Διαδικασία : 2016/2272(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0214/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0214/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 21
CRE 03/07/2017 - 21

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0287

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 793kWORD 87k
9.6.2017
PE 595.614v02-00 A8-0214/2017

σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

(2016/2272(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Pascal Durand

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

(2016/2272(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 114,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 191, 192 και 193 της ΣΛΕΕ, καθώς και την αναφορά στον στόχο της συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2008, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική» (COM(2008)0397),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εργασίας της Επιτροπής όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό για την περίοδο 2016-2019 (COM(2016)0773), ιδίως τον στόχο δημιουργίας απαιτήσεων που να αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και να είναι πιο οριζόντιες σε τομείς όπως η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα επισκευής, η επεκτασιμότητα, ο σχεδιασμός για την αποσυναρμολόγηση και η ευκολία επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το γενικό πρόγραμμα δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (επίσης γνωστό και ως 7ο Πρόγραμμα δράσης για το Περιβάλλον)(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2013, με θέμα «Προς μία βιώσιμη κατανάλωση: διάρκεια ζωής των βιομηχανικών προϊόντων και ενημέρωση των καταναλωτών με στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης τους»(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της - Εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»» (COM(2011)0021),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Οικοδόμηση ενιαίας αγοράς για πράσινα προϊόντα - Διευκόλυνση της καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και των οργανισμών» (COM(2013)0196),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2014, με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614) και τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, η οποία προβλέπει κυρίως την αναθεώρηση της οδηγίας για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα), της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (οδηγία 94/62/ΕΚ), της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ), της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (οδηγία 2000/53/ΕΚ), της οδηγίας σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (οδηγία 2006/66/ΕΚ) και της οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία 2012/19/ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον - Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» (COM(2016)0739),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (COM(2015)0635),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC), της 18ης Αυγούστου 2015, με τίτλο «Durable goods: More sustainable products, better consumer rights. Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular economy agenda» (Διαρκή αγαθά: πιο βιώσιμα προϊόντα, καλύτερα δικαιώματα των καταναλωτών - Οι προσδοκίες των καταναλωτών από την ατζέντα της ΕΕ για την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλική οικονομία),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2016, με τίτλο «Les effets de l'affichage de la durée d'utilisation des produits sur les consommateurs» (Οι επιπτώσεις της αναγραφής της διάρκειας χρήσης των προϊόντων για τους καταναλωτές),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε τον Ιούλιο του 2016 κατ’ εντολή της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, με τίτλο «A longer life time for products: benefits for consumers and companies» (Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις),

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του ευρωπαϊκού κέντρου για την κατανάλωση, της 18ης Απριλίου 2016, με τίτλο «L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation» (Προγραμματισμένη απαξίωση ή τα παράγωγα της κοινωνίας των καταναλωτών),

–  έχοντας υπόψη το πρότυπο του αυστριακού οργανισμού προτύπων ONR 192102 με τίτλο «Label of excellence for durable, repair-friendly designed electrical and electronic appliances» (Σήμα αριστείας για τις βιώσιμες, εύκολα επισκευάσιμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0214/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για την περίοδο 2016-2019 όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό, το οποίο περιλαμβάνει αναφορά στην κυκλική οικονομία και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η έκδοση γνωμοδότησης με θέμα τη διάρκεια ζωής των προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) αποδεικνύει το ενδιαφέρον των οικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών για το εν λόγω θέμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να είναι δεδομένη η εξισορρόπηση μεταξύ της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων και της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη που ανατέθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καταδεικνύει ότι απαιτούνται εκτεταμένες πολιτικές δράσεις για την προαγωγή της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τη συνύπαρξη διάφορων οικονομικών και επιχειρηματικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου ενός οικονομικού μοντέλου το οποίο βασίζεται στη χρήση που εξασφαλίζει τη μείωση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων, ειδικότερα μέσω της αντιμετώπισης της προγραμματισμένης απαξίωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για στήριξη του ευρωπαϊκού τομέα επισκευών, ο οποίος στη συντριπτική πλειοψηφία αποτελείται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη μεγαλύτερη εναρμόνιση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων θα μπορούσε να δοθεί ώθηση στην τοπική οικονομία και την εσωτερική αγορά, καθώς έτσι μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και να τονωθεί η αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη, τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη, να διατηρηθούν οι πρώτες ύλες και να μειωθούν τα απόβλητα, σκοπός ο οποίος ελήφθη υπόψη κατά τη θέσπιση της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα εκ μέρους του 77% των καταναλωτών στην ΕΕ να προσπαθούν να επισκευάζουν τα ελαττωματικά προϊόντα αντί να αγοράζουν καινούρια προϊόντα, όπως τονίζεται στο Ευρωβαρόμετρο του Ιουνίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αξιόπιστα και βιώσιμα προϊόντα προσφέρουν στους καταναλωτές καλή σχέση ποιότητας-τιμής και αποτρέπουν την υπερεκμετάλλευση των πόρων και τη σπατάλη· ότι, ως εκ τούτου είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των καταναλωτικών προϊόντων παρατείνεται μέσω του σχεδιασμού για βιωσιμότητα και της δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης, αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης των προϊόντων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων βλάπτει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών αποτελεί το υφιστάμενο ελάχιστο όριο σε επίπεδο ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει πιο προστατευτικές διατάξεις για τους καταναλωτές, σύμφωνα με την οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για σεβασμό του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν με βάση τις διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και προτιμήσεις τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανεπάρκεια των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, ενώ στη μελέτη της ΕΟΚΕ που εκπονήθηκε τον Μάρτιο του 2016 διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της διάρκειας ζωής των προϊόντων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια ζωής και η παλαιότητα ενός προϊόντος εξαρτώνται από διάφορες φυσικές ή τεχνητές πτυχές, όπως η σύνθεση, η λειτουργικότητα, το κόστος επισκευής και τα πρότυπα κατανάλωσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να καταστεί πιο ευχερής η πρόσβαση στις επισκευές και στα ανταλλακτικά·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τη μεγάλη διάρκεια ζωής, η υψηλή αξία των προϊόντων σε όλον τον κύκλο ζωής τους μπορεί επίσης να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία των πόρων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε αύξηση των εθνικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόωρης απαξίωσης των προϊόντων και του λογισμικού· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αναπτυχθεί μια κοινή στρατηγική για την ενιαία αγορά στο θέμα αυτό·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια ζωής των ψηφιακών μέσων είναι ύψιστης σημασίας για τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι το λογισμικό απαξιώνεται ολοένα και πιο γρήγορα, η δυνατότητα προσαρμογής των ηλεκτρονικών συσκευών είναι απαραίτητη προκειμένου αυτές να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προϊόντα με ενσωματωμένα ελαττώματα τα οποία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προκαλούνται σε αυτά βλάβες και τελικώς να σταματήσουν να λειτουργούν αφού χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένο αριθμό φορών, το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν δυσπιστία στους καταναλωτές και δεν θα πρέπει να επιτρέπονται στην αγορά·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το 90% των ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν ότι τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση στην οποία να αναγράφεται η ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, μπορούν να επωφεληθούν από προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ζητείται να τεθούν σε εφαρμογή ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας επισκευής και επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων καθώς και της παράτασης της διάρκειας ζωής τους·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού μπορεί εν προκειμένω να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας απαιτεί τη συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των πολιτών, των επιχειρήσεων και συνεπάγεται αλλαγές όχι μόνο στον σχεδιασμό και την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά επίσης και στην νοοτροπία και τις προσδοκίες των καταναλωτών και στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, μέσω της δημιουργίας νέων αγορών που να ανταποκρίνονται στις αλλαγές των τρόπων κατανάλωσης, εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της χρήσης, επαναχρησιμοποίησης και ανταλλαγής των προϊόντων, και συμβάλλουν στην αύξηση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής αυτών και στη δημιουργία ανταγωνιστικών, ανθεκτικών και βιώσιμων προϊόντων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά συστήματα φωτισμού δεν είναι πλέον δυνατή η αλλαγή του λαμπτήρα, κάτι που υπό ορισμένες προϋποθέσεις οδηγεί σε προβλήματα στην περίπτωση που ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός, διατίθενται στην αγορά νέοι λαμπτήρες μεγαλύτερης απόδοσης ή μεταβάλλονται οι επιθυμίες των πελατών σε σχέση π.χ. με το χρώμα του φωτισμού, διότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να απομακρυνθεί το σύστημα φωτισμού στο σύνολό του·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σκόπιμο να μην τοποθετούνται μη αντικαταστάσιμες λυχνίες LED, αλλά λυχνίες που μπορούν να αντικατασταθούν·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας πρέπει να προαχθεί περαιτέρω η δυνατότητα επισκευής, μετατροπής, η μακροβιότητα και η δυνατότητα ανακύκλωσης των προϊόντων, προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής και χρήσης των προϊόντων και/ή μερών αυτών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοένα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, οι ολοένα βραχύτεροι κύκλοι καινοτομίας και οι διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις της μόδας οδηγούν συχνά σε ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα αγοράς νέων προϊόντων, μειώνοντας ως εκ τούτου τη διάρκεια χρήσης των προϊόντων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό στον τομέα της επισκευής, της πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών και της ανταλλαγής, δηλαδή στον τομέα που έχει ως στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ της πρόθεσης για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του προϊόντος και της διατήρησης ενός περιβάλλοντος που δεν εμποδίζει την καινοτομία και την περαιτέρω εξέλιξη·

Σχεδιασμός ισχυρών, ανθεκτικών και ποιοτικών προϊόντων

1.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει, όπου είναι εφικτό, τη θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων αντοχής που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής του, την ικανότητά του να εξελιχθεί, ανά κατηγορία προϊόντων, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού τους και μετά, με τη βοήθεια των προτύπων που θα αναπτυχθούν και από τους τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ΕΟΤ), τη CEN, τη CENELEC και το ETSI,

2.  τονίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ, αφενός της παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων, της μετατροπής των αποβλήτων σε πόρους (δευτερεύουσες πρώτες ύλες), της βιομηχανικής συμβίωσης, της καινοτομίας, της καταναλωτικής ζήτησης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτικής για την ανάπτυξη, τούτο δε σε όλα τα στάδια του κύκλου παραγωγής, και κρίνει ότι η ανάπτυξη προϊόντων όλο και πιο αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων δεν πρέπει να ενθαρρύνει τη μείωση της διάρκειας ζωής ή την πρόωρη διάθεση των προϊόντων·

3.  υπενθυμίζει ότι ζητήματα όπως η βιωσιμότητα του προϊόντος, η εκτεταμένη εμπορική εγγύηση, η διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών και η ευκολία επισκευής, καθώς και η δυνατότητα αντικατάστασης των κατασκευαστικών στοιχείων, πρέπει να αποτελούν μέρος της εμπορικής προσφοράς του κατασκευαστή η οποία ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και προτιμήσεις των καταναλωτών και αποτελούν σημαντικό στοιχείο του ανταγωνισμού στην ελεύθερη αγορά·

4.  επισημαίνει τον ρόλο των εμπορικών στρατηγικών, όπως η μίσθωση προϊόντων, κατάτον σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων, όπου οι εταιρείες μίσθωσης διατηρούν την κυριότητα των μισθούμενων μονάδων και μπορούν να έχουν κίνητρο για εκ νέου διάθεση προϊόντων στην αγορά προκειμένου να επενδύσουν στον σχεδιασμό ανθεκτικότερων προϊόντων, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερο όγκο νέας παραγωγής και αποβλήτων·

5.  υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία και την τροποποίηση της οδηγίας για τα απόβλητα, με την οποία ενισχύεται η αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και δημιουργούνται με τον τρόπο αυτόν κίνητρα για πιο βιώσιμο σχεδιασμό των προϊόντων·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τους κατασκευαστές εύκολα αφαιρούμενων και εναλλάξιμων αρθρωτών σχεδιασμών·

7.  επισημαίνει ότι η επιδίωξη της βιωσιμότητας και της δυνατότητας επισκευής των προϊόντων θα πρέπει να συνοδεύεται από τον στόχο της αειφορίας, επί παραδείγματι μέσω της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών·

8.  επισημαίνει με ανησυχία την ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται από διαμορφωτές-αποδιαμορφωτές, δρομολογητές και τηλεοπτικούς αποκωδικοποιητές/μετατροπείς-αποκωδικοποιητές όταν οι καταναλωτές μεταβαίνουν σε νέο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών· υπενθυμίζει στους καταναλωτές και στους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120, οι καταναλωτές έχουν ήδη δικαίωμα να χρησιμοποιούν τερματικό εξοπλισμό της επιλογής τους όταν μεταβαίνουν σε νέο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών·

Προώθηση της δυνατότητας επισκευής και της ανθεκτικότητας των προϊόντων

9.  ζητεί από την Επιτροπή την προαγωγή της δυνατότητας επισκευής των προϊόντων:

-  με την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση μέτρων που καθιστούν την επιλογή της επισκευής των εμπορευμάτων ελκυστική για τον καταναλωτή,

-  με τη χρήση τεχνικών κατασκευής και υλικών που καθιστούν ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή την επισκευή του αγαθού ή την αντικατάσταση των συστατικών του μερών· οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να εισέρχονται σε έναν φαύλο κύκλο επισκευής και συντήρησης ελαττωματικών προϊόντων,

-  με την ενθάρρυνση, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης έλλειψης συμμόρφωσης ή περιόδου επισκευής που υπερβαίνει τον ένα μήνα, της επέκτασης της εγγύησης κατά μία περίοδο που να ισοδυναμεί με τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση της επισκευής,  με την απαίτηση να υπάρχει η δυνατ5ότητα αντικατάστασης και επισκευής των ανταλλακτικών που έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία του προϊόντος, με τη συμπερίληψη της δυνατότητας επισκευής του προϊόντος στα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, όταν αυτό είναι επωφελές, και με την αποθάρρυνση τη μόνιμης εγκατάστασης βασικών στοιχείων, όπως μπαταριών και LED στα προϊόντα, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας,

-  με το αίτημα προς τους κατασκευαστές να παρέχουν οδηγούς συντήρησης και υποδείξεις επισκευής κατά τον χρόνο της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία η συντήρηση και η επισκευή είναι σημαντικές προκειμένου να βελτιωθεί η δυνατότητα επέκτασης της διάρκεια ζωής των προϊόντων,

-  με τη διασφάλιση της δυνατότητας χρήσης υποκατάστατων ίδιας ποιότητας και επιδόσεων όσον αφορά τα αρχικά ανταλλακτικά, με στόχο την επισκευή όλων των προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

-  με την ανάπτυξη, εφόσον είναι εφικτό, της τυποποίησης των αφαιρούμενων ανταλλακτικών και των εργαλείων που είναι αναγκαία για την επισκευή, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επισκευής,

-  με την ενθάρρυνση των κατασκευαστών να παρέχουν εγχειρίδια συντήρησης και οδηγίες επισκευής σε διάφορες γλώσσες σε συνεργεία επισκευής, όταν ζητείται κάτι τέτοιο,  με την ενθάρρυνση των κατασκευαστών να αναπτύξουν τεχνολογία μπαταριών για να διασφαλίσουν ότι η διάρκεια ζωής των μπαταριών και των συσσωρευτών αντιστοιχεί καλύτερα στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος ή, εναλλακτικά, να καταστήσουν την αντικατάσταση μπαταριών πιο προσιτή, σε τιμή που να είναι αναλογική σε σχέση με την τιμή του προϊόντος·

10.  θεωρεί ότι είναι επωφελές να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών για την καλή και ασφαλή λειτουργία των προϊόντων:

-  με την ενθάρρυνση της δυνατότητας πρόσβασης σε ανταλλακτικά, επιπροσθέτως των εξαρτημάτων των προϊόντων,

-  με την ενθάρρυνση των οικονομικών φορέων να παρέχουν κατάλληλη τεχνική εξυπηρέτηση για τα καταναλωτικά αγαθά που κατασκευάζουν ή εισάγουν, και να διαθέτουν τα ανταλλακτικά που είναι ουσιώδη για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των αγαθών σε τιμή σύμμετρη προς τη φύση και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος,

-  με τη σαφή ένδειξη για τη διαθεσιμότητα, ή μη, ανταλλακτικών για τα αγαθά, για τους όρους και για τη διάρκεια της διαθεσιμότητας αυτής, και, εφόσον χρειάζεται, μέσω της δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας·

11.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν κατάλληλα κίνητρα για την προώθηση των βιώσιμων, υψηλής ποιότητας και επισκευάσιμων προϊόντων, να προωθήσουν τις επισκευές και τις πωλήσεις μεταχειρισμένων προϊόντων, και να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις επισκευές·

12.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επιλογή της προσφυγής σε ανεξάρτητο επισκευαστή, για παράδειγμα μέσω της αποθάρρυνσης τεχνικών λύσεων ή λύσεων ασφαλείας ή λογισμικού που αποτρέπουν τις επισκευές που πραγματοποιούνται εταιρείες ή όργανα πέραν των εγκεκριμένων·

13.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επαναχρησιμοποίηση των ανταλλακτικών στην αγορά μεταχειρισμένων·

14.  επισημαίνει τη δυνατότητα χρήσης τρισδιάστατων εκτυπώσεων για την παροχή ανταλλακτικών σε επαγγελματίες και καταναλωτές· υπογραμμίζει ότι, εν προκειμένω, πρέπει να διασφαλίζονται η ασφάλεια των προϊόντων, η καταπολέμηση της παραποίησης και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

15.  υπενθυμίζει ότι, για την επιτυχημένη εφαρμογή μιας κυκλικής οικονομίας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν μεταξύ άλλων η διαθεσιμότητα τυποποιημένων και διαρθρωμένων συστατικών στοιχείων, ο σχεδιασμός της αποσυναρμολόγησης, η σχεδίαση προϊόντων για μεγάλη διάρκεια, καθώς και οι αποδοτικές παραγωγικές διαδικασίες·

Λειτουργία ενός οικονομικού μοντέλου προσανατολισμένου στη χρήση και στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης στην ΕΕ

16.  επισημαίνει ότι η μετατόπιση προς νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η αντιμετώπιση «των προϊόντων ως υπηρεσίες», έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα προϊόντων - υπηρεσιών δεν οδηγούν σε μείωση του χρόνου ζωής των προϊόντων και τονίζει ότι τα εν λόγω επιχειρηματικά μοντέλα δεν θα πρέπει παρέχουν ευκαιρίες φοροαποφυγής·

17.  τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως οι διαδικτυακά υποστηριζόμενες υπηρεσίες, οι νέες μορφές διανομής, τα καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών και η θεσμοθέτηση της παροχής υπηρεσιών επισκευής («Repair-Cafés», συνεργεία όπου ο πελάτης πραγματοποιεί ο ίδιος τις επισκευές) μπορούν να προαγάγουν τη μακροβιότητα των προϊόντων και εν προκειμένω να ενισχύσουν ταυτόχρονα την καταναλωτική συνείδηση και την εμπιστοσύνη σε προϊόντα μακράς διάρκειας·

18.  καλεί τα κράτη μέλη:

-  να οργανώσουν τη διαβούλευση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ενός μοντέλου πωλήσεων που βασίζεται στη χρήση και ωφελεί τους πάντες,

-  να εντείνουν τις προσπάθειές τους με μέτρα που να προωθούν την ανάπτυξη της λειτουργικής οικονομίας, και να ενθαρρύνουν τη μίσθωση, την ανταλλαγή και τον δανεισμό αγαθών,

-  να ενθαρρύνουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που προωθούν την ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων όπως η συνεργατική οικονομία και η κυκλική οικονομία, τα οποία ενθαρρύνουν μια πιο αποδοτική χρήση των πόρων, τη βιωσιμότητα των αγαθών, και ενισχύουν την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση·

19.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι λαμβάνεται υπόψη στις δημόσιες συμβάσεις η διάταξη της οδηγίας 2014/24/ΕΕ περί κοστολόγησης του κύκλου ζωής, και να αυξήσουν το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης του εξοπλισμού που αγοράζουν οι δημόσιες αρχές·

20.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τη συνεργατική οικονομία στις δημόσιες πολιτικές τους λόγω των οφελών που προσφέρει σε σχέση με την αξιοποίηση πλεονασματικών πόρων και ικανοτήτων, για παράδειγμα στους τομείς των μεταφορών και των καταλυμάτων·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να τονίσει τη σημασία της βιωσιμότητας των προϊόντων, στο πλαίσιο της προώθησης της κυκλικής οικονομίας·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως την ιεράρχηση των αποβλήτων που προβλέπεται στη νομοθεσία της ΕΕ (οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ), και ειδικότερα να διατηρούν στο έπακρο τη χρησιμότητα και την αξία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και να μην τις θεωρούν απορρίμματα, παρέχοντας, για παράδειγμα, πρόσβαση στα σημεία συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE) στο προσωπικό των κέντρων επαναχρησιμοποίησης που μπορεί να αξιοποιήσει τα είδη αυτά και τα εξαρτήματά τους·

23.  θεωρεί ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση θα πρέπει να εφαρμόζονται ιδίως στις ΜΜΕ και τις μικροεπιχειρήσεις, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, με τρόπο που να είναι κατάλληλος και αναλογικός προς το μέγεθος και τις ικανότητες των ΜΜΕ ή των μικροεπιχειρήσεων, προκειμένου να διατηρηθεί η ανάπτυξή τους και να ενθαρρυνθεί η απασχόληση και η κατάρτιση για νέους επαγγελματίες στην ΕΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει με ποιον τρόπο μπορεί να προαχθεί και να ενισχυθεί η δυνατότητα αντικατάστασης των λαμπτήρων LED και να λάβει παράλληλα με τα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού υπόψη και ηπιότερα μέσα, όπως π.χ. η σήμανση, τα συστήματα παροχής κινήτρων, οι δημόσιοι διαγωνισμοί ή μια μεγαλύτερη εγγύηση για την περίπτωση μη αντικαταστάσιμων λαμπτήρων·

25.  προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εισαγόμενων προϊόντων με τις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης και πολιτικής των προϊόντων·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και να σεβαστούν τις αρμοδιότητές τους·

Εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών

27.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την ενημέρωση σχετικά με τη βιωσιμότητα των προϊόντων ως εξής:

-  με την εξέταση του ενδεχόμενου ενός προαιρετικού ευρωπαϊκού σήματος που θα περιλαμβάνει ιδίως: με τη βιωσιμότητα, τον οικολογικό σχεδιασμό, τις δυνατότητες διαμόρφωσης των εξαρτημάτων για την αναβάθμιση των προϊόντων και τη δυνατότητα επισκευής,

-  με εθελοντικές δοκιμές με επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερομένους σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την ανάπτυξη αναγραφής της εκτιμώμενης διάρκειας χρήσης ενός προϊόντος με βάση τυποποιημένα κριτήρια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα κράτη μέλη,

-  με τη δημιουργία μετρητή χρήσης για τα σημαντικότερα καταναλωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών,

-  με τη διενέργεια μελέτης επιπτώσεων για την εναρμόνιση της διάρκειας ζωής με τη διάρκεια της νόμιμης εγγύησης·

-  με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

-  με την τυποποίηση της πληροφόρησης σε εγχειρίδια σχετικά με την βιωσιμότητα, την αναβαθμισιμότητα και την επισκευασιμότητα ενός προϊόντος, ώστε αυτή να καταστεί σαφής, προσιτή και ευκόλως κατανοητή,

-  με την παροχή πληροφοριών που βασίζονται σε τυποποιημένα κριτήρια, όπου θα αναφέρεται η αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος·

28.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή:

-  να συνδράμουν τις τοπικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τις ενώσεις στη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, ιδίως με την παροχή πληροφοριών σχετικά με συμβουλές συντήρησης, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης κλπ.,

-  να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα προϊόντα που εμφανίζουν πρόωρες βλάβες ή δεν επισκευάζονται, ενδεχομένως αναπτύσσοντας πλατφόρμες ενημέρωσης για τους καταναλωτές·

29.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την τακτική και διαρθρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και δημοτικών αρχών·

Μέτρα για την προγραμματισμένη απαξίωση

30.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε διαβούλευση με τις οργανώσεις καταναλωτών, παραγωγών και άλλων ενδιαφερομένων, ορισμό της προγραμματισμένης απαξίωσης, σε επίπεδο ΕΕ, για τα υλικά αγαθά και το λογισμικό· καλεί επίσης την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρχές εποπτείας των αγορών, να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης ανεξάρτητου συστήματος, το οποίο να μπορεί να ελέγχει και να ανιχνεύει τα ενσωματωμένα ελαττώματα στα προϊόντα· ζητεί, εν προκειμένω, την καλύτερη νομική προστασία των «καταγγελλόντων» και τη λήψη κατάλληλων αποτρεπτικών μέτρων για τους παραγωγούς·

31.  επισημαίνει τον πρωτοποριακό ρόλο που διαδραματίζουν, εν προκειμένω, ορισμένα κράτη μέλη, όπως η πρωτοβουλία των χωρών της Μπενελούξ για την καταπολέμηση της προγραμματισμένης απαξίωσης και την παράταση της διάρκειας ζωής των (ηλεκτρικών) οικιακών συσκευών· τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο εν λόγω πλαίσιο·

32.  επισημαίνει ότι η δυνατότητα αναβάθμισης των προϊόντων μπορεί να επιβραδύνει την προγραμματισμένη απαξίωση και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κόστος για τους χρήστες·

Ενίσχυση του δικαιώματος χρήσης της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης

33.  θεωρεί ότι έχει καθοριστική σημασία η καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τη λειτουργία της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης· ζητεί η εν λόγω εγγύηση να αναγράφεται ολογράφως στο τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος·

34.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες και να λάβει μέτρα προκειμένου να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών:

-  με την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ιδίως σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία η λογικά αναμενόμενη περίοδος χρήσης είναι μεγαλύτερη, και με τη συνεκτίμηση των ισχυρών μέτρων προστασίας των καταναλωτών που λαμβάνονται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη,

-  με τη συνεκτίμηση των επιδράσεων τόσο της νομοθεσίας για τον οικολογικό σχεδιασμό όσο και του δικαίου των συμβάσεων στα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια, ώστε να αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση του κανονισμού για τα προϊόντα,

-  με την εξασφάλιση της ειδικής ενημέρωσης των καταναλωτών, στη σύμβαση πώλησης, όσον αφορά το δικαίωμά τους για νόμιμη εγγύηση, και με την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα αυτό,

-  με την απλούστευση της διαδικασίας απόδειξης της αγοράς για τον καταναλωτή, συνδέοντας την εγγύηση με τα αγαθά και όχι με τον αγοραστή, καθώς και με τη γενίκευση των ηλεκτρονικών αποδείξεων και των ψηφιακών συστημάτων εγγύησης·

35.  ζητεί την εφαρμογή μηχανισμού καταγγελιών σε επίπεδο ΕΕ για τη μη εφαρμογή των δικαιωμάτων χρήσης της εγγύησης, με σκοπό να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων από τις αρμόδιες αρχές·

36.  επισημαίνει ότι, μέσω της ενίσχυσης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και του καθορισμού ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται, παρέχεται κίνητρο για έναν περισσότερο βιώσιμο σχεδιασμό των προϊόντων·

Προστασία των καταναλωτών από την απαξίωση του λογισμικού

37.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την επεκτασιμότητα, τις ενημερώσεις ασφαλείας και τη βιωσιμότητα, στοιχεία που, στο σύνολό τους, είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία τόσο του λογισμικού όσο και του εξοπλισμού· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την ανάγκη διευκόλυνσης της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων·

38.  ενθαρρύνει τη διαφάνεια από πλευράς προμηθευτών και κατασκευαστών, μέσω διευκρινίσεων στις συμβάσεις πώλησης, όσον αφορά την ελάχιστη περίοδο κατά την οποία διατίθενται ενημερώσεις ασφαλείας για τα λειτουργικά συστήματα· προτείνει να θεσπιστεί ορισμός για την εύλογη περίοδο χρήσης· τονίζει, επιπλέον, ότι η παροχή των εν λόγω ενημερώσεων ασφαλείας, σε περιπτώσεις ενσωματωμένων λειτουργικών συστημάτων, πρέπει να εξασφαλίζεται από τον προμηθευτή του προϊόντος· ζητεί από τους προμηθευτές να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για τη συμβατότητα των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων λογισμικού με τα ενσωματωμένα συστήματα λειτουργίας που παρέχονται στους καταναλωτές·

39.  ζητεί να υπάρχει η δυνατότητα να είναι αναστρέψιμες οι ενημερώσεις λογισμικού που είναι απαραίτητες και να συνοδεύονται από ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες για τη λειτουργία της συσκευής, και τα νέα απαραίτητα λογισμικά να είναι συμβατά με τα λογισμικά προηγούμενης γενιάς·

40.  ενθαρρύνει τον δομοστοιχειωτό σχεδιασμό των εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του επεξεργαστή, με διαδικασία τυποποίησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή συντήρηση του αγαθού·

o

o  o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η βιωσιμότητα των προϊόντων, μια πρόκληση για τους καταναλωτές

Το ζήτημα της βιωσιμότητας των προϊόντων περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα:

-  την έλλειψη ανθεκτικότητας και δυνατότητας επισκευής των προϊόντων,

-  τη μακροζωία του λογισμικού όσον αφορά τα προϊόντα πληροφορικής,

-  την ενημέρωση που παρέχεται στον αγοραστή.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σχετικά με την ανθεκτικότητα των προϊόντων έχει μειωθεί αρκετά. Η υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων χαμηλού κόστους και η προβολή από τα μέσα ενημέρωσης σκανδαλωδών φαινομένων, που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν να είναι ασήμαντα, συνέβαλαν στην περαιτέρω υποχώρηση της εμπιστοσύνης αυτής. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη για την ένωση καταναλωτών της Γαλλίας, το 92% των ερωτηθέντων είναι πεπεισμένοι ότι οι οικιακές ή υψηλής τεχνολογίας συσκευές έχουν σχεδιαστεί σκοπίμως για να έχουν μικρή διάρκεια ζωής.

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές δεν λαμβάνουν σχεδόν καμία πληροφόρηση σχετικά με την ανθεκτικότητα των προϊόντων. Καθώς είναι πλέον αδύνατον να βασιστούν στην τιμή ως ένδειξη της σχέσης μεταξύ κόστους και ποιότητας, στρέφονται πιο εύκολα σε προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας από αναδυόμενες χώρες, επιταχύνοντας την τάση επιλογής της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. Η κατάσταση αυτή πλήττει τις ευρωπαϊκές εταιρείες που προσφέρουν συχνά υψηλότερης ποιότητας και πιο ανθεκτικά προϊόντα.

Επιπλέον, η διάδοση της χρήσης των συσκευών που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η εξάρτηση των χρηστών από τις νέες τεχνολογίες θέτουν το ακανθώδες κοινωνικό ζήτημα της επιταχυνόμενης απαξίωσης του λογισμικού και των πληροφοριακών μέσων. Οι λιγότερο εύποροι πολίτες είναι τα πρώτα θύματα της επιταχυνόμενης απαξίωσης των προϊόντων: λόγω έλλειψης χρημάτων, οι πολίτες αυτοί στρέφονται κυρίως σε προϊόντα χαμηλού κόστους που παρουσιάζουν προβλήματα πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα έτσι να επιβαρύνονται διπλάσια για την επιλογή τους αυτή.

Η δυνατότητα επισκευής των προϊόντων, μια οικονομική πρόκληση

Πέραν της αντοχής των προϊόντων, αυτό που δυσαρεστεί τους καταναλωτές είναι η έλλειψη της δυνατότητας επισκευής των προϊόντων, γεγονός το οποίο αποδυναμώνει επίσης τον τομέα των επισκευών που κάθε χρόνο χάνει περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Η δυνατότητα επισκευής των προϊόντων υπονομεύεται από διάφορους προβληματικούς παράγοντες:

-  την έλλειψη πρόσβασης σε ανταλλακτικά και την υπερβολικά υψηλή τιμή τους,

-  το κόστος εργασίας σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα που έχουν χαμηλό κόστος,

-  την έλλειψη κατάλληλης πληροφόρησης για την επισκευή και τη συντήρηση,

-  την αυξανόμενη πολυπλοκότητα, ιδίως του λογισμικού και των ηλεκτρονικών ειδών,

-  τους φραγμούς εισόδου στην αγορά για τους ανεξάρτητους επισκευαστές και όσους επισκευάζουν μόνοι τους τα προϊόντα τους,

-  τον ελάχιστα επισκευάσιμο χαρακτήρα των προϊόντων και των κατασκευαστικών μερών τους,

-  την ανεπάρκεια των υπηρεσιών αντικατάστασης των προϊόντων κατά τη διάρκεια της επισκευής.

Έτσι, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για το 2014, το 77% των ευρωπαίων πολιτών προτιμούν να επισκευάζουν τα προϊόντα τους αντί να αγοράζουν καινούργια, αλλά καταλήγουν τελικά να τα αντικαθιστούν ή να τα πετούν, διότι τα έξοδα και οι υπηρεσίες επισκευής τους αποθαρρύνουν.

Όσον αφορά την απασχόληση, οι περικοπές στον τομέα της επισκευής έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των εν υπηρεσία επισκευαστών:

-  στις Κάτω Χώρες, 2.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν σε αυτόν τον τομέα μέσα σε επτά έτη·

-  στη Γερμανία, το 13% των καταστημάτων επισκευής ραδιοφώνων και τηλεοράσεων έκλεισε μέσα σε έναν χρόνο·

-  στην Πολωνία, ο αριθμός των επισκευαστών μειώθηκε κατά 16% μέσα σε δύο χρόνια...

Παράλληλα με τη μείωση αυτή, τα εργαστήρια δωρεάν επισκευών ή οι δικτυακοί τόποι «αυτοεπισκευών» άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή. Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται επομένως να υπάρχει πραγματική ζήτηση για τις επισκευές.

Ο τομέας των επισκευών αντιπροσωπεύει πηγή θέσεων εργασίας οι οποίες είναι αδύνατο να μετεγκατασταθούν και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εφόσον τα προϊόντα σχεδιάζονταν για να αντέχουν περισσότερο και να επισκευάζονται και εφόσον οι υπηρεσίες επισκευής επανασχεδιάζονταν ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τις ανάγκες των καταναλωτών. Η προτίμηση της επισκευής έναντι της ανταλλαγής, ιδίως στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης, αποτελεί οικολογική πρόκληση διότι η συστηματική ανταλλαγή συνεπάγεται την απόσυρση καινούριων ακόμα προϊόντων και δεν ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να σχεδιάζουν πιο ανθεκτικά προϊόντα.

Όπως τελικά διαπιστώνεται, πολλές ελαττωματικές συσκευές δεν επισκευάζονται (έως και το 44% των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών). Η υποστήριξη του τομέα των επισκευών θα δημιουργήσει επομένως τις προοπτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη σημαντική μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης, ενώ θα επιφέρει επίσης σημαντική βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και θα δημιουργήσει εμπορικό πλεονέκτημα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Μια ολιστική προσέγγιση: προς την οικονομία της χρήσης

Η διάρκεια ζωής των προϊόντων εξαρτάται από μια σειρά αλληλένδετων παραγόντων: τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους διανομείς, τους καταναλωτές, ακόμη και τα κράτη. Η προσέγγιση της παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός οικονομικού μοντέλου που βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ των αναγκών των καταναλωτών, των βιομηχανιών και των περιβαλλοντικών επιταγών.

Εάν ο σχεδιασμός των προϊόντων αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διάρκειας ζωής των προϊόντων, το μοντέλο των πωλήσεων διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Η αναδυόμενη οικονομία της λειτουργικότητας και η οικονομία της συνεργασίας, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο πλήρους ανάπτυξης, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Προωθώντας τη χρήση και όχι την ιδιοκτησία, δίδεται προσοχή στην εμπειρία των υπηρεσιών, και όχι στην ανανέωση των προϊόντων. Αυτή η οικονομία της χρήσης ενισχύεται από τα ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν τις συναλλαγές στο εσωτερικό έμπιστων κοινοτήτων και μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών.

Το μοντέλο αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Η Επιτροπή προσπάθησε έτσι με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων που θέσπισε το 2015 για τον σκοπό αυτό να υποστηρίξει την ανάπτυξη αυτού του ενάρετου μοντέλου εξοικονόμησης πόρων, μείωσης των αποβλήτων και δημιουργίας θέσεων εργασίας σε μια ανταγωνιστική οικονομία.

Ένα τέτοιο μοντέλο, αν συνοδεύεται από κατάλληλη πολιτική κατάρτισης, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων.

Στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας εκτιμάται σε 296 θέσεις για 10.000 τόνους μεταχειρισμένων προϊόντων. Γνωρίζοντας ότι το ένα τρίτο των προϊόντων που συλλέγονται σε κέντρα ανακύκλωσης αποβλήτων μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο αν το 1% μόνο των αστικών αποβλήτων στην Ευρώπη ήταν σχεδιασμένα για να επαναχρησιμοποιηθούν.

Έτσι, η επαναχρησιμοποίηση, η οποία πολύ συχνά υποβαθμίζεται προς όφελος της ανακύκλωσης, είναι ένας τρόπος για να παραταθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων μέσω της εκ νέου ένταξής τους στην οικονομία με ελάχιστες προσαρμογές. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι αν οι ευρωπαϊκές εταιρείες ενθάρρυναν την επαναχρησιμοποίηση των υπολογιστών τους και όχι την ανακύκλωσή τους, η Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει 10.500 θέσεις εργασίας που είναι αδύνατο να μετεγκατασταθούν, ενώ οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου θα μειώνονταν ετησίως κατά περίπου 6 εκατομμύρια τόνους και θα εξοικονομούνταν 44 εκατομμύρια m3 νερού, εκτός των πρώτων υλών.

Με την επανεξέταση των τρόπων παραγωγής, των πωλήσεων και της κατανάλωσης μέσα από το πρίσμα της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων, μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην ευρωπαϊκή αγορά. Με δεδομένη την αναμενόμενη αύξηση του κόστους των πόρων, η φειδωλή διαχείριση των πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της διαχείρισης των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, είναι αναπόφευκτη. Μια βιομηχανική στρατηγική που εστιάζει στην αντοχή των προϊόντων μπορεί να αποσβέσει το κόστος των πρώτων υλών, επιτρέποντας την πρόβλεψη της απόδοσης της επένδυσης και την απόδοση οφελών σε σχέση κυρίως με την αφοσίωση των πελατών.

Τέλος, οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ενθαρρύνοντας τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές, αλλά λειτουργώντας και οι ίδιες υποδειγματικά στις πολιτικές προμηθειών τους και συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού, μέσω των ενώσεων, μεταξύ άλλων, σε θέματα υπεύθυνης κατανάλωσης και καλύτερης συντήρησης των προϊόντων.

Η βιωσιμότητα των προϊόντων ως δημόσια και πολιτική πρόκληση

Μια σειρά ευρωπαϊκών εκθέσεων και νομοθετικών εργασιών που εκπονήθηκαν στα κράτη μέλη έχουν επισημάνει ότι είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της εσπευσμένης ανανέωσης των προϊόντων.

Η γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2013 έθεσε τα θεμέλια μιας κοινής διαπίστωσης και πρότεινε μια σειρά συστάσεων για τις οποίες επετεύχθη συναίνεση. Η ανωτέρω επιτροπή προσδιορίζει τις διαφορές μεταξύ της προγραμματισμένης «τεχνικής» απαξίωσης, με την αυστηρή έννοια του όρου, της έμμεσης απαξίωσης, της απαξίωσης λόγω ασυμβατότητας και, τέλος, της ψυχολογικής απαξίωσης η οποία προκαλείται από τις εκστρατείες μάρκετινγκ.

Οι διαφορές αυτές ενέπνευσαν μια μελέτη της ΕΟΚΕ σχετικά με τις επιπτώσεις της αναγραφής της διάρκειας χρήσης των προϊόντων για τους καταναλωτές. Η έκθεση αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το 92% των Ευρωπαίων επιθυμούν να αναγράφεται η διάρκεια ζωής (ή χρήσης) των προϊόντων. Καταδεικνύει, επίσης, κατά πόσον η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εξαρτάται, εν μέρει, από την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών έναντι των επιχειρήσεων.

Οι εν λόγω ευρωπαϊκές εργασίες πραγματοποιούνται στον απόηχο των δημόσιων πολιτικών που αναπτύσσονται στα κράτη μέλη.

-  Το Βέλγιο υπήρξε πρωτοπόρος εγκρίνοντας τον Φεβρουάριο του 2012 ψήφισμα της Γερουσίας για την καταπολέμηση της προγραμματισμένης απαξίωσης των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων. Στο ψήφισμα συνιστάται, μεταξύ άλλων, η θέσπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της αναγραφής της διάρκειας ζωής των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων (λαμπτήρες, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα,...) και της δυνατότητάς τους να επισκευαστούν.

-  Παράλληλα με τις εθνικές πρωτοβουλίες, η Γαλλία άλλαξε τη νομοθεσία της στις αρχές Αυγούστου του 2015, ψηφίζοντας νόμο για την ενεργειακή μετάβαση που χαρακτηρίζει την προγραμματισμένη απαξίωση ως αδίκημα ενώ σε νόμο που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2014 σχετικά με την κατανάλωση, διευκρίνισε τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών.

-  Η νομοθεσία των Κάτω Χωρών προβλέπει ότι τα δύο χρόνια που προβλέπονται από τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης αποτελούν μόνο ελάχιστο όριο. Ορισμένα προϊόντα, όπως τα αυτοκίνητα, τα πλυντήρια και άλλα προϊόντα που θεωρούνται βιώσιμα, μπορούν να συνοδεύονται από εγγύηση συμμόρφωσης με μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος με βάση τον μέσο όρο της διάρκειας ζωής που μπορεί ευλόγως να αναμένει ο καταναλωτής για το προϊόν.

-  Η Φινλανδία επιτρέπει επίσης την παράταση της διάρκειας της εγγύησης στο πλαίσιο του «Consumer Protection Act» (Νόμος για την προστασία των καταναλωτών). Σύμφωνα με το προοίμιο του νόμου αυτού, η έλλειψη συμμόρφωσης που προκύπτει από την παραγωγή ενός προϊόντος, όπως για παράδειγμα ενός οχήματος, οικοδομικών υλικών ή οικιακών συσκευών, ακόμη και αν η έλλειψη συμμόρφωσης παρουσιαστεί περισσότερο από δύο έτη μετά την παράδοση του προϊόντος, αποτελεί ευθύνη του πωλητή. Αυτό το μοντέλο είναι παρόμοιο με το σύστημα των Κάτω Χωρών. Στο σύστημα αυτό υπάρχει μεσολαβητής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής του προϊόντος με κριτήρια όπως η τιμή του προϊόντος, η τιμή των εξαρτημάτων του ή ακόμα και η χρήση, όπως η συχνότητα χρήσης. Ο νόμος δεν περιέχει καμία συγκεκριμένη απαρίθμηση σχετικά με την «αναμενόμενη διάρκεια ζωής» συγκεκριμένων προϊόντων. Ωστόσο, κάθε περίπτωση μπορεί να εξετάζεται υπό το πρίσμα των συστάσεων του «Consumer Dispute Board» (Επιτροπή καταναλωτικών διαφορών).

-  Στην Ισπανία, στις 24 Ιουνίου 2014 εκδόθηκε το «ψήφισμα της Μαδρίτης» σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με τη συνεργατική κατανάλωση και την προγραμματισμένη απαξίωση στο πλαίσιο συνεδρίου για τα νέα καταναλωτικά πρότυπα που διοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ.

-  Στην Αυστρία δημιουργήθηκε σήμα αριστείας για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί με επισκευάσιμο και βιώσιμο τρόπο.

-  Τέλος, η Σουηδία έχει λάβει μια σειρά φορολογικών μέτρων, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2017 και έχουν ως στόχο την ενίσχυση του τομέα της επισκευής, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Τα μέτρα προβλέπουν τα εξής:

•  μείωση του κόστους επισκευής χάρη στη μείωση από 25 σε 12% του συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε ορισμένα προϊόντα (ποδήλατα, παπούτσια ή ρούχα),

•  εκπίπτει φορολογικά το 50% του κόστους εργασίας για τους καταναλωτές που επιλέγουν να επισκευάσουν τις οικιακές συσκευές τους,

•  φορολόγηση των προϊόντων που δεν περιέχουν καθόλου ή περιέχουν ελάχιστα ανακυκλώσιμα και επισκευάσιμα υλικά.

Ο μηχανισμός αυτός έχει σχεδιαστεί ως επένδυση με την οποία αναμένεται η μείωση των σημαντικότερων δαπανών που συνδέονται με τη ρύπανση, τα απόβλητα, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανεργία.

(1)

ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.

(2)

ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.

(4)

ΕΕ C 67 της 6.3.2014, σ. 23.

(5)

ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.

(6)

ΕΕ L 149 της 11.6.2015, σ. 22.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (11.4.2017)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

(2016/2272(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christel Schaldemose

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της εξάρτησης της Ένωσης από την εισαγωγή πρώτων υλών και της ταχείας εξάντλησης σημαντικής ποσότητας φυσικών πόρων βραχυπρόθεσμα, αποτελεί μείζονα πρόκληση να ανακτηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι εντός της Ένωσης και να ενισχυθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράταση του χρόνου ζωής των προϊόντων θα πρέπει να εκτιμηθεί στο πλαίσιο της ανάγκης για μια ολιστική αλλαγή στον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε, κατά τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοτικότερη χρήση των πόρων θα αποφέρει επίσης σημαντική καθαρή εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και τους καταναλωτές στην Ένωση, μειώνοντας ταυτόχρονα τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, καθώς και οι αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ζητείται να τεθούν σε εφαρμογή ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας επισκευής και επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων καθώς και της παράτασης της διάρκειας ζωής τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού μπορεί εν προκειμένω να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση με τίτλο «Growth Within: a Circular Economy vision for a competitive Europe» (Η ανάπτυξη εκ των έσω: Θεώρηση κυκλικής οικονομίας για ανταγωνιστική Ευρώπη) του ιδρύματος Ellen MacArthur Foundation καταδεικνύονται με σαφήνεια οι ευκαιρίες μετάβασης σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η πώληση υπηρεσιών αντί προϊόντων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας απαιτεί τη συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των πολιτών, των επιχειρήσεων και συνεπάγεται αλλαγές όχι μόνο στον σχεδιασμό και την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά επίσης και στην νοοτροπία και τις προσδοκίες των καταναλωτών και στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, μέσω της δημιουργίας νέων αγορών που να ανταποκρίνονται στις αλλαγές των τρόπων κατανάλωσης, εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της χρήσης, επαναχρησιμοποίησης και ανταλλαγής των προϊόντων, και συμβάλλουν στην αύξηση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής αυτών και στη δημιουργία ανταγωνιστικών, ανθεκτικών και βιώσιμων προϊόντων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά συστήματα φωτισμού δεν είναι πλέον δυνατή η αλλαγή του λαμπτήρα, κάτι που υπό ορισμένες προϋποθέσεις οδηγεί σε προβλήματα στην περίπτωση που ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός, διατίθενται στην αγορά νέοι λαμπτήρες μεγαλύτερης απόδοσης ή μεταβάλλονται οι επιθυμίες των πελατών σε σχέση π.χ. με το χρώμα του φωτισμού, διότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να απομακρυνθεί το σύστημα φωτισμού στο σύνολό του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας πρέπει να προαχθεί περαιτέρω η δυνατότητα επισκευής, μετατροπής, η μακροβιότητα και η δυνατότητα ανακύκλωσης των προϊόντων, προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής και χρήσης των προϊόντων και/ή μερών αυτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα στάδια της ιεράρχησης της διαχείρισης αποβλήτων, δηλαδή η μείωση και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, είναι τα πιο σημαντικά για την εφαρμογή της στρατηγικής μηδενικών αποβλήτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση φυσικών πόρων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά περίπου 50 % τα τελευταία 30 έτη, και ότι η ημερήσια κατανάλωση ανά άτομο ανέρχεται σε 43 κιλά πόρουςŸ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο, τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη, να διατηρηθούν οι πρώτες ύλες και να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοένα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, οι ολοένα βραχύτεροι κύκλοι καινοτομίας και οι διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις της μόδας οδηγούν συχνά σε ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα αγοράς νέων προϊόντων, μειώνοντας ως εκ τούτου τη διάρκεια χρήσης των προϊόντων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό στον τομέα της επισκευής, της πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών και της ανταλλαγής, δηλαδή στον τομέα που έχει ως στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σκόπιμο να μην τοποθετούνται μη αντικαταστάσιμες λυχνίες LED, αλλά λυχνίες που μπορούν να αντικατασταθούν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ της πρόθεσης για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του προϊόντος και της διατήρησης ενός περιβάλλοντος που δεν εμποδίζει την καινοτομία και την περαιτέρω εξέλιξη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για σκόπιμο σχεδιασμό έξυπνων τηλεφώνων κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην εξασφαλίζεται πλέον η λειτουργικότητά τους μετά από ένα με δύο χρόνια·

1.  τονίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ, αφενός της παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων, της μετατροπής των αποβλήτων σε πόρους (δευτερεύουσες πρώτες ύλες), της βιομηχανικής συμβίωσης, της καινοτομίας, της καταναλωτικής ζήτησης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτικής για την ανάπτυξη, τούτο δε σε όλα τα στάδια του κύκλου παραγωγής, και κρίνει ότι η ανάπτυξη προϊόντων όλο και πιο αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων δεν πρέπει να ενθαρρύνει τη μείωση της διάρκειας ζωής ή την πρόωρη διάθεση των προϊόντων·

2.  υπογραμμίζει ότι μια μεγαλύτερη ωφέλιμη διάρκεια ζωής των προϊόντων προϋποθέτει τη θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της προγραμματισμένης απαξίωσης, καλεί την επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της προγραμματισμένης απαξίωσης και την ενίσχυση των καταναλωτών μέσω βελτίωσης των πληροφοριών σχετικά με το προϊόν· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να ελέγξει τις αναφορές σχετικά με τη σκόπιμα πολύ περιορισμένη διάρκεια ζωής των έξυπνων τηλεφώνων και να προτείνει μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να αποθαρρύνουν τη διάθεση στην αγορά προϊόντων με προγραμματισμένη απαξίωση·

3.  υπογραμμίζει ότι μια μεγαλύτερη ωφέλιμη διάρκεια ζωής των προϊόντων απαιτεί τη διαθεσιμότητα τυποποιημένων και διαρθρωμένων συστατικών στοιχείων που είναι ευκολότερο να αντικατασταθούν, και τον λειτουργικό σχεδιασμό, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την αποσυναρμολόγηση·

4.  επισημαίνει ότι η μετατόπιση προς νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η αντιμετώπιση «των προϊόντων ως υπηρεσίες», έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα προϊόντων - υπηρεσιών δεν οδηγούν σε μείωση του χρόνου ζωής των προϊόντων και τονίζει ότι τα εν λόγω επιχειρηματικά μοντέλα δεν θα πρέπει παρέχουν ευκαιρίες φοροαποφυγής·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων που είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική άποψη και εύκολα επιδιορθώσιμα και, αφού καταστούν απόβλητα και προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλωθούν, είναι κατάλληλα για να διατεθούν ή να τοποθετηθούν στην αγορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. εμμένει στην άποψη ότι τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και την ιεράρχηση των αποβλήτων·

6.  τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως οι διαδικτυακά υποστηριζόμενες υπηρεσίες, οι νέες μορφές διανομής, τα καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών και η θεσμοθέτηση της παροχής υπηρεσιών επισκευής («Repair-Cafés», συνεργεία όπου ο πελάτης πραγματοποιεί ο ίδιος τις επισκευές) μπορούν να προαγάγουν τη μακροβιότητα των προϊόντων και εν προκειμένω να ενισχύσουν ταυτόχρονα την καταναλωτική συνείδηση και την εμπιστοσύνη σε προϊόντα μακράς διάρκειας·

7.  υπογραμμίζει ότι βασικές πτυχές της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων είναι η προώθηση και στήριξη βιώσιμων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, η χρήση προϊόντων αποδοτικών ως προς τους πόρους, ανθεκτικών, εύκολα ανταλλάξιμων, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, επιδιόρθωσης και ανακύκλωσης, καθώς και η αποθάρρυνση της διάθεσης προϊόντων προγραμματισμένης απαξίωσης στην αγορά·

8.  επισημαίνει τον ρόλο των εμπορικών στρατηγικών, όπως η μίσθωση προϊόντων, κατά τον σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων, όπου οι εταιρείες μίσθωσης διατηρούν την κυριότητα των μισθούμενων μονάδων και μπορούν να έχουν κίνητρο για εκ νέου διάθεση προϊόντων στην αγορά προκειμένου να επενδύσουν στον σχεδιασμό ανθεκτικότερων προϊόντων, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερο όγκο νέας παραγωγής και αποβλήτων·

9.  τονίζει ότι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα προϊόν επισκευάσιμο, επαναχρησιμοποιήσιμο, ανακυκλώσιμο και ανθεκτικό, θα πρέπει να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό του, δεδομένου ότι η ποσότητα πόρων που χρησιμοποιεί ένα προϊόν καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό κατά τη φάση σχεδιασμού· επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος αποτελεί σημαντική πτυχή για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, επειδή είναι καθοριστικής σημασίας για τον κύκλο ζωής του προϊόντος·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντικατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και για τον περιορισμό ουσιών που θέτουν σε απαράδεκτο κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη κύκλων μη τοξικών υλικών·

11.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, όπου αυτό είναι περιβαλλοντικά επωφελές, και να υποστηρίζουν τη θέσπιση συστημάτων για την προώθηση δραστηριοτήτων επισκευής, επαναχρησιμοποίησης, ανακατασκευής και ανακαίνισης των προϊόντων·

12.  επισημαίνει ότι απαιτείται καλύτερος σχεδιασμός των δυνατοτήτων επισκευής, δεδομένου ότι είναι καίριας σημασίας τα ανταλλακτικά να διατίθενται πρωτίστως για τα προϊόντα των οποίων ο χρόνος ζωής μπορεί να παραταθεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

13.  υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός ορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο της προγραμματισμένης απαξίωσης και την ποινικοποίηση των σχετικών πρακτικών·

14.  τονίζει ότι ο κατάλογος νέων προϊόντων που βασίζονται στον οικολογικό σχεδιασμό πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος και να περιλαμβάνει περισσότερα προϊόντα·

15.  επισημαίνει τον πρωτοποριακό ρόλο που διαδραματίζουν, εν προκειμένω, ορισμένα κράτη μέλη, όπως η πρωτοβουλία των χωρών της Μπενελούξ για την καταπολέμηση της προγραμματισμένης απαξίωσης και την παράταση της διάρκειας ζωής των (ηλεκτρικών) οικιακών συσκευών· τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο εν λόγω πλαίσιο·

16.  θεωρεί ότι έχει καθοριστική σημασία η καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τη λειτουργία της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης· ζητεί η εν λόγω εγγύηση να αναγράφεται ολογράφως στο τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος·

17.  υπενθυμίζει ότι, για την επιτυχημένη εφαρμογή μιας κυκλικής οικονομίας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν μεταξύ άλλων η διαθεσιμότητα τυποποιημένων και διαρθρωμένων συστατικών στοιχείων, ο σχεδιασμός της αποσυναρμολόγησης, η σχεδίαση προϊόντων για μεγάλη διάρκεια, καθώς και οι αποδοτικές παραγωγικές διαδικασίες·

18.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διεξάγουν θεσμικές εκστρατείες προώθησης των δραστηριοτήτων επισκευής, αγοράς-πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, ενοικίασης ή ανταλλαγής που αποτρέπουν την αγορά καινούργιων προϊόντων·

19.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα θέσπισης κανόνων σχετικά με το ελάχιστο ανακυκλωμένο υλικό που πρέπει να περιέχεται σε νέα προϊόντα·

20.  λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για τον οικολογικό σχεδιασμό 2016-2019· επικροτεί ιδιαίτερα τη συμπερίληψη της έννοιας της διάρκειας ζωής του προϊόντος, ως πιθανό περιβαλλοντικό πρότυπο όσον αφορά τις πτυχές της αποδοτικότητας των υλικών, συμπεριλαμβανομένης της επιμήκυνσης της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των προϊόντων, της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των συστατικών μερών ή ανακύκλωσης των υλικών των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και της χρήσης επαναχρησιμοποιημένων συστατικών μερών και/ή ανακυκλωμένων υλών σε προϊόντα·

21.  απευθύνει εκ νέου έκκληση στην Επιτροπή να προτείνει την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον οικολογικό σχεδιασμό προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της σε όλες τις βασικές ομάδες προϊόντων, όχι μόνο σε εκείνα που συνδέονται με την ενέργεια, καθώς και να συμπεριληφθούν σταδιακά όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν την αποδοτικότητα των πόρων στις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των προϊόντων·

22.  καλεί την Επιτροπή αφενός να προτείνει τα αναγκαία μέτρα που θα υποχρέωναν τους κατασκευαστές να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, και, όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια διάθεσης των ανταλλακτικών, αφετέρου δε να διασφαλίσει ότι αυτό ισχύει τόσο για τα ηλεκτρονικά όσο και για τα συμβατικά καταστήματα·

23.  απευθύνει εκ νέου έκκληση στην Επιτροπή να αξιολογήσει, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους, τη δυνατότητα καθορισμού ελάχιστων τιμών για τα ανακυκλωμένα υλικά που περιέχονται σε νέα προϊόντα, στο πλαίσιο της μελλοντικής αναθεώρησης της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό·

24.  αναγνωρίζει τη σημασία των πλατφορμών συνεργατικής οικονομίας και οικονομίας των ανταλλαγών ως νέων βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων που προωθούν την αποδοτική χρήση των προϊόντων και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους·

25.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως και επιβάλλουν τις απαιτήσεις της οδηγίας (2006/66/ΕΚ)(1) για την αφαίρεση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και ότι ενθαρρύνουν επιχειρηματικά μοντέλα για την ανάπτυξη της επαναχρησιμοποίησης των ηλεκτρικών στηλών·

26.  επισημαίνει με ανησυχία την ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται από διαμορφωτές-αποδιαμορφωτές, δρομολογητές και τηλεοπτικούς αποκωδικοποιητές/μετατροπείς-αποκωδικοποιητές όταν οι καταναλωτές μεταβαίνουν σε νέο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών· υπενθυμίζει στους καταναλωτές και στους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120, οι καταναλωτές έχουν ήδη δικαίωμα να χρησιμοποιούν τερματικό εξοπλισμό της επιλογής τους όταν μεταβαίνουν σε νέο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών·

27.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει με ποιον τρόπο μπορεί να προαχθεί και να ενισχυθεί η δυνατότητα αντικατάστασης των λαμπτήρων LED και να λάβει παράλληλα με τα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού υπόψη και ηπιότερα μέσα, όπως π.χ. η σήμανση, τα συστήματα παροχής κινήτρων, οι δημόσιοι διαγωνισμοί ή μια μεγαλύτερη εγγύηση για την περίπτωση μη αντικαταστάσιμων λαμπτήρων·

28.  επισημαίνει ότι υπεύθυνη χρήση των προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν οι καταναλωτές είναι σε θέση να αξιολογήσουν σωστά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων, σε σχέση με τον κύκλο ζωής τους, το οικολογικό τους αποτύπωμα και την ποιότητά τους·

29.  υπογραμμίζει τη δυσκολία θέσπισης υποχρεωτικής αναγραφής της αναμενόμενης διάρκειας ζωής των προϊόντων· προτείνει η εν λόγω αναγραφή να αποτελέσει αρχικά αντικείμενο εθελοντικής εφαρμογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει κοινού μορφότυπου και κοινής μεθοδολογίας·

30.  τονίζει ότι ένας μεγάλος όγκος ηλεκτρονικών αποβλήτων οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραγωγοί δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρέχουν αναβαθμίσεις λογισμικού που να είναι συμβατές με το υλισμικό· πιστεύει ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν συμβατές αναβαθμίσεις λογισμικού·

31.  επισημαίνει ότι μέσω της ενίσχυσης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και του καθορισμού ελάχιστων απαιτήσεων παρέχονται κίνητρα για έναν περισσότερο βιώσιμο σχεδιασμό των προϊόντων·

32.  καλεί την Επιτροπή να κάνει καλύτερη χρήση του οικολογικού σήματος της ΕΕ για μια καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το χρόνο ζωής των προϊόντων και να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των καταναλωτών όσον αφορά την ανθεκτικότητα του προϊόντος· υπογραμμίζει ότι η συνειδητή επιλογή των καταναλωτών μπορεί να δημιουργήσει, με έμμεσο τρόπο, οικονομικά κίνητρα για τους κατασκευαστές· τονίζει ότι το οικολογικό σήμα θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ελάχιστη διάρκεια ζωής ή χρήσης του προϊόντως, κατά τρόπο που να αυξάνει την ενημέρωση των καταναλωτών για τις πτυχές της ζωής του προϊόντος·

33.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί μέτρα που θα προβλέπουν τη διάθεση πληροφοριών, ενδεχομένως και αποκλειστικά σε εθελοντική βάση, για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, τον αριθμό των κύκλων χρήσης και τη δυνατότητα επισκευής του, ούτως ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να λαμβάνει καλύτερα τεκμηριωμένες αγοραστικές αποφάσεις·

34.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τους κατασκευαστές να δημοσιοποιούν διαγνωστικά εγχειρίδια και εγχειρίδια συντήρησης, καθώς και να διαθέτουν στην αγορά ανταλλακτικά εξαρτήματα προϊόντων για έναν ελάχιστο αριθμό ετών, σύμφωνα με την προσδοκώμενη διάρκεια ζωή του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να επισημαίνεται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν πόρους για εκπαίδευση και για εκστρατείες ενημέρωσης, να προωθήσουν μοντέλα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, και τονίζει τα οφέλη που προκύπτουν από τη μετάβαση σε μια κυκλική, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, οικονομία·

36.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά τη δυνατότητα επιμήκυνσης, με εναρμονισμένο τρόπο, της διάρκειας της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης των προϊόντων·

37.  καλεί τα κράτη μέλη, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να συντονίσουν τη δράση τους με εκείνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των επιχειρήσεων και των συλλόγων που διεξάγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων·

38.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον επικείμενο έλεγχο καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου για να αποσύρει ή να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής του οικολογικού σήματος της ΕΕ·

39.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν κίνητρα ώστε οι κατασκευαστές να παράγουν προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής· καλεί την Επιτροπή να προτείνει την κάλυψη του κόστους ανακύκλωσης από τους κατασκευαστές, εφόσον η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους είναι μικρότερη των πέντε ετών·

40.  προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει μέσω διεθνών συμβάσεων τη χρήση δεικτών για την αποδοτική χρήση των πόρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση μεταξύ βιομηχανιών και οικονομιών και να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού·

41.  προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εισαγόμενων προϊόντων με τις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης και πολιτικής των προϊόντων·

42.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν οικονομικά κίνητρα για υπηρεσίες επισκευής των προϊόντων προκειμένου να διευκολυνθεί η παράταση του χρόνου ζωής των προϊόντων, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση της φορολόγησης για την επισκευή των προϊόντων μπορεί να παράσχει κίνητρα για την επαναχρησιμοποίησή τους και να τονώσει τον κλάδο των επισκευών, με τα δυνάμει περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που μπορεί να συνεπάγεται αυτό, συμπεριλαμβανομένου ενός μειωμένου ΦΠΑ για τις δραστηριότητες επισκευής·

43.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την αποδοτικότερη και απλούστερη εκ νέου διοχέτευση στην οικονομία προϊόντων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν·

44.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πράσινες δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο πολιτικής προκειμένου να επισπεύσουν τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία·

45.  ζητεί την πλήρη απαγόρευση των προϊόντων με ενσωματωμένα ελαττώματα που έχουν σχεδιαστεί για να θέσουν τέλος στη διάρκεια ζωής του προϊόντος·

46.  επισημαίνει ότι η δυνατότητα αναβάθμισης των προϊόντων μπορεί να επιβραδύνει την προγραμματισμένη απαξίωση και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κόστος για τους χρήστες·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και να σεβαστούν τις αρμοδιότητές τους·

48.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την τακτική και διαρθρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και δημοτικών αρχών·

49.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά τις τοπικές πρωτοβουλίες επισκευής, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, δημιουργούν τοπικές πράσινες θέσεις εργασίας και παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες στους καταναλωτές·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

62

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Martin Häusling, Elisabeth Köstinger, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

62

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Elisabeth Köstinger, Peter Liese, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/EΟΚ, ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

Dennis de Jong

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

-

-

 

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου