SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1399kWORD 190k
8.6.2017
PE 597.620v03-00 A8-0212/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013] w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (przekształcenie)

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Monica Macovei

(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013] w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (przekształcenie)

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0272),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 78 ust. 2 lit. e), art. 79 ust. 2 lit. c), art. 87 ust. 2 lit. a) oraz art. 88 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0179/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 października 2016 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 grudnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(3),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 2 lutego 2017 r. skierowane do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0212/2017),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)

w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, zmieniające rozporządzenie (UE) 1077/2011 (wersja przekształcona)

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2 lit. e), art. 79 ust. 2 lit. c), art. 87 ust. 2 lit. a) i art. 88 ust. 2 lit. a),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2 lit. d) i e), art. 79 ust. 2 lit. c), art. 87 ust. 2 lit. a) i art. 88 ust. 2 lit. a),

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Konieczne jest, aby każde państwo członkowskie rejestrowało w Eurodac dane przesiedlonych obywateli państw trzecich i bezpaństwowców w celu zidentyfikowania wtórnych przepływów takich osób.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Rejestrowanie w Eurodac danych przesiedlonych obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców ma na celu zagwarantowanie tym osobom, zgodnie z [rozporządzeniem XXX/XXX], takiego samego poziomu ochrony i takich samych praw, jakie przysługują pozostałym osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej w odniesieniu do przetwarzania ich danych. Rejestracja powinna również umożliwić państwom członkowskim sprawdzenie, czy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec nie został już przesiedlony w innym państwie członkowskim zgodnie z rozporządzeniem XXX/XXX. Jeżeli obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec był już przesiedlony, powinno być możliwe określenie państwa członkowskiego przesiedlenia oraz monitorowanie wszelkich wtórnych przepływów.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dane biometryczne stanowią ważny element w dokładnym ustalaniu tożsamości takich osób. Konieczne jest ustanowienie systemu do porównywania ich danych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących ich wizerunku twarzy .

(5)  Dane biometryczne stanowią ważny element w dokładnym ustalaniu tożsamości takich osób, ponieważ gwarantują dużą dokładność w identyfikacji. Konieczne jest ustanowienie systemu do porównywania ich danych biometrycznych.

 

 

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Kryzys uchodźczy i migracyjny z 2015 r. przyniósł ze sobą wyzwania, z którymi zmagają się niektóre państwa członkowskie w związku z pobieraniem odcisków palców nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy usiłowali ominąć procedury związane z określaniem państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. W komunikacie Komisji z dnia 13 maja 2015 zatytułowanym „Europejski Program w Zakresie Migracji”25 odnotowano, że „państwa członkowskie muszą również w pełni wdrożyć przepisy dotyczące pobierania odcisków palców od migrantów na granicach”, proponując jednocześnie, że „Komisja zbada także, w jaki sposób identyfikatory biometryczne mogą być lepiej wykorzystywane w ramach systemu Eurodac (np. stosowanie techniki rozpoznawania twarzy na podstawie fotografii cyfrowych)”.

(9)  W komunikacie Komisji z dnia 13 maja 2015 zatytułowanym „Europejski Program w Zakresie Migracji” odnotowano, że „państwa członkowskie muszą również w pełni wdrożyć przepisy dotyczące pobierania odcisków palców od migrantów na granicach”, proponując jednocześnie, że „Komisja zbada także, w jaki sposób identyfikatory biometryczne mogą być lepiej wykorzystywane w ramach systemu Eurodac (np. stosowanie techniki rozpoznawania twarzy na podstawie fotografii cyfrowych)”.

_________________

_________________

25 COM(2015) 240 final, 13.5.2015

25 COM(2015) 240 final, 13.5.2015

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Aby pomóc państwom członkowskim w pokonywaniu wyzwań związanych z niepoddaniem się procedurze pobierania odcisków palców, niniejsze rozporządzenie dopuszcza również jako ostateczność porównywanie wizerunku twarzy bez odcisków palców w sytuacjach, w których nie jest możliwe pobranie odcisków palców od obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, ponieważ jego opuszki palców są zniszczone, celowo lub nie, bądź amputowane. Zanim w sytuacji niepoddania się procedurze pobierania odcisków palców z powodów niepowiązanych ze stanem opuszków palców, przeprowadzone zostanie porównanie z wykorzystaniem jedynie wizerunku twarzy, państwa członkowskie powinny wyczerpać wszystkie możliwości pozwalające na zapewnienie pobrania odcisków palców od osoby, której dotyczą dane. Jeżeli wizerunki twarzy są używane w połączeniu z danymi daktyloskopijnymi, pozwala to na ograniczenie zarejestrowanych odcisków palców, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego samego wyniku pod względem dokładności identyfikacji.

(10)  W celu uzyskania dużej dokładności w identyfikacji odciski palców powinny być zawsze preferowane w stosunku do wizerunku twarzy. Zanim przeprowadzone zostanie porównanie z wykorzystaniem jedynie wizerunku twarzy, państwa członkowskie powinny wyczerpać wszystkie możliwości pozwalające na zapewnienie pobrania odcisków palców od osoby, której dotyczą dane. Aby pomóc państwom członkowskim w pokonywaniu wyzwań w sytuacjach, w których nie jest możliwe pobranie odcisków palców od obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, ponieważ jego opuszki palców są zniszczone, celowo lub nie, bądź amputowane, niniejsze rozporządzenie powinno również dopuszczać porównywanie wizerunku twarzy bez odcisków palców. Jeżeli fizyczny brak możliwości pobrania odcisków palców ma charakter tymczasowy, należy odnotować ten fakt, a proces pobrania odcisków palców należy przeprowadzić później, kiedy fizyczna integralność opuszek palców zostanie przywrócona.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zasadniczym elementem szeroko zakrojonych wysiłków służących rozwiązaniu problemu migracji, a przede wszystkim ograniczenia i powstrzymania migracji nielegalnej, jest realizacja powrotów obywateli państw trzecich, którzy nie mają prawa do pozostania w Unii, z poszanowaniem praw podstawowych jako ogólnych zasad prawa Unii oraz zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym z obowiązkami wynikającymi z ochrony uchodźców i praw człowieka, w myśl dyrektywy 2008/115/WE26. Zwiększenie skuteczności unijnego systemu powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich jest konieczne dla utrzymania zaufania publicznego do unijnego systemu migracji i systemu azylowego; powinno towarzyszyć mu podejmowanie wysiłków na rzecz zapewnienia ochrony osobom jej potrzebującym.

(11)  Ważnym elementem szeroko zakrojonych wysiłków służących rozwiązaniu problemu migracji w sposób sprawiedliwy i skuteczny, a przede wszystkim ograniczeniu i powstrzymaniu nielegalnej migracji, jest realizacja powrotów obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy nie mają prawa do pozostania w Unii, z poszanowaniem praw podstawowych jako ogólnych zasad prawa Unii oraz zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym z obowiązkami wynikającymi z ochrony uchodźców, z zasady non-refoulement i z praw człowieka, w myśl dyrektywy 2008/115/WE. Zwiększenie skuteczności unijnego systemu powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jest konieczne dla utrzymania zaufania publicznego do unijnego systemu migracji i systemu azylowego; powinno towarzyszyć mu podejmowanie wysiłków na rzecz zapewnienia ochrony osobom jej potrzebującym.

__________________

__________________

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98.

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Krajowe organy w państwach członkowskich mają trudności z identyfikacją nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, którzy korzystają z oszukańczych sposobów w celu unikania identyfikacji oraz uniemożliwiają przeprowadzanie procedury ponownego wydawania dokumentów na potrzeby powrotu i readmisji. Zasadnicze znaczenie ma zatem dopilnowanie, aby informacje o obywatelach państw trzecich lub bezpaństwowcach nielegalnie przebywających na terytorium UE były gromadzone i przekazywane do Eurodac oraz porównywane również z tymi informacjami, które są gromadzone i przekazywane na potrzeby ustalania tożsamości osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz obywateli państw trzecich zatrzymywanych w związku z nielegalnym przekraczaniem zewnętrznej granicy UE, co ułatwiać będzie ich identyfikację oraz ponowne wydawanie dokumentów, a także zapewni przeprowadzanie ich powrotów i readmisji oraz ograniczy liczbę oszustw dotyczących tożsamości. Powinno to przyczynić się również do ograniczenia czasu trwania procedur administracyjnych niezbędnych dla zapewnienia powrotów i readmisji nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, w tym skrócenia okresu, przez jaki wobec tych osób można stosować środek administracyjny w formie zatrzymania w celu wydalenia. Powinno to także pozwolić na identyfikowanie państw tranzytu, do których może być przeprowadzana readmisja nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.

(12)  Krajowe organy w państwach członkowskich mają trudności z identyfikacją nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców na potrzeby powrotu i readmisji. Zasadnicze znaczenie ma zatem dopilnowanie, aby informacje o obywatelach państw trzecich lub bezpaństwowcach nielegalnie przebywających na terytorium UE były gromadzone i przekazywane do Eurodac oraz porównywane również z tymi informacjami, które są gromadzone i przekazywane na potrzeby ustalania tożsamości osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców zatrzymywanych w związku z nielegalnym przekraczaniem zewnętrznej granicy UE, co ułatwiać będzie ich identyfikację oraz ponowne wydawanie dokumentów, a także zapewni przeprowadzanie ich powrotów i readmisji oraz ograniczy liczbę oszustw dotyczących tożsamości. Powinno to przyczynić się również do ograniczenia czasu trwania procedur administracyjnych niezbędnych dla zapewnienia powrotów i readmisji nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, w tym skrócenia okresu, przez jaki wobec tych osób można stosować środek administracyjny w formie zatrzymania w celu wydalenia. Powinno to także pozwolić na identyfikowanie państw trzecich tranzytu, do których może być przeprowadzana readmisja nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców. Działania te powinny być realizowane z zastrzeżeniem działania i wykorzystywania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), który pozostaje głównym systemem zapewniającym współpracę i wymianę informacji w dziedzinie powrotów.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość odstąpienia od przepisów art. 14 w odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy przebywają nielegalnie, ale którzy przybyli na terytorium Unii, przekraczając legalnie zewnętrzne granice, jeżeli przekroczyli oni termin dozwolonego pobytu o nie więcej niż 15 dni.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W swoich konkluzjach z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przyszłości polityki powrotów Rada poparła zapowiedzianą przez Komisję inicjatywę rozszerzenia zakresu i celu systemu Eurodac, a tym samym umożliwienia wykorzystywania danych na potrzeby powrotów27. Państwa członkowskie powinny mieć do dyspozycji niezbędne narzędzia, aby móc wykrywać nielegalną migrację do Unii oraz wtórne przemieszczanie się na terytorium Unii nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Z tego względu wyznaczone organy państw członkowskich powinny mieć – na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu – dostęp do danych zawartych w Eurodac na potrzeby porównywania.

(13)  W swoich konkluzjach z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przyszłości polityki powrotów Rada poparła zapowiedzianą przez Komisję inicjatywę rozszerzenia zakresu i celu systemu Eurodac, a tym samym umożliwienia wykorzystywania danych na potrzeby powrotów27. Państwa członkowskie powinny mieć do dyspozycji niezbędne narzędzia, aby móc wykrywać nielegalną migrację do Unii oraz identyfikować wtórne przemieszczanie się na terytorium Unii nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich i bezpaństwowców. Z tego względu wyznaczone organy państw członkowskich powinny mieć – na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu – dostęp do danych zawartych w Eurodac na potrzeby porównywania.

__________________

__________________

27 Plan działania UE w zakresie powrotów, COM(2015) 453 final.

27 Plan działania UE w zakresie powrotów, COM(2015) 453 final.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ustanowiona zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/16241a odgrywa kluczową rolę w podejmowanych przez Unię wysiłkach na rzecz lepszego zarządzania granicami zewnętrznymi oraz przeciwdziałania nielegalnej imigracji i wtórnym przepływom. W konsekwencji Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna mieć dostęp do danych Eurodac, aby móc przeprowadzać analizy ryzyka zgodnie z najwyższymi standardami i pomagać państwom członkowskim w zadaniach związanych z powrotami. Przetwarzania tych danych dokonuje się zgodnie z zabezpieczeniami w zakresie ochrony danych przewidzianymi w tym rozporządzeniu.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b)  Ponieważ jednym z zadań Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu, jest pobieranie i przekazywanie danych biometrycznych, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinny mieć własny interfejs, aby nie być zależne od infrastruktury krajowej. W dłuższej perspektywie interfejsy mogłyby być używane jako jednolity interfejs wyszukiwania, zgodnie z opisem w komunikacie Komisji z dnia 6 kwietnia 2016 r. zatytułowanym „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa”1a.

 

_________________

 

1a COM(2016) 0205.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W komunikacie Komisji dotyczącym sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa28 podkreślono potrzebę zwiększenia interoperacyjności systemów informacyjnych (cel długoterminowy), na co zwróciły również uwagę Rada Europejska i Rada UE. W komunikacie zaproponowano powołanie grupy ekspertów ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności, aby umożliwić osiągnięcie prawnej i technicznej interoperacyjności systemów informacyjnych na potrzeby granic i bezpieczeństwa. Zadaniem tej grupy będzie dokonanie oceny konieczności i proporcjonalności ustanowienia interoperacyjności z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) oraz wizowym systemem informatycznym (VIS), a także sprawdzenie, czy istnieje potrzeba dokonania zmian ram prawnych na potrzeby dostępu organów ścigania do Eurodac.

(14)  Zgodnie z komunikatem Komisji dotyczącym sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa28, w którym podkreślono potrzebę zwiększenia interoperacyjności systemów informacyjnych (cel długoterminowy), na co zwróciły również uwagę Rada Europejska i Rada UE, Komisja powołała grupę ekspertów ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności, aby umożliwić osiągnięcie prawnej i technicznej interoperacyjności systemów informacyjnych, która umożliwi prostszy i szybszy dostęp do wszystkich odpowiednich informacji i poprawę jakości usług, jakie odnośne bazy danych świadczą użytkownikom. W związku z tym należy opracować rozwiązania technologiczne zapewniające inteopreacyjność Eurodac z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemem informacyjnym (VIS), Europolem i każdym nowym odnośnym systemem informacyjnym opracowanym w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w celu zacieśnienia skutecznej współpracy państw członkowskich w zarządzaniu granicami zewnętrznymi i zwalczaniu poważnych przestępstw. Należy zwłaszcza ocenić, czy trzeba wprowadzić interoperacyjność między Eurodac a systemem wjazdu/wyjazdu, aby umożliwić wzajemne sprawdzanie w tych systemach danych obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy przekroczyli maksymalny dozwolony okres pobytu.

__________________

__________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 0205

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Eu-LISA ustanawia bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem Eurodac w celu umożliwienia interoperacyjności między nimi. Konieczne jest połączenie między oboma centralnymi systemami, aby dane biometryczne obywatela państwa trzeciego zarejestrowane w systemie wjazdu/wyjazdu mogły być przeniesione do Eurodac, jeżeli rejestracja takich danych biometrycznych jest wymagana niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby organy ścigania mogły wypełniać powierzone im zadania, istotne jest, aby w ramach zwalczania przestępstw terrorystycznych i innych poważnych przestępstw miały one dostęp do jak najpełniejszych i jak najbardziej aktualnych informacji. Informacje zawarte w Eurodac są niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, o których mowa w decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW29, lub innym poważnym przestępstwom, o których mowa w decyzji ramowej Rady 2002/584/30, ich wykrywania lub ścigania. Dlatego też wyznaczone organy państw członkowskich oraz Europejski Urząd Policji (Europol) powinny mieć - na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu - dostęp do danych zawartych w Eurodac na potrzeby porównywania.

(15)  Aby organy ścigania mogły wypełniać powierzone im zadania, istotne jest, aby w ramach zwalczania przestępstw terrorystycznych i innych poważnych przestępstw miały one dostęp do jak najpełniejszych i jak najbardziej aktualnych informacji. Informacje zawarte w Eurodac są niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... [w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającej decyzję Rady 2005/671/WSiSW], lub innym poważnym przestępstwom, o których mowa w decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW, ich wykrywania, ścigania lub karania. Dlatego też wyznaczone organy państw członkowskich oraz Europejski Urząd Policji (Europol) powinny mieć - na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu - dostęp do danych zawartych w Eurodac na potrzeby porównywania.

_________________

 

29 Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3).

 

30 Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1).

 

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Wnioski o porównanie danych Eurodac przez Europol powinny być dozwolone jedynie w szczególnych przypadkach, w szczególnych okolicznościach i po spełnieniu ściśle określonych warunków.

(19)  Wnioski o porównanie danych Eurodac przez Europol powinny być dozwolone jedynie w szczególnych przypadkach, w szczególnych okolicznościach i po spełnieniu ściśle określonych warunków, zgodnie z zasadami konieczności i proporcjonalności zapisanymi w art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, których wykładni dokonał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej1a.

 

_________________

 

1a Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2014 r., Digital Rights Ireland Ltd przeciwko Minister for Communications, Marine and Natural Resources i in. oraz Kärntner Landesregierung i in., sprawy połączone C-293/12 i C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r., Tele2 Sverige AB przeciwko Post-och telestyrelsen oraz Secretary of State for the Home Department przeciwko Tomowi Watsonowi i in., sprawy połączone C-203/15 i C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970.

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Ponieważ Eurodac został pierwotnie ustanowiony celem ułatwienia stosowania konwencji dublińskiej, dostęp do Eurodac na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub ścigania stanowi zmianę pierwotnego celu Eurodac, oznaczającą ingerencję w prawo podstawowe do poszanowania życia prywatnego osób fizycznych, których dane przetwarzane są w Eurodac. Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej wszelkie takie ingerencje muszą być zgodne z prawem, które musi być sformułowane dostatecznie precyzyjnie, aby umożliwić osobom fizycznym dostosowanie swojego postępowania, oraz musi chronić te osoby przed arbitralnością, jak również wskazywać dostatecznie jasno zakres swobody uznania powierzonej właściwym organom oraz sposób korzystania z tej swobody. Wszelkie ingerencje muszą być konieczne dla prawdziwego spełnienia celu leżącego w ogólnym interesie oraz proporcjonalne w stosunku do uzasadnionego celu, którego osiągnięciu mają służyć.

(20)  Ponieważ Eurodac został pierwotnie ustanowiony celem ułatwienia stosowania konwencji dublińskiej, dostęp do Eurodac na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania, ścigania lub karania stanowi dalsze rozszerzenie pierwotnego celu Eurodac. Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej wszelkie takie ingerencje w podstawowe prawo do poszanowania życia prywatnego osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w Eurodac, muszą być zgodne z prawem, które musi być sformułowane dostatecznie precyzyjnie, aby umożliwić osobom fizycznym dostosowanie swojego postępowania, oraz musi chronić te osoby przed arbitralnością, jak również wskazywać dostatecznie jasno zakres swobody uznania powierzonej właściwym organom oraz sposób korzystania z tej swobody. Wszelkie ingerencje muszą być konieczne dla prawdziwego spełnienia celu leżącego w ogólnym interesie oraz proporcjonalne w stosunku do uzasadnionego celu, którego osiągnięciu mają służyć.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Niniejsze rozporządzenie określa również warunki, na jakich należy dopuścić występowanie z wnioskami o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub ścigania, jak również niezbędne zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony prawa podstawowego do poszanowania życia prywatnego osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzane są w Eurodac. Rygorystyczność tych warunków wynika z faktu, iż w bazie danych Eurodac rejestrowane są dane daktyloskopijne osób, które nie są podejrzewane o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa.

(22)  Niniejsze rozporządzenie określa również warunki, na jakich należy dopuścić występowanie z wnioskami o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub ścigania, jak również niezbędne zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony prawa podstawowego do poszanowania życia prywatnego osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzane są w Eurodac. Rygorystyczność tych warunków wynika z faktu, iż w bazie danych Eurodac rejestrowane są dane biometryczne i alfanumeryczne osób, które nie są podejrzewane o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa. Organy ścigania i Europol nie zawsze dysponują danymi biometrycznymi podejrzanego, sprawcy lub ofiary, w których sprawie prowadzą postępowanie, co może obniżyć ich zdolność do przeszukiwania baz porównujących dane biometryczne, takich jak Eurodac. W celu ułatwienia tym organom i Europolowi prowadzenia postępowań należy umożliwić przeszukiwanie Eurodac w oparciu o dane alfanumeryczne, zwłaszcza w przypadkach gdy te organy i Europol posiadają dowody w postaci danych osobowych lub dokumentów tożsamości podejrzanego, sprawcy lub ofiary przestępstwa.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i beneficjentów ochrony międzynarodowej, jak również w celu zapewnienia spójności z obecnym dorobkiem prawnym UE w dziedzinie azylu, w szczególności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE32, a także z rozporządzeniem (UE) nr […/…], niniejsze rozporządzenie obejmuje swoim zakresem stosowania osoby ubiegające się o ochronę uzupełniającą oraz osoby kwalifikujące się do otrzymania ochrony uzupełniającej.

(23)  W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i beneficjentów ochrony międzynarodowej, jak również w celu zapewnienia spójności z obecnym dorobkiem prawnym UE w dziedzinie azylu, w szczególności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE32, rozporządzeniem XXX/XXX ustanawiającym unijne ramy przesiedleń, a także z rozporządzeniem (UE) nr […/…], niniejsze rozporządzenie obejmuje swoim zakresem stosowania osoby ubiegające się o ochronę uzupełniającą oraz osoby kwalifikujące się do otrzymania ochrony uzupełniającej, a także osoby korzystające z ochrony międzynarodowej w wyniku przesiedlenia zgodnie z [rozporządzeniem XXX/XXX].

_________________

_________________

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (OJ L 337, 20.12.2011, p. 9).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (OJ L 337, 20.12.2011, p. 9).

_________________

_________________

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (OJ L 337, 20.12.2011, p. 9).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (OJ L 337, 20.12.2011, p. 9).

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Niezbędne jest również niezwłoczne wprowadzenie dla wszystkich państw członkowskich wymogu pobierania i przekazywania danych daktyloskopijnych każdej osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową oraz każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca zatrzymanego w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej państwa członkowskiego , lub który nielegalnie przebywa w jednym z państw członkowskich , jeżeli ma on przynajmniej sześć lat.

(24)  Niezbędne jest również niezwłoczne wprowadzenie dla wszystkich państw członkowskich wymogu pobierania i przekazywania danych biometrycznych każdej osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową, każdego przesiedlonego zgodnie z [rozporządzeniem XXX/XXX] obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca zatrzymanego w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej państwa członkowskiego, lub który nielegalnie przebywa w jednym z państw członkowskich, jeżeli ma on przynajmniej sześć lat.

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Mając na względzie wzmocnienie ochrony małoletnich bez opieki, którzy nie ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz dzieci, które mogą zostać odłączone od swoich rodzin, także w ich przypadku niezbędne jest pobieranie odcisków palców i wykonywanie zdjęć wizerunku twarzy oraz ich przechowywanie w systemie centralnym, jako że ułatwia to ustalenie tożsamości dziecka i stanowi dla państwa członkowskiego pomoc w odnalezieniu rodziny lub powiązań, jakie dane dziecko może mieć w innym państwie członkowskim. Nawiązanie rodzinnych kontaktów to zasadniczy element w przywracaniu jedności rodziny i musi być ściśle połączone z określaniem nadrzędnego interesu dziecka, a w efekcie z określeniem trwałego rozwiązania.

(25)  Mając na względzie wzmocnienie ochrony wszystkich dzieci będących migrantami i uchodźcami, w tym małoletnich bez opieki, którzy nie ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz dzieci, które mogą zostać odłączone od swoich rodzin, także w ich przypadku niezbędne jest pobieranie danych biometrycznych oraz ich przechowywanie w systemie centralnym, a także udzielenie państwu członkowskiemu pomocy w odnalezieniu rodziny lub powiązań, jakie dane dziecko może mieć w innym państwie członkowskim. Dane biometryczne należy gromadzić w tym konkretnym celu oraz przetwarzać i wykorzystywać je zgodnie z nim. Nawiązanie rodzinnych kontaktów to zasadniczy element w przywracaniu jedności rodziny i musi być ściśle połączone z określaniem nadrzędnego interesu dziecka, a w efekcie z określeniem trwałego rozwiązania. Państwa członkowskie powinny przeprowadzać wszelkie te czynności zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji ONZ o prawach dziecka z 1989 r. Lepsze procedury identyfikacji zaginionych dzieci powinny ułatwić państwom członkowskim zagwarantowanie odpowiedniej ochrony dzieciom. W tym celu państwa członkowskie, po zidentyfikowaniu zaginionego dziecka lub dziecka, które jest ofiarą przestępstwa, powinny szybko skontaktować się z właściwymi organami krajowymi odpowiedzialnymi za ochronę dzieci, które powinny przeprowadzić ocenę potrzeb w celu znalezienia trwałego rozwiązania dla dziecka zgodnie z jego dobrem.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Stosując niniejsze rozporządzenie, państwa członkowskie powinny dbać w pierwszym rzędzie o zabezpieczenie nadrzędnego interesu osoby małoletniej. W przypadku gdy wnioskujące państwo członkowskie stwierdzi, że dane Eurodac dotyczą dziecka, dane te mogą być wykorzystane przez to państwo wyłącznie na potrzeby ochrony porządku publicznego zgodnie z prawem tego państwa mającym zastosowanie do małoletnich oraz zgodnie z obowiązkiem zadbania w pierwszym rzędzie o zabezpieczenie nadrzędnego interesu dziecka.

(26)  Stosując niniejsze rozporządzenie, państwa członkowskie powinny dbać w pierwszym rzędzie o zabezpieczenie nadrzędnego interesu osoby małoletniej. W przypadku gdy wnioskujące państwo członkowskie stwierdzi, że dane Eurodac dotyczą dziecka, dane te, zwłaszcza dane dotyczące zapobiegania handlowi dziećmi, jego wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w tej sprawie, a także dotyczące innych poważnych przestępstw przeciw dzieciom, mogą być wykorzystane przez to państwo wyłącznie na potrzeby ochrony porządku publicznego i zgodnie z prawem tego państwa mającym zastosowanie do małoletnich oraz zgodnie z obowiązkiem zadbania w pierwszym rzędzie o zabezpieczenie nadrzędnego interesu dziecka.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Jeżeli chodzi o obowiązek pobierania odcisków palców, państwa członkowskie powinny odwoływać się do dokumentu roboczego służb Komisji przyjętego przez Radę w dniu 20 lipca 2015 r.34, w którym określono najlepsze podejście praktyczne do pobierania odcisków palców nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Jeżeli przepisy krajowe danego państwa członkowskiego dopuszczają, jako ostateczny środek, pobranie odcisków palców z użyciem siły lub pod przymusem, środek ten musi być stosowany z pełnym poszanowaniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Wobec obywateli państw trzecich, których uznaje się za osoby wymagające szczególnego traktowania, oraz wobec małoletnich nie należy stosować przymusu w celu pobrania od nich odcisków palców lub wykonania zdjęcia wizerunku twarzy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych okoliczności dopuszczanych na mocy przepisów krajowych.

(30)  W celu zagwarantowania, że wszystkie osoby, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1, są zarejestrowane w Eurodac, jeżeli chodzi o obowiązek pobierania odcisków palców, państwa członkowskie powinny odwoływać się do dokumentu roboczego służb Komisji przyjętego przez Radę w dniu 20 lipca 2015 r.34, w którym określono najlepsze podejście praktyczne do pobierania odcisków palców nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców. Przy przeprowadzaniu tych czynności państwa członkowskie powinny uwzględniać wytyczne ustanowione przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej w dokumencie tematycznym „Fundamental rights implications of the obligation to provide fingerprints for Eurodac” [Obowiązek pobierania odcisków palców na potrzeby systemu Eurodac a prawa podstawowe] z maja 2015 r. Jeżeli przepisy krajowe danego państwa członkowskiego dopuszczają, jako ostateczny środek, pobranie odcisków palców z użyciem siły lub pod przymusem, środek ten musi być stosowany z pełnym poszanowaniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Jeżeli małoletni, zwłaszcza małoletni bez opieki lub odłączony od rodziny odmawia udostępnienia swoich odcisków palców lub wizerunku twarzy, oraz jeżeli istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że bezpieczeństwo lub ochrona dziecka są zagrożone, małoletni jest przekazywany krajowym organom ochrony dziecka lub kierowany do krajowego mechanizmu odsyłania bądź do obydwu tych instancji. Organy te powinny przeprowadzić ocenę szczególnych potrzeb dziecka zgodnie z obowiązującym prawem w celu znalezienia trwałego rozwiązania dla dziecka przy pełnym poszanowaniu jego dobra.

__________________

__________________

34 COM(2015) 150 final, 27.5.2015

34 COM(2015) 0150.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Trafienia uzyskane z Eurodac powinny być weryfikowane przez wyszkolonego eksperta w dziedzinie daktyloskopii w celu zapewnienia dokładnego ustalenia odpowiedzialności na mocy rozporządzenia (UE) nr ; dokładnej identyfikacji obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz dokładnej identyfikacji podejrzanego lub ofiary przestępstwa, których dane mogą być przechowywane w systemie Eurodac. Trafienia uzyskane z Eurodac oparte na wizerunkach twarzy również powinny być weryfikowane, jeżeli istnieje wątpliwość co do tego, że wynik odnosi się do tej samej osoby.

(31)  Trafienia uzyskane z Eurodac powinny być weryfikowane przez wyszkolonego eksperta w dziedzinie daktyloskopii w celu zapewnienia dokładnego ustalenia odpowiedzialności na mocy rozporządzenia (UE) nr [.../...], dokładnej identyfikacji obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz dokładnej identyfikacji podejrzanego lub ofiary przestępstwa, których dane mogą być przechowywane w systemie Eurodac. Trafienia uzyskane z Eurodac oparte na wizerunkach twarzy również powinny być weryfikowane przez urzędnika wyszkolonego zgodnie z praktyką krajową, zwłaszcza gdy dokonywane jest porównanie tylko z wizerunkiem twarzy. W przypadku gdy przeprowadza się równocześnie porównanie odcisków palców i wizerunku twarzy i uzyskuje trafienie dla obu zestawów danych biometrycznych, państwa członkowskie mogą w razie potrzeby sprawdzać i weryfikować wynik dotyczący wizerunku twarzy.

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, którzy wystąpili o ochronę międzynarodową w jednym z państw członkowskich, mogą przez wiele kolejnych lat próbować występować o ochronę międzynarodową w innym państwie członkowskim . Zatem maksymalny okres przechowywania danych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących wizerunków twarzy w systemie centralnym powinien być dość długi. Za rozsądny okres przechowywania danych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących wizerunków twarzy należy uznać okres dziesięcioletni, zważywszy, że większość obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy pozostawali w Unii przez wiele lat, uzyska prawo do zamieszkiwania lub nawet obywatelstwo państwa członkowskiego po upływie tego okresu.

(32)  Maksymalny okres przechowywania w systemie centralnym danych biometrycznych obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy wystąpili o ochronę międzynarodową, powinien być ograniczony do tego, co jest ściśle konieczne i proporcjonalne, zgodnie z zasadą proporcjonalności zapisaną w art. 52 ust. 1 Karty i jej wykładnią w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Zważywszy, że większość obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy pozostawali w Unii przez kilka lat, uzyska prawo do zamieszkiwania lub nawet obywatelstwo państwa członkowskiego po upływie tego okresu, za rozsądny okres przechowywania danych biometrycznych należy uznać okres pięcioletni.

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a)  W konkluzjach w sprawie bezpaństwowości z dnia 4 grudnia 2015 r. Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich przypomnieli o zobowiązaniu UE z września 2012 r., że wszystkie państwa członkowskie UE przystąpią do Konwencji dotyczącej statusu bezpaństwowców z 1954 r. i rozważą przystąpienie do konwencji z 1961 r. o ograniczaniu bezpaństwowości. W rezolucji z dnia 25 października 2016 r. w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich Parlament Europejski przypomniał o znaczeniu identyfikowania bezpaństwowców w celu zapewnienia im ochrony na mocy prawa międzynarodowego.

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Mając na uwadze skuteczne zapobieganie niedozwolonemu przemieszczaniu się obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy nie mają prawa do przebywania na terytorium Unii, oraz monitorowanie takiego przemieszczania się, a także podejmowanie niezbędnych działań na rzecz efektywnego egzekwowania skutecznych powrotów do państw trzecich w myśl dyrektywy 2008/115/WE35 oraz prawa do ochrony danych osobowych, za niezbędny okres przechowywania danych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących wizerunku twarzy należy uznać okres pięcioletni.

(33)  Mając na uwadze skuteczne zapobieganie niedozwolonemu przemieszczaniu się obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy nie mają prawa do przebywania na terytorium Unii, oraz monitorowanie takiego przemieszczania się, a także podejmowanie niezbędnych działań na rzecz efektywnego egzekwowania skutecznych powrotów do państw trzecich w myśl dyrektywy 2008/115/WE35 oraz prawa do ochrony danych osobowych, za niezbędny okres przechowywania danych biometrycznych i danych alfanumerycznych należy uznać okres pięcioletni.

_________________

_________________

35 Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s.98

35 Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s.98

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Okres przechowywania danych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących wizerunku twarzy, a także wszystkich pozostałych danych osobowych powinien być krótszy w niektórych szczególnych sytuacjach, gdy nie ma potrzeby ich przechowywania przez tak długi czas. Dane daktyloskopijne i dane dotyczące wizerunku twarzy, a także wszystkie pozostałe dane osobowe należące do obywatela państwa trzeciego powinny być usuwane natychmiast po uzyskaniu przez obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców obywatelstwa państwa członkowskiego.

(34)  Okres przechowywania danych biometrycznych, a także wszystkich pozostałych danych osobowych powinien być krótszy w niektórych szczególnych sytuacjach, gdy nie ma potrzeby ich przechowywania przez tak długi czas. Dane biometryczne, a także wszystkie pozostałe dane osobowe należące do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca powinny być usuwane natychmiast i na stałe po uzyskaniu przez obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców obywatelstwa państwa członkowskiego.

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Niezbędne jest wyraźne określenie obowiązków odpowiednio Komisji i eu-LISA w odniesieniu do systemu centralnego i infrastruktury łączności oraz obowiązków państw członkowskich w zakresie przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych oraz dostępu do zapisanych danych i ich poprawiania.

(37)  Niezbędne jest wyraźne określenie obowiązków odpowiednio Komisji i eu-LISA w odniesieniu do systemu centralnego, infrastruktury łączności i interoperacyjności z innymi systemami informacyjnymi oraz obowiązków państw członkowskich w zakresie przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych oraz dostępu do zapisanych danych i ich poprawiania.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Ponadto na dostęp należy zezwolić wyłącznie pod warunkiem, że porównania z krajowymi bazami daktyloskopijnymi państwa członkowskiego oraz ze zautomatyzowanymi systemami identyfikacji daktyloskopijnej wszystkich innych państw członkowskich na mocy decyzji Rady 2008/615/WSiSW36 nie doprowadziły do ustalenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Warunek ten wymaga, aby wnioskujące państwo członkowskie przeprowadziło porównania ze zautomatyzowanymi systemami identyfikacji daktyloskopijnej wszystkich innych państw członkowskich na mocy decyzji 2008/615/WSiSW, gdy porównanie jest technicznie możliwe, chyba że państwa członkowskie mogą wykazać, że istnieją uzasadnione powody, by sądzić, iż nie doprowadziłoby to do ustalenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Takie uzasadnione powody istnieją w szczególności, gdy w danym przypadku nie występują jakiejkolwiek powiązania operacyjne lub dochodzeniowe z danym państwem członkowskim. Warunek ten wymaga wcześniejszego wdrożenia pod względem technicznym i prawnym decyzji 2008/615/WSiSW przez wnioskujące państwo członkowskie w zakresie danych daktyloskopijnych, ponieważ nie powinno się zezwalać na dokonywanie sprawdzeń w Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego, jeżeli nie zostały najpierw podjęte powyższe działania.

(42)  Ponadto na dostęp należy zezwolić wyłącznie pod warunkiem, że dokonano uprzedniego przeszukania krajowych baz danych daktyloskopijnych i danych dotyczących wizerunku twarzy państwa członkowskiego oraz zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej wszystkich innych państw członkowskich na mocy decyzji Rady 2008/615/WSiSW36. Warunek ten wymaga, aby wnioskujące państwo członkowskie przeprowadziło porównania ze zautomatyzowanymi systemami identyfikacji daktyloskopijnej wszystkich innych państw członkowskich na mocy decyzji 2008/615/WSiSW, gdy porównanie jest technicznie możliwe, chyba że państwa członkowskie mogą wykazać, że istnieją uzasadnione powody, by sądzić, iż nie doprowadziłoby to do ustalenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Takie uzasadnione powody istnieją w szczególności, gdy w danym przypadku nie występują jakiejkolwiek powiązania operacyjne lub dochodzeniowe z danym państwem członkowskim. Warunek ten wymaga wcześniejszego wdrożenia pod względem technicznym i prawnym decyzji 2008/615/WSiSW przez wnioskujące państwo członkowskie w zakresie danych daktyloskopijnych, ponieważ nie powinno się zezwalać na dokonywanie sprawdzeń w Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego, jeżeli nie zostały najpierw podjęte powyższe działania.

_________________

_________________

36 Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U 210 z 6.8.2008, s. 1).

36 Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U 210 z 6.8.2008, s. 1).

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Przed sprawdzeniem w systemie Eurodac wyznaczone organy powinny także – pod warunkiem, że spełnione są warunki umożliwiające porównanie – dokonać sprawdzenia w wizowym systemie informacyjnym na mocy decyzji Rady 2008/633/WSiSW37.

skreśla się

_________________

 

37 Decyzja Rady 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129).

 

Poprawka     33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50)  Należy zakazać przekazywania danych osobowych uzyskanych przez państwo członkowskie lub Europol na mocy niniejszego rozporządzenia z systemu centralnego do jakiegokolwiek państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub podmiotu prywatnego z siedzibą w Unii lub poza nią, aby zapewnić prawo do azylu oraz zabezpieczyć osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową przed ujawnieniem ich danych państwu trzeciemu. Oznacza to, że państwa członkowskie nie powinny przekazywać informacji uzyskanych z systemu centralnego dotyczących:  nazwiska (nazwisk); daty urodzenia; obywatelstwa;  państwa(państw) członkowskiego(-ch) pochodzenia lub państwa członkowskiego przydzielenia; szczegółów dotyczących tożsamości lub dokumentu podróży;  ; miejsca i daty złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; numeru referencyjnego użytego przez państwo członkowskie pochodzenia; daty pobrania odcisków palców, a także daty przekazania danych przez państwo(-a) członkowskie do Eurodac; numeru identyfikacyjnego operatora; oraz wszelkich informacji związanych z jakimkolwiek przekazaniem osoby, której dane dotyczą, na mocy [rozporządzenia (UE) nr 604/2013]. Zakaz ten powinien pozostawać bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do przekazywania takich danych do państw trzecich, do których stosuje się [rozporządzenie (UE) nr 604/2013] [ zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr […/2016] odpowiednio do krajowych przepisów przyjętych na podstawie dyrektywy [2016/…/UE] , w celu zapewnienia państwom członkowskim możliwości współpracy z takimi państwami trzecimi do celów tego rozporządzenia.

(50)  Należy zakazać przekazywania danych osobowych uzyskanych przez państwo członkowskie lub Europol na mocy niniejszego rozporządzenia z systemu centralnego do jakiegokolwiek państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub podmiotu prywatnego z siedzibą w Unii lub poza nią, aby zapewnić prawo do azylu oraz zabezpieczyć osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową i obywateli państw trzecich i bezpaństwowców przesiedlonych zgodnie z [rozporządzeniem XXX/XXX], przed ujawnieniem ich danych państwu trzeciemu. Oznacza to, że państwa członkowskie nie powinny przekazywać informacji uzyskanych z systemu centralnego dotyczących: nazwiska (nazwisk); daty urodzenia; obywatelstwa; państwa członkowskiego lub państw członkowskich pochodzenia lub państwa członkowskiego przydzielenia, lub państwa członkowskiego przesiedlenia; szczegółów dotyczących tożsamości lub dokumentu podróży; miejsca i daty przesiedlenia lub złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; numeru referencyjnego użytego przez państwo członkowskie pochodzenia; daty pobrania odcisków palców, a także daty przekazania danych przez państwo(-a) członkowskie do Eurodac; numeru identyfikacyjnego operatora; oraz wszelkich informacji związanych z jakimkolwiek przekazaniem osoby, której dane dotyczą, na mocy [rozporządzenia (UE) nr 604/2013]. Zakaz ten powinien pozostawać bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do przekazywania takich danych do państw trzecich, do których stosuje się [rozporządzenie (UE) nr 604/2013] [ zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr […/2016] odpowiednio do krajowych przepisów przyjętych na podstawie dyrektywy [2016/…/UE] , w celu zapewnienia państwom członkowskim możliwości współpracy z takimi państwami trzecimi do celów tego rozporządzenia.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51)  W indywidualnych przypadkach informacje uzyskane z systemu centralnego mogą być przedmiotem wymiany z państwem trzecim celem udzielenia wsparcia w identyfikacji obywatela państwa trzeciego w związku z jego powrotem. Wymiana jakichkolwiek danych osobowych musi być objęta rygorystycznymi uwarunkowaniami. Jeżeli takie dane są przedmiotem wymiany, państwu trzeciemu nie mogą zostać ujawnione żadne informacje dotyczące faktu, że obywatel państwa trzeciego złożył wniosek o ochronę międzynarodową, jeżeli państwo, do którego dany obywatel jest przekazywany w ramach readmisji, jest także państwem pochodzenia danego obywatela lub jeżeli jest to inne państwo trzecie, do którego dany obywatel zostanie przekazany w ramach readmisji. Jakiekolwiek przekazanie danych państwu trzeciemu celem identyfikacji obywatela państwa trzeciego musi odbywać się zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia (UE) nr. [2016].

(51)  W indywidualnych przypadkach informacje uzyskane z systemu centralnego mogą być przedmiotem wymiany z państwem trzecim celem udzielenia wsparcia w identyfikacji obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca w związku z jego powrotem. Wymiana jakichkolwiek danych osobowych musi być objęta rygorystycznymi uwarunkowaniami. Jeżeli takie dane są przedmiotem wymiany, państwu trzeciemu nie mogą zostać ujawnione żadne informacje dotyczące faktu, że obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec złożył wniosek o ochronę międzynarodową, jeżeli państwo, do którego dany obywatel jest przekazywany w ramach readmisji, jest także państwem pochodzenia danego obywatela lub jeżeli jest to inne państwo trzecie, do którego dany obywatel zostanie przekazany w ramach readmisji. Jakiekolwiek przekazanie danych państwu trzeciemu celem identyfikacji obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca musi odbywać się zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia (UE) nr [679/2016].

Poprawka     35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  pomoc w identyfikowaniu wtórnych przepływów obywateli państwa trzeciego lub bezpaństwowców przesiedlonych zgodnie z [rozporządzeniem XXX/XXX];

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnianie wsparcia w kontrolowaniu nielegalnej imigracji oraz wtórnych przepływów w obrębie Unii oraz w identyfikowaniu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich służącego podejmowaniu odpowiednich kroków przez państwa członkowskie, w tym wydalaniu i repatriacji osób przebywających bez zezwolenia.

b)  zapewnianie wsparcia w kontrolowaniu nielegalnej imigracji do Unii oraz wtórnych przepływów w jej obrębie oraz w identyfikowaniu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich i bezpaństwowców służącego podejmowaniu odpowiednich kroków przez państwa członkowskie, w tym w stosownych przypadkach kroków mających na celu wydalenie i powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, lub też przyznaniu statusu stałego rezydenta.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ustanowienie warunków, na jakich wyznaczone organy państw członkowskich oraz Europejski Urząd Policji (Europol) mogą występować z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych i danych dotyczących wizerunku twarzy z danymi przechowywanymi w systemie centralnym na potrzeby ochrony porządku publicznego w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, wykrywania ich lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

c)  ustanowienie warunków, na jakich wyznaczone organy państw członkowskich mogą występować z wnioskiem o porównanie danych biometrycznych i danych alfanumerycznych z danymi przechowywanymi w systemie centralnym na potrzeby ochrony porządku publicznego w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, wykrywania ich lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ponadto warunki, na jakich Europejski Urząd Policji (Europol) w ramach swojego mandatu może występować z wnioskiem o porównanie z danymi Eurodac na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom kryminalnym, wykrywania ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

Poprawka     38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Bez uszczerbku dla możliwości przetwarzania danych przeznaczonych do Eurodac przez państwo członkowskie pochodzenia w bazach danych ustanowionych na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego, dane daktyloskopijne i inne dane osobowe mogą być przetwarzane w Eurodac tylko w celach określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w [art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 604/2013].

2.  Bez uszczerbku dla możliwości przetwarzania danych przeznaczonych do Eurodac przez państwo członkowskie pochodzenia w bazach danych ustanowionych na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego, dane daktyloskopijne, dane dotyczące wizerunku twarzy i inne dane osobowe mogą być przetwarzane w Eurodac tylko w celach określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w [art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) …]. Dane małoletnich mogą być wykorzystywane przez państwa członkowskie do celów pomagania im w identyfikacji i odnajdowaniu zaginionych dzieci oraz odnajdowania powiązań rodzinnych dzieci bez opieki.

Poprawka     39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie są zobowiązane pobierać odciski palców i wykonywać zdjęcia wizerunku twarzy osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 na potrzeby art. 1 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia oraz nakładają na osoby, których dotyczą dane, wymóg udostępnienia swoich odcisków palców i wizerunku twarzy oraz informują je o tym zgodnie z art. 30 niniejszego rozporządzenia.

1.  Osoby, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1, podlegają rejestracji. Z tego względu państwa członkowskie pobierają dane biometryczne tych osób na potrzeby art. 1 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia oraz nakładają na osoby, których dotyczą dane, wymóg udostępnienia ich danych biometrycznych oraz informują te osoby o tym zgodnie z art. 30 niniejszego rozporządzenia. W każdym momencie przy pobieraniu odcisków palców oraz wykonywaniu zdjęcia wizerunku twarzy tych osób państwa członkowskie działają z poszanowaniem ich godności i integralności fizycznej.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pobieranie odcisków palców od małoletnich od szóstego roku życia oraz wykonywanie zdjęć ich wizerunków twarzy jest przeprowadzane w sposób przyjazny dla dziecka i z wyczuciem jego potrzeb, przez urzędników wyszkolonych specjalnie do celów rejestrowania odcisków palców małoletnich i ich wizerunków twarzy. Małoletni jest informowany w odpowiedni do jego wieku sposób, z wykorzystaniem ulotek, infografik lub demonstracji zaprojektowanych specjalnie w celu wyjaśniania małoletnim procedury pobierania odcisków palców i wykonywania zdjęć wizerunków twarzy; w momencie pobierania odcisków palców i wykonywania zdjęć ich wizerunków twarzy małoletnim towarzyszy odpowiedzialny za nie dorosły, opiekun lub przedstawiciel. W każdym momencie procedury pobierania odcisków palców oraz wykonywania zdjęcia wizerunku twarzy państwa członkowskie muszą działać z poszanowaniem godności i fizycznej integralności małoletnich.

skreśla się

(Zob. poprawka dotycząca art. 2a ust. 1.)

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą wprowadzać sankcje administracyjne, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, za niepoddawanie się procedurze pobierania odcisków palców i wykonywania zdjęcia wizerunku twarzy na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu. Sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W tym kontekście zatrzymanie powinno być stosowane jedynie w ostateczności, w celu określenia lub zweryfikowania tożsamości obywatela państwa trzeciego.

3.  W celu zagwarantowania, że wszystkie osoby, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 są zarejestrowane zgodnie z ust. 1, państwa członkowskie mogą wprowadzać w stosownych przypadkach należycie uzasadnione sankcje administracyjne, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi i z pełnym poszanowaniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, za niepoddawanie się procedurze pobierania danych biometrycznych. Państwa członkowskie zapewniają, aby takim osobom zagwarantowane było doradztwo w celu przekonania ich do współpracy w ramach procedury i poinformowania ich o ewentualnych konsekwencjach niepoddania się procedurze. Sankcje administracyjne są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zatrzymanie powinno być stosowane jedynie w ostateczności i na możliwie najkrótszy okres konieczny do określenia lub zweryfikowania tożsamości obywatela państwa trzeciego, a zwłaszcza do stwierdzenia, czy występuje ryzyko ucieczki. W przypadku podjęcia decyzji o zatrzymaniu obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca właściwe organy krajowe przeprowadzają w każdym indywidualnym przypadku ocenę w celu sprawdzenia, czy zatrzymanie jest zgodne ze wszystkimi prawnymi i proceduralnymi zabezpieczeniami przed arbitralnym zatrzymaniem.

Poprawka     42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Nie naruszając ust. 3 niniejszego artykułu, w sytuacji gdy zarejestrowanie odcisków palców lub wykonanie zdjęcia wizerunku twarzy nie jest możliwe w odniesieniu do obywatela państwa trzeciego uznawanego za osobę wymagającą szczególnego traktowania lub małoletniego ze względu na stan opuszków palców lub twarzy, organy danego państwa członkowskiego nie stosują sankcji i nie wykorzystują przymusu w celu pobrania odcisków palców lub wykonania zdjęcia wizerunku twarzy. Państwo członkowskie może podjąć próbę ponownego pobrania odcisków palców lub wykonania zdjęcia wizerunku twarzy osoby małoletniej lub osoby wymagającej szczególnego traktowania, która odmawia poddania się procedurze, jeżeli powód niepoddania się procedurze nie jest powiązany ze stanem opuszków palców lub wizerunku twarzy bądź ze stanem zdrowia danej osoby, oraz jeżeli jest to należycie uzasadnione. Jeżeli małoletni, zwłaszcza małoletni bez opieki lub odłączony od rodziny odmawia udostępnienia swoich odcisków palców lub wizerunku twarzy, oraz jeżeli istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że bezpieczeństwo lub ochrona dziecka są zagrożone, małoletni jest przekazywany krajowym organom ochrony dziecka lub kierowany do krajowego mechanizmu odsyłania.

4.  Nie naruszając ust. 3 niniejszego artykułu, w sytuacji gdy zarejestrowanie odcisków palców lub wykonanie zdjęcia wizerunku twarzy nie jest możliwe w odniesieniu do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca uznawanego za osobę wymagającą szczególnego traktowania lub małoletniego ze względu na stan opuszek palców lub twarzy, organy danego państwa członkowskiego nie stosują sankcji za niewypełnienie obowiązku podania danych biometrycznych. Państwo członkowskie może podjąć próbę ponownego pobrania odcisków palców lub wykonania zdjęcia wizerunku twarzy osoby małoletniej lub osoby wymagającej szczególnego traktowania, która odmawia poddania się procedurze, jeżeli powód niepoddania się procedurze nie jest powiązany ze stanem opuszek palców lub wizerunku twarzy bądź ze stanem zdrowia danej osoby, oraz jeżeli jest to należycie uzasadnione.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Procedurę pobierania odcisków palców oraz wykonywania zdjęcia wizerunku twarzy ustala się i stosuje zgodnie z praktyką obowiązującą w danym państwie członkowskim i zgodnie z gwarancjami ustanowionymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

5.  Procedurę pobierania odcisków palców oraz wykonywania zdjęcia wizerunku twarzy ustala się i stosuje zgodnie z praktyką obowiązującą w danym państwie członkowskim i zgodnie z gwarancjami ustanowionymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Przepisy szczególne dotyczące małoletnich

 

1.  Pobieranie danych biometrycznych od małoletnich od szóstego roku życia jest przeprowadzane przez urzędników wyszkolonych specjalnie do celów rejestrowania odcisków palców małoletnich i wykonywania zdjęć ich wizerunków twarzy z pełnym poszanowaniem dobra dziecka i zasad zawartych w Konwencji ONZ o prawach dziecka z 1989 r., w sposób przyjazny i stosowny dla dziecka i jego płci. Małoletni w zrozumiałym dla niego języku jest informowany w odpowiedni do jego wieku sposób, ustnie i pisemnie, z wykorzystaniem ulotek, infografik lub demonstracji zaprojektowanych specjalnie w celu wyjaśniania małoletnim procedury pobierania odcisków palców i wykonywania zdjęć wizerunków twarzy. W momencie pobierania danych biometrycznych małoletniemu towarzyszy odpowiedzialny za niego dorosły lub opiekun prawny. W każdym momencie procedury pobierania odcisków palców oraz wykonywania zdjęcia wizerunku twarzy państwa członkowskie muszą działać z poszanowaniem godności i fizycznej integralności małoletniego. Państwa członkowskie nie wykorzystują przymusu w celu pobrania odcisków palców od małoletniego. Zatrzymanie osób małoletnich jest zabronione.

 

2.  Gdy zarejestrowanie odcisków palców lub wykonanie zdjęcia wizerunku twarzy małoletniego nie jest możliwe z powodu stanu opuszek palców lub twarzy, zastosowanie ma art. 2 ust. 3. Jeżeli konieczne jest ponowne pobranie odcisków palców lub wykonanie zdjęcia wizerunku twarzy małoletniego, odnośne państwo członkowskie postępuje zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. Jeżeli małoletni, zwłaszcza małoletni bez opieki lub odłączony od rodziny odmawia udostępnienia swoich odcisków palców lub wizerunku twarzy, oraz jeżeli – po przeprowadzeniu oceny przez funkcjonariusza przeszkolonego do pracy z małoletnimi – istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że bezpieczeństwo lub ochrona dziecka są zagrożone, małoletni jest przekazywany krajowym organom ochrony dziecka lub kierowany do krajowego mechanizmu odsyłania bądź do obydwu tych instancji.

 

3.  Do celów określonych w art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 każdy zestaw danych odnoszący się do małoletniego jest przechowywany w systemie centralnym przez pięć lat od daty pobrania od niego danych biometrycznych.

 

4.  Z zastrzeżeniem przepisów krajowego prawa karnego, zwłaszcza w odniesieniu do wieku odpowiedzialności karnej, jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c), dotyczy danych małoletniego, towarzyszą mu dowody stosowności tych danych do celów zapobiegania handlowi dziećmi, jego wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w tej sprawie, a także innych poważnych przestępstw przeciw dzieciom.

 

5.  Państwa członkowskie rejestrują w Systemie Informacyjnym Schengen SIS dane biometryczne dzieci zaginionych z miejsc przyjmowania, oznaczając je jako osoby zaginione. Zaginione dzieci zidentyfikowane przez organy ścigania państwa członkowskiego na podstawie trafienia zgodnie z art. 26 niniejszego rozporządzenia należy bezzwłocznie zgłaszać właściwym organom krajowym odpowiedzialnym za ochronę dzieci, które przeprowadzają ocenę potrzeb w celu znalezienia trwałego rozwiązania dla dziecka zgodnie z jego dobrem.

(Ust. 1 powtarza treść art. 2 ust. 2)

Poprawka     45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  „przesiedlony obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec” oznacza obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który w następstwie procedury przesiedlenia zgodnie z prawem krajowym lub z [rozporządzeniem XXX/XXX] przybywa na terytorium państwa członkowskiego przesiedlenia.

Poprawka     46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia)  w odniesieniu do osoby objętej art. 12a – państwo członkowskie, które przesyła takie dane osobowe do systemu centralnego i otrzymuje wyniki porównania;

Poprawka     47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „nielegalny pobyt” oznacza obecność obywatela państwa trzeciego na terytorium państwa członkowskiego, gdy obywatel ten nie spełnia warunków wjazdu do państwa członkowskiego, określonych w art. 5 kodeksu granicznego Schengen, albo innych warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania w tym państwie członkowskim, bądź przestał takie warunki spełniać;

d)  „nielegalny pobyt” oznacza obecność obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca na terytorium państwa członkowskiego, gdy obywatel ten nie spełnia warunków wjazdu do państwa członkowskiego, określonych w art. 5 kodeksu granicznego Schengen, albo innych warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania w tym państwie członkowskim, bądź przestał takie warunki spełniać;

Poprawka     48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  „trafienie” oznacza, że dane daktyloskopijne osoby przekazane przez państwo członkowskie zostały w systemie centralnym porównane i przynajmniej jednokrotnie skojarzone z danymi daktyloskopijnymi zapisanymi w skomputeryzowanej centralnej bazie danych, bez uszczerbku dla obowiązku państw członkowskich natychmiastowego sprawdzenia wyników porównania zgodnie z art. 26 ust. 4;

f)  „trafienie” oznacza, że dane osoby przekazane przez państwo członkowskie zostały w systemie centralnym porównane i przynajmniej jednokrotnie skojarzone z danymi biometrycznymi zapisanymi w skomputeryzowanej centralnej bazie danych, bez uszczerbku dla obowiązku państw członkowskich natychmiastowego sprawdzenia wyników porównania zgodnie z art. 26 ust. 4;

Poprawka     49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  „dane Eurodac” oznaczają wszystkie dane przechowywane w systemie centralnym zgodnie z art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2 ;

j)  „dane Eurodac” oznaczają wszystkie dane przechowywane w systemie centralnym zgodnie z art. 12, art. 12a, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2;

Poprawka     50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  „ochrona porządku publicznego” oznacza zapobieganie przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanie lub ściganie;

k)  „ochrona porządku publicznego” oznacza zapobieganie przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanie, ściganie lub karanie;

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka     51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają określone w prawie krajowym przestępstwa odpowiadające lub równoważne przestępstwom, o których mowa w art. 1–4 decyzji ramowej 2002/475/WSiSW;

l)  „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają przestępstwa, o których mowa w art. 3–12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... [w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającej decyzję Rady 2005/671/WSiSW].

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

oa)   „dane biometryczne” oznaczają dane daktyloskopijne i dane dotyczące wizerunku twarzy;

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka     53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ob)  „bezpaństwowiec” oznacza osobę, która nie jest uznawana za obywatela żadnego państwa w rozumieniu obowiązującego prawa.

Poprawka     54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

oc)  „dane alfanumeryczne” oznaczają dane wyrażone literami, cyframi, znakami specjalnymi, odstępami i znakami przestankowymi;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

od)   „dokument pobytowy” oznacza dokument pobytowy w rozumieniu art. ... lit. ... rozporządzenia ... [COD(2016)0133; Dublin IV];

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

oe)   „dokument kontroli interfejsu” oznacza dokument techniczny określający niezbędne wymogi – zwłaszcza dzięki wyszczególnieniu formy i ewentualnej treści informacji, które mają być wymieniane między systemem centralnym a krajowymi punktami dostępu– nakładane na krajowe punkty dostępu, o których mowa w art. 4 ust. 3, w celu umożliwienia im komunikowania się elektronicznie z systemem centralnym.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Infrastruktura łączności Eurodac będzie korzystać z istniejącej sieci „bezpiecznych transeuropejskich usług na potrzeby telematyki między administratorami” (sieć TESTA). W oparciu o istniejącą prywatną wirtualną sieć TESTA utworzona zostaje odrębna prywatna wirtualna sieć przeznaczona dla Eurodac, co pozwoli na zapewnienie logicznego oddzielenia danych Eurodac od innych danych.

2.  Infrastruktura łączności Eurodac będzie korzystać z istniejącej sieci „bezpiecznych transeuropejskich usług na potrzeby telematyki między administratorami” (sieć TESTA). W celu zapewnienia poufności dane osobowe przekazywane z Eurodac lub do Eurodac są szyfrowane.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Każde państwo członkowskie posiada jeden krajowy punkt dostępu.

3.  Każde państwo członkowskie posiada jeden krajowy punkt dostępu. Europol posiada swój własny punkt dostępu.

Poprawka     59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dane osób objętych art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1, przetwarzane przez system centralny, są przetwarzane w imieniu państwa członkowskiego pochodzenia na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz rozdzielane za pomocą odpowiednich środków technicznych.

4.  Dane osób objętych art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1, przetwarzane przez system centralny, są przetwarzane w imieniu państwa członkowskiego pochodzenia na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz rozdzielane za pomocą odpowiednich środków technicznych.

Poprawka     60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przedstawionych poniżej okolicznościach eu-LISA może na potrzeby testowania wykorzystać prawdziwe dane osobowe w systemie produkcyjnym Eurodac:

Wyłącznie w przedstawionych poniżej okolicznościach eu-LISA może na potrzeby testowania wykorzystać prawdziwe dane osobowe w systemie produkcyjnym Eurodac, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz stosując ściśle art. 17 regulaminu pracowniczego1a w odniesieniu do każdej osoby zaangażowanej w testy:

 

1a Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takich przypadkach środki bezpieczeństwa, kontrola dostępu oraz działania związane z logowaniem do środowiska testującego są takie same jak w przypadku systemu produkcyjnego Eurodac. Prawdziwe dane osobowe przyjęte na potrzeby testowania są anonimizowane w taki sposób, aby osoba, której dane dotyczą, nie mogła zostać zidentyfikowana.

W takich przypadkach środki bezpieczeństwa, kontrola dostępu oraz działania związane z logowaniem do środowiska testującego są takie same jak w przypadku systemu produkcyjnego Eurodac. Prawdziwe dane osobowe przyjęte na potrzeby testowania podlegają restrykcyjnym warunkom i są anonimizowane w taki sposób, aby osoba, której dane dotyczą, nie mogła zostać zidentyfikowana. Po zrealizowaniu celu testowania lub po zakończeniu testowania prawdziwe dane osobowe są natychmiast na stałe usuwane ze środowiska testującego. Eu-LISA czuwa nad zapewnieniem odpowiednich gwarancji dotyczących udostępniania danych wykonawcom zewnętrznym zgodnie z art. 24–28 rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka     62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  interoperacyjność z innymi systemami informacyjnymi.

Poprawka     63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit c) państwa członkowskie wyznaczają organy upoważnione do występowania z wnioskiem o porównanie z danymi Eurodac zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Wyznaczonymi organami są organy państw członkowskich, które są odpowiedzialne za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanie lub ściganie. Wyznaczone organy nie obejmują agencji lub jednostek, które są wyłącznie odpowiedzialne za wywiad związany z bezpieczeństwem narodowym.

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit c) państwa członkowskie wyznaczają organy upoważnione do występowania z wnioskiem o porównanie z danymi Eurodac zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Wyznaczonymi organami są organy państw członkowskich, które są odpowiedzialne za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanie lub ściganie.

Poprawka     64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każde państwo członkowskie prowadzi wykaz wyznaczonych organów.

2.  Każde państwo członkowskie prowadzi wykaz wyznaczonych organów i informuje o nim bezzwłocznie Komisję i eu-LISA. Eu-LISA publikuje skonsolidowany wykaz tych wyznaczonych organów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku wprowadzenia zmian w wykazie eu-LISA publikuje co roku w internecie zaktualizowany skonsolidowany wykaz.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ weryfikujący zapewnia spełnienie warunków niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o porównanie odcisków palców z danymi systemu Eurodac.

Organ weryfikujący zapewnia spełnienie warunków niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi systemu Eurodac.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jedynie organ weryfikujący jest upoważniony do przekazywania wniosków o porównanie odcisków palców oraz wizerunków twarzy do krajowego punktu dostępu.

Jedynie organ weryfikujący jest upoważniony do przekazywania wniosków o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych do krajowego punktu dostępu.

Poprawka     67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) Europol wyznacza wyspecjalizowaną jednostkę z należycie upoważnionymi funkcjonariuszami Europolu jako swój organ weryfikujący, który, wykonując swoje zadania na mocy niniejszego rozporządzenia, działa niezależnie od wyznaczonego organu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, oraz nie otrzymuje instrukcji od wyznaczonego organu dotyczących wyniku weryfikacji. Jednostka zapewnia spełnienie warunków niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o porównanie odcisków palców i wizerunku twarzy z danymi Eurodac. Europol wyznacza, w porozumieniu z każdym państwem członkowskim, krajowy punkt dostępu tego państwa członkowskiego, który przekazuje jego wnioski o porównanie danych daktyloskopijnych i danych dotyczących wizerunku twarzy do systemu centralnego.

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) Europol wyznacza organ, który jest uprawniony do występowania z wnioskiem o porównanie z danymi Eurodac za pośrednictwem wyznaczonego punktu dostępu Europolu w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania. Wyznaczonym organem jest jednostka operacyjna Europolu.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) Europol wyznacza jednostkę operacyjną upoważnioną do występowania z wnioskiem o porównanie z danymi Eurodac za pośrednictwem swojego wyznaczonego krajowego punktu dostępu. Wyznaczony organ jest jednostką operacyjną Europolu, która jest właściwa w zakresie gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania i wymiany informacji w celu wspierania i wzmacniania działań państw członkowskich w zakresie zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom podlegającym kompetencji Europolu, ich wykrywania lub ścigania.

2.  Do celów określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) Europol wyznacza wyspecjalizowaną jednostkę z należycie upoważnionymi urzędnikami Europolu jako punkt dostępu Europolu. Punkt dostępu Europolu sprawdza, czy warunki niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o porównanie z danymi Eurodac określone w art. 22 są spełnione. Punkt dostępu Europolu działa niezależnie, wykonując swoje zadania na mocy niniejszego rozporządzenia, i nie otrzymuje instrukcji w sprawie wyniku weryfikacji od wyznaczonego organu, o którym mowa w ust. 1.

Poprawka     69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Europol wyznacza jednostkę operacyjną, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizowanie i wymiana danych dotyczących dzieci będących ofiarami handlu ludźmi. Jednostka operacyjna jest upoważniona do występowania z wnioskiem o porównanie z danymi Eurodac w celu wspierania i wzmacniania działań państw członkowskich w zakresie zapobiegania handlowi dziećmi, pracy dzieci lub wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, wykrywania tych procederów lub ich ścigania.

Poprawka     70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2016/1624 członkowie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub zespołów zaangażowanych w zadania związane z powrotami, a także członkowie zespołów odpowiedzialnych za wspieranie zarządzania migracją, w ramach swoich mandatów, mają prawo dostępu i przeszukiwania danych wprowadzonych do Eurodac. Dostęp do danych odbywa się za pomocą interfejsu technicznego stworzonego i utrzymywanego przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z art. 10 ust. 3a tego rozporządzenia.

Poprawka     71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  liczbę przesłanych zestawów danych dotyczących osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1;

a)  liczbę przesłanych zestawów danych dotyczących osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1;

Poprawka     72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  liczbę danych daktyloskopijnych, których system centralny musiał zażądać od państw członkowskich pochodzenia więcej niż raz, ponieważ dane daktyloskopijne przesłane za pierwszym razem nie pozwalały na porównanie przy użyciu skomputeryzowanego systemu rozpoznawania odcisków palców;

e)  liczbę danych biometrycznych, których system centralny musiał zażądać od państw członkowskich pochodzenia więcej niż raz, ponieważ dane biometryczne przesłane za pierwszym razem nie pozwalały na porównanie przy użyciu skomputeryzowanego systemu rozpoznawania biometrycznego;

Poprawka     73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  liczbę wniosków w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 31;

j)  liczbę i rodzaj wniosków w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 31;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Miesięczne dane statystyczne odnoszące się do osób, o których mowa w ust. 1 lit. a)-h) są publikowane i udostępniane do wiadomości publicznej każdego miesiąca. Pod koniec każdego roku roczne dane statystyczne odnoszące się do osób, o których mowa w ust. 1 lit. a)-h) są publikowane i udostępniane do wiadomości publicznej przez eu-LISA . W statystykach dane przedstawiane są z podziałem na poszczególne państwa członkowskie.

2.  Miesięczne dane statystyczne odnoszące się do osób, o których mowa w ust. 1 lit. a)–h), przedstawiane z podziałem na rok urodzenia i płeć osób, których dane dotyczą, a także publikowane i udostępniane do wiadomości publicznej każdego miesiąca. Pod koniec każdego roku roczne dane statystyczne odnoszące się do osób, o których mowa w ust. 1 lit. a)–h) są publikowane i udostępniane do wiadomości publicznej przez eu-LISA. W statystykach dane przedstawiane są z podziałem na poszczególne państwa członkowskie.

Poprawka     75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Należycie upoważnieni pracownicy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej mają dostęp do danych statystycznych przygotowanych przez eu-LISA, o których mowa w ust. 1 lit. a)–h) niniejszego rozporządzenia, a także do odpowiednich danych, o których mowa w art. 12 lit. d)–s), art. 13 ust. 2 lit. d)–m) i art. 14 ust. 2 lit. d)–m) niniejszego rozporządzenia, wyłącznie do celów określonych w art. 1 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia oraz celów określonych w art. 11 i 37 rozporządzenia (UE) 2016/1624. Dostęp do takich danych statystycznych jest zapewniony w sposób uniemożliwiający identyfikację poszczególnych osób. Przetwarzania tych danych dokonuje się zgodnie z zabezpieczeniami w zakresie ochrony danych przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 2016/1624.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dane daktyloskopijne mogą być także pobierane i przesyłane przez członków zespołów Europejskiej Straży Granicznej [i Przybrzeżnej] lub przez pochodzących z państw członkowskich ekspertów ds. azylu podczas realizowania przez nich zadań i wykonywania uprawnień na podstawie [rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej [i Przybrzeżnej] i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE] oraz [rozporządzenie (UE) nr 439/2010]

3.  Jeżeli zwróci się o to zainteresowane państwo członkowskie, dane biometryczne mogą być także pobierane i przesyłane przez członków zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub przez pochodzących z państw członkowskich ekspertów ds. azylu podczas realizowania przez nich zadań i wykonywania uprawnień na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/1624 lub przez zespoły wsparcia ds. azylu na podstawie [rozporządzenia (UE) nr ..... ].

Poprawka     77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Do celów ust. 3 Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powołana na mocy rozporządzenia (UE) 2017/... tworzy i utrzymuje interfejs techniczny, który umożliwia bezpośrednie połączenie z centralnym systemem Eurodac.

Poprawka     78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nazwisko(-a) i imię (imiona), nazwisko(-a) rodowe oraz wcześniej stosowane nazwiska lub wszelkie pseudonimy; dane te mogą być wprowadzane oddzielnie;

c)  nazwisko(-a) i imię (imiona), nazwisko(-a) rodowe oraz wcześniej stosowane nazwiska;

Poprawka     79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  obywatelstwo(-a);

d)  obywatelstwo(-a) lub domniemane i zadeklarowane obywatelstwo(-a) lub status bezpaństwowca zgodnie z art. 1 ust. 1 Konwencji dotyczącej statusu bezpaństwowców z 1954 r.;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera s a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

sa)   szczegóły dotyczące członków rodziny małoletnich przydatne do odnalezienia rodziny lub łączenia rodzin, takie jak ich nazwiska, pokrewieństwo z małoletnim i numer paszportu lub dowodu tożsamości, jeśli jest dostępny.

Poprawka     81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IIa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ IIa: PRZESIEDLENI OBYWATELE PAŃSTW TRZECICH LUB BEZPAŃSTWOWCY

Poprawka     82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Pobieranie i przesyłanie danych dotyczących odcisków palców oraz danych dotyczących wizerunku twarzy

 

1. Każde państwo członkowskie niezwłocznie pobiera odciski wszystkich palców oraz wykonuje zdjęcie wizerunku twarzy każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca w wieku co najmniej sześciu lat w momencie jego przybycia na terytorium tego państwa członkowskiego i przesyła je do systemu centralnego wraz z innymi danymi wymienionymi w art. 10 rozporządzenia (UE) .../....

 

Niespełnienie wymogu niezwłocznego pobrania odcisków wszystkich palców i wykonania zdjęcia wizerunku twarzy nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku pobrania odcisków palców wykonania zdjęcia wizerunku twarzy oraz przesłania ich do systemu centralnego. W przypadku gdy stan opuszek palców nie pozwala na pobranie odcisków palców o jakości zapewniającej odpowiednie porównanie zgodnie z art. 26 państwo członkowskie przesiedlenia pobiera powtórnie odciski palców osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową i przesyła je ponownie, możliwe najszybciej, ale nie później niż 48 godziny po ich skutecznym ponownym pobraniu.

 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku gdy pobranie odcisków palców, wykonanie zdjęcia wizerunku twarzy osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową lub przeprowadzenie obu tych czynności nie jest możliwe z powodu środków podjętych w celu ochrony zdrowia tej osoby lub ochrony zdrowia publicznego, państwa członkowskie pobierają i przesyłają takie odciski palców, zdjęcie wizerunku twarzy lub jedne i drugie możliwe najszybciej, ale nie później niż 48 godzin po ustaniu tych powodów zdrowotnych.

Poprawka     83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Zapisywanie danych

 

W systemie centralnym zapisywane są tylko następujące dane:

 

a) dane daktyloskopijne;

 

b) wizerunek twarzy;

 

c) nazwisko(-a) i imię (imiona), nazwisko(-a) rodowe oraz wcześniej stosowane nazwiska lub wszelkie pseudonimy; dane te mogą być wprowadzane oddzielnie;

 

d) obywatelstwo(-a);

 

e) miejsce i data urodzenia

 

f) państwo członkowskie przesiedlenia, miejsce i data rejestracji;

 

g) płeć;

 

h) w stosownych przypadkach rodzaj i numer dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży; trzyliterowy kod kraju wydającego dokument oraz data ważności;

 

i) numer referencyjny użyty przez państwo członkowskie pochodzenia;

 

j) data pobrania odcisków palców lub wykonania zdjęcia wizerunku twarzy;

 

k) data przesłania danych do systemu centralnego;

 

l) numer identyfikacyjny operatora;

Poprawka     84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nazwisko(-a) i imię (imiona), nazwisko(-a) rodowe oraz wcześniej stosowane nazwiska lub wszelkie pseudonimy; dane te mogą być wprowadzane oddzielnie;

c)  nazwisko(-a) i imię (imiona), nazwisko(-a) rodowe oraz wcześniej stosowane nazwiska;

Poprawka     85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  obywatelstwo(-a);

d)  obywatelstwo(-a) lub domniemane i zadeklarowane obywatelstwo(-a) lub status bezpaństwowca zgodnie z art. 1 ust. 1 Konwencji dotyczącej statusu bezpaństwowców z 1954 r.;

Poprawka     86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  szczegóły dotyczące członków rodziny małoletnich przydatne do odnalezienia rodziny lub łączenia rodzin, takie jak ich nazwiska, pokrewieństwo z małoletnim i numer paszportu lub dowodu tożsamości, jeśli jest dostępny;

Poprawka     87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  decyzja nakazująca powrót lub nakaz wydalenia wydane przez państwo członkowskie pochodzenia;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Dane daktyloskopijne mogą być także pobierane i przesyłane przez członków zespołów Europejskiej Straży Granicznej [i Przybrzeżnej] podczas realizacji przez nich zadań i wykonywania uprawnień na podstawie [rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej [i Przybrzeżnej] i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE].

7.  Jeżeli zwróci się o to zainteresowane państwo członkowskie, dane biometryczne mogą być także pobierane i przesyłane przez członków zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej podczas realizacji przez nich zadań i wykonywania uprawnień na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/1624 oraz przez zespoły wsparcia ds. azylu na podstawie [rozporządzenia (UE) ....... ].

Poprawka     89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  obywatelstwo(-a);

d)  obywatelstwo(-a) lub domniemane i zadeklarowane obywatelstwo(-a) lub status bezpaństwowca zgodnie z art. 1 ust. 1 Konwencji dotyczącej statusu bezpaństwowców z 1954 r.;

Poprawka     90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  szczegóły dotyczące członków rodziny małoletnich przydatne do odnalezienia rodziny lub łączenia rodzin, takie jak ich nazwiska, pokrewieństwo z małoletnim i numer paszportu lub dowodu tożsamości, jeśli jest dostępny;

Poprawka     91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  decyzja nakazująca powrót lub nakaz wydalenia wydane przez państwo członkowskie pochodzenia;

Poprawka     92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość odstąpienia od przepisów ust. 1 i 2 w odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy przebywają nielegalnie, ale którzy przybyli na terytorium Unii, przekraczając legalnie zewnętrzne granice, jeżeli przekroczyli oni termin dozwolonego pobytu o nie więcej niż 15 dni.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Niedotrzymanie 72-godzinnego terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku pobrania i przesłania odcisków palców do systemu centralnego. W przypadku gdy stan opuszków palców nie pozwala na pobranie odcisków palców o jakości zapewniającej odpowiednie porównanie zgodnie z art. 26, państwo członkowskie pochodzenia pobiera powtórnie odciski palców osób zatrzymanych w sposób opisany w ust. 1 niniejszego artykułu i przesyła je ponownie, najszybciej jak to możliwe i nie później niż 48 godzin po ich skutecznym ponownym pobraniu.

4.  Niedotrzymanie 72-godzinnego terminu, o którym mowa w ust. 3 [...] niniejszego artykułu, nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku pobrania i przesłania danych biometrycznych do systemu centralnego. W przypadku gdy stan opuszków palców nie pozwala na pobranie odcisków palców o jakości zapewniającej odpowiednie porównanie zgodnie z art. 26, państwo członkowskie pochodzenia pobiera powtórnie odciski palców osób zatrzymanych w sposób opisany w ust. 1 niniejszego artykułu i przesyła je ponownie, najszybciej jak to możliwe i nie później niż 48 godzin po ich skutecznym ponownym pobraniu.

Poprawka     94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział V – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

PROCEDURA PORÓWNYWANIA DANYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O OCHRONĘ MIĘDZYNARODOWĄ ORAZ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH ZATRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z NIELEGALNYM PRZEKROCZENIEM GRANICY LUB PRZEBYWAJĄCYCH NIELEGALNIE NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

PROCEDURA PORÓWNYWANIA DANYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O OCHRONĘ MIĘDZYNARODOWĄ, PRZESIEDLONYCH OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH I BEZPAŃSTWOWCÓW ORAZ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH ZATRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z NIELEGALNYM PRZEKROCZENIEM GRANICY LUB PRZEBYWAJĄCYCH NIELEGALNIE NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

Poprawka     95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dane daktyloskopijne oraz dane dotyczące wizerunku twarzy , przesłane przez którekolwiek z państw członkowskich, z wyjątkiem danych przesyłanych zgodnie z art. 11 lit. b) i c) , są automatycznie porównywane z danymi daktyloskopijnymi przesłanymi przez inne państwa członkowskie i przechowywanymi już w systemie centralnym , zgodnie z art. 10 ust. 1, 13 ust. 1 i 14 ust. 1 .

1.  Dane biometryczne przesłane przez którekolwiek z państw członkowskich, z wyjątkiem danych przesyłanych zgodnie z art. 11 lit. b) i c), są automatycznie porównywane z danymi daktyloskopijnymi przesłanymi przez inne państwa członkowskie i przechowywanymi już w systemie centralnym, zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1.

Poprawka     96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  System centralny automatycznie przesyła informacje o trafieniu lub negatywnym wyniku porównania do państwa członkowskiego pochodzenia po przeprowadzeniu procedur określonych w art. 26 ust 4 . W przypadku gdy nastąpi trafienie, przesyła on , dla wszystkich zestawów danych odpowiadających trafieniu, dane, o których mowa w art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2 , w stosownych przypadkach wraz z oznaczeniem, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 4 . Jeżeli otrzymano wynik negatywny, dane, o których mowa w art. 12, art. 13 ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 nie są przesyłane.

3.  System centralny automatycznie przesyła informacje o trafieniu lub negatywnym wyniku porównania do państwa członkowskiego pochodzenia po przeprowadzeniu procedur określonych w art. 26 ust 4. W przypadku gdy nastąpi trafienie, przesyła on , dla wszystkich zestawów danych odpowiadających trafieniu, dane, o których mowa w art. 12, art. 12b, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2 , w stosownych przypadkach wraz z oznaczeniem, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 4 . Jeżeli otrzymano wynik negatywny, dane, o których mowa w art. 12, art. 12b, art. 13 ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 nie są przesyłane.

Poprawka     97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Porównywanie danych dotyczących wizerunku twarzy

Porównywanie wyłącznie danych dotyczących wizerunku twarzy

Poprawka     98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Dane dotyczące wizerunku twarzy oraz dane dotyczące płci osoby, której dotyczą dane, mogą być porównywane automatycznie z danymi dotyczącymi wizerunku twarzy oraz danymi osobowymi dotyczącymi płci osoby, której dotyczą dane, przesłanymi przez inne państwa członkowskie i przechowywanymi już w systemie centralnym zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1, z wyjątkiem danych przesłanych zgodnie z art. 11 lit. b) i c).

(2)  Dane dotyczące wizerunku twarzy oraz dane dotyczące płci osoby, której dotyczą dane, mogą być porównywane automatycznie z danymi dotyczącymi wizerunku twarzy oraz danymi osobowymi dotyczącymi płci osoby, której dotyczą dane, przesłanymi przez inne państwa członkowskie i przechowywanymi już w systemie centralnym zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1, z wyjątkiem danych przesłanych zgodnie z art. 11 lit. b) i c).

Poprawka     99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  System centralny automatycznie przesyła informacje o trafieniu lub negatywnym wyniku porównania do państwa członkowskiego pochodzenia po przeprowadzeniu procedur określonych w art. 26 ust 4. W przypadku gdy nastąpi trafienie, przesyła on, dla wszystkich zestawów danych odpowiadających trafieniu, dane, o których mowa w art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2, w stosownych przypadkach wraz z oznaczeniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i 4. Jeżeli otrzymano wynik negatywny, dane, o których mowa w art. 12, art. 13 ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 nie są przesyłane.

(4)  System centralny automatycznie przesyła informacje o trafieniu lub negatywnym wyniku porównania do państwa członkowskiego pochodzenia po przeprowadzeniu procedur określonych w art. 26 ust 4. W przypadku gdy nastąpi trafienie, przesyła on , dla wszystkich zestawów danych odpowiadających trafieniu, dane, o których mowa w art. 12, art. 12b, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2 , w stosownych przypadkach wraz z oznaczeniem, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 4 . Jeżeli otrzymano wynik negatywny, dane, o których mowa w art. 12, art. 12b, art. 13 ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 nie są przesyłane.

Poprawka     100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów określonych w art. 10 ust 1 każdy zestaw danych odnoszący się do osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową , o którym mowa w art. 12, jest przechowywany w systemie centralnym przez dziesięć lat od daty pobrania odcisków palców.

1.  Do celów określonych w art. 10 ust 1 każdy zestaw danych odnoszący się do osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową , o którym mowa w art. 12, jest przechowywany w systemie centralnym przez pięć lat od daty pobrania odcisków palców po raz pierwszy.

Poprawka     101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Do celów określonych w art. 12a każdy zestaw danych odnoszący się do przesiedlonego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca jest przechowywany w systemie centralnym przez pięć lat od daty pobrania odcisków palców.

Poprawka     102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów określonych w art. 13 ust 1 każdy zestaw danych odnoszący się do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, o którym mowa w art. 13 ust. 2, jest przechowywany w systemie centralnym przez pięć lat od daty pobrania odcisków palców.

2.  Do celów określonych w art. 13 ust. 1 każdy zestaw danych odnoszący się do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, o którym mowa w art. 13 ust. 2, jest przechowywany w systemie centralnym przez okres ograniczony do czasu trwania środka podjętego wobec tego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, maksymalnie przez pięć lat od daty pobrania odcisków palców po raz pierwszy.

Poprawka     103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do celów określonych w art. 14 ust 1 każdy zestaw danych odnoszący się do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, o którym mowa w art. 14 ust. 2, jest przechowywany w systemie centralnym przez pięć lat od daty pobrania odcisków palców.

3.  Do celów określonych w art. 14 ust. 1 każdy zestaw danych odnoszący się do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, o którym mowa w art. 14 ust. 2, jest przechowywany w systemie centralnym przez okres ograniczony do czasu trwania środka podjętego wobec tego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, maksymalnie przez pięć lat od daty pobrania odcisków palców po raz pierwszy.

Poprawka     104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dane odnoszące się do osoby, która uzyskała obywatelstwo któregokolwiek z państw członkowskich przed wygaśnięciem okresu, o którym mowa w art. 17 ust. 1, 2 lub 3, usuwa się z systemu centralnego zgodnie z art. 28 ust. 4, gdy tylko państwo członkowskie pochodzenia otrzyma informację, że dana osoba uzyskała takie obywatelstwo.

1.  Dane odnoszące się do osoby, która uzyskała obywatelstwo któregokolwiek z państw członkowskich przed wygaśnięciem okresu, o którym mowa w art. 17 ust. 1, 2 lub 3, usuwa się z systemu centralnego zgodnie z art. 28 ust. 4. Państwo członkowskie pochodzenia jest niezwłocznie informowane, jeśli dana osoba uzyska takie obywatelstwo, w celu usunięcia danych.

Poprawka     105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia - najszybciej jak to możliwe i nie później niż po upływie 72 godzin - o usunięciu zgodnie z ust. 1 przez inne państwo członkowskie pochodzenia danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 .

2.  System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia - najszybciej jak to możliwe i nie później niż po upływie 72 godzin - o usunięciu zgodnie z ust. 1 przez inne państwo członkowskie pochodzenia danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 .

Poprawka     106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) państwo członkowskie pochodzenia, które udzieliło ochrony międzynarodowej osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową, której dane zostały uprzednio zapisane w systemie centralnym zgodnie z art. 12, oznacza odpowiednie dane zgodnie z wymogami w zakresie łączności elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez eu-LISA . Oznaczenie to zapisywane jest w systemie centralnym zgodnie z art. 17 ust. 1 na potrzeby przekazywania danych na mocy art. 15 . System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia - najszybciej jak to możliwe i nie później niż w ciągu 72 godzin - o oznaczeniu przez inne państwo członkowskie pochodzenia danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 . Te państwa członkowskie pochodzenia również oznaczają odpowiadające zestawy danych.

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) państwo członkowskie pochodzenia, które udzieliło ochrony międzynarodowej osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową, której dane zostały uprzednio zapisane w systemie centralnym zgodnie z art. 12, oznacza odpowiednie dane zgodnie z wymogami w zakresie łączności elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez eu-LISA . Oznaczenie to zapisywane jest w systemie centralnym zgodnie z art. 17 ust. 1 na potrzeby przekazywania danych na mocy art. 15 i 16. System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia - najszybciej jak to możliwe i nie później niż w ciągu 72 godzin - o oznaczeniu przez inne państwo członkowskie pochodzenia danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 . Te państwa członkowskie pochodzenia również oznaczają odpowiadające zestawy danych.

Poprawka     107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przechowywane w systemie centralnym i oznaczone zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu dane beneficjentów ochrony międzynarodowej są udostępniane do porównywania w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) przez okres trzech lat po dniu udzielenia osobie, której dane dotyczą, ochrony międzynarodowej.

Przechowywane w systemie centralnym i oznaczone zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu dane beneficjentów ochrony międzynarodowej są udostępniane do porównania w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) do momentu ich automatycznego usunięcia z systemu centralnego zgodnie z art. 17 ust. 4.

Poprawka     108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedura porównania danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac

Procedura porównania danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) wyznaczone organy, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2, mogą zgodnie z art. 21 ust. 1 przedkładać organowi weryfikującemu umotywowane elektroniczne wnioski o przesłanie danych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących wizerunku twarzy w celu porównania, wraz z numerem referencyjnym użytym przez nie, do systemu centralnego za pośrednictwem krajowego punktu dostępu. Po otrzymaniu takiego wniosku organ weryfikujący sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie warunki wystąpienia z wnioskiem o porównanie, o których mowa odpowiednio w art. 21 lub 22.

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) wyznaczone organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, mogą zgodnie z art. 21 ust. 1 przedkładać organowi weryfikującemu umotywowane elektroniczne wnioski o przesłanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych w celu porównania, wraz z numerem referencyjnym użytym przez nie, do systemu centralnego za pośrednictwem krajowego punktu dostępu. Po otrzymaniu takiego wniosku organ weryfikujący sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie warunki wystąpienia z wnioskiem o porównanie, o których mowa odpowiednio w art. 21 lub 22.

Poprawka     110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy wszystkie warunki wystąpienia z wnioskiem o porównanie , o których mowa w art. 21 lub 22, zostały spełnione, organ weryfikujący przekazuje wniosek o porównanie do krajowego punktu dostępu, który prześle go do systemu centralnego zgodnie z art. 15 i 16 w celu porównania z danymi daktyloskopijnymi i danymi dotyczącymi wizerunku twarzy przesłanymi do systemu centralnego zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 .

2.  W przypadku gdy wszystkie warunki wystąpienia z wnioskiem o porównanie, o których mowa w art. 21 lub 22, zostały spełnione, organ weryfikujący przekazuje wniosek o porównanie do krajowego punktu dostępu, który prześle go do systemu centralnego zgodnie z art. 15 i 16 w celu porównania z danymi biometrycznymi lub alfanumerycznymi przesłanymi do systemu centralnego zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do celów określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) wyznaczony przez Europol organ może wystąpić do punktu dostępu Europolu, o którym mowa w art. 8 ust. 2, z umotywowanym elektronicznym wnioskiem o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych zgodnie z art. 22 ust. 1. Po otrzymaniu takiego wniosku punkt dostępu Europolu sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie warunki wystąpienia z wnioskiem o porównanie, o którym mowa w art. 22. Jeżeli warunki, o których mowa w art. 22, są spełnione, należycie upoważnieni pracownicy punktu dostępu Europolu rozpatrują wniosek. Dane Eurodac, których dotyczy wniosek, są przekazywane jednostce operacyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1, w sposób uniemożliwiający naruszenie ich bezpieczeństwa.

Poprawka     112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W wyjątkowo naglących przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z przestępstwem terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwem organ weryfikujący może przekazać dane daktyloskopijne do krajowego punktu dostępu w celu ich porównania natychmiast po otrzymaniu wniosku wyznaczonego organu i dopiero po fakcie sprawdzić, czy wszystkie warunki wystąpienia z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych, o których mowa w art. 21 lub art. 22, zostały spełnione, w tym również, czy dany przypadek był rzeczywiście wyjątkowo naglący. Weryfikacja po fakcie odbywa się bez nieuzasadnionej zwłoki po rozpatrzeniu wniosku.

4.  W wyjątkowo naglących przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z przestępstwem terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwem organ weryfikujący może przekazać dane biometryczne lub alfanumeryczne do krajowego punktu dostępu w celu ich porównania natychmiast po otrzymaniu wniosku wyznaczonego organu i dopiero po fakcie sprawdzić, czy wszystkie warunki wystąpienia z wnioskiem o porównanie, o którym mowa w art. 21 lub art. 22, zostały spełnione, w tym również, czy dany przypadek był rzeczywiście wyjątkowo naglący. Weryfikacja po fakcie odbywa się bez nieuzasadnionej zwłoki po rozpatrzeniu wniosku.

Poprawka     113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) wyznaczone organy mogą przedkładać umotywowane elektroniczne wnioski o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w centralnym systemie w granicach swoich kompetencji i wyłącznie wtedy, gdy do ustalenia tożsamości osoby, której dane dotyczą, nie doprowadziło porównanie z następującymi bazami danych:

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) wyznaczone organy mogą przedkładać umotywowane elektroniczne wnioski o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi przechowywanymi w centralnym systemie w granicach swoich kompetencji wyłącznie wtedy, gdy uprzednio dokonano sprawdzenia w:

Poprawka     114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  zautomatyzowane systemy identyfikacji daktyloskopijnej wszystkich innych państw członkowskich na mocy decyzji 2008/615/WSiSW, w przypadku gdy porównanie jest technicznie możliwe, chyba że istnieją uzasadnione powody, by sądzić, iż porównanie z takimi systemami nie doprowadziłoby do ustalenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Takie uzasadnione powody podaje się w umotywowanym elektronicznym wniosku o porównanie z danymi Eurodac, przesłanym przez wyznaczony organ organowi weryfikującemu; oraz

-  zautomatyzowane systemy identyfikacji daktyloskopijnej wszystkich innych państw członkowskich na mocy decyzji 2008/615/WSiSW; oraz

Poprawka     115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wnioski o porównanie z danymi Eurodac ograniczają się do przeszukania na podstawie danych daktyloskopijnych lub danych dotyczących wizerunku twarzy .

2.  Wnioski o porównanie z danymi Eurodac ograniczają się do przeszukania na podstawie danych biometrycznych lub alfanumerycznych.

Poprawka     116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wnioski o porównanie z danymi Eurodac ograniczają się do przeszukania na podstawie danych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących wizerunku twarzy .

2.  Wnioski o porównanie z danymi Eurodac ograniczają się do porównania danych biometrycznych lub alfanumerycznych.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Europol może wystąpić do państwa członkowskiego o dalsze informacje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Przetwarzania danych osobowych jako wyniku dostępu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z zabezpieczeniami w zakresie ochrony danych przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 2016/794. Europol przechowuje zapisy wszystkich wyszukiwań i dostępów do systemu centralnego, a na żądanie udostępnia tę dokumentację inspektorowi ochrony danych mianowanemu na mocy rozporządzenia (UE) 2016/794 oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych do celów weryfikacji legalności przetwarzania danych.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Dane osobowe uzyskane w wyniku przeszukiwania systemu centralnego nie są przekazywane ani udostępniane żadnemu państwu trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani podmiotowi prywatnemu mającemu swoją siedzibę w Unii lub poza Unią, chyba że takie przekazanie jest absolutnie niezbędne i proporcjonalne w przypadkach, które wchodzą w zakres mandatu Europolu. Każde takie przekazanie jest dokonywane zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/794 i uzależnione od zgody państwa członkowskiego pochodzenia.

Poprawka     120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dane daktyloskopijne i inne dane, o których mowa w art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2, były przesyłane do systemu centralnego zgodnie z prawem;

b)  dane daktyloskopijne i inne dane, o których mowa w art. 12, art. 12b, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2, były przesyłane do systemu centralnego zgodnie z prawem;

Poprawka     121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie przesyłają dane, o których mowa w art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2, drogą elektroniczną. Dane, o których mowa w art. 12, art. 13 ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 , są automatycznie zapisywane w systemie centralnym. O ile jest to niezbędne do skutecznego funkcjonowania systemu centralnego, eu-LISA określa wymogi techniczne mające na celu zapewnienie właściwego przesyłania danych drogą elektroniczną przez państwa członkowskie do systemu centralnego i w odwrotnym kierunku.

2.  Państwa członkowskie przesyłają dane, o których mowa w art. 12, art. 12b, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2, drogą elektroniczną. Dane, o których mowa w art. 12, art. 12b, art. 13 ust. 2 oraz art. 14 ust. 2, są automatycznie zapisywane w systemie centralnym. O ile jest to niezbędne do skutecznego funkcjonowania systemu centralnego, eu-LISA określa wymogi techniczne mające na celu zapewnienie właściwego przesyłania danych drogą elektroniczną przez państwa członkowskie do systemu centralnego i w odwrotnym kierunku.

Poprawka     122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Numer referencyjny, o którym mowa w art. 12 lit. i), art. 13 ust. 2 lit. i), art. 14 ust. 2 lit. i) oraz art. 20 ust. 1, umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie danych do jednej określonej osoby oraz do państwa członkowskiego, które przesyła dane. Ponadto umożliwia stwierdzenie, czy dane te odnoszą się do osoby, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 lub art. 14 ust. 1.

3.  Numer referencyjny, o którym mowa w art. 12 lit. i), art. 12b lit. i), art. 13 ust. 2 lit. i), art. 14 ust. 2 lit. i) oraz art. 20 ust. 1, umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie danych do jednej określonej osoby oraz do państwa członkowskiego, które przesyła dane. Ponadto umożliwia stwierdzenie, czy dane te odnoszą się do osoby, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 lub art. 14 ust. 1.

Poprawka     123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Numer referencyjny zaczyna się od litery(liter) identyfikacyjnej(-ych), umożliwiającej(-ych) identyfikację państwa członkowskiego przesyłającego dane. Po literze(-ach) identyfikacyjnej(-ych) znajduje się cyfra określająca kategorię osoby lub wniosku. Cyfra „1” odnosi się do osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, cyfra „2” – do osób, o których mowa w art. 13 ust.1, cyfra „3” – do osób, o których mowa w art. 14 ust. 1, cyfra „4” – do wniosków, o których mowa w art. 21, cyfra „5” – do wniosków, o których mowa w art. 22, a cyfra „9” – do wniosków, o których mowa w art. 30.

4.  Numer referencyjny zaczyna się od litery(liter) identyfikacyjnej(-ych), umożliwiającej(-ych) identyfikację państwa członkowskiego przesyłającego dane. Po literze(-ach) identyfikacyjnej(-ych) znajduje się cyfra określająca kategorię osoby lub wniosku. Cyfra „1” odnosi się do osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, cyfra „2” – do osób, o których mowa w art. 13 ust.1, cyfra „3” – do osób, o których mowa w art. 14 ust. 1, cyfra „4” – do wniosków, o których mowa w art. 21, cyfra „5” – do wniosków, o których mowa w art. 22, cyfra „9” – do wniosków, o których mowa w art. 30, a cyfra „6” – do wniosków, o których mowa w art. 12a.

Poprawka     124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wyniki porównania danych daktyloskopijnych przeprowadzonego zgodnie z art. 15 są niezwłocznie sprawdzane w otrzymującym państwie członkowskim przez eksperta w dziedzinie daktyloskopii, zgodnie z przepisami krajowymi tego państwa członkowskiego, specjalnie wyszkolonego w zakresie takich rodzajów porównań danych daktyloskopijnych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia ostatecznej identyfikacji dokonuje państwo członkowskie pochodzenia we współpracy z innymi zainteresowanymi państwami członkowskimi.

4.  Wyniki porównania danych daktyloskopijnych i danych dotyczących wizerunku twarzy przeprowadzonego zgodnie z art. 15 są niezwłocznie sprawdzane w otrzymującym państwie członkowskim przez eksperta w dziedzinie daktyloskopii i rozpoznawania twarzy, zgodnie z przepisami krajowymi tego państwa członkowskiego, specjalnie wyszkolonego w zakresie takich rodzajów porównań danych daktyloskopijnych i danych dotyczących wizerunku twarzy przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a), aa) i b) niniejszego rozporządzenia ostatecznej identyfikacji dokonuje państwo członkowskie pochodzenia we współpracy z innymi zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wynik przeprowadzonego zgodnie z art. 16 porównania danych dotyczących wizerunku twarzy jest niezwłocznie sprawdzany i weryfikowany w otrzymującym państwie członkowskim. W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia ostatecznej identyfikacji dokonuje państwo członkowskie pochodzenia we współpracy z innymi zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Wynik przeprowadzonego zgodnie z art. 16 porównania danych dotyczących wizerunku twarzy jest niezwłocznie sprawdzany i weryfikowany w otrzymującym państwie członkowskim, w razie potrzeby przez specjalnie wyszkolonego eksperta i zgodnie z krajowymi przepisami tego państwa. W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a), aa) i b) niniejszego rozporządzenia ostatecznej identyfikacji dokonuje państwo członkowskie pochodzenia we współpracy z innymi zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Poprawka     126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organami państw członkowskich, które zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu mają dostęp do danych zapisanych w systemie centralnym, są organy wyznaczone przez każde państwo członkowskie do celów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) i b). Przy takim wyznaczeniu określa się, która dokładnie jednostka odpowiada za realizację zadań związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia. Każde państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje Komisji i eu-LISA wykaz tych jednostek oraz informuje o wszelkich zmianach w tym wykazie. Eu-LISA publikuje skonsolidowany wykaz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku wprowadzenia zmian w wykazie eu-LISA publikuje co roku w internecie zaktualizowany skonsolidowany wykaz.

2.  Organami państw członkowskich, które zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu mają dostęp do danych zapisanych w systemie centralnym, są organy wyznaczone przez każde państwo członkowskie do celów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a), aa) i b). Przy takim wyznaczeniu określa się, która dokładnie jednostka odpowiada za realizację zadań związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia. Każde państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje Komisji i eu-LISA wykaz tych jednostek oraz informuje o wszelkich zmianach w tym wykazie. eu-LISA publikuje skonsolidowany wykaz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku wprowadzenia zmian w wykazie eu-LISA publikuje co roku w internecie zaktualizowany skonsolidowany wykaz.

Poprawka     127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) każde państwo członkowskie podejmuje środki niezbędne do osiągnięcia celów określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu w odniesieniu do swojego systemu krajowego. Ponadto każde państwo członkowskie prowadzi rejestr personelu należycie upoważnionego do wprowadzania lub pobierania danych.

3.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a), aa) i b) każde państwo członkowskie podejmuje środki niezbędne do osiągnięcia celów określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu w odniesieniu do swojego systemu krajowego. Ponadto każde państwo członkowskie prowadzi rejestr personelu należycie upoważnionego do wprowadzania lub pobierania danych.

Poprawka     128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie pochodzenia informuje osobę objętą art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 na piśmie oraz, w razie konieczności, ustnie, w języku, który zna lub którego znajomości zasadnie się od niej oczekuje, w spójnej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, przy użyciu jasnego i prostego języka, o :

1.  Państwo członkowskie pochodzenia informuje osobę objętą art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 na piśmie oraz, w razie konieczności, ustnie, w języku, który zna lub którego znajomości zasadnie się od niej oczekuje, w spójnej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, przy użyciu jasnego i prostego języka, o :

Poprawka     129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  celu, w którym jej dane będą przetwarzane w systemie Eurodac, łącznie z opisem celów rozporządzenia (UE) nr [.../...] , zgodnie z jego art. 6 , oraz wyjaśnienie w zrozumiałej formie faktu, że państwa członkowskie i Europol mogą uzyskiwać dostęp do systemu Eurodac do celów ochrony porządku publicznego;

b)  celu, w którym jej dane będą przetwarzane w systemie Eurodac, łącznie z opisem celów rozporządzenia (UE) nr [.../...] , zgodnie z jego art. 6, i w stosownych przypadkach celów rozporządzenia (UE) XXX/XXX oraz wyjaśnienie w zrozumiałej formie faktu, że państwa członkowskie i Europol mogą uzyskiwać dostęp do systemu Eurodac do celów ochrony porządku publicznego;

Poprawka     130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;

c)  odbiorcach danych;

Poprawka     131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w odniesieniu do osoby objętej art. 10 ust. 1 lub 13 ust. 1 lub 14 ust. 1 – obowiązku pobrania od niej odcisków palców;

d)  w odniesieniu do osoby objętej art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 lub 14 ust. 1 – obowiązku pobrania od niej odcisków palców;

Poprawka     132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  istnieniu prawa zażądania od administratora dostępu do danych dotyczących tej osoby oraz prawa do żądania skorygowania nieprawidłowych danych dotyczących tej osoby , jak również uzupełnienia niepełnych danych osobowych lub usunięcia lub ograniczenia zakresu danych osobowych dotyczących tej osoby przetwarzanych niezgodnie z prawem, a także o prawie otrzymywania informacji o procedurach korzystania z tych praw, w tym o danych kontaktowych administratora danych oraz organów nadzorczych, o których mowa w art. 32 ust. 1;

f)  istnieniu prawa wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawa zażądania od administratora dostępu do danych dotyczących tej osoby oraz prawa do żądania skorygowania nieprawidłowych danych dotyczących tej osoby , jak również uzupełnienia niepełnych danych osobowych lub usunięcia lub ograniczenia zakresu danych osobowych dotyczących tej osoby przetwarzanych niezgodnie z prawem, a także o prawie otrzymywania informacji o procedurach korzystania z tych praw, w tym o danych kontaktowych administratora danych oraz organów nadzorczych, o których mowa w art. 32 ust. 1;

Poprawka     133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do osoby objętej art. 10 ust. 1 lub 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przekazuje się w momencie pobierania od tej osoby odcisków palców.

W odniesieniu do osoby objętej art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przekazuje się w momencie pobierania od tej osoby odcisków palców.

Poprawka     134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy osobą objętą art. 10 ust. 1, 13 ust. 1 i 14 ust. 1 jest małoletni, państwa członkowskie przekazują te informacje w sposób stosowny do jego wieku.

W przypadku gdy osobą objętą art. 10 ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 1 i 14 ust. 1 jest małoletni, państwa członkowskie upewniają się, że osoba ta rozumie procedurę dzięki przekazaniu tych informacji w sposób stosowny do jej wieku, ustnie i pisemnie, z wykorzystaniem ulotek, infografik lub demonstracji bądź połączenia wszystkich trzech sposobów, zaprojektowanych specjalnie w celu wyjaśniania małoletnim procedury pobierania odcisków palców i wykonywania zdjęć wizerunków twarzy.

Poprawka     135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ulotka przygotowywana jest w taki sposób, by państwa członkowskie mogły ją uzupełniać dodatkowymi, tylko im właściwymi informacjami. Te właściwe tylko państwom członkowskim informacje obejmują przynajmniej informacje o prawach osoby, której dane dotyczą, i o możliwości uzyskania informacji ze strony krajowych organów nadzorczych oraz dane kontaktowe biura administratora danych i inspektora ochrony danych oraz krajowych organów nadzorczych.

Ulotka przygotowywana jest w taki sposób, by państwa członkowskie mogły ją uzupełniać dodatkowymi, tylko im właściwymi informacjami. Te właściwe tylko państwom członkowskim informacje obejmują przynajmniej możliwe sankcje administracyjne zgodnie z prawem krajowym, na które może zostać narażona osoba fizyczna w wypadku niepoddania się procedurze pobierania odcisków palców lub procedurze wykonywania zdjęcia wizerunku twarzy, informacje o prawach osoby, której dane dotyczą, i o możliwości uzyskania informacji oraz pomocy ze strony krajowych organów nadzorczych, a także dane kontaktowe biura administratora danych i inspektora ochrony danych oraz krajowych organów nadzorczych.

Poprawka     136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia prawa osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych, ich skorygowania lub usunięcia wykonuje się zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (UE) nr […/2016] i stosuje zgodnie z niniejszym artykułem .

1.  W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a), aa) i b) niniejszego rozporządzenia prawa osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych, ich skorygowania lub usunięcia wykonuje się zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (UE) nr […/2016] i stosuje zgodnie z niniejszym artykułem .

Poprawka     137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą, w każdym państwie członkowskim obejmuje prawo do uzyskania informacji o danych, które jej dotyczą, zapisanych w systemie centralnym oraz o państwie członkowskim, które przesłało je do systemu centralnego. Taki dostęp do danych może przyznać jedynie państwo członkowskie.

2.  Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą, w każdym państwie członkowskim obejmuje prawo do uzyskania informacji o danych, które jej dotyczą, zapisanych w systemie centralnym oraz o państwie członkowskim, które przesłało je do systemu centralnego. Taki dostęp do danych może przyznać jedynie państwo członkowskie. W celach określonych w art. 1 ust. 1 w każdym państwie członkowskim każda osoba może wystąpić z wnioskiem, aby dane, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu, zostały skorygowane, a dane zapisane niezgodnie z prawem – usunięte. Państwo członkowskie, które przekazało takie dane, koryguje je lub usuwa bez nadmiernej zwłoki zgodnie z krajowym prawem i krajową praktyką.

Poprawka     138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie ustanawia przepisy stanowiące, że krajowy organ lub organy nadzorcze każdego państwa członkowskiego wyznaczone na podstawie art. [41] dyrektywy , o których mowa w art. [46 ust. 1] rozporządzenia (UE) [.../2016] monitorują zgodność z prawem przetwarzania przez to państwo członkowskie danych osobowych do celów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) , włącznie z przesyłaniem danych do systemu centralnego.

1.  Każde państwo członkowskie ustanawia przepisy stanowiące, że krajowy organ lub organy nadzorcze każdego państwa członkowskiego wyznaczone na podstawie art. [41] dyrektywy , o których mowa w art. [46 ust. 1] rozporządzenia (UE) [.../2016] monitorują zgodność z prawem przetwarzania przez to państwo członkowskie danych osobowych do celów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a), aa) i b) , włącznie z przesyłaniem danych do systemu centralnego.

Poprawka     139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W celach określonych w ust. 3 krajowe organy nadzorcze oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych spotykają się przynajmniej dwa razy w roku. Obowiązek pokrycia kosztów i obsługi takich spotkań spoczywa na Europejskim Inspektorze Ochrony Danych. Podczas pierwszego spotkania zostaje przyjęty regulamin wewnętrzny. Dalsze metody pracy opracowywane są wspólnie, zależnie od potrzeb. Wspólne sprawozdanie z działalności przesyłane jest co dwa lata Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i eu-LISA .

4.  W celach określonych w ust. 3 krajowe organy nadzorcze oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych spotykają się przynajmniej dwa razy w roku. Obowiązek pokrycia kosztów i obsługi takich spotkań spoczywa na Europejskim Inspektorze Ochrony Danych. Podczas pierwszego spotkania zostaje przyjęty regulamin wewnętrzny. Dalsze metody pracy opracowywane są wspólnie, zależnie od potrzeb. Wspólne sprawozdanie z działalności, z oceną stosowania przepisów o ochronie danych przedmiotowego rozporządzenia, jak też konieczności i proporcjonalności dostępu do Eurodac w związku z egzekwowaniem prawa, przesyłane jest co roku Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i eu-LISA.

Poprawka     140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie informują eu-LISA o incydentach związanych z bezpieczeństwem, które wykryły w swoich systemach, bez uszczerbku dla powiadomienia i poinformowania o naruszeniu danych osobowych na podstawie odpowiednio art. [31 i 32] rozporządzenia (UE) nr […/2016] lub [art. 28 i 29]. eu-LISA informuje państwa członkowskie, Europol i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o incydentach związanych z bezpieczeństwem. W trakcie incydentu związanego z bezpieczeństwem państwa członkowskie, których on dotyczy, eu-LISA i Europol współpracują ze sobą.

3.  Państwa członkowskie informują eu-LISA o incydentach związanych z bezpieczeństwem, które wykryły w swoich systemach, bez uszczerbku dla powiadomienia i poinformowania o naruszeniu danych osobowych na podstawie art. [33 i 34] rozporządzenia (UE) 679/2016. W szczególności eu-LISA powiadamia osoby, których dane dotyczą, bez nadmiernej zwłoki o wystąpieniu incydentu związanego z bezpieczeństwem, mogącego stanowić duże zagrożenie dla praw i swobód tych osób. Eu-LISA informuje państwa członkowskie, Europol i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o incydentach związanych z bezpieczeństwem. W trakcie incydentu związanego z bezpieczeństwem państwa członkowskie, których on dotyczy, eu-LISA i Europol współpracują ze sobą.

Poprawka     141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dane osobowe uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia przez państwo członkowskie lub Europol z systemu centralnego nie mogą być przekazywane ani udostępniane jakiemukolwiek państwu trzeciemu, organizacji międzynarodowej lub podmiotowi prywatnemu mającemu siedzibę w Unii lub poza nią. Zakaz ten ma zastosowanie także wówczas, gdy dane te są dalej przetwarzane na szczeblu krajowym lub między państwami członkowskimi w rozumieniu [art. [...] dyrektywy [2016/../UE] ].

1.  Dane osobowe uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia przez państwo członkowskie lub Europol z systemu centralnego nie mogą być przekazywane ani udostępniane jakiemukolwiek państwu trzeciemu, organizacji międzynarodowej lub podmiotowi prywatnemu mającemu siedzibę w Unii lub poza nią. Zakaz ten ma zastosowanie także wówczas, gdy dane te są dalej przetwarzane na szczeblu krajowym lub między państwami członkowskimi w rozumieniu rozporządzenia (UE) 679/2016 i [art. [...] 2 lit. b) dyrektywy [(UE) 2016/680].

Poprawka     142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dane osobowe, które pochodzą z jednego z państw członkowskich i były przedmiotem wymiany między państwami członkowskimi w następstwie trafienia otrzymanego w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c), nie mogą być przekazywane państwom trzecim, jeżeli istnieje realne ryzyko, że w rezultacie takiego przekazania danych osoba, której dane dotyczą, zostanie poddana torturom, nieludzkiemu i upokarzającemu traktowaniu lub karze bądź stanie się ofiarą jakiegokolwiek innego naruszenia praw podstawowych.

2.  Dane osobowe, które pochodzą z jednego z państw członkowskich i były przedmiotem wymiany między państwami członkowskimi w następstwie trafienia otrzymanego w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c), nie mogą być przekazywane państwom trzecim, w tym także jeżeli istnieje realne ryzyko, że w rezultacie takiego przekazania danych osoba, której dane dotyczą, zostanie poddana torturom, nieludzkiemu i upokarzającemu traktowaniu lub karze bądź stanie się ofiarą jakiegokolwiek innego naruszenia praw podstawowych.

Poprawka     143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W odniesieniu do osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, żadnemu państwu trzeciemu nie udziela się żadnych informacji dotyczących faktu złożenia w danym państwie członkowskim wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, zwłaszcza gdy to państwo trzecie jest również państwem pochodzenia osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową.

3.  W odniesieniu do osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 lub art. 12a, żadnemu państwu trzeciemu nie udziela się żadnych informacji dotyczących faktu złożenia w danym państwie członkowskim wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, zwłaszcza gdy to państwo trzecie jest również państwem pochodzenia osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W drodze odstępstwa od art. 37 niniejszego rozporządzenia dane osobowe dotyczące osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 1, uzyskane przez państwo członkowskie w następstwie trafienia do celów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) lub b) mogą zostać przesłane lub udostępnione państwu trzeciemu zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) nr [.../2016], jeżeli jest to konieczne dla sprawdzenia tożsamości obywatela państwa trzeciego na potrzeby powrotu, jedynie w sytuacji, gdy spełnione są następujące warunki:

1.  W drodze odstępstwa od art. 37 niniejszego rozporządzenia jedynie niezbędne dane osobowe dotyczące osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 1, uzyskane przez państwo członkowskie w następstwie trafienia do celów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) lub b) mogą zostać przesłane lub udostępnione państwu trzeciemu zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679, jeżeli jest to konieczne dla sprawdzenia tożsamości obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca na potrzeby powrotu, jedynie w sytuacji, gdy spełnione są następujące warunki:

Poprawka     145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  państwo członkowskie pochodzenia, które wprowadziło dane do systemu centralnego, udzieliło swojej zgody, a zainteresowana osoba została poinformowana, że jej dane osobowe mogą być przedmiotem wymiany z organami państwa trzeciego.

c)  państwo członkowskie pochodzenia, które wprowadziło dane do systemu centralnego, udzieliło swojej zgody, a zainteresowana osoba została poinformowana, że jej dane osobowe będą przedmiotem wymiany z organami państwa trzeciego.

Poprawka     146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dane osobowe, które pochodzą z jednego z państw członkowskich i były przedmiotem wymiany między państwami członkowskimi w następstwie trafienia otrzymanego w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) i b), nie mogą być przekazywane państwom trzecim, jeżeli istnieje realne ryzyko, że w rezultacie takiego przekazania danych osoba, której dane dotyczą, zostanie poddana torturom, nieludzkiemu i upokarzającemu traktowaniu lub karze bądź stanie się ofiarą jakiegokolwiek innego naruszenia praw podstawowych.

Poprawka     147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, żadnemu państwu trzeciemu nie udziela się żadnych informacji dotyczących faktu złożenia w danym państwie członkowskim wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, zwłaszcza gdy to państwo trzecie jest również państwem pochodzenia osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową.

2.  W odniesieniu do osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, żadnemu państwu trzeciemu nie udziela się żadnych informacji dotyczących faktu złożenia w danym państwie członkowskim wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Poprawka     148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Ostateczna odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych spoczywa na państwach członkowskich, które traktuje się jako „inspektorów” w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka     149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Roszczenia odszkodowawcze wobec państwa członkowskiego za szkody, o których mowa w ust. 1 i 2, regulują przepisy prawa krajowego pozwanego państwa członkowskiego , zgodnie z art. [75 i 76] rozporządzenia (UE) [.../2016] i art. [52 i 53] dyrektywy [2016/.../UE] .

3.  Roszczenia odszkodowawcze wobec państwa członkowskiego za szkody, o których mowa w ust. 1 i 2, regulują przepisy prawa krajowego pozwanego państwa członkowskiego, zgodnie z rozdz. VIII rozporządzenia (UE) 2016/679 i rozdz. VIII dyrektywy (UE) 2016/680 w odniesieniu do środków odwoławczych, odpowiedzialności i sankcji.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 40a

 

Zarządzanie operacyjne DubliNetem oraz zadania powiązane

 

1.   Eu-LISA obsługuje oddzielny kanał bezpiecznej transmisji między organami państw członkowskich znany jako sieć łączności „DubliNet”, ustanowiony na podstawie art. 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1560/20031a w celach określonych w art. 32, 33 i 46 rozporządzenia (UE) ...[Dublin IV], a także zarządza tym kanałem.

 

2.   Zarządzanie operacyjne DubliNetem polega na wykonywaniu wszelkich zadań niezbędnych do zapewnienia dostępności DubliNetu przez pięć dni w tygodniu w normalnych godzinach pracy.

 

3.   Eu-LISA odpowiada za następujące zadania związane z DubliNetem:

 

a)   dostarczanie wsparcia technicznego dla państw członkowskich w formie helpdesku przez pięć dni w tygodniu w normalnych godzinach pracy, w tym w związku z problemami z łącznością oraz szyfrowaniem i deszyfrowaniem e-maili, a także problemami wynikającymi z podpisywania formularzy;

 

b)   świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa IT;

 

c)   zarządzanie certyfikatami, ich rejestracja i odnawianie certyfikatów elektronicznych wykorzystywanych do szyfrowania i podpisywania wiadomości e-mail w DubliNecie;

 

d)   ewolucja techniczna DubliNetu;

 

e)   sprawy umowne.

 

4.   Eu-LISA, we współpracy z państwami członkowskimi, zapewnia stałe stosowanie w DubliNecie najlepszych dostępnych i najbezpieczniejszych technologii oraz technik, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz.U. L 222 z 5.9.2003, s. 3).

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział VIIIa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ VIIIa

 

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU (UE) NR 1077/2011

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 40b

 

W rozporządzeniu (UE) nr 1077/2011 wprowadza się następujące zmiany:

 

(1)   w art. 1 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Agencja odpowiada również za zarządzanie operacyjne oddzielnym kanałem bezpiecznej transmisji elektronicznej między organami państw członkowskich znanym jako sieć łączności „DubliNet”, ustanowionym na podstawie art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1560/2003, w celu wymiany informacji na mocy rozporządzenia (UE) nr... *[Dublin IV].

 

_____________

 

* Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz.U. L 222 z 5.9.2003, s. 3).”.

 

(2)   dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 5a

 

Zadania związane z systemem DubliNet

 

1.   W związku z DubliNetem Agencja wykonuje:

 

a)   zadania nałożone na nią na mocy art. [...] rozporządzenia (UE) .../... [Eurodac];

 

b)   zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania DubliNetu.”.

Poprawka     153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Koszty poniesione w związku z ustanowieniem i funkcjonowaniem systemu centralnego i infrastruktury łączności pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

1.  Koszty poniesione w związku z ustanowieniem i funkcjonowaniem systemu centralnego i infrastruktury łączności pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w poszanowaniu zasad należytego zarządzania finansami.

Poprawka     154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Eu-LISA ustanawia bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem Eurodac w celu umożliwienia interoperacyjności między Eurodac a systemem wjazdu/wyjazdu. Oba centralne systemy są połączone, aby dane biometryczne obywatela państwa trzeciego zarejestrowane w systemie wjazdu/wyjazdu mogły być przeniesione do Eurodac, jeżeli rejestracja takich danych biometrycznych jest wymagana niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka     155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Najpóźniej do [2020 r.] eu-LISA przeprowadzi analizę wykonalności technicznej dodania do systemu centralnego oprogramowania do rozpoznawania twarzy w celu porównywania wizerunków twarzy. Analiza ta będzie miała na celu przeprowadzenie oceny wiarygodności i poprawności wyników uzyskiwanych przez oprogramowanie do rozpoznawania twarzy na potrzeby Eurodac oraz będzie zawierać niezbędne zalecenia poprzedzające wprowadzenie technologii rozpoznawania twarzy do systemu centralnego.

4.  Najpóźniej do [2020 r.] eu-LISA przeprowadzi analizę wykonalności technicznej i wartości dodanej, jakie wynikają z dodania do systemu centralnego oprogramowania do rozpoznawania twarzy w celu porównywania wizerunków twarzy małoletnich. Analiza ta będzie miała na celu przeprowadzenie oceny wiarygodności i poprawności wyników uzyskiwanych przez oprogramowanie do rozpoznawania twarzy na potrzeby Eurodac oraz będzie zawierać niezbędne zalecenia poprzedzające wprowadzenie technologii rozpoznawania twarzy do systemu centralnego. Analiza obejmie także ocenę skutków możliwego zagrożenia dla praw do ochrony prywatności i godności ludzkiej, praw dziecka, jak też niedyskryminacji, w wyniku używania oprogramowania do rozpoznawania twarzy. W analizie uwzględnia się również opinie innych agencji unijnych, Europejskiego Inspektora Danych Osobowych, odpowiednich podmiotów i środowiska akademickiego.

Poprawka     156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Do dnia […] , a następnie co cztery lata, Komisja przygotowuje ogólną ocenę systemu Eurodac, analizując osiągnięte rezultaty na tle wyznaczonych celów oraz skutki w zakresie praw podstawowych, w tym to, czy dostęp na potrzeby ochrony porządku publicznego doprowadził do pośredniej dyskryminacji osób objętych niniejszym rozporządzeniem, oraz oceniając, czy przesłanki, które doprowadziły do ustanowienia systemu, są nadal aktualne, oraz wszelkie konsekwencje dla przyszłej działalności, a także wydaje wszelkie niezbędne zalecenia. Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Do dnia […], a następnie co cztery lata, Komisja przygotowuje ogólną ocenę systemu Eurodac, wraz z pełną oceną skutków w zakresie ochrony danych i ochrony prywatności, analizując osiągnięte rezultaty na tle wyznaczonych celów oraz skutki w zakresie praw podstawowych, w tym to, czy dostęp na potrzeby ochrony porządku publicznego doprowadził do pośredniej dyskryminacji osób objętych niniejszym rozporządzeniem, oraz oceniając, czy przesłanki, które doprowadziły do ustanowienia systemu, są nadal aktualne, oraz wszelkie konsekwencje dla przyszłej działalności, a także wydaje wszelkie niezbędne zalecenia. Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do dnia [...] Europol powiadamia Komisję o swoim wyznaczonym organie, o swoim organie weryfikującym i wyznaczonym przez niego krajowym punkcie dostępu oraz niezwłocznie powiadamia o wszelkich zmianach w tym zakresie.

2.  Do dnia [...] Europol powiadamia Komisję o swoim wyznaczonym organie oraz niezwłocznie powiadamia o wszelkich zmianach w tym zakresie.

(1)

Dz.U. C 34 z 2.2.2017, s. 144.

(2)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

(3)

Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


UZASADNIENIE

Obecny wniosek dotyczący drugiego przekształcenia Eurodac jest częścią pierwszego pakietu wniosków reformujących wspólny europejski system azylowy (WESA), przedstawionego przez Komisję w maju 2016 r. w odpowiedzi na kryzys migracyjny i uchodźczy z 2015 r. Wniosek wspiera praktyczne wdrażanie zreformowanego systemu dublińskiego, a także dostosowuje i umacnia system Eurodac w celu stawienia czoła obecnym wyzwaniom w obszarze migracji.

Trwający kryzys migracyjny i uchodźczy ujawnił poważne luki w obowiązującym WESA, gdzie krajowe organy w państwach członkowskich często mają trudności z identyfikacją nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, którzy korzystają z oszukańczych sposobów w celu unikania identyfikacji oraz uniemożliwiają przeprowadzanie procedury ponownego wydawania dokumentów na potrzeby powrotu i readmisji. Sprawozdawczyni przyjmuje w związku z tym z zadowoleniem rozszerzenie zakresu zastosowania systemu Eurodac, które umożliwi właściwym organom imigracyjnym państwa członkowskiego przekazywanie i porównywanie danych dotyczących tych nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, którzy nie ubiegają się o azyl i którzy mogą niewykryci przemieszczać się po terytorium Unii Europejskiej. W ten sposób Eurodac nie będzie służył jedynie do pomocy przy określaniu państwa członkowskiego odpowiedzialnego na mocy rozporządzenia dublińskiego, ale stanie się również systemem służącym szerszym celom w obszarze imigracji, łącznie ze środkami wydalania i repatriacji.

We wniosku Komisji podkreśla się także, iż porównanie z danymi przechowywanymi w systemie centralnym może być wykorzystywane na potrzeby ochrony porządku publicznego w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, wykrywania ich lub prowadzenia postępowania w ich sprawie. W tym kontekście sprawozdawczyni podkreśla znaczenie dostępu organów ścigania do Eurodac i proponuje szereg poprawek mających ułatwić Europolowi wykonywanie zadań. Obecnie Europol nie ma możliwości podłączania się z powodu trudności technicznych i rygorystycznych warunków przewidzianych w obowiązującym rozporządzeniu. Proponowane poprawki, mające na celu zapewnienie uproszczonego i bezpośredniego dostępu Europolu do Eurodac, są zrównoważone poprawkami służącymi zaostrzeniu wymogów związanych z ochroną danych, również zaproponowanymi przez sprawozdawczynię.

Wniosek Komisji umożliwia porównanie danych dotyczących jednocześnie wizerunku twarzy i odcisków palców, jak również samych tylko wizerunków twarzy, na określonych warunkach. Ta zasada ma również zastosowanie do celów egzekwowania prawa. Dlatego też na mocy wniosku Komisji krajowe organy ścigania i Europol nie mogą wystąpić z wnioskiem o porównanie z konkretnymi danymi alfanumerycznymi, co jest wysoce szkodliwe dla postępowania, zwłaszcza w obszarze walki z terroryzmem, a zwłaszcza przy próbach ustalenia miejsc i dat wjazdu do UE podejrzanych, których wykorzystywana tożsamość jest znana, ale których odciski palców nie są dostępne. W tym kontekście sprawozdawczyni proponuje umożliwienie organom ścigania i Europolowi przeszukiwania Eurodac w oparciu o dane alfanumeryczne, zwłaszcza w przypadkach gdy te organy i Europol mogą posiadać dowody w postaci szczegółów personalnych lub dokumentów tożsamości podejrzanego lub ofiary przestępstwa.

Innym ważnym elementem wniosku Komisji jest obniżenie wieku dzieci, od którego można pobierać odciski palców, do sześciu lat. Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem tę propozycję, gdyż ułatwiłoby to lokalizowanie małoletnich bez opieki, którzy zostali rozdzieleni z rodziną lub uciekli z instytucji opieki. Pomogłoby także w znaczący sposób prowadzić nadzór nad dziećmi wymagającymi szczególnego traktowania, a także chronić je przed wykorzystywaniem i handlarzami ludźmi. Do zapewnienia dobrostanu i dobra dziecka konieczne jest zrozumienie procedury przez samo dziecko. Dlatego też, aby ułatwić procedurę, sprawozdawczyni wprowadza wymóg przekazywania informacji w sposób stosowny do wieku, ustnie i pisemnie, z wykorzystaniem ulotek, infografik lub demonstracji bądź połączenia wszystkich trzech sposobów, zaprojektowanych specjalnie w celu wyjaśniania małoletnim tej procedury. Z myślą o zwiększeniu możliwości systemu w zakresie poszukiwania i łączenia rozproszonych członków rodzin i w razie włączenia do przyszłej wersji Eurodac dodatkowych danych alfanumerycznych osób ubiegających się o ochronę międzynarodową sprawozdawczyni proponuje także rejestrowanie więzów rodzinnych, a zwłaszcza informacji, że małoletni jest bez opieki.

Wreszcie sprawozdawczyni proponuje ulepszenia dotyczące bezpieczeństwa elektronicznego kanału transmisji między państwami członkowskimi a Komisją, znanego jako DubliNet, a także operacyjnego zarządzania nim przez eu-LISA. Ten przepis przeniesiono do oddzielnego artykułu, a zadania eu-LISA związane z operacyjnym zarządzaniem DubliNetem zostały uściślone. Aby odzwierciedlić tę poprawkę, zaproponowano także odpowiednią poprawkę do rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 w sprawie eu-LISA.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Ref. D(2017)4715

Claude Moraes

Przewodniczący, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

ASP 13G205

Bruksela

Przedmiot:   Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (przekształcenie)

  COM(2016)272 z dnia 4.5.2016 r. – 2016/0132(COD)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja zamierza także złożyć poprawki to ujednoliconych fragmentów wniosku, powiadamia ona niezwłocznie o tym zamiarze Radę i Komisję, zaś Komisja powinna poinformować komisję, przed głosowaniem zgodnie z art. 58, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i o tym, czy zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia”.

Zgodnie z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia i zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy komisji opiniodawczej Komisja Prawna stwierdza, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które zostały określone jako takie we wniosku oraz że, jeśli chodzi o ujednolicenie niezmienionych przepisów wcześniej przyjętych aktów z tymi zmianami, wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów i nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych.

Wreszcie na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2017 r. Komisja Prawna zdecydowała, przy 17 głosach za, 0 głosach przeciw i dwóch głosach wstrzymujących się(1), zalecić, aby Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do prac nad wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 104 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

(1)

Obecni byli następujący posłowie: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 12 stycznia 2017 r.

OPINIA

  PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

    RADY

    KOMISJI

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (przekształcenie)

COM(2016)0272 z dnia 4.5.2016 r. – 2016/0132(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 31 maja i w dniu 7 lipca 2016 r. w celu zbadania, między innymi, ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Na tych posiedzeniach, w wyniku zbadania wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekształcenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, co następuje.

1. Następujące elementy należy zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania istotnych zmian:

– w umocowaniu pierwszym proponowane dodanie odniesienia do art. 79 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

– w motywie 46 proponowane dodanie słów „i migracyjnej”;

– w art. 9 ust. 1 lit. b) proponowane dodanie słowa „następnie”;

– cały tekst art. 15;

– w art. 26 ust. 4 proponowane skreślenie końcowych słów „zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) nr 604/2013”;

– w art. 37 ust. 2 proponowane zastąpienie słowa „poważne” słowem „realne”;

2. W art. 14 słowo „Porównywanie” należy zaznaczyć podwójnym przekreśleniem.

W wyniku rozpatrzenia wniosku konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednomyślnie, że wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian oprócz tych, które już zostały zaznaczone jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniej przyjętego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego tekstu prawnego i nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych.

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego       Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego       Dyrektor Generalny


OPINIA Komisji Budżetowej (21.3.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gérard Deprez

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca jest zdania, że obecny kryzys migracyjny i związany z uchodźcami ujawnił znaczące strukturalne słabości w odniesieniu do kształtu i wdrażania europejskiej polityki azylowej i migracyjnej, w tym systemu dublińskiego i systemu Eurodac. Dlatego kryzys zmusza Unię i państwa członkowskie do przemyślenia na nowo, a w razie potrzeby przeformułowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także do poszukiwania sposobów na lepsze zaradzenie nieuregulowanej migracji. Wniosek Komisji dotyczący przekształcenia rozporządzenia Eurodac znalazł się w pierwszym pakiecie wniosków ustawodawczych, związanych z taką dużą reformą.

Generalnie sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, który zmierza do dostosowania systemu Eurodac i objęcie jego obecnym zakresem szerzej zakrojonych celów w dziedzinie migracji. Reforma powinna sprawić, że Eurodac nadal będzie udostępniał dane biometryczne i osobowe, które potrzebne są do jego działania, oraz utrzyma swoją rolę w zmieniającej się sytuacji w dziedzinie migracji. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zreformowany system Eurodac może pomóc w przeciwdziałaniu nieuregulowanej migracji dzięki lepszemu monitorowaniu wtórnego przemieszczania się w UE migrantów o nieuregulowanym statusie oraz dzięki ułatwieniu identyfikacji i ponownego dokumentowania przebywających nielegalnie obywateli państw trzecich oraz osób, które w nieuregulowany sposób przekroczyły zewnętrzne granice Unii Europejskiej, co poprawi skuteczność unijnej polityki dotyczącej powrotów i readmisji. Sprawozdawca podkreśla, że musi się to odbywać przy pełnym poszanowaniu obowiązujących wymogów w dziedzinie ochrony danych i praw podstawowych jednostek.

Zakres Eurodac

Sprawozdawca proponuje ograniczenie zakresu regulacji. Obecnie – jak przewidziano w art. 14 – każde państwo członkowskie bez zwłoki pobiera odciski wszystkich palców oraz wykonuje zdjęcie wizerunku twarzy każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca w wieku co najmniej sześciu lat, który nielegalnie przebywa na terytorium tego państwa członkowskiego. Dotyczy to także turystów, którzy przez pomyłkę o kilka dni przekroczyli dopuszczalny trzymiesięczny okres pobytu i znajdują się na granicy, próbując opuścić UE. Z tego względu sprawozdawca proponuje następujące odstępstwo: jeżeli obywatel państwa trzeciego uprzednio przekroczył granicę legalnie, państwo członkowskie powinno dać mu 15-dniowy termin na opuszczenie UE, zanim umieści informację na ten temat w Eurodac. Takie odstępstwo ograniczyłoby wprowadzanie niepotrzebnych danych i pozwoliło uniknąć zbędnych kosztów.

Sprawozdawca jest zdania, że do Eurodac należy dodać informacje o obywatelach państw trzecich, w których sprawie toczy się procedura przesiedlenia. Zgodnie z wnioskiem dotyczącym przesiedleń(1) państwa członkowskie powinny pobierać odciski palców od daty przesiedlenia (art. 10 wniosku), a jeżeli państwo członkowskie wykluczy daną osobę z przesiedlenia, przez 5 lat żadne inne państwo nie może jej przyjąć (art. 6 wniosku). Sprawozdawca uważa, że tę informację należy dodać do Eurodac.

Wykaz danych

Sprawozdawca uważa, że dla poprawy współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie nieuregulowanej migracji bardzo użyteczne będzie wskazywanie w Eurodac środków wydalenia (dobrowolnego, przymusowego itp.), a nie liczby wniosków o udzielenie azylu. Obecnie problem polega na tym, że państwa członkowskie nie przekazują sobie informacji o decyzjach w sprawie powrotów. Stąd jeżeli państwo członkowskie wyda decyzję o powrocie, dana osoba może po prostu udać się do innego państwa członkowskiego i ponownie wszcząć całą procedurę.

Sprawozdawca sądzi, że eu-LISA powinna przeprowadzić analizę w celu ustalenia, czy konieczna jest harmonizacja kombinacji elementów biometrycznych z różnych unijnych baz danych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w szczególności czy zasadne jest ograniczenie w Eurodac elementów identyfikujących do czterech odcisków palców i wizerunku twarzy, jak ma to miejsce w przypadku systemu wjazdu/wyjazdu (EES). Sprawozdawca wzywa Komisję, by oceniła skutki budżetowe takiego ograniczenia liczby przechowywanych i gromadzonych danych.

Rozwój i interoperacyjność z innymi bazami danych

Sprawozdawca odnotowuje, że zamierzono wprowadzenie w przyszłości oprogramowania do rozpoznawania twarzy, co sprawi, że Eurodac będzie funkcjonował na takich samych zasadach jak inne systemy, takie jak EES. Sprawozdawca przywiązuje szczególną uwagę do poprawy interoperacyjności systemów informacji o granicach i bezpieczeństwie, który to cel wspólnie zadeklarowały wszystkie instytucje UE.

Sprawozdawca jest zdania, że Eurodac musi jak najszybciej uzyskać interoperacyjność z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) oraz z nowym EES. W EES pobierane będą dane biometryczne od wszystkich obywateli państw trzecich przybywających do Europy na krótki pobyt oraz sporządzany będzie wykaz osób, które przekraczają okres dozwolonego pobytu. Sprawozdawca uważa, że konieczne jest połączenie między oboma systemami, żeby dane obywatela państwa trzeciego zarejestrowane w EES były automatycznie przenoszone do Eurodac, jeżeli obywatel państwa trzeciego przekracza dozwolony okres pobytu o ponad 15 dni.

Sprawozdawca wzywa Komisję i eu-LISA, by pod kątem administracyjnym i technologicznym, w ramach obecnego przekształcenia, w miarę możliwości przewidziała dodanie w przyszłości rozpoznawania twarzy i interoperacyjności z innymi bazami danych, żeby uzyskać jak największą opłacalność.

Przymusowe pobieranie odcisków palców

Nawet jeżeli zachodzą skutki budżetowe, sprawozdawca popiera unijną procedurę przymusowego pobierania odcisków palców. Sprawozdawca uważa, że koniecznie należy ująć w załączniku sprawdzone wzorce postępowania przedstawione w roboczym dokumencie służb Komisji o wykonywaniu rozporządzenia Eurodac w odniesieniu do obowiązku pobierania odcisków palców(2) oraz nałożyć na państwa członkowskie obowiązek przestrzegania tego załącznika.

Koszty wniosku

Sprawozdawca stwierdza, że koszty wniosku szacuje się na 29,872 mln EUR rozłożone na cztery lata. Ta kwota, która służy pokryciu kosztów technicznej modernizacji oraz zwiększenia pamięci i przepustowości centralnego systemu Eurodac, a także dodaniu dwóch stanowisk w planie zatrudnienia eu-LISA, wydaje się proporcjonalna do założonych celów i zakresu przekształcenia. Należy jednak zauważyć, że załączony do wniosku kosztorys ma czysto orientacyjny charakter i nie wiąże władzy budżetowej, która ma swobodę w ustalaniu środków na reformę systemu w ramach rocznej procedury budżetowej.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Dla usprawnienia współpracy między państwami członkowskimi w zarządzaniu nieuregulowaną migracją obywatele państw trzecich, w przypadku których stwierdzono nielegalny pobyt na terytorium danego państwa członkowskiego, powinni podać właściwym organom rodzaj środka wydalenia, jaki zastosowało państwo członkowskie, które wprowadziło dane do Eurodac, a nie niepowtarzalny numer wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Uzasadnienie

Istnieje wiele środków wydalenia osób przebywających nielegalnie, na przykład: dobrowolny powrót, nakaz opuszczenia terytorium, nakaz deportacji, repatriacja, odesłanie... Każdy środek ma odmienne procedury i terminy stosowania. Dlatego ważne jest, by dane państwo członkowskie mogło mieć wiedzę o środkach wydalenia zastosowanych przez inne państwo członkowskie wobec obywatela państwa trzeciego nielegalnie przebywającego na jego terytorium, co posłuży poprawie ich współpracy. Poprawka wpisuje się logicznie w szereg nowych motywów 9–14 zaproponowanych przez Komisję, a zatem jest objęta zakresem art. 104 ust. 2 akapit drugi Regulaminu Parlamentu.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  W odniesieniu do nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, którzy jednak przybyli na terytorium Unii, zgodnie z prawem przekraczając zewnętrzne granice strefy Schengen, państwom członkowskim powinien przysługiwać rozsądny termin 15 dni, w którym można przekroczyć dozwolony okres pobytu, zanim będą musiały wypełnić wynikające z niniejszego rozporządzenia obowiązki dotyczące porównywania, gromadzenia i przesyłania danych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących wizerunku twarzy.

Uzasadnienie

Dane obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie pozostaną w rejestrze Eurodac przez 5 lat. Dlatego osoby, które legalnie przybyły na terytorium UE i które o bardzo niewiele czasu przekroczyły czas dozwolonego pobytu, które wkrótce dobrowolnie powrócą albo w sprawie których toczy się procedura uregulowania sytuacji, w przypadku których nie zachodzi ryzyko ucieczki, państwa członkowskie powinny mieć swobodę oceny i przyznać im rozsądny termin na opuszczenie terytorium lub uregulowanie swojej sytuacji, zanim zarejestrują ich dane na tak długi okres. Zatem w przypadku osób, które nielegalnie przybyły na terytorium państwa członkowskiego, te dane powinny być bezpośrednio rejestrowane w Eurodac, jednak w przypadku osób, które przybyły legalnie, należy pozostawić im rozsądny termin 15 dni. Poprawka wpisuje się logicznie w szereg nowych motywów 9–14 zaproponowanych przez Komisję, a zatem jest objęta zakresem art. 104 ust. 2 akapit drugi Regulaminu Parlamentu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../...1a zobowiązuje państwa członkowskie do pobierania odcisków palców i wizerunku twarzy wszystkich obywateli państw trzecich w wieku co najmniej sześciu lat, w przypadku których zamierzają przeprowadzić procedurę przesiedlenia. Rozporządzenie to stanowi również, że osoby, którym państwa członkowskie odmówiły przesiedlenia w ostatnich pięciu latach, wyklucza się z unijnych programów przesiedleń. Zatem należy gromadzić i rejestrować w Eurodac informacje o obywatelach państw trzecich, w których sprawie toczy się procedura przesiedlenia.

 

_________________

 

1a Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 (COM(2016)0468).

Uzasadnienie

Poprawka wpisuje się logicznie w szereg nowych motywów 9–14 zaproponowanych przez Komisję, a zatem jest objęta zakresem art. 104 ust. 2 akapit drugi Regulaminu Parlamentu.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  [W komunikacie Komisji dotyczącym sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa28 podkreślono potrzebę zwiększenia interoperacyjności systemów informacyjnych (cel długoterminowy), na co zwróciły również uwagę Rada Europejska i Rada UE. W komunikacie zaproponowano powołanie grupy ekspertów ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności, aby umożliwić osiągnięcie prawnej i technicznej interoperacyjności systemów informacyjnych na potrzeby granic i bezpieczeństwa. Zadaniem tej grupy będzie dokonanie oceny konieczności i proporcjonalności ustanowienia interoperacyjności z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) oraz wizowym systemem informatycznym (VIS), a także sprawdzenie, czy istnieje potrzeba dokonania zmian ram prawnych na potrzeby dostępu organów ścigania do Eurodac.

(14)  [W komunikacie Komisji dotyczącym sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa28 podkreślono potrzebę zwiększenia interoperacyjności systemów informacyjnych (cel długoterminowy), na co zwróciły również uwagę Rada Europejska i Rada UE. W komunikacie zaproponowano powołanie grupy ekspertów ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności, aby umożliwić osiągnięcie prawnej i technicznej interoperacyjności systemów informacyjnych na potrzeby granic i bezpieczeństwa. Zadaniem tej grupy będzie dokonanie oceny konieczności i proporcjonalności ustanowienia interoperacyjności z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) oraz wizowym systemem informatycznym (VIS), a także sprawdzenie, czy istnieje potrzeba dokonania zmian ram prawnych na potrzeby dostępu organów ścigania do Eurodac. Interoperacyjność ta powinna zawsze przestrzegać równowagi między wolnościami przysługującymi osobie a bezpieczeństwem zbiorowym.

_________________

_________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 205 final

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  eu-LISA powinna ustanowić bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem Eurodac w celu umożliwienia interoperacyjności między Eurodac a systemem wjazdu/wyjazdu. Konieczne jest połączenie między oboma systemami, żeby dane obywatela państwa trzeciego zarejestrowane w EES mogły być automatycznie przeniesione do Eurodac, jeżeli obywatel państwa trzeciego przekracza dozwolony okres pobytu o ponad 15 dni.

Uzasadnienie

System wjazdu/wyjazdu będzie miał na celu rejestrowanie daty wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przybywających do strefy Schengen na pobyt krótkoterminowy i zgłaszanie wszelkich przypadków przekroczenia terminu dozwolonego pobytu. Obywatel państwa trzeciego, który przekroczył termin pobytu, przebywa zatem nielegalnie, a więc powinien być zarejestrowany w systemie Eurodac zgodnie z art. 14. Interoperacyjność obu systemów pozwala uniknąć powielania działań. Poprawka zmierza w ten sposób do poprawy interoperacyjności, za którą opowiedziano się w motywie 14 zaproponowanym przez Komisję, zatem stanowi jego logiczną konsekwencję.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Ponadto Europol, wspierając ogólnounijne działania służące zapobieganiu przestępstwom, ich analizowaniu i prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie, odgrywa kluczową rolę we współpracy między organami państw członkowskich w dochodzeniach dotyczących przestępczości transgranicznej. Dlatego również Europol powinien mieć dostęp do Eurodac w ramach swoich zadań oraz zgodnie z decyzją Rady 2009/371/WSiSW31.

(18)  Ponadto Europol, wspierając ogólnounijne działania służące zapobieganiu przestępstwom, ich analizowaniu i prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie, odgrywa kluczową rolę we współpracy między organami państw członkowskich w dochodzeniach dotyczących przestępczości transgranicznej. Dlatego również Europol powinien mieć dostęp do Eurodac w ramach swoich zadań oraz zgodnie z decyzją Rady 2009/371/WSiSW31 w sposób proporcjonalny i zachowujący równowagę między wolnościami przysługującymi osobie a bezpieczeństwem zbiorowym.

_________________

_________________

31 Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol) (Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37).

31 Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol) (Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37).

Uzasadnienie

Współpracę między Eurodac a Europolem, dla której impulsem jest zamiar Komisji Europejskiej utworzenia narzędzi przyczyniających się do podejmowania nowych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa, należy ująć w ścisłe ramy, aby zapobiegać wszelkim nieprawidłowościom mogącym zagrozić ochronie wolności obywatelskich i wolności jednostki.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Jeżeli chodzi o obowiązek pobierania odcisków palców, państwa członkowskie powinny odwoływać się do dokumentu roboczego służb Komisji przyjętego przez Radę w dniu 20 lipca 2015 r.34, w którym określono najlepsze podejście praktyczne do pobierania odcisków palców nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Jeżeli przepisy krajowe danego państwa członkowskiego dopuszczają, jako ostateczny środek, pobranie odcisków palców z użyciem siły lub pod przymusem, środek ten musi być stosowany z pełnym poszanowaniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Wobec obywateli państw trzecich, których uznaje się za osoby wymagające szczególnego traktowania, oraz wobec małoletnich nie należy stosować przymusu w celu pobrania od nich odcisków palców lub wykonania zdjęcia wizerunku twarzy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych okoliczności dopuszczanych na mocy przepisów krajowych.

(30)  Jeżeli chodzi o obowiązek pobierania odcisków palców, państwa członkowskie powinny stosować się do sprawdzonych wzorców postępowania ujętych w załączniku Ia do niniejszego rozporządzenia, które opierają się na dokumencie roboczym służb Komisji przyjętym przez Radę w dniu 20 lipca 2015 r.34, w którym określono najlepsze podejście praktyczne do pobierania odcisków palców nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Jeżeli przepisy krajowe danego państwa członkowskiego dopuszczają, jako ostateczny środek, pobranie odcisków palców z użyciem siły lub pod przymusem, środek ten musi być stosowany z pełnym poszanowaniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Wobec obywateli państw trzecich, których uznaje się za osoby wymagające szczególnego traktowania, oraz wobec małoletnich nie należy stosować przymusu w celu pobrania od nich odcisków palców lub wykonania zdjęcia wizerunku twarzy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych okoliczności dopuszczanych na mocy przepisów krajowych.

__________________

__________________

34 COM(2015) 150 final, 27.5.2015

34 SWD(2015) 150 final, 27.5.2015

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy nowego motywu 30 zaproponowanego przez Komisję, a zatem jest objęta zakresem art. 104 ust. 2 akapit drugi Regulaminu Parlamentu. Zamiast zwykłego odniesienia do metody zaproponowanej w dokumencie SWD(2015) 150, należy nałożyć na państwa członkowskie obowiązek w tym zakresie.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Mając na uwadze skuteczne zapobieganie niedozwolonemu przemieszczaniu się obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy nie mają prawa do przebywania na terytorium Unii, oraz monitorowanie takiego przemieszczania się, a także podejmowanie niezbędnych działań na rzecz efektywnego egzekwowania skutecznych powrotów do państw trzecich w myśl dyrektywy 2008/115/WE35 oraz prawa do ochrony danych osobowych, za niezbędny okres przechowywania danych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących wizerunku twarzy należy uznać okres pięcioletni.

(33)  Mając na uwadze skuteczne zapobieganie niedozwolonemu przemieszczaniu się obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy nie mają prawa przebywania na terytorium Unii, oraz monitorowanie takiego przemieszczania się, a także podejmowanie niezbędnych działań na rzecz odsyłania obywateli państw trzecich i efektywnego egzekwowania wobec nich skutecznych powrotów do państw trzecich w myśl dyrektywy 2008/115/WE35 oraz prawa do ochrony danych osobowych, za niezbędny okres przechowywania danych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących wizerunku twarzy należy uznać okres pięcioletni.

_________________

_________________

35 Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s.98

35 Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s.98

Poprawka     9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnianie wsparcia w kontrolowaniu nielegalnej imigracji oraz wtórnych przepływów w obrębie Unii oraz w identyfikowaniu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich służącego podejmowaniu odpowiednich kroków przez państwa członkowskie, w tym wydalaniu i repatriacji osób przebywających bez zezwolenia.

b)  zapewnianie wsparcia w kontrolowaniu nielegalnej imigracji oraz wtórnych przepływów w obrębie Unii oraz w identyfikowaniu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich służącego podejmowaniu odpowiednich kroków przez państwa członkowskie, w tym wydalaniu i repatriacji obywateli państw trzecich przebywających bez zezwolenia.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą wprowadzać sankcje administracyjne, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, za niepoddawanie się procedurze pobierania odcisków palców i wykonywania zdjęcia wizerunku twarzy na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu. Sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W tym kontekście zatrzymanie powinno być stosowane jedynie w ostateczności, w celu określenia lub zweryfikowania tożsamości obywatela państwa trzeciego.

3.  Państwa członkowskie wprowadzają sankcje administracyjne, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, za niepoddawanie się procedurze pobierania odcisków palców i wykonywania zdjęcia wizerunku twarzy na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu. Sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W tym kontekście zatrzymanie powinno być stosowane jedynie w ostateczności, w celu określenia lub zweryfikowania tożsamości obywatela państwa trzeciego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Procedurę pobierania odcisków palców oraz wykonywania zdjęcia wizerunku twarzy ustala się i stosuje zgodnie z praktyką obowiązującą w danym państwie członkowskim i zgodnie z gwarancjami ustanowionymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

5.   Procedurę pobierania odcisków palców oraz wykonywania zdjęcia wizerunku twarzy ustala się i stosuje zgodnie z praktyką obowiązującą w danym państwie członkowskim, zgodnie z gwarancjami ustanowionymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, a także zgodnie ze sprawdzonymi wzorcami postępowania dotyczącymi pobierania odcisków palców, ujętymi w załączniku Ia.

Uzasadnienie

Poprawka konkretyzuje poprawkę 6, a zatem jest bezpośrednio z nią związana (zob. art. 104 ust. 2 akapit trzeci Regulaminu Parlamentu).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  decyzja nakazująca powrót lub z nakaz wydalenia wydane przez państwo członkowskie pochodzenia;

Uzasadnienie

Poprawka konkretyzuje poprawkę 2, a zatem jest z nią bezpośrednio związana (zob. art. 104 ust. 2 akapit trzeci Regulaminu Parlamentu). Zobacz także szczegółowe uzasadnienie poprawki 2.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  decyzja nakazująca powrót lub z nakaz wydalenia wydane przez państwo członkowskie pochodzenia;

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy nowego art. 14 zaproponowanego przez Komisję, a zatem jest objęta zakresem art. 104 ust. 2 akapit drugi Regulaminu Parlamentu. Zobacz także szczegółowe uzasadnienie poprawki 2.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy przebywają nielegalnie, ale którzy przybyli na terytorium Unii, zgodnie z prawem przekraczając zewnętrzne granice strefy Schengen, i którzy przekroczyli termin dozwolonego pobytu o nie więcej niż 15 dni, państwa członkowskie mogą odstąpić od zastosowania ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy nowego art. 14 zaproponowanego przez Komisję, a zatem jest objęta zakresem art. 104 ust. 2 akapit drugi Regulaminu Parlamentu. Zobacz także szczegółowe uzasadnienie poprawki 3.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ IVa

 

Obywatele państw trzecich, w których sprawie toczy się procedura przesiedlenia

 

Artykuł 14 a

 

Gromadzenie i przesyłanie danych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących wizerunku twarzy zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... 1a

 

1.   Po identyfikacji każde państwo członkowskie pobiera odciski wszystkich palców oraz wykonuje zdjęcie wizerunku twarzy każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca w wieku co najmniej sześciu lat, w którego sprawie toczy się procedura przesiedlenia.

 

2.   W ciągu 72 godzin od identyfikacji dane państwo członkowskie rejestruje w systemie centralnym następujące dane dotyczące obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, o którym mowa w ust. 1 i który nie został zawrócony:

 

a)   dane daktyloskopijne;

 

b)   wizerunek twarzy;

 

c)   nazwisko(-a) i imię (imiona), nazwisko(-a) rodowe oraz wcześniej stosowane nazwiska lub wszelkie pseudonimy; dane te mogą być wprowadzane oddzielnie;

 

d)   obywatelstwo(-a);

 

e)   miejsce i data urodzenia;

 

f)   państwo członkowskie pochodzenia

 

g)   płeć;

 

h)   rodzaj i numer dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży; trzyliterowy kod kraju wydającego dokument oraz data ważności;

 

i)   numer referencyjny użyty przez państwo członkowskie pochodzenia;

 

j)   data pobrania odcisków palców lub wykonania zdjęcia wizerunku twarzy;

 

k)   data przesłania danych do systemu centralnego;

 

l)   numer identyfikacyjny operatora;

 

m)   w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 13 ust. 6 – data opuszczenia przez daną osobę terytorium państw członkowskich lub wydalenia jej z ich terytorium.

 

3.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku gdy pobranie odcisków palców i wykonanie zdjęcia wizerunku twarzy osoby zatrzymanej nie jest możliwe z powodu środków podjętych w celu ochrony jej zdrowia lub ochrony zdrowia publicznego, dane państwo członkowskie pobiera i przesyła jej odciski palców oraz zdjęcie wizerunku twarzy najszybciej jak to możliwe i nie później niż 48 godzin po ustaniu tych powodów zdrowotnych.

 

W razie poważnych problemów technicznych państwa członkowskie mogą przedłużyć 72-godzinny okres, o którym mowa w ust. 2, o kolejne 48 godzin w celu wykonywania swoich krajowych planów zapewnienia ciągłości działania.

 

4.   Dane daktyloskopijne mogą być także pobierane i przesyłane przez członków zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej podczas realizacji przez nich zadań i wykonywania uprawnień zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/16241a.

 

______________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

Uzasadnienie

Poprawka konkretyzuje poprawkę 4, a zatem jest bezpośrednio z nią związana (zob. art. 104 ust. 2 akapit trzeci Regulaminu Parlamentu).

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Koszty poniesione w związku z ustanowieniem i funkcjonowaniem systemu centralnego i infrastruktury łączności pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

1.  Koszty poniesione w związku z ustanowieniem i funkcjonowaniem systemu centralnego i infrastruktury łączności pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej z poszanowaniem zasad należytego zarządzania finansami.

Uzasadnienie

Budżet unijny musi być wykorzystywany i administrowany z poszanowaniem interesu ogólnego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  eu-LISA ustanawia bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem Eurodac w celu umożliwienia interoperacyjności między Eurodac a systemem wjazdu/wyjazdu. Konieczne jest połączenie między oboma systemami, żeby dane obywatela państwa trzeciego zarejestrowane w EES mogły być automatycznie przeniesione do Eurodac, jeżeli obywatel państwa trzeciego przekracza dozwolony okres pobytu o ponad 15 dni.

Uzasadnienie

Poprawka konkretyzuje ustanowienie procedur (art. 42 ust. 2) oraz poprawę interoperacyjności, za którą opowiedziano się w poprawce 5. Zobacz także szczegółowe uzasadnienie poprawki 5.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik I a

 

Wzorce postępowania w zakresie pobierania odcisków palców

 

Poniższe sprawdzone wzorce postępowania, które opierają się na dokumencie roboczym służb Komisji o wykonywaniu rozporządzenia Eurodac w odniesieniu do obowiązku pobierania odcisków palców1a i które są zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, mają na celu ułatwienie systematycznego pobierania odcisków palców. Jeżeli osoba, której dotyczą dane Eurodac, początkowo nie współpracuje w procesie pobierania odcisków palców, podejmuje się wszelkie rozsądne i proporcjonalne środki wymuszające taką współpracę. W tym celu oraz dla zapewnienia przestrzegania prawa Unii państwo członkowskie stosują poniższe podejście:

 

1.  Państwo członkowskie powiadamia osobę, której dotyczą dane, o ustanowionym w prawie unijnym obowiązku pobrania odcisków palców, oraz może wyjaśnić tej osobie, że w jej interesie leży pełna i natychmiastowa współpraca oraz udostępnienie jej odcisków palców. W szczególności można wyjaśnić osobie, której dane dotyczą, że jeżeli złoży wniosek o azyl w innym państwie członkowskim, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [.../...] 1b (rozporządzenie dublińskie), możliwe będzie wykorzystanie jej odcisków palców lub innych dowodów jako podstawy jej przekazania do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie jej wniosku azylowego. Państwo członkowskie może także wyjaśnić osobie, której dane dotyczą, że jeżeli następnie złoży wniosek o azyl, tak samo będzie objęta obowiązkiem pobrania odcisków palców.

 

2.  Jeżeli osoba, której dotyczą dane i która nie złożyła wniosku o azyl, nadal odmawia współpracy przy pobieraniu odcisków palców, można ją uznać za migranta o nieuregulowanym statusie, a państwa członkowskie mogą rozważyć zastosowanie środka detencyjnego w trybie art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE1c (dyrektywa powrotowa), jeżeli nie da się skutecznie zastosować innych, łagodniejszych środków przymusu. Dopóki osoba, której dotyczą dane, odmawia współpracy w początkowym procesie identyfikacji, w tym w pobieraniu odcisków palców zgodnie z wymogami prawa unijnego, prawa krajowego lub obu tych porządków prawnych, zwykle nie ma możliwości ustalenia, czy istnieje realna szansa przeprowadzenia jej powrotu, a państwa członkowskie jako takie mogą rozważyć zastosowanie środka detencyjnego na mocy dyrektywy powrotowej, jeżeli nie da się skutecznie zastosować innych, łagodniejszych środków przymusu.

 

3.  Jeżeli osoba, której dotyczą dane, złożyła wniosek o azyl i odmawia współpracy w pobieraniu odcisków palców, państwa członkowskie mogą rozważyć zastosowanie środka detencyjnego w celu ustalenia lub sprawdzenia jej tożsamości lub obywatelstwa, w tym poprzez pobranie odcisków palców zgodnie z wymogami prawa unijnego.

 

4.  Jeżeli dane państwo członkowskie ustanowiło w swoim krajowym porządku prawnym możliwość prowadzenia procedury przyspieszonej, procedury granicznej lub obu tych procedur, państwa członkowskie mogą powiadomić osobę ubiegającą się o azyl, że jej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej może podlegać procedurze przyspieszonej, procedurze granicznej lub obu tym procedurom, jeżeli osoba ta odmówi współpracy w pobieraniu odcisków palców. Państwo członkowskie może ponadto wyjaśnić, że konsekwencją rozpatrzenia wniosku azylowego w takiej procedurze przyspieszonej, procedurze granicznej lub w obu tych procedurach może być okoliczność, że po należytym i pełnym rozpatrzeniu kwestii jego zasadności wniosek może być uznany za oczywiście bezzasadny. Jeżeli takie stwierdzenie zostało przewidziane w prawie krajowym państwa członkowskiego oraz jest zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym, może prowadzić do istotnego ograniczenia prawa osoby, której wniosek został oddalony, do przebywania na terytorium w okresie rozpatrywania odwołania od decyzji o odmowie udzielenia azylu oraz może prowadzić do przeprowadzenia powrotu tej osoby przed rozstrzygnięciem odwołania. Ponadto państwa członkowskie mogą wyjaśnić, że w takich okolicznościach nakaz powrotu może być opatrzony zakazem wjazdu na całe terytorium Unii przez okres do lat pięciu.

 

5.  Wobec osoby, której dotyczą dane, stosuje się środek detencyjny jedynie w możliwie jak najkrótszym i koniecznym okresie, zgodnie z uregulowaniami prawa unijnego.

 

6.  Niezależnie od decyzji o ewentualnym zastosowaniu środka detencyjnego wobec osoby, której dotyczą dane, państwa członkowskie udzielają informacji i porad w celu wyjaśnienia osobie, której dotyczą dane, praw i obowiązków, które przysługują jej jako migrantowi o nieuregulowanym statusie albo jako azylantowi, w tym prawa do skutecznego środka odwoławczego. Oznacza to wyjaśnienie rozporządzenia dublińskiego i może oznaczać stosowanie wspólnych ulotek na podstawie [załączniki X–XII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 118/20141d]. W wyjaśnieniu rozporządzenia dublińskiego ujmuje się elementy istotne, w razie gdyby osoba, której dotyczą dane, złożyła wniosek o azyl, takie jak przepisy o łączeniu rodzin.

 

7.  Jeżeli początkowe doradztwo nie da zamierzonego rezultatu, państwo członkowskie może rozważyć zastosowanie w ostateczności środków przymusu, przy pełnym poszanowaniu zasady proporcjonalności i Karty praw podstawowych UE. Jeżeli państwo członkowskie tak postanowi, powiadamia się osobę, której dotyczą dane, że w celu pobrania od niej odcisków palców mogą być zastosowane środki przymusu. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nadal odmawia współpracy, funkcjonariusze wyszkoleni w proporcjonalnym stosowaniu środków przymusu mogą zastosować konieczny minimalny poziom przymusu, jednocześnie zapewniając poszanowanie godności i fizycznej integralności osoby, której dotyczą dane, zgodnie ze szczegółowymi uregulowaniami zatwierdzonej procedury pobierania odcisków palców. Procedura ta obejmuje dokładne wyjaśnienie osobie, której dotyczą dane, działań, jakie zamierza podjąć funkcjonariusz w celu wymuszenia współpracy. Funkcjonariusz wykazuje, że w praktyce nie było alternatywnego środka wobec zastosowania rozsądnego środka przymusu. W poszczególnych przypadkach dokonuje się zawsze oceny, czy nie zaistniała taka alternatywa, z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i rodzajów narażenia danej osoby. Państwa członkowskie mogą uznać, że nigdy nie jest zasadne stosowanie środków przymusu w celu pobrania odcisków palców od niektórych osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak małoletni czy kobiety w ciąży. Jeżeli wobec osób wymagających szczególnego traktowania stosuje się pewien stopień przymusu, zapewnia się konkretne dostosowanie przeprowadzanej procedury do takich osób. Stosowanie środków przymusu zawsze jest rejestrowane, a rejestr danej procedury zachowuje się odpowiedni długo, żeby umożliwić danej osobie zaskarżenie zgodnie z prawem działań organu.

 

8.  Państwa członkowskie starają się unikać dwukrotnego pobierania od migrantów odcisków palców. Dlatego państwa członkowskie mogą rozważyć przeprowadzanie w ramach jednej czynności („uno actu”) identyfikacji do celów azylowych/uregulowań dublińskich oraz identyfikacji migrantów o nieuregulowanym statusie na podstawie prawa krajowego do celów powrotu lub innych, przewidzianych prawem celów, które nie są zgodne z celami azylowymi/uregulowań dublińskich, zmniejszając w ten sposób obciążenie administracji i migrantów. Państwa członkowskie mają systemy, które umożliwiają im korzystanie z tego samego zestawu odcisków palców przy przechowywaniu w krajowych, zautomatyzowanych systemach identyfikacji daktyloskopijnej oraz przy przekazywaniu do centralnego systemu Eurodac. Identyfikacja i pobieranie odcisków palców odbywa się na jak najwcześniejszym etapie procedury.

 

9.  Jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową uszkodziła swoje odciski palców lub w inny sposób uniemożliwiła pobranie odcisków palców, np. stosując klej, oraz jeżeli jest rozsądnie prawdopodobne, że w krótkim czasie pobranie odcisków palców stanie się możliwe, państwa członkowskie mogą uznać, że konieczne jest zastosowanie wobec takiej osoby środka detencyjnego do czasu, gdy będzie można pobrać od niej odciski palców. W regularnych odstępach czasu podejmuje się próby ponownego pobrania odcisków palców od osób, których dotyczą dane.

 

10.  Po skutecznym pobraniu odcisków palców osobę, której dotyczą dane, zwalnia się z zastosowania środka detencyjnego, chyba że istnieje konkretna przesłanka jego dalszego stosowania, określona w dyrektywie powrotowej lub w unijnym prawie azylowym

 

_____________________

 

1a SWD(2015) 150 final

 

1b Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (COM(2016) 270).

 

1c Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

 

1d Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 118/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1560/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz.U. L 39 z 8.2.2014, s. 1).

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z poprawkami 6 i 7, które dotyczą dokumentu roboczego służb Komisji SWD(2015) 150 final. Zatem bezpośrednio wiąże się z tymi poprawkami.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz występowanie o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.9.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Gérard Deprez

15.9.2016

Data przyjęcia

6.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

13

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Ulrike Rodust, Birgit Sippel, Kathleen Van Brempt

(1)

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 (COM(2016)0468 final).

(2)

  SWD(2015)150 final.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz występowanie o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)

Data przedstawienia w PE

4.5.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

30.1.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Monica Macovei

3.10.2016

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Timothy Kirkhope

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.5.2016

9.2.2017

30.5.2017

 

Data przyjęcia

30.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

10

8

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, John Procter, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georg Mayer

Data złożenia

9.6.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

35

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina,Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Sergei Stanishev

10

-

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

8

0

ALDE

Sophia in 't Veld

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna