Procedura : 2016/0282A(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0211/2017

Teksty złożone :

A8-0211/2017

Debaty :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0309

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 4091kWORD 682k
8.6.2017
PE 601.115v02-00 A8-0211/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014 i (UE) nr 652/2014 oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Komisja Budżetowa

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawcy: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth

(Wspólne posiedzenia komisji – art. 55 Regulaminu)

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*):

Jérôme Lavrilleux, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Jerzy Buzek, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Wim van de Camp, Komisja Transportu i Turystyki

Constanze Krehl, Komisja Rozwoju Regionalnego

Paolo De Castro, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych(*)
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii(*)
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki(*)
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego(*)
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi(*)
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Rybołówstwa
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014 i (UE) nr 652/2014 oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0605),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42, art. 43 ust. 2, art. 46 lit. d), art. 149, art. 153 ust. 2 lit. a), art. 164, art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, 175, 177, 178, art. 189 ust. 2, art. 212 ust. 2, art. 322 ust. 1 oraz art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0372/2016),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 1/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej, a także opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Rybołówstwa oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0211/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W związku z tym, że po upływie trzech lat od wykonania w zasadach finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii mają zostać wprowadzone dalsze zmiany, by usunąć przeszkody we wdrażaniu przez zwiększanie elastyczności, by uprościć osiąganie celów zainteresowanym podmiotom i służbom i bardziej skoncentrować się na wynikach, należy uchylić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/201214 i zastąpić je niniejszym rozporządzeniem.

(1)  W związku z tym, że po upływie trzech lat od wykonania w zasadach finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii mają zostać wprowadzone dalsze zmiany, by usunąć przeszkody we wdrażaniu przez zwiększanie elastyczności, by uprościć osiąganie celów zainteresowanym podmiotom i służbom i bardziej skoncentrować się na wynikach, poprawić dostępność, przejrzystość i rozliczalność, należy uchylić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/201214 i zastąpić je niniejszym rozporządzeniem.

_________________

_________________

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Aby umożliwić stosowną debatę między Parlamentem Europejskim i Radą nad wnioskiem Komisji, należało ustalić odpowiedniejsze terminy.

Uzasadnienie

Parlament Europejski ubolewa nad tym, że terminy przewidziane na debatę nad tym wnioskiem nie umożliwiają odpowiedniego uwzględnienia opinii współustawodawcy.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Należy zachować podstawowe zasady budżetowe. Odstępstwa od tych podstawowych zasad dotyczących konkretnych obszarów takich jak badania naukowe, działania zewnętrzne i fundusze strukturalne należy poddać przeglądowi i możliwie jak najbardziej uprościć, biorąc pod uwagę ich niesłabnące znaczenie, wartość dodaną dla budżetu oraz obciążenie, jakie powodują dla zainteresowanych stron.

(3)  Należy zachować podstawowe zasady budżetowe, a także podział uprawnień i centralną rolę Trybunału Obrachunkowego w sprawowaniu kontroli rachunków Unii, określonej w art. 285 i 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Odstępstwa od tych podstawowych zasad dotyczących konkretnych obszarów takich jak badania naukowe, działania zewnętrzne i fundusze strukturalne należy poddać przeglądowi i możliwie jak najbardziej uprościć, biorąc pod uwagę ich niesłabnące znaczenie, wartość dodaną dla budżetu oraz obciążenie, jakie powodują dla zainteresowanych stron.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Na początku roku budżetowego może pozostać nieprzydzielonych do 10 % środków z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), by umożliwić dodatkowe finansowanie w celu reagowania na poważne nieprzewidziane potrzeby, nowe sytuacje kryzysowe lub znaczące zmiany polityczne w państwach trzecich, oprócz już zaplanowanych kwot. Takie nieprzydzielone środki finansowe, o ile nie zaciągnięto na nie zobowiązań w danym roku, należy przenieść na mocy decyzji Komisji.

(4)  Na początku roku budżetowego może pozostać nieprzydzielonych do 10 % środków z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), by umożliwić dodatkowe finansowanie w celu reagowania na poważne nieprzewidziane potrzeby, nowe sytuacje kryzysowe lub znaczące zmiany polityczne w państwach trzecich, oprócz już zaplanowanych kwot. Takie nieprzydzielone środki finansowe, o ile nie zaciągnięto na nie zobowiązań w danym roku, należy przenieść na mocy decyzji Komisji, przy czym należy dopilnować, by były one wykorzystywane zgodnie ze szczegółowymi celami ich pierwotnego instrumentu oraz by podlegały zasadom i organom właściwym dla tego instrumentu.

Uzasadnienie

Motyw powinien być zgodny z art. 12 ust. 2 lit. e), który dotyczy jedynie zasad przenoszenia. Należy zagwarantować, że żadne przeniesione nieprzydzielone środki nie zostaną wykorzystane niezgodnie ze szczegółowymi celami danego instrumentu.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Należy doprecyzować pojęcie „efektywności” w odniesieniu do budżetu UE. Efektywność należy opisać jako bezpośrednie stosowanie zasady należytego zarządzania finansami. Powinien istnieć związek między efektywnością, wyznaczaniem celów, wskaźników, wyników i oszczędnością, wydajnością i skutecznością w odniesieniu do wykorzystania środków. By uniknąć konfliktów z istniejącymi ramami wykonania różnych programów, odniesienia pod względem terminologii dotyczącej efektywności powinny ograniczać się do celów i postępów w monitorowaniu osiąganiu tych celów.

(12)  Należy doprecyzować pojęcie „efektywności” w odniesieniu do budżetu UE. Efektywność należy opisać w odniesieniu do realizacji celów i bezpośredniego stosowania zasady należytego zarządzania finansami. Powinien istnieć związek między wyznaczonymi celami a efektywnością, wskaźnikami, wynikami, zasadą dodatkowości, oszczędnością, wydajnością i skutecznością w odniesieniu do wykorzystania środków, co nie przesądza o adekwatności danego programu. By uniknąć konfliktów z istniejącymi ramami wykonania różnych programów, odniesienia pod względem terminologii dotyczącej efektywności powinny ograniczać się do celów i postępów w monitorowaniu osiąganiu tych celów.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Zapisana w art. 15 TFUE zasada przejrzystości, która nakłada na instytucje obowiązek działania z jak największym poszanowaniem zasady otwartości, oznacza, że w kwestiach wykonywania budżetu obywatele mają dostęp do informacji o tym, gdzie i na jakie cele wydawane są środki finansowe Unii. Takie informacje sprzyjają demokratycznej debacie, zachęcają obywateli do udziału w procesie decyzyjnym Unii oraz poprawiają instytucjonalną kontrolę i nadzór nad wydatkami Unii. Cele te należy realizować przez publikowanie, w miarę możliwości z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji, istotnych informacji dotyczących wszystkich odbiorców środków unijnych, przy uwzględnieniu uzasadnionego prawa do poufności i bezpieczeństwa tych odbiorców, a w przypadku osób fizycznych – ich prawa do prywatności i ochrony ich danych osobowych. Instytucje powinny zatem stosować wybiórcze podejście przy publikacji informacji, zgodne z zasadą proporcjonalności. Decyzje o publikacji powinny być podejmowane na podstawie odpowiednich kryteriów, tak aby zapewnić dostęp do istotnych informacji.

(14)  Zasada przejrzystości jest zapisana w art. 15 TFUE; nakłada to na instytucje obowiązek działania z jak największym poszanowaniem zasady otwartości oraz oznacza, w kwestiach wykonywania budżetu, że obywatele mają dostęp do informacji o tym, gdzie i na jakie cele wydawane są środki finansowe Unii. Takie informacje sprzyjają demokratycznej debacie, zachęcają obywateli do udziału w procesie decyzyjnym Unii, poprawiają instytucjonalną kontrolę i nadzór nad wydatkami Unii oraz istotnie przyczyniają się do zwiększenia jej wiarygodności. Komunikacja powinna być w większym stopniu nakierowana na odbiorców, mieć na celu zwiększenie widoczności wśród obywateli, a jednocześnie – za pośrednictwem określonych środków – gwarantować, że przesłanie będzie docierać do odbiorców. Cele te należy realizować przez publikowanie w miarę możliwości z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji – wszelkich istotnych informacji dotyczących wszystkich odbiorców środków unijnych, przy uwzględnieniu uzasadnionego prawa do poufności i bezpieczeństwa tych odbiorców, a w przypadku osób fizycznych – ich prawa do prywatności i ochrony ich danych osobowych. Instytucje powinny zatem stosować wybiórcze podejście przy publikacji informacji, zgodne z zasadą proporcjonalności. Decyzje o publikacji powinny być podejmowane na podstawie odpowiednich kryteriów, tak aby zapewnić dostęp do istotnych informacji.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Informacje na temat wykorzystania unijnych funduszy wdrażanych w ramach wykonania bezpośredniego powinny być publikowane na stronie internetowej instytucji i powinny obejmować co najmniej imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy, miejscowość, kwotę i cel, na jaki środki finansowe zostały przyznane. Informacje te powinny uwzględniać odpowiednie kryteria, takie jak okresowość, rodzaj i znaczenie tego środka.

(15)  W każdym przypadku należy dążyć do jak największej przejrzystości w odniesieniu do danych dotyczących beneficjentów, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Informacje na temat wykorzystania unijnych funduszy wdrażanych w ramach wykonania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego powinny być publikowane w systemie przejrzystości finansowej i na stronie internetowej instytucji i powinny obejmować co najmniej imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy, miejscowość, kwotę i cel, na jaki środki finansowe zostały przyznane. Informacje te powinny uwzględniać odpowiednie kryteria, takie jak okresowość, rodzaj i znaczenie tego środka.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Należy publikować imię i nazwisko lub nazwę oraz miejscowość odbiorców unijnych środków finansowych w odniesieniu do nagród, dotacji i zamówień, które zostały przyznane lub udzielone w następstwie otwarcia procedury publicznej na konkurencję, jak ma to miejsce zwłaszcza w przypadku konkursów, zaproszeń do składania wniosków i zaproszeń do składania ofert, z poszanowaniem zasad TFUE, a w szczególności zasad przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania i niedyskryminacji. Ponadto taka publikacja powinna przyczyniać się do kontroli publicznych procedur wyboru przez kandydatów odrzuconych w ramach procedury konkurencyjnej.

(16)  W odniesieniu do nagród, dotacji i zamówień, które zostały przyznane lub udzielone w następstwie otwarcia procedury publicznej na konkurencję, a zwłaszcza w przypadku konkursów, zaproszeń do składania wniosków lub zaproszeń do składania ofert, aby zapewnić poszanowanie zasad TFUE, a w szczególności zasad przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania i niedyskryminacji, należy publikować imię i nazwisko lub nazwę oraz miejscowość odbiorców unijnych środków finansowych. Taka publikacja powinna przyczyniać się do kontroli publicznych procedur wyboru przez kandydatów odrzuconych w ramach procedury konkurencyjnej.

Uzasadnienie

Jaśniejsze sformułowanie

Poprawka     9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Nie należy publikować imienia i nazwiska lub nazwy oraz miejscowości odbiorcy ani kwoty i celu, na jaki środki finansowe zostały przyznane, jeśli taka publikacja stanowi zagrożenie dla integralności odbiorcy, chronionej Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, lub zaszkodziłaby uzasadnionym interesom handlowym odbiorcy.

(22)  Nie należy publikować imienia i nazwiska lub nazwy oraz miejscowości odbiorcy ani kwoty i celu, na jaki środki finansowe zostały przyznane, jeśli istnieje ryzyko, że taka publikacja mogłaby stanowić zagrożenie dla integralności odbiorcy, chronionej w szczególności Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, lub zaszkodziłaby uzasadnionym interesom handlowym odbiorcy.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W przypadku wykonania pośredniego i dzielonego to do osób, podmiotów lub wyznaczonych organów wdrażających unijne środki finansowe należy udostępnianie informacji o odbiorcach i ostatecznych odbiorcach. W stosownych przypadkach poziom szczegółowości i kryteria należy określić w odpowiednich przepisach sektorowych i można je doprecyzować w ramowych umowach o partnerstwie (o charakterze finansowym). Komisja powinna udostępnić odniesienie do strony internetowej, na której można znaleźć informacje na temat odbiorców i ostatecznych odbiorców.

(23)  Oprócz elementów określonych w motywie 15, w przypadku wykonania pośredniego i dzielonego to na osobach, podmiotach lub wyznaczonych organach wdrażających unijne środki finansowe spoczywa odpowiedzialność za udostępnianie informacji o odbiorcach i ostatecznych odbiorcach. W stosownych przypadkach poziom szczegółowości i kryteria należy określić w odpowiednich przepisach sektorowych i można je doprecyzować w ramowych umowach o partnerstwie (o charakterze finansowym). Komisja powinna udostępnić odniesienie do strony internetowej, na której można znaleźć informacje na temat odbiorców i ostatecznych odbiorców.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Po określeniu zadań i obowiązków każdego z podmiotów upoważnionych do działań finansowych podmioty te mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej i warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. W instytucjach unijnych powołano wyspecjalizowane zespoły do spraw nieprawidłowości finansowych, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę spraw, które zostały im przedłożone, i ze względu na wydajność, należy przekazać ich zadania nowo powołanemu zespołowi międzyinstytucjonalnemu, który powstał w celu rozpatrywania wniosków, kierowanych do niego przez Komisję lub inne instytucje i organy unijne, i wydawania zaleceń w sprawie nakładania sankcji administracyjnych (wykluczenie i kary finansowe). Takie przekazanie zadań ma także na celu zapobieganie powielaniu i ograniczenie ryzyka wynikającego ze sprzecznych zaleceń lub opinii w przypadkach, gdy zaangażowany jest zarówno podmiot gospodarczy, jak i pracownik UE. Należy zachować procedurę występowania przez urzędnika zatwierdzającego o potwierdzenie polecenia, które uznaje on za nieprawidłowe lub sprzeczne z zasadą należytego zarządzania finansami, co powoduje zwolnienie go z wszelkiej odpowiedzialności. Skład takiego zespołu powinien podlegać zmianie, kiedy wypełni swoją rolę.

(40)  Po określeniu zadań i obowiązków każdego z podmiotów upoważnionych do działań finansowych podmioty te mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej i warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Należy powołać specjalny odrębny zespół międzyinstytucjonalny. Z uwagi na fakt, że kwestia nieprawidłowości finansowych wiąże się z uprawnieniami dyscyplinarnymi instytucji i wobec tego jest nierozerwalnie związana z jej autonomią administracyjną, należy wzmocnić międzyinstytucjonalny charakter zespołu, wpływając na jego skład.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Ze względu na pewność prawa należy określić przepisy dotyczące opóźnień w sytuacji, gdy należy przesłać notę debetową.

(47)  Aby zagwarantować pewność prawa i przejrzystość, należy określić przepisy dotyczące opóźnień w sytuacji, gdy należy przesłać notę debetową.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(54)  Niniejsze rozporządzenie powinno określać, że płatności należy dokonywać w określonym terminie i że w przypadku niedotrzymania tego terminu wierzyciele, z wyjątkiem państw członkowskich i również Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, będą mieli prawo do odsetek za zwłokę, które będą pokrywane z budżetu.

(54)  Niniejsze rozporządzenie powinno określać, że płatności należy dokonywać w określonym terminie i że w przypadku niedotrzymania tego terminu wierzyciele, z wyjątkiem państw członkowskich, będą mieli prawo do odsetek za zwłokę, które będą pokrywane z budżetu.

Uzasadnienie

Grupa EBI nie powinna być pod tym względem traktowana odmiennie od innych podmiotów wykonujących unijne środki budżetowe lub wierzycieli Unii. W tym względzie na mocy swojego statutu grupa EBI ma obowiązek pokrywania swoich kosztów, a włączenie EBI/EFI do tego przepisu może wywołać negatywne reakcje ze strony agencji ratingowych w związku z istniejącymi instrumentami, takimi jak EFIS, upoważnienie EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich i InnovFin.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60)  Ważne jest, aby zezwolić państwom członkowskim na żądanie, by przydzielone im zasoby w ramach wykonania dzielonego zostały przeniesione na poziomie Unii i wdrożone przez Komisję w ramach wykonania bezpośredniego lub pośredniego, w miarę możliwości z korzyścią dla danego państwa członkowskiego. Pozwoliłoby to zoptymalizować wykorzystanie tych zasobów i instrumentów ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia lub na mocy rozporządzeń sektorowych, w tym rozporządzenia w sprawie EFIS, do których to instrumentów państwa członkowskie zażądałyby przeniesienia tych zasobów. W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia tych instrumentów należy przewidzieć, że w sytuacji gdy zasoby są przenoszone do instrumentów ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia lub na mocy sektorowych rozporządzeń, w tym rozporządzenia w sprawie EFIS, zastosowanie mają przepisy tych rozporządzeń.

skreśla się

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(71)  Właściwy urzędnik zatwierdzający powinien wykluczyć osobę lub podmiot po wydaniu prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie poważnego wykroczenia zawodowego, niewypełnienia – umyślnego lub nieumyślnego – obowiązków dotyczących uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne lub zapłaty podatków, nadużycia finansowego na szkodę budżetu, korupcji, udziału w organizacji przestępczej, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, przestępstw związanych z terroryzmem, pracy dzieci lub innych form handlu ludźmi bądź nieprawidłowości. Osobę lub podmiot należy też wykluczyć w przypadku poważnego naruszenia zobowiązania prawnego lub w przypadku upadłości.

(71)  Właściwy urzędnik zatwierdzający powinien wykluczyć osobę lub podmiot po wydaniu prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie poważnego wykroczenia zawodowego, niewypełnienia – umyślnego lub nieumyślnego – obowiązków dotyczących uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne lub zapłaty podatków, w przypadku, gdy siedziba podmiotu znajduje się w jurysdykcji niechętnej współpracy, w przypadku niestosowania się do norm dobrego zarządzania podatkowego, w tym uczciwej konkurencji podatkowej, w przypadku nadużycia finansowego na szkodę budżetu, korupcji, udziału w organizacji przestępczej, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, przestępstw związanych z terroryzmem, pracy dzieci lub innych form handlu ludźmi bądź nieprawidłowości. Osobę lub podmiot należy też wykluczyć w przypadku poważnego naruszenia zobowiązania prawnego lub w przypadku upadłości. Osobę lub podmiot należy też wykluczyć, jeżeli nie wywiąże się z obowiązku dotyczącego przejrzystości podatkowej i nie poda do wiadomości publicznej informacji w ramach sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje, przewidzianych w dyrektywie 2013/34/UE.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(72)  Podejmując decyzję o wykluczeniu lub o nałożeniu kary finansowej oraz o ich publikacji lub o odrzuceniu osoby lub podmiotu, właściwy urzędnik zatwierdzający powinien zapewnić przestrzeganie zasady proporcjonalności, uwzględniając w szczególności powagę sytuacji, wpływ tej sytuacji na budżet, czas, jaki upłynął od danego zachowania, czas jego trwania i jego powtarzalność, umyślność lub stopień zaniedbania i stopień współpracy osoby lub podmiotu z odpowiednim właściwym organem w czasie dochodzenia oraz wkładu takiej osoby lub takiego podmiotu w dochodzenie.

(72)  Podejmując decyzję o wykluczeniu osoby lub podmiotu lub o nałożeniu kary finansowej na osobę lub podmiot oraz o jej publikacji, właściwy urzędnik zatwierdzający powinien zapewnić przestrzeganie zasady proporcjonalności, uwzględniając w szczególności powagę sytuacji, wpływ tej sytuacji na budżet, czas, jaki upłynął od danego zachowania, czas jego trwania i jego powtarzalność, umyślność lub stopień zaniedbania i stopień współpracy osoby lub podmiotu z odpowiednim właściwym organem w czasie dochodzenia oraz wkładu takiej osoby lub takiego podmiotu w dochodzenie.

Poprawka   17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 80

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(80)  Ważna jest możliwość wzmocnienia skutku odstraszającego osiąganego dzięki wykluczeniu i karze finansowej. W tym względzie skutek odstraszający należy wzmocnić poprzez możliwość publikowania informacji związanych z wykluczeniem lub karą finansową, przestrzegając przy tym w pełni wymogów w zakresie ochrony danych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (6) oraz w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7). Powinno to przyczynić się do zapewnienia, że takie zachowanie się nie powtórzy. Mając na uwadze pewność prawa i zgodnie z zasadą proporcjonalności, należy określić sytuacje, w których publikacja nie powinna mieć miejsca. Dokonując oceny, właściwy urzędnik zatwierdzający powinien mieć wzgląd na wszelkie zalecenia zespołu. W przypadku osób fizycznych dane osobowe należy publikować tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych powagą zachowania lub jego wpływem na interesy finansowe Unii.

(80)  Ważna jest możliwość wzmocnienia skutku odstraszającego osiąganego dzięki wykluczeniu i karze finansowej. W tym względzie skutek odstraszający należy wzmocnić poprzez możliwość publikowania informacji związanych z wykluczeniem lub karą finansową, przestrzegając przy tym w pełni wymogów w zakresie ochrony danych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (6) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a. Powinno to przyczynić się do zapewnienia, że takie zachowanie się nie powtórzy. Mając na uwadze pewność prawa i zgodnie z zasadą proporcjonalności, należy określić sytuacje, w których publikacja nie powinna mieć miejsca. Dokonując oceny, właściwy urzędnik zatwierdzający powinien mieć wzgląd na wszelkie zalecenia zespołu. W przypadku osób fizycznych dane osobowe należy publikować tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych powagą zachowania lub jego wpływem na interesy finansowe Unii.

 

________________

 

1aRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 88

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(88)  Postępom ku elektronicznej wymianie informacji i składaniu dokumentów drogą elektroniczną, które stanowią główny środek uproszczenia, powinny towarzyszyć jasne warunki akceptacji systemów, które mają być stosowane, tak aby stworzyć stabilne otoczenie prawne, zachowując jednocześnie elastyczność w zarządzaniu środkami finansowymi Unii na rzecz uczestników, odbiorców i urzędników zatwierdzających, jak przewiduje niniejsze rozporządzenie.

(88)  Postępom ku elektronicznej wymianie informacji i składaniu dokumentów drogą elektroniczną, w tym – w stosownych przypadkach – e-zamówień, które stanowią główny środek uproszczenia, powinny towarzyszyć jasne warunki akceptacji systemów, które mają być stosowane, tak aby stworzyć stabilne otoczenie prawne, zachowując jednocześnie elastyczność w zarządzaniu środkami finansowymi Unii na rzecz uczestników, odbiorców i urzędników zatwierdzających, jak przewiduje niniejsze rozporządzenie.

Poprawka     19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 96

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(96)  Istotne jest uwzględnienie specyfiki instrumentów łączonych, w sytuacji gdy Komisja łączy swój wkład z wkładem instytucji finansowych, a także wyjaśnienie stosowania tytułu X dotyczącego instrumentów finansowych.

(96)  Istotne jest poprawienie charakteru i wykorzystania instrumentów łączonych, w sytuacji gdy Komisja łączy swój wkład z wkładem instytucji finansowych, a także wyjaśnienie stosowania tytułu X dotyczącego instrumentów finansowych.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 97 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(97a)  Należy zapewnić jak największą przejrzystość w odniesieniu do wykonawców i podwykonawców, poprzez udostępnienie ich danych.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 105

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(105)  Należy zidentyfikować i odrębnie traktować różne przypadki zwykle określane jako konflikt interesów. Pojęcie „konfliktu interesów” należy stosować jedynie w odniesieniu do przypadków, w których podmiot lub osoba odpowiedzialne za wykonanie budżetu, przeprowadzenie audytu lub kontroli albo urzędnik lub pracownik instytucji Unii znajdują się w takiej sytuacji. W przypadkach, gdy podmiot gospodarczy usiłuje w sposób nienależyty wpłynąć na postępowanie lub uzyskać informacje poufne, należy takie zachowanie traktować jako poważne wykroczenie zawodowe. Ponadto podmioty gospodarcze mogą znaleźć się w sytuacji, w której nie powinny zostać zakwalifikowane do wykonania umowy z powodu sprzeczności interesów zawodowych. Na przykład, przedsiębiorstwo nie powinno oceniać projektu, w którym brało udział, lub audytor nie powinien kontrolować rachunków, które wcześniej poświadczył.

(105)  Należy zidentyfikować i odrębnie traktować różne przypadki zwykle określane jako konflikt interesów. Pojęcie „konfliktu interesów” należy stosować jedynie w odniesieniu do przypadków, w których podmiot lub osoba odpowiedzialne za wykonanie budżetu, przeprowadzenie audytu lub kontroli albo urzędnik lub pracownik instytucji Unii znajdują się w takiej sytuacji. W przypadkach, gdy podmiot gospodarczy usiłuje w sposób nienależyty wpłynąć na postępowanie lub uzyskać informacje poufne, należy takie zachowanie traktować jako poważne wykroczenie zawodowe, w wyniku czego dany podmiot może zostać wyłączony z postępowania. Ponadto podmioty gospodarcze mogą znaleźć się w sytuacji, w której nie powinny zostać zakwalifikowane do wykonania umowy z powodu sprzeczności interesów zawodowych. Na przykład, przedsiębiorstwo nie powinno oceniać projektu, w którym brało udział, lub audytor nie powinien kontrolować rachunków, które wcześniej poświadczył.

Poprawka   22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 108

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(108)  Udzielanie zamówień publicznych przez Unię powinno zapewniać skuteczne, przejrzyste i odpowiednie wykorzystywanie unijnych środków finansowych. W tym względzie elektroniczne zamówienia publiczne powinny przyczynić się do lepszego wykorzystania unijnych środków finansowych i zwiększyć dostęp podmiotów gosp. do zamówień.

(108)  Udzielanie zamówień publicznych przez Unię powinno zapewniać skuteczne, przejrzyste i odpowiednie wykorzystywanie unijnych środków finansowych, przy jednoczesnym zmniejszaniu obciążeń administracyjnych dla beneficjentów finansowania Unii i organów zarządzających. W tym względzie elektroniczne zamówienia publiczne powinny przyczynić się do lepszego wykorzystania unijnych środków finansowych i zwiększyć dostęp podmiotów gosp. do zamówień. Wszystkie instytucje Unii prowadzące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinny publikować na swoich stronach internetowych jasne zasady dotyczące nabywania, wydatków i monitorowania, jak również wszystkie udzielone zamówienia, w tym ich wartość.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 124

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(124)  Należy także sprecyzować zakres tytułu dotyczącego dotacji, w szczególności w odniesieniu do rodzaju działania lub organu kwalifikującego się do otrzymania dotacji, jak również w odniesieniu do zobowiązań prawnych, które mogą być stosowane na pokrycie dotacji. W szczególności należy stopniowo wycofywać decyzje o udzielaniu dotacji ze względu na ich ograniczone zastosowanie i stopniowe wprowadzanie e-dotacji. Strukturę tę należy uprościć, przenosząc rezerwy na instrumenty niebędące dotacjami do innych części rozporządzenia. Należy doprecyzować charakter organów, które mogą otrzymywać dotacje na działalność, ponieważ pojęcie organów dążących do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym interesie Unii pokrywa się z pojęciem organów, które realizują cel należący do polityki Unii i wspierają tę politykę. Ponadto należy usunąć zawężającą definicję organu dążącego do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym interesie Unii.

(124)  Należy także sprecyzować zakres tytułu dotyczącego dotacji, w szczególności w odniesieniu do rodzaju działania lub organu kwalifikującego się do otrzymania dotacji, jak również w odniesieniu do zobowiązań prawnych, które mogą być stosowane na pokrycie dotacji. W szczególności należy stopniowo wycofywać decyzje o udzielaniu dotacji ze względu na ich ograniczone zastosowanie i stopniowe wprowadzanie e-dotacji. Strukturę tę należy uprościć, przenosząc rezerwy na instrumenty niebędące dotacjami do innych części rozporządzenia. Należy doprecyzować charakter organów, które mogą otrzymywać dotacje na działalność, ponieważ pojęcie organów dążących do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym interesie Unii pokrywa się z pojęciem organów, które realizują cel należący do polityki Unii i wspierają tę politykę.

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 130

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(130)  Należy doprecyzować zakres weryfikacji i kontroli w przeciwieństwie do okresowej oceny płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych. W trakcie takich weryfikacji i kontroli należy skoncentrować się na tym, czy spełnione zostały warunki powodujące wypłacenie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych, w tym, w stosownych przypadkach, warunek uzyskania produktów. Powyższe warunki nie powinny wymagać składania sprawozdań na temat kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjenta. W przypadku gdy decyzje o kwotach płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych zostały podjęte ex ante przez właściwego urzędnika zatwierdzającego lub Komisję, nie należy ich podważać podczas kontroli ex post. Dokonanie oceny okresowej płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych może się wiązać z koniecznością uzyskania dostępu do ksiąg rachunkowych beneficjenta do celów statystycznych i metodologicznych. W wyniku oceny okresowej może dojść do aktualizacji płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych mających zastosowanie do przyszłych porozumień, lecz takich ocen okresowych nie należy wykorzystywać do podważania już uzgodnionych wartości płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych. Konieczny jest również dostęp do rachunków beneficjenta w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania.

(130)  Należy doprecyzować zakres weryfikacji i kontroli w przeciwieństwie do okresowej oceny płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych. W trakcie takich weryfikacji i kontroli należy skoncentrować się na tym, czy spełnione zostały warunki powodujące wypłacenie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych, w tym, w stosownych przypadkach, warunek uzyskania produktów. Powyższe warunki nie powinny wymagać składania sprawozdań na temat kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjenta. Częstotliwość i zakres tych weryfikacji i kontroli powinny zależeć m.in. od ryzyka związanego z beneficjentem, określonego na podstawie wcześniejszych nieprawidłowości. W przypadku gdy decyzje o kwotach płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych zostały podjęte ex ante przez właściwego urzędnika zatwierdzającego lub Komisję, nie należy ich podważać podczas kontroli ex post. Dokonanie oceny okresowej płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych może się wiązać z koniecznością uzyskania dostępu do ksiąg rachunkowych beneficjenta do celów statystycznych i metodologicznych. W wyniku oceny okresowej może dojść do aktualizacji płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych mających zastosowanie do przyszłych porozumień, lecz takich ocen okresowych nie należy wykorzystywać do podważania już uzgodnionych wartości płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych. Konieczny jest również dostęp do rachunków beneficjenta w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania.

Uzasadnienie

Weryfikacje i kontrole powinny skupiać się bardziej na beneficjentach stanowiących większe ryzyko dla budżetu Unii. Weryfikacje oparte na analizie ryzyka umożliwiłyby UE wykorzystanie większych zasobów na konkretne działania zamiast na administrację.

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 131 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(131a)   W celu ochrony jednej z podstawowych zasad finansów publicznych w niniejszym rozporządzeniu należy utrzymać zasadę non profit. Zasadę niedochodowego charakteru dotacji należy postrzegać jako jeden z głównych instrumentów pozwalających uniknąć niewłaściwego wykorzystania środków publicznych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 136

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(136)  W ostatnich latach Unia coraz częściej stosowała instrumenty finansowe umożliwiające większy wpływ budżetu UE, który ma zostać osiągnięty, ale zarazem stwarzające ryzyko finansowe dla tego budżetu. Wśród tych instrumentów finansowych są nie tylko instrumenty finansowe już objęte rozporządzeniem finansowym, ale również inne instrumenty, takie jak gwarancje budżetowe i pomoc finansowa, które wcześniej były regulowane tylko zasadami ustanowionymi w ich odnośnych aktach podstawowych. Ważne jest, aby ustanowić wspólne ramy zapewniające jednorodność zasad mających zastosowanie do tego zbioru instrumentów i uporządkować je w ramach nowego tytułu obejmującego sekcje dotyczące gwarancji budżetowych i pomocy finansowej na rzecz państw członkowskich lub państw trzecich, oprócz istniejących przepisów mających zastosowanie do instrumentów finansowych.

(136)  W ostatnich latach Unia coraz częściej stosowała instrumenty finansowe, które powinny umożliwić większy wpływ budżetu UE, który ma zostać osiągnięty, ale zarazem stwarzające ryzyko finansowe dla tego budżetu. Wśród tych instrumentów finansowych są nie tylko instrumenty finansowe już objęte rozporządzeniem finansowym, ale również inne instrumenty, takie jak gwarancje budżetowe i pomoc finansowa, które wcześniej były regulowane tylko zasadami ustanowionymi w ich odnośnych aktach podstawowych. Ważne jest, aby ustanowić wspólne ramy zapewniające jednorodność zasad mających zastosowanie do tego zbioru instrumentów i uporządkować je w ramach nowego tytułu obejmującego sekcje dotyczące gwarancji budżetowych i pomocy finansowej na rzecz państw członkowskich lub państw trzecich, oprócz istniejących przepisów mających zastosowanie do instrumentów finansowych.

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 139

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(139)  Na instrumenty finansowe, gwarancje budżetowe i wsparcie finansowe powinien zezwalać akt podstawowy. Jeżeli w należycie uzasadnionych przypadkach instrumenty finansowe są tworzone bez aktu podstawowego, zezwolenie na nie powinien wydawać Parlament Europejski i Rada w ramach budżetu.

(139)  Na instrumenty finansowe, gwarancje budżetowe, wsparcie finansowe i fundusze powiernicze powinien zezwalać akt podstawowy.

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 142

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(142)  Należy uznać zbieżność interesów w dążeniu do osiągnięcia celów polityki Unii, w tym w szczególności, że Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny dysponują szczególną wiedzą fachową w zakresie wdrażania instrumentów finansowych.

(142)  Należy uznać zbieżność interesów w dążeniu do osiągnięcia celów polityki Unii, w tym w szczególności, że Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny dysponują szczególną wiedzą fachową w zakresie wdrażania instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych.

Uzasadnienie

EBI jest jedyną unijną instytucją finansową, która jest zobowiązana na mocy postanowień TFUE do stosowania unijnych celów, regulacji i norm oraz której system audytu i kontroli został określony w TFUE.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 164

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(164)  Komisja powinna być upoważniona do tworzenia funduszy powierniczych Unii i zarządzania nimi na potrzeby działań w sytuacjach nadzwyczajnych lub w następstwie takich sytuacji lub działań tematycznych nie tylko w kontekście działań zewnętrznych, ale również w kontekście działań wewnątrz UE. Niedawne wydarzenia w Unii Europejskiej wskazują na potrzebę większej elastyczności w zakresie finansowania w obrębie UE. W miarę jak coraz bardziej zacierają się granice między politykami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zapewniłoby to również narzędzie służące reagowaniu na wyzwania transgraniczne. Należy określić zasady mające zastosowanie do wkładów na rzecz funduszy powierniczych Unii, sprecyzować zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do działań finansowych i rady funduszu powierniczego. Konieczne jest również określenie przepisów zapewniających odpowiednią reprezentację darczyńców w radzie funduszu powierniczego oraz wprowadzenie wymogu uzyskania zgody Komisji co do wykorzystania środków.

(164)  Fundusze powiernicze mogą zasadniczo zmienić budżet przyjęty przez Parlament Europejski i Radę oraz wiążą się z ryzykiem wykorzystania funduszy z instrumentów finansowych do celów nieprzewidzianych w aktach podstawowych ustanawiających te instrumenty. Fundusze powiernicze oferują jednak wartość dodaną dzięki łączeniu zasobów, pod warunkiem że takie łączenie nie ogranicza się przede wszystkim do zasobów Unii. Komisja powinna być upoważniona do tworzenia funduszy powierniczych Unii i zarządzania nimi na potrzeby działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w następstwie takich sytuacji lub na potrzeby działań tematycznych w kontekście działań zewnętrznych. Należy określić zasady mające zastosowanie do wkładów na rzecz tych funduszy powierniczych oraz sprecyzować zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do działań finansowych i rady funduszu powierniczego. Konieczne jest również określenie przepisów zapewniających odpowiednią reprezentację darczyńców, a w stosownych przypadkach również Parlamentu Europejskiego, w radzie funduszu powierniczego oraz wprowadzenie wymogu uzyskania zgody Komisji co do wykorzystania środków.

Uzasadnienie

Sprawozdawcy uważają, że rozszerzenie zakresu stosowania funduszy powierniczych Unii na działania wewnętrzne nie jest w tej chwili odpowiednim posunięciem. Zob. dodatkowe uzasadnienie w poprawkach do art. 227.

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 167

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(167)  Należy zachować obecny sposób przedkładania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez instytucje sprawozdań na temat przedsięwzięć z zakresu nieruchomości. Należy zezwolić instytucjom na finansowanie nowych przedsięwzięć z zakresu nieruchomości ze środków otrzymanych na sprzedane już budynki i tym samym dlatego należy wprowadzić odniesienie do dochodów przeznaczonych na określony cel. Umożliwi to sprostanie zmieniającym się potrzebom polityki budowlanej instytucji, umożliwiając jednocześnie oszczędności kosztowe i zapewniając większą elastyczność.

(167)  Należy poprawić obecny sposób przedkładania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez instytucje sprawozdań w odniesieniu do przedsięwzięć z zakresu nieruchomości. Należy zezwolić instytucjom na finansowanie nowych przedsięwzięć z zakresu nieruchomości ze środków otrzymanych na sprzedane już budynki i tym samym dlatego należy wprowadzić odniesienie do dochodów przeznaczonych na określony cel. Umożliwi to sprostanie zmieniającym się potrzebom polityki budowlanej instytucji, umożliwiając jednocześnie oszczędności kosztowe i zapewniając większą elastyczność.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 169

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(169)  Aby usprawnić wdrażanie instrumentów szczególnych, należy uprościć procedury uruchamiania i przesunięć, korzystając z przesunięć wewnętrznych dokonywanych przez Komisję na rzecz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

skreśla się

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 170

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(170)  W celu zapewnienia, aby program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) szybko dostarczał odpowiednich zasobów na wspieranie zmieniających się priorytetów politycznych, orientacyjne udziały dla każdej z trzech osi oraz minimalne wartości procentowe dla każdego z priorytetów tematycznych w ramach poszczególnych osi powinny umożliwiać większą elastyczność. Powinno to przyczynić się do poprawy zarządzania wspomnianym wyżej programem i umożliwić skoncentrowanie zasobów budżetowych na działaniach dających lepsze wyniki w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych.

(170)  W celu zapewnienia, aby program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) szybko dostarczał odpowiednich zasobów na wspieranie zmieniających się priorytetów politycznych, orientacyjne udziały dla każdej z trzech osi oraz minimalne wartości procentowe dla każdego z priorytetów tematycznych w ramach poszczególnych osi powinny umożliwiać większą elastyczność, przy jednoczesnym utrzymaniu ambitnego poziomu przydziału środków dla partnerstw transgranicznych EURES. Powinno to przyczynić się do poprawy zarządzania wspomnianym wyżej programem i umożliwić skoncentrowanie zasobów budżetowych na działaniach dających lepsze wyniki w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 171

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(171)  Aby ułatwić inwestycje w infrastrukturę kulturalną i infrastrukturę zrównoważonej turystyki, bez uszczerbku dla pełnego stosowania prawodawstwa UE w zakresie środowiska, zwłaszcza dyrektyw w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na środowisko, w stosownych przypadkach, należy usunąć pewne ograniczenia, jeśli chodzi o zakres wsparcia na takie inwestycje.

(171)  Należy utrzymać inwestycje w małą infrastrukturę kulturalną i małą infrastrukturę zrównoważonej turystyki, z zastrzeżeniem pełnego stosowania prawodawstwa UE w zakresie środowiska, zwłaszcza odpowiednio dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnionych przypadkach można rozszerzyć zakres wsparcia takich inwestycji.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 172

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(172)  W celu reagowania na wyzwania związane z coraz większym napływem migrantów i uchodźców, należy wyznaczyć cele, do osiągnięcia których EFRR może się przyczynić, wspierając migrantów i uchodźców.

(172)  W celu reagowania na wyzwania związane z coraz większym napływem migrantów i uchodźców należy wyznaczyć cele, do osiągnięcia których EFRR może się przyczynić, wspierając migrantów i uchodźców objętych ochroną międzynarodową. Taki wkład może być skuteczny, zwłaszcza w krajach szczególnie narażonych na przepływy migracyjne, jeśli towarzyszyć mu będzie rzeczywiste zastosowanie w całej Europie zasady solidarności, czyli podjęcie działań mających na celu sprawiedliwy podział obciążeń.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 172 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(172a)  Zasady horyzontalne, tzn. zaangażowanie partnerskie, zrównoważony rozwój, równość płci i niedyskryminacja, odgrywają istotną rolę w skutecznym wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i powinny zachować swoją wiodącą rolę, jeżeli chodzi o wszelkie inwestycje z budżetu Unii, w tym instrumenty finansowe i EFIS.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 176

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(176)  W celu maksymalnego zwiększenia efektu synergii między wszystkimi funduszami Unii, by skutecznie sprostać wyzwaniom związanym z migracją i azylem, należy zapewnić, w sytuacji gdy cele tematyczne przekładają się na priorytety w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, że takie priorytety dotyczą odpowiedniego wykorzystania każdego funduszu na tych obszarach.

(176)  W celu maksymalnego zwiększenia efektu synergii między wszystkimi funduszami Unii, by skutecznie sprostać wyzwaniom związanym z migracją i azylem, należy zapewnić, w sytuacji gdy cele tematyczne przekładają się na priorytety w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, że takie priorytety dotyczą odpowiedniego wykorzystania każdego funduszu na tych obszarach. W stosownych przypadkach zalecana jest koordynacja z Funduszem Azylu, Migracji i Integracji.

Poprawka     37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 178

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(178)  W celu optymalizacji wykorzystania zasobów finansowych przeznaczonych dla państw członkowskich w ramach polityki spójności należy zezwolić państwom członkowskim na przenoszenie środków przydzielonych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do instrumentów ustanowionych na mocy rozporządzenia finansowego lub rozporządzeń sektorowych.

skreśla się

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 178 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(178a)   Środki finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego należy przeznaczać wyłącznie na wsparcie wspólnej polityki rybołówstwa w zakresie ochrony żywych zasobów morza, zarządzania połowami i flotami eksploatującymi te zasoby, w zakresie żywych zasobów słodkowodnych i zasobów akwakultury, a także przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 199 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(199a)  Zgodnie z zaleceniami wyrażonymi w motywie 10 rozporządzenia (UE) nr 1296/2013 i zgodnie z art. 176 niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny w większym stopniu korzystać z uproszczonych opcji kosztów oraz z finansowania w oparciu o płatności ryczałtowe w celu zmniejszenia powiązanych obciążeń administracyjnych i uproszczenia przepisów dotyczących przydziału funduszy.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 199 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(199b)  Aby poprawić efektywność państwa, członkowskie powinny móc częściej stosować opcje kosztów uproszczonych, a także finansowanie w formie stawek ryczałtowych, aby zmniejszyć odnośne obciążenia administracyjne i uprościć przepisy dotyczące przydziału funduszy.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 200

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(202)  W celu ułatwienia wcześniejszego i bardziej ukierunkowanego stosowania uproszczonych opcji kosztów należy delegować Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określenia standardowej skali kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych, rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń, na podstawie której mogą one zostać ustanowione, oraz finansowania w oparciu raczej o wypełnianie warunków odnoszących się do postępów w realizacji lub do osiągania celów programów niż o koszty. Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje podczas swych prac przygotowawczych, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada otrzymują wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a ich eksperci mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(200)  W celu ułatwienia wcześniejszego i bardziej ukierunkowanego stosowania uproszczonych opcji kosztów należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów uzupełniających niniejsze rozporządzenie zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do określenia zróżnicowanego traktowania inwestorów i warunków jego stosowania oraz do określenia standardowej skali kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych, rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń, na podstawie której mogą one zostać ustanowione, oraz finansowania w oparciu raczej o wypełnianie warunków odnoszących się do postępów w realizacji lub do osiągania celów programów niż o koszty. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada otrzymują wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a ich eksperci mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 239

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(239)  Aby zwiększyć wydajność interwencji, w ramach instrumentu „Łącząc Europę” będzie można utworzyć instrument łączony lub kilka takich instrumentów. Takie instrumenty łączone powinny finansować działania łączone, czyli takie, w których bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu Unii, w tym skojarzone kapitałowe i dłużne instrumenty finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, łączy się z finansowaniem zapewnianym przez grupę EBI, w tym finansowaniem zapewnianym przez EBI w ramach EFIS, jak również przez instytucje finansowania rozwoju lub inne instytucje finansowe oraz inwestorów.

(239)  Aby zwiększyć wydajność interwencji, w ramach instrumentu „Łącząc Europę” będzie można utworzyć instrumenty łączone. Takie instrumenty łączone mogłyby finansować działania łączone, czyli takie, w których bezzwrotne formy wsparcia, takie jak budżet państw członkowskich, dotacje w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne lub instrumenty finansowe z budżetu Unii, w tym skojarzone kapitałowe i dłużne instrumenty finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, łączy się z finansowaniem zapewnianym przez grupę EBI, w tym finansowaniem zapewnianym przez EBI w ramach EFIS, jak również przez krajowe banki prorozwojowe lub inne instytucje finansowe oraz inwestorów lub prywatne wsparcie finansowe, w tym bezpośrednie i pośrednie wkłady finansowe, również w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego.

Uzasadnienie

Łączenie powinno sprzyjać szerokiemu łączeniu wkładów z budżetów krajowych i budżetu UE lub od inwestorów prywatnych w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów i przyciągania inwestycji prywatnych w jak największym stopniu.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 239 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(239a)  Zarządzanie instrumentami łączonymi powinno być oparte na ocenie ex ante zgodnie z rozporządzeniem finansowym i powinno odzwierciedlać wnioski wyciągnięte z realizacji „Zaproszenia do składania wniosków w sprawie łączenia” w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w wieloletnim programie prac instrumentu „Łącząc Europę” na rok 2017, opublikowanym w dniu 20 stycznia 2017 r. Instrumenty łączone w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinny być ustanawiane w wieloletnich lub rocznych programach prac oraz przyjmowane zgodnie z art. 17 i 25 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013. Komisja powinna zapewnić przejrzyste i terminowe informowanie Parlamentu Europejskiego i Rady o wdrażaniu wszelkich instrumentów łączonych.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby tworzenie i wykorzystywanie instrumentów łączonych odbywało się w toku jasno określonego i przejrzystego procesu zarządzania oraz aby uwzględniało wnioski, jakie należy wyciągnąć z bieżącego, opublikowanego w 2017 r. zaproszenia do składania wniosków dotyczących koordynacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (zaproszenie do składania wniosków dotyczących łączenia instrumentów). W szczególności w odniesieniu do kontroli Parlamentu nad instrumentem „Łącząc Europę” instrumenty i działania łączone należy tworzyć zgodnie z ustalonymi mechanizmami planowania i podejmowania decyzji w ramach cyklu programu prac instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 239 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(239b)  Celem instrumentów łączonych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” jest ułatwienie i uproszczenie jednego wniosku o wszystkie formy wsparcia, w tym dotacje unijne z instrumentu „Łącząc Europę” i finansowanie przez sektor prywatny. Owe instrumenty łączone powinny mieć na celu optymalizację procesu składania wniosku z punktu widzenia promotorów projektów przez zapewnienie jednolitego procesu oceny pod względem technicznym i finansowym.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 239 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(239c)  Instrumenty łączone w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinny zwiększyć elastyczność w odniesieniu do terminów zgłaszania projektów oraz uprościć i usprawnić proces identyfikacji i finansowania projektów. Powinny one także zwiększać poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie uczestniczących instytucji finansowych oraz zmniejszyć ryzyko braku finansowego zamknięcia projektów, na które przyznano dotacje, przez co nie otrzymają one płatności.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 239 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(239d)  Instrumenty łączone w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinny przynieść wzmocnienie koordynacji, wymiany informacji i współpracy między państwami członkowskimi, Komisją, EBI, krajowymi bankami prorozwojowymi i prywatnymi inwestorami w celu tworzenia i wspierania odpowiedniej liczby projektów realizujących cele polityki w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 240

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(240)  Instrument łączony w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinien mieć na celu zwiększenie efektu mnożnikowego wydatków unijnych przez przyciągnięcie dodatkowych zasobów od inwestorów prywatnych. Ponadto należy zapewnić, aby wspierane działania były ekonomicznie i finansowo opłacalne.

(240)  Instrumenty łączone w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinny mieć na celu zwiększenie efektu mnożnikowego wydatków unijnych przez przyciągnięcie dodatkowych zasobów od inwestorów prywatnych, przez co zagwarantują one maksymalny poziom zaangażowania inwestorów prywatnych. Ponadto należy zadbać o to, aby wspierane działania były ekonomicznie i finansowo opłacalne oraz by pomagały uniknąć braku efektu mnożnikowego inwestycji. Powinny one przyczynić się do realizacji celów Unii związanych z osiąganiem poziomów docelowych określonych podczas konferencji paryskiej w sprawie klimatu (COP21), tworzeniem miejsc pracy i połączeniami transgranicznymi. Gdy zarówno instrument „Łącząc Europę”, jak i EFIS są wykorzystywane do finansowania działań, Trybunał Obrachunkowy powinien dokonać ocen, w ramach które przeanalizuje, czy przyczyniają się one do realizacji wspomnianych celów.

Poprawka   48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 240 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(240a)   Finansowanie funduszu gwarancyjnego EBI w ramach EFIS zapewniane jest przez budżet UE. EBI powinien zatem móc systematycznie interweniować w celu udzielenia gwarancji z tytułu pierwszej straty w drodze mechanizmów wspólnego finansowania w przypadku operacji, które już otrzymały wsparcie z budżetu Unii (instrument „Łącząc Europę”, EFIS itd.), aby umożliwić i ułatwić stosowanie zasady dodatkowości oraz udział współinwestorów prywatnych w kontekście instrumentów łączonych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 241

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(241)  Aby wspierać realizację projektów o największej wartości dodanej dla transeuropejskiej sieci transportowej, które dotyczą korytarzy sieci bazowej, projektów transgranicznych oraz projektów dotyczących innych odcinków sieci bazowej, konieczne jest zapewnienie elastyczności w korzystaniu z wieloletniego programu prac i dopuszczenie wykorzystania do 95 % finansowych zasobów budżetowych określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013.

skreśla się

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 241 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(241a)  Ze względu na odmienny charakter instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze telekomunikacji w porównaniu do sektora transportu i energii (mniejsza średnia wielkość dotacji, rodzaj kosztów i rodzaj projektów) należy unikać niepotrzebnych obciążeń dla beneficjentów i państw członkowskich uczestniczących w odnośnych działaniach poprzez obniżenie kosztu obowiązku poświadczenia bez osłabiania zasady należytego zarządzania finansami.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 241 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(241b)  Zarządzanie instrumentami łączonymi powinno być oparte na ocenie ex ante na podstawie rozporządzenia finansowego i uwzględniać wnioski wyciągnięte z realizacji zaproszenia do składania wniosków dotyczących łączenia instrumentów w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, o którym to zaproszeniu mowa w wieloletnim programie prac instrumentu „Łącząc Europę” na rok 20171a, opublikowanym w dniu 20 stycznia 2017 r. Instrumenty łączone w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinny być ustanawiane w wieloletnich lub rocznych programach prac, przyjmowanych na podstawie art. 17 i 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20131b. Komisja powinna zapewnić przejrzyste i terminowe informowanie Parlamentu Europejskiego i Rady o wdrażaniu wszelkich instrumentów łączonych.

 

________________

 

1a Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji C(2014)1921 ustanawiającą wieloletni program prac na lata 2014–2020 dotyczący pomocy finansowej w dziedzinie instrumentu „Łącząc Europę” – sektor transportu C(2017)0164.

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129–171).

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 241 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(241c)  Celem instrumentów łączonych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” jest ułatwienie i uproszczenie jednego wniosku o wszystkie formy wsparcia, w tym dotacje unijne z instrumentu „Łącząc Europę” i finansowanie przez sektor prywatny. Instrumenty łączone powinny mieć na celu optymalizację procesu składania wniosku z punktu widzenia promotorów projektów dzięki zapewnieniu jednolitego procesu oceny pod względem technicznym i finansowym.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 241 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(241d)  Instrumenty łączone w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinny zwiększyć elastyczność w odniesieniu do terminów zgłaszania projektów oraz uprościć i usprawnić proces identyfikacji i finansowania projektów. Powinny one także zwiększać poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie uczestniczących instytucji finansowych oraz zmniejszyć ryzyko braku finansowego zamknięcia projektów, na które przyznano dotacje, przez co nie otrzymają one płatności.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 241 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(241e)  Instrumenty łączone w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinny wzmocnić koordynację, wymianę informacji i współpracę między państwami członkowskimi, Komisją, EBI, krajowymi bankami prorozwojowymi i prywatnymi inwestorami w celu tworzenia i wspierania odpowiedniej liczby projektów realizujących cele polityki w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka     55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 242

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(242)  W obszarze infrastruktury usług cyfrowych można wykorzystywać jedynie dotacje i zamówienia publiczne. Aby zapewnić jak największą wydajność, na wspieranie tych działań należy także udostępnić instrumenty finansowe.

(242)  W obszarze infrastruktury usług cyfrowych można wykorzystywać jedynie dotacje i zamówienia publiczne. Aby zapewnić jak największą wydajność infrastruktury usług cyfrowych, na wspieranie tych działań należy także udostępnić inne instrumenty finansowe, które są obecnie stosowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, w tym innowacyjne instrumenty finansowe.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 252 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(252a)  Przed przedstawieniem wniosku w sprawie rewizji niniejszego rozporządzenia Komisja powinna przeprowadzić ocenę skutków stosownie do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1a.

 

__________________

 

1aDz. U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką zaproponowaną do art. 278 a (nowy) sprawozdawcy uważają, że Komisja nie przeprowadziła oceny wpływu w odniesieniu do istotnych zmian zaproponowanych w niniejszym śródokresowym przeglądzie rozporządzenia finansowego, co jest niezgodne z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. Wobec tego sprawozdawcy są zdania, że w przyszłości ocena wpływu powinna być obowiązkowym elementem każdego przeglądu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka     57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 253 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(253a)  Rynki rolne powinny być przejrzyste, a informacje dotyczące cen powinny być dostępne i użyteczne dla wszystkich podmiotów. Rolą Unii jest zwiększanie przejrzystości na rynku unijnym. W związku z tym kolejna reforma WPR powinna poprawić przejrzystość rynku dzięki obserwatoriom cen rolnych dla każdego sektora w celu zapewnienia dynamicznej analizy rynków rolnych dla poszczególnych segmentów we współpracy z podmiotami gospodarczymi i regularnego dostarczania adekwatnych danych oraz prognoz.

Poprawka     58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 253 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(253b)  Zgodnie z art. 42 i art. 43 ust. 2 TFUE cele wspólnej polityki rolnej muszą mieć pierwszeństwo przed wszystkimi unijnymi regułami konkurencji.

Poprawka     59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE

w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Uzasadnienie

Korekta techniczna.

Poprawka     60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  „działanie łączone” oznacza działanie realizowane w ramach instrumentu łączonego, który łączy bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu UE oraz instrumenty finansowe z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów. Działania łączone mogą obejmować działanie przygotowawcze prowadzące do potencjalnych inwestycji instytucji finansowych;

6.  „działanie łączone” oznacza działanie realizowane w ramach instrumentu łączonego, który łączy bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu UE oraz instrumenty finansowe z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów, niezależnie od przepisu zawartego w art. 201 ust. 4, zgodnie z którym jedynie podmiotom prawa publicznego lub organom wypełniającym zadania służby publicznej można powierzyć wykonanie budżetu Unii. Działania łączone mogą obejmować działanie przygotowawcze prowadzące do potencjalnych inwestycji instytucji finansowych;

Uzasadnienie

Poprawka ta aktualizuje i zastępuje pierwotną poprawkę sprawozdawcy nr 4. Poprawka ma na celu podkreślenie, że zarządzanie środkami finansowymi UE można powierzać jedynie bankom wypełniającym zadania służby publicznej.

Poprawka     61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  „instrument łączony” oznacza instrument ustanowiony w ramach współpracy między Komisją a instytucjami finansowania rozwoju lub innymi publicznymi instytucjami finansowymi, a także komercyjnymi instytucjami finansowymi i inwestorami, który ma służyć osiągnięciu określonych unijnych celów priorytetowych i polityk Unii z wykorzystaniem działań łączonych i innych działań indywidualnych;

7.  „instrument łączony” oznacza instrument ustanowiony w ramach współpracy między Komisją a instytucjami finansowania rozwoju lub innymi publicznymi instytucjami finansowymi, a także komercyjnymi instytucjami finansowymi i inwestorami, który ma służyć osiągnięciu określonych unijnych celów priorytetowych i realizacji strategii politycznych Unii z wykorzystaniem działań łączonych i innych działań indywidualnych, niezależnie od przepisu zawartego w art. 201 ust. 4, zgodnie z którym jedynie podmiotom prawa publicznego lub organom wypełniającym zadania służby publicznej można powierzyć wykonanie budżetu Unii.

Uzasadnienie

Ta poprawka aktualizuje i zastępuje pierwotną poprawkę sprawozdawcy nr 5. Poprawka ma na celu podkreślenie, że zarządzanie środkami finansowymi UE można powierzać jedynie bankom wypełniającym zadania służby publicznej.

Poprawka     62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  „wykonanie budżetu” oznacza proces obejmujący etapy zarządzania, wykonania, kontroli i audytu środków finansowych Unii, w którym uczestniczy Komisja i inne podmioty w zależności od różnych metod wykonania;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

21a.  „umorzenie” oznacza czynność polegającą na tym, że właściwy urzędnik zatwierdzający rozwiązuje całość lub część rezerwy obejmującej środki przeniesione do niej uprzednio poprzez zaciągnięcie zobowiązania budżetowego;

Uzasadnienie

Tekst przeniesiony z art. 109 ust. 5 z uwagi na spójność. wszystkie definicje powinny znajdować się w art. 2.

Poprawka     64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

27.  „instrumenty finansowe” oznaczają unijne środki wsparcia finansowego przekazywane z budżetu w celu osiągnięcia określonego celu lub określonych celów polityki Unii. Instrumenty takie mogą przybierać formę inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, pożyczek lub gwarancji lub innych instrumentów opartych na podziale ryzyka, a w stosownych przypadkach mogą być łączone z innymi formami wsparcia finansowego lub ze środkami podlegającymi wykonaniu dzielonemu lub środkami EFR;

27.  „instrumenty finansowe” oznaczają unijne środki wsparcia finansowego przekazywane z budżetu w celu osiągnięcia określonego celu lub określonych celów polityki Unii. Instrumenty takie mogą przybierać formę inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, pożyczek lub gwarancji, zaliczek zwrotnych lub innych instrumentów opartych na podziale ryzyka, a w stosownych przypadkach mogą być łączone z innymi formami wsparcia finansowego lub ze środkami podlegającymi wykonaniu dzielonemu lub środkami EFR;

Poprawka     65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

29a.  „dotacja” oznacza bezpośredni wkład finansowy przyznawany z budżetu Unii na zasadzie darowizny w ramach wykonania bezpośredniego, wykonania dzielonego i wykonania pośredniego;

Uzasadnienie

Tekst przeniesiony z art. 174 ust. 2 z uwagi na spójność: wszystkie definicje powinny znajdować się w art. 2.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

31a.  „wkłady rzeczowe” oznaczają zasoby niefinansowe udostępniane beneficjentowi nieodpłatnie przez osoby trzecie, w tym pracę wolontariuszy, korzystanie z wyposażenia, dostawy, sale posiedzeń i usługi związane z posiedzeniami;

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 183 ust. 2 zasad stosowania rozporządzenia finansowego, który został skreślony przez Komisję.

Poprawka     67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

34.  „pożyczka” oznacza umowę zobowiązującą pożyczkodawcę do udostępnienia pożyczkobiorcy uzgodnionej kwoty w uzgodnionym czasie, zgodnie z którą pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić tę kwotę w uzgodnionym terminie;

34.  „pożyczka” oznacza umowę zobowiązującą pożyczkodawcę do udostępnienia pożyczkobiorcy uzgodnionej kwoty w uzgodnionym czasie, zgodnie z którą pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić tę kwotę w uzgodnionym terminie; takie pożyczki mogą przyjąć formę zaliczki zwrotnej;

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką sprawozdawcy do art. 2 akapit 1, ust. 46a nowy

Poprawka     68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

38.  „efekt mnożnikowy” oznacza inwestycję dokonaną przez kwalifikujących się odbiorców końcowych podzieloną przez kwotę wkładu Unii;

38.  „efekt mnożnikowy” oznacza kwotę zmobilizowanego kapitału prywatnego podzieloną przez kwotę wkładu Unii.

Poprawka     69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

38a.  „wynik” oznacza konkretne, wymierne i oczekiwane wyniki projektu, które są z góry ustalone i od osiągnięcia których zależy zwrot kosztów poniesionych przez beneficjenta;

Uzasadnienie

W swojej opinii (1/2017) Trybunał Obrachunkowy zaleca wprowadzenie definicji „wyniku” do przepisów finansowych (pkt 148 opinii). Zarówno proponowane przepisy finansowe, jak i przepisy sektorowe mają na celu położenie większego nacisku na rezultaty i wyniki. W rezultatach niedawnego audytu podkreślono jednak, że istnieją znaczące różnice w stosowaniu pojęcia „wyniku” między działaniami Komisji (opinia ETO nr 1/2017, pkt 147), w związku z czym należy uprościć definicję tego pojęcia.

Poprawka     70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

46a.  „zaliczka zwrotna” oznacza pożyczkę na realizację projektu, wypłacaną w jednej lub kilku ratach, której warunki spłaty zależą od wyniku projektu;

Uzasadnienie

Definicja zaczerpnięta z komunikatu Komisji pt. „Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną” 2014/C 198/01. Zaliczki zwrotne nie są zdefiniowane w rozporządzeniu finansowym, co może skutkować powstaniem próżni prawnej ze względu na zdefiniowanie i stosowanie tego terminu w komunikatach dotyczących unijnej polityki z zakresie pomocy państwa.

Poprawka     71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

49a.  „rezultaty” oznaczają osiągnięcie konkretnych wyników mierzonych za pomocą odniesienia do wcześniej ustalonych celów pośrednich lub za pomocą wskaźników wykonania, od osiągnięcia których zależy zwrot kosztów poniesionych przez beneficjenta;

Uzasadnienie

W swojej opinii (1/2017) Trybunał Obrachunkowy zaleca wprowadzenie definicji „rezultatów” do przepisów finansowych (pkt 148). Zarówno proponowane przepisy finansowe, jak i przepisy sektorowe mają na celu położenie większego nacisku na rezultaty i wyniki. W rezultatach niedawnego audytu podkreślono jednak, że istnieją znaczące różnice w stosowaniu pojęcia „wyników” między działaniami Komisji (opinia ETO nr 1/2017, pkt 147), w związku z czym należy uprościć definicję tego pojęcia.

Poprawka     72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

51a.  „należyte zarządzanie finansami” oznacza zasadę wykonywania budżetu Unii w gospodarny i skuteczny sposób z poszanowaniem zasady legalności i prawidłowości;

Poprawka     73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 60 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

60a.  „wolontariusz” oznacza osobę wykonującą nieodpłatną działalność o charakterze nieobowiązkowym dla organizacji niedochodowej.

Poprawka   74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane osobowe gromadzone na mocy niniejszego rozporządzenia przetwarza się zgodnie z dyrektywą 95/46/WE28 i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.Kandydaci lub oferenci w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioskodawcy w procedurze udzielania dotacji, eksperci w procedurze selekcji ekspertów, wnioskodawcy w konkursie o przyznanie nagrody lub podmioty bądź osoby uczestniczące w procedurze wykonywania środków finansowych Unii zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c), a także beneficjenci, wykonawcy, wynagradzani eksperci lub wszelkie osoby bądź wszelkie podmioty, które otrzymują nagrody lub wykonują środki finansowe Unii na podstawie art. 61 ust. 1 lit. c), zostają o tym poinformowani.

Dane osobowe gromadzone na mocy niniejszego rozporządzenia przetwarza się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 i rozporządzeniem (UE) nr 2016/679. Kandydaci lub oferenci w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioskodawcy w procedurze udzielania dotacji, eksperci w procedurze selekcji ekspertów, wnioskodawcy w konkursie o przyznanie nagrody lub podmioty bądź osoby uczestniczące w procedurze wykonywania środków finansowych Unii zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c), a także beneficjenci, wykonawcy, wynagradzani eksperci lub wszelkie osoby bądź wszelkie podmioty, które otrzymują nagrody lub wykonują środki finansowe Unii na podstawie art. 61 ust. 1 lit. c), zostają o tym poinformowani.

_________________

 

28 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

 

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nie można zaciągać żadnych zobowiązań ani zatwierdzać żadnych wydatków przekraczających poziom zatwierdzonych środków.

2.  Nie można zaciągać żadnych zobowiązań ani zatwierdzać żadnych wydatków przekraczających poziom zatwierdzonych środków, z wyjątkiem wydatków wynikających z odpowiedzialności w ramach instrumentów finansowych, wydatków pokrywanych z dochodów przeznaczonych na określony cel oraz wydatków na nieruchomości.

Uzasadnienie

W przedłożonym przez Komisję dokumencie z trzema kolumnami wymienia się te trzy wyjątki. Sprawozdawcy uważają, że jeżeli wyjątki te stosuje się w praktyce, ze względu na przejrzystość należy je wyraźnie wymienić w rozporządzeniu.

Poprawka     76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W odniesieniu do środków niezróżnicowanych można dokonać rozróżnienia między przeniesieniami planowanymi i nieplanowanymi. Komisja we współpracy z Parlamentem Europejskim, Radą i Trybunałem Obrachunkowym powinna określić w swoich wytycznych definicję i sprawozdawczość w odniesieniu do tych kategorii.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umorzenie środków

Anulowanie środków po ich umorzeniu

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka nie prowadzi do zmiany treści, lecz służy jedynie wyjaśnieniu terminologii. W trosce o to, aby tekst był jak najbardziej zrozumiały, anulowanie środków zawsze należy wyraźnie odróżniać od umorzenia środków, gdyż umorzenie oznacza rozwiązanie rezerwy, do której przeniesiono środki, co jest równoznaczne z anulowaniem wcześniejszych zobowiązań budżetowych. Niniejsze uzasadnienie ma również zastosowanie do kolejnych poprawek sprawozdawców do art. 13 i 14.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli środki są umarzane w którymkolwiek roku budżetowym następującym po roku, w którym zostały z nich zaciągnięte zobowiązania, w wyniku całkowitego lub częściowego niewykonania działań, na które zostały przeznaczone, środki te zostają anulowane, chyba że przepisy ust. 3 i art. 14 stanowią inaczej.

1.  Jeżeli zobowiązania budżetowe są anulowane zgodnie z art. 112 w którymkolwiek roku budżetowym następującym po roku, w którym zobowiązania zaciągnięto, w wyniku całkowitego lub częściowego niewykonania działań, na które zostały przeznaczone, środki odpowiadające takiemu umorzeniu również się anuluje, chyba że przepisy art. 14 stanowią inaczej.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki sprawozdawcy do tytułu niniejszego artykułu. Odniesienie do ust. 3 jest zbędne, gdyż już w art. 14 znajduje się odniesienie do rozporządzenia 1303/2013. Skreślenie następuje zatem z uwagi na przejrzystość.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku kwot, z których zobowiązania muszą zostać zaciągnięte do dnia 31 marca zgodnie z art. 12 ust. 2, gdy odpowiednie środki zostają umorzone po dniu 31 marca, zostają one anulowane.

2.  Jeżeli na środki zaciągnięto zobowiązania do dnia 31 marca roku n+1 zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a), lecz środki te umorzono po tym terminie, odpowiednie środki zostają anulowane.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki sprawozdawców do tytułu niniejszego artykułu.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Środki, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013, zostają automatycznie umorzone zgodnie z tym rozporządzeniem.

3.  W odniesieniu do operacji po stronie wydatków, dokonywanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, umorzenie następuje automatycznie zgodnie z tym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki sprawozdawcy do tytułu niniejszego artykułu. Ustęp ten należałoby przenieść do art. 112 dotyczącego terminów przedstawiania zobowiązań.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Środki, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 514/2014, zostają automatycznie umorzone zgodnie z tym rozporządzeniem.

4.  W odniesieniu do operacji po stronie wydatków, dokonywanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 514/2014, umorzenie następuje automatycznie zgodnie z tym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki sprawozdawcy do tytułu niniejszego artykułu. Ustęp ten należałoby przenieść do art. 112 dotyczącego terminów przedstawiania zobowiązań.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Ustępy 1, 2 i 3 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa w art. 20 ust. 2.

5.  Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa w art. 20 ust. 2.

Uzasadnienie

Uproszczenie. Kwestie merytoryczne nie ulegają zmianie.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponowne udostępnienie umorzonych środków

Ponowne udostępnianie środków odpowiadających umorzonym kwotom

Uzasadnienie

Zob. art. 13 (tytuł).

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umorzone środki, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 i rozporządzeniu (UE) nr 223/201431, mogą zostać ponownie udostępnione w przypadku oczywistego błędu, który można przypisać wyłącznie Komisji.

Środki odpowiadające umorzonym kwotom, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 i rozporządzeniu (UE) nr 223/201431, mogą zostać ponownie udostępnione w przypadku oczywistego błędu, który można przypisać wyłącznie Komisji.

__________________

__________________

31 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).

31 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).

Uzasadnienie

Zob. art. 13 (tytuł).

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Umorzone środki udostępnia się ponownie w przypadku:

2.  Środki odpowiadające umorzonym kwotom udostępnia się ponownie w przypadku:

Uzasadnienie

Zob. art. 13 (tytuł).

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  umorzenia środków z programu na mocy ustaleń dotyczących wykorzystania rezerwy wykonania ustanowionej w art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;

a)  umorzenia środków z programu na mocy ustaleń dotyczących wykorzystania rezerwy wykonania ustanowionej w art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;

Uzasadnienie

Zob. art. 13 (tytuł).

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  umorzenia środków z programu poświęconego szczególnemu instrumentowi finansowemu na rzecz MŚP po zakończeniu udziału danego państwa członkowskiego w tym instrumencie finansowym, o czym mowa w art. 39 ust. 2 akapit siódmy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

b)  umorzenia środków z programu poświęconego szczególnemu instrumentowi finansowemu na rzecz MŚP po zakończeniu udziału danego państwa członkowskiego w tym instrumencie finansowym, o czym mowa w art. 39 ust. 2 akapit siódmy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Uzasadnienie

Zob. art. 13 (tytuł).

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 umorzone środki przyznane w roku n-2 zostają ponownie udostępnione na rzecz rezerwy Unii Europejskiej na wypadek kryzysów w ramach procedury budżetowej na rok budżetowy n.

Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 środki przyznane w roku n-2, odpowiadające kwotom umorzonym w roku n, zostają ponownie udostępnione na rzecz rezerwy Unii Europejskiej na wypadek kryzysów w ramach procedury budżetowej na rok budżetowy n.

Uzasadnienie

Zob. art. 13 (tytuł).

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Środki na zobowiązania odpowiadające kwocie środków umorzonych w wyniku całkowitego lub częściowego braku realizacji odpowiednich projektów badawczych mogą być również ponownie udostępnione na rzecz programu badawczego, do którego należą projekty, bądź następcy takiego programu w ramach rocznej procedury budżetowej.

4.  Środki na zobowiązania odpowiadające kwocie środków umorzonych w wyniku całkowitego lub częściowego braku realizacji odpowiednich projektów badawczych mogą być również ponownie udostępnione na rzecz programu badawczego, do którego należą projekty, bądź następcy takiego programu w ramach rocznej procedury budżetowej.

Uzasadnienie

Zob. art. 13 (tytuł).

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli wymaga tego zapewnienie ciągłości działania Unii, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może zatwierdzić wydatki przekraczające jedną dwunastą kwoty środków tymczasowych, ale, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, nieprzekraczające łącznie czterech dwunastych kwoty środków tymczasowych, z wyłączeniem jednej dwunastej udostępnianej automatycznie, zarówno w zakresie zobowiązań, jak i płatności, wykraczające poza środki udostępnione automatycznie zgodnie z ust. 1 i 2. Rada bezzwłocznie przekazuje Parlamentowi Europejskiemu decyzję o zatwierdzeniu środków.

Jeżeli wymaga tego zapewnienie ciągłości działania Unii, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może zatwierdzić wydatki przekraczające jedną dwunastą kwoty środków tymczasowych, ale, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, nieprzekraczające łącznie czterech dwunastych kwoty środków tymczasowych, zarówno w zakresie zobowiązań, jak i płatności, wykraczające poza środki udostępnione automatycznie zgodnie z ust. 1 i 2. Rada bezzwłocznie przekazuje Parlamentowi Europejskiemu decyzję o zatwierdzeniu środków.

Uzasadnienie

Sprawozdawcy zalecają powrót do sformułowania w rozporządzeniu 966/2012, które przewiduje jedynie cztery dwunaste kwoty środków tymczasowych.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wkłady finansowe państw członkowskich, państw trzecich oraz organów, które nie zostały ustanowione na mocy TFUE i Traktatu Euratom, na rzecz niektórych działań lub programów finansowanych przez Unię, a także na rzecz dodatkowych programów w zakresie badań i rozwoju technologicznego, zarządzane w ich imieniu przez Komisję;

a)  specjalne dodatkowe wkłady finansowe państw członkowskich, państw trzecich oraz organów, które nie zostały ustanowione na mocy TFUE i Traktatu Euratom, na rzecz niektórych działań lub programów finansowanych przez Unię, a także na rzecz dodatkowych programów w zakresie badań i rozwoju technologicznego, zarządzane w ich imieniu przez Komisję;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie mające na celu podkreślenie, że tzw. normalne wkłady finansowe państw członkowskich nie stanowią zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel.

Poprawka     92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  zasoby pochodzące z państw członkowskich nie spełniających warunków korekcyjnego mechanizmu przydziału ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 604/2013.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na podstawie szczególnych zasad wewnętrznych instytucje i organy Unii mogą w drodze wyjątku przyjąć sponsoring korporacyjny w formie rzeczowej, po warunkiem że:

2.  Na podstawie szczególnych zasad wewnętrznych, publikowanych na odpowiednich stronach internetowych, instytucje i organy Unii mogą w drodze wyjątku przyjąć sponsoring korporacyjny w formie rzeczowej, pod warunkiem że:

Poprawka     94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  w odniesieniu do przejrzystości, konieczne jest publikowanie wszelkich danych dotyczących sponsorowania i sponsorów;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Każda instytucja inna niż Komisja może w ramach własnej sekcji budżetu dokonywać przesunięć środków w ramach artykułów i w ramach poszczególnych rozdziałów bez wcześniejszego powiadamiania o tym Parlamentu Europejskiego i Rady. Może także dokonywać przesunięć między rozdziałami w ramach tego samego tytułu do wysokości 10 % środków zapisanych na dany rok budżetowy w linii budżetowej, z której ma zostać dokonane przesunięcie, bez powiadamia Parlamentu Europejskiego i Rady.

4.  Każda instytucja inna niż Komisja może w ramach własnej sekcji budżetu dokonywać przesunięć środków w ramach artykułów bez wcześniejszego powiadamiania o tym Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

Sprawozdawcy sugerują, aby nie osłabiać jeszcze bardziej uprawnień władzy budżetowej i wobec tego utrzymać obowiązujący obecnie zapis (cofnięcie zmian zaproponowanych przez Komisję).

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w odniesieniu do wydatków operacyjnych – dokonywać przesunięć środków między rozdziałami w ramach jednego tytułu lub między różnymi tytułami objętymi tym samym aktem podstawowym, w tym rozdziałami dotyczącymi wsparcia administracyjnego, do wysokości 10 % środków zapisanych na dany rok w linii budżetowej, z której dokonywane jest przesunięcie;

c)  w odniesieniu do wydatków operacyjnych – dokonywać przesunięć środków między rozdziałami w ramach jednego tytułu do wysokości 10% środków zapisanych na dany rok w linii budżetowej, z której dokonywane jest przesunięcie;

Uzasadnienie

Mimo przychylnej opinii Trybunału Obrachunkowego w odniesieniu do tej zmiany zaproponowanej przez Komisję, sprawozdawcy uważają, że byłaby ona niekorzystna z punktu widzenia przejrzystości, a także nie widzą jej związku z kwestią elastyczności. Nie należy jeszcze bardziej osłabiać uprawnień władzy budżetowej.

Poprawka     97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  w odniesieniu do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) – dokonywać przesunięć środków z rezerwy do linii budżetowej po podjęciu przez Parlament Europejski i Radę decyzji o uruchomieniu funduszu;

skreśla się

Uzasadnienie

Należy utrzymać nadzór ze strony władzy budżetowej.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na użytek ust. 1 lit. c) zezwala się na autonomiczne przesunięcia z linii przeznaczonych na wsparcie administracyjne do odpowiednich linii dotyczących wydatków operacyjnych.

skreśla się

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 28 ust. 1 lit. c).

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może, do dnia 10 stycznia kolejnego roku budżetowego, przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie przesunięcia środków na płatności do funduszy zarządzanych w samach wykonania dzielonego, z wyjątkiem EFRG. Przesunięcia środków na płatności można dokonać z dowolnej pozycji w budżecie. Okres sześciu tygodni, o którym mowa w ust. 3, skraca się do trzech tygodni.

Komisja może, do dnia 10 stycznia kolejnego roku budżetowego, przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie przesunięcia środków na płatności do funduszy zarządzanych w samach wykonania dzielonego, z wyjątkiem EFRG. Przesunięcia środków na płatności można dokonać z dowolnej pozycji w budżecie.

Uzasadnienie

Zaproponowanego przez Komisję skrócenia okresu refleksji nie da się pogodzić z wewnętrznymi procedurami Parlamentu i Komisji Budżetowej.

Poprawka     100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Okres sześciu tygodni, o którym mowa w ust. 4, skraca się do trzech tygodni.

skreśla się

Poprawka     101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Wniosek w sprawie przesunięcia środków zostaje zatwierdzony, jeżeli w ciągu sześciu tygodni zaistnieje jedna z poniższych sytuacji:

6.  Wniosek w sprawie przesunięcia środków zostaje zatwierdzony, jeżeli w ciągu sześciu tygodni ani Parlament Europejski, ani Rada nie podejmą decyzji o zmianie lub odrzuceniu wniosku w sprawie przesunięcia środków.

Uzasadnienie

Uproszczenie. Brak zmian w treści.

Poprawka     102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Parlament Europejski i Rada zatwierdzą wniosek;

skreśla się

Uzasadnienie

Uproszczenie. Zob. powyżej.

Poprawka     103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wniosek zatwierdzi Parlament Europejski albo Rada, a druga instytucja wstrzyma się od działania;

skreśla się

Uzasadnienie

Uproszczenie. Zob. powyżej.

Poprawka     104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zarówno Parlament Europejski, jak i Rada wstrzymają się od działania lub nie podejmą decyzji o zmianie lub odrzuceniu wniosku w sprawie przesunięcia środków.

skreśla się

Uzasadnienie

Uproszczenie. Zob. powyżej.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przesunięcie dotyczy kwoty mniejszej niż 10 % środków zapisanych w linii budżetowej, z której dokonuje się przesunięcia, lub nie przekracza 5 000 000 EUR;

a)  przesunięcie dotyczy kwoty mniejszej niż 10% środków zapisanych w linii budżetowej, z której dokonuje się przesunięcia, oraz nie przekracza 5 000 000 EUR;

Uzasadnienie

Wniosek Komisji skutkuje ograniczeniem obecnych możliwości władzy budżetowej w zakresie nadzoru nad przesunięciami, gdyż doprowadziłby on do skrócenia okresu kontroli z sześciu do trzech tygodni w przypadku niektórych przesunięć dotyczących kwot przekraczających 5 mln EUR.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Ustęp 1 nie dotyczy wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel, jeśli nie zidentyfikowano potrzeb uzasadniających wykorzystanie takich dochodów do celów, na jakie są przeznaczone.

3.  Ustęp 1 nie dotyczy wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel, jeśli nie zidentyfikowano potrzeb uzasadniających wykorzystanie takich dochodów do celów, na jakie są przeznaczone. W takich przypadkach zastosowanie ma procedura określona w art. 29.

Uzasadnienie

Sprawozdawcy opowiadają się za większą elastycznością w odniesieniu do wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel, z myślą o których nie zidentyfikowano konkretnych potrzeb. W takich przypadkach powinny mieć jednak zastosowanie przepisy dotyczące nieautonomicznych przesunięć środków.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Przesunięcia z rezerwy na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji uznaje się za zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę po przyjęciu decyzji o uruchomieniu funduszu.

skreśla się

Uzasadnienie

Należy utrzymać nadzór ze strony władzy budżetowej.

Poprawka     108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Środki podlegają zasadzie należytego zarządzania finansami i należy je wykonywać zgodnie z następującymi zasadami:

1.  Środki należy wykorzystywać, a budżet Unii wykonywać zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz przy poszanowaniu następujących zasad:

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  osiągnięcia zamieszcza się w sprawozdaniach składanych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z art. 39 ust. 3 lit. h) i art. 239 ust. 1 lit. b) ppkt (ii).

c)  informacje o postępach w realizacji tych celów oraz o napotykanych problemach zamieszcza się w sprawozdaniach składanych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z art. 39 ust. 3 lit. h) i art. 239 ust. 1 lit. b) ppkt (ii).

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Cele, o których mowa w ust. 1 i 2, są konkretne, mierzalne, wykonalne, stosowne i obwarowane terminami. Wskaźniki skuteczności działania stosowane w celu monitorowania realizacji celów określa się w odniesieniu do poziomu działalności i muszą one obejmować wszystkie sektory.

Uzasadnienie

Sprawozdawcy uważają, że „skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne i terminowe” cele z obecnej wersji rozporządzenia finansowego wciąż mają swoje uzasadnienie i należy je ponownie uwzględnić we wniosku Komisji.

Poprawka     111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Programy i działania, które pociągają za sobą znaczne wydatki, poddaje się ocenie ex ante i ocenie retrospektywnej („ocena”), która jest proporcjonalna do celów i wydatków.

1.  Programy i działania, które pociągają za sobą znaczne wydatki i uruchomienie środków przekraczających 5 000 000 EUR, poddaje się ocenie skutków i ocenie ex post („ocena”), która jest proporcjonalna do celów i wydatków.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 32 ust. 3.

Poprawka     112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Oceny ex ante wykorzystywane przy przygotowaniu programów i działań opierają się na dowodach potwierdzających wyniki programów lub działań, których dotyczą; w ocenach wskazuje się i analizuje kwestie, na które należy zwrócić uwagę, europejską wartość dodaną, cele, spodziewane skutki różnych wariantów oraz zasady monitorowania i oceny.

2.  Oceny skutków wykorzystywane przy przygotowaniu programów i działań opierają się na dowodach potwierdzających wyniki programów lub działań, których dotyczą; w ocenach wskazuje się i analizuje kwestie, na które należy zwrócić uwagę, europejską wartość dodaną, cele, dostępne warianty strategiczne, w tym związane z nimi zagrożenia, spodziewane skutki różnych wariantów, zwłaszcza wszelkie skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe, zasady monitorowania i oceny potrzebne do ich zmierzenia, najodpowiedniejszą metodę wdrożenia preferowanych wariantów, wewnętrzną spójność i relacje z innymi istotnymi instrumentami, wysokość środków, zasoby ludzkie i inne wydatki administracyjne, które należy przyznać z należytym uwzględnieniem opłacalności, a także doświadczenia zdobyte w przeszłości.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 32 ust. 3.

Poprawka     113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ocenie retrospektywnej ocenia się wyniki programu lub działania, w tym takie aspekty, jak skuteczność, wydajność, spójność, znaczenie i europejska wartość dodana. Oceny te przeprowadzane są okresowo i w odpowiednim czasie, aby możliwe było uwzględnienie ustaleń w ocenach ex ante, które wykorzystuje się przy przygotowaniu związanych z nimi programów i działań.

3.  W ocenie ex post ocenia się wyniki programu lub działania, w tym takie aspekty, jak skuteczność, wydajność, gospodarka, spójność, znaczenie i europejska wartość dodana. W ten sposób w ocenie tej uwzględnia się wyniki monitorowania w oparciu o wskaźniki efektywności, o których mowa w art. 31 ust. 2. Oceny te przeprowadzane są okresowo – co najmniej co sześć miesięcy w przypadku programów i działań, które pociągają za sobą znaczne wydatki – i w odpowiednim czasie, aby możliwe było uwzględnienie ustaleń w ocenach skutków, które wykorzystuje się przy przygotowaniu związanych z nimi programów i działań.

Uzasadnienie

Dodatkowy tekst do poprawki 34. Terminologia dotycząca ocen powinna zostać dostosowana do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz do wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa. Ponadto przywrócono tekst art. 18 obowiązujących zasad stosowania w odniesieniu do programów i działań, które pociągają za sobą znaczne wydatki.

Poprawka     114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do każdego wniosku lub inicjatywy, które są przedkładane władzy ustawodawczej przez Komisję, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa („Wysoki Przedstawiciel”) lub państwo członkowskie i mogą mieć wpływ na budżet, włącznie ze zmianami liczby stanowisk, musi być dołączona ocena skutków finansowych oraz ocena ex ante przewidziana w art. 32.

Do każdego wniosku lub inicjatywy, które są przedkładane władzy ustawodawczej przez Komisję, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa („Wysoki Przedstawiciel”) lub państwo członkowskie i mogą mieć wpływ na budżet, włącznie ze zmianami liczby stanowisk, musi być dołączona ocena skutków finansowych oraz ocena skutków przewidziana w art. 32.

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z poprawkami sprawozdawcy do art. 32.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku operacji wieloletnich ocena skutków finansowych zawiera możliwy do przewidzenia harmonogram rocznego zapotrzebowania w zakresie środków i stanowisk, w tym personelu zewnętrznego, oraz ocenę ich średnioterminowego wpływu finansowego.

W przypadku operacji wieloletnich ocena skutków finansowych zawiera możliwy do przewidzenia harmonogram rocznego zapotrzebowania w zakresie środków i stanowisk, w tym personelu zewnętrznego, oraz ocenę ich średnioterminowego oraz długoterminowego wpływu finansowego.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  celów w zakresie skuteczności, zgodnie z art. 31 ust. 2;

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  procedury monitorowania skuteczności i wydajności oraz procedury prowadzenia działań następczych w przypadku stwierdzenia słabych punktów oraz wyjątków w systemie kontroli wewnętrznej;

e)  procedury monitorowania skuteczności i wydajności;

Uzasadnienie

Podejmowanie działań następczych w przypadku dopatrzenia się słabych punktów w systemie kontroli wewnętrznej to ważny aspekt, któremu należy poświęcić odrębny punkt (w następnej poprawce sprawozdawców poniżej).

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  procedury prowadzenia działań następczych w przypadku stwierdzenia słabych punktów oraz wyjątków w systemie kontroli wewnętrznej.

Uzasadnienie

Zob. lit. e) powyżej.

Poprawka     119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Budżety publikuje się w terminie trzech miesięcy od daty stwierdzenia ich ostatecznego przyjęcia.

Budżety publikuje się w jednym z języków urzędowych Unii w terminie czterech tygodni od daty stwierdzenia ich ostatecznego przyjęcia, natomiast pozostałe wersje językowe publikuje się w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia ostatecznego przyjęcia budżetów.

Poprawka     120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje o odbiorcach środków unijnych podlegających wykonaniu bezpośredniemu publikowane są na stronie internetowej instytucji Unii nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, w którym z tych środków zaciągnięto zobowiązania prawne.

Informacje o odbiorcach środków unijnych podlegających wykonaniu bezpośredniemu publikowane są na stronie internetowej instytucji Unii oraz w systemie przejrzystości finansowej nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, w którym z tych środków zaciągnięto zobowiązania prawne.

Poprawka     121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja, z pomocą państw członkowskich, w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie udostępnia posiadane informacje o odbiorcach oraz o charakterze i celu działania finansowanego z budżetu, w przypadku wykonywania budżetu zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. b).

 

Obowiązek określony w akapicie pierwszym ma zastosowanie również do władz lokalnych, kiedy wykonują one budżet Unii.

 

Informacje o odbiorcach środków unijnych podlegających wykonaniu dzielonemu publikowane są na stronie internetowej instytucji Unii nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, w którym z tych środków zaciągnięto zobowiązania prawne.

 

Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, udostępnia się z należytym uwzględnieniem wymogów dotyczących poufności i bezpieczeństwa, a szczególnie ochrony danych osobowych, przy czym informacje te obejmują:

 

a)   imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy,

 

b)   miejscowość odbiorcy,

 

c)   kwotę zobowiązania prawnego,

 

d)   charakter i cel środka.

 

Do celów lit. b) termin „miejscowość” w akapicie czwartym w oznacza:

 

(i)   adres odbiorcy, jeśli jest on osobą prawną;

 

(ii)   region na poziomie NUTS 2, jeśli odbiorca jest osobą fizyczną.

 

Informacje te publikowane są jedynie w odniesieniu do nagród, dotacji i zamówień, które zostały przyznane lub udzielone w wyniku konkursów, procedur udzielania dotacji lub procedur udzielania zamówień publicznych oraz w odniesieniu do ekspertów, którzy zostali wybrani na podstawie art. 230 ust. 2. Nie publikuje się informacji dotyczących:

 

(i)  wsparcia na rzecz kształcenia dla osób fizycznych oraz innego wsparcia bezpośredniego wypłacanego osobom fizycznym najbardziej potrzebującym, o których mowa w art. 185 ust. 4 lit. b);

 

(ii)   zamówień o bardzo niskiej wartości przyznawanych ekspertom wybranym na podstawie art. 230 ust. 2, a także zamówień o bardzo niskiej wartości poniżej kwoty, o której mowa w pkt 14.4 załącznika.

 

Na stronie internetowej instytucji Unii zamieszcza się co najmniej adres strony internetowej, na której dostępne są takie informacje, jeśli nie są one publikowane bezpośrednio w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej instytucji Unii.

 

W przypadku osób fizycznych publikacja ogranicza się do ujawnienia nazwiska odbiorcy, miejscowości, kwoty zobowiązania prawnego i celu środka. Decyzja o ujawnieniu tych danych jest podejmowana w oparciu o odpowiednie kryteria, takie jak okresowość środka, jego rodzaj lub znaczenie. W przypadku danych osobowych informacje są usuwane dwa lata po zakończeniu roku budżetowego, w którym na daną kwotę zaciągnięto zobowiązanie prawne. Ma to zastosowanie również w odniesieniu do danych osobowych dotyczących osób prawnych, w przypadku których oficjalna nazwa wskazuje na jedną lub kilka osób fizycznych.

 

Od publikacji odstępuje się, jeśli takie ujawnienie stanowi zagrożenie dla praw i wolności zainteresowanych osób, chronionych Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej lub szkodzi interesom handlowym odbiorców.

Poprawka     122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje o odbiorcach końcowych środków finansowych zapewnianych za pośrednictwem instrumentów finansowych, otrzymujących wsparcie z budżetu Unii na kwotę niższą niż 500 000 EUR, ogranicza się do danych statystycznych, zagregowanych zgodnie z odpowiednimi kryteriami, takimi jak położenie geograficzne, typologia ekonomiczna odbiorców, rodzaj otrzymanego wsparcia oraz obszar polityki Unii, w ramach którego udzielono wsparcia.

Informacje o odbiorcach końcowych środków finansowych zapewnianych za pośrednictwem instrumentów finansowych, otrzymujących wsparcie z budżetu Unii na kwotę niższą niż 200 000 EUR, ogranicza się do danych statystycznych, zagregowanych zgodnie z odpowiednimi kryteriami, takimi jak położenie geograficzne, typologia ekonomiczna odbiorców, rodzaj otrzymanego wsparcia oraz obszar polityki Unii, w ramach którego udzielono wsparcia.

Poprawka     123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Publikacje, o których mowa w niniejszym artykule, są dostępne na jednej stronie internetowej pozostającej w gestii Komisji.

Poprawka     124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przed przedłożeniem projektu budżetu Komisja przeprowadza konsultacje z obywatelami.

Uzasadnienie

Współsprawozdawcy z zadowoleniem przyjmują propozycję większego zaangażowania obywateli, przedstawioną przez Komisję w art. 54 ust. 3, i uważają, że powinno to dotyczyć również opracowywania budżetu rocznego.

Poprawka     125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  liczbę stanowisk rzeczywiście obsadzonych na początku roku, w którym przedstawiany jest projekt budżetu, w podziale na grupy zaszeregowania i jednostki administracyjne;

(iii)  liczbę stanowisk rzeczywiście obsadzonych na początku roku, w którym przedstawiany jest projekt budżetu, w podziale na grupy zaszeregowania, jednostki administracyjne i płeć;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 – litera h – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  aktualne informacje na temat postępów w osiąganiu celów programu;

(iii)  aktualne informacje na temat postępów w osiąganiu celów programu, zgodnie z art. 31;

Poprawka     127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  tabelę porównawczą obejmującą opracowany przez Komisję projekt budżetu dla pozostałych instytucji oraz przesłane do Komisji pierwotne szacunki pozostałych instytucji;

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu zobowiązanie Komisji, by do swojej propozycji budżetu dodawała pierwotny budżet przyjęty przez poszczególne instytucje, tak aby wszelkie zmiany wprowadzone jednostronnie przez Komisję były widoczne i przejrzyste.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 4 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  łączną kwotę rezerw na zabezpieczenie przed ryzykiem i na zobowiązania oraz wszelkie informacje na temat ekspozycji Unii na ryzyko finansowe;

i)  łączną kwotę rezerw na zabezpieczenie przed ryzykiem i na zobowiązania oraz wszelkie informacje na temat ekspozycji Unii na ryzyko finansowe, w tym wszelkie zobowiązania warunkowe;

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 4 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  wyniki instrumentu finansowego, w tym zrealizowane inwestycje, planowany i uzyskany efekt dźwigni;

k)  wyniki instrumentu finansowego, w tym zrealizowane inwestycje, planowany i uzyskany efekt dźwigni oraz wysokość zmobilizowanego dotychczas kapitału prywatnego;

Poprawka     130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ten dokument roboczy zawiera także zestawienie wydatków administracyjnych wynikających z opłat za zarządzanie instrumentami finansowymi oraz wydatków poniesionych w celu pokrycia innych kosztów finansowych i operacyjnych związanych z tym zarządzaniem, w ujęciu ogólnym oraz w podziale na podmioty zarządzające i instrumenty finansowe.

Ten dokument roboczy zawiera także szczegółowe informacje na temat dziesięciu instrumentów finansowych mających najgorsze wyniki, a także zestawienie wydatków administracyjnych wynikających z opłat za zarządzanie instrumentami finansowymi oraz wydatków poniesionych w celu pokrycia innych kosztów finansowych i operacyjnych związanych z tym zarządzaniem, w ujęciu ogólnym oraz w podziale na podmioty zarządzające i instrumenty finansowe.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W przypadkach gdy Komisja korzysta z funduszy powierniczych Unii, załącza do projektu budżetu dokument roboczy dotyczący działań wspieranych za pomocą funduszy powierniczych Unii, ich wdrażania oraz wyników.

6.  Jeżeli w kontekście działań zewnętrznych Komisja korzysta z funduszy powierniczych Unii, załącza do projektu budżetu szczegółowy dokument roboczy dotyczący działań wspieranych za pomocą tych funduszy powierniczych, ich wdrażania, ich wyników, kosztów zarządzania nimi, wkładów innych niż wkłady z Unii oraz wstępnej oceny spełnienia warunków określonych w art. 227 ust. 3. W dokumencie roboczym przedstawia się również, w jaki sposób działania te przyczyniły się do realizacji celów określonych w akcie podstawowym instrumentu, z którego pochodziły wkłady Unii na rzecz funduszy powierniczych.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawek do art. 227.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Dokument roboczy, o którym mowa w ust. 6, przedstawia również:

9.  Dokument roboczy, o którym mowa w ust. 8, przedstawia również:

Uzasadnienie

Korekta.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Z wyjątkiem należycie uzasadnionych wyjątkowych okoliczności Komisja przedkłada projekt budżetu korygującego równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej do dnia 15 października każdego roku budżetowego. Do wniosków w sprawie budżetów korygujących od pozostałych instytucji Komisja może załączyć opinię.

3.  Z wyjątkiem należycie uzasadnionych wyjątkowych okoliczności Komisja przedkłada projekt budżetu korygującego równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 1 września każdego roku budżetowego. Do wniosków w sprawie budżetów korygujących od pozostałych instytucji Komisja może załączyć opinię.

Uzasadnienie

Przywrócenie wcześniejszego terminu z art. 41 ust. 3 rozporządzenia 966/2012.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sekcja budżetu dotycząca Komisji może obejmować „rezerwę ujemną” ograniczoną do maksymalnej wysokości 400 000 000 EUR. Taka rezerwa, którą zapisuje się w oddzielnym tytule, zawiera wyłącznie środki na płatności.

Sekcja budżetu dotycząca Komisji może obejmować „rezerwę ujemną” ograniczoną do maksymalnej wysokości 200 000 000 EUR. Taka rezerwa, którą zapisuje się w oddzielnym tytule, zawiera wyłącznie środki na płatności.

Uzasadnienie

Przywrócenie wcześniejszej kwoty z art. 47 rozporządzenia 966/2012, zgodnie z sugestią ETO (zob. ust. 53 opinii nr 1/2017).

Poprawka     135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(va)  wszystkie dochody i wydatki z tytułu odpowiedniego Europejskiego Funduszu Rozwoju zapisywane w specjalnym dziale budżetu w sekcji Komisji;

Uzasadnienie

Włączenie do budżetu UE Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vi)  odpowiednie uwagi na temat poszczególnych części, zgodnie z art. 45 ust. 1. Uwagi do budżetu obejmują odniesienia do aktu podstawowego, w przypadku gdy taki akt istnieje, jak również wszystkie stosowne wyjaśnienia dotyczące charakteru i celu środków;

(vi)  odpowiednie uwagi na temat poszczególnych części, zgodnie z art. 45 ust. 1, w tym również podkreślone dodatkowe uwagi poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim i Radzie. Uwagi do budżetu obejmują odniesienia do aktu podstawowego, w przypadku gdy taki akt istnieje, jak również wszystkie stosowne wyjaśnienia dotyczące charakteru i celu środków;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest niedopuszczenie do sytuacji, w której wynik rozmów trójstronnych w sprawie budżetu nie byłby należycie odzwierciedlony w uwagach do ostatecznego budżetu, jak miało to miejsce w przeszłości.

Poprawka     137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 2 – litera a – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Łączna kwota środków na projekty pilotażowe nie może przekroczyć 40 000 000 EUR w jednym roku budżetowym;

Łączna kwota środków na projekty pilotażowe nie może przekroczyć 40 000 000 EUR w jednym roku budżetowym, nie wliczając projektów pilotażowych proponowanych przez Komisję oraz zaakceptowanych przez Parlament Europejski i Radę.

Uzasadnienie

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze proponowane przez Komisję powinny wykraczać poza pułap określony w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka     138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 2 – litera b – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Łączna kwota środków na nowe działania przygotowawcze, o których mowa w niniejszej literze, nie może przekroczyć 50 000 000 EUR w jednym roku budżetowym, a łączna kwota zobowiązań faktycznie zaciągniętych na działania przygotowawcze nie może przekroczyć 100 000 000 EUR;

Łączna kwota środków na nowe działania przygotowawcze, o których mowa w niniejszej literze, nie może przekroczyć 50 000 000 EUR w jednym roku budżetowym, a łączna kwota zobowiązań faktycznie zaciągniętych na działania przygotowawcze nie może przekroczyć 100 000 000 EUR; Kwota ta nie obejmuje działań przygotowawczych proponowanych przez Komisję oraz zaakceptowanych przez Parlament Europejski i Radę.

Uzasadnienie

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze proponowane przez Komisję powinny wykraczać poza pułap określony w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przyznaje pozostałym instytucjom uprawnienia wymagane do wykonywania ich sekcji budżetu.

1.  Pozostałe instytucje odpowiadają za wykonanie sekcji budżetu odnoszącej się do każdej z nich.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie. W rzeczywistości nie ma decyzji Komisji w sprawie przyznawania takich uprawnień.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może zawierać porozumienia z innymi instytucjami Unii w celu ułatwienia wykonania środków, w szczególności porozumienia administracyjne regulujące świadczenie usług, dostawy produktów, wykonanie robót budowlanych lub wykonanie umów dotyczących nieruchomości.

2.  Instytucje Unii mogą zawierać ze sobą porozumienia w celu ułatwienia wykonania środków, w szczególności porozumienia administracyjne regulujące świadczenie usług, dostawy produktów, wykonanie robót budowlanych lub wykonanie umów dotyczących nieruchomości.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Takie umowy o gwarantowanym poziomie usług mogą być również zawierane między departamentami instytucji Unii, organami Unii, europejskimi urzędami, organami lub osobami, którym powierzono wykonanie określonych działań w ramach WPZiB na mocy tytułu V TUE i biurem sekretarza generalnego Rady Najwyższej Szkół Europejskich. Umowy takie umożliwiają odzyskanie kosztów poniesionych w związku z ich wykonaniem.

3.  Takie umowy o gwarantowanym poziomie usług mogą być również zawierane między instytucjami Unii, organami Unii, europejskimi urzędami, organami lub osobami, którym powierzono wykonanie określonych działań w ramach WPZiB na mocy tytułu V TUE i biurem sekretarza generalnego Rady Najwyższej Szkół Europejskich. Umowy takie umożliwiają odzyskanie kosztów poniesionych w związku z ich wykonaniem. Roczne sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9 niniejszego rozporządzenia, zawiera informacje o wszelkich takich umowach.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest ograniczenie zakresu uprawnień i dodanie zapisu o sprawozdawczości.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może jednak delegować swoje uprawnienia w kwestii wykonywania budżetu w odniesieniu do środków operacyjnych ujętych w jej sekcji na szefów delegatur Unii, oraz, dla zapewnienia ciągłości działania podczas ich nieobecności, na zastępców szefów delegatur. Szefowie delegatur Unii, działając w charakterze subdelegowanych urzędników zatwierdzających Komisji, oraz ich zastępcy w razie nieobecności szefów delegatur Unii, stosują przepisy Komisji dotyczące wykonania budżetu i podlegają tym samym obowiązkom i zasadom rozliczalności, co wszyscy inni subdelegowani urzędnicy zatwierdzający Komisji.

Komisja może jednak delegować swoje uprawnienia w kwestii wykonywania budżetu w odniesieniu do środków operacyjnych ujętych w jej sekcji na szefów delegatur Unii, oraz, dla zapewnienia ciągłości działania podczas ich nieobecności w kraju, w którym znajduje się delegatura, na zastępców szefów delegatur. Szefowie delegatur Unii, działając w charakterze subdelegowanych urzędników zatwierdzających Komisji, oraz ich zastępcy w razie nieobecności szefów delegatur Unii, stosują przepisy Komisji dotyczące wykonania budżetu i podlegają tym samym obowiązkom i zasadom rozliczalności, co wszyscy inni subdelegowani urzędnicy zatwierdzający Komisji.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ESDZ może w wyjątkowych przypadkach delegować swoje uprawnienia w kwestii wykonywania budżetu w odniesieniu do środków administracyjnych ujętych w jej sekcji na personel Komisji w delegaturach, o ile jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości administracji delegatur w przypadku braku właściwego urzędnika zatwierdzającego ESDZ. W wyjątkowych przypadkach, gdy personel Komisji w delegaturach Unii działa w charakterze subdelegowanych urzędników zatwierdzających ESDZ, stosuje przepisy wewnętrzne ESDZ dotyczące wykonania budżetu i podlega tym samym obowiązkom i zasadom rozliczalności, którym podlegają wszyscy pozostali subdelegowani urzędnicy zatwierdzający ESDZ.

ESDZ może w wyjątkowych przypadkach delegować swoje uprawnienia w kwestii wykonywania budżetu w odniesieniu do środków administracyjnych ujętych w jej sekcji na personel Komisji w delegaturach, o ile jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości administracji delegatur w przypadku braku właściwego urzędnika zatwierdzającego ESDZ w kraju, w którym znajduje się delegatura. W wyjątkowych przypadkach, gdy personel Komisji w delegaturach Unii działa w charakterze subdelegowanych urzędników zatwierdzających ESDZ, stosuje przepisy wewnętrzne ESDZ dotyczące wykonania budżetu i podlega tym samym obowiązkom i zasadom rozliczalności, którym podlegają wszyscy pozostali subdelegowani urzędnicy zatwierdzający ESDZ.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka     144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  pośrednio („wykonanie pośrednie”), jeżeli przewiduje to akt podstawowy lub w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 2 akapit pierwszy lit. a)–d), z:

c)  pośrednio („wykonanie pośrednie”), jeżeli przewiduje to akt podstawowy lub w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 2 akapit pierwszy lit. a)–d), przez powierzenie zadań związanych z wykonywaniem budżetu:

Uzasadnienie

Przywrócenie treści art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 966/2012. Jeżeli zmiana terminu „zarządzanie pośrednie” na „wykonanie pośrednie” jest tylko językowa, to według Komisji należy zachować obowiązującą definicję pośredniej metody wykonywania budżetu.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) lub Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (grupa EBI);

(iii)  Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) lub Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI);

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że skład grupy EBI może się w przyszłości zmienić, lepiej jest odnosić się oddzielnie do EBI i EFI.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja ponosi odpowiedzialność za wykonanie budżetu zgodnie z art. 317 TFUE i nie deleguje wykonania budżetu na osoby trzecie, jeżeli takie zadania wiążą się z dużym zakresem swobody w podejmowaniu decyzji politycznych.

Komisja ponosi odpowiedzialność za wykonanie budżetu zgodnie z art. 317 TFUE i nie deleguje wykonania budżetu na osoby trzecie, jeżeli takie zadania wiążą się z jakimkolwiek zakresem swobody w podejmowaniu decyzji politycznych.

Uzasadnienie

Zadania wiążące się z jakimkolwiek zakresem swobody w podejmowaniu decyzji politycznych zawsze powinny być wykonywane przez urzędnika lub innego pracownika Unii.

Poprawka     147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadkach gdy budżet wykonuje się w ramach wykonania dzielonego, Komisja i państwa członkowskie przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji oraz zapewniają widoczność działań Unii na zewnątrz. W tym celu Komisja i państwa członkowskie wypełniają swoje odpowiednie obowiązki kontroli i audytu oraz przyjmują wynikające z tych obowiązków zadania określone w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy uzupełniające ustanawia się w przepisach sektorowych.

1.  W przypadku wykonywania przez Komisję budżetu w trybie wykonania dzielonego zadania wykonawcze delegowane są na państwa członkowskie. Komisja i państwa członkowskie przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji, a wdrażając unijne fundusze, zapewniają widoczność działań Unii na zewnątrz. W tym celu Komisja i państwa członkowskie wypełniają swoje odpowiednie obowiązki kontroli i audytu oraz przyjmują wynikające z tych obowiązków zadania określone w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy uzupełniające ustanawia się w przepisach sektorowych.

Poprawka     148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  współpracę z Komisją, Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Prokuraturą Europejską i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.

Poprawka     149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z kryteriami i procedurami określonymi w przepisach sektorowych państwa członkowskie wyznaczają na odpowiednim szczeblu organy, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie środkami finansowymi Unii i ich kontrolę. Organy te mogą również wykonywać zadania niezwiązane z zarządzaniem unijnymi środkami finansowymi i powierzać niektóre ze swoich zadań innym organom, w tym organom wskazanym w art. 61 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) oraz (iii).

Zgodnie z kryteriami i procedurami określonymi w przepisach sektorowych państwa członkowskie wyznaczają na odpowiednim szczeblu organy, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie środkami finansowymi Unii i ich kontrolę. Organy te mogą również wykonywać zadania niezwiązane z zarządzaniem unijnymi środkami finansowymi i powierzać niektóre ze swoich zadań innym organom.

Uzasadnienie

Powierzanie zadań organizacjom międzynarodowym i ich agencjom, a także grupie EBI, zmniejszy możliwości państw członkowskich w zakresie kontroli wdrażania funduszy w ramach wykonania dzielonego, zwłaszcza w odniesieniu do dotacji.

Poprawka     150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 5 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponadto państwa członkowskie mogą przedstawiać oświadczenia podpisane na odpowiednim szczeblu i oparte na informacjach, o których mowa w niniejszym ustępie.

Ponadto państwa członkowskie przedstawiają Parlamentowi Europejskiemu i Komisji oświadczenia podpisane na odpowiednim szczeblu i oparte na informacjach, o których mowa w niniejszym ustępie.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby propagować najlepsze praktyki w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, EFRG oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, Komisja może, w celach informacyjnych, udostępnić organom odpowiedzialnym za zarządzanie i działania w zakresie kontroli przewodnik metodyczny przedstawiający jej własną strategię kontroli oraz podejście do niej, a także zawierający listy kontrolne oraz przykłady najlepszych praktyk. Przewodnik ten jest aktualizowany zawsze, gdy jest to konieczne.

Aby propagować najlepsze praktyki w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, EFRG oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Komisja może, w celach informacyjnych, udostępnić organom odpowiedzialnym za zarządzanie i działania w zakresie kontroli przewodnik metodyczny przedstawiający jej własną strategię kontroli oraz podejście do niej, a także zawierający listy kontrolne oraz przykłady najlepszych praktyk. Przewodnik ten jest aktualizowany zawsze, gdy jest to konieczne.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 8 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W kwestii gospodarki morskiej i rybołówstwa realizacja programów krajowych i programów realizowanych na szczeblu niższym niż krajowy wymaga kompleksowego systemu zarządzania i kontroli na szczeblu krajowym i niższym niż krajowy w odniesieniu do wszystkich zobowiązań finansowych, w oparciu o ścisłą współpracę między organami zarządzającymi na szczeblu krajowym i niższym niż krajowy a Komisją. Komisja co roku sporządza sprawozdanie i publikuje oceny okresowe.

Poprawka     153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Aby określić szczegółowe i właściwe strategie i środki, Komisja promuje przygotowywanie regionalnych programów operacyjnych zgodnie z zasadami proporcjonalności i pomocniczości oraz z uwzględnieniem kompetencji regionalnych.

Uzasadnienie

Regiony powinny móc korzystać z przysługującego im prawa do udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym kwestii wchodzących w zakres ich kompetencji. W związku z tym regiony mające kompetencje w sektorze rybołówstwa powinny móc przygotowywać regionalne programy operacyjne i zarządzać nimi.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Zasoby przydzielone państwom członkowskim w ramach wykonania dzielonego mogą także zostać wykorzystane w połączeniu z operacjami realizowanymi i instrumentami wdrażanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013.

9.  Zgodnie z przepisami sektorowymi zasoby przydzielone państwom członkowskim w ramach wykonania dzielonego mogą także zostać wykorzystane w połączeniu z operacjami realizowanymi i instrumentami wdrażanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013. Dzięki temu zawsze będzie przestrzegana obowiązująca maksymalna stopa współfinansowania.

Poprawka     155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 62a

 

Jednolity zbiór przepisów w ramach wykonania dzielonego

 

Jeżeli dany europejski fundusz strukturalny i inwestycyjny zostaje połączony z co najmniej jednym innym europejskim funduszem strukturalnym i inwestycyjnym lub finansowaniem unijnym innego rodzaju w jeden środek, państwo członkowskie może określić, że ogólne przepisy w sprawie stosowania ram prawnych dotyczących jednego z tych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych lub rodzajów finansowania unijnego dotyczą tego środka jako całości. Państwo członkowskie przedkłada Komisji do zatwierdzenia te ogólne przepisy.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wdrożenie zasady „jednolitego zbioru przepisów” w odniesieniu do zarządzania dzielonego, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne dla beneficjentów i administracji państw członkowskich wynikające na przykład ze sprzecznego interpretowania przepisów przez poszczególne dyrekcje generalne Komisji. Podejście oddolne wydaje się najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  „Urzędy europejskie” oznaczają struktury administracyjne powołane przez Komisję lub Komisję oraz co najmniej jedną instytucję w celu wykonywania szczególnych zadań przekrojowych, pod warunkiem że jest to uzasadnione analizą kosztów i korzyści i oceną związanego z tym ryzyka.

1.  „Urzędy europejskie” oznaczają struktury administracyjne powołane przez Komisję lub Komisję oraz co najmniej jedną instytucję w celu wykonywania szczególnych zadań przekrojowych, pod warunkiem że jest to uzasadnione analizą kosztów i korzyści oraz oceną związanego z tym ryzyka, a także podlega procedurze zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  mogą wykonywać zadania nieobowiązkowe za zgodą swoich komitetów zarządzających po rozważeniu kosztów i korzyści oraz związanego tym ryzyka dla zaangażowanych stron. Na użytek wykonania tych zadań urząd może uzyskać, w drodze delegowania, uprawnienia urzędnika zatwierdzającego lub może zawrzeć umowy ad hoc o gwarantowanym poziomie usług z instytucjami Unii, organami Unii, innymi urzędami europejskimi lub osobami trzecimi.

b)  mogą wykonywać zadania nieobowiązkowe za zgodą Parlamentu Europejskiego i Rady oraz po rozważeniu przez swoje komitety zarządzające kosztów i korzyści oraz związanego z tym ryzyka dla zaangażowanych stron. Na użytek wykonania tych zadań urząd może uzyskać, w drodze delegowania, uprawnienia urzędnika zatwierdzającego lub może zawrzeć umowy ad hoc o gwarantowanym poziomie usług z instytucjami Unii, organami Unii, innymi urzędami europejskimi lub osobami trzecimi.

Poprawka   158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wszyscy członkowie komitetów sterujących i zarządów unijnych agencji zdecentralizowanych lub wykonawczych corocznie publikują „deklarację interesów” na stronie internetowej swojej agencji. Aby zagwarantować przejrzystość tych deklaracji, Komisja opracowuje wzór „deklaracji interesów”, który będzie można dostosować do specyfiki każdej agencji.

Uzasadnienie

Zmienione rozporządzenie finansowe powinno wprowadzić obowiązek publikowania „deklaracji o konflikcie interesów” przez wszystkich członków zarządów i komitetów sterujących agencji zdecentralizowanych i wykonawczych. „Deklaracje interesów” powinny być ujednolicone, ale nadal odpowiadać specyfice poszczególnych agencji.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ramowe rozporządzenie finansowe zostanie oparte na zasadach i przepisach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2.  Ramowe rozporządzenie finansowe zostanie oparte na zasadach i przepisach określonych w niniejszym rozporządzeniu, przy uwzględnieniu specyfiki organów, o których mowa w ust. 1.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Niezależny audytor zewnętrzny sprawdza, czy roczne sprawozdanie finansowe każdego z organów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, prawidłowo przedstawia jego przychody, wydatki i sytuację finansową, zanim przeprowadzona zostanie konsolidacja w końcowym sprawozdaniu finansowym Komisji. Jeżeli akt podstawowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie przewiduje inaczej, Trybunał Obrachunkowy przygotowuje specjalne sprawozdania roczne dotyczące poszczególnych organów zgodnie z wymogami art. 287 ust. 1 TFUE. Przygotowując to sprawozdanie, Trybunał uwzględnia audyt przeprowadzony przez niezależnego audytora zewnętrznego oraz działania podjęte w odpowiedzi na ustalenia audytora.

6.  Niezależny audytor zewnętrzny sprawdza, czy roczne sprawozdanie finansowe każdego z organów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, prawidłowo przedstawia jego przychody, wydatki i sytuację finansową, zanim przeprowadzona zostanie konsolidacja w końcowym sprawozdaniu finansowym Komisji. Koszty związane z zaangażowaniem audytora ponosi Europejski Trybunał Obrachunkowy. Audytor może również sprawdzić, czy wszystkie przychody zostały uzyskane i wszystkie wydatki poniesione zgodnie z prawem i w odpowiedni sposób. Jeżeli akt podstawowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie przewiduje inaczej, ETO składa coroczne sprawozdanie z wyników audytu i wydaje specjalne poświadczenie wiarygodności dla każdego organu wchodzącego w zakres niniejszego artykułu zgodnie z wymogami art. 287 ust. 1 TFUE w jednym skonsolidowanym sprawozdaniu z audytu. Przygotowując to sprawozdanie, ETO uwzględnia audyt przeprowadzony przez niezależnego audytora zewnętrznego oraz działania podjęte w odpowiedzi na ustalenia audytora.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki sprawozdawcy do ust. 6 a (nowy).

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Za wszystkie aspekty niezależnych audytów zewnętrznych, w tym za zgłoszone ustalenia audytora, w pełni odpowiada ETO. ETO nadzoruje wszystkie niezbędne procedury administracyjne i postępowania o udzielenie zamówienia, finansuje je, a także z własnego budżetu pokrywa wszelkie inne związane z tym koszty.

Uzasadnienie

Proponowane poprawki do art. 69 ust. 6 zastąpią specjalne sprawozdania roczne ETO dla poszczególnych organów ustanowionych na mocy TFUE i traktatu Euratom jednym skonsolidowanym sprawozdaniem z audytu zawierającym specjalne poświadczenie wiarygodności dla każdego organu. Ocena ETO dotycząca legalności i prawidłowości wydatków może zostać przygotowana przez niezależnego audytora zewnętrznego, o którym mowa w ust. 6, w razie potrzeby zgodnie ze wskazówkami Trybunału.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Art. 69 ust. 2, 3 i 4 ma zastosowanie do organów realizujących partnerstwo publiczno-prywatne.

Art. 69 ust. 2–6 ma zastosowanie do organów realizujących partnerstwo publiczno-prywatne.

Uzasadnienie

Te same zasady obowiązujące organy ustanowione na mocy TFUE i traktatu Euratom w art. 69 powinny również mieć zastosowanie do partnerstw publiczno-prywatnych.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Urzędnik zatwierdzający w każdej z instytucji jest odpowiedzialny za wykonanie dochodów i wydatków zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami oraz za zapewnienie przestrzegania wymogów legalności i prawidłowości oraz równego traktowania odbiorców w ramach programu.

1.  Urzędnik zatwierdzający w każdej z instytucji jest odpowiedzialny za wykonanie dochodów i wydatków zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, za zapewnienie wiarygodności, kompletności i poprawności przekazywanych informacji na temat wyników oraz za zapewnienie przestrzegania wymogów legalności i prawidłowości oraz równego traktowania odbiorców w ramach programu.

Uzasadnienie

Sprawozdawcy uważają, że art. 73 wniosku Komisji w niewystarczającym stopniu uwzględnia wyniki, dlatego należy rozszerzyć obowiązki urzędnika zatwierdzającego na zapewnienie wiarygodności, kompletności i poprawności przekazywanych mu informacji na temat wyników. Ponadto tekst proponowanego art. 73 ust. 5 można interpretować jako dopuszczający bardziej ograniczoną sprawozdawczość na temat wyników niż przewidują to obecne przepisy.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każda operacja podlega co najmniej kontroli ex ante dotyczącej operacyjnych i finansowych aspektów operacji, przeprowadzanej na podstawie wieloletniej strategii kontroli, w której uwzględniono ryzyko. Celem kontroli ex ante jest zapobiegnięcie błędom i nieprawidłowościom przed zatwierdzeniem operacji.

Każda operacja podlega co najmniej kontroli ex ante dotyczącej operacyjnych i finansowych aspektów operacji, aby zapobiec błędom i nieprawidłowościom przed zatwierdzeniem operacji oraz zapewnić osiągnięcie celów operacji.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zakres kontroli ex ante pod względem częstotliwości i intensywności określa właściwy urzędnik zatwierdzający, biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych kontroli, a także względy ryzyka i gospodarności. W przypadku wątpliwości urzędnik zatwierdzający odpowiedzialny za poświadczenie zasadności danej operacji zwraca się z wnioskiem o przedstawienie informacji dodatkowych lub przeprowadza kontrolę na miejscu w celu uzyskania wystarczającej pewności w ramach kontroli ex ante.

Zakres kontroli ex ante pod względem częstotliwości i intensywności określa właściwy urzędnik zatwierdzający, biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych kontroli, a także względy ryzyka i gospodarności oraz aspekty osiąganych wyników. W oparciu o własną analizę ryzyka urzędnik zatwierdzający odpowiedzialny za poświadczenie zasadności danej operacji zwraca się z wnioskiem o przedstawienie informacji dodatkowych lub przeprowadza kontrolę na miejscu w celu uzyskania wystarczającej pewności w ramach kontroli ex ante.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Delegowany urzędnik zatwierdzający może wprowadzić kontrole ex post w celu wykrywania i korygowania błędów i nieprawidłowości lub operacji po ich zatwierdzeniu. Kontrole takie mogą być przeprowadzane na wybranych próbach w zależności od występującego ryzyka i muszą uwzględniać wyniki wcześniejszych kontroli i względy gospodarności.

Delegowany urzędnik zatwierdzający może wprowadzić kontrole ex post w celu wykrywania i korygowania błędów i nieprawidłowości operacji po ich zatwierdzeniu. Kontrole takie mogą być przeprowadzane na wybranych próbach w zależności od występującego ryzyka i muszą uwzględniać wyniki wcześniejszych kontroli, a także względy gospodarności i aspekty osiąganych wyników.

Poprawka     167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli delegowany urzędnik zatwierdzający prowadzi audyty finansowe beneficjentów jako kontrole ex post, to odpowiednie zasady audytu są jasne, spójne i przejrzyste oraz zapewniają poszanowanie praw zarówno Komisji, jak i podmiotów poddanych audytowi.

Jeżeli delegowany urzędnik zatwierdzający prowadzi audyty finansowe beneficjentów jako kontrole ex post, to odpowiednie zasady audytu są jasne, spójne i przejrzyste, zawierają harmonogramy oraz są udostępniane beneficjentom podczas podpisywania umowy o udzielenie dotacji. Zasady audytu zapewniają poszanowanie praw zarówno Komisji, jak i podmiotów poddanych audytowi, oraz umożliwiają złożenie odwołania.

(Organizacje społeczeństwa obywatelskiego napotykają problemy wynikające z braku spójności w stosowaniu przepisów finansowych nie tylko między poszczególnymi dyrekcjami generalnymi, ale także w ramach jednej dyrekcji generalnej. Personelowi uczestniczącemu w tych procedurach należy udostępnić wspólne wytyczne i zapewnić scentralizowane szkolenia. Należy również zwiększyć przejrzystość poszczególnych etapów, czasu trwania i harmonogramu procedur audytowych oraz należy o nich informować podczas podpisywania umowy).

Poprawka     168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 7 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  subdelegowani urzędnicy zatwierdzający i ich personel otrzymywali regularnie aktualizowane i odpowiednie informacje dotyczące standardów kontroli oraz metod i technik dostępnych w tym celu;

a)  subdelegowani urzędnicy zatwierdzający i ich personel otrzymywali regularnie aktualizowane i odpowiednie informacje i szkolenia dotyczące standardów kontroli oraz metod i technik dostępnych w tym celu na podstawie wspólnych wytycznych;

(Organizacje społeczeństwa obywatelskiego napotykają problemy wynikające z braku spójności w stosowaniu przepisów finansowych nie tylko między poszczególnymi dyrekcjami generalnymi, ale także w ramach jednej dyrekcji generalnej. Personelowi uczestniczącemu w tych procedurach należy udostępnić wspólne wytyczne i zapewnić scentralizowane szkolenia. Należy również zwiększyć przejrzystość poszczególnych etapów, czasu trwania i harmonogramu procedur audytowych oraz należy o nich informować podczas podpisywania umowy).

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli pracownik uczestniczący w zarządzaniu finansami i kontroli transakcji uzna, że decyzja, którą jego przełożony nakazuje mu wykonać lub na którą nakazuje mu on wyrazić zgodę, jest nieprawidłowa lub sprzeczna z zasadami należytego zarządzania finansami lub zasadami zawodowymi, których ten pracownik ma przestrzegać, powiadamia on o tym odpowiednio swojego przełożonego. Jeżeli pracownik dokonuje powiadomienia w formie pisemnej, przełożony odpowiada w formie pisemnej. Jeżeli przełożony nie podejmie żadnych działań lub potwierdzi pierwotną decyzję lub polecenie, a pracownik uważa, że potwierdzenie to nie stanowi wystarczającej reakcji na jego obawy, pracownik powiadamia delegowanego urzędnika zatwierdzającego w formie pisemnej. Jeżeli urzędnik ten nie udzieli odpowiedzi w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, a w każdym wypadku w okresie nieprzekraczającym miesiąca, pracownik powiadamia odpowiedni zespół, o którym mowa w art. 139.

Jeżeli pracownik uczestniczący w zarządzaniu finansami i kontroli transakcji uzna, że decyzja, którą jego przełożony nakazuje mu wykonać lub na którą nakazuje mu on wyrazić zgodę, jest nieprawidłowa lub sprzeczna z zasadami należytego zarządzania finansami lub zasadami zawodowymi, których ten pracownik ma przestrzegać, powiadamia on o tym odpowiednio swojego przełożonego. Jeżeli pracownik dokonuje powiadomienia w formie pisemnej, przełożony odpowiada w formie pisemnej. Jeżeli przełożony nie podejmie żadnych działań lub potwierdzi pierwotną decyzję lub polecenie, a pracownik uważa, że potwierdzenie to nie stanowi wystarczającej reakcji na jego obawy, pracownik powiadamia delegowanego urzędnika zatwierdzającego w formie pisemnej. Jeżeli urzędnik ten nie udzieli odpowiedzi w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, a w każdym wypadku w okresie nieprzekraczającym miesiąca, pracownik powiadamia odpowiedni zespół, o którym mowa w art. 90.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 9 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji;

a)  informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji, a w szczególności informacje dotyczące wyników są wiarygodne, kompletne i poprawne;

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 9 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Roczne sprawozdanie z działalności obejmuje informacje o przeprowadzonych działaniach w odniesieniu do celów ustalonych w planach strategicznych, różnych rodzajów ryzyka związanego z tymi działaniami, wykorzystania zapewnionych zasobów oraz skuteczności i wydajności systemów kontroli wewnętrznej. Zawiera ono też ogólną ocenę kosztów i korzyści z kontroli, jak również ocenę tego, w jakim zakresie zatwierdzone wydatki operacyjne przyczyniły się do osiągnięcia celów politycznych UE i wygenerowały europejską wartość dodaną. Komisja przygotowuje podsumowanie rocznych sprawozdań z działalności za poprzedni rok.

Roczne sprawozdanie z działalności obejmuje informacje o przeprowadzonych działaniach w odniesieniu do celów ustalonych w planach strategicznych oraz informacje dotyczące ogólnych wyników tych operacji, różnych rodzajów ryzyka związanego z tymi działaniami, wykorzystania zapewnionych zasobów oraz skuteczności i wydajności systemów kontroli wewnętrznej. Zawiera ono też ogólną ocenę kosztów i korzyści z kontroli, jak również ocenę tego, w jakim zakresie zatwierdzone wydatki operacyjne przyczyniły się do osiągnięcia celów politycznych UE i wygenerowały europejską wartość dodaną. Komisja przygotowuje podsumowanie rocznych sprawozdań z działalności za poprzedni rok.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 9 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Roczne sprawozdania z działalności urzędników zatwierdzających i, w stosownych przypadkach, delegowanych urzędników zatwierdzających instytucji, urzędów, organów i agencji publikuje się na stronach internetowych tych poszczególnych instytucji, urzędów, organów lub agencji w łatwo dostępny sposób, do dnia 1 lipca każdego roku za poprzedni rok, z zastrzeżeniem należycie uzasadnionych względów dotyczących poufności i bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 66 ust. 9 akapit czwarty rozporządzenia 966/2012, który został skreślony przez Komisję.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli szefowie delegatur Unii znajdą się w sytuacji, o której mowa w art. 73 ust. 8, przekazują sprawę zespołowi, o którym mowa w art. 139. W przypadku jakiejkolwiek nielegalnej działalności, nadużycia finansowego lub korupcji, które mogą zaszkodzić interesom Unii, powiadamiają oni władze i organy, określone w mających zastosowanie przepisach.

2.  Jeżeli szefowie delegatur Unii znajdą się w sytuacji, o której mowa w art. 73 ust. 8, przekazują sprawę zespołowi, o którym mowa w art. 90. W przypadku jakiejkolwiek nielegalnej działalności, nadużycia finansowego lub korupcji, które mogą zaszkodzić interesom Unii, powiadamiają oni władze i organy, określone w mających zastosowanie przepisach.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Księgowy może odejść od tych standardów, jeżeli uzna to za niezbędne do rzetelnej prezentacji aktywów i pasywów, obciążeń, dochodów i przepływów pieniężnych. Jeżeli dana reguła rachunkowości w istotny sposób odbiega od tych standardów, to fakt ten wraz z uzasadnieniem podaje się w informacjach dodatkowych do sprawozdań finansowych.

2.  Księgowy może odejść od tych standardów, jeżeli uzna to za niezbędne w celu przedstawienia prawdziwego i rzetelnego obrazu aktywów i pasywów, obciążeń, dochodów i przepływów środków pieniężnych. Jeżeli dana reguła rachunkowości w istotny sposób odbiega od tych standardów, to fakt ten wraz z uzasadnieniem podaje się w informacjach dodatkowych do sprawozdań finansowych.

Uzasadnienie

„Prawdziwy i rzetelny obraz” to ogólnie przyjęty termin.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Księgowi uzyskują od urzędników zatwierdzających wszelkie informacje niezbędne do sporządzania sprawozdań finansowych dających rzetelną prezentację sytuacji finansowej instytucji oraz wykonania budżetu. Urzędnicy zatwierdzający gwarantują wiarygodność tych informacji.

2.  Księgowi uzyskują od urzędników zatwierdzających wszelkie informacje niezbędne do sporządzania sprawozdań finansowych dających prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej instytucji oraz wykonania budżetu. Urzędnicy zatwierdzający gwarantują wiarygodność tych informacji.

Uzasadnienie

„Prawdziwy i rzetelny obraz” to ogólnie przyjęty termin.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Księgowy podpisuje sprawozdania przed ich przyjęciem przez instytucję lub organ, o którym mowa w art. 69, zaświadczając tym samym, że ma wystarczającą pewność co do rzetelnej prezentacji zawartych w nich informacji na temat sytuacji finansowej instytucji lub organu, o którym mowa w art. 69.

Księgowy podpisuje sprawozdania przed ich przyjęciem przez instytucję lub organ, o którym mowa w art. 69, zaświadczając tym samym, że ma wystarczającą pewność, iż sprawozdania te dają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej instytucji lub organu, o którym mowa w art. 69.

Uzasadnienie

„Prawdziwy i rzetelny obraz” to ogólnie przyjęty termin.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 10 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Każda instytucja podejmuje decyzję, w którym departamencie mają być przechowywane dokumenty potwierdzające.

Uzasadnienie

Przywrócenie ostatniego akapitu z art. 64 zasad stosowania rozporządzenia finansowego, który został pominięty przez Komisję.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Księgowy może dokonać płatności wyłącznie jeżeli wcześniej instytucja, za którą jest odpowiedzialny, wprowadziła do wspólnych akt informacje dotyczące podmiotu prawnego odbiorcy płatności oraz szczegóły płatności.

skreśla się

Uzasadnienie

Ze względów logicznych pierwszy akapit należy przesunąć za drugi akapit – płatności dokonuje się po podjęciu zobowiązania.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed zaciągnięciem zobowiązania wobec osób trzecich urzędnik zatwierdzający określa podmiot prawny odbiorcy płatności i szczegóły płatności oraz wprowadza je do wspólnych akt instytucji, za którą jest odpowiedzialny, w celu zapewnienia przejrzystości, rozliczalności oraz należytego wykonania płatności.

Przed zaciągnięciem zobowiązania wobec osób trzecich urzędnik zatwierdzający potwierdza tożsamość odbiorcy płatności, określa podmiot prawny odbiorcy płatności i szczegóły płatności oraz wprowadza je do wspólnych akt instytucji, za którą jest odpowiedzialny, w celu zapewnienia przejrzystości, rozliczalności oraz należytego wykonania płatności.

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 63 zasad stosowania rozporządzenia finansowego.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Księgowy może dokonać płatności wyłącznie wtedy, gdy instytucja, za którą jest odpowiedzialny, wprowadziła wcześniej do wspólnych akt informacje dotyczące podmiotu prawnego odbiorcy płatności oraz szczegóły płatności.

Uzasadnienie

Ze względów logicznych pierwszy akapit został przesunięty za drugi akapit – płatności dokonuje się po podjęciu zobowiązania.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Bankowe rachunki zaliczkowe są otwierane przez księgowego, który zatwierdza również przekazywanie uprawnień do składania podpisów w związku z tymi rachunkami na podstawie uzasadnionego wniosku urzędnika zatwierdzającego.

2.  Bankowe rachunki zaliczkowe są otwierane i monitorowane przez księgowego, który zatwierdza również przekazywanie uprawnień do składania podpisów w związku z tymi rachunkami na podstawie uzasadnionego wniosku urzędnika zatwierdzającego.

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 69 ust. 1 zasad stosowania rozporządzenia finansowego.

Poprawka     182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 86 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Księgowy przeprowadza samodzielnie kontrole lub zleca ich przeprowadzenie specjalne do tego celu uprawnionemu pracownikowi z jego własnego departamentu lub z departamentu zajmującego się zatwierdzaniem wydatków. Kontrole takie muszą z zasady być wykonywane na miejscu i, w stosownych przypadkach, bez uprzedzenia, aby zweryfikować istnienie środków finansowych, przydzielonych administratorom środków zaliczkowych i prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz aby sprawdzić, czy transakcje zaliczkowe są rozliczane w ustalonym terminie. Księgowy przekazuje wyniki tych kontroli właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu.

5.  Księgowy przeprowadza samodzielnie kontrole lub zleca ich przeprowadzenie specjalne do tego celu uprawnionemu pracownikowi z jego własnego departamentu lub z departamentu zajmującego się zatwierdzaniem wydatków. Kontrole takie muszą z zasady być wykonywane na miejscu i, w razie potrzeby, bez uprzedzenia, aby zweryfikować istnienie środków finansowych, przydzielonych administratorom środków zaliczkowych i prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz aby sprawdzić, czy transakcje zaliczkowe są rozliczane w ustalonym terminie. Księgowy przekazuje wyniki tych kontroli właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bez uszczerbku dla uprawnień Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych wszelkie naruszenie przepisów rozporządzenia finansowego lub przepisów dotyczących zarządzania finansami lub kontroli operacji wynikające z działania lub zaniechania działania ze strony pracownika należy zgłosić zespołowi, o którym mowa w art. 139 niniejszego rozporządzenia, w celu uzyskania opinii jednego z następujących podmiotów:

1.  Bez uszczerbku dla uprawnień Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych wszelkie naruszenie przepisów rozporządzenia finansowego lub przepisów dotyczących zarządzania finansami lub kontroli operacji wynikające z działania lub zaniechania działania ze strony pracownika należy zgłosić wspólnemu wyspecjalizowanemu zespołowi do spraw nieprawidłowości finansowych w celu uzyskania opinii jednego z następujących podmiotów:

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli informacje są zgłaszane zespołowi przez demaskatora, zespół traktuje je zgodnie z regulaminem przekazywania informacji w przypadku poważnych nieprawidłowości („sygnalizowania nieprawidłowości”) obowiązującym w Komisji lub instytucji, organie lub urzędzie, których członkiem jest demaskator.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą:

 

a)   stały, niezależny przewodniczący wysokiego szczebla powołany przez Komisję;

 

b)   przedstawiciel z sześciu różnych instytucji unijnych, urzędów europejskich lub organów unijnych, o których mowa w art. 69.

 

Skład zespołu zapewnia odpowiednią fachową wiedzę prawną i techniczną. Przy wyznaczaniu członków zespołu należy uwzględnić konieczność uniknięcia konfliktu interesów. Zespół jest wspomagany przez stały sekretariat, zapewniany przez Komisję, który zapewnia zespołowi stałe wsparcie administracyjne.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Kadencja urzędowania członków zespołu, o których mowa w ust. 1a lit. b), wynosi trzy lata i podlega przedłużeniu.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  Przewodniczący zespołu jest wybierany spośród byłych członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub byłych urzędników, którzy osiągnęli przynajmniej rangę dyrektora generalnego w innej instytucji unijnej niż Komisja. Przewodniczący jest wybierany na podstawie kwalifikacji osobistych i zawodowych, szerokiego doświadczenia w kwestiach prawnych i finansowych oraz udokumentowanych kompetencji, niezależności i uczciwości. Kadencja przewodniczącego trwa pięć lat i nie jest odnawialna. Przewodniczący zostaje powołany w charakterze specjalnego doradcy w rozumieniu art. 5 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Przewodniczący przewodniczy wszystkim posiedzeniom zespołu i jest niezależny przy wykonywaniu swoich obowiązków. Przewodniczący nie pozostaje w konflikcie interesów między obowiązkami, które pełni jako przewodniczący, a innymi oficjalnymi obowiązkami.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d.  Regulamin wewnętrzny zespołu przyjmuje Komisja.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadkach określonych w ust. 1 zespół, o którym mowa w art. 139 niniejszego rozporządzenia, jest właściwy do stwierdzenia, czy wystąpiła nieprawidłowość finansowa. Na podstawie opinii zespołu, o którym mowa w art. 139, w przypadkach wymienionych w ust. 1 zainteresowana instytucja podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub obowiązku zapłaty odszkodowania. Jeżeli zespół stwierdzi problemy systemowe, wydaje zalecenie urzędnikowi zatwierdzającemu i delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu, chyba że ten ostatni jest pracownikiem mającym związek z daną sprawą, a także audytorowi wewnętrznemu.

2.  Zespół jest właściwy do stwierdzenia, czy wystąpiła nieprawidłowość finansowa.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli zespół wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, musi mieć skład zgodny z wymogami art. 139 ust. 2, obejmujący ponadto dwóch dodatkowych członków:

skreśla się

a)   przedstawiciela organu powołującego odpowiedzialnego za kwestie dyscyplinarne przedmiotowej instytucji lub przedmiotowego organu oraz

 

b)   innego członka wyznaczonego przez komitet pracowniczy przedmiotowej instytucji lub przedmiotowego organu. Przy wyznaczaniu powyższych dodatkowych członków należy uwzględnić konieczność uniknięcia konfliktu interesów.

 

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli zespół wydaje opinię, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, musi ona być skierowana do komisji dyscyplinarnej ustanowionej przez każdą instytucję lub każdy organ zgodnie z ich regulaminami wewnętrznymi.

5.  Opinia zespołu jest skierowana do organu powołującego odpowiedzialnego za kwestie dyscyplinarne przedmiotowej instytucji, urzędu lub organu.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Na podstawie opinii zespołu przedmiotowa instytucja podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zapłaty odszkodowania. Jeżeli zespół stwierdzi problemy systemowe, wydaje zalecenie urzędnikowi zatwierdzającemu i delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu, chyba że ten ostatni jest pracownikiem mającym związek z daną sprawą, a także audytorowi wewnętrznemu.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Jeżeli badając daną sprawę zespół stwierdzi, że wchodzi ona w zakres uprawnień OLAF, niezwłocznie przekazuje tę sprawę dyrektorowi OLAF oraz informuje organ powołujący przedmiotowej instytucji, urzędu lub organu. Z chwilą przekazania sprawy przestaje ona być rozpatrywana przez zespół.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji, aby połączyć zespół zajmujący się systemem wczesnego wykrywania i wykluczania z zespołem ds. nieprawidłowości finansowych, jest nieuzasadniony ze względu na różne cele obu tych zespołów. Należy powołać specjalny wspólny zespół o wzmocnionym charakterze międzyinstytucjonalnym. Ponadto tekst proponowany przez Komisję nie jest zgodny z przepisami dotyczącymi postępowań dyscyplinarnych, zawartymi w załączniku IX do regulaminu pracowniczego. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego bez sprawozdania OLAF lub przeprowadzenia dochodzenia administracyjnego.

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 91 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Delegowany lub subdelegowany urzędnik zatwierdzający, otrzymujący wiążące polecenie, które uznaje za nieprawidłowe lub sprzeczne z zasadą należytego zarządzania finansami, w szczególności ponieważ polecenie to nie może zostać wykonane z wykorzystaniem przydzielonych mu zasobów, pisemnie powiadamia o tym organ, który delegował lub subdelegował na niego uprawnienia. Jeżeli polecenie to jest potwierdzone pisemnie, a potwierdzenie takie zostało otrzymane w odpowiednim czasie i jest wystarczająco jasne, tj. odnosi się wyraźnie do punktów, które delegowany lub subdelegowany urzędnik zatwierdzający zakwestionował, delegowany lub subdelegowany urzędnik zatwierdzający nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu wykonania takiego polecenia. Wykonuje on takie polecenie, chyba że jest ono w sposób oczywisty niezgodne z prawem lub stanowi naruszenie norm bezpieczeństwa.

1.  Delegowany lub subdelegowany urzędnik zatwierdzający, otrzymujący wiążące polecenie, które uznaje za nieprawidłowe lub sprzeczne z zasadą należytego zarządzania finansami, w szczególności ponieważ polecenie to nie może zostać wykonane z wykorzystaniem przydzielonych mu zasobów, pisemnie powiadamia o tym organ, który delegował lub subdelegował na niego uprawnienia. Jeżeli polecenie to jest potwierdzone pisemnie, a potwierdzenie takie zostało otrzymane w odpowiednim czasie i jest wystarczająco jasne, tj. odnosi się wyraźnie do punktów, które delegowany lub subdelegowany urzędnik zatwierdzający zakwestionował, delegowany lub subdelegowany urzędnik zatwierdzający nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu wykonania takiego polecenia. Wykonuje on takie polecenie, chyba że jest ono w sposób oczywisty niezgodne z prawem lub stanowi naruszenie norm bezpieczeństwa. Delegowany urzędnik zatwierdzający zdaje sprawozdanie z każdego takiego przypadku w ramach działu „Potwierdzanie poleceń zgodnie z art. 91 rozporządzenia finansowego” w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka     195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 99 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Co roku każda instytucja przesyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat przypadków odstąpień, o których mowa w niniejszym ustępie, obejmujących kwotę 100 000 EUR lub więcej. W przypadku Komisji sprawozdanie to załącza się do podsumowania sprawozdań rocznych z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9.

5.  Co roku każda instytucja przesyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat przypadków odstąpień, o których mowa w niniejszym ustępie. W przypadku Komisji sprawozdanie to załącza się do podsumowania sprawozdań rocznych z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9.

Poprawka     196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  parametry oceny wyników;

Poprawka     197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 2 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w przypadku wkładów na rzecz funduszy powierniczych, o których mowa w art. 227: środki zarezerwowane na fundusz powierniczy w danym roku wraz z kwotami zaplanowanymi na okres jego istnienia;

c)  w przypadku wkładów na rzecz funduszy powierniczych, o których mowa w art. 227: środki zarezerwowane na fundusz powierniczy w danym roku wraz z kwotami zaplanowanymi na okres jego istnienia, a także udział finansowania z innych źródeł niż budżet Unii, utrzymanego na stałym poziomie w całym okresie istnienia funduszu powierniczego zgodnie z art. 227 ust. 1;

Uzasadnienie

Uaktualniona wersja poprawki sprawozdawców 91. Relacja wysokości finansowania z budżetu UE i z innych źródeł powinna być stała, aby unikać sytuacji, w której UE musi pokrywać koszty finansowania za innych darczyńców, którzy nie wywiązują się ze swoich początkowych zobowiązań.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 2 – akapit 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  w przypadku instrumentów finansowych: kwotę przeznaczoną na dany instrument finansowy;

e)  w przypadku instrumentów finansowych: kwotę przeznaczoną na dany instrument finansowy oraz docelowy udział kapitału prywatnego, jaki należy pozyskać;

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 2 – akapit 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  w przypadku wkładów na rzecz instrumentów łączonych: kwotę przeznaczoną na instrument łączony oraz wykaz podmiotów uczestniczących w instrumencie łączonym;

g)  w przypadku wkładów na rzecz instrumentów łączonych: kwotę przeznaczoną na instrument łączony, wykaz podmiotów uczestniczących w instrumencie łączonym i ich odnośny wkład finansowy;

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  sprawdza warunki, zgodnie z którymi płatność stała się wymagalna.

c)  sprawdza warunki, zgodnie z którymi płatność stała się wymagalna. Szacunki kosztów nie mogą zakładać spełnienia takich warunków.

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Umorzenie jest czynnością polegającą na tym, że właściwy urzędnik zatwierdzający anuluje całość lub część rezerwy środków dokonanej uprzednio w związku z zobowiązaniem budżetowym.

skreśla się

Uzasadnienie

Z uwagi na spójność powyższy ustęp przeniesiono do art. 2 (definicje).

Poprawka     202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 110 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Tymczasowe zobowiązania budżetowe są wykonywane przez zawarcie jednego lub kilku zobowiązań prawnych stanowiących podstawę uprawnienia do późniejszych płatności. W przypadkach związanych z wydatkami na zarządzanie personelem lub na realizowaną przez instytucje działalność związaną z komunikacją, zmierzającą do informowania o wydarzeniach unijnych, lub w przypadkach, o których mowa w pkt 14.5 załącznika do niniejszego rozporządzenia, tymczasowe zobowiązania budżetowe mogą być jednak wykonane bezpośrednio w drodze płatności.

6.  Tymczasowe zobowiązania budżetowe są wykonywane przez zawarcie jednego lub kilku zobowiązań prawnych stanowiących podstawę uprawnienia do późniejszych płatności. W przypadkach związanych z wydatkami na zarządzanie personelem, wydatkami na członków lub byłych członków instytucji unijnej lub na realizowaną przez instytucje działalność związaną z komunikacją, zmierzającą do informowania o wydarzeniach unijnych, lub w przypadkach, o których mowa w pkt 14.5 załącznika do niniejszego rozporządzenia, tymczasowe zobowiązania budżetowe mogą być jednak wykonane bezpośrednio w drodze płatności.

Uzasadnienie

Świadczenia dla członków wypłacane są w taki sam sposób jak świadczenia dla personelu i w związku z tym również powinny zostać uwzględnione na liście wyjątków, w ramach których tymczasowe zobowiązania budżetowe mogą być wykonywane bezpośrednio w drodze płatności.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 111 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zobowiązania, o których mowa w akapicie pierwszym, odpisuje się od globalnego zobowiązania tymczasowego, o którym mowa w ust. 2.

Uzasadnienie

Poprawka techniczna (przeniesienie z ust. 5).

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 111 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Zobowiązania, o których mowa w akapicie pierwszym, odpisuje się od globalnego zobowiązania tymczasowego, o którym mowa w ust. 1.

skreśla się

Uzasadnienie

Poprawka techniczna (przeniesienie z ust. 4).

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 112 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wszelkie części zobowiązań budżetowych, które nie zostały wykonane w drodze płatności w ciągu sześciu miesięcy po tym ostatecznym terminie wykonania, zostają umorzone zgodnie z art. 13.

4.  Wszelkie części zobowiązań budżetowych, które nie zostały wykonane w drodze płatności w ciągu sześciu miesięcy po tym ostatecznym terminie wykonania, zostają umorzone.

Uzasadnienie

Powyższe odniesienie nie ma sensu, ponieważ art. 13 dotyczy anulowania środków po ich umorzeniu, a nie procedury umorzenia jako takiej.

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 113 – ustęp 5 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku dotacji wykonywanych w trybie zarządzania bezpośredniego, w wysokości ponad 5 000 000 EUR i przeznaczonych na finansowanie działań zewnętrznych, przez cały czas trwania danego działania nierozliczone mogą pozostać maksymalnie dwie płatności zaliczkowe.

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 184 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia 966/2012, który został pominięty przez Komisję.

Poprawka     207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 114 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  90 dni kalendarzowych w przypadku umów o przyznanie wkładu, zamówień oraz umów o udzielenie dotacji, dotyczących usług technicznych lub działań szczególnie trudnych do wyceny, w przypadku których płatności zależą od zatwierdzenia sprawozdania lub świadectwa;

a)  60 dni kalendarzowych w przypadku umów o przyznanie wkładu, zamówień oraz umów o udzielenie dotacji, dotyczących usług technicznych lub działań szczególnie trudnych do wyceny;

Uzasadnienie

Poprawka na podstawie sugestii Civil Society Europe.

Poprawka     208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 114 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  60 dni kalendarzowych w przypadku wszelkich innych umów o przyznanie wkładu, zamówień oraz umów o udzielenie dotacji, w przypadku których płatności zależą od zatwierdzenia sprawozdania lub świadectwa;

skreśla się

Uzasadnienie

Poprawka na podstawie sugestii Civil Society Europe.

Poprawka     209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z wyjątkiem przypadku państw członkowskich, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego po upływie terminów płatności określonych w ust. 1 wierzyciel ma prawo do odsetek zgodnie z następującymi warunkami:

Z wyjątkiem przypadku państw członkowskich po upływie terminów płatności określonych w ust. 1 wierzyciel ma prawo do odsetek zgodnie z następującymi warunkami:

Uzasadnienie

Grupa EBI nie powinna być pod tym względem traktowana odmiennie od innych podmiotów wykonujących unijne środki budżetowe lub wierzycieli Unii. W tym względzie statut grupy EBI nakłada na nią wymóg zapewnienia pokrycia swoich kosztów, a uwzględnienie EBI/EFI w tym przepisie może powodować negatywne reakcje ze strony agencji ratingowych dotyczące istniejących instrumentów, takich jak EFIS, upoważnienie EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich czy InnovFin.

Poprawka     210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 115 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każda instytucja ustanawia funkcję audytu wewnętrznego, która musi być wykonywana zgodnie z odpowiednimi standardami międzynarodowymi. Audytor wewnętrzny powołany przez instytucję odpowiada przed nią za sprawdzenie właściwego działania systemów i procedur wykonywania budżetu. Audytorem wewnętrznym nie może być ani urzędnik zatwierdzający, ani księgowy.

1.  Każda instytucja ustanawia funkcję audytu wewnętrznego, która musi być wykonywana zgodnie z odpowiednimi standardami międzynarodowymi. Audytor wewnętrzny powołany przez instytucję odpowiada przed nią za sprawdzenie właściwego działania systemów i procedur wykonywania budżetu. Audytor wewnętrzny jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i nie może być nim ani urzędnik zatwierdzający, ani księgowy.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 116 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sprawozdaniu rocznym określa się również wszelkie problemy systemowe wykryte przez zespół utworzony na podstawie art. 139, w przypadku których wydaje się opinię, o której mowa w art. 90.

W sprawozdaniu rocznym określa się również wszelkie problemy systemowe wykryte przez zespół utworzony na podstawie art. 90.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 90 ust. 5 b (nowy).

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 116 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Sporządzając sprawozdanie, audytor wewnętrzny zwraca szczególną uwagę na ogólną zgodność z zasadą należytego zarządzania finansami oraz zapewnia podjęcie odpowiednich środków mających systematycznie poprawiać i zwiększać stosowanie tej zasady.

5.  Sporządzając sprawozdanie, audytor wewnętrzny zwraca szczególną uwagę na ogólną zgodność z zasadami należytego zarządzania finansami i osiągania wyników oraz zapewnia podjęcie odpowiednich środków mających systematycznie poprawiać i zwiększać stosowanie tych zasad.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 116 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Każdego roku instytucja sporządza sprawozdanie zawierające zestawienie liczby i rodzaju przeprowadzonych audytów wewnętrznych, przedstawionych zaleceń i działań podjętych na ich podstawie oraz przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, jak przewidziano w art. 239.

8.  Każdego roku instytucja sporządza sprawozdanie zawierające konkretne zestawienie liczby i rodzaju przeprowadzonych audytów wewnętrznych, przedstawionych zaleceń i działań podjętych na ich podstawie oraz przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, jak przewidziano w art. 239.

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 120 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 120 a

 

Komitety audytu wewnętrznego

 

1.   Każda instytucja powołuje komitet audytu wewnętrznego, którego zadaniem jest monitorowanie jakości wewnętrznych audytów oraz dbanie o to, by służby instytucji właściwie uwzględniały i monitorowały zalecenia z audytu.

 

2.   Większość członków komitetów audytu wewnętrznego jest niezależna od danej instytucji.

 

3.   Działalność komitetów audytu wewnętrznego powinna w szczególności:

 

a)   przyczyniać się do większej adekwatności i skuteczności zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej;

 

b)   propagować zasady dobrej administracji i ich stosowanie w procesie decyzyjnym;

 

c)   podnosić jakość audytów wewnętrznych;

 

d)   podnosić świadomość na temat konieczności dysponowania solidnym systemem zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej;

 

e)   zapewniać wdrożenie zaleceń z audytów wewnętrznych i zewnętrznych; oraz

 

f)   przyczyniać się do zakorzeniania wartości związanych z etyczną administracją, w tym skutecznych mechanizmów zwalczania nadużyć finansowych i korupcji.

 

4.   Sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego, o którym mowa w art. 116 ust. 4 , zawiera odpowiednie informacje na temat mandatu, operacji, działań i wyników komitetów audytu wewnętrznego.

Uzasadnienie

Według ETO (zob. ust. 14–15 opinii nr 1/2017) najlepsze międzynarodowe praktyki w dziedzinie organów zarządzających sektora publicznego wymagają powołania komitetu audytu wewnętrznego, składającego się w większości z niezależnych członków, których mandat obejmuje sprawozdawczość finansową, zwalczanie nieprawidłowości i zarządzanie ryzykiem.

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 121 – ustęp 1 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  finansowanie niepowiązane z kosztami właściwych operacji oparte na:

 

(i)   spełnieniu warunków określonych w przepisach sektorowych lub decyzjach Komisji lub

 

(ii)   osiągnięciu rezultatów mierzonych przez odniesienie do uprzednio określonych celów pośrednich lub za pomocą wskaźników efektywności;

Uzasadnienie

Aby zakorzenić w niniejszym rozporządzeniu „kulturę wyników”, sprawozdawcy proponują, by formy wkładu Unii w pierwszej kolejności miały na celu osiąganie wyników przed rozpatrywaniem innych kryteriów.

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 121 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  finansowanie niepowiązane z kosztami właściwych operacji oparte na:

skreśla się

(i)   spełnieniu warunków określonych w przepisach sektorowych lub decyzjach Komisji lub

 

(ii)   osiągnięciu rezultatów mierzonych przez odniesienie do uprzednio określonych celów pośrednich lub za pomocą wskaźników efektywności;

 

Uzasadnienie

Przesunięto do ust. (-a).

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 121 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Delegowany urzędnik zatwierdzający zdaje sprawozdanie z wkładów Unii ustanowionych zgodnie z ust. 1 lit. e) i f) niniejszego artykułu w ramach działu „Wkłady Unii zgodnie z art. 121 ust. 1 lit. e) i f) rozporządzenia finansowego” w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9 niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Powyższy przepis wzmocni nadzór władzy budżetowej nad tymi nowymi formami finansowania.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 122

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 122

skreśla się

Wzajemne uznawanie wyników ocen

 

Komisja może w pełni lub częściowo opierać się na swoich ocenach lub ocenach dokonanych przez inne podmioty, w tym darczyńców, w zakresie, w jakim te oceny przeprowadzono w odniesieniu do warunków równoważnych z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu dla zastosowanej metody wykonania budżetu. W tym celu Komisja propaguje uznawanie przyjętych na szczeblu międzynarodowym standardów lub międzynarodowych najlepszych praktyk.

 

Uzasadnienie

Ten nowy przepis jest sprzeczny z zasadą należytego zarządzania finansami, dlatego należy go skreślić.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 123 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy audytor zewnętrzny przeprowadził – w oparciu o przyjęte na szczeblu międzynarodowym standardy – zapewniający wystarczającą pewność audyt sprawozdania finansowego i sprawozdań, w których przedstawiono wykorzystanie wkładów Unii, audyt ten tworzy podstawę ogólnej pewności, szczegółowo określonej, w stosownych przypadkach, w przepisach sektorowych.

W przypadku gdy audytor zewnętrzny przeprowadził – w oparciu o przyjęte na szczeblu międzynarodowym standardy – zapewniający wystarczającą pewność audyt sprawozdania finansowego i sprawozdań, w których przedstawiono wykorzystanie wkładów Unii, oraz gdy wkład Unii stanowi mniej niż 50 % ogółu dostępnego finansowania, audyt ten może – z zastrzeżeniem decyzji właściwego urzędnika zatwierdzającego – tworzyć podstawę ogólnej pewności, szczegółowo określonej, w stosownych przypadkach, w przepisach sektorowych. Można dopuścić wyjątki wobec instytucji badawczych.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia w celu wzajemnego uznawania wyników audytów.

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 123 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W tym celu Komisja i Trybunał Obrachunkowy propagują uznawanie przyjętych na szczeblu międzynarodowym standardów lub międzynarodowych najlepszych praktyk.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia w celu wzajemnego uznawania wyników audytów.

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 123 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Informacje dostępne już w instytucji zarządzającej wykorzystuje się w możliwie największym stopniu, aby unikać zwracania się do beneficjentów o te same informacje więcej niż raz.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia w celu wzajemnego uznawania wyników audytów.

Poprawka     222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 124 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii i – jako warunek otrzymania środków – przyznają konieczne prawa i dostęp wymagane dla właściwego urzędnika zatwierdzającego, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunału Obrachunkowego oraz, w stosownych przypadkach, właściwych organów krajowych, aby mogli oni w pełni wykonywać swoje odpowiednie uprawnienia. W przypadku OLAF-u obejmuje to prawo do przeprowadzenia kontroli, w tym kontroli na miejscu i inspekcji.

1.  Osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii i – jako warunek otrzymania środków – przyznają konieczne prawa i dostęp wymagane dla właściwego urzędnika zatwierdzającego, Prokuratury Europejskiej, OLAF i Trybunału Obrachunkowego oraz, w stosownych przypadkach, właściwych organów krajowych, aby mogli oni w pełni wykonywać swoje odpowiednie uprawnienia. W przypadku OLAF-u obejmuje to prawo do przeprowadzenia kontroli, w tym kontroli na miejscu i inspekcji.

Poprawka     223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 124 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Osoba lub podmiot, które otrzymują środki unijne w ramach wykonania bezpośredniego lub pośredniego, wyrażają zgodę na piśmie na przyznanie koniecznych praw zgodnie z ust. 1. Obejmuje to zobowiązanie stron trzecich uczestniczących w wykonaniu środków finansowych Unii do zapewnienia praw równoważnych.

2.  Osoba lub podmiot, które otrzymują środki unijne w ramach wykonania bezpośredniego, dzielonego lub pośredniego, wyrażają zgodę na piśmie na przyznanie koniecznych praw zgodnie z ust. 1. Obejmuje to zobowiązanie stron trzecich uczestniczących w wykonaniu środków finansowych Unii do zapewnienia praw równoważnych.

Poprawka     224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 125

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 125

skreśla się

Przeniesienie zasobów do instrumentów ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia lub regulacji sektorowych

 

Zasoby przydzielone państwom członkowskim w ramach wykonania dzielonego mogą, na wniosek tych państw, zostać przeniesione do instrumentów ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia lub regulacji sektorowych Komisja wykonuje te zasoby zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. a) lub c), w miarę możliwości na rzecz odnośnego państwa członkowskiego. Ponadto zasoby przydzielone państwom członkowskim w ramach wykonania dzielonego mogą, na wniosek tych państw, zostać wykorzystane do zwiększenia zdolności do ponoszenia ryzyka przez EFIS. W takich przypadkach zastosowanie mają przepisy dotyczące EFIS.

 

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ramowej umowie o partnerstwie (o charakterze finansowym) określa się formę współpracy finansowej, wspólne cele współpracy, jak również zasady regulujące taką współpracę między Komisją a osobami i podmiotami wykonującymi środki finansowe Unii zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) lub beneficjentami. W umowie tej odzwierciedlony jest również zakres, w jakim Komisja może polegać na systemach i procedurach, w tym procedurach audytu, stosowanych przez osoby lub podmioty wykonujące środki finansowe Unii zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) lub beneficjentów.

2.  W ramowej umowie o partnerstwie (o charakterze finansowym) określa się formę współpracy finansowej, wspólne cele współpracy, jak również zasady regulujące taką współpracę między Komisją a osobami i podmiotami wykonującymi środki finansowe Unii zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) lub beneficjentami. Umowa ta powinna także:

 

a)   zapewniać jakość wykonania i osiągnięcie celów interwencji Unii, oraz

 

b)   odzwierciedlać systemy i procedury, w tym procedury audytu, stosowane przez osoby lub podmioty wykonujące środki finansowe Unii zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) lub beneficjentów w celu osiągnięcia tych celów.

Uzasadnienie

Te dodatkowe zabezpieczenia pomogą zagwarantować, że ramowe umowy o partnerstwie (o charakterze finansowym) mają dodatkową wartość dla UE.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celu zoptymalizowania kosztów i korzyści audytów oraz ułatwienia koordynacji umowy dotyczące audytu lub weryfikacji można zawierać z osobami lub podmiotami wykonującymi środki finansowe Unii zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) lub beneficjentami. W przypadku Europejskiego Banku Inwestycyjnego zastosowanie ma umowa trójstronna zawarta z Komisją i Trybunałem Obrachunkowym.

3.  W celu zoptymalizowania kosztów i korzyści audytów oraz ułatwienia koordynacji umowy dotyczące audytu lub weryfikacji można zawierać z osobami lub podmiotami wykonującymi środki finansowe Unii zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) lub beneficjentami. Umowy takie nie mogą ograniczać dostępu Trybunału Obrachunkowego do informacji niezbędnych do wykonania audytu środków unijnych.

Uzasadnienie

Odniesienie do umowy trójstronnej przewidzianej w art. 287 ust. 3 TFUE jest zbędne. Dla jasności należy sprecyzować, że umowy dotyczące audytu lub weryfikacji, o których mowa w powyższym ustępie, nie powinny ograniczać dostępu ETO do informacji niezbędnych do wykonywania jego obowiązków.

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  czas trwania umowy nie może przekraczać czterech lat, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

c)  czas trwania umowy nie może przekraczać czterech lat, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, które należy wyraźnie wskazać w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9;

Uzasadnienie

Poprawka wzmacnia nadzór władzy budżetowej nad umowami o partnerstwie.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W przypadku ramowej umowy o partnerstwie (o charakterze finansowym) wykonywanej za pośrednictwem poszczególnych dotacji weryfikacji zdolności operacyjnej i finansowej, o której mowa w art. 191, dokonuje się przez podpisaniem ramowej umowy o partnerstwie (o charakterze finansowym). Komisja może polegać na równoważnej weryfikacji zdolności finansowej i operacyjnej przeprowadzonej przez innych darczyńców.

6.  W przypadku ramowych umów o partnerstwie (o charakterze finansowym) wykonywanych za pośrednictwem poszczególnych dotacji weryfikacji zdolności operacyjnej i finansowej, o której mowa w art. 191, dokonuje się przez podpisaniem ramowej umowy o partnerstwie (o charakterze finansowym). Jedynie w przypadku gdy wkład z budżetu Unii stanowi mniej niż 50 % ogółu finansowania, Komisja może polegać na równoważnej weryfikacji zdolności finansowej i operacyjnej przeprowadzonej przez innych darczyńców.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia w celu wzajemnego uznawania weryfikacji. Zob. także popr. sprawozdawców do art. 123 ust. 1.

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Komisja dokłada starań, aby ujednolicić swoje wymogi w zakresie sprawozdawczości z wymogami innych darczyńców.

skreśla się

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że ten nowy przepis osłabi przepisy dotyczące sprawozdawczości zawarte w tytule XIII, dlatego należy go skreślić.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 132 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  dany podmiot ma swoją siedzibę i swój główny ośrodek podstawowej działalności w różnych jurysdykcjach, tym samym omijając swoje obowiązki wynikające z prawa podatkowego lub socjalnego, lub wszelkie inne obowiązki prawne mające zastosowanie w jurysdykcji jego głównego ośrodka podstawowej działalności (firma przykrywka).

Uzasadnienie

Firmy przykrywki często są tworzone w celu omijania obowiązków podatkowych, prawnych lub socjalnych mających zastosowanie w państwie ich głównego ośrodka podstawowej działalności, co jest sprzeczne z interesami finansowymi UE i celem finansowania unijnego. Niniejsza poprawka opiera się na sugestii przedstawionej sprawozdawcom przez Bundesnotarkammer (Niemiecką Federalną Izbę Notarialną).

Poprawka     231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 132 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego osoby lub podmiotu, o których mowa w art. 131 ust. 1, lub która posiada uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne w odniesieniu do tych osób lub podmiotów, znajduje się w co najmniej jednej z sytuacji, o których mowa w ust. 1 lit. c)–f);

a)  osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego osoby lub podmiotu, o których mowa w art. 131 ust. 1, lub która posiada uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne w odniesieniu do tych osób lub podmiotów, w tym osób i podmiotów należących do struktury własności i kontroli oraz beneficjentów rzeczywistych, znajduje się w co najmniej jednej z sytuacji, o których mowa w ust. 1 lit. c)–f);

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie zakresu stosowania w odniesieniu do osób, do których stosuje się kryteria wykluczenia przewidziane w art. 131 ust. 1, oraz dostosowanie zakresu weryfikacji kryteriów wykluczenia do zakresu weryfikacji wymaganego od instytucji finansowych i innych wyznaczonych organów i zawodów niefinansowych na mocy dyrektywy 2015/849 w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz do zakresu rozporządzenia nr 2580/2001 w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu.

Poprawka     232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 133 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  informacje na temat osób fizycznych lub prawnych, które są członkami organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych uczestnika lub które posiadają uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne w odniesieniu do tego uczestnika, oraz stosowne dowody na to, że żadna z tych osób nie znajduje się w jednej z sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. c)–f);

b)  informacje na temat osób fizycznych lub prawnych, które są członkami organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych uczestnika lub które posiadają uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne w odniesieniu do tego uczestnika, w tym osób i podmiotów należących do struktury własności i kontroli oraz beneficjentów rzeczywistych, oraz stosowne dowody na to, że żadna z tych osób nie znajduje się w jednej z sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. c)–f);

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie zakresu stosowania w odniesieniu do osób, do których stosuje się kryteria wykluczenia przewidziane w art. 131 ust. 1, oraz dostosowanie zakresu weryfikacji kryteriów wykluczenia do zakresu weryfikacji wymaganego od instytucji finansowych i innych wyznaczonych organów i zawodów niefinansowych na mocy dyrektywy 2015/849 w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz do zakresu rozporządzenia nr 2580/2001 w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu.

Poprawka     233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 142 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W trybie wykonania dzielonego wszelka oficjalna wymiana informacji między państwami członkowskimi a Komisją odbywa się przy użyciu środków wskazanych w przepisach sektorowych. Przepisy te przewidują interoperacyjność danych zgromadzonych lub otrzymanych i przekazanych w ramach zarządzania budżetem.

2.  W trybie wykonania dzielonego wszelka oficjalna wymiana informacji między państwami członkowskimi a Komisją odbywa się przy użyciu środków wskazanych w przepisach sektorowych. Przepisy te przewidują interoperacyjność danych zgromadzonych lub otrzymanych i przekazanych w ramach wykonywania budżetu.

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 142 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z postępów we wdrażaniu e-Administracji.

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 95 ust. 3 rozporządzenia 966/2012, który został skreślony przez Komisję.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 144 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania z postępów we wdrażaniu niniejszego ustępu.

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 111 akapit drugi rozporządzenia 966/2012, który został skreślony przez Komisję.

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 147 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z wyjątkiem zamówień o niskiej wartości i dotacji o niskiej wartości właściwy urzędnik zatwierdzający może, jeżeli jest to proporcjonalne i oparte na analizie ryzyka, wymagać przedłożenia zabezpieczenia:

1.  Z wyjątkiem zamówień o niskiej wartości i dotacji o niskiej wartości właściwy urzędnik zatwierdzający może, jeżeli jest to proporcjonalne i oparte na jego analizie ryzyka, wymagać przedłożenia zabezpieczenia:

Uzasadnienie

Poprawka doprecyzowuje, że musi to być własna analiza ryzyka urzędnika zatwierdzającego.

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 148 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zabezpieczenie jest ważne przez okres na tyle długi, aby możliwe było uruchomienie tego zabezpieczenia.

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 206 ust. 2 zasad stosowania rozporządzenia finansowego. Zdanie zostało skreślone przez Komisję.

Poprawka     238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 149 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Selekcja osób i podmiotów wykonujących środki finansowe Unii lub gwarancje budżetowe zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) jest przejrzysta, uzasadniona charakterem działania i nie prowadzi do powstania konfliktu interesów. W przypadku podmiotów wymienionych w art. 61 ust. 1 lit. c) ppkt (ii), (v), (vi) i (vii) w trakcie selekcji należycie uwzględnia się ich zdolność operacyjną i finansową.

Selekcja osób i podmiotów, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu, w tym wykonywanie gwarancji budżetowych zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) jest przejrzysta, uzasadniona charakterem działania i nie prowadzi do powstania konfliktu interesów. W przypadku podmiotów wymienionych w art. 61 ust. 1 lit. c) ppkt (ii), (v), (vi) i (vii) w trakcie selekcji należycie uwzględnia się ich zdolność operacyjną i finansową.

Uzasadnienie

Ponowne włączenie fragmentu art. 60 ust. 3 rozporządzenia nr 966/2012.

Poprawka     239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 149 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podmioty i osoby wykonujące środki finansowe Unii lub gwarancje budżetowe zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości, niedyskryminacji i widoczności działań Unii na zewnątrz. W przypadkach gdy Komisja sporządza umowy o partnerstwie finansowym zgodnie z art. 126, zasady te należy szczegółowo opisać w takich umowach.

2.  Podmioty i osoby, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu, w tym wykonywanie gwarancji budżetowych zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości, niedyskryminacji i widoczności działań Unii na zewnątrz. W przypadkach gdy Komisja sporządza umowy o partnerstwie finansowym zgodnie z art. 126, zasady te należy szczegółowo opisać w takich umowach.

Uzasadnienie

Ponowne włączenie fragmentu art. 60 ust. 3 rozporządzenia nr 966/2012.

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 149 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Wypełniając zadania związane z wykonywaniem budżetu, podmioty i osoby, którym powierzono zadania zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c), zapobiegają nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, wykrywają je, korygują i informują o nich Komisję. W tym celu przeprowadzają – zgodnie z zasadą proporcjonalności – kontrole ex ante i ex post, w tym, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu na reprezentatywnych lub wybranych na podstawie oceny stopnia ryzyka próbkach transakcji, w celu zapewnienia faktycznego i prawidłowego wykonywania działań finansowanych z budżetu. Odzyskują również nienależycie wypłacone środki finansowe, wykluczają z dostępu do unijnych środków finansowych lub nakładają kary finansowe, a w razie konieczności wszczynają postępowanie sądowe w tym zakresie.

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 60 ust. 3 rozporządzenia 966/2012, który został skreślony przez Komisję.

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 149 – ustęp 4 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  stosują odpowiednie zasady i procedury w celu zapewnienia finansowania osobom trzecim, w tym odpowiednie procedury przeglądu, zasady odzyskiwania nienależnie wypłaconych środków oraz zasady wykluczenia z dostępu do finansowania;

d)  stosują odpowiednie zasady i procedury w celu zapewnienia finansowania osobom trzecim, w tym przejrzyste, niedyskryminacyjne, efektywne i skuteczne procedury przeglądu, zasady odzyskiwania nienależnie wypłaconych środków oraz zasady wykluczenia z dostępu do finansowania;

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 149 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponadto, w porozumieniu z odnośnymi podmiotami lub osobami, Komisja może ocenić inne zasady i procedury, takie jak praktyka księgowania kosztów administracyjnych przez podmioty. Na podstawie rezultatów takiej oceny Komisja zadecyduje, czy zamierza polegać na tych zasadach i procedurach.

Ponadto, w porozumieniu z odnośnymi podmiotami lub osobami, Komisja może ocenić inne zasady i procedury, takie jak praktyka księgowania kosztów administracyjnych przez podmioty. Na podstawie rezultatów takiej oceny Komisja zadecyduje, czy zamierza polegać na tych zasadach i procedurach. Roczne sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9, zawiera informacje o wszelkich takich decyzjach.

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 149 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli te podmioty lub osoby jedynie częściowo spełniają wymogi, o których mowa w ust. 4, Komisja podejmuje stosowne środki nadzoru, aby zapewnić ochronę interesów finansowych Unii. Takie środki należy wyszczególnić w stosownych umowach.

5.  Jeżeli te podmioty lub osoby jedynie częściowo spełniają wymogi, o których mowa w ust. 4, Komisja podejmuje stosowne środki nadzoru, aby zapewnić ochronę interesów finansowych Unii. Takie środki należy wyszczególnić w stosownych umowach. Roczne sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9, zawiera informacje o wszelkich takich środkach.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 150 – ustęp 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki określone w niniejszym ustępie pozostają bez uszczerbku dla umów zawartych z grupą EBI, organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi. W odniesieniu do deklaracji zarządczej w umowach tych uwzględnia się co najmniej spoczywający na takich podmiotach obowiązek przekazania co roku Komisji oświadczenia, że w danym roku budżetowym wkład Unii został wykorzystany i rozliczony zgodnie z wymogami określonymi w art. 149 ust. 3 i 4 oraz z obowiązkami ustanowionymi w takich umowach. Takie oświadczenie może być włączone do sprawozdania końcowego, jeżeli czas trwania realizowanego działania jest ograniczony do 18 miesięcy.

Obowiązki określone w niniejszym ustępie pozostają bez uszczerbku dla umów zawartych z EBI, EFI, organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi. W odniesieniu do deklaracji zarządczej w umowach tych uwzględnia się co najmniej spoczywający na takich podmiotach obowiązek przekazania co roku Komisji oświadczenia, że w danym roku budżetowym wkład Unii został wykorzystany i rozliczony zgodnie z wymogami określonymi w art. 149 ust. 3 i 4 oraz z obowiązkami ustanowionymi w takich umowach. Takie oświadczenie może być włączone do sprawozdania końcowego, jeżeli czas trwania realizowanego działania jest ograniczony do 18 miesięcy.

Uzasadnienie

Zob. popr. sprawozdawców do art. 61 ust. 1 lit. c) ppkt (iii).

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 150 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Wszelkie umowy o przyznanie wkładu, umowy w sprawie finansowania i umowy gwarancyjne są udostępniane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na ich wniosek.

6.  Wszelkie umowy o przyznanie wkładu, umowy w sprawie finansowania i umowy gwarancyjne są udostępniane w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9.

Poprawka     246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 151 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 151 a

 

Wykonanie pośrednie z udziałem organizacji państwa członkowskiego

 

1.  Organizacje państwa członkowskiego oznaczają podmioty wymienione w art. 61 ust. 1 lit. c) ppkt (v)–(vii), pod warunkiem że:

 

(i)   państwa członkowskie powierzyły im wypełnianie zadań służby publicznej w dziedzinie rozwoju międzynarodowego i współpracy międzynarodowej oraz są one ustanowione na mocy prawa publicznego lub prywatnego w państwach członkowskich;

 

(ii)  ich systemy i procedury, które są dostosowane do określonego kontekstu prawnego i operacyjnego współpracy międzynarodowej i rozwoju międzynarodowego, zostały pozytywnie ocenione zgodnie z art. 149 ust. 4.

 

2.   Komisja polega na tych systemach i procedurach organizacji państwa członkowskiego, które zostały pozytywnie ocenione zgodnie z art. 149 ust. 4, lub wszelkich dodatkowych systemach i procedurach niewchodzących w zakres oceny przewidzianej w tym artykule, które zostały należycie ustalone i są stosowane pod nadzorem danego państwa członkowskiego, takich jak struktura kosztów organizacji państwa członkowskiego. W szczególności, ale nie tylko, takie wzajemne uznawanie ma zastosowanie do systemów i procedur, o których mowa w art. 123.

 

3.   Ramowe umowy o partnerstwie (o charakterze finansowym) zawarte z organizacjami państwa członkowskiego zgodnie z art. 126 dodatkowo określają zakres i sposoby wzajemnego uznawania systemów i procedur organizacji państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Sprawozdawcy proponują wprowadzenie dodatkowego artykułu w tytule dotyczącym wykonania pośredniego, aby uwzględnić specyfikę działalności organizacji państwa członkowskiego w dziedzinie pomocy zewnętrznej UE.

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 153 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadkach gdy instrumenty finansowe są wdrażane w ramach instrumentu łączonego, zastosowanie ma tytuł X.

2.  W przypadkach gdy instrumenty finansowe są wdrażane w ramach instrumentu łączonego i stanowią one ponad 50 % łącznego finansowania, zastosowanie do całego działania ma tytuł X.

Uzasadnienie

Choć sprawozdawcy popierają ogólny cel tego nowego przepisu, jakim jest uproszczenie, należy unikać sytuacji, gdzie całe działanie łączone jest uregulowane przepisami dotyczącymi instrumentów finansowych, nawet jeżeli stanowią one jedynie niewielką część finansowania.

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 153 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadkach gdy dotacje są wdrażane w ramach instrumentu łączonego i stanowią one ponad 50 % łącznego finansowania, zastosowanie do całego działania ma tytuł VIII.

Uzasadnienie

Choć sprawozdawcy popierają ogólny cel tego nowego przepisu, jakim jest uproszczenie, należy unikać sytuacji, gdzie całe działanie łączone jest uregulowane przepisami dotyczącymi instrumentów finansowych, nawet jeżeli stanowią one jedynie niewielką część finansowania.

Poprawka     249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 153 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku instrumentów finansowych w ramach instrumentów łączonych uznaje się, że spełniono przepisy art. 202 ust. 1 lit. h), jeżeli przed ustanowieniem stosownego instrumentu łączonego przeprowadzono ocenę ex ante.

3.  W przypadku instrumentów finansowych w ramach instrumentów łączonych uznaje się, że spełniono przepisy art. 202 ust. 1 lit. h), jeżeli przed ustanowieniem stosownego instrumentu łączonego przeprowadzono ocenę skutków.

Uzasadnienie

Uspójnienie terminologii zgodnie z poprawkami sprawozdawców do art. 32.

Poprawka     250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 174 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dotacje są bezpośrednimi wkładami finansowymi przyznawanymi z budżetu na zasadzie darowizny na finansowanie dowolnego spośród następujących rodzajów działań:

Dotacje przyznawane są na finansowanie dowolnego spośród następujących rodzajów działań:

Uzasadnienie

Z uwagi na zachowanie spójności część powyższego ustępu przeniesiono do art. 2 (definicje).

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 175 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W stosownych przypadkach i w miarę możliwości płatności ryczałtowe, koszty jednostkowe lub stawki zryczałtowane ustala się w taki sposób, aby umożliwić ich wypłacenie po osiągnięciu konkretnych wyników.

2.  W stosownych przypadkach i w miarę możliwości płatności ryczałtowe, koszty jednostkowe lub stawki zryczałtowane ustala się w taki sposób, aby umożliwić ich wypłacenie po osiągnięciu konkretnych wyników i efektów, pod warunkiem że podjęte zostały odpowiednie działania w celu zapewnienia adekwatności stosownych kwot w odniesieniu do wymaganego wyniku.

Uzasadnienie

Dodatkowe zabezpieczenie.

Poprawka     252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 175 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Precyzyjne kryteria dotyczące wymaganego produktu stanowią przedmiot negocjacji między Komisją a beneficjentem i umieszcza się je w umowie o udzielenie dotacji, przy czym odbywa się to na zasadzie analizy jednostkowego przypadku i jeśli wymagają tego okoliczności.

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 175 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  O ile w akcie podstawowym nie stwierdzono inaczej, właściwy urzędnik zatwierdzający działający zgodnie z wcześniej określoną procedurą ustanowioną w ramach każdej instytucji zezwala na stosowanie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych.

3.  O ile w akcie podstawowym nie stwierdzono inaczej, właściwy urzędnik zatwierdzający działający zgodnie z wcześniej określoną procedurą ustanowioną w ramach każdej instytucji zezwala na stosowanie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych. Właściwy urzędnik zatwierdzający informuje w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9, o każdym takim wydanym zezwoleniu.

Poprawka     254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 175 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  jeśli to możliwe, najważniejsze warunki, których spełnienie powoduje dokonanie płatności, w tym, w stosownych przypadkach, warunek osiągnięcia wyników;

d)  jeśli to możliwe, najważniejsze warunki, których spełnienie powoduje dokonanie płatności, w tym, w stosownych przypadkach, warunek osiągnięcia produktów i wyników;

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 175 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  opis warunków, które zapewnią przestrzeganie zasady należytego zarządzania finansami, a także zachowanie wystarczającej zgodności z zasadą współfinansowania;

e)  opis warunków, które zapewnią przestrzeganie zasady należytego zarządzania finansami, a także zachowanie wystarczającej zgodności z zasadami współfinansowania i niedochodowości;

Uzasadnienie

Należy przywrócić „zasadę niedochodowości” jako jedną z głównych zasad obowiązujących w przypadku dotacji.

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 175 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Właściwy urzędnik zatwierdzający może zezwolić na finansowanie kosztów pośrednich beneficjenta na podstawie stawek zryczałtowanych maksymalnie do wysokości 7 % łącznych kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów danego działania lub wymagać takiego finansowania. Komisja może zezwolić na stosowanie wyższej stawki zryczałtowanej w drodze uzasadnionej decyzji.

6.  Właściwy urzędnik zatwierdzający może zezwolić na finansowanie kosztów pośrednich beneficjenta na podstawie stawek zryczałtowanych maksymalnie do wysokości 7 % łącznych kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów danego działania lub wymagać takiego finansowania. Komisja może zezwolić na stosowanie wyższej stawki zryczałtowanej w drodze uzasadnionej decyzji. Właściwy urzędnik zatwierdzający informuje w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9, o każdej takiej decyzji, zatwierdzonej stawce zryczałtowanej, odnośnych kwotach oraz motywach podjęcia takiej decyzji.

Uzasadnienie

Poprawka umożliwi władzy budżetowej lepszą kontrolę korzystania z tego wyjątku przez urzędników zatwierdzających.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 175 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Beneficjenci mogą zadeklarować koszty personelu za pracę wykonaną przez wolontariuszy w ramach danego działania lub programu prac w oparciu o koszty jednostkowe, w odniesieniu do których wydano zezwolenie zgodnie z ust. 1–6.

8.  Beneficjenci mogą zadeklarować koszty personelu za pracę wykonaną przez wolontariuszy w ramach danego działania lub programu prac jako pozycję księgową, w oparciu o koszty jednostkowe, w odniesieniu do których wydano zezwolenie zgodnie z ust. 1–6.

Uzasadnienie

Częścią koncepcji wolontariatu jest fakt, że wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. Dlatego w celu uniknięcia błędnej interpretacji należy wyjaśnić, że ta deklaracja jest narzędziem do prowadzenia księgowości i nie pociąga za sobą wynagrodzenia za pracę wolontariuszy. Niniejsza poprawka opiera się na sugestii przedstawionej sprawozdawcom przez Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Organizacji Charytatywnych).

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 176 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Udzielając zezwolenia na jednorazowe płatności ryczałtowe, właściwy urzędnik zatwierdzający ma obowiązek zachować zgodność z przepisami art. 175.

3.  Udzielając zezwolenia na jednorazowe płatności ryczałtowe, właściwy urzędnik zatwierdzający ma obowiązek zachować zgodność z przepisami art. 175 i obowiązującymi przepisami dotyczącymi współfinansowania, w szczególności w odniesieniu do maksymalnej stawki współfinansowania dla całego działania lub programu prac.

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 177 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwot płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych określonych ex ante z wykorzystaniem metod, w odniesieniu do których właściwy urzędnik zatwierdzający lub Komisja wydali zezwolenie zgodnie z art. 175, nie podważa się w ramach kontroli ex post bez uszczerbku dla prawa właściwego urzędnika zatwierdzającego do zmniejszenia dotacji zgodnie z art. 127 ust. 4. Jeśli płatności ryczałtowe, koszty jednostkowe i stawki zryczałtowane zostały określone na podstawie zwyczajowej praktyki księgowania kosztów przez beneficjenta, zastosowanie ma art. 179 ust. 2.

Kwoty płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych określonych ex ante z wykorzystaniem metod, w odniesieniu do których właściwy urzędnik zatwierdzający lub Komisja wydali zezwolenie zgodnie z art. 175, podważa się w ramach kontroli ex post jedynie w przypadku uzasadnionych wątpliwości, bez uszczerbku dla prawa właściwego urzędnika zatwierdzającego do zmniejszenia dotacji zgodnie z art. 127 ust. 4. Jeśli płatności ryczałtowe, koszty jednostkowe i stawki zryczałtowane zostały określone na podstawie zwyczajowej praktyki księgowania kosztów przez beneficjenta, zastosowanie ma art. 179 ust. 2.

Poprawka     260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 177 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Częstotliwość i zakres weryfikacji i kontroli mogą zależeć m.in. od ryzyka szczególnego związanego z danym beneficjentem. Ryzyko to ocenia się m.in. na podstawie występowania w przeszłości nieprawidłowości, które można przypisać temu beneficjentowi i które wywarły istotny wpływ na dotacje przyznane beneficjentowi na podobnych warunkach.

Uzasadnienie

Weryfikacje i kontrole powinny koncentrować się na tych beneficjentach, którzy stwarzają poważniejsze zagrożenie dla budżetu Unii. Weryfikacje i kontrole przeprowadzane w oparciu o analizę ryzyka umożliwiłyby UE wykorzystanie większej ilości zasobów na konkretne działania, a nie na administrację.

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 178 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Metoda określania płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych, dane stanowiące podstawę tych obliczeń oraz uzyskane kwoty podlegają okresowym ocenom, a w stosownych przypadkach, korektom zgodnie z art. 175.

Metoda określania płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych, dane stanowiące podstawę tych obliczeń oraz uzyskane kwoty, a także adekwatność tych kwot w odniesieniu do uzyskanego wyniku, podlegają okresowym ocenom, co najmniej raz na dwa lata, a w stosownych przypadkach, korektom zgodnie z art. 175.

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 180 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeśli szacunkowe koszty kwalifikowalne obejmują koszty pracy wykonanej przez wolontariuszy, o których mowa w art. 175 ust. 8, dotacja nie może przekraczać szacunkowych kosztów kwalifikowalnych innych niż koszty pracy wykonanej przez wolontariuszy.

b)  jeśli szacunkowe koszty kwalifikowalne obejmują koszty pracy wykonanej przez wolontariuszy, o których mowa w art. 175 ust. 8, dotacja nie może przekraczać szacunkowych kosztów kwalifikowalnych innych niż koszty pracy wykonanej przez wolontariuszy lub 75 % ogólnych szacunkowych kosztów kwalifikowalnych, w zależności od tego, która wartość jest niższa.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapobieżenie sytuacji, gdzie bardzo mały wkład niepieniężny prowadzi de facto do prawie 100 % stawki współfinansowania.

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 182 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  niedochodowości.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie dotyczące art. 182 a (nowy).

Poprawka     264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 183 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Dotacje udzielane są na podstawie programu prac, publikowanego przed jego realizacją.

Poprawka   265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 183 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje o wszystkich dotacjach udzielonych w ciągu roku budżetowego są publikowane zgodnie z art. 36 ust. 1–4.

2.  Informacje o wszystkich dotacjach udzielonych w ciągu roku budżetowego są publikowane zgodnie z art. 36 ust. 1–4. Ponadto wszystkie instytucje Unii prowadzące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego publikują na swoich stronach internetowych jasne zasady dotyczące nabywania, wydatków i monitorowania, jak również wszystkie udzielone zamówienia, w tym ich wartość.

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 183 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W następstwie publikacji, o której mowa w ust. 1 i 2, na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja przedkłada tym instytucjom sprawozdanie zawierające informacje na temat:

3.  W następstwie publikacji, o której mowa w ust. 1 i 2 Komisja udostępnia publicznie oraz przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat:

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 183 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  średniego czasu trwania procedury od dnia zamknięcia przyjmowania wniosków do dnia udzielenia dotacji,

c)  średniego czasu trwania procedury od dnia zamknięcia przyjmowania wniosków do dnia udzielenia dotacji, a także, odpowiednio, czasu trwania najwolniejszej i najszybszej procedury,

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 183 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wszelkich dotacji udzielonych EBI lub Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu zgodnie z art. 188 lit. g),

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 183 – ustęp 3 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  wszelkich działań łączonych zgodnie z art. 153, które obejmują przyznanie dotacji.

Poprawka     270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 184 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W drodze wyjątku od przepisów ust. 1 działanie zewnętrzne może być w pełni sfinansowane z dotacji wtedy, gdy ma to zasadnicze znaczenie dla możliwości przeprowadzenia tego działania. W takim przypadku w decyzji o udzieleniu dotacji podaje się uzasadnienie.

3.  W drodze wyjątku od przepisów ust. 1 działanie zewnętrzne podejmowane przez partnera Unii, które wykazuje zgodność z określonymi przez Komisję zasadami i wymogami (stwierdzoną w ocenie ex ante), może być w pełni sfinansowane z dotacji, jeśli ma to zasadnicze znaczenie dla możliwości przeprowadzenia tego działania. W takim przypadku w decyzji o udzieleniu dotacji podaje się uzasadnienie.

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 185 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasada niełączenia dotacji i zakaz podwójnego finansowania

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 185 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Należy jasno określić działanie, na które można przyznać dotację z budżetu. Działanie nie może zostać podzielone na różne działania w celu obejścia zasad finansowania ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 176 zasad stosowania rozporządzenia finansowego.

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 185 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Ust. 1, 2 i 3 nie stosuje się do:

4.  Ust. 1 i 2 nie stosuje się do:

Uzasadnienie

Nie powinno być wyjątków od zakazu podwójnego finansowania.

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 186 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nagłych przypadków zapotrzebowania na środki, o których mowa w art. 188 lit. a) lub b) i w których to przypadkach wczesne zaangażowanie się Unii może mieć zasadnicze znaczenie. W takich przypadkach koszty poniesione przez beneficjenta przed datą złożenia wniosku kwalifikują się do finansowania przez Unię przy spełnieniu następujących warunków:

b)  nagłych przypadków zapotrzebowania na środki, o których mowa w art. 188 lit. a) i w których to przypadkach wczesne zaangażowanie się Unii może mieć zasadnicze znaczenie. W takich przypadkach koszty poniesione przez beneficjenta przed datą złożenia wniosku kwalifikują się do finansowania przez Unię przy spełnieniu następujących warunków:

Uzasadnienie

Odstępstwo od zasady niedziałania wstecz powinno być ściśle ograniczone do pomocy humanitarnej i powiązanych przypadków.

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 186 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Delegowany urzędnik zatwierdzający zdaje sprawozdanie z każdego z tych przypadków w ramach działu „Odstępstwa od zasady niedziałania wstecz zgodnie z art. 186 rozporządzenia finansowego” w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 9.

Poprawka     276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 186 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku dotacji na działalność umowa o udzielenie dotacji jest podpisywana w ciągu sześciu miesięcy po rozpoczęciu roku budżetowego beneficjenta. Koszty kwalifikujące się do finansowania nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji ani przed rozpoczęciem roku budżetowego beneficjenta.

4.  W przypadku dotacji na działalność umowa o udzielenie dotacji jest podpisywana w ciągu trzech miesięcy po rozpoczęciu roku budżetowego beneficjenta. Koszty kwalifikujące się do finansowania nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji ani przed rozpoczęciem roku budżetowego beneficjenta. Pierwszą ratę wypłaca się beneficjentowi w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy o udzielenie dotacji.

Uzasadnienie

Okres, w którym Komisja podpisuje umowy o udzielenie dotacji, powinien zostać skrócony z sześciu do trzech miesięcy po rozpoczęciu roku obrotowego beneficjenta. Umożliwiłoby to Komisji zwiększenie wydajności w cyklu programowania. Zapobiegłoby to również narażaniu na szwank zdolności finansowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza tych najmniejszych. Okres sześciu miesięcy na podpisanie umów i trzy miesiące na płatność pierwszej raty zmuszają większość organizacji społeczeństwa obywatelskiego do korzystania z kredytów bankowych.

Poprawka    277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 186 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 186 a

 

Zasada niedochodowości

 

1.   Celem ani skutkiem dotacji nie może być osiągnięcie zysku w ramach działania lub programu prac beneficjenta („zasada niedochodowości”).

 

2.   Zysk określa się jako nadwyżkę wpływów nad kwalifikowalnymi kosztami poniesionymi przez beneficjenta w chwili złożenia wniosku o płatność.

 

3.   Wpływy, o których mowa w ust. 2, są ograniczone do przychodów wygenerowanych przez dane działanie lub program prac oraz do wkładów finansowych przeznaczonych wyraźnie przez darczyńców na finansowanie kosztów kwalifikowalnych.

 

W przypadku dotacji na działalność, kwot przeznaczonych na tworzenie rezerw nie uwzględnia się przy sprawdzaniu zgodności z zasadą niedochodowości (non-profit).

 

4.   Ustęp 1 nie ma zastosowania do:

 

a)   działań mających na celu poprawę możliwości finansowych beneficjenta lub działań generujących dochód w celu zagwarantowania ich ciągłości po upływie okresu finansowania przez Unię przewidzianego w decyzji lub umowie o udzielenie dotacji;

 

b)   stypendiów naukowych, badawczych lub szkoleniowych wypłacanych osobom fizycznym;

 

c)   innego wsparcia bezpośredniego wypłacanego osobom fizycznym najbardziej potrzebującym, takim jak bezrobotni i uchodźcy;

 

d)   dotacji opartych na stawkach zryczałtowanych, płatnościach ryczałtowych lub kosztach jednostkowych, jeżeli spełniają one warunki określone w art. 175;

 

e)   dotacji o niskiej wartości.

 

5.   W przypadku wypracowania zysku Komisja jest uprawniona do odzyskania odsetka zysku odpowiadającego wkładowi Unii w koszty kwalifikowalne faktycznie poniesione przez beneficjenta w celu realizacji działania lub programu prac.

 

Na zasadzie odstępstwa od niniejszego artykułu, jeżeli europejska fundacja polityczna w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 na koniec roku budżetowego, na który udzielono jej dotacji na działalność, osiągnie nadwyżkę dochodów nad wydatkami, to część tej nadwyżki odpowiadającą maksimum 25 % łącznych przychodów w danym roku można przenieść na kolejny rok, pod warunkiem że zostanie ona wykorzystana przed końcem pierwszego kwartału tego kolejnego roku.

Uzasadnienie

Zasada niedochodowości w odniesieniu do dotacji stanowi podstawową zasadę zarządzania finansami publicznymi. Komisja uważa, że domyślną opcją finansowania projektów generujących dochód powinno być raczej korzystanie z instrumentów finansowych niż z dotacji, dlatego konieczne jest utrzymanie tej zasady w odniesieniu do dotacji.

Poprawka    278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 187 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  warunki dotyczące finansowania przez Unię, w szczególności formy dotacji,

c)  warunki dotyczące finansowania przez Unię określające wszystkie rodzaje wkładów Unii, w szczególności formy dotacji,

Poprawka     279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 187 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w przypadku informowania wszystkich wnioskodawców o wynikach oceny ich wniosków, maksimum sześć miesięcy od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków;

a)  w przypadku informowania wszystkich wnioskodawców o wynikach oceny ich wniosków, maksimum trzy miesiące od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków;

Poprawka     280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 187 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w przypadku podpisywania umów o udzielenie dotacji z wnioskodawcami, maksimum trzy miesiące od daty poinformowania wnioskodawców, że zostali wybrani.

b)  w przypadku podpisywania umów o udzielenie dotacji z wnioskodawcami, maksimum jeden miesiąc od daty poinformowania wnioskodawców, że zostali wybrani.

Poprawka    281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 187 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Delegowany urzędnik zatwierdzający w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności podaje długość średniego okresu, jaki upływa do momentu poinformowania wnioskodawców i podpisania umów o udzielenie dotacji. W razie przekroczenia okresów, o których mowa w akapicie pierwszym, delegowany urzędnik zatwierdzający podaje powody, a jeżeli sytuacja ta nie jest należycie uzasadniona zgodnie z akapitem trzecim, proponuje działania naprawcze.

Delegowany urzędnik zatwierdzający w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności podaje długość średniego okresu, jaki upływa do momentu poinformowania wnioskodawców i podpisania umów o udzielenie dotacji, a także, odpowiednio, najdłuższego i najkrótszego okresu. W razie przekroczenia okresów, o których mowa w akapicie pierwszym, delegowany urzędnik zatwierdzający podaje powody, a jeżeli sytuacja ta nie jest należycie uzasadniona zgodnie z akapitem trzecim, proponuje działania naprawcze.

Poprawka    282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 188 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  organom, które mają monopol faktyczny lub z mocy prawa lub organom wyznaczonym przez państwa członkowskie na ich odpowiedzialność, jeżeli te państwa członkowskie znajdują się w sytuacji faktycznego monopolu lub monopolu z mocy prawa;

skreśla się

Uzasadnienie

Wniosek Komisji przewiduje opcję przyznawania bezpośrednich dotacji podmiotom upoważnionym przez państwa członkowskie także w przypadkach faktycznego monopolu lub monopolu z mocy prawa bądź w sytuacji, gdy bezpośredni beneficjenci zostali wybrani ze względu na swoje kompetencje techniczne. Sprawozdawcy nie są do końca przekonani, że ryzyko rozszerzenia przyznawania dotacji bez zaproszenia do składania wniosków jest uzasadnione w tym przypadku.

Poprawka     283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 188 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wyjątki, o których mowa w akapicie pierwszym lit. c) i f), są rygorystycznie interpretowane i stosowane przez instytucje i organy UE lub państwa członkowskie.

Poprawka     284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 188 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Instytucje i organy UE lub państwa członkowskie wyraźnie określają zarówno ramy czasowe, jak i zakres stosowania wyjątków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. c) i f).

Poprawka     285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 189 – ustęp 1 – litera d – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akapitu pierwszego nie stosuje się do instytucji publicznych i organizacji międzynarodowych, o których mowa w art. 151.

Akapitu pierwszego nie stosuje się do instytucji publicznych, organizacji państwa członkowskiego i organizacji międzynarodowych, o których mowa w art. 151.

Uzasadnienie

Zob. poprawkę sprawozdawcy dotyczącą art. 151a (nowego).

Poprawka    286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 189 – ustęp 1 – litera e – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)   opis działania lub programu prac i szacunkowy budżet, który, o ile to możliwe:

e)   opis działania lub programu prac i szacunkowy budżet, który:

Poprawka    287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 189 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Wnioskodawca wskazuje źródła i kwoty finansowania unijnego, które otrzymał lub o które wnioskował na to samo działanie lub jego część bądź na swoje funkcjonowanie w tym samym roku budżetowym, a także wszelkie inne finansowanie, które otrzymał lub o które wnioskował na to samo działanie.

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 196 ust. 4 zasad stosowania rozporządzenia finansowego.

Poprawka     288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 191 – ustęp 5 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  organizacji państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Zob. poprawkę sprawozdawcy dotyczącą art. 151a (nowego).

Poprawka     289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 191 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Właściwy urzędnik zatwierdzający może, stosownie do oceny ryzyka, odstąpić od obowiązku weryfikacji zdolności operacyjnej organów publicznych lub organizacji międzynarodowych.

6.  Właściwy urzędnik zatwierdzający może, stosownie do oceny ryzyka, odstąpić od obowiązku weryfikacji zdolności operacyjnej organów publicznych, organizacji państwa członkowskiego lub organizacji międzynarodowych.

Uzasadnienie

Zob. poprawkę sprawozdawcy dotyczącą art. 151a (nowego).

Poprawka    290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 192 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  przeprowadzenie jego oceny.

Poprawka    291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 200 – ustęp 5 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po publikacji Komisja, na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady, przekazuje im sprawozdanie uwzględniające:

Po publikacji Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie uwzględniające:

Poprawka    292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 201 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Unia może tworzyć instrumenty finansowe lub zapewniać gwarancje budżetowe bądź pomoc finansową w oparciu o budżet ogólny w drodze aktu podstawowego.

1.  Aby osiągnąć swoje cele, Unia może tworzyć instrumenty finansowe lub zapewniać gwarancje budżetowe bądź pomoc finansową w oparciu o budżet ogólny w drodze aktu podstawowego, jeżeli okaże się, że stanowią one najlepszy sposób na osiągnięcie celów Unii. Instrumenty finansowe mają charakter uzupełniający w stosunku do innych form interwencji budżetowej.

Poprawka     293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 201 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Trybunał Obrachunkowy uzyskuje pełen dostęp do wszelkich informacji dotyczących instrumentów finansowych, gwarancji budżetowych i pomocy finansowej, w tym za pośrednictwem kontroli na miejscu.

 

O ile akt podstawowy nie przewiduje inaczej, Trybunał Obrachunkowy uznawany jest za audytora zewnętrznego odpowiedzialnego za projekty i programy otrzymujące wsparcie w ramach instrumentu finansowego, gwarancji budżetowej lub pomocy finansowej.

Poprawka    294

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 202 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Instrumenty finansowe wykorzystywane są zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, przejrzystości, proporcjonalności, niedyskryminacji, równego traktowania i pomocniczości oraz zgodnie z ich celami i – w stosownych przypadkach – w okresie obowiązywania określonym w akcie podstawowym dla tych instrumentów finansowych.

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 140 ust. 1 rozporządzenia 966/2012, który został skreślony przez Komisję.

Poprawka     295

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 202 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przynoszą efekt dźwigni lub efekt mnożnikowy przez uruchomienie łącznej inwestycji przekraczającej wielkość wkładu lub gwarancji Unii. Docelowy zakres wartości określających efekt dźwigni i efekt mnożnikowy opiera się na ocenie ex ante danego instrumentu finansowego lub gwarancji budżetowej;

d)  przynoszą efekt dźwigni lub efekt mnożnikowy przez uruchomienie łącznej inwestycji przekraczającej wielkość wkładu lub gwarancji Unii. Docelowy zakres wartości określających efekt dźwigni i efekt mnożnikowy opiera się na ocenie skutków danego instrumentu finansowego lub gwarancji budżetowej;

Uzasadnienie

Uspójnienie terminologii zgodnie z poprawkami sprawozdawców do art. 32.

Poprawka     296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 202 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  przewidują, że wszelkie wynagrodzenie podmiotów lub partnerów zaangażowanych we wdrażanie będzie oparte na wynikach. Opłaty oparte na wynikach obejmują opłaty administracyjne mające stanowić wynagrodzenie dla podmiotu lub partnera za pracę związaną z wdrażaniem instrumentu finansowego lub gwarancji budżetowej oraz, w stosownych przypadkach, zachęty związane z polityką, mające wspierać realizację celów polityki lub stanowić zachętę do osiągnięcia odpowiednich wyników finansowych w ramach instrumentu finansowego lub gwarancji budżetowej. Wyjątkowe wydatki mogą podlegać zwrotowi;

g)  przewidują, że wszelkie wynagrodzenie podmiotów lub partnerów zaangażowanych we wdrażanie będzie oparte na wynikach. Opłaty oparte na wynikach obejmują opłaty administracyjne mające stanowić wynagrodzenie dla podmiotu lub partnera za pracę związaną z wdrażaniem instrumentu finansowego lub gwarancji budżetowej, obliczane na podstawie faktycznie przekazanych środków finansowych, oraz, w stosownych przypadkach, zachęty związane z polityką, mające wspierać realizację celów polityki lub stanowić zachętę do osiągnięcia odpowiednich wyników finansowych w ramach instrumentu finansowego lub gwarancji budżetowej. Wyjątkowe wydatki mogą podlegać zwrotowi w należycie uzasadnionych przypadkach;

Poprawka     297

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 202 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  umowy i wskaźniki wyników muszą zostać dobrze zaprojektowane i starannie wdrożone; Komisja nie zezwala na obliczanie wysokości opłat administracyjnych jako odsetka skumulowanego wkładu UE, z uwzględnieniem niewykorzystanych zobowiązań budżetowych.

Poprawka     298

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 202 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  opierają się na ocenach ex ante, wykonywanych indywidualnie lub w ramach programu, zgodnie z art. 32. Ocena ex ante obejmuje wyjaśnienia dotyczące wyboru rodzaju operacji finansowej z uwzględnieniem realizowanych celów polityki i powiązanego ryzyka finansowego oraz oszczędności dla budżetu Unii.

h)  opierają się na ocenach skutków, wykonywanych indywidualnie lub w ramach programu, zgodnie z art. 32. Ocena skutków obejmuje wyjaśnienia dotyczące wyboru rodzaju operacji finansowej z uwzględnieniem realizowanych celów polityki i powiązanego ryzyka finansowego oraz oszczędności dla budżetu Unii. Oceny te podlegają przeglądowi i są aktualizowane z uwzględnieniem wpływu istotnych zmian społeczno-gospodarczych na przesłanki będące podstawą instrumentu lub gwarancji.

Uzasadnienie

Uspójnienie terminologii zgodnie z poprawkami sprawozdawców do art. 32.

Poprawka     299

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 202 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  po zakończeniu okresu wdrażania instrumentu finansowego lub gwarancji budżetowej wszelkie pozostałe kwoty pochodzące z budżetu Unii zostają zwrócone do budżetu Unii;

b)  po zakończeniu okresu wdrażania instrumentu finansowego lub gwarancji budżetowej oraz przy uwzględnieniu charakteru tego instrumentu lub tej gwarancji budżetowej wszelkie pozostałe kwoty pochodzące z budżetu Unii zostają zwrócone do budżetu Unii;

Uzasadnienie

W systemach podziału ryzyka portfela należy również uwzględnić cykl życia portfolio przed zwróceniem środków do budżetu UE.

Poprawka     300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 203 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Gwarancje budżetowe i pomoc finansowa mogą generować zobowiązanie warunkowe dla Unii przekraczające aktywa finansowe mające odpowiadać zakresowi odpowiedzialności finansowej Unii.

2.  Gwarancje budżetowe i pomoc finansowa mogą generować zobowiązanie warunkowe dla Unii, które może przekraczać aktywa finansowe mające odpowiadać zakresowi odpowiedzialności finansowej Unii wyłącznie w sytuacji, gdy tak przewidziano w akcie podstawowym ustanawiającym gwarancję na warunkach w nim określonych.

Uzasadnienie

Jest to poprawka aktualizująca i zastępująca pierwotną poprawkę sprawozdawców 159.

Poprawka    301

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 204 – ustęp 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w wyniku uruchomienia gwarancji budżetowej poziom rezerw w przypadku tej gwarancji budżetowej zmniejsza się do poziomu poniżej 30 % wskaźnika tworzenia rezerw, o którym mowa w ust. 1, lub może, zgodnie z oceną ryzyka dokonaną przez Komisję, zmniejszyć się do poziomu poniżej tego wskaźnika w ciągu roku;

a)  w wyniku uruchomienia gwarancji budżetowej poziom rezerw w przypadku tej gwarancji budżetowej zmniejsza się do poziomu poniżej 50 % wskaźnika tworzenia rezerw, o którym mowa w ust. 1, i ponownie gdy zmniejsza się poniżej 30 %, lub gdy może, zgodnie z oceną ryzyka dokonaną przez Komisję, zmniejszyć się do poziomu poniżej tych wskaźników w ciągu roku;

Poprawka    302

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 204 – ustęp 8 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  kwota zaangażowanego kapitału prywatnego jest mniejsza niż kwota wkładów pochodzących ze źródeł publicznych.

Poprawka     303

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 205 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Rezerwy przewidziane na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z instrumentów finansowych, gwarancji budżetowych lub pomocy finansowej znajdują się we wspólnym funduszu rezerw, który Komisja wdraża bezpośrednio.

1.  Rezerwy przewidziane na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z instrumentów finansowych, gwarancji budżetowych lub pomocy finansowej znajdują się we wspólnym funduszu rezerw, który Komisja wdraża bezpośrednio. Komisja informuje Parlament Europejski oraz konsultuje się z nim w sprawie funkcjonowania wspólnego funduszu rezerw oraz obliczaniu jego wskaźnika zasilenia.

Poprawka    304

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 206 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezależna ocena adekwatności wytycznych jest przeprowadzana co trzy lata.

Niezależna ocena adekwatności wytycznych jest przeprowadzana co trzy lata i przekazywana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    305

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 207 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja składa co roku sprawozdania w sprawie instrumentów finansowych, gwarancji budżetowych, pomocy finansowej, zobowiązań warunkowych i wspólnego funduszu rezerw zgodnie z art. 242.

Komisja składa co roku sprawozdania w sprawie instrumentów finansowych, gwarancji budżetowych, w tym instrumentów finansowych podlegających art. 210, pomocy finansowej, zobowiązań warunkowych i wspólnego funduszu rezerw zgodnie z art. 242.

Uzasadnienie

Wymogi w zakresie sprawozdawczości dotyczące instrumentów finansowych podlegających wykonaniu dzielonemu powinny być takie same, jak te dotyczące instrumentów finansowych podlegających wykonaniu bezpośredniemu i pośredniemu.

Poprawka    306

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 208 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niezależnie od przepisów art. 201 ust. 1 instrumenty finansowe w należycie uzasadnionych przypadkach mogą być wprowadzane bez zezwolenia w akcie podstawowym, pod warunkiem że instrumenty takie zapisano w budżecie zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. e).

skreśla się

Poprawka    307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 208 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeśli instrumenty finansowe są połączone w ramach jednej umowy z dodatkowym wsparciem z budżetu Unii, obejmującym dotacje, niniejszy tytuł stosuje się do całego środka. Sprawozdania są przygotowywane zgodnie z art. 242.

2. Jeśli instrumenty finansowe są połączone w ramach jednej umowy z dodatkowym wsparciem z budżetu Unii, obejmującym dotacje, przepisy mające zastosowanie do metody finansowania stanowiącej ponad 50 % łącznego finansowania stosuje się do całego środka. Sprawozdania dotyczące części finansowania przypadającej na dany instrument finansowy są przygotowywane zgodnie z art. 242.

Poprawka    308

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 208 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja zapewnia ujednolicone zarządzanie instrumentami finansowymi, zwłaszcza pod względem rachunkowości, sprawozdawczości, monitorowania oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

3.  Komisja zapewnia ujednolicone i uproszczone zarządzanie instrumentami finansowymi, zwłaszcza pod względem rachunkowości, sprawozdawczości, monitorowania oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

Poprawka    309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 208 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeśli Unia uczestniczy w instrumencie finansowym jako udziałowiec mniejszościowy, Komisja zapewnia zgodność z niniejszym tytułem na zasadzie proporcjonalności, na podstawie wielkości i wartości udziału Unii w tym instrumencie. Niezależnie od powyższego, Komisja zapewnia zgodność z art. 124.

skreśla się

Poprawka     310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 208 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie na temat wydajności i skuteczności instrumentów finansowych podlegających różnym trybom zarządzania, o których mowa w art. 61 ust. 1 lit. a), b) i c). W sprawozdaniu tym Komisja wyraźnie wykazuje wartość dodaną instrumentów finansowych oraz musi być w stanie wskazać beneficjentów końcowych otrzymujących środki i wymienić projekty finansowane za pośrednictwem instrumentów finansowych.

Poprawka     311

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 210 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeśli chodzi o wkłady z funduszy objętych wykonaniem dzielonym do instrumentów finansowych ustanowionych w zgodne z niniejszą sekcją, zastosowanie mają przepisy sektorowe. Niezależnie od powyższego, instytucje zarządzające mogą polegać na istniejącej ocenie ex ante, przeprowadzonej zgodnie z art. 202 ust. 1 lit. h) przed wniesieniem wkładu na rzecz istniejącego instrumentu finansowego.

3.  Jeśli chodzi o wkłady z funduszy objętych wykonaniem dzielonym do instrumentów finansowych ustanowionych w zgodne z niniejszą sekcją, zastosowanie mają przepisy sektorowe. Niezależnie od powyższego, instytucje zarządzające mogą polegać na istniejącej ocenie skutków, przeprowadzonej zgodnie z art. 202 ust. 1 lit. h) przed wniesieniem wkładu na rzecz istniejącego instrumentu finansowego.

Uzasadnienie

Uspójnienie terminologii zgodnie z poprawkami sprawozdawców do art. 32.

Poprawka    312

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 213 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pomocy finansowa Unii na rzecz państw członkowskich lub państw trzecich przyjmuje formę pożyczki lub linii kredytowej lub jakiegokolwiek innego instrumentu, który uznaje się za odpowiedni do zapewnienia skuteczności wsparcia. W tym celu we właściwym akcie podstawowym upoważnia się Komisję do pożyczenia niezbędnych środków finansowych w imieniu Unii na rynkach kapitałowych lub od instytucji finansowych.

1.  Pomoc finansowa Unii na rzecz państw członkowskich lub państw trzecich podlega uprzednio określonym warunkom i przyjmuje formę pożyczki lub linii kredytowej lub jakiegokolwiek innego instrumentu, który uznaje się za odpowiedni do zapewnienia skuteczności wsparcia. W tym celu we właściwym akcie podstawowym upoważnia się Komisję do pożyczenia niezbędnych środków finansowych w imieniu Unii na rynkach kapitałowych lub od instytucji finansowych.

Poprawka    313

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 213 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Pomoc finansowa podlega bezpośredniemu wykonaniu przez Komisję.

4.  Pomoc finansowa podlega bezpośredniemu wykonaniu przez Komisję, która składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie regularne sprawozdania na temat spełnienia warunków i ewolucji pomocy finansowej.

Poprawka    314

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 213 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewniające, aby kraj będący beneficjentem regularnie sprawdzał, czy dostarczone środki finansowe zostały właściwie wykorzystane, podejmował odpowiednie środki zapobiegające nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz, w razie konieczności, podejmował działania prawne zmierzające do odzyskania wszelkich środków dostarczonych w ramach pomocy finansowej Unii, które zostały sprzeniewierzone;

a)  zapewniające, aby kraj będący beneficjentem regularnie sprawdzał, czy dostarczone środki finansowe zostały właściwie wykorzystane i czy spełnione zostały warunki, podejmował odpowiednie środki zapobiegające nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz, w razie konieczności, podejmował działania prawne zmierzające do odzyskania wszelkich środków dostarczonych w ramach pomocy finansowej Unii, które zostały sprzeniewierzone;

Poprawka     315

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 215 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wkłady nie mogą być wykorzystywane do przyznawania jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich korzyści osobistych, pieniężnych lub rzeczowych, jakiemukolwiek indywidualnemu członkowi lub pracownikowi europejskiej partii politycznej. Wkłady nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniego lub pośredniego finansowania działalności osób trzecich, zwłaszcza krajowych partii politycznych lub fundacji politycznych na poziomie europejskim lub krajowym, czy to w formie dotacji, darowizn, pożyczek czy jakichkolwiek innych podobnych umów. Wkłady nie mogą być wykorzystywane do celów wykluczonych na mocy art. 22 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

3.  Wkłady nie mogą być wykorzystywane do przyznawania jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich korzyści osobistych, pieniężnych lub rzeczowych, jakiemukolwiek indywidualnemu członkowi lub pracownikowi europejskiej partii politycznej. Wkłady nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniego lub pośredniego finansowania działalności osób trzecich, zwłaszcza krajowych partii politycznych lub fundacji politycznych na poziomie europejskim lub krajowym, czy to w formie dotacji, darowizn, pożyczek czy jakichkolwiek innych podobnych umów. Do celów niniejszego artykułu za osoby trzecie nie uważa się podmiotów powiązanych z partiami politycznymi na szczeblu europejskim, takich jak organizacje młodzieżowe i organizacje kobiece tych partii. Wkłady nie mogą być wykorzystywane do celów wykluczonych na mocy art. 22 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

Uzasadnienie

W poprawce doprecyzowano, że zgodnie z nowym statutem europejskie partie polityczne mogą nadal wspierać swoje organizacje młodzieżowe, kobiece itp.

Poprawka     316

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 215 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Europejskim partiom politycznym zezwala się na tworzenie rezerw ze środków własnych przekraczających poziom 15 % ich rocznych wydatków podlegających zwrotowi.

Uzasadnienie

W poprawce doprecyzowano, że zgodnie z nowym statutem europejskie partie polityczne mogą nadal tworzyć rezerwy ze środków własnych.

Poprawka     317

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 215 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Jeżeli europejska fundacja polityczna w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 na koniec roku budżetowego, na który udzielono jej dotacji na działalność, osiągnie nadwyżkę dochodów nad wydatkami, to część tej nadwyżki odpowiadającą maksimum 25 % łącznych przychodów w danym roku można przenieść na kolejny rok, pod warunkiem że zostanie ona wykorzystana przed końcem pierwszego kwartału tego kolejnego roku.

skreśla się

Uzasadnienie

Uaktualniona wersja poprawki 170. Sprawozdawcy uważają, że art. 215 ust. 7 należy przenieść do art. 186a ust. 6 (nowego).

Poprawka    318

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 219 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  finansowanie niezwiązane z kosztami odnośnych operacji na podstawie któregokolwiek z następujących kryteriów:

 

(ii)   spełnienie określonych warunków ex ante;

 

(ii)   osiągnięcie rezultatów zmierzonych przez odniesienie do uprzednio określonych celów pośrednich lub za pomocą wskaźników efektywności;

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawek do art. 121.

Poprawka    319

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 219 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  finansowanie niezwiązane z kosztami odnośnych operacji na podstawie któregokolwiek z następujących kryteriów:

skreśla się

(ii)   spełnienie określonych warunków ex ante;

 

(ii)   osiągnięcie rezultatów zmierzonych przez odniesienie do uprzednio określonych celów pośrednich lub za pomocą wskaźników efektywności;

 

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawek do art. 121.

Poprawka    320

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 227 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Fundusze powiernicze

Fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych

Uzasadnienie

Zob. poprawkę sprawozdawcy do ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka    321

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 227 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na potrzeby działań w sytuacjach nadzwyczajnych lub w następstwie takich sytuacji lub działań tematycznych Komisja, po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego i Rady, może tworzyć fundusze powiernicze Unii na podstawie umowy zawartej z innymi darczyńcami. Cele każdego funduszu powierniczego określone są w jego akcie ustanawiającym. Decyzja Komisji w sprawie utworzenia funduszu powierniczego obejmuje opis celów funduszu, uzasadnienie jego utworzenia zgodnie z ust. 3, wskazanie okresu jego funkcjonowania oraz wstępne umowy z innymi darczyńcami.

1.  Wyłącznie w należycie uzasadnionych przypadkach i na potrzeby działań w sytuacjach nadzwyczajnych lub w następstwie takich sytuacji lub działań tematycznych Komisja może zaproponować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie utworzenie, za pośrednictwem aktu podstawowego i zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, funduszy powierniczych na rzecz działań zewnętrznych na podstawie umowy zawartej z innymi darczyńcami. Akt podstawowy ustanawiający poszczególny fundusz powierniczy obejmuje opis celów funduszu, uzasadnienie jego utworzenia zgodnie z ust. 3, wskazanie udziału finansowania ze źródeł innych niż budżet Unii utrzymanego na stałym poziomie w całym okresie istnienia funduszu powierniczego, wskazanie okresu jego funkcjonowania oraz wstępne umowy z innymi darczyńcami.

 

Fundusz powierniczy w żadnym przypadku nie może zostać utworzony w Unii.

Uzasadnienie

Wykorzystywane obecnie fundusze powiernicze Unii charakteryzują się brakiem nadzoru ze strony PE; odnotowuje się również problemy z tym, by zobowiązania z budżetu Unii odpowiadały zobowiązaniom innych darczyńców. Sprawozdawcy uważają, że póki nie rozwiąże się tych kwestii, nie należy obejmować stosowaniem funduszy polityki wewnętrznej. Ponadto organizacje realizujące projekty napotykają problemy przy funduszach powierniczych ze współfinansowaniem projektów i dlatego sprzeciwiają się ich wykorzystywaniu w Unii. Niniejsza poprawka uwzględnia sugestie Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Organizacji Charytatywnych).

Poprawka    322

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 227 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja przedkłada projekt decyzji w sprawie utworzenia, przedłużenia i zlikwidowania funduszu powierniczego Unii właściwemu komitetowi, jeżeli jest o nim mowa w akcie podstawowym przewidującym wkład Unii w dany fundusz powierniczy Unii.

2.  Komisja przedkłada projekty wniosków w sprawie utworzenia, przedłużenia i zlikwidowania funduszu powierniczego Unii Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki sprawozdawców do ust. 1.

Poprawka     323

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 227 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  istnieje wartość dodana interwencji Unii: fundusze powiernicze są tworzone i wdrażane na szczeblu Unii tylko wtedy, gdy ich cele, w szczególności ze względu na ich skalę lub możliwe skutki, mogą być lepiej osiągnięte na szczeblu Unii niż na szczeblu krajowym;

a)  w wyniku oceny skutków ustalono, że istnieje wartość dodana interwencji Unii: fundusze powiernicze są tworzone i wdrażane na szczeblu Unii tylko wtedy, gdy ich cele, w szczególności ze względu na ich skalę lub możliwe skutki, mogą być lepiej osiągnięte na szczeblu Unii niż na szczeblu krajowym i nie mogą zostać osiągnięte w równym stopniu przy zastosowaniu żadnego innego istniejącego instrumentu finansowego;

Uzasadnienie

Poprawka na podstawie sugestii Civil Society Europe.

Poprawka     324

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 227 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  cele funduszy powierniczych Unii na rzecz działań zewnętrznych są spójne z celami unijnych instrumentów lub pozycji w budżecie Unii, z których te fundusze są finansowane.

Uzasadnienie

Poprawka na podstawie sugestii Civil Society Europe.

Poprawka     325

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 227 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dla każdego funduszu powierniczego Unii ustanawia się radę funduszu pod przewodnictwem Komisji, by zapewnić reprezentację darczyńców i – w charakterze obserwatorów państw członkowskich niewnoszących wkładów do tych funduszy oraz podejmować decyzje o wykorzystaniu środków. Zasady dotyczące składu rady i jej regulamin wewnętrzny określone są w akcie ustanawiającym fundusz powierniczy, przyjętym przez Komisję i przestrzeganym przez darczyńców. Zasady te nakładają wymóg uzyskania zgody Komisji co do ostatecznej decyzji o wykorzystaniu środków.

4.  Dla każdego funduszu powierniczego Unii ustanawia się radę funduszu pod przewodnictwem Komisji, by zapewnić sprawiedliwą reprezentację darczyńców w charakterze obserwatorów, państw członkowskich niewnoszących wkładów do tych funduszy, i, w stosownych przypadkach, Parlamentu Europejskiego, oraz podejmować decyzje o wykorzystaniu środków. Zasady dotyczące składu rady i jej regulamin wewnętrzny określone są w akcie ustanawiającym fundusz powierniczy, przyjętym przez Komisję i przestrzeganym przez darczyńców. Zasady te nakładają wymóg uzyskania zgody Komisji co do ostatecznej decyzji o wykorzystaniu środków.

Poprawka     326

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 227 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Fundusze powiernicze Unii tworzone są na czas określony w ich akcie ustanawiającym. Okres ten może zostać przedłużony decyzją Komisji na wniosek rady właściwego funduszu powierniczego.

Fundusze powiernicze Unii tworzone są na czas określony w ich akcie ustanawiającym. Na wniosek rady właściwego funduszu powierniczego okres ten może zostać przedłużony przez Parlament Europejski i Radę stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą na wniosek Komisji.

Poprawka    327

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 228 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wdrażanie funduszy powierniczych

Wdrażanie funduszy powierniczych Unii na rzecz działań zewnętrznych

Poprawka     328

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 228 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Fundusze powiernicze Unii wdrażane są zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, przejrzystości, proporcjonalności, niedyskryminacji i równego traktowania, jak również zgodnie z celami szczegółowymi określonymi w poszczególnych aktach ustanawiających.

1.  Fundusze powiernicze Unii wdrażane są zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, przejrzystości, proporcjonalności, niedyskryminacji i równego traktowania, przy zapewnieniu pełnego poszanowania nadzoru budżetowego i mechanizmu kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również zgodnie z celami szczegółowymi określonymi w poszczególnych aktach ustanawiających.

Poprawka    329

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 228 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Wszelki wkład Unii wykorzystywany jest zgodnie z celami określonymi w akcie podstawowym przewidującym wkład Unii w dany fundusz powierniczy Unii.

Poprawka     330

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 228 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Działania finansowane w ramach funduszy powierniczych Unii mogą być wdrażane bezpośrednio przez Komisję zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. a) lub w ramach wykonania pośredniego z podmiotami zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) ppkt (i), (ii), (iii), (v) i (vi).

2.  Działania finansowane w ramach funduszy powierniczych Unii mogą być wdrażane bezpośrednio przez Komisję zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. a) lub w ramach wykonania pośredniego z podmiotami zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) ppkt (i), (ii), (iii), (v) i (vi) oraz muszą być zgodne z przepisami finansowymi.

Poprawka     331

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 228 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dwa razy w roku urzędnik zatwierdzający sporządza sprawozdania finansowe dotyczące operacji realizowanych przez poszczególne fundusze powiernicze.

Dwa razy w roku urzędnik zatwierdzający sporządza sprawozdania finansowe dotyczące operacji realizowanych przez poszczególne fundusze powiernicze. Ponadto Komisja przynajmniej co sześć miesięcy składa sprawozdanie w sprawie realizacji każdego funduszu powierniczego, stosując kryteria jakościowe, takie jak charakter wspieranych projektów i programów, procedury wyboru, priorytety geograficzne i tematyczne, kontrola pośredników oraz informacje o tym, w jaki sposób fundusz powierniczy przyczynia się do realizacji celów przewidzianych w akcie podstawowym dotyczącym instrumentów Unii przyczyniających się do jego finansowania.

Poprawka     332

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 228 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co roku fundusze powiernicze poddawane są niezależnym audytom zewnętrznym.

Co roku fundusze powiernicze poddawane są niezależnym audytom zewnętrznym. Europejski Trybunał Obrachunkowy ma uprawnienia kontrolne.

Poprawka     333

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 228 – ustęp 5 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Fundusze powiernicze są objęte procedurą udzielania absolutorium zgodnie z art. 319 TFUE.

Poprawka    334

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 228 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Komisja publikuje szczegółowe sprawozdanie z działań wspieranych przez fundusze powiernicze Unii, jak również z ich wykonania i wyników, w formie dokumentu roboczego załączanego co roku do projektu budżetu, zgodnie z art. 39 ust. 6.

Poprawka     335

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 229 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  państwo trzecie szanuje podstawowe zasady Powszechnej deklaracji praw człowieka;

Poprawka     336

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 229 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  państwo trzecie wprowadziło przepisy antykorupcyjne.

Poprawka    337

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 230 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku wartości poniżej progów określonych w art. 169 ust. 1 eksperci zewnętrzni otrzymujący wynagrodzenie mogą zostać wybrani w ramach procedury określonej w ust. 3 do pomocy instytucjom przy ocenie wniosków o udzielenie dotacji, projektów oraz ofert przetargowych oraz w celu zapewnienia opinii i doradztwa w szczególnych przypadkach.

1.  W przypadku wartości poniżej progów określonych w art. 169 ust. 1 eksperci zewnętrzni otrzymujący wynagrodzenie mogą zostać wybrani w ramach procedury określonej w ust. 3 do pomocy instytucjom przy ocenie wniosków o udzielenie dotacji, projektów oraz ofert przetargowych oraz w celu zapewnienia opinii i doradztwa w szczególnych przypadkach. Podlegają oni podatkowi unijnemu.

Poprawka    338

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 234 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Roczne sprawozdanie finansowe przygotowuje się za każdy rok budżetowy, który trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe składa się z:

Roczne sprawozdanie finansowe przygotowuje się za każdy rok budżetowy, który trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje:

Uzasadnienie

Zob. poprawkę sprawozdawcy do art. 234 ust. 1 a (nowy).

Poprawka    339

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 234 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  sprawozdań finansowych, przedstawiających informacje finansowe zgodnie z regułami rachunkowości, o których mowa w art. 79;

a)  skonsolidowane sprawozdania finansowe, przedstawiające skonsolidowane informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych instytucji finansowanych z budżetu, sprawozdaniach organów, o których mowa w art. 69, i innych organów, których sprawozdania muszą być skonsolidowane zgodnie z regułami rachunkowości, o których mowa w art. 79;

Uzasadnienie

Zob. poprawkę sprawozdawcy do art. 234 ust. 1 a (nowy).

Poprawka    340

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 234 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sprawozdań budżetowych, przedstawiających informacje zawarte na kontach budżetowych instytucji;

b)  zagregowane sprawozdania budżetowe, przedstawiające informacje zawarte na kontach budżetowych instytucji;

Uzasadnienie

Zob. poprawkę sprawozdawcy do art. 234 ust. 1 a (nowy).

Poprawka    341

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 234 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego zgodnie z regułami rachunkowości, o których mowa w art. 79, a w szczególności zgodnie z zasadą istotności, skonsolidowane informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych i budżetowych organów, o których mowa w art. 69, i innych organów spełniających kryteria skonsolidowanej rachunkowości.

skreśla się

Uzasadnienie

Zob. poprawkę sprawozdawcy do art. 234 ust. 1 a (nowy).

Poprawka    342

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 234 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   Komisja publikuje co roku długofalową prognozę przepływu środków pieniężnych, która obejmuje okres od siedmiu do dziesięciu lat i uwzględnia informacje na temat pułapów budżetowych, potrzeb w zakresie płatności, ograniczonej zdolności do absorpcji środków i ewentualnych umorzeń zobowiązań.

Uzasadnienie

Zgodnie z sugestią ETO (zob. opinia nr 1/2017) sprawozdawcy sugerują „restrukturyzację” sprawozdań i ujęcie w nich długofalowej prognozy przepływu środków pieniężnych, aby wesprzeć zainteresowane strony w ocenie przyszłych wymogów dotyczących płatności i priorytetów budżetowych. Zachowuje się również istniejącą definicję rocznych sprawozdań finansowych.

Poprawka    343

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 235 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Po zamknięciu roku budżetowego i do czasu przekazania kont księgi głównej księgowy wprowadza wszelkie korekty, które nie pociągają za sobą żadnych wypłat ani wpłat w odniesieniu do tego roku, a są niezbędne do przedstawienia prawdziwych i rzetelnych kont. Korekty te są zgodne z regułami rachunkowości, o których mowa w art. 79.

3.  Po zamknięciu roku budżetowego i do czasu przekazania kont księgi głównej księgowy wprowadza wszelkie korekty, które nie pociągają za sobą żadnych wypłat ani wpłat w odniesieniu do tego roku, a są niezbędne do przedstawienia prawdziwego i rzetelnego obrazu kont. Korekty te są zgodne z regułami rachunkowości, o których mowa w art. 79.

Uzasadnienie

„Prawdziwy i rzetelny obraz” to ogólnie przyjęty termin.

Poprawka    344

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 237 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 1 marca kolejnego roku księgowi pozostałych instytucji oraz organów, o których mowa w art. 234, przesyłają swoje wstępne sprawozdania finansowe księgowemu Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu.

1.  Do dnia 1 marca kolejnego roku księgowi wszystkich instytucji i organów Unii przesyłają swoje wstępne sprawozdania finansowe Trybunałowi Obrachunkowemu.

Uzasadnienie

Zob. poprawki sprawozdawcy do art. 237 ust. 3a (nowy).

Poprawka    345

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 237 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Księgowy Komisji dokonuje konsolidacji tych wstępnych sprawozdań finansowych ze wstępnym sprawozdaniem finansowym Komisji i przesyła drogą elektroniczną wstępne sprawozdanie finansowe Komisji oraz wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe Unii Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 31 marca kolejnego roku.

3.  Księgowy Komisji dokonuje konsolidacji tych wstępnych sprawozdań finansowych ze wstępnym sprawozdaniem finansowym Komisji i przesyła drogą elektroniczną wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe Unii Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 31 marca kolejnego roku.

Uzasadnienie

Zob. poprawki sprawozdawcy do art. 237 ust. 3a (nowy).

Poprawka    346

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 237 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe Unii zawierają również oszacowanie poziomu błędu w wydatkach Unii w oparciu o spójną metodologię.

Uzasadnienie

Zgodnie z sugestiami ETO (zob. ust. 13 i 108 opinii nr 1/2017) sprawozdawcy uważają, że ETO powinien również uwzględniać wstępne sprawozdania finansowe Unii.

Poprawka    347

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 238 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Trybunał Obrachunkowy do dnia 1 czerwca przedstawia swoje uwagi na temat wstępnych sprawozdań finansowych instytucji innych niż Komisja i poszczególnych organów, o których mowa w art. 234, a do dnia 15 czerwca – uwagi na temat wstępnego sprawozdania finansowego Komisji oraz wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Unii.

1.  Trybunał Obrachunkowy do dnia 15 maja roku n+1 przedstawia swoje uwagi na temat wstępnych sprawozdań finansowych instytucji i poszczególnych organów, o których mowa w art. 234, a do dnia 1 czerwca roku n+1 – uwagi na temat wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Unii.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 238 ust. 2 akapit drugi. 2.

Poprawka    348

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 238 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Księgowi pozostałych instytucji oraz organów, o których mowa w art. 234, przesyłają księgowemu Komisji do dnia 15 czerwca wymagane informacje księgowe w sposób i w formacie ustanowionym przez księgowego Komisji na potrzeby konsolidacji.

Księgowi pozostałych instytucji oraz organów, o których mowa w art. 234, przesyłają księgowemu Komisji do dnia 1 czerwca wymagane informacje księgowe w sposób i w formacie ustanowionym przez księgowego Komisji na potrzeby konsolidacji.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 238 ust. 2 akapit drugi. 2.

Poprawka    349

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 238 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucje inne niż Komisja i każdy z organów, o których mowa w art. 234, przesyłają końcowe sprawozdania finansowe księgowemu Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej dnia 1 lipca.

Instytucje inne niż Komisja i każdy z organów, o których mowa w art. 234, przesyłają końcowe sprawozdania finansowe księgowemu Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej dnia 15 czerwca. W tym samym terminie, po zatwierdzeniu swojego końcowego sprawozdania finansowego, Komisja przesyła je drogą elektroniczną Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i ETO.

Uzasadnienie

Sprawozdawcy uważają, że można skrócić proponowane ramy czasowe dotyczące zatwierdzania i przekazywania sprawozdania końcowego.

Poprawka    350

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 239 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 31 lipca kolejnego roku Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zintegrowany zestaw sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie rozliczalności, który obejmuje:

1.  Do dnia 31 marca kolejnego roku Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zintegrowany zestaw sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie rozliczalności, który obejmuje:

Uzasadnienie

Przesunięcie daty przedstawiania tych sprawozdań z 30 czerwca na 31 lipca, czyli po rozpoczęciu przerwy letniej, jest nie do pogodzenia z wewnętrznymi procedurami PE i komisji CONT. Sprawozdawcy proponują – wręcz przeciwnie – wcześniejszy termin 31 marca.

Poprawka    351

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 239 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 238;

a)  skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 238, wraz z długofalową prognozą przepływu środków pieniężnych;

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 239 ust. 1 lit. c).

Poprawka    352

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 239 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sprawozdanie roczne z zarządzania i wyników uwzględniające:

b)  jednolite sprawozdanie dotyczące rozliczalności uwzględniające:

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 239 ust. 1 lit. c).

Poprawka    353

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 239 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia)  oświadczenie dotyczące zarządzania zawierające informacje o kluczowych systemach zarządzania w Unii;

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 239 ust. 1 lit. c).

Poprawka    354

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 239 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ib)  ocenę postępów w osiąganiu celów politycznych, które były monitorowanie przy pomocy wskaźników efektywności wskazanych w art. 31;

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 239 ust. 1 lit. c).

Poprawka    355

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 239 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ic)  ocenę zakresu, w jakim w wydatkach wystąpiły nieprawidłowości, z jej własnymi szacunkami dotyczącymi poziomu błędu oraz – oddzielnie – ocenę kwoty wydatków Unii, jaką zamierza odzyskać w postaci środków odzyskanych lub korekt finansowych powiązanych z odnośnym rokiem budżetowym;

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 239 ust. 1 lit. c).

Poprawka    356

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 239 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  sprawozdanie na temat roli i wniosków komitetu audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 120a.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 239 ust. 1 lit. c).

Poprawka    357

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 239 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  sprawozdanie na temat działań naprawczych i zapobiegawczych dotyczących budżetu UE, w którym zostaną uwzględnione skutki finansowe działań podjętych w celu ochrony budżetu UE przed wydatkami dokonanymi z naruszeniem prawa;

c)  sprawozdanie na temat działań naprawczych i zapobiegawczych dotyczących budżetu UE, w którym zostanie podany szacowany poziom nieprawidłowości we wstępnych i zatwierdzonych wnioskach o zwrot kosztów i w którym zostaną uwzględnione skutki finansowe działań podjętych w celu ochrony budżetu UE przed wydatkami dokonanymi z naruszeniem prawa;

Uzasadnienie

Sprawozdawcy uważają, że skonsolidowanym sprawozdaniom finansowym powinno towarzyszyć jednolite sprawozdanie dotyczące rozliczalności zawierające informacje księgowe, oświadczenie dotyczące zarządzania, szeroki przegląd wydatków i działalności Unii, ocena postępów w osiąganiu założonych celów, ocena zakresu, w jakim w wydatkach występują nieprawidłowości, a także sprawozdanie na temat roli i wniosków komitetu audytu wewnętrznego.

Poprawka    358

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 239 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  sprawozdanie na temat audytów wewnętrznych, o którym mowa w art. 116 ust. 7;

e)  sprawozdanie na temat audytów wewnętrznych, o którym mowa w art. 116 ust. 4;

Uzasadnienie

Korekta.

Poprawka    359

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 241 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiotowe instytucje i organy udostępniają to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 31 marca roku następującego po danym roku budżetowym.

Przedmiotowe instytucje i organy udostępniają to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 1 marca roku następującego po danym roku budżetowym.

Uzasadnienie

Spójne dostosowanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości.

Poprawka     360

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 242 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie na temat instrumentów finansowych, gwarancji budżetowych i pomocy finansowej, zobowiązań warunkowych i wspólnego funduszu rezerw zgodnie z art. 39 ust. 4 i 5 oraz art. 50 ust. 1 lit. d). Jednocześnie informacje te są udostępniane Trybunałowi Obrachunkowemu.

Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie na temat instrumentów finansowych, gwarancji budżetowych i pomocy finansowej, zobowiązań warunkowych i wspólnego funduszu rezerw do dnia 30 czerwca roku publikacji zgodnie z art. 39 ust. 4 i 5 oraz art. 50 ust. 1 lit. d). Jednocześnie informacje te są udostępniane Trybunałowi Obrachunkowemu.

Uzasadnienie

Sprawozdawcy z zadowoleniem przyjmują propozycję Komisji dotyczącą scalenia wszystkich wymogów w zakresie sprawozdawczości w jeden dokument dołączony do projektu budżetu. W dokumencie tym należy zapewnić ten sam poziom informacji jak w obecnych sprawozdaniach oraz należy w czytelny sposób przedstawić sytuację do dnia 30 czerwca roku publikacji.

Poprawka    361

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 244 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdawczość w zakresie funduszy powierniczych

Sprawozdawczość w zakresie funduszy powierniczych Unii na rzecz działań zewnętrznych

Uzasadnienie

Zob. poprawki sprawozdawcy do art. 227.

Poprawka    362

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 244 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. 39 ust. 5 Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań wspieranych przez fundusze powiernicze Unii, z ich wykonania i wyników, oraz z ich rozliczeń finansowych.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań wspieranych przez fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych, z ich wykonania i wyników, oraz z ich rozliczeń finansowych.

Uzasadnienie

Zob. poprawki sprawozdawcy do art. 227.

Poprawka    363

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 247 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Badanie prowadzone przez Trybunał Obrachunkowy w celu ustalenia, czy wszystkie dochody zostały uzyskane, a wszystkie wydatki poniesione zgodnie z prawem i w odpowiedni sposób, uwzględnia postanowienia Traktatów, budżet, niniejsze rozporządzenie, akty delegowane przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz wszelkie inne akty przyjęte na mocy Traktatów. Badanie to uwzględnia wieloletni charakter programów i powiązanych systemów nadzoru i kontroli.

1.  Badanie prowadzone przez Trybunał Obrachunkowy w celu ustalenia, czy wszystkie dochody zostały uzyskane, a wszystkie wydatki poniesione zgodnie z prawem i w odpowiedni sposób, uwzględnia postanowienia Traktatów, budżet, niniejsze rozporządzenie, akty delegowane przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz wszelkie inne akty przyjęte na mocy Traktatów. Badanie to może uwzględniać wieloletni charakter programów i powiązanych systemów nadzoru i kontroli.

Uzasadnienie

Jak wskazuje ETO (zob. ust. 106–108 opinii nr 1/2017), nowo wprowadzone sformułowania Komisji rzutują na metodykę kontroli ETO, o której decydować powinien ETO.

Poprawka    364

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 249 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, pozostałe instytucje, organy zarządzające dochodami lub wydatkami w imieniu Unii oraz odbiorcy zapewniają Trybunałowi Obrachunkowemu wszelką pomoc oraz udzielają mu wszelkich informacji, jakie Trybunał uzna za niezbędne do wykonania swoich zadań. Udostępniają oni Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkie dokumenty dotyczące udzielania i wykonywania zamówień finansowanych z budżetu oraz wszelkie rozliczenia środków pieniężnych lub materiałów, wszelkie zapisy księgowe lub dokumenty potwierdzające oraz związane z nimi dokumenty administracyjne, wszelkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków, wszelkie ewidencje, wszelkie schematy organizacyjne służb, które Trybunał Obrachunkowy uzna za niezbędne do kontroli sprawozdania budżetowego i sprawozdania na temat wyniku finansowego na podstawie zapisów lub kontroli na miejscu, jak również, do tych samych celów, wszelkie dokumenty i dane utworzone lub przechowywane w formacie elektronicznym.

Komisja, pozostałe instytucje, organy zarządzające dochodami lub wydatkami w imieniu Unii oraz odbiorcy zapewniają Trybunałowi Obrachunkowemu wszelką pomoc oraz udzielają mu wszelkich informacji, jakie Trybunał uzna za niezbędne do wykonania swoich zadań. Udostępniają oni Trybunałowi Obrachunkowemu, na jego wniosek, wszelkie dokumenty dotyczące udzielania i wykonywania zamówień finansowanych z budżetu oraz wszelkie rozliczenia środków pieniężnych lub materiałów, wszelkie zapisy księgowe lub dokumenty potwierdzające oraz związane z nimi dokumenty administracyjne, wszelkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków, wszelkie ewidencje, wszelkie schematy organizacyjne służb, które Trybunał Obrachunkowy uzna za niezbędne do kontroli sprawozdania budżetowego i sprawozdania na temat wyniku finansowego na podstawie zapisów lub kontroli na miejscu, jak również, do tych samych celów, wszelkie dokumenty i dane utworzone lub przechowywane w formacie elektronicznym. Prawo dostępu ETO obejmuje dostęp do systemu informatycznego wykorzystywanego do zarządzania dochodami i wydatkami, nad którymi sprawuje kontrolę.

Uzasadnienie

Zob. poprawka sprawozdawcy do art. 249 ust. 7.

Poprawka    365

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 249 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Wykorzystanie zintegrowanych systemów komputerowych nie powoduje ograniczenia dostępu Trybunału Obrachunkowego do dokumentów potwierdzających.

7.  Wykorzystanie zintegrowanych systemów komputerowych nie powoduje ograniczenia dostępu Trybunału Obrachunkowego do dokumentów potwierdzających. Gdy jest to technicznie możliwe, zapewnia się ETO elektroniczny dostęp do danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, z którego korzystać może we własnych pomieszczeniach.

Uzasadnienie

Sprawozdawcy proponują poprawki do art. 249 w celu dopilnowania, by ETO miał wyraźne prawo dostępu do systemu informatycznego niezbędnego do przeprowadzenia kontroli.

Poprawka     366

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 250 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Trybunał Obrachunkowy przekazuje Komisji i właściwym instytucjom, do dnia 15 czerwca, wszelkie uwagi, których charakter wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w sprawozdaniu rocznym. Uwagi te pozostają poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu. Każda instytucja kieruje swoją odpowiedź do Trybunału Obrachunkowego do dnia 15 października. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja są równocześnie przesyłane Komisji.

1.  Trybunał Obrachunkowy przekazuje Komisji i właściwym instytucjom, do dnia 30 czerwca, wszelkie uwagi, których charakter wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w sprawozdaniu rocznym, aby umożliwić właściwym instytucjom ich skomentowanie. Uwagi te pozostają poufne. Każda instytucja kieruje swoją odpowiedź do Trybunału Obrachunkowego do dnia 15 lipca. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja są równocześnie przesyłane Komisji.

Uzasadnienie

Zmiana poprawki 205. W kontekście doświadczeń z 2016 r. odpowiednie dostosowanie terminu dostarczenia rocznych sprawozdań finansowych i powiązanych informacji przez Komisję i inne instytucje umożliwiłoby Trybunałowi Obrachunkowemu sporządzanie sprawozdania rocznego w sposób bardziej efektywny i terminowy.

Poprawka    367

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 250 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Trybunał Obrachunkowy podejmuje wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia opublikowania odpowiedzi każdej z instytucji na jego uwagi obok lub po każdej z uwag, do których się odnoszą.

skreśla się

Uzasadnienie

Należy utrzymać prerogatywy ETO odnoszące się do sposobu przygotowywania i przedstawiania sprawozdań specjalnych i nie określać ich w tym wniosku.

Poprawka    368

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 251 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Trybunał Obrachunkowy przekazuje zainteresowanej instytucji lub zainteresowanemu organowi wszelkie dotyczące ich uwagi, których charakter wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w sprawozdaniu specjalnym. Uwagi te pozostają poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu.

Trybunał Obrachunkowy przekazuje zainteresowanej instytucji lub zainteresowanemu organowi wszelkie dotyczące ich uwagi, których charakter wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w sprawozdaniu specjalnym, aby umożliwić zainteresowanej instytucji lub zainteresowanemu organowi ich skomentowanie. Uwagi te pozostają poufne.

Poprawka    369

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 251 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Na wniosek ETO lub zainteresowanej instytucji czy zainteresowanego organu odpowiedzi mogą zostać rozpatrzone przez Parlament Europejski.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć przejrzystość procedury, zwłaszcza w przypadkach opóźnień, odpowiedzi zainteresowanej instytucji czy zainteresowanego organu mogą podlegać rozpatrzeniu przez Parlament Europejski.

Poprawka    370

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 251 – ustęp 1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Trybunał Obrachunkowy podejmuje wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia opublikowania odpowiedzi każdej zainteresowanej instytucji lub każdego zainteresowanego organu na jego uwagi obok lub po każdej z uwag, do których się odnoszą, oraz do opublikowania harmonogramu sporządzania sprawozdania specjalnego.

Trybunał Obrachunkowy podejmuje wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia opublikowania odpowiedzi każdej zainteresowanej instytucji lub każdego zainteresowanego organu wraz ze sprawozdaniem specjalnym.

Uzasadnienie

Należy utrzymać prerogatywy ETO odnoszące się do sposobu przygotowywania i przedstawiania sprawozdań specjalnych i nie określać ich w tym wniosku.

Poprawka     371

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 256 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki administracyjne objęte niniejszym tytułem to środki określone w art. 45 ust. 3.

Środki administracyjne objęte niniejszym tytułem to środki określone w art. 45 ust. 3 oraz środki pozostałych instytucji.

Uzasadnienie

Definicja środków administracyjnych nie powinna odnosić się tylko do wydatków administracyjnych Komisji (art. 45 ust. 3), ale powinna również obejmować wydatki pozostałych instytucji.

Poprawka     372

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 258 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Parlament Europejski lub Rada we wspomnianym czterotygodniowym terminie przedstawią należycie uzasadnione obawy, to termin ten przedłuża się jednokrotnie o dwa tygodnie.

Jeżeli Parlament Europejski lub Rada we wspomnianym czterotygodniowym terminie przedstawią obawy, to termin ten przedłuża się jednokrotnie o dwa tygodnie.

Poprawka     373

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 258 – ustęp 5 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  wszelkie przypadki zamiany gruntów lub budynków;

Poprawka     374

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 258 – ustęp 5 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  nabycie, przebudowę, budowę lub wszelkie przedsięwzięcia łączące te elementy i przewidziane do wdrożenia w tym samym czasie, przekraczające kwotę 1 000 000 EUR w przypadku, gdy cena wynosi więcej niż 110 % lokalnego wskaźnika cen kupna lub kosztów najmu porównywalnych nieruchomości;

Poprawka     375

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 258 – ustęp 5 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  sprzedaż gruntu lub budynków w przypadku, gdy cena wynosi mniej niż 90 % lokalnego wskaźnika cen porównywalnych nieruchomości;

Poprawka     376

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 259 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Procedura wczesnego informowania oraz procedura uprzedniego zatwierdzania określone w art. 258 ust. 1–5 nie mają zastosowania do budynków mieszkalnych. Parlament Europejski i Rada mogą zwrócić się do właściwej instytucji o wszelkie informacje dotyczące budynków mieszkalnych.

2.  Procedura wczesnego informowania oraz procedura uprzedniego zatwierdzania określone w art. 258 ust. 1–5 mają zastosowanie także do budynków mieszkalnych, jeżeli nabycie, przebudowa, budowa lub wszelkie przedsięwzięcia łączące te elementy przekraczają kwotę 1 000 000 EUR, a cena wynosi więcej niż 110 % lokalnego wskaźnika cen kupna lub kosztów najmu porównywalnych nieruchomości. Parlament Europejski i Rada mogą zwrócić się do właściwej instytucji o wszelkie informacje dotyczące budynków mieszkalnych.

Poprawka     377

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 261 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    378

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 262 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002

Artykuł 4 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu Komisja przyjmuje decyzję, w drodze aktu wykonawczego, przyznającą wkład finansowy z Funduszu oraz niezwłocznie wypłaca taki wkład finansowy w formie jednej transzy państwu beneficjentowi. Jeśli wypłacona została zaliczka zgodnie z art. 4a, wypłacana jest tylko pozostała kwota.”.

4.  W tym samym czasie, gdy Parlament Europejski i Rada przyjmują wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu, Komisja w drodze aktu wykonawczego – przyjmuje decyzję w sprawie wkładu finansowego, która wchodzi w życie w dniu przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę decyzji o uruchomieniu Funduszu, oraz niezwłocznie wypłaca taki wkład finansowy w formie jednej transzy państwu beneficjentowi. Jeśli wypłacona została zaliczka zgodnie z art. 4a, wypłacana jest tylko pozostała kwota.”.

Poprawka    379

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 263 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Artykuł 5 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„2. W odniesieniu do realizacji działań w ramach osi określonych w art. 3 ust. 1 stosuje się średnio przez cały czas trwania programu kwoty odpowiadające poniższym orientacyjnym wartościom procentowym:

 

a) co najmniej 18 % na oś Progress;

 

b) co najmniej 18 % na oś EURES;

 

c) co najmniej 18 % na oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej.”;

 

Poprawka    380

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 263 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a.  Środki dostępne w ramach każdej z trzech osi (Progress, EURES lub Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna) lub ich priorytetów tematycznych, które pozostają niewykorzystane z końcem roku budżetowego, zostają przeniesione na kolejny rok budżetowy. Do środków tych nie mają zastosowania orientacyjne wartości minimalne określone w ust. 2 lit. a), b) i c).”

Poprawka    381

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 263 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Artykuł 14 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oś Progress wspiera działania w co najmniej jednej z sekcji tematycznych wyszczególnionych w lit. a), b) i c).

„1.  Oś Progress wspiera działania w co najmniej jednej z sekcji tematycznych wyszczególnionych w lit. a), b) i c). Przez cały czas trwania programu orientacyjny przydział kwot określony w art. 5 ust. 2 lit. a) dla poszczególnych sekcji uwzględnia następujące minimalne wartości procentowe:

a)  zatrudnienie, w szczególności w celu zwalczania bezrobocia osób młodych;

a)  zatrudnienie, w szczególności w celu zwalczania bezrobocia osób młodych: 20 %;

b)  ochrona socjalna, włączenie społeczne oraz zapobieganie ubóstwu i jego ograniczanie;

b)  ochrona socjalna, włączenie społeczne oraz zapobieganie ubóstwu i jego ograniczanie: 45 %;

c)  warunki pracy.”

c)  warunki pracy: 7 %.

 

Pozostała część kwoty zostanie przekazana na przynajmniej jedną z sekcji tematycznych, o których mowa w lit. a), b) lub c) bądź na ich kombinację.”

Poprawka    382

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 263 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Artykuł 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Artykuł 19

„Artykuł 19

Sekcje tematyczne i finansowanie

Sekcje tematyczne i finansowanie

Oś EURES wspiera działania w co najmniej jednej z sekcji tematycznych wyszczególnionych w lit. a), b) i c):

Oś EURES wspiera działania w co najmniej jednej z sekcji tematycznych wyszczególnionych w lit. a), b) i c). Przez cały czas trwania programu do orientacyjnego przydziału kwot określonego w art. 5 ust. 2 lit. b) dla poszczególnych sekcji mają zastosowanie następujące minimalne wartości procentowe:

a)  przejrzystość ofert pracy, wniosków o zatrudnienie i wszystkich powiązanych informacji dla kandydatów i pracodawców;

a)  przejrzystość ofert pracy, wniosków o zatrudnienie i wszystkich powiązanych informacji dla kandydatów i pracodawców: 15 %;

b)  opracowanie usług w zakresie rekrutacji i zatrudniania pracowników poprzez zestawianie wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie na szczeblu Unii, w szczególności ukierunkowane programy wspierania mobilności;

b)  opracowanie usług w zakresie rekrutacji i zatrudniania pracowników poprzez zestawianie wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie na szczeblu Unii, w szczególności ukierunkowane programy wspierania mobilności: 15 %;

c)  partnerstwa transgraniczne.”;

c)  partnerstwa transgraniczne: 18 %.

 

Pozostała część kwoty zostanie przekazana na przynajmniej jedną z sekcji tematycznych, o których mowa w lit. a), b) lub c) bądź na ich kombinację.”

Poprawka    383

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 263 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Artykuł 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Artykuł 25

„Artykuł 25

Sekcje tematyczne i finansowanie

Sekcje tematyczne i finansowanie

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej wspiera działania w co najmniej jednej z sekcji tematycznych wyszczególnionych w lit. a) i b):

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej wspiera działania w co najmniej jednej z sekcji tematycznych wyszczególnionych w lit. a) i b): Przez cały czas trwania programu do orientacyjnego przydziału kwot określonego w art. 5 ust. 2 lit. c) dla poszczególnych sekcji mają zastosowanie następujące minimalne wartości procentowe:

a)  mikrofinanse dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw;

a)  mikrofinanse dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw: 35 %;

b)  przedsiębiorczość społeczna.”;

b)  przedsiębiorczość społeczna: 35 %.

 

Pozostała część kwoty zostanie przekazana na przynajmniej jedną z sekcji tematycznych, o których mowa w lit. a) lub b) bądź na ich kombinację.”

Poprawka    384

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 263 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Artykuł 32

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

4a.  art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 32

„Artykuł 32

Programy prac

Programy prac

Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające programy prac obejmujące trzy osie. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 36 ust. 3.

1.  Zgodnie z art. 34 Komisja przyjmuje akty delegowane określające programy prac obejmujące trzy osie.

W stosownych przypadkach, programy pracy obejmują okres kolejnych trzech lat i zawierają opis działań, które mają być finansowane, procedury wyboru działań, które mają być wspierane przez Unię, zasięg geograficzny, grupę docelową oraz orientacyjne ramy czasowe realizacji. Programy prac obejmują również wskazanie kwoty przydzielonej na każdy cel szczegółowy i odzwierciedlają realokację środków zgodnie z art. 33. Programy prac wzmacniają spójność programu poprzez wskazanie powiązań pomiędzy trzema osiami.

W stosownych przypadkach, programy pracy obejmują okres kolejnych trzech lat i zawierają opis działań, które mają być finansowane, procedury wyboru działań, które mają być wspierane przez Unię, zasięg geograficzny, grupę docelową oraz orientacyjne ramy czasowe realizacji. Programy prac obejmują również wskazanie kwoty przydzielonej na każdy cel szczegółowy oraz kwot przydziałów rocznych na trzy osie programu i ich sekcje i odzwierciedlają realokację środków zgodnie z art. 33. Programy prac wzmacniają spójność programu poprzez wskazanie powiązań pomiędzy trzema osiami.

 

2.  W celu zapewnienia większej przejrzystości i rozliczalności właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaprosić Komisję do stawienia się przed komisją parlamentarną w celu przedyskutowania projektu programu prac, o którym mowa w ust. 1, przed przyjęciem przez Komisję aktu delegowanego określającego ten program prac.”

Poprawka    385

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 263 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Artykuł 33

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  skreśla się art. 33.

5.  art. 33 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 33

 

Realokacja środków pomiędzy osiami i na poszczególne sekcje tematyczne w ramach osi

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu realokacji środków pomiędzy osiami i na poszczególne sekcje tematyczne w ramach każdej osi tam, gdzie wymaga tego rozwój sytuacji w kontekście społeczno-ekonomicznym. Realokacja środków na sekcje tematyczne w ramach każdej osi zostaje odzwierciedlona w programach prac, o których mowa w art. 32.”

Uzasadnienie

Celem poprawki jest utrzymanie możliwości realokacji środków zapewnionej w obowiązującym rozporządzeniu oraz kontroli przewidzianych w aktach delegowanych. Usunięto w niej jedynie wartości procentowe i odniesienie do oceny śródokresowej. Artykuł 13 ust. 1 wymaga, by oceny tej dokonano do dnia 1 lipca 2017 r.

Poprawka    386

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 263 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Artykuł 34 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5a.  Art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 33, powierza się Komisji na okres siedmiu lat od dnia 1 stycznia 2014 r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 32 i 33, powierza się Komisji na okres siedmiu lat od dnia 1 stycznia 2014 r.

Poprawka    387

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 263 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Artykuł 34 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5b.  Art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 33, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 32 i 33, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    388

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 263 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Artykuł 34 – ustęp 5

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5c.  art. 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 33 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 32 i art. 33 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    389

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 264 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 1301/2013

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „inwestycje w rozwój potencjału endogenicznego poprzez trwałe inwestycje w wyposażenie i infrastrukturę, w tym infrastrukturę kulturalną i infrastrukturę zrównoważonej turystyki, usługi dla przedsiębiorstw, wsparcie podmiotów zajmujących się badaniami i innowacjami oraz inwestycje w technologie i badania stosowane w przedsiębiorstwach;”;

e)  „inwestycje w rozwój potencjału endogenicznego poprzez trwałe inwestycje w wyposażenie i małą infrastrukturę, w tym małą infrastrukturę kulturalną i małą infrastrukturę zrównoważonej turystyki, usługi dla przedsiębiorstw, wsparcie podmiotów zajmujących się badaniami i innowacjami oraz inwestycje w technologie i badania stosowane w przedsiębiorstwach; w uzasadnionych przypadkach można rozszerzyć zakres wsparcia;”;

Poprawka    390

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 264 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1301/2013

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Inwestycje, o których mowa w lit. e) akapitu pierwszego, uznaje się za małe, jeśli współfinansowanie ze środków EFRR nie przekracza 10 000 000 EUR; ten pułap zwiększa się do 20 000 000 EUR w przypadku infrastruktury uznawanej za światowe dziedzictwo kulturalne w rozumieniu art. 1 Konwencji UNESCO z 1972 r. w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.”

Poprawka    391

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 264 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 1301/2013

Artykuł 5 – ustęp 9 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wspieranie przyjmowania oraz integracji społecznej i gospodarczej migrantów i uchodźców;”.

e)  wspieranie przyjmowania oraz integracji społecznej i gospodarczej migrantów i uchodźców objętych ochroną międzynarodową;”.

Poprawka    392

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 264 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 1301/2013

Załącznik I – tabela dotycząca Infrastruktury społecznej

 

Tekst proponowany przez Komisję

Opieka nad dziećmi i edukacja

osoby

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej

Zdrowie

osoby

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi

Mieszkalnictwo

jednostki mieszkalne

Wyremontowane budynki mieszkalne

 

jednostki mieszkalne

Wyremontowane budynki mieszkalne, w tym dla migrantów i uchodźców (poza ośrodkami recepcyjnymi)

Migranci i uchodźcy

osoby

Potencjał infrastruktury służącej wsparciu migrantów i uchodźców (innej niż w obrębie mieszkalnictwa)

Poprawka

Opieka nad dziećmi i edukacja

osoby

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej

Zdrowie

osoby

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi

Mieszkalnictwo

jednostki mieszkalne

Wyremontowane budynki mieszkalne

 

jednostki mieszkalne

Wyremontowane budynki mieszkalne, w tym dla migrantów i uchodźców objętych ochroną międzynarodową (poza ośrodkami recepcyjnymi)

Migranci i uchodźcy objęci ochroną międzynarodową

osoby

Potencjał infrastruktury służącej wsparciu migrantów i uchodźców objętych ochroną międzynarodową (innej niż w obrębie mieszkalnictwa)

Poprawka    393

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 2 – punkt 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  dodaje się punkt w brzmieniu:

 

(11a)  »zaliczka zwrotna« oznacza pożyczkę na realizację projektu, wypłacaną w jednej lub kilku ratach, której warunki spłaty zależą od wyniku projektu; ”

Uzasadnienie

Zaliczki zwrotne to powszechnie wykorzystywane instrumenty w szeregu państw członkowskich, aby wspierać projekty znajdujące się we wczesnej fazie, głównie w sektorze innowacji, posiadające cechy instrumentów finansowych. Nie są one jeszcze określone ani włączone w zakres definicji instrumentów finansowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów i rozporządzeniach finansowych. Należy w trybie pilnym zająć się tą próżnią prawną, tym bardziej, że zaliczki zwrotne są wyraźnie zdefiniowane jako pożyczki, a zatem instrumenty podziału ryzyka w rozporządzeniu UE dotyczącym pomocy państwa.

Poprawka    394

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 2 – punkt 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  „strategia makroregionalna” oznacza zintegrowane ramy, które mogą otrzymywać wsparcie m.in. w ramach EFSI, aby dany obszar geograficzny mógł sprostać wspólnym wyzwaniom, przed którymi stoi i które odnoszą się do państw członkowskich i państw trzecich znajdujących się na tym samym obszarze geograficznym, korzystającym tym samym ze wzmocnionej współpracy na rzecz osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;”;

(31)  „strategia makroregionalna” oznacza zintegrowane ramy zgodne z wytycznymi wydanymi przez Radę Europejską; może ona otrzymywać wsparcie m.in. w ramach EFSI, aby sprostać wspólnym wyzwaniom, przed którymi stoi dany obszar geograficzny i które odnoszą się do państw członkowskich i państw trzecich znajdujących się na tym samym obszarze geograficznym, korzystającym tym samym ze wzmocnionej współpracy na rzecz osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Poprawka    395

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 9 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Priorytety określone w przypadku każdego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy dotyczą w szczególności odpowiedniego wykorzystania każdego funduszu w obszarach migracji i azylu.”;

„Priorytety określone w przypadku każdego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy dotyczą w szczególności odpowiedniego wykorzystania każdego funduszu w obszarach migracji i azylu oraz zapewniają, w stosownych przypadkach, koordynację z Funduszem Azylu, Migracji i Integracji.”;

Poprawka    396

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 30 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  dodaje się art. 30a w brzmieniu:

skreśla się

„Artykuł 30a

 

1.   Część środków przydzielonych państwu członkowskiemu w ramach EFSI może, na wniosek tego państwa członkowskiego i w porozumieniu z Komisją, zostać przeniesiona do jednego instrumentu stworzonego na podstawie rozporządzenia finansowego bądź rozporządzeń sektorowych lub kilku takich instrumentów, lub w celu zwiększenia zdolności do ponoszenia ryzyka przez EFSI zgodnie z art. 125 rozporządzenia finansowego. Wniosek dotyczący przeniesienia środków przydzielonych w ramach EFSI należy złożyć do dnia 30 września.

 

2.   Przeniesieniu mogą podlegać jedynie środki finansowe uwzględnione w planie finansowym programu na przyszłe lata.

 

3.   Do wniosku należy dołączyć propozycję zmiany programu lub programów, z których nastąpi przeniesienie. Analogiczne zmiany, które określają łączną kwotę przekazywaną każdego roku Komisji, należy wprowadzić w programie i umowie partnerstwa zgodnie z art. 30 ust. 2.”;

 

Poprawka    397

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 34 – ustęp 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a)  rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami, a także zdolności potencjalnych beneficjentów końcowych do opracowywania i wdrażania projektów;

Poprawka    398

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 34 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  zapewnienie widoczności strategii, operacji i projektów;

Poprawka    399

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 34 – ustęp 3 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz przedkładanie wniosków podmiotowi odpowiedzialnemu za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;

f)  wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków podmiotowi odpowiedzialnemu za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;

Poprawka    400

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 10 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 37 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  szacunki dotyczące dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, które mogą zostać potencjalnie zgromadzone w ramach instrumentu finansowego aż do poziomu ostatecznego odbiorcy (oczekiwany efekt dźwigni), w tym – w stosownych przypadkach – ocenę zapotrzebowania na zróżnicowane traktowanie i jego poziom, by przyciągnąć odpowiadające wsparciu z funduszy środki pochodzące od inwestorów prywatnych, lub opis mechanizmów, które będą stosowane, by określić zapotrzebowanie na takie zróżnicowane traktowanie i jego zakres, takie jak konkurencyjny lub odpowiednio niezależny proces oceny;”;

c)  szacunki dotyczące dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, które mogą zostać potencjalnie zgromadzone w ramach instrumentu finansowego aż do poziomu ostatecznego odbiorcy (oczekiwany efekt dźwigni);

Poprawka    401

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 10 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 37 – ustęp 8

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ba)  ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.  Ostateczni odbiorcy otrzymujący wsparcie z jednego instrumentu finansowego w ramach EFSI mogą również otrzymać pomoc z innego priorytetu lub programu EFSI lub z innego instrumentu wspieranego przez budżet Unii zgodnie z mającymi zastosowanie unijnymi przepisami w zakresie pomocy państwa. W takim przypadku dla każdego źródła pomocy prowadzona jest oddzielna ewidencja, a wsparcie z instrumentu finansowego w ramach EFSI stanowi część operacji z wydatkami kwalifikowalnymi odrębnymi od innych źródeł pomocy.”

„8.  Ostateczni odbiorcy otrzymujący wsparcie z jednego instrumentu finansowego w ramach EFSI mogą również otrzymać pomoc z innego priorytetu lub programu EFSI lub z innego instrumentu wspieranego przez budżet Unii bądź z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, w stosownych przypadkach, zgodnie z mającymi zastosowanie unijnymi przepisami w zakresie pomocy państwa. W takim przypadku dla każdego źródła pomocy prowadzona jest oddzielna ewidencja, a wsparcie z instrumentu finansowego w ramach EFSI wiąże się z wydatkami kwalifikowalnymi odrębnymi od innych źródeł pomocy.”

Poprawka    402

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 11 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  instrumentów finansowych umożliwiających połączenie takiego wkładu z produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.”;

c)  instrumentów finansowych umożliwiających połączenie takiego wkładu z produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i innych instytucji określonych w art. 38 ust. 4 oraz zgodnie z art. 39a.”;

Poprawka    403

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  bankowi publicznemu lub publicznej instytucji finansowej, ustanowionym jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową, które spełniają wszystkie następujące warunki:

(iii)  bankowi publicznemu lub publicznej instytucji, ustanowionym jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową, które spełniają wszystkie następujące warunki:

Poprawka    404

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii – tiret 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  w ramach mandatu polityki publicznej przyznanego przez właściwy organ państwa członkowskiego na szczeblu krajowym lub regionalnym prowadzi działalność w zakresie rozwoju gospodarczego służącą realizacji celów EFSI;

–  w ramach mandatu polityki publicznej przyznanego przez właściwy organ państwa członkowskiego na szczeblu krajowym lub regionalnym prowadzi działalność, która obejmuje realizowanie, jako część tej działalności, działań w zakresie rozwoju gospodarczego służących realizacji celów EFSI;

Poprawka    405

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii – tiret 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  przeprowadza działania rozwojowe w regionach, obszarach i sektorach polityki, w odniesieniu do których dostęp do finansowania ze źródeł rynkowych jest ogólnie niedostępny lub niewystarczający;

–  w ramach swojej działalności przeprowadza gospodarcze działania rozwojowe przyczyniające się również do osiągnięcia celów EFSI w regionach, obszarach i sektorach polityki, w odniesieniu do których dostęp do finansowania ze źródeł rynkowych jest ogólnie niedostępny lub niewystarczający;

Poprawka    406

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii – tiret 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  prowadzi działalność na niezarobkowej zasadzie maksymalizacji w celu zapewnienia stabilności finansowania w długiej perspektywie;

–  prowadzi działania, których głównym celem nie jest maksymalizowanie zysków w celu zapewnienia stabilności finansowania swojej działalności w długiej perspektywie;

Poprawka    407

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii – tiret 5 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

–  zapewnia, że zadania powierzone mu bezpośrednio nie przynoszą żadnych pośrednich lub bezpośrednich korzyści działalności komercyjnej, prowadząc w tym celu odrębne księgi rachunkowe, odrębną administrację dla działalności komercyjnej, lub stosując wszelkie inne środki zgodne z obowiązującym prawem;

Poprawka    408

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii – tiret 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  podlega nadzorowi niezależnego organu zgodnie z prawem krajowym;

–  podlega nadzorowi niezależnego organu zgodnie z obowiązującym prawem;

Poprawka    409

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Wdrażając instrument finansowy, podmioty, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami dotyczącymi EFSI, pomocy państwa, zamówień publicznych oraz odpowiednimi normami i mającym zastosowanie prawem w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, zwalczania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Podmioty te nie mogą wykorzystywać struktur służących unikaniu opodatkowania, w szczególności systemów agresywnego planowania podatkowego, ani praktyk niezgodnych z kryteriami dobrego zarządzania podatkowego określonymi w przepisach unijnych, w tym w zaleceniach, komunikatach i wszelkich formalnych ogłoszeniach Komisji, ani w tych strukturach i praktykach uczestniczyć. Podmioty te nie są ustanawiane i – w odniesieniu do wykonywania operacji finansowych – nie utrzymują relacji biznesowych z podmiotami istniejącymi w jurysdykcjach, które nie współpracują z Unią w odniesieniu do stosowania międzynarodowo uzgodnionych norm podatkowych dotyczących przejrzystości i wymiany informacji. Podmioty te mogą, na swoją odpowiedzialność, zawierać umowy z pośrednikami finansowymi w sprawie realizacji operacji finansowych. Wprowadzają wymogi, o których mowa w niniejszym ustępie, do swoich umów z pośrednikami finansowymi wybranymi do udziału w wykonywaniu operacji finansowych na mocy takich umów.”

„Wdrażając instrument finansowy, podmioty, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami dotyczącymi EFSI, pomocy państwa, zamówień publicznych oraz odpowiednimi normami i mającym zastosowanie prawem w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, zwalczania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Podmioty te nie mogą wykorzystywać struktur służących unikaniu opodatkowania, w szczególności systemów agresywnego planowania podatkowego, ani praktyk niezgodnych z kryteriami dobrego zarządzania podatkowego określonymi w przepisach unijnych ani w tych strukturach i praktykach uczestniczyć. Podmioty te nie są ustanawiane i – w odniesieniu do wykonywania operacji finansowych – nie utrzymują relacji biznesowych z podmiotami istniejącymi w jurysdykcjach, które nie współpracują z Unią w odniesieniu do stosowania międzynarodowo uzgodnionych norm podatkowych dotyczących przejrzystości i wymiany informacji. Podmioty te mogą, na swoją odpowiedzialność, zawierać umowy z pośrednikami finansowymi w sprawie realizacji operacji finansowych. Wprowadzają wymogi, o których mowa w niniejszym ustępie, do swoich umów z pośrednikami finansowymi wybranymi do udziału w wykonywaniu operacji finansowych na mocy takich umów.”

Poprawka    410

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 39 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą wykorzystywać EFSI w celu zapewnienia wkładu finansowego na rzecz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), aby przyciągnąć dodatkowe inwestycje sektora prywatnego.

1.  Instytucje zarządzające poszczególnych państw członkowskich mogą wykorzystywać EFSI w celu zapewnienia wkładu finansowego na rzecz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), pod warunkiem, że celem tego jest przyciągnięcie dodatkowych inwestycji sektora prywatnego oraz że będzie to nadal zgodne z celami EFSI i unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poprawka    411

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 39 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wkład, o którym mowa w ust. 1, nie przekracza 25 % łącznego wsparcia udzielanego odbiorcom ostatecznym. W regionach słabiej rozwiniętych, o których mowa w art. 120 ust. 3 lit. b), wkład finansowy może przekraczać 25 % w przypadkach należycie uzasadnionych oceną ex ante, ale nie może przekraczać 50 %. Łączne wsparcie, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje łączną kwotę nowych pożyczek i gwarantowanych pożyczek oraz inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych udzielonych ostatecznym odbiorcom. Pożyczki gwarantowane, o których mowa w niniejszym ustępie, uwzględnia się jedynie w zakresie, w jakim zasoby EFSI zostały przeznaczone na umowy gwarancyjne, wyliczanym na podstawie ostrożnej oceny ex ante ryzyka i pokrywającym wielokrotność kwoty przeznaczonej na nowe pożyczki.

2.  Wkład, o którym mowa w ust. 1, nie przekracza 15 % łącznego wsparcia udzielanego odbiorcom ostatecznym. W regionach słabiej rozwiniętych i w regionach przejściowych, o których mowa w art. 120 ust. 3 lit. b), wkład finansowy może przekraczać 15 % w przypadkach należycie uzasadnionych oceną ex ante lub oceną przygotowawczą przeprowadzoną przez EBI na podstawie ust. 3 niniejszego artykułu, ale nie może przekraczać 30 %. Łączne wsparcie, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje łączną kwotę nowych pożyczek i gwarantowanych pożyczek oraz inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych udzielonych ostatecznym odbiorcom. Pożyczki gwarantowane, o których mowa w niniejszym ustępie, uwzględnia się jedynie w zakresie, w jakim zasoby EFSI zostały przeznaczone na umowy gwarancyjne, wyliczanym na podstawie ostrożnej oceny ex ante ryzyka i pokrywającym wielokrotność kwoty przeznaczonej na nowe pożyczki.

Poprawka    412

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 39 a – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Sprawozdawczość instytucji zarządzających na mocy art. 46 dotycząca operacji obejmujących instrumenty finansowe określone w niniejszym artykule opiera się na informacjach przechowywanych przez EBI do celów własnej sprawozdawczości zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie EFIS, uzupełnionych o dodatkowe informacje wymagane na mocy art. 46 ust. 2.

4.  Sprawozdawczość instytucji zarządzających na mocy art. 46 dotycząca operacji obejmujących instrumenty finansowe określone w niniejszym artykule opiera się na informacjach przechowywanych przez EBI do celów własnej sprawozdawczości zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie EFIS, uzupełnionych o dodatkowe informacje wymagane na mocy art. 46 ust. 2. Wymogi zawarte w niniejszym ustępie uwzględniają jednolite warunki sprawozdawczości zgodnie z art. 46 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    413

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 39 a – ustęp 5 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  powierzyć zadania wdrożeniowe instytucji finansowej, która otwiera rachunek powierniczy w swoim imieniu oraz w imieniu instytucji zarządzającej albo ustanawia oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej przeznaczony na wkład z programu. W przypadku oddzielnego bloku finansowego księgowa rozdzielność jest ustanawiana między zasobami programu zainwestowanymi w dany instrument finansowy a innymi zasobami dostępnymi w instytucji finansowej. Aktywa przechowywane na rachunkach powierniczych oraz takie oddzielne bloki finansowe są zarządzane zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami i zgodnie z właściwymi zasadami ostrożności i charakteryzują się odpowiednią płynnością.

b)  powierzyć zadania wdrożeniowe podmiotowi, która otwiera rachunek powierniczy w swoim imieniu oraz w imieniu instytucji zarządzającej albo ustanawia oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej przeznaczony na wkład z programu. W przypadku oddzielnego bloku finansowego księgowa rozdzielność jest ustanawiana między zasobami programu zainwestowanymi w dany instrument finansowy a innymi zasobami dostępnymi w instytucji finansowej. Aktywa przechowywane na rachunkach powierniczych oraz takie oddzielne bloki finansowe są zarządzane zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami i zgodnie z właściwymi zasadami ostrożności i charakteryzują się odpowiednią płynnością.

Poprawka    414

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 39 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Wdrażając instrumenty finansowe na mocy art. 38 ust. 1 lit. c), podmioty, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami dotyczącymi EFSI, pomocy państwa, zamówień publicznych i odpowiednich norm oraz mającego zastosowanie prawa w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, zwalczania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Podmioty te nie mogą wykorzystywać struktur służących unikaniu opodatkowania, w szczególności systemów agresywnego planowania podatkowego, ani praktyk niezgodnych z kryteriami dobrego zarządzania podatkowego określonymi w przepisach unijnych, w tym w zaleceniach, komunikatach i wszelkich formalnych ogłoszeniach Komisji, ani w tych strukturach i praktykach uczestniczyć. Podmioty te nie są ustanawiane i – w odniesieniu do wykonywania operacji finansowych – nie utrzymują relacji biznesowych z podmiotami istniejącymi w jurysdykcjach, które nie współpracują z Unią w odniesieniu do stosowania międzynarodowo uzgodnionych norm podatkowych dotyczących przejrzystości i wymiany informacji. Podmioty te mogą, na swoją odpowiedzialność, zawierać umowy z pośrednikami finansowymi w sprawie realizacji operacji finansowych. Wprowadzają wymogi, o których mowa w niniejszym ustępie, do swoich umów z pośrednikami finansowymi wybranymi do udziału w wykonywaniu operacji finansowych na mocy takich umów.

6.  Wdrażając instrumenty finansowe na mocy art. 38 ust. 1 lit. c), podmioty, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami dotyczącymi EFSI, pomocy państwa, zamówień publicznych i odpowiednich norm oraz mającego zastosowanie prawa w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, zwalczania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Podmioty te nie mogą wykorzystywać struktur służących unikaniu opodatkowania, w szczególności systemów agresywnego planowania podatkowego, ani praktyk niezgodnych z kryteriami dobrego zarządzania podatkowego określonymi w przepisach unijnych ani w tych strukturach i praktykach uczestniczyć. Podmioty te nie są ustanawiane i – w odniesieniu do wykonywania operacji finansowych – nie utrzymują relacji biznesowych z podmiotami istniejącymi w jurysdykcjach, które nie współpracują z Unią w odniesieniu do stosowania międzynarodowo uzgodnionych norm podatkowych dotyczących przejrzystości i wymiany informacji. Podmioty te mogą, na swoją odpowiedzialność, zawierać umowy z pośrednikami finansowymi w sprawie realizacji operacji finansowych. Wprowadzają wymogi, o których mowa w niniejszym ustępie, do swoich umów z pośrednikami finansowymi wybranymi do udziału w wykonywaniu operacji finansowych na mocy takich umów.

Poprawka    415

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 39 a – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Podmioty, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, kiedy wdrażają instrumenty finansowe poprzez fundusz funduszy, mogą dalej powierzyć część swoich zadań wdrożeniowych pośrednikom finansowym, pod warunkiem że takie podmioty zapewniają na własną odpowiedzialność, że pośrednicy finansowi spełniają kryteria określone w art. 201 ust. 4 oraz art. 202 ust. 1 i 2 rozporządzenia finansowego. Pośrednicy finansowi są wybierani na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktów interesów.

7.  Podmioty, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, kiedy wdrażają instrumenty finansowe poprzez fundusz funduszy, mogą dalej powierzyć część swoich zadań wdrożeniowych pośrednikom finansowym, pod warunkiem że takie podmioty zapewniają na własną odpowiedzialność, że pośrednicy finansowi spełniają kryteria określone w art. 201 ust. 4 oraz art. 202 ust. 1 i 2 rozporządzenia finansowego. Pośrednicy finansowi są wybierani na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktów interesów.

Poprawka    416

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 39 a – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jeżeli instytucje zarządzające zasilają zasobami programu objętego EFSI instrument istniejący na mocy art. 38 ust. 1 lit. c), którego zarządzający funduszem został już wybrany przez EBI, międzynarodową instytucję finansową, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, publiczny bank lub instytucję finansową, zarejestrowane jako podmiot prawny prowadzący profesjonalną działalność finansową i spełniające warunki określone na mocy art. 38 ust. 4 lit. b) ppkt (iii), powierzają one zadania wdrożeniowe temu zarządzającemu funduszem przez bezpośrednie udzielenie zamówienia.

8.  Jeżeli instytucje zarządzające zasilają zasobami programu objętego EFSI instrument istniejący na mocy art. 38 ust. 1 lit. c), którego zarządzający funduszem lub pośrednik finansowy został już wybrany przez EBI, międzynarodową instytucję finansową, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, publiczny bank lub instytucję finansową, zarejestrowane jako podmiot prawny prowadzący profesjonalną działalność finansową i spełniające warunki określone na mocy art. 38 ust. 4 lit. b) ppkt (iii), powierzają one zadania wdrożeniowe temu zarządzającemu funduszem lub pośrednikowi finansowemu przez bezpośrednie udzielenie zamówienia.

Poprawka    417

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 39 a – ustęp 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12.  W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c) i które mają postać instrumentu gwarancyjnego, EFSI mogą być przeznaczane na transze junior lub mezzanine portfeli pożyczek objętych również unijną gwarancją w ramach EFIS.

12.  W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c) i które mają postać instrumentu gwarancyjnego, państwa członkowskie mogą postanowić, że EFSI są przeznaczane, w stosownych przypadkach, na różne transze portfeli pożyczek objętych również unijną gwarancją w ramach EFIS. Środki zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji lub z uwolnienia zasobów zaangażowanych w ramach umów gwarancyjnych – w tym zwroty kapitału i zysków oraz inne dochody, takie jak odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski kapitałowe lub wszelkie inne wpływy wygenerowane przez inwestycję, przypisane do wkładu z EFSI, są ponownie wykorzystywane zgodnie z celami odpowiednich EFSI na potrzeby wspierania działań i ostatecznych odbiorców w zgodzie z programem lub programami, z których takie wkłady są dokonywane.

Poprawka    418

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 39 a – ustęp 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13.  W przypadku EFRR, EFS, Funduszu Spójności i EFMR w ramach programu można ustanowić oddzielny priorytet, a w przypadku EFRROW oddzielny rodzaj operacji, o stopie dofinansowania do 100 %, w celu wspierania operacji wdrażanych za pomocą instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c).

13.  W przypadku EFRR, EFS, Funduszu Spójności i EFMR w ramach programu można ustanowić oddzielny priorytet, a w przypadku EFRROW oddzielny rodzaj operacji, o stopie dofinansowania zgodnej ze stopami dofinansowania ustalonymi w art. 120 ust. 3 rosnącej do 15 %, w celu wspierania operacji wdrażanych za pomocą instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c).

Poprawka    419

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 14 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EBI lub inne międzynarodowe instytucje finansowe, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, przekazują instytucjom desygnowanym sprawozdania z kontroli wraz z każdym wnioskiem o płatność. Przekazują również Komisji oraz instytucjom desygnowanym roczne sprawozdanie z audytu sporządzone przez audytorów zewnętrznych tych podmiotów.

EBI lub inne międzynarodowe instytucje finansowe, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, przekazują do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego instytucjom desygnowanym sprawozdania z kontroli i z wyników dotyczące każdego wniosku o płatność oraz informację o poziomie zwrotu na rzecz ostatecznych odbiorców w poprzednim roku kalendarzowym. Przekazują również Komisji oraz instytucjom desygnowanym roczne sprawozdanie z audytu sporządzone przez audytorów zewnętrznych tych podmiotów.

Uzasadnienie

EBI i inne instytucje finansowe powinni ponosić odpowiedzialność za uzyskanie rezultatów i za sprawozdawczość w zakresie wyników instrumentów finansowych w ramach EFSI, którymi zarządzają, tak jak się tego wymaga od beneficjentów dotacji lub innych zarządzających instrumentami finansowymi w ramach EFIS.

Poprawka    420

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 14 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu wykonawczego dotyczącego wzorów sprawozdań z kontroli i rocznych sprawozdań z audytu, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego ustępu.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu wykonawczego dotyczącego wzorów sprawozdań z kontroli i rocznych sprawozdań z audytu, o których mowa w akapicie trzecim niniejszego ustępu.

Poprawka    421

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 14 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ETO przeprowadza kontrole wykonania zadań na szczeblu EBI lub innych instytucji finansowych, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały w odniesieniu do wdrażanych przez nie instrumentów finansowych angażujących zasoby budżetowe Unii.

Poprawka    422

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 15 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 41 – ustęp 1 – litera c

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

15a.  art. 41 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c)  kolejne wnioski o płatność okresową są składane w okresie kwalifikowalności według następujących zasad:

„c)  drugi i kolejne wnioski o płatność okresową są składane w okresie kwalifikowalności, gdy przynajmniej 60 % kwoty zawartej w poprzednim wniosku o płatność okresową poniesiono jako wydatek kwalifikowalny w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d).”

(i)  w przypadku drugiego wniosku o płatność okresową, gdy przynajmniej 60 % kwoty zawartej w pierwszym wniosku o płatność okresową poniesiono jako wydatek kwalifikowalny w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d);

 

(ii)  w przypadku trzeciego i kolejnych wniosków o płatność okresową, gdy przynajmniej 85 % kwoty zawartej w poprzednich wnioskach o płatność okresową poniesiono jako wydatek kwalifikowalny w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d);

 

Uzasadnienie

Proponuje się obniżyć z 85 % do 60 % limit dotyczący trzeciej i kolejnych transzy, gdyż jest to jeden z czynników mających wpływ na brak środków w trakcie wdrażania krajowych instrumentów finansowych. Taka zmiana zwiększyłaby skuteczność działania funduszu funduszy, zmniejszyłaby presję na budżety krajowe (gdyż płatności dotyczące tych środków są dokonywane przez instytucję zarządzającą ex ante) i zapewniłaby sprawny przebieg procesu wdrażania przy mniejszym ryzyku przestoju w jego trakcie.

Poprawka    423

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 265 – akapit 1 – punkt 15 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 42 – ustęp 3 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

15b.  art. 42 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

W przypadku instrumentów kapitałowych ukierunkowanych na przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 37 ust. 4, dla których umowa o finansowaniu, o której mowa w art. 38 ust. 7 lit. b) została podpisana przed dniem 31 grudnia 2017 r., które przed upływem okresu kwalifikowalności zainwestowały co najmniej 55 % zasobów programu przyznanych w ramach odpowiedniej umowy o finansowaniu, ograniczona kwota płatności na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, które mają być dokonane w okresie nieprzekraczającym czterech lat po upływie okresu kwalifikowalności, może zostać uznana za wydatki kwalifikowane, jeżeli została wpłacona na otwarty specjalnie w tym celu rachunek powierniczy, pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy państwa i spełnienia wszystkich określonych poniżej warunków.