Procedură : 2016/0282A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0211/2017

Texte depuse :

A8-0211/2017

Dezbateri :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0309

RAPORT     ***I
PDF 4104kWORD 707k
8.6.2017
PE 601.115v02-00 A8-0211/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Comisia pentru bugete

Comisia pentru control bugetar

Raportori: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

Raportori pentru aviz (*):

Jérôme Lavrilleux, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Jerzy Buzek, Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Wim van de Camp, Comisia pentru transport și turism

Constanze Krehl, Comisia pentru dezvoltare regională

Paolo De Castro, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND BAZA JURIDICĂ
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (*)
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (*)
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (*)
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (*)
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (*)
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru pescuit
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0605),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 42, 43 alineatul (2), 46 litera (d), 149, 153 alineatul (2) litera (a), 164, 168 alineatul (4) litera (b), 172, 175, 177, 178, 189 alineatul (2), 212 alineatul (2), 322 alineatul (1) și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C8-0372/2016),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi Europene nr. 1/2017 din 26 ianuarie 2017(1),

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar, desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru dezvoltare regională, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru pescuit și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0211/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Întrucât după trei ani de punere în aplicare trebuie aduse noi modificări normelor financiare aplicabile bugetului general al Uniunii pentru a elimina dificultățile legate de execuție prin creșterea flexibilității, pentru a simplifica modalitățile de acordare a finanțării pentru părțile interesate și serviciile și pentru a se concentra mai mult pe rezultate, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/201214 al Parlamentului European și al Consiliului ar trebui abrogat și înlocuit cu prezentul regulament.

(1)  Întrucât, după trei ani de punere în aplicare, trebuie aduse noi modificări normelor financiare aplicabile bugetului general al Uniunii pentru a elimina dificultățile legate de execuție prin creșterea flexibilității, pentru a simplifica modalitățile de acordare a finanțării pentru părțile interesate și servicii, pentru a se accentua mai mult rezultatele și pentru a se îmbunătăți accesibilitatea, transparența și răspunderea, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/201214 al Parlamentului European și al Consiliului ar trebui abrogat și înlocuit cu prezentul regulament.

_________________

_________________

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Pentru a asigura o dezbatere corespunzătoare între Parlamentul European și Consiliu, ar fi trebuit prevăzute termene mai potrivite pentru discutarea propunerii Comisiei.

Justificare

Parlamentul European regretă că termenele prevăzute pentru dezbaterea acestei propuneri nu permit luarea în considerare în mod corespunzător a avizelor colegiuitorului.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Principiile bugetare fundamentale ar trebui menținute. Derogările de la aceste principii fundamentale pentru anumite domenii, cum ar fi cercetarea, acțiunile externe și fondurile structurale, ar trebui revizuite și simplificate cât mai mult posibil, ținându-se cont de pertinența lor continuă, valoarea lor adăugată pentru buget și sarcina pe care o impun părților interesate.

(3)  Ar trebui menținute principiile bugetare fundamentale, precum și repartizarea competențelor și rolul central al Curții de Conturi în controlul conturilor Uniunii, prevăzut la articolele 285 și 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Derogările de la aceste principii fundamentale pentru anumite domenii, cum ar fi cercetarea, acțiunile externe și fondurile structurale, ar trebui revizuite și simplificate cât mai mult posibil, ținându-se cont de pertinența lor continuă, valoarea lor adăugată pentru buget și sarcina pe care o impun părților interesate.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Până la 10 % din fondurile Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II), ale Instrumentului european de vecinătate și ale Instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (ICD) pot rămâne nealocate la începutul exercițiului financiar pentru a permite o finanțare suplimentară care să răspundă unor nevoi majore neprevăzute, unor noi situații de criză sau unor schimbări politice importante în țările terțe, în plus față de sumele deja programate. Aceste fonduri nealocate, în cazul în care nu sunt angajate în cursul exercițiului, ar trebui reportate printr-o decizie a Comisiei.

(4)  Până la 10 % din fondurile Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II), ale Instrumentului european de vecinătate și ale Instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (ICD) pot rămâne nealocate la începutul exercițiului financiar pentru a permite o finanțare suplimentară care să răspundă unor nevoi majore neprevăzute, unor noi situații de criză sau unor schimbări politice importante în țările terțe, în plus față de sumele deja programate. Aceste fonduri nealocate, în cazul în care nu sunt angajate în cursul exercițiului, ar trebui reportate printr-o decizie a Comisiei, asigurându-se totodată execuția lor în conformitate cu obiectivele specifice ale instrumentului inițial și reglementarea lor de normele și organele conexe instrumentului respectiv.

Justificare

Acest considerent ar trebui să fie conform cu articolul 12 alineatul (2) litera (e), care se referă doar la normele de reportare. Ar trebui să se garanteze că fondurile nealocate reportate nu pot fi deturnate de la obiectivele specifice ale instrumentului respectiv.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Conceptul de performanță în ceea ce privește bugetul UE ar trebui să fie clarificat. Performanța ar trebui descrisă ca o aplicare directă a principiului bunei gestiuni financiare. Ar trebui să existe o legătură între performanță, stabilirea obiectivelor, indicatori, rezultate și economie, eficiență și eficacitate în utilizarea creditelor. Pentru a evita conflictele cu cadrele de performanță existente ale diferitelor programe, trimiterile la terminologia legată de performanță ar trebui limitate la obiective și la monitorizarea progreselor înregistrate în realizarea acestora.

(12)  Conceptul de performanță în ceea ce privește bugetul UE ar trebui să fie clarificat. Performanța ar trebui descrisă în funcție de realizarea obiectivelor și de aplicarea directă a principiului bunei gestiuni financiare. Ar trebui să existe o legătură între obiectivele fixate și performanță, indicatori, rezultate, adiționalitate și economie, eficiență și eficacitate în utilizarea creditelor, fără a aduce atingere pertinenței programului vizat. Pentru a evita conflictele cu cadrele de performanță existente ale diferitelor programe, trimiterile la terminologia legată de performanță ar trebui limitate la obiective și la monitorizarea progreselor înregistrate în realizarea acestora.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Principiul transparenței, consacrat la articolul 15 din TFUE, conform căruia instituțiile ar trebui să acționeze cât mai deschis cu putință, implică faptul că, în ceea ce privește execuția bugetului Uniunii, cetățenii au dreptul să știe unde și în ce scop sunt cheltuite fondurile Uniunii. Aceste informații promovează dezbaterea democratică, contribuie la participarea cetățenilor la procesul decizional al Uniunii, consolidează controlul instituțional și contribuie la o mai bună supraveghere a cheltuielilor Uniunii. Obiectivele menționate ar trebui să fie realizate prin publicarea, preferabil folosind instrumente moderne de comunicare, a unor informații relevante privind toți destinatarii fondurilor Uniunii; publicarea ar trebui să țină seama de interesele legitime ale tuturor destinatarilor respectivi în materie de confidențialitate și securitate și, în ceea ce privește persoanele fizice, de dreptul la respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare, instituțiile ar trebui să adopte o abordare selectivă în ceea ce privește publicarea informațiilor, în conformitate cu principiul proporționalității. Deciziile de publicare ar trebui să se bazeze pe criterii relevante, pentru a se furniza informații de interes real.

(14)  Principiul transparenței este consacrat la articolul 15 din TFUE; conform acestuia, instituțiile trebuie să acționeze cât mai deschis cu putință și, în ceea ce privește execuția bugetului Uniunii, acest principiu presupune că cetățenii au dreptul să știe unde și în ce scop sunt cheltuite fondurile Uniunii. Aceste informații promovează dezbaterea democratică, contribuie la participarea cetățenilor la procesul decizional al Uniunii, consolidează controlul instituțional, contribuie la o mai bună supraveghere a cheltuielilor Uniunii și le sporesc în mod excepțional credibilitatea. Comunicarea ar trebui să fie orientată în mai mare măsură către destinatari, să urmărească creșterea vizibilității pentru cetățeni, asigurându-se în același timp, prin intermediul unor măsuri concrete, că mesajele sunt primite de către beneficiari. Obiectivele menționate ar trebui să fie realizate prin publicarea integrală, preferabil folosind instrumente moderne de comunicare, a unor informații relevante privind toți destinatarii fondurilor Uniunii; publicarea ar trebui să țină seama de interesele legitime ale acelorași destinatari în materie de confidențialitate și securitate și, în ceea ce privește persoanele fizice, de dreptul la respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare, instituțiile ar trebui să adopte o abordare selectivă în ceea ce privește publicarea informațiilor, în conformitate cu principiul proporționalității. Deciziile de publicare ar trebui să se bazeze pe criterii relevante, pentru a se furniza informații de interes real.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Informațiile privind utilizarea fondurilor Uniunii executate prin execuție directă ar trebui să fie publicate pe un site internet al instituțiilor și ar trebui să includă cel puțin numele, localitatea, suma și scopul fondurilor. Informațiile respective ar trebui să ia în considerare criterii relevante, cum ar fi periodicitatea, tipul și importanța măsurii.

(15)  În orice caz, ar trebui să se urmărească o transparență maximă în ceea ce privește datele referitoare la beneficiari, fără a se aduce atingere normelor privind protecția datelor cu caracter personal. Informațiile privind utilizarea fondurilor Uniunii executate prin execuție directă, indirectă și partajată ar trebui să fie publicate în sistemul de transparență financiară și pe un site internet al instituțiilor și ar trebui să includă cel puțin numele, localitatea, suma și scopul fondurilor. Informațiile respective ar trebui să ia în considerare criterii relevante, cum ar fi periodicitatea, tipul și importanța măsurii.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Numele și localitatea destinatarilor fondurilor Uniunii ar trebui să fie publicate pentru premiile, granturile și contractele atribuite în urma unei proceduri publice concurențiale, astfel cum este cazul, în special, în ceea ce privește concursurile, cererile de propuneri și cererile de oferte, cu respectarea principiilor TFUE și, în particular, a principiilor transparenței, proporționalității, egalității de tratament și nediscriminării. Mai mult, o astfel de publicare ar trebui să contribuie la controlul procedurilor publice de selecție de către candidații/ofertanții respinși.

(16)  În cazul premiilor, granturilor și contractelor atribuite în urma deschiderii unei proceduri publice concurențiale și, în special, în cazul concursurilor, cererilor de propuneri și/sau cererilor de oferte, pentru a respecta principiile TFUE și, mai ales, principiile transparenței, proporționalității, egalității de tratament și nediscriminării, ar trebui să fie publicate numele și localitatea destinatarilor fondurilor Uniunii. O astfel de publicare ar trebui să contribuie la controlul procedurilor publice de selecție de către candidații/ofertanții necâștigători.

Justificare

Un limbaj mai clar.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Numele și localitatea destinatarului, precum și suma și scopul fondurilor nu ar trebui să fie publicate dacă riscă să pună în pericol integritatea destinatarului, astfel cum este protejată de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, sau dacă ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale destinatarului.

(22)  Numele și localitatea destinatarului, precum și suma și scopul fondurilor nu ar trebui să fie publicate dacă există riscul ca publicarea lor să pună în pericol integritatea destinatarului, astfel cum este protejată de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, sau să aducă atingere intereselor comerciale legitime ale destinatarului.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În cazul execuției indirecte și partajate, ar trebui ca persoanele, entitățile sau organismele desemnate care execută fonduri ale Uniunii să pună la dispoziție informații privind destinatarii și destinatarii finali. Atunci când este cazul, nivelul detaliilor și criteriile ar trebui definite în cadrul normelor sectoriale relevante și pot fi definite mai în detaliu în acordurile-cadru de parteneriat financiar. Comisia ar trebui să pună la dispoziție o trimitere la site-ul internet unde se pot găsi informațiile privind destinatarii și destinatarii finali.

(23)  Cu excepția elementelor prevăzute la considerentul (15), în cazul execuției indirecte și partajate, ar trebui să fie responsabilitatea persoanelor, entităților sau organismelor desemnate care execută fonduri ale Uniunii să pună la dispoziție informații privind destinatarii și destinatarii finali. Atunci când este cazul, nivelul detaliilor și criteriile ar trebui definite în cadrul normelor sectoriale relevante și pot fi definite mai în detaliu în acordurile-cadru de parteneriat financiar. Comisia ar trebui să pună la dispoziție o trimitere la site-ul internet unde se pot găsi informațiile privind destinatarii și destinatarii finali.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Odată definite sarcinile și responsabilitățile fiecărui actor financiar, aceștia pot fi considerați răspunzători numai în condițiile prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene și de Regimul aplicabil altor agenți ai Uniunii Europene. În cadrul instituțiilor Uniunii au fost constituite grupuri specializate în domeniul neregulilor financiare, însă, având în vedere numărul limitat de cazuri care le sunt prezentate, precum și din motive de eficiență, este oportun ca funcțiile lor să fie transferate nou-înființatului grup interinstituțional care a fost creat cu scopul de a evalua cererile și de a emite recomandări cu privire la impunerea de sancțiuni administrative (excludere sau sancțiune financiară) în cazurile care îi sunt sesizate de Comisie sau de alte instituții și organisme ale Uniunii. Acest transfer vizează și evitarea duplicării și reducerea riscurilor de conflict între recomandări sau avize, în cazurile în care sunt implicați atât un operator economic, cât și un membru al personalului UE. Ar trebui să se mențină procedura prin care un ordonator de credite poate solicita confirmarea unei instrucțiuni despre care consideră că implică nereguli sau pe care o consideră contrară principiului bunei gestiuni financiare, fiind astfel exonerat de orice răspundere. Componența acestui grup ar trebui modificată atunci când îndeplinește acest rol.

(40)  Odată definite sarcinile și responsabilitățile fiecărui actor financiar, aceștia pot fi considerați răspunzători numai în condițiile prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene și de Regimul aplicabil altor agenți ai Uniunii Europene. Ar trebui instituit un grup special separat la nivel interinstituțional. Deoarece problema neregulilor financiare este legată de competențele disciplinare ale instituției și, prin urmare, legată intrinsec de autonomia administrativă a instituției, caracterul interinstituțional al grupului ar trebui consolidat prin componența sa.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la art. 90 alineatul (5) litera (b) (nouă).

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Din motive de securitate juridică, ar trebui definite normele referitoare la întârzieri în cazul în care urmează să se transmită o notă de debit.

(47)  Pentru a garanta securitatea juridică și transparența, ar trebui definite normele referitoare la întârzieri în cazul în care urmează să se transmită o notă de debit.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(54)  Prezentul regulament ar trebui să stipuleze că plățile trebuie efectuate într-un anumit termen și că, în cazul nerespectării acestui termen, creditorii vor avea dreptul la dobânzi penalizatoare care urmează a fi imputate din buget, cu excepția statelor membre și, potrivit dispozițiilor recente, a Băncii Europene de Investiții și a Fondului european de investiții.

(54)  Prezentul regulament ar trebui să stipuleze că plățile trebuie efectuate într-un anumit termen și că, în cazul nerespectării acestui termen, creditorii vor avea dreptul la dobânzi penalizatoare care urmează a fi imputate din buget, cu excepția statelor membre.

Justificare

Grupul BEI nu ar trebui să beneficieze, în acest domeniu, de un tratament diferențiat față de cel aplicabil altor entități care execută fonduri din bugetul UE sau altor creditori ai Uniunii. În acest context, în conformitate cu Statutul Grupului BEI, acesta are obligația de a asigura faptul că costurile sale sunt acoperite, iar includerea BEI/FEI în această dispoziție ar putea provoca reacții negative din partea agențiilor de rating de credit în legătură cu instrumentele financiare existente, cum ar fi FEIS, mandatul extern al BEI (ELM) și InnovFin.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 60

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60)  Este important să se permită statelor membre să solicite ca resursele care le sunt alocate în cadrul execuției partajate să fie transferate la nivelul Uniunii și executate de către Comisie prin execuție directă sau indirectă, în cazul în care este posibil, în beneficiul statului membru în cauză. Aceasta ar optimiza utilizarea acestor resurse și a instrumentelor instituite în temeiul prezentului regulament sau al regulamentelor sectoriale, inclusiv al Regulamentului privind FEIS, către care statele membre ar solicita transferul acestor resurse. Pentru a garanta o execuție eficace a acestor instrumente, este necesar să se prevadă că, în cazul în care resursele sunt transferate către instrumente instituite în temeiul prezentului regulament sau al regulamentelor sectoriale, inclusiv al Regulamentului privind FEIS, se aplică normele regulamentelor respective.

eliminat

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 71

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(71)  O persoană sau o entitate ar trebui să fie exclusă de către ordonatorul de credite competent atunci când s-a luat o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă în cazul unor abateri profesionale grave, al nerespectării, intenționate sau nu, a obligațiilor legate de plata contribuțiilor la fondul asigurărilor sociale sau de plata impozitelor, al fraudării bugetului, al corupției, al participării la o organizație criminală, al spălării de bani, al finanțării terorismului, al infracțiunilor legate de activități teroriste, al muncii copiilor sau al altor forme de trafic de persoane ori al unor nereguli. De asemenea, o persoană sau o entitate ar trebui să fie exclusă în situațiile de nerespectare gravă a angajamentului juridic sau de faliment.

(71)  O persoană sau o entitate ar trebui să fie exclusă de către ordonatorul de credite competent atunci când s-a luat o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă în cazul unor abateri profesionale grave, al nerespectării, intenționate sau nu, a obligațiilor legate de plata contribuțiilor la fondul asigurărilor sociale sau de plata impozitelor, în cazul în care entitatea respectivă își are sediul într-o jurisdicție necooperantă, de standardele bunei guvernanțe fiscale, inclusiv cele privind concurența fiscală loială, precum și în cazul fraudării bugetului, al corupției, al participării la o organizație criminală, al spălării de bani, al finanțării terorismului, al infracțiunilor legate de activități teroriste, al muncii copiilor sau al altor forme de trafic de persoane ori al unor nereguli. De asemenea, o persoană sau o entitate ar trebui să fie exclusă în situațiile de nerespectare gravă a angajamentului juridic sau de faliment. De asemenea, o persoană sau o entitate ar trebui să fie exclusă în cazul în care nu respectă transparența fiscală și nu face publice informațiile din rapoartele pentru fiecare țară în parte, astfel cum se prevede în Directiva 2013/34/UE.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Considerentul 72

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(72)  Atunci când decide cu privire la excludere sau la impunerea unei sancțiuni financiare și la publicarea acesteia sau la respingerea unei persoane sau a unei entități, ordonatorul de credite competent ar trebui să asigure respectarea principiului proporționalității ținând cont, în special, de gravitatea situației, de impactul său bugetar, de perioada scursă de la respectiva conduită, de durata și de caracterul repetitiv al acesteia, de premeditare sau de gradul de neglijență și de măsura în care persoana sau entitatea colaborează cu autoritatea competentă relevantă și contribuie la investigație.

(72)  Atunci când decide cu privire la excluderea unei persoane sau entități sau la impunerea unei sancțiuni financiare unei persoane sau entități și la publicarea acesteia, ordonatorul de credite competent ar trebui să asigure respectarea principiului proporționalității ținând cont, în special, de gravitatea situației, de impactul său bugetar, de perioada scursă de la respectiva conduită, de durata și de caracterul repetitiv al acesteia, de premeditare sau de gradul de neglijență și de măsura în care persoana sau entitatea colaborează cu autoritatea competentă relevantă și contribuie la investigație.

Amendamentul   17

Propunere de regulament

Considerentul 80

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(80)  Este important să se poată consolida efectul disuasiv obținut prin excludere și prin sancțiunea financiară. În acest sens, efectul disuasiv ar trebui consolidat prin posibilitatea de a publica informațiile referitoare la excludere și/sau la sancțiunea financiară, cu respectarea deplină a cerințelor privind protecția datelor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7). Acest lucru ar trebui să contribuie la asigurarea nerepetării aceluiași comportament. Din motive de securitate juridică și în conformitate cu principiul proporționalității, ar trebui să se specifice situațiile în care nu ar trebui să aibă loc o publicare. În evaluarea sa, ordonatorul de credite competent ar trebui să țină cont de eventualele recomandări din partea grupului. În ceea ce privește persoanele fizice, datele cu caracter personal ar trebui să fie publicate doar în cazuri excepționale, justificate de gravitatea comportamentului sau de impactul acestuia asupra intereselor financiare ale Uniunii.

(80)  Este important să se poată consolida efectul disuasiv obținut prin excludere și prin sancțiunea financiară. În acest sens, efectul disuasiv ar trebui consolidat prin posibilitatea de a publica informațiile referitoare la excludere și/sau la sancțiunea financiară, cu respectarea deplină a cerințelor privind protecția datelor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului1a. Acest lucru ar trebui să contribuie la asigurarea nerepetării aceluiași comportament. Din motive de securitate juridică și în conformitate cu principiul proporționalității, ar trebui să se specifice situațiile în care nu ar trebui să aibă loc o publicare. În evaluarea sa, ordonatorul de credite competent ar trebui să țină cont de eventualele recomandări din partea grupului. În ceea ce privește persoanele fizice, datele cu caracter personal ar trebui să fie publicate doar în cazuri excepționale, justificate de gravitatea comportamentului sau de impactul acestuia asupra intereselor financiare ale Uniunii.

 

________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 88

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(88)  Progresele înregistrate în direcția schimbului electronic de informații și a transmiterii electronice a documentelor, care constituie o măsură majoră de simplificare, ar trebui să fie însoțite de condiții clare de acceptare a sistemelor care urmează să fie utilizate, astfel încât să se instituie un mediu solid din punct de vedere juridic, menținându-se totodată flexibilitatea gestionării fondurilor Uniunii pentru participanți, destinatari și ordonatorii de credite, astfel cum se prevede în prezentul regulament.

(88)  Progresele înregistrate în direcția schimbului electronic de informații și a transmiterii electronice a documentelor, inclusiv a achizițiilor publice electronice, dacă este cazul, care constituie o măsură majoră de simplificare, ar trebui să fie însoțite de condiții clare de acceptare a sistemelor care urmează să fie utilizate, astfel încât să se instituie un mediu solid din punct de vedere juridic, menținându-se totodată flexibilitatea gestionării fondurilor Uniunii pentru participanți, destinatari și ordonatorii de credite, astfel cum se prevede în prezentul regulament.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Considerentul 96

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(96)  Este important să se recunoască natura specifică a mecanismelor de finanțare mixtă în cazul în care Comisia combină contribuția sa cu cea a instituțiilor financiare și să se clarifice aplicarea titlului X privind instrumentele financiare.

(96)  Este important să se amelioreze natura și utilizarea mecanismelor de finanțare mixtă în cazul în care Comisia combină contribuția sa cu cea a instituțiilor financiare și să se clarifice aplicarea titlului X privind instrumentele financiare.

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Considerentul 97 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(97a)  Este necesar să se asigure transparența maximă în ceea ce privește contractanții și subcontractanții, asigurându-se accesul la datele pertinente.

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Considerentul 105

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(105)  Este oportun să se identifice și să se trateze în mod separat diferitele cazuri care în mod obișnuit sunt numite situații de „conflict de interese”. Noțiunea de „conflict de interese” ar trebui utilizată exclusiv în cazurile în care o entitate sau o persoană cu responsabilități în ceea ce privește execuția, auditul sau controlul bugetului, un funcționar sau un agent al unei instituții a Uniunii se află într-o astfel de situație. În cazurile în care un operator economic încearcă să influențeze în mod necorespunzător o procedură sau să obțină informații confidențiale, acest fapt ar trebui considerat drept o „abatere profesională gravă”. În plus, operatorii economici se pot afla în situația în care nu ar trebui să fie selectați pentru a executa un contract din cauza unui conflict de interese profesional. De exemplu, o întreprindere nu ar trebui să evalueze un proiect la care a participat sau un auditor nu ar trebui să fie în măsură să auditeze conturile pe care anterior le-a certificat.

(105)  Este oportun să se identifice și să se trateze în mod separat diferitele cazuri care în mod obișnuit sunt numite situații de „conflict de interese”. Noțiunea de „conflict de interese” ar trebui utilizată exclusiv în cazurile în care o entitate sau o persoană cu responsabilități în ceea ce privește execuția, auditul sau controlul bugetului, un funcționar sau un agent al unei instituții a Uniunii se află într-o astfel de situație. În cazurile în care un operator economic încearcă să influențeze în mod necorespunzător o procedură sau să obțină informații confidențiale, acest fapt ar trebui considerat drept o „abatere profesională gravă”, care poate determina excluderea operatorului respectiv din procedură. În plus, operatorii economici se pot afla în situația în care nu ar trebui să fie selectați pentru a executa un contract din cauza unui conflict de interese profesional. De exemplu, o întreprindere nu ar trebui să evalueze un proiect la care a participat sau un auditor nu ar trebui să fie în măsură să auditeze conturile pe care anterior le-a certificat.

Amendamentul   22

Propunere de regulament

Considerentul 108

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(108)  Achizițiile publice ale Uniunii ar trebui să aibă ca scop asigurarea utilizării eficace, transparente și adecvate a fondurilor Uniunii. În acest sens, achizițiile electronice ar trebui să contribuie la utilizarea mai eficientă a fondurilor Uniunii și ar trebui să îmbunătățească accesul la contracte pentru toți operatorii economici.

(108)  Achizițiile publice ale Uniunii ar trebui să aibă ca scop asigurarea utilizării eficace, transparente și adecvate a fondurilor Uniunii, reducând în același timp sarcina administrativă a destinatarilor fondurilor Uniunii și a autorităților de management. În acest sens, achizițiile electronice ar trebui să contribuie la utilizarea mai eficientă a fondurilor Uniunii și ar trebui să îmbunătățească accesul la contracte pentru toți operatorii economici. Toate instituțiile Uniunii care desfășoară proceduri de achiziții publice ar trebui să publice pe site-urile lor de internet norme clare privind achizițiile, cheltuielile și monitorizarea, precum și toate contractele atribuite, inclusiv valoarea acestora.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Considerentul 124

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(124)  Este necesar să se clarifice domeniul de aplicare al titlului privind granturile, în special în ceea ce privește tipul de acțiune sau organismul eligibil pentru granturi, precum și în ceea ce privește angajamentele juridice care pot fi utilizate pentru a acoperi granturile. În special, deciziile de grant ar trebui eliminate treptat ca urmare a utilizării limitate a acestora și a introducerii treptate a granturilor electronice. Structura ar trebui să fie simplificată prin mutarea dispozițiilor privind instrumentele care nu sunt granturi în alte părți ale regulamentului. Natura organismelor care pot primi granturi de funcționare ar trebui clarificată deoarece noțiunea de organisme care urmăresc un obiectiv de interes general al Uniunii este acoperită de noțiunea de organisme care au un obiectiv ce se înscrie în cadrul unei politici a Uniunii și susțin această politică. În plus, definiția restrictivă a unui organism care urmărește un obiectiv de interes general al Uniunii ar trebui să fie eliminată.

(124)  Este necesar să se clarifice domeniul de aplicare al titlului privind granturile, în special în ceea ce privește tipul de acțiune sau organismul eligibil pentru granturi, precum și în ceea ce privește angajamentele juridice care pot fi utilizate pentru a acoperi granturile. În special, deciziile de grant ar trebui eliminate treptat ca urmare a utilizării limitate a acestora și a introducerii treptate a granturilor electronice. Structura ar trebui să fie simplificată prin mutarea dispozițiilor privind instrumentele care nu sunt granturi în alte părți ale regulamentului. Natura organismelor care pot primi granturi de funcționare ar trebui clarificată deoarece noțiunea de organisme care urmăresc un obiectiv de interes general al Uniunii este acoperită de noțiunea de organisme care au un obiectiv ce se înscrie în cadrul unei politici a Uniunii și susțin această politică.

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Considerentul 130

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(130)  Ar trebui clarificată diferența dintre sfera de aplicare a verificărilor și controalelor și sfera evaluării periodice a sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a ratelor forfetare. Verificările și controalele respective ar trebui să se axeze pe îndeplinirea condițiilor care determină plata unor sume forfetare, costuri unitare sau rate forfetare, inclusiv, dacă este necesar, pe obținerea de realizări. Aceste condiții nu ar trebui să includă raportarea cu privire la costurile suportate efectiv de beneficiar. În cazul în care cuantumurile sumelor forfetare, ale costurilor unitare sau ale finanțării la rate forfetare au fost aprobate ex ante de ordonatorul de credite competent sau de Comisie, acestea nu ar trebui contestate în cursul controalelor ex post. Evaluarea periodică a sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a ratelor forfetare poate presupune accesul la conturile beneficiarului în scopuri statistice și metodologice. Evaluarea periodică poate conduce la actualizări ale sumelor forfetare, ale costurilor unitare sau ale ratelor forfetare aplicabile în cadrul acordurilor viitoare, dar nu ar trebui să fie utilizată pentru punerea sub semnul întrebării a valorii sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a ratelor forfetare care a fost deja convenită. Accesul la conturile beneficiarului este, de asemenea, necesar în scopul prevenirii și detectării fraudelor.

(130)  Ar trebui clarificată diferența dintre sfera de aplicare a verificărilor și controalelor și sfera evaluării periodice a sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a ratelor forfetare. Verificările și controalele respective ar trebui să se axeze pe îndeplinirea condițiilor care determină plata unor sume forfetare, costuri unitare sau rate forfetare, inclusiv, dacă este necesar, pe obținerea de realizări. Aceste condiții nu ar trebui să includă raportarea cu privire la costurile suportate efectiv de beneficiar. Frecvența și amploarea verificărilor și controalelor respective ar trebui să depindă, printre altele, de riscul asociat beneficiarului, risc stabilit pe baza neregulilor din trecut. În cazul în care cuantumurile sumelor forfetare, ale costurilor unitare sau ale finanțării la rate forfetare au fost aprobate ex ante de ordonatorul de credite competent sau de Comisie, acestea nu ar trebui contestate în cursul controalelor ex post. Evaluarea periodică a sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a ratelor forfetare poate presupune accesul la conturile beneficiarului în scopuri statistice și metodologice. Evaluarea periodică poate conduce la actualizări ale sumelor forfetare, ale costurilor unitare sau ale ratelor forfetare aplicabile în cadrul acordurilor viitoare, dar nu ar trebui să fie utilizată pentru punerea sub semnul întrebării a valorii sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a ratelor forfetare care a fost deja convenită. Accesul la conturile beneficiarului este, de asemenea, necesar în scopul prevenirii și detectării fraudelor.

Justificare

Verificările și controalele ar trebui să se concentreze mai mult asupra beneficiarilor care prezintă riscuri mai mari pentru bugetul Uniunii. Verificările și controalele în funcție de riscuri ar permite UE să utilizeze o mai mare parte a resurselor sale pentru a realiza acțiuni concrete, iar nu pentru măsuri administrative.

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Considerentul 131 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(131a)   Pentru a apăra unul dintre principiile fundamentale ale finanțelor publice, în prezentul regulament ar trebui să se mențină regula privind nonprofitul. Regula privind nonprofitul ar trebui să fie considerată unul dintre principalele instrumente de evitare a utilizării abuzive a fondurilor publice.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 136

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(136)  În ultimii ani, Uniunea a utilizat tot mai mult instrumente financiare care permit un efect de levier mai mare pentru bugetul UE, însă generează totodată un risc financiar pentru buget. Printre aceste instrumente financiare se numără nu doar instrumentele financiare care intră deja sub incidența Regulamentului financiar, ci și alte instrumente, cum ar fi garanțiile bugetare și asistența financiară, care anterior erau reglementate doar de normele stabilite în actele de bază respective ale acestora. Este important să se stabilească un cadru comun care să asigure omogenitatea principiilor aplicabile acestui set de instrumente și regruparea lor în cadrul unui nou titlu, care să cuprindă, pe lângă normele existente aplicabile instrumentelor financiare, secțiuni privind garanțiile bugetare și asistența financiară pentru statele membre sau țările terțe.

(136)  În ultimii ani, Uniunea a utilizat tot mai mult instrumente financiare care ar trebui să permită un efect de levier mai mare pentru bugetul UE, însă generează totodată un risc financiar pentru buget. Printre aceste instrumente financiare se numără nu doar instrumentele financiare care intră deja sub incidența Regulamentului financiar, ci și alte instrumente, cum ar fi garanțiile bugetare și asistența financiară, care anterior erau reglementate doar de normele stabilite în actele de bază respective ale acestora. Este important să se stabilească un cadru comun care să asigure omogenitatea principiilor aplicabile acestui set de instrumente și regruparea lor în cadrul unui nou titlu, care să cuprindă, pe lângă normele existente aplicabile instrumentelor financiare, secțiuni privind garanțiile bugetare și asistența financiară pentru statele membre sau țările terțe.

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Considerentul 139

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(139)  Instrumentele financiare, garanțiile bugetare și asistența financiară ar trebui autorizate prin intermediul unui act de bază. În cazul în care instrumentele financiare sunt instituite în absența unui act de bază, în cazuri justificate corespunzător, acestea ar trebui autorizate de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul bugetului.

(139)  Instrumentele financiare, garanțiile bugetare, asistența financiară și fondurile fiduciare ar trebui autorizate prin intermediul unui act de bază.

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Considerentul 142

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(142)  Este oportun să se recunoască alinierea intereselor în urmărirea obiectivelor de politică ale Uniunii și, în special, faptul că Banca Europeană de Investiții și Fondul european de investiții au competențele specifice necesare pentru execuția instrumentelor financiare.

(142)  Este oportun să se recunoască alinierea intereselor în urmărirea obiectivelor de politică ale Uniunii și, în special, faptul că Banca Europeană de Investiții și Fondul european de investiții (FEI) au competențele specifice necesare pentru execuția instrumentelor financiare și a garanțiilor bugetare.

Justificare

BEI este singura instituție financiară a Uniunii care are obligația, în conformitate cu TFUE, de a respecta în activitatea sa obiectivele, reglementările și standardele UE și care aplică un sistem de audit și de control instituit conform dispozițiilor din TFUE.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 164

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(164)  Comisia ar trebui să fie autorizată să creeze și să gestioneze fonduri fiduciare la nivelul Uniunii pentru acțiuni de urgență, acțiuni ulterioare situațiilor de urgență sau acțiuni tematice nu numai în cadrul acțiunilor externe, ci și în cadrul acțiunilor interne ale UE. Evenimentele recente din Uniunea Europeană demonstrează necesitatea unui grad sporit de flexibilitate pentru finanțare în cadrul UE. Deoarece granițele dintre politicile interne și externe sunt din ce în ce mai neclare, astfel s-ar oferi și un instrument de răspuns la provocările transfrontaliere. Este necesar să se specifice principiile aplicabile contribuțiilor la fondurile fiduciare ale Uniunii și să se clarifice responsabilitățile actorilor financiari și ale Consiliului de administrație al fondului fiduciar. Este necesar, de asemenea, să se definească norme care să asigure o reprezentare echitabilă a donatorilor participanți în cadrul Consiliului de administrație al fondului fiduciar și un vot pozitiv obligatoriu al Comisiei pentru utilizarea fondurilor.

(164)  Fondurile fiduciare pot modifica în mod semnificativ bugetele adoptate de Parlamentul European și de Consiliu și prezintă riscul utilizării fondurilor din instrumentele de finanțare în scopuri care nu au fost prevăzute în actele de bază de instituire a acestor instrumente. Fondurile fiduciare au totuși o valoare adăugată prin punerea în comun a resurselor, cu condiția ca această punere în comun să nu fie limitată în principal la resursele Uniunii. Comisia ar trebui să fie autorizată să creeze și să gestioneze fonduri fiduciare la nivelul Uniunii pentru acțiuni de urgență, acțiuni ulterioare situațiilor de urgență sau acțiuni tematice pentru acțiunile externe. Este necesar să se specifice principiile aplicabile contribuțiilor la respectivele fonduri fiduciare și să se clarifice responsabilitățile actorilor financiari și ale Consiliului de administrație al fondului fiduciar. Este necesar, de asemenea, să se stabilească norme care să asigure o reprezentare echitabilă a donatorilor participanți și, dacă este cazul, a Parlamentului European în cadrul Consiliului de administrație al fondului fiduciar și un vot pozitiv obligatoriu al Comisiei pentru utilizarea fondurilor.

Justificare

Raportorii consideră că extinderea domeniului de aplicare al fondurilor fiduciare ale Uniunii la acțiunile interne nu este adecvată la acest moment. A se vedea și justificarea de la amendamentele la articolul 227.

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Considerentul 167

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(167)  Ar trebui menținut modul în care instituțiile raportează în prezent informații privind proiectele imobiliare către Parlamentul European și Consiliu. Instituțiile ar trebui să aibă posibilitatea de a finanța noi proiecte imobiliare cu creditele primite pentru clădirile deja vândute; prin urmare, ar trebui introdusă o trimitere la dispozițiile privind veniturile alocate. Acest lucru ar permite satisfacerea nevoilor în schimbare în politica imobiliară a instituțiilor, reducându-se costurile și introducându-se un grad mai mare de flexibilitate.

(167)  Ar trebui îmbunătățit modul în care instituțiile transmit în prezent informații privind proiectele imobiliare către Parlamentul European și Consiliu. Instituțiile ar trebui să aibă posibilitatea de a finanța noi proiecte imobiliare cu creditele primite pentru clădirile deja vândute; prin urmare, ar trebui introdusă o trimitere la dispozițiile privind veniturile alocate. Acest lucru ar permite satisfacerea nevoilor în schimbare în politica imobiliară a instituțiilor, reducându-se costurile și introducându-se un grad mai mare de flexibilitate.

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Considerentul 169

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(169)  Pentru a asigura o mai mare suplețe a punerii în aplicare a instrumentelor speciale, sunt necesare proceduri simplificate de mobilizare și de transfer, folosind transferurile interne ale Comisiei pentru Fondul european de ajustare la globalizare și Fondul de solidaritate al Uniunii Europene.

eliminat

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Considerentul 170

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(170)  Pentru a se garanta faptul că programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) oferă rapid resurse adecvate în scopul de a susține prioritățile politice în schimbare, cotele orientative pentru fiecare dintre cele trei axe și procentajele minime pentru fiecare dintre prioritățile tematice în cadrul fiecărei axe ar trebui să permită o mai mare flexibilitate. Acest lucru ar trebui să îmbunătățească gestionarea programului și să permită direcționarea resurselor bugetare asupra unor acțiuni care produc rezultate sociale și de ocupare a forței de muncă mai bune.

(170)  Pentru a se garanta faptul că programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) oferă rapid resurse adecvate în scopul de a susține prioritățile politice în schimbare, cotele orientative pentru fiecare dintre cele trei axe și procentajele minime pentru fiecare dintre prioritățile tematice în cadrul fiecărei axe ar trebui să permită o mai mare flexibilitate, menținând în același timp un nivel ambițios de utilizare pentru parteneriatele transfrontaliere EURES. Acest lucru ar trebui să îmbunătățească gestionarea programului și să permită direcționarea resurselor bugetare asupra unor acțiuni care produc rezultate sociale și de ocupare a forței de muncă mai bune.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 171

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(171)  Pentru a facilita investițiile în infrastructurile culturale și de turism durabil, fără a aduce atingere aplicării integrale a legislației UE în materie de mediu, în special a Directivei privind evaluarea strategică de mediu și a Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului, după caz, ar trebui eliminate anumite restricții în ceea ce privește anvergura sprijinului pentru aceste investiții.

(171)  Investițiile în infrastructurile culturale și de turism durabil la scară mică ar trebui menținute, fără a aduce atingere aplicării integrale a legislației UE în materie de mediu, în special a Directivei privind evaluarea strategică de mediu și a Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului, după caz. În cazul în care acest lucru se justifică, anvergura sprijinului pentru aceste investiții ar putea fi extinsă.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 172

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(172)  Pentru a putea face față provocărilor generate de creșterea fluxurilor de migranți și de refugiați, ar trebui precizate obiectivele la care FEDR poate contribui în cadrul sprijinului său pentru migranți și refugiați.

(172)  Pentru a putea face față provocărilor generate de creșterea fluxurilor de migranți și de refugiați, ar trebui precizate obiectivele la care FEDR poate contribui în cadrul sprijinului său pentru migranții și refugiații care beneficiază de protecție internațională. Această contribuție poate fi eficientă în special în țările expuse în mod deosebit la fluxuri de migrație, dacă este însoțită de o aplicare reală la nivel european a principiului solidarității și, astfel, de acțiuni orientate spre o repartizare echitabilă a sarcinilor.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 172 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(172a)  Principiile orizontale, cum ar fi implicarea în parteneriate, dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea, au generat contribuții importante pentru executarea eficientă a fondurilor ESI și ar trebui susținute ca fiind precursoarele oricărui tip de investiții care implică bugetul Uniunii, inclusiv instrumentele financiare și FEIS.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 176

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(176)  În vederea maximizării sinergiilor între toate fondurile Uniunii pentru a răspunde într-un mod eficient provocărilor legate de migrație și azil, ar trebui să garanteze faptul că, atunci când obiectivele tematice sunt transpuse în priorități în cadrul normelor specifice fondurilor, aceste priorități reflectă utilizarea adecvată a fiecărui fond pentru aceste domenii.

(176)  În vederea maximizării sinergiilor între toate fondurile Uniunii pentru a răspunde într-un mod eficient provocărilor legate de migrație și azil, ar trebui să garanteze faptul că, atunci când obiectivele tematice sunt transpuse în priorități în cadrul normelor specifice fondurilor, aceste priorități reflectă utilizarea adecvată a fiecărui fond pentru aceste domenii. Dacă este cazul, este recomandabil să se asigure coordonarea cu Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI).

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Considerentul 178

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(178)  În vederea optimizării utilizării resurselor financiare alocate statelor membre în cadrul politicii de coeziune, este necesar să se permită statelor membre să transfere alocările din fondurile ESI către instrumentele prevăzute în Regulamentul financiar sau în regulamentele sectoriale.

eliminat

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 178 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(178a)   Resursele financiare ale Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime ar trebui să fie alocate strict politicii comune în domeniul pescuitului pentru conservarea resurselor biologice marine, pentru gestionarea pescuitului și a flotelor care exploatează respectivele resurse, pentru resursele biologice de apă dulce și acvacultură, precum și pentru prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 199 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(199a)  În conformitate cu recomandările menționate în considerentul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 și în conformitate cu articolul 176 din prezentul regulament, statele membre ar trebui să recurgă în mai mare măsură la opțiunile simplificate în materie de costuri, precum și la finanțarea realizată prin intermediul „sumei forfetare unice” pentru a reduce sarcina administrativă conexă și pentru a simplifica normele aplicabile alocării fondurilor.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 199 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(199b)  Pentru mai multă eficiență, statele membre ar trebui să poată recurge mai frecvent la opțiunile simplificate în materie de costuri, precum și la finanțarea prin sume forfetare unice pentru a reduce sarcina administrativă conexă și pentru a simplifica normele aplicabile alocării fondurilor.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 200

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(202)  Pentru a facilita o aplicare mai timpurie și mai specifică a opțiunilor simplificate în materie de costuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare sau finanțarea la rate forfetare, metoda justă, echitabilă și verificabilă cu ajutorul căreia acestea pot fi stabilite și finanțarea bazată pe îndeplinirea condițiilor legate de progresele înregistrate în punerea în aplicare sau realizarea obiectivelor programelor, mai degrabă decât pe costuri. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea lor pe picior de egalitate la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care au ca obiect pregătirea actelor delegate.

(200)  Pentru a facilita o aplicare mai timpurie și mai specifică a opțiunilor simplificate în materie de costuri, competența de a adopta acte pentru a completa prezentul regulament în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește definirea tratamentului diferențiat al investitorilor și a condițiilor de aplicare a acestuia, a baremelor standard pentru costuri unitare sau finanțarea la rate forfetare, metoda justă, echitabilă și verificabilă cu ajutorul căreia acestea pot fi stabilite și finanțarea bazată pe îndeplinirea condițiilor legate de progresele înregistrate în punerea în aplicare sau realizarea obiectivelor programelor, mai degrabă decât pe costuri. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea lor pe picior de egalitate la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care au ca obiect pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 239

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(239)  Pentru a spori eficiența intervenției, în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) este posibil să se instituie un mecanism sau mai multe mecanisme de finanțare mixtă. Aceste mecanisme de finanțare mixtă ar trebui să finanțeze operațiunile de acest tip care sunt acțiuni ce combină forme de sprijin nerambursabile și/sau instrumente financiare din bugetul Uniunii, inclusiv o combinație între instrumentele de capitaluri proprii ale MIE și instrumentele de datorie ale MIE, pe de o parte, și finanțarea din partea grupului BEI (inclusiv finanțarea acordată de BEI în cadrul FEIS) sau a altor bănci de dezvoltare ori instituții de finanțare, precum și din partea investitorilor, pe de altă parte.

(239)  Pentru a spori eficiența intervenției, în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) este posibil să se instituie mecanisme de finanțare mixtă. Aceste mecanisme de finanțare mixtă ar putea să finanțeze operațiunile de acest tip care sunt acțiuni ce combină forme de sprijin nerambursabile, cum ar fi bugetul statelor membre, granturile MIE și fondurile structurale și de investiții europene, și/sau instrumente financiare din bugetul Uniunii, inclusiv combinații între instrumentele de capitaluri proprii ale MIE și instrumentele de datorie ale MIE, pe de o parte, și finanțarea din partea grupului BEI (inclusiv finanțarea acordată de BEI în cadrul FEIS), a băncilor naționale de promovare, a altor instituții de finanțare sau de dezvoltare, precum și din partea investitorilor, pe de altă parte, și/sau sprijin financiar privat, inclusiv contribuții financiare directe și indirecte, inclusiv prin parteneriate de tip public-privat.

Justificare

Finanțarea mixtă ar trebui să promoveze o combinație largă de contribuții de la bugetele naționale și din bugetul UE sau de la investitorii privați, pentru a optimiza utilizarea resurselor disponibile și pentru a atrage investiții private în cea mai mare măsură posibilă.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 239 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(239a)  Guvernanța mecanismelor de finanțare mixtă ar trebui să se bazeze pe o evaluare ex-ante în conformitate cu Regulamentul financiar și ar trebui să reflecte învățămintele desprinse din implementarea „Cererii de finanțare mixtă” a MIE la care se face referire în Programul de lucru multianual al MIE 2017, publicat la 20 ianuarie 2017. Mecanismele de finanțare mixtă ale MIE ar trebui să fie stabilite de programele de lucru multianuale și/sau anuale și adoptate în conformitate cu articolele 17 și 25 din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013. Comisia ar trebui să garanteze transparența și transmiterea în timp util Parlamentului European și Consiliului a rapoartelor sale privind punerea în aplicare a tuturor mecanismelor de finanțare mixtă.

Justificare

Este important ca instituirea și utilizarea mecanismelor de finanțare mixtă să urmeze un proces de guvernanță bine definit și transparent și să includă lecțiile care trebuie învățate din cererea din 2017 de coordonare a MIE în curs („cererea de finanțare mixtă”). În special în ceea ce privește controlul MIE de către Parlament, mecanismele și operațiunile de finanțare mixtă trebuie să fie constituite în conformitate cu mecanismele de planificare și de luare a deciziilor instituite în ciclul programului de lucru al MIE.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 239 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(239b)  Obiectivul mecanismelor de finanțare mixtă ale MIE este de a facilita și de a raționaliza o singură cerere pentru toate formele de sprijin, inclusiv granturile Uniunii din MIE și finanțarea din partea sectorului privat. Aceste mecanisme de finanțare mixtă ar trebui să aibă ca obiectiv optimizarea procesului de depunere a cererilor pentru promotorii de proiecte, oferind un singur proces de evaluare, din punct de vedere tehnic și financiar.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 239 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(239c)  Mecanismele de finanțare mixtă ale MIE ar trebui să crească flexibilitatea în ceea ce privește calendarul de prezentare a proiectelor și să simplifice și să raționalizeze procesul de identificare și finanțare a proiectelor. Acestea ar trebui, de asemenea, să crească gradul de aderare și angajamentul instituțiilor financiare implicate și să reducă riscul ca proiectele pentru care se angajează granturi să nu fie închise financiar și, prin urmare, să nu beneficieze de plăți.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 239 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(239d)  Mecanismele de finanțare mixtă ale MIE ar trebui să aducă o mai bună coordonare, schimb de informații și cooperare între statele membre, Comisie, BEI, băncile naționale de promovare și investitorii privați, cu scopul de a genera și sprijini o rezervă solidă de proiecte care urmăresc obiectivele de politică ale MIE.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 240

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(240)  Un mecanism de finanțare mixtă în cadrul MIE ar trebui să vizeze sporirea efectului multiplicator al cheltuielilor Uniunii prin atragerea de resurse suplimentare din partea investitorilor privați. În plus, ar trebui să garanteze faptul că acțiunile sprijinite devin viabile din punct de vedere economic și financiar.

(240)  Mecanismele de finanțare mixtă ale MIE ar trebui să vizeze sporirea efectului multiplicator al cheltuielilor Uniunii prin atragerea de resurse suplimentare din partea investitorilor privați, asigurând astfel un grad maxim de implicare a investitorilor privați. În plus, ele ar trebui să garanteze faptul că acțiunile sprijinite devin viabile din punct de vedere economic și financiar și contribuie la atragerea de investiții. Ele ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii de atingere a țintelor stabilite în cadrul Conferinței de la Paris privind schimbările climatice (COP 21), la crearea de locuri de muncă și la conectivitatea transfrontalieră. În cazurile în care se folosesc atât MIE, cât și FEIS pentru finanțarea unor acțiuni, Curtea de Conturi ar trebui să realizeze o evaluare pentru a analiza dacă acestea contribuie la realizarea obiectivelor menționate.

Amendamentul   48

Propunere de regulament

Considerentul 240 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(240a)   Finanțarea fondului de garantare al BEI în cadrul FEIS este asigurată din bugetul Uniunii. Prin urmare, este oportun ca BEI să poată interveni în mod sistematic pentru a suporta garanția de primă pierdere pentru mecanismele de finanțare mixtă a operațiunilor finanțate deja din bugetul Uniunii, cum ar fi MIE și FEIS, cu scopul de a face posibilă și de a facilita adiționalitatea și participarea coinvestitorilor privați în contextul mecanismelor de finanțare mixtă ale MIE.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Considerentul 241

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(241)  Pentru a sprijini punerea în aplicare a proiectelor cu cea mai mare valoare adăugată pentru rețeaua transeuropeană de transport în ceea ce privește coridoarele rețelei centrale, proiectele transfrontaliere și proiectele privind celelalte secțiuni ale rețelei centrale, este necesar să se permită utilizarea cu flexibilitate a programului de lucru multianual, permițându-se să se ajungă până la aproximativ 95 % din resursele bugetare financiare indicate în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013.

eliminat

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 241 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(241a)  Având în vedere natura diferită a sectorului telecomunicațiilor din cadrul MIE și a sectoarelor transporturilor și energiei din cadrul MIE (dimensiunea medie mai mică a granturilor, tipul de costuri și tipul de proiecte), ar trebui evitată o sarcină inutilă pentru beneficiarii și statele membre care participă la acțiuni conexe prin diminuarea costurilor aferente obligației de certificare, fără a slăbi principiul bunei gestiuni financiare.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Considerentul 241 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(241b)  Guvernanța mecanismelor de finanțare mixtă ar trebui să se bazeze pe o evaluare ex ante în temeiul Regulamentului financiar și ar trebui să țină seama de învățămintele desprinse din punerea în aplicare a „Cererii de finanțare mixtă” a MIE la care se face referire în Programul de lucru multianual al MIE pe 20171a, publicat la 20 ianuarie 2017. Mecanismele de finanțare mixtă ale MIE ar trebui să fie stabilite de programele de lucru multianuale și/sau anuale adoptate în temeiul articolelor 17 și 25 din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1b. Comisia ar trebui să garanteze transparența și transmiterea în timp util Parlamentului European și Consiliului a rapoartelor sale privind punerea în aplicare a tuturor mecanismelor de finanțare mixtă.

 

________________

 

1a Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 20 ianuarie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C(2014)1921 de înființare a programului de lucru multianual 2014-2020 pentru acordarea de asistență financiară în domeniul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) - Sectorul transporturilor (C(2017)0164).

 

1b Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 – Text cu relevanță pentru SEE (JO L 348, 20.12.2013, p. 129-171).

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Considerentul 241 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(241c)  Obiectivul mecanismelor de finanțare mixtă ale MIE este de a facilita și de a raționaliza o singură cerere pentru toate formele de sprijin, inclusiv granturile Uniunii din MIE și finanțarea din partea sectorului privat. Mecanismele de finanțare mixtă ar trebui să aibă ca obiectiv optimizarea procesului de depunere a cererilor pentru promotorii de proiecte, oferind un singur proces de evaluare din punct de vedere tehnic și financiar.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Considerentul 241 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(241d)  Mecanismele de finanțare mixtă ale MIE ar trebui să crească flexibilitatea în ceea ce privește calendarul de prezentare a proiectelor și să simplifice și să raționalizeze procesul de identificare și finanțare a proiectelor. Acestea ar trebui, de asemenea, să crească gradul de aderare și angajamentul instituțiilor financiare implicate și să reducă riscul ca proiectele pentru care se angajează granturi să nu fie închise financiar și, prin urmare, să nu beneficieze de plăți.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Considerentul 241 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(241e)  Mecanismele de finanțare mixtă ale MIE ar trebui să determine o mai bună coordonare, un schimb de informații mai eficient și o cooperare mai aprofundată între statele membre, Comisie, BEI, băncile naționale de promovare și investitorii privați, cu scopul de a genera și sprijini o rezervă solidă de proiecte care urmăresc obiectivele de politică ale MIE.

Amendamentul     55

Propunere de regulament

Considerentul 242

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(242)  Numai granturile și achizițiile pot fi în prezent utilizate pentru sprijinirea acțiunilor din domeniul infrastructurilor de servicii digitale. Pentru a asigura eficientizarea pe cât posibil a acestor acțiuni, în sprijinul lor ar trebui puse la dispoziție și instrumente financiare.

(242)  Numai granturile și achizițiile pot fi în prezent utilizate pentru sprijinirea acțiunilor din domeniul infrastructurilor de servicii digitale. Pentru a asigura funcționarea cât mai eficientă a infrastructurilor pentru servicii digitale, ar trebui puse la dispoziție și alte instrumente financiare pentru sprijinirea acestor acțiuni, actualmente utilizate în cadrul MIE, de exemplu instrumente financiare inovative.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Considerentul 252 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(252a)  Înainte de a propune revizuirea prezentului regulament, Comisia ar trebui să realizeze o evaluare de impact, în conformitate cu Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1a.

 

__________________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Justificare

În conformitate cu amendamentul propus la articolul 278a (nou), raportorii consideră că schimbările semnificative propuse în cadrul actualei revizuiri intermediare a Regulamentului financiar nu au făcut obiectul unei evaluări de impact din partea Comisiei, ceea ce contravine Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. De aceea, raportorii consideră că efectuarea unei evaluări de impact este obligatorie pentru toate revizuirile viitoare ale prezentului regulament.

Amendamentul     57

Propunere de regulament

Considerentul 253 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(253a)  Piețele agricole ar trebui să fie transparente, iar informațiile cu privire la prețuri ar trebui să fie accesibile și utile pentru toate părțile interesate. Unul dintre rolurile UE este să favorizeze transparența pe piața Uniunii. În acest sens, următoarea reformă a PAC ar trebui să sporească transparența pieței prin observatoare ale prețurilor la produsele agricole pentru fiecare sector, pentru a se asigura o analiză constantă și pe segmente a piețelor agricole, cu implicarea actorilor economici, și pentru a se pune la dispoziție cu regularitate date și previziuni pertinente.

Amendamentul     58

Propunere de regulament

Considerentul 253 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(253b)  În conformitate cu articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din TFUE, obiectivele politicii agricole comune trebuie să prevaleze în fața tuturor normelor europene în domeniul concurenței.

Amendamentul     59

Propunere de regulament

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului

privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012

Justificare

Rectificare tehnică.

Amendamentul     60

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  „operațiune de finanțare mixtă” înseamnă o acțiune efectuată în cadrul unui mecanism de finanțare mixtă care combină forme de ajutor nerambursabil și/sau instrumente financiare din bugetul UE cu instrumente financiare din partea instituțiilor de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice, precum și din partea unor instituții financiare comerciale și a investitorilor. Operațiunile de finanțare mixtă pot include acțiuni pregătitoare care conduc la investiții potențiale din partea instituțiilor financiare;

6.  „operațiune de finanțare mixtă” înseamnă o acțiune efectuată în cadrul unui mecanism de finanțare mixtă care combină forme de ajutor nerambursabil și/sau instrumente financiare din bugetul UE cu instrumente financiare din partea instituțiilor de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice, precum și din partea unor instituții financiare comerciale și a investitorilor, fără a aduce atingere normei de la articolul 201 alineatul (4) conform căreia numai organismele de drept public sau organismele cu o misiune de serviciu public pot fi însărcinate cu execuția bugetului Uniunii; Operațiunile de finanțare mixtă pot include acțiuni pregătitoare care conduc la investiții potențiale din partea instituțiilor financiare;

Justificare

Acest amendament actualizează și înlocuiește amendamentul inițial nr. 4 al raportorilor. Scopul este acela de a sublinia că gestionarea fondurilor UE poate fi încredințată numai băncilor cu o misiune de serviciu public.

Amendamentul     61

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  „mecanism de finanțare mixtă” înseamnă un instrument instituit ca un cadru de cooperare între Comisie și instituții de dezvoltare sau alte instituții financiare publice, precum și instituții financiare comerciale și investitori, care vizează atingerea anumitor obiective și politici prioritare ale Uniunii prin utilizarea operațiunilor de finanțare mixtă și a altor acțiuni individuale;

7.  „mecanism de finanțare mixtă” înseamnă un instrument instituit ca un cadru de cooperare între Comisie și instituții de dezvoltare sau alte instituții financiare publice, precum și instituții financiare comerciale și investitori, care vizează atingerea anumitor obiective și politici prioritare ale Uniunii prin utilizarea operațiunilor de finanțare mixtă și a altor acțiuni individuale, fără a aduce atingere normei de la articolul 201 alineatul (4) conform căreia numai organismele de drept public sau organismele cu o misiune de serviciu public pot fi însărcinate cu execuția bugetului Uniunii;

Justificare

Acest amendament actualizează și înlocuiește amendamentul inițial nr. 5 al raportorilor. Scopul este acela de a sublinia că gestionarea fondurilor UE poate fi încredințată numai băncilor cu o misiune de serviciu public.

Amendamentul     62

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  „execuție bugetară” înseamnă un proces care include etapele de gestionare, execuție, control și audit al resurselor financiare ale Uniunii, la care iau parte Comisia și alți actori, în funcție de diferite metode de punere în aplicare;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

21a.  „dezangajare” înseamnă operațiunea prin care ordonatorul de credite competent anulează total sau parțial rezervarea de credite efectuată anterior printr-un angajament bugetar;

Justificare

Mutat de la art. 109 alin. (5) din motive de coerență: toate definițiile ar trebui să fie la articolul 2.

Amendamentul     64

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

27.  „instrumente financiare” înseamnă măsurile Uniunii de sprijin financiar acordat de la buget în vederea atingerii unuia sau mai multor obiective specifice de politică ale Uniunii. Respectivele instrumente pot lua forma unor investiții de capital sau cvasicapital, împrumuturi, garanții sau alte instrumente de partajare a riscurilor și pot fi, după caz, combinate cu alte forme de sprijin financiar, cu fonduri cu execuție partajată sau cu fonduri din FED;

27.  „instrumente financiare” înseamnă măsurile Uniunii de sprijin financiar acordat de la buget în vederea atingerii unuia sau mai multor obiective specifice de politică ale Uniunii. Respectivele instrumente pot lua forma unor investiții de capital sau cvasicapital, împrumuturi, garanții, avansuri rambursabile sau alte instrumente de partajare a riscurilor și pot fi, după caz, combinate cu alte forme de sprijin financiar, cu fonduri cu execuție partajată sau cu fonduri din FED;

Amendamentul     65

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

29a.  „grant” înseamnă o contribuție financiară directă acordată sub formă de donație de la bugetul Uniunii prin execuție directă, execuție partajată și execuție indirectă;

Justificare

Mutat de la art. 174 alineatul (2) din motive de coerență: toate definițiile ar trebui să fie la articolul 2.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

31a.  „contribuții în natură” înseamnă resurse nefinanciare puse gratuit la dispoziția beneficiarului de către terți, printre care munca efectuată de voluntari, utilizarea de echipamente, consumabile, spații pentru reuniuni și servicii;

Justificare

Reintrodus din Normele de aplicare art. 183 alin. (2), din cauza unei omisiuni a Comisiei.

Amendamentul     67

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

34.  „împrumut” înseamnă un contract prin care creditorul este obligat să pună la dispoziția debitorului o sumă de bani convenită până la un termen convenit și în temeiul căruia debitorul este obligat să ramburseze suma respectivă la termenul convenit;

34.  „împrumut” înseamnă un contract prin care creditorul este obligat să pună la dispoziția debitorului o sumă de bani convenită până la un termen convenit și în temeiul căruia debitorul este obligat să ramburseze suma respectivă la termenul convenit; aceste împrumuturi pot lua forma unor avansuri rambursabile;

Justificare

Conform amendamentului adus de raportori la articolul 2 primul paragraf litera 46a (nouă).

Amendamentul     68

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

38.  „efect multiplicator” înseamnă investiția realizată de destinatarii finali eligibili împărțită la cuantumul contribuției Uniunii;

38.  „efect multiplicator” înseamnă valoarea capitalului privat atras împărțită la cuantumul contribuției Uniunii;

Amendamentul     69

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

38a.  „realizare” înseamnă rezultatul dorit, specific și măsurabil, al unui proiect, care este stabilit în prealabil și de a cărui atingere depinde rambursarea costurilor suportate de un beneficiar;

Justificare

În avizul său nr. 1/2017, Curtea de Conturi Europeană recomandă să se includă în normele financiare o definiție a termenului „realizare” (punctul 148 din aviz). Atât normele financiare propuse, cât și regulamentele aplicabile la nivel de sector au ca obiectiv acordarea unei atenții sporite rezultatelor și realizărilor. Rezultatele auditurilor efectuate recent au scos însă în evidență faptul că există diferențe importante în modul în care este utilizat termenul de „realizare” în diferitele activități ale Comisiei (avizul nr. 1/2017 al Curții de Conturi Europene, punctul 147). Prin urmare, definiția acestui termen ar trebui să fie armonizată.

Amendamentul     70

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

46a.  „avans rambursabil" înseamnă un împrumut pentru un proiect care este plătit în una sau mai multe tranșe și ale cărui condiții de rambursare depind de realizările proiectului;

Justificare

Definiție preluată din comunicarea Comisiei intitulată „Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare”, 2014/C 198/01. Avansurile rambursabile nu sunt definite în Regulamentul financiar, ceea ce ar putea crea un vid juridic, având în vedere definiția și folosirea acestui termen în comunicările referitoare la normele UE privind ajutoarele de stat.

Amendamentul     71

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

49a.  „rezultate” înseamnă atingerea unei anumite performanțe măsurate prin comparație cu obiectivele stabilite anterior sau prin indicatori de performanță, de care depinde rambursarea costurilor suportate de un beneficiar;

Justificare

În avizul său nr. 1/2017, Curtea de Conturi Europeană recomandă să se includă în normele financiare o definiție a termenului „rezultate” (punctul 148). Atât normele financiare propuse, cât și regulamentele aplicabile la nivel de sector au ca obiectiv acordarea unei atenții sporite rezultatelor și realizărilor. Rezultatele auditurilor efectuate recent au scos însă în evidență faptul că există diferențe importante în modul în care este utilizat termenul de „rezultate” în diferitele activități ale Comisiei (avizul nr. 1/2017 al Curții de Conturi Europene, punctul 147). Prin urmare, definiția acestui termen ar trebui să fie armonizată.

Amendamentul     72

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

51a.  „bună gestiune financiară” înseamnă un principiu de execuție a bugetului Uniunii în mod economic și eficient, cu respectarea legilor și reglementărilor în vigoare;

Amendamentul     73

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

60a.  „voluntar” înseamnă o persoană care desfășoară de bună voie o activitate neplătită pentru o organizație nonprofit.

Amendamentul   74

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentului regulament se prelucrează în conformitate cu Directiva 95/46/CE (28) și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Candidații sau ofertanții din cadrul unei proceduri de achiziții, solicitanții din cadrul unei proceduri de acordare de granturi, experții din cadrul unei proceduri de selectare a experților, solicitanții din cadrul unui concurs cu premii sau entitățile ori persoanele care participă la o procedură de executare a fondurilor Uniunii în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (c), precum și beneficiarii, contractanții experții externi remunerați sau orice persoană ori entitate care primește premii sau execută fonduri ale Uniunii în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (c) sunt informați în consecință.

Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentului regulament se prelucrează în conformitate cu regulamentele (CE) nr. 45/2001 și (UE) 2016/679. Candidații sau ofertanții din cadrul unei proceduri de achiziții, solicitanții din cadrul unei proceduri de acordare de granturi, experții din cadrul unei proceduri de selectare a experților, solicitanții din cadrul unui concurs cu premii sau entitățile ori persoanele care participă la o procedură de executare a fondurilor Uniunii în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (c), precum și beneficiarii, contractanții experții externi remunerați sau orice persoană ori entitate care primește premii sau execută fonduri ale Uniunii în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (c) sunt informați în consecință.

_________________

 

28 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

 

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Nu se poate angaja sau autoriza nicio cheltuială peste creditele autorizate.

2.  Nu se poate angaja sau autoriza nicio cheltuială peste creditele autorizate, cu excepția cheltuielilor care decurg din răspunderea pentru instrumentele financiare, a cheltuielilor din venituri alocate și a cheltuielilor cu clădirile.

Justificare

Documentul pe trei coloane furnizat de Comisie menționează aceste excepții. Raportorii consideră că, dacă aceste excepții există în practică, ele ar trebui menționate în mod explicit în regulament din motive de transparență.

Amendamentul     76

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În ceea ce privește creditele nediferențiate, se poate face o diferență între reportările planificate și cele neplanificate. Definirea acestor categorii și raportările legate de acestea sunt stabilite prin orientări elaborate de Comisie în cooperare cu Parlamentul European, Consiliul și Curtea de Conturi.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dezangajarea creditelor

Anularea creditelor în urma unei dezangajări

Justificare

Acest amendament nu modifică conținutul, ci doar clarifică terminologia. Pentru a face textul cât mai ușor de înțeles, anulările de credite ar trebui întotdeauna să se deosebească în mod clar de dezangajări, acestea din urmă reprezentând anularea rezervărilor de credite (= anularea angajamentelor bugetare anterioare). Această justificare se aplică, de asemenea, amendamentelor următoare aduse de raportori la articolele 13 și 14.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care se dezangajează credite într-un exercițiu financiar ulterior celui în care au fost angajate, ca urmare a neexecutării totale sau parțiale a acțiunilor pentru care fuseseră alocate, aceste credite se anulează, cu excepția cazului în care se prevede altfel la alineatul (3) și la articolul 14.

1.  În cazul în care creditele bugetare sunt anulate în conformitate cu articolul 112 într-un exercițiu financiar ulterior celui în care a fost făcut angajamentul, ca urmare a neexecutării totale sau parțiale a acțiunilor pentru care fuseseră alocate, se anulează și creditele care corespund acestor dezangajări, cu excepția cazului în care se prevede altfel la articolul 14.

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul raportorilor la titlul prezentului articolul. Trimiterea la alineatul (3) este de prisos, deoarece articolul 14 menționează deja Regulamentul nr. 1303/2013. Prin urmare, este eliminată din motive de claritate.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește sumele care trebuie angajate până la data de 31 martie, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2), în cazul în care creditele corespunzătoare sunt dezangajate după data de 31 martie, ele se anulează.

2.  În cazul în care sumele au fost angajate până la 31 martie a exercițiului n + 1, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) litera (a), dar sunt dezangajate după acest termen, creditele corespunzătoare se anulează.

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul raportorilor la titlul acestui articol.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Creditele menționate în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt dezangajate automat în conformitate cu regulamentul respectiv.

3.  În ceea ce privește operațiunile de cheltuieli care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, dezangajările sunt realizate automat în conformitate cu regulamentul respectiv.

Justificare

A se vedea justificarea raportorilor de la amendamentul la titlul prezentului articolul. Prezentul alineat ar trebui mutat la art. 112 (Termenele pentru angajamente).

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Creditele menționate în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 sunt dezangajate automat în conformitate cu regulamentul respectiv.

4.  În ceea ce privește operațiunile de cheltuieli care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 514/2014, dezangajările sunt realizate automat în conformitate cu regulamentul respectiv.

Justificare

A se vedea justificarea raportorilor de la amendamentul la titlul prezentului articolul. Prezentul alineat ar trebui mutat la art. 112 (Termenele pentru angajamente).

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Prezentul articol alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică veniturilor alocate externe menționate la articolul 20 alineatul (2).

5.  Prezentul articol nu se aplică veniturilor alocate externe menționate la articolul 20 alineatul (2).

Justificare

Simplificare. Nicio modificare de sens.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Reconstituirea creditelor dezangajate

Reconstituirea creditelor care corespund dezangajărilor

Justificare

A se vedea art. 13 (titlu).

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Creditele dezangajate menționate în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 223/201431 se pot reconstitui în cazul unei erori evidente imputabile exclusiv Comisiei.

Creditele care corespund dezangajărilor menționate în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 223/201431 se pot reconstitui în cazul unei erori evidente imputabile exclusiv Comisiei.

__________________

__________________

31 Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (JO L 72, 12.3.2014, p. 1).

31 Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (JO L 72, 12.3.2014, p. 1).

Justificare

A se vedea art. 13 (titlu).

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Creditele dezangajate se reconstituie în următoarele cazuri:

2.  Creditele care corespund dezangajărilor se reconstituie în următoarele cazuri:

Justificare

A se vedea art. 13 (titlu).

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dezangajarea creditelor din cadrul unui program în temeiul modalităților de punere în aplicare a rezervei de performanță prevăzute la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(a)  dezangajare cu privire la un program în temeiul modalităților de punere în aplicare a rezervei de performanță prevăzute la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

Justificare

A se vedea art. 13 (titlu).

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dezangajarea creditelor din cadrul unui program destinat unui instrument financiar specific pentru IMM-uri ca urmare a întreruperii participării unui stat membru la instrumentul financiar, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(b)  dezangajarea cu privire la un program destinat unui instrument financiar specific pentru IMM-uri ca urmare a întreruperii participării unui stat membru la instrumentul financiar, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Justificare

A se vedea art. 13 (titlu).

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a se aduce atingere alineatelor (1) și (2), creditele dezangajate din exercițiul n-2 se reconstituie în beneficiul rezervei Uniunii Europene pentru situații de criză în cadrul procedurii bugetare pentru exercițiul n.

Fără a se aduce atingere alineatelor (1) și (2), creditele din exercițiul n-2 care corespund dezangajărilor din exercițiul n se reconstituie în beneficiul rezervei Uniunii Europene pentru situații de criză în cadrul procedurii bugetare pentru exercițiul n.

Justificare

A se vedea art. 13 (titlu).

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Creditele de angajament corespunzătoare cuantumului creditelor dezangajate ca urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare corespunzătoare pot fi, de asemenea, reconstituite în beneficiul programului de cercetare căruia îi aparțin proiectele sau al succesorului acestuia în contextul procedurii bugetare anuale.

4.  Creditele de angajament corespunzătoare cuantumului dezangajărilor efectuate ca urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare corespunzătoare pot fi, de asemenea, reconstituite în beneficiul programului de cercetare căruia îi aparțin proiectele sau al succesorului acestuia în contextul procedurii bugetare anuale.

Justificare

A se vedea art. 13 (titlu).

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care continuitatea acțiunii Uniunii impune acest lucru, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate autoriza cheltuieli care depășesc o doisprezecime provizorie, dar care nu depășesc în total patru doisprezecimi provizorii, în afară de doisprezecimea pusă la dispoziție în mod automat, cu excepția unor cazuri justificate corespunzător, atât pentru angajamente, cât și pentru plăți, în plus față de cele puse în mod automat la dispoziție în temeiul alineatelor (1) și (2). Fără întârziere, Consiliul transmite Parlamentului European decizia de autorizare.

În cazul în care continuitatea acțiunii Uniunii impune acest lucru, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate autoriza cheltuieli care depășesc o doisprezecime provizorie, dar care nu depășesc în total patru doisprezecimi provizorii, cu excepția unor cazuri justificate corespunzător, atât pentru angajamente, cât și pentru plăți, în plus față de cele puse în mod automat la dispoziție în temeiul alineatelor (1) și (2). Fără întârziere, Consiliul transmite Parlamentului European decizia de autorizare.

Justificare

Raportorii recomandă revenirea la formularea din Reg. 966/2012 (care permite doar patru doisprezecimi provizorii).

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  contribuțiile financiare din partea statelor membre, a țărilor terțe și a organismelor care nu sunt instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom la anumite acțiuni sau programe finanțate de Uniune, precum și la programe suplimentare de cercetare și dezvoltare tehnologică, gestionate de Comisie în numele lor;

(a)  contribuțiile financiare suplimentare specifice din partea statelor membre, a țărilor terțe și a organismelor care nu sunt instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom la anumite acțiuni sau programe finanțate de Uniune, precum și la programe suplimentare de cercetare și dezvoltare tehnologică, gestionate de Comisie în numele lor;

Justificare

Clarificare pentru a sublinia că contribuțiile financiare „normale” din partea statelor membre nu constituie venituri alocate externe.

Amendamentul     92

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  resursele provenind de la statele membre care nu respectă mecanismul corectiv de repartizare înființat prin Regulamentul (UE) nr. 604/2013.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pe baza unor norme interne specifice, instituțiile și organele Uniunii pot accepta, în mod excepțional, sponsorizarea corporativă în natură, cu condiția ca aceasta:

2.  Pe baza unor norme interne specifice, care se publică pe site-urile de internet respective, instituțiile și organele Uniunii pot accepta, în mod excepțional, sponsorizarea corporativă în natură, cu condiția ca aceasta:

Amendamentul     94

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  în ceea ce privește transparența, se publică toate datele privind sponsorizările și sponsorii;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Orice altă instituție în afară de Comisie poate efectua, în cadrul propriei secțiuni din buget, transferuri în cadrul articolelor și în cadrul fiecărui capitol, fără a informa în prealabil Parlamentul European și Consiliul. Aceasta poate, de asemenea, efectua transferuri de la un capitol la altul în cadrul aceluiași titlu, în limita a 10 % din creditele pentru exercițiul financiar înscrise la linia de la care urmează să se efectueze transferul, fără a informa în prealabil Parlamentul European și Consiliul.

4.  Orice altă instituție în afară de Comisie poate efectua, în cadrul propriei secțiuni din buget, transferuri în cadrul articolelor, fără a informa în prealabil Parlamentul European și Consiliul.

Justificare

Raportorii sugerează să nu se dilueze și mai mult prerogativele autorității bugetare și, astfel, să se mențină dispozițiile aflate în vigoare în prezent (eliminarea schimbărilor propuse de Comisie).

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în ceea ce privește cheltuielile operaționale, transferuri de credite între capitolele din cadrul aceluiași titlu sau între titluri diferite care sunt reglementate de același act de bază, inclusiv între capitolele de sprijin administrativ, în limita a 10 % din creditele pentru exercițiul financiar înscrise la linia de la care se efectuează transferul;

(c)  în ceea ce privește cheltuielile operaționale, transferuri de credite între capitolele din cadrul aceluiași titlu, în limita a 10 % din creditele pentru exercițiul financiar înscrise la linia de la care se efectuează transferul;

Justificare

În ciuda avizului favorabil al Curții de Conturi cu privire la această modificare propusă de Comisie, raportorii consideră că ar fi în detrimentul transparenței și nu o consideră o chestiune de flexibilitate. Drepturile autorității bugetare nu ar trebui să fie reduse și mai mult.

Amendamentul     97

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  în ceea ce privește Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), transferuri de credite din rezervă către linia bugetară odată cu adoptarea de către Parlament și Consiliu a deciziei de mobilizare a fondului;

eliminat

Justificare

Supravegherea de către autoritatea bugetară ar trebui menținută.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul primului paragraf litera (c), transferurile autonome de la liniile de sprijin administrativ către liniile operaționale corespunzătoare sunt permise.

eliminat

A se vedea justificarea pentru amendamentul la articolul 28 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate prezenta Parlamentului European și Consiliului propuneri de transfer al creditelor de plată către fonduri gestionate în cadrul execuției partajate, cu excepția FEGA, până la data de 10 ianuarie a exercițiului financiar următor. Transferul creditelor de plată se poate efectua de la orice post bugetar. Termenul de șase săptămâni menționat la alineatul (3) se reduce la trei săptămâni.

Comisia poate prezenta Parlamentului European și Consiliului propuneri de transfer al creditelor de plată către fonduri gestionate în cadrul execuției partajate, cu excepția FEGA, până la data de 10 ianuarie a exercițiului financiar următor. Transferul creditelor de plată se poate efectua de la orice post bugetar.

Justificare

Scurtarea perioadei de deliberare propusă de Comisie contravine procedurilor interne ale PE și ale Comisiei BUDG.

Amendamentul     100

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Termenul de șase săptămâni menționat la alineatul (4) se reduce la trei săptămâni.

eliminat

Amendamentul     101

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Propunerea de transfer se aprobă dacă, în termen de șase săptămâni, intervine una dintre următoarele situații:

6.  Propunerea de transfer se aprobă dacă, în termen de șase săptămâni, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu iau decizia de a modifica sau refuza propunerea de transfer.

Justificare

Simplificare. Nicio modificare de fond.

Amendamentul     102

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Parlamentul European și Consiliul o aprobă;

eliminat

Justificare

Simplificare. A se vedea mai sus.

Amendamentul     103

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  fie Parlamentul European, fie Consiliul o aprobă, iar cealaltă instituție se abține de la luarea unei decizii;

eliminat

Justificare

Simplificare. A se vedea mai sus.

Amendamentul     104

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Parlamentul European și Consiliul se abțin de la luarea unei decizii ori nu iau o decizie de modificare sau respingere a propunerii de transfer.

eliminat

Justificare

Simplificare. A se vedea mai sus.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  transferul reprezintă mai puțin de 10 % din creditele aferente liniei de la care se efectuează transferul sau nu depășește 5 000 000 EUR;

(a)  transferul reprezintă mai puțin de 10 % din creditele aferente liniei de la care se efectuează transferul și nu depășește 5 000 000 EUR;

Justificare

Propunerea Comisiei are ca efect diminuarea supravegherii actuale din partea autorității bugetare cu privire la transferuri, deoarece ar reduce perioada de control disponibilă de la șase la trei săptămâni pentru unele transferuri care depășesc 5 000 000 EUR.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Alineatul (1) nu se aplică veniturilor alocate interne în cazul în care nu există nevoi identificate care să permită utilizarea unor astfel de venituri în scopul în care sunt alocate.

3.  Alineatul (1) nu se aplică veniturilor alocate interne în cazul în care nu există nevoi identificate care să permită utilizarea unor astfel de venituri în scopul în care sunt alocate. În astfel de cazuri, se aplică procedura prevăzută la articolul 29.

Justificare

Raportorii sprijină flexibilitatea suplimentară în ceea ce privește veniturile alocate interne pentru care nu există nevoi identificate. Totuși, în aceste cazuri ar trebui să se aplice normele privind transferurile neautonome.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Transferurile din rezerva pentru Fondul european de ajustare la globalizare sunt considerate aprobate de Parlamentul European și de Consiliu odată cu adoptarea deciziei de mobilizare a fondului.

eliminat

Justificare

Supravegherea de către autoritatea bugetară ar trebui menținută.

Amendamentul     108

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Creditele respectă principiul bunei gestiuni financiare și, prin urmare, se execută în conformitate cu următoarele principii:

1.  Creditele sunt folosite și bugetul Uniunii este executat în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și, astfel, cu respectarea următoarelor principii:

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  rezultatele obținute se comunică Parlamentului European și Consiliului, în conformitate cu articolul 39 alineatul (3) litera (h) și cu articolul 239 alineatul (1) litera (b) punctul (ii).

(c)  progresele în atingerea obiectivelor respective și problemele aferente se comunică Parlamentului European și Consiliului, în conformitate cu articolul 39 alineatul (3) litera (h) și cu articolul 239 alineatul (1) litera (b) punctul (ii).

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Obiectivele menționate la alineatele (1) și (2) trebuie să fie specifice, măsurabile, realizabile, relevante și încadrate în timp. Indicatorii de performanță utilizați pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor sunt definiți la nivel de activitate și acoperă toate sectoarele.

Justificare

Raportorii consideră că obiectivele „SMART” din versiunea actuală a Regulamentului financiar sunt în continuare relevante și ar trebui reintroduse în propunerea Comisiei.

Amendamentul     111

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programele și activitățile care presupun cheltuieli semnificative sunt supuse unei evaluări ex ante și unei evaluări retrospective („evaluări”), care sunt proporționale cu obiectivele și cu cheltuielile.

1.  Programele și activitățile care presupun cheltuieli semnificative cu resurse mobilizate în valoare mai mare de 5 000 000 EUR sunt supuse unei evaluări de impact și unei evaluări ex post („evaluare”), care sunt proporționale cu obiectivele și cu cheltuielile.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la articolul 32 alineatul (3).

Amendamentul     112

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluările ex ante, care contribuie la elaborarea de programe și activități, se bazează pe dovezi privind performanța programelor sau a activităților conexe și identifică și analizează aspectele care trebuie abordate, valoarea adăugată europeană, obiectivele, efectele preconizate ale mai multor opțiuni și modalitățile de monitorizare și de evaluare.

2.  Evaluările de impact care contribuie la elaborarea de programe și activități se bazează pe dovezi privind performanța programelor sau a activităților conexe și identifică și analizează aspectele care trebuie abordate, valoarea adăugată europeană, obiectivele, opțiunile de politică existente, inclusiv riscurile aferente, efectele preconizate ale mai multor opțiuni, în special toate efectele de natură economică, socială sau asupra mediului, și modalitățile de monitorizare și de evaluare necesare pentru a le măsura, metoda cea mai adecvată de realizare a opțiunii sau opțiunilor prioritare, coerența internă și legăturile cu alte instrumente relevante, volumul creditelor, resursele umane și alte cheltuieli administrative ce trebuie alocate ținând cont în mod corespunzător de rentabilitate, precum și lecțiile învățate din trecut.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la articolul 32 alineatul (3).

Amendamentul     113

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Evaluările retrospective evaluează performanța programului sau a activității, inclusiv aspecte precum eficacitatea, eficiența, coerența, relevanța și valoarea adăugată europeană. Acestea se efectuează periodic și în timp util pentru ca rezultatele acestora să fie luate în considerare în evaluările ex ante care contribuie la elaborarea de programe și activități conexe.

3.  Evaluările ex post evaluează performanța programului sau a activității, inclusiv aspecte precum eficacitatea, eficiența, coerența, economia, relevanța și valoarea adăugată europeană. În acest sens, evaluările țin seama de rezultatul exercițiului de monitorizare cu indicatori de performanță, conform prevederilor de la articolul 31 alineatul (2). Acestea se efectuează periodic, dar cel puțin o dată la șase ani pentru programele și activitățile care implică cheltuieli semnificative, și în timp util pentru ca rezultatele acestora să fie luate în considerare în evaluările de impact care contribuie la elaborarea de programe și activități conexe.

Justificare

Text suplimentar față de amendamentul 34. Terminologia privind „evaluările” ar trebui să fie aliniată la Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind orientările referitoare la o mai bună legiferare și la o mai bună reglementare. În plus, a fost reintrodus textul articolului 18 din normele de punere în aplicare în vigoare, cu privire la programele și activitățile care implică cheltuieli ridicate.

Amendamentul     114

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice propunere sau inițiativă, prezentată autorității legislative de către Comisie, de către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înaltul Reprezentant”) sau de către un stat membru, care poate avea un impact asupra bugetului, inclusiv schimbarea numărului de posturi, este însoțită de o fișă financiară și de o evaluare ex ante, în conformitate cu articolul 32.

Orice propunere sau inițiativă, prezentată autorității legislative de către Comisie, de către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înaltul Reprezentant”) sau de către un stat membru, care poate avea un impact asupra bugetului, inclusiv schimbarea numărului de posturi, este însoțită de o fișă financiară și de o evaluare de impact, în conformitate cu articolul 32.

Justificare

Terminologie în concordanță cu amendamentele raportorilor la articolul 32.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul operațiunilor multianuale, fișa financiară conține graficul preconizat al necesarului anual de credite și de posturi, inclusiv pentru personalul extern, și o evaluare a impactului lor financiar pe termen mediu.

În cazul operațiunilor multianuale, fișa financiară conține graficul preconizat al necesarului anual de credite și de posturi, inclusiv pentru personalul extern, și o evaluare a impactului lor financiar pe termen mediu și lung.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  atingerea obiectivelor de performanță, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2);

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  proceduri de monitorizare a eficacității și a eficienței și de întreprindere a măsurilor ulterioare necesare în ceea ce privește vulnerabilitățile constatate în materie de control intern și excepțiile;

(e)  proceduri de monitorizare a eficacității și a eficienței;

Justificare

Monitorizarea deficiențelor de control intern identificate este un aspect important și ar trebui, prin urmare, să fie abordată într-o literă separată - a se vedea amendamentul de mai jos al raportorilor.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  proceduri de monitorizare a deficiențelor în materie de control intern identificate și a excepțiilor;

Justificare

A se vedea litera (e) de mai sus.

Amendamentul     119

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Bugetele se publică în termen de trei luni de la data la care sunt declarate adoptate definitiv.

Bugetele se publică în una dintre limbile oficiale ale Uniunii în termen de patru săptămâni de la data la care sunt declarate adoptate definitiv, iar celelalte versiuni lingvistice se publică în termen de două luni de la data la care bugetele sunt declarate adoptate definitiv.

Amendamentul     120

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile privind destinatarii fondurilor Uniunii executate în cadrul execuției directe se publică pe unul dintre site-urile internet ale instituțiilor Uniunii, până la data de 30 iunie a exercițiului care urmează exercițiului financiar în care fondurile au fost angajate din punct de vedere juridic.

Informațiile privind destinatarii fondurilor Uniunii executate în cadrul execuției directe se publică pe unul dintre site-urile internet ale instituțiilor Uniunii și în Sistemul de transparență financiară, până la data de 30 iunie a exercițiului care urmează exercițiului financiar în care fondurile au fost angajate din punct de vedere juridic.

Amendamentul     121

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia pune la dispoziție, cu ajutorul statelor membre, într-un mod corespunzător și la timp, informațiile referitoare la beneficiari, precum și la natura și scopul măsurii finanțate de la buget, atunci când bugetul este executat în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (b).

 

Obligația prevăzută la primul paragraf se aplică și autorităților locale atunci când execută bugetul Uniunii.

 

Informațiile privind beneficiarii fondurilor Uniunii executate în cadrul execuției partajate se publică pe unul dintre site-urile internet ale instituțiilor Uniunii, până la data de 30 iunie a exercițiului care urmează exercițiului financiar în care fondurile au fost angajate din punct de vedere juridic.

 

Informațiile menționate la primul paragraf se pun la dispoziție, cu respectarea cerințelor de confidențialitate și de securitate, în special a celor legate de protecția datelor cu caracter personal, și includ următoarele elemente:

 

(a)   numele destinatarului;

 

(b)   localitatea destinatarului;

 

(c)   suma angajată din punct de vedere juridic;

 

(d)   natura și scopul măsurii.

 

În sensul literei (b) de la al patrulea paragraf, termenul „localitate” înseamnă:

 

(i)   adresa beneficiarului, în cazul în care acesta este o persoană juridică;

 

(ii)   regiunea la nivelul NUTS 2, în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică.

 

Aceste informații se publică doar pentru premiile, granturile și contractele care au fost atribuite în urma unor concursuri sau a unor proceduri de acordare de granturi sau de achiziții publice, precum și pentru experții care au fost selectați în temeiul articolului 230 alineatul (2). Aceste informații nu se publică pentru:

 

(i)  sprijinul plătit persoanelor fizice pentru educație și alte modalități de sprijin direct acordat persoanelor fizice aflate în nevoie, menționate la articolul 185 alineatul (4) litera (b);

 

(ii)   contractele cu valoare foarte scăzută atribuite experților selectați în conformitate cu articolul 230 alineatul (2), precum și contractele cu valoare foarte scăzută, mai mică decât suma menționată la punctul 14.4 din anexă.

 

Site-urile internet ale instituțiilor Uniunii conțin cel puțin o trimitere la adresa site-ului internet unde pot fi găsite informațiile, dacă acestea nu sunt publicate direct în locul rezervat în acest scop pe site-ul internet al instituțiilor Uniunii.

 

Atunci când sunt vizate persoane fizice, informațiile publicate se limitează la numele și localitatea destinatarului, suma angajată din punct de vedere juridic și scopul măsurii. Divulgarea datelor respective se bazează pe criterii relevante, cum ar fi periodicitatea, tipul sau importanța măsurii. În ceea ce privește datele cu caracter personal, informațiile se elimină la doi ani după încheierea exercițiului financiar în care suma a fost angajată din punct de vedere juridic. Aceeași dispoziție se aplică în cazul datelor cu caracter personal care se referă la persoane juridice a căror denumire oficială identifică una sau mai multe persoane fizice.

 

Se renunță la cerința de publicare dacă o astfel de divulgare riscă să amenințe drepturile și libertățile persoanelor fizice vizate, astfel cum sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, sau să aducă atingere intereselor comerciale ale destinatarilor.

Amendamentul     122

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile referitoare la destinatarii finali ai fondurilor furnizate prin intermediul instrumentelor financiare care beneficiază de sprijin din bugetul Uniunii în valoare mai mică de 500 000 EUR se limitează la date statistice agregate în conformitate cu criterii relevante, precum situația geografică, tipologia economică a destinatarilor, tipul de sprijin primit și domeniul de politică al Uniunii în cadrul căreia s-a acordat sprijinul.

Informațiile referitoare la destinatarii finali ai fondurilor furnizate prin intermediul instrumentelor financiare care beneficiază de sprijin din bugetul Uniunii în valoare mai mică de 200 000 EUR se limitează la date statistice agregate în conformitate cu criterii relevante, precum situația geografică, tipologia economică a destinatarilor, tipul de sprijin primit și domeniul de politică al Uniunii în cadrul căreia s-a acordat sprijinul.

Amendamentul     123

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Publicațiile menționate la prezentul articol sunt disponibile pe un singur site internet și țin de responsabilitatea Comisiei.

Amendamentul     124

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Înainte de a prezenta proiectul de buget, Comisia consultă cetățenii.

Justificare

Coraportorii salută ideea unei implicări sporite a cetățenilor, conform propunerii Comisiei de la articolul 54 alineatul (3), și sunt de părere că acest lucru ar trebui să fie valabil și în cazul elaborării bugetului anual.

Amendamentul     125

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 3 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  numărul de posturi ocupate efectiv la începutul exercițiului în care se prezintă proiectul de buget, indicându-se distribuția acestora pe grade și pe unități administrative;

(iii)  numărul de posturi ocupate efectiv la începutul exercițiului în care se prezintă proiectul de buget, indicându-se distribuția acestora pe grade, pe unități administrative și în funcție de gen;

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 3 – litera h – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  informații actualizate privind îndeplinirea obiectivelor programului;

(iii)  informații actualizate privind îndeplinirea obiectivelor programului, astfel cum se prevede la articolul 31;

Amendamentul     127

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  un tabel comparativ care să includă proiectul de buget al Comisiei pentru celelalte instituții și estimările financiare inițiale ale celorlalte instituții astfel cum au fost transmise Comisiei;

Justificare

Prin acest amendament se dorește să se impună Comisiei să includă în propunerea sa de buget bugetul inițial adoptat de diferitele instituții, astfel încât modificările unilaterale efectuate de Comisie să devină vizibile și transparente.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  totalul provizioanelor pentru riscuri și datorii, precum și orice informație cu privire la expunerea Uniunii la riscul financiar;

(i)  totalul provizioanelor pentru riscuri și datorii, precum și orice informație cu privire la expunerea Uniunii la riscul financiar, inclusiv orice datorie contingentă;

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  performanța instrumentului financiar, inclusiv investițiile realizate, efectul de levier vizat și efectul de levier realizat;

(k)  performanța instrumentului financiar, inclusiv investițiile realizate, efectul de levier vizat, efectul de levier realizat și volumul capitalului privat atras până la momentul respectiv;

Amendamentul     130

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acest document de lucru include, de asemenea, o prezentare generală a cheltuielilor administrative care decurg din plata comisioanelor de gestiune și a altor taxe financiare și de funcționare plătite pentru gestionarea instrumentelor financiare, în total și pentru fiecare parte gestionară și fiecare instrument financiar gestionat.

Acest document de lucru include, de asemenea, informații specifice privind cele zece instrumente financiare cu cele mai proaste rezultate, precum și o prezentare generală a cheltuielilor administrative care decurg din plata comisioanelor de gestiune și a altor taxe financiare și de funcționare plătite pentru gestionarea instrumentelor financiare, în total și pentru fiecare parte gestionară și fiecare instrument financiar gestionat.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care recurge la fondurile fiduciare ale Uniunii, Comisia anexează la proiectul de buget un document de lucru cu privire la activitățile sprijinite prin intermediul fondurilor fiduciare ale Uniunii, la execuția și la performanța acestora.

6.  În cazul în care recurge la fondurile fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Comisia anexează la proiectul de buget un document de lucru detaliat cu privire la activitățile sprijinite prin intermediul respectivelor fonduri, cu privire la execuția lor, la performanța lor, la costurile de gestionare aferente, la alte contribuții în afara celor ale Uniunii și la evaluarea preliminară a modului în care au fost îndeplinite condițiile de la articolul 277 alineatul (3). În acest document de lucru se prezintă, de asemenea, modul în care activitățile în cauză au contribuit la obiectivele stabilite în actul de bază al instrumentului de la care a fost asigurată contribuția Uniunii la fondurile fiduciare.

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentele la articolul 227.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  De asemenea, documentul de lucru menționat la alineatul (6) prezintă:

9.  De asemenea, documentul de lucru menționat la alineatul (8) prezintă:

Justificare

Corectare.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Cu excepția unor circumstanțe excepționale justificate în mod corespunzător, Comisia prezintă simultan Parlamentului European și Consiliului proiectele de bugete rectificative cel târziu la data de 15 octombrie a fiecărui exercițiu financiar. Comisia poate anexa un aviz la cererile de bugete rectificative ale altor instituții.

3.  Cu excepția unor circumstanțe excepționale justificate în mod corespunzător, Comisia prezintă simultan Parlamentului European și Consiliului proiectele de bugete rectificative până la data de 1 septembrie a fiecărui exercițiu financiar. Comisia poate anexa un aviz la cererile de bugete rectificative ale altor instituții.

Justificare

Se reintroduce termenul anterior de la art. 41 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 966/2012.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Secțiunea Comisiei din buget poate include o „rezervă negativă” limitată la maximum 400 000 000 EUR. Această rezervă, care se înscrie într-un titlu separat, cuprinde exclusiv credite de plată.

Secțiunea Comisiei din buget poate include o „rezervă negativă” limitată la maximum 200 000 000 EUR. Această rezervă, care se înscrie într-un titlu separat, cuprinde exclusiv credite de plată.

Justificare

S-a reintrodus suma anterioară de la art. 47 din Reg. 966/2012, astfel cum s-a sugerat de către Curtea de Conturi Europeană (a se vedea punctul 53 din Avizul nr. 1/2017).

Amendamentul     135

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1 – litera a – subpunctul va (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(va)  toate veniturile și cheltuielile din fondurile europene de dezvoltare respective înscrise într-o linie bugetară specială din cadrul secțiunii consacrate Comisiei;

Justificare

includerea Fondului european de dezvoltare în bugetul UE.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1 – litera a – punctul vi

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vi)  comentarii adecvate pentru fiecare subdiviziune, astfel cum se prevede la articolul 45 alineatul (1). Comentariile privind bugetul cuprind trimiteri la actul de bază, dacă acesta există, precum și toate explicațiile adecvate privind natura și scopul creditelor;

(vi)  observații adecvate pentru fiecare subdiviziune, astfel cum se prevede la articolul 45 alineatul (1), inclusiv observațiile suplimentare evidențiate votate de către Parlamentul European și Consiliu. Observațiile privind bugetul cuprind trimiteri la actul de bază, dacă acesta există, precum și toate explicațiile adecvate privind natura și scopul creditelor;

Justificare

Acest amendament are scopul de a preveni situațiile în care rezultatul trilogurilor bugetare nu se reflectă în mod adecvat în bugetul final, astfel cum a fost cazul în trecut.

Amendamentul     137

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 2 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cuantumul total al creditelor pentru proiectele-pilot nu poate depăși 40 000 000 EUR într-un exercițiu financiar;

Cuantumul total al creditelor pentru proiectele-pilot nu depășește 40 000 000 EUR într-un exercițiu financiar, fiind excluse proiectele-pilot propuse de Comisie și acceptate de Parlamentul European și de Consiliu.

Justificare

Proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare ale Comisiei ar trebui să depășească pragul menționat în Regulamentul financiar.

Amendamentul     138

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 2 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cuantumul total al creditelor pentru acțiunile pregătitoare noi menționate la prezenta literă nu poate depăși 50 000 000 EUR într-un exercițiu financiar, iar cuantumul total al creditelor angajate efectiv pentru acțiuni pregătitoare nu poate depăși 100 000 000 EUR.

Cuantumul total al creditelor pentru acțiunile pregătitoare noi menționate la prezenta literă nu poate depăși 50 000 000 EUR într-un exercițiu financiar, iar cuantumul total al creditelor angajate efectiv pentru acțiuni pregătitoare nu poate depăși 100 000 000 EUR. În această sumă nu sunt incluse acțiunile pregătitoare propuse de Comisie și acceptate de Parlamentul European și de Consiliu.

Justificare

Proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare ale Comisiei ar trebui să depășească pragul menționat în Regulamentul financiar.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia conferă celorlalte instituții competențele necesare executării secțiunii din buget care le este destinată.

1.  Celelalte instituții sunt responsabile de execuția secțiunii din buget care le este destinată.

Justificare

Clarificare — nu există nicio decizie efectivă a Comisiei care conferă aceste competențe.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate încheia acorduri cu alte instituții ale Uniunii pentru a facilita execuția creditelor, în special a celor administrative, care reglementează prestarea de servicii, furnizarea de produse, executarea de lucrări sau executarea contractelor imobiliare.

2.  Instituțiile Uniunii pot încheia acorduri între ele pentru a facilita execuția creditelor, în special acorduri administrative care reglementează prestarea de servicii, furnizarea de produse, executarea de lucrări sau executarea contractelor imobiliare.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Astfel de acorduri la nivelul serviciilor pot, de asemenea, să fie încheiate între departamente ale instituțiilor Uniunii, organisme ale Uniunii, oficii europene, organisme sau persoane cărora li se încredințează punerea în aplicare a unor acțiuni specifice în cadrul PESC în temeiul titlului V din TUE, precum și cu Biroul Secretarului General al Consiliului superior al școlilor europene. Aceste acorduri permit recuperarea costurilor suportate ca urmare a punerii lor în aplicare.

3.  Astfel de acorduri la nivelul serviciilor pot, de asemenea, să fie încheiate între instituțiile Uniunii, organisme ale Uniunii, oficii europene, organisme sau persoane cărora li se încredințează punerea în aplicare a unor acțiuni specifice în cadrul PESC în temeiul titlului V din TUE, precum și cu Biroul Secretarului General al Consiliului superior al școlilor europene. Aceste acorduri permit recuperarea costurilor suportate ca urmare a punerii lor în aplicare. Raportul anual de activitate menționat la articolul 73 alineatul (9) din prezentul regulament conține informații despre toate acordurile de acest fel.

Justificare

Acest amendament limitează sfera de competență și adaugă o dispoziție privind raportarea.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, Comisia își poate delega competențele de execuție bugetară pentru creditele operaționale înscrise în propria sa secțiune șefilor delegațiilor Uniunii și, pentru a asigura continuitatea activității în caz de absență, șefilor adjuncți ai delegațiilor. Atunci când acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei, șefii delegațiilor Uniunii și, în absența acestora, șefii adjuncți ai delegațiilor aplică normele utilizate de Comisie pentru execuția bugetului și le revin aceleași sarcini, obligații și responsabilități ca oricărui alt ordonator de credite subdelegat al Comisiei.

Cu toate acestea, Comisia își poate delega competențele de execuție bugetară pentru creditele operaționale înscrise în propria sa secțiune șefilor delegațiilor Uniunii și, pentru a asigura continuitatea activității în caz de absență din țara în care își are sediul delegația, șefilor adjuncți ai delegațiilor. Atunci când acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei, șefii delegațiilor Uniunii și, în absența acestora, șefii adjuncți ai delegațiilor aplică normele utilizate de Comisie pentru execuția bugetului și le revin aceleași sarcini, obligații și responsabilități ca oricărui alt ordonator de credite subdelegat al Comisiei.

Justificare

Clarificare.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

SEAE poate, în mod excepțional, să își delege competențele de execuție bugetară pentru creditele administrative aferente propriei secțiuni personalului Comisiei din delegație, atunci când acest lucru este necesar pentru a se asigura continuitatea în administrarea delegațiilor în absența ordonatorului de credite competent al SEAE. În cazurile excepționale în care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai SEAE, membrii personalului Comisiei din delegațiile Uniunii aplică normele interne ale SEAE pentru execuția bugetului și le revin aceleași sarcini, obligații și responsabilități ca oricărui alt ordonator de credite subdelegat al SEAE.

SEAE poate, în mod excepțional, să își delege competențele de execuție bugetară pentru creditele administrative aferente propriei secțiuni personalului Comisiei din delegație, atunci când acest lucru este necesar pentru a se asigura continuitatea în administrarea delegațiilor în absența ordonatorului de credite competent al SEAE din țara în care își are sediul delegația acestuia. În cazurile excepționale în care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai SEAE, membrii personalului Comisiei din delegațiile Uniunii aplică normele interne ale SEAE pentru execuția bugetului și le revin aceleași sarcini, obligații și responsabilități ca oricărui alt ordonator de credite subdelegat al SEAE.

Justificare

Clarificare.

Amendamentul     144

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  indirect („execuție indirectă”), atunci când se prevede astfel în actul de bază sau în cazurile menționate la articolul 56 alineatul (2) primul paragraf literele (a)-(d), împreună cu:

(c)  indirect ("execuție indirectă"), atunci când se prevede astfel în actul de bază sau în cazurile menționate la articolul 56 alineatul (2) primul paragraf literele (a)-(d), prin delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

Justificare

Reintroducerea textului de la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 966/2012. Dacă înlocuirea termenului de „gestiune indirectă” cu termenul „execuție indirectă” este numai de natură lingvistică, conform afirmațiilor Comisiei, ar trebui păstrată definiția actuală a metodei indirecte de execuție bugetară.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera c – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  Banca Europeană de Investiții sau Fondul European de Investiții („grupul BEI);

(iii)  Banca Europeană de Investiții („BEI”) sau FEI;

Justificare

Întrucât componența „grupului BEI” s-ar putea schimba în viitor, este mai bine să se facă referire la BEI și la FEI separat.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este răspunzătoare de execuția bugetului în conformitate cu articolul 317 din TFUE și nu poate delega execuția bugetară unor terți în cazul în care aceste sarcini presupun o marjă largă de discreție care implică opțiuni de natură politică.

Comisia este răspunzătoare de execuția bugetului în conformitate cu articolul 317 din TFUE și nu poate delega execuția bugetară unor terți în cazul în care aceste sarcini presupun orice marjă de discreție care implică opțiuni de natură politică.

Justificare

Sarcinile care necesită o marjă de discreție și implică alegeri de natură politică ar trebui întotdeauna să fie efectuate de către un funcționar sau de un alt agent al Uniunii.

Amendamentul     147

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care bugetul este executat în cadrul execuției partajate, Comisia și statele membre respectă principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și nediscriminării și asigură vizibilitatea acțiunii Uniunii. În acest scop, Comisia și statele membre își îndeplinesc obligațiile care le revin în materie de control și de audit și își asumă responsabilitățile care rezultă din acestea, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament. În normele sectoriale se stabilesc dispoziții complementare.

1.  În cazul în care Comisia execută bugetul în cadrul execuției partajate, sarcinile de execuție sunt delegate statelor membre. Atunci când execută fondurile Uniunii, Comisia și statele membre respectă principiile bunei execuții financiare, transparenței și nediscriminării și asigură vizibilitatea acțiunii Uniunii. În acest scop, Comisia și statele membre își îndeplinesc obligațiile care le revin în materie de control și de audit și își asumă responsabilitățile care rezultă din acestea, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament. În normele sectoriale se stabilesc dispoziții complementare.

Amendamentul     148

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  cooperarea cu Comisia, OLAF, Parchetul European (EPPO) și Curtea de Conturi Europeană (CCE).

Amendamentul     149

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu criteriile și procedurile specificate în normele sectoriale, statele membre desemnează, la nivelul adecvat, organismele responsabile de gestiunea și controlul fondurilor Uniunii. Organismele respective pot îndeplini, de asemenea, sarcini care nu au legătură cu gestiunea fondurilor Uniunii și pot încredința o parte din aceste sarcini altor organisme, inclusiv organismelor indicate la articolul 61 alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii).

În conformitate cu criteriile și procedurile specificate în normele sectoriale, statele membre desemnează, la nivelul adecvat, organismele responsabile de gestiunea și controlul fondurilor Uniunii. Organismele respective pot îndeplini, de asemenea, sarcini care nu au legătură cu gestiunea fondurilor Uniunii și pot încredința o parte din aceste sarcini altor organisme.

Justificare

Încredințarea de sarcini organizațiilor internaționale și agențiilor acestora, precum și grupului BEI ar reduce posibilitățile de care dispun statele membre pentru a controla modul de execuție a fondurilor cu execuție partajată, în special cu privire la granturi.

Amendamentul     150

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 5 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, statele membre pot prezenta declarații semnate la nivelul adecvat, pe baza informațiilor menționate la prezentul alineat.

În plus, statele membre prezintă Parlamentului European și Comisiei declarații semnate la nivelul adecvat, pe baza informațiilor menționate la prezentul alineat.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea promovării bunelor practici în execuția fondurilor structurale, a Fondului de coeziune, a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, a FEGA și a Fondului european pentru pescuit, Comisia poate pune la dispoziția organismelor responsabile de activitățile de gestiune și de control, spre informare, un ghid metodologic care prezintă propria sa abordare și strategie de control, inclusiv liste de verificare și exemple de bune practici. Ghidul respectiv se actualizează ori de câte ori este necesar.

În vederea promovării bunelor practici în execuția fondurilor structurale, a Fondului de coeziune, a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, a FEGA și a Fondului european maritim și pentru pescuit, Comisia poate pune la dispoziția organismelor responsabile de activitățile de gestiune și de control, spre informare, un ghid metodologic care prezintă propria sa abordare și strategie de control, inclusiv liste de verificare și exemple de bune practici. Ghidul respectiv se actualizează ori de câte ori este necesar.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 8 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În ceea ce privește afacerile maritime și pescuitul, executarea programelor naționale și subnaționale necesită un sistem național și subnațional cuprinzător de management și control al tuturor angajamentelor financiare, bazat pe o strânsă colaborare între autoritățile naționale și eventualele autorități subnaționale și Comisie. Comisia prezintă anual un raport și publică evaluări intermediare.

Amendamentul     153

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Pentru a se stabili politica și măsurile specifice și adecvate, Comisia promovează elaborarea de programe operaționale regionale în conformitate cu principiile proporționalității și subsidiarității și ținând seama de competențele regionale.

Justificare

Ar trebui ca regiunile să poată să-și exercite dreptul de a participa la procesul decizional privind chestiuni ce țin de competența lor. Prin urmare, regiunile cu competențe în sectorul pescuitului ar trebui să poată pregăti și gestiona propriile programe operaționale regionale.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Resursele alocate statelor membre în cadrul execuției partajate pot fi, de asemenea, utilizate în combinație cu operațiuni și instrumente instituite în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013.

9.  Resursele alocate statelor membre în cadrul execuției partajate pot fi, de asemenea, utilizate, în conformitate cu normele sectoriale, în combinație cu operațiuni și instrumente instituite în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013. În acest sens, rata maximă de cofinanțare aplicabilă trebuie să fie întotdeauna respectată.

Amendamentul     155

Propunere de regulament

Articolul 62 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 62a

 

Un set unic de norme în cadrul execuției partajate

 

În cazul în care, în cadrul unei măsuri individuale, un fond ESI este utilizat în combinație cu unul sau mai multe alte fonduri ESI sau cu un alt tip de finanțare a Uniunii, statul membru în cauză poate stabili norme generale care prevăd faptul că dispozițiile cadrului juridic aplicabil unuia dintre fondurile ESI sau unui tip de finanțare a Uniunii se aplică măsurii respective în ansamblul său. Aceste norme generale sunt transmise Comisiei de către statul membru respectiv pentru aprobare.

Justificare

Prin prezentul AM se urmărește aplicarea principiului „setului unic de norme” în cazul execuției partajate, pentru a reduce sarcina administrativă suportată de beneficiari și de administrațiile statelor membre, care poate fi generată, de exemplu, de interpretarea neuniformă a normelor de către diferitele DG-uri ale Comisiei. O abordare ascendentă pare să fie modalitatea cea mai potrivită pentru a realiza acest lucru.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  „Oficiile europene” sunt structuri administrative instituite de către Comisie sau de către Comisie împreună cu una sau mai multe instituții pentru a îndeplini sarcini orizontale specifice, cu condiția ca acest lucru să poată fi justificat de o analiză cost-beneficiu și de o evaluare a riscurilor asociate.

1.  „Oficiile europene” sunt structuri administrative instituite de către Comisie sau de către Comisie împreună cu una sau mai multe instituții pentru a îndeplini sarcini orizontale specifice, cu condiția ca acest lucru să poată fi justificat de o analiză cost-beneficiu și de o evaluare a riscurilor asociate și sub rezerva aprobării de către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pot îndeplini sarcini neobligatorii autorizate de comitetele lor de conducere după ce acestea au efectuat o analiză cost-beneficiu și au evaluat riscurile asociate pentru părțile implicate. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, oficiului i se pot delega competențele de ordonator de credite sau oficiul poate încheia acorduri ad-hoc la nivelul serviciilor cu instituțiile Uniunii, organismele Uniunii, cu alte oficii europene sau cu terți.

(b)  pot îndeplini sarcini neobligatorii autorizate de Parlamentul European și de Consiliu după ce comitetele lor de conducere au efectuat o analiză cost-beneficiu și au evaluat riscurile asociate pentru părțile implicate. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, oficiului i se pot delega competențele de ordonator de credite sau oficiul poate încheia acorduri ad-hoc la nivelul serviciilor cu instituțiile Uniunii, organismele Uniunii, cu alte oficii europene sau cu terți.

Amendamentul   158

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Toți membrii comitetelor directoare și ai consiliilor de administrație ale agențiilor executive sau descentralizate ale Uniunii publică anual o declarație de interese pe site-ul de internet al agențiilor lor. Pentru a asigura claritatea cu privire la declarații, Comisia pune la dispoziție un model pentru aceste declarații de interese, care poate fi adaptat caracterului specific al fiecărei agenții.

Justificare

„Declarația de conflicte de interese” ar trebui să fie obligatorie în Regulamentul financiar revizuit pentru toți membrii consiliilor de administrație și ai comitetelor directoare ale agențiilor descentralizate și executive. Declarațiile de interese ar trebui să fie standardizate, dar adaptabile la caracterul specific al fiecărei agenții.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Respectivul regulament financiar-cadru se bazează pe principiile și normele prevăzute de prezentul regulament.

2.  Respectivul regulament financiar-cadru se bazează pe principiile și normele prevăzute de prezentul regulament, ținând seama de caracteristicile specifice ale organismelor menționate la alineatul (1).

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 69 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un auditor extern independent verifică dacă în conturile anuale ale fiecăruia dintre organismele menționate la prezentul articol alineatul (1) sunt prezentate în mod corespunzător veniturile, cheltuielile și situația financiară a acestuia, înainte ca acestea să fie consolidate în conturile finale ale Comisiei. În absența unor dispoziții contrare în actul de bază menționat la prezentul articol alineatul (1), Curtea de Conturi întocmește un raport anual specific pentru fiecare organism, în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 287 alineatul (1) din TFUE. La pregătirea acestui raport, Curtea ia în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent, precum și măsurile luate pe baza constatărilor auditorului.

6.  Un auditor extern independent verifică dacă în conturile anuale ale fiecăruia dintre organismele menționate la prezentul articol alineatul (1) sunt prezentate în mod corespunzător veniturile, cheltuielile și situația financiară a acestuia, înainte ca acestea să fie consolidate în conturile finale ale Comisiei. Comisionul auditorului este suportat de CCE. Auditorul poate, de asemenea, să verifice dacă toate veniturile au fost încasate și dacă toate cheltuielile sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare. În absența unor dispoziții contrare în actul de bază menționat la prezentul articol alineatul (1), CCE raportează anual cu privire la rezultatele auditurilor și emite o declarație de asigurare specifică pentru fiecare organism care intră în domeniul de aplicare al prezentului articol, în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 287 alineatul (1) din TFUE, în cadrul unui singur raport de audit consolidat. La pregătirea acestui raport, CCE ia în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent, precum și măsurile luate pe baza constatărilor auditorului.

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul raportorilor cu privire la alineatul (6a) (nou).

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 69 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Toate aspectele legate de auditurile externe independente, inclusiv constatările de audit consemnate, rămân în responsabilitatea deplină a CCE. Toate procedurile administrative și de achiziții care se impun, împreună cu orice alte costuri aferente, sunt gestionate de CCE, aceasta finanțându-le din bugetul propriu.

Justificare

Amendamentele propuse la alin. 6 de la art. 69 ar înlocui rapoartele anuale specifice elaborate de CCE cu privire la fiecare dintre organismele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom cu un raport de audit unic și consolidat, care să includă o declarație de asigurare specifică pentru fiecare organism. Evaluarea Curții de Conturi cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor poate fi întocmită de auditorul extern independent menționat la alineatul (6), sub îndrumarea Curții, dacă este necesar.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 70 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul organismelor de parteneriat public-privat, se aplică articolul 69 alineatele (2), (3) și (4).

În cazul organismelor de parteneriat public-privat, se aplică articolul 69 alineatele (2)-(6).

Justificare

Aceleași reguli aplicabile organismelor instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom vizate la art. 69 ar trebui să se aplice și parteneriatelor de tip public-privat.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În fiecare instituție, ordonatorul de credite răspunde de execuția veniturilor și a cheltuielilor în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și de asigurarea respectării cerințelor de legalitate și regularitate și de egalitate de tratament al destinatarilor în cadrul unui program.

1.  În fiecare instituție, ordonatorul de credite răspunde de execuția veniturilor și a cheltuielilor în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, de asigurarea fiabilității, exactității și caracterului complet al informațiilor raportate cu privire la performanță și de asigurarea respectării cerințelor de legalitate și regularitate și de egalitate de tratament al destinatarilor în cadrul unui program.

Justificare

Raportorii consideră că art. 73 din propunerea Comisiei nu ia suficient în considerare performanța și, prin urmare, responsabilitatea ordonatorului de credite ar trebui extinsă ca să acopere fiabilitatea, exactitatea și caracterul complet al informațiilor cu privire la performanță care îi sunt furnizate. În plus, textul propus la art. 73 alin. (5) ar putea fi interpretat în sensul că permite o raportare mai limitată cu privire la performanță decât se prevede în prezent.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare operațiune face obiectul a cel puțin unui control ex ante referitor la aspectele sale operaționale și financiare, pe baza unei strategii de control multianuale care ia în considerare riscurile. Scopul controalelor ex ante este de a preveni erorile și neregulile înainte ca operațiunile să fie autorizate.

Fiecare operațiune face obiectul cel puțin unui control ex ante referitor la aspectele sale operaționale și financiare, pentru a preveni erorile și neregulile înainte de autorizarea operațiunilor și pentru a garanta realizarea obiectivelor operațiunii.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Frecvența și intensitatea controalelor ex ante sunt stabilite de ordonatorul de credite competent, ținând seama atât de rezultatele controalelor anterioare, cât și de considerațiile bazate pe analiza riscurilor și de cele privind raportul cost-eficacitate. În cazul în care există îndoieli, ordonatorul de credite competent pentru validarea operațiunilor respective solicită informații suplimentare sau efectuează un control la fața locului în vederea obținerii unei asigurări rezonabile în cadrul controlului ex ante.

Frecvența și intensitatea controalelor ex ante sunt stabilite de ordonatorul de credite competent, ținând seama atât de rezultatele controalelor anterioare, cât și de considerațiile bazate pe analiza riscurilor, raportul cost-eficacitate și performanță. Pe baza analizei riscurilor pe care o realizează, ordonatorul de credite competent pentru validarea operațiunilor respective solicită informații suplimentare sau efectuează un control la fața locului în vederea obținerii unei asigurări rezonabile în cadrul controlului ex ante.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ordonatorul de credite delegat poate efectua controale ex post pentru a detecta și a corecta erorile și neregulile din cadrul operațiunilor după acestea au fost autorizate. Aceste controale, care pot fi organizate pe bază de sondaj, în funcție de riscuri, țin seama de rezultatele controalelor anterioare și de considerațiile privind raportul cost-eficacitate.

Ordonatorul de credite delegat poate efectua controale ex post pentru a detecta și a corecta erorile și neregulile din cadrul operațiunilor după ce acestea au fost autorizate. Aceste controale, care pot fi organizate pe bază de sondaj, în funcție de riscuri, țin seama de rezultatele controalelor anterioare, precum și de considerațiile privind raportul cost-eficacitate și performanța.

Amendamentul     167

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când ordonatorul de credite delegat efectuează audituri financiare ale beneficiarilor sub formă de controale ex post, normele de audit aplicabile sunt clare, coerente și transparente și respectă atât drepturile Comisiei, cât și drepturile celor auditați.

Atunci când ordonatorul de credite delegat efectuează audituri financiare ale beneficiarilor sub formă de controale ex post, normele de audit aplicabile sunt clare, coerente și transparente, includ dispoziții privind calendarul auditului și sunt puse la dispoziția beneficiarilor la semnarea acordului de grant. Normele de audit respectă atât drepturile Comisiei, cât și drepturile celor auditați și prevăd posibilitatea formulării de contestații.

(Organizațiile societății civile se confruntă cu probleme legate de punerea în aplicare neuniformă a normelor financiare, nu numai la nivelul diferitelor DG-uri, ci chiar și în cadrul aceluiași DG. Un set de orientări comune și activități de formare centralizate ar trebui să fie puse la dispoziția personalului implicat în aplicarea acestor norme. De asemenea, este necesar să se îmbunătățească transparența în ceea ce privește diferitele etape ale procedurilor de audit, calendarul și durata acestora, iar informațiile aferente ar trebui să fie comunicate la semnarea contractului.)

Amendamentul     168

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 7 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  că ordonatorii de credite subdelegați și personalul lor primesc informații relevante actualizate periodic privind standardele de control și metodele și tehnicile disponibile în acest sens;

(a)  că ordonatorii de credite subdelegați și personalul lor primesc informații relevante actualizate și beneficiază, periodic, de formare privind standardele de control și metodele și tehnicile disponibile în acest sens, pe baza orientărilor comune;

(Organizațiile societății civile se confruntă cu probleme legate de punerea în aplicare neuniformă a normelor financiare, nu numai la nivelul diferitelor DG-uri, ci chiar și în cadrul aceluiași DG. Un set de orientări comune și activități de formare centralizate ar trebui să fie puse la dispoziția personalului implicat în aplicarea acestor norme. De asemenea, este necesar să se îmbunătățească transparența în ceea ce privește diferitele etape ale procedurilor de audit, calendarul și durata acestora, iar informațiile aferente ar trebui să fie comunicate la semnarea contractului.)

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă un membru al personalului implicat în gestiunea financiară și controlul operațiunilor consideră că o decizie pe care trebuie să o aplice sau să o accepte la solicitarea superiorului său implică nereguli sau contravine principiului bunei gestiuni financiare ori normelor profesionale pe care trebuie să le respecte, acesta își informează superiorul ierarhic. Dacă informarea se face în scris, superiorul ierarhic răspunde în scris. În cazul în care superiorul ierarhic nu ia măsuri sau confirmă decizia ori instrucțiunea inițială, iar membrul personalului consideră că această confirmare nu constituie un răspuns rezonabil la preocuparea sa, membrul personalului informează în scris ordonatorul de credite delegat. În cazul în care ordonatorul de credite delegat nu răspunde într-un interval rezonabil, date fiind circumstanțele cazului și, în orice situație, în termen de cel mult o lună, membrul personalului informează comitetul relevant menționat la articolul 139.

Dacă un membru al personalului implicat în gestiunea financiară și controlul operațiunilor consideră că o decizie pe care trebuie să o aplice sau să o accepte la solicitarea superiorului său implică nereguli sau contravine principiului bunei gestiuni financiare ori normelor profesionale pe care trebuie să le respecte, acesta își informează superiorul ierarhic. Dacă informarea se face în scris, superiorul ierarhic răspunde în scris. În cazul în care superiorul ierarhic nu ia măsuri sau confirmă decizia ori instrucțiunea inițială, iar membrul personalului consideră că această confirmare nu constituie un răspuns rezonabil la preocuparea sa, membrul personalului informează în scris ordonatorul de credite delegat. În cazul în care ordonatorul de credite delegat nu răspunde într-un interval rezonabil, date fiind circumstanțele cazului și, în orice situație, în termen de cel mult o lună, membrul personalului informează comitetul relevant menționat la articolul 90.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5b) (nou).

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 9 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informațiile cuprinse în raport oferă o imagine corectă și fidelă;

(a)  informațiile cuprinse în raport oferă o imagine corectă și fidelă, și, în special, informațiile referitoare la performanță sunt fiabile, complete și exacte;

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul referitor la alineatul (1) de la prezentul articol.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul anual de activitate include informații privind operațiunile desfășurate, în raport cu obiectivele stabilite în planurile strategice, riscurile asociate respectivelor operațiuni, utilizarea resurselor furnizate, precum și eficiența și eficacitatea sistemelor de control intern. Acesta include o evaluare globală a costurilor și a beneficiilor controalelor, precum și informații referitoare la măsura în care cheltuielile operaționale autorizate contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale UE și generează o valoare adăugată europeană. Comisia pregătește un rezumat al rapoartelor anuale de activitate pentru exercițiul anterior.

Raportul anual de activitate include informații privind operațiunile desfășurate, în raport cu obiectivele stabilite în planurile strategice, și informații privind performanța globală a respectivelor operațiuni, riscurile asociate respectivelor operațiuni, utilizarea resurselor furnizate, precum și eficiența și eficacitatea sistemelor de control intern. Acesta include o evaluare globală a costurilor și a beneficiilor controalelor, precum și informații referitoare la măsura în care cheltuielile operaționale autorizate contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale UE și generează o valoare adăugată europeană. Comisia pregătește un rezumat al rapoartelor anuale de activitate pentru exercițiul anterior.

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul referitor la alineatul (1) de la prezentul articol.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 9 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Rapoartele anuale de activitate ale ordonatorilor de credite și, după caz, ale ordonatorilor de credite delegați ai instituțiilor, oficiilor, organismelor și agențiilor se publică pe site-ul de internet al instituției, oficiului, organismului sau agenției respective, într-o formă ușor accesibilă, până la data de 1 iulie a fiecărui an pentru anul precedent, cu respectarea considerațiilor de confidențialitate și de securitate justificate în mod corespunzător.

Justificare

Se reintroduce al patrulea paragraf de la art. 66 alin. (9) din Reg. 966/2012, care a fost eliminat de Comisie.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care se găsesc în situația menționată la articolul 73 alineatul (8), șefii delegațiilor Uniunii fac apel la comitetul menționat la articolul 139. În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție care pot prejudicia interesele Uniunii, aceștia informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

2.  În cazul în care se găsesc în situația menționată la articolul 73 alineatul (8), șefii delegațiilor Uniunii fac apel la comitetul menționat la articolul 90. În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție care pot prejudicia interesele Uniunii, aceștia informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5b) (nou).

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Contabilul se poate abate de la standardele respective dacă estimează că acest lucru este necesar pentru a reda o imagine corectă a activelor și pasivelor, a cheltuielilor, a veniturilor și a fluxurilor de numerar. Atunci când o normă contabilă se abate semnificativ de la standardele respective, în notele la situațiile financiare se precizează acest fapt și motivele care stau la baza lui.

2.  Contabilul se poate abate de la standardele respective dacă estimează că acest lucru este necesar pentru a reda o imagine corectă și fidelă a activelor și pasivelor, a cheltuielilor, a veniturilor și a fluxurilor de numerar. Atunci când o normă contabilă se abate semnificativ de la standardele respective, în notele la situațiile financiare se precizează acest fapt și motivele care stau la baza lui.

Justificare

„Imagine corectă și fidelă” este terminologia general acceptată.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 80 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Contabilul obține de la ordonatorii de credite toate informațiile necesare pentru întocmirea conturilor care oferă o imagine corectă a situației financiare a instituțiilor și a execuției bugetare. Ordonatorii de credite garantează fiabilitatea informațiilor respective.

2.  Contabilul obține de la ordonatorii de credite toate informațiile necesare pentru întocmirea conturilor care oferă o imagine corectă și fidelă a situației financiare a instituțiilor și a execuției bugetare. Ordonatorii de credite garantează fiabilitatea informațiilor respective.

Justificare

„Imagine corectă și fidelă” este terminologia general acceptată.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 80 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de adoptarea conturilor de către instituție sau de către organismul menționat la articolul 69, contabilul le semnează, certificând astfel că a obținut o asigurare rezonabilă conform căreia acestea redau o imagine corectă a situației financiare a instituției sau a organismului menționat la articolul 69.

Înainte de adoptarea conturilor de către instituție sau de către organismul menționat la articolul 69, contabilul le semnează, certificând astfel că a obținut o asigurare rezonabilă conform căreia acestea redau o imagine corectă și fidelă a situației financiare a instituției sau a organismului menționat la articolul 69.

Justificare

„Imagine corectă și fidelă” este terminologia general acceptată.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 80 – alineatul 10 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fiecare instituție decide în ce departament trebuie păstrate documentele justificative.

Justificare

Se reintroduce ultimul paragraf de la art. 64 din Normele de aplicare. Propoziția a fost omisă de către Comisie.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 83 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contabilul poate efectua plăți numai în cazul în care entitatea juridică a beneficiarului plății și detaliile privind plata au fost înregistrate în prealabil într-un dosar comun pe instituție, de care este responsabil.

eliminat

Justificare

Din motive de logică, primul paragraf ar trebui să fie mutat după al doilea: plata se efectuează după ce a fost încheiat angajamentul.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 83 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a încheia un angajament față de un terț, ordonatorul de credite stabilește entitatea juridică și detaliile de plată ale beneficiarilor și le introduce în dosarul comun pe instituție de care este responsabil contabilul, pentru a asigura transparența, răspunderea și execuția corespunzătoarea plăților.

Înainte de a încheia un angajament față de un terț, ordonatorul de credite confirmă identitatea beneficiarului, stabilește entitatea juridică și detaliile de plată ale beneficiarilor și le introduce în dosarul comun pe instituție de care este responsabil contabilul, pentru a asigura transparența, răspunderea și execuția corespunzătoarea plăților.

Justificare

Dispoziție reluată de la articolul 63 din Normele de aplicare.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 83 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Contabilul poate efectua plăți numai dacă entitatea juridică a beneficiarului și detaliile privind plata au fost înregistrate în prealabil într-un dosar comun de către instituția de care este responsabil contabilul.

Justificare

Din motive de logică, primul paragraf a fost mutat după al doilea: plata se efectuează după ce a fost încheiat angajamentul.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Conturile bancare de avans sunt deschise de contabil, care autorizează, de asemenea, semnăturile delegate pentru acestea, pe baza unei propuneri justificate din partea ordonatorului de credite.

2.  Conturile bancare de avans sunt deschise și monitorizate de contabil, care autorizează, de asemenea, semnăturile delegate pentru acestea, pe baza unei propuneri justificate din partea ordonatorului de credite.

Justificare

Dispoziție reintrodusă de la art. 69 alineatul (1) din Normele de aplicare.

Amendamentul     182

Propunere de regulament

Articolul 86 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Contabilul efectuează controale sau dispune efectuarea de controale de către un membru al personalului din propriul său departament sau din departamentul de ordonanțare special împuternicit în acest scop, care, de regulă, trebuie efectuate la fața locului și, atunci când este necesar, inopinat, pentru a verifica existența fondurilor alocate administratorilor conturilor de avans și a evidențelor contabile și pentru a controla respectarea termenului stabilit în ceea ce privește regularizarea tranzacțiilor de avans. Contabilul comunică rezultatele controalelor respective ordonatorului de credite competent.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a se aduce atingere competențelor Oficiului European de Luptă Antifraudă, comitetul menționat la articolul 139 din prezentul regulament este sesizat, pentru a emite un aviz cu privire la orice încălcare a unei dispoziții din Regulamentul financiar sau a unei dispoziții privind gestiunea financiară ori verificarea operațiunilor care rezultă dintr-o acțiune sau dintr-o omisiune a unui membru al personalului, de către:

1.  Fără a se aduce atingere competențelor Oficiului European de Luptă Antifraudă, se sesizează un comitet comun specializat pe neregulile financiare pentru a emite un aviz cu privire la orice încălcare a unei dispoziții din Regulamentul financiar sau a unei dispoziții privind gestiunea financiară ori verificarea operațiunilor care rezultă dintr-o acțiune sau dintr-o omisiune a unui membru al personalului, de către:

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5) (nou).

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care informațiile sunt aduse în atenția comitetului de către un denunțător de nereguli, informațiile sunt tratate de către comitet în conformitate cu normele de procedură privind furnizarea de informații în caz de nereguli grave („denunțare”) în vigoare la Comisie și/sau la instituția, organul sau oficiul de care aparține denunțătorul.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5b) (nou).

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comitetul menționat la alineatul (1) este alcătuit din:

 

(a)   un președinte permanent independent la nivel înalt, desemnat de Comisie;

 

(b)   un reprezentant din șase instituții diferite ale Uniunii, birouri europene sau organisme ale Uniunii menționate la articolul 69.

 

Componența comitetului se stabilește astfel încât membrii acestuia să aibă un nivel adecvat de cunoștințe de specialitate în domeniul juridic și în domenii specifice. La numirea membrilor comitetului se ia în considerare necesitatea evitării conflictelor de interese. Comitetul este asistat de un secretariat permanent asigurat de Comisie, care asigură administrarea continuă a comitetului.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5b) (nou).

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Mandatul membrilor comitetului menționat la alineatul (1a) litera (b) este de trei ani și poate fi reînnoit.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5b) (nou).

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  Președintele comitetului este ales din rândul foștilor membri ai Curții de Conturi, ai Curții de Justiție a Uniunii Europene sau din rândul foștilor funcționari care au îndeplinit cel puțin funcția de director general în cadrul unei instituții a Uniunii, alta decât Comisia. Președintele este selectat pe baza calităților sale personale și profesionale, a unei vaste experiențe în domeniul juridic și financiar și a competenței, independenței și integrității de care a dat dovadă. Mandatul său este de cinci ani și nu se poate reînnoi. Președintele este numit în funcția de consilier special în sensul articolului 5 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Președintele prezidează toate reuniunile comitetului și este independent în îndeplinirea îndatoririlor sale. Președintele nu se află într-un conflict de interese între atribuțiile sale în calitate de președinte și orice alte atribuții oficiale.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5b) (nou).

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d.  Regulamentul de procedură al comitetului se adoptă de către Comisie.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5b) (nou).

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazurile menționate la alineatul (1), comitetul menționat la articolul 139 din prezentul regulament este competent să stabilească dacă s-au comis nereguli financiare. Pe baza avizului comitetului menționat la articolul 139 pentru cazurile menționate la alineatul (1), instituția în cauză decide cu privire la inițierea procedurii care impune răspunderea disciplinară sau pecuniară. În cazul în care detectează probleme sistemice, comitetul face o recomandare ordonatorului de credite și ordonatorului de credite delegat, cu condiția ca acesta din urmă să nu fie membrul personalului în cauză, precum și auditorului intern.

2.  Comitetul este competent să stabilească dacă s-au comis nereguli financiare.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5b) (nou).

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Atunci când emite avizul menționat la alineatul (1), comitetul are componența prevăzută la articolul 139 alineatul (2) și doi membri suplimentari:

eliminat

(a)   un reprezentant al autorității împuternicite să facă numiri responsabile de chestiuni disciplinare în cadrul instituției sau al organului în cauză și

 

(b)   un alt membru desemnat de Comitetul pentru personal al instituției sau al organismului în cauză. La numirea acestor membri suplimentari se ia în considerare necesitatea evitării conflictelor de interese.

 

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5b) (nou).

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Atunci când emite avizul menționat la prezentul articol alineatul (1), comitetul îl adresează Comisiei de disciplină instituite de fiecare instituție sau organism în conformitate cu normele sale interne.

5.  Avizul comitetului se înaintează autorității împuternicite să facă numiri responsabile de chestiuni disciplinare din cadrul instituției, al biroului sau al organului în cauză.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5b) (nou).

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Pe baza avizului comitetului, instituția în cauză decide dacă să inițieze proceduri care impun răspunderea disciplinară sau pecuniară. În cazul în care detectează probleme sistemice, comitetul face o recomandare ordonatorului de credite și ordonatorului de credite delegat, cu condiția ca acesta din urmă să nu fie membrul personalului în cauză, precum și auditorului intern.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 90 alineatul (5b) (nou).

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  În cazul în care, la examinarea unui caz, consideră că aspectul respectiv intră în sfera de competență a OLAF, comitetul transmite cazul de îndată directorului OLAF și informează în consecință autoritatea împuternicită să facă numiri a instituției, oficiului sau organului în cauză. Începând cu data transmiterii, cazul este retras din atenția comitetului.

Justificare

Propunerea Comisiei de a fuziona comitetul aferent sistemului de detectare timpurie și de excludere cu cel care tratează neregulile financiare nu este justificată, întrucât cele două comitete au obiective diferite. Ar trebui creat un comitet mixt special, care să aibă un caracter interinstituțional mai pronunțat. În plus, textul propus de Comisie nu respectă dispozițiile privind procedurile disciplinare prevăzute în anexa IX din Statutul funcționarilor. Nu poate fi inițiată nicio procedură disciplinară fără ca să existe un raport al OLAF sau să fi avut loc o anchetă administrativă.

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 91 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un ordonator de credite delegat sau subdelegat care primește o instrucțiune cu forță de constrângere despre care consideră că implică nereguli sau pe care o consideră contrară principiului bunei gestiuni financiare, în special din cauză că instrucțiunea nu poate fi pusă în aplicare cu resursele care i-au fost alocate, informează în scris autoritatea de la care a primit delegarea sau subdelegarea cu privire la aceasta. Dacă instrucțiunea este confirmată în scris, iar confirmarea este primită în timp util și este suficient de clară, făcând trimitere explicită la punctele pe care ordonatorul de credite delegat sau subdelegat le-a contestat, ordonatorul de credite delegat sau subdelegat este exonerat de răspundere. Acesta execută instrucțiunea, cu excepția cazului în care aceasta este în mod evident ilegală sau constituie o încălcare a standardelor de siguranță relevante.

1.  Un ordonator de credite delegat sau subdelegat care primește o instrucțiune cu forță de constrângere despre care consideră că implică nereguli sau pe care o consideră contrară principiului bunei gestiuni financiare, în special din cauză că instrucțiunea nu poate fi pusă în aplicare cu resursele care i-au fost alocate, informează în scris autoritatea de la care a primit delegarea sau subdelegarea cu privire la aceasta. Dacă instrucțiunea este confirmată în scris, iar confirmarea este primită în timp util și este suficient de clară, făcând trimitere explicită la punctele pe care ordonatorul de credite delegat sau subdelegat le-a contestat, ordonatorul de credite delegat sau subdelegat este exonerat de răspundere. Acesta execută instrucțiunea, cu excepția cazului în care aceasta este în mod evident ilegală sau constituie o încălcare a standardelor de siguranță relevante. Ordonatorul de credite delegat raportează cu privire la fiecare dintre aceste cazuri în rubrica „Confirmarea instrucțiunilor în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul financiar” din raportul anual de activitate menționat la articolul 73 alineatul (9) din prezentul regulament.

Amendamentul     195

Propunere de regulament

Articolul 99 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Fiecare instituție transmite Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind renunțările menționate la prezentul alineat care implică 100 000 EUR sau mai mult. În cazul Comisiei, raportul respectiv se anexează la rezumatul rapoartelor anuale de activitate menționate la alineatul (73) alineatul (9).

5.  Fiecare instituție transmite Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind renunțările menționate la prezentul alineat. În cazul Comisiei, raportul respectiv se anexează la rezumatul rapoartelor anuale de activitate menționate la articolul (73) alineatul (9).

Amendamentul     196

Propunere de regulament

Articolul 108 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  parametrii de evaluare a performanței;

Amendamentul     197

Propunere de regulament

Articolul 108 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru contribuțiile la fondurile fiduciare menționate la articolul 227: creditele rezervate fondului fiduciar pentru exercițiul respectiv, împreună cu sumele planificate pe durata sa;

(c)  pentru contribuțiile la fondurile fiduciare menționate la articolul 227: creditele rezervate fondului fiduciar pentru exercițiul respectiv, împreună cu sumele planificate pe durata sa, precum și ponderea fondurilor din alte surse decât bugetul Uniunii, care rămâne fixă pe întreaga durată a fondului fiduciar, astfel cum este specificat la articolul 227 alineatul (1);

Justificare

O versiune actualizată a AM 91 propus de raportori. Ponderea fondurilor din bugetul UE și din alte surse ar trebui să fie fixă, pentru a evita situația în care UE este nevoită să completeze contribuțiile altor donatori care nu își respectă angajamentele inițiale.

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 108 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  în cazul instrumentelor financiare: suma alocată instrumentului financiar;

(e)  în cazul instrumentelor financiare: suma alocată instrumentului financiar și ponderea preconizată a capitalurilor private care urmează să fie atrase;

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 108 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  în cazul contribuțiilor la mecanismele de finanțare mixtă: suma alocată mecanismului de finanțare mixtă și lista entităților care participă la acest mecanism;

(g)  în cazul contribuțiilor la mecanismele de finanțare mixtă: suma alocată mecanismului de finanțare mixtă, lista entităților care participă la acest mecanism și contribuția lor financiară;

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  verifică îndeplinirea condițiilor de exigibilitate a creanței.

(c)  verifică îndeplinirea condițiilor de exigibilitate a creanței. Estimările de costuri nu pot implica îndeplinirea acestor condiții.

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dezangajarea este operațiunea prin care ordonatorul de credite competent anulează total sau parțial rezervarea creditelor efectuată anterior printr-un angajament bugetar.

eliminat

Justificare

Din motive de consecvență, prezentul alineat este deplasat la art. 2 (definiții).

Amendamentul     202

Propunere de regulament

Articolul 110 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Angajamentele bugetare provizorii se execută prin încheierea unuia sau a mai multor angajamente juridice care dau naștere unui drept la plăți ulterioare. Cu toate acestea, în cazul cheltuielilor aferente gestionării personalului sau în cazul cheltuielilor de comunicare efectuate de către instituții pentru acoperirea evenimentelor Uniunii sau în cazurile prevăzute la punctul 14.5 din anexa la prezentul regulament, acestea pot fi executate direct prin plăți.

6.  Angajamentele bugetare provizorii se execută prin încheierea unuia sau a mai multor angajamente juridice care dau naștere unui drept la plăți ulterioare. Cu toate acestea, în cazul cheltuielilor aferente gestionării personalului, membrilor sau foștilor membri ai unei instituții a Uniunii sau în cazul cheltuielilor de comunicare efectuate de către instituții pentru acoperirea evenimentelor Uniunii sau în cazurile prevăzute la punctul 14.5 din anexa la prezentul regulament, acestea pot fi executate direct prin plăți.

Justificare

Modalitatea de efectuare a plății indemnizațiilor de care beneficiază membrii instituțiilor Uniunii este aceeași ca și în cazul indemnizațiilor de care beneficiază membrii personalului și, prin urmare, aceste operațiuni ar trebui să fie incluse în categoria excepțiilor, întrucât în acest caz angajamentele bugetare provizorii pot fi executate direct prin plăți.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 111 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Angajamentele menționate la primul paragraf se deduc din angajamentul provizoriu global menționat la alineatul (2).

Justificare

Rectificare tehnică [mutat de la alineatul (5)].

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 111 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Angajamentele menționate la primul paragraf se deduc din angajamentul provizoriu global menționat la alineatul (1).

eliminat

Justificare

Rectificare tehnică [mutat la alineatul (4)].

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 112 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Părțile din angajamentele bugetare care nu au fost executate în termen de șase luni de la data finală de execuție se dezangajează în conformitate cu articolul 13.

4.  Părțile din angajamentele bugetare care nu au fost executate prin plăți în termen de șase luni de la data finală de execuție se dezangajează.

Justificare

Trimiterea nu are niciun sens, deoarece art. 13 se referă la anularea creditelor în urma unei dezangajări și nu la procedura de dezangajare ca atare.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 113 – alineatul 5 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul granturilor aflate în execuție directă, a căror valoare depășește 5 000 000 EUR și care sunt folosite pentru finanțarea de acțiuni externe, pe toată durata acțiunii nu pot rămâne nelichidate mai mult de două plăți de prefinanțare.

Justificare

Se reintroduce al doilea paragraf de la art. 184 alin. (4) din Reg. 966/2012, care a fost omis de Comisie.

Amendamentul     207

Propunere de regulament

Articolul 114 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  90 de zile calendaristice pentru acordurile de contribuție, contractele și acordurile de grant care implică servicii tehnice sau acțiuni a căror evaluare este deosebit de complexă și în cazul cărora plata depinde de aprobarea unui raport sau a unui certificat;

(a)  60 de zile calendaristice pentru acordurile de contribuție, contractele și acordurile de grant care implică servicii tehnice sau acțiuni a căror evaluare este deosebit de complexă;

Justificare

Acest amendament se bazează pe o sugestie din partea Civil Society Europe.

Amendamentul     208

Propunere de regulament

Articolul 114 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  60 de zile calendaristice pentru toate celelalte acorduri de contribuție, contracte și acorduri de grant în cazul cărora plata depinde de aprobarea unui raport sau a unui certificat;

eliminat

Justificare

Acest amendament se bazează pe o sugestie din partea Civil Society Europe.

Amendamentul     209

Propunere de regulament

Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu excepția statelor membre, a Băncii Europene de Investiții și a Fondului european de investiții, la expirarea termenelor prevăzute la alineatul (1), creditorul are dreptul la plata unei dobânzi, în următoarele condiții:

Cu excepția statelor membre, la expirarea termenelor prevăzute la alineatul (1), creditorul are dreptul la plata unei dobânzi, în următoarele condiții:

Justificare

Grupul BEI nu ar trebui să beneficieze, în acest domeniu, de un tratament diferențiat față de cel aplicabil altor entități care execută fonduri din bugetul UE sau altor creditori ai Uniunii. În acest context, în conformitate cu Statutul Grupului BEI, acesta are obligația de a asigura faptul că costurile sale sunt acoperite, iar includerea BEI/FEI în cuprinsul acestui paragraf ar putea provoca reacții negative din partea agențiilor de rating de credit în legătură cu instrumentele financiare existente, cum ar fi FEIS, mandatul extern al BEI (ELM) și InnovFin.

Amendamentul     210

Propunere de regulament

Articolul 115 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare instituție instituie o funcție de audit intern care trebuie îndeplinită cu respectarea standardelor internaționale relevante. Auditorul intern desemnat de instituție răspunde în fața acesteia de verificarea bunei funcționări a sistemelor și a procedurilor de execuție bugetară. Auditorul intern nu poate fi nici ordonator de credite, nici contabil.

1.  Fiecare instituție instituie o funcție de audit intern care trebuie îndeplinită cu respectarea standardelor internaționale relevante. Auditorul intern desemnat de instituție răspunde în fața acesteia de verificarea bunei funcționări a sistemelor și a procedurilor de execuție bugetară. Auditorul intern este independent în îndeplinirea atribuțiilor sale și nu poate fi nici ordonator de credite, nici contabil.

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 116 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul anual menționează, de asemenea, problemele sistemice detectate de comitetul constituit în temeiul articolului 139 asupra cărora comitetul emite un aviz în temeiul articolului 90.

Raportul anual menționează, de asemenea, problemele sistemice detectate de comitetul constituit în temeiul articolului 90.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la art. 90 alineatul (5) litera (b) (nouă).

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 116 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Atunci când întocmește raportul, auditorul intern se concentrează în special asupra respectării generale a principiului bunei gestiuni financiare și se asigură că s-au luat măsurile corespunzătoare în vederea îmbunătățirii constante și a consolidării aplicării acestuia.

5.  Atunci când întocmește raportul, auditorul intern se concentrează în special asupra respectării generale a principiilor bunei gestiuni financiare și performanței și se asigură că s-au luat măsurile corespunzătoare în vederea îmbunătățirii constante și a consolidării aplicării acestora.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 116 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În fiecare an, instituția elaborează un raport care conține un rezumat privind numărul și tipul de audituri interne efectuate, recomandările formulate și măsurile luate ca urmare a acestor recomandări și îl transmite Parlamentului European și Consiliului, astfel cum se prevede la articolul 239.

8.  În fiecare an, instituția elaborează un raport care conține un rezumat pertinent privind numărul și tipul de audituri interne efectuate, recomandările formulate și măsurile luate ca urmare a acestor recomandări și îl transmite Parlamentului European și Consiliului, astfel cum se prevede la articolul 239.

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 120 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 120a

 

Comitetele de audit intern

 

1.   Fiecare instituție înființează un comitet de audit intern însărcinat cu monitorizarea calității activității de audit intern și care se asigură că serviciile sale iau în considerare în mod adecvat recomandările auditului și le dau curs.

 

2.   Majoritatea membrilor comitetului de audit intern sunt independenți de instituție.

 

3.   Activitățile comitetelor de audit intern ar trebui, în special:

 

(a)   să contribuie la îmbunătățirea adecvării și eficacității gestionării riscului și a controlului intern;

 

(b)   să promoveze principiile bunei guvernanțe și aplicarea acestora în procesul decizional;

 

(c)   să contribuie la calitatea auditurilor interne;

 

(d)   să sensibilizeze cu privire la necesitatea unei gestionări solide a riscului și a unui control intern;

 

(e)   să asigure că recomandările auditurilor interne și externe sunt puse în aplicare și

 

(f)   să ajute la integrarea valorilor guvernanței etice, inclusiv a modalităților eficace de combatere a fraudei și corupției.

 

4.   Raportul anual al auditorului intern menționat la articolul 116 alineatul (4) conține informațiile adecvate privind mandatul, operațiunile, activitățile și rezultatele comitetului de audit intern.

Justificare

Potrivit CCE (a se vedea pct. 14-15 din Avizul nr. 1/2017), bunele practici internaționale din domeniul organelor de conducere din sectorul public impun înființarea unui comitet de audit intern, alcătuit dintr-o majoritate de membri independenți și având un mandat ce include raportarea financiară, neregulile și gestionarea riscurilor.

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 121 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  finanțări care nu sunt legate de costurile operațiunilor relevante, bazate fie pe:

 

(i)   îndeplinirea unor condiții prevăzute în legislația sectorială specifică sau în decizii ale Comisiei, fie

 

(ii)   pe obținerea unor rezultate măsurate prin raportare la obiectivele de etapă stabilite anterior sau prin indicatori de performanță;

Justificare

În scopul încorporării unei „culturi a performanței” în prezentul regulament, raportorii sugerează ca diversele forme de contribuții ale Uniunii să examineze întâi îndeplinirea rezultatelor, înainte de a lua în considerare alte criterii.

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 121 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  finanțări care nu sunt legate de costurile operațiunilor relevante, bazate fie pe:

eliminat

i)   îndeplinirea unor condiții prevăzute în legislația sectorială specifică sau în decizii ale Comisiei, fie

 

ii)   pe obținerea unor rezultate măsurate prin raportare la obiectivele de etapă stabilite anterior sau prin indicatori de performanță;

 

Justificare

Mutat la litera (-a).

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 121 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ordonatorul de credite delegat prezintă un raport privind contribuțiile Uniunii stabilite în temeiul alineatului (1) literele (e) și (f) de la prezentul articol sub titlul „Contribuții ale Uniunii în temeiul articolului 121 alineatul (1) literele (e) și (f) din Regulamentul financiar” în raportul anual de activitate menționat la articolul 73 alineatul (9) din prezentul regulament.

Justificare

Această dispoziție va consolida supravegherea exercitată de autoritatea bugetară asupra acestor tipuri noi de finanțare.

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 122

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 122

eliminat

Valabilitatea transversală a evaluărilor

 

Comisia ar putea să se bazeze, integral sau parțial, pe evaluările proprii sau pe cele efectuate de alte entități, inclusiv de donatori, în măsura în care aceste evaluări s-au efectuat cu respectarea unor condiții echivalente cu cele prevăzute în prezentul regulament pentru metoda aplicabilă de execuție bugetară. În acest scop, Comisia promovează recunoașterea standardelor acceptate la nivel internațional sau a bunelor practici internaționale.

 

Justificare

Această dispoziție nouă contravine principiului bunei gestiuni financiare și ar trebui, prin urmare, să fie eliminată.

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 123 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă un auditor independent a efectuat un audit referitor la situațiile financiare și rapoartele care prezintă utilizarea contribuției Uniunii, bazat pe standarde acceptate la nivel internațional care oferă o asigurare rezonabilă, auditul respectiv stă la baza asigurării generale, astfel cum se specifică mai detaliat, dacă este cazul, în normele sectoriale.

Dacă un auditor independent a efectuat un audit referitor la situațiile financiare și rapoartele care prezintă utilizarea contribuției Uniunii, bazat pe standarde acceptate la nivel internațional care oferă o asigurare rezonabilă, și dacă această contribuție a Uniunii reprezintă mai puțin de 50 % din totalul finanțărilor disponibile, auditul respectiv poate, sub rezerva unei decizii a ordonatorului de credite competent, să stea la baza asigurării generale, astfel cum se specifică mai detaliat, dacă este cazul, în normele sectoriale. Se pot acorda derogări pentru instituțiile de cercetare.

Justificare

În concordanță cu principiul bunei gestiuni financiare, ar trebui instituite garanții suplimentare pentru valabilitatea transversală a auditurilor.

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 123 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În acest scop, Comisia și Curtea de Conturi promovează recunoașterea standardelor acceptate la nivel internațional sau a bunelor practici internaționale.

Justificare

În concordanță cu principiul bunei gestiuni financiare, ar trebui instituite garanții suplimentare pentru valabilitatea transversală a auditurilor.

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 123 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se vor folosi, în măsura posibilului, informațiile care se află deja la dispoziția autorității de management, pentru a evita situațiile în care beneficiarilor li se solicită să furnizeze aceeași informație de mai multe ori.

Justificare

În concordanță cu principiul bunei gestiuni financiare, ar trebui instituite garanții suplimentare pentru valabilitatea transversală a auditurilor.

Amendamentul     222

Propunere de regulament

Articolul 124 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii cooperează pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și, drept condiție pentru primirea fondurilor, acordă accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană (CCE) și, după caz, autoritățile naționale relevante, să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. În cazul OLAF, este inclus dreptul de a efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului.

1.  Orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii cooperează pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și, drept condiție pentru primirea fondurilor, acordă accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Parchetul European (EPPO), OLAF și CCE și, după caz, autoritățile naționale relevante, să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. În cazul OLAF, este inclus dreptul de a efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului.

Amendamentul     223

Propunere de regulament

Articolul 124 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Orice persoană sau entitate care primește din partea Uniunii fonduri cu execuție directă și indirectă se angajează în scris să acorde drepturile necesare menționate la alineatul (1). Acestea includ obligația eventualilor terți implicați în execuția fondurilor Uniunii de a asigura drepturi echivalente.

2.  Orice persoană sau entitate care primește din partea Uniunii fonduri cu execuție directă, partajată și indirectă se angajează în scris să acorde drepturile necesare menționate la alineatul (1). Acestea includ obligația eventualilor terți implicați în execuția fondurilor Uniunii de a asigura drepturi echivalente.

Amendamentul     224

Propunere de regulament

Articolul 125

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 125

eliminat

Transferul resurselor către instrumentele instituite în temeiul prezentului regulament sau în temeiul regulamentelor sectoriale

 

La cererea statelor membre, resursele alocate acestora care fac obiectul execuției partajate pot fi transferate către instrumentele instituite în temeiul prezentului regulament sau în temeiul regulamentelor sectoriale. Comisia utilizează aceste resurse în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (a) sau (c), în cazul în care este posibil în beneficiul statului membru în cauză. În plus, la cererea statelor membre, resursele alocate acestora care fac obiectul execuției partajate pot fi utilizate pentru a îmbunătăți capacitatea de a-și asuma riscuri a FEIS. În astfel de cazuri se aplică normele privind FEIS.

 

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acordul-cadru de parteneriat financiar precizează formele cooperării financiare, obiectivele comune ale cooperării, precum și principiile care reglementează o astfel de cooperare a Comisiei cu persoane și entități care execută fonduri ale Uniunii în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (c) sau cu beneficiari. Aceste acorduri reflectă, de asemenea, măsura în care Comisia se poate baza pe sistemele și procedurile, inclusiv procedurile de audit, ale persoanelor sau entităților care execută fonduri ale Uniunii în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (c) sau ale beneficiarilor.

2.  Acordul-cadru de parteneriat financiar precizează formele cooperării financiare, obiectivele comune ale cooperării, precum și principiile care reglementează o astfel de cooperare a Comisiei cu persoane și entități care execută fonduri ale Uniunii în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (c) sau cu beneficiari. Aceste acorduri:

 

(a)   asigură, de asemenea, calitatea punerii în aplicare, precum și îndeplinirea obiectivelor Uniunii și

 

(b)   reflectă sistemele și procedurile, inclusiv procedurile de audit, ale persoanelor sau entităților care execută fonduri ale Uniunii în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (c) sau ale beneficiarilor, capabile să atingă aceste obiective.

Justificare

Aceste garanții suplimentare vor contribui la asigurarea unei valori adăugate pentru UE a parteneriatelor-cadru financiare.

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru a optimiza costurile și beneficiile auditurilor și pentru a facilita coordonarea, se pot încheia acorduri de audit sau de verificare cu persoanele și entitățile care execută fonduri în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (c) sau cu beneficiarii de granturi. În cazul Băncii Europene de Investiții, se aplică Acordul tripartit încheiat cu Comisia și cu Curtea de Conturi Europeană.

3.  Pentru a optimiza costurile și beneficiile auditurilor și pentru a facilita coordonarea, se pot încheia acorduri de audit sau de verificare cu persoanele și entitățile care execută fonduri în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (c) sau cu beneficiarii de granturi. Aceste acorduri nu restricționează accesul CCE la informațiile necesare pentru auditul fondurilor Uniunii.

Justificare

Trimiterea la acordul tripartit prevăzut la articolul 287 alineatul (3) din TFUE este redundantă. În interesul clarității, ar trebui să se precizeze că acordurile de audit sau de verificare menționate la prezentul alineat nu ar trebui să restricționeze accesul Curții de Conturi la informațiile de care are nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile.

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  durata parteneriatului nu poate depăși patru ani, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător;

(c)  durata parteneriatului nu poate depăși patru ani, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător, care se precizează clar în raportul anual de activitate menționat la articolul 73 alineatul (9);

Justificare

Prezentul amendament consolidează supravegherea autorității bugetare asupra acestor acorduri de parteneriat.

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul unui acord-cadru de parteneriat financiar pus în aplicare prin granturi specifice, verificarea capacității operaționale și financiare menționate la articolul 191 se efectuează înainte de semnarea acordului-cadru de parteneriat financiar. Comisia poate recurge la o verificare echivalentă a capacității financiare și operaționale, efectuată de alți donatori.

6.  În cazul acordurilor-cadru de parteneriat financiar puse în aplicare prin granturi specifice, verificarea capacității operaționale și financiare menționate la articolul 191 se efectuează înainte de semnarea acordului-cadru de parteneriat financiar. Comisia poate recurge la o verificare echivalentă a capacității financiare și operaționale, efectuată de alți donatori, doar în cazul în care partea provenită de la bugetul Uniunii reprezintă mai puțin de 50 % din finanțarea totală.

Justificare

În concordanță cu principiul bunei gestiuni financiare, ar trebui instituite garanții suplimentare pentru valabilitatea transversală a verificărilor. A se vedea și amendamentul raportorilor la articolul 123 alineatul (1).

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Comisia depune eforturi pentru a-și armoniza cerințele de raportare cu cele ale altor donatori.

eliminat

Justificare

Această nouă dispoziție riscă să submineze normele privind raportarea de la Titlul XIII și ar trebui, prin urmare, eliminată.

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 132 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  entitatea își are biroul înregistrat și centrul intereselor principale în jurisdicții diferite, sustrăgându-se astfel de la obligațiile care îi revin în temeiul legislației fiscale sau sociale sau de la orice alte obligații legale în vigoare în jurisdicția în care se află centrul intereselor sale principale (societate de tip „cutie poștală”).

Justificare

Frecvent, societățile de tip „cutie poștală” sunt înființate în scopul eludării obligațiilor fiscale, juridice sau sociale aplicabile în statul în care se află centrul intereselor lor principale, ceea ce contravine intereselor financiare ale UE și obiectivului finanțării din partea UE. Acest amendament se bazează pe o sugestie care le-a fost făcută raportorilor de către Bundesnotarkammer (Camera Federală a Notarilor din Germania).

Amendamentul     231

Propunere de regulament

Articolul 132 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o persoană fizică sau juridică care este membră a organului administrativ, de conducere ori de supraveghere al persoanei sau entității menționate la articolul 131 alineatul (1) ori care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în ceea ce privește aceste persoane sau entități se află într-una sau în mai multe dintre situațiile menționate la alineatul (1) literele (c)-(f);

(a)  o persoană fizică sau juridică care este membră a organului administrativ, de conducere ori de supraveghere al persoanei sau entității menționate la articolul 131 alineatul (1) ori care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în ceea ce privește aceste persoane sau entități, inclusiv persoane și entități care fac parte din structura de proprietate sau de control și beneficiari reali, se află într-una sau în mai multe dintre situațiile menționate la alineatul (1) literele (c)-(f);

Justificare

Acest AM clarifică domeniul de aplicare a sistemului de excludere în ceea ce privește persoanele cărora li se aplică criteriile de excludere enumerate la articolul 131 alineatul (1) și aliniază domeniul de aplicare a verificării bazate pe criteriile de excludere la domeniul de aplicare a verificării prevăzut în cazul instituțiilor financiare și al altor organisme nefinanciare și categorii profesionale desemnate de Directiva (UE) 2015/849 privind combaterea spălării banilor și la domeniul de aplicare a verificării prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului.

Amendamentul     232

Propunere de regulament

Articolul 133 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informații privind persoanele fizice sau juridice care sunt membre ale organului administrativ, de conducere ori de supraveghere al participantului sau care dețin competențe de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește participantul respectiv și dovezi adecvate că una sau mai multe dintre aceste persoane nu se află într-una dintre situațiile de excludere menționate la articolul 132 alineatul (1) literele (c)-(f);

(b)  informații privind persoanele fizice sau juridice care sunt membre ale organului administrativ, de conducere ori de supraveghere al participantului sau care dețin competențe de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește participantul respectiv, inclusiv privind persoanele și entitățile care fac parte din structura de proprietate sau de control și beneficiarii reali, și dovezi adecvate că una sau mai multe dintre aceste persoane nu se află într-una dintre situațiile de excludere menționate la articolul 132 alineatul (1) literele (c)-(f);

Justificare

Acest AM clarifică domeniul de aplicare a sistemului de excludere în ceea ce privește persoanele cărora li se aplică criteriile de excludere enumerate la articolul 131 alineatul (1) și aliniază domeniul de aplicare a verificării bazate pe criteriile de excludere la domeniul de aplicare a verificării prevăzut în cazul instituțiilor financiare și al altor organisme nefinanciare și categorii profesionale desemnate de Directiva (UE) 2015/849 privind combaterea spălării banilor și la domeniul de aplicare a verificării prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului.

Amendamentul     233

Propunere de regulament

Articolul 142 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul execuției partajate, toate schimburile oficiale de informații dintre statele membre și Comisie se efectuează prin mijloacele indicate în normele sectoriale. Normele respective asigură interoperabilitatea datelor colectate sau primite și transmise în procesul de gestiune bugetară.

2.  În cazul execuției partajate, toate schimburile oficiale de informații dintre statele membre și Comisie se efectuează prin mijloacele indicate în normele sectoriale. Normele respective asigură interoperabilitatea datelor colectate sau primite și transmise în procesul de execuție bugetară.

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 142 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia raportează periodic Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a e-guvernării.

Justificare

Se reintroduce al treilea paragraf de la articolul 95 din Regulamentul nr. 966/2012, care a fost eliminat de Comisie.

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Articolul 144 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia raportează periodic Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele înregistrate în aplicarea prezentului alineat.

Justificare

Se reintroduce al doilea paragraf de la articolul 111 din Regulamentul nr. 966/2012, care a fost eliminat de Comisie.

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 147 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cu excepția contractelor cu valoare scăzută și a granturilor cu valoare scăzută, ordonatorul de credite competent, dacă acest lucru este proporțional și în urma unei analize a riscurilor, poate solicita depunerea unei garanții de către:

1.  Cu excepția contractelor cu valoare scăzută și a granturilor cu valoare scăzută, ordonatorul de credite competent, dacă acest lucru este proporțional și în urma unei analize a riscurilor pe care a efectuat-o, poate solicita depunerea unei garanții de către:

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că trebuie să fie analiza riscurilor efectuată de ordonatorul de credite însuși.

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 148 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Garanția este valabilă pentru o perioadă suficient de lungă pentru a permite activarea acesteia.

Justificare

Dispoziție reluată de la articolul 206 alineatul (2) din normele de aplicare. Această frază a fost omisă de către Comisie.

Amendamentul     238

Propunere de regulament

Articolul 149 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Selectarea entităților și a persoanelor care execută fonduri sau garanții bugetare ale Uniunii în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (c) este transparentă, justificată de natura acțiunii și nu generează niciun conflict de interese. În cazul entităților menționate la articolul 61 alineatul (1) litera (c) punctele (ii), (v), (vi) și (vii), pentru selectare se ține seama și de capacitatea lor operațională și financiară.

Selectarea entităților și a persoanelor cărora li s-au încredințat sarcini de execuție bugetară, inclusiv sarcini legate de execuția garanțiilor bugetare în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (c) este transparentă, justificată de natura acțiunii și nu generează niciun conflict de interese. În cazul entităților menționate la articolul 61 alineatul (1) litera (c) punctele (ii), (v), (vi) și (vii), pentru selectare se ține seama și de capacitatea lor operațională și financiară.

Justificare

Se reintroduc prevederile articolului 60 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Amendamentul     239

Propunere de regulament

Articolul 149 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Entitățile și persoanele care execută fonduri sau garanții bugetare ale Uniunii în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (c) respectă principiile bunei gestiuni financiare, transparenței, nediscriminării și vizibilității acțiunilor Uniunii. În cazul în care Comisia încheie acorduri de parteneriat financiar în conformitate cu articolul 126, principiile respective se descriu în detaliu în acorduri.

2.  Entitățile și persoanele cărora li s-au încredințat sarcini de execuție bugetară, inclusiv sarcini legate de execuția garanțiilor bugetare ale Uniunii în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (c) respectă principiile bunei gestiuni financiare, transparenței, nediscriminării și vizibilității acțiunilor Uniunii. În cazul în care Comisia încheie acorduri de parteneriat financiar în conformitate cu articolul 126, principiile respective se descriu în detaliu în acorduri.

Justificare

Se reintroduc prevederile articolului 60 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 149 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Entitățile și persoanele cărora li s-au încredințat sarcini de execuție bugetară în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (c) previn, descoperă, corectează și notifică Comisiei neregulile și fraudele în îndeplinirea sarcinilor legate de execuția bugetului. În acest scop, acestea efectuează, în conformitate cu principiul proporționalității, controale ex ante și ex post, inclusiv, dacă este cazul, verificări la fața locului pe eșantioane reprezentative și/sau eșantioane bazate pe riscuri ale tranzacțiilor, pentru a asigura desfășurarea eficace și executarea corectă a acțiunilor finanțate de la buget. De asemenea, acestea recuperează fondurile plătite în mod necuvenit, exclud de la accesul la fondurile Uniunii sau impun sancțiuni financiare și inițiază procedurile judiciare necesare în acest scop.

Justificare

Se reintroduce articolul 60 alineatul (3) din Regulamentul nr. 966/2012, care a fost eliminat de Comisie.

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 149 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  aplică norme și proceduri adecvate pentru acordarea finanțărilor către terți, inclusiv proceduri adecvate de control, norme pentru recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit și norme privind excluderea de la accesul la finanțare;

(d)  aplică norme și proceduri adecvate pentru acordarea finanțărilor către terți, inclusiv proceduri de control transparente, nediscriminatorii, eficiente și eficace, norme pentru recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit și norme privind excluderea de la accesul la finanțare;

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 149 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, de comun acord cu entitățile sau persoanele respective, Comisia poate evalua alte norme și proceduri, cum ar fi practicile de contabilitate analitică a costurilor administrative ale entităților. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia poate decide să se bazeze pe normele și procedurile respective.

În plus, de comun acord cu entitățile sau persoanele respective, Comisia poate evalua alte norme și proceduri, cum ar fi practicile de contabilitate analitică a costurilor administrative ale entităților. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia poate decide să se bazeze pe normele și procedurile respective. Raportul anual de activitate menționat la articolul 73 alineatul (9) conține informații despre orice astfel de decizie.

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 149 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care aceste entități sau persoane îndeplinesc doar parțial cerințele prevăzute la alineatul (4), Comisia ia măsuri de supraveghere adecvate care să asigure protecția intereselor financiare ale Uniunii. Aceste măsuri se precizează în acordurile relevante.

5.  În cazul în care aceste entități sau persoane îndeplinesc doar parțial cerințele prevăzute la alineatul (4), Comisia ia măsuri de supraveghere adecvate care să asigure protecția intereselor financiare ale Uniunii. Aceste măsuri se precizează în acordurile relevante. Raportul anual de activitate menționat la articolul 73 alineatul (9) conține informații despre orice astfel de măsuri.

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 150 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile prevăzute la prezentul alineat nu aduc atingere acordurilor încheiate cu grupul BEI, cu organizații internaționale și cu țări terțe. În ceea ce privește declarația de gestiune, aceste acorduri includ cel puțin obligația entităților respective de a pune la dispoziția Comisiei, în fiecare an, o declarație din care să rezulte că, în cursul exercițiului financiar în cauză, contribuția Uniunii a fost utilizată și înregistrată în contabilitate în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 149 alineatele (3) și (4) și cu obligațiile stabilite în acordurile respective. O astfel de declarație poate fi inclusă în raportul final dacă acțiunea pusă în aplicare se limitează la 18 luni.

Obligațiile prevăzute la prezentul alineat nu aduc atingere acordurilor încheiate cu BEI, cu FEI, cu organizații internaționale și cu țări terțe. În ceea ce privește declarația de gestiune, aceste acorduri includ cel puțin obligația entităților respective de a pune la dispoziția Comisiei, în fiecare an, o declarație din care să rezulte că, în cursul exercițiului financiar în cauză, contribuția Uniunii a fost utilizată și înregistrată în contabilitate în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 149 alineatele (3) și (4) și cu obligațiile stabilite în acordurile respective. O astfel de declarație poate fi inclusă în raportul final dacă acțiunea pusă în aplicare se limitează la 18 luni.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la articolul 61 alineatul (1) litera (c) punctul (iii).

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 150 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  La cerere, toate acordurile de contribuție, acordurile de finanțare și acordurile de garantare se pun la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

6.  La cerere, toate acordurile de contribuție, acordurile de finanțare și acordurile de garantare se pun la dispoziție în raportul anual de activitate menționat la articolul 73 alineatul (9).

Amendamentul     246

Propunere de regulament

Articolul 151 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 151a

 

Execuția indirectă cu organizații din statele membre

 

1.  Organizațiile din statele membre înseamnă entitățile enumerate la articolul 61 alineatul (1) litera (c) punctele (v)-(vii) cu condiția ca:

 

(i)   să fie însărcinate de statele membre cu o misiune de serviciu public în domeniul dezvoltării și cooperării internaționale și să fie înființate în temeiul dreptului public sau privat în statele membre;

 

(ii)  sistemele și procedurile lor adaptate la contextele juridice și operaționale specifice în materie de dezvoltare și cooperare internațională să fi fost evaluate pozitiv în conformitate cu articolul 149 alineatul (4).

 

2.   Comisia recunoaște doar valabilitatea sistemelor și procedurilor organizațiilor din statele membre care au fost evaluate pozitiv în conformitate cu articolul 149 alineatul (4) sau a oricăror alte sisteme și proceduri în afara sferei evaluării prevăzute la articolul sus-menționat care au fost instituite și aplicate în mod corespunzător sub controlul statelor membre respective, cum ar fi structura costurilor organizațiilor din statele membre. Valabilitatea transversală se aplică în special sistemelor și procedurilor menționate la articolul 123, dar nu numai acestora.

 

3.   Acordurile-cadru de parteneriat financiar încheiate cu organizațiile din statele membre în conformitate cu articolul 126 precizează, de asemenea, limitele și modalitățile valabilității transversale a sistemelor și procedurilor organizațiilor din statele membre.

Justificare

Raportorii au propus introducerea unui articol suplimentar în secțiunea referitoare la execuția indirectă pentru a ține seama de caracterul specific al activităților desfășurate de organizațiile din statele membre în domeniul ajutorului extern acordat de UE.

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 153 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când instrumentele financiare sunt executate în cadrul unei mecanism de finanțare mixtă, se aplică titlul X.

2.  Atunci când instrumentele financiare sunt executate în cadrul unei mecanism de finanțare mixtă și reprezintă mai mult de 50 % din finanțarea totală, titlul X se aplică întregii operațiuni.

Justificare

Deși raportorii susțin obiectivul general de simplificare aflat la baza acestei noi dispoziții, ar trebui evitată situația în care o întreagă operațiune de finanțare mixtă este reglementată de norme pentru instrumentele financiare, chiar dacă acestea reprezintă doar o mică parte a finanțării.

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 153 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când granturile sunt executate în cadrul unei mecanism de finanțare mixtă și reprezintă mai mult de 50 % din finanțarea totală, titlul VIII se aplică întregii operațiuni.

Justificare

Deși raportorii susțin obiectivul general de simplificare aflat la baza acestei noi dispoziții, ar trebui evitată situația în care o întreagă operațiune de finanțare mixtă este reglementată de norme pentru instrumentele financiare, chiar dacă acestea reprezintă doar o mică parte a finanțării.

Amendamentul     249

Propunere de regulament

Articolul 153 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul instrumentelor financiare din cadrul mecanismelor de finanțare mixtă, se consideră că articolul 202 alineatul (1) litera (h) este respectat dacă înainte de instituirea mecanismului de finanțare mixtă relevant s-a efectuat o evaluare ex ante;

3.  În cazul instrumentelor financiare din cadrul mecanismelor de finanțare mixtă, se consideră că articolul 202 alineatul (1) litera (h) este respectat dacă înainte de instituirea mecanismului de finanțare mixtă relevant s-a efectuat o evaluare a impactului;

Justificare

Terminologie în concordanță cu amendamentele raportorului la articolul 32.

Amendamentul     250

Propunere de regulament

Articolul 174 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Granturile sunt contribuții financiare directe, acordate ca donație din buget pentru a finanța următoarele:

Granturile se acordă pentru a finanța următoarele:

Justificare

Din motive de consecvență, o parte a prezentului alineat este deplasată la articolul 2 (definiții).

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 175 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când este posibil și adecvat, sumele forfetare, costurile unitare sau ratele forfetare se determină în așa fel încât să permită plata acestora după obținerea de rezultate concrete.

2.  Atunci când este posibil și adecvat, sumele forfetare, costurile unitare sau ratele forfetare se determină în așa fel încât să permită plata acestora după obținerea de rezultate și realizări concrete, cu condiția să se fi adoptat măsuri adecvate pentru a asigura caracterul corespunzător al sumelor în cauză în raport cu rezultatul necesar.

Justificare

Măsură de siguranță suplimentară.

Amendamentul     252

Propunere de regulament

Articolul 175 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Criteriile exacte referitoare la rezultatele care trebuie obținute se negociază între Comisie și beneficiar și se menționează în acordul de grant, de la caz la caz și în funcție de circumstanțele specifice.

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Articolul 175 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Cu excepția cazului în care se prevede altfel în actul de bază, utilizarea sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a finanțării la rate forfetare este autorizată de ordonatorul de credite responsabil, care acționează în conformitate cu o procedură stabilită în prealabil în cadrul fiecărei instituții.

3.  Cu excepția cazului în care se prevede altfel în actul de bază, utilizarea sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a finanțării la rate forfetare este autorizată de ordonatorul de credite responsabil, care acționează în conformitate cu o procedură stabilită în prealabil în cadrul fiecărei instituții. Ordonatorul de credite competent raportează în raportul său anual de activitate menționat la articolul 73 alineatul (9) cu privire la orice astfel de autorizație acordată.

Amendamentul     254

Propunere de regulament

Articolul 175 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  în cazul în care este posibil, condițiile esențiale care determină plata, inclusiv, după caz, obținerea de rezultate;

(d)  în cazul în care este posibil, condițiile esențiale care determină plata, inclusiv, după caz, obținerea de rezultate și realizări;

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Articolul 175 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  descrierea condițiilor necesare pentru a se asigura respectarea principiului bunei gestiuni financiare și conformarea într-o măsură rezonabilă cu principiul cofinanțării;

(e)  descrierea condițiilor necesare pentru a se asigura respectarea principiului bunei gestiuni financiare și conformarea într-o măsură rezonabilă cu principiile cofinanțării și non-profitului;

Justificare

„Principiul non-profitului” ar trebui reintrodus printre principiile generale aplicabile granturilor.

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Articolul 175 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Ordonatorul de credite competent poate autoriza sau impune, sub formă de rate forfetare, finanțarea costurilor indirecte ale beneficiarului până la cel mult 7 % din costurile directe totale eligibile ale acțiunii. O rată forfetară mai ridicată poate fi autorizată printr-o decizie motivată a Comisiei.

6.  Ordonatorul de credite competent poate autoriza sau impune, sub formă de rate forfetare, finanțarea costurilor indirecte ale beneficiarului până la cel mult 7 % din costurile directe totale eligibile ale acțiunii. O rată forfetară mai ridicată poate fi autorizată printr-o decizie motivată a Comisiei. Ordonatorul de credite competent raportează în raportul său anual de activitate menționat la articolul 73 alineatul (9) cu privire la orice astfel de decizie adoptată, precum și cu privire la suma forfetară autorizată, sumele implicate și motivele care au stat la baza deciziei.

Justificare

Amendamentul va ajuta autoritatea bugetară să verifice modul în care ordonatorul de credite folosește această excepție.

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Articolul 175 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Beneficiarii pot declara costurile cu personalul ocazionate de activitatea desfășurată de voluntari în cadrul unei acțiuni sau al unui program de lucru, pe baza costurilor unitare autorizate în conformitate cu alineatele (1)-(6).

8.  Beneficiarii pot declara costurile cu personalul ocazionate de activitatea desfășurată de voluntari în cadrul unei acțiuni sau al unui program de lucru, ca element contabil, pe baza costurilor unitare autorizate în conformitate cu alineatele (1)-(6).

Justificare

Conceptul de voluntariat presupune că munca prestată de voluntari nu este plătită. Prin urmare, pentru a evita orice posibilă interpretare greșită, ar trebui clarificat faptul că această declarație este un instrument contabil și nu duce la remunerarea activității voluntarilor. Acest amendament se bazează pe o sugestie care le-a fost făcută raportorilor de către Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Camera Organizațiilor de Asistență Socială din Germania).

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Articolul 176 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La autorizarea sumelor forfetare unice, ordonatorul de credite competent respectă articolul 175.

3.  La autorizarea sumelor forfetare unice, ordonatorul de credite competent respectă articolul 175 și normele de cofinanțare aplicabile, în special în ceea ce privește rata de cofinanțare maximă pentru acțiunea sau programul de lucru în ansamblul său.

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Articolul 177 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cuantumul sumelor forfetare, al costurilor unitare sau al finanțării la rate forfetare, stabilit ex ante prin aplicarea metodei autorizate de către ordonatorul de credite competent sau de către Comisie în conformitate cu articolul 175, nu se contestă în cursul controalelor ex post, fără a se aduce însă atingere dreptului ordonatorului de credite competent de a reduce grantul în conformitate cu articolul 127 alineatul (4). În cazul în care sumele forfetare, costurile unitare sau ratele forfetare se stabilesc pe baza practicilor obișnuite de contabilitate analitică ale beneficiarului, se aplică articolul 179 alineatul (2).

Cuantumul sumelor forfetare, al costurilor unitare sau al finanțării la rate forfetare, stabilit ex ante prin aplicarea metodei autorizate de către ordonatorul de credite competent sau de către Comisie în conformitate cu articolul 175, se contestă doar în cursul controalelor ex post în cazul unei îndoieli rezonabile, fără a se aduce însă atingere dreptului ordonatorului de credite competent de a reduce grantul în conformitate cu articolul 127 alineatul (4). În cazul în care sumele forfetare, costurile unitare sau ratele forfetare se stabilesc pe baza practicilor obișnuite de contabilitate analitică ale beneficiarului, se aplică articolul 179 alineatul (2).

Amendamentul     260

Propunere de regulament

Articolul 177 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Frecvența și domeniul de aplicare ale verificărilor și controalelor pot depinde, printre altele, de riscurile specifice pe care le prezintă un anumit beneficiar. Aceste riscuri sunt evaluate, printre altele, pe baza situațiilor înregistrate în trecut în care au fost depistate nereguli care pot fi imputate beneficiarului respectiv și care au avut un impact semnificativ asupra granturilor acordate acestuia în condiții similare.

Justificare

Verificările și controalele ar trebui să se concentreze în mai mare măsură asupra beneficiarilor care prezintă un nivel de risc mai ridicat pentru bugetul Uniunii. Efectuarea de verificări și controale bazate pe riscuri ar permite UE să utilizeze în mai mare măsură resursele sale pentru finanțarea unor acțiuni concrete, reducând costurile aferente operațiunilor administrative.

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Articolul 178 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Metoda de stabilire a sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a ratelor forfetare, datele subiacente și cuantumurile rezultate se evaluează periodic, și, dacă este cazul, se ajustează în conformitate cu articolul 175.

Metoda de stabilire a sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a ratelor forfetare, datele subiacente și cuantumurile rezultate, precum și caracterul adecvat al acestor sume din perspectiva rezultatelor realizate se evaluează periodic, cel puțin la fiecare doi ani și, dacă este cazul, se ajustează în conformitate cu articolul 175.

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Articolul 180 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care costurile eligibile estimate includ costurile aferente activității voluntarilor menționate la articolul 175 alineatul (8), grantul nu depășește costurile eligibile estimate, altele decât costurile aferente activității voluntarilor.

(b)  în cazul în care costurile eligibile estimate includ costurile aferente activității voluntarilor menționate la articolul 175 alineatul (8), grantul nu depășește costurile eligibile estimate, altele decât costurile aferente activității voluntarilor, sau 75 % din totalul costurilor eligibile estimate, în funcție de care dintre aceste sume este mai mică.

Justificare

Amendamentul este menit să prevină situațiile în care o contribuție în natură foarte mică duce la o rată de cofinanțare de facto de aproape 100 %.

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Articolul 182 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  non-profitului.

Justificare

A se vedea justificarea pentru articolul 182a (nou).

Amendamentul     264

Propunere de regulament

Articolul 183 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Granturile sunt cuprinse într-un program de lucru, publicat înaintea punerii sale în aplicare.

Amendamentul   265

Propunere de regulament

Articolul 183 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Toate granturile acordate în cursul unui exercițiu financiar se publică în conformitate cu articolul 36 alineatele (1)-(4).

2.  Toate granturile acordate în cursul unui exercițiu financiar se publică în conformitate cu articolul 36 alineatele (1)-(4). În plus, toate instituțiile Uniunii care efectuează achiziții publice publică pe site-urile lor de internet norme clare privind achizițiile, cheltuielile și monitorizarea, precum și toate contractele atribuite, inclusiv valoarea acestora.

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Articolul 183 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În urma publicării menționate la alineatele (1) și (2), la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului, Comisia le transmite acestora un raport privind:

3.  În urma publicării menționate la alineatele (1) și (2), Comisia publică și transmite un raport Parlamentului European și Consiliului privind:

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Articolul 183 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  durata medie a procedurii de la data încheierii cererii de propuneri până la data acordării grantului;

(c)  durata medie a procedurii de la data încheierii cererii de propuneri până la data acordării grantului, precum și durata procedurii celei mai lente, respectiv a celei mai rapide;

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Articolul 183 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  orice grant acordat BEI sau Fondului european de investiții în conformitate cu articolul 188 litera (g);

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Articolul 183 – alineatul 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  orice operațiune de finanțare mixtă în conformitate cu articolul 153 care implică un grant.

Amendamentul     270

Propunere de regulament

Articolul 184 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Ca excepție de la alineatul (1), o acțiune externă poate fi finanțată integral prin grant dacă acest lucru este esențial pentru punerea sa în aplicare. În acest caz, motivele se precizează în decizia de acordare.

3.  Ca excepție de la alineatul (1), o acțiune externă desfășurată de un partener al Uniunii și în cazul căreia a fost demonstrată conformitatea cu normele și cerințele CE (prin intermediul unei evaluări ex ante) poate fi finanțată integral prin grant dacă acest lucru este esențial pentru realizarea sa. În acest caz, motivele se precizează în decizia de acordare.

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Articolul 185 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Principiul acordării necumulative și al evitării dublei finanțări

Principiul acordării necumulative și al interzicerii dublei finanțări

Justificare

AM lingvistic.

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Articolul 185 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

O acțiune căreia i se poate aloca un grant din buget trebuie definită în mod clar. O acțiune nu poate fi scindată în mai multe acțiuni pentru a se sustrage normelor financiare prevăzute în prezentul regulament.

Justificare

Dispoziție reluată de la articolul 176 din normele de aplicare.

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Articolul 185 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică:

4.  Alineatele (1) și (2) nu se aplică:

Justificare

Nu ar trebui să existe excepții de la interzicerea dublei finanțări.

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Articolul 186 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a unui caz de extremă urgență pentru măsurile menționate la articolul 188 litera (a) sau (b), situație în care o implicare timpurie a Uniunii ar fi de importanță majoră. În aceste cazuri, costurile suportate de beneficiar înainte de data depunerii cererii sunt eligibile pentru finanțare din partea Uniunii în următoarele condiții:

(b)  a unui caz de extremă urgență pentru măsurile menționate la articolul 188 litera (a), situație în care o implicare timpurie a Uniunii ar fi de importanță majoră. În aceste cazuri, costurile suportate de beneficiar înainte de data depunerii cererii sunt eligibile pentru finanțare din partea Uniunii în următoarele condiții:

Justificare

Derogarea de la principiul neretroactivității ar trebui să se limiteze strict la ajutorul umanitar și la cazurile conexe.

Amendamentul    275

Propunere de regulament

Articolul 186 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ordonatorul de credite delegat raportează cu privire la fiecare dintre aceste cazuri la rubrica „Derogări de la principiul neretroactivității în temeiul articolului 186 din Regulamentul financiar” în raportul anual de activitate menționat la articolul 73 alineatul (9).

Amendamentul     276

Propunere de regulament

Articolul 186 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul granturilor de funcționare, acordul de grant se semnează în termen de șase luni de la începutul exercițiului financiar al beneficiarului. Costurile eligibile pentru finanțare nu pot fi anterioare datei de depunere a cererii de grant și nici anterioare începutului exercițiului financiar al beneficiarului.

4.  În cazul granturilor de funcționare, acordul de grant se semnează în termen de trei luni de la începutul exercițiului financiar al beneficiarului. Costurile eligibile pentru finanțare nu pot fi anterioare datei de depunere a cererii de grant și nici anterioare începutului exercițiului financiar al beneficiarului. Prima tranșă este plătită beneficiarului în termen de două luni de la semnarea acordului de grant.

Justificare

Perioada de semnare a acordurilor de grant de către COM ar trebui să fie redusă de la 6 la 3 luni de la începutul exercițiului financiar al beneficiarului. Acest lucru ar permite COM să își îmbunătățească eficiența în cadrul ciclului de programare. De asemenea, ar evita periclitarea capacității financiare a organizațiilor societății civile, în special a celor mai mici. Șase luni pentru semnarea acordurilor, plus 3 luni pentru plata primei tranșe implică faptul că cele mai multe dintre organizațiile societății civile trebuie să se bazeze pe credite bancare.

Amendamentul    277

Propunere de regulament

Articolul 186 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 186a

 

Principiul nonprofitului

 

1.   Granturile nu au scopul sau efectul de a produce profit în contextul acțiunii sau al programului de lucru al beneficiarului („principiul de nonprofitului”).

 

2.   Profit înseamnă un surplus de încasări față de costurile eligibile suportate de beneficiar în momentul efectuării cererii de plată a soldului.

 

3.   Încasările menționate la alineatul (2) se limitează la veniturile generate de acțiune sau de programul de lucru, precum și la contribuțiile financiare alocate în mod special de către donatori pentru finanțarea costurilor eligibile.

 

În cazul unui grant de funcționare, sumele destinate constituirii de rezerve nu sunt luate în considerare în scopul verificării conformității cu principiul nonprofitului.

 

4.   Alineatul (1) nu se aplică:

 

(a)   acțiunilor care au ca obiectiv consolidarea capacității financiare a beneficiarului sau acțiunilor care generează un venit pentru a le asigura continuitatea după perioada de finanțare din partea Uniunii prevăzută în decizia sau acordul de grant;

 

(b)   burselor de studii, de cercetare sau pentru formare profesională plătite persoanelor fizice;

 

(c)   altor modalități de sprijin direct acordat persoanelor fizice aflate în nevoie, cum ar fi șomerii și refugiații;

 

(d)   granturilor bazate pe tarife forfetare și/sau sume forfetare și/sau costuri unitare în cazurile în care acestea sunt conforme condițiilor stabilite la articolul 175;

 

(e)   granturilor de valoare mică.

 

5.   În cazul în care se obține profit, Comisia are dreptul să recupereze procentajul din profit corespunzător contribuției Uniunii la costurile eligibile suportate efectiv de beneficiar pentru a realiza acțiunea sau programul de lucru.

 

Prin derogare de la dispozițiile prezentului articol, în cazul în care, la sfârșitul unui exercițiu financiar în care a beneficiat de un grant de funcționare, o fundație politică europeană în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 înregistrează un excedent de venituri față de cheltuieli, o parte din acest excedent, care nu poate depăși 25 % din venitul total pentru acel exercițiu, poate fi reportată în exercițiul financiar următor, cu condiția ca aceasta să fie utilizată înainte de încheierea primului trimestru al exercițiului respectiv.

Justificare

„Principiul nonprofitului” pentru granturi este un principiu-cheie în gestiunea finanțelor publice. Comisia însăși consideră că opțiunea implicită pentru proiectele de finanțare generatoare de venituri ar trebui să fie utilizarea instrumentelor financiare și nu a granturilor, așadar, conservarea acestui principiu în privința granturilor este esențială.

Amendamentul    278

Propunere de regulament

Articolul 187 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  modalitățile de acordare a finanțării din partea Uniunii, în special formele grantului;

(c)  modalitățile de acordare a finanțării din partea Uniunii, specificând toate tipurile de contribuții ale Uniunii, în special formele grantului;

Amendamentul     279

Propunere de regulament

Articolul 187 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  pentru informarea tuturor solicitanților cu privire la rezultatul evaluării cererii lor, maximum șase luni de la data-limită de depunere a propunerilor complete;

(a)  pentru informarea tuturor solicitanților cu privire la rezultatul evaluării cererii lor, maximum trei luni de la data-limită de depunere a propunerilor complete;

Amendamentul     280

Propunere de regulament

Articolul 187 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pentru semnarea acordurilor de grant cu solicitanții, maximum trei luni de la data informării solicitanților selectați.

(b)  pentru semnarea acordurilor de grant cu solicitanții, maximum o lună de la data informării solicitanților selectați.

Amendamentul    281

Propunere de regulament

Articolul 187 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ordonatorul de credite delegat prezintă în cadrul raportului său anual de activitate intervalul de timp mediu necesar pentru informarea solicitanților și semnarea acordurilor de grant. În cazul în care perioadele menționate la primul paragraf sunt depășite, ordonatorul de credite delegat prezintă motivele depășirii și propune acțiuni de remediere atunci când depășirea nu este justificată în mod corespunzător în conformitate cu al doilea paragraf.

Ordonatorul de credite delegat prezintă în cadrul raportului său anual de activitate intervalul de timp mediu necesar pentru informarea solicitanților și semnarea acordurilor de grant, precum și cea mai lungă, respectiv cea mai scurtă perioadă. În cazul în care perioadele menționate la primul paragraf sunt depășite, ordonatorul de credite delegat prezintă motivele depășirii și propune acțiuni de remediere atunci când depășirea nu este justificată în mod corespunzător în conformitate cu al doilea paragraf.

Amendamentul    282

Propunere de regulament

Articolul 188 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  organismelor care dețin un monopol de jure sau de facto sau organismelor desemnate de statele membre, sub responsabilitatea acestora, atunci când statele membre respective se află într-o situație de monopol de jure sau de facto;

eliminat

Justificare

Propunerea Comisiei are în vedere extinderea posibilității de a acorda granturi directe entităților mandatate de statele membre la cazurile în care există un monopol de facto sau de jure ori la cele în care beneficiarii direcți au fost aleși pentru competențele lor tehnice. Raportorii nu sunt suficient de convinși că riscul extinderii granturilor fără o cerere de propuneri este justificat în acest caz.

Amendamentul     283

Propunere de regulament

Articolul 188 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dispozițiile referitoare la excepțiile menționate la literele (c) și (f) de la primul paragraf sunt interpretate și aplicate în mod restrictiv de către instituțiile și organismele Uniunii sau de către statele membre.

Amendamentul     284

Propunere de regulament

Articolul 188 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Instituțiile și organismele Uniunii sau statele membre stabilesc cu claritate perioada de aplicare și domeniul de aplicare a dispozițiilor privind excepțiile menționate la literele (c) și (f) de la primul paragraf.

Amendamentul     285

Propunere de regulament

Articolul 189 – alineatul 1 – litera b – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică organismelor publice și organizațiilor internaționale menționate la articolul 151;

Primul paragraf nu se aplică organismelor publice, organizațiilor din statele membre și organizațiilor internaționale menționate la articolul 151;

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 151a (nou).

Amendamentul    286

Propunere de regulament

Articolul 189 – alineatul 1– litera e – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)   o descriere a acțiunii sau a programului de lucru și un buget estimat care, dacă este posibil:

(e)   o descriere a acțiunii sau a programului de lucru și un buget estimat, care:

Amendamentul    287

Propunere de regulament

Articolul 189 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Solicitantul indică sursele și cuantumul finanțării din partea Uniunii primite sau solicitate pentru aceeași acțiune sau o parte a acțiunii ori pentru funcționarea sa în cursul aceluiași exercițiu financiar, precum și orice altă finanțare primită sau solicitată pentru aceeași acțiune.

Justificare

Dispoziție reluată de la articolul 196 alineatul (4) din normele de aplicare.

Amendamentul     288

Propunere de regulament

Articolul 191 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  organizațiilor din statele membre;

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 151a (nou).

Amendamentul     289

Propunere de regulament

Articolul 191 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În funcție de evaluarea riscurilor, ordonatorul de credite competent poate renunța la obligația de verificare a capacității operaționale a organismelor publice sau a organizațiilor internaționale.

6.  În funcție de evaluarea riscurilor, ordonatorul de credite competent poate renunța la obligația de verificare a capacității operaționale a organismelor publice, a organizațiilor din statele membre sau a organizațiilor internaționale.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 151a (nou).

Amendamentul    290

Propunere de regulament

Articolul 192 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b a)  realizarea unei evaluări a acestora.

Amendamentul    291

Propunere de regulament

Articolul 200 – alineatul 5 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După publicare, la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului, Comisia le transmite acestora un raport privind:

După publicare, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului privind:

Amendamentul    292

Propunere de regulament

Articolul 201 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Uniunea poate să instituie instrumente financiare sau să furnizeze garanții bugetare ori asistență financiară din bugetul general prin intermediul unui act de bază.

1.  Pentru atingerea obiectivelor sale, Uniunea poate să instituie instrumente financiare sau să furnizeze garanții bugetare ori asistență financiară din bugetul general prin intermediul unui act de bază, în cazul în care acestea se dovedesc a fi cel mai bun mijloc pentru atingerea obiectivelor Uniunii. Instrumentele financiare au un rol complementar în raport cu celelalte forme de intervenție bugetară.

Amendamentul     293

Propunere de regulament

Articolul 201 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Curtea de Conturi are acces deplin la orice informații legate de instrumente financiare, garanții bugetare și asistență financiară, inclusiv cu ocazia controalelor la fața locului.

 

Dacă nu se prevede altfel în actul de bază, Curtea de Conturi se consideră a fi auditorul extern responsabil pentru proiectele și programele susținute printr-un instrument financiar, o garanție bugetară sau prin asistență financiară.

Amendamentul    294

Propunere de regulament

Articolul 202 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Instrumentele financiare se utilizează în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, transparenței, proporționalității, nediscriminării, egalității de tratament și subsidiarității, precum și în conformitate cu obiectivele lor și, după caz, pe durata stabilită în actul de bază al respectivelor instrumente financiare.

Justificare

Se reintroduce articolul 140 alineatul (1) din Regulamentul nr. 966/2012, care a fost eliminat de Comisie.

Amendamentul     295

Propunere de regulament

Articolul 202 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  asigură un efect de levier sau multiplicator prin mobilizarea unei investiții globale care depășește dimensiunea contribuției sau a garanției din partea Uniunii. Intervalul de valori țintă pentru efectul de levier și multiplicator se bazează pe o evaluare ex ante a instrumentului financiar sau a garanției bugetare corespunzătoare;

(d)  asigură un efect de levier sau multiplicator prin mobilizarea unei investiții globale care depășește dimensiunea contribuției sau a garanției din partea Uniunii. Intervalul de valori țintă pentru efectul de levier și multiplicator se bazează pe o evaluare de impact a instrumentului financiar sau a garanției bugetare corespunzătoare;

Justificare

Terminologie în concordanță cu amendamentele raportorului la articolul 32.

Amendamentul     296

Propunere de regulament

Articolul 202 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  prevăd ca orice remunerare a entităților de executare sau a contrapartidelor implicate în executare să fie bazată pe performanță. Onorariile pe bază de performanță cuprind onorariile administrative pentru remunerarea entității sau a contrapartidei pentru activitatea desfășurată în cadrul execuției unui instrument financiar sau a unei garanții bugetare și, după caz, stimulente legate de politici pentru a promova îndeplinirea obiectivelor de politică sau a stimula performanța financiară a instrumentului financiar sau a garanției bugetare. cheltuielile excepționale pot fi rambursate;

(g)  prevăd ca orice remunerare a entităților de executare sau a contrapartidelor implicate în executare să fie bazată pe performanță. Onorariile pe bază de performanță cuprind onorariile administrative pentru remunerarea entității sau a contrapartidei pentru activitatea desfășurată în cadrul execuției unui instrument financiar sau a unei garanții bugetare calculate pe baza fondurilor efectiv transferate și, după caz, stimulente legate de politici pentru a promova îndeplinirea obiectivelor de politică sau a stimula performanța financiară a instrumentului financiar sau a garanției bugetare. cheltuielile excepționale pot fi rambursate în cazurile justificate corespunzător;

Amendamentul     297

Propunere de regulament

Articolul 202 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  acordurile și măsurarea performanței trebuie să fie bine concepute și implementate cu strictețe; Comisia nu permite calcularea taxelor administrative ca procentaj din contribuția cumulativă angajată de Uniune, inclusiv angajamentele bugetare nesolicitate.

Amendamentul     298

Propunere de regulament

Articolul 202 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  se bazează pe evaluări ex ante, efectuate cu titlu individual sau ca parte a unui program, în conformitate cu articolul 32. Evaluarea ex ante cuprinde explicații privind alegerea tipului de operațiune financiară ținând cont de obiectivele de politică urmărite și de riscurile financiare și economiile pentru bugetul Uniunii pe care le antrenează respectiva alegere.

(h)  se bazează pe evaluări de impact, efectuate cu titlu individual sau ca parte a unui program, în conformitate cu articolul 32. Evaluarea de impact cuprinde explicații privind alegerea tipului de operațiune financiară ținând cont de obiectivele de politică urmărite și de riscurile financiare și economiile pentru bugetul Uniunii pe care le antrenează respectiva alegere. Aceste evaluări se revizuiesc și se actualizează pentru a ține cont de efectul schimbărilor socioeconomice majore asupra rațiunii existenței instrumentului sau garanției.

Justificare

Terminologie în concordanță cu amendamentele raportorului la articolul 32.

Amendamentul     299

Propunere de regulament

Articolul 202 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  după încheierea perioadei de execuție a unui instrument financiar sau a unei garanții bugetare, orice sold care provine din bugetul Uniunii se returnează la buget;

(b)  după încheierea perioadei de execuție a unui instrument financiar sau a unei garanții bugetare și în funcție de natura instrumentului financiar sau a garanției bugetare în cauză, orice sold care provine din bugetul Uniunii se returnează la buget;

Justificare

În schemele de partajare a riscului de portofoliu, trebuie ținut cont și de durata de viață a portofoliului înainte de a returna fondurile la bugetul UE.

Amendamentul     300

Propunere de regulament

Articolul 203 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Garanțiile bugetare și asistența financiară pot genera o datorie contingentă pentru Uniune care depășește activele financiare furnizate pentru a acoperi răspunderea financiară a Uniunii.

2.  Garanțiile bugetare și asistența financiară pot genera o datorie contingentă pentru Uniune care nu poate depăși activele financiare furnizate pentru a acoperi răspunderea financiară a Uniunii decât dacă există dispoziții în acest sens în actul de bază de constituire a garanției și în conformitate cu condițiile prevăzute în acesta.

Justificare

Acest AM aduce la zi și înlocuiește amendamentul inițial 159 al raportorilor.

Amendamentul    301

Propunere de regulament

Articolul 204 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  ca urmare a cererilor de executare a garanției, nivelul provizioanelor pentru acea garanție bugetară scade sub 30 % din rata de provizionare prevăzută la alineatul (1) sau poate scădea sub rata respectivă în termen de un an, conform unei evaluări a riscurilor efectuate de Comisie;

(a)  ca urmare a cererilor de executare a garanției, nivelul provizioanelor pentru acea garanție bugetară scade sub 50 % din rata de provizionare prevăzută la alineatul (1) și din nou atunci când este mai mic de 30 % sau când poate scădea sub oricare dintre aceste rate în termen de un an, conform unei evaluări a riscurilor efectuate de Comisie;

Amendamentul    302

Propunere de regulament

Articolul 204 – paragraful 8 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  cuantumul capitalului privat mobilizat este mai mic decât cuantumul contribuțiilor din fonduri publice.

Amendamentul     303

Propunere de regulament

Articolul 205 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Provizioanele constituite pentru a acoperi datoriile financiare care decurg din instrumentele financiare, garanțiile bugetare sau asistența financiară se păstrează într-un fond comun de provizionare executat direct de către Comisie.

1.  Provizioanele constituite pentru a acoperi datoriile financiare care decurg din instrumentele financiare, garanțiile bugetare sau asistența financiară se păstrează într-un fond comun de provizionare executat direct de către Comisie. Comisia informează Parlamentul European și se consultă cu acesta în legătură cu administrarea fondului comun de provizionare și calcularea ratei de provizionare.

Amendamentul    304

Propunere de regulament

Articolul 206 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O dată la trei ani se efectuează o evaluare independentă cu privire la gradul de adecvare al orientărilor.

O dată la trei ani se efectuează o evaluare independentă cu privire la gradul de adecvare al orientărilor și se transmite Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul    305

Propunere de regulament

Articolul 207 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă un raport anual referitor la instrumentele financiare, garanțiile bugetare, asistența financiară, datoriile contingente și fondul comun de provizionare în conformitate cu articolul 242.

Comisia prezintă un raport anual referitor la instrumentele financiare, inclusiv la instrumentele financiare reglementate de articolul 210, garanțiile bugetare, asistența financiară, datoriile contingente și fondul comun de provizionare în conformitate cu articolul 242.

Justificare

Cerințele de raportare pentru instrumentele financiare din cadrul execuției partajate ar trebui să fie aceleași ca cele pentru execuția directă și indirectă.

Amendamentul    306

Propunere de regulament

Articolul 208 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prin derogare de la articolul 201 alineatul (1), în cazuri justificate corespunzător, se pot institui instrumente financiare fără ca acestea să fie autorizate printr-un act de bază, cu condiția ca respectivele instrumente să fie incluse în buget în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) litera (e).

eliminat

Amendamentul    307

Propunere de regulament

Articolul 208 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care instrumentele financiare sunt combinate în cadrul unui acord unic cu forme complementare de sprijin din bugetul Uniunii, inclusiv granturi, prezentul titlu se aplică întregii măsuri. Raportarea se efectuează în conformitate cu articolul 242.

2. În cazul în care instrumentele financiare sunt combinate în cadrul unui acord unic cu forme complementare de sprijin din bugetul Uniunii, inclusiv granturi, normele aplicabile metodei de finanțare care reprezintă peste 50 % din finanțarea totală se aplică întregii măsuri. Raportarea privind partea din finanțare aferentă instrumentului financiar se efectuează în conformitate cu articolul 242.

Amendamentul    308

Propunere de regulament

Articolul 208 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia asigură gestionarea armonizată a instrumentelor financiare, în special în domeniile contabilității, raportării, monitorizării și gestionării riscului financiar.

3.  Comisia asigură gestionarea armonizată și simplificată a instrumentelor financiare, în special în domeniile contabilității, raportării, monitorizării și gestionării riscului financiar.

Amendamentul    309

Propunere de regulament

Articolul 208 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Atunci când Uniunea participă la un instrument financiar în calitate de acționar minoritar, Comisia asigură respectarea prezentului titlu în conformitate cu principiul proporționalității, în funcție de dimensiunea și valoarea participării Uniunii la instrument. Prin derogare de la dispozițiile precedente, Comisia asigură respectarea articolului 124.

eliminat

Amendamentul     310

Propunere de regulament

Articolul 208 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Comisia prezintă anual Parlamentului European și Consiliului un raport privind eficiența și eficacitatea instrumentelor financiare aflate sub modurile de gestionare menționate la articolul 61 alineatul (1) literele (a), (b) și (c). În raportul său anual, Comisia demonstrează clar valoarea adăugată a instrumentelor financiare, este în măsură să îi identifice pe beneficiarii finali ai fondurilor și poate prezenta lista proiectelor finanțate cu ajutorul instrumentelor financiare.

Amendamentul     311

Propunere de regulament

Articolul 210 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În ceea ce privește contribuțiile din fondurile cu execuție partajată la instrumentele financiare instituite în temeiul prezentei secțiuni, se aplică normele sectoriale. Prin derogare de la dispozițiile precedente, autoritățile de management se pot baza pe o evaluare ex ante existentă, efectuată în conformitate cu articolul 202 alineatul (1) litera (h), înainte de a contribui la un instrument financiar existent.

3.  În ceea ce privește contribuțiile din fondurile cu execuție partajată la instrumentele financiare instituite în temeiul prezentei secțiuni, se aplică normele sectoriale. Prin derogare de la dispozițiile precedente, autoritățile de management se pot baza pe o evaluare de impact existentă, efectuată în conformitate cu articolul 202 alineatul (1) litera (h), înainte de a contribui la un instrument financiar existent.

Justificare

Terminologie în concordanță cu amendamentele raportorului la articolul 32.

Amendamentul    312

Propunere de regulament

Articolul 213 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Asistența financiară acordată de Uniune statelor membre sau țărilor terțe ia forma unui credit, a unei linii de credit sau a oricărui alt instrument considerat adecvat pentru a asigura eficacitatea sprijinului. În acest scop, Comisia este împuternicită, în actul de bază relevant, să ia cu împrumut în numele Uniunii fondurile necesare, pe piețele de capital sau de la instituții financiare.

1.  Asistența financiară acordată de Uniune statelor membre sau țărilor terțe trebuie să îndeplinească o serie de condiții predefinite și ia forma unui credit, a unei linii de credit sau a oricărui alt instrument considerat adecvat pentru a asigura eficacitatea sprijinului. În acest scop, Comisia este împuternicită, în actul de bază relevant, să ia cu împrumut în numele Uniunii fondurile necesare, pe piețele de capital sau de la instituții financiare.

Amendamentul    313

Propunere de regulament

Articolul 213 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Asistența financiară se execută direct de către Comisie.

4.  Asistența financiară se execută direct de către Comisie, care prezintă în mod regulat Parlamentului European și Consiliului un raport privind îndeplinirea condițiilor și evoluția asistenței financiare.

Amendamentul    314

Propunere de regulament

Articolul 213 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  asigură faptul că țara beneficiară verifică periodic dacă finanțarea acordată a fost utilizată în mod corespunzător, adoptă măsurile corespunzătoare de prevenire a neregulilor și a fraudelor și, după caz, întreprinde acțiuni juridice pentru recuperarea fondurilor furnizate în cadrul asistenței financiare din partea Uniunii care au fost deturnate;

(a)  asigură faptul că țara beneficiară verifică periodic dacă finanțarea acordată a fost utilizată în mod corespunzător și dacă au fost îndeplinite condițiile, adoptă măsurile corespunzătoare de prevenire a neregulilor și a fraudelor și, după caz, întreprinde acțiuni juridice pentru recuperarea fondurilor furnizate în cadrul asistenței financiare din partea Uniunii care au fost deturnate;

Amendamentul     315

Propunere de regulament

Articolul 215 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Contribuțiile nu se utilizează pentru a acorda, direct sau indirect, un avantaj personal, în numerar sau în natură, niciunui membru sau membru al personalului unui partid politic european. Contribuțiile nu se utilizează pentru a finanța, direct sau indirect, activități ale terților, în special ale partidelor politice naționale sau ale fundațiilor politice de la nivel european sau național, sub formă de granturi, donații, credite sau orice alt acord similar. Contribuțiile nu se utilizează pentru niciunul dintre scopurile excluse prin articolul 22 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

3.  Contribuțiile nu se utilizează pentru a acorda, direct sau indirect, un avantaj personal, în numerar sau în natură, niciunui membru sau membru al personalului unui partid politic european. Contribuțiile nu se utilizează pentru a finanța, direct sau indirect, activități ale terților, în special ale partidelor politice naționale sau ale fundațiilor politice de la nivel european sau național, sub formă de granturi, donații, credite sau orice alt acord similar. În sensul prezentului articol, entitățile asociate partidelor politice la nivel european, cum ar fi organizațiile de tineret și de femei ale acestor partide, nu sunt considerate părți terțe. Contribuțiile nu se utilizează pentru niciunul dintre scopurile excluse prin articolul 22 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

Justificare

Acest AM lămurește faptul că partidele politice europene, potrivit noului statut, păstrează dreptul de a-și susține organizațiile de tineret, femei etc.

Amendamentul     316

Propunere de regulament

Articolul 215 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Partidele politice europene pot constitui rezerve cu suma din resursele lor proprii care depășește 15 % din cheltuielile lor anuale rambursabile.

Justificare

Acest AM lămurește faptul că partidele politice europene, potrivit noului statut, păstrează dreptul de a constitui rezerve din resurse proprii.

Amendamentul     317

Propunere de regulament

Articolul 215 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul în care, la sfârșitul unui exercițiu financiar în care a beneficiat de un grant de funcționare, o fundație politică europeană în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 înregistrează un excedent de venituri față de cheltuieli, o parte din acest excedent, care nu poate depăși 25 % din venitul total pentru acel exercițiu, poate fi reportată în exercițiul financiar următor, cu condiția ca aceasta să fie utilizată înainte de încheierea primului trimestru al exercițiului respectiv.

eliminat

Justificare

O versiune actualizată a AM 170. Raportorii consideră că alineatul (7) de la articolul 215 ar trebui mutat la articolul 186a alineatul (6) (nou).

Amendamentul    318

Propunere de regulament

Articolul 219 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  finanțări care nu sunt legate de costurile operațiunilor relevante, bazate pe unul dintre elementele următoare:

 

(i)   îndeplinirea anumitor condiții ex ante;

 

(ii)   obținerea de rezultate măsurate prin raportare la obiectivele de etapă stabilite anterior sau prin indicatori de performanță.

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentele la articolul 121.

Amendamentul    319

Propunere de regulament

Articolul 219 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  finanțări care nu sunt legate de costurile operațiunilor relevante, bazate pe unul dintre elementele următoare:

eliminat

i)   îndeplinirea anumitor condiții ex ante;

 

ii)   obținerea de rezultate măsurate prin raportare la obiectivele de etapă stabilite anterior sau prin indicatori de performanță;

 

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentele la articolul 121.

Amendamentul    320

Propunere de regulament

Articolul 227 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fonduri fiduciare

Fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe

Justificare

A se vedea justificarea raportorilor de la amendamentul la alineatul (1) al prezentului articol.

Amendamentul    321

Propunere de regulament

Articolul 227 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru acțiuni de urgență, acțiuni ulterioare situațiilor de urgență sau acțiuni tematice, după ce informează Parlamentul European și Consiliul, Comisia poate constitui fonduri fiduciare în temeiul unui acord încheiat cu alți donatori. În actul de constituire al fiecărui fond fiduciar se definesc obiectivele acestuia. Decizia Comisiei de instituire a fondului fiduciar include o descriere a obiectivelor fondului, justificarea constituirii sale în conformitate cu alineatul (3), o indicație privind durata sa și acordurile preliminare cu alți donatori.

1.  Numai în cazuri temeinic justificate și pentru acțiuni de urgență, acțiuni ulterioare situațiilor de urgență sau acțiuni tematice, Comisia poate propune Parlamentului European și Consiliului înființarea, prin intermediul unui act de bază și în conformitate cu procedura legislativă ordinară, a unor fonduri fiduciare pentru acțiuni externe, în temeiul unui acord încheiat cu alți donatori. Actul de bază de constituire a fiecărui fond fiduciar include o descriere a obiectivelor fondului, justificarea constituirii sale în conformitate cu alineatul (3), ponderea fondurilor care provin din alte surse decât bugetul Uniunii, care rămâne fixă pe întreaga durată a fondului fiduciar, o indicație privind durata sa și acordurile preliminare cu alți donatori.

 

În niciun caz nu se constituie un fond fiduciar în interiorul Uniunii.

Justificare

Fondurile fiduciare ale Uniunii pentru operațiuni se caracterizează printr-o lipsă a supravegherii din partea PE și probleme legate de asigurarea de către alți donatori a unor sume echivalente cu angajamentele bugetare ale Uniunii. Până la rezolvarea acestor probleme, raportorii consideră prematură extinderea utilizării lor la politicile interne. Mai mult, organizațiile care implementează proiectele se confruntă cu probleme în ceea ce privește cofinanțarea proiectelor în cadrul fondurilor fiduciare și, prin urmare, se opun utilizării acestora în cadrul Uniunii. Acest amendament ține cont de o sugestie din partea Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Camera Organizațiilor de Asistență Socială din Germania).

Amendamentul    322

Propunere de regulament

Articolul 227 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Proiectele deciziilor sale privind instituirea, prelungirea și lichidarea unui fond fiduciar al Uniunii se transmit de către Comisie comisiei competente, atunci când aceasta este prevăzută în actul de bază în temeiul căruia se efectuează contribuția Uniunii la fondul fiduciar al Uniunii.

2.  Comisia transmite proiectele sale de propuneri sale privind instituirea, prelungirea și lichidarea unui fond fiduciar al Uniunii către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului raportorilor la alineatul (1).

Amendamentul     323

Propunere de regulament

Articolul 227 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  aduc valoare adăugată intervenției Uniunii: fondurile fiduciare se constituie și se execută la nivelul Uniunii doar dacă obiectivele lor, în special având în vedere amploarea sau efectele potențiale ale acestora, pot fi îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii decât la nivel național;

(a)  s-a stabilit în urma unui studiu de impact că aduc valoare adăugată intervenției Uniunii: fondurile fiduciare se constituie și se execută la nivelul Uniunii doar dacă obiectivele lor, în special având în vedere amploarea sau efectele potențiale ale acestora, pot fi îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii decât la nivel național și nu pot fi îndeplinite în aceeași măsură printr-un alt instrument financiar existent;

Justificare

Acest amendament se bazează pe o sugestie din partea Civil Society Europe.

Amendamentul     324

Propunere de regulament

Articolul 227 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  obiectivele fondurilor fiduciare ale Uniunii pentru acțiune externă sunt aliniate cu obiectivele instrumentului sau postului bugetar din care sunt finanțate.

Justificare

Acest amendament se bazează pe o sugestie din partea Civil Society Europe.

Amendamentul     325

Propunere de regulament

Articolul 227 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pentru fiecare fond fiduciar al Uniunii se instituie un consiliu prezidat de Comisie pentru a asigura reprezentarea echitabilă a donatorilor și, în calitate de observatori, a altor state membre care nu sunt donatoare, precum și pentru a decide cu privire la utilizarea fondurilor. Normele privind componența consiliului și regulamentul intern al acestuia se stabilesc în actul de constituire a fondului fiduciar, care este adoptat de Comisie și respectat de donatori. Aceste norme prevăd necesitatea obținerii unui vot pozitiv din partea Comisiei cu privire la decizia finală de utilizare a fondurilor.

4.  Pentru fiecare fond fiduciar al Uniunii se instituie un consiliu prezidat de Comisie pentru a asigura reprezentarea echitabilă a donatorilor în calitate de observatori și a altor state membre care nu sunt donatoare, precum și a Parlamentului European, după caz, precum și pentru a decide cu privire la utilizarea fondurilor. Normele privind componența consiliului și regulamentul intern al acestuia se stabilesc în actul de constituire a fondului fiduciar, care este adoptat de Comisie și respectat de donatori. Aceste norme prevăd necesitatea obținerii unui vot pozitiv din partea Comisiei cu privire la decizia finală de utilizare a fondurilor.

Amendamentul     326

Propunere de regulament

Articolul 227 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fondurile fiduciare ale Uniunii se constituie pentru o durată limitată, stabilită în actul lor de constituire. La cererea consiliului fondului fiduciar respectiv, această durată poate fi prelungită printr-o decizie a Comisiei.

Fondurile fiduciare ale Uniunii se constituie pentru o durată limitată, stabilită în actul lor de constituire. La cererea consiliului fondului fiduciar respectiv, această durată poate fi prelungită de Parlamentul European și de Consiliu, acționând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, în urma unei propuneri din partea Comisiei.

Amendamentul    327

Propunere de regulament

Articolul 228 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Execuția fondurilor fiduciare

Execuția fondurilor fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe

Amendamentul     328

Propunere de regulament

Articolul 228 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fondurile fiduciare ale Uniunii se execută în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, transparenței, proporționalității, nediscriminării și egalității de tratament, precum și în conformitate cu obiectivele specifice definite în fiecare act de constituire.

1.  Fondurile fiduciare ale Uniunii se execută în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, transparenței, proporționalității, nediscriminării și egalității de tratament, respectând pe deplin mecanismul de control bugetar al Parlamentului European și Consiliului, precum și în conformitate cu obiectivele specifice definite în fiecare act de constituire.

Amendamentul    329

Propunere de regulament

Articolul 228 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Orice contribuție din partea Uniunii se utilizează în conformitate cu obiectivele stabilite în actul de bază în temeiul căruia se acordă contribuția din partea Uniunii la fondul fiduciar al Uniunii.

Amendamentul     330

Propunere de regulament

Articolul 228 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acțiunile finanțate de fondurile fiduciare ale Uniunii pot fi executate direct de către Comisie, în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (a), și indirect cu entitățile menționate la articolul 61 alineatul (1) litera (c) punctele (i), (ii), (iii), (v) și (vi).

2.  Acțiunile finanțate de fondurile fiduciare ale Uniunii pot fi executate direct de către Comisie, în temeiul articolului 61 alineatul (1) litera (a), și indirect de entitățile menționate la articolul 61 alineatul (1) litera (c) punctele (i), (ii), (iii), (v) și (vi) și sunt conforme cu normele financiare.

Amendamentul     331

Propunere de regulament

Articolul 228 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportarea financiară privind operațiunile efectuate de fiecare fond fiduciar se realizează de două ori pe an de către ordonatorul de credite.

Raportarea financiară privind operațiunile efectuate de fiecare fond fiduciar se realizează de două ori pe an de către ordonatorul de credite. În plus, Comisia transmite, cel puțin o dată la șase luni, un raport cu privire la execuția fiecărui fond fiduciar în conformitate cu criterii calitative, cum ar fi natura proiectelor și programelor sprijinite, procedurile de selecție, prioritățile geografice și tematice, supravegherea intermediarilor și modul în care fondul fiduciar contribuie la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în actul de bază al instrumentelor Uniunii care contribuie la finanțarea acestuia.

Amendamentul     332

Propunere de regulament

Articolul 228 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În fiecare an, fondurile fiduciare fac obiectul unui audit extern independent.

În fiecare an, fondurile fiduciare fac obiectul unui audit extern independent. Curtea de Conturi Europeană are drept de control.

Amendamentul     333

Propunere de regulament

Articolul 228 – alineatul 5 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fondurile fiduciare fac obiectul procedurii de descărcare de gestiune în conformitate cu articolul 319 din TFUE.

Amendamentul    334

Propunere de regulament

Articolul 228 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia publică un raport detaliat cu privire la activitățile sprijinite de fondurile fiduciare ale Uniunii, precum și la execuția și la performanța acestora, prin intermediul unui document de lucru anexat la proiectul de buget anual, în conformitate cu articolul 39 alineatul (6).

Amendamentul     335

Propunere de regulament

Articolul 229 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  țara terță respectă principiile fundamentale enunțate în Declarația universală a drepturilor omului;

Amendamentul     336

Propunere de regulament

Articolul 229 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  țara terță a introdus legislație anticorupție.

Amendamentul    337

Propunere de regulament

Articolul 230 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru valori mai mici decât pragurilor prevăzute la articolul 169 alineatul (1), pe baza procedurii prevăzute la alineatul (3) se pot selecta experți externi remunerați care să asiste instituțiile la evaluarea cererilor de grant, a proiectelor și a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de ofertare și să furnizeze avize și recomandări în cazuri specifice.

1.  Pentru valori mai mici decât pragurilor prevăzute la articolul 169 alineatul (1), pe baza procedurii prevăzute la alineatul (3) se pot selecta experți externi remunerați care să asiste instituțiile la evaluarea cererilor de grant, a proiectelor și a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de ofertare și să furnizeze avize și recomandări în cazuri specifice. Aceștia fac obiectul unui impozit al Uniunii.

Amendamentul    338

Propunere de regulament

Articolul 234 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Conturile anuale se întocmesc pentru fiecare exercițiu financiar care începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie. Aceste conturi includ:

Conturile anuale se întocmesc pentru fiecare exercițiu financiar care începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie. Conturile cuprind:

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 234 alineatul (1a) (nou).

Amendamentul    339

Propunere de regulament

Articolul 234 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  situațiile financiare, care prezintă informații financiare în conformitate cu normele contabile menționate la articolul 79;

(a)  situațiile financiare consolidate, care prezintă consolidarea informațiilor financiare conținute în situațiile financiare ale instituțiilor finanțate de la buget, în cele ale organismelor menționate la articolul 69 și în cele ale altor organisme ale căror conturi trebuie să fie consolidate în conformitate cu normele contabile menționate la articolul 79;

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 234 alineatul (1a) (nou).

Amendamentul    340

Propunere de regulament

Articolul 234 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  conturile bugetare, care prezintă informațiile conținute în conturile bugetare ale instituțiilor;

(b)  conturile bugetare agregate care prezintă informațiile conținute în conturile bugetare ale instituțiilor;

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 234 alineatul (1a) (nou).

Amendamentul    341

Propunere de regulament

Articolul 234 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  conturile anuale consolidate, care prezintă, în conformitate cu normele contabile menționate la articolul 79 și, în special, cu principiul pragului de semnificație, consolidarea informațiilor financiare conținute în situațiile financiare și în conturile bugetare ale organismelor menționate la articolul 69 și ale altor organisme care îndeplinesc criteriile de consolidare contabilă.

eliminat

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 234 alineatul (1a) (nou).

Amendamentul    342

Propunere de regulament

Articolul 234 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   Comisia publică anual o previziune pe termen lung privind fluxurile de numerar, care se întinde pe o perioadă cuprinsă între șapte și zece ani, inclusiv informații despre plafoanele bugetare, nevoile de plată, constrângerile legate de capacitate și, dacă este cazul, potențialele dezangajări.

Justificare

În concordanță cu sugestiile Curții de Conturi (a se vedea avizul nr. 1/2017), raportorii sugerează „restructurarea” conturilor, incluzându-se o previziune pe termen lung privind fluxurile de numerar, pentru a sprijini părțile interesate în evaluarea viitoarelor nevoi de plată și priorități bugetare. Definiția existentă a conturilor anuale se păstrează, de asemenea.

Amendamentul    343

Propunere de regulament

Articolul 235 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  După încheierea exercițiului financiar și până la data transmiterii conturilor generale, contabilul poate face orice ajustări care, fără să implice plăți sau încasări pentru exercițiul în cauză, sunt necesare pentru o prezentare corectă a conturilor respective. Aceste ajustări respectă normele contabile menționate la articolul 79.

3.  După încheierea exercițiului financiar și până la data transmiterii conturilor generale, contabilul poate face orice ajustări care, fără să implice plăți sau încasări pentru exercițiul în cauză, sunt necesare pentru o imagine reală și corectă a conturilor respective. Aceste ajustări respectă normele contabile menționate la articolul 79.

Justificare

„Imagine reală și corectă” este terminologia general acceptată.

Amendamentul    344

Propunere de regulament

Articolul 237 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Contabilii celorlalte instituții și organisme menționate la articolul 234 transmit conturile lor provizorii contabilului Comisiei și Curții de Conturi până la data de 1 martie a exercițiului următor.

1.  Contabilii tuturor instituțiilor și organismelor Uniunii transmit conturile lor provizorii Curții de Conturi până la data de 1 martie a exercițiului următor.

Justificare

A se vedea amendamentele raportorului la articolul 237 alineatul (3a) (nou).

Amendamentul    345

Propunere de regulament

Articolul 237 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii respective și conturile provizorii ale Comisiei și trimite Curții de Conturi, prin mijloace electronice, până la data de 31 martie a exercițiului următor, conturile provizorii ale Comisiei și conturile provizorii consolidate ale Uniunii.

3.  Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii respective și conturile provizorii ale Comisiei și trimite Curții de Conturi, prin mijloace electronice, până la data de 31 martie a exercițiului următor, conturile provizorii consolidate ale Uniunii.

Justificare

A se vedea amendamentele raportorului la articolul 237 alineatul (3a) (nou).

Amendamentul    346

Propunere de regulament

Articolul 237 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Conturile provizorii consolidate ale Uniunii includ și o estimare a nivelului de eroare al cheltuielilor Uniunii bazată pe o metodologie consecventă.

Justificare

În conformitate cu sugestiile formulate de Curtea de Conturi (a se vedea pct. 13 și 108 din avizul nr. 1/2017), raportorii consideră că Curtea de Conturi ar trebui să auditeze și conturile provizorii ale Uniunii.

Amendamentul    347

Propunere de regulament

Articolul 238 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la data de 1 iunie, Curtea de Conturi formulează observații cu privire la conturile provizorii ale celorlalte instituții în afara Comisiei și ale fiecărui organism menționat la articolul 234 și, până la data de 15 iunie, formulează observații cu privire la conturile provizorii ale Comisiei și la conturile provizorii consolidate ale Uniunii.

1.  Până la data de 15 mai a anului n+1, Curtea de Conturi formulează observații cu privire la conturile provizorii ale instituțiilor și ale fiecărui organism menționat la articolul 234 și, până la data de 1 iunie a anului n+1, formulează observații cu privire la conturile provizorii consolidate ale Uniunii.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 238 alineatul (2) paragraful 2.

Amendamentul    348

Propunere de regulament

Articolul 238 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contabilii celorlalte instituții și organisme menționate la articolul 234 transmit contabilului Comisiei, până cel târziu la data de 15 iunie, informațiile contabile necesare în scopuri de consolidare, în modul și formatul stabilite de acesta din urmă.

Contabilii celorlalte instituții și organisme menționate la articolul 234 transmit contabilului Comisiei, până cel târziu la data de 1 iunie, informațiile contabile necesare în scopuri de consolidare, în modul și formatul stabilite de acesta din urmă.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorilor la art. 238 alineatul (2) paragraful 2.

Amendamentul    349

Propunere de regulament

Articolul 238 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instituțiile, altele decât Comisia, și fiecare dintre organismele menționate la articolul 234 își transmit conturile finale contabilului Comisiei, Curții de Conturi, Parlamentului European și Consiliului până la data de 1 iulie.

Instituțiile, altele decât Comisia, și fiecare dintre organismele menționate la articolul 234 își transmit conturile finale contabilului Comisiei, Curții de Conturi, Parlamentului European și Consiliului până la data de 15 iunie. Până la aceeași dată, după ce își aprobă propriile conturi finale, Comisia le transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, în format electronic.

Justificare

Raportorii consideră că este posibil să se scurteze calendarul propus în ceea ce privește aprobarea și transmiterea conturilor finale.

Amendamentul    350

Propunere de regulament

Articolul 239 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la data de 31 iulie a următorului exercițiu, Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului un set integrat de rapoarte financiare și de răspundere, care include:

1.  Până la data de 31 martie a următorului exercițiu, Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului un set integrat de rapoarte financiare și de răspundere, care include:

Justificare

Deplasarea datei de transmitere a acestor rapoarte, de la 30 iunie la 31 iulie, adică după începerea vacanței de vară, contravine procedurilor interne ale PE și ale Comisiei CONT. Dimpotrivă, raportorii sugerează avansarea termenului-limită la 31 martie.

Amendamentul    351

Propunere de regulament

Articolul 239 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a)  conturile anuale consolidate, astfel cum sunt menționate la articolul 238;

a)  conturile anuale consolidate, astfel cum sunt menționate la articolul 238, cu o previziune pe termen lung privind fluxurile de numerar;

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 239 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul    352

Propunere de regulament

Articolul 239 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b)  raportul anual privind gestiunea și performanța, care include:

b)  un raport unic privind răspunderea, care include:

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 239 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul    353

Propunere de regulament

Articolul 239 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  o declarație privind guvernanța, care furnizează informații privind sistemele de guvernanță cheie ale Uniunii;

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 239 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul    354

Propunere de regulament

Articolul 239 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ib)  o evaluare a progreselor înregistrate în ceea ce privește atingerea obiectivelor politice, care au fost monitorizate în raport cu indicatorii de performanță menționați la articolul 31;

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 239 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul    355

Propunere de regulament

Articolul 239 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ic (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ic)  o evaluare a măsurii în care cheltuielile sunt afectate de nereguli, cu propria estimare a nivelului de eroare și, separat, suma aferentă fondurilor Uniunii pe care preconizează să o recupereze sub formă de recuperări sau corecții financiare legate de exercițiul financiar în cauză;

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 239 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul    356

Propunere de regulament

Articolul 239 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  un raport privind rolul și concluziile comitetului de audit intern menționat la articolul 120a.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 239 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul    357

Propunere de regulament

Articolul 239 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

c)  raportul privind măsurile preventive și corective pentru bugetul UE, care prezintă impactul financiar al măsurilor luate pentru a proteja bugetul UE de cheltuielile care constituie încălcări ale legislației;

c)  raportul privind măsurile preventive și corective pentru bugetul UE, care furnizează o estimare a nivelului de nereguli prezent în cererile de rambursare inițiale sau aprobate și care prezintă impactul financiar al măsurilor luate pentru a proteja bugetul UE de cheltuielile care constituie încălcări ale legislației;

Justificare

Raportorii consideră că conturile consolidate ar trebui să fie însoțite de un raport unic privind răspunderea care să furnizeze informații contabile, o declarație privind guvernanța, o imagine de ansamblu a cheltuielilor și activităților Uniunii, o evaluare a progresului înregistrat în ceea ce privește atingerea obiectivelor fixate, o evaluare a măsurii în care cheltuielile sunt afectate de nereguli, precum și un raport privind rolul și concluziile comitetului de audit intern.

Amendamentul    358

Propunere de regulament

Articolul 239 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

e)  raportul privind auditurile interne, astfel cum este menționat la articolul 116 alineatul (7);

e)  raportul privind auditurile interne, astfel cum este menționat la articolul 116 alineatul (4);

Justificare

Corectare.

Amendamentul    359

Propunere de regulament

Articolul 241 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul respectiv se pune la dispoziția Parlamentului European, a Consiliului și a Curții de Conturi până la data de 31 martie a următorului exercițiu financiar.

Raportul respectiv se pune la dispoziția Parlamentului European, a Consiliului și a Curții de Conturi până la data de 1 martie a următorului exercițiu financiar.

Justificare

Aliniere consecventă a obligațiilor de raportare.

Amendamentul     360

Propunere de regulament

Articolul 242 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă anual Parlamentului European și Consiliului un raport privind instrumentele financiare, garanțiile bugetare, asistența financiară, datoriile contingente și fondul comun de provizionare, în conformitate cu articolul 39 alineatele (4) și (5) și cu articolul 50 alineatul (1) litera (d). Informațiile respective se pun la dispoziția Curții de Conturi în același timp.

Comisia prezintă anual Parlamentului European și Consiliului un raport privind instrumentele financiare, garanțiile bugetare, asistența financiară, datoriile contingente și fondul comun de provizionare la data de 30 iunie din anul publicării, în conformitate cu articolul 39 alineatele (4) și (5) și cu articolul 50 alineatul (1) litera (d). Informațiile respective se pun la dispoziția Curții de Conturi în același timp.

Justificare

Raportorii sunt de acord cu propunerea Comisiei de a aduna toate cerințele de raportare într-un singur document de lucru anexat la proiectul de buget. Documentul ar trebui să ofere aceeași bogăție de informații ca și rapoartele actuale și să ofere o descriere clară a situației de la data de 30 iunie din anul publicării.

Amendamentul    361

Propunere de regulament

Articolul 244 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul privind fondurile fiduciare

Raportul privind fondurile fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe

Justificare

A se vedea amendamentele raportorului la articolul 227.

Amendamentul    362

Propunere de regulament

Articolul 244 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu articolul 39 alineatul (5), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual cu privire la activitățile sprijinite prin intermediul fondurilor fiduciare ale Uniunii, cu privire la execuția și performanța acestora, precum și cu privire la conturile acestora.

În conformitate cu articolul 39 alineatul (6), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual cu privire la activitățile sprijinite prin intermediul fondurilor fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, cu privire la execuția și performanța acestora, precum și cu privire la conturile acestora.

Justificare

A se vedea amendamentele raportorului la articolul 227.

Amendamentul    363

Propunere de regulament

Articolul 247 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Examinarea de către Curtea de Conturi a legalității și conformității tuturor veniturilor încasate și a tuturor cheltuielilor efectuate are loc în conformitate cu tratatele, bugetul, prezentul regulament, actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament și toate celelalte acte adoptate în temeiul tratatelor. Această examinare ține seama de caracterul multianual al programelor și al sistemelor de supraveghere și de control aferente acestora.

1.  Examinarea de către Curtea de Conturi a legalității și conformității tuturor veniturilor încasate și a tuturor cheltuielilor efectuate are loc în conformitate cu tratatele, bugetul, prezentul regulament, actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament și toate celelalte acte adoptate în temeiul tratatelor. Această examinare poate ține seama de caracterul multianual al programelor și al sistemelor de supraveghere și de control aferente acestora.

Justificare

Astfel cum a arătat Curtea de Conturi (a se vedea pct. 106-108 din avizul nr. 1/2017), formularea nou-introdusă de Comisie aduce atingere metodologiei de audit a Curții, care ține de competența exclusivă a acesteia din urmă.

Amendamentul    364

Propunere de regulament

Articolul 249 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, celelalte instituții, organismele care administrează venituri sau cheltuieli în numele Uniunii și destinatarii acordă Curții de Conturi toate facilitățile și îi furnizează toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Toate aceste părți pun la dispoziția Curții de Conturi toate documentele privind atribuirea și executarea contractelor finanțate de la buget și toate conturile de numerar sau de materiale, toate evidențele contabile și toate documentele justificative, precum și documentele administrative relevante, toate documentele referitoare la venituri și cheltuieli, toate inventarele, toate organigramele departamentelor pe care Curtea de Conturi le consideră necesare pentru a verifica, pe bază de documente sau de audituri la fața locului, raportul privind rezultatul bugetar și financiar și, în același scop, toate documentele și datele create sau păstrate în format electronic.

Comisia, celelalte instituții, organismele care administrează venituri sau cheltuieli în numele Uniunii și destinatarii acordă Curții de Conturi toate facilitățile și îi furnizează toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Toate aceste părți pun la dispoziția Curții de Conturi, la cererea sa, toate documentele privind atribuirea și executarea contractelor finanțate de la buget și toate conturile de numerar sau de materiale, toate evidențele contabile și toate documentele justificative, precum și documentele administrative relevante, toate documentele referitoare la venituri și cheltuieli, toate inventarele, toate organigramele departamentelor pe care Curtea de Conturi le consideră necesare pentru a verifica, pe bază de documente sau de audituri la fața locului, raportul privind rezultatul bugetar și financiar și, în același scop, toate documentele și datele create sau păstrate în format electronic. Dreptul de acces al Curții de Conturi include accesul la sistemul informatic utilizat pentru gestionarea veniturilor și cheltuielilor care fac obiectul auditului său.

Justificare

A se vedea amendamentul raportorului la articolul 249 alineatul (7).

Amendamentul    365

Propunere de regulament

Articolul 249 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Utilizarea sistemelor informatice integrate nu poate avea ca efect reducerea accesului Curții de Conturi la documentele justificative.

7.  Utilizarea sistemelor informatice integrate nu poate avea ca efect reducerea accesului Curții de Conturi la documentele justificative. Ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic, Curții de Conturi i se permite accesul electronic la datele și documentele necesare pentru audit, spre a fi utilizat de aceasta în clădirile proprii.

Justificare

Raportorii propun amendamente la articolul 249 pentru a asigura că Curtea de Conturi are un drept de acces clar la sistemul informatic necesar pentru a-și realiza auditul.

Amendamentul     366

Propunere de regulament

Articolul 250 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la data de 15 iunie, Curtea de Conturi transmite Comisiei și instituțiilor în cauză orice observații care, în opinia sa, ar trebui să figureze în raportul anual. Aceste observații rămân confidențiale și fac obiectul unei proceduri contradictorii. Fiecare instituție adresează propriul răspuns Curții de Conturi până la data de 15 octombrie. Răspunsurile altor instituții decât Comisia se trimit în același timp și Comisiei.

1.  Până la data de 30 iunie, Curtea de Conturi transmite Comisiei și instituțiilor în cauză orice observații care, în opinia sa, ar trebui să figureze în raportul anual, pentru a permite instituțiilor vizate să formuleze comentarii cu privire la acestea. Aceste observații rămân confidențiale. Fiecare instituție adresează propriul răspuns Curții de Conturi până la data de 15 iulie. Răspunsurile altor instituții decât Comisia se trimit în același timp și Comisiei.

Justificare

Rectificare la amendamentul 205. În lumina experienței din 2016, raportul anual al CCE ar putea fi întocmit de fiecare dată cu mai multă eficiență și promptitudine dacă s-ar ajusta corespunzător termenul limită impus Comisiei și altor instituții pentru prezentarea propriilor conturi anuale și a informațiilor aferente.

Amendamentul    367

Propunere de regulament

Articolul 250 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Curtea de Conturi ia toate măsurile necesare pentru a asigura publicarea răspunsurilor fiecărei instituții la observațiile sale în dreptul fiecărei observații la care se referă sau după aceasta.

eliminat

Justificare

Prerogativele Curții de Conturi în ceea ce privește modul în care își redactează și își prezintă rapoartele speciale ar trebui menținute, și nu impuse prin această propunere.

Amendamentul    368

Propunere de regulament

Articolul 251 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Curtea de Conturi transmite instituției sau organismului în cauză orice observații care, în opinia sa, ar trebui să figureze într-un raport special. Aceste observații rămân confidențiale și fac obiectul unei proceduri contradictorii.

Curtea de Conturi transmite instituției sau organismului în cauză orice observații care, în opinia sa, ar trebui să figureze într-un raport special, pentru a permite instituției sau organismului vizat să formuleze comentarii pe marginea acestora. Aceste observații rămân confidențiale.

Amendamentul    369

Propunere de regulament

Articolul 251 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La cererea Curții de Conturi, a instituției sau a organismului vizat, răspunsurile pot fi examinate de Parlamentul European.

Justificare

În scopul îmbunătățirii transparenței procedurii, în special în cazurile de întârziere, răspunsurile instituției sau ale organismului vizat pot fi examinate de Parlamentul European.

Amendamentul    370

Propunere de regulament

Articolul 251 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Curtea de Conturi ia toate măsurile necesare pentru a garanta că răspunsurile la observațiile sale, formulate de fiecare instituție sau organism în cauză, sunt publicate în dreptul fiecărei observații la care se referă sau după aceasta și publică și calendarul pentru întocmirea raportului special.

Curtea de Conturi ia toate măsurile necesare pentru a garanta că răspunsurile la observațiile sale, formulate de fiecare instituție sau organism în cauză, sunt publicate împreună cu raportul special.

Justificare

Prerogativele Curții de Conturi în ceea ce privește modul în care își redactează și își prezintă rapoartele speciale ar trebui menținute, și nu impuse în această propunere.

Amendamentul     371

Propunere de regulament

Articolul 256 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Creditele administrative reglementate de prezentul titlu sunt cele definite la articolul 45 alineatul (3).

Creditele administrative reglementate de prezentul titlu sunt cele definite la articolul 45 alineatul (3) și cele ale altor instituții.

Justificare

Definiția creditelor administrative nu ar trebui să se refere numai la cheltuielile administrative ale Comisiei (articolul 45 alineatul (3)), ci să cuprindă și celelalte instituții.

Amendamentul     372

Propunere de regulament

Articolul 258 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Parlamentul European și/sau Consiliul formulează rezerve justificate în termenul de patru săptămâni, acesta se prelungește o singură dată cu două săptămâni.

În cazul în care Parlamentul European și/sau Consiliul formulează rezerve în termenul de patru săptămâni, acesta se prelungește o singură dată cu două săptămâni.

Amendamentul     373

Propunere de regulament

Articolul 258 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  orice schimb de terenuri sau clădiri;

Amendamentul     374

Propunere de regulament

Articolul 258 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  achiziția, renovarea structurală, construcția de clădiri sau orice proiect în care se combină aceste elemente și care urmează să fie implementat în aceleași termene, în valoare de peste 1 000 000 EUR, în cazul în care prețul reprezintă peste 110% din prețul sau chiria locală obișnuită pentru proprietăți comparabile;

Amendamentul     375

Propunere de regulament

Articolul 258 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  vânzarea de terenuri sau clădiri în cazul în care prețul reprezintă sub 90% din indicele local al prețurilor pentru proprietăți comparabile;

Amendamentul     376

Propunere de regulament

Articolul 259 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Procedurile de informare rapidă și de aprobare prealabilă stabilite la articolul 258 alineatele (1)(5) nu se aplică în cazul clădirilor rezidențiale. Parlamentul European și Consiliul pot solicita din partea instituției responsabile orice informație referitoare la clădirile rezidențiale.

2.  Procedurile de informare rapidă și de aprobare prealabilă stabilite la articolul 258 alineatele (1)-(5) se aplică și în cazul clădirilor rezidențiale, dacă achiziția, renovarea structurală, construcția de clădiri sau orice proiect în care se combină aceste elemente depășește 1 000 000 EUR și prețul reprezintă peste 110% din prețul sau chiria locală obișnuită pentru proprietăți comparabile. Parlamentul European și Consiliul pot solicita din partea instituției responsabile orice informație referitoare la clădirile rezidențiale.

Amendamentul     377

Propunere de regulament

Articolul 261 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Actele delegate intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu formulează nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea perioadei în cauză, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor prezenta obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Actele delegate intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu formulează nicio obiecție în termen de trei luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea perioadei în cauză, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor prezenta obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    378

Propunere de regulament

Articolul 262 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002

Articolul 4 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a deciziei de mobilizare a fondului, Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie de acordare a contribuției financiare din partea fondului și plătește contribuția financiară respectivă imediat și într-o singură tranșă statului beneficiar. În cazul în care s-a plătit un avans în temeiul articolului 4a, se plătește numai soldul.

4.  Concomitent cu adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a propunerii de decizie de mobilizare a fondului, Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie privind o contribuție financiară care intră în vigoare la data la care Parlamentul European și Consiliul adoptă decizia de mobilizare a fondului și plătește contribuția financiară respectivă imediat și într-o singură tranșă statului beneficiar. În cazul în care s-a plătit un avans în temeiul articolului 4a, se plătește numai soldul.

Amendamentul    379

Propunere de regulament

Articolul 263 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„2. Axelor stabilite la articolul 3 alineatul (1) li se aplică în medie, pe parcursul întregii perioade a programului, următoarele procente orientative:

 

(a) cel puțin 18 % pentru axa Progress;

 

(b) cel puțin 18 % pentru axa EURES;

 

(c) cel puțin 18 % pentru axa Microfinanțare și antreprenoriat social.”

 

Amendamentul    380

Propunere de regulament

Articolul 263 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  La articolul 5, se introduce următorul alineat:

 

„2a.  Creditele pentru fiecare dintre cele trei axe – Progress, EURES sau Microfinanțare și Antreprenoriatul social – sau pentru prioritățile tematice ale acestora, care sunt neutilizate la sfârșitul unui exercițiu financiar se reportează în exercițiul financiar următor. Pragurile minime orientative prevăzute la alineatul 2 literele (a), (b) și (c) nu se aplică acestor credite.”

Amendamentul    381

Propunere de regulament

Articolul 263 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013

Articolul 14 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Axa Progress sprijină acțiunile din cadrul uneia sau al mai multora dintre secțiunile tematice menționate la literele (a), (b) și (c):

„1.  Axa Progress sprijină acțiunile din cadrul uneia sau al mai multora dintre secțiunile tematice menționate la literele (a), (b) și (c): Pe toată perioada programului, defalcarea orientativă a alocărilor menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (a) pe diferitele secțiuni respectă următoarele procente minime:

(a)  ocuparea forței de muncă, în special pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor;

(a)  ocuparea forței de muncă, în special pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor: 20 %;

(b)  protecția socială, incluziunea socială și reducerea și prevenirea sărăciei;

(b)  protecția socială, incluziunea socială și reducerea și prevenirea sărăciei: 45 %;

(c)  condiții de lucru.”

(c)  condiții de lucru: 7 %.

 

Restul fondurilor se alocă uneia sau mai multor secțiuni tematice menționate la literele (a), (b) sau (c) sau unei combinații a acestora.

Amendamentul    382

Propunere de regulament

Articolul 263 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013

„Articolul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 19

„Articolul 19

Secțiuni tematice și finanțare

Secțiuni tematice și finanțare

Axa EURES sprijină acțiunile din cadrul uneia sau al mai multora dintre secțiunile tematice menționate la literele (a), (b) și (c):

Axa EURES sprijină acțiunile din cadrul uneia sau al mai multora dintre secțiunile tematice menționate la literele (a), (b) și (c). Pe toată perioada programului, defalcarea orientativă a alocărilor menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (b) pe diferitele secțiuni respectă următoarele procente minime:

(a)  transparența privind ofertele și cererile de locuri de muncă și toate informațiile aferente pentru solicitanți și angajatori:

(a)  transparența privind ofertele, cererile de locuri de muncă și toate informațiile aferente pentru solicitanți și angajatori: 15 %;

(b)  dezvoltarea unor servicii pentru recrutarea și plasarea lucrătorilor în câmpul muncii prin compensarea ofertelor și cererilor de locuri de muncă la nivelul Uniunii, în special prin programe specifice de mobilitate;

(b)  dezvoltarea unor servicii pentru recrutarea și plasarea lucrătorilor în câmpul muncii prin compensarea ofertelor și cererilor de locuri de muncă la nivelul Uniunii, în special prin programe specifice de mobilitate; 15 %;

(c)  parteneriatele transfrontaliere.”

(c)  parteneriatele transfrontaliere: 18 %.

 

Restul fondurilor se alocă uneia sau mai multor secțiuni tematice menționate la literele (a), (b) sau (c) sau unei combinații a acestora.”

Amendamentul    383

Propunere de regulament

Articolul 263 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013

Articolul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 25

„Articolul 25

Secțiuni tematice și finanțare

Secțiuni tematice și finanțare

Axa Microfinanțare și antreprenoriat social sprijină acțiunile din cadrul uneia sau al mai multora dintre secțiunile tematice menționate la literele (a) și (b):

Axa Microfinanțare și antreprenoriat social sprijină acțiunile din cadrul uneia sau al mai multora dintre secțiunile tematice menționate la literele (a) și (b). Pe toată perioada programului, defalcarea orientativă a alocărilor menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) pe diferite secțiuni respectă următoarele procente minime:

(a)  microfinanțare pentru grupurile vulnerabile și pentru microîntreprinderi;

(a)  microfinanțare pentru grupuri vulnerabile și microîntreprinderi: 35 %;

(b)  antreprenoriat social.”

(b)  antreprenoriat social: 35 %.

 

Restul fondurilor se alocă secțiunilor tematice menționate la literele (a) sau (b) sau unei combinații între acestea.

Amendamentul    384

Propunere de regulament

Articolul 263 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013

Articolul 32

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

4a.  Articolul 32 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 32

„Articolul 32

Programele de lucru

Programele de lucru

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc programe de lucru pentru cele trei axe. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 36 alineatul (3).

1.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 34 care stabilesc programe de lucru pentru cele trei axe.

Programele de lucru se adoptă, atunci când este necesar, pentru perioade de trei ani și cuprind o descriere a acțiunilor care trebuie finanțate, procedura utilizată pentru selecția acțiunilor care urmează să fie sprijinite de Uniune, acoperirea geografică, publicul-țintă și un calendar orientativ de punere în aplicare. Programele de lucru indică, de asemenea, suma alocată fiecărui obiectiv specific și reflectă realocarea fondurilor în conformitate cu Articolul 33. Programele de lucru consolidează coerența programului prin precizarea legăturilor dintre cele trei axe.

Programele de lucru se adoptă, atunci când este necesar, pentru perioade de trei ani și cuprind o descriere a acțiunilor care trebuie finanțate, procedura utilizată pentru selecția acțiunilor care urmează să fie sprijinite de Uniune, acoperirea geografică, publicul-țintă și un calendar orientativ de punere în aplicare. Programele de lucru indică, de asemenea, suma alocată fiecărui obiectiv specific, precum și alocările anuale în favoarea celor trei axe ale programului și a secțiunilor lor, și reflectă realocarea fondurilor în conformitate cu articolul 33. Programele de lucru consolidează coerența programului prin precizarea legăturilor dintre cele trei axe.

 

2.  Pentru mai multă transparență și responsabilitate, comisia competentă a Parlamentului European poate invita Comisia la o discuție pentru a dezbate proiectul de program de lucru menționat la alineatul (1), înainte de adoptarea de către Comisie a unui act delegat de stabilire a programului de lucru.”

Amendamentul    385

Propunere de regulament

Articolul 263 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013

Articolul 33

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Articolul 33 se elimină.

5.  Articolul 33 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 33

 

Realocarea de fonduri între axe și pentru fiecare dintre secțiunile tematice din cadrul axelor

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34, pentru a realoca fondurile între axe și către fiecare dintre secțiunile tematice din cadrul fiecărei axe în cazul în care evoluțiile contextului socioeconomic impun acest lucru. Realocarea fondurilor către secțiunile tematice din cadrul fiecărei axe se reflectă în programele de lucru menționate la articolul 32.”

Justificare

Amendamentul încearcă să mențină posibilitățile de realocare a fondurilor oferite de regulamentul existent și mecanismele de control prevăzute prin recurgerea la acte delegate. Pur și simplu elimină procentajele și trimiterea la evaluarea intermediară. Potrivit articolului 13 alineatul (1), această evaluare trebuie efectuată înainte de 1 iulie 2017.

Amendamentul    386

Propunere de regulament

Articolul 263 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013

Articolul 34 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

5a.  La articolul 34, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 33 se conferă Comisiei pe o perioadă de șapte ani de la 1 ianuarie 2014.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 32 și 33 se conferă Comisiei pe o perioadă de șapte ani de la 1 ianuarie 2014.”

Amendamentul    387

Propunere de regulament

Articolul 263 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013

Articolul 34 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

5b.  La articolul 34, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 33 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolele 32 și 33 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    388

Propunere de regulament

Articolul 263 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013

Articolul 34 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

5c.  La articolul 34, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 33 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

 

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 32 și al articolului 33 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    389

Propunere de regulament

Articolul 264 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  investițiile în dezvoltarea potențialului endogen prin intermediul investițiilor fixe în echipamente și infrastructuri, inclusiv infrastructuri de turism cultural și sustenabil, servicii pentru întreprinderi, sprijin pentru organisme de cercetare și inovare și investiții în tehnologie și în cercetare aplicată în întreprinderi;”.

(e)  investițiile în dezvoltarea potențialului endogen prin intermediul investițiilor fixe în echipamente și infrastructuri la scară mică, inclusiv infrastructuri de turism cultural și sustenabil la scară mică, servicii pentru întreprinderi, sprijin pentru organisme de cercetare și inovare și investiții în tehnologie și în cercetare aplicată în întreprinderi; în cazuri justificate, anvergura sprijinului acordat ar putea fi extinsă;

Amendamentul    390

Propunere de regulament

Articolul 264 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  La articolul 3 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

 

„Investițiile menționate la litera (e) de la primul paragraf sunt considerate a fi investiții la scară mică în cazul în care cofinanțarea din partea FEDR nu depășește 10 000 000 EUR; acest plafon poate fi majorat până la 20 000 000 EUR în cazul în care se consideră că infrastructurile respective fac parte din patrimoniul cultural mondial, în sensul articolului 1 din Convenția UNESCO din 1972 privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural.”

Amendamentul    391

Propunere de regulament

Articolul 264 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013

Articolul 5 – punctul 9 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  sprijinirea primirii și integrării sociale și economice a migranților și a refugiaților;”.

(e)  sprijinirea primirii și integrării sociale și economice a migranților și a refugiaților care beneficiază de protecție internațională;”

Amendamentul    392

Propunere de regulament

Articolul 264 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013

Anexa I — tabel privind infrastructura socială

 

Textul propus de Comisie

Îngrijirea copiilor și educația

persoane

Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin

Sănătate

persoane

Populația care beneficiază de servicii de sănătate îmbunătățite

Locuințe

unități locative

Locuințe reabilitate

 

unități locative

Locuințe reabilitate, dintre care pentru migranți și refugiați (excluzând centrele de primire)

Migranți și refugiați

persoane

Capacitatea infrastructurilor de sprijinire a migranților și a refugiaților (exceptând locuințele)

Amendamentul

Îngrijirea copiilor și educația

persoane

Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin

Sănătate

persoane

Populația care beneficiază de servicii de sănătate îmbunătățite

Locuințe

unități locative

Locuințe reabilitate

 

unități locative

Locuințe reabilitate, dintre care pentru migranți și refugiați care beneficiază de protecție internațională (excluzând centrele de primire)

Migranți și refugiați care beneficiază de protecție internațională

persoane

Capacitatea infrastructurilor de sprijinire a migranților și a refugiaților care beneficiază de protecție internațională (exceptând locuințele)

Amendamentul    393

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a a (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 2 – punctul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  Se introduce următorul punct:

 

„(11a)  „avans rambursabil” reprezintă un împrumut pentru un proiect, care este plătit în una sau mai multe tranșe și ale cărui condiții de rambursare depind de rezultatul proiectului; „

Justificare

Avansurile rambursabile („avances récupérables”) sunt instrumente cu utilizare largă în mai multe state membre pentru a sprijini proiectele aflate în stadiu incipient, în special în sectorul inovațiilor, și au caracteristicile instrumentelor financiare. Acestea nu sunt nici definite, nici incluse în definiția instrumentelor financiare, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind dispozițiile comune și în reglementările financiare. Acest vid legislativ ar trebui să fie abordat de urgență, cu atât mai mult cu cât avansurile rambursabile sunt definite în mod explicit va împrumuturi și, astfel, ca instrumente de partajare a riscului în Regulamentul UE privind ajutoarele de stat.

Amendamentul    394

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 2 – punctul 31

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  «strategie macroregională» înseamnă un cadru integrat care poate beneficia de sprijin din partea fondurilor ESI și nu numai, menit să abordeze provocări comune cu care se confruntă o zonă geografică definită și care afectează state membre și țări terțe situate în aceeași zonă geografică, care beneficiază astfel de o cooperare consolidată ce contribuie la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale;”.

(31)  «strategie macroregională» înseamnă un cadru integrat în conformitate cu orientările oferite de Consiliul European, care poate beneficia de sprijin din partea fondurilor ESI și nu numai, menit să abordeze provocări comune cu care se confruntă o zonă geografică definită și care afectează state membre și țări terțe situate în aceeași zonă geografică, care beneficiază astfel de o cooperare consolidată ce contribuie la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale;

Amendamentul    395

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 9 – paragraful 2 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Prioritățile stabilite pentru fiecare fond ESI în normele specifice fondurilor se referă în special la utilizarea adecvată a fiecărui fond în domeniile migrației și azilului.”

„Prioritățile stabilite pentru fiecare fond ESI în normele specifice fondurilor se referă în special la utilizarea adecvată a fiecărui fond în domeniile migrației și azilului și asigură, dacă este cazul, coordonarea cu Fondul pentru azil, migrație și integrare.”

Amendamentul    396

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 30 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Se introduce următorul articol 30a:

eliminat

„Articolul 30a

 

1.   La cererea unui stat membru și de comun acord cu Comisia, o parte din alocările din fondurile ESI acordate statului membru respectiv poate să fie transferată către unul sau mai multe instrumente instituite în temeiul Regulamentului financiar sau al regulamentelor sectoriale ori pentru a crește capacitatea de rezistență la risc a FEIS, în conformitate cu articolul 125 din Regulamentul financiar. Cererea de transferare a alocărilor din fondurile ESI se prezintă până la data de 30 septembrie.

 

2.   Pot face obiectul transferului doar creditele bugetare aferente exercițiilor viitoare din planul financiar al unui program.

 

3.   Cererea este însoțită de o propunere de modificare a programului sau a programelor din care se va efectua transferul respectiv. Se efectuează modificări corespunzătoare ale programului și ale acordului de parteneriat în conformitate cu articolul 30 alineatul (2), care stabilește suma totală transferată Comisiei în fiecare exercițiu financiar relevant. ’

 

Amendamentul    397

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 34 – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;

(a)  consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor, precum și consolidarea capacității potențialilor beneficiari finali de a pregăti și de a implementa proiectele;

Amendamentul    398

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 34 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  asigurarea vizibilității strategiei, a operațiunilor și a proiectelor;

Amendamentul    399

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 34 – alineatul 3 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului sprijinului și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

(f)  selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului sprijinului și, după caz, prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

Amendamentul    400

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 37 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o estimare a resurselor publice și private suplimentare pe care le-ar putea eventual mobiliza instrumentul financiar până la nivelul destinatarului final (efectul de levier preconizat), inclusiv, după caz, o evaluare a necesității și a nivelului unui tratament diferențiat care ar atrage resurse de contrapartidă din partea investitorilor privați și/sau o descriere a mecanismelor care vor fi utilizate pentru a stabili necesitatea și amploarea unui astfel de tratament diferențiat, cum ar fi un proces de evaluare competitiv sau care să ofere suficiente garanții de independență;”;

(c)  o estimare a resurselor publice și private suplimentare pe care le-ar putea eventual mobiliza instrumentul financiar până la nivelul destinatarului final (efectul de levier preconizat);

Amendamentul    401

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 10 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 37 – alineatul 8

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„8.  Destinatarii finali sprijiniți printr-un instrument financiar al unui fond ESI pot primi, de asemenea, asistență dintr-o altă prioritate sau dintr-un alt program al fondurilor ESI sau dintr-un alt instrument sprijinit de bugetul Uniunii în conformitate cu normele Uniunii aplicabile privind ajutoarele de stat. În acest caz, se păstrează evidențe contabile separate pentru fiecare sursă de asistență, iar sprijinul prin intermediul unui instrument financiar al unui fond ESI face parte dintr-o operațiune cu cheltuieli eligibile distincte față de alte surse de asistență.

„8.  Destinatarii finali sprijiniți printr-un instrument financiar al unui fond ESI pot primi, de asemenea, asistență dintr-o altă prioritate sau dintr-un alt program al fondurilor ESI sau dintr-un alt instrument sprijinit de bugetul Uniunii sau din Fondul european pentru investiții strategice în conformitate cu normele Uniunii aplicabile privind ajutoarele de stat, după caz. În acest caz, se păstrează evidențe contabile separate pentru fiecare sursă de asistență, iar sprijinul prin intermediul unui instrument financiar al unui fond ESI generează cheltuieli eligibile distincte față de alte surse de asistență.

Amendamentul    402

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 38 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  instrumentele financiare care permit combinarea unei astfel de contribuții cu produse financiare ale BEI în cadrul Fondului european pentru investiții strategice.”;

(c)  instrumentele financiare care permit combinarea unei astfel de contribuții cu produse financiare ale BEI, în cadrul Fondului european pentru investiții strategice, și cu produse financiare ale altor instituții, astfel cum sunt menționate la articolul 38 alineatul (4) și în conformitate cu articolul 39a.

Amendamentul    403

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul iii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  unei bănci sau instituții financiare aflate în proprietate publică, constituită ca entitate juridică care desfășoară activități financiare cu titlu profesional, care îndeplinește toate condițiile următoare:

(iii)  unei bănci sau instituții aflate în proprietate publică, constituită ca entitate juridică care desfășoară activități financiare cu titlu profesional, care îndeplinește toate condițiile următoare:

Amendamentul    404

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul iii - liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  operează în temeiul unui mandat public, încredințat de autoritatea relevantă dintr-un stat membru la nivel național sau regional, de a desfășura activități de dezvoltare economică ce contribuie la obiectivele fondurilor ESI;

–  operează în temeiul unui mandat public, încredințat de autoritatea relevantă dintr-un stat membru la nivel național sau regional, care include desfășurarea, ca parte a activității sale, de activități de dezvoltare economică ce contribuie la obiectivele fondurilor ESI;

Amendamentul    405

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul iii - liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  își desfășoară activitățile de dezvoltare în regiuni, domenii de politică și sectoare care, în general, nu au sau nu au într-o măsură suficientă acces la finanțare din sursele de pe piață;

–  desfășoară, printre activitățile sale, activități de dezvoltare economică, contribuind în același timp la realizarea obiectivelor fondurilor ESI, în regiuni, domenii de politică și sectoare care, în general, nu au sau nu au într-o măsură suficientă acces la finanțare din sursele de pe piață;

Amendamentul    406

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul iii - liniuța 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  nu funcționează pe baza principiului maximizării profitului și are drept scop asigurarea viabilității financiare pe termen lung;

–  funcționează fără a pune accentul principal pe maximizarea profitului, pentru asigurarea viabilității financiare pe termen lung a activității sale;

Amendamentul    407

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul iii - liniuța 5 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

–  se asigură că această implicare directă nu oferă vreun beneficiu direct sau indirect activităților comerciale prin intermediul păstrării unor conturi separate, al administrării separate pentru activitățile comerciale sau al oricărei alte măsuri în conformitate cu legislația aplicabilă;

Amendamentul    408

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul iii - liniuța 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  este supravegheată de o autoritate independentă, în conformitate cu legislația națională;

–  este supravegheată de o autoritate independentă, în conformitate cu legislația aplicabilă;

Amendamentul    409

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul ii

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Atunci când execută instrumentul financiar, organismele menționate la primul paragraf literele (a)-(d) asigură conformitatea cu legislația aplicabilă, inclusiv cu normele privind fondurile ESI, ajutoarele de stat, achizițiile publice și standardele relevante și legislația aplicabilă referitoare la prevenirea spălării banilor, combaterea terorismului, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Aceste organisme nu utilizează și nu se implică în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special în scheme de planificare fiscală agresivă sau în practici care nu respectă criteriile bunei guvernanțe fiscale, astfel cum sunt prevăzute în legislația UE, inclusiv în recomandările și comunicările Comisiei sau în scrisorile de punere în întârziere emise de aceasta. Organismele respective nu pot fi stabilite și, în ceea ce privește executarea operațiunilor financiare, nu pot avea relații de afaceri cu entități înregistrate în jurisdicții care nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații. Aceste organisme pot, pe propria răspundere, să încheie acorduri cu intermediari financiari pentru executarea de operațiuni financiare. Organismele au obligația să transpună cerințele prevăzute la prezentul alineat în contractele lor cu intermediarii financiari selectați să participe la executarea operațiunilor financiare în temeiul unor astfel de acorduri.”

„Atunci când execută instrumentul financiar, organismele menționate la primul paragraf literele (a)-(d) respectă legislația aplicabilă, inclusiv normele privind fondurile ESI, ajutoarele de stat, achizițiile publice și standardele relevante și legislația aplicabilă referitoare la prevenirea spălării banilor, combaterea terorismului, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Aceste organisme nu utilizează și nu se implică în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special în scheme de planificare fiscală agresivă sau în practici care nu respectă criteriile bunei guvernanțe fiscale, astfel cum sunt prevăzute în legislația UE. Organismele respective nu pot fi stabilite și, în ceea ce privește executarea operațiunilor financiare, nu pot avea relații de afaceri cu entități înregistrate în jurisdicții care nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații. Aceste organisme pot, pe propria răspundere, să încheie acorduri cu intermediari financiari pentru executarea de operațiuni financiare. Organismele au obligația să transpună cerințele prevăzute la prezentul alineat în contractele lor cu intermediarii financiari selectați să participe la executarea operațiunilor financiare în temeiul unor astfel de acorduri.”

Amendamentul    410

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 39a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot utiliza fondurile ESI pentru a acorda o contribuție la instrumentele financiare menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (c), în vederea atragerii de investiții suplimentare din partea sectorului privat.

1.  Autoritățile de management din statele membre respective pot utiliza fondurile ESI pentru a acorda o contribuție la instrumentele financiare menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (c), cu condiția ca aceasta să aibă scopul de a atrage investiții suplimentare din partea sectorului privat și să contribuie în continuare la obiectivele fondurilor ESI și la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Amendamentul    411

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 39a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Contribuția menționată la alineatul (1) nu depășește 25 % din valoarea totală a sprijinului acordat destinatarilor finali. În regiunile mai puțin dezvoltate menționate la articolul 120 alineatul (3) litera (b), contribuția financiară poate depăși 25 % în cazurile justificate în mod corespunzător de evaluarea ex ante, dar nu depășește 50 %. Valoarea totală a sprijinului menționată la prezentul alineat cuprinde valoarea totală a împrumuturilor noi și a împrumuturilor garantate, precum și investițiile de capital propriu și cvasicapital propriu acordate destinatarilor finali. Împrumuturile garantate menționate la prezentul alineat se iau în considerare doar în măsura în care resursele fondurilor ESI sunt angajate pentru contracte de garantare calculate pe baza unei evaluări ex ante a riscului prudente, care privește mai multe împrumuturi noi.

2.  Contribuția menționată la alineatul (1) nu depășește 15 % din valoarea totală a sprijinului acordat destinatarilor finali. În regiunile mai puțin dezvoltate și cele de tranziție menționate la articolul 120 alineatul (3) litera (b), contribuția financiară poate depăși 15 % în cazurile justificate în mod corespunzător de evaluarea ex ante sau de evaluarea prealabilă realizată de BEI în temeiul alineatului (3) de la prezentul articol, dar nu depășește 30 %. Valoarea totală a sprijinului menționată la prezentul alineat cuprinde valoarea totală a împrumuturilor noi și a împrumuturilor garantate, precum și investițiile de capital propriu și cvasicapital propriu acordate destinatarilor finali. Împrumuturile garantate menționate la prezentul alineat se iau în considerare doar în măsura în care resursele fondurilor ESI sunt angajate pentru contracte de garantare calculate pe baza unei evaluări ex ante a riscului prudente, care privește mai multe împrumuturi noi.

Amendamentul    412

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 39a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Rapoartele prezentate de autoritățile de management în temeiul articolului 46 cu privire la operațiunile care cuprind instrumente financiare menționate la prezentul articol se bazează pe informațiile păstrate de BEI pentru elaborarea, în temeiul articolului 16 alineatele (1) și (2) din Regulamentul privind FEIS, a rapoartelor proprii, completate cu informațiile suplimentare prevăzute la articolul 46 alineatul (2).

4.  Rapoartele prezentate de autoritățile de management în temeiul articolului 46 cu privire la operațiunile care cuprind instrumente financiare menționate la prezentul articol se bazează pe informațiile păstrate de BEI pentru elaborarea, în temeiul articolului 16 alineatele (1) și (2) din Regulamentul privind FEIS, a rapoartelor proprii, completate cu informațiile suplimentare prevăzute la articolul 46 alineatul (2). Cerințele prevăzute la acest alineat permit condiții de raportare uniforme, în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) din prezentul regulament.

Amendamentul    413

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 39a – alineatul 5 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să încredințeze sarcinile de execuție unei instituții financiare care fie deschide un cont fiduciar în nume propriu și în numele autorității de management, fie înființează o entitate de finanțare separată în cadrul instituției financiare pentru a realiza contribuția din partea programului. În cazul unei entități de finanțare separate, se face o distincție contabilă între resursele din program investite în instrumentul financiar și celelalte resurse disponibile în cadrul instituției financiare. Activele deținute în conturi fiduciare și astfel de entități de finanțare separate se administrează în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cu respectarea normelor prudențiale corespunzătoare, și dispun de lichidități adecvate.

(b)  să încredințeze sarcinile de execuție unui organism care fie deschide un cont fiduciar în nume propriu și în numele autorității de management, fie înființează o entitate de finanțare separată în cadrul instituției financiare pentru a realiza contribuția din partea programului. În cazul unei entități de finanțare separate, se face o distincție contabilă între resursele din program investite în instrumentul financiar și celelalte resurse disponibile în cadrul instituției financiare. Activele deținute în conturi fiduciare și astfel de entități de finanțare separate se administrează în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cu respectarea normelor prudențiale corespunzătoare, și dispun de lichidități adecvate.

Amendamentul    414

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 39a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Atunci când execută instrumentele financiare prevăzute la articolul 38 alineatul (1) litera (c), organismele menționate la prezentul articol alineatul (2) asigură conformitatea cu legislația aplicabilă, inclusiv cu normele privind fondurile ESI, ajutoarele de stat, achizițiile publice și standardele relevante, precum și cu legislația aplicabilă referitoare la prevenirea spălării banilor, combaterea terorismului, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Aceste organisme nu utilizează și nu se implică în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special în scheme de planificare fiscală agresivă sau în practici care nu respectă criteriile bunei guvernanțe fiscale, astfel cum sunt prevăzute în legislația UE, inclusiv în recomandările și comunicările Comisiei sau în scrisorile de punere în întârziere emise de aceasta. Organismele respective nu pot fi stabilite și, în ceea ce privește executarea operațiunilor financiare, nu pot avea relații de afaceri cu entități înregistrate în jurisdicții care nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații. Aceste organisme pot, pe propria răspundere, să încheie acorduri cu intermediari financiari pentru executarea de operațiuni financiare. Organismele au obligația să transpună cerințele prevăzute la prezentul alineat în contractele lor cu intermediarii financiari selectați să participe la executarea operațiunilor financiare în temeiul unor astfel de acorduri.

6.  Atunci când execută instrumentele financiare prevăzute la articolul 38 alineatul (1) litera (c), organismele menționate la prezentul articol alineatul (5) respectă legislația aplicabilă, inclusiv normele privind fondurile ESI, ajutoarele de stat, achizițiile publice și standardele relevante, precum și cu legislația aplicabilă referitoare la prevenirea spălării banilor, combaterea terorismului, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Aceste organisme nu utilizează și nu se implică în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special în scheme de planificare fiscală agresivă sau în practici care nu respectă criteriile bunei guvernanțe fiscale, astfel cum sunt prevăzute în legislația UE. Organismele respective nu pot fi stabilite și, în ceea ce privește executarea operațiunilor financiare, nu pot avea relații de afaceri cu entități înregistrate în jurisdicții care nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații. Aceste organisme pot, pe propria răspundere, să încheie acorduri cu intermediari financiari pentru executarea de operațiuni financiare. Organismele au obligația să transpună cerințele prevăzute la prezentul alineat în contractele lor cu intermediarii financiari selectați să participe la executarea operațiunilor financiare în temeiul unor astfel de acorduri.

Amendamentul    415

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 39a – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Atunci când execută fonduri de fonduri, organismele menționate la prezentul articol alineatul (2) pot încredința la rândul lor o parte din sarcinile lor de execuție unor intermediari financiari, cu condiția ca aceste organisme să garanteze, pe propria răspundere, că intermediarii financiari îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 201 alineatul (4) și la articolul 202 alineatele (1) și (2) din Regulamentul financiar. Intermediarii financiari sunt selecționați pe baza unor proceduri deschise, transparente, proporționale și nediscriminatorii, evitându-se conflictele de interese.

7.  Atunci când execută fonduri de fonduri, organismele menționate la prezentul articol alineatul (5) pot încredința la rândul lor o parte din sarcinile lor de execuție unor intermediari financiari, cu condiția ca aceste organisme să garanteze, pe propria răspundere, că intermediarii financiari îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 201 alineatul (4) și la articolul 202 alineatele (1) și (2) din Regulamentul financiar. Intermediarii financiari sunt selecționați pe baza unor proceduri deschise, transparente, proporționale și nediscriminatorii, evitându-se conflictele de interese.

Amendamentul    416

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 39a – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care autoritățile de management contribuie cu resursele din program aferente fondurilor ESI la un instrument existent menționat la articolul 38 alineatul (1) litera (c), al cărui administrator de fonduri a fost deja selecționat de către BEI, de instituțiile financiare internaționale în care este acționar un stat membru sau de o bancă ori o instituție financiară aflată în proprietate publică, înregistrată ca entitate juridică care desfășoară activități financiare cu titlu profesional și care îndeplinește condițiile stabilite la articolul 38 alineatul (4) litera (b) punctul (iii), acestea încredințează acestui administrator de fonduri sarcini de execuție prin atribuirea unui contract în regim de gestiune directă.

8.  În cazul în care autoritățile de management contribuie cu resursele din program aferente fondurilor ESI la un instrument existent menționat la articolul 38 alineatul (1) litera (c), al cărui administrator de fonduri sau intermediar financiar a fost deja selecționat de către BEI, de instituțiile financiare internaționale în care este acționar un stat membru sau de o bancă ori o instituție financiară aflată în proprietate publică, înregistrată ca entitate juridică care desfășoară activități financiare cu titlu profesional și care îndeplinește condițiile stabilite la articolul 38 alineatul (4) litera (b) punctul (iii), acestea încredințează acestui administrator de fonduri sau intermediar financiar sarcini de execuție prin atribuirea unui contract în regim de gestiune directă.

Amendamentul    417

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 39a – alineatul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12.  În cazul instrumentelor financiare menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (c) care iau forma unui instrument de garantare, fondurile ESI pot contribui la tranșele de tip junior și/sau mezanin ale portofoliilor de împrumuturi acoperite și prin intermediul garanției Uniunii din cadrul FEIS.

12.  În cazul instrumentelor financiare menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (c) care iau forma unui instrument de garantare, statele membre pot decide dacă fondurile ESI contribuie, după caz, la diferite tranșe ale portofoliilor de împrumuturi acoperite și prin intermediul garanției Uniunii din cadrul FEIS. Resursele restituite instrumentelor financiare din investiții sau din disponibilizări ale resurselor angajate pentru contracte de garanție, inclusiv rambursările și câștigurile de capital și alte venituri sau profituri, precum dobânzi, comisioane de garantare, dividende, câștiguri din capital sau orice alte venituri generate de investiții, care pot fi atribuite contribuției din partea fondurilor ESI, se utilizează din nou în conformitate cu obiectivele fondurilor ESI respective, în scopul de a sprijini acțiuni și destinatari finali în concordanță cu programul sau programele din care sunt efectuate aceste contribuții.

Amendamentul    418

Propunere de regulament

Articolul 265 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 39a – alineatul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul