbalstu, par to īstenošanu un sniegumu, kā arī par to pārskatiem.

Pamatojums

Skatīt referenta ierosinātos 227. panta grozījumus.

Grozījums Nr.    363

Regulas priekšlikums

247. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Revīzijas palāta, pārbaudot, vai visi ieņēmumi saņemti un visi izdevumi radušies likumīgi un pienācīgi, ievēro noteikumus, kas ietverti Līgumos, budžetā, šajā regulā, saskaņā ar šo regulu pieņemtos deleģētos aktos un visos citos tiesību aktos, kas pieņemti saskaņā ar Līgumiem. Šajā pārbaudē ņem vērā programmu un saistīto uzraudzības un kontroles sistēmu daudzgadu raksturu.

1.  Revīzijas palāta, pārbaudot, vai visi ieņēmumi saņemti un visi izdevumi radušies likumīgi un pienācīgi, ievēro noteikumus, kas ietverti Līgumos, budžetā, šajā regulā, saskaņā ar šo regulu pieņemtos deleģētos aktos un visos citos tiesību aktos, kas pieņemti saskaņā ar Līgumiem. Šajā pārbaudē var ņemt vērā programmu un saistīto uzraudzības un kontroles sistēmu daudzgadu raksturu.

Pamatojums

Kā norādījusi ERP (skatīt atzinuma Nr. 1/2017 106.–108. punktu), Komisijas jaunais ierosinātais teksts skar Revīzijas palātas revīzijas metodiku, par ko lēmumu pieņem pati Revīzijas palāta.

Grozījums Nr.    364

Regulas priekšlikums

249. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, pārējās iestādes, struktūras, kas pārvalda ieņēmumus vai izdevumus Savienības uzdevumā, kā arī saņēmēji sniedz Revīzijas palātai visas iekārtas un nodod tai visu informāciju, ko Revīzijas palāta uzskata par nepieciešamu sava uzdevuma izpildei. Tie nodod Revīzijas palātas rīcībā visus dokumentus par to līgumu piešķiršanu un izpildi, ko finansē no budžeta, un pārskatus par naudu vai materiāliem, visus uzskaites ierakstus vai apliecinošos dokumentus, kā arī administratīvos dokumentus, kas uz tiem attiecas, visus dokumentus, kas attiecas uz ieņēmumiem un izdevumiem, visus inventāra sarakstus, visu struktūrvienību struktūrshēmas, ko Revīzijas palāta uzskata par vajadzīgiem budžeta izpildes un finanšu rezultātu pārskata revīzijai, pamatojoties uz uzskaites grāmatojumiem vai veicot revīziju uz vietas, kā arī – tam pašam nolūkam – visus dokumentus un datus, kas radīti vai ko glabā elektroniski.

Komisija, pārējās iestādes, struktūras, kas pārvalda ieņēmumus vai izdevumus Savienības uzdevumā, kā arī saņēmēji sniedz Revīzijas palātai visas iekārtas un nodod tai visu informāciju, ko Revīzijas palāta uzskata par nepieciešamu sava uzdevuma izpildei. Pēc Revīzijas palātas pieprasījuma tie nodod Revīzijas palātas rīcībā visus dokumentus par to līgumu piešķiršanu un izpildi, ko finansē no budžeta, un pārskatus par naudu vai materiāliem, visus uzskaites ierakstus vai apliecinošos dokumentus, kā arī administratīvos dokumentus, kas uz tiem attiecas, visus dokumentus, kas attiecas uz ieņēmumiem un izdevumiem, visus inventāra sarakstus, visu struktūrvienību struktūrshēmas, ko Revīzijas palāta uzskata par vajadzīgiem budžeta izpildes un finanšu rezultātu pārskata revīzijai, pamatojoties uz uzskaites grāmatojumiem vai veicot revīziju uz vietas, kā arī — tam pašam nolūkam — visus dokumentus un datus, kas radīti vai ko glabā elektroniski. ERP piekļuves tiesības attiecas arī uz piekļuvi IT sistēmai, kas izmantota revidējamo ieņēmumu un izdevumu pārvaldībā.

Pamatojums

Skatīt referenta ierosināto 249. panta 7. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    365

Regulas priekšlikums

249. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Integrētu datorsistēmu izmantošana nesamazina Revīzijas palātas iespējas piekļūt apliecinošiem dokumentiem.

7.  Integrētu datorsistēmu izmantošana nesamazina Revīzijas palātas iespējas piekļūt apliecinošiem dokumentiem. Ja tas ir tehniski iespējams, ERP piešķir elektronisku piekļuvi revīzijai nepieciešamajiem datiem un dokumentiem, lai tā varētu strādāt savās telpās.

Pamatojums

Referenti ierosina grozījumus 249. pantā, lai nodrošinātu, ka ERP ir skaidras tiesības piekļūt IT sistēmām, kas ir nepieciešamas revīzijas veikšanai.

Grozījums Nr.     366

Regulas priekšlikums

250. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Revīzijas palāta līdz 15. jūnijam nosūta Komisijai un attiecīgajām iestādēm jebkādus apsvērumus, ko tā uzskata par iekļaujamiem gada ziņojumā. Minētie apsvērumi paliek konfidenciāli, un tiem piemēro abu pušu uzklausīšanas procedūru. Katra iestāde nosūta Revīzijas palātai atbildi līdz 15. oktobrim. Iestāžu atbildes, izņemot Komisijas atbildes, tajā pašā reizē nosūta Komisijai.

1.  Revīzijas palāta līdz 30. jūnijam nosūta Komisijai un attiecīgajām iestādēm jebkādus apsvērumus, ko tā uzskata par iekļaujamiem gada ziņojumā, lai attiecīgās iestādes varētu tos komentēt. Minētie apsvērumi paliek konfidenciāli. Katra iestāde nosūta Revīzijas palātai atbildi līdz 15. jūlijam. Komisijai vienlaikus nosūta arī iestāžu atbildes, izņemot Komisijas atbildes.

Pamatojums

Grozījuma Nr. 205 labojums. Ņemot vērā 2016. gada pieredzi, Eiropas Revīzijas palātas ikgadējā ziņojuma efektīvāku un savlaicīgāku izstrādi varētu regulāri nodrošināt, ja atbilstoši tiktu koriģēts Komisijas un citu iestāžu gada pārskatu un ar to saistītās informācijas iesniegšanas termiņš.

Grozījums Nr.    367

Regulas priekšlikums

250. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Revīzijas palāta veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka katras iestādes atbildes uz Revīzijas palātas apsvērumiem publicē blakus vai pēc katra apsvēruma, uz kuru tās attiecas.

svītrots

Pamatojums

Būtu jāsaglabā ERP prerogatīvas attiecībā uz to, kā tā izstrādā un sagatavo savus īpašos ziņojumus, nevis tas iepriekš jānosaka šajā priekšlikumā.

Grozījums Nr.    368

Regulas priekšlikums

251. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Revīzijas palāta nosūta attiecīgajai iestādei vai struktūrai jebkādus apsvērumus, ko tā uzskata par iekļaujamiem īpašā ziņojumā. Minētie apsvērumi paliek konfidenciāli, un tiem piemēro abu pušu uzklausīšanas procedūru.

Revīzijas palāta nosūta attiecīgajai iestādei vai struktūrai jebkādus apsvērumus, ko tā uzskata par iekļaujamiem īpašā ziņojumā, lai attiecīgās iestādes varētu tos komentēt. Minētie apsvērumi paliek konfidenciāli.

Grozījums Nr.    369

Regulas priekšlikums

251. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pēc ERP vai attiecīgās iestādes vai struktūras pieprasījuma atbildes var izskatīt Eiropas Parlaments.

Pamatojums

Lai palielinātu procedūras pārredzamību, jo īpaši kavēšanās gadījumos, attiecīgās iestādes vai struktūras atbildes var izskatīt Eiropas Parlaments.

Grozījums Nr.    370

Regulas priekšlikums

251. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Revīzijas palāta veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka katras attiecīgās iestādes vai struktūras atbildes uz Revīzijas palātas apsvērumiem publicē blakus vai pēc katra apsvēruma, uz kuru tās attiecas, un publicē īpašā ziņojuma sagatavošanas grafiku.

Revīzijas palāta veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka katras iestādes vai struktūras atbildes uz Revīzijas palātas apsvērumiem publicē kopā ar īpašo ziņojumu.

Pamatojums

Būtu jāsaglabā ERP prerogatīvas attiecībā uz to, kā tā izstrādā un izklāsta savus īpašos ziņojumus, nevis tas iepriekš jānosaka šajā priekšlikumā.

Grozījums Nr.     371

Regulas priekšlikums

256. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Administratīvās apropriācijas, uz kurām attiecas šī sadaļa, ir apropriācijas, kas noteiktas 45. panta 3. punktā.

Administratīvās apropriācijas, uz kurām attiecas šī sadaļa, ir apropriācijas, kas noteiktas 45. panta 3. punktā, un pārējo iestāžu apropriācijas.

Pamatojums

Administratīvo apropriāciju definīciju nevajadzētu attiecināt tikai uz Komisijas administratīvajiem izdevumiem (45. panta 3. punkts), bet tajā vajadzētu iekļaut arī citu iestāžu apropriācijas.

Grozījums Nr.     372

Regulas priekšlikums

258. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Eiropas Parlaments un/vai Padome minētajā četru nedēļu laikposmā pauž pienācīgi pamatotas bažas, minēto laikposmu var vienu reizi pagarināt par divām nedēļām.

Ja Eiropas Parlaments un/vai Padome minētajā četru nedēļu laikposmā pauž bažas, minēto laikposmu var vienu reizi pagarināt par divām nedēļām.

Grozījums Nr.     373

Regulas priekšlikums

258. pants – 5. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  jebkāda zemes vai ēku apmaiņa;

Grozījums Nr.     374

Regulas priekšlikums

258. pants – 5. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  ēku iegāde, strukturāla renovācija vai būvniecība vai jebkāds projekts, kurā apvienota šo elementu īstenošana vienā laikposmā par maksu, kas pārsniedz EUR 1 000 000, ja cena atbilst vairāk nekā 110 % no līdzīgu īpašumu vietējā cenu vai īres indeksa;

Grozījums Nr.     375

Regulas priekšlikums

258. pants – 5. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bb)  ēku vai zemes pārdošana, ja cena ir mazāka nekā 90 % no līdzīgu īpašumu vietējā cenu indeksa;

Grozījums Nr.     376

Regulas priekšlikums

259. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šīs regulas 258. panta 1.5. punktā paredzēto agrīnās informācijas un iepriekšēja apstiprinājuma procedūru nepiemēro dzīvojamām ēkām. Eiropas Parlaments un Padome var pieprasīt no atbildīgās iestādes jebkuru informāciju saistībā ar dzīvojamām ēkām.

2.  Šīs regulas 258. panta 1.līdz 5. punktā paredzēto agrīnās informācijas un iepriekšēja apstiprinājuma procedūru piemēro arī dzīvojamām ēkām, ja to iegāde, strukturālā renovācija vai būvniecība vai jebkāds projekts, kurā apvienota šo elementu īstenošana, ir par maksu, kura pārsniedz EUR 1 000 000, un ja šī cena ir lielāka nekā 110 % no līdzīgu īpašumu vietējā cenu vai īres indeksa. Eiropas Parlaments un Padome var pieprasīt no atbildīgās iestādes jebkuru informāciju saistībā ar dzīvojamām ēkām.

Grozījums Nr.     377

Regulas priekšlikums

261. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    378

Regulas priekšlikums

262. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 2012/2002

4. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Kad Eiropas Parlaments un Padome ir pieņēmuši lēmumu Fonda izmantošanai, Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par Fonda finansiālā pabalsta piešķiršanu un nekavējoties izmaksā saņēmējvalstij minēto finansiālo pabalstu vienā maksājumā. Ja saskaņā ar 4.a pantu ir izmaksāts avanss, izmaksā tikai atlikumu.

4.  Kad Eiropas Parlaments un Padome pieņem priekšlikumu lēmumam par Fonda izmantošanu, Komisija vienlaikus ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par finansiālu ieguldījumu, kas stājas spēkā dienā, kad Eiropas Parlaments un Padome pieņem lēmumu izmantot Fondu, un nekavējoties izmaksā saņēmējvalstij minēto finansiālo ieguldījumu vienā maksājumā. Ja saskaņā ar 4.a pantu ir izmaksāts avanss, izmaksā tikai atlikumu.

Grozījums Nr.    379

Regulas priekšlikums

263. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 1296/2013

5. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  regulas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

‘2. Apakšprogrammām, kas norādītas 3. panta 1. punktā, vidēji visā programmas periodā piemēro šādas indikatīvas procentuālās daļas:

 

a) vismaz 18 % PROGRESS apakšprogrammai;

 

b) vismaz 18 % EURES apakšprogrammai;

 

c) vismaz 18 % mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogrammai.”

 

Grozījums Nr.    380

Regulas priekšlikums

263. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1296/2013

5. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  regulas 5. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“2.a  Trijām apakšprogrammām (“PROGRESS”, EURES un “Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība”) un to tematiskajām prioritātēm paredzētās apropriācijas, kas finanšu gada beigās nav izlietotas, pārnes uz nākamo finanšu gadu. Šīm apropriācijām nepiemēro 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktās indikatīvās minimālās vērtības.”

Grozījums Nr.    381

Regulas priekšlikums

263. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr. 1296/2013

14. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PROGRESS apakšprogramma atbalsta darbības saskaņā ar vienu vai vairākām no a), b) un c) apakšpunktā uzskaitītajām tematiskajām iedaļām:

“1.  Programmas “PROGRESS” apakšprogramma atbalsta darbības vienā vai vairākās a), b) un c) apakšpunktā uzskaitītajās tematiskajās iedaļās. Visā programmas darbības laikā 5. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktajā indikatīvajā finansējuma sadalījumā starp dažādām iedaļām ievēro šādas minimālās procentuālās robežas:

a)  nodarbinātība, jo īpaši, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu;

a)  nodarbinātība, jo īpaši, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu: 20 %;

b)  sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana un nabadzības mazināšana un novēršana;

b)  sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana un nabadzības mazināšana un novēršana: 45 %;

c)  darba apstākļi.”

c)  darba apstākļi: 7 %.

 

Atlikumu piešķir vienai vai vairākām a), b) vai c) apakšpunktā minētajām tematiskajām iedaļām vai to kombinācijai.”

Grozījums Nr.    382

Regulas priekšlikums

263. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES) Nr. 1296/2013

19. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“19. pants

“19. pants

Tematiskās iedaļas un finansējums

Tematiskās iedaļas un finansējums

EURES apakšprogramma atbalsta darbības saskaņā ar vienu vai vairāk a), b) un c) apakšpunktā uzskaitītajām tematiskajām iedaļām:

EURES apakšprogramma atbalsta darbības vienā vai vairākās a), b) un c) apakšpunktā uzskaitītajās tematiskajās iedaļās. Visā programmas darbības laikā 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktajā indikatīvajā finansējuma sadalījumā starp dažādām iedaļām ievēro šādas minimālās procentuālās robežas:

a)  pārredzamība darba vakancēm, pieteikumiem un jebkurai saistītai informācijai pieteikumu iesniedzējiem un darba devējiem;

a)  pārredzamība darba vakancēm, pieteikumiem un jebkurai saistītai informācijai pieteikumu iesniedzējiem un darba devējiem: 15 %;

b)  darba ņēmēju atlases pakalpojumu un darbā iekārtošanas pakalpojumu pilnveidošana, izmantojot vakanču un pieteikumu salāgošanu Savienības līmenī, jo īpaši mērķtiecīgas mobilitātes shēmas;

b)  darba ņēmēju atlases pakalpojumu un darbā iekārtošanas pakalpojumu pilnveidošana, izmantojot vakanču un pieteikumu salāgošanu Savienības līmenī, jo īpaši mērķtiecīgas mobilitātes shēmas: 15 %;

c)  pārrobežu partnerības

c)  pārrobežu partnerības: 18 %.

 

Atlikumu piešķir vienai vai vairākām a), b) vai c) apakšpunktā minētajām tematiskajām iedaļām vai to kombinācijai.”

Grozījums Nr.    383

Regulas priekšlikums

263. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (ES) Nr. 1296/2013

25. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“25. pants

“25. pants

Tematiskās iedaļas un finansējums

Tematiskās iedaļas un finansējums

Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogramma atbalsta darbības saskaņā ar vienu vai vairāk a) un b) apakšpunktā uzskaitītajām tematiskajām iedaļām:

Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogramma atbalsta darbības vienā vai vairākās a) un b) apakšpunktā uzskaitītajās tematiskajās iedaļās. Visā programmas darbības laikā 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteiktajā indikatīvajā finansējuma sadalījumā starp dažādām iedaļām ievēro šādas minimālās procentuālās robežas:

a)  mikrofinansējums neaizsargātām iedzīvotāju grupām un mikrouzņēmumiem;

a)  mikrofinansējums neaizsargātām iedzīvotāju grupām un mikrouzņēmumiem: 35 %;

b)  sociālā uzņēmējdarbība.”;

b)  sociālā uzņēmējdarbība: 35 %.

 

Atlikumu piešķir a) vai b) apakšpunktā minētajām tematiskajām iedaļām vai to kombinācijai.”

Grozījums Nr.    384

Regulas priekšlikums

263. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1296/2013

32. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

4.a  regulas 32. pantu aizstāj ar šādu:

“32. pants

“32. pants

Darba programmas

Darba programmas

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem paredz darba programmas, kas aptver trīs apakšprogrammas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 36. panta 3. punktā.

1.  Komisija saskaņā ar 34. pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem paredz darba programmas, kas aptver trīs apakšprogrammas.

Darba programmas vajadzības gadījumā ir paredzētas trīs gadu laikposmam un ietver aprakstu par darbībām, ko finansēs, procedūrām, ar kurām veic darbību atlasi Savienības finansējumam, ģeogrāfisko pārklājumu, mērķauditoriju un indikatīvu īstenošanas laika grafiku. Darba programmās iekļauj arī norādi par summu, kas piešķirta katram konkrētajam mērķim un atspoguļo finansējuma pārdali, ievērojot 33. pantu. Darba programmas stiprina programmas saskaņotību, norādot saikni starp trīs apakšprogrammām.”

Darba programmas vajadzības gadījumā ir paredzētas trīs gadu laikposmam un ietver aprakstu par darbībām, ko finansēs, procedūrām, ar kurām veic darbību atlasi Savienības finansējumam, ģeogrāfisko pārklājumu, mērķauditoriju un indikatīvu īstenošanas laika grafiku. Darba programmās iekļauj arī norādi par summu, kas piešķirta katram konkrētajam mērķim, kā arī par ikgadējiem piešķīrumiem programmas trīs apakšprogrammām un to iedaļām, un atspoguļo līdzekļu pārdali, ievērojot 33. pantu. Darba programmas stiprina programmas saskaņotību, norādot saikni starp trīs apakšprogrammām.

 

2.  Lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var aicināt Komisijas pārstāvjus ierasties komitejas sanāksmē, lai apspriestu 1. punktā minētās darba programmas projektu, pirms Komisija pieņem deleģēto aktu, ar kuru nosaka minēto darba programmu.”

Grozījums Nr.    385

Regulas priekšlikums

263. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (ES) Nr. 1296/2013

33. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  regulas 33. pantu svītro.

5.  regulas 33. pantu aizstāj ar šādu:

 

“33. pants

 

Līdzekļu pārdale starp apakšprogrammām un to atsevišķajām tematiskajām iedaļām

 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 34. pantu pieņemt deleģētos aktus, pārdalot līdzekļus starp apakšprogrammām un katras apakšprogrammas atsevišķām tematiskajām iedaļām, ja tas nepieciešams sociālekonomisko norišu kontekstā. Līdzekļu pārdali katras apakšprogrammas tematiskajām iedaļām atspoguļo 32. pantā minētajās darba programmās.”

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saglabāt spēkā esošajā regulā paredzēto iespēju veikt līdzekļu pārdali un īstenot kontroles, kas paredzētas deleģēto aktu gadījumā. Ir svītrotas tikai procentuālās norādes un atsauce uz vidusposma vērtējumu. Regulas 13. panta 1. punkts paredz, ka minētais novērtējums veicams līdz 2017. gada 1. jūlijam.

Grozījums Nr.    386

Regulas priekšlikums

263. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1296/2013

34. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

5.a  regulas 34. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Pilnvaras pieņemt 33. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas uz septiņu gadu laikposmu no 2014. gada 1. janvāra.

2.  Pilnvaras pieņemt 32. un 33. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz septiņu gadu laikposmu no 2014. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr.    387

Regulas priekšlikums

263. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1296/2013

34. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

5.b  regulas 34. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 33. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošu deleģēto aktu spēkā esību.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 32. un 33. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    388

Regulas priekšlikums

263. pants – 1. daļa – 5.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1296/2013

34. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

5.c  regulas 34. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

5.  Saskaņā ar 33. pantu pieņemts deleģēts akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

5.  Saskaņā ar 32. un 33. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    389

Regulas priekšlikums

264. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 1301/2013

3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  investīcijas iekšējā potenciāla attīstībā, investējot iekārtās un infrastruktūrā, tostarp kultūras un ilgtspējīga tūrisma infrastruktūrā, uzņēmumiem paredzētos pakalpojumos un atbalstot pētniecības un inovāciju institūcijas un investīcijas uzņēmumu tehnoloģijās un lietišķajos pētījumos;

e)  investīcijas iekšējā potenciāla attīstībā, investējot iekārtās un maza mēroga infrastruktūrā, tostarp maza mēroga kultūras un ilgtspējīga tūrisma infrastruktūrā, uzņēmumiem paredzētos pakalpojumos un atbalstot pētniecības un inovāciju institūcijas un investīcijas uzņēmumu tehnoloģijās un lietišķajos pētījumos; pamatotos gadījumos atbalsta piemērošanas jomu var paplašināt;

Grozījums Nr.    390

Regulas priekšlikums

264. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1301/2013

3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  regulas 3. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

 

“Pirmās daļas e) apakšpunktā minētās investīcijas uzskata par maza mēroga investīcijām, ja to līdzfinansējums no ERAF nepārsniedz EUR 10 000 000; šo robežvērtību paaugstina līdz EUR 20 000 000, ja infrastruktūra ir uzskatāma par pasaules kultūras mantojumu 1972. gada UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 1. panta nozīmē.”;

Grozījums Nr.    391

Regulas priekšlikums

264. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr. 1301/2013

5. pants – 9. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  atbalstot migrantu un bēgļu uzņemšanu un sociālo un ekonomisko integrāciju.

e)  atbalstot migrantu un bēgļu, kuriem piešķirta starptautiskā aizsardzība, uzņemšanu un sociālo un ekonomisko integrāciju.

Grozījums Nr.    392

Regulas priekšlikums

264. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES) Nr. 1301/2013

I pielikums – Tabula. Sociālā infrastruktūra

 

Komisijas ierosinātais teksts

Bērnu aprūpe un izglītība

cilvēku skaits

Atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras jauda

Veselības aprūpe

cilvēku skaits

Iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi

Mājokļi

mājokļa vienības

Atjaunoti mājokļi

 

mājokļa vienības

Atjaunoti mājokļi, t. sk. migrantiem un bēgļiem (neieskaitot uzņemšanas centrus)

Migranti un bēgļi

cilvēku skaits

Migrantus un bēgļus atbalstošās infrastruktūras (izņemot mājokļus) jauda

Grozījums

Bērnu aprūpe un izglītība

cilvēku skaits

Atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras jauda

Veselības aprūpe

cilvēku skaits

Iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi

Mājokļi

mājokļa vienības

Atjaunoti mājokļi

 

mājokļa vienības

Atjaunoti mājokļi, t. sk. migrantiem un bēgļiem, kuriem piešķirta starptautiskā aizsardzība, (neieskaitot uzņemšanas centrus)

Migranti un bēgļi, kuriem piešķirta starptautiskā aizsardzība

cilvēku skaits

Migrantus un bēgļus, kuriem piešķirta starptautiskā aizsardzība, atbalstošās infrastruktūras (izņemot mājokļus) jauda

Grozījums Nr.    393

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1303/2013

2. pants – 11.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  iekļauj šādu punktu:

 

“(11a)  “atmaksājams avanss” ir tāds aizdevums projektam, kuru izmaksā vienā vai vairākos maksājumos un kura atlīdzināšanas nosacījumi ir atkarīgi no projekta iznākuma; ”

Pamatojums

Atmaksājami avansi (“avances récupérables”) ir vairākās dalībvalstīs plaši izplatīti instrumenti, ar kuriem atbalsta agrīnā stadijā esošus projektus galvenokārt inovāciju jomā, un tiem ir finanšu instrumentu iezīmes. Tie joprojām nav ne definēti, ne iekļauti finanšu instrumentu definīcijās Kopīgo noteikumu regulā un Finanšu regulā. Šis tiesiskais vakuums būtu nekavējoties jānovērš, vēl jo vairāk tāpēc, ka atmaksājamie avansi ES valsts atbalsta regulā tiek skaidri definēti kā aizdevumi un līdz ar to kā riska dalīšanas instrumenti.

Grozījums Nr.    394

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

2. pants – 31. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  “makroreģionāla stratēģija” ir integrēta sistēma, kuru cita starpā var atbalstīt ar ESI fondiem un kuras mērķis ir risināt kopīgas problēmas konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā saistībā ar dalībvalstīm un trešām valstīm, kuras atrodas vienā ģeogrāfiskā apgabalā un tādējādi gūst labumu no ciešākas sadarbības, kas palīdz sasniegt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju;

(31)  “makroreģionāla stratēģija” saskaņā ar Eiropadomes norādījumiem ir integrēta sistēma, kuru cita starpā var atbalstīt ar ESI fondiem un kuras mērķis ir risināt kopīgas problēmas konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā saistībā ar dalībvalstīm un trešām valstīm, kuras atrodas vienā ģeogrāfiskā apgabalā un tādējādi gūst labumu no ciešākas sadarbības, kas palīdz sasniegt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju;

Grozījums Nr.    395

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

9. pants – 2.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Prioritātes, kas noteiktas katram no ESI fondiem konkrētā fonda noteikumos, jo īpaši attiecas uz katra fonda atbilstīgu izmantojumu migrācijas un patvēruma jomās.”

“Prioritātes, kas noteiktas katram no ESI fondiem konkrētā fonda noteikumos, jo īpaši attiecas uz katra fonda atbilstīgu izmantojumu migrācijas un patvēruma jomās un attiecīgā gadījumā nodrošina koordināciju ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu.”

Grozījums Nr.    396

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

30.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  iekļauj šādu 30.a pantu:

svītrots

“30.a pants

 

1.   Dalībvalsts ESI fondu piešķīruma daļu pēc šīs dalībvalsts pieprasījuma un vienojoties ar Komisiju var pārvietot uz vienu vai vairākiem instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar Finanšu regulu vai saskaņā ar nozares regulām, vai lai uzlabotu ESIF spēju uzņemties risku saskaņā ar Finanšu regulas 125. pantu. Pieprasījums pārvietot ESI fondu piešķīrumu jāiesniedz līdz 30. septembrim.

 

2.   Var pārvietot tikai nākamo gadu finanšu apropriācijas programmas finanšu plānā.

 

3.   Pieprasījumam pievieno priekšlikumu grozīt programmu vai programmas, no kurām pārvietojums tiks veikts. Attiecīgos grozījumus programmā un partnerības nolīgumā izdara saskaņā ar 30. panta 2. punktu, kuros norāda Komisijai pārvietoto kopējo summu par katru attiecīgo gadu. ”

 

Grozījums Nr.    397

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

34. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  veidot vietējo dalībnieku spējas izstrādāt un īstenot darbības, tostarp sekmējot viņu projektu vadības spējas;

a)  veidot vietējo dalībnieku spējas izstrādāt un īstenot darbības, tostarp sekmējot viņu projektu vadības spējas, un veidot iespējamo galīgo labuma guvēju spējas sagatavot un īstenot projektus;

Grozījums Nr.    398

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

34. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  nodrošināt stratēģijas, darbību un projektu pamanāmību;

Grozījums Nr.    399

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

34. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  atlasīt darbības un noteikt atbalsta summu, un iesniegt priekšlikumus par atbilstības galīgo pārbaudi atbildīgajai struktūrai pirms apstiprināšanas;

f)  atlasīt darbības un noteikt atbalsta summu, un attiecīgā gadījumā iesniegt priekšlikumus par atbilstības galīgo pārbaudi atbildīgajai struktūrai pirms apstiprināšanas;

Grozījums Nr.    400

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

37. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  aplēsi par publiskā sektora un privātajiem papildu resursiem, ko finanšu instruments potenciāli varētu piesaistīt līdz galasaņēmēja līmenim (paredzamais sviras efekts), tostarp attiecīgā gadījumā izvērtējot nepieciešamību pēc atšķirīgas pieejas un šādas pieejas līmeni, lai piesaistītu partneru resursus no privātajiem investoriem, un/vai tādu mehānismu aprakstu, kurus izmantos, lai noteiktu nepieciešamību pēc atšķirīgas pieejas un šādas pieejas apmēru, piemēram, konkurences noteikumiem atbilstoša vai pienācīgi neatkarīga novērtēšanas procesa aprakstu;

c)  aplēsi par publiskā sektora un privātajiem papildu resursiem, ko finanšu instruments potenciāli varētu piesaistīt līdz galasaņēmēja līmenim (paredzamais sviras efekts);

Grozījums Nr.    401

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 10. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1303/2013

37. pants – 8. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ba)  panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.  Galasaņēmēji, kas saņem atbalstu no ESI fondu finanšu instrumentiem, var saņemt arī atbalstu no citas ESI fondu prioritātes vai programmas vai no cita instrumenta, ko atbalsta no Savienības budžeta saskaņā ar piemērojamiem Savienības valsts atbalsta noteikumiem. Šajā gadījumā katram atbalsta avotam veido atsevišķu uzskaiti, un ESI fondu finanšu instrumentu atbalsts veido daļu no darbības, kuras atbilstīgos izdevumus nošķir no citiem palīdzības avotiem.”

“8.  Galasaņēmēji, kas saņem atbalstu no ESI fondu finanšu instrumentiem, attiecīgā gadījumā var saņemt arī atbalstu no citas ESI fondu prioritātes vai programmas vai no cita instrumenta, ko atbalsta no Savienības budžeta, vai no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda saskaņā ar piemērojamiem Savienības valsts atbalsta noteikumiem. Šajā gadījumā katram atbalsta avotam veido atsevišķu uzskaiti, un ESI fondu finanšu instrumentu atbalsts veido atbilstīgos izdevumus, kurus nošķir no citiem palīdzības avotiem.”

Grozījums Nr.    402

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

38. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  finanšu instrumenti, kas ļauj šā ieguldījuma apvienošanu ar EIB finanšu produktiem Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ietvaros.

c)  finanšu instrumenti, kas ļauj šo ieguldījumu apvienot ar EIB finanšu produktiem Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ietvaros un 38. panta 4. punktā minēto citu iestāžu instrumentiem saskaņā ar 39.a pantu.

Grozījums Nr.    403

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  valstij piederošai bankai vai finanšu iestādei, kas izveidota kā juridiska persona, kura veic profesionālu finanšu darbību un atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

iii)  valstij piederošai bankai vai iestādei, kas izveidota kā juridiska persona, kura veic profesionālu finanšu darbību un atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

Grozījums Nr.    404

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts – 2. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  darbojas saskaņā ar valsts politikas mandātu, ko piešķīrusi dalībvalsts attiecīgā iestāde valsts vai reģionālā līmenī, lai veiktu ekonomiskās attīstības darbību, kas veicina ESI fondu mērķus;

–  darbojas saskaņā ar valsts politikas mandātu, ko piešķīrusi dalībvalsts attiecīgā iestāde valsts vai reģionālā līmenī un kas līdztekus citām darbībām paredz tādu ekonomiskās attīstības darbību veikšanu, ar kurām tiek veicināta ESI fondu mērķu sasniegšana;

Grozījums Nr.    405

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts – 3. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  veic attīstības darbību reģionos, politikas jomās un nozarēs, kurām finansējums no tirgus avotiem parasti nav pieejams vai nav pietiekams;

–  līdztekus citām darbībām veic ekonomiskās attīstības darbības, kas veicina arī ESI fondu mērķu sasniegšanu reģionos, politikas jomās un nozarēs, kurām finansējums no tirgus avotiem parasti nav pieejams vai nav pietiekams;

Grozījums Nr.    406

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts – 4. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  darbojas uz bezpeļņas palielināšanas pamata, lai nodrošinātu ilgtermiņa finanšu stabilitāti;

–  darbojas, galveno uzmanību nepievēršot maksimālas peļņas gūšanai, lai nodrošinātu savu darbību ilgtermiņa finanšu stabilitāti;

Grozījums Nr.    407

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts – 5.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

–  nodrošina, ka šī tiešā līdzdalība nesniedz nekādu tiešu vai netiešu labumu komercdarbībai, izmantojot nošķirtu grāmatvedību, atsevišķu pārvaldību komercdarbībai vai jebkādu citu pasākumu atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem;

Grozījums Nr.    408

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts – 6. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  ir neatkarīgas iestādes uzraudzībā saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

–  ir neatkarīgas iestādes uzraudzībā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

Grozījums Nr.    409

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

38. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Īstenojot finanšu instrumentu, pirmās daļas a)–d) apakšpunktā minētās struktūras nodrošina, ka tiek ievēroti piemērojamie tiesību akti, tostarp noteikumi par ESI fondiem, valsts atbalstu, publisko iepirkumu, kā arī attiecīgie standarti un piemērojamie tiesību akti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, cīņu pret terorismu, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Minētās struktūras neizmanto nodokļu apiešanas struktūras un neiesaistās tajās, jo īpaši agresīvas nodokļu plānošanas shēmas vai praksi, kas neatbilst labas pārvaldības kritērijiem nodokļu jomā, kā noteikts ES tiesību aktos, tostarp Komisijas ieteikumos un paziņojumos vai jebkurā tās oficiālā rīkojumā. Tās neveic uzņēmējdarbību un saistībā ar finanšu darbību īstenošanu neuztur darījuma attiecības ar struktūrām, kas dibinātas jurisdikcijās, kuras nesadarbojas ar Savienību attiecībā uz starptautiski saskaņotu nodokļu standartu par pārredzamību un informācijas apmaiņu piemērošanu. Minētās struktūras uz savu atbildību var noslēgt nolīgumus ar finanšu starpniekiem finanšu darbību īstenošanai. Tās transponē šajā daļā noteiktās prasības līgumos, ko noslēdz ar finanšu starpniekiem, kuri izraudzīti piedalīties finanšu darbību izpildē saskaņā ar šiem nolīgumiem.”

“Īstenojot finanšu instrumentu, pirmās daļas a)–d) apakšpunktā minētās struktūras ievēro piemērojamos tiesību aktus, tostarp noteikumus par ESI fondiem, valsts atbalstu, publisko iepirkumu, kā arī attiecīgos standartus un piemērojamos tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, cīņu pret terorismu, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Minētās struktūras neizmanto nodokļu apiešanas struktūras, jo īpaši agresīvas nodokļu plānošanas shēmas vai praksi, kas neatbilst labas pārvaldības kritērijiem nodokļu jomā, kā noteikts ES tiesību aktos, un neiesaistās šādās struktūrās. Tās neveic uzņēmējdarbību un saistībā ar finanšu darbību īstenošanu neuztur darījuma attiecības ar struktūrām, kas dibinātas jurisdikcijās, kuras nesadarbojas ar Savienību attiecībā uz starptautiski saskaņotu nodokļu standartu par pārredzamību un informācijas apmaiņu piemērošanu. Minētās struktūras uz savu atbildību var noslēgt nolīgumus ar finanšu starpniekiem finanšu darbību īstenošanai. Tās transponē šajā daļā noteiktās prasības līgumos, ko noslēdz ar finanšu starpniekiem, kuri izraudzīti dalībai finanšu darbību izpildē saskaņā ar šiem nolīgumiem.”

Grozījums Nr.    410

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

39.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis var izmantot ESI fondus, lai veiktu ieguldījumu 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajos finanšu instrumentos nolūkā piesaistīt papildu privātā sektora investīcijas.

1.  Vadošās iestādes attiecīgajās dalībvalstīs var izmantot ESI fondus, lai veiktu ieguldījumu 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajos finanšu instrumentos, ja mērķis ir piesaistīt papildu privātā sektora investīcijas, un turpina veicināt ESI fondu mērķu sasniegšanu un Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei īstenošanu.

Grozījums Nr.    411

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

39.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Panta 1. punktā minētais ieguldījums nedrīkst pārsniegt 25 % no galasaņēmējiem sniegtā kopējā atbalsta. Šīs regulas 120. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajos mazāk attīstītajos reģionos finansiālais ieguldījums var pārsniegt 25 %, ja tas pienācīgi pamatots ar ex ante novērtējumu, bet nedrīkst pārsniegt 50 %. Šajā punktā minētais kopējais atbalsts ietver jaunu aizdevumu un garantēto aizdevumu kopsummu, kā arī galasaņēmējiem veiktas pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijas. Šajā punktā minētos garantētos aizdevumus ņem vērā tikai tad, ja ESI fondu līdzekļi tiek piesaistīti garantijas līgumiem, ko aprēķina, pamatojoties uz piesardzīgu ex ante riska novērtējumu, ieskaitot jaunu aizdevumu bez atlikuma dalāmu summu.

2.  Panta 1. punktā minētais ieguldījums nedrīkst pārsniegt 15 % no galasaņēmējiem sniegtā kopējā atbalsta. Šīs regulas 120. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajos mazāk attīstītajos un pārejas reģionos finansiālais ieguldījums var pārsniegt 15 %, ja tas pienācīgi pamatots ar ex ante novērtējumu vai EIB saskaņā ar šā panta 3. punktu veikto sagatavošanas novērtējumu, bet nedrīkst pārsniegt 30 %. Šajā punktā minētais kopējais atbalsts ietver jaunu aizdevumu un garantēto aizdevumu kopsummu, kā arī galasaņēmējiem veiktas pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijas. Šajā punktā minētos garantētos aizdevumus ņem vērā tikai tad, ja ESI fondu resursi tiek piesaistīti garantijas līgumiem, ko aprēķina, pamatojoties uz piesardzīgu ex ante riska novērtējumu, ieskaitot jaunu aizdevumu bez atlikuma dalāmu summu.

Grozījums Nr.    412

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

39.a pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Vadošo iestāžu ziņojumus saskaņā ar 46. pantu par darbībām, kas ietver finanšu instrumentus saskaņā ar šo pantu, balsta uz informāciju, kuru EIB glabā, lai sniegtu ziņojumus saskaņā ar ESIF regulas 16. panta 1. punktu, un kura papildināta ar papildu informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 46. panta 2. punktu.

4.  Vadošo iestāžu ziņojumus saskaņā ar 46. pantu par darbībām, kas ietver finanšu instrumentus saskaņā ar šo pantu, balsta uz informāciju, kuru EIB glabā, lai sniegtu ziņojumus saskaņā ar ESIF regulas 16. panta 1. punktu, un kura papildināta ar papildu informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 46. panta 2. punktu. Šajā punktā noteiktās prasības ļauj nodrošināt vienādus ziņošanas nosacījumus saskaņā ar šīs regulas 46. panta 3. punktu.

Grozījums Nr.    413

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

39.a pants – 5. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  uzticēt īstenošanas uzdevumus finanšu iestādei, kas vai nu atver fiduciāro kontu savā vārdā un vadošās iestādes uzdevumā vai izveido atsevišķu finansējuma daļu finanšu iestādē programmas ieguldījumam. Atsevišķas finansējuma daļas gadījumā grāmatvedībā atsevišķi uzskaita programmas resursus, kas ieguldīti finanšu instrumentā, un citus finanšu iestādei pieejamos resursus. Fiduciārajos kontos turētos aktīvus un šādas atsevišķas finansējuma daļas pārvalda saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, ievērojot attiecīgus piesardzīgas uzraudzības noteikumus, un tiem ir atbilstoša likviditāte.

b)  uzticēt īstenošanas uzdevumus struktūrai, kas vai nu atver fiduciāro kontu savā vārdā un vadošās iestādes uzdevumā vai izveido atsevišķu finansējuma daļu finanšu iestādē programmas ieguldījumam. Atsevišķas finansējuma daļas gadījumā grāmatvedībā atsevišķi uzskaita programmas resursus, kas ieguldīti finanšu instrumentā, un citus finanšu iestādei pieejamos resursus. Fiduciārajos kontos turētos aktīvus un šādas atsevišķas finansējuma daļas pārvalda saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, ievērojot attiecīgus piesardzīgas uzraudzības noteikumus, un tiem ir atbilstoša likviditāte.

Grozījums Nr.    414

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

39.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Īstenojot 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos finanšu instrumentus, šā panta 2. punktā minētās struktūras nodrošina, ka tiek ievēroti piemērojamie tiesību akti, tostarp noteikumi par ESI fondiem, valsts atbalstu, publisko iepirkumu, kā arī attiecīgie standarti un piemērojamie tiesību akti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, cīņu pret terorismu, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Minētās struktūras neizmanto nodokļu apiešanas struktūras un neiesaistās tajās, jo īpaši agresīvas nodokļu plānošanas shēmas vai praksi, kas neatbilst labas pārvaldības kritērijiem nodokļu jomā, kā noteikts ES tiesību aktos, tostarp Komisijas ieteikumos un paziņojumos vai jebkurā tās oficiālā rīkojumā. Tās neveic uzņēmējdarbību un saistībā ar finanšu darbību īstenošanu neuztur darījuma attiecības ar struktūrām, kas dibinātas jurisdikcijās, kuras nesadarbojas ar Savienību attiecībā uz starptautiski saskaņotu nodokļu standartu par pārredzamību un informācijas apmaiņu piemērošanu. Minētās struktūras uz savu atbildību var noslēgt nolīgumus ar finanšu starpniekiem finanšu darbību īstenošanai. Tās transponē šajā daļā noteiktās prasības līgumos, ko noslēdz ar finanšu starpniekiem, kuri izraudzīti piedalīties finanšu darbību izpildē saskaņā ar šiem nolīgumiem.

6.  Īstenojot 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos finanšu instrumentus, šā panta 5. punktā minētās struktūras ievēro piemērojamos tiesību aktus, tostarp noteikumus par ESI fondiem, valsts atbalstu, publisko iepirkumu, kā arī attiecīgos standartus un piemērojamos tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, cīņu pret terorismu, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Minētās struktūras neizmanto nodokļu apiešanas struktūras un neiesaistās tajās, jo īpaši agresīvas nodokļu plānošanas shēmas vai praksi, kas neatbilst labas pārvaldības kritērijiem nodokļu jomā, kā noteikts ES tiesību aktos. Tās neveic uzņēmējdarbību un saistībā ar finanšu darbību īstenošanu neuztur darījuma attiecības ar struktūrām, kas dibinātas jurisdikcijās, kuras nesadarbojas ar Savienību attiecībā uz starptautiski saskaņotu nodokļu standartu par pārredzamību un informācijas apmaiņu piemērošanu. Minētās struktūras uz savu atbildību var noslēgt nolīgumus ar finanšu starpniekiem finanšu darbību īstenošanai. Tās transponē šajā daļā noteiktās prasības līgumos, ko noslēdz ar finanšu starpniekiem, kuri izraudzīti piedalīties finanšu darbību izpildē saskaņā ar šiem nolīgumiem.

Grozījums Nr.    415

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

39.a pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Šā panta 2. punktā minētās struktūras, īstenojot fondu fondus, daļu no īstenošanas var uzticēt finanšu starpniekiem ar noteikumu, ka minētās struktūras uz savu atbildību nodrošina finanšu starpnieku atbilstību Finanšu regulas 201. panta 4. punktā un 202. panta 1. un 2. punktā noteiktajiem kritērijiem. Finanšu starpniekus atlasa atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā procedūrā, izvairoties no interešu konflikta.

7.  Šā panta 5. punktā minētās struktūras, īstenojot fondu fondus, daļu no īstenošanas var uzticēt finanšu starpniekiem ar noteikumu, ka minētās struktūras uz savu atbildību nodrošina finanšu starpnieku atbilstību Finanšu regulas 201. panta 4. punktā un 202. panta 1. un 2. punktā noteiktajiem kritērijiem. Finanšu starpniekus atlasa atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā procedūrā, izvairoties no interešu konflikta.

Grozījums Nr.    416

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

39.a pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja vadošās iestādes iegulda ESI fondu programmu līdzekļus 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā esošā instrumentā, kura fonda pārvaldnieku jau ir izraudzījusies EIB, starptautiskās finanšu iestādes, kurās dalībvalsts ir akciju turētāja, vai valstij piederoša banka vai finanšu iestāde, kas izveidota kā juridiska persona, kura veic profesionālu finanšu darbību un atbilst 38. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktā noteiktajiem nosacījumiem, tās uztic īstenošanas uzdevumus šim fondu pārvaldniekam, izmantojot līguma slēgšanas tiesību tiešu piešķiršanu.

8.  Ja vadošās iestādes iegulda ESI fondu programmu resursus 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā esošā instrumentā, kura fonda pārvaldnieku vai finanšu starpnieku jau ir izraudzījusies EIB, starptautiskās finanšu iestādes, kurās dalībvalsts ir akciju turētāja, vai valstij piederoša banka vai finanšu iestāde, kas izveidota kā juridiska persona, kura veic profesionālu finanšu darbību un atbilst 38. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktā noteiktajiem nosacījumiem, tās uztic īstenošanas uzdevumus šim fondu pārvaldniekam vai finanšu starpniekam, izmantojot līguma slēgšanas tiesību tiešu piešķiršanu.

Grozījums Nr.    417

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

39.a pants – 12. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.  Šīs regulas 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto finanšu instrumentu gadījumā, kas ir garantijas instrumenta veidā, ESI fondi var ieguldīt to aizdevumu portfeļu zemākas prioritātes un/vai mezonīna daļās, kuras sedz arī ESIF Savienības garantija.

12.  Šīs regulas 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto finanšu instrumentu gadījumā, kas ir garantijas instrumenta veidā, dalībvalstis var nolemt, ka ESI fondi attiecīgā gadījumā iegulda to aizdevumu portfeļu dažādās daļās, kuras sedz arī ESIF Savienības garantija. Resursus, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām vai no atbrīvotajiem resursiem, kuri piesaistīti garantijas līgumiem, tostarp kapitāla atmaksas, ieņēmumus un cita veida ienākumus vai peļņu, piemēram, procentus, garantijas maksu, dividendes, kapitāla ieņēmumus vai jebkurus citus investīciju radītus ieņēmumus, un kas ir attiecināmi uz atbalstu no ESI fondiem, atkārtoti izmanto saskaņā ar attiecīgo ESI fondu mērķiem, lai atbalstītu darbības un galasaņēmējus atbilstīgi programmai vai programmām, no kurām šādi ieguldījumi tiek veikti.

Grozījums Nr.    418

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

39.a pants – 13. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.  Attiecībā uz ERAF, ESF, Kohēzijas fondu un EJZF atsevišķu prioritāti un attiecībā uz ELFLA atsevišķa veida darbību ar līdzfinansējuma likmi līdz 100 % var noteikt programmas ietvaros, lai atbalstītu darbības, ko īsteno, izmantojot 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos finanšu instrumentus.

13.  Attiecībā uz ERAF, ESF, Kohēzijas fondu un EJZF atsevišķu prioritāti un attiecībā uz ELFLA atsevišķa veida darbību ar līdzfinansējuma likmi, kura atbilst 120. panta 3. punktā norādītajiem līdzfinansēšanas likmju noteikšanas principiem ar pieaugumu līdz 15 %, var noteikt programmas ietvaros, lai atbalstītu darbības, ko īsteno, izmantojot 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos finanšu instrumentus.

Grozījums Nr.    419

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

40. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIB vai citas starptautiskās finanšu iestādes, kurās dalībvalsts ir akciju turētāja, iesniedz izraudzītajām iestādēm kontroles ziņojumus ar katru maksājuma pieteikumu. Tās turklāt iesniedz Komisijai un izraudzītajām iestādēm gada revīzijas ziņojumu, kuru sagatavojuši šo struktūru ārējie revidenti.

EIB vai citas starptautiskās finanšu iestādes, kurās dalībvalsts ir akciju turētāja, līdz katra kalendārā gada 30. jūnijam iesniedz izraudzītajām iestādēm kontroles un snieguma ziņojumus par katru maksājuma pieteikumu un iepriekšējā kalendārā gada atmaksas apmēru galasaņēmējiem. Tās turklāt iesniedz Komisijai un izraudzītajām iestādēm gada revīzijas ziņojumu, kuru sagatavojuši šo struktūru ārējie revidenti.

Pamatojums

EIB un citām finanšu iestādēm vajadzētu būt atbildīgām par rezultātu sasniegšanu un ziņošanu par sniegumu attiecībā uz to pārvaldītajiem ESI fondos iekļautajiem finanšu instrumentiem, tāpat kā tas tiek prasīts no dotāciju saņēmējiem vai citiem ESI fondu finanšu instrumentu pārvaldniekiem.

Grozījums Nr.    420

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

40. pants – 1. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktu par šā punkta pirmajā daļā minēto kontroles ziņojumu un gada revīzijas ziņojumu paraugiem.

Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktu par šā punkta trešajā daļā minēto kontroles ziņojumu un gada revīzijas ziņojumu paraugiem.

Grozījums Nr.    421

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

40. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ERP veic lietderības revīzijas EIB vai citās finanšu iestādēs, kurās dalībvalsts ir akciju turētāja, attiecībā uz to īstenotiem finanšu instrumentiem, kas saistīti ar Savienības budžeta resursiem.

Grozījums Nr.    422

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1303/2013

41. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

15.a  regulas 41. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c)  nākamos atbilstības periodā iesniedzamos starpposma maksājuma pieteikumus iesniedz tikai ar šādiem nosacījumiem:

c)  otro un nākamos atbilstības periodā iesniedzamos starpposma maksājuma pieteikumus iesniedz tikai tad, kad vismaz 60 % no summas, kas minēta iepriekšējā starpposma maksājuma pieteikumā, ir iztērēti kā atbilstīgie izdevumi 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta nozīmē.”

i)  attiecībā uz otro starpposma maksājuma pieteikumu — kad vismaz 60 % no summas, kas minēta pirmajā starpposma maksājuma pieteikumā, ir iztērēti kā atbilstīgie izdevumi 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta nozīmē;

 

ii)  attiecībā uz trešo un turpmākajiem starpposma maksājuma pieteikumiem — kad vismaz 85 % no summām, kas minētas iepriekšējos starpposma maksājuma pieteikumos, ir iztērēti kā atbilstīgie izdevumi 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta nozīmē;

 

Pamatojums

Tiek ierosināts pazemināt trešajai un turpmākajām daļām piemēroto ierobežojumu no 85 % uz 60 %, jo tas ir viens no faktoriem, kas ietekmē līdzekļu trūkumu valsts finanšu instrumentu īstenošanas perioda vidū. Šāds grozījums palielinātu Fonda fonda darbības efektivitāti, mazinātu spiedienu uz valstu budžetiem (jo maksājumus uz šiem fondiem ex ante veic vadošā iestāde) un nodrošinātu netraucētu īstenošanas procesu, kuru mazāk apdraud pauzes tā vidusposmā.

Grozījums Nr.    423

Regulas priekšlikums

265. pants – 1. daļa – 15.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1303/2013

42. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

15.b  regulas 42. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Tādu uz uzņēmumu pašu kapitālu balstītu instrumentu gadījumā, kuri minēti 37. panta 4. punktā, par kuriem 38. panta 7. punkta b) apakšpunktā minētais finansēšanas nolīgums ir parakstīts pirms 2017. gada 31. decembra un kuri līdz atbilstības perioda beigām investēja vismaz 55 % no programmas līdzekļiem, par ko uzņem