Διαδικασία : 2016/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0224/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0224/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 25
CRE 03/07/2017 - 25

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.16
CRE 04/07/2017 - 6.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0290

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 839kWORD 98k
14.6.2017
PE 587.795v02-00 A8-0224/2017

σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση

(2016/2221(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Νεοκλής Συλικιώτης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση

(2016/2221(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 151 και 153,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων κατά την εργασία(1),

  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(2),

  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προσωρινή απασχόληση (οδηγία για την προσωρινή απασχόληση)(3),

  έχοντας υπόψη τη στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας 1996/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων)(4) και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (οδηγία για την εφαρμογή)(5),

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις γυναίκες εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης(7),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη «δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση»(8),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(11),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(12),

  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των εργασιακών σχέσεων και η επίδρασή του στη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς μισθού»(13),

  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του, του 2016, με τίτλο «Επισφαλής απασχόληση στην Ευρώπη: πρότυπα, τάσεις και στρατηγικές πολιτικής»(14),

  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία επισκόπηση της Επιτροπής σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη για το φθινόπωρο του 2016,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ισότητας των φύλων 2016-2020,

  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (2010) με τίτλο ‘Ευέλικτες μορφές εργασίας: «πολύ άτυπες» συμβατικές ρυθμίσεις’,

  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (2014) σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη(15),

  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (2015) σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης(16),

  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (2016) με τίτλο «Διερεύνηση της δόλιας σύναψης συμβάσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»(17),

  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας και την έκτη ευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας – έκθεση επισκόπησης(18),

  έχοντας υπόψη το λεξικό βιομηχανικών σχέσεων (Industrial Relations Dictionary) του Eurofound(19),

–  έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα που καθόρισε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και τις συμβάσεις και συστάσεις της για τις συνθήκες εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΔΟΕ R198 του 2006 σχετικά με τη σχέση απασχόλησης (σύσταση για τις εργασιακές σχέσεις)(20), καθώς και τις διατάξεις της σχετικά με τον καθορισμό της σχέσης εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ του 2011 με θέμα ‘Πολιτικές και κανονισμοί για την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας’(21),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ του 2016 σχετικά με τις μη τυποποιημένες συμβάσεις απασχόλησης ανά τον κόσμο(22),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ του 2016, σχετικά με την οικοδόμηση κοινωνικού πυλώνα για την ευρωπαϊκή σύγκλιση(23),

–  έχοντας υπόψη την γενική σύσταση του ΟΗΕ αριθ. 28 του 2010 σχετικά με τις βασικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων κρατών που απορρέουν από το άρθρο 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 2011, σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2014-2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0224/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται η τάση για μη τυποποιημένες, άτυπες μορφές εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων με συμβόλαια ορισμένης διάρκειας και μερικής απασχόλησης έχει αυξηθεί στην ΕΕ τα τελευταία 15 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται αποτελεσματικές πολιτικές που να καλύπτουν τις διάφορες μορφές απασχόλησης και να προστατεύουν επαρκώς τους εργαζόμενους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών η τυποποιημένη απασχόληση έχει μειωθεί από 62 % σε 59 %(24)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η τάση αυτή συνεχιστεί, είναι πιθανόν τα τυποποιημένα συμβόλαια να ισχύουν μόνο για μια μειοψηφία εργαζομένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβάσεις πλήρους και μόνιμης απασχόλησης εξακολουθούν να συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων απασχόλησης στην ΕΕ και ότι σε ορισμένους τομείς, παράλληλα με την τυποποιημένη απασχόληση, υπάρχουν επίσης άτυπες μορφές εργασίας · λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη απασχόληση μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, λόγω του μη τυποποιημένου χρόνου εργασίας και του μη τακτικού χαρακτήρα των μισθών και των συνταξιοδοτικών εισφορών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναδυόμενες νέες μορφές απασχόλησης, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών, καθιστούν δυσδιάκριτο το όριο μεταξύ εξαρτημένης εργασίας και αυτοαπασχόλησης(25), πράγμα που μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας της απασχόλησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες νέες μορφές απασχόλησης διαφέρουν ποικιλοτρόπως από την παραδοσιακή τυποποιημένη απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες μεταβάλλουν τη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, άλλες αλλάζουν το πρότυπο και την οργάνωση της εργασίας, ενώ κάποιες άλλες κάνουν και τα δύο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και σε μείωση της προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά μπορεί επίσης να αποφέρει πλεονεκτήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας έχει επομένως κεφαλαιώδη σημασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης στην Ένωση μετά την οικονομική κρίση Ευρώπη είναι ευπρόσδεκτη, μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην αύξηση του αριθμού των άτυπων συμβάσεων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν μεγαλύτερο κίνδυνο επισφάλειας από την τυποποιημένη απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική απασχόληση δεν έχει σημειώσει καμία απολύτως πτώση από την αρχή της κρίσης και ότι η πλήρης απασχόληση σε ενωσιακό επίπεδο εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από την κρίση το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αυξήσεις που σημειώθηκαν τα τελευταία έτη, το ποσοστό απασχόλησης εξακολουθεί να υπολείπεται του στόχου του 75 % της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των νέων μορφών εργασίας που αναδύονται και της ύπαρξης επισφαλούς απασχόλησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν συντρέχουσα αρμοδιότητα όσον αφορά την κοινωνική πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν μπορεί παρά να συμπληρώνει και να υποστηρίζει τα κράτη μέλη σε αυτόν τον τομέα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν μπορεί παρά να εγκρίνει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας χωρίς να εναρμονίζει τους νόμους και τις κανονιστικές ρυθμίσεις των κρατών μελών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δημιουργηθεί μία ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, η οποία συμβάλλει σε μία στενότερη διασυνοριακή συνεργασία καθώς και στην από κοινού λήψη μέτρων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων παραγόντων, για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά και δραστικά η μαύρη εργασία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής απασχόληση οδηγεί σε κατακερματισμό της αγοράς και επιδεινώνει τις ανισότητες όσον αφορά τις αποδοχές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει διατυπωθεί ακόμη κοινός ορισμός της επισφαλούς απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να διατυπωθεί σε στενή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τύπος των συμβολαίων δεν μπορεί, από μόνος του, να προμηνύει τον κίνδυνο της επισφαλούς απασχόλησης, αλλά ότι, αντιθέτως, ο κίνδυνος αυτός εξαρτάται από ευρύ φάσμα παραγόντων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως τυποποιημένη εργασία μπορεί να νοείται η τακτική εργασία πλήρους απασχόλησης και η τακτική εθελοντική εργασία μερικής απασχόλησης με συμβόλαια αορίστου χρόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος διαθέτει δικούς του νόμους και πρακτικές οι οποίοι θεσπίζουν τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν για κάθε τύπο συμβολαίων απασχόλησης και πρακτικής άσκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται καθολικά αποδεκτός ορισμός της «τυποποιημένης απασχόλησης»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο πρόσφατα ζητήματα εκπροσώπησης που οφείλονται είτε στις αδυναμίες των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων σε ορισμένους τομείς είτε στις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και περιορίζουν τους ρόλους των κοινωνικών εταίρων, επηρεάζουν όλες τις εργασιακές σχέσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς όπως ο γεωργικός, ο κατασκευαστικός και ο καλλιτεχνικός τομέας, πλήττονται από την επισφαλή απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής απασχόληση έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς τα τελευταία χρόνια, όπως η αεροπορία και ο ξενοδοχειακός τομέας(26)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι εργαζόμενοι σε χειρωνακτικά επαγγέλματα μεσαίου επιπέδου ειδίκευσης και σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές, έχουν λιγότερες προοπτικές και οι θέσεις εργασίας τους είναι χαμηλότερης ποιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρουν συχνότερα έκθεση σε κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη στάση του σώματος και απολαμβάνουν χαμηλότερα επίπεδα σωματικής και ψυχικής ευημερίας(27)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 46 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην εργασιακή ανασφάλεια λόγω των διακρίσεων που υφίστανται, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις αποδοχές τους και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι αποδοχές των γυναικών είναι κατά περίπου 16 % χαμηλότερες από των ανδρών στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να απασχολούνται συχνότερα με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου ή χαμηλής αμοιβής και ως εκ τούτου απειλούνται περισσότερο από επισφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εργασιακές συνθήκες προκαλούν δια βίου απώλειες εισοδήματος και προστασίας, είτε όσον αφορά τις αποδοχές είτε τις κοινωνικές παροχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα πλήρους και μόνιμης απασχόλησης είναι μεγαλύτερη για τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα από την μη εθελοντική μερική απασχόληση, την ψευδή αυτοαπασχόληση και την αδήλωτη εργασία(28)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ είναι υψηλότερο για τους άνδρες από ό, τι για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί λόγοι αποχώρησης των γυναικών από την αγορά εργασίας είναι η ανάγκη φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, τυχόν δική τους ασθένεια ή αδυναμία ή άλλες προσωπικές και οικογενειακές ευθύνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις και εμπόδια σε σχέση με την υπάρχουσα ή δυνητική μητρότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνες μητέρες με εξαρτώμενα παιδιά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο επισφάλειας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που προϋποθέτει τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης σε όλους τους τομείς και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στη διασφάλιση αυτής της ισότητας συμβάλλουν στην προαγωγή της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά άτομα που βρίσκονται σε επισφαλείς απασχολήσεις ή είναι άνεργα δεν παρέχεται το δικαίωμα γονικής άδειας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εργαζόμενοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν σε κατάσταση επισφαλούς απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανότητες να βρεθεί ένας εργαζόμενος σε πολλαπλώς μειονεκτική θέση είναι διπλάσιες για τους εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε σύγκριση με τους εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω(29)·

I. Προς την επίτευξη συνθηκών αξιοπρεπούς εργασίας - αντιμετώπιση των συνθηκών εργασίας και της επισφαλούς απασχόλησης

1.  καλεί τα κράτη μέλη να συνυπολογίζουν τους ακόλουθους δείκτες της ΔΟΕ για τον καθορισμό της ύπαρξης σχέσης απασχόλησης:

- η εργασία εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό τον έλεγχο άλλου προσώπου·

- η εργασία συνεπάγεται την ένταξη του εργαζομένου στην οργάνωση της επιχείρησης·

- η εργασία εκτελείται αποκλειστικά ή κυρίως προς όφελος άλλου προσώπου·

- η εργασία πρέπει να εκτελείται από τον εργαζόμενο αυτοπροσώπως·

- η εργασία εκτελείται εντός ειδικών ωραρίων εργασίας ή σε χώρο εργασίας που ορίζεται ή συμφωνείται από τον αιτούντα την εργασία·

- η εργασία έχει ορισμένη διάρκεια και ενός βαθμού συνέχεια·

- η εργασία απαιτεί τη διαθεσιμότητα του εργαζομένου ή προϋποθέτει την παροχή εργαλείων, υλικών και μηχανημάτων από τον αιτούντα την εργασία·

- ο εργαζόμενος λαμβάνει σε περιοδική βάση αμοιβή για την εργασία του η οποία αποτελεί την αποκλειστική ή την κύρια πηγή εισοδήματός του και ενδεχομένως παρέχεται επίσης πληρωμή σε είδος, όπως τροφή, στέγη ή μεταφορά·

- ο εργαζόμενος έχει δικαιώματα όπως εβδομαδιαία ανάπαυση και ετήσιας άδειας·

2.  σημειώνει τον ορισμό της άτυπης απασχόλησης από το Eurofound, ο οποίος αναφέρεται σε εργασιακές σχέσεις που δεν συμμορφώνονται με το τυποποιημένο ή το τυπικό μοντέλο πλήρους, τακτικής και αορίστου χρόνου απασχόλησης στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης με έναν και μόνο εργοδότη για μακρά χρονική περίοδο(30)· τονίζει ότι οι όροι «άτυπη» και «επισφαλή» δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα·

3.  αντιλαμβάνεται ως επισφαλή απασχόληση την απασχόληση κατά την οποία δεν τηρούνται τα ενωσιακά, τα διεθνή και τα εθνικά πρότυπα και διατάξεις, ιδίως όσον αφορά την υγεία ή/και δεν προσφέρει επαρκή μέσα για μία αξιοπρεπή ζωή ή την ενδεδειγμένη κοινωνική προστασία·

4.  διαπιστώνει ότι μερικές άτυπες μορφές απασχόλησης επιφέρουν ενδεχομένως μεγαλύτερους κινδύνους επισφαλούς ή ανασφαλούς απασχόλησης, όπως για παράδειγμα η περιθωριακή μερική απασχόληση, η μη εθελοντική μερική απασχόληση, τα συμβόλαια ορισμένης διάρκειας, οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας καθώς και οι μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις και μαθητείες·

5.  υπογραμμίζει ότι στις περιπτώσεις που οι μορφές μερικής απασχόλησης αποτελούν επιλογή των εργαζομένων, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα αυτής της απασχόλησης από οικονομικής και κοινωνικής άποψης·

6.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ευελιξία της αγοράς εργασίας δεν έχει σκοπό την υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων με αντάλλαγμα την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, αλλά την επιτυχή εξισορρόπηση της προστασίας των εργαζομένων και της δυνατότητας ιδιωτών και εργοδοτών να καταλήγουν σε συμφωνία όσον αφορά τρόπους εργασίας που καλύπτουν τις ανάγκες αμφοτέρων·

7.  σημειώνει ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με την επισφάλεια εξαρτάται από τον τύπο του συμβολαίου αλλά επίσης και από τους ακόλουθους παράγοντες:

- ελάχιστη ή καμία εργασιακή ασφάλεια συνεπεία του μη μόνιμου χαρακτήρα της θέσης απασχόλησης, όπως στην περίπτωση συμβάσεων ακούσιας και συχνά περιθωριακής μερικής απασχόλησης, και, σε ορισμένα κράτη μέλη, μη προκαθορισμένων ωρών εργασίας και καθηκόντων που αλλάζουν ανάλογα με την κατά παραγγελία εργασία·

- υποτυπώδης προστασία από την απόλυση και έλλειψη επαρκούς κοινωνικής προστασία σε περίπτωση απόλυσης·

- ανεπαρκή αμοιβή για μια αξιοπρεπή διαβίωση·

- ανύπαρκτα ή περιορισμένα δικαιώματα σε κοινωνική προστασία ή σε παροχές·

- καμία ή περιορισμένη προστασία εναντίον πάσης μορφής διακρίσεων·

- ανύπαρκτες ή περιορισμένες προοπτικές προαγωγής στην αγορά εργασίας όσον αφορά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την κατάρτιση·

- χαμηλό επίπεδο συλλογικού δικαιώματος και περιορισμένο δικαίωμα σε συλλογική εκπροσώπηση·

- περιβάλλον εργασίας που δεν συνάδει με τα ελάχιστα πρότυπα υγείας και ασφάλειας(31)·

8.  υπενθυμίζει τον ορισμό της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία, σύμφωνα με τον οποίο: «Η αξιοπρεπής εργασία είναι εργασία που είναι παραγωγική και αποδίδει δίκαιο εισόδημα, ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και κοινωνική προστασία, καλύτερες προοπτικές για προσωπική εξέλιξη και κοινωνική ένταξη, ελευθερία των ανθρώπων να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να οργανώσουν και να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις ζωές τους, και ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης για όλους, γυναίκες και άντρες»(32)· ενθαρρύνει την ΔΟΕ να προσθέσει τον επαρκή για τη διαβίωση μισθό στον ορισμό αυτόν· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τον ορισμό αυτό κατά την αναθεώρηση ή την ανάπτυξη νομοθεσίας για την απασχόληση·

9.  υπενθυμίζει τους παράγοντες επιτυχίας για την ορθή πρακτική έναντι της επισφαλούς εργασίας, οι οποίοι είναι οι εξής: μια ισχυρή νομική βάση· η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των συμβουλίων εργαζομένων στο χώρο εργασίας· η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς· η ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας· η τομεακή εστίαση· οι χαμηλές διοικητικές επιβαρύνσεις για τους εργοδότες· η εφαρμογή των διατάξεων από τις επιθεωρήσεις εργασίας· και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης·

10.  τονίζει την ανάγκη θέσπισης αντικυκλικών οικονομικών πολιτικών που αποσκοπούν στην προστασία της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων σύμφωνα με τις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών·

11.  σημειώνει ότι το θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή απασχόληση έχει ως συγκεκριμένο στόχο να εγγυηθεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα δικαιώματα στην εργασία, την κοινωνική προστασία και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και την ισότητα των φύλων· επισημαίνει ότι η αξιοπρεπής εργασία πρέπει να εξασφαλίζει συγκεκριμένα:

- επαρκή για τη διαβίωση μισθό καθώς και εγγύηση του δικαιώματος της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι·

- συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με τις πρακτικές των κρατών μελών·

- συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρικές υποθέσεις σύμφωνα με τις πρακτικές των κρατών μελών·

- σεβασμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων·

- ίση μεταχείριση των εργαζομένων στον ίδιο χώρο εργασίας·

- υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας·

- κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα από αυτούς πρόσωπα·

- διατάξεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο ανάπαυσης·

- προστασία κατά της απόλυσης·

- πρόσβαση στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση·

- υποστήριξη της εξισορρόπησης εργασίας και προσωπικής ζωής για όλους τους εργαζομένους· υπογραμμίζει ότι για την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων έχει επίσης ουσιαστική σημασία να βελτιωθεί η εφαρμογή της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας·

12.  σημειώνει ότι πολλοί παράγοντες, όπως η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση, συμβάλλουν στην μεταβολή της φύσης της απασχόλησης, στην οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η αύξηση των νέων μορφών απασχόλησης· σημειώνει εν προκειμένω ότι πρέπει να θεσπιστούν νέοι, αναλογικοί και ανταποκρινόμενοι στις εκάστοτε ανάγκες κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη όλων των μορφών απασχόλησης·

13.  επαναλαμβάνει σε συνάρτηση με τις ψηφιακές θέσεις εργασίας ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί στους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε άλλους φορείς μεσολάβησης κατάλληλη κοινωνική και υγειονομική κάλυψη και προστασία·

14.  τονίζει ότι η ψηφιοποίηση δεν πρέπει να θεωρείται μόνο παράγοντας που καταστρέφει θέσεις εργασίας αλλά, αντιθέτως, υπογραμμίζει ότι ενέχει ευκαιρίες ανάπτυξης και αύξησης των ατομικών δεξιοτήτων·

15.  τονίζει ότι, το 2020, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν 756.000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού·

16.  τονίζει ότι η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μεταναστευτικές ροές εντός της ΕΕ, οι οποίες έχουν αναδείξει τα υφιστάμενα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ των κρατών μελών και τις διακρίσεις με βάση την υπηκοότητα, που έχουν σαν αποτέλεσμα οι πολίτες της ΕΕ να εκτίθενται σε μια κατάσταση επισφαλούς απασχόλησης·

17.  τονίζει ότι οι συνθήκες επισφαλούς απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της αδήλωτης εργασίας και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία και μπορούν να θέσουν τους εργαζόμενους σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και επιδείνωσης των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων·

18.  επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις πολύ σύντομης διάρκειας είναι οι πλέον εκτεθειμένοι σε αντίξοες συνθήκες όταν εκτελούν εργασία που ενέχει σωματική καταπόνηση· επισημαίνει ότι ο συνδυασμός της εργασιακής ανασφάλειας και της απουσίας ελέγχου επί του χρόνου εργασίας είναι συχνά απόρροια των επαγγελματικών κινδύνων που σχετίζονται με το άγχος·

19.  τονίζει ότι σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, η χρήση των πρακτικών των άτυπων ή ευέλικτων εργασιακών σχέσεων αγγίζει πλέον τα όρια της κατάχρησης·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν πολιτικές που να ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους, τους ασκούμενους και τους μαθητευόμενους, ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο και προωθώντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του καθεστώτος απασχόλησής τους, θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης ελεύθερα και χωρίς άμεσες ή έμμεσες κυρώσεις από τον εργοδότη·

21.  τονίζει τη σημασία των κοινωνικών εταίρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τον καθορισμό αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αξιοπρεπών αμοιβών και εισοδημάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πρακτική των κρατών μελών και για την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στους εργοδότες·

22.  ζητεί από τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να διασφαλίσουν τις επαγγελματικές σταδιοδρομίες προκειμένου να διευκολύνεται η μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων που ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της ζωής του, ιδίως μέσα από τη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση, τα επαρκή επιδόματα ανεργίας, τη δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων και αποτελεσματικές, ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν και να εγγυηθούν αποτελεσματική προστασία και ίσες αμοιβές για εργαζόμενους και εργαζόμενες που εκτελούν εργασία στο πλαίσιο σχέσης απασχόλησης, μέσω μιας σφαιρικής απάντησης υπό μορφή μιας πολιτικής που να αποσκοπεί στην εξάλειψη της επισφαλούς απασχόλησης και στην παροχή εγγυήσεων σταδιοδρομίας και κατάλληλης κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης·

24.  τονίζει τη σημασία των επιθεωρήσεων εργασίας των κρατών μελών, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να επικεντρώνονται στον στόχο της παρακολούθησης, της εξασφάλισης της συμμόρφωσης με τις συνθήκες εργασίας και της βελτίωσής τους, της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, και της καταπολέμησης της παράνομης ή αδήλωτης εργασίας, και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται κατάχρησή τους με τρόπο ώστε να μετατρέπονται σε μηχανισμούς ελέγχου της μετανάστευσης· επισημαίνει τον κίνδυνο μεροληπτικής μεταχείρισης των πλέον ευάλωτων εργαζομένων και καταδικάζει έντονα την πρακτική των επιχειρήσεων που απασχολούν μετανάστες χωρίς να τους εγγυώνται τα πλήρη τους δικαιώματα και τις πλήρεις παροχές τους και χωρίς να τους ενημερώνουν σχετικά· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να παρέχουν επαρκείς πόρους στις επιθεωρήσεις εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική παρακολούθηση·

II. Προτάσεις

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν την επισφαλή εργασία, συμπεριλαμβανομένων της αδήλωτης εργασίας και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι μορφές εργασιακών συμβάσεων θα προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας με κατάλληλη κάλυψη κοινωνικής ασφάλιση, σύμφωνα με την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή απασχόληση, το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν όλες τις πρακτικές, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της φτώχειας·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ποιότητα της εργασίας σε μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης μέσω της παροχής τουλάχιστον ενός συνόλου ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά την κοινωνική προστασία, τα επίπεδα ελάχιστων μισθών και την πρόσβαση στην κατάρτιση και την ανάπτυξη· τονίζει ότι αυτό πρέπει να γίνει με παράλληλη διατήρηση των ευκαιριών εισόδου στην αγορά·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα είναι κατάλληλα για τις νέες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης·

29.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις νέες μορφές απασχόλησης που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης· ζητεί ειδικότερα να διενεργηθεί αξιολόγηση του νομικού καθεστώτος και της ευθύνης των διαμεσολαβητών της αγοράς εργασίας και των διαδικτυακών πλατφορμών· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας («Οδηγία για τη γραπτή δήλωση»)(33) προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες μορφές απασχόλησης·

30.  επισημαίνει τις δυνατότητες που ενέχει η συνεργατική οικονομία, ιδίως από πλευράς νέων θέσεων εργασίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τους πιθανούς νέους κανόνες εργασίας που δημιουργεί η συνεργατική οικονομία· τονίζει με έμφαση την ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων στον τομέα αυτόν, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας όσον αφορά το καθεστώς τους, την ενημέρωση που τους παρέχεται και την απαγόρευση των διακρίσεων·

31.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, και να επανεξετάσει την οδηγία για τους εργαζόμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης ώστε να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που να προάγουν συγκεκριμένα τους τομείς της οικονομίας που υπόσχονται το μεγαλύτερο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, προκειμένου να προωθηθεί η ανοδική κοινωνική σύγκλιση και συνοχή στην Ένωση και η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων·

33.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αδήλωτη εργασία δεδομένου ότι μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση και δημιουργεί επισφαλείς και πλημμελείς συνθήκες εργασίας και αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων· χαιρετίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας·

34.  θεωρεί ότι, δεδομένου του αριθμού των εργαζομένων, ιδίως των νέων, που εγκαταλείπουν σήμερα τις χώρες καταγωγής τους με προορισμό άλλα κράτη μέλη προς αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, είναι επειγόντως αναγκαίο να αναπτυχθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική κινητικότητα στην ΕΕ, τηρώντας παράλληλα την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και της εγγύησης των μισθών και των κοινωνικών προτύπων και εξασφαλίζοντας πλήρη δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης για την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ίσων μισθών στον ίδιο τόπο εργασίας·

35.  σημειώνει με ανησυχία την αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της κάλυψης που παρέχουν οι συλλογικές συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν στρατηγικές πολιτικές καθολικής κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, κατοχυρώνοντας και ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τον ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων εργοδοτών·

36.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι όσον αφορά τις οδηγίες της ΕΕ για την εργασία μερικής απασχόλησης, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και προτρέπει την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν ρυθμίσεις για τις νέες μορφές απασχόλησης, εφόσον ενδείκνυται· καλεί το Eurofound να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί εταίροι αναπτύσσουν στρατηγικές για την εξασφάλιση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της επισφαλούς απασχόλησης·

37.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι που από νομική άποψη θεωρούνται μονοπρόσωπη εταιρεία θα έχουν το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και θα μπορούν να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι·

38.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία 2003/88/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (οδηγία για τον χρόνο εργασίας)(34), κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβομένων διακοπών· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα αυτά θα ισχύουν για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των κατά παραγγελία εργαζομένων, των εργαζομένων σε περιθωριακή μερική απασχόληση και των εργαζομένων βάσει του μοντέλου του πληθοπορισμού· υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας συνιστά νομοθετικό μέτρο που αφορά την υγεία και την ασφάλεια· ζητεί να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΔΕΚ οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρόνος εφημερίας στον χώρο εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να ακολουθείται από περιόδους αντισταθμιστικής ανάπαυσης·

39.  υπενθυμίζει ότι η περιθωριακή μερική απασχόληση χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα επίπεδα ασφάλειας εργασίας, λιγότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, λιγότερες επενδύσεις από τους εργοδότες για κατάρτιση, και αύξηση του ποσοστού χαμηλών αμοιβών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν μέτρα για περισσότερες ώρες απασχόλησης για όσους επιθυμούν να εργαστούν περισσότερο·

40.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η επαγγελματική και συνεχής κατάρτιση θα είναι επίσης διαθέσιμες στους εργαζομένους σε άτυπες μορφές απασχόλησης· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα βελτίωσης των δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη ψηφιακή οικονομία· υπενθυμίζει ότι η έλλειψη και η αναντιστοιχία δεξιοτήτων συμβάλλουν σε υψηλά επίπεδα ανεργίας· χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων·

41.  ζητεί τη θέσπιση μιας «εγγύησης δεξιοτήτων» ως νέου δικαιώματος του κάθε ανθρώπου σε κάθε στάδιο της ζωής του προκειμένου να αποκτήσει βασικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένων της γραφής και ανάγνωσης, της αριθμητικής, του ψηφιακού γραμματισμού και της ικανότητας χρήσης των μέσων επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τους νεοεμφανιζόμενους βιομηχανικούς κλάδους και τους σημαντικότερους αναπτυσσόμενους τομείς και εξασφαλίζοντας πλήρη απήχηση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αναπηρίες, των αιτούντων άσυλο, των μακροχρόνια ανέργων και άλλων ομάδων που υποεκπροσωπούνται στην κοινωνία· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν θα πρέπει να αποκλείουν κανέναν, αλλά να παρέχουν σε ισότιμη βάση ποιοτική εκπαίδευση σε όλον τον πληθυσμό, να επιτρέπουν στους ανθρώπους να είναι ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες και να τους δίνουν τα εφόδια για μάθηση και προσαρμογή σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας·

42.  τονίζει ότι οι πολιτικές των κρατών μελών πρέπει να διατυπωθούν και να εφαρμοστούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, σε στενή συνεργασία με την οργάνωση εργοδοτών και εργαζομένων·

43.  υπενθυμίζει ότι η επισφαλής απασχόληση δεν βλάπτει μόνο το άτομο, αλλά συνεπάγεται επίσης σημαντικό κόστος για την κοινωνία από άποψη απώλειας φορολογικών εσόδων και αύξησης των δημόσιων δαπανών μακροπρόθεσμα καθώς και υποστήριξης όσων πλήττονται από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της απώλειας εισοδήματος και των δυσχερών συνθηκών εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη χρήση συμβάσεων αορίστου χρόνου και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επισφαλή απασχόληση·

44.  υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία αντιμετωπίζουν υψηλό επίπεδο ανασφάλειας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές προσαρμοσμένες σε αυτήν την ομάδα οι οποίες θα τους προστατεύουν αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά τους ανεξάρτητα από το καθεστώτος διαμονής τους·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία και την ψευδή αυτοαπασχόληση και όλες τις μορφές παράνομης απασχόλησης οι οποίες συνιστούν πρακτικές που υπονομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η αποτροπή των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις μελλοντικές πολιτικές απασχόλησης·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογούν τις συνθήκες εργασίας των αναπληρωματικών εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, και τον αντίκτυπό τους στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών·

47.  επισημαίνει ότι η επισφαλής απασχόληση αφορά κατά κύριο λόγο τους πλέον ευάλωτους εργαζόμενους οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο διακρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι τα άτομα που έχουν κάποια αναπηρία, είναι διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, καθώς και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο επισφαλούς απασχόλησης· καταδικάζει όλες τις μορφές επισφάλειας, ανεξάρτητα από το συμβατικό καθεστώς·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν η οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης είναι κατάλληλη για νέες μορφές απασχόλησης·

49.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογούν κάθε νομοθεσία που αφορά τις πτυχές της επισφαλούς απασχόλησης ως προς τις επιπτώσεις της στην ισότητα των φύλων· θεωρεί αναγκαίο τα νομοθετικά και τα μη νομοθετικά μέτρα να εστιαστούν στις ανάγκες των γυναικών που βρίσκονται σε επισφαλή απασχόληση διότι, διαφορετικά, μία ήδη υπερεκπροσωπούμενη ομάδα θα συνεχίσει να πλήττεται υπερβολικά·

50.  θεωρεί ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η αυξημένη ζήτηση για ευελιξία στην αγορά εργασίας να έχει ως αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες σε καθεστώτα άτυπης απασχόλησης, καθώς και μεταξύ αυτών που έχουν επισφαλές καθεστώς απασχόλησης·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν, να προστατεύουν και να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης εγκυμονουσών υπαλλήλων ή οποιασδήποτε μειονεκτικής κατάστασης βιώνει η υπάλληλος μετά την επιστροφή της από άδεια μητρότητας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρούν και να επιβάλλουν την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα μητρότητας, ώστε οι γυναίκες να μη ζημιώνονται όσον αφορά το επίπεδο των συντάξεων εκ του γεγονότος ότι έγιναν μητέρες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου· τονίζει ότι η άδεια μητρότητας πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των εγκύων και των νέων, θηλαζουσών και μόνων μητέρων, αποτυπώνοντας τις συστάσεις της ΔΟΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας·

52.  ζητεί εκ νέου όλοι οι άνθρωποι, σε όλες τις εργασιακές σχέσεις και οι απασχολούμενοι να σωρεύουν δικαιώματα που παρέχουν εισοδηματική ασφάλεια σε καταστάσεις όπως η ανεργία, τα προβλήματα υγείας, η περασμένη ηλικία, οι διακοπές στη σταδιοδρομία για την ανατροφή παιδιού ή για άλλες μορφές φροντίδας ή για λόγους κατάρτισης·

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους νέους που βρίσκονται σε πρώτη εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης, μαθητείας ή ευκαιριών στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να θέσουν σε εφαρμογή πλαίσια ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και μαθητείας τα οποία να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των ευκαιριών επαγγελματικής εμπειρίας για τους νέους·

54.  καλεί συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την καταπολέμηση της επισφάλειας της απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να εφαρμόσει εν προκειμένω τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

55.  συνιστά να διασφαλιστεί από τα κράτη μέλη ότι όλοι οι νέοι κάθε ηλικίας θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, και ιδίως στα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς έχει καταδειχθεί ότι η αναβάθμιση της κατάρτισης συμβάλλει στη μείωση των εργασιακών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών·

56.  τονίζει ότι η χρήση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη του όρου «εργαζόμενος» με την έννοια που του προσδίδει η ΔΟΕ, και όχι του λιγότερου ευρέως όρου του «υπαλλήλου», θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή και κατανόηση των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία·

57.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και το συνεταιριστικό κίνημα στους εργαζομένους του τομέα των πολυυπηρεσιακών εταιρειών, καθώς και του αναδυόμενου τομέα της συνεργατικής οικονομίας και των ψηφιακών πλατφορμών, με σκοπό να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων·

58.  επισημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις στον τομέα της γεωργίας αντικατοπτρίζουν τον εποχιακό χαρακτήρα της γεωργικής εργασίας· ζητεί να γίνει σεβαστός αυτός ο σημαντικός φυσικός περιορισμός και να διατηρηθεί η δυνατότητα των γεωργών να προσλαμβάνουν ανάλογα με την αλλαγή των εποχών και να μην επωμίζονται τις πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με την πρόσληψη και τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού τους·

59.  καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τα δικαιώματα προστασίας των εποχιακών εργαζομένων και την σχετική ενημέρωση και καλεί τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν το κοινωνικό και νομικό καθεστώς των εποχιακών εργαζομένων, να διασφαλίσουν συνθήκες υγιεινής, υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας και να τους παράσχουν κοινωνική ασφάλιση, τηρώντας ταυτόχρονα τις διατάξεις του άρθρου 23 της οδηγίας 2014/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014(35) σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία , όπως μεταξύ άλλων τις διατάξεις σχετικά με την « ίση αμοιβή και ίση κοινωνική προστασία »· τονίζει την ανάγκη να παρέχεται σε όλους τους εποχιακούς εργαζομένους ευρεία ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμάται επίσης η διασυνοριακή πτυχή της εποχιακής εργασίας·

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σειρά από έρευνες, τις οποίες ο εισηγητής έλαβε υπόψη στην έκθεση, δείχνουν ξεκάθαρα πως οι μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης αυξάνονται συνεχώς στην ΕΕ. Οι εργαζόμενοι με -συχνά επιβεβλημένα- συμβόλαια περιορισμένης διάρκειας και μερικής απασχόλησης αυξήθηκαν σημαντικά στην ΕΕ τα τελευταία 15 χρόνια.

Την ίδια ώρα οι νέες μορφές απασχόλησης που αναδύονται καθιστούν ασαφή τα όρια μεταξύ εξαρτημένης εργασίας και αυτοαπασχόλησης, οδηγώντας σε μείωση της ποιότητας απασχόλησης και της αύξησης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης.

Παρόλο που η οικονομική κρίση δεν ήταν η γενεσιουργός αιτία αυτών των νέων μορφών απασχόλησης, εντούτοις οι ανεπαρκείς και κοινωνικά ακατάλληλες λύσεις που δόθηκαν από την ΕΕ για καταπολέμηση της, όξυναν την επισφάλεια στην εργασία. Μεταξύ αυτών των λύσεων ήταν οι αντιαναπτυξιακές πολιτικές λιτότητας και μνημονίων που οδήγησαν σε διάλυση του κοινωνικού ιστού και τη φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, κυρίως εργαζομένων. Η σημερινή φαινομενική αύξηση των ποσοστών απασχόλησης κρύβει την αύξηση των επισφαλών μορφών απασχόλησης όπως συμβόλαια μηδενικών ωρών εργασίας, ψευδής αυτοαπασχόληση και θέσεις εργασίας με ακούσια συμβόλαια μερικής απασχόλησης, οι οποίες δεν παρέχουν αξιοπρεπή ζωή και όλα τα εργασιακά δικαιώματα στους εργαζόμενους.

Η κοινωνική ένδεια και το πισωγύρισμα στα εργασιακά θέσμια ανάγκασαν το ίδιο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο σε εκθέσεις του όπως η έκθεση για το κοινωνικό ντάμπιγκ(36) ή η έκθεση για την επισφαλή απασχόληση των γυναικών να συζητήσει για την επισφάλεια στην απασχόληση και τις συνθήκες απασχόλησης(37). Η παρούσα έκθεση αποτελεί συνέχεια αυτής της σειράς εκθέσεων, και στόχος του εισηγητή ήταν να προσθέσει στην πολιτική συζήτηση μια βάση ελάχιστης κοινής αντίληψης της επισφαλούς απασχόλησης, εισάγοντας μεταξύ άλλων και τον ορισμό της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την αξιοπρεπή απασχόληση.

Η βάση ελάχιστης κοινής αντίληψης αποτελείται από τον ορισμό της τυποποιημένης εργασίας, των μη τυποποιημένων μορφών απασχόλησης, και της αξιοπρεπούς εργασίας. Τυποποιημένη εργασία είναι η εργασία με συμβόλαια πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, ενώ μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα μόνιμη (και περιθωριακή) μερική απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, συμβόλαια ορισμένης διάρκειας, συμβόλαια μηδενικών ωρών εργασίας, πρακτικές ασκήσεις και αδήλωτη ή ανεπίσημη εργασία.

Ο ελάχιστος ορισμός της επισφαλούς απασχόλησης, θα μπορούσε να την αντιληφθεί ως μη τυποποιημένη μορφή απασχόλησης η οποία έχει τουλάχιστο ένα από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

- ελάχιστη ή καμία εργασιακή ασφάλιση η οποία οφείλεται στον μη μόνιμο χαρακτήρα της θέσης απασχόλησης, με συμβόλαιο χαλαρών όρων ή χωρίς γραπτό συμβόλαιο, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις προσωρινών συμβάσεων ακούσιας μερικής απασχόλησης, ή μη προκαθορισμένων ωρών εργασίας και ευθυνών που αλλάζουν ανάλογα με τη θέληση του εργοδότη: - χαμηλή αντιμισθία η οποία μπορεί να είναι ακόμα και ανεπίσημη ή μη ξεκάθαρη,

  - με ελάχιστα ή χωρίς δικαιώματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας,

  - χωρίς προστασία ενάντια στις διακρίσεις,

  - με ελάχιστες ή καθόλου προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά εργασίας,

  - με ελάχιστα ή χωρίς δικαιώματα συλλογικής αντιπροσώπευσης,

  - με εργασιακό περιβάλλον που δεν ανταποκρίνεται στα ελάχιστα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Η ΔΟΕ ορίζει την αξιοπρεπή εργασία ως πλήρη και παραγωγική απασχόληση που διασφαλίζει την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου, ένα δίκαιο εισόδημα και ασφάλεια στην εργασία, που παρέχει ελευθερία της έκφρασης της άποψης, της οργάνωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές τους, και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση για όλους, άντρες και γυναίκες.

Νέες προκλήσεις όπως η ψηφιοποίηση, τις οποίες αντιμετωπίζουν τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και η εργοδοσία, συνεισφέρουν σε μια ακραία μεταμόρφωση της απασχόλησης, με αύξηση των τάσεων μη τυποποιημένων μορφών εργασίας, οι οποίες θα εντατικοποιηθούν αν δεν εφαρμοστεί νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι νέες θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν λόγω της ψηφιοποίησης θα είναι αξιοπρεπείς. Οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην προστασία της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων και βάζει τους εργαζόμενους σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και επιδείνωσης των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων.

Κατά συνέπεια είναι πλέον επιβεβλημένη ανάγκη, όπως η κοινωνική προστασία, η προστασία μέσω συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων να είναι προσβάσιμη σε όλους τους εργαζόμενους. Για αυτόν τον λόγο χρειάζεται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματική προστασία για τους εργαζόμενους στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, αλλά και την περιεκτική πολιτική αντίδραση για μείωση και τελικά εξάρθρωση της επισφαλούς απασχόλησης.

Χρειάζονται πολιτικές που θα ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους μέσω του κοινωνικού διαλόγου και της επέκτασης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, διασφαλίζοντας πως όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της συνάθροισης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης ελεύθερα και χωρίς φόβο. Επίσης, σημαντικό ρόλο έχουν οι εργασιακές επιθεωρήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στον καθορισμό αξιοπρεπούς μισθού ανάλογα με τους νόμους και τις πρακτικές κάθε κράτους μέλους, αλλά και στην καθοδήγηση και πληροφόρηση των εργοδοτών.

Οι επιθεωρήσεις εργασίας πρέπει να επικεντρωθούν στον ρόλο τους που είναι ο έλεγχος και η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Πρακτικές εταιριών να εντάσσουν μετανάστες στο εργατικό τους δυναμικό χωρίς να διασφαλίζουν τα πλήρη εργασιακά τους δικαιώματα είναι πλήρως καταδικαστέες.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν την μη τυποποιημένη και επισφαλή απασχόληση με βάση την ατζέντα για την αξιοπρεπή απασχόληση της ΔΟΕ (ILO) και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Χρειάζονται επίσης δημόσιες επενδύσεις, πολιτικές για προς τα πάνω κοινωνική σύγκλιση και δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο μείωσης της κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων και του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευση των εργαζομένων, γι’ αυτό η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν στρατηγικές καθολικής κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις και κατοχύρωσης του ρόλου των συνδικάτων ως κοινωνικών εταίρων.

Τέλος, ο εισηγητής είναι της άποψης πως η Επιτροπή και τα ΚΜ οφείλουν να διασφαλίσουν αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων, ιδιαίτερα εκείνων που επηρεάζονται από ανασφάλεια και επισφάλεια, δίνοντας ειδικά προτεραιότητα στις γυναίκες εργαζόμενες, τους νέους εργαζόμενους, τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους, εργαζόμενους στην ανεπίσημη (σκιώδη) οικονομία, τους μετανάστες εργαζόμενους και τους εργαζόμενους με αναπηρίες.

(1)

ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 12.

(2)

ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.

(3)

ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9.

(4)

ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11.

(6)

ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6.

(7)

ΕΕ C 70E της 8.3.2012, σ. 1.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0059.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0346.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0360.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010

(13)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.303.01.0054.01.ENG&toc=OJ:C:2016:303:TOC

(14)

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/.../IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf.

(15)

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1398en.pdf

(16)

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1461en.pdf

(17)

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1639en.pdf

(18)

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf

(19)

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary

(20)

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312535.

(21)

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---.../wcms_164286.pdf.

(22)

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---.../wcms_534496.pdf.

(23)

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---.../wcms_490959.pdf.

(24)

οι συμβάσεις πλήρους και μόνιμης απασχόλησης αντιπροσωπεύουν το 59 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ· η αυτοαπασχόληση με εργαζομένους αντιπροσωπεύει το 4 %, τα ελεύθερα επαγγέλματα το 11 %, η εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης το 1 %, η εργασία ορισμένου χρόνου το 7 %, η μαθητεία ή πρακτική άσκηση το 2 %, η περιθωριακή μερική εργασία (λιγότερες από 20 ώρες την εβδομάδα) το 9 % και η μερική μόνιμη εργασία το 7%·

(25)

Βλέπε έκθεση της ΔΟΕ, του 2016, σχετικά με την οικοδόμηση κοινωνικού πυλώνα για την ευρωπαϊκή σύγκλιση.

(26)

Βλέπε μελέτη του 2016 «Επισφαλής εργασία στην Ευρώπη: πρότυπα, τάσεις και στρατηγικές πολιτικής» http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU%282016%29587285_EN.pdf

(27)

Eurofound (2014), Επαγγελματικά προφίλ στις συνθήκες εργασίας: Ταυτοποίηση ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα

(28)

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/.../IPOL_STU(2016)587285_EL.pdf.

(29)

Eurofound (2014), Επαγγελματικά προφίλ στις συνθήκες εργασίας: Ταυτοποίηση ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα

(30)

Βλ.: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/atypical-work

(31)

Βλέπε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης - ΕΕ C 70E της 8.3.2013, σ. 1).

(32)

Έκθεση της ΔΟΕ της 14ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις άτυπες μορφές εργασίας ανά τον κόσμο, http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_534326/lang--en/index.htm.

(33)

ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32.

(34)

ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9.

(35)

ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 375.

(36)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0255+0+DOC+XML+V0//EN

(37)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, (2010/2018(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0365&language=EN 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (28.2.2017)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση

(2016/2221(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Viorica Dăncilă

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία και ο κλάδος των γεωργικών ειδών διατροφής αντιπροσωπεύουν το 6 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, 15 εκατομμύρια επιχειρήσεις και 46 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφία, η τοπογραφία και η προσβασιμότητα των εδαφών (ιδίως στις ορεινές απόμακρες και εξόχως απόκεντρες περιοχές) έχουν ως αποτέλεσμα η απασχόληση και οι συνθήκες εργασίας στον γεωργικό τομέα να καθίστανται πιο δυσχερείς και επισφαλείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα εγγενή αυτά προβλήματα προστίθενται συγκυριακά στοιχεία, όπως οικονομική αστάθεια και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα, τα οποία, όπως συμβαίνει σήμερα, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την θέση των εργαζομένων του αγροτικού τομέα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τάσεις γήρανσης και μείωσης του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα έντονες στις αγροτικές περιφέρειες της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση των τελευταίων ετών έχει συμβάλει στην όξυνση της κρίσης στον γεωργικό τομέα και έχει πλήξει την ικανότητα των αγροτών να επενδύουν και να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, επί ζημία του εκσυγχρονισμού, της καινοτομίας, της συμμετοχής των νέων στη γεωργία και της ανανέωσης των γενεών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) δεν έχουν ακόμη ευθυγραμμιστεί με τους στόχους αειφορίας της στρατηγικής της ΕΕ Ευρώπη 2020, δεδομένου ότι δεν επενδύεται σήμερα τουλάχιστον ένα ευρώ στα πέντε στη βιώσιμη γεωργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία, μέσω της προώθησης της καινοτομίας, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται για να αντιμετωπίζει αντίξοες συνθήκες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλικιακή διάρθρωση του γεωργικού τομέα αποτελεί αιτία ανησυχίας, δεδομένου ότι από το 2010 μόλις το 7,5 % των γεωργών είναι κάτω των 35 ετών και σήμερα περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια γεωργοί είναι ηλικίας άνω των 65 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το διάστημα 2000-2012, χάθηκαν 4,8 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης στον γεωργικό τομέα της ΕΕ, εκ των οποίων το 70 % ήταν στα νέα κράτη μέλη και ότι το 93 % των πληγέντων ήταν αυτοαπασχολούμενοι, και λαμβάνοντας, εν προκειμένω, υπόψη ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στη γεωργία, δεδομένου ότι η παράνομη απασχόληση, ακριβώς λόγω του χαρακτήρα της, δεν περιλαμβάνεται στα διαθέσιμα στοιχεία(1)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην απασχόληση στη γεωργία ή σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας και ότι το μισθολογικό χάσμα είναι μεγαλύτερο από ό,τι σε άλλους τομείς, μολονότι οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη και την κοινωνική διάρθρωση των αγροτικών περιοχών, ιδίως στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές εργασίες συχνά εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και έχουν εποχιακούς περιορισμούς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ετήσια εισοδήματα των αγροτών στην ΕΕ έχουν παραμείνει στάσιμα ή έχουν μειωθεί κατά τα τελευταία 10 έτη, ενώ το κόστος παραγωγής αυξάνεται συνεχώς, οι δε μεγάλες επενδύσεις και οι οικονομικοί κίνδυνοι που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων επιτείνουν την επισφάλεια, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την επαπειλούμενη απώλεια πολλών θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γεωργικές δραστηριότητες από μέλη της οικογένειας του κατόχου της εκμετάλλευσης εκτελούνται συχνά χωρίς κοινωνική προστασία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και οι συνθήκες διαβίωσης, έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ότι αυτές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής από την ΕΕ αυξάνονται διαρκώς, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη και αποτελούν βασικό μοχλό για την τόνωση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων·

1.  υπογραμμίζει ότι οι αγρότες και οι εργαζόμενοι στο γεωργικό τομέα είναι εκ των πραγμάτων περισσότερο εκτεθειμένοι σε μια σειρά από εξωτερικούς παράγοντες που καθιστούν επισφαλείς και αβέβαιες τις προοπτικές εργασίας, όπως η αστάθεια των τιμών και των γεωργικών αγορών και η έλλειψη ισορροπίας στον αγροδιατροφικό τομέα και ότι οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες έχουν επίσης δυσμενείς επιπτώσεις και αντικτύπους, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες και τις ορεινές περιοχές· φρονεί ότι η ύπαρξη τιμών παραγωγού που αποφέρουν κέρδος και καλύπτουν το κόστος παραγωγής είναι αποφασιστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλίζονται μακροπρόθεσμα τα εισοδήματα των γεωργών· επισημαίνει ωστόσο ότι τα μέσα για τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων και τη διαχείριση του κινδύνου και τα γεωργικά ταμεία αλληλοβοήθειας μπορούν να συμβάλουν ώστε οι απασχολούμενοι στη γεωργία να είναι λιγότερο ευάλωτοι και να ενισχυθεί η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού με είδη διατροφής·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να εξετάσουν νέους καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης μιας ευπροσάρμοστης και ευέλικτης αγοράς εργασίας προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας αγροτικής οικονομίας·

3.  τονίζει ότι ένα σταθερό εισόδημα αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να μπορούν οι αγρότες να έχουν πρόσβαση σε δανειοδοτήσεις·

4.  εφιστά την προσοχή στην ειδική περίπτωση των εποχιακών εργαζομένων που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης· αντιλαμβάνεται ως «εποχιακούς εργαζομένους» τους εργαζομένους που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, η διάρκεια και η συνέχιση της οποίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εποχιακούς παράγοντες, όπως οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, οι επίσημες αργίες ή οι περίοδοι συγκομιδής·

5.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία ορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά της ως άνω οδηγίας και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έως τον Σεπτέμβριο του 2019 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της·

6.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων των εποχιακών εργαζομένων καθώς και τη σχετική ενημέρωση και καλεί τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν το κοινωνικό και το νομικό καθεστώς των εποχιακών εργαζομένων, να διασφαλίσουν συνθήκες υγιεινής, υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας και να τους παράσχουν κοινωνική ασφάλιση, τηρώντας ταυτόχρονα το άρθρο 23 της οδηγίας 2014/36/ΕΕ με το οποίο διασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής, όπως μεταξύ άλλων « ίση αμοιβή και ίση κοινωνική προστασία »· τονίζει την ανάγκη να παρέχεται σε όλους τους εποχιακούς εργαζομένους ευρεία ενημέρωση σχετικά με την απασχόληση και τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμάται επίσης η εποχιακή εργασία που έχει παρασχεθεί σε άλλα κράτη μέλη·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ορίσουν τις στοιχειώδεις συνθήκες εργασίας στη γεωργία, ούτως ώστε να κατοχυρωθούν η ασφάλεια στον τόπο εργασίας, οι δυνατότητες εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων·

8.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, τρόπους εξασφάλισης μακροχρόνιας απασχόλησης στους εποχιακούς εργαζομένους, όπως συμβάσεις πολλαπλής δραστηριότητας σε ολόκληρη την ΕΕ ή ακόμη τη σύναψη μιας ευρωπαϊκής συμφωνίας·

9.  καλεί την Επιτροπή να αποκλείει από τις επιδοτήσεις της ΚΓΠ και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κάθε εργοδότη που έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για παράβαση των κανόνων για την ασφάλεια των εργαζομένων ή για χρήση αδήλωτων εργαζομένων·

10.  σημειώνει τις καταγγελίες για κατάχρηση των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που δρουν στην ΕΕ εκμεταλλευόμενες την ανεπαρκή διαφάνεια της αγοράς εργασίας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τους ελέγχους όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης των διακινούμενων εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων εκμετάλλευσης των μεταναστών στον γεωργικό τομέα σε περιοχές όπου οι εργαζόμενοι σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εργάζονται σχεδόν χωρίς αμοιβή και ζουν υπό άθλιες συνθήκες· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων επιθεωρήσεων και ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για τους εργαζομένους στον γεωργικό τομέα και υπογραμμίζει ότι πρέπει να τηρούνται τα εργασιακά δικαιώματα και η εργατική νομοθεσία·

11.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την έκταση των παράνομων καθεστώτων απασχόλησης στην ΕΕ μέσω της διενέργειας ερευνών και της κατάρτισης στατιστικών, ιδίως στις περιφέρειες της Ευρώπης στις οποίες η αδήλωτη εργασία και η εκμετάλλευση της γεωργικής εργασίας είναι περισσότερο διαδεδομένες·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την τεχνική κατάρτιση των εποχιακών εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ο σχετικά υψηλός κίνδυνος ατυχημάτων καθώς και η διαθρωτική και εποχιακή ανεργία, μεριμνώντας για τη συμμετοχή των οργανώσεων των παραγωγών στη διαδικασία αυτή, όσον αφορά τόσο την εκπόνηση και διάδοση των σχεδίων κατάρτισης και τη δημιουργία κινήτρων για τους εργαζομένους, όσο και τη λήψη μέτρων για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε να αποτρέπεται μια τυχόν εκμετάλλευση των εργαζομένων·

13.  υπενθυμίζει ότι περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια γεωργοί είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και ότι οι αγρότες κάτω των 35 ετών αντιπροσωπεύουν μόνο το 6 % όσων διαχειρίζονται γεωργικές εκμεταλλεύσεις· διαπιστώνει ότι η πρόσβαση στην απασχόληση στην ύπαιθρο, σε γεωργικές και μη δραστηριότητες, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τους νέους και τις γυναίκες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν με αποτελεσματικότητα την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την εγκατάσταση των νέων γεωργών και να μεριμνήσουν ώστε τα κονδύλια για τους νέους γεωργούς και τα προγράμματα υποστήριξης για τις γυναίκες στην ύπαιθρο να διασφαλίζουν ποιοτικές θέσεις εργασίας με δίκαια εισοδήματα στη γεωργία και στα στάδια πριν και μετά τη γεωργική παραγωγή·

14.  υπενθυμίζει επίσης πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια ισχυρή ΚΓΠ, ικανή να βοηθήσει τους νέους γεωργούς να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στην αγορά, να ενθαρρύνει την ανάληψη γεωργικής δραστηριότητας και να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη παραμονή των γεωργών στον κλάδο της γεωργίας· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στις αγροτικές υποδομές θα συμβάλουν στο να καταστεί η ύπαιθρος ελκυστικότερη, να αναπτυχθεί μια βιώσιμη τοπική οικονομία, να στραφούν οι εργαζόμενοι στη γεωργία και να αποτραπεί η μείωση του πληθυσμού· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) με στόχο να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας στη γεωργία και να δοθεί ώθηση στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές·

15.  τονίζει τη σπουδαιότητα των επενδύσεων στις ΤΠΕ στις γεωργικές περιοχές, πράγμα το οποίο έχει τεράστια σημασία για τη διασύνδεση του αγροτικού πληθυσμού με τον κόσμο, για όσους αναζητούν εργασία, για όσους επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και για όσους κατοικούν στις πιο απομονωμένες περιοχές της υπαίθρου·

16.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στις αγροτικές περιοχές και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των γυναικών και η πρόσβασή τους σε έγγεια ιδιοκτησία· επισημαίνει ότι στις αγροτικές περιοχές το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι πλέον του 10 % υψηλότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές· τονίζει ότι πρέπει να καταρτιστούν επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την ιδιοκτησία γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την απασχόληση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές με στόχο να υπάρξει ενημέρωση και να διευκολυνθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για τη γεωργία και την ύπαιθρο, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης· καλεί εξάλλου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας και την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου στις αγροτικές περιοχές, ιδίως όσον αφορά τα εισοδήματα, τα κοινωνικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την προώθηση νέων δεξιοτήτων και ευκαιριών για τις γυναίκες και με την άρση των εμποδίων όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε γεωργικές εργασίες, όπως άνιση πρόσβαση στη λήψη δανείων, σε τεχνολογικό εξοπλισμό και άλλους σημαντικούς πόρους όπως η γη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να μην συγχέονται σε καμία περίπτωση η επισφαλής εργασία και η οικογενειακή εργασία, υπενθυμίζοντας ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν το 85 % περίπου των εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη και το 68 % της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής επιφάνειας, εξ ου και η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου αυτό το είδος εργασίας να αποκτήσει δικό του καθεστώς, δικαιώματα και υποχρεώσεις· τονίζει ότι, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η αναζήτηση λύσεων στον τομέα της απασχόλησης, ιδίως σε καιρούς οικονομικής συρρίκνωσης, υπονομεύεται από την έλλειψη διασυνδεσιμότητας και, δεδομένης της σημασίας της γεωργίας στις εν λόγω περιοχές, θεωρεί ότι οι πόροι της ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσουν να εισάγουν θετικές διακρίσεις υπέρ των εν λόγω περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερου περιορισμούς που αναγνωρίζονται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των κονδυλίων αυτών στην προώθηση άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, όπως η γεωργική βιομηχανία, ο τουρισμός, η διατήρηση της φύσης, η παραγωγή ενέργειας και η κυκλική οικονομία, και δη κατά τρόπο συμπληρωματικό προς την πολυταμειακή στρατηγική για μεγαλύτερη συνοχή και ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη·

17.  τονίζει την ανάγκη να εκχωρηθεί ένα τμήμα των πιστώσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής στις μειονεκτούσες περιοχές, όπως οι ορεινές και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η με δίκαιο τρόπο δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αμοιβής σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

18.  καλεί τον κλάδο να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθεί μια γεωργία ακριβείας που θα είναι προσβάσιμη σε όλους, ώστε να ενδυναμωθούν τα άτομα με αναπηρία, να προωθηθεί η ισότητα των φύλων και να διευρυνθούν οι ειδικές δεξιότητες και οι ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές κοινότητες·

19.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στους νέους σε ηλικία γεωργούς μακροπρόθεσμες προοπτικές προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της εγκατάλειψης της υπαίθρου, να θέσουν σε εφαρμογή μια σφαιρική στρατηγική ανανέωσης των γενεών και, προς τούτο, να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις ευκαιρίες που υφίστανται στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ για την υποστήριξη των νέων σε ηλικία γεωργών και την εγκατάσταση νέων γεωργών, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα βοήθειας στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα για τους νέους σε ηλικία γεωργούς, και επίσης να βοηθήσουν να εισέλθουν στον κλάδο νέοι γεωργοί ηλικίας άνω των 40 ετών·

20.  καλεί την Επιτροπή να συγκεκριμενοποιήσει τις συστάσεις της έκθεσης Andrieu («Πώς μπορεί η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές;») που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Οκτωβρίου 2016, ειδικότερα με την προώθηση και τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα κονδύλια του ΕΓTAA προκειμένου να αναπτυχθεί μια γνήσια κοινωνική οικονομία και μια ανθούσα οικονομία της αγοράς στην ύπαιθρο·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει περαιτέρω τις πιθανές νέες συνέργειες μεταξύ του ΕΤΣΕ και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), ιδίως του ΕΓΤΑΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστικοί παράγοντες για επενδύσεις υπέρ της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και για την καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ενισχύουν, εφόσον απαιτείται, τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των οργανισμών κοινωνικής προστασίας και να παρέχουν αποτελεσματικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων επιθεωρήσεων και ελέγχων, στην ύπαιθρο με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στην εργασία, προκειμένου να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η ένταξη όλων των εργαζομένων στη γεωργία, ιδίως των νέων, των γυναικών και των διακινούμενων εργαζομένων, ακόμη – και προπαντός – σε περίπτωση εποχιακής δραστηριότητας·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει απλουστευμένες διοικητικές απαιτήσεις και να μειώσει τη γραφειοκρατία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, της φορολόγησης και της απασχόλησης, και καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν τα μέτρα αυτά σε εφαρμογή, ώστε οι διαδικασίες πρόσληψης να καταστούν λιγότερο πολύπλοκες και υπερβολικές· καλεί ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν σωστά τις εν λόγω απλουστεύσεις, για να μειωθεί η πολυπλοκότητα και η έκταση των κανονιστικών ρυθμίσεων·

24.  διαπιστώνει την τακτική, επαναλαμβανόμενη και σωρευτική έκθεση των γεωργών και των εργαζομένων στον αγροτοδιατροφικό τομέα, λόγω της δραστηριότητάς τους, σε μείγματα επικίνδυνων ουσιών, για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι προκαλούν συγκεκριμένες ασθένειες που οδηγούν ενδεχομένως σε προβλήματα αναπαραγωγής και σε καρκινογένεση· επισημαίνει εξάλλου ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ενημέρωση για τους κινδύνους που συνδέονται με τις ουσίες αυτές, να παρασχεθεί εκπαίδευση για τον χειρισμό, τη χρήση και την αποθήκευσή τους και να μειωθεί ο κίνδυνος της έκθεσης, ταυτόχρονα δε να ληφθεί μέριμνα ώστε να εφαρμοστούν και να ελεγχθούν δεόντως τα μέτρα που αποσκοπούν να περιορίσουν την έκθεση αυτή·

25.  υπενθυμίζει επίσης πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια ισχυρή ΚΓΠ, ικανή να βοηθήσει τους νέους γεωργούς να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά, αλλά και να δημιουργήσει συνθήκες διαβίωσης που θα ευνοούν μακροπρόθεσμα την παραμονή τους στον κλάδο της γεωργίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Sofia Ribeiro, Miguel Viegas

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson

ENF

Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

ECR

Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής. Σχέδιο διαχείρισης 2014 (Ιούλιος)


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (9.2.2017)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση

(2016/2221(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: João Pimenta Lopes

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικής σύστασης αριθ. 28 του 2010 σχετικά με τις βασικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων κρατών που απορρέουν από το άρθρο 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ισότητας των φύλων 2016-2020,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 2011, σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2014-2017,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που προϋποθέτει τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης σε όλους τους τομείς και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στη διασφάλιση αυτής της ισότητας προωθούν την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, καθιερώνει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μορφή διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω κοινωνικού και βιολογικού φύλου, πρέπει να καταπολεμάται με αποφασιστικότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορισμοί του «βιολογικού φύλου» ως των βιολογικών διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών και του «κοινωνικού φύλου» ως των ταυτοτήτων, των λειτουργιών και των χαρακτηριστικών που κατασκευάζονται κοινωνικά όσον αφορά τις γυναίκες και τους άνδρες, και της κοινωνικής και πολιτιστικής σημασίας που αποδίδει η κοινωνία στις εν λόγω βιολογικές διαφορές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό φύλο είναι αυτό που οδηγεί σε ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ανάθεση και εκχώρηση εξουσιών και δικαιωμάτων προς όφελος των ανδρών και εις βάρος των γυναικών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών σε επίπεδο μισθών, αποδοχών και συντάξεων και η καταπολέμηση, με τον τρόπο αυτό, της φτώχειας των γυναικών αποτελούν έναν από τους τομείς προτεραιότητας που έχει ορίσει η Επιτροπή στο έγγραφό της με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019).

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι γυναίκες υφίστανται ιδιαίτερες διακρίσεις ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ότι εργάζονται για πολύ χαμηλότερους μισθούς και ότι αποτελούν την πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού που απασχολείται σε θέσεις μερικής απασχόλησης, οι οποίες συχνά δεν είναι δική τους επιλογή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες συνταξιοδοτικές ανισότητες, πιο αβέβαιες και επισφαλείς εργασιακές σχέσεις και ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες, ο οποίος απειλεί περισσότερο τις μόνες μητέρες, τις ηλικιωμένες γυναίκες που ζουν μόνες και τις γυναίκες με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρότητα συνιστά ανεπίτρεπτο λόγο διάκρισης εις βάρος των γυναικών ως προς την πρόσβαση και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 τα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ για ανθρώπους ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών ήταν 59,6 % για τις γυναίκες και 70,1 % για τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων είναι μικρότερο σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της Eurofound του 2016 για το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων εκτιμάται ότι το οικονομικό κόστος αυτού του χάσματος ανέρχεται στο σημαντικό ποσό των 370 δισ. EUR ή στο 2,8% του ΑΕΠ για την ΕΕ των 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών μόλις που αυξήθηκε το 2008, η δε σύγκλιση στην απασχόληση προκλήθηκε από τη μείωση του ποσοστού ανδρικής απασχόλησης(1)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει μία γυάλινη οροφή για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, η οποία οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με κριτήριο τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας των γυναικών υπονομεύονται από την πιθανότητα και μόνο εγκυμοσύνης σε κάποιο ύστερο στάδιο της εργασιακής ζωής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας και ερήμωσης είναι καταστροφικά και οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ συχνά οι μόνες μητέρες με εξαρτώμενα τέκνα αναγκάζονται να δέχονται άτυπες και επισφαλείς μορφές απασχόλησης, για να εναρμονίσουν την ιδιωτική με την επαγγελματική τους ζωή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας επιδεινώθηκαν κατά την περίοδο 2008-2014 εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης η οποία κυριαρχούσε σε ολόκληρη της ΕΕ και ότι το 2014 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (10,4 %) παρέμενε υψηλότερο από το ποσοστό ανεργίας των ανδρών (10,2 %)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το 33 % των γυναικών εργαζόταν σε μερική απασχόληση έναντι αντίστοιχου ποσοστού 10 % για τους άνδρες(2), ενώ σημαντικό μέρος αυτών των γυναικών δεν εργαζόταν σε μερική απασχόληση εθελοντικά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο το 2014 η ωριαία αμοιβή των γυναικών ήταν κατά 16,1 % χαμηλότερη από την αντίστοιχη για τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση των γυναικών στο νοικοκυριό χαρακτηρίζεται επίσης από έντονη ανισότητα και ότι, όταν το νοικοκυριό περιλαμβάνει μία γυναίκα μόνη, το 40 % εξ αυτών έχει εισοδήματα του κατώτατου πεμπτημορίου έναντι 18 % για τους άνδρες, ενώ, όταν το νοικοκυριό περιλαμβάνει γυναίκα που εργάζεται σε πλήρη απασχόληση και άνδρα που εργάζεται σε μερική απασχόληση, το 30 % των γυναικών έχει εισοδήματα του κατώτατου πεμπτημορίου έναντι 6 % για τους άνδρες σε παρόμοια κατάσταση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι βασικοί λόγοι αποχώρησης των γυναικών από την αγορά εργασίας είναι η ανάγκη φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων (27 %), τυχόν δική τους ασθένεια ή αδυναμία (23 %) και άλλες προσωπικές ή οικογενειακές ευθύνες (18 %)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίοδο 2008-2014 σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού των ΕΕΑΚ (ατόμων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) στην ηλικιακή ομάδα 15-29, με τις γυναίκες να αποτελούν την ομάδα που εκπροσωπείται περισσότερο (17,1 % το 2014)· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το 34 % αυτών των γυναικών βρίσκονται στην κατάσταση αυτή λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και το 16,5 % είναι μακροχρόνια άνεργες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το εργασιακό και κοινωνικό πλαίσιο βρίσκεται στη ρίζα του συνταξιοδοτικού χάσματος, το οποίο βρίσκεται κατά μέσο όρο στο 40 %·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην επισφαλή εργασία και στις διάφορες μορφές «άτυπης εργασίας» και ότι βρίσκονται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπες με το φαινόμενο της «εξατομίκευσης των εργαζομένων και των σταδιοδρομιών», μία προσέγγιση που εδραιώνει την ευρύτερη στρατηγική υπονόμευσης των συλλογικών συμβάσεων·

ΙΗ.  εκτιμώντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστούν στις γυναίκες δικαιώματα στην απασχόληση και στη μητρότητα χωρίς δυσμενείς για αυτές συνέπειες, δεδομένου ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες και να υφίστανται τις περισσότερες διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις αυτές περιλαμβάνουν για παράδειγμα άσκηση πίεσης από εργοδότες σε γυναίκες, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για ενδεχόμενη πρόσληψή τους, όταν ερωτώνται εάν έχουν παιδιά και τι ηλικίας, με σκοπό να επηρεαστούν οι αποφάσεις των γυναικών και να μπορούν οι εργοδότες να επιλέγουν άτεκνους εργαζόμενους που είναι 'περισσότερο διαθέσιμοι' καθώς και άσκηση πίεσης οικονομικής και εργασιακής φύσεως σε εργαζόμενες γυναίκες προκειμένου να μη λαμβάνουν άδεια μητρότητας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά άτομα που βρίσκονται σε επισφαλείς απασχολήσεις ή είναι άνεργα δεν παρέχεται το δικαίωμα γονικής άδειας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές και οι πολιτικές λιτότητας της ΕΕ είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων φτώχειας και ανισότητας, πλήττοντας ιδιαίτερα τις γυναίκες στα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή είχε αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες ζωής των οικογενειών τους, και ιδίως των παιδιών τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές και οι πολιτικές λιτότητας της Ένωσης έχουν αποβεί εις βάρος τόσο των πολιτικών εργασιακής ευελιξίας όσο και της εργασιακής ασφάλειας και είχαν σοβαρό αντίκτυπο στις θέσεις εργασία του κοινωνικού και δημόσιου τομέα και στις υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων και σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, και ειδικότερα οι μόνες μητέρες, οι μετανάστριες και οι νέες και ηλικιωμένες γυναίκες είναι οι ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται περαιτέρω με τις εν λόγω πολιτικές·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ των 28 παραμένουν εξαιρετικά υψηλά, με περισσότερους από 118,6 εκατομμύρια ανθρώπους το 2015 (23,7 % επί του πληθυσμού) και ότι οι γυναίκες πλήττονται ιδιαιτέρως με περισσότερες από 62,4 εκατομμύρια γυναίκες (24,4 %) σε αυτή την κατάσταση·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής εργασία συντείνει στην επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των γυναικών, καθώς ο κίνδυνος να υποστούν άγχος, αγωνία και κατάθλιψη είναι πέντε φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τους συναδέλφους ή τις συναδέλφους τους που εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πολύ συχνά βρίσκονται εκτεθειμένες σε διάφορες μορφές διακρίσεων λόγω φύλου στον χώρο εργασίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τόσο το γεγονός ότι απασχολούνται σε χαμηλότερα επίπεδα και δεν λαμβάνονται υπόψη για προαγωγές όσο και η λεκτική, ψυχολογική και σωματική παρενόχληση και βία (σεξουαλική ή μη σεξουαλική)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές ανισότητες και οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο με πολιτικές που εξασφαλίζουν καλύτερη κατανομή του πλούτου και βασίζονται σε μέτρα που διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, στην αύξηση των πραγματικών μισθών, στην προώθηση της ρύθμισης της εργασίας και της προστασίας της εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της σύναψης συλλογικών συμβάσεων και της ρύθμισης των ωραρίων εργασίας, στην εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στην υγεία και στην εκπαίδευση μέσω της παροχής δωρεάν και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντική η θέσπιση μιας δέσμης μέτρων για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων και την διασφάλιση πραγματικά ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και στην αξιοπρεπή εργασία, καθώς και την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο αυτής της εργασίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης και της εξάλειψης της αδήλωτης εργασίας, καθώς και των μη αμειβόμενων υπερωριών που αυξάνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα και την ανασφάλεια των συνθηκών εργασίας των γυναικών που απασχολούνται ως οικιακό προσωπικό γενικά και των εργαζομένων μεταναστριών ειδικότερα, καθώς και των αποκαλούμενων εικονικά αυτοαπασχολουμένων·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για τις καταστροφικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα των φύλων, καθώς η αύξηση της ανεργίας και οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και στα επιδόματα οδηγούν σε υποβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας· υπογραμμίζει ότι οι περικοπές σε υπηρεσίες φροντίδας, επιδόματα τέκνου, αναπηρίας και παρόχων φροντίδας, εκπτώσεις φόρου και νόμιμη άδεια, συμπεριλαμβανομένης της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας, έχουν ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες φροντίδας να εκτελούνται πλέον από γυναίκες χωρίς μισθό οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν δύνανται να αναζητούν ασφαλίσιμη εργασία ή εργάζονται μόνο με μειωμένο ωράριο·

2.  σημειώνει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών συνεπάγεται κατ’ ανάγκην δικαιότερη κατανομή του πλούτου και καλύτερη νομοθεσία για την απασχόληση, ιδίως μέσω της διαπραγμάτευσης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, υψηλότερων αποδοχών και της εφαρμογής της αρχής «ίση αμοιβή για ίση εργασία» και για «εργασία ίσης αξίας», καθώς και της κοινωνικής προστασίας· θεωρεί ότι πρέπει επειγόντως να καταρτιστεί ένας ορισμός σε επίπεδο ΕΕ για την εργασία ίσης αξίας, λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του ΔΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτίμηση παραγόντων όπως οι συνθήκες εργασίας, η ευθύνη που ανατίθεται στους εργαζομένους και οι σωματικές και διανοητικές απαιτήσεις της εργασίας· θεωρεί επείγον να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ίσης αμοιβής για «εργασία ίσης αξίας»· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, την ευρωπαϊκή ημέρα ίσης αμοιβής και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν, να προστατεύουν και να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης εγκυμονουσών υπαλλήλων ή οποιασδήποτε μειονεκτικής κατάστασης βιώνει η υπάλληλος μετά την επιστροφή της από άδεια μητρότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν αναλυτικά δεδομένα τόσο με βάση το φύλο όσο και με βάση την πατρότητα ή τη μητρότητα σχετικά με το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα·

4.  θεωρεί ότι, για να καταπολεμηθεί η φτώχεια και η έλλειψη ισότητας, πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα κατά των διακρίσεων και της παρενόχλησης στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με μία πολιτική πιο ισότιμης κατανομής· θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί ο στόχος της μηδενικής σεξουαλικής παρενόχλησης ως κώδικας συμπεριφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών και να θέσουν τέλος σε κάθε είδους νομοθεσία και πολιτική που νομιμοποιεί την επισφαλή απασχόληση· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν νομοθεσία περί απασχόλησης που να προωθεί τη ρύθμιση της εργασίας, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την κοινωνική προστασία και την αύξηση των αμοιβών και να επενδύσουν στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και στη διά βίου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα μέτρα συμβάλλουν στην εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ των φύλων· ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να θέσουν σε προτεραιότητα την ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών και θετικών δράσεων για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της οικονομικής τους ανεξαρτησίας, και για την κάλυψη των διαφορών όσον αφορά την αμοιβή, το επίπεδο στο οποίο απασχολούνται, τις προαγωγές, τις αποδοχές και τις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών·

6.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τους εθνικούς οργανισμούς εποπτείας της αγοράς εργασίας, παρέχοντάς τους τις αναγκαίες συνθήκες και τα μέσα, ιδίως σε επίπεδο χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων, για την αποτελεσματική επιτόπου παρουσία τους, με σκοπό την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, της μη ρυθμιζόμενης εργασίας και των εργασιακών και μισθολογικών διακρίσεων, ιδίως με μια προοπτική ισότητας των φύλων·

7.  θεωρεί ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η αυξημένη ζήτηση για ευελιξία στην αγορά εργασίας να έχει ως αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες σε καθεστώτα άτυπης απασχόλησης, καθώς και μεταξύ αυτών που έχουν επισφαλές καθεστώς απασχόλησης·

8.  σημειώνει ότι η λήψη μέτρων για την αύξηση της μισθολογικής διαφάνειας είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση της Επιτροπής για τη μισθολογική διαφάνεια·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία για την προστασία ή την αύξηση των δικαιωμάτων άδειας μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας και ζητεί η προστασία αυτή να αποτυπώνεται επίσης στη νομοθεσία για την απασχόληση· παροτρύνει την Επιτροπή, σεβόμενη τη θέση του Kοινοβουλίου, να επανεξετάσει την ισχύουσα οδηγία για την άδεια μητρότητας με υψηλού επιπέδου πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής έγκρισης μέτρων που να εγγυώνται τη διάθεση επιδομάτων γονικής άδειας που θα υπολογίζονται πάντα με βάση το 100 % του μισθού αναφοράς, εξασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες θα αμείβονται και θα καλύπτονται από την κοινωνική προστασία κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική και οικονομική ευημερία των οικογενειών και να προαχθεί η λήψη γονικής άδειας από τους πατέρες· τονίζει ότι η άδεια μητρότητας πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των εγκύων και των νέων, θηλαζουσών και μόνων μητέρων, αποτυπώνοντας τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας· τονίζει ότι η ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση πρέπει να έχει ως νομική βάση την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να εξασφαλίζει την τήρηση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία·

10.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναδιαμορφώσουν τα συστήματα φορολόγησης και παροχών που δίνουν οικονομικά κίνητρα στη σύζυγο που κερδίζει λιγότερα να αποσύρεται από την αγορά εργασίας ή να εργάζεται με μερική απασχόληση, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά για την αύξηση του ποσοστού των ανδρών που λαμβάνουν γονική άδεια και να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις γυναίκες, όπως ενίσχυση του χάσματος αμοιβών, φροντίδας και συντάξεων μεταξύ των φύλων·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία για τη διασφάλιση της ένταξης των γυναικών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα εξασφαλίζει την προστασία των γυναικών εργαζομένων σε περιόδους ανεργίας και θα εγγυάται το δικαίωμα σύνταξης·

12.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρούν και να επιβάλλουν την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα μητρότητας, ώστε οι γυναίκες να μη ζημιώνονται όσον αφορά το επίπεδο των συντάξεων εκ του γεγονότος ότι έγιναν μητέρες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν δημόσιες πολιτικές για τη στήριξη των οικογενειών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία δωρεάν, ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, όπως βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικών υπηρεσιών, και να ενισχύσουν το δίκτυο εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας των ηλικιωμένων, ιδίως στην οικία τους, προκειμένου να προαχθεί η επωφελής για τις γυναίκες εναρμόνιση της ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή τους και ως μέσο για την εξάλειψη των περιορισμών που, επειδή επιφέρουν διακρίσεις κατά των γυναικών, αντικειμενικά συντείνουν στην αποχώρηση των γυναικών από την αγορά εργασίας·

14.  υπογραμμίζει τη σημασία των συστημάτων ελάχιστου επαρκούς εισοδήματος για τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και τον ρόλο τους ως μιας μορφής κοινωνικής επένδυσης που επιτρέπει στους πολίτες να είναι κομμάτι της κοινωνίας και να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και/ή να αναζητούν εργασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τα συστήματα ελάχιστου επαρκούς εισοδήματος στην ΕΕ και συγκεκριμένα το κατά πόσο επιτρέπουν τα συστήματα στα νοικοκυριά να καλύπτουν τις ανάγκες τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, στη βάση αυτή, τον τρόπο και τα μέσα παροχής επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη και να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων υπέρ της κοινωνικής σύγκλισης στο σύνολο της ΕΕ, έχοντας υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και τις εθνικές πρακτικές και παραδόσεις·

15.  επισημαίνει ότι οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν προβεί σε συμφωνία για μια συνολική δέσμη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων όσον αφορά την εναρμόνιση της επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για μια τέτοια δέσμη ως μέρος του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 στο πλαίσιο του αναγγελθέντος ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νομοθεσία για τη θέσπιση προληπτικών πολιτικών, όπως σχέδια για την ισότητα των φύλων, προκειμένου να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις λόγω φύλου στον χώρο εργασίας και να διαμορφώσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη ρύθμιση της αδήλωτης εργασίας και την κατάχρηση της σύναψης προσωρινών συμβάσεων με την οποία έρχονται αντιμέτωπες ιδίως οι γυναίκες, με στόχο τη βελτίωση της θέσης και της προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων, και ιδιαίτερα των γυναικών που απασχολούνται ως οικιακό προσωπικό και των αποκαλούμενων εικονικά αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μέτρα όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόληψης των διακρίσεων στην εργασία, η δημιουργία αρχών παρακολούθησης και ρύθμισης της εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες που σχετίζονται με την πρόσληψη, τις αμοιβές, την κατάρτιση, τις εργασιακές πρακτικές και την καταγγελία των συμβάσεων·

18.  συνιστά να διασφαλιστεί από τα κράτη μέλη ότι όλοι οι νέοι θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική δωρεάν δημόσια εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες, ιδίως στα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς έχει καταδειχθεί ότι η αναβάθμιση της κατάρτισης συμβάλλει στη μείωση των εργασιακών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν επαρκές εισόδημα αντικατάστασης και κοινωνική προστασία κατά τη διάρκεια κάθε τύπου άδειας που σχετίζεται με την οικογένεια ή την παροχή φροντίδας, ιδίως για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα θα μπορούν να επωφελούνται επί ίσοις όροις με τους άλλους εργαζόμενους από τα μέτρα για τις άδειες·

20.  υπογραμμίζει ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και πρόσβαση στις ίδιες παροχές και υπηρεσίες με τους άλλους εργαζόμενους μέσω ενός καθολικού μοντέλου που δεν θα σχετίζεται με ασφαλιστικές εισφορές και το ιστορικό απασχόλησης·

21.  καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει τις πρακτικές που έχουν αποδειχθεί επιτυχείς στα κράτη μέλη, προκειμένου να διαδοθούν και να προωθηθούν με σκοπό την πρόληψη των διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία και την προστασία, ιδίως, των δικαιωμάτων των γυναικών·

22.  καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προωθήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ποιοτική απασχόληση για τους εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας, όπως αξιοπρεπείς αποδοχές, αναγνώριση του καθεστώτος των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας και θέσπιση υψηλής ποιότητας επαγγελματικής κατάρτισης για τους εν λόγω εργαζομένους·

23.  καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο, οι εργαζόμενοι που βιώνουν ασυνέχεια στην απασχόληση και οι εργαζόμενοι με κενά στην επαγγελματική σταδιοδρομία ή με περιόδους κατά τις οποίες εργάστηκαν λιγότερες ώρες θα εξομοιωθούν πλήρως με τους εργαζομένους με πλήρες ωράριο όσον αφορά το δικαίωμά τους στην πρόσβαση σε αξιοπρεπές συνταξιοδοτικό σύστημα χωρίς καμία απολύτως διάκριση·

24.  τονίζει ότι οι εργαζόμενες γυναίκες με προβλήματα διανοητικής υγείας αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο σε σχέση με όλα τα στοιχεία επισφαλούς εργασίας· τονίζει ότι οι εν λόγω εργαζόμενες υπερεκπροσωπούνται σε συμβάσεις περιορισμένου χρόνου, στα ποσοστά φτώχειας εντός εργασίας, στη μερική απασχόληση, στη διακοπή σταδιοδρομίας και άλλες μορφές συμβάσεων επισφαλούς απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια είναι επαρκώς ισχυρή και αποτελεσματική για να προστατεύσει αυτές τις ευάλωτες εργαζόμενες με καλύτερο τρόπο· τονίζει ότι όλοι οι τύποι παρενόχλησης στην εργασία επηρεάζουν έντονα την ποιότητα ζωής και εργασίας, την υγεία και την ευεξία·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Evelyn Regner, Mylène Troszczynski

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Claudia Schmidt

(1)

Στοιχεία από την έκθεση της Eurofound (2016) «The gender employment gap: challenges and solutions» (2016)

(2)

Στοιχεία από την έκθεση της Eurofound «6th European working conditions survey» (6η μελέτη για τις εργασιακές συνθήκες στην Ευρώπη)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

1

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophia in ‘t Veld


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Sophia in 't Veld

Laura Agea

Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Joachim Schuster, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Dominique Martin

5

0

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου