Förfarande : 2016/0282A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0211/2017

Ingivna texter :

A8-0211/2017

Debatter :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0309

BETÄNKANDE     ***I
PDF 3574kWORD 667k
8.6.2017
PE 601.115v02-00 A8-0211/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Budgetutskottet

Budgetkontrollutskottet

Föredraganden: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth

(Gemensamma utskottssammanträden – artikel 55 i arbetsordningen)

Föredragande av yttrande (*):

Jérôme Lavrilleux, utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Jerzy Buzek, utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Wim van de Camp, utskottet för transport och turism

Constanze Krehl, utskottet för regional utveckling

Paolo De Castro, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor(*)
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi(*)
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism(*)
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling(*)
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling(*)
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från fiskeriutskottet
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0605),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42, 43.2, 46 d, 149, 153.2 a, 164, 168.4 b, 172, 175, 177, 178, 189.2, 212.2, 322.2 och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0372/2016),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 1/2017 av den 26 januari 2017(1),

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och budgetkontrollutskottet, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, fiskeriutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0211/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  De finansiella reglerna för unionens allmänna budget har nu tillämpats i tre år, och erfarenheten har visat att det krävs en rad ytterligare ändringar, framför allt för att avlägsna flaskhalsar genom att införa ökad flexibilitet, förenkla budgetförvaltningen både för berörda parter och för förvaltande avdelningar, samt för att fokusera mer på resultat. Det föreslås därför att Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/201214 upphävs och ersätts med den här förordningen.

(1)  De finansiella reglerna för unionens allmänna budget har nu tillämpats i tre år, och erfarenheten har visat att det krävs en rad ytterligare ändringar, framför allt för att avlägsna flaskhalsar genom att införa ökad flexibilitet, förenkla budgetförvaltningen både för berörda parter och för förvaltande avdelningar, för att fokusera mer på resultat och för att förbättra tillgängligheten, transparensen och ansvarsskyldigheten. Det föreslås därför att Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/201214 upphävs och ersätts med den här förordningen.

_________________

_________________

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella bestämmelser för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella bestämmelser för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  För att säkerställa en ordentlig debatt mellan parlamentet och rådet om kommissionens förslag, borde man ha fastställt tillräckliga tidsfrister.

Motivering

Europaparlamentet beklagar att tidsfristerna för debatten om det här förslaget inte medger att medlagstiftarnas ståndpunkter kan beaktas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  De grundläggande budgetprinciperna bör bibehållas. De undantag från dessa grundläggande principer som gäller för specifika områden som forskning, yttre åtgärder och strukturfonder bör ses över på nytt och i möjligaste mån förenklas, och man bör därvid ta hänsyn till huruvida ett enskilt undantag fortfarande är relevant, om det ger ett mervärde för budgeten och om det medför en väsentlig administrativ börda för berörda parter.

(3)  De grundläggande budgetprinciperna, samt fördelningen av befogenheter och revisionsrättens centrala roll i förbindelse med genomförandet av unionens granskning i enlighet med artiklarna 285 och 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), bör bibehållas. De undantag från dessa grundläggande principer som gäller för specifika områden som forskning, yttre åtgärder och strukturfonder bör ses över på nytt och i möjligaste mån förenklas, och man bör därvid ta hänsyn till huruvida ett enskilt undantag fortfarande är relevant, om det ger ett mervärde för budgeten och om det medför en väsentlig administrativ börda för berörda parter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Upp till 10 % av de medel som avdelas för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), det europeiska grannskapsinstrumentet och finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete bör kunna behållas såsom icke fördelade medel i början av budgetåret, för att ge utrymme för ytterligare finansiering om det uppstår omfattande oförutsedda behov, nya krissituationer eller betydande politiska förändringar i tredjeländer, utöver de medel som redan tagits in anspråk inom programplaneringen. Om sådana icke fördelade medel inte binds upp genom åtaganden under budgetåret i fråga bör de överföras till nästa budgetår genom beslut av kommissionen.

(4)  Upp till 10 % av de medel som avdelas för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), det europeiska grannskapsinstrumentet och finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete bör kunna behållas såsom icke fördelade medel i början av budgetåret, för att ge utrymme för ytterligare finansiering om det uppstår omfattande oförutsedda behov, nya krissituationer eller betydande politiska förändringar i tredjeländer, utöver de medel som redan tagits in anspråk inom programplaneringen. Om sådana icke fördelade medel inte binds upp genom åtaganden under budgetåret i fråga bör de överföras till nästa budgetår genom beslut av kommissionen, samtidigt som det säkerställs att de används i enlighet med de specifika målen för deras ursprungliga instrument och omfattas av de bestämmelser och organ som gäller för detta instrument.

Motivering

Skälet bör stämma överens med artikel 12.2 e, som bara rör överföringsregler. Det bör säkerställas att inga icke fördelade överförda medel kan ledas bort från de specifika målen för varje instrument.

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Begreppet prestation i samband med EU:s budget bör klargöras. Prestation bör definieras som det direkta måttet på tillämpningen av principen om sund ekonomisk förvaltning. Det bör finnas en koppling mellan å ena sidan prestation, måldefinition, indikatorer och resultat och å andra sidan principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet vid utnyttjandet av anslagen. För att undvika överlappning i förhållande till befintliga resultatramar för de olika programmen bör hänvisningar i termer av prestation begränsas till själva målen och bevakningen av de framsteg som görs för att uppnå dem.

(12)  Begreppet prestation i samband med EU:s budget bör klargöras. Prestation bör definieras på grundval av genomförandet av målen och den direkta tillämpningen av principen om sund ekonomisk förvaltning. Utan att på förhand bedöma det berörda programmets relevans, bör det finnas en koppling mellan fastställda mål och prestation, indikatorer, resultat, additionalitet och sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet vid utnyttjandet av anslagen. För att undvika överlappning i förhållande till befintliga resultatramar för de olika programmen bör hänvisningar i termer av prestation begränsas till själva målen och bevakningen av de framsteg som görs för att uppnå dem.

Ändringsförslag     6

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Principen om öppenhet i artikel 15 i EUF-fördraget, som föreskriver att institutionerna ska arbeta så öppet som möjligt, innebär när det gäller genomförandet av budgeten att medborgarna ska kunna veta var, och för vilket ändamål, deras pengar används av unionen. Sådan information främjar demokratisk debatt, bidrar till att medborgarna medverkar i unionens beslutsprocess och förstärker institutionell kontroll och granskning av unionens utgifter. Målen bör uppnås genom att man offentliggör, helst med användning av moderna informationsverktyg, relevant information om alla mottagare av unionens medel, på ett sätt som beaktar mottagarnas legitima intressen i form av sekretess och säkerhet och, när det gäller fysiska personer, deras rätt till integritet och skydd av personuppgifter. Institutionerna bör därför vara selektiva och följa proportionalitetsprincipen vid offentliggörandet av sådana uppgifter. Offentliggörandebeslut bör baseras på relevanta kriterier i syfte att tillhandahålla meningsfull information.

(14)  Principen om öppenhet fastställs i artikel 15 i EUF-fördraget. Den kräver att institutionerna ska arbeta så öppet som möjligt och innebär, när det gäller genomförandet av budgeten, att medborgarna ska kunna veta var, och för vilket ändamål, deras pengar används av unionen. Sådan information främjar demokratisk debatt, bidrar till att medborgarna medverkar i unionens beslutsprocess, förstärker institutionell kontroll och granskning av unionens utgifter och bidrar i mycket stor utsträckning till att stärka dess trovärdighet. Kommunikationen bör vara mer fokuserad på mottagarna och syfta till att öka synligheten för medborgarna, samtidigt som det via fastställda åtgärder måste säkerställas att stödmottagarna har fått meddelandena. Målen bör uppnås genom att man till fullo offentliggör, helst med användning av moderna informationsverktyg, relevant information om alla mottagare av unionens medel, på ett sätt som beaktar samma mottagares legitima intressen i form av sekretess och säkerhet och, när det gäller fysiska personer, deras rätt till integritet och skydd av personuppgifter. Institutionerna bör därför vara selektiva och följa proportionalitetsprincipen vid offentliggörandet av sådana uppgifter. Offentliggörandebeslut bör baseras på relevanta kriterier i syfte att tillhandahålla meningsfull information.

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Information om hur unionens medel används genom direkt genomförande bör offentliggöras på en webbplats hos unionens institutioner, och bör åtminstone omfatta mottagarens namn och belägenhet samt det aktuella beloppet och ändamålet. Denna information bör utformas enligt relevanta kriterier, såsom tilldelningens periodicitet, typ eller omfattning.

(15)  Utan att bestämmelserna om skydd av personuppgifter påverkas, bör under alla omständigheter största möjliga transparens eftersträvas i fråga om uppgifter om mottagare. Information om hur unionens medel används genom direkt, indirekt och delat genomförande bör offentliggöras i systemet för finansiell transparens och på en webbplats hos unionens institutioner, och bör åtminstone omfatta mottagarens namn och belägenhet samt det aktuella beloppet och ändamålet. Denna information bör utformas enligt relevanta kriterier, såsom tilldelningens periodicitet, typ eller omfattning.

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Med tanke på EUF-fördragets principer, i synnerhet principerna om insyn och öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering bör uppgifter om namn och belägenhet för mottagare av unionsmedel offentliggöras när det gäller priser som tilldelats efter tävling, bidrag som tilldelats efter ansökningsomgång och kontrakt som tilldelats efter anbudsförfarande. Det faktum att uppgifterna offentliggörs bör också underlätta för dem vars ansökningar eller anbud inte har antagits att kontrollera hur den offentliga urvalsprocessen har gått till.

(16)  När det gäller priser som tilldelats efter tävling, bidrag som tilldelats efter ansökningsomgång och/eller kontrakt som tilldelats efter anbudsförfarande bör med tanke på EUF-fördragets principer, i synnerhet principerna om insyn och öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering, uppgifter om namn och belägenhet för mottagare av unionsmedel offentliggöras. Det faktum att uppgifterna offentliggörs bör underlätta för dem vars ansökningar eller anbud inte har antagits att kontrollera hur den offentliga urvalsprocessen har gått till.

Motivering

Tydligare språk

Ändringsförslag     9

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Uppgifter om mottagarens namn och belägenhet samt om belopp och användning av medlen bör inte offentliggöras om det riskerar att äventyra mottagarens integritet, vilken skyddas av stadgan om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen, eller skulle skada mottagarens berättigade affärsintressen.

(22)  Uppgifter om mottagarens namn och belägenhet samt om belopp och användning av medlen bör inte offentliggöras om det föreligger en risk för att ett sådant offentliggörande skulle kunna äventyra mottagarens integritet, vilken skyddas i synnerhet av stadgan om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen, eller skulle skada mottagarens berättigade affärsintressen.

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Vid indirekt och delat genomförande bör ansvaret för att offentliggöra information om mottagare och slutmottagare ligga på de personer, enheter eller organ som utsetts att förvalta unionens budgetmedel. Där så är tillämpligt bör detaljnivån på uppgifterna och kriterierna fastställas i sektorsspecifika bestämmelser, och får preciseras ytterligare i de ekonomiska ramöverenskommelserna om partnerskap. Kommissionen bör offentliggöra en hänvisning till den webbplats där informationen om mottagare och slutmottagare finns.

(23)  Bortsett från vad som fastställs i skäl 15 bör, vid indirekt och delat genomförande, ansvaret för att offentliggöra information om mottagare och slutmottagare ligga på de personer, enheter eller organ som utsetts att förvalta unionens budgetmedel. Där så är tillämpligt bör detaljnivån på uppgifterna och kriterierna fastställas i relevanta sektorsspecifika bestämmelser, och får preciseras ytterligare i de ekonomiska ramöverenskommelserna om partnerskap. Kommissionen bör offentliggöra en hänvisning till den webbplats där informationen om mottagare och slutmottagare finns.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  När uppdragen och ansvarsområdena för var och en av aktörerna i budgetförvaltningen väl har avgränsats kan dessa aktörer endast ställas till svars enligt villkoren i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. Instanser för finansiella oriktigheter har inrättats inom unionens institutioner. Det har emellertid konstaterats att antalet ärenden som tas emot av de enskilda instanserna ofta har varit lågt, och det föreslås därför för effektivitetens skull att instansernas befogenheter överförs till den nya interinstitutionella panel som har inrättats, och som har till uppgift att bedöma ärenden som kommer in från kommissionen eller unionens övriga institutioner och organ samt att utfärda rekommendationer i fråga om administrativa sanktioner (uteslutningar och ekonomiska sanktioner). Denna överföring av befogenheter syftar även till att undvika dubbelarbete och minska risken för motstridiga rekommendationer eller yttranden, i fall där både en ekonomisk aktör och en anställd vid en EU-institution berörs. Man bör fortsätta att tillämpa det förfarande enligt vilket en utanordnare, för att själv befrias från ansvar, kan begära bekräftelse av ett beslut som han eller hon anser strider mot gällande bestämmelser eller mot principen om sund ekonomisk förvaltning. Instansens sammansättning bör ändras när den trätt i funktion.

(40)  När uppdragen och ansvarsområdena för var och en av aktörerna i budgetförvaltningen väl har avgränsats kan dessa aktörer endast ställas till svars enligt villkoren i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. En särskild separat interinstitutionell panel bör inrättas. Eftersom frågan om finansiella oriktigheter är kopplad till institutionens disciplinära befogenheter och därför nära knuten till institutionens administrativa självständighet, bör panelens interinstitutionella karaktär förstärkas genom dess sammansättning.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag     12

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  För rättssäkerhetens skull bör det anges vilka regler som ska gälla om en debetnota skickas ut för sent.

(47)  För att säkerställa rättssäkerhet och transparens bör det anges vilka regler som ska gälla om en debetnota skickas ut för sent.

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Skäl 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54)  Det bör anges uttryckligen i denna förordning att betalningar måste effektueras inom en given tidsfrist och att betalningsmottagarna bör ha rätt till en dröjsmålsränta som belastar budgeten om denna tidsfrist överskrids. Denna rättighet bör dock inte gälla medlemsstater eller, enligt nyligen införda villkor, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

(54)  Det bör anges uttryckligen i denna förordning att betalningar måste effektueras inom en given tidsfrist och att betalningsmottagarna bör ha rätt till en dröjsmålsränta som belastar budgeten om denna tidsfrist överskrids. Denna rättighet bör dock inte gälla medlemsstater.

Motivering

EIB-gruppen bör inte behandlas annorlunda i detta avseende än andra enheter som använder EU:s budgetmedel eller unionens borgenärer. I detta avseende ska EIB-gruppen enligt sina stadgar säkerställa att dess kostnader täcks och att inbegripandet av EIB/EIF i denna bestämmelse kan framkalla negativa reaktioner från kreditvärderingsinstitut med anknytning till befintliga instrument såsom Efsi, EIB:s externa utlåningsmandat och InnovFin.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60)  Det är viktigt att medlemsstaterna ges möjlighet att begära att de medel som fördelats till dem vid delat genomförande överförs till EU-nivå och genomförs av kommissionen genom direkt eller indirekt genomförande om så är möjligt och detta är fördelaktigt för den berörda medlemsstaten. Detta skulle göra det möjligt att optimera utnyttjandet av dessa medel samt av de instrument som inrättas enligt denna förordning eller enligt sektorsspecifika förordningar, inklusive Efsi-förordningen, till vilka medlemstaterna skulle begära att de anslagna medlen överförs. För att garantera ett effektivt utnyttjande av ovan nämnda instrument är det nödvändigt att fastställa att, i de fall där medel överförs till instrument som inrättats enligt denna förordning eller enligt sektorsspecifika förordningar, inklusive Efsi-förordningen, ska bestämmelserna i dessa förordningar vara tillämpliga.

utgår

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71)  Den behöriga utanordnaren bör utesluta personer och enheter som är föremål för en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut avseende allvarligt fel i yrkesutövningen, avsiktlig eller oavsiktlig underlåtenhet att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt, bedrägerier som riktar sig mot budgeten, korruption, deltagande i kriminell verksamhet, penningtvätt, finansiering av terrorism, terroristbrott, barnarbete eller andra former av människohandel eller oriktigheter. Personen eller enheten i fråga bör också uteslutas i fall som avser ett allvarligt brott mot ett rättsligt åtagande eller en konkurs.

(71)  Den behöriga utanordnaren bör utesluta personer och enheter som är föremål för en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut avseende allvarligt fel i yrkesutövningen, avsiktlig eller oavsiktlig underlåtenhet att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt, om de har sitt säte i en icke samarbetsvillig jurisdiktion, standarder för god förvaltning i skattefrågor, bland annat sund skattekonkurrens, bedrägerier som riktar sig mot budgeten, korruption, deltagande i kriminell verksamhet, penningtvätt, finansiering av terrorism, terroristbrott, barnarbete eller andra former av människohandel eller oriktigheter. Personen eller enheten i fråga bör också uteslutas i fall som avser ett allvarligt brott mot ett rättsligt åtagande eller en konkurs. Den berörda personen eller enheten bör också uteslutas vid underlåtenhet att iaktta skattetransparens och att öppet redovisa landsspecifikt rapporterad information i enlighet med direktiv 2013/34/EU.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Skäl 72

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(72)  När den behöriga utanordnaren fattar beslut om uteslutning eller ekonomiska sanktioner och om offentliggörande av sådana beslut, eller om avslag för en person eller enhet, bör han eller hon säkerställa att beslutet är förenligt med proportionalitetsprincipen, med särskild hänsyn till hur allvarlig situationen är, dess konsekvenser för budgeten, den tid som har förflutit sedan agerandet i fråga, hur länge detta pågick och hur ofta det upprepades, avsikten eller graden av försumlighet och graden av samarbete mellan personen eller enheten och den relevanta behöriga myndigheten samt dess bidrag till undersökningen.

(72)  När den behöriga utanordnaren fattar beslut om uteslutning av en person eller enhet eller ekonomiska sanktioner mot en person eller enhet och om offentliggörande av detta beslut, bör han eller hon säkerställa att beslutet är förenligt med proportionalitetsprincipen, med särskild hänsyn till hur allvarlig situationen är, dess konsekvenser för budgeten, den tid som har förflutit sedan agerandet i fråga, hur länge detta pågick och hur ofta det upprepades, avsikten eller graden av försumlighet och graden av samarbete mellan personen eller enheten och den relevanta behöriga myndigheten samt dess bidrag till undersökningen.

Ändringsgsförslag   17

Förslag till förordning

Skäl 80

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(80)  Det är också viktigt att kunna förstärka den avskräckande effekt som uppnås genom uteslutning och ekonomiska sanktioner. I detta avseende bör den avskräckande effekten förstärkas av möjligheten att offentliggöra uppgifterna i samband med uteslutningen och/eller de ekonomiska sanktionerna, med full hänsyn till bestämmelserna om skydd av personuppgifter i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 och i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Detta bör bidra till att säkerställa att samma agerande inte upprepas. Av rättssäkerhetsskäl och i enlighet med proportionalitetsprincipen bör det anges i vilka situationer som ett offentliggörande inte bör äga rum. I sin bedömning bör den behöriga utanordnaren ta hänsyn till eventuella rekommendationer från panelen. När det gäller fysiska personer bör personuppgifter endast offentliggöras i undantagsfall, när det är motiverat på grund av agerandets allvar eller dess inverkan på unionens ekonomiska intressen.

(80)  Det är också viktigt att kunna förstärka den avskräckande effekt som uppnås genom uteslutning och ekonomiska sanktioner. I detta avseende bör den avskräckande effekten förstärkas av möjligheten att offentliggöra uppgifterna i samband med uteslutningen och/eller de ekonomiska sanktionerna, med full hänsyn till bestämmelserna om skydd av personuppgifter i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a. Detta bör bidra till att säkerställa att samma agerande inte upprepas. Av rättssäkerhetsskäl och i enlighet med proportionalitetsprincipen bör det anges i vilka situationer som ett offentliggörande inte bör äga rum. I sin bedömning bör den behöriga utanordnaren ta hänsyn till eventuella rekommendationer från panelen. När det gäller fysiska personer bör personuppgifter endast offentliggöras i undantagsfall, när det är motiverat på grund av agerandets allvar eller dess inverkan på unionens ekonomiska intressen.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 88

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(88)  Utvecklingen mot elektroniskt utbyte av information och elektroniskt översändande av handlingar, som medför väsentliga förenklingar, bör åtföljas av tydliga villkor för godkännandet av de system som ska användas. Detta är viktigt för att garantera en rättsligt sund miljö och samtidigt bibehålla en tillräcklig flexibilitet vid förvaltningen av unionens medel såväl för deltagare och mottagare som för utanordnare i enlighet med denna förordning.

(88)  Utvecklingen mot elektroniskt utbyte av information och elektroniskt översändande av handlingar, inbegripet e-upphandling i lämpliga fall, som medför väsentliga förenklingar, bör åtföljas av tydliga villkor för godkännandet av de system som ska användas. Detta är viktigt för att garantera en rättsligt sund miljö och samtidigt bibehålla en tillräcklig flexibilitet vid förvaltningen av unionens medel såväl för deltagare och mottagare som för utanordnare i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag     19

Förslag till förordning

Skäl 96

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(96)  Man behöver också ta hänsyn till de speciella egenskaperna hos kombinationsinstrument, där kommissionen bidrar tillsammans med ett finansinstitut, och förtydliga tillämpningen av avdelning X om finansieringsinstrument.

(96)  Man behöver också förbättra egenskaperna hos och användningen av kombinationsinstrument, där kommissionen bidrar tillsammans med ett finansinstitut, och förtydliga tillämpningen av avdelning X om finansieringsinstrument.

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Skäl 97a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(97a)  Största möjliga transparens måste säkras i fråga om uppdragstagare och underleverantörer och relevanta uppgifter bör göras tillgängliga.

Ändringsförslag     21

Förslag till förordning

Skäl 105

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(105)  Man bör göra åtskillnad mellan de olika situationer som vanligen går under benämningen ”intressekonflikt”, och hantera dem separat enligt kategori. Begreppet ”intressekonflikt” bör endast användas om den som befinner sig i en sådan situation är en enhet eller person med ansvar för budgetgenomförande, revision eller kontroll, eller en tjänsteman eller en anställd vid en av unionens institutioner. Om en ekonomisk aktör försöker påverka ett förfarande på ett otillbörligt sätt eller komma åt konfidentiella uppgifter bör detta hanteras som ”allvarligt fel i yrkesutövningen”. Ekonomiska aktörer kan också befinna sig i en situation som gör att de på grund av en konflikt i yrkesmässiga intressen inte bör väljas ut för att genomföra ett kontrakt. Till exempel bör ett företag inte bedöma ett projekt i vilket det själv har deltagit, och inte heller bör en revisor granska räkenskaper vars riktighet denne tidigare själv har intygat.

(105)  Man bör göra åtskillnad mellan de olika situationer som vanligen går under benämningen ”intressekonflikt”, och hantera dem separat enligt kategori. Begreppet ”intressekonflikt” bör endast användas om den som befinner sig i en sådan situation är en enhet eller person med ansvar för budgetgenomförande, revision eller kontroll, eller en tjänsteman eller en anställd vid en av unionens institutioner. Om en ekonomisk aktör försöker påverka ett förfarande på ett otillbörligt sätt eller komma åt konfidentiella uppgifter bör detta hanteras som ”allvarligt fel i yrkesutövningen” och leda till att aktören kan uteslutas från förfarandet. Ekonomiska aktörer kan också befinna sig i en situation som gör att de på grund av en konflikt i yrkesmässiga intressen inte bör väljas ut för att genomföra ett kontrakt. Till exempel bör ett företag inte bedöma ett projekt i vilket det själv har deltagit, och inte heller bör en revisor granska räkenskaper vars riktighet denne tidigare själv har intygat.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 108

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(108)  Unionens offentliga upphandling bör säkerställa att dess medel används på ett effektivt, transparent och ändamålsenligt sätt. I detta sammanhang bör elektronisk upphandling bidra till effektivare användning av unionens medel och underlätta tillgången till offentliga upphandlingsomgångar för alla ekonomiska aktörer.

(108)  Unionens offentliga upphandling bör säkerställa att dess medel används på ett effektivt, transparent och ändamålsenligt sätt, samtidigt som den administrativa bördan minskar för mottagarna av EU-stöd och för förvaltningsmyndigheterna. I detta sammanhang bör elektronisk upphandling bidra till effektivare användning av unionens medel och underlätta tillgången till offentliga upphandlingsomgångar för alla ekonomiska aktörer. Alla unionsinstitutioner som sköter offentlig upphandling bör på sina webbplatser offentliggöra tydliga regler för förvärv, utgifter och övervakning samt tilldelade kontrakt, inbegripet värdet på kontrakten.

Ändringsförslag     23

Förslag till förordning

Skäl 124

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(124)  Tillämpningsområdet för den avdelning i förordningen som gäller bidrag behöver förtydligas, särskilt i fråga om hurdana åtgärder som kan stödjas genom bidrag och vilka kategorier av organ som kan komma i fråga som mottagare, samt hur de rättsliga åtaganden som ligger till grund för bidrag ska vara utformade. Bland annat bör förfarandet med bidragsbeslut fasas ut på grund av dess begränsade användning, samtidigt som formen e-bidrag successivt införs. Textens disposition bör förenklas genom att bestämmelser om instrument som inte faller inom definitionen för bidrag flyttas till andra delar av förordningen. Det bör klargöras vilka typer av organ som kan få bidrag för administrationskostnader, eftersom ”organ som inrättats för att uppnå ett mål av allmänt unionsintresse” också täcks av begreppet ”organ som har ett mål som omfattas av och stöder unionens politik”. Den strikta definitionen av ett organ som inrättats för att uppnå ett mål av allmänt unionsintresse bör lyftas ut.

(124)  Tillämpningsområdet för den avdelning i förordningen som gäller bidrag behöver förtydligas, särskilt i fråga om hurdana åtgärder som kan stödjas genom bidrag och vilka kategorier av organ som kan komma i fråga som mottagare, samt hur de rättsliga åtaganden som ligger till grund för bidrag ska vara utformade. Bland annat bör förfarandet med bidragsbeslut fasas ut på grund av dess begränsade användning, samtidigt som formen e-bidrag successivt införs. Textens disposition bör förenklas genom att bestämmelser om instrument som inte faller inom definitionen för bidrag flyttas till andra delar av förordningen. Det bör klargöras vilka typer av organ som kan få bidrag för administrationskostnader, eftersom ”organ som inrättats för att uppnå ett mål av allmänt unionsintresse” också täcks av begreppet ”organ som har ett mål som omfattas av och stöder unionens politik”.

Ändringsförslag     24

Förslag till förordning

Skäl 130

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(130)  Man bör förtydliga tillämpningsområdena för kontroller respektive regelbundna bedömningar av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser. Genom kontrollerna bör man först och främst stämma av att villkoren är uppfyllda för utbetalningen av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonbelopp, inklusive – där så är aktuellt – att resultatkraven uppfylls. Dessa villkor bör inte kräva någon rapportering av de kostnader som stödmottagaren faktiskt ådragit sig. När sifferuppgifter för enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsats har bestämts i förväg av den behöriga utanordnaren eller av kommissionen bör dessa uppgifter inte ifrågasättas i samband med efterhandskontroller. De regelbundna bedömningarna av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser kan kräva tillgång till stödmottagarens räkenskaper, för statistiska och metodologiska ändamål. Bedömningarna kan leda till uppdateringar av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser som sedan tillämpas på framtida avtal, men bör inte användas för omprövning av de enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser som redan har överenskommits. Att ha tillgång till stödmottagarens räkenskaper är också nödvändigt för att kunna förebygga och spåra bedrägerier.

(130)  Man bör förtydliga tillämpningsområdena för kontroller respektive regelbundna bedömningar av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser. Genom kontrollerna bör man först och främst stämma av att villkoren är uppfyllda för utbetalningen av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonbelopp, inklusive – där så är aktuellt – att resultatkraven uppfylls. Dessa villkor bör inte kräva någon rapportering av de kostnader som stödmottagaren faktiskt ådragit sig. Frekvensen och omfattningen av dessa kontroller bör bland annat styras av de risker som förknippas med en stödmottagare baserat på tidigare oriktigheter. När sifferuppgifter för enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsats har bestämts i förväg av den behöriga utanordnaren eller av kommissionen bör dessa uppgifter inte ifrågasättas i samband med efterhandskontroller. De regelbundna bedömningarna av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser kan kräva tillgång till stödmottagarens räkenskaper, för statistiska och metodologiska ändamål. Bedömningarna kan leda till uppdateringar av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser som sedan tillämpas på framtida avtal, men bör inte användas för omprövning av de enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser som redan har överenskommits. Att ha tillgång till stödmottagarens räkenskaper är också nödvändigt för att kunna förebygga och spåra bedrägerier.

Motivering

Vid kontroller ska större fokus läggas på mottagare som utgör en större risk för unionens budget. Riskbaserade kontroller skulle möjliggöra för EU att lägga mer resurser på konkreta åtgärder än på administration.

Ändringsförslag     25

Förslag till förordning

Skäl 131a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(131a)   För att skydda en av de grundläggande principerna för offentliga finanser bör regeln att bidrag inte får leda till vinst bibehållas i den här förordningen. Regeln att bidrag inte får leda till vinst bör betraktas som ett av de huvudsakliga instrumenten för att undvika missbruk av offentliga medel.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 136

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(136)  Unionen har under de senaste åren ökat sin användning av finansieringsinstrument, eftersom denna stödform har potential att ge större hävstångsverkan för EU:s budgetmedel, samtidigt som de dock utsätter EU-budgeten för större risk. Till dessa finansieringsinstrument hör inte endast de som redan omfattas av budgetförordningen utan också andra instrument, t.ex. budgetgarantier och ekonomiskt stöd som tidigare bara reglerats genom respektive grundläggande rättsakt. För att säkerställa att enhetliga principer gäller för denna grupp av instrument bör de omfattas av gemensamma rambestämmelser som sammanförs i en ny avdelning i förordningen. Denna nya avdelning bör alltså, utöver de befintliga bestämmelserna om finansieringsinstrument, också innehålla avsnitt om budgetgarantier och ekonomiskt stöd till medlemsstater och tredjeländer.

(136)  Unionen har under de senaste åren ökat sin användning av finansieringsinstrument, vilket bör ge större hävstångsverkan för EU:s budgetmedel, samtidigt som de dock utsätter EU-budgeten för större risk. Till dessa finansieringsinstrument hör inte endast de som redan omfattas av budgetförordningen utan också andra instrument, t.ex. budgetgarantier och ekonomiskt stöd som tidigare bara reglerats genom respektive grundläggande rättsakt. För att säkerställa att enhetliga principer gäller för denna grupp av instrument bör de omfattas av gemensamma rambestämmelser som sammanförs i en ny avdelning i förordningen. Denna nya avdelning bör alltså, utöver de befintliga bestämmelserna om finansieringsinstrument, också innehålla avsnitt om budgetgarantier och ekonomiskt stöd till medlemsstater och tredjeländer.

Ändringsförslag     27

Förslag till förordning

Skäl 139

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(139)  Finansieringsinstrument, budgetgarantier och ekonomiskt stöd bör godkännas genom en grundläggande rättsakt. När finansieringsinstrument, i vederbörligen motiverade fall, inrättas utan en grundläggande akt bör de godkännas av Europaparlamentet och rådet i budgeten.

(139)  Finansieringsinstrument, budgetgarantier, ekonomiskt stöd och förvaltningsfonder bör godkännas genom en grundläggande rättsakt.

Ändringsförslag     28

Förslag till förordning

Skäl 142

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(142)  Det bör återspeglas att parterna har ett gemensamt intresse av att bidra till unionens politiska mål, och i synnerhet att Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden besitter specifik sakkunskap när det gäller att förvalta finansieringsinstrument.

(142)  Det bör återspeglas att parterna har ett gemensamt intresse av att bidra till unionens politiska mål, och i synnerhet att Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden (EIF) besitter specifik sakkunskap när det gäller att förvalta finansieringsinstrument och budgetgarantier.

Motivering

EIB är EU:s enda finansiella institution, som enligt EUF-fördraget är skyldig att tillämpa EU:s målsättningar, förordningar och standarder, och som har ett gransknings- och kontrollsystem som fastställs i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 164

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(164)  Kommissionen bör ges befogenhet att upprätta och förvalta unionens förvaltningsfonder för katastrofinsatser och för insatser efter de inledande katastrofinsatserna eller tematiska åtgärder, inte bara inom unionens yttre åtgärder utan även inom dess inre politik. Den senaste tidens händelser i Europeiska unionen visar på behovet av ökad flexibilitet för finansiering inom EU. Detta är särskilt viktigt med tanke på att gränserna mellan yttre åtgärder och inre politik successivt blivit otydligare, och många problem som unionen behöver kunna hantera är av gränsöverskridande karaktär. Det är viktigt att klargöra de principer som ska tillämpas på bidrag till unionens förvaltningsfonder och att klargöra ansvarsförhållandena mellan de olika aktörerna i budgetförvaltningen och förvaltningsfondens styrelse. Det bör också införas regler som säkerställer att givarna är rättvist företrädda i fondens styrelse, och att kommissionen måste avge en positiv röst för att medlen från en fond ska kunna utnyttjas.

(164)  Förvaltningsfonder kan på ett allvarligt sätt ändra budgetar som antagits av Europaparlamentet och rådet och riskerar att använda medel från finansieringsinstrument för ändamål som inte förutses i de grundläggande rättsakter som inrättar dessa instrument. Förvaltningsfonder medför dock ett värde genom sammanslagningen av resurser, förutsatt att denna sammanslagning inte främst begränsas till unionsresurser. Kommissionen bör ges befogenhet att upprätta och förvalta unionens förvaltningsfonder för katastrofinsatser och för insatser efter de inledande katastrofinsatserna eller för tematiska åtgärder i förbindelse med yttre åtgärder. Det är viktigt att klargöra de principer som ska tillämpas på bidrag till dessa förvaltningsfonder för att klargöra ansvarsförhållandena mellan de olika aktörerna i budgetförvaltningen och förvaltningsfondens styrelse. Det bör också införas regler som säkerställer att givarna och, när detta är lämpligt, Europaparlamentet är rättvist företrädda i fondens styrelse, och att kommissionen måste avge en positiv röst för att medlen från en fond ska kunna utnyttjas.

Motivering

Föredragandena anser inte att det är lämpligt att för närvarande utvidga tillämpningsområdet för unionens förvaltningsfonder till att omfatta åtgärder inom den inre politiken. Se även motiveringen till ändringsförslagen till artikel 227.

Ändringsförslag     30

Förslag till förordning

Skäl 167

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(167)  Det sätt på vilket institutionerna för närvarande rapporterar om fastighetsprojekt till Europaparlamentet och rådet bör bibehållas. Institutionerna bör ges rätt att finansiera nya fastighetsprojekt med anslag för fastigheter som redan sålts, varför en hänvisning till inkomster avsatta för särskilda ändamål bör införas. Detta skulle göra det möjligt att bättre hantera förändringar i institutionernas fastighetsbehov, och samtidigt spara in kostnader och uppnå ökad flexibilitet.

(167)  Det sätt på vilket institutionerna för närvarande rapporterar om fastighetsprojekt till Europaparlamentet och rådet bör förbättras. Institutionerna bör ges rätt att finansiera nya fastighetsprojekt med anslag för fastigheter som redan sålts, varför en hänvisning till inkomster avsatta för särskilda ändamål bör införas. Detta skulle göra det möjligt att bättre hantera förändringar i institutionernas fastighetsbehov, och samtidigt spara in kostnader och uppnå ökad flexibilitet.

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Skäl 169

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(169)  I fråga om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och Europeiska solidaritetsfonden bör man förenkla reglerna både för mobilisering av fonderna och för överföring mellan budgetrubriker, det senare genom att kommissionen får befogenhet att överföra medlen internt, så att dessa särskilda instrument kan förvaltas på smidigast möjliga sätt.

utgår

Ändringsförslag     32

Förslag till förordning

Skäl 170

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(170)  För att säkerställa att Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) snabbt kan bistå med tillräckliga medel till stöd för ändrade politiska prioriteringar bör man öka flexibiliteten i fråga om den vägledande anslagsfördelningen mellan de tre delarna av programmet och för minimiandelarna för de enskilda tematiska avsnitten inom varje programdel. Detta bör leda till en effektivare förvaltning av programmet och ett större utrymme för att styra budgetmedel mot åtgärder som har större verkan i form av sysselsättning och sociala förbättringar.

(170)  För att säkerställa att Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) snabbt kan bistå med tillräckliga medel till stöd för ändrade politiska prioriteringar bör man öka flexibiliteten i fråga om den vägledande anslagsfördelningen mellan de tre delarna av programmet och för minimiandelarna för de enskilda tematiska avsnitten inom varje programdel, samtidigt som man behåller en hög ambitionsnivå för utvecklingen av Eures gränsöverskridande partnerskap. Detta bör leda till en effektivare förvaltning av programmet och ett större utrymme för att styra budgetmedel mot åtgärder som har större verkan i form av sysselsättning och sociala förbättringar.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 171

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(171)  Som ett sätt att underlätta investeringar i infrastruktur för kulturturism och hållbar turism bör vissa restriktioner för omfattningen av stöd till sådana investeringar avskaffas, utan att detta påverkar tillämpningen av EU:s miljölagstiftning, särskilt direktiven om strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbedömning.

(171)  Investeringar i småskalig infrastruktur för kulturturism och hållbar turism bör upprätthållas, utan att detta påverkar tillämpningen av EU:s miljölagstiftning, särskilt direktiven om strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbedömning. I motiverade fall skulle omfattningen av stöd till sådana investeringar kunna utvidgas.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 172

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(172)  För att bättre kunna reagera på de utmaningar som följer av allt större flöden av migranter och flyktingar bör man precisera vilka mål Eruf kan bidra till genom sitt stöd till migranter och flyktingar.

(172)  För att bättre kunna reagera på de utmaningar som följer av allt större flöden av migranter och flyktingar bör man precisera vilka mål Eruf kan bidra till genom sitt stöd till migranter och flyktingar som åtnjuter internationellt skydd. Detta bidrag kan vara effektivt, i synnerhet i länder som är särskilt utsatta för migrationsströmmar, om det åtföljs av en genuin tillämpning i hela EU av solidaritetsprincipen, och således av åtgärder som syftar till en rättvis fördelning av bördan.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 172a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(172a)  Horisontella principer, dvs. deltagande i partnerskap, hållbar utveckling, jämställdhet och icke-diskriminering, har skapat viktiga bidrag till ett effektivt genomförande av ESI-fonderna och bör upprätthållas som förelöpare för alla typer av investeringar som involverar EU:s budget, inbegripet finansieringsinstrument och Efsi.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 176

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(176)  För att maximera synergieffekterna mellan de olika resurser som unionen sätter in för att effektivt kunna hantera utmaningarna inom områdena asyl och migration bör det säkerställas att de tematiska målen, när de konkretiseras i de fondspecifika bestämmelserna, tar formen av prioriteringar som reglerar hur medlen inom varje fond ska användas inom dessa områden.

(176)  För att maximera synergieffekterna mellan de olika resurser som unionen sätter in för att effektivt kunna hantera utmaningarna inom områdena asyl och migration bör det säkerställas att de tematiska målen, när de konkretiseras i de fondspecifika bestämmelserna, tar formen av prioriteringar som reglerar hur medlen inom varje fond ska användas inom dessa områden. Där så är lämpligt rekommenderas samordning med Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Ändringsförslag     37

Förslag till förordning

Skäl 178

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(178)  En optimal användning av de finansiella medel som fördelas mellan medlemsstater inom sammanhållningspolitiken kräver att medlemsstaterna ges möjlighet att överföra medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till instrument som inrättats genom budgetförordningen eller genom sektorsspecifika förordningar.

utgår

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 178a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(178 a)   De finansiella resurserna i Europeiska havs- och fiskerifonden bör strikt öronmärkas för stöd till den gemensamma fiskeripolitikens åtgärder för bevarande av marina biologiska resurser, förvaltning av fiskeriverksamheter och fiskeflottor som utnyttjar dessa resurser, limniska biologiska resurser och vattenbruk samt beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 199a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(199a)  I enlighet med de rekommendationer som utfärdas i skäl 10 i förordning (EU) nr 1296/2013 och i överensstämmelse med artikel 176 i denna förordning bör medlemsstaterna i ökad utsträckning använda sig av förenklade kostnadsalternativ samt finansiering genom enhetsbelopp i syfte att minska den administrativa bördan och förenkla reglerna för tilldelning av medel.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 199b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(199b)  Av effektivitetsskäl bör medlemsstaterna i ökad utsträckning kunna använda sig av förenklade kostnadsalternativ samt finansiering genom enhetsbelopp i syfte att minska den administrativa bördan och förenkla reglerna för tilldelning av medel.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 200

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(202)  För att göra det lättare att använda förenklade kostnadsalternativ i ett tidigare skede och mer målinriktat bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen, dels för att fastställa standardiserade skalor för enhetskostnader eller schablonsatser, dels för att utforma en rättvis, skälig och verifierbar metod att använda som bas för sådana beräkningar. Kommissionen bör också ges befogenhet att anta akter som reglerar finansiering som – i stället för att utgå från kostnader – grundas på att vissa villkor ska vara uppfyllda i fråga om praktiska framsteg med genomförandet eller i fråga om förverkligandet av programmens mål. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd sker i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(200)  För att göra det lättare att använda förenklade kostnadsalternativ i ett tidigare skede och mer målinriktat bör befogenheten att anta akter för att komplettera denna förordning i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, för att fastställa differentierad behandling av investerare och villkoren för tillämpningen av denna differentierade behandling, för att fastställa standardiserade skalor för enhetskostnader eller schablonsatser samt för att utforma en rättvis, skälig och verifierbar metod att använda som bas för sådana beräkningar. Kommissionen bör också ges befogenhet att anta akter som reglerar finansiering som – i stället för att utgå från kostnader – grundas på att vissa villkor ska vara uppfyllda i fråga om praktiska framsteg med genomförandet eller i fråga om förverkligandet av programmens mål. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 239

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(239)  För att öka effektiviteten bör ett eller flera kombinationsinstrument införas inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Avsikten med dessa kombinationsinstrument är att kombinera icke-återbetalningspliktiga bidrag och/eller finansieringsinstrument från unionens budget, inklusive en blandning av kapitalandelar i FSE och FSE-skuldinstrument, med finansiering från EIB-gruppen (inklusive EIB-finansiering inom ramen för Efsi) eller från andra finansinstitut eller investerare.

(239)  För att öka effektiviteten bör kombinationsinstrument införas inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Dessa kombinationsinstrument skulle kunna kombinera icke-återbetalningspliktiga bidrag, såsom medlemsstaternas budgetar, FSE-bidrag och de europeiska struktur- och investeringsfonderna, och/eller finansieringsinstrument från unionens budget, inklusive en blandning av kapitalandelar i FSE och FSE-skuldinstrument, med finansiering från EIB-gruppen (inklusive EIB-finansiering inom ramen för Efsi) eller från nationella utvecklingsbanker, utvecklingsinstitut eller andra finansinstitut eller investerare och/eller privat finansiellt stöd, inbegripet både direkta och indirekta finansiella bidrag, däribland genom offentlig-privata partnerskap.

Motivering

Kombinerad finansiering bör främja en vid kombination av bidrag från nationella budgetar och EU:s budget eller privata investerare i syfte att optimera användningen av tillgängliga resurser och i största möjliga utsträckning locka privata investeringar.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 239a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(239a)  Styrningen av kombinationsinstrument bör bygga på en förhandsutvärdering i enlighet med budgetförordningen och bör spegla resultaten av de erfarenheter som gjorts med genomförandet av den blandade finansiering inom FSE som det hänvisas till i FSE:s fleråriga arbetsprogram 2017, som offentliggjordes den 20 januari 2017. Kombinationsinstrument för FSE bör fastställas i de fleråriga och/eller årliga arbetsprogrammen och antas enligt artiklarna 17 och 25 i förordning (EU) nr 1316/2013. Kommissionen bör se till att Europaparlamentet och rådet på ett transparent sätt och så snabbt som möjligt informeras om genomförandet av kombinationsinstrument.

Motivering

Det är viktigt att inrättandet och användningen av kombinationsinstrument följer en tydlig och transparent styrprocess och också tar hänsyn till erfarenheterna från den pågående ansökningsomgången för FSE för 2017 (blandad finansiering). Inte minst vad gäller parlamentets kontroll av FSE måste kombinationsinstrument och kombinerade åtgärder inrättas med iakttagande av de planerings- och beslutsfattandemekanismer som fastställs i FSE:s arbetsprogram.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 239b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(239b)  Syftet med kombinationsinstrument för FSE är att möjliggöra och göra det enklare att lämna in en enda ansökan för alla typer av stöd, inklusive unionsbidrag från FSE och finansiering från den privata sektorn. Kombinationsinstrumenten bör syfta till att optimera ansökningsförfarandet för projektansvariga genom att införa en gemensam utvärderingsprocess ur teknisk och finansiell synvinkel.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 239c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(239c)  Kombinationsinstrumenten för FSE bör öka flexibiliteten vad gäller tidsramen för inlämning av projekt och förenkla och anpassa förfarandet för projektidentifiering och finansiering. De bör också öka de deltagande finansinstitutens egenansvar och engagemang och minska risken för att projekt för vilka bidrag har avsatts inte får till stånd en ekonomisk avslutning och därför inte erhåller betalningar.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 239d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(239d)  Kombinationsinstrument för FSE bör medföra större samordning, utbyte av information och samarbete mellan medlemsstaterna, kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och privata investerare i syfte att skapa och stödja en uppsättning kvalitativa projekt med målet att uppnå FSE:s politiska mål.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 240

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(240)  Kombinationsinstrument under FSE har till syfte att förstärka unionsutgifternas multiplikatoreffekt genom att utgöra incitament för privata investerare att skjuta till ytterligare resurser. Det behöver därför säkerställas att åtgärder finansieras på detta sätt blir ekonomiskt och finansiellt livskraftiga.

(240)  Kombinationsinstrument för FSE har till syfte att förstärka unionsutgifternas multiplikatoreffekt genom att utgöra incitament för privata investerare att skjuta till ytterligare resurser och på så sätt säkerställa ett maximalt deltagande från privata investerare. De bör dessutom säkerställa att åtgärder som finansieras på detta sätt blir ekonomiskt och finansiellt livskraftiga och bidrar till att undvika en brist på investeringsstimulans. De bör bidra till förverkligandet av unionens mål att uppnå de målnivåer som fastställdes vid klimatkonferensen i Paris (COP 21) och för jobbskapande och gränsöverskridande förbindelsemöjligheter. När både FSE och Efsi används för att finansiera åtgärder bör revisionsrätten utföra en utvärdering för att analysera huruvida dessa bidrar till uppnåendet av dessa mål.

Ändringsförslag   48

Förslag till förordning

Skäl 240a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(240a)   Finansieringen av EIB:s garantifond inom ramen för Efsi kommer från EU:s budget. EIB bör därför systematiskt kunna ingripa för att tillhandahålla en första förlust-garanti i gemensamma finansieringsmekanismer för insatser som redan stöds av EU:s budget (FSE, Efsi osv.) i syfte att möjliggöra och underlätta additionalitet och deltagande från privata medinvesterare inom ramen för kombinationsinstrument för FSE.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Skäl 241

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(241)  Som stöd till genomförandet av de projekt som ger störst mervärde för det transeuropeiska transportnätet med avseende på stomnätskorridorer, gränsöverskridande projekt och projekt inom övriga avsnitt av stomnätet behöver man införa en viss flexibilitet vid förvaltningen av det fleråriga arbetsprogrammet, så att utnyttjandet av budgetmedlen kan nå upp till 95 % enligt förordning (EU) nr 1316/2013.

utgår

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 241a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(241a)  På grund av särdragen i FSE:s telekommunikationssektor jämfört med dess transport- och energisektorer (mindre genomsnittlig bidragsstorlek, typ av kostnader och typ av projekt) bör man undvika onödiga bördor för stödmottagare och medlemsstater som deltar i liknande insatser genom en lättnad i kostnaderna för certifieringsskyldigheten, utan att göra avkall på principen om en sund ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Skäl 241b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(241b)  Styrningen av kombinationsinstrument bör bygga på en förhandsutvärdering enligt budgetförordningen och bör beakta erfarenheterna i samband med genomförandet av den blandade finansiering inom FSE som det hänvisas till i FSE:s fleråriga arbetsprogram 20171a, som offentliggjordes den 20 januari 2017. Kombinationsinstrument för FSE bör fastställas av de fleråriga och/eller årliga arbetsprogram som antas enligt artiklarna 17 och 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/20131b. Kommissionen bör se till att Europaparlamentet och rådet på ett transparent sätt och så snabbt som möjligt informeras om genomförandet av kombinationsinstrument.

 

________________

 

1a Kommissionens genomförandebeslut av den 20 januari 2017 om ändring av kommissionens genomförandebeslut C(2014)1921 om fastställande av det fleråriga arbetsprogrammet 2014 för finansiellt stöd avseende Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – transportsektorn för perioden 2014–2020 C(2017)0164.

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010, text av betydelse för EES (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129–171).

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Skäl 241c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(241c)  Syftet med kombinationsinstrument för FSE är att möjliggöra och göra det enklare att lämna in en enda ansökan för alla typer av stöd, inklusive unionsbidrag från FSE och finansiering från den privata sektorn. Kombinationsinstrumenten bör sträva efter att optimera ansökningsförfarandet för projektansvariga genom att införa en gemensam process för teknisk och finansiell utvärdering.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Skäl 241d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(241d)  Kombinationsinstrumenten för FSE bör göra tidsramen för inlämning av projekt mer flexibel genom att förenkla och anpassa förfarandet för projektidentifiering och finansiering. De bör också öka de deltagande finansinstitutens egenansvar och engagemang och minska risken för att projekt för vilka bidrag har avsatts inte får till stånd en ekonomisk avslutning och därför inte erhåller betalningar.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Skäl 241e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(241e)  Kombinationsinstrument för FSE bör medföra större samordning, utbyte av information och samarbete mellan medlemsstaterna, kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och privata investerare i syfte att skapa och stödja ett hälsosamt tillflöde av projekt som syftar till att uppnå FSE:s politiska mål.

Ändringsförslag     55

Förslag till förordning

Skäl 242

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(242)  För närvarande får bara bidrag och upphandling användas för att stödja åtgärder inom området infrastrukturer för digitala tjänster. För bästa möjliga effektivitet bör finansieringsinstrument också göras tillgängliga som stöd för sådana åtgärder.

(242)  För närvarande får bara bidrag och upphandling användas för att stödja åtgärder inom området infrastrukturer för digitala tjänster. För att infrastrukturer för digitala tjänster ska fungera med bästa möjliga effektivitet bör andra finansieringsinstrument som för närvarande används inom ramen för FSE, däribland innovativa finansieringsinstrument, också göras tillgängliga som stöd för sådana åtgärder.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Skäl 252a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(252a)  Innan kommissionen föreslår en revidering av denna förordning bör den genomföra en konsekvensbedömning i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a.

 

__________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 278a (ny) anser föredragandena att de betydande ändringar som föreslagits i denna halvtidsrevidering av budgetförordningen inte var föremål för en konsekvensbedömning från kommissionens sida, vilket strider mot det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Föredragandena anser därför att en konsekvensbedömning ska vara obligatorisk för varje framtida revidering av denna förordning.

Ändringsförslag     57

Förslag till förordning

Skäl 253a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(253a)  Jordbruksmarknaderna bör vara transparenta och prisuppgifter bör vara tillgängliga och till nytta för alla berörda parter. Det är en av unionens uppgifter att främja transparensen på unionsmarknaden. Därför bör nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken öka marknadstransparensen genom prisövervakningstjänster för varje jordbrukssektor, i syfte att tillhandahålla en kontinuerlig, segmentspecifik analys av jordbruksmarknaderna med hjälp från de ekonomiska aktörerna och regelbundet erbjuda relevanta uppgifter och prognoser.

Ändringsförslag     58

Förslag till förordning

Skäl 253b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(253b)  I enlighet med artiklarna 42 och 43.2 i EUF-fördraget ska målen för den gemensamma jordbrukspolitiken ges företräde framför alla EU:s konkurrensregler.

Ändringsförslag     59

Förslag till förordning

Titel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU

om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU och om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Motivering

Teknisk rättelse.

Ändringsförslag     60

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  kombinerad åtgärd: en åtgärd som genomförs inom ramen för ett kombinationsinstrument som sammanför icke-återbetalningspliktiga former av stöd och/eller finansieringsinstrument från EU:s budget och finansieringsinstrument från institutioner för utvecklingsfinansiering eller andra offentliga finansinstitut och kommersiella finansinstitut och investerare. Kombinerade åtgärder kan inbegripa förberedande åtgärder som leder till potentiella investeringar från finansinstitut.

6.  kombinerad åtgärd: en åtgärd som genomförs inom ramen för ett kombinationsinstrument som sammanför icke-återbetalningspliktiga former av stöd och/eller finansieringsinstrument från EU:s budget och finansieringsinstrument från institutioner för utvecklingsfinansiering eller andra offentliga finansinstitut och kommersiella finansinstitut och investerare, oaktat bestämmelsen i artikel 201.4 enligt vilken endast offentligrättsliga organ eller organ med offentliga förvaltningsuppgifter kan ges i uppgift att genomföra unionens budget. Kombinerade åtgärder kan inbegripa förberedande åtgärder som leder till potentiella investeringar från finansinstitut.

Motivering

Detta ändringsförslag uppdaterar och ersätter de ursprungliga föredragandenas ändringsförslag 4. Syftet är att betona att endast banker som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter ska anförtros förvaltningen av EU:s medel.

Ändringsförslag     61

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  kombinationsinstrument: ett instrument som inrättats som en ram för samarbete mellan kommissionen och institutioner för utvecklingsfinansiering eller andra offentliga finansinstitut och kommersiella finansinstitut och investerare, med syftet att uppnå vissa prioriterade unionsmål och unionsstrategier med hjälp av kombinerade åtgärder och andra enskilda åtgärder.

7.  kombinationsinstrument: ett instrument som inrättats som en ram för samarbete mellan kommissionen och institutioner för utvecklingsfinansiering eller andra offentliga finansinstitut och kommersiella finansinstitut och investerare, med syftet att uppnå vissa prioriterade unionsmål och unionsstrategier med hjälp av kombinerade åtgärder och andra enskilda åtgärder, oaktat bestämmelsen i artikel 201.4 enligt vilken endast offentligrättsliga organ eller organ med offentliga förvaltningsuppgifter kan ges i uppgift att genomföra unionens budget.

Motivering

Detta ändringsförslag uppdaterar och ersätter de ursprungliga föredragandenas ändringsförslag 5. Syftet är att betona att endast banker som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter ska anförtros förvaltningen av EU:s medel.

Ändringsförslag     62

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  budgetgenomförande: en process som omfattar faserna förvaltning, genomförande, kontroll och granskning av unionens finansiella resurser, som involverar kommissionen och andra aktörer, beroende på de olika genomförandemetoderna.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21a.  tillbakadragande av ett åtagande: en åtgärd varigenom den behöriga utanordnaren helt eller delvis annullerar ett avdelande av anslag som tidigare skett med hjälp av ett budgetmässigt åtagande.

Motivering

För konsekvensens skull flyttad från artikel 109.5: alla definitioner bör vara i artikel 2.

Ändringsförslag     64

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

27.  finansieringsinstrument: unionsåtgärder i form av ekonomiskt stöd från budgeten för att uppnå ett eller flera specifika politiska mål för unionen. Dessa instrument kan utformas som kapitalinvesteringar, investeringar i form av kapital likställt med eget kapital, lån, garantier eller andra riskdelningsinstrument, och kan vid behov kombineras med andra former av ekonomiskt stöd, medel inom ramen för delat genomförande eller EUF-medel. ekonomiskt ansvar:

27.  finansieringsinstrument: unionsåtgärder i form av ekonomiskt stöd från budgeten för att uppnå ett eller flera specifika politiska mål för unionen. Dessa instrument kan utformas som kapitalinvesteringar, investeringar i form av kapital likställt med eget kapital, lån, garantier, förskott med återbetalningsskyldighet eller andra riskdelningsinstrument, och kan vid behov kombineras med andra former av ekonomiskt stöd, medel inom ramen för delat genomförande eller EUF-medel.

Ändringsförslag     65

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

29a.  bidrag: belopp som belastar budgeten direkt och utan krav på återbetalning inom ramen för direkt genomförande, delat genomförande och indirekt genomförande.

Motivering

För konsekvensens skull flyttad från artikel 174.2: alla definitioner bör vara i artikel 2.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

31a.  bidrag in natura: icke-finansiella resurser som ställs till förfogande kostnadsfritt av tredje part till bidragsmottagaren, däribland frivilligarbete, användning av utrustning, varor, möteslokaler och tjänster.

Motivering

Återinförande av artikel 183.2 i tillämpningsföreskrifterna som ströks av kommissionen.

Ändringsförslag     67

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

34.  en överenskommelse enligt vilken en långivare ska göra ett överenskommet belopp tillgängligt för en låntagare för en överenskommen period och enligt vilken låntagaren måste återbetala det beloppet inom en överenskommen period. bidrag till låga belopp:

34.  en överenskommelse enligt vilken en långivare ska göra ett överenskommet belopp tillgängligt för en låntagare för en överenskommen period och enligt vilken låntagaren måste återbetala det beloppet inom en överenskommen period. bidrag till låga belopp: Lånen kan ha formen av förskott med återbetalningsskyldighet.

Motivering

I linje med föredragandens ändringsförslag till artikel 2.1 – punkt 46a ny.

Ändringsförslag     68

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

38.  de investeringar som görs av berättigade slutmottagare dividerade med unionens bidrag. likställdhet:

38.  den mängd privat kapital som attraheras dividerad med unionens bidrag.

Ändringsförslag     69

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

38a.  output: det specifika mätbara och önskade utfallet av ett projekt, som fastställs på förhand och vars förverkligande ligger till grund för ersättningen av en stödmottagares kostnader.

Motivering

I sitt yttrande (1/2017) rekommenderar revisionsrätten att en definition av ”output” inkluderas i budgetförordningen (punkt 148 i yttrandet). I både budgetförordningen och sektorförordningarna föreslås en rad åtgärder som syftar till att öka fokus på resultat och output. Nyligen genomförda revisioner har dock visat att dessa termer används på mycket olika sätt i kommissionens olika verksamheter (revisionsrättens yttrande 1/2017, punkt 147) och därför bör definitionen av termen harmoniseras.

Ändringsförslag     70

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 46a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

46a.  förskott med återbetalningsskyldighet: ett lån för ett projekt som betalas ut i en eller flera delbetalningar och där villkoren för återbetalning beror på projektets resultat.

Motivering

Definitionen hämtad från kommissionens meddelande ’Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation’, 2014/C 198/01. Förskott med återbetalningsskyldighet definieras inte i budgetförordningen, vilket kan skapa ett rättsligt tomrum med hänsyn till dess definition och användning i meddelanden om EU:s regler för statligt stöd.

Ändringsförslag     71

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 49a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

49a.  resultat: uppnående av specifika prestationer som mäts i förhållande till tidigare fastställda milstolpar eller genom resultatindikatorer, vars förverkligande ligger till grund för ersättningen av en stödmottagares kostnader.

Motivering

I sitt yttrande (1/2017) rekommenderar revisionsrätten att en definition av ”resultat” inkluderas i budgetförordningen (punkt 148 i yttrandet). I både budgetförordningen och sektorförordningarna föreslås en rad åtgärder som syftar till att öka fokus på resultat och output. Nyligen genomförda revisioner har dock visat att dessa termer används på mycket olika sätt i kommissionens olika verksamheter (revisionsrättens yttrande 1/2017, punkt 147) och därför bör definitionen av termen harmoniseras.

Ändringsförslag     72

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 51a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

51a.  sund ekonomisk förvaltning: en princip om genomförande av unionens budget på ett ekonomiskt och effektivt sätt och med respekt för laglighet och korrekthet.

Ändringsförslag     73

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 60a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

60a.  frivillig: en person som utför en obetald ej obligatorisk verksamhet för en ideell organisation.

Ändringsförslag     74

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personuppgifter som samlats in enligt denna förordning ska behandlas i enlighet med bestämmelserna i direktiv 95/46/EG28 och förordning (EG) nr 45/2001.En anbudssökande eller anbudsgivare i ett upphandlingsförfarande, en sökande i ett förfarande för tilldelning av bidrag, en expert i ett förfarande för urval av experter, en sökande i en pristävling eller en enhet eller person som deltar i ett förfarande för förvaltning av medel från unionen enligt artikel 61.1 c eller en bidragsmottagare, en entreprenör, en betald extern expert eller en person eller enhet som erhåller priser eller förvaltar medel från unionen enligt artikel 61.1 c ska informeras om detta.

Personuppgifter som samlats in enligt denna förordning ska behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordningarna 45/2001/EG och (EU) 2016/679.En anbudssökande eller anbudsgivare i ett upphandlingsförfarande, en sökande i ett förfarande för tilldelning av bidrag, en expert i ett förfarande för urval av experter, en sökande i en pristävling eller en enhet eller person som deltar i ett förfarande för förvaltning av medel från unionen enligt artikel 61.1 c eller en bidragsmottagare, en entreprenör, en betald extern expert eller en person eller enhet som erhåller priser eller förvaltar medel från unionen enligt artikel 61.1 c ska informeras om detta.

_________________

 

28 EUT L 281, 23.11.1995, s. 31.

 

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Åtagande eller godkännande av utgifter utöver beviljade anslag får inte medges.

2.  Åtagande eller godkännande av utgifter utöver beviljade anslag får inte medges, med undantag för utgifter i samband med ansvar för finansieringsinstrument, utgifter till följd av inkomster avsatta för särskilda ändamål samt fastighetsutgifter.

Motivering

Dessa undantag nämns i kommissionens dokument med tre kolumner. Föredragandena anser att om dessa undantag förekommer i praktiken bör de för transparensens skull uttryckligen nämnas i förordningen.

Ändringsförslag     76

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  För icke-differentierade anslag får åtskillnad göras mellan planerade och oplanerade överföringar. Definitionen och rapporteringen av dessa kategorier ska fastställas i riktlinjer som utarbetas av kommissionen i samarbete med Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Anslag som dras tillbaka

Anslag som förfaller efter att ha dragits tillbaka

Motivering

Detta ändringsförslag förändrar inte innehållet utan klargör bara terminologin. För att göra texten så begriplig som möjligt bör anslag som förfallit alltid tydligt särskiljas från anslag som dragits tillbaka. De sistnämnda avser öronmärkta anslag som förfaller (= upphävande av tidigare budgetmässiga åtaganden.) Denna motivering gäller även följande ändringsförslag från föredragandena till artiklarna 13 och 14.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om anslag, under ett budgetår efter det år då åtaganden gjordes för anslagen, dras tillbaka på grund av att de åtgärder för vilka anslagen anvisats inte genomförts helt eller delvis, ska motsvarande anslag förfalla, om inte annat anges i punkt 3 och artikel 14.

1.  Om budgetmässiga åtaganden förfaller i enlighet med artikel 112 under ett budgetår efter det år då åtagandet gjordes på grund av att de åtgärder för vilka anslagen anvisats inte genomförts helt eller delvis, ska de anslag som motsvarar sådana tillbakadragna anslag också förfalla, om inte annat anges i artikel 14.

Motivering

Se motiveringen till föredragandenas ändringsförslag till rubriken till denna artikel. Hänvisningen till punkt 3 är överflödig eftersom artikel 14 redan nämner förordning 1303/2013. För tydlighetens skull stryks därför denna hänvisning.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller belopp för vilka åtaganden måste göras fram till och med den 31 mars enligt artikel 12.2 och om motsvarande anslag dras tillbaka efter den 31 mars, ska dessa belopp förfalla.

2.  Om åtaganden har gjorts för belopp senast den 31 mars år n+1 enligt artikel 12.2 a, men dras tillbaka efter denna tidsfrist, ska motsvarande anslag förfalla.

Motivering

Se motiveringen till föredragandenas ändringsförslag till rubriken till denna artikel.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Anslag som avses i förordning (EU) nr 1303/2013 ska dras tillbaka automatiskt i enlighet med den förordningen.

3.  När det gäller utgifter som omfattas av förordning (EU) nr 1303/2013 ska anslag dras tillbaka automatiskt i enlighet med den förordningen.

Motivering

Se motiveringen till föredragandenas ändringsförslag till rubriken till denna artikel. Denna punkt passar bättre i artikel 112 (Tidsfrister för åtaganden).

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Anslag som avses i förordning (EU) nr 514/2014 ska dras tillbaka automatiskt i enlighet med den förordningen.

4.  När det gäller utgifter som omfattas av förordning (EU) nr 514/2014 ska anslag dras tillbaka automatiskt i enlighet med den förordningen.

Motivering

Se motiveringen till föredragandenas ändringsförslag till rubriken till denna artikel. Denna punkt passar bättre i artikel 112 (Tidsfrister för åtaganden).

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel ska inte tillämpas på externa inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 20.2.

5.  Denna artikel ska inte tillämpas på externa inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 20.2.

Motivering

Förenkling. Ingen betydelseändring.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att göra anslag som dragits tillbaka disponibla på nytt

Att göra anslag som motsvarar tillbakadragna anslag disponibla på nytt

Motivering

Se artikel 13 (rubriken).

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De tillbakadragna anslag som avses i förordning (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 223/201431 får göras disponibla på nytt om kommissionen har begått ett uppenbart fel som enbart den själv bär ansvaret för.

De anslag som motsvarar de tillbakadragna anslag som avses i förordning (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 223/201431 får göras disponibla på nytt om kommissionen har begått ett uppenbart fel som enbart den själv bär ansvaret för.

__________________

__________________

31 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (EUT L 72, 12.3.2014, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (EUT L 72, 12.3.2014, s. 1).

Motivering

Se artikel 13 (rubriken).

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De anslag som dragits tillbaka ska göras disponibla på nytt om

2.  De anslag som motsvarar tillbakadragna anslag ska göras disponibla på nytt om

Motivering

Se artikel 13 (rubriken).

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  de anslag som dragits tillbaka kommer från ett program inom ramen för bestämmelserna för genomförande av den resultatreserv som har upprättats genom artikel 20 i förordning (EU) nr 1303/2013,

a)  tillbakadragandet avser ett program inom ramen för bestämmelserna för genomförande av den resultatreserv som har upprättats genom artikel 20 i förordning (EU) nr 1303/2013,

Motivering

Se artikel 13 (rubriken).

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  de anslag som dragits tillbaka kommer från ett program för ett specifikt finansieringsinstrument till stöd för små och medelstora företag efter att en medlemsstat har avbrutit sitt deltagande i finansieringsinstrumentet, enligt artikel 39.2 sjunde stycket i förordning (EU) nr 1303/2013.

b)  tillbakadragandet avser ett program för ett specifikt finansieringsinstrument till stöd för små och medelstora företag efter att en medlemsstat har avbrutit sitt deltagande i finansieringsinstrumentet, enligt artikel 39.2 sjunde stycket i förordning (EU) nr 1303/2013.

Motivering

Se artikel 13 (rubriken).

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska tillbakadragna anslag för år n-2 göras disponibla på nytt för krisreserven för Europeiska unionen inom ramen för budgetförfarandet för år n.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska anslag från år n-2 som motsvarar tillbakadraganden för år n göras disponibla på nytt för krisreserven för Europeiska unionen inom ramen för budgetförfarandet för år n.

Motivering

Se artikel 13 (rubriken).

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Åtagandebemyndiganden motsvarande de belopp som dragits tillbaka på grund av att motsvarande forskningsprojekt inte genomförts eller bara delvis genomförts får även göras disponibla på nytt till förmån för det forskningsprogram som projekten tillhör eller för dess efterföljande program, inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

4.  Åtagandebemyndiganden motsvarande beloppen för de tillbakadraganden som gjorts på grund av att motsvarande forskningsprojekt inte genomförts eller bara delvis genomförts får även göras disponibla på nytt till förmån för det forskningsprogram som projekten tillhör eller för dess efterföljande program, inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

Motivering

Se artikel 13 (rubriken).

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kontinuiteten i unionens verksamhet så kräver, får rådet genom beslut med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen godkänna utgifter som är större än en tillfällig tolftedel, men som inte överstiger summan av fyra tillfälliga tolftedelar, bortsett från den tolftedel som automatiskt gjorts disponibel och utom i vederbörligen motiverade fall, för såväl åtaganden som betalningar utöver dem som automatiskt gjorts disponibla i enlighet med punkterna 1 och 2. Rådet ska utan dröjsmål översända beslutet om godkännande till Europaparlamentet.

Om kontinuiteten i unionens verksamhet så kräver, får rådet genom beslut med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen godkänna utgifter som är större än en tillfällig tolftedel, men som inte överstiger summan av fyra tillfälliga tolftedelar, för såväl åtaganden som betalningar utöver dem som automatiskt gjorts disponibla i enlighet med punkterna 1 och 2. Rådet ska utan dröjsmål översända beslutet om godkännande till Europaparlamentet.

Motivering

Föredragandena rekommenderar att man återinför ordalydelsen i förordning (EU) nr 966/2012 (som endast tillåter fyra tillfälliga tolftedelar).

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Ekonomiska bidrag från medlemsstater, tredjeländer och organ som ej inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget till vissa åtgärder eller program finansierade av unionen och till kompletterande program inom forskning och teknisk utveckling, vilka förvaltas av kommissionen på deras vägnar.

a)  Särskilda ytterligare ekonomiska bidrag från medlemsstater, tredjeländer och organ som ej inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget till vissa åtgärder eller program finansierade av unionen och till kompletterande program inom forskning och teknisk utveckling, vilka förvaltas av kommissionen på deras vägnar.

Motivering

Förtydligande för att understryka att ”normala” ekonomiska bidrag från medlemsstaterna inte utgör externa inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Ändringsförslag     92

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga)  Resurser som kommer från medlemsstater som inte följer den korrigerande tilldelningsmekanism som fastställs i förordning (EU) nr 604/2013.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  På grundval av specifika interna regler får unionsinstitutioner och unionsorgan undantagsvis godta sponsring från företag in natura, förutsatt att

2.  På grundval av specifika interna regler, som ska offentliggöras på deras respektive webbplatser, får unionsinstitutioner och unionsorgan undantagsvis godta sponsring från företag in natura, förutsatt att

Ändringsförslag     94

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  alla uppgifter om sponsringen och sponsorerna offentliggörs för att säkra transparens,

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Med undantag av kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, överföra anslag inom en och samma artikel och inom varje kapitel utan att först ha underrättat Europaparlamentet och rådet. Institutionen får också göra överföringar mellan olika kapitel inom en och samma avdelning på högst 10 % av de anslag för året som anges i den rubrik från vilken överföringen görs utan att först underrätta Europaparlamentet och rådet.

4.  Med undantag av kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, överföra anslag inom en och samma artikel och inom varje kapitel utan att först ha underrättat Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Föredragandena föreslår att budgetmyndighetens befogenheter inte ska urvattnas ytterligare och att den nuvarande bestämmelsen därmed ska bibehållas (kommissionens föreslagna ändringar upphävs).

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  när det gäller driftsutgifter, överföra anslag mellan olika kapitel inom samma avdelning eller mellan olika avdelningar som täcks av samma grundläggande akt, inklusive kapitlen för administrativt stöd, på upp till högst 10 % av de anslag för året som anges i den rubrik från vilken överföringen görs,

c)  när det gäller driftsutgifter, överföra anslag mellan olika kapitel inom samma avdelning på upp till högst 10 % av de anslag för året som anges i den rubrik från vilken överföringen görs,

Motivering

Trots revisionsrättens positiva yttrande över denna föreslagna ändring från kommissionen, anser föredragandena att den skulle inverka negativt på transparensen och betraktar inte detta som någon flexibilitetsfråga. Budgetmyndighetens rättigheter bör inte urvattnas ytterligare.

Ändringsförslag     97

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  när det gäller Europeiska unionens solidaritetsfond, överföra anslag från reserven till rubriken när Europaparlamentet och rådet fattat beslut om mobilisering av fonden,

utgår

Motivering

Budgetmyndighetens kontroll ska bibehållas.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket c ska överföringar på egen hand från budgetrubriker för administrativt stöd till motsvarande driftsposter medges.

utgår

(Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 28.1 c.)

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får lägga fram förslag till överföringar av betalningsbemyndiganden till de fonder som förvaltas inom ramen för delat genomförande, med undantag av EGFJ, för Europaparlamentet och rådet senast den 10 januari det påföljande budgetåret. Överföring av betalningsbemyndiganden får ske från varje punkt i budgeten. Den period på sex veckor som avses i punkt 3 ska minskas till tre veckor.

Kommissionen får lägga fram förslag till överföringar av betalningsbemyndiganden till de fonder som förvaltas inom ramen för delat genomförande, med undantag av EGFJ, för Europaparlamentet och rådet senast den 10 januari det påföljande budgetåret. Överföring av betalningsbemyndiganden får ske från varje punkt i budgeten.

Motivering

Den förkortning av tiden för behandling som kommissionen föreslår är oförenlig med parlamentets och budgetutskottets interna förfaranden.

Ändringsförslag     100

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den period på sex veckor som avses i punkt 4 ska minskas till tre veckor.

utgår

Ändringsförslag     101

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Ett förslag till överföring ska anses vara godkänt om något av följande sker inom perioden på sex veckor:

6.  Ett förslag till överföring ska anses vara godkänt om varken Europaparlamentet eller rådet fattar beslut om att ändra eller avslå förslaget till överföring inom perioden på sex veckor.

Motivering

Förenkling. Ingen ändring av innehållet.

Ändringsförslag     102

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Både Europaparlamentet och rådet godkänner förslaget.

utgår

Motivering

Förenkling. Se ovan.

Ändringsförslag     103

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Europaparlamentet eller rådet godkänner förslaget och den andra institutionen vidtar ingen åtgärd.

utgår

Motivering

Förenkling. Se ovan.

Ändringsförslag     104

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Varken Europaparlamentet eller rådet vidtar någon åtgärd eller fattar något beslut om att ändra eller avslå förslaget till överföring.

utgår

Motivering

Förenkling. Se ovan.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Överföringen motsvarar mindre än 10 % av anslagen i den budgetrubrik från vilken överföringen görs eller överstiger inte 5 000 000 EUR.

a)  Överföringen motsvarar mindre än 10 % av anslagen i den budgetrubrik från vilken överföringen görs och överstiger inte 5 000 000 EUR.

Motivering

Kommissionens förslag innebär att den kontroll som budgetmyndigheten för närvarande har över överföringar minskar, eftersom granskningsperioden skulle minska från sex till tre veckor för en del överföringar som överskrider 5 000 000 EUR.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Punkt 1 ska inte tillämpas på interna inkomster avsatta för särskilda ändamål om det inte finns några identifierade behov som gör att dessa inkomster kan användas för avsedda ändamål.

3.  Punkt 1 ska inte tillämpas på interna inkomster avsatta för särskilda ändamål om det inte finns några identifierade behov som gör att dessa inkomster kan användas för avsedda ändamål. I sådana fall ska förfarandet i artikel 29 tillämpas.

Motivering

Föredragandena stöder den ytterligare flexibiliteten när det gäller interna inkomster avsatta för särskilda ändamål, för vilka det inte finns några fastställda behov. I dessa fall ska emellertid bestämmelserna för icke självständiga överföringar tillämpas.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Överföringar från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska anses vara godkända av Europaparlamentet och rådet när beslutet om mobilisering av fonden har antagits.

utgår

Motivering

Budgetmyndighetens kontroll ska bibehållas.

Ändringsförslag     108

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Anslag ska enligt principen om sund ekonomisk förvaltning användas på grundval av följande principer:

1.  Anslag ska användas och unionens budget ska genomföras enligt principen om sund ekonomisk förvaltning och på grundval av följande principer:

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  uppnådda resultat rapporteras till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artiklarna 39.3 h och 239.1 b ii.

c)  framsteg och problem med uppnåendet av dessa mål rapporteras till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artiklarna 39.3 h och 239.1 b ii.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De mål som avses i punkterna 1 och 2 ska vara specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna. De resultatindikatorer som används för att övervaka att målen uppnås ska fastställas på åtgärdsnivå och omfatta alla sektorer.

Motivering

Föredragandena anser att SMART-målen från den nuvarande versionen av budgetförordningen fortfarande är relevanta och bör återinföras i kommissionens förslag.

Ändringsförslag     111

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Program och verksamheter som ger upphov till stora utgifter ska bli föremål för utvärderingar i förväg och i efterhand (nedan kallat utvärdering), i proportion till planerade mål och utgifter.

1.  Program och verksamheter som ger upphov till stora utgifter med mobiliserade resurser på över 5 000 000 EUR ska bli föremål för konsekvensbedömningar och efterhandsutvärderingar (”utvärdering”), i proportion till planerade mål och utgifter.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 32.3.

Ändringsförslag     112

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utvärderingar i förväg till stöd för utarbetande av program och verksamheter ska baseras på belägg för relaterade programs eller verksamheters prestationer och ska identifiera och analysera de problem som ska åtgärdas, mervärdet på EU-nivå, mål, förväntade effekter av olika handlingsalternativ och arrangemang för övervakning och utvärdering.

2.  Konsekvensbedömningar till stöd för utarbetande av program och verksamheter ska baseras på belägg för relaterade programs eller verksamheters prestationer och ska identifiera och analysera de problem som ska åtgärdas, mervärdet på EU-nivå, mål, alternativa åtgärder som står till buds samt de risker som är förenade med dessa, förväntade effekter av olika handlingsalternativ, i synnerhet ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter, och de arrangemang för övervakning och utvärdering som krävs för att mäta dem, det lämpligaste sättet att genomföra det eller de alternativ som valts ut, intern konsekvens och förbindelser med andra relevanta instruments, anslagsvolymen, personalutgifter och andra administrativa utgifter som ska fördelas med beaktande av kostnadseffektiviteten, samt tidigare erfarenheter.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 32.3.

Ändringsförslag     113

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utvärderingar i efterhand ska bedöma programmets eller verksamhetens prestationer, inbegripet aspekter som ändamålsenlighet, effektivitet, konsekvens, relevans och mervärde på EU-nivå. Dessa utvärderingar ska ske regelbundet och i tillräckligt god tid för att resultaten ska kunna beaktas i utvärderingar i förväg till stöd för utarbetandet av andra relaterade program och verksamheter.

3.  Efterhandsutvärderingar ska bedöma programmets eller verksamhetens prestationer, inbegripet aspekter som ändamålsenlighet, effektivitet, ekonomi, konsekvens, relevans och mervärde på EU-nivå. Utvärderingarna ska därvid beakta resultatet av övervakningen med hjälp av resultatindikatorer enligt artikel 31.2. Dessa utvärderingar ska ske regelbundet, åtminstone vart sjätte år för program och verksamheter som ger upphov till stora utgifter, och i tillräckligt god tid för att resultaten ska kunna beaktas i konsekvensbedömningar till stöd för utarbetandet av andra relaterade program och verksamheter.

Motivering

Tillägg till ändringsförslag 34. Terminologin avseende utvärderingar bör anpassas till det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning och riktlinjerna för bättre lagstiftning. Dessutom har formuleringen från artikel 18 i de aktuella tillämpningsföreskrifterna återinförts avseende program och verksamheter som ger upphov till stora utgifter.

Ändringsförslag     114

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla förslag eller initiativ som av kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten) eller en medlemsstat lämnas till den lagstiftande myndigheten och som kan få konsekvenser för budgeten, inklusive ändringar av antalet tjänster, ska åtföljas av en finansieringsöversikt och en utvärdering i förväg enligt artikel 32.

Alla förslag eller initiativ som av kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten) eller en medlemsstat lämnas till den lagstiftande myndigheten och som kan få konsekvenser för budgeten, inklusive ändringar av antalet tjänster, ska åtföljas av en finansieringsöversikt och en konsekvensbedömning enligt artikel 32.

Motivering

Konsekvent terminologi i linje med föredragandens ändringsförslag till artikel 32.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller åtgärder som sträcker sig över flera år ska finansieringsöversikten innehålla en beräkning av de uppskattade årliga behoven av anslag och tjänster, inklusive extern personal, samt en utvärdering av deras budgetkonsekvenser på medellång sikt.

När det gäller åtgärder som sträcker sig över flera år ska finansieringsöversikten innehålla en beräkning av de uppskattade årliga behoven av anslag och tjänster, inklusive extern personal, samt en utvärdering av deras budgetkonsekvenser på medellång och lång sikt.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Att prestationsmål uppnås i enlighet med artikel 31.2.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  förfaranden för övervakning av ändamålsenlighet och effektivitet samt uppföljning av identifierade svagheter och undantag i den interna kontrollen,

e)  förfaranden för övervakning av ändamålsenlighet och effektivitet,

Motivering

Uppföljningen av identifierade svagheter i den interna kontrollen är en viktig aspekt och bör följaktligen hanteras i en separat punkt – se ändringsförslagen från föredragandena nedan.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  förfaranden för uppföljning av identifierade svagheter och undantag i den interna kontrollen,

Motivering

Se led e ovan.

Ändringsförslag     119

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Budgetarna ska offentliggöras inom tre månader efter den dag då de förklaras slutgiltigt antagna.

Budgetarna ska offentliggöras på ett av unionens officiella språk inom fyra veckor efter den dag då de förklaras slutgiltigt antagna, medan övriga språkversioner ska offentliggöras inom två månader efter den dag då budgeten förklaras slutgiltigt antagen.

Ändringsförslag     120

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information om mottagare av unionsmedel som förvaltas inom ramen för direkt genomförande ska offentliggöras på en webbplats för unionsinstitutionerna senast den 30 juni året efter det budgetår då rättsliga åtaganden gjordes för medlen.

Information om mottagare av unionsmedel som förvaltas inom ramen för direkt genomförande ska offentliggöras på en webbplats för unionsinstitutionerna och i systemet för finansiell transparens senast den 30 juni året efter det budgetår då rättsliga åtaganden gjordes för medlen.

Ändringsförslag     121

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska, med hjälp av medlemsstaterna, på lämpligt sätt och vid lämplig tidpunkt ge tillgång till information om mottagare, liksom arten av och ändamålet för åtgärder som finansieras genom budgeten, om den genomförs direkt i enlighet med artikel 61.1 b.

 

Det krav som anges i första stycket gäller även lokala myndigheter när de genomför unionens budget.

 

Information om mottagare av unionsmedel som förvaltas inom ramen för delat genomförande ska offentliggöras på en webbplats för unionsinstitutionerna senast den 30 juni året efter det budgetår då rättsliga åtaganden gjordes för medlen.

 

Den information som avses i första stycket ska göras tillgänglig med vederbörlig hänsyn till kraven på sekretess och säkerhet, i synnerhet skyddet av personuppgifter, och ska inbegripa följande:

 

a)   Mottagarens namn.

 

b)   Mottagarens belägenhet.

 

c)   Det belopp för vilket ett rättsligt åtagande görs.

 

d)   Åtgärdens art och ändamål.

 

Vid tillämpningen av fjärde stycket b avses med begreppet belägenhet

 

i)   mottagarens adress, om denne är en juridisk person,

 

ii)   region på Nuts 2-nivå, om mottagaren är en fysisk person.

 

Denna information ska bara offentliggöras i fråga om priser som tilldelats efter tävlingar, bidrag som tilldelats genom förfaranden för tilldelning av bidrag eller kontrakt som tilldelats genom offentliga upphandlingsförfaranden och i fråga om experter som har valts ut enligt artikel 230.2. Informationen ska inte offentliggöras i fråga om

 

i)  utbildningsstöd till fysiska personer och andra direktstöd som betalas ut till fysiska personer som är mest behövande enligt artikel 185.4 b,

 

ii)   kontrakt till mycket lågt värde som tilldelats utvalda experter enligt artikel 230.2 samt kontrakt till mycket lågt värde underskridande det belopp som avses i punkt 14.4 i bilagan.

 

Unionsinstitutionernas webbplats ska innehålla åtminstone en hänvisning till den webbplats där informationen kan återfinnas, om den inte offentliggörs direkt på den därför avsedda platsen på unionsinstitutionernas webbplats.

 

När det gäller fysiska personer ska offentliggörandet begränsas till mottagarens namn och belägenhet, det belopp för vilket ett rättsligt åtagande görs och åtgärdens ändamål. Utlämnandet av dessa uppgifter ska baseras på relevanta kriterier såsom åtgärdens periodicitet, typ eller omfattning. När det gäller personuppgifter ska informationen tas bort två år efter utgången av det budgetår då rättsliga åtaganden gjordes för beloppet. Det samma ska gälla uppgifter om juridiska personer där officiella benämningar gör det möjligt att identifiera en eller flera fysiska personer.

 

Informationen ska inte offentliggöras om ett sådant utlämnande skulle utgöra en risk för berörda enskilda personers fri- och rättigheter enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller skada mottagarnas affärsintressen.

Ändringsförslag     122

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information om slutmottagare av medel tillhandahållna genom finansieringsinstrument som får stöd från unionens budget till belopp underskridande 500 000 EUR ska begränsas till statistiska uppgifter, aggregerade i enlighet med relevanta kriterier, t.ex. geografisk belägenhet, ekonomisk indelning av mottagare, typ av mottaget stöd och det unionspolitikområde inom ramen för vilket stödet ges.

Information om slutmottagare av medel tillhandahållna genom finansieringsinstrument som får stöd från unionens budget till belopp underskridande 200 000 EUR ska begränsas till statistiska uppgifter, aggregerade i enlighet med relevanta kriterier, t.ex. geografisk belägenhet, ekonomisk indelning av mottagare, typ av mottaget stöd och det unionspolitikområde inom ramen för vilket stödet ges.

Ändringsförslag     123

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  De offentliggöranden som avses i denna artikel ska vara tillgängliga på en gemensam webbplats under kommissionens ansvar.

Ändringsförslag     124

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska höra medborgarna innan budgetförslaget läggs fram.

Motivering

Medföredragandena välkomnar tanken om ökat medborgarengagemang enligt kommissionens förslag i artikel 54.3 och anser att detta även bör tillämpas på utarbetandet av den årliga budgeten.

Ändringsförslag     125

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  antalet faktiskt tillsatta tjänster i början av det år då budgetförslaget läggs fram, med angivande av deras fördelning enligt lönegrad och administrativ enhet,

iii)  antalet faktiskt tillsatta tjänster i början av det år då budgetförslaget läggs fram, med angivande av deras fördelning enligt lönegrad, enligt administrativ enhet och enligt kön,

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3 – led h – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  uppdateringar när det gäller uppnående av programmål,

iii)  uppdateringar när det gäller uppnående av programmål enligt artikel 31,

Ändringsförslag     127

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  En jämförande tabell som inbegriper kommissionens budgetförslag för de övriga institutionerna och de övriga institutionernas ursprungliga budgetberäkningar såsom de skickats in till kommissionen.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att kommissionen ska åläggas att inkludera den ursprungliga budget som har antagits av de olika institutionerna i sitt budgetförslag så att kommissionens ensidiga ändringar görs synliga och transparenta.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 4 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Det totala beloppet av avsättningar för risker och skulder samt information om unionens exponering för finansiell risk.

i)  Det totala beloppet av avsättningar för risker och skulder samt information om unionens exponering för finansiell risk, inklusive eventuella ansvarsförbindelser.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 4 – stycke 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k)  Finansieringsinstrumentets resultat, inklusive gjorda investeringar, eftersträvad hävstångseffekt och uppnådd hävstångseffekt.

k)  Finansieringsinstrumentets resultat, inklusive gjorda investeringar, eftersträvad hävstångseffekt, uppnådd hävstångseffekt och det privata kapital som hittills attraherats.

Ändringsförslag     130

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta arbetsdokument ska också innehålla en översikt över de administrativa utgifter som uppkommer till följd av förvaltningsavgifter och andra finansiella avgifter eller driftsavgifter som betalas för förvaltning av finansieringsinstrument, totalt och per förvaltningspartner samt per förvaltat finansieringsinstrument.

Detta arbetsdokument ska också innehålla specifik information om de tio finansieringsinstrument som fungerar sämst samt en översikt över de administrativa utgifter som uppkommer till följd av förvaltningsavgifter och andra finansiella avgifter eller driftsavgifter som betalas för förvaltning av finansieringsinstrument, totalt och per förvaltningspartner samt per förvaltat finansieringsinstrument.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om kommissionen använder unionsförvaltningsfonder ska den till budgetförslaget bifoga ett arbetsdokument om verksamheter som stöds av sådana fonder samt om deras genomförande och resultat.

6.  Om kommissionen använder unionsförvaltningsfonder för yttre åtgärder ska den till budgetförslaget bifoga ett detaljerat arbetsdokument om verksamheter som stöds av dessa fonder samt om deras genomförande, resultat, förvaltningskostnader, andra bidrag än från unionen, och en preliminär bedömning av hur villkoren i artikel 227.3 är uppfyllda. Arbetsdokumentet ska också beskriva hur dessa åtgärder har bidragit till uppnåendet av de mål som fastställs i den grundläggande akten för instrumentet från vilket unionens bidrag till förvaltningsfonderna tillhandahölls.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen till artikel 227.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Det arbetsdokument som avses i punkt 6 ska även redovisa

9.  Det arbetsdokument som avses i punkt 8 ska även redovisa

Motivering

Korrigering.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Alla förslag till ändringsbudgetar ska av kommissionen överlämnas samtidigt till Europaparlamentet och rådet senast den 15 oktober varje budgetår, utom under vederbörligen motiverade exceptionella omständigheter. Till en begäran om ändringsbudget som lagts fram av övriga institutioner får kommissionen bifoga ett yttrande.

3.  Alla förslag till ändringsbudgetar ska av kommissionen överlämnas samtidigt till Europaparlamentet och rådet senast den 1 september varje budgetår, utom under vederbörligen motiverade exceptionella omständigheter. Till en begäran om ändringsbudget som lagts fram av övriga institutioner får kommissionen bifoga ett yttrande.

Motivering

Den tidigare tidsfristen från artikel 41.3 i förordning (EU) nr 966/2012 återinförs.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 48 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionens avsnitt i budgeten får innehålla en ”negativ reserv” på högst 400 000 000 EUR. En sådan reserv, som ska tas upp i en separat avdelning, ska endast omfatta betalningsbemyndiganden.

Kommissionens avsnitt i budgeten får innehålla en ”negativ reserv” på högst 200 000 000 EUR. En sådan reserv, som ska tas upp i en separat avdelning, ska endast omfatta betalningsbemyndiganden.

Motivering

Det tidigare beloppet från artikel 47 i förordning (EU) nr 966/2012 återinförs, i enlighet med revisionsrättens förslag (se punkt 53 i yttrande nr 1/2017).

Ändringsförslag     135

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1 – led a – led va (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

va)  Alla inkomster och utgifter i de respektive Europeiska utvecklingsfonderna införda under en särskild budgetrubrik i kommissionens avsnitt.

Motivering

Införlivande av Europeiska utvecklingsfonden i EU-budgeten.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1 – led a – led vi

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vi)  Lämpliga anmärkningar till varje underindelning i enlighet med artikel 45.1. Budgetanmärkningarna ska innehålla hänvisningar till den grundläggande akten, när en sådan finns, och lämpliga förklaringar till anslagens art och ändamål.

vi)  Lämpliga anmärkningar till varje underindelning i enlighet med artikel 45.1, inklusive ytterligare anmärkningar som lyfts fram och röstats igenom av Europaparlamentet och rådet. Budgetanmärkningarna ska innehålla hänvisningar till den grundläggande akten, när en sådan finns, och lämpliga förklaringar till anslagens art och ändamål.

Motivering

Ändringsförslaget är avsett att förhindra situationer där resultatet av trepartsmötena om budgeten inte återspeglas på ett tillräckligt sätt i anmärkningarna i den slutliga budgeten, såsom har varit fallet tidigare.

Ändringsförslag     137

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det totala anslagsbeloppet för pilotprojekten får inte överstiga 40 000 000 EUR per budgetår.

Det totala anslagsbeloppet för pilotprojekten får inte överstiga 40 000 000 EUR per budgetår, exklusive pilotprojekt som föreslagits av kommissionen och accepterats av Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Pilotprojekt och förberedande åtgärder som föreslås av kommissionen bör ligga över det tak som anges i budgetförordningen.

Ändringsförslag     138

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det totala anslagsbeloppet för de nya förberedande åtgärder som avses i detta led får inte överstiga 50 000 000 EUR per budgetår och det totala beloppet för de åtaganden som faktiskt ingås för förberedande åtgärder får inte överstiga 100 000 000 EUR.

Det totala anslagsbeloppet för de nya förberedande åtgärder som avses i detta led får inte överstiga 50 000 000 EUR per budgetår och det totala beloppet för de åtaganden som faktiskt ingås för förberedande åtgärder får inte överstiga 100 000 000 EUR. Detta belopp ska inte omfatta förberedande åtgärder som föreslagits av kommissionen och godkänts av Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Pilotprojekt och förberedande åtgärder som föreslås av kommissionen bör överskrida det tak som anges i budgetförordningen.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ge övriga institutioner de befogenheter som krävs för att dessa ska kunna genomföra sina respektive avsnitt av budgeten.

1.  Övriga institutioner ska ansvara för genomförandet av sina respektive avsnitt av budgeten.

Motivering

Förtydligande – det finns inte något beslut från kommissionen som tilldelar sådana befogenheter.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får ingå avtal med övriga unionsinstitutioner för att underlätta utnyttjandet av anslag, i synnerhet administrativa avtal om tillhandahållande av tjänster, leverans av varor, utförande av byggentreprenader eller genomförande av fastighetskontrakt.

2.  Unionens institutioner får ingå avtal med varandra för att underlätta utnyttjandet av anslag, i synnerhet administrativa avtal om tillhandahållande av tjänster, leverans av varor, utförande av byggentreprenader eller genomförande av fastighetskontrakt.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Sådana servicenivåavtal får också ingås mellan avdelningar inom unionsinstitutionerna, unionsorgan, europeiska byråer, organ eller personer som anförtrotts genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp enligt avdelning V i EU-fördraget och generalsekreterarens kontor vid styrelsen för Europaskolorna. Dessa avtal ska möjliggöra återvinning av de kostnader som uppstår till följd av deras genomförande.

3.  Sådana servicenivåavtal får också ingås mellan unionsinstitutioner, unionsorgan, europeiska byråer, organ eller personer som anförtrotts genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp enligt avdelning V i EU-fördraget och generalsekreterarens kontor vid styrelsen för Europaskolorna. Dessa avtal ska möjliggöra återvinning av de kostnader som uppstår till följd av deras genomförande. Den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 73.9 ska innehålla information om alla sådana avtal.

Motivering

Ändringsförslaget innebär en begränsning av bemyndigandet och ett tillägg av en bestämmelse om rapportering.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får dock delegera genomförandebefogenheter för driftsanslag inom sitt eget budgetavsnitt till chefer för unionens delegationer och, för att säkerställa kontinuitet i verksamheten i delegationschefernas frånvaro, till ställföreträdande delegationschefer. När chefer för unionens delegationer fungerar som kommissionens vidaredelegerade utanordnare, samt i deras frånvaro deras ställföreträdare, ska de tillämpa kommissionens regler för genomförande av budgeten och omfattas av samma uppgifter, skyldigheter och ansvarsskyldighet som kommissionens övriga vidaredelegerade utanordnare.

Kommissionen får dock delegera genomförandebefogenheter för driftsanslag inom sitt eget budgetavsnitt till chefer för unionens delegationer och, för att säkerställa kontinuitet i verksamheten i delegationschefernas frånvaro från det land där deras delegationen finns, till ställföreträdande delegationschefer. När chefer för unionens delegationer fungerar som kommissionens vidaredelegerade utanordnare, samt i deras frånvaro deras ställföreträdare, ska de tillämpa kommissionens regler för genomförande av budgeten och omfattas av samma uppgifter, skyldigheter och ansvarsskyldighet som kommissionens övriga vidaredelegerade utanordnare.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utrikestjänsten får undantagsvis delegera sina genomförandebefogenheter för administrativa anslag inom sitt eget budgetavsnitt till kommissionens personal i en delegation, om detta krävs för att säkerställa kontinuitet i delegationens förvaltning i frånvaro av utrikestjänstens behöriga utanordnare. I de exceptionella fall där kommissionens personal i unionens delegationer fungerar som vidaredelegerade utanordnare för utrikestjänsten ska de tillämpa utrikestjänstens interna regler för budgetgenomförande och omfattas av samma uppgifter, skyldigheter och ansvarsskyldighet som utrikestjänstens övriga vidaredelegerade utanordnare.

Utrikestjänsten får undantagsvis delegera sina genomförandebefogenheter för administrativa anslag inom sitt eget budgetavsnitt till kommissionens personal i en delegation, om detta krävs för att säkerställa kontinuitet i delegationens förvaltning i frånvaro av utrikestjänstens behöriga utanordnare från det land där utanordnarens delegation finns. I de exceptionella fall där kommissionens personal i unionens delegationer fungerar som vidaredelegerade utanordnare för utrikestjänsten ska de tillämpa utrikestjänstens interna regler för budgetgenomförande och omfattas av samma uppgifter, skyldigheter och ansvarsskyldighet som utrikestjänstens övriga vidaredelegerade utanordnare.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag     144

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Indirekt (”indirekt genomförande”), där detta föreskrivs i den grundläggande akten eller i de fall som avses i artikel 56.2 a–d, med

c)  Indirekt (”indirekt genomförande”), där detta föreskrivs i den grundläggande akten eller i de fall som avses i artikel 56.2 a–d, genom att genomförandeuppgifter anförtros åt

Motivering

Återinförs från artikel 58.1 c i förordning 966/2012. Om ändringen från ”indirekt förvaltning” till ”indirekt genomförande” endast är språklig, enligt kommissionen, bör den befintliga definitionen av indirekt metod för budgetens genomförande bibehållas.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Europeiska investeringsbanken eller Europeiska investeringsfonden (”EIB-gruppen”),

iii)  Europeiska investeringsbanken (EIB) eller EIF

Motivering

Eftersom EIB-gruppens sammansättning kan komma att ändras i framtiden är det bättre att hänvisa till EIB och EIF separat.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ansvara för att budgeten genomförs i enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget och får inte delegera genomförandet av budgeten till tredje parter, om detta skulle medföra ett betydande skönsmässigt handlingsutrymme och kunna användas som ett verktyg för politiska överväganden.

Kommissionen ska ansvara för att budgeten genomförs i enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget och får inte delegera genomförandet av budgeten till tredje parter, om detta skulle medföra något skönsmässigt handlingsutrymme och kunna användas som ett verktyg för politiska överväganden.

Motivering

Uppgifter som medför ett handlingsutrymme och som skulle kunna användas som ett verktyg för politiska överväganden bör alltid utföras av en tjänsteman eller någon annan unionsanställd.

Ändringsförslag     147

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När budgeten förvaltas inom ramen för delat genomförande ska kommissionen och medlemsstaterna iaktta principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering, och säkerställa att unionens insats är synlig. Kommissionen och medlemsstaterna ska för detta ändamål uppfylla sina respektive förpliktelser i fråga om revision och kontroller och åta sig det ansvar som följer därav enligt denna förordning. Kompletterande bestämmelser ska fastställas i sektorsspecifika regler.

1.  När kommissionen förvaltar budgeten inom ramen för delat genomförande ska genomförandeuppgifter delegeras till medlemsstaterna. Kommissionen och medlemsstaterna ska iaktta principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering, och säkerställa att unionens insats är synlig när de förvaltar unionens medel. Kommissionen och medlemsstaterna ska för detta ändamål uppfylla sina respektive förpliktelser i fråga om revision och kontroller och åta sig det ansvar som följer därav enligt denna förordning. Kompletterande bestämmelser ska fastställas i sektorsspecifika regler.

Ändringsförslag     148

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  samarbeta med kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) och Europeiska revisionsrätten (ECA).

Ändringsförslag     149

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med kriterierna och förfarandena i sektorsspecifika regler ska medlemsstaterna, på lämplig nivå, utse organ som ska ansvara för förvaltningen och kontrollen av unionens medel. Sådana organ får också utföra andra uppgifter som inte har samband med förvaltningen av unionens medel, och får anförtro några av sina uppgifter på andra organ, däribland de organ som anges i artikel 61.1 c ii och iii.

I enlighet med kriterierna och förfarandena i sektorsspecifika regler ska medlemsstaterna, på lämplig nivå, utse organ som ska ansvara för förvaltningen och kontrollen av unionens medel. Sådana organ får också utföra andra uppgifter som inte har samband med förvaltningen av unionens medel, och får anförtro några av sina uppgifter på andra organ.

Motivering

Att anförtro uppgifter till internationella organisationer och tillhörande organ, samt EIB-gruppen, skulle minska medlemsstaternas möjlighet att styra genomförandet av medel inom ramen för delat genomförande, i synnerhet avseende bidrag.

Ändringsförslag     150

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 5 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dessutom tillhandahålla uttalanden som undertecknats på lämplig nivå och som bygger på den information som avses i denna punkt.

Medlemsstaterna ska dessutom tillhandahålla Europaparlamentet och kommissionen uttalanden som undertecknats på lämplig nivå och som bygger på den information som avses i denna punkt.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att främja bästa praxis vid genomförande av strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EGFJ och Europeiska fiskerifonden får kommissionen i informationssyfte förse de organ som ansvarar för förvaltning och kontroll med en metodhandledning som beskriver kommissionens egen strategi och metod för kontroller, inklusive checklistor och exempel på bästa praxis. Denna handledning ska uppdateras så snart det behövs.

För att främja bästa praxis vid genomförande av strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EGFJ och Europeiska havs- och fiskerifonden får kommissionen i informationssyfte förse de organ som ansvarar för förvaltning och kontroll med en metodhandledning som beskriver kommissionens egen strategi och metod för kontroller, inklusive checklistor och exempel på bästa praxis. Denna handledning ska uppdateras så snart det behövs.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller havs- och fiskerifrågor kräver genomförandet av nationella och regionala/lokala program ett omfattande nationellt och regionalt/lokalt förvaltnings- och kontrollsystem för alla finansiella åtaganden, baserat på ett nära samarbete mellan nationella och eventuella regionala/lokala förvaltningsmyndigheter och kommissionen. Kommissionen ska rapportera årligen och publicera interimsutvärderingar.

Ändringsförslag     153

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  För att specifika och lämpliga strategier och åtgärder ska kunna fastställas ska kommissionen främja utarbetandet av regionala operativa program i enlighet med proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna samt med beaktande av behörighet på regional nivå.

Motivering

Regioner bör ha möjlighet att utöva sin rätt att delta i beslutsfattandet i frågor där de har behörighet. Därför bör regioner med behörighet inom fiskerisektorn ges möjlighet att utarbeta och förvalta sina egna regionala operativa program.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Medel som fördelas till medlemsstaterna inom ramen för delat genomförande får även användas i kombination med transaktioner och instrument som genomförs inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar.

9.  Medel som fördelas till medlemsstaterna inom ramen för delat genomförande får i överensstämmelse med sektorsspecifika regler även användas i kombination med transaktioner och instrument som genomförs inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar. Härvid ska den tillämpliga maximala medfinansieringsgraden alltid respekteras.

Ändringsförslag     155

Förslag till förordning

Artikel 62a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 62a

 

En enda uppsättning regler vid delat genomförande

 

Om en europeisk struktur- och investeringsfond kombineras med en eller flera andra europeiska struktur- och investeringsfonder eller någon annan typ av unionsmedel inom ramen för en enda åtgärd får medlemsstaterna fastställa allmänna regler för tillämpningen av den rättsliga ramen för en av de europeiska struktur- och investeringsfonderna eller typerna av unionsmedel på hela åtgärden. Medlemsstaten ska lämna dessa allmänna regler till kommissionen för godkännande.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att genomföra principen om ”en enda uppsättning regler” för delad förvaltning, för att minska den administrativa bördan (såsom motstridiga tolkningar av regler hos olika generaldirektorat vid kommissionen) för bidragsmottagare och medlemsstaternas förvaltningar. En bottom-up-strategi tycks vara det bästa sättet att göra detta.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Med europeiska byråer avses administrativa strukturer som kommissionen ensam eller i samarbete med en eller flera institutioner har inrättat för att utföra vissa uppgifter av övergripande karaktär, förutsatt att detta kan motiveras av en kostnads-nyttoanalys och en bedömning av tillhörande risker.

1.  Med europeiska byråer avses administrativa strukturer som kommissionen ensam eller i samarbete med en eller flera institutioner har inrättat för att utföra vissa uppgifter av övergripande karaktär, förutsatt att detta kan motiveras av en kostnads-nyttoanalys och en bedömning av tillhörande risker och förutsatt att detta godkänns av Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  får europeiska byråer utföra icke-obligatoriska uppgifter som beviljats av respektive förvaltningskommitté efter beaktande av kostnad och nytta och tillhörande risker för involverade parter. För att kunna utföra dessa uppgifter kan till byrån delegeras utanordnarbefogenheter eller får byrån ingå särskilda servicenivåavtal med unionsinstitutioner, unionsorgan, andra europeiska byråer eller tredje parter.

b)  får europeiska byråer utföra icke-obligatoriska uppgifter som beviljats av Europaparlamentet och rådet efter att respektive förvaltningskommitté har beaktat kostnad och nytta och tillhörande risker för involverade parter. För att kunna utföra dessa uppgifter kan till byrån delegeras utanordnarbefogenheter eller får byrån ingå särskilda servicenivåavtal med unionsinstitutioner, unionsorgan, andra europeiska byråer eller tredje parter.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Alla ledamöter i genomförandeorgans eller decentraliserade organs styrelser och styrkommittéer ska årligen offentliggöra en intresseförklaring på sin byrås webbplats. För att säkra tydlighet när det gäller sådana förklaringar ska kommissionen tillhandahålla en modell för sådana intresseförklaringar, vilken kan anpassas till varje byrås särdrag.

Motivering

Intresseförklaringen bör vara obligatorisk i den reviderade budgetförordningen för alla ledamöter i decentraliserade organs och genomförandeorgans styrelser och styrkommittéer. Intresseförklaringarna ska vara standardiserade, men kan dock anpassas till varje byrås särdrag.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Rambudgetförordningen ska grundas på de principer och regler som anges i den här förordningen.

2.  Rambudgetförordningen ska grundas på de principer och regler som anges i den här förordningen, med beaktande av särdragen hos de organ som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En oberoende extern revisor ska kontrollera att årsredovisningen för vart och ett av de organ som avses i punkt 1 i denna artikel på ett rättvisande sätt visar inkomster, utgifter och finansiell ställning för det berörda organet före konsolideringen i kommissionens slutliga redovisning. Om inget annat anges i den grundläggande akt som avses i punkt 1 i denna artikel ska revisionsrätten utarbeta en särskild årsrapport för varje organ i enlighet med artikel 287.1 i EUF-fördraget. Vid utarbetandet av denna rapport ska revisionsrätten beakta det revisionsarbete som utförts av den oberoende externa revisorn och de åtgärder som vidtagits som svar på revisorns iakttagelser.

6.  En oberoende extern revisor ska kontrollera att årsredovisningen för vart och ett av de organ som avses i punkt 1 i denna artikel på ett rättvisande sätt visar inkomster, utgifter och finansiell ställning för det berörda organet före konsolideringen i kommissionens slutliga redovisning. Revisorns arvoden ska betalas av revisionsrätten. Revisorn får även kontrollera om inkomsterna och utgifterna har varit lagliga och korrekta. Om inget annat anges i den grundläggande akt som avses i punkt 1 i denna artikel ska revisionsrätten årligen rapportera om granskningsresultaten och utfärda en särskild revisionsförklaring för varje organ som omfattas av tillämpningsområdet för denna artikel i enlighet med artikel 287.1 i EUF-fördraget i en enda konsoliderad revisionsrapport. Vid utarbetandet av denna rapport ska revisionsrätten beakta det revisionsarbete som utförts av den oberoende externa revisorn och de åtgärder som vidtagits som svar på revisorns iakttagelser.

Motivering

Se motiveringen till föredragandens ändringsförslag till punkt 6a (ny).

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Alla aspekter av de oberoende externa revisionerna, även de iakttagelser som revisorn rapporterat, ska förbli revisionsrättens ansvarsområde. Alla administrativa förfaranden och upphandlingsförfaranden som krävs ska förvaltas av revisionsrätten, och förfarandena, liksom eventuella tillhörande kostnader, ska belasta dess egen budget.

Motivering

De föreslagna ändringarna till artikel 69.6 skulle innebära att de särskilda årsrapporter som revisionsrätten utarbetar om vart och ett av de organ som inrättats inom ramen för EUF-fördraget och Euratomfördraget ersätts av en enda konsoliderad revisionsrapport som skulle innehålla en särskild revisionsförklaring för varje organ. Revisionsrättens bedömning av utgifternas laglighet och korrekthet kan förberedas av den oberoende externa revisor som avses i punkt 6, vid behov under ledning av revisionsrätten.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Punkterna 2, 3 och 4 i artikel 69 ska tillämpas på offentlig-privata partnerskap.

Punkterna 2–6 i artikel 69 ska tillämpas på offentlig-privata partnerskap.

Motivering

Samma bestämmelser som gäller för organ som inrättats inom ramen för EUF-fördraget och Euratomfördraget i artikel 69 ska även tillämpas på offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utanordnarna ska vid varje institution ansvara för verkställandet av inkomster och utgifter i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och säkerställa överensstämmelse med kraven på laglighet och korrekthet och likabehandling av mottagare inom ramen för ett program.

1.  Utanordnarna ska vid varje institution ansvara för verkställandet av inkomster och utgifter i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, säkerställa tillförlitlighet, fullständighet och korrekthet när det gäller rapporterad information om resultatet och säkerställa överensstämmelse med kraven på laglighet och korrekthet och likabehandling av mottagare inom ramen för ett program.

Motivering

Föredraganden anser att artikel 73 i kommissionens förslag inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till resultat och att utanordnarens ansvar därför bör utvidgas till att omfatta tillförlitlighet, fullständighet och korrekthet när det gäller den information om resultatet som han eller hon får. Dessutom skulle den föreslagna texten i artikel 73.5 kunna förstås som att den tillåter en mer begränsad resultatrapportering än vad som för närvarande föreskrivs.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För varje transaktion ska det minst utföras en förhandskontroll som avser transaktionens operativa och ekonomiska aspekter och som baseras på en flerårig kontrollstrategi där risken beaktas. Förhandskontroller syftar till att förebygga fel och oriktigheter innan en transaktion godkänns.

För varje transaktion ska det minst utföras en förhandskontroll som avser transaktionens operativa och ekonomiska aspekter för att förebygga fel och oriktigheter innan transaktioner har godkänts och för att säkerställa att transaktionens mål uppnås.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den behöriga utanordnaren ska fastställa förhandskontrollernas omfattning vad gäller frekvens och intensitet med beaktande av resultaten av tidigare kontroller samt en bedömning av risker och kostnadseffektivitet. I tveksamma fall ska den utanordnare som ansvarar för att kontrollera transaktionerna begära in kompletterande information eller utföra en kontroll på plats, i syfte att få rimliga garantier som ett led i förhandskontrollen.

Den behöriga utanordnaren ska fastställa förhandskontrollernas omfattning vad gäller frekvens och intensitet med beaktande av resultaten av tidigare kontroller samt en bedömning av risker, kostnadseffektivitet och resultat. På grundval av sin egen riskanalys ska den utanordnare som ansvarar för att kontrollera transaktionerna begära in kompletterande information eller utföra en kontroll på plats, i syfte att få rimliga garantier som ett led i förhandskontrollen.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den delegerade utanordnaren får införa efterhandskontroller för att upptäcka och korrigera fel och oriktigheter i fråga om transaktioner efter att de har godkänts. Sådana kontroller kan ske i form av stickprovskontroller utifrån en riskanalys och ska beakta resultaten av tidigare kontroller och graden av kostnadseffektivitet.

Den delegerade utanordnaren får införa efterhandskontroller för att upptäcka och korrigera fel och oriktigheter i fråga om transaktioner efter att de har godkänts. Sådana kontroller kan ske i form av stickprovskontroller utifrån en riskanalys och ska beakta resultaten av tidigare kontroller samt kostnadseffektivitet och resultat.

Ändringsförslag     167

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När den delegerade utanordnaren genomför finansiella revisioner av bidragsmottagare såsom efterhandskontroller ska revisionsreglerna vara klara, konsekventa och öppna och ska respektera både kommissionens och revisionsobjektens rättigheter.

När den delegerade utanordnaren genomför finansiella revisioner av bidragsmottagare såsom efterhandskontroller ska revisionsreglerna vara klara, konsekventa och transparenta, inbegripa tidsplaner, och de ska göras tillgängliga för bidragsmottagare när dessa har undertecknat bidragsöverenskommelsen. Revisionsreglerna ska respektera både kommissionens och revisionsobjektens rättigheter och ge möjlighet till överklaganden.

(Organisationer i det civila samhället upplever att de finansiella bestämmelserna tillämpas inkonsekvent hos olika generaldirektorat, men även inom samma generaldirektorat.) Gemensamma riktlinjer och centraliserad utbildning bör vara tillgänglig för berörd personal. Även transparensen kring de olika stegen, varaktighet och tidsram av kontrollförfaranden bör förbättras och meddelas vid undertecknandet av avtalet)

Ändringsförslag     168

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 7 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Att vidaredelegerade utanordnare och deras anställda får regelbundet uppdaterad och lämplig information om kontrollnormer och tillgängliga metoder och tekniker för detta ändamål.

a)  att vidaredelegerade utanordnare och deras anställda får regelbundet uppdaterad och lämplig information och utbildning om kontrollnormer och tillgängliga metoder och tekniker för detta ändamål på grundval av gemensamma riktlinjer.

(Organisationer i det civila samhället upplever att de finansiella bestämmelserna tillämpas inkonsekvent hos olika generaldirektorat, men även inom samma generaldirektorat.) Gemensamma riktlinjer och centraliserad utbildning bör vara tillgänglig för berörd personal. Även transparensen kring de olika stegen, varaktighet och tidsram av kontrollförfaranden bör förbättras och meddelas vid undertecknandet av avtalet)

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om anställda som medverkar i den ekonomiska förvaltningen och kontrollen av transaktioner bedömer att ett beslut, som en överordnad instruerar dem att verkställa eller godta, strider mot gällande bestämmelser eller mot principen om sund ekonomisk förvaltning eller de yrkesregler som de måste följa, ska de underrätta sina närmaste överordnade om detta. Om en anställd gör så skriftligen ska den överordnade svara skriftligen. Om den överordnade underlåter att vidta åtgärder eller bekräftar det ursprungliga beslutet eller den ursprungliga instruktionen och den anställde anser att en sådan bekräftelse inte utgör ett rimligt svar på sin fråga ska den anställde meddela den delegerade utanordnaren skriftligen. Om den delegerade utanordnaren inte svarar inom en rimlig tid med hänsyn till omständigheterna i fallet och under alla omständigheter inom en månad, ska den anställde informera den berörda panel som avses i artikel 139.

Om anställda som medverkar i den ekonomiska förvaltningen och kontrollen av transaktioner bedömer att ett beslut, som en överordnad instruerar dem att verkställa eller godta, strider mot gällande bestämmelser eller mot principen om sund ekonomisk förvaltning eller de yrkesregler som de måste följa, ska de underrätta sina närmaste överordnade om detta. Om en anställd gör så skriftligen ska den överordnade svara skriftligen. Om den överordnade underlåter att vidta åtgärder eller bekräftar det ursprungliga beslutet eller den ursprungliga instruktionen och den anställde anser att en sådan bekräftelse inte utgör ett rimligt svar på sin fråga ska den anställde meddela den delegerade utanordnaren skriftligen. Om den delegerade utanordnaren inte svarar inom en rimlig tid med hänsyn till omständigheterna i fallet och under alla omständigheter inom en månad, ska den anställde informera den berörda panel som avses i artikel 90.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 9 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  informationen i rapporten ger en sann och rättvisande bild,

a)  informationen i rapporten ger en sann och rättvisande bild, och i synnerhet att informationen om resultatet är tillförlitlig, fullständig och korrekt,

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den årliga verksamhetsrapporten ska innehålla information om utförd verksamhet, mot bakgrund av de mål som fastställts i de strategiska planerna, de risker som är förenade med verksamheten, användningen av tillhandahållna resurser och de interna kontrollsystemens effektivitet och ändamålsenlighet. Detta innefattar en övergripande bedömning av kostnader och fördelar förknippade med kontroller och information om i vilken omfattning godkända driftsutgifter bidrar till ett förverkligande av strategiska mål på EU-nivå och genererar ett mervärde på EU-nivå. Kommissionen ska utarbeta en sammanfattning av de årliga verksamhetsrapporterna för föregående år.

Den årliga verksamhetsrapporten ska innehålla information om utförd verksamhet, mot bakgrund av de mål som fastställts i de strategiska planerna och information om de övergripande resultaten av denna verksamhet, de risker som är förenade med verksamheten, användningen av tillhandahållna resurser och de interna kontrollsystemens effektivitet och ändamålsenlighet. Detta innefattar en övergripande bedömning av kostnader och fördelar förknippade med kontroller och information om i vilken omfattning godkända driftsutgifter bidrar till ett förverkligande av strategiska mål på EU-nivå och genererar ett mervärde på EU-nivå. Kommissionen ska utarbeta en sammanfattning av de årliga verksamhetsrapporterna för föregående år.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 9 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De årliga verksamhetsrapporterna från utanordnare och, i förekommande fall, från institutionernas, organens och byråernas delegerade utanordnare, ska på ett lättillgängligt sätt offentliggöras på respektive institutions, byrås eller organs webbplats senast den 1 juli varje år för det föregående året, med förbehåll för vederbörligen motiverade sekretess- och säkerhetshänsyn.

Motivering

Återinförande av artikel 66.9 i förordning (EU) nr 966/2012, som ströks av kommissionen.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om chefer för unionens delegationer befinner sig i en situation som avses i artikel 73.8 ska de hänskjuta ärendet till den panel som avses i artikel 139. Upptäcks olaglig verksamhet, bedrägeri eller korruption som kan skada unionens intressen, ska de underrätta de myndigheter och instanser som utsetts i gällande lagstiftning.

2.  Om chefer för unionens delegationer befinner sig i en situation som avses i artikel 73.8 ska de hänskjuta ärendet till den panel som avses i artikel 90. Upptäcks olaglig verksamhet, bedrägeri eller korruption som kan skada unionens intressen, ska de underrätta de myndigheter och instanser som utsetts i gällande lagstiftning.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Räkenskapsföraren får avvika från dessa standarder om denne anser att det är nödvändigt för att ge en rättvisande bild av tillgångar och skulder, kostnader och intäkter samt kassaflöden. Om en redovisningsregel i betydande grad avviker från dessa standarder, ska denna omständighet, och skälen därför, anges i anmärkningar till redovisningarna.

2.  Räkenskapsföraren får avvika från dessa standarder om denne anser att det är nödvändigt för att ge en sann och rättvisande bild av tillgångar och skulder, kostnader och intäkter samt kassaflöden. Om en redovisningsregel i betydande grad avviker från dessa standarder, ska denna omständighet, och skälen därför, anges i anmärkningar till redovisningarna.

Motivering

”Sann och rättvisande bild” är det allmänt accepterade uttrycket.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Räkenskapsföraren ska från utanordnarna få de uppgifter som krävs för att sammanställa räkenskaper som ger en rättvisande bild av institutionernas ekonomiska situation samt av budgetgenomförandet. Utanordnarna ska garantera uppgifternas tillförlitlighet.

2.  Räkenskapsföraren ska från utanordnarna få de uppgifter som krävs för att sammanställa räkenskaper som ger en sann och rättvisande bild av institutionernas ekonomiska situation samt av budgetgenomförandet. Utanordnarna ska garantera uppgifternas tillförlitlighet.

Motivering

”Sann och rättvisande bild” är det allmänt accepterade uttrycket.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan en institution, eller ett organ som avses i artikel 69, antar räkenskaperna ska räkenskapsföraren godkänna dem och därigenom intyga att det finns rimliga garantier för att de ger en rättvisande bild av den ekonomiska situationen inom institutionen eller ett organ som avses i artikel 69.

Innan en institution, eller ett organ som avses i artikel 69, antar räkenskaperna ska räkenskapsföraren godkänna dem och därigenom intyga att det finns rimliga garantier för att de ger en sann och rättvisande bild av den ekonomiska situationen inom institutionen eller ett organ som avses i artikel 69.

Motivering

”Sann och rättvisande bild” är det allmänt accepterade uttrycket.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 10 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Varje institution ska själv bestämma vilken avdelning som ska förvara de styrkande handlingarna.

Motivering

Återinförande av artikel 64 i tillämpningsföreskrifterna. Meningen ströks av kommissionen.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Räkenskapsföraren får bara göra betalningar om betalningsmottagarens rättsliga identitet och betalningsuppgifter har registrerats i ett gemensamt register för den institution som räkenskapsföraren ansvarar för.

utgår

Motivering

Av logiska skäl bör det första stycket placeras efter det andra: betalningen görs efter att åtagandet har ingåtts.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan ett åtagande ingås gentemot en tredje part ska utanordnaren fastställa betalningsmottagarnas rättsliga identitet och betalningsuppgifter och registrera dessa uppgifter i det gemensamma registret för den institution som räkenskapsföraren ansvarar för, i syfte att säkerställa öppenhet, ansvarsskyldighet och ett korrekt genomförande av betalningar.

Innan ett åtagande ingås gentemot en tredje part ska utanordnaren bekräfta betalningsmottagarens identitet, fastställa betalningsmottagarnas rättsliga identitet och betalningsuppgifter och registrera dessa uppgifter i det gemensamma registret för den institution som räkenskapsföraren ansvarar för, i syfte att säkerställa öppenhet, ansvarsskyldighet och ett korrekt genomförande av betalningar.

Motivering

Återinförande från artikel 63 i tillämpningsföreskrifterna.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Räkenskapsföraren får bara göra betalningar om betalningsmottagarens rättsliga identitet och betalningsuppgifter har registrerats i ett gemensamt register för den institution som räkenskapsföraren ansvarar för.

Motivering

Av logiska skäl bör det första stycket placeras efter det andra: betalningen görs efter att åtagandet har ingåtts.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Bankkonton för förskottsförvaltning ska öppnas av räkenskapsföraren, som även ska godkänna delegerade undertecknanden för dessa på grundval av ett motiverat förslag från utanordnaren.

2.  Bankkonton för förskottsförvaltning ska öppnas och övervakas av räkenskapsföraren, som även ska godkänna delegerade undertecknanden för dessa på grundval av ett motiverat förslag från utanordnaren.

Motivering

Återinförd bestämmelse från artikel 69.1 i tillämpningsföreskrifterna.

Ändringsförslag     182

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Räkenskapsföraren ska själv eller genom en särskilt befullmäktigad anställd inom samma avdelning eller inom utanordnaravdelningen utföra kontroller, i regel på plats och i tillämpliga fall utan förvarning, av de medel som anförtrotts förskottsförvaltarna och av deras bokföring, och ska också kontrollera att transaktioner på kontot regleras inom den fastställda tidsfristen. Räkenskapsföraren ska meddela resultaten av sina kontroller till den behöriga utanordnaren.

5.  Räkenskapsföraren ska själv eller genom en särskilt befullmäktigad anställd inom samma avdelning eller inom utanordnaravdelningen utföra kontroller, i regel på plats och vid behov utan förvarning, av de medel som anförtrotts förskottsförvaltarna och av deras bokföring, och ska också kontrollera att transaktioner på kontot regleras inom den fastställda tidsfristen. Räkenskapsföraren ska meddela resultaten av sina kontroller till den behöriga utanordnaren.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar befogenheterna för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning ska varje överträdelse av en bestämmelse i budgetförordningen eller av en bestämmelse om ekonomisk förvaltning eller kontroll av transaktioner som följer av en anställd persons handling eller försummelse överlämnas till den panel som avses i artikel 139 i denna förordning, så att någon av nedanstående aktörer kan avge ett yttrande:

1.  Utan att det påverkar befogenheterna för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning ska varje överträdelse av en bestämmelse i budgetförordningen eller av en bestämmelse om ekonomisk förvaltning eller kontroll av transaktioner som följer av en anställd persons handling eller försummelse överlämnas till en gemensam specialiserad panel för finansiella oriktigheter, så att någon av nedanstående aktörer kan avge ett yttrande:

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om informationen lämnas till panelen av en visselblåsare ska den informationen hanteras av panelen i enlighet med de bestämmelser om tillhandahållande av information i händelse av allvarliga oriktigheter (visselblåsning) som gäller vid kommissionen och/eller den institution, det organ eller den byrå som visselblåsaren tillhör.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den panel som avses i punkt 1 ska bestå av

 

a)   en ständig oberoende ordförande på hög nivå som utnämns av kommissionen,

 

b)   en företrädare från sex olika unionsinstitutioner, europeiska byråer eller unionsorgan som avses i artikel 69.

 

Panelen ska vara sammansatt för att säkerställa lämplig juridisk och teknisk expertis. Vid tillsättningen av panelens ledamöter ska behovet av att undvika intressekonflikter beaktas. Panelen ska bistås av ett ständigt sekretariat som ska tillhandahållas av kommissionen och som ska sköta den kontinuerliga förvaltningen av panelen.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Mandattiden för de panelledamöter som avses i artikel 1a b ska vara tre år, och mandatet ska kunna förnyas.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Panelens ordförande ska vara en tidigare ledamot av revisionsrätten eller Europeiska unionens domstol eller en tidigare tjänsteman som innehaft en post motsvarande minst generaldirektör i en annan unionsinstitution än kommissionen. Ordföranden ska väljas på grundval av sina personliga och yrkesrelaterade kvalifikationer, omfattande erfarenhet i rättsliga och finansiella frågor och dokumenterad kompetens, oavhängighet och integritet. Mandattiden ska vara fem år och får inte förnyas. Ordföranden ska utnämnas som särskild rådgivare i den mening som avses i artikel 5 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Ordförande ska leda samtliga sammanträden i panelen och vara oberoende i sin tjänsteutövning. Det får inte finnas någon intressekonflikt mellan uppgifterna som ordförande och andra officiella uppdrag.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d.  Kommissionen ska anta panelens arbetsordning.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I de fall som avses i punkt 1 ska den panel som avses i artikel 139 i denna förordning vara behörig att fastställa om en finansiell oriktighet har förekommit. På grundval av yttrandet från den panel som avses i artikel 139 i sådana fall som avses i punkt 1 ska den berörda institutionen besluta om huruvida ett förfarande för disciplinåtgärder eller krav på ekonomisk kompensation ska inledas. Om panelen upptäcker systemrelaterade problem ska den lämna en rekommendation till utanordnaren och den delegerade utanordnaren, såvida den senare inte är den involverade anställde, samt till internrevisorn.

2.  Panelen ska vara behörig att fastställa om en finansiell oriktighet har förekommit.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När panelen avger det yttrande som avses i punkt 1 ska den ha den sammansättning som anges i artikel 139.2 samt följande ytterligare två ledamöter:

utgår

a)   En företrädare för tillsättningsmyndigheten med ansvar för disciplinärenden för den berörda institutionen eller det berörda organet.

 

b)   En annan ledamot som utnämnts av personalkommittén för den berörda institutionen eller det berörda organet. Vid tillsättningen av dessa ytterligare ledamöter ska behovet av att undvika intressekonflikter beaktas.

 

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När panelen avger det yttrande som avses i punkt 1 ska det riktas till den disciplinnämnd som varje institution eller organ har inrättat i enlighet med sina interna regler.

5.  Panelens yttrande ska riktas till tillsättningsmyndigheten med ansvar för disciplinärenden för den berörda institutionen, det berörda kontoret eller det berörda organet.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Institutionen ska på grundval av panelens yttrande fatta beslut om huruvida ett förfarande för disciplinåtgärder eller krav på ekonomisk kompensation ska inledas. Om panelen upptäcker systemrelaterade problem ska den lämna en rekommendation till utanordnaren och den delegerade utanordnaren, såvida den senare inte är den involverade anställde, samt till internrevisorn.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Om panelen vid behandlingen av ett ärende anser att frågan omfattas av Olafs behörighetsområde, ska den omedelbart vidarebefordra ärendet till Olafs direktör och underrätta tillsynsmyndigheten för den berörda institutionen, det berörda kontoret eller det berörda organet om detta. Från och med den dag då ärendet vidarebefordras ska det inte längre behandlas av panelen.

Motivering

The Commission's proposal to merge the panel dedicated to the early detection and exclusion system with the panel dealing with financial irregularities is not justified given the differing objectives of the panels. A specific joint panel should be put in place with a reinforced interinstitutional character. Furthermore, the text proposed by the Commission is not compliant with the provisions on disciplinary proceedings laid down in Annex IX of the Staff Regulations. No disciplinary proceedings can be launched without either an OLAF report or an administrative inquiry having taken place.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 91 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en delegerad eller vidaredelegerad utanordnare anser att en bindande instruktion strider mot gällande bestämmelser eller mot principen om sund ekonomisk förvaltning, särskilt därför att instruktionen är oförenlig med nivån på de anslagna medlen, ska denne skriftligen underrätta den myndighet som delegerat eller vidaredelegerat befogenheten om detta. Om den delegerande myndigheten inom rimlig tid skriftligen bekräftar instruktionen och denna bekräftelse är tillräckligt tydlig i det att den uttryckligen behandlar de aspekter som kritiserats av den delegerade eller vidaredelegerade utanordnaren, ska den utanordnaren befrias från ansvar. Utanordnaren ska då verkställa instruktionen, utom när den är uppenbart olaglig eller strider mot gällande säkerhetsnormer.

1.  Om en delegerad eller vidaredelegerad utanordnare anser att en bindande instruktion strider mot gällande bestämmelser eller mot principen om sund ekonomisk förvaltning, särskilt därför att instruktionen är oförenlig med nivån på de anslagna medlen, ska denne skriftligen underrätta den myndighet som delegerat eller vidaredelegerat befogenheten om detta. Om den delegerande myndigheten inom rimlig tid skriftligen bekräftar instruktionen och denna bekräftelse är tillräckligt tydlig i det att den uttryckligen behandlar de aspekter som kritiserats av den delegerade eller vidaredelegerade utanordnaren, ska den utanordnaren befrias från ansvar. Utanordnaren ska då verkställa instruktionen, utom när den är uppenbart olaglig eller strider mot gällande säkerhetsnormer. Den delegerade utanordnaren ska rapportera varje sådant fall under rubriken ”Bekräftelse av beslut enligt artikel 91 i budgetförordningen” i den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 73.9 i den här förordningen.

Ändringsförslag     195

Förslag till förordning

Artikel 99 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Varje institution ska en gång per år överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om avståenden enligt denna punkt där beloppen motsvarar minst 100 000 EUR. I kommissionens fall ska den rapporten bifogas den sammanfattning av årliga verksamhetsrapporter som avses i artikel 73.9.

5.  Varje institution ska en gång per år överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om avståenden enligt denna punkt. I kommissionens fall ska den rapporten bifogas den sammanfattning av årliga verksamhetsrapporter som avses i artikel 73.9.

Ändringsförslag     196

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  parametrar för resultatutvärdering,

Ändringsförslag     197

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  I fråga om bidrag till förvaltningsfonder som avses i artikel 227: de anslag som avdelats för förvaltningsfonden under året samt planerade belopp över fondens livslängd.

c)  I fråga om bidrag till förvaltningsfonder som avses i artikel 227: de anslag som avdelats för förvaltningsfonden under året samt planerade belopp över fondens livslängd, samt andelen finansiering från andra källor än unionens budget, vars andel ska ligga fast under förvaltningsfondens hela livslängd, i enlighet med artikel 227.1.

Motivering

Uppdatering av föredragandenas ändringsförslag 91. Finansieringsförhållandet mellan EU:s budget och andra källor bör ligga fast, för att undvika en situation där EU måste täcka kostnaderna för andra givare som inte uppfyller sina ursprungliga åtaganden.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 2 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  För finansieringsinstrument: det belopp som tilldelats finansieringsinstrumentet.

e)  För finansieringsinstrument: det belopp som tilldelats finansieringsinstrumentet och den eftersträvade andel privat kapital som ska attraheras.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 2 – stycke 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  I fråga om bidrag till kombinationsinstrument: det belopp som tilldelats kombinationsinstrumentet och en förteckning över enheter som deltar i kombinationsinstrumentet.

g)  I fråga om bidrag till kombinationsinstrument: det belopp som tilldelats kombinationsinstrumentet, en förteckning över enheter som deltar i kombinationsinstrumentet och deras respektive finansiella bidrag.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  verifiera fordrans förfallovillkor.

c)  verifiera fordrans förfallovillkor. Kostnadsberäkningar innebär inte att sådana villkor uppfyllts.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Med ett tillbakadragande av ett åtagande avses en åtgärd varigenom den behöriga utanordnaren helt eller delvis annullerar ett avdelande av anslag som tidigare skett med hjälp av ett budgetmässigt åtagande.

utgår

Motivering

För konsekvensens skull flyttas denna punkt till artikel 2 (definitioner).

Ändringsförslag     202

Förslag till förordning

Artikel 110 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Preliminära budgetmässiga åtaganden ska genomföras genom att ett eller flera rättsliga åtaganden som ger rätt till kommande betalningar ingås. När det gäller utgifter för personalförvaltning eller för kommunikation som ådras av institutioner för att täcka unionsevenemang eller i de fall som avses i punkt 14.5 i bilagan till denna förordning får de emellertid genomföras direkt genom betalningar.

6.  Preliminära budgetmässiga åtaganden ska genomföras genom att ett eller flera rättsliga åtaganden som ger rätt till kommande betalningar ingås. När det gäller utgifter för personalförvaltning, ledamöter eller före detta ledamöter av en unionsinstitution eller för kommunikation som ådras av institutioner för att täcka unionsevenemang eller i de fall som avses i punkt 14.5 i bilagan till denna förordning får de emellertid genomföras direkt genom betalningar.

Motivering

Ersättningar till ledamöter betalas på samma sätt som ersättningar till personal och bör således också nämnas bland de undantag där preliminära åtaganden direkt kan följas av betalningar.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 111 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De åtaganden som avses i första stycket ska avräknas från det övergripande preliminära åtagande som avses i punkt 2.

Motivering

Teknisk korrigering (flyttad från punkt 5).

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 111 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De åtaganden som avses i första stycket ska avräknas från det övergripande preliminära åtagande som avses i punkt 1.

utgår

Motivering

Teknisk korrigering (flyttad till punkt 4).

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 112 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De delar av dessa budgetmässiga åtaganden som inte har verkställts genom betalningar inom sex månader efter slutdatumet för genomförande ska dras tillbaka i enlighet med artikel 13.

4.  De delar av dessa budgetmässiga åtaganden som inte har verkställts genom betalningar inom sex månader efter slutdatumet för genomförande ska dras tillbaka.

Motivering

Hänvisningen är inte ändamålsenlig eftersom artikel 13 handlar om anslag som förfaller efter att ha dragits tillbaka och inte om själva förfarandet för tillbakadragande.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 113 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För bidrag vid direkt genomförande på mer än 5 000 000 EUR som finansierar externa åtgärder får högst två förfinansieringsbetalningar förbli oavräknade under åtgärdens varaktighet.

Motivering

Återinförande av artikel 184.4 i förordning (EU) nr 966/2012, som ströks av kommissionen.

Ändringsförslag     207

Förslag till förordning

Artikel 114 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  90 kalenderdagar i fråga om överenskommelser om medverkan, kontrakt och bidragsöverenskommelser som innefattar tekniska tjänster eller åtgärder som är särskilt svåra att utvärdera och där betalning får ske endast om en rapport eller ett intyg godkänns.

a)  60 kalenderdagar i fråga om överenskommelser om medverkan, kontrakt och bidragsöverenskommelser som innefattar tekniska tjänster eller åtgärder som är särskilt svåra att utvärdera.

Motivering

Ändringsförslaget bygger på ett förslag från Civil Society Europe.

Ändringsförslag     208

Förslag till förordning

Artikel 114 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  60 kalenderdagar i fråga om alla andra överenskommelser om medverkan, kontrakt och bidragsöverenskommelser där betalning får ske endast om en rapport eller ett intyg godkänns.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget bygger på ett förslag från Civil Society Europe.

Ändringsförslag     209

Förslag till förordning

Artikel 114 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utom när det gäller medlemsstater, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden ska borgenären vid utgången av de tidsfrister som anges i punkt 1 ha rätt till ränta på följande villkor:

Utom när det gäller medlemsstater ska borgenären vid utgången av de tidsfrister som anges i punkt 1 ha rätt till ränta på följande villkor:

Motivering

EIB-gruppen ska inte behandlas annorlunda än andra organ som genomför EU:s budgetmedel eller unionens borgenärer. I detta avseende ska EIB-gruppen enligt sina stadgar säkerställa att dess kostnader täcks. Att inbegripa EIB/EIF i denna bestämmelse kan framkalla negativa reaktioner från kreditvärderingsinstitut med anknytning till befintliga instrument, som Efsi, EIB:s externa utlåningsmandat och InnovFin.

Ändringsförslag     210

Förslag till förordning

Artikel 115 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje institution ska inrätta en funktion för intern revision som ska skötas enligt relevanta internationella normer. Den av institutionen utsedda internrevisorn ska gentemot institutionen vara ansvarig för att kontrollera att systemen och förfarandena för att genomföra budgeten fungerar tillfredsställande. Internrevisorn får inte samtidigt utöva befogenheter som utanordnare eller räkenskapsförare.

1.  Varje institution ska inrätta en funktion för intern revision som ska skötas enligt relevanta internationella normer. Den av institutionen utsedda internrevisorn ska gentemot institutionen vara ansvarig för att kontrollera att systemen och förfarandena för att genomföra budgeten fungerar tillfredsställande. Internrevisorn ska vara oberoende vid utförandet av sina uppgifter och får inte samtidigt utöva befogenheter som utanordnare eller räkenskapsförare.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 116 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den årliga rapporten ska även ta upp de systemrelaterade fel som upptäckts av den panel som inrättats i enlighet med artikel 139, om den avger det yttrande som avses i artikel 90.

Den årliga rapporten ska även ta upp de systemrelaterade fel som upptäckts av den panel som inrättats i enlighet med artikel 90.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 90.5 b (ny).

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 116 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Internrevisorn ska vid utarbetandet av sin rapport särskilt ta upp hur väl principen om sund ekonomisk förvaltning har efterlevts generellt, och säkerställa att lämpliga åtgärder har vidtagits för att kontinuerligt förbättra efterlevnaden av denna princip.

5.  Internrevisorn ska vid utarbetandet av sin rapport särskilt ta upp hur väl principerna om sund ekonomisk förvaltning och resultat har efterlevts generellt, och säkerställa att lämpliga åtgärder har vidtagits för att kontinuerligt förbättra efterlevnaden av dessa principer.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 116 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Institutionen ska varje år utarbeta en rapport med en sammanfattning av antalet och typen av internrevisioner som genomförts, de rekommendationer som lämnats och de åtgärder som vidtagits för att följa upp dessa rekommendationer, och överlämna den till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 239.

8.  Institutionen ska varje år utarbeta en rapport med en meningsfull sammanfattning av antalet och typen av internrevisioner som genomförts, de rekommendationer som lämnats och de åtgärder som vidtagits för att följa upp dessa rekommendationer, och överlämna den till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 239.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 120a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 120a

 

Internrevisionskommittéer

 

1.   Varje institution ska inrätta en kommitté för internrevision som ska ha i uppdrag att övervaka kvaliteten på det interna revisionsarbetet och se till att revisionsrekommendationer beaktas och följs upp ordentligt av institutionens avdelningar.

 

2.   Majoriteten av ledamöterna i kommittén för internrevision ska vara oberoende av institutionen.

 

3.   Verksamheten i kommittéerna för internrevision ska särskilt

 

a)   bidra till en mer adekvat och ändamålsenlig riskhantering och intern kontroll,

 

b)   främja principerna om god förvaltning och deras tillämpning vid beslutsfattande,

 

c)   bidra till internrevisionernas kvalitet,

 

d)   öka medvetenheten om behovet av solid riskhantering och intern kontroll,

 

e)   säkerställa att rekommendationerna efter interna och externa revisioner genomförs, och

 

f)   hjälpa till med att integrera de värderingar som etisk styrning innebär, inbegripet effektiva arrangemang för att motverka bedrägeri och korruption.

 

4.   Den årliga rapport om internrevision som avses i artikel 116.4 ska innehålla lämplig information om internrevisionskommitténs mandat, verksamhet, aktivitet och resultat.

Motivering

I enlighet med revisionsrätten (se punkterna 14–15 i yttrande nr 1/2017) kräver bästa internationella praxis på området för den offentliga sektorns förvaltningsorgan att det inrättas en kommitté för internrevision, som ska bestå av en majoritet av oberoende ledamöter, vars ansvarsområde ska omfatta finansiell rapportering, oriktigheter och riskhantering.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 121 – punkt 1 – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a)  Finansiering som inte är kopplad till kostnaderna för berörda verksamheter utan baseras på

 

i)   uppfyllandet av villkor som anges i sektorsspecifik lagstiftning eller i kommissionsbeslut, eller

 

ii)   uppnåendet av resultat, som mäts utifrån på förhand fastställda delmål eller resultatindikatorer.

Motivering

För att integrera en resultatinriktad kultur i förordningen föreslår föredragandena att man i samband med unionens olika bidrag i första hand ska titta på de resultat som uppnåtts innan man tar hänsyn till andra kriterier.

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 121 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Finansiering som inte är kopplad till kostnaderna för berörda verksamheter utan baseras på

utgår

i)   uppfyllandet av villkor som anges i sektorsspecifik lagstiftning eller i kommissionsbeslut, eller

 

ii)   uppnåendet av resultat, som mäts utifrån på förhand fastställda delmål eller resultatindikatorer.

 

Motivering

Flyttad till led -a.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 121 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den delegerade utanordnaren ska rapportera om unionens bidrag enligt punkt 1 e och f i denna artikel under rubriken ”Unionens bidrag i enlighet med artikel 121.1 e och f i budgetförordningen” i den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 73.9 i den här förordningen.

Motivering

Denna bestämmelse kommer att stärka budgetmyndighetens kontroll över dessa nya typer av finansiering.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 122

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 122

utgår

Ömsesidig tillit till bedömningar

 

Kommissionen får helt eller delvis förlita sig på bedömningar som den själv gjort eller som gjorts av andra enheter, däribland givare, i den utsträckning som dessa bedömningar bygger på villkor som är likvärdiga med dem som enligt denna förordning ska tillämpas på respektive berörd metod för budgetgenomförande. För detta ändamål ska kommissionen främja ett erkännande av internationellt vedertagna standarder eller internationell bästa praxis.

 

Motivering

Denna nya bestämmelse strider mot principen om sund ekonomisk förvaltning och bör därför strykas.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 123 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en revision baserad på internationellt vedertagna standarder som ger rimliga garantier har utförts av en oberoende revisor i fråga om redovisningar och rapporter där användningen av bidrag från unionen beskrivs, ska denna revision utgöra grundvalen för den övergripande försäkran som i tillämpliga fall beskrivs ytterligare i sektorsspecifika regler.

Om en revision baserad på internationellt vedertagna standarder som ger rimliga garantier har utförts av en oberoende revisor i fråga om redovisningar och rapporter där användningen av bidrag från unionen beskrivs, och där unionens bidrag står för mindre än 50 % av den totala tillgängliga finansieringen, kan denna revision, med förbehåll för den behöriga utanordnarens beslut, utgöra grundvalen för den övergripande försäkran som i tillämpliga fall beskrivs ytterligare i sektorsspecifika regler. Undantag får göras för forskningsinstitutioner.

Motivering

I linje med principen om sund ekonomisk förvaltning bör ytterligare skyddsåtgärder införas för ömsesidig tillit till granskningar.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 123 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För detta ändamål ska kommissionen och revisionsrätten främja ett erkännande av internationellt vedertagna standarder eller internationell bästa praxis.

Motivering

I linje med principen om sund ekonomisk förvaltning bör ytterligare skyddsåtgärder införas för ömsesidig tillit till granskningar.

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 123 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Information som redan är tillgänglig hos den förvaltande myndigheten ska användas i möjligaste mån så att samma information inte behöver begäras från stödmottagarna mer än en gång.

Motivering

I linje med principen om sund ekonomisk förvaltning bör ytterligare skyddsåtgärder införas för ömsesidig tillit till granskningar.

Ändringsförslag     222

Förslag till förordning

Artikel 124 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje person eller enhet som mottar medel från unionen ska samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen och som ett villkor för mottagande av medel bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska revisionsrätten och, i tillämpliga fall, relevanta nationella myndigheter ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf ska detta innefatta rätten att utföra undersökningar, däribland kontroller på plats och inspektioner.

1.  Varje person eller enhet som mottar medel från unionen ska samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen och som ett villkor för mottagande av medel bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska revisionsrätten och, i tillämpliga fall, relevanta nationella myndigheter ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf ska detta innefatta rätten att utföra undersökningar, däribland kontroller på plats och inspektioner.

Ändringsförslag     223

Förslag till förordning

Artikel 124 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje person eller enhet som mottar medel från unionen inom ramen för direkt och indirekt genomförande ska skriftligen gå med på att bevilja de nödvändiga rättigheter som avses i punkt 1. Detta innefattar kravet att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen ska säkerställa likvärdiga rättigheter.

2.  Varje person eller enhet som mottar medel från unionen inom ramen för direkt, delat och indirekt genomförande ska skriftligen gå med på att bevilja de nödvändiga rättigheter som avses i punkt 1. Detta innefattar kravet att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen ska säkerställa likvärdiga rättigheter.

Ändringsförslag     224

Förslag till förordning

Artikel 125

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 125

utgår

Överföring av medel till instrument som inrättats enligt denna förordning eller sektorsspecifika förordningar

 

Medel som tilldelas medlemsstaterna inom ramen för delat genomförande får på deras begäran överföras till instrument som inrättats enligt denna förordning eller enligt sektorsspecifika förordningar. Kommissionen ska förvalta dessa medel i enlighet med artikel 61.1 a eller c, om möjligt till förmån för den berörda medlemsstaten. Vidare får medel som tilldelas medlemsstaterna inom ramen för delat genomförande på deras begäran användas för att öka Efsis riskhanteringsförmåga. I sådana fall ska reglerna för Efsi gälla.

 

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 126 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En ramöverenskommelse om ekonomiskt partnerskap ska specificera formerna för ekonomiskt samarbete, de gemensamma målen för samarbetet och principerna för detta samarbete mellan kommissionen och personer och enheter som förvaltar medel från unionen enligt artikel 61.1 c eller bidragsmottagare. Dessa ramöverenskommelser ska också återspegla den utsträckning i vilken kommissionen kan förlita sig på de system och förfaranden som inrättats av personer och enheter som förvaltar medel från unionen enligt artikel 61.1 c eller bidragsmottagare, inbegripet när det gäller revisionsförfaranden.

2.  En ramöverenskommelse om ekonomiskt partnerskap ska specificera formerna för ekonomiskt samarbete, de gemensamma målen för samarbetet och principerna för detta samarbete mellan kommissionen och personer och enheter som förvaltar medel från unionen enligt artikel 61.1 c eller bidragsmottagare. Dessa ramöverenskommelser ska också

 

a)   säkerställa kvaliteten i genomförandet och att unionens mål uppnås, och

 

b)   återspegla den utsträckning i vilken kommissionen kan förlita sig på de system och förfaranden som inrättats av personer och enheter som förvaltar medel från unionen enligt artikel 61.1 c eller bidragsmottagare för att uppnå dessa mål, inbegripet när det gäller revisionsförfaranden.

Motivering

Dessa ytterligare skyddsåtgärder kommer att bidra till att säkerställa att ramöverenskommelser om finansiellt partnerskap ger ett mervärde för EU.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 126 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I syfte att optimera kostnaderna för och nyttan av revisioner och underlätta samordningen får överenskommelser om revisioner eller om verifieringar ingås med personer och enheter som förvaltar medel från unionen enligt artikel 61.1 c eller bidragsmottagare. När det gäller Europeiska investeringsbanken ska trepartsöverenskommelsen med kommissionen och Europeiska revisionsrätten gälla.

3.  I syfte att optimera kostnaderna för och nyttan av revisioner och underlätta samordningen får överenskommelser om revisioner eller om verifieringar ingås med personer och enheter som förvaltar medel från unionen enligt artikel 61.1 c eller bidragsmottagare. Sådana överenskommelser ska inte begränsa revisionsrättens tillgång till den information som krävs för granskningen av unionens medel.

Motivering

Hänvisningen till den trepartsöverenskommelse som avses i artikel 287.3 i EUF-fördraget är överflödig. För tydlighetens skull bör det specificeras att överenskommelserna om revisioner eller om verifieringar som avses i denna punkt inte bör begränsa revisionsrättens tillgång till information som den behöver för att utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 126 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Partnerskapets löptid får inte överstiga fyra år, utom i vederbörligen motiverade fall.

c)  Partnerskapets löptid får inte överstiga fyra år, utom i vederbörligen motiverade fall som tydligt ska anges i den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 73.9.

Motivering

Ändringsförslaget stärker budgetmyndighetens kontroll över dessa partnerskapsavtal.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 126 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  I fråga om ramöverenskommelser om ekonomiskt partnerskap som genomförs med hjälp av särskilda bidrag ska den bedömning av den operativa och ekonomiska förmågan som avses i artikel 191 utföras innan ramöverenskommelsen undertecknas. Kommissionen får förlita sig på en likvärdig bedömning av den ekonomiska och operativa förmågan som utförts av andra givare.

6.  I fråga om ramöverenskommelser om ekonomiskt partnerskap som genomförs med hjälp av särskilda bidrag ska den bedömning av den operativa och ekonomiska förmågan som avses i artikel 191 utföras innan ramöverenskommelsen undertecknas. Endast då den andel som finansieras genom unionens budget står för mindre än 50 % av den totala finansieringen får kommissionen förlita sig på en likvärdig bedömning av den ekonomiska och operativa förmågan som utförts av andra givare.

Motivering

I linje med principen om sund ekonomisk förvaltning bör ytterligare skyddsåtgärder införas för ömsesidig tillit till verifieringar. Se även föredragandenas ändringsförslag till artikel 123.1.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 126 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Kommissionen ska sträva efter att harmonisera sina rapporteringskrav med andra givares rapporteringskrav.

utgår

Motivering

Denna nya bestämmelse riskerar att undergräva bestämmelserna om rapportering som finns i avdelning XIII och bör därför strykas.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 132 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Enheten har sitt stadgeenliga säte och sina huvudsakliga intressen i olika jurisdiktioner och kringgår därmed sina skyldigheter i enlighet med skatte- eller sociallagstiftning eller andra rättsliga skyldigheter som gäller i den jurisdiktion där enheten har sina huvudsakliga intressen (brevlådeföretag).

Motivering

Brevlådeföretag inrättas ofta i syfte att kringgå skattemässiga, rättsliga eller sociala skyldigheter som gäller i den stat där företagen har sina huvudsakliga intressen vilket strider mot EU:s ekonomiska intressen och syftet med EU-finansieringen. Detta ändringsförslag bygger på ett förslag till föredragandena från Bundesnotarkammer (den tyska federala notariekammaren).

Ändringsförslag     231

Förslag till förordning

Artikel 132 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  en fysisk eller juridisk person som ingår i personens eller enhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som är behörig att företräda, fatta beslut om eller utöva kontroll över personen eller enheten befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i punkt 1 c–f,

a)  en fysisk eller juridisk person som ingår i personens eller enhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som är behörig att företräda, fatta beslut om eller utöva kontroll över personen eller enheten, inbegripet personer och enheter inom ägar- och kontrollstrukturen samt verkliga huvudmän, befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i punkt 1 c–f,

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar tillämpningsområdet i fråga om personer som omfattas av de skäl till uteslutning som anges i artikel 131.1 och anpassar omfattningen av kontrollen av skäl till uteslutning inom ramen för den kontroll som krävs av finansinstitut och av andra utsedda icke-finansiella organ och yrken inom ramen för penningtvättsdirektivet (849/2015) och tillämpningsområdet för förordning nr 2580/2001 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism.

Ändringsförslag     232

Förslag till förordning

Artikel 133 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  uppgifter om de fysiska eller juridiska personer som ingår i deltagarens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som är behöriga att företräda, fatta beslut om eller utöva kontroll över deltagaren samt lämpliga intyg om att en eller flera av dessa personer inte befinner sig i någon av de uteslutningssituationer som avses i artikel 132.1 c–f,

b)  uppgifter om de fysiska eller juridiska personer som ingår i deltagarens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som är behöriga att företräda, fatta beslut om eller utöva kontroll över deltagaren, inbegripet personer och enheter inom ägar- och kontrollstrukturen och verkliga huvudmän, samt lämpliga intyg om att en eller flera av dessa personer inte befinner sig i någon av de uteslutningssituationer som avses i artikel 132.1 c–f,

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar tillämpningsområdet i fråga om personer som omfattas av de skäl till uteslutning som anges i artikel 131.1 och anpassar omfattningen av kontrollen av skäl till uteslutning inom ramen för den kontroll som krävs av finansinstitut och av andra utsedda icke-finansiella organ och yrken inom ramen för penningtvättsdirektivet (849/2015) och tillämpningsområdet för förordning nr 2580/2001 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism.

Ändringsförslag     233

Förslag till förordning

Artikel 142 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid delat genomförande ska allt officiellt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen ske på det sätt som anges i de sektorsspecifika reglerna. Dessa regler ska säkerställa driftskompatibilitet mellan uppgifter som inhämtas, mottas och överförs i samband med förvaltningen av budgeten.

2.  Vid delat genomförande ska allt officiellt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen ske på det sätt som anges i de sektorsspecifika reglerna. Dessa regler ska säkerställa driftskompatibilitet mellan uppgifter som inhämtas, mottas och överförs i samband med genomförandet av budgeten.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 142 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om framstegen i genomförandet av e-förvaltning.

Motivering

Återinförande av tredje stycket i artikel 95 i förordning (EU) nr 966/2012, som ströks av kommissionen.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 144 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om hur genomförandet av denna punkt fortskrider.

Motivering

Återinförande av artikel 111 i förordning (EU) nr 966/2012, som ströks av kommissionen.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 147 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utom när det gäller kontrakt till lågt värde och bidrag till låga belopp får den behöriga utanordnaren, om det är rimligt och efter en riskanalys, kräva att en garanti ställs

1.  Utom när det gäller kontrakt till lågt värde och bidrag till låga belopp får den behöriga utanordnaren, om det är rimligt och efter dennes analys, kräva att en garanti ställs

Motivering

Ändringsförslaget klargör att det måste vara utanordnarens egen riskanalys.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 148 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Garantin ska täcka en tillräckligt lång period för att kunna åberopas.

Motivering

Återinförande från artikel 206.2 i tillämpningsföreskrifterna. Meningen ströks av kommissionen.

Ändringsförslag     238

Förslag till förordning

Artikel 149 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Urvalet av enheter och personer som förvaltar medel från unionen eller budgetgarantier i enlighet med artikel 61.1 c ska vara transparent och motiverat med tanke på åtgärdens art och får inte ge upphov till en intressekonflikt. För enheter som nämns i artikel 61.1 c ii, v, vi och vii ska urvalet även ta vederbörlig hänsyn till deras operativa och ekonomiska kapacitet.

Urvalet av enheter och personer som ska anförtros uppgifter som ingår i budgetgenomförandet, däribland förvaltning av budgetgarantier i enlighet med artikel 61.1 c ska vara transparent och motiverat med tanke på åtgärdens art och får inte ge upphov till en intressekonflikt. För enheter som nämns i artikel 61.1 c ii, v, vi och vii ska urvalet även ta vederbörlig hänsyn till deras operativa och ekonomiska kapacitet.

Motivering

Återinfört från artikel 60.1, förordning nr 966/2012.

Ändringsförslag     239

Förslag till förordning

Artikel 149 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Enheter och personer som förvaltar medel från unionen eller budgetgarantier i enlighet med artikel 61.1 c ska rätta sig efter principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet, icke-diskriminering och synlighet för unionens insats. När kommissionen fastställer ramöverenskommelser om ekonomiskt partnerskap i enlighet med artikel 126 ska dessa principer beskrivas närmare i sådana överenskommelser.

2.  Enheter och personer som anförtrotts uppgifter som ingår i budgetgenomförandet inbegripet förvaltning av budgetgarantier i enlighet med artikel 61.1 c ska rätta sig efter principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet, icke-diskriminering och synlighet för unionens insats. När kommissionen fastställer ramöverenskommelser om ekonomiskt partnerskap i enlighet med artikel 126 ska dessa principer beskrivas närmare i sådana överenskommelser.

Motivering

Återinfört från artikel 60.1, förordning nr 966/2012.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 149 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  När de personer och enheter som anförtrotts uppgifter enligt artikel 61.1 c utför uppgifter som ingår i genomförandet av budgeten ska de förebygga, upptäcka, korrigera och meddela kommissionen oriktigheter och bedrägerier. De ska för detta ändamål i enlighet med proportionalitetsprincipen utföra förhands- och efterhandskontroller, vilka där så är lämpligt ska omfatta kontroller på plats av ett representativt och riskbaserat urval transaktioner för att försäkra sig om att de åtgärder som finansierats med medel ur budgeten faktiskt har ägt rum och har genomförts korrekt. De ska också kräva tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga grunder, utesluta från tillgång till unionsmedel eller ålägga finansiella sanktioner och inleda rättsliga förfaranden i detta avseende där så krävs.

Motivering

Återinförande av artikel 60.3 i förordning (EU) nr 966/2012, som ströks av kommissionen.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 149 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  tillämpar lämpliga regler och förfaranden för finansiering till tredje parter, inbegripet lämpliga granskningsförfaranden, regler för återvinning av felaktigt utbetalda belopp samt regler för att utesluta från tillgång till finansiering,

d)  tillämpar lämpliga regler och förfaranden för finansiering till tredje parter, inbegripet transparenta, icke-diskriminerande, effektiva och ändamålsenliga granskningsförfaranden, regler för återvinning av felaktigt utbetalda belopp samt regler för att utesluta från tillgång till finansiering,

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 149 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom kan kommissionen, i samverkan med enheterna eller personerna, göra en bedömning av andra regler och förfaranden, såsom enheternas praxis för redovisning av administrativa kostnader. På grundval av resultaten av denna bedömning kan kommissionen besluta att åberopa dessa regler och förfaranden.

Dessutom kan kommissionen, i samverkan med enheterna eller personerna, göra en bedömning av andra regler och förfaranden, såsom enheternas praxis för redovisning av administrativa kostnader. På grundval av resultaten av denna bedömning kan kommissionen besluta att åberopa dessa regler och förfaranden. Den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 73.9 ska innehålla information om alla sådana beslut.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 149 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om dessa enheter eller personer endast delvis uppfyller de krav som avses i punkt 4, ska kommissionen vidta lämpliga tillsynsåtgärder för att se till att unionens ekonomiska intressen skyddas. Dessa åtgärder ska anges i de relevanta överenskommelserna.

5.  Om dessa enheter eller personer endast delvis uppfyller de krav som avses i punkt 4, ska kommissionen vidta lämpliga tillsynsåtgärder för att se till att unionens ekonomiska intressen skyddas. Dessa åtgärder ska anges i de relevanta överenskommelserna. Den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 73.9 ska innehålla information om alla sådana åtgärder.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 150 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De krav som fastställs i denna punkt ska inte påverka överenskommelser som slutits med EIB-gruppen, internationella organisationer eller med tredjeländer. Vad gäller förvaltningsförklaringen ska sådana överenskommelser minst omfatta kravet att dessa enheter årligen ska förse kommissionen med en förklaring om att unionens bidrag under budgetåret i fråga har använts och redovisats i enlighet med de krav som anges i artikel 149.3 och 149.4 och med övriga villkor som fastställts i den överenskommelsen. En sådan förklaring får tas med i slutrapporten om den genomförda åtgärden är begränsad till 18 månader.

De krav som fastställs i denna punkt ska inte påverka överenskommelser som slutits med EIB, EIF, internationella organisationer eller med tredjeländer. Vad gäller förvaltningsförklaringen ska sådana överenskommelser minst omfatta kravet att dessa enheter årligen ska förse kommissionen med en förklaring om att unionens bidrag under budgetåret i fråga har använts och redovisats i enlighet med de krav som anges i artikel 149.3 och 149.4 och med övriga villkor som fastställts i den överenskommelsen. En sådan förklaring får tas med i slutrapporten om den genomförda åtgärden är begränsad till 18 månader.

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 61.1 c iii.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 150 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Alla överenskommelser om medverkan, finansieringsöverenskommelser och garantiöverenskommelser ska på begäran av Europaparlamentet och rådet ställas till deras förfogande.

6.  Alla överenskommelser om medverkan, finansieringsöverenskommelser och garantiöverenskommelser ska ställas till förfogande i den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 73.9.

Ändringsförslag     246

Förslag till förordning

Artikel 151a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 151a

 

Indirekt genomförande med medlemsstatsorganisationer

 

1.  Medlemsstatsorganisationer ska avse de enheter som förtecknas i artikel 61.1 c v–vii, förutsatt att

 

i)   medlemsstaterna har anförtrott dem offentliga förvaltningsuppgifter inom området internationell utveckling och internationellt samarbete och att de har inrättats i enlighet med privaträttslig eller offentligrättslig lagstiftning i medlemsstaterna,

 

ii)  deras system och förfaranden som är anpassade till de rättsliga och operativa sammanhang som är specifika för internationell utveckling och internationellt samarbete har bedömts positivt i enlighet med artikel 149.4.

 

2.   Kommissionen ska förlita sig på de av medlemsstatsorganisationens system och förfaranden som har bedömts positivt i enlighet med artikel 149.4 eller eventuella ytterligare system och förfaranden utanför det område för bedömning i den artikeln som har inrättats på vederbörligt sätt och under den berörda medlemsstatens överinseende, såsom kostnadsstrukturen för medlemsstatsorganisationerna. Sådan ömsesidig tillit ska avse i synnerhet, men inte uteslutande, de system och förfaranden som avses i artikel 123.

 

3.   Ramöverenskommelser om ekonomiskt partnerskap som ingåtts med medlemsstatsorganisationer i enlighet med artikel 126 ska närmare ange omfattningen av och villkoren för ömsesidig tillit vad gäller medlemsstatsorganisationernas system och förfaranden.

Motivering

Föredragandena föreslår ytterligare en artikel i avdelningen om indirekt genomförande, för att erkänna särdragen hos medlemsstatsorganisationers verksamheter på området för externt EU-bistånd.

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 153 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om finansieringsinstrument förvaltas inom ramen för ett kombinationsinstrument ska avdelning X gälla.

2.  Om finansieringsinstrument förvaltas inom ramen för ett kombinationsinstrument och står för mer än 50 % av den totala finansieringen ska avdelning X gälla för hela transaktionen.

Motivering

Även om föredragandena stöder det generella målet om förenkling som ligger bakom denna nya bestämmelse, bör man undvika en situation där en hel kombinationstransaktion styrs av bestämmelser för finansieringsinstrument, även om de endast utgör en liten del av finansieringen.

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 153 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om bidrag genomförs inom ramen för ett kombinationsinstrument och står för mer än 50 % av den totala finansieringen ska avdelning VIII gälla för hela transaktionen.

Motivering

Även om föredragandena stöder det generella målet om förenkling som ligger bakom denna nya bestämmelse, bör man undvika en situation där en hel kombinationstransaktion styrs av bestämmelser för finansieringsinstrument, även om de endast utgör en liten del av finansieringen.

Ändringsförslag     249

Förslag till förordning

Artikel 153 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När det gäller finansieringsinstrument inom ramen för kombinationsinstrument ska det anses att artikel 202.1 h efterlevs om det görs en förhandsutvärdering före införandet av det relevanta kombinationsinstrumentet.

3.  När det gäller finansieringsinstrument inom ramen för kombinationsinstrument ska det anses att artikel 202.1 h efterlevs om det görs en konsekvensbedömning före införandet av det relevanta kombinationsinstrumentet.

Motivering

Konsekvent terminologi i linje med föredragandens ändringsförslag till artikel 32.

Ändringsförslag     250

Förslag till förordning

Artikel 174 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bidrag ges i form av belopp som belastar budgeten direkt och utan krav på återbetalning, för att finansiera

Bidrag ges för att finansiera

Motivering

För konsekvensens skull flyttas en del av denna punkt till artikel 2 (definitioner).

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 175 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När så är möjligt och lämpligt ska enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser fastställas på ett sådant sätt att de kan betalas ut när konkreta resultat har uppnåtts.

2.  När så är möjligt och lämpligt ska enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser fastställas på ett sådant sätt att de kan betalas ut när konkreta resultat har uppnåtts, förutsatt att lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att respektive belopp är tillräckligt med avseende på de resultat som krävs.

Motivering

Kompletterande säkring.

Ändringsförslag     252

Förslag till förordning

Artikel 175 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Precisa kriterier för det erfordrade resultatet ska förhandlas mellan kommissionen och stödmottagaren och specificeras i bidragsöverenskommelsen från fall till fall och utifrån behov.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 175 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om inget annat anges i den grundläggande akten ska användningen av enhetsbelopp, enhetskostnader eller finansiering till en schablonsats godkännas av den behöriga utanordnaren, som ska följa ett på förhand fastställt förfarande som fastställs inom varje institution.

3.  Om inget annat anges i den grundläggande akten ska användningen av enhetsbelopp, enhetskostnader eller finansiering till en schablonsats godkännas av den behöriga utanordnaren, som ska följa ett på förhand fastställt förfarande som fastställs inom varje institution. Den behöriga utanordnaren ska rapportera om alla sådana godkännanden i den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 73.9.

Ändringsförslag     254

Förslag till förordning

Artikel 175 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Om möjligt de väsentliga villkoren för utbetalning samt i tillämpliga fall uppnåendet av resultat.

d)  Om möjligt de väsentliga villkoren för utbetalning samt i tillämpliga fall uppnåendet av resultat och utfall.

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 175 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Beskrivning av villkoren för att säkerställa att principen om sund ekonomisk förvaltning följs och att samfinansieringsprincipen följs på ett rimligt sätt.

e)  Beskrivning av villkoren för att säkerställa att principen om sund ekonomisk förvaltning följs och att samfinansieringsprincipen och principen om icke-vinst följs på ett rimligt sätt.

Motivering

Principen om icke-vinst bör återinföras som en av de allmänna principerna för bidrag.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 175 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den behöriga utanordnaren får godkänna eller kräva finansiering till en schablonsats för att täcka indirekta kostnader hos bidragsmottagaren på upp till 7 % av de totala stödberättigande direkta kostnaderna för åtgärden. En högre schablonsats kan godkännas genom ett motiverat beslut av kommissionen.

6.  Den behöriga utanordnaren får godkänna eller kräva finansiering till en schablonsats för att täcka indirekta kostnader hos bidragsmottagaren på upp till 7 % av de totala stödberättigande direkta kostnaderna för åtgärden. En högre schablonsats kan godkännas genom ett motiverat beslut av kommissionen. Den behöriga utanordnaren ska i den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 73.9 rapportera om alla sådana beslut, den godkända schablonsatsen, de berörda beloppen, och orsakerna till detta beslut.

Motivering

Ändringsförslaget kommer att hjälpa budgetmyndigheten att kontrollera utanordnarnas användning av detta undantag.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 175 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Bidragsmottagare får redovisa personalkostnader för det arbete som utförs av frivilliga inom ramen för en åtgärd eller ett arbetsprogram, på grundval av enhetskostnader som godkänns i enlighet med punkterna 1–6.

8.  Bidragsmottagare får redovisa personalkostnader för det arbete som utförs av frivilliga inom ramen för en åtgärd eller ett arbetsprogram som en räkenskapspost, på grundval av enhetskostnader som godkänns i enlighet med punkterna 1–6.

Motivering

Det är en del av konceptet med frivilligarbete att arbete som utförs av frivilliga är obetalt. För att undvika en eventuell feltolkning bör det därför klargöras att denna redovisning är ett redovisningsverktyg och inte leder till att ersättningar betalas ut för frivilligarbete. Detta ändringsförslag tar hänsyn till förslag till föredragandena från Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (tyska organisationer för socialt stöd).

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 176 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid godkännandet av ett enda enhetsbelopp ska den behöriga utanordnaren följa artikel 175.

3.  Vid godkännandet av ett enda enhetsbelopp ska den behöriga utanordnaren följa artikel 175 och tillämpliga regler för samfinansiering, särskilt med avseende på den maximala samfinansieringsgraden för hela åtgärden eller arbetsprogrammet.

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 177 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sifferuppgifter för enhetsbelopp, enhetskostnader eller finansiering till en schablonsats som bestäms i förväg genom tillämpning av en metod som godkänts av den behöriga utanordnaren eller kommissionen i enlighet med artikel 175 får inte ifrågasättas genom efterhandskontroller utan att det påverkar den behöriga utanordnarens rätt att minska bidraget i enlighet med artikel 127.4. Vid användningen av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser som fastställs på grundval av bidragsmottagarens normala praxis för kostnadsredovisning ska artikel 179.2 tillämpas.

Sifferuppgifter för enhetsbelopp, enhetskostnader eller finansiering till en schablonsats som bestäms i förväg genom tillämpning av en metod som godkänts av den behöriga utanordnaren eller kommissionen i enlighet med artikel 175 får endast ifrågasättas genom efterhandskontroller vid fall av rimligt tvivel utan att det påverkar den behöriga utanordnarens rätt att minska bidraget i enlighet med artikel 127.4. Vid användningen av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser som fastställs på grundval av bidragsmottagarens normala praxis för kostnadsredovisning ska artikel 179.2 tillämpas.

Ändringsförslag     260

Förslag till förordning

Artikel 177 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Frekvens och omfattning av verifieringar och kontroller får göras avhängiga av bland annat de särskilda risker som en viss bidragsmottagare förknippas med. Denna risk ska bland annat bedömas på grundval av förekomsten av tidigare oegentligheter som kan tillskrivas den bidragsmottagaren och som hade en väsentlig inverkan på bidrag som tilldelats bidragsmottagaren under liknande förhållanden.

Motivering

Vid verifieringar och kontroller bör större fokus läggas på bidragsmottagare som utgör en större risk för unionens budget. Riskbaserade verifieringar och kontroller skulle göra det möjligt för EU att lägga mer resurser på konkreta åtgärder i stället för administration.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 178 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Metoden för att fastställa enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser, de underliggande uppgifterna och de belopp som erhålls ska regelbundet bedömas och vid behov justeras i enlighet med artikel 175.

Metoden för att fastställa enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser, de underliggande uppgifterna och de belopp som erhålls samt dessa belopps tillräcklighet med avseende på levererat resultat, ska regelbundet bedömas, och åtminstone vartannat år, och vid behov justeras i enlighet med artikel 175.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 180 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Om de beräknade stödberättigande kostnaderna omfattar kostnader för frivilligarbete som avses i artikel 175.8 får bidraget inte överstiga andra beräknade stödberättigande kostnader än kostnaderna för frivilligarbete.

b)  Om de beräknade stödberättigande kostnaderna omfattar kostnader för frivilligarbete som avses i artikel 175.8 får bidraget inte överstiga andra beräknade stödberättigande kostnader än kostnaderna för frivilligarbete eller 75 % av de totala beräknade stödberättigande kostnaderna, om det beloppet är lägre.

Motivering

Detta ändringsförslag är avsett att förhindra en situation där ett mycket litet bidrag in natura leder till en faktisk samfinansieringsgrad på nästan 100 %.

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 182 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Ingen vinst.

Motivering

Se motiveringen till artikel 182 a (ny).

Ändringsförslag     264

Förslag till förordning

Artikel 183 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Bidrag ska omfattas av ett arbetsprogram som ska offentliggöras innan det genomförs.

Ändringsgsförslag   265

Förslag till förordning

Artikel 183 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Alla bidrag som tilldelas under ett budgetår ska offentliggöras i enlighet med artikel 36.1–36.4.

2.  Alla bidrag som tilldelas under ett budgetår ska offentliggöras i enlighet med artikel 36.1–36.4. Alla unionsinstitutioner som sköter offentlig upphandling ska dessutom på sina webbplatser offentliggöra tydliga regler för förvärv, utgifter och övervakning samt tilldelade kontrakt, inbegripet värdet på kontrakten.

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 183 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Efter offentliggörandet enligt punkterna 1 och 2 ska kommissionen, om Europaparlamentet och rådet begär det, överlämna en rapport till dem om

3.  Efter offentliggörandet enligt punkterna 1 och 2 ska kommissionen offentliggöra och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 183 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  förfarandets genomsnittliga längd från den sista ansökningsdagen till tilldelningen av ett bidrag,

c)  förfarandets genomsnittliga längd från den sista ansökningsdagen till tilldelningen av ett bidrag, samt hur lång tid det långsammaste respektive det snabbaste förfarandet tar,

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 183 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  varje bidrag till EIB eller Europeiska investeringsfonden i enlighet med artikel 188 g,

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 183 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  varje kombinerad åtgärd i enlighet med artikel 153 som omfattar ett bidrag.

Ändringsförslag     270

Förslag till förordning

Artikel 184 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Som ett undantag från punkt 1 får en extern åtgärd i sin helhet finansieras genom bidraget om detta visar sig nödvändigt för att åtgärden ska kunna genomföras. I ett sådant fall ska en motivering ges i tilldelningsbeslutet.

3.  Som ett undantag från punkt 1 får en extern åtgärd som vidtagits av en partner till unionen, som intygar överensstämmelse med kommissionens regler och krav (genom en förhandsbedömning), i sin helhet finansieras genom bidraget om detta är avgörande för att åtgärden ska kunna utföras. I ett sådant fall ska en motivering ges i tilldelningsbeslutet.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 185 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Principen om att bidrag inte får kumuleras och om att ingen dubbel finansiering får förekomma

Principen om att bidrag inte får kumuleras och om förbud mot dubbel finansiering

Motivering

Språkligt ändringsförslag.

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 185 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En åtgärd som kan bli föremål för ett bidrag från budgeten måste klart anges. Åtgärder får inte delas upp för att kringgå finansieringsreglerna i denna förordning.

Motivering

Återinförande från artikel 176 i tillämpningsföreskrifterna.

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 185 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas på

4.  Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på

Motivering

Det bör inte finnas några undantag till förbudet mot dubbel finansiering.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 186 – punkt 2 – stycke 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  i ytterst brådskande fall för de åtgärder som avses i artikel 188 a eller b där ett tidigt åtagande från unionens sida skulle vara av stor betydelse. I dessa fall ska de kostnader som en bidragsmottagare ådrar sig innan ansökan inlämnats berättiga till stöd från unionen på följande villkor:

b)  i ytterst brådskande fall för de åtgärder som avses i artikel 188 a där ett tidigt åtagande från unionens sida skulle vara av stor betydelse. I dessa fall ska de kostnader som en bidragsmottagare ådrar sig innan ansökan inlämnats berättiga till stöd från unionen på följande villkor:

Motivering

Avvikelse från principen om icke-retroaktivitet bör strikt begränsas till humanitärt stöd och därtill kopplade fall.

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 186 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den delegerade behöriga utanordnaren ska rapportera varje sådant fall under rubriken ”Avvikelse från principen om icke-retroaktivitet enligt artikel 186 i budgetförordningen” i den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 73.9.

Ändringsförslag     276

Förslag till förordning

Artikel 186 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När det gäller bidrag för administrationskostnader ska bidragsöverenskommelsen undertecknas inom sex månader efter det att bidragsmottagarens räkenskapsår inletts. Kostnader som berättigar till finansiering får inte avse utgifter som ådragits före bidragsansökan lämnades in eller innan bidragsmottagarens räkenskapsår inleddes.

4.  När det gäller bidrag för administrationskostnader ska bidragsöverenskommelsen undertecknas inom tre månader efter det att bidragsmottagarens räkenskapsår inletts. Kostnader som berättigar till finansiering får inte avse utgifter som ådragits före bidragsansökan lämnades in eller innan bidragsmottagarens räkenskapsår inleddes. Den första delbetalningen ska betalas ut till mottagaren inom två månader efter det att bidragsöverenskommelsen har undertecknats.

Motivering

Perioden för kommissionens undertecknande av bidragsöverenskommelser bör förkortas från 6 till 3 månader, räknat från början av mottagarens budgetår. Detta borde leda till att kommissionen blir effektivare inom programcykeln. Man skulle också undvika att äventyra frivilligorganisationernas ekonomiska kapacitet, särskilt de mindres. Sex månader för underskrift av överenskommelsen plus tre månader innan den första utbetalningen tvingar de flesta frivilligorganisationer att ta banklån.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 186a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 186a

 

Principen om icke-vinst

 

1.   Bidrag får inte syfta eller leda till att det inom ramen för den berörda åtgärden eller arbetsprogrammet uppkommer en vinst för bidragsmottagaren (principen om icke-vinst).

 

2.   Vinst definieras som ett överskott av intäkter vid det tillfälle då slutbetalning begärs i förhållande till de bidragsberättigande kostnader som mottagaren ådragit sig.

 

3.   De intäkter som avses i punkt 2 begränsas till inkomster som genereras av åtgärden eller arbetsprogrammet samt finansiella bidrag som givare specifikt tillhandahåller för finansieringen av bidragsberättigande kostnader.

 

När det gäller bidrag för administrationskostnader ska belopp som avsätts för att bygga upp reserver inte beaktas vid kontroller av att principen om icke-vinst respekteras.

 

4.   Punkt 1 ska inte tillämpas på följande:

 

a)   Åtgärder vars syfte är att stärka mottagarens finansiella kapacitet eller åtgärder som genererar en inkomst för att säkerställa deras kontinuitet efter den period med finansiering från unionen som tillhandahållits i bidragsbeslutet eller bidragsöverenskommelsen.

 

b)   Stipendier som betalas ut till fysiska personer för studier, forskning eller yrkesutbildning.

 

c)   Annat direktstöd som betalas ut till de fysiska personer som är mest behövande, exempelvis arbetslösa och flyktingar.

 

d)   Bidrag som grundas på schablonsatser och/eller enhetsbelopp och/eller enhetskostnader i de fall då dessa är förenliga med de villkor som fastställs i artikel 175.

 

e)   Bidrag till låga belopp.

 

5.   Om en vinst uppkommer ska kommissionen ha rätt att inkassera den procentandel av vinsten som motsvarar unionens bidrag till de bidragsberättigande kostnader som bidragsmottagaren faktiskt ådrar sig vid genomförandet av åtgärden eller arbetsprogrammet.

 

Genom undantag från denna artikel, om en europeisk politisk stiftelse i den mening som avses i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 har intäkter som överstiger utgifterna vid slutet av det budgetår för vilket den mottagit ett bidrag till administrationskostnader, kan en del av överskottet motsvarande upp till 25 % av de totala intäkterna för det året föras över till följande år förutsatt att det används före slutet av det första kvartalet följande år.

Motivering

Principen om icke-vinst vid bidrag är en nyckelprincip inom offentlig finansförvaltning. Kommissionen anser själv att normalfallet för finansiering av inkomstgenererande projekt bör vara användning av finansieringsinstrument hellre än bidrag, och därför är det nödvändigt att behålla denna princip i samband med bidrag.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 187 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Villkoren för unionsfinansiering, särskilt de olika formerna av bidrag.

c)  Villkoren för unionsfinansiering, med specificering av samtliga bidrag från unionen, särskilt de olika formerna av bidrag.

Ändringsförslag     279

Förslag till förordning

Artikel 187 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  För att informera alla sökanden om resultatet av utvärderingen av deras ansökan, maximalt sex månader från slutdatumet för att lämna in fullständiga förslag.

a)  För att informera alla sökanden om resultatet av utvärderingen av deras ansökan, maximalt tre månader från slutdatumet för att lämna in fullständiga förslag.

Ändringsförslag     280

Förslag till förordning

Artikel 187 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  För att underteckna bidragsöverenskommelser med sökande, maximalt tre månader från dagen då sökande informerats om att de har godkänts.

b)  För att underteckna bidragsöverenskommelser med sökande, maximalt en månad från dagen då sökande informerats om att de har godkänts.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 187 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den delegerade utanordnaren ska i sin årliga verksamhetsrapport ange den genomsnittliga tid det tar att informera sökande och underteckna bidragsöverenskommelser. Om tidsfristerna som anges i första stycket överskrids ska den delegerade utanordnaren ange skälen till detta och, om de inte är vederbörligen motiverade i enlighet med andra stycket, föreslå korrigerande åtgärder.

Den delegerade utanordnaren ska i sin årliga verksamhetsrapport ange den genomsnittliga tid det tar att informera sökande och underteckna bidragsöverenskommelser, samt den längsta respektive den kortaste perioden. Om tidsfristerna som anges i första stycket överskrids ska den delegerade utanordnaren ange skälen till detta och, om de inte är vederbörligen motiverade i enlighet med andra stycket, föreslå korrigerande åtgärder.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 188 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Till organ som rättsligt eller faktiskt innehar ett monopol eller till organ utsedda av medlemsstaterna som verkar under deras ansvar, när dessa medlemsstater befinner sig i en faktisk eller rättslig monopolsituation.

utgår

Motivering

Kommissionens förslag innehåller en möjlighet att ge direkta bidrag till enheter som medlemsstaterna har gett mandat i fall av ett faktiskt eller rättsligt monopol, eller om direkta bidragsmottagare har valts för sin tekniska kompetens. Föredraganden är inte tillräckligt övertygad om att risken med att ge bidrag utan föregående förslagsinlämning kan motiveras i detta fall.

Ändringsförslag     283

Förslag till förordning

Artikel 188 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De undantag som avses i första stycket leden c och f ska tolkas och tillämpas restriktivt av unionens institutioner och organ eller av medlemsstaterna.

Ändringsförslag     284

Förslag till förordning

Artikel 188 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Unionens institutioner och organ eller medlemsstaterna ska tydligt definiera både tidsplan och tillämpningsområde för de undantag som avses i första stycket leden c och f.

Ändringsförslag     285

Förslag till förordning

Artikel 189 – punkt 1 – led d – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket ska inte tillämpas på offentliga organ och de internationella organisationer som avses i artikel 151.

Första stycket ska inte tillämpas på offentliga organ, medlemsstatsorganisationer och de internationella organisationer som avses i artikel 151.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 151a (ny).

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 189 – punkt 1 – led e – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)   En beskrivning av åtgärden eller arbetsprogrammet och en beräknad budget som, när så är möjligt, ska

e)   En beskrivning av åtgärden eller arbetsprogrammet och en beräknad budget som ska

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 189 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Den sökande ska ange källa och belopp för unionsbidrag som tagits emot eller sökts för samma åtgärd, eller delar av den, eller för dess drift under samma budgetår, samt alla andra bidrag som tagits emot eller sökts för samma åtgärd.

Motivering

Återinförande från tillämpningsföreskrifterna art. 196.4.

Ändringsförslag     288

Förslag till förordning

Artikel 191 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  medlemsstatsorganisationer,

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 151a (ny).

Ändringsförslag     289

Förslag till förordning

Artikel 191 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den behöriga utanordnaren får efter en riskanalys avstå från att uppfylla skyldigheten att kontrollera den operativa förmågan hos offentliga organ och internationella organisationer.

6.  Den behöriga utanordnaren får efter en riskanalys avstå från att uppfylla skyldigheten att kontrollera den operativa förmågan hos offentliga organ, medlemsstatsorganisationer och internationella organisationer.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag till artikel 151a (ny).

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 192 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  att genomföra en utvärdering.

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 200 – punkt 5 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter offentliggörandet ska kommissionen, om Europaparlamentet och rådet begär det, till dem överlämna en rapport om

Efter offentliggörandet ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 201 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Unionen får inrätta finansieringsinstrument eller tillhandahålla budgetgarantier eller ekonomiskt stöd med grund i den allmänna budgeten genom en grundläggande akt.

1.  För att uppnå sina mål får unionen inrätta finansieringsinstrument eller tillhandahålla budgetgarantier eller ekonomiskt stöd med grund i den allmänna budgeten genom en grundläggande akt när detta visar sig vara bästa sättet att uppnå unionens mål. Finansieringsinstrumenten ska fungera som komplement till andra former av finansiering via budgeten.

Ändringsförslag     293

Förslag till förordning

Artikel 201 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Revisionsrätten ska ha fullständig åtkomst till all information med anknytning till finansieringsinstrument, budgetgarantier och ekonomiskt stöd, däribland genom kontroller på plats.

 

Om inget annat anges i den grundläggande akten ska revisionsrätten betraktas som den externa revisor som ansvarar för de projekt och program som stöds av ett finansieringsinstrument, en budgetgaranti eller med ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 202 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Finansieringsinstrument ska användas enligt principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och subsidiaritet, samt i överensstämmelse med deras mål och, där detta är tillämpligt, för den period som fastställts i den grundläggande akten för dessa finansieringsinstrument.

Motivering

Återinförande av artikel 140.1 i förordning 966/2012, som ströks av kommissionen.

Ändringsförslag     295

Förslag till förordning

Artikel 202 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Uppnå en hävstångseffekt eller multiplikatoreffekt genom att mobilisera en total investering vars summa överstiger unionens bidrag eller garanti. Målintervallet för hävstångseffekten och multiplikatoreffekten ska baseras på en förhandsbedömning av finansieringsinstrumentet eller budgetgarantin i fråga.

d)  Uppnå en hävstångseffekt eller multiplikatoreffekt genom att mobilisera en total investering vars summa överstiger unionens bidrag eller garanti. Målintervallet för hävstångseffekten och multiplikatoreffekten ska baseras på en konsekvensbedömning av finansieringsinstrumentet eller budgetgarantin i fråga.

Motivering

Konsekvent terminologi i linje med föredragandens ändringsförslag till artikel 32.

Ändringsförslag     296

Förslag till förordning

Artikel 202 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  Föreskriva att all eventuell ersättning till genomförandeorgan eller motparter som deltar i genomförandet ska vara prestationsbaserad. De prestationsbaserade avgiftsbeloppen ska omfatta administrativa avgifter för att ersätta enheten eller motparten för det arbete den utfört i samband med genomförandet av finansieringsinstrumentet eller budgetgarantin och, i tillämpliga fall, policyrelaterade incitament som främjar uppnåendet av de politiska målen eller incitament kopplade till finansieringsinstrumentets eller budgetgarantins ekonomiska resultat. Exceptionella utgifter får ersättas.

g)  Föreskriva att all eventuell ersättning till genomförandeorgan eller motparter som deltar i genomförandet ska vara prestationsbaserad. De prestationsbaserade avgiftsbeloppen ska omfatta administrativa avgifter för att ersätta enheten eller motparten för det arbete den utfört i samband med genomförandet av finansieringsinstrumentet eller budgetgarantin, beräknat på grundval av medel som faktiskt överförts, och, i tillämpliga fall, policyrelaterade incitament som främjar uppnåendet av de politiska målen eller incitament kopplade till finansieringsinstrumentets eller budgetgarantins ekonomiska resultat. Exceptionella utgifter får ersättas i vederbörligen motiverade fall.

Ändringsförslag     297

Förslag till förordning

Artikel 202 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga)  Överenskommelser och resultatåtgärder ska vara väl utformade och omsorgsfullt genomförda. Kommissionen ska inte tillåta beräkning av administrativa avgifter i form av en procentandel av det sammanlagda unionsbidraget som anslagits, inbegripet utestående budgetmässiga åtaganden.

Ändringsförslag     298

Förslag till förordning

Artikel 202 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Baseras på förhandsutvärderingar, enskilt eller som del i ett program i enlighet med artikel 32. Förhandsutvärderingen ska innehålla förklaringar om valet av typ av finansiell transaktion med hänsyn tagen till politiska mål och tillhörande finansiella risker och besparingar för unionens budget.

h)  Baseras på konsekvensbedömningar, enskilt eller som del i ett program i enlighet med artikel 32. Konsekvensbedömningen ska innehålla förklaringar om valet av typ av finansiell transaktion med hänsyn tagen till politiska mål och tillhörande finansiella risker och besparingar för unionens budget. Dessa bedömningar ska ses över och uppdateras, för att ta hänsyn till konsekvenser av större socioekonomiska förändringar som rör grunden till instrumentet eller garantin

Motivering

Konsekvent terminologi i linje med föredragandens ändringsförslag till artikel 32.

Ändringsförslag     299

Förslag till förordning

Artikel 202 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Efter utgången av den period då ett finansieringsinstrument eller en budgetgaranti genomförs ska alla eventuella utestående belopp med ursprung i unionens budget återföras till budgeten.

b)  Efter utgången av den period då ett finansieringsinstrument eller en budgetgaranti genomförs och med beaktande av typen av finansieringsinstrument eller budgetgaranti ska alla eventuella utestående belopp med ursprung i unionens budget återföras till budgeten.

Motivering

I system för portföljriskdelning bör även portföljens livslängd beaktas innan medel återbetalas till EU:s budget.

Ändringsförslag     300

Förslag till förordning

Artikel 203 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Budgetgarantier och ekonomiskt stöd kan ge upphov till ansvarsförbindelser för unionen som överstiger de finansiella tillgångar som är avsedda att täcka unionens ekonomiska ansvar.

2.  Budgetgarantier och ekonomiskt stöd kan ge upphov till ansvarsförbindelser för unionen som enbart får överstiga de finansiella tillgångar som är avsedda att täcka unionens ekonomiska ansvar om detta föreskrivs i en grundläggande rättsakt som inrättar en garanti och enligt de villkor som anges däri.

Motivering

Detta ändringsförslag uppdaterar och ersätter föredragandenas ursprungliga ändringsförslag 159.

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 204 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  avsättningsnivån för den budgetgarantin, till följd av att en budgetgaranti tas i anspråk, sjunker under 30 % av den avsättningsnivå som föreskrivs i punkt 1, eller kan falla under den nivån inom ett år enligt en riskbedömning som kommissionen har gjort,

a)  avsättningsnivån för den budgetgarantin, till följd av att en budgetgaranti tas i anspråk, sjunker under 50 % av den avsättningsnivå som föreskrivs i punkt 1, och ytterligare en gång när den sjunker under 30 % eller när den kan falla under någon av dessa nivåer inom ett år enligt en riskbedömning som kommissionen har gjort,

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 204 – punkt 8 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  det privata kapital som ingår är lägre än de belopp som kommer från offentliga källor.

Ändringsförslag     303

Förslag till förordning

Artikel 205 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De avsättningar som görs för att täcka finansiella förpliktelser som finansieringsinstrument, budgetgarantier eller ekonomiskt stöd ger upphov till ska krediteras till en gemensam avsättningsfond som förvaltas direkt av kommissionen.

1.  De avsättningar som görs för att täcka finansiella förpliktelser som finansieringsinstrument, budgetgarantier eller ekonomiskt stöd ger upphov till ska krediteras till en gemensam avsättningsfond som förvaltas direkt av kommissionen. Kommissionen ska informera och samråda med Europaparlamentet om driften av den gemensamma avsättningsfonden och beräkningen av dess avsättningsnivå.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 206 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En oberoende utvärdering av riktlinjernas ändamålsenlighet ska genomföras vart tredje år.

En oberoende utvärdering av riktlinjernas ändamålsenlighet ska genomföras vart tredje år och översändas till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 207 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska årligen rapportera om finansieringsinstrument, budgetgarantier, ekonomiskt stöd, ansvarsförbindelser och den gemensamma avsättningsfonden i enlighet med artikel 242.

Kommissionen ska årligen rapportera om finansieringsinstrument, inklusive de finansieringsinstrument som omfattas av bestämmelserna i artikel 210, budgetgarantier, ekonomiskt stöd, ansvarsförbindelser och den gemensamma avsättningsfonden i enlighet med artikel 242.

Motivering

Rapporteringskraven för de finansieringsinstrument som genomförs gemensamt bör vara desamma som de krav som gäller för direkt och indirekt genomförande.

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 208 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Trots vad som sägs i artikel 201.1 får finansieringsinstrument, i vederbörligen motiverade fall, inrättas utan att godkännas genom en grundläggande akt, under förutsättning att dessa instrument ingår i budgeten i enlighet med artikel 50.1 e.

utgår

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 208 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När finansieringsinstrument kombineras i ett enda avtal med kompletterande stöd från unionens budget, inklusive bidrag, ska denna avdelning gälla för hela åtgärden. Rapporteringen ska genomföras i enlighet med artikel 242.

2. När finansieringsinstrument kombineras i ett enda avtal med kompletterande stöd från unionens budget, inklusive bidrag, ska bestämmelserna för den finansieringsmetod som står för mer än 50 % av den totala finansieringen gälla för hela åtgärden. Rapporteringen om den del av finansieringen som utgörs av finansieringsinstrument ska genomföras i enlighet med artikel 242.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 208 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska säkerställa en harmoniserad förvaltning av finansieringsinstrumenten, särskilt inom områdena redovisning, rapportering, övervakning och hantering av finansiella risker.

3.  Kommissionen ska säkerställa en harmoniserad och förenklad förvaltning av finansieringsinstrumenten, särskilt inom områdena redovisning, rapportering, övervakning och hantering av finansiella risker.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 208 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När unionen deltar i ett finansieringsinstrument som minoritetsägare ska kommissionen se till att denna avdelning efterlevs i enlighet med proportionalitetsprincipen, på grundval av omfattningen och värdet av unionens deltagande i instrumentet. Utan hinder av detta ska kommissionen se till att artikel 124 följs.

utgår

Ändringsförslag     310

Förslag till förordning

Artikel 208 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Kommissionen ska varje år rapportera till Europaparlamentet och rådet om finansieringsinstrumentens effektivitet och ändamålsenlighet inom ramen för de metoder för genomförande som avses i artikel 61.1 a, b och c. I sin årliga rapport ska kommissionen tydligt visa på finansieringsinstrumentens mervärde, och kunna identifiera slutmottagarna av medlen och förteckna de projekt som finansierats genom finansieringsinstrumenten.

Ändringsförslag     311

Förslag till förordning

Artikel 210 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När det gäller bidrag från fonder under delat genomförande till finansieringsinstrument som inrättas enligt denna avdelning ska sektorsspecifika regler tillämpas. Utan hinder av detta kan de förvaltande myndigheterna förlita sig på en befintlig förhandsbedömning, som utförts i enlighet med artikel 202.1 h, innan de bidrar till ett befintligt finansieringsinstrument.

3.  När det gäller bidrag från fonder under delat genomförande till finansieringsinstrument som inrättas enligt denna avdelning ska sektorsspecifika regler tillämpas. Utan hinder av detta kan de förvaltande myndigheterna förlita sig på en befintlig konsekvensbedömning, som utförts i enlighet med artikel 202.1 h, innan de bidrar till ett befintligt finansieringsinstrument.

Motivering

Konsekvent terminologi i linje med föredragandens ändringsförslag till artikel 32.

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Artikel 213 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ekonomiskt stöd från unionen till medlemsstater eller tredjeländer ska ta formen av ett lån, en kreditram eller ett annat instrument som bedöms vara lämpligt för att säkerställa att stödet ger avsedd verkan. I detta syfte ska kommissionen i den relevanta grundläggande akten ges befogenhet att låna upp de nödvändiga medlen för unionens räkning på kapitalmarknaderna eller från finansinstitut.

1.  Ekonomiskt stöd från unionen till medlemsstater eller tredjeländer ska ges på i förväg fastställda villkor och ta formen av ett lån, en kreditram eller ett annat instrument som bedöms vara lämpligt för att säkerställa att stödet ger avsedd verkan. I detta syfte ska kommissionen i den relevanta grundläggande akten ges befogenhet att låna upp de nödvändiga medlen för unionens räkning på kapitalmarknaderna eller från finansinstitut.

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Artikel 213 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det ekonomiska stödet ska förvaltas direkt av kommissionen.

4.  Det ekonomiska stödet ska förvaltas direkt av kommissionen som regelbundet ska rapportera till Europaparlamentet och rådet och hur villkoren uppfylls och hur det ekonomiska stödet utvecklas.

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Artikel 213 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  säkerställer att mottagarlandet regelbundet kontrollerar att den finansiering som getts har använts korrekt, vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra oriktigheter och bedrägerier samt vid behov vidtar rättsliga åtgärder för att återvinna medel som tillhandahållits inom ramen för det ekonomiska stödet från unionen och som förskingrats,

a)  säkerställer att mottagarlandet regelbundet kontrollerar att den finansiering som getts har använts korrekt och att villkoren har uppfyllts, vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra oriktigheter och bedrägerier samt vid behov vidtar rättsliga åtgärder för att återvinna medel som tillhandahållits inom ramen för det ekonomiska stödet från unionen och som förskingrats,

Ändringsförslag     315

Förslag till förordning

Artikel 215 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Bidrag får inte användas för att direkt eller indirekt ge enskilda ledamöter eller anställda vid europeiska politiska partier personliga fördelar, kontant eller in natura. Bidrag får inte användas för att direkt eller indirekt finansiera tredje parters verksamhet, i synnerhet inte nationella politiska partier eller stiftelser på europeisk eller nationell nivå, oavsett om det sker via bidrag, donationer, lån eller liknande överenskommelser. Bidrag får inte användas för något av de ändamål som utesluts genom artikel 22 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

3.  Bidrag får inte användas för att direkt eller indirekt ge enskilda ledamöter eller anställda vid europeiska politiska partier personliga fördelar, kontant eller in natura. Bidrag får inte användas för att direkt eller indirekt finansiera tredje parters verksamhet, i synnerhet inte nationella politiska partier eller stiftelser på europeisk eller nationell nivå, oavsett om det sker via bidrag, donationer, lån eller liknande överenskommelser. Vid tillämpningen av denna artikel ska enheter som är kopplade till europeiska politiska partier på europeisk nivå, såsom ungdoms- och kvinnoorganisationer inom dessa partier, inte betraktas som tredje parter. Bidrag får inte användas för något av de ändamål som utesluts genom artikel 22 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar att europeiska politiska partier enligt den nya stadgan fortfarande får stödja sina ungdoms- och kvinnoorganisationer etc.

Ändringsförslag     316

Förslag till förordning

Artikel 215 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Europeiska politiska partier har rätt att bygga upp reserver om summan av deras egna medel överstiger 15 % av deras årliga ersättningsgilla kostnader.

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar att europeiska politiska partier enligt den nya stadgan fortfarande har rätt att bygga upp reserver med egna medel.

Ändringsförslag     317

Förslag till förordning

Artikel 215 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om en europeisk politisk stiftelse i den mening som avses i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 har intäkter som överstiger utgifterna vid slutet av det budgetår för vilket det mottagit ett bidrag till administrationskostnader, kan en del av överskottet motsvarande upp till 25 % av de totala intäkterna för det året föras över till följande år förutsatt att det används före slutet av det första kvartalet följande år.

utgår

Motivering

Uppdaterad version av ändringsförslag 170. Föredragandena anser att artikel 215.7 bör flyttas till artikel 186a.6 (ny).

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Artikel 219 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a)  Finansiering som inte är kopplad till kostnaderna för den berörda verksamheten utan baseras på

 

i)   att vissa villkor uppfyllts på förhand, eller

 

ii)   att vissa resultat uppnåtts mätt utifrån på förhand fastställda delmål eller resultatindikatorer.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till art. 121.

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Artikel 219 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Finansiering som inte är kopplad till kostnaderna för den berörda verksamheten utan baseras på något av följande:

utgår

i)   Att vissa villkor är uppfyllda i förväg.

 

ii)   Att vissa resultat uppnås mätt utifrån på förhand fastställda delmål eller resultatindikatorer.

 

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till art. 121.

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Artikel 227 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förvaltningsfonder

Unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Artikel 227 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För katastrofinsatser, insatser efter katastrofsituationer och tematiska insatser får kommissionen, efter att ha underrättat Europaparlamentet och rådet, ingå en överenskommelse med andra givare om inrättande av förvaltningsfonder. Målen för varje förvaltningsfond ska anges i den handling genom vilken fonden inrättas. Kommissionens beslut om att inrätta förvaltningsfonden ska innehålla en beskrivning av fondens mål, en motivering enligt punkt 3 till varför den inrättats, uppgift om dess varaktighet och de preliminära avtalen med andra givare.

1.  Enbart i vederbörligen motiverade fall och för katastrofinsatser, insatser efter katastrofsituationer och tematiska insatser får kommissionen föreslå Europaparlamentet och rådet att det på grundval av en grundläggande akt och i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet inrättas förvaltningsfonder för yttre åtgärder inom ramen för en överenskommelse med andra givare. Den grundläggande akt genom vilken varje förvaltningsfond inrättas ska innehålla en beskrivning av fondens mål, en motivering enligt punkt 3 till varför den inrättats, andel medel från andra källor än unionens budget, för vilken kvoten ska vara fastställd under förvaltningsfondens hela varaktighet, uppgift om dess varaktighet och de preliminära avtalen med andra givare.

 

Förvaltningsfonder får under inga omständigheter inrättas inom unionen.

Motivering

Unionens fungerande förvaltningsfonder kännetecknas av att Europaparlamentet saknar kontroll över dem samt att åtaganden i unionsbudgeten inte motsvaras av bidrag från andra givare. Föredraganden anser att det är för tidigt att utvidga deras användning till intern politik innan dessa frågor är lösta. Dessutom har organisationer som genomför projekten problem med medfinansieringen av projekten i samband med förvaltningsfonderna, och motsätter sig därför att de används inom unionen. Detta ändringsförslag tar hänsyn till förslag från Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (tyska organisationer för socialt stöd).

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Artikel 227 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska överlämna sitt utkast till beslut om inrättande, förlängning och avveckling av en unionsförvaltningsfond till den behöriga kommittén, om detta föreskrivs i den grundläggande akt enligt vilken unionens bidrag till unionsförvaltningsfonden tillhandahålls.

2.  Kommissionen ska överlämna sitt utkast till förslag om inrättande, förlängning och avveckling av en unionsförvaltningsfond till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Se motiveringen av föredragandenas ändringsförslag till punkt 1.

Ändringsförslag     323

Förslag till förordning

Artikel 227 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Det ska finnas ett mervärde i unionens intervention: förvaltningsfonderna ska inrättas och genomföras på unionsnivå endast om målen, i synnerhet på grund av deras omfattning eller potentiella verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå än på nationell nivå.

a)  Det har konstaterats i en konsekvensbedömning att det ska finnas ett mervärde i unionens intervention: förvaltningsfonderna ska inrättas och genomföras på unionsnivå endast om målen, i synnerhet på grund av deras omfattning eller potentiella verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå än på nationell nivå och inte kan uppnås i samma omfattning med hjälp av något annat existerande finansieringsinstrument.

Motivering

Ändringsförslaget bygger på ett förslag från Civil Society Europe.

Ändringsförslag     324

Förslag till förordning

Artikel 227 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Målen för unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder ska anpassas till målen för det unionsinstrument eller den budgetpost som de finansieras genom.

Motivering

Ändringsförslaget bygger på ett förslag från Civil Society Europe.

Ändringsförslag     325

Förslag till förordning

Artikel 227 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För varje unionsförvaltningsfond ska det tillsättas en styrelse med kommissionens företrädare som ordförande för att säkerställa att givarna och – i egenskap av observatörer de icke bidragande medlemsstaterna är rättvist företrädda och för att besluta om användningen av medlen. Reglerna för styrelsens sammansättning och dess interna regler ska fastställas i akten om förvaltningsfondens inrättande, vilken antas av kommissionen, och givarna ska rätta sig efter dessa regler. Reglerna ska innehålla ett krav på att kommissionen måste tillstyrka det slutliga beslutet om användningen av medlen.

4.  För varje unionsförvaltningsfond ska det tillsättas en styrelse med kommissionens företrädare som ordförande för att säkerställa att givarna i egenskap av observatörer och de icke bidragande medlemsstaterna och Europaparlamentet är rättvist företrädda och för att besluta om användningen av medlen. Reglerna för styrelsens sammansättning och dess interna regler ska fastställas i akten om förvaltningsfondens inrättande, vilken antas av kommissionen, och givarna ska rätta sig efter dessa regler. Reglerna ska innehålla ett krav på att kommissionen måste tillstyrka det slutliga beslutet om användningen av medlen.

Ändringsförslag     326

Förslag till förordning

Artikel 227 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionsförvaltningsfonderna ska inrättas för en begränsad period, som ska anges i den konstituerande akten. Perioden får förlängas genom beslut av kommissionen, på begäran av styrelsen för den berörda förvaltningsfonden.

Unionsförvaltningsfonderna ska inrättas för en begränsad period, som ska anges i den konstituerande akten. Perioden får förlängas av Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet på grundval av ett förslag från kommissionen och på begäran av styrelsen för den berörda förvaltningsfonden.

Ändringsförslag    327

Förslag till förordning

Artikel 228 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförande av förvaltningsfonder

Genomförande av unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder

Ändringsförslag     328

Förslag till förordning

Artikel 228 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Unionsförvaltningsfonder ska genomföras i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet, proportionalitet, icke-diskriminering och likabehandling samt i överensstämmelse med de särskilda mål som fastställts i varje konstituerande akt.

1.  Unionsförvaltningsfonder ska genomföras i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet, proportionalitet, icke-diskriminering och likabehandling, med full respekt för Europaparlamentets och rådets budgetgranskning och kontrollmekanism, samt i överensstämmelse med de särskilda mål som fastställts i varje konstituerande akt.

Ändringsförslag    329

Förslag till förordning

Artikel 228 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Alla unionsbidrag ska användas i enlighet med de mål som anges i den grundläggande akt som ligger till grund för unionens bidrag till unionsförvaltningsfonden.

Ändringsförslag     330

Förslag till förordning

Artikel 228 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Åtgärder som finansieras inom ramen för unionsförvaltningsfonder får genomföras direkt av kommissionen enligt artikel 61.1 a och indirekt tillsammans med enheterna enligt artikel 61.1 c i, ii, iii, v och vi.

2.  Åtgärder som finansieras inom ramen för unionsförvaltningsfonder får genomföras direkt av kommissionen enligt artikel 61.1 a och indirekt tillsammans med enheterna enligt artikel 61.1 c i, ii, iii, v och vi och ska vara förenliga med de finansiella reglerna.

Ändringsförslag     331

Förslag till förordning

Artikel 228 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En finansiell redovisning av den verksamhet som genomförts av varje förvaltningsfond ska sammanställas två gånger per år av utanordnaren.

En finansiell redovisning av den verksamhet som genomförts av varje förvaltningsfond ska sammanställas två gånger per år av utanordnaren. Dessutom ska kommissionen rapportera åtminstone var sjätte månad om genomförandet av varje förvaltningsfond utifrån kvalitativa kriterier, såsom vilken typ av projekt och program som stöds, urvalsförfaranden, geografiska och tematiska prioriteringar, övervakning av intermediärer och hur förvaltningsfonden bidrar till uppfyllandet av de mål som anges i den grundläggande rättsakten för de unionsinstrument som bidrar till dess finansiering.

Ändringsförslag     332

Förslag till förordning

Artikel 228 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förvaltningsfonderna ska vara föremål för en oberoende extern revision varje år.

Förvaltningsfonderna ska vara föremål för en oberoende extern revision varje år. Revisionsrätten ska ha rätt till granskning.

Ändringsförslag     333

Förslag till förordning

Artikel 228 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Förvaltningsfonderna ska omfattas av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet i enlighet med artikel 319 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    334

Förslag till förordning

Artikel 228 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Kommissionen ska offentliggöra en detaljerad rapport om den verksamhet som stöds via unionens förvaltningsfonder, om deras genomförande och resultat, i ett arbetsdokument som bifogas budgetförslaget varje år, i enlighet med artikel 39.6.

Ändringsförslag     335

Förslag till förordning

Artikel 229 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Tredjelandet respekterar de grundläggande principerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag     336

Förslag till förordning

Artikel 229 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Tredjelandet har lagstiftning mot korruption.

Ändringsförslag    337

Förslag till förordning

Artikel 230 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid kontrakt till belopp under de beloppsgränser som anges i artikel 169.1 får betalda externa experter, för att biträda institutionerna med att bedöma bidragsansökningar, projekt och anbud vid upphandling, samt bidra med yttranden och rådgivning i särskilda fall, väljas ut på grundval av det förfarande som fastställs i punkt 3.

1.  Vid kontrakt till belopp under de beloppsgränser som anges i artikel 169.1 får betalda externa experter, för att biträda institutionerna med att bedöma bidragsansökningar, projekt och anbud vid upphandling, samt bidra med yttranden och rådgivning i särskilda fall, väljas ut på grundval av det förfarande som fastställs i punkt 3. De ska beskattas av unionen.

Ändringsförslag    338

Förslag till förordning

Artikel 234 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En årsredovisning ska utarbetas för varje budgetår som börjar den 1 januari och slutar den 31 december. Denna redovisning ska bestå av följande:

En årsredovisning ska utarbetas för varje budgetår som börjar den 1 januari och slutar den 31 december. Denna redovisning ska innehålla följande:

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 237.3a (ny).

Ändringsförslag    339

Förslag till förordning

Artikel 234 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Redovisningen, som innehåller finansiell information i enlighet med de redovisningsregler som avses i artikel 79.

a)  Den konsoliderade redovisningen, som innehåller en konsolidering av de finansiella uppgifter som ingår i redovisningarna för de institutioner som finansieras genom budgeten, samt redovisningarna för de organ som avses i artikel 69 och för andra organ vars räkenskaper ska konsolideras i enlighet med de redovisningsregler som avses i artikel 79.

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 237.3a (ny).

Ändringsförslag    340

Förslag till förordning

Artikel 234 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Budgeträkenskaperna, som innehåller de finansiella uppgifterna från institutionernas budgeträkenskaper.

b)  De sammanställda budgeträkenskaperna, som innehåller de finansiella uppgifterna från institutionernas budgeträkenskaper.

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 237.3a (ny).

Ändringsförslag    341

Förslag till förordning

Artikel 234 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Den konsoliderade årsredovisning som, i enlighet med de redovisningsregler som avses i artikel 79 och särskilt i enlighet med väsentlighetsprincipen, utgör en konsolidering av de finansiella uppgifter som ingår i redovisningen och budgeträkenskaperna för de organ som avses i artikel 69 samt för andra organ som uppfyller kriterierna för sammanställd redovisning.

utgår

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 237.3a (ny).

Ändringsförslag    342

Förslag till förordning

Artikel 234 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   Kommissionen ska årligen offentliggöra en långsiktsprognos över kassaflöden på 7–10 års sikt, inklusive information om budgettak, betalningsbehov, kapacitetsbegränsningar och, i tillämpliga fall, potentiella tillbakadraganden av åtaganden.

Motivering

I linje med revisionsrättens förslag (se yttrande nr 1/2017) föreslår föredraganden att man ska ”omstrukturera” redovisningen och ta med en långsiktig prognos över kassaflödena för att hjälpa intressenterna att bedöma framtida utbetalningskrav och budgetprioriteringar. Den nuvarande definitionen av årsredovisningen behålls också.

Ändringsförslag    343

Förslag till förordning

Artikel 235 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Efter utgången av budgetåret och fram till dess att de allmänna räkenskaperna överlämnas ska räkenskapsföraren göra de korrigeringar som behövs för att få till stånd en rättvisande redovisning, förutsatt att dessa korrigeringar inte leder till utbetalningar eller inbetalningar som belastar det berörda budgetåret. Dessa korrigeringar ska följa de redovisningsregler som avses i artikel 79.

3.  Efter utgången av budgetåret och fram till dess att de allmänna räkenskaperna överlämnas ska räkenskapsföraren göra de korrigeringar som behövs för att få till stånd en sann och rättvisande bild av dessa räkenskaper, förutsatt att dessa korrigeringar inte leder till utbetalningar eller inbetalningar som belastar det berörda budgetåret. Dessa korrigeringar ska följa de redovisningsregler som avses i artikel 79.

Motivering

”Sann och rättvisande bild” är det allmänt accepterade uttrycket.

Ändringsförslag    344

Förslag till förordning

Artikel 237 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Räkenskapsförarna vid övriga institutioner och organ som avses i artikel 234 ska senast den 1 mars påföljande år ut överlämna sina preliminära redovisningar till kommissionens räkenskapsförare och till revisionsrätten.

1.  Räkenskapsförarna vid unionens samtliga institutioner och organ ska senast den 1 mars påföljande år överlämna sina preliminära redovisningar till revisionsrätten.

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 237.3a (ny).

Ändringsförslag    345

Förslag till förordning

Artikel 237 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionens räkenskapsförare ska konsolidera dessa preliminära redovisningar med kommissionens egen preliminära redovisning och, senast den 31 mars påföljande år, på elektronisk väg till revisionsrätten överlämna kommissionens preliminära redovisningar och unionens konsoliderade preliminära redovisning.

3.  Kommissionens räkenskapsförare ska konsolidera dessa preliminära redovisningar med kommissionens egen preliminära redovisning och, senast den 31 mars påföljande år, på elektronisk väg till revisionsrätten överlämna unionens konsoliderade preliminära redovisning.

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 237.3a (ny).

Ändringsförslag    346

Förslag till förordning

Artikel 237 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Unionens konsoliderade preliminära redovisning ska också innehålla en skattning av felprocenten i unionens utgifter, baserat på en konsekvent metod.

Motivering

I linje med de förslag som revisionsrätten framför (se punkterna 13 och 108 i yttrande nr 1/2017) anser föredragandena att revisionsrätten också ska behandla unionens preliminära redovisning.

Ändringsförslag    347

Förslag till förordning

Artikel 238 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Revisionsrätten ska senast den 1 juni meddela sina iakttagelser i fråga om de preliminära redovisningarna från andra institutioner än kommissionen och från de organ som avses i artikel 234, och senast den 15 juni meddela sina iakttagelser i fråga om kommissionens preliminära redovisning och unionens konsoliderade preliminära redovisningar.

1.  Revisionsrätten ska senast den 15 maj år n+1 meddela sina iakttagelser i fråga om de preliminära redovisningarna från institutionerna och från de organ som avses i artikel 234, och senast den 1 juni år n+1 meddela sina iakttagelser i fråga om unionens konsoliderade preliminära redovisningar.

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 238.2 andra stycket. 2.

Ändringsförslag    348

Förslag till förordning

Artikel 238 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Räkenskapsförarna vid övriga institutioner och organ som avses i artikel 234 ska senast den 15 mars påföljande år även förse kommissionens räkenskapsförare med bokföringsuppgifter, som ska tjäna som underlag för konsolideringen och som ska vara utformade på det sätt och i det format som fastställs av kommissionens räkenskapsförare.

Räkenskapsförarna vid övriga institutioner och organ som avses i artikel 234 ska senast den 1 juni påföljande år även förse kommissionens räkenskapsförare med bokföringsuppgifter, som ska tjäna som underlag för konsolideringen och som ska vara utformade på det sätt och i det format som fastställs av kommissionens räkenskapsförare.

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 238.2 andra stycket. 2.

Ändringsförslag    349

Förslag till förordning

Artikel 238 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Andra institutioner än kommissionen ska, liksom vart och ett av de organ som avses i artikel 234, överlämna sina slutliga redovisningar till kommissionens räkenskapsförare samt till revisionsrätten, Europaparlamentet och rådet senast den 1 juli.

Andra institutioner än kommissionen ska, liksom vart och ett av de organ som avses i artikel 234, överlämna sina slutliga redovisningar till kommissionens räkenskapsförare samt till revisionsrätten, Europaparlamentet och rådet senast den 15 juni. Samma datum ska kommissionen, efter att ha godkänt sin egen slutliga redovisning, översända den elektroniskt till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

Motivering

Föredragandena anser att det finns utrymme för att förkorta den föreslagna tidsperioden när det gäller godkännande och översändande av de slutliga redovisningarna.

Ändringsförslag    350

Förslag till förordning

Artikel 239 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 31 juli följande år ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en integrerad uppsättning finansiella rapporter och redovisningsrapporter som omfattar följande:

1.  Senast den 31 mars följande år ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en integrerad uppsättning finansiella rapporter och redovisningsrapporter som omfattar följande:

Motivering

Att flytta datumet för översändandet av dessa rapporter från den 30 juni till den 31 juli, dvs. efter att sommaruppehållet har inletts, strider mot Europaparlamentets och budgetkontrollutskottets interna förfaranden. Föredragandena föreslår att man tvärtemot ska flytta tillbaka tidsfristen till den 31 mars.

Ändringsförslag    351

Förslag till förordning

Artikel 239 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Den konsoliderade årsredovisning som avses i artikel 238.

a)  Den konsoliderade årsredovisning som avses i artikel 238 tillsammans med en lånsiktsprognos för kassaflödena.

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 239.1 c.

Ändringsförslag    352

Förslag till förordning

Artikel 239 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Den årliga förvaltnings- och resultatrapporten, som omfattar

b)  Redovisningsrapporten, som omfattar

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 239.1 c.

Ändringsförslag    353

Förslag till förordning

Artikel 239 – punkt 1 – led b – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)  en styrningsrapport med information om unionens viktigaste styrsystem,

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 239.1 c.

Ändringsförslag    354

Förslag till förordning

Artikel 239 – punkt 1 – led b – led ib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ib)  en utvärdering av hur väl de politiska målen har uppfyllts, med hjälp av tillämpningen av resultatindikatorerna i artikel 31,

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 239.1 c.

Ändringsförslag    355

Förslag till förordning

Artikel 239 – punkt 1 – led b – led ic (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ic)  en bedömning, på basis av den egna skattningen av felnivån, av i vilken utsträckning utgifterna är behäftade med fel, och separat hur stor del av unionsutgifterna som man planerar att återfå, i form av återvinningar eller finansiella korrigeringar kopplade till det berörda budgetåret,

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 239.1 c.

Ändringsförslag    356

Förslag till förordning

Artikel 239 – punkt 1 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  en rapport om rollen för och slutsatserna från den interna revisionskommitté som avses i artikel 120a.

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 239.1 c.

Ändringsförslag    357

Förslag till förordning

Artikel 239 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Rapporten om förebyggande och korrigerande åtgärder som omfattar EU:s budget, som ska presentera den ekonomiska effekten av de åtgärder som vidtagits för att skydda EU:s budget från lagstridiga utgifter.

c)  Rapporten om förebyggande och korrigerande åtgärder som omfattar EU:s budget, som ska innehålla en uppskattning av omfattningen av oriktigheterna i preliminära eller godkända ersättningsanspråk och presentera den ekonomiska effekten av de åtgärder som vidtagits för att skydda EU:s budget från lagstridiga utgifter.

Motivering

Föredragandena anser att den konsoliderade redovisningen bör åtföljas av en redovisningsrapport med redovisningsinformation, en styrningsrapport, en bred överblick över unionens utgifter och verksamhet, en utvärdering av hur väl de uppsatta målen har nåtts, en bedömning av i vilken mån utgifterna har varit behäftade med felaktigheter samt en rapport över den interna revisionskommitténs roll och slutsatser.

Ändringsförslag    358

Förslag till förordning

Artikel 239 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Rapporten om internrevision som avses i artikel 116.7.

e)  Rapporten om internrevision som avses i artikel 116.4.

Motivering

Korrigering.

Ändringsförslag    359

Förslag till förordning

Artikel 241 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska göra denna rapport tillgänglig för Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten senast den 31 mars året efter det budgetår som rapporten avser.

De ska göra denna rapport tillgänglig för Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten senast den mars året efter det budgetår som rapporten avser.

Motivering

Konsekvent anpassning av rapporteringsskyldigheterna.

Ändringsförslag     360

Förslag till förordning

Artikel 242

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om finansieringsinstrument, budgetgarantier, ekonomiskt stöd, ansvarsförbindelser och den gemensamma avsättningsfonden i enlighet med artikel 39.4 och 39.5 och artikel 50.1 d. Dessa uppgifter ska samtidigt göras tillgängliga för revisionsrätten.

Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om finansieringsinstrument, budgetgarantier, ekonomiskt stöd, ansvarsförbindelser och den gemensamma avsättningsfonden per den 30 juni året för offentliggörandet, i enlighet med artikel 39.4 och 39.5 och artikel 50.1 d. Dessa uppgifter ska samtidigt göras tillgängliga för revisionsrätten.

Motivering

Föredragandena välkomnar kommissionens förslag att sammanslå alla rapporteringskrav i ett enda dokument som åtföljer budgetförslaget. Dokumentet bör innehålla samma mängd information som de nuvarande rapporterna, och ge en tydlig bild av situationen per den 30 juni året för offentliggörandet.

Ändringsförslag    361

Förslag till förordning

Artikel 244 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapportering om förvaltningsfonder

Rapportering om unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder

Motivering

Se föredragandens ändringar till artikel 227.

Ändringsförslag    362

Förslag till förordning

Artikel 244 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med artikel 39.5 årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som stöds genom unionsförvaltningsfonder, om deras genomförande och resultat och om deras redovisning.

Kommissionen ska i enlighet med artikel 39.6 årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som stöds genom unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder, om deras genomförande och resultat och om deras redovisning.

Motivering

Se föredragandens ändringar till artikel 227.

Ändringsförslag    363

Förslag till förordning

Artikel 247 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Revisionsrättens granskning av om inkomsterna och utgifterna har varit lagliga och korrekta ska ske med beaktande av fördragen, budgeten, denna förordning, de delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning samt alla andra akter som antagits i enlighet med fördragen. I denna granskning ska hänsyn tas till den fleråriga karaktären av program och därtill knutna övervaknings- och kontrollsystem.

1.  Revisionsrättens granskning av om inkomsterna och utgifterna har varit lagliga och korrekta ska ske med beaktande av fördragen, budgeten, denna förordning, de delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning samt alla andra akter som antagits i enlighet med fördragen. I denna granskning får hänsyn tas till den fleråriga karaktären av program och därtill knutna övervaknings- och kontrollsystem.

Motivering

Som revisionsrätten påpekar (se punkterna 106–108 i yttrande nr 1/2017) påverkar kommissionens nya ordalydelse revisionsrättens granskningsmetoder, vilka bara revisionsrätten själv kan bestämma över.

Ändringsförslag    364

Förslag till förordning

Artikel 249 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid genomförandet av sina uppgifter ska revisionsrätten få allt det stöd och den information som den anser sig behöva av kommissionen, övriga institutioner, organ som förvaltar inkomster och utgifter för unionens räkning liksom av mottagarna. De ska till revisionsrättens förfogande ställa alla dokument som rör tilldelning och fullgörande av kontrakt som finansieras genom budgeten och alla räkenskaper över kontanter eller material, allt bokföringsmaterial och alla styrkande handlingar samt även tillhörande administrativa dokument, alla dokument som rör inkomster och utgifter, alla inventarieförteckningar och förteckningar över tjänster vid avdelningarna, som revisionsrätten anser vara nödvändiga när den på grundval av bokföringsmaterial eller på plats utför revisioner som rör rapporten om resultatet av budgetgenomförandet och det ekonomiska genomförandet, samt alla dokument och uppgifter som skapats eller lagrats elektroniskt.

Vid genomförandet av sina uppgifter ska revisionsrätten få allt det stöd och den information som den anser sig behöva av kommissionen, övriga institutioner, organ som förvaltar inkomster och utgifter för unionens räkning liksom av mottagarna. De ska på begäran av revisionsrätten ställa till dess förfogande alla dokument som rör tilldelning och fullgörande av kontrakt som finansieras genom budgeten och alla räkenskaper över kontanter eller material, allt bokföringsmaterial och alla styrkande handlingar samt även tillhörande administrativa dokument, alla dokument som rör inkomster och utgifter, alla inventarieförteckningar och förteckningar över tjänster vid avdelningarna, som revisionsrätten anser vara nödvändiga när den på grundval av bokföringsmaterial eller på plats utför revisioner som rör rapporten om resultatet av budgetgenomförandet och det ekonomiska genomförandet, samt alla dokument och uppgifter som skapats eller lagrats elektroniskt. Revisionsrättens rätt till tillgång till handlingar ska även innefatta tillgång till de it-system som används för hanteringen av de inkomster och utgifter som är föremål för revisionsrättens granskning.

Motivering

Se föredragandenas ändringsförslag till artikel 249.7.

Ändringsförslag    365

Förslag till förordning

Artikel 249 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Användning av integrerade datorsystem i förvaltningen får inte begränsa revisionsrättens tillgång till styrkande handlingar.

7.  Användning av integrerade datorsystem i förvaltningen får inte begränsa revisionsrättens tillgång till styrkande handlingar. När det är tekniskt möjligt ska revisionsrätten i sina egna lokaler ges elektronisk tillgång till de uppgifter och handlingar som krävs för granskningen.

Motivering

Föredragandena föreslår ändringar av artikel 249 för att säkerställa att revisionsrätten får en tydlig rätt till tillgång de it-system som den behöver för att kunna genomföra sin granskning.

Ändringsförslag     366

Förslag till förordning

Artikel 250 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Revisionsrätten ska senast den 15 juni underrätta kommissionen och de berörda institutionerna om alla iakttagelser som den anser vara av sådan art att de bör tas upp i årsrapporten. Dessa iakttagelser ska behandlas konfidentiellt och vara föremål för ett kontradiktoriskt förfarande. Varje institution ska sända sina svar till revisionsrätten senast den 15 oktober. Institutionerna, förutom kommissionen själv, ska samtidigt sända sina svar till kommissionen.

1.  Revisionsrätten ska senast den 30 juni underrätta kommissionen och de berörda institutionerna om alla iakttagelser som den anser vara av sådan art att de bör tas upp i årsrapporten så att de institutioner som berörs får möjlighet att ge sina kommentarer. Dessa iakttagelser ska vara konfidentiella. Varje institution ska sända sina svar till revisionsrätten senast den 15 juli. Institutionerna, förutom kommissionen själv, ska samtidigt sända sina svar till kommissionen.

Motivering

Rättelse av ändringsförslag 205. Mot bakgrund av erfarenheterna under 2016 skulle en mer effektiv och läglig framställning av revisionsrättens årliga rapporter kunna säkerställas regelbundet om kommissionens och andra institutioners tidsfrist för att lämna årsredovisning och tillhörande information anpassades i enlighet därmed.

Ändringsförslag    367

Förslag till förordning

Artikel 250 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Revisionsrätten ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att institutionernas svar på dess iakttagelser offentliggörs intill eller efter var och en av de iakttagelser som de hänför sig till.

utgår

Motivering

Revisionsrätten bör även fortsättningsvis själv få besluta om hur man utformar och presenterar sina särskilda rapporter, i stället för att detta fastslås genom detta förslag.

Ändringsförslag    368

Förslag till förordning

Artikel 251 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Revisionsrätten ska till den institution eller det organ som berörs översända eventuella iakttagelser som enligt dess bedömning är av den arten att de bör tas upp i en särskild rapport. Dessa iakttagelser ska behandlas konfidentiellt och vara föremål för ett kontradiktoriskt förfarande.

Revisionsrätten ska till den institution eller det organ som berörs översända eventuella iakttagelser som enligt dess bedömning är av den arten att de bör tas upp i en särskild rapport så att de institutioner eller organ som berörs får möjlighet att ge sina kommentarer. Dessa iakttagelser ska vara konfidentiella.

Ändringsförslag    369

Förslag till förordning

Artikel 251 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

På revisionsrättens begäran eller på begäran av den berörda institutionen eller det berörda organet får svaren granskas av Europaparlamentet.

Motivering

För att förbättra förfarandets transparens, särskilt i fall av förseningar, får Europaparlamentet granska den berörda institutionens eller det berörda organets svar.

Ändringsförslag    370

Förslag till förordning

Artikel 251 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Revisionsrätten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de berörda institutionernas och organens svar på dess iakttagelser offentliggörs intill eller efter var och en av de iakttagelser som de hänför sig till, och offentliggöra tidsramen för utarbetandet av den särskilda rapporten.

Revisionsrätten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de berörda institutionernas och organens svar på dess iakttagelser offentliggörs tillsammans med den särskilda rapporten.

Motivering

Revisionsrätten bör även fortsättningsvis själv få besluta över hur man utformar och presenterar sina särskilda rapporter, i stället för att detta fastslås genom detta förslag.

Ändringsförslag     371

Förslag till förordning

Artikel 256 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De administrativa anslag som omfattas av denna avdelning anges i artikel 45.3.

De administrativa anslag som omfattas av denna avdelning ska vara de som anges i artikel 45.3 och de som tilldelats övriga institutioner.

Motivering

Definitionen av administrativa anslag ska inte enbart avse kommissionens administrativa utgifter (artikel 45.3), utan även omfatta övriga institutioners administrativa utgifter.

Ändringsförslag     372

Förslag till förordning

Artikel 258 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om Europaparlamentet och/eller rådet inom denna fyraveckorsperiod framför vederbörligen motiverade tvivel, ska denna period förlängas en enda gång med två veckor.

Om Europaparlamentet och/eller rådet inom denna fyraveckorsperiod framför tvivel, ska denna period förlängas en enda gång med två veckor.

Ändringsförslag     373

Förslag till förordning

Artikel 258 – punkt 5 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Utbyte av mark eller fastigheter.

Ändringsförslag     374

Förslag till förordning

Artikel 258 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Förvärv, strukturell renovering, uppförande av fastigheter eller projekt som kombinerar dessa delar och som ska genomföras inom samma tidsram, vars kostnad uppgår till mer än 1 000 000 EUR, om priset motsvarar mer än 110 % av det lokala priset eller hyresindexet för jämförbara fastigheter.

Ändringsförslag     375

Förslag till förordning

Artikel 258 – punkt 5 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb)  Försäljning av mark eller fastigheter, om priset motsvara mindre än 90 % av det lokala prisindexet för jämförbara fastigheter.

Ändringsförslag     376

Förslag till förordning

Artikel 259 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det förfarande för tidig information och det förfarande för förhandsgodkännande som anges i artikel 258.1–258.5 ska inte tillämpas på bostadsfastigheter. Europaparlamentet och rådet får begära information om bostadsfastigheter av den ansvariga institutionen.

2.  Det förfarande för tidig information och det förfarande för förhandsgodkännande som anges i artikel 258.1–258.5 ska även tillämpas på bostadsfastigheter om förvärv, strukturell renovering, uppförande av fastigheter eller alla projekt som kombinerar dessa delar uppgår till mer än 1 000 000 EUR och om priset överstiger 110 % av det lokala priset eller hyresindexet för jämförbara fastigheter. Europaparlamentet och rådet får begära information om bostadsfastigheter av den ansvariga institutionen.

Ändringsförslag     377

Förslag till förordning

Artikel 261 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    378

Förslag till förordning

Artikel 262 – punkt 1 – punkt 2

Förordning (EG) nr 2012/2002

Artikel 4 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När Europaparlamentet och rådet har antagit beslutet om att ta fonden i anspråk ska kommissionen anta ett beslut, genom en genomförandeakt, om att bevilja det finansiella bidraget från fonden och därefter omedelbart betala ut det finansiella bidraget som ett engångsbelopp till mottagarstaten. Om ett förskott har betalats ut i enlighet med artikel 4a, ska endast saldot betalas ut.

4.  Samtidigt som Europaparlamentet och rådet antar ett förslag till beslut om att ta fonden i anspråk ska kommissionen anta ett beslut om ett finansiellt bidrag, genom en genomförandeakt, som ska träda i kraft samma dag som Europaparlamentet och rådet antar beslutet om att ta fonden i anspråk, och ska därefter omedelbart betala ut det finansiella bidraget som ett engångsbelopp till mottagarstaten. Om ett förskott har betalats ut i enlighet med artikel 4a, ska endast saldot betalas ut.

Ändringsförslag    379

Förslag till förordning

Artikel 263 – punkt 1

Förordning (EU) nr 1296/2013

Artikel 5 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I artikel 5 ska punkt 2 ersättas med följande:

utgår

”2. Följande vägledande procentandelar ska som ett genomsnitt tillämpas under hela programperioden på de programdelar som anges i artikel 3.1:

 

a) Minst 18 % på programdelen Progress.

 

b) Minst 18 % på programdelen Eures.

 

c) Minst 18 % på programdelen Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap.”

 

Ändringsförslag    380

Förslag till förordning

Artikel 263 – punkt 1 – punkt 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 1296/2013

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I artikel 5 ska följande punkt införas:

 

”2.  Anslag till de tre programdelarna – Progress, Eures eller Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap – eller till deras tematiska prioriteringar, som inte har utnyttjats i slutet av ett budgetår ska överföras till följande budgetår. De vägledande minimiandelar som fastställs i punkt 2 a, b och c ska inte tillämpas på dessa anslag.”

Ändringsförslag    381

Förslag till förordning

Artikel 263 – punkt 1 – punkt 2

Förordning (EU) nr 1296/2013

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programdelen Progress ska stödja åtgärder inom ett eller flera av de tematiska avsnitt som förtecknas i leden a, b och c.

“1.  Programdelen Progress ska stödja åtgärder inom ett eller flera av de tematiska avsnitt som förtecknas i leden a, b och c. Under hela programperioden ska den vägledande fördelning av anslagen mellan de olika avsnitten som anges i artikel 5.2 a respektera följande minimiandelar:

a)  Sysselsättning, i synnerhet för bekämpning av ungdomsarbetslöshet.

a)  Sysselsättning, i synnerhet för bekämpning av ungdomsarbetslöshet: 20 %.

b)  Socialt skydd, social delaktighet samt minskning och förebyggande av fattigdom.

b)  Socialt skydd, social delaktighet samt minskning och förebyggande av fattigdom: 45 %.

c)  Arbetsvillkor.”

c)  Arbetsvillkor: 7 %.

 

En eventuell återstod ska fördelas till ett eller flera av de tematiska avsnitt som avses i leden a, b eller c, eller till en kombination av dessa.”

Ändringsförslag    382

Förslag till förordning

Artikel 263 – punkt 1 – punkt 3

Förordning (EU) nr 1296/2013

Artikel 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 19

”Artikel 19

Tematiska avsnitt och finansiering

Tematiska avsnitt och finansiering

Programdelen Eures ska stödja åtgärder inom ett eller flera tematiska avsnitt som förtecknas i leden a, b och c:

Programdelen Eures ska stödja åtgärder inom ett eller flera tematiska avsnitt som förtecknas i leden a, b och c. Under hela programperioden ska den vägledande fördelning av anslagen mellan de olika avsnitten som anges i artikel 5.2 b respektera följande minimiandelar:

a)  Lättillgänglighet i fråga om information om lediga platser, platsansökningar samt all tillhörande information för sökande och arbetsgivare.

a)  Lättillgänglighet i fråga om information om lediga platser, platsansökningar samt all tillhörande information för sökande och arbetsgivare: 15 %.

b)  Utveckling av tjänster för rekrytering och anställning av arbetstagare genom förmedling av lediga platser och platsansökningar på unionsnivå, i synnerhet riktade program för rörlighet.

b)  Utveckling av tjänster för rekrytering och anställning av arbetstagare genom förmedling av lediga platser och platsansökningar på unionsnivå, i synnerhet riktade program för rörlighet: 15 %.

c)  Gränsöverskridande partnerskap.”

c)  Gränsöverskridande partnerskap: 18 %.

 

En eventuell återstod ska fördelas till ett eller flera av de tematiska avsnitt som avses i leden a, b eller c, eller till en kombination av dessa.”

Ändringsförslag    383

Förslag till förordning

Artikel 263 – punkt 1 – punkt 4

Förordning (EU) nr 1296/2013

Artikel 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 25

”Artikel 25

Tematiska avsnitt och finansiering

Tematiska avsnitt och finansiering

Programdelen Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap ska stödja åtgärder inom ett eller flera av de tematiska avsnitt som förtecknas i leden a och b:

Programdelen Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap ska stödja åtgärder inom ett eller flera av de tematiska avsnitt som förtecknas i leden a och b. Under hela programperioden ska den vägledande fördelning av anslagen mellan de olika avsnitten som anges i artikel 5.2 c respektera följande minimiandelar:

a)  Mikrofinansiering till utsatta grupper och mikroföretag.

a)  Mikrofinansiering till utsatta grupper och mikroföretag: 35 %.

b)  Socialt entreprenörskap.”

b)  Socialt entreprenörskap: 35 %.

 

En eventuell återstod ska fördelas till de tematiska avsnitt som avses i led a eller b, eller till en kombination av dessa.”

Ändringsförslag    384

Förslag till förordning

Artikel 263 – punkt 1 – punkt 4a (nytt)

Förordning (EU) nr 1296/2013

Artikel 32

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4a.  Artikel 32 ska ersättas med följande:

”Artikel 32

”Artikel 32

Arbetsprogram

Arbetsprogram

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa arbetsprogram som omfattar de tre programdelarna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 36.3.

1.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 för att fastställa arbetsprogram som omfattar de tre programdelarna.

Arbetsprogrammen ska, i tillämpliga fall, avse en löpande treårsperiod och ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras, förfarandena för valet av åtgärder som ska finansieras av unionen, geografisk täckning, målgrupper samt en vägledande tidsplan för genomförandet. I arbetsprogrammen ska också anges vilket belopp som anslås för varje specifikt mål, och de ska återspegla omfördelningen av anslag i enlighet med artikel 33. Arbetsprogrammen ska förstärka programmets samstämmighet genom att kopplingarna mellan de tre programdelarna anges.

Arbetsprogrammen ska, i tillämpliga fall, avse en löpande treårsperiod och ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras, förfarandena för valet av åtgärder som ska finansieras av unionen, geografisk täckning, målgrupper samt en vägledande tidsplan för genomförandet. I arbetsprogrammen ska också anges vilket belopp som anslås för varje specifikt mål samt de årliga anslagen till de tre programdelarna och avsnitten i dessa, och ska återspegla omfördelningen av anslag i enlighet med artikel 33. Arbetsprogrammen ska förstärka programmets samstämmighet genom att kopplingarna mellan de tre programdelarna anges.

 

2.  För att säkra bättre transparens och redovisningsskyldighet får Europaparlamentets behöriga utskott bjuda in kommissionen för att med utskottet diskutera det förslag till arbetsprogram som avses i punkt 1 innan kommissionen antar den delegerade akt där arbetsprogrammet fastställs.”

Ändringsförslag    385

Förslag till förordning

Artikel 263 – punkt 1 – punkt 5

Förordning (EU) nr 1296/2013

Artikel 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Artikel 33 ska utgå.

5.  Artikel 33 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 33

 

Omfördelning av medel mellan programdelarna och till de enskilda tematiska avsnitten inom programdelarna

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 för att omfördela medel mellan programdelarna och till enskilda tematiska avsnitt inom varje programdel om den socioekonomiska utvecklingen kräver detta. Omfördelningen av medel till de tematiska avsnitten inom varje programdel ska avspeglas i de arbetsprogram som avses i artikel 32.”

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att bibehålla den möjlighet att omfördela medel som ges i den befintliga förordningen, såväl som de kontroller som följer av användningen av delegerade akter. Det enda som ändras är att procentsiffrorna och hänvisningen till halvtidsutvärderingen stryks. Enligt artikel 13.1 ska denna utvärdering genomföras före den 1 juli 2017.

Ändringsförslag    386

Förslag till förordning

Artikel 263 – punkt 1 – punkt 5a (nytt)

Förordning (EU) nr 1296/2013

Artikel 34 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

5a.  I artikel 34 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 33 ska ges till kommissionen för en period på sju år från och med den 1 januari 2014.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 32 och 33 ska ges till kommissionen för en period på sju år från och med den 1 januari 2014.

Ändringsförslag    387

Förslag till förordning

Artikel 263 – punkt 1 – led 5b (nytt)

Förordning (EU) nr 1296/2013

Artikel 34 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

5b.  I artikel 34 ska punkt 3 ersättas med följande:

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 33 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 32 och 33 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft.

Ändringsförslag    388

Förslag till förordning

Artikel 263 – punkt 1 – led 5c (nytt)

Förordning (EU) nr 1296/2013

Artikel 34 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

5c.  I artikel 34 ska punkt 5 ersättas med följande:

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 33 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet före utgången av den perioden har meddelat kommissionen att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 32 och 33 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet före utgången av den perioden har meddelat kommissionen att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag    389

Förslag till förordning

Artikel 264 – punkt 1 – led 1

Förordning (EU) nr 1301/2013

Artikel 3 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Investering i utvecklingen av inneboende möjligheter genom fasta investeringar i utrustning och infrastruktur, inbegripet infrastruktur för kulturturism och hållbar turism, tjänster inriktade på företag, stöd till forsknings- och innovationsorgan samt investeringar i teknik och tillämpad forskning hos företag.

e)  Investering i utvecklingen av inneboende möjligheter genom fasta investeringar i utrustning och småskalig infrastruktur, inbegripet småskalig infrastruktur för kulturturism och hållbar turism, tjänster inriktade på företag, stöd till forsknings- och innovationsorgan samt investeringar i teknik och tillämpad forskning hos företag. I motiverade fall får stödets omfattning utvidgas.

Ändringsförslag    390

Förslag till förordning

Artikel 264 – punkt 1 – punkt 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 1301/2013

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I artikel 3.1 ska följande stycke läggas till:

 

”De investeringar som avses i första stycket led e ska betraktas som småskaliga om Eruf-medfinansieringen för dem inte överskrider 10 000 000 EUR. Detta tak ska höjas till 20 000 000 EUR om det rör sig om infrastruktur som anses utgöra en del av världskulturarvet i den mening som avses i artikel 1 i Unescos konvention från 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv.”

Ändringsförslag    391

Förslag till förordning

Artikel 264 – punkt 1 – led 2

Förordning (EU) nr 1301/2013

Artikel 5 – punkt 9 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  stödja mottagandet och den sociala och ekonomiska integrationen av migranter och flyktingar

e)  stödja mottagandet och den sociala och ekonomiska integrationen av migranter och flyktingar som åtnjuter internationellt skydd

Ändringsförslag    392

Förslag till förordning

Artikel 264 – punkt 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1301/2013

Bilaga I – tabell ”Social infrastruktur”

 

Kommissionens förslag

Barntillsyn och utbildning

personer

Kapacitet hos barntillsyns- och utbildningsinfrastruktur som får stöd

Hälso- och sjukvård

personer

Befolkning som har tillgång till förbättrade vårdtjänster

Boende

bostadsenheter

Återställda bostäder

 

bostadsenheter

Återställda bostäder, varav för migranter och flyktingar (exklusive mottagningscentrum)

Migranter och flyktingar

personer

Kapacitet hos infrastruktur för migranter och flyktingar (annat än boende)

Ändringsförslag

Barntillsyn och utbildning

personer

Kapacitet hos barntillsyns- och utbildningsinfrastruktur som får stöd

Hälso- och sjukvård

personer

Befolkning som har tillgång till förbättrade vårdtjänster

Boende

bostadsenheter

Återställda bostäder

 

bostadsenheter

Återställda bostäder, varav för migranter och flyktingar som åtnjuter internationellt skydd (exklusive mottagningscentrum)

Migranter och flyktingar som åtnjuter internationellt skydd

personer

Kapacitet hos infrastruktur för migranter och flyktingar som åtnjuter internationellt skydd (annat än boende)

Ändringsförslag    393

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 2 – led 11a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Följande led ska införas:

 

”11a)  förskott med återbetalningsskyldighet: ett lån för ett projekt som betalas ut i en eller flera delbetalningar och där villkoren för återbetalning beror på projektets resultat.”

Motivering

Förskott med återbetalningsskyldighet är instrument som används flitigt i flera medlemsstater för att stödja projekt i ett tidigt skede, huvudsakligen inom innovationssektorn, och som har de egenskaper som kännetecknar finansieringsinstrument. Hittills är de varken definierade eller inbegripna i definitionen av finansieringsinstrument i enlighet med de gemensamma bestämmelserna och budgetförordningen. Detta rättsliga vakuum bör åtgärdas omedelbart, inte minst för att förskott med återbetalningsskyldighet uttryckligen definieras som lån och därmed som riskdelningsinstrument i EU:s regler om statligt stöd.

Ändringsförslag    394

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 1 – led b

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 2 – led 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  makroregional strategi: en integrerad ram som kan få stöd från bl.a. de europeiska struktur- och investeringsfonderna och som är avsedd att hantera utmaningar som är gemensamma för ett avgränsat geografiskt område som avser medlemsstater och tredjeländer i samma geografiska område som därigenom gagnas av stärkt samarbete som bidrar till uppnåendet av ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

(31)  makroregional strategi: en integrerad ram i överensstämmelse med riktlinjer från Europeiska rådet, som kan få stöd från bl.a. de europeiska struktur- och investeringsfonderna och som är avsedd att hantera utmaningar som är gemensamma för ett avgränsat geografiskt område som avser medlemsstater och tredjeländer i samma geografiska område som därigenom gagnas av stärkt samarbete som bidrar till uppnåendet av ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag    395

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 4

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 9 – led 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”De prioriteringar som fastställts för var och en av de europeiska struktur- och investeringsfonderna i de fondspecifika bestämmelserna ska särskilt omfatta den lämpliga användningen av varje fond på områdena migration och asyl.”

”De prioriteringar som fastställts för var och en av de europeiska struktur- och investeringsfonderna i de fondspecifika bestämmelserna ska särskilt omfatta den lämpliga användningen av varje fond på områdena migration och asyl och, när så är lämpligt, säkerställa samordning med Asyl-, migrations- och integrationsfonden.”

Ändringsförslag    396

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 6

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 30a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Följande artikel ska införas som artikel 30a:

utgår

”Artikel 30a

 

1.   En del av en medlemsstats anslag från de europeiska struktur- och investeringsfonderna kan, på den medlemsstatens begäran och i samförstånd med kommissionen, överföras till ett eller flera instrument som inrättats enligt budgetförordningen eller enligt sektorsspecifika förordningar eller för att öka Efsis riskhanteringsförmåga i enlighet med artikel 125 i budgetförordningen. Begäran om överföring av anslaget från de europeiska struktur- och investeringsfonderna bör lämnas in före den 30 september.

 

2.   Endast anslag för kommande år i ett programs finansieringsplan får överföras.

 

3.   Ansökan ska åtföljas av ett förslag om ändring av det eller de program från vilket eller vilka överföringen kommer att göras. Motsvarande ändringar av programmet och partnerskapsöverenskommelsen ska göras i enlighet med artikel 30.2 där det för varje relevant år ska anges vilket totalt belopp som överförs till kommissionen.”

 

Ändringsförslag    397

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 8

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 34 – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Bygga upp kapaciteten hos de lokala aktörerna att utveckla och genomföra insatser, även genom att främja deras projektförvaltningskapacitet.

a)  Bygga upp kapaciteten hos de lokala aktörerna att utveckla och genomföra insatser, även genom att främja deras projektförvaltningskapacitet, och hos potentiella slutmottagare att förbereda och genomföra projekten.

Ändringsförslag    398

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 8

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 34 – punkt 3 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Säkerställa att strategin, insatserna och projekten är synliga.

Ändringsförslag    399

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 8

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 34 – punkt 3 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Välja ut insatser och fastställa stödbeloppet och lägga fram förslagen till det organ som är ansvarigt för att slutkontrollen av stödberättigande innan de godkänns.

f)  Välja ut insatser och fastställa stödbeloppet och, i relevanta fall, lägga fram förslagen till det organ som är ansvarigt för slutkontrollen av stödberättigande innan de godkänns.

Ändringsförslag    400

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 10 – led a

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 37 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  uppskattning av de ytterligare offentliga och privata medel som kan anskaffas genom finansieringsinstrumentet ned till slutmottagarnivå (förväntad hävstångseffekt), om så är relevant inklusive en bedömning av behovet av och nivån på förmånliga ersättningar för att attrahera motpartsmedel från privata källor och/eller en beskrivning av de mekanismer som ska användas för att fastställa behovet och omfattningen av sådan differentierad behandling, till exempel ett konkurrenskraftigt eller tillräckligt oberoende bedömningsförfarande.

c)  uppskattning av de ytterligare offentliga och privata medel som kan anskaffas genom finansieringsinstrumentet ned till slutmottagarnivå (förväntad hävstångseffekt).

Ändringsförslag    401

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 1 – stycke 10 – led ba (nytt)

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 37 – punkt 8

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ba)  Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.  Slutmottagare som får stöd genom ett finansieringsinstrument inom en europeisk struktur- och investeringsfond kan också få stöd från en annan europeisk struktur- och investeringsfond eller ett program eller från ett annat instrument som stöds genom unionens budget i enlighet med tillämpliga unionsbestämmelser om statligt stöd. I det fallet ska varje stödform bokföras separat och stödet från instrumentet inom den europeiska struktur- och investeringsfonden ska vara en del av en insats med stödberättigande utgifter som är skild från andra källor till stöd.

”8.  Slutmottagare som får stöd genom ett finansieringsinstrument inom en europeisk struktur- och investeringsfond kan också få stöd från en annan europeisk struktur- och investeringsfond eller ett program eller från ett annat instrument som stöds genom unionens budget eller från Europeiska fonden för strategiska investeringar, i förekommande fall i enlighet med tillämpliga unionsbestämmelser om statligt stöd. I det fallet ska varje stödform bokföras separat och stödet från instrumentet inom den europeiska struktur- och investeringsfonden ska ge upphov till stödberättigande utgifter som är skilda från andra källor till stöd.

Ändringsförslag    402

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 11 – led a

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 38 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Finansieringsinstrument som gör det möjligt att kombinera sådana bidrag med EIB:s finansiella produkter inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar.

c)  Finansieringsinstrument som gör det möjligt att kombinera sådana bidrag med EIB:s finansiella produkter inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar och med produkter från andra institut som anges i artikel 38.4 och i överensstämmelse med artikel 39a.”

Ändringsförslag    403

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 11 – led b – led i

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 38 – punkt 4 – stycke 1 – led b – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  en statligt ägd bank eller ett statligt ägt finansinstitut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis och som uppfyller samtliga följande villkor:

iii)  en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis och som uppfyller samtliga följande villkor:

Ändringsförslag    404

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 11 – led b – led i

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 38 – punkt 4 – stycke 1 – led b – led iii – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  den är verksam inom ramen för ett offentligrättsligt mandat som den fått av en medlemsstats berörda myndighet på nationell eller regional nivå för att bedriva verksamhet för ekonomisk utveckling som ett bidrag till målen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna;

–  den är verksam inom ramen för ett offentligrättsligt mandat som den fått av en medlemsstats berörda myndighet på nationell eller regional nivå, vilket som en del av dess insatser ska inbegripa att bedriva verksamhet för ekonomisk utveckling som ett bidrag till målen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna;

Ändringsförslag    405

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 11 – led b – led i

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 38 – punkt 4 – stycke 1 – led b – led iii – strecksats 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  den bedriver sin verksamhet i regioner och inom politikområden och sektorer för vilka tillgång till finansiering från marknadskällor inte är allmänt tillgänglig eller tillräcklig;

–  den bedriver som en del av sin verksamhet även ekonomisk verksamhet som bidrar till de europeiska struktur- och investeringsfondernas mål i regioner och inom politikområden och sektorer för vilka tillgång till finansiering från marknadskällor inte är allmänt tillgänglig eller tillräcklig;

Ändringsförslag    406

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 11 – led b – led i

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 38 – punkt 4 – stycke 1 – led b – led iii – strecksats 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  den har en affärsstrategi som för att säkerställa långsiktig finansiell bärkraft inte är baserad på vinstmaximering;

–  den har inte som främsta mål att maximera sin vinst för att säkerställa långsiktig finansiell bärkraft för sina insatser;

Ändringsförslag    407

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 11 – led b – led i

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 38 – punkt 4 – stycke 1 – led b – led iii – strecksats 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  den säkerställer att denna direkta inblandning inte ger någon direkt eller indirekt fördel för kommersiell verksamhet genom att ha separata konton, en separat administration för kommersiell verksamhet eller någon annan åtgärd som är i linje med tillämplig lagstiftning;

Ändringsförslag    408

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 11 – led b – led i

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 38 – punkt 4 – stycke 1 – led b – led iii – strecksats 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  den är föremål för tillsyn av en oberoende myndighet i enlighet med nationell lagstiftning,

–  den är föremål för tillsyn av en oberoende myndighet i enlighet med tillämplig lagstiftning,

Ändringsförslag    409

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 11 – led b – led ii

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 38 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Vid genomförandet av finansieringsinstrumentet ska de organ som avses i leden a–d i första stycket säkerställa att tillämplig rätt följs, inbegripet bestämmelser avseende de europeiska struktur- och investeringsfonderna, statligt stöd, offentlig upphandling och relevanta normer samt tillämplig lagstiftning om förhindrande av penningtvätt, kamp mot terrorism, skattebedrägeri och skatteundandragande. Dessa organ får inte använda eller ägna sig åt strukturer för skatteflykt, särskilt aggressiva skatteplaneringssystem eller aggressiv skatteplaneringspraxis som inte uppfyller kriterier för god förvaltning på skatteområdet, i enlighet med EU-lagstiftningen, inbegripet kommissionens rekommendationer och meddelanden eller andra formella tillkännagivanden från kommissionen. De ska inte vara etablerade och, med avseende på genomförandet av finansiella transaktioner och budgetgarantier, inte upprätthålla affärsförbindelser med enheter som är registrerade i jurisdiktioner som inte samarbetar med unionen i fråga om tillämpningen av internationella beskattningsnormer om transparens och informationsutbyte. Dessa organ kan på eget ansvar ingå avtal med finansiella intermediärer när det gäller genomförandet av finansiella transaktioner. De ska införliva kraven i denna punkt i sina avtal med de finansiella intermediärer som valts ut att delta i verkställandet av finansiella transaktioner inom ramen för sådana avtal.”

”Vid genomförandet av finansieringsinstrumentet ska de organ som avses i leden a–d i första stycket följa tillämplig rätt, inbegripet bestämmelser avseende de europeiska struktur- och investeringsfonderna, statligt stöd, offentlig upphandling och relevanta normer samt tillämplig lagstiftning om förhindrande av penningtvätt, kamp mot terrorism, skattebedrägeri och skatteundandragande. Dessa organ får inte använda eller ägna sig åt strukturer för skatteflykt, särskilt aggressiva skatteplaneringssystem eller aggressiv skatteplaneringspraxis som inte uppfyller kriterier för god förvaltning på skatteområdet, i enlighet med EU-lagstiftningen. De ska inte vara etablerade och, med avseende på genomförandet av finansiella transaktioner och budgetgarantier, inte upprätthålla affärsförbindelser med enheter som är registrerade i jurisdiktioner som inte samarbetar med unionen i fråga om tillämpningen av internationella beskattningsnormer om transparens och informationsutbyte. Dessa organ kan på eget ansvar ingå avtal med finansiella intermediärer när det gäller genomförandet av finansiella transaktioner. De ska införliva kraven i denna punkt i sina avtal med de finansiella intermediärer som valts ut att delta i verkställandet av finansiella transaktioner inom ramen för sådana avtal.”

Ändringsförslag    410

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 13

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 39a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna kan använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att lämna ett bidrag till de finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 c för att attrahera ytterligare investeringar från den privata sektorn.

1.  Förvaltningsmyndigheterna i de respektive medlemsstaterna kan använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att lämna ett bidrag till de finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 c under förutsättning att det har som syfte att attrahera ytterligare investeringar från den privata sektorn och fortsätter att bidra till de europeiska struktur- och investeringsfondernas mål och unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

Ändringsförslag    411

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 13

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 39a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det bidrag som avses i punkt 1 får inte överskrida 25 % av det totala stödet till slutmottagarna. I de mindre utvecklade regioner som avses i artikel 120.3 b kan det finansiella bidraget överstiga 25 % om det vederbörligen motiveras genom förhandsbedömningen, men får inte överstiga 50 %. Det totala stöd som avses i denna punkt ska omfatta det totala beloppet av nya lån och garanterade lån samt investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital som tillhandahålls slutmottagare. De garanterade lån som avses i denna punkt ska endast beaktas i den mån som medlen från de europeiska struktur- och investeringsfonderna anslagits för garantiavtal som beräknats på grundval av en försiktig förhandsbedömning av riskerna, som omfattar flera belopp av nya lån.

2.  Det bidrag som avses i punkt 1 får inte överskrida 15 % av det totala stödet till slutmottagarna. I de mindre utvecklade regioner och övergångsregioner som avses i artikel 120.3 b kan det finansiella bidraget överstiga 15 % om det vederbörligen motiveras genom förhandsbedömningen eller den förberedande bedömningen som görs av EIB i enlighet med punkt 3 i denna artikel, men får inte överstiga 30 %. Det totala stöd som avses i denna punkt ska omfatta det totala beloppet av nya lån och garanterade lån samt investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital som tillhandahålls slutmottagare. De garanterade lån som avses i denna punkt ska endast beaktas i den mån som medlen från de europeiska struktur- och investeringsfonderna anslagits för garantiavtal som beräknats på grundval av en försiktig förhandsbedömning av riskerna, som omfattar flera belopp av nya lån.

Ändringsförslag    412

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 13

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 39a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De förvaltande myndigheternas rapportering enligt artikel 46 om insatser som omfattar finansieringsinstrument enligt denna artikel ska baseras på de uppgifter som EIB innehar för sin rapportering enligt artikel 16.1 och 16.2 i Efsi-förordningen, kompletterat av de ytterligare uppgifter som krävs enligt artikel 46.2.

4.  De förvaltande myndigheternas rapportering enligt artikel 46 om insatser som omfattar finansieringsinstrument enligt denna artikel ska baseras på de uppgifter som EIB innehar för sin rapportering enligt artikel 16.1 och 16.2 i Efsi-förordningen, kompletterat av de ytterligare uppgifter som krävs enligt artikel 46.2. Kraven i denna punkt ska möjliggöra enhetliga rapporteringsvillkor i enlighet med artikel 46.3 i denna förordning.

Ändringsförslag    413

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 13

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 63 – punkt 5 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Delegera uppgifter i samband med genomförandet till ett finansinstitut, som antingen ska öppna ett förvaltningskonto i dess namn och för den förvaltande myndighetens räkning eller inrätta en separat ekonomisk enhet inom finansinstitutet för programbidraget. Om det rör sig om en separat ekonomisk enhet ska programresurser som investeras i finansieringsinstrumentet bokföras separat från övriga tillgängliga resurser inom finansinstitutet. Tillgångarna på förvaltningskonton och sådana separata ekonomiska enheter ska förvaltas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning samt enligt lämpliga försiktighetsprinciper och ska ha en tillräcklig likviditet.

b)  Delegera uppgifter i samband med genomförandet till ett organ, som antingen ska öppna ett förvaltningskonto i dess namn och för den förvaltande myndighetens räkning eller inrätta en separat ekonomisk enhet inom finansinstitutet för programbidraget. Om det rör sig om en separat ekonomisk enhet ska programresurser som investeras i finansieringsinstrumentet bokföras separat från övriga tillgängliga resurser inom finansinstitutet. Tillgångarna på förvaltningskonton och sådana separata ekonomiska enheter ska förvaltas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning samt enligt lämpliga försiktighetsprinciper och ska ha en tillräcklig likviditet.

Ändringsförslag    414

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 13

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 39a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Vid genomförandet av finansieringsinstrument enligt artikel 38.1 ska de organ som avses i punkt 2 i denna artikel säkerställa att tillämplig rätt följs, inbegripet bestämmelser avseende de europeiska struktur- och investeringsfonderna, statligt stöd, offentlig upphandling och relevanta normer samt tillämplig lagstiftning om förhindrande av penningtvätt, kamp mot terrorism, skattebedrägeri och skatteundandragande. Dessa organ ska inte använda eller ägna sig åt strukturer för skatteflykt, särskilt aggressiva skatteplaneringssystem, eller metoder som inte uppfyller kriterier för god förvaltning på skatteområdet, i enlighet med EU-lagstiftningen, inbegripet kommissionens rekommendationer och meddelanden eller andra formella tillkännagivanden från kommissionen. De ska inte vara etablerade och, med avseende på genomförandet av finansiella transaktioner och budgetgarantier, inte upprätthålla affärsförbindelser med enheter som är registrerade i jurisdiktioner som inte samarbetar med unionen i fråga om tillämpningen av internationella beskattningsnormer om transparens och informationsutbyte. Dessa organ kan på eget ansvar ingå avtal med finansiella intermediärer när det gäller genomförandet av finansiella transaktioner. De ska införliva kraven i denna punkt i sina avtal med de finansiella intermediärer som valts ut att delta i verkställandet av finansiella transaktioner inom ramen för sådana avtal.

6.  Vid genomförandet av finansieringsinstrument enligt artikel 38.1 ska de organ som avses i punkt 5 i denna artikel följa tillämplig rätt, inbegripet bestämmelser avseende de europeiska struktur- och investeringsfonderna, statligt stöd, offentlig upphandling och relevanta normer samt tillämplig lagstiftning om förhindrande av penningtvätt, kamp mot terrorism, skattebedrägeri och skatteundandragande. Dessa organ ska inte använda eller ägna sig åt strukturer för skatteflykt, särskilt aggressiva skatteplaneringssystem, eller metoder som inte uppfyller kriterier för god förvaltning på skatteområdet, i enlighet med EU-lagstiftningen. De ska inte vara etablerade och, med avseende på genomförandet av finansiella transaktioner och budgetgarantier, inte upprätthålla affärsförbindelser med enheter som är registrerade i jurisdiktioner som inte samarbetar med unionen i fråga om tillämpningen av internationella beskattningsnormer om transparens och informationsutbyte. Dessa organ kan på eget ansvar ingå avtal med finansiella intermediärer när det gäller genomförandet av finansiella transaktioner. De ska införliva kraven i denna punkt i sina avtal med de finansiella intermediärer som valts ut att delta i verkställandet av finansiella transaktioner inom ramen för sådana avtal.

Ändringsförslag    415

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 13

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 39a – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  De organ som avses i punkt 2 i denna artikel får, när de genomför fondandelsfonder, anförtro delar av förvaltningen åt finansiella intermediärer, förutsatt att de organen på eget ansvar ser till att dessa intermediärer uppfyller kriterierna i artiklarna 201.4, 202.1 och 202.2 i budgetförordningen. De finansiella intermediärerna ska väljas ut på ett öppet, proportionellt och icke-diskriminerande sätt, som inte leder till intressekonflikter.

7.  De organ som avses i punkt 5 i denna artikel får, när de genomför fondandelsfonder, anförtro delar av förvaltningen åt finansiella intermediärer, förutsatt att de organen på eget ansvar ser till att dessa intermediärer uppfyller kriterierna i artiklarna 201.4, 202.1 och 202.2 i budgetförordningen. De finansiella intermediärerna ska väljas ut på ett öppet, proportionellt och icke-diskriminerande sätt, som inte leder till intressekonflikter.

Ändringsförslag    416

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 13

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 39a – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om förvaltande myndigheter bidrar till med programmedel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till ett befintligt instrument enligt artikel 38.1 c, vars fondförvaltare redan har utvalts av EIB, internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare, eller en statligt ägd bank eller ett statligt ägt finansinstitut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis och uppfyller de villkor som fastställs i artikel 38.4 b iii, ska de delegera uppgifter i samband med genomförandet till ett denna fondförvaltare genom tilldelning av ett direkt kontrakt.

8.  Om förvaltande myndigheter bidrar till med programmedel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till ett befintligt instrument enligt artikel 38.1 c, vars fondförvaltare eller finansiella intermediär redan har utvalts av EIB, internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare, eller en statligt ägd bank eller ett statligt ägt finansinstitut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis och uppfyller de villkor som fastställs i artikel 38.4 b iii, ska de delegera uppgifter i samband med genomförandet till denna fondförvaltare eller finansiella intermediär genom tilldelning av ett direkt kontrakt.

Ändringsförslag    417

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 13

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 39a – punkt 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12.  Vid finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 c som tar formen av ett garantiinstrument kan europeiska struktur- och investeringsfonder bidra till lägre prioriterade trancher och/eller mellanliggande trancher i portföljer av lån som också omfattas av Efsis unionsgaranti.

12.  Vid finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 c som tar formen av ett garantiinstrument kan medlemsstaterna besluta att europeiska struktur- och investeringsfonder i förekommande fall bidrar till olika trancher i portföljer av lån som också omfattas av Efsis unionsgaranti. Medel som betalas tillbaka till finansieringsinstrumenten från investeringar eller från frigjorda medel från garantiavtal, inbegripet återbetalningar av kapital och kapitalvinster och andra inkomster, såsom räntor, garantiavgifter, utdelningar, kapitalvinster eller andra inkomster från investeringar, och som kan härledas från de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag, ska återinvesteras i enlighet med målen för respektive europeisk struktur- och investeringsfond för att stödja åtgärder och slutmottagare i överensstämmelse med det eller de program som är källa till bidragen.

Ändringsförslag    418

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 13

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 39a – punkt 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  När det gäller Eruf, ESF, Sammanhållningsfonden och EHFF kan en separat prioritering, och när det gäller Ejflu, en separat insatstyp, med en medfinansieringsgrad på upp till 100 %, inrättas inom ett program för att stödja insatser som genomförs genom finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 c.

13.  När det gäller Eruf, ESF, Sammanhållningsfonden och EHFF kan en separat prioritering, och när det gäller Ejflu, en separat insatstyp, med en medfinansieringsgrad enligt de fastställda medfinansieringsgraderna i artikel 120.3 med en ökning på upp till 15 %, inrättas inom ett program för att stödja insatser som genomförs genom finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 c.

Ändringsförslag    419

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 14 – led a

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 40 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EIB och andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare ska med varje betalningsansökan lämna kontrollrapporter till de utsedda myndigheterna. De ska också till kommissionen och de utsedda myndigheterna lämna en årlig revisionsrapport som utarbetats av dessa organs externa revisorer.

EIB och andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare ska senast den 30 juni varje kalenderår för varje betalningsansökan lämna kontroll- och resultatrapporter till de utsedda myndigheterna liksom uppgifter om storleken på återbetalningarna till slutmottagare det föregående kalenderåret. De ska också till kommissionen och de utsedda myndigheterna lämna en årlig revisionsrapport som utarbetats av dessa organs externa revisorer.

Motivering

EIB och andra finansinstitut bör ha ett ansvar när det gäller uppnående och rapportering av resultat för de finansieringsinstrument inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna som de förvaltar då detta är ett krav för bidragsmottagarna och andra förvaltare av finansieringsinstrument inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Ändringsförslag    420

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 14 – led a

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 40 – punkt 1 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenheter att anta en genomförandeakt vad gäller modellerna för kontrollrapporterna och de årliga revisionsrapporterna i det första stycket i denna punkt.

Kommissionen ska ges befogenheter att anta en genomförandeakt vad gäller modellerna för kontrollrapporterna och de årliga revisionsrapporterna i det tredje stycket i denna punkt.

Ändringsförslag    421

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 1 – punkt 14 – led a

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Revisionsrätten ska genomföra effektivitetsrevisioner hos EIB eller andra finansinstitut, där en medlemsstat är aktieägare, av finansieringsinstrument som genomförts av dem och som berör medel från unionens budget.

Ändringsförslag    422

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 1 – punkt 15a (nytt)

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 41 – punkt 1 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

15a.  I artikel 41.1 ska led c ersättas med följande:

c)  Efterföljande ansökningar om mellanliggande betalningar som lämnas in under stödberättigandeperioden ska endast lämnas

”c)  Den andra ansökan och efterföljande ansökningar om mellanliggande betalningar som lämnas in under stödberättigandeperioden ska endast lämnas om minst 60 % av det belopp som angavs i den föregående ansökan om mellanliggande betalning har använts som stödberättigande utgifter i den mening som avses i artikel 42.1 a, 42.1 b och 42.1 d.”

i)  för den andra ansökan om mellanliggande betalning om minst 60 % av det belopp som angavs i den första ansökan om mellanliggande betalning har använts som stödberättigande utgifter i den mening som avses i artikel 42.1 a, 42.1 b och 42.1 d,

 

ii)  för den tredje och efterföljande ansökningar om mellanliggande betalningar om minst 85 % av de summor som angetts i de tidigare ansökningarna om mellanliggande betalningar har använts som stödberättigande utgifter i den mening som avses i artikel 42.1 a, 42.1 b och 42.1 d.

 

Motivering

Det föreslås att taket för den tredje ansökan och de efterföljande ansökningarna ska sänkas från 85 % till 60 %, då detta är en av de faktorer som påverkar bristen på medel mitt i genomförandet av de nationella finansieringsinstrumenten. Ändringen skulle öka effektiviteten i fondandelsfondens verksamhet, lätta trycket på de nationella budgetarna (då betalningarna till dessa fonder görs i förhand av den förvaltande myndigheten) samt säkerställa ett smidigt genomförande med en lägre risk för avbrott mitt i processen.

Ändringsförslag    423

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 1 – punkt 15b (nytt)

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 42 – punkt 3 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

15b.  I artikel 42.3 ska det första stycket ersättas med följande:

När det gäller instrument som bygger på eget kapital som stöder finansiering av de företag som avses i artikel 37.4 för vilka det finansieringsavtal som avses i artikel 38.7 b undertecknats före den 31 december 2017 och som i slutet av stödberättigandeperioden investerat minst 55 % av de överenskomna programresurserna i det berörda finansieringsavtalet, kan begränsade utbetalningar för investeringar i slutmottagare under högst fyra år efter den stödberättigande periodens slut betraktas som stödberättigande utgifter, när de sätts in på ett spärrkonto som särskilt öppnats för ändamålet, förutsatt att bestämmelserna för statligt stöd följs och att alla villkor som fastställts nedan uppfylls.

”När det gäller instrument som bygger på eget kapital som stöder finansiering av de företag som avses i artikel 37.4 för vilka det finansieringsavtal som avses i artikel 38.7 b undertecknats före den 31 december 2018 och som i slutet av stödberättigandeperioden investerat minst 55 % av de överenskomna programresurserna i det berörda finansieringsavtalet, kan begränsade utbetalningar för investeringar i slutmottagare under högst fyra år efter den stödberättigande periodens slut betraktas som stödberättigande utgifter, när de sätts in på ett spärrkonto som särskilt öppnats för ändamålet, förutsatt att bestämmelserna för statligt stöd följs och att alla villkor som fastställts nedan uppfylls.”

Ändringsförslag    424

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 1 – punkt 16

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 42 – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som avses i punkt 1 första stycket d och punkt 2 i denna artikel tas ut av det organ som genomför fondandelsfonden eller de organ som genomför finansieringsinstrumenten i enlighet med artikel 38.1 c och 38.4 a och b, får de inte överstiga de tröskelvärden som fastställs i den delegerade akt som avses i punkt 6 i den här artikeln. Förvaltningskostnader ska omfatta direkta eller indirekta kostnadsposter som återbetalas mot verifikationer för kostnaderna, förvaltningsavgifter ska i tillämpliga fall hänvisa till ett överenskommet pris för tillhandahållna tjänster fastställt via ett konkurrensutsatt marknadsförfarande. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter ska grundas på en resultatbaserad beräkningsmetod.

Om de förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som avses i punkt 1 första stycket d och punkt 2 i denna artikel tas ut av det organ som genomför fondandelsfonden eller de organ som genomför finansieringsinstrumenten i enlighet med artikel 38.1 c och 38.4 a, b och c, får de inte överstiga de tröskelvärden som fastställs i den delegerade akt som avses i punkt 6 i den här artikeln. Förvaltningskostnader ska omfatta direkta eller indirekta kostnadsposter som återbetalas mot verifikationer för kostnaderna, förvaltningsavgifter ska i tillämpliga fall hänvisa till ett överenskommet pris för tillhandahållna tjänster fastställt via ett konkurrensutsatt marknadsförfarande. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter ska grundas på en resultatbaserad beräkningsmetod.

Ändringsförslag    425

Förslag till förordning

Artikel 265 – punkt 1 – punkt 17

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 43a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till finansieringsinstrument som investerats i slutmottagare och vinster och annat resultat eller annan avkastning, såsom räntor, garantiavgifter, utdelningar, kapitalvinster eller andra inkomster från investeringar och som kan härledas från de europeiska struktur- och investeringsfondernas stöd, får användas för differentierad behandling av privata investerare, samt av EIB vid användning av EU-garantin i enlighet med förordning (EU) 2015/1017. Sådan differentierad behandling ska motiveras av behovet att attrahera privata motpartsmedel.

1.  Stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till finansieringsinstrument som investerats i slutmottagare och vinster och annat resultat eller annan avkastning, såsom räntor, garantiavgifter, utdelningar, ka