Procedure : 2016/0107(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0227/2017

Indgivne tekster :

A8-0227/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Afstemninger :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

BETÆNKNING     ***I
PDF 749kWORD 119k
21.6.2017
PE 597.646v02-00 A8-0227/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Hugues Bayet, Evelyn Regner

(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 55)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 MINDRETALSUDTALELSE
 UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0198),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0146/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det irske parlament og den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. september 2016(1),

–  der henviser til OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0227/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  Ligestilling mellem skatteydere, og i særdeleshed alle virksomheder, i forhold til skat, er en nødvendig forudsætning for, at det indre marked kan fungere ordentligt. En samordnet og harmoniseret tilgang til gennemførelsen af de nationale skattesystemer er afgørende for at sikre, at det indre marked fungerer ordentligt og bidrager til at forhindre skatteundgåelse og overførsel af overskud.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a)  Skatteundgåelse og skatteunddragelse samt overførsel af overskud har frataget regeringer og befolkninger de ressourcer, der er nødvendige for bl.a. at sikre universel og gratis adgang til offentlig uddannelse og sundhedstjenester og til statens sociale tjenester, og har frataget staterne muligheden for at sikre et udbud af boliger til overkommelige priser og offentlig transport samt udviklingen af infrastruktur, som er afgørende for at opnå social udvikling og økonomisk vækst. Kort sagt, er disse ordninger blevet en faktor for uretfærdighed, ulighed og økonomisk, social og territorial forskellighed.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning -1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1b)  Et fair og effektivt system for selskabsbeskatning skal levere svaret på det presserende behov for en progressiv og retfærdig global skattepolitik, som fremmer omfordelingen af velstand og bekæmper ulighed.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I de seneste år er problemet med selskabers skatteundgåelse blevet stadig større og er kommet stærkt i fokus i Unionen og globalt. Det Europæiske Råd erkendte i sine konklusioner af 18. december 2014 det presserende behov for at gøre fremskridt med indsatsen for at bekæmpe skatteundgåelse såvel globalt som på EU-plan. Kommissionen har i sin meddelelse med titlen "Kommissionens arbejdsprogram for 2016 — Tiden er ikke til "business as usual"16 og "Kommissionens arbejdsprogram 2015. En ny start"17 udpeget indførelsen af et system, hvor overskud beskattes i det land, hvor de er skabt, som en prioritet. Kommissionen har også udpeget behovet for at imødekomme samfundets krav om fairness og gennemsigtighed på skatteområdet som en prioritet.

(1)  Gennemsigtighed er afgørende for et velfungerende indre marked. I de seneste år er problemet med selskabers skatteundgåelse blevet stadig større og er kommet stærkt i fokus i Unionen og globalt. Det Europæiske Råd erkendte i sine konklusioner af 18. december 2014 det presserende behov for at gøre fremskridt med indsatsen for at bekæmpe skatteundgåelse såvel globalt som på EU-plan. Kommissionen har i sin meddelelse med titlen "Kommissionens arbejdsprogram for 2016 — Tiden er ikke til "business as usual"16 og "Kommissionens arbejdsprogram 2015. En ny start"17 udpeget indførelsen af et system, hvor overskud beskattes i det land, hvor de er skabt, som en prioritet. Kommissionen har også udpeget behovet for at imødekomme de europæiske borgeres krav om gennemsigtighed og behovet for at fremstå som forbillede for andre lande. Det er afgørende, at der i forbindelse med gennemsigtighed tages hensyn til gensidighed mellem konkurrenter.

__________________

__________________

16 COM(2015) 610 final af 27. oktober 2015.

16 COM(2015)0610 af 27. oktober 2015.

17 COM(2014) 910 final af 16 december 2014.

17 COM(2014)0910 af 16. december 2014.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Europa-Parlamentet erkendte i sin beslutning af 16. december 2015 om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik18, at større gennemsigtighed inden for selskabsbeskatning kan forbedre skatteopkrævningen, gøre skattemyndigheders arbejde mere effektivt og øge offentlighedens tillid til skattesystemer og regeringer.

(2)  Europa-Parlamentet erkendte i sin beslutning af 16. december 2015 om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik18, at større gennemsigtighed, samarbejde og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik kan forbedre skatteopkrævningen, gøre skattemyndigheders arbejde mere effektivt, støtte beslutningstagere i deres vurdering af den nuværende beskatningsordning med henblik på udarbejdelse af fremtidig lovgivning, øge offentlighedens tillid til skattesystemer og regeringer og forbedre investeringsbeslutninger på baggrund af en mere nøjagtige risikoprofiler af virksomhederne.

__________________

__________________

18 2015/2010(INL).

18 2015/2010(INL).

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Offentlig landeopdelt rapportering er et effektivt og hensigtsmæssigt værktøj til at øge gennemsigtigheden af multinationale virksomheders aktiviteter og til at give borgerne mulighed for at vurdere disse aktiviteters indvirkning på realøkonomien. Det vil også forbedre aktionærernes mulighed for at foretage en ordentlig evaluering af de risici, som virksomheder tager, føre til investeringsstrategier baseret på nøjagtige oplysninger og styrke beslutningstageres mulighed for at vurdere effektiviteten og virkningen af de nationale lovgivninger.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Landeopdelt rapportering vil også have en positiv indvirkning på arbejdstagernes ret til information og høring i henhold til direktiv 2002/14/EF og, ved at øge viden om virksomhedernes aktiviteter, på kvaliteten af en aktiv dialog i virksomhederne.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  G20-landene opfordrede i november 2015 til et globalt retfærdigt og moderne internationalt skattesystem i november 2015 og vedtog OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS), som tog sigte på at give regeringerne klare internationale løsninger med henblik på at afhjælpe de mangler og uoverensstemmelser i de eksisterende regler, som giver selskaberne mulighed for at overføre overskud til lande med ingen eller lav beskatning, hvor der ikke kan finde reel værdiskabelse sted. Med aktion 13 i BEPS-handlingsplanen indføres der en land for land-rapportering, som visse multinationale selskaber skal fremlægge for de nationale skattemyndigheder på et fortroligt grundlag. Den 27. januar 2016 vedtog Kommissionen "pakken af foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse". Et af målene med denne pakke er at omsætte BEPS-aktion 13 i EU-retten ved en ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU20.

(4)  G20-landene opfordrede i november 2015 til et globalt retfærdigt og moderne internationalt skattesystem i november 2015 og vedtog OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS), som tog sigte på at give regeringerne klare internationale løsninger med henblik på at afhjælpe de mangler og uoverensstemmelser i de eksisterende regler, som giver selskaberne mulighed for at overføre overskud til lande med ingen eller lav beskatning, hvor der ikke kan finde reel værdiskabelse sted. BEPS-projektet levede ikke op til de tilsagn, som G20-landenes finansministre afgav i Skt. Petersborg i september 2013, da de anførte, at "overskud bør beskattes der, hvor de økonomiske aktiviteter, der ligger til grund herfor, finder sted, og der hvor værdien skabes". 19a Betydningen af øget national rapportering for alle multinationale selskaber blev fremhævet ved, at det med BEPS-processen ikke var muligt at opfylde de oprindelige mål. Med aktion 13 i BEPS-handlingsplanen indføres der en land for land-rapportering, som visse multinationale selskaber skal fremlægge for de nationale skattemyndigheder på et fortroligt grundlag. Den 27. januar 2016 vedtog Kommissionen "pakken af foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse". Et af målene med denne pakke er at omsætte BEPS-aktion 13 i EU-retten ved en ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU20. Beskatning af overskud, der hvor værdien skabes, forudsætter imidlertid en mere omfattende tilgang til landeopdelt rapportering, der er baseret på offentlig rapportering.

__________________

__________________

 

19a G20-ledernes erklæring fra topmødet i Skt. Petersborg den 5.-6. september 2013, s. 12.

20 20 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).

20 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  International Accounting Standards Board (IASB) bør forbedre de relevante IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards) og de internationale regnskabsstandarder (IAS) for at gøre det lettere at indføre offentlige landeopdelte rapporteringskrav.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Offentlig landeopdelt rapportering er i Den Europæiske Union allerede indført for banksektoren ved direktiv 2013/36/EU samt for udvindingsindustrien og skovbruget ved direktiv 2013/34/EU.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c)  Unionen har med indførelsen af en hidtil uset offentlig landeopdelt rapportering bevist, at den er blevet en global leder i kampen mod skatteundgåelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4d)  Da effektiv bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning kun kan lykkes med en fælles indsats på internationalt niveau, er det af afgørende betydning at Unionen, mens den samtidig bevarer sin position som global leder i denne kamp, koordinerer sine aktioner med internationale aktører, f.eks. inden for OECD's rammer. Ensidige handlinger, selv om de meget ambitiøse, har ikke nogen reel chance for at blive gennemført, og samtidig bringer sådanne handlinger de europæiske virksomheders konkurrenceevne i fare og skader investeringsklimaet i Unionen.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4e)  Mere gennemsigtig i de finansielle oplysninger fører til en situation til gavn for alle, da skatteforvaltninger bliver mere effektive, civilsamfundet mere involveret, ansatte bedre informeret og investorer mindre risikosky. Desuden vil virksomheder nyde godt af bedre forbindelser med interessenter, hvilket resulterer i mere stabilitet kombineret med lettere adgang til finansiering som følge af en klarere risikoprofil og et forbedret omdømme.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Øget offentlig indsigt i selskabsskat, der betales af multinationale virksomheder, der er aktive i Unionen, er et væsentligt element for at fremme virksomhedernes ansvar, bidrage til velfærden gennem skatter, fremme fair skattekonkurrence i EU gennem en mere velfunderet offentlig debat, og genoprette den offentlige tillid til retfærdigheden i medlemsstaternes skattesystemer. En sådan offentlig indsigt kan opnås ved hjælp af en rapport om selskabsskatteoplysninger, uanset hvor det ultimative moderselskab i en multinational koncern er etableret.

(5)  Udover den større gennemsigtighed, der skyldes landeopdelt rapportering til de nationale skattemyndigheder, er øget offentlig indsigt i selskabsskat, der betales af multinationale virksomheder, der er aktive i Unionen, et væsentligt element for at fremme virksomhedernes ansvar og yderligere at fremme virksomhedernes sociale ansvar, bidrage til velfærden gennem skatter, fremme fair skattekonkurrence i EU gennem en mere velfunderet offentlig debat, og genoprette den offentlige tillid til retfærdigheden i medlemsstaternes skattesystemer. En sådan offentlig indsigt kan opnås ved hjælp af en rapport om selskabsskatteoplysninger, uanset hvor det ultimative moderselskab i en multinational koncern er etableret. Offentlig kontrol skal imidlertid ske uden at skade investeringsklimaet i Unionen eller EU-virksomheders konkurrenceevne, især SMV'er som defineret i dette direktiv og midcapselskaber som defineret i forordning (EU) 2015/10171a, der bør undtages fra rapporteringskravene i henhold til dette direktiv.

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, EUT L 182, 1.7.2015, s. 19.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Kommissionen har defineret virksomheders sociale ansvar (VSA) som virksomheders ansvar for deres indvirkning på samfundet. VSA styres af virksomhederne. Offentlige myndigheder kan spille en støttende rolle gennem en blanding af frivillige politiske foranstaltninger og, hvor det er nødvendigt, supplerende lovgivning. Virksomhederne kan blive socialt ansvarlige enten ved at følge lovgivningen eller ved at integrere sociale, miljømæssige, etiske rettigheder samt forbruger- og menneskerettigheder i deres forretningsstrategier og -aktiviteter, eller begge dele.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Offentligheden bør være i stand til at få indsigt i alle aktiviteter i en koncern, hvis koncernen har etableret virksomheder i Unionen. For koncerner, der kun udøver aktiviteter inden for EU gennem datterselskaber eller filialer, skal datterselskaberne og filialerne offentliggøre rapporten for det ultimative moderselskab og gøre den tilgængelig for offentligheden. Af hensyn til proportionalitets- og effektivitetsprincippet bør forpligtelsen til at offentliggøre og sikre tilgængeligheden af rapporten imidlertid begrænses til mellemstore eller store datterselskaber etableret i Unionen, eller filialer af en sammenlignelig størrelse, der er oprettet i en medlemsstat. Anvendelsesområdet for direktiv 2013/34/EU bør derfor udvides til at omfatte filialer oprettet i en medlemsstat af en virksomhed, der er etableret uden for Unionen.

(6)  Offentligheden bør være i stand til at få indsigt i alle aktiviteter i en koncern, hvis koncernen har etableret virksomheder i og uden for Unionen. Koncerner med virksomheder inden for Unionen bør overholde Unionens principper om god skattepraksis. Multinationale virksomheder er aktive i hele verden, og deres adfærd har en væsentlig indvirkning på udviklingslandene. At give borgerne adgang til landeopdelte oplysninger vil gøre det muligt for dem og skattemyndighederne i de pågældende lande at overvåge, vurdere og/eller holde disse virksomheder ansvarlige. Ved at offentliggøre oplysninger for hver af de skattejurisdiktioner, hvor den multinationale virksomhed er aktiv, vil Unionen øge sin udviklingsvenlige politikkohærens og begrænse potentielle ordninger om skatteundgåelse i lande, hvor mobiliseringen af indenlandske ressourcer er blevet udpeget som et centralt element i Unionens udviklingspolitik.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Rapporten om selskabsskatteoplysninger bør indeholde oplysninger om alle aktiviteter i en virksomhed eller de tilknyttede virksomheder i en koncern, som kontrolleres af et ultimativt moderselskab. Oplysningerne bør være baseret på rapporteringsspecifikationerne i BEPS-aktion 13 og bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at give offentligheden effektiv indsigt for at sikre, at fremlæggelsen ikke giver anledning til uforholdsmæssigt store risici eller ulemper. Rapporten bør også indeholde en kort beskrivelse af aktiviteterne. En sådan beskrivelse kan baseres på kategoriseringen i tabel 2 i bilag III i kapitel V i OECD's retningslinjer for koncerninterne afregningspriser. Rapporten bør indeholde en overordnet beskrivende del, hvori eventuelle væsentlige forskelle på koncernniveau mellem den beregnede skat og den betalte skat uddybes under hensyntagen til tilsvarende beløb i de foregående regnskabsår.

(8)  Rapporten om selskabsskatteoplysninger bør indeholde oplysninger om alle aktiviteter i en virksomhed eller de tilknyttede virksomheder i en koncern, som kontrolleres af et ultimativt moderselskab. Oplysningerne bør tage hensyn til rapporteringsspecifikationerne i BEPS-aktion 13 og bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at give offentligheden effektiv indsigt for at sikre, at fremlæggelsen ikke giver anledning til uforholdsmæssigt store risici eller ulemper med hensyn til konkurrenceevne eller fejlfortolkning for de berørte virksomheder. Rapporten bør også indeholde en kort beskrivelse af aktiviteterne. En sådan beskrivelse kan baseres på kategoriseringen i tabel 2 i bilag III i kapitel V i OECD's retningslinjer for koncerninterne afregningspriser. Rapporten bør indeholde en overordnet beskrivende del, herunder eventuelle væsentlige forskelle på koncernniveau mellem den beregnede skat og den betalte skat uddybes under hensyntagen til tilsvarende beløb i de foregående regnskabsår.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at give borgerne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere de multinationale selskabers bidrag til velfærden i de enkelte medlemsstater bør oplysningerne anføres pr. medlemsstat. Oplysningerne vedrørende de multinationale selskabers aktiviteter bør desuden vises med en høj detaljeringsgrad i forbindelse med visse skattejurisdiktioner, der giver anledning til særlige udfordringer. For alle andre tredjelandsaktiviteter bør oplysningerne vises i aggregeret form.

(9)  For at give borgerne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere de multinationale selskabers bidrag til velfærden i hver enkelt jurisdiktion, de opererer i, både inden for og uden for Unionen, uden at dette skader selskabernes konkurrenceevne, bør oplysningerne anføres pr. jurisdiktion. Rapporter om selskabsskatteoplysninger kan således kun give mening og anvendes, hvis oplysningerne forelægges i et opdelt format for hver skattejurisdiktion.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre, at tilfælde af manglende overholdelse kommer til offentlighedens kendskab, bør revisoren eller revisionsfirmaet kontrollere, om rapporten om selskabsskatteoplysninger er blevet fremlagt og præsenteret i overensstemmelse med kravene i dette direktiv og gjort tilgængelig på den pågældende virksomheds websted eller en tilknyttet virksomheds websted.

(11)  For at sikre, at tilfælde af manglende overholdelse kommer til offentlighedens kendskab, bør revisoren eller revisionsfirmaet kontrollere, om rapporten om selskabsskatteoplysninger er blevet fremlagt og præsenteret i overensstemmelse med kravene i dette direktiv og gjort tilgængelig på den pågældende virksomheds websted eller en tilknyttet virksomheds websted, og at de offentliggjorte oplysninger er i overensstemmelse med de virksomhedens reviderede finansielle oplysninger inden for de frister, der er fastlagt i nærværende direktiv.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)   Tilfælde af overtrædelser af rapporteringskravene om selskabsskatteoplysninger begået af selskaber og filialer, som giver anledning til sanktioner af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU, registreres i et offentligt register, der forvaltes af Europa-Kommissionen. Disse sanktioner kan bl.a. omfatte administrative bøder og udelukkelse fra offentlige udbud og fra tildeling af midler fra EU's strukturfond.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at identificere de skattejurisdiktioner, for hvilke der skal anvendes en høj detaljeringsgrad, bør Kommission tillægges beføjelser i henhold til artikel 290 i TEUF til at udarbejde en fælles EU-liste over disse skattejurisdiktioner. Listen bør udarbejdes på grundlag af visse kriterier i bilag 1 til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en ekstern strategi til effektiv beskatning (COM(2016) 24 final). Det er af særlig betydning, at Kommissionen gennemfører passende høringer som led i det forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i henhold til principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, som blev godkendt af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i afventning af undertegnelsen. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter

udgår

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)   For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 48b, stk. 1, 3, 4 og 6, og artikel 48c, stk. 5, i direktiv 2013/34/EU bør Kommissionen også tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20111a.

 

________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Målet for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan derimod på grund af dets virkninger bedre nås på EU-plan, da Unionen kan vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(14)  Målet for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan derimod på grund af dets virkninger bedre nås på EU-plan, da Unionen kan vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. Unionens indsats er således berettiget med henblik på at tackle den grænseoverskridende dimension i forbindelse med aggressiv skatteplanlægning og ordninger for interne afregningspriser. Dette initiativ er en reaktion på de interesserede parters bekymring for behovet for at takle forvridninger på det indre marked, uden at det går ud over Unionens konkurrenceevne. Det medfører ikke unødvendige administrative byrder for virksomhederne, skaber ingen yderligere skattekonflikter eller risiko for dobbeltbeskatning. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, og i det mindste vedrørende en større gennemsigtighed går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender.

(15)  Samlet set står omfanget af offentliggjorte oplysninger inden for rammerne af dette direktiv i et rimeligt forhold til målet om at øge den offentlige gennemsigtighed og den offentlige kontrol. Derfor anses dette direktiv for at overholde de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter24 har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.

(16)  I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter24 har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter, for eksempel i form af en sammenlignende tabel. Med hensyn til dette direktiv finder lovgiveren, at fremsendelsen af sådanne dokumenter er berettiget for at nå målet med dette direktiv og undgå potentielle mangler og uoverensstemmelser vedrørende medlemsstaternes gennemførelse i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.

__________________

__________________

24 OJ C 369 af 17.12.2011, s. 14.

24 EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne pålægger de ultimative moderselskaber, der henhører under deres nationale lovgivning og som har en konsolideret nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, samt virksomheder, der henhører under deres lovgivning, som ikke er tilknyttede virksomheder, og som har en nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, hvert år at udarbejde og offentliggøre en rapport om selskabsskatteoplysninger.

Medlemsstaterne pålægger de ultimative moderselskaber, der henhører under deres nationale lovgivning og som har en konsolideret nettoomsætning på eller over 750 000 000 EUR, samt virksomheder, der henhører under deres lovgivning, som ikke er tilknyttede virksomheder, og som har en nettoomsætning på eller over 750 000 000 EUR, hvert år at udarbejde og give vederlagsfri og offentlig adgang til en rapport om selskabsskatteoplysninger.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporten om selskabsskatteoplysninger skal gøres tilgængelig for offentligheden på virksomhedens websted på datoen for offentliggørelsen.

Rapporten om selskabsskatteoplysninger skal offentliggøres i en fælles model, der kan åbnes i et åbent data-format, og gøres gratis tilgængelig for offentligheden på virksomhedens websted på datoen for offentliggørelsen på mindst ét af de officielle sprog i EU. Virksomheden skal samme dag desuden registrere rapporten i et offentligt register, der forvaltes af Kommissionen.

 

Medlemsstaterne anvender ikke bestemmelserne i dette stk., når disse virksomheder alene er etableret på en enkelt medlemsstats område og ikke i nogen andre skattejurisdiktioner.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne pålægger mellemstore og store datterselskaber, som omhandlet i artikel 3, stk. 3 og 4, som henhører under deres nationale lovgivning og er kontrolleret af et ultimativt moderselskab med en konsolideret nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, at offentliggøre rapporten om selskabsskatteoplysninger for det ultimative moderselskab en gang om året.

Medlemsstaterne pålægger datterselskaber, som henhører under deres nationale lovgivning og er kontrolleret af et ultimativt moderselskab, som på deres balance i et regnskabsår har en konsolideret nettoomsætning på eller over 750 000 000 EUR, som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, at offentliggøre rapporten om selskabsskatteoplysninger for det ultimative moderselskab en gang om året.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På datoen for offentliggørelsen gøres rapporten om selskabsskatteoplysninger tilgængelig for offentligheden på webstedet for datterselskabet eller på en tilknyttet virksomheds websted.

På datoen for offentliggørelsen gøres rapporten om selskabsskatteoplysninger gratis tilgængelig for offentligheden i en fælles model, der er tilgængelig i et åbent dataformat på webstedet for datterselskabet eller på en tilknyttet virksomheds websted på mindst ét af de officielle sprog i EU. Virksomheden skal samme dag desuden registrere rapporten i et offentligt register, der forvaltes af Kommissionen.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne pålægger filialer, der er oprettet på deres område af en virksomhed, som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, at offentliggøre rapporten om selskabsskatteoplysninger for det ultimative moderselskab hvert år, som omhandlet i stk. 5, litra a), i denne artikel.

Medlemsstaterne pålægger filialer, der er oprettet på deres område af en virksomhed, som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, at offentliggøre og stille rapporten om selskabsskatteoplysninger for det ultimative moderselskab gratis til rådighed hvert år, som omhandlet i stk. 5, litra a), i denne artikel.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporten om selskabsskatteoplysninger gøres tilgængelig for offentligheden på filialens websted eller på en tilknyttet virksomheds websted på datoen for offentliggørelsen.

Rapporten om selskabsskatteoplysninger offentliggøres i en fælles model, der kan åbnes i et åbent dataformat og gøres tilgængelig for offentligheden på filialens websted eller på en tilknyttet virksomheds websted på datoen for offentliggørelsen på mindst et af de officielle sprog i Unionen. Virksomheden skal samme dag desuden registrere rapporten i et offentligt register, der forvaltes af Kommissionen.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b - stk. 5 - litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den virksomhed, der har oprettet filialen, er enten en tilknyttet virksomhed i en koncern, som er kontrolleret af et ultimativt moderselskab med en konsolideret nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, og som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, eller en virksomhed, som ikke er tilknyttet, og som har en nettoomsætning på over 750 000 000 EUR

a)  den virksomhed, der har oprettet filialen, er enten en tilknyttet virksomhed i en koncern, som er kontrolleret af et ultimativt moderselskab, der på sin balance har en konsolideret nettoomsætning på eller over 750 000 000 EUR, og som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, eller en virksomhed, som ikke er tilknyttet, og som har en nettoomsætning på eller over 750 000 000 EUR

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 5 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  det ultimative moderselskab som omhandlet i litra a) er ikke et mellemstort eller stort datterselskab som omhandlet i stk. 3.

b)  det ultimative moderselskab som omhandlet i litra a) er ikke et mellemstort eller stort datterselskab som omhandlet i stk. 3, der allerede er omfattet af rapporteringsforpligtelserne.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.   For de medlemsstater, der ikke har indført euroen, fremkommer modværdien i national valuta af de i stk. 1, 3 og 5 anførte beløb ved at benytte den valutakurs, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og med virkning fra datoen for dette kapitels ikrafttræden.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Oplysningerne i stk. 1 omfatter følgende:

2.  Oplysningerne i stk. 1 fremlægges i en fælles model og omfatter følgende oplysninger, opdelt pr. skattejurisdiktion:

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c - stk. 2 - litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en kort beskrivelse af aktiviteterne

a) det ultimative moderselskabs navn og, hvor det er relevant, en liste over alle dets datterselskaber, en kort beskrivelse af arten af deres aktiviteter og deres respektive geografiske beliggenhed

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antal beskæftigede

b) antal beskæftigede udregnet i fuldtidsækvivalenter

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  andre faste aktiver end likvide midler

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 199a – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  nettoomsætningen, herunder med forretningsmæssigt forbundne parter

c)  nettoomsætningen, herunder en sondring mellem den omsætning, der er skabt med forbundne parter, og den omsætning, der er skabt med ikkeforbundne parter

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra g a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  vedtaget kapital

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra g b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gb)  om virksomheder, datterselskaber eller filialer drager fordel af en skattemæssig præferencebehandling fra et patent eller tilsvarende ordninger

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres separat for hver medlemsstat i rapporten. Hvis en medlemsstat omfatter flere skattejurisdiktioner, skal oplysningerne kombineres på nationalt niveau.

Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres separat for hver medlemsstat i rapporten. Hvis en medlemsstat omfatter flere skattejurisdiktioner, skal oplysningerne anføres separat for hver skattejurisdiktion.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporten skal også indeholde oplysningerne i artikel 48c, stk. 2, separat for hver skattejurisdiktion, som ved udgangen af det foregående regnskabsår, er opført på den fælles EU-liste over visse skattejurisdiktioner, som er udarbejdet i henhold til artikel 48g, medmindre det i rapporten udtrykkeligt bekræftes, jf. ansvarsfordelingen i artikel 48e, at de tilknyttede virksomheder i en koncern, som er underlagt lovgivningen i en sådan skattejurisdiktion, ikke er direkte involveret i transaktioner med andre tilknyttede virksomheder i den samme koncern, som er underlagt lovgivningen i en medlemsstat.

Rapporten skal også indeholde oplysningerne i artikel 48c, stk. 2, separat for hver skattejurisdiktion uden for Unionen.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningerne i omhandlet stk. 2 anføres aggregeret for andre skattejurisdiktioner i rapporten.

udgår

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For at beskytte kommercielt følsomme oplysninger og sikre fair konkurrence kan medlemsstaterne tillade, at en eller flere specifikke oplysninger, der er opstillet i artikel 48c, midlertidigt udelades fra rapporten for så vidt angår aktiviteter i et eller flere specifikke skattejurisdiktioner, når de er af en sådan art, at offentliggørelsen heraf ville være til alvorlig skade for den økonomiske situation for de virksomheder, der henvises til i artikel 48b, stk. 1, og artikel 48b, stk. 3, som den vedrører. Udeladelsen må ikke hindrer muligheden for at få en rimelig og afbalanceret forståelse af virksomhedens skattemæssige situation. Udeladelsen skal anføres i rapporten sammen med en forklaring på, hvorfor dette er tilfældet, og med en henvisning til den pågældende skattejurisdiktion.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne skal gøre denne udeladelse afhængig af forudgående tilladelse fra den nationale kompetente myndighed. Virksomheden indhenter hvert år en ny tilladelse fra den kompetente myndighed, der træffer afgørelse på grundlag af en ny vurdering af situationen. Hvis de udeladte oplysninger ikke længere opfylder de krav, der er fastsat i stk. 3a, skal de straks gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om en sådan undtagelse og sender, på en fortrolig måde, Kommissionen de udeladte oplysninger sammen med en detaljeret redegørelse for den undtagelse, der blev indrømmet. Hvert år offentliggør Kommissionen på sit websted de meddelelser, der er modtaget fra medlemsstaterne, og de forklaringer, der er givet i overensstemmelse med stk. 3a.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen kontrollerer, at kravet i afsnit 3a overholdes, og overvåger anvendelsen af en sådan midlertidig undtagelse, som indrømmes af de nationale myndigheder.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Konkluderer Kommissionen efter at have foretaget sin vurdering af de oplysninger, den har modtaget i henhold til afsnit 3c, at det krav, der er fastsat i stk. 3a, ikke er opfyldt, skal virksomheden straks gøre oplysningerne offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 f (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen vedtager ved hjælp af en delegeret retsakt retningslinjer for at hjælpe medlemsstaterne med at definere de tilfælde, hvor offentliggørelse af oplysninger anses for i alvorlig grad at berøre den økonomiske situation for de virksomheder, som de vedrører.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Rapporten om selskabsskatteoplysninger skal offentliggøres og gøres tilgængelig for offentligheden på webstedet på mindst et af EU's officielle sprog.

5.  Rapporten om selskabsskatteoplysninger offentliggøres i en fælles model, der er tilgængelig i et åbent dataformat, og den gøres samme dag gratis tilgængelig for offentligheden på webstedet for datterselskabet eller på en tilknyttet virksomheds websted på mindst et af EU's officielle sprog. Virksomheden skal samme dag desuden registrere rapporten i et offentligt register, der forvaltes af Europa-Kommissionen.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48e – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at medlemmerne af administrations-, ledelses- og tilsynsorganerne for det ultimative moderselskab, som omhandlet i artikel 48b, stk. 1, der handler inden for de beføjelser, der er tillagt dem efter den nationale lovgivning, har kollektivt ansvar for at sikre, at rapporten om skatteoplysninger udarbejdes, offentliggøres og formidles i overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 48d.

1.  For at styrke ansvaret over for tredjemand og for at sikre hensigtsmæssig forvaltning sikrer medlemsstaterne, at medlemmerne af administrations-, ledelses- og tilsynsorganerne for det ultimative moderselskab, som omhandlet i artikel 48b, stk. 1, der handler inden for de beføjelser, der er tillagt dem efter den nationale lovgivning, kollektivt har ansvar for at sikre, at rapporten om skatteoplysninger udarbejdes, offentliggøres og formidles i overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 48d.

Begrundelse

Det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at sikre overensstemmelse med betragtning 10 i dette forslag.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 48g

udgår

Fælles EU-liste over visse skattejurisdiktioner

 

Kommission tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 49 med henblik på at udarbejde en fælles EU-liste over visse skattejurisdiktioner. Listen udarbejdes efter en vurdering af skattejurisdiktioner, der ikke overholder følgende kriterier:

 

1)   gennemsigtighed og udveksling af informationer, herunder udveksling af oplysninger efter anmodninger og automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti

 

2)   fair skattekonkurrence

 

3)   standarder udarbejdet af G20 og/eller OECD

 

4)   andre relevante standarder, herunder internationale standarder udarbejdet af Den Finansielle Aktionsgruppe.

 

Kommissionen reviderer og ændrer regelmæssigt listen for at tage højde for nye omstændigheder, hvor det er relevant.

 

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48i – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder en rapport om overholdelsen og virkningen af rapporteringsforpligtelserne i artikel 48a-48f. Rapporten skal omfatte en evaluering af, hvorvidt rapporten om selskabsskatteoplysninger giver passende og forholdsmæssige resultater under hensyntagen til behovet for at sikre en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed og behovet for at skabe et konkurrencepræget miljø for virksomhederne.

Kommissionen udarbejder en rapport om overholdelsen og virkningen af rapporteringsforpligtelserne i artikel 48a-48f. Rapporten skal omfatte en evaluering af, hvorvidt rapporten om selskabsskatteoplysninger giver passende og forholdsmæssige resultater, og vurdere omkostningerne og fordelene ved at sænke grænsen for den konsoliderede nettoomsætning for, hvornår virksomheder og filialer har pligt til at rapportere om selskabsskatteoplysninger. Der skal endvidere i rapporten foretages en vurdering af, om der kan være behov for at træffe yderligere supplerende foranstaltninger, under hensyntagen til behovet for at sikre en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed og behovet for at bevare og sikre et konkurrencepræget miljø for virksomhederne og private investeringer.

Ændringsforslag     55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (ny)

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48i a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 48ia

 

Senest 4 år efter vedtagelsen af dette direktiv og under hensyntagen til situationen på OECD-plan foretager Kommissionen en vurdering og aflægger rapport om dette kapitels bestemmelser, navnlig for så vidt angår:

 

-   virksomheder og filialer, der har pligt til at rapportere om selskabsskatteoplysninger, og navnlig spørgsmålet om, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at udvide anvendelsesområdet for dette kapitel til også at omfatte store virksomheder som defineret i artikel 3, stk. 4, og store koncerner, som defineret i artikel 3, stk. 7, i nærværende direktiv

 

-   indholdet af rapporten om selskabsskatteoplysninger som omhandlet i artikel 48c

 

-   den midlertidige undtagelse, der er omhandlet i stk. 3a til 3f, i artikel 48c, stk. 3.

 

Kommissionen forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag."

Ændringsforslag     56

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (ny)

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48i b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 48ib

 

Fælles model for rapporten

 

Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter den fælles model, som der henvises til i artikel 48b, stk. 1, 3, 4 og 6, samt i artikel 48c, stk. 5. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 2.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 49 – stk. 3 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a)  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af [dato].

3a)  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*, under særlig hensyntagen til bestemmelserne i traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

 

________________

 

* Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til bestemmelserne i traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (ny)

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 51 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

3a)  Artikel 51, stk. 1, affattes således:

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre at disse sanktioner håndhæves. De pågældende sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

"Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. De pågældende sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

 

Medlemsstaterne skal som minimum fastlægge administrative foranstaltninger og sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv.

 

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser senest den... [datoen for gennemførelsen] og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer, der berører disse bestemmelser.

 

Senest ... (tre år efter direktivets ikrafttræden) udarbejder Kommissionen en liste over de foranstaltninger og sanktioner, der er fastsat af hver medlemsstat i overensstemmelse med dette direktiv. "

(1)

  EUT C 487 af 28.12.2016, s. 62.


BEGRUNDELSE

Offentlig landeopdelt rapportering (CBCR) af skatterelaterede virksomhedsoplysninger er et centralt element i bekæmpelse af skatteundgåelse og skatteunddragelse på internationalt plan og som modforanstaltning imod skattesystemernes "kapløb mod bunden". Men fordelene ved dette direktiv vil række langt videre. Med stigende mobilitet og globale og EU-dækkende økonomiske aktiviteter er gennemsigtighed i form af offentliggørelse en forudsætning for stærk virksomhedsledelse og et redskab til at øge virksomhedernes sociale ansvar.

I øjeblikket kan borgerne end ikke anvende virksomhedernes offentliggjorte regnskaber til at fastslå, om multinationale selskaber opererer i deres skattejurisdiktioner. Efterhånden som multinationale selskaber bliver mere komplekse, og desværre ofte mindre gennemsigtige, bliver problemet værre. De fleste lande anvender internationale regnskabsstandarder. Derfor vil offentlig landeopdelt rapportering være et omkostningseffektivt middel til at skabe en ændring med hensyn til virksomheders gennemsigtighed på globalt plan til gavn for vores samfund, herunder borgere, aktionærer, skattemyndigheder, investorer og økonomer, og den vil give dem mulighed for at drage regeringer og multinationale selskaber til ansvar.

Ordførerne mener, at dette direktiv ud over de skattemæssige mål og målet om ansvarliggørelse af virksomhederne også er et redskab til at forbedre arbejdstagernes ret til information og høring. Offentlig rapportering styrker dialog og fremmer gensidig tillid i virksomheder, da den kan tilvejebringe objektive og pålidelige data om virksomhedernes situation og på den måde gøre alle aktører, herunder medarbejderne, bevidste om eventuelle tilpasningsbehov. Den fremmer desuden inddragelse af medarbejderne i virksomhedens drift og fremtid og øger dens konkurrenceevne.

Europa-Parlamentet har længe efterlyst offentlig landeopdelt rapportering. Allerede i 2014 vedtog det sin beslutning om landeopdelt rapportering, hvori det anførte, at kvaliteten af den finansielle rapportering er afgørende for at kunne bekæmpe skatteunddragelse effektivt, og at den ligeledes vil være nyttig for investorer inden for alle sektorer og derved bidrage til god global styring. I 2014 indgik offentlig landeopdelt rapportering i drøftelserne inden for rammerne af direktivet om ikkefinansiel rapportering. Endelig, da ordføreren for reformen af aktionærers rettigheder, Sergio Cofferati, pressede på for at introducere offentlig landeopdelt rapportering i regnskabsdirektivet, besluttede Kommissionen sig for at forelægge et specifikt forslag om emnet i form af en ændringsretsakt til regnskabsdirektivet. Denne ændring af regnskabsdirektivet kan komme til at spille en afgørende rolle for virksomheders rapportering.

Ordførerne foreslår at forbedre gennemsigtigheden med hensyn til de oplysninger, virksomheder bør fremlægge, og foreslår følgende primære forbedringer af Kommissionens tekst:

  Indførelsen af nye kategorier af virksomheder og koncerner bør undgås i lyset af initiativet om bedre lovgivning. Denne ændring af regnskabsdirektivet bør bringes i overensstemmelse med regnskabsdirektivets logik. Tærsklerne for mikrovirksomheder, små og mellemstore og store virksomheder har været fastsat længe. Dette koncept går tilbage til det fjerde selskabsdirektiv i 1978. Behovet for at indføre en ny tærskel er indtil videre ikke blevet begrundet af Kommissionen på tilfredsstillende vis. Eftersom SMV'er ikke har ressourcerne til at investere i skuffeselskabsstrukturer for kunstigt at overføre overskud, bliver de presset ud i en konkurrencemæssigt ugunstig situation i forhold til de multinationale selskaber. For at sikre et sundt indre marked er det afgørende at etablere et fair, effektivt, gennemsigtigt og vækstfremmende fælles selskabsbeskatningssystem baseret på princippet om, at overskud bør beskattes i det land, hvor de skabes. Derfor bør store koncerner som defineret i artikel 3, stk. 7, og alle store virksomheder som defineret i artikel 3, stk. 4, være underlagt de nye krav om offentliggørelse.

•  Ordførerne mener, at det vil være uhensigtsmæssigt at begrænse anvendelsesområdet for dette direktiv til oplysninger, der vedrører EU-medlemsstater og -skattely, og derfor foreslår de – selv om de principielt ikke er imod ideen om en EU-sortliste over skattely, som er udarbejdet på grundlag af klare kriterier – at multinationale selskaber bør fremlægge oplysninger om deres aktiviteter for hver af de jurisdiktioner, som de opererer i, også uden for Den Europæiske Union. Offentliggørelse af sådanne oplysninger er ikke en sanktion for ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, men snarere en forudsætning for dem, der opererer på et velfungerende indre marked.

•  Ordførerne mener, at multinationale selskaber med henblik på at forbedre offentlighedens kontrol og virksomheders gennemsigtighed på globalt plan bør fremlægge relevante oplysninger for alle de lande i verden, hvor de opererer, således at skatterne betales, der hvor overskuddene rent faktisk skabes. Ordførernes krav om, at ikke-aggregerede data skal offentliggøres, er i overensstemmelse med EU's udviklingsvenlige politikkohærens, da den sigter mod at fremme overholdelse af skattereglerne og mod at give udviklingslandene en reel hjælp til at få rådighed over deres skatteindtægter.

•  Ordførerne mener, at det er afgørende, at offentliggørelsens format muliggør sammenligning af data, og foreslår derfor, at formatet for rapporteringsdokumenterne for alle virksomheder standardiseres inden for rammerne af dette direktiv.

Afslutningsvis ønsker ordførerne at fremhæve betydningen af en samordnet og harmoniseret tilgang til gennemførelsen af selskabsbeskatningssystemer for, at det indre marked kan fungere ordentligt. I denne forbindelse ønsker ordførerne igen at understrege, at større gennemsigtighed med hensyn til multinationale virksomheders aktiviteter er afgørende for at få sat en stopper for overførsel af overskud, som foregår gennem en række mekanismer såsom skuffeselskaber, patentbokse og interne afregningspriser, og for usunde praksisser med skattekonkurrence mellem retssystemer, som alt for ofte har været benyttet til skade for borgerne, i særdeleshed skatteydere, medarbejdere og SMV'er.


MINDRETALSUDTALELSE

jf. forretningsordningens artikel 52a, stk. 4, af Bernard Monot og Gilles Lebreton

Vi har fra begyndelsen støttet hensigten med landeopdelt rapportering: bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning og skatteunddragelse. Derfor stemte vi for begge TAXE-betænkningerne, der indførte automatisk udveksling af skatteafgørelser, bekæmpelse af hybride mismatch og de 4 aftaler om automatisk udveksling af oplysninger (Schweiz, San Marino, Liechtenstein og Monaco).

Landeopdelt rapportering er et nødvendigt redskab. Vi mener dog, at offentliggørelse af oplysningerne medfører en urimelig konkurrencemæssig ulempe til skade for de europæiske virksomheder. En kinesisk konkurrent uden forretningssted i Unionen har ensidig adgang til f.eks. følsomme forretningsmæssige og finansielle data.

De foreslåede undtagelser i teksten er begrænsede, og efter vores opfattelse ikke tilstrækkelige, navnlig hvis tredjelandes data præsenteres opsplittet.

Vi går ind for automatisk udveksling af disse oplysninger mellem skattemyndighederne, eftersom det vil sætte dem i stand til at identificere de tilfælde, hvor et selskab ikke betaler sin skat på det sted, hvor dets aktiviteter udføres. Det vil om nødvendigt sætte skattemyndighederne i stand til at udføre inspektioner med henblik på at inddrive den skat, der skal betales, af det beskatningsgrundlag, der fejlagtigt er blevet flyttet.


UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Pavel Svoboda

Formand for

Retsudvalget

BRUXELLES

Om:  Udtalelse om retsgrundlaget for Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

På mødet den 10. januar 2017 vedtog Retsudvalget på eget initiativ, jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 3, at afgive en udtalelse om, hvorvidt det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag, nemlig artikel 50, stk. 1, i TEUF, udgør det korrekte retsgrundlag for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer, eller om forslaget tværtimod burde have været baseret på et andet retsgrundlag som f.eks. artikel 115 i TEUF.

I. Baggrund

Den 12. april 2016 vedtog Kommissionen et forslag om ændring af direktiv 2013/34/EU ("regnskabsdirektivet")(1). Forslaget pålægger EU-baserede og ikke-EU-baserede multinationale koncerner med globale indtægter på over 750 mio. EUR om året en forpligtelse til at udarbejde og offentliggøre årlige rapporter om selskabsskat.

Ifølge begrundelsen til forslaget er det en forudsætning for et sundt indre marked, at virksomhederne betaler skat i det land, hvor overskuddet skabes. Fænomenet aggressiv skatteplanlægning underminerer dette princip. Kommissionen er af den opfattelse, at offentlig indsigt kan være med til at bekæmpe denne praksis. Kommissionen forklarer desuden, at forslaget supplerer virksomhedernes nuværende regnskabskravaflæggelseskrav og ikke berører disse krav i forbindelse med deres regnskaber.

II. Relevante artikler i traktaten

Kommissionen har foreslået artikel 50, stk. 1, i TEUF som retsgrundlag. Artikel 50, stk. 1 og 2, i TEUF lyder således:

Artikel 50

(tidl. artikel 44 i TEF)

1. Efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg udsteder Europa-Parlamentet og Rådet direktiver om gennemførelse af etableringsfriheden inden for en bestemt erhvervsgren.

2. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udfører de opgaver, som er overdraget dem i henhold til ovennævnte bestemmelser, navnlig ved:

(...)

g) i det nødvendige omfang og med det formål at gøre dem lige byrdefulde at samordne de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser (...)

Artikel 115 i TEUF lyder således:

Artikel 115

(tidl. artikel 94 i TEF)

Uanset artikel 114 udsteder Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, direktiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der direkte indvirker på det indre markeds oprettelse eller funktion.

III. Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Valget af retsgrundlaget er vigtigt, da Unionen konstitutionelt bygger på princippet om kompetencetildeling, og dets institutioner kun kan handle i overensstemmelse med det mandat, de har fået tildelt i henhold til traktaten(2). Valget af et retsgrundlag er derfor ikke diskretionært.

Der fremgår visse principper af Domstolens praksis angående valget af retsgrundlag. For det første har valget af den rette hjemmel forfatningsretlig betydning i betragtning af konsekvenserne af retsgrundlaget for den materielle kompetence og proceduren(3). For det andet skal valget af hjemmel for en EU-retsakt foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold(4). Det er uden betydning, om en institution ønsker at deltage mere indgående i vedtagelsen af en given retsakt, hvilket arbejde der i øvrigt er udført inden for det område, den pågældende retsakt henhører under, eller hvilken sammenhæng udstedelsen af retsakten indgår i(5).

Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres

(6).

IV. Formålet med og indholdet af den foreslåede forordning

Det fremgår klart af betragtningerne til forslaget, at det har til formål at skabe større gennemsigtighed og offentlig indsigt i anliggender vedrørende selskabsskat og at fremme virksomhedernes ansvar ved at indføre krav om offentliggørelse for visse virksomheder angående deres selskabsskat.

Det anføres i betragtning 12 til forslaget, at direktivet tager sigte på at skabe større gennemsigtighed og offentlig indsigt i anliggender vedrørende selskabsskat ved at tilpasse de eksisterende regler for så vidt angår virksomheders og selskabers forpligtelser til at offentliggøre rapporter til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, jf. artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF.

I betragtning 5 hedder det, at øget offentlig indsigt i selskabsskat, der betales af multinationale virksomheder, der er aktive i Unionen, er et væsentligt element for at fremme virksomhedernes ansvar, bidrage til velfærden gennem skatter, fremme fair skattekonkurrence i EU gennem en mere velfunderet offentlig debat, og genoprette den offentlige tillid til retfærdigheden i medlemsstaternes skattesystemer. En sådan offentlig indsigt kan opnås ved hjælp af en rapport om selskabsskatteoplysninger.

I betragtning 9 forklares det, hvordan oplysningerne i rapporten bør anføres pr. medlemsstat for at give borgerne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere de multinationale selskabers bidrag til velfærden i de enkelte medlemsstater.

I betragtning 10 forklares den ansvarsordning for medlemmerne af administrations-, ledelses- og tilsynsorganerne, der er fastlagt i det foreslåede direktiv for at styrke ansvaret over for tredjemand og for at sikre hensigtsmæssig ledelse.

Ifølge betragtning 11 bør der indføres en forpligtelse for revisoren eller revisionsfirmaet til at kontrollere, om rapporten er blevet fremlagt og præsenteret i overensstemmelse med kravene i det foreslåede direktiv, for at sikre, at tilfælde af manglende overholdelse kommer til offentlighedens kendskab.

Indholdet af det foreslåede direktiv består primært i en forpligtelse for store virksomheder og filialer til at udarbejde en rapport om selskabsskatteoplysninger indeholdende generelle oplysninger opdelt efter land, som skal offentliggøres i et register og på virksomhedens websted. Indholdet af forslaget bekræfter, at det har til formål skabe større gennemsigtighed og offentlig indsigt og fremme virksomhedernes ansvar.

Med henblik på at opfylde det ovennævnte formål foreslår Kommissionen, at der indsættes et nyt kapitel i regnskabsdirektivet (kapitel 10a). Det pålægger alle EU-baserede virksomheder og filialer af ikke EU-baserede virksomheder, der opererer i EU og har en konsolideret omsætning på over 750 000 000 EUR, hvert år at udarbejde og offentliggøre en rapport om selskabsskatteoplysninger (artikel 48b).

De oplysninger, der skal medtages i rapporten, vedrører aktiviteternes art, antallet af ansatte, nettoomsætningen (herunder omsætning med tredjemand og mellem selskaberne i en koncern), fortjeneste eller tab før skat, den skyldige selskabsskat af den fortjeneste, der er opnået i det indeværende år, den allerede betalte selskabsskat i løbet af det pågældende år og det akkumulerede overskud (artikel 48c, stk. 2).

Oplysningerne skal anføres separat for hver enkelt af de medlemsstater, hvor virksomheden opererer, og for hver jurisdiktion, som er opført på en "fælles EU-liste over visse skattejurisdiktioner" og aggregeret for resten af verden (artikel 48c, stk. 3, og artikel 48g).

Rapporten skal offentliggøres i et selskabsregister og være tilgængelig på virksomhedens websted i mindst fem på hinanden følgende år (artikel 48d).

V. Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Artikel 50, stk. 1, i TEUF giver lovgiver et retsgrundlag for vedtagelse af direktiver om gennemførelse af etableringsfriheden inden for en bestemt erhvervsgren - efter den almindelige lovgivningsprocedure. Artikel 50, stk. 2, i TEUF indeholder en ikke-udtømmende liste over tilfælde, hvor navnlig dette retsgrundlag finder anvendelse. I det foreliggende tilfælde er artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF af interesse, idet det heri bestemmes, at lovgiver udfører de opgaver, som er overdraget dem for så vidt angår etableringsretten, ved "(...) i det nødvendige omfang og med det formål at gøre dem lige byrdefulde at samordne de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser".

Der er blevet vedtaget et betydeligt antal selskabsdirektiver på dette retsgrundlag med det formål at beskytte såvel selskabsdeltagernes som tredjemænds interesser(7), også hvor dette indebærer oplysningskrav, nærmere bestemt offentliggørelse(8).

Tilsvarende, og som det allerede er beskrevet i detaljer i afsnit IV i dette notat, er formålet med og indholdet af det foreliggende forslag primært at skabe øget offentlig indsigt i selskabsskat, der betales af multinationale virksomheder, der er aktive i Unionen, ved at pålægge selskaber med en årlig omsætning over en vis tærskel at udarbejde og offentliggøre årlige rapporter om selskabsskat.

Det anføres nærmere bestemt i betragtning 12, at formålet med forslaget er "at skabe større gennemsigtighed og offentlig indsigt i anliggender vedrørende selskabsskat ved at tilpasse de eksisterende regler for så vidt angår virksomheders og selskabers forpligtelser til at offentliggøre rapporter til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, jf. artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF".

Det antages således i det foreslåede direktiv, at der er en sammenhæng mellem gennemsigtighed og offentlig indsigt, som er formålet med forslaget, og selskabsdeltagernes og tredjemands interesser, som skal beskyttes ved de garantier, der skal vedtages på grundlag af artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF. Det antydes hermed, i) at udtrykket selskabsdeltagere og tredjemand også omfatter den brede offentlighed og altså ikke kun dem, der specifikt har et kontraktforhold eller relationer forud for kontraktindgåelse med et selskab eller er direkte berørt af dets virksomhed, og ii), at forslaget rent faktisk tjener disse selskabsdeltageres og tredjemands interesser. Det foreslåede direktiv er hermed fortsat fuldt ud i overensstemmelse med de oplysningskrav, der allerede er fastlagt i direktiv 2013/34.

Det skal herefter på denne baggrund undersøges, i) om udtrykket selskabsdeltagere og tredjemand i artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF kan anses for også at omfatte offentligheden, og ii) om forslaget rent faktisk beskytter de således definerede selskabsdeltageres og tredjemands interesser.

Med hensyn til det første spørgsmål kan det konkluderes, at begrebet tredjemand som anvendt i artikel 50, stk. 2, litra g), ifølge Domstolens praksis ikke er begrænset til personer med et direkte kontraktforhold eller relationer forud for kontraktindgåelse med et selskab, men at det også omfatter bl.a. konkurrenterne til de pågældende selskaber og den brede offentlighed.

Det fremgår af Domstolens dom i sagen Verband deutscher Daihatsu-Händler, som der henvises til i betragtning 12 i det foreslåede direktiv, at udtrykket tredjemand skal forstås bredt, idet det i dommen bemærkes, at

"der i traktatens artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF efter selve ordlyden generelt tales om at beskytte tredjemands interesser, uden at der sondres mellem eller udelukkes kategorier af tredjemænd" (fremhævelse tilføjet)(9).

Domstolen tilføjede, at denne ordlydsfortolkning bekræftes af den målsætning om at ophæve begrænsningerne i etableringsfriheden, "der meget bredt formuleret fastsættes (...)" i traktaten(10).

Domstolen fastslog i den pågældende dom, at artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF var et passende retsgrundlag for at kræve, at der gives oplysninger til alle tredjemænd, som ikke har eller ikke kan få tilstrækkeligt kendskab til selskabets regnskabsmæssige og økonomiske situation(11).

I Axel Springer-sagen udtalte Domstolen, at "begrebet tredjemand som omhandlet i denne artikel omfatter enhver tredjemand"

(12).

I sin dom i sagen Texdata Software GmbH anerkendte Domstolen endvidere, at der ikke er noget krav om, at beskyttelsen af tredjemand på en eller anden måde skal være underordnet eller accessorisk i forhold til beskyttelsen af selskabsdeltagere. Selv bestemmelser om offentliggørelse, der "(...) først og fremmest [skal] informere tredjemænd, som ikke har eller ikke kan få tilstrækkeligt kendskab til selskabets regnskabsmæssige og økonomiske situation", er således omfattet af artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF(13).

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt forslaget rent faktisk beskytter offentlighedens interesser, skal der for det første erindres om, at det er til gavn for offentligheden, at selskaberne overholder skattelovgivningen, og at man forhindrer utilbørlig overførsel af overskud, da velfærd og sikkerhed for offentligheden gennemføres gennem offentlige politikker, der hovedsagelig finansieres ved hjælp af skatter.

For det andet vil offentlig adgang til oplysninger om selskabsskat i hver medlemsstat muliggøre offentlig indsigt i overholdelsen af skattelovgivningen og en samfundsmæssig og politisk debat om korrekte skatteniveauer (grundlag og satser), herunder når man sammenligner satserne med dem, der anvendes i andre skattejurisdiktioner i Unionen. Dette vil igen formentlig afskrække navnlig store selskaber, der er afhængige af deres omdømme som en del af deres varemærke, fra at overtræde eller på anden måde omgå skattelovgivningen.

Den beskyttelse, der således gives offentligheden, falder også inden for rammerne af udtrykket interesser i artikel 50, stk. 2, litra g), som Domstolen fortolker bredt efter samme logik som for definitionen af tredjemand. Udtrykket indebærer navnlig ikke noget krav om, at en ret eller en særlig interesse for en tredjemand direkte i forbindelse med et selskabs virksomhed eller aktiviteter skal være berørt(14).

Det forekommer således konsekvent at antage, at offentlighedens interesser også vil blive beskyttet ved, at den får adgang til store selskabers oplysninger om selskabsskat i medlemsstaterne, inden for rammerne af artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF.

Det må derfor konkluderes, at forslagets formål og indhold passer til artikel 50, stk. 1, i TEUF, da der er tale om at koordinere de eksisterende regler for så vidt angår virksomheders og filialers forpligtelser til at offentliggøre oplysninger om selskabsskat til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser. Det ændrer ikke noget ved denne konklusion, at skattemyndighederne indirekte vil drage fordel af denne gennemsigtighedsforpligtelse. Under alle omstændigheder indeholder artikel 50 ff. i TEUF, i modsætning til artikel 114, stk. 2, ikke nogen undtagelse for fiskale bestemmelser.

Desuden findes der ikke noget mere specifikt retsgrundlag i traktaterne end artikel 50, stk. 1, i TEUF i lyset af artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF. Det skal navnlig bemærkes, at hele systemet med generel harmonisering af det indre marked i artikel 114 og 115 i TEUF udtrykkeligt er gjort subsidiært i forhold til andre gældende retsgrundlag og derfor ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, uanset om undtagelsesbestemmelsen i artikel 114, stk. 2, i TEUF ellers ville gøre det muligt at anvende artikel 115 i TEUF (artikel 115 i TEUF gælder "uanset artikel 114", som på den anden side gælder "medmindre andet er bestemt i traktaterne"). (15)

Det forhold, at artikel 50, stk. 1, i TEUF findes som retsgrundlag, udelukker artikel 114 og 115 i TEUF, men der skal for fuldstændighedens skyld gives en kort analyse af forslaget i lyset af artikel 115 i TEUF. Artikel 115 i TEUF bemyndiger Rådet til at udstede direktiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der direkte indvirker på det indre markeds oprettelse eller funktion. Den indeholder i modsætning til artikel 114 i TEUF ikke nogen undtagelse vedrørende fiskale bestemmelser. Den kan derfor benyttes som retsgrundlag for retsakter inden for direkte beskatning(16), forudsat at den nationale lovgivning, der skal harmoniseres, indvirker direkte på det indre marked, således at der er behov for harmonisering.

Det foreliggende forslag hænger ganske vist politisk sammen med Rådets direktiv (EU) 2016/881 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet(17), som Rådet vedtog den 25. maj 2016, men de to retsakters formål og indhold er forskellige. Direktiv 2016/881 er baseret på artikel 113 og 115 i TEUF. Det fremgår tydeligt, at det har til formål at forbedre samarbejdet mellem skattemyndighederne i medlemsstaterne. Det koordinerer overførslen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder ved at pålægge medlemsstaterne visse forpligtelser(18). Det pålægger desuden skattemyndighederne i EU at udveksle 12 oplysninger, hvoraf nogle indeholder fortrolige forretningsoplysninger. I modsætning hertil er formålet med det foreliggende forslag fra Kommissionen ikke at forbedre det administrative samarbejde mellem skattemyndighederne, men at skabe større gennemsigtighed og offentlig indsigt i anliggender vedrørende selskabsskat og at fremme virksomhedernes ansvar ved at indføre krav om offentliggørelse for visse virksomheder angående deres selskabsskat. Med forslaget om offentlig land for land-rapportering kræves det, at multinationale selskaber ud over den betalte skat offentliggør seks andre oplysninger for at give borgerne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere de multinationale selskabers bidrag til velfærden i de enkelte medlemsstater.

VI. Konklusion

I lyset af ovenstående udgør artikel 50, stk. 1, i TEUF det relevante retsgrundlag for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer.

På mødet den 12. januar 2017 vedtog Retsudvalget (for: 10; imod: 0; hverken/eller: 1)(19) således, at artikel 50, stk. 1, i TEUF udgør det relevante retsgrundlag for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(2)

Udtalelse 2/00 af 6. december 2001, Cartagenaprotokollen, EU:C:2001:664, præmis 3; Udtalelse 1/08 af 30. november 2009, almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser, EU:C:2009:739, præmis 110.

(3)

Udtalelse 2/00 af 6. december 2001, Cartagenaprotokollen, EU:C:2001:664, præmis 5; Udtalelse 1/08 af 30. november 2009, almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser, EU:C:2009:739, præmis 110.

(4)

Jf. bl.a. dom af 25. februar 1999, Europa-Parlamentet mod Rådet, forenede sager C-164/97 og C-165/97, EU:C:1999:99, præmis 16; dom af 30. januar 2001, Spanien mod Rådet, sag C-36/98, EU:C:2001:64, præmis 59; dom af 12. december 2002, Kommissionen mod Rådet, sag C-281/01, EU:C:2002:761, præmis 33-49; dom af 29. april 2004, Kommissionen mod Rådet, sag C-338/01, EU:C:2004:253, præmis 55.

(5)

Dom af 4. april 2000, Kommissionen mod Rådet, sag C-269/97, EU:C:2000:183, præmis 44.

(6)

Udtalelse 2/00 af 6. december 2001, Cartagenaprotokollen, EU:C:2001:664, præmis 5.

(7)

Jf. navnlig sjette, ellevte og tolvte selskabsdirektiv, hhv. 82/891/EØF (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 47), 89/666/EØF (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36) og 89/667/EØF (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 40); direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87); direktiv 2007/36/EF om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (EUT L 184 af 14.7.2007, s. 17), direktiv 2011/35/EU om fusioner af aktieselskaber (EUT L 110 af 29.4.2011, s. 1), direktiv 2012/30/EU om samordning af garantier angående kapitalkrav for aktieselskaber (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 74).

(8)

Direktiv 2009/101/EF om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11).

(9)

Dom af 4. december 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler mod Daihatsu Deutschland GmbH, sag C-97/96, EU:C:1997:581, præmis 19.

(10)

Ibid. præmis 21.

(11)

Ibid. præmis 20.

(12)

Kendelse af 23. september 2004, Axel Springer AG, forenede sager C-435/02 og C-103/03, EU:C:2004:552, præmis 34.

(13)

Dom af 26. september 2013, Texdata Software GmbH, sag C-418/11, EU:C:2013:588, præmis 54.

(14)

Axel Springer AG, jf. ovenfor, præmis 35.

(15)

Jf. dom af 29. april 2004, Kommissionen mod Rådet, sag C-338/01, EU:C:2004:253, præmis 59-60.

(16)

Hvad angår indirekte skatter er artikel 113 i TEUF det mere specifikke retsgrundlag.

(17)

EUT L 146 af 3.6.2016, s. 8.

(18)

Jf. i denne forbindelse dom af 27. september 2007, Twoh International, sag C-184/05, EU:C:2007:550, præmis 31.

(19)

Til stede ved den endelige afstemning: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (ordfører), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (28.4.2017)

til Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Ordfører for udtalelse: Elly Schlein

KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet har længe efterlyst offentlig landeopdelt rapportering som et nøgleinstrument til effektiv bekæmpelse af international skatteunddragelse og skatteundgåelse. Gennemsigtighed er et afgørende element. Offentliggørelse af relevante skatteoplysninger fra multinationale selskaber kan blive en faktor, der på afgørende vis kan ændre spillets gang, og ikke kun for Europa. Indtægter fra selskabsskatter udgør en væsentlig andel af udviklingslandenes nationale indtægter, hvilket betyder, at de er særligt berørte af selskabers skatteundgåelse. Ifølge konklusionerne fra Den Afrikanske Unions højniveaupanel om ulovlige finansielle strømme, mister det afrikanske kontinent for eksempel hvert år over 50 mia. USD gennem disse udgående ulovlige finansielle pengestrømme.

Kommissionens forslag, således som det foreligger, lever imidlertid ikke op til, hvad der er nødvendigt for helt at løfte det slør af uigennemsigtighed, som gør det muligt for multinationale selskaber at undgå at betale skat i nogle af verdens fattigste lande. Forpligtelsen til kun at foretage indberetninger for hvert enkelt land inden for EU, samtidig med at der offentliggøres aggregerede data fra alle tredjelande, gør forslaget uegnet til formålet og ubrugeligt for udviklingslandene, da de ikke vil være i stand til at fremskaffe landespecifikke oplysninger. Ud over at det ikke vil kunne tackle skatteunddragelse effektivt, vil det nuværende forslag også stå i skarp kontrast til EU's tilsagn om udviklingsvenlig politikkohærens.

Ordføreren opfordrer til, at der også offentliggøres ikke-aggregerede data fra alle tredjelande, hvor multinationale selskaber opererer, hvilket reelt vil hjælpe udviklingslandene i deres kamp mod skatteunddragelse og med at tilvejebringe tilstrækkelige offentlige indtægter. Endvidere vil en nedre grænse for virksomheder, der er omfattet af indberetningskravet, frembringe flere data om multinationale selskabers aktiviteter, og en række vigtige oplysninger (f.eks. aktiver og omsætning) bør også inkluderes for at give et klart billede af virksomhedernes aktiviteter på verdensplan.

Skandalen omkring Panamadokumenterne viser klart, at skatteunddragelse og skatteundgåelse udgør globale problemer, der kun kan løses gennem en global indsats, og at halvhjertede forsøg på at tackle dem er dømt til at mislykkes. Kun med et stærkt engagement i en retfærdig beskatning og kohærens mellem EU's politikker vil det være muligt at bekæmpe fattigdom og ulighed i Europa og resten af verden effektivt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Offentligheden bør være i stand til at få indsigt i alle aktiviteter i en koncern, hvis koncernen har etableret virksomheder i Unionen. For koncerner, der kun udøver aktiviteter inden for EU gennem datterselskaber eller filialer, skal datterselskaberne og filialerne offentliggøre rapporten for det ultimative moderselskab og gøre den tilgængelig for offentligheden. Af hensyn til proportionalitets- og effektivitetsprincippet bør forpligtelsen til at offentliggøre og sikre tilgængeligheden af rapporten imidlertid begrænses til mellemstore eller store datterselskaber etableret i Unionen, eller filialer af en sammenlignelig størrelse, der er oprettet i en medlemsstat. Anvendelsesområdet for direktiv 2013/34/EU bør derfor udvides til at omfatte filialer oprettet i en medlemsstat af en virksomhed, der er etableret uden for Unionen.

(6)  Offentligheden bør være i stand til at få indsigt i alle aktiviteter i en koncern, hvis koncernen har etableret virksomheder i og uden for Unionen. Multinationale virksomheder opererer på verdensplan og deres adfærd har en væsentlig indvirkning på udviklingslandene, som er særlig påvirket af selskabers skatteundgåelse. Det er af afgørende betydning at formidle relevante, offentlige landeopdelte oplysninger fra hvert land og den jurisdiktion, hvor virksomheden drives, for at gøre det muligt for borgere, offentlige myndigheder og lovgivere fra disse lande at effektivt overvåge disse virksomheders aktiviteter og at bekæmpe skatteunddragelse. Ved at gøre oplysningerne offentligt tilgængelige ville Unionen kunne øge sin sammenhæng i udviklingspolitikken og begrænse potentielle skatteundgåelsesordninger i lande, hvor mobiliseringen af indenlandske ressourcer er blevet identificeret som et centralt element i Unionens udviklingspolitik og som et uundværligt middel til at opfylde målene i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag     2

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  For at sikre udviklingsvenlig politikkohærens bør Unionen effektivt forpligte sig til at øge gennemsigtigheden i skatteanliggender som led i dens indsats for at øge finansiering af udvikling inden for rammerne af Addis Abeba-handlingsplanen fra den tredje internationale konference om udviklingsfinansiering.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at give borgerne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere de multinationale selskabers bidrag til velfærden i de enkelte medlemsstater bør oplysningerne anføres pr. medlemsstat. Oplysningerne vedrørende de multinationale selskabers aktiviteter bør desuden vises med en høj detaljeringsgrad i forbindelse med visse skattejurisdiktioner, der giver anledning til særlige udfordringer. For alle andre tredjelandsaktiviteter bør oplysningerne vises i aggregeret form.

(9)  For at give borgerne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere de multinationale selskabers bidrag til velfærden i hver enkelt jurisdiktion, de opererer i, både inden for og uden for Unionen, bør oplysningerne anføres pr. jurisdiktion.

Ændringsforslag     4

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Medlemsstaterne bør sikre, at skatteforvaltningerne afsætter et passende niveau af menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer til automatisk informationsudveksling og databehandling og til bekæmpelse af skattesvig og skatteundgåelse. Regeringer i udviklede lande bør forpligte sig til automatisk at udveksle oplysninger med udviklingslande ved at etablere de nødvendige bilaterale kursrelationer.

Ændringsforslag     5

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  For at hjælpe udviklingslande med at forbedre kapaciteten af deres skatteforvaltninger bør medlemsstaterne bistå dem ved at dele knowhow og bedste praksisser.

Ændringsforslag     6

Forslag til direktiv

Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9c)  Når udviklingslande støttes i kapacitetsopbygning, bør der lægges særlig vægt på effektive onlineplatformløsninger, som undgår bureaukratiske hindringer, navnlig for små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne pålægger de ultimative moderselskaber, der henhører under deres nationale lovgivning og som har en konsolideret nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, samt virksomheder, der henhører under deres lovgivning, som ikke er tilknyttede virksomheder, og som har en nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, hvert år at udarbejde og offentliggøre en rapport om selskabsskatteoplysninger.

Medlemsstaterne pålægger de ultimative moderselskaber i store koncerner som defineret i artikel 3, stk. 7, der henhører under deres nationale lovgivning, og store virksomheder som defineret i artikel 3, stk. 4, der henhører under deres lovgivning, som ikke er tilknyttede virksomheder, hvert år at udarbejde og offentliggøre en rapport om selskabsskatteoplysninger.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporten om selskabsskatteoplysninger skal gøres tilgængelig for offentligheden på virksomhedens websted på datoen for offentliggørelsen.

Rapporten om selskabsskatteoplysninger offentliggøres i en fælles model til rådighed i et åbent dataformat og gøres tilgængelig for offentligheden på virksomhedens websted på datoen for offentliggørelsen på mindst et af de officielle sprog i Unionen. På datoen for offentliggørelsen af rapporten om selskabsskatteoplysninger registrerer virksomheden desuden rapporten i et offentligt register, som forvaltes af Kommissionen.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne pålægger mellemstore og store datterselskaber, som omhandlet i artikel 3, stk. 3 og 4, som henhører under deres nationale lovgivning og er kontrolleret af et ultimativt moderselskab med en konsolideret nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, at offentliggøre rapporten om selskabsskatteoplysninger for det ultimative moderselskab en gang om året.

Medlemsstaterne pålægger datterselskaber, som henhører under deres nationale lovgivning og er kontrolleret af et ultimativt moderselskab med en konsolideret nettoomsætning på over 40 000 000 EUR, som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, at offentliggøre rapporten om selskabsskatteoplysninger for det ultimative moderselskab en gang om året.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På datoen for offentliggørelsen gøres rapporten om selskabsskatteoplysninger tilgængelig for offentligheden på webstedet for datterselskabet eller på en tilknyttet virksomheds websted.

Rapporten om selskabsskatteoplysninger offentliggøres i en fælles model til rådighed i et åbent dataformat og gøres tilgængelig for offentligheden på datoen for offentliggørelsen på webstedet for datterselskabet eller på en tilknyttet virksomheds websted på mindst et af de officielle sprog i Unionen. På datoen for offentliggørelsen af rapporten om selskabsskatteoplysninger registrerer virksomheden desuden rapporten i et offentligt register, som forvaltes af Kommissionen.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporten om selskabsskatteoplysninger gøres tilgængelig for offentligheden på filialens websted eller på en tilknyttet virksomheds websted på datoen for offentliggørelsen.

Rapporten om selskabsskatteoplysninger offentliggøres i en fælles model til rådighed i et åbent dataformat og gøres tilgængelig for offentligheden på datoen for offentliggørelsen på filialens websted eller på en tilknyttet virksomheds websted på mindst et af de officielle sprog i Unionen. På datoen for offentliggørelsen af rapporten om selskabsskatteoplysninger registrerer virksomheden desuden rapporten i et offentligt register, som forvaltes af Kommissionen.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Medlemsstaterne anvender kun bestemmelserne i stk. 4 på en filial, hvis følgende kriterier er opfyldt:

5.   Medlemsstaterne anvender kun bestemmelserne i stk. 4 på en filial, hvis den virksomhed, der har oprettet filialen, enten er en tilknyttet virksomhed i en koncern, som er kontrolleret af et ultimativt moderselskab med en konsolideret nettoomsætning på over 40 000 000 EUR, og som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, eller en virksomhed, som ikke er tilknyttet, og som har en nettoomsætning på over 40 000 000 EUR.

a)  den virksomhed, der har oprettet filialen, er enten en tilknyttet virksomhed i en koncern, som er kontrolleret af et ultimativt moderselskab med en konsolideret nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, og som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, eller en virksomhed, som ikke er tilknyttet, og som har en nettoomsætning på over 750 000 000 EUR

 

b)   det ultimative moderselskab som omhandlet i litra a) er ikke et mellemstort eller stort datterselskab som omhandlet i stk. 3.

 

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en kort beskrivelse af aktiviteterne

a)  navn(e), en kort beskrivelse af aktiviteterne og geografisk beliggenhed

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antal beskæftigede

b)  antal beskæftigede, der er ansat i fuldtidsækvivalenter

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  værdien af aktiver og de årlige omkostninger til vedligeholdelse af disse aktiver

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra b b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  salg og køb

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra b c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  værdien af investeringer opdelt på skattejurisdiktioner

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  nettoomsætningen, herunder med forretningsmæssigt forbundne parter

c)  nettoomsætningen, herunder en sondring mellem den omsætning, der er skabt med forretningsmæssigt forbundne parter, og den omsætning, der er skabt med ikkeforbundne parter

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  vedtaget kapital

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra f b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  andre materielle aktiver end likvide midler

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra g a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  modtagne offentlige tilskud

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra g b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gb)  listen over datterselskaber, der opererer i hver enkelt skattejurisdiktion, både i og uden for Unionen

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 2 – litra g c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gc)  alle betalinger, jf. artikel 41, stk. 5, til stater på årsbasis

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres separat for hver medlemsstat i rapporten. Hvis en medlemsstat omfatter flere skattejurisdiktioner, skal oplysningerne kombineres på nationalt niveau.

Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres separat for hver medlemsstat i rapporten. Hvis en medlemsstat omfatter flere skattejurisdiktioner, skal oplysningerne anføres separat for hver skattejurisdiktion.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporten skal også indeholde oplysningerne i artikel 48c, stk. 2, separat for hver skattejurisdiktion, som ved udgangen af det foregående regnskabsår, er opført på den fælles EU-liste over visse skattejurisdiktioner, som er udarbejdet i henhold til artikel 48g, medmindre det i rapporten udtrykkeligt bekræftes, jf. ansvarsfordelingen i artikel 48e, at de tilknyttede virksomheder i en koncern, som er underlagt lovgivningen i en sådan skattejurisdiktion, ikke er direkte involveret i transaktioner med andre tilknyttede virksomheder i den samme koncern, som er underlagt lovgivningen i en medlemsstat.

Rapporten skal også indeholde oplysningerne i stk. 2 separat for hver skattejurisdiktion uden for Unionen.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningerne i omhandlet stk. 2 anføres aggregeret for andre skattejurisdiktioner i rapporten.

udgår

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Rapporten om selskabsskatteoplysninger skal offentliggøres og gøres tilgængelig for offentligheden på webstedet på mindst et af EU's officielle sprog.

5.  Rapporten om selskabsskatteoplysninger skal offentliggøres i et fælles format, der er tilgængeligt i et åbent dataformat, og gøres tilgængelig for offentligheden på virksomhedens websted på datoen for offentliggørelsen på mindst et af EU's officielle sprog. På datoen for offentliggørelsen af rapporten om selskabsskatteoplysninger registrerer virksomheden desuden rapporten i et offentligt register, som forvaltes af Kommissionen.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48e – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at medlemmerne af administrations-, ledelses- og tilsynsorganerne for det ultimative moderselskab, som omhandlet i artikel 48b, stk. 3, og eller den/de person(er), der har ansvaret for at udføre offentliggørelsesformaliteterne som omhandlet i artikel 13 i direktiv 89/666/EØF for den i artikel 48b, stk. 4, i nærværende direktiv omhandlede filial, der handler inden for de beføjelser, der er tillagt dem efter den nationale lovgivning, har kollektivt ansvar for efter bedste overbevisning og evne at sikre, at rapporten om skatteoplysninger udarbejdes, offentliggøres og formidles i overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 48d.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at medlemmerne af administrations-, ledelses- og tilsynsorganerne for det ultimative moderselskab, som omhandlet i artikel 48b, stk. 3, og eller den/de person(er), der har ansvaret for at udføre offentliggørelsesformaliteterne som omhandlet i artikel 13 i direktiv 89/666/EØF for den i artikel 48b, stk. 4, i nærværende direktiv omhandlede filial, der handler inden for de beføjelser, der er tillagt dem efter den nationale lovgivning, har kollektivt ansvar for at sikre, at rapporten om skatteoplysninger udarbejdes, offentliggøres og formidles i overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 48d.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48g a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 48ga

 

Fælles model for rapport

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter for at fastlægge det fælles format, der henvises til i artikel 48b, stk. 1, 3 og 4, samt i artikel 48c, stk. 5. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 2.

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN FOR UDTALELSEN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste udarbejdes på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af udtalelsen:

Enhed og/eller person

Oxfam

Eurodad

ActionAid

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

Referencer

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

28.4.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Elly Schlein

16.9.2016

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

       

19.1.2017

Behandling i udvalg

21.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Paul Rübig, Judith Sargentini

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

ALDE Group

Paavo Väyrynen

ECR Group

Nirj Deva, Eleni Theocharous

GUE/NGL Group

Xabier Benito Ziluaga

PPE Group

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda,Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D Group

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE Group

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Symbolforklaring:

+  :  stemte for

-  :  stemte imod

0  :  undlod at stemme


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

Referencer

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Dato for høring af EP

12.4.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

28.4.2016

DEVE

28.4.2016

INTA

28.4.2016

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

30.5.2017

INTA

23.5.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Hugues Bayet

15.6.2016

Evelyn Regner

15.6.2016

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

       

19.1.2017

Anfægtelse af retsgrundlaget

       Dato for udtalelse fra JURI

JURI

12.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

27.2.2017

3.5.2017

 

 

Dato for vedtagelse

12.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

9

36

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Joëlle Bergeron, Udo Bullmann, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Gilles Lebreton, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, József Szájer, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Axel Voss, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Manuel dos Santos, Pascal Durand, Ashley Fox, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Martina Anderson, Dominique Bilde, Ana Gomes, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Elly Schlein, Kay Swinburne, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Dato for indgivelse

21.6.2017


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

38

+

PPE

 

ECR

ALDE

EFDD

Burkhard Balz, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Adam Szejnfeld, József Szájer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Esther de Lange

Ashley Fox, Sajjad Karim, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Kay Swinburne, Kosma Zlotowski

Enrique Calvet Chambon, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Petr Ježek, António Marinho e Pinto, Lieve Wierinck

Joëlle Bergeron

9

-

GUE/NGL

EFDD

Martina Anderson, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Miguel Viegas

David Coburn, Laura Ferrara, Marco Valli

36

0

S&D

 

ECR

ALDE

VERTS/ALE

ENF

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Sander Loones, Pirkko Ruohonen-Lerner

Cora van Nieuwenhuizen

Max Andersson, Pascal Durand, Sven Giegold, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse