Процедура : 2016/0107(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2017

Внесени текстове :

A8-0227/2017

Разисквания :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

ДОКЛАД     ***I
PDF 1058kWORD 154k
21.6.2017
PE 597.646v03-00 A8-0227/2017

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове

(COM(2016)0198 – C8‑0146/2016 – 2016/0107(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по правни въпроси

Докладчици: Юг Байе, Евелин Регнер

(Процедура на съвместни заседания на комисии – член 55 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове

(COM(2016)0198 – C8‑0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0198),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0146/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Националния парламент на Ирландия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 септември 2016 г.(1),

–  като взе предвид Плана за действие на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби,

–  като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по правни въпроси съгласно член 55 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по правни въпроси и становището на комисията по развитие (A8-0227/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Еднаквото данъчно третиране за всички, и по-специално за всички предприятия, е задължително изискване за единния пазар. Координираният и хармонизиран подход спрямо прилагането на националните данъчни системи е от жизненоважно значение за правилното функциониране на единния пазар и би допринесъл за предотвратяване на избягването на данъци и прехвърлянето на печалби.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение -1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a)  Наред със схемите за прехвърляне на печалби, избягването на данъци и данъчните измами лишават правителствата и населението от необходимите ресурси, за да се гарантира, наред с другото, универсален безплатен достъп до обществено образование и здравни услуги и държавни социални услуги, и лишават държавите от възможността за осигуряване на достъпно жилищно настаняване и обществен транспорт и изграждане на инфраструктура, която е от основно значение за постигане на социално развитие и икономически растеж. Накратко, подобни схеми са фактор за несправедливост, неравенство и икономически, социални и териториални различия.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение -1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б)  Една справедлива и ефективна корпоративна данъчна система следва да отговори на спешната нужда от прогресивна и справедлива данъчна политика в световен мащаб, да насърчава преразпределянето на богатството и да се бори с неравенствата.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  През последните години проблемите, свързани с избягването на корпоративния данък, нараснаха значително и предизвикаха сериозна загриженост в рамките на Съюза и в световен мащаб. В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет призна спешната необходимост от удвояване на усилията за борба с избягването на данъци както на световно равнище, така и на равнището на Съюза. В съобщенията си „Работна програма на Комисията за 2016 г. Време е за промяна“16 и „Работна програма на Комисията за 2015 г. Ново начало“17 Комисията определи като приоритет необходимостта да се премине към система, при която държавата, в която се генерира печалбата, е и държавата на данъчно облагане. Комисията определи като приоритет и необходимостта да се отговори на призивите от гражданското общество на Съюза за осигуряване на справедливост и данъчна прозрачност.

(1)  Прозрачността е от съществено значение за доброто функциониране на единния пазар. През последните години проблемите, свързани с избягването на корпоративния данък, нараснаха значително и предизвикаха сериозна загриженост в рамките на Съюза и в световен мащаб. В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет призна спешната необходимост от удвояване на усилията за борба с избягването на данъци както на световно равнище, така и на равнището на Съюза. В съобщенията си „Работна програма на Комисията за 2016 г. Време е за промяна“16 и „Работна програма на Комисията за 2015 г. Ново начало“17 Комисията определи като приоритет необходимостта да се премине към система, при която държавата, в която се генерира печалбата, е и държавата на данъчно облагане. Комисията определи като приоритет и необходимостта да се отговори на призивите на европейските граждани за прозрачност и необходимостта да се изпълнява ролята на референтен модел за други държави. От съществено значение е за прозрачността да се взема под внимание реципрочността между конкурентите.

__________________

__________________

16COM(2015) 610 final, 27 октомври 2015 г.

16COM(2015) 610 final, 27 октомври 2015 г.

17COM(2014) 910 final, 16 декември 2014 г.

17COM(2014) 910 final, 16 декември 2014 г.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В резолюцията си от 16 декември 2015 г. относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза18 Европейският парламент призна, че увеличената прозрачност в областта на корпоративното данъчно облагане може да подобри събирането на данъци, да направи работата на данъчните органи по-ефикасна и да гарантира високо равнище на обществено доверие в данъчните системи и правителствата.

(2)  В резолюцията си от 16 декември 2015 г. относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза18 Европейският парламент призна, че увеличената прозрачност, сътрудничество и конвергенция в областта на политиката на Съюза за корпоративното данъчно облагане може да подобри събирането на данъци, да направи работата на данъчните органи по-ефикасна, да подкрепи създателите на политики при оценката на настоящата система на данъчно облагане за изготвянето на бъдещото законодателство и да гарантира високо равнище на обществено доверие в данъчните системи и правителствата и да подобри вземането на инвестиционни решения въз основа на по-точен рисков профил на дружествата.

__________________

__________________

18 2015/2010(INL).

18 2015/2010(INL).

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Публичното деклариране по държави е ефикасен и подходящ инструмент за повишаване на прозрачността по отношение на дейностите на многонационалните предприятия и за предоставяне на възможност на обществеността да оцени тяхното въздействие върху реалната икономика. То ще подобри и способността на акционерите да оценяват правилно поетите от дружествата рискове, ще доведе до разработването на инвестиционни стратегии въз основа на точна информация и ще повиши способността на отговорните за вземане на решения лица да оценяват ефикасността и въздействието на националното законодателство.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Декларирането по държави ще окаже положително въздействие и върху правото на служителите на информация и консултация, предвидено в Директива 2002/14/ЕО, и чрез повишаване на знанията относно дейностите на дружествата, върху качеството на ангажирания диалог в рамките на дружествата.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  От своя страна Г-20, призовавайки за създаването в международен план на глобално справедлива и модерна данъчна система, през ноември 2015 г. прие план за действие на ОИСР във връзка с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, с който се цели на правителствата да се предоставят ясни международни решения за преодоляване на пропуските и несъответствията в съществуващото законодателство, които позволяват пренасочването на корпоративните печалби към места без данъчно облагане или с ниско такова, където реално не може да се създаде стойност. По-специално, в действие 13 от плана за действие от някои транснационални компании се изисква да предоставят поверително на националните данъчни органи информация по държави. На 27 януари 2016 г. Комисията прие „Пакет от мерки за борба с избягването на данъци“. Една от целите на този пакет е действие 13 от плана за действие да се транспонира в правото на Съюза посредством изменение на Директива 2011/16/ЕС на Съвета20.

(4)  От своя страна Г-20, призовавайки за създаването в международен план на глобално справедлива и модерна данъчна система, през ноември 2015 г. прие план за действие на ОИСР във връзка с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, с който се цели на правителствата да се предоставят ясни международни решения за преодоляване на пропуските и несъответствията в съществуващото законодателство, които позволяват пренасочването на корпоративните печалби към места без данъчно облагане или с ниско такова, където реално не може да се създаде стойност. Инициативата относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби не успя да изпълни ангажимента, поет от финансовите министри на Г-20 в декларацията от Санкт Петербург през септември 2013 г., в която те посочват, че „печалбите следва да се облагат с данък там, където се извършват икономическите дейности, от които произтичат печалбите, и там, където се създава стойност.“19a Неспособността на процеса за намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби да изпълни първоначалните цели подчертава колко е важно да се повиши декларирането на равнището на държавите за всички транснационални компании. По-специално, в действие 13 от плана за действие от някои транснационални компании се изисква да предоставят поверително на националните данъчни органи информация по държави. На 27 януари 2016 г. Комисията прие „Пакет от мерки за борба с избягването на данъци“. Една от целите на този пакет е действие 13 от плана за действие да се транспонира в правото на Съюза посредством изменение на Директива 2011/16/ЕС на Съвета20. Облагането на печалбите там, където се създава стойност, изисква по-всеобхватен подход към декларирането по държави, който се основава на публичното деклариране.

__________________

__________________

 

19а Декларация на лидерите на Г-20 от срещата на високо равнище в Санкт Петербург, 5 – 6 септември 2013 г., стр. 12.

20Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

20Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Съветът по международни счетоводни стандарти следва да осъвремени съответните международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) и международните счетоводни стандарти (МСС) с цел да се улесни въвеждането на изискванията за публично деклариране по държави.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Публичното деклариране по държави вече е установено в Европейския съюз с Директива 2013/36/ЕС по отношение на банковия сектор, както и с Директива 2013/34/ЕС по отношение на сектора на добив на полезни изкопаеми и дърводобив.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  С безпрецедентното публично деклариране по държави Съюзът показа, че се превръща в световен лидер в борбата срещу избягването на данъци.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г)  Тъй като ефективната борба с данъчните измами, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране може да бъде успешна само със съвместни действия на международно равнище, за Съюза е задължително, като продължава да бъде глобален лидер в тази борба, да координира своите действия с международните участници, например в рамките на ОИСР. Макар и много амбициозни, едностранните действия нямат реална възможност да успеят и освен това подобни действия излагат на риск конкурентоспособността на европейските дружества и вредят на инвестиционния климат на Съюза.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4д)  По-голямата прозрачност при разкриването на финансова информация води до печеливша за всички ситуация, тъй като данъчните администрации ще бъдат по-ефикасни, гражданското общество ще бъде по-ангажирано, служителите – по-информирани, а инвеститорите – по-склонни да поемат риск. Освен това предприятията ще се възползват от по-добрите отношения със заинтересованите страни, което води до по-голяма стабилност, наред с по-лесния достъп до финансиране, дължащ се на по-ясния рисков профил и по-добрата репутация.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Засиленият обществен контрол върху корпоративните данъци, плащани от транснационалните компании, които извършват дейност в Съюза, е ключов фактор за допълнително насърчаване на корпоративната отговорност, за приноса на данъците към благосъстоянието, за подкрепа на лоялната данъчна конкуренция в Съюза чрез по-информиран обществен дебат и за възстановяване на общественото доверие в справедливостта на националните данъчни системи. Такъв обществен контрол може да бъде постигнат, като се изиска декларация с информация за корпоративния данък, независимо от мястото на установяване на крайното предприятие майка на съответната транснационална група.

(5)  В допълнение към по-голямата прозрачност, която се създава с декларирането по държави пред националните данъчни органи, засиленият обществен контрол върху корпоративните данъци, плащани от транснационалните компании, които извършват дейност в Съюза, е ключов фактор за насърчаване на корпоративната отчетност, за допълнително насърчаване на корпоративната социална отговорност, за приноса на данъците към благосъстоянието, за подкрепа на лоялната данъчна конкуренция в Съюза чрез по-информиран обществен дебат и за възстановяване на общественото доверие в справедливостта на националните данъчни системи. Такъв обществен контрол може да бъде постигнат, като се изиска декларация с информация за корпоративния данък, независимо от мястото на установяване на крайното предприятие майка на съответната транснационална група. Общественият контрол обаче трябва да се осъществява, без да се вреди на инвестиционния климат в ЕС, както и на конкурентоспособността на дружествата в ЕС, особено на МСП съгласно определението в настоящата директива и на дружествата със средна пазарна капитализация съгласно определението в Регламент (ЕС) 2015/1017, които следва да бъдат изключени от задължението за докладване, установено по силата на настоящата директива.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции, (ОВ L 182, 1.7.2015 г., стр. 19).

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Комисията определя корпоративната социална отговорност като отговорността на предприятията за тяхното въздействие върху обществото. Корпоративната социална отговорност следва да бъде водена от дружествата. Публичните органи могат да играят подпомагаща роля посредством интелигентно съчетание на доброволни мерки на политиките и – при необходимост, допълващо регулиране. Дружествата могат да станат социално отговорни или като следват законите, или като интегрират социалните, екологичните, етичните тревоги, тревогите на потребителите или загрижеността във връзка с правата на човека в своята бизнес стратегия и дейности, или и двете.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Обществеността следва да бъде в състояние да контролира всички дейности на дадена група, когато групата има дружества в Съюза. Ако групите извършват дейност в Съюза само чрез дъщерни предприятия или клонове, декларацията на крайното предприятие майка следва да се публикува и предоставя на разположение от тези дъщерни предприятия и клонове. Поради съображения за пропорционалност и ефективност обаче задължението да публикуват и предоставят на разположение декларацията следва да бъде ограничено до средните или големите дъщерни предприятия, установени в Съюза, и до клоновете със сходен размер, открити в държава членка. Поради това обхватът на Директива 2013/34/ЕС следва да бъде разширен, като в него се включат и клоновете, открити в държава членка от предприятие, установено извън Съюза.

(6)  Обществеността следва да бъде в състояние да контролира всички дейности на дадена група, когато групата има дружества във и извън Съюза. Групите, които имат дружества в рамките на Съюза, следва да съблюдават принципите на Съюза за добро управление в областта на данъчното облагане. Транснационалните компании извършват дейност в целия свят и тяхното корпоративно поведение оказва значително въздействие върху развиващите се държави. Осигуряването на достъп на техните граждани до корпоративна информация по държави ще позволи на тях и на данъчните администрации в техните държави да извършват мониторинг и оценка и да търсят отговорност от тези компании. Като прави публично достояние информацията за всяка данъчна юрисдикция, в която транснационалната компания извършва дейност, ЕС ще повиши своята съгласуваност на политиките в интерес на развитието и ще ограничи потенциалните схеми за избягване на данъци в държави, в които е установено, че мобилизацията на вътрешни ресурси е ключов компонент от политиката на ЕС за развитие.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В декларацията с информация за корпоративния данък следва да се съдържат сведения за всички дейности на дадено предприятие или на свързаните предприятия от група, контролирана от крайно предприятие майка. Информацията следва да се основава на спецификациите за деклариране в действие 13 от Плана за действие относно НДОПП и следва да бъде ограничена до необходимото, което да позволи ефективен обществен контрол, без да се допусне оповестяването да породи прекомерни рискове или неравностойно положение. В декларацията следва да се съдържа и кратко описание на естеството на дейностите. Такова описание може да се основава на категоризацията в глава V, приложение III, таблица 2 от насоките на ОИСР относно документацията за трансферното ценообразуване. В декларацията следва да се съдържа общо описание, в което се предоставя обяснение за случаите на съществени несъответствия на равнище група между размера на начислените данъци и този на платените, като се взимат предвид съответните суми за изминалите финансови години.

(8)  В декларацията с информация за корпоративния данък следва да се съдържат сведения за всички дейности на дадено предприятие или на свързаните предприятия от група, контролирана от крайно предприятие майка. Информацията следва да отчита спецификациите за деклариране в действие 13 от Плана за действие относно НДОПП и следва да бъде ограничена до необходимото, което да позволи ефективен обществен контрол, без да се допусне оповестяването да породи прекомерни рискове или неравностойно положение по отношение на конкурентоспособността или погрешното тълкуване за съответните предприятия. В декларацията следва да се съдържа и кратко описание на естеството на дейностите. Такова описание може да се основава на категоризацията в глава V, приложение III, таблица 2 от насоките на ОИСР относно документацията за трансферното ценообразуване. В декларацията следва да се съдържа общо описание, в което се предоставя обяснение, включително за случаите на съществени несъответствия на равнище група между размера на начислените данъци и този на платените, като се взимат предвид съответните суми за изминалите финансови години.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се постигне такава степен на подробност, която да позволи на гражданите да получат по-добра представа за приноса на ТНК към благосъстоянието във всяка държава членка, декларирането следва да се извършва по държави. Освен това, оповестената информация за операциите на ТНК следва, при някои особено проблематични данъчни юрисдикции, да е изключително подробна. За всички останали операции в трети държави информацията следва да се оповестява като обща сума.

(9)  С цел да се постигне такава степен на подробност, която да позволи на гражданите да получат по-добра представа за приноса на ТНК към благосъстоянието във всяка юрисдикция, в която те извършват дейност, както на територията на Съюза, така и извън него, без да се вреди на конкурентоспособността на предприятията, декларирането следва да се извършва по юрисдикции. Декларациите относно корпоративния данък могат да бъдат разбрани и използвани пълноценно само ако информацията е представена с разбивка за всяка юрисдикция.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел случаите на неизпълнение на изискванията да бъдат свеждани до знанието на обществеността, задължителните одитори или одиторските дружества следва да проверяват дали декларацията с информация за корпоративния данък се представя в процедурен и съдържателен аспект в съответствие с изискванията на настоящата директива, както и дали е достъпна на уебсайта на съответното предприятие или свързано предприятие.

(11)  С цел случаите на неизпълнение на изискванията да бъдат свеждани до знанието на обществеността, задължителните одитори или одиторските дружества следва да проверяват дали декларацията с информация за корпоративния данък се представя в процедурен и съдържателен аспект в съответствие с изискванията на настоящата директива, дали е достъпна на уебсайта на съответното предприятие или свързано предприятие, както и дали публично оповестената информация е в съответствие с представената от предприятието одитирана финансова информация в рамките на предвидения в настоящата директива срок.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)   Случаите на нарушения на изискванията за декларирането на информация за корпоративния данък от страна на предприятията и клоновете, които водят до налагането на санкции от страна на държавите членки в съответствие с Директива 2013/34/ЕС, следва да се докладват в публичен регистър, управляван от Европейската комисия. Тези санкции могат да включват, наред с другото, административни глоби, изключване от публични покани за подаване на оферти и от предоставяне на финансиране от структурните фондове на Съюза.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се определят тези данъчни юрисдикции, за които информацията трябва да е много подробна, Комисията следва да бъде оправомощена по силата на член 290 от ДФЕС да състави списък на Съюза за тях. Списъкът следва да бъде съставен въз основа на известни критерии, установени въз основа на приложение 1 към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане (COM(2016) 24 final). От особено значение е в подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, в т.ч. на експертно равнище, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, одобрено от Европейския парламент, Съвета и Комисията и в процес на официално подписване. В частност, за осигуряването на равно участие в изготвянето на делегираните актове, е необходимо Европейският парламент и Съветът да получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, а техните експерти систематично да имат достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, на които се разисква изготвянето на тези делегирани актове.

заличава се

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)   За да се осигурят еднакви условия за прилагането на член 48б, параграфи 1, 3, 4 и 6 и на член 48в, параграф 5 от Директива 2013/34/ЕС, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

 

________________

 

1a Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Доколкото целта на настоящата директива не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но поради своето въздействие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(14)  Доколкото целта на настоящата директива не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но поради своето въздействие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Поради това действието на равнището на Съюза е обосновано за визиране на трансграничното измерение на случаите на агресивно данъчно планиране или споразумения за трансферно ценообразуване. Настоящата инициатива е отговор на изразената от заинтересованите страни загриженост относно необходимостта от справяне с нарушенията на конкуренцията в рамките на единния пазар, без да се застрашава конкурентоспособността на Съюза. Тя не би следвало да породи ненужна административна тежест за дружествата, нито допълнителни данъчни конфликти или риск от двойно данъчно облагане. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел, най-малко по отношение на по-голямата прозрачност.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(15)  Като цяло, обхватът на разкриваната информация в рамките на настоящата директива съответства на целта за увеличаване на прозрачността и подобряване на обществения контрол. Следователно се счита, че в настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  В съответствие със съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и Комисията относно обяснителните документи24, държавите членки поеха ангажимент в обосновани случаи да прилагат към уведомлението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят счита, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(16)  В съответствие със съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и Комисията относно обяснителните документи24, държавите членки поеха ангажимент в обосновани случаи да прилагат към уведомлението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране, например под формата на сравнителна таблица. По отношение на настоящата директива законодателят счита, че предоставянето на тези документи е обосновано за постигането на целта на настоящата директива и за избягване на потенциални пропуски и несъответствия във връзка с прилагането от държавите членки в рамките на националното им законодателство.

__________________

__________________

24 ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

24 ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 – параграф 1 – алинея1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изискват от предприятията майки, чиято дейност е уредена от националното им законодателство и с консолидиран нетен оборот, надвишаващ 750 000 000 евро, както и предприятията, уредени от националното им законодателство, които не са свързани предприятия и чийто нетен оборот надвишава 750 000 000 евро, ежегодно да изготвят и публикуват декларация с информация за корпоративния данък.

Държавите членки изискват от предприятията майки, чиято дейност е уредена от националното им законодателство и с консолидиран нетен оборот, равен на или надвишаващ 750 000 000 евро, както и предприятията, уредени от националното им законодателство, които не са свързани предприятия и чийто нетен оборот е равен на или надвишава 750 000 000 евро, ежегодно да изготвят и да правят обществено достояние без заплащане декларация с информация за корпоративния данък.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 б – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Декларацията с информация за корпоративния данък е достъпна за обществеността на уебсайта на предприятието към датата на публикуването ѝ.

Декларацията с информация за корпоративния данък се публикува безплатно под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна за обществеността на уебсайта на предприятието към датата на публикуването ѝ на поне един от официалните езици на Съюза. На същата дата предприятието внася декларацията и в публичен регистър, управляван от Комисията.

 

Държавите членки не прилагат правилата по настоящия параграф, когато тези предприятия са установени само на територията на една единствена държава членка и в никоя друга данъчна юрисдикция.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 б – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изискват от средните и големите дъщерни предприятия по член 3, параграфи 3 и 4, които са уредени от националното им законодателство и контролирани от крайно предприятие майка, чийто консолидиран нетен оборот надвишава 750 000 000 евро и чиято дейност не е уредена от правото на държава членка, ежегодно да публикуват декларация с информация за корпоративния данък за това крайно предприятие майка.

Държавите членки изискват от дъщерните предприятия, които са уредени от националното им законодателство и контролирани от крайно предприятие майка, в баланса си за една финансова година имат или надвишават консолидиран нетен оборот надвишава 750 000 000 евро и чиято дейност не е уредена от правото на държава членка, ежегодно да публикуват декларация с информация за корпоративния данък за това крайно предприятие майка.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 б – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък е достъпна за обществеността на уебсайта на дъщерното предприятие или на уебсайта на свързано предприятие.

Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък се публикува безплатно под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна за обществеността на уебсайта на дъщерното предприятие или на уебсайта на свързано предприятие на поне един от официалните езици на Съюза. На същата дата предприето внася декларацията и в публичен регистър, управляван от Комисията.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 б – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изискват от клоновете, открити на тяхна територия от предприятие, чиято дейност не е уредена от правото на държава членка, ежегодно да публикуват декларация с информация за корпоративния данък за крайното предприятие майка, посочено в параграф 5, буква а) от настоящия член.

Държавите членки изискват от клоновете, открити на тяхна територия от предприятие, чиято дейност не е уредена от правото на държава членка, ежегодно да публикуват и безплатно да правят обществено достояние декларация с информация за корпоративния данък за крайното предприятие майка, посочено в параграф 5, буква а) от настоящия член.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 б – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък е достъпна за обществеността на уебсайта на клона или на уебсайта на свързано предприятие.

Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък се публикува под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна за обществеността на уебсайта на клона или на уебсайта на свързано предприятие на поне един от официалните езици на Съюза. На същата дата предприето внася декларацията и в публичен регистър, управляван от Комисията.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 б – параграф 5 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предприятието, открило клон, е свързано предприятие от група, контролирана от крайно предприятие майка, чиято дейност не е уредена от законодателството на държава членка и чийто консолидиран нетен оборот надвишава 750 000 000 евро, или е предприятие, което не е свързано и чийто нетен оборот надхвърля 750 000 000 евро;

а)  предприятието, открило клон, е свързано предприятие от група, контролирана от крайно предприятие майка, чиято дейност не е уредена от законодателството на държава членка и което в баланса си има или надвишава консолидиран нетен оборот от 750 000 000 евро, или е предприятие, което не е свързано и чийто нетен оборот е равен на или надхвърля 750 000 000 евро;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 б – параграф 5 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  крайното предприятие майка по буква а) няма средно или голямо дъщерно предприятие по параграф 3.

б)  крайното предприятие майка по буква а) няма средно или голямо дъщерно предприятие по параграф 3, което вече попада в обхвата на задълженията за деклариране.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 б – параграф 7 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.   За държавите членки, които не са приели еврото, сумата в националната парична единица, която е еквивалентна на сумите, посочени в параграфи 1, 3 и 5, се получава чрез прилагане на обменния курс, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, който е в сила на датата на влизане в сила на настоящата глава.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сведенията по параграф 1 съдържат следното:

2.  Сведенията по параграф 1 се представят под формата на общ формуляр и съдържат следното, разписано по данъчна юрисдикция:

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  кратко описание на естеството на дейностите;

а) наименованието на крайното предприятие и когато е приложимо – списък на всички негови дъщерни дружества, кратко описание на естеството на техните дейности и съответните им географско местоположение;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя служители;

б) броя служители, наети на работа на еквивалент на пълно работно време;

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 2 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  дълготрайните активи, различни от парични средства и парични еквиваленти;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  размера на нетния оборот, който включва оборота, реализиран със свързани лица;

в)  размера на нетния оборот, включително разграничение между оборота, реализиран със свързани лица, и оборота, реализиран с несвързани лица;

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 2 – буква ж a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  обявения капитал;

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 2 – буква ж б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб)  дали предприятията, дъщерните предприятия или клоновете се ползват от преференциално данъчно третиране от режими от типа „патентна кутия“ или от еквивалентни режими;

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В декларацията информацията по параграф 2 се представя поотделно за всяка държава членка. Когато държава членка включва няколко данъчни юрисдикции, информацията се обединява на равнище държава членка.

В декларацията информацията по параграф 2 се представя поотделно за всяка държава членка. Когато държава членка включва няколко данъчни юрисдикции, информацията се посочва отделно за всяка данъчна юрисдикция.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това, в декларацията информацията по параграф 2 от настоящия член се представя отделно за всяка данъчна юрисдикция, която в края на предишната финансова година присъства в съставения по силата на член 48ж общ списък на Съюза на някои данъчни юрисдикции, освен ако в декларацията недвусмислено се потвърди, предвид посочените в член 48д по-долу гаранции, че свързаните предприятия от група, уредени от законодателството на такава данъчна юрисдикция, не извършват пряко операции със свързано предприятие от същата група, чиято дейност е уредена от законодателството на държава членка.

Освен това, в декларацията информацията по параграф 2 от настоящия член се представя отделно за всяка данъчна юрисдикция извън Съюза.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 3 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За останалите данъчни юрисдикции информацията по параграф 2 се представя в декларацията като обща сума.

заличава се

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 3 – алинея 3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

С цел защита на чувствителна търговска информация и гарантиране на лоялна конкуренция, държавите членки могат да разрешат един или повече елементи от информацията, изброени в член 48в, временно да бъдат пропуснати в декларацията по отношение на дейности в една или повече конкретни данъчни юрисдикции, когато тези елементи са от такова естество, че тяхното оповестяване би причинило сериозна вреда на търговската позиция на предприятията, посочени в член 48б, параграф 1 и член 48б, параграф 3, за които се отнасят. Това пропускане не пречи на справедливото и балансирано разбиране на данъчното положение на предприятието. Пропускането се посочва в декларацията наред с обяснение защо случаят е такъв и с препратка към съответната данъчна юрисдикция.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 3 – алинея 3 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки обвързват такова пропускане с предварително разрешение на компетентния национален орган. Предприятието иска ежегодно ново разрешение от компетентния орган, който взема решение въз основа на нова оценка на положението. Когато пропуснатата информация е престанала да отговаря на изискването, установено в алинея 3а, тя незабавно се оповестява публично.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 3 – алинея 3 в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки нотифицират Комисията за предоставянето на такава временна дерогация и ѝ предоставят по поверителен начин пропуснатата информация, наред с подробно обяснение за дерогацията. Всяка година Комисията публикува на своята интернет страница нотификациите, получени от държавите членки, и обясненията, предоставени в съответствие с алинея 3а.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 3 – алинея 3 г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията проверява дали изискванията, установени в алинея 3а, се спазват надлежно и следи използването на временната дерогация, разрешена от националните органи.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 3 – алинея 3 д (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако след провеждането на своята оценка на получената в съответствие с параграф 3в информация, Комисията стигне до заключение, че изискването, посочено в алинея 3а, не е изпълнено, съответното предприятие незабавно оповестява тази информация публично.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 3 – алинея 3 е (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Посредством делегиран акт Комисията приема насоки в помощ на държавите членки за определяне на случаите, когато публикуването на информацията се оценява като сериозно накърняващо търговската позиция на предприятията, за които тя се отнася.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 в – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Декларацията с информация за корпоративния данък се публикува и е достъпна на уебсайта на поне един от официалните езици на Съюза.

5.  Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък се публикува безплатно под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна за обществеността на уебсайта на дъщерното предприятие или на уебсайта на свързано предприятие на поне един от официалните езици на Съюза. На същата дата предприето внася декларацията с информация за корпоративния данък и в публичен регистър, управляван от Европейската комисия.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 д – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки се уверяват, че членовете на административните, управителните и надзорните органи на крайното предприятие майка по член 48б, параграф 1, като действат в рамките на предоставените им от националното законодателство компетенции, солидарно гарантират, че декларацията с информация за корпоративния данък се изготвя, публикува и прави достъпна в съответствие с членове 48б, 48в и 48г.

1.  С цел да се подобри отчетността спрямо трети страни и да се осигури подходящо управление, държавите членки се уверяват, че членовете на административните, управителните и надзорните органи на крайното предприятие майка по член 48б, параграф 1, като действат в рамките на предоставените им от националното законодателство компетенции, солидарно гарантират, че декларацията с информация за корпоративния данък се изготвя, публикува и прави достъпна в съответствие с членове 48б, 48в и 48г.

Обосновка

Промяната е необходима и целесъобразна, за да се гарантира съгласуваност със съображение 10 от настоящото законодателно предложение.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 48ж

заличава се

Общ списък на Съюза на някои данъчни юрисдикции

 

По силата на член 49 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове във връзка със съставянето на общ списък на Съюза на някои данъчни юрисдикции. Този списък е резултат от оценката на данъчните юрисдикции, които не удовлетворяват следните критерии:

 

(1)   прозрачност и обмен на информация, в т.ч. обмен на информация при поискване и автоматичен обмен на информация за данъчни сметки;

 

(2)   лоялна данъчна конкуренция;

 

(3)   спазване на стандартите на Г-20 и/или ОИСР;

 

(4)   спазване на други съответни стандарти, в т.ч. на стандартите на Специалната група за действия в областта на финансите.

 

Комисията редовно преразглежда списъка и при необходимост го изменя с оглед на нововъзникналите обстоятелства.

 

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48и – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията докладва за спазването на задълженията за деклариране по членове 48а—48е и за последиците от тези задължения. В доклада се оценява дали резултатът от декларацията с информация за корпоративния данък е подходящ и съизмерим, като се отчита необходимостта от осигуряване както на достатъчна степен на прозрачност, така и на конкурентна среда за предприятията.

Комисията докладва за спазването на задълженията за деклариране по членове 48а—48е и за последиците от тези задължения. В доклада се оценява дали резултатът от декларацията с информация за корпоративния данък е подходящ и съизмерим, и се извършва анализ на разходите и ползите от намаляването на прага за консолидирания нетен оборот, над който предприятията и клоновете са задължени да декларират информация за корпоративния данък. В доклада освен това се оценява необходимостта да се предприемат допълнителни мерки, като се отчита необходимостта от осигуряване както на достатъчна степен на прозрачност така и от опазване и осигуряване на конкурентна среда за предприятията и частните инвестиции.

Изменение     55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2013/34/ЕС

Член 48и а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Добавя се следният член:

 

Член 48иа

 

„Не по-късно от 4 години след приемането на настоящата директива и като отчита положението на равнището на ОИСР, Комисията преразглежда, оценява и докладва относно разпоредбите на настоящата глава, по-специално по отношение на:

 

-   предприятията и клоновете, които са задължени да предоставят декларация с информация за корпоративния данък, по-специално дали е целесъобразно да се разшири приложното поле на тази глава, така че да включва големи предприятия съгласно определението в член 3, параграф 4 и големи групи съгласно определението в член 3, параграф 7 от настоящата директива;

 

-   съдържанието на декларацията с информация за корпоративния данък, както е предвидено в член 48в;

 

-   временната дерогация, предвидена в алинеи от 3а до 3е от член 48в, параграф 3.

 

Комисията представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета заедно със законодателно предложение, ако е целесъобразно.“

Изменение     56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Директива 2013/34/ЕС

Член 48и б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Добавя се следният член:

 

„Член 48иб

 

Общ формуляр за декларацията с информация за корпоративния данък

 

Комисията определя общия формуляр, посочен в член 48б, параграфи 1, 3, 4 и 6 и в член 48в, параграф 5, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 50, параграф 2.“

Изменение    57

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Директива 2013/34/ЕС

Член 49 – параграф 3 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3a)  Преди да приеме делегиран акт Комисията се допитва до експертите, посочени от всяка държава членка в съответствие с принципите в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от [дата].

(3а)  Преди да приеме делегиран акт Комисията се допитва до експертите, посочени от всяка държава членка в съответствие с принципите в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.*, като обръща специално внимание на разпоредбите на Договорите и на Хартата на основните права на Европейския съюз.

 

________________

 

*Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

Обосновка

Необходимо е да бъдат взети под внимание разпоредбите на Договорите и на Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Директива 2013/34/ЕС

Член 51 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(3a)  В член 51, параграф 1 се заменя със следното:

Държавите-членки предвиждат санкциите, които са приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите членки определят системата от санкции, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

 

Държавите членки предвиждат поне административни мерки и санкции при нарушение от страна на предприятията на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива.

 

Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби най-късно до... [крайния срок за транспониране] и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което засяга тези разпоредби.

 

Не по-късно от ... (три години след влизането в сила на настоящата директива) Комисията съставя списък на мерките и санкциите, приети от всяка една държава членка в съответствие с настоящата директива.“

(1)

  OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 62.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Публичното отчитане по държави (ОПД) на свързани с данъчното облагане данни на дружеството е ключов елемент в борбата с международните данъчни измами и избягването на данъци, както и срещу надпреварата за достигане на най-ниски равнища между данъчните системи. Все пак предимствата от настоящата директива са много повече. С нарастващата мобилност и световните и общоевропейските икономически дейности, прозрачността по отношение на оповестяването е предпоставка за силно корпоративно управление и инструмент за подобряване на корпоративната социална отговорност.

Понастоящем гражданите не могат да използват корпоративни публикувани счетоводни отчети, дори за да установят дали многонационални предприятия работят в техните данъчни юрисдикции. Тъй като многонационалните предприятия стават все по-сложни и често, за съжаление – по-малко прозрачни, проблемът се влошава все повече. Повечето държави използват международните счетоводни стандарти. Ето защо публичното ОПД ще представлява икономически ефективен начин за генериране на промени в корпоративната прозрачност в световен мащаб в полза на нашите общества, включително на гражданите, акционерите, данъчните органи, инвеститорите и икономистите, и ще им предостави средства, за да изискват отчетност от правителствата и мултинационалните предприятия.

Докладчиците считат, че освен за свързаните с данъчното облагане и корпоративната отчетност цели, настоящата директива също така представлява инструмент за укрепване на правата на работниците на информиране и консултиране. Публично докладване укрепва диалога и насърчава взаимното доверие в рамките на самите предприятия, тъй като може да осигури обективна и надеждна информация относно положението на дружествата, като по този начин повишава осведомеността на всички заинтересовани страни, включително на работниците, за нуждите от адаптиране. То също така насърчава участието на работниците и служителите във функционирането и бъдещето на предприятието и подобрява неговата конкурентоспособност.

Европейският парламент отдавна призовава за публично отчитане по държави. Още през 2011 г. той прие своята позиция относно отчитането по държави, като заяви, че качествената финансова отчетност е от съществено значение за ефективната борба с избягването на данъци, и че то би било от полза също така за инвеститорите във всички сектори, като по този начин допринася за доброто управление в глобален мащаб. През 2014 г. ОПД стана част от обсъждането в рамките на Директивата относно докладването на нефинансова информация. На последно място, когато докладчикът за Реформата на правата на акционерите, Серджо Коферати, настоя да се въведе публично отчитане по държави в Директивата за счетоводството, Комисията реши да представи конкретно предложение по този въпрос под формата на акт за изменение на Директивата за счетоводството. Настоящото изменение на Директивата за счетоводството може да играе решаваща роля в областта на корпоративното отчитане.

Докладчиците предлагат повишаване на прозрачността по отношение на информацията, която предприятията следва да предоставят, и предлагат следните основни подобрения на текста на Комисията:

•  С оглед на „по-доброто законотворчество“ въвеждането на нови категории предприятия и групи следва да се избягва. Това изменение на Директивата за счетоводството следва да бъде приведено в съответствие с логиката на Директивата за счетоводството. Праговете за микропредприятия, малки и средни предприятия и големи предприятия отдавна са определени. Концепцията води началото си от Четвъртата директива в областта на дружественото право от 1978 г. Досега Комисията не е обосновала по задоволителен начин необходимостта от въвеждане на нов праг. Тъй като МСП не разполагат с необходимите ресурси за инвестиране в структури на дружества „пощенски кутии“, за да прехвърлят изкуствено печалбите си, те са поставени в неблагоприятно конкурентно положение по отношение на мултинационалните дружества. С цел да се гарантира здравословен единен пазар, от основно значение е да се създаде справедлива, ефикасна, прозрачна и благоприятстваща растежа обща система за корпоративна отчетност, основаваща се на принципа, че печалбите трябва да бъдат облагани с данъци в държавата, в която са генерирани. Следователно големите групи, определени в член 3, параграф 7, както и всички големи предприятия, определени в член 3, параграф 4, следва да бъдат предмет на нови изисквания за оповестяване.

•  Докладчиците считат, че би било нецелесъобразно да се ограничи приложното поле на настоящата директива до информация, свързана с държавите – членки на ЕС, и държавите, представляващи данъчни убежища, и следователно, дори ако по принцип няма да се противопоставят на идеята за установен въз основа на ясни критерии черен списък на ЕС на данъчните убежища, те предлагат мултинационалните дружества да предоставят информация за своята дейност за всяка юрисдикция, в която извършват дейност, включително и извън Европейския съюз. Публичното оповестяване на такава информация не представлява наказание за юрисдикции, отказващи сътрудничество, а по-скоро е предварително условие за извършване на дейност в рамките на един добре функциониращ единен пазар.

•  С оглед на подобряване на обществения контрол и на глобалната корпоративна прозрачност докладчиците считат, че мултинационалните дружества следва да оповестяват значима информация за всички държави по света, в които те оперират, така че данъците да се плащат там, където в действителност се генерират печалбите. Призивът на докладчиците за оповестяване на неагрегирани данни съответства на правилата на ЕС относно съгласуваността на политиките за развитие, тъй като то има за цел да се насърчи спазването на данъчното законодателство и ефикасното подпомагане на развиващите се страни да получат достъп до собствените си данъчни приходи.

•  Докладчиците считат, че е особено важно форматът на публикуване да дава възможност за съпоставяне на данни и съответно предлагат стандартизиране на формата на отчетни документи за всички дружества, попадащи в обхвата на настоящата директива.

В заключение, докладчиците биха желали да подчертаят колко е важен един координиран и хармонизиран подход към прилагането на корпоративните системи за отчитане за правилното функциониране на единния пазар. В този контекст докладчиците желаят да подчертаят още веднъж, че по-голямата прозрачност на мултинационалните дружества е от съществено значение, за да се сложи край на прехвърлянето на печалби, управлявани чрез редица механизми, като например дружества „пощенски кутии“, патентни кутии и трансферно ценообразуване, и също така нездравословни данъчни практики на конкуренция между правните системи, които твърде често се използват в ущърб на гражданите, по-специално на данъкоплатците, работниците и служителите и МСП.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

внесено съгласно член 52а, параграф 4 от Правилника за дейността от Бернар Моно и Жил Льобретон

„Докладването по държави“ се вписва в логиката, която подкрепяме още от самото начало – борбата с данъчното оптимизиране и данъчните измами. Именно в тази връзка гласувахме „за“ двата доклада на комисията TAXE – текстове, които налагат автоматичен обмен на данъчни постановления, борба с договореностите, използващи несъответствията при хибридни образувания и инструменти и 4-те споразумения за автоматичен обмен на информация (с Швейцария, Лихтенщайн, Сан Марино, Монако).

„Докладването по държави“ е необходим инструмент. Въпреки това считаме, че публичното оповестяване на информация създава необосновано неизгодно конкурентно положение в ущърб на европейските предприятия. В действителност един китайски конкурент, който не е установен в рамките на Съюза, например, би имал безплатен достъп до чувствителни финансови данни и търговска информация.

Предложените от текста дерогации са ограничени и по наше мнение не са достатъчни, особено ако данните са представени без да са обобщени в трети държави.

Ние се застъпваме за автоматичен обмен на тези данни между данъчните администрации, тъй като това би дало възможност да се определят случаите, при които дадено предприятие не плаща данъците си там, където извършва своята дейност и, ако е необходимо, да се провеждат данъчни одити за възстановяване на дължимото върху неправомерно преместената данъчна основа.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-н Павел Свобода

Председател

Комисия по правни въпроси

БРЮКСЕЛ

Г-н Роберто Гуалтиери

Председател

Комисия по икономически и парични въпроси

БРЮКСЕЛ

Относно:  Становище относно правното основание на предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198) – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)),

Уважаеми господин Председател,

На 10 януари 2017 г. комисията по правни въпроси реши да се самосезира съгласно член 39, параграф 3 от Правилника за дейността да предостави становище дали правното основание, предложено от Комисията – т.е. член 50, параграф 1 от ДФЕС, представлява подходящо правно основание за предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове или, напротив, предложението би трябвало да има друго правно основание, като например член 115 от ДФЕС.

I. Контекст

На 12 април 2016 г. Комисията прие предложение за изменение на Директива 2013/34/ЕС („Директивата за счетоводството“)(1). С предложението се налага на мултинационалните групи предприятия от ЕС и извън него, чийто общи доходи надвишават 750 милиона евро, ежегодно да изготвят и публикуват декларации с информация за корпоративния данък.

В обяснителния меморандум към предложението се посочва, че за доброто състояние на единния пазар е необходимо дружествата да плащат данъци в държавата, в която се реализира печалбата. Явлението на агресивното данъчно планиране подкопава този принцип. Комисията счита, че общественият контрол може да спомогне за борба с тази практика. Освен това Комисията обяснява, че предложението допълва текущите изисквания за финансово отчитане за предприятията, без да засяга изискванията по отношение на техните финансови отчети.

II. Относими членове от Договорите

Предложеното от Комисията правно основание за предложената мярка е член 50, параграф 1 от ДФЕС. Член 50, параграф 1 и член 50, параграф 2, буква ж) от ДФЕС гласят, както следва:

Член 50

(предишен член 44 от ДЕО)

1. За да се постигне свободата на установяване в определена дейност, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет, приемат директиви.

2. Европейският парламент, Съветът и Комисията изпълняват функциите, които са им възложени в съответствие с предходните разпоредби в частност:

(...)

ж) посредством координирането до необходимата степен на гаранциите, които се изискват от държавите членки от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея, за да се защитят интересите на техните членове и на третите лица, с оглед тези гаранции да станат равностойни в целия Съюз;(...)

Член 115 от ДФЕС гласи, както следва:

Член 115

(предишен член 94 от ДЕО)

„Без да се засягат разпоредбите на член 114, Съветът, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, приема директиви относно сближаването на онези разпоредби, предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби на държавите членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на вътрешния пазар.“

III. Съдебната практика, свързана с правното основание

Изборът на правно основание е важен, тъй като Съюзът е конституционно основан на принципа на предоставената компетентност и неговите институции могат да действат единствено по начин, съвместим с мандата, който им е предоставен по силата на Договора(2). Поради това изборът на правно основание не се извършва по усмотрение.

В съдебната практика на Съда на ЕС се очертават няколко принципа по отношение на избора на правни основания. На първо място, като се имат предвид последиците от правното основание в материалноправен и процесуален смисъл, изборът на правилното правно основание е с конституционно значение(3). На второ място, изборът на правното основание на акт на ЕС трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на акта(4). Фактът, че дадена институция желае да участва в по-голяма степен в приемането на дадена мярка, извършената работа в други отношения в сферата на действие, попадаща в обхвата на мярката, и контекстът, в който е приета мярката, не са от значение(5).

Изборът на неправилно правно основание може следователно да представлява основание за отмяна на въпросния акт

(6).

IV. Цел и съдържание на предлагания регламент

От съображенията в предложението е видно, че целта му е да се увеличи прозрачността и общественият контрол на корпоративния данък и да се насърчи корпоративната отговорност чрез налагане на изисквания за оповестяване на някои дружества по отношение на корпоративния им данък.

В съображение 12 се посочва, че с настоящата директива се цели да се увеличи прозрачността и обществения контрол при корпоративния данък, като действащите нормативни задължения за дружествата и посредниците да публикуват доклади бъдат изменени с оглед защита на интересите на членовете на тези дружества и посредници, както и на интересите на третите лица – по смисъла на член 50, параграф 2, буква ж) от ДФЕС.

Съображение 5 гласи, че засиленият обществен контрол върху корпоративните данъци, плащани от транснационалните компании, които извършват дейност в Съюза, е ключов фактор за допълнително насърчаване на корпоративната отговорност, за приноса на данъците към благосъстоянието, за подкрепа на лоялната данъчна конкуренция в Съюза чрез по-информиран обществен дебат и за възстановяване на общественото доверие в справедливостта на националните данъчни системи. Такъв обществен контрол може да бъде постигнат, като се изиска декларация с информация за корпоративния данък.

В съображение 9 се разяснява как информацията, предоставена в декларацията, следва да бъде представена по държави членки, с цел да се постигне такава степен на подробност, която дава възможност на гражданите по-добре да оценят приноса на мултинационалните предприятия към благосъстоянието във всяка държава членка.

В съображение 10 се пояснява режимът на отговорност на членовете на административните, управителните и надзорните органи, установени в предложената директива с цел да се засили отговорността по отношение на трети страни и да се осигури подходящо управление.

В съображение 11 се установява задължение за одиторите или одиторските дружества във връзка с проверката на това дали декларацията е внесена и представена в съответствие с изискванията на предложението за директива, за да се гарантира, че случаите на несъответствие се оповестяват на обществеността.

Съдържанието на предложението за директива обаче се състои преди всичко в задължение за големите дружества и клонове да изготвят декларация с информация за корпоративния данък, съдържаща обща информация, по държави, която да бъде публикувана в регистър и на уебсайта на дружеството. Съдържанието на предложението потвърждава неговата цел за повишаване на прозрачността, обществения контрол и корпоративната отговорност.

За постигане на горепосочената цел Комисията предлага да се създаде нова глава в Директивата за счетоводството (глава 10а). В нея се изисква от всички предприятия и клонове на предприятия в ЕС на предприятия от страни извън ЕС, които извършват дейност в ЕС и имат консолидиран оборот над 750 000 000 EUR ежегодно да изготвят и публикуват декларация с информация за корпоративния данък (член 48б).

Информацията, която трябва да бъде включена в декларацията, касае естеството на дейностите, броя на служителите, нетния оборот (включително оборота с трети страни и между дружествата в рамките на групата), печалбата или загубата преди облагане с корпоративен данък, размера на дължимия корпоративен данък върху печалбите, реализирани през текущата година, размера на вече платения през тази година корпоративен данък, както и размера на неразпределената печалба (член 48в, параграф 2).

Предоставената информация трябва да бъде представена поотделно за всяка държава членка, в която предприятието извършва дейност, и за всяка данъчна юрисдикция, която е включена в „общ списък на Съюза на някои данъчни юрисдикции“, както и обобщена за останалата част от света (член 48в, параграф 3 и член 48ж).

Декларацията с информация за корпоративния данък ще бъде публикувана в търговски регистър и да бъде достъпна на уебсайта на предприятието в продължение най-малко на пет последователни години (член 48г).

V. Определяне на целесъобразното правно основание

Член 50, параграф 1 от ДФЕС предоставя на законодателя правно основание да приема, посредством обикновена законодателна процедура, директиви за постигането на свобода на установяването по отношение на определена дейност. Член 50, параграф 2 от ДФЕС съдържа неизчерпателен списък на случаите, в които това правно основание се прилага в частност. За целите на настоящото предложение е от значение член 50, параграф 2, буква ж) от ДФЕС, тъй като в него се предвижда, че законодателят изпълнява своите задължения по отношение на правото на установяване, „посредством координирането до необходимата степен на гаранциите, които се изискват от държавите членки от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея, за да се защитят интересите на техните членове и на третите лица, с оглед тези гаранции да станат равностойни в целия Съюз“.

Значителен брой директиви в областта на дружественото право бяха приети на това правно основание, с цел защита на интересите на членовете и на трети лица(7), включително когато това включва изисквания за оповестяване, и по-специално за публично оповестяване(8).

По подобен начин и както вече е описано подробно в раздел IV от настоящата докладна записка, целта и съдържанието на настоящото предложение е да се подобри общественият контрол над корпоративните данъци върху печалбата на многонационалните предприятия, които извършват дейност в Съюза, като се изисква от предприятията над определен праг на годишния оборот да изготвят и публикуват годишни декларации с информация за корпоративния данък.

По-конкретно според съображение 12 с „настоящата директива се цели да се увеличи прозрачността и обществения контрол при корпоративния данък, като действащите нормативни задължения за дружествата и посредниците да публикуват доклади бъдат изменени с оглед защита на интересите на членовете на тези дружества и посредници, както и на интересите на третите лица – по смисъла на член 50, параграф 2, буква ж) от ДФЕС“.

Предложената директива следователно счита, че съществува връзка между прозрачност и обществен контрол – целите, които преследва, и интересите на „членовете и на третите лица“, които са бенефициенти на мерките, които следва да бъдат приети въз основа на член 50, параграф 2, буква ж) от ДФЕС. Това предполага, от една страна, че думите „членовете и третите лица“ се отнасят за широката общественост и с това надхвърлят лицата, които са специално в договорни или преддоговорни отношения с дружеството, или пряко засегнати от стопанската му дейност, и от друга страна че предложението наистина служи на интересите на „членовете и третите лица“. Така предложението за директива е изцяло в съответствие с вече предвидените в Директива 2013/34 изисквания за оповестяване.

В светлината на горепосоченото следва да се провери първо дали думите „членовете и третите лица“ в член 50, параграф 2, буква ж) от ДФЕС могат да обхващат обществеността и, второ, дали предложението защитава в действителност интересите на така определените членове и трети лица.

Що се отнася до първия въпрос, може да се направи заключението, че в съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС понятието „трети лица“, както е използвано в член 50, параграф 2, буква ж), не е ограничено само до лицата в преки договорни или преддоговорни отношения с дадено дружество, но че то включва, наред с другото, конкурентите на въпросните дружества или фирми, а в по-общ план – и обществеността.

В съответствие с решението на Съда по дело Verband deutscher Daihatsu-Händler, на което се позовава съображение 12 от предложението за директива, понятието „трети лица“ следва да се разбира широко:

„Самият текст на член 50, параграф 2, буква ж) от ДФЕС се отнася до необходимостта да се защитят интересите на „трети лица“ като цяло, без да се прави разграничение, нито да се изключва която и да било категория, попадаща в обсега на това понятие“ (подчертаването е добавено)(9).

Съдът добавя, че това буквално тълкуване е в съответствие с целта за премахване на ограниченията на свободата на установяване, което е „определено в много широки рамки (...)“ от Договора(10).

В това решение Съдът постановява, че член 50, параграф 2, буква ж) от ДФЕС е счетен за подходящо правно основание, за да се изисква предоставяне на информация за всички трети лица, които не са запознати или не могат да получат достатъчно информация относно счетоводното и финансовото състояние на дружеството(11).

В делото Axel Springer Съдът посочва, че „посочените в този член „трети лица“ включват всички трети страни.“

(12)

В решението си по дело Texdata Software GmbH Съдът също така признава, че не съществува изискване защитата на „третите лица“ да бъде допълваща към защитата на „членовете“. По този начин дори разпоредбите за оповестяване, което „основно има за цел информиране на трети лица, които не са запознати или не могат да получат достатъчно информация относно счетоводното и финансовото състояние на това дружество“, попадат в приложното поле на член 50, параграф 2, буква ж) от ДФЕС.(13)

Що се отнася до въпроса дали предложението защитава в действителност интереса на обществеността, следва да се припомни, на първо място, че обществеността е бенефициентът на спазването на данъчното законодателство от страна на дружествата и на избягването на неоправдани печалби, а също и че благосъстоянието и сигурността на обществеността се осъществява чрез обществени политики, финансирани до голяма степен от данъци.

От друга страна публичната достъпност на информацията за корпоративния данък във всяка държава членка ще даде възможност за обществен контрол върху спазването на данъчното законодателство, както и за социален и политически дебат относно подходящите равнища на данъчно облагане (данъчна основа и ставка), включително при сравнението на тези равнища с равнищата в други данъчни юрисдикции в рамките на Съюза. Това, на свой ред, вероятно би могло да възпре по-специално големите предприятия, които разчитат на своята репутация като част от своята търговска марка, пред избягване или друго нарушение на данъчното законодателство.

Така предоставената защита на обществеността също попада в обхвата на понятието „интереси“ по смисъла на член 50, параграф 2, буква ж), което Съдът разглежда широко, следвайки същата логика както при определението за „трети лица“. По-специално, няма нужда понятието да засяга някакво право нито специален интерес на трета страна пряко във връзка със стопанската дейност на дружеството(14).

Във връзка с това изглежда, че предложението, че интересите на обществеността също ще бъдат защитени от наличността на нейно разположение на декларации с информация за корпоративния данък на големите дружества в държавите членки, съответства на посоченото в член 50, параграф 2, буква ж) от ДФЕС.

Следователно трябва да се заключи, че за координирането на действащата правна рамкова уредба относно задълженията, наложени на дружествата и клоновете за публикуване на декларация с информация за корпоративния данък за защитата на интересите на членовете и на третите лица, целта и съдържанието на предложението отговарят на член 50, параграф 1 от ДФЕС. Този извод не се поставя под въпрос от факта, че данъчните органи ще имат непряка полза от това задължение за прозрачност. При всички случаи, противно на член 114, параграф 2 от ДФЕС, членове 50 и сл. от ДФЕС не съдържат изключение за данъчни разпоредби.

Освен това в Договорите не се съдържа по-конкретно правно основание от член 50, параграф 1 от ДФЕС в светлината на член 50, параграф 2, буква ж) от ДФЕС. По-специално – цялата система за обща хармонизация на вътрешния пазар, която се създава от членове 114 и 115 от ДФЕС, изрично е посочена като допълваща към други приложими правни основания и следователно не може да се приложи в случая, независимо от това дали клаузата за изключението по член 114, параграф 2 от ДФЕС би позволила използването на член 115 от ДФЕС (член 115 от ДФЕС се прилага „без да се засягат разпоредбите на член 114“, който от своя страна се прилага, „освен ако в Договорите не е предвидено друго“).(15)

Наличието на член 50, параграф 1 от ДФЕС като правно основание изключва членове 114 и 115 от ДФЕС, но, от съображения за изчерпателност, изглежда подходящо да се предостави кратък анализ на предложението на Комисията в светлината на член 115 от ДФЕС. Член 115 от ДФЕС предоставя на Съвета правомощие да „приема директиви относно сближаването на онези разпоредби, предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби на държавите членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на вътрешния пазар“. За разлика от член 114 от ДФЕС, той не съдържа изключение за данъчни разпоредби. Ето защо той може да бъде използван като правно основание за приемането на законодателни актове в областта на прякото данъчно облагане(16), при условие че националното законодателство, което трябва да бъде хармонизирано, има пряко въздействие върху вътрешния пазар, така че да е необходимо хармонизиране.

Въпреки че настоящото предложение е политически свързано с Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане(17), приета от Съвета на 25 май 2016 г., целта и съдържанието на двата инструмента са различни. Директива 2016/881 се основава на членове 113 и 115 от ДФЕС. Видно е, че нейната цел е да се подобри сътрудничеството между данъчните органи на държавите членки. Тя координира предаването на информацията между компетентните органи, като възлага определени задължения на държавите членки. (18) Освен това тя изисква от данъчните органи на ЕС да обменят 12 единици информация, някои от които съдържат поверителна търговска информация. За разлика от това целта на настоящото предложение на Комисията не е да се подобри административното сътрудничество между данъчните органи, а да се увеличи прозрачността и общественият контрол при корпоративния данък и да се подобри корпоративната отговорност чрез налагане на определени дружества на изисквания за оповестяване по отношение на корпоративния им данък. С изключение на сумата на платените данъци, предложението за публично отчитане по държави изисква от транснационалните компании (ТНК) да оповестяват шест други единици информация с цел да се постигне такава степен на подробност, която да позволи на гражданите да получат по-добра представа за това как ТНК допринасят към благосъстоянието във всяка държава членка.

VI. Заключение

В светлината на гореизложения анализ, член 50, параграф 1 от ДФЕС представлява подходящо правно основание за предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове.

На заседанието си от 12 януари 2017 г. комисията по правни въпроси съответно реши, с 10 гласа „за“ и един глас „въздържал се“(19), че член 50, параграф 1 от ДФЕС представлява подходящо правно основание за предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове.

С уважение,

Павел Свобода

(1)

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OВ L 182, 29.6.2013 г., стр.19).

(2)

Становище 2/00 на Съда от 6 декември 2001 г., Cartagena Protocol, EU:C:2001:664, точка 3; Становище 1/08 на Съда (голям състав) от 30 ноември 2009 г., Общо споразумение по търговията с услуги, EU:C:2009:739, точка 110.

(3)

Становище 2/00 на Съда от 6 декември 2001 г., Cartagena Protocol, EU:C:2001:664, точка 5; Становище 1/08 на Съда (голям състав) от 30 ноември 2009 г., Общо споразумение по търговията с услуги, EU:C:2009:739, точка 110.

(4)

Вж., наред с другото, решение на Съда от 25 февруари 1999 г., Парламент/Съвет, съединени дела C-164/97 и C-165/97, EU:C:1999:99, точка 16; решение на Съда от 30 януари 2001 г., Испания/Съвет, дело C-36/98, EU:C:2001:64, точка 59; решение на Съда от 12 декември 2002 г., Комисия/Съвет, дело C-281/01, EU:C:2002:761, точки 33 – 49; решение на Съда от 29 април 2004 г., Комисия/Съвет, дело C-338/01, EU:C:2004:253, точка 55.

(5)

Вж. решение на Съда от 4 април 2000 г., Комисия/Съвет, дело C-269/97, EU:C:2000:183, точка 44.

(6)

Становище 2/00 на Съда от 6 декември 2001 г., Cartagena Protocol, EU:C:2001:664, точка 5.

(7)

Вж. по-специално шеста, единадесета и дванадесета директиви в областта на дружественото право 82/891/ЕИО (ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 47), 89/666/ЕИО (ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 36) и 89/667/ЕИО (ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 40); Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87); Директива 2007/36/ЕО относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар (ОВ L 184, 14.7.2007 г., стр. 17), Директива 2011/35/ЕС относно сливанията на акционерни дружества (ОВ L 110, 29.4.2011 г., стр. 1), Директива 2012/30/ЕС за координиране на гаранциите по отношение на капиталовите изисквания по отношение на акционерните дружества (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 74).

(8)

Директива 2009/101/ЕО за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11).

(9)

Решение на Съда от 4 декември 1997 г. Verband deutscher Daihatsu-Händler v Daihatsu Deutschland GmbH, дело C-97/96, EU:C:1997:581, точка 19.

(10)

Пак там, точка 21.

(11)

Пак там, точка 20.

(12)

Определение на Съда от 23 септември 2004 г., Axel Springer AG, съединени дела C-435/02 и C-103/03, EU:C:2004:552, точка 34.

(13)

Решение на Съда от 26 септември 2013 г., Texdata Software GmbH, дело C-418/11, EU:C:2013:588, точка 54.

(14)

Дело Axel Springer AG, вж. по-горе, точка 35.

(15)

Вж. решение от 29 април 2004 г., дело C-338/01, Комисия/Съвет, EU:C:2004:253, точки 59 – 60.

(16)

За въпроси от областта на косвеното данъчно облагане, член 113 от Договора за функционирането на ЕС представлява по-конкретно правно основание.

(17)

OВ L 146, 3.6.2016 г, стр. 8.

(18)

В това отношение вж. Решение от 27 септември 2007 г., Twoh International, дело C-184/05, EU:C:2007:550, точка 31.

(19)

На окончателното гласуване присъстваха: Жоел Бержерон, Даниел Буда, Жан-Мари Кавада (докладчик), Серджо Гаетано Коферати, Терез Комодини Какиа, Ангел Джамбазки, Хейди Хаутала, Констанс Льо Грип, Жил Льобретон, Евелин Регнер, Тадеуш Звефка .


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (28.4.2017)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по правни въпроси

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Докладчик по становище: Ели Шлайн

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският парламент отдавна призовава за публично отчитане по държави като основен инструмент за ефективна борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци в международен мащаб. Прозрачността е основен елемент; публичното оповестяване на съответната данъчна информация от многонационалните корпорации може да бъде решаващ фактор, и то не само за Европа. Приходите от корпоративен данък представляват значителен дял от националните приходи на развиващите се държави, което означава, че те са особено засегнати от избягването на корпоративно данъчно облагане. Например, според констатациите на групата на високо равнище на Африканския съюз относно незаконните финансови потоци, африканският континент губи над 50 милиарда щатски долара годишно поради това незаконно изтичане на капитали.

Въпреки това предложението на Комисията в сегашния му вид не е достатъчно за пълното премахване на непрозрачната завеса, която позволява на многонационални дружества да избягват данъчно облагане в някои от най-бедните държави в света. Задължението за отчитане по държави единствено в рамките на ЕС, при същевременното публикуване на агрегирани данни от всички трети държави, прави предложението непригодно за целта и безполезно за развиващите се държави, тъй като те няма да могат да получат никаква специфична информация за отделните държави. Освен че не позволява ефективно справяне с избягването на данъци, настоящото предложение също така ще контрастира ярко с ангажимента на ЕС за съгласуваност на политиките в интерес на развитието.

Докладчикът призовава неагрегирани данни да бъдат оповестявани и от всички трети държави, в които многонационалните дружества извършват дейност, като така ефикасно се подпомагат развиващите се държави в борбата им с избягването на данъци и увеличаването на публични приходи в задоволителна степен. Освен това един по-нисък праг за дружества, попадащи в обхвата на отчитането, ще предостави повече данни за дейностите на многонационалните дружества, като следва да бъдат включени и някои важни елементи на оповестяването (като например активи и продажби), за да се даде ясна картина на дейностите на дружествата в световен мащаб.

Скандалът с „Досиетата от Панама“ ясно сочи, че отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци представляват глобални проблеми, които могат да бъдат решени само чрез глобална реакция, и че половинчатите опити за справяне с тези предизвикателства са обречени на провал. Ефективна борба с бедността и неравенствата в Европа и по света ще може да се води единствено със силна ангажираност за справедливо данъчно облагане и съгласуваност между политиките на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещите комисии – комисията по икономически и парични въпроси и комисията по правни въпроси, да вземат предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Обществеността следва да бъде в състояние да контролира всички дейности на дадена група, когато групата има дружества в Съюза. Ако групите извършват дейност в Съюза само чрез дъщерни предприятия или клонове, декларацията на крайното предприятие майка следва да се публикува и предоставя на разположение от тези дъщерни предприятия и клонове. Поради съображения за пропорционалност и ефективност обаче задължението да публикуват и предоставят на разположение декларацията следва да бъде ограничено до средните или големите дъщерни предприятия, установени в Съюза, и до клоновете със сходен размер, открити в държава членка. Поради това обхватът на Директива 2013/34/ЕС следва да бъде разширен, като в него се включат и клоновете, открити в държава членка от предприятие, установено извън Съюза.

(6)  Обществеността следва да бъде в състояние да контролира всички дейности на дадена група, когато групата има дружества във и извън Съюза. Многонационалните предприятия извършват дейност в целия свят и тяхното корпоративно поведение оказва значително въздействие върху развиващите се държави, които са особено засегнати от избягването на корпоративно данъчно облагане. Ясно неагрегирано публично отчитане по държави от всяка една държава и юрисдикция на дейност са от съществено значение, за да могат гражданите, публичните органи и законодателите от тези държави да наблюдават ефективно дейностите на тези предприятия и да се борят с избягването на данъци. Като прави информацията публично достояние, Съюзът ще повиши своята съгласуваност на политиките в интерес на развитието и ще ограничи потенциалните схеми за избягване на данъци в държави, в които е установено, че мобилизацията на вътрешни ресурси е ключов компонент от политиката на ЕС за развитие и незаменимо средство за постигането на целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Изменение     2

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  За да се гарантира съгласуваност на политиките в интерес на развитието, Съюзът следва ефективно да се ангажира с повишаване на прозрачността по данъчните въпроси, като част от усилията си за увеличаване на финансирането за развитие в рамките на Програмата за действие от Адис Абеба на Третата международна конференция за финансиране на развитието.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се постигне такава степен на подробност, която да позволи на гражданите да получат по-добра представа за приноса на ТНК към благосъстоянието във всяка държава членка, декларирането следва да се извършва по държави. Освен това, оповестената информация за операциите на ТНК следва, при някои особено проблематични данъчни юрисдикции, да е изключително подробна. За всички останали операции в трети държави информацията следва да се оповестява като обща сума.

(9)  С цел да се постигне такава степен на подробност, която да позволи на гражданите да получат по-добра представа за приноса на многонационалните предприятия към благосъстоянието във всяка юрисдикция, в която те извършват дейност, както на територията на Съюза, така и извън него, информацията следва да се разбие по юрисдикции.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Държавите членки следва да гарантират, че в данъчните администрации е налице подходящо равнище на човешки, технически и финансови ресурси за автоматичен обмен на информация, за обработка на данни и за борба с данъчните измами и избягването на данъци. Правителствата на развитите държави следва да поемат ангажимент за автоматичен обмен на информация с развиващите се държави чрез създаване на необходимите отношения на двустранен обмен.

Изменение     5

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  За да се подпомагат развиващите се държави да подобряват капацитета на своите данъчни администрации, държавите членки следва да ги подпомагат чрез обмен на ноу-хау и най-добри практики.

Изменение     6

Предложение за директива

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в)  При подкрепата за изграждането на капацитет в развиващите се държави следва да се постави специален акцент върху ефикасни решения в областта на онлайн платформите, с които се избягват бюрократични пречки, и по-специално за малките и средните предприятия.

Изменение    7

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48б — параграф 1 — алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изискват от предприятията майки, чиято дейност е уредена от националното им законодателство и с консолидиран нетен оборот, надвишаващ 750 000 000 евро, както и предприятията, уредени от националното им законодателство, които не са свързани предприятия и чийто нетен оборот надвишава 750 000 000 евро, ежегодно да изготвят и публикуват декларация с информация за корпоративния данък.

Държавите членки изискват от предприятията майки на големите групи, определени в член 3, параграф 7, чиято дейност е уредена от националното им законодателство, и големите предприятия, определени в член 3, параграф 4, уредени от националното им законодателство, които не са свързани предприятия, ежегодно да изготвят и публикуват декларация с информация за корпоративния данък.

Изменение    8

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48б — параграф 1 — алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Декларацията с информация за корпоративния данък е достъпна за обществеността на уебсайта на предприятието към датата на публикуването ѝ.

Декларацията с информация за корпоративния данък се публикува под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна за обществеността на уебсайта на предприятието към датата на публикуването ѝ на поне един от официалните езици на Съюза. На датата на публикуване на декларацията с информация за корпоративния данък предприятието внася декларацията и в публичен регистър, управляван от Комисията.

Изменение    9

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48б — параграф 3 — алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изискват от средните и големите дъщерни предприятия по член 3, параграфи 3 и 4, които са уредени от националното им законодателство и контролирани от крайно предприятие майка, чийто консолидиран нетен оборот надвишава 750 000 000 евро и чиято дейност не е уредена от правото на държава членка, ежегодно да публикуват декларация с информация за корпоративния данък за това крайно предприятие майка.

Държавите членки изискват от дъщерните предприятия, които са уредени от националното им законодателство и контролирани от крайно предприятие майка, чийто консолидиран нетен оборот надвишава 40 000 000 евро и чиято дейност не е уредена от правото на държава членка, ежегодно да публикуват декларация с информация за корпоративния данък за това крайно предприятие майка.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48б — параграф 3 — алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък е достъпна за обществеността на уебсайта на дъщерното предприятие или на уебсайта на свързано предприятие.

Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък се публикува под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна за обществеността на уебсайта на дъщерното предприятие или на уебсайта на свързано предприятие на поне един от официалните езици на Съюза. На датата на публикуване на декларацията с информация за корпоративния данък предприятието внася декларацията и в публичен регистър, управляван от Комисията.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48б — параграф 4 — алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък е достъпна за обществеността на уебсайта на клона или на уебсайта на свързано предприятие.

Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък се публикува под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна за обществеността на уебсайта на клона или на уебсайта на свързано предприятие на поне един от официалните езици на Съюза. На датата на публикуване на декларацията с информация за корпоративния данък предприятието внася декларацията и в публичен регистър, управляван от Комисията.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48б – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Държавите членки прилагат разпоредбите по параграф 4 за клон, когато са изпълнени следните условия:

5.   Държавите членки прилагат разпоредбите по параграф 4 за клон единствено когато предприятието, открило този клон, е свързано предприятие от група, контролирана от крайно предприятие майка, чиято дейност не е уредена от законодателството на държава членка и чийто консолидиран нетен оборот надвишава 40 000 000 евро, или е предприятие, което не е свързано и чийто нетен оборот надвишава 40 000 000 евро;

а)  предприятието, открило клон, е свързано предприятие от група, контролирана от крайно предприятие майка, чиято дейност не е уредена от законодателството на държава членка и чийто консолидиран нетен оборот надвишава 750 000 000 евро, или е предприятие, което не е свързано и чийто нетен оборот надхвърля 750 000 000 евро;

 

б)   крайното предприятие майка по буква а) няма средно или голямо дъщерно предприятие по параграф 3.

 

Изменение    13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в - параграф 2 - буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  кратко описание на естеството на дейностите;

а)  наименование(я), кратко описание на естеството на дейностите и географско местоположение;

Изменение    14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в - параграф 2 - буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя служители;

б)  броя служители, наети на работа на еквивалент на пълно работно време;

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в – параграф 2 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  стойността на активите и годишните разходи за поддръжка на тези активи;

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в – параграф 2 – буква б б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  продажбите и покупките;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в – параграф 2 – буква б в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв)  стойността на инвестициите по данъчни юрисдикции;

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в - параграф 2 - буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  размера на нетния оборот, който включва оборота, реализиран със свързани лица;

в)  размера на нетния оборот, включително разграничение между оборота, реализиран със свързани лица, и оборота, реализиран с несвързани лица;

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в – параграф 2 – буква е а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  обявения капитал;

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в – параграф 2 – буква е б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  материалните активи, различни от парични средства и парични еквиваленти;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в – параграф 2 – буква ж а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  получените публични субсидии;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в – параграф 2 – буква ж б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб)  списъка на дъщерните предприятия, които извършват дейност във всяка данъчна юрисдикция както в рамките на Съюза така и извън него;

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в – параграф 2 – буква ж в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жв)  всички плащания, извършени към правителства на годишна основа, както е определено в член 41, параграф 5.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В декларацията информацията по параграф 2 се представя поотделно за всяка държава членка. Когато държава членка включва няколко данъчни юрисдикции, информацията се обединява на равнище държава членка.

В декларацията информацията по параграф 2 се представя поотделно за всяка държава членка. Когато държава членка включва няколко данъчни юрисдикции, информацията се посочва отделно за всяка данъчна юрисдикция.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това, в декларацията информацията по параграф 2 от настоящия член се представя отделно за всяка данъчна юрисдикция, която в края на предишната финансова година присъства в съставения по силата на член 48ж общ списък на Съюза на някои данъчни юрисдикции, освен ако в декларацията недвусмислено се потвърди, предвид посочените в член 48д по-долу гаранции, че свързаните предприятия от група, уредени от законодателството на такава данъчна юрисдикция, не извършват пряко операции със свързано предприятие от същата група, чиято дейност е уредена от законодателството на държава членка.

Освен това, в декларацията информацията по параграф 2 се представя отделно за всяка данъчна юрисдикция извън Съюза.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в — параграф 3 — алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За останалите данъчни юрисдикции информацията по параграф 2 се представя в декларацията като обща сума.

заличава се

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48в — параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Декларацията с информация за корпоративния данък се публикува и е достъпна на уебсайта на поне един от официалните езици на Съюза.

5.  Декларацията с информация за корпоративния данък се публикува под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна на уебсайта на поне един от официалните езици на Съюза. На датата на публикуване на декларацията с информация за корпоративния данък предприятието внася декларацията и в публичен регистър, управляван от Комисията.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 д - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки се уверяват, че членовете на административните, управителните и надзорните органи на дъщерните предприятия по член 48б, параграф 3 от настоящата директива, както и лицата по член 13 от Директива 89/666/ЕИО, определени да извършват свързаните с оповестяването формалности за клон по член 48б, параграф 4 от настоящата директива, като действат в рамките на възложените им от националното законодателство компетенции, солидарно гарантират, в рамките на своята осведоменост и капацитет, че декларацията с информация за корпоративния данък се изготвя, публикува и прави достъпна в съответствие с членове 48б, 48в и 48г.

2.  Държавите членки се уверяват, че членовете на административните, управителните и надзорните органи на дъщерните предприятия по член 48б, параграф 3 от настоящата директива, както и лицата по член 13 от Директива 89/666/ЕИО, определени да извършват свързаните с оповестяването формалности за клон по член 48б, параграф 4 от настоящата директива, като действат в рамките на възложените им от националното законодателство компетенции, солидарно гарантират, че декларацията с информация за корпоративния данък се изготвя, публикува и прави достъпна в съответствие с членове 48б, 48в и 48г.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/34/ЕС

Член 48 ж а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 48жа

 

Общ формуляр за декларацията с информация за корпоративния данък

 

На Комисията се предоставят правомощия да приема актове за изпълнение за определяне на общия формуляр, посочен в член 48б, параграфи 1, 3 и 4 и в член 48в, параграф 5. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 50, параграф 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ ПО СТАНОВИЩЕТО Е ПОЛУЧИЛА ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът по становището. Докладчикът е получила информация от следните субекти или лица при подготовката на становището:

Субект и/или лице

Oxfam

Eurodad

ActionAid

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове

Позовавания

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

28.4.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Elly Schlein

16.9.2016

Член 55 ‒ Съвместни заседания на комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

19.1.2017

Разглеждане в комисия

21.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

25.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Rübig, Judith Sargentini

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE Group

Paavo Väyrynen

ECR Group

Nirj Deva, Eleni Theocharous

GUE/NGL Group

Xabier Benito Ziluaga

PPE Group

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda,Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D Group

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE Group

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове

Позовавания

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.4.2016

 

 

 

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

28.4.2016

DEVE

28.4.2016

INTA

28.4.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

30.5.2017

INTA

23.5.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Hugues Bayet

15.6.2016

Evelyn Regner

15.6.2016

 

 

Член 55 ‒ Съвместни заседания на комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

19.1.2017

Оспорване на правното основание

       Дата на становището JURI

JURI

12.1.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

27.2.2017

3.5.2017

 

 

Дата на приемане

12.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

9

36

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Joëlle Bergeron, Udo Bullmann, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Gilles Lebreton, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, József Szájer, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Axel Voss, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Manuel dos Santos, Pascal Durand, Ashley Fox, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Dominique Bilde, Ana Gomes, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Elly Schlein, Kay Swinburne, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Дата на внасяне

21.6.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

PPE

 

ECR

ALDE

EFDD

Burkhard Balz, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Adam Szejnfeld, József Szájer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Esther de Lange

Ashley Fox, Sajjad Karim, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Kay Swinburne, Kosma Zlotowski

Enrique Calvet Chambon, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Petr Ježek, António Marinho e Pinto, Lieve Wierinck

Joëlle Bergeron

9

-

GUE/NGL

EFDD

Martina Anderson, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Miguel Viegas

David Coburn, Laura Ferrara, Marco Valli

36

0

S&D

 

ECR

ALDE

VERTS/ALE

ENF

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Sander Loones, Pirkko Ruohonen-Lerner

Cora van Nieuwenhuizen

Max Andersson, Pascal Durand, Sven Giegold, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация